Está en la página 1de 4
 
A.L. LOAB^ BG\AYYL YDFLYD N\BY]D GYBMD ML JAPLO ^LN\JMBYAD L^]\MABJ]L3 FBYQ BFLOAB I\^]AD^ B[BSB LJ^BQD3 OD^ YAD^ [YD@\JMD^ ML CD^L FBYAB BYG\LMB^ 2. AJ]YDM\NNAÞJ [raflrbfljtl, qualrd rlsnbtbr ndfd Cdsá Fbræb Brgulmbs, lj sus lsnratds mad b ndjdnlr ob rlboambm y ob lxastljnab ml ods puliods fâs prd`ujmds ml julstrd [bæs. Mdjml jds rlobtb ndfd `ul lj lsds talfpds ml bjtbòd ods ndj`oantds pdr fbjtljlr vavb ob amljtambm plrubjb, y ndfd lrbj obs nuoturbs qul bibrnbj julstrd hlrfdsd [lró. Qd saljmd ml uj ougbr fuy bolcbmd ml ob naumbm, plrtljlznd b ob salrrb plrubjb, mdy `l, qul julstrd [bæs ljgodib ujb aj`ajambm ml ranb nuoturb, oljgubs pdr mdqualr y ls pdr lood qul lj nbmb olnturb ml Cdsá Fbræb Brgulmbs saljtls ob ajsparbnaþj y lo bfdr hbnab ods puliods dragajbrads y hbnab julstrd pbæs. Ls pdr lood, qul b plsbr ml tdmd od qul julstrd pbæs btrbvlsþ, lj ob ápdnb ml ob ndjquastb, sdod mlilfds tljlr lj nuljtb ob ounhb, lo ndrbcl y ob vboljtæb ml julstrds bjtlpbsbmds pdr prdtlglr od julstrd. Hbnl mds bòds btrâs, `ul mdjml ob fbydræb ml ods qul prdvljafds ml ob salrrb, slovb y nljtrd, y ml ods ougbrls fbs prd`ujmds, mlcbfds ml sljtar vlrgÿljzb, mlcbfds ml sljtar falmd, mliamd bo rbnasfd, b obs hufaoobnadjls y pdr ob ounhb pdr ob agubombm, prdsplrþ, y ls pdr lood, qul bntubofljtl vljafds hbiobjmd ml ob ajnousaþj sdnabo, y buj qul hbyb buj ujb irlnhb pdr nlrrbr, mlilfds mlnar jd b ob lxnousaþj sdnabo, yb slb pdr julstrb ndjmanaþj lndjþfanb, pdr julstrds dragajls d vlstafljtb ml obs zdjbs rurbols, mlilfds fdstrbr bo fujmd ljtlrd, pdr fbs qul oolvlfds fbjnhbs pdr lo `rad lj julstrbs nbrbs d fbjds, sdfds plrsdjbs qul bfbfds od julstrd y bjtl tdmd jds sljtafds ml slr pbrtl ml lsbs gljtl qul ndj bfdr, irajmb funhbs ndsbs b ob sdnalmbm. Jd sdod, mlilfds rlsnbtbr, ods fbotrbtds, obs fbrgajbnadjls y hufaoobnadjls qul sl malrdj lj lsds bòds, nubjmd oolgþ Nrastdibo Ndoþj b Bfáranb, ndfd ialj sbilfds ml hastdrab, lj 2=19 brraibrdj b talrrbs plrubjbs ml ods bjmls, bhæ `ul mdjml sl valrdj ooljds ml funhbs raqulzbs, ob iuljb talrrb (`ártao), lxnloljtls ndjmanadjls noafâtanbs. Qb qul, lj lsds talfpds, ods lspbòdols pljsbibj qul
 
lrbj ob Ajmab, y vlr qul lrb bogd fuy mastajtd, lj 2<;7, oobfbrdj Bfáranb. B plsbr ml ob dprlsaþj y ml ods sbqulds, julstrds bjtlpbsbmds ajmægljbs malrdj uj nobrd lclfpod ml bfdr hbnab sus talrrbs, ml bfdr bo ougbr mdjml ods vad jbnlr y nrlnlr. Ls bmfarbiol qul Cdsá Fbræb Brgulmbs, `ulrb ujd ml ods lsnratdrls qul flmabjtl sus lsnratds malrb b ndjdnlr od nubj fbrbvaoodsd lrb, vavar lj ods ougbrls fbs bolcbmds mlo [lró, mdjml sl rlsnbtb ob vboljtæb y lo ndrbcl ml prdtlglr julstrb amljtambm y nuoturb, ndjvavar ndj loods y bprljmlr ml sus trbmanadjls y ndstufirls, bsæ ndfd tbfiaáj ml su oljgub, ls uj nobrd lclfpod ml qul julstrd pbæs ls fuy rand lj nuoturb vavb y qul ndfd lstumabjtls jd mlilfds mlcbr ml obmd, sa jd slr pbrtl ml lood y rlvbodrbr nbmb ndstufirl, nbmb trbmanaþj mlsml mdjml jds ljndjtrlfds, yd vavd, lj lo Mastratd ml Oodqul, uj ougbr bolcbmd ml tdmd, buj usbfds obs pdoolrbs, ods sdfirlrds y dcdtbs y vdoujtbm ml rlboazbr nbmb bòd sus ndstufirls ls fuy oajmd, hbiobfds qulnhub(oljgub fbtlrjb), y lj nbmb `lstavambm tdmds ujamds sboafds ndj grbj bogbrbiæb, nbjtbjtl julstrbs fósanbs bo ratfd ml ob quljb y ods nhbrbjgds. [dr qul mlcbr fdrar julstrbs ranbs ndstufirls qul julstrds bjtlpbsbmds jds mlcbrdj, ndfd cþvljls mlilfds ml slguar nuotavbjmd od julstrd, y fdstrbr bo fujmd ljtlrd, qul, lj uj plmbnatd ml julstrd [lró, lxastl uj puliod rand lj nuoturb y rand lj ndstufirls vavljnabols. 9. BYG\FLJ]D^3 OD^ YÆD^ [YD@\JMD^ (\E\ FBQ\) ´[dr quá jd sljtar drguood ml fa prdnlmljnab4, ls bmfarbiol ml ndfd Cdsá Fbræb Brgulmbs, qulmþ ljbfdrbmd ml tdmd, nubjmd ndjvavaþ ndj ods ajmægljbs, ml ods pbasbcls, ml ob amljtambm y ob ranb nuoturb y su bfdr y bmfarbnaþj od pobsfþ lj sus mavlrsbs dirbs oatlrbrabs y lsnratds.
 Brgufljtd23
Mlilfds tljlr lj nuljtb qul ods ræds prd`ujmds, fuy bpbrtl qul bouml b ob prd`ujmambm ml ods ræds bjmajds, qul jbnlj mlsml ob nafb ml ob ndrmaoolrb ml ods bjmls, jds fulstrb ndfd lj lstl ljtdjnls sl fbjtljæb sdoamb obs rbænls ml ob nuoturb bjmajb y ls hbstb bhdrb lo rl`olcd ml ob vlrmbmlrb amljtambm nuoturbo ml julstrd [bæs. Ls pdr lood, qul rl`olcb obs mds nuoturbs lxastljtls hbstb ob bntuboambm, ob bjmajb (Rulnhub) y ob uribjb, rbænls lspbòdobs. Q ls bquæ mdjml pobsfb ods mavlrsds maolfbs lxastljtls, ml nþfd sl vavæb lj lsds talfpds mdjml `ul ob rlboambm vastb
 
y vavamb pdr Cdsá Fbræb Brgulmbs, yb qul, lj 219=, julstrd lsnratdr `ul pbrtl ml lsb sdnalmbm, lj Bibjnby. Ndfd sbilfds, ob jdvlob jds fulstrb ob `drfbnaþj brtanuobmb, pdr uj obmd, lo fdtavd ml vabcl y pdr lo dtrd lo mlo hárdl bmdolsnljtl qul prdtbgdjazb lo trbjsatd ml ob aj`bjnab ml ob lmbm bmuotb. Q jds rl`olcb ml ndfd Lrjlstd, uj funhbnhd ml 2= bòds mlil ml lj`rljtbr b obs mavlrsbs bmvlrsambmls mlo fujmd bmuotd. ]dmd lfpalzb nubjmd lo cdvljnatd Lrjlstd, su pbmrl Gbiralo y uj bidgbmd atajlrbjtl, brraibj b ob naumbm mlo Nuznd, lj iusnb ml uj `bfaoabr rand mljdfajbmd lo Palcd, ndj ob ójanb `ajboambm ml plmarol trbibcd y bfpbrd. ^aj tljlr áxatd, ajanabj sus bjmbjzbs pdr mavlrsds puliods ml julstrd sur plrubjd, y ls bhæ mdjml oolgbj b Bibjnby, y `ul bhæ mdjml Lrjlstd ls fbtranuobmd ndfd ajtlrjd lj lo ndolgad rloagadsd, bhæ `ul mdjml Lrjlstd lfplzþ b ndjvavar ndj ods mlfâs lstumabjtls mlo ajtlrjbmd, mdjml sl rlgab jdrfbs nrulols y vadoljtbs. Bhæ vavaþ ml ndfd obs nhanhlrbs rlboazbibj sus prdtlstbs pdr sbo bjtl ods ml ob nobsl botb, tbfiaáj pamaljmd ujb fasb pdr ods fulrtds qul sl hbiæbj amd pdr ob lpamlfab qul lj lsl ljtdjnls ols brrbsþ. Lrjlstd tdfþ ob mlnasaþj ljtrl ob oailrbnaþj y ob slgurambm lndjþfanb. Q `ul bhæ mdjml Lrjlstd bibjmdjb Bibjnby y sl trbsobmb bob hbnaljmb lo Lo Palcd, qul sl uianbib lj lo vbool ml Bpuræfbn.
 Brgufljtd 93
Lrjlstd btrbvalsb praflrbfljtl pdr ob ndrtb lstbmæb lj lo Nuznd, slguambfljtl ls ods obrgds vabcls lj iusnb ml su pbmrl y tbfiaáj ob lstbmæb lj Bibjnby y `ul bquæ mdjml Lrjlstd bprlnabrb lo fbo y ol sbnbrb ml lj`dqul ml od bprljmamd ndj ods ajmads y `ajbofljtl Lrjlstd bo lfprljmlr su vabcl, bjmb pdr ods nbfajds qul ajtlgrb ob salrrb y ods ræds. Ls pdr lood qul Brgulmbs, pobsfb su pbsbmd lj lo Byoou, ods pbasbcls y ods ræds, bsæ ndfd tbfiaáj lo fbo y lo ialj.
 Brgufljtd >3
Ob dirb oatlrbrab ml Brgulmbs, fbrnd lo ndfaljzd ml ob ndrraljtl jldajmægljb, yb qul lstb dirb rl`olcbib ndj fbydr nobrambm lo prdiolfb mlo ajmad, yb qul `ul vavamb y ls pdr lood sl lsnraiaþ mlsml ujb plrsplntavb fbs nlrnbjb. Qb qul julstrd prajnapbo prdtbgdjastb y jbrrbmdr, sus praflrds bòds trbjsnurrl lj ujb ndfujambm ajmab, vavaljmd y plrnaialjmd tdmd od qul btrbvlsbibj, vavæb lj uj
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505