Está en la página 1de 2
Senter) Ohrecclo els Svels de Recursos Humans @ REGISTRE pg ms TRS, 17 ae, 2g ‘vr MandS¢e i Cabot DECRET sstabllnt un complement personal Dokxant sense efecto ol decret de data 28 de juny de 2000, | transitori d'aplicacié als supésits de cessamant o remoclé del lloc de treball que s‘hi determinen, 3 partir de "t do marg de 2004. [Mijangant decret de la presidéncia de data’28 de juny de 2000, es disposa o! drot del personal remogut 0 cessat dal acu loc de treball amb mollu de modifcaciors de caire crganitzativ, = la percepc’s oun complement personal per Import mensval, a rad de catorze mansualtats, equivalent a la ciferéncia retributiva derivada del cessament o de la ramacié. en els termes | condicions aue en 61 prepi decret shi ragulaven Ales que lexperiéncla acumulade al larg d'aquests anys | atany c'adequacié de la mesura adoptaca a la ‘inaltat buscada -on esséncla consistent 2 minimitzar limpacte que el pas a la nova situacio, en termes ratvibutius, 18 vers el personal afectat- fan aconsellable revisar | modiicar actual regulacio en ordre a ‘garantir 'assal ment progressiu dels objectus plantelas. cisposa la legis'acib vigent en matdria de remocié , concretament e! capitol cingué del Decret +897, de 31 coctubre, pel qual s'aprova al Text Relos sobre funcié péblica a Catalunya, Vist et Legisiatix En virtut de tot ai, es prozosa ladopcid de la sequent RESOLUCIO Primer. Deixar sense efectes el decrot de Ia presidércia de data 28 de Juny de 2000, en vitut cel qual ‘'estabi! un camplement personal transitor aplicable als supésits de madificacione de caire organitzallu er base a les consideracions efectuades a la part exposiiva de a present resoluci. ‘Sogon. Disposar oi dret del personal al sorvei de la Diputacié reriogut o cessat cel seu loc de teball en els termes que shi espectfiquen, a le percepcié Cun complerrent persona! mensual (una vegada aplicals, si stescau, els conceptes que per a aquests supésits I com 2 garanties minimes contempla la normativa vigent), a ra6 de catorze monsuaiilals l'any, per la diferdncia, si n’existeix, entre les retribucions totals brutes que percebia i les roves retibucions assianades, computant-se a aquests efectes, tols els concaplos de percepeld periddica, de quantia fixa i no sotmasas a condici, inciosos els civersos factors {que integren ef complement espactic; s'exciouen expressament del comput, les pagues de productive: assicultat, El complement parsonial que es regula no @s percebrd en els seglents casos: ¥Siv'empleat solicita veluntariament cessar en el desenvcluzament del loc que esta ccupant ¥ Siol cossament o fa remocié sén consegténcia d'un expadient diseipinas Si el cessament ola ramacié sn consequéncia un renclment Insuticlent que ne compara Innibelé © si es manifesta una evident manca do capacitat de Yempleat per ocupar et lloc de treba! que Vimpedteixi complir amb eficdcia les funclons pebpios del lac de treba. sapsorbita en un periode Tercer. ! complement personal que result de 'a comparacid retbutiva descr maxim de deu anys a partir de la data de la seva assignacid. Durant el primer any d'assignacié es perceoré Integra la seve quanti, cel que fa a la rasta danya fins aribar als deu. s‘absorbira progressivament a rad dun 10% cada any, fins ala total absorcié quo es produir® un cop exhaurit el dest any. Quart. £1 complement dispesat s'absorbira, de manera parcial o total dopenent de! que procedelxi en cada cas, amb motiv de Taplicacio a! loc que s‘assigna l'empleal de qualsevel milors retbuiiva que no tingu ccardoter general o collect. En aquests casos import del complement es veura reduit, amb els maleixos efectes que ols de la data c'aplicac:6 de la milora, en quantia equivalent a aquosta, mnantenint-se Mimport resultant de fabsorcié fins a la finalitzacio del pericde de dev anys, Cingué. El cret a la percepcié del complement iniciaiment assignat es perd per Taccés voluntari de Vempleat, provisionalment o defintivemert, @ un allre loc de teball diferent a Fassignat amb motu del ccessement, en aquest sent la pérdua del complement es produe’x tant si Taccés a! nou loc comporta una rmillora retributiva, com si comporta un detriment Sis6. El contingut claquesta resclucié, afecta al personal que la corporacié 18 adscrit als organismes ‘2utbnoms que en depener | sls cansorcis en que hi participa; aixi com també al personal propi d'squests sempre que estiguin adherils al conven’ de Diputaci Sots. Fixer ela efectos aquest rovolucié @ data 1 de marg de 2008. Barcelfna, 20 abil de 2004 Barcelona, 20 c'abril de 2004 En dono fe Josep M. Esquerda

También podría gustarte