Está en la página 1de 27

ΠΡΨΣΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΣΑ ΖΨΑ

Ὁ ἀλφάβητος

ΤΑ ΖΩΑ

α Α β Β γ Γ δ Δ
ἄλφα βήτα γάμμα δέλτα

ὁ ἀλέκτωρ ὁ βάτραχος ὁ γύψ ὁ δελφίς

ε Ε ζ Ζ η Η θ Θ
ἒ ψιλόν ζῆτα ἦτα θῆτα

ὁ ἐλέφας ἡ ζέβρα ὁ μύρμηξ ὁ ἰχθύς

ι Ι κ Κ λ Λ μ Μ
ἰῶτα κάππα λάμβδα μῦ

ὁ ἵππος ὁ καρκίνος ὁ λέων ἡ μέλισσα

ν Ν ξ Ξ ο Ο π Π
νῦ ξῖ ὂ μικρόν πῖ

ἡ νυκτερίς ἡ ἀλώπηξ ἡ οἶς ὁ πίθηξ

ρ Ρ σ/ς ΢ τ Σ υ Τ
ῥῶ σῖγμα ταῦ ὖ ψιλόν

ὁ ἄρκτος ὁ σκώληξ ὁ ταῦρος ὁ κύων

φ Υ χ Φ ψ Χ ω Ψ
φῖ χῖ ψῖ ὦ μέγα

ἡ φάλαινα ὁ χοῖρος ὁ σκώψ ἡ χελώνη

Grupo Thalassa Página 1


Υωνητική

Σὰ Σὰ σύμφωνα

φωνήεντα
Β, β Γ, γ Δ, δ Ζ, ζ Θ, θ Κ, κ Λ, λ Μ, μ Ν, ν

α βα γα δα ζα θα κα λα μα να

ε, η βε, βη γε, γη δε, δη ζε, ζη θε, θη κε, κη λε, λη με, μη νε, νη

ι, υ βι, βυ γι, γυ δι, δυ ζι, ζυ θι, θυ κι, κυ λι, λυ μι, μυ νι, νυ

ο, ω βο, βω γο, γω δο, δω ζο, ζω θο, θω κο, κω λο, λω μο, μω νο, νω

ου (υ) βου γου δου ζου θου κου λου μου νου

ζ = δσ

Σὰ Σὰ σύμφωνα

φωνήεντα Ξ, ξ Π, π Ρ, ρ ΢, σ/ς Σ, τ Υ, φ Φ, χ Χ, ψ

α ξα πα ῥα σα τα φα χα ψα

ε, η ξε, ξη πε, πη ῥε, ῥη σε, ση τε, τη φε, φη χε, χη ψε, ψη

ι, υ ξι, ξυ πι, πυ ῥι, ῥυ σι, συ τι, τυ φι, φυ χι, χυ ψι, ψυ

ο, ω ξο, ξω πο, πω ῥο, ῥω σο, σω το, τω φο, φω χο, χω ψο, ψω

ου (υ) ξου που ῥου σου του φου χου ψου

ξ = κσ ψ = πσ

ἐν τῇ νέᾳ ἑλληνικῇ γλώσσῃ·


αι, αυ, ᾳ ᾳ ( αι )
α, ᾳ ε, αι
ει, ευ, ῃ ῃ ( ηι )
ι, η, υ, οι, ει, ῃ
οἱ δίφθογγοι οι, ου, ῳ ῳ ( ωι ) ο, ω, ῳ ου
υι, ηι
αυ [av, af]

ευ [ev, ef]

Grupo Thalassa Página 2


Σὰ πνεύματα

᾿ ἀλέκτωρ
γ + γ, κ, χ, ξ = ng …
῾ ἵππος
λλ *l·l+

σ- (σοφία)
Οἱ τόνοι -σ- (καταστροφή)
-ς (πόλις)
´ λέων

` λέων καὶ ἵππος

~ χοῖρος

Σὰ σήματα τῆς στίξεως

. ὁ λέων καὶ ὁ ἵππος ζώα εἰσι.

· Φαῖρε· καλοῦμαι Ἀλέξανδρος.

; Πῶς καλεῖ;

, ὁ λέων, ὁ ἵππος καὶ ὁ χοῖρος ζώα εἰσι.

Φαῖρε, ὦ ζέβρα·
Καλοῦμαι Λέων.
Φαῖρε, ὦ ζέβρα·
Καλοῦμαι
Φαίρετε· Ἱπποποταμός
Ἐγὼ εἰμι ἡ ζέβρα.
Πῶς καλεῖ;

Φαῖρε·
Ἐγὼ εἰμι ἡ Καμηλοπάρδαλις.
Καὶ σύ;

Grupo Thalassa Página 3


Ἀσκήσεις

Α´. Γράψε τὰ γράμματα.

Grupo Thalassa Página 4


Ο ΖΨΜΟ΢ ΣΨΝ ΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Β´. Ζήτει δέκα ζῷα.

Ν Ω Τ Κ Ξ Η Α Γ Ε

Ε Ν Η Ι Η Ν Κ Μ Ξ

Μ Ξ Ω Π Π Ω ΢ Ε Η

Ν Ο Ρ Ε Ω Λ Τ Λ Ν

Θ ΢ Ι Υ Λ Ε Δ Ι Λ

Β Α Σ Ρ Α Φ Ο ΢ Τ

Ζ Λ Ξ Η Λ Ω Κ ΢ Π

΢ Α Υ Ε Λ Ε Δ Α Δ

Β Α Λ Ε Κ Σ Ω Ρ Σ

Γ´. Πλήρου.

α’. Φαῖρε· πῶς καλεῖ; Καλοῦμαι Ἀλέξρανδρος.

β’. _____ · πῶς _____; _________ Ἑλένη.

γ’. _____ · πῶς _____; _________ Ἕκτωρ.

δ’. _____ · πῶς _____; _________ Ἀριάδνη.

ε’. _____ · πῶς _____; _________ ΢ωκράτης.

Δ´. Πλήρου.

α’. Ἐγὼ εἰμι ἡ Θάλεια. Καὶ σύ;

β’. Ἐγὼ ____ ἡ Γαλατεία. ______;

γ’. Ἐγὼ ____ ὁ Πολύφημος. ______;

δ’. Ἐγὼ ____ ὁ Ἀπόλλων. ______;

ε’. Ἐγὼ ____ ἡ Δάφνη. ______;

ς’. Ἐγὼ εἰμι _________.


Grupo Thalassa Página 5
ΔΕΤΣΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ Πῶς ἔχεις;

Ἐν τῇ ἀγορᾷ·

Σώστρατος· Φαῖρε, ὦ Ἀλέξανδρε.

Ἀλέξανδρος· Φαῖρε, ὦ φίλε. Πῶς ἔχεις;

Σώστρατος· Ἔχω καλῶς. Καὶ σύ;

Ἀλέξανδρος· Ἐγὼ καὶ ἔχω καλῶς. Σίς ἐστι αὐτός;

Σώστρατος· Αὐτός ἐστι ὁ φίλος μου.

Ἀλέξανδρος· Πῶς καλεῖται;

Σώστρατος· Αὐτὸς καλεῖται Γλαῦκος.

Ἀλέξανδρος· Φαῖρε, ὦ Γλαύκε. Πῶς ἔχεις;

Γλαῦκος· μμμμ…

Σώστρατος· Αὐτός μὲν οὐκ λέγει ἑλληνικῶς, ξένος δὲ ἐστίν.

Ἀλέξανδρος· Ἔρρωσο.

Σώστρατος· Ἔρρωσο.

Α´. α’. Πῶς καλεῖ; Καλοῦμαι Ἀλέξανδρος.

β’. _____________; _________ Κάδμος. καλοῦμαι


καλεῖ
γ’. _____________; _________ Ἑλένη.
καλεῖται
καλούμεθα
καλεῖσθε
Β´. α’. Φαῖρε· πῶς ἔχεις; Ἔχω καλῶς. καλοῦνται
β’. Φαῖρε· _________; _____ κακῶς.

γ’. Φαῖρε· _________; ___________.

Grupo Thalassa Página 6


ὁ ἐνεστὼς χρόνος

ἐγώ εἰμι ἔχω

σύ εἶ ἔχεις

αὐτός - αὐτή ἐστι(ν) ἔχει

ἡμεῖς ἐσμεν ἔχομεν

ὑμεῖς ἐστε ἔχετε

αὐτοί - αὐταί εἰσι(ν) ἔχουσι(ν)

A´. Πλήρου.

α’. Ἐγὼ φιλόσοφός εἰμι. δ’. ΢ὺ ξένη __________.

β’. Ἡμεῖς φιλόσοφοι _______. ε’. Αὐταὶ ξέναι _______.

γ’. Αὐτοὶ φιλόσοφοι _______. ς’. Αὐτὸ ἀγαθὸν _______.

B´. Πλήρου.

α’. Φαῖρε· Πῶς _______ αὐτός; Αὐτὸς ἔχει καλῶς.

β’. Φαῖρε· Πῶς _______ σύ; ______ _______ καλῶς.

γ’. Φαίρετε· Πῶς _______ ὑμεῖς; ______ _______ κακῶς.

δ’. Φαῖρε· Πῶς _______ αὐταί; ______ _______ καλῶς.

Γ´. Πλήρου.

α’. ΢ὺ εἶ Μήδεια; Ναί, ἐγώ εἰμι Μήδεια.

β’. Αὐτοὶ εἰσι φιλόσοφοι; Οὐχί, _______ οὐκ εἰσι φιλόσοφοι.

γ’. Ὑμεῖς ἐστε ἄνθρωποι; Ναί, _______ ἐσμέν ἄνθρωποι.

δ’. Αὐτὸ ἐστι ζῷον; Οὐχί, _______ ἐστι βιβλίον.

Grupo Thalassa Página 7


Σὰ οὐσιαστικά

ἀρσενικόν θηλυκόν οὐδέτερον


πτῶσεις
ἑνικὸς ἀριθμός

ὀνομαστική ὁ σοφός ἡ σχολή ἡ δόξα ἡ ἡμέρα τὸ βιβλίον

γενική τοῦ σοφοῦ τῆς σχολῆς τῆς δόξης τῆς ἡμέρας τοῦ βιβλίου

πληθυντικὸς ἀριθμός

ὀνομαστική οἱ σοφοί αἱ σχολαί αἱ δόξαι αἱ ἡμέραι τὰ βιβλία

γενική τῶν σοφῶν τῶν σχολῶν τῶν δοξῶν τῶν ἡμέρων τῶν βιβλίων

ὁ ποταμός
δόξα δόξης
τοῦ ποταμοῦ
ττ/σσ, ξ, ζ, ψ, σ

ἀλλὰ
ἡμέρα ἡμέρας
ρ, ι, ε
ἡ ὀδός
τῆς ὀδοῦ

Grupo Thalassa Página 8


Α’ Γράφε τὴν τελευτήν.

ὁ ἄνθρωπος ἡ ἀδελφή τὸ ἆθλον

ὁ τύρ____ ἡ ἀγορ____ τὸ ἀργύρι____

ὁ ἄνεμ____ ἡ ἀστρονομί____ τὸ δένδρ____

ὁ δῆμ____ ἡ κεφαλ____ τὸ παιδί____

ὁ ἄρτ____ ἡ κλίν____ τὸ ζῷ____

B’ Γράφε τὸ ἄρθρον.

ὁ ἄνεμος ἡ ἀστρονομία τὸ γυνμάσιον

____ λίθος ____ γῆ ____ δένδρον

____ θάλαττα ____ ὀφθαλμός ____ πόλεμος

____ φίλος ____ κλίνη ____ ἀρχή

____ ἔσοπτρον ____ παιδίον ____ θύρα

Γ’ Γράφε τὴν πληθυντικήν ὀνομαστικήν σὺν τῷ ἄρθρῳ.

ὁ ἄνθρωμος οἱ ἄνθρωποι

ὁ ἀγρός _____________ ἡ ἀγορά _____________

τὸ γυμνάσιον _____________ ὁ θεός _____________

ἡ κεφαλή _____________ τὸ ζῷον _____________

ὁ διδάσκαλος _____________ ἡ ἀδελφή _____________

Δ Γράφε τὴν ἑνικήν γενικήν σὺν τῷ ἄρθρῳ.

ὁ ἄνθρωμος τοῦ ἀνθρώπου

ὁ ἀγρός _____________ ἡ ἀγορά _____________

τὸ γυμνάσιον _____________ ὁ θεός _____________

ἡ κεφαλή _____________ τὸ ζῷον _____________

ὁ διδάσκαλος _____________ ἡ ἀδελφή _____________

Grupo Thalassa Página 9


Σὰ ἐπίθετα

ἀρσενικόν θηλυκόν οὐδέτερον


πτῶσεις
ἑνικὸς ἀριθμός

ὀνομαστική καλός καλή καλόν

γενική καλοῦ καλῆς καλοῦ

πληθυντικὸς ἀριθμός

ὀνομαστική καλοί καλαί καλά

γενική καλῶν καλῶν καλῶν

Grupo Thalassa Página 10


ΣΑ ΦΡΨΜΑΣΑ......

λευκός μέλας* ξανθός ῥόδινος ἐρυθρός

ἀμαυρός κυάνεος χλωρός πορφύρεος πολιός

μέλας μέλαινα μέλαν

μέλανος μελαίνης μέλανος

Α Ρ Π Ο Λ Ι Ο ΢ Β

Μ Ο ΢ Ι ΢ Ω Ρ Ο Ζ

Α Δ Υ Ρ Ο Μ ΢ Ε ΢

Τ Ι Α Η Ε Π Ο Ρ Ο

Ρ Ν Ω Λ Ν Ξ Ρ Τ Ρ

Ο Ο Α Θ Α Κ Ω Υ Θ

΢ ΢ Ο Κ Τ Ε Λ Ρ Τ

Ω Γ ΢ Ε Κ Υ Φ Ο Ρ

Ι Ξ Α Ν Θ Ο ΢ Π Ε

Grupo Thalassa Página 11


ΣΡΙΣΟΝ ΜΑΘΗΜΑ Σί θέλεις;

Πῶς ἐστιν ἡ ἀγορά;

ἡ πόλις, τῆς πόλεως·


Αἱ Ἀθήναι ἐστι πόλις.

ἡ ἀγορά

Ἡ ἀγορά ἄκλειστος τόπος καὶ ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως ἐστιν.

Ἐκεῖ οἱ μὲν πωλοῦσι, οἱ δὲ ἀγοράζουσιν. Οἱ πρῶτοι καλούνται

ἔμποροι, οἱ δεύτεροι ἀγορασταί. Ἐν ταῖς γὰρ σκηναῖς

πωλοῦνται· σῦκα, μῆλα, ἄρτος, ἐρέβινθοι, γάλα, τυρός, μέλι…

καλοῦμαι πωλοῦμαι
καλεῖ πωλεῖ
καλεῖται πωλεῖται
τὸ σῦκον τὸ μῆλον ὁ ἄρτος ὁ ἐρέβινθος
καλοῦμεθα πωλοῦμεθα
καλεῖσθε πωλεῖσθε
καλοῦνται πωλοῦνται

τὸ γάλα ὁ τυρός τὸ μέλι

Grupo Thalassa Página 12


Σὸ δεῖπνον·

ὁ καρπός

τὸ μῆλον ἡ ὄγχνη τὸ σῦκον τὸ κεράσιον τὸ προύμνον ὁ πλάτανος

τὸ κάρυον τὸ κάστανον ἡ ἀμυγδάλη ἡ ἐλαία

Σὸ λάχανον

ὁ ἐρέβινθος ὁ φάκος τὸ ὄρυζον ὁ πίσος τὸ κρόμυον τὸ σκόροδον τὸ μαρούλιον

ὁ ἰχθύς τὸ κρέας ὁ πότος

τὸ ὕδωρ ὁ οἶνος τὸ γάλα τὸ ἔλαιον τὸ ὄξος

τὸ τυρός τὸ ᾠόν

τὸ μέλι

ὁ ἄρτος ὁ ἅλς
Grupo Thalassa Página 13
Σί θέλεις;

Ἐσμέν ἐν τῇ ἀγορᾷ· ἀγοράζομεν;

ὁ ἔμπορος· Φαῖρε, ὦ ἀγoραστά.

ὁ ἀγοραστής· Φαῖρε, ὦ ἔμπορε. Πῶς ἔχεις τήμερον;

ὁ ἔμπορος· Σήμερον ἔχω καλῶς. Σί θέλεις;

ὁ ἀγοραστής· Ἐγὼ θέλω τρία μῆλα, τρεῖς ὄγχνας,

πέντε πλάτανους, ἐλαίας, δύο κρόμυα

καὶ ἑπτὰ σκόροδα.

ὁ ἔμπορος· Ἔχω καὶ μαρούλια. Θέλεις;

ὁ ἀγοραστής· Οὐχί. Ἔχω ἕν μαρούλι ἐν τῇ οἰκίᾳ μου, ἀλλὰ

θέλω οἶνον, ἔλαιον καὶ μέλι.

ὁ ἔμπορος· Θέλεις καὶ ἄρτον;

ὁ ἀγοραστής· Ναί, θέλω τρεῖς ἄρτους καὶ ἕξ ᾠά.

ὁ ἔμπορος· Θέλεις τι ἄλλο;

ὁ ἀγοραστής· Οὐχί. Πόσον ἐστιν αὐτά;

ὁ ἔμπορος· Αὐτά ἐστι δύο δραχμαί καὶ δέκα ὀβολοί. Εὐχαριστώ πολύ.

ὁ ἀγοραστής· Ἔρρωσο.
Οἱ ἀριθμοί
ὁ ἔμπορος· Εὐ πράττε.
εἷς μία ἕν
Αἱ πραγματείαι δύο
τρεῖς τρία
ὁ λαχανοπώλης ὀνομ. ἑν. ὁ ἀγοραστής τέσσαρες τέσσαρα
ὁ ἰχθυοπώλης κλ. ἑν. ἀγοραστά πέντε
ὁ κρεοπώλης αἰτ. ἑν. τὸν ἀγοραστήν ἕξ
ὁ γαλακτοπώλης γε. ἑν. τοῦ ἀγοραστοῦ ἑπτά
δοτ. ἑν. τῷ ἀγοραστῇ ὀκτώ
ὁ στρατιώτης ἐννέα
ὁ ἀθλητής ὀνομ. πλ. οἱ ἀγορασταί δέκα
ὁ μαθητής κλ. πλ. ἀγορασταί
ὁ σοφιστής αἰτ. πλ. τοὺς ἀγοραστάς
ὁ δεσπότης γε. πλ. τῶν ἀγοραστῶν
ὁ οἰκέτης δοτ. πλ. τοῖς ἀγορασταῖς

Grupo Thalassa Página 14


Σὰ οὐσιαστικά

ἀρσενικόν θηλυκόν οὐδέτερον


πτῶσεις
ἑνικὸς ἀριθμός

αἰτιατική τὸν σοφόν τὴν σχολήν τὴν δόξαν τὴν ἡμέραν τὸ βιβλίον

δοτική τῷ σοφῷ τῇ σχολῇ τῇ δόξῃ τῇ ἡμέρᾳ τῷ βιβλίῳ

πληθυντικὸς ἀριθμός

αἰτιατική τοὺς σοφούς τὰς σχολάς τὰς δόξας τὰς ἡμέρας τὰ βιβλία

δοτική τοῖς σοφοῖς τοῖς σχολοῖς τοῖς δοξοῖς τοῖς ἡμέροις τοῖς βιβλίοις

Α’ Γράψε τὴν αἰτιατικήν καὶ τὴν δοτικήν.

τὸ σῦκον  

ὁ ἄρτος  

ὁ τυρός  

ἡ θάλασσα  

ἡ ἀγορά  

ὁ ἄνθρωπος  

οἱ ἐρέβινθοι  

αἱ σκηναί  

τὰ ζῷα  

οἱ φίλοι  

αἱ θάλατται  

τὰ δένδρα  

Grupo Thalassa Página 15


Β’ Γράψε τὴν αἰτιατικήν.

παράδειγμα· Ὁ οἰκέτης ἀγοράζει δύο ἄρτους . (ὁ ἄρτος)

Ἡμεῖς ἔχομεν τρία ________ καὶ σὺ ἔχεις μίαν ________ . (τὸ ᾠόν / ἡ ἐλαία)

Ὁ λαχανοπώλης πωλεῖ ________ , ________ καὶ ________ . (ὁ ἐρέβινθος / τὸ

σκόροδον / τὸ μαρούλιον)

Ὁ Ἀλέξανδρος ἀγοράζει τρεῖς _______ , ἕξ _______ καὶ κρέας. (ὁ τυρός / τὸ ᾠόν)

Ὁ διδάσκαλος διδάσκει _____________ . (πλ. ὁ μαθητής)

Φαῖρε, ὦ λαχανοπώλα· θέλω ἕν ____________ , πέντε ____________ , τρεῖς

___________ καὶ δύο _________ . (τὸ μαρούλιον / τὸ κρόμυον / ἡ ὄγχνη / ὁ πλάτανος)

Γ’ Γράψε τὴν δοτικήν.


ἐν + δοτική· ἐν τῇ οἰκίᾳ

παράδειγμα· Οἱ μαθηταί μανθάνουσιν ἐν τῇ σχολῇ. (ἡ σχολή)

Αἱ σκηναί __________________ εἰσιν. (ἡ ἀγορά)

Οἱ ὀφθαλμοί __________________ εἰσιν. (ἡ κεφαλή)

Ὁ ἀθλητής __________________ τρέχει. (τὸ γυμνασίον)

Οἱ ἔμποροι __________________ πωλοῦσιν. (αἱ σκηναί)

Οἱ θεοί __________________ εἰσιν. (ὁ Ὄλυμπος)

Grupo Thalassa Página 16


Πόσων ἐτῶν εἶ; Ποῦ οἰκεῖς;

Ἀλέξανδρος· Φαίρετε, ὦ ΢ώστρατε καὶ Γλαύκε.

΢ώστρατος· Φαῖρε. Πῶς ἔχεις;

Ἀλέξανδρος· Ἔχω καλῶς.

Ὦ ΢ώστρατε, ὁ φίλος σου ἢδη ἑλληνικῶς λέγει;

΢ώστρατος· Ναί, ἀλλὰ αὐτὸς λέγει ὀλίγον.


ὀλίγον ≠ πολύ
Ἀλέξανδρος· Φαῖρε, ὦ Γλαύκε· Ποῦ οἰκεῖς;

Γλαῦκος· Ἐγὼ Περσικός εἰμι καὶ ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ οἰκῶ.

Ἀλέξανδρος· Πόσων ἐτῶν εἶ;

Γλαῦκος· Ἐγὼ εἴκοσι καὶ ἑπτὰ ἐτῶν εἰμί. Καὶ σύ;

Ἀλέξανδρος· Ἐγὼ τριάκοντα ἐτῶν εἰμί.

Ποῖ βαδίζετε;

΢ώστρατος· Ἡμεῖς εἰς τὴν Ἀκρόπολιν βαδίζομεν.

Ἀλέξανδρος· Ἐγὼ βαδίζω σὺν ὑμῖν.

ἐν + δοτική

σὺν + δοτική

εἰς + αἰτιατική

Grupo Thalassa Página 17


ὁ ἐνεστὼς χρόνος

τύπος Α’ τύπος Β’

οἰκέω οἰκῶ
ἐγώ ἔχω
οἰκέεις οἰκεῖς
σύ ἔχεις
οἰκέει οἰκεῖ
αὐτός - αὐτή ἔχει
οἰκέομεν = οἰκοῦμεν
ἡμεῖς ἔχομεν
οἰκέετε οἰκεῖτε
ὑμεῖς ἔχετε
οἰκέουσι(ν) οἰκοῦσι(ν)
αὐτοί - αὐταί ἔχουσι(ν)

Α’ Πλήρου.

παράδειγμα· Πόσων ἐτῶν εἶ; - Ἐγὼ τριάκοντα ἐτῶν εἰμί. (λ’)

Πόσων ἐτῶν ______ ὁ Ἀλέξανδρος;


- Αὐτὸς ___________________ ________ ἐστιν. (κβ’)

Πόσων ἐτῶν ______ ἡ Δάφνη;


- Αὐτὴ ___________________ ________ ἐστιν. (μζ’)

Πόσων ἐτῶν εἶ;


- _______ ___________________ ________ ________ .

Οἱ ἀριθμοί

α’ εἷς μία ἕν ια’ ἕνδεκα κ’ εἴκοσι(ν)


β’ δύο ιβ’ δώδεκα λ’ τριάκοντα
γ’ τρεῖς τρία ιγ’ τρεῖς καὶ δέκα μ’ τετταράκοντα
δ’ τέσσαρες τέσσαρα ιδ’ τέσσαρες καὶ δέκα ν’ πεντήκοντα
ε’ πέντε ιε’ πέντεκαίδεκα ξ’ ἑξήκοντα
στ’ ἕξ ιστ’ ἑκκαίδεκα ο’ ἑβδομήκοντα
ζ’ ἑπτά ιζ’ ἑπτακαίδεκα π’ ὀγδοήκοντα
η’ ὀκτώ ιη’ ὀκτωκαίδεκα ς’ ἐνενήκοντα
θ’ ἐννέα ιθ’ ἐννεακαίδεκα ρ’ ἑκατόν
ι’ δέκα …

Grupo Thalassa Página 18


Β’ Γράψε τὸ ῥήμα καὶ τὸν τόπον.

παράδειγμα· Ποῦ οἰκεῖς; - Ἐγὼ ἐν τῇ ΢πάρτῃ οἰκῶ.

Ποῦ __________ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὁ ΢ώστρατος;


- Αὐτοί ___________________ __________ .

Ποῦ __________ ὁ Γλαῦκος;


- Αὐτὸς ___________________ __________ .

Ποῦ __________ ὑμεῖς;


- Ἡμεῖς ___________________ __________ . (ἡ Κρήτη)

Ποῦ __________ σύ;


- Ἐγὼ ___________________ __________ .

Γ’ Γράψε τὰς πτῶσεις.

παράδειγμα· Ἡμεῖς εἰς τὰς Ἀθήνας βαδίζομεν.

Ὁ ΢ώστρατος καὶ ὁ Γλαύκος εἰς _________________ βαδίζουσιν.

Ἐγὼ εἰς _________________ βαδίζω. (ἡ ἀγορά)

Ὑμεῖς εἰς _________________ βαδίζετε. (τὸ δένδρον)

Ὁ δοῦλος εἰς _________________ βαδίζει. (ὁ ποταμός)

Σὰ παιδία εἰς _________________ βαδίζουσιν. (αἱ οἰκίαι)

Ὁ Ἀλέξανδρος σὺν _________________ ἐστιν. (ὁ ΢ώστρατος)

Ὁ Υίλιππος σὺν _________________ ἐστιν. (ἡ Δάφνη)

Ἡ θεράπαινα σὺν _________________ ἐστιν. (τὰ παιδία)

Ὁ ἔμπορος σὺν _________________ ἐστιν. (οἱ ἀγορασταί)

Οἱ θεοὶ σὺν _________________ εἰσιν. (οἱ ἄνθρωποι)

Grupo Thalassa Página 19


ΣΕΣΑΡΣΟΝ ΜΑΘΗΜΑ Πῶς ἐστιν;

Ἡ Ἀκρόπολις

ἡ ὀροφή ὁ ἀετός Ὁ Παρθενών

ὁ Νίκης Ἀπτέρου ναὸς

Σὰ προπύλαια

Ἡ μὲν Ἀκρόπολις ἐν ταῖς Ἀθηναῖς ἐστιν, πολλοὶ δὲ ναοὶ εἰσιν. Ἡμεῖς

ἐρχόμεθα ἀνὰ τὴν Ἀκρόπολιν καὶ ὁράομεν ταύτην τὴν μεγάλην οἰκοδομήν. Εἰς δὲ
εἴσοδος
≠ τὴν Ἀκρόπολίν ἐστιν εἴσοδος μία· ἕτεραν δὲ οὐ ἔχει. Σὰ δὲ προπύλαια λίθου λευκοῦ
ἔξοδος
τὴν ὀροφὴν ἔχει.

Εἰσερχόμεθα νῦν εἰς τὴν Ἀκρόπολιν. Σῶν δὲ προπυλαίων ἐν δεξιᾶ ἐστιν ὁ

Νίκης Ἀπτέρου ναός. Ἐντεῦθεν ἡ θάλασσά ἐστιν ὁρατή. Ἀπέναντι δὲ ἄλλος ναὸς

ἐστιν· τὸ ὄνομα αὐτοῦ Παρθενών καὶ ἀρίστη τε καὶ ἐνδοξότατη οἰκοδομὴ ἐστιν. Ὁ

οὖν Παρθενών μ᾵λλον καλὸς ἢ Νίκης Ἀπτέρου ναὸς ἐστιν καὶ ὁ Νίκης Ἀπτέρου

ναὸς μικρότερος ἢ Παρθενών.

Σοῦ ναοῦ ἐν τῷ μὲν ἀετῷ ὁ τῆς Ἀθην᾵ς τόκος, ἐν τῷ δὲ

ἡ Πωσειδῶνος πρὸς Ἀθην᾵ν μάχη ὑπὲρ τῆς γῆς. Ἔντοσθε δὲ τὸ ἄγαλμα

τῆς Ἀθην᾵ς ὀρθόν ἐστιν καὶ κατὰ τὸ στέρνον αὐτοῦ ἡ κεφαλὴ

Μεδούσης. Ἐν τῇ μὲν δεξιᾶ χειρί Νίκην ἔχει, ἐν τῇ δὲ ἀριστερᾶ ἀσπίς

ἐστιν.

Grupo Thalassa Página 20


Σὰ ἐπίθετα

Σύπος Α Σύπος Β

πτῶσεις ἀρσενικόν θηλικόν οὐδετερον ἀρσ-θηλ οὐδ.

ὀνομ. καλός καλή καλόν ἔνδοξος ἔνδοξον

αἰτ. καλόν καλήν καλόν ἔνδοξον ἔνδοξον

γεν. καλοῦ καλῆς καλοῦ ἐνδόξου ἐνδόξου

δοτ. καλῷ καλῇ καλῷ ἐνδόξῳ ἐνδόξῳ

ὀνομ. καλοί καλαί καλά ἔνδοξοι ἔνδοξα

αἰτ. καλούς καλάς καλά ἔνδοξους ἔνδοξα

γεν. καλῶν καλῶν καλῶν ἐνδόξων ἐνδόξων

δοτ. καλοῖς καλαῖς καλοῖς ἐνδόξοις ἐνδόξοις

θάνατος, η, ον  ἀθάνατος, ον

δίκαιος, α, ον  ἄδικος, ον

ἄξιος, α, ον  ἀνάξιος, ον

ἐν + δόξος

ἔνδοξος ἔνδοξον

ἄρσ. θηλ. οὐδ.

Grupo Thalassa Página 21


Α’ Πλήρου σὺν τῷ ἐπίθετῳ.

παράδειγμα· Ὁ Παρθενών ἐν τῇ καλῇ Ἀκροπόλει ἐστιν. (καλός, ή, όν)

Ὁ μὲν ἄνθρωπος __________ ἐστιν, οἱ δὲ θεοὶ ἡ ἡμέρα ἡ νύξ

__________. (θνητός, ή, όν / ἀθάνατος, ον)

Ἡ ἡμέρα ________ ἐστιν, ἀλλὰ ἡ νύξ ________.

(λαμπρός, ά, όν / σκοτεινός, ή, όν) ὁ ἥλιος ἡ σελήνη

Ὁ Ἀλέξανδρος _________ ἐστι, πολλὰ γὰρ


πένης
ἀργύρια καὶ _________ οἰκίαν ἔχει. πλούσιος

(πλούσιος, α, ον / μακρός, ά, όν)

Ἡ ____________ φωνὴ ____________ ἐστίν.

(Ἑλληνικός, ή, όν / χαλεπός, ή, όν) Οἱ ἀθληταὶ ἐν τῇ παλαίστρᾳ


εἰσίν.
Οἱ μὲν ἀθληταὶ _________ εἰσι, ________ δὲ

ἔλαιον χέει, εἶτα δὲ γυμνάζονται ἐν τῇ γυμνός

_________ παλαίστρᾳ. (γυμνός, ή, όν /

λαμπρός, ά, όν / καλός, ή, όν)


ἔλαιον χέει

Β’ Εὑρέ τὰ ἀντίθετα

καλός, ή, όν ἠλίθιος, α, ον

κακός, ή, όν δίκαιος, α, ον

χαλεπός, ή, όν ῥᾴδιος, α, ον

ἀθάνατος, ον σκληρός, ά, όν

σοφός, ή, όν ἀγαθός, ή, όν

λαμπρός, ά, όν ψυχρός, ά, όν

θερμός, ή, όν θνητός, ή, όν

ἄδικος, ον αἰσχρός, ά, όν

ἐλαφρός, ά, όν σκοτεινός, ή, όν

Grupo Thalassa Página 22


πτῶσεις ἀρσενικόν θηλικόν οὐδετερον ἀρσενικόν θηλικόν οὐδετερον

ὀνομ. πολύς πολλή πολύ μέγας μεγάλη μέγα

αἰτ. πολύν πολλήν πολύ μέγαν μεγάλην μέγα

γεν. πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ μεγάλου μεγάλης μεγάλου

δοτ. πολλῷ πολλῇ πολλῷ μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ

ὀνομ. πολλοί πολλαί πολλά μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα

αἰτ. πολλούς πολλάς πολλά μεγάλους μεγάλας μεγάλα

γεν. πολλῶν πολλῶν πολλῶν μεγάλων μεγάλων μεγάλων

δοτ. πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις

ὀλίγος, η, ον ≠ πολύς, πολλή, πολύ μικρός, ά, όν ≠ μέγας, μεγάλη, μέγαν

Σὰ ἐπίθετα· συγκριτικὸς καὶ ὑπερθετικὸς βαθμός

΢υγκριτικὸς βαθμός Τπερθετικὸς βαθμός


μᾶλλον μικρός ἢ Ὀβελικίος μάλιστα μικρός
αὐτῶν (γεν)
μικρότερος,α,ον Ὀβελικίου (γεν) μικρότατος, η, ον

Ὁ Ἀστερικίος μᾶλλον μικρὸς Ὀβελικίου ἐστιν.


=
Ὁ Ἀστερικίος μικρότερος ἢ Ὀβελικίος ἐστιν.

Ὁ Ὀβελικίος ὑψηλότατος ἐστιν.


=
Ὁ Ὀβελικίος μάλιστα ὑψηλός ἐστιν.
(Ὁ Ὀβελικίος ὑψηλότατος αὐτῶν.)

Grupo Thalassa Página 23


Σὰ ῥήματα· ομαι ἡ μέση φωνή

ὁ ἐνεστὼς χρόνος

ἡ μέση φωνή

καλέομαι καλοῦμαι
ἐγώ ἔρχομαι
καλέει καλεῖ
σύ ἔρχει / ἔρχῃ
καλέεται καλεῖται
αὐτός - αὐτή ἔρχεται
καλεόμεθα = καλοῦμεθα
ἡμεῖς ἐρχόμεθα
καλέεσθε καλεῖσθε
ὑμεῖς ἔρχεσθε
καλέονται καλοῦνται
αὐτοί - αὐταί ἔρχονται

γίγνομαι = εἰμί βούλομαι = θέλω ἡγέομαι = νομίζω

ἕπομαι τρέπομαι ἀφικνέομαι ἐργάζομαι χράομαι

Grupo Thalassa Página 24


ΠΕΜΠΣΟΝ ΜΑΘΗΜΑ Σί ἐποίησας;

Εἰς τὴν οἰκίαν.

Γλαύκος· Ὦ φίλε Ἀλέξανδρε, ποῦ ἐγένου σύ;

Ἀλέξανδρος· Ἐγὼ ἐγενόμην ἐν ταῖς Ἀθηναῖς, οἰκῶ γὰρ δεῦρο, ἐν τῇ

πόλει, σὺν τῇ γυναικί μου τε καὶ τοῖς παισί μου καὶ τῇ

μητρί μου.

Γλαύκος· Ποῦ ὁ πατήρ σου ἐστίν;

Ἀλέξανδρος· Ὦ Γλαύκε, ἐπεὶ ἐγάμησα, ὁ πατήρ μου ἀπέθανε ἐν τῷ

πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους πολέμῳ. Ἡ οὖν μήτηρ μου

οἰκεῖ ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Γλαύκος· Πόσα παιδία ἔχεις;

Ἀλέξανδρος· Ἔχω ἕνα υἱόν τε καὶ μίαν θυγατέρα. Καὶ ἡ γυνή μου

τέξει ἅμα τῷ ἔαρι.

Γλαύκος· Μὰ τὸν Δία, τρία παιδία σοι ἕξει.

Ἀλέξανδρος· Ἆρα βούλεσθε καταβαίνειν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμήν; Ἐκεῖ

κρέας δέλφακος καὶ πέμματα ἐδόμεθα καὶ

οἰνοποτάσομεν.

Γλ. καὶ ΢ώσ.· Πῶς γὰρ οὐκ;

Γλαύκος· Ποῦ οἰκεῖς;

Ἀλέξανδρος· Οἰκῶ ἐν τῷ λιμένι.

Grupo Thalassa Página 25


Σὰ οὐσιαστικά

Σὰ σύμφωνα

π β φ

κ γ χ

τ δ θ

λ ρ

ν ντ

π, β, φ + σ = ψ · ὁ Κύκλωψ, τοῦ Κύκλωπος


ἑνικός πληθυντικός
Ο ὁ Κύκλωψ < (Κύκλωπ-ς) Ο οἱ Κύκλωπες
Κ Κύκλωψ Κ Κύκλωπες
Α τὸν Κύκλωπα Α τοὺς Κύκλωπας
Γ τοῦ Κύκλωπος Γ τῶν Κυκλώπων
Δ τῷ Κύκλωπι Δ τοῖς Κύκλωψι < (Κύκλωπ-σι)

Ὁ Πολύφημος Κύκλωψ ἐστίν.

κ, γ, χ + σ = ξ · ὁ δέλφαξ, τοῦ δέλφακος


ἑνικός πληθυντικός
Ο ὁ δέλφαξ < (δέλφακ-ς) Ο οἱ δέλφακες
Κ Δέλφαξ Κ δέλφακες
Α τὸν δέλφακα Α τοὺς δέλφακας
Γ τοῦ δέλφακος Γ τῶν δελφάκων
Δ τῷ δέλφακι Δ τοῖς δέλφαξι < (δέλφακ-σι)

ὁ χοῖρος = ὁ δέλφαξ

Grupo Thalassa Página 26


τ, δ, θ + σ = σ · ὁ παῖς, τοῦ παιδός (αρς. καὶ θηλ.)
ἑνικός πληθυντικός
Ο ὁ παῖς < (παίδ-ς) Ο οἱ παίδες
Κ παῖ Κ παίδες
Α τὸν παίδα Α τοὺς παίδας
Γ τοῦ παιδός Γ τῶν παιδῶν
Δ τῷ παιδί Δ τοῖς παισί < (παιδ-σί)

τὸ πέμμα, τοῦ πέμματος (οὐδ.)


ἑνικός πληθυντικός
Ο τὸ πέμμα Ο τὰ πέμματα
Κ πέμμα Κ πέμματα
Α τὸ πέμμα Α τὰ πέμματα
Γ τοῦ πέμματος Γ τῶν πεμμάτων
Δ τῷ πέμματι Δ τοῖς πέμμασι < (πέμματ-σι)

ὁ παῖς

Grupo Thalassa Página 27