Está en la página 1de 37

MEMÒRIA

REGIDORIA DE JOVENTUT

2019
1

Presentació

Formaccio! 3
Garantia juvenil 4
4

Casal Jove 7
Tarda Jove de Segur 8
Divendres al Casal 9
studi 10
Tallers al Casal Jove 11
Dimarts Joves 13
Festiu! 14
Patis Oberts 15
Nintendo Switch Tour 16
Z-Infection 16
Promoció de la salut
Nits Amb Cap! 18
Xerrades i tallers de prevenció 19
SOM-HI 20
ExpoPrevenció: sex o no sex 21
Alternativa a la sanció administrativa 22
Tarda de Salut Jove 22
Mapa Actius Salut 23
Foment de la participació
Trobades de delegats (FesTalaia, i FemCamí) 24
Informació i comunicació
27
PIJCES 29
2
Presentació

El 2019 ha estat un any de consolidació de les polítiques de joventut al municipi, amb la


consecució de bona part de les fites establertes en el Pla Local de Joventut 2016-19, que
ara ens caldrà avaluar i repensar.

Els projectes desenvolupats, molt en la línia dels anys precedents, marquen unes
actuacions molt enfocades a treballar per construir alternatives de lleure educatiu,

participació. De fons, tot ens duu a treballar de manera integral per tal que el jovent pugi
de manera cohesionada, sense deixar ningú enrere.

El 2019 finalitza amb la maduració de diversos projectes que veuran la seva consecució en
rovació del projecte de Patis Oberts, un projecte
necessari per al municipi, que obrirà espais de lleure esportiu per a jovent i famílies en els

biblioteca de Segur de -hi el Casal Jove


de Segur de Calafell, en un espai molt més ampli i més adaptat a les necessitats del jovent.
3

Formacció!

El context socioeconòmic actual recessió econòmica amb una


i precarietat juvenil, ha fet emergir la problemàtica dels
importants dèficits formatius dels joves del municipi. Actualment, els dèficits importants
de molts joves pel que fa a la formació es fan palesos en el moment en que les empreses
poden ocupar gent amb experiència i molt millor qualificada, de manera que el jovent
amb pocs recursos formatius queda exclòs de manera important del mercat de treball.

Objectius

 Oferir una oferta formativa adaptada a l


competències
 Oferir una oferta complementària a la formació
formal a través de cursos de durada mitja i curta.
 Potenciar cursos que promoguin certificacions
professionals homol
món laboral.
 Desenvolupar accions formatives atraients.
 Aprofundir en les sinergies que aporta el treball en
xarxa per a una millor atenció als usuaris.
Curs de dinamitzador/a socioeconòmic

Desenvolupament

Durant el 2019 at diferents accions formatives, de manera directa o bé a

 . No
es inscripcions suficients.
 ra
PICE i la Cambra de Comerç de Tarragona. Alumnes del curs: 8 ( finalitzen 5 ).

ab
del nucli antic de Calafell. Alumnes del curs: 31 en els diferents mòduls.
 Curs de dinamitzador/a socioeconòmic.
 Certificat de professio Del
A través del projecte PICE i la Cambra de Comerç de
Tarragona. Alumnes del curs: 16.
 Dependent/a de comerç i animació del punt de venda. A través del projecte PICE i la
Cambra de Comerç de Tarragona
suficients.
 Transport de mercaderies fins a 3500kg. A través del projecte PICE i la Cambra de
Comerç de Tarragona. Alumnes del curs: 18.
4
 vitats de lleure infantil i juvenil. Del 14 de desembre al 19 de

Calafell. Alumnes del curs: 17.

Sessions informatives de Garantia Juvenil


La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per
Aquesta iniciativa es compromet a donar alternatives, ja sigui en forma de feina o de
formació, a

Atesa la importància que té i tindrà en un futur el sistema de Garantia Juvenil,


a cursos, a recursos per a la inserció, i la tutorització dels joves que ni estudien ni treballen,
la Regidoria de Joventut ha programat una campanya informativa adreçada als joves, per
tal q amb
Es mantenen les sessions mensuals a la regidoria de
Joventut el tercer dimecres de cada mes.

Objectius

 Fer difusió entre els joves sobre esoldre els dubtes que puguin tenir les persones que es presentin a les nostres oficines.

Desenvolupament

La campanya informativa consisteix en sessions informatives mensuals


tercers dimecres de cada mes
al Casal Jove, a les 13.00 hores)
exceptuant els mesos de juliol i agost (10 sessions).

Les sessions es divideixen en dues parts ben diferenciades


la Garantia Juvenil i el que ofereix, i una segona part on els joves assistents, si reuneixen
ió.

n realitzat diverses sessions extraordinàries al municipi de Calafell per donar


cobertura, principalment, als joves que volien iniciar cursos de formació promoguts per la
garantia juvenil.

17 joves han participat de les sessions informatives, i un total de 97

Pel 2020 es proposa fer un nou plantejament pel que fa a aproximar el servei al municipi.
jo
tècnica impulsora de Garantia Juvenil, no marcar-nos dates concretes, i fer-ne tantes
sessions com demanda hi hagi al municipi.
5

l està adreçat a tots els joves del municipi que per diferents
motius presenten dificultats o mancances a nivell formatiu o per accedir al món laboral.

manca de motivació i expectatives dels joves.

prematur escolar a Catalunya 8, és del 17,0%1 (21,5 homes i


12,5 dones). Tot i la tendència a la baixa en els darrers anys, el nombre és força
significatiu, donat que, molts dels joves no finalitzen els seus estudis postobligatoris
(batxillerat, CFGM/S).
2
a
Catalunya en escoles públiques, en el curs 2017/1 ,1%, per tant un
11,9% dels joves matriculats no aconsegueixen finalitzar els estudis obligatoris amb èxit.

difícil accés.

En aquest context ens trobem tres perfils ben diferenciats de joves que fan una demanda

 xer quines opcions tenen al seu abast.


 Joves que deixen els seus estudis postobligatoris
 Joves que no amb èxit volen
reemprendre els seus estudis o bé es planegen iniciar alguna acció que els faciliti

Enguany proposaríem un quart grup que es va incrementant any darrera any, i que poc a
poc comença a ser significatiu:

per altres serveis del municipi com poden ser serveis socials o justícia de menors.

on poder reflexionar sobre


els següents aspectes:
 Autoconeixement i interessos professionals
 Coneixement dels estudis i les professions
 Itineraris formatius
 Oferta formativa

Al llarg de 2019 23 joves

beques,...)

El ita
matins a concretar amb el jove o la família

1
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10101
2
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-
educatiu/rendiment-escolar/avaluacions-internes/
6
Altres accions
han estat:

rientació acadèmica

activitat es va realitzar el 28 de març NS Camí de Mar i el dia

tat eren, per un


costat informar dels itineraris formatius que poden accedir els alumnes una vegada

formatives i on es podien cursar.


Els materials de consulta utilitzats s
formacions de CFGM, CFGS, Graus universitaris,... Els assistents reben material bàsic per
tal de poder trobar la informació des de casa o bé poder contactar amb el Jove Baix
Penedès o la regidoria de Joventut de Calafell.

Xerrada I desprès de la ESO, què?

I desprès de la ESO, què? És una


xerrada promoguda pel Jove Baix
Penedès als instituts de la comarca.
Enguany es van realitzar dues:
 INS La Talaia el dia 20 de febrer a
les 18.00 hores.
 INS Camí de Mar, el dia 7 de març
a les 18.00 hores

La xerrada va adreçada als joves que


finalitzen la ESO i als seus pares, amb

aquells dubtes que puguin tenir una


vegada finalitzin aquest període
educatiu.

Per altra banda, es de


decisió, per part del jove. Capacitats, aptituds, motivacions, són aspectes a tenir en
elecció dels futurs estudis, tenint els pares i mares un paper decisiu en la
presa de decisió dels seus fills i filles.
7

el temps de lleure
Casal Jove de Calafell

Al Casal Jove els joves hi troben un espai informal de relació, acompanyat de diversos
serveis: connexió gratuïta a Internet, jocs de taula, sales polivalents, Playstation, futbolí,
tennis taula, petit hort urbà, passi de pel·lícules i documentals

campionats, manualitats, reforç escolar...

Objectius

 Obrir espais de relació juvenil en un entorn de lleure educatiu.


 Consolidar el Casal Jove com a espai cultural i cívic de referència entre el jovent.
 Oferir espais a grups de joves tan formals com informals on desenvolupar llurs
activitats.


de la tasca escolar.

Desenvolupament
ANY DE NAIXEMENT

MES ENTRADES MITJANA 2007 11

GENER 382 16 23.9 2006 25

FEBRER 376 15 23.5 2005 24

MARÇ 394 16 24.6 2004 26

ABRIL 366 14 26.1 2003 16

MAIG 528 17 31.1 2002 8

JUNY 296 11 24.7 2001 9

AGOST 79 8 6.6 2000 3

SETEMBRE 0 0 0 1999 5

OCTUBRE 214 16 24.7 1998 1

NOVEMBRE 459 16 28,7 1997 2

DESEMBRE 241 12 15,1 1999 1

TOTAL 3335 141 23,7 TOTAL 131

El Casal Jove obre les seves portes de dilluns a dijous, de les 16:00 a les 20:00 hores, més
les tardes dels divendres en que es realitzen activitats i tallers puntuals.
er fer tasques
i que es fa els dimecres de 16.30 a 18.30 hores. A
banda de les activitats habituals que es realitzen tots els dies, els dijous el destinem a fer

usuaris i usuàries del Casal.


8

A més les activitats i tallers dels divendres ens permeten ser més flexibles i adreçar
activitats a públics amb gustos més diversos, com es detalla més endavant.

que en total hi ha hagut 3.335 Si observem les

ts
puntuals.

Mar i és per això que enguany hem iniciat un contacte trimestral (durant el primer i segon
trimestre del 2019) amb una persona responsable del centre educ

que utilitzen el casal jove com a espai de referència pel que fa a els seus estudis.

nçar a fer activitats trimestrals conjuntes on els usuaris

acceptació.

Tarda Jove de Segur


Objectius

 atiu que permeti adquirir habilitats i

 Acompanyar els i les joves en el procés

tasca escolar.

Segur de Calafell, especialment a les
zones allunyades de la platja, al voltant

 Obrir espais de relació juvenil en un


entorn de lleure educatiu.

Desenvolupament

La Tarda Jove de Segur obre les seves portes de dilluns a dijous, de les 16:00 a les 20:00
hores, més les tardes dels divendres en que es realitzen activitats i tallers puntuals. Dins
er fer
fa els dimarts de 16.30 a 18.30
hores.
9
Diàriament, entre 15 i 30 -ne ús dels serveis i

Joventut.

MES ENTRADES DIE PERTURA MITJANA


ANY DE NAIXEMENT
GENER 295 16 18.4
2007 5
FEBRER 365 16 22.8
2006 12
MARÇ 282 16 17.6
2005 27
ABRIL 253 13 19.4
2004 24
MAIG 317 17 18.4
2003 18
JUNY 200 12 16.6
2002 4
AGOST 30 8 3.75
2001 5
SETEMBRE 96 8 12
2000 3
OCTUBRE 449 18 24.9
1999 1
NOVEMBRE 265 16 16,6
TOTAL 99
DESEMBRE 201 12 16,7
TOTAL 2.753 152 18,1

aculli el futur Casal Jove de Segur, que ampliarà espais i serveis adreçats a joves.
-se per
resoldre dubtes escolars, per realitzar treballs en grup, usar els ordinadors i connectar-se a
una xarxa wifi.

ssistència

2019 r en el primer
trimestre de 2020

hagut 2.753 com veiem a la taula


anterior.

Les edats que més freqüenten el servei són les compreses entre els 13 i 15 anys. Els curs

re am i i les tasques
escolars. Tot allò relatiu amb les ofertes laborals i els cursos de formació per accedir al
mercat laboral té una presència minoritària.

Arts Escèni

Pel que fa al servei

les seves famílies (SIS), existeix una comunicació freqüent entre els i les professionals de
cada servei ja que en alguns casos hi ha usuaris i usuàries que utilitzen els dos recursos.
Durant el curs escolar 2018-2019 -pong
10
i passi de pel·lícules.
Segur al SIS, els divendres per la tarda, tal y com es va iniciar el curs anterior.

entre professionals afavoreix el seguiment escolar dels i les joves així com un coneixement

Divendres al Casal
Objectius

 Oferir espais a grups de joves tan formals com informals on desenvolupar llurs
activitats.
 n adquirir habilitats

 Incorporar a joves dels municipi, que normalment no assisteixen al Casal Jove, a les
dinàmiques promogudes des de la regidoria.

Desenvolupament

Jove esdeveniments destinats a trencar la rutina i promoure el lleure alternatiu. Així,


intentem que siguin els mateixos joves els que
Regidoria en aquells aspectes que ho necessitin. Les activitats i tallers que es proposen són
de caràcter obert i gratuït, destinats primordialment a joves a partir dels 12 anys. Així
doncs, tenint en compte els

poden tenir una bona acollida.

Enguany els Divendres al Casal ia de programació similar a la


19

catiu adreçades a joves del municipi.

2019 han estat les següents:

Temporada hivern

1. 1 de febrer. Taller de pastisseria americana: red


velvet i apple pie. Participants: 15
2. 8 de febrer. Tarda de monòlegs amb Guillem
Estadella. Participants: 20
3. 15 de febrer. Torneig de Call of Duty.
Participants: 1
4. 22 de febrer. Taller de ceràmica creativa:
Taller de cerámica creativa
11
ceramiquem a Banksy. Participants: 7

5. 15 de març. Torneig de PS FIFA a Segur. Participants: No es va realitzar per manca


d cions suficients.
6. urbà: urban sketch. Participants: 2

Temporada primavera

7. 3 de maig. Taller de bijuteria amb alumini.


Participants:1
8.
cup: classificatòries.
9. 10 de maig. Intercasals ping pong cup: Final a
Calafell.
10. 17 de maig. Intercasals ping pong cup: Final a
El Vendrell.
Intercasals ping-pong
11. 24 de maig. Taller de pastisseria vegana. Participants: 10
12. 7 de juny. Taller de Fornite a Segur. Participants: 9
13. 14 de juny. Cloenda del curs 2018-19. Participants: 100

Temporada tardor

14.
cooking. Participants: 11
15.
10
16. 8 i 15 de novembre. Fotografia per les xarxes
socials. Participants: 5
17. 15 de novembre. Taller de prevenció: Que no

evitar-les. Participants: 1
18. 22 de novembre. Neteja natural de la llar.
Participants: 10
Fotografía per les xarxes socials 19. 13 de desembre. Torneig de FIFA al Casal Jove.
Participants: 11

Objectius

 Acompanyar el
12
 Reduir el fracàs escolar en els joves en edat escolar, especialment en edat

Desenvolupament

A ba

0 a 18.30 hores, i els dimarts a la

nt al Casal Jove de
Calafell, els dilluns i els dimecres en horari de 12h a 13.30h, com a la Tarda Jove de Segur

ngua anglesa els divendres al Casal Jove de Calafell


aquest estiu:


l 24 de juliol. Participants: 13


Participants: 13

Com es

Tallers al Casal Jove


Objectius


adreçades al jovent.
 Reforçar les programacions culturals i artístiques del municipi per oferir alternatives de
lleure.
 itats i tallers de lleure educatiu que permeti adquirir habilitats i

Desenvolupament

Trimestralment es realitza una programació de tallers de lleure educatiu. La majoria


que es perllongui en el temps.

les enquestes que anualment


13

tal de complementar mútuament

de 30 euros per trimestre. Amb tot, i sempre vetllant per la qualitat dels cursos, els usuaris
en general valoren positivament el preu que es proposa.

formalitzada i estable en els anys, fet que ha consolidat molt el projecte i ja es coneix
abastament entre els joves del municipi.

Així, durant el 2019

Temporada hivern

1. Iniciació a la fot 10
2. Iniciació a la guitarr
3.
8
4. es:
5
5. hàbits

6.
de Mar). Els dies 7, 14, 21 i 28 de febrer i març. Gratuït: Alumnes: 10

Temporada primavera

7. Autodefensa per a dones. Del 3 al 24 de maig. Gratuït. Alumnes: 28


8. Iniciació a la fotografia. Del 8 de maig al 19 de juny.
9. Iniciació a la guitarra (nivell Alumnes: 4
10. Iniciació a la guitarra (aprofundiment 1). Del 3 de maig al 21 de juny. 30
11. Iniciació a la guitarra (aprofundiment 2). Del 3 de maig al 21 de jun

Temporada tardor

12. Com vivim?

13.
inscripcions suficients.
14. No es va realitzar

15. de desembre (excepte els dies


1 de novembre i
16.
(excepte els dies 1 de novembre i 6 de desembre amb motiu de festivitat nacional).
14
17. Iniciació a
(excepte els dies 1 de novembre i 6 de desembre amb motiu de festivitat nacional).

18.
novembre. Alumnes: 6

edició del curs


aquest curs, els
al seu torn prof
gran. Durant la realització del crèdit de

preparar vàries sessions on van explicar el

com aquelles aplicacions i llocs web més


importants per a la vida quotidiana: word,
google maps, cercador de google, web per
a citació mèdica, etc. El curs es va
desenvolupar entre el 7 de febrer i el 28 de
març i hi van assistir 10 persones grans.

Un cop finalitzat el curs, les persones grans que el varen realitzar, van fer de professors

quatre sessions en diferents grups-aula, en què també van participar persones grans
-

Dimarts Joves
Objectius

 Reforçar les programacions culturals i artístiques del municipi per oferir alternatives
de lleure.

habilitat
 Of
notablement els hàbits de risc en el temps de lleure en el municipi.

Desenvolupament

tivitats ens els Dimarts Joves. Tots els


dim
lleure adreçades a joves de 12 a 35 anys:

Tallers Monogràfics:
x al Casal Jove, i a altres indrets del
municip
de lleure que es poden fer de manera continuada durant el curs, i resulta ser una bona
15
dquisició de pautes de lleure actives. Totes les activitats

programat els següents tallers:

 Taller de ball: Hip hop. 2 de juliol. Participants: No es va realitzar per falta de


inscripcions
 Taller de creació artística: escultures de sabó. 9 de juliol. Participants: 6
 Taller de ball: K-POP. 23 de juliol. Participants: 8
 8
 Taller de música: Ro 100
 7

Taller de creació plàstica: escultures de sabó Taller de cuina: snacks saludables

Zumba a la platja

per setmana durant els mesos de jul r a les màximes


persones del municipi, doncs és una activitat molt demandada. La proposta per a aquest
estiu ha estat els dimarts al port de Segur de Calafell, de 19 a 20h. i els dijous al passeig
marítim St. Joan de Déu (zona confraria) de Calafell, de 19 a 20h.

de forma lliure i sense inscripció, durant del 2

una participació mitjana de 50 persones per sessió.

Terror a la fresca!

A la nit, a partir de les 22:00h, es projecta cada dimarts una pel·lícula a la plaça Alcalde
Romeu (on es localitza el Casal Jove de Calafell). Com en els darrers anys, hem mantingut
la temàtica de cinema de terror, el que més èxit té entre els joves. Les nostres sessions ja
persones per sessió. Les
pel·lícules escollides van ser:

 2 de juliol. The Babysitter.


 9 de juliol. Insidious: la última llave.
 23 de juliol. Un lugar tranquilo.
 30 de juliol. La monja.


16

Festiu!

Objectius

 lleure educatiu que permeti adquirir habilitats i


els hàbits de risc en el temps de lleure en el municipi.
 Crear un espai de diversió, on a traves de diferents temàtiques els i les adolescents
puguin manifestar les seves inquietuds i pensaments.

passant els i les adolescents.

Desenvolupament

Durant un total de 87
adolescents han participat del
projecte, amb una molt bona valoració
de les activitats proposades i de la
flexibilitat en participar, ja que totes
les activitats eren obertes.

Les activitats setmanals, de dilluns a


divendres de les 10 a les 14 h. es van
fer al Casal Jove de Calafell i al Centre
Cívic Montse Civit, per tal de realitzar
activitats en diferents espais del
municipi.
1.
2. Què fas? Posa el teu gra de sorra. Del 17 al 19 de juliol.
3. Escapem de la història. Del 22 al 26 de juliol.
4.
5. Dóna la nota contra el racisme! .
6. A la Csa de Colònies Can Foix de Cubelles. .

Festa dels colors

Parc de La Sínia. L'activitat és oberta i gratuïta i va tenir una molt bona acollida, amb
centenars de participants al llarg de tota la tarda.
17

Nintendo Switch Tour

Per tercer any consecutiu, arriba al Port de Segur la Nintendo SWITCH Tour, del 14 al 16

dels seleccionats i on assisteixen un dels nombres més elevats de particpació, amb 7000
entrades.

consoles amb multitud de jocs per a que fins a 100 persones


puguin jugar al mateix temps.

Nintendo Switch To de trobada per a joves i famílies on gaudir

Z-Infection
El dia 2 de novembre el nucli antic de Calafell va viure un joc de rol en què, durant tota la
nit es va viure una invasió zombie. El joc va recrear una infecció massiva per un virus que
converteix en zombies els afectats, mentre es autoritats lluiten per controlar la situació i,
els supervivents, per salvar- vitat està pensada tant per adults, com per grups de
joves

autorització dels pares. Els participants, siguin zombie uir

total de 150 persones.

A la tarda, es va habilitar un espai infantil on


de manera gratuïta els participants, havien de
resoldre un enigma al laboratori instal·lat a la

acollida, amb és de 100 participants.

Per facilitar la dinàmica del joc, cada participant


va rebre un plànol on es delimitava la zona de
jo tenien que descobrir els
diferents reptes proposat. Paral·lelament, cada
participant rebia un aparell localitzador per tal

stència de
força públic que, sense participar,
18

ana, així com la


patrimoni desconegut per molts dels participant i fins i tot pels propis
calafellencs.

Nadal i dinamitzar activitats infantils els que hi ha vacances escolars.

Objectius
 Oferir activitats de lleure familiar per als infants del municipi durant el període de
vacances de Nadal.
 Promoure les tradicions nadalenques al municipi.

Desenvolupament

El dia 31 de d ganitza una


cercavila amb la Colla Gegantera de
Calafell ,la colla de Gralles i Timbals de
Mas Romeu, la Unió Artística de Calafell
amb les tirintinaires i el ball de bastons.

En finalitzar la cercavila es realitza un


espectacle infantil, enguany amb

Companyia Pam i Pipa.

entre petits i grans.


19
Promoció de la salut
Nits amb cap

de 2010 a de de
e Calafell,
Calafell.Nit i amb el suport de Jove Baix
Penedès i de Joventut del Consell Comarcal
del Baix Penedès, es volen fomentar les
conductes cíviques en el temps de lleure
nocturn de Calafell, que sobretot a la

notablement amb una important presència


de turistes i segones residències. Així, amb
la intervenció in situ als escenaris on es
produeixen les conductes de risc, es pretén
disminuir tant els riscos associats als consums, com aquelles conductes incíviques que es
produeixen en els espais públics durant les sortides nocturnes.

Objectius


drogues.
 Pal·liar els problemes relacionats amb la convivència entre els usuaris
nocturn i els seus veïns.
 Arribar a joves que, normalment, no entren en contacte amb les nostres campanyes,
deslocalitzant els nostres recursos, tot cridant la seva atenció amb activitats originals.

Desenvolupament

material informatiu del que disposem a les nostres oficines sobre alcohol, drogues i altres
problemes relacionats amb la nit.

La campanya NITS AMB CAP té la seva pròpia imatge, que incideix en els problemes de
convivència amb els veïns i en el consum de tòxics. Aquesta campanya va ser guardonada
als pr a Daurada, per al civisme i la convivència noct

Aquesta difusió de material informatiu es veu reforçada per la nostra presència a les zones
n en època estival, amb una presència de 4 nits durant els mesos de juliol i
agost. En

cífics sobre el consum de drogues cedits per la iniciativa SOM.NIT

els comportaments per relaciones sexuals segures i sobre el consum


20
de diferents drogues.

banda tenim un grup de teatre, format per tres actrius/actors disfressades/ats de


presentad

voluntaris del projecte SOM.NIT de la Creu Roja. La seva funció principal es que a partir de
diferents jocs i dinàmiques treballen, amb els diferents grups de joves que es van trobant,
el consum de drogues i com aquest afecta al seu organisme.

at: 5 i 26 de juliol, i el 9
t. Per altra banda, durant la Festa Major de la Santa Creu es va realitzar una carpa,
en col·laboració amb Jove Baix Penedès, en el marc del projecte comarcal Festatenció, per
incidir en la prevenció de les conductes de risc durant el es va
realitzar el 15 de juliol en el concert central a la plaça Catalunya de Calafell.

Xerrades i tallers de prevenció

Donada la dificultat per entrar en contacte amb certs col·lectius de joves i la gran
incidència de les seves conductes de risc es crea aquest programa per a treballar de forma
interactiva amb joves amb un grau de participació molt baix, en els quals tenen poca
incidència les campanyes de difusió que es realitzen des dels diferents ens de
ació.

Objectius

 Prevenir conductes de risc relacionades amb els consums de tòxics, alimentació,


sexualitat...
 Promoure bits i conductes saludables a través de
personal.
 Aportar informació per promoure una presa de decisions responsable i informada.

Desenvolupament

La Regidoria de Joventut ofereix als diferents espais i centres educatius del municipi la
possibilitat de realitzar tallers de prevenció en els àmbits que els interessi de treballar.
següents tallers, que sumen un total de 57 i 1166 participants.

Activitat Data
SOM-HI. INS Camí de Mar 3r ESO (2 cursos) i 4t ESO (2 cursos) Curs escolar 2019/20
11 i 18 de gener
Xerrada: Com prendre decisions. INS Camí de Mar PFI i CFGM (3 sessions) 8 de febrer
Xerrada: Com prendre decisions. INS Camí de Mar PFI i CFGM (2 sessions) 15 de febrer
15 i 22 de febrer
Xerrada Drogues. INS Camí de Mar (UEC) 20 de febrer
Xerrad uè? INS La Talaia 20 de febrer
21
8 i 15 de març
Xerrada VIH i altres malalties de transmissió sexual. INS Camí de Mar CFGM 13 de març
Xerrada: Com actuem davant la frustració. INS La Talaia (4 grups) 18 de març
Xerrada Drogues. INS La Talaia 4t ESO (3 grups) 20 de març
Taller Com Vivim? Convivint. INS La Talaia 3r D 18-25/03 i 1/04
Taller Com Vivim? Convivint. INS La Talaia 3r A 19-26/03 i 2/04
Taller Com Vivim? Convivint. INS La Talaia 3r B 19-26/03 i 2/04
Taller Com Vivim? Convivint. INS La Talaia 3r C 22-29/03 i 5/04
Xerrada VIH i altres malalties de transmissió sexual. INS La Talaia 1r BAT (2 grups) 20 de març
Teatracció: Enxarxats. INS Camí de Mar 2n ESO 29 de març
tot? INS La Talaia 8/04 al 12/04

Autodefensa per a dones 03/05 al 24/05


Taller Sexting - PTT 30 de maig
Torneig de Fortnite a Segur 7 de juny
Cloenda curs 2018/19 14 de juny
14/10 al 25/11
10/10 al 5/12
Tabú - Com lligar 1r BAT La Talaia (2 grups) 11 i 18 novembre
Taller Com vivim? Convivint (PTT un grup) 15, 22 i 19 novembre
del 2/12 al 11/12
Taller Diversitat sexual (4 grups) 12 i 19 desembre

Dins el catàleg de tallers i xerrades que ofereix la regidoria de Joventut als centres
ent secundari, enguany hem incorporat una nova xerrada, adreçades a
alumnes Perquè li diuen SEXTING quan parlem de SEXPREADING

SOM-HI
El programa Som-hi es consolida

te a dos grups de

La Fundac

apacitat de elacions millors amb


ella mateixa, amb altres persones i amb els entorns.
Aquestes habilitats es distribueixen de la següent manera:

o Autoestima i control intern
o Maneig de les emocions i sentiments
o Maneig de les
22
 Interpersonals i per la comunicació
o Empatia
o Comunicació interpersonals
o Negociació i rebuig
o Col·laboració i treball en equip
o Advocació i defensa

 Per a la presa de decisions i el pensament crític


o Presa de decisions i solució de problemes
o Pensament crític

El projecte
habilitat en dues sessions, una primera que realitzarà una dinamitzadora externa al centre,
i una segona que la durà a terme e . Es proposa treballar cinc
habilitats a 3r, i les altres cinc a 4t.

Som-hi no pretén treballar només amb els alumnes, sinó que incorpora formació a pares i
professorat del centre. Pel curs escolar 2019/20 es proposa la xerrada Educació sexual
per adolescents. Com crear un diàleg amb els nostres fills i filles . La proposta és
realitzar-la el 22 de gener de 2020, a les 18.00 hores
.
Les sessions del curs 2018/19 finalitzar el 28 de gener de 2019.
Pel curs 2019/20 es van iniciar el itzat el 10 de desembre de 2019.
-Hi ha estat de 75.

ció PDS (Promoció i Desenvolupament


Social) vam poder incor
tot?, és un programa universal de prevenció de conductes addictives dissenyat com una eina
per fomentar la reflexió entorn del consum lcohol des de diversos àmbits i espais juvenils,
tant en el context escolar com comunitari.

El grup a qui va destinat són alumnes a partir


de 12 (preferiblement de 13 a 15 anys).
i va
fins el 12 d , ubicada
a la biblioteca. Tot i estar oberta a tots els

segon
11
de 9.00 a 13.30 hores).

ta de 10 plafons (85x200 cm), una guia oder


complementar el treball amb una dinamització que provoqui la reflexió, i postals
.
23

Els objectius que es treballaran en aquesta exposició són:

 Millorar la informació dels adolescents en ol.
 Augmentar el grau de consciència sobre les conseqüències negatives del consum
a
 Afavorir una posició crítica envers els missatges publicitaris sobre les begudes
alcohòliques.

Alternativa a la sanció administrativa

És un projecte en el que es realitza una intervenció global pels diferents agents que
intervenen (policia local, mossos d'esquadra, tècnics de joventut, justícia, CAR,...). Es
proposa donar l'opció als joves i pares denunciats, per tal de realitzar una mesura
socioeducativa alternativa a les sancions administratives a menors de 18 anys. Aquesta
sanció econòmica por anar des dels ls

La tasca socioeducativa té dues vessants: En primer lloc, que sigui un benefici del mateix
jove, incidint-hi amb mesures positives per a ell i implicant el seu entorn familiar i personal
en el procés educatiu. En segon lloc, que sigui un benefici de tota la comunitat en la
mesura que pot comportar una disminució dels riscos que aquestes conductes causen per
a la seguretat ciutadana.

L'acció socioeducativa consisteix en un màxim de sis sessions individuals i/o amb la família,
on es treballaran els riscos del consum de drogues i les pautes per a potenciar un estil de
vida saludable. Per altra banda, és una via per a detectar situacions de risc i vincular-los
amb els serveis sociosanitaris, comunitaris, per al jove infractor.

El projecte estableix un protocol que va des de la denúncia, informació i acceptació de la


mesura, sessions socioeducatives, així com l'informe de tancament i resolució del procés
sancionador.

Objectius específics

 Detectar situacions de risc i fer la derivació a altres recursos de la xarxa sociosanitària


 Orientar en relació amb les necessitats personals detectades en el menor objecte de la
denúncia
 Assessorar a la família en relació amb el consum de drogues i altres riscos associats.
 Vetllar perquè la mesura educativa es compleixi satisfactòriament.
 Garantir una òptima coordinació entre tots els agents implicats

nunciades per
consum o tinença de drogues (ASA) va estar signat pel Departament de l'interior,

de 14 a 17 anys, que
24
han estat denunciats per consum o tinença de drogues a la via pública.

alternatives.

n noi. La valoració final ha estat positiva tant


per part del jove, família i servei.

Tarda de Salut Jove

Des del CAR i des del departament de Joventut es va valorar no donar continuïtat al
projecte de la Tarda de Salut Jove, tal i com estava plantejat. Els motius principals han
estat:

 Que el nombre de consultes ha estat molt baixes
o -lo al CAR de Calafell
o Promoure xerrades preventives. La proposta inicial és realitzar una xerrada al
trimestre. La primera es va realitzar el 15 de novembre, al Casal Jove, de 18 a

i com evitar-les.

Mapa Actius i Salut


Actius i salut és un projecte integrat dins del Pla interdepartamental de salut pública
(PINSAP i el projecte COMSalut.

Per millorar la salut de la població és fonamental identificar i reforçar els seus actius. Un
actiu és un recurs que dóna salut i benestar a una comunitat.
Persones, entorns, equipaments i activitats comunitàries poden ser actius. El mapatge

Aquest enfocament de salut es basa en la Salutogènesi basa ns


genera salut i que ens permet treballar en la promoció de la Salut (procés que permet a les
persones incrementar el control sobre la seva salut, i benestar, per a millorar-la.

La proposta és construir de manera col·laborativa de salut, mitjançant la identificació

individus o entitats introdueixin activitats i recursos comunitaris, i també permet


itori concret. Es tracta de construir i fer créixer entre tots el mapa
dels actius de Catalunya, i en el nostre cas en particular en el municipi de Calafell.

La finalitat és que els professionals de salut (TS, pediatres, metges de família,


administratives,...) puguin fer prescripcions socials a persones usuàries del servei amb
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i millorin en la seva malaltia. Des de la
regidoria de Joventut s'han incorporat totes aquelles accions (9) i recursos (3) que es
25
realitzen per tal d'afavorir la recuperació d'aquestes persones dins aquesta xarxa de salut
comunitària.

oria.
26
Foment de la
participació
Trobades de delegats (FesTalaia
i FemCamí)

amb la col·laboració dels delegats de les aules. El projecte vol donar veu als delegats de
classe dels diferents centres de secundària per a proposar noves iniciatives.

en horari de tutoria les dinàmiques participatives que iniciem en les


sessions.

Objectius
 i del municipi.
 dinamització d ts
juvenils, tant dins com fora del centre.
 Oferir un espai de convivència entre els diferents alumnes i els professors de cada
centre educatiu.
 Apropar la regidoria als i les diferents joves del municipi.

Desenvolupament

Mitjançant una sèrie de reunions amb els delegats


es motiva els joves a aportar idees i demanar als
seus companys de classe la seva opinió. Es busca

La progra va ser en
relació a la festa del carnestoltes. Es va celebrar el
dia 1 de Març. A primera hora es van realitzar un
conjunt de tallers i activitats: gimcana al parc de la
sínia, body combat, zumba, counter strike, dibuix,
edició de vídeo, rugby, natació, padel tennis, fotografia, teatre, tennis taula, k-pop,
xerrada de sexualitat, sushi i pel·lícules (El dictador i Las ventajas de ser un marginado).

A partir de les 12.00 hores tots els alumnes de

de batxillerat els van anar a buscar per a començar a


celebrar la segona part de la jornada. Aquesta part es

de Batxillerat. Aquests van preparar un seguit


s on es pot destacar una coreografia que va
repassar els èxits musicals dels últims anys. Durant el
ball es va mostrar la importància del treball en equip.
El fi de festa el va anar a càrrec del DJ Marc.
27

Pel que fa al FesTalaia, celebrat el el format va ser força similar. A primera hora
es van organitzar els següents tallers i activitats: torneig de futbol, zumba, parkour, dibuix
3D, counter strike, gofres, fotografia, pel·lícules (La noche de Halloween i Contratiempo),
autodefensa femenina, torneig de F , iniciació a les barres, dança oriental
i manualitats amb fang.. A partir de les 12 es va organitzar un concurs de talents on
diferents alumnes van poder mostrar diferents actuacions de ball, música o monòlegs.
Aquesta activitat va estar organitzada pels alumnes de batxillerat, els quals van fer de
presentadors i de jurat. Per finalitzar la festa, un alumne del mateix institut va fer de
punxadiscos.

En total, en les dues actuacions van participar al voltant de 800 alumnes dels dos instituts
del municipi.
28
Informació i comunicació
informació juvenil

a tots els joves una


informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del seu interès: estudis,
treball, participació, habitatge, cultura, salut, lle

Objectius

 una presa de decisions


meditada, orientant i assessorant les seves consultes.
 Ser un referent per als joves respecte de les accions que les institucions, les entitats i
altres organismes duen a terme i que van dirigides a aquest col·lectiu.

Desenvolupament

juvenil. És un espai on
consultar informació pensada especialment per satisfer les seves necessitats i on consultar
als professionals, que El PIJ està
al públic de 09:00 a 14 hores i de
16:00 a 20 hores. EL PIJ comparteix espai amb el Casal Jove, on hi ha, a més, un espai de
ping-pong, futbolí,
consoles, tallers...

Al PIJ hi ha informació actualitzada sobre:

 Treball: ofertes laborals, borses de treball, com fer un currículum i una carta de
presentació...
 Formació acadèmica: estudis universitaris, accés per a majors de 25 anys, màsters,
postgraus, cicles formatius, batxillerat...
 Cursos i tallers: sobre teatre, dansa, música, dibuix, disseny gràfic, informàtica,
idiomes, turisme, cuina, fotografia...
 conèixer les entitats, les
ONG, on fer de voluntari o de cooperant...
 Salut: informació sobre els serv ament per a joves sobre
sexualitat, sobre drogues, sobre trastorns alimentaris...
 Oci i cultura: informació sobre concerts, espectacles, activitats juvenils i esportives...
 Habitatge: com compartir pis, com demanar ajuts al lloguer, què has de tenir en
compte per comprar-te un habitatge.

Enguany, al registre de consultes de 962 consultes. De les


quals, per sexes:

Sexe
Dona 240
Home 128
29
Per edat:

Edat Número Usuaris % Usuaris

<16 27 7,17%

16-20 96 25,16%

21-25 37 10,08%

26-29 19 5,20%

30-35 18 4,57%

>35 171 47,82%

Total 368 100,00%

Canal d'Atenció Número %


Usuaris
Correu electrònic 9 2,70%
Presencial descentralitzat 0 0,00%
Presencial SIJ 226 59,15%
Telefònic 133 38,15%
Telemàtic asincrònic 0 0,00%
Total 740 100,00%

Per àmbit de consulta:


Àmbit de la consulta Número % Usos

Cohesiosocial 3 0,82%
Cultura 2 0,54%
Educacioiformacio 227 61,68%
Garantiajuvenil 4 1,09%
Habitatge 1 0,27%
Lleure 70 19,02%
Mobilitat,solidaritatirelacionsinternacionals 3 0,82%
Participacio 1 0,27%
Salutiesports 1 0,27%
Sostenibilitatmediambienticonsum 0 0,00%
Tecnologiesinformaciocomunicacio 12 3,26%
Treball 44 11,96%
Turisme 0 0,00%
Total: 368 100,00%
30
juvenil als centres de secundària
(PIJCES)
És important augmentar la nostra presència als centres
no entren en contacte amb les nostres activitats, sent
presents durant la seva realitat diària als instituts de secundària.

Objectius

 Millorar la incidència dels serveis adreçats a la joventut, als adolescents de 14 a 18


anys.
 Apropar els recursos i la informació adreçada als joves, als alumnes de Secundària.
 Fomentar, dirigides, el pensament crític en alguns temes que
afecten de manera directa als joves.

Desenvolupament

Dos dies al mes en cada institut de Calafell, a


dinamitzadors munten una
taula al pati de cada institut on porten
informació de Salut Jov
properes al dia de la intervenció. En molts dels
casos, els joves tenen poc coneixement de les

dels recursos de què disposen (com per


exemple, el Casal Jove). Els tècnics es centren, sobretot, a donar a conèixer els canals de
comunicació que ens faran entrar en contacte amb els usuaris de forma continuada: la
revista INFOJOVE, el Facebook del Casal Jove i el web de Joventut.

Per altra banda, aquest servei intenta ajudar en les inquietuds dels joves amb els quals
interactuen, de la mateixa manera que ho faria un PIJ. Es disposa de material relacionat
administració adequats a
les seves consultes.

Es valora positivament la presència setmanal als instituts per tal de crear vincle amb els i
les joves així com mantenir-
Departament de Joventut. També és important afegir que les activitats temàtiques
constitueixen una bona eina per consolidar aquest vincle i per reflexionar amb els i les
joves sobre problemàtiques que els poden afectar. És indispensable crear canals de
comunicació amb els professionals educatius dels instituts per poder adequar les activitats
als interessos i problemàtiques de la joventut.

En els PIJCES podem trobar tres tipus d ivitats:

 Les sessions informatives consisteixen en donar a conèixer les activitats que es duen a
terme als Casals Joves de forma quotidiana així com totes aquelles referents als
projectes de Divendres al Casal, Formacció i Tallers Trimestrals. A banda, davant de
31
qualsevol consulta que els i les joves tinguin els emplacem a que concertin visita al
Casal Jove per resoldre-la.

 Les activitats específiques responen a temàtiques

duració que impliquen un petit joc i un espai de


reflexió. Les temàtiques venen determinades per la
celebració del Dia Mundial de cada matèria, com pot

dia de la dona treballadora. En aquesta mateixa línea


es realitzen activitats temàtiques amb el Consell
Comarcal del Baix Penedès (JBP) com són la carpa

comunicació entre les persones.

 Les activitats de FemCamí i FesTalaia corresponen a la culminació del projecte de


delegats en que uda dels tècnics del Departament de Joventut,
organitzen una jornada festiva als instituts.

DATA ACTIVITAT LLOC


11/01/19 PIJCES Camí de Mar
18/01/19 PIJCES La Talaia
25/01/19 PIJCES Camí de Mar
01/02/19 PIJCES La Talaia
08/02/19 PIJCES Camí de Mar
15/02/19 Orientació acadèmica La Talaia
22/02/19 Inscripcions FEMCAMÍ Camí de Mar
27/02/19 Orientació acadèmica Camí de Mar
01/03/19 FEMCAMÍ Camí de Mar
15/03/19 Dia de la dona treballadora La Talaia
22/03/19 Dia de la dona treballadora Camí de Mar
29/03/19 PIJCES La Talaia
05/04/19 PIJCES Camí de Mar
12/04/19 Inscripcions FESTALAIA La Talaia
26/04/19 FESTALAIA La Talaia
03/05/19 PIJCES Camí de Mar
10/05/19 Eliminem els rumors La Talaia
17/05/19 Eliminem els rumors Camí de Mar
24/05/19 PIJCES Camí de Mar
31/05/19 PIJCES La Talaia
07/06/19 PIJCES Camí de Mar
14/06/19 PIJCES La Talaia
27/09/19 PIJCES La Talaia
04/10/19 PIJCES Camí de Mar
32
11/10/19 PIJCES La Talaia
25/10/19 PIJCES La Talaia
08/11/19 Begudes energètiques Camí de Mar
14/11/19 Dia de la comunitat Trans Camí de Mar
15/11/19 Begudes energètiques La Talaia
21/11/19 Dia de la comunitat Trans La Talaia
22/11/19 PIJCES Camí de Mar
29/11/19 PIJCES La Talaia
13/12/19 PIJCES Camí de Mar
33
Recull activitats 2019
Activitat Data
Casal Jove Calafell
Tarda Jove de Segur
Aula Estudi Casal Jove Calafell Curs escolar
Aula Estudi Espai Jove Segur de Calafell Curs escolar
PIJCES INS CAMÍ DE MAR Curs escolar
PIJCES INS LA TALAIA Curs escolar
ció juvenil T
Patis Oberts
Start!
SOM-HI. INS Camí de Mar 3r ESO (2 cursos) i 4t ESO (2 cursos) Curs escolar 2019/20
l`àmbit poliesportiu 27/12 al 4/01
Ta més... INS Camí de Mar 4t (2 gups) 11 i 18 de gener
Sessió informativa Garantia Juvenil 16 de gener
Guitarra Iniciació. Nivell 0 18/01 al 12/04
Guitarra Iniciació. Aprofundiment 1 18/01 al 12/04
Guitarra Iniciació. Aprofundiment 2 18/01 al 12/04
Iniciació a la fotografia 30/01 al 10/04
Taller pastisseria americana: Red Velvet i Apple Pie 1 de febrer
4/02 al 18/03
Curs de parlar amb públic i presentacions amb Emaze 5/02 al 9/04
Tarda de monòlegs amb Guillem Estadella 8 de febrer
Xerrada: Com prendre decisions. INS Camí de Mar PFI i CFGM (3 sessions) 8 de febrer
Curs Operari de neteja viària 11/02 al 25/03
Sessió informativa Garantia Juvenil 13 de febrer
Xerrada: Com prendre decisions. INS Camí de Mar PFI i CFGM (2 sessions) 15 de febrer
Torneig de Call of Duty 15 de febrer
15 i 22 de febrer
Xerrada Drogues. INS Camí de Mar (UEC) 20 de febrer
Xerrada: I després de Talaia 20 de febrer
Taller de ceràmica creativa: Ceramiquem a Banksy 22 de febrer
Informàtica inicial per a la gent gran 28/02 al ....
7 de març
Tall estimes, Jo més... INS Camí de Mar 4t (2 grups) 8 i 15 de març
Xerrada VIH i altres malalties de transmissió sexual. INS Camí de Mar 13 de març
CFGM
Torneig de Fifa a Segur 15 de març
Xerrada: Com actuem davant la frustració. INS La Talaia (4 grups) 18 de març
Xerrada Drogues. INS La Talaia 4t ESO (3 grups) 20 de març
Taller de dibuix urbà: Urban Sketch
34
12/04 al 18/04
Taller Com Vivim? Convivint. INS La Talaia 3r D 18-25/03 i 1/04
Taller Com Vivim? Convivint. INS La Talaia 3r A 19-26/03 i 2/04
Taller Com Vivim? Convivint. INS La Talaia 3r B 19-26/03 i 2/04
Taller Com Vivim? Convivint. INS La Talaia 3r C 22-29/03 i 5/04
Xerrada VIH i altres malalties de transmissió sexual. INS La Talaia 1r BAT (2 20 de març
grups)
Teatracció: Enxarxats. INS Camí de Mar 2n ESO 29 de març
8/04 al 12/04
abril
Curs Dinamitzador/a socioeconòmic/a 08/04 al 5/06
Sessió informativa Garantia Juvenil
24/04 al 21/06
Festalaia. INS La Talaia
Autodefensa per a dones 03/05 al 24/05
Guitarra Iniciació. Nivell 0 03/05 al 21/06
Guitarra Iniciació. Aprofundiment 1 03/05 al 21/06
Guitarra Iniciació. Aprofundiment 2 03/05 al 21/06
Taller de bijuteria amb alumini 3 de maig
Iniciació a la fotografia 08/05 al 19/06
Torneig intercasasls ping pong cup 22/04 al 2/05
Sessió informativa Garantia Juvenil 15 de maig
Taller Pastisseria Vegana 24 de maig
Taller Sexting - PTT 30 de maig
Torneig de Fortnite a Segur 7 de juny
Cloenda curs 2018/19 14 de juny
Taller: Fes el teu currículum de manera àgil i efectiva 18 de juny
Sessió informativa Garantia Juvenil 19 de juny
Festiu Curs de premonitor/a de lleure educatiu 01/07 al 12/07
Zumba Fitness (dimarts Port de Segur i dijous zona Confraria platja) Juliol i Agost
Competències bàsiques en expressió oral i escrita en català Casal jove 01/07 al 24/07
Calafell
Competències bàsiques en expressió oral i escrita en català Tarda Jove 02/07 al 25/07
Segur
Dimarts Joves Taller de Hip Hop 2 de juliol
Terror a la fresca The Babysitter 2 de juliol
05/07 al 19/07
Dimarts Joves Taller artístic: Escultures de sabó 9 de juliol
Terror a la fresca Insidious: La última llave 9 de juliol
Festiu Què fas? Posa el teu gra de sorra 17/07 al 19/07
Festiu Escapem de la història 22/07 al 26/07
Dimarts Joves Taller de ball: K Pop 23 de juliol
Terror a la fresca Un lugar tranquilo 23 de juliol
35
Festiu 29/07 al 02/08
Dimarts Joves 30 de juliol
Terror a la fresca La Monja 30 de juliol
Festiu Dóna la nota contra el racisme 05/08 al 09/08
Dimarts Joves Roda de percusió
Terror a la fresca Las últimas supervivientes
Festiu
Dimarts Joves Taller de cuina: Snacks saludables agost
Terror a la fresca Infierno azul
Festa dels colors
Nintendo Switch Party Tour! 14/08 al 16/08
Terror a la fresca Overlord
Terror a la fresca Mandy
Sessió informativa Garantia Juvenil 18 de setembre
Start: Centre de noves oportunitats Sessió informativa -
Taller Robòtica educativa: Programació de videojocs 3/10 al 19/12
Formacció: Transport de mercaderies 7/10 al 5/12
... INS Camí de Mar 4t (4 grups) 10/10 al 5/12
Guitarra Iniciació. Nivell 0 11/10 al 20/12
Guitarra Iniciació. Aprofundiment 1 11/10 al 20/12
Guitarra Iniciació. Aprofundiment 2 11/10 al 20/12
Taller de cuina saludable: Batch Cooking
Taller d t 14/10 al 25/11
Formacció: Dependent/a de comerç i animació del punt de venda 14/10 al 4/12
Taller: Con vivim? Convivint! 15/10 al 10/12
Taller: Iniciació a la fotografia 16/10 al 11/12
Sessió informativa Garantia Juvenil
Formacció: Parlar en públic i presentacions amb EMAZE 17/10 al 19/12
Taller de maquillatge de terror
Z-Infection 2 de novembre
Taller de fotografia per les xarxes socials 8 i 15 de novembre
Taller TABÚ com lligar 1r BAT La Talaia 11 i 18 novembre
Taller de prevenció n! ITS i com evitar-les 15 de novembre
Taller: Con vivim? Convivint! (PTT Electricitat) 15, 22 i 29 novembre
Sessió informativa Garantia Juvenil 20 de novembre
Taller de Neteja natural de la llar 22 de novembre
Taller M s INS Camí de Mar 4rt ESO (4 grups) 02/12 al 11/12
Taller Diversistat sexual INS La Talaia 2n ESO (4 grups) 12 i 19 desembre
Torneig de FIFA al Casal Jove 13 de desembre
Formacció: Curs de Director/es d activitats de lleure infantil i juvenil 14/12/19 al 19/01/19
Sessió informativa Garantia Juvenil 18 de desembre