Está en la página 1de 2
werary cheer eee niet ‘rea do Cootdnacis | Govern Locel Ch Miva 408608 Brena Servel de Genté do Recursos Hum 34934 02 Fan 40 274 REGISTAE DE RESOLUCIONS Salvador Maresa i Cabot DECRET Nam. expedient 2008/1285 Codi XBMQ. “| Promotor Servei de Gestid de Recursos Humans Tipus expedient 800 1899 - Mocificant 61 decret del president de la Dipulacié de Baroclona de Objecte data 20 d'abril de 2006, relatiu al complement d'aplicacié ale euposite de ccassacié o remocié del ioc de treball Destinataris NIFION! Nam. op. Comptable Import total ‘Altres unitats Wm, acte de | gestores, 2 referencia use) Per decret del president de la Diputacié de Barcelona de 20 dabril de 2004, es va resolite diszosar e! ret del personal de la corporacié a percebre un complement personal, amb matiu de la seva remocié ‘© cessament en un lloc de treball ‘Atés cue 'experidncia acumulada | 'afany d'adequar la mesura adoptada fan aconsellable revisar | moditicar actual regulacié, en ordre 2 garantir que Tassignacié d'aquest complement ro pugui configurar-se com un Instrument desmotivador per a futures promacions del personel afectat Vist el que disposa el punt 4.4.9 de Fepigrat 4, apartat 4.4 de la Refosa 2/2007 sobre delegacié de ‘competencies i d'atribucions d'érgans de la Diputacié de Barcelona, diferents del Ple, de data 17 de sotembre do 2007 (BOPB nim. 228, de 22 do setembre de 2007). En vicut de tot alxd, es proposa I'adopcié de la seglent RESOLUCIO Modificar o! punt cinqué de la part resolutiva del decret del president de la Diputacié de Barcelona do 20 d'abril de 2004, en virtut del qual s'establi un complement personal a favor del personal que hagi ‘estat objecte de cessament o remocié d'un loc de trebali, en el sentit que a continuaelé es transcriy, rena Eerie Rec Oman ic) Mantenint inalterabies la resta ce previsions contingudes en al mateix, tot axé en base a les rans ‘adauides a part expositiva de la present resolucis * Cinqué.- Liaccés voiuntari de rempleat © un altre icc de treball ciferant a lassignat amb matiu del sessament, determinara si comporta 6! canvi una milera retributiva, absorci6 de la quantia a que ascendeix aquesta, en els termes ostablerts a lapartat anterior. Si acces voluntari és a un alte loc 49 treball de nivel! retributi inforiar a 'assignat, "empleat perdra integrament el complement. £Barcelpna, 4 oe febrer de 2008 ia ditebtor dels Serveis de Recursos Humans. ISTA ranterior proposta, RESOLC de conformitat Barcelona, 4 4 FEB. 2008 Engiqno fe, Joretaria generat El presicent celegat i 7 Petia}Mtanitio arc ‘Anton! Fogué Moya / TAM Diputacio Igo Soeretona ftva 60 2eordinacié Govern oeal

También podría gustarte