Está en la página 1de 7

Valencià

Quadres resum
de les conjugacions
verbals

J. Giner
Conjugacions
Primera Lexema Segona Lexema Pura Lexema Incoativa Lexema
cantar CANT batre BAT dormir DORM patir PAT

Infinitiu Gerundi Participi


1a 2a 3P 3I 1a 2a 3P 3I 1a 2a 3P 3I
LEX+ AR ER IR LEX+ ANT ENT INT LEX+ AT UT IT
RE ÉS...
1a cant ar cant ant cant at
2a bat re bat ent bat ut
3P dorm ir dorm int dorm it
3I pat ir pat int pat it
INDICATIU
PRESENT 1a 2a 3P 3 Incoativa 1a 2a 3P 3 Incoativa
Jo E - ESC ISC e - - esc isc
Tu ES S EIXES IXES es s s eixes ixes
Ell Lex + A - EIX IX cant a bat - dorm - pat eix ix
Nos. EM IM em em im im im
Vos. EU IU eu eu iu iu iu
Ells EN EIXEN IXEN en en en eixen ixen

PRETÈRIT IMPERFET 1a 2a 3P 3 Incoat 1a 2a 3P 3 Incoativa


Jo AVA IA ava ia ia ia
Tu AVES IES aves ies ies ies
Ell Lex + AVA IA cant ava bat ia dorm ia pat ia
Nos. ÀVEM ÍEM àvem íem íem íem
Vos. ÀVEU ÍEU àveu íeu íeu íeu
Ells AVEN IEN aven ien ien ien

PRETÈRIT PERFET 1a 2a 3P 3 1a 2a 3a Pura 3 Incoativa


SIMPLE
Incoati
Jo Í í í í í
Tu ARES ERES IRES ares eres ires ires
Ell Lex + À É Í cant à bat é dorm í pat í
Nos. ÀREM ÉREM ÍREM àrem érem írem írem
Vos. ÀREU ÉREU ÍREU àreu éreu íreu íreu
Ells AREN EREN IREN aren eren iren iren
PRETÈRIT PERFET PERIFRÀSTIC 1a 2a 3P 3I 1a 2a 3 Pura 3 Incoa
Jo VAIG vaig CANTAR BATRE DORMIR PATIR
Tu VAS/VARES vas CANTAR BATRE DORMIR PATIR
Ell VA va CANTAR BATRE DORMIR PATIR
Nos. VAM/VÀREM +INFINITIU vam CANTAR BATRE DORMIR PATIR
Vos. VAU/VÀREU vau CANTAR BATRE DORMIR PATIR
Ells VAN/VAREN van CANTAR BATRE DORMIR PATIR

PRETÈRIT INDEFINIT 1a 2a 3P 3I 1a 2a 3 Pura 3 Incoa


Jo HE he CANTAT BATUT DORMIT PATIT
Tu HAS has CANTAT BATUT DORMIT PATIT
Ell HA ha CANTAT BATUT DORMIT PATIT
Nos. HEM/HAVEM +PARTICIPI hem CANTAT BATUT DORMIT PATIT
Vos. HEU/HAVEU heu CANTAT BATUT DORMIT PATIT
Ells HAN han CANTAT BATUT DORMIT PATIT

FUTUR 1a 2a 3P 3I 1a 2a 3P 3 Incoativa
Jo É é é é é
Tu ÀS às às às às
Ell À cantar à batre// à dormir à patir à
Nos.
INFINITIU + EM em em em em
Vos. EU eu eu eu eu
Ells AN an an an an

CONDICIONAL 1a 2a 3P 3 In 1a 2a 3P 3 Incoativa
Jo IA ia ia ia ia
Tu IES ies ies ies ies
Ell IA cantar ia batre// ia dormir ia patir ia
Nos.
INFINITIU + ÍEM íem íem íem íem
Vos. ÍEU íeu íeu íeu íeu
Ells IEN ien ien ien ien
SUBJUNTIU
PRESENT 1a 2a 3P 3 Incoativa 1a 2a 3P 3 Incoativa
Jo E A ESCA ISCA e a a esca isca
Tu ES ESQUES ISQUES es es es esques isques
Ell E A ESCA ISCA cant e bat a dorm a pat esca isca
Nos.
Lex + EM IM em em im im im
Vos. EU IU eu eu iu iu iu
Ells EN ESQUEN ISQUEN en en en esquen isquen

PRETÈRIT IMPERFET 1a 2a i 1a1 3P 3 Inc 1a 2a 3a Pura 3 Incoativa


FORMA EN S

Jo ÀS ÉS ÍS às és ís ís
Tu ASSES ESSES ISSES asses esses isses isses
Ell ÀS ÉS ÍS cant às bat és dorm ís pat ís
Nos.
Lex + ÀSSEM ÉSSEM ÍSSEM àssem éssem íssem íssem
Vos. ÀSSEU ÉSSEU ÍSSEU àsseu ésseu ísseu ísseu
Ells ASSEN ESSEN ISSEN assen essen issen issen
1 Les terminacions en ÉS de la segona conjugació s'utilitzen també per als verbs de la primera conjugació (C. Oriental)

PRETÈRIT IMPERFET 1a 2a 3P 3 Inc 1a 2a 3a Pura 3 Incoativa


FORMA EN R

Jo ARA ERA IRA ara era ira ira


Tu ARES ERES IRES ares eres ires ires
Ell ARA ERA IRA cant ara bat era dorm ira pat ira
Nos.
Lex + ÀREM ÉREM ÍREM àrem érem írem írem
Vos. ÀREU ÉREU ÍREU àreu éreu íreu íreu
Ells AREN EREN IREN aren eren iren iren
IMPERATIU
PRESENT 1a 2a 3P 3 Incoativa 1a 2a 3P 3 Incoativa
Jo
Tu A - - IX a - - ix ix
Ell
Nos.
Lex + EEM A ESCA IM ISCA cant e bat a dorm a pat esca
em em im im
isca
im
Vos. EU IU eu eu iu iu iu
Ells EN ESQUEN ISQUEN en en en esquen isquen
Tu 3a Persona del Present d'Indicatiu
Ell 3a Persona del Present de Subjuntiu
Nosaltres 4a Persona del Present de Subjuntiu
Vosaltres 5a Persona del Present d'Indicatiu
Ells 6a Persona del Present de Subjuntiu
Conjugació dels verbs
Haver i Ésser (Ser)
Haver Ésser
INFINITIU. Substantiu verbal Haver Ésser, ser
GERUNDI. Adverbi verbal Havent Essent, sent
PARTICIPI. Adjectiu verbal Hagut, haguda, haguts, hagudes Sigut, siguda, siguts, sigudes
Estat, estada, estats, estades
INDICATIU
PRESENT Haver Ésser PRETÈRIT IMPERFET Haver Ésser
Jo he / haig sóc havia era
Tu has ets havies eres
Ell/Ella ha és havia era
Nosaltres havem / hem som havíem érem
Vosaltres haveu / heu sou havíeu éreu
Ells/Elles han són havien eren

PRETÈRIT PERFET Haver Ésser PRETÈRIT PERFET Haver Ésser


SIMPLE PERIFRÀSTIC
Jo haguí fui / fon vaig haver ésser / ser
Tu hagueres fores vas / vares haver ésser / ser
Ell/Ella hagué fou /fon va haver ésser / ser
Nosaltres haguérem fórem vam / vàrem haver ésser / ser
Vosaltres haguéreu fóreu vau / vàreu haver ésser / ser
Ells/Elles hagueren foren van / varen haver ésser / ser

FUTUR Haver Ésser CONDICIONAL Haver Ésser


Jo hauré seré hauria / haguera seria
Tu hauràs seràs hauries / hagueres series
Ell/Ella haurà serà hauria / haguera seria
Nosaltres haurem serem hauríem / haguérem seríem
Vosaltres haureu sereu hauríeu / haguéreu seríeu
Ells/Elles hauran seran haurien / hagueren serien
SUBJUNTIU
PRESENT Haver Ésser
Jo haja siga
Tu hages sigues
Ell/Ella haja siga
Nosaltres hàgem / haguem siguem
Vosaltres hàgeu / hagueu sigueu
Ells/Elles hagen siguen

PRETÈRIT IMPERFET EN Haver Ésser PRETÈRIT IMPERFET Haver Ésser


S EN R
Jo hagués fos haguera fóra
Tu haguesses fosses hagueres fores
Ell/Ella hagués fos haguera fóra
Nosaltres haguéssem fóssem haguérem fórem
Vosaltres haguéseu fósseu haguéreu fóreu
Ells/Elles haguessen fossen hagueren foren
IMPERATIU
PRESENT Haver Ésser
Jo
Tu sigues
Ell/Ella siga
Nosaltres siguem
Vosaltres sigueu
Ells/Elles siguen
Pretèrit Indefinit d'Indicatiu = Present d'Indicatiu de l'HAVER HE CANTAT
Pret. Plusquamperfet " = Pretèrit Imperfet d'I. de l'HAVER HAVIA CANTAT
Pret. Anterior Simple " = Pretèrit Perfet de l'HAVER HAGUÍ CANTAT
VAIG HAVER CANTAT
Futur Compost " = Futur Simple de l'HAVER + participi HAURÉ CANTAT
Condicional Compost " = Condional Simple de l'HAVER HAURIA CANTAT
HAGUERA CANTAT
Pretèrit Perfet de Subjuntiu = Present de Subjuntiu de l'HAVER HAJA CANTAT
Pret. Plusquamperfet " = Pretèrit Imperfet de S. de l'HAVER HAGUÉS CANTAT

Participi
1a Conjugació
-at, cantar - cantat
2a Conjugació
-ut, beure – begut
-és, prometre – promés
-òs, concloure – conclòs
-it, dir – dit, dita, dits, dites
-ist, riure – rist, rigut
-et, fer – fet, traure – tret
3a Conjugació
-it, dormir – dormit, dormida, dormits, dormides
-ert, cobrir – cobert (sofrir, complir, reblir, establir, oferir, suplir) també ho fan en -it
-és, imprimir – imprés
Notes sobre les conjugacions

• Els modes personals són: INDICATIU, SUBJUNTIU i IMPERATIU


• Indicatiu.- Expressa accions reals. "Joan passeja"
• Subjuntiu.- Expressa accions sense realitat objectiva, açò és, merament pensades. "Si dormira
tota la nit, descansaria."
• Imperatiu.- Expressa obligació, ordre o manat. "Escriu!"

• Els modes impersonals són: INFINITIU, GERUNDI i PARTICIPI


• Infinitiu.- És el substantiu verbal. "Passejar"
• Gerundi.- És l'adverbi verbal. "Passejant"
• Participi.- És l'adjectiu verbal. "Passejat"

• Els verbs de la 1a conjugació acabats en CONSONANT + IAR, porten l'accent prosòdic sobre la darrera I
del lexema, en la 1a, 2a, 3a i 6a persona del presents d'indicatiu i de subjuntiu, i en la 2a, 3a i 6a persona del
present d'imperatiu.

• Els verbs acabats en: -ÇAR -CAR -QUAR -JAR -GAR -GUAR
Canvien → Ç C QU J G GU Davant A
per → C QU QÜ G GU GÜ Davant E, I

• Els verbs de la 2a conjugació acabats en -RE formen el futur i el condicional eliminant la E de l'infinitiu i
posant les terminacions adients.

• Les persones 4a i 5a del present d'indicatiu dels verbs de la 2a conjugació, no acaben mai en -GUEM,
-GUEU.
Exemple.: Nosaltres creem. I no, nosaltres creguem. Vosaltres creeu. I no, vos. cregueu

• Les formes -GUENT i -QUENT dels gerundis són formes col·loquials que cal rebutjar quan fem ús escrit de
la llengua.

• El present d'imperatiu es forma amb el present d'indicatiu i el de subjuntiu. Excepte:


• PODER, SABER, SER, VOLER i DIR que ho fan igual que el subjuntiu.
pugues tu, pugueu vosaltres;sàpies tu, sapieu vos.; sigues tu, sigueu vos.; vulgues tu,
vulgueu vos.; digues tu, digueu vosaltres.
• VEURE, TENIR i ESTAR presenten dues modalitats, una igual al subjuntiu i l'altra diferent.
Veure.- ves tu, veja ell, vegem nos., veieu vos., vegen ells.
Tenir.- tin tu, tinga ell, tinguem nos., teniu vos., tinguen ells
Estar.- està (estigues) tu, estiga ell, estiguem nos., esteu vos., estiguen ells.
• ANAR.- vés tu, vaja ell, anem nos., aneu vos., vagen ells. Segueix el model a partir 3a P.
• Els verbs de la 2a conjugació acabats en -URE, -LDRE, -NDRE que fan la primera persona del present
d'indicatiu en -C velaritzen, és a dir, posen -G en el pretèrit perfet simple, present de subjuntiu, pretèrit
imperfet de subjuntiu, i algunes persones (ell, nosaltres, ells) del present d'imperatiu
BEURE àjo bec ð jo beguí, jo bega, jo begués, o beguera, bega vosté (ell)
• Pertanyen a la 3a Pura els verbs: DORMIR, AJUPIR, BULLIR, BRUNYIR, ESMUNYIR, CRUIXIR,
FUGIR, GRUNYIR, PUDIR, SENTIR i els corresponents derivats a excepció de DISSENTIR i ASSENTIR que
pertanyen a la 3a incoativa.
• Canvien la O del radical per U quan és tònica: TOSSIR, COSIR, COLLIR, SORTIR, ESCOPIR

• Es poden conjugar de les dues maneres, és a dir, 3a Pura i 3a Incoativa els verbs:
• Canvien la E del radical per I quan és tònica: RENYIR, TENYIR, LLEGIR, AFEGIR,
CONFEGIR, TEIXIR i VESTIR
• Canvien la O del radical per U quan és tònica: ROSTIR, ENGOLIR
• Freqüentment es conjuguen en la forma Incoativa: ACUDIR, ARRUPIR, BRUNZIR,
CONSUMIR, PERCUDIR, PRESUMIR, RESUMIR, CENYIR, MENTIR i LLUIR

También podría gustarte