Está en la página 1de 86

GENADIJ PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE
ORGANIZMA
- prevod sa ruskog -

BEOGRAD
2002.
SADRŽAJ

PREDGOVOR AUTORA 9
PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU 10
MIŠLJENJA LEKARA - NAUČNIKA O KNJIZI 11
NAPOMENA PREVODIOCA 12

ČIŠĆENJE ORGANIZMA 15

1. DEBELO CREVO 15
1.1. Anatomija debelog creva 16
1.2. F u n k c i j e d e b e l o g creva 18
1.3. Uloga mikroflore u debelom crevu 23
1.4. Stvaranje toplote u d e b e l o m crevu 26
1.5. E n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g c r e v a 27
1.6. S t i m u l i š u ć i sistem d e b e l o g creva 30

2. SISTEM ČIŠĆENJA ORGANIZMA I


DEBELO CREVO 31

3. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE


D E B E L O G CREVA 35
3 . 1 . P r i p r e m a o r g a n i z m a z a čišćenje 36
3.2. Č i š ć e n j e p o m o ć u klistira 38
3.3. Šank Prakšalana 46
3.4. I s h r a n a z a p r o č i š ć a v a n j e 54
3 . 5 . O b n o v a ćelija i n e r a v a d e b e l o g c r e v a 54
3.6. V e ž b e k o j e daju z d r a v l j e , s n a g u , d u g život i
čine ljude s r e ć n i m 57
3 . 7 . Č e t r n a e s t saveta z a poboljšanje zdravlja 64
3.8. O štetnosti p u r g a t i v a (laksativa) 65
3.9. O s l o b a đ a n j e o d p o l i p a 65
3.10. B i o l o š k o dejstvo i p r i m e n a m l e č n i c e 66

5
8.1.1. Šta se m o ž e koristiti k o d oboljenja bubrega 118
4 USPOSTAVLJANJE NORMALNE
MIKROFLORE U DEBELOM CREVU 69 8.1.2. M e t o d o l o g i j a čišćenja b u b r e g a 120
8.1.3. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u urina ( m o k r a ć e ) 121
8.1.4. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u lubenice 122
5. SIMPTOMAT1KA PATOLOGIJE, REGULISANJE I
SIMPTOMI NORMALNOG RADA 8.1.5. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u o d v a r a iz korenja š i p k a .123
8.1.6. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u s o k o v a iz p o v r ć a 124
D E B E L O G CREVA 71
5.1. S i m p t o m i patologije 71 8.1.7. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u s m o l e iz j e l e 124
8.1.8. Profilaksa oboljenju b u b r e g a 126
5.2. R e g u l i s a n j e r a d a d e b e l o g creva 72
5.3. Simptomi normalnog rada 73
9. O S N O V N E POSTAVKE ČIŠĆENJA ORGANI­
Z M A I ODRŽAVANJA ČISTOĆE U NJEMU 127
6. JETRA 75
6 . 1 . O p š t i podaci o jetri i njenim funkcijama 75 9.1. Čovekov organizam 127
6.1.1. Anatomija jetre 75 9.2. S v o j s t v a tkiva č o v e č j e g o r g a n i z m a 128
9 . 3 . Uticaj .okoline i h r a n e na svojstva čovečjeg tkiva ....132
6.1.2. K r v o t o k i stvaranje limfe u jetri 76
9 . 3 . 1 . U s l o v i spoljašnje s r e d i n e 132
6.1.3. Funkcije jetre 77
9 . 3 . 2 . Uticaj h r a n e na stanje k o l o i d a o r g a n i z m a 133
6.1.4. St v a r a n j e žuči 77
9.4. S v o j s t v a m a t e r i j a , najviše u p o t r e b l j a v a n i h u
6.2. Patologija j e t r e 79
t e r a p i j a m a čišćenja 134
6 . 2 . 1 . St v a r a n j e ž u č n o g k a m e n c a i u p a l a ž u č n i h k a n a l a 79
6.2.2. P o r t a l n a hipertonija i njene p o s l e d i c e 84
10. NAČINI ČIŠĆENJA 136
6 . 3 . S i m p t o m i koji ukazuju na oboljenja j e t r e 87
10.1. Čišćenje koloidnih rastvora organizma 136
6 . 3 . 1 . D i j a g n o z a bolesti ž u č n o g k a m e n c a 89
10.2. K o m b i n o v a n o čišćenje k o l o i d a ćelija i
6.3.2. D i j a g n o z a h r o n i č n o g hepatitisa 89
unutrašnjih sredina organizma 138
6 . 3 . 3 . Diskinezija ž u č n i h k a n a l a 90
6.3.4. U p a l a ž u č n o g m e h u r a i ž u č n i h k a n a l a 90 10.3 Č i š ć e n j e o r g a n i z m a od n e č i s t o ć a i soli 139
6.4. Efekat čišćenja j e t r e 91 10.3.1.Čišćenje od soli p o m o ć u lorbera 150
6 . 5 . Fiziološki m e h a n i z m i koji se koriste pri 10.4. A n a l i z a n a r o d n e m e d i c i n e u borbi sa r e u m a t i z m o m 151
čišćenju j e t r e 93 10.5. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a o d t u m o r a ( b e n i g n i h ,
K i s t o z n i h , m a l i g n i h ) , p o l i p a , glista, p a t o g e n i h
6.6. Najprostije i najefikasnije čišćenje j e t r e 97
mikroorganizama 152
6.7. P r a k t i č n a u p u t s t v a za čišćenje i lečenje j e t r e 100
10.6. Č i š ć e n j e čeonih i g a j m o r o v i h s i n u s a od sluzi 159
6 . 7 . 1 . Broj čišćenja j e t r e i v r e m e k a d a treba čistiti jetru ....101
10.7. Č i š ć e n j e č o v e k o v o g o r g a n i z m a o d
6.7.2. I s h r a n a p o s l e čišćenja j e t r e i profilaksa 102
rjatogene energije 161
6.8. O s t a l a s r e d s t v a z a j a č a n j e funkcije j e t r e 106
7. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE 10.8. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a sisanjem ulja (biljnog m a s l a ) ...164
ČIŠĆENJA - ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA
I JETRE 111 11. P I T A N J A I O D G O V O R I U V E Z I SA
ČIŠĆENJEM ORGANIZMA 167
8. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA 114
8.1. Čišćenje bubrega 114

7
6
PREDGOVOR AUTORA

Mnogi ljudi hoće da ih drugi izlečc ili da


se to uradi pomoću nekog instrumenta, ne
priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da
pronađu grešku koja je uzrok njihove
nesreće.

Ž.Osava

U potrazi za u z r o c i m a pogoršanja ličnog zdravlja u


p o č e t k u s a m čitao p o p u l a r n u literaturu o lečenju, a z a t i m i
s t r u č n u — n a u č n u . P o s t e p e n o mi se otvarao d r a g o c e n svet
lekovitih sila. U m n o š t v u fragmentarni li p o d a t a k a i pometnji
p o s l e tolikih saznanja uočio s a m p o r e d a k i z a k o n e kojih se
t r e b a b e z u s l o v n o pridržavati.
O d b a c i v a o s a m sve što mi se učinilo s u v i š n i m i l a ž n i m , a
p r i h v a t a o saznanja i iskustva koja su davala rezultate u o z d r a v ­
ljenju m o g o r g a n i z m a . S t e č e n a znanja prenosio s a m d r u g i m
ljudima i, pri t o m , p o s m a t r a o k a k o se oni bore sa bolešću i p r o ­
n a l a z e p u t e v e d o s v o g zdravlja.
U toku istraživanja naišao s a m na bezbroj unikatnih
n a u č n i h r a d o v a koji su objašnjavali fenomen izlečenja p o m o ć u
i s h r a n e . N a ž a l o s t , oni se nisu mogli naći u j e d n o j o v a k v o j
knjizi, v e ć zaslužuju specijalna izdanja d o s t u p n a širem krugu
ljudi.
U p r o t e k l i h 100 g o d i n a u n a š e m životu se najviše i z m e n i l a
i s h r a n a . Pojavilo se m n o g o rafiniranih i veštačkih p r o d u k a t a ,
koji ne m o g u na pravi n a č i n da se prilagode e v o l u c i o n o ofor­
m l j e n i m m e h a n i z m i m a z a p r o b a v u i asimilaciju h r a n e . N a
p r v o m m e s t u strada ž e l u d a č n o - c r e v n i trakt, a z a t i m se
patologija širi dalje. Z a t o je p r a v o zdravlje velika retkost. U
većini slučajeva dovoljno je promeniti s a m o ishranu pa da
o r g a n i z a m p o č n e brzo da se obnavlja.

9
Stari m u d r a c i su govorili - ako si o b o l e o , p r o m e n i način š a i i a t a n s t v o . N a p r o t i v . O n a su s a m o p u t o k a z . . . Onaj isti koji
života. A k o to ne p o m a ž e , promeni ishranu. A k o i to ne nalazimo i u starostavnim knjgama i u savremenoj medicinskoj
p o m o g n e , pribegavaj lekovima i lekarima. nauci.
U ovoj knjizi p o k u š a o s a m da uopštim i sa n a u č n e t a č k e T r e b a živeti p o z a k o n i m a majke z e m l j e g o v o r i o j e Isus
o b j a s n i m od kojih „ s i l a " zavisi naše zdravlje. A k o ih Hrist. J e d i n o tako m o ž e t e s e S A M I preporoditi. O n n a v o d i d a
p o z n a j e m o o n e će nas pokretati, a mi se tada m o ž e m o lečiti i radi toga treba p o v r e m e n o čistiti o r g a n i z a m i p r a v i l n o , pri­
sami. r o d n o s e hraniti. N a m a k a o p r a v i m u č e n i c i m a ostaje d a ispu­
O v a j t o m p o s v e ć e n j e otkrivanju m e h a n i z m a lečenja n j a v a m o n j e g o v e z a v e t e i da se n a s l a đ u j e m o z d r a v l j e m , a
p o m o ć u ishrane i čišćenja tela. s a m i m tim p l o d o t v o r n i m i d u g i m ž i v o t o m .
A u t o r izražava z a h v a l n o s t s v i m ljudima koji su skupljali
z n a n j a o č o v e k u i o n o m e što mu je najdragocenije — zdravlju.

PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

Velika p o p u l a r n o s t , n o v a saznanja, mali broj p r i m e r a k a M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI


z a h t e v a l i su n o v o , d o p u n j e n o izdanje knjige Lukovi te sila.
O s i m t o g a , s k u p o ć a i nedostatak m n o g i h p r o d u k a t a za
i s h r a n u , koji se koriste u terapijama čišćenja, a koje s m o Z a i s t a je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. M e n i k a o
potencirali u p r v o m izdanju nisu d o s t u p n a v e l i k o m broju ljudi, lekaru p o s e b n o su interesantni ljudi koji su formalno d a l e k o od
k o j i m a je u o s t a l o m i n a m e n j e n a ova knjiga. m e d i c i n e , a p r a k t i č n o srasli sa njom.
P o t o m , autor j e tragao z a pristupima lečenju o r g a n i z m a P o s e b n o j e zanimljiv region R o s t o v s k e oblasti. Profirije
č i š ć e n j e m , kao i za o n i m p r o d u k t i m a u ishrani koji su I v a n o v sa svojih 12 z a p o v e s t i o d u š e v i o je hiljade ljudi.
j e d n o s t a v n i j i i efikasniji. N a d e ž d a S e m j o n o v a , propagirajući z d r a v način ž i v o t a , u čijoj
U p r v o m izdanju g r e š k o m je izostalo poglavlje o j e o s n o v i o d v o j e n a ishrana, s u p r o t n o o d o n o g a Što d e k l a r i š e
v i t a m i n i m a koje j e o s i r o m a š i l o knjigu n e s a m o s a d r ž a j e m n e g o institut z a ishranu A k a d e m i j e m e d i c i n s k i h n a u k a ( A M N )
i formom. S S S R - a , pravi č u d a , iako su ta č u d a s a m o deo p r i r o d e . Na kraju,
Skupi lekovi i m e d i c i n s k a nega učinili su da p r a v o v r e m e n o G e n a d i j M a l a h o v p o m o ć u prirodnih m e t o d a obolele ljude čini
i d o b r o lečenje p o s t a n u privilegija j e d n o g d r u š t v e n o g sloja - z d r a v i m . N e d a v n o izašla njegova p r v a knjiga L e k o v i t e sile
b o g a t i h ljudi. O t u d a o v a knjiga. S a ž e t a , p r i s t u p a č n a , p o p u l a r n o d o s t o j n a j e toga d a j e p r e p o r u č i m o kao metodski p r i r u č n i k z a
p i s a n a . K a o n a d a , m o g u ć n o s t i način da sebi p o m o g n e t e bez lekare različitog profila. O d u š e v l j a v a to, što M a l a h o v G e n a d i j ,
p o m o ć i drugih. T r e b a poverovati o v i m s a z n a n j i m a i iskustvu. iako nije lekar, praktično b e z g r e š k e poznaje fiziologiju,
T r e b a se prepustiti da vas v o d e zdravlju oni koji to najbolje p a t o l o g i j u ž e l u d a č n o - c r e v n o g trakta i daje praktične p r e p o ­
znaju. Jer znanja u ovoj knjizi nisu n a u č n a fantastika, čarolija, r u k e , b e z kojih bolesnik ne m o ž e da o z d r a v i .

10 11
S i g u r n o je da knjiga o v e i slične tematike m o ž e naići na U p r o l e ć e 1998. g o d i n e o b o l e o s a m od išijasa i lečio s a m se
n e g a t i v n e reakcije z v a n i č n e m e d i c i n e , ali se n a d a m o da će i u s t a n u , n e p o k r e t a n , o k o 20 d a n a , posle čega su mi na V M A u
n a u k a prihvatiti o n o Što su iskustva i p r a k s a potvrdili. M e t o d e i B e o g r a d u urađeni m e d i c i n s k i pregledi i p r e d l o ž e n a operacija.
s r e d s t v a n a r o d n e m e d i c i n e moraju s t o j e m o g u ć e pre d a p r o d r u Istog d a n a moj p o z n a n i k , d o k t o r m e d i c i n s k i h n a u k a , profesor,
u život. s a v e t o v a o m i j e d a p r e t h o d n o p o k u š a m lečenje kod n a r o d n i h
U t o m e je garancija za u s p e š n o rešavanje p r o b l e m a lečenja lekara „kostolomaca . Pošto sam poznavao jednog takvog u
stanovništva ove planete. o k o l i n i B e o g r a d a p o z v a o s a m ga telefonom i u g o v o r i o lečenje.
D r u g o v i su me n e p o k r e t n o g prevezli do „ k o s t o l o m c a " , a vratio
sam se preporođen. M o g a o sam da sedim i hodam. Osećao sam
Doktor medicinskih nauka j o š p o m a l o bol u desnoj n o z i . Prilikom terapije izlečena m i j e i
laureat d r ž a v n e premije u k o č e n o s t vrata i n e k o l i k o pršljenova na kičmi koji su me
zaslužni p r o n a l a z a č g o d i n a m a mučili. P r e d l o ž e n e su mi j o š 2 terapije, ali je i j e d n a
R u s k e federacije bila d o v o l j n a . Posle d r u g e terapije o s e ć a o s a m se o d l i č n o . Već
I.NEUM1VAKIN su p r o š l e d v e g o d i n e od tada a ja n e m a m nikakvih p r o b l e m a .
K a o što k a ž e M a l a h o v , p r o š a o s a m bez operacije.
K o m p l e t knjiga M a l a h o v a i d r u g e m e d i c i n s k e k n j i g e , k a o i
s p e c i j a l n e u l o š k e z a cipele s a m a g n e t i m a , d o b i o s a m o d
prijatelja i z M o s k v e k a d a j e s a z n a o d a s a m o b o l e o o d išijasa.
NAPOMENA PREVODIOCA K a d a s a m pročitao knjige M a l a h o v a o d u š e v i o s a m s e
p r o b l e m a t i k o m koja se u n j i m a r a z m a t r a , n a č i n o m i
D o b r a knjiga je k a o lepa ž e n a — u p o z n a š je i zaljubiš se. j e d n o s t a v n o š ć u stila izražavanja, toliko prihvatljivim za širi
N a ž a l o s t , do k o m p l e t a knjiga G. P. M a l a h o v a Lekovite sile k r u g čitalaca. S h v a t i o s a m da saveti i m e t o d e lečenja n a v e d e n i
d o š a o s a m sa z a k a š n j e n j e m , j e r mi je u m e đ u v r e m e n u ( 1 9 9 7 ) u o v i m k n j i g a m a m n o g i m a mogu p o m o ć i pri lečenju, a m n o g e
u m r l a s u p r u g a od t u m o r a na j e t r i , a mislim da se m o g l a izlečiti č a k i vratiti iz „ m r t v i h " .
p r i m e n o m m e t o d a lečenja koje opisuje M a l a h o v . P r i m e n j u j e m dosta s a v e t a iz o v e knjige. Bez dijete s a m
Za v r e m e njenog lečenja h e m o t e r a p i j o m u bolnici u v e r i o s m r š a o o k o 6 k g , vitalniji s a m i aktivniji iako nisam u r a d i o ni
s a m se k o l i k o je h e m o t e r a p i j a štetna za o r g a n i z a m - razara ga j e d n o čišćenje.
k a o a t o m s k a b o m b a . Tražeći z a nju p o m o ć i o d s a v r e m e n e m e ­ U z a k l j u č k u bih citirao završni kolofon knjige Cžad-ši
d i c i n e d o š a o s a m do z a k l j u č k a d a j e i veliki broj lekara protiv ( u d ž b e n i k t r a d i c i o n a l n e tibetske m e d i c i n e ) koju M a l a h o v često
u p o t r e b e citostatika za lečenje t u m o r a , ali industrija l e k o v a p o m i n j e i citira (koju s a m , t a k o đ e , p r e v e o ali, nažalost j o š
traži svoje ž r t v e . nisam objavio):
Slušajući k o m e n t a r e lekara o toku bolesti, prateći rezultate „ N e k a oni, koji su se žrtvovali na izdavanju teksta, d u ž e
lečenja i rad l e k a r a u b o l n i c i , d o š a o s a m do saznanja da j e d a n ž i v e , u v e ć a v a j u svoje v r l i n e , b o g a t s t v o i, izbavivši se od tri
broj l e k a r a , k a o s t o j e to slučaj sa s v i m profesijama, ima d o s t a o t r o v a s a n s a r e najboljim l e k o m - otvaranjem očiju mudrosti,
n e z n a n j a i p o v r š n o s t i u radu (svi s m o m i , ipak, ljudi). b r z o d o s t i g n u n i v o B u d e , iznad k o g a n e m a ništa".
Od detinjstva s a m se više puta u v e r i o u efikasnost
t r a d i c i o n a l n i h - n a r o d n i h m e t o d a lečenja. Majka mi se izlečila
u r i n o t e r a p i j o m od teške bolesti.

12 13
ČIŠĆENJE ORGANIZMA

1. DEBELO CREVO

S a m o m a l i broj ljudi z n a k a k v u u l o g u ima d e b e l o c r e v o


za o d r ž a v a n j e vitalnosti i zdravlja našeg o r g a n i z m a . Ni
drevnim mudracima, jogistima, tibetskim i egipatskim
l e k a r i m a , t a k o d e , nije b i l o n e p o z n a t o d a s e d e b e l o c r e v o
m o r a o d r ž a v a t i u i d e a l n o m stanju, a k o č o v e k ž e l i d a b u d e
zdrav.
U m a n u s k r i p t u Jevande/je mira (sveta) Isusa Hrista iz I
v e k a n a š e ere H r i s t o v u č e n i k J o v a n z a p i s a o j e :
„ . . . U n u t r a š n j a n e č i s t o ć a j e j o š strasnija o d spoljašnje. Z a t o
o n a j , koji se čisti s a m o spolja, a ostaje nečist iznutra, liči na
g r o b n i c u , ukrašenu blještavim s l i k a m a , unutra n a p u n j e n u
odvratnom pakošću."
Isus Hi ist preporučuje i s r e d s t v o za čišćenje d e b e l o g c r e v a
- klistir.
„ . . . U z m i t e veliku tikvu ( b u n d e v u ) , s a s t a b l o m ( l o z o m )
v e l i č i n e č o v e k a ; očistite tikvu iznutra i n a p u n i t e je r e č n o m
v o d o m , z a g r e j a n o m n a s u n c u . O b e s i t e tikvu n a granu d r v e t a ,
k l e k n i t e ispred A n đ e l a Vode i strpite s e . . . da v o d a prodre u s v a
v a š a c r e v a . . . M o l i t e A n đ e l a Vode d a oslobodi v a š e telo o d s v i h
n e č i s t o ć a i bolesti, koje ga p u n e . Z a t i m ispustite v o d u iz s v o g
tela, da se sa njom izbaci s v e . . . nečisto i s m r d l j i v o . I s o p -
s t v e n i m o č i m a ćete videti i svojim n o s o m osetiti sve gadosti i
n e č i s t o ć e , koje s k r n a v e H r a m v a š e g tela. I vi ćete t a k o d e
s h v a t i t i , k o l i k o je u v a m a postojalo g r e h o v a i m u č i l o v a s
nebrojenim bolestima".

15
K o l i k o j e d n o s t a v n o s t i i istine u o v i m r e c i m a i s a v e t i m a . A P r e č n i k raznih d e l o v a d e b e l o g c r e v a nije isti. K o d s l e p o g
s a v r e m e n a m e d i c i n a se potrudila da o d g o v o r i i na d r u g a pitanja c r e v a i u z l a z n o g d e l a d o s t i ž e 7-8 c e n t i m e t a r a , a k o d s i g m e
i da p r o t u m a č i a n a t o m i j u o v o g naizgled o b i č n o g , a tako v a ž n o g s v e g a 3-4 c e n t i m e t r a .
o r g a n a ć o v e č j e g tela. Z i d c r e v a sastavljen je iz četiri sloja. Iznutra je crevo
p r e k r i v e n o s l u z a s t o m o p n o m . O n a stvara i izdvaja sluz, koja
štiti z i d c r e v a i p o t p o m a ž e cirkulaciju sadržaja creva.
1.1. A n a t o m i j a d e b e l o g c r e v a
I s p o d s l u z o k o ž e j e sloj m a s n o g v l a k n a s t o g v e z i v n o g t k i v a
( p o d s l u z n i c a ) , k r o z k o j e p r o l a z e krvni i limfni s u d o v i .
D e b e l o c r e v o j e završni d e o p r o b a v n g trakta č o v e k o v o g
P o r e d o s t a l o g , tu se nalazi i m i š i ć n a o p n a . O n a se sastoji iz
organizma. Njegovim početkom smatra se slepo crevo, na
d v a sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji u z d u ž n i .
čijem kraju u z l a z n i m delorn t a n k o c r e v o ulazi u d e b e l o c r e v o .
Z a h v a l j u j u ć i tim m i š i ć n i m slojevima dolazi do m e š a n j a i
D e b e l o c r e v o s e z a v r š a v a o t v o r o m Čmara. D u ž i n a d e b e l o g
prenošenja sadržaja
c r e v a k o d č o v e k a u p r o š e k u iznosi oko 2 metra. U d e b e l o m
c r e v a p r e m a izlazu.
c r e v u se izdvajaju d v a dela: d e b e l o i p r a v o c r e v o (si. 1).
Serozna opna pre­
kriva debelo crevo
spolja.
Debljina zidova
creva na svim delo-
v i m a nije ista. U d e ­
s n o j p o l o v i n i o n a iz­
n o s i s a m o 1-2 m i l i ­
metra, a u sigmi - 5
milimetara.
Na slici 2 j a s n o se
vidi da se d e b e l o
c r e v o nalazi u trbušnoj
duplji i da se dodiruje
s a s v i m t r b u š n i m or­
Slika 2 - RazineStaj debelog creva u trbušnoj
g a n i m a , ili je u nji­
duplji:
h o v o j n e p o s r e d n o j b l i ­ I - jetra; 2 - želudac; 3 - žučni mehur; 4 -
zini. pankreas (gušterača); 5 - bubrezi; 6 -
mokraćni mehur
Kod muškaraca
debelo crevo je spreda
s m e š t e n o ispred m o k r a ć n o g m e h u r a , s e m e n o g m e h u r a , p r o s ­
tate, a k o d ž e n a - ispred m a t e r i c e i ispred z a d n j e g z i d a v a g i n e
( r o d n i c e ) . Upalni procesi u tim o r g a n i m a m o g u se prenositi na
debelo crevo i obratno.

16 17
m i n e r a l n i h e l e m e n a t a ( k r o m p i r , testenine o d sitno m l e v e n o g
1.2. F u n k c i j e d e b e l o g e r e v a
brašna, obilno dodavanje masti, šećera), pomešana sa
belančevinastom hranom (mesom, kobasicama, sirom, jajima,
D e b e l o c r e v o ima r a z n o v r s n e funkcije, ali ć e m o izdvojiti i
m l e k o m ) , p r o l a s k o m kroz d e b e l o c r e v o ostavlja n a z i d o v i m a
razmotriti s a m o o s n o v n e , p r e m a njihovoj v a ž n o s t i i z n a č a j u .
c r e v a sloj e k s k r e m e n t a - „ t a l o g " . Skupljajući se u n a b o r i m a -
d ž e p o v i m a ( d i v e r t i k u l a m a ) d e b e l o g creva, o d tog „ t a l o g a " pri
a) Upijajuća
n e d o s t a t k u v o d e - dehidraciji (tu se upija do 9 5 % v o d e ) s t v a r a
U d e b e l o m crevu su d o m i n a n t n i procesi repsorpcije. O v d e
se ekskrement.
se upijaju g l u k o z a , vitamini i a m i n o k i s e l i n e , koje p r o i z v o d e
b a k t e r i j e c r e v n e šupljine, do 9 5 % v o d e i elektroliti. Na taj K a k o u p i v o m , tako i u d r u g o m slučaju, u d e b e l o m crevu se
n a č i n , iz t a n k o g c r e v a u d e b e l o crevo s v a k o d n e v n o prolazi o k o odvijaju procesi truljenja i vrenja. Toksični produkti tih
2 0 0 0 g r a m a k a š a s t e h r a n e ( h i m u s a ) . O d toga p o s l e upijanja p r o c e s a z a j e d n o sa v o d o m dospevaju u krvotok i uzrokuju
ostaje 2 0 0 - 3 0 0 g r a m a e k s k r e m e n t a . p o j a v u p o z n a t u p o d n a z i v o m „ c r e v n a autointoksinacija".
Profesor K.Petrovskij u članku „Još j e d n o m o ishrani,
n j e n i m t e o r i j a m a i p r e p o r u k a m a " (časopis „ N a u k a i ž i v o t " ,
b) Evakuativna
b r . 5 - 8 , 1980) ističe:
U d e b e l o m crevu se nagomilavaju i zadržavaju e k s -
„ J o š j e M e č n i k o v LI. tvrdio: c r e v n a autointoksinacija j e
k r e m e n t n e m a s e d o n j i h o v o g izbacivanja. I a k o s e e k s k r e -
g l a v n a p r e p r e k a na putu za d u g o v e č n o s t . U e k s p e r i m e n t i m a on
m e n t n e m a s e s p o r o kreću k r o z d e b e l o c r e v o (sadržaj c r e v a
je u životinje u n o s i o trule p r o d u k t e iz c r e v a č o v e k a što je
prolazi kroz t a n k o crevo (5 metara) za 4-5 č a s o v a , kroz d e b e l o
izazvalo izraženu sklerozu aorte.
( 2 m e t r a ) z a 12-18 č a s o v a ) , o n e s e n i g d e n e s m e j u z a d r ž a v a t i .
I z r a ž e n a autointoksikacija m o ž e se razvijati pri postojanju
P r e n e g o s e o s v r n e m o n a ostale funkcije d e b e l o g c r e v a ,
tri u s l o v a : p r v i , n e d o v o l j n o aktivan način ž i v o t a , drugi, ishrana
razmotrićemo slučaj zadržavanja evakuativne funkcije.
r a f i n i s a n o m , p r e t e ž n o m a s n o m h r a n o m sa m a l o p o v r ć a , zeleni i
U k o l i k o u toku 2 4 - 3 2 časa ne d o d e do pražnjenja c r e v a (stolice)
v o ć a i treći, n e r v n o - e m o c i o n a l n a preopterećenja i česti
ta p o j a v a se s v r s t a v a u z a t v o r .
stresovi."
Jezik p r e k r i v e n s k r a m o m , disanje sa s m r a d o m ( z a d a h iz
Sledeći v a ž a n p o d a t a k j e s t e d a s u zidovi d e b e l o g c r e v a
u s t a ) , i z n e n a d n a g l a v o b o l j a , nesvestica, apatija, sanjivost
najčešće debljine 1-2 m i l i m e t r a . Usled toga kroz taj tanjušni
( p o s p a n o s t ) , m u č n i n a u d o n j e m delu s t o m a k a , n a d i m a n j e
z i d i ć u trbušnju duplju lako prodiru toksični eksudati (gnojni
s t o m a k a , bolovi i krčanje u s t o m a k u , smanjenje ili g u b i t a k
izlivi), trujući najbliže o r g a n e : j e t r u , b u b r e g e , p o l n e o r g a n e itd.
a p e t i t a , razdražljivost, m r a č n e misli, prisilna, n e d o v o l j n a
stolica tipični su s i m p t o m i zatvora. Da biste proverili stanje svojih organa p o s l u ž i t e se
s l e d e ć o m j e d n o s t a v n o m m e t o d o m . U z m i t e 1-3 s u p e n e k a š i k e
J e d a n o d najčešćih uzroka zatvora j e s t e u z i m a n j e v i s o -
s v e ž e i s c e đ e n o g s o k a o d c v e k l e . A k o v a m j e p o s l e toga
k o k a l o r i č n e h r a n e m a l e z a p r e m i n e . L o š a n a v i k a d a s e glad utoli
m o k r a ć a t a m n a , z n a č i d a j e v a š a s l u z o k o ž a prestala k v a l i t e t n o
s e n d v i č e m sa čajem ili k a f o m dovodi do toga da se s t v a r a u
da o b a v l j a svoju funkciju. A k o s o k od c v e k l e boji m o k r a ć u , isto
c r e v i m a m a l o e k s k r e m e n t n e m a s e koja n e izaziva refleks n a
t a k o k r o z te z i d o v e lako prodiru i toksini, cirkulišući po ć e l o m
stolicu. R e z u l t a t toga j e d a p o n e k o l i k o d a n a n e m a defekacije.
organizmu.
To je o č i g l e d a n slučaj z a t v o r a . Ali, čak i pri regularnoj stolici
v e ć i n a ljudi pati od s k r i v e n o g oblika zatvora. O b i č n o se u č e t r d e s e t i m g o d i n a m a našeg života d e b e l o
c r e v o č e s t o puni e k s k r e m e n t o m . O n o s e rasteže, d e f o r m i š e ,
N e p r a v i l n a i s h r a n a je prvi i osnovni razlog za n a s t a n a k o v e
pritišće i sa svojih m e s t a stešnjava d r u g e o r g a n e trbušne
neprijatne p o j a v e . S k r o b a s t a i k u v a n a hrana, lišena v i t a m i n a i

18
Objašnjenja uz sliku p r e u z e t a su iz Ruske narodne medi­
cine Kurenova i knjige Umešnost (veština) samolečenja
prirodnim sredstvima Mantovanija Romola. Pročitajte ih
pažljivo.
N e p r a v i l n a dijeta i n e d o z v o l j e n e hemijske s u p s t a n c e ,
adi ti vi u hrani zagađuju i defbrmišu debelo crevo.
Na slici 1 p r i k a z a n o je z d r a v o d e b e l o crevo k a k v o bi
trebalo da b u d e . A l i , u 99 od 100 slučajeva o n o više p o d s e ć a na
sliku 3 .
O b r a t i t e p a ž n j u n a p r e s e k d e b e l o g creva. N a n j e m u j e u
c e n t r u vidljiva p r o z r a č n o s t u e k s k r e m e n t n o j materiji, k o j a se
t a m o n a l a z i l a 20 i v i š e g o d i n a !
Istaknuti n e m a č k i lekar - h i r i n g o b a v i o je 280 p o s m r t n i h
o b d u k c i j a i u 2 4 0 slučajeva u o č i o je približno takvu sliku, k a o
n a slici 3 . D r u g i lekar i z L o n d o n a , razrezavši d e b e l o c r e v o
j e d n o g m r t v a c a , izvadio je iz njega 25 funti (10 k g ) s t a r o g
„ o k a m e n j e n o g " e k s k r e m e n t a koji i dalje č u v a u velikoj tegli sa
duplje. Ti organi izgledaju k a o da su z a g n j u r e n i u e k s k r e - alkoholom.
m e n t n u vrećicu. Ni o k a k v o m n o r m a l n o m r a d u (funkcio- N e k i hirurzi izjavljuju d a d o 7 0 p r o c e n a t a creva, k o j e s u
nisanju) tih o r g a n a ne m o ž e biti reči. Pažljivo p r o u č i t e sliku 3 i o n i i s e k l i , sadrži strani materijal, gliste, a takođe i fekalije,
pročitajte objašnjenja uz nju. s t v r d n u t e k a o k a m e n t o k o m više godina. Unutrašnji z i d o v i
Pritiskanje z i d o v a d e b e l o g creva, a t a k o d e i duži k o n t a k t c r e v a s e z a t o čine p o k r i v e n i m a t e r i j a l o m koji j e t u d a v n o
e k s k r e m e n t n i h m a s a s a c r e v n i m z i d o m (postoji e k s k r e m e n t , d o s p e o , vrlo često o k a m e n j e n i m . Oni podsećaju n a s v o d peći
koji s e g o d i n a m a „ t a l o ž i o " n a j e d n o m m e s t u ) d o v o d e d o s l a b e k o m e j e p o t r e b n o p o t p u n o čišćenje.
ishrane tog dela, n j e g o v o g s l a b o g s n a b d e v a n j a krvlju, D o k t o r L a m u r izjavljuje: „ M i m o ž e m o s a p o t p u n o m
p r o u z r o k u j u zastoj krvi i trovanje t o k s i n i m a od e k s k r e m e n t a . s i g u r n o š ć u reći d a j e o s n o v n i uzrok k o d 9 0 % teških b o l e s t i , o d
K a o rezultat toga nastaju različita oboljenja. Z b o g oštećenja kojih pati č o v e č a n s t v o , z a t v o r i z a d r š k a fekalnih m a s a , koje
s l u z o k o ž e - različite vrste kolitisa; od p r e v e l i k o g grčenja i t r e b a da se izbacuju iz o r g a n i z m a . "
zastoja krvi u s a m o m z i d u d e b e l o g c r e v a - h e m o r o i d i i D o k t o r Uja M e č n i k o v u knjizi Izučavanje č o v e k o v e p r i ­
v a r i k o z n o (sa k v r g a m a ) proširenje vena; od d u g o t r a j n o g r o d e n a v o d i p o d a t k e , p r e m a k o j i m a o d 1148 slučajeva r a k a
dejstva t o k s i n a n a j e d n o m m e s t u - p o l i p i i t u m o r i . ( t u m o r a ) c r e v a k o j e j e o n r a z m o t r i o 1 0 2 2 , ili 8 9 p r o c e n a t a ,
O m a s o v n o s t i o p i s a n e slike m o ž e se suditi p r e m a nastali su u d e b e l o m crevu.
s t a t i s t i č k i m p o d a c i m a , koje n a v o d i d o k t o r m e d i c i n s k i h n a u k a , S a m o u k i n a r o d n i lekar N . A . S e m j o n o v a u osvrtu na ovaj
p r o f e s o r V . P . P e t r o v u brošuri „Fakultet z d r a v l j a " (broj 9, p r o b l e m k a ž e : „ T r e n u t n o trovanje tela o t r o v i m a kroz c r e v n u
1986). p r e g r a d u s t v a r a o d r e đ e n u koncentraciju nečistoća u k i v i . J e d n a
Pri profilaktičkim p r e g l e d i m a praktično z d r a v i h ljudi p o l o v i n a č o v e č a n s t v a s p o s o b n a je da u telu zadrži r a s t v a r a č e
p r o k t a l g i č n a oboljenja (bolovi u č m a r u ) ispoljavaju se k o d 3 0 6 n e č i s t o ć a — to su m a s t i v o d a . Ljudi se n a d i m a j u , š i r e , u v e ­
od 1000 ljudi. ćavaju. D r u g a p o l o v i n a , v e r o v a t n o , z b o g svojstava s v o g c r e v a i

20 21
o d r e đ e n o g r e d o s l e d a u razmeni materija, ne z a d r ž a v a o b z i r a na loše varenje, ostale t e g o b e ( b o l o v e ) u glavi, s m a n j e n
r a s t v a r a č e n e č i s t o ć a n e g o oni v e n u . K o n c e n t r a c i j a n e č i s t o ć a u u s p e h u š k o l i , j e r t o k o m 4-5 d a n a u z a s t o p c e nije išlo u t o a l e t . "
krvi k o d p o s l e d n j i h , n e s r e ć n i h , treba d a b u d e v e ć a , n e g o k o d U z r e l o m d o b u : jutarnja ž u r b a , neodgovarajući toalet, česta
ugojenih. N a r o d n a m u d r o s t j e , s h o d n o iskustvu, p r o c e n i l a t u s l u ž b e n a putovanja tipični su uzroci z b o g kojih se javlja z a t v o r .
p r i r o d n u p o j a v u : „ D o k debeli s m r š a - m r š a v i i z d a h n e . " O b a T o s e p o s e b n o o d n o s i n a ž e n e . O d 100 ž e n a koje s e lece 9 5
tipa p a t e o d z a t v o r a , o d g o m i l e n a n o s a , o d trovanja s o p s t v e n i m b o l u j e od z a t v o r a . T r u d n o ć a , p o s e b n o u drugoj p o l o v i n i , t a k o d e
e k s k r e m e n t o m . O r g a n i z a m s e trnje p o l a k o , n a trovanje s e podstiče zatvor.
p r i v i k a v a od detinjstva, sa p e n o m u u s t i m a štiteći svoje n a v i k e O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva
n i s h r a n i , svoje v o l j e n e p e l j m e n e , sirnike ( s i r n i c e ) , p i t e sa e k s k r e m e n t o m više reči biće u opisu ostalih funkcija d e b e l o g
m e s o m , m l e č n e k a š e , m l a d kravlji sir s a š e ć e r o m ujutru. creva.
D a k a k o ! S n a g a i d a n a k n a v i k a m a . A l i , to ide tako s v e , d o k c) Izlučujuća
bolest ne pritera uza z i d , kada v a m lekar, p r e m a r e c i m a d o k t o r a D e b e l o crevo ima s p o s o b n o s t da izlučuje u uzani otvor
A m o s o v a , izda m e n i c u , koju, a v a j , n i k o n e m o ž e d a isplati." c r e v a s o k o v e z a varenje h r a n e s a m a n j o m k o l i č i n o m f e r m e n a t a .
T a k o d e p o s t e p e n o , od detinjstva, razvija se atonija Iz krvi u otvor c r e v a m o g u se lučiti soli, alkohol i d r u g e
(mlitavost, m a l a k s a l o s t ) d e b e l o g creva. Z b o g trovanja z i d o v a m a t e r i j e , koje p o n e k a d nadražuju s l u z n i c u i p o d s t i č u razvoj
d e b e l o g c r e v a , a t a k o d e i njegovog rastezanja e k s k r e m e n t o m , b o l e s t i , v e z a n i h z a s l u z n i c u . Isto razdražujuće dejstvo n a
nervi i m i š i ć i z i d o v a d e b e l o g creva toliko se p a r a l i z u j u , da s l u z o k o ž u d e b e l o g c r e v a imaju slana hrana i ljuta h r a n a . Po
prestaju da reaguju na n o r m a l n i refleks, peristaltika ne postoji. p r a v i l u , stanje h e m o r o i d a s e uvek p o g o r š a v a p o s l e u z i m a n j a
O t u d a n e m a n i p o t r e b e z a defekacijom z a duži p e r i o d . h a r i n g i , s u h o m e s n a t i h p r o i z v o d a i j e l a sa sirćetom.
Z a t v o r e p o d s t i č e ignorisanje p o t r e b a z a d e f e k a c i j o m j o š i z
detinjstva. E v o t i p i č n o g p r i m e r a koji s a m u z e o i z k n j i g e 1.3. U l o g a m i k r o f l o r e u d e b e l o m c r e v u
Mantovanija Romola Umetnost. sopstvenog izleeenja priro­
dnim sredstvima. P r e n e g o p r o u č i m o u l o g u m i k r o f l o r e u d e b e l o m crevu
„ K a d a n a n e k o l i k o m i n u t a pre o d m o r a učenik o s e ć a t r e b a znati koji m i k r o o r g a n i z m i „ c a r u j u " u o v o m delu n a š e g
p o t r e b u za n u ž d o m , ali trpeći, ne odlučuje da za to z a m o l i , iz tela.
s t r a h a da mu to n e ć e dozvoliti, da će obratiti na s e b e pažnju ili U d e b e l o m crevu živi više od 4 0 0 - 5 0 0 različitih vrsta
z b o g drugih r a z l o g a , antiperistaltički pokret o d b a c u j e materijal b a k t e r i j a i m i k r o o r g a n i z a m a . N a u č n i c i tvrde da u 1 g r a m u
u p o d u d i s a j n i d e o , g d e se on g o m i l a . N u ž d a se s t i š a v a ili č a k e k s k r e m e n t a ima u p r o š e k u 30 - 40 milijardi bakterija i
p o t p u n o nestaje. Z v o n i za o d m o r , dete se sa z a n o s o m i g r a i m i k r o o r g a n i z a m a . P r e m a p o d a c i m a K o a n d e , č o v e k s a feka-
n u ž d a p o n o v o daje z n a k e o s e b i , ali o n o to opet t i p i , misleći da lijama izlučuje d n e v n o o k o 17 triliona m i k r o b a ! N a m e ć e se
će imati v r e m e n a p o s l e igre da o d e u toalet. S a s v i m l o g i č k o pitanje, z a š t o i h i m a toliko m n o g o ? D a l i j e p r a v i l n a
n e o č e k i v a n o za n j e g a dolazi v r e m e da se vrati u u č i o n i c u , a funkcija d e b e l o g c r e v a m o g u ć a b e z njih?
n u ž d a t a k o d e daje z n a k e o sebi. O v o g a p u t a , bojeći se p r i - Sledi zaključak d a n o r m a l n a m i k r o f l o r a d e b e l o g c r e v a n e
m e d b i , on se ne odlučuje da z a m o l i za izlazak i čini s v e n a p o r e s a m o da učestvuje u z a v r š n o m delu p r o c e s a varenja h r a n e , v e ć
d a istrpi. A k o s e t a k v a z a d r š k a često ponavlja o n a u b r z o izaziva i z v l a k a n a hrane* p r o i z v o d i m n o g o b r o j n e v a ž n e v i t a m i n e ,
s m a n j e n j e aktivnosti o osetljivosti n e r a v a , koji o d g o v a r a j u na
tu funkciju. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju, a osečaj n u ž d e * Hranljiva vlakna su biljni materijal koji ne usvaja organizam: celuloza,
s l a b i , k a o da odlazi u drugi p l a n . D e t e čak i ne p r i m e ć u j e , b e z pektin, lingin itd., o čemu je detaljnije izloženo u poglavlju o ishrani.

22
a m i n o k i s e l i n e , e n z i m e , h o r m o n e i d r u g e hranljive materije. p o d m l a đ i v a n j a o r g a n i z m a ( „ G r a đ e v i n s k e n o v i n e " , 1. januar
R e č j u , mikroflora je bitan d o d a t a k u našoj ishrani, čini je 1985):
s t a b i l n o m i m a n j e z a v i s n o m od okoline. U u s l o v i m a n o r m a l n o g „U M a t e n a d a r a n i - č u v e n o m s v e t s k o m m u z e j u d r e v n o -
f u n k c i o n i s a n j a creva bakterije i m i k r o o r g a n i z m i su s p o s o b n i da j e r m e n s k i h r u k o p i s a - postoje dela s r e d n j o v e k o v n i h lekara,
s p r e č e i unište najrazličitije p a t o g e n e i m i k r o b e . k a o n a p r i m e r , M h i t a r a G e r a c i j a , g d e s e k a o uzrok t u m o r a
Na p r i m e r , crevni bacili sintetizuju 9 različitih v i t a m i n a : p r i z n a j e p l e s a n . K a o što j e p o z n a t o u z r o k raka kod č o v e k a ,
B I , B 2 , B 6 , biotin, p a n t e o n s k u , nikotinsku i folijevu k i s e l i n u , ž i v o t i n j a i p t i c a do d a n a s nije p o z n a t . Ali se z n a , da hranjenje
p t i c a s v e ž i m , plesnjivim k r o m p i r o m , naglo p o v e ć a v a broj
B 1 2 i v i t a m i n K. U p r a v o ti i drugi mikrobi imaju, t a k o d e ,
obolelih ptica.
f e r m e n t a t i v n o d e j s t v o , j e r r a z l a z u hranljive m a t e r i j e p o istom
tipu, k a o i fermenti za varenje h r a n e , sintetizuju a c e t i l h o l i n , . . . S tim u v e z i , glavni u z r o k v e ć i n e s r č a n o - v a s k u l a r n i h
p o d s t i č u unošenje g v o z d a u o r g a n i z a m ; produkti ž i v o t n e oboljenja, p r e m a m o m mišljenju, - nisu n a s l a g e h o l e s t e r o l a
aktivnosti m i k r o b a imaju r e g u l a c i o n o dejstvo na vegetativni (njega j e m n o g o m a n j e n e g o što s e misli), v e ć p l e s n i . " O v i m
p r o b l e m o m bavili su se i s r e d n j o v e k o v n i j e r m e n s k i lekari.
n e r v n i s i s t e m , a stimulišu i n a š imunološki s i s t e m .
„ K a d a se č o v e k n a j e d e i pri t o m e o r g a n i z a m ne prihvati s v e
Z a n o r m a l n u ž i v o t n u aktivnost m i k r o o r g a n i z a m a p o t r e b n e
p r o d u k t e , d e o hrane truli. A u p l e s n i , koja se razvija, klija s e m e
su o d r e đ e n e okolnosti - m a l o kisela s r e d i n a i hranljiva v l a k n a .
k o j e se u s i s a v a u k r v , raznosi po telu i počinje da n i č e na
U većini c r e v a k o d ljudi koji se n o r m a l n o h r a n e uslovi u
n a j p o g o d n i j i m , tj. oslabljenim m e s t i m a tela. To m o g u biti
d e b e l o m c r e v u s u d a l e k o o d potrebnih. E k s k r e m e n t n e m a s e
d e l o v i k i v n i h s u d o v a . Klijajući, spore daju p r o d u k t ž i v o t n e
koje trule stvaraju alkalnu sredinu. A ta s r e d i n a o m o g u ć a v a aktivnosti u v i d u belih m a t e r i j a sličnih v o s k u . To su j e r m e n s k i
razvoj p a t o g e n e mikroflore. lekari nazivali „beli r a k " , a s a v r e m e n i lekari skleroza. Prolazi
K a o s t o j e p o z n a t o , crevni bacili sintetizuju v i t a m i n e g r u p e v r e m e , p r o c e s se o d u g o v l a č i , i t m l e ć e m a s e c r e v a izazivaju
B , koji imaju ulogu t e h n i č k o g n a d z o r a , sprečavaju n e k o n - r e g e n e r a c i j u p l e s n i , koja n a p a d a z g l o b o v e , tj. „prosti r a k " - u
trolisani rast tkiva, pojačavaju imunitet, tj. ostvaruju p r o t i v - n a š o j terminologiji artritis. Dalje s e pojavljuje d e p o , u k o m e s e
k a n c e r o z n u zaštitu. G o d i n e 1982. u listu „ P r a v d a " objavljeno o d l a ž u p r e r a đ e n i p r o d u k t i , koje je č o v e k p r e b a c i o u n e p o t r e b n e
je k r a t k o saopštenje o t o m e , d a j e u Latvijskoj a k a d e m i j i n a u k a u toj k o l i č i n i . D e p o n o v a n i delovi p r o d u k a t a h r a n e , u vidu
o t k r i v e n a š e m a narušavanja p r o t i v k a n c e r o z n e z a š t i t e . Iz toga p r e r a đ e v i n a , nazivaju se „ c r n i m r a k o m " - u našoj t e r m i n o l o g y i
proističe da se pri truljenju b e l a n č e v i n a u d e b e l o m crevu s t v a r a m a l i g n i m t u m o r o m , protiv k o j e g n e m a z a š t i t e . "
m e t a n , koji u n i š t a v a v i t a m i n e grupe B . Na taj način, o v d e je p r i k a z a n lanac patologije - s k l e r o z a ,
P o k a z a l o s e d a j e doktor G e r z o n b i o u p r a v u k a d a j e r e k a o artritis i r a k , koji imaju svoj p o č e t a k ( z a m e t a k ) u d e b e l o m
da je r a k - o s v e t a p r i r o d e za n e p r a v i l n o p o j e d e n u h r a n u . U crevu.
knjizi L e č e n j e raka o n k a ž e d a s e o d 1 0 0 0 0 s l u č a j e v a r a k a - K a d a očistite d e b e l o c r e v o i j e t r a u v e r i ć e t e se u istinitost
9 999 javljaju k a o rezultat trovanja s o p s t v e n i m e k s k r e m e n t n i m n a v e d e n o g j e r će te ugledati p l e s a n koja je iz vas izašla u vidu
m a s a m a , a s a m o j e d a n slučaj usled s t v a r a o n e r e v e r z i b i l n i h crnih k o m a d i ć a .
p r o m e n a organizma degenerativnog karaktera. Spoljašnji s i m p t o m stvaranja plesni u o r g a n i z m u i
P l e s a n , koja se stvara pri truljenju p r o d u k a t a h r a n e , d e g e n e r a c i j e s l u z n i c e d e b e l o g creva, a takode a v i t a m i n o z e A,
p o g o d u j e razvoju ozbiljne patologije u o r g a n i z m u . b i ć e stvaranje crnih naslaga na z u b i m a . Pri uspostavljanju
Sta p o v o d o m toga kaže teoretičar i p r a k t i č a r m a g i s t a r p o r e t k a u d e b e l o m crevu i d o v o l j n o m s n a b d e v a n j u o r g a n i z m a
b i o l o š k i h n a u k a A r a k e l j a n S.A., koji se bavi pitanjima v i t a m i n o m A ili k a r o t i n o m , te n a s l a g e će s a m e od s e b e nestati.

25
Č o v e k koji se n o r m a l n o lnani skoro u v e k se nalazi u stanju
a v i t a m i n o z e v i t a m i n a A. Pri t o m e p o s t e p e n o , ali s i g u r n o dolazi
do d e g e n e r a c i j e s l u z n i c e d e b e l o g creva, narušavaju se procesi
n j e g o v e r e g e n e r a c i j e . To je j e d a n od u z r o k a , što b a š u d e b e l o m
c r e v u nastaje kolitis u različitim o b l i c i m a , polipi i ko z n a k a k v o
s m e ć e . M e đ u t i m , zdravlje se m o ž e p o p r a v i t i , o č e m u će biti reči
u daljem tekstu.

1.4. S t v a r a n j e toplote u d e b e l o m c r e v u

R a z m o t r i ć e m o j o š j e d n u funkciju d e b e l o g c r e v a koju j e
n e d a v n o otkrila s a v r e m e n a n a u k a , ali za koju su znali j o š drevni
mudraci. Slilia 4 Debelo crevo kao zagrevač krvi
D e b e l o crevo j e s v o j e v r s n a originalna „ p e ć " , koja z a g r e v a
s v e o r g a n e t r b u š n e duplje, a p o s r e d s t v o m krvi i c e o o r g a n i z a m .
J e r sloj i s p o d s l u z n i c e c r e v a je najveće s p r e m i š t e krvnih g u b i t k e t o p l o t e u vidu t o p l o t n o g zračenja (koje je u s m e r e n o
s u d o v a , pa p r e m a t o m e i krvi. n a g o r e ) , n e g o horizontalni p o l o ž a j , a t a k o d e bolje p o d s t i č e
M e h a n i z a m dejstva „ p e ć i " j e sledeći: pri realizaciji cirkulaciju k r v i , limfe i energije ( p r e m a k i n e s k i m i z v o r i m a ) ,
g e n e t i č k o g p r o g r a m a razvoja bilo k o j e g o r g a n i z m a u o k o l n u koji s e k r e ć u o d o z d o n a g o r e i o b r a t n o . P r i r o d a j e s v e v e o m a
s r e d i n u s e šalje v e l i k a količina energije. T a k o j e d o k a z a n o d a m u d r o , e k o n o m i č n o i s k l a d n o stvorila.
j a j a k o k o š k e s a m a s e b e z a g r e v a j u , a uloga k v o č k e j e d a o d r ž a v a
o d r e đ e n u t e m p e r a t u r u tog zagrejavanja.
M i k r o o r g a n i z m i , koji ž i v e u d e b e l o m c r e v u , pri r a z v o j u , 1.5. E n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g creva
t a k o d e , izdvajaju energiju u v i d u toplote, koja z a g r e v a v e n o z n u
k r v i u n u t r a š n j e o r g a n e koji naležu na debelo c r e v o . Z a t o se ne O k o s v a k o g ž i v o g bića formira se svetlucanje - a u r e o l a ,
b e z razloga u toku 24 časa Formira 17 triliona m i k r o o r g a ­ koja g o v o r i o prisustvu p l a z m e n o g stanja materije u o r g a n i z m u
nizama! - bioplazme.
O b r a t i m o pažnju p o n o v o na slike 2 i 4. P r i r o d a nije b e z M i k r o b i , t a k o d e , imaju o k o s e b e svetlucanje - b i o p l a z m u ,
r a z l o g a smestila d e b e l o crevo n a m e s t o g d e s e n a l a z i . U p r a v o koja napaja v o d u i elektrolite, koje upija d e b e l o c r e v o . A
t a k v a konfiguracija i razmeštaj c r e v a d o p r i n o s e najboljem elektroliti s u , k a o s t o j e p o z n a t o , j e d a n od boljih a k u m u l a t o r a i
z a g r e v a n j u t r b u š n i h o r g a n a , krvi i limfe. M a s n o tkivo k o j e p r e n o s n i k a energije. Ti energetski zasićeni elektroliti z a j e d n o
o k r u ž u j e c r e v o , služi k a o s v o j e v r s n a toplotna izolacija, koja sa k r v o t o k o m i l i m f o t o k o m raznose se po ć e l o m o r g a n i z m u i
s p r e č a v a g u b i t a k toplote k r o z prednji z i d s t o m a k a i b o k a ; p r e d a j u svoj visoki energetski potencijal s v i m ćelijama tela,
p o z a d i l e đ a sa s n a ž n i m m i š i ć i m a , a dole kosti k a r l i c e služe k a o s t a l n o ih d o p u n j u j u ć i , a t a k o d e dopunjuju s o p s t v e n o p l a z m e n o
o s l o n a c i k o s t u r te „ p e ć i " , usmeravajući toplotu sa t o k o m krvi i telo o r g a n i z m a k r o z s i s t e m kineskih kanala.*
limfe n a g o r e .
M o g u ć e d a j e t o j e d a n o d razloga koji d o p r i n o s e d a
* „Ako kanalom provodljivosti smatramo elektrolit". Ovu frazu uzeo sam iz
vertikalni položaj trupa bolje čuva toplotu i izaziva m a n j e knjige Pitanja bioenergetike, Alma-Ata, iz 1969.
O t o m e su znali o d a v n o u drevnoj Indiji, K i n i , J a p a n u i
T i b e t u . D e o s t o m a k a o k o p u p k a oni s u nazivali „ P e ć H a r a " ,
, , N a b h i p a d m a " (lotos p u p k a ) itd. Taj d e o o d g o v a r a e l e m e n t u
„ v a t r a " i s i l a m a transformacije ne s a m o u fizičkom n e g o i u
p s i h i č k o m s m i s l u (varenje h r a n e , p r i h v a t a n j e , pretvaranje
n c o r g a n s k i h materija u o r g a n s k e , a takode t r a n s f o r m a c i j a
o r g a n s k i h m a t e r i j a u psihičku energiju).
T u m a č e ć i s a m o fizički s m i s a o toga dela, iz n a v e d e n o g
postaje j a s n o z a š t o s u drevni m u d r a c i d e b e l o c r e v o nazivali
„ p e ć " , o d a k l e s e u z i m a e l e m e n t „ v a t r e " , g d e s e obavlja t r a n ­
sformacija o r g a n s k i h materija u psihičku energiju ( b i o p l a z m u ) .
O t o m e da t o p l o t n a i e n e r g e t s k a funkcija d e b e l o g c r e v a
daju bitan d o p r i n o s energetici čitavog o r g a n i z m a m o ž e m o s e
p r a k t i č n o uveriti.
„ I s k l j u č i m o " g l a d o v a n j e m d e b e l o c r e v o . M i k r o f l o r a će
prestati da i z v r š a v a svoje funkcije. „ P e ć " se gasi, i mi o s e ć a m o
d a n a m j e h l a d n o . H o d a m o t r o m o i iscrpljeno, g u b i m o s n a g u .
A k o je g l a d o v a n j e - p r e m a tvrđenju m n o g i h a u t o r a - k v a l i t e t n a
d r a g o c e n a i s h r a n a n a r a č u n unutrašnjih r e z e r v i , z a š t o s e
s m a n j u j u t e m p e r a t u r a tela i ž i v a h n o s t ? G l a v n i e n e r g e t s k i
c i k l u s - t r i k a r b o n s k e kiseline (ciklus K r e b s a ) - postoje k a k o pri
g l a d o v a n j u , t a k o i pri j e l u . O t u d a bi prilikom g l a d o v a n j a ( i s h r a ­
n o m u n u t r a š n j i m r e z e r v a m a ) proizilazilo s a m o , j e d e n j e "
s a m o g s e b e , b e z g u b i t k a t e m p e r a t u r e tela i g u b i t k a t o n u s a d o k
se ima šta j e s t i . A l i , u praksi toga n e m a , p r e m a t o m e i ne
postoji. V e r o v a t n o je takva forma postojanja d o m a ć i n a i
m i k r o o r g a n i z a m a , k a o j e d n o g o r g a n i z m a , više e n e r g e t s k i n e z a ­
v i s n a , e k o n o m i č n a i stabilna, n e g o o r g a n i z a m b e z m i k r o f l o r e .
O t u d a j e j a s n o z a š t o s e pri d n e v n o m obroku h r a n e o d 1000
kalorija, ali koji s a d r ž e žive biljne p r o d u k t e ( v o ć e , p o v r ć e ,
p r o k l i j a l o z r n o , o r a s i , kaše) ljudi m n o g o b o l j e osećaju i
izdržljiviji su n e g o k a d a p o j e d u 3 0 0 0 i više kalorija d n e v n o
„ m r t v e k u v a n e h r a n e , koja n e daje hranu z a m i k r o f l o r u , v e ć
p r e o p t e r e ć u j e s i s t e m za izlučivanje i d o p u n s k i mu o d u z i m a
energiju na otklanjanje i odstranjivanje štetnih uticaja. To je
r a z l o g što s a v r e m e n i ljudi z e b u , iako n o s e toplu o d e ć u i što se
b r z o u m a r a j u ne s a m o od fizičkog n e g o i od u m n o g rada.

29
28
1.6. Stiinulišuei sistem d e b e l o g c r e v a 2. SISTEM ČIŠĆENJA ORGANIZMA I
DEBELO CREVO
N a š o r g a n i z a m ima p o s e b n e s i s t e m e , n a k o j e s t i m u l a t i v n o
deluju r a z n o v r s n i uticaji spoljašnje s r e d i n e .
N a p r i m e r , p o s r e d s t v o m m e h a n i č k o g nadraživanja t a b a n a Postoji na hiljade bolesti,
s t o p a l a s t i m u l i š u se svi ž i v o t n o važni organi; p o s r e d s t v o m ali je zdravlje samo jedno.
z v u č n i h oscilacija stimulišu s e p o s e b n e z o n e n a usnoj školjci,
t a k o d e p o v e z a n e s a celim o r g a n i z m o m ; svetlosni nadražaji L.B ernes
p r e k o o č n e d u ž i c e stimulišu ceo o r g a n i z a m , š t o o m o g u ć a v a
dijagnostiku. N a k o ž i s e n a l a z e o d r e đ e n e z o n e , koje s u
p o v e z a n e sa u n u t r a š n j i m o r g a n i m a , t a k o z v a n e Z a h a r i n a — G e d a
z o n e itd. D o š l i s m o d o j o š j e d n o g v a ž n o g pitanja. K a d a g a
D a k l e , d e b e l o crevo ima p o s e b a n s i s t e m čijim se r a z j a s n i m o , s h v a t i ć e m o k o l i k o istine i m a u t o m e da - sve
p o s r e d s t v o m p o d s t i č e ceo o r g a n i z a m . Na slici 5 iz knjige bolesti ulaze na usta.
K u r e n o v a Ruski narodni lečnik vidi se da svaki d e o d e b e l o g
N a š o r g a n i z a m ima m o ć a n i višestepeni sistem Čišćenja.
c r e v a s t i m u l i š e određeni o r g a n . Ta stimulacija se obavlja na
P r v o , u d e b e l o m crevu se neutrališu i izlučuju toksini i
sledeći način: divertikula se p o p u n j a v a o b r a đ e n o m ( s v a r e n o m )
n e p o t r e b n e hranljive materije. Sledeći stepen z a čišćenje j e
k a š i c o m od h r a n e , u kojoj se b u r n o r a z m n o ž a v a j u m i k r o ­
j e t r a . U njoj se neutralise sve s t o j e došlo iz creva. Jetra ih m o ž e
o r g a n i z m i , izdvajajući energiju u vidu b i o p l a z m e , koja
o d b a c i v a t i k r o z ž u č n i kanal u creva i dalje kroz c r e v a o b i č n i m
s t i m u l i š u ć e u t i č e na taj d e o , a p r e k o njega na o r g a n , p o v e z a n sa
p u t e m , ali ih m o ž e i „ z a k a p s u l i r a t i " u svojim ž u č n i m k a n a l i m a i
tim delom.
ostaviti tu za ceo život. U jetri se t a k o d e formiraju jedinjenja
A k o j e dati d e o napunjen „ t a l o g o m " e k s k r e m e n t a , n e m a p a r a , u z o t r o v e s e sjedinjuju o d r e đ e n e materije, p o m o ć u kojih
s t i m u l a c i j e . P o s t e p e n o se gasi funkcija d a t o g o r g a n a , a t i m e i se ti otrovi lako izbacuju k r o z poslednji stepen pročišćavanja
razvoj specifične patologije. organizma - bubrege.
K a o što p o k a z u j e p r a k s a , talog s e p o s t e p e n o n a g o m i l a v a B u b r e z i m a p o m a ž e v e z i v n o t k i v o . T o s u tetive, ž i l e , zidovi
n a m e s t i m a p r e g i b a d e b e l o g creva, g d e s e u s p o r a v a kretanje s u d o v a , tj. o n e ćelije o r g a n i z m a koje služe k a o k o s t u r i na koje
e k s k r e m e n t n i h m a s a . Na slici 6 prikazani su „ t a l o g " i najčešće se pričvršćuju r a d n e ćelije.
bolesti. T a k o , m e s t o p r e l a s k a t a n k o g c r e v a u d e b e l o hrani D a k l e , v e z i v n o tkivo apsorbuje r a z n o v r s n u nečistoću da bi
s l u z o k o ž u n o s n o g ž d r e l a ; uzlazni pregib - tiroidnu ž l e z d u , k r v o t o k b i o čist. K a d a postoji m o g u ć n o s t z a t o v e z i v n o tkivo
j e t r u , b u b r e g e , ž u č n i m e h u r ; silazni p r e g i b - b r o n h i j e , s l e z i n u , s v e što je a p s o r b o v a l o v r a ć a u k r v , odakle se p o t o m n e č i s t o ć a
pankreas; krivine sigme - jajnike, mokraćni mehur, polne izbacuje kroz bubrege.
organe.
O t o m e k o l i k o v e z i v n o tkivo m o ž e apsorbovati u s e b e ,
S t i m u l i š u ć i s i s t e m d e b e l o g c r e v a ukazuje n a n e o b i č n u ilustruje s l e d e ć i p r i m e r , koji n a v o d i J U . A . A n d r e j e v :
dovitljivost p r i r o d e i na njenu s p o s o b n o s t da koristi sve sa
„ M a j k a dolazi od lekara v i d n o u z n e m i r e n a i s a o p š t a v a
m a k s i m a l n o m k o r i š ć u pri m i n i m a l n i m g u b i c i m a .
p o r o d i c i da su lekari njihovoj kćerki prognozirali smrt kroz
nedelju d a n a . Plače. Kći pupoljak od 17 g o d i n a , lepotica. „ Z a r
ne treba n e š t o uraditi"? - pita. C e l a p o r o d i c a je u akciji, rešeni
da podu s v o j i m p u t e m . P r v o s m o očistili jetru (o t o m e će biti

30 31
reci u daljem tekstu). Počeli s m o o p š t e čišćenje o r g a n i z m a - s t r a n e m i k r o o r g a n i z a m a u v i d u g n o j a izlučuju s e k r o z
g l a d o v a n j e m . D v a d e s e t osam d a n a ta m l a d a d e v o j k a d o b i j a l a j e bronhije i nosnu duplju. Od toksičnog sadržaja gnoja
s a m o v o d u i klistire, s v a k o g a dana 2 klistira. S v a k o d n e v n o je iz n a d r a ž u j e s e i upaljuje s l u z o k o ž a p l u ć a , n o s n e d u p l j e s a s v i m
nje izlazila o g r o m n a količina nečistoće. D e v o j k a j e s a 6 3 p o s l e d i c a m a k o j e p r o i s t i č u o t u d a . Isti j e i m e h a n i z a m
k i l o g r a m a s p a l a na 40 k i l o g r a m a . Znači 23 k i l o g r a m a nečistoće nastajanja erozije vagine i upale srednjeg uha i unutrašnjeg
nalazilo se u njoj, unutar ćelija". uha.
O v o j priči d o d a j e m s a m o - unutar ćelija v e z i v n o g tkiva Koža signalizira da je organizam preopterećen nečisto­
k r o z k o j e se h r a n e s v e ostale — radne ćelije. ćama - odvratnim zadahom, ospama, miteserima, bubuljicama
M a s n o tkivo j e t a k o d e svojevrstan „ t a l o ž n i k " n e č i s t o ć a , i e k c e m i m a različite vrste. S tim u vezi treba n a p o m e n u t i , da su
b u d u ć i da se m a t e r i j e u njemu ne razmenjuju k o l i k o je to u z a v i s n o s t i od ishrane s i m p t o m i različiti, na primer, od i s h r a n e
potrebno organizmu. O tome N.A. Semjonova kaže: m e s o m - z a u d a r a j u n o g e ; od s k r o b a s t e h r a n e sa š e ć e r o m i
„ A k o su svi ti stepeni ,kao pantljika' p o p u n j e n i , a t a k o d e m a s n o ć a m a pojavljuju s e b u b u l j i c e , m i t e s e r i , pri č e m u j e
a k o se j e d e m n o g o s k r o b a s t e i m a s n e h r a n e , koju opisani organi njihova lokalizacija na telu v e o m a različita: lice, leđa, g r u d i ,
ne izbacuju, uključuje se s t e p e n izbacivanja n e č i s t o ć a k r o z stražnjica, n o g e , r a m e n a . 1 u o p š t e , od n e p r a v i l n e k o m b i n a c i j e
šuplje o r g a n e koji imaju izlaz spolja. p r o d u k a t a ishrane p o r e d n a v e d e n i h pojava m o g u se javiti i
Prvo se u rad uključuje n o s n a duplja. K r o z nju se š k r o b n e , furunkuli (čirevi).
m a s n e i d r u g e nečistoće izbacuju u vidu sluzi. O t u d a su s v a Pivski k v a s a c , koji se primenjuje kod furunkuloze, p o m a ž e
n a š a iskašljavanja i u š m r k a v a n j a . bolje varenje i prihvatanje h r a n e zahvaljujući v i t a m i n i m a iz
A k o se p r e o p t e r e t i i taj kanal za čišćenje, uključuju se g r u p e B koji se n a l a z e u n j e m u . To o m o g u ć a v a da se u s a m o m
d o p u n s k i : g a j m o r o v i sinusi, slušni kanali u u š i m a , k o d ž e n a v a ­ začetku zaustavi proces nepravilnog i nekvalitetnog prihva-
g i n a (belo p r a n j e i d r u g e i z l u č e v i n e ) , često k r m e l j i v e oči. tanja h r a n e , b e z truleži, koja se luči kao gnoj k r o z furunkule.
A k a d a i to n i j e d o v o l j n o ili su z b o g n e k o g d r u g o g K v a s a c , t a k o d e , n o r m a l i z u j e pH sredinu u d e b e l o m crevu.
uzroka navedeni kanali zatvoreni, uključuju se poslednja U p r a v o t a d v a m e h a n i z m a , p o r e d u d a r n o g dejstva v i t a m i n a
dva - pluća i koža. g r u p e B , č i n e o s n o v u l e k o v i t o g dejstva p i v s k o g kvasca.
O t o m e da se u d e b e l o m c r e v u o d v i j a p r o c e s truljenja i S m a n j e n j e toplotne funkcije d e b e l o g creva, z a g a đ i v a n j e
o r g a n i z m a n e č i s t o ć a m a n a v o d i na zaključak da se n e g d e
d r u g e n e n o r m a l n e pojave stvaranjem štetnih g a s o v a , m o ž e
n a g o m i l a v a sluz. Na primer, u g r u d n i m ž l e z d a m a k o d ž e n a .
s e suditi p o t e š k o m , n e p r i j a t n o m z a d a h u , koji pri d i s a n j u
P r v o , u tim ž l e z d a m a s m a n j e n a je r a z m e n a materija u
izlazi iz u s t a . M n o g i se t r u d e da o d s t r a n e taj z a d a h - t a k o š t o
p o r e đ e n j u s a ostalim o r g a n i z m o m . D r u g o , uzimanje h l a d n e
r e d o v n o p e r u i č i s t e z u b e , ispi raj u usta, k o r i s t e d e z o d o r a n s .
h r a n e a p o s e b n o o h l a đ e n i h n a p i t a k a , koji naglo h l a d e taj d e o
M e đ u t i m , z a d a h o s t a j e k a k a v j e bio i z a t o t r e b a z n a t i d a j e o r g a n i z m a , i z a z i v a s t v r d n u ć e m a s n e i skrobaste sluzi i formira
neprijatan zadah s a m o posledica, a uzrok je na suprotnoj „kiste".
s t r a n i . O č i s t i t e d e b e l o c r e v o i z a d a h ć e nestati s a m o d s e b e . Z b o g s e d e ć e g n a č i n a ž i v o t a i rada n a g l o se koči k r v o t o k u
Na kraju, sluz se stvara u s a m i m plućima. S k r o b a s t e i maloj karlici i dolazi do zastoja krvi. To je drugi u z r o k , što se
d r u g e i z l u č e v i n e u v i d u sluzi s u p i e d i v n a h r a n a z a p a t o g e n e u p r a v o tu n a g o m i l a v a sluz - kod m u š k a r a c a oko p r o s t a t e , a kod
m i k r o o r g a n i z m e . T i m i k r o o r g a n i z m i , koji s a v a z d u h o m žena - u jajnicima.
dospevaju u pluća, nalaze o v d e idealne uslove za r a z m n o ­ Najštetniji p r o d u k t i koji izazivaju kistu grudi i jajnika, tj.
ž a v a n j e - t o p l o t u , v l a g u i h r a n u . P r o d u k t i p r e r a d e sluzi od t u m o r p r o s t a t e , j e s u s l a d o l e d , s m r z n u t a p a v l a k a (vrhnje), kisela

32 33
p a v l a k a ( k a j m a k ) , h l a d n o p u n o m a s n o m l e k o . A k o i h često 3. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJA
u p o t r e b l j a v a t e , tada ćete - k a o što kaže Miki K u š , specijalista
DEBELOG CREVA
za m a k r o b i o t i k u , - o b a v e z n o imati kistu.
U toj kisti s p o r e plesni rastu k a o na h r a n i j i v o m tlu i
s t v a r a s e r a k , koji m e t a s t a z i r a . M i g a s a m i h r a n i m o i
n e g u j e m o , a zatim se č u d i m o od čega je sve nastalo.
A k o prvi lanac patologije: skleroza - rak - nastaju od
n e č i s t o g d e b e l o g c r e v a , tada i drugi: p r e o p t e r e ć e n j e s i s t e m a z a
izlučivanje - n a s l a g e sluzi - snižavanje zaštitnih sila
o r g a n i z m a - r a k , t a k o d e nastaju iz n e č i s t o g d e b e l o g c r e v a . P r e o p i s a rehabilitacije d e b e l o g creva, s u m i r a ć e m o
K a o zaključak n a v o d i m o o d l o m a k iz knjige Umetnost s a z n a n j a o t o m e šta treba učiniti da j e d a n od najvažnijih d e l o v a
sopstvcnog lečenja ( s a m o l e č e n j e ) p r i r o d n i m s r e d s t v i m a . n a š e g o r g a n i z m a b e s p r e k o r n o funkcioniše.
D o k t o r P o š e p i š e : „Ja s a m u s t a n o v i o , d a s e k o d ž e n a 1. Uspostaviti čistoću d e b e l o g creva i n o r m a l i z o v a t i slabo
obolelih od raka d o j k e , u 9 od 10 slučajeva u o č a v a z a d r š k a u k i s e l u p H sredinu d e b e l o g c r e v a .
radu c r e v a . A k o bi se na 10 - 15 g o d i n a pre toga s p r o v e l a T o o m o g u ć a v a d a s e likvidira g l a v n o žarište z a g a đ e n o s t i
o d g o v a r a j u ć a p r o l i l a k t i k a , k o d njih se ne bi p o j a v i o ni otok o r g a n i z m a - da se rastereti s i s t e m za čišćenje.
g r u d i , ni rak bilo k o g o b l i k a . " C r e v a se z a g a đ u j u od n e p r a v i l n e k o m b i n a c i j e hranljivih
Nije p o t r e b n o dalje navoditi o v e p r i m e r e p a t o l o š k i h p r o d u k a t a , k u v a n e i rafinirane h r a n e , n e p r a v i l n o g u z i m a n j a
p r o c e s a koji nastaju o d n e č i s t o g d e b e l o g creva. O n o s t o j e b i t n o tečnosti i v e š t a č k i h n a p i t a k a .
j e s t e - treba imati Z D R A V O I Č I S T O d e b e l o c r e v o . I z b e g a v a t i h r a n u , k o j a izaziva z a t v o r i koja se j a k o
s t v r d n j a v a . T o s u sve vrste m e s a , č o k o l a d a , k a k a o , slatkiši, beli
š e ć e r , kravlje m l e k o , j a j a , beli h l e b , kolači i torte.
Me u z i m a t i h r a n u d v a , tri ili više p u t a ( p r e m a G . S .
S a t a l o v o j čak i 10 puta) n e g o s t o j e d o z v o l j e n o .
2. U s p o s t a v i t i p e r i s t a l t i k u i z i d o v e c r e v a š t o će
o m o g u ć i t i d e b e l o m crevu da u potpunosti izvršava svoje
funkcije.
Ovaj p r o c e s n a r u š a v a se i rastezanjem z i d o v a c r e v a
e k s k r e m e n t o m , s t v a r a n j e m „ t a l o g a " usled ishrane t o k s i č n i m
produktima; nedostatkom neophodne prirodne hrane;
avitaminozom vitamina A; svesnim uzdržavanjem od potrebe
z a n u ž d o m ( s t o l i c o m ) ; k o r i š ć e n j e m purgativa.
3 . U s p o s t a v i t i mikrofloru d e b e l o g creva, j e r :
a) p o b o l j š a v a ishranu na račun d o p u n s k i h hranljivih
materija i v i t a m i n a , koji se sintetizuju m i k r o b i m a ;
b) reguliše toplotne i e n e r g e t s k e funkcije d e b e l o g c r e v a ,
koja se ispoljava p r o c e s o m normalizacije zagrevanja č i t a v o g
o r g a n i z m a i p o v e ć a n j e m s n a g e b i o p l a z m e n o g dela o r g a n i z m a ;

34 35
c) n o r m a l i z u j e c r e v a , što naš o r g a n i z a m čini više ž i v o t n o
sposobnim;
d) n o r m a l i z u j e i p o v e ć a v a m o ć i m u n o g s i s t e m a o r g a n i z m a .

D i s b a k t e r i o z a nastaje od k a v a n e i rafi nišane h r a n e lišene


hranljivih vlakana. U p o t r e b a lekova, naročito antibiotika,
remeti i u n i š t a v a našu m i k r o t l o r u .

3.1. Priprema organizma za čišćenje

Pre n e g o š t o se pristupi čišćenju, to se odnosi na bilo koji


n a č i n čišćenja, treba obaviti p r i p r e m e koje se sastoje u
s m e k š a v a n j u o r g a n i z m a . To je prvi i najvažniji p o s t u p a k , od
čije efikasnosti zavisi u s p e h p r o c e s a čišćenja. Suština
s m e k š a v a n j a j e s t e u: p r e t h o d n o j pripremi, koja o m o g u ć a v a da
se nečistoće i toksini, ma g d e da su n a s l a g a n i , p o k r e n u i d o v e d u
d o o r g a n a z a izlučivanje. Zadatak s a m e p r o c e d u r e čišćenja
j e s t e s a m o da izbaci napolje to s t o j e pridošlo i n a k u p i l o se u
o r g a n i m a z a izlučivanje.
Krv iz d e b e l o g creva dolazi u j e t r u . A k o j e t r a ne uspe da
n e u t r a l i s e bujicu t o k s i n a koji dolaze iz d e b e l o g c r e v a , krv ih
dalje raznosi po ć e l o m o r g a n i z m u , g d e se oni a k u m u l i r a j u i
izlučuju s t o j e n a slici o z n a č e n o strelicama.
O r g a n i z a m se m o ž e s m e k š a v a t i na razne n a č i n e , u
z a v i s n o s t i od toga šta č o v e k u najviše o d g o v a r a . G l a v n i z a d a t a k
s m e k š a v a n j a j e s t e : o p u s t i t i , zagrejati i nahraniti o r g a n i z a m
v l a g o m . To se p o s t i ž e o d l a s k o m u vlažnu s a u n u , s u v u s a u n u ili
tuširanje t o p l o m v o d o m . D e h i d r i r a n i m s u v o n j a v i m ljudima n i z m a i s v o j s t a v a izlučivanih nečistoća. T r e b a ih primenjivati
v i š e o d g o v a r a topla k u p k a u k a d i , g o j a z n i m a - s u v a s a u n a , a j e d n o m d n e v n o ili s v a k o g d r u g o g d a n a p r e m a m o g u ć n o s t i m a i
s v i m a o s t a l i m a v l a ž n a sauna. Starcima prija topla k u p k a , i n d i v i d u a l n o j izdržljivosti toplote.
m l a d i m a - v l a ž n a s a u n a . D u ž i n a trajanja jedne t a k v e terapije je Smekšavanje organizma podstiče uzimanje 20 g r a m a
od 5 do 25 minuta sa O B A V E Z N I M kratkim (10-20 sekundi) t o p l j e n o g m a s l a ujutru na g l a d a n s t o m a k , k a o i b l a g a m a s a ž a
p r o h l a d n i m ili h l a d n i m tuširanjem na kraju. G l a v n o što treba m a s l o m ( u l j e m ) c e l o g tela ujutru, a zatim tuširanje t o p l o m
osetiti p o s l e terapije s m e k š a v a n j a j e s t e o p u š t e n o (oslabljeno) v o d o m . Ipak, treba z a p a m t i t i , ugojenim o s o b a m a s a m a s n o m
z a g r e j a n o telo. T a k v i h terapija treba imati od 3 do 5, a u n e k i m k o ž o m i v i š k o m sluzi to ne o d g o v a r a . Njima se p r e p o r u č u j e
s l u č a j e v i m a i više. S v e zavisi od s t e p e n a z a g a đ e n o s t i o r g a - l a g a n o trčanje, koje z a g r e v a ceo o r g a n i z a m , p o j a č a v a
cirkulaciju i izbacuje nečistoću kroz kožu.

36 37
3 . 2 . Č i š ć e n j e p o m o ć u klistira do „ o t k i s e l j a v a n j a " , već i do odvajanja taloga, e k s k r e m e n t a i
sluzi iz t r b u š n e duplje.
Pošto ste o r g a n i z a m o m e k š a l i sa 3-5 terapija, m o ž e se preći 2) Urin ima pH kiselu s r e d i n u , u koncentraciji koja najviše
na čišćenje d e b e l o g creva. P r e m a učenju prirodnjaka, s v a k o o d g o v a r a n a š e m o r g a n i z m u . Z a t o ne postoji opasnost od
lečenje treba početi sa r e n d g e n s k i m s n i m k o m d e b e l o g c r e v a i p r e d o z i r a n j a - n e k i m a je on p o t r e b a n v i š e , d r u g i m a m a n j e .
n j e g o v i m čišćenjem. Z b o g toga što j e urin produkt s a m o g o r g a n i z m a , o n s e l e k t i v n o
P r i s t u p a č a n i efikasan način za čišćenje d e b e l o g creva j e s u u n i š t a v a s v e p a t o g e n e u o r g a n i z m u , ne dirajući ono što je
— K L I S T I R I . P r e m a d r e v n i m m e d i c i n s k i m izvorima - p o t r e b n o i k o r i s n o . Na taj n a č i n u potpunosti i B E Z O P A S N O
A j u v e r d i , Č ž u d - š i , klistiri p o m a ž u d a s e č o v e k o v o r g a n i z a m u s p o s t a v l j a se p o t r e b n a s r e d i n a i m i k r o flora d e b e l o g c r e v a .
o s l o b o d i od 8 0 % bolesti. S t o g a se p r e m a toj terapiji treba K o d m n o g i h životinja, n a p r i m e r , p t i c a , objedinjeno j e
odnositi s a p o t p u n o m ozbiljnošću. A u t o r j e i s p r o b a o veliki broj i z b a c i v a n j e urina i e k s k r e m e n t a . N e k a vas to ne zbunjuje.
različitih varijanata klistira (sastav, d o z a , p e r i o d i č n o s t itd.). Na 3) U r i n , p o s e b n o vlastiti, ne m o ž e u o r g a n i z m u ništa da
o s n o v u tog e k s p e r i m e n t a oformio je lični pristup t o m n a d r a ž i . N a p r o t i v , on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu
p r o b l e m u , a p r a k s a je p o k a z a l a d a j e takav pristup najefikasniji o r g a n i z a m s a m struktuira v o d u , u njemu postoje vlastiti
od svih koji su p o z n a t i . a n t i s e p t i c i , a h o r m o n i , vitamini i b e l a n č e v i n e su - najbolji
r e g e n e r a t o r i s l u z o k o ž e bilo k o g dela o r g a n i z m a !
Da b i s m o u p o t p u n o s t i shvatili p o s t u p a k klistiranja
Za klistiranje se m o ž e koristiti k a k o vlastiti urin, tako i urin
n e o p h o d n o j e d a r a z m o t r i m o s v e detalje. K a o o s n o v a u z i m a s e
z d r a v i h ljudi, p o s e b n o j e d n o g o d i š n j e d e c e .
v o d a , koja m e h a n i č k i ispira sadržaj d e b e l o g c r e v a , ali za
I p a k a u t o r j e i efekat te terapije p o b o l j š a o V I Š E S T R U K I M
e k s k r e m e n t „ n a t a l o ž e n " n a z i d o v e t o nije d o v o l j n o . O b i č n o s e
p o v e ć a n j e m . R a d i toga je p o t r e b n o skupiti 2 litra u r i n a od bilo
v o d i dodaje s o k od l i m u n a (ili rastvor l i m u n s k e k i s e l i n e ) ,
k o j i h ljudi, a najbolje od u k u ć a n a . Naliti ga u emajliranu
j a b u k o v o s i r c e , slab rastvor h i p e r m a n g a n a ili drugi antiseptici i
p o s u d u i b e z p o k l a p a n j a p o s u d e kuvati dok ne ostane 5 0 0
t r a v e ( k a m i l i c a , m l e č n i c a i si.). Te materije đ e l i m i č n o
g r a m a . K a o rezultat dobij a se u n i v e r z a l n a s u p s t a n c a , k o j a se u
n o r m a l i z u j u kiselu sredinu u d e b e l o m c r e v u , deluju na
p o t p u n o s t i razlikuje od žitkih sredina našeg o r g a n i z m a .
m i k r o l l o r u , „koseći i p o t r e b n e i n e p o t r e b n e m i k r o o r g a n i z m e i
O h l a d i t e je i sa p o d g r e j a n o m uradite klistir. A k o ste ranije radili
đ e l i m i č n o iritiraju s l u z o k o ž u . N a p r i m e r , m l e č i k a j e d o b r o suši.
klistire, tj. a k o ste ih radili n e k o l i k o puta, posle j e d n o g o v a k v o g
S t a o n d a činiti?
klistira m o ž e t e pomisliti da vi u o p š t e ništa niste uradili, b u d u ć i
Z a k l j u č a k se n a m e ć e s a m : 1- treba tražiti materiju koja će
da toliko „ b l a g a " m o ž e izaći, o k o m e niste ni sanjali. O s e t i ć e t e ,
o m o g u ć a v a t i da se o t k i d a „talog"; 2 - ingriđijenti treba da
pri t o m , n e o b i č n u s n a g u i m o ć tog sastava. Z a š t o tako deluje?
n o r m a l i z u j u pH unutrašnje sredine i da s e l e k t i v n o sprečavaju
p a t o g e n u m i k r o floru, ne dirajući onu koja je p o t r e b n a , i 3 - o n a To snažno dejstvo objašnjava se sledeći m faktorima:
ne srne da n a d r a ž u j e s l u z o k o ž u creva. 1 ) V o d a postaje drukčija. O n a p o p r i m a superstrukturu.
T a k v a idealna materija postoji u p r i r o d i , a p r o i z v o d i je s a m Ostaju najpostojaniji žitki kristali „otporni na t e m p e r a t u r u " ,
o r g a n i z a m . T o j e njegovo „ v e l i č a n s t v o " vlastiti urin ( m o k r a ć a ) . koji p r e m a istraživanjima n a u č n i k a čine naš o r g a n i z a m
On je idealan po svim parametrima. n e v e r o v a t n o o t p o r n i m n a sve vrste nepovoljnih uticaja.
1 ) U r i n n e s a m o d a ispira debelo c r e v o , n e g o z b o g v e ć e 2) K o n c e n t r a c i j a soli u t a k v o m urinu m o ž e se povećati za
k o n c e n t r a c i j e s o l i , od o n e u p l a z m i krvi (razlika m o ž e dostizati 6 0 0 puta! T o j e n e o b i č n a sila, koja n e s a m o d a „ u s i s a v a " v o d u
d o 150 p u t a ! ) , o n n a račun o s m o z e „ i s p u m p a v a " v o d u i z z i d o v a iz o r g a n i z m a , već i z b o g v e o m a j a k o g g o r k o g ukusa o t k i d a
d e b e l o g c r e v a i čak iz prostora oko njega. To d o v o d i ne s a m o p o l i p e d e b e l o g c r e v a s a m n o š t v o m d r u g e patologije. V e o m a

38 39
s n a ž n o s e s t i m u l i š u z i d o v i creva, peristaltika s e j a v l j a s a m a o d 2 ) M o g u ć a j e v e o m a j a k a kontrareakcija o r g a n i z m a n a
s e b e . Od 1-2 t a k v a klistira beže gliste i drugi živi p o v i š e n u e n e r g e t i k u , koja s e javlja kod t a k v o g klistira. O d
m i k r o o r g a n i z m i , ali se pri tom ne gubi mikroflora n e o p h o d n a izobilja energije v a š o r g a n i z a m se u početku m o ž e „ p r e v r t a t i " i
našem organizmu. vi će te se osećati v e o m a loše. O n a i z r a v n a v a n e u j e d n a č e n o s t u
3) U s l e d t e r m i č k e o b r a d e u takvom urinu uništavaju se s v e e n e r g e t i c i o r g a n i z m a , pa k o d k o j e g je najizraženija javljaju se i
o r g a n s k e s u p s t a n c e , ali se z a t o stvaraju n o v e — n e o r g a n s k e , najveće k o n t r a r e a k c i j e . Z b o g toga treba početi od m a l o g da bi
n e b e l a n Č e v i n a s t e , koje su višestruko snažnije od h o r m o n a , postepeno sve došlo u normalu.
vitamina i drugog. K a d a smo upoznali ove osobine, pristupamo opisu same
Rezultat takvih klistira j e s t e j o š brže n o r m a l i z o v a n j e p H terapije. A k o b u d e t e radili s a vlastitim u r i n o m ( p r e p o r u č u j e m o
s r e d i n e i m i k r o f l o r e , obnavljanje s l u z n i c e , ali i peristaltike. v a m da p o č n e t e sa njim), u z m i t e j e d a n litar, a a k o klistir r a d i t e
O s i m t o g a , lece s e h e m o r o i d i , p o l i p o z a , kolitis, p a r a p r o k t i t i s . sa u k u v a n i m do četvrtine litra p o č n i t e sa 100-150 g r a m a i
A l i i to nije s v e : usled velike „ u s i s a v a j u ć e " s p o s o b n o s t i u p o s t e p e n o p o v e ć a v a j t e količinu dok ne d o v e d e t e do 500 g r a m a .
d e b e l o c r e v o d o l a z i tečnost iz cele trbušne duplje, p o v l a č e ć i za A k o ste gadljivi, j e d n o s t a v n o zasolite v o d u , dodajući u j e d a n
s o b o m sluz. N a račun toga, o s l o b a đ a m o s e p a t o l o š k e sluzi ( o d litar v o d e 2 s u p e n e k a š i k e kuhinjske soli.
koje s e m o ž e m o osloboditi s a m o dugotrajnim g l a d o v a j e m ) , U p r v o m slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte
koja j e „ z a s e l a " u b u b r e z i m a , p a n k r e a s u , n a z i d o v i m a E s m a r h o v o lonče, u d r u g o m ( u k u v a n urin na pari do četvrine
p r v o b i t n e z a p r e m i n e ) o b i č n u štrcaljku ( g u m e n u k r u š k u ) .
m o k r a ć n o g m e h u r a , u p o l n i m o r g a n i m a itd. i u g r o ž a v a njihovu
T e h n o l o g i j a u p o t r b e E s m a r h o v o g lončeta j e s l e d e ć a :
ž i v o t n u a k t i v n o s t . O s l o b a đ a j u ć i se sluzi, svi ti o r g a n i se p o n o v o
nalijte u t e r m o f o r urin i obesite ga na visinu do 1,5 m e t r a i z n a d
obnavljaju ( p r e p o r o đ u j u ) - u šta će te se s a m i uveriti.
p o d a . N a g l a v a k sa c e v č i c e (trube) skidate i p o d m a z u j e t e
U č v r š ć u j u se m i š i ć i u p r e d e l u p r e p o n a , koji od služenja
m a s l o m ili v a z e l i n o m . P o d v e ž i t e c e v č i c u , da ne bi isticala
( n a g o m i l a v a n j a sluzi) slabe i pucaju. S m a t r a m o d a j e to j e d a n
t e č n o s t ( a k o i m a slavinica, tada j e zatvorite). Z a u z m i t e p o z u s a
o d g l a v n i h faktora stvaranja kile ( h e m a t o m a ) . R a s t e r e ć u j u s e
o s l o n c e m na k o l e n a i laktove (karlica m o r a biti iznad r a m e n a ) ,
svi s i s t e m i za izlučivanje, naročito n o s n a duplja. M n o g i ljudi su
u n e s i t e trubu u a n u s na d u b i n u 2 5 - 5 0 centimetara. Z a t i m
primenjivali o v e klistire i uverili su se u njihovu d e l o t v o r n o s t .
otpustite p o v e z i p o s t e p e n o puštajte tečnost u d e b e l o c r e v o .
Predostrožnosti su neznatne, ali ih treba znati.
1) K o d j a k o o š t e ć e n e s l u z o k o ž e d e b e l o g c r e v a , na p r i m e r , UPOZORENJE] A k o d e b e l o crevo ima p a t o l o š k e n a s l a g e
g n o j n o g kolitisa, upareni urin će u početku izazivati b o l , sličan ili je p r e v i š e n a p u n j e n o e k s k r e m e n t o m , tečnost pri brzom
o n o m od o p e k o t i n a . Istrpite, ili klistir p r e t h o d n o uradite unošenju m o ž e da se izliva obratno ili da n a d i m a tu malu
o b i č n i m u r i n o m . Bol ukazuje na to da se sve što nije p o t r e b n o šupljinu, k o j a se nalazi ispred začepljenja, izazivajući b o l o v e .
o d v a j a i da se o š t e ć e n o m e s o zalečuje. U s k o r o će se formirati Da se to ne bi d o g o d i l o , kontrolišite ulivanje - b l a g o v r e m e n o
n o v o , z d r a v o t k i v o i vi nećete više osećati b o l . pritežite trubu p r s t i m a . P r e m a stepenu p r o l a s k a tečnosti sa
N a g l a š a v a m o d a nije o b a v e z n o o d m a h počinjali s a u r i n o m p r l j a v š t i n o m , povećavajte m e đ u p r o s t o r . Pri t o m e dišite p o l a k o ,
u k u v a n i m na pari do četvrtine p r v o b i t n e z a p r e m i n e . U p o č e t k u r a v n o m e r n o , ali d u b o k o s t o m a k o m - isturajući ga pri udisaju i
j e bolje raditi klistir o b i č n i m urinom. Z a t i m g a ukuvajte d o uvlačeći ga pri izdisaju. S v e ovo će v a m o m o g u ć i t i da
p o l a , a n a k o n toga do četvrtine. Dalje se ne srne u k u v a v a t i , j e r i z b e g n e t e različite k o m p l i k a c i j e i neprijatnosti. K a d a d e b e l o
s e struktura v o d e i z najbolje e n e r g e t s k e , h e k s a e d a r s k e p r i z m e , c r e v o b u d e o č i š ć e n o - d v a litra tečnosti uliva se u njega za
pretvara u obični s a p u n i efekat se gubi. 3 0 - 4 0 s e k u n d i lako i s l o b o d n o .

40 41
Pošto ste imeli tečnost, ležite na leđa i podignite karlicu. za 100 g r a m a , dok ne dođete do prethodnih 100 g r a m a . Dalje
M n o g o je bolje, a k o napravile sloj na r a m e n i m a („sar- m o ž e t e raditi 100-150-gramski m i k r o k l i s t i r j e d a n p u t u toku 1-2
v a n g a s a n u " ) ili z a b a c i t e n o g e iza glave ( „ p l u g " ) . U t a k v o m nedelje. P o n o v i t e ovaj ciklus na isti način kao i p r e t h o d n i
položaju ostanite 3 0 - 6 0 s e k u n d i . Pri tom m o ž e t e j o š uvlačiti i (vlastitim u r i n o m ) u istim r o k o v i m a .
s t o m a k . Usled o v e radnje tečnost kroz silazni d e o c r e v a p r o d i r e A k o s e pojave k o m p l i k a c i j e , n e p o v e ć a v a j t e d o z u , v e ć
u p o p r e č n o c r e v o . Z a t i m lagano ležite na leđa i o k r e n i t e se na u r a d i t e n e k o l i k o klistira sa istom d o z o m , a zatim d o z u
d e s n i b o k . T e č n o s t i z p o p r e č n o g odeljka d e b e l o g c r e v a smanjujte. U s l e d e ć e m ciklusu kod vas će sve biti n o r m a l n o .
d o s p e v a u teško d o s t u p n i uzlazni odeljak i dalje u slepi. U p r a v o D a j e m o n e k o l i k o očiglednih primera z a p r i m e n u u r i n o v i h
ta t e h n i k a o m o g u ć a v a da se p o d j e d n a k o i u p o t p u n o s t i ispere klistira.
c e l o d e b e l o c r e v o . Pridržavajte se tih nijansi j e r su p r o v e r e n e u POLIPI u debelom crevu. — A u t o r j e i s a m patio od njih.
p r a k s i . U s u p r o t n o m , ispraćete i izlečiti s a m o d e o d e b e l o g I s p r o b a o je više vrsta klistira ( i z m e đ u ostalog i sa m l e č n i c o m ,
c r e v a , ostavivši patologiju - rasadnik budućih bolesti na koja k o d nekih ljudi j a k o suši sluznicu d e b e l o g c r e v a , što
n j e g o v o m začetku u š l e p o m crevu. d o v o d i do k o m p l i k a c i j a ) , ali je efekat bio n i k a k a v . Posle prvih
Terapiju je p o ž e l j n o sprovoditi posle pražnjenja d e b e l o g 2-3 m i k r o k l i s t i r a sa u k u v a n i m u r i n o m do četvrtine, polipi su
c r e v a . A k o pitate koje je v r e m e p o g o d n o i koliko teba da traje s p o n t a n o počeli da nestaju. N i k a k a v neprijatan osećaj pri t o m
klistir d r e v n i lekari savetuju bilo koje v r e m e , a najbolje je od nije uočen. O t o m e su mi pričali i drugi ljudi, koji su radili
z a l a s k a s u n c a d o p r v o g s u m r a k a . P r e m a m o m saznanju m i r n o klistire.
o d l e ž i t e na leđima ili na d e s n o m boku 5-15 m i n u t a , a k o ne b u d e HRONIČN1 PAMPROKTITIS. - Moj bliski poznanik
v e l i k e n u ž d e ( p o t r e b e ) . Z a t i m m o ž e t e da se p o d i g n e t e i b o l o v a o j e o d o v e bolesti. Ranije j e b i o o p e r i s a n , ali s e p o s l e
p r o š e t a t e . K a d a osetite potrebu za n u ž d o m - idite u toalet. i z v e s n o g v r e m e n a j a v i o recidiv. U međici ( p e r i n e u m u )
P r e d n o s t urinskih klistira je u t o m e , što se oni s a m i z a d r ž a v a j u f o r m i r a o se gnojni čir veličine p e s n i c e i predstojala je n o v a
u o r g a n i z m u k o l i k o je p o t r e b n o . U p o č e t k u p o t r e b e za n u ž d o m operacija. A u t o r g a j e p o s a v e t o v a o d a uradi dva p u t a d n e v n o
su učestalije i j a č e a z a t i m , što je d e b e l o crevo čistije, o n e su m i k r o k l i s t i r ( 1 0 0 - I 5 0 g r a m a ) u k u v a n i m urinom do četvrtine i
r e d e . Z a t o s e n e u z n e m i r a v a j t e , o r g a n i z a m zna kada g a treba da na p e r i n e u m u stalno drži oblogu natopljenu tim u r i n o m .
ispustiti, j e r s v e s e z b i v a pod n j e g o v o m k o n t r o l o m . N a k o n 2 nedelje sve je p r o š l o . Usput su iščezli i h r o n i č n i
Šeme sprovodenja urinskih klistira su sledeće: h e m o r o i d i . P o z n a n i k se seća k a k o su prvi mikroklistiri izazvali
V l a s t i t i m u r i n o m (ili u r i n o m m l a d o g z d r a v o g č o v e k a , ili, j a k o pečenje u p u k o t i n a m a i dubini g n o j n o g čira. Ali posle
j o š bolje d e c e ) j e d n o l i t a r s k i klistir - radite s v a k o d n e v n o u toku izbacivanja g n o j a iz njih sve se izgubilo. Operacija i ostalo
nedelje d a n a . D r u g e neđelje radite ih svaki drugi d a n ; treće — tečenje nisu bili p o t r e b n i . V e ć g o d i n u d a n a posle terapije m o j
p o s l e d v a dana; četvrte - n a k o n tri d a n a i p e t e - j e d n o m prijatelj n e m a nikakvih recidiva.
n e d e l j n o . Z a t i m se m o g u produžiti j e d a n p u t u t o k u 1-2 nedelje. ZATVORI, GLISTE, GUBITAK APETITA I GLAVOBO­
O v a j ciklus p o n o v i t e 2-3 puta u toku g o d i n e , u d a n e p r o l e ć n e i LJA. - M e n i je sa z a h v a l n o š ć u došao 70-godišnji m u š k a r a c
j e s e n j e r a v n o d n e v n i c e , a takođe ( p o s e b n o tople) u j a n u a ­ ( v i s o k o g v o j n o g obrazovanja) i ispričao da je patio od
ru— februaru. n a v e d e n i h bolesti. P o s l e čitanja moje knjige o urinoterapiji
Sa u k u v a n i m u r i n o m ciklus izgleda o v a k o . P o č n i t e sa 100 uradio j e 2-3 mikroklistira urinom u k u v a n i m d o četvrtine. O n o
g r a m a i k r o z j e d a n d a n ( s v a k o g d r u g o g dana) povećavajte d o z u što s e p o t o m s a njim d o g a đ a l o n e o b i č n o g a j e z a d i v i l o .
j o š z a 100 g r a m a . T a k o ćete dostići dozu o d 500 g r a m a , uradite O d j e d n o m je iz njega izašlo nekoliko k r u p n i h glista u obliku
2 - 4 t a k v a klistira, a z a t i m s v a k o g d r u g o g d a n a smanjujte d o z u solitera i ugrušci sluzi u obliku m e d u z e . Posle toga crevo je

42
p r o r a d i l o s a m o , apetit s e v r a t i o , nestala j e glavobolja o d koje j e g o d i n e , primenjujte s l e d e ć e mikroklistire s v a k o d n e v n o ili
bolesnik p a t i o više godina. O izlečenju od z a t v o r a i glista s v a k o g d r u g o g dana da biste se p o s t e p e n o oslobodili tih m u k a .
autoru su pričali i drugi ljudi. A l i , dalje ispovesti i kazivanja Klistiri se rade na sledeći način: u 100 g r a m a o b i č n o g m l e k a
nećemo navoditi. dodati 20 g r a m a istopljenog maslaca. S v e zagrejati da bi se
OSLOBAĐANJE OD SLUZI U PRE DEL U STOMAKA. - O m a s l a c r a s t o p i o i t o p l o , p o m o ć u špricaljke, uneti u anus. O v u
o v o m e s e autor uverio e k s p e r i m e n t o m n a s a m o m sebi. N e s t a l o terapiju p o ž e l j n o je primenjivati pri zalasku sunca. Z a t i m
je p r e t h e m a t o m s k o stanje (oštri bolovi u p r e p o n a m a pri n a g l o m odležati. Po pravilu, o r g a n i z a m z a d r ž a v a ovaj sastav o n o l i k o
p o d i z a n j u težine od 10 do 20 k i l o g r a m a sa p o d a ) ; z n a t n o se k o l i k o m u j e p o t r e b n o . K a o rezultat o v e terapije s u p s t a n c a
p o v e ć a l a osetljivost za v r e m e p o l n o g akta i u o p š t e pojačala se (koja se nalazi na k v a n t n o m n i v o u ) , koja je u o r g a n i z m u
polna funkcija; prestalo je izlučivanje sluzi iz n o s n e duplje; izazvala s u v o ć u i h l a d n o ć u , upija se i neutralise. S u v o ć a i
i š č e z a o je h r o n i č n i kolitis. To su potvrdili i moji s l e d b e n i c i . t v r d o ć a neutrališu se v l a g o m m l e k a i o m e k š a v a j u m a s l a c e m , a
P r i m e r a b l a g o t v o r n o g dejstva m i n s k i h klistira ima j o š h l a d n o ć a - t o p l o t o m , koja je bila u mleku i d o p u n s k i se pojavila
( p o s e b n o je efikasan za lečenje ž e n s k i h bolesti), ali je i o v o pri n j e n o m kiseljenju. Po pravilu, posle 2-3 takva m i k r o k l i s t i r a
d o v o l j n o , da bi s m o se uverili u efikasnost sličnih klistira. Ipak, s t o l i c a postaje m e k a , laka i u vidu k o b a s i c e .
a k o v a m oni iz bilo kojih razloga ne odgovaraju - m o ž e t e Vi m o ž e t e isprobati n e k o l i k o s m e s a za klistir i izabrati
koristiti d r u g e , m a n j e d e l o t v o r n e klistire: sa k u h i n j s k o m solju, n a j p o g o d n i j u za s e b e . Gojazni ljudi treba da imaju na umu da
l i m u n s k o m k i s e l i n o m (1 kafena kašičica kiseline na 2 litra slični klistiri m o g u povećati količinu sluzi u n j i h o v o m
v o d e ) , j a b u k o v i m s i r ć e t o m 4 - 6 % (2-3 s u p e n e k a š i k e n a 2 litra o r g a n i z m u , pa ih zato treba primenjivati o b a z r i v o .
v o d e ) i t a k o dalje, postupajući p r e m a uputstvu k a o sa o b i č n i m
u r i n o m . Slični klistiri m o g u se poboljšati a k o se koristi Prva smesa: m l e k o (100 g r a m a ) , pretopljeni m a s l a c (20
z a g r e j a n a d o 3 8 - 4 0 stepeni otopljena ( o d m r z n u t a ) , n a m a - g r a m a ) - p r o t i v z a t v o r a , o v č j e g e k s k r e m e n t a , stvaranja g a s o v a
gnetisana voda. ( n o r m a l i z u j e se i mikroflora), isušivanja i dehidracije o r g a ­
N a v e š ć e m o j o š neke interesantne i korisne vrste klistira nizma.
koje preporučuju A j u v e r d a i Č ž u d - š i . A u t o r ih je isprobao na
s e b i , a primenili su ih i drugi ljudi. Ovi klistiri p o s e b n o se Druga smesa: o s n o v a je k a o kod p r v e s m e s e ( m l e k o i
p r e p o r u č u j u o s o b a m a čiji je o r g a n i z a m sklon dehidraciji, tj. pretopljeni m a s l a c ) , p l u s prstohvat đ u m b i r a ili bibera, o d n o s n o
koji imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i n o g e ) . Slični a l e v e p a p r i k e . O v a s m e s a p o m a ž e u slučajevima kao i p r v a , ali
s i m p t o m i javljaju se kod o s o b a nežne telesne g r a d e sa s u v o m , d o p u n s k i neutralise sluz u o r g a n i z m u . Z b o g toga se
p e r u t a j u ć o m k o ž o m k o j i m a j e uvek h l a d n o . T a k v i klistiri p r e p o r u č u j e g o j a z n i m ljudima.
p o s e b n o p o m a ž u z i m i kada je h l a d n o i s u h o v r e m e .
Spoljni s i m p t o m i dehidracije i hlađenja o r g a n i z m a ( p r e m a Treća smesa: o s n o v a k a o k o d p r v e , sa d o d a t k o m Vi k a f e n e
ajuverdi, iz r a v n o t e ž e je izašao životni princip vetar - d o š a k a š i k e ( 5 - 1 0 g r a m a ) kuhinjske soli. T o pojačava dejstvo p r v e
V a t a ) j e s u : p r e k o m e r n o stvaranje g a s o v a , zatvori ili ovčiji smese.
e k s k r e m e n t , bolovi u s l a b i n a m a , s a k r u m u ( k r s t i m a ) , p r e p o n -
sko-slabinskim zglobovima (kukovima), produžene men- Četvrta smesa: o s n o v a k a o kod prve s m e s e , sa d o d a t k o m
struacije, g u b i t a k s e m e n a , s u v o ć a i perutanje k o ž e , z i m o - 1/2 k a f e n e kaŠičice ili j e d n e s u p e n e k a š i k e j a k o g e k s t r a k t a
grožljivost, g u b i t a k s n a g e , mršavljenje. A k o imate takve ili p e l i n a ili 1/2 kafene kašike s o k a od b e l o g luka. O v o v e o m a
s l i č n e s i m p t o m e , naročito z a v r e m e h l a d n o g , s u v o g d o b a d o b r o p o m a ž e kod ž u č n i h poremećaja.

44 45
K a o z a m e n a m l e k u ili n j e g o v o m razblaživaču (50 g r a m a 3. Ispijte čašu i uradite seriju pokreta. Za v r e m e tih p o k r e t a
p r e m a 50 g r a m a ) m o ž e se koristili oclvar od m e s a (naročito v o d a će p o l a k o prolaziti u c r e v o , ne izazivajući gađenje ili
o v č j e g ) ili kostiju. S v e te pojedinosti, s v a k a na svoj način povraćanje.
dejstvuju na o r g a n i z a m , s m e k š a v a j u g a , smanjuju s l u z ili ž u č . P r o d u ž i t e sa n a i z m e n i č n i m ispijanjem čaše v o d e i
P r e m a t o m e , d e l o k r u g z a stvaralački pristup v l a s t i t o m p o k r e t i m a d o k ne popijete svih 6 čaša v o d e .
z d r a v l j u - k o r e n u o r g a n i z m a - d e b e l o m crevu je o b i m a n . Z a t o T a d a treba ići u toalet.
p r o b a j t e , birajte najbolje za s e b e i ozdravljajte. O b i č n o d o p r v e e v a k u a c i j e dolazi skoro o d m a h . Posle p r v e
P o š t o ste očistili debelo c r e v o , m o ž e t e j e d a n p u t u 2-3 porcije n e č i s t o ć a , koja i m a formu e k s k r e m e n t a , slede d r u g e ,
nedelje ili j e d a n p u t t r o m e s e č n o primenjivati idealni m e t o d za m e k š e , a z a t i m i tečne.
ispiranje C E L O G trakta za varenje h r a n e - Š a n k P r a k š a l a n u . A k o do toga ne d o đ e o d m a h ili u roku od 5 m i n u t a , treba
p o n o v i t i k r e t a n j e , ne pijući više v o d u , a z a t i m se vratiti u toalet.
A k o n e m a o č e k i v a n o g rezultata, treba zadejstvovati e v a k u a c i j u
3.3. Šank Prakšalana p o s r e d s t v o m ispiranja ( p o l a litre v o d e ) , koje se vrši o b i č n i m
s r e d s t v i m a (kruška ili po J o k e r u ) . Č i m sifon b u d e z a d e j -
Šank P r a k š a l a n a ili Varisara označava „postupak s t v o v a n , to jest č i m k r e n e prvi e k s k r e m e n t , ostalo sledi
š k o l j k e " , zato što v o d a prolazi kroz kanal za varenje hrane kao automatski.
k r o z p r a z n u školjku. V o d a , p r o g u t a n a kroz usta, prolazi k r o z J e d a n savet: Posle s v a k e p o s e t e toaletu i u p o t r e b e o b i č n o g
želudac, a zatim, prostim tokom, dostupnim svim smrtnicima, t o a l e t n o g p a p i r a t o p l o m v o d o m oprati č m a r , osušiti ga i
k r o z c e l o c r e v o sve do izlaza iz njega. V e ž b a traje d o k ne p o č n e n a m a z a t i z e j t i n o m ( u l j e m ) , da bi se sprečilo nadraživanje od
d a izlazi v o d a iste p r o z r a č n o s t i , kao s t o j e ušla. soli. N e k i osetljivi ljudi p o d l o ž n i su tom s l a b o m nadražaju, koji
s e m o ž e lako sprečiti.
Priprema Posle tog p r v o g pražnjenja treba p o n o v o ispiti čašu v o d e ,
nastaviti kretanje, z a t i m se vratiti u toalet i svaki put će doći do
Zagrejati v o d u d o t e m p e r a t u r e tela, posoliti j e p r e m a
e v a k u a c i j e . Produžiti tako n a i z m e n i č n o : piti v o d u , raditi v e ž b e
p r o r a č u n u 5-6 g r a m a n a litar, s t o j e m n o g o m a n j e n e g o s t o j e
i ići u toalet, dok v o d a ne p o č n e da izlazi čista k a o s t o j e uneta u
k o n c e n t r a c i j a soli u krvnoj plazmi (mala s u p e n a k a š i k a
o r g a n i z a m . U z a v i s n o s t i od z a g a đ e n o s t i creva biće p o t r e b n o od
z a r a v n j e n a na litar v o d e ) . V o d a mora biti z a s o l j e n a , j e r b e z
10 do 14 č a š a , retko kad više.
p r i m e s e soli o n a b i s e a p s o r b o v a l a p o s r e d s t v o m o s m o z e k r o z
K a d a b u d e t e zadovoljni r e z u l t a t o m , to jest k a d a voda b u d e
s l u z o k o ž u i z a t i m izlučivala u vidu m o k r a ć e , a ne k r o z zadnji d o v o l j n o čista, p r e m a v a š e m mišljenju, na izlazu, treba da
p r o l a z ( č m a r ) . A k o j e voda odviše slana, m o ž e t e smanjiti p r e k i n e t e terapiju. Vi ćete ići u toalet j o š n e k o l i k o puta, a z a t i m
k o n c e n t r a c i j u soli da bi v o d a postala prihvatljiva za v a s . m o ž e t e popiti 3 č a š e n e s l a n e v o d e i uraditi V a m a n a - D h o u t i
(stavite d v a prsta u usta da biste izazvali povraćanje). To će
Pogodan monwnat iskljičiti sifon i u p o t p u n o s t i isprazniti ž e l u d a c . P r e m a tradiciji
N a j p o g o d n i j i m o m e n a t je ujutru na gladan s t o m a k . C e l o j o g i s t i u v e k vežbaju V a m a n a - D h o u t i p o s l e Š a n k P r a k š a l a n e
ispiranje, k a o što p o k a z u j e p r a k s a , traje j e d a n čas do čas i p o , a (slika 8).
p r e m a stepenu usvajanja 4 5 - 6 0 minuta. Prva vežba
P o s t u p a k za p r o l a z a k v o d e kroz kanal za varenje hrane. Polazni p o l o ž a j : stojeći, rastavite stopala približno na 30
1. Popijte čašu slane v o d e . c e n t i m e t a r a , prepletite prste r u k u , d l a n o v e okrenite n a g o r e .
2 . O d m a h uradite p r o p i s a n e pokrete. D o b r o ispravite leda, dišite n o r m a l n o .

46 47
Ne p o k r e ć u ć i gornji deo trupa, naklonite se na d e s n u
s t r a n u , ne z a d r ž a v a j u ć i se u krajnjem položaju ispravite se i
o d m a h se n a k l o n i t e na desnu stranu. Ponoviti to dvostriLko
k r e t a n j e 4 p u t a , to j e s t n a p r a v i t e 8 n a k l o n a , n a i z m e n i č n o ulevo i
u d e s n o , što će v a m u krajnjem slučaju oduzeti oko deset
s e k u n d i . Ti pokreti otvaraju ulaz ž e l u c a i pri s v a k o m pokretu
( n a k l o n u ) d e o v o d e prodire u 12-palačno crevo iz ž e l u c a .
Na slici 9 p r i k a z a n a su ventili-vratanca, koja treba otvarati
p o m o ć u i z v e d e n i h pokreta.

Druga vežba
O v a v e ž b a p r i m o r a v a vodu d a s e kreće p r e m a t a n k o m
crevu.
Polazni položaj je isti, tj. stojeći sa rastavljenim s t o p a l i m a .
I s p r a v i t e d e s n u ruku h o r i z o n t a l n o i savijte levu ruku tako da
kažiprst i veliki prst dodiruju d e s n u ključnu kost. Z a t i m
o k r e n i t e t r u p , usmeravajući ispruženu ruku u n a z a d što j e
m o g u ć e dalje. Gledajte u v r h o v e prstiju. Ne zaustavljajući se na
kraju okretaja, vratite se o d m a h u početni položaj i napravite
zaokret u drugu stranu. O v o d v o s t r u k o kretanje treba ponoviti 4
p u t a . V e ž b a treba da traje 10 s e k u n d i .

49
Veću vežbu pripijeno uz unutrašnju stranu k u k a i ne prolazi na drugu stranu.
V o d a p r o d u ž a v a da dolazi u tanko crevo zahvaljujući R a m e j e z a o k r e n u t o što j e m o g u ć e bliže savijenom k o l e n u , a
sledećoj v e ž b i : izvedite varijantu „ K o b r a " , s tim što s a m o palci trup je b l a g o povijen u n a z a d . R u k e se oslanjaju na savijeno
n o g u i dlanovi dodiruju pod. S h o d n o t o m e , k u k o v i ostaju iznad k o l e n o , koje služi k a o p o l u g a za zaokretanje k i č m e i pritiskanje
z e m l j e . S t o p a l a su raširena približno za 30 c e n t i m e t a r a ( s t o j e k u k a p r e m a donjem delu s t o m a k a .
v e o m a v a ž n o z a p a m t i t i ) . K a d a ste zauzeli p o l o ž a j , o k r e n i t e
g l a v u i trup dok ne ugledate suprotnu petu (tj. a k o se o k r e ć e t e Mogući neuspesi
u d e s n o treba da gledate u levu p e t u ) . Ne z a d r ž a v a j u ć i se u A k o p o s l e 4 ispijene č a š e , na p r i m e r , osećate da sadržaj
krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto uradite na ž e l u c a ne prolazi n o r m a l n o u creva i da je nastao osećaj
drugu stranu. P o n o v i t e 4 puta po dva pokreta. V r e m e za v e ž b u p r e p u n j e n o s t i , koji izaziva m u č n i n u , znači da se „ventil
j e 10-15 s e k u n d i . i z m e đ u ž e l u c a i 12-palačnog creva nije otvorio k a o što bi
t r e b a l o . P o n o v o uradite 2 ili 3 puta seriju v e ž b i , ne pijući više
Četvrtu vežbu v o d u . N e s t a n a k m u č n i n e p o k a z a ć e d a j e prolaz otvoren. Č i m j e
V o d u , koja j e d o s p e l a d o kraja t a n k o g creva, treba provesti sifon z a d e j s t v o v a n , n e m a t e š k o ć a i vi m o ž e t e produžiti p r o c e s .
k r o z d e b e l o c r e v o p o s r e d s t v o m četvrtog i p o s l e đ n j e g p o k r e t a . K o d nekih o s o b a m o ž e se dogoditi da prepreka od g a s o v a iz
On je najsloženiji iz cele serije pokreta, iako d o s t u p a n p r o d u k a t a vrenja s p r e č a v a da se sifon zadejstvuje. U t o m
s v a k o m e , izuzev o s o b a m a k o j e pate od oboljenja k o l e n a ili slučaju d o v o l j n o je r u k a m a pritisnuti s t o m a k ili uraditi
m e n i s k u s a . Ti ljudi m o g u pribeći niže opisanoj varijanti. S a r v a n g a s a n u (stoj na r a m e n i m a ) zajedno sa 4 ostale v e ž b e .
U n a j n e p o v o l j n i j e m slučaju, tj. kada se v o d a u potpunosti
Početni p o l o ž a j : z a d r ž a v a u ž e l u c u , preostaju v a m dva rešenja: izazvati
A) č u č n i t e , sa s t o p a l i m a rastavljenim približno 30 p o v r a ć a n j e , zagolicavši o s n o v u j e z i k a sa dva prsta d e s n e ruke
c e n t i m e t a r a , pri č e m u se pete postavljaju sa spoljašnje strane da bi se n a d r a ž i o refleks p o v r a ć a n j a . Do olakšanja će doći
k u k o v a , a ne p o d stražnjicom. S a k e položite na k o l e n a , koja su r a d i k a l n o i istog trenutka. Ili ništa ne raditi. V o d a će se
rastavljena približno 30 centimetara: evakuisati s a m a od s e b e u vidu m o k r a ć e . Posle o v e v e ž b e treba
B) o k r e n i t e trup i postavite levo k o l e n o na p o d ispred se o d m o r i t i i izbegavati g l a d o v a n j e .
s u p r o t n o g stopala. D l a n o v i m a gurajte n a i z m e n i č n o desni kuk
p r e m a l e v o m b o k u i levi kuk p r e m a d e s n o m boku tako da Prvo uzimanje obroka
p r i g n j e č e p o l o v i n u s t o m a k a i pritisnu d e b e l o c r e v o . Gledajte Posle Š a n k P r a k š a l a n e o b a v e z n o s e treba pridržavati
iza s e b e da bi se p o j a č a o zaokret trupa i izvršio pritisak na s l e d e ć i h u p u t s t a v a : ne jesti ranije od 30 m i n u t a posle vežbi ni
stomak. kasnije o d j e d n o g časa p o s l e z a v r š e t k a vežbi. A p s o l u t n o s e
Za v r e m e p r e t h o d n i h vežbi bilo je b e z n a č a j n o da li p r v o Z A B R A N J U J E da se probavili trakt ostavi b e z hrane više od
početi na d e s n u stranu ili na levu stranu. Za ovu v e ž b u j e d n o g časa p o s l e v e ž b e .
p r e p o r u č l j i v o je pritiskati prvo desnu stranu s t o m a k a . K a o i s v e
p r e t h o d n e v e ž b e i o v e v e ž b e treba uraditi 4 puta u trajanju od 15 PRVO JELO biće od k u v a n o g pirinča (ali ne iz c e l o g
sekundi. pirinča čija bi ljuska n a d r a ž i v a l a s l u z o k o ž u c r e v a ) , k u v a n o g na
Varijanta četvrte vežbe v o d i i čak p r e k u v a n o g , tj. z r n a treba da se tope u ustima. Pirinač
Za o v u v e ž b u u z i m a se početni položaj od A r đ h a M a l - m o ž e biti pripremljen sa blago z a s o l j e n i m paradajz s o s o m , ali
s i e n đ r a s a n a (savijena p o z a ) . Pri t o m e , s t o p a l o j e j e d n o s t a v n o b e z b i b e r a kao prilog. Pirinču se m o ž e dodati d o b r o p r o k u v a n a

51
levica ili m r k v a . Z a j e d n o sa (im j e l o m treba pojesti 40 g r a m a p r e v a s p i t a v a n j e creva. Pri t o m e se ne rastežu zidovi d e b e l o g
m a s l a c a . M o ž e t e ga p o m e š a t i sa pirinčom ili pojesti k a š i č i c o m . creva.*
Pirinač se m o ž e z a m e n i t i s k u v a n o m p š e n i c o m , o v s e m itd.
Povoljni uticaji
Napomena P o r e d toga što ćete očistiti ceo p r o b a v n i k a n a l , osetićete i
Pirinač se ne srne b i v a t i na mleku. U toku 24 časa, p o s l e d r u g e p o v o l j n e efekte: s v e ž e disanje, d o b a r san, n e s t a n a k ospi
v e ž b i , z a b r a n j e n o je piti m l e k o ili kelir. sa lica i tela. A k o se b u d e t e hranili p r e m a opisu d a t o m u daljem
O s i m toga, u toku tih 24 časa z a b r a n j e n a su kisela jela i t e k s t u , i š č e z n u ć e telesni mirisi. Pri t o m e se tonizuje ( o k r e ­
napici (to je j e d a n od u z r o k a z a b r a n e kefira), v o ć e i s v e ž e pi j uje) j e t r a - što se p r i m e ć u j e p r e m a boji prvih e k s k r e m e n t n i h
povrće. Hleb se dozvoljava za vreme drugog jela posle vežbi. pražnjenja - i d r u g e ž l e z d e , p o v e z a n e sa p r o b a v n i m t r a k t o m ,
Z a v r e m e d r u g o g j e l a pio s a m s o k o d m r k v e ili j a b u k e s a s o k o m posebno pankreas.
od c v e k l e (u o d n o s u 1:4 ili 1:5), j e o s a m salatu i o s e ć a o s a m se Slučajeve slabije izraženoj^ dijabetesa sa u s p e h o m su lečili
normalno. Prema tome, odnosite se prema ovim preporukama lekari Lonavli (prirodnjaci S M ) s p r o v o d e n j e m Š a n k P r a k -
s t v a r a l a č k i . N a k o n 24 časa m o ž e t e se vratiti u o b i č a j e n o m š a l a n e s v a k o g trećeg dana u toku 2 m e s e c a . O v a terapija
r e ž i m u ishrane, izbegavajući, ipak, svaku p r e k o m e r n o s t i m e s o . p r o p r a ć e n a je o d g o v a r a j u ć i m r e ž i m o m ishrane itd.
Po svoj prilici, L a n g e r h a n s o v a o s t r v c a , r a z m e š t e n a u
Piće p a n k r e a s u , luče više insulina p o d uticajem opšte stimulacije te
A p s o r b o v a n j e slane v o d e , p o s r e d s t v o m v i s o k e o s m o z n e ž l e z d e . Č i š ć e n j e p r o b a v n o g trakta povlači z a s o b o m p r a v i l n u
a k t i v n o s t i , p r i v u ć i će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. Na asimilaciju hrane i, s h o d n o t o m e , p r i m o r a v a na gojenje m r š a v e ,
taj način, tečni d e o k i v i protiče u s m e r u , s u p r o t n o m o b i č n o m a na m r š a v l j e n j e o n e k o j i m a je p o t r e b n o da izgube težinu.
usisavanju, p r o č i š ć a v a j u ć i , pri t o m e , M I K R O D L A Č I C E
t a n k o g i d e b e l o g creva. U p r a v o ovaj p o d a t a k čini u n i k a t n o m Kontraindikacije
S a n k P r a k š a l a n u . Ne poznajem n i j e d n o čišćenje, koje bi lako K o n t r a i n d i k a c i j e su m a l o b r o j n e . O s o b e k o j e pate od čira
d o b r o očistilo naše m i k r o d l a č i c e (glikokaliks) k a o n a v e d e n i na ž e l u c u treba, to se p o d r a z u m e v a , da se uzdrže od P r a k š a l a n e
u n i v e r z a l n i p o r o z n i katalizator od čije efikasnosti, u g l a v n o m , i p r v o da se izleče od svoje bolesti. Isto se odnosi i na ljude koji
z a v i s i i naša ishrana. pate o d j a k o g oštećenja p r o b a v n o g trakta, dizenterije, p r o l i v a ,
U vezi sa tim kod vas će se javljati prirodni osećaj ž e d i . Ne j a k o g kolitisa (kod h r o n i č n o g kolitisa bolesnik m o ž e imati
uzimajte n i k a k v u tečnost, čak ni čistu v o d u , p r e p r v o g j e l a , z a t o o l a k š a n j e od te v e ž b e , koja se praktikuje v a n k r i z n o g p e r i o d a ) ,
što ćete produžiti da " h r a n i t e ' sifon, tj. da idete u toalet. Za j a k o g apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja k a o što su
v r e m e p r v o g j e l a i p o s l e njega m o ž e t e piti vodu ili b l a g e t u b e r k u l o z a c r e v a i rak.
e k s t r a k t e ( o d v a r e ) , ili k a o što s a m ja činio - s v e ž e i s c e d e n e O v e v e ž b e su efikasne u z a v r š n o m lečenju o k s i u r o z e (belih
sokove. glista). U stvari k a d a se e v a k u i š e čitav sadržaj creva, tada se
To što će se e k s k r e m e n t pojaviti tek kroz 24 ili 30 č a s o v a , gliste ( h e l m i n t i ) zajedno sa j a j a š c i m a izlučuju napolje. A l i ,
n i k o g a n e ć e z a č u d i t i . E k s k r e m e n t će biti zlatast, žut i b e z d l a č i c e s u tako m n o g o b r o j n e d a p o n e k o jajašce uvek m o ž e d a
m i r i s a , k a o kod dojenčeta. u makne.
L i c a , koja pate od z a t v o r a , mogu raditi Šank P r a k š a l a n u
s v a k e n e d e l j e , ali s a m o sa 6 čaša v o d e . U tom slučaju ceo ciklus * Klistir može da bude štetan ako ga voda koja brzo dospeva u debelo crevo
j a k o rasteže, izazivajući bol. Da do toga ne bi došlo postepeno uvodite
s e s p r o v o d i p r i b l i ž n o z a oko 3 0 minuta. T o j e najbolje vodu, stiskajući cevčicu (trubicu) prstima.

52 53
Šank P r a k š a l a n a - rečju - izvrsna stvar. U v e r i o s a m se u to M o t o r i k a d e b e l o g c r e v a se normalizuje i p o b o l j š a v a
ličnim e k s p e r i m e n t o m . J e d i n o što m o g u d a d o d a m o s n o v n o m u k l j u č i v a n j e m u ishranu dovoljne količine p r o d u k a t a (na­
tekstu, j e s t e : da biste Šank P r a k š a l a n u što b r ž e uvežbali u m i r n i c a ) , b o g a t i h hranljivim v l a k n i m a - p o v r ć a i v o ć a , čistih
p o č e t k u je praktikujte j e d a n p u t u dve nedelje. n e o b r a đ e n i h p r e k r u p a . T a h r a n a , p o r e d o s t a l o g , ima dejstvo
m r š a v l j e n j a zahvaljujući t o m e što stvara veliku m a s u u
3.4. Ishrana za pročišćavanje d e b e l o m c r e v u koja pojačava m o t o r n u funkciju d e b e l o g creva.
V l a k n a s t o v e z i v n o tkivo v e o m a dobro apsorbuje ž u č , koja
Veliki prirodnjak Pol B r e g izmislio j e e f i k a s n o s r e d s t v o z a n a d r a ž u j u ć e utiče na z i d o v e d e b e l o g creva i t i m e s t i m u l i š e
u s p o s t a v l j a n j e čistoće d e b e l o g creva - g l a d o v a n j e . A k o m o t o r i k u , što t a k o d e pospešuje n o r m a l n o pražnjenje.
gladujete j e d a n p u t n e d e l j n o u toku 2 4 - 3 6 č a s o v a p o m o ć i ćete Od v o ć a izrazito j a k o dejstvo na peristaltiku imaju: s u v e
o r g a n i z m u da dobije d o p u n s k u energiju, koja se ranije g u b i l a s m o k v e , šljive, g r o ž đ e , suvo v o ć e . U c r e v i m a ono j a k o n a b u b r i ,
p r e r a d o m i a s i m i l a c i j o m h r a n e , a sada se koristi za d r u g e u v e ć a v a se po o b i m u i težini.
p o t r e b e o r g a n i z m a . Za to v r e m e se e k s k r e m e n t n i k a m e n č i ć i O d p o v r ć a v e o m a j a k o dejstvo slabljenja imaju: m r k v a ,
d o n e k l e „ o t k i s e l j a v a j u " o d z i d o v a creva. P r v o j e l o p o s l e tog c v e k l a i salate od s v e ž e g k u p u s a . Beli k u p u s u g l a v i c a m a i m a
u z d r ž a v a n j a - s v e z a salata od m r k v e i k u p u s a b e z d o d a t a k a m n o g o v l a k n a s t o g v e z i v n o g tkiva i koristan j e ( m o ž e s e
(začina) i m a s l a služi k a o svojevrsna m e t l a , koja guli i izbacuje iskoristiti) k o d z a t v o r a . Ali k o d kolitisa o n s e n e p r e p o r u č u j e
„ t a l o g " n a p o l j e . Sličnu salatu izmislio je i naš V . S . M i h a j l o v . p o š t o j e t o v e z i v n o v l a k n a s t o tkivo grubo.
Osim navedenih, veoma „jakih" produkata preporučuju se
3 . 5 . O b n o v a ćelija i n e r a v a d e b e l o g c r e v a i d r u g i : l u b e n i c e , dinje, m e d , z e j t i n (ulje), crni h l e b .
V e o m a j e k o r i s n o uzimati s v e ž e i s c e đ e n e s o k o v e o d
Preći ć e m o na o b n o v u z i d o v a i n e r a v a d e b e l o g creva. Šta povrća i voća - 300-500 grama, pored navedenih.
p o v o d o m toga k a ž e d o k t o r V o k e r : Isklijala p š e n i c a odlično deluje na stolicu i reguliše c e o
„Na osnovu eksperimenata mi smo ustanovili, da debelo ž e l u d a č n o - c r e v n i trakt.
c r e v o ni u k o m slučaju ne m o ž e da se razvija i radi n o r m a l n o , N e k i ljudi pri uzimanju veće količine p o v r ć a i v o ć a počinju
a k o s e č o v e k hrani s a m o k u v a n o m ili p r e r a đ e n o m h r a n o m . Z a t o da se ž a l e na n a d u v e n o s t s t o m a k a , k a o i na stvaranje i
j e s k o r o n e m o g u ć e naći č o v e k a kod k o j e g j e d e b e l o c r e v o izbacivanje gasova.
i d e a l n o z d r a v o . A k o s e osećate loše, treba p r e s v e g a d a G a s o v e najviše stvaraju: grašak, p a s u l j , luk, k u p u s , c v e k l a ,
s p r o v e d e t e seriju ispiranja d e b e l o g creva klistirom. Posle toga ali o n i i p o t p o m a ž u pražnjenje creva. U m a n j e m s t e p e n u
svezi s o k o v i o d p o v r ć a o m o g u ć i ć e p r o c e s r e g e n e r a c i j e . g a s o v e stvaraju: k r o m p i r , k r a s t a v c i , m r k v a , gljive, skoro s v e
U s t a n o v l j e n o je d a j e najbolja ishrana s m e s a s o k o v a š a r g a r e p e i j a g o d e i v o ć e , a t a k o d e i crni hleb i m l e k o .
spanaća. S t v a r a n j e g a s o v a u c r e v i m a objašnjava se t i m e što ž i v o t n o
R e c e p t e z a s o k o v e uzeo s a m i z knjige Svezi s o k o v i o d v a ž n i aktivni e l e m e n t i , koje s a d r ž e p o v r ć e i v o ć e , n a r o č i t o
p o v r ć a . K o l i č i n a s o k o v a data j e u u n c a m a . U n c a j e j e d n a k a s u m p o r i h l o r , razlazu h e m i j s k o m reakcijom p r o d u k t e truljenja,
28,3 grama. „ t a l o g " u c r e v i m a . P o s e b n o je cenjen sok od s v e ž e g k u p u s a , sa
P r e m a t o m e , najbolji sok z a d e b e l o c r e v o j e m r k v a v e l i k o m k o n c e n t r a c i j o m s u m p o r a i hlora, koji p r o č i š ć a v a
( š a r g a r e p a ) - 10, s p a n a ć - 6 unci; nešto slabija s m e s a : m r k v a - s l u z o k o ž u ž e l u c a i creva.
10, c v e k l a - 3, k r a s t a v a c - 3 unce; i ako p a k n e m a u o p š t e n i č e g a N u d i m o j o š j e d a n test p o m o ć u kojeg m o ž e t e utvrditi
tada pijte sok od m r k v e , najmanje pola litra s v a k o d n e v n o . s t e p e n z a g a đ e n o s t i z i d o v a d e b e l o g c r e v a i uopšte t o k s i č n o g

54 55
stanja c e l o g ž e l u d a č n o - c r e v n o g trakta. A k o se posle p o p i j e n o g koristeći s e o p i s a n i m m e h a n i z m i m a . T o ć e , n a r a v n o , učiniti
s o k a od k u p u s a stvara veća količina g a s o v a ili se osećaju d r u g e v a š e d e b e l o crevo „ s v e s n i m " , lako upravljajućim i z n a t n o
n e u g o d n o s t i , to ukazuje na prisustvo z a g a đ e n o s t i d e b e l o g manje nečistim.
creva. 4. V e o m a v a ž a n značaj ima poza (stav, položaj) pri
N a u p o t r e b u s o k a o d s v e ž e g kupusa treba s e privikavati pražnjenju creva. O b i č n o su to dva položaja: sedeći na WC šolji
p o s t e p e n o . U p o č e t k u ga pijte p o m e š a n o g , p o l a - p o l a , sa s o k o m i čučeći položaj — „ p o z a orla". U „pozi o r l a ' , kada su k u k o v i uz
od m r k v e , a z a t i m p o s t e p e n o smanjujte d e o s o k a od m r k v e . s t o m a k i p o m a ž u m i š i ć i m a trbušnih z i d o v a , p o t r e b n o j e m a n j e
Kako kaže doktor Voker, 300 grama svežeg soka od kupusa n a p o r a za pražnjenje creva. Isključuje se s u v i š n o n a p i n j a n j e ,
d n e v n o m o ž e v a m dati dovoljnu količinu ž i v e o r g a n s k e h r a n e , što je v e o m a v a ž n o k o d o b o l e l o g č m a r a , a t a k o đ e i za
koju v a m neće dati ni 50 kg k u v a n o g ili k o n z e r v i r a n o g k u p u s a . profilaktiku. „ P o z a orla" o m o g u ć a v a trenutni akt defekacije u
On t a k o d e u p o z o r a v a da dodavanje soli u k u p u s ili njegov sok toku 5-7 minuta. Pri t o m , o s n o v n a (glavna) masa
uništava v i e d n o s t i o v o m p o v r ć u , a so je inače u v e ć i m k o l i ­ e k s k r e m e n t n o g sadržaja izlazi pri p r v o m napinjanju.
č i n a m a štetna. A k t defekacije treba vršiti posle d u b o k o g udisanja
Stvaranje g a s o v a , t a k o d e , se javlja pri nepravilnoj (udisaja), pri č e m u se dijafragma spušta i organi trbušne d u p l j e ,
k o m b i n a c i j i p r o d u k a t a , na primer, g r a š k a sa h l e b o m , pasulja sa pritiskajući na d e b e l o c r e v o , p o t p o m a ž u njegovo pražnjenje.
m e s o m itd. Poželjno je da se navedeni produkti „koji stvaraju To je trenutni akt defekacije. Od detinjstva treba učiti dete
g a s o v e " j e d u o d v o j e n o , posle sveže sirove salate, a tečnosti i t a k v o m aktu.
s o k o v i piju p r e j e l a . A k o v a m j e sluznica c r e v a n o r m a l n a , n e ć e P r i m e n a o v a četiri m o m e n t a u različitim k o m b i n a c i j a m a i
biti „ t a l o g a " , a n e s t a ć e i g a s o v i . n a r o č i t o objedinjeno p o m o ć i ć e p r i r o d n o regulisanje p o t r e b e z a
A k o biljna h r a n a izaziva vrenje u c r e v i m a , o n a se ne m o ž e s t o l i c o m , o m o g u ć i ć e d a s e n j o m e m o ž e upravljati, d a t o b u d e
u njima razlagati, p o š t o je s a m a njena kiselost izlučuje iz akt volje.
o r g a n i z m a , d o n e k l e slabeći stolicu. T o ima s t i m u l i š u c e dejstvo I p a k , postoje oslabljena i „ t v r d o g l a v a " d e b e l a c r e v a koja je
i b r z o čisti c r e v a p r i r o d n i m p u t e m . p o ž e l j n o d o p u n s k i razraditi k o m p l e k s o m fizičkih v e ž b i . U
K o d izražene naduvenosti s t o m a k a mogu s e primenjivati tome nam pomaže joga.
s m e s e za izbacivanje g a s o v a - ekstrakti ( o d v a r i ) od c v e t o v a N a v o d i m o seriju vežbi j o g i s t e S v a m e Š i v a n a n d e . O n
k a m i l i c e i s e m e n a mirodije. savetuje d a s e o v e v e ž b e r a d e s v a k o d n e v n o 5-10 m i n u t a , j e r ,
Za n o r m a l i z a c i j u stolice p o m o ć i će v a m i d r u g a sredstva. p r e m a tvrđenju S v a m e , o m o g u ć a v a j u d a s e z a s a m o n e k o l i k o
1. B i o r i t a m d e b e l o g creva je od 7 do 9 č a s o v a ujutru p r e m a d a n a p o s t i g n e s a v r š e n o zdravlje.
l o k a l n o m v r e m e n u . To su dva časa najvećih aktivnosti d e b e l o g
c r e v a u toku dana.
2. Jogist S v a m i S i v a n a n d a savetuje: treba udisati svež 3 . 6 . V e ž b e koje d a j u z d r a v l j e , s n a g u , d u g život i č i n e
jutarnji v a z d u h koji p o d s t i č e e v a k u a c i j u . l j u d e s r e ć n i m (slika 10)
3 . P o t r e b u z a s t o l i c o m m n o g o j e lakše izazvati k o d s e b e z a
v r e m e i z m o k r a v a n j a . Postoji o d r e đ e n a analogija i z m e đ u 1. Utthita širša ekapada čakrasana
refleksa p o k r e t a m o k r a ć n o g m e h u r a i p o k r e t a spoljašnjeg
c r e v a . O t u d a , n u ž d a ima veliki uticaj baš u tom m o m e n t u . L e ž i t e na leda, sa r u k a m a pod stražnjicu, ili ih ispružite d u ž
R o m o l o M a n t o v a n i ne savetuje da s e b e d o v o d i t e do tela. P o d i g n i t e g l a v u , n a i z m e n i č n o savijajući n o g e i radite
osećaja „ n u ž d e " , već da izazivate nuždu s n a g o m volje, p o k r e t e „ v o ž n j e b i c i k l a " . Pri vežbanju k o l e n a n a i z m e n i č n o

56 57
treba da dodiruju g r u d i . S v a k o stopalo pri tim p o k r e t i m a s e k u n d i . Z a t i m ispružite ruke napred i dodirnite g l a v o m
opisuje k r u g . D r ž i t e glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da k o l e n a . P o s l e toga p o l a k o se vraćajte u p o l a z n u poziciju.
podižu g l a v u ) . A k o osetite z a m o r , p r e d a h n i t e , a z a t i m p o n o v i t e Ponovite postupak nekoliko puta. Vežba odstranjuje
v e ž b u j e d a n ili d v a puta. V e ž b a otklanja cletormitete stražnjice, d e f o r m i t e t e s t o m a k a , leda, k i č m e , g r u d i , s t r u k a , vrata itd.
s t r u k a , s t o m a k a , leda, g r u d i , n o g u , k o l e n a , stopala. O n a čisti
s p e r m u , odstranjuje n o ć n e polucije, p r o č i š ć a v a k r v , isteruje
gliste i čak leci paralizu. A k o je p a r a l i z o v a n a r u k a , 5. Utthita hasta eka padasana
upražnjavajte iste t a k v e v e ž b e , k a o s a n o g a m a . R e g u l a r n o m
p r a k s o m (stalnim v e ž b a n j e m ) o v e v e ž b e postižu se z d r a v l j e i L e ž i t e na pod. Ispružite r u k e d u ž tela. P o d i g n i t e ih n a g o r e i
snaga u ćelom organizmu. ispružite n a p r e d . O d v o j t e trup o d p o d a , z a u z e v š i položaj k a o n a
slici 10 p o d 5. Č i m osetite n a p r e g n u t o s t mišića s t o m a k a p o l a k o
p o d i ž i t e n a i z m e n i č n o n o g e , tako da se i z m e đ u p o d a i
2. Utthita dvi padasana (ispružena stopala) p r i p o d i g n u t e n o g e obrazuje u g a o o d 4 5 stepeni.
P o n o v i t e v e ž b u 3-4 p u t a , a z a t i m u b r z a n i m t e m p o m - 5
Ležite na leda, pritisnuvši i s p r u ž e n e ruke na p o d . P o l a k o puta.
p o d i g n i t e i s p r u ž e n e n o g e p o d u g a o o d 4 5 s t e p e n i , n e savijajući V e ž b a učvršćuje creva i daje efekte k a o i p r e t h o d n e v e ž b e .
ih u k o l e n i m a . Posle toga ih spustite ne dodirujući z e m l j u - p o d
itd. V e ž b u p o n o v i t e 4-5 puta.
V e ž b a i m a veći e l e k a t ako s e radi s a p o d i g n u t o m g l a v o m . 6. Pada paršva čalanasana

L e ž i t e na leđa. Ispružite r u k e u stranu i postavite d l a n o v e


3. Utthita eka padasana (ispruženo stopalo) na pod. Zatim polako podignite spojene noge pod uglom od 45
s t e p e n i u o d n o s u na pod. O s t a n i t e u tom položaju n e k o v r e m e .
Ležite na leda i p o d i g n i t e n o g e pod u g l o m od 45 s t e p e n i . Z a t i m ih p o l a k o n a k l o n i t e u l e v o i u d e s n o , dok ne d o d i r n u p o d .
Z a t i m n a i z m e n i č n o p o l a k o podižite i spuštajte j e d n u n o g u , ne D l a n o v i se s v e v r e m e n a l a z e na p o d u . P o t o m vratite n o g e u
dodirujući pod. vertikalni položaj i p o l a k o ih spustite na pod. Posle k r a t k o g
V e ž b a d o b r o učvršćuje m u s k u l a t u r u s t o m a k a i c r e v a , čisti p r e d a h a p o n o v i t e v e ž b u j o š 1-2 puta.
s e m e , s p r e č a v a n o ć n e polucije, a takode isteruje gliste. V e ž b a V e ž b a d o b r o učvršćuje struk i creva, otklanja p r o m e n e na
daje bolje rezultate a k o se izvodi sa p o d i g n u t o m g l a v o m , ali r e b r i m a , srcu i p l u ć i m a .
s l a b i m o s o b a m a s e n e preporučuje. O n i m a koji imaju slabo srce v e ž b a se ne p r e p o r u č u j e .

4. Utthita hasta merudandasana (čamac) 7. Bhudžangasana

L e ž i t e na l e d a , p o d i g n i t e i spustite na p o d i s p r u ž e n e r u k e Ležite na p o d i p o s t a v i t e d l a n o v e na p o d u n i v o u grudi.


i z n a d g l a v e . P o l a k o prinosite obe r u k e v r h o v i m a n o g u Oslanjajući se na r u k e , p o d i g n i t e gornji d e o tela, istegnite struk
( s t o p a l a ) , ne p o d i ž u ć i n o g e i ne savijajući k o l e n a , dok ne osetite i z a b a c i t e glavu unazad. Vratite se u početni položaj. V e ž b u
n a p r e z a n j e m i š i ć a s t o m a k a . O s t a n i t e u tom položaju 10-15 p o n o v i t e 4 - 5 puta.

58 59
Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja o r g a n a s m e š t e n i h V e ž b a odstranjuje s v a oboljenja p r o b a v n o g s i s t e m a , a
u trbušnoj duplji, a takode učvršćuje mišiće s t o m a k a , g r u d n o g t a k o d e i sve n e d o s t a t k e u razvoju k i č m e . O v a a s a n a je vrlo
k o š a , vrata i ruku. v a ž n a . T r e b a d a j e rade svaki m u š k a r a c i svaka ž e n a .

8. Diianurasana
9. Arcllui šalabhasana
L e ž i t e na s t o m a k . Savijte n o g e u k o l e n i m a , uhvatite se za
gležnjeve na nozi (članke) i povucite ih u v i s ( n a g o r e ) tako da se Ležite na s t o m a k . Ispružite ruke d u ž tela i stavite zadnju
ruke isprave, leđa p r o t e g n u , a s t o m a k z a t e g n e . U p o č e t k u n e k a (gornju) stranu š a k a n a pod. P o d i g n i t e g l a v u , u s t r e m i v š i p o g l e d
k o l e n a b u d u rastavljena. Posle kraće p r a k s e vežbajte sa n a p r e d . P o d i g n i t e j e d n u n o g u u v i s , ne savijajući je u k o l e n u .
skupljenim k o l e n i m a . U toku vežbe zaljuljajte se 4-6 puta. P o n o v i t e v e ž b u sa d r u g o m n o g o m . Pri vežbanju prsti na
V r e m e n o m ć e s e s t o m a k zategnuti. n o g a m a treba d a b u d u ispruženi.
V e ž b a otklanja b o l o v e u l e đ i m a , leci oboljenja j e t r e i
s l e z i n e . N e k e ž e n e pate o d j a k i h b o l o v a i s p o d s t o m a k a , o d č e g a
se m o g u izbaviti praktikujući ovu asanu.

10. Mukta has ta ka ti čakrasana

Stanite u s p r a v n o , raširivši n o g e . Savijte trup u n a p r e d i


s p u s t i t e sastavljene r u k e što j e m o g u ć e niže. Z a t i m p o l a k o
vraćajte r u k e i telo (trup) u vertikalnu ravan s leva n a g o r e na
d e s n o . P o n o v i t e v e ž b u u drugu stranu. O d v e ž b a j t e na svakoj
strani po 3-4 kružna pokreta. O v u vežbu vežbajte p o l a k o .
V e ž b a u p o č e t k u m o ž e izazvati vrtoglavicu i čak pad. O n a
d o b r o učvršćuje m i š i ć e s t o m a k a , g r u d n o g k o š a i ruku, a leci i
K R O N I Č N E Z A T V O R E . Z a t o ovu asanu treba d a v e ž b a
svako.

11. Pruštha valita hanumasana

Stanite u s p r a v n o , sastavivši n o g e . Izbacite levu n o g u


n a p r e d što j e m o g u ć e dalje, savivši j e u kolenu. D e s n a n o g a
ostaje i s p r u ž e n a . P o d i g n i t e ruke sa s p o j e n i m d l a n o v i m a i z n a d
g l a v e , z a b a c u j u ć i i h u n a z a d . Z a t i m spustite r u k e n a d o l e ,
dodirujući p o d i okrećući trup ulevo. P o n o v i t e vežbu na
s u p r o t n u stranu. O d v e ž b a j t e o v u v e ž b u n a o b e s t r a n e . V e ž b a
Slika 10 Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Šivaitimde i z a z i v a j a k o n a p r e z a n j e svih m i š i ć a tela, dobro učvršćuje struk i

60 61
leČi oboljenja o r g a n a , s m e š t e n i h u trbušnoj duplji i g r u d n o m č o v e k a s a v r š e n o z d r a v i m i p r o d u ž u j e mu život. D e b e l i m
košu. ljudima j e p o t r e b n o d a s e koriste p l o d o v i m a o v e č u d e s n e
vežbe.
12. Dandhimanllianasana Slike k o j e p r i k a z u j e m o p o m o ć i će v a m da se bolje s n a đ e t e
u p r e d l o ž e n o m k o m p l e k s u vežbi.
Stanite u s p r a v n o . Spojite n o g e i ispružite u n a p r e d r u k e , Ko n e m a dovoljno v r e m e n a , ili je fizički slab i b o l e s t a n , u
s t e g n u t i h p e s n i c a . S n a ž n o izbacujte n a i z m e n i č n o r u k e , k r a j n j e m slučaju treba d a v e ž b a asane n a v e d e n e p o d b r o j e v i m a
imitirajući p o k r e t e b o k s e r a . T r u p (telo) se pri t o m e o k r e ć e u 1, 3 , 7 , 8 i 14. A k o su n e k o m e p o t r e b n i d o p u n s k i u s t u p c i , treba
obe strane. da se ograniči na a s a n e 1, 3 i 14.
V e ž b a odstranjuje zatvor, u č v r š ć u j e m i š i ć e g r u d n o g k o š a i Da b i s m o u potpunosti objedinili ovo ^ p o g l a v l j e ,
t r b u š n e presije. n a v e š ć e m o s i s t e m disanja, koji preporučuje S v a m a S i v a n a n d a i
n j e g o v i h 14 s a v e t a iz knjige Jogisti, k a o sredstvo z a lečenje
s v i h p o r e m e ć a j a u trbušnoj duplji.
13. Vakša sprušta dlanu vrikšasana Bhastrika pranajainu
O v a v e ž b a s a m a o d s e b e predstavlja prirodno disanje, ali
Stanite u s p r a v n o . Sastavite n o g e i isturite g r u d i . Z a t i m l a g a n o i d u b o k o , koje p r o i z v o d i pištav z v u k kroz n o s . Prednji
b r z o p o d i ž i t e n o g e savijene u kolenima. N o g e podižite z i d s t o m a k a s e , pri t o m , p o k r e ć e u n a z a d i u n a p r e d . Ipak, b u d i t e
naizmenično i s t o j e moguće više. pažljivi: pri izdisanju u v u c i t e s t o m a k , pri udisanju i s p u p č i t e
O v a a s a n a j e v e o m a v a ž n a . O n a smanjuje o b i m s t o m a k a , (isturite) s t o m a k , k a o f udbalsku loptu. U p o č e t k u se o v a v e ž b a
u č v r š ć u j e m i š i ć e t r b u š n e presije, čisti s e m e i otklanja n o ć n e m o ž e v e ž b a t i p r e d o g l e d a l o m . Najbolje j e v e ž b u početi s a
polucije. izdisajem.
P o č n i t e sa 3-4 u m e r e n a udisaja i izdisaja. N i k a d a to ne
•14. Eka sthana palajanasana radite b r z o , izbegavajte z a m o r e , p o š t o t o slabi m o z a k , izaziva
v r t o g l a v i c u i m o ž e č a k dovesti do ludila. Pri udisanju grudi
N a g n i t e se u n a p r e d i podižite n a i z m e n i č n o k o l e n a , t r e b a da se i s p r s e što je m o g u ć e v i š e , a r a m e n a da ostanu
dodirujući p e t a m a stražnjicu, k a o pri trčanju u m e s t u . V e ž b a se nepokretna.
izvodi b e š u m n o , na v r h o v i m a prstiju, na j e d n o m m e s t u . U S v a k i h nedelju d a n a p o v e ć a v a j t e trajanje v e ž b e za 1-2
p o č e t k u trčite p o l a k o , a zatim brzo. Posle 2-5 m i n u t a t a k v o g udisaja-izdisaja, tako da ih za 6 m e s e c i p o v e ć a t e do 108. Na taj
trčanja čak i iskusni trkač o s e ć a u m o r . n a č i n , u r a d i ć e t e 3 2 4 udisaj a-izdisaja, uz 3 v e ž b e . Posle s v a k e
B r z o h o d a n j e i trčanje su p r i r o d n e v e ž b e i z a t o se smatraju v e ž b e d o b r o s e o d m o r i t e . N e srne s e uraditi više o d 3 2 4
j e d n i m a o d najboljih vežbi. Zahvaljujući t a k v o m v e ž b a n j u udisaj a-izdisaj a u 3 v e ž b e .
č o v e k p o s t a j e a k t i v a n , n j e g o v a p l u ć a i srce se okrepljuju. O n i B h a s t r i k a p r a n a j a m a - č u d e s n a v e ž b a . O n a m o ž e dati
koji imaju b o l e s n o s r c e , ovu vežbu treba da vežbaju u l a g a n o m s a v r š e n o zdravlje i d u g život. B l a g o t v o r n o u t i č e na m o z a k ,
tempu. p l u ć a i ž e l u d a c , čini um n e o b i č n o s n a ž n i m i izoštrava
V e ž b a p r o č i š ć a v a krv, otklanja z a t v o r , učvršćuje m i š i ć e p a m ć e n j e . O v a v e ž b a j e d r a g o c e n o s r e d s t v o , koje stimuliše rad
n o g u , p o v e ć a v a apetit i u potpunosti odstranjuje n o ć n e m o z g a . O n a i s t o v r e m e n o leci p o l i p e , tonzilitis, u s n a i o č n a
polucije. Svi b o l o v i k o d č o v e k a nestaju, a k o s e r e g u l a r n o oboljenja, a s t m u , kijavicu, k a š a l j , a takode i oboljenja srca.
praktikuje o v a v e ž b a . Č a k i s a m o j e d n o t a k v o v e ž b a n j e čini I p a k , ljudi sa s l a b i m s r c e m treba o p r e z n o da otpočnu sa

62 63
p r a k t i č n i m i z v o đ e n j e m o v e v e ž b e i da p o s t e p e n o p o v e ć a v a j u 9. J e d i t e p o l a k o i ne pijte za v r e m e j e l a v o d u . Ž e đ treba
opterećenje. utoliti tek j e d a n čas p o s l e jela.
V e ž b a leci s l a b o varenje ž e l u c a i z a t v o r e , koji su g o d i n a m a 10. S a ž v a ć i t e svaki zalogaj hrane 32 puta, da bi ste
z a g o r č a v a l i ljudima ž i v o t , a takode kilu i apendicit. O p a d a n j e o b e z b e d i l i z d r a v e z u b e , r e d o v n u stolicu i da ne dobijete z a t v o r i
k o s e i s e d e vlasi u p o t p u n o s t i se zaustavljaju. B o r e iščezavaju, njegove posledice.
ustupajući m e s t o glatkoj i elastičnoj koži. T a k a v je neobični 1 1. Ne b u d i t e primamljivi na p e č e n u ( p r ž e n u ) , p r e k u v a n u ,
uticaj b h a s t r i k a p r a n a j a m e . bajatu, v r u ć u , h l a d n u i tešku h r a n u .
Praktikujte je s v a k o d n e v n o ujutro i u v e č e ili, u krajnjem 12. J e d i t e s a m o k a d a ste r a d o s n i , o s l o b o đ e n i teških misli.
slučaju, j e d a n p u t d n e v n o u d o b r o provetrenoj i čistoj prostoriji N i k a d a ne uzimajte h r a n u i n a p i t k e a k o ste g n e v n i , razdražljivi i
ili, p a k , na obali m o r a ili r e k e , o k r e n u v š i se licem p r e m a deprimirani.
strujanju v a z d u h a . N a k o n 4 - 6 m e s e c i p o j a v i ć e se zadivljujući 13. P o s l e j e l a p o l a k o prošetajte unapred i u n a z a d ,
rezultati čak i kod hroničnih bolesnika. V r e m e n o m će onaj koji masirajući istovremeno stomak rukom, obezbedujući dobro
praktikuje ovu v e ž b u postati najsrećniji č o v e k i s a v r š e n i v a r e n j e hrane ( p r o b a v u ) i peristaltiku.
jogista. 14. P o s e b n o se pobrinite za d u š e v n o zdravlje i mir, p o s t o j e
o n o važnije od hrane za d o b r o zdravlje, energiju, sreću i
3.7. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja dugovečnost.
Svi koji se pridržavaju naših vežbi i saveta n i k a d a n e ć e
1. N i k a d a ne b u d i t e lenji (inertni) da izgubite 15 m i n u t a na z n a t i z a p o r e m e ć a j e ž e l u c a . N a k o n 4-6 m e s e c i r e d o v n o g
v e ž b a n j e a s a n a i vežbi za s t o m a k . T a k v o s v a k o d n e v n o p r a k t i k o v a n j a o v i h vežbi ( a s a n a ) p o t p u n o ćete se izlečiti od
v e ž b a n j e će v a m o b e z b e d i t i zdravlje i d u g život. Zahvaljujući s v i h oboljenja p r o b a v n i h o r g a n a .
t o m e o s l o b o d i ć e t e se od u p o t r e b e lekova ili bilo kojih d r u g i h
s r e d s t a v a pri slabosti i oboljenja. S a m o z d r a v l j e m o ž e dati
p r a v u sreću. A k o n e m a zdravlja - n e m a ni b l a g o s t a n j a , ni m i r a
ni s r e ć e . 3.8. O štetnosti p u r g a t i v a (laksativa)

2. V e ž b a j t e , ne grešite! Imajte unutrašnje s p o k o j s t v o i


P u r g a t i v i dejstviju na z i d o v e creva slično udarcu b i č a -
ž i v o t n u radost. Z a v r e m e vežbanja držite usta z a t v o r e n a . T o ć e
izazivajući u početku hiperaktivnost, posle koje nastupa
v a m o b e z b e d i t i z d r a v l j e , lepotu i d u g život.
d e p r e s i j a (to j e z a k o n fiziologije). O s i m toga, purgativi n e
3. N e m a vežbi - n e m a j e l a ! To treba da v a m p o s t a n e
deviza. s a m o d a n e lece č o v e k a , v e ć , dejstvujući n a u z r o k e oboljenja,
d o p u n s k i p o g o r š a v a j u bolest i čine je n e i z l e č i v o m . D e j s t v o
4 . Jedite r e d o v n o . Stvorite naviku d a b l a g o v r e m e n o
odgovarate na zov prirode. p u r g a t i v a najzad kvari tiltrirajuče m e m b r a n e i s l u z o k o ž u c r e v a ,
koji se n e p o v r a t n o uništavaju.
5. Ne jedite, ako v a m se ne jede. Čak ni od najmanje
p o t r e b e z a s t o l i c o m ( n u ž d o m ) n e s m e t e odustati.
6. S h m u l a t o r i k a o što su: č a j , kafa, d u v a n , purgativi u bilo
k o m obliku s u v e o m a o p a s n i . 3 . 9 . O s l o b a đ a n j e od p o l i p a
7. Ne j e d i t e n o ć u i ne spavajte danju. To izaziva z a t v o r e .
8. A k o se d v o u m i t e , jesti ili ne - ne j e d i t e ! A k o se A k o s u kod v a s , p r i l i k o m ispitivanja d e b e l o g c r e v a ,
p r e d o m i š l j a t e , da li da idete u toalet - idite! To je zlatni ključ za o t k r i v e n i polipi ili su v a m se v r e m e n o m pojavili specifični
z d r a v l j e , s r e ć u i d u g život! v i s e ć i m l a d e ž i na vratu, ispod p a z u h a , to t a k o d e ukazuje na

64 65
stvaranje polipa. P o z n a t o je da su polipi d o b r o ć u d n e Prvi put u 2 litra tople p r o k u v a n e v o d e dodati kafenu
n e o p l a z m e i da se v r e m e n o m mogu pretvoriti u z l o ć u d n e . k a š i č i c u s v e ž e i s c e d e n o g s o k a m l e č n i c e . Kura se sastoji iz 15
L e k a r i najčešće preporučuju da se o p e r a t i v n o o d s t r a n e . I p a k , s v a k o d n e v n i h klistira. Z a t i m se 15 dana pauzira.
m o ž e s e probati m e t o d profesora A . M . A m i n e v a , koji je, p r e m a D r u g a kura sa istom k o l i č i n o m v o d e , ali j e d n a s u p e n a
n a š e m mišljenju, ovaj pozajmio iz n a r o d n e m e d i c i n e . kašika soka od mlečnice.
U n a š e m klubu „ B o d r o s t " postoje uspešni primeri o v o g Z a v r e m e s p r o v o d e n j a d r u g e k u r e o v a starica došla j e k o d
m e t o d a . On se sastoji u p r i m e n i trave m l e č n i c e . m e n e i rekla mi je d a j e iz nje pri klistiranju, zajedno sa v o d o m ,
N a j p r e n e k o l i k o reči o m l e č n i c i . V e l i k a m l e č n i c a i z a š a o k o m a d i ć m e s a koji p o d s e ć a na kokošiji pupak ( p o l i p ) .
(bradavica*). Koristi se n a d z e m n i d e o biljke (trava). Najbolje i Posle treće k u r e , kada je p o č e l a da upotrebljava po 2
n a j j a č e dejstvo o v e t r a v e je u v r e m e n j e n o g cvetanja. s u p e n e k a š i k e m l e č i k e , došla j e k o d m e n e i rekla m i d a joj j e
o t p a l a izraslina na usnoj školjci.
Za k r a k o v r e m e (oko 6 m e s e c i ) kod nje su se d e š a v a l e
z a d i v l j u j u ć e m e t a m o r f o z e , čak toliko pozitivne da su m n o g i
3 . 1 0 . B i o l o š k o dejstvo i p r i m e n a m l e č n i c e z a i n t e r e s o v a n i počeli d a upotrebljavaju mlečiku. D a n a s j e
telesna težina ove pacijentkinje o k o 87 k i l o g r a m a . Krasi je
Upotrebljavaju se ekstrakt trave m l e č n i c e i svezi sok iz nje. z a d i v l j u j u ć e s v e ž e lice i, k a o što s a m a kaže, „leti k a o b a l e r i n a " .
T i m p r e p a r a t o m spaljuju se k o n d i l o m e , njime se leci Dakle, postupak je sledeći:
p a p i l o m a t o z a grkljana. Z a v r e m e e k s p e r i m e n t i s a n j a preparati / kura - 10-20 dana uzimati kafenu kašičicu s o k a od
mlečnice sprečavali su razvoj zloćudnih tumora i m l e č i k e . Posle toga pauzirati 15-20 dana.
b a k t e r i o s t a t i č k i su uticali na u z r o č n i k e t u b e r k u l o z e . // kura - traje t a k o d e 10-20 d a n a , ali se klistiri rade sa
U n a r o d n o j medicini m l e č n i s o k , ekstrakt i tinkture j e d n o m s u p e n o m k a š i k o m s o k a m l e č i k e . Pauzirati p o n o v o
m l e č n i c e p r i m e n j i v a l i s u s e k a o sredstvo z a u b l a ž a v a n j e b o l o v a 15-20 dana.
i s p a z m a l i t i č k o s r e d s t v o pri oboljenju j e t r e i ž u č n o g m e h u r a /// kura - ista k a o i p r e t h o d n e d v e s tim što se doza s o k a od
( ž u č n i h k a m e n j a , vitiliga, ž u t i c e ) , katara ž e l u c a i c r e v a , p r o l i v a , m l e č i k e p o v e ć a v a p r e m a l i č n o m osečaju (za čajnu, a m o ž e i za
p o r e m e ć a j a u varenju h r a n e . Za p r i p r e m a n j e e k s t r a k t a i tinkture supenu kašiku).
najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. Broj k u r a , t a k o d e , p r e m a ličnom osećaju, ali ne više od 4
U b u g a r s k o j n a r o d n o j medicini mlečni sok od m l e č n i c e u z a s t o p n o . Z a t i m napraviti p a u z u od m e s e c dana i p o n o v i t i , a
upotrebljavaju za odstranjivanje bradavica. j o š bolje j e sprovesti sličan ciklus s a nešto v e ć o m d o z o m
J a s a m g a p r i m e n j i v a o n a sledeći način. K o d m e n e j e došla (početi t a k o d e p o s t e p e n o ) s l e d e ć e godine.*
starija ž e n a , teška 1 18 kg i z a m o l i l a me da joj p o m o g n e m da se
o s l o b o d i izrasline u usnoj školjci. Iz daljeg r a z g o v o r a s a z n a o * Kod većine ljudi posle kure klistira sa mlečikom dolazi do očvršćavanja
s a m d a j e o n a i m a l a v e o m a m n o g o visećih m l a d e ž a . P r e p o r u č i o creva. Ova pojava je prirodna, jer mlečika ima svojstva „isušivanja' i
s a m joj d a uradi k u m klistira s a s o k o m m l e č n i c e . K a k o s e t o „otkidanja". Da bi se sprečilo očvršćavanje (ukrućivanje) creva i
r a d i . Uzeti biljku, isitniti je (iseckati) i iscediti s o k - j e d n u , d v e , normalizovala sluzokoža debelog creva, preporučujem da se odmah posle
kure sa mlečikom urade 2-5 klistira sa toplim mlekom i u njemu
koliko je potrebno, kašika.
rastopljenim maslacem (300 grama mleka, 30 grama maslaca). Takav
klistir se radi jednom dnevno pomoću obične Štrcaljke. Kada unesete
mleko lezile na leda, podignite karticu, i odležite lako 30-45 minula, a
* Informaciju o mlečnici preuzeo sam iz knjige „Biljna lekovita sredstva" n zatim idite u toalet. Za to" vreme će se nonnalizovati sluznica debelog
redakciji prof. N.P. Masjutine. creva. a čvrstoća će nestali.

66 67
N e s t a n a k visećih m l a d e ž a na vratu, ispod p a z u h a itd. 4. USPOSTAVLJANJE NORMALNE
u k a z u j e na n e s t a n a k p o l i p a u d e b e l o m crevu.
O p i s a n i klistiri sa u k u v a n i m m i n o m m n o g o su efikasniji
MIKROFLORE U DEBELOM CREVU
n e g o s a m l e č i k o m . Z a t o preporučujem d a s e o s l o b a đ a t e p o l i p a
p o m o ć u njega, a o v u m e t o d o l o g i j u da ostavite u rezervi za
svaki slučaj. M l e č i k a u p o t p u n o s t i o d g o v a r a u g o j e n i m ljudima
i takvi klistiri su za njih blagodet.

K a d a j e o ' o v o m pitanju reč o d m a h s e treba ograditi, j e r s e


p o t r e b n a m i k r o flora u d e b e l o m crevu n i k a d a ne m o ž e n e g o v a t i ,
a k o č o v e k r e d o v n o upotrebljava p r o d u k t e koji s a d r ž e
termofilni k v a s a c . Taj k v a s a c , k a o a g r e s o r , izobličava i kvari
p o t r e b n u m i k r o floru. O v d e n e m o ž e biti nikakvih k o m p r o m i s a ,
pa se treba u p o t p u n o s t i odreći termofilnog h l e b a i p r o i z v o d a
koji ga s a d r ž e . Z a m e n i t e hleb k a š o m , ili ga pecite sami p r e m a
r e c e p t u A r a k e l j a n a ili K a r a v e j e v a b e z k v a s c a .
D a b i s t e uspostavili n o r m a l n u mikrofloru d e b e l o g c r e v a
p o m o ć i će v a m radnje o p i s a n e u poglavlju 1 ( 1 . 3 . i 3 . 1 . M S ) .
K a d a o č i s t i m o i n o r m a l i z u j e m o pH sredinu u d e b e l o m c r e v u ,
s t v o r i ć e m o p o g o d n e u s l o v e z a razvoj p o t r e b n e mikroflore.
P r o m e n i t e s v a k o d n e v n u ishranu, koristite što v i š e s v e ž e
p r i p r e m l j e n e s o k o v e o d p o v r ć a , salata, n e o b r a đ e n i h p r e k r u p a ,
proklijalih z r n a , o r a h a ili lešnika. Uvedite j a g o d e i divlje j e s t i v e
t r a v e u d n e v n i o b r o k , što će d o b r o doći k a o p o č e t n a s i r o v i n a za
razvoj n o r m a l n e mikroflore. Jer, unošenje hrane u o r g a n i z a m
v e ć p o s l e d e s e t a k m i n u t a p o m a ž e m i k r o o r g a n i z m i m a , koji
naseljavaju šupljinu ž e l u d a č n o - c r e v n o g trakta i s l u z o k o ž u
c r e v a da se aktiviraju i r a z m n o ž a v a j u .
N a u č n i c i s u o d a v n o u s t a n o v i l i d a s e mikroflora d e b e l o g
c r e v a m e n j a u zavisnosti od i s h r a n e , da j e d n a vrsta m i k r o b a
m o ž e p o t i s n u t i drugu. Na taj način, u zavisnosti od h r a n e koju
u z i m a m o , mi m o ž e m o u sebi gajiti r a z n o v r s n e m i k r o ­
o r g a n i z m e . Ali c r e v n a m i k r o f l o r a - e v o l u c i o n o u t v r đ e n a forma
( o b l i k ) postojanja v e ć i n e višećelijskih o r g a n i z a m a i treba da
b u d e s t r o g o specifična. K o d č o v e k a ona s e pravilno razvija
s a m o a k o s e u z i m a k a o s v e z a biljna hrana u z mali d o d a t a k

68
69
p r a v i l n o p r i p r e m l j e n e , n e o b r a n e hrane - p r e k r u p e i d r u g o . 5. SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE,
T a k v a mikroflora o m o g u ć a v a nam d a p r e v a r i m o 5 0 o d s t o REGULISANJE I SIMPTOMI NORMALNOG
hranljivih v l a k a n a i da iz njih d o b i j e m o d o p u n s k u h r a n u , a RADA DEBELOG CREVA
u p o r e d o s lim biljna vlakna obezbeđuju antitoksičnost u
d e b e l o m crevu.
K u v a n a i raiinisana h r a n a , nepravilno k o m b i n o v a n a .
bogata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje"
p a t o g e n e m i k r o f l o r e , koja n e g a l i v n o utiče na apsorpciju
k a l c i j u m a (to j e j e d a n o d u z r o k a o p š t e g k v a r e n j a z u b a ) i n e
d o z v o l j a v a n o r m a l n o funkcionisanje i rehabilitaciju d e b e l o g
c r e v a ( o v o j e d r u g i uzrok m a s o v n e p o j a v e p o r e m e ć a j a i
oboljenja d e b e l o g c r e v a ) .
O s i m toga, v o ć e , p o s e b n o j a g o d e i p o v r ć e s u o s n o v n i D a k l e , m n o g o s m o saznali o funkciji d e b e l o g c r e v a i
izvori o r g a n s k i h kiselina, koje podstiču o d r ž a v a n j e p o t r e b n e n a č i n i m a uspostavljanja n j e g o v o g rada. Pri tom ste s i g u r n o
( s l a b o kisele) p l l s r e d i n e u č i t a v o m p r o b a v n o m k a n a l u . K u v a n i pomislili - o v o važi za d r u g e , k o d m e n e je sve u redu.
p r o d u k t i , b e l a n č e v i n e i š e ć e r , s u p r o t n o t o m e , p o m e r a j u pll Razmislite o tome trezveno. Prema podacima mnogih
s r e d i n u p r e m a a l k a l n o j strani, koja j e p o g o d n a z a vrenje i
p r o k t o l o g a , i z m e đ u o s t a l o g , i o s n i v a č a p r o k t o l o š k e škole u
truljenje.
Rusiji p r o f e s o r a A . M . A m i n e v a , k o d uzrasta do 3 g o d i n e
Da bi se uspostavila mikroflora p o m a ž e gladovanje sa nastaju najrazličitija oboljenja ž e l u d a č n o - c r e v n o g trakta.
n a k n a d n o m p r a v i l n o m i s h r a n o m . T o j e j e d a n o d kraćih p u t e v a O v o poglavlje će vam verovatno pomoći da saznate da li je
promene mikroflore od patološke ka normalnoj. v a š e d e b e l o c r e v o u redu, pokazujući o n e spoljašnje s i m p t o m e
Šank P r a k š a l a n a , t a k o d e , p o t p o m a ž e naglu i z m e n u (koji p o v r e m e n o ili n i k a k o nemaju veze sa n j i m ) , koji ukazuju
m i k r o f l o r e , a k o s e p o s l e toga pravilno jede ( h r a n i ) . na p a t o l o š k i p r o c e s u njemu (i k a k a v je to proces u p r a v o ) . To će
A k o d o b r o p r o u č i t e ovo poglavlje i p r i m e n i t e n a š e s a v e t e n a m p o m o ć i da se orijentišemo i da sa o d r e đ e n i m ciljem
p o s t a ć e t e vlasnik s v i h prednosti, koje daju n o r m a l n u o d a b e r e m o s r e d s t v a rada n a sebi.
mikrofloru.
A k o se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane, za
m e s e c - d v a vaša m i k r o f l o r a će se p r o m e n i t i . A a k o se ne 5.1. Simptomi patologije
pridržavate tog režima ishrane strogo, moguće je da uopšte ne
d o d e do p r o m e n e , naročito a k o se ne izvrši čišćenje, tj. klistiri
a) Zatvor: o b l o ž e n j e z i k , s m r a d pri disanju, i z n e n a d n a
po Vokeru.
g l a v o b o l j a , apatija, sanjivost, m u č n i n a u d o n j e m delu s t o m a k a ,
naduvenost, bolovi i krčanje u stomaku, gubitak apetita, nasilna
- n e d o v o l j n a stolica, ospe na k o ž i , neprijatan z a d a h iz tela,
z a t v o r e n o s t , razdražljivost, m r a č n e m i s l i ;
b) nespecifični gnojni kolilis (upala sluznice d e b e l o g
c r e v a , s t v a r a n j e g n o j n i h r a n a ) ; javlja se u uzrastu od 10 do 30
g o d i n a . Spoljašnji s i m p t o m i izraženi su kod 6 0 - 7 5 o d s t o
b o l e s n i k a : p a t o l o š k e p r o m e n e n a k o ž i , u p a l a s l u z o k o ž e usne

70 71
duplje ( s t o m a t i t i s i ) , oštećenje o č n e sluznice (konjunktivitisi), n e p o t r e b n o n a p r e z a n j e , koje izaziva p u k o t i n e na čmaru itd. U
u p a l a z g l o b o v a (artritisi), oboljenja j e t r e : z a k l j u č k u , u p o č e t k u vidite da izlazi „ovčji i z m e t " (u obliku
c) polipi ,,signaliziraju"o sebi rastom visećih m l a d e ž a na o r a š č i ć a ) , a zatim tečniji. Da do toga ne bi d o š l o , starajte se da
v r a t u , ispod p a z u h a ; m a n j e koristite n a v e d e n e p r o d u k t e ili ih k o m b i n u j t e sa b i l j n o m
d) crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo s k r i v e n e g r u b o v l a k n a s t o m h r a n o m . Hranljiva vlakna zadržavaju v o d u ,
d e g e n e r a t i v n e p r o m e n e s l u z o k o ž e d e b e l o g creva, n j e n o g š t o s p r e č a v a dehidraciju e k s k r e m e n t n i h m a s a , n e m e n j a
oblaganja c r n i m f i l m o m od plesni i a v i t a m i n o z e v i t a m i n a A; o s m o z n i pritisak u šupljinama organa p r o b a v n o g s i s t e m a i
e) od raznovrsnih disfunkcija d e b e l o g creva stradaju k o ž a i f o r m i r a fekalne m a s e p o t r e b n e konzistencije. P r e m a t o m e , č i m
s l u z o k o ž a : s i n u s i t i s , rinitis, a n g i n a , a d e n o m o p a t i j a , s t o m a t i t i s , se pojavi „ovčji i z m e t " , * o d m a h treba da se prisetite koje ste od
g i n g i v i t i s , glositis (upala j e z i k a ) , o d o n t a l g i a ( z u b o b o l j a ) , n a v e d e n i h p r o d u k a t a jeli. O d u s t a n i t e p r i v r e m e n o o d tog
b r o n h i j a l n a a s t m a , m e h u r a s t i lišaj usta (što mi, p r o s t o , produkta, jedite više salate, neobrane krupice, a zatim
n a z i v a m o g r o z n i c o m , ili osipanjem usta)*. p o v r e m e n o uključujte taj p r o d u k t u svoj dnevni obrok. To će
A k o v a m se n a v e d e n i s i m p t o m i počnu javljati češće ili već v a m o m o g u ć i t i da regulišete stolicu i da v a m creva funkcionišu
p o s t o j e ( n o r m a l n o i h u o p š t e n e m a ) , počnite d a s p r o v o d i t e p r o ­ normalno.
g r a m lečenja d e b e l o g creva.

5.3. S i m p t o m i n o r m a l n o g rada
5.2. R e g u l i s a n j e rada d e b e l o g c r e v a
Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. O n a m o r a d a b u d e
E v o n e k o l i k o p r e p o r u k a k a k o d a s e orijentišete p r e m a r e d o v n a , i u i d e a l n o m slučaju c r e v a t r e b a da p r o r a d e 1-2 č a s a
e k s k r e m e n t n i m m a s a m a , da li v a m o d g o v a r a i s h r a n a ili ne i posle svakog uzimanja hrane. Ekskrement p o svojoj
k a k o j e često m o ž e t e upotrebljavati. k o n z i s t e n c i j i ( č v r s t o ć i , gustini) treba da p o d s e ć a na j e d n o r o d n u
Z a p a m t i t e s l e d e ć e : sve vrste m e s a , r i b e , j a j a , m l e k o , m l a d i u vidu p a s t e m a s u oblika k o b a s i c e b e z neprijatnog m i r i s a i ne
kravlji sir, sirevi, s u p e , bujoni, turšija ( k i s e l i n e ) , k a k a o , k a t a , srne da prlja k l o z e t s k u solju (ne srne da se zalepi da se ne m o ž e
j a k č a j , beli h l e b , poslastičarski k o l a č i , torte, beli š e ć e r , oribati) posle puštanja v o d e . Defekacija tieba da b u d e l a g a n a i
s m u ć k a n e k a š e , tida, beli d v o p e k - skloni su da stvaraju momentalna.
e k s k r e m e n t n o k a m e n j e . B o r o v n i c a , divlja trešnja, k u p i n a , Posle s v a k e stolice ( n u ž d e ) treba oprati (a ne brisati
k r u š k e , dunja - p r o s t o stežu. Z b o g toga što ti p r o d u k t i po s v o m p a p i r o m ) č m a r . To se m o ž e raditi u kupatilu ispod m l a z a v o d e .
sadržaju s a m i o d s e b e predstavljaju j e d n o r o d n u , m o n o m e r n u T r e b a koristiti p r o h l a d n u v o d u , m l a z n e srne biti j a k , d a n e
m a s u , o n a s e , dehidrirajući (ostajući b e z v o d e ) u d e b e l o m iritira. Posle ispiranja treba m e d i c u ( p e r i n e u m ) posušiti
c r e v u , p r e t v a r a u tvrdi e k s k r e m e n t , koji, a k o se ne nataloži u specijalnim mekim peškirićem.
s k l a d i š t i m a d e b e l o g creva, m o ž e da ozledi i rani č m a r pri To j e , u principu, o s n o v n o što treba znati o d e b e l o m c r e v u ,
i z l a z u . N a g o m i l a v a j u ć i se u t a k o z v a n e „ e k s k r e m e n t n e d a b i s m o g a m o g l i s a m o s t a l n o o b n o v i t i i učiniti z d r a v i m .
č e p o v e " , m a s a b i t n o o t e ž a v a akt defekacije, p r o u z r o k u j e P r e p o r u č u j e m o da se p o č n e od urinskih klistira. O s t a l o
birajte p r e m a l i č n o m osećanju i specifičnosti oboljenja. H r a n i t e
se p r a v i l n o , o t o m e vidite o d g o v a r a j u ć e poglavlje. A k o ne
* Informaciju, navedenu pod tačkom e), preuzeo sam i/ knjige lialmiaiia G.
UputstVO za akupunkturu. Akupunktura clrevnokincski IMtod tečenja
njenu klinicko-eksperimentalno potvrđivanje " Može se uraditi i klislir sa mlekom. T o j e još efikasnije.

72
želite da iz o s n o v a p r o m e n i te ishranu, p o n o v o ćete zapušiti
d e b e l o crevo i n a š trud da vas d o v e d e m o do d o b r o g zdravlja 6. JETRA
J
biće uzaludan.
K a d a d e b e l o c r e v o p o s t a n e čisto, treba pristupiti čišćenju
j e t r e . L i č n o s m a t r a m ta dva čišćenja o b a v e z n i m i g l a v n i m
Dalje čišćenje i rehabilitacija proističu sami od s e b e pri Samo strpljivi završe posao,
pravilnoj ishrani. 1
oni koji žure padaju.

Saadi

Posle čišćenja d e b e l o g creva p r e m a m e t o d i V o k e r a treba


pristupiti čišćenju j e t r e .
S v a v e n o z n a k r v i z c r e v a , o s i m donjeg odeljka d e b e l o g
c r e v a , prolazi k r o z j e t r u . T o k o m g o d i n a života o n a j e u č i n i l a
b e z o p a s n i m i „ k a p s u l i r a l a " je u sebi m n o g o toga što ćete i s a m i
videti p o s l e s p e c i j a l n o g čišćenja v a š e g o r g a n i z m a .
U o v o m poglavlju r a z m o t r i ć e m o k a k o d r e v n e , tako i
savremene preporuke za poboljšanje stanja j e t r e , a
r a z m o t r i ć e m o i s u š t i n u m e t o d a čišćenja j e t r e sa n a u č n e t a č k e
gledišta.

6 . 1 . O p š t i p o d a c i o jetri i n j e n i m f u n k c i j a m a

6.1.1. Anatomija jetre

Č o v e k o v a j e t r a formira se u trećoj nedelji e m b r i o n a l n o g


razvoja. Iz p o č e t n o g odeljka p r i m a r n o g srednjeg c r e v a razvija
se e m b r i o n j e t r e . J e t r a - n a j v e ć a ž l e z d a u o r g a n i z m u č o v e k a
teži od 1,5 do 2 k i l o g r a m a . O n a je m e k e k o n z i s t e n c i j e , ima
oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaokrugljenim
k r a j e v i m a . N a njoj s e razlikuju d v e p o v r š i n e : gornja,
i s p u p č e n a , u s m e r e n a p r e m a dijafragmi koja se dodiruje sa
n j e n o m d o n j o m p o v r š i n o m , i donja, u s m e r e n a n a d o l e i u n a z a d ,
koja se dodiruje sa n i z o m o r g a n a trbušne duplje. S k o r o sa svih
s t r a n a j e t r a j e p o k r i v e n a t r b u š n o m m a r a m i c o m . Izuzetak j e
n j e n a z a d n j a - gornja p o v r š i n a koja je srasla sa d o n j o m
p o v r š i n o m dijafragme.

74
75
Jetra j e n e p o k r e t a n o r g a n , budući d a j e v e z a n a z a Stvaranje limfe u jetri s a s v i m je i n t e n z i v n o , p o š t o od 1/3 do
dijafragmu. Pri udisanju i izđisanju ona prati p o k r e t e 1/2 u k u p n e limfe u telu dolazi iz o v o g organa.
dijafragme. D o k a z a n o je učešće dijafragmalnih nerava u
inervaciji j e t r e . D r ž a n j e j e t r e n a s v o m m e s t u o m o g u ć a v a 6.1.3. Funkcije jetre
pritisak t r b u š n e presije.
Jetra je i s t o v r e m e n o organ p r o b a v e h r a n e , k r v o t o k a i
6.1.2. Krvotok i stvaranje limfe u jetri r a z m e n e materija. R a z m e n a ugljenika, m a s n o ć a , b e l a n č e v i n a ,
vode, minerala, pigmenata, vitamina i hormona u organizmu
U jetri je v e o m a razvijen venozni s i s t e m ne s a m o po dužini t e s n o je p o v e z a n a sa funkcijom j e t r e . U njoj se vrše s p e c i f i č n e ,
n e g o i po z a p r e m i n i . Sistem se deli na vratnu v e n u i s i s t e m z a š t i t n e i n e u t r a l i š u ć e ferment at i v ne i izlučujuće funkcije,
j e t r e n i h v e n a . S v o j e v r s n o s t v r a t n e v e n e sastoji se u t o m e što u s m e r e n e n a o d r ž a v a n j e kontinuiteta unutrašnje s r e d i n e
o r g a n i z m a . T a k o s e , o t r o v n i m m a t e r i j a m a , koje d o l a z e i z
o n a počinje i z a v r š a v a se kapilarima. A k o jetrena arterija
d e b e l o g c r e v a - i n d o l , skatol, tiramin, pripajaju s u m p o r n a i
dostavlja k r v , b o g a t u k i s e o n i k o m , z a napajanje j e t r e n o g tkiva,
g l u k o r u l o v a kiselina i stvaraju se m a l o o t r o v n e ( m a l o t o k s i č n e )
to v r a t n a v e n a skuplja krv iz c e l o g ž e l u d a č n o - c r e v n o g trakta i
e t a r s k o - s u m p o r n e kiseline. Ta jedinjenja u obliku pare o d v o d e
s l e z i n e i čini o s n o v n i s u d , koji određuje funkciju j e t r e . O n a čini
se dalje k a n a l i m a sistema za čišćenje.
j e d n u od o s n o v n i h spojnica krvnih s u d o v a (obilazili protoci su
U vezi sa n a v e d e n i m ističemo p r i m e r koji n a v o d i
n o r m a l n o z a t v o r e n i ) s a v e n a m a d e b e l o g creva: g o r n j o m ,
E . P . S u v a l o v a („Bolesti j e t r e i ž u č n i h p u t e v a " , rad objavljen u
s r e d n j o m i d o n j o m . Zahvaljujući tim v e n o z n i m s p o j e v i m a j e t r a
časopisu „Fakultet zdravlja").
igra v a ž n u ulogu u radu b u b r e g a , slezine, ž e l u c a , srca i drugih
„Pri u l a s k u u k r v bilo k a k v i h stranih (nepoznatih)
organa.
m a t e r i j a , na p r i m e r , čestica uglja, njih u potpunosti p r i h v a t a
P r e m a n e k i m p o d a c i m a , m o ž e s e s m a t r a t i , d a kroz j e t r u j e t r a . I s a m o u s l u č a j e v i m a , k a d a je d o z a stranih materija
p r o t e k n e u j e d n o j m i n u t i u p r o š e k u 1500 mililitara k r v i (1,5 1), v e l i k a , o n e se pojavljuju u d r u g i m o r g a n i m a .
od č e g a 1200 ( 8 0 % ) - k r o z vratnu v e n u i 300 mililitara ( 2 0 % ) - Z a j e d n o s tim, j e t r a učestvuje u m e đ u p r o s t o r n o j r a z m e n i
k r o z j e t r e n u arteriju. K r v , koja dolazi u v r a t n u v e n u iz različitih materija n e z a v i s n o od p r o b a v e hrane. O n a učestvuje u p r o c e s u
p r e g r a d a t r b u š n e d u p l j e , đ e l i m i č n o se m e š a i odlazi k a o n e k i m h e m o l i z e ( r a s p a d a eritrocita, koji su otslužili svoj v e k ) , koja se
p o s e b n i m k r v o t o k o m . P r i b l i ž n o k a o što j e d n a r e k a , ulivajući s e vrši u slezini i u k r v o t o k u . O v a j p r o c e s se z a v r š a v a u jetri
u d r u g u , n e k o v r e m e teče p o s e b n i m t o k o m , pre n e g o što će se stvaranjem žuči.
p o m e š a t i . U vezi sa tim u razne delove j e t r e n o g tkiva d o s p e v a T r e b a n a p o m e n u t i d a j e funkcija j e t r e i stvaranje m o k r a ć e .
k r v p r v e n s t v e n o iz različitih trbušnih p r e g r a d a . T a k o , krv iz O n a s e s t v a r a s a m o tu, k a o konačni p r o i z v o d r a z m e n e
s l e z i n e više d o s p e v a u levi deo j e t r e , a od d e b e l o g c r e v a - u
b e l a n č e v i n a , a izlučuju je b u b r e z i . To ukazuje na tesnu
desni.
p o v e z a n o s t funkcija j e t r e i b u b r e g a .
D r u g a o s o b i n a j e t r e n o g k r v o t o k a j e sporiji tok krvi k r o z
j e t r e n e k r v n e s u d o v e u poređenju sa d r u g i m o r g a n i m a . A l i ,
pritisak u vratnoj veni u poređenju sa v e n a m a d r u g i h d e l o v a 6.1.4. Stvaranje žuči
razlikuje se po j a č i n i - od 7 do 14 m i l i m e t a r a ž i v i n o g stuba.
O s i m toga, treba imati na u m u , da se k r v o t o k u s a m o j jetri Stvaranje žuči je specifična funkcija j e t r e , ali se to
m e n j a u z a v i s n o s t i od kretanja g r u d n o g koša i kretanja p r i p r e m a r a d o m (funkcionisanjem) niza o r g a n a i tkiva. Za 24
dijafragme. č a s a u č o v e k u se stvori 8 0 0 - 1 0 0 0 mililitara žuči.

76 77
Ž u č k r o z ž u č n e k a n a l e , čiji je presek 4 m i l i m e t r a a d u ž i n a Masnoće - 3 , 1 % .
2-6 c e n t i m e t a r a , dolazi do kanala bešike. Prečnik kanala b e š i k e Holesterin - 0 , 6 % i niz drugih materija.
u p r o š e k u je 3 m i l i m e t r a , a njegova d u ž i n a 3-7 c e n t i m e t a r a . Ž u č se s t v a r a n e p r e k i d n o . Smanjuje se pri g l a d o v a n j u ,
Z a j e d n i č k i kanal za lučenje ž u č i , u koji se slivaju o b a n a v e d e n a p r e g r e v a n j u , a p o v e ć a v a pri smanjenju spoljašnje t e m p e r a t u r e ,
k a n a l a ima p r e č n i k 6 milimetara i dužinu 7-8 c e n t i m e t a r a . Pri pojačanju p o r t a l n o g k r v o t o k a i prisustvu b e l a n č e v i n a , a
emboliji ( z a p u š a v a n j u ) ušća otvor o p š t e g ž u č n o g k a n a l a m o ž e n a r o č i t o masti u unetoj hrani.
se u v e ć a t i do 1,5-2 c e n t i m e t r a u p r e č n i k u b e z bilo k a k v e
patologije!
Ž u č n i putevi s u b o g a t o s n a b d e v e n i g l a t k o m i š i ć n i m 6.2. P a t o l o g i j a jetre
v l a k n i m a , zahvaljujući č e m u m o g u a k t i v n o d a p o k r e ć u žuč čas
u j e d n o m , čas u d r u g o m s m e r u . 6.2.1. Stvaranje žučnog kamencu i upala žučnih kanala
D e o žuči n a g o m i l a v a se u ž e l u d a č n o m m e h u r u , čija je
d u ž i n a 12-18 c e n t i m e t a r a i koji m o ž e z e p r e m i n s k i primiti do 60 R a z m o t r i m o p o redosledu s a s t v a n e delove ž u č i : p o s l e v o d e
mililitara ž u č i . I p a k , on se lako rasteže i m o ž e se s l o b o d n o , b e z ž u č n e kiseline z a u z i m a j u d r u g o m e s t o - 7 % . O n e se stvaraju u
oštećenja, smestiti d o 2 0 0 mililitara tečnosti. O n j e t a k o d e jetri iz holesterina. Njihovo g l a v n o svojstvo je da smanjuju
s n a b d e v e n m i š i ć n i m v l a k n i m a i m o ž e se skraćivati z a j e d n o sa p o v r š i n s k i n a p o n tečnosti. Smanjenje sadržaja ž u č n i h k i s e l i n a
ž u č n i m k a n a l i m a , izlučujući ž u č u d v a n a e s t o p a l a č n o crevo p o d z b o g n a r u š a v a n j a s p o s o b n o s t i ćelija j e t r e , pri različitim
p r i t i s k o m 2 0 0 - 3 0 0 m i l i m e t a r a v o d e n o g stuba! p o v r e d a m a , m o g u ć n o s t da sintetizuje te kiseline ili pri zastoju
Ž u č n i m e h u r ima s p o s o b n o s t koncentracije ž u č i za 10-20 i žuči u ž u č n o m m e h u r u - j e d a n je od g l a v n i h uzroka izdvajanja
više p u t a ! M o t o r n i nerv ž u č n o g m e h u r a je p o k r e t a n i njime soli k a l c i j u m a iz rastvora h o l e s t e r i n a i stvaranja ž u č n o g
upravlja desni dijafragmalni nerv. kamenca.
E n e r g i j a , p o t r e b n a z a ž u č n u sekreciju, stvara s e n a račun Ž u č n i p i g m e n t i , u o s n o v i , predstvaljeni su p i g m e n t o m
disanja tkiva j e t r e . Ž u č j e sekret j e t r e n i h ćelija. U k u s žuči j e b i l i r u b i n o m ( z l a t a s t o ž u t e boje) i b i l i v e r d i n o m (zelene boje). Pri
g o r a k s a n a k n a d n i m slatkastim u k u s o m . Miris j e svojevrstan oksidaciji bilirubin se p r e t v a r a (transformiše) u biliverdin. On
a r o m a t i č a n , reakcija žuči je slabo alkalna. Ž u č učestvuje u s e , u g l a v n o m , stvara iz h e m o g l o b i n a krvi. Po h e m i j s k i m
c r e v n o j p r o b a v i h r a n e : p o t p o m a ž e neutralizaciju hranljive k a r a k t e r i s t i k a m a ovi p i g m e n t i su bliski p o r t i r i m a ( p u r p u r n i ,
k a š i c e , koja dolazi iz ž e l u c a u d v a n a e s t o p a l a č n o c r e v o , grimizni kamen).
e m u l z i r a m a s n o ć e i p o t p o m a ž e njihovo upijanje; iritirajuće H o l e s t e r i n - materija p o t r e b n a o r g a n i z m u , koja ulazi u
dejstvuje na peristaltiku d e b e l o g creva. Sa njom se iz krvi sastav ćelija. Ipak, n j e g o v a p r e k o m e r n a količina j e štetna z a
izlučuju r a z n e e g z o g e n e materije i e n d o g e n e materije k o j e , organizam.
n a g o m i l a v a j u ć i se u k r v i , štetno utiču na aktivnost o r g a n i z m a , a S a z n a l i s m o da zastoj žuči ili smanjenje sadržaja ž u č n i h
t a k o d e se izlučuje v i š a k holesterina. k i s e l i n a u njoj z b o g narušavanja funkcije jetre da ih stvara
( p r o i z v o d i ) d o v o d i d o rasta p o v r š i n s k o g n a p r e z a n j a ž u č i . T o
E v o sadržaja ž u č n o g m e h u r a : p o t p o m a ž e stvaranje k o l o i d n i h rastvora holesterina, m a s n i h
V o d a - oko 8 4 % . k i s e l i n a , fosfornih i ugljeničnih soli kalcija, a t a k o d e , t e š k o
Žučna kiselina - 7 % . rastvorljivih u vodi bilirubina kalcija. A k o sadržaj ž u č n i h
M u c i n i p i g m e n t i - 4,1 %. kiselina o p a d n e ispod p o t r e b n e n o r m e , tada iz rastvora p r e
M i n e r a l n e m a t e r i j e (minerali) - 0 , 8 % . s v e g a ispadaju holesterin i m a s n o ć e . Stvara se e m u l z i j a

78 79
h o l e s t e r i n a , koja se p o s t e p e n o stvrdnjava i liolesterin se u njoj ž u č n i h kanala. U z r o k toj slabosti m o g u biti osobenosti telesne
kristališe. A k o u ž u č n i m k a n a l i m a postoji zapaljenski p r o c e s , k o n s t r u k c i j e (astenični tip), sedeći način ž i v o t a , a glavni je -
stvaraju se drugi k a m e n č i ć i . Prema p o d a c i m a A š o f a - n e d o s t a t a k prirodne i s h r a n e , b o g a t e m i n e r a l i m a , v i t a m i n i m a , i
h o l e s t e r i n o v k a m e n u žuči raste više m e s e c i i čak n e k o l i k o d r a g i m p o t r e b n i m materijama.
g o d i n a . U u s l o v i m a upale njegov rast se z n a t n o u b r z a v a . P r i l i k o m čišćenja (o č e m u će biti reči kasnije) iz v a s će
Upala ž u č n o g m e h u r a (holicistitis) i ž u č n i h k a n a l a izaći najraznovrsniji kamenčići. Nesumnjivo će vas
( h o l a n g i t i s ) nastaju u većini slučajeva pri p r i s u s t v u k a m e n j a u interesovati da s a z n a t e k a k v i su to k a m e n č i ć i , o d a k l e su izašli,
njima, k a o i m i k r o o r g a n i z a m a , koji su prodrli u ž u č n i m e h u r , a t a k o d e usled č e g a su nastali.
u g l a v n o m iz c r e v a . Ž u č n i k a m e n č i ć i u ž u č n o m m e h u r u imaju o k r u g a o oblik.
P r e m a m a t e r i j a l i m a s a obdukcija B . R i d e l j e urtvrdio d a j e Ž u č n i k a m e n č i ć i unutar j e t r e n i h kanala m o g u biti razgranati (u
s v a k i deseti č o v e k i m a o ž u č n o kamenje. Stvaranje ž u č n o g o b l i k u g r a n e ) i da predstavljaju p r e c i z n u kopiju ž u č n i h k a n a l a .
k a m e n c a u g l a v n o m z a v i s i od ishrane i počinje od 16-20 g o d i n a , Unutar jetre, u ž u č n i m k a n a l i m a i u ž u č n o m m e h u r u susreću se
a u 7 0 - g o d i š n j a k a m o g u se uočiti kod s v a k e treće o s o b e . t v r d i , b o d l j i k a v i , u obliku g r a n e crni pigmentni k a m e n č i ć i .
S h o d n o p o d a c i m a Pavlova I.P., B r a n a , K l a d i n s k o g N . N . i Č i š ć e n j e m j e t r e oni se d r o b e i izlaze u vidu s e m e n k i s u n c o k r e t a
d r u g i h k a k o sadržaj ž u č i , tako i njegova e v a k u a c i j a iz c r e v a , u i c r n o g p e s k a , kao k a m e n o - u g l j e n a prašina veličine do 6
direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. T a k o se k o d m a s n e i m i l i m e t a r a . P r e m a sastavu žučni k a m e n č i ć i s e dele n a
b e l a n č e v i n a m a b o g a t e h r a n e izdvaja g u š ć a , k o n c e n t r o v a n a ž u č , h o l e s t e r i n s k e , velike k o m b i n o v a n e , s l o ž e n e h o l e s t e r i n -
b o g a t a č v r s t i m m a t e r i j a m a (holestei inom i b i l i r u b i n o m ) . sko-pigmentno-solne i pigmentne.
Ž e n e boluju 6 puta češće od k a m e n a u žuči n e g o m u š k a r c i . H o l e s t e r i n s k i k a m e n č i ć i imaju veličinu od zrna g r a š k a do
T r u d n o ć a p o v o l j n o utiče n a stvaranje ž u č n o g k a m e n c a , p o š t o šljive; o k r u g a o o b l i k , g l a t k u p o v r š i n u , belu ili svetložutu b o j u i
dolazi do zastoja ž u č i u ž u č n o m m e h u r u ( m a t e r i c a s t e š n j a v a
unutrašnjost, p o v e ć a v a unutartrbušni pritisak i menja položaj
ž u č n o g m e h u r a i k a n a l a ) , a t a k o d e , z b o g p o v i š e n o g sadržaja
holesterina u krvi u poslednjim m e s e c i m a t r u d n o ć e i
n e p o s r e d n o posle porođaja (prvih d a n a ) , na kraju, za v r e m e
t r u d n o ć e m o ž e dolaziti d o nekih narušavanja f u n k c i o n a l n o g
stanja j e t r e . O s o b e n o s t i ž e n s k o g i m u š k o g disanja, t a k o d e ,
objašnjavaju frekvenciju o v o g oboljenja. K o d ž e n a pri
g r u d n o m disanju j a v l j a se plića ekskurzija dijafragme u
poredenju sa m u š k i m - trbušnim d i s a n j e m , a p o k r e t i
dijafragme p o v o l j n o utiču na protok žuči u ž u č n i m k a n a l i m a .
D i s k i n e z i j a ž u č n i h k a n a l a j e p o r e m e ć a j m o t o r i k e koji
b l a g o v r e m e n o deluje na pražnjenje ž u č n o g m e h u r a . U o s n o v i
diskinezija ž u č n i h kanala j e p r o m e n a aktivnosti c e n t r a l n o g
n e r v n o g s i s t e m a . Pri t o m e s e narušava u s u g l a š e n o s k r a ć i v a n j e
m u s k u l a t u r e ž u č n o g m e h u r a , sfinktera O d d i (mišića s t e z a č a ) i
p r o l a z a k žuči u o p i t i (zajednički) žučni kanal i d v a n a c -
s t o p a l a č n o c r e v o . P o r e d toga, m o ž e doći d o slabljenja m i š i ć a

80 81
pojavljuju se u ž u č n o m m e h u r u . Oni su m e k i , lagani, plivaju na m e đ u s o b n o , obrazuju u p o č e t k u desni i levi režanjski kanal
v o d i . Uzrok stvaranja ovih k a m e n č i ć a j e s t e - o b o g a ć i v a n j e ( k a n a l r e ž n j a ) , a z a t i m zajednički j e t r e n i kanal.
ž u č i h o l e s t e r i n o m , a takode smanjenje zaštitnih koloida - Sistemi unutarjetrenih ž u č n i h puleva d e s n o g i levog režnja
ž u č n i h k i s e l i n a i zastoj ž u č i . j e t r e su s t r o g o razgraničeni. D e s n i režanjski žučni kanal
H o l e s t e r i n s k o - p i g m e n t n o - k r e č n j a č k i j e najčešća vrsta p r i h v a t a ž u č iz prednjeg i z a d n j e g kanala. Prostor koji z a h v a t a
ž u č n i h k a m e n č i ć a . Oni su u v e k u g o m i l i i imaju oblik s v a k i o d tih k a n a l a , n a z i v a s e s e g m e n t o m j e t r e . S v a k i o d
n e p r a v i l n i h poliedara. N j i h o v a veličina j e o d g l a v e čiode d o s e g m e n a t a skuplja ž u č i z m e đ u r e ž a n j s k i h k a n a l a z a izlučivanje
k r u p n o g z r n a g r a š k a ; boja beličasta, s i v k a s t a ( a k o p r e o v l a d a v a n a teritoriji s e g m e n t a . G r a n i c e i z m e đ u s e g m e n a t a , p o p r a v i l u ,
h o l e s t e r i n i kreč u kori k a m e n č i ć a ) ili m r k a i t a m n o z e l e n a ( a k o
p r e o v l a d a v a p i g m e n t b i l i v e r d i n a ) . Stvaranje tih k a m e n č i ć a
izazivaju najčešće infekcije i u p a l e ž u č n o g m e h u r a i ž u č n i h
k a n a l a . N j i h o v o stvaranje je m o g u ć e i b e z infekcije, a k a o
rezultat n e p r a v l i n e k o m b i n a c i j e p r o d u k a t a i s h r a n e , koji su
prošli kroz t e r m i č k u o b r a d u .
Pigmentno-krcčnjaČki kamenčići su c r n o z e l e n i , m n o g o ­
b r o j n i , lomljivi i r a z n o v r s n o g oblika. P o n e k a d su to m r k e
i z m r v l j e n e g r u d v i c e . D o k a z a n o j e , da se ti k a m e n č i ć i talože u
u n u t a r j e t r e n i m ž u č n i m k a n a l i m a . Lišeni su h o l e s t e r i n a , s a d r ž e
p r i m e s u b a k r a i razvijaju se iz mikrolita. Mikroliti su p r e č n i k a
7 - 6 0 m i k r o n a , imaju b e l a n č e v i n a s t u o s n o v u , ž u č n e p i g m e n t e i
k r e č n j a k . N a s t a j u usled toga što strane čestice dospevaju iz
c r e v a u k r v , g d e se v e ž u sa b e l a n č e v i n a m a i p i g m e n t i m a ž u č i i
p o l a k o se odstranjuju k r o z ž u č n e k a n a l e . U creva d o s p e v a j u u
obliku k u v a n e h r a n e i v o d e , j e r se u p r o c e s u p r o b a v e o r g a n s k e
materije pretvaraju u n e o r g a n s k e - padaju kao talog (kao u
čajniku p o s l e ključanja), koje o r g a n i z a m ne p r i m a i k a o strani
p r o d u k t luči se z a j e d n o sa žuči. U n e k i m s l u č a j e v i m a mikroliti
su o s n o v a nastajanja p i g m e n t n o - k r e č n i h k a m e n č i ć a , koji se
stvaraju u ž u č n i m k a n a l i m a i m e h u r u . M o g u se obrazovati d v a
o b l i k a k a m e n c a : čisti p o g m e n t n i k a m e n a c , v e z a n z a p r o c e s
h e m o l i z e , i z e m l j a n i p i g m e n t n i k a m e n a c , p o v e z a n sa z a s t o j e m
žuči.
Na sreću najređi je čist krečni k a m e n a c . On je b e o i tvrd i
s t v a r a se u p r o c e s u upale k a o rezultat ispiranja k r e č o m ostataka
ćelija i b e l a n č e v i n a s t i h m a s a . Kalcijum ( k r e č ) i u o v o m slučaju
dobij a se iz k u v a n e hrane.
M e d u r e ž a n j s k i kanali za izlučivanje žuči protežu se
u p o r e d o sa m e d u režanj sk im k r v n i m s u d o v i m a i, spajajući se
83
82
ne narušavaju se ni ž u č n i m putovima, ni arterijama, ni v e n a m a
v r a t n o g sistema.
O t u d a z a k l j u č a k da u prošeku jedno čišćenje „ p r o b i j a "
j e d a n s e g m e n t a njih je četiri. Prema t o m e , da bi se očistila
j e t r a , p o t r e b n o je i p o ž e l j n o uraditi najmanje četiri čišćenja.

6.2.2. Portal na hipertonija i njene posledice

S a v r e m e n a ishrana Čini našu krv kiselijom ( n o r m a l a n pH


krvi je s l a b o a l k a l n i ) , lišenom dovoljne količine živih*
m i n e r a l n i h materija, v i t a m i n a i m n o š t v a drugih e l e m e n a t a .
M a l o p o k r e t n i način ž i v o t a i n a v e d e n o stanje krvi nepi i m e t n o
d o v o d e do diskinezije s i s t e m a za izlučivanje ž u č i , a veličina
otpora u k a n a l u za izlučivanje žuči m o ž e narasti do 7 5 0 - 8 0 0
m i l i m e t a r a v o d e n o g stuba (skoro cela atmosfera!). K o n c e n ­
tracija ž u č i , k a o što je p o z n a t o , m o ž e da se p o v e ć a za 20 i više
puta. M a t e r i j e , koje se nalaze u tako k o n c e n t r i s a n o m obliku,
m o g u d a s e t a l o ž e . K a o što j e u k a z i v a n o , p r v o s e kristališe
holesterin, za njim bilirubin sa p r o d u k t i m a n j e g o v e o k s i d a c i j e ,
s o l i , kreč. T a trojka j e glavni sastojak ž u č n o g k a m e n c a . (njen drugi naziv j e p o r t a l n a v e n a ) . O n s e javlja kao p o s l e d i c a
U p o r e d o sa t v r d i m k a m e n c e m u j e t r e n i m k a n a l i m a se skladišti
( u z r o k s a m n a v e o u p r e t h o d n o m tekstu, G . M . ) o t e ž a n o g
a m o r f n a ( b e z o b l i č n a ) bilirubinsko-kalcijeva m a s a , slična
p r o t o k a krvi k r o z j e t r u , v e z a n o za pojedine i r a z n o v r s n e
u g r u š c i m a . U ž u č n o m mehuru i kanalima m o ž e se nalaziti
mehaničke prepreke.
ž u ć k a s t o b e l i pesak, lako prljaj UĆa m a s a u vitlu kašice. Jetra k a o
Na p r i m e r , ž u č n i t r o m b o v i u ž u č n i m k a n a l i m a stvaraju se
da se n a d i m a iznutra od tih ž u č n i h t r o m b o v a k a k o tvrdih, tako i
u obliku m a z u t a . Pri tom se vrši jak pritisak na o k o l n a tkiva, b e l a n č e v i n a s t o m infiltracijom j e t r e . B e l a n č e v i n a s t e m a s e * ,
b u d u ć i da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči m o ž e o d l a ž u ć i se u j e t r i , šire j e t r e n u konstrukciju, pritiskuju e p i t e l n e
dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja ćelije, d o v o d e ć i ih do atrofije, što uzrokuje p r o m e n e strukture
r a z n o s i k i s e o n i k po j e t r e n i m arterijama, i p o s e b n o s p r e č a v a organa.
k r v o t o k kroz vratnu v e n u , koja sa s o b o m nosi hranljive D e o krvi, koji nije p r o š a o k r o z j e t r u p r e k o vratne v e n e , i d e
materije iz creva. K a o rezultat toga nastaje portalna hipertonija. o b i l a z n o ( t a k o z v a n i kolateralni k r v o t o k ) kroz a n a s t o m o z e s a
g o r n j i m i d o n j i m šupljim v e n a m a , v e n a m a d e b e l o g c r e v a i
U Velikoj medicinskoj enciklopediji t e r m i n o m - p o r t a l a n a
d r u g i m (vidi s l i k u ) . N a s t u p a uvećanje slezine usled zastoja (a
hipertonija definiše se povišeni krvni pritisak u vratnoj veni
a k o j e zastoj krvi, tada disanje i ishrana, a otuda i njena funkcija

„/.ivi" produkt razlikuje se od „mrtvog" postojanjem bioplazmenog polja,


* Dnevni obroci hrane bogati belancevinama, »arocUo rjj
koje pri termičkoj obradi nestaje. Atomi u „Živim" mineralima nalaze se
llzićkoj aktivnosti glavni su razloz, za nastajanje svih ovih poremećaja
na višem energetskom potencijalu i imaju lovi zaokret. Kod „mrtvog" toga
nema. oboljenja.
85
84
slabi - specijalisti za slezinu to treba da evidentiraju), zastoj u
venoznom sistemu pankreasa (gušterače) dovodi do
đistroličnih p r o m e n a u njemu i do poremećaja n j e g o v e funkcije
( d a li će to biti glavni u z r o k teške izlečivosti š e ć e r n o g
dijabetisa - dijabetičarima za notiranje). Zastoj u v e n a m a
ž e l u c a i c r e v a n a r u š a v a s e k r e t o r n a i a p s o r b u j u ć a svojstva tih
o r g a n a (da li se m o ž d a o v d e klije uzrok nevarenja i s l a b o g
prihvatanja hrane - distrofičarima za notiranje). T o , t a k o d e ,
d o v o d i d o j a k o g k r v o p r o l i ć a , naročito i z s u d o v a ž e l u c a , c r e v a ,
j e d n j a k a , d e b e l o g creva, d o obilnih m e n s t r u a c i j a k o d ž e n a ,
t r o m b o v a na n o g a m a i h e m o r o i d a . Arterijski pritisak o p a d a -
(hipertonicima za notiranje).
Usled atrofije ćelija j e t r e od pritiska i l o k a l n o g n e d o s t a t k a
i s h r a n e , nastaje p o r e m e ć a j u r a z m e n i ugljenih hidrata,
m a s n o ć a , b e l a n č e v i n a , v o d e , minerala i t o m e slično. N e m a
s m i s l a nabrajati p o r e m e ć a j e i oboljenja, nastale usled M i m o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu v i t a m i n i m a ,
n a r u š a v a n j a svih tili r a z m e n a (koje se o s i m toga teško m i n e r a l n i m m a t e r i j a m a i d r u g i m najkvalitetnijim hranljivim
dijagnosticiraju), i t a k o j e j a s n a č u d o v i š n o s t p o s l e d i c a m a t e r i j a m a , ali z b o g „ z a p u š e n o s t i starije c a r i c e " ( k a k o j e t r u
zaprljanosti i z a g u š e n o s t i naše j e t r e . nazivaju tibetski lekari) d e o hranljivih materija obilazi j e t r u ,
O z n a č a j u j e t r e za funkcionisanje n a š e g o r g a n i z m a g o v o r i p r o l a z e ć i k r o z a n a s t o m o z e u d r u g e v e n e i ne pretvarajući se
j o g i s t a S v a m a S i v a n a n d a u knjizi .loga terapija: z b o g toga u p o t r e b n i oblik - prihvatljiv za o r g a n i z a m . To je
" S l a b a j e t r a j e o s n o v n i uslov narušavanja n a š e g o p š t e g r a z l o g š t o p a t i m o od nedostatka hranljivih e l e m e n a t a (što se u
zdravlja, a to p o s e b n o u t i č e na rast o r g a n i z m a u cei ini. Z d r a v l j e stvari i u o č a v a ) . Hranljive materije, koje su z a o b i š l e j e t r u ,
j e t r e o b e z b e d u j e zdravlje i vitalnost celog o r g a n i z m a . postaju s t r a n e o r g a n i z m u i izazivaju različite alergijske
Najvažnije ž l e z d e u o r g a n i z m u - hipofiza, štitasta i p a n k r e a s , reakcije. Z a t o , pre n e g o što odete lekaru da mučite s e b e
koje p o t p o m a ž u razvoj o r g a n i z m a , o m o g u ć a v a j u mu rast i ispitujući a l e r g e n e i t o m e s l i č n o , očistite svoju j e t r u , pa će i
p o m a ž u jetri u p r o c e s i m a p r o b a v e h r a n e - paralizuju s e , kada se alergija nestati.
p r e n a p r e ž u , nastojeći d a p o m o g n u bolesnoj jetri. Opšti U o p š t e , čak pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih
p o r e m e ć a j ne s a m o da utiče na rast i razvoj o r g a n i z m a , v e ć je i
p r i n c i p a lečenja, s a z a p u š e n o m j e t r o m k r e ć e m o s e m n o g o
bremenit užasnim posledicama."
s p o r i j e , n e g o što ž e l i m o . U p r a v o stoga m n o g i s e razočaraju k a d
I n t e r e s a n t n o j o r i g i n a l n o zapažanje o u z r o c i m a oboljenja
n a s t a n e prirodni p r o c e s ozdravljenja.
jetre nalazimo u Čžud-šiu:
„Sklonost ka vrućem, „ljutom", „vrelom", „ m a s n o m " , 6 . 3 . S i m p t o m i koji u k a z u j u n a o b o l j e n j a j e t r e
n e u k r o t i v i g n e v u d u h o v n o j p r i r o d i , san u ž a r k o p o d n e i p o s l e
j e l a , t e ž a k rad, p r e n a p r e g n u t o s t , kopanje tvrde z e m l j e ,
N a j p r e ć e m o s e osvrnuti n a p o z n a t e s i m p t o m e oboljenja
natezanje s u h o g l u k a , tuča, b o r b a , utrkivanje iz s v e s n a g e , p a d
sa k o n j a i sa s t r m o g o b r o n k a (litice), poturanje i s p o d p r e d m e t a j e t r e , a z a t i m ih uporediti i dopuniti s a v r e m e n i m .
u p a d u , u d a r a c o k a m e n , batine od m o t k e , m e s o , š e ć e r iz O b r a t i m o se p o n o v o C ž u d - š i u . Tibetski lekari su smatrali
š e ć e r n e t r s k e , Čaj i d r u g o u velikoj količini - o s n o v n i su uslovi da postoje tri g l a v n e bolesti koje nastaju od vetra, žuči i sluzi.
z a upalu ž u č i . " P o r e m e ć a j j e d n e o d n a v e d e n i h funkcija d o v o d i d o oboljenja.

86 87
P r e m a n j i h o v o m mišljenju funkcije žuči m o g u se pocleliti na 6.3.1. Dijagnoza bolesti žučnog kamenca
pet vrsta.
Ž u č : p r o b a v n a , koja menja boju, koja se p r e t v a r a , Najtipičniji s i m p t o m i oboljenja od ž u č n o g k a m e n c a su jaki
p o b o l j š a v a vid i čini da bolje r a s p o z n a j e m o boje. bolni n a p a d i - ž u č n i ili j e t r e n i g r č e v i .
P r o b a v n a ž u č , nalazi se u želucu i z m e đ u s v a r e n e i Bol počinje n a p a d i m a u trajanju od nekoliko m i n u t a do
n e s v a r e n e h r a n e . O n a vari h r a n u , odvaja sok od taloga, daje n e k o l i k o č a s o v a . N a j č e š ć e s e bol pojavljuje i z n e n a d a , p o n e k a d
toplotu i s n a g u ostalim v r s t a m a ž u č i . j o j p r e t h o d e gubitak apetita, m u č n i n a , t e g o b e ispod lopatice i
Ž u č , koja m e n j a boju, nalazi se u jetri. O n a u potpunosti o s e ć a j pritiska u d e s n o j podrcbrici ( m o ž d a usled z a s i ć e n j a
m e n j a boju p r o z r a č n o g s o k a u crvenu. ž u č n o g mehura sa žuči).
Ž u č , koja p r e t v a r a , nalazi se u srcu. O n a daje duši Uzroci koji izazivaju ž u č n e grčeve su nervna i fizička
o s e ć a j n o s t , g o r d o s t , r a z u m i strasnost*. p r e m o r e n o s t ( z a m o r ) , e m o c i j e , hlađenje tela, z a s i ć e n j e i
Ž u č , k o j a d a j e vid, nalazi se u o č i m a i razvija n a š u r a z d r a ž e n o s t ž e l u c a p o s l e uzimanja h r a n e , naročito ljute. Ž u č n i
p e r c e p c i j u z a oblik. g r č e v i kod ž e n a Često se poklapaju sa m e n s t r u a c i j a m a ili
Ž u č , j a s n a boja, nalazi se u koži i čini j a r k o m njenu boju nastaju posle porođaja. G r č se o b i č n o javlja u prvoj p o l o v i n i
(ten). n o ć i , kada su funkcije jetre i ž u č n o g m e h u r a m a k s i m a l n e ,
P r e m a k i n e s k i m m e d i c i n s k i m izvorima funkcija j e t r e i n a k o n 3-4 č a s a p o s l e v e č e r e , tj. u m o m e n t u n a j v e ć e g
ž u č n o g m e h u r a o d n o s i s e n a e l e m e n t „ d r v o " i tesno j e p o v e z a n a izlučivanja žuči u d v a n a e s t o p a l a č n o crevo i n j e g o v o g
sa: m a k s i m a l n o g zasićenja i razdraženosti hranljivom k a š i c o m .
t k i v o m tela - mišići god. d o b . - proleće B o l j e oštar, j a k , n a m o m e n t e k a o d a razdire n a d e l o v e
čulnim organima - vid • bojom - zelena, plava d e s n u stranu s t o m a k a . U p o č e t k u n a p a d a b o l j e rasprostranjen,
izlučevinama - suze planetom - Jupiter ali s e u b r z o k o n c e n t r i š e n a o n e d e l o v e tela koji s u p r i k a z a n i n a
emocijama - gnev mesom - piletina slici 14.
zvucima - krik žitaricama - pšenica Ž u č n i g r č je o b i č n o p r a ć e n m u č n i n o m i p o v r a ć a n j e m , u
ukusom - kiselo p l o d o v i m a - šljiva p o č e t k u h r a n e , a zatim sluzi i ž u č i , pri č e m u se u pojedinim
s l u č a j e v i m a sa o b i l n i m izlučivanjem žuči izbacuju i mali žučni
T i b e t a n c i su razlikovali 26 oboljenja ž u č i , a kineski lekari kamenčići.
su se p r e m a s n o v i m a učili da postavljaju dijagnozu. T a k o s e , B o l e s n i c i se često ž a l e na h l a d n o ć u u u d o v i m a . K o d nekih
k o d p u n e j e t r e (tj. k a d a j e energetski funkcija j e t r e najveća)
se pojavljuju g r č e v i m i š i ć a listova n o g u i mišića prstiju na
sanjaju g n e v n i s n o v i ; k o d p r a z n e j e t r e (tj. k a d a j e s l a b a
rukama.
energija) sanja se š u m a . S a v r e m e n a m e d i c i n a oboljenja j e t r e i
ž e l u d a č n o g m e h u r a definiše na sledeći način:
6.3.2. D i j a g n o z a h r o n i č n o g hepatitisa

„ . . . s v a k o n o v o ubistvo na bojnom polju trebalo jc da stimuliše ličnu O p š t i s i m p t o m i - s l a b o s t , g u b i t a k apetita, p o n e k a d g o r č i n a


hrabrost samuraja - na taj način, neprijatelj je dobijao svojstvo nekakvo* u u s t i m a , pečenje u e p i g a s t r i č n o m predelu. Č e s t e m u č n i n e ,
pasivnog stimulansa hrabrosti. Otuda potiče i Ijudožderski običaj z a t v o r i , p o n e k a d i prolivi. K o d k o m p l i k a c i j a bolesti - s v r a b
k i m o - t o n . . . Prema sinloitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u
čovekovom teli. je jetra (kimo). Smatralo se da kada ratnik pojede svezu k o ž e , p o v i š e n a t e m p e r a t u r a od 37,1 do 3 7 , 6 stepeni
jetru hrabrog neprijatelja, dobija novu snagu i smelost". (Put .samuraja) Celziusovih.

88 89
N e r e t k o u o č a v a se i p o r e m e ć a j n e r v n o g s i s t e m a : p o t i - v e ć j a v i l i m o ž e t e ih sprečiti, zaustaviti i otkloniti a ne da
š t e n o s t , znojenje, razdražljivost, nesanice. Pri p r e g l e d u k o d dovodite sebe u bezizlazan položaj. Ako sumnjate u sebe i u
trećine o b o l e l i h , naročito u p e r i o d u kulminacije bola m o ž e se ličnu p r o c e n u s v o g z d r a v s t v e n o g stanja, potražile p o m o ć
uočiti p r i s u s t v o , j e t r e n i h d l a n o v a " (crvenilo k o ž e u p r e d e l u lekara, koji će s i g u r n o postaviti pravu dijagnozu, a v a m a ostaje
p o v r š i n e d l a n o v a , p a l c a i m a l o g prsta), a takode „ z v e z d i c a " na da odlučite k a k o ćete se dalje lečiti.
kivnim sudovima.
Z v e z d i c a j e , u stvari, mali pulzirajući sud (kapilar), od
k o j e g s e z r a k a s t o g r a n a j u tanki n e ž n i s u d o v i ( k a p i l a r i ) , koji 6.4. E f e k a t čišćenja jetre
p o d s e ć a j u n a n o ž i c e p a u k a . N j i h o v prečnik j e o d v e l i č i n e g l a v e
čiode do zrna graška. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na M n o g i misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu - s t o j e
licu, r a m e n i m a i p o d l a k t i c a m a , na leđima. K a d a se v e l i k a z a b l u d a . Uverio s a m se u to na s o p s t v e n o m iskustvu, ali i
f u n k c i o n a l n o stanje j e t r e poboljša oni m o g u d a n e s t a n u . na iskustvu drugih ljudi. Ž u č n i k a m e n a c se u jetri v e o m a č v r s t o
K o d h r o n i č n o g hepatitisa oboljevaju z g l o b o v i i pluća. drži i ne m o ž e se tako j e d n o s t a v n o savladati. Pre čišćenja j e t r e
g l a d o v a o s a m n e k o l i k o puta po 7 d a n a , j e d a n p u t 10 a j e d n o m
18, a po 3 d a n a oko deset puta. O s i m toga, g l a d o v a o s a m i
6.3.3. Diskinezija žučnih kanala n e d e l j n o po 2 4 - 3 6 č a s o v a u toku 3 g o d i n e . Moj prijatelj je
i z d r ž a o seriju g l a d o v a n j a - 3 puta po 19 dana sa p r e k i d o m od
Opšti s i m p t o m i - neurotični p o r e m e ć a j i , bolovi u d e s n o j d v a m e s e c a . K a d a s m o n a s dvojica počeli d a Čistimo j e t r u , i z
p o đ r e b r i c i . H i p o t o n i č n i oblik - b o l o v i u desnoj p o d r e b r i c i nje je izlazila po tegla od p o l a litra k a m e n č i ć a . Bilo je tu i
p r a ć e n i s t a l n o m m u č n i n o m , recidiv ( p o d r i g i v a n j e ) , atonični m n o g o z a s t a r e l e ž u č i , boje k a t r a n a , t a m n e k o ž i c e , pahuljica i
zatvor. d r u g i h p r e d m e t a n a d k o j i m a č o v e k ostaje z g a đ e n .
Hipertonični oblik - p o v r e m e n i b o l o v i , m u č n i n e , n a i z m e - P r v e g o d i n e kuru čišćenja uradio s a m 5 puta ( s v e g a 8
n i č n i prolivi i z a t v o r i . č i š ć e n j a ) , a efekat je bio zapanjujući. Tačnije, osetio s a m
n e o b i č n u l a k o ć u , krepkost i obnavljanje c e l o g o r g a n i z m a . S p o ­
z n a o s a m s t a j e P R A V O Z D R A V L J E , sve o n o što n i s a m d o b i o
6.3.4. Upala žučnog mehura i žučnih kanala u p r o t e k l i h pet g o d i n a lečenih u z d r a v s t v e n i m u s t a n o v a m a . Ali
to su s a m o m o j a lična osećanja. U klubu „ B o d r o s t " , na čijem
Opšti s i m p t o m i - do p o j a v e b o l o v a - osećaj t e g o b e u s a m č e l u , k r o z ovo čišćenje prošli su m n o g i i ne j e d a n p u t .
p r e d e l u ispod lopatica n a k o n 1-3 časa p o s l e j e l a , koji je D o l a z i l i su ljudi od kojih su lekari odustali, bilo z b o g n j i h o v o g
p r o p r a ć e n n a d u v e n o š ć u s t o m a k a , lakom g r o z n i c o m i n e m o ć i o p š t e g z d r a v s t v e n o g stanja ili usled toga što su s u v i š e stari i
p o s l e u z i m a n j a h r a n e , prolivi, koji nastaju naročito p o s l e n e m o ć n i . P o s l e terapije čišćenja j e t r e , oni su se preporodili.
u z i m a n j a p e č e n e ili p r ž e n e h r a n e . Vidljiva je i k s a n t o m a t o z a Primera radi, Savinih Nikolaj Timofejevič, rođen 1925.
k o ž e : n a licu ( o č n i m k a p c i m a , o b r a z i m a , u s t i m a ) , n a p r e g i b i m a g o d i n e d o p u z a o je j e d n o g d e c e m b r a u klub toliko b o l e s t a n da
l a k t o v a , p r s t i m a u vidu žutih mrlja, koje su izdignute iznad se mislilo da n e ć e doživeti sledeće proleće. Ali p o s e b n a
p o v r š i n e k o ž e . M o ž e se uočavati n a d i m a n j e falanga (Članaka) ishrana, čišćenje d e b e l o g creva i j e t r e , k a o i urinoterapija
prstiju u obliku k o b a s i c e . učinili su č u d o . Ovaj krepak starac prilagodio je svoju težinu
P r e m a s i m p t o m i m a koje s m o naveli t u m a č i t e i razmišljajte visini. M o ž e t e ga videti k a k o trči s a m o u g a ć i c a m a i razmišlja
o zdravlju svoje j e t r e i ž u č n o g m e h u r a . A k o su se ti s i m p t o m i d a j o š d u g o , d u g o živi. Z a taj preobražaj bilo m u j e p o t r e b n o

90 91
n e š t o v i š e o d pola g o d i n e , i , u z g r e d s v e j e u r a d i o s a m o s t a l n o , stanju p o s l e d r u g o g infarkta. Resili s m o da mu p o m o g n e m o i
iako je njegovo obrazovanje bilo v e o m a o s k u d n o - z a v r š i o je u g o v o r i l i s m o d a s e kod nje leci o d r e đ e n o v r e m e . O n j e ,
s a m o 3 r a z r e d a o s n o v n e škole. M o g u d a n a v e d e m j o š p i i m e r a - n a r a v n o , s u m n j a o , s t r a h o v a o i p o d s m e v a o se tom m e t o d u
M a g d e s j a n , I lalangot i m n o g i d r u g i , patili su d e s e t a k g o d i n a od lečenja. A l i , p o š t o j e Tatjana A l e k s a n d r o v n a starija o d njega
k a m e n c a u ž u č i . Lekari su im predlagali operaciju, ali im p o s l e o n a se p o d s m e v a l a n j e g o v o m s t r a h u , pa se moj otac p r e d a o i
čišćenja j e t r e o n a v i š e nije bila potrebna. p r i s t a o na k u r u čišćenja. Iz n j e g o v o g tela izašlo je 60 velikih i
O v o je s a m o m o j e i s k u s t v o , a po Rusiji se terapija čišćenja 2 0 0 m a l i h k a m e n č i ć a . K a k o j e u o p š t e m o g a o d a živi k a o z d r a v
radi s v u d a , a naročito t a m o , g d e su ljudi savladali veštinu č o v e k sa tako z a g a đ e n o m j e t r o m . Postoji ž e n a , koja je 5 g o d i n a
tečenja p o m o ć u n a r o d n e m e d i c i n e - N a d e ž d a A l e k s e j e v n a t r a g a l a z a T a t j a n o m A l e k s a n d r o v o m p o ć e l o m svetu z a t o što j o j
S e m j o n o v a u g r a d u Šaliti, na primer. j e bilo p r e d l o ž e n o d a iseče žučni m e h u r , u k o m e j e n a s n i m k u
I n t e r e s a n t a n je i slučaj Lenjingrađanina J.A. A n d r e j e v a . b i o vidljiv veliki k a m e n s a j o š 60-ak k a m e n č i ć a v e l i č i n e z r n a
I m a o s a m priliku d a s e s u s r e t n e m s a o v a k v i m s l u č a j e m , pasulja. I to je prošlo b e z operacije - sve su ih izbacili.
i s t o v r e m e n o i t u ž n i m i p o u č n i m . Mladić od 31 g o d i n u n e k a k o P r i m e r i koje s m o naveli u o v o m poglavlju izrazito g o v o r e
j e d o š a o k o d nas b l e d , m r š a v , s a sipnjom. T r e b a l o j e d a m u s e o v i š e s t r u k o j koristi o v o g Čišćenja i njegovoj neškodljivosti.
o p e r a t i v n i m puteni odstrani deo aorte srca, tj. da se taj d e o U s l e d e ć e m poglavlju biće reči o t o m e da li je o v o čišćenje
z a m e n i k r v n i m s u d o m s a b u t i n e . Nije i m a o kuda. T e š k o j e s t v a r n o b e z o p a s n o i na č e m u se z a s n i v a njegovo dejstvo.
h o d a o i j e d v a disao. U g o t o v o bezizlaznoj situaciji m a š i o se za
literaturu i iz nje s a z n a o d a j e procenat u s p e h a operacija sličnih
n j e g o v o m slučaju d o 3 0 % . B o r e ć i s e z a svoj ž i v o t d o š a o j e n a
ideju d a m o ž d a postoje d r u g e m o g u ć n o s t i ? Jer, k a k a v j e s m i s a o 6.5. Fiziološki m e h a n i z m i koji se koriste
operacije a k o kroz tvoje k r v n e s u d o v e u m e s t o krvi t e č e sadržaj pri č i š ć e n j u j e t r e
k l o a k e ? G r o z n a krv. Operacija m o ž e biti i u s p e š n a , a ko
g a r a n t u j e da sve n e ć e opet biti po starom. A šta p o t o m ? Sinula K a o o s n o v n i a r g u m e n t protiv o v e vrste čišćenja protivnici
mu je m i s a o - očistiti jetru. O t p u t o v a o je do Tatjane n a v o d e da su ž u č n i kanali p r e č n i k a 3-4 m i l i m e t r a , a izlaze
A l e k s a n d r o v n e B u r j e v e , koju neki o v d e nazivaju l e g e n d o m . T a k a m e n č i ć i od 20 i više m i l i m e t a r a , pri č e m u bez operacije,
starica od 85 g o d i n a s a v r š e n o je razradila p o s t u p a k čišćenja s l o b o d n i m p r o l a z o m to ne m o ž e da se desi. K a d a , p a k , ljudi
j e t r e . Pročistila j e j e t r u m n o g i m p o z n a t i m k o s m o n a u t i m a i s a m i kažu da su lično videli i z b a č e n o k a m e n j e , protivnici o v o g
m n o g i m ljudima na visokim položajima, čak i n e k i m a iz čišćenja zaključuju d a j e t o e k s k r e m e n t n o k a m e n j e , i z b a č e n o i z
M i n i s t a r s t v a zdravlja Rusije, koje ne priznaje alternativnu d e b e l o g c r e v a . Zastrašuju pristalice ove m e t o d e m o g u ć i m
m e d i c i n u niti bilo šta d r u g o što se kosi sa d o s t i g n u ć i m a i zatvorom, zapušenjem kanala i drugim komplikacijama. Ali,
z n a n j i m a n a u k e . Tatjana A l e k s a n d r o v n a j e shvatila s l o ž e n o s t a v a j , ti ljudi a p s o l u t n o ništa nisu osmislili u datoj terapiji.
tog slučaja i pročistila mu je jetru dva p u t a u z a s t o p c e . Posle V r a t i m o se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986.
t o g a m l a d i ć j e p r e š a o n a n o r m a l n u ishranu. K r o z m e s e c dana g o d i n e . Na 3 4 . stranici, član - k o r e s p o n d e n t A k a d e m i j e m e d i ­
sreli su ga k a k o trči do 4. sprata oran i čio k a o da mu n i k a d a nije
c i n s k i h n a u k a S S S R , profesor Š a v a l o v a Jevgenija P e t r o v n a ,
bila p o t r e b n a operacija. N j e g o v a krv je bila čista.
n a č e l n i k k a t e d r e infektivnih bolesti i e p i d e m i o l o g i j e P r v o g
T a t j a n a A l e k s a n d r o v n a čisti jetru ljudima s v i h u z r a s t a , od l e n j i n g r a d s k o g m e d i c i n s k o g instituta i m e n a „1.P.Pavlova
p e t e do 105 g o d i n e sa p o d j e d n a k i m u s p e h o m i e f e k t o m . K a d a opisuje „ s l e p o " ispiranje ž u č n i h p u t e v a b e z s o n d e , k o j e s e
j e m o m e o c u bilo v i š e o d 8 0 g o d i n a bio j e u v e o m a t e š k o m n a z i v a „ d u b a ž a " i koje uveliko primenjuju lekari.

92 93
P o s t u p a k s p r o v o đ e n j a d u b a ž e j e sledeći: 3. L e č e n j e t o p l o t o m je najbolji način za stišavanje u p a l e i
Ujutru na g l a d a n s t o m a k bolesniku dati da popije 2 0 0 - 2 5 0 b o l n i h s p a z m i u jetri.
mililitara (2,5 decilitra) m i n e r a l n e v o d e iz p r e t h o d n o o t v o r e n e R a d i toga mi na 3-4 časa p r e čišćenja z a g r e v a m o p r e đ e o
flaše n e g a z i r a n e ili slabo gazirane koja je bila na s o b n o j j e t r e i p r o d u ž a v a m o ga zagrevati i posle uzimanja m a s l a c a i
t e m p e r a t u r i . U m i n e r a l n u vodu m o ž e se dodati 5 g r a m a limunskog soka. Pored ostalog, poznato nam j e , da se
s u m p o r n o k i s e l o g m a g n e z i j u m a ili sorbita, što p o d s t i č e k a m e n č i ć i u 9 0 - 9 9 % slučajeva sastoje iz holestei ina. T o p l o t a ih
e n e r g i č n i j e o s l o b a đ a n j e ž u č n o g m e h u r a . N a k o n 15-20 m i n u t a r a s t a p a , ne dolazi do bolnih s p a z m i i oni s l o b o d n o p r o l a z e kroz
p o n o v o ispiti istu količinu m i n e r a l n e v o d e . žučne kanale.
P o s l e u z i m a n j a m i n e r a l n e v o d e b o l e s n i k se nalazi u 4 . B u d u ć i d a ž u č n i kanali imaju glatku m u s k u l a t u r u , m o g u
h o r i z o n t a l n o m p o l o ž a j u , u postelji 1,5-2 časa, sa t e r m o f o r o m da se šire do 2 c e n t i m e t r a u p r e č n i k u , a pri kontrakciji stvaraju
( g r e j a l i c o m ) u p r e d e l u d e s n e p o d r e b r i c e . D u b a ž a se m o ž e t a k a v potisak, da se ž u č izbacuje pod pritiskom od 3 0 0
obaviti a k o se k a o s r e d s t v o za razdraživanje koristi s a m o m i l i m e t a r a v o d e n o g s t u b a , a k o d e k s t r e m n i h slučajeva pritisak
rastvor s u m p o r n o k i s e l o g m a g n e z i j u m a , ili sorbita, ili e k s t r a k t a m o ž e dostići i 800 m i l i m e t a r a v o d e n o g stuba!
(tinkture) iz trava protiv ž u č i . 5. M o g u ć je i obrnut slučaj - resorpcija ž u č n o g k a m e n j a .
U j a k o efikasna s r e d s t v a , koja o m o g u ć a v a j u p o v e ć a n o Do toga dolazi na bazi otpadanja koloida i stvaranja p u k o t i n a , a
lučenje ž u č i , spadaju ž u m a n c e od jaja, m a s l a c , s u m p o r n o k i s e l i t a k o d e d e l i m i č n i m rastvaranjem u n o r m a l n o j ž u č i . O v d e s e
m a g n e z i j u m , so „ b a r b a r a " i karlovarska so. m o ž e dejstvovati u d v a p r a v c a : a) p o v e ć a n j e m količine ž u č n i h
O d 4 0 d o 5 0 mililitara 3 3 % - t n o g rastvora m a g n e z i j u m a , k i s e l i n a , koje smanjuju p o v r š i n s k o n a p r e z a n j e žuči i, s a m i m
z a g r e j a n o g d o 4 0 s t e p e n i C , izaziva kontrakciju (stezanje) t i m , p o d s t i č u otpadanje k o l o i d a sa njihovim d e l i m i č n i m
ž u č n o g m e h u r a (sfinkter L u t k e n s a ) i z a j e d n i č k o g ( o p š t e g )
r a s t v a r a n j e m , i b) p o v e ć a n j e m k o l o i d n e zaštite.
ž u č n o g k a n a l a (sfinkter O d d i ) . O n o m e , k o teško podnosi
R a z m o t r i m o varijantu a). U salu č o v e k a , koje se topi pri
m a g n e z i j u m , daju se koncentrisani rastvori š e ć e r a , g l u k o z e ,
t e m p e r a t u r i od 15 stepeni C (pri telesnoj temperaturi o n o je
s o r b i t a , ksilita ili m a s l i n o v o g ulja.
t e č n o ) , sadrži se o k o 7 0 % oleinske kiseline. Ta kiselina s p a d a u
Najefikasniji za otvaranje slinktera O d d i i pražnjenje
g r u p u n e z a s i ć e n i h m a s n i h kiselina. Važnija b i o l o š k a svojstva
ž u č n o g m e h u r a j e s u m a s n o ć e iz hrane i produkti p r o b a v e u
crevima. n e z a s i ć e n i h m a s n i h kiselina j e s u : 1- p o t p o m a ž u pretvaranje
h o l e s t e r i n a u lako rastvorljiva jedinjenja i, s a m i m tim, p o d s t i č u
Ovi p o d a c i su s t r o g o n a u č n i . Iz njih mi v e ć z n a m o , da se
n j e g o v o izlučivanje iz o r g a n i z m a ; 2 - normalizuju uticaj na
ž u č n i k a n a l i M O G U ispirati. A s a d a ć e m o s e vratiti iskustvu
stanje z i d o v a k r v n i h s u d o v a , z b o g p o v e ć a n e elastičnosti i
n a r o d n e m e d i c i n e , tj. o n o m e n a č e m u s e o n a z a s n i v a .
s m a n j e n e propustljivosti. O l e i n s k a kiselina se topi pri
1. Polazeći od navedenog, nama je potrebno jako sredstvo
t e m p e r a t u r i o d 1 3 stepeni C , pri č e m u j e o n a s k o r o j e d i n a
p r o t i v ž u č i . Vidari (narodni lekari) su uočili da u z i m a n j e većih
m a s n a kiselina, koja ulazi u sastav životinjskih masti pa je z a t o
d o z a b i l j n o g ulja ( n a r o č i t o m a s l i n o v o g ) u m n o g o m e p o t p o m a ž e
njen sadržaj u tim m a s t i m a glavni faktor, koji određuje
d a s e izbaci ž u č , o d n o s n o d a s e izazove kontrakcija ž u č n o g
temperaturu njihovog topljenja. Najbogatije oleinskom
m e h u r a i m a k s i m a l n o o t v o r e svi žučni k a n a l i .
k i s e l i n o m je m a s l i n o v o ulje ( 8 0 - 8 1 % ) , a u s u n c o k r e t o v o m ulju
2. P o j a č a n o lučenje žuči iz j e t r e podstiču kiseline.
ga ima d v o s t r u k o m a n j e ( 3 9 % ) . O l e i n s k a kiselina se s k o r o u
L i m u n s k a kiselina, koja se sadrži u l i m u n s k o m s o k u , stimuliše
p o t p u n o s t i apsorbuje u c r e v i m a i o r g a n i z a m je lako koristi pri
tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine - k u k i c e koje
z a d r ž a v a j u ž u č n e k a m e n č i ć e u kanalima. r a z m e n i materija.

94 95
I z o v o g poglavlja n a m j e j a s n o , d a i d e m o p u t e m r a p i d n o g 8. S u g e r i š u ć i s e b i da se ž u č n i kanali šire, da se ž u č o b i l n o
p o v e ć a n j a n e z a s i ć e n i h m a s n i h kiselina, k o j e dejstvuju k a o luči, a takode šaljući m i s l i m a t a m o energiju, p o j a č a v a m o
ž u č n e k i s e l i n e , rastvaraju holesterin u d a t o m čišćenju i uz to efekat.
p o v e ć a v a j u elastičnost z i d o v a ne s a m o k r v n i h s u d o v a n e g o i 9. P r e m a učenju j o g i s t a , disanje s a m o kroz desnu n o z d r v u
ž u č n i h kanala. P o r e d toga, o n e su srodne o r g a n i z m u i zato su za p o d s t i č e z a g r e v a n j e o r g a n i z m a i p o v e ć a v a njegovu „ r a z l a ž u ć u
•i "
ishranu najpreporučljiviji prirodni p r o d u k t i , koji ih s a d r ž e . silu .
Najbolji od tih p r o d u k a t a j e s t e m a s l i n o v o ulje. 10. Stvaranje i izlučivanje žuči p o v e ć a v a se pri p o v e ć a n j u
Varijanta b). U prirodi postoje z a š t i t n e m a t e r i j e , p o r t a l n o g k r v o t o k a i p r i s u s t v o m m a s n o ć a u pojedenoj h r a n i . Ti
u g l a v n o m , v i s o k o m o l e k u l a r n a jedinjenja, k a o n a p r i m e r , uslovi s e m o g u ispuniti, a k o s e k r o z n e k o v r e m e p o s l e uzimanja
belančevine, polisaharidi, i niskomolekularne površin- h r a n e i l i m u n o v o g s o k a uradi l a g a n o , ritmično disanje j o g e , sa
s k o - a k t i v n e materije, k a o što su oleati natrijuma i k a l i j u m a , a k c e n t o m n a z a t e z a n j e dijafragme s t o j e m o g u ć e više z a v r e m e
s a p o n i n i i d r u g e . T a k v a zaštitna materija skuplja se na površini izdisaja.
k o l o i d a , p o k r i v a j u ć i g a s u l f a t n o m p o k o r i c o m . Zaštitni o m o t a č i I 1. Za v r e m e p u n o g m e s e c a p o v e ć a v a se s p o s o b n o s t
stvoreni na taj n a č i n sprečavaju m e đ u s o b n o slepljivanje o r g a n i z m a za čišćenje. U p r o l e ć e je najjača funkcija j e t r e , a
k o l o i d n i h čestica i njihovo taloženje. Ž u č , k a o š t o n a m j e ujesen najslabija. B u d u ć i d a v a m j e p o z n a t o n a k a k v i m
p o z n a t o , sadrži 8 4 % v o d e . T u vodu treba zasititi n a v e d e n i m f i z i o l o š k i m m e h a n i z m i m a s e čišćenja zasnivaju o p i s a ć e m o
z a š t i t n i m m a t e r i j a m a , koje prodirući u m i k r o p o r e ž u č n o g p r o c e s s a m o g čišćenja.
k a m e n a , izazivaju odvajanje koloida i njihovo n a k n a d n o
rastvaranje.
Izvori zaštitnih k o l o i d a su: 1.Sirovi, s v e ž e pripremljeni
6.6. N a j p r o s t i j e i n a j e f i k a s n i j e č i š ć e n j e j e t r e
s o k o v i iz p o v r ć a i v o ć a . 2 . S v e z a s o p s t v e n a m o k r a ć a (urin).
S r e d s t v a za bojenje urina, i z m e r e n a u n j e m u , najfinije su
N a v e l i s m o da su m a s l i n o v o ulje i l i m u n o v sok idealne
čestice o r g a n s k i h materija. U d n e v n o j m o k r a ć i ih je oko j e d a n
m a t e r i j e za čišćenje, ali su o n e , nažalost, d o s t u p n e m a l o m broju
g r a m . O t u d a je s o p s t v e n i urin najbogatija i najdostupnija
materija z a š t i t n i m k o l o i d i m a . Najbolje je upotrebljavati urin ljudi. P o s t a v l j a se pitanje da li p o s t o j e z a m e n e koje imaju iste
o b o j e n u svoju p r i r o d n u ž u ć k a s t u boju. U b e z b o j n o m urinu ih je v r e d n o s t i . Na veliko z a d o v o l j s t v o ima ih d o v o l j n o . U m e s t o
m a l o , z a t o g a prosipaju. m a s l i n o v o g ulja m o ž e se koristiti bilo koje s u n c o k r e t o v o ulje
(rafinisano, nerafmisano, prženo), a umesto limunovog soka
R a z m o t r i l i s m o g l a v n e fiziološke m e h a n i z m e , n a k o j i m a
s e z a s n i v a j u n a v e d e n a čišćenja j e t r e . I p a k , postoji j o š n e k o l i k o k r i s t a l i s a n a l i m u n o v a kiselina, a takode i prirodni p r o d u k t i sa
dopunskih: j a k i m p r i r o d n i m kiselim u k u s o m - m a h o v n i c a ( o x y c o c c u s ) ,
o b l e p i h a ( h i p p o p h a e r h a m n o i d e s ) , o g r o z d itd. K a o što
6 . L i m u n o v s o k i m a v e o m a j a k kiseo u k u s . K a o što tvrdi
p o k a z u j e p r a k s a , čišćenje tim e l e m e n t i m a sprovodi se isto k a o i
k i n e s k a n a r o d n a m e d i c i n a , kiseo ukus stimuliše funkciju j e t r e .
P o r e d toga, e t e r i č n a ulja l i m u n o v o g s o k a dejstvuju i s t o v r e ­ sa i d e a l n i m i n g r i d i e n t i m a ( m a s l i n o v i m uljem i l i m u n o m ) .
m e n o i k a o s r e d s t v o za izbacivanje žuči i antiseptički. A u t o r se u to u v e r i o l i č n o , a o t o m e g o v o r e i drugi ljudi, koji su
koristili z a m e n e . P r e m a t o m e , s l o b o d n o m o ž e t e koristiti
7. P r e m a k o n s t a t a c i j a m a kineskih lekara - iglo-terapeuta
( a k u p u n k t u r o l o g a ) funkcija jetre i ž u č n o g m e h u r a najjača je n a v e d e n e z a m e n e - s u n c o k r e t o v o ili k u k u r u z n o ulje;
n o ć u o d 2 3 d o 3 časa. T o j e v r e m e b i o l o š k o g r i t m a j e t r e i kristalisanu l i m u n o v u kiselinu ( l i m u n t u s , Š M ) (razreduje se
žučnog mehura. t a k o da r a s t v o r po u k u s u p o d s e ć a na prirodni l i m u n o v s o k ) i

96 97
prirodni jestivi produkti sa j a k i m kiselim u k u s o m , koji rastu u K a d a ispijete ulje i sok (količina ispijenog ulja i s o k a k r e ć e
se od 100 do 300 g r a m a ) m o ž e t e sprovesti niz mera koje
v a š e m regionu.
pojačavaju efekat. O k o 1-1,5 čas posle uzimanja ingridienata
C e l a tajna efikasnosti čišćenja j e t r e sastoji se u
z a u z m i t e u d o b n u sedeću pozu (najbolje sedite n a p e t e ) ,
P R E T H O D N O J PRTPREMI smekšavanju organizma.
z a p u š i t e levu n o z d r v u i dišite k r o z d e s n u . Na j e z i k stavite m a l o
S m e k Š a v a n j e u vidu toplih v o d e n i h terapija (vidi o d g o v a r a j u ć e
ljute p a p r i k e , a na predeo j e t r e K u z n e c o v l j e v aplikator, ali sa
poglavlje) treba obaviti najamanje 3-4 p u t a . S v a k u toplotnu
m e t a l n i m iglicama. S v e će to pospešiti stvaranje energije i
terapiju z a v r š a v a t i k r a t k i m p r o h l a d n i m d e j s t v o m . U p r a v o tada
t o p l o t e s a n j e n i m u s m e r a v a n j e m p r e m a predelu j e t r e . D o p u n s k i
će od p r v e iz vas izaći k a m e n č i ć i i ostala prljavština. Poslednju
p o d e s i t e d a n a izlasku u s m e r i t e v a t r e n u struju p r e m a p r e d e l u
s m e k š a v a j u ć u terapiju uraditi d a n pre čišćenja j e t r e .
j e t r e . Pri t o m , dišite p o l a k o , ritmičko (4-6 puta u m i n u t i ) ,
A k o 3-4 dana p r e čišćenja b u d e t e uzimali m a h o m biljnu s n a ž n o radeći dijafragmom. Izbacujte s t o m a k z a v r e m e udisaja
h r a n u i upotrebljavali v e ć u količinu s v e ž e i s c e d e n o g s o k a (1 i p o d i ž i t e ga n a g o r e za v r e m e izdisaja. T i m e ćete o b e z b e d i t i
d e o c v e k l e i 4-5 d e l o v a j a b u k e , poželjno kiselih) i uradite p r e d i v n u m a s a ž u j e t r e , p o j a č a ć e t e u njoj krvotok i ispračete je
klistire za čišćenje (sa u r i n o m ) j e d a n p u t d n e v n o - v a š a o d u g r u š a k a . T a k v o disanje radite 15-30 m i n u t a , o d m o r i t e
p r e t h o d n a p r i p r e m a biće idealna. j e d a n č a s p a p o s t u p a k p o n o v i t e . Z a v r e m e o d m o r a stavite u
Na kraju, dolazi dan terapije čišćenja. P o ž e l j n o je da to p r e d e l u j e t r e m a g n e t n i aplikator ili prost, j e d n o s t a v a n m a g n e t .
b u d e za v r e m e p u n o g m e s e c a i da pri tom b u d e t e o d m o r n i i
M a g n e t o t e r a p i j a je v a ž a n faktor, koji p o j a č a v a kapilarni
s m i r e n i . U j u t r o , p o s l e toaleta - uradite klistir. Z a t i m d o r u č k u j t e krvotok. Naučnici su ustanovili, da crvena krvna zrnca samo
laku h r a n u p r e t h o d n o ispivši n a v e d e n i sok. R u č a k t a k o d e m o r a z b o g j e d n o g k r v n o g pritiska nisu u stanju da se k r e ć u k r o z
biti l a g a n i n a k o n 1-2 časa p o č n i t e da z a g r e v a t e p r e d e o j e t r e . k a p i l a r e . G l a v n i m e h a n i z a m n j i h o v o g kretanja sastoji se u
Prislonite t e r m o f o r sa t o p l o m v o d o m (električnu grejalicu - t o m e , d a n a p r o š i r e n o m kraju k a p i l a r a pritisak m e đ u s o b n o
j a s t u č e ) n a j e t r u . H o d a j t e s a t e r m o f o r o m preostali d e o d a n a d o p r i b l i ž a v a c r v e n a k r v n a z r n c a . N a račun toga što oni imaju
terapije čišćenja. i s t o v r s n o e l e k t r i č n o punjenje, oni se odbijaju j e d n o od d r u g o g u
O k o 19-20 č a s o v a u v e č e otpočnite terapiju čišćenja j e t r e . stranu m a n j e koncentracije i zahvaljujući t o m e prodiru i k r e ć u
P r e t h o d n o z a g r e j t e ulje i rastvor l i m u n o v e kiseline do t e m p e r a ­ se po kapilarima.
ture o d 3 0 - 3 5 stepeni C . D o z u odredite p r e m a s o p s t v e n o j težini O v o je p o s e b n o v a ž n o koristiti radi poboljšanja k r v o t o k a u
i p r e m a t o m e k a k o v a m o r g a n i z a m podnosi ulje. j e t r i , u kojoj postoji unikatni venozni kapilarni sistem.
D a k l e , s v e j e g o t o v o . Pred v a m a s u d v e č a š e , j e d n a s a D o p u n s k i , m a g n e t n o polje aktivira fermente, koji u terapiji
u l j e m , d r u g a sa s o k o m . U z m i t e j e d a n - d v a gutljaja ulja i zalijte čišćenja imaju z n a č a j n u ulogu. S v e to zajedno - t o p l o t a ,
g a s a toliko gutljaja s o k a . N a k o n 15-20 m i n u t a , a k o s e n e pojavi a k t i v n o s t f e r m e n a t a , p o j a č a n k r v o t o k , p o v e ć a n broj c r v e n i h
m u č n i n a , p o n o v i t e p o s t u p a k , sačekajte 15-20 m i n u t a i p o n o v o k r v n i h z r n a c a , s n a ž a n s n o p s l o b o d n i h e l e k t r o n a i z aplikatora
p o p i j t e n e k o l i k o gutljaja. To traje sve dok ne ispijete celu o m o g u ć a v a da r a z m e k š a t e , isperete i izbacite napolje svu
k o l i č i n u ulja i s o k a . M i r n o sedite i gledajte televiziju ili čitajte n e č i s t o ć u i k a m e n j e . O v a dovitljivost o m o g u ć a v a da se
knjigu. z a d e j s t v u j u najdublji kvantni potencijali o r g a n i z m a o d g o v o r n i
A k o ne p o d n o s i t e ulje i o n o p o č n e da vas muči p o s l e p r v o g za ž i v o t n u aktivnost, čišćenje i rehabilitacija. N i k a k v a d r u g a
u z i m a n j a , treba sačekati dok ne nestane neprijatni osećaj u terapija čišćenja n e utiče tako s n a ž n o , k a o ova koju s m o opisali.
u s t i m a i ž e l u c u . A k o m u č n i n a ne prolazi treba smanjiti količinu P r i b l i ž n o o k o 23 časa n o ć u , ili kasnije ( p o n e k a d i u z o r u ) , k a d a
s o k a i ulja. T e r m o f o r m o ž e t e s k i n u t i , a m o ž e t e ga i dalje držati. je b i o r i t a m j e t r e i ž u č n o g m e h u r a m a k s i m a l a n , počinje i z b -

98 99
acivanje k a m e n j a i n e č i s t o ć a . To se izbacuje p r o l i v o m . Ne radite čišćenje j e t r e posle t e š k o g rada i p o s l e d u ž e g
V i d e ć e t e s v e „ b l a g o " sticano nepravilnim n a č i n o m ž i v o t a , g l a d o v a n j a . O d m o r i t e se 3 do 5 d a n a da biste nakupili s n a g u .
l o š o m i s h r a n o m i o d m a h ćete shvatiti, da se tako ne srne živeti i I n a č e , m o g u iskrsnuti d v e n e u g o d n o s t i : p r v a , j e d n o s t a v n o ćete
da ni o k a k v o m zdravlju ne m o ž e biti reći, a k o to „ b l a g o " ostaje pojesti ulje i sok i d r u g a , m n o g o ćele se iscrpiti. U p a m t i t e , to je
u o r g a n i z m u . O b i č n o se ujutrujavi j o š j e d a n proliv i m o ž e izaći ipak p r o d i r a n j e u j e t r u , a ona treba da ima s n a g e za p r e k o m e r n o
j o š v e ć a k o l i č i n a k a m e n č i ć a i ž u č i , koja p o d s e ć a na m a z u t . n a p r e z a n j e . S a m i ćete osetiti k a k o ona vibrira i „ d i š e " , a
D o p u n s k i se pročistite klistirom. M a l o se o d m o r i t e i p o t o m n a r o č i t o z a v r e m e prvih čišćenja.
m o ž e t e j e s t i . P o ž e l j n o j e d a p r v o j e l o b u d e 0,5 litara s o k a ( o d
š a r g a r e p e sa c v e k l o m i j a b u k o m 1:5). S o k će d o p u n s k i isprati
v a š u j e t r u . T e k p o s l e toga m o ž e t e jesti salate, k a š i c u na v o d i i 6. 7.1. Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
vratiti se u o b i č a j e n o m načinu ishrane i ž i v o t a .
Prvo čišćenje j e najteže jer o r g a n i z a m gubi m n o g o s n a g e .
D e š a v a s e d a s e prvi put izbacuje v e o m a m n o g o stare ž u č i ,
6.7. P r a k t i č n a u p u t s t v a za č i š ć e n j e i l e t e n j e j e t r e p l e s n i , beličaste niti, a k a m e n č i ć a s k o r o da n e m a . To ne znači
d a j e čišćenje bilo n e u s p e š n o . N a p r o t i v , sve j e n o r m a l n o ,
P r a k s a je p o k a z a l a da m u š k a r c i i ž e n e sa t e l e s n o m t e ž i n o m j e d n o s t a v n o j e t r a je bila v e o m a z a p u š e n a , i s a m o d r u g i m i
od 60 do 65 k i l o g r a m a , ali u zavisnosti od toga k a k o p o d n o s e n a r e d n i m č i š ć e n j i m a izbacićete k a m e n j e .
ulje, p r v o čišćenje j e t r e treba da urade sa 150-200 g r a m a ulja, D r u g o i n a r e d n a čišćenja uradite p r e m a ličnom osećaju, a
1
da ne bi n a s t u p i l o p o v r a ć a n j e . U n a r e d n i m č i š ć e n j i m a m o ž e t e o n a će z a s i g u r n o biti m n o g o lakša. Iz ličnog iskustva n a v o d i m
p o v e ć a t i d o z u do 3 0 0 g r a m a , a m o ž e t e z a d r ž a t i istu, što će biti da s a m p r v a tri čišćenja uradio sa p a u z o m od tri nedelje, četvrto
dovoljno. — k r o z m e s e c , p e t o - k r o z d v a . S l e d e ć e g o d i n e uradio s a m j o š
A k o se p o s l e i z v e s n o g v r e m e n a j a v i p o v r a ć a n j e i u dva i zatim druge godine još jedno.
sadržaju koji p o v r a t i t e uočite sluzni sekret (zelen, crn ili s l i č n e M o ž e t e se pridržavati i p r e p o r u k a A n d r e j e v a - j e d n o
boje) z n a k j e , da su ulje i sok proradili u ž e l u c u i očistili ga od čišćenje t r o m e s e č n o . Moj savet je da se u toku m e s e c d a n a za
p a t o l o š k e s k r a m e koja se t a m o nalazila. To se k o d n e k i h ljudi v r e m e p u n o g m e s e c a urade prva 3-4 čišćenja. Setite s e , što s e
d e š a v a pri p i v o m čišćenju. D r u g o čišćenje uradite s a m a n j o m b r ž e o s l o b o d i t e prljavštine u j e t r i , b r ž e ćete n o r m a l i z o v a t i
k o l i č i n o m s o k a i ulja, a u trećem - malo p o v e ć a j t e . p r o b a v u h r a n e , k r v o t o k i r a z m e n u materija! T r e b a se čistiti s v e
Za v r e m e čišćenja potrudite se da budete o p u š t e n i , mirni i d o k s e n e o s l o b o d i t e svih u g r u š a k a .
da ne mislite na tok i p o s t u p a k čišćenja. Po pravilu, za v r e m e N a m e ć e se o p r a v d a n o pitanje - z a š t o je p o t r e b n o tako
čišćenja p o m o ć u ulja i l i m u n o v o g s o k a ne osećaju se n i k a k v i m n o g o čistiti j e t r u ? O g d o v o r j e z a t o što s e jetra sastoji i z četiri
b o l o v i . U n e k i m s l u č a j e v i m a , k a d a d o đ e d o j a k o g pražnjenja, d e l a . Za v r e m e j e d n o g čišćenja u potpunosti se pročisti j e d a n
p r o t e r i v a n j a - osetićete k a o da jetra „ d i š e " . I ništa više. Z b o g d e o (vidi o d g o v a r a j u ć u s l i k u ) . Za v r e m e d r u g o g - sledeći i tako
t o g a se ne p l a š i t e , j e r strah s u ž a v a k r v n e s u d o v e i ž u č n e k a n a l e . r e d o m . J e r , a k o m a k a r j e d a n d e o o s t a n e z a p u š e n , n e k a o d vrsta
T a k o se m o ž e dogoditi da k o d vas ništa ne izađe što će biti drugi r a z m e n a materija biće k a o i ranije narušena.
uzrok p o v r a ć a n j a . A k o i z bilo k o g razloga osetite s t r a h , n e m i r T r e b a znati i za o s o b i n u da su se k a m e n č i ć i u jetri i ž u č n i m
ili n e r v o z u , y vezi sa o č e k i v a n j e m i a k o se o s e ć a t e k a n a l i m a odvajali p o s t e p e n o , poprimajući uzdužni oblik sa
„ n a p r e g n u t i m " , stešnjenim - popijte 2 tablete s r e d s t v a za z a g l a đ e n i m krajevima. U t a k v o m obliku oni nisu p o s e b n o
umirenje. S v e ostalo doći će automatski. u z n e m i r a v a l i z i d o v e ž u č n i h k a n a l a , niti su ih iritirali. Uz

100 101
čišćenje, vi ili d r o b i t e i izbacujete. Njihov oblik i položaj se Sok od c v e k l e je u s v a k o m slučaju unikatni produkt, j e r se
menjaju i z a t o preostali k a m e n č i ć i m o g u s v o j o m h r a p a v o š ć u m i n e r a l n e materije u njemu nalaze u a l k a l n i m jedinjenjinia.
iritirati z i d o v e ž u č n i h kanala i i n e l n u a , izazivajući njihovu Ispitivanja dejstva s o k o v a od c v e k l e , š a r g a r e p e i k u p u s a
u p a l u . T o s e n a r o č i t o odnosi n a o n e ljude k o d kojih postoji p o k a z a l a su da se ž u č najefikasnije luči u p r a v o od s o k a iz
tvrdo k a m e n j e . Za v r e m e narednih čišćenja oni se smanjuju i c v e k l e . P r o t i v ž u č n a svojstva cvekle bila su p o z n a t a i d r e v n i m
z a t i m s l o b o d n o izlaze. l e k a r i m a . A v i c e n a je pisao „ . . . c v e k l a otvara zagušenja u jetri i
U d r e v n o k i n e s k o j knjizi Suvenj n a l a z i m o sledeći zapis o s l e z i n i " . Naš s u v r e m e n i k d o k t o r V o k e r n a u č n o j e d o k a z a o
j e t r i : „Bolesti j e t r e : ozdravljenje u leto, a k o u leto n e m a k o l i k o j e k o r i s n o pročišćavanje s o k o m o d c v e k l e , zahvaljujući
ozdravljenja - k o m p l i k a c i j e nastaju u j e s e n , u j e s e n nisi u m r o - t o m e što o v o p o v r ć e sadrži „ ž i v e " a t o m e hlora u s e b i . N a š i
očekuj z i m u , u p r o l e ć e je z a b r a n j e n o da stojiš na putu n a u č n i c i otkrili su u cvekli b e t a i n , koji nije uočen k o d d r u g o g
v e t r a . . . L j u d i sa o b o l e l o m j e t r o m pri svitanju su r a z u m n i , p o v r ć a . Betain - u n i k a t n a materija, po h e m i j s k o m sastavu
poslepodne uznemireni, u ponoć mirni." b l i s k a j e holinu i lecitinu, poznatim regulatorima r a z m e n e
materija. B e t a i n p o t p o m a ž e asimilaciju b e l a n ć e v i n a i
P r o k o m c n t a i išimo o v e reci. O s o b a m a sa o b o l e l o m j e t r o m
p o b o l j š a v a rad j e t r e .
ne p r e p o r u č u j e se da čišćenje jetre rade ujesen. S h o d n o
k i n e s k o j b i o r i t m o l o g i j i , u to godišnje d o b a j e t r a je najslabija, a U cvekli se n a l a z e s a p o n i n ! , koji vezuju holesterin iz c r e v a
čišćenje joj m o ž e oduzeti poslednju s n a g u , što će p o g o r š a t i u teško asimilirajući k o m p l e k s . Uopšte saponini služe k a o
stanje o b o l e l o g . N a j c e l i s h o d n i j e j e ( p o s l e toga, a k o ste j e o s n o v a z a dobijanje lekova protiv s k l e r o z e .
očistili 4-5 puta u toku prve g o d i n e ) o v o čišćenje obaviti u U c v e k l i i m a i v i t a m i n a U koji p o d s t i č e zarastanje gnojnih
p r o l e ć e , n a r o č i t o u m a r t u , k a d a d r v e ć e p o č i n j e da p u p i . U to r a n a , p o b o l j š a v a r a z m e n u holesterina slično m e t i o n i n u i i m a
v r e m e j e t r a je u najboljem stanju. Ali u t o m p e r i o d u postarajte p r o t i v a l e r g i j s k o i p r o t i v s k l e r o t i č n o dejstvo.
se da izbegavate vetrovito vreme, da ne bi patogena M a g n e z i j u m , koji se t a k o d e nalazi u c v e k l i , r e g u l i š e t o n u s
b i o v r e m e n s k a energija vetra prodirala u vaš o r g a n i z a m i uticala k r v n i h s u d o v a i s p r e č a v a stvaranje t r o m b o v a u njima.
na jetru. Sovjetski n a u č n i k B . P . T o n i n m n o g o b r o j n i m e k s p e r i ­
m e n t i m a d o k a z a o je da pojedine vrste povrća i v o ć a s a d r ž e
Sličan z a p i s n a l a z i m o i u C ž u d - š i u : „ V e t a r se ispoljava u
l i t o n c i d e , koji p o g u b n o utiču na m i k r o b e . Od povrća fitoncidi
p e r i o d u rasta biljaka. Ž u č - p o č e v od leta. U letnje d o b a
se n a l a z e , pre s v e g a , u c r n o m luku, b e l o m luku i š a r g a r e p i !
„ m a s n o " i „ p r o h l a d n o " j e l o nagomilavaju ž u č , ali se o n a n e ć e
U p o t r e b a tog p o v r ć a p o m a ž e čišćenje u s n e šupljine, ž e l u c a i
p o k r e n u t i . Od „ m a s n o g " i toplote ona će se ujesen iritirati, a
c r e v a od m i k r o b a . S a r g a r e p a ima i tu p r e d n o s t , što n e m a
stišaće se od h l a d n o ć e p o č e t k o m z i m e . "
s p e c i f i č a n m i r i s , koji se o s e ć a od c r n o g luka i češnjaka.
L e k o v i t a svojstva n a v e d e n i h s o k o v a utiču na to da se v a š a
j e t r a b r z o obnavlja, s t o j e naročito v a ž n o k o d starijih ljudi.
6.7.2. Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa
S a l a t a iz s v e ž e z e l e n i , p o s o l j e n a i m a l o z a k i s e l j e n a ,
najbolje p r i r o d n i m k i s e l i n a m a : l i m u n o v i m s o k o m , m a h o -
O ishrani posle čišćenja jetre već j e bilo reci. P o n o v i ć e m o v n i c o m , m o r s k i m k u p u s o m , j a b u k o v i m sirćetom t a k o d e
s a m o - j e d i t e k a d g o d imate apetit i osetite glad. Pijte s v e ž e u b r z a v a izbacivanje štetnih materija iz o r g a n i z m a . Slično
i s c e d e n e s o k o v e od š a r g a r e p e ili sok od j a b u k a sa c v e k l o m . del uje i k a š a , s k u v a n a na v o d i , sa d o d a t k o m m a s l a c a , ulja i
P o ž e l j n o j e d a j a b u k e budu kisele, j e r p o m e š a n e s a c v e k l o m m o r s k o g k u p u s a . T o j e p r a v a hrana z a ručak i večeru. S l e d e ć e g
imaju prijatan ukus i miris. d a n a m o ž e se jesti raznovrsnija hrana.

102 103
U z v e ć više puta ponovljen podatak d a j e t r a ima m o ć b r z e a k t i v n o učestvuje u regeneraciji j e t r e . V i t a m i n K p o d s t i č e
r e g e n e r a c i j e j o š j e d n a zanimljivost. K o d p a s a i d r u g i h p r o c e s zgrušnjavanja krvi i p o v e ć a v a energetski potencijal
životinja, n a p r i m e r , pri odstranjivanju 7 5 % tkiva j e t r e , •ćelija j e t r e . N j e g o v nedostatak u o r g a n i z m u nastaje pri
p o t p u n a r e g e n e r a c i j a nastaje kroz 8 neđelja. Pri tom iz d n e v n o g n a r u š a v a n j u p r o c e s a izdvajanja žuči i asimilacije masti u
o b r o k a treba izostaviti s l e d e ć e namirnice: p e č e n o ili p r ž e n o c r e v i m a (ovi v i t a m i n i u većoj količini sadrže se u p r o d u k t i m a
m e s o i r i b u , j a k e m a s n e b u j o n e , riblje č o r b e , k o n z e r v e , koje s m o naveli. A s k o r b i n s k a kiselina (vitamin C) u količini do
s u h o m e s n a t e p r o i z v o d e , m a s n e z a k u s k e (naročito h l a d n e ) ali i 1 g r a m a d n e v n o p o b o l j š a v a rad j e t r e , p o v e ć a v a njenu
tople. O s i m t o g a , h r a n a , b o g a t a š k r o b o m , p o s e b n o b e l o b r a š n o i a n t i t o k s i č n u funkciju i pojačava r e g e n e r a t i v n e p r o c e s e (salata
kisela testa - z a p u š a v a j u tkivo j e t r e i čine je t v r d o m . Pri iz k u p u s a , ekstrakt od š i p k a , sok od j a b u k a i dr.).
oboljenju j e t r e t e š k o se p o d n o s e m a h u n a r k e i gljive. Zabranjuje Pri oboljenju j e t r e i ž u č n i h k a n a l a narušava se apsorpcija
se j o š : sirce ( o c a t ) , b i b e r , slačica (senf), tin šija, r e p a , r o t k v i c a , m i n e r a l n i h materija i pojačava njihovo izbacivanje iz
crni luk, beli luk, kiseljak (zelje), s p a n a ć , j a k a k a t a i k a k a o ,
o r g a n i z m a . Prirodnih m i n e r a l n i h materija je v e o m a m n o g o u
a l k o h o l . Ljuta j e l a i p r o i z v o d i sa ljutim u k u s o m n e g a t i v n o utiču
n a v e d e n i m s o k o v i m a . O s i m t o g a , u lako prihvatljivom o b l i k u ,
na lečenje j e t r e . Drevni lekari su uočili da osećaj ukusa
a takode u povrću i voću.
s t i m u l i š e r a z n o r a z n u energiju u o r g a n i z m u i da se p o s r e d s t v o m
tog č u l a stimulišu funkcije organa. T a k o , kiseo u k u s s t i m u l i š e Dijeta b e z soli smanjuje stvaranje i izlučivanje f e r m e n a t a u
funkciju j e t r e i ž u č n o g m e h u r a . Indirektno jetru s t i m u l i š e i ž e l u d a č n o - c r e v n i trakt iz j e t r e i ž u č n i h kanala i, s a m i m tim,
m a l o zasoljena hrana. Ne prija joj opor i ljut u k u s , j e r p o r e d smiruje obolele organe.
j e t r e oštećuje s l u z o k o ž u ž e l u c a i d v a n a e s t o p a l a č n o g c r e v a . Pri sastavljanju dijete z a oboljenja j e t r e v e o m a j e v a ž n o
P r e m a t o m e , oni koji ž e l e da poboljšaju funkciju j e t r e treba z n a t i stanje creva. T r e b a otkloniti z a t v o r e . U s u p r o t n o m , z a t v o r
č e š ć e da uključuju u s v o j d n e v n i o b r o k p r o d u k t e sa p r i r o d n o p o j a č a v a p r o c e s truljenja u c r e v i m a i asimilaciju toksičnih
k i s e l i m i s l a n i m u k u s o m , a da izbegavaju oporu i ljutu h r a n u . materija u krvi, koje p r e k o vratne v e n e dospevaju u j e t r u ,
A k o ste p r e v i š e stimulisali j e t r u n a v e d e n i m u k u s i m a , o n a t o p o g o r š a v a j u ć i njeno stanje. U tom slučaju lečenje se
signalizira p o j a v o m kiselog ukusa na jeziku. U tom slučaju p r o d u ž a v a . Za d o b r u p r o b a v u i n e s m e t a n r a d j e t r e , žuči i c r e v a
s m a n j i t e h r a n u sa kiselim i s l a n i m u k u s o m , a p o v e ć a j t e najbolji su s v e ž e p o v r ć e i v o ć e . Sekreciju žuči p o s e b n o
p r o d u k t e sa o p o r i m i ljutim u k u s o m . T r e b a postići h a r m o n i j u u iritiraju: c v e k l a , m r k v a , tikvice, paradajz (rajčica), karfiol,
tim o d n o s i m a - n e s t a n a k bilo kakvih osećaja u k u s a u p a u z a m a
g r o ž đ e , l u b e n i c a , b a š t e n s k a j a g o d a , j a b u k e , s u v a šljiva.
između jela.
U k l j u č i v a n j e z r n a proklijale p š e n i c e u b r z a v a lečenje j e t r e .
S m e s a se p r i p r e m a na sledeći način: 100 g r a m a pi oki i jal ih zrna
Z a b o l e s n i k e s a o š t e ć e n o m j e t r o m važni s u v i t a m i n i
p š e n i c e samleti na mašini za m l e v e n j e m e s a i toj masi dodati
A , C , B , K . N o r m a l i z a c i j u rada jetre p o s e b n o p o d s t i č u v i t a m i n i
s a m l e v e n u c v e k l u - 100 g r a m a , m r k v e - 100, sušenih k a j s i j a -
i z g r u p e B . T a k o , v i t a m i n B - 6 p o j a č a v a a n t i t o k s i č n u funkciju
1 0 0 , m a h o v n i c e - 50 (ili sok od j e d n o g l i m u n a ) , m a l o m e d a s
j e t r e ( o v o g v i t a m i n a najviše ima u proklijaloj pšenici i p i v s k o m
tim da se dobije n a k i s e o , prijatan ukus. O v u s m e s u
k v a s c u ) , v i t a m i n PP učestvuje u e n e r g e t s k o j r a z m e n i ćelija
upotrebljavati u m e s t o k a š a ili s v a k o g d r u g o g dana. Uzimati
j e t r e i s p r e č a v a njihovo uništavanje ( i m a ga u proklijaloj
j e d n o g dana kašu, drugog smesu. Odnos komponenti u smesi
p š e n i c i , k v a s c u , p a r a d a j z u , ž u m a n c e t u ) . Folijeva k i s e l i n a i vita­
m o ž e biti različit, ali 100 g r a m a proklijale p š e n i c e je o b a v e z n o .
m i n B - 1 2 učestvuju u razmeni b e l a n č e v i n a , fermenata i
o k s i d a c i o n i m r e a k c i j a m a , p o t p o m a ž u sintezu b e l a n č e v i n a i M a s l a c i biljno ulje dodavati s a m o u g o t o v a j e l a , a ne u
razmatraju se k a o faktori rasta. D o k a z a n o je da v i t a m i n B - 1 2 procesu kulinarske obrade.

104 105
Najracionalnije j e uzimati o b r o k e 4-5 puta d n e v n o (takva z a d r ž a v a u tim udubljenjima. Postupak p o n o v i t e j o š 2-3 puta u
i s h r a n a p r e p o r u č u j e s e k o d oboljenja j e t r e ) . R e d e u z i m a n j e toku d a n a sa trajanjem od 2 do 5 minuta. Izbegavajte suvu
h r a n e p r o u z r o k u j e n a g o m i l a v a n j e masti, zastoj ž u č i , razvoj k l i m u , o d n o s n o s a u n e sa s u v o m p a r o m j e r lo šteti jetri. S h o d n o
diskinezije ž u č n i h k a n a l a i njihove upale. A j u v e r đ i n o j tradiciji, vrelina i suv v a z d u h p o g o d u j u
P r e m a t o m e , v a š e j e l o treba da čine - s v e ž e iscedeni preiritiranju d o š e Pitta, koja je o d g o v o r n a za funkciju j e t r e .
s o k o v i , s a l a t e , k a š e i s m e s e . Postarajte se da s v e to primenjujete O d v e ž b i , koje p o t p o m a ž u i stimulišu rad j e t r e , p o s e b n o s u
u r a z n o v r s n i m o b l i c i m a : p o v r ć e malo dinstati, p o r e d k a š a j e s t i k o r i s n e B h a s t r i k a p r a n a j a m a (vidi poglavlje „ D e b e l o c r e v o " ) i
o r a h e , k r o m p i r , m l a d kravlji sir. k o m p l e k s j o g a vežbi S v a m e S i v a n a n d e . T e v e ž b e i disanje s u
I j o š j e d n o m savet zlata v r e d a n : A k o v a m j e j e t r a o b o l e l a i z v r s n a unutrašnja m a s a ž a za sve o r g a n e trbušne duplje i ,
n e o p h o d n o je da s v a k o g d a n a uzimate do 2 litra s v e ž e i s c e d e n i h naravno, jetre.
s o k o v a . O n i poboljšavaju krvotok u jetri i f u n k c i o n a l n o stanje Jetra j e p o k r e t n o tkivo m e k e konzistencije. B u d u ć i d a j e
ćelija j e t r e ; podstiču stvaranje g l i k o g e n a , p o v e ć a v a j u transport fiksirana za dijafragmu, o n a prati njeno kretanje pri udisaju i
g l i k o z e p r e m a t k i v i m a , normalizuju r a z m e n u g l i k o z e , izdisaju. R i t m i č n o skupljanje i opušlanje o m o g u ć a v a da se jetra
b e l a n č e v i n a , m a s n o ć a , elektolita. Pod njihovim uticajem bolje s n a b d e v a krvlju (a p r e k o nje hranljivim m a t e r i j a m a i
menjaju se t i z i č k o - h e m i j s k a svojstva ž u č i ; smanjuje se njena k i s e o n i k o m ) , pa s a m i m tim i da p o d s t i č e o d l a z a k ž u č i .
lepljivost, k o n c e n t r a c i j a holesterina a p o v e ć a v a sadržaj ž u č n i h N a v e d e n e a s a n e (slika 15) p o m o ć i će v a m da c e l i s h o d n i j e
kiselina. u t i č e t e na j e t r u k a o d o p u n s k o opterećenje. A s a n e birati
Pri s m a n j e n o j sekreciji ž e l u c a s v e ž e iscedeni sok u z i m a se i n d i v i d u a l n o , p r e m a ličnim m o g u ć n o s t i m a .
15-20 m i n u t a pre jela.
Pri p o v i š e n o j s e k r e t o r n o j funkciji ž e l u c a - na 1-1 i po č a s
pre jela. 1. Nasika sprašta džanu paršvasana
Pri n o r m a l n o j kiselosti ž e l u c a - 3 0 - 4 5 m i n u t a p r e j e l a .
M o g u se koristiti sredstva za izbacivanje ž u č i : smilje, Š i r o k o raširite n o g e i r u k e . O s l o n i t e se njima na p o d ,
kukuruzna s t i g m a , izdrobljena nana ( m e t v i c a ) , g o s p i n o z e l j e , o k r e n i t e telo licem n a d o l e .
p i ž m a , k o r e n m a s l a č k a , šipurak. Z a t i m p o d i g n i t e trup s t o j e m o g u ć e više. Savijajući r u k u ,
Recept z a ekstrakt o d smilja, k u k u r u z n e s t i g m e , g o s p i n o g p r e m e s t i t e c e n t a r teže na j e d n u stranu. Savijte nogu u k o l e n u i
zelja: na I s u p e n u kašiku suvih trava - 1 čaša v o d e . To d o d i r n i t e g l a v u ili n o s , naklanjajući g l a v u ka k o l e n u . P o n o v i t e
p r o k u v a t i i upotrebljavati po 100 g r a m a 2-3 puta d n e v n o p r e v e ž b u n a d r u g u stranu.
jela. V e ž b a j e d o b r o opterećenje z a m i š i ć e s t o m a k a , leda,
g r u d n o g k o š a i vrata, a takode leci oboljenja j e t r e , slezine i
s l i č n a oboljenja.
6.8. O s t a l a s r e d s t v a z a j a č a n j e f u n k c i j e j e t r e

Za stimulaciju funkcije j e t r e poželjno je tuširati celo telo 2. Ardha matsendrasana


h l a d n o m v o d o m (najbolje l e d e n o m ) ujutro pri svitanju.
K o n t r a i n d i k a c i j e prilikom p r i m e n e ove terapije javljaju se kod S e d i t e , ispruživši n o g e napred. Savijte desnu nogu i
b o l e s n i k a sa o b o l e l i m s r c e m . Posle o v e terapije protrljajte s m e s t i t e petu i z m e đ u anusa i m o š n i c e , a levu nogu p r e b a c i t e
udubljenja ispod p a z u h a j e r s e pri oštećenju j e t r e energija p r e k o d e s n e butine i postavite na pod. Stavite d e s n u ruku na

107
106
k o l e n o d e s n e n o g e , a levu ruku zabacite za leda. Uhvatite se za 6. Pruštha valita vrikšasana
butinu d e s n e n o g e . P o n o v i t e vežbu na drugu stranu.
V e ž b a otklanja nedostatke u razvoju g r u d n o g k o š a , S t a n i t e u s p r a v n o , široko rastavivši n o g e . Ne savijajući
s t o m a k a , leda, vrata, r u k u , nogu itd, s p r e č a v a oboljenja j e t r e i n o g e , n a g n i t e se u n a z a d i probajte da d o d i r n e t e r u k o m p e t e .
s l e z i n e , z g u š n j a v a s e m e , p r e k i d a n o ć n e polucije i u p o t p u n o s t i D r u g u ruku z a b a c i t e u n a z a d . P o n o v i t e v e ž b u n a drugu stranu.
leci kilu i apendicitis. V e ž b a ima iste efekte k a o i p r e t h o d n a , s a m o što leci oboljenja
jetre i slezine.

3. Garbhasana (embrion)
7. Bhu prašta džanu pruštha vahtasana
Sedite u p a d m a s a n u . Silom proturite ruke i z m e đ u b u t i n a i
K l e k n i t e na k o l e n a , spojivši ih j e d n o uz d r u g o . Spoljašnji
č l a n a k a (gležanja) na nozi. Savijte ruke u l a k t o v i m a i p o d u p r i t e
(gornji) d e o stopala treba da leži na p o d u . S t o p a l a treba
obraze pesnicama.
ispružiti. P o d i g n i t e o b e r u k e i z a b a c i t e ili u n a z a d , p o k u š a v a j u ć i
Sve prednosti opisanih vežbi postižu se v e ž b a n j e m o v e
d a d o d i r n e t e pod.
a s a n e . Pored toga, Ieče se oboljenja jetre i slezine.
V e ž b a ima iste efekte k a o i p r e t h o d n a , a t a k o d e leci
oboljenja j e t r e , slezine i kilu ( h e m a t o m ) .

4. Do/usana
(V. Bhu sprašta eka pada sarvangasana
L e ž i t e na s t o m a k , ispruživši ruke i n o g e na pravoj liniji.
P o d i g n i t e uvis r u k e i n o g e i ljuljajte s e n a p r e d - n a z a d . L e ž i t e na leđa, a z a t i m sastavite i ispružite n o g e . P o d i g n i t e
V e ž b a p o m a ž e d a s e smanje m a s n e n a s l a g e n a s t o m a k u , d a c e l o telo v e r t i k a l n o u o d n o s u na p o d , pridržavajući leđa r u k a m a
se p o v e ć a apetit, lece oboljenja j e t r e i s l e z i n e , o d s t r a n e
n e d o s t a c i u razvoju m i š i ć a g r u d n o g koša i r a m e n o g pojasa.

5. Ardha šalabhasana

Ležite na s t o m a k , ispruživši ruke d u ž tela i položite zadnju


stranu šaka na p o d . M a l o podignite g l a v u , u s t r e m i v š i p o g l e d
n a p r e d . P o d i g n i t e j e d n u nogu uvis, ne savijajući je u k o l e n u .
P o n o v i t e v e ž b u , p o d i ž u ć i drugu nogu. P r i l i k o m v e ž b a n j a
ispružite stopala.
V e ž b a odstranjuje b o l o v e u leđima, leci oboljenja j e t r e i
slezine. N e k e ž e n e pate o d j a k i h bolova ispod s t o m a k a , o d
kojih se m o g u osloboditi ako praktikuju ovu a s a n u . Slika 15 Asane koje lece oboljenja jetre

108 109
i oslanjajući se na vrat i potiljak. Z a t i m d l a n o v e stavite na p o d , 7. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE
stim da, j e d n a n o g a ostane na m e s t u , a drugu nagnite p r e m a ČIŠĆENJA - ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I
z e m l j i , p r e m a g l a v i , d o k ona n e d o d i r n e pod. Z a t i m z a m e n i t e JETRE
položaj n o g u . P o n o v i t e v e ž b u 4-5 puta.
V e ž b a odstranjuje oboljenja j e t r e , s l e z i n e , leci kilu,
a p e n d i c i t i s , p o v e ć a v a apetit, otklanja n o ć n e polucije i
p r o d u ž a v a život.

9. Majurasana
Iz p r e t h o d n o g teksla nije teško zaključiti da č o v e k m o ž e
K l e k n i t e na k o l e n a sa r u k a m a na p o d u , pri č e m u su „ p e t e " sebi p o m o ć i b e z m n o g o truda i skupih lekova. Dovoljno je da
d l a n o v a , tj, gležnjevi ruku u pravoj liniji sa r a s t a v l j e n i m pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu da:
k o l e n i m a . Prsti su okrenuti unazad.
1. Unutrašnja nečistoća, koja se stvara od n e p r a v i l n e
M a l i prsti i b o č n e strane š a k e (delovi od malih prstiju ka ishrane (ništa m a n j a od nečistoće u m a koja se taloži u s v a k o j
g l e ž n j e v i m a ruku) treba da se m e đ u s o b n o dodiruju, da bi š a k e ćeliji tela), p r v o se taloži u d e b e l o m crevu. Ovaj o r g a n , koji nas
bile u m e đ u s o b n o m kontaktu. N a g n i t e gornji d e o trupa, s n a b d e v a d o p u n s k i m hranljivim m a t e r i j a m a , čineći našu
gledajući d a l e k o ispred s e b e . Približite l a k t o v e j e d a n u z d r u g i , ishranu k v a l i t e t n o m (u njemu se pod uticajem m i k r o l l o r e ,
k o l i k o j e m o g u ć e . D a b i p o z a bila s a v r š e n a oni s e moraju b i o p l a z m e i naročito z b o g konstrukcije d e b e l o g creva stvaraju
dodirivati š t o j e u p o č e t k u n e m o g u ć e . P o d e s i t e p r e d e o p u p k a hranljive materije i e l e m e n t i , koji se h r a n o m ne m o g u uneti za
n a s u p r o t l a k t o v i m a . P o l a k o se nagnite n a p r e d , s tim, da se deset g o d i n a ! ) , pretvara se u najveću, uslovno rečeno, deponiju
o d v o j i t e s t o p a l i m a n o g u i da ispružite telo u r a v a n . O v a v e ž b a o r g a n i z m a - r a s a d oboljenja i otrova (pročitajte p o n o v o d e o
j e o d l i č n a z a p r o b a v n e o r g a n e : ž e l u d a c , j e t r u i slezinu. t e k s t a „ S i s t e m čišćenja i d e b e l o c r e v o " ) . Zahvaljujući t o m e što
K o m p r e s i j a t r b u š n e aorte izaziva priticanje krvi u ž e l u d a c , se u n j e m u p r v e n s t v e n o asimiluje v o d a u k r v , sve n e č i s t o ć e ,
j e t r u i slezinu. Jogisti p o s e b n o ističu dejstvo o v e v e ž b e na otrovi i drugi otpaci k a o lavina dospevaju u naš o r g a n i z a m .
s l e z i n u . A k o n a k o n 4 ili 5 č a s o v a posle o b i l n o g u z i m a n j a h r a n e Nije b i t n o koliko je naš o r g a n i z a m i s i s t e m za neutralisanje
p r o b a v a j o š nije z a v r š e n a , „ M a j u r a s a n a " reguliše taj p r o b l e m
(štetnih uticaja, S M ) p r i r o d n o snažan. V a ž n o je znati da
z a n e k o l i k o trenutaka. O n a j e korisna u borbi s a s l a b i m
v e n o z n a krv donjeg dela d e b e l o g creva ne prolazi kroz j e t r u ,
v a r e n j e m u ž e l u c u . A k o je u pitanju zastoj krvi u slezini i j e t r i ,
v e ć dolazi n e o č i š ć e n a p r a v o u S R C E . A k o j e d e b e l o c r e v o
o v a v e ž b a ih d e b l o k i r a za tren o k a . A s a n a s p r e č a v a t r o m o s t i
p r a z n i ž u č n i m e h u r . O n a s e , t a k o d e , bori i sa g u t a n j e m n e č i s t o ( z a t v o r i , n a s i l n a , n e d o v o l j n a stolica itd.), krv iz njega,
vazduha. z a s i ć e n a t o k s i n i m a , p o d r i v a o s n o v u Čitavog n a š e g ž i v o t a ,
p r o u z r o k u j u ć i s v i m a p o z n a t a i uveliko rasprostranjena s r č a n a
oboljenja ( s r č a n e m a n e , nedostaci itd.). S a v r e m e n o lečenje
o v i h bolesti j e b e s p e r s p e k t i v n o , j e r s e s r c e (slično d r u g i m
o r g a n i m a ) rehabilituje d o t o k o m čiste, z d r a v e krvi, a o n a je
k o n s t a n t n o nečista.
U z a k l j u č k u , ni najsavremenije m e t o d e lečenja, s k u p i
u v o z n i lekovi i o p r e m a neće v a m p o m o ć i a k o patite od

110 111
n e z n a n j a . A o n o što treba da u č i n i m o za s e b e j e s t e da
s o p s t v e n o g n e z n a n j a i n e p i s m e n o s t i . Z a t o autor k o n c e n t r i š e
p r e p o z n a m o rane s i m p t o m e oboljenja i da dejstvujemo b r z o .
v a š u pažnju na prvu i najglavniju terapiju - čišćenje i r e h a ­
N e o p h o d n o j e radikalno očistiti j e t r u , uspostaviti njene
bilitacija d e b e l o g creva - K O R E N A I S H R A N E O R G A ­
funkcije da bi m a s a hroničnih i teških bolesti nestala s a m a .
NIZMA.
Z a t o je s l e d e ć a terapija p o s l e čišćenja d e b e l o g c r e v a -
Posle temeljitog čišćenja m o r a t e m i k r o k l i s t i r i m a sa
čišćenje J E T R E . K a d a se o n a očisti i rehabilituje o b n o v l j e n j e
u k u v a n i m u r i n o m , u z m a k s i m a l n o strpljenje, stalno o d r ž a v a t i
C E O O R G A N I Z A M . Nestaju faktori rizika koji truju naš
čistoću u n j e m u , a p o n e k a d sprovesti i profilaktičke k u r e 2-3
o r g a n i z a m i čine da s m o često na ivici i z m e đ u bolesti i zdravlja,
p u t a godišnje.
života i smrti.
2 . Pri s a v r e m e n o j n e p r i r o d n o j , rafiniranoj ishrani n a š a j e t r a
Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu
s e n e v e r o v a t n o b r z o z a p u š a v a . D o d a j t e t o m e konstantni d o t o k
utvrditi stanje o r g a n i z m a , ali je lečenje prepušteno v a m a .
n e č i s t o ć a i t o k s i n a iz d e b e l o g creva. Ali r e z e r v e j e t r e su
V r h u n a c l e k a r s k e umetnosti i ljudske umetnosti j e s t e -
k o l o s a l n e . D o k a z a n o j e , d a j e u tridesetim-četrdesetim g o d i ­
rehabilitacija o r g a n i z m a N J E G O V I M V L A S T I T I M S I L A M A .
n a m a ž i v o t a veći d e o j e t r e n i h ćelija ( 5 0 - 6 0 %) v e ć z a p u š e n i
U o s n o v i o v e m e t o d o l o g i j e s a d r ž a n o je v i š e v e k o v n o i s k u s t v o ,
isključen iz ž i v o t n e delatnosti. C o v e k spolja izgleda z d r a v , ali
koje s e s a d a p o t v r đ u j e s u v r e m e n i m s a z n a n j i m a , o d u h o t v o -
s k r i v e n a patologija v e ć u z i m a svoj danak - b r z o se z a m a r a m o ,
r e n i m s t v a r a l a č k i m p r i s t u p o m autora.
lako o b o l j e v a m o , pojavljuju s e h r o n i č n e bolesti, b r z o s e g a s e
Da biste se p o n o v o rodili i bili čili ostaje s a m o da p r i m e n i t e
ž i v o t n e aktivnosti. Lečenje i u o v o m slučaju različitih s i m ­
o v u terapiju.
p t o m a (oboljenja k r v o t o k a , disajnog, p r o b a v n o g i n e r v n o g
s i s t e m a , k o ž e , h o r m o n a l n i h p o r e m e ć a j a , o n k o l o š k i h oboljenja
itd.), koji p o t i č u od j e d n o g istog izvora z a r a z e — n e č i s t e k r v i i
n j e n o g zastoja u v e n o z n o m s i s t e m u ( s k r i v e n a ili j a v n a p o r t a m a
hipertonija) m e d i k a m e n t o z n o j e b e s p e r s p e k t i v n o . K o l i k o s u
v a s puta nakljukali l e k o v i m a , pa e k s t r a s e a n s a m a , e n e r g i j o m i
šta ste dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju na
p o t r e b a n način (ni p r o b a v n o g o r g a n a , ni k r v o t o k a , ni r a z m e n e
m a t e r i j a ) , k r v je nečista i uz to v e o m a slabo cirkuliše. A k o d o d e
d o zastoja krvi, t o j e siguran s i m p t o m d a j e energija z a s t a l a
m n o g o ranije. K a o z a k l j u č a k , ispostavlja se da su ćelije
o r g a n i z m a n a h l a d n o m lemu (lemljenju) ( n e m a r e g u l a r n o g
d o t o k a hranljivih materija); u p o l u z a p u š e n o m stanju (slab
d o t o k k i s e o n i k a i isticanje ugljenične kiseline) „ d o u š i j u " u
s o p s t v e n o j nečistoći (šljake i otrovi, o d u m r l i ćelijski organi
skupljaju se u n u t a r ćelija z b o g slabosti k r v o t o k a i n j e g o v e
zaprljanosti).
I na kraju, o d s u s t v o h u m o r a l n e i d r u g e regulacije ž i v o t n i h
aktivnosti ćelija od strane o r g a n i z m a ( m u t a c i j e unutar njega
z b o g s o p s t v e n e zaprljanosti) v o d e nas n a j g o r i m p u t e m razvoja
bolesti - u R A K . K o d o v e bolesti, t a k o d e , p a t i m o od ličnog
113
112
8. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA b u b r e ž n o m ž l e z d o m . Rastojanje između gornjih polova d e s n o g
i l e v o g b u b r e g a je m a n j e , n e g o i z m e đ u donjih p o l o v a , z b o g
č e g a u z d u ž n e ose b u b r e g a obrazuju ugao, koji je otvoren prema
dole.
Nije velika krasta Desni b u b r e g j e s m e š t e n o b i č n o z a 2-3 c e n t i m e t r a niže o d
da se ne može sesti. l e v o g . O t u d a se k a m e n j e češće s u s r e ć e u d e s n o m b u b r e g u . K o d
žena su bubrezi smešteni niže, nego kod muškaraca.
Narodna poslovica Za 24 časa kroz b u b r e g e se isfiltrira približno 150 litara
krvi! Filtriranje krvi i asimilacija vrše se o b r n u t o k r o z sloj
epitela. P r e m a t o m e , kvalitet funkcije b u b r e g a , u m n o g o m e ,
z a v i s i od funkcionalnih karakteristika epitela.*
P o s l e Čišćenja d e b e l o g c r e v a i j e t r e s t i č e m o v e ć u o t p o r n o s t Od 100 litara tečnosti koja je prošla kroz m l a z e v e tečnosti
p r e m a infekcijama, p o v e ć a v a m o protok krvi k r o z t e o r g a n e b e z u m o k r a ć u se pretvara s a m o j e d a n litar, a od 2 7 0 g r a m a
ugrušaka i n e č i s t o ć e , m a n j e se z a m a r a m o , z r a č i m o p i o filtriranog natrij u m a u krv se vraća 2 6 3 g r a m a .
o p t i m i z m o m i v o l j o m za ž i v o t o m . Pri t o m , i z b e g a v a m o s l o ž e n e Bubrezi o r g a n h o m e o s t a z e . M o k r a ć a je s u m a r n i
i rizične o p e r a c i j e k o j e , ma k o l i k o da su e f i k a s n e , predstavljaju proizvod mnogih procesa, usmerenih na obezbeđenje
m n o g o v e ć u t r a u m u o d o b i č n o g klistira.
stabilnosti unutrašnje sredine. O t u d a su funkcije b u b r e g a
N e k i ljudi pate od k a m e n a u b u b r e g u , p r e k o m e r n e sledeće:
toksičnosti limfe, m e d u t k i v n e tečnosti, k r v i , poliartritisa i t o m e
1. Izlučujuća - izlučivanje stranih materija i neisparljivih
s l i č n o . K a k o s e n a najbolji n a č i n boriti protiv ovih b o l e s t i - v i š e
u narednom poglavlju p r o d u k a t a r a z m e n e , o d n o s n o azotnih p r o d u k a t a .
2 . R e g u l i š e s e p o s t o j a n o s t koncentracije natrijuma.
3. R e g u l i š e se z a p r e m i n a vanćelijske v o d e u telu.
4. R e g u l i š e se stabilnost koncentracije j o n a u krvi.
8.1. Č i š ć e n j e b u b r e g a
5. R e g u l i š e se k i s e l o - a l k a l n a r a v n o t e ž a o r g a n i z m a .
K a n a l za ispuštanje m o k r a ć e ima dužinu kod m u š k a r a c a
B u b r e z i su po važnosti, ali i učestanosti oboljenja blizu
2 2 - 2 5 c e n t i m e t a r a , a k o d ž e n a 2,4-4 centimetra. Najšire m e s t o
b o l e s t i srca i krvnih s u d o v a . Z a t o se o v o m o r g a n u m o r a
u m o k r a ć n o m kanalu iznosi 1,25 centimetara.
posvetiti p o s e b n a pažnja i bolje upoznati njegova funkcija.
M o k r a ć n i kanali s u dužine 2 8 - 3 4 centimetra. M o k r a ć a teče
B u b r e z i - organ u paru č o v e k o v o g s i s t e m a za izlučivanje,
k r o z m o k r a ć n i kanal zahvaljujući a k t i v n i m peristaltičkim
formiran je p r e m a tipu ž l e z d e . U o s n o v i , funkcija b u b r e g a
k o n t r a k c i j a m a , koje je i guraju. Prečnik m o k r a ć n o g k a n a l a
sastoji se u čišćenju o r g a n i z m a od azotastih p r o d u k a t a . K o d
m o ž e se z n a t n o p o v e ć a v a t i , zahvaljujući velikoj elastičnosti i
o d r a s l i h o s o b a b u b r e z i imaju oblik b o b a ( g r a h a ) . T e ž i n a
k o d t e š k o ć a u oticanju m o k r a ć e m o ž e da se raširi do 8
b u b r e g a s e k r e ć e o d 120 d o 200 g r a m a . Boja j e j a r k o b r a o n .
centimetara u prečniku!
D u ž i n a b u b r e g a o d r a s l o g č o v e k a j e 10-12 c e n t i m e t r a , širina 5-6
c e n t i m e t a r a , a debljina 3-4 centimetra. Ispupčeni kraj b u b r e g a P o s l e ovih opštih saznanja o b u b r e z i m a m o ž e m o govoriti o
o k r e n u t j e p r e m a spolja i đ e l i m i č n o unazad. Ugnuti kraj j e bolesti b u b r e ž n o g k a m e n c a . H i p o k r a t , G a l e n , persijski i
n a s u p r o t istog kraja s u p r o t n o g bubrega. S v a k i b u b r e g ima d v a
p o l a : gornji i donji. Gornji je više zaobljen, z a k l o n j e n n a d - * Skrećemo pažnju da funkcionisanje epitela, umnogome, zavisi od
prisustva vitamina A u organizmu.
114
115
arapski lekari nastajanje k a m e n a u m o k r a ć i d o v e l i su u v e z u sa o k s a l u r i j e k o d z d r a v o g č o v e k a usled s u v i š n o g stvaranja
geografskim karakteristikama okolnog zemljišta, klimatskim o k s a l a t a u c r e v i m a , upijanje i njihovo izlučivanje sa
u s l o v i m a , v o d o m z a piće. mokraćom.
S a v r e m e n i p o d a c i su sledeći: narušavanje ili p r o m e n a Veliki značaj u r e c i d i v i m a stvaranja k a m e n c a ima j e t r a .
o d n o s a i z m e đ u m o k r a ć n e kiseline i d r u g i h soli i k o l o i d a J e d n a od funkcija j e t r e i j e s t e stvaranje m o k r a ć e . To se vrši
m o k r a ć e ; a l k a l n o - k i s e l i k a l c i j u m s p o s o b a n j e d a s e kristališe. s a m o o v d e , a m o k r a ć a , k a o konačni produkt r a z m e n e
N o r m a l n a m o k r a ć a i m o k r a ć a obolelih od k a m e n c a u m o k r a ć i belanČevina, izlučuje se b u b r e z i m a .
s a d r ž i različite m u k o p r o t e i d e s a n e g a t i v n i m n a b o j e m . K o d M o k r a ć a je zasićeni vodeni rastvor n e o r g a n s k i h i
oboljenja o d b u b r e ž n o g k a m e n c a u o č a v a s e č v r s t o j e d i n j e n j e o r g a n s k i h soli (kristaloida), koje se zadržavaju u r a s t v o r e n o m ,
k a l c i j u m a sa a n i o n - m u k o - p o l i s a h a r i đ i m a , koje se pretvara u o d m e r e n o m stanju zahvaljujući t e m p e r a t u r n i m u s l o v i m a ,
nerastvorljivi k o m p l e k s . N o r m a l n a m o k r a ć a sadrži oko 9 0 k i s e l i n s k i m o d n o s o m soli i prisustvu zaštitnih koloida. O n i
m i l i g r a m a o p š t e g b i o k o l o i d a , kod obolelih u p r o š e k u 5 0 0
o d r ž a v a j u soli u r a s t v o r e n o m stanju i sprečavaju njihovo
m i l i g r a m a . Pri n e d o s t a t k u vitamina A m o ž e se stvarati ka­
taloženje. K o l i k o su koloidi važni za rastvaranje s o l i , vidi se na
menac. Eksperimentalno je dokazano da vitamin A (B-karotin)
p r i m e r u m o k r a ć n e k i s e l i n e , k o j a se u v o d i rastvara u o d n o s u
s p r e č a v a stvaranje k a m e n c a i p o t p o m a ž e rastvaranje već
1:39.480. Zaštitni koloidi su v e o m a n e ž n e čestice o r g a n s k i h
formiranog kamenca.
m a t e r i j a , o đ m e r e n e u m o k r a ć i , i sastoje se iz materija koje b o j e
N a č i n ishrane j e , t a k o d e , z n a č a j a n u nastajanju bolesti m o k r a ć u . U d n e v n o j m o k r a ć i ih ima 1 g r a m . Odlučujući za
b u b r e ž n o g k a m e n c a , naročito u dečjem uzrastu. P r e u r a n j e n o i z a š t i t n o d e j s t v o je njihov specifični izgled. J e d a n d e o njih
isključivo hranjenje odojčadi k a š a m a i j e l i m a od t e s t e n i n a nalazi se u k r v i , drugi se stvara u b u b r e z i m a p o d uticajem
p r o u z r o k u j u veliku s m r t n o s t i oboljenja, i z m e n đ u ostalih, ž i v o t n e aktivnosti b u b r e ž n i h ćelija. O t u d a se proces stvaranja
v e o m a su frekventna oboljenja od b u b r e ž n o g k a m e n c a . k a m e n c a u b u b r e z i m a m o ž e posmatrati đ e l i m i č n o kao rezultat
O t k l a n j a n j e loših n a v i k a u ishrani o m o g u ć i l o je da se n a g l o n e d o v o l j n o g , u k o l i č i n s k o m ili k v a l i t e t n o m smislu stvaranja
s m a n j e n a v e d e n a oboljenja. Nije s p o r n o da su kaše i testenine zaštitnih koloida bubrežnim elementima, kao svojevrsno
b o g a t e k a l c i j u m o m . A h , kada se taj kalcijum termički o b r a d i , oboljenje b u b r e ž n e ćelije. V e o m a važan faktor u nastajanju
naš o r g a n i z a m ga ne p r i h v a t a i on služi k a o izvor za s t v a r a n j e d i s k o l o i d o u r i j e - p r o m e n e f u n k c i o n a l n o g dejstva b u b r e g a -
b u b r e ž n o g k a m e n c a . T o j e glavni uzrok z b o g kojeg s e posle j e s t e p o r e m e ć a j regulacije n j e g o v o g n e r v n o g sistema. U vezi sa
izbacivanja k a m e n c a on p o n o v o javlja. C o v e k ne želi da z n a t i m k i n e s k i lekari n a v o d e da se ci* z b o g straha spušta n a d o l e i
uzrok i menja ga, tj. menja svoju nepravilnu ishranu. o n e m o g u ć a v a sve faze n o r m a l n o g života: rad, k o m u n i k a c i j e ,
Infekcija, koja o v i m ili onim p u t e m d o s p e v a u b u b r e g e , e m o c i j e , san itd. Pored t o g a , oštećuje b u b r e g e , tj. strah j e uzrok
m o ž e izazvati oboljenje o d b u b r e ž n o g k a m e n c a . S t a f i l o k o k e š t o centralni n e r v n i sistem štetno utiče na b u b r e g e . A k o se ta
n e p o s r e d n o u s a m o m b u b r e g u utiču na reakciju m o k r a ć e , e m o c i j a z a d r ž a v a ili se Često ponavlja n a r u š a v a se stvaranje
menjajući kiselu reakciju u alkalnu (usled b a k t e r i o l o š k o g k o l o i d a , a počinje stvaranje k a m e n c a . O n i s u , t a k o d e , uočili da
pretvaranja mokraće u mokraćno-kiseli amonijak). Rezultat slatkiši (škrob treba da se pretvori u šećer, pre n e g o što ga
toga je talog u m o k r a ć i . o r g a n i z a m p r i h v a t i ) r e m e t e n o r m a l n u funkciju b u b r e g a . P r e m a
A j u v e r d i i C ž u d - š i u , s v e hranjljive materije posle varenja imaju
O d r e đ e n z n a č a j u formiranju k a m e n c a imaju i c r e v n e
specifičan u k u s . T a k o , m e s o , riba, m l e č n i p r o d u k t i , k r u p e ,
bakterije. T a k o , u c r e v i m a č o v e k a obitava bakterija koja
p r o i z v o d i alkalno-kiseli kreč. R a z m n o ž a v a n j e tih bakterija
(koje se javljaju u s l e d nepravilne i s h r a n e ) izaziva pojavu * „ C i " - ekvivalent jogističkoj „prani" univerzalnom obliku energije.

116 \ 117
2 - 4 puta. Vlastita m o k r a ć a sadrži m o k r a ć e v i n u u o r g a n s k o m
h l e b , slana hrana p o s l e varenja pretvaraju se u h i m u s s l a t k o g
ukusa. Setite se s a v r e m e n i h istraživanja Kjutera i Vejla, koji o b l i k u , z a t o j e o n a i z v a n r e d n o diuretičko s r e d s t v o , koje n e m a
potvrđuju ovo d r e v n o posmatranje. š t e t n a s p o r e d n a dejstva. U s u v r e m e n o j medicini je d o k a z a n o ,
V e l i č i n a k a m e n j a j e u prošeku 2 0 - 5 0 g r a m a . A l i , d e š a v a s e da elekroliti urina ( m o k r a ć e ) imaju veliki značaj pri rastvaranju
da b u d e i n e k o l i k o kilograma. Kamenje se najčešće nalazi u o k s a l a t a i d r u g o g kamenja.
d e s n o m b u b r e g u , j e r d e b e l o crevo s a d e s n e s t r a n e ima t a n a k O t o m e dr Mitkal u knjizi Urinska terapija k a ž e : „ U r i n
z i d , kroz koji toksični egzudati (gnojni izlivi) štetno dejstvuju s a d r ž i b r z o r a s p a d a j u ć e soli. Te soli narušavaju kiselost.
na desni b u b r e g . O s i m t o g a , on je sklon p o m e r a n j u i p o j a v a m a R e z u l t a t toga j e d a s e m n o g e bolesti lece d e j s t v o m n a njihove
zastoja! D v o s t r a n o k a m e n j e se javlja u 1 0 - 1 7 % slučajeva. u z r o k e . Te soli otklanjaju b o l o v e u b u b r e z i m a , c r e v i m a i
m a t e r i c i . U r i n čisti b u b r e g e , m o k r a ć n e k a n a l e i odstranjuje
kamenje iz b u b r e g a . . . "
M o k r a ć a (urin) životinja najverovatnije je efikasnija za
8.1.1. Šta se može koristiti pri oboljenju bubrega? rastvaranje mokraćnog kamenja. Čuveni sređnjovekovni
j e r m e n s k i lekar A m i r d o v l a t A m a s i a c i u knjizi Nepotrebno za
neznalice ( „ N a u č n o n a s l e d s t v o , " t o m 13, M . , „ N a u k a " , 1990)
p i s a o j e : „ M o k r a ć a o d vepra (divlje svinje). A k o j e popijete,
Ja sam kamen u mokraćni kanal uronio, r a s t v o r i ć e t e i r a z d r o b i t i k a m e n , koji se nalazi u m o k r a ć n o m
meni je kamen mokraćni kanal prekrio.
mehuru. Ispitano."
Presuši životvorni izvor, mokraća više
G l u k o z a , k s i l o z a , fruktoza - p o v e ć a v a j u e k s k r e c i j u
ne kaplje u mokraćni kanal.
(izlučivanje) v o d e , j o n a natrijuma i h l o r a .
Diuretična sredstva, koja utiču na k r v o t o k - srčani
O. Hajam
glikozidi (pustikara, g o r o c v e t i dr.), poboljšavaju k r v o t o k
Ne s a m o drevni n e g o i s a v r e m e n i lekari u borbi sa bolešću ( i z m e đ u o s t a l o g i u b u b r e z i m a ) , k o d s r č a n i h m a n a stvaraju
b u b r e ž n o g k a m e n c a preporučuju obilno u z i m a n j e n a p i t a k a i u s l o v e z a s m a n j e n j e otoka.
tople k u p k e . V e ć e količine v o d e , s o k o v a , čajeva i s u p a potrebni T a k v a diuretična s r e d s t v a , k a o čaj s a l i m u n o m , čaj o d
su za ispiranje b u b r e ž n i h kartica i čašica i za i s t o v r e m e n o listova loze ( v i n o g r a d a ) , od lastavica ili lipov p o t p o m a ž u
smanjenje čvrstih materija u m o k r a ć i . p o j a č a n e i č e š ć e k o n t r a k c i j e b u b r e ž n e karlice i m o k r a ć n i h
K o r i s t e se najraznovrsnija diuretična sredstva. K o j a su od k a n a l a , k a o i da guraju u m o k r a ć n i m e h u r soli i k a m e n č i ć e .
njih najefikasnija i najbezopasnija? N a r o d n a m e d i c i n a j e o d a v n o otkrila diuretičko s r e d s t v o
Soli k a l i j u m a - iz njih je nitrat najaktivniji, ali toksičan. koje u p o t p u n o s t i o d g o v a r a o p i s a n i m u s l o v i m a - lubenica. U
S v e ž e iscedeni s o k o v i iz povrća bogati su k a l i j u m o m - s v e z a knjizi Jestive lekovite biljke Kavkaza lubenici je dato p o s e b n o
kalijeva „ s u p a " . O n a predstavlja s m e s u s v e ž e isceđenih mesto:
s o k o v a : od m r k v e - 7 d e l o v a , celera - 4, p e r š u n a - 2 i s p a n a ć a - „ L u b e n i c a (sredina i o d v a r od k o r e ) ispoljava j a k o
3 dela.
đ i u r e t i č n o s r e d s t v o , ali ne razdražuje b u b r e g e i k a n a l e za
M o k r a ć a - slabotoksični i relativno aktivni o s m o t i č k i izbacivanje mokraće. Oluživanje mokraće potpomaže
diuretik; p r i m e n j u j e se u d n e v n o j dozi od 50 do 60 g r a m a (tri rastvaranje soli i s p r e č a v a stvaranje k a m e n c a i p e s k a (za z d r a v e
puta p o 15-20 g r a m a ) , p o v e ć a v a diurezis (lučenje m o k r a ć e ) z a b u b r e g e treba pojesti 2 - 2,5 k i l o g r a m a lubenice d n e v n o ) . '
118 119
Tople kupke potpomažu normalizaciju kapilarnog Neki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz razrez na
k r v o t o k a , opuštanje s p a z m i , što poboljšava rad b u b r e g a i boku ili leđima, ali to je veoma opasno delo, koje čini čovek
s p r e č a v a sklerotizaciju nefrona. Opuštanje i širenje k a n a l a za lišen razuma.
izbacivanje m o k r a ć e p o t p o m a ž e bezbolni prolazak p e s k a i Ibn Sina
sitnijeg k a m e n j a .
N a rastvaranje k a m e n c a direktno utiču materije s a v e ć i m
s a d r ž a j e m eteričnih ulja specifičnog g o r k o - p r o h l a d n o g u k u s a . Za čišćenje i lečenje b u b r e g a najbolje je pridržavati se
T a k v e materije se u izobilju s a d r ž e u pelinu i p i ž m i . D r e v n i p o u k a Ibn S i n a :
lekari su p r e p o r u č i v a l i da se pije sok od p i ž m e za rastvaranje 1) O t k l o n i t e u z r o k e , koji stvaraju k a m e n a c . R a d i t o g a
k a m e n a u bubrezima i mokraćnom mehuru. p r o m e n i t e ishranu i način ž i v o t a s ciljem n o r m a l i z a c i j e
N e u o b i č a j e n o j a k o bubrežni k a m e n a c rastvara s m o l a i z r a z m e n e materija.
j e l e , koja sadrži m n o g o eteričnog ulja g o r k o - p r o h l a d n o g u k u s a . 2) Primenjujte sredstva ( p r e m a t o m e šta v a m o d g o v a r a ili
Sok od crne rotkvice takode rastvara k a m e n a c . šta v a m je pri ruci) za drobljenje (resorpciju) k a m e n c a ,
L i m u n s k a kiselina i d r u g e kiseline p o t p o m a ž u rastvaranje p r e t v a r a j u ć i ga u pesak.
fbsi'atnog i k a r b o n a t n o g k a m e n c a . Birajte bilo k o j e s r e d s t v o : sok od p i ž m e , crne r o t k v i c e , sok
Mirodija sadrži 4 % e t e r i č n o g ulja, smiruje g r č e v e (oštre o d l i m u n a , s m o l u o d j e l e , korenje m a r e n e ili š i p k a , s v e ž e
b o l o v e ) u b u b r e z i m a , rastvara k a m e n a c . Srodnici mirodije - i s c e d e n e s o k o v e iz p o v r ć a , v e p r o v u ili vlastitu m o k r a ć u (urin);
celer i fenhelj imaju ista svojstva. Te biljke je naročito p o t r e b n o 3) Odvajajte razdrobljeni k a m e n a c (pesak) i p o s t e p e n o ga
upotrebljavati z a protilaktiku oboljenja o d bubrežnog izbacite.
k a m e n c a , a uz to o n e pospešuju p r o b a v u h r a n e . G o s p i n o zelje I s t o v r e m e n o sa p o s t u p k o m pod 2) otpočnite p o j a č a n o da
i m a slična svojstva kao i n a v e d e n e biljke. p r i m e n j u j e t e diuretična sredstva: pijte vlastiti urin, čaj sa
D o k a z a n o je da biljni pigmenti ( i m a ih m n o g o n a r o č i t o u l i m u n o m , čaj od listova loze ili rastaviča, ili j e d i t e lubenicu.
s v e ž e i s c e d e n i m s o k o v i m a iz povrća i voća) pod uticajem A k o osetite da je p o č e l o izbacivanje izdrobljenog k a m e n c a
k i s e l k a s t o - o s v e ž a v a j u ć i h p r o m e n a oksidiraju m o k r a ć u , što ili p e s k a primenjujte tople k u p k e radi njihovog boljeg i
rastvara n e k e vrste m o k r a ć n o g k a m e n c a . Biljnih p i g m e n a t a b e z b o l n i j e g izbacivanja.
ima naročito m n o g o u korenju m a r e n e i š i p k a , a t a k o d e u U n a r e d n o m tekstu biće više reči o praktičnim p o s t u p c i m a
p l o d o v i m a šipka i s v e ž e iscedenim s o k o v i m a od š a r g a r e p e i i k o l i k o je m e h a n i z a m a u k l j u č e n o u s v a k o čišćenje.
cvekle.

8.1.2. Metodologija čišćenja bubrega 8.1.3 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće)

Ciljevi, kojima teže lekari pri tečenju od kamenca u R a o d ž i b h a j M a n i b h a j Patel, Čuveni lekar X X v e k a , opisuje
bubregu jesu: prekid stvaranja njihove materije, sprečavanje slučaj sa 3 5 - g o d i š n j i m u m e t n i k o m , koji je 7 g o d i n a i m a o
nastanka kamenca odstranjivanjem uzroka i njena popravka, a k a m e n a c u b u b r e g u . Od operacije je o d u s t a o i izlečio s e ,
zatim sitnjenje i drobljenje kamenca, njegovo odvajanje i stavljajući k o m p r e s u sa u r i n o m i pijući urin ( m o k r a ć u ) .
odstranjivanje uz pomoć lekova, koji imaju tah>o dejstvo, posle K o m p r e s e treba stavljati u predelu o b o l e l o g b u b r e g a p r e k o
čega ih izbacuju lako i postepeno... n o ć i , a s k o r o sav urin popiti u toku dana. Lečenje se vrši u

121
120
k u r a m a p o 2 0 - 3 0 d a n a d o p o t p u n o g izlečenja, s a p r e k i d i m a P o d a c i su uzeti iz istorije bolesti. „ N a prvoj operaciji
10-20 dana. odstranili su mi k a m e n iz d e s n o g b u b r e g a . K a m e n j e b i o m a l i ,
R a o d ž i b h a j j e s a m j e d a n p u t osetio jake b o l o v e z b o g ali je i z a z i v a o bezbrojne bolne napade. B u b r e g su ostavili, on je
zastoja u m o k r e n j u (aiuii ijc). T a d a je ispio svoju m o k r a ć u , koju j o š r a d i o . N a k o n 9 g o d i n a s v e s e ponovilo. J o š j e d a n k a m e n ,
j e m o g a o d a skupi z a j e d a n čas (da b i s e b u b r e z i b r ž e aktivirali u opet b e s k o n a č n i napadi. O v o g a puta b u b r e g nije izdržao -
t a k v i m s l u č a j e v i m a m o ž e se popiti i tuđi urin). N a k o n d v a časa u n i š t e n j e o d h i d r o n e f r o z e , p a s u g a odstranili. Prešla s a m n a
izlučivanje u r i n a se o b n o v i l o i b o l o v i su se stišali. r i g o r o z n i r e ž i m dijetalne i s h r a n e * . K o d m e n e se pojavila
P r e m a s v e d o č e n j u R a o d ž i b h a j a , dijabetes s e t a k o d e m o ž e g l a v o b o l j a , p o v e ć a n k r v n i pritisak. P o č e l a s a m d a trčim. Bilo
lečiti u r i n o v o m t e r a p i j o m . m i j e l a k š e , a g l a v o b o l j a je p r o š l a . U martu 1987. g o d i n e novi
n a p a d i javili su se u p r e o s t a l o m l e v o m b u b r e g u . R e n d g e n je
p o k a z a o k a m e n . C e o j u n i su me lečili u s a n a t o r i j u m u , ali b e z
8.1.4. Čišćenje bubrega pomoću lubenice u s p e h a . M o j e z d r a v s t v e n o stanje bilo j e očajno.
U a v g u s t u 1 9 8 7 . g o d i n e obratila s a m se S e m j o n o v o j i
O v o čišćenje se radi leti u sezoni lubenica. Radi toga treba p o č e l a s a m a k t i v n o da se lečim p r e m a njenim u p u t s t v i m a i
da stvorite zalihe lubenica i c r n o g hleba. Ta hrana će v a m biti m e t o d i . P o s l e p r v e nedelje „ l u b e n i č n o g n a p a d a " k a m e n j e
p o t r e b n a u toku nedelje dana. A k o ste gladni j e d i t e l u b e n i c u , o s t a o na m e s t u , ali je izlazio pesak. Posle d r u g e nedelje on se
a k o ste ž e d n i p o n o v o j e d i t e lubenicu, ako imate veliku potrebu s p u s t i o i z a g l a v i o u donjoj trećini m o k r a ć n o g kanala. I, na
z a l u a n o m j e d i t e lubenicu s a h l e b o m . Z a v r e m e čišćenja kraju, p o s l e treće nedelje „ l u b e n i č n o g u d a r a " k a m e n j e u s p e š n o
p o ž e l j n o j e p r i s u s t v o ukućana z a t o što ima t r e n u t a k a k a d a i z a š a o i prolile su se suze za ranije izgubljenim b u b r e g o m z b o g
p o č i n j e da se izbacuje p e s a k , k a m e n č i ć i i usled t o g a m o ž e doći N E Z N A N J A . S a d a s e p r i d r ž a v a m režima p o s e b n e i s h r a n e , p a
do slabljenja rada srca. P r i p r e m i t e lekove za stimulaciju r a d a se i pritisak n o r m a l i z o v a o . S r e ć n a s a m što z n a m da m o g u
s r c a ( k o r v a v o l , v a l i d o l , tečni a m o n i j a k i si.). Čišćenje b u b r e g a pomoći svom organizmu u teškim trenucima!"
l u b e n i c o m je m a l a operacija, ali bez noža. A k o u b u b r e z i m a i
m o k r a ć n o m m e h u r u postoje k a m e n č i ć i , najpogodnije v r e m e z a
njihovo izbacivanje biće između 17 i 21 čas po l o k a l n o m
v r e m e n u . U p r a v o u to v r e m e ispoljava se bioritam m o k r a ć n o g
8.1.5. Čišćenje bubrega pomoću odvara iz korenja šipka
m e h u r a i b u b r e g a . T r e b a pripremiti toplu k u p k u i j e s t i više n e g o
o b i č n o lubenicu. T o p l o t a širi kanale za izbacivanje m o k r a ć e ,
Za rastvaranje i cepanje do veličine z r n a p e s k a bilo k o g
otklanja b o l o v e i s p a z a m ( p o s e b n o kada b u d u prolazili
k a m e n j a u o r g a n i z m u primenjuje se o d v a r iz korenja šipka.
k a m e n č i ć i ) . L u b e n i c a izaziva pojačano izlučivanje m o k r a ć e -
P r i p r e m a n j e o d v a r a . D v e s u p e n e kašike izrezanog korenja
ispiranje, a b i o r i t a m će dati p o t r e b n u s n a g u za odvajanje i
preliti č a š o m v o d e , kuvati 15 m i n u t a (da k l j u č a ) , ohladiti.
izbacivanje peska i kamenčića.
P r o c e d i t i . U z i m a t i po 1/3 čaše 3 puta d n e v n o , u t o p l o m stanju,
O v o čišćenje s e m o ž e raditi 2-3 nedelje d o k s e n e dobiju u t o k u 1 -2 nedelje. O d v a r iz p l o d o v a šipka t a k o d e se koristi k o d
z a d o v o l j a v a j u ć i rezultati. N a v o d i m o p r i m e r iz p r a k s e * . oboljenja b u b r e g a i m o k r a ć n o g m e h u r a . Pri t o m e o d v a r k a k o u
Kirilenko Nadežda Fjodorovna, 54 godine. p r v o m t a k o i u d r u g o m slučaju, m o r a imati t a m n u boju, što
u k a z u j e na veliku količinu biljnih p i g m e n a t a .

* Ovo je očigledan primer daje rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica.

123
8.1.6. Čišćenje bubrega pomoću sokova iz povrća j e d n o j vrsti k a m e n a i ne dejstvuje na d r u g o . To uvek m o r a t e
imati u vidu.
D o k t o r V o k e r , o s n i v a č s a v r e m e n e terapije tečenja p o m o ć u Posle nedelju d a n a p r i p r e m e u diuretični ekstrakt (sok)
s o k o v a , p r e p o r u č u j e svoju m e t o d u , u kojoj su u d r u ž e n a d v a dodajte 5 kapi s m o l e o d j e l e i sve to pijte na 30 m i n u t a p r e j e l a .
m e h a n i z m a — biljni p i g m e n t i i eterična ulja. P o ž e l j n o je s m o l u d o b r o p r o m e š a t i i popiti k r o z s l a m č i c u , da bi
P r e m a njegovoj tvrdnji, n e o r g a n s k e materije, u g l a v n o m se s p r e č i l o oštećenje z u b a . T a k o u z i m a t e i s m r e k o v u s m o l u — 3
k a l c i j u m , koji se nalazi u hlebu i d r u g i m k o n c e n t r o v a n i m p u t a d n e v n o pre j e l a u toku 5 dana. Rezultati čišćenja vidljivi su
skrobastiin p r o d u k t i m a , stvara zrnaste tvorevine u b u b r e z i m a . već p o s l e 3-4 d a n a u vidu n e z n a t n o z a m u ć e n e m o k r a ć e .
Za čišćenje i ozdravljenje b u b r e g a on p r e p o r u č u j e sledeći s o k : K a s n i j e m o g u izlaziti i k a m e n č i ć i . K r o z d v e nedelje o v o se
m r k v a - 10 unci ( d e l o v a ) , c v e k l a - 3 , k r a s t a v a c - 3 ili pak d r u g a m o ž e p o n o v i t i s v e dok s e n e dobije željeni rezultat.
varijanta: m r k v a - 9, celer - 5, peršun - 2 dela.
N e š t o o soku peršuna. Ovaj sok je odlično s r e d s t v o k o d
oboljenja m o k r a ć n o - p o l n o g trakta i v e o m a p o m a ž e ( z b o g
s p e c i f i č n o g g o r k o - p r o h l a d n o g ukusa) k o d k a m e n j a u b u b r e ­
z i m a i m o k r a ć n o m m e h u r u , kod nefritisa, kada su b e l a n č e v i n e
u m o k r a ć i , a t a k o d e i kod drugih oboljenja b u b r e g a .
Primenjuje se k a k o sok od zeleni tako i od korenja. To je
j e d a n o d s o k o v a s a najjačim d e j s t v o m , z a t o g a n e treba
upotrebljavati u č i s t o m obliku više od 30-60 g r a m a .

8. 1.7 Čišćenje bubrega pomoću smole iz jele

To je m o ž d a najprostiji i najefikasniji m e t o d čišćenja


b u b r e g a . N j e g o v a suština je u s l e đ e ć e m . U z a v i s n o s t i od
g o d i š n j e g d o b a nedelju dana primenjujte diuretična sredstva.
Z i m i i u k a s n u j e s e n treba nakupiti điuretične trave: d u š i c u ,
žalfiju, m e l i s u , s p o r i š , g o s p i n o zelje ( g o s p i n o zelje m o ž e se Sliku 16 - Vežbu „ Gladni tigar napada žrtvu"
z a m e n i t i p l o d o v i m a ili korenjem šipka). M o g u se brati i d r u g e
t r a v e što zavisi od regiona. T r a v e [sitniti i p o m e š a t i ih u K a o d o p u n a p r e t h o d n o n a v e d e n i m m e t o d a m a čišćenje
j e d n a k i m d e l o v i m a - od s v a k e po 30 g r a m a . Preliti ih b u b r e g a m o ž e se primenjivati specijalna v e ž b a za izbacivanja
k l j u č a l o m v o d o m i ostaviti da odstoje dok ne dobiju t a m n u p e s k a iz b u b r e g a . O v a v e ž b a s p a d a u v e ž b e serije „ T i g a r " i
boju. U z i m a t i ih tople sa j e d n o m s u p e n o m k a š i k o m m e d a
n a z i v a s e „ G l a d n i tigar n a p a d a ž r t v u " .
( 1 0 0 - 1 5 0 g r a m a ) p r e jela.
L e ž i t e na s t o m a k . R u k e i n o g e i s t o v r e m e n i m trzajem
K r a j e m leta j e d i t e lubenice, u proleće i leto - s v e ž e
p o d i g n i t e uvis 3-5 puta. O v a j pokret podstiče drobljenje
i s c e d e n e s o k o v e po V o k e r u . A k o , pak, n e m a t e ništa od toga -
s p l a s n u l i h k a m e n č i ć a i izbacivanje peska.
upotrebljavajte vlastiti urin. Zahvaljujući takvoj z a m e n i
d i u r e t i č n i h i rastvarajućih sredstava, d e j s t v o v a ć e t e na c e o S l i č a n efekat ima j o g a - a s a n a „ L u k " , s a m o š t o s e prilikom
s p e k t a r b u b r e ž n o g kamenja. Jer, jedno s r e d s t v o o d g o v a r a te v e ž b e treba više ljuljati i j a č e istezati.

125
124
8,1.8. Profilaksa oboljenju bubrega 9. OSNOVNE POSTAVKE ČIŠĆENJA
ORGANIZMA I ODRŽAVANJA ČISTOĆE U
K o d u r i n s k o - k i s e l o g k a m e n j a profilaksa j e u s m e r e n a n a NJEMU
stvaranje m i n s k e kiseline u manjim k o l i č i n a m a i n j e n o m
sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. Isključuju se
p r o d u k t i bogati b e l a n č e v i n a m a i buljoni ( d ž i g e r i c a , b u b r e z i ,
m o z a k , p r ž e n o i s u v o m e s o , slana riba, m e s n e s u p e ) , koji
p o v e ć a v a j u s p e c i f i č n u težinu p r e o s t a l o g azota, koji, izlučujući
se iz o r g a n i z m a , p o v e ć a v a opterećenje b u b r e g a . P r e p o r u č l j i v o
j e d a s e piju s o k o v i p o V o k e r u , d a s e j e d u s a l a t e , v o ć e ,
proklijala pšenica. Salate p o m a l o „ d o s o l j a v a j t e " s u v i m m o r ­
s k i m k u p u s o m , da biste stimulisali funkciju b u b r e g a .
Z b o g t o g a što postoji veliki broj terapija za čišćenje v e o m a
I z b e g a v a j t e p o s l a s t i c e , koje slabe tu funkciju. K o r i s t i t e
j e teško opredeliti s e z a j e d n u m e d u njima. J e d n o s t a v n i j e j e
diuretične odvare.
p o k a z a t i šta im je o p š t e , z a j e d n i č k o . Kad to s p o z n a svaki č o v e k
A k o s e s t v o r i l o a l k a l n o k a m e n j e (što s e d e š a v a vrlo r e t k o ) , ć e s a m o s t a l n o odabrati m e t o d u koja m u m o ž e najviše p o m o ć i .
treba koristiti vlastiti urin, da bi se k a m e n j e rastvorilo A l i , p r e n e g o što se to u r a d i , r a z m o t r i m o niz o s o b e n o s t i ,
z a k i s e l j a v a n j e m u r i n a , a t a k o d e i l i m u n o v s o k sa t o p l o m koje o b a v e z n o treba z n a t i :
v o d o m . K a k o to uraditi, s a z n a ć e t e više u poglavlju o j e t r i . 1. Sastav č o v e k o v o g o r g a n i z m a
O s i m toga, j o g a a s a n e n a pravi n a č i n dopunjuju p r o - 2 . S v o j s t v a tkiva č o v e k o v o g o r g a n i z m a
filaktiku oboljenja j e t r e i b u b r e g a . 3. Uticaj podneblja, h r a n e na svojstva č o v e č j e g tkiva
B h u d ž a n g a s a n a (zmija) - s p r e č a v a stvaranje k a m e n j a u 4. Svojstva materija, koje se najviše upotrebljavaju u
bubrezima. t e r a p i j a m a čišćenja
Šalabliasana (cvrčak, ili njena lakša varijanta -
polucvrčak) - podmladuje bubrege.
Majurasa (paun) i Aidha-matsienđrasana (smotana poza) -
9.1. Čovekov organizam
p o m a ž u pri ispiranju b u b r e g a krvlju. Podsetite se k a k v e m o ć n e
arterije d o l a z e do b u b r e g a (prečnik j e d n e je 12 m i l i m e t a r a ) . Pri
vežbanju ovih p o z a te arterije se stežu i krv teško d o s p e v a u N a š o r g a n i z a m je vrlo složen s i s t e m . Uvek individualan i
b u b r e g e . Posle z a v r š e t k a asane stezanje prestaje i krv se s p e c i f i č n e strukture on je r a s p o r e đ e n u n e k o l i k o nivoa.
s n a ž n o m bujicom u s m e r a v a p o svim kapilarima b u b r e g a , Istraživanje tih nivoa p o č e ć e m o od v e l i k o g , vidljivog n i v o a i
otvarajući ih i ispirajući nečistoću. d o ć i d o o n o g koji u o č a v a m o s a m o pri v e l i k o m uvećanju.
Prvi n i v o je telo č o v e k a , koje se sastoji iz skeleta, na k o m e
O s i m toga, stalno stimulišite opšti kapilarni k r v o t o k . U s e d r ž e m e k a tkiva, p r e k r i v e n a k o ž o m .
t o m e v a m m o g u p o m o ć i trčaje, fizičke v e ž b e , j o g a a s a n e . S a m o
Drugi nivo su m e k a tkiva. O n a se sastoje iz v e z i v n o g tkiva
zahvaljujući t a k v o m k o m p l e k s n o m pristupu vlastiti b u b r e z i
( „ s k e l e t a " ) na koja su n a v e š e n e radne ćelije o r g a n i z m a .
m o g u ostati z d r a v i i d u g o v e č n i . Imajte na u m u p o s l o v i c u
d r e v n i h lekara: „ S a d o b r i m b u b r e z i m a m o ž e se doživeti 100 Treći n i v o je ćelijski. U n u t a r ćelija postoji o d r e đ e n a
g o d i n a , čak i a k o j e s r c e b o l e s n o " . s t r u k t u r a ( „ c i t o s k e l e t " ) , koja o d r ž a v a položaj unutarćelijskih
organa.
126 127
R a z m o t r i m o pažljivije unutrašnju strukturu ćelije. Ćelija 2. U zavisnosti od intenziteta m e t a b o l i z m a ćelije, koji
formira šupljinu, u kojoj se nalazi p r o t o p l a z m a . P r o t o p l a z m a je z a v i s i od p r o i z v o d n o g rada u njoj, menja se stanje „pihtija ka
k o l o i d n i rastvor, koji se sastoji 8 0 % iz v o d e , koju z a d r ž a v a razblaživanju ( r a z r e d i v a n j u ) - pri p o v e ć a n j u , i ka zgušnjavanju
„ s k e l e t " - najtananija m r e ž i c a b e l a n č e v i n a s t e p r i r o d e . O t u d a je - pri smanjivanju intenziteta.
s v a voda u ćeliji p o v e z a n a i nalazi se u ć e l i j i c a m a 3. A n t i k o a g u l a c i o n a zaštita u k o l o i d n o m rastvoru z a v i s i
m r e ž i c e - s k e l e t a . S v e tečne sredine o r g a n i z m a : krv, limfa, o d stanja m i c e l a ( p o s e b n i h čestica).
k i č m e n a m o ž d i n a , ž u č i urin takode su koloidni rastvori, koji S a m a m i c e l a ima sledeću konstrukciju - j e z g r o koje s e ,
imaju taj ili neki drugi stepen lepljivosti. u g l a v n o m , sastoji iz b e l a n č e v i n a . Po pravilu, ta b e l a n č e v i n a je
A k o p o s m a t r a m o opšte paralele n a s v i m s t r u k t u r n i m nabijena. P o v r š i n a b e l a n č e v i n e služi k a o apsorpcioni (taložeći)
novoima našeg organizma dolazimo do sledećeg zaključka: za s l o j , v e o m a a k t i v a n , na k o m e i nastaju fermentne reakcije. O k o
o d r ž a v a n j e o d r e đ e n e p r o s t o r n e forme (koja o b e z b e đ u j e j e z g r a i a p s o r p c i o n o g sloja (koje se naziva „ g r a n u l o m " )
najbolje ispoljavanje ž i v o t n e aktivnosti o r g a n i z m a ) ćelije, formira se difuzni s l o j , koji ima suprotni naboj (potencijal) u
t k i v o i celo telo imaju s o p s t v e n i oslonac - „ c i t o s k e l e t " , v e z i v n o o d n o s u na j e z g r o . U tom sloju razmeštaju se na o d r e đ e n n a č i n
t k i v o i k o s t i . Od stanja tih „ s k e l e t a " i tečnosti unutar orijentisani molekuli v o d e , stvarajući v o d e n u (sulfatnu) opnu.
o r g a n i z m a , u m n o g o m e , zavisi ž i v o t n a aktivnost o r g a n i z m a . Ta o p n a s p r e č a v a z b l i ž a v a n j e i slepljivanje (koagulaciju)
granula.
N a taj n a č i n micela s p r e č a v a slepljivanje u z p o m o ć
9 . 2 . S v o j s t v a tkiva čovečjeg o r g a n i z m a s l e d e ć i h faktora:
a) K a r a k t e r i s t i č n i m p r o s t o r n i m o b l i k o m b e l a n č e v i n a s t e
O s n o v n i deo ćelije j e p r o t o p l a z m a , koja predstavlja m o l e k u l e . A k o se ta struktura n a r u š a v a u s l e d starenja,
k o l o i d n i rastvor a o n , sa svoje strane, p o d s e ć a na tečne pihtije. oštećenja ( d e n a t u r a c i j e ) , apsorpcije, stranih čestica, smanjuje
Z b o g svojih svojstava tkiva m o g u d a s a d r ž e 9 9 % v o d e , tj. se električni potencijal, smanjuju se sulfatne o b l o g e i
imaju svojstva tvrdih tela (elastičnost, č v r s t o ć u ) i tečnih tela z g u š n j a v a j u pihtije.
( e l e k t r o p r o v o d l j i v o s t ) , što je dobra s r e d i n a za odvijanje b) V e l i č i n a potencijala b e l a n č e v i n a s t e čestice s p r e č a v a
h e m i j s k i h reakcija. Na taj način, u ćeliji su k o n c e n t r i s a n e s v e m e đ u s o b n o lepljenje čestica, tako da učvršćuje sulfatnu o p n u .
p r e d n o s t i tvrdih i tečnih tela. Ipak, u tkivu ( k a o u p i h t i j a m a ) Ako se potencijal j e z g r a smanjuje usled delimične
n e p r e k i d n o teče p r o c e s p o s t e p e n o g s a m o o č v r š ć e n j a p r o s t o r n i h neutralizacije j o n i m a s u p r o t n o g potencijala, to slabi sulfatnu
s t r u k t u r a z b o g uticaja p r o g r e s i v n e adhezije i z m e đ u čestica. o p n u i očvršćivanje.
K a o rezultat toga tkivo (pihtije) i m a tendenciju da se p r e t v a r a u c) Sulfatna o p n a oko m i c e l a s p r e č a v a njihovo slepljivanje.
rogastu m a s u - k s e r o g e l . P r i r o d n o , u tako z g u s n u t o j p r o t o - A k o se iz bilo kojih razloga u n u t a r ćelije smanji količina v o d e ,
p l a z m i , ne m o g u se u potpunosti obavljati procesi ž i v o t n e t o t a k o d e o m o g u ć a v a zgušnjavanje k o l o i d n o g rastvora. K a o
aktivnosti i ćelije o d u m i r u . Da se to ne bi d o g o d i l o postoji ilustracija m o ž e se navesti sledeći p r i m e r : Pojeli ste slanu ribu.
s l o ž e n a a n t i k o a g u l a c i o n a zaštita ne s a m o unutar ćelije n e g o i u Z a s o l j e n a krv na račun o s m o z e privlači v o d u iz ćelija p r e m a
s a m o m k o l o i d n o m rastvoru. Koje s u o s n o v n e s a s t a v n e k o m ­ sebi. O t u d a osećaj žedi - p o t r e b a da se ćelije zasite t e č n o š ć u i
ponente ove zaštite: da se izbaci n e p o t r e b n a so.
1. C i k l o z a - unutrašnji tokovi i mešanje p r o t o p l a z m e (tj. S u m i r a j m o a n t i k o a g u l a c i o n u zaštitu p r o t o p l a z m e ćelija i
pihtija) u n u t a r ćelije. O v i tokovi se čak uočavaju u tečnih s r e d i n a o r g a n i z m a : I. Cikloza. 2. M e t a b o l i z a m . 3.
h r s k a v i č a v i m ćelijama. O č u v a n j e stabilnosti p r o s t o r n e strukture (forme) b e l a n č e v i n a -

128 129
j e z g r a m i c e l e . 4. O p t i m a l n i potencijal micele. 5. Prisustvo 3 . S t e p e n k s e r o g e l a ispoljava s e daljom đ e h i đ r a c i j o m
d o v o l j n e količine tečnosti u o r g a n i z m u . k o l o i d n o g rastvora i njegovim naglim smanjenjem po z a p r e -
A k o s e naruši n a v e d e n a zaštita, „ p r o t o p l a z m a t s k i m m i n i . Pri t o m se on pretvara u rogastu m a s u , unutar koje se
p i h t i j a m a " i t e č n i m s r e d i n a m a o r g a n i z m a , počinju m e t a m o r ­ stvaraju o g r o m n e sile stezanja (više stotina kilograma na I
f o z e , koje se granaju u dva s m e r a - koacervaciju ( n a g o ­ k v a d r a t n i c e n t i m e t a r p r e s e k a kserogela). K a o rezultat t a k v o g
m i l a v a n j e ) i koagulaciju (zgušnjavanje). sabijanja s v e materije (soli, p i g m e n t i itd.), koje se nalaze u
K O A C E R V A C I J A k o l o i d n o g rastvora (tečnih pihtija) n j e m u , presuju se u k o m p a k t n o kamenje. P r e m a mišljenju
d o g a đ a se kada se čestice (micele), d e l i m i č n o izgubivši n e k i h n a u č n i k a - l e k a r a , u p r a v o t a k o se formiraju j e t r e n i , ž u č n i i
sulfatnu o p n u , m e đ u s o b n o zbližavaju i formiraju z a j e d n i č k u bubrežni kamenci.
v o d e n u o b l o g u s r e d i n e k o l o i d n o g rastvora. Kasnije u takvoj B u d u ć i da s m o razmotrili prvi - koloidni n i v o o r g a n i z m a ,
z a j e d n i č k o j opni m o ž e nastati dalja đehidracija, zbližavanje p r e l a z i m o na sledeći - vezivno-tkivni u koji su „ u p l e t e n e "
čestica, njihovo slepljivanje i taloženje. Pri t o m su svojstva r a d n e ćelije o r g a n i z m a .
k o a c e r v a t n e kapljice (čestica, objedinjenih o p š t o m v o d e n o m P o r e d funkcije o s l o n c a k r o z o v o tkivo se obavlja niz
o p n o m ) takva da o n a ima veću lepljivost, n e g o k o l o i d n i rastvor d r u g i h p r o c e s a : transport i raspodela v o d e , soli i d r u g i h
čiji je ona p r o i z v o d . Lepljivost p o t p o m a ž e asimilaciju i m a t e r i j a , regulisanje e n z e m s k i h reakcija, rehabilitacija t k i v a ,
z a d r ž a v a n j e u toj kapljici najrazličitijih materija: boja, s o l i , s p r e č a v a n j e infekcija i m n o g i drugi procesi.
p r o d u k a t a r a z m e n e , s tim s t o j e dejstvo fermenata u s p o r e n o u V e z i v n o tkivo se sastoji iz b e l a n č e v i n e k o l a g e n a , koji
p o r e đ e n j u s a k o l o i d n i m r a s t v o r o m . T a k v e kapljice-skupljači s a č i n j a v a 3 0 % svih b e l a n č e v i n a o r g a n i z m a . Njegovi molekuli
daju o s n o v u za formiranje ugrušaka - taloga s v e g a s u v i š n o g , Čine tri lanca a m i n o k i s e l i n a . U p r o c e s u starenja tanke niti
što se nalazi u ćeliji, u ž u č i i urinu. Opisani p r o c e s čini o s n o v u k o l a g e n a „ s a š i v a j u s e " m e đ u s o b n o , obrazujući g r u b e k o n o p c e .
taloženja soli, p e s k a i k a m e n j a . T o p r o u z r o k u j e p r o m e n e n a v e z i v n o - t k i v n o m kosturu
K o l o i d n i rastvor K O A G U L I R A se u tri s t e p e n a : u n u t r a š n j i h o r g a n a i d e h i d r a c i j e , p o g o r š a v a se i s h r a n a k r o z
1. „ S a z r e v a n j e " , š t o se izražava o č v r š ć i v a n j e m m e h a ­ v e z i v n o t k i v o , slabi imunitet. U v e z i v n o m tkivu na ćelijskom
ničkih svojstava k o l o i d n o g "skeleta". n i v o u nastaje k o a g u l a c i j a p o principu „starenja".
Spolja se taj p r o c e s izražava d e l i m i č n i m g u b i t k o m Na taj n a č i n , u s a m o m v e z i v n o m tkivu u korenu je z a l o ž e n
e l a s t i č n o s t i , a kasnije u teškoj pokretljivosti tela ujutru. U p r i n c i p po meri „ s a z r e v a n j a " i „starenja" k o l a g e n a (kola -
p o č e t k u je telo k a o „ d r v e n o " , a zatim se č o v e k u h o d a i s v e l e p a k ) ka zbijanju i o č v r š ć a v a n j u .
prolazi. A k o , p a k , r a z m a t r a m o ceo čovečji o r g a n i z a m , p o k a z a ć e s e
2. „ S t a r e n j e " se ispoljava u t o m e , što koloidni „ s k e l e t " d a z b o g k o n s t a n t n o g g u b i t k a tečnosti kroz p o r e k o ž e , pri
toliko o č v r š ć a v a da iz s e b e cedi tečnu sredinu i smanjuje se po disanju i m o k r e n j u , na nas dejstvuje stežuća isušujuća sila.
o b i m u . Ovaj s t e p e n izaziva u o r g a n i z m u d v e vrste patologije — A k o p o z n a j e m o tri n a v e d e n a s t r u k t u r n a n i v o a o r g a n i z m a ,
z g u š n j a v a n j e i razređivanje. Z g u š n j a v a n j e p r o u z r o k u j e t r o m - m o ž e m o d a s h v a t i m o koliko naš o r g a n i z a m gubi s n a g e d a b i s e
b o z u , z a t v o r , infiltrate, srastanja, izobličavanja oblika o r g a n a o d u p r o tendenciji stezanja i dehidracije. N a š z a d a t a k u
( n a p r i m e r , s r č a n i h zalistaka). Razređivanje, i z a z v a n o s v a k o d n e v n o m životu b i o bi da se s v i m s r e d s t v i m a
c e đ e n j e m tečnosti iz koloidnih rastvora, stvara šupljine u s u p r o t s t a v i m o stezanju i dehidraciji. Sabijajućoj sili - J a n ,
k o j i m a se o d l a ž u e k s u d a t i , nečistoća, soli, ugljeni hidi at i (kiseli treba suprotstaviti raširujuću - In. A l i , mi najčešće r a d i m o
m u k o p o l i s a h a r i d i ) i t o m e s l i č n o , sa stvaranjem d e s t r u k t i v n i h o b r n u t o , a z a t i m se č u d i m o zašto se u n a š e m o r g a n i z m u
p r o c e s a , koji v o d e r e u m a t i z m u i formiranju kisti. formiraju u g r u š c i , k a m e n j e i d r u g e p a t o l o š k e forme.

130 131
9 . 3 . Uticaj o k o l i n e i h r a n e na svojstva č o v e č j e g tkiva 9.3.2. Uticaj hrane na Slanje koloida organizma

B u d u ć i d a s m o n a v e d e n a svojstva ( k o l o i d a , p r o t o p l a z m e ,
ćelija i tečnih s r e d i n a , v e z i v n o g tkiva i c e l o g o r g a n i z m a ) H r a n a koju u p o t r e b l j a v a m o predstavlja K O L O I D N E
detaljno razmotrili nije teško zaključiti da li na njih p o z i t i v n o ili R A S T V O R E ( b e l a n č e v i n e , m l e k o , sir, jaja, testenine i škrobni
n e g a t i v n o utiču spoljašnja sredina, produkti ishrane i d r u g i produkti, voće i povrće).
faktori. Ti produkti se u usnoj duplji usitnjavaju, s m e k š a v a j u
p l j u v a č k o m , nadimaju se u ž e l u c u i dalje posle varenja i
asimilacije d o s p e v a j u u k r v o t o k . U k r v o t o k u , limfi dolazi do
s u s r e t a k o l o i d a o r g a n i z m a s a k o l o i d i m a upotrebljene hrane.
9.3.1. U slovi spoljašnje sredine S a m o o d t o g j e d n o g susreta p o v e ć a v a s e lepljivost tečnih
s r e d i n a o r g a n i z m a . O s i m toga, p r e t e ž n a količina hranljivih
Z b o g toga, š t o p r o t o p l a z m a ćelije i tečnosti o r g a n i z m a m a t e r i j a unosi s e p o s l e p r e t h o d n e toplotne o b r a d e . T o z n a č i d a
predstavljaju t e č n e pihtije, spoljašnje hlađenje će podsticati o n e ne s a d r ž e P O T E N C I J A L i da su sklone koagulaciji. Da do
z g u š n j a v a n j e , a z a g r e v a n j e - razređivanje. S u v o v r e m e t o g a n e b i d o š l o , naš o r g a n i z a m o d v a j a d e o s v o g e l e k t r i č n o g
d e h i d r i r a o r g a n i z a m , z g u š n j a v a „ p i h t i j e ' , a v l a ž n o ga hidrira, p o t e n c i j a l a . Usled t o g a , s n i ž a v a se potencijal micela ne s a m o u
p r e v o d i u tečnije stanje. ć e l i j a m a n e g o i u krvi, limfi itd. Ponavljanje o v o g p r o c e s a
n e k o l i k o p u t a d n e v n o , iz g o d i n e u godinu - podriva o s n o v u
Na taj način mi s m o uočili dve s u p r o t n o s t i : k o m b i n a c i j a
hladnoće i suvoće pospešuju zgušnjavanje koloida organizma, n a š e e n e r g e t i k e . Koloidi svih nivoa o r g a n i z m a se zgušnjavaju
dehidraciju ćelija, taloženje nečistoće, soli i d r u g i h materija; ( s m a n j e n j e m potencijala j e z g r a m e đ u s o b n o se zbližavaju i
k o m b i n a c i j a toplote i vlažnosti pospešuje r a z r e đ i v a n j e i re­ spajaju m i c e l e ) , formiraju se Z A S T O . I N I D E L O V I , u k o j i m a
habilitaciju svojstava koloidnih rastvora, prevodi „ z a g l a ­ nastaju k o a c e r v a t n e i k o a g u l a c i o n e pojave ( z g u š n j a v a n j e ,
v l j e n u " n e č i s t o ć u , soli i d r u g e materije u pokretljivije stanje, slepljivanje, taloženje, stvaranje k s e r o g e l a ) .
č i m e p o d s t i č e izlučivanje štetnog i s u v i š n o g iz ćelija. O v o N e p o v o l j n i uslovi o k o l n e sredine - h l a d n o ć a , s u v o ć a ,
stanje j e p o g o d n o z a s v u unutrašnju tečnost o r g a n i z m a : k r v , p r o m a j a itd.; n e d o v o l j n o aktivan način života ( u s p o r e n o s t
limfu, interćelijsku tečnost, koštanu m o ž d i n u , urin, ž u č i m e t a b o l i z m a ) ; u p o t r e b a k u v a n e h r a n e , lišene e l e k t r i č n o g
p r o t o p l a z m u ćelija. potencijala - naročito koja je sklona stvaranju k s e r o g e l a
Iz n a v e d e n o g sledi da je u početku bilo kojeg čišćenja ( m l e k o , m l a d kravlji sir, b r a š n o , š k r o b , životinjske
o r g a n i z m a p o t r e b n o p r e t h o d n o razrediti k o l o i d e o r g a n i z m a , d a b e l a n č e v i n e ) čine da se p o s t e p e n o po ćelom o r g a n i z m u
bi oni izbacili sve što je u njima „ z a g l a v l j e n o " , da bi postali formiraju i talože različite k o m p a k t n e m a s e i k a m e n j e , kiste i
tečni ( u m e s t o pihtijasti), da bi s l o b o d n o cirkulisali i bili lako t u m o r i . A k o pažljivo p o g l e d a m o svoj o r g a n i z a m , lako m o ž e m o
d o s t u p n i m e s t i m a za izlučivanje. U s u p r o t n o m , z g u s n u t a uočiti n e k o l i k o stadijuma tog procesa: gubi se opšta vitalnost,
„ p i h t i j a ' č v r s t o o p s t a j e u o r g a n i z m u i „ d r ž i " svu prljavštinu i počinju d a m r z n u r u k e i n o g e , telo j e ujutro k a o „ d r v e n o " , i n a
t o m e slično (na p r i m e r , z g u s n u t a ž u č u ž u č n o m m e h u r u ) . Usled kraju, pojavljuju se stalna žarišta o g r a n i č e n e pokretljivosti.
t o g a bilo koja terapija čišćenja b e z p r e t h o d n e p r i p r e m e - A k o s u k o d v a s ovi s i m p t o m i prisutni, p o č n i t e s a p r o g r a m o m
S M E K Š A V A N J A O R G A N I Z M A pomoću zagrevanja i čišćenja o r g a n i z m a . U s u p r o t n o m , očekuju vas ozbiljni
hidratacije - daje s l a b efekat. p r o b l e m i - soli, k a m e n j e , t u m o r i , kiste itd.

132 133
9.4. S v o j s t v a m a t e r i j a , najviše u p o t i e b l j a v a n i h u z n u t u v o d u ; n a m a g n e t i s a n u o d m r z n u t u v o d u ; protijevu v o d u i
t e r a p i j a m a čišćenja njenu n a m a g n e t i s a n u varijantu, ali i d r u g e varijante. N a v e d e n e
vrste v o d e zahvaljujući svojoj Čistoći, potencijalu i strukturi
N a r o d n a m e d i c i n a koja j e stvarana v e k o v i m a , m e t o d o m i z v a n r e d n o ispi raj u o r g a n i z a m , odstranjuju iz njega prljavštinu
p r o b a i g r e š a k a , o d a b r a l a je najefikasnije terapije i sredstva za i n o r m a l i z u j u sastav koloidnih rastvora.
čišćenje č o v e č j e g o r g a n i z m a . Pitanju čišćenja o r g a n i z m a U p o t r e b a t e č n o s t i , z a s i ć e n i h b i o k o l o i d i m a : o d v a r a , tink-
p r i s t u p i o s a m sa n a u č n e strane, a p r i m e r i m a iz p r a k s e t u r a , s o k o v a itd, ima ne s a m o o p š t e n e g o i specifične efekte
d o k u m e n t o v a ć u s v e tvrdnje. ( p o d s t i č e se izlučivanje ž u č i i m o k r a ć e ) . Njihove m i c e l e
U osnovi čišćenja č o v e k o v o g o r g a n i z m a su tri o s n o v n a apsorbuju n e č i s t o ć e i izbacuju ih iz o r g a n i z m a (čiste k i v ) , a
p r i n c i p a : otklanjanje u z r o k a , razređivanje k o l o i d a i p r i m e n a podstiču i smekšavanje ugrušaka.
s n a ž n o d e j s t v u j u ć i h sredstava za razređivanje i drobljenje 3. U p o s e b n i m s l u č a j e v i m a , k a d a su s t v r d n u ć a (tvrdline)
kamena. p o p r i m i l a konzistenciju t r o m b a , k s e r o g e l a , kamenja i t o m e
1. Da b i s m o odstranili u z r o k e , koji podstiču z g u š n j a v a n j e s l i č n o primenjuju se j a k e materije za razređivanje i drobljenje
k o l o i d a , treba se pridržavati sledećih saveta: k a m e n a i terapije.
a) ograničiti ili isključiti iz ishrane p r o d u k t e , s k l o n e U j a k a r a z r e d u j u ć a sredstva spadaju tečnosti koje imaju
formiranju k s e r o g e l a : m e s o , ribu, p o s e b n o m l e č n e p r o d u k t e , veliku p o v r š i n s k u aktivnost: špiritus, v o t k a , očišćeni k e r o z i n .
koji su bogati k a z e i n o m - životinjskim l e p k o m ; s k r o b a s t e Na p r i m e r , v o d a ima p o v r š i n s k i n a p o n 7 2 , 8 d i n / c m , a urin
produkte, naročito visokoraiinisane, sitnomlevene i 6 4 - 6 9 . Na račun tog svojstva urin ne s a m o da p o t a p a , već i
d e h i d r i r a n e ( h l e b , kiselo testo, škrob (slatkiši, k e k s ) - s k r o b a s t e p r o d i r e unutar materije. T o izaziva otpadanje koloida s a
i lepljivovinske l e p k o v e ; n j i h o v i m n a k n a d n i m rastvaranjem. U k u v a n do 1/4 p r v o b i t n e
b) isključiti š t e t n e uticaje v r e m e n s k i h faktora - h l a d n o ć u , z a p r e m i n e urin je j o š j a č a tečnost, u poređenju sa v o t k o m i
su voću, promaju, suve žege; špiritusom.
c) promeniti način života (više pokreta, a k t i v n o s t i , U n u t a r o r g a n i z m a m o g u s e upotrebljavati raznovrsni
dinamike). z a č i n i koji pojačavaju toplotne i c i r k u l a t o m e p r o c e s e u
B l a g o v r e m e n o pridržavanje ovih p r e p o r u k a o m o g u ć i ć e o r g a n i z m u : b i b e r , aleva p a p r i k a , cimet, karanfilić, d u m b i r .
n a m da o t k l o n i m o glavni uzrok svih tvrdi ina, k a m e n i h V e o m a je d o b a r pelin, ali ga treba upotrebljavali o p r e z n o ,
tvorevina i Z A S T O J A . o d n o s n o 2-3 k u r e godišnje p o neđelju dana.
2. Da b i s m o o m o g u ć i l i razređivanje k o l o i d a i pojačali
njihovu cirkulaciju, treba postupiti na sledeći način:
a) koristiti spoljašnju toplotu u n a j r a z n o v r s n i j i m v a r i ­
j a n t a m a . Z a opšte z a g r e v a n j e o r g a n i z m a koriste s e banje (par­
na k u p a t i l a ) , k a d e i d r u g a priručna sredstva. Za l o k a l n o
z a g r e v a n j e - p o l u k u p k e (tuŠiranja), parenja ( s a u n e ) , termofori
(grejalice), flasteri, trljama ( m a s a ž e ) . O v e terapije pojačavaju
cirkulaciju tečnih s r e d s t a v a o r g a n i z m a ;
b) uzimati različite napitke. Postoji m n o g o varijanti.
Za razređivanje i čišćenje koloidnih rastvora koristiti
destilovanu vodu; n a m a g n e t i s a n u đestilovanu v o d u ; o d m r -

134 135
10. NAČINI ČIŠĆENJA b a l k o n . P o s l e 4 - 5 sati je izvadite. Površina v o d e ili zidovi š e r p e
z a t o v r e m e biće z a h v a ć e n i prvim slojem leda. Ostatak v o d e
izlijte u d r u g u š e r p u . L e d , koji je o s t a o u praznoj š e r p i ,
k o n c e n t r i s a o j e m o l e k u l e teške v o d e , koja z a m r z a v a pri
t e m p e r a t u r i od + 3 , 8 stepeni C, a v o d a koja je p o t r e b n a
o r g a n i z m u pri temperaturi m i n u s 1 stepen C.
1
„ T e š k i led treba baciti, a šerpu sa izlivenom v o d o m staviti
p o n o v o na m r a z . Č i m u njoj z a m r z n e 2/3 ili približno t o m e ,
n e z a m r z n u t u v o d u prolijte - to je laka v o d a , koja s a d i ž i
10.1. Č i š ć e n j e k o l o i d n i h rastvora o r g a n i z m a n a j r a z n o v r s n i j e p r i m e s e . L e d , koji j e o s t a o u šerpi j e z a m r z n u t a
protijeva v o d a - o č i š ć e n a od p r i m e s a o k o 8 0 % koja sadrži 16
P r e m a efektu lekovitog dejstva o v a terapija čišćenja j e n a m i l i g r a m a k a l c i j u m a n a litar tečnosti. O d e s k i h e m i č a r N .
p r v o m m e s t u , ali je treba sprovocliti s a m o posle čišćenja Druzjak o d r e d i o je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za
debelog creva i jetre. ž i v o t n u aktivnost o r g a n i z m a od 8-20 mg/l. T a k v u vodu koriste
Zdravlje, mladost, energetika, natprosečne sposobnosti, u ljudi koji d u g o ž i v e . Rastopite led i pijte ovu vodu.
p r v o m redu z a v i s e od čistoće micela i s k t r u k t u r n o g stanja Sto m a n j e b u d e t e upotrebljavali u ishrani p r o d u k t e koji
k o l o i d n i h rastvora ( p r o t o p l a z m e ćelija, krvi, limfe itd.). imaju j a k a lepljiva svojstva ( k o n c e n t r o v a n a m l e k a , j e l a s a
Da bi se kvalitetno s p r o v e l a ova v e o m a z n a č a j n a terapija m e s o m , š k r o b ) , efekat će biti bolji. Uzdržavanje od u z i m a n j a
treba p r e t h o d n o : h r a n e j e d n o m n e d e l j n o po 2 4 - 3 6 i više č a s o v a - p o b o l j š a v a
- s m e k š a t i k o l o i d n u pihtiju p o m o ć u toplih terapija ( k u p k a , čišćenje.
banja); D a bih ilustrovao m o ć n o dejstvo o v e terapije čišćenja,
- z a i s t i t i k o l o i d n u pihtiju s t r u k t u r i s a n o m v o d o m ; n a v e š ć u n e k o l i k o p r i m e r a , koji nažalost ne koriste u p o t p u n o s t i
s v e m e h a n i z m e , ali ne postižu ni manje z n a č a j n e rezultate.
- da bi se o d s t r a n i l a nečistoća, prilepljena uz m i c e l e
k o l o i d n o g r a s t v o r a , v o d a m o r a biti v e o m a čista; Prvi primer. - Alekseju Dimitrijeviću Labzi odstranili su
- d o p u n i t i potencijal s a m i h micela, a radi b o l j e g čišćenja b u b r e g . I m a o je artcrosklerozu s u d o v a srca i m o z g a , Česte
p r i v r e m e n o zaustaviti bujicu hranljivih materija unutar p r e h l a d e i uopšte t e ž e se k r e t a o . T o k o m 3 g o d i n e p i o je
organizma. protijevu v o d u . S m r š a o j e s a 9 7 n a 8 4 k i l o g r a m a . Lice m u j e
postalo zategnuto, energično, rumeno, kao u mladića. K o ž a na
P r e m a t o m e , u toku 3-6 m e s e c i r e d o v n o posećujte s a u n u ili
primenjujte tople k u p k e 2 - 3 puta nedeljno p o 10-15 m i n u t a . r u k a m a i vratu bila je glatka, elastična, b e z bora. A s a m o tri
T i m e ne s a m o da postižete s m e k š a v a n j e pihtija, već i g o d i n e ranije i m a o j e krajnje lepljivu k r v , n a b u b r e l e v e n e . Svi
p o j a č a v a t e p r o c e s e cirkulacije u o r g a n i z m u , koji p o d s t i č u ovi pozitivni s i m p t o m i o č i g l e d n o ukazuju na j e d n o -
izlučivanje n e č i s t o ć a . u s p o s t a v l j a n j e n o r m a l n i h svojstava koloidnih rastvora n a š e g
o r g a n i z m a , a o t u d a su svi pogubni efekti.
U toku tog p e r i o d a pijte i pripremajte hranu na protijevoj
(bolje na destilovanoj) vodi, koja se pre u p o t r e b e m o ž e Drugi p r i m e r . - Pol B r e g je r e g u l a r n o s p r o v o d i o j e d n o ili
d o p u n s k i n a m a g n e t i s a t i , propuštajući j e kroz kućni m a g n e - j e d n o i p o d n e v n o uzdržavanje od h r a n e na destilovanoj vodi.
totron. O s i m toga, o n j e u z i m a o prirodnu hranu bogatu d r a g o c e n i m
prirodnim biokoloiđima. Takav program omogućavao mu je da
Protijeva voda p r i p r e m a se na ovaj način: običnu šerpu sa
v o d o m stavite u z a m r z i v a č ili hladnjak frižidera, a zimi na u v e k b u d e v e o m a e n e r g i č a n , radno s p o s o b a n i da v i z u e l n o
pamti.
136 137
T r e ć i primer. - G . S . Š a t a l o v a u svojim lekcijama p r e p o ­ V e o m a j e d o b r o sprovoditi sličnu kuru čišćenja posle N o v e
g o d i n e . P r v o , izbacuju se n o v o g o d i š n j e j e l k e i nema p o t r e b e
ručuje upotrebu d e s t i l o v a n e n a m a g n e t i s a n e v o d e . N a r a v n o ,
tražiti četinare. D r u g o , u to godišnje d o b a najsnažniji je
ona je s a m a upotrebljava i pređivno izgleda za svoje godine.
b i o r i t a m b u b r e g a i m o k r a ć n o g m e h u r a , što će im o n e m o g u ć i t i
Četvrti primer. - N . V o k e r savetuje da se upotrebljava v e ć a
da se preopterećuju obilnim lučenjem nečistoća.
količina s v e ž e isceđenih s o k o v a iz p o v r ć a i voća. S o k o v i su
prirodni k o l o i d n i rastvori sa već n a p u n j e n i m m i c e l a m a , Da bi se uradila k u p k a sa četinarima uzeti b o r o v e iglice,
strukturiranom vodom. Strukturirana v o d a iz sokova sitno i s e č e n e grančice i izrezane šišarke od s m r e k e (jele). O k o
p o t p o m a ž e razređivanje z g u š n j e n e pihtije, a micele apsorbuju k i l o g r a m s u v e m a s e , k u v a t i da ključa 30 m i n u t a u 7-8 litara
s v u prljavštinu iz pihtija, čisteći ih. N . V o k e r je ž i v e o o k o 110 v o d e . Posle toga d o b r o je poklopiti i ostaviti da odstoji 12
g o d i n a . O s i m s o k o t e r a p i j e on je p r i m e n j i v a o g l a d o v a n j e i č a s o v a . D o b a r nastoj četinara i m a b r a o n boju. Dalje ga sipati u
u p o t r e b l j a v a o je hranu koja ne sadrži p r i r o d n e l e p k o v e - k a d u sa t o p l o m v o d o m ( 3 6 - 4 0 stepeni C ) . Terapija traje od 10
životinjske i škrobne produkte. do 20 i više m i n u t a , što zavisi od l i č n o g osećaja. T e m p e r a t u r a
v o d e m o ž e se od terapije do terapije p o s t e p e n o p o v e ć a v a t i , ali
je lični osečaj najvažniji kriterijum. Nedeljno treba uraditi 2-3
o v a k v e k u p k e . Posle terapije tuširati se h l a d n o m v o d o m 10-20
10.2. K o m b i n o v a n o čišćenje koloida ćelija i u n u t r a š n j i h s e k u n d i . C i k l u s sličnih kupki traje oko m e s e c dana.
sredina organizma K o m b i n o v a n j e kupki sa č e t i n a r i m a i pijenje e k s t r a k t a od
č e t i n a r a , p o j a č a v a efekat čišćenja. Kao kriterijum da je ovaj
Za k o m b i n o v a n o čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih k o m b i n o v a n i c i k l u s z a v r š e n p o s l u ž i ć e čist urin.
sredina (delova) organizma sasvim dobro se pokazao ekstrakt Valerij T i š č e n k o navodi da ekstrakt od četinara izbacuje iz
iz m l a d i h četina j e l e , b o r a i s m r e k e . o r g a n i z m a p o r e d o t r o v a i r a d i o n u k l e o t i d e . Slično Čišćenje
U k u s o v o g e k s t r a k t a j e opor. Svojstva o p o r o g u k u s a s u : u n i š t a v a 8 0 % svih bolesti.
isušujuća, prekrivajuća i izlučujuća; p o b o l j š a v a boju k o ž e ; j a k o O č e t i n a r s k i m k u p k a m a p o h v a l n o se izražavaju S . K n e j p ,
hladi. P . M . K u r e n o v i A . S . Z a l m a n o v . Pri t o m , Knejp i K u r e n o v
Ekstrakt se koristi kao napitak i k a o k u p k a , ali i obje­ ukazuju na čišćenje k o ž e , k r v o t o k a i stimulaciju n e r v n o g
dinjeno. s i s t e m a . Z a l m a n o v , p o r e d n a v e d e n o g ističe d a s e p o m o ć u ovih
Za unutrašnju upotrebu ekstrakt se p r i p r e m a na sledeći k u p k i čisti s v a k a ćelija o r g a n i z m a od „ t o k s i n a z a m o r a " , tj.
način: 5 s u p e n i h k a š i k a sitno izmrvljenih iglica (četina) mladih m i k r o l e š e v a , koji se p r i r o d n o stvaraju kao rezultat ž i v o t n e
četinara s m r e k e , b o r a , j e l e preliti sa 0,5 litara p r o k u v a n e aktivnosti i Ireba ih b l a g o v r e m e n o odstraniti. A k o lo o r g a n i z a m
(ključale) protijeve v o d e . K u v a t i na slaboj vatri 10 m i n u t a , čini s a t e š k o ć o m , dolazi d o s a m o t r o v a n j a , čiji j e prvi s i m p t o m
ostaviti da odstoji na t o p l o m mestu p r e k o n o ć i , proceđiti. brzo zamaranje.
Ekstrakt se sipa u t e r m o s i u z i m a se u t o p l o m stanju t o k o m d a n a
u m e s t o v o d e (po 1/2 č a š e 4 - 6 puta d n e v n o ) . Za svaki dan se
p r i p r e m a svež ekstrakt i u z i m a se s a m o u t o p l o m stanju ( 3 6 - 4 0 10.3. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a od nečistoća i soli
s t e p e n i C ) . Trajanje k u r e je i n d i v i d u a l n o , a k a o orijentir njenog
trajanja služi vlastiti urin. Pokazatelj da je ekstrakt p o č e o da I n t e r e s a n t n o teoretsko obrazloženje procesa čišćenja d a o
dejstvuje j e s t e z a m u ć e n o s t urina. U z a v i s n o s t i od rastvaranja je B.V. Bolotov. On smatra da iz organizma odraslog čoveka
n e č i s t o ć a i soli on će biti različito obojen. Č i m urin p o p r i m i m o ž e izaći 2-3 k i l o g r a m a soli koja j e z a p u š i l a , u g l a v n o m ,
p r i r o d n u boju i p r o z r a č n o s t - čišćenje je z a v r š e n o . v e z i v n o tkivo i kosti.

138 139
On p r e p o r u č u j e da se cela terapija čišćenja i z v e d e u d v e k o j e ž i v e u c r e v i m a o v a c a , divljeg vepra itd.). Posle slatkih
e t a p e . R a z m o t r i ć e m o njegove p r e p o r u k e , a potoni ih potkrepiti p r o d u k a t a : čaja, k o m p o t a i t o m e slično savetuje se da se na
primerima. j e z i k stavi n e k o l i k o z r n a c a kuhinjske soli. T o izaziva reakciju
Prvo š t o B o l o t o v preporučuje j e s t e - pretvoriti nečistoću ž e l u c a i p r i m o r a v a ga da izbacuje kisele l e r m e n t e - p e p s i n e ,
z a l e g l u u o r g a n i z m u u soli. koji podstiču bolje pretvaranje nečistoća u soli i uništavaju
Drugo, izabrati materije koje će p o t p o m o ć i izlučivanje soli b o l e s n e ćelije o r g a n i z m a .
iz o r g a n i z m a . U z a k l j u č k u B o l o t o v ističe da se nečistoće ne m o g u o d m a h
Da b i s m o se izbavili od nečistoća, zaostalih u v e z i v n o m pretvoriti u soli, čak i pri s i s t e m a t s k o j kiselosti. K i s e l i n e i
t k i v u , B o l o t o v p r e p o r u č u j e da se na njih dejstvuje k i s e l i n a m a . l u ž i n e s a v e l i k o m t e š k o ć o m d o s p e v a j u tamo gde j e p o t r e b n o .
P o t r e b n o j e s a h r a n o m unositi kiseline ( a s k o r b i n s k u , Z a t o je v a ž n o pri sprovodenju o v e terapije baviti se fizičkim
p a l m i t i n s k u , n i k o t i n s k u , stearinsku, l i m u n s k u , m l e č n u i si.) r a d o m i masirati telo.
koje bi, s j e d n e s t r a n e , bile b e z o p a s n e za o r g a n i z a m , a s d r u g e K a o rezultat pretvaranja nečistoće u soli u o r g a n i z m u se
s t r a n e , rastvarale n e č i s t o ć u , pretvarajući je u soli. T a k v e stvaraju m i n e r a l n e soli, alkalne soli, kisele soli, soli rastvorljive
k i s e l i n e nastaju k a o rezultat k i s e o n i č k o g previranja ćelija
u v o d i i nerastvorljive. Ispitivanja pokazuju da se o b i č n o ne
ž i v o t i n j s k o g porekla. Radi toga Bolotov savetuje da se j e d u
rastvaraju a l k a l n e s o l i , m i n e r a l n e soli i m a s n e soli tipa urata,
kiseli k r a s t a v c i , p a r a d a j z , k u p u s , c v e k l a , m r k v a , crni luk,
k a o ni fosfati i oksalati.
češnjak, ukiseljene j a b u k e , p i v o , razna vina, uključujući
Postoji p r i n c i p : S L I Č N O S E R A S T V A R A S L I Č N I M . N a
t o č e n a , j e l a s a k v a s c e m , mlečno-kiseli produkti ( m l a d kravlji
p r i m e r , u k e r o z i n u se rastvaraju svi naftni produkti - s o l i d o l ,
sir, ovčji sir, kefir, r a ž e n k a , acidofilni p r o d u k t i , k u m i š - kiselo
s o l a r k a , parafin itd. U alkoholu se rastvara svaki alkohol -
k r a v l j e m l e k o i t o m e si.), k a o i v o ć n o sirce. O v a j autor dalje
g l i c e r i n , sorbit, ksilit i drugi.
ističe, d a j e S V A K I č o v e k o v organ osposobljen z a k o r i š ć e n j e
B o l o t o v p o d v l a č i da se ovaj princip m o ž e u s p e š n o
svojih kiselina. Z a t o j e p o t r e b n o što j e m o g u ć e više unositi
p r i m e n j i v a t i i za rastvaranje alkalnih soli u o r g a n i z m u . R a d i
p r o m e n e p r i l i k o m njihove p r i m e n e . V o ć n o sirce j e p o ž e l j n o
t o g a t r e b a unositi l u ž i n e , ali b e z o p a s n e z a ž i v o t n u a k t i v n o s t
upotrebljavati sa p r o k i s n u t i m m l e k o m . Radi toga je p o g o d n o
o r g a n i z m a - ekstrakt nekih biljaka ili s o k o v a . Čaj iz korena
sipati po j e d n u čajnu ( p o n e k a d i s u p c n u ) kašiku sirćeta u čašu
s u n c o k r e t a rastvara m n o g e soli.
p r o k i s l o g m l e k a u z d o d a v a n j e k a l e n e kašike m e d a . O v o
Ujesen se debeli delovi korenja seckaju na sitne d l a k a s t e
upotrebljavati z a v r e m e j e l a j e d a n p u t d n e v n o . S i r c e treba
k o r e n č i ć e , d o b r o ispiraju i suše. Z a t i m se d r o b e na sitne parčiće
d o d a v a t i i u č a j , kafu, s u p e , buljonc.
( v e l i č i n e pasulja) i p r o k u v a v a j u u e m a j l i r a n o m čajniku (na 3
Za v r e m e p r e t v a r a n j a nečistoće u soli p o ž e l j n o je da se ne
litra v o d e čaša korenja) o k o 1-2 minuta. Čaj treba ispiti za 2-3
koristi zejtin (biljno ulje), koji ima v e o m a jako dejstvo za
d a n a . Z a t i m se to isto korenje p o n o v o k u v a , ali 5 m i n u t a u istoj,
izlučivanje žuči i bitno u s p o r a v a p r o c e s pretvaranja n e č i s t o ć e u
količini v o d e . Ispija se t a k o d e za 2-3 dana. K a d a se popije čaj iz
soli. U tom p e r i o d u preporučuje se p r v e n s t v e n o m a s n a ili riblja
p r v o g o b r o k a , pije se sledeći itd. O v a j čaj pije se u v e l i k i m
h r a n a , radi j a č e g zakiseljavanja unutrašnje s r e d i n e .
d o z a m a n a k o n pola sata posle j e l a . Pri t o m , soli izlaze tek posle
D a k l e , suština p r v e e t a p e j e s t e stvoriti opštu kiselost
2 - 3 n e d e l j e , a urin dobija boju ide. T r e b a ga piti sve dok urin ne
o r g a n i z m a i unositi p r o d u k t e koji aktiviraju m e h a n i z a m
postane prozračan kao voda.
varenja: kisele k r a s t a v c e , k u p u s itd. Pri tom se truditi da se
Za v r e m e o v o g čišćenja ne smeju se jesti ljuta, kisela i
u n e s e što više r a z n o v r s n i h p r o i z v o d a iz kvasca ( k v a s a c m o ž e
biti r a z n o v r s t a n , a izvor n j e g o v e sirovine m o g u biti bakterije, s l a n a j e l a . H r a n a treba da b u d e blago posoljena i p r v e n s t v e n o
biljna.
140 141
Soli d o b r o rastvara čaj iz sporiša, p o l j s k o g r a s t a v i č a , k o r a p r e p o r u č u j e da se za to v r e m e uzimaju produkti koji j a k o
l u b e n i c e , b u n d e v a . Pored toga, soli se o d l i č n o rastvaraju o k s i d i š u unutrašnju sredinu o r g a n i z m a : m e s o , riba, jaja, mlečni
s o k o v i m a iz k o r o n a p e r š u n a , r e n a , lišća p o d b e l a , cikorije, r e p e , produkti, gljive*.
t o p i n a m b u r a (divlje k r u š k e ) . D o z a j e 100 g r a m a 3 0 m i n u t a 5. I z a b r a t i t a k v u m a t e r i j u - n o s i o c a koja će lako prodreti u
posle jela.
s v e deliće o r g a n i z m a i donositi kiseline za oksidaciju n e č i ­
N a j p r a k t i č n i j e j e kod nas koristiti sok crne r o t k v i c e . O n s t o ć e u soli.
i z v a n r e d n o rastvara m i n e r a l e u ž u č n i m k a n a l i m a , ž u č n o m 6. Izabrati b e z o p a s n e slične rastvore za rastvaranje soli.
m e h u r u , b u b r e ž n i m k a r l i c a m a , m o k r a ć n o m m e h u r u , a takode u 7. P r v e n s t v e n o se pridržavati biljne dijete.
kivnim sudovima. Prvih pet tačaka o d n o s i se na p r v u etapu čišćenja -
T r e b a uzeti 10 kg k r t o l e (gomolja) crne r o t k v i c e , oprati ne p r e t v a r a n j e n e č i s t o ć e u soli, a 6. i 7. tačka na drugu e t a p u -
čisteći koru i ocediti sok, o k o 3 litra. Sok se čuva u frižideru, a r a s t v a r a n j e i izlučivanje soli iz o r g a n i z m a .
uljanu p o g a č u ( m e l a s u ) mešati sa m e d o m u o d n o s u 1 k i l o g r a m A l i , č a k i u t o m slučaju B o l o t o v navodi da ne treba
m e l a s e 3 0 0 g r a m a m e d a (500 g r a m a š e ć e r a ) , dodajući m l e č n u o č e k i v a t i brze r e z u l t a t e , p o t r e b a n j e krajnje s a v e s t a n rad.
s u r u t k u . S v e se Čuva na t o p l o m u tegli, p r e s o v a n o da ne bi P o s t u p a k se u p r o š ć a v a i skraćuje, a efikasnost z n a t n o
o b u d a v i l o . Piti po 1 kafenu kašičicu s o k a j e d a n sat p o s l e j e l a . p o v e ć a v a a k o se za to koristi u n i k a t n o tkivo vlastitog
A k o s e n e b u d u osećali bolovi u j e t r i , d o z a s e m o ž e p o s t e p e n o o r g a n i z m a - urin (tj. vlastita m o k r a ć a ) , a za opštu oksidaciju -
p o v e ć a v a t i o d j e d n e s u p e n e kašike d o d v e , dok s e n e d o d e d o g l a d o v a n j e . T a d a š e m a izgleda s a s v i m drukčije.
100 g r a m a . S o k o d crne r o t k v i c e j e j a k p r o d u k t z a izbacivanje 1. P o j a č i v a č o k s i d a c i o n i h p r o c e s a u o r g a n i z m u je toplota:
ž u č i . A k o s e u ž u č n i m k a n a l i m a nalazi m n o g o s o l i , o t e z a n j e vruće k u p k e , sauna.
p r o l a z a k ž u č i - o t u d a i b o l o v i . Stavljajte u p r e d e l u j e t r e 2. i 3. U v l a s t i t o m urinu n a l a z e se sve kiseline i k o n k r e t n o
t e r m o f o r , praktikujte vruće k u p k e . A k o j e bol p o d n o š l j i v , s v a k i o r g a n i m a svoje kiseline u b e z o p a s n o j k o n c e n t r a c i j i .
terapija se izvodi dok ne n e s t a n e soka. O b i č n o se bol o s e ć a 4. U r i n — j a k o o k s i d i š u ć a tečnost - o d g o v a r a idealno.
s a m o u p o č e t k u , z a t i m se s v e normalizuje. Soli i z l a z e A l i , efikasnost s e m o ž e v i š e s t r u k o p o v e ć a t i a k o č o v e k gladuje
n e p r i m e t n o , ali je efekat čišćenja o g r o m a n . Terapiju treba ( g l a d o v a n j e m , p i v o , i z b e g a v a m o m e s n u hranu, d r u g o , p o m e -
o b a v i t i 1-2 p u t a g o d i š n j e , pridržavajući se za to v r e m e p r e s n e r a m o unutrašnju sredinu o r g a n i z m a p r e m a kiseloj strani).
dijete, o d n o s n o izbegavati ljute i kisele p r o d u k t e . K a d a n e s t a n e K o m b i n a c i j a vlastitog urina sa g l a d o v a n j e m - najmoćniji je
s o k a , p o č n i t e d a upotrebljavate m e l a s u , koja j e z a t o v r e m e v e ć prirodni o k s i d a n t o r g a n i z m a . T o j e uistinu božanski p r o c e s ,
p r o k i s l a . Upotrebljavajte je za v r e m e jela po 1-3 s u p e n e k a š i k e , koji n a m j e dat z a lečenje o d najstrašnijih bolesti.
d o k je ima. To p o s e b n o učvršćuje tkivo pluća i srčani s i s t e m 5. O s n o v a urina je strukturirana tečnost o r g a n i z m a , koja
kivnih sudova. i m a najbolje o s o b i n e prodiranja.
U zaključku, Bolotovljevim preporukama istaknimo 6. U r i n idealno o d g o v a r a i o s n o v n o m h o m e o p a t i č k o m
glavno. p r i n c i p u - slično se rastvara sličnim.
1. O b a v e z n o pojačati o k s i d a c i o n e p r o c e s e u o r g a n i z m u . 7. Jesti p o v r ć e i m o n o l i t n e k a š e na vodi koje p o t p o m a ž u
2. Redovnozasićavati organizam bezopasnim kiselinama. u m e r e n o alkalisanje o r g a n i z m a . Stavljanje k o m p r e s a ( o b l o g a )
3. Te kiseline moraju da o b u h v a t e s v e č o v e k o v e o r g a n e - od s t a r o g (koji i m a j a k a m o n i j u m s k i z a d a h ) , u k u v a n o g do 1/4
s v a k o m kiselina koja m u o d g o v a r a .
4. U p e r i o d u pretvaranja nečistoće u soli dijeta treba da
* To nije najbolja varijanta. Sa pozicije koloida poznata vam je njena
p o m o g n e oksidaciju unutrašnje sredine o r g a n i z m a . B o l o t o v
štetnost.
142 143
p r v o b i t n e z a p r e m i n e m i n a na mesla k o n c e n t r a c i j e soli d a n a 3 p u t a d n e v n o . Pred kraj m e s e c a „ l e č e n j a " osećala s a m se
p o t s t i c a ć e njihovo rastvaranje. loše. P o č e l a je da me boli j e t r a , p o n e k a d i ceo bok (jaki oštri
N a kraju, p o n o v o s e b a v i m o š e m o m čišćenja koju s u n a m bolovi).
predložili drevni m u d r a c i : O d b a c i l a s a m sve l e č e n j e , ž i v i m s a m o n a s o k o v i m a , n e
1. Koloidi i oksidacija nečistoća u soli najbolje se s m e m d a j e d e m . Sok pijem u g l a v n o m o d tikve. N a r o č i t o m e
smekšavaju p o m o ć u prethodnog zagrevanja celog organizma. n o ć u b o l i j e t r a . Lekar je r e k a o , da je n e g d e bila ranica, a
2. R a s t v a r a n j e soli, k a o i njihovo lučenje s p r o v o d e se m o k r a ć a j e razjela i nastala j e rana. M o k r a ć a m i j e s a d a m u t n a ,
g u s t a i j a k o t a m n a . Šta dalje da r a d i m ? D o k se n i s a m „ l e č i l a "
p o m o ć u tečnosti koja ih je stvorila - tj. u r i n a .
m o k r a ć a j e b i l a svetla, dobra. U k u ć a n i m e g r d e , što s v e m u
P r e m a t o m e , najbrže i najefikasnije čišćenje o r g a n i z m a od
v e r u j e m . Mnog^o s a m se iscrpila, a ne m o g u ni da j e d e m . Ko će
n e č i s t o ć a i soli j e s t e : gladovati 3-7 dana; s v a k o d n e v n o za
me sada IZLECITI?"
v r e m e g l a d o v a n j a primenjivati vruće k u p k e ili s a u n u po 10-20
Komentari i preporuke: O v a ž e n a je bila p r e p u n a nečistoće
m i n u t a (lični osećaj - glavni kriterij u m ) ; piti po želji s a v d n e v n i
( č e s t e p r e h l a d e , b o l e s n a j e t r a ) . K o n c e n t r i s a n a u p o t r e b a urina
urin i protijevu vodu po potrebi; s v a k o d n e v n o se klistirati
iznutra u toku nedelje d a n a d o v e l a je do n j i h o v o g s n a ž n o g
litrom urina (skupljati ga u toku d a n a ) ; u slučaju j a k o g
i z b a c i v a n j a u k r v o t o k , što je opet preopteretilo sistem za
oštećenja o r g a n i z m a s o l i m a , dopunski n a m e s t a n j i h o v e
izlučivanje (stala su c r e v a i obolela je j e t r a ) . M u t a n urin g o v o r i
k o n c e n t r a c i j e postavljati k o m p r e s e od s t a r o g (sa j a k i m
d a j e p r o r a d i o m e h a n i z a m za izlučivanje n e č i s t o ć a i soli, što je
z a d a h o m ) u k u v a n o g urina.
v e o m a d o b r o . Taj p r o c e s s a d a treba dovesti d o kraja. Radi
R a d i k o n t r o l e o v o g p r o c e s a čišćenja koristi se: p o v e ć a n j e n j e g o v o g o l a k š a n j a p o ž e l j n o je očistiti d e b e l o c r e v o i j e t r u .
vitalnosti s v a k o g d a n a - što je pokazatelj o s l o b a đ a n j a od soli; N a v e š ć u izjavu B . V . B o l o t o v a : „ T r e b a z a p a m t i t i d a s e
posle gladovanja povećava se živahnost organizma kroz sva p o z i t i v n i rezultati lečenja ne m o g u dobiti b e z stresnih stanja u
njena ispoljavanja (veći su radna s p o s o b n o s t , izdržljivost, p o l - o r g a n i z m u . " A n a R o m a n o v n a u p r a v o preživljava taj m o m e n a t ,
n a m o ć itd.). Dalja pravilna ishrana z n a t n o p r o d u ž a v a k o r i s n e t r e b a istipeti i p o m o ć i vlastitom o r g a n i z m u : piti što više v o d e
efekte o v a k v o g g l a d o v a n j a . A k o s e tako p o s t u p a 3-4 puta za p i ć e , ići u s a u n u (pariti se). A k o to č o v e k ne r a z u m e neka
g o d i š n j e , n e ć e v a m biti p o t r e b n e n i k a k v e terapije za čišćenje o t p o č n e vrlo o p r e z n o , neka se prikloni ponašanju s v o g
o r g a n i z m a - to je najbolja od svih poznatih terapija. A u t o r j e o r g a n i z m a , a ne p r e m a n e u k i m a koji m o g u da kažu d a j e „ u r i n
postupajući na sličan način postigao m l a d i ć k u vitalnost i razjeo j e t r u " .
imunitet. Drugi primer. - A . N . , 47 g o d i n a , iz P a v l o v g r a d a
Navešćemo konkretne primere, u kojima je zadejstvovan „ V e ć d v e g o d i n e p o s t u p a m p r e m a s a v e t i m a vaših knjiga.
s a m o deo pročišćavajućih mehanizama sa urinom. To su „Urifioterapija" i Lekovite sile". Prvih pola g o d i n e ja
Prvi primer. - A n a R o m a n o v n a iz g r a d a P a v l o v g r a d u s a m V A S K R S N U O . B o l e l i s u m e z g l o b o v i , izvrtale s e n o g e ,
Ukrajini i m a o s a m česte g r č e v e , b l o k a d e z g l o b o v a n a r u k a m a i n o g a m a .
„ S t a l n o m e j e b o l e l o g r l o , naročito ujesen i z i m i , j e t r a j e R e č j u , r a s p a d a o s a m se. D i j a b e t i s , r e u m a t i z a m , e k c e m i , n e š t o
p o b o l j e v a l a , a d v a puta s a m bolovala i od žutice. P r v e nedelje p s o r i j a z e , gljivična oboljenja - sve je nestalo. P o s t a o s a m
pila s a m s v u m o k r a ć u (urin) i stolica mi je postala t v r đ a , ali n e n a d m a š a n u plesanju i naglo se p o v e ć a o moj životni t o n u s . . .
n i s a m i m a l a z a t v o r . P o č e l a s a m da pijem svezu vodu u t o p l o m D v a p u t a s a m čistio j e t r u . Prvi put m a s l i n o v i m u l j e m ( 2 0 0
stanju - počeli su da mi otiču očni kapci. Pila s a m m a n j e urina g r a m a ) i U R I N O M (200 g r a m a , od čega 100 g r a m a s t a r o g -
2 - 3 p u t a d n e v n o , a zatim s a m o ujutru. M a s i r a l a s a m se m e s e c „ o d s t o j a l o g " više od 7 d a n a , 100 g r a m a s v e ž e g , t a d a l i m u n a

144 145
nije bilo). Č i š ć e n j e j e bilo v e o m a S U R O V O . U v e č e s a m i m a o Š t o se urin d u ž e č u v a to se u njemu više stvaraju n a j ­
m a l o proliv, a ujutru približno od 4 do 7 č a s o v a m e n e je grčilo i korisniji fermenti za o r g a n i z a m (kao u mlečnoj surutki). A k o se
c e d i l o u toku ta 3 č a s a n e p r e k i d n o . Bio s a m z a p a n j e n . Iz m e n e t a k a v urin u n e s e u o r g a n i z a m , k a o šio je to uradio A . N . , on će
je n e p r e k i d n o teklo i b r a o n k a s t o , i c r n o , i pahuljice, i n e k a k v i p o č e t i da čisti i obnavlja epiteli j a l n a tkiva o r g a n i z m a . Sila
palčići s u izlazili. Z a nedelju dana s a m s m r š a o 1 2 k i l o g r a m a ! t a k v o g čišćenja je n e v e r o v a t n a , a naknadni efekat u n i k a t a n . U
D r u g o čišćenje j e t r e s a m uradio u n o v e m b r u . Efekat je bio s t v a r i , č o v e k koji je o v a k o postupio pravilno je p r o c e n i o šta se s
m n o g o s k r o m n i j i , iako s a m ispio 3 0 0 g r a m a m a s l i n o v o g ulja i njim d e š a v a , z a š t o je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12
300 grama limunovog soka. k i l o g r a m a patološki i z m e n j e n o g tkiva!), te nije z a k u k a o :
Komentari i preporuke: Ovaj č o v e k , k a o i ž e n a o kojoj je „ O t r o v a l i s u m e , izlečite m e . "
bilo reci, bili su p r e p u n i nečistoće - otuda toliko bolesti. On je Treći primer. - G a l i n a M a r k o v n a iz D n j e p r o p e t r o v s k a
s a s v i m slučajno p r i m e n i o j e d n u o d najefikasnijih terapija „ P r e m e s e c d a n a dospela mi je u ruke knjiga
3
čišćenja, koje u o p š t e postoje u prirodi. Sa m a s l i n o v i m uljem tiUrinoterapija* . I za m e s e c d a n a zadivljujući uspesi. L a k o
u z e o j e 100 g r a m a v i š e o d 7 d a n a „ o d s t a j a l o g " urina. D a b i s m o p i š e m d e s n o m r u k o m , a moja dijagnoza iz 1983. g o d i n e glasi:
shvatili m e h a n i z a m n j e g o v o g dejstva, p o n o v o s e o b r a t i m o „ R e u m a t o i d n i poliartritis, a n e u r i z m a t r b u š n o g dela a o r t e " .
B.V. Bolotovu. S O E j e bilo 6 0 - 7 5 , a sada j e 4 0 - 3 0 . N e pijem n i k a k v e t a b l e t e ! "
B o l o t o v je specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a - Komentari i preporuke: Da bi se u potpunosti izlečili
p r o d u k a t a ž i v o t n e aktivnosti ćelija biljnog i ž i v o t i n j s k o g z g l o b o v i u n a k a ž e n i r e u m a t i z m o m toj ženi j e p o t r e b n o d a
p o r e k l a (bakterije k v a s c a , bakterije m l e č n i h s u r u t k i ) , p r i r o d n i h s v a k o d n e v n o pari b o l n a m e s t a s a postavljanjem k o m p r e s a n a
za čovekov organizam. Na osnovu toga ustanovio je da njih n a t o p l j e n i h starim u p a r e n i m u r i n o m . Ishranu treba
ferment i, s t v o r e n i od sličnih bakterija, imaju s p o s o b n o s t ograničiti na a l k a l n e biljne p r o d u k t e i da se v i š e k r e ć e ( v e ž b a )
r e g e n e r a c i j e i čišćenja s v i h p o v r š i n a do kojih d o s p e v a j u ( k o ž a , radi u b r z a n e oksidacije nečistoće i ispiranja soli. N a r a v n o ,
ž e l u d a č n o - c r e v n i trakt, oči, n o s , uši, p l u ć a , v a g i n a ) . t r e b a očistiti - d e b e l o crevo i j e t r u .
Z a dobijanje tih f e r m e n a t a B o l o t o v p r e p o r u č u j e d a s e Četvrti primer. - Ratni invalid Mihail Grigorjević iz
u z m u 3 litra m l e č n e s u r u t k c , 1 čaša šećera i 1 čaša suve ili Markova
i s e c k a n e s v e ž e trave m l e č n i c e . T r a v u staviti u v r e ć i c u od g a z e i „ G o d i n e 1990. obolela su mi stopala nogu. H o d a o s a m
p o m o ć u parčeta o l o v a (kao za udicu) ili k a m e n č i ć a spustiti je v e o m a teško. R a d i o sam u fabrici. M n o g o su se trudili lekari iz
n a d n o tegle ( p o s u d e s a s u r u t k o m , S M ) . A k o s e s u r u t k a pri f a b r i k e , ali b e z rezultata. Uputili su me u Jaltu u banju, l a m o mi
sirenju pregrejala (mlečni bacili uginuli), treba dodati j e d n u t a k o d e ništa nije p o m o g l o . R e s i o s a m da p r i m e n i m
č a j n u kašičicu k i s e l e p a v l a k e , u kojoj se u v e k s a d r ž e z d r a v e u r i n o t e r a p i j u . S k u p i o s a m m o k r a ć u od svih č l a n o v a p o r o d i c e i
m l e č n e bakterije. T e g l a se prekriva sa 2-3 sloja g a z e , da se ne s v o j u , u k u p n o 3 litra. P o č e o s a m da p o d g r e v a m i da u v e č e
s t v o r e v i n s k e m u š i c e . T r e b a j e čuvati n a t o p l o m s e n o v i t o m p r i m e n j u j e m k u p k i c e u trajanju od 15 do 20 m i n u t a . P o s l e
m e s t u . U toku 2-3 nedelje formiraće se v e o m a j a k e D R U G E k u p k e bolovi su prestali. U r a d i o s a m 10 k u p k i c a .
m l e č n o - k i s e l e bakterije. P r o d u k t i njihove ž i v o t n e a k t i v n o s t i Komentari i preporuke: K u p k i c e sa u r i n o m b r z o su
s p o s o b n i su da obnavljaju i čiste sve p o v r š i n e č o v e k o v o g i z v u k l e soli, a t o m e je j o š doprinela i toplota. U b u d u ć e - treba
o r g a n i z m a . A k o s e dobijeni k v a s upotrebljava d v e nedelje p o
p r o m e n i t i ishranu. U s u p r o t n o m , soli se m o g u p o n o v o
pola čaše na pola sata pre j e l a , tada će praktično u potpunosti
nataložiti.
biti o č i š ć e n e i r e g e n e r i s a n e p o v r š i n e ž e l u c a i creva. Peti primer. - Sofija J a k o v l j e v n a iz grada N o v o č e r k a s k

146 147
„ M o m mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. K O L I Č I N E S L U Z I ) . D o p u n s k i se očistila i j e t r a - n o ć u ,
V e l i k e izrasline n e s t a l e s u posle treće k o m p r e s e . M n o g o V a m s a m o v o l j n o . P o r e m e ć a j j e prestao n e o č e k i v a n o , z a j e d n o s a
hvala!" U S P O S T A V L J A N J E M M E N S T R U A L N O G C I K L U S A (nije
Komentari i preporuke: P o s t e p e n o sprovesti s v e vrste bilo krvarenja, ali s a m shvatila d a j e pošlo nabolje). T o j e bilo
čišćenja i podesiti ishranu. n a k o n 3 nedelje p o s l e početka urinoterapije (i posle g o d i š n j e g
Šesti primer. - M a r i n a V i k t o r o v n a , 33 g o d i n e , Kijev p r e k i d a m e n s t r u a l n o g ciklusa). V R A T I L A S A M R A N I J U
„U 2 8 . g o d i n i , g o d i n u dana posle Č e r n o b i l a obolela s a m od T E Ž I N U za te 3 nedelje. Ugojila s a m se v e r o v a t n o 6-7
poliartritisa. T o s e p o k l o p i l o s a t r u d n o ć o m . D v e g o d i n e s a m k i l o g r a m a . N a k o n 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa
p o k u š a v a l a da se s njim borim k o m p r e s a m a . G o d i n u dana j o š z g l o b o v a r u k u i n o g u , a otok je ostao na z g l o b o v i m a 2 prsta
z i m i s a m sa s u z a m a o b u v a l a č i z m e - bili su upaljeni z g l o b o v i , (ranije su bili z a h v a ć e n i SVI P R S T I ) . Kroz m e s e c (ili 7 nedelja
na njima p o m o d r e l e otekline. To se pojavilo i na p r s t i m a ruku. od p o č e t k a urinoterapije) u potpunosti se u s p o s t a v i o
O č i g l e d n o j e t r a nije bila u redu. G o d i n e 1990. počela s a m da M E N S T R U A L N I C I K L U S . Menstruacija j e prošla b e z b o l n o i
g l a d u j e m p r e m a m e t o d u B r e g a - 24 časa nedeljno. P o č e t k o m bila j e obilna, K A O R A N I J E .
1 9 9 1 . g o d i n e s p r o v e l a s a m kuru čišćenja ( b e z čišćenja limfe) N a k o n 8 nedelja od p o č e t k a urinoterapije u potpunosti se
p r e m a S e m j o n o v o j . P o š t o s u s e z g l o b o v i silno „ s t e z a l i " , p o v u k l a bolešljivost z g l o b o v a , smirili su se jetra i ž e l u d a c (bile
i s k o m b i n o v a l a s a m čišćenje j e t r e s a intenzivnim g l a d o v a n j e m su pojave gastritisa). T o l i k o s a m se smirila da s a m na Uskrs
(za m e s e c i po otprilike s a m g l a d o v a l a 2 nedelje), 3 čišćenja sa pojela O G R O M N U K O L I Č I N U K I S E L O G T E S T A (istina,
i n t e r v a l o m 3-4 nedelje. Posle P R V O G čišćenja j e t r e , ujutro su v e r o v a t n o d o b r o , d a j e t o s a m o p o sebi, kao p o s e b n o u z i m a n j e
mi splasnuli otoci na prstima ruku, ali je o s t a o o t o k na
h r a n e ) „ s k l i z n u l o s r u k u " . Ranije bi me o b a v e z n o bolela j e t r a i
z g l o b o v i m a . Izgubila s a m oko 10 k i l o g r a m a . O s e ć a l a s a m se
m n o g o bolje m a d a je j e t r a često poboljevala i z g l o b o v i su se upalili bi se z g l o b o v i .
P o d uticajem iskustva moje p o z n a n i c e p o k u š a l a s a m d a
upaljivali p o s l e n e z n a t n i h prejedanja. B i l o j e t e š k o u z d r ž a v a t i
se o d j e l a , p o š t o s a m z b o g intenzivnog g l a d o v a n j a i v e r o v a t n o g l a d u j e m na celoj d n e v n o j količini m o k r a ć e . U v e č e su mi se
„ a h a n j a " (klicanja A H A ) bližnjih u vezi sa m r š a v o š ć u , i m a l a upalila 2 z g l o b a na p r s t i m a ruku i n i s a m m o g l a da s p a v a m n o ć u
luđački apetit. K a o d o p u n a prestao mi je m e n s t r u a l n i ciklus. z b o g b o l o v a u k a r l i č n o - b e đ r e n o m zglobu (zaboravila s a m da
S a d a z n a m d a j e g l a d o v a n j e bilo j e d n o s t a v n o s u v i š e veliki stres n a v e d e m da me je o s i m prstiju ruku i nogu b o l e o i
za moj o r g a n i z a m , ali b i o je i uzrok (po o s k u d n o s t i k a r l i č n o - b e d r e n i z g l o b na p o č e t k u lečenja). U toku s l e d e ć e
m e n s t r u a c i j e osećala s a m da nešto nije u redu). Probala s a m da nedelje b o l o v i su prošli. R e s i l a s a m da o d u s t a n e m od t o g n a č i n a
p i j e m d u š i c u , ali su rezultati bili slabi. i da g l a d u j e m kao ranije 36 č a s o v a na 1-2 jutarnja - d n e v n a
o b r o k a urina i v o d e u toku d a n a ( v e r o v a t n o da g l a d o v a n j e na
Od m a r t a o v e g o d i n e pod uticajem priča p o z n a n i k a o
d n e v n o j m o k r a ć i za z g l o b o v e nije dobro). O s i m toga,
u s p e š n o m lečenju u r i n o m , počela s a m d a pijem m o k r a ć u
s v a k o d n e v n o m a s i r a m telo s v e ž i m u r i n o m . "
j e d n o m d n e v n o p o 150-200 g r a m a i d a g l a d u j e m j e d n o m
nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično, Komentari i preporuke: Da bi se n o r m a l i z o v a l a r a z m e n a
j e d a n p u t ujutru na 1-1,5 č a s o v a pre jela. K a d a s a m g l a d o v a l a m i n e r a l a u o r g a n i z m u , trebalo je očistiti j e t r u , što je i u r a đ e n o —
tih d a n a pila s a m v o d u . o t u d a pozitivan rezultat. Ipak ostala je sluz, k o j a j e o m e t a l a rad
c e l o g o r g a n i z m a . D a biste j e isterali i z o r g a n i z m a bilo j e
K r o z nedelju d a n a posle početka urinoterapije n a s t u p i o j e
p o t r e b n o „ o k s i d i s a t i " o r g a n i z a m p o m o ć u toplotnih terapija,
V E O M A J A K P O R E M E Ć A J ( N E R V O Z A ) Ž E L U C A koji j e
g l a d o v a n j a i urina, s t o j e u r a đ e n o (urinoterapija i g l a d o v a n j e ) .
trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem NEVEROVATNE

148 149
V e o m a j a k a kriza čišćenja d o v e l a je u n o r m a l a n rad ceo sa p a u z a m a po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne se popiti
o r g a n i z a m : n o r m a l i z o v a l a se težina, menstrualni c i k l u s , s v e o d j e d n o m , jer m o ž e d a izazove k r v o p r o l i ć e ) . Terapiju
r a z m e n a soli. ponavljati 3 dana. K r o z nedelju dana m o ž e se ponoviti.
S a d a M a r i n a V i k t o r o v n a treba da produži da uspostavlja N e m o j t e se čuditi ako se pojavi rozikasta m o k r a ć a , čak i na
n o r m a l n o k o l o i d n o stanje tkiva - da se p r a v i l n o hrani ( n e srne s v a k i h pola sata. Stvar je u t o m e što se soli v e o m a i n t e n z i v n o
d a j e d e kisela testa), d a primenjuje tople hidroterapije ( k u p k e , rastvaraju i t i m e nadražuju m o k r a ć n i m e h u r .
parenja) i da ne g l a d u j e za v r e m e h l a d n o g g o d i š n j e g d o b a . Da se soli v e o m a e n e r g i č n o rastvaraju, m o ž e t e se uveriti
Ujutro da j e d e proklijalu p š e n i c u , a t o k o m d a n a da pije k r o z nedelju d v e . A k o v a m se n i s u izvrtali ili vas nisu boleli
protijevu v o d u . z g l o b o v i , pojavljivali s e b o l o v i v e z a n i z a v r e m e n s k e p r o m e n e ,
u v i d e ć e t e da je s v e postalo dovoljno p o k r e t n o i da b o l o v i
Sedmi primer. - Z i n a i d a I v a n o v n a , 56 g o d i n a , K r a s n o d a r -
ski kraj. nestaju.
P r i m e r - Natalija N i k o l a j e v n a , 47 g o d i n a , M o s k v a .
„ V e ć posle d r u g o g d a n a p r i m e n e u k u v a n o g i s v e ž e g urina
izjutra, rezultati su bili prosto fantastični. Postalo mi je t o p l o , „Pila s a m lorber 5 puta - o s t e o h o n d r o z a v r a t n o g p r e d e l a
bila s a m d o b r o r a s p o l o ž e n a , prestali su g r č e v i , k i s t a me nisu praktično je anulirana."
bolela. Bol s a m o s e ć a l a s a s v i m m a l o , n e g d e u d u b i n i , tri d a n a .
10.4. A n a l i z a narodne m e d i c i n e u borbi sa r e u m a t i z m o m
K r o z 6 dana bolovi su s a s v i m nestali, g u m e n e č i z m e su prestale
da mi stežu n o g e . "
Da biste sebi bolje objasnili suštinu pitanja u vezi sa
Osmi primer. - N a d e ž d a A l e k s e j e v n a , g r a d E n e r g o d a r č i š ć e n j e m o r g a n i z m a n a k o l o i d n o m nivou, r a z m o t r i m o
„ G o d i n e 1979. m o j a m a j k a j e izlečila m a m u z e n a o b e p e t e . p r e p o r u k e n a d r i l e k a r a , travara i lekara za lečenje r e u m a t i z m a
O n a je p r e k o noći stavljala k o m p r e s e sa u r i n o m , a danju je u z g l o b o v a i mišića (što u principu i j e s t e m a k s i m a l n o
č a r a p e stavljala s v e ž n j i ć e trave p o v i l i k e i tako je h o d a l a c e o
z g u š n j a v a n j e k o l o i d a tih tkiva). P o s l u ž i ć e m o se r e c e p t o m iz
d a n . Za 3 letnja m e s e c a o n a se u potpunosti o s l o b o d i l a
k n j i g a Ruski narodni lečnik P . M . K u r e n o v a i Moja hidro-
m a m u z a . Uradili su r e n d g e n s k e s n i m k e i lekari su se v e o m a
terapija S. K n e j p a .
z a č u d i l i njenim rezultatima.
S v e p r e p o r u k e m o g u se podeliti na tri velike g r u p e :
Komentari i preporuke: U o v o m slučaju ništa nije č u d n o , z a g r e v a n j e p o v r e d e n i h m e s t a spolja uz upotrebu masti i
t o j e j e d n o s t a v n o prirodni p r o c e s . K o m p r e s e s a u r i n o m p o m a ž u e k s t r a k a t a (tinktura); m o g u ć a su opšta i lokalna z a g r e v a n j a i
oksidaciju tih d e l o v a tela - k a o rezultat toga intenziviraju se u z i m a n j e s r e d s t a v a za razređivanje iznutra.
o k s i d a c i o n i procesi koji razaraju m a m u z e . S o k trave p o v i l i k e / grupa: m a s a ž a tinkturom korena b o r c a na špiritusu;
p r o u z r o k o v a o j e alkalizaciju soli. T a k o j e n a i z m e n i č n o dejstvo r e c e p t s l o ž e n e m a s a ž e n a bazi j a k e v o t k e , tečnog a m o n i j a k a ,
k i s e l e i alkalne s r e d i n e rastvaralo i izbacivalo svu m o g u ć u so. a l e v e p a p r i k e itd.; m a s a ž a n a bazi d u m b i r a ; m a s a ž a n a bazi
s l a č i c e (senfa) i soli; utrljavanje na bolna mesta trave „ b o đ a g e
10.3.1. Čišćenje od soli pomoću lorhera sa m a s l o m ; utrljavanje b a l z a m a - s u m p o r n e kiseline i l a n e n o g
ulja; tinktura (odstajati ekstrakt) b r e z o v i h pupoljaka na
K a o zaključak o v o g poglavlja n a v e š ć e m o , d o k a z a n o ž e s t o k o j v o t k i ; zemaljski crvi, odstajali u votki; mast na bazi
čišćenje od soli p o m o ć u l o r b e r o v o g lista (lorbera). k a m f o r a , slačice i alkohola; k o m p r e s e sa k e r o z i n o m ; utr­
Pet g r a m a lorbera potopiti u 3 0 0 g r a m a v o d e , prokuvati 5 ljavanje masti na bazi m a s l i n o v o g ulja, 10-20 stručaka c r v e n e
m i n u t a i ostaviti ga da odstoji u t e r m o s u . Rastvor izliti i piti ga p a p r i k e i p r e č i š ć e n o g kerozina.

150 151
// grupu: z a k o p a v a n j e o b o l e l o g na 1,5-2 časa u toplu v r e m e svoje ž i v o t n e aktivnosti stvaraju alkalne materije i m o g u
g o m i l u d u b r i v a ( 2 0 - 2 5 s e a n s i ) ; zagrevanje s u v i m p e s k o m ; bitisati s a m o u alkalnoj sredini. Životinjske ćelije, nasuprot
ulaziti u vreću sa b r e z o v i m lišćem ili stavljati t a m o p o v r e đ e n e t o m e , produciraju kiselu sredinu i s p o s o b n e su da žive s a m o u
u d o v e , pri t o m e dolazi do obilnog znojenja; lečenje m r a v i m a -
ujedi, m r a v l j a t i n k t u r a k a k o spolja, tako i iznutra; p o t p u n o S t i m u v e z i B o r i s Vasiljević B o l o t o v zaključuje: s v e
z a k o p a v a n j e u v r u ć pesak na plaži; lečenje ujedima p č e l e ; p a t o g e n e ćelije za životinje spadaju u biljne, a p a t o g e n e ćelije
z a g r e v a n j e u p a r n o m kupatilu, kadi sa različitim o d v a r i m a
za biljke u životinjske. D r u g i m r e c i m a , č o v e k ili životinja
trava.
m o g u b o l o v a t i s a m o od biljnih ćelija. K a n c e r o z n e ćelije su
/// grupa: u z i m a n j e tinktura od piljevine na špiritusu; t a k o d e ćelije b i l j n o g porekla. A l i , p o š t o biljne ćelije m o g u
pijenje tinkture k o r e n a sarsaparele na votki; unutrašnja
bitisati s a m o u alkalnoj s r e d i n i , to je oboljenje bilo k o g o r g a n a
u p o t r e b a s v e ž e iscedenih s o k o v a p o v r ć a - c e l e r a i m r k v e ( 1 0
u Č o v e k o v o m o r g a n i z m u m o g u ć e s a m o pri alkalisanju tog
unci s o k a celera i 22 unce s o k a m r k v e ) .
o r g a n a . . .Sada postaje j a s n o što pri oboljenju bilo k o g o r g a n a
K a o d o p u n a savetuje se vegetarijanska hrana (voće i
k o d č o v e k a dolazi do t i p i č n o g gnojenja tog organa i njegovo
p o v r ć e u s v e ž e m o b l i k u ) , k a o i g l a d o v a n j e radi u b r z a n o g
alkalisanjc... A k o je o r g a n i z a m d o b r o oksidisan, ne m o g u
o s l o b a đ a n j a od soli.
nastati p a t o g e n i procesi. Ipak, treba voditi r a č u n a o t o m e da ne
Na o s n o v u o v e k r a t k e analize „ n a đ r i l e k a r s k i h " s r e d s t a v a u
d o d e do p r e o k s i d a c i j e sredine ž e l u c a i da se ne naruši
borbi s a r e u m a t i z m o m vidljiva j e njihova j e d n o s t a v n o s t - o p š t e
k i s e l o - a l k a l n i b a l a n s o r g a n i z m a . Oksidacija treba da prevlada
z a g r e v a n j e - m a s a ž a - u z i m a n j e sredstava za razređivanje. A l i ,
a k o uzrok z g r u š a v a n j a k o l o i d a nije h l a d n o ć a , v e ć a p s o r p c i j a n a d a l k a l i s a n j e m . U s u p r o t n o m , dobija se gastritis.
h r a n e - p r i r o d n i h l e p a k a ( š k r o b n o g , k a z e i n s k o g ) , u z r o k ostaje i R e t k o s a m s u s r e t a o ljude koji bi na o s n o v u teorije
r e u m a t i z a m s e v r a ć a . Z a t o j e n e o p h o d n o pridržavati s e p r e d l a g a l i najprostije, najdostupnije p r e p o r u k e , z a s n o v a n e n a
n a v e d e n i h n a p o m e n a : isključiti iz hrane prirodni lepak, unutrašnjim procesima samog organizma. Nažalost, Bolotov je
r e d o v n o čistiti d e b e l o c r e v o i j e t r u , z a g r e v a t i o r g a n i z a m i p o š a o k o m p l i k o v a n i m p u t e m . Za oksidaciju o r g a n i z m a , s
koristiti p r i r o d n e o k s i d a n s e unutrašnje sredine - urin i alkalne c i l j e m p r o t i l a k t i k e i lečenja, on p r e p o r u č u j e o g r o m a n
p r o d u k t e u vidu alkalnih o d v a r a i s o k o v a - s t v a r n o u n i v e r z a l a n a s o r t i m a n h r a n e : kiselo p o v r ć e , v o ć e , biljke, k r u p i c e ,
p r i s t u p , koji o m o g u ć a v a d a s e izbavite o d tog oboljenja j e d n o m m a h u n a r k e , b r a š n o itd. K a d a b u d e m o razmatrali p r o b a v u
i zauvek. h r a n e , a t a k o d e biološku vređnost p r o d u k a t a i s h r a n e ,
u v i d e ć e m o da n a m B o l o t o v ni izdaleka ne predlaže d o b r u
varijantu.
10.5. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a o d t u m o r a ( h e u i g u i h , k i s t o z n i h , A u t o r ć e n a o s n o v u o v e teoretske p o s t a v k e predložiti
m a l i g n i h ) , p o l i p a , glista, p a t o g e n i h m i k r o o r g a n i z a m a p r i r o d n i m e t o d čišćenja, potkrepivši ga p r i m e r i m a iz p r a k s e . I
opet ć e m o za oksidaciju o r g a n i z m a koristiti vlastiti urin i
Da biste se snašli pri tumačenju o v o g z a m r š e n o g pitanja
gladovanje.
potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim
o s n o v a m a . I o v d e nas po ko zna koji put s p a š a v a Boris
Vasiljević B o l o t o v . Prvi primer - I.V., grad G u b k i n .
„ P r e 6 g o d i n a odstranjena m i j e kista d e s n o g jajnika. 1 e v o
On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i r a z n o v r s n o s t ) m o g u
p o n o v o k i s t a , ali sleva. L e k a r j e s a v e t o v a o operaciju.
b i t i biljnog i ž i v o t i n j s k o g porekla. Pri t o m e , biljne ćelije za
G l a d o v a l a s a m 10 d a n a , pila urin 4 puta d n e v n o po 75 g r a m a

152 153
t o p a o ( s v e ž ) . U p o č e t k u se kista smanjila za 2 p u t a , a p o t o m je i n o ć u . Stavljala s a m i p r e k o d a n a , ali se pojavilo m n o g o o s p i .
više nisu našli. Sve je o v o kao fantastika!" P r e s t a l a s a m da stavljam k o m p r e s e a grudi mažem
Drugi primer - N . I . , grad T e r n o v k a . s u n c o k r e t o v i m uljem, p r o k u v a n i m u flaši, slavljenoj u p o s u d u
„ J e d n o v r e m e s a m imala j a k e b o l o v e u g r u d i m a - s a v o d o m . M o ž d a n e b i trebalo?
s t v r d n u ć e . Htela s a m da i d e m u bolnicu, ali s a m u m e s t o toga G l a d u j e m j e d a n dan u nedelji. M o g u p o s t e p e n o da izdržim
u z e l a ovu knjigu. P o p i ć u pa šta b u d e , razmišljala s a m . I k a o i do 3 d a n a . Više se b o j i m , j e r s a m po ceo d a n s a m a u kući.
č u d o m zadebljanje u g r u d i m a je p r o š l o . " P o s l e izlučivanja krvi postaje mi lakše, ali o s e ć a m veliku
Treći primer - D . M . , 76 g o d i n a , g r a d V o l g o d o n s k . slabost. M a l o s e k r e ć e m , s a m o p o kući i p o potrebi. M n o g o m e
„ G o d i n e 1988. k o d m e n e su otkrili rak leve d o j k e . N i s u me b o l e z g l o b o v i k o l e n a , stopala. I m a m i gastritis sa p o v i š e n o m
operisali z b o g s l a b o g srca. Do 1990. nisam ništa p r e d u z i m a l a , a k i s e l o š ć u i holecistitis, a t a k o d e i kataraktu. Z a t o vas m o l i m da
t u m o r je rastao do veličine guščijeg jajeta. Nije me b o l e l o . U mi u o d g o v o r u pišete k r u p n i j e . "
o k t o b r u 1990. g o d i n e p o č e l a s a m sa lečenjem u r i n o t e r a p i j o m : Komentari i preporuke: O v a ž e n a je u početku postupila
pila s a m urin ujutru na g l a d a n s t o m a k , a na dojku s a m stavljala p r a v i l n o - oksidisala je svoj o r g a n i z a m urinom i lokalno
komprese. p r i m e n j i v a i a k o m p r e s e . Kroz 7 m e s e c i to je dalo rezultate:
N i s a m g l a d o v a l a , a j e l a s a m 2 puta - u 10 č a s o v a ujutru k a n c e r o z n i t u m o r (biljne ćelije) ubijen je o k s i d a c i j o m , a t a k o d e
o b a r e n o p o v r ć e , j a j e , a u 3 časa p o p o d n e ručak - p o n o v o p o v r a t n i m d e j s t v o m k a n c e r o z n i h ćelija ( h o m e o p a t i č n i princip
p o v r ć e : c v e k l a , m r k v a i s v e ž k u p u s - salata i s u p a sa p o s n i m - slično se leci sličnim) i p o v e ć a n i m zaštitnim s i l a m a
m e s o m . I z b e g a v a l a s a m v e č e r e . Pila s a m s a m o s v e z u v o d u organizma.
gutljajima. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih
D o j u l a m e s e c a o v e g o d i n e (1993.) nije bilo n i k a k v i h k a n c e r o z n i h ćelija. Z a t o je iz b r a d a v i c e p o č e o da se luči gnoj i
p r o m e n a . K a o d a s e rast t u m o r a z a u s t a v i o . k r v ; formiralo se m n o g o v o d e n i h p l i k o v a sa g n o j e m i
U j u l u je iz b r a d a v i c e p o č e o da curi g n o j , a z a t i m i krv. U s u k r v i c o m , koji se stalno rasprskavaju.
avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 k o p e j k e Šta u o v o m slučaju treba dalje raditi? N a s t a o je v e o m a
( d i n a r a M Š ) . Iz nje je p o č e l a da lije krv, a ispod dojke je potekla v a ž a n m o m e n a t u lečenju. Da t u m o r u raspadanju ne bi o t r o v a o
k a o p o t o k . O d j e d n o m s e izlučilo p o l / 3 kofice. S a m o s e o r g a n i z a m (to se često d e š a v a u tom s t a d i j u m u ) , p o t r e b n o je j o š
zaustavilo. s n a ž n i j e oksidisati svoje telo: piti više urina, raditi m i n s k e
M o j a d e c a , a ja ž i v i m k o d njih, dovezli su iz b o l n i c e klistire i, b e z obzira na to što u k u v a n i urin razjeda dojku, po ceo
onkologa. On je gledao i rekao DA T A K O NE T R E B A DA d a n i n o ć na g r u d i m a treba držati k o m p r e s u sa u k u v a n i m
B U D E ! On ne zna s t a j e sa mnom. Posavetovao je da odem u u r i n o m , da bi on n e p r e k i d n o izvlačio iz grudi g n o j . P e r i o d i č n o
b o l n i c u n a ispitivanje. N i s a m pristala. O b j a s n i l a s a m m u d a g l a d o v a n j e p o m o ć i ć e o v o izlečenje.
p i j e m urin i stavljam k o m p r e s e sa njim. On je s l e g a o r a m e n i m a N a v e d e n i p r o c e s lečenja m o g a o bi se ubrzati. Radi t o g a
i n i š t a nije r e k a o .
t r e b a l o bi:
U s e p t e m b r u i oktobru krvarenje je bilo češće - s v a k i drugi 1. Očistiti d e b e l o crevo i p o s e b n o J E T R U .
d a n , a od 1. d e c e m b r a nije se pojavilo n i j e d n o m , s a m o g n o j . 2. U potpunosti se odreći hrane b o g a t e b e l a n č e v i n a m a ,
O k o l o b r a d a v i c e se formiralo m n o g o vodenih p l i k o v a - z a m e n i t i ih k a š a m a na v o d i .
p o j e d i n a č n i h i u g r u p i . Oni su se rasprsli i iz njih se luči g n o j i
3. Č e š ć e primenjivati gladovanje (1-3 i više dana) i č e š ć e
krv. Dojka me m n o g o svrbi. Stavljam d v e k o m p r e s e - p r e d v e č e
stavljati k o m p r e s e s a u k u v a n i m u r i n o m .
154 155
O o s l o b a đ a n j u od glista p o m o ć u urina već je bilo reči. Na
4. V i š e se kretati i češće P A R I T I . To d o p u n s k i o k s i d i š e
to su čak ukazivali i naši preci. P r i m e n a urina - najbolje je i
o r g a n i z a m i aktivira funkcionisanje razredujućih f e r m e n a t a .
n a j b e z o p a s n i j e s r e d s t v o u tim slučajevima.
Z a g r e v a n j e o r g a n i z m a u sauni na duže v r e m e već praktikuju
Klistiranje u k u v a n i m u r i n o m i pijenje s v e ž e g urina lišava
n e m a č k i lekari u borbi sa k a n c e r o z n i m t u m o r i m a .
gliste „ k u k i c a " - sluzi i truleži u kojima o n e ž i v e . U r i n s k a
P r e m a t o m e , tako treba postupati u d a t i m s l u č a j e v i m a -
o k s i d a c i j a izbacuje ih iz o r g a n i z m a ! To se naročito odnosi na
aktivirati prirodni p r o c e s lečenja. Z a p a m t i t e , svojini n e z n a ­
o š t r i c e - najrasprostranjenije i teško izlečive p a r a z i t e .
njem s t v a r a m o u o r g a n i z m u uslove za rast t u m o r a - biljnih
Treći primer - A u t o r se lično o s l o b o d i o od oštrica klistira-
ćelija. Stvorivši kisele u s l o v e mi otklanjamo u z r o k i k a n c e ­
n j e m u k u v a n i m u r i n o m . R e d o v n o pijenje s v e ž e g urina lišilo ih
r o g e n e ćelije u m i r u . H e m o t e r a p i j a , zračenja, operacija - s a m o
je k u k i c a , iako se o n e i dalje unose z a j e d n o sa p o v r ć e m i
slabe o r g a n i z a m , ne delujući na u z r o k e , koji su p r o u z r o k o v a l i
v o ć e m . E v o već više o d g o d i n u dana n e uočavaju s e nikakvi
t u m o r . Rezultat toga j e d a p o s l e takvog „ l e č e n j a " t u m o r i rastu t r a g o v i ( s v r a b a n a l n o g otvora u v e č e ) .
b r ž e , d e m a n t u j u ć i m o ć citostatika i l a k o v e r n e ljude.
Četvrti primer - P o s l a o mi ga je B o n d a r e n k o :
„ P r e m a priči m o g p o z n a n i k a j e d a n oficir p o č e o j e o d j e d n o m d a
Prvi primer - Iz knjige „Tajna napitka b o g o v a " A . N . slabi i nestaje. Ispitivanjem nije u o č e n a n i k a k v a patologija. On
M a s l e n i k o v a : K r a s n o j a r s k i novinar K. pričao mi je o svojoj se o b r a t i o j e d n o j starici. K a d ga je saslušala ona mu je rekla: ,,U
tašti. O n a je ležala na onkologiji sa d i j a g n o z o m : k a r c i n o m tvoje srce se n e š t o u v u k l o . Pij svoju m o k r a ć u " . P o č e o je da pije
m a t e r i c e . Sa istom d i j a g n o z o m zajedno s a n j o m u sobi nalazilo i j e d n o g d a n a silno je p o v r a ć a o sve dok k r o z usta nije izašla
se j o š d v a n a e s t ž e n a . O n a je napustila b o l n i c u i p r i s t u p i l a ovoj dugačka PANTLJTČARA!
visti lečenja. I o p o r a v i l a se. Z i v e l a je j o š 10 g o d i n a . A ostalih M n o g i sumnjaju u n e v e r o v a t n a antibakterijska svojstva
d v a n a e s t b o l e s n i c a , k o j e su n e k a d a ležale u istoj sobi sa n j o m , v l a s t i t o g u r i n a . P o r e d oksidacije o r g a n i z m a a n t i b a k t e r i o l o š k a
b r z o su se p r e s e l i l e „ n a drugi s v e t . " s v o j s t v a s e objašnjavaju h o m e o p a t s k i m p r i n c i p o m : slično s e
O p o l i p i m a d e b e l o g creva već je ranije bilo reči, ali nije leci s l i č n i m ( k a m e n s e k a m e n o m izbija, M S ) . J o š tačnije, tada
s u v i š n o n a p o m e n u t i da oni u o r g a n i z m u predstavljaju strane j e d n o od poglavlja h o m e o p a t i j e nosi naziv - lečenje ,,no-
ćelije - parazite. Uzrok njihovog nastanka je p o r e m e ć a j pH z o d i m a " . S u š t i n a tog lečenja sastoji se u p r i m e n i p a t o l o š k i h
unutrašnjih s r e d i n a o r g a n i z m a . N a j č e š ć e se to u o č a v a u ž e l u c u i t v o r e v i n a protiv s a m o g žarišta bolesti, koji ih je p r o u z r o k o v a o .
d e b e l o m c r e v u . Od kiselih, te sredine postaju trule - a l k a l n e . N a š vlastiti urin z a s i ć e n j e p u n i m s p e k t r o m vlastitih n o z o d a i ,
T r u l e ž hrane (naročito b e l a n č e v i n a s t a - m l e k o , m e s o ) j e k a d a se primenjuje u n u t r a , on čisti telo od p a t o g e n i h ž a r i š t a
idealna s r e d i n a za njihovo „uzgajanje". O k s i d i š u ć i , d o v o d e ć i u koja i h p r o u z r o k u j u . Drugi put j e dovoljno s a m o j a d a n p u t
n o r m a l u pH ovih o d e l j a k a , l i š a v a m o ih hranljive s r e d i n e i oni p o p i t i urin i najteže oboljenje i š č e z a v a o d m a h i više se ne
s a m o s t a l n o izlaze u vidu belih traka, u g r u š a k a i t o m e s l i č n o . ponavlja.
Drugi primer - J e k a t e r i n a T i h o n o v n a , invalid I g r u p e , Peti primer - Mihail G r i g o r j e v i ć , ratni invalid, g r a d
g r a d G u p k i n . P o d n e l a j e 8 operacija p o d o p š t o m n a r k o z o m . Harkov.
Odstranili su j o j m e t a k iz kanala j e t r e . „ K a d a s a m o b o l e o o d drhtavice (imao s a m g r o z n i c u , j e z u )
„ S e d a m n a e s t d a n a skupljam urin i z m e đ u 3 i 4 časa ujutro, u stanju p o t p u n e s a m o ć e , b e z l e k o v a * , setio s a m se
p i j e m po 3 gutljaja u k u v a n do 1/4. Nestao je dijabetis. M i s l i m urinoterapije. S k u p i o s a m čašu u r i n a i o d j e d n o m je ispio. K r o z
da su mi p r o r a d i l a creva, nestao je polip u ž e l u c u , s t o m a k m i j e
m e k š i , srce bolje r a d i . " * Majka priroda nam je dala najbolji lek - vlastiti urin.

157
156
Prvo što s a m uradila bila je urinoterapija. Posle 5 -7 dana
5 m i n u t a s a m o z d r a v i o . To se desilo u 2 časa noću ( 1 9 8 8 ) . V i š e
a n a l i z e su bile n o r m a l n e (pre toga su b e l a n č e v i n e bile 2
mi se to nije p o n o v i l o .
j e d i n i c e ) . Prestala s a m tla u z i m a m h o r m o n e i produžila da
Šesti primer - A . N . M a s l e n i k o v :
pijem urin ujutro po 3 gutljaja.
„ P r e deset g o d i n a na n o g a m a mi se p o j a v i l a n e k a k v a
Od h o r m o n a s a m se ugojila 1 I kilograma. Izbile su mi o s p e
gljiva. R a s t v o r o m s i b i r s k o g k a m e n o g ulja ( m a s l a ) j a s a m
po telu i prestala mi je menstruacija. O s i m toga, stalno me je
izlečio n o g e , ali izgleda da lečenje n i s a m z a v r š i o . Infekcija je
b o l e o ž e l u d a c i narušio se rad creva.
ostala i s p o d n o k t a v e l i k o g prsta i sve ove g o d i n e prst me je
P o s l e 2 nedelje urinoterapije menstruacija se n o r m a l i -
m n o g o m u č i o . S v a k e g o d i n e nokat j e t a m n i o s v e v i š e , a
z o v a l a , o s p e su s k o r o u p o t p u n o s t i n e s t a l e , ž e l u d a c i creva su
naslojio se t a k o , da mi nije p o z n a t o na č e m u se d r ž a o . p r o r a d i l i , čak se i težina smanjila s k o r o do n o r m a l e . P o č e l a s a m
T a k o s a m s a n o k t o m , koji s e klatio, d o č e k a o p r o š l o leto. Z a da se lečim p r e m a p r e p o r u k a m a u knjizi Lekovite sile i za sada
v r e m e letnjeg p u t o v a n j a p o Sibiru p o n e o s a m s a s o b o m je sve odlično."
p l a n i n s k e c i p e l e . D v a p u t s a m ih o b u k a o i gljiva se raširila po Osmi primer - V a l e n t i n a Nikolajevna, grad S e v e r o -
s t o p a l u j o š više. doneck.
U to v r e m e ja s a m v e ć z n a o za urinoterapiju i s e ć a o s a m se „ K o d k ć e r k e su oči k r m e l j a l e t a k o , da ih ujutro nije m o g l a
reči lekara Parfenija J e n g a l i č e v a da urin „skida svaku da o t v o r i . T r e p a v i c e su se u potpunosti slepljivale. P o č e l a s a m
n e č i s t o ć u " . Pred spavanje s a m p o k v a s i o n o g e m o k r a ć o m . d a j e ispirani t o p l i m u r i n o m i sve je prošlo za n e k o l i k o d a n a .
D r u g o g d a n a s a m i h p o n o v o p o k v a s i o . . . D v a kvašenja j e bilo K o d n a š e g m a č k a se pojavio lišaj. Počela s a m da ga trljam
d o v o l j n o da gljive n e s t a n u . s v o j i m u k u v a n i m u r i n o m i s v e je p r o š l o . "
U v i d e v š i takav zapanjujući rezultat, s a s v i h strana s a m K o m e n t a r : M i k r o o r g a n i z m i , koji izazivaju lišaj - biljnog
o b i l n o n a t o p i o klateći n o k a t u r i n o v i m uljem (urin s a m o s t a v i o su p o r e k l a . O k s i d a c i j a sredine njihovog bitisanja d o v o d i do
na s u n c u da s a m uvri). D v a takva natapanja su bila dovoljna da n j i h o v o g uništavanja - otuda izlečenje.
bi se uništila infekcija ispod nokta. I s a d a se on ne klati, već
stoji č v r s t o . "
Komentar: Poluukuvan urin na suncu „zakiseljen"
b a k t e r i j a m a , p o s e d u j e fermente koji č u d e s n o m silom čiste 10.6. Čišćenje čeonih i gajmorovih sinusa od sluzi
epitelijalne p o k r i v k e . Setite se B o l o t o v a i njegovih ukiseljenih
produkata. S m a t r a m da su za čišćenje najteža m e s t a čeoni i g a j m o r o v i
Sedmi primer - N a t a š a , 17 g o d i n a , grad V o r o n j e ž . ( m a k s i l a r n i ) sinusi. S v a k a prehlada stvara bujicu sluzi, koja se
„ I m a l a s a m g r i p , koji mi je izazvao k o m p l i k a c i j e u luči k r o z g a j m o r o v e i č e o n e sinuse. Sluz d e l i m i č n o izlazi, ali
b u b r e z i m a . U bolnici s a m ležala pola g o d i n e sa d i j a g n o z o m p r e d kraj bolesti njen sloj ostaje, koji se po principu pihtija
, j a k glomerulonefritis s a nefrotskim s i n d r o m o m " . M e n e s u p r e t v a r a u k s e r o g e l - tvrdu pokoricu. T a k v i h „ p o k o r i c a " stvori
„lečili i a n t i b i o t i c i m a , i h e p a r i n o m , i p r o t i v u p a l n i m s r e d ­ s e m n o g o t o k o m n a š e g života. K a o rezultat t e šupljine s e
s t v i m a , davali mi po 9-10 injekcija d n e v n o i po 3 0 - 3 5 tableta. popunjavaju čvrstom masom, na kojoj se idealno
O s i m toga pipete. Ništa nije p o m a g a l o . Z a t i m s u počeli d a m i r a z m n o ž a v a j u patogeni m i k r o o r g a n i z m i (biljne ćelije). P r e r a d a
daju h o r m o n e i d r u g e l e k o v e . U b r z o su prešli na transfuziju. Ne čvrstih pihtija biljnim ćelijama, upravo i predstavlja klasičan
z n a m , č i m e bi se s v e završilo da nisam imala s r e ć e . S l u č a j n o s l u č a j , koji je o p i s a o B o l o t o v - p r o c e s truljenja sa s t v a r a n j e m
s a m s a z n a l a o m e t o d i lečenja G . P . M a l a h o v a . a l k a l n e s r e d i n e i r a z n o v r s n i h toksičnih p r o d u k a t a . P r i r o d n o ,

158 159
N a v e d e n u terapiju izvodite do p o t p u n o g čišćenja g l a v e i
o v o neprijatno z v u č i : boli glava, gubi se vid, sluh, Čulo mirisa,
reaktiviranja n o r m a l n i h s e n z o r n i h osećaja: v i d a , sluha i
slabi u m . U o p š t e n a r u š a v a se n o r m a l n a funkcija m o z g a , č o v e k
n a r o č i t o č u l a mirisa.
postaje psihički n e u r a v n o t e ž e n , pri č e m u , v r e m e n o m , sve to
A k o iz ishrane isključite p r o d u k t e koji stvaraju sluz:
prolazi tako s k r i v e n o da on ni ne sumnja, da se u njegovoj glavi
m l e k o , t e s t e n i n e sa m a s l o m - b i ć e j o š bolje. G l a d o v a n j e u j o š
nalazi 1-2 č a š e gnoja. Svoju bolešljivost on t u m a č i različitim
većoj meri doprinosi o v o m p r o c e s u čišćenja.
uzrocima, samo ne ovim.
P r i r o d n o , ni o k a k v i m e k s t r a s e n z o r n i m s p o s o b n o s t i m a ne Primer - I . B . , g r a d D o n e c k .
m o ž e biti reči. T o s e p o s e b n o odnosi n a n a i v n e ljude, koji, „ B o l e l e s u m e uši, s k o r o d a s a m izgubila sluh, curio j e gnoj
s p r o v o d e ć i k u r e lečenja ž e l e da ih pojačaju ne v o d e ć i r a č u n a o i n i s a m m o g l a da d i š e m na n o s . S a d a posle ispiranja ušiju i
unutrašnjoj čistoći. I s t o v r e m e n o , očistivši glavu (i ceo o r g a ­ n o s a , ispiranjem grla ujutru k o d m e n e se sve n o r m a l i z o v a l o sa
n i z a m ) , č o v e k s v e dobija p r i r o d n o . U o s t a l o m zar C O V E K O V u š i m a , n o s o m i g r l o m . M a n j e p o b o l j e v a m . Hvala V a m . "
O R G A N I Z A M nije najsavršeniji aparat u V a s i o n i . S t o j e čistiji
prefmjenije p r i m a vibracije i informacije i vodi ih od p o d -
s v e s n o g n i v o a do s v e s n o g nivoa. U s u p r o t n o m , naš o r g a n i z a m 10.7. Č i š ć e n j e č o v e k o v o g o r g a n i z m a o d p a t o g e n e energije
je s p o s o b a n da reaguje s a m o na fizičke nadražaje.
D a k l e , da b i s m o očistili g a j m o r o v e i č e o n e šupljine od I m a n e k o l i k o varijanti, a mi ć e m o razmotriti najprostiju i
p r e s o v a n e sluzi u njima, treba p o s t e p e n o preći sve e t a p e najefikasniju sa u p o t r e b o m d r e v n i h daščica (traka).
čišćenja: U prirodi na s v a k o m koraku postoji e n e r g o - i n f o r m a c i o n a
Prva faza je s m e k š a v a n j e . Zagrejati glavu na bilo koji r a z m e n a i z m e đ u živih b i ć a i mrtvih p r e d m e t a . M e t o d o m
n a č i n i ne s a m o j e d a n p u t . Najbolje ć e t e to uraditi p o m o ć u b i o l o k a c i j e d o k a z a n o j e d a j e d n a vrsta d r v e ć a ima svojstva d a
l o k a l n e p a r n e ili v o d e n e k u p k e za glavu. u z i m a e n e r g i j u , a d r u g a vrsta - d a j e predaje. Pri tom d r v e ć e
T e r a p i j a traje 5 m i n u t a . P o t o m isperite glavu p r o h l a d n o m p r v o u z i m a „ l o š u " p a t o g e n u e n e r g i j u , tj. energiju biljnog
v o d o m . Poželjno je uraditi seriju takvih zagrevanja 3-5 puta, p o r e k l a , koja mu je s r o d n a , a za nas p a t o g e n a . K a o protivtežu
z a v r š a v a j u ć i ih p r o h l a d n i m tuširanjem. d r v e ć e ispušta svoju „ p a t o g e n u " energiju - ž i v o t i n j s k o g
U drugoj fazi b u d u ć i da su pihtije iz t v r d o g stanja p o r e k l a , koja j e s r o d n a n a m a . O v o j e j o š j e d n a p o t v r d a
B o l o t o v l j e v o g p o s m a t r a n j a , ali na e n e r g e t s k o m nivou. U o p š t e ,
p r e v e d e n e u t e č n o stanje ( m a k a r i đ e l i m i č n o ) , treba ih
najosetljiviji senzitivi „ v i d e " ta e n e r g e t s k a strujanja, koja idu
odstranjivati kroz sitastu kost, koja se nalazi u g o r n j e m n o s n o m
od d r v e t a p r e m a č o v e k u , i o b r n u t o . N o s i o c i tih strujanja su
k a n a l u i koja deli nosnu šupljinu od m o z g a .
k v a n t n e č e s t i c e - m i k r o l e p t o n i . N j i h o v a m a s a je nešto manja
R a d i toga treba ispirati n o s n u duplju t e č n o š ć u koja bi na
nego k o d elektrona!
r a č u n o s m o z e izvlačila gnoj i sluz p r e m a sebi, a t a k o d e i s a m a
„ U p i j a č i " energije za 9 4 - 9 6 % ljudi su j a s i k a i topola. Za
lako p r o l a z i l a k r o z sitastu kost i rastvarala kserogel. Najbolja i
n e k e ljude je t a k v o drvo j e l a ( s m r e k a ) . Jasika je š a m p i o n u
najdostupnija t a k v a tečnost je vlastiti urin u t o p l o m stanju. On
o t i m a n j u energije ne s a m o od ljudi n e g o i od bakterija. U
se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom
j a s i k o v o m drvetu nikad n e m a truleži. Ta svojstva j a s i k e su čak
soli.
z a b e l e ž e n a u D a l j o v o m rečniku. „ N a jasici vračaju (gataju) za
Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: z a t v o r i t e g r o z n i c u i z u b e : isecaju t r o u g a o iz k o r e , njime trljaju desni dok
j e d n u n o z d r v u , a d r u g o m ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu ne p r o k r v a r e i vraćaju ga p o n o v o na svoje mesto (u k o r u , M S ) .
i ispljuvavajte je k r o z usta. Z a t i m p r o m e n i t e n o z d r v e .
161
160
A k o se n o g e g r č e , tada stavljajte j as i k o v e c e p a n i c e uz n o g e , a drozom, gušavošću, bolovima u jetri, i upalama, opekotinama i
od glavobolje uz glavu". Kao čovekov „hranilac" pokazao se traumama.
hrast ( g o t o v o za s v a k o g ) , m a d a n e k i m a prijaju b r e z a , bor i E n e r g i j o m se treba „ p o t h r a n j i v a t i " kada je n e m a d o v o l j n o
u o r g a n i z m u . To se ispoljava kroz česte a n g i n e , p r e h l a d e ,
k e s t e n . O d u z i m a t i i davati energiju osim ž i v o g d r v e t a m o ž e i
ž e l u d a č n o - c r e v n e p o r e m e ć a j e , artritis, a takode i kod h r o n i č n i h
n a m e š t a j u r a đ e n od njega ili parčići drveta u obliku daščica.
oboljenja.
Č u d o t v o r n e o s o b i n e o v o g d r v e ć a našle su s v o j e m e s t o i u
Primer - Recept za d u b r a v u M . D m i t r u k (časopis „ S v e t ' ,
n a r o d n o j p o s l o v i c i koja k a ž e : ,,U b o r o v i k u se v e s e l i t e , u
broj 4 , 1990).
b r e z i k u ž e n i t e , a u j e l o v i k u u d a v i t e " . Uz sve n a v e d e n o j e d a n
„ P r e v i š e g o d i n a Mejliščev E.J. patio je od upale t r o j n i č n o g
kuriozitet - metla za s a u n e najčešće se pravi od breze i hrasta.
n e r v a . L e ž a o je u bolnici i činilo se da je sve u z a l u d n o .
P r a k t i č n e p r e p o r u k e z a uspostavljanje lekovite b i o e n e r -
P r e d l o ž e n o mu je da odstrani s v e gornje z u b e - m o ž d a se u
g e t s k e r a z m e n e su:
njima krije infekcija, koja p r o v o c i r a upalu? Za v r e m e
1. Naći d r v e ć e k o j e „ u p i j a " i „ d a j e " energiju. Radi t o g a
odstranjivanja njemu su o d m a h iščupali tri z u b a , čije je korenje
izrežite tračicu folije (od č o k o l a d e ili b o m b o n a ) d u ž i n e 10-15
m e đ u s o b n o sraslo. Bol je bio t a k o neizdržljiv, da nisu mogli
c e n t i m e t a r a , širine 2-5 m i l i m e t a r a . U z m i t e j e z a j e d a n kraj ublažiti nikakvi narkotici. Mejliščev je izašao na ulicu, da ga
k a ž i p r s t o m i p a l c e m i p o l a k o pi idite drvetu. A k o se obešeni u k u ć a n i ne bi slušali k a k o j e č i . Polusvestan prišao je drvetu i
kraj (donji d e o trake od folije) p o č n e priklanjati d r v e t u , z n a č i p r i s l o n i o uz njega o b r a z . . . T a d a mu se u glavi razbistrilo - bol
o n o i m a „ u p i j a j u ć a " svojstva, a ako je o b r n u t o , tada i m a je n e s t a o ! 1 gle č u d a g l e d a o je u topolu.
„ h r a n e ć a " svojstva. M o ž e t e se koristiti i k l a t n o m ili r a m o m .
S l e d e ć e g d a n a i z a š a o j e n a u l i c u s a stolicom i p r e s e d e o j e
2. Ne prilazite m a l o m , a t a k o d e ni b o l e s n o m d r v e ć u , o n a i s p o d t o p o l e oko 40 m i n u t a , prislonivši na nju obraz. Od tada
imaju m a l o energije. Prilazite v e l i k o m i l e p o m . mu se bol nije p o j a v l j i v a o . "
3 . K a d a n a đ e t e t a k v o drvo postarajte s e d a s e „ d r u ž i t e " s a U o p š t e , čišćenje o r g a n i z m a od crne - p a t o g e n e energije
n j i m . U d v a r a j t e m u se. P o k l o n i t e m u pažnju, p o z d r a v i t e g a pri p o t p o m a ž e nošenje p r e d m e t a boje S U N C A . N a p r i m e r , zlata.
d o l a s k u i oprostite se pri o d l a s k u , zahvalite mu s e , b u d i t e E v o šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice
o t v o r e n i s njim, k a o sa najboljim d r u g o m . To će v a m o m o g u ć i t i A m i r d o v l a t A m a s i a c i : „ O n o produžuje život, o č v r š ć a v a s t a r e ,
da stupite u z n a ž n u b i o e n e r g e t s k u r a z m e n u (nije b e z r a z l o g a na leci od t r o v a n j a . . .Onaj ko ga ima uza se n e ć e znati za tugu, i što
B u d u svetlost sišla p o d d r v e t o m ) . D r v o ć e v a m s a voljom ga v i š e b u d e i m a o , srce će mu biti r a d o s n i j e . "
p r e d a v a t i svoju energiju i dobijati j o š v e ć u , što će se K i n e s k i majstori cigun-terapije na s e a n s a m a lečenja
b l a g o t v o r n o p o k a z a t i n a njemu. o b a v e z n o su na s e b e stavljali više zlatnih p r e d m e t a da ne bi na
4. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa njih p r e š l a e n e r g o i n f o r m a t i v n a suština bolesti, i z v u č e n a iz
„ u p i j a j u ć i m " s v o j s t v i m a . M o ž e t e o b o l e t i , kao što se to desilo o r g a n i z m a pacijenta.
j e d n o j ž e n i , koja boluje o d a s t m e . K o d nje j e iznad k r e v e t a N a p r i s u s t v o o v o g fakta, p r e l a s k a bolesti, u k a z i v a o j e
stajala saksija s a „ u p i j a j u ć o m " biljkom. K a d a j e s k i n u l a saksiju P . K . I v a n o v , g o v o r e ć i : „ S a bolešću treba biti o p r e z a n , da o n a ne
prvi put j e z a više g o d i n a s p o k o j n o spavala. bi na tebe p r e s k o č i l a . "
5. K a d a treba upotrebljavati „ u p i j a j u ć e " d r v e ć e (ili d a š č i c e Nije tajna, da za v r e m e fiziolerapeutskih terapija na lekare,
od njih), a k a d a „ h r a n i o c e " ? koji ih s p r o v o d e , prelaze bolesti pacijenata.
Energiju treba odstranjivati k a d a je o n a višak u o r g a n i z m u , N a v e š ć e m o najprostiji, ali e li kasan način čišćenja
što s e ispoljava g l a v o b o l j o m , s r č a n i m n e u r o z a m a , o s t e o h o n - o r g a n i z m a od te gadosti.

162 163
para pljuvačnih ž l e z d a - z a u š n i c e , podjezične i p o d v i l i č n e .
Primer - N a d e ž d a A l e k s e j e v n a , grad E n e r g o d a r .
J e d n a od funkcija pljuvačnih ž l e z d a j e s t e izdvajanje p r o d u k a t a
„ K a d a s a m imala 3 1 . godinu iznenada je p o č e l a da mi
r a z m e n e materija iz krvi. S a m a po sebi pljuvačka ima alkalnu
o p a d a kosa. Dobila s a m nervni napad i kosa je ispadala u
reakciju. U poglavlju o ishrani vi ćete saznati šta se izdvaja iz
pramenovima. Moja frizerka, jedna starija Iranka,
o r g a n i z m a s a p l j u v a č k o m . Količina krvi, koja protiče k r o z
p o s a v e t o v a l a m e j e d a pre pranja glave stavljam k o m p r e s e o d
p l j u v a č n e ž l e z d e pri sisanju ili ž v a k a n j u , p o v e ć a se za 3-4 puta.
tople m o k r a ć e . Ja s a m tu terapiju sprovođila u toku 6 m e s e c i i
D o l a z i do s v o j e v r s n o g proterivanja sve krvi kroz „filtar" i
moja kosa se R E G E N E R I S A L A U P O T P U N O S T I . Nestalo je
n j e n o čišćenje.
p e r u t i , s v r a b a g l a v e , k o s a j e postala blistavija, s v i l e n k a s t a .
Biljno m a s l o (ulje) je u d a t o m čišćenju a b s o r b e n t , koji v e ž e
K o m p r e s u s a m stavljala 2-3 p u t a n e d e l j n o . S a m o s a m s e n a
s v e n e p o t r e b n o i štetno za o r g a n i z a m .
p o č e t k u vrlo kratko šišala.
Posle p r v i h 3-4 terapije na temenu su mi se P O J A V I L E Način čišćenja: biljno maslo (bolje j e s u n c o k r e t o v o ulje ili
O S P E . S t r a š n o me je svrbelo i bolelo, ali s a m s v e otrpela, k a o ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e s u p e n e k a š i k e
s t o j e A n a h o r e t rekla. Od tada je prošlo 17 g o d i n a , a ja s a m i stavlja se u prednji d e o usta. M a s l o se sisa k a o b o m b o n a , i ne
d a n a s z a h v a l n a plemenitoj frizerki za s a v e t . " srne se gutati. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako, s l o b o d n o ,
Komentari i preporuke: Stres je pokazatelj prodiranja b e z n a p r e z a n j a , u trajanju od 15 do 20 minuta. M a s l o je u
patološke energo-informacije u organizam. Opadanje kose - p o č e t k u g u s t o , z a t i m t e č n o k a o v o d a , posle č e g a g a treba
m e s t o njene lokalizacije. Urin, koji ima boju s u n c a , a p r e m a ispljunuti. T e č n o s t m o r a d a b u d e b e l a k a o m l e k o . A k o j e
t o m e i d e o njegovih svojstava - najjači je čistač. P r o c e s t e č n o s t ž u t a , p r o c e s sisanja nije d o v e d e n do kraja. Ispljunuta
čišćenja - osipanje p r i š t o v a , s v r a b i d r u g o . tečnost je inficirana i treba je baciti.
K a d s e o s l o b o d i o nečistoća, o r g a n i z a m j e s a m o b n o v i o rast O v u terapiju treba raditi j e d a n p u t d n e v n o , bolje na g l a d a n
k o s e . O s o b e , koje to neshvataju i lece se h e m o t e r a p i j o m i t o m e s t o m a k , ili u v e č e pred s p a v a n j e .
s l i č n o , idu p o g r e š n i m p u t e m . Z a v r e m e sisanja o r g a n i z a m s e oslobađa štetnih m i k r o b a ,
J o š snažnija svojstva čišćenja ima urin u k u v a n do 1/4. t o k s i n a , kiselina, p o j a č a v a se r a z m e n a g a s o v a , aktivira se i
S k o r o k o d s v a k o g č o v e k a postoje nečistoće u telu. A k o se d o v o d i u red r a z m e n a materija.
profilaktički m a ž e t e dvaput godišnje po 1 -2 nedelje svaki drugi T r e b a imati u vidu da kod p r i m e n e date m e t o d e m o g u
dan u k u v a n i m u r i n o m , tada ćete se osloboditi tih nečistoća. nastupiti kratkotrajne k o m p l i k a c i j e , naročito kod ljudi sa više
V a š a k o ž a će biti pokazatelj e n e r g e t s k e čistoće o r g a n i z m a . oboljenja, s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti.
Čini mi se da je s v a k o z a i n t e r e s o v a n da na v r e m e i z v u č e Pitanje o t o m e koliko puta se m o ž e primenjivati o v a
nečistoću ( b e z obzira na to k a k v a j e ) iz s v o g o r g a n i z m a . I uz terapija č o v e k r e š a v a s a m , u zavisnosti od stanja vlastitog
o v e p r i m e r e i m a m o d o k a z e da vlastiti urin n e m a sebi ravnih. zdravlja. A k u t n a oboljenja se lece lako i b r z o , u toku 2 nedelje.
Informaciju m o ž e m o završiti P u š k i n o v i m r e c i m a : „I i s k u s t v o L e č e n j e h r o n i č n i h oboljenja m o ž e trajati m n o g o d u ž e .
je sin velikih g r e š a k a , i genije je p a r a d o k s o v d r u g . " M e n i ovaj m e t o d čišćenja i m p o n u j e j o š i z b o g toga s t o j e
n a š j e z i k - o g l e d a l o zdravlja. N a s l a g e na j e z i k u m o g u n a m
m n o g o reći.
10.8. Č i š ć e n j e o r g a n i z m a s i s a n j e m ulja ( b i l j n o g m a s l a ) K o d j o g i s t a postoji specijalno čišćenje j e z i k a . Jezik s e
O r i g i n a l n u metodologiju čišćenja i lečenja o r g a n i z m a m a ž e istopljenim m a s l o m ( m a s l a c e m ) i p o m o ć u p o k r e t a , k a o
da se doji, k a ž i p r s t o m , srednjim p i s t o m i p a l c e m obavlja se
preuzetu iz d r e v n i h knjiga predložio je b a k t e r i o l o g K a č u k P.T.
čišćenje.
S u š t i n a n j e g o v o g m e t o d a sastoji se u s l e đ e ć e m : Mi i m a m o tri

165
164
O n i , koji su g l a d o v a l i , znaju da prisustvo n e č i s t o ć e u I 1. PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA
o r g a n i z m u prvo signalizira j e z i k . Usta i j e z i k su gornji putevi
za čišćenje. N a š o r g a n i z a m se uvek stara da što više n e č i s t o ć a ČIŠĆENJEM ORGANIZMA
izbacuje kroz vrh - pluća. Pri sisanju masla to čišćenje je
prirodno.
Postoji m n o g o drugih čišćenja, m e d u njima je najjače
p r i r o d n o - g l a d o v a n j e , o č e m u će p o s e b n o biti reči.

1. O d a k l e početi čišćenje o r g a n i z m a ?
- Od d e b e l o g creva, z a t i m j e t r e i posle ta d v a čišćenja
p r i s t u p a t i , po p o t r e b i , d r u g i m terapijama čišćenja.
2. K a k o pravilno očistiti o r g a n i z a m ?
- U p o č e t k u treba uraditi „ s m e k š a v a n j e " o r g a n i z m a i p o s l e
toga uraditi terapiju čišćenja. To se odnosi na sve vrste
čišćenja.
3. K o j i h kriterijuma se treba pridržavati da bi ishod terapije
čišćenja b i o u s p e š a n ?
- Efekat čišćenja d e b e l o g creva u o č a v a se r e d o v n o m i
l a k o m s t o l i c o m u obliku k o b a s i c e i istorodnošću fekalnih m a s a .
Efekat čišćenja j e t r e ispoljava se n o r m a l i z a c i j o m svih vrsta
r a z m e n e . Figura postaje z n a t n o vitkija.
Efekat očišćenih koloida vidi se na koži (koža je g l a t k a ) ,
mladalačkim pokretima, povećanom radnom sposobnošću.
4. K a k o često čistiti o r g a n i z a m ?
U p o č e t k u za g o d i n u dana treba obaviti 3-4 čišćenja
d e b e l o g c r e v a , a 5-7 čišćenja j e t r e . Kasnije j e d n o m - dvaput
g o d i š n j e u d a n e p r o l e ć n e i j e s e n j e r a v n o d n e v n i c e . Prolilaktički
odvojiti j e d n u do d v e nedelje za kapitalno čišćenje. Tu s p a d a
p r e t h o d n o s m e k š a v a n j e , čišćenje d e b e l o g creva i j e t r e .
O s i m t o g a , m o ž e t e gladovati po 3-10 dana u d a n e p o s t a .
5. M o g u li jetru čistiti lica sa odstranjenim ž u č n i m
mehurom?
- M o g u i p o t r e b n o j e . S v e se radi na isti način.
6. M o ž e li se kod Čišćenja j e t r e z a m e n i t i m a s l i n o v o ulje i
l i m u n o v sok n e č i m d r u g i m ?
- M o ž e : m a s l i n o v o ulje se m o ž e z a m e n i t i s u n c o k r e t o v i m , a
l i m u n o v sok - l i m u n s k o m k i s e l i n o m ili biljkama sa v e o m a
kiselim u k u s o m k a o što su m a h o v n i c a , oblepiha, ribizla itd.

166 167
7. A k o posle čišćenja nastupi j a k a kriza, šta raditi?
- Najbolje se uzdržavati od h r a n e , piti više protijeve v o d e
(poželjno je n a m a g n e t i s a n e ) u t o p l o m stanju. Boraviti u
t o p l o m . Jesti posle p r e s t a n k a svih s i m p t o m a krize.
8. K a k o čistiti d e c u ?
- T r e b a ih p r a v i l n o hraniti, tada n e m a p o t r e b e za
č i š ć e n j e m . Ipak, najbolje čišćenje za njih je - unošenje
vlastitog u r i n a u n u t r a i tople k u p k e sa n a k n a d n i m p r o h l a d n i m
tuširanjem.
9. M o ž e li g l a d o v a n j e da z a m e n i terapiju Čišćenja?
- M o ž e , a k o se gladuje po 7-10 d a n a r e d o v n o 3-4 puta
godišnje. A l i , jetru je ipak bolje očistiti p r e m a u p u t s t v i m a koje
s m o naveli.
10. K a k o vi s a d a čistite svoj o r g a n i z a m ?
- Tri do četiri puta godišnje gladujem po 5-9 dana. Za
v r e m e g l a d o v a n j a s v a k o d n e v n o primenjujem 10-20 m i n u t n u
k u p k u ( 3 7 - 4 0 s t e p e n i C v o d a ) , klistiram se sa litrom urina.
P i j e m protijevu vodu i urin (skoro sav d n e v n i u r i n ) . A k t i v a n
sam, dosta se krećem.
Kriterij u m o m z a v r š e t k a čišćenja s m a t r a m k a d a pri
klistiranju izlazi manje—više čist urin.
Jetru s a m čistio 13-14 puta. Klistire sa u r i n o m , u k u v a n i m
u r i n o m u p a u z a m a s p r o v o d i m po potrebi.
1 1 . M o ž e li se proći b e z čišćenja o r g a n i z m a ?
- T e o r e t s k i , da. Ali, s a m proces čišćenja je z n a t n o dublji,
o n s t i m u l i š e p r e p o r o d celog o r g a n i z m a , aktivira u g a š e n e
m e h a n i z m e . N E M O G U Ć E j e t o postići s a d n e v n i m o b r o c i m a
hrane.
A k o h o ć e t e da ž i v i t e d u g o i da ne bolujete o b a v e z n o
odvojite v r e m e za terapiju čišćenja. U n u t r a š n j a čistoća
o r g a n i z m a - najbolja je garancija da ć e t e biti z d r a v i i živeti
dugo.

168
Do sada objavljena izdanja iz alternativne m e d i c i n e :
Biblioteka Lekovite sile, Genadij Petrovič M a l a h o v
1. Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A
2. ISHRANA I HRANA
3. J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU
4. URINOTERAPIJA
5. O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I ZDRAVLJU
- biosinteza, bioenergetika i bioritmologija čoveka
6. M E T O D I P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I
BIOSINTEZE
7 . UTICAJ O K O L I N E N A Č O V E K O V O Z D R A V L J E
- biljke, minerali, tkanine i druge materije
8. G L A D O V A N J E
9. L U N A R N I K A L E N D A R
Biblioteka Osnovi zdravlja, Genadij Petrovič Malahov
1. Ž I V O T B E Z PARAZITA
2. Z D R A V L J E M U Š K A R C A - lečenje i profilaksa
3. Z D R A V L J E Ž E N E - šta svaka žena treba da zna
4. S V E O Z A T V O R I M A - opstipacije kod ljudi
5. T U M O R I - lečenje i profilaksa narodnim sredstvima
6. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A I L E Č E N J E V O D O M
Biblioteka Recepti zdravlja
1. L E Č E N J E D I S A N J E M - metod akadenika Butejka,
Fjodor Grigorjevič Kolobov
2. G R I P P R E H L A D A KAŠALJ I KIJAVICA, Mahmut Šehić
3. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A , Henrih Nikolajevič Užegov
4. L E Č E N J E K O R E N J E M , Vladimir Kalistratovič Lavrenov i
Alina Viktorovna Moroz
Ostala izdanja
1. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A O R G A N I Z M A
2. TAJNE TIBETSKE MEDICINE
3. P O B E D I L A S A M RAK, Marijana Zjola Markuš
Sve informacije o knjigama možete dobiti na telefone:
1GP "Prometej"
011-319-31-13; 064-26-99-143; tel./faks 011 -2604-751
Mahmut Šehić
tel./faks 011-2154-475; 011-319-49-48; 064-329-01 -50;
063-396-860