Está en la página 1de 10

Pla d’obertura

progressiva d’activitats
Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures
adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARS-
CoV-2 a Catalunya

16 d novembre de 2020
Els trams de la desescalada (1)

Les etapes del pla d’obertura es reavaluaran territorialment cada 15 dies i, en funció dels
resultats d’aquesta avaluació, en pot resultar:
a) la decisió de progressar en el pla d’obertura;
b) la pròrroga de les mesures vigents i
c) la revisió de les mesures preses.

Es planteja continuar en el Es planteja prorrogar Es planteja revisar les


pla d’obertura mesures vigents mesures preses

Rt persistentment <0,9 Rt persitentment entre 1 i 0,9 Rt persitentment >1

Nous ingressos setmanals en Estabilització dels nous Increment dels nous ingressos
disminució ingressos setmanals setmanals
Els trams de la desescalada (2)

La desescalada començarà el 23 de novembre i els diferents trams que s’han determinat


són les següents:

Situació de Primer tram del Segon tram del Tercer tram del Quart tram del
partida pla d'obertura pla d'obertura pla d'obertura pla d'obertura

A continuació, es concreten els principals trets de les mesures per a cada una de les etapes.
Situació de partida MOBILITAT

Les mesures implantades en aquests Territori de Catalunya: restringida l’entrada i CONFINAMENT NOCTURN
moments per aturar l’increment de casos sortida sense motiu justificat.
Municipis: restringida l’entrada i sortida des de No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
de COVID-19 a Catalunya són: 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h de dilluns 06:00 h, excepte causes justificades

ACTIVITATS SOCIALS
ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de
convivència habitual. 30% de l’aforament i limitació de 100 persones. 30% de l’aforament en comerç de menys de 800
m² i mercats no sedentaris i, en els més de 800m2,
aplicació de l’aforament sobre aquesta superfície
màxima.
Tancats: centres comercials, excepte les seves
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS botigues de primera necessitat com farmàcies,
ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
ortopèdies, òptiques, centres veterinaris i
Tancats: només lliurament a domicili fins a les
Oberts: museus i sales d’exposició al 33% de d’alimentació que es trobin a dins i els locals
23:00 h o recollida en el local fins a les 22:00h.
comercials que tinguin accés directe des de la via
Hotels: restaurants oberts només a clients. l’aforament
pública.
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les Oberts: establiments que presten serveis que
20:00 h).
impliquen contacte físic proper (inclosos
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de
UNIVERSITAT I ESCOLES majors, bingos, casinos i sales de joc. cita prèvia individual i reforç de mesures de
Tancats: cinemes, teatres, auditoris i sales de prevenció de contagis.
Universitats: la docència teòrica ha de ser en concerts
format virtual.
Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’activitat
presencial.
Oberts: escoles i instituts. ESPORTS
Obertes: activitats extraescolars i esportives EMPRESES
organitzades pels centres educatius realitzades amb Tancades: instal·lacions esportives a excepció
els grups estables de convivència de les activitats Teletreball excepte quan no sigui possible de d’entrenaments i competicions professionals.
lectives. manera justificada.
Esports individuals i activitat física:
Tancades: Extraescolars que no són grups Suspesos: congressos, convencions, fires i tota permesos a l’aire lliure i entre municipis limítrofs
activitat assimilable durant els cap de setmana.
estables
Primer tram del MOBILITAT CONFINAMENT NOCTURN
pla d’obertura Territori de Catalunya: restringida l’entrada i No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
sortida sense motiu justificat 06:00 h, excepte causes justificades
Aquest tram començaria a partir del 23 Comarca/Municipi: restringida l’entrada i
de novembre de 2020 a tot el país sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les
06:00 h del dilluns
COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS


30% de l’aforament en petit comerç de menys de
ACTIVITATS SOCIALS
800m2 i mercats no sedentaris. En els més de 800m2,
6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de 30% aforament amb un màxim de 100 persones, aplicació de l’aforament sobre aquesta superfície
màxima.
convivència habitual. amb possibilitat de valorar excepcions justificades.
Tancats: centres comercials, excepte les seves
botigues de primera necessitat com farmàcies,
ortopèdies, òptiques, centres veterinaris i
ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES d’alimentació que es trobin a dins, els equipaments
culturals, i els locals comercials que tinguin accés
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
Oberts: museus i sales d’exposició al 50% de directe des de la via pública.
Lliurament a domicili fins a les 23:00 h o recollida l’aforament Oberts: establiments que presten serveis que
en el local fins a les 22:00h. Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les impliquen contacte físic proper (inclosos
Terrasses: obertes amb el 30% de l’aforament, perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de
20:00 h).
cita prèvia individual i reforç de mesures de
amb una distància mínima de 2 metres entre taules Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes prevenció de contagis.
o agrupacions de taules. De 06:00h a 17:00 H majors, bingos, casinos i sales de joc.
Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de
amb bona ventilació natural o forçada. De 06:00h a concerts amb un aforament autoritzat de màxim ESPORTS
17:00h
600 persones amb un 50% de l’aforament. Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a
UNIVERSITAT I ESCOLES l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i
control d’accés. Inclou piscines, també les que
Universitats: la docència teòrica en format virtual. EMPRESES estiguin en establiments tancats, i també pràctica
Batxillerat i cicles formatius: reducció activitat esportiva federada, no competitiva, en equipaments
presencial. Teletreball excepte quan no sigui possible de a l’aire lliure
Oberts: escoles i instituts. manera justificada.
Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6
Tancades: Extraescolars que no són de grups Suspesos: congressos, convencions, fires i tota persones a excepció de la pràctica esportiva
estables organitzades per centres escolars. activitat assimilable federada: permeses i, de divendres a les 6:00 h. a
dilluns a les 6:00 h, permesos entre municipis
limítrofs
Segon tram del MOBILITAT CONFINAMENT NOCTURN
pla d’obertura Territori de Catalunya: restringida l’entrada i No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
sortida sense motiu justificat 06:00 h, excepte causes justificades
Comarca: mobilitat restringida entre les 06:00 h
del divendres fins a les 06:00 h del dilluns

ACTIVITATS SOCIALS
COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
convivència habitual 50% de l’aforament en petit comerç i mercats no
30% aforament amb un màxim de 100 persones, sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament
amb possibilitat de valorar excepcions justificades. sobre tota la superfície de venda en locals i
establiments de més de 800m2
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS Tancats: centres comercials, excepte farmàcies,
Lliurament a domicili fins a les 23:00 h o recollida ortopèdies, òptiques, centres veterinaris,
en el local fins a les 22:00h. ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES d’alimentació, equipaments culturals i esportius que
es trobin a dins i els locals comercials que tinguin
Terrasses: obertes amb el 50% de l’aforament,
Oberts: museus i sales d’exposició al 50% de accés directe des de la via pública.
amb una distància mínima de 2 metres entre taules Oberts: establiments que presten serveis que
l’aforament
o agrupacions de taules. De 06:00h a 17:00 H
Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les impliquen contacte físic proper (inclosos
Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, amb perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de
20h00)
bona ventilació natural o forçada. De 06:00h a cita prèvia individual i reforç de mesures de
17:00 H Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes prevenció de contagis.
majors, bingos, casinos i sales de joc.
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de
concerts amb un aforament autoritzat de màxim
UNIVERSITAT I ESCOLES 600 persones amb un 70% de l’aforament. Per a la
resta de sales, amb un aforament del 50% de ESPORTS
Universitats: la docència teòrica ha de ser en l’aforament i un màxim 500 persones.
format virtual. Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a
Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’activitat
l’aire lliure amb un aforament màxim del 50%,
presencial.
piscines, gimnasos i equipaments esportius (sense
Oberts: escoles i instituts. EMPRESES vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no
Tancades: Extraescolars que no són de grups competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.
estables organitzades per centres escolars. Teletreball excepte quan no sigui possible.
Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6
Obertes: extraescolars no reglades amb un sol Suspesos: congressos, convencions, fires i persones a excepció de la pràctica esportiva
alumne activitats assimilables federada
Tercer tram del MOBILITAT CONFINAMENT NOCTURN
pla d’obertura Territori de Catalunya: restringida l’entrada i No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
sortida sense motiu justificat 06:00 h, excepte causes justificades
Mobilitat entre àrees en diferents trams:
restringida entre les 06:00 h del divendres fins a
les 06:00 h del dilluns
ACTIVITATS SOCIALS
COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
10 persones màxim, corresponent a un màxim 2
bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS 50% de l’aforament en petit comerç i mercats no
ampliada. sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament
30% de l’aforament amb un màxim de 100 sobre tota la superfície de venda en locals i
persones. establiments de més de 800m2
Oberts: centres comercials al 30%, excepte
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
zones comunes.
Lliurament a domicili fins a les 23:00 h o recollida Oberts: establiments que presten serveis que
en el local fins a les 22:00h. ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES impliquen contacte físic proper (inclosos
Terrasses: obertes amb el 50% de l’aforament. perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de
De 06:00h a 21:00h. Oberts: museus i sales d’exposició al 70% de cita prèvia individual i reforç de mesures de
l’aforament prevenció de contagis.
Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament,
amb bona ventilació natural o forçada. De 06:00h a Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les
21:00 H. 20:00 h).
Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes
majors, bingos, casinos i sales de joc.
ESPORTS
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de
UNIVERSITAT I ESCOLES concerts amb un 70% de l’aforament i un màxim Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a
Universitats: la docència teòrica ha de ser en 500 persones. l’aire lliure amb un aforament màxim del 70%,
format virtual. piscines equipaments esportius i gimnasos (sense
Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’activitat vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no
presencial. competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.
Oberts: escoles i instituts. EMPRESES Esports individuals i activitat física: permesos a
Tancades: Extraescolars que no són de grups l’aire lliure entre municipis limítrofs
estables organitzades per centres escolars. Teletreball excepte quan no sigui possible. Interior: 50%
Obertes: extraescolars no reglades amb un sol Suspesos: congressos, convencions, fires i
alumne activitats assimilables
Quart tram del MOBILITAT CONFINAMENT NOCTURN
pla d’obertura Territori de Catalunya: restringida l’entrada i No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les
sortida sense motiu justificat 06:00 h, excepte causes justificades

ACTIVITATS SOCIALS ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS


COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
10 persones màxim, corresponent a un màxim 30% de l’aforament amb un màxim de 100
2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla persones. 50% de l’aforament en petit comerç i mercats no
ampliada sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament
sobre tota la superfície de venda en locals i
establiments de més de 800m2
Oberts: centres comercials al 50%, excepte
zones comunes.
HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Oberts: establiments que presten serveis que
Lliurament a domicili fins a les 23:00 h o recollida impliquen contacte físic proper (inclosos
en el local fins a les 22:00h. Oberts: museus i sales d’exposició al 70% de perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de
l’aforament
Terrasses: obertes amb el 50% de l’aforament. cita prèvia individual i reforç de mesures de
De 06:00h a 21:00h. Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les prevenció de contagis.
20:00 h).
Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes
amb bona ventilació natural o forçada. De 06:00h a majors, bingos, casinos i sales de joc.
21:00 H.
Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de
concerts amb un 70% de l’aforament i un màxim ESPORTS
700 persones.
Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a
l’aire lliure amb un aforament màxim del 70%,
UNIVERSITAT I ESCOLES
piscines, equipaments esportius i gimnasos (sense
Universitats: la docència teòrica ha de ser en vestidors). Inclou pràctica esportiva federada, no
format virtual. competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.
Batxillerat i cicles formatius: recuperació del EMPRESES Esports individuals i activitat física: permesos a
l’aire lliure entre municipis limítrofs
100% de la presencialitat. Teletreball excepte quan no sigui possible. Interior: 50%
Oberts: escoles i instituts. Suspesos: congressos, convencions i fires Recuperar competicions esportives
Obertes: Extraescolars i educació en el lleure
Pla d’obertura
progressiva d’activitats
Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures
adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARS-
CoV-2 a Catalunya

16 d novembre de 2020