ΠΡΨΣΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΑ ΖΨΑ

Ὁ ἀλφάβητος

ΤΑ ΖΩΑ

α Α

β Β

ἄλφα

βήτα

ὁ ἀλέκτωρ

ε Ε
ἒ ψιλόν

γ Γ
γάμμα

ὁ βάτραχος

ζῆτα

ἦτα

θῆτα

ἡ ζέβρα

ὁ ἵππος

ὁ μύρμηξ

λ Λ
ὁ καρκίνος

ἡ νυκτερίς

ὁ λέων

σ/ς ΢

τ Σ

ῥῶ

σῖγμα

ταῦ

ὁ σκώληξ

χ Φ

φῖ

Grupo Thalassa

ὖ ψιλόν

ὁ ταῦρος

ὁ κύων

ω Ψ

ψῖ

ὁ χοῖρος

ὁ πίθηξ

υ Τ

ψ Χ

χῖ

ἡ φάλαινα

πῖ

ἡ οἶς

ρ Ρ

φ Υ

ἡ μέλισσα

π Π

ὂ μικρόν

ἡ ἀλώπηξ

ὁ ἄρκτος

μῦ

ο Ο

ξῖ

ὁ ἰχθύς

μ Μ

λάμβδα

ξ Ξ

νῦ

ὁ δελφίς

θ Θ

κάππα

ν Ν

ὁ γύψ

η Η

κ Κ

ἰῶτα

δέλτα

ζ Ζ
ὁ ἐλέφας

ι Ι

δ Δ

ὦ μέγα

ὁ σκώψ

ἡ χελώνη

Página 1

Υωνητική

Σὰ σύμφωνα

Σὰ
φωνήεντα

Β, β

Γ, γ

Δ, δ

Ζ, ζ

Θ, θ

Κ, κ

Λ, λ

Μ, μ

Ν, ν

βα

γα

δα

ζα

θα

κα

λα

μα

να

ε, η

βε, βη

γε, γη

δε, δη

ζε, ζη

θε, θη

κε, κη

λε, λη

με, μη

νε, νη

ι, υ

βι, βυ

γι, γυ

δι, δυ

ζι, ζυ

θι, θυ

κι, κυ

λι, λυ

μι, μυ

νι, νυ

ο, ω

βο, βω

γο, γω

δο, δω

ζο, ζω

θο, θω

κο, κω

λο, λω

μο, μω

νο, νω

βου

γου

δου

ζου

θου

κου

λου

μου

νου

α

ου (υ)

ζ = δσ
Σὰ σύμφωνα

Σὰ
φωνήεντα

Ξ, ξ

Π, π

Ρ, ρ

΢, σ/ς

Σ, τ

Υ, φ

Φ, χ

Χ, ψ

ξα

πα

ῥα

σα

τα

φα

χα

ψα

ε, η

ξε, ξη

πε, πη

ῥε, ῥη

σε, ση

τε, τη

φε, φη

χε, χη

ψε, ψη

ι, υ

ξι, ξυ

πι, πυ

ῥι, ῥυ

σι, συ

τι, τυ

φι, φυ

χι, χυ

ψι, ψυ

ο, ω

ξο, ξω

πο, πω

ῥο, ῥω

σο, σω

το, τω

φο, φω

χο, χω

ψο, ψω

ξου

που

ῥου

σου

του

φου

χου

ψου

α

ου (υ)

ξ = κσ

οἱ δίφθογγοι

ψ = πσ

αι, αυ, ᾳ

ᾳ ( αι )

ει, ευ, ῃ

( ηι )

οι, ου, ῳ

( ωι )

ἐν τῇ νέᾳ ἑλληνικῇ γλώσσῃ·
α, ᾳ

ε, αι

ι, η, υ, οι, ει, ῃ
ο, ω, ῳ

ου

υι, ηι
αυ [av, af]
ευ [ev, ef]

Grupo Thalassa

Página 2

Σὰ πνεύματα
᾿ ἀλέκτωρ
γ + γ, κ, χ, ξ = ng …

῾ ἵππος

λλ *l·l+
σ- (σοφία)
-σ- (καταστροφή)
-ς (πόλις)

Οἱ τόνοι
´ λέων
` λέων καὶ ἵππος
~ χοῖρος

Σὰ σήματα τῆς στίξεως
. ὁ λέων καὶ ὁ ἵππος ζώα εἰσι.
· Φαῖρε· καλοῦμαι Ἀλέξανδρος.
; Πῶς καλεῖ;
, ὁ λέων, ὁ ἵππος καὶ ὁ χοῖρος ζώα εἰσι.

Φαῖρε, ὦ ζέβρα·
Καλοῦμαι Λέων.
Φαίρετε·
Ἐγὼ εἰμι ἡ ζέβρα.
Πῶς καλεῖ;

Φαῖρε, ὦ ζέβρα·
Καλοῦμαι
Ἱπποποταμός

Φαῖρε·
Ἐγὼ εἰμι ἡ Καμηλοπάρδαλις.
Καὶ σύ;

Grupo Thalassa

Página 3

Ἀσκήσεις

Α´. Γράψε τὰ γράμματα.

Grupo Thalassa

Página 4

Ο ΖΨΜΟ΢ ΣΨΝ ΓΡΑΜΜΑΣΨΝ
Β´. Ζήτει δέκα ζῷα.
Ν

Ω

Τ

Κ

Ξ

Η

Α

Γ

Ε

Ε

Ν

Η

Ι

Η

Ν

Κ

Μ

Ξ

Μ

Ξ

Ω

Π

Π

Ω

΢

Ε

Η

Ν

Ο

Ρ

Ε

Ω

Λ

Τ

Λ

Ν

Θ

΢

Ι

Υ

Λ

Ε

Δ

Ι

Λ

Β

Α

Σ

Ρ

Α

Φ

Ο

΢

Τ

Ζ

Λ

Ξ

Η

Λ

Ω

Κ

΢

Π

΢

Α

Υ

Ε

Λ

Ε

Δ

Α

Δ

Β

Α

Λ

Ε

Κ

Σ

Ω

Ρ

Σ

Γ´. Πλήρου.
α’. Φαῖρε· πῶς καλεῖ; Καλοῦμαι Ἀλέξρανδρος.
β’. _____ · πῶς _____; _________ Ἑλένη.
γ’. _____ · πῶς _____; _________ Ἕκτωρ.
δ’. _____ · πῶς _____; _________ Ἀριάδνη.
ε’. _____ · πῶς _____; _________ ΢ωκράτης.
Δ´. Πλήρου.
α’. Ἐγὼ εἰμι ἡ Θάλεια. Καὶ σύ;
β’. Ἐγὼ ____ ἡ Γαλατεία. ______;
γ’. Ἐγὼ ____ ὁ Πολύφημος. ______;
δ’. Ἐγὼ ____ ὁ Ἀπόλλων. ______;
ε’. Ἐγὼ ____ ἡ Δάφνη. ______;
ς’. Ἐγὼ εἰμι _________.
Grupo Thalassa

Página 5

ΔΕΤΣΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

Πῶς ἔχεις;

Ἐν τῇ ἀγορᾷ·

Σώστρατος·

Φαῖρε, ὦ Ἀλέξανδρε.

Ἀλέξανδρος·

Φαῖρε, ὦ φίλε. Πῶς ἔχεις;

Σώστρατος·

Ἔχω καλῶς. Καὶ σύ;

Ἀλέξανδρος·

Ἐγὼ καὶ ἔχω καλῶς. Σίς ἐστι αὐτός;

Σώστρατος·

Αὐτός ἐστι ὁ φίλος μου.

Ἀλέξανδρος·

Πῶς καλεῖται;

Σώστρατος·

Αὐτὸς καλεῖται Γλαῦκος.

Ἀλέξανδρος·

Φαῖρε, ὦ Γλαύκε. Πῶς ἔχεις;

Γλαῦκος·

μμμμ…

Σώστρατος·

Αὐτός μὲν οὐκ λέγει ἑλληνικῶς, ξένος δὲ ἐστίν.

Ἀλέξανδρος·

Ἔρρωσο.

Σώστρατος·

Ἔρρωσο.

Α´.

α’. Πῶς καλεῖ;

Καλοῦμαι Ἀλέξανδρος.

β’. _____________; _________ Κάδμος.
γ’. _____________; _________ Ἑλένη.

Β´.

α’. Φαῖρε· πῶς ἔχεις;

Ἔχω καλῶς.

β’. Φαῖρε· _________;

_____ κακῶς.

γ’. Φαῖρε· _________;

___________.

Grupo Thalassa

καλοῦμαι
καλεῖ
καλεῖται
καλούμεθα
καλεῖσθε
καλοῦνται

Página 6

ὁ ἐνεστὼς χρόνος
εἰμι

ἔχω

εἶ

ἔχεις

αὐτός - αὐτή

ἐστι(ν)

ἔχει

ἡμεῖς

ἐσμεν

ἔχομεν

ὑμεῖς

ἐστε

ἔχετε

εἰσι(ν)

ἔχουσι(ν)

ἐγώ
σύ

αὐτοί - αὐταί

A´. Πλήρου.
α’. Ἐγὼ φιλόσοφός εἰμι.

δ’. ΢ὺ ξένη __________.

β’. Ἡμεῖς φιλόσοφοι _______.

ε’. Αὐταὶ ξέναι _______.

γ’. Αὐτοὶ φιλόσοφοι _______.

ς’. Αὐτὸ ἀγαθὸν _______.

B´. Πλήρου.
α’. Φαῖρε· Πῶς _______ αὐτός;

Αὐτὸς ἔχει καλῶς.

β’. Φαῖρε· Πῶς _______ σύ;

______ _______ καλῶς.

γ’. Φαίρετε· Πῶς _______ ὑμεῖς;

______ _______ κακῶς.

δ’. Φαῖρε· Πῶς _______ αὐταί;

______ _______ καλῶς.

Γ´. Πλήρου.
α’. ΢ὺ εἶ Μήδεια;

Ναί, ἐγώ εἰμι Μήδεια.

β’. Αὐτοὶ εἰσι φιλόσοφοι;

Οὐχί, _______ οὐκ εἰσι φιλόσοφοι.

γ’. Ὑμεῖς ἐστε ἄνθρωποι;

Ναί, _______ ἐσμέν ἄνθρωποι.

δ’. Αὐτὸ ἐστι ζῷον;

Οὐχί, _______ ἐστι βιβλίον.

Grupo Thalassa

Página 7

Σὰ οὐσιαστικά

ἀρσενικόν

θηλυκόν

οὐδέτερον

πτῶσεις
ἑνικὸς ἀριθμός
ὀνομαστική
γενική

ὁ σοφός

ἡ σχολή

ἡ δόξα

ἡ ἡμέρα

τὸ βιβλίον

τοῦ σοφοῦ

τῆς σχολῆς

τῆς δόξης

τῆς ἡμέρας

τοῦ βιβλίου

πληθυντικὸς ἀριθμός
ὀνομαστική
γενική

οἱ σοφοί

αἱ σχολαί

αἱ δόξαι

αἱ ἡμέραι

τὰ βιβλία

τῶν σοφῶν

τῶν σχολῶν

τῶν δοξῶν

τῶν ἡμέρων

τῶν βιβλίων

ὁ ποταμός
τοῦ ποταμοῦ
ἀλλὰ
ἡ ὀδός
τῆς ὀδοῦ

Grupo Thalassa

δόξα
δόξης
ττ/σσ, ξ, ζ, ψ, σ
ἡμέρα

ἡμέρας
ρ, ι, ε

Página 8

Α’ Γράφε τὴν τελευτήν.
ὁ ἄνθρωπος

ἡ ἀδελφή

τὸ ἆθλον

ὁ τύρ____

ἡ ἀγορ____

τὸ ἀργύρι____

ὁ ἄνεμ____

ἡ ἀστρονομί____

τὸ δένδρ____

ὁ δῆμ____

ἡ κεφαλ____

τὸ παιδί____

ὁ ἄρτ____

ἡ κλίν____

τὸ ζῷ____

ὁ ἄνεμος

ἡ ἀστρονομία

τὸ γυνμάσιον

____ λίθος

____ γῆ

____ δένδρον

B’ Γράφε τὸ ἄρθρον.

____ θάλαττα

____ ὀφθαλμός

____ πόλεμος

____ φίλος

____ κλίνη

____ ἀρχή

____ ἔσοπτρον

____ παιδίον

____ θύρα

Γ’ Γράφε τὴν πληθυντικήν ὀνομαστικήν σὺν τῷ ἄρθρῳ.
ὁ ἄνθρωμος

οἱ ἄνθρωποι

ὁ ἀγρός

_____________

ἡ ἀγορά

_____________

τὸ γυμνάσιον

_____________

ὁ θεός

_____________

ἡ κεφαλή

_____________

τὸ ζῷον

_____________

ὁ διδάσκαλος

_____________

ἡ ἀδελφή

_____________

Δ Γράφε τὴν ἑνικήν γενικήν σὺν τῷ ἄρθρῳ.
ὁ ἄνθρωμος

τοῦ ἀνθρώπου

ὁ ἀγρός

_____________

ἡ ἀγορά

_____________

τὸ γυμνάσιον

_____________

ὁ θεός

_____________

ἡ κεφαλή

_____________

τὸ ζῷον

_____________

ὁ διδάσκαλος

_____________

ἡ ἀδελφή

_____________

Grupo Thalassa

Página 9

Σὰ ἐπίθετα

ἀρσενικόν

θηλυκόν

οὐδέτερον

πτῶσεις
ἑνικὸς ἀριθμός
ὀνομαστική

καλός

καλή

καλόν

γενική

καλοῦ

καλῆς

καλοῦ

πληθυντικὸς ἀριθμός
ὀνομαστική

καλοί

καλαί

καλά

γενική

καλῶν

καλῶν

καλῶν

Grupo Thalassa

Página 10

ΣΑ ΦΡΨΜΑΣΑ......

λευκός

ἀμαυρός

Grupo Thalassa

μέλας*

ξανθός

κυάνεος

χλωρός

ῥόδινος

ἐρυθρός

πορφύρεος

πολιός

μέλας

μέλαινα

μέλαν

μέλανος

μελαίνης

μέλανος

Α

Ρ

Π

Ο

Λ

Ι

Ο

΢

Β

Μ

Ο

΢

Ι

΢

Ω

Ρ

Ο

Ζ

Α

Δ

Υ

Ρ

Ο

Μ

΢

Ε

΢

Τ

Ι

Α

Η

Ε

Π

Ο

Ρ

Ο

Ρ

Ν

Ω

Λ

Ν

Ξ

Ρ

Τ

Ρ

Ο

Ο

Α

Θ

Α

Κ

Ω

Υ

Θ

΢

΢

Ο

Κ

Τ

Ε

Λ

Ρ

Τ

Ω

Γ

΢

Ε

Κ

Υ

Φ

Ο

Ρ

Ι

Ξ

Α

Ν

Θ

Ο

΢

Π

Ε

Página 11

ΣΡΙΣΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

Σί θέλεις;

Πῶς ἐστιν ἡ ἀγορά;

ἡ πόλις, τῆς πόλεως·
Αἱ Ἀθήναι ἐστι πόλις.

ἡ ἀγορά

Ἡ ἀγορά ἄκλειστος τόπος καὶ ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως ἐστιν.
Ἐκεῖ οἱ μὲν πωλοῦσι, οἱ δὲ ἀγοράζουσιν. Οἱ πρῶτοι καλούνται
ἔμποροι,

οἱ

δεύτεροι

ἀγορασταί.

Ἐν

ταῖς

γὰρ

σκηναῖς

πωλοῦνται· σῦκα, μῆλα, ἄρτος, ἐρέβινθοι, γάλα, τυρός, μέλι…

καλοῦμαι πωλοῦμαι
καλεῖ
πωλεῖ
καλεῖται πωλεῖται
καλοῦμεθα πωλοῦμεθα
καλεῖσθε πωλεῖσθε
καλοῦνται πωλοῦνται

τὸ σῦκον

τὸ μῆλον

τὸ γάλα

Grupo Thalassa

ὁ ἄρτος

ὁ τυρός

ὁ ἐρέβινθος

τὸ μέλι

Página 12

Σὸ δεῖπνον·
ὁ καρπός

τὸ μῆλον

ἡ ὄγχνη

τὸ κάρυον

τὸ σῦκον

τὸ κεράσιον

τὸ κάστανον

τὸ προύμνον

ἡ ἀμυγδάλη

ὁ πλάτανος

ἡ ἐλαία

Σὸ λάχανον

ὁ ἐρέβινθος

ὁ φάκος

ὁ ἰχθύς

τὸ ὄρυζον

ὁ πίσος

τὸ κρόμυον τὸ σκόροδον τὸ μαρούλιον

τὸ κρέας

ὁ πότος

τὸ ὕδωρ

τὸ τυρός

ὁ οἶνος

τὸ γάλα τὸ ἔλαιον τὸ ὄξος

τὸ ᾠόν
τὸ μέλι
ὁ ἄρτος

Grupo Thalassa

ὁ ἅλς
Página 13

Σί θέλεις;

Ἐσμέν ἐν τῇ ἀγορᾷ· ἀγοράζομεν;
ὁ ἔμπορος·

Φαῖρε, ὦ ἀγoραστά.

ὁ ἀγοραστής· Φαῖρε, ὦ ἔμπορε. Πῶς ἔχεις τήμερον;
ὁ ἔμπορος·

Σήμερον ἔχω καλῶς. Σί θέλεις;

ὁ ἀγοραστής· Ἐγὼ θέλω τρία μῆλα, τρεῖς ὄγχνας,
πέντε πλάτανους, ἐλαίας, δύο κρόμυα
καὶ ἑπτὰ σκόροδα.
ὁ ἔμπορος·

Ἔχω καὶ μαρούλια. Θέλεις;

ὁ ἀγοραστής· Οὐχί. Ἔχω ἕν μαρούλι ἐν τῇ οἰκίᾳ μου, ἀλλὰ
θέλω οἶνον, ἔλαιον καὶ μέλι.
ὁ ἔμπορος·

Θέλεις καὶ ἄρτον;

ὁ ἀγοραστής· Ναί, θέλω τρεῖς ἄρτους καὶ ἕξ ᾠά.
ὁ ἔμπορος·

Θέλεις τι ἄλλο;

ὁ ἀγοραστής· Οὐχί. Πόσον ἐστιν αὐτά;
ὁ ἔμπορος·

Αὐτά ἐστι δύο δραχμαί καὶ δέκα ὀβολοί. Εὐχαριστώ πολύ.

ὁ ἀγοραστής· Ἔρρωσο.
ὁ ἔμπορος·

Οἱ ἀριθμοί

Εὐ πράττε.
Αἱ πραγματείαι

ὁ λαχανοπώλης
ὁ ἰχθυοπώλης
ὁ κρεοπώλης
ὁ γαλακτοπώλης
ὁ στρατιώτης
ὁ ἀθλητής
ὁ μαθητής
ὁ σοφιστής
ὁ δεσπότης
ὁ οἰκέτης

Grupo Thalassa

ὀνομ. ἑν. ὁ
κλ. ἑν.
αἰτ. ἑν. τὸν
γε. ἑν. τοῦ
δοτ. ἑν. τῷ

ἀγοραστής
ἀγοραστά
ἀγοραστήν
ἀγοραστοῦ
ἀγοραστῇ

ὀνομ. πλ. οἱ ἀγορασταί
κλ. πλ.
ἀγορασταί
αἰτ. πλ. τοὺς ἀγοραστάς
γε. πλ. τῶν ἀγοραστῶν
δοτ. πλ. τοῖς ἀγορασταῖς

εἷς μία ἕν
δύο
τρεῖς τρία
τέσσαρες τέσσαρα
πέντε
ἕξ
ἑπτά
ὀκτώ
ἐννέα
δέκα

Página 14

Σὰ οὐσιαστικά

ἀρσενικόν

θηλυκόν

οὐδέτερον

πτῶσεις
ἑνικὸς ἀριθμός
αἰτιατική
δοτική

τὸν σοφόν

τὴν σχολήν

τὴν δόξαν

τὴν ἡμέραν

τὸ βιβλίον

τῷ σοφῷ

τῇ σχολῇ

τῇ δόξῃ

τῇ ἡμέρᾳ

τῷ βιβλίῳ

πληθυντικὸς ἀριθμός
αἰτιατική

τοὺς σοφούς

τὰς σχολάς

τὰς δόξας

τὰς ἡμέρας

τὰ βιβλία

δοτική

τοῖς σοφοῖς

τοῖς σχολοῖς

τοῖς δοξοῖς

τοῖς ἡμέροις

τοῖς βιβλίοις

Α’ Γράψε τὴν αἰτιατικήν καὶ τὴν δοτικήν.
τὸ σῦκον

ὁ ἄρτος

ὁ τυρός

ἡ θάλασσα 

ὁ ἄνθρωπος 

οἱ ἐρέβινθοι 

αἱ σκηναί

τὰ ζῷα

οἱ φίλοι

αἱ θάλατται 

ἡ ἀγορά

τὰ δένδρα

Grupo Thalassa

Página 15

Β’ Γράψε τὴν αἰτιατικήν.
παράδειγμα· Ὁ οἰκέτης ἀγοράζει δύο ἄρτους . (ὁ ἄρτος)

Ἡμεῖς ἔχομεν τρία ________ καὶ σὺ ἔχεις μίαν ________ . (τὸ ᾠόν / ἡ ἐλαία)
Ὁ λαχανοπώλης πωλεῖ ________ , ________ καὶ ________ . (ὁ ἐρέβινθος / τὸ
σκόροδον / τὸ μαρούλιον)

Ὁ Ἀλέξανδρος ἀγοράζει τρεῖς _______ , ἕξ _______ καὶ κρέας. (ὁ τυρός / τὸ ᾠόν)
Ὁ διδάσκαλος διδάσκει _____________ . (πλ. ὁ μαθητής)
Φαῖρε, ὦ λαχανοπώλα· θέλω ἕν ____________ , πέντε ____________ , τρεῖς
___________ καὶ δύο _________ . (τὸ μαρούλιον / τὸ κρόμυον / ἡ ὄγχνη / ὁ πλάτανος)

Γ’ Γράψε τὴν δοτικήν.
ἐν + δοτική· ἐν τῇ οἰκίᾳ

παράδειγμα· Οἱ μαθηταί μανθάνουσιν ἐν τῇ σχολῇ. (ἡ σχολή)

Αἱ σκηναί __________________ εἰσιν. (ἡ ἀγορά)
Οἱ ὀφθαλμοί __________________ εἰσιν. (ἡ κεφαλή)
Ὁ ἀθλητής __________________ τρέχει. (τὸ γυμνασίον)
Οἱ ἔμποροι __________________ πωλοῦσιν. (αἱ σκηναί)
Οἱ θεοί __________________ εἰσιν. (ὁ Ὄλυμπος)

Grupo Thalassa

Página 16

Πόσων ἐτῶν εἶ; Ποῦ οἰκεῖς;

Ἀλέξανδρος·

Φαίρετε, ὦ ΢ώστρατε καὶ Γλαύκε.

΢ώστρατος·

Φαῖρε. Πῶς ἔχεις;

Ἀλέξανδρος·

Ἔχω καλῶς.
Ὦ ΢ώστρατε, ὁ φίλος σου ἢδη ἑλληνικῶς λέγει;

΢ώστρατος·

Ναί, ἀλλὰ αὐτὸς λέγει ὀλίγον.

Ἀλέξανδρος·

Φαῖρε, ὦ Γλαύκε· Ποῦ οἰκεῖς;

Γλαῦκος·

Ἐγὼ Περσικός εἰμι καὶ ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ οἰκῶ.

Ἀλέξανδρος·

Πόσων ἐτῶν εἶ;

Γλαῦκος·

Ἐγὼ εἴκοσι καὶ ἑπτὰ ἐτῶν εἰμί. Καὶ σύ;

Ἀλέξανδρος·

Ἐγὼ τριάκοντα ἐτῶν εἰμί.

ὀλίγον ≠ πολύ

Ποῖ βαδίζετε;
΢ώστρατος·

Ἡμεῖς εἰς τὴν Ἀκρόπολιν βαδίζομεν.

Ἀλέξανδρος·

Ἐγὼ βαδίζω σὺν ὑμῖν.

ἐν

+ δοτική

σὺν + δοτική

εἰς + αἰτιατική

Grupo Thalassa

Página 17

ὁ ἐνεστὼς χρόνος
τύπος Α’

τύπος Β’

ἐγώ

ἔχω

οἰκέω

οἰκῶ

σύ

ἔχεις

οἰκέεις

οἰκεῖς

αὐτός - αὐτή

ἔχει

οἰκέει

οἰκεῖ

ἡμεῖς

ἔχομεν

οἰκέομεν

ὑμεῖς

ἔχετε

οἰκέετε

οἰκεῖτε

ἔχουσι(ν)

οἰκέουσι(ν)

οἰκοῦσι(ν)

αὐτοί - αὐταί

=

οἰκοῦμεν

Α’ Πλήρου.
παράδειγμα· Πόσων ἐτῶν εἶ;

- Ἐγὼ τριάκοντα ἐτῶν εἰμί. (λ’)

Πόσων ἐτῶν ______ ὁ Ἀλέξανδρος;
- Αὐτὸς ___________________ ________ ἐστιν. (κβ’)
Πόσων ἐτῶν ______ ἡ Δάφνη;
- Αὐτὴ ___________________ ________ ἐστιν. (μζ’)
Πόσων ἐτῶν εἶ;
- _______ ___________________ ________ ________ .

Οἱ ἀριθμοί
α’
β’
γ’
δ’
ε’
στ’
ζ’
η’
θ’
ι’

εἷς μία ἕν
δύο
τρεῖς τρία
τέσσαρες τέσσαρα
πέντε
ἕξ
ἑπτά
ὀκτώ
ἐννέα
δέκα

Grupo Thalassa

ια’
ιβ’
ιγ’
ιδ’
ιε’
ιστ’
ιζ’
ιη’
ιθ’

ἕνδεκα
δώδεκα
τρεῖς καὶ δέκα
τέσσαρες καὶ δέκα
πέντεκαίδεκα
ἑκκαίδεκα
ἑπτακαίδεκα
ὀκτωκαίδεκα
ἐννεακαίδεκα

κ’
λ’
μ’
ν’
ξ’
ο’
π’
ς’
ρ’

εἴκοσι(ν)
τριάκοντα
τετταράκοντα
πεντήκοντα
ἑξήκοντα
ἑβδομήκοντα
ὀγδοήκοντα
ἐνενήκοντα
ἑκατόν

Página 18

Β’ Γράψε τὸ ῥήμα καὶ τὸν τόπον.
παράδειγμα· Ποῦ οἰκεῖς;

- Ἐγὼ ἐν τῇ ΢πάρτῃ οἰκῶ.

Ποῦ __________ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὁ ΢ώστρατος;
- Αὐτοί ___________________ __________ .
Ποῦ __________ ὁ Γλαῦκος;
- Αὐτὸς ___________________ __________ .
Ποῦ __________ ὑμεῖς;
- Ἡμεῖς ___________________ __________ . (ἡ Κρήτη)
Ποῦ __________ σύ;
- Ἐγὼ ___________________ __________ .

Γ’ Γράψε τὰς πτῶσεις.
παράδειγμα· Ἡμεῖς εἰς τὰς Ἀθήνας βαδίζομεν.

Ὁ ΢ώστρατος καὶ ὁ Γλαύκος εἰς _________________ βαδίζουσιν.
Ἐγὼ εἰς _________________ βαδίζω. (ἡ ἀγορά)
Ὑμεῖς εἰς _________________ βαδίζετε. (τὸ δένδρον)
Ὁ δοῦλος εἰς _________________ βαδίζει. (ὁ ποταμός)
Σὰ παιδία εἰς _________________ βαδίζουσιν. (αἱ οἰκίαι)

Ὁ Ἀλέξανδρος σὺν _________________ ἐστιν. (ὁ ΢ώστρατος)
Ὁ Υίλιππος σὺν _________________ ἐστιν. (ἡ Δάφνη)
Ἡ θεράπαινα σὺν _________________ ἐστιν. (τὰ παιδία)
Ὁ ἔμπορος σὺν _________________ ἐστιν. (οἱ ἀγορασταί)
Οἱ θεοὶ σὺν _________________ εἰσιν. (οἱ ἄνθρωποι)

Grupo Thalassa

Página 19

ΣΕΣΑΡΣΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

Πῶς ἐστιν;

Ἡ Ἀκρόπολις
ἡ ὀροφή

ὁ ἀετός

Ὁ Παρθενών

ὁ Νίκης Ἀπτέρου ναὸς

Σὰ προπύλαια

Ἡ μὲν Ἀκρόπολις ἐν ταῖς Ἀθηναῖς ἐστιν, πολλοὶ δὲ ναοὶ εἰσιν. Ἡμεῖς
ἐρχόμεθα ἀνὰ τὴν Ἀκρόπολιν καὶ ὁράομεν ταύτην τὴν μεγάλην οἰκοδομήν. Εἰς δὲ
εἴσοδος

ἔξοδος

τὴν Ἀκρόπολίν ἐστιν εἴσοδος μία· ἕτεραν δὲ οὐ ἔχει. Σὰ δὲ προπύλαια λίθου λευκοῦ
τὴν ὀροφὴν ἔχει.
Εἰσερχόμεθα νῦν εἰς τὴν Ἀκρόπολιν. Σῶν δὲ προπυλαίων ἐν δεξιᾶ ἐστιν ὁ
Νίκης Ἀπτέρου ναός. Ἐντεῦθεν ἡ θάλασσά ἐστιν ὁρατή. Ἀπέναντι δὲ ἄλλος ναὸς
ἐστιν· τὸ ὄνομα αὐτοῦ Παρθενών καὶ ἀρίστη τε καὶ ἐνδοξότατη οἰκοδομὴ ἐστιν. Ὁ
οὖν Παρθενών μ᾵λλον καλὸς ἢ Νίκης Ἀπτέρου ναὸς ἐστιν καὶ ὁ Νίκης Ἀπτέρου
ναὸς μικρότερος ἢ Παρθενών.
Σοῦ ναοῦ ἐν τῷ μὲν ἀετῷ ὁ τῆς Ἀθην᾵ς τόκος, ἐν τῷ δὲ
ἡ Πωσειδῶνος πρὸς Ἀθην᾵ν μάχη ὑπὲρ τῆς γῆς. Ἔντοσθε δὲ τὸ ἄγαλμα
τῆς Ἀθην᾵ς ὀρθόν ἐστιν καὶ κατὰ τὸ στέρνον αὐτοῦ ἡ κεφαλὴ
Μεδούσης. Ἐν τῇ μὲν δεξιᾶ χειρί Νίκην ἔχει, ἐν τῇ δὲ ἀριστερᾶ ἀσπίς
ἐστιν.

Grupo Thalassa

Página 20

Σὰ ἐπίθετα

Σύπος Α
πτῶσεις

ἀρσενικόν

θηλικόν

Σύπος Β
οὐδετερον

ἀρσ-θηλ

οὐδ.

ὀνομ.

καλός

καλή

καλόν

ἔνδοξος

ἔνδοξον

αἰτ.

καλόν

καλήν

καλόν

ἔνδοξον

ἔνδοξον

γεν.

καλοῦ

καλῆς

καλοῦ

ἐνδόξου

ἐνδόξου

δοτ.

καλῷ

καλῇ

καλῷ

ἐνδόξῳ

ἐνδόξῳ

ὀνομ.

καλοί

καλαί

καλά

ἔνδοξοι

ἔνδοξα

αἰτ.

καλούς

καλάς

καλά

ἔνδοξους

ἔνδοξα

γεν.

καλῶν

καλῶν

καλῶν

ἐνδόξων

ἐνδόξων

δοτ.

καλοῖς

καλαῖς

καλοῖς

ἐνδόξοις

ἐνδόξοις

θάνατος, η, ον  ἀθάνατος, ον
δίκαιος, α, ον  ἄδικος, ον
ἄξιος, α, ον

 ἀνάξιος, ον

ἐν + δόξος
ἔνδοξος ἔνδοξον

ἄρσ. θηλ.

Grupo Thalassa

οὐδ.

Página 21

Α’ Πλήρου σὺν τῷ ἐπίθετῳ.
παράδειγμα· Ὁ Παρθενών ἐν τῇ καλῇ Ἀκροπόλει ἐστιν. (καλός, ή, όν)
Ὁ μὲν ἄνθρωπος __________ ἐστιν, οἱ δὲ θεοὶ

ἡ ἡμέρα

ἡ νύξ

ὁ ἥλιος

ἡ σελήνη

__________. (θνητός, ή, όν / ἀθάνατος, ον)
Ἡ ἡμέρα ________ ἐστιν, ἀλλὰ ἡ νύξ ________.
(λαμπρός, ά, όν / σκοτεινός, ή, όν)
Ὁ Ἀλέξανδρος _________ ἐστι, πολλὰ γὰρ
ἀργύρια

καὶ

_________

οἰκίαν

πένης

ἔχει.

πλούσιος

(πλούσιος, α, ον / μακρός, ά, όν)

____________

φωνὴ

____________

ἐστίν.

(Ἑλληνικός, ή, όν / χαλεπός, ή, όν)
Οἱ μὲν ἀθληταὶ _________ εἰσι, ________ δὲ
ἔλαιον χέει, εἶτα δὲ γυμνάζονται ἐν τῇ

Οἱ ἀθληταὶ ἐν τῇ παλαίστρᾳ
εἰσίν.

γυμνός

_________ παλαίστρᾳ. (γυμνός, ή, όν /
λαμπρός, ά, όν / καλός, ή, όν)

ἔλαιον χέει

Β’ Εὑρέ τὰ ἀντίθετα
καλός, ή, όν

ἠλίθιος, α, ον

κακός, ή, όν

δίκαιος, α, ον

χαλεπός, ή, όν

ῥᾴδιος, α, ον

ἀθάνατος, ον

σκληρός, ά, όν

σοφός, ή, όν

ἀγαθός, ή, όν

λαμπρός, ά, όν

ψυχρός, ά, όν

θερμός, ή, όν

θνητός, ή, όν

ἄδικος, ον

αἰσχρός, ά, όν

ἐλαφρός, ά, όν

σκοτεινός, ή, όν

Grupo Thalassa

Página 22

πτῶσεις

ἀρσενικόν

θηλικόν

οὐδετερον

ἀρσενικόν

θηλικόν

οὐδετερον

ὀνομ.

πολύς

πολλή

πολύ

μέγας

μεγάλη

μέγα

αἰτ.

πολύν

πολλήν

πολύ

μέγαν

μεγάλην

μέγα

γεν.

πολλοῦ

πολλῆς

πολλοῦ

μεγάλου

μεγάλης

μεγάλου

δοτ.

πολλῷ

πολλῇ

πολλῷ

μεγάλῳ

μεγάλῃ

μεγάλῳ

ὀνομ.

πολλοί

πολλαί

πολλά

μεγάλοι

μεγάλαι

μεγάλα

αἰτ.

πολλούς

πολλάς

πολλά

μεγάλους

μεγάλας

μεγάλα

γεν.

πολλῶν

πολλῶν

πολλῶν

μεγάλων

μεγάλων

μεγάλων

δοτ.

πολλοῖς

πολλαῖς

πολλοῖς

μεγάλοις

μεγάλαις

μεγάλοις

ὀλίγος, η, ον ≠ πολύς, πολλή, πολύ

μικρός, ά, όν ≠ μέγας, μεγάλη, μέγαν

Σὰ ἐπίθετα· συγκριτικὸς καὶ ὑπερθετικὸς βαθμός

΢υγκριτικὸς βαθμός
μᾶλλον μικρός

ἢ Ὀβελικίος

μικρότερος,α,ον

Ὀβελικίου (γεν)

Τπερθετικὸς βαθμός
μάλιστα μικρός
αὐτῶν (γεν)
μικρότατος, η, ον

Ὁ Ἀστερικίος μᾶλλον μικρὸς Ὀβελικίου ἐστιν.
=
Ὁ Ἀστερικίος μικρότερος ἢ Ὀβελικίος ἐστιν.
Ὁ Ὀβελικίος ὑψηλότατος ἐστιν.
=
Ὁ Ὀβελικίος μάλιστα ὑψηλός ἐστιν.
(Ὁ Ὀβελικίος ὑψηλότατος αὐτῶν.)

Grupo Thalassa

Página 23

Σὰ ῥήματα· ομαι

ἡ μέση φωνή

ὁ ἐνεστὼς χρόνος
ἡ μέση φωνή
καλέομαι

καλοῦμαι

καλέει

καλεῖ

ἔρχεται

καλέεται

καλεῖται

ἡμεῖς

ἐρχόμεθα

καλεόμεθα =

καλοῦμεθα

ὑμεῖς

ἔρχεσθε

καλέεσθε

καλεῖσθε

αὐτοί - αὐταί

ἔρχονται

καλέονται

καλοῦνται

ἔρχομαι

ἐγώ
σύ

ἔρχει / ἔρχῃ

αὐτός - αὐτή

γίγνομαι = εἰμί
ἕπομαι

τρέπομαι

Grupo Thalassa

βούλομαι = θέλω
ἀφικνέομαι

ἡγέομαι = νομίζω

ἐργάζομαι

χράομαι

Página 24

ΠΕΜΠΣΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

Σί ἐποίησας;

Εἰς τὴν οἰκίαν.

Γλαύκος·

Ὦ φίλε Ἀλέξανδρε, ποῦ ἐγένου σύ;

Ἀλέξανδρος·

Ἐγὼ ἐγενόμην ἐν ταῖς Ἀθηναῖς, οἰκῶ γὰρ δεῦρο, ἐν τῇ
πόλει, σὺν τῇ γυναικί μου τε καὶ τοῖς παισί μου καὶ τῇ
μητρί μου.

Γλαύκος·

Ποῦ ὁ πατήρ σου ἐστίν;

Ἀλέξανδρος·

Ὦ Γλαύκε, ἐπεὶ ἐγάμησα, ὁ πατήρ μου ἀπέθανε ἐν τῷ
πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους πολέμῳ. Ἡ οὖν μήτηρ μου
οἰκεῖ ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Γλαύκος·

Πόσα παιδία ἔχεις;

Ἀλέξανδρος·

Ἔχω ἕνα υἱόν τε καὶ μίαν θυγατέρα. Καὶ ἡ γυνή μου
τέξει ἅμα τῷ ἔαρι.

Γλαύκος·

Μὰ τὸν Δία, τρία παιδία σοι ἕξει.

Ἀλέξανδρος·

Ἆρα βούλεσθε καταβαίνειν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμήν; Ἐκεῖ
κρέας

δέλφακος

καὶ

πέμματα

ἐδόμεθα

καὶ

οἰνοποτάσομεν.
Γλ. καὶ ΢ώσ.·

Πῶς γὰρ οὐκ;

Γλαύκος·

Ποῦ οἰκεῖς;

Ἀλέξανδρος·

Οἰκῶ ἐν τῷ λιμένι.

Grupo Thalassa

Página 25

Σὰ οὐσιαστικά

Σὰ σύμφωνα
π

β

φ

κ

γ

χ

τ

δ

θ

λ

ρ

ν

ντ
σ

Ο
Κ
Α
Γ
Δ


τὸν
τοῦ
τῷ

π, β, φ + σ = ψ · ὁ Κύκλωψ, τοῦ Κύκλωπος
ἑνικός
πληθυντικός
Κύκλωψ < (Κύκλωπ-ς)
Κύκλωπες
Ο οἱ
Κύκλωψ
Κύκλωπες
Κ
Κύκλωπα
Κύκλωπας
Α τοὺς
Κύκλωπος
Κυκλώπων
Γ τῶν
Κύκλωπι
Κύκλωψι < (Κύκλωπ-σι)
Δ τοῖς

Ὁ Πολύφημος Κύκλωψ ἐστίν.

Ο
Κ
Α
Γ
Δ


τὸν
τοῦ
τῷ

κ, γ, χ + σ = ξ · ὁ δέλφαξ, τοῦ δέλφακος
ἑνικός
πληθυντικός
δέλφαξ < (δέλφακ-ς)
δέλφακες
Ο οἱ
Δέλφαξ
δέλφακες
Κ
δέλφακα
δέλφακας
Α τοὺς
δέλφακος
δελφάκων
Γ τῶν
δέλφακι
δέλφαξι < (δέλφακ-σι)
Δ τοῖς

ὁ χοῖρος = ὁ δέλφαξ

Grupo Thalassa

Página 26

Ο
Κ
Α
Γ
Δ

Ο
Κ
Α
Γ
Δ


τὸν
τοῦ
τῷ

τ, δ, θ + σ = σ · ὁ παῖς, τοῦ παιδός (αρς. καὶ θηλ.)
ἑνικός
πληθυντικός
παῖς < (παίδ-ς)
παίδες
Ο οἱ
παῖ
παίδες
Κ
παίδα
παίδας
Α τοὺς
παιδός
παιδῶν
Γ τῶν
παιδί
παισί < (παιδ-σί)
Δ τοῖς

τὸ
τὸ
τοῦ
τῷ

τὸ πέμμα, τοῦ πέμματος (οὐδ.)
ἑνικός
πληθυντικός
πέμμα
πέμματα
Ο τὰ
πέμμα
πέμματα
Κ
πέμμα
πέμματα
Α τὰ
πέμματος
πεμμάτων
Γ τῶν
πέμματι
πέμμασι < (πέμματ-σι)
Δ τοῖς

ὁ παῖς

Grupo Thalassa

Página 27