Está en la página 1de 9

Pla d’obertura

progressiva d’activitats
Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures
adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARS-
CoV-2 a Catalunya

19 de novembre de 2020
Els trams del Pla d’obertura (1)

Les etapes de la desescalada es reavaluaran territorialment cada 15 dies i, en funció dels


resultats d’aquesta avaluació, en pot resultar:
a) la decisió de progressar en el desescalament;
b) la pròrroga de les mesures vigents i
c) la revisió de les mesures preses.

Es planteja Es planteja prorrogar Es planteja revisar les


desescalament mesures vigents mesures preses

Rt persistentment <0,9 Rt persitentment entre 1 i 0,9 Rt persitentment >1

Nous ingressos setmanals en Estabilització dels nous Increment dels nous ingressos
disminució ingressos setmanals setmanals
Els trams del Pla d’obertura (2)

Les mesures d’obertura començaran el 23 de novembre a tot el país i els diferents trams
que s’han determinat són les següents:

Situació de Primer tram del Segon tram del Tercer tram del Quart tram del
partida pla d'obertura pla d'obertura pla d'obertura pla d'obertura

A continuació, es concreten els principals trets de les mesures per a cada una de les etapes.
MOBILITAT
Situació de partida
Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida
sense motiu justificat.
Les mesures implantades en aquests CONFINAMENT NOCTURN
Municipis: restringida l’entrada i sortida des de
moments per aturar l’increment de casos 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h de No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
de COVID-19 a Catalunya són: dilluns. 06:00 h, excepte causes justificades

ACTIVITATS SOCIALS UNIVERSITAT I ESCOLES COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS


Universitats: la docència teòrica en format virtual.
6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de 30% de l’aforament en comerç de menys de 800 m² i
convivència habitual. mercats no sedentaris i, en els més de 800m2, aplicació de
règim general reglats: reducció activitat presencial.
l’aforament sobre aquesta superfície màxima.
ESO, primària i infantil: presencialitat plena. Tancats: centres comercials, excepte les seves botigues
Ensenyaments de règim general no reglats: activitat no
de primera necessitat com farmàcies, ortopèdies,
presencial
òptiques, centres veterinaris i d’alimentació que es trobin
Extraescolars: a dins i els locals comercials que tinguin accés directe des
Obertes: activitats extraescolars i esportives de la via pública.
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS organitzades pels centres educatius amb els grups Oberts: establiments que presten serveis que impliquen
estables de les activitats lectives contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres
Tancats: només lliurament a domicili fins a les Tancades: activitats presencials que no s’organitzen en d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç
23:00h o recollida en el local fins a les 22:00h. grups estables de les activitats lectives de mesures de prevenció de contagis.
Hotels: restaurants oberts només a clients.

ACTIVITATS RECREATIVES ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h). 30% de l’aforament i limitació de 100 persones
ACTIVITATS CULTURALS Tancats: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts

Oberts: museus i sales d’exposició al 33% de


l’aforament ESPORTS
Tancats: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts EMPRESES
Tancades: instal·lacions esportives a excepció
Teletreball excepte quan no sigui possible de manera d’entrenaments i competicions professionals.
justificada. Esports individuals i activitat física: permesos a
Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat l’aire lliure i entre municipis limítrofs durant els cap de
assimilable setmana.
Primer tram del MOBILITAT
CONFINAMENT NOCTURN
pla d’obertura Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida
sense motiu justificat No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
Municipi: restringida l’entrada i sortida des de les 06:00 h, excepte causes justificades.
Aquest tram començaria a partir del 23 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del
de novembre de 2020 a tot el país dilluns.
COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

ACTIVITATS SOCIALS UNIVERSITAT I ESCOLES 30% de l’aforament en petit comerç de menys de 800m2
i mercats no sedentaris. En els més de 800m2, aplicació de
6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de Universitats: la docència teòrica en format virtual. l’aforament sobre el total de la superfície de venda.
convivència habitual. Tancats: centres comercials, excepte les seves botigues
Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de
de primera necessitat com farmàcies, ortopèdies,
règim general reglats: reducció activitat presencial. òptiques, centres veterinaris, d’alimentació, equipaments
ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena culturals i esportius que es trobin a dins i els locals
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS Extraescolars: comercials que tinguin accés directe des de la via pública.
Obertes: -Activitats organitzades pels centres educatius Oberts: establiments que presten serveis que impliquen
Terrasses: obertes amb una distància mínima amb els grups estables de les activitats lectives. contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres
senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de - Activitats esportives no competitives a l’aire lliure, d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç
taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions organitzades pels centres escolars. de mesures de prevenció de contagis.
de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De - Ensenyaments de règim especial no reglats: formació
06:00h a 18:00h i, de 18:00h a 21:30h, exclusivament per pràctica presencial fins a un màxim de 6 alumnes.
a servir sopars . Tancades: Activitats presencials que no s’organitzen en ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
grups estables de les activitats lectives
Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament amb
bona ventilació natural o forçada i amb una distància 30% aforament justificades.
mínima de 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de
taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00h ACTIVITATS RECREATIVES
a 18:00h i, de 18:00h a 21:30h, exclusivament per a servir ESPORTS
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
sopars
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire
bingos, casinos i sales de joc. lliure, amb un aforament màxim del 50% i control
d’accés. Instal·lacions i equipaments esportius en espais
ACTIVITATS CULTURALS tancats, amb un aforament màxim del 30%, amb cita
prèvia i sense vestidors (excepte piscines). Es mantenen
Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al EMPRESES suspeses les competicions.
50% de l’aforament Teletreball excepte quan no sigui possible de manera Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, justificada. persones a excepció de la pràctica esportiva federada:
amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat permeses i, de divendres a les 6:00 h. a dilluns a les 6:00 h,
persones. assimilable permesos entre municipis limítrofs
Segon tram del MOBILITAT
CONFINAMENT NOCTURN
pla d’obertura Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida
sense motiu justificat No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
Comarca: mobilitat restringida entre les 06:00 h 06:00 h, excepte causes justificades.
del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.
ACTIVITATS SOCIALS

6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de UNIVERSITAT I ESCOLES COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS


convivència habitual
Universitats: la docència teòrica ha de ser en format 50% de l’aforament en petit comerç i mercats no
virtual.
sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre
Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de tota la superfície de venda en locals i establiments de
règim general reglats: reducció activitat presencial més de 800m2
ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena Oberts: centres comercials al 30%, excepte zones
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
Extraescolars: comunes.
Terrasses: obertes amb una distància mínima Obertes: Oberts: establiments que presten serveis que impliquen
senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de - activitats organitzades pels centres educatius amb els contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres
taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions grups estables de les activitats lectives d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç
de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De - activitats esportives no competitives a l’aire lliure, de mesures de prevenció de contagis.
06:00h a 18:00h i, de 18:00h a 21:30h, exclusivament per organitzades pels centres escolars
a servir sopars - Ensenyaments de règim especial no reglats: formació
pràctica presencial fins a un màxim de 6 alumnes.
Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament amb Tancades:
bona ventilació natural o forçada i amb una distància -activitats presencials que no s’organitzen en grups
mínima de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. estables de les activitats lectives ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de
taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00h 30% de l’aforament
a 18:00h i, de 18:00h a 21:30h, exclusivament per a servir
sopars. ACTIVITATS RECREATIVES
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20h00)
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, ESPORTS
bingos, casinos i sales de joc.
ACTIVITATS CULTURALS Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire
lliure amb un aforament màxim del 50%, juntament
Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% amb gimnasos i equipaments esportius (sense vestidors)
de l’aforament EMPRESES
i piscines. Inclou pràctica esportiva federada, no
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, Teletreball excepte quan no sigui possible. competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.
amb un 70% de l’aforament i un màxim 500 Suspesos: congressos, convencions, fires i activitats Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6
persones. assimilables persones a excepció de la pràctica esportiva federada
Tercer tram del MOBILITAT
CONFINAMENT NOCTURN
pla d’obertura Territori de Catalunya: Sense restriccions d’entrada i
sortida. No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
Sense restriccions de mobilitat el cap de 06:00 h, excepte causes justificades.
setmana.

UNIVERSITAT I ESCOLES
ACTIVITATS SOCIALS COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
Universitats: la docència teòrica ha de ser en format
10 persones màxim, corresponent a un màxim 2 virtual. 50% de l’aforament en petit comerç i mercats no
bombolles de convivència habituals o 1 bombolla Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre
ampliada. règim general reglats: reducció activitat presencial tota la superfície de venda en locals i establiments de
més de 800m2
ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena
Extraescolars: Oberts: centres comercials al 30%, excepte zones
comunes.
Obertes:
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS - activitats organitzades pels centres educatius amb els Oberts: establiments que presten serveis que impliquen
grups estables de les activitats lectives contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres
Terrasses: obertes amb una distància mínima - activitats esportives no competitives a l’aire lliure, d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç
senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de organitzades pels centres escolars de mesures de prevenció de contagis.
taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions - Ensenyaments de règim especial no reglats: formació
de taula, excepte que es tracti de grups bombolla De pràctica presencial fins a un màxim de 6 alumnes.
06:00h a 21:30h. Tancades:
-activitats presencials que no s’organitzen en grups ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, amb
estables de les activitats lectives
bona ventilació natural o forçada i amb una distància 50% aforament persones
mínima de 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de
taula, excepte que es tracti de grups bombolla De 06:00h ACTIVITATS RECREATIVES
a 21:30 H.
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h). ESPORTS
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors,
bingos, casinos i sales de joc. Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire
lliure amb un aforament màxim del 70%, juntament
ACTIVITATS CULTURALS
amb equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors)
Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 70% i piscines. Inclou pràctica esportiva federada, no
de l’aforament
EMPRESES competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts
Teletreball excepte quan no sigui possible. Esports individuals i activitat física: permesos a
amb un 70% de l’aforament i un màxim 500 Suspesos: congressos, convencions, fires i activitats
l’aire lliure entre municipis limítrofs
persones assimilables Interior: 50%
Quart tram del MOBILITAT CONFINAMENT NOCTURN
pla d’obertura Territori de Catalunya: Sense restriccions d’entrada i No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
sortida.
06:00 h, excepte causes justificades
Sense restriccions de mobilitat el cap de
setmana.
ACTIVITATS SOCIALS
COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
10 persones màxim, corresponent a un màxim 2
bombolles de convivència habituals o 1 bombolla
50% de l’aforament en petit comerç i mercats no
ampliada sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre
UNIVERSITAT I ESCOLES tota la superfície de venda en locals i establiments de
més de 800m2
Universitats: la docència teòrica ha de ser en format
virtual.
Oberts: centres comercials al 50%, excepte zones
comunes.
Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS Oberts: establiments que presten serveis que impliquen
règim general: recuperació de la presencialitat contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres
Terrasses: obertes amb una distància mínima ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç
senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de Extraescolars: recuperació de la presencialitat en de mesures de prevenció de contagis.
taules. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions extraescolars i educació en el lleure.
de taula, excepte que es tracti de grups bombolla De
06:00h a 21:30h.
Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, amb ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
bona ventilació natural o forçada i amb una distància
mínima de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. 50% de l’aforament.
Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de ACTIVITATS RECREATIVES
taula, excepte que es tracti de grups bombolla De 06:00h
a 21:30h. Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, ESPORTS
bingos, casinos i sales de joc.
Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire
lliure amb un aforament màxim del 70%, piscines,
ACTIVITATS CULTURALS equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors).
Inclou pràctica esportiva federada, no competitiva, tant a
Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al l’aire lliure com espais tancats.
70% de l’aforament EMPRESES Esports individuals i activitat física: permesos a
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts l’aire lliure entre municipis limítrofs
Teletreball excepte quan no sigui possible. Interior: 50%
amb un 70% de l’aforament i un màxim 1.000
Suspesos: congressos, convencions i fires Recuperar competicions esportives
persones.
Pla d’obertura
progressiva d’activitats
Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures
adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARS-
CoV-2 a Catalunya

19 de novembre de 2020