Está en la página 1de 2

ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA

Medidas de prevención COVID-19 de carácter individual para adoptar por parte de


los participantes de sus actividades.
Los participantes en las actividades de Itxartu Mendigoizale Taldea (IMT) deberán cumplir
con todas las normativas vigentes adoptadas por las autoridades sanitarias sobre “medidas
de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19”
De dichas medidas recogemos en el presente escrito las siguientes:
1.- ANTES DE PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES
 Si tienes dudas sobre tu salud respecto al COVID-19 o te encuentras en alguno de los supuestos
de confinamiento preventivo como consecuencia del seguimiento epidemiológico, deberás
abstenerte de participar en la actividad.
 También deberás abstenerte si tienes algunos de los principales síntomas del COVID 19, tales
como: fiebre, cansancio, tos seca, dolores o molestias, congestión nasal, abundante secreción
nasal, dolor de garganta, diarrea, …
2.- EN EL MEDIO DE TRANSPORTE
 Para acceder al medio de transporte (coche o autobús) se te tomará previamente la temperatura,
se te facilitará gel hidroalcohólico y deberás colocarte la mascarilla.
 Mientras permanezcas en el interior del medio de transporte deberás utilizar la mascarilla y
seguir las instrucciones del Responsable de IMT
3.- DURANTE LA ACTIVIDAD
 La mascarilla deberá utilizarse, al menos, en los siguientes supuestos:
o Durante el paso por núcleos urbanos o espacios cerrados.
o En los momentos de inicio y despedida, si no se puede mantener la distancia de
seguridad de 1,5 metros.
o Durante los descansos, si no se puede mantener la distancia de seguridad interpersonal
de 1,5 metros. Salvo si se come o se bebe, en esos casos se mantendrá la distancia de
seguridad.
o En situaciones de contacto cercano para evitar peligros de montaña o donde no se pueda
mantener la distancia.
o Durante el cruce con otros grupos.
 Durante la marcha se caminará en paralelo con una distancia mínima de 1,5 metros, si es
posible, o se incrementará la distancia de seguridad a 4-5 metros de separación. En caso de
viales estrechos, donde no sea posible mantener la distancia caminando en paralelo, se
caminará en fila de a uno, procurando no caminar justo detrás, manteniendo en todo caso la
distancia de seguridad.
4.- ALGUNAS RECOMENDACIONES
 No sentarse en los bancos u otras infraestructuras similares de las áreas de recreo y consultar
a distancia los paneles, mesas interpretativas, etc.
 No hacerse fotos de grupo o fotos que no respeten la distancia personal
 No solicitar o ceder a terceros el uso de cámaras de fotos o móviles y no prestar ni intercambiar
equipo (bastones, cremas, etc.), comida, bebida, etc.

D/Dña………………………..…………………………………………………, con DNI: …………………


como participante de las actividades organizadas por IMT, reconoce que ha sido informada
por IMT del protocolo y plan de contingencias de las actividades para el año 2020 en las que
participa, a la vez que se compromete a cumplir toda la normativa vigente adoptada por las
autoridades sanitarias.
Firma:

Fecha
ITXARTU MENDIGOIZALE TALDEA
COVID-19 prebentzio-neurri indibidualak, parte-hartzaileek IMTren jardueretan har
ditzaten.
Itxartu Mendigoizale Taldearen (IMT) jardueretan parte hartzen dutenek indarrean dauden
araudi guztiak bete beharko dituzte, "COVID 19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko
beharrezkoak diren prebentzio-neurriei" buruz osasun-agintariek hartutakoak, alegia.
Neurri horietatik, honako hauek jasotzen ditugu idazki honetan:
1.- JARDUERETAN PARTE HARTU AURRETIK
 COVID-19ri dagokionez zure osasunari buruzko zalantzarik baduzu edo jarraipen
epidemiologikoaren ondorioz prebentziozko konfinamendu-kasuren batean bazaude, ez duzu
jardueran parte hartu beharko.
 Era berean, abstenitu egin beharko zara COVID 19ren sintoma nagusietako batzuk badituzu,
hala nola: sukarra, nekea, eztul lehorra, minak edo molestiak, sudur-kongestioa, sudur-jariakin
ugari, eztarriko mina, beherakoa, …
2.- GARRAIOBIDEAN
 Garraiobidera sartzeko (autoa edo autobusa), aldez aurretik tenperatura hartuko zaizu, gel
hidroalkoholikoa emango zaizu eta maskara jarri beharko duzu.
 Garraiobidearen barruan zauden bitartean, maskara erabili beharko duzu, eta IMTko
arduradunaren jarraibideak bete.
3.- JARDUERAK IRAUTEN DUEN BITARTEAN
 Maskara, gutxienez, honako kasu hauetan erabili beharko da:
o Hiriguneetatik edo espazio itxietatik igarotzean.
o Hasierako eta agurreko uneetan, 1,5 metroko segurtasun-distantzia mantendu ezin bada.
o Atsedenaldietan, ezin bada pertsonen arteko segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa izan.
Jan edo edaten ez bada, segurtasun-tartea mantenduko da.
o Hurbileko kontaktu-egoeretan, mendiko arriskuak saihesteko edo distantzia mantendu
ezin den lekuetan.
o Beste talde batzuekin gurutzatzen den bitartean
 Ibilaldian zehar, paraleloan ibiliko da, 1,5 metroko gutxieneko distantziarekin, ahal bada, edo
segurtasun-distantzia 4-5 metroko tartera handituko da. Bide estuen kasuan, paraleloan ibiliz
distantzia mantentzea ezinezkoa denean, batetik besterako ilaran ibiliko da, eta justu atzetik ez
ibiltzen saiatuko da, betiere segurtasun-distantziari eutsiz.
4.- GOMENDIO BATZUK
 Jolas-guneetako bankuetan edo antzeko azpiegituretan ez esertzea eta panelak, interpretazio-
mahaiak eta abar urrutitik kontsultatzea.
 Taldeko argazkirik edo norberaren distantzia errespetatzen ez duen argazkirik ez egitea
 Hirugarrenei ez eskatzea edo lagatzea argazki-kamerak edo mugikorrak erabiltzea, eta
ekipamendua (bastoiak, kremak, etab.), janaria, edaria eta abar ez uztea edo trukatzea.

…………………... NAN duen ……………………………………………………….Jaunak/andreak,


IMTk antolatutako jardueretako parte-hartzaile gisa, onartzen du IMTk parte hartzen duen
2020rako jardueren protokoloari eta kontingentzia-planari buruzko informazioa eman diola,
eta, aldi berean, osasun-agintariek hartutako indarreko araudi osoa betetzeko konpromisoa
hartzen duela.
Sinadura:

data

También podría gustarte