Está en la página 1de 2
¢ Regn Ie. Dresce des Sens de tWaendai Pine Recwaos Honare Diputacid de Barcelona DECRET Establiment d'un complement personal transitori aplicable als supdsits d’aprovacié de modificacions de caire organitzatiu |. ATESA la incidéncia directa en les retribucions individuals que l'aprovacié per part de ia Corporaci6 de mosificacions de caire organitzatiu pot tenir per al personal que en resulta afectat, es considera adient regular per a aquests supésits, a lefecte que el pas a la nova situacié retributiva es produeixi d'una manera progressiva, el dret a la percepcié, a banda Gels conceptes legaiment previstos per als casos de remocié 0 cessameni, dun complement de caire personal, transitori | absorbible, aixd amb independéncia ce quin hagues estat el sistema d'accés al lloc de treball que es madifiqui o se suprimeixi, i dels procediments de feassignacié ue es puguin adoptar en aquestes circumstancies, UI, VIST e! que estable’x, en relacio amb la remocid del personal funcionari el capitol tercer del tita! cinqué de! Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refcsa en un text Unic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matétia de funcié publica. En virtut de tot aix6, es proposa ladopcié de la seguent RESOLUCIO. Primer. El personal funcionar’ | laboral al servei de la Diputacié remogut ¢ cessat del seu lloc de treball com a consequéncia de 'aprovacié per part de la corporacid de modificacions de aire organitzatiu, tindra dret a la percepoid (una vegada aplicats, si s'escau, els conceptes ue per a aquests supésits i com a garanties de minims contempla la normativa vigent) d'un Complement personal per import mensual, a ra6 de catorze mensualitats, equivalent a la diferencia, si n’existeix, entre les retribucions totals brutes que percebia i les noves retribucions assignades, computant-se a aquests efectes tots els conceptes de percepcié Periddica, de quantia fixa i no sotmesos a condici6; en ef comput hi resten expressament excloses les pagues de productvitat ‘ d'assidultat, 1 inclosos els diversos factors que integren el complement especifc ‘Segon. £1 complement personal resultant de la comparacié retributiva descrita s'absorbira’en un periode maxim de quatre anys a partir de la data de la seva assignacié. Els dotze primers mesos es perceora integra la seva quantia; durant el segon any, e! setanta-cinc per cent; durant el tercer any, el cinquanta per cent; i durant el quart any. el vint-l-cine per cent h ven ce Regi Interior, Diruccio dele Serves ae Hisenda iPlnteacs Recursos Hoare ha Diputacio de Barcelona Tercer. Aquest complement personal s'absorbird tarnbé, totalment o parcial segons procedeixi en cada cas, abans de complir-se e! perfode de quatre anys, com a consequencia de V'aplicacié de qualsevol mifora retributiva que no tingu: caracter general o collect; s‘hi inciouen ies que puguin derivar-se de !accés a un alire loc de treball. En aquests supésits, import del complement es reduird, coincidint amo la data d'aplicacié ae la millora, en una quartia igual a aquesta, mantenint-se el compiement fins a la finalitzacio dal periode de quatre anys Quart. El que es disposa en els punts anteriors afactara també e| personal funcionari adscrit en servei activ als organismes autonoms que deperen de la corporacis i als ens consorciats en qué hi participa als quais siguin d'aplicacié els instruments de negociaci6 callectiva vigents ala Dputacié Barceldna, 28 de juny de 2000. dels Serveis, Marin ‘A anterior proposta, RESOLC de conformitat Barcelona, 28 de juny de 2000 En dono fe, El secretar E! pyagident Januel Rbybs Vila Signet Josep M? Esquerda i Roset

También podría gustarte