Está en la página 1de 1

MATLAB Chức năng tham khảo

định hình lại hình dạng mảng

Cú pháp

Mô tả
B = reshape(A,m,n) trả về ma trận B(m,n) mà các thành phần được đưa
theo cột từ A.Kết quả bị lỗi nếu A không có thành phần m*n
B = reshape(A,m,n,p,...) or B= reshape(A,[m n p ...]) trả về một mảng n
chiều với các yếu tố tương tự như A nhưng định hình lại để có kích thước m by-
n-by-p-by-.... Các sản phẩm của các chiều quy định, m * n * p *..., phải giống như
prod(size(A)).
B = reshape(A,...,[],...) tính toán độ dài của chiều đại diện bởi [ ], như vậy
là sản phẩm của các kích thước tương đương với prod(size(A)).Giá trị của
prod(size(A)).phải được chia hết cho các sản phẩm của các kích thước quy
định. Bạn có thể sử dụng chỉ có một sự xuất hiện của [].
B = reshape(A,siz) trả về một mảng n-chiều với các yếu tố tương tự như
A, nhưng định hình lại để siz, một vector đại diện cho kích thước của mảng định
hình lại. Số lượng sản (siz) phải giống như sản (size (A)).

Ví dụ
Thay đổi hình dáng một 3-by-4 ma trận thành một 2-by-6 ma trận.

b=reshape(A,1,: )