Está en la página 1de 2

Acord

del Govern pel qual se sol·licita, a l’empara de l’art. 5 de la Llei Orgànica 4/1981,
d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge, la declaració de l’estat
d’alarma al territori de Catalunya davant la situació d’emergència sanitària
provocada per la pandèmia del COVID-19.

Donada la greu evolució que està tenint en els darrers dies la pandèmia de la
COVID-19, per tal de poder disposar de la cobertura legal adequada per a
l’adopció amb la màxima immediatesa possible de mesures que comportaran
limitacions de drets fonamentals, així com dotar a la mobilització extraordinària
de recursos imprescindibles per fer front a aquesta situació i amb la seguretat
jurídica i agilitat que requereix la resposta sanitària i de seguretat pública davant
l’extrema gravetat d’aquesta situació, es fa necessari poder comptar amb la
declaració de l’estat d’alarma al territori de Catalunya, en els termes que
contempla l’art. 116 de la Constitució i la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels
estats d'alarma, excepció i setge.

En la situació actual es fa necessària l’adopció de mesures limitatives de drets,


entre d’altres, en els àmbits de les mesures de salut pública, tals com la
identificació de contactes, les proves diagnòstiques (Tests), les proves de
cribratge, l’aïllament i quarantena; així com en altres àmbits de la vida social i
l’activitat econòmica com els desplaçaments territorials, els desplaçaments
personals, i la gestió i limitació de la mobilitat, l’activitat esportiva professional i
no professional, les activitats de lleure, l’activitat en els centres educatius, el
transport de mercaderies, les reunions en espais públics i privats, el control de
l'obertura d'espais i edificis oberts al públic, els espais de culte, els centres de
treball i del comerç minorista, així com els establiments de restauració i hotelers;
entre d’altres.

D’acord amb el que disposa l’art. 5, en relació amb l’art. 4.b) de la Llei Orgànica
4/1981, en els supòsits de crisis sanitàries, com ara epidèmies i situacions de
contaminació greus que afectin tot, o part de l'àmbit territorial d'una comunitat
autònoma, el president de la mateixa, podrà sol·licitar al Govern de l’Estat la
declaració d'estat d'alarma.

Per això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i


Hisenda, en substitució de la presidència de la Generalitat, i de la consellera de
la Presidència, el Govern

Acorda:

En aplicació de l’article 5 i concordants de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny,


dels estats d'alarma, excepció i setge, per tal de poder afrontar amb les mesures
necessàries la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia del
COVID-19, sol·licitar al Govern de l’Estat que es declari l'estat d'alarma al territori
de Catalunya, amb efecte d’inici amb la màxima immediatesa possible i una
durada de 15 dies naturals.

La declaració d’aquest estat d’alarma hauria de preveure, tal i com preveu l’art.
6 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, la gestió descentralitzada en les
autoritats de la Generalitat de Catalunya, designant al President de la Generalitat
com a autoritat competent i habilitar l’adopció de mesures i limitacions de drets
necessàries.