Está en la página 1de 2
 
 Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
 
Escola Elisa Badia
CICLE INICIAL
 Primer
PACK INNOVAMAT............................................................. CODI: IM97820181 QUADERN DE LLENGUA CATALANA 1............................
Cruïlla
 9788466134385
 
QUADERN DE LLENGUA CATALANA 2............................
Cruïlla
 9788466134392
 
QUADERN DE LLENGUA CATALANA 3............................
Cruïlla
 9788466134408
 
ANGLÈS HEROES 1 Pupil’s Book......................................
 Macmillan 9780230492981 La lluna en un cove. Lectures 1 ........................................... Baula
SOCIALITZAT
Rimas y cuentos del bosque de las brunas .........................
Cruïlla
 
SOCIALITZAT Segon
 PACK INNOVAMAT............................................................. CODI: IM97820182 QUADERN DE LLENGUA CATALANA 1............................
Cruïlla
 9788466137812
 
QUADERN DE LLENGUA CATALANA 2............................
Cruïlla
 9788466137829
 
QUADERN DE LLENGUA CATALANA 3............................
Cruïlla
 9788466137836
 
Anglès Heroes 1 Pupil’s Book .............................................
 Macmillan
CURS ANTERIOR
La lluna en un cove. Lectures 2 ........................................... Baula
SOCIALITZAT
Historias de bruma, aprendiz de cuenta cuentos .................
Cruïlla
 
SOCIALITZAT
E
DUC CIÓ
INFANTIL
 P 3
TRES I MIG PROBLEMES.................................................. Teide 9788430709403 TRES I MIG NOMBRES...................................................... Teide 9788430709434 TRES I MIG DIMENSIONS.................................................. Teide 9788430709465 PETIT PONT LLETRES P3 ................................................ Nadal 9788478875436
P 4
 QUATRE I MIG PROBLEMES............................................. Teide 9788430709410 QUATRE I MIG NOMBRES................................................. Teide 9788430709441 QUATRE I MIG OPERACIONS........................................... Teide 9788430709533
NYAM NYAM Nº 1................
............................................... Teide 9788430700394
P 5
CINC I MIG PROBLEMES................................................... Teide 9788430709427 CINC I MIG NOMBRES....................................................... Teide 9788430709458 CINC I MIG OPERACIONS................................................. Teide 9788430709540
NYAM NYAM Nº 6...............................................................
 Teide 9788430700448
LLLLIIBBRREESS DDEE TTEEXXTT CCUURRSS 22002200 -- 22002211 

Calificar

576648e32a3d8b82ca71961b7a986505