Está en la página 1de 1
COMUNICAT DE DINISSIO DE MENERES DEL SECRETARIAT NACIONAL DE L’ASSENIBLEA Benvolgudes i bervolguts, Els sotasignants fe anys que lluitem per Faliberament del nastre pable, des de malt tempsiahans que es creés VAsserbles, Hem treballat 2 (Assembles perqué enteniem que ers V'espei transverse! que ens unis 3 tots en Vobjectiu d'assotr la Independencia, Hem aztat voluntaris al carrer, esordinadars de let nastre: attembiee: territersls, eserdinsdere comareais | membres del Secretariat Nacional Estant 2 (Assembles hem hagut d'afrontar situaclons | moments compl ‘sconseguit seguir avancant, malgrat les dificultats assumint ef que decidia ta majoria, , perd amb molt d'esfors, dedicacié | treball, hem fs entrebancs, © cops, tal | com pensive que calia actuar i, dialtres, Tots nossltres tenim mott elar que no podem fer passes enrere i que cal implementar el rasultat del referendum del 1 d'octubre, ave cal defugir el processieme | autonomisme, i amb aquest nou Secretariat Nacional haviem cregut que podriem avangar, tot aplicant Vactual Full de Ruta, aprovet per una important majoria de socis i sdcies ala darrera Assembles General del proppastat mas de mars. La recent convocatéria, adracada als partitsindependentistes, amb I'objectiu d'acordar una estratagia conjunta, en rasposta 3 fa pravisible inhabilitacié del MHF ide cara.a les properes elections al Parlament de Catalunya, va animar les AT dels terrtaris que ‘epresentem \ a nosaitres també, tot i que la resposte dels partts va ser tan decebedors com ho és es darrers anys ‘Ara, amb motiu de les properes eleccions, vam promoure el debat 2 les nostres regions i vam pacticipar al darrer ple del Secretariat Nacional defensent el mandat de qui ens va voter, per’ no va anar bé, no pergué no s'aprovés la propaste que vem presentar alguns de nosaltres, altres cops no ha prosperat el que eréiem millor | hem seguit endavant, sing pal que ve ser ‘sprowat per la majaria del SN, 168 per aixo que hem decidit no seguir formant part del Secretariat Nacional El pes que-donem, é& molt dolorés per nosaltres, hem dedicat = /Astemblea moltissimes hores | anys intensos, mots exforgos, | arasha acobat, No romandrem al Secretariat Nacional per fer fiibusterisme, Desitgem tote la sort i encerts a 'Assemblea, perqui eis seus &xts seran els de tots i tates. Hem decidit dimitir i cercar altres espais on seguir treballant per la independincis del pais, com hem fet sempre, no saber ni vwolem fer altra cosa. Estarem sempre en. dispasicid de collaborar, de treballar des de diferents ambits amb la seguretat que ‘sempre, Sempre, ens séguirem veient al carrer, Per tot Vaxposat, elk sotasignsnts comuniquem formsiment que renunciem 2 ter membrat del Secretariat Nacional de Assembles Nacional Catalans Laura Camp Tacher = Secratiria Nacional Jordi Roset | Chaler: Secretari Nacional - Coordinador de Gestié Econdmica Lt Membre del Comite Permanent Luis Maynau Lidveras - Seeretri Nacionst Pep Fort Pedra Secretari Nacional - Coordinador de Gestié Administrative > Memibre del Comité Permanent ‘Alex Roca Ramon - Seeretari Nacional ule Terrain Maynay- Secretari Nacional - Coordinador de Accions 21 Territori Membre del Comité Permanent Epther Sancho Massa — Secretaria Nacional Catalunya, 2 de novembre de 2020