Está en la página 1de 83

i :EIll,t Io(,Èll( :,':--------*ffi t{ g;s!

l apxalnN EAfflsjl-sIffA9$@
.l ,'

: :
1

ffiVIIDilltrTU,{firffif
,i
il

nn

@ffiiltr\[frffimm
Itt .f 'f .É {, lP JL E I'I

N. tr'JI() X$ti[ rtll P

BIBÀIOoHKH ONETT APXAION i EAAHNON ITTTPAÓEON

EYPINIAOY
(DOINIEEAI
METAOPAf,IE

N.rIOPIOTH

EN EKAOTIKOT

t@t'tNAt= TEOPTIOY
t9t!

OIKOI

OEIIi\

arpd."eíav tòv

ÉXer '\ *upoúoa rpu"lrpòía rù, .yevópeva xarù, rtlv èx'EntÀ 'Ere.ypú,gr1 ènì flrl6c;, aè <<(Doívrooar> è2.

aoú Xopcú tóv rcap$évov, cícuveg nepgùeíoer èr Túgou órò r6v 'AilvoprAóv 'Aró),eiE toùg Aeìpo')6 ó6 Ao lar roit te?ott toù ).tovo6, ànex).eío8^4ocv eùg ca,6 èlatgvrlE do),rr,pn r,&eíoa: Oi6ae. 'lcxúarri và ouvòra).).d|1 toùg èx toù 'Ereoz).q uioù OiàinaDoq úo,iE :lr11 z,aì llo),uveixr1v, ,l*éru1ev. 0é).ouoa iipò ú1.<,priX't6 ! I(ai rf pèv nólr6 èoti8.1, àtótc 6 ro;t Kpéovro; ufò; Mevorr<eú6, iogú.yr1 aùróy.etp, óE el7.e lprioproàorí1oer é îerpeoíaE, t)5p,a í\aor.íipccv ei; 'còv *ú).at goveuùévra 6ni, ro.: Kdàpou íepòv àr,úr.a.tta, É.ireow àè vezgoì oi arpavl^1oi tóv 'Apyeítov. 'A).ìà povop.zyíiauvreq oi :repi tz7; /3aorleíag èpí(ovre; dòe).goì ègóveucav &lì11ìau;, èai òà tóv vez.ptìv aùtGrv t,ùroxtóvrloev tt pípnp 'lozà.orq. 'AvKaì raút1; à àèei,jt';,ó Kpétov, Àviir &pr7voùoa f llyóv'q è;ní1:.tie t:ù; vezpoù; E?ò; îù?ílv, xa.ca),a6ùv .cl1v à.pyí1v, 'iòv pèv 'Ereax),i1 ,Lirrat, ràv Aè llo).uveír.ry &tupov pírteq xzl tòv zítcv t!; tóv àervóv, ràv OiDlnoà2, èQópcarov dne).aúveupterA ù'.r'1arpà;'Aveyóvri6. 'Avouoloyelrar. ò' Éy"tcs.],at Apd,p,a raúto roú Eùpr,niòou ó; rò <róv dyav è(arpéttov, I'nvoíqlE xat .lvúsp,aq no).).or?6xai xa),a'í,q zaì norn{lar-< ctv$oùv xaì drprÍ(ov>>, xai xúlltotav,. El6 t{v aupoíjoav p.evígpaoív tou { &vtrororlía tóv otíyro' èpetpr'1&q xdrù, rò ènào$èv èv rff Zuypagefr;r Bt6À,o$rlx1 :reí$eyoy èE épprlveia6 xa;- A.vayvúaeto€ îoù A4pqtplou N. Bep,tagà,inr1. <aeplna&è: perclelpíoec A,píor,rtr xai 6cùi xlivrtl diTdv>, xai <raÍq oxtlvtxafE àrJ:,eac

NPOTONA TA TOTAPATATOI
IOEAZTE IIATAATAÍO2 AITTITOIIÍN NOP.O: AOIilIZZAN EOAYIÍEIEEz ETEOKAE> KPEAN frEIÍOIKEYz TETPEZIA2

IIAPOEN9T

,.

atrEAoz
OIAIIIOT2

AO0llA nP0t0nA
EANTN. _ AOYAOI. _ E AAilTN,IEE AKOÀOY@IA. _ E NEEPTKE NOMEfl._AAOZ.

EYPIN IAOT

(pOrNI>
MEPO: A'

XKENtr.-Tà

fpoft,D..dLr aoù rz)lxaLai. =i,6 gi16z6,.Avoifeîa! i d IOKAXT{, óxxoopróvtzg 6è pa6hi, daù.peúpd qo?epíTt, xaL pè *oupepév4 xó;r4. àíúúrd 0úpu xnlxpa6u|ter

I0K.

'O

'

éoùnoù icÍgver; tò àpdpo róv àreporv .tabpdvoi), ù àig7a *ai Tpuaocrct'.llta, "Hl;e, xa6dl,).aècú, xuì{q til oldia pè lhlyope; gopdEe<,-ò rí àúorv7.q oo\ Oú6a xíval,e4.à.yríto u.eír1 , ti1 pégaaor) égtaa' éAa ó Kcíàpaq os.ú.1o,fta... , ù,n'r ùzpoy,&'l;a Qaw íxn€! T óre, ai.,< 'Approvía, càv nî)ceaùtàs tlv tiq Kúrgiàa< rùv xópr1, lloirlAoga naràírou rbv plcío,cqce'xaí, \é,re, àn' aúrbvò \uiîF,axoq y.z 10 1evvriOr1, àn' aúròvé !tato<. Mà :tdgr1 toù Mevorzéa ùnaúyovuar, xa óKpèowa4 è1ó,

EYPITTIAOY ùrcó Foi eiy' àEepgò< p&vta, u."lox,it'try ó pè xpdiou'r-étor p' éF""{d}'e:"origaqgov. Kr ó Àdtc; aè n!ce' r'ai é:czr-v46wa;, tdí7t :.o't, dtù 7úva. g.èeile *ò ra,^ì,,ú-t 'tàet *ai po' Q rò QoÍ6o,xcì '1upeúel *ú'r'a ùióVa naùràvà Efl tà onítt Fras' Oí16aq Kaì eiiiE éxelvcq' oò Ballrà 'cì1< óp1ap'd' rf;.c zo),vgópaA1c, a'rníp1,< Fr) ya'ti àt xtitlt^r1< rò ;zràróv, oloù OEoù r.ei,o1i,a, 20 nó,0a cè Aavatlcn ró p'l'atcàpt rcv, z-r6ì,0tò onfu oov 0à nlérfn otò aípa." xai o'cn odpxaAoopévoc négrovrac, M' ab'có<, ,par.í pov, ad1 gréfu,natàoonópros 'tóvvar.uoe r&púpr4y'a zai oùv Í,ó6ruel?e, *ai zoú0eat'd1v rcpogloeía,-tò ppégog' rtò lr6d8r tlc "Hpaq l-ai orò àxpóíowo crobc,pootoù;tò airer roù Kz0arpóvd, cor)tò rcípgooe và tà pl[ouv'ròppéooq, ùn'cìc ari7vel,*aepévreq pb ooù6ieq 'Ell,iaa ootAlno8au' x' é'ttr,tb góva(e | [Ioìrl6ou, }fà ró6pavai ùn'e'l'úiec'róÙ tò íipa rb ':cíy1at, ùnr0óoave zai ocí-.,. 30 otù. gépw îÌq ru?aí rou<. Kai. d1 1évva pt\|rqc í6a7'e, cf àtxrf pou, aùd1 olub 2,. 6 &t'cpac rùv ntoreiter, )re1éva. îla 1là tre6óvtore Kaì p.èlavOàptiyoula, &1l,a tou, ii àa' dtrì'ov nrè ó 1d6 !rou, t tówolote Póvaq norcí nòv xàpave, ;txovce, 1à vù pd0r,1 na\ú'ct,rrgaíortozqòs 'co0Qol&ov'cb

OOINI>>AI :/.1 d\r?dc pou ó ^.dto<,và g.rÍfu sxa'À,í(,oy,raq, ò à.ióy, ir^t nra 8à [oùoe. irà tò pr1g.évo Kai oi Aud, nóAla rav< a,v\o,rav'í1odve rà qb ocò à1óy.o tzwuivo rlc OcoxíAaq. Kr ó tpololcú.Eqa Ací?ou,càv aoú rpónale. 'uépw\e, !éve, Fnpòq gasrìrdAeq o,so')q !, Mà éxeîvoq ;rVó6awe, dlalo_c,neprlgavc<. Iiai pè rà tú7za*,ou \ú, rà. rav)^d.Va -<, "tcut\*o6úgouv tóv :io8r<iv toùg révovteí, "Etor,-pd tí và ìé1o 6,rl eiv' àndlor àaò riq cvgcpé< p.ou;-.rbv narípa .rov oxor<íyer. ytóq, xal nalctovrac" tp"ú1,", ò rb aràv llólu6o cà àíverraù .còv é0pe{e. I(aì óvra<AuvcÍcrEueNoírS1a.ri1 *1 1óga sírav rlù è àvcpac, V' ùpnà1y.au, xa.ìàÈr, y.ou, úg1, é ààE),oóq é KcÉovrv"c p.ou xq?úXyelz, ,cb énoni pp\ ri,: oo9r1e aap0éva6 atvryy.a,, o' aùròvvà Aóx1 oteodvl,rouèp.éva. Ka\ ,;uyaíve,. ú6pn ó ^fé: vd ó V.oa OlEínoàac rò atrtyy.atlc r-gr17óq. rùtà *7 ytipa 1' -,c'5rr1 yíverat pet),,tti4, *a.i ù"vríy.spa -.à.axllnrga;aígvetéàdlîqc nohteía6. xai dyv<rrpoq creoa,tóytet ò.r d'À,airtripcg u t'i1 p.&wanor)tòv idvvrlre, a, ottre{1l,ege r' \ p.ó.wa, ròs nlaTrú(erg.ècà 7ú rq.,. Kai roù nararog y.au, àyópwtuà ,roù yéwr1oa, 'Eteor),i1 tòv zai clv xorpoaxoulg.év1 ùvcpeía floluveíxl, xai àuòxdpég, toú noù 'Iop1vr1, rì1 prà ó r.arépaq cì,;vE61aie

EYPITIIAOY 'Av'cr1'óv1. 'llv r=pti'q Mà tópa0: z' É'ytb ;òq ptltprxb oregúv'. efye ù1xa)t''ó'rov '.a aùrà< toù lnalle 6ìrq" rú0I., ó Oiàínoàa;, eaì tpopr.ep! oga/1 o'cà lìw rov 1t''itw a< pú(,et, cic, xó1e rovc, aíp'orn'aptroovt .< 'ficr:ó0ri xapgí"16tr'Ka,i &1l'a p' é),d1puaec tov:' ':ò tàv .l.a"cépd ldvr tòv narDrò pau, '1à vù peívL tbv xpú.lravitielàoaévo, noù tiilató';rxa l4opr.ovlpróv1 o'.roopà { (là. y,1en\ótav' nolìà oogíogra'sa iou Kaì (óvtac *éq' oqb ox'írr', nai di pcípa zat lopxt't p'é'tec zinaíyo,'t r,c, 1t"è ú9e< ';touc +.o't*aractí'tal, vù' uo"Sriscwe coù't' =b crirr. aútò pÈ rnalìt' rco'y1'tgtva gÉpouve Kaì aùtoí, tè qó6o itÉQratrd< pì1 aè ré),c: oi }aai ric eùr'it tov, ù'trúga oùv èpevav t' ai ùvór-'"ci ouoovrlrcve x' einav, ó nlò plxpóc, ó floluveíx1<' 'uìi và ieí,|î rigó'roc àc' 7ópa lí).'otra"' 'Ereoxlric, rd oxlprTa ,(ql pí'úcvra( ó .ró11 tlc "li(,, X?óvop'è 1póvo ùi)'ci(ov'raq' xa}lrpévoc Ks aùtò< nlà otà Y'a1l,úpw ròlpó'to Aà cry"óve'uar' r{q àP'dqc,ù.n' uóvc àn' r:q YiTa tbv ['evlreuévo àró1ver, tàv floluve{x1' Kci r'1'yaívovca; 'ADgciotou 'uolr oàv ooi-"Ap1o, 'Éoú'coc, é1ve noilÈc àzcíAeq ouvaOpoífovtaq iay.zrpóc' 'Ap1eîtac - gópverao tépa' :cr 'Ípa lp0e é8drob ègrdcu\o' o"i lA,o p.cpootà nb xó'oapo 70

60

t
o0lNI:)iAI
'txî,nr7a ;upeÚel rit natpo1c.rtt'ù. ''cv ùr' îrì r,ai it uzpíE'"a Tí<. IIà 0ilorla< ù'g'i1t1 è^16,rò ','ré 1t'cv ta't'úqol tì,v yù.?flnotb ^í,.'rlov ar!\í'í"7.1o to'' !.;uca, .. n?j-vt'coúsovv;a rcvraVía' liai :tòc 0àp01, p.cù cigver $îv"ip7. L z:at,'y!'to3 ú'l)1uta'-' líe, :') ncù lzet'"ú'let; s-.ù ca"ri1yta lld, -ò '-a:ral)av:t t'a1l;7ú, ttite u.z:,7"aise ',rcu. l'ta;i ùt eicat ó,4.tvcn t=à dd,.ò,.'i ,tocó'-. àèv r:sdnell;,, i-àlo=i.'t d.v\canc 'tùc'í,.vr,,< . àúccv7.oi va u51' ai.<i.vta
(2qlzttziYe'. ;rÉcr ::z ctitr') 'AYîrióvl; 'IIAIÀAfS2fo:j ùtzîtcg'É1s; aaò A6vq' {oxt-ts':tr t' 5ú1zx'^o;:tìq ltàta ù;ò ;ù- *pan'\)'xtz. z-zi pr)'tirvreg npè; tt pèaz'

80

llAI.

'!!,'!\o.cti1" ',\v:ri'óvri,

Aag4L rcú ;a=!ca- 6rir 6?;'at', và6i1; ù.coù't' til4re ! y."q=!2o. 90

à-*>t rcÙ- ca,lf):vùvsc, vùve€'i; r':ò àópra 1,où îia.\d.1'..i)'t', àí;ato, _- uè tà à;xa tc's 'tà co;at-útta, .--^,'rà va- íàtu<1i'}^i'";ai:';xc c = cdt e'1o',c= tioov, - và xaial'r d'\a!'!u î''..e ''i' ì'?óV-otic î,écc è1'có,ur1"i<o< v'avéva.:

5i5úa7') ù;' ;oi^ti roiíteC ud'All-pó€'at e "ri! '!e1ó.ìt yt' yéto. ri, EcùAa, ni p^i\, zozà i èù -,n vígvca, Nla aie 6ta za\o""é7a, 'Apieîte6, ttu coú ':rsii1cu, tr óc' &xo'tta à'.l.'roù1 ol.ovàè; otèu ùàepcócov ràv rila qégvov'sa< z'-i ;épa, àcà àò, *d\ ù;>' zetvcvèàÓ tci]:'
('LcpoÚ tù'atolrúÍti tè è?ólt"'t

"

Kavévaq 6p.or:àè (uióver la>J""'a'',.'(i:,t''-

10

EYPItrI^OY
riépva tò nóo-ràa' d1v eallà aéAplvrl cxúì,.a, 100. xai làèq luòvnú1l;i'co, rt tt orcù 'Irp.1voù rò gépa xal xai odlv îr.riyrl îtlí Aípxq<,-rí l.r?atò. oî byrpoí LFaCr
@a*eac'. i ANTIIONE, l,tyo-Il1o ùy.latvofiat,inò péal,

,c<6pa, ANT. Qépve qépva ,lé?nc ri. yéo - p1cÍr\e o:"ó p.auà:ttivto Xé?2, coù aoàroù plpa ùri tic cxdleq. tà IIAI. Nd, crdc' ro, uópn p.ou,
('H'Awr.1órr1 dveEríver otò ò6p2.)

ANT.

Kai oú.1taqo. égtaoeg' lcti calerler *à fleLa,cylzb ràrtég, xai pd(ouv Tu1,trd toùi ì.iXou; ocì1và.7úàa. 'O1! 'ExtÍt1 *vpà yov, t{e Àr1tòq îv1a,cépa, xarúyalvoq 6\.o< ó x.úpro.<ù.otprigzett. 110

IIAI. ANT.

Aav !p0e gîl.l,l,t'aq àdr ttÉca é [Io].uvií2.1q ! p' trru no),).cÍ,pè Trhciàe; 6rt o. pntr<ivrac,. TríXa oî.x,ó1teq, y.aì,xóì*ot aî. xar agcà,y ec td:v ru).év<ov, r

vd.v ù.c'p.o ot t ti,. rdtp lvsg :tótlec at t y.í,t 'Lpoíovd foú r.dl-,?a'r roú 1 IIAf . "Ewou oou t Eàv tyet pó6o ù.nò y.éca "\ y,,i,r".

ANT.

IIAI.

M'&v 0ècvà pcÍ01;,tptue?,e tafl; :o,); apócou;. va llords v&va,. àqr?ogo(tv,c\a ó aútóq, nab pnpoarà àròrù.oúgr, r2o rgo6a het xpar6vraq ó)ió1a).x,r1 oró y.npónao àoníaaI tou \rpar41óq, rupd pou.

OOINI>>AI ANT. IIAL

11

lloró<eivar nordf1levrú couI ; Míl1ce, 1ópo,Iéie iró; ,làv qt\ou,rz; Lbúi, loyrérar Mux4vatas yívo'-,ndi eîyat cb 'lrrnoy.éàcv,ua.c. pila< arù.vepàtà .A.epvara, ó

A . \ T . ' 8 ,é ,
tí zó7ìlogal d 9c6e7ò< qa'trú\e'', ;oÙ r,a7óp.crcq 1í1avra yéwd..;ottpgúyau, p! lpappévo<'A,ttépono; d.uor,aaro< pÈ ,rò ég4pepo tso 1évo;! llAI. Eiàe<zr aùeòv nor)nepv{tà vepà Aipzl;; ri< 'Ai),r1 A\T. zr àiioró.crxr1 àpparorrci îou I { Kai :tolciq eivar; llAI. Ilràqroo Ot,,t'"a,Tuàéas ó eivar, rai srù atr101oopet ròv Atrr,rià làv "4p1. A^\T. Toùt04, é, 1éco; ror) a{ce cregúvt ,cì1< :fv ààep9i1 ywatuae toù IIoì,uveíx1; púp6apo<l Tí àl).óxota éitlrapÉvcs ! - ociu:rorq 'Acnràotcip.apor lIAl. 6lor eivar,oi Airorloí, rc.'.F.í V-ov, .l.,di npùzovnpó.rolorò ony.àò'. rù*éytro,, vè 1tt0, ANT. Mà oú, 1épo, é,cotral,a roútd., r.it.: ra liger.i; IIAI. Idv a{ia tiq onovàèg gépor và cou, roú àì,eccoú eíEo. i,rtipwa rù. c4p.efe xai tòv àc:ríàov, 2,. airuàaà.pt.énio,'.,épot roìta ù,oparory.évoug. A\T. Kr aùrò4 noúq,, r.où à;a1afuu àr' rò u,lt11ta aaú i, ra"cúr1ovc4, ó ù1pr,o3 o.ca 1tútr.o. lZ!ilov,
' 'Evr?rl crà drivo ròv'A,91o, tó coluópparo dorlAr tau ó lluxlvciog puOrrò rc1óv:, ,itpXryíg. xoí eigc (olpcgr

oîiv

12

EYFITIIAOY vù,t'tt a?ú6 )'e6évcri( r,lc r-àgau aìq0oq étuiggtaxc ù?X11Ió;,

ra coú dxlouOúel w.rípara; '0 'Ata].dvt1-:. nAI. lla,o0e.rcnaíoc, é 1òs tile eíror, 150 ANT. "Apaoze, uúl.btxaì tl p.úwarou, r'ait acù. i "Ag'rep.'4 ?a6o'Ì,tzz povrd., àc xpouopétov3t pè Eo!úgra tor)qì.uóc11 pou aùcòq xougodtfl. naù ip0e aq y_b7a và ! IIAI. "Apno're, xip4 g.ou - frar' lp0av pÈ ,rà Aíxro' zai oo€'oúr*dt yíy'rugoi 0eoiororrà rb xpívouv. ANT. Iiaì :lot, Eiv'aùtb: rior)gr.civva plà iévv1c:, n' è1té'ta, otiv ;oiúnov4 1toíga; xalé p.ou1ípo, ttoltrív' ó lloluveíx6; fLé4,p.0v, 'Ezeî, orpà ,t.,òt ràgo tóv ègtà nap0évov IIIAI. alcir rqq Nró61c,'*d,2d"6/tór'er otbv "Aàpaoto. 160 Blénerq; ANT. pìénto ÀÈ pìé,:r,rxala1ri,pà xcÍÍtog za\, ric p"op9i-c ùnewilo oa oripw.tiv etài1 'Avey.ó1opio aú'rvago íyi, oròv at\épa àgdpo gè rà, róà,.ay.ou àq Énar.ova ùàécot,-tà 7écw 1to,.t, rpà<tòpó1evvo toú àúc'uu7ou orù.lc9;6à iaruà. ';aù aroripévou pou pcllto!ùi*al:"acràvà Tí àroruaricq ^í!?o,pè cà 6nìa 'cit ypveúrcv, t, oatr're<|. l'últnovrai iàw wtt'illou oi aportvè3 và oè lopío1 , 770 0àp0S, Eipqvrzà IIAI. 1apÈe o';b r;:ítr èE,!i. efuat, Kt ailrft, 1ipo, xotó:, ANT.

OOINI>>AI

1A:

xvíettaet; oè. Íor) ògOàq àrqt'ì.'o1o &p1l,a"cò 'O ó'!rp.gt&pa4 eív' abróc,xu3úp'du' pc[v'u1c IIAI. xat olo,x'co.'fl'tt roo, ì1 aípóXacqiapoorà'ti( TÌ(' 'O p'av, Ze).rivri,ó 9é110;77uoóxvx't'ó ANT. lvyo'úpa toÙ laprpogó,oou, toù "H7.rou otor)q'tpeiloùQy-éoa, ri &tpolta xai.o?óvz1-a,
nù.tw zewPí\etl. . 'ucíno èEó p'&q Kat noù eiv' aÚ'cói, rcoit cilpla tàv

ttn ò Kono'véa1. r{d toc! rò eùzoroaú"r"outt"t'
o4paAeúeltóv ntlPYrov' nduou xal zútov 'cà xaotpóror'ya y.etpóv'ca<' '0, l{dpteo1, ò coù Aía ppovtèq9ap'36potrec, xo"i g),o"1ót'dvro érù cóq roú xepawaÚ, or) xorg'í(er6tàadv0cotno zópnorpta! léer, tì-c 016aieq Eiv' aLl'có;, r'coùou-1,a6e'.r .xai 0ó nripq pè rù.p1r'a:rc-, orn Mu*riva, xai ccl Aepvcía Tpíarva, 0a t'\c' 1a7íoTl 'Apr'upóvr1 Eoúleq, ùr' toù floeerEóva tilv vacòvè géProuv; Té'cota, pì1 oóoor, p1 oóc<!r, zvpri pau "Aptepl éor1,lpuoonì,é[ouAeelóve eoÚ Aía, 190

IIAI.

ANT.

-

IIAI.

. ox\.a6ù' vù.Paoú-\ut. "Eptra 'pha, ;,alEí 1xov,*ai 1t'éo'ord Etop'drra oo''t oov, ù'gaÚ6 u'a"quó3 và pelvlc 'cri nap$-evtxci yérnxe d,.ó.,xai td eiàÉ( aùtù nor) \nteÚ*c' l'rarì ÉEó, oàv lir:lóf,4 tol noldp'c''r í1 ù't'cdga, vrl ! n),1006 lpTovtat luvafreq orb zo'l'ti-*'

11

EYPIIIAOY K' eívar*axó.ylloooocò 01),uròoò yétoc., xai p,rxpì7 ,l'où< và Aólc6 àqogpl yù ).ó12a, otopò0à noúve.x' elvat xtrwq xal yapú rou<, 200

-&p7e'lz" únò òetcù' -:::;J;';::#;;1'.-'-ri'

v Pf à' rèv ",*iTl,, """ :,T .ff:; ;):; ",,,",.,
adnosrs*xdrxci' (lrqogì a,.)

XOP. Tò Tralà;qc,Tú?ocdg,nxa ÈEu1a, x' zoggo),ó1r1p.à - 7rù.rb lyolía èr).epò *
toú vloloù etlq Qontxr1q. pa aounrà oà,i cépaca.ròv 'lóvlo fldvro, oroú Qoí6ov,cà gé1apavà g.eóiar ox),t.6a, xàrto àr' .rì< Xravdleuxeg nìa1tÈq ro| flapvaoor,t, &y.' ù.n' toùg nepíTralouq.xacaepoù;x.úpravq

"r\q Xr;reìíaq, Arrí61:tev Zégvpoq é r,í1a, xa6ú)J,a arù^iégt,tb reVwó,rego ;teltía4ra orà. alpttn ( Avtreog{ c,.) ro0 àcxotr ,cónov, noù pdq àra),dlave paq, tì6 npóre6 orà rcÉÌi1, yà ró tr'olía. - Kaì d€ìl Trl tòv Kaàpeíorv elp-arce aépz oaa),pt-veq, AO r(bpa o*.oú lyatov roùq túp1ovi, zroù oulleveúer uè qoùsàol,ao1t évouq'Aplvopl}ec. K' rloapÈ tà éìdpuea. ràytl,para, efpat ,ttip.a, roú l0oííou

2l[l

zzo

b

OOINI>:AT xaì Soutrerltpa, povar\< Kaaml,ío.< .tò vepò tà và poú rinóperve ).orloto poitrrci, T oooúQoí6ov i1 latpe;a' crólrop.a nap0evrxò ('Errpòóe.) -'O ppcilenoù ldp;terq 9é110< àr,tópugo oou nupòsotoù; 1xpep.orlc pÈ rìq pdxy"ele< Atovúoou' "roù zai oú, ò it\fipa, ;or) provaripepa pè attlet< xpdoí, pyé.\a,tca< atagutrdvOra tà crcpnì ab rroì"i*aPdo' ùnép0eec àpú*ovro, rco zci cl oa'r1fuèg ó 0etóv lélvaveeqpav'toxopgéc, xai eóv

.1ó

2t0

' xai 6po4 pou èaúryto'totxénarco iep<í Oeoù 1épr èzel, tò "yugogépvovta-< e'cott d.*rote< È'yòvà ({ot'r rùîé.vatrl àíy.ac tpoy.agtc rù roú at,pà orà p.eeógd'l'o. Qoí6ou gapó.11l'a, àn' ràv [exd{.,co d1 AíPx1! (IrPoefi P'.) Mà pnpbqotà tory-óxatrpo ó "Apl< PoÚlP0e, pc,vrc,rpévoc àvdgrel gollxb x' aÍ.1r,a -.noù và 1r'l oór1 ! èàdr, iù.co X'roù Ar*où 'eò'tróva orlv'rPogol, xt' oúvrpogoc àv r.aîrtr lJtora égranúpyortrl È6o 2gó,ra, ! -'AI Oaívroca. 0dvar{ Tú pou 11 210

!

! r
16 E'TPITIIAOY Tì6 xegarqó?oa 'laq lAro eiv, al.pta fàra rdxva, xal ror) tòv nóvoroug novó. ('Avrrorpog{8,.) -Kci nuxvòoev nrjll ppo ìtip.rer, ùauSoaúweqo, púyn< govrx\qo1g.dEr, uroù vopiq0à voróoqó "Apria r:ò6 oroù 0tEíroaaror)qTger)q -ù.nà Ka,cúpeqr.ogai"l gépver, ,cpot"&llo, [Ieìaryòv [[6c ó 'Apyo-c, ,ui1v aa),r;xapld oou xai roù Oeoù rlv xpíoql- -ri &Ezxa tùpuo.raàèvríàpaEe ócolac '),,ayaapQ. tì,v nanpíàa
'Ernyeru,. ùr' ùptqaEpù,ó trOAINEIKfl>, F*ptè éîÀropévo6..

260.

.

26$

,cù, fI0A. Eúxola .cú* \vVanparów p.ti,nata p.èadprlxav và pnó o'cò xà.orpo p.éoa. Kal 9ó6o.. p.1,rn,,tvov.tric axà Afpua tau6 pe y.èàpúrotto xopl,ri p' &noìrioouv aè ! 1-ràrocrro, à4 píllo rì, pal:.ú pou ólóppa xE[0e é3o, piv elvarxaveìq x' Adioc... I{aí, órll(ovra6 g.èrà oaa0i cò aéoz p.ov, i1vrótrp.v1 éV.av.roú 0à otspróoo. roú pou
(Iupvóverró sra0l.)

'BÍ,

rorà: ei.rar -'A ;

! ó; xaì ooù<ytútcovc,oxú,llóltaore;

l \
OOINI:>AI
^1ev.rt'íovi, Qo6epùQeívov'tdr6ìra oroù< o' è1tPwò 7d,Pa tb tróà; où géPvouve' I'd1 pltdPa llro nícrt, xaì òÈv i7<'r tcill, no') p' i-rezte pb eiprivri è)ò và p;o'
(aDtdvovr*É prpò6 orè nrlirr, [egrppeisr') r7

27o

ÙIà vú xaì 'cb óiouio' crpci eivar ci' sxt?ea edrr peopóv' x' éppa àèv eìvarlà pdi'apa' Xtà oxoeervd1ór \aúll,d' à'q\ava6ú'r'w rb cnaflí, u à'c gorí,'tu, î'!,iv' aùtÈq èàó ;-. (Bd(er orì; or,xri Îò oraO'' )

'Anà

noràv 'tóro, ríote prou, .'iuvaÎxe;

XOP.

lévec,, àpúlat: oè oaírra èlllvrxci ; t$0 Qaí^twodeíva'.r:o') u'è0,0e'lrer,o:tpiì't, 't\','1vcpa: -oi i6"rc'): ^1rc')-< 2i.^,'tei ^a\" ToltrolÉpou, )'riqtpo g" ér'ler).av éàó :oÙ tlei'fle' '1tò3t"îi t)iàhoàn Kaí, tb; và pd; c;tí't t, ó à9év:ri; oroú lro\ía 'lot)a ptoyr'ot);xai =a' ydvzeÌo', 'Ap','ei;e; (ticov aí ri' ruitrn pè arpir:ga'*'ópa, ra\ oú, r;otò', ei:ar xaì Ì1c9i; [Ié; pou uica crî,:Orilic,: ':à íltcictcyrc cúp';ropa ;

.

nO^.

lla';épa; pcu sìv' ó Oiàí;oàa-:,ó i'tà; tcÙ AaÍcu, xóiI' uè ','Évv1'rs 1'l,t-rio"c'n',:oÙ l\lsrprxia 1 ':{;01ÉJa-: pè gorvci(er 190 flci'uveíx1' x'.;')rai'< 'A','1vr,:4, 'll 'lòv ;arEróv tcÙ XOP. i'evtà x'aípa n c ' ) p a : t l r c i à e íp c u e ì v a r ,x ' è à ò p ' É e r e r l a v ! xaì fljrlar r:i ','óvdao. ;ccrxuvtìr rs'
(fovata(.ov è)'6; )

\at,,^t t,i uovr'cÉL"'t=a:

i>J \att'o :'i,: ra:,?'."o'î' *tr'
.t

18 '[Ip0eq,

EYPIIMOY tétr03 ndvtorv, lp0c6 ctilv (Er1*óvovta') (E11*óvowcr,.) "o' E! ó' É! Tgéle, xvpú 1tou, tcpó'La6e rpti,cv1, ,tév,sa 0úp4 vrivoí1q6. qlq, Tí aréreti xai Aèplalverg E[orànà ,cùuiyza, crilv óycalui ,rà núon< tà aaraí bou;
'E IOXA!îH npoíatvet à,nò rò *tLúrt.

tra,tptnfi oov [1óPa!*

s00

I0K.

frati zoné).le<pov &xovoa r\ Qotvnoa gi,i'ví1; apeptÍpev' .uàrplnoAayqd.p.ata àn' oépv<o rcdAra tù p.ouÉ!to.
(Bl,Érovtc5&firpva ròv troluvc{rr1.)

"O, yré g.ou - rì1 popoí1 ! oov ùyvà,narla ttà. yí),,ta cé),0q. 1póvra, Píle ra yéva é\ó1vpa ,cfic oràv xrípgo 1l:r1,cépa; arà pú1av'À,a arò &r1tyo xai 7íle, r{c xegalffc p.ouriióvr, ,c\c rà 6ì,óy.avpa tóp1e oou nloxdu,ra và flaaróa1ccà trarpdg,ou. "OX, óI ! nó6 ÉAorxe rri và oavflq àvóì.n rota, àvanó.v.c eya,, crlv tlxalrà tlc prÍwa6 I Tí và aè ndl; -Mè xúle lcpó:'r', .aalp.' Epla xaì p.è).óyra, T?lúpopEttt_ilviaovìt

stO

OOINI>>AI xet0ereptyageúovca€, EóOe nó'6 d1v &trì'onvl 1apà tai o6pavrincfuí,lor; -O, 1zépou ! Épporcapri'rloec rà natprxbonltr, àlo1Pévoí è\oPíd, ìnb ouvafparo dStxooa|1^t ctoùg gíiouq oou, tí no01tb6 'rí noOr1tòs 0ri6a ! ot! d1 ólo xouperlar treuzripou xóp4' Kat paPó aov è76, rrívtc 0p1vór'caq'cb aà ì1wv'cn,8l1<'rq ).cuxdy.ouaétla rtarSí pou, -a7 S)166a(1E1Yq1 roú'ca xù xaxópavpa pou. cuvalid(or xoupétrra Kr é fpoq ó &.ópyaroq Y.éaa,nor) pb [e(é,[ravA't:'ob orcítt, yù pé, -tó1togoépovyo &1tàltrov, ÈlowaQ nd:tre',xarlpà noluAó.*pvluo aotltnEe oTò onaOi tou, và oga1tfl pÈ tà y.éPr àndvo ùa'ri1 oxet1,xci o'rlv xpepdtra *ar&geq otà natard oov pó11owu'q' *ai d.A! 7et'ú\o'tra4 xlaílovtaq *t 6'l.o at zpú6e'c otb cxottí8r. ''Ap'èorl, 1É Pou, 8à :*al ^1úpo nòg ratgwleqà*oúlo, :i1v texvogóPav {àovl oní'*'td'Xjc, cè Eévo zaltéva lovrxà và xavaneút;<,-

19

I
I
!
I

320

330

1
I

310

20

EYPIIIÀOY ù)..r,t*dv1ru aúra. o,c1 y.tiwa. rai otò aa).arb ^Évoq, roú.i\.ailou,_ ieúceprq (1prà àa' ù 1ú,p.ot. K' ayò yr,a.oéva, oijre qiircd,va,rd te oér,a, 6nio4 ro4ui\e,. arì1 yapà zai x,pétctte,ci1v xa),cíporp1 pdvva. di zai &yacog ovl:'ne$ép,.a,ce, àí7ti,i wgó'tourpa ó 'Icprlvds. iÀ, ii'ltatro àróll;etve c:r1 Oí$a r>, àt\,.y"ar.{< vúgri3. '!), nolt vri pé,|1! - eÍre aíàqo, eita àr,7óvor,a,eí,te Ò ztitpnc oav ai.tto<, ei.;e orà otírt roú Otàínoàa ta.z o.zóve'le i, àaíy,ovaq. ^itazi cè ,géva lécrdoe iitn t, ov1opttt ,tr1 ^iuvaíxa ,if;q .,,íwai oi ;évot, 4,oîsc>, y.a q,.).6"r*r, rúvra t1 ,fuXì1tic .ywaítac,. lIrì:d pa, zat ooróyacroq zai ùtróyatrc:, ilpttz. àA pioa oroìti tTcpc,J<. yt' ùvri.ix1 r'rSt ;atpíàa ó),,or, vàlyanoúv. xai ù7,-ì,at;),rtt-d tit ;i, taveí4, - ;ùpíoowe rà ),,ó^,,to., ta èzeí ai, r.tú -"au éyet. Kai cóto p., éruare qó1t.oag.r,v xavéva<ì,ó)roi 7órici zo.;. ìtr' .cìstaùzriàepccy.è lavatút1,, rcù -r.ai,ca úè ii' 6ne,0i ,rl>r p.úow T.é?r, zúnt,,, 1ur.vúvzai, à;r' rilv ndil répara. K' É'ra pÈ iicú7al(e, - oi. 6?zct zrai àraí1 rcv \ r, è11úritn î.;r !.' eEe?e o.cit. nd.tctxà rà y.ú.t,cta. Iiai. rc1,úàatco4, vó. y.e, itgla_ 36o 850

XOP. If 0.\.

@oINl>>Ai

2r

- và lAó tà pré1apa' 3 ? 0 îoù eìXd róoot xatpó! tóv Oeóv, raì tl6 talaîatpeq z.aì roù< ptoptoùc ónou lupvdo't7*a,, xai tb AlpxaÎo vepó, noù dàrxa uatVú. rovi :tuvr111pévoc cà !év1 ytipa\6, x' aflta tù 1túata pov àaxpú(ouv.- Mà xalpb orbv xa4pà và7-T,;' pà xopplva palìrrí, pè aét)'a óìópaupa' 'ià Aervci ! pr'ou 1à rdlr oè plénor - iolg'é! Tí go6epó,'p1répa,'î1É-ytpaoeoùq Erxor)< zal qí).ouc, xeì 'cí ArJlr'ola elplveúelI Mù tí pou ztte'. orb aní=t ó lecordtépo'c' 380 'cí Fou; plénovtaq tó ototàùt; Ka\ oi àuòrtEe,'gÉq

pou pé6a.w, rò Eróltpó ; 1rù i(troru, oí xo.r,,p.ive4, gebq xt'notoc prlpd(er' rò tOK. TooOtDíaoàa 1évos

+

I
I
!

I

vù dvopaè^1ò 'levvrlcco' l,ani érot tb d'7.Xtcz' nripo taí7t' :caì ràv taoépa oov d'or"n1ta'tù' 'Tcop'ovì1 ^Ag eivar! zaì và plaotri ta èrévd' ' Kaì Oeoúq' và port{oto a' noécer, ó,e eivalàn' tor)q 'rì1Etxrioou p1n<oÉ ,ù UroaoOó,àro'cct(o, n),11óoto'p'à pè oépver ùna0uurri' | zaparà 6la' pì1vù9'{x1crlnota'. II0^.. M,i, póro.pe -aùtb x' apév'ù3écer; oú, Tí 0é).eK p.tpé.gd; 390 pou IOK. Nct'àa' 6rr-i,fle'À,avúlepa,ztéqtà rlpdrto:ITí, và Aro1T c, o'tit Eévc- eívarxaxò pelcíìo ; fr nd01;' T IIOA. Oprloó' *,-,ilLo và à tréc,rr dl)'o và tb f1 8uoxotría ; IOK. lVi,ino,. I yri tòv è\ópwto,aorri Aèvé1er' và IIOA. Mr.rí, f1 nrò p'e1dl1,- 0d99oe ptÀd11' -và pI ldy,1 6,.'| gpo'ref. eiaes, IOK. 2x:^.ú6a,ròv 'ci< và Kci'sóv àp1óveorv ùnopév1 ptopie<'

n04,.

EYPINIAOY I,OX _19f IOK !IOÀ. l9I II^9f. I0K. Kr aùrò *axó, pè roîtq, x.ovooitq oulxoutraívn. và Mà 1à rò rdpàoc luiràryànoìa àg àouì,eú.î ! Kal rpégouv, xa0òcÀéve, èLníAEc àror1péuous. oi toùs Toùq F,ì,Énouye xatrb púrt, fiprilq àp1oúve. 400 pa

Aiv tts 8af26var oúrz ó xazcbaòc eìvar toúgvq; .Ma 'ettrvta<, pptoxouy xtrow ^71),,3*a cri.< *tr.pe4. ^oi Kaì aoù0e{oúte1,nplv và ppîc pra6y.Lrà ^1úpo; fIóre eíya1è prà pépa,z' érer.ca,_àc prilveila! llol. Mò oi zratprxoí, gì,,ot, yvtorrot, Aèoà poa0oraì; LO_K. nOÀ. Er) vd-1l1c etàèo.còo;io1ó,,círo,ca gí).or! !oi IOK. Mà Aèo' àyé6a\e à{r1Ìà,{ ralil ievui; lOK. lOÀ. IOK. [IOÀ. IOK.

fl0l

fÀuxrlrcto f1 nctpúAc,oí gaívetar, erò,tnóop.ot 'var. Mè lóyra, otire propefcv* n\t< nóooyÀuxcí lro Kal rró6 Í!1ag or'Apyoq,; t6t4ooù ip0e ré,ccta.lùéai Kúrow N?qapboròv'AApaa,rogArure ìtar,hc, à lloróv; í ely' aùrò rcù poit elreq Aèv pnopg ,1 ;

Kar.ó, pìp É761e ù. ! At"p' r0pege 7évoc. rò

fpl. IjK l0l. fOK. . lOf lOK. . 19f IOK. f I0À. fOK. [O^.

Ml xdnpo l,éowcùq r.óp4và navrpéf1. xai ,c'{Oe},eg, pou; Kcl où oè òvópa,ca 0aprdrv, 1ú ,rú121 ó Oeò< Alv [épor.7rà tip pou Éror pè eÍne. Xo9ò6 ó Oe6<. d1 vúg1nós dlv rrqpe-i atv' xai .ASpdorou Nú1ta attav,x' égtaaaoroo tò r.arógì,r.. Z4,níweaq o,cé.y4, èlópwroq, oàl óAltrls; Nal. x' itorepa dllo6 rrílr Arorlpév xr oq, hpge. 4zo flotéi ckgv., àgoo 8úawX4 ldrav xai roú,cac. 'O Tvì!ac,,nor)alr, \év, ra,répa Otvéc. ròv 'Aàpcaros Mri ó pà Oeprà od<àreíxaoe; rcdla lnt' tlglapeata Xépaoi 8uó g*as lva orp6tuu., 7ù

LVOa(r)T(t).

OOINI>:AI-

23

?

ó toù Talaoùr 1tb; tò l,?!6yói IOK. K' Étcr èwotoce o'èpdq toùc Auó' Euàxópe',eo''t tìc n0^,. K'éAcoxe IOK. K' eítav f1 poípa cou xa),i1i) :taxl aluò'iúpo; [10À. Ilo.púnowàèv ÈXtopè tb ldpo ai tópa' I ÈAó xdcúgepe< và qé1nc IOK. Kai nóq a'tga.rò ó "AApaa:oq, rav Euà'yaungo'5q y.' 6pxa'có'ca9,z II0r\. X'uaùs y.au, [l:lo tàv Tuàéax'èpí, ùgcitslvarae0egói píàa ríqot xai'loùq àud,và gé91otlv naT K'èEó natrloìlpOav, xaì agóra èp'éva. xopugé<, tdrv Aavaóv xaì Mu:tr1vaíorv '1úp7 r*pi1, p'rivainaotì1 1rà pdva, pou orilv na,tpíAa z,tvovraa'1ratièvúv'cra 0eot)q àpóvor' tò gépvoorpató. Mrí, cToùq aùtoì xai rigela è1ó, cíytoda OÉlovtaq :dppaia èvtvcw otoù: à1an1Pévauq. và ilIa gaÉianpéner etprivi{qc,pcíwa pou, 'roùq cou Atxoúg auvaípatouq iI Fdr(q, orltóvovtac, và p1d}1e ùn' rù' púsaw 4{0 z'Èg,é, d1v :t'èoé)n\ 6111 no).r'reía. '[à 'sàelnó x'è1ó' )'éerxai rò qaloúEr,'p'àq, T rpr.o noÀúT aròv d,v0ponob XPilPa, o'uàv0pónrva. zaì AúvaplÉ1crgo6epil 'p0a tadl, pltcíàegoépvovcag l'r'aùtò:t'é'p lóilgeq' ltarì xr ó lapnpolevvlpévac elvazrítore, &pc eivar 9tor1i6. dv0porno; 'Etaontrrl6' vó toq, 1'à1daec gtúver.XOP. Kal vd xt ó 'Ioxdotl, "!ì, pq'lépa arxcÍ oou, ló1ta ép1o aou' tírow vit nîC, nor)vri gùróo1c tà narà'tci

24
.Eplerzr

EYPIruAOY
ó ETDOK^E! ùnò EeEú.

ETE.

Ncí pe, tl;nîé?d.' ipga, ltl,ta zú.ro,t,ta3 ;tai în Xú?r.Tí unoper yí.r1; Kdicoto< và vcù nfr, àq à.cyíoy,. ftati éxeÍroú àpaà,.ald ),ó7ov., (uior); orlv o,.pítazyrlró).q, orap.&tqta, 1tà vàzaúcro àíxn ocv ,c7 xcírri, aou neíîovrà< vdp011 pe toùro; àrtíoayroq, crò l'tioipoeEaròv tp.;atei.
(lé1er, rzù oúre TUpilEl ra ai îèv ùlernqóroo.\

450

IOK.

}qàqou | - óroto-. pó.(e."a,. é1erxaì rà Aíxro, Aèu pa ò ùl.,'ba ldlo3 .;à oogàr:oh) ógeìet. é I).úazvezò à.oxop.dyquz rúyg,.a xai gt;u.,_ ;rai Aèfjogef3wp r-c,Jtcl,aíy.a lopi,6g ci-: rì1v xegalrj,-rà.àépg,. 0opaîq ocu oeppévo._ Iiai arl, orpé,.fre t,l7.r, tì1v o.ròv atnú,Eepgo 460 Ilo).uveíe1. tàv xotrQqotà.p.d,cq,z&\.l,to oàv ,t'Éor)p,rl{q, zai à.xoùq órtt, oott téye,,atttóq. Kai vd.rr.0é).ol oogàvà, odg ov6ov)d{or: _ "Ap.a gí),0q,prègíio rou ù.vray.ri,ncu,c;a.q

noù îoù é7er0up.r,rpdva, pcitra pè pritra, épOfl ir' aùrcircr) !p0e, 1'aùià povrilya à.qvouiletat, xai ríro,c' tÌn' tilv npív rou4 éX,ipo. pi1 0ug,arar. ù.q, L,tnóq, ó ),ó^;oq oov îcp(ù:oîr,, IloLruiirl por. troit ùoiépt Aavaòy éor)ip0e3óar11óvraq, àArxl$évoq, xa0òglés. xr àn'roùí 0eoùq 4To *,únoro4, xprtì1q grlro,ril< orìy éyrpaàq xdi 11v1. 'An).ài II0A. è tóyoi eivartlc à),ípen3, xaì log.n).rcorciàè lpercÍ(e lnlip.ap rar. aò ì,íuo. Mó,;ozc,.t ,,rr),rier. ó ).d103 Ma

OOINIIXAI ooga ó tàv'oc, pé'sa rov dgccotroqr0é)'er l3orúvre.-Ir ù rò ra'c,uzó p'e3 rní'ct' i'yò 'rb npó6ie,fa Étcr' 0él\ovtaq, I'd"yò xt airtbg và 9ú1ouge rinb cì1v xaotpt'' 'có'rc aq 7zà pill' r:où ó OtàíaoE feoró1u'oe '9u1a ^trri1a 'coiton' àn' on ngó0upa è1ó TfF naqíìaq pacrlrà ù.qi1'to,tc,i<'ro\ y5prcptar- xorì nci)'r i,,i ern aoù 79óvou p! d1 oerpclpau é1ò và xu6ePvó,o'L'lrpa xa\ oè gtóvo 1rà và pì1v *écll rínora zan'o'&' aÍnóv, zal xú''pu ìi nd0t'r 'roù'ra Kr apdpa noù ^1ítteaat' aùTóq, oè Oeotlq' p' oúoovoq rai Eep.évog 6pxo c'uor)g ùn' 6oa èra}e rhsora Aèv ndver' y.à é1errb 09óvopdvcq, et &zr"cù'prípata -.b Kaì 'tópa,lrorltoq eipat' *é.toc,1.tou. cnpúrey* tò ràv nd,por Erzó 1t'ou,-xai'cb oceiio, xai và pelv<'r *clxctù' àcà Aó vri na'íp'ravtaí' ,s,íò oTctr:, pou tà pepEnó gr'ou tt ainbv dil)'ov Tdccv xarpà vàgrirro p'ou rt'l'r. td,tt, xaì p1'le tiiv tacpíàa và t"ov6a)'ítoo và louPré"!<o, P{te &vepóoxatrac'otoùq îúpiou q oxa't'ont'r.a p" xortdEo) na{t, oà.ààPPó':à Aíxro, 0à péptupec xarrdr toùq 0eoùc ,a n; odpt. Kaì ntlna npúlo'tta6 tà Eírto'. o' aíttó,-îòs d'ropa ! tàr*, a'n"rlv tatpíEc trólvoupar' sivat tà elna' Tcùta, prpé94, àtìé, 6ntog xaí' Qap76t' xr 61r ctopb xov€'&7t't'ó1n'

480

490

26

EYPINIAOY

zaì cror)í oogoìtq, oroù6rio<ígoq nai a.lrcla. K'Èpéva,,àvral8èvefg,aore oèyipa.Efir1nr,r, 500 àva0peppéveq, ouvcràp.ll{c, vopí(or. ETE. Ndrave yù 6tovq, [Aroxa],à rà xai oogó, AèOdta,ve }oyorpr6è<oròv xóapo. Ifà oúte 6poto, obra too zhco,ta 7rà ,iaùg hv4ro,J.., rapà,xar' é,to1ta,éyt xo.i or\v rcptil4, K' éió, Aí1org xpvtla dnora,-!r.ió, và 'O; ,rùr prpépa. dvcro).i7roù iiì,rou XOP. ctù. oùptvr,a, oti2 yì, àr.oxttro ild,g.rata, xal A'lvapq tvírrl.llq elya, Trà và adpo rlv npóa1 à,x,'roùq 0eoú4,_d2 paorleía. K'étal, o'dllo,, vdgzloar roú,co rù1a0ò b10 aÈ0éìor, y4tépa,. rapà,yù. péva rb xpaút. Irat' ely' dvav,ipo: *tvaq roù Eyata tò nrórego:rai nlpe tò nrò llyo ! Xrpà o' aùr&.,v,tpétrovld.,_ - toúroq, pè d.pga,ta gepp.dvoq xovpoer5ovcae xal rh Nú,?d, và ncúpq 6oa yvceitet.0drav óvergoc r i1Oif,a, à.vrà. towtpta r\<Mv*ípas go6ópouv, và mlpn aùùq,rù ,*q:.:rga xai pou làv dg1va. "Enper,e, prpípa, cottto3 va ovíaoroúp.e pà r&,pp.atal $ir 1ae0i T'nc(.é),a ò ),óy0., vttu, no;, rà. ,,iyo 0à rdltatc,oay ,rà lenlara tòv ò1ipóv xaì . Ezo Il' àv Oéln dîù T! zoút1 rÌllróg ,a'p,lun, .is Fdrrt. Aúrà óFox 8èvrò aapa|épvy.o;;_ c,rb yéy po,t elvatvdplor, raì và eútr o' aùtòv và or).a6o$ò j _ I\onóv, *n?bq tr g.lr.sui,

OOIND>AI

2T

pÍ?òq îà cÉaqtú,(é'fere rò gaPt&04,. tbt ttp*o ppíote à'1po'ral-ya'cí o'cfitbr I è1ò tò 0Póvo 8èv'rbv &grivor Pou aap{gqpa vàArxdq,, Ita'rì àv ra,.pw\r1 ' vùArxi;e 6pt'rq xútetq^1ù'Éva0póvo elvarvà aà o€6aodt' t&tr14, porpó1pagto xatrà ép1a' XOP. Aèv tpénervà xalolal{c e=ù' 676t 'ubEírro! rso elv' a?'càu'ì,ú, p' rioxlpa 1rà AÈv 'It, 'ie7úpata 6ì'a aà' xq'*ù IùK. 7é pou' tltà *' - 'Eteo'li pau' IIapà È1er { *tpa aÈvndre, arb xditr và ai1 xr rinò qit vr'ú'qq' cogcí' Tà Ealpova, pou, tò-patrpo' 1é T{ riro0up{c d1 gùap1ía;-Mú, èc$l v" alvardàmq0ed' xai oè orcíttdnollú, oèxa)'dpope<1ópec 'E!crpnatvó6pxe 141tú\otrdi toùq gítroug pè naùtpe,rlóO1e èaútq' Kdltrro coÚÎo'Tté?ovt noù acivtc pa(l là'srpfie d1v lorÉAa, 5{o pè AéveraÙtí1,'yf::1ec' 16pac' pb gfJtouq gllou; fratì vóptpo pè ouppó1oue ouppdTor'q' évúvtrr xaì tb [ata Elvaloroùc àv0pónou6, ttlro'ce it1órepo ollóvetat erb napandvor'rà Mà cn;oùlùv0pónouc 'coú àpaí1' tolépou xri.vet *ai l6dt'e' I tcrd8a P/nPaxd\ \iry'a aó7to' ttte :r'a\ xal nooà Atdptoe, ró'9e77o v{tyrac tb 9ó; ToDiiirau pcàí(ouva ral ptrégapo lota tà lpovrxtí tou4'arl*)'o, xcl *avéva ct' 8A(1)*eúat,pnpbcotdtrÌo .&vtanetvóveT 6i) K'ln.,no, úlrq xal vrl1ta Aouleúouv'-:Gdi
è!,ct,

28

EYPINIAO\ 550 . Ovr1ròq 0à paorÉ[r,f, àn' ra ^rrúVara àÈ ptépa6 xparóv"Eo'4t aùròv Íara ú. vo,.p&oqc; V K' íiowganaù'v' tò Eíxra;Tí rapatpQ< ' rl paor),e{a, pràv àarxíaxa},óporp1, zal tò Oappelq peyÍ)'o aú,só,yà xapaVivylc 'cí1uoq1'-npdpatàvdpou! - "H ptil 0é),erq nolù vè xonrd(1i6, rolld Éy.ovtc< orírz péoai o.cò T'clvar tò napcndvor Éva[epò óvop.al,; peà x,al'neplaúu à.pr,eró, lvorruxò 6poq. t' orò A*d *,ouq, nloút1 Eèvtdlouv oi }vqtoí, rà uów, éy.ovrac, gpovti[ouperdlv fleòv rà. n),0r5m,, nor) Ud6 rà naíVow tcíoa oàv 1ù Tgewtnoúv' 160 xai ó ala0ro€ eîvar, tpóoxdr,paqr 6,é?roa8èvelvar. IIà Sla và oa portrjao,,"ubtéy'a pall, rl npo,*1l',fi<; 0prívo- I îlv ndiq và cóo4c; tà ; Oà ai; oà Opdvo; àv ècèv*rtoq abró.q, M' 'Ap1eí,rrxeq),óyyei qcar.(aouv Kaàg,eíorv r' ói t6v rù, xovrúpw, rappévoroùro èAó 0È tafls xà ziiorpo róv 016afc'rv, tàîq xaì nol),è< ax't.t6ec 0à nap0Éve6 xoupoepévsq Xégc wú i,-1-tpaù. aza Maùpoqlornàv ó aì,oútog, no;t lvpe{tet< t&yr1e, 570 0à .yívr;od1 01264, ècúrgrldcpa< | x' Aú,càbéva la),é.-K' èoéra,Ilo\wefun, ),é1o:-"Apua),a d1 yíp1 oortÈxave 'ASpaocoq, ó xai ùoúverulp0eq zaì or) và rdp6 tb afu*po" fléq pou, àv xovpté{y6d1 yi1 toúrv1,-nor) aotè pl lríX,l !-n<16, ctà Oed oou, 0à oúp1c roú Lía tpótaw, xal ridrg, yd)vivrdc,rlv rrarpíaacou, Qà t(< và agúh6,îúpaea,:raì cóg 0à.pú'lr,c

AOIND:AI

89

'Ivtí1ou zà.),úgupa orpù oroú eù veprí;0tf,a a [Io],uveíxr1c Éxa{c xal :coúleq "Tì Oeoúq !u rlc vipa oroi.tq "r,póoge7e doaíEEq ,ré*to i1[ì1cóo11, EóEa trrí611c 58o vri 1tou,sé,cota "ElÌr1vec! M'àv vucr1Oflc zro,cioov&tzb.coìrq ndle, rtaì .ui1v Legú1qroú,toq,îdlc 0à otúenc 'Ap1oq, t otò à.gú,tov,ea4 ptúprouq è84 vexpoúg; "AApcc'rs, Kaì xdrioroe r{ : n'41, 0cì xexò&gpc6óra. unoùÉotdra[e6 Éo€'r1e t-zror) 1t"&., prdg vuínavtpl< <6 y&voqt',- KuvrlT*cùuàou9opd6, nctàl pou' ù yion< xetv4, 141và ltíc1€ y.éo' alnú. Mà à91ate rà,nepíaaw,àgíiarcra'Euà àv0pónorv &1ta op.ílou't opé\zq,rpopepb ol xa# ! XOP. Tlc ougopÈq aùrè6àró[.re,Oeoí uou' xai àócre 59o và xdvouvàytine', 0tàínoAa téx,ta. ro0 rù ETE. iDtdver nrd, pqrépa,ó à.1ó'ra.c, rà lóÍa' nder pè

'A,tlrft

ò xarpóq, à!vceleróve., \ --ttlfiil: zal rínora
8è 0à grlr<,r00ùpe, napà g"'6rtr elna" tà

lcr{trrpa paorlrdg. ù. xparípo èytí:,xai "r&p.ar. o,c4"yìi,roú.lr; Tì< parpóì,a1e6 épp.rjverec rcanavttítraq, dglvé pe!*
. (Irpéqorreú Trè rlfórl ?opù npA; rèv dDrpgórou.)

,toúro-elAè 0à Kal oú, lxpepbou rin' tò xé.orpo ! lczc,uor0flt
[IOA.

'AcA rtordv; ?roróv trenl8r ),a6ó.m.coùày Ecîò AL LPóòYù ana0ì r'ÈpÉva, 9a ).d6q 8È óp.ow e,aví11' oolcxb

0uò *pè6 tòv dAspgó.} {*poAarvorrc5 frúpzar,

,30
ETE,

EYPINIAOY
(etporvt*rt adt gd[arra6 tò 1épt otó ona0t.)

)ìrpd, rr 6yt népa g€rJT€G. .6oryet6,c,l xga,c6 orb

IIOÀ. Blénor' elv' &vo.v.tga rà nloù,roq *,.rffiJ -"t ETE. Kal Ir0À. ETE.
lxa:f''ó. 600 tb pè 1r'atró'pheq, yap.évo nolloùq vi aole-

i lp1or{ì3 Kd),lra vd,oar guìalp/.vog orparló1, rapà.}paa,jc,. Ir.oyùq, eloa.z, Eyowac, p,'6proug dl (toÍ oou ùcgd' i),rog,Évr1. n0À. Ildle aoù &rcano.rù, oxîlttcpa xal ob p.époq dn' pou

. ETE. Xpé4 aèv !époupe aab orí,rr rb ùlxó pou é1ò 0à

rn w.

iloÀ. Kal dn'rò aírro pov xpatúv,caq; ETE. Naí, elca. ní1yawe 8A ! drò ilOÀ. 'O popoi èoeÍq, *atptr,oípou,ETE. Iloù ip0eq or) vtì ooùgxoupoéftic. {IOA. 'ò'a p'dxoù.re ; ETE. fla,.ó< àrorjer o' aor),rl,1v racpíàa nolepqci II0À. 'O lepà.cóv Oeóvpè ,rdcapa ràìroya,ETE. flo,ùoè u.roo0ve ! II0À. ErólvouparóEro dn'rlv carplAa,610 ETE. Mà lp0q yà và II0r\. dArxa,ó Oeof! 8TE. nd1 Muxrjva, plv xalfl< ro,)60eoùg éAdr. ilOn. Elocr riivopoc, ETE. Mà óppòq óy.z natplàa6, oày x'èqéya. r\<
cú. [EróEnc

Ipeív<o.

OOIND>.ÀI. IIOA. ETE. IIOr\. ETE. ll0À.. ETE. IIOA.. ETE.

31

xai noùrpà 1àúverq pb Eró1vere. Mà xcl 0à oa caó[or è1ó'

*aoiga1 Tl opa66, atxoú€,, oú, Kal 6rrt gterdvet'q rù'xoúez' Kaì or1,pltéPa I Elvar xptpa, và'ù )'Aqpqtépa èor5' I Xópa pou :tpú(e tb vepò oeb !à gedo11a "Ap1oq, [.cqeAépvw. oè IIOA. Ilíorr-pì1v xó6ecar.-Mryuéga, ncrv6"' ànb Eò ! Oeú1a ETE. 'còvra'céga '' p.ov,&oevà lAó. ilO^.. Qeú1o' Aà 0rà'rònerú11cI ETE. xrÍv... Aàepgèq Tìq nap0éveq ilO^.. 0à O'is'aùtÈcr:oTè t8{c' ETE. '0 620 A8epgé3 ! p,.ou ilOÀ. é aoù Tí rlq u,p,l\erq, eloarò1cpac rtà peldtroc ; ETE. il04. IOK. I[OA,. IOK. [0^.. ETE. IIOA. ETE. il0^.. ETE. IOK. K&v èaú, È.ye 1et&,PltéPa. Marlpq,eéxvo lerrí. Pou, É1or fróc oo,lttà tèv elP.ar. '81ó etpc oè noÌtrcìpaoavrop.dvl. èxetpa< pp{(er. frstì aù'ràq x' M' àvl6Pí[auPar è1ó I ctorlqnúp1oug; IloU'0à oréxecol Tí oÈPéier và tb P.ct0qc; và oÈs:totóoo. Épnpbc Od61or 'O lArog nó0o< lePaî€r. pà "Ap "i Aó)rra è1ó! IIarSrú pau, cí 0è xóvEuE;

[oa'

"o'tr 1l',r'1

S9

EYPIIIIAOY 0à ,rà8e{[1. 'O

lOK. ! elotsneopévor xató,pa oè rd,cptxrl'! ETE. "Aem*t|n 6lo ,tbo*tnt [IOÀ. Eépe ro.ap1ò AÈ péver \à tò onaOl tb aígo6ópo.NIó., noù'p'é0perl.,e pov rl yi1 *ai coù(0eoùg pdprupec, xptlu,ro(t, &rzp.oq,pagvo-

8rólvoupara<ó, ùnà oà'oxtó6o6.x, rJJ:fi;, ;1:
róv épayevwl òvOtDíroAa. aulrffi *ar - tft' pÉvos,'t
r;hrc'îax.d.l oú, traeplàa, pì1w xa,lr.^yopi.c èpé, rap' alnóvt -'Eyò àiv ip0a lé),ov,ra<, napó p.à

tlrll]tl ,Íoela. Kcl orl, ríplpao rd,r rn., rrt Epop rl
xal naldca, xai ovnEógw. zai eiAr,rtraù,pvooroffucg.éva îdrv 0eóvr-6oD légo àv é7orvà.od4pazperí1aroxú,! M' dypunvl é1o irrópa élnl8a aòs ot Oeoi p' 0à làltóoowr. ù ogtlowaq, aùtòv vù 1ívto'pcor,a.rùq 0ri6a éAo ! ad1
grlyn.) {Esxrvdsr'vù

Eî8.

iDrlye népa!-Kalà o'é61a), tdaépaqfl,oluvelxrl,-.eó ànò0aoDrvù xpd(ouv fàra ga),over rà xtax'èoé olo ! "rì1
(O.,tf"l dî.ò A.EIú,.'Olloluw{n1g 9eù1er i,c' ùpnreptl, ,ta,l lt 'lorfrarl ùp.gozvaiahzt rè nportilzra rà p*i péor orò raldtr.)

.,.g#

ì:r.q'

M E P O EB '

(Itsoqti.) XOP. ' 'An"ui1v Tr;poeAo'p$10 Kdèpoq, aoù f1 tetpdrxeil AaPcila È,nate, à.eicpoy'co réorpr.o 'xrl,o'tb p1ó'lovroc, PúvreP.a, tb o'ùróc. rb x' è1tr,oe xú'arPo )ìr'cogtipo tlv nolrl 1à cóno8róprce Tp\c*óil Q ónouI xalonótcPri àPoorò cÉgrer toù vepoú c'rà tolú1oPt a, $aî'(toxoPa Aotgigw tfic Aígx1c' ùr' ónouyévvqae 'cbL,ta, tò pd'vvc1évvrloe Atdvuao, zroù xlcaàqnePlrtegdvotol p.è o'cprg'tóc, taxrepÍ, ó)'oapciolva xtróvraxa.oarcPévoq, PPé9o6 -l,aageía f ovboxénccs, tìq, otìq nap0éveq Or46ateq, ^iuva[xec .ueilaz.ónec, oè

U

EYPIIIIAOY pè rò pqrrxò 7opó.
( Avnorpogri.) -Oovrxà; èxeÍàc'ràv "Apr1 Sptxov,caq, gpoupb; *ù,4có,luyo<, tl6 nh10rívepeq &vàqeq xai aà puúxtarà Spccóy-i,a7a, gtllaye 1ùpolupvóvrzg îtó lr.dîtòv ri' xóge<. roù ó KriAg,o3,tòv yr!),aze, và lepovrgriloàv n{7c, otò alpo&ópo xp&vrcrpo,JottaS lt,iplt apo ànò |ozopú1c yé* nvayp.é,t0, naù éppr[e óproef1 AroTévv1cr1 ixa0òe Alr,16 pciwa Oerí,f1 IIaILíEa) ,coúOepro0 Advtra rà Aó.pov orù, puîúcropa yti,púgw. Kai dnò ao},raf, yì, à,ta€,ì,ówrqce npótutta pagràóniropéva. F,Ì tl dg4yù tl oraepopópa dîìl ylu;reràf1 críle ràpp$,e, o,rà atp,appìéyo,irae y6l1:,;a, rò noù fllrogortr op.éva &get\e r otùyzpúua múpavoù. {,Ertp0é;.) -Mt,,riq 'I(n; t\4 nplir*oyúwaq
660

070

oOINI>>AI
ri, ^ytó,éaè ràv "Enc@or* xpdl(u ae, ó 'soù Aía PlaotcíPr, p.è gov! oè xpci(o P,iP6a91,ó I - pA p,lq€'apAlxzota, Apdpe, apógtaoe odl 1óPa ! )où ti1 'traíoata rù.yy&r'a, oi xaì oi Oeèq Aln|gvópateq, '4 llepaégaooa xaì | A{P1'rPc, 0eù xalú, r.av'coxgartProoo,, xai f! xoa'poîpóga, Arx4 touq tlvxcípave.)':etle sù rìq îiuPogóPec rteéq, rì? 1ópa vri po10r;o1c,xt 6la elv' Eúrola cTor)qOeoÚq'
llao1títct ó ETEOKAIfX ù*è rò *u\rítt, xcl fiotloo tzu

690

'

éplercr èvr6 AOIÀO!.

tò oú, xaì gépe 7rò Toù Mevotxda,bl'tE. Xúpe 'loxàoo1c g'ou rìq ròv Kpéovta, o\c 1xryégaa . Tbvàò-epgó' néqrov ailró,-yaù. pou Erx<í xaì

* Oî, Qolvlre6 x(l ol Srl1eloL rorvó rou6 e!1*ve 1evrip1l tòr 'Encqo' 'Ió' toÙ rriv elle FerdpoPgóoer oè 9óàt ó tuó6' Yqd vù: ccral toù AlàE dró rùv '0 'Eccao6 dnóXt1oe xóp1 tì1 '4'16ó11, xct cù"Hpa. rfv *púr|6 d*è rr)v 'Lyí1topu' Toùtov tóv rie 6 rtó6, ó Bfrlo6, téxve elle rò iDolvlaa xoiLrù 'A1{vopa elae n*tépa ò K4àpo6, roir orz}'pévo6 yrù rrt Bpfr tiv ópncilpévr1 r' lpos Égtaoe or{ Botorlc dnò îò Aia ndfu, dàcpqri tou tr)v Eùpót4, 'Aptrlr rù O116r,- ónog tpclouèe[ è Xopò6 èàó. lurtúxc cfrpe è KciDpoS 'ùnò îh 'APtu x' Ércpe 1tò tòv IIoÀúpavfe, r{v xópqr\6'A9poùltr16 totrov ells frùaèPd ó Aci6a*no6, è narè2a6 toù'l'cÎou, Eo'i dÎóùopo'x4l 'Ioxdotzl. tèv Olàúroèr drò tlv 1t1oe

36

EYPIIIAOY y.d.irà. xavà.r\q yópa:Oéìto và oo0ntpco ti1 pópri, ngotoútrúoor1púXr1 xaiotb à,*éy.too (B).ónovra6KPEoNîa, tòv ffi Tfiî óv{ou1a6 palavropévo6 :tat

',tby Mà vd tog ! ooùlluróvar îóv îEoàróv xóno, 'rovapléao' arb onl,tt égXtratrò 8r'tdpr.au. KPE. Tí Apópr.o 1à và oè taò, paor'troi, r{pa pou 'E.ceoxì{ "Egepa 'róv Ka8p,eícov, rdg'reE ! xai 1úpo xaì pl1la6, và ppò {tyvcv,ca<rà aoooornd oou. ETE. Mdrx' 4.1ó,Kpéov,ra, {0e),2và o' àvcapdroto. 'var tíou,1a.r' eiEa,rà grlrópaea ao).ri oàv i;pOa raì p,íl4oa roù floluveíirr1. 38rn
flérewt, &.xovoa, nù peldloq xr àa" rl 0ú6r-, 70s 'AApdotou otoù tì1 levrà xa\. rù,otér,,. &xxovyrúwraq. Md 'coùta lln' .rcùc 0eoùcàc p.airouv xpey.a,sp.éva. T' elvar a<ipa o.i4 péot1,*aú"cà, 'ip0a và coii ecÌr.

KPE.

ETO. T' elvar aùcò ncile ; Tí gott lÈq àèv zat avor.uìot. 'A,o1eire<.." KPE. Eíxo{ie xd.nor,oq ox'lriíoq àrò toù; ETE. Kci ),d1eroí, ytit rànoxeî0e, ,l.tò to.lvr,itp,.o 1 KPE. fIò; ónou vdtat,,ò'Apyaíaxoq orparó.,, oror)qnúpiouc
$a tò 1r,tpc, {ó"n p' 6n),a tóv KaAp.síarv xtia,tpo.

ETE A.ornóv,rb xds"cgo pyill tor)q {Ìppatolr.évouglà< KPE. [Iau ; Eloaa narAí; Aà p],drers,ii ncÉnar pldn6 ; và T]TE. "Olro àn'tor)g tpd,gouq,.là ra1ù và nolepr{oou,r.720 KPE" A.í10 elv' eAO rò pr.d(o4ra, ndg.noì,ì,or È:<eîvor. ETE. Keívou4, ,;oùq lipo è16' arù ló.pa eival levvafor. KPE. Ka:aow{7et géo' oroù6"E}l1veq ùlía xa) t'Ap1ag. ETE."Flvvoraoou ! p! xoppld touq c,rpóv<,r ,ròv*,i,gno I é1ò

ooINl>>AI

:j7

nctú. !-àv xai 'rà p},éncoEúllxo^t'o KPE. lfaxc{pr ETE. Aè 0à tà rieícal è1ùúr:r.ipt géo' *ó zúc;Vo. x' ù.;-arneî, 'i ^;ttí*,' KPE. lIà và.vrr1olq n óì,.a,aúrb và ncipto tlnog'. dllou,< Apcy'ouq ; ETE. Oí\ec eaya ''0icu6 | npiv Èp0r;1c goTaoè xívtuto. prri KPE. 734 tì1 ETE. "Av w;ti yrwtoitoa3re vit'y.eayè.xalr,èp'.' àaoxgouap.Évo-r. I(PE. Movc, àv éàò Gdle rro0fl-: "Iara uozpà\et vity'ca,pa ceàvdoo6c ETE. \ r,ecíoor,a. Qaíepb t\<'vityra', tà oroiàà"t KPE. tùl nd0'q3 rínord xd.*ó! lI' àv tor)q y:.ux!'tto ETE. ,cúgltaoa óoa nar)àetnvd,ve ,p.è rì1,r I [[óvo Iil'}E. 'qapvrrcpa ù.vú1tq vrxilcq;.. vd 0ditave' p' f1 ETE. Ba.Oerù nopri tlq Alpxylc,yù. út 'ipo.F,nyroíivz' 6'ta, núg' àv xa),ogulaytiu<. KPE. Xepótepa 'rí; pè'r&tr01a to'); tú'ra1te ^,.o:xoútt; àv ETE. Iiai ^P?ogca1f.Évoq. eivatò o'cpa'cò: KPE. K' éxEtp' &.y.úlrz 710 vcìt ETE. Ifa rí vù xú,ga; clàv d,1cpà rapaAóco qb v,ria'cca'. Aró),ou Iogàq eìoar,r"di.r';o7ríocv. ! KPE. ETE. ÙIctarolarp.à3 notócgafuerataoqótepo<; 'Eg'rd ùnb àvroa'., idve, xa0ò-:ú.r.ovsa, xeí'lc't3,I(PE. 'H ,rí eivat,5s,51aquÉvot;- òúvag,.r; touq ETR. Nà ,trípouv 'vat. pr:tp1 7ai Xè ldTouc vàp7.ri1oùv, 1i.3'*óctz< KPE. xalà vù.xaraii,ezoúvrinóEo.

38 ETE. KPE. tsTE. KPE. ETE. KPE. ETE. KPE. ETE.

EYPITIIAOY K'eprr; ",1rc Aè tí u,à.rovpe; paocó rrà otì1 oeevoaúptal 'Egtà óvtpe6 aúwùc ytíVlte xal où orlq nópreq1' r.ai Nrivar tip141oioà)'ó1auq,î1 &vapaa tovró.7t; le6évrE<. Iè fuí10u6, tor); zrrà [eAratrélovtas T6vvortora'và gulcilouveigpnarlèq coltr.ú.orpau.76Ù :-Evaq AègtclverT,.ù" ru\d.?Xrt'p()<' ó\,a. Kal coùq Toùqapótou6otì1vrcalllxaprd, ii otì1 gpovrpd8a ; oùv ,roúleínr; tri),10. )ìrò Auó'-tlno'ca ,tóra,, druplo rò xúttpo, 0à 7ívr; aùqó.2àv ndo orò ègT o'ri4 rórr,esrip1ryo')c0à pdlo, 6noq gort\é4, otaí,'iovtag loouqpÈ lrovq,,stobg ó1,upoùg ùy^tte,naKarpbc rlvolta toú xaOevòq lapdvoq, (óvouv ,rb xútrgo xtó'À.a. rà lé1,r, évQoi òTgtpoi M'&c Ar11<,r, ùnà yépw,tù. p.évoupre. p' g.i1 Kr dp.aore t&ya &v,tlgayo pr.ou, ?60 tòv d,àspgó r,a\ vt6^in tyvt,raa, orò xovtcipa poù ép0fl, vù vù tavÈ cptlot, aoù lp0e1à rà poú z.oupoé{,1 tìp narpíEa!-M' àv trl11 èp.évo. tugocú, 'Av.rr1óv1e tlc àAepglc pou tic ò y,ip.oe pà tà arxóecu ytó, tòv Aflpova,o<ootà và gpovtrrrfl ànò aéva.Kai ròv à.poe66va ènrxupóvor còv rcpív, róoa aori 0à pyó otòv aólepo.Kr àAepoà< 1npépac, eioar:rf6 p,ou ,u1, tí và nolu),01ó;-dno; tpénerOpége yà. ylg pou xcì 1à àrrrl oou. Kr ó*aúpa3 tò xecdls wv àc Xrvrcú11, ruglóOqxe noù rov. .\èv ra roìundbte$a L Kt àv r(tyq, 77o 1tó,tog r.' è1td.4,1.è'ci< xo.rúgec 0à [olo0pé'.fn, :ou

OOINI>'AI

39

K' É'ra trpaTro ,udq!,,éy€r- p1v npooipepa : È1er ni,1 và xcvdveà pdvt-4< Teqztíaq, và por10fr 1tà aoúro. Kaì lò yó oovè1ti, -"ottratépa oou ,rò ouvcíp.a-to tceí),o, ()a ';à MevorxÉa, gép1èào tàv 'lerpecíd,và Kpéovrq_. 0àp9froè rÉva liuz.apí).1tos. Mà óq .rópc é1ò ,feTdAra(a y.avrni,;ov rr1 réyv1 a' aúróv, xai 0à poú1q nap,inova. Koì otiiv nói1 x' ètéve,roùto rapa.;yétvti,, ?80 K,àéowa.&v Èy,et6 vtití1ravae, leí,.{ravo :à totr flol,uveízl, prrÌ 0a9ti dor's*\a O.i,6z4 tf 1i' nr írorce tà 0ú,1-q,, và.0avarto0fl, rr àg elvar*ai ò,.xó< paí. Aùsà ),í1iro èelva.. (X rpé'9ovzd6 trip ùxo)'otg;.2 vv I

'

Kaì aror)c Ao'jlouq p.ou -eécte g.ou : élor tàpuaara, 'ri1vndvonlrlv rippalorr.ri,ri rròv ù^ióva roi) ,rov,td?rotr à^iyrív,cr,q. ùvobye.cat, rcù yaq .ttz.rpópo.zlù.y.e,copaépel; pè 8í.u,o -trpí1tr.yr1cì;r' Ieéi, Kai crilv rc,.b rì< zìy llclricy1, 0à 8e40oupe, rúcrpo và g,dqò-racevrd,.li1,. rò

(Olpvouv tú,ppatz ot Loú\ot zqt vrúvouv réy 'ireoxì.1, ro,) 9sú1e: d,Túrrrrd,C rat Kpècttz ù, ncpryétq xdt aòXo./ò vi ,.!éLv7 ixó;rr.)

I
t

(XrpoefiJ 'O "A,.rt to\ity.o7te, :l.5, g!. Lt,arc 290 rí x' a,fp,a a11eríer< ) aapúyopàoa a,cùytopràsw roú Búx7ou1;,tir Mrfte ordrv6prov 1cp6lv steerívn, i\a.t.ci.\i îIv ;(oprl

I I

40

EYPIIIAOY

fdn),e71 t;'t<,v,et: và tflc lè o'l.oytgdrcaic,5ì,., ^;toy,ho, aaù oé7tovt y.oPoÚ',' Tape< gt-óto =ù.c*.!t. éi:lcgócouq'Ap','eîteg, c1xósvo,lza.c, cù zttov t=i,: Qípa', -.>'^ié'ro.:, npò:oq yopeite,,< gè qo.^icttù &=pd ioúàr,no. Nl'ite *ú ;oú îlvpoóy-apou,ùvageoa Briz'y.o't òraE>'< otà t ac,,òíp,pdra *d\ z ùtrc7rl-t'rta, atvou c' à.p,if,tceqà{qo, ècl qa rov'ttcw 8oo 'Ío1t'rSto.t rò rorrigt ùnoDlala, póvo za6tt.'À,a 7owd.c, ocott 'ió XtapT 6v, tt< ù.oníìa< rò 0géprg.a, cì1 gu),'i ,pL vrúyovtaí cit p.L 7-a't'xó,ù. y-ogéQq r&gparo. ùv'il.p.ay1, rúvov saù, rérpwa witrca. 'v6,"'\ 'Ql àl,yévota 0eú, r.où oa nú07 rpag.epri ,toú-.d. oni,< g.eié'r1oe, 7ópac éaó @ùq Vr1^idàec, ,uoùq Aa6laxíte-c I roùq no).úaaOouq ,tu6e,ov{-: y.c'ttivu'1a' ;ù. ('Avrrorqocprj.) ! p.à ,rà gú).).a rà. ,inípîea, rù.p"hp1r' &1píyta, 'Aptegrl<, ri, Kr0ar'gcírva, ló'yye tic | ytovoî,tóg', ètù uó.'cr, -.Q oú, aoù và flv éco.rve 'ub pripévo o.'b yripa và 0pÉ'lîc, 810 ,ci6'Ioxó.oet1<.rà^iró, ràv Oiaírala, ppégoqrindaal8o, . nor) éìa6e àaia gè qoú6),ei7-puróae're! 4 vdpfu rpaloú8,.a'fi r'o;?Ìévdgtepoúya, pî8è p' ù.rpri1auàa oépac,îetiga;o,fi Xglrya, tà 0p!vo; ,r\< ytipaq, o";,Ee,.yr.t,*.nq zotpwú\ovr ac, p.ètà'rerpcíarr.'La àt'cóvuyu,aù:i1 noù [ardo,uelve tìp Kaàpolévv'411 x).{ea ctàntonro

ootNi>>Al
oàv gù< roùpavolt, otoìt4 l(aàgr,eícu-< tiv ùn"c a,c?ío6a0d úpr a.pa. T T6pa gow'rtivsr cíil1 ocpíiìa xaxrl orò nd'\,úqt x,ai ativ rói4 tòv rézvu't too OtAíaoàe" Mù, i,u Aàv ai.ral za^ì,ó,icttc,unepel 1tà t"a]'"b riepv{ ; va "O7_r,àà ^1fuer0.," r&,var, ,ri , nalàù. rroù pè xpfp+ 1éwa ooati 1rà 1.r.civva eíàavrb gò4 1evv1,,réva ù,n' tò ^id1tc =oú aú'caìépgaur,atégd ! ('Errpóós.) lévr1ee:, c;, f'ú, tì'l Tévvlc€q Íól,Epúp€'agotól.e^ie o'cógo. itdi ';&xoura é1tìr otiv a a où ù^i?ulaoà1ou àl,tt ó,cptTov ì'?tv"oyz t7 àowóce,apt1 1éwa, È::eu{.,e "Aà4c é

4l

g20

rarpíàa-

ìóta rnr nepíp.opo1 *,< lrrúr'oc.
K' 'r,ptlayoi^iloi toúpavo;i atbt ú1révato'r1,.,'Lg'p.otía3, Bso

,r\< zai pà ,c7góTgrSia ú1,,ófu rà.c,rco gú€)d<, rò
Ap.otóvr,t ó r,{tpio<, xl ót n'i,'t toV,ú," orò àlrr'-t,,i7r.to cép.a"tì1<Aípe1q, no') ràv zól1.rn éàO tàv hàpóy_opro 'Iay.1vb p.nV>". ùtr,' ràv àporolarl(er. 'ldr K' '11 cpu,coltú.wd, 11 pè rà xépaaa, livtnte Íoìtq paa;Nd.àa<éàó tóv Kaàg.eíorv. K'év,p yúc1a ù1a0a tà owà't'i,alCep' ctiic, rópa ii 7ópa ei,ro.tyúco zarúo,cew. p.è or egúvr,aartlté*ou \uc 1l.'ér'r,.
'Epanar , îEÍPSIIA), 0èq1r1plto6 ù.nì' aip xó?\ rcu ri1 MAI{TQ *pócurr,1, t*1, ,ùr;' r;' tío nú,ryip,., ró MSNOIKEA.

xa.i.à.nb

't,úga '

810

(ó'govo

42 TEI.

EYPIIII^OY fleVrúza. prgk, úpn pou' oÈnóAr rugtró, poúelrarrb pú-t ècú,aà;t r&arpo roù6.raùrel. 1là
(![d1vovto6 pè tò pa60l tou.)

Erò rrlciaopa éAó, gdpvovtac rù7rúga pov, rpó6arve,-pi1 onowó.{ou'pe' àvrlp.îopo rr É1ers r.arépo. Kaì pè ,rò nap0évo ! yépl cov gúla1e pou toùs xhlpoug, nor)n{ra pa\í pov, càv évvororea crytr'ciEra ,r'à.rero,5peva ùn' 'cù.îpov&pou, èxel noù rpogrlteúor. où. lepà.
(&pé9ov:r6 cpòg tò Mevor#a.)

fldg pou, narSl pou Mevouéa, rcúKpéavta 7ú,nóooqv&,ratlin' 'rlv iOlq a eniìornog ó 8póuos 8ro 1rà càv na,cégaoou ; ['ra,uì poú xórnr.a:v , rù. ^1&ara. nzó., xaí, ov'yrotratúwae, Fólrg nalgv<,r'uri aríAta pou. KPE. Ir' aÒsà y.i1,'oú(etar, l'l,d., Tetpeola, Ka'l,,ipalec org,à o.coùsgí),ouc,([pè5 tò l[evosxta.)

TEI. Xúva.[e At1vap1, ri1 KPE. Aèv'rà le1voope. xal ró.peù.taca d1v *oúr,d.tn àrà toi) Apópou. &r-'ròv xóro, ó; wip0o éàril, 860 Trívtrq, napdì,u,t' TEL 'Epeytéd' tlv ,iÀtrr1 pépc, ùrò rr1 Eúgarort . x' éreî' ,tan, xdntaólepog,pè tò ctpaeò è16, r'\< víxr1c cl roù Eùpólnou,x' éA<oxa 8óEa,

flrdo'tov, ncr8í pou, èoú'-':&:p.úfuroì.tégraae, xal ,coù1épov nói;, àyat| v&tcavréy11 xb và 6pî [a]úppt'rparinb 7"épr grlrxó. I{d, aoù {p0apet-Kpíovaa, tí pè zalet6 pè pla;

OOINI>>AI

I$:

orott Kétpona oa qéxva.Ka\ r6ió7puoo égo roúro oreqó.vt, tappévo, xaOògp).énerq, le8ra.lepíro ri'r' 's'ùivt1t9ùr'r tù iúgupa. 'uò KPE. Ilaípvoritù *a.l,oalípaào rr:t1gópo -,1otì1gouprorSva nhaye oov. o,reg,tu, 'cò 'uoÙ tóv ónlorvtóv narEróv AavaaÙ, [égerg,x' Elvat1tzi,i)'acydaì1Ori6aó :tívtuvoq. 'O ogo'1epévo pecrlrùelztàer' l.úì.a, ù.cpar <' 'Eteortr{c' ezo' pè toù; Muxrlvaíouq,-ó co'r1 ltriyn oè và póOro, ;caìpoù d94oenapallElrà àrrb . d1 rí r.tto't'tac,0a oócovgte 1ópa pac ; 'Eteozll tb É1ó, xleí'rav'ta', oró1ta Iràsòv TEL Mà ècéve,à9cùL1t{e toix 1p1opoúc. 0&tpu6a và pd01<, f)ri roùqcó. Elvat 7;9úw à.71otqpdvl, Kpéovra,{ f1 toú:1, àrtòrhe noù ó Acitoc r:aràiéxapetrb neltga tóv 0e6v,r'élnerpe dvtpa T 0tòltoàa. yrà ;r1 pn'tépa,,òv dporpo Kai cà aipetó\ay0 ytll,arp.ató'r pallóv'lou, 'Eì'lúAa !pouiil róv Oeóv otì1v raì p'd019r'c noù 0élortaq, pà tàv zatTó,vitrù,o*enó.tovv 880' oi ltoi czúOlfínola, nòc td1' àn' tor)< Oeoùí 0à !égeulav xpvgú,oà.plà:tes 'laiaotrixav. alvovtag otàv :trlp1touq, fraTi olitEAó!e< obt' t6udÌrgaàn' tb onltl, 'uààuotupouévo Kai ròv Eaypufua.t. gprlte< èvú.wwtouq ',eorópto nott peq, xaxoraîwty,étoq e xúI.a. [Ioù ^1tàAaWaè"ytirxai ùrtgaopé'ro< xai :à gí àèv!.xa1:,c tí ló1a Aàveína ; x"ry1a zo.io' éAqa pÈ tcr)qTror);'coú OtAtnoSc.

M

BYP]fII.\()Y Kai 0riratc< àr' àlilioreai,ri; arpci touq, 890

Kpéovra. Kai 1ùgo cÈ,verpoit: ^-alloi vez.,ooi icetyiro,., no.) c'Acieírlxz tu'í\aw g!\-q prL,:ri KalpeÍa, 0à oecouve0:ivov --l;tcà s=7'$Va ù à,gor,io xúrr*,

ìqO'rfit.ít: Kaì rú, lívicat *ú7t4, r:úpe! àv liii^ir.a y.o't 'ExEfvo xúnoto; rlaré,1,'1. ei,ta't=b rt.óro-iìcd)îo,-

*a^téva.i pr.lv Eívar aò toù OIAíroàa, vri Fr1'leîolítr1q, *úrz .$at,,'Lr.ato"cn ònÉ,t' .írati.ror)q pn'ixe àaiy.ova,i, xai. ùvà1vcd soú xaioù àgévr1q, dìlo; Oripl[ouvetb xúrqo. lI' àgoU rò rdró zlta,. .rpdno; i,lurcouoù Éva<ùaclpyer.][ù và tàv riò,-alilò àÈveivar 900

oìite. a' épdva ùxívluvo' îrdpà rcrxpò o' aú,c zoù é7ouvtilv cúX1,-o.iiv r.ó),q,t àtó;tou, où., à. 'toú iuîpc'lpoù tb grip,1.a;*0,-zaí, yaíptre, @e'Jio.. K'éitì.révaq cloù; roiìoú_c, &v eivar àvdix1,. 0à nci0o 6,,cr, y.à.< pil).srar. Tí và .;evii ;
(Iiri lupi(er rù púy7, ròv 1tÈ. xperie,.a K;eourr;.,

KPE. 'TEL KPE. TEI.
KPE.

t ))zdtou aù'coú, 1épo l\'[l pè oraparric ! 'l'/ \d psív6. oeúi'erq; 'll .cúyri ù'irboztz, L,,aI-.è^l(,t.
ori; 9ov4 ror).

(pè ti,v rpootall

TEI. KltE.

Nci n'i1c, *ú,s'cgo '.lru7"Èg 0i .,,iuîo.rccuv rb x'oi riùs : t)disrqrópa Èoú,pàoÈlí1c 3è 0a 0:lr,-:! Kaì :ttìisAè0d).,,.' r:a;gl8apou vù cr.rroI t'iv

OOINII>AI TEl. KPE. TEI. 0iler: r.út'can 1 zr dr:e0upqev' àxoúc11<tdtroq 'ràgat nptí0u*osé1ó; )à rí riilo r.7étre,. Tóze lùxaút1< ti< ArxéqFou îpo?Iîele(. Nld :cùlo npòta. 0é).orxaîdpa và [épt'r,-

4b

910

KPIì. TEl. KltE. 'IEI.

zoù Eiv' ó l[evorxéag, no') Aó néoa 1t" èpe1e; l{ct raq ! népa ààv rgdtínte, xaì eivar or4ú oov. "Ac toilc 'lpnoytoti< pov' 9ú';r, róre ptrptit ù.a,ì't 1,.óc*ov eivat, àè 0a y,a,TcvpípI 6,t ààv nphcet.

l\o,.ro,t, èti, y.n7orú tou 0élErqvà o' tà aó; 'A'ceúovra: {ta K PIì. 7.ap\,xr,ab;ita o,cóllutog,d ;raq. 'l'EI. ' "Axoue pou, àeí7vouvoi 1pl^tt1toí },.or.r,óv, Dpó,po rí qav rb't núgere, 0à.oóoetz rq y6pa. 920 rcìt 'l'oîirot npénet,tit o9ú\r,6 éàó rà X{Evorxéa ,povúgac lrri cì11 no.-"píl,a_'cù no.ràí oou, ù9où xd.\eÍ<. rntt r')7"tt "ov Ti ),éq; tí ),óyo poù eìneq, K PE. 'f
.'/.r, l-l' '

lil. '!2,

K l'li. 1't'll. K PE. 1'lì1. l(PE. I'EI.

Aù:à r:o') eivar. Kr &vú1x4laù aùtà ,rlrnpúr.1tq. èqúl rzt'ì.a no') eì:reqr.q.xìtoè Àíy1v ópa !

ln ,t!,-p.ù. orqv r'a'c1íta oatrrzó., pe1úla. \è,, t&.r.o,tca,ì"iy l,épto.-t,tò zaiò | rcrpíEa ! Aèv eòrar rcú'so' 6l$s4 *d., oa oqí6et t*i'l'e,

It-ì1v eùrr; ! Aè paù zdvaw rù VdYléVdtó' 6ov" Gì-pott,.tùt 930 XaíO1xe'î, à.t:ífiew, yart àvcwyQc ètú; "fJ ! ,rtd ú8za oov néelu, o'ri.c, rpe< oov aplleg ,d.T K l'lì . 'l'í oou Tà. zo.ù' tl1:, poípaq, y.ort TEL ":pozrígtet<i r.óce.'t^l I a zoi.a. à, t,r lóaarvE' xa.\ or4 atbpd' K l'll.

8 pfv {c

EYPINIAOY rù }'.ó1v roú'ea.

Mè ra,oarrv{q va x.úp.atàù,.xo;- AÈvr,.leívor èytorò ooógro.. KPE. Tí 0à uoù xavl<,1Tà narSi0ù poù oxo,cótqc; TEI. Ir' aùrà ù< ppowíoawdiior. '81ò 0à nri rò ld1o. KPE. K' f1ougopù négter, èp.évaxai îoù Troúlrou; ndl; "TEI. Xoo'rà uè ptor{c' x'éTyeoator'o ìpép.o ,toú'tóyov.flpdner toùrog ara Aa)ró.1tw., noù é 8pcírovtaq elrav, tlc 1flc t, g(ttpa., otlc Aípx1ctà vepàgpovpóc,, 7,hq, w 940 ogayp.é:ro<, TI tò a.fp.a 6rl ric 0cvfis cou, 0uofa1là tàv nalró, oròv KtíApro èvd,vlla, Oupò.uoù"4p1, noù vp.opd.et qóvc ob roù Apdxovta gúrcoroe noù dn'rà Tgdrpa. 'Apr1 Kàvovqaqmúra, o{tpyayo ,rbv O&yerc. Kaí, à.v'ràXópa trd61 ùv0pónou xapnòyù. oòv xagicó, aípa yù. ab a.l,go., x' 'rì1 Od1eteeùvolxì1 fì1 roù 61ó.Xva odg ypuoorepxégatra elle pldler,,coùq,lrdproó<.Kz ù.r,' rb yévo4roú'conpércet xtnozoq, và reîúla, ror) dn' tà ìóvqr,a vròc 'roùApdxavta gbo t?d.îtet,.Kr rinò tò yévoq àaop.vrloxers ró )ìnapróv é8o où g.aq t*épr.o1,"xai ltrilva xal &nòzúp1, à.r.ò xai oi yrcl oau. Mà toù Aípova ó yÍgr,o6 elvar gpóryw1c t! ogayi rou. Aùtòq ALvelvar 1à È."reae àxdplc leútepoqr'l't' xt,&v a'èv éyet oÈ vugrxòxpe66&,or, 6p.a<raly, rouicÍpr Mù roúroc,,aoù elv' à.onéìr.oro

TEI.

OOIND:AI

47

ú' dùîùv aò-o 1ópa, oàv neOdvq, tì1 Tlv aatpíEa.Kaì 0ù x.dptrg 1ì,uzóver 'Apleftec 'ASpacco nrxpòxaì ctoùg orbv ylLpo tb lupropd, 7t1to'roo,< 1taúpo - 1pw{v80fu 0ri6a ! tl arù.p,irw rovq, IleÍpe tòv ÉvavAa'toù; AubÌavúro6, xa.i aíl,ee ,cAaarSl oou { rì1v aatpíAa. ii '0,t1 el,ravú,nòpéva, rbyer. (>"tr" *ópI "?o.)TO,6a té7gvr1 pnpó<,xdpl p.ov, otò onírt,l*r dnoroq .dvî.,(rl, 'y.ap'é^to4 ! fiupot Aouleúer "Av trlp xai ,roù6 xaxà olpdara, rfr .Jlve,rar xaxà6 a'aùroùq roù pavtaúar.

M'
.roùcOecùe (r1prévar. ro0 2gpr1op,où6 (lîoùva, à ctoùgav0,oónou; Xarreóelrav p"óvo Oot6og -roù xavévd go6atar! àà lplopor)e và Alv1,
(Knù 9eó1et ó tuglò5 prÍwq6, ènxoupnóvîdi rò 1épt otòv ópo

iop. "n Kpéov,ca,"t l,l#ff?i
KPE.

a\a painivraq

'uàió1a oauI K' è1téva, r\r1óteg4 6"yr 'tEo1túla éntaoe... P' Kaì tí và nii xcvdvaq; ozo 'var "Ooo"pà,rà Arrctpou ló1a, gavepó :IIod ca té.coraougopct otcívtoéyó, 8è tò yó pou và nporgépor oga1pÉvo odlv nóIq. Orlócauq ! xap8rà toù xa0evòg àvOpócou' 8È0,Í8rve naveiqvà ogrilouv ,rb aaràí ,rou! 6lop1o11,ítcorcí,cà.réxrd 1*ort Mìì p.A oratéver !

,

48

EYPIIIIAOY Ma arac pou,-rà óV,y.aypóvr.a p.d4rc-í.1pat 7.7i,--.,ri_c !,rottLo4 ire0dvor, aatpíacg cticrn: t vci Mct, è).a,naraí p.ou.npìv:ò Fú0î 6loq ó xóouo3, :ó uavroìóiorl 'ror)q à.gíycvra< 7p.4rpaì.tq 980 rùvépcv,s..,i^,,a ro.yú..zco àò0e rb ànò arceúovraq. fratì 0rÌ tà nfl ari< àp7è;
tai oraù ttpa,caú toì.ti itcóno't', úy.a rui..a ,sri< èsra tópteq xai oaoù:'l,,oya1cú:, aùú<. l(aí, àv npoqrd.oovue, ei.reilà oéva c<o.tr,pía. ,rÈ. u'à,v ríorrr ueív1c, ,:6í1zd.1tt -0d I tzo;tí..ow,

iIEN. KPE. IÍEN. K PE. NIEN. KPE. [IEN. l(ltE. MEN. K l'8. MEN.

Kaì noú vci gúior ; aÈ. tuú y:ipd., ;otóvz qíi,c i Mú, 6oo pr.cxpú.rep' AA anopei vi c.rúo'q:,. àrò lt'rc:ó \rq,rva poù nfl; èeú, x'àid.r và ngilo. Tcù_< AaAocùc i)ra6ii;.rà lloù và cÍd..Lù.;o.i!.:t ; X"l yt t43 Alroiíaq. Ka.i xEi0E rcú vri ;ar,r : Xtà 7óua :à F)s:;î,3(d:rxa. ):or); irpo,); :c::0,.r: li; Jt'ràtóvrig ; t"ò 67tr.e<. liai ànb xei ;oú ieú:.co:

KPE. ,I':iv eùzi .r:ù0:où. X'IUN. Xg'qpa.ra, 0à6por noo : 'll1rì., Kl'E.
0a coú qi?o Tputrigt. MEN. K t'H. MEN. Lpógc rópa.. Md vei. ,riv aùra)ipo1 ccu. lialti lJ;, itarJ:a.

iDOINI>>AI 'Ioxdc'r1 ié1to, oàv núro xai yar.gerípa, 'uì1v ,cyqpúldla,'ul p.civva xópgo ;o') rpóta rbr oàr éyata,ll, ùnégewd6pga'róc,0à gú1,r ìt aóoa Ti (orri prou. Mà Èìa, uipe i'pó1to I KPE. 'Anò .Eòv à< pì., ép0r,1 è1tróEn. oéva íaro tà
(Kal geúyer g,darttòg dfà Ae!(dt 7,.òrtù ,pépTl y,pilltxtt riùe únp|ver péct q\ò nù,írt, roito6, xitotrzq d,péoro; rzi Àé.-erctlg Tuvaùae;.j

49

arò Mevaslé4. Kal f,tv*'ltpLlet

MEI'{.

fuvaixeq ! -

toù na'cépo. pov oò gó6c 1000

rí tata noù tòv !6ya'1,e, uè ).ríira iqat'óv'caq tov, o\ore và tetÚXor ail'cù.raù 0é).to! - aot) uÈ [evrteúer,' 'tra).ówaq rlv xaìopoeprà.rtlc yópa'c, zal nég'tzt oè Aer).ía! Xulc'rpaptéva oro $pol -,p.' àcuyóparo o'ey.évd, và rooàó'c1c, .yívto é.iò t'{c rarcíEac,, '81ó, vci lAqte, :roù p' é1erTÉvvlpévo. 0àgú'1or vù. qtiot't tì1v naltteía, itaì d1v'.fuXl 0à àóxto, vri ae0cívt'r 'rà 1rà 1ópa roùto. Oú'ver.v'cpor.f1Pou,ru cí leútepor ànò toù< 7p1zy'oú.<, ù:túyxrl Oeoú,o'c11tévoz rco')Eèv tor)q aópverànà àírtra adlv à,oníEa,và p.i1vrlproùvtar ànÒ ea')q n'1p1ouq và oxo<loîoúv, ù,rcóElo yr,à.yúpn'tf'1c îaÍgíàa,q nole póvtaq' z' èyó, rcarépaxr ààepgcú tc1aEót"r1<, xaì toù Erxoù pou 'tórov, èl,a ù'x' rìtA62a 1010

50

EYPIIhOY và gú1oroà Aerldg, 6rou u.à.t \ípo xr -'O, và Aellvoupar &*avrpoq,. Fù rò Aía ,e6ttA,orpott,ltclròv alpoadqv 'Apq, noù toùC }rago(tq,, noù &nò ti1 yl gurpóoav, xoùq, éto1re ari1A,fipaw,!r'r, A'gévoec,l. zz &p.a arailo-orilv drpriv- d*prl, 9er11ro' oti6 nolepiccpeq,, c1ú\oulLa;r rdvou riaà od1 pelavó6a0q onllrà ,roùàpdxou, èxeî;or) ó pówqc Étorxev épprivera, xai ),eurepóvor catpíEa.-Tà alna. d1v Kal ndorvà 8óoor pè .rò 0cúvcrd pou aópa odlv nólq, 8róì,ou,ttno.tévto, xcl 0à 1truróoor &n' ,sà Servàoì1'pipa. frarì xa0évatóra Aúva,rar &pu r'ligrtr xa)ú, xa\ ,cb èp1arcfi,xal o,uì1v natglàa rorvbrò :tdpq, ougopbq nepvóvraq ll1ótepeg 'r'.ú,gà eútu1oùv 1ópec. ol
(Kal geúTer ùpwrcpd, *eprl9avo6, Ípò€ ròv ipotxó 6r(afió îou,)

1020

(ltpoeri.) XOP. "Hp0ec S,?ltc,gtepogópa,, ó [eló7epa îì€ fì< 'EXràvaq otò'r "$.8q!xal tflc róv KaSpeíor tpúly1a1a' rtolúvaxgtlr, rolwer€,topw1, 0eprò îdp0év4, rul no)',eu;óaapo I zépac, Mè grepóvrivepo(rÍlq

1o8o

OOINI>>AI
ópogriT{c *dl p' Al.EóvuXd noù An' ,ul 1ópa r\ lqxaía t toùc vror)giipualeq àvúepa tgaloúAr g.' àxr0dproto xal p' àgavloltoúxasúpa oaì1vnatplEa ptoa'va Egepveq, coù égepve< gdrouorl. r.où.odnpale Kaì govrùq c"rr' Gòú'td., toùg 0eoù;ota),p'évoq. &.rb pryépe<, Mupoìd'yra pupoldla ànà nap0évec rà iveo,uÉva(av o*í'tta-' ,cbxltdpa, xldpa, oúOpr1vo oú0pr1vo póyo, Pó110v rò rÍtrtr0s riliov €oxov\e pè d1 oeqà odlv ndlrl: pè Kal EÍrav 6poro6 ppovtì1 'rovc, x' 6 ù.yòq ol ooe,tayp.ol xtrotcv dvtpa cùv ùgrl:vtle àc' ,ul 7gópa \ ragîé,ra{ gteportrl. ('AvuoYgogri.) -K' oratrpévoq àpyórega, f pOe pÈ roo llú0roucoùq1plcpoú6, ó &Voeo<,0181rcoàac cd ft torlwl ròv 016clov,.y.apit. úre, ytlpocúcrepa. frasì ó |,óìrtoc,'raíptale pè eì1 pcivvarav xd:róyapo

ól

1010

F

EYPINIAOY ^iú'p.a, vv,4gópo< \ àn'rà alví1p.ard oàv ì,pîe, irai :iv nó),1 pólerle. I(aì tf téptet orà aípa,ca, pí7.tovoac eoùq.10úq oov, ó p.dúpoq,, p.èxa'túpec a'&ygra p.dryr1. Nà lapoú;re,có! và 26apoùg.e !nor) éApape tì1v aa,cp{,àa 1aà ,cov, àg'il,towaq odi 0avr1 0privous aappar)s xaì odv Kpéoúra, 1rù và xúpq vx'r,gópd tà xierAràîÌq .l.i-c ègrúnvpya. aù "Etor pdvve;,tdp.acoe, &,pnore, v&úaore xaì,óv aalatóv, ci llalìdàa rilanluív1,noù tò góvo èoù xatópîiomq roù Apcíxou ),r0dpr, pè cùv raptsvpe6roo Kdàp.ou tà gpévanò Épyoxeîvo' xr' troz p'ripnaypor)q, c,ci1ytipa ,coúr1 'yoíprfie 108G Sarpovoota).pév1'Òppi.

M E P O ET
'EvQ reprpével sp*pò6 orò nzÌ''irt XOP0! t6v IIAPAENQII' Épletwt " ù*' ùpurepù. gvac Éppaîopévo6 p1vr1r{6 [AIIE/IOX]

Alf

cric îó?îe<; Eiv' a.Lrtoù . "& ùn' rb ra'i,ó'ul. ÍoLóa 'Ioxrlc'cn 'AvoíEse, !-"]ir ó[to "rlv d'teíl'Ee lavà *tú, xo61a;v'au6*é\o nrÍle !-Tóoq ópa !-Mrù é67a Ío;í{ Toù OtàfaoAa, 7-rà}avle ù'ofio'nai 'cà, x),tp.ata:(4i îoÙ xalpcÙ rà 0prlvoló1rd.
'II IOKAXTII npoíxhet à:nò úi Ùipa toir tivollet*l'

! rlou IOK. "Ay, àtg,.6é ! du?opùpoú ip0ec và gép1ig 'Eteoxl{g, príAl(ec îoù îrdvîút Dxotó0nzeé 'là nidr oclv &qríEc-rov èoú, àp'nólvovtac pdll và tflc cóv óltpriv ! Kai oàv rí'1F,ec, g'aÙ xawoó1rc1, (î 'rò ftdi8í *ou ; Míl1aé pou! 1090 Inotó0qxe; rirlò 'cò9ó6o' npo*úrer$-và oè p1cíìor Zî-frlu Aff. *riorpa; IOK. Kaì riós eì'rarrprlúpoaà àp'cú.nvp1a 'H 8àvnatri0qxe' &rap'ra, E'céìÀowrat Aff. 1ópa 'Ap1el'u*a xofia,?to'i &n' uvé,l.,av t' IOK, Mà xrvT 'Ap1c . IIapù tpí14 và nfl<. Mà 'uóv KaSpeíové AIf nlpe tàndvoupnpòcctb Muxlvalo r'o\rú?'' 'é'tanéc, pau' 1tà ràv floluveíxr1 lOK. frà tà 0eó, 'Axópa 'cínoz'ùv iépîc. Kai'i:' aù'iòpà pé)'er! ptrénercò9òq;

51 Aff.
IOK.

EYPTNMOY Eoù(fl, óq tì1v óga,rb levytpt

ròv tdlvtov. "Q, xa\ópoqoc vdsat! Kai ntb6, uoo où.oxépr, 1úpo nuploxierop.évorr'r6v'Ap1eí<ov 'ttro*poúoate; fléq *av, -.rò rug),à /po péoa cr\ eníft, ta rpé[ol và ròv eúgpd.rc,r noù ytrrlrtooe nù. ó rórcql "Apa .coúKpíovta é AIl. 1ròqîor) 1à ròv róno rou riéOave 0úp,a, ocr1p.é'toq, rÍxpr1 otlv róv aúp1orv, paupdEeto pà ona0i éxo{a -cà ),arp.dÍoù, - oorfipr.o orlv nazpíAa, idlouq è9càocì6 é.grànópre< p.oípa.ae xai ).oXa7oùg napútalev ó 1óq oov, ",rù. 1roop.évot gulélouv ùr'. o' A.pleh txo itovcd.pzar,rò lnnr,xà o,ròInmxb à1vúvria, ' 'roùqne(oùe 1110 orà *ovaópw àyvúvazar lhilopa pL rtppa,caporl0erc gépvouv và ónou 'llvîúv€uE,cbxúo,cgo. Kr dr' rà óp0rítlrqìa prpoorí$v. lavayvaw eúovgeú.o xéV, 'Aplelarv róv noù xaréírpe òn' ràv Teuprlod, (uyóv1 à.nòróv qàgo pÈ àptíg.o vù orpà oril; A6pa<r\c Kaapeía; eà yrlopara. Kaì à1otro1oúoav odlarlle q, rlcnare<, àtrò *eívouqàvrú1;.,d àa' rà ndorpa 1r,a,q,. xr K' ègepe np6,ro6ó Ilap0evoaatoq îAì,),dr wv-*í1yc,oa, éldpOeg ,loalAec rig îougr72o otig Nrjtoteg rcópre1; 1àq xuvlldpag é ptwaq, orl pdoq o,tb oxovtúy rov éyo,t,taq 'Ara'Àdwr1 póprag.a yovtxó,rì1v

OOINI>>AI và pí1vqxritc,nè róla y.ax,1órv7a rbv Atrt'r),b ròv xón20.Kaì orìq nópîec 'Apgrcipcoq, roú llpolrov ó F,i't1;qq r'gó6arte, ó gép'rovra< acivouorà &.gp.a ogayd'gr,a, rà.

óó

na'gà. ae1*vú, ùlro1púgwra. K' è7yórat 'Inrop.éAov.rac ó ùgévrry, ó or.it'Q7rlya }vpóaog,ca, 1víg,rpa, oeil péo1 pè ,ròv ot'o oxov'cd.y, "Ap1otàv roluóplg.aro, ror) lotíplove pÈ prÍrla r).ouprcpéva, aù,pó:t*ar"cù xor,roútat, dlla x),Eívovraq pÈ 'rì1vàvaroil ròv àtrpav, n &'ir'ìd 1181 p,à paríleg.t aovi, 6r.i'i,q tb úo,cega, ctò oxo,ctilpó :"ov, p.né7eoa cú el\a. xa.l 'Op-oìtoi'Ee< '[uAéa6, Kr é arìq róp.cec 1tac,, c sqa elye àt,i},.o., llov.rapraù àepp"dtr 'rpauîvraqotlv ùoníaatou, g.' ùvó.cyovpn rI X,úq' xo.i r.'ó Tigzù Aelí tou, Tnúvac llpop'.10ia< Aaulò àvax,oci.ra1e w z,!,!n tiv ndl1. Kal otic Kprlvaîeq róp'cei, tàv "Apq ó flotruveíxry oou Égepve' c,rùcalac of lloarrÍAeg zai orót'to1td rou go3ile<loplondSapet,twprorSt ave, pè telvrxà o'cgr.grripza'ùró p.ém,, tà 114r itti'cio oàv àtsb.uò 1ecorl),t, tor)qnúxlorve xal riq Nt1ze nor)0appoùrec ì,uooorJoav. , Kr daà ,ràv "Apr1óyr lr1ótepo d'a:r.l.dy,co. otì1 prrÍX1,é Kanavéaq, oql.,ù. o,tlq tópreq, 'Hr,éyapo.c ú1c à?tElu.Le púpdwu. r\

ffi

EYPIfIIAOY Kai 1í1avrc,6 gftpa îi< .fî<, oca lóy.t'l.r,a ,coùotov-va*oú zou ùrcrivov òtooíàegu, ra orlxorve nd.o'e;oéìó6olo o.ràv cijuo ao') p.è ).ocrou_: !e0epé).u,.rre ií.1pta, tà vottt,tud oè Vd.; rb xdcrpo tí 0à nc{fu. 'é6àaue. Kai cri< icóprei e,ar ó " Làpaorol, p' óXevtg:qéxarò erd,vovraq 6to, ''Tàpa;, rò cxovtd.V.rov, nor) oiiztove 6,;ù.?rrÍe?ó tov ur,pú,coo, 'Ap7eítov'to.i rìtàóto. róv crù ca1óvw rou4 oi.àcúrn' riApcilvar triv KaApeírot ,cà. tir.vo. o'ri1 (oripagrà tlc péa'àn'

1151

-Kaì và tàò poo àrí0rye "o;rnis7;1ouc. 6tov,, o.úroú3,oàv niia vit. ltoqtow, d'toùghu6epvltei 'ióv ldytov, rà oúvO1pa.Kai tpòta g.è aolríprc xai ptyoúpr.a, pè ogrvtaveí gaxcóovcr,eq Xftv1rròt*dltle, yè zgàrou:;r.àxatpóvra. Kr'ó TuAéac è,pef< v*o,3taptz1l',ti1q -ì,eítíwe<, a, iilaa,ta ó y,ói tov' ndr Aavacì npiv àa' ùtd,pia ilavlcefite pè talrÉi, tí àp1eÍte :rai pep.ràqàè pí1veo,reóior 6Gi1 rcó?'rec, xe\ot,úre4 xr àioldpqAeq ópa[oàpdpori, - Kr &gd a\,r xgavyí1zoul à*oúaave, rcavei6 dp1òq, ààv éprerve. Kaì néorave noiloi pè y.arorpéva xegú &, a. à.trò pd4 g,npA<a,rò ror.yóxaorpo 0evd6).Enec 6olpò :(ouîpou6aì'óvr aq Triltou vù.!e'|uXdve' iaì pouo:teúave tì1v !epi1 1is pè ,uìi pcl too o'htó.rov. ttol aépveroorvf -- rtl

ooINl>>AI

67

'A,o1el'lri<, 'A.pxcàttóq, tà';éw1pa w. é7.r Ma ó 'Ataidv'tYlc, négret cà fpói,znaq ;i', a< o t d y.é't t t\', ró pi ec,, qur'.a l," p1c't cxpd\ow 'yr'pepríoru' 1109 !, *xai Er:tétrira - tò xarcpovà ^iràq toù flooErAóvd,ó fle7,n'l'Úp'awq, IIà ó Lzo'J1a óp91 :oÙ Tpsvrarpévou' ìr1v rcv tfJagr,srò xegà-À'r. &.pa'aón'^i'epo
g'nevtévra' iretóvtag, ày;crovdplùn' -uà. tavt)'i, rou xó.'rar q 0pcv6ú'h''aoe, zai :iv 't6tv *azxt)'l,ov, xai,rt< ?agèc -,art à.tot'c,e zai.î"îtv xpallú.:'qóa nórE slà1 :no xúi1ca ,rtò ai.V-a'aa\.{6v1avb:. ntù aà ppvcter rícus trry za't'oàótairl ptlrépd rov, rì1v rdpl toù }Iarvdtrou.__Kai càv eiEe 'lz'rtovoave, tìg roprel îcùrs;' tò; ;taìà ,tov g -,cú€"nte ",,r,ó., ài,\où, x' Èiò à:t)'ou0oÙra. 'loù< 6ùv1?óoov< tov, Kai piénor ràv Tuìia z.ai 1l8o noiioùc- noìioús' ;iq Ai;t,r),íìsqtrd17ec .{,,4ia, ó; rir. lróttta 'lùv núp1tov,vù píyvouve' nor) geúia're oi.àz*oí paq úin' ti', ù.xpe4 tóv p.itevtevrót' :,pe'tratot.I!Id, aàv xuvr11é;, 'zai rioto ó ^1ú3 cov co')q oup.p-ú{ole, o'roù-:túr'1oug 'taù'. ra7'ha\E' - Tàv itívluva oa à,.óio.y't ùr.i" ttit atiq ritr).eqîdp'teq ;ró Kr Eeqé7-a'p.2. ó Kar:audag, nò; và ;b 't ,cí r3qoaeiyeI Tpa(toùoE g.Ípó<' k?d'c6\1a'a o'*ti't'dq úa:l?a^eíV.da r a o'*aì'6par a' gr,ù.q * zairò nar'véq'.1r..'. oú're! 9pr7'li19Ió14 .loù r\fa 0o. zr,l i',:ttr-06t, óC tàxpdaupla

"58

EYPIIIIAOY zò z,ítgo và p.ì1v ncip11"Erpa(e roù:ud,, ! t r, ùvzúp.aterpoídpero<oirapgdlorve, .tò zri-,ov ùtcb oxoutú12 xoppí 'rov rò 1tg0

a.ryrló0ovta6, nor)Apaoxel e t à.lvo t a oúo ttdríyta,ca, orlc axdìa_<ù. EcxúVa., .tù, Kal vú, toú xri,t,tccu ategd;wa adpvc.ye, pà tovè;tporler àtrcore'À.éu Líaq. p' ò '1, xai ppdvrrlfe ^iíg, xoì rgóy.alo.v ó).u. zr ànà .ciqordle,. t*ópi'c,td xo1l.u.à1n rù. 1eu ,tov orb ogetrovcrí1ta\: ,6qaí.yd, a6:pa, otàv "Olup.not xópl, xal oùv eart'lEíova tòv zú;tlo o,cptgoy,SVoar yegw tà *ai. rà, rót,.a, xai ytiy.ovneprglóyroro6 1200 cégrervexpóc. ó "Aàpaaco-., Kl xagòq elàe ,cbL,ío.o,tù"oxípz ÒyrVó, n\pe :rai xàI,se .rdrv'Apyerttbt ,càs*épr. àn' róv ólor rpago. K' ai Arxoí pa( ccile, aelròoàv E[$ave clpcitr ùrb rb d,ía, 7o,.y.i1rs't 6'À"ot, ;e(ol xr àpafoApdpor, rtto,.t rttppato., 'Ap1eíorv xal c,tà.rap.noúp,.a aíco. rf.t o'taupbtav ra xoytúew, xai y.a{i {1p0aw ,tà xdy.à.6'),,a qxo,cótovtav xai régtav : 21r,a ú4.tlta, tai qoyoi n1tcúoa.,re ùn' u ùEóweorùlótza, xai crà xovod.pta xovgd.pw, aépa,6trc pa_(irartdf-ov.uav. riq "Eror paoSícaFa, tlv 6pa ,rcúv1, óa tò .iryéguop.d róv núpy<,rv. à.r xalcirupl M' 9à.vo.r.y6ca &xóp.a,-araù Oeoú yépl t1 rò fratl xci ,cúpaz'tx,,tcq,Oeòg éooroe. rìv

rzro

OOINII>AI X0P.

ó9

vri Ka.trb vrx{;' F' riill póp'1&v é1ouv 'tó'ce, xaìdtup ! é1ò nrò oi Oeoì xa'ì.í1, x't IOK. Kalà x' cileoi rà gépave "úX,tt' .iwri r' oi 1el pou \oú't, x' ftXópo 1trrlroce. ó 6 Qaíve.,ar', Kgéaroa1àntí),a'.[.,e,paúpoq' p.ou roù 'ydg.ou tb ap[paxaì tcù OiAÍnoAa' l22o atepri0lxe yò-1acà orb't'tótto, tò aròvífro !-Mà td).e Elpioou pa: líxpa útga tà nelàrcipouI rí ìèv và 'tó.1tovv tú11 óa 'rópa! m' x' éyer.q Aff . TdlÌa, dgnaé ! IOK. T' eìneq vùoí1ro; oè'irr,'!ía noù p' é6aleq ; oov,6i.^p,ól aoù iirlrooav Kr rillo co0elq, Afl. taì'cùrí'l'owa, àv x'alotuló. IOK. Nà;toúcor
(Kel, tòv ruotver rÌcò tò 1épr.)

AII. IOK. ATL iOK. Afl.

"Aoa pe' Eí1c'r;-"apaotúrn é 1óg oov, *dxó, eai xpa'cQ.c y,vltr.xó' I{d.'ct x'1ú6etq KT [Iap' àv g.oDgúinlc rtbv ai0épc geúiov'uaq! Tí àÈ g.' ùo1u'eq, d7 ! y.è 7apd.c)tóyr.a và gú'yro,napà p'rivlpa và' n6 xo.xó; "Avap.a oi.1toí oov 'pe\ér1oa't i'p^1a., và 1tun10oùv à.nbú.cxép'. f,éyapa, 'Ap1af'req xal I(a8p.e{ou6 ;r.q.i 6\ova toùg ì - toù vù pr.ì1v éoove ! ).ó1c elnave lrÍ?o,trú., 'Eceoxllq àgX,I é.xave,ot'bt nitplo Kr é rai oà.oréy npó*a\e f'4iù ct1pr.Évoq, vci xcívouv^i1auyía1à vri z1pr1!1i' t' ei-e n'O rl-< Xó?aq r\c'ErrldAa< tzao

orpdrryoí,

60

DYPIMAoY a aor) ifg0aT à-ò, tò, Aavaóv cî r7i,s;c'., 12{lr

zaì iaÈ'uoù Ka$pou, y.ì,v lcàeúetz dì',.xt. fi i<oí1tag, p.ipe ya zù lleluveíx'4' 'E.,'ò ()r"t,a'tòv *|vtvta pípe .;r, péva, cè pdq va gí\a, mi y.L ù ì'v.ó ltcv 0a ùl'épg" y.c,ta.X.óc zioóca túpp.o.',a' tt àv tri, :xo,ó)t@, póvo< éEO prévo, o' p' àv vrz10d.r, aù;dv 0t';a?aìóri'o tò 0póvo.Kaì oeî<, .6, fi1uva ù.g'i,'tovta<, ''1,upvdte nîv rauíàa ta,: ;tú,:à "-\.9','c:, aí7or; Èào 1, \îr'r, ca.c,tit.7ú',ite. Kaì eó Xnac'còv ;à tli0os, ;'oì.té7cvt néoe,. texpoí,n,,a ?iúrov\,1., -Téro,.a ),riira píi1re. t'.ti'o oou ó flo),uveíz'qe, ùr' ;às'*é'-t Kr ò.,,ró3 -i,ó^r,t. toù naí'te'le, p,éea al8cóv'lac,,':a 'Ag','ette-< ùt a^xàlav, t.r, ótot, ,pa\í rov oi n ó ia.bc,róv Kaageíov, irati ì,íu,a rà è.xp,.'1or. y.' Kai xcíprave o.ùza rnrvàè3 tal óp'*bel roù: .t,cad..l(n;. ,; 5e.yxa0ipcw tégazpo.. 'ó),.a =ò xo31.r.i ra 6n)'d Kai v'rúvs.v tu. 1.rè 2i. rà 6-tó'y-atr.a $ì.at=ci tc! yí7cv Oì.ì,ir.càa g},ot à.p,pató.rav, '!rir )r:ap'lóv oî. :r.a'A'l,roL ròv úpyo aào tic "íÌc, 'rbv dìlov oi xo,eoèq ,coù "Apiou<' xaì oi Duà qlta$iyanE- ie6ív'teq I xa\ yp6t1ta,àÈuàllcilave, Spuuóvovta< 1200 va ó évag oròv diiov sà /,ov'ta?td, rt)al.cuv, .. .'Kr c{ìlo< àl},où0e p1aívovraq oí.oí't,oz, pè ió1ra. co')c Ttaparóvav xai ì.aì,0úrave oov réror,a'.- nXtò 'y"é7t eìvar, floluvaíxri,

OOINI:>AI

61

,Eoú và a.rti61lg, Aíd. vrlilgdpoí,et8c,rì,0, .l,al ìóEaotò "Ap1o; và.yagítne.u - Kr dì,lor 'Eteorirl oràv : - oTópa udq elcat ò únéppayoc rtls ytípa3, xal r{C víxî< .tbo,cegttr. :na{p,lsy1rl. xpa*Íq rà ox\nnpa,> -Té.cotd oú, prlaúoavxaì orì1 prill .ror)q rigdppr(av, Kai ogúlave ùpvta oi p.tiv,cec, à^ivavrn zr, ariq goùaxe., ú1póv, cnToúcavr\cgorrrdc tzzo róv ,uàgoúvtorg.a, txdsr,uo,*6 rò g'),,ó1aq îi 7).6ooa,nor) àralà àeí1ver * pavtdVorîo,, víxr1c or;pcíElay-axai notó:0à, y,,j,on. , M' àv é7.Tq xcprà Eúvapq,'tó1wcoga. xai lóp.r.ta,, apcipe, ,uògprXròt ùyíra ùn' g.rióErre nz,tàui ;ù. cou, ;c:eiv'ó xívruvo; -,ù. pelciìo<, và pr.ì1 1í.rouv pTaíetd eévaArÍrpuago6e7ú, nor)oriy,epc 1r.d .uà 0à o.rep1Ofrc 8ucíoou ra\,.rycúpw!
(Kalgsri1cr, éve d 'Iaxd,otq ne?tapopn Ave6tlver îù, Tponú d,ra', govif,ovr16 :)

'

I0K.

"Ela, rarEí pov,l6y' 'Avrr.iclv4 ircu, òr' ró orh,.l
(Krt éreùi ci,pTEiyù, FTì1fl xópr1)

AÈ ooù Elvarróca ya .1opcùc xaì 1à narlvíara ,cò p.à'riqnap0évec laso r&,oayì,o ptltxóp.a.4t. Aub ngrita na\1xàgr,a,, Srxci' rà oou àAeppla, ror) rpÉ1ouve yúpo,ngéner qoEtúl.il1c, où và pà d1 pqtdpa oou, pì1vrilÀ,q),orgapoúve !

62
Ilpo6ziver i

EYPIIMOY
ANTIIONS ènò tò mìdtr.

ANT. IOK. ANT. ICIK. ANT. IOK. ANT. IOK. ANT. lOK. ANT. IOK. ANT. IOK. ANT. IOK.

'41,

I púwa pou, pdvvoú).d rl'l,ayrúpeq nú)e ponqc 1à toùq Arxorl< p,npootàcrb raì'úr,. ; oou oou [Id,re,xópqpou, cdv' sàAépgra ! llóq'ud etnec ; oi 0à 1.ruar10oùv Audtouq, tt'cpac1t'd.v'cpe, 'OrpÉva t ú )'éq,,p"q'cépa; '0p lluxà ló14 !-"Eia, x,tip.e. [Ioo; 0à grlyoupeùr' rb o'rkrl lzù rà,oxÉy' lzeo xdry,o. NtpÉnoupat'uòv "H v'upoalp&c ).eínerpdvo! Kal tf 0à xdpr.or é'yó ; 8à grltóo11e t&Aépgra. Kal nós prycépa; Ma(l pou và eoùsapocaéoqc. 8et[eFou' xr &q pìv riploùp.e. lldpe, .rò Spdpo
6rto6-drog pè tèv néc),o t16, rèrcoloo0rjoq îi pIîéPc')

(Kat tuLtystcl

prdoou'lrati npìvt{c pdplc xóg11tov, BrcÍoou, npogrtoto aoùíTsoúi àvtoùrq pbu,c'cò odlg{ (orl'pou! ,t6ú6d.p.rnaì où ne0aívet6, npoxdp"rla, ! M'àv AÈv l. p'aùtoùqvexpoùg néoo y&1tou 0à. r'è1ò vexpì1
(Kct gsrllct pè tr)v 'Avrt1óv1, ù1w*pú.)

(XrqoeÍ.) XOP. 'A t ! òlpévave,òtp.éva nó6 f1 tgÉpr.er &n gpírc1, nóc poD tpép.er xapErd, g.aO "uì1 13oo xaì néc Aépvsrul aúpxa pov

OOINI>XAI. t 1à cì1 Aó),u pryéga I aupnóvra, I aug,ndvrc ,céxva,roú ,ctya IIoó &.r' .rà ElAupa tdtrlouvo0 0à paróo11,àX, rl ró'rot! d1, rilloípovo, Llaxal fri t t&Aepgou ).arpó, rd8epgo0 xopp.í, tò rà rù cxovvú, tù. oxavttpw ,cpvnóvraq, i "AX, t Fdú?1,{ papudpoprl {ó, notó xovgúg ù,*' rù, auà orororpévo0à itld{r,r ; ( Awrorgog{.} -'AX,

68

àtrìof oou, àiio0, 1ópa ! ,rà Tà 0eprà Srrl.dprza, gó,twoeq, ol @péve(, 1811 pè xov'cúpw p.oqúlowaq, 0à atpo6pé[ouv 16p,a, reapéva xovgúpw. rò Kaxopí(otor'nor) trdtra {p0a,re oà oxoaòpovop,dlo ! Bap6apdgtovrl èyó, aolurréwyro pó1yo, oroùqvercpoù; caqtàrcó,0à Oprlvrlao adrpùa, pÈ Nd "iq, f1 polpaeoúgó,tov orpóver... 'ó,t tò góa îoùîo 0ù xpívr,1 g,d).),etat... 18re Maúpr1 polpat ogot| riaò ndpq Kauipea!(M* Pléftavrz6 tór KPEONIA roù ép1eto dré àaEtd, dif,pdro0È cor)g Opdroug,)

Mà tbv Kpéovcd,è46 rdpa orb ra),ó.a, ocu0pconòq p) é-ro .rà.pyer xr,i6 atirlior ùpyto ar, po1y1t,i. r 1t"é,ta 'O1, ,r(,rù KPE. x.úp.u ,r{ vù nportor},tí.fr,r, ! oi1 ltolpa pou i rilv noì,,vcela, aoù orfwago tlp nepr(óvel oé.Ìoto,lcl otbv "AAr1 , tlv ra[r8eúer péa.'Èa' tòv 'A1épowa!

64

EYPIIIAOY rÉOave q yipa, Kr o lrdq y.ov tcó.er,, 1à v.t étopa nlpe àv.rpeltog,évo, ruxpò g,à a' èp.ha, rcù vri, rosca., aùraopayp.é,tov, àr:' to')< Trpapor)c rcú Acúxo't,ra orà. yépw gou tòv nflpa xai rbv égapa. Kaì ozoú\er. rit rní,ît p.au6ì0, x'é1ò ó .yégoq Epyory"at. 'loxú,tor, ,rì1 'rì1vriAepgri g.au,tì1v taso iprà ta nó.oo,7ui và ìoúcr,1 'rò ).eítfava xcì va p1úl'4 arolrrpdvo,roùnarAroú *autroù rcrààèvelvar! - I'rarì npénel toùg vexpor)c ,cty.<iv,taq, (fl ónoroq àxóp.u, Aeí7v.n và ù sé6a< îou dîò 0eò roù xó.ru xóc'pav, 'vat,Kpécv,td,fi iDeulcirl riSepgrl ùî:' rb r,aÀ.ú,cr., sou 'Ava1dv1. xr, àv,cúy.o. oi1 pctvvaT xó?\, rj pA [Ioi'; cè nor,ri aú.'r". ovgopú.;-Eeùrdluvé laou.. . "Ep.a9e nòq oi ytoi l'.16rúve, oi. Auòg,ovd,Xor, pè rógpa,ravà lruar;00ùve 1lri cò 0pdvo. Tí ìé-:; x' èyti, vexpogrlóv,uac noràípou, rò -_ róoo raà. ouvégepa vù pilv ,rà [épto Aà ts40 ; ; 'Ap' ! ààep9ri,so,,rpa6n1e xet nolllópa, 1ù Kpéovra' aipe ,r,étoc, xai x,r.ù.0appòò à.y6vaq xr ti1 (orri, prètà caràràrou OIEínoAa. 1ui 'Otp.Éva.rà ! o1púarvcí,tò plénto, éxetvo ,tA nrxgàgtúr,.xai rà npóeolno &v0póaou .loù roù ÈpleraràA và Faq .rò nfl rí yíverar.
"Oplerar èÀÀo5 AIIEAOX ,iLN' ùpt6a.Qú.

XgP. KPE. XOP. KPE. X0P.

KPE.

Aff . "Ap.orpoq, è1ó! rí ìd.yo, ,tl g*avcúra vri-od,q nó; KPE. I6rlaapa! d,ror|Ec 1elì1 p.' ritx1p.a. cà I agotc5),01a 'Ap'.orpoq Aff . no') ! Eava?to'rd(to' gprXtùgdpv'ur xarct. rSro

OOINI:EA.I KPE. Aff. ;ri0ri xt à''t'],aùxcga U: Kaì oTù ';repaag.éla

tJJ

l*, 1n[a i ccu, ai 0opeùv: r:rtì rò ILíve ci 'y.ol ri,< ùAepp4<

Lqoq' X0P. "QX, tbX! ,peydla ncí01mù p?lv+< èpévaxai ati 1ópa ! t' 'O toù èreî;, naìci'rra! 1à :o')g ','ror)q OiAincàa, AI'1'. ouocpé',;nòg rcivsp' íàre,; rà pd,0ate t' XOP. lfo') vù àaxpúrouv oi.xí';ce<,àv eilav voú. 'Qrp.évaIpapvo}ú'nq, peldìr1 oucccút Kl'8. titg,! xaró, ó talaíaopo<, ó àúctu7o;iiró | ltaì ra Al'f . Kr àv {!e,oec triile ù.'tóga xs.xú. . . rei ànò vàvar' 1:pctepa: lSco Kai rri: gr.nopei ccú'ca KlB. t1; 1-rcú;. cou uè rc'): ò'ró IIé0cve| ààepgr1 Aff. uugo).of' orlxtioze X0P. Irlpte g<ovr1, .xa\. xegúlr p.dppapo tor)q yrútccv:, ;óv Le3tóv! arà 'lor.úarr1, 'tí tÉtr0< î:ìps t {or1 ccu, Maú31 KPE. oou, prLtic )gr1iàc tù aivr'y*a:c! n ó iú1l,oc 'cóv àubtatrlxapróv {ywe ò oóvo:, Mà ró; 'loo xr ó à1óva6pÈ tùvci0ey.a Oiòí;oàa;-All-. ;és pou và pó0or. "Oca pnpoo'là atoù; aúp1ou< :tald'ruy"cot| 1ópa, lsvrlxave l,épe<,Aèv eivatyo.xptà xri:.';pct aoú "a t:t?o ro') ótra vri p'ir !d,01; ;ò nepí(orpa, ;où iívovlar. l{'à90ù tà ;airlxcipra Olàí"oup! tà Tilxrva à;la :cù 1épov ;1ycrv xai etífav rsc')'.í,sav >,.o7y,,ú, rà. xatay,ea{ictóv irrepltìrv.'lúlóvr

EYPINI^OY toùc àuòè9pi1oùc xaì Sraloìnoì,epdpy.or, xa0òc cè à1óva noù Auàno),epdve pÈ rà xovtcípra. Kai 0orpóvtaqc,c'Agyo< ó lloluveíx1c é6a),exa,càpeq: "Hpa,-Tat' .'O 8éoriorva elpar, àrxó6 cou nor)nlpa pÈ cregcivrè1ò d1v :rdpr1 'Aàpdo,cou, tou xai ri1 .y6pu. é.1a olx.ui rov Fou,arile' pr.ou ùàepgó tàv y.ov ttà,ororúoto zai àtríp"ayo ,cbaépttò àe[í pou t.ù và.alp.aro6ú,lro 1480 vr:t4gópo - ùyótLo ppaíeîoLry.có no;: tàAépgrw agúlrtrr. Kaì oÈnollcr)s f1 eù;tri tou égepve A<Ízpua, z' èpprEeévaqlo!* patrAqoeàvdlì0. ó 'Ereo;tll< .rb Mà ó àóp.atiq llalìríaas gopóvta; tîl€ aeú01 : 7,puccíorn8ry .'O xópq ooú Lr.ó.,, àóre g.aqxovcdpt zal).ívrxop.ètcùro éò-A ;à Xépr vù g,ariioy.éo' crù or"í$r,d ààepgoú roú p.ou, và oovèogú!,a,coù ipOetì1vnargfàa ,tu !' 1laúxouptéùn - Kt &ya i1 Arfa'a èppíX.;1, p'c{11c o1p.dàr govrxfli, oùvtqyo.\ ig90 Tuppryrr.!< oúì't;iaq, Apdpo Aud.cou< ot qcíecbyù. xaípvouve 7;un10aùve,. Kai oùv tdnzot ùzovut=4 r&yiro Aórrlc., o=ù.yl.'e,.a povr.*e1tévc,., É' ùopo')q o1tír,av. zai r-po(toav ràxovrúpr,o.. otàcníAra pù (apóvav,u dsro"ya g.éoa llrrtpoùoe tò oíàepo. àv é6ieaexaveíîrouc Kr nó"vov roùq.yúlepg ,rà),).cuvoù v&r,., à.a' ró

TDOINI>)AI fdpr,rve n,oò< orópd ,p.è tò q't,ó.,,y.r,, (\r6vtac,và. aò gràar,. lli (ui.tivav óy.opgaorà aloup.íara róv rioníàarv 'oà, p,ri'tr,a,-y' gi.,sry rdv{ à.p1òrò àópu. Kat oú).ale íapogo' 6oovc,coit..|utcú;a.t trubrepo,eoù àerlraúoav 1à ror)6 oíìou;, napd oroùq po,topúyou<.Kai oxouvróvrag ,ó 'E.uecxli6 ptà.nérpa, ror),ra p{p.a 'coù ég7o.(e,;,tè tà ;óAr, 6!,a zò p1úiat àn' tù1v à.aríEa'ra.ì pr,È xovró.pt rà ròv aétu1e, oàv Eiàe floìuveíx1; ó ocà oítzpto nh,11,ì1 gavepóO1. xaì roú xúpgote tà àópuprer' orì1v xv4$1, -_ zr ù).d),aEE ólo tóv Aavaòv tù.,r:t!.nr.. Kt &.,p.a riuo ,tcv elàeànòtb ,póy-,c sòv zoù irl'rvtore, pc.{1et p' óppl rrà. c.c.i1g1a roú llclJveír1 ó rrorrola6org.évog rì1 tó^iy1, za'i o;oú i(ríàg,ouror)s noìire: ì"ívet"y.apú.p.à ox,d\erèfrr:pàc tò àcjpu. Kaì g.dvovta_< Eíyti,qrcv,cúpr,,níoro r,ar et, rr, t cnó'naq y.úpy,ago zor ptít,i,. a,;ú\et, xa\ràxóvrrr auà ccil p.éor1 Íoú 6îcA' L'14 V1Xn(úyn\e loa t' iloe, noù yó.oavex' oi Aud ,rau< Íà. xovrúctq.. Kal îdte ,cù,ora}tù. x'oi àuà govyoótovv, yúvov,tat, ,tà. oxovoó.pwoy,tyaà. gútacv,t, xaì xdvouv no),r)odlalo àn' toùg yr,5rcvi, 'Bc.ioxlric, Kaì ós rò 0uprl0r1ó p.è opótc 'pnd(er oràv vrcjnro rîd),dtpà îò Adlo

d7

1{00

'

il10

1420

ri8

EYPI11IAOY
:óv Oeroalòv. .3ecsúiovtac,rb'r xóno, 'cb \€,p("í. 6(ìú, 1s1J 1épvet o'.it ríclo * za),d n pocv'La1pévo< e ),ayó'tr.o., y.ío' ù;,' r\t *ai ;ò èe'círov r,óàt àvtn:z'uLovraq à.1o.)'>' p.n'4ial '":q onàfl'a

xt aq tipo. cra rgovtú}la r1't xd.pVfuet.Iuizlívovraq a.ì'elr,à, ^iaccéca, ó àó t''.oi, ttó.Yrovro.c ai.ut, r,é7tez ó [Ia].uveír-1t. ;' àt'tac, où.v;;r"\;n< xa\ àol,ary'ivoi, Kr, îe'.o'lid.. 7t,p.ov ri, orq.\í, e"rv iàúvel, u.ì,'t E7-o'naq vai.t=c't ciL't rt'oltévo, ri' ($^,'Ì,zt t do.7ùe;4t àqna yí,. Ka;tà ;cù a.ítov;a< ùzóu.o., I n=l t l',,avo.o qr>' 0't.t6e?ó nío,.u.apactivrag rov r)' cralí, --'t't1oc,:ri, pà ó-<'là oui'.tí:2,. 'lireoz'ti,, ttri'6ver, ó Ilaluveíx4; roú &mòvia,C, ;..ìt ei.iay tetgívo.,. Koì ,;i" .1,Coy.a z' oî. àvó rou'. àary.wró, réztovt ni'd'-i-ai.úî,, ì"17 zavei','.ovi .lù,'ic,ó.p'qtt fur,. ;q u', 'Aiioí, ^iìr nóta, Olì.írcì'a,0p'4vó oa ! àervci Kai rp tarúpo. ocù ù),1$eíiet, zalu', ,*oú ca.ívztqt ò leóc' Al'f . M' iitcve'stipa, 't-,st';ù. telvd :!ìt ì.etvn, .-ai 'tîrÚru. oL 'lineÍ ;o:.t oi. .ytoi xeq:,íùt l.e'lu7-ohav, va, zai rpoc'taívet "q àót'to. coui rl Púvva, r.r, ù.;ò rip zó7'r1 ùn' rà. nóì"t'tt aetp.év'r1 rú ;7ó\'.t1.o., àtr.,!.:1;. Kr &.1r,a etàs rù ciity ,zórc 7,.a(ju,!ha. zai tca 1,géto., 1430

XOl'.

14lo

OOINIX:AI

(;9

ì !i
I T ,i

' lx.oú(,et-.'AX,, rialSrd pcu t 7,cip1.1,pa àO-nÉpa poqApólra. - Kai orb xú02'c'.t,rt gcrívot !" 'Lrít?;d, pgpr.év1 éx).arie zai Op1voùr: pu(rcù,polióvla;. tòv nol') r.ótro.rcú u' àvrt,pa Í; ààep7ì1 tuv't:óctstú i'îti i 'Qlepoxé1tot 'tfic ! 1túvva', tir dEép7ra I co') ir.oD ù.gaúta.;e.;à^,'ciuc " lluxrí, Kt àvaoa,gavpo0d.va':r; tà ctiflta àn' 'Ereozi4c, ó ò à.9évta3. leX'5vov.raq àxoúer pd,vva, à.wvo 7:.ct xai ri1 tb xai rQq ànr0óver, otov-iàà p^,,riier, p' ùnò tù. púrw. ti,'" t1,.Atiet c"dr:uz,pà oqpdr)r,ric ù1,i;r;a. Kr ó rir,).cq. \tiytd. ùxópa, npb; 'ilv ààapqarov or:!.sí

l{;0

t q u
i

fl t

i

q
I

xa\ ri1 ^ipttirov y.úvta, ó f[oiuv:ix1-<. ! xaí, " l67i6ane n -?,3er - n'*dvva! Èrivexìaic,r, .rì1v riaepg{,xr-i rò vzxpt 1to,tù3!.pcz' ut 'l-i't:.t pí'toi'. 9í106, ;r' é1rveòr1;pci:' Mà 0dtfrepe, p.avvcúlazr riàepgrl grcu. cè 1ópa ratpwó, xcì ;iv nargíàa 1{b0 npcrfvirte aor)tlplít:1xe paií pcu. Tóao ùr' tilv nalpr:o1Fru ì.i và :úy"t'r, lXara tA 0povc. éÀa,àq xlei:r, * &c, li' rà piégapd g.ourò àrxctov .yéy, g.rpépa " - Kai otà, gútw rov uovú7-c; ! 'rò prÍ(eràncívo. * "lìXe;: y.ú' cr.ctiàt ztóta . ! . s - K' ci àu),av:i,ta pè repr(tóver dl (1ol lous rlv ci0La !efu11rev. K' 1 grrivva, réron cugotà.:dv:ìa';.

70

EYPIIIIAOY tpelil àn' rbv nóvo, à.prd,lu éra, oralí rovq xai ngú\et go6e,orí' p.io' orb larpó cry .rò àprnó1ver, xal péc' otà llua{ i\< Íé.ild, rioter, vexpí1,-x.' oi Auò o.rlv ù"1xa)rtú :n1c. Kr òpOòs rwúyrnxe ó labq oè ).d1(Dv ùpúyq: èp.eîqrò6 ó Arxógg,ou àgévi1c víx1ce,,-1' oi di),o1, zròq èrelvog, K' etnav i,o1 oqr6ìt ot oÙ4,r,c parny oú., èzelv z, : o nòg éàoza cpòroq ó Iloluveíxqq *,ì;t *ovraV,ú,-xt aùToí, nò< oùv ae0dvav v-' oi Auótouq, nou0evàAèvndgrel f1 vlxl. 'Qc 'Avtr1óv1 úoo f1 à.aorpa6ú,car, néc' ùn' tù.cxépr,,.tt é),ot crit ón),c óppdve. K' eilav -.à.rcú rav3, ó laàg ;où Kci)uou, pè trí[r1 qti< ùoníi,e< nl,úr om1p.évot. 'A.pyehr;to Kai orAv atpató rcù àxóyd àÈv Eítave pL tàp,pard gpalgévcc, ldgvcu :r,a0òq o,.pí1Zape, y naveíi,coue àè p,iatalp, Flà geúlcvtaq rtòv xcíp,no ctgtoîíya,t, xr d,aà ror)< verpoùq Ttol,ú.V.r rò aflta Èpgee, Eo1)rcì.ti oógn\ar oi ì,,ó1yec. K'épetq, xa0ò3 yu.o,5qa.us V,itln,oll ci),lor éc.u1vavttiua, tcórero otb L,ía, 'Ap1erre6 zr cíi).orcà.qr,íàw.ù.;' :.,it: vezpcr)q ror) 1Aúvape,ta qri'r ri r,ró xúa,cpo, 'Ava1óvr1 )tdgupa. Kr dlì,or y.è ;lv -.a onavtgévd leí,.frava ÈAó oécvou.r, tà. qà.x)^,ú'Jtouv oílot. Kal otì1 oi 1ópa ,roúîn oí dlive_<, d).).oreùruprpdvar

1490

@OINI>:AI ppixave, xr ci),l.ol cxccervoi:taì g.aùpor. XOP. Aè pa6 épyotrat,póvo ùxovc,cà,taú onrnott .rà Aervcí' lrari plénoug.exróla ccb na'l,trt or.p.à. ù. ì,,eí,lava. zai tóv 'cptóv ne0apy"dvt'rv,co') pè fàrc 0avì1 ròv rpwzórswov "AA1 ùro7rípo.,t.
'Epaerrc

?I

d vexptxfi froltfrút géilor7e6 toò5 verpoù5 îró., àùò oxoropévor dèelg6v aai rfig'loxi,asr16 dnivo c' &4tdlu *o),ep,.xú.. Kal quvoàerlsr xcl qolpottdi ANTIIONH pè yutrvl riiv regzl4, pè rì;v aóp4 luri tù púT ot^u' xzl, fcorl0rcopévr1, òépverz'. 0pryówe6.

èlpwa

ANT.

À í1o c, -"ù7vù.oiouponiélouàa y.ú^iou),a vrí1o ',cpuy.,u,Évd, t&va,. na?Iéyac où8È vîpoîiaìÌq v.axYùàtr otì1v ó{r1 -11 zt-,<o ù.x,' rù. pl.é7epa è.toúr.r1 îo?cti?d.,îé?youtl,d.tBtíxp1 oè ).el{.,ava' :t{p1 rilv t.îófurl ael.ivrd.i, itJvo dr xgóxrld tl,oútra Fou Íélrla cè vercóv tto'|:uo,tíva7ro [dEr.-"A1, óIpéva ! 'f) floluveíxr1, yevvri0r;xec fAro rà napavóu.r 6ee | - ù).loípovo, 8í,6a y.av I z-r dn'rlv 1500

. '

u é 0 u p ó qi o u -

ó O u p . ó g- ó N t t i =ò na),dn rou OiAlnoàa gíytaEe,

góvoc,orògóto

o' afy.a gpry,oó,o' ai.*d ólÉ0pouxulóvtag. 15og [lorci và oulx),dtl41 pou ; ;otri lrgo),,ó1a,ceytí.caa ot ù. àú'*cua, ar ù Eú.xp,ta rvà xaì,éoo i - &X, naìd'ur, aaldcr! -;rcr) tplàrn),a ';à ov,talp.t,ca roúta xop*tà, tov6a)$t, pciwc xai lrctJ<, -tà ra yaípe,car! ltpí1la ! rcoit,tò onín. roù Olaínoàa ùnò ypó,rr.a rà pripa[e,

EYPINIAOY Xqín'cq ii'1a rbv &ycrpo àyò 'ric àvrigre,orl< e'ixola où tovè VóVcei, zai ='r, pri^itooaoxózace:,, ày., raúpa pou, òlPéva ! Ilard ì,P,iP€"arx,, 'ì!,ó6 cópa ri).',\og d?dvrq( 'Eli4víàa rtzo

rò àr' tà ègripago 7è'to1, '"taîe't ó'l.ogrfuePa púoa'ta à*ó tóta xú87, ,tà.t,toú'ta coù xlaíq. épotpq; 'îdry.a roù no'Àì và :cdtal ,:L Splt a' Élato '.l.,riict, to.i à. * a x-À,aàttàapógul).c, lJàp0îotoùc óAupg'or1g Pou, raù ànò púvv'ripocíve'.fa, n aú'cbvà nu0Pr1vrlr11 ;[Ia,) oà eaúrov; gnlpaup.ar 0p{voxai PuPo).óf, xr t-' È.7pn ólopdvapl cepvévtai 'rl (orri Pou, zàvra 0ù Opr1voio1ó Tinawo.<pa0Poàdryu ! tà XL rsordv patrirri paEóvta6'và tà cptotopíloir'tal orobaàíEupouc'c\<,p&vaa(où( Fqdroúí, nor) g.è Ìpé'lavept 'JdIa' i1 tra o*oru1tévaàadpgra vù.*'entqu nh11éq; rt< $avq-.e?è< lóto

OOINI>>AI
(ltpégovtcg xpò6 rù npo*'5\ura cpovri(ec)

73

Xugopci pou I ànb rb oníla aptí6atre, ó{1' àe{vovta< tlv Tug).orpdvqv 1540 gdp'08o, yegora*épa0tAínoAa, ,sà r'oì,úrq.0ú 6ou Xgdvtd, roú byt pdvooeà naì'drr, ;rdgax' É(a 6T otòv àépa, tà oxotdAr píg'to'too.c ò. Pú'Ezrcovt (ori1tpa6{c p.zxpónon. otilv aùÀi1 M' dxouoec-iu àv lupogépvqc i cou rà yeVovrwú :ióAtc,i) otà ctpooíEra ! ,.et's d.r,papuópotpe e6
(Kai àwEatver zù *poxu\a,t n*tép* \tq vù. at\PtEn tòv tuglò OIAItrOAA, naù *po6ttvc'. rin' tò neldtr, neo*areÚovragvà pa6òl rb èpópo.\ rr15, róv pPi pè îé

OIA.

ANT.

g.è Tí p'é61aXe< tó7't1, pópouc xal Adxpua, , 'rb pou, atà góc ùn' tò 0ci).apo axotervd noùxoítopouv -6llo p'ànóErtuglà ; -îbv d.gawov ii*rov Èpéva v&pOtò'.lqtrzgólrîds, ai.Ié?u,-rrvpt'y àa' tòv "A41, 1550 otbv d,rnpov or.r,à. gtqogivll . . . xaì òveípou trmípa' Ilrxpà privlpa tópa 0à )'.ú6'rtr4, 'uògrirqnrà Eà plénouve, rà. natEú.cou púqEi .p\o,íl;d.ftoù ll.ó.!rdxowd o'uòpa68l, ooú nrjSt6tr0 yú'Eze gpcíwr(a, tò tugtrdnoAo ! &y, narépa pou, ófgr'éva "O1, pÈ rri nd0q g.ou aùtà và po11ó, và eTevd(or ! lpo0 pévet. tfrulÈcrin' tòvxdopo pa[itper-c IIaq ; pè xotú.'goípa,
).eí,fave ) #: gtounaràí pou.
1550

OIA.

ANT.

xaì Mrftevà ppíoor, 1tílreyapàorbxaxò và Aeflor, ltri

74

EYPIruAOY ndpa pè nóvo,|u1ic ooúrò ìé1to : pepù gopttop.Évo6 pè ona0rci, goruà xeì pè gdvrooeq g.à *ige<, énEoe Faùpoq é aov ìaíp.ovdgctà.1totga îéwa qov d.X, raaépdpou, òrpéva !
(*lxpù, 7epo.7e\únrzs.) Kaì r'eival toúroz oí orevaflp.oíoovl

-

fùrúva,

0IA. 'Orpé,
ANT.

"Q, vaí ! oè ouvenlpe hlnr1. I Kr àv tà ,cerpú(v1artppara àxópa lolpówae .coù "Hì,rou, vri cà î6y vexpd)v, Tupvoùee6 lEfrq xoplttù. pè ra 6v.ú oou ià. púrral . . . 'H OIA. ougopd rtlv narArópou óloedveol. . . 16T0 Mà pÈ oí groípa,narAípou, "fi1waína pou yiO1xe i1 Arí),ra; ANT. Kúvoyra<'ó'l,ovq xlaive nrxpd, pÈ rà àcirpua yà. ra gavepútq.c, ara,céxvar73 é.cpeyev, trpeyz, gép.to,traq xpoaù,au,cfr, xìaur.fi rà pu(í rr1C. tà. và K' r1úpe o4tù.or\c,'Hlé1lpac ù< nópteq roùqyroúq,
otò lorrogópo ler6dAr, ,ror)6 r1úpe p1tépa, 11 oci pavrporg.Évaì.tovrúprc roù p.tyo.toat uó^ì,a

0IA. ANT.

aarardpou!

Lît(,

pú"p1v loórualtq, /.' el,6d,y oi Auà pouclg.évor x' ooò afpa àn' sls ldyleq-onovài1 nalepl r.oú,[a_ L\d.c0v, nor) Énarpreé "Aàr1c xl ó 'Ap4e xe?,,aúrle, 1581 Kaì ,rò 7d),xóEero &pri6,nas oca0i rdrv v€rpil.a1a[ÒlGrt.a,

OOINI>>AI

lc

p.éo' o,cò xopltí w7<ab pníyet, xal pè 'ròv xalpò itóv carSróv réocer, oty.à.o,rù,nazìui r1<. ,cà. Kr 6).a, rcaaépa, r*i}n oÈ toút1 ai.1 p.épa oú,raleocb l.pp.o na),úa. 1taq, éta4 8eó4, noù óltc roùra .ce),Eróvsr ! 'qepe XOP. llolld xaxà.oroù OtAínoàa oríet rò roúr^q Vé?d'V' àq lép.e xai xalà ocepvd ! \
KPE. (trpoGatvovrc5 péor1.) otil

Tà pupoldira r,tite,ce, u,' elva.zópa ggovtí8a và 7evfl 1à 'ti1v ragí1 rov... Kai &xcuoeooùta, 018ínoàa, rà ló1ra : nf .c ytípa< .ui1vàpXì1 g.o0 éAorxeé 1ó; oov 'Ereoxhiq, ó otàv Afp.ova yw. npoíra AíTovraq,xai cì1v xópt1tov 1waíxd, 'rì1v 'Avrr.yóvr1.Mà à'È0ù..t' à.gí1tio vci xarorxfrc otà 1óg,c roúro &xóp"a. aó Tldîì pnra y.d.< etne é Teee,tíd<: 6oo cù ra'rat'xeîqcrb y6p.a,cott.to, xaì.à aotÈq Eàpléaer "\ m\vceía. 't.é1lo Móvo, élc, àpcg.o - Kaì àè | taúta, và oè ppircl, oÌice nòq eípar by.,cpóc cov, 1rà zrap' ù.n' cò y.aúco Eaíy.ovti to,t \ ytipa p,fv nri011*ap.tù, ovgopt.t go6oú1:.,ar,. 'Q p.ol7a, érot &0)tov, dlpozpav àp110e ncù g.' é;rap.eg -xdveiq crbv r,óop.ovdilloc ! , IIor) xaì otò gòg nplv é61or ùnb 1tr1,céc,aq ott'À,tiyvo,dlevvo, otb lycito prè e?neó Oo[6oc nòg toù rarépa oovràq Oti 1evóu.ouv,

1590

0IA.

1600,

,76

EYPItrI^OY òtpéva, é 8dìro6 Kr ég.aip0a aròv zdop,o ! nàìteò zaúpaq Íor) F' l.erezpe, púler, và pè cxotócouv,0appóvrag nò6 efpouv bpoóc,la,ri vù oxot<oOfl péva ànò ypdgró elray' xai p,Èoré).ver, èv6,t Llrottaa pu(ì - tàv d0),ro otà îepù. apooqó.1t, 'Apaore zroù vd! i),utóvt'r. aroúTaprúpov .uà6v0o ytioq vd,76e Kr0arpóvag ó lol0 poulrcí{er, noù 8è: d91*e và o6ígu, p' napà w,l và Eoutré{or ÉAor*e polpc { ocòv flórtu6o ègévt4. Kai onoróvo, ft ó &p.oqoq, obt na,ré1a prou'rbv faro, ,ci1v xal aaípvrrr .ualafnorprl p.ríva tl cregd,vr, Aàepgoùq :rr xdvo roùg 7rcú9gov, x' ely.at 6ya1tó< îou(r--Goù n!p'àr:' ,sbluitto xlrlpovoprà xrrtpeq, zai atob4 ylr,,5q V.qt) rlq EAoxa.Frctl d,puaì,os elpar 8Èv rórc nù. È1ó, ror) Sfyrr; và rà 0é),1 rayEl60EAc t&Xa té,coza g,ceualtéta o,rù,pata Fou ,lai a{ (orù1 róy rorrSrripou ! -

M'
IIoú6 óà41òq euglò nd5r ÈpÉva rò 0ù cuvrpogét|lq ;'Eroúl,ry { neOappÉw1 ; Mù, pé6a,a,rb popl(or, - a4xet (oùce... và Ml tò (au1úprqà *alócexvo; Aèv elvar 7ù pévuarú ! M' àxópa vbq àv efpouv, 0É6pona,cúpa 1tóvoq, vti (rioor; y.ou noùOe - Tí pè cxartiva<, tgptla érot ; Kpéowa i - larl oxotóvergpe, àv nerd[nq

OOINI>:AI èp.é,ra i;lw àn"ri1 1ópa ! (Kdver vù xéa1 caù. yóvrra, p& xpatèrat rep4gcvo6.)

II

1éprc îulíTovîdg o'tà,yótard.,ccu Iúpo, aa 0à Eeado<o. nocèù.71ov:*tycv, Tì1v ! prità xr àv Aurrulò, Aà0à npo8óoor KPE. Kaì aù zalà ,uà ).d;, và p.ì1 ),apóo1c, 'rà. 1óvatú irou, z'è1ò Aèo'àgrivor éo-ò uelvr,l<.và
(It!r èrolouOía tou.)

"OXr! Tà

1630

ANT.

[Í.' àr' eor)q vExpor)6 raúrovq ;rpóner Évanrù uéc'o,rò na).ú,Et tàv ..,à,ubv xai aoùÌ;p0e aoi,re' eoùrov, p.'ríilouq 'rlv xoupoétl4 aacpÍAa,*a\í, 'ra p.&6 toù lloluvEí;r1rò v.ollí, iiìaoro, èl.o xarayaerc ùn' rù. oittoperilc yfpac. : 6trou( Kaì roùro àg xlpuXlfl oto'); KaApelous vù. lb vexpàÍaúEa\, 6noto<, o,ro).í(q îrdrîÌ, ii pA Xópa ,tà.o*ercú(r,1, îdvat Q&ya,ro; norvri Gav' r.cl?'à< pelvq f1 otù é,rvra &.{t'auroq,àsao4, vù ràv gdve! 'Avrryrivl, Kaì où, 0p{voug 1640 ror)qrpíArn).ous naito,t'td.i, vExpóv,€.prea orítr rcò t6v xal rcép,to. napOéva, péca vr4p01 oùv { xa,orepóvrcr< taO ra0cppoú rln' sà zrév0o< pà ro0 AÍpova îò vugrì(àxpe66úu. flarépa, rí ggtTrù.qaíaúpe rúBq I IIoc cè 0pr1vò, àr' roùqvenpoùg xr repfrawt. fraci àèv elva,.An' ,sà àervà^p.ù. oé,ta

?8

EYPIIIÀOY t6va papùxaì tdtrì.o óp, Pà c' 6la tà. ràwa eiaat xaxó'cvyoc,naréPaI
(Etpé9orta6 tiPò6 ròv KPéovta.)

paortrrtí pac tòv xatvoúpto Mà Èodva, 'tí ppl(erg'ròv î,aré?d.pou, ólor ?t,r.rtìl' Arólvovtaqàn'el Xópa; xaì oÈtoÙtov 1650 vexpòrí pa\ztc,úpova ; oór &p.or'po 'vrt 'E'reoxtrq f1 rioootalil xr óp Arxripac' KPE. Tou 'AatóXaol\' ! xai or) popò6no')d1 ae1óoouv ANT. xcívoupe npoocalltéva; rù, và npéae'. KPE. IIas; àUv '0p,-ùv a xaì d'onnlt napa'J1etrpéva' xav.ú''vat ANT. altd otà oxutrràroÚîoc, i Tt I -xl dErxa0à aeT KPE. 'cou' 'tott púlere oergtlv ttor:tí1 ANT. lra'lì d'vopr'a tÈv pàq natpíAa6y'cpó<,r'oitb11.,T e[tav' KPE. fra'u'lg0e a'rì1v rav, xai wíet. Mà vú I 'còpplxe ànb tì1 p.oípa ANT. tau KPE. Kai répa pè rb 0cit|,rg'ó àq Eóxr,ió1o' Tou 1660 cò ANT. )è tí égtar[e,noù 1úpe''lri grepàr:tó ; 'uàEép1c, 0i ù.rago<' pelv1l' KPE. Toiros, xai và 0ó,ftoè1ó, xr ,iq ld11l ó tónoq &j,),a' ANT. 0à tovè xai KPE. Tóte, p' aùaó^t, oè t'lv fìra 0à ou0tí'|6' àub ANT. Lóla, vù.xoítov'col 1-ra[ì à1anr1p'évor'
KPE. tou.) (orùvriro).oo0ir Il,,tiooe tn'coúer1, xleío'ue t'q y'éa' *ò na'\"ó'rtl' "Ac épgouve tò ìeírfavo à1ò 3èv tcigrivro' !
(I(rt tégtec dtdvo orò vexpò toÙ troluveixl')

ANT.

KPE. ANT. KPE. ANT.

'Exgrve 0eó<, y'ov, 6yt pb tb voúoou' xonétrtr4 ó 'ùtópa, p'ac' o[ vù pl ppí[tov'rd't ve:(Pol K' Éxprve ó'yro p' àÈ xavEiq 0à onenrÍo1 21óp'a! Aù'càv pau pcívvc Naí, Kpéo'uta o' è\ocxíla, o';l vexpri ,

KPE. roúxúxov",,,":::::',ila nanora4,n,,::,
ANT, Kàv dgloé pe oú, và lorlco tò xoppítou . . . KPE. Kt af.nó'var.pà o\yipa Év'àa'cà pnoSropéva. ANT. Nà Aéoto .rpr1ùpo gprpèq nlqlé6 rou . . . x,ilv riq KPE. Xr) và cgr.rirlq ob ,texpó; Fì.lvrò zroool.rév1c I 'AEépgr ANT. ! g,ou oò oróp.aooux&v và grlrio<o. . .
(Kal livetar vrilzaltdop tò lel(rzvo, lrd r{v óp*ri(er ó rúpcwvo5.)

KPE. )T àv dvrpa rou pì gépv1c ougopèc 0pr;vou6, pÈ ANT. Tí; (orvtavl 0ù ncÍgor no.lèrò yó oou; è1ò K P E . IIo).),1 oov ùrtynrl' rc yty.o nft 0à [rgúTl<; ANT. K' i vú1ra xeív1ò; Lavatìd* àq p.àloyrcic1ltaeo KPE. EíaEqtí zpÍ,uago6epó; tò xavyté,rat! Kaì ANT. Nai, g.cíprucdc tò leníEr xaì rb ,,ígoat pou KPE. Kaì .rí oè puil,retvà.llutóer,1i ùt' 'cbyép.o , Ar\T. Mè ràv rd.tí?a u.ou0à qúyc,r, ,cpzot0).,.0. ròv KIE. Ila).1naprèq oé.r'alraú' p.à, y.à, 6-yr,,eî,vaz rpé).e6. ANT" Kaì àèvob tépzzq,;-xai y.alí rov 0à ae0ctvor ! K P E . Oeúya rà .yrópou àà oxo'cóverí ! !-Xtlv xardqal
(Kai. dvaEctret cÌv{leo6 tù rpoxúlac, vù pr! péoa a'eò xa).úrt.)

OIA. flarEí 6r,ou, eùxqpou,1à rì1v npo0up.rd . . . tì1v r.ov 'p.ó'toc, M' à,vnzvtpeuóprouv, égeu.yeg ANT. x' raúpa1 olA. Mefvexaì Xd.l?ou, èyò orpép osà aervd 1690 x' g,ou. ANT. Kal aord<yà. oé.ta,ròv rug),à 0d11 d1v év.rora I OIA. Ori néool,énoú 'vart1p.oípa pou, vexpò6 1òpa. orà A N T . Kr ó OtàírsoAaq, Íoú'vat, rai ra oogà. pper,!rou;

ola.
tòt úttpt

fTaa n,i ! prà prdpa úlitooe, g.È xal y.ràpÈ o6river.
óno6 é*cpzv or.xópeí aoi) Alroîj, yúXrc ro0 ydpou. état r' i1ò 0i ogdlo

* AIIaE{:

pou îi

80

EVPINIAOY

aà é1ò và P'oiP46ró patd'tti oov' ANT. Mà apéaet Ntponl và tpép pL tuolò naré1ui:,r,óptt' 0IA. xapcípr .11i,;'a';i?d' óqt, ANT. )'si1 gpóvrp.r1 1l,à oou pe OIA, Oége uipa, óq'll p'r1cépa và otóoc'r' Ti'lluxerà lpro'Jla' ANT. Nd, dgrle pL tò 1épr
(Kzl tèv é?41eI orPà oroù; ver;oú; )

! pdvva pou, tó trelcivzgou Auatulropévo 1?0o 0IA. tì1 óla tà àsrvè pp{r'av' épptt,Tioù tl ANT. Koí'ceca,, 'Eteo:t)'ì1; zai flotruveírr1c ; pou Kaì toù oî.vEu"?oí 0IA, tou<' n' oi Auó p'è nleupò ;r\eucà ANT. liú tous, otp<,rpévor tuqib 1écrotd0lra roór,onútovi' Bd),e tà 0IA. oou à^1óVa \itiu* tb 7"éc'" ANT. i\ri, orà 'rexpú 'O r'aripal o' leí'fava 1truxúpou! ép9'4, égp'o 0lA. ! t'i ààépgr, llo}'uveíx1 t{; xapàrd;Lrou ANT. K' èpÉva er' Tópa àl10et1 xz ò 77ts'pòqr'tà pÚ LoEía' 0IA. Ilor.dq r.ià xar'ù xr dl)'a xarà' Aù'n\1cùxóyo'; AliT. ; 'A0r1vc à1ò àrcolpdvoc' 1710 orilv ilòs 0à aeOúvor 0IA. t\<'Arrrxq< 0à Ae1tfl n591oc; ANT. lTort; èo&d notóq '0 rov Kokolbq eoÙOeoú ù)'o1ú?!'iapbs 0IA. ou Mà Eìa, oú1gfte ràv'luoló covrarépa' paií tau và 9úp,1;ndr'éva' xaì 0Élerq prà Al{T. levrterú' Tpd6aodlv ÈgPq 'càia:lr1Pfia"7éPt géPe, Pou, lePonazéPa v,ítF' É16 óAl'1r]'rga, oàv ;ta),otilrAq avcri' 0IA. NrÍ, xóPr1 P.ov,Zexítrpo',Pou { dPc1ll' livou óà11óc
ixal or{P!(.rcr sròr óFo 146')

'O

81

aNT. rév1x' tincínv. :rortfftot
p.Éo'orlq 016ar-eq aap0éve6 èyti, p.ù rì1v àiri0era! OIA. IIoú,rò 1{pwó ll,ov &y,ript:vùtà pd},o; Adrc'pou, xópnpou, àvrrrtúlr. ANT. Aó0e,Ao0eóxìorJ0a pe, àó0aadeloe rò :tóàr, pacr.í1Eov. nal. oùy d,ler.go "Qy, aí gprytò cdlv [evlreràvà cépvoùg.ar OIA. ! Mà ép.éva norlp.ar ù.qp.àAú!ou". . . 1époc,, 'Qy, p,ioa.'lr! rt p&aaw rpa6o.t
ANT.

7720

OIA.

Tí pfuava xai p&oava;-Aè pì,éner cor)q xaxoùa t?a0 ,coú îeott, orlàè tàocó1acaa Epya ! Aír1 îarAeúer róv àv0póncov. 'Eyó 'pr.ar noù pà oùgúvrc xallívlxo opaloúAr 6old.ar7xa, noù F!&q [<oOrd,g td).uto pp{xa voróopa t

ANT.

Tq< 2gryyàc 0pqverq àó8a... rl Tìiv &liorrvil e'!,;vyío. ,rl pelsr{c' oottù.nópewe F4v -,b'ttt:l',pò rpó,to p.anitpzo, àc':òv nónoaov, earé.pa pou, 8lorypévcq y-ùnov îúvaro và pp{c. L,rixpvaruóîouàoí1vore aq ar! za'té.c pou, gr),evcÍàeq, Oci prodrft'r dn' d1v raepíEa cÈ ta[íEr ù.oalor,acro 'riiv nap0éva. yrò g,éva

ti4o

6

82

EYPIIIIAOY

oIA. KpÍpra odlv :talri oou 'yvócr,! ANT. Itoú narépa'rààervù
KirÍtf'ce pe d1v riporgri 'cà T 1rà oú àAepgoù nà07, é r.où&gagroq Aúo'ru1oc
dnò T b onírl- ! pr.loe'Jel

Mà xr àv Tp,ign t y"oípap.ou, vù rcaoépu, re0dvco, vú1.ra, pà tò Xrng.a è1ò 0à 'ròv nepraxert,ioa. oou... OIA. Eúpe pè tiq gírr,eq A N T . "O ! àq nd,|to nrà tà rìdpa. oIA. Adrlor; :trÍpe etoùq porp.oú;. . . ANT. Xopa,i,td, 'rà àervépou. OIA. X,uiv ùtrÍq'r1 cn1ìrà oúpe toù Alovúaou, aù. povù tóv Marvdàt'rv.
1 75 ( Ì

At{T.

K' e1ò nó'ceùn' tì1 016e ìagóàeppa 1rà arolíEl oTàv òpto qop6vra<, qc Xepéllq Xopò ebv tepò orà pauvò1' aÒràvaópela, gdpvov'uaí Adqnr iiyap1 é1ò oto')< 0eoúr;;

1760

0IA.

drò orpd, rou ì1d"o""r6 xd0Entaèlrtùc nò5 gù tlv ónopcxpùvp xzi otpéqcr lépu otò ì.2ó:)

pi Tic ta'rpAa6 uou ó nahteq tolcopdvor, 0opetre noù pclxa rà repígnpappetú, tòv OtAícoAa, T rioù loraoa d1v é[ouoía xal àw7aqelp.ouv propteidloq, tlc àvtpogtivaq :r!c Xgr11òq ltovayó:Fou, rríga è16,

OOIND>AI l.exÀnV,a d,rry.oc,, phoc,, 8róTvouparri;rò tlv raz cí8 l. a Mù. yací roúrd.\ù. xì.alorxai "coúxúr.ovvà 0plvdr; X'ci1 0eoo,ualg.dvq poípa-0v1rò< eipar-únopovri . . .

83

(Kq! geúyer $ap,3x,zpèo6 ùpwepd, arqpllowa| aò Nér;L ùr' aîòr ópo tfr6'Avrr1óvq6.)

X0P. ? únepté6a*4 Nírr1 Oect, r,úttq, èoù tìi (orr1ltou xv6épta, . xaì.lapnpù.yiqzlé p.oucnegúvnt

1770

TE^"0t