Está en la página 1de 10

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

    

+,--./0 12 .34567879:97;5 34 <: =>=6:597: ? <: @4A9<: B 34 <: =?9743:3 ? <: 4@CD4=:

EFE GHIJKLMLNONLPJ HIQ RSTHUNKT

VTWXSI HIQ RSTHUNKTY    


Z[\ ]^_]

EF` abTb RISKLJIJKIb LHIJKLMLNOHTb HI QO bUbKOJNLO T HI QO WIcNQO d UbTb HIbONTJbIeOHTb

abT HIQ RSTHUNKT\ f g    h

EFi jOKTb HIQ RSTkIIHTS HI QO MLNlO HI HOKTb HI bImUSLHOH


nOXSLNOJKIo jLbKSLXULHTSY pq r phshph
t u q v]h_ swf x 
yzzf{| w z
r
zh qhz
V}WIST HI ~IQMTJTY €_‚ ^^ ƒ 
V}WIST HI nO„Y €_‚ ^^ ƒ 
jLSINNLPJ HI IWOLQ HIQ SIbRTJbOXQIY z zhr…zh qhz
HI IbKO nj†

EF‡ ˆJ NObT HI IWISmIJNLOY ‰pŠ‹Œ‰Ž


g[{\ v^^]‚v  v^^__
‹  f \ ]‚ ^]]] ‘‚]‚v

+,--./0 ’2 .34567879:97;5 34 <?= C4<7“D?=

`FE ”QObLMLNONLPJ HI QO bUbKOJNLO T HI QO WIcNQO


”QObLMLNONLPJ †•–
—˜w ™r \ [  

yšz [w ‰›zZ\ [  œ

 Z  zZ zw{ \ [  

p rzZ zw{ \ [  ‚

yšz f z™z  


Z [  šf zZ žz\ [  p  f 

`F` ˆQIWIJKTb HI QO IKLŸUIKO


 LNKTmSOWOb HI RIQLmSTY


 

 !"!#$% &'(' )! $$%$ $*$
En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
¡¢£¢¤¥¦¢§¨© §ª «¬­¢¤£ª ®©ª£¢¯¨ °¬ª©¥ª ±²³

Ì¢¤¢Í©¢ §ª ¢§Îª©£ª¯Ï¥¢Ð Ñ£ª¯Ï¥Ò¯

Ó¯§¥Ï¢Ï¥¨¯ª¬ §ª Ôª¤¥Õ©¨Ð Ö×ײ ØÙÚÛ¥§¨¬ Ü Î¢Ô¨©ª¬ ¥¯Ý¤¢­¢Í¤ª¬Þ


ֱ߲ Ì©¨Î¨Ï¢ Û¯¢ ¤ªÎª ¥©©¥£¢Ï¥Ò¯ Ïۣ௪¢Þ
Ö±ßá ÌÛª§ª Ô©¨Î¨Ï¢© Û¯¢ ©ª¢ÏÏ¥Ò¯ ¢¤â©Õ¥Ï¢ ª¯ ¤¢ Ô¥ª¤Þ
Ö±±× ã¨Ï¥Î¨ ª¯ Ï¢¬¨ §ª ¥¯ä¢¤¢Ï¥Ò¯Þ
Ö±±å ÌÛª§ª ¥©©¥£¢© ¤¢¬ ÎÙ¢¬ ©ª¬Ô¥©¢£¨©¥¢¬Þ

¡¨¯¬ªæ¨¬ §ª Ô©Û§ª¯Ï¥¢Ð çèéêéëìíîëï


Ì×ßð ñ¢¯£ª¯ª© ¢¤ªæ¢§¨ §ª¤ Ï¢¤¨©ò §ª ¬ÛÔª©Ý¥Ï¥ª¬ Ï¢¤¥ª¯£ª¬ò §ª Ï䥬Ԣ¬ò §ª ¤¤¢­¢¬ ¢Í¥ª©£¢¬ Ü
§ª ÏÛ¢¤ÚÛ¥ª© ¨£©¢ ÝÛª¯£ª §ª ¥Õ¯¥Ï¥Ò¯Þ 㨠ÝÛ­¢©Þ
Ì×±± ñ¢¯£ª¯ª© ª¤ ©ªÏ¥Ô¥ª¯£ª 䪩­â£¥Ï¢­ª¯£ª Ϫ©©¢§¨Þ
Ì×óð ô¨­¢ §ª £¥ª©©¢ Ü ª¯¤¢Ïª ªÚÛ¥Ô¨£ª¯Ï¥¢¤ §ª¤ ©ªÏ¥Ô¥ª¯£ª Ü §ª¤ ªÚÛ¥Ô¨ ©ªÏªÔ£¨©Þ
Ì×óß ®£¥¤¥¦¢© Û¯ ­¢£ª©¥¢¤ ª¤âÏ£©¥Ï¨ò §ª Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¨ §ª ¥¤Û­¥¯¢Ï¥Ò¯õ ¢¯£¥§ªÝ¤¢Õ©¢¯£ªÞ
Ì×ó× ã¨ Û£¥¤¥¦¢© 䪩©¢­¥ª¯£¢¬ ÚÛª Ô©¨§Û¦Ï¢¯ Ï䥬Ԣ¬Þ
Ì×ó± ô¨­¢© ­ª§¥§¢¬ §ª Ô©ªÏ¢ÛÏ¥Ò¯ Ϩ¯£©¢ ¤¢¬ §ª¬Ï¢©Õ¢¬ ª¤ªÏ£©¨¬£à£¥Ï¢¬Þ
Ì×²ß «Î¥£¢© ©ª¬Ô¥©¢© ª¤ Ô¨¤Î¨õ ª¤ äÛ­¨õ ª¤ Õ¢¬õ ¤¢ ¯¥ªÍ¤¢õ ¤¨¬ ΢Ԩ©ª¬õ ª¤ ¢ª©¨¬¨¤Þ
Ì×áß ®£¥¤¥¦¢© ö¯¥Ï¢­ª¯£ª ª¯ ª÷£ª©¥¨©ª¬ ¨ ª¯ Û¯ ¤ÛÕ¢© Í¥ª¯ Ϊ¯£¥¤¢§¨Þ
Ì×á× Ø¢¬ Ô©ª¯§¢¬ §ª £©¢Í¢æ¨ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¢¬ ¯¨ Ô¨§©à¯ ¬¢Ï¢©¬ª §ª¤ ¤ÛÕ¢© §ª £©¢Í¢æ¨Þ
Ì×øð ؤªÎ¢© ÕÛ¢¯£ª¬õ բݢ¬õ ­à¬Ï¢©¢ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯Þ
ùëúéèêéëìíîëï
̱ð± û ̱²ß û Ì±å± «ã ¡Ñüý þ« ¡ýãôÑ¡ôý ¡ýã ØÑ ÌÓ«Ø °¨ ª¤ Ôª¤¨³Ð ÿÛ¥£¢© ¥¯­ª§¥¢£¢­ª¯£ª
£¨§¢ ¤¢ ©¨Ô¢ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¢Þ «¯æÛ¢Õ¢© ¤¢ Ô¥ª¤ Ϩ¯ ¢ÕÛ¢Þ
̱ðó û ̱óð û ̱ß× «ã ¡Ñüý þ« ÓãÖÑØÑ¡Ó>ãÐ ô©¢¯¬Ô¨©£¢© ¢ ¤¢ Ôª©¬¨¯¢ ¢¤ ¢¥©ª ¤¥Í©ª Ü
­¢¯£ª¯ª©¤¢ ª¯ Û¯¢ Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ ÚÛª ¤ª ݢϥ¤¥£ª ¤¢ ©ª¬Ô¥©¢Ï¥Ò¯Þ ؤ¢­¢© ¢ Û¯ ¡«ãô?ý þ«
ôý@Ó¡ýØýABÑõ­â§¥Ï¨ ¬¥ ¤¢ Ôª©¬¨¯¢ ¬ª ª¯ÏÛª¯£©¢ ­¢¤Þ
̱±± û ̱߱ «¯ Ï¢¬¨ §ª ¥©©¥£¢Ï¥Ò¯ ¨ ª©ÛÔÏ¥Ò¯ Ïۣ௪¢Ð ¡¨¯¬Û¤£¢© ¢ Û¯ ­â§¥Ï¨Þ
̱²× û ̱²ó ÿÛ¥£¢© ¤¢¬ Ô©ª¯§¢¬ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¢¬ Ü ¤¢Î¢©¤¢¬ ¢¯£ª¬ §ª Ψ¤Îª© ¢ Û¬¢©¤¢¬Þ
̱áð û ̱áø «¯ Ï¢¬¨ §ª ¥¯Ïª¯§¥¨Ð ®£¥¤¥¦¢© ¢©ª¯¢ ¬ªÏ¢ò Ô©¨§ÛÏ£¨ ÚÛÙ­¥Ï¨ ¬ªÏ¨ ¨ ª¬ÔÛ­¢
©ª¬¥¬£ª¯£ª ¢¤ ¢¤Ï¨ä¨¤ Ô¢©¢ ¤¢ ª÷£¥¯Ï¥Ò¯Þ
ìéëíéëúï
Ìóð± û Ì×±± Ѥ­¢Ïª¯¢© ª¯ Û¯ ¤ÛÕ¢© Í¥ª¯ Ϊ¯£¥¤¢§¨Þ ñ¢¯£ª¯ª© ª¤ ©ªÏ¥Ô¥ª¯£ª Ϫ©©¢§¨
䪩­â£¥Ï¢­ª¯£ªÞ
Ìóð± û Ì×±å Ѥ­¢Ïª¯¢© ª¯ Û¯ ¤ÛÕ¢© Í¥ª¯ Ϊ¯£¥¤¢§¨Þ ñ¢¯£ª¯ª© ª¯ ¤ÛÕ¢© Ý©ª¬Ï¨Þ
Ìóðå AÛ¢©§¢© Í¢æ¨ ¤¤¢ÎªÞ
ííëìíîëï
Ìåðß «¤¥­¥¯¢© ª¤ Ϩ¯£ª¯¥§¨õ ª¤ ©ªÏ¥Ô¥ª¯£ª ª¯ Û¯¢ Ô¤¢¯£¢ §ª ª¤¥­¥¯¢Ï¥Ò¯ §ª ©ª¬¥§Û¨¬
¢Û£¨©¥¦¢§¢Þ

 

 
 
 
 úëìí!"èé"è#ï ñª¦Ï¤¢
$íí %&íì!ï ̨¤¥¥¬¨Ï¥¢¯¢£¨ ¢¤¥ÝࣥϨò Ϩ¯£ª¯¥ª¯§¨ ¬¨¤Îª¯£ª¬

'(èé #é "è#ìú íë)èé#íéëúé ù#éëúí*íì#èé +ëìéëúèìíîë ,


Öª÷¢­ª£¥¤ª¯¨Cßò²C§¥¥¬¨Ï¥¢¯¢£¨ 䨭¨Ô¨¤¥­ª©¨ åðD C øðD
¡ÑüÐ ×øßø×CøßC×

ÑϪ£¢£¨ §ª ßC­ª£¥¤C×C­ª£¨÷¥ª£¥¤¨ ßðD C ×åD


¡ÑüÐ ßðøC²åC²

´µ¶·¸ ¹µ µº»¼»½¾¿ ÀÁÂÀÃÂÄÀÅÆ ÇÈÉÈ ¾Ê ÅÅÆÅ ÄËÅÀ


En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
¡¢£¢¤¥¦¢§¨© §ª «¬­¢¤£ª ®©ª£¢¯¨ °¬ª©¥ª ±²³

'(èé #é "è#ìú íë)èé#íéëúé ù#éëúí*íì#èé +ëìéëúèìíîë ,


@¥¤ª¯¨ ßðD C ×åD
¡ÑüÐ ß±±ðC×ðCá

ßò²C§¥¥¬¨Ï¥¢¯¢£¨ §ª äª÷¢­ª£¥¤ª¯¨ ðÞßD C ßD


¡ÑüÐ ø××Cð²Cð

㨠ä¢Ü ¯¥¯Õö¯ ¥¯Õ©ª§¥ª¯£ª ¢§¥Ï¥¨¯¢¤ Ô©ª¬ª¯£ª ÚÛªò Í¢æ¨ ª¤ Ϩ¯¨Ï¥­¥ª¯£¨ ¢Ï£Û¢¤ §ª¤ Ô©¨Îªª§¨© Ü ª¯ ¤¢¬ Ϩ¯Ïª¯£©¢Ï¥¨¯ª¬ ¢Ô¤¥Ï¢Í¤ª¬ò ¬ª¢
Ϥ¢¬¥Ý¥Ï¢§¨ Ϩ­¨ §ª ©¥ª¬Õ¨ Ô¢©¢ ¤¢ ¬¢¤Û§ ¨ ª¤ ­ª§¥¨ ¢­Í¥ª¯£ªò Ϩ­¨ ÌEô ¨ ­Ì­E ¨ £ª¯Õ¢ ¢¬¥Õ¯¢§¨ Û¯ ¤Ù­¥£ª §ª ª÷Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ ¤¢Í¨©¢¤ Ü
Ô¨© ¤¨ £¢¯£¨ §ªÍ¢¯ ¬ª© ©ªÔ¨©£¢§¨¬ ª¯ ª¬£¢ ¬ªÏÏ¥Ò¯Þ

 . / 
01

234 5é ìèí"ìíîë #é "èíéè 6íí


7éìéë#ìíëé )éëéèé Ð ?ª£¥©¢© ¢ ¤¢ Ôª©¬¨¯¢ §ª ¤¢ ¦¨¯¢ Ôª¤¥Õ©¨¬¢Þ
¡¨¯¬Û¤£¢© ¢ Û¯ ­â§¥Ï¨Þ
ñ¨¬£©¢© ª¬£¢ Ý¥Ïä¢ §ª ¬ªÕÛ©¥§¢§ ¢¤ §¨Ï£¨© ÚÛª ª¬£â §ª ¬ª©Î¥Ï¥¨Þ

+ëúìú ìë 8 ï «¯æÛ¢Õ¢© ¤¨¬ ¨æ¨¬ ¥¯­ª§¥¢£¢­ª¯£ª Ϩ¯ ­ÛÏä¢ ¢ÕÛ¢ò ¤ªÎ¢¯£¢¯§¨ §ª Ϊ¦ ª¯ ÏÛ¢¯§¨ ¤¨¬
Ôà©Ô¢§¨¬ ¬ÛÔª©¥¨© ª ¥¯Ýª©¥¨©Þ Fª©¥Ý¥Ï¢© ¬¥ ¤¢ ÎÙÏ£¥­¢ ¤¤ªÎ¢ ¤ª¯£ª¬ §ª Ϩ¯£¢Ï£¨ Ü ª¯ ª¬£ª Ï¢¬¨ò
©ª£¥©à©¬ª¤¢¬Þ ¡¨¯£¥¯öª ª¯æÛ¢Õ¢¯§¨ Ô¨© ¤¨ ­ª¯¨¬ §Û©¢¯£ª ßð ­¥¯Û£¨¬Þ
Ì©¨ÏÛ©¢© ¢£ª¯Ï¥Ò¯ ­â§¥Ï¢Þ

ùë9ìíîëï ýÍ£ª¯Õ¢ ¢£ª¯Ï¥Ò¯ ­â§¥Ï¢ ¥¯­ª§¥¢£¢­ª¯£ªÞ

+ëúìú ìë "íéï آ΢© Ϩ¯ ¢ÕÛ¢ ¢ÍÛ¯§¢¯£ª ¤¢ Ô¥ª¤ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¢Þ ?ª£¥©¢© ¤¢ ©¨Ô¢ Ü Ï¢¤¦¢§¨ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¨¬Þ
آ΢© Í¥ª¯ ¤¢ ©¨Ô¢ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¢ Ϩ¯ ¢ÕÛ¢ ¢¯£ª¬ §ª ÚÛ¥£à©¬ª¤¢ò ¨ Û¬ª ÕÛ¢¯£ª¬Þ ¡¨¯£¥¯Û¢©
ª¯æÛ¢Õ¢¯§¨ Ô¨© ¤¨ ­ª¯¨¬ §Û©¢¯£ª ßð ­¥¯Û£¨¬Þ Ì©¨ÏÛ©¢© ¢£ª¯Ï¥Ò¯ ­â§¥Ï¢Þ

ùë)é úíîëï 㨠¥¯§ÛÏ¥© ¢¤ ÎÒ­¥£¨ ¢ ­ª¯¨¬ ÚÛª ¤¨ ¥¯§¥ÚÛª ª÷Ô©ª¬¢­ª¯£ª ª¤ Ôª©¬¨¯¢¤ ­â§¥Ï¨Þ
ѬªÕÛ©¢© Û¯¢ ÍÛª¯¢ Ï¥©ÏÛ¤¢Ï¥Ò¯ §ª ¢¥©ªÞ E۬Ϣ© ¥¯­ª§¥¢£¢­ª¯£ª ¢ÜÛ§¢ ­â§¥Ï¢Þ

23: çèíëìí"é &ëú ; é*éìú < ªÝªÏ£¨¬ ¥©©¥£¢¯£ª¬


)# ; èéúè## ï ªÝªÏ£¨¬ ¬ª¯¬¥Í¥¤¥¦¢¯£ª¬
ô¨¬
Ì©¨Í¤ª­¢¬ ©ª¬Ô¥©¢£¨©¥¨¬
?ª¢ÏÏ¥¨¯ª¬ ¢¤â©Õ¥Ï¢¬
þ¨¤¨© §ª Ϣͪ¦¢
Fª¢ ¤¢ üªÏÏ¥Ò¯ ßß Ô¢©¢ ¨Í£ª¯ª© ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ §ª£¢¤¤¢§¢ ¬¨Í©ª ¤¢ ¬¢¤Û§ Ü ¤¨¬ ¬Ù¯£¨­¢¬Þ

23= ùë#íììíîë #é ú# úéëìíîë G#íì ; #é úèúíéëú é "éìíé %é #é(ë #í "éë è é íëé#íúéëúé
'ú "è é G#íìï «¯ Ï¢¬¨ §ª ¥¯ä¢¤¢Ï¥Ò¯ §ª Ô©¨§ÛÏ£¨¬ ª¯ §ª¬Ï¨­Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ ª¯ Û¯ ¥¯Ïª¯§¥¨ò ¤¨¬ ¬Ù¯£¨­¢¬ ÔÛª§ª¯
¢Ô¢©ªÏª© Ô¨¬£ª©¥¨©­ª¯£ªÞ «¬ Ô¨¬¥Í¤ª ÚÛª ¤¢ Ôª©¬¨¯¢ ª÷ÔÛª¬£¢ £ª¯Õ¢ ÚÛª ª¬£¢© Í¢æ¨ Î¥Õ¥¤¢¯Ï¥¢
­â§¥Ï¢ Ô¨© Û¯ Ôª©Ù¨§¨ §ª óø 䨩¢¬Þ

Hèúíéëú é "éì&*íì ï 㨠ä¢Ü Û¯ £©¢£¢­¥ª¯£¨ ª¬ÔªÏÙݥϨÞ

 I JKK K 0L 


 K

M34 Né#í #é é6úíëìíîë


+èìúéè& úíì íë*(é
çëú #é íë*ìíîëï ¢Ô©¨÷Þ ±± O¡
ñ⣨§¨Ð ϨԢ Ϫ©©¢§¢

´µ¶·¸ ¹µ µº»¼»½¾¿ ÀÁÂÀÃÂÄÀÅÆ ÇÈÉÈ ¾Ê ÅÅÆÅ -ËÅÀ


En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
¡¢£¢¤¥¦¢§¨© §ª «¬­¢¤£ª ®©ª£¢¯¨ °¬ª©¥ª ±²³

Né#í #é é6úíëìíîë ®£¥¤¥¦¢© Ô¨¤Î¨¬ ÚÛÙ­¥Ï¨¬ ¬ªÏ¨¬ò ¡ýQò ¢ÕÛ¢ ÔۤΪ©¥¦¢§¢ °¯¥ªÍ¤¢ §ª ¢ÕÛ¢³ ¨ ª¬ÔÛ­¢Þ
"è"í# ï

Né#í #é é6úíëìíîë ë 㨠¬ª Ϩ¯¨Ïª ¯¥¯ÕÛ¯¨Þ


"è"í# ï

M3: çéí)è é "éì&*íì #éèíê# #é  úëìí  éRì


çéí)è #éèíê# #é ØÙÚÛ¥§¨ ¥¯Ý¤¢­¢Í¤ªÞ Ø¢ Ô©ª¬¥Ò¯ ÔÛª§ª ¢Û­ª¯£¢© Ü ª¤ Ϩ¯£ª¯ª§¨© ÔÛª§ª ª÷Ô¤¨£¢© ª¯ Ï¢¬¨ §ª
 úëìí éRìï Ï¢¤ª¯£¢­¥ª¯£¨ ¨ ¥¯Ïª¯§¥¨ò Ϩ¯ ª¤ ©¥ª¬Õ¨ §ª Ô©¨§ÛÏ¥©¬ª Û¯¢ ª÷Ô¤¨¬¥Ò¯Þ ب¬ ©ª¬¥§Û¨¬ ¤ÙÚÛ¥§¨¬
ÚÛª ¬ª Ý¥¤£©¢¯ ª¯ ª¤ ¢¤Ï¢¯£¢©¥¤¤¢§¨ ÔÛª§ª¯ Ï¢Û¬¢© ©¥ª¬Õ¨ §ª ¥¯Ïª¯§¥¨ ¨ ª÷Ô¤¨¬¥Ò¯Þ

çè#ìú #é ب¬ Ô©¨§ÛÏ£¨¬ §ª §ª¬Ï¨­Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ ÔÛª§ª¯ ¥¯Ï¤Û¥© ¤¨¬ ¬¥ÕÛ¥ª¯£ª¬ ­¢£ª©¥¢¤ª¬


#é ì" íìíîë úGèíì §¥Ò÷¥§¨ §ª Ï¢©Í¨¯¨
"éí)è Ð ­¨¯Ò÷¥§¨ §ª Ï¢©Í¨¯¨
Ò÷¥§¨ §ª ¯¥£©ÒÕª¯¨

M3= 7éìéë#ìíëé "è é "éè ë #é ì9 ìëúè íëìéë#í


Né#í# é "éìíé %é «¯ Ï¢¬¨ §ª ¥¯Ïª¯§¥¨ò ¢¥¬¤¢© ©àÔ¥§¢­ª¯£ª ¤¢ ¦¨¯¢ò ªÎ¢ÏÛ¢¯§¨ ¢ £¨§¢¬ ¤¢¬ Ôª©¬¨¯¢¬ §ª ¤¢¬
#é(éë úè é%í" Ô©¨÷¥­¥§¢§ª¬ §ª¤ ¤ÛÕ¢© §ª¤ ¥¯Ï¥§ª¯£ªÞ
#é ì9 ìëúè íëìéë#í ï þª¬Ô¤¢¦¢© ¤¨¬ Ϩ¯£ª¯ª§¨©ª¬ ¤ªæ¨¬ §ª¤ ¥¯Ïª¯§¥¨ ¬¥ ÔÛª§ª ä¢Ïª©¬ª ¬¥¯ Ôª¤¥Õ©¨Þ
®¬¢© ¢ÕÛ¢ ÔۤΪ©¥¦¢§¢ Ô¢©¢ ©ªÝ©¥Õª©¢© ¤¨¬ ª¯Î¢¬ª¬ ª÷ÔÛª¬£¨¬ ¢¤ ÝÛªÕ¨Þ

%í" #é "èúéììíîë ب¬ ͨ­Íª©¨¬ §ªÍª¯ ¤¤ªÎ¢© ªÚÛ¥Ô¨ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ ¢Ô©¨Ô¥¢§¨ Ü Û¯ ªÚÛ¥Ô¨ §ª ©ª¬Ô¥©¢Ï¥Ò¯
é "éìí "è é "éè ë ¢Û£Ò¯¨­¨ Ϩ¯ Û¯¢ ­à¬Ï¢©¢ ݢϥ¢¤ Ϩ­Ô¤ª£¢ ÚÛª ¨Ôª©ª ª¯ ­¨§¨ §ª Ô©ª¬¥Ò¯ Ô¨¬¥£¥Î¢Þ
#é ì9 ìëúè íëìéë#í Рآ¬ Ô©ª¯§¢¬ Ô¢©¢ ͨ­Íª©¨¬ °¥¯Ï¤Û¥§¨¬ Ï¢¬Ï¨¬ò ÕÛ¢¯£ª¬ Ü Í¨£¢¬ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯³ Ϩ¯Ý¨©­ª¬ ¢
¤¢ ¯¨©­¢ ªÛ©¨Ôª¢ «ã ó²S Ô©¨Ô¨©Ï¥¨¯¢¯ Û¯ ¯¥Îª¤ ÍଥϨ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ ª¯ Ï¢¬¨ §ª ¥¯Ï¥§ª¯£ª
ÚÛÙ­¥Ï¨Þ

 T JKK 
K UK
K

V34 çèéììíëé "éè ëé < é%í" #é "èúéììíîë ; "èìé#ííéëú #é ééè)éëìí


çè é "éè ë %é ë 㨠¬ª §ªÍª ©ª¢¤¥¦¢© ¯¥¯ÕÛ¯¢ ¢ÏÏ¥Ò¯ ÚÛª ¬ÛÔ¨¯Õ¢ Û¯ ©¥ª¬Õ¨ Ôª©¬¨¯¢¤ ¨ ¬¥¯ ݨ©­¢Ï¥Ò¯ ¢§ªÏÛ¢C
*è "èúé #é §¢Þ «Î¢ÏÛ¢© ¤¨¬ ¢¤©ª§ª§¨©ª¬Þ 㨠Ԫ©­¥£¥© ÚÛª ª¯£©ª ª¤ Ôª©¬¨¯¢¤ ¥¯¯ªÏª¬¢©¥¨ Ü ¬¥¯ Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯Þ
éèêíìí #é ééè)éëìíï 㨠£¨Ï¢© ¨ Ï¢­¥¯¢© ¬¨Í©ª ª¤ ­¢£ª©¥¢¤ §ª©©¢­¢§¨Þ «Î¥£¢© ©ª¬Ô¥©¢© ΢Ԩ© ¨ ¯ªÍ¤¥¯¢Þ
Ì©¨Ô¨©Ï¥¨¯¢© Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¢§ªÏÛ¢§¢Þ ؤªÎ¢© Û¯ ¢Ô¢©¢£¨ §ª ©ª¬Ô¥©¢Ï¥Ò¯ ¢Ô©¨Ô¥¢§¨ ÏÛ¢¯§¨ ª¤
¬¥¬£ª­¢ §ª Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¬ª¢ ¥¯¢§ªÏÛ¢§¨Þ ؤªÎ¢© ÔÛª¬£¨ Û¯ ªÚÛ¥Ô¨ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ ¥¯§¥Î¥§Û¢¤
¢§ªÏÛ¢§¨Þ

çè é "éè ë #é ü¥ ¬ª ¯ªÏª¬¥£¢¯ Ô©ª¯§¢¬ ª¬ÔªÏ¥¢¤ª¬ Ô¢©¢ Õª¬£¥¨¯¢© ª¤ Ϊ©£¥§¨ò £¨­¢© ª¯ ÏÛª¯£¢ ¤¢¬ ¥¯Ý¨©­¢C
éè)éëìíРϥ¨¯ª¬ ©ªÏ¨Õ¥§¢¬ ª¯ ¤¢ üªÏÏ¥Ò¯ ø ª¯ ©ª¤¢Ï¥Ò¯ ¢ ¤¨¬ ­¢£ª©¥¢¤ª¬ ¢§ªÏÛ¢§¨¬ Ü ¯¨ ¢§ªÏÛ¢§¨¬Þ
¡¨¯¬Û¤£¢© £¢­Í¥â¯ ª¯ ¤¢ üªÏÏ¥Ò¯ ø ¤¢ ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ ¢§¥Ï¥¨¯¢¤ ¬¨Í©ª ­ª§¥§¢¬ ä¥Õ¥â¯¥Ï¢¬Þ

V3: çèéììíëé èéúíê «Î¥£¢© ¤¢ §¥¬Ôª©¬¥Ò¯ §ª¤ ­¢£ª©¥¢¤ §ª©©¢­¢§¨ò ¬Û Ϩ¯£¢Ï£¨ Ϩ¯ ª¤ ¬Ûª¤¨ò ¤¢¬ ÎÙ¢¬ ݤÛÎ¥¢¤ª¬ò ¤¢¬
 é#í (íéëúéï £Ûͪ©Ù¢¬ §ª §ª¬¢ÕWª Ü ¤¢¬ ¢¤Ï¢¯£¢©¥¤¤¢¬Þ ӯݨ©­¢© ¢ ¤¢¬ ¢Û£¨©¥§¢§ª¬ Ôª©£¥¯ª¯£ª¬ ¬¥ ª¤ Ô©¨§ÛÏ£¨
ä¢ Ï¢Û¬¢§¨ Ϩ¯£¢­¥¯¢Ï¥Ò¯ ­ª§¥¨¢­Í¥ª¯£¢¤ °¢¤Ï¢¯£¢©¥¤¤¢¬ò ÎÙ¢¬ ݤÛÎ¥¢¤ª¬ò ¬Ûª¤¨ ¨ ¢¥©ª³Þ

V3= NGú# ; úéèí #é þª£ª¯ª© ¤¢ ÝÛÕ¢ ¬¥ ª¬£¨ ¯¨ Ô©ª¬ª¯£¢ ¯¥¯Õö¯ ©¥ª¬Õ¨Þ ?ª£¥©¢© ¤¨¬ ª¯Î¢¬ª¬ §ª¤ ੪¢ §ª¤ §ª©©¢­ªÞ
ìëúéëìíîë ; #é í"íéR «Î¥£¢© ÚÛª ¬ª ¥¯£©¨§Û¦Ï¢ ª¯ ¢¤Ï¢¯£¢©¥¤¤¢¬ò Ï¢¯¢¤ª¬ §ª ¢ÕÛ¢ò ¬Ò£¢¯¨¬ ¨ ੪¢¬ ©ª§ÛÏ¥§¢¬Þ
þª£ª¯ª© Ü ©ªÏ¨Õª© ¤¨¬ §ª©©¢­ª¬ Ϩ¯ ­¢£ª©¥¢¤ª¬ ¢Í¬¨©Íª¯£ª¬ ¯¨ Ϩ­ÍÛ¬£¥Í¤ª¬ò Ϩ­¨ ¢©ª¯¢ò
£¥ª©©¢ò Ϊ©­¥ÏÛ¤¥£¢ ¨ £¥ª©©¢ §ª §¥¢£¨­ª¢¬ò Ü Ï¨¤¨Ï¢© ª¤ ­¢£ª©¥¢¤ ª¯ Û¯ ª¯Î¢¬ª Ô¢©¢ §ª¬ªÏ䢩¤¨
§ª ¢ÏÛª©§¨ Ϩ¯ ¤¢¬ ¯¨©­¢£¥Î¢¬ ¤¨Ï¢¤ª¬ °Îª© üªÏÏ¥Ò¯ ß±³Þ

´µ¶·¸ ¹µ µº»¼»½¾¿ ÀÁÂÀÃÂÄÀÅÆ ÇÈÉÈ ¾Ê ÅÅÆÅ PËÅÀ


En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
¡¢£¢¤¥¦¢§¨© §ª «¬­¢¤£ª ®©ª£¢¯¨ °¬ª©¥ª ±²³

V32 7é*éèéëìí úè ¡¨¯¬Û¤£¢© ª¯ ¤¢ üªÏÏ¥Ò¯ ß ¤¢ ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ §ª Ϩ¯£¢Ï£¨ ª¯ Ï¢¬¨ §ª ª­ª©Õª¯Ï¥¢Þ


éììíëé ¡¨¯¬Û¤£¢© ª¯ ¤¢ üªÏÏ¥Ò¯ ø ¤¢ ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ ©ª¤¢£¥Î¢ ¢ ªÚÛ¥Ô¨¬ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ Ôª©¬¨¯¢¤
¢Ô©¨Ô¥¢§¨¬Þ ¡¨¯¬Û¤£¢© ª¯ ¤¢ üªÏÏ¥Ò¯ ß± ¤¢ ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ ¢§¥Ï¥¨¯¢¤ ©ª¤¢£¥Î¢ ¢¤ £©¢£¢­¥ª¯£¨ §ª
©ª¬¥§Û¨¬Þ

X Y J 0 Z  

[34 çèéììíëé "è ë ëí"ìíîë é)è


Né#í# #é "èúéììíîëï ®¬¢© Û¯ ªÚÛ¥Ô¨ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ Ôª©¬¨¯¢¤ ¢§ªÏÛ¢§¨ °¡¨¯¬Û¤£¢© üªÏÏ¥Ò¯ ø³Þ
㨠¥¯£©¨§ÛÏ¥© ª¯ ¨æ¨¬ ª¯ ¤¢ Ô¥ª¤ ¨ ª¯ ¤¢ ©¨Ô¢Þ
㨠©ª¬Ô¥©¢© ¤¨¬ ΢Ԩ©ª¬ ¨ ¯¥ªÍ¤¢¬Þ ®¬¢© ¬Ò¤¨ Ϩ¯ Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¢§ªÏÛ¢§¢Þ
ؤªÎ¢© Û¯ ¢Ô¢©¢£¨ §ª ©ª¬Ô¥©¢Ï¥Ò¯ ¢Ô©¨Ô¥¢§¨ ÏÛ¢¯§¨ ª¤ ¬¥¬£ª­¢ §ª Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¬ª¢
¥¯¢§ªÏÛ¢§¨Þ
¡¨¯¬â©Îª¬ª ª¯ ¬Û ª¯Î¢¬ª ¨©¥Õ¥¯¢¤ ¨ ª¯ Û¯¨ ¢¤£ª©¯¢£¥Î¨ ¢Ô©¨Í¢§¨ ݢͩ¥Ï¢§¨ ª¯ Û¯ ­¢£ª©¥¢¤
Ϩ­Ô¢£¥Í¤ªò ­¢¯£ª¯¥â¯§¨¬ª Í¥ª¯ Ϫ©©¢§¨ ÏÛ¢¯§¨ ¯¨ ª¬£â ª¯ Û¬¨Þ
ñ¢¯£ª¯ª© ¢¤ªæ¢§¨ §ª¤ Ï¢¤¨©ò Ï䥬Ԣ¬ò ¤¤¢­¢¬ ¢¤ §ª¬ÏÛÍ¥ª©£¨ ¨ §ª ÏÛ¢¤ÚÛ¥ª© ¨£©¢ ÝÛª¯£ª §ª
¥Õ¯¥Ï¥Ò¯Þ ®¬¢© ªÚÛ¥Ô¨ ª¤âÏ£©¥Ï¨ °§ª Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ò ¥¤Û­¥¯¢Ï¥Ò¯ Ü ­¢¯¥ÔÛ¤¢Ï¥Ò¯ §ª ­¢£ª©¥¢¤ª¬³ ¢
ԩ۪͢ §ª ª÷Ô¤¨¬¥Ò¯Þ ®£¥¤¥¦¢© 䪩©¢­¥ª¯£¢¬ ¢¯£¥Ï䥬ԢÞ
ب¬ ª¯Î¢¬ª¬ ΢ÏÙ¨¬ ©ª£¥ª¯ª¯ ©ª¬¥§Û¨¬ §ª¤ Ô©¨§ÛÏ£¨ Ü ÔÛª§ª¯ ¬ª© Ôª¤¥Õ©¨¬¨¬Þ
ô¨­¢© ­ª§¥§¢¬ §ª Ô©ªÏ¢ÛÏ¥Ò¯ Ϩ¯£©¢ ¤¢ ¢ÏÛ­Û¤¢Ï¥Ò¯ §ª Ï¢©Õ¢¬ ª¤ªÏ£©¨¬£à£¥Ï¢¬Þ

ùë*èìíîë èéúíê þªÍª©à Ô©¨ä¥Í¥©¬ª Ϩ­ª©ò ͪͪ© ¨ ÝÛ­¢© ª¯ ¤¨¬ ¤ÛÕ¢©ª¬ §¨¯§ª ¬ª ­¢¯¥ÔÛ¤¢ò ¢¤­¢Ïª¯¢ ¨ £©¢£¢
9í)íéëé éë é úè(8 #é ª¬£ª Ô©¨§ÛÏ£¨Þ ب¬ £©¢Í¢æ¢§¨©ª¬ §ªÍª©à¯ ¤¢Î¢©¬ª ¤¢¬ ­¢¯¨¬ Ü ¤¢ Ï¢©¢ ¢¯£ª¬ §ª Ϩ­ª©ò ͪͪ©
*è )éëéè ¨ ÝÛ­¢©Þ ?ª£¥©¢© ª¤ ªÚÛ¥Ô¨ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ Ü ¤¢¬ ©¨Ô¢¬ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¢¬ ¢¯£ª¬ §ª ¢ÏϪ§ª© ¢ ¦¨¯¢¬
§ª ¢¤¥­ª¯£¢Ï¥Ò¯Þ
¡¨¯¬Û¤£¢© £¢­Í¥â¯ ª¯ ¤¢ üªÏÏ¥Ò¯ ø ¤¢ ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ ¢§¥Ï¥¨¯¢¤ ¬¨Í©ª ­ª§¥§¢¬ ä¥Õ¥â¯¥Ï¢¬Þ

[3: +ë#íìíëé #é ìéëíéëú é)è< íëìí# " í(é íëì"úí(íí##é


¡¨¯¬ª©Î¢© §ª ¢ÏÛª©§¨ Ϩ¯ ¤¢¬ ¯¨©­¢£¥Î¢¬ ¤¨Ï¢¤ª¬Þ Ѥ­¢Ïª¯¢© ª¯ ª¤ Ϩ¯£ª¯ª§¨© ¨©¥Õ¥¯¢¤ Ô©¨£ªÕ¥§¨ §ª ¤¢ ¤Û¦ §¥©ªÏ£¢ §ª¤ ¬¨¤ ª¯ Û¯ ੪¢
¬ªÏ¢ò Ý©ª¬Ï¢ Ü Í¥ª¯ Ϊ¯£¥¤¢§¢ò ¬ªÔ¢©¢§¨ §ª ­¢£ª©¥¢¤ª¬ ¥¯Ï¨­Ô¢£¥Í¤ª¬ °Îª© üªÏÏ¥Ò¯ ßð³ Ü Ï¨­¥§¢ Ü ÍªÍ¥§¢Þ
ñ¢¯£ª¯ª© ª¤ Ϩ¯£ª¯ª§¨© Í¥ª¯ Ϫ©©¢§¨ Ü ¬ª¤¤¢§¨ 䢬£¢ ª¤ ­¨­ª¯£¨ §ª Û¬¢©¤¨Þ ب¬ ª¯Î¢¬ª¬ ¢Í¥ª©£¨¬ §ªÍª¯ Ϫ©©¢©¬ª Ôª©ÝªÏ£¢­ª¯£ª Ϩ¯
ÏÛ¥§¢§¨ Ü ­¢¯£ª¯ª©¬ª ª¯ Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ Ϊ©£¥Ï¢¤ Ô¢©¢ ªÎ¥£¢© §ª©©¢­ª¬Þ 㨠¢¤­¢Ïª¯¢© ª¯ Ϩ¯£ª¯ª§¨©ª¬ ¬¥¯ ª£¥ÚÛª£¢©Þ ®£¥¤ÙϪ¬ª Û¯ ª¯Î¢¬ª §ª
¬ªÕÛ©¥§¢§ ¢§ªÏÛ¢§¨ Ô¢©¢ ªÎ¥£¢© ¤¢ Ϩ¯£¢­¥¯¢Ï¥Ò¯ §ª¤ ­ª§¥¨ ¢­Í¥ª¯£ªÞ

[3= \ é "éì&*íì *íëé


7éìéë#ìíëé ï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ªÞ
ìíëé é "éì&*íì #éï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ªÞ
éìúè íë# úèí

X ] 

 K 1
 
 KUK0

Ø¢ ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ ©ªÏ¨Õ¥§¢ ª¯ ª¬£¢ ¬ªÏÏ¥Ò¯ Ϩ¯£¥ª¯ª Ϩ¯¬ªæ¨¬ ª ¥¯§¥Ï¢Ï¥¨¯ª¬ Õª¯ª©¢¤ª¬Þ Ø¢ ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ ÚÛª ¬ª Ô©¨Ô¨©Ï¥¨¯¢ ª¬£à Í¢¬¢§¢
ª¯ ¤¨¬ Û¬¨¬ ä¢Í¥£Û¢¤ª¬ ¢¯£¥Ï¥Ô¢§¨¬ Ô¢©¢ ª¤ Ô©¨§ÛÏ£¨Þ ÌÛª§ª ¬ª© ¯ªÏª¬¢©¥¨ £¨­¢© ­ª§¥§¢¬ ¢§¥Ï¥¨¯¢¤ª¬ Ô¢©¢ ¬Û ­¢¯¥ÔÛ¤¢Ï¥Ò¯ ¢ Õ©¢¯ª¤ Û
¨£©¨¬ Û¬¨¬ ÚÛª ÔÛ§¥ª©¢¯ ¢Û­ª¯£¢© §ª ­¢¯ª©¢ ¬¥Õ¯¥Ý¥Ï¢£¥Î¢ ¤¢ ª÷Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ §ª ¤¨¬ £©¢Í¢æ¢§¨©ª¬ ¨ ¤¢ ¤¥Íª©¢Ï¥Ò¯ ¢¤ ­ª§¥¨ ¢­Í¥ª¯£ªÞ

^34 çè_éúè #é ìëúè


`&íúé #é é6" íìíîë "è*é íë
'(èé #é "è#ìú íë)èé#íéëúé aèé ííúé #é é6" íîë
¢Ïª£¢£¨ §ª ×C­ª£¨÷¥CßC­ª£¥¤ª£¥¤¨ \ b` cè"< 4:!:ddef3 ( è(í# úèêG #é "íé3 'ú ï
í ú * íë#íìúíêé ìì"úíë é6" èé ííú êé
üô«ØÐ ååð ­Õõ­g ßå ­¥¯Û£¨¬Þ
üô«ØÐ ßðð ÔÔ­ ßå ­¥¯Û£¨¬Þ
ôhÑÐ ×áå ­Õõ­g ø 䨩¢¬Þ

´µ¶·¸ ¹µ µº»¼»½¾¿ ÀÁÂÀÃÂÄÀÅÆ ÇÈÉÈ ¾Ê ÅÅÆÅ ÃËÅÀ


En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
¡¢£¢¤¥¦¢§¨© §ª «¬­¢¤£ª ®©ª£¢¯¨ °¬ª©¥ª ±²³

ôhÑÐ åð ÔÔ­ ø 䨩¢¬Þ

çèìé#ííéëú ü¥ ª¬£ª Ô©¨§ÛÏ£¨ Ϩ¯£¥ª¯ª ¥¯Õ©ª§¥ª¯£ª¬ Ϩ¯ ¤Ù­¥£ª¬ §ª ª÷Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ò ÔÛª§ª ¬ª© ¯ªÏª¬¢©¥¢ ¤¢
èéìéë## #é ìëúèï ¬ÛÔª©Î¥¬¥Ò¯ Ôª©¬¨¯¢¤ò §ª¤ ¢­Í¥ª¯£ª §ª £©¢Í¢æ¨ ¨ Í¥¨¤ÒեϢ Ô¢©¢ §ª£ª©­¥¯¢© ¤¢ ªÝªÏ£¥Î¥§¢§ §ª
¤¢ Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¨ §ª ¨£©¢¬ ­ª§¥§¢¬ §ª Ϩ¯£©¨¤ Üõ¨ ¤¢ ¯ªÏª¬¥§¢§ §ª Û¬¢© Û¯ ªÚÛ¥Ô¨ §ª
Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ ©ª¬Ô¥©¢£¨©¥¢Þ
üª §ªÍª ä¢Ïª© ©ªÝª©ª¯Ï¥¢ ¢¤ «¬£à¯§¢© «Û©¨Ôª¨ «ã ²øS Ô¢©¢ ¤¨¬ ­â£¨§¨¬ §ª ªÎ¢¤Û¢Ï¥Ò¯ §ª ¤¢
ª÷Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ Ô¨© ¥¯ä¢¤¢Ï¥Ò¯ ¢ ¢Õª¯£ª¬ ÚÛÙ­¥Ï¨¬ Ü ¢ ¤¢¬ ©ªÏ¨­ª¯§¢Ï¥¨¯ª¬ ¯¢Ï¥¨¯¢¤ª¬ ¬¨Í©ª ¤¨¬
­â£¨§¨¬ §ª §ª£ª©­¥¯¢Ï¥Ò¯ §ª ¬Û¬£¢¯Ï¥¢¬ Ôª¤¥Õ©¨¬¢¬Þ

aèé 5'`!5N`
㨠ä¢Ü ΢¤¨©ª¬ þ«Ø §¥¬Ô¨¯¥Í¤ª¬Þ

aè ç'+
㨠ä¢Ü ΢¤¨©ª¬ Ì«¡ §¥¬Ô¨¯¥Í¤ª¬Þ

^3: +ëúèé #é é6" íìíîë


+ëúèé úGìëíì ®¬¢© ¬¨¤¨ Ϩ¯ Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¢§ªÏÛ¢§¢Þ ®£¥¤¥¦¢© ¢¥¬¤¢­¥ª¯£¨¬ §ª ੪¢¬ §ª Ô©¨§ÛÏÏ¥Ò¯ò ¬¥¬£ª­¢¬
§ª Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¤¨Ï¢¤ª¬ Û ¨£©¨¬ Ô©¨Ïª§¥­¥ª¯£¨¬ §ª ¥¯Õª¯¥ª©Ù¢ Ô¢©¢ ­¢¯£ª¯ª© ¤¢ ª÷Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ §ª¤
¨Í©ª©¨ ¢ ¤¨¬ Ϩ¯£¢­¥¯¢¯£ª¬ ¢ª©¨£©¢¯¬Ô¨©£¢§¨¬ Ô¨© §ªÍ¢æ¨ §ª £¨§¨¬ ¤¨¬ ¤Ù­¥£ª¬
©ªÏ¨­ª¯§¢§¨¬ ¨ ª¬£¢£Û£¢©¥¨¬Þ ب¬ Ϩ¯£©¨¤ª¬ §ª ¥¯Õª¯¥ª©Ù¢ £¢­Í¥â¯ §ªÍª¯ ­¢¯£ª¯ª© ª¤ Õ¢¬ò
΢Ԩ© ¨ Ô¨¤Î¨ Ô¨© §ªÍ¢æ¨ §ª¤ ­ª¯¨© ¤Ù­¥£ª §ª ª÷Ô¤¨¬¥Ò¯Þ ®£¥¤¥¦¢© ªÚÛ¥Ô¨ §ª Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¢¯£¥C
ª÷Ô¤¨¬¥Ò¯Þ

Né#í# #é "èúéììíîë íë#íêí#


Né#í# 9í)íGëíì ï آ΢© ¤¢¬ ­¢¯¨¬ò ¢¯£ªÍ©¢¦¨¬ Ü Ï¢©¢ Ϩ­Ô¤ª£¢­ª¯£ª §ª¬ÔÛ⬠§ª ­¢¯ªæ¢© Ô©¨§ÛÏ£¨¬
ÚÛÙ­¥Ï¨¬ò ¢¯£ª¬ §ª Ϩ­ª©ò ÝÛ­¢© Ü Û¬¢© ª¤ ¤¢Î¢Í¨ Ü ¢¤ Ý¥¯¢¤ §ª¤ Ôª©Ù¨§¨ §ª £©¢Í¢æ¨Þ
®¬¢© ¤¢¬ £âϯ¥Ï¢¬ ¢Ô©¨Ô¥¢§¢¬ Ô¢©¢ ª¤¥­¥¯¢© ©¨Ô¢ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¢Þ
آ΢© ¤¢¬ ©¨Ô¢¬ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¢¬ ¢¯£ª¬ §ª Ψ¤Îª© ¢ Û¬¢©¤¢¬Þ

çèúéììíîë #é 8 ! +èï üª §ªÍª Û¬¢© Û¯ ªÚÛ¥Ô¨ Ô©¨£ªÏ£¨© ¨ÏÛ¤¢© ÚÛª ÏÛ­Ô¤¢ Ϩ¯ ¤¢¬ ¯¨©­¢¬ ¢Ô©¨Í¢§¢¬ ÏÛ¢¯§¨ Û¯¢
ªÎ¢¤Û¢Ï¥Ò¯ §ª¤ ©¥ª¬Õ¨ ¥¯§¥ÚÛª ÚÛª ª¬ ¯ªÏª¬¢©¥¨ò ¢ Ý¥¯ §ª ªÎ¥£¢© £¨§¢ ª÷Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ ¢ ¬¢¤Ô¥Ï¢§Û©¢¬
§ª¤ ¤ÙÚÛ¥§¨ò ¤¤¨Î¥¦¯¢¬ò Õ¢¬ª¬ ¨ Ô¨¤Î¨¬Þ

çèúéììíîë #é "íé
çèúéììíîë #é ë ï ü¥ Û¯¢ ªÎ¢¤Û¢Ï¥Ò¯ §ª¤ ©¥ª¬Õ¨ ¥¯§¥Ï¢ ÚÛª ª¬ ¯ªÏª¬¢©¥¨ò ¬ª §ªÍª¯ Û¬¢© ÕÛ¢¯£ª¬ ÚÛÙ­¥Ï¨C
©ª¬¥¬£ª¯£ª¬ ª ¥­Ôª¯ª£©¢Í¤ª¬ ÚÛª ÏÛ­Ô¤¢¯ Ϩ¯ ¤¢¬ ¯¨©­¢¬ ¢Ô©¨Í¢§¢¬ ¬¥ª­Ô©ª ÚÛª ¬ª
­¢¯ªæª¯ Ô©¨§ÛÏ£¨¬ ÚÛÙ­¥Ï¨¬Þ ãö­ª©¨ §ª ©ªÝª©ª¯Ï¥¢ «ã ±áóÞ
ѧªÏÛ¢§¨¬ Ô¢©¢ Ôª©¥¨§¨¬ Ϩ©£¨¬ ¨ Ô¢©¢ Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ Ϩ¯£©¢ ¬¢¤Ô¥Ï¢§Û©¢¬Ð AÛ¢¯£ª¬ §ª Õ¨­¢ §ª
ÍÛ£¥¤¨õ¯¥£©¥¤¨Þ °ðòó ­­³ò £¥ª­Ô¨ §ª §ª£ªÏÏ¥Ò¯ j±ð ­¥¯Þ þª¬ªÏ䢩 ¤¨¬ ÕÛ¢¯£ª¬ Ϩ¯£¢­¥¯¢§¨¬Þ
ѧªÏÛ¢§¨ Ô¢©¢ ª÷Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ Ôª©­¢¯ª¯£ªÐ AÛ¢¯£ª¬ F¥£Ò¯ °ðòó­­³ò £¥ª­Ô¨ §ª §ª£ªÏÏ¥Ò¯ k±ð
­¥¯Þ

çèúéììíîë ìè"èï ѯ£ª¬ §ª Û£¥¤¥¦¢© ª¬£ª Ô©¨§ÛÏ£¨ ¬ª §ªÍª ¬ª¤ªÏÏ¥¨¯¢© ªÚÛ¥Ô¨ Ô©¨£ªÏ£¨© Ôª©¬¨¯¢¤ Ô¢©¢ ª¤
ÏÛª©Ô¨ Í¢¬à¯§¨¬ª ª¯ ¤¢ £¢©ª¢ ¢ ªæªÏÛ£¢© Ü ¤¨¬ ©¥ª¬Õ¨¬ ¥¯Î¨¤ÛÏ©¢§¨¬ Ü §ªÍª ¬ª© ¢Ô©¨Í¢§¨ Ô¨©
Û¯ ª¬ÔªÏ¥¢¤¥¬£¢Þ ?ªÏ¨­ª¯§¢§¨Ð Ì©¨£ªÏÏ¥Ò¯ Ô©ªÎª¯£¥Î¢ §ª ¤¢ Ô¥ª¤ Ϩ¯ Ô¨­¢§¢ Ô©¨£ªÏ£¨©¢Þ

búè úí" #é "èúéììíîë üª §ªÍª ª¤ªÕ¥© ª¤ Ï¢¤¦¢§¨ ¢§ªÏÛ¢§¨ Ü ÏÛ¢¤ÚÛ¥ª© ¨£©¢ ­ª§¥§¢ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ Ïۣ௪¢ ¯ªÏª¬¢©¥¢
+ú_ëéï §ªÔª¯§¥ª¯§¨ §ª ¤¢ £¢©ª¢ ÚÛª ¬ª ¤¤ªÎª ¢ Ϣͨ Ü §ª ¤¨¬ ©¥ª¬Õ¨¬ ¥­Ô¤¥Ï¢§¨¬Þ ô¢¤ª¬ ­ª§¥§¢¬
§ªÍª¯ ¬ª© ¢Ô©¨Í¢§¢¬ Ô¨© Û¯ ª¬ÔªÏ¥¢¤¥¬£¢ ¢¯£ª¬ §ª Ô©¨Ïª§ª© ¢ ¤¢ ­¢¯¥ÔÛ¤¢Ï¥Ò¯ §ª ª¬£ª
Ô©¨§ÛÏ£¨Þ

´µ¶·¸ ¹µ µº»¼»½¾¿ ÀÁÂÀÃÂÄÀÅÆ ÇÈÉÈ ¾Ê ÅÅÆÅ iËÅÀ


En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
¡¢£¢¤¥¦¢§¨© §ª «¬­¢¤£ª ®©ª£¢¯¨ °¬ª©¥ª ±²³

çèúéììíîë èé "íèúèíï üª §ªÍª ¬ª¤ªÏÏ¥¨¯¢© ª¤ ©ª¬Ô¥©¢§¨© ª¯ Í¢¬ª ¢ ¤¨¬ ¯¥Îª¤ª¬ §ª ª÷Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ ©ª¢¤ª¬ ¨ Ô©ªÎ¥¬£¨¬ò ¢ ¤¢
Ôª¤¥Õ©¨¬¥§¢§ §ª¤ Ô©¨§ÛÏ£¨ Ü ¢¤ Õ©¢§¨ §ª ¬ªÕÛ©¥§¢§ §ª Ýۯϥ¨¯¢­¥ª¯£¨ §ª¤ ©ª¬Ô¥©¢§¨© ª¤ªÕ¥§¨Þ
l¥¤£©¨ §ª ΢Ԩ© ¨©Õ௥Ϩ °ô¥Ô¨ ѳ
ÑßÐ j ßððð ÔÔ­m Ñ×Ð j åððð ÔÔ­m ѱРj ßðððð ÔÔ­

+ëúèé #é é6" íìíîë üª §ªÍª¯ Ϊ©¥Ý¥Ï¢© ¤¢¬ ª­¥¬¥¨¯ª¬ §ª ¤¨¬ ªÚÛ¥Ô¨¬ §ª Ϊ¯£¥¤¢Ï¥Ò¯ ¨ §ª ¤¨¬ Ô©¨Ïª¬¨¬ §ª £©¢Í¢æ¨
Né#í(íéëúï Ô¢©¢ Ϊ©¥Ý¥Ï¢© ÚÛª ÏÛ­Ô¤ª¯ Ϩ¯ ¤¨¬ ©ªÚÛ¥¬¥£¨¬ §ª ¤¢ ¤ªÕ¥¬¤¢Ï¥Ò¯ §ª Ô©¨£ªÏÏ¥Ò¯ §ª¤ ­ª§¥¨
¢­Í¥ª¯£ªÞ «¯ ¢¤ÕÛ¯¨¬ Ï¢¬¨¬ Ô¢©¢ ©ª§ÛÏ¥© ¤¢¬ ª­¥¬¥¨¯ª¬ 䢬£¢ Û¯ ¯¥Îª¤ ¢ÏªÔ£¢Í¤ªò ¬ª©à
¯ªÏª¬¢©¥¨ Û¬¢© §ªÔÛ©¢§¨©ª¬ §ª äÛ­¨ò Ý¥¤£©¨¬ ¨ ­¨§¥Ý¥Ï¢© ª¤ §¥¬ªn¨ §ª¤ ªÚÛ¥Ô¨ §ª¤ Ô©¨Ïª¬¨Þ

X o /
KK p Z q0p 

e34 ùë*èìíîë (èé "è"íé##é *& íì ; %&íì (_ íì


"éìú
 ú# *& íìï ØÙÚÛ¥§¨
+èï Ñ­¢©¥¤¤ª¯£¨
bèï ¡¢©¢Ï£ª©Ù¬£¥Ï¨
\(è *úíêï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
"rï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
çëú #é * íîë!"ëú #é
+ë)éìíîëï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
çëú íëíìí #é é(íìíîë é
íëúéèê #é é(íìíîëï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
çëú #é íë*ìíîëï ×± O¡ ¢ ²ð O¡ ΢¬¨ Ϫ©©¢§¨ °Ñüôñ þ±×áø³
H #é éê"èìíîë 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
ùë*(íí## c îí#< ) fï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
Híé" #é +( úíîëï 㨠¢Ô¤¥Ï¢Í¤ª
aéìí## #é +( úíîëï 㨠¢Ô¤¥Ï¢Í¤ª
`&íúé "éèíè!íë*éèíè #é F¢¤¨© ­à¬ Í¢æ¨ Ï¨¯¨Ï¥§¨Ð
íë*(íí## #é é6" íêí##ï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
çèé íîë #é ê"èï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
5éë í## #é ê"èï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
5éë í##ï ßÞß sÕõ¤ t ðÞðó sÕõ¤ °×ðO¡³
5éë í## èéúíêï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
(íí##cé fï «¤ Ô©¨§ÛÏ£¨ ©ª¢ÏÏ¥¨¯¢ Ϩ¯ ª¤ ¢ÕÛ¢
+é*íìíéëúé #é èé"èú ëìúë!)ï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
Hé"éèúè #é úíë*ìíîëï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
Hé"éèúè #é #é ì" íìíîëï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
aí ì í##ï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
çè"íé##é é6" íê ï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª
çè"íé##é ì(èéëúé ï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ª

e3: ùë*èìíîë #íìíë


㥯ÕÛ¯¢ ¥¯Ý¨©­¢Ï¥Ò¯ ¢§¥Ï¥¨¯¢¤

X uv KK Z UKK

4d34 7éìúíêí##ï 㨠ä¢Ü §¢£¨¬ §ª ª¯¬¢Ü¨ §¥¬Ô¨¯¥Í¤ª¬ ¬¨Í©ª ¤¢ ©ª¢Ï£¥Î¥§¢§ §ª ª¬£ª Ô©¨§ÛÏ£¨ ¨ ¬Û¬
Ϩ­Ô¨¯ª¯£ª¬Þ

4d3: ú(íí## %&íìï «¤ Ô©¨§ÛÏ£¨ ª¬ ª¬£¢Í¤ªÞ

´µ¶·¸ ¹µ µº»¼»½¾¿ ÀÁÂÀÃÂÄÀÅÆ ÇÈÉÈ ¾Ê ÅÅÆÅ ÁËÅÀ


En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
¡¢£¢¤¥¦¢§¨© §ª «¬­¢¤£ª ®©ª£¢¯¨ °¬ª©¥ª ±²³

4d3= ç í(íí## #é èéììíëé «¯ Ϩ¯§¥Ï¥¨¯ª¬ ¯¨©­¢¤ª¬ §ª ¢¤­¢Ïª¯¢­¥ª¯£¨ Ü Û¬¨ò ¯¨ ¬ª Ô©¨§ÛϪ¯ ©ª¢ÏÏ¥¨¯ª¬ Ôª¤¥Õ©¨¬¢¬Þ
"éí)è ï

4d32 +ë#íìíëé %é #é(éë «Î¥£¢© £¨§¢¬ ¤¢¬ ÝÛª¯£ª¬ Ô¨¬¥Í¤ª¬ §ª ¥Õ¯¥Ï¥Ò¯ °Ï䥬Ԣ ¨ ¤¤¢­¢³Þ
éêíúè éï l¨©­¢Ï¥Ò¯ §ª ­ª¦Ï¤¢¬ §ª Õ¢¬ª¬ Ϩ¯ ª¤ ¢¥©ª ª÷Ô¤¨¬¥Î¢¬Þ

4d3M Núéèíé íëì"úí(é ï ?ª¢Ï£¥Î¨ ¨ ¥¯Ï¨­Ô¢£¥Í¤ª Ϩ¯ ¤¨¬ ¬¥ÕÛ¥ª¯£ª¬ ­¢£ª©¥¢¤ª¬Ð


ñ¢£ª©¥¢¤ª¬ ¨÷¥§¢¯£ª¬ò ¢­¥¯¢¬ò ¢¤Ï¨ä¨¤ª¬Þ

4d3V çè#ìú #é #é ì" íìíîë «¯ Ϩ¯§¥Ï¥¨¯ª¬ ¯¨©­¢¤ª¬ §ª ¢¤­¢Ïª¯¢­¥ª¯£¨ Ü Û¬¨ò ¯¨ ¬ª §ªÍª©Ù¢¯ ݨ©­¢© Ô©¨§ÛÏ£¨¬ §ª
"éí)è ï §ª¬Ï¨­Ô¨¬¥Ï¥Ò¯ Ôª¤¥Õ©¨¬¨¬Þ

X uu 
 
1
x

4434 ùë*èìíîë (èé é*éìú ú6íìî)íì


H6íìí## )#
'(èé #é "è#ìú 7é ú# "éìíé 5 í 6" íìíîë
íë)èé#íéëúé
Öª÷¢­ª£¥¤ª¯¨Cßò²C þØåð þâ©­¥Ï¢ ?¢£¢ k×ððð ­ÕõsÕ C
§¥¥¬¨Ï¥¢¯¢£¨
䨭¨Ô¨¤¥­ª©¨ þØåð ý©¢¤ ?¢£¢ k×åðð ­ÕõsÕ C
þØåð þâ©­¥Ï¢ ¡¨¯ªæ¨ kåððð ­ÕõsÕ C
ÑϪ£¢£¨ §ª ×C­ª£¨÷¥C þØåð ý©¢¤ ?¢£¢ kåððð ­ÕõsÕ C
ßC­ª£¥¤ª£¥¤¨ ¡Øåð ӯ䢤¢Ï¥Ò¯ ΢Ԩ© ?¢£¢ ðÞß×ó ­Õõ¤ ó 䨩¢¬

ßò²C§¥¥¬¨Ï¥¢¯¢£¨ §ª þØåð þâ©­¥Ï¢ ?¢£¢ káððð ­ÕõsÕ C


äª÷¢­ª£¥¤ª¯¨ þØåð ý©¢¤ ?¢£¢ áó² ­ÕõsÕ C

ùë*èìíîë #íìíëï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ªÞ

X uy 
 
x

4:34 H6íìí##
+ëì íîë!èé éëï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ªÞ

4:3: çéè í úéëìí ; #é)è#(íí##


+ëì íîë!èé éëï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ªÞ

4:3= çúéëìí #é (íììíîë


'(èé #é "è#ìú íë)èé#íéëúé `)çz{ $|+ çúéëìí

ÑϪ£¢£¨ §ª ×C­ª£¨÷¥C ßÞ× C E¢æ¨


ßC­ª£¥¤ª£¥¤¨

ßò²C§¥¥¬¨Ï¥¢¯¢£¨ §ª äª÷¢­ª£¥¤ª¯¨ ðÞð× C E¢æ¨

4:32 Nêíí## éë é é


+é*íìíéëúé #é "èúíìíîëï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ªÞ
úíéèè!) c}b+f

Nbaù`ù5 5ï 㨠§¥¬Ô¨¯¥Í¤ªÞ

´µ¶·¸ ¹µ µº»¼»½¾¿ ÀÁÂÀÃÂÄÀÅÆ ÇÈÉÈ ¾Ê ÅÅÆÅ wËÅÀ


En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
    

E`F~ IbUQKOHTb HI QO kOQTSONLPJ  €~ d W W€


 €~Y x fzr
W W€ Y x fzr h

E`F ‚KSTb IMINKTb OHkISbTb x zz ™ z [™zu  [ z z h

+,--.ƒ0 1„2 -?5=734D:97?54= D4<:67…:= : <: 4<7@75:97;5

EiFE †KTHTb ROSO IQ KSOKOWLIJKT HI SIbLHUTb


 STHUNKT

†KTHTb HI IQLWLJONLPJY u  [ zZ w zw f r h — zZ 


f wz| w wz ‡ zw˜w u r zwf f z ˜w 
 [ zZ f zzZ   r ‡ zZ  z› ‡ 
˜w  w z h ˆ z› r ‡ f wz zzr f
  w z  w  w zZh — w  r  f 
z    ˜w zfr z ˜w  
w z ‰w zzZh
Š wz zw z w zf s z f | ‡  f f zZ zw|
zf  Z| fw  z zr h

ˆWROŸUIKOHTY u  r‰  uz fw   zz‰ h u  r‰ ˜w


 fw  f r    ™ ˜w w z
z h

+,--.ƒ0 1Š2 .58?D@:97;5 D4<:67…: :< 6D:5=C?D64

–joGj‹–jV G†j• G–~–


E‡FE V}WIST ‚Va x‚v x‚v x‚v
E‡F` jIbLmJONLPJ TMLNLOQ HI Š wz f Šw Šw Šw 
KSOJbRTSKI HI QOb VONLTJIb
aJLHOb
E‡Fi ”QObIŒb HI RIQLmST ROSO  
IQ KSOJbRTSKI

E‡F‡ •SURT HI IWXOQOeI ‰‰‰ ‰‰‰ ‰‰‰


E‡F~  IQLmSTb ROSO IQ WIHLT x x x
OWXLIJKI
E‡F GJMTSWONLPJ OHLNLTJOQ Š u f z ˆWISmIJNd bNlIHUQIb ŒˆW†
œ]  Ž | p

Z[ f ž 
ˆ 
”PHLmT HI NQObLMLNONLPJ Ž‚

E‡F ~SOJbRTSKI O mSOJIQY x fr


NTJ OSSImQT OQ OJI„T GG HIQ
”TJkIJLT †OSRTQ io d HIQ
”PHLmT G€”


 

 !"!#$% &'(' )! $$%$ %*$
En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II
    

+,--.ƒ0 1‘2 .58?D@:97;5 D4“<:@456:D7:

E~FE ImQOWIJKONLPJ d QImLbQONLPJ IJ WOKISLO HI bImUSLHOH’ bOQUH d WIHLT OWXLIJKI IbRIN“MLNTb ROSO QO bUbKOJNLO T QO WIcNQO
ImQOWIJKT HI QO aˆ Œ”ˆ J”F E•–o`–– Œˆ–”—
–JI„T ˜G™ ‹ šLbKO HI bUbKOJNLOb bUeIKOb O OUKTSLcONLPJ
–JI„T ˜G™
x[w  zf { h
†UbKOJNLOb OQKOWIJKI RSITNUROJKIb
x[w  zf { h

”TJKIJLHT HI ”‚™ ŒˆaY tŒ ››\ vhœ

žŸ ¡¢£¤ ¥¦ ¦£¤ §¦£¢
xy ‚‘v\‚‘‘^| y f  zz f [  h ™zzZ| ˜w ‡ wh
x ¨zz xy‰pŒ __]] [ Z   f  z [ 

©¢£¡ž ªž £¢«£¤ž¦£« ž¦¬§­
xy ‘v\‚‘‘| y f  zz f [  z ‘h pw z f [  u h y f  f z h
‹ ˜w [  f   f h p [ [zZh

E~F` ˆkOQUONLPJ HI QO bImUSLHOH ŸU“WLNO x ›‡  fr

+,--.ƒ0 1®2 /6D: .58?D@:97;5

‰z ™ zZ ˜w › zr  zZ  u Z  h


–XSIkLOKUSOb d ONSPJLWTbY ys ¯ zZ yšz s[w
—Š ¯ ‹ [ r ™zzZ| ˜w ‡ u °‹ [  
x ‚vvv]]^±
ˆx — ¯ xu  ™ z u
‰zzZ ² ¯ ‰zzZ Š [ f z™z  —Š
Šx ¯ z zZ Š u p ™ z
‹‹x ¯ xž  ‹ [  ‹ s²

su  z
£  ¦³§´«£¤ ¥¦ ¤§¦¬ž¦ ª£ ž¦ ž¡¬£ ³ ¤µ£ ªž ª£¬§¡ ªž ¡žŸ¶´ ª£ª ¤§´´ž¡·§¦ªž £ ¦¶ž¡¬´§ ¦ ¸ž¢ ªž ¤§¦§¤ « ž¦¬§ ž¦ ž¢ «§«ž¦¬§ ªž ¡¶
·¶¹¢ ¤£¤ ¥¦º »¶žª£¦ ž¼¤¢¶ ª£¡ ¬§ª£¡ ¢£¡ Ÿ£´£¦¬½£¡º ¾ž £·¢ ¤£´£¦ ¦¶ž¡¬´£¡ ¤§¦ª ¤ §¦ž¡ Ÿž¦ž´£¢ž¡ ªž ¸ž¦¬£ ž¦ ¸ Ÿ§´º ¿§´ ³£¸§´À
¤§¦¡¶¢¬ž ¢£ Á§Â£ ªž 㬧¡ ªž¢ ¿´§ª¶¤¬§ £¦¬ž¡ ªž ¡¶ ¶¡§ Ä ·´§¤ž¡£« ž¦¬§º


 

 !"!#$% &'(' )! $$%$ $*$