Está en la página 1de 83

i :EIll,t Io(,Èll(t{ g;s!

l apxalnN EAfflsjl-sIffA9$@
:,':--------*ffi
.l ,'

:
1

nn
ffiVIIDilltrTU,{firffif
,i
il

@ffiiltr\[frffimm
Itt .f 'f .É {, lP JL E I'I

N. tr'JI()P X$ti[ rtll


BIBÀIOoHKH ONETT
APXAION i EAAHNON ITTTPAÓEON

EYPINIAOY
(DOINIEEAI

METAOPAf,IE

N.rIOPIOTH

EN t@t'tNAt=
EKAOTIKOT OIKOI TEOPTIOY
t9t!
OEIIi\ ÉXer '\ *upoúoa rpu"lrpòía rù, .yevópeva xarù, rtlv èx-
'EntÀ 'Ere.ypú,gr1
arpd."eíav tòv ènì flrl6c;, aè <<(Doívrooar>è2.
aoú Xopcú tóv rcap$évov, cícuveg nepgùeíoer èr Túgou órò r6v
'AilvoprAóv 'Aró),-
eiE toùg Aeìpo')6 ó6 Ao lar roit te?ott toù
).tovo6, ànex).eío8^4ocv eùg ca,6 èlatgvrlE do),rr,pn r,&eíoa: Oi6ae.
'lcxúarri
0é).ouoa iipò ú1.<,priX't6 ! và ouvòra).).d|1 toùg èx toù
'Ereoz).q
uioù OiàinaDoq úo,iE :lr11 z,aì llo),uveixr1v, ,l*éru1ev.
I(ai rf pèv nólr6 èoti8.1, àtótc 6 ro;t Kpéovro; ufò; Mevorr<eú6,
iogú.yr1 aùróy.etp, óE el7.e lprioproàorí1oer é îerpeoíaE, t)5p,a
í\aor.íipccv ei; 'còv *ú).at goveuùévra 6ni, ro.: Kdàpou íepòv àr,ú-
r.a.tta, É.ireow àè vezgoì oi arpavl^1oi tóv 'Apyeítov. 'A).ìà po-
vop.zyíiauvreq oi :repi tz7; /3aorleíag èpí(ovre; dòe).goì ègóveu-
cav &lì11ìau;, èai òà tóv vez.ptìv aùtGrv t,ùroxtóvrloev tt pípnp
'lozà.orq. 'Av-
Kaì raút1; à àèei,jt';,ó Kpétov, Àviir &pr7voùoa f
llyóv'q è;ní1:.tie t:ù; vezpoù; E?ò; îù?ílv, xa.ca),a6ùv .cl1v à.pyí1v,
'iòv pèv 'Ereax),i1 ,Lirrat, ràv Aè llo).uveír.ry
&tupov pírteq xzl
tòv zítcv tóv àervóv, ràv OiDlnoà2, èQópcarovdne).aúveupterA
t!; ù'.r'1arpà;'Aveyóvri6.
'Avouoloyelrar.
ò' Éy"tcs.],atrò Apd,p,a raúto roú Eùpr,niòou ó;
<róv dyav è(arpéttov, I'nvoíqlE xat .lvúsp,aq no).).or?6xai xa),a'í,q
zaì norn{lar-< ctv$oùv xaì perclelpíoec A,píor,rtr xai 6cùi xlivrtl
drprÍ(ov>>, xai <aeplna&è: diTdv>, xai <raÍq oxtlvtxafE àrJ:,eac
xúlltotav,.
El6 t{v aupoíjoav p.evígpaoív tou { &vtrororlía tóv otíyro'
èpetpr'1&q xdrù, rò ènào$èv èv rff Zuypagefr;r Bt6À,o$rlx1 :reí-
$eyoy èE épprlveia6 xa;- A.vayvúaeto€ îoù A4pqtplou N. Bep-
,tagà,inr1.
TA TOTAPATATOINPOTONA

IOEAZTE
IIATAATAÍO2
AITTITOIIÍN
NOP.O: AOIilIZZAN IIAPOEN9T
EOAYIÍEIEEz
ETEOKAE>
KPEAN
frEIÍOIKEYz
TETPEZIA2
,. atrEAoz

OIAIIIOT2

AO0llAnP0t0nA

EANTN. _ AOYAOI. _ E AAilTN,IEE AKOÀOY@IA. _


E NEEPTKE NOMEfl._AAOZ.
EYPINIAOT
(pOrNI>

MEPO: A'

XKENtr.-Tà àíúúrd fpoft,D..dLr aoù rz)lxaLai. =i,6 gi16z6,.Avoifeîa! i


0úpu xnlxpa6u|ter d IOKAXT{, óxxoopróvtzg 6è pa6hi, daù.peúpd qo-
?epíTt, xaL pè *oupepév4 xó;r4.

'O
I0K. éoùnoù icÍgver; tò àpdporóv àreporv
.tabpdvoi),
*ai ù àig7aTpuaocrct'.llta,
"Hl;e, xa6dl,).aècú, xuì{q til oldia
pè lhlyope; gopdEe<,-ò rí àúorv7.q
oo\ Oú6a xíval,e4.à.yríto , u.eír1
ti1 pégaaor) égtaa' éAa ó Kcíàpaq, os.ú.1o,fta...
ù,n'r ùzpoy,&'l;aai.,<Qaw íxn€! T óre,
'Approvía,
càv nî)ceaùtàs tlv tiq Kúrgiàa<
'
rùv xópr1,rbv lloirlAoga naràírou
plcío,cqce'xaí, \é,re, àn' aúrbvò \uiîF,axoq
1evvriOr1,y.zàn' aúròvé !tato<. Mà :tdgr1 10
toù Mevorzéaùnaúyovuar, è1ó, xa óKpèowa4
EYPITTIAOY

Foi eiy' àEepgò<ùrcóp&vta, u."lox,it'try


pè xpdiou'r-étor p' éF""{d}'e ó :"origaqgov.
Kr ó Àdtc; aè n!ce' r'ai é:czr-v46wa;,
dtù 7úva. g.èeile *ò ra,^ì,,ú-t tdí7t :.o't,
'tàet *ai po' Q rò QoÍ6o,xcì '1upeúel
*ú'r'a ùióVa naùràvà Efl tà onítt Fras'
Kaì eiiiE éxelvcq' oò Ballrà 'cì1<Oí16aq
rf;.c zo),vgópaA1c, óp1ap'd'
Fr) a'rníp1,<
;zràróv, oloù OEoù rò ya'ti àt xtitlt^r1<
r.ei,o1i,a,
nó,0a cè Aavatlcn ró p'l'atcàpt rcv, 20
z-r6ì,0tò onfu oov 0à nlérfn otò aípa."
M' ab'có<,o'cn odpxaAoopévocxai négrovrac,
ad1 gréfu,natàoonópros ,par.ípov,
zai oùv Í,ó6ruel?e,'tóvvar.uoe
r&púpr4y'a
*ai zoú0eat'd1v rcpogloeía,-tò ppégog'
rtò lr6d8r tlc "Hpaq l-ai orò àxpóíowo
roù Kz0arpóvd,crobc,pootoù;tò airer
và tà pl[ouv'ròppéooq,cor)tò rcípgooe
pb ooù6ieq*aepévreq ùn'cìc ari7vel,-
'Ell,iaa
x' é'ttr,tb góva(e | ootAlno8au'
}fà ró6pavai ùn'e'l'úiec'róÙ[Ioìrl6ou,
zai ocí-.,.íipa rb ':cíy1at,tò ùnr0óoave
otù. gépw îÌq ru?aí rou<. Kai. d1 1évva 30
cf àtxrf pou, aùd1 olubpt\|rqc í6a7'e,
2,. 6 &t'cpacîla rùv ntoreiter,1là )re1éva.
Kaì p.èlavOàptiyoula, &1l,atre6óvtore
nrè ó 1d6 !rou, t tówolote Póvaqtou, ii àa' dtrì'ov
;txovce, 1à vù pd0r,1norcí nòv xàpave,
rgaíortozqòs 'co0Qol&ov'cbna\ú'ct,r-
OOINI>>AI

:/.1ò d\r?dc pou ó ^.dto<,và g.rÍfu sxa'À,í(,oy,raq,


irà tò pr1g.évo à.ióy, ir^tnra 8à [oùoe.
Kai oi Aud,rà nóAla rav< a,v\o,rav'í1odve
ocò à1óy.oqb tzwuivo rlc OcoxíAaq.
Kr ó tpololcú.Eqa aoúAcí?ou,càv rpónale.
'uépw\e, !éve, Fnpòqo,so')q gasrìrdAeq !,
Mà éxeîvoq ;rVó6awe, dlalo_c,neprlgavc<.
Iiai pè rà tú7za*,ou-<,\ú, rà. rav)^d.Va
"tcut\*o6úgouv tóv :io8r<ivtoùg révovteí,
"Etor,-pd tí và ìé1o 6,rl eiv' àndlor
àaò riq cvgcpé< p.ou;-.rbv narípa .rov
oxor<íyer. ò ytóq, xal nalctovrac"rb tp"ú1,",
aràv llólu6o cà àíverraù .còvé0pe{e.
I(aì óvra<AuvcÍcrEue *1 NoírS1a.ri1 1óga
V' ùpnà1y.au, xa.ìàÈr,sírav rlù è àvcpac, y.ou,
úg1, é ààE),oóq p.oué KcÉovrv"cxq?úXyelz,
énoni pp\ ri,: oo9r1eaap0éva6 ,cb atvryy.a,,
o' aùròvvà Aóx1 oteodvl ,rou èp.éva.
Ka\ ,;uyaíve,. vd ú6pn ó ^fé: V.oaó OlEínoàac
rò atrtyy.atlc r-gr17óq.1' rùtà *7 ytipa
-,c'5rr1yíverat pet),,tti4, *a.i ù"vríy.spa
-.à.axllnrga;aígvetéàdlîqc
nohteía6.
xai dyv<rrpoq creoa,tóytetu ò.r d'À,airtripcg
t'i1 p.&wanor)tòv idvvrlre, a, ottre{1l,ege
r' \ p.ó.wa,ròs nlaTrú(erg.ècà
7ú rq.,.
Kai roù nararogy.au, àyópwtuà ,roù yéwr1oa,
'Eteor),i1
tòv zai clv xorpoaxoulg.év1
ùvcpeíatoú floluveíxl, xai àuòxdpég,noù
rì1 prà ó r.arépaqcì,;vE61aie 'Iop1vr1,
EYPITIIAOY
'Av'cr1'óv1.
z' É'ytb'llv r=pti'q Mà tópa0:
;òq ptltprxb oregúv'. efye ù1xa)t''ó'rov
'.a 60
aùrà< toù lnalle 6ìrq" rú0I., ó Oiàínoàa;,
eaì tpopr.ep! oga/1 o'cà lìw rov 1t''itw
pú(,et, cic, xó1e.<rovc, aíp'orn'aptroovta<
'ficr:ó0ri
p' é),d1puaecxapgí"16tr'Ka,i &1l'a
':ò tàv .l.a"cépdtov:'
ldvr tòv narDrò pau,
'1à vù peívL
tbv xpú.lravitielàoaévo,
l4opr.ovlpróv1{ o'.roopànoù tiilató';rxa
(là. y,1en\ótav'
nolìà oogíogra'sa
iou
Kaì (óvtac *éq' oqb ox'írr', nai di pcípa
zinaíyo,'t r,c, 1t"èzat ú9e<lopxt't p'é'tec
coù'-';touc +.o't*aractí'tal, vù' uo"Sriscwe
t'
=b crirr. aútò pÈ rnalìt' rco'y1'tgtva
gÉpouve
Kaì aùtoí, tè qó6o itÉQratrd< pì1
70
aè ré),c: oi }aai ric eùr'it tov, ù'trúga
oùv èpevav t' ai ùvór-'"ci ouoovrlrcve
x' einav, ó nlò plxpóc, ó floluveíx1<'
'uìi
và ieí,|î rigó'roc àc' 7ópa lí).'otra"'
'Ereoxlric,
,(ql pí'úcvra( ó rd oxlprTa
.ró11 tlc "li(,, X?óvop'è 1póvo ùi)'ci(ov'raq'
Ks aùtò< nlà otà Y'a1l,úpwxa}lrpévoc
r{q àP'dqc,ù.n' ròlpó'to Aà cry"óve'uar'
uóvc àn' r:q YiTa tbv ['evlreuévo
àró1ver, tàv floluve{x1' Kci r'1'yaívovca;
'ADgciotou
ooi-"Ap1o, 'Éoú'coc, oàv é1ve 'uolr
-
noilÈc àzcíAeq ouvaOpoífovtaq
iay.zrpóc'
'Ap1eîtac - gópverao tépa' :cr 'Ípa lp0e
ob ègrdcu\o'
o"i lA,o p.cpootà nb xó'oapoé8dr
t
o0lNI:)iAI

rit natpo1c.rtt'ù.'txî,nr7a ;upeÚel 80


r,ai it uzpíE'"a''cv ùr' îrì Tí<. IIà 0ilorla<
ta't'úqol tì,v ù'g'i1t1 è^16,rò ','ré 1t'cv
yù.?flnotb ^í,.'rlov ar!\í'í"7.1o.. to'' !.;uca,
n?j-vt'coúsovv;a rcvraVía' liai :tòc 0àp01,
p.cù cigver $îv"ip7. L z:at,'y!'to3 ú'l)1uta'-'
lld, -ò líe, :') ncù lzet'"ú'let; s-.ù ca"ri1yta
'-a:ral)av:t t'a1l;7ú, ttite u.z:,7"aise
ó,4.tvcn t=à dd,.ò,.'i',rcu. l'ta;i ùt eicat
,tocó'-. àèv r:sdnell;,, i-àlo=i.'t d.v\canc
'tùc'í,.vr,,<
àúccv7.oi va u51' ai.<i.vta.
(2qlzttziYe'. ;rÉcr ::z ctitr')

'AYîrióvl;
{oxt-ts':tr t' 5ú1zx'^o;:tìq 'IIAIÀAfS2fo:j ùtzîtcg'É1s; aaò A6vq'
ltàta ù;ò ;ù- *pan'\)'xtz. z-zi pr)'tirvreg npè; tt pèaz'
'!!,'!\o.cti1"
llAI. Aag4L rcú ;a=!ca- 6rir 6?;'at',
',\v:ri'óvri,
ù.coù't' til4re ! y."q=!2o.
và6i1;
à-*>trcÙ- ca,lf):vùvsc, vùve€'i; r':ò àópra 90
1,où îia.\d.1'..i)'t', àí;ato, _- uè tà à;xa tc's
'tà co;at-útta, .--^,'rà va- íàtu<1i'}^i'";ai:';xc
c = cdt e'1o',c= tioov, - và xaial'r d'\a!'!u î''..e
''i' ì'?óV-otic î,écc è1'có,ur1"i<o<v'avéva.:

ù;' ;oi^ti roiíteC ud'All-pó€'at e 5i5úa7')


"ri!
ni p^i\, zozà '!e1ó.ìt yt' yéto. ri, EcùAa,
i èù -,n Nla aie 6ta za\o""é7a,
vígvca, 'Apieîte6,
ttu coú ':rsii1cu, tr óc' &xo'tta à'.l.'roù1
ràv rila qégvov'sa<ol.ovàè; otèu ùàepcócov
z'-i ;épa, àcà àò, *d\ ù;>' zetvcvèàÓ tci]:'
('LcpoÚ tù'atolrúÍti tè è?ólt"'t

" Kavévaq 6p.or:àè (uióver la>J""'a'',.'(i:,t''-


10 EYPItrI^OY
riépva tò nóo-ràa' d1v eallà aéAplvrl cxúì,.a, 100.
xai làèq luòvnú1l;i'co,xal rt tt orcù 'Irp.1voù rò gépa
xai odlv îr.riyrl îtlí Aípxq<,-rí l.r?atò. oî byrpoí

LFaCr
@a*eac'. i ANTIIONE, l,tyo-Il1o ùy.latvofiat,inò péal,

ANT. Qépve ,c<6pa,qépvari. ,lé?nc


o:"óyéo - p1cÍr\ep.auà:ttivto
Xé?2,
coù aoàroùtà plpa ùri tic cxdleq.
IIAI. Nd, crdc' ro, uópnp.ou,
('H'Awr.1órr1 dveEríver otò ò6p2.)

Kai oú.1taqo. égtaoeg'


lcti calerler *à fleLa,cylzb ràrtég,
xai pd(ouv Tu1,trd toùi ì.iXou; ocì1và.7úàa.
'O1! 'ExtÍt1
ANT. *vpà yov,
t{e Àr1tòq îv1a,cépa, 110
xarúyalvoq 6\.o< ó x.úpro.<ù.otprigzett.
IIAI. Aav !p0e gîl.l,l,t'aq àdr ttÉca é [Io].uvií2.1q ! -
p' trru no),).cÍ,pè Trhciàe; 6rt o. pntr<ivrac,.
ANT. TríXa oî.x,ó1teq,aî.y.aì,xóì*ot
xar agcà,yr ec td:v ru).év<ov,
vd.vat ù.c'p.o
t y.í,tot t ti,. rdtp lvsg :tótlec
'Lpoíovd
foú r.dl-,?a'r roú 1
IIAf . "Ewou oou t Eàv tyet pó6o ù.nò y.éca "\ y,,i,r".
M'&v 0ècvà pcÍ01;,tptue?,e va tafl; :o,); apócou;.
ANT. llords v&va,.ó àqr?ogo(tv,c\a
aútóq, nab pnpoarà àròrù.oúgr, r2o
rgo6ahet xpar6vraq ó)ió1a).x,r1
oró y.npónao tou àoníaaI
IIAI. \rpar41óq, rupd pou.
OOINI>>AI 11

ANT. lloró<eivar; nordf1levrú couI


Míl1ce, 1ópo,Iéie iró; ,làv qt\ou,rz;
IIAL Lbúi, loyrérar Mux4vatascb yívo'-,ndi eîyat
'lrrnoy.éàcv,ua.c.
pila< arù.vepàtà .A.epvara,ó
A . \ T . ' 8 ,é ,
tí zó7ìlogal d 9c6e7ò< ;oÙ qa'trú\e'',
r,a7óp.crcq p! 1í1avra yéwd..;ottpgúyau,
lpappévo<'A,ttépono; d.uor,aaro<
pÈ ,rò ég4pepo1évo;! tso
llAI. Eiàe<zr aùeòvnor)nepv{tà vepàri< Aipzl;;
'Ai),r1
A\T. zr àiioró.crxr1{ àpparorrci îou I -
Kai :tolciqeivar;
llAI. Ilràqroo Ot,,t'"a,
ó Tuàéaseivar,
rai srù atr101oopetròv Atrr,rià làv "4p1.
A^\T. Toùt04, é, 1éco; ror) a{ce cregúvt
:fv ààep9i1 ,cì1<ywatuae
toù IIoì,uveíx1;
Tí àl).óxota éitlrapÉvcs ! - ociu:rorqpúp6apo<l
'Acnràotcip.apor
lIAl. 6lor eivar,oi Airorloí, rc.'.F.í
V-ov,
.l.,dinpùzovnpó.rolorò ony.àò'.vè rù*éytro,, 1tt0,
ANT. Mà oú, 1épo,é,cotral,a roútd., r.it.: ra liger.i;
IIAI. Idv a{ia tiq onovàèg và géporroú àì,eccoú cou,
eíEo.xai i,rtipwa rù. c4p.efetòv àc:ríàov,
2,. airuàaà.pt.énio,'.,épot roìta ù,oparory.évoug.
A\T. Kr aùrò4 noúq,, r.où à;a1afuu àr' rò u,lt11taaaú
i, ra"cúr1ovc4, ó ù1pr,o3 o.ca 1tútr.o. lZ!ilov,

' 'Evr?rl
ròv'A,91o, tó coluópparo puOrrò rc1óv:, xoí eigc (olpcgr
crà drivo oîiv dorlAr tau ó lluxlvciog ,itpXryíg.
12 EYFITIIAOY

r-
vù,t'tta?ú6r,lc)'e6évcri(
ù?X11Ió;, -àgau aìq0oq étuiggtaxc
coú dxlouOúelra w.rípara;
'0 'Ata].dvt1-:.
nAI. lla,o0e.rcnaíoc,eíror,é 1òs tile 150
ANT. "Apaoze, uúl.btxaì tl p.úwarou,
i "Ag'rep.'4
r'ait ?a6o'Ì,tzzacù.povrd.,
pè Eo!úgraàc tor)qì.uóc11xpouopétov3t -
naù ip0e aq y_b7apou aùcòqvà xougodtfl.
IIAI. "Apno're, xip4 g.ou! - frar' lp0av pÈ ,rà Aíxro'
zai oo€'oúr*dtyíy'rugoi 0eoiororrà rb xpívouv.
ANT. Iiaì :lot, Eiv'aùtb: rior)gr.civva
plà iévv1c:, n' è1té'ta,
otiv ;oiúnov4 1toíga;
xalé p.ou1ípo, ttoltrív' ó lloluveíx6;
fLé4,p.0v,
'Ezeî,
IIIAI. orpà ,t.,òt ràgo tóv ègtà nap0évov
rqq Nró61c,'*d,2d"6/tór'eralcir otbv "Aàpaoto. 160
Blénerq;
ANT. ÀÈ pìé,:r,rxala1ri,pà xcÍÍtogpìénto
tiv etài1ric p"op9i-cza\, ùnewilo oa oripw.-
'Avey.ó1opio
aú'rvagoíyi, oròv at\épa
gè rà, róà,.ay.ou àq Énar.ova àgdpo
rpà<tòpó1evvoùàécot,-tà 7écw 1to,.t,
orù.lc9;6àpou iaruà. ';aù aroripévou toú àúc'uu7ou
ùi*al:"acràvà pcllto!-
Tí àroruaricqt, ^í!?o,pè cà 6nìa 'cit ypveúrcv,
l'últnovrai iàw wtt'illou oi aportvè3oatr're<|.
IIAI. Eipqvrzà 0àp0S,1apÈevà oè lopío1 , 770
o';b r;:ítr èE,!i.
ANT. Kt ailrft, 1ipo, xotó:,efuat,
OOINI>>AI 1A:

Íor) ògOàqoè.àrqt'ì.'o1o &p1l,a"cò xvíettaet;


'O
IIAI. pc[v'u1có'!rp.gt&pa4 eív' abróc,xu3úp'du'
xat olo,x'co.'fl'tt roo, ì1 aípóXacqiapoorà'ti( TÌ('
'O p'av,
ANT. Ze).rivri,ó 9é110;77uoóxvx't'ó
toù "H7.roulvyo'úpa toÙ laprpogó,oou,
ri &tpolta xai.o?óvz1-a, otor)q'tpeiloùQy-éoa,
nù.tw zewPí\etl.
'ucíno èEó p'&q
Kat noù eiv' aÚ'cói, rcoit cilpla tàv
.
ttn
ò Kono'véa1.
IIAI. r{d toc! rò eùzoroaú"r"outt"t'
o4paAeúeltóv ntlPYrov'
nduou xal zútov 'cà xaotpóror'ya y.etpóv'ca<'
'0,
ANT. l{dpteo1, ò coù Aía ppovtèq9ap'36potrec,
xo"i g),o"1ót'dvro érù cóq roú xepawaÚ,
-
or) xorg'í(er6tàadv0cotno zópnorpta!
léer, tì-c 016aieq
Eiv' aLl'có;, r'coùou-1,a6e'.r
0ó nripq pè rù.p1r'a:rc-,.xai orn Mu*riva,
- xai ccl Aepvcía Tpíarva, 0a t'\c' 1a7íoTl
'Apr'upóvr1
Eoúleq, ùr' toù floeerEóva tilv
vacòvè géProuv;
Té'cota, pì1 oóoor, p1 oóc<!r, zvpri pau 190
"Aptepl éor1,lpuoonì,é[ouAeelóve eoÚ Aía,
ox\.a6ù' vù.Paoú-\ut. .
IIAI. "Eptra 'pha, ;,alEí 1xov,*ai 1t'éo'ord Etop'drra
và pelvlc 'cri nap$-evtxcioov, ù'gaÚ6 u'a"quó3oo''t
yérnxe d,.ó.,xai td eiàÉ( aùtù nor) \nteÚ*c'
-
l'rarì ÉEó, oàv lir:lóf,4 tol noldp'c''r í1 ù't'cdga,
vrl ! n),1006 lpTovtat luvafreq orb zo'l'ti-*'
11 EYPIIIAOY

K' eívar*axó.ylloooocò 01),uròoò yétoc.,


xai p,rxpì7và ,l'où<Aólc6 àqogpl yù ).ó12a,
otopò0à noúve.x' elvat xtrwq xal yapú rou<, 200
và'Pfrèv ",*iTl,,
""" :,T .ff:; ;):; ",,,",.,
-&p7e'lz"únò
òetcù' -:::;J;';::#;;1'.-'-ri' adnosrs*xdrxci'

(lrqogì a,.)
XOP. Tò Tralà;qc,Tú?ocdg,nxax' ÈEu1a,
zoggo),ó1r1p.à -
èr).epò 7rù.rb lyolía*
toú vloloù etlq Qontxr1q.
pa aounrà oà,i cépaca.ròv 'lóvlo fldvro,
oroú Qoí6ov,cà gé1apavà g.eóiar ox),t.6a,
xàrto àr' .rì< Xravdleuxeg nìa1tÈq ro| flapvaoor,t,
&y.' ù.n' toùg nepíTralouq.xacaepoù;x.úpravq
"r\q Xr;reìíaq, 2l[l

Arrí61:tev
é Zégvpoqr,í1a, xa6ú)J,a
arù^iégt,tb reVwó,rego;teltía4ra orà. alpttn

( Avtreog{ c,.)

ro0 àcxotrpaq,,cónov, - noù pdq àra),dlave


tì6 npóre6 orà rcÉÌi1, yà ró tr'olía.
- Kaì d€ìl Trl tòv Kaàpeíorv
elp-arceAO aépz oaa),pt-veq, r(bpa
o*.oú lyatov roùq túp1ovi, zroùoulleveúer
uè qoùsàol,ao1t évouq'Aplvopl}ec.
K' rloapÈ tà éìdpuea. ràytl,para, efpat zzo
,ttip.a, roú l0oííou
b OOINI>:AT .1ó

Soutrerltpa,xaì povar\< Kaaml,ío.<


.tò vepòpoú rinópervevà ).orlototà poitrrci,
crólrop.a nap0evrxòoooúQoí6ovTi1 latpe;a'
('Errpòóe.)

-'O ppcilenoù ldp;terq 9é110<àr,tópugo


nupòsotoù; 1xpep.orlc oou pÈ rìq pdxy"ele<
"roùAtovúoou'
zai oú, ò it\fipa, ;or) provaripepa
attlet< xpdoí, pyé.\a,tca<pè atagutrdvOra 2t0
tà crcpnì ab rroì"i*aPdo'
zci cl oa'r1fuègùnép0eecrco àpú*ovro,
xai eóv 0etóv ó lélvaveeqpav'toxopgéc,
' xai 6po4yto'totxénarco iep<ípou èaúr-
"yugogépvovta-< èzel,e'cottOeoù tò 1épr
rùîé.vatrl d.*rote< È'yòvà ({ot'r
àíy.ac tpoy.agtc
roú Qoí6ourù gapó.11l'a,
at,pà orà p.eeógd'l'o.
ràv [exd{.,coàn' d1 AíPx1!

(IrPoefi P'.)

- Mà pnpbqotà tory-óxatrpo
pc,vrc,rpévocó "Apl< PoÚlP0e, 210
àvdgrel gollxb
x' aÍ.1r,a
èàdr,-.noù và 1r'l oór1 !
iù.co
X'roù Ar*où 'eò'tróva orlv'rPogol,
oúvrpogocxt' àv r.aîrtr lJtora
! égranúpyortrl È6o 2gó,ra,
0dvar{ Tú pou 11Oaívroca.-'AI !
!
r
16 E'TPITIIAOY

Tì6 xegarqó?oa 'laq


lAro eiv, al.ptaxal fàra rdxva,
ror) tòv nóvoroug novó.
('Avrrorpog{8,.)
-Kci nuxvòoev nrjll ppo
260.
ìtip.rer, ùauSoaúweqo,
púyn< govrx\qo1g.dEr,
uroùvopiq0à voróoqó "Apria
r:ò6 oroù 0tEíroaaror)qTger)q
ogai"l gépver, -ù.nà Ka,cúpeqr.-
[[6c ,cpot"&llo,ó [Ieìaryòv
'Apyo-c,,ui1v
aa),r;xapldoou
xai roù Oeoùrlv xpíoql- -ri &Ezxa
tùpuo.raàèvríàpaEe ócolac
'),,ayaapQ. .
tì,v nanpíàa 26$
'Ernyeru,.
ùr' ùptqaEpù,ó trOAINEIKfl>, F*ptè éîÀropévo6..

fI0A. Eúxola .cú* \vVanparów ,cù,p.ti,nata


p.èadprlxav và pnó o'còxà.orpop.éoa.
Kal 9ó6o..p.1,rn,,tvov.tricpe axà Afpua tau6
y.èàpúrotto xopl,riaè p' &noìrioouv!
1-ràrocrro, à4 píllo rì, pal:.ú pou ólóppa
xE[0ex' é3o, piv elvarxaveìqAdioc...
I{aí, órll(ovra6 g.èrà oaa0i cò aéozp.ov,
i1vrótrp.v1roú éV.av.roú pou 0à otspróoo.
(Iupvóverró sra0l.)
'BÍ,
rorà: ei.rar; -'A ! ó; xaì ooù<ytútcovc,oxú,-
llóltaore;
l

r7
\ OOINI:>AI
^1ev.rt'íovi, 27o
Qo6epùQeívov'tdr6ìra oroù<
o' è1tPwò 7d,Pa tb tróà; où géPvouve'
I'd1 pltdPa llro nícrt, xaì òÈv i7<'r
tcill, no') p' i-rezte pb eiprivri è)ò và p;o'
(aDtdvovr*É prpò6 orè nrlirr, [egrppeisr')

ÙIà vú xaì 'cb óiouio' crpci eivar ci' sxt?ea


edrr peopóv' x' éppa àèv eìvarlà pdi'apa'
Xtà oxoeervd1ór \aúll,d' à'q\ava6ú'r'w
rb cnaflí, u à'c gorí,'tu, î'!,iv' aùtÈq èàó ;--
(Bd(er orì; or,xri Îò oraO'' )
.
'Anà
noràv 'tóro, ríote prou, .'iuvaÎxe;
lévec,, àpúlat: oè oaírra èlllvrxci ;
XOP. Qaí^twodeíva'.r:o') u'è0,0e'lrer,o:tpiì't, t$0
't\','1vcpa:
^a\" ToltrolÉpou, i6"rc'):
2i.^,'tei ^1rc')-<
-oi
)'riqtpo g" ér'ler).av éàó :oÙ tlei'fle'
'1tò3t"îi t)iàhoàn
. Kaí, tb; và pd; c;tí't t, ó à9év:ri;
oroú lro\ía 'lot)a ptoyr'ot);xai =a' ydvzeÌo',
'Ap','ei;e;
(ticov aí ri' ruitrn pè arpir:ga'-
[Ié; pou *'ópa, ra\ oú, r;otò', ei:ar xaì Ì1c9i;
uica crî,:Orilic,: ':à íltcictcyrc cúp';ropa ;
nO^. lla';épa; pcu sìv' ó Oiàí;oàa-:,ó i'tà; tcÙ AaÍcu,
uè ','Évv1'rs1'l,t-rio"c'n',:oÙ l\lsrprxia 1 xóiI'
x'.;')rai'< ':{;01ÉJa-: pè gorvci(erflci'uveíx1' 190
'll 'A','1vr,:4,
'lòv ;arEróv tcÙ
XOP. i'evtà x'aípa
n c ' ) p a : t l r c i à e íp c u ì v a r ,x ' è à ò p ' É e r e r l a v !
e
fljrlar r:i ','óvdao. xaì ;ccrxuvtìr rs'
(fovata(.ov è)'6; )

\at,,^t t,i uovr'cÉL"'t=a: i>J \att'o :'i,: ra:,?'."o'î' *tr'


.t
18 EYPIIMOY
'[Ip0eq,
tétr03 ndvtorv, lp0c6 ctilv tra,tptnfi oov
[1óPa!*
(Er1*óvovta')
(E11*óvowcr,.)

"o' E! ó' É!
Tgéle, xvpú 1tou, tcpó'La6erpti,cv1,
,tév,saqlq,0úp4 vrivoí1q6.
Tí aréreti xai Aèplalverg E[orànà ,cùuiyza, s00
crilv óycalui ,rà núon< tà aaraí bou;
'E
IOXA!îH npoíatvet à,nò rò *tLúrt.

I0K. frati zoné).le<pov &xovoa


r\ Qotvnoa gi,i'ví1;
apeptÍpev'àn' .uàrplnoAayqd.p.ata
oépv<o
tù rcdArap.ouÉ!to.
(Bl,Érovtc5&firpva ròv troluvc{rr1.)

"O, yré g.ou! - rì1 popoí1oov


ùyvà,narla
ttà. yí),,ta1póvra,cé),0q.
Píle ra yéva é\ó1vpa
oràv xrípgo,cfic 1l:r1,cépa;
7íle, arà pú1av'À,a xai arò &r1tyo
r{c xegalffc p.ouriióvr,
rà 6ì,óy.avpa ,c\c tóp1e oou nloxdu,ra stO
và flaaróa1ccà trarpdg,ou.
"OX, óI ! nó6 ÉAorxe rri và oavflq
àvóì.nrota, àvanó.v.c eya,,
crlv tlxalrà tlc prÍwa6 I
Tí và aè ndl; -Mè xúle lcpó:'r',
.aalp.' Epla
xaì p.è).óyra,
T?lúpopEttt_ilviaovìt
OOINI>>AI 19

EóOexet0ereptyageúovca€, -
nó'6 d1v &trì'onvl 1apà
tai o6pavrincfuí,lor;

I
-O, 320
1zépou ! Épporcapri'rloec
rà natprxbonltr, àlo1Pévoí
ìnb ouvafparo dStxooa|1^t è\oPíd,-
tí no01tb6ctoùg gíiouq oou,
'rí noOr1tòsot! 0ri6a !
Kat ólo d1 treuzripou xóp4'
xouperlar
rrívtc 0p1vór'caq'cbpaPó aov è76,
ì1wv'cn,8l1<'rqaà ).cuxdy.ouaétla -
rtarSí pou, -a7 S)166a(1E1Yq1
xù xaxópavparoú'ca

I
!
I
cuvalid(or xoupétrrapou.
Kr é fpoq ó &.ópyaroqY.éaa,-
yù pé, nor) pb [e(é,[ravA't:'ob orcítt,
330

&1tàltrov, ÈlowaQ
-tó1togoépovyo

1
I
xarlpà noluAó.*pvluo
aotltnEe oTò onaOi
nd:tre',-

và oga1tfl pÈ tà y.éPrtou,
xci o'rlv xpepdtraàndvo ùa'ri1 oxet1,-
*ar&geq otà natard oov pó11owu'q'
*t 6'l.od.A! 7et'ú\o'tra4*ai xlaílovtaq
zpú6e'cat otb cxottí8r.
''Ap'èorl,
1É Pou,
310
:*al ^1úpo8à nòg ratgwleqà*oúlo,
:i1v texvogóPav{àovl
cè Eévooní'*'td'Xjc,
zaltéva lovrxà và xavaneút;<,-
20 EYPIIIÀOY

ù)..r,t*dv1ru aúra. o,c1 y.tiwa.


rai otò aa).arb ^Évoq,roú.i\.ailou,_
ieúceprq (1prà àa' ù 1ú,p.ot.
K' ayò yr,a.oéva, oijre qiircd,va,rd
te oér,a, 6nio4 ro4ui\e,. arì1 yapà
zai x,pétctte,ci1vxa),cíporp1di pdvva.
zai &yacog ovl:'ne$ép,.a,ce, 850
àí7ti,i wgó'tourpa ó 'Icprlvds.
iÀ, ii'ltatro àróll;etve c:r1 Oí$a
r>, àt\,.y"ar.{< vúgri3.
'!),
nolt vri pé,|1! - eÍre aíàqo,
eita àr,7óvor,a,eí,te Ò ztitpnc oav ai.tto<,
ei.;e orà otírt roú Otàínoàa
ta.z o.zóve'le i, àaíy,ovaq.
^itazi cè ,géva
lécrdoe iitn t, ov1opttt
XOP. 4,oîsc>,,tr1 ^iuvaíxa ,if;q .,,íwai oi ;évot,
y.a q,.).6"r*r, rúvra t1 ,fuXì1tic .ywaítac,.
If 0.\. lIrì:d pa, zat ooróyacroq zai ùtróyatrc:, 36o
ilpttz. àA pioa oroìti tTcpc,J<. yt' ùvri.ix1
r'rSt ;atpíàa ó),,or,vàlyanoúv. xai ù7,-ì,at;),rtt-d
tit ;i, taveí4, - ;ùpíoowe rà ),,ó^,,to.,
ta èzeí ai, r.tú -"au éyet. Kai cóto p., éruare

7órici zo.;.qó1t.oag.r,v xavéva<ì,ó)roi


ìtr' .cìstaùzriàepccy.è lavatút1,, rcù
úè ii' 6ne,0i ,rl>r -r.ai,ca
T.é?r, p.úow
zúnt,,, 1ur.vúvzai, à;r' rilv ndil répara.
K' É'ra pÈ iicú7al(e, - oi. 6?zct zrai àraí1rcv
\
r, è11úritn î.;r !.' eEe?eo.cit. nd.tctxà
rà y.ú.t,cta. Iiai. rc1,úàatco4, vó. y.e, itgla_
@oINl>>Ai 2r
- và lAó tà pré1apa' 3 ? 0
îoù eìXd róoot xatpó!
z.aì roù< ptoptoùctóv Oeóv, raì tl6 talaîatpeq
-
ónou lupvdo't7*a,, xai tb AlpxaÎo vepó,
noù dàrxa uatVú. rovi :tuvr111pévoc
cà !év1 ytipa\6, x' aflta tù 1túata pov
àaxpú(ouv.- Mà xalpb orbv xa4pà và7-T,;'
pà xopplva palìrrí, pè aét)'a óìópaupa'
- 'ià Aervcipr'ou!
rdlr oè plénor - iolg'é! 1à
Tí go6epó,'p1répa,'î1É-ytpaoeoùq Erxor)<
-
zal qí).ouc, xeì 'cí ArJlr'ola elplveúelI
Mù tí pou ztte'. orb aní=t ó lecordtépo'c'
'cí 380
plénovtaq tó ototàùt; Ka\ oi àuòrtEe,'gÉq Fou;
pé6a.w,
i(troru, oí xo.r,,p.ive4, 1rù rò Eróltpópou;
gebq
rò 1évosxt'notoc prlpd(er'
tOK. TooOtDíaoàa
l,ani érot tb d'7.Xtcz' dvopaè^1òvù 'levvrlcco'
taí7t'
:caì ràv taoépa oov d'or"n1ta'tù'nripo'Tcop'ovì1
^Ag
+ zaì và plaotri ta èrévd'
'
eivar!

I
I
noécer,a' ó,e eival àn'
,ù UroaoOó,àro'cct(o,p1n<oÉ
tor)qOeoúq'
'rì1
Kaì và port{oto
Etxrioou
I!
zaparàn),11óoto'p'à pè oépver | ùna0uurri'
II0^.. M,i, póro.pe 6la' pì1v ù9'{x1c rlnota'.
Tí 0é).eKoú, p.tpé.gd; -aùtb x' apév'ù3écer;
390
IOK. Nct'àa' 6rr-i,fle'À,avúlepa,ztéq pou tà rlpdrto:-
I - eívarxaxò pelcíìo ;
Tí, và Aro1Tfrc, o'tit Eévc-
T nd01;'
IIOA. Oprloó' *,-,ilLo và à tréc,rr dl)'o và tb
f1 8uoxotría ;
IOK. lVi,ino,. I yri tòv è\ópwto,aorri
Aèvé1er'
IIOA. Mr.rí, f1 nrò p'e1dl1,- 0d99oevà ptÀd11'
IOK. 2x:^.ú6a,ròv eiaes,-và pI ldy,1 6,.'| gpo'ref.
n04,. Kci'sóv àp1óveorv và ùnopév1'ci<ptopie<'
EYPINIAOY

I,OX Kr aùrò *axó, pè roîtq,x.ovooitq


và oulxoutraívn.
Mà 1à rò rdpàoc luiràryànoìa àg àouì,eú.î!
_19f
IOK Kal rpégouv,xa0òcÀéve,oi èLníAEc toùs àror1péuous.
Toùq F,ì,Énouye
pa xatrb púrt, fiprilq àp1oúve. 400
!IOÀ.
Aiv tts 8af26var
oúrz ó xazcb-aòc eìvar toúgvq;
l9I .Ma
'ettrvta<,
pptoxouyxtrow ^71),,3*a^oi cri.< *tr.pe4.
II^9f.
I0K. Kaì aoù0e{oúte1,nplv và ppîc pra6y.Lrà ^1úpo;
fIóre eíya1è prà pépa,z' érer.ca,_àc prilveila!
llol.
Mò oi zratprxoí, gì,,ot, yvtorrot, Aèoà poa0oraì;
LO_K.
nOÀ. Er) vd-1l1c ! - etàèo.còo;io1ó,,círo,caoi gí).or!
IOK. Mà Aèo' àyé6a\eà{r1Ìà,{ ralil
ievui;
Kar.ó,ù. pìp É761e
! At"p' r0pege
rò 7évoc.
fl0l
lOK. fÀuxrlrcto f1 nctpúAc,oí gaívetar, erò,tnóop.ot
Mè lóyra, otire propefcv* n\t< nóooyÀuxcí'var. lro
lOÀ.
IOK. Kal rró6 Í!1ag or'Apyoq,; t6t4ooù
ip0e ré,ccta.lùéai
[IOÀ. Kúrow N?qapboròv'AApaa,rogArureà ìtar,hc,
IOK. lloróv; í ely' aùrò rcù poit elreq Aèv pnopg ,1
;
LVOa(r)T(t).
Ml xdnpoxai l,éowcùq r.óp4và navrpéf1.
fpl.
IjK Kcl où oè òvópa,ca ,c'{Oe},eg, pou;
0aprdrv, 1ú
Alv [épor.7rà tip ,rú121
pou ó Oeò<Éror pè eÍne.
l0l.
Xo9ò6atv' ó Oe6<. xai d1 vúg1nós dlv rrqpe-i
fOK.
. Nú1ta attav,x' égtaaaoroo.ASpdorou tò r.arógì,r..
lOf
lOK. Z4,níweaq o,cé.y4,oàl èlópwroq,óAltrls;
. Nal. x' itorepaxr dllo6 rrílr Arorlpévoq,hpge. 4zo
19f
IOK. flotéi ckgv., àgoo8úawX4 ldrav xai roú,cac.
'O
f I0À. Tvì!ac,,nor)alr, \év, ra,réparòv Otvéc.
fOK. 'Aàpcaros
Mri ó pà Oeprà rcdlaod<àreíxaoe;
[O^. lnt' tlglapeata Xépaoi 8uóg*as lva orp6tuu.,

OOINI>:AI- 23

IOK. K' Étcr èwotocetoù Talaoùró 1tb; tò l,?!6yói


n0^,. K'éAcoxetìc Euàxópe',eo''t o'èpdq toùc Auó'
IOK. K' eítav f1 poípa cou xa),i1i) :taxl aluò'iúpo;
[10À. Ilo.púnowàèv ÈXtopè tb ldpo ai tópa'
IOK. Kai nóq a'tga.ròxdcúgepe< ÈAóvà qé1ncI
II0r\. X'uaùsEuà'yaungo'5q ó "AApaa:oq,
rav y.' 6pxa'có'ca9,z
tàv Tuàéax'èpí, ùgcitslvarae0egóiy.au, [l:lo
và gé91otlv naTpíàa ríqot xai'loùq àud,-
xaì agóra èp'éva.K'èEó natrloìlpOav,
tdrv Aavaóv xaì Mu:tr1vaíorv xopugé<,
'1úp7r*pi1, p'rivainaotì1
1rà pdva,
z,tvovraa'1ratièvúv'cra orilv na,tpíAapou
gépvoorpató. Mrí, cToùq 0eot)q tò àpóvor'
OÉlovtaqaùtoì xai rigela è1ó, cíytoda
:dppaia èvtvcw otoù: à1an1Pévauq.
ilIa gaÉianpénervà etprivi{qc,pcíwa pou,
iI Fdr(q, 'roùqauvaípatouqAtxoúgcou
orltóvovtac, và p1d}1e ùn' rù' púsaw
z'Èg,é,:t'èoé)n\ 6111 d1v no).r'reía. 4{0
'[à 'sà elnó x'è1ó'
)'éerxai rò qaloúEr,'p'àq,
noÀúT aròv d,v0pono
rpr.o Tb
XPilPa,
zaì AúvaplÉ1crgo6epilo'uàv0pónrva.
'p0a
l'r'aùtò:t'é'p tadl, pltcíàegoépvovcag
lóilgeq' ltarì xr ó lapnpolevvlpévac
dv0porno;elvazrítore, &pc eivar 9tor1i6.
'Etaontrrl6'
XOP. Kal vd xt ó vó toq, 1'à1daec gtúver.-
"!ì, pq'lépa 'Ioxdotl,
ép1oarxcÍoou, ló1ta
? tírow vit nîC, nor)vri gùróo1c tà narà'tciaou'
24 EYPIruAOY
.Eplerzr
ó ETDOK^E! ùnò EeEú.
ETE. Ncí pe, tl;nîé?d.';tai ipga, ltl,ta zú.ro,t,ta3
în Xú?r.Tí unopervà yí.r1; Kdicoto<
450
vcùnfr, àq à.cyíoy,.ftati éxeÍroú àpaà,.ald
),ó7ov., (uior); orlv o,.pítazyrlró).q,
orap.&tqta, 1tà vàzaúcro ,c7 àíxn ocv
xcírri, aou neíîovrà<pe vdp011 toùro;
àrtíoayroq, crò l'tioipoeEaròv tp.;atei.
(lé1er, rzù oúre
TUpilEl ra ai îèv ùlernqóroo.\
IOK. }qàqou | - óroto-.pó.(e."a,. Aèué1erxaì rà Aíxro,
pa ò ùl.,'baé ldlo3 .;à oogàr:oh) ógeìet.
I).úazvezò à.oxop.dyquz xai rúyg,.agt;u.,_
;rai Aèfjogef3wp r-c,Jtcl,aíy.a ci-: lopi,6g
rì1v xegalrj,-rà.àépg,.ocu 0opaîqoeppévo._
tì1v t,l7.r,o.ròv atnú,Eepgo
Iiai arl, orpé,.fre 460
Ilo).uveíe1.oàv tàv xotrQqotà.p.d,cq,z&\.l,to
,t'Éor)p,rl{q, zai à.xoùqórtt, oott téye,,atttóq.
Kai vd.rr.0é).ol oogàvà, odg ov6ov)d{or:_
"Ap.a gí),0q,prègíio rou ù.vray.ri,ncu,c;a.q
noù îoù é7er0up.r,rpdva, épOflpcitra pè pritra,
ir' aùrcircr) !p0e, 1'aùià povrilyaà.qvouiletat,
xai ríro,c' tÌn' tilv npív rou4 éX,ipo.ù.q,pi1 0ug,arar.
L,tnóq,oovó ),ó^;oqîcp(ù:oîr,,
IloLruiirl por.
troit ùoiépt Aavaòy éor)ip0e3óar11óvraq,
àArxl$évoq, xa0òglés. xr àn'roùí 0eoùq 4To
*,únoro4, xprtì1qxdi grlro,ril< orìy éyrpaàq
'An).ài 11v1.
II0A. è tóyoi eivartlc à),ípen3,
xaì log.n).rcorciàè lpercÍ(erar.lnlip.ap
aò ì,íuo. Mó,;ozc,.t,,rr),rier.
Ma ó ).d103

OOINIIXAI

ooga
ó tàv'oc, pé'sa rov dgccotroqr0é)'er
l3orúvre.-Ir ù rò ra'c,uzó p'e3 rní'ct'
i'yò 'rb npó6ie,fa Étcr' 0él\ovtaq, I'd"yò
xt airtbg và 9ú1ouge rinb cì1v xaotpt''
'có'rc
r:où ó OtàíaoEaq feoró1u'oe 7zà pill'
'9u1a ^trri1a 'coiton'
ngó0upa è1ó àn' on
pacrlrà 480
ù.qi1'to,tc,i<'ro\TfF naqíìaq
y5prcptar- xorì nci)'r
i,,i ern aoù 79óvou
p! d1 oerpclpau é1ò và xu6ePvó,-
o'L'lrpa xa\ oè gtóvo
1rà và pì1v *écll -
rínora zan'o'-
&' aÍnóv, zal xú''pu ìi nd0t'r
'roù'ra
apdpa noù ^1ítteaat'Kr aùTóq, oè
oúoovoq rai Eep.évog p' 6pxo c'uor)gOeotlq'
ùn' 6oa èra}e rhsora Aèv ndver'
y.à é1errb 09óvopdvcq, et &zr"cù'prípata
-.b Kaì 'tópa,lrorltoq eipat'
*é.toc,1.tou.
cnpúrey*
ràv nd,portò Erzó 1t'ou,-xai'cb
oceiio, xai và pelv<'r
*clxctù' àcà Aó vri
pou tà pepEnó gr'ou
,s,íò oTctr:, na'íp'ravtaí'
490
tt ainbv dil)'ov Tdccv xarpà vàgrirro
p'ou
rt'l'r. td,tt, xaì p1'le tiiv tacpíàa
và louPré"!<o, P{te và t"ov6a)'ítoo
&vepóoxatrac'-
otoùq îúpiou q oxa't'ont'r.a p"
xortdEo)
na{t, oà.ààPPó':à Aíxro, 0à
péptupec xarrdr toùq 0eoùc
,a n; odpt. Kaì
ntlna npúlo'tta6 tà Eírto'.
o' aíttó,-îòs
d'ropa ! -
tàr*, a'n"rlv tatpíEc trólvoupar'
sivat tà elna'
Tcùta, prpé94, àtìé, 6ntog
xaí' Qap76t'
xr 61r ctopb xov€'&7t't'ó1n'
26 EYPINIAOY

zaì cror)í oogoìtq,


nai oroù6rio<ígoqa.lrcla.
XOP. K'Èpéva,,àvral8èvefg,aore oèyipa.Efir1nr,r, 500
àva0peppéveq, ouvcràp.ll{c, vopí(or.
ETE. Ndrave yù 6tovq,rà [Aroxa],à
xai oogó,
AèOdta,ve }oyorpr6è<oròv xóapo.
Ifà oúte 6poto, obra too zhco,ta
7rà ,iaùg hv4ro,J..,
rapà,xar' é,to1ta,éyt xo.i or\v rcptil4,
K' éió, Aí1orgvà xpvtla dnora,-!r.ió,
'O; ,rùr
prpépa. dvcro).i7roù iiì,rou
ctù. oùptvr,a,xal oti2 yì, àr.oxttro ild,g.rata,
A'lvapq tvírrl.llqelya,
Trà và adpo
rlv npóa1 à,x,'roùq 0eoú4,_d2 paorleía.
K'étal, o'dllo,, vdgzloar roú,corù1a0ò b10
aÈ0éìor, y4tépa,. rapà,yù. péva
rb xpaút. Irat' ely' dvav,ipo: *tvaq roù Eyata
tò nrórego:rai nlpe tò nrò llyo !
Xrpà o' aùr&.,v,tpétrovld.,_ - toúroq,
pè d.pga,ta
gepp.dvoq xal xovpoer5ovcae rh Nú,?d,
và ncúpq6oa yvceitet.0dravóvergoc
r i1Oif,a, à.vrà. towtpta r\<Mv*ípas
go6ópouv,xai và mlpn aùùq,rù ,*q:.:rga
pou
làv dg1va. "Enper,e,prpípa, cottto3
va ovíaoroúp.e$ir pà r&,pp.atal
1ae0i
T'nc(.é),a ò ),óy0.,rà.vttu, no;,,,iyo
0à rdltatc,oayxaì ,rà lenlara tòv ò1ipóv
. Ezo
Il' àv Oéln dîù
T! zoút1 rÌllróg ,a'p,lun,
.is Fdrrt. Aúrà óFox 8èvrò aapa|épvy.o;;_
c,rb yéy po,t elvatvdplor, raì và eútr
o' aùtòv và or).a6o$ò j _ I\onóv,
*n?bq tr g.lr.sui,
OOIND>AI 2T

pÍ?òq îà cÉaqtú,(é'fere rò gaPt&04,.


tbt ttp*o ppíote à'1po'ral-ya'cí o'cfitbr
è1ò tò 0PóvoPou8èv'rbv &grivorI
Ita'rì àv ra,.pw\r1vàArxdq,,aap{gqpa
'
xútetq^1ù'Éva0póvovùArxi;e 6pt'rq
t&tr14, porpó1pagto elvarvà aà o€6aodt'
XOP. Aèv tpénervà xalolal{c e=ù' 676txatrà ép1a'
'ubEírro! rso
AÈvelv' a?'càu'ì,ú, p' rioxlpa 1rà
'It, 'ie7úpata 6ì'a aà' xq'*ù
IùK. 7é pou' tltà
'Eteo'li
aÈvndre, - pau' IIapà È1er*' { *tpa
xditr và ai1 xr rinò qit vr'ú'qq'
arb cogcí'
T -
T{ riro0up{c à Ealpova,1é pou, tò-patrpo'
d1 gùap1ía;-Mú, èc$l v" alvardàmq0ed'
xai oè orcíttdnollú, oèxa)'dpope<1ópec
'E!cr-
pnatvó6pxe 141tú\otrdi toùq gítroug
-
naùtpe,rlóO1epè èaútq' Kdltrro coÚÎo'Tté?ovt
là'srpfie d1v lorÉAa,noù acivtc pa(l
gfJtouqpb gllou; AéveraÙtí1, pè 16pac' 5{o
'yf::1ec'

ouppó1ouepè ouppdTor'q'fratì vóptpo


tb [ata Elvaloroùc àv0pónou6, xaì ttlro'ce évúvtrr
erb napandvor'ràit1órepo ollóvetat
*ai 'coútolépou xri.vetàpaí1'Mà cn;oùlùv0pónouc
l6dt'e'
I tcrd8a P/nPaxd\ \iry'a aó7to'
xal nooà Atdptoe,:r'a\ró'9e77ottte v{tyrac
ptrégaporal tb 9ó; ToDiiirau pcàí(ouva
lota tà lpovrxtí tou4'arl*)'o, xcl *avéva
8A(1)*eúat,pnpbcotdtrÌo .&vtanetvóveTct'
6i)
K'ln.,no, úlrq xal vrl1ta Aouleúouv'-:Gdi
è!,ct,
28 EYPINIAO\

. Ovr1ròqàÈ0à paorÉ[r,f, àn' ra ^rrúVara 550


ptépa6xparóv"Eo'4t
V aùròv Íara ú. vo,.p&oqc;
K' íiowganaù'v' tò Eíxra;Tí rapatpQ<
'
rl paor),e{a,pràv àarxíaxa},óporp1,
zal tò OappelqpeyÍ)'o aú,só,yà xapaVivylc
'cí1uoq1'-npdpatàvdpou! - "H ptil 0é),erq nolù
vè xonrd(1i6,rolld Éy.ovtc< o.còorírz péoai
T'clvar tò napcndvor ; Éva[epò óvop.al,-
peà x,al'neplaúut' à.pr,eró,
orò lvorruxò 6poq.
A*d *,ouq, rà nloút1 Eèvtdlouv oi }vqtoí,
uów, éy.ovrac,gpovti[ouperdlv fleòv rà. n),0r5m,,
nor) Ud6 rà naíVow tcíoa oàv 1ù Tgewtnoúv' 160
xai ó ala0ro€ eîvar,tpóoxdr,paqr 6,é?roa8èvelvar.
IIà Sla và oa portrjao,,"ubtéy'a pall,
rl npo,*1l',fi<; ; - I îlv ndiq và cóo4c;
tà 0prívo
Oà ai; oà Opdvo;M' àv ècèv*rtoq abró.q,
'Ap1eí,rrxeq),óyyei qcar.(aouv
r' ói t6v Kaàg,eíorv
rù, xovrúpw, rappévoroùro èAó 0È tafls
xà ziiorpo róv 016afc'rv,0à tàîq xaì nol),è< ax't.t6ec
nap0Éve6 xoupoepévsq aza Xégc wú i,-1-tpaù.
Maùpoqlornàv ó aì,oútog, no;t lvpe{tet<t&yr1e,
0à .yívr;od1 01264,x' ècúrgrldcpa< | 570
Aú,càbéva la),é.-K' èoéra,Ilo\wefun,
),é1o:-"Apua),a d1 yíp1 oortÈxaveó 'ASpaocoq,
xai ùoúverulp0eq zaì or) và rdp6 tb afu*po"
fléq pou, àv xovpté{y6d1 yi1 toúrv1,-nor) aotè
pl lríX,l !-n<16, ctà Oedoou, 0à oúp1c roú Lía
tpótaw, xal ridrg, yd)vivrdc,rlv rrarpíaacou,
Qà t(< và agúh6,îúpaea,:raì cóg 0à.pú'lr,c
AOIND:AI 89
'Ivtí1ou
zà.),úgupaorpù oroú eù veprí;-
"Tì 0tf,a a [Io],uveíxr1cÉxa{c xal :coúleq
"r,póoge7e rlc doaíEEq vipa oroi.tqOeoúq !u
,ré*to
i1[ì1cóo11, 1tou,sé,cotaEóEavri trrí611c 58o
zro,cioov&tzb.coìrq"ElÌr1vec! M'àv vucr1Oflc
ndle, rtaì .ui1vLegú1qroú,toq,îdlc 0à otúenc
'Ap1oq,
otò à.gú,tov,ea4è84 ptúprouqvexpoúg;t
Kaì xdrioroe 0cìr{ : n'41, "AApcc'rs, xexò&gpc6óra.
unoùÉotdra[e6 Éo€'r1eprdg vuínavtpl<
t-zror) 1t"&.,
<6 y&voqt',- KuvrlT*cùuàou9opd6, nctàl pou'
ù yion< xetv4, 141và ltíc1€ y.éo' alnú.
Mà à91ate rà,nepíaaw,àgíiarcra'Euà àv0pónorv
&1ta op.ílou'tol opé\zq,rpopepbxa# !
XOP. Tlc ougopÈq aùrè6àró[.re,Oeoíuou' xai àócre
và xdvouvàytine',ro0 0tàínoAarù téx,ta. 59o
ETE. iDtdvernrd, pqrépa,ó à.1ó'ra.c, pè rà lóÍa' nder

ò xarpóq,
zalà!vceleróve.,
rínora
\ --ttlfiil:
'A,tlrft
8è 0à grlr<,r00ùpe,
napà g"'6rtr elna" tà
lcr{trrpa
ù. xparípo èytí:,xai "r&p.ar. paorlrdg.
o,c4"yìi,roú.lr;
Tì< parpóì,a1e6
épp.rjverec
rcanavttítraq,dglvé pe!*
. (Irpéqorreú Trè rlfórl ?opù npA; rèv dDrpgórou.)

Kal oú, lxpepbou rin' tò xé.orpo,toúro-elAè 0à


!
lczc,uor0flt
[IOA. {*poAarvorrc50uò frúpzar,*pè6 tòv dAspgó.}
'AcA
rtordv;?roróv
îò trenl8rAL),a6ó.m.coùày Ec-
LPóòYù
oolcxbana0ìr'ÈpÉva,8È9a ).d6qóp.owe,aví11'
,30 EYPINIAOY

ETE, (etporvt*rtadt gd[arra6 tò


1épt otó ona0t.)

.6oryet6,c,l xga,c6 orb


)ìrpd, rr 6yt népa g€rJT€G.

IIOÀ. Blénor' elv'&vo.v.tga


rà nloù,roq
-"t *,.rffiJ
lxa:f''ó. 600
ETE. Kal 1r'atró'pheq,tb yap.évopè nolloùq vi aole-
lp1or{ì3i
Ir0À.Kd),lra vd,oarguìalp/.vog orparló1, rapà.}paa,jc,.
ETE. Ir.oyùq,eloa.z,Eyowac,p,'6proug dl (toÍ oou ùcgd-
'
i),rog,Évr1.
n0À. Ildle aoù &rcano.rù, oxîlttcpa xal ob p.époqpou dn'
rn w.
ETE. Xpé4 aèv !époupe. aab orí,rr rb ùlxó pou é1ò 0à
Ipeív<o.
iloÀ. Kal dn'rò aírro pov xpatúv,caq;
ETE. Naí, elca. ní1yawedrò 8A !
ilOÀ. 'O popoi èoeÍq,*atptr,oípou,-
ETE. Iloù ip0eq or) vtì ooùgxoupoéftic.
{IOA. 'ò'ap'dxoù.re;
ETE. fla,.ó<o' àrorjeraor),rl,1v
racpíàa nolepqci
II0À. 'O lepà.cóv Oeóvpè ,rdcapa ràìroya,-
ETE. flo,ùoè u.roo0ve
!
II0À. ErólvouparóErodn'rlv carplAa,- 610
ETE. Mà lp0q yà và
cú.
[EróEnc
II0r\. dArxa,ó Oeof!
8TE. nd1 Muxrjva, plv xalfl< ro,)60eoùgéAdr.
ilOn. Elocr riivopoc,
ETE. Mà óppòq óy.zr\< natplàa6, oày x'èqéya.
OOIND>.ÀI. 31

IIOA. xai pb Eró1vere.


noùrpà 1àúverq
ETE. Mà xcl 0à oa caó[or è1ó'
IIOr\. Tl opa66, atxoú€,,*aoiga1
ETE. Kal 6rrt gterdvet'q oú, rù'xoúez'
ll0À.. Kaì or1,pltéPa I
ETE. Elvar xptpa, và'ù )'Aqpqtépa èor5'
IIOA.. Xópa pou I
ETE. !à gedo11a oeb "Ap1oq,:tpú(e tb vepò
[.cqeAépvw.
IIOA. Ilíorr-pì1v xó6ecar.-Mryuéga, oèncrv6"'
ETE. Oeú1aànb Eò !
ilO^.. Qeú1o' 'còv ra'cégap.ov,&oevà lAó.' '
ETE. Aà 0rà'rònerú11cI
ilO^.. Tìq nap0éveq Aàepgèq xrÍv...
ETE. O'is'aùtÈcr:oTè0à t8{c'
'0 ! 620
ilOÀ. A8epgé3 p,.ou
ETE. Tí rlq u,p,l\erq,aoù eloarò1cpacé rtà peldtroc;
il04. K&v èaú, È.ye1et&,PltéPa.
IOK. Marlpq,eéxvoPou, É1orlerrí.
I[OA,. fróc oo,lttà tèv elP.ar.
'81ó
IOK. etpc oè noÌtrcìpaoavrop.dvl.
[0^.. frstì aù'ràqèxetpa< pp{(er.
ETE. M' àvl6Pí[auParx' è1ó I
IIOA. IloU'0à oréxecolctorlqnúp1oug;
ETE. Tí oÈPéier và tb P.ct0qc;
il0^.. Od61orÉpnpbc và oÈs:totóoo.
'O
ETE. lArognó0o<pà lePaî€r.
IOK. "Ap "i Aó)rraè1ó! IIarSrúpau, cí 0è xóvEuE;
[oa' "o'tr 1l',r'1
S9 EYPIIIIAOY
0à ,rà8e{[1.
lOK. 'O
! elotsneopévoroè xató,pard,cptxrl'!
ETE. "Aem*t|n 6lo ,tbo*tnt
[IOÀ. Eépero.ap1ò\à AÈpéver
tò onaOlpovtb aígo6ópo.NIó.,
rl yi1noù'p'é0perl.,e
*ai coù(0eoùg
pdprupec,xptlu,ro(t, &rzp.oq,pagvo-

8rólvoupar
ùnàa<ó,
oà'oxtó6o6.x,
rJJ:fi;, ;1:
róv*ar épayevwl
pÉvos,'t - tft'aulrffi
òvOtDíroAa.
r;hrc'îax.d.loú, traeplàa, pì1wxa,lr.^yopi.c
èpé,
rap' alnóvt -'Eyò àiv ip0a lé),ov,ra<,napó p.à
tlrll]tl
- Kcl orl,Epop
,Íoela. ríplpao
rl rd,r rn., rrt
xal naldca, xai ovnEógw. zai eiAr,rtraù,pvooro-
ffucg.éva
îdrv 0eóvr-6oD légo àv é7orvà.od4pazperí1aroxú,!
M' dypunvl é1o irrópa élnl8a aòs ot Oeoi0à p'

ù làltóoowr.
ogtlowaq, aùtòv vù 1ívto'pcor,a.rùq
ad1 0ri6a éAo !
grlyn.)
{Esxrvdsr'vù
Eî8. iDrlyenépa!-Kalà o'é61a),eó tdaépaqfl,oluvelxrl,-.-
ànò0aoDrvù xpd(ouvrà fàra"rì1ga),over
xtax'èoé! olo

.,.g# (O.,tf"l dî.ò A.EIú,.'Olloluw{n1g


9eù1er i,c' ùpnreptl,
,ta,l lt 'lorfrarl ùp.gozvaiahzt rè nportilzra
rà p*i péor orò raldtr.)

ì:r.q'
M E P O EB '

(Itsoqti.)
'An"ui1v
XOP. Tr;poeAo'p$10 Kdèpoq,
aoù f1 tetpdrxeil AaPcila
' réorpr.o È,nate,
à.eicpoy'co
tb PúvreP.a,-
'xrl,o'tbp1ó'lovroc,
x' è1tr,oerb xú'arPoo'ùróc.
1à tlv nolrl
)ìr'cogtipo
cóno8róprce Q Tp\c*óil
ónouI xalonótcPri
toù vepoú cÉgreràPoorò
c'rà tolú1oPt a, $aî'(toxoPa
Aotgigw tfic Aígx1c'
ónouyévvqaeùr' 'cbL,ta,
pd'vvc1évvrloe tò Atdvuao,
zroùxlcaàqnePlrtegdvotol
p.ètaxrepÍ, ó)'oapciolva
o'cprg'tóc,
xtróvraxa.oarcPévoq,PPé9o6
f ovboxénccs,-l,aageía
otìq nap0éveqtìq,Or46ateq,
oè ^iuva[xec
.ueilaz.ónec,
U EYPIIIIAOY
pè rò pqrrxò 7opó. 660

( Avnorpogri.)

-Oovrxà; èxeÍàc'ràv "Apr1


Sptxov,caq, gpoupb;*ù,4có,luyo<,
tl6 nh10rívepeq &vàqeq
- xai aà puúxtarà Spccóy-i,a7a,
gtllaye 1ùpolupvóvrzg -
îtó lr.dîtòv ri' xóge<.
roù ó KriAg,o3,tòvyr!),aze,
và lepovrgriloàv n{7c,
otò alpo&ópoxp&vrcrpo,JottaS
lt,iplt apo ànò |ozopú1c
yé* nvayp.é,t0,naù éppr[e
ixa0òe óproef1 AroTévv1cr1 070
Alr,16 pciwa Oerí,f1 IIaILíEa)
Aó.pov,coúOepro0 rà Advtra
orù, puîúcropa yti,púgw.
Kai dnò ao},raf, yì, à,ta€,ì,ówrqce
npótutta pagràóniropéva.
F,Ì tl dg4yù tl oraepopópa
dîìl ylu;reràf1 críle ràpp$,e,
o,rà atp,appìéyo,irae rò y6l1:,;a,
noù fllrogortr op.évar &get\e
otùyzpúua múpavoù.

{,Ertp0é;.)
-Mt,,riq 'I(n;
t\4 nplir*oyúwaq
oOINI>>AI 3ó

ri, ^ytó,éaè ràv "Enc@or*


xpdl(u ae, ó 'soù Aía PlaotcíPr,
p.è gov! oè xpci(o P,iP6a91,-
ó I - pA p,lq€'apAlxzota,
Apdpe, apógtaoe odl 1óPa !
)où ti1 'traíoata rù.yy&r'a,
xaì oi Oeèqoi Aln|gvópateq,
'4 llepaégaooa xaì
| A{P1'rPc,
690
0eù xalú, r.av'coxgartProoo,,
xai f! xoa'poîpóga,
Arx4 touq tlvxcípave.-
)':etle sù rìq îiuPogóPec
rteéq, rì? 1ópa vri po10r;o1c,-
' xt 6la elv' Eúrola cTor)qOeoÚq'

llao1títct ó ETEOKAIfX ù*è rò *u\rítt, xcl fiotloo tzu


éplercr èvr6 AOIÀO!.

bl'tE. Xúpeoú, xaì gépetò 7rò Toù Mevotxda,-


'loxàoo1c
. ròv Kpéovta, o\c 1xryégaag'ou rìq
Tbvàò-epgó'
xaì néqrov ailró,-yaù. Erx<ípou

* Oî, Qolvlre6 x(l ol Srl1eloL rorvó rou6 e!1*ve 1evrip1l tòr 'Encqo'
'Ió'
ccral toù AlàE dró rùv toÙ rriv elle FerdpoPgóoer oè 9óàt ó tuó6' Yqd vù:
'0 'Eccao6 dnóXt1oe xóp1 tì1 '4'16ó11,xct cù-
rfv *púr|6 d*è rr)v "Hpa.
'Lyí1topu' Toùtov tóv
rie 6 rtó6, ó Bfrlo6, téxve elle rò iDolvlaa xoiLrù
'A1{vopa elae n*tépa ò K4àpo6, roir orz}'pévo6 yrù rrt Bpfr tiv ópncilpévr1

dnò îò Aia ndfu, dàcpqri tou tr)v Eùpót4, Égtaoe or{ Botorlc r' lpos
'Ap-
rù O116r,- ónog tpclouèe[ è Xopò6 èàó. lurtúxc cfrpe è KciDpoStrlr
'ùnò 'APtu Ércpe tòv IIoÀú-
pavfe, r{v xópqr\6'A9poùltr16 îh x' 1tò
ùopo'x4l totrov ells frùaèPd ó Aci6a*no6, è narè2a6 toù'l'cÎou, Eo'i dÎó-
'Ioxdotzl.
1t1oe tèv Olàúroèr drò tlv
36 EYPIIIAOY

y.d.irà. xavà.r\q yópa:Oéìto và oo0ntpco


ti1 pópri, ngotoútrúoor1púXr1 xaiotb à,*éy.too

(B).ónovra6
tòvKPEoNîa, :tatpalavropévo6
óv{ou1a6
ffi Tfiî
',tby
Mà vd tog ! ooùlluróvar îóv îEoàróv xóno,
'rovapléao' arb onl,tt égXtratrò 8r'tdpr.au.
KPE. Tí Apópr.o r{pa 1à và oè taò, paor'troi,
pou
'E.ceoxì{ "Egepa 'róv Ka8p,eícov,
! 1úpo xai rdg'reE
xaì pl1la6, và ppò {tyvcv,ca<rà aoooornd oou.
ETE. Mdrx' 4.1ó,Kpéov,ra,{0e),2và o' àvcapdroto.
'var
1a.r' eiEa,rà grlrópaea ao).ri tíou,-
oàv i;pOa38rnraì p,íl4oa roù floluveíirr1.
KPE. flérewt, &.xovoa, nù peldloq xr àa" rl 0ú6r-, 70s
'AApdotou
otoù tì1 levrà xa\. rù,otér,,.&xxovyrúwraq.
Md 'coùta lln' .rcùc 0eoùcàc p.airouv xpey.a,sp.éva.
T' elvar a<ipa o.i4 péot1,*aú"cà, 'ip0a và coii ecÌr.
ETO. T' elvar aùcò ncile ; Tí gott lÈq àèv zat avor.uìot.
KPE. Eíxo{ie xd.nor,oqox'lriíoq àrò toù; 'A,o1eire<.."
ETE. Kci ),d1eroí, ytit rànoxeî0e, ,l.tò to.lvr,itp,.o
1
KPE. fIò; ónou vdtat,,ò'Apyaíaxoq orparó.,, oror)qnúpiouc
1r,tpc,$a {ó"n p' 6n),a tóv KaAp.síarvtò xtia,tpo.
ETE A.ornóv,rb xds"cgoà< pyill tor)q {Ìppatolr.évougl-
KPE. [Iau ; Eloaa narAí; Aà p],drers,ii ncÉnarvà pldn6 ;
T]TE. "Olro àn'tor)g tpd,gouq,.là ra1ù và nolepr{oou,r.720
KPE" A.í10 elv' eAO rò pr.d(o4ra, ndg.noì,ì,or È:<eîvor.
ETE. Keívou4, ,;oùq lipo è16' arù ló.pa eival levvafor.
KPE. Ka:aow{7et géo' oroù6"E}l1veq ùlía xa) t'Ap1ag.
ETE."Flvvoraoou ! p! xoppld touq c,rpóv<,ré1ò ,ròv*,i,gno I
ooINl>>AI :j7

KPE. lfaxc{pr!-àv xai 'rà p},éncoEúllxo^t'o nctú.


ETE. Aè 0à tà rieícal è1ùúr:r.ipt géo' *ó zúc;Vo.
KPE. lIà và.vrr1olq n óì,.a,aúrbù.;-arneî, x' 'i ^;ttí*,'
ETE. Oí\ec eaya và nciptotlnog'. dllou,< Apcy'ouq ;
''0icu6
KPE. prri goTaoè xívtuto.
| npiv Èp0r;1c
ETE. "Av w;ti yrwtoitoa3retì1 vit'y.eayè.xalr,èp'.' 734
I(PE. Movc, àv éàò Gdle rro0fl-:àaoxgouap.Évo-r.
ETE. "Iara uozpà\et \ vity'ca,pa ceàvdoo6c
r,ecíoor,a.
KPE. Qaíepbt\<'vityra', tà oroiàà"t
tùl nd0'q3rínord xd.*ó!
ETE. lI' àv tor)q y:.ux!'tto
,p.è,cúgltaoarì1,róoa nar)àetnvd,ve I
Iil'}E. [[óvo
'qapvrrcpa 0ditave'p' ù.vú1tq vd vrxilcq;..
ETE. Ba.Oerù f1 nopri tlq Alpxylc,yù. út 'ipo.F,nyroíivz'
KPE. Xepótepa6'ta, núg' àv xa),ogulaytiu<.
ETE. Iiai 'rí; pè'r&tr01aàv to'); tú'ra1te ^,.o:xoútt;
KPE. K' éxEtp' &.y.úlrzeivatò o'cpa'cò: ^P?o gca1f.Évoq.
ETE. Ifa rí vù xú,ga; clàv d,1cpàvcìtrapaAóco 710
qb v,ria'cca'.
KPE. Aró),ou! Iogàq eìoar,r"di.r';o7ríocv.
ETE. ÙIctarolarp.à3 notócgafuerataoqótepo<;
'Eg'rd
I(PE. àvroa'.,idve, xa0ò-:ú.r.ovsa,ùnb xeí'lc't3,-
'H
ETR. Nà ,trípouv,rí eivat,5s,51aquÉvot;- òúvag,.r; touq
'vat.
pr:tp1
KPE. Xè ldTouc vàp7.ri1oùv, 7ai 1i.3'*óctz<
xalà vù.xaraii,ezoúvrinóEo.
38 EYPITIIAOY

ETE. K'eprr;
",1rc
tí u,à.rovpe;Aè paocó rrà otì1 oeevoaúptal
'Egtà
KPE. óvtpe61' aúwùc ytíVlte xal où orlq nópreq-
tsTE. Nrivar tip141oioà)'ó1auq,î1 &vapaar.ai tovró.7t;
KPE. Iè fuí10u6,[eAratrélovtas tor); zrràle6évrE<.
ETE. T6vvortora'và gulcilouveigpnarlèq coltr.ú.orpau.76Ù
KPE. Kal coùq ru\d.?Xrt'p()<' :-Evaq AègtclverT,.ù"ó\,a.
ETE. Toùqapótou6otì1vrcalllxaprd, ii otì1 gpovrpd8a;
KPE. )ìrò Auó'-tlno'ca ,tóra,,oùv ,roúleínr; tri),10.
ETE. 0à 7ívr; aùqó.2àv ndo orò ègTdruplo rò xúttpo,
o'ri4 rórr,esrip1ryo')c0à pdlo, 6noq gort\é4,
otaí,'iovtagloouqpÈ lrovq,,stobg ó1,upoùg ùy^tte,na-
Karpbclapdvoq, rlvolta toú xaOevòq
rà lé1,r, évQoi òTgtpoi(óvouv ,rb xútrgo xtó'À.a.
M'&c Ar11<,r, p' ùnà yépw,tù.g.i1p.évoupre.
Kr dp.aoret&ya &v,tlgayotòv d,àspgó pr.ou, ?60
r,a\ vt6^in tyvt,raa, orò xovtcipavù poù ép0fl,
vù tavÈ cptlot, aoù lp0e1à rà poú z.oupoé{,1
tìp narpíEa!-M' àv trl11 èp.évo. tugocú,
'Av.rr1óv1e
tlc àAepglcpou tic ò y,ip.oe
pà tà arxóecu ytó, tòv Aflpova,o<ootà
và gpovtrrrfl ànò aéva.Kai ròv à.poe66va
còv rcpív,ènrxupóvor róoa aori 0à pyó
otòv aólepo.Kr àAepoà< rf6 1npépac, p,oueioar:-
tí và nolu),01ó;-dno; tpénerOpége ,u1,
yà. ylg pou xcì 1à àrrrl oou. Kr ó*aúpa3
tò xecdls wv àc Xrvrcú11, noù ruglóOqxe
rov. .\èv ra roìundbte$a L Kt àv r(tyq, 77o
1tó,tog
r.' è1td.4,1.è'ci<
xo.rúgec:ou 0à [olo0pé'.fn,
OOINI>'AI 39

K' É'ra trpaTro ,udq!,,éy€r: - p1v npooipepa


È1ervà ni,1xcvdveà pdvt-4<Teqztíaq,
và por10fr 1tà aoúro. Kaì lò yó oovè1ti,
-"ottratépa oou ,rò ouvcíp.a-to
()a tceí),o,
';à MevorxÉa,và gép1èào tàv 'lerpecíd,-
Kpéovrq_. 0àp9froè rÉva liuz.apí).1tos.
Mà óq .rópc é1ò ,feTdAra(arr1y.avrni,;ov
réyv1 a' aúróv, xai 0à poú1q nap,inova.
Koì otiiv nói1 x' ètéve,roùto rapa.;yétvti,, ?80
K,àéowa.&v Èy,et6vtití1ravae,:à leí,.{ravo
totr flol,uveízl, prrÌ 0a9ti dor's*\a O.i,6z4
tf 1i' nr írorce tà 0ú,1-q,, và.0avarto0fl,
rr àg elvar*ai ò,.xó< paí. Aùsà ),í1iroèelva.-
. (X rpé'9ovzd6 trip ùxo)'otg;.2 vv I
Kaì aror)cAo'jlouqp.ou: -eécte g.ouélor tàpuaara,
' 'ri1vndvonlrlv rippalorr.ri,ri rròv
ù^ióva
roi) ,rov,td?rotr
rcù à^iyrív,cr,q.
yaq ùvobye.cat,
zlù.y.e,copaépel; pè 8í.u,o.ttz.rpópo.-
Kai crilv rc,.b-trpí1tr.yr1cì;r'
rì< Ieéi, zìy llclricy1,
0à 8e40oupe, rò rúcrpo và g,dqò-racevrd,.li1,.
(Olpvouv tú,ppatz ot Loú\ot zqt vrúvouv réy 'ireoxì.1,
ro,) 9sú1e: d,Túrrrrd,C
rat Kpècttz ù, ncpryétq xdt aòXo./ò vi ,.!éLv7 ixó;rr.)

(XrpoefiJ

I
t
I
'O "A,.rt
to\ity.o7te, :l.5,rí g!. Lt,arc
x' a,fp,a) a11eríer<aapúyopàoa
290

I a,cùytopràsw roú Búx7ou1;-


Mrfte ordrv6prov 1cp6lv,tir steerívn, i\a.t.ci.\i îIv ;(oprl
40 EYPIIIAOY

fdn),e71 t;'t<,v,et: và tflc lè o'l.oytgdrcaic,5ì,.,


^;toy,ho, aaù oé7tovt y.oPoÚ','
Tape<
gt-óto=ù.c*.!t. éi:lcgócouq'Ap','eîteg, c1xósvo,lza.c,
zttov t=i,: Qípa', -.>'^ié'ro.:,cù npò:oq yopeite,,<
gè qo.^icttù &=pd ioúàr,no.
Nl'ite *ú Briz'y.o't òraE>'<;oú îlvpoóy-apou,ùvageoa
otà t ac,,òíp,pdra *d\ z ùtrc7rl-t'rta,
atvou c' à.p,if,tceqà{qo, ècl qa rov'ttcw
,tu6e,ov{-:;ù. y.c'ttivu'1a' 8oo
'Ío1t'rSto.t
póvo za6tt.'À,a 7owd.c, ocott rò rorrigt ùnoDlala,
cì1 gu),'i 'ió XtapT 6v, tt< ù.oníìa< rò 0géprg.a,
,pL
vrúyovtaí cit p.L 7-a't'xó,ù. y-ogéQq r&gparo. ùv'il.p.ay1,
rúvov saù, rérpwa witrca.
'Ql 'v6,"'\
rpag.epri àl,yévota 0eú, r.où oa nú07
,toú-.d. oni,< g.eié'r1oe,
7ópac éaó @ùq Vr1^idàec,
roùq no).úaaOouq ,uoùqAa6laxíte-c I

('Avrrorqocprj.)

-.Q ! p.à ,rà gú).).a rà. ,inípîea, rù.p"hp1r' &1píyta,


'Aptegrl<,
ló'yye tic ri, Kr0ar'gcírva,
ytovoî,tóg', ètù uó.'cr,|-
aoù và flv éco.rve oú, 'ub pripévo o.'b yripa và 0pÉ'lîc, 810
,ci6'Ioxó.oet1<.rà^iró, ràv Oiaírala, ppégoqrindaal8o, .
nor) éìa6e àaia gè qoú6),ei7-puróae're 4!
pî8è p' ù.rpri1auàavdpfu rpaloú8,.a'fi r'o;?Ìévdgtepoúya,
oépac,îetiga;o,fi Xglrya, tà 0p!vo; ,r\< ytipaq,
o";,Ee,.yr.t,*.nq zotpwú\ovr ac,
p.ètà'rerpcíarr.'La àt'cóvuyu,aù:i1 noù [ardo,uelve
tìp Kaàpolévv'411 x).{ea ctàntonro
ootNi>>Al 4l

gù< roùpavolt, otoìt4 l(aàgr,eícu-<


oàv tiv È::eu{.,eé "Aà4c
ùn"c a,c?ío6a0dT úpr a.pa.
T6pa gow'rtivsr cíil1 ocpíiìa xaxrl orò nd'\,úqt
x,ai ativ rói4 tòv rézvu't too OtAíaoàe" g20
Mù, i,u Aàv ai.ral za^ì,ó,icttc,unepel 1tà t"a]'"bva riepv{ ;
"O7_r,àà ^1fuer0.,"
r&,var,
,ri
1éwa ooati 1rà , nalàù. rroù pè xpfp+
1.r.civva
eíàavrb gò4 1evv1,,révaù,n' tò ^id1tc
=oú aú'caìépgaur,atégd !

('Errpóós.)

- lévr1ee:, c;, f'ú, tì'l Tévvlc€q Íól,E-


púp€'agotól.e^ie o'cógo. itdi ';&xoura é1tìr otiv rarpíàa-
a où ù^i?ulaoà1ou àl,tt ó,cptTov ì'?tv"oyza
t7 àowóce,apt1 1éwa,
ìóta *,< lrrúr'oc.
rnr nepíp.opo1
K' 'r,ptlayoi^iloi toúpavo;i atbt ú1révato'r1,.,'Lg'p.otía3, Bso
,r\< gú€)d<,
zai pà ,c7góTgrSiaú1,,ófurò rà.c,rco
't,úga '
xa.i.à.nb Ap.otóvr,t ó r,{tpio<,
xl ót n'i,'t toV,ú," orò àlrr'-t,,i7r.tocép.a"tì1<Aípe1q,
no') ràv zól1.rn éàO tàv hàpóy_opro
'Iay.1vb
p.nV>".ùtr,' ràv àporolarl(er.
'ldr
K' '11cpu,coltú.wd, 11 pè rà xépaaa, livtnte
Íoìtq paa;Nd.àa<éàó tóv Kaàg.eíorv.
K'év,p yúc1a ù1a0a tà owà't'i,alCep' ctiic,
rópa ii 7ópa ei,ro.tyúco zarúo,cew. 810
p.è or egúvr,aartlté*ou \uc 1l.'ér'r,.
'Epanar (ó'govo
, îEÍPSIIA), 0èq1r1plto6 ù.nì' aip xó?\ rcu ri1 MAI{TQ
*pócurr,1, t*1, ,ùr;' r;' tío nú,ryip,., ró MSNOIKEA.
42 EYPIIII^OY

TEI. fleVrúza.prgk, úpn pou' oÈnóArrugtró,


poúelrarrb pú-t ècú,aà;tr&arpo1là roù6.raùrel.
(![d1vovto6 pè tò pa60l tou.)

Erò rrlciaopa éAó, gdpvovtacrù7rúga pov,


rpó6arve,-pi1 onowó.{ou'pe' rr àvrlp.îopoÉ1ers
r.arépo.! Kaì pè ,rò nap0évoyépl cov
gúla1e pou toùs xhlpoug, nor)n{ra pa\í pov,
càv évvororea ùn' ,r'à.rero,5peva
crytr'ciEra
où. lepà. 'cù.îpov& pou, èxel noù rpogrlteúor.
(&pé9ov:r6 cpòg tò Mevor#a.)

fldg pou, narSl pou Mevouéa, rcúKpéavta 7ú,-


nóooqv&,ratlin' 'rlv iOlq a eniìornog ó 8póuos 8ro
1rà càv na,cégaoou ; ['ra,uì poú xórnr.a:v ,
rù. ^1&ara. nzó., xaí, ov'yrotratúwae, Fólrg
nalgv<,r'uri aríAta pou.
KPE. Ir' aÒsà y.i1,'oú(etar,
l'l,d., Tetpeola, Ka'l,,ipalec org,à o.coùsgí),ouc,-
([pè5 tò l[evosxta.)

flrdo'tov, ncr8í pou, èoú'-':&:p.úfuroì.tégraae,


xal ,coù1épovxb nói;, àyat| v&tcavréy11
và 6pî [a]úppt'rparinb 7"épr
grlrxó.
TEI. I{d, aoù {p0apet-Kpíovaa, tí pè zalet6 pè pla;
KPE. Aèv'rà le1voope.Xúva.[eri1 At1vap1,
xal ró.peù.tacaàrà d1v *oúr,d.tntoi) Apópou.
TEL Trívtrq, napdì,u,t'&r-'ròv xóro, ó; wip0o éàril, 860
'Epeytéd'
tlv ,iÀtrr1pépc, ùrò rr1 Eúgarort
. x' éreî' ,tan, xdntaólepog,pè tò ctpaeò
roù Eùpólnou,x' éA<oxa cl 8óEa,è16, r'\< víxr1c
OOINI>>AI I$:

orott Kétpona oa qéxva.Ka\ r6ió7puoo


roúro oreqó.vt, égo tappévo, xaOògp).énerq,
le8ra.lepíro ri'r' 's'ùivt1t9ùr'r tù iúgupa.
KPE. Ilaípvoritù *a.l,oalípaào'uòrr:t1gópo
o,reg,tu,oov.-,1otì1gouprorSva nhaye
tóv ónlorvtóv narEróv AavaaÙ,'cò[égerg,-
'uoÙ
x' Elvat1tzi,i)'acydaì1Ori6aó :tívtuvoq.
'O
pecrlrùelztàer' l.úì.a, ù.cparogo'1epévo <'
'Eteortr{c'
co'r1ltriyn pè toù; Muxrlvaíouq,-ó ezo'
;caìpoù d94oenapallElrà àrrb oè và póOro,
. rí r.tto't'tac,0a oócovgted1 1ópa pac ;
'Eteozll
TEL Iràsòv É1ó, xleí'rav'ta',tb oró1ta
0&tpu6atoix 1p1opoúc.Mà ècéve,à9cùL1t{e
và pd01<, f)ri roùqcó. Elvat 7;9úw à.71otqpdvl,
Kpéovra,{ f1 toú:1, àrtòrhe noù ó Acitoc
r:aràiéxapetrb neltga tóv 0e6v,r'élnerpe dvtpa
yrà ;r1 pn'tépa,,Tòv dporpo0tòltoàa.
Kai cà aipetó\ay0 ytll,arp.ató'r pallóv'lou,
'Eì'lúAa
pouiil róv Oeóvraì otì1v !-
p'd019r'c
noù 0élortaq, pà tàv zatTó,vitrù,o*enó.tovv 880'
oi ltoi czúOlfínola, nòc td1' àn' tor)< Oeoùí
0à !égeulav xpvgú,oà.plà:tes 'laiaotrixav.
fraTi olitEAó!e<alvovtagotàv :trlp1touq,
obt' t6udÌrgaàn' tb onltl, 'uààuotupouévo
ròv Eaypufua.t.Kai gprlte< èvú.wwtouq
',eoróptoe nott peq, xaxoraîwty,étoq
xai ùrtgaopé'ro<xúI.a. [Ioù ^1tàAaWaè"ytir-
:à gí àèv!.xa1:,cxai tí ló1a Aàveína ;
x"ry1a zo.io' éAqa pÈ tcr)qTror);'coú OtAtnoSc.
M BYP]fII.\()Y

Kai 0riratc< àr' àlilioreai,ri; arpci touq,


Kpéovra. Kai 1ùgo cÈ,verpoit: ^-alloi vez.,ooi
icetyiro,., no.) c'Acieírlxz tu'í\aw g!\-q 890
prL,:ri KalpeÍa, 0à oecouve0:ivov --l;tcà
s=7'$Va ìqO'rfit.ít: Kaì rú, lívicat *ú7t4,
ù à,gor,ioxúrr*, r:úpe! àv liii^ir.a y.o't
'ExEfvo
xúnoto; rlaré,1,'1. ei,ta't=b rt.óro-iìcd)îo,-
*a^téva.ivri pr.lv Eívar aò toù OIAíroàa,
Fr1'leîolítr1q, *úrz .$at,,'Lr.ato"cn ònÉ,t'
.írati.ror)q pn'ixe àaiy.ova,i, xai. ùvà1vcd
Oripl[ouvetb xúrqo. lI' àgoU rò rdró zlta,.
soú xaioù àgévr1q, dìlo; .rpdno;
i,lurcouoù
Éva<ùaclpyer.][ù và tàv riò,-alilò àÈveivar 900
oìite. a' épdva ùxívluvo' îrdpà rcrxpò
o' aú,coù.,zoù é7ouvtilv cúX1,-o.iiv r.ó),q,tà. àtó;tou,
'toú iuîpc'lpoù tb grip,1.a;*0,-zaí, yaíptre,
@e'Jio..K'éitì.révaq cloù; roiìoú_c, &v eivar àvdix1,.
0à nci0o 6,,cr,y.à.<pil).srar. Tí và .;evii ;

(Iiri lupi(er rù púy7, 1tÈ.ròv xperie,.a K;eourr;.,

KPE. ))zdtou aù'coú,1épot


'TEL
l\'[l pè oraparric !
KPE. \d psív6.
'l'/
oeúi'erq;
'll .cúyri
TEI. ù'irboztz, L,,aI-.è^l(,t.
KPE. (pè ti,v rpootall ori; 9ov4 ror).

Nci n'i1c,rb *ú,s'cgox'oi '.lru7"Èg


riùs 0i .,,iuîo.rccuv
:
TEI. t)disrqrópa Èoú,pàoÈlí1c 3è 0a 0:lr,-:!
KltE. Kaì :ttìisAè0d).,,.'
t'iv r:a;gl8apou vù cr.rroI
OOINII>AI 4b

TEl. 0iler: zr dr:e0upqev' àxoúc11<tdtroqr.út'can 1


KPE. 'ràgat
)à rí riilo r.7étre,. nptí0u*osé1ó; 910
TEI. Tóze lùxaút1< ti< ArxéqFou îpo?Iîele(.
Nld :cùlo npòta. 0é).orxaîdpa và [épt'r,-
zoù Eiv' ó l[evorxéag, no') Aó néoa 1t" èpe1e;
KPIì. l{ct raq ! népa ààv rgdtínte, xaì eivar or4ú oov.
"Ac 'lpnoytoti< pov'
TEl. 9ú';r, róre ptrptit ù.a,ì'ttoilc
KltE. 1,.óc*ov eivat, àè 0a y,a,TcvpípI 6,t ààv nphcet.
'IEI.
l\o,.ro,t, èti, y.n7orú tou 0élErqvà o' tà aó;
'A'ceúovra: {ta
K PIì. 7.ap\,xr,ab;ita o,cóllutog,d ;raq.
'l'EI. ' "Axoue
rí Dpó,poàeí7vouvoi 1pl^tt1toípou,
},.or.r,óv,
rcìt qav rb't núgere, 0à.oóoetz rq y6pa. 920
'l'oîirot
éàó rà X{Evorxéanpénet,tit o9ú\r,6
,povúgac
lrri cì11 no.-"píl,a_'cù no.ràí oou, ù9où
rntt r')7"tt xd.\eÍ<.
"ov
K PE. Ti ),éq; tí ),óyo poù eìneq,
.'/.r, '
l-l- '
'f
lil. Aù:à r:o') eivar. Kr &vú1x4laù aùtà ,rlrnpúr.1tq.
'!2,
K l'li. èqúl rzt'ì.a no') eì:reqr.q.xìtoè Àíy1v ópa !
1't'll. ln ,t!,-p.ù. orqv r'a'c1íta oatrrzó., pe1úla.
K PE. \è,, t&.r.o,tca,ì"iy l,épto.-t,tò zaiò | rcrpíEa !
1'lì1. Aèv eòrar rcú'so' 6l$s4 *d., oa oqí6et t*i'l'e,
l(PE. It-ì1v eùrr; ! Aè paù zdvaw rù VdYléVdtó' 6ov"
I'EI. Gì-pott,.tùt
XaíO1xe'î, à.t:ífiew, yart àvcwyQc ètú; 930
K l'lì . "fJ ! ,rtd ú8za oov néelu, o'ri.c,d.Trpe< oov aplleg ,-
'l'í
TEL y.ort Tà. zo.ù' tl1:, poípaq,oou
":pozrígtet<i
à,t,r zoi.a. r.óce.'t^l
a I
K l'll. lóaarvE' xa.\ or4 atbpd'
8 EYPINIAOY

pfv {c rù }'.ó1v roú'ea.


TEI. Mè ra,oarrv{q
va x.úp.atàù,.xo;- AÈvr,.leívorèytorò ooógro..
KPE. Tí 0à uoù xavl<,1Tà narSi0ù poù oxo,cótqc;
TEI. Ir' aùrà ù< ppowíoawdiior. '81ò 0à nri rò ld1o.
KPE. K' f1ougopùndl; négter, èp.évaxai îoù Troúlrou;
"TEI. Xoo'rà uè ptor{c' x'éTyeoator'o ìpép.o
,toú'tóyov.flpdnertoùrog ara Aa)ró.1tw.,
noù é 8pcírovtaqelrav, tlc 1flc t, g(ttpa.,
otlc Aípx1ctà vepàgpovpóc,, w 7,hq, 940
ogayp.é:ro<,
6rl TI tò a.fp.aric 0cvfis cou,
0uofa1là tàv nalró, oròv KtíAproèvd,vlla,
Oupò.uoù"4p1, noù vp.opd.etob qóvc
roù Apdxovtanoù gúrcoroedn'rà Tgdrpa.
'Apr1
Kàvovqaqmúra, o{tpyayo ,rbv
O&yerc.Kaí, à.v'ràXópa trd61 ùv0pónou
xapnòyù. oòv xagicó,x' aípa yù. ab a.l,go.,
Od1eteeùvolxì1'rì1 fì1 roù 61ó.Xva
ypuoorepxégatra odg elle pldler,-
,coùq,lrdproó<.Kz ù.r,' rb yévo4roú'conpércet
vròcvà reîúla, ror) dn' tà ìóvqr,a
xtnozoq,
'roùApdxavtat?d.îtet,.Kr rinò tò yévoq gbo
ró )ìnapróv é8o où g.aqàaop.vrloxers
t*épr.o1,"xaià.r.òltrilva xal &nòzúp1,
xai oi yrcl oau. Mà toù Aípova ó yÍgr,o6elvar
gpóryw1c 1à t! ogayi rou. Aùtòq ALvelvar
leútepoqr'l't' xt,&v a'èvÈ."reae
àxdplc
oÈ vugrxòxpe66&,or, éyet 6p.a<raly,
Mù roúroc,,aoù elv' à.onéìr.oro rouicÍpr
OOIND:AI 47

ú' dùîùv aò-otì1 1ópa, oàv neOdvq,


Tlv aatpíEa.Kaì 0ù x.dptrg
1ì,uzóver
'ASpacco 'Apleftec
orbv nrxpòxaì ctoùg
tb lupropd, 7t1to'roo,< 1taúpoylLpo
-
arù.p,irw rovq, 1pw{v80futl 0ri6a !
IleÍpetòv ÉvavAa'toù; AubÌavúro6,
xa.i aíl,eeii ,cAaarSl oou { rì1v aatpíAa.
'0,t1
el,ravú,nòpéva, rbyer.
(>"tr"*ópI
"?o.)TO,6a
pnpó<,xdpl p.ov, otò onírt,l*r dnoroqté7gvr1
Aouleúerfiupot.dvî.,(rl, 'y.ap'é^to4!
"Av trlp xai ,roù6rfr xaxà olpdara,
xaxà6.Jlve,rar a'aùroùq roù pavtaúar.
M'
ro0 (lîoùva, .roùcOecùe
2gpr1op,où6 (r1prévar.
Xarreóelrav p"óvoà Oot6ogctoùgav0,oónou;
-roù xavévdàà go6atar!
lplopor)e và Alv1,
(Knù 9eó1et ó tuglò5 prÍwq6, ènxoupnóvîdi rò 1épt otòv ópo

iop. "n Kpéov,ca,"t


l,l#ff?i a\a painivraq
'uàió1a oauI K' è1téva,
6"yrr\r1óteg4
'tEo1túla
P' éntaoe...
KPE. Kaì tí và nii xcvdvaq; ozo
"Ooo"pà,rà Arrctpou ló1a, gavepó'var :-
IIod ca té.coraougopct8è otcívtoéyó,
tò yó pou và nporgépor oga1pÉvoodlv nóIq.
Orlócauq ! xap8ràtoù xa0evòg àvOpócou'
8È0,Í8rvenaveiqvà ogrilouv ,rb aaràí ,rou!
, Mìì p.A6lop1o11,ítcorcí,cà.réxrd 1*ortoratéver !
48 EYPIIIIAOY

Ma arac pou,-rà óV,y.aypóvr.ap.d4rc-í.1pat 7.7i,--.-


!,rottLo4vci ire0dvor,,ri_caatpíacg cticrn: t
Mct, è).a,naraí p.ou.npìv:ò Fú0î 6loq ó xóouo3,
:ó uavroìóiorl 'ror)q7p.4rpaì.tq à.gíycvra<
rùvépcv,s..,i^,,arb ro.yú..zco ànò àò0e 980
arceúovraq.fratì 0rÌ tà nfl ari< àp7è;
tai oraù ttpa,caú toì.ti itcóno't', úy.a rui..a
,sri< èsra tópteq xai oaoù:'l,,oya1cú:, aùú<.
l(aí, àv npoqrd.oovue,ei.reilà oéva c<o.tr,pía.
u'à,v ríorrr ueív1c, ,:6í1zd.1ttI -0d ,rÈ.tzo;tí..ow,
iIEN. Kaì noú vci gúior ; aÈ.tuú y:ipd., ;otóvz qíi,c i
KPE. Mú, 6oo pr.cxpú.rep'àrò AA anopei vi c.rúo'q:,.
IÍEN. lt'rc:ó \rq,rva poù nfl; èeú, x'àid.r và ngilo.
K PE. Tcù_<AaAocùcrà i)ra6ii;.-
NIEN. lloù và cÍd..Lù.;o.i!.:t ;
KPE. X"l yt t43 Alroiíaq.
[IEN. Ka.i xEi0Ercú vri ;ar,r :
l(ltE. Xtà 7óua :à F)s:;î,3(d:rxa.
MEN. ):or); irpo,); :c::0,.r:
li; Jt'ràtóvrig;
K l'8. t"ò 67tr.e<.
MEN. liai ànb xei ;oú ieú:.co:
KPE. ,I':iv eùzi .r:ù0:où.
X'IUN. Xg'qpa.ra,
noo0à6por
:
'll1rì.,
Kl'E.
0a coú qi?o Tputrigt.
MEN. lialti lJ;, itarJ:a.
K t'H. Lpógc rópa..
MEN. Md vei. ,riv aùra)ipo1 ccu.
iDOINI>>AI 49
'Ioxdc'r1
oàv núro xai yar.gerípa, 'uì1v ié1to,
;o') rpóta rbr xópgo ,cyq púldla,'ul p.civva
oàr éyata,ll, ùnégewd6pga'róc,0à gú1,r
ìt aóoa Ti (orri prou.
KPE. Mà Èìa, uipe i'pó1to I
'Anò .Eòv
oéva íaroà< pì., ép0r,1tà è1tróEn.
(Kal geúyer g,darttòg dfà Ae!(dt 7,.òrtù ,pépTl y,pilltxtt arò Mevaslé4. Kal
roito6, xitotrzq riùe únp|ver péct q\ò nù,írt, f,tv*'ltpLlet
d,péoro;rzi Àé.-erctlg Tuvaùae;.j

MEI'{. fuvaixeq ! - toù na'cépo.pov oò gó6c


rí tata noù tòv !6ya'1,e, uè ).ríira
iqat'óv'caq tov, o\ore và tetÚXor 1000

ail'cù.raù 0é).to! - aot) uÈ [evrteúer,'


'tra).ówaq rlv xaìopoeprà.rtlc yópa'c,
zal nég'tzt oè Aer).ía! Xulc'rpaptéva
oro $pol -,p.' àcuyóparo o'ey.évd,
rooàó'c1c,và .yívto é.iò t'{c rarcíEac,,
'81ó,
:roù p' é1erTÉvvlpévo. vci lAqte,
0àgú'1or vù. qtiot't tì1v naltteía,
itaì d1v'.fuXl 0à àóxto, vri ae0cívt'r
'rà
1rà 1ópa roùto. Oú'ver.v'cpor.f1Pou,-
cí leútepor ànò toù< 7p1zy'oú.<,ru ù:túyxrl
rco')Eèv tor)q aópverànà Oeoú,o'c11tévoz
àírtra adlv à,oníEa,và p.i1vrlproùvtar
ànÒ ea')q n'1p1ouq
và oxo<loîoúv, ù,rcóElo
yr,à.yúpn'tf'1c îaÍgíàa,q nole póvtaq' 1010

z' èyó, rcarépaxr ààepgcú tc1aEót"r1<,


xaì toù Erxoù pou 'tórov, èl,a ù'x' rìtA62a
50 EYPIIhOY

và gú1oroà Aerldg,xr 6rou u.à.t \ípo


và Aellvoupar&*avrpoq,. -'O,
Fù rò Aía
,e6ttA,orpott,ltclròv alpoadqv 'Apq,
noù toùC }rago(tq,, noù &nò ti1 yl gurpóoav,
-
xoùq,éto1re ari1A,fipaw,!r'r, A'gévoec,l.
zz
9er11ro' &p.a arailo- orilv drpriv- d*prl,
oti6 nolepiccpeq,,c1ú\oulLa;rriaà rdvou
od1 pelavó6a0qonllrà ,roùàpdxou,
èxeî;or) ó pówqc Étorxevépprivera,
xai ),eurepóvor d1v catpíEa.-Tà alna. 1020
Kal ndorvà 8óoor pè .rò 0cúvcrdpou
aópa odlv nólq, 8róì,ou,ttno.tévto,
xcl 0à 1truróoor &n' ,sà Servàoì1'pipa.
frarì xa0évatóra Aúva,rar&pu r'ligrtr
xa)ú, xa\ ,cb èp1arcfi,xal o,uì1v
natglàa
rorvbrò :tdpq, ougopbq nepvóvraq
ll1ótepeg 'r'.ú,gà eútu1oùvol 1ópec.
(Kal geúTer ùpwrcpd, *eprl9avo6, Ípò€ ròv ipotxó 6r(afió îou,)

(ltpoeri.)

XOP. "Hp0ec , S,?ltc,gtepogópa,-


ó [eló7epa îì€ fì<
'EXràvaq
xal tflc otò'r "$.8q!-
róv KaSpeíor tpúly1a1a' 1o8o
rolwer€,topw1, rtolúvaxgtlr,
0epròrul îdp0év4,
zépac,no)',eu;óaapo I
Mè grepóvrivepo(rÍlq
OOINI>>AI ól

*dl p' Al.EóvuXd ópogriT{c


noù An' ,ul 1ópa r\ lqxaía
toùc vror)giipualeq àvúepat
g.' àxr0dprototgaloúAr
xal p' àgavloltoúxasúpa
oaì1vnatplEa ptoa'va Egepveq, 1010
égepve< coù gdrouorl.
F Kaì govrùqr.où.odnpale
Gòú'td.,c"rr'toùg 0eoù;ota),p'évoq.
Mupoìd'yra&.rb pryépe<,
pupoldla ànà nap0évec
iveo,uÉva(avrà o*í'tta-'
oúOpr1vo ,cbxltdpa, xldpa,
oú0pr1vo rò póyo, Pó110v
rÍtrtr0s riliov €oxov\e
pè d1 oeqà odlv ndlrl:
Kal EÍrav 6poro6pè ppovtì1
'rovc,
6 ù.yòqx' ol ooe,tayp.ol
àc' ,ul 7gópaxtrotcv dvtpa cùv ùgrl:vtle
\ ragîé,ra{ gteportrl.
('AvuoYgogri.)

-K' f pOeàpyórega,oratrpévoq
pÈ roo llú0roucoùq1plcpoú6,
ó &Voeo<,0181rcoàac
cd ft torlwl ròv 016clov,-
.y.apit.
úre, ytlpocúcrepa.
frasì ó |,óìrtoc,'raíptale
pè eì1 pcivvarav xd:róyapo
EYPINIAOY
^iú'p.a,vv,4gópo< \
àn'rà alví1p.ard oàv ì,pîe,
irai :iv nó),1 pólerle.
I(aì tf téptet orà aípa,ca,
pí7.tovoac eoùq.10úqoov, ó p.dúpoq,,
p.èxa'túpeca'&ygra p.dryr1.
Nà lapoú;re,có! và 26apoùg.e !-
nor) éApape1aàtì1v aa,cp{,àa
odi 0avr1,cov, àg'il,towaq
0privous xaì aappar)sodv Kpéoúra,
1rù và xúpq vx'r,gópd
tà xierAràîÌq .l.i-caù ègrúnvpya.
"Etor pdvve;,tdp.acoe,&,pnore,
v&úaore xaì,óv aalatóv,
ci llalìdàa rilanluív1,-
noù tò góvo èoù xatópîiomq
roù Apcíxou pè ),r0dpr,
cùv raptsvpe6roo Kdàp.ou
tà gpévanò Épyoxeîvo'
xr' troz p'ripnaypor)q,c,ci1ytipa ,coúr1 'yoíprfie
Sarpovoota).pév1'Òppi. 108G
M E P O ET

'EvQ reprpével sp*pò6 orò nzÌ''irt XOP0! t6v IIAPAENQII' Épletwt


"
ù*' ùpurepù. gvac Éppaîopévo6 p1vr1r{6 [AIIE/IOX]

Alf . "& ùn' rb ra'i,ó'ul. ÍoLóaEiv' a.Lrtoùcric îó?îe<;


'AvoíEse, 'Ioxrlc'cn
d'teíl'Eeó[to "rlv !-"]ir lavà
nrÍle !-Tóoq ópa !-Mrù é67a*tú, xo61a;v'au6*é\o
Ío;í{ Toù OtàfaoAa, 7-rà}avle ù'ofio'nai
'cà,x),tp.ata:(4i îoÙ xalpcÙ rà 0prlvoló1rd.
'II npoíxhet à:nò úi Ùipa toir tivollet*l'
IOKAXTII

IOK. "Ay, àtg,.6é rlou! du?opùpoú ip0ec và gép1ig !


'Eteoxl{g, príAl(ec
Dxotó0nzeé îoù îrdvîút
'là
nidr oclv &qríEc-rov èoú, àp'nólvovtac pdll
cóv óltpriv ! Kai oàv rí'1F,ec, và g'aÙtflc xawoó1rc1,
Inotó0qxe; (î 'rò ftdi8í *ou ; Míl1aé pou! 1090
Aff. Zî-frlu npo*úrer$-và oè p1cíìorrirlò 'cò9ó6o'
IOK. Kaì riós eì'rarrprlúpoaà àp'cú.nvp1a *riorpa;
'H
Aff. E'céìÀowrat&rap'ra, 1ópa 8àv natri0qxe'
'Ap1el'u*a
IOK, Mà xrvTuvé,l.,av &n' t' xofia,?to'i
'uóv 'Ap1c
AIf . IIapù tpí14 và nfl<. Mà KaSpeíov é
nlpe tàndvoupnpòcctb Muxlvalo r'o\rú?''
'é'tanéc,pau'
lOK. frà tà 0eó, 1tà ràv floluveíxr1
'Axópa
'cínoz'ùv iépîc. Kai'i:' aù'iòpà pé)'er!
ptrénercò9òq;
51 EYPTNMOY
Aff. Eoù(fl, óq tì1v óga,rb levytpt
ròv tdlvtov.
IOK. "Q, xa\ópoqoc vdsat! Kai ntb6, uoo
1úpo nuploxierop.évorr'r6v'Ap1eí<ov où.oxépr,
'ttro*poúoate; fléq *av, -.rò
/po rug),à
péoa cr\ eníft, ta rpé[ol và ròv eúgpd.rc,r
noù ytrrlrtooe nù. ó rórcql
AIl. "Apa .coúKpíovta é
1ròqîor) 1à ròv róno rou
riéOave 0úp,a, ocr1p.é'toq,
otlv rÍxpr1
róv aúp1orv,pà paupdEeto ona0i éxo{a
-cà ),arp.dÍoù, - oorfipr.oorlv nazpíAa,-
idlouq è9càocì6 é.grànópre<p.oípa.ae
xai ).oXa7oùg napútalev ó 1óq oov,
1roop.évot",rù.
gulélouv ùr'. o' A.pleh txo
itovcd.pzar,ròlnnr,xào,ròInmxb à1vúvria,
' 'roùqne(oùeorà *ovaópw àyvúvazar 1110
lhilopa
pL rtppa,caporl0ercvà gépvouv ónou
'llvîúv€uE,cbxúo,cgo.Kr
dr' rà óp0rítlrqìa
prpoorí$v. lavayvaw eúovgeú.o xéV,
'Aplelarv
róv noù xaréírpe òn' ràv Teuprlod,
pÈ àptíg.ovù (uyóv1 à.nòróv qàgo
orpà oril; A6pa<r\c Kaapeía; eà yrlopara.
Kaì à1otro1oúoav odlarlle q, rlcnare<,
àtrò *eívouqàvrú1;.,dxr àa' rà ndorpa 1r,a,q,.
K' ègepenp6,ro6ó Ilap0evoaatoq
îAì,),dr wv-*í1yc,oa, éldpOeg rig ,loalAecîoug-
otig Nrjtoteg rcópre1;é 1àq xuvlldpag r72o
ptwaq, orl pdoq o,tb oxovtúy rov éyo,t,taq
'Ara'Àdwr1
póprag.a yovtxó,rì1v
OOINI>>AI óó

và pí1vqxritc,nè róla y.ax,1órv7a


rbv Atrt'r),b ròv xón20.Kaì orìq nópîec
'Apgrcipcoq,
roú llpolrov ó F,i't1;qq r'gó6arte,ó
gép'rovra<acivouorà &.gp.arà. ogayd'gr,a,

na'gà.ae1*vú,ùlro1púgwra. K' è7yórat


'Inrop.éAov.rac
ó ùgévrry,ó or.it'Q7rlya
}vpóaog,ca, pè 1víg,rpa, oeil péo1
ot'o oxov'cd.y,,ròv"Ap1otàv roluóplg.aro,
ror) lotíplove pÈ prÍrla r).ouprcpéva,-
aù,pó:t*ar"cù xor,roútat,dlla x),Eívovraq
pÈ 'rì1vàvaroil ròv àtrpav, n &'ir'ìd 1181
p,àtb paríleg.t aovi, 6r.i'i,q úo,cega,
ctò oxo,ctilpó:"ov, p.né7eoaxa.lcú el\a.
'[uAéa6, 'Op-oìtoi'Ee<
Kr é arìq róp.cec1tac,,
c sqa elye àt,i},.o.,llov.rapraùàepp"dtr
'rpauîvraqotlv ùoníaatou, g.' ùvó.cyovpn
rI X,úq' xo.i r.'ó Tigzù Aelí tou,
Tnúvac llpop'.10ia< Aaulò àvax,oci.ra1e
w z,!,!n tiv ndl1. Kal otic Kprlvaîeq
róp'cei,tàv "Apq ó flotruveíxryoou Égepve'
zai orót'to1tdc,rùcalacrou of lloarrÍAeg
go3ile<loplondSapet,twprorSt ave,
pè telvrxà o'cgr.grripza'ùró tà p.ém,,
itti'cioàtsb.uò1ecorl),t,oàv tor)qnúxlorve 114r
riq Nt1ze, nor)0appoùrec xal ì,uooorJoav.
Kr daà ,ràv "Apr1óyr lr1ótepo d'a:r.l.dy,co.
otì1 prrÍX1,é Kanavéaq, oql.,ù. o,tlq tópreq,
'Hr,éyapo.c
ú1c à?tElu.Ler\ púpdwu.
ffi EYPIfIIAOY

Kai 1í1avrc,6 gftpa îi< .fî<, oca lóy.t'l.r,a


,coùotov-va*oú zou ùrcrivovra òtooíàegu,
orlxorve nd.o'e;oéìó6olo o.ràv cijuo
ao') p.è ).ocrou_:tà !e0epé).u,.rreií.1pta,-
vottt,tud oè Vd.; rb xdcrpo tí 0à nc{fu.
'é6àaue.
Kai cri< icóprei e,ar ó " Làpaorol,
p' óXevtg:qéxarò erd,vovraq6to,
''Tàpa;,
o'ri1 (oripagrà tlc rò cxovtd.V.rov,
nor) oiiztove 6,;ù.?rrÍe?ótov ur,pú,coo,-
'Ap7eítov'to.i
rìtàóto. róv crù ca1óvw rou4 1151
oi.àcúrn' riApcilvar triv KaApeírot ,cà.tir.vo.
péa'àn' -Kaì và tàò poo àrí0rye
"o;rnis7;1ouc.
6tov,, o.úroú3,oàv niia vit. ltoqtow,
d'toùghu6epvltei 'ióv ldytov, rà oúvO1pa.-
Kai tpòta g.è aolríprc xai ptyoúpr.a,
pè ogrvtaveí gaxcóovcr,eq Xftv1rròt*dltle,
yè zgàrou:;r.àxatpóvra. Kr'ó TuAéac
aépveroorvf -- rtl 1l',ti1qè,pef<v*o,3taptz-
-ì,eítíwe<,
a, iilaa,ta ó y,ói tov' ndr Aavacì
npiv àa' ùtd,pia ilavlcefite pè talrÉi,
tí àp1eÍte :rai pep.ràqàè pí1veo,reóior
6Gi1 rcó?'rec,xe\ot,úre4 xr àioldpqAeq ttol
ópa[oàpdpori, - Kr &gd a\,r xgavyí1zoul
à*oúaave, rcavei6dp1òq,ààv éprerve.
Kaì néorave noiloi pè y.arorpéva
xegú &, a. à.trò pd4 g,npA<a,rò ror.yóxaorpo
0evd6).Enec6olpò :(ouîpou6aì'óvr aq

Triltou vù.!e'|uXdve' iaì pouo:teúave


tì1v !epi1 1is pè ,uìi pcl too o'htó.rov.
ooINl>>AI 67

'A.pxcàttóq, 'A,o1el'lri<,
Ma ó w. é7.r tà';éw1pa
'Ataidv'tYlc, fpói,znaq négret
;i', cà
y.é'td t t\', ró pi ec,,o qur'.a l," p1c'tt cxpd\owa<
*xai Er:tétrira!, - tò xarcpovà 'yr'pepríoru' 1109
IIà ó ^iràqtoù flooErAóvd,ó fle7,n'l'Úp'awq,
ìr1vóp91 :oÙ Tpsvrarpévou'
Lzo'J1a
rcv &.pa'aón'^i'epo
tfJagr,srò xegà-À'r.
iretóvtag, ày;crovdplùn' -uà.g'nevtévra'
zai :iv tavt)'i, rou xó.'rar q 0pcv6ú'h''aoe,
xai,rt< ?agèc -,art à.tot'c,e't6tv *azxt)'l,ov,
zai.î"îtv xpallú.:'qóa nórE slà1 :no xúi1ca
,rtò ai.V-a'aa\.{6v1avb:. ntù aà ppvcter
rícus trry za't'oàótairl ptlrépd rov,
rì1v rdpl toù }Iarvdtrou.__Kai càv eiEe
'lz'rtovoave,
tìg roprel îcùrs;' tò; ;taìà
,tov ài,\où, x' Èiò à:t)'ou0oÙra.
-,cú€"nteg ",,r,ó.,
'loù< 6ùv1?óoov<
tov,
Kai piénor ràv Tuìia z.ai
noiioùc- noìioús' ;iq Ai;t,r),íìsqtrd17ec 1l8o
.{,,4ia, ó; rir. lróttta 'lùv núp1tov,vù píyvouve'
nor) geúia're oi.àz*oí paq úin' ti', ù.xpe4
tóv p.itevtevrót' :,pe'tratot.I!Id, aàv xuvr11é;,
'zai rioto
ó ^1ú3 cov co')q oup.p-ú{ole,
o'roù-:túr'1oug 'taù'. ra7'ha\E' - Tàv itívluva
oa à,.óio.y't ùr.i" ttit atiq ritr).eqîdp'teq
;ró
Eeqé7-a'p.2.Kr ó Kar:audag, nò; và ;b
't
,cí r3qoaeiyeI Tpa(toùoEg.Ípó<' k?d'c6\1a'a
gr,ù.qo'*ti't'dq úa:l?a^eíV.da r a o'*aì'6par a'
zairò nar'véq'.1r..'. * oú're!
9pr7'li19Ió14
.loù r\fa 0o. zr,l i',:ttr-06t, óC tàxpdaupla
"58 EYPIIIIAOY

! "Erpa(e roù:ud,,
zò z,ítgo và p.ì1vncip11 1tg0
t r, ùvzúp.aterpoídpero<oirapgdlorve,
zri-,ov ùtcbrò oxoutú12.tò xoppí 'rov
a.ryrló0ovta6, nor)Apaoxeloúoe t à.lvo t a
ttdríyta,ca, orlc axdìa_<ù. EcxúVa.,
Kal vú, toú xri,t,tccu .tù,ategd;waadpvc.ye,-
pà tovè;tporler p' àtrcore'À.éuò Líaq.
xai ppdvrrlfe'1,^iíg, xoì rgóy.alo.v ó).u.
zr ànà .ciqordle,. t*ópi'c,tdrù. xo1l.u.à1n1eu
ogetrovcrí1ta\: ,6qaí.yd,,tov orb a6:pa,
otàv "Olup.not xópl, xal oùv eart'lEíova
tòv zú;tlo o,cptgoy,SVoar tà yegw
*ai. rà, rót,.a, xai ytiy.ovneprglóyroro6 1200
cégrervexpóc.Kl ó "Aàpaaco-.,xagòq elàe
,cbL,ío.o,tù"oxípzÒyrVó,n\pe :rai xàI,se
.rdrv'Apyerttbt ,càs*épr. ólor àn' róv rpago.
K' ai Arxoípa( ccile, aelròoàv E[$ave
clpcitr ùrb rb d,ía, 7o,.y.i1rs't6'À"ot,
;e(ol xr àpafoApdpor,rtto,.t rttppato.,
xal c,tà.rap.noúp,.a 'Ap1eíorv
aíco. rf.t
o'taupbtav ra xoytúew, xai y.a{i {1p0aw
,tà xdy.à.6'),,a: qxo,cótovtav xai régtav
21r,aùn' ú4.tlta, tai qoyoi n1tcúoa.,re
u ùEóweorùlótza, xai crà xovod.pta
xovgd.pw,riq aépa,6trc pa_(irartdf-ov.uav. -
"Eror paoSícaFa,óa tlv 6pa ,rcúv1, rzro
tò .iryéguop.dróv núpy<,rv.M' à.r xalcirupl
9à.vo.r.
t1 y6ca &xóp.a,-araù Oeoúrò yépl
fratl xci ,cúpaz'tx,,tcq,Oeòg
rìv éooroe.
OOINII>AI ó9

X0P. Ka.trbvri vrx{;' F' riill póp'1&v é1ouv


oi Oeoìnrò xa'ì.í1,'tó'ce,é1ò xaìdtup !
IOK. Kalà x' cileoi rà gépave x't
"úX,tt'
.iwri r' oi 1el pou \oú't, x' ftXópo 1trrlroce.
Qaíve.,ar',6 Kgéaroa1àntí),a'.[.,e, ó paúpoq'
roù 'ydg.ou p.outb ap[paxaì tcù OiAÍnoAa'
atepri0lxetò yò-1acà orb't'tótto, l22o
líxpa aròv ífro !-Mà td).e Elpioou pa:
rí ìèv và 'tó.1tovv útga tà nelàrcipouI
Aff . TdlÌa, dgnaém' x' éyer.q tú11 óa 'rópa!
IOK. T' eìneq; vùoí1ro; oè'irr,'!ía noù p' é6aleq!
Afl. Kr rillo co0elq,aoù iirlrooav 6i.^p,óloov,-
IOK. Nà;toúcortaì'cùrí'l'owa, àv x'alotuló.
(Kel, tòv ruotver rÌcò tò 1épr.)

AII. "Aoa pe' Eí1c'r;-"apaotúrn é 1óg oov, -


IOK. I{d.'ct x'1ú6etq*dxó, eai xpa'cQ.cy,vltr.xó'
ATL KT
iOK. [Iap' àv g.oDgúinlc rtbv ai0épc geúiov'uaq! tzao
Afl. Tí àÈ g.' ùo1u'eq, d7 ! y.è 7apd.c)tóyr.a
và gú'yro,napà p'rivlpa và' n6 xo.xó;
"Avap.a oi.1toí oov 'pe\ér1oa't i'p^1a.,
và 1tun10oùv à.nbú.cxép'. f,éyapa,
'Ap1af'req
;r.q.iì 6\ova toùg xal I(a8p.e{ou6
).ó1c elnave lrÍ?o,trú., - toù vù pr.ì1véoove !
'Eceoxllq
Kr é àgX,I é.xave,ot'bt nitplo

f'4iù ct1pr.Évoq,rai oà.oréy npó*a\e


vci xcívouv^i1auyía1à vri z1pr1!1i'
t' ei-e n'O rl-< Xó?aq r\c'ErrldAa< orpdrryoí,
60 DYPIMAoY

aor) ifg0aTa à-ò, tò, Aavaóv cî r7i,s;c'., 12{lr


zaì iaÈ'uoù Ka$pou, y.ì,v lcàeúetz dì',.xt.
fi i<oí1tag, p.ipe ya zù lleluveíx'4'
'E.,'ò ()r"t,a'tòv
pípe .;r, péva, *|vtvta
cè pdq va gí\a, mi y.L ù ì'v.ó ltcv
0a zioóca túpp.o.',a'
ùl'épg" y.c,ta.X.óc
tt àv tri, :xo,ó)t@, póvo< éEO prévo,
o' aù;dv 0t';a?aìóri'o
p' àv vrz10d.r,
tò 0póvo.Kaì oeî<, .6, fi1uva ù.g'i,'tovta<,
''1,upvdte nîv rauíàa ta,: ;tú,:à "-\.9','c:,
aí7or; Èào 1, \îr'r, ca.c,tit.7ú',ite.
Kaì eó Xnac'còv ;à tli0os, ;'oì.té7cvt néoe,.
texpoí,n,,a ?iúrov\,1., -Téro,.a ),riira píi1re. t'.ti'o
Kr ò.,,ró3oou ó flo),uveíz'qe,ùr' ;às'*é'-t
-i,ó^r,t.
p,éea al8cóv'lac,,':a toù naí'te'le,
'Ag','ette-<
t.r, ótot, ,pa\í rov oi ùt a^xàlav,
n ó ia.bc,róv Kaageíov, irati ì,íu,a rà è.xp,.'1or.
Kai xcípravey.' o.ùza rnrvàè3 tal óp'*bel
roù: .t,cad..l(n;. ,; 5e.yxa0ipcw tégazpo..
'ó),.a
Kai v'rúvs.v tu. =ò xo31.r.i1.rèra 6n)'d
rà 6-tó'y-atr.a2i. $ì.at=ci tc! yí7cv Oì.ì,ir.càa
g},ot à.p,pató.rav, '!rir )r:ap'lóv oî. :r.a'A'l,roL
ròv úpyo aào tic "íÌc, 'rbv dìlov oi xo,eoèq
,coù "Apiou<' xaì oi Duà qlta$iyanE- ie6ív'teq I -
xa\ yp6t1ta,àÈuàllcilave, Spuuóvovta< 1200
ó évag oròv diiov sà /,ov'ta?td,va rt)al.cuv, ..
.'Kr c{ìlo< àl},où0e p1aívovraq oí.oí't,oz,
pè ió1ra. co')c Ttaparóvav xai ì.aì,0úrave
réror,a'.- nXtò 'y"é7toov eìvar, floluvaíxri,
OOINI:>AI 61
,EoúAíd.và a.rti61lg,vrlilgdpoí,et8c,rì,0,
.l,al ìóEaotò "Ap1o; và.yagítne.u - Kr dì,lor
'Eteorirl
oràv : - oTópa udq elcat ò únéppayoc
rtls ytípa3, xal r{C víxî< .tbo,cegttr.
:na{p,lsy1rl.
oú, xpa*Íq rà ox\nnpa,> -Té.cotd
prlaúoavxaì orì1 prill .ror)qrigdppr(av,
Kai ogúlaveùpvta oi p.tiv,cec, zr,à^ivavrn
ariq goùaxe., róv ú1póv, cnToúcavr\cgorrrdc tzzo
,uàgoúvtorg.a, rò txdsr,uo,*6 g'),,ó1aq
' îi 7).6ooa,nor)àralà àeí1ver pavtdVorîo,,*
víxr1cor;pcíEla, y-a xai notó:0à, -
y,,j,on.
M' àv é7.Tq xcprà Eúvapq,'tó1wcoga.
apcipe,ùn' ,uògprXròt ùyíra
xai lóp.r.ta,,
g.rióErre
;ù. nz,tàuicou, ;c:eiv'ó xívruvo;
pelciìo<, và pr.ì1 -,ù.
1í.rouv pTaíetd
1r.deévaArÍrpua go6e7ú,nor)oriy,epc
.uà8ucíoou ra\,.rycúpw!
0à o.rep1Ofrc
(Kalgsri1cr, éve d 'Iaxd,otq ne?tapopn Ave6tlver îù, Tponú d,ra',
govif,ovr16 :)

I0K. "Ela, rarEí pov,l6y' 'Avrr.iclv4


ircu, òr' ró orh,.l
(Krt éreùi ci,pTEiyù, FTì1fl xópr1)

AÈ ooù Elvarróca ya .1opcùc xaì 1à narlvíara


p.à'riqnap0évecr&,oayì,o,còptltxóp.a.4t. laso
Aub ngrita na\1xàgr,a,,
rà Srxci'oou àAeppla,
ror) rpÉ1ouveoù yúpo,ngénervà qoEtúl.il1c,
pà d1 pqtdpa oou, pì1vrilÀ,q),orgapoúve!
62 EYPIIMOY

Ilpo6ziver i ANTIIONS ènò tò mìdtr.


'41,
ANT. púwa pou, pdvvoú).dI rl'l,ayrúpeq nú)e
ponqc 1à toùq Arxorl<oou p,npootàcrb raì'úr,. ;
IOK. [Id,re,xópqpou, cdv' sàAépgra oou!
ANT. llóq'ud etnec;
ICIK. oi Audtouq, tt'cpac1t'd.v'cpe,
0à 1.ruar10oùv
'OrpÉva
ANT. t
ú )'éq,,p"q'cépa;
'0p
IOK. lluxà ló14 !-"Eia, x,tip.e.
ANT. [Ioo; 0à grlyoupeùr' rb o'rkrl
IOK. lzù rà,oxÉy'
ANT. NtpÉnoupat'uòv xdry,o. lzeo
lOK. "H v'upoalp&c ).eínerpdvo!
ANT. Kal tf 0à xdpr.oré'yó ;
IOK. 8à grltóo11et&Aépgra.
ANT. Kal nós prycépa;
IOK. Ma(l pou và eoùsapocaéoqc.
ANT. lldpe, .rò Spdpo8et[eFou' xr &q pìv riploùp.e.
(Kat tuLtystcl 6rto6-drog pè tèv néc),o t16, rèrcoloo0rjoq îi pIîéPc')

IOK. BrcÍoou,xóg11tov,prdoou'lrati npìvt{c pdplc


àvtoùrqnpogrtotoaoùíTsoúipbu,c'còodlg{ (orl'pou!
M'àv AÈvnpoxdp"rla,,t6ú6d.p.r
! naì où ne0aívet6,
p'aùtoùqvexpoùg
r'è1ò vexpì1 0à.néoo y&1toul.
(Kct gsrllct pè tr)v 'Avrt1óv1, ù1w*pú.)

(XrqoeÍ.)
'A
XOP. ! òlpévave,òtp.évat
nóc poDtpép.erf1xapErd,nó6 g.aO
tgÉpr.er
&n gpírc1,
"uì1 13oo
xaì néc Aépvsrul aúpxa pov
OOINI>XAI. 68

1à cì1 Aó),u pryéga I aupnóvra, I aug,ndvrct


IIoó &.r' .rà ElAupa,céxva,roú ,ctya
tdtrlouvo0 0à paróo11,-
àX, rl ró'rot! d1, rilloípovo, Llaxal fri t -
t&Aepgou tò ).arpó, rd8epgo0rà xopp.í,
rù cxovvú, tù. oxavttpw ,cpvnóvraq, i
"AX, t Fdú?1,{ papudpoprl
{ó,
notó xovgúg ù,*' rù, auà orororpévo0à itld{r,r ;

( Awrorgog{.}
-'AX, àtrìof oou, àiio0, 1ópa !
Tà 0eprà,rà Srrl.dprza,ol gó,twoeq, @péve(,
pè xov'cúpwp.oqúlowaq, 1811
0à atpo6pé[ouvrò 16p,a, reapéva xovgúpw.
Kaxopí(otor'nor) {p0a,retrdtra
oà oxoaòpovop,dlo! -
Bap6apdgtovrl èyó, aolurréwyro pó1yo,
oroùqvercpoù; caqtàrcó,0à OprlvrlaopÈ adrpùa,
Nd "iq, f1 polpaeoúgó,tov orpóver...
tò góa îoùîo 0ù xpívr,1'ó,t
g,d).),etat...
Maúpr1polpat ogot| riaò ndpq Kauipea!- 18re
(M* Pléftavrz6 tór KPEONIA roù ép1eto dré àaEtd,
dif,pdro0È cor)g Opdroug,)

Mà tbv Kpéovcd,è46 rdpa orb ra),ó.a, ocu0pconòq


p) é-ro .rà.pyerar, xr,i6 atirliorr ùpyto po1y1t,i.
'O1, ,r(,rù 1t"é,ta
KPE. x.úp.u! ,r{ vù nportor},tí.fr,r,
oi1 ltolpa pou i rilv noì,,vcela,aoù orfwago
tlp nepr(óvel , oé.Ìoto,lcl otbv "AAr1
tlv ra[r8eúerpéa.'Èa' tòv 'A1épowa!
64 EYPIIIAOY

Kr o lrdq y.ov tcó.er,, rÉOave1à q yipa,


v.t étopa nlpe àv.rpeltog,évo, g,àruxpò
a' èp.ha, rcù vri, rosca.,aùraopayp.é,tov,
àr:' to')< Trpapor)crcú Acúxo't,raorà. yépw gou
tòv nflpa xai rbv égapa.Kaì ozoú\er.
rit rní,ît p.au6ì0, x'é1ò ó .yégoq Epyory"at.
,rì1 'rì1vriAepgri 'loxú,tor,
iprà g.au,tì1v taso
ta nó.oo,7ui và ìoúcr,1xcì 'rò ).eítfava
va p1úl'4 arolrrpdvo,roùnarAroú*aut-
roù rcrààèvelvar! - I'rarì npéneltoùg vexpor)c
,cty.<iv,taq, ónoroq(fl àxóp.u,và Aeí7v.n
ù sé6a<îou dîò 0eòroù xó.ru xóc'pav,
'vat,Kpécv,td,fi
XgP. iDeulcirl riSepgrl sou ùî:' rb r,aÀ.ú,cr.,
'Ava1dv1.
xr, àv,cúy.o. pA oi1 pctvvaT xó?\, rj
KPE. [Ioi'; cè nor,riaú.'r". ovgopú.;-Eeùrdluvé laou.. .
XOP. "Ep.a9enòq oi ytoi l'.16rúve, oi.Auòg,ovd,Xor,
pè rógpa,ravà lruar;00ùve1lri cò 0pdvo.
KPE. Tí ìé-:; x' èyti, vexpogrlóv,uac rò noràípou,
róoo raà.Aàouvégepa ; -_ vù pilv ,rà [épto ts40
;
'Ap'
X0P. ! ààep9ri ,so,,rpa6n1e1ù xet nolllópa,
Kpéovra'xai aipe ,r,étoc, x,r.ù.0appò xr ò à.y6vaq
1ui ti1 (orri, prètà caràrà rou OIEínoAa.
'Otp.Éva.rà
KPE. ! o1púarvcí,tò plénto, éxetvo
,tA nrxgàgtúr,.xai rà npóeolno.loù &v0póaou
roù ÈpleraràA và Faq .rò nfl rí yíverar.
"Oplerar èÀÀo5 AIIEAOX ,iLN' ùpt6a.Qú.

è1ó! rí ìd.yo, ,tl g*avcúravri-od,qnó;


Aff . "Ap.orpoq,
KPE. I6rlaapa! d,ror|Ec cà 1elì1 p.' ritx1p.a.agotc5),01aI
'Ap'.orpoq
Aff . no')gprXtùgdpv'ur
! Eava?to'rd(to' xarct. rSro
OOINI:EA.I tJJ

KPE. Kaì oTù ';repaag.éla


;ri0ri xt à''t'],aùxcga U:
l*,
1n[a i
Aff. ILíve ci 'y.ol ri,< ùAepp4<
ccu, ai 0opeùv: r:rtì rò
Lqoq'
X0P. "QX, tbX!
,peydla ncí01mù p?lv+<t' èpévaxai ati 1ópa !
'O
AI'1'. èreî;, naìci'rra! 1à :o')g ','ror)q
toù OiAincàa,
rà pd,0atenòg rcivsp' íàre,;ouocpé',;-
XOP. lfo') vù àaxpúrouvt' oi.xí';ce<,àv eilav voú.
'Qrp.évaIpapvo}ú'nq,
Kl'8. peldìr1 oucccút
titg,! xaró, ó talaíaopo<, ó àúctu7o;iiró |
Al'f . Kr àv {!e,oecltaì triile ù.'tógara xs.xú. . .
KlB. Kai rri: gr.nopei ànò ccú'cavàvar'rei 1:pctepa: lSco
Aff. IIé0cve| ààepgr1cou uè rc'): ò'rót1; 1-rcú;.
X0P. Irlpte g<ovr1, orlxtiozeuugo).of'
.xa\.arà xegúlr p.dppapo tor)q yrútccv:,;óv Le3tóv!
'lor.úarr1,'tí
KPE. Maú31 tÉtr0<î:ìps t {or1 ccu,
n ó iú1l,ocoou, prLtic )gr1iàc tù aivr'y*a:c! -
Mà ró; 'cóv àubtatrlxapróv {ywe ò oóvo:,
xr ó à1óva6pÈ tùvci0ey.a'looOiòí;oàa;--
;és pou và pó0or.
All-. "Oca pnpoo'là atoù; aúp1ou<

lsvrlxave:tald'ruy"cot| 1ópa,
l,épe<,Aèv eivatyo.xptàaoúxri:.';pct
"a
;ò nepí(orpa,ro') ótra vri p'ir !d,01; t:t?o
;où iívovlar. l{'à90ù tà ;airlxcipra
:cù 1épovOlàí"oup! tà Tilxrva à;la
rà. >,.o7y,,ú,
rsc')'.í,sav ;1ycrv xai etífav
xatay,ea{ictóv irrepltìrv.'lúlóvr
EYPINI^OY

toùc àuòè9pi1oùcxaì Sraloìnoì,epdpy.or,


xa0òc cè à1óva noù Auàno),epdve
pÈ rà xovtcípra.Kai 0orpóvtaqc,c'Agyo<
ó lloluveíx1c é6a),exa,càpeq:
.'O 8éoriorva "Hpa,-Tat' elpar,àrxó6cou
nor)nlpa pÈ cregcivrè1ò d1v :rdpr1
'Aàpdo,cou,
tou xai ri1 .y6pu.rov é.1a olx.uiFou,-
arile' pr.ou
tàv ùàepgóy.ov ttà,ororúoto
zai àtríp"ayo ,cbaépttò àe[í pou
và.alp.aro6ú,lro vr:t4gópot.ù- ùyótLo 1480
ppaíeîoLry.cóno;: tàAépgrw agúlrtrr.
Kaì oÈnollcr)s f1 eù;tritou égepve A<Ízpua,
z' èpprEe ó évaqlo!* patrAqoeàvdlì0.
'Ereo;tll< .rb
Mà ó àóp.atiq llalìríaas
gopóvta; tîl€ aeú01: -
7,puccíorn8ry
.'O xópq ooú Lr.ó.,,àóre g.aqxovcdpt
zal).ívrxop.ètcùro éò-A;à
Xépr
vù g,ariioy.éo' crù or"í$r,droú ààepgoú p.ou,
và oovèogú!,a,coù ipOetì1vnargfàa -
,tu
1laúxouptéùn!' - Kt &ya i1 Arfa'aèppíX.;1,
p'c{11c o1p.dàrgovrxfli, oùvtqyo.\ ig90
Tuppryrr.!<oúì't;iaq, Apdpoot Aud.cou<
xaípvouve qcíecbyù.
7;un10aùve,.
Kai oùv tdnzot ùzovut=4 r&yiro Aórrlc.,
É' ùopo')qo=ù.yl.'e,.apovr.*e1tévc,.,
o1tír,av.
zai r-po(toav
ràxovrúpr,o..pù otàcníAra
g.éoa(apóvav,u dsro"ya
llrrtpoùoe
tò oíàepo.Kr àv é6ieaexaveíîrouc
nó"vovà.a'roùq.yúlepg,rà),).cuvoù
ró v&r,.,
TDOINI>)AI d7

fdpr,rve n,oò<tò orópd ,p.èq't,ó.,,y.r,,


(\r6vtac,và. aò gràar,. lli (ui.tivav
óy.opgaorà aloup.íara róv rioníàarv
'oà, p,ri'tr,a,-y' gi.,sry
rdv{ à.p1òrò àópu.
Kat oú).ale íapogo' 6oovc,coit..|utcú;a.t 1{00
trubrepo,eoù àerlraúoav
1à ror)6 oíìou;,
napd oroùq po,topúyou<.Kai oxouvróvrag
,ó 'E.uecxli6 ptà.nérpa,
ror),ra p{p.a
'coù ég7o.(e,;,tè
tà ;óAr, 6!,a zò p1úiat
'
àn' tù1v à.aríEa'ra.ì pr,Èrà xovró.pt
ròv aétu1e, oàv Eiàeó floìuveíx1;
ocà oítzptonh,11,ì1
xaì gavepóO1.
roú xúpgote tà àópuprer' orì1v xv4$1, -_
zr ù).d),aEEólo tóv Aavaòv tù.,r:t!.nr..
sòv riuo ,tcv elàeànòtb ,póy-,c
Kt &.,p.a
zoù irl'rvtore, pc.{1et p' óppl rrà. c.c.i1g1a
roú llclJveír1 ó rrorrola6org.évog
rì1 tó^iy1, za'i o;oú i(ríàg,ouror)s noìire: il10
ì"ívet"y.apú.p.à ox,d\erèfrr:pàctò
àcjpu.
Kaì g.dvovta_< Eíyti,qrcv,cúpr,,níoro
r,ar et, rr, t cnó'naq y.úpy,ago- zor ptít,i,.
a,;ú\et, xa\ràxóvrrr auà ccil p.éor1
Íoú 6îcA' L'14 V1Xn(úyn\e loa t' iloe,
noù yó.oavex' oi Aud ,rau< Íà. xovrúctq..
Kal îdte ,cù,ora}tù. x'oi àuà govyoótovv,
yúvov,tat, ,tà. oxovoó.pwoy,tyaà. gútacv,t,
xaì xdvouv no),r)odlalo àn' toùg yr,5rcvi,
'Bc.ioxlric,
Kaì ós rò 0uprl0r1ó p.è opótc
'pnd(er oràv vrcjnro rîd),dtpà 1420
îò Adlo
ri8 EYPI11IAOY

:óv Oeroalòv. .3ecsúiovtac,rb'r xóno,


'cb \€,p("í.1s1J6(ìú,
1épvet o'.it ríclo
za),d n pocv'La1pévo<* e ),ayó'tr.o.,
*ai ;ò èe'círov r,óàt àvtn:z'uLovraq
y.ío' ù;,' r\t p.n'4ial '":q onàfl'a
à.1o.)'>'
xt aq tipo. cra rgovtú}la r1't xd.pVfuet.-
Iuizlívovraq a.ì'elr,à, ^iaccéca, ó àó t''.oi,
ttó.Yrovro.cai.ut, r,é7tez ó [Ia].uveír-1t.
Kr, ;' àt'tac, où.v;;r"\;n< xa\ àol,ary'ivoi,
îe'.o'lid.. 7t,p.ov ri, orq.\í, e"rv iàúvel,
u.ì,'t E7-o'naqri' vai.t=c't ciL't rt'oltévo, 1430
($^,'Ì,zt
t
do.7ùe;4t àqna yí,. Ka;tà ;cù
I n=l t l',,avo.o a.ítov;a< ùzóu.o.,
qr>' 0't.t6e?ó rov nío,.u.apactivrag
r)' cralí, --'t't1oc,:ri, pà ó-<'là oui'.tí:2,.
'lireoz'ti,,
roú ttri'6ver, ó Ilaluveíx4;
;..ìt ei.iay tetgívo.,. Koì ,;i" .1,Coy.a &mòvia,C,
z' oî. àvó rou'. àary.wró, réztovt ni'd'-i-ai.úî,,
ì"17u', zavei','.ovi .lù,'ic,ó.p'qt
; q t fur,.
'Aiioí, ^iìr
XOl'. nóta, Olì.írcì'a,0p'4vó oa
àervci! Kai rp tarúpo. ocù ù),1$eíiet,
zalu', ,*oú ca.ívztqt ò leóc'
Al'f . M' iitcve'stipa,
't-,st';ù.oL telvd :!ìt ì.etvn, .-ai 'tîrÚru. -
'lineÍ
;o:.t oi. .ytoi xeq:,íùt l.e'lu7-ohav, 14lo
va, zai rpoc'taívet "q àót'to. coui rl Púvva,
ù.;ò rip zó7'r1r.r, ùn' rà. nóì"t'tt
aetp.év'r1
;7ó\'.t1.o.,rù àtr.,!.:1;. Kr &.1r,a rú etàs
ciity ,zórc 7,.a(ju,!ha. zai tca 1,géto.,
OOINIX:AI (;9
ì
!i ' -.'AX,,
lx.oú(,et rialSrd pcu t 7,cip1.1,pa
àO-nÉpa
I
T
gcrívotpoqApólra. !" - Kai orb xú02 'c'.t,rt
,i
pgpr.év1'Lrít?;d,éx).arie zai Op1voùr:
tòv nol') r.ótro.rcú pu(rcù,polióvla;.
u' àvrt,pa Í; ààep7ì1tuv't:óctstú i'îti i -
'Qlepoxé1tot 'tfic
1túvva',! tir dEép7ra
co') ù.gaúta.;e.;à ^,'ciuc
I"-
lluxrí, ir.oD
Kt àvaoa,gavpo0d.va':r; àn' tà ctiflta l{;0
'Ereozi4c,
leX'5vov.raq ó ò à.9évta3.
t
àxoúerri1 pd,vva,xai à.wvotb 7:.ct
q
u
i rQq ànr0óver,xai otov-iàà p^,,riier,
fl
pà c"dr:uz,-
i
t
p' ùnò tù. púrw. ti,'" t1,.Atiet
oqpdr)r ,ric ù1,i;r;a. Kr ó rir,).cq.\tiytd.
ùxópa, npb; 'ilv ààapqarov or:!.sí
q xa\ ri1 ^ipttirov y.úvta, ó f[oiuv:ix1-<.
xaí, " l67i6ane! n -?,3er - n'*dvva! Èrivexìaic,r,
.rì1vriaepg{,xr-i rò vzxpt
I 1to,tù3!.pcz'
;r' é1rveòr1;pci:'
ut 'l-i't:.t pí'toi'.
9í106,
Mà 0dtfrepe, p.avvcúlazr riàepgrlgrcu.
cè 1ópa ratpwó, xcì ;iv nargíàa
npcrfvirteaor)tlplít:1xe paií pcu. 1{b0
Tóao ùr' tilv nalpr:o1Fru ì.i và :úy"t'r,
* &c,lXara tA 0povc.li' éÀa,àq xlei:r,
rà piégapd g.ourò àrxctov .yéy,
g.rpépa! " - Kai otà, gútw rov uovú7-c;
'rò prÍ(eràncívo.- * "lìXe;: y.ú' cr.ctiàt
ztóta . ! . s - K' ci àu),av:i,ta
pè repr(tóver
dl (1ol lous rlv ci0La !efu11rev.
K' 1 grrivva,réron cugotà.:dv:ìa';.
70 EYPIIIIAOY

tpelil àn' rbv nóvo, à.prd,lu éra, oralí rovq


xai ngú\et go6e,orí' p.io' orb larpó cry
.rò àprnó1ver, xal péc' otà
llua{ i\< Íé.ild,
rioter, vexpí1,-x.' oi Auò o.rlv ù"1xa)rtú :n1c.
Kr òpOòsrwúyrnxe ó labq oè ).d1(Dv
ùpúyq: èp.eîqrò6 ó Arxógg,ou àgévi1c
víx1ce,,-1' oi di),o1, zròq èrelvog, K' etnav
i,o1 oqr6ìt ot oÙ4,r,cparny oú.,: èzelvoz,
nòg éàoza cpòroq ó Iloluveíxqq
*,ì;t *ovraV,ú,-xt aùToí, nò< oùv ae0dvav
v-' oi Auótouq, nou0evàAèvndgrel f1 vlxl.
'Qc 'Avtr1óv1
úoo f1 à.aorpa6ú,car,
néc' ùn' tù.cxépr,,.tt é),ot crit ón),c óppdve.
K' eilav -.à.rcú rav3, ó laàg ;où Kci)uou,
pè trí[r1 qti< ùoníi,e< nl,úr om1p.évot.
'A.pyehr;to
Kai orAv atpató rcù àxóyd
àÈv Eítave pL tàp,pard gpalgévcc,
ldgvcu :r,a0òqy o,.pí1Zape,naveíi,coue
àè p,iatalp, Flà geúlcvtaq rtòv xcíp,no
ctgtoîíya,t, xr d,aà ror)< verpoùq Ttol,ú.V.r
rò aflta Èpgee,Eo1)rcì.ti oógn\ar oi ì,,ó1yec.
K'épetq, xa0ò3 yu.o,5qa.us oll V,itln,-
ci),lor éc.u1vavttiua, tcórero otb L,ía,
zr cíi).orcà.qr,íàw.ù.;' :.,it: vezpcr)q'Ap1erre6
ror) 1Aúvape,ta qri'r ri r,ró xúa,cpo,
'Ava1óvr1
)tdgupa. Kr dlì,or y.è ;lv
-.a onavtgévd leí,.frava ÈAó
oécvou.r,
tà. qà.x)^,ú'Jtouv
oi oílot. Kal otì1
1ópa
,roúîn oí dlive_<, d).).oreùruprpdvar 1490
@OINI>:AI ?I

ppixave, xr ci),l.ol cxccervoi:taì g.aùpor.


XOP. Aè pa6 épyotrat,póvo ùxovc,cà,taú onrnott
.rà Aervcí'
lrari plénoug.exróla
ccb na'l,trt or.p.à.zai ù. ì,,eí,lava.
tóv 'cptóv ne0apy"dvt'rv,co') pè fàrc 0avì1
ròv rpwzórswov "AA1 ùro7rípo.,t.
'Epaerrc
d vexptxfi froltfrút géilor7e6 toò5 verpoù5 îró., àùò oxoropévor
dèelg6v aai rfig'loxi,asr16 dnivo c' &4tdlu *o),ep,.xú.. Kal quvoàerlsr
i ANTIIONH pè yutrvl riiv regzl4, pè rì;v aóp4 luri xcl qolpottd-
èlpwa tù púT ot^u' xzl, fcorl0rcopévr1, òépverz'. 0pryówe6.

ANT. À í1o c, -"ù7vù.oiouponiélouàa y.ú^iou),a


vrí1o ',cpuy.,u,Évd,
où8Èt&va,. na?Iéyac
vîpoîiaìÌq v.axYùàtr otì1v ó{r1 - 1500
zt-,<o ù.x,' rù. pl.é7epa è.toúr.r1-11îo?cti?d.,-
îé?youtl,d.tBtíxp1 oè ).el{.,ava'
z-r dn'rlv :t{p1 rilv t.îófurl ael.ivrd.i,
itJvo dr xgóxrld tl,oútra Fou Íélrla
cè vercóv tto'|:uo,tíva7ro [dEr.-"A1, óIpéva ! -
'f)
floluveíxr1, yevvri0r;xecfAro
rà napavóu.r6ee | - ù).loípovo, 8í,6a y.av I -
. u é 0 u p ó qi o u -
óOup.óg i-óNtt góvoc,orògóto
=ò na),dn rou OiAlnoàa gíytaEe,
'
o' afy.a gpry,oó,o' ai.*d ólÉ0pouxulóvtag.
[lorci và oulx),dtl41 pou ; 15og
;otri lrgo),,ó1a,ceytí.caa ot ù. àú'*cua, ar ù Eú.xp,ta
r-
và xaì,éoo i - &X, naìd'ur, aaldcr! -;rcr) tplàrn),a
';à ov,talp.t,ca roúta xop*tà, tov6a)$t,
pciwc xai lrctJ<, -tà ra yaípe,car! ltpí1la !
rcoit,tò onín. roù Olaínoàa ùnò ypó,rr.arà pripa[e,
EYPINIAOY

ii'1a rbv &ycrpo àyò 'ric àvrigre,orl<


Xqín'cq
e'ixola où tovè VóVcei,
zai ='r, pri^itooaoxózace:,,
ày., raúpa pou, òlPéva !
'Eli4víàa rtzo
Ilard ì,P,iP€"arx,,
'ì!,ó6 cópa ri).',\ogd?dvrq(
àr' tà ègripago rò 7è'to1,
'"taîe't ó'l.ogrfuePa
púoa'ta à*ó tóta xú87,
,tà.t,toú'tacoù xlaíq. épotpq;
'îdry.a
roù no'Àì và :cdtal
,:L Spltto.i a' Élato '.l.,riict,
à. tàapógul).c,
* a x-À,aàt
lJàp0îotoùc óAupg'or1g Pou,
raù ànò púvv'ripocíve'.fa,
n aú'cbvà nu0Pr1vrlr11 ;-
lóto
[Ia,) oà eaúrov; gnlpaup.ar
0p{voxai PuPo).óf,
t-' È.7pnxr ólopdvapl
cepvévtai 'rl (orri Pou,
zàvra 0ù Opr1voio1ó
Tinawo.<pa0Poàdryu !
XL rsordvtà patrirri paEóvta6'và tà cptotopíloi-
r'tal orobaàíEupouc'c\<,p&vaa(où( Fqdroúí,
nor) g.è Ìpé'lavept 'JdIa'
i1 tra o*oru1tévaàadpgra vù.*'entqu
rt< $avq-.e?è<nh11éq; -
OOINI>>AI 73
(ltpégovtcg xpò6 rù npo*'5\ura cpovri(ec)

Xugopcipou I ànb rb oníla aptí6atre,


àe{vovta< tlv Tug).orpdvqv ó{1'
gdp'08o, yegora*épa0tAínoAa, 1540
,sà r'oì,úrq.0ú6ou Xgdvtd,-
roú byt pdvooeà naì'drr, ;rdgax' É(a
6Tò. Pú'Ezrcovt
otòv àépa, tà oxotdAr píg'to'too.c
(ori1tpa6{c p.zxpónon.
M' dxouoec i -iu àv lupogépvqcotilv aùÀi1
rà yeVovrwúcou :ióAtc,i) otà ctpooíEra
e6d.r,papuópotpe
,.et's !
(Kai àwEatver zù *poxu\a,t \tq vù. at\PtEn tòv tuglò n*tép* rr15, róv
OIAItrOAA, naù *po6ttvc'. rin' tò neldtr, neo*areÚovragvà pPi pè îé
pa6òl rb èpópo.\

OIA. Tí p'é61aXe< , tó7't1,g.èpópouc xal Adxpua,


atà góc ùn' tò 0ci).apo'rb axotervdpou,
noùxoítopouv; -6llo p'ànóErtuglà
v&pOtò'.lqtrzgólrîds, -îbv d.gawovii*rov Èpéva
otbv d,rnpovai.Ié?u,-rrvpt'y àa' tòv "A41, 1550
xaì òveípou or.r,à.gtqogivll . . .
ANT. Ilrxpà privlpa tópa 0à )'.ú6'rtr4,trmípa'
'uò
rà. natEú.cou grirqnrà Eà plénouve,
púqEi .p\o,íl;d.ftoù ll.ó.!rdxowd o'uòpa68l,
tò tugtrdnoAonrjSt6tr0 yú'Ezeooú gpcíwr(a,-
&y, narépa pou, ófgr'éva!
OIA. "O1, pÈ rri nd0q g.ou! aùtà và po11ó, và eTevd(or
lpo0 pévet.
pa[itper-c
IIaq ; pè xotú.'goípa, tfrulÈcrin' tòvxdopo
1550
).eí,fave) - #: gtounaràí pou.
ANT. Mrftevà ppíoor,
xaì 1tílreyapàorbxaxòltri và Aeflor,
74 EYPIruAOY

ndpa pè nóvo,|u1ic ooúrò ìé1to : pepù gopttop.Évo6


pè ona0rci,g.àgoruà xeì pè gdvrooeq
*ige<,
- énEoeé Faùpoqaov ìaíp.ovdgctà.1totgaîéwa qov

fùrúva,
d.X, raaépdpou, òrpéva !
0IA. 'Orpé,
-
ANT. (*lxpù, 7epo.7e\únrzs.)
Kaì r'eival toúroz oí orevaflp.oíoovl
0IA. aarardpou!
ANT. "Q, vaí ! oè ouvenlpe hlnr1. -
I
Kr àv tà ,cerpú(v1artppara àxópa lolpówae
.coù"Hì,rou, vri lEfrqcà xoplttù.î6y vexpd)v,
Tupvoùee6
pè ra 6v.ú oou ià. púrral . . .
'H
OIA. ougopdrtlv narArópou óloedveol. . . 16T0
Mà pÈ oí groípa,narAípou, "fi1waína pou yiO1xe
-
i1 Arí),ra;
ANT. Kúvoyra<'ó'l,ovq yà.xlaive nrxpd, pÈ rà àcirpua
ra gavepútq.c, ara,céxvar73 é.cpeyev, trpeyz,
gép.to,traq
tà. xpoaù,au,cfr,và xìaur.fi rà pu(í rr1C.
K' r1úpeo4tù.or\c,'Hlé1lpac ù< nópteqroùqyroúq,

Lît(,
otò lorrogópo ler6dAr, ,ror)6r1úpe11 p1tépa,
oci pavrporg.Évaì.tovrúprc roù p.tyo.toat uó^ì,a
pú"p1v loórualtq, /.' el,6d,yx' oi Auà pouclg.évor
ooò afpa àn' sls ldyleq-onovài1 nalepl r.oú,[a_

L\d.c0v,
nor) Énarpreé "Aàr1c xl ó 'Ap4e xe?,,aúrle, 1581
Kaì ,rò 7d),xóEero &pri6,nas oca0i rdrv v€rpil.a1a-

[ÒlGrt.a,
OOINI>>AI lc

p.éo' o,cò xopltí w7<ab pníyet, xal pè 'ròv xalpò


itóv carSróv
réocer, oty.à.o,rù,nazìui r1<.
Kr 6).a, rcaaépa,,cà.r*i}n oÈ toút1 ai.1p.épa
oú,raleocb l.pp.ona),úa. 1taq,éta4 8eó4,
noù óltc roùra .ce),Eróvsr !
'qepe
XOP. llolld xaxà.oroù OtAínoàarò oríet
roúr^q\ Vé?d'V' àq lép.e xai xalà ocepvd!
KPE. (trpoGatvovrc5
otil péor1.)
Tà pupoldira r,tite,ce, u,' elva.zópa
ggovtí8a và 7evfl 1à 'ti1v ragí1 rov... - 1590
Kai &xcuoeooùta, 018ínoàa, rà ló1ra :
nf .c ytípa< .ui1vàpXì1 g.o0 éAorxeé 1ó; oov
'Ereoxhiq,
ó otàv Afp.ova yw. npoíra
AíTovraq,xai cì1v xópt1tov 1waíxd,
'rì1v 'Avrr.yóvr1.Mà à'È0ù..t' à.gí1tio
vci xarorxfrc otà 1óg,c roúro &xóp"a.
Tldîì pnra y.d.<aó etne é Teee,tíd<:
6oo cù ra'rat'xeîqcrb y6p.a,cott.to,
xaì.à aotÈq Eàpléaer "\ m\vceía.
't.é1lo
Móvo, élc, àpcg.o| - Kaì àè taúta,
1rà và oè ppircl, oÌice nòq eípar by.,cpóc cov,
zrap' ù.n' cò y.aúco Eaíy.ovti to,t \ ytipa
p,fv nri011*ap.tù, ovgopt.t go6oú1:.,ar,.
'Q
0IA. p.ol7a, érot &0)tov, dlpozpavàp110e 1600,
ncù g.' é;rap.eg, -xdveiq crbv r,óop.ovdilloc !
IIor) xaì otò gòg nplv é61or ùnb 1tr1,céc,aq
ott'À,tiyvo,dlevvo, otb lycito prè e?neó Oo[6oc
nòg toù rarépa oovràq Oti 1evóu.ouv,-
,76 EYPItrI^OY

òtpéva, é 8dìro6! Kr ég.aip0a aròv zdop,o


nàìteò zaúpaq Íor) F' l.erezpe,púler,
và pè cxotócouv,0appóvragnò6 efpouv
bpoóc,la,ri vù oxot<oOfl ànò péva
ypdgró elray' xai p,Èoré).ver, èv6,tLlrottaa
pu(ì - tàv d0),ro- otà îepù. apooqó.1t, -
'Apaore
zroùvd! i),utóvt'r. aroúTaprúpov
.uà6v0oytioq vd,76e
ó Kr0arpóvag lol0
poulrcí{er,noù 8è:p' d91*e và o6ígu,
napà w,l và Eoutré{orÉAor*e { polpc
ocòv flórtu6oft ègévt4. Kai onoróvo,
ó &p.oqoq,obt na,ré1aprou'rbv faro,
xal aaípvrrr,ci1v.ualafnorprltl p.ríva
cregd,vr,:rr Aàepgoùq xdvo roùg 7rcú9gov,
x' ely.at6ya1tó<îou(r--Goù n!p'àr:' ,sbluitto
xlrlpovoprà xrrtpeq, zai atob4 ylr,,5qV.qt)
rlq EAoxa.Frctl d,puaì,os8Èvelpar
rórc nù. È1ó, ror) Sfyrr; và rà 0é),1
rayEl60EAct&Xa té,cozag,ceualtéta
o,rù,pata Fou ,lai a{ (orù1róy rorrSrripou ! -
M'
IIoú6 óà41òqrò euglò nd5r ÈpÉva
0ù cuvrpogét|lq
;'Eroúl,ry { neOappÉw1;
Mù, pé6a,a,rb popl(or, - a4xetvà (oùce...
Ml tò (au1úprqà *alócexvo; Aèv elvar
7ù pévuarú ! M' àxópa vbq àv efpouv,
0É6pona,cúpa 1tóvoq,
y.ouvti (rioor;
noùOe; - Tí pè cxartiva<, tgptla érot
Kpéowa i - larl oxotóvergpe, àv nerd[nq
OOINI>:AI II

i;lw àn"ri1 1ópa ! -


èp.é,ra
(Kdver vù xéa1 caù. yóvrra, p& xpatèrat rep4gcvo6.)
"OXr! Tà
1éprc
îulíTovîdg o'tà,yótard.,ccuIúpo,
aa 0à Eeado<o.Tì1v nocèù.71ov:*tycv,
prità xr àv Aurrulò, Aà0à npo8óoor !
KPE. Kaì aù zalà ,uà).d;, và p.ì1),apóo1c, 1630
'rà.
1óvatú irou, z'è1ò Aèo'àgrivor
éo-òvà uelvr,l<.-
(It!r èrolouOía tou.)

[Í.' àr' eor)qvExpor)6 raúrovq


;rpónertàv Évanrù uéc'o,rò na).ú,Et
..,à,ubvaoi,re'xai eoùrov,aoùÌ;p0e p.'ríilouq
*a\í, 'ra p.&6xoupoétl4'rlv aacpÍAa,-
toù lloluvEí;r1rò v.ollí, iiìaoro, èl.o
xarayaerc ùn' rù. oittoperilc yfpac.
Kaì roùro àg xlpuXlfl oto'); KaApelous6trou(: -
lb vexpàÍaúEa\, 6noto<, vù.o,ro).í(q
îrdrîÌ, ii pA Xópa ,tà.o*ercú(r,1, îdvat
Q&ya,ro; f1 norvri Gav' r.cl?'à< pelvq
otù é,rvra&.{t'auroq,àsao4, vù ràv gdve! -
'Avrryrivl,
Kaì où, ror)qrpíArn).ous 0p{voug 1640
naito,t'td.i,
t6v vExpóv,€.prearcò orítr
xal rcép,to. oùv napOéva,{ péca vr4p01
taO ra0cppoú rln' sà zrév0o< xa,orepóvrcr<
pà ro0 AÍpova îò vugrì(àxpe66úu.
ANT. flarépa, rí ggtTrù.qaíaúpe rúBq I
IIoc cè 0pr1vò, xr àr' roùqvenpoùg repfrawt.
fraci àèv elva,.An' ,sà àervà^p.ù.oé,ta
?8 EYPIIIÀOY

t6va papùxaì tdtrì.o óp, Pà c' 6la


tà. ràwa eiaat xaxó'cvyoc,naréPaI
(Etpé9orta6 tiPò6 ròv KPéovta.)

Mà Èodva,tòv xatvoúpto paortrrtípac


'tí ppl(erg'ròv î,aré?d.pou, ólor
?t,r.rtìl'
Arólvovtaqàn'el Xópa; xaì oÈtoÙtov
oór &p.or'po vexpòrí pa\ztc,úpova ; 1650
'E'reoxtrq'vrt rioootalil xr óp Arxripac'
KPE. Tou f1
'AatóXaol\' or) popò6no')d1 ae1óoouv !
ANT. xai
KPE. IIas; àUvnpéae'.và xcívoupe rù, npoocalltéva;
'0p,-ùv a napa'J1etrpéva'
ANT. xav.ú''vatxaì d'onnlt
KPE. Tt I -xl dErxa 0à aeT altd otà oxutrràroÚîoc, i
'tott púlere oerg tlv 'cou'
ttor:tí1
ANT. lra'lì d'vopr'a
KPE. fra'u'lg0e a'rì1vnatpíAa6y'cpó<,r'oitb11.,T pàqtÈve[tav'
ANT. Mà vú I 'cò pplxe ànb tì1 p.oípa rav, xai wíet.
KPE. Kai répa pè rb tau
0cit|,rg'ó àq Eóxr, ió1o'
cò grepàr:tó Tou; 1660
ANT. )è tí égtar[e,noù 1úpe''lri
KPE. Toiros, xai và 'uà Eép1c,ù.rago<' 0i pelv1l'
ANT. 0à tovè 0ó,fto è1ó, xr ,iq ld11l ó tónoq &j,),a'
KPE. Tóte, p' aùaó^t,xai oè t'lv fìra 0à ou0tí'|6'
ANT. Lóla, vù.xoítov'col 1-ra[ìàubà1anr1p'évor'
KPE. tou.)
(orùvriro).oo0ir
Il,,tiooe tn'coúer1, xleío'ue t'q y'éa' *ò na'\"ó'rtl'
ANT. "Ac épgouve ! tò ìeírfavo à1ò 3èv tcigrivro'
(I(rt tégtec dtdvo orò vexpò toÙ troluveixl')
'Exgrve 0eó<,xonétrtr4y'ov, 6yt pb tb voúoou'
KPE. ó
'ùtópa,
ANT. K' Éxprve vù pl ppí[tov'rd't p'ac'
o[ ve:(Pol
KPE. Aù'càvxavEiqàÈ0à onenrÍo1p' ó'yro 21óp'a!
ANT. Naí, Kpéo'uta, o' è\ocxíla, o';l vexpri pau pcívvc
nanora4,n,,::,
KPE. roúxúxov",,,":::::',ila
ANT, Kàv dgloé pe oú, và lorlco tò xoppítou . . .
KPE. Kt af.nó'var.pà o\yipa Év'àa'cà pnoSropéva.
ANT. Nà Aéotox,ilv.rpr1ùpo riq gprpèq nlqlé6 rou . . .
KPE. Xr) và cgr.rirlq ob ,texpó;- Fì.lvrò zroool.rév1c
I
'AEépgr
ANT. g,ou! oò oróp.aooux&v và grlrio<o. . .
(Kal livetar vrilzaltdop tò lel(rzvo, lrd r{v óp*ri(er ó rúpcwvo5.)

KPE. )T àv dvrpa rou pì gépv1cougopècpÈ 0pr;vou6,


ANT. Tí; (orvtavl 0ù ncÍgorè1ò no.lèrò yó oou;
K P E . IIo).),1 oov ùrtynrl' rc yty.o nft 0à [rgúTl<;
ANT. K' i vú1ra xeív1ò; Lavatìd* àq p.àloyrcic1ltaeo
KPE. EíaEqtí zpÍ,uago6epó;Kaì tò xavyté,rat!
ANT. Nai, g.cíprucdc pou tò leníEr xaì rb ,,ígoat
KPE. Kaì oè puil,retvà.llutóer,1i ùt' 'cbyép.o,
.rí
Ar\T. Mè ràv rd.tí?a u.ou0à qúyc,r,ròv ,cpzot0).,.0.
KIE. Ila).1naprèqy.à, oé.r'alraú' p.à,6-yr,,eî,vazrpé).e6.
ANT" Kaì àèvob tépzzq,;-xai y.alí rov 0à ae0ctvor !
K P E . Oeúya! rà .yrópou àà oxo'cóverí!-Xtlv xardqal
(Kai. dvaEctret cÌv{leo6 tù rpoxúlac, vù pr! péoa a'eò xa).úrt.)

OIA. flarEí 6r,ou,tì1v eùxqpou,1à rì1v npo0up.rd r.ov. . .


ANT. M' à,vnzvtpeuóprouv, x' égeu.yeg'p.ó'toc,
raúpa1
olA. Mefvexaì Xd.l?ou, x' èyò orpép osà aervdg,ou.1690
ANT. Kal aord<yà. oé.ta,ròvrug),à 0d11 d1v év.rora I
OIA. Ori néool,énoú 'vart1p.oípapou, vexpò6orà 1òpa.
A N T . Kr ó OtàírsoAaq,
Íoú'vat, rai ra oogà.pper,!rou;
ola. fTaa n,i ! prà prdpag.Èúlitooe,xal y.ràpÈ o6river.

* AIIaE{: óno6 é*cpzv or.xópeí aoi) Alroîj, état r' i1ò 0i ogdlo
tòt úttpt pou îi yúXrc ro0 ydpou.
80 EVPINIAOY

ANT. Mà apéaeté1ò và P'oiP46róaà patd'tti oov'


0IA. Ntponl và tpép pL tuolò naré1ui:,r,óptt'
óqt, 1l,àxapcípr .11i,;'a';i?d'
ANT. )'si1 gpóvrp.r1
OIA, Oégepe uipa, óq'll p'r1cépa oou và otóoc'r'
Ti'lluxerà
ANT. Nd, dgrle pL tò 1épr lpro'Jla'
(Kzl tèv é?41eI orPà oroù; ver;oú; )
'O
0IA. pdvva pou, tó trelcivzgou Auatulropévo! 1?0o
ANT. Koí'ceca,, tl épptt,Tioùóla tà àsrvètì1 pp{r'av'
'Eteo:t)'ì1;
0IA, Kaì toù oî.vEu"?oí pou zai flotruveírr1c
;
ANT. liú tous, otp<,rpévor nleupòp'è;r\eucà n' oi Auótou<'
tovi'
0IA. Bd),e tà tuqib 1écrotd0lra roór,onú
ANT. i\ri, orà 'rexpúoou à^1óVa \itiu* tb 7"éc'"
'O
0lA. leí'fava 1truxúpou! ép9'4,o' égp'or'aripal
!
ANT. K' èpÉvat{; xapàrd;Lrouààépgr,t'i llo}'uveíx1
0IA. Tópa àl10et1er'xz ò 77ts'pòqr'tà pÚ LoEía'
AliT. Ilor.dq; r.ià xar'ù xr dl)'a xarà' Aù'n\1cùxóyo';
'A0r1vc
0IA. ilòs 0à aeOúvor orilv à1ò àrcolpdvoc' 1710
n591oc;
ANT. lTort; èo&d notóqt\<'Arrrxq< 0à Ae1tfl
'0 Oeoú rov ù)'o1ú?!'-
0IA. iapbsKokolbq eoÙ
Mà Eìa, oú1gfteou ràv'luoló covrarépa'
prà xaì 0Élerqpaií tau và 9úp,1;ndr'éva'
Al{T. Tpd6aodlv ÈgPqlevrterú'
'càia:lr1Pfia"7éPt
géPe,lePonazéPa Pou,
v,ítF' É16 óAl'1r]'rga,
oàv ;ta),otilrAq avcri'
0IA. NrÍ, xóPr1
P.ov,Zexítrpo',-
livou óà11ócPou { dPc1ll'
ixal or{P!(.rcr sròr óFo 146')
81

aNT. rév1x'
tincínv.
:rortfftot 7720
p.Éo'orlq 016ar-eq aap0éve6
èyti, p.ù rì1v àiri0era!
OIA. IIoú,rò 1{pwó ll,ov&y,ript:vùtà pd},o;
Adrc'pou, xópnpou, àvrrrtúlr.
ANT. Aó0e,Ao0eóxìorJ0ape,
àó0aadeloe rò :tóàr,
pacr.í1Eov.
nal. oùy d,ler.go
OIA. "Qy, aí gprytò cdlv [evlreràvà cépvoùg.ar!
Mà ép.évanorlp.ar1époc,, ù.qp.àAú!ou". . .
'Qy, p,ioa.'lr!
rt p&aaw rpa6o.t
ANT. Tí pfuava xai p&oava;-Aè pì,énercor)qxaxoùa t?a0
,coú îeott, orlàè tàocó1acaa Epya
! Aír1
îarAeúer róv àv0póncov.
'Eyó 'pr.ar
OIA. noù pà oùgúvrc
xallívlxo opaloúAr
6old.ar7xa, noù F!&q [<oOrd,g
td).uto pp{xa voróopa t
ANT. Tq< 2gryyàc0pqverq rl àó8a...
Tìiv &liorrvil e'!,;vyío.
,rl pelsr{c' oottù.nópewe
F4v
rpó,to-,b'ttt:l',pòp.anitpzo,
àc':òv nónoaov, earé.papou, 8lorypévcq
y-ùnovîúvaro và pp{c. ti4o
L,rixpvaruóîouàoí1vore aq
ar! za'té.c pou, gr),evcÍàeq,
Ociprodrft'rdn' d1v raepíEa
cÈ ta[íEr ù.oalor,acro
yrò g,éva'riiv nap0éva.
6
82 EYPIIIIAOY

oIA. KpÍpra odlv :talri oou 'yvócr,!


ANT. Itoú narépa'rààervù

KirÍtf'ce pe d1v riporgri


T 'cà
1rà oú àAepgoù nà07,
r.où&gagroqé Aúo'ru1oc
pr.loe'Jeldnò T b onírl- !
Mà xr àv Tp,ign t y"oípap.ou,
rcaoépu,vù re0dvco,
vú1.ra, pà tò Xrng.a è1ò
1 75 ( Ì
0à 'ròv nepraxert,ioa.
OIA. Eúpe pè tiq gírr,eqoou...
A N T . "O ! àq nd,|to nrà tà rìdpa.
oIA. Adrlor; :trÍpe etoùq porp.oú;. . .
ANT. Xopa,i,td, 'rà àervépou.
OIA. X,uiv ùtrÍq'r1 cn1ìrà
oúpe toù Alovúaou,
aù. povù tóv Marvdàt'rv.
At{T. K' e1ò nó'ceùn' tì1 016e ìagóàeppa
1rà arolíEl oTàv òpto qop6vra<,
ebv tepòqc Xepéllq Xopò
orà pauvò1' aÒràvaópela, gdpvov'uaí 1760

Adqnr iiyap1 é1ò oto')< 0eoúr;;


0IA. ì1d"o""r6 xd0Entaèlrtùc nò5 gù tlv ónopcxpùvpdrò orpd,rou
otpéqcrxzi lépu otò ì.2ó:)
Tic ta'rpAa6 uou ó nahteq tolcopdvor,pi 0opetre
tòv OtAícoAa, noù pclxa rà repígnpappetú,
xal àw7aqelp.ouvTpropteidloq,rioù loraoa d1v é[ouoía
:r!c Xgr11òqtlc àvtpogtivaqltovayó:Fou,- rríga è16,
OOIND>AI 83

d,rry.oc,,l.exÀnV,a
phoc,, 8róTvouparri;rò tlv raz cí8a l.
Mù. yací roúrd.\ù. xì.alorxai "coúxúr.ovvà 0plvdr; -
X'ci10eoo,ualg.dvq poípa-0v1rò< eipar-únopovri . . .
(Kq! geúyer $ap,3x,zpèo6
ùr' ùpwepd, arqpllowa| aò Nér;Laîòr
ópo tfr6'Avrr1óvq6.)
X0P. ? únepté6a*4 Nírr1 Oect,
r,úttq, èoù tìi (orr1ltou xv6épta,
. xaì.lapnpù.yiqzlé p.oucnegúvnt 1770

TE^"0t