IES Cotes Baixes Alcoi 2011

http://aigialos.blogspot.com

ΣΠΕΥΔΕ ΒΡΑΔΕΩΣ
Activitat oral per al Capítol III del mètode ATHENAZE segons el TPR 1
____________________________________________________________________________

Model de classe
1. Introducció: revisió del vocabulari (en asterisc les no vistes a classe) i
instruccions del joc
2. Pràctica:
2.1. El professor diu els comanaments i els realitza
2.2. El profesor o un alumne realitza una acció i pregunta un altre el que fa.
2.2. El professor mana els alumnes que facen les mateixes accions en grup.
2.1. El professor mana els alumnes facen les accions individualment (repàs
imperatiu-vocatiu singular del cap. II)
2.1. Els alumnes s’intercanvien ordres (individuals o col·lectives) per torns.

Lèxic
στενάζω ⬌ χαίρω!
!
ἡ θύρα!
!
!
βραδέως
βαδίζω ⬌ μένω! !
!
ἡ γῆ! !
!
!
ταχέως
καθίζω ⬌ ἐπαίρω!!
!
ἡ τράπεζα! !
!
μάλα
τρέχω, πταίω, πίπτω! !
ἡ οἰκία !
!
ἐμαυτόν, σεαὐτόν, ὑμᾶς αὐτούς*
ἐκβαίνω ⬌ εἰσβαίνω! !
πρός! !
!
ἀποχωρῶ ⬌ προσχωρῶ!
ἀπό!
!
!
!
Introducció
Imaginem que la classe és la nostra casa grega, però d’una planta, sense gineceu!
Creem un únic espai obert separant cadires i taules. En deixem només una al mig.
Al seu voltant, en peu, escoltem i veiem les accions del professor. Després el
professor ens manará fer el mateix, primer en grup i després d’un en un. No es
pot parlar en cap idioma que no siga grec. En cas de no estar en condicions de fer
alguna de les accions manades, sols podrem dir: οὐ δυνατόν ἐστιν + acció en
infinitiu, o bé οὐκ ἐθέλω + acció en infinitiu. Qui ho diga, però, queda descalificat.
Ἀρχίζομεν!

1

Total Physical Response es una tècnica dʼaprenentatge dʼidiomes desenvolupada pel Dr. James J. Asher, prof. de
psicologia de la Univ. Estatal de San José. Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Total_Physical_Response
1

IES Cotes Baixes Alcoi 2011
http://aigialos.blogspot.com

Pràctica
Πρῶτον μὲν ἐγώ, ἔπειτα δὲ ὑμεῖς#
στενάζω! !
!
!
!
χαίρω!
!
!
!
!
στενάζω ! !
!
!
!
χαίρω!
!
!
!
!

#
!
!
!
!

#
!
!
!
!

Νῦν δὲ ὑμεῖς, ἄγετε!
στενάζετε!
χαίρετε!
στενάζετε! (μάλα στενάζετε!)
χαίρετε! (μάλα χαίρετε!)

Καλῶς.Καλῶς.
Νῦν δὲ ἀλλο πράγμα ποιοῦμεν
Ἐγὼ μέν πρῶτον#
#
#
βαδίζω!
!
!
!
!
μένω! !
!
!
!
!
βαδίζω ! !
!
!
!
μένω !
!
!
!
!

#
!
!
!
!

#
!
!
!
!

Νῦν δὲ ὑμεῖς, ἄγετε!
βαδίζετε!
μένετε!
βαδίζετε!
μένετε!

Καλῶς. Νῦν δὲ ἀλλο πράγμα ποιοῦμεν
Ἐγὼ μέν πρῶτον#
#
#
#
βαδίζω!
!
!
!
!
!
μένω! !
!
!
!
!
!
βραδέως βαδίζω!!
!
!
!
μένω! !
!
!
!
!
!
ταχέως βαδίζω! !
!
!
!
μένω !
!
!
!
!
!

#
!
!
!
!
!
!

Νῦν δὲ ὑμεῖς, ἄγετε!
βαδίζετε!
μένετε!
βραδέως βαδίζετε!
μένετε!
ταχέως βαδίζετε!
μένετε!

Καλῶς. Νῦν δὲ ἀλλο πράγμα ποιοῦμεν
Ἐγὼ μέν πρῶτον #
#
#
#
βαδίζω πρὸς τὴν θύραν!
!
!
βαδίζω πρὸς τὴν τράπεζαν! !
!
βαδίζω πρὸς τὴν θύραν !
!
!
βαδίζω πρὸς τὴν τράπεζαν! !
!

#
Νῦν δὲ ὑμεῖς, ἄγετε!
!
βαδίζετε πρὸς τὴν θύραν!
!
βαδίζετε πρὸς τὴν τράπεζαν!
βαδίζετε πρὸς τὴν θύραν! βραδέως!
βαδίζετε πρὸς τὴν τράπεζαν! ταχέως!

Καλῶς. Νῦν δὲ ἀλλο πράγμα ποιοῦμεν
Ἐγὼ μέν πρῶτον#
#
#
#
καθίζω ! !
!
!
!
!
ἐπαίρω ἐμαυτόν !!
!
!
!
καθίζω ! !
!
!
!
!
ἐπαίρω ἐμαυτόν !!
!
!
!

#
!
!
!
!
2

Νῦν δὲ ὑμεῖς, ἄγετε!
καθίζετε!
ἐπαίρετε ὑμᾶς αὐτούς
καθίζετε!
ἐπαίρετε ὑμᾶς αὐτούς

IES Cotes Baixes Alcoi 2011
http://aigialos.blogspot.com

Καλῶς. Νῦν δὲ ἀλλο πράγμα ποιοῦμεν
Ἐγὼ μέν πρῶτον#
#
#
#
τρέχω!
!
!
!
!
!
πταίω!
!
!
!
!
!
πίπτω πρὸς τὴν γῆν ! !
!
!
ἐπαίρω ἐμαυτόν! !
!
!
!

Νῦν δὲ ὑμεῖς, ἄγετε!
τρέχετε!
πταίετε!
πίπτετε πρὸς τὴν γῆν
ἐπαίρετε ὑμᾶς αὐτούς

Καλῶς. Νῦν δὲ ἀλλο πράγμα ποιοῦμεν
Ἐγὼ μέν πρῶτον#
#
#
#
Νῦν δὲ ὑμεῖς, ἄγετε!
ἐκβαίνω ἐκ τῆς οἰκίας! !
!
!
ἐκβαίνετε ἐκ τῆς οἰκίας!
εἰσβαίνω εἰς τὴν οἰκίαν !
!
!
εἰσβαίνετε εἰς τὴν οἰκίαν!
Καλῶς. Νῦν δὲ ἀλλο πράγμα ποιοῦμεν#
προσχωρέω προς τὴν τράπεζαν! !
ἀποχωρέω ἀπὸ τῆς τραπέζης !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Νῦν δὲ ὑμεῖς, ἄγετε!
προσχωρεῖτε πρὸς τὴν τράπεζαν!
ἀποχωρεῖτε ἀπὸ τῆς τραπέζης!
προσχωρεῖτε πρὸς τὴν τράπεζαν! ταχέως!
ἀποχωρεῖτε ἀπὸ τῆς τραπέζης! βραδέως!

Καλῶς. Νῦν δὲ ἀλλο πράγμα ποιοῦμεν
Ἐλθὲ δεῦρο, ὦ Φίλιππε, ἄγε!
βάδιζε!
μένε!
κάθιζε!
ἔπαιρε σεαὐτόν!
βάδιζε πρὸς τὴν θύραν!
βάδιζε ταχέως πρὸς ἐμέ!
βάδιζε βραδέως πρὸς τὴν φίλην σου!
τρέχε!
πίπτε πρὸς τὴν γῆν!
στέναζε!
ἔπαιρε σεαὐτόν!
ἔκβαινε ἐκ τῆς οἰκίας!
εἴσβαινε εἰς τὴν οἰκίαν!
προσχώρει πρὸς τὴν τράπεζαν!
ἀποχώρει ἀπὸ τὴς τραπέζης! χαῖρε!
3