Está en la página 1de 32

Setmanari d’actualitat | 26 de juny - 2 de juliol del 2020 | Gratuït | Número 39

‘Roller derby’:
inclusión
sobre patines
en Barcelona
P18

La Fabra i Coats:
història obrera
i present veïnal
Des que es va recuperar, l’espai
s’ha obert a les entitats culturals
i socials de Sant Andreu P16
MIGUEL VELASCO ALMENDRAL

El reto de
simplificar
la burocracia

La oficina en el salón
Las Administraciones buscan
en plena pandemia facilitar el
acceso a algunas ayudas P22

La dura factura
El confinamiento obligado por Los sindicatos piden una ley
del coronavirus la pandemia ha comportado en que lo regule y blinde a los

MARTA CASADO PLA-ACN


en el deporte muchas empresas el teletrabajo trabajadores PÁGINA 12
Se estima que solo el 20%
de los eventos cancelados
se podrán recuperar P30

“La sentencia del Estatut


provocó un problema político
que no tiene solución jurídica”
JAIRO VARGAS-ARCHIVO

Entrevista a Javier Pérez Royo. El catedrático de Derecho Constitucional


valora los efectos de la resolución del TC cuando se cumplen diez años PÁGINA 6

Any 2010,
OPINIÓ

Josep M. Reniu Un trasbals per a Catalunya


el punt de no retorn Doctor en Ciència Política i de
l’Administració i professor de la UB
Segons algunes veus, el dictamen va enterrar l’últim intent
del catalanisme d’assolir un encaix dins d’Espanya P2
2  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Focus Deu anys de la sentència de l’Estatut

La sentència
que va
trasbalsar
Catalunya
Àlex Romaguera

A
Coincidint amb el BARCELONA
desè aniversari, polítics
que estaven en actiu quest diumenge, 28 de
coincideixen que el juny, es compleixen deu
anys de la sentència amb
dictamen del Tribunal què el Tribunal Constitu-
Constitucional va cional (TC) va retallar els

ACN
enterrar l’últim intent pilars fonamentals de
l’Estatut que el poble ca- La seu del Tribunal Constitucional, al carrer Domenico Scarlatti de Madrid.
del catalanisme d’assolir talà havia referendat quatre anys abans –el
un encaix dins del 18 de juny de 2006–. En la seva resolució,
regne d’Espanya l’alt tribunal responia al recurs interposat
pel Partit Popular entorn d’una norma que,
ens trobàvem davant l’última oportunitat
per aconseguir l’encaix asimètric de Cata-
2005 per la immensa majoria de l’hemici-
cle català, atès que dels 135 diputats no-
quan va ser validada per les Corts espanyo- lunya amb l’Estat i obtenir un sistema de fi- més 15 –els del PP– hi van votar en contra.
les el maig de 2006, ja havia quedat serio- nançament i una agència tributària simi- Malgrat el consens assolit a Catalunya,
sament rebaixada per l’executiu del PSOE lars a les que té el País Basc”, explica Geli. però, l’Estatut va topar de seguida amb la
que aleshores liderava José Luis Rodríguez Finalment, després de mesos de debat intransigència de Madrid. Així ho va com-
Zapatero. Però tot i amb aquesta rebaixa, parlamentari, el conegut com a Estatut de provar el republicà Miquel Àngel Estradé,
els socialistes catalans i Convergència i Miravet va ser aprovat el setembre del un dels sis diputats que va participar en la
Unió van aconseguir que la ciutadania hi comissió mixta entre els parlaments espa-
donés suport i entrés en vigor un text que, nyol i català. “Per bé que el text comptava
amb el dictamen del Constitucional, va Cinc cops letals amb l’aval de la majoria del món civil i po-
quedar sota mínims, dilapidant un pro- per a l’autogovern lític català, allà vam adonar-nos que el
jecte que volia eixamplar el marc compe- PSOE no tenia cap interès a negociar les
tencial de Catalunya i el seu reconeixe- En els 881 fulls de la sentència competències que reclamàvem”. Per l’exse-
ment com a nació dins de l’Estat espanyol. van quedar intactes la majoria nador d’ERC, tampoc Convergència i Unió
d’articles, però va anul·lar-se o no va quedar contenta dels serrells que va
De l’escepticisme a la indignació retallar els 14 que representaven pactar amb Rodríguez Zapatero d’esquena
Imaginar un nou projecte d’Estatut sem- el moll de l’os del projecte emanat a la comissió que presidia Alfonso Guerra.
blava una quimera a finals dels noranta. del Parlament. Per exemple, es “Ho va fer per tacticisme polític, però ni la
Però, com recorda Marina Geli, consellera van declarar inconstitucionals direcció, ni les seves bases, ni tampoc els
de Salut pel PSC entre el 2003 i el 2010, va l’article 11, referit al model de catalanistes del PSC van sortir satisfets
tirar endavant malgrat les reticències de caixes d’estalvis i altres compe- amb els acords assolits”, afirma.
Pasqual Maragall, que aleshores “es mos- tències compartides; el 206.3, Estradé recorda com la delegació cata-
T
EN

trava més partidari de reformar la Consti- que preveia la participació de la lana va tornar de Madrid amb la sensació
M

L
A

R
PA
tució per avançar cap a un Estat asimètric”. Generalitat en el rendiment dels d’haver estat “humiliada”, un sentiment que
Tot i això, quan va accedir a la presidència tributs estatals; o el 218.2, en què el mateix Alfonso Guerra va ajudar a ali-
L’Estatut de Miravet va ser de la Generalitat el desembre del 2003, Ma- es parlava de l’autonomia i les mentar quan, arran de l’aprovació del text
aprovat el setembre del 2005 ragall van impulsar un nou Estatut, espero- competències financeres. Es va per part del Congrés dels Diputats, va van-
per la gran majoria de l’hemicicle nat per l’entesa amb ERC i ICV i les famoses establir que els termes nació tar-se d’haver-se “cepillado” l’Estatut “fins a
català: només hi van votar en declaracions que Rodríguez Zapatero va fer i realitat nacional a l’article 1 no deixar-lo més net que una patena”. No obs-
contra els 15 diputats del PP. al Palau Sant Jordi de Barcelona una set- tenien cap efecte jurídic, i s’anul· tant el rebuig que van suscitar les seves pa-
mana abans dels comicis, on va prometre lava l’article 35, on es reafirmava raules, i la marxa convocada per l’extingida
defensar el text que sortís del Parlament. el català com a llengua vehicular Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) sota el
“Després d’aquell míting, vam parlar que en l’àmbit de l’ensenyament. lema “Som una nació i tenim el dret de de-
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  3

Fi de cicle per
cidir”, totes les formacions –excepte ERC i
PP– van defensar el vot favorable a l’Estatut Miquel Àngel Estradé:
en el referèndum celebrat el 18 de juny del
2006. Una votació que, malgrat l’elevada
“Vam adonar-nos que el
PSOE no tenia interès en

a una generació
abstenció –superior al 50%–, va permetre
posar-lo en marxa setmanes més tard. negociar el que volíem”
Una rebregada històrica

política
L’entrada en vigor de l’Estatut no va acon- Jaume Bosch: “El
seguir apaivagar les greus diferències al si
del catalanisme polític. A banda d’un inde-
Constitucional es
pendentista llançat al carrer, Marina Geli va carregar l’objectiu
comenta que “dins del PSC es va eviden- del màxim autogovern”
ciar la fractura que havia causat el debat
entre el sector sobiranista i l’afí a l’aparell de la mà d’Artur Mas, i figures tan re-
de Madrid”. Això va fer que Maragall, que Marina Geli: “El Amb la sentència, va llevants del socialisme català, com Jo-
havia expulsat ERC del Govern per ha-
ver-se oposat a l’Estatut, decidís convocar
dictamen va marcar eclosionar un moviment
aquim Nadal, Montserrat Tura, Antoni
Castells, Toni Comín, Ernest Maragall
eleccions l’1 de novembre del 2006 i, forçat un punt i a part entre transversal que tenia o la mateixa Marina Geli van deixar el
per les circumstàncies, cedís el testimoni a Catalunya i Espanya” l’autodeterminació com PSC un cop van comprovar que no hi
José Montilla com a cap de llista pel PSC. havia cap esperança de transformar
L’arribada de Montilla a la presidència a bandera, al mateix l’Estat en un sentit federal.
de la Generalitat va semblar que ajudaria a La sentència, anunciada el 28 de juny temps que va canviar També en el camp republicà les
reconduir la situació. Però només va ser un
miratge, ja que, a més de la crisi econòmica,
de 2010, va confirmar els mals auguris. I és
que si bé el Constitucional només va tocar
el mapa polític de tensions del procés estatutari van de-
vorar la carrera política d’una genera-
el nou executiu d’Entesa de Progrés es va 14 dels 223 articles de l’Estatut, va retallar manera irreversible ció sencera de dirigents, entre els
trobar amb la negativa de Madrid a millorar els més substancials. Concretament, la quals Josep Lluís Carod-Rovira, que
el sistema de finançament, traspassar l’ae- consideració de Catalunya com a nació, el un any després de la sentència de l’Es-
roport del Prat i fer front al daltabaix que blindatge de transferències que es desple- tatut va abandonar el partit, i Joan
A. R.
havien generat a Rodalies els esvorancs de gava en 58 apartats, la millora del sistema Puigcercós, que arran d’obtenir deu
BARCELONA
les obres de l’AVE Madrid-Barcelona. Una de finançament i la tímida reforma judicial diputats a les eleccions al Parlament
postura que va portar el mateix Montilla a que, amb l’aval de Carles Viver Pi i Sunyer celebrades el novembre del 2010 va
advertir sobre la “creixent desafecció” que, i altres juristes, havia de donar peu a la cre- La sentència del Constitucional va dimitir per cedir les regnes de la for-
al seu entendre, començava a experimentar ació d’un consell català de justícia. provocar una gran frustració en el mació a Oriol Junqueras.
una part important de la societat catalana. “El Constitucional es va carregar l’ob- conjunt del catalanisme polític. En-
jectiu d’assolir el màxim autogovern mit- cara que tothom pensava que l’alta
Recollida de milions de firmes jançant una interpretació flexible de la instància laminaria algunes parts del
Jaume Bosch, ponent de l’Estatut en nom Constitució, ja que va bandejar elements projecte sorgit del Parlament, la des-
d’ICV-EUiA, evoca la paradoxa que es pro- tan sensibles com les competències en jus- figuració del text va ser tan abrupta
duïa a aquells anys, on, “mentre els polítics tícia o l’ús preferent de la llengua catalana”, que va deixar la majoria de partits i
ens acostumàvem al nou text refrendat per afirma Bosch. Una opinió compartida per actors socials en una barreja d’incre-
la ciutadania, el PP hi presentava un recurs Estradé, per qui la sentència “va erosionar dulitat i indignació. “En liquidar qual-
d’inconstitucionalitat i recollia milions de la columna vertebral d’una proposta en què sevol avenç en el finançament o re-
signatures acusant el PSOE de concedir a figurava la possibilitat d’assumir una agèn- butjar la gestió en matèria de justícia,
Catalunya una mena de constitució paral· cia de gestió dels impostos i el reconeixe- va tocar els eixos amb què preteníem
lela”. També Estradé assenyala: “Vèiem ment de Catalunya com a nació”. garantir uns bons serveis i millorar la
Sáenz de Santamaria i altres líders del PP qualitat de vida de la població”,

PARLAMENT DE CATALUNYA
decidits a combatre qualsevol concessió i a “Una operació d’Estat” afirma Miquel Àngel Estradé.
impugnar articles calcats als estatuts anda- Homs defensa que el tribunal va deixar el Més enllà d’aquest cop a l’autogo-
lús i valencià que no havien recorregut”. text com una eina “inservible”: “Si no l’ha- vern, que segons altres veus liquidava
Igual que Bosch i Estradé, Marina Geli guessin magrejat i deixat com el van dei- el pacte del 78, la sentència va tenir al-
confessa que el recurs dels populars al xar, és clar que podria servir”, defensa tres efectes tant o més rellevants.
Constitucional feia preveure que la qüestió Homs, que lamenta que per llegir ara l’Es- D’una banda, explica Jaume Bosch, va
de l’Estatut acabaria de mala manera. “Tot tatut cal un “manual d’instruccions, que es ser “el desencadenant emocional per-
ens indicava que la sentència seria desfa- diu sentència i que neutralitza tot el text”. què molta gent fes el pas definitiu cap
vorable, perquè ja s’havia dictat la recusa- Creu que la sentència que va tombar el TC al sobiranisme”. Si bé aleshores una
ció del magistrat Pablo Pérez Tremps, que va ser “una operació d’Estat per parar els part del món sobiranista començava a La sentència va
va quedar apartat per la majoria conserva- peus a la reivindicació de l’autogovern”. articular-se entorn de la PDD o Òm- provocar una gran
dora del tribunal”, afirma Geli.
Per a l’exconseller de Presidència i
Marina Geli, per la seva banda, subratlla
que “el dictamen va marcar un punt i a part
nium Cultural, va eclosionar un movi-
ment transversal que va adoptar l’au-
frustració en el
també redactor de l’Estatut, Francesc en les relacions entre Catalunya i Espanya, todeterminació com a bandera de la catalanisme polític
Homs, en declaracions a l’ACN, el “xoc” no ja que no sols va reduir la Generalitat a una nova etapa que s’obria.
es produeix de manera exclusiva amb el simple gestoria, sinó que va dilapidar la via Però no només això. La sentència
PP, sinó “amb l’Estat”. “Allò va ser provocat del pacte per la qual el catalanisme tant ha- del Constitucional va implosionar el Més enllà del cop
per alguna cosa més que un partit polític, via apostat”. El fet és que, deu anys després mapa polític de manera irreversible. a l’autogovern, per
es va aixecar tot un aparell de l’Estat que hi
va estar en contra, amb l’aquiescència en
d’aquell cop de porta, Catalunya continua
explorant noves alternatives per vehicular
La Unió Democràtica de Duran i Lleida
va sortir de CiU, Convergència va
alguns liquidava
aquell moment del PSOE”, defensa. les seves aspiracions com a nació. abraçar a poc a poc l’independentisme el pacte del 78
4  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Focus Deu anys de la sentència de l’Estatut

PUNT PER PUNT

Els principals articles modificats


La sentència contra l’Estatut va declarar inconstitucionals 14 articles, va deixar sense
validesa jurídica la definició de Catalunya com a nació i va reinterpretar 27 articles més

Ferran Espada | Barcelona

ELS CONCEPTES SENTENCIATS L’ABANS


NACIÓ
El Constitucional va conservar
BILATERALITAT
El Tribunal Constitucional
I EL DESPRÉS
la declaració de “Catalunya va mantenir la relació bilateral Article original Article modificat Anàlisi
com a nació” i “la realitat entre la Generalitat i l’Estat,
nacional de Catalunya” del tot i que matisant que sempre
preàmbul, encara que recordant que no alteri l’exercici de
que no tenen eficàcia jurídica. les competències de l’Estat. PREÀMBUL
“El Parlament de Catalunya, recollint el senti-
JUSTÍCIA FINANÇAMENT ment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya,
Va ser la retallada més radical. També va quedar molt tocat. ha definit Catalunya com a nació d’una manera
El TC va anul·lar tota pretensió L’Estatut fixava la solidaritat àmpliament majoritària”.
de crear un Consell del Poder catalana amb altres autonomies
La sentència manté el preàmbul, però el Consti-
Judicial a Catalunya, un “sempre que portin a terme un
tucional recalca que no té eficàcia jurídica.
organisme amb potestat esforç fiscal també similar”.
per sancionar els jutges. Aquesta postil·la cau.

EL CATALÀ, COMPETÈNCIES
LLENGUA PREFERENT Es va mantenir la definició
Es va anul·lar la paraula de competències exclusives
“preferent” per referir-se a l’ús de la Generalitat de l’Estatut,
del català a les Administracions però mai en detriment de les
i els mitjans de comunicació, on exclusives de l’Estat enumera- INSTITUCIONS. SÍNDIC DE GREUGES
queda com a llengua “normal”. des en la Constitució. Article 78.1: “El Síndic de Greuges té la funció
de protegir i defensar els drets i les llibertats
que reconeixen la Constitució i aquest Estatut.
IL·LUSTRACIONS: ALEXANDER SKOWALSKY I SERGEY DEMUSHKIN
Amb aquesta finalitat supervisa, amb caràcter

2005
exclusiu, l’activitat de l’administració
de la Generalitat”.

El Tribunal Constitucional li treu al Síndic


de Greuges la potestat de supervisar
“amb caràcter exclusiu” la Generalitat.
UNA DATA “El Síndic de Greuges té la funció de protegir
HISTÒRICA i defensar els drets i les llibertats reconeguts
per la Constitució i el present Estatut. [...] amb
Després d’anys de feixucs treballs aquest fi supervisa l’activitat de l’administració
i negociacions, el Parlament va de la Generalitat, la dels organismes públics
aprovar el 30 de setembre de l’any o privats vinculats o que en depenen, la de les
2005, en una emotiva sessió, la empreses privades que gestionen serveis públics
proposta de nou Estatut amb una o realitzen activitats d’interès general o universal
àmplia majoria de 120 vots formada o activitats equivalents de manera concertada
pel PSC, ERC, ICV i CiU. El PP hi va o indirecta i la de la resta de persones amb vincle
PARLAMENT DE CATALUNYA

votar en contra. L’Estatut tenia contractual amb l’administració de la Generalitat


com a article 1: “Catalunya és una i amb les entitats que en depenen. També
nació”. El 2006 l’Estatut rebria supervisa l’activitat de l’administració local
l’aprovació definitiva. Quatre anys de Catalunya i la dels organismes públics
més tard arribaria la retallada o privats vinculats o que en depenen”.
del Tribunal Constitucional.
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  5

COMPETÈNCIA FINANCERA. IMPOSTOS LOCALS


LLENGUA. EL CATALÀ A FUNCIONS. COMPETÈNCIES Article 218.2: “La Generalitat té competència en
L’ADMINISTRACIÓ I ALS MITJANS COMPARTIDES matèria de finançament local. Aquesta competència
DE COMUNICACIÓ PÚBLICS Article 111: “En les matèries que l’Estatut pot incloure la capacitat legislativa per establir i regular
Article 6.1: “La llengua pròpia de Catalunya atribueix a la Generalitat de forma com- els tributs propis dels governs locals i inclou la capaci-
és el català. Com a tal, el català és la partida amb l’Estat, corresponen a la tat per fixar els criteris de distribució de les participaci-
llengua d’ús normal i preferent de les Generalitat la potestat legislativa, la ons a càrrec del pressupost de la Generalitat”.
administracions públiques i dels mitjans potestat reglamentària i la funció executi-
de comunicació públics de Catalunya, va, en el marc de les bases que fixi l’Estat La regulació en matèria fiscal tampoc no va passar la
i és també la llengua normalment com a principis o mínim comú normatiu prova al TC, que considera inconstitucional l’article
emprada com a vehicular i en normes amb rang de llei, excepte en quan afirma que les competències financeres de la
d’aprenentatge en l’ensenyament”. els supòsits que es determinin d’acord Generalitat poden “incloure la capacitat legislativa per
amb la Constitució i el present Estatut”. establir i regular els tributs propis dels governs locals”.
L’Estatut determinava que el català era la
llengua “preferent” de Catalunya. En La sentència del Tribunal Constitucional
comptes d’això, la sentència la defineix el considera inconstitucional.
com a llengua d’“ús normal”. DRET CIVIL
Article 111: “En les matèries que l’Estatut Article 129: “Correspon a la Generalitat la competència
“La llengua pròpia de Catalunya és el atribueix a la Generalitat de manera exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les
català. Com a tal, el català és la llengua compartida amb l’Estat, corresponen a la matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució
d’ús normal a les administracions públi- Generalitat la potestat legislativa, la atribueix en tot cas a l’Estat”.
ques i dels mitjans de comunicació públics potestat reglamentària i la funció executi-
de Catalunya, i és també la llengua va, en el marc de les bases que fixi l’Estat”. L’article és constitucional, sempre sota la interpretació
utilitzada normalment com a vehicular i la de la sentència que n’acota el criteri d’exclusivitat
llengua d’aprenentatge a l’ensenyament”. competencial.

PODER JUDICIAL. CONSELL DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ENTITATS FINANCERES. CAIXES D’ESTALVIS/CRÈDIT I BANCA
Article 97: “El Consell de Justícia de Catalunya és l’òrgan de govern Article 120: “Correspon a la en el mercat assegurador a les
del poder judicial a Catalunya. Actua com a òrgan desconcentrat Generalitat, en matèria de caixes quals no fa referència l’apartat 1,
del Consell General del Poder Judicial, sense perjudici de les compe- d’estalvis amb domicili a Catalu- d’acord amb els principis, regles
tències d’aquest últim d’acord amb el que preveu la llei orgànica nya, la competència compartida i estàndards mínims fixats en
del poder judicial”. sobre l’activitat financera, d’acord les bases estatals”.
amb els principis, regles i estàn-
El Tribunal Constitucional elimina algunes funcions d’aquest Consell dards mínims que estableixin Es declaren nuls els articles 120
–desenvolupat en els articles 97, 98, 99, 100 i 101–: les bases estatals, que inclouen, i 126, que amb els mateixos criteris
• Participar en la designació del president o presidenta del Tribunal en tot cas, la regulació de atribueixen a la Generalitat
Superior de Justícia de Catalunya, i en la dels presidents de sala de la distribució dels excedents competències compartides
l’esmentat tribunal i dels presidents de les audiències provincials. i de l’obra social de les caixes”. amb l’Estatut en matèria
• Proposar el Consell General del Poder Judicial i expedir els Article 126: “Correspon a la de caixes d’estalvis i les entitats
nomenaments i cessaments dels jutges i els magistrats incorpo- Generalitat la competència de crèdit, respectivament.
rats a la carrera judicial temporalment amb funcions d’assistència, compartida sobre l’estructura,
suport o substitució. Article 120: “Correspon a la
l’organització i el funcionament
• Instruir expedient i, en general, exercir les funcions disciplinàries Generalitat, en matèria de caixes
de les entitats d’estalvis que
sobre jutges i magistrats. d’estalvis catalanes, la competència
no siguin caixes d’estalvis, de
• Participar en la planificació de la inspecció de jutjats i tribunals, compartida sobre l’activitat
les cooperatives de crèdit i de les
ordenar-ne, si s’escau, la inspecció i la vigilància i dur a terme financera, d’acord amb les bases
entitats gestores de plans i fons
propostes en aquest àmbit. que fixi l’Estat”.
de pensions i de les entitats
• El TC tomba també l’article que diu que el Consell podrà participar físiques i jurídiques que actuen
en la convocatòria d’oposicions i concursos per cobrir les places
vacants de magistrats, jutges i fiscals a Catalunya. I s’elimina que
el TSJC sigui l’òrgan jurisdiccional més elevat de l’organització
judicial a Catalunya, i ho continuarà sent el Tribunal Suprem. FINANÇAMENT
Article 206.3: “Els recursos financers de què disposi la Generalitat
es poden ajustar perquè el sistema estatal de finançament disposi de
ORGANISMES. CONSELL DE GARANTIES recursos suficients per garantir l’anivellament i la solidaritat a les altres
Article 76.4: “Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries comunitats autònomes, a fi que els serveis d’educació, de sanitat i altres
tenen caràcter vinculant amb relació als projectes de llei i les serveis socials essencials de l’Estat de benestar prestats pels diferents
proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin governs autonòmics puguin assolir nivells similars al conjunt de l’Estat,
drets reconeguts per aquest Estatut”. sempre que portin a terme un esforç fiscal també similar”.

El Tribunal Constitucional considera inconstitucional el precepte Amb la sentència, s’anul·la també l’article 206.3, que estableix que
de l’Estatut que estableix el “caràcter vinculant” de les decisions la Generalitat aportarà recursos financers per garantir l’anivellament
IMATGES: MACROVECTOR

del Consell de Garanties Estatutàries “en relació amb els projectes i la solidaritat a la resta de comunitats autònomes (...), “sempre que
de llei i les proposicions de llei del Parlament que desenvolupin duguin a terme un esforç fiscal també similar”.
o afectin drets reconeguts pel present Estatut”. Amb la retallada,
van deixar de ser vinculants.
6  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Entrevista Javier Pérez Royo

Ferran Espada
BARCELONA

Javier Pérez Royo (Sevilla, 1944). El presti-


gioso catedrático de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Sevilla repasa es-
tos diez años desde la sentencia del Estatut
del Tribunal Constitucional (TC), que en su
día definió como “un golpe de Estado”.

¿Qué supone la sentencia del TC sobre el


Estatut de hace 10 años?
Rompe el pacto constitucional. La integra-
ción de las nacionalidades en el Estado, y
fundamentalmente de Catalunya, que era
en el 78 el gran problema constituyente
que tenía España en el tránsito de la dicta-
dura a la democracia. Era el problema espe-
cífico español respecto a otros países euro-
peos que también habían hecho el paso a la
democracia tras la Segunda Guerra Mun-
dial. Y por eso la Constitución territorial del
78 incorpora dos garantías: una a favor del
Estado y otra a favor de las nacionalidades
en proceso de convertir-se en comunidades
autónomas. La sentencia 31/2010 del Esta-
tut se carga esas dos garantías en las que se
basa la Constitución territorial del 78.

¿Cuáles son esas garantías?


La primera es que ninguna nacionalidad
puede imponerle al Estado un Estatuto de
autonomía con el que el Estado no esté de
acuerdo. Por eso los parlamentos elaboran
un proyecto de Estatuto y lo envían a las
Cortes, donde se entabla una negociación
El catedrático de entre la comisión constitucional del Con-
Derecho Constitucional greso y una delegación del Parlamento au-
Javier Pérez Royo. tonómico para pactar el texto definitivo.
JAIRO VARGAS-ARCHIVO

¿Y la segunda?
Que el Estado no puede imponerle un Es-
tatuto a una nacionalidad sin el consenti-
miento expreso de sus ciudadanos en refe-
réndum. La Constitución territorial del 78

“Sin la sentencia
se basa en el pacto entre Parlamentos y
Congreso, y el referéndum posterior de los
El prestigioso jurista destinatarios del pacto, que son los ciuda-

del Constitucional
danos de la nacionalidad afectada. Esa es
andaluz concluye en esta la Constitución del 78 y no los artículos del
entrevista que la sentencia título octavo o los artículos de los Estatutos

no hubiera del Estatut por parte del de Autonomía. Esos solo nos los leemos los
profesores de Derecho Constitucional, no
TC rompió hace diez años los ciudadanos. Esa es la Constitución te-

existido el Procés
el pacto territorial de rritorial de verdad, que es la que se carga el
la Constitución del 78 Tribunal Constitucional con una sentencia
que desautoriza el pacto entre el Parla-

independentista”
ment de Catalunya y las Cortes Generales
y desconoce el resultado del referéndum.

Javier Pérez Royo


Hay quien argumenta que solo afecta a
algunos artículos...
Formalmente se anulan catorce artículos,
pero también se impone la interpretación
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla vinculante del TC en muchos más. Práctica-
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  7

mente se anula la reforma del Estatut y so- arranca de ahí. En el proceso de elaboración dente del Gobierno de España que pueda ¿Y en la parte constitucionalista?
bre todo se impone que, se acuerde lo que se del Estatut también hubo muchos proble- aceptar ese planteamiento. En España no En la otra mitad de Catalunya te encuen-
acuerde entre parlamentos y vote lo que mas y tensiones, pero se acabaron recondu- hay una mayoría para un proceso así, y tras que es tan heterogénea como en el in-
vote la ciudadanía, se hará lo que diga el TC. ciendo. Y entre 2006 y 2010 no hay ningún tampoco está claro que exista una mayoría dependentismo. Tenemos posiciones tan
problema. Bien al contrario, se reduce de en Catalunya a favor de esa posición. diversas como la del PP, Ciudadanos, Vox,
¿Entonces, no estamos frente a un pro- forma significativa la conflictividad entre el Partido Socialista o Podemos. Entonces,
blema de encaje jurídico del articulado Catalunya y el Estado. Y en cambio sale la En el Parlament hay una mayoría que de- podemos concluir que no existen dos mita-
sino de falta de legitimidad política? sentencia y estalla todo. Desde entonces el fiende la autodeterminación. des, sino que, respecto a la independencia,
Las dos cosas. El TC viene a hacer suya la desbarajuste es permanente en Catalunya. La sociedad catalana está dividida prácti- hay un bloque de tres partidos en que unos
tesis del PP en la línea de que el límite de la camente por la mitad, pero, en todo caso, no tienen nada que ver con los otros, y en
España autonómica se fijó en el 79-80. Y, ¿El referéndum del 1-O es la culminación donde hay una mayoría clarísima en con- el otro bloque hay cinco partidos a los que
por tanto, no cabe una reforma estatutaria de una búsqueda de legitimación refren- tra de que Catalunya pueda ser indepen- les pasa lo mismo.
sin una reforma de la Constitución. daría por parte de la ciudadanía? diente es en el resto del Estado.
El referéndum del 1-O de 2017 es similar al ¿El referéndum clarificaría las cosas, evi-
¿Pero, al final, no es el TC quien tiene la del 9-N de 2014, aunque este último fue en ¿Y si esa mayoría en Catalunya fuera clara tando el componente ideológico que in-
potestad de dictaminar lo que es consti- realidad una consulta participativa porque a favor de la independencia? terviene en las elecciones?
tucional y lo que no? el Govern renunció explícitamente al refe- En el momento en que haya un 60% o simi- A mí me parece que pensar en aplicar el de-
En la Constitución no existe un control de réndum. En el pacto del 78 el referéndum lar de la población catalana a favor de la in- recho de autodeterminación con la actual
constitucionalidad de los Estatutos de Au- es el último paso, el punto de llegada. Des- dependencia, habrá independencia. Eso realidad política y social de Catalunya es
tonomía. Se introduce en la Ley Orgánica pués de la sentencia del TC sobre el Estatut, no hay quién lo pare. Ni con la Guardia Ci- una fantasía o un espejismo. Pero no pode-
del TC como un control previo y después que prescinde de lo que ha votado la ciuda- vil ni con el Ejército. Pero no la hay. Aquí mos olvidar que Catalunya pactó su Esta-
desaparece en la reforma de la ley. Desde danía, el nacionalismo catalán pasa el refe- todo el mundo juega con trampas. tut y los ciudadanos lo refrendaron, y lo
mi punto de vista, el Constitucional no réndum del punto de llegada al punto de que se le ha dicho es que el Estatut que vale
puede admitir un recurso de inconstitucio- partida. Eso no se puede hacer con la Cons- En estos diez años ha cambiado mucho el es el que dicta el PP, que casi no existe en
nalidad contra un Estatuto de Autonomía. titución en la mano. Se pide una consulta panorama político en Catalunya y en el Catalunya, a través del TC y se impone. Y
Lo que si puede y debe hacer el TC es pro- sobre la forma de integración o no de Cata- Estado. La aparición de Podemos y Vox, la eso provoca lo que provoca.
nunciarse en caso que se plantee una cues- lunya en el Estado y no la ratificación o no eclosión de Ciudadanos, la desaparición
tión de inconstitucionalidad sobre leyes de una fórmula pactada previamente. Lo de CiU... ¿Esto ayuda o perjudica para re- ¿Como constitucionalista, imaginaba que
aprobadas en el Congreso o en el Parla- cual evita que el TC pueda intervenir. solver el conflicto? algún día se aplicaría el artículo 155?
mento autonómico. El Estatut estuvo en vi- Es indiferente. En lo que se refiere a la inte- Nunca. Todo el mundo daba por supuesto
gor cuatro años y no se planteó ningún pro- ¿Y en qué situación nos encontramos? gración de Catalunya en España no han que ese artículo estaba en la Constitución
blema de inconstitucionalidad de este tipo. Delante de un problema político que jurí- cambiado las posiciones. La única novedad pero que no se aplicaría nunca. Como pasa
Y, en cambio, después el TC hace un con- dicamente no tiene solución. importante es que el nacionalismo catalán en Alemania.
trol de constitucionalidad en abstracto. In- ha pasado del autonomismo al indepen-
terviene en la definición de la fórmula de ¿Ninguna? dentismo. CiU había tenido la hegemonía, Pero se aplicó. Si era tan impensable,
integración de Catalunya en el Estado que Sí, la respuesta jurídicamente ordenada es pero desde el autonomismo. Artur Mas da ¿por qué se acaba activando?
han pactado los respectivos parlamentos la reforma de la Constitución, pero eso es el salto al independentismo, pero la cifra de Creo que se acabó aplicando por un cálculo
que están legitimados democráticamente ciencia ficción. Una reforma de la Constitu- apoyo popular queda fijada en un 47-48% político erróneo, tanto por parte de Puig-
y que ha sido refrendada por los ciudada- ción que posibilite que Catalunya se articule de los votantes. Y además con una gran he- demont como de Rajoy. Puigdemont
nos en referéndum. Toda una singular con el Estado de forma diferente a la actual, terogeneidad, repartido entre el espacio ­quería garantías de que si convocaba elec-
combinación de democracia representa- con la composición parlamentaria que tene- postconvergente, ERC i la CUP. Que no tie- ciones y frenaba la declaración de inde-
tiva y democracia directa que no se puede mos y que previsiblemente va a durar bas- nen nada que ver unos con otros, lo que pendencia no se aplicaría el 155. Pero Ra-
controlar por parte de un tribunal. tante tiempo, no tiene ningún recorrido. complica el hecho de gobernar juntos, joy no le podía dar esas garantías, porque
como se está viendo. Esa es la realidad. los suyos se le echaban encima, y pedía que
Diez años después de la sentencia, ¿en ¿Y entonces qué se puede hacer?
qué situación jurídica se halla Catalunya? Pues no lo sé. Teóricamente se podría ha-
En la misma. Jurídicamente el Estatut con- cer una nueva reforma del Estatut, pero
tinúa en vigor con la interpretación del creo que Catalunya esa pantalla ya la ha “En Catalunya la
Constitucional. Otra cosa es que política- pasado. El nacionalismo catalán está en sentencia provocó un
mente una parte de los ciudadanos de Cata-
lunya no lo aceptan. Y una Constitución o
otra cosa y no creo que esté dispuesto a re-
correr ese camino. Por tanto, no sé cómo se
problema político que no
un Estatuto de Autonomía requiere que los va a resolver la situación, pero alguna ma- tiene solución jurídica”
ciudadanos lo acepten y lo reconozcan nera habrá que buscar.
como propio. En caso contrario, es estéril.
por eso Catalunya ahora está sin Constitu- ¿Pactar la autodeterminación de Cata- “El TC no podía
ción ni Estatut, sin bloque de constituciona- lunya podría ser una vía? admitir un recurso
lidad. Formalmente lo tiene, pero material-
mente no. Y de ahí vienen todos los
Ningún Gobierno español va a aceptarlo si
el derecho a la autodeterminación es el de-
de inconstitucionalidad
problemas y el desorden de estos diez años. recho a poder declararse independientes. contra el Estatut”
¿Atribuye el proceso independentista a la ¿Por qué?
sentencia del Estatut? Porque dejaría de ser Gobierno español de “El nacionalismo pasó
Yo lo que digo es que sin la sentencia no hu- forma inmediata en el momento en que lo el referéndum de punto
biera existido. No digo que sea solo la sen- aceptara. Al PP ni se le pasa por la cabeza,
de llegada a punto de
ACN

tencia, pero, en la forma en que se ha produ- pero en el PSOE también hay una mayoría
cido, no hubiera existido ese proceso. Todo en contra de eso. No existe ningún presi- partida tras la sentencia” En el Supremo, durante el juicio del 1-O.
8  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Entrevista Javier Pérez Royo

primero convocara elecciones, cosa que de la Constitución de 1978. Eso también el país en base a la Constitución. Eso es lo Por ahí habría que haber empezado. Des-
Puigdemont tampoco podía aceptar sin ga- pasa en el resto de países de la Unión Eu- que está volviendo a pasar en España. pués del golpe de estado contra la Repú-
rantías por la presión. El uno por el otro, la ropea, y es un quebranto manejable. Pero blica y el franquismo, es lo primero que
casa por barrer y pasó lo que pasó. en España esa crisis del estado social y de- Y, como en aquel momento, la monarquía ­había que saber. Porque ahora es inimagi-
mocrático de derecho se combina con la no pasa por su mejor momento. ¿Hay cri- nable, ya que lo primero que se hizo fue
El PSOE también participó en el 155. crisis de la Constitución territorial por la sis monárquica también? restaurar la monarquía, que es la que orga-
Eso fue una tragedia. El PSOE se incorpora sentencia del Estatut. Y eso es lo que ha he- La monarquía ha sido siempre el gran pro- niza todo el proceso de transición de las le-
de una manera errónea al 155. Lo peor del cho inmanejable la situación. Provocando blema constitucional de España. Y no ha yes fundamentales del franquismo a la
155 no fue el 155, sino la deriva judicial. Y un cierto desmoronamiento del sistema dejado nunca de serlo. España no ha hecho Constitución del 78. Con Suárez y la ley
el PSOE tendría que haber exigido que, constitucional español, que funciona por un ajuste de cuentas con la monarquía, para la reforma política. El principio mo-
para dar apoyo al 155, no se activarían inercia, pero en realidad las piezas están como han hecho los demás países euro- nárquico precede la legitimidad democrá-
querellas criminales contra ningún diri- desencajadas. peos en el tránsito al estado constitucional. tica de la Constitución del 78 y está ahí
gente independentista catalán. Cuando, La monarquía es preconstitucional, es el condicionando, aunque en el texto se invir-
además, el 155 se decreta para convocar ¿En qué se percibe esa situación que des- antiguo régimen. tiera el orden de los artículos. El problema
unas elecciones en que esos dirigentes in- cribe, más allá del conflicto catalán? es que la Constitución española necesita
dependentistas iban a participar. El PSOE Hemos tenido que repetir dos veces eleccio- Pero las monarquías constitucionales una reforma de forma urgente para mu-
tendría que haber exigido que la Fiscalía nes por incapacidad de investir al presi- existen. chas cosas y, de hecho, habría que haber
no actuara mientras no hubiera elecciones, dente del Gobierno español. No se hacen le- La monarquía puede sobrevivir en el es- hecho ya muchas reformas anteriormente
para poder preservar una negociación po- yes y todo va a través de decretos ley. El tado constitucional, pero el poder consti- a lo largo de estos 40 años. Si no se ha he-
lítica, pero dio el sí al 155 sin ninguna cau- Parlamento no legisla y la legislación es bá- tuyente, que es el pueblo, tiene que mani- cho uso de ese instrumento es porque
tela, y la Fiscalía entró a degüello con las sicamente gubernamental. No se hacen pre- festarse expresamente, aceptarla y siempre se planteaba el tema de la monar-
querellas por rebelión. supuestos, rompiendo el principio de anua- colocarla en su lugar. Eso en España no se quía, que es un tapón en la enorme vasija
lidad presupuestaria. Sin olvidar que en ha hecho nunca respecto a una constitu- constitucional. La vasija que es la Constitu-
Pero el 155 se hubiera aplicado igual ce- 2014 se produjo otro hecho notable, como ción monárquica, que han sido la mayoría, ción se está agrietando totalmente, pero el
sando el Govern aunque no hubiera ha- fue la abdicación del rey Juan Carlos I. a excepción de los períodos republicanos. tapón por arriba cierra y mantiene fijada la
bido querellas. La monarquía ha sido siempre previa a la vasija, y si se quitara el tapón se rompería
Sí, pero el 155 político no ha tenido unos Usted ha escrito La reforma constitucio- Constitución e indisponible para el poder en pedazos. La monarquía mantiene el sis-
efectos graves. Han sido unos meses de nal inviable. ¿La Constitución española es constituyente del pueblo español. Y esta es tema constitucional español, pero a la vez
suspensión de la autonomía, pero eso es irreformable? la razón por la que no hay reforma de la es la que impide la necesaria evolución.
manejable. Lo que es inmanejable son los Esa es la patología más importante que Constitución.
procesos judiciales que se desencadenaron tiene España: la incapacidad de reformar ¿Y hasta cuándo puede aguantar así?
como consecuencia de la aplicación del la Constitución. ¿Por qué la monarquía impide la reforma ¡Uff! Cualquiera sabe.
155 al dejar sin fuero jurisdiccional a los constitucional?
miembros del Govern. Y eso acaba con ¿Y en qué puede acabar derivando este Porque el principio monárquico no tiene Con el episodio de la destitución del coro-
unos en prisión y con otros en lo que lla- problema? capacidad de renovación. Lo único que nel de la Guardia Civil Diego Pérez de los
man el exilio. Ese es el lío que se generó y La experiencia histórica nos enseña que las tiene capacidad de renovación es el princi- Cobos, hemos visto una reacción de la de-
en el que todavía estamos. Constituciones que no se reforman se mue- pio de legitimidad democrática, pero este recha con aires de insurrección. ¿Esta-
ren. Estallan. Puede ser en unas elecciones no puede estar condicionado o subordi- mos en ese umbral?
¿Estamos en un callejón sin salida? municipales, como pasó en 1931, o en nado a principios monárquicos. Por eso en Creo que ha habido un intento de hacer
En España se produjo en 2008-2009 una cualquier otro momento. La Constitución España no tenemos nunca reforma de la saltar por los aires la legislatura. Especial-
crisis económica muy fuerte que comportó pierde su legitimidad original y se desinfla, Constitución. mente a partir de la quinta prórroga del es-
un significativo quebranto de lo que fue el y la única forma de renovar esa legitimidad tado de alarma, la penúltima, en que el Go-
contrato social en base al cual se construyó es a través de la reforma constitucional. ¿Llevar a cabo un referéndum sobre la bierno pactó con Bildu para garantizarse la
el Estado social y democrático de derecho Sin esa legitimidad es imposible organizar monarquía en España sería una opción? votación, que después no hizo falta, pero
que en un principio no tenía garantizada.
Los movimientos de la Guardia Civil, el
proceso judicial que ahora ya se ha archi-
“La monarquía ha vado, etcétera, me hacen pensar en ello.
sido siempre el gran Hubo movimientos diversos, caceroladas,
problema, no se ha hecho manifestaciones de Vox y muchas otras co-
sas que lo indican. Pero no les ha salido y
un ajuste de cuentas” no lo han conseguido.

¿La legislatura está garantizada?


“Ha habido un intento Este ha sido un intento frustrado, pero va a
frustrado de hacer haber más. Creo que en otoño va a haber
saltar por los aires la un intento de desestabilización muy
fuerte. Con tensiones y una pelea muy
legislatura, y habrá más” dura. La estrategia de la derecha va a ser la
de intentar romper el Gobierno de coali-
ción, incluso con la oferta del PP para apro-
“Cuando haya un 60% bar un proyecto de presupuestos con el
o similar de la población PSOE, que son imprescindibles, pero vin-
catalana a favor de la culados a la fijación de una fecha para la
ACN

convocatoria electoral. Creo que eso es lo


Javier Pérez Royo en un acto organizado por Òmnium Cultural. independencia, la habrá” que tiene en mente Pablo Casado.
10  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Tribuna

Any 2010,
el punt de no retorn
Això ve a tomb pel fet que sovint El text aprovat per 120 dels 135
“La sentència
Josep M. hem sentit que l’independentisme a escons –només el PP va votar-hi en
del TC va fer evident
casa nostra té un únic motiu, una contra– va passar al Congreso de los
Reniu única causa: la sentència 31/2010 del Diputados on és coneguda la cita que la inutilitat fàctica
Doctor
en Ciència
Tribunal Constitucional (TC), del 28 posa en relació un ribot i el text. Del de la lleialtat envers
Política i de
de juny, que feia miques la darrera pro-
posta política de millorar l’encaix (sic)
que es tractava era d’avançar en la
concepció plural de l’Estat espanyol el sistema, que
l’Administració
i professor
de Catalunya al conjunt de l’Estat es- o, si es prefereix, bastir realitats que no havia permès
d’assolir uns

U
de la UB panyol. És evident que aquesta sentèn- fessin cert el mantra que ja s’escoltava
cia va provocar un rellevant nombre
d’efectes, però ni de bon tros és el punt
feia temps segons el qual l’Estat espa-
nyol era el “més descentralitzat del
objectius polítics per
n dels errors que de partida del moviment sobiranista, món, fins i tot més que els estats fede- a l’aprofundiment
massa sovint fem és sinó que va fer evident que ens trobà- rals”. Es podrà discutir si l’abast del de l’autogovern“
creure que hi ha vem davant del punt de no retorn. text era més o menys ambiciós, però
una correspondèn- Mirem-nos-ho. La reforma estatu- la clau de fons era, per una banda, la
cia directa, perfecta tària no va ser pas l’únic intent de mi- posada al dia d’un model de descen- emprenyada col·lectiva covada du-
i clarament visible llorar la relació entre Catalunya i l’Es- tralització territorial del poder que no rant molt de temps. No serà doncs una
entre causes i efec- tat, sinó que s’havien succeït amb havia assolit les expectatives genera- conversió espontània, sinó que esdevé
tes. Així, hom està sovint temptat de anterioritat propostes sobre com des, enfront d’una indissimulada vo- la darrera fase d’una seqüència lògica:
ser el primer a aixecar el dit i assenya- aprofundir en l’autogovern català. luntat recentralitzadora per part de constatada a bastament la impossibi-
lar una successió inalterable dels fets: Aquesta darrera s’havia bastit entre les principals formacions polítiques litat de reformar un sistema afectat
per culpa d’això ha passat això altre, i desavinences entre els que llavors espanyoles, PP i bona part del PSOE. per l’aluminosi –jurídica i política–,
llestos! Aquesta concepció lineal dels eren socis de Govern, una part de De fet, només arribar el text al hom només podia optar per sortir-ne.
esdeveniments és perfecta, sempre, l’oposició (CiU) reclamant el concert Congreso, ja s’activaren tots els recur- És a dir, la sentència del TC va fer
però, que la realitat no ho espatlli... econòmic fins al dia de la votació en el sos polítics, jurídics i mediàtics en evident la inutilitat fàctica de la lleial-
atès que, per definició, la realitat és ple i l’altra (PP) desmarcant-se en so- contra seva, amb un Mariano Rajoy tat envers el sistema –una reforma es-
complexa i polièdrica. litari del text des del primer moment. que havia endegat una recollida de tatutària dins del marc constitucio-
més de quatre milions de signatures nal, legitimada pels ciutadans amb el
en contra de la tramitació de l’Estatut seu vot–, que no havia permès d’asso-
i proposant un referèndum –sí, ho lir uns objectius polítics –de mínims–
heu llegit bé– “sobre la igualtat dels per a l’aprofundiment de l’autogovern
espanyols a tot l’Estat”. Tot i la seva que eren àmpliament compartits.
aprovació parlamentària –un cop ri- Així, enfront del sistemàtic i conscient
botejat– i el referendament dels ciu- menysteniment de qualsevulla pro-
tadans de Catalunya –amb més abs- posta de desenvolupament polític,
tencions que votants i amb ERC hom només disposava d’una última
expulsada de l’executiu un mes opció: la sortida. És així com el creixe-
abans– el text va ser portat al TC –en- ment del sobiranisme –i no pas la seva
tre d’altres– per un recurs del PP con- aparició– esdevindrà l’única opció po-
tra 114 articles del total de 223. lítica per a una part significativa de la
En la seva admissió a tràmit i en els població del país. Això modificarà ra-
quatre anys dedicats a cuinar la sen- dicalment l’escenari polític vigent al
tència –amb recusacions de part i país, trinxant-ne els lideratges, els
l’obstaculització interessada de la re- partits i les dinàmiques polítiques fins
novació del TC– trobem una de les evi- llavors existents.
dències més clares del procés de des- En resum, els esforços de la ca-
composició del sistema polític verna per desmantellar les pretensi-
espanyol. Una raó d’Estat jurídica per ons de millorar l’autogovern genera-
sobre de la voluntat ciutadana o, si ho ran paradoxalment un doble efecte no
preferiu, la negació de la política com desitjat: per una banda, el camí obert
a mecanisme evolutiu. La resposta per pel TC esdevindrà una càrrega de pro-
part de la ciutadania i la classe política funditat per a la mateixa estabilitat
catalana, amb la manifestació del 10 del sistema i, per l’altra, farà evident la
de juliol del 2010 (“Som una nació, impossibilitat de reeixir en la reforma
ACN

nosaltres decidim”), crec que no fou del sistema. Així que, l’any 2010, và-
Mariano Rajoy amb les signatures contra l’Estatut, davant del Congrés, l’any 2006. l’inici de res, ans la constatació d’una rem passar el punt de no retorn.
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  11

Anàlisi

Independentismo
nas bolsas de votantes del PSC. Y se mues-
tran convencidos de que el camino hacia la

JxCat y ERC presentan


República catalana solo avanzará con el
crecimiento del independentismo, y eso
quiere decir que “hay que jugársela para
atraer votantes no independentistas”. ERC

armas electorales y se
mantiene como su primer activo a Oriol
Junqueras, que, de una forma u otra, vol-
verá a tener un papel destacado en la cam-
paña a pesar de su encarcelamiento en Lle-

preparan para la gran pugna


doners. Pero también ha aprovechado estos
dos años para ordenar sus filas y sus objeti-
vos, después de una campaña del 21-D poco
afinada como consecuencia de la excepcio-
nalidad del momento. ERC apuesta por un
equipo compacto con liderazgos claros y re-
novados, que tienen al vicepresident Pere

C
Aragonès al frente, y un partido sólido. Y un
ideario que mantiene la hoja de ruta inde-
pendentista, pero alejado de la retórica del
atalunya comienza a te- simbolismo. ERC asume que “la indepen-
El ambiente electoral ner un aroma electoral. Ferran dencia no es una proclamación, sino una
Espada
Y, ahora mismo, la concatenación de hechos efectivos”, en pa-
comienza a imponerse gran pugna se concen- labras de Aragonès. Y que para conseguirlo
en Catalunya y los dos tra en el campo inde- “hace falta una mayoría más amplia, que se
principales adversarios pendentista, entre los
dos socios del Govern.
consigue por la vía de los valores republica-
nos y de la justicia social, y de un buen Go-
independentistas, JxCat y ERC compiten por la victoria electo- vern que se preocupe de resolver los proble-
JxCat y ERC, definen ral y por el liderazgo del independentismo. lista Eduard Voltas, la estrategia de ­JxCat se mas de la gente”. Pero también hace falta
sus estrategias JxCat diseña una estrategia basada en una
dura confrontación contra ERC y contra el
basará en atacar a ERC por sus acuerdos
con el Gobierno de Pedro Sánchez, inten-
ser decisivos para forzar al Gobierno espa-
ñol a la negociación para la resolución del
Gobierno español de Pedro Sánchez, y tando minusvalorar y frenar cualquier éxito conflicto político entre Catalunya y el Es-
cuenta con el carisma del expresident Car- relativo de los republicanos, por ejemplo tado, “como demuestra que se hayan sen-
les Puigdemont. No se puede olvidar que frenando la mesa de diálogo. Por otra parte, tado a la mesa de diálogo”, aseguran.
ahora mismo los postconvergentes tienen los de Puigdemont buscaran la confronta- En los próximos meses aumentará la
una única frontera electoral eminente- ción con el Estado en los nuevos escenarios tensión en el Govern. Pero eso no quiere
mente independentista que colinda con los judiciales situados en el ­Tribunal Supremo: decir que no se mantengan contactos entre
votantes de ERC y, en menor proporción, la inhabilitación del president Torra y el jui- JxCat y ERC para escenarios postelectora-
con la CUP. Como dice el periodista y ana- cio por presuntas irregularidades a la dipu- les. Al fin y al cabo nadie puede descartar
tada Laura Borràs, revestido de persecu- que al final los resultados den una aritmé-
ción política. Y, por último, JxCat intentará tica parlamentaria que fuerce el manteni-
atizar el miedo a un retorno del tripartito. miento del actual Executiu independen-
Una táctica que tendrá dificultades ante el tista. Y más vale estar preparados y con los
hecho de que el principal pacto de gobierno temas hablados. ¡Veremos!
con los socialistas lo mantiene JxCat en la
Diputació de Barcelona, donde prefirieron
a Núria Marín como presidenta antes que al
republicano Dionís Guiteras. La estrategia de JxCat
En el caso de ERC, sus fronteras electo- se basa en una dura
rales son mucho más amplias. Una realidad
que puede ser beneficiosa si son capaces de
confrontación con ERC
rentabilizarlo, pero que también tiene un y el Gobierno español
fuerte componente de peligrosidad si se
producen fugas de votos, porque son más
difíciles de taponar. Desde ERC reconocen Las fronteras electorales
que su principal frontera es la independen- de ERC son amplias; eso
tista, y es donde se juegan la partida electo-
puede ser beneficioso,
ACN

ral, pero los republicanos tienen votantes


Los principales dirigentes de JxCat y ERC en una reunión a principios de año. colindantes con los comuns e incluso algu- pero también peligroso

DIRECCIÓ Ferran Espada  COORDINACIÓ Marc Font  DIRECCIÓ GENERAL José María Crespo  DIRECCIÓ EDITORIAL Marià de Delàs  GESTIÓ Pablo de Zárraga
PRODUCCIÓ Pauta Media S.L.  EDICIÓ Carla de Puig i Néstor Bogajo  REDACCIÓ Jordi Bes, Queralt Castillo, Roger Castillo, Cugat Comas, Natàlia Costa,
Esperanza Escribano, Alba Fernández, Àngel Ferrero, Yeray S. Iborra, Montse L. Cucarella, Paula Ericsson, Lídia Penelo, Emma Pons, Elisa Pont,
Àlex Romaguera, Laia Ros, Maria Rubio, Javier Torres, Judith Vives i Víctor Yustres  FOTOGRAFIA Joel Kashila i Miguel Velasco  CORRECCIÓ Carme Casals 
DIRECCIÓ D’ART I MAQUETACIÓ Manuel Cuyàs i Berta Rosés  IMPRIMEIX Impresa Norte  DIPÒSIT LEGAL M-6647-2019
CONTACTE elquinzepublico@pautamedia.com | redaccio@diaripublic.cat  VISITA EL WEB https://temas.publico.es/el-quinze/ | www.diaripublic.cat
12  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Actualitat Trabajo

Derechos
laborales
en tiempos
de teletrabajo
Maria Rubio

E
Los sindicatos piden una BARCELONA
ley que regule el teletrabajo
y blinde a los trabajadores l decreto de estado de
ante los jefes: “Los medios alarma del pasado 14 de
marzo implantó el teletra-
de producción los pone la bajo “con carácter priorita-
empresa”. Temen nuevos rio”. Con el confinamiento,
accidentes laborales y una se consolidó excepto en los
sectores esenciales y, lejos
nueva rebaja de derechos de olvidarnos de él, parece que esta fór-
en cuanto a salario, mula ha llegado para quedarse. Sin vacuna
horarios y conciliación contra el coronavirus y con las dificultades
logísticas para garantizar las distancias de
seguridad de la nueva normalidad, parece Un hombre haciendo teletrabajo a principios del mes de junio.
que muchos deberán instalar la ofi en un
cuarto de su casa, una práctica que el
91,3% de la población ocupada asalariada la factura de la luz. Esto es lo que ha tenido dice Parra. Los sindicatos claman por una
en Catalunya no conocía antes de la pan- que hacer la sindicalista de la CGT Maria ley que regule el teletrabajo y resuelva es-
demia, según datos del Instituto Nacional Carballo, que trabaja en el Servicio Público tas cuestiones, algo en lo que el Gobierno
de Estadística (INE) de 2019. de Empleo Estatal (SEPE): “Yo no he visto español ya está trabajando, pero que su-
aumentado mi salario, pero estoy con mi pondrá un proceso de meses. Sin ley, la
La oficina la pone la empresa wifi, mi electricidad, mi agua... Todo. Y ha- única regulación que existe es la escasa
Pero, para trabajar, uno necesita tener ac- ciendo horas extra”. El abogado laboralista mención en el Estatuto de Trabajadores y
ceso a unos materiales, tales como un or- del Col·lectiu Ronda Nacho Parra apunta en los convenios sectoriales, de los cuales
denador, una conexión a internet o incluso que el teletrabajo no debería afectar a los tan solo el 3% incluyen artículos sobre el
algo tan básico como una mesa. “La crisis derechos laborales del trabajador: “No teletrabajo, según un informe de la UGT.
ha hecho que el teletrabajo se haya tenido puede haber una modificación de ningún
que poner en marcha de manera muy im- tipo respecto a lo que figura en el contrato, Inspección de riesgos en casa
provisada”, explica Cristina Torres, secre- ni de horario, ni de sueldo”. Parra añade El teletrabajo también plantea un escena-
ACN
EZ-

taria de acción sindical de CCOO Cata- que en otros países los empleadores in- rio diferente en cuanto a la prevención la-
CH

lunya. “Por ello, muchos trabajadores han cluso asumen parte del alquiler. boral. “Habrá que tener en cuenta dos
N

tenido que poner estos medios ellos mis- Aun así, tal y como está contemplado cuestiones importantes: en primer lugar,
A
M

M
GE
mos”, algo que considera que se debe re- actualmente en la Ley del Estatuto de los temas musculares ergonómicos y, por otro
vertir. Coincide Núria Gilgado, secretaria Trabajadores, el teletrabajo es de carácter lado, el aislamiento social y la fatiga digi-
Según el INE, el 91,3% de la de políticas sindicales de la UGT Cata- voluntario, por lo que no es tan fácil blin- tal”, apunta el abogado Miguel Arenas, del
población ocupada asalariada lunya: “Si te falta una mesa, un ordenador darse ante la empresa para no tener que Col·lectiu Ronda, especialista en salud la-
en Catalunya no hacía o el wifi, te lo tienen que poner. Los medios asumir costes de más: “Es una paradoja. Si boral, quien explica que el servicio de pre-
teletrabajo antes de la de producción los pone la empresa”. el teletrabajo es un acuerdo entre el traba- vención de la empresa debería evaluar los
pandemia del coronavirus. Tanto Torres como Gilgado apuntan jador y la empresa, es obvio que, si el traba- sitios donde se trabaja, aunque sea en
que cualquier coste añadido, de facto, su- jador pide que se le cubran estos costes casa: “Hace falta ver si se tiene una buena
pone una reducción en el salario, ya sea para trabajar en casa, la empresa le diga silla, una mesa o si la luz es la adecuada, y
pagar el wifi, una línea de móvil o incluso que no y lo envíe de vuelta a la oficina”, corregirla si no es así”. En este aspecto, el
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  13

“Si te falta una mesa,


un ordenador o el wifi,
te lo tienen que poner”,
defiende UGT Catalunya

abogado opina que el trabajador está más


protegido delante de la empresa que en
otras cuestiones: “La protección nunca
puede ir a coste del trabajador, así que, si
no tienes una silla ergonómica, tu jefe te la
tiene que proporcionar”.
Asimismo, Arenas también tiene en

PERE FRACESCH-ACN
cuenta el derecho a la desconexión digital,
algo que considera que se ha vulnerado re-
petidamente durante este confinamiento:
“Usamos WhatsApp para hablar con fami-
liares y amigos. Pero, ¿debe ser esta la he- Protestas después de la muerte de un trabajador de Glovo en mayo de 2019.
rramienta que utilicemos para hablar con

La pandemia de los
los jefes, y a cualquier hora? Yo tengo mis
dudas. ¿Verdad que en la oficina se apagan
las luces cuando terminas?”.
También lo denuncia Carballo, quien

falsos autónomos
cree que los patrones se han aprovechado
del confinamiento para pasarse los límites
horarios: “Me escribió mi jefe a las 12 me-
nos cuarto de la noche para hacerme una
pregunta. No desconectas, y la gente a la
larga se pone enferma”.

Teletrabajo y conciliación tencia a un centro de trabajo”, dice


Otra de las caras oscuras del teletrabajo es
Los sindicatos temen Nacho Parra. El abogado del Col·lec-
ESTEFANIA ESCOLÀ-ACN

cómo se combina con la conciliación, una tiu Ronda apunta que el teletrabajo
cuestión que viene apuntalando las carre- que la proliferación podría ser usado por empresas para
ras profesionales de las mujeres desde su del teletrabajo facilite externalizar a empleados.
entrada al mercado laboral. El cierre de las
escuelas y de los centros para personas de-
la ‘uberización’ de A esto se le añaden las grandes di-
ficultades que van a tener los trabaja-
pendientes ha cargado todavía más la doble la economía y la dores para exigir sus derechos desde
jornada laboral que asumen las mujeres. desregularización de los sus domicilios privados: “Sin una ley,
Sobre todo cuando el trabajo productivo y
trabajadores mediante las cuestiones relativas al teletrabajo
Margen para llevar reproductivo se desarrolla en la misma ofi- descansarán buena parte sobre la ca-
el trabajo a casa cina: en casa. “Algunas empresas defienden plataformas online pacidad de negociación colectiva,
que, si estás en tu domicilio, ya estás conci- como que la empresa asuma las sillas,
El teletrabajo era un gran desco- liando. Es un intento de socavar la concilia- los teléfonos o el alquiler de tu casa,
nocido para la sociedad catalana ción”, defiende Torres. pero con una afiliación en detrimento
M. R.
antes de la pandemia. Tan solo “El teletrabajo no es una medida de esto va a ser muy difícil”, agrega Pa-
BARCELONA
un 4% de la población ocupada conciliación como tal, es una medida de rra. Los sindicatos consultados por
asalariada lo había hecho ocasio- organización del trabajo que puede ayudar este diario aseguran que están
nalmente (136.987 personas) a la conciliación”, dice Gilgado, quien de- La crisis del coronavirus ha traído usando las vías telemáticas para reu-
y el 4,6% lo había hecho más fiende que, antes de la pandemia, esta me- consigo la aceleración de determina- nirse y señalan la gran importancia
de la mitad de los días trabajados dida ahorraba el tiempo de desplaza- das inercias. Los sindicatos temen que que van a tener para negociar las con-
(147.847 personas), según datos miento del hogar al centro de trabajo. De pueda acrecentarse la figura de los diciones de los teletrabajadores. Pa-
del INE. Hasta ahora, el Estado hecho, el año pasado el Estatuto de Traba- falsos autónomos y lo que se deno- rra se mantiene más bien pesimista
español estaba en la parte baja jadores incluía por primera vez el artículo mina uberización de la economía, ya sobre el poder de negociación obrera
de la Unión Europea, muy lejos 38.4, según el cual se reconocía el derecho que, si las relaciones entre trabajado- en pandemia: “En una fábrica, era fá-
de Suecia, que tiene un 34,7% a “adaptar la duración y la distribución de res y empresa quedan mediadas por cil la respuesta obrera, pero, con el te-
de la población ocupada teletra- la jornada de trabajo” para la conciliación, plataformas, poca diferencia habrá letrabajo, las personas ni siquiera po-
bajando y lidera el ranking. Con la donde se incluía la opción de teletrabajar. entre un oficinista y un repartidor de drán interactuar entre ellas”.
covid-19, el volumen de emplea- Pero, con la situación actual y un eventual Glovo. Los sindicalistas advierten que
dos que ha hecho teletrabajo cierre de las escuelas, esto ya no es sufi- a los que hoy son reconocidos como
ha superado el 30%, según una ciente: “Necesitamos más políticas públi- trabajadores se les imponga la figura
encuesta realizada por Eurofound cas para la conciliación. O se actúa, o la del autónomo. “Hay dos elementos Hay el peligro de que
durante el mes de abril. La UGT brecha de género se acrecentará, ya que las que, según la jurisprudencia actual, se fuerce la conversión
calcula que en Catalunya hay
un 57,18% de posibles
mujeres pedirán más reducciones de jor-
nada, lo que supondrá peores salarios y ju-
determinan si un trabajador trabaja
para una empresa o por cuenta pro- de asalariados
teletrabajadores. bilaciones futuras”, avisa Gilgado. pia: la sujeción a un horario y la asis- en autónomos
14  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Ciència Principia Marsupia

Viviremos con
enfermedad y es, por tanto, muy difícil de- una vacuna haya sido administrada a la
tectarlos y aislarlos antes de que contagien mayoría de la población:
a otras personas. 1) Mantener una distancia de seguri-
4) No tenemos inmunidad natural ni dad de al menos dos metros en las interac-

rebrotes del
vacuna. Se trata de un virus nuevo ante el ciones sociales.
que nadie tienen defensas, lo que amplifica 2) Evitar los espacios cerrados y con
su poder de transmisión. poca ventilación.
3) Lavado frecuente de manos.

virus durante
Reaperturas que salieron mal 4) Uso correcto de la mascarilla.
Tendremos que ser muy precavidos en los Tardaremos mucho tiempo hasta que la
meses que vienen: algunas reaperturas no nueva normalidad se parezca a la antigua.
han salido nada bien. Por ejemplo la de Is-
rael, que abrió la economía y las escuelas el

mucho tiempo
pasado 14 de mayo. Tras unas semanas de Un rebrote en la
caída, los positivos se han vuelto a disparar Franja de Ponent
y en algunos colegios se han detectado de-
cenas de niños y niñas contagiados. El Gobierno de Aragón ha anuncia-
Tras apenas sufrir durante la primera do este lunes que las comarcas
oleada, el estado de Texas (EE. UU.) volvió oscenses de la Llitera y Baix Cinca,
a la normalidad el 16 de mayo. Dos sema- en la Franja de Ponent,
nas después, las hospitalizaciones por co- Cinca Mitjà y Baix Aragó-Casp
vid-19 empezaron a crecer sin control. Lo retroceden a la fase 2 de la deses-
mismo ha sucedido esta semana con el re- calada por un rebrote de la covid-19
Alberto Sicilia

S
La abundancia de MADRID
brote de Pekín (China) o los más de 700 ca-
sos en un matadero de Alemania.
en el entorno agrícola. Así, se
volvieron a establecer limitaciones
portadores que no como un aforo del 50% en la
desarrollan la enfermedad alimos del estado de alarma, Espacios cerrados sin ventilación hostelería, la prohibición de usar
dificulta su detección y pero viviremos con rebrotes
del virus por mucho tiempo.
Todos los estudios epidemiológicos seña-
lan que existen espacios y situaciones de
las barras de los bares o una
ocupación máxima de un tercio
aislamiento antes de que Si algo nos enseña la expe- alto riesgo para el contagio del coronavi- de la capacidad de las piscinas.
contagien a otras personas riencia internacional es que rus: en especial, los espacios cerrados sin La consejera de Sanidad, Sira
incluso países que en un ventilación y con mucha gente. Gimnasios, Repollés, recomendó a los vecinos
principio controlaron bien iglesias, coros, discotecas, bases militares, de las tres comarcas que limiten
el virus siguen sufriendo rebrotes y dece- cárceles o mataderos son los lugares donde sus desplazamientos al exterior,
nas o centenares de casos diarios. se concentran los rebrotes. y al resto de la población, que evite
Este coronavirus tiene algunas caracte- También hemos aprendido que las per- visitar la zona. Por otra parte, la
rísticas que lo hacen muy efectivo: sonas jóvenes, a pesar de no desarrollar la residencia de ancianos Castrillón
1) Mortalidad. No es tan letal como el enfermedad, son los transmisores más efi- de Lleida ha registrado un brote de
ébola, pero sí mucho más que la gripe. caces. Un estudio realizado en Japón, en el coronavirus con 18 afectados, 13 de
2) Contagios. Se transmite tan bien o que se rastreó el origen de los contagios, ellos residentes y cinco empleados,
mejor que la gripe. señala al grupo de edad de entre 20 y 29 según Salut. Atención primaria de
3) Casos asintomáticos. A diferencia de años como el principal responsable. Lleida está haciendo refuerzo de
otros virus, en esta pandemia hay muchos Es por eso que las siguientes medidas enfermería en la residencia para
portadores que no llegan a desarrollar la seguirán siendo imprescindibles hasta que asegurar el aislamiento. PÚBLICO

El rebrote en Israel El rebrote en Texas Origen de los contagios en Japón

Fase 1 de reapertura (5/1) Hospitalizaciones diarias Todos Casos primarios


los casos probables de racimo
Fase 2 de reapertura (5/18) Tendencia de 7 días en las
nuevas hospitalizaciones

14 días
Casos

FUENTE: PÚBLICO

Casos primarios Casos


probables
Días
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  15

Actualitat Fi de la desescalada

Catalunya entra de ple


grans de sis anys que no mantinguin una
relació propera de forma habitual entre
elles. No es podrà estar a menys d’un metre

en l’etapa de la represa
de distància en espais tancats, exceptuant
aquelles situacions necessàries, com per
exemple la cura de persones dependents.
Els comerciants de Barcelona han cele-
brat la fi de la regulació dels aforaments
perquè “tota mesura que permeti incre-
mentar de forma gradual l’activitat dels es-
tabliments és positiva”, segons el president
de Comertia, David Sánchez. Tot i així, exi-
geixen “uns mínims de seguretat” per evitar
rials. La finalització de l’estat d’alarma di- ciutadania. Aragonès ha fet èmfasi que la futurs rebrots, que tornarien a aturar l’acti-
El decret de la Generalitat lluns passat també ha permès la mobilitat
per tot l’Estat espanyol i la reobertura de
“responsabilitat” és “l’altra cara de la lliber-
tat”, un missatge que vol fer calar en una so-
vitat, i creuen que la norma de l’espai de 2,5
metres quadrats per persona és encertada.
elimina des d’ahir les les fronteres a la circulació internacional. cietat “que valora tant la llibertat”, ha dit.
restriccions d’aforament i “És el moment de reprendre la vida so- Les mesures de seguretat són exigibles Evitar les aglomeracions
estableix les bases per a cial, comunitària i econòmica”, ha afirmat
la consellera de Salut, Alba Vergés. La ciu-
també als titulars de qualsevol activitat, ja
sigui econòmica, social o empresarial, que
Salut posa èmfasi en la necessitat d’evitar
aglomeracions. “La millor manera de con-
la vida social i econòmica, tadania haurà d’observar les prevencions hauran de controlar els accessos i posar a trolar és que la gent, quan vegi aglomeraci-
marcades per la distància que s’han anat adoptant els últims mesos disposició de tothom sistemes per a la ne- ons en algun lloc, entengui que no és un
per minimitzar la propagació del virus i l’ex- teja de mans, com gel hidroalcohòlic. lloc segur”, ha afirmat Vergés. L’ús de mas-
posició a aquest, en un exercici d’autores- Aquesta nova etapa arriba després que careta continuarà sent obligatori en els ma-
ponsabilitat. Aquestes mesures són princi- el president de la Generalitat, Quim Torra, teixos supòsits que actualment, incloent-hi
palment la higiene freqüent de mans, tossir firmés el decret de finalització de la deses- el transport públic de qualsevol tipus. Pel
Emma Pons Valls

L
i esternudar al colze, mantenir la distància calada la setmana passada i recuperés el que fa a les reunions i activitats d’oci, es po-
BARCELONA
de seguretat d’1,5 metres entre persones, i, conjunt de les competències, que li perme- dran celebrar, però de manera preferent
en cas que no sigui possible, utilitzar mas- ten crear una regulació pròpia. entre persones que tinguin contacte pro-
’anomenada “etapa de la re- careta. La Generalitat recomana donar pre- per, sempre sense aglomeracions i mante-
presa” a Catalunya suposa ferència a les activitats a l’aire lliure i venti- L’espai de seguretat nint les mesures de seguretat individual.
la recuperació de la vida so- lar els espais tancats, a més de desinfectar La principal novetat d’aquesta nova etapa La distància física entre persones es po-
cial i econòmica al territori les superfícies de forma regular. En la línia és la supressió de les regulacions d’afora- drà rebaixar tant en activitats a l’aire lliure
amb mesures de seguretat del que s’ha fet fins ara, recomanen mante- ment a tot tipus d’establiments. En lloc com en espais tancats si es fa obligatori l’ús
per evitar el risc de contagi nir grups de convivència habitual tan esta- d’això, es prioritza poder mantenir la dis- de mascareta, es porta un registre dels as-
de la covid-19. El gruix de bles com sigui possible i minimitzar els con- tància personal d’1,5 metres. A efectes sistents –o tenen localitats assignades– i es
les mesures de la represa van entrar en vi- tactes diaris per evitar la multiplicació de pràctics, això suposa que cada persona ha preveuen mesures per facilitar la circulació
gor la setmana passada, però les que eli- les cadenes de transmissió. de tenir un espai de seguretat de 2,5 me- i evitar així l’acumulació de persones. En
minen les limitacions dels aforaments dels El vicepresident del Govern i conseller tres quadrats, ja sigui a l’aire lliure o en un espais tancats serà obligatori controlar els
establiments no ho van fer fins ahir, 25 de d’Economia, Pere Aragonès, ha demanat espai tancat, tant a l’àmbit laboral com en fluxos d’accés i sortida. En relació amb els
juny. Fins aleshores, havien regit els mà- que aquesta etapa s’assumeixi amb “pru- el personal. Quan no es pugui, serà obliga- establiments d’hostaleria i restauració i al-
xims establerts en els diferents plans secto- dència” i “responsabilitat” per part de la tori l’ús de mascareta en persones més tres espais on, a causa del consum d’ali-
ments i begudes, no sigui possible l’ús cons-
tant de mascareta, es recomana mantenir
la distància i fomentar la reserva prèvia.
Les Administracions vetllaran per man-
LES MESURES DE LA REPRESA tenir aquestes mesures i, sobretot, evitar
1,5 m
aglomeracions, i podrien limitar l’accés a
Renta’t sovint les mans. Neteja i desinfecta les superfícies. En activitats als espais públics, cal espais públics com platges o parcs. A més,
Cobreix-te amb Cal garantir la distància interperso- evitar aglomeracions i no es poden el decret firmat per Torra contempla l’apli-
el colze en tossir o esternudar. nal d’1,5 m, equivalent a una superfí- superar les limitacions d’aforaments. cació de sancions en cas de l’incompliment
FONT: GENERALITAT DE CATALUNYA IL·LUSTRACIONS: MACROVECTOR I FREEPIK

cie de 2,5 m2 per persona. Cal establir mesures de circulació de les mesures. Els responsables són tant
Minimitza el contacte social.
dels assistents per evitar aglomeraci- els ajuntaments com la Generalitat de Ca-
Mantén grups de convivència Mantén la distància de seguretat
ons en els encreuaments o els punts talunya, que podran aplicar multes d’acord
habitual estables. d’1,5 metres, excepte en els grups
de més afluència. amb la legislació vigent. A més a més, el
L’ús de mascareta és de convivència habitual.
decret habilita el personal d’inspecció de la
recomanable en espais tancats En grups de convivència no habitu- S’han d’establir espais sectoritzats,
Generalitat dels àmbits de la salut, el tre-
i és obligatori per als més grans al no es pot estar a una distància infe- amb control de fluxos d’accés i sorti-
ball, el comerç, el consum i l’educació a re-
de 6 anys i per als grups rior a 1 metre, tot i portar mascareta, da independents:
alitzar les actuacions necessàries per ga-
de convivència no habitual a excepció de determinades activitats En espais tancats: D’un màxim rantir-ne el compliment.
quan no es pugui mantenir professionals. de 1.000 persones per sector i fins
la distància de seguretat. La mascareta és obligatòria a 2.000 persones per sector en se-
Fes una correcta ventilació en el transport públic. ients preassignats.
dels espais tancats. Protegeix les persones vulnerables. A l’aire lliure: D’un màxim de 2.000 Aragonès demana
Sempre que puguis, Han de tenir atenció preferent en es- persones per sector i fins a 3.000 que l’etapa s’assumeixi
persones en seients preassignats.
escull espais a l’aire lliure. tabliments i activitats.
amb “prudència”
i “responsabilitat”
16  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Les Centrals Llocs amb vida

D’emblema de
la lluita obrera
a icona social
i cultural
Queralt Castillo Cerezuela

U
D’ençà que es va recuperar, BARCELONA
el recinte de la Fabra
i Coats de Barcelona n espai d’innovació cultu-
s’ha convertit en un dels ral i social, que fomenti
el debat crític, l’inter-
epicentres de Sant Andreu canvi, l’experimentació i
i en impulsor de nombrosos la participació ciuta-
projectes transformadors dana”. Amb aquesta mis-
sió Joana Hurtado va as-
sumir ara fa tres anys la direcció del Centre
d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica
de Creació, ubicat al recinte de la Fabra i
Coats, un espai emblema de la lluita obrera
al districte de Sant Andreu. El recinte s’ha
convertit en una icona del pla municipal de
reconversió d’antics equipaments industri-
als en laboratoris de creació artística.
El que es coneix avui dia com a Fabra i
Coats es va fundar el 1903 sota el nom de
Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y L’entrada a la Fabra i Coats, usuaris del centre d’art i accés a L’Harmonia.
Coats, i en poc temps es va convertir en una
de les fàbriques més importants de la ciu-
tat. El 1915, comptava amb més de 1.500 El recinte es va remodelar l’any 2000 i va va ser brutalment desallotjada per les for-
treballadors i en algun moment va arribar a ser adquirit per l’Ajuntament de Barcelona ces de seguretat del règim franquista.
tenir-ne 3.000. Convivia amb altres recintes el 2005, però no va ser fins al 2008 que s’hi “Sabem que és un espai molt reivindi-
similars, com Ca l’Alier, al Poblenou –con- va instal·lar la Fàbrica de Creació Artística cat pel barri, ja que tothom se’l sent molt
vertit en l’actualitat en un centre d’innova- dins del programa de Fàbriques de Creació seu, i això no ho podem perdre de vista”,
LM ENDRAL

ció urbana i tecnològica vinculat al con- impulsat per l’Institut de Cultura de Barce- assegura Joana Hurtado. Per això pretén
cepte smart cities–; la Macosa –Materiales y lona (ICUB). El Centre d’Art Contemporani, ser un espai tentacular, tenir diferents vi-
OA

Construcciones S.A.–, una de les indústries que en principi s’havia d’instal·lar al Santa des i convidar a la reflexió. “En funció de
SC

metal·lúrgiques més importants de Catalu- Mònica i al canòdrom de la Meridiana, va l’ús i la lectura que en fem, la Fabra i Coats
LA
VE

nya, també al Poblenou –i també rehabili- trobar la seva seu a la Fabra i Coats. tindrà una vida o una altra. Volem apostar
EL

U
IG
El concurs públic parlava de la impor-
M
tada recentment–; o la fàbrica del Vapor per un espai obert en constant interrelació
Vell, a Sants, que des de fa uns anys acull la tància de fomentar un espai intern i multi- amb la ciutadania. Volem que Sant Andreu
Als anys 30, treballadors de la Biblioteca Vapor Vell i l’Escola Barrufet. Als disciplinari, de fer-lo parlar amb l’ecosis- i la Fabra i Coats tinguin una relació d’in-
Fabra i Coats van aconseguir una anys trenta, els treballadors de la Fabra i tema que tenia al voltant: un barri obrer terdependència”, assegura. El recinte
setmana de vacances pagades: Coats van aconseguir una setmana de va- amb una llarga tradició de lluita. Només cal també persegueix enfortir el teixit artístic
era el resultat de la lluita i l’orga- cances pagades, i gràcies a la lluita i l’orga- recordar la tancada de 300 dones amb fills català, enriquir-lo i reforçar-lo.
nització per aconseguir drets. nització van conquerir altres drets. Per això a la parròquia del barri, l’any 1976, per do- Hurtado posa el focus en l’àmbit social i
ara la Fabra i Coats no és només un espai on nar suport als 1.800 treballadors acomia- en l’educatiu: “No podem oblidar que al re-
fer esdeveniments: és un emblema de la dats per Motor Ibérica. Després d’un mes cinte hi ha [des del març del 2019] l’institut
lluita del barri i els moviments veïnals. tancades, moltes en vaga de fam, l’església de secundària Martí Pous, l’escola de primà-
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  17

ral·leles i un espai de trobada del moviment. expositiu, bucs d’assaig, sala d’informà­ Tornar després
Tot i les limitacions, enguany espera ser “la tica, despatxos, espai de trobada... de la covid-19
més útil” de la seva història. Els organitza­ Són moltes –i molt heterogènies– les
dors ja han anunciat que s’aprofundirà en la entitats i col·lectius que habiten L’Harmo­ Com altres espais similars, el
transició ecosocial: “Ens calen noves i altres nia, i que es corresponsabilitzen de la ges­ Centre d’Art Contemporani encara
formes d’actuar –creatives, inspiradores, tió: les cooperatives de consum ecològic El una època d’incertesa. Des del 9
col·lectives– que ens permetin fer front a la Borró i Borronets, l’Associació per a la De­ de juny estan obertes les exposici-
crisi socioecològica que vivim i que ens per­ fensa de la Gent Gran, l’Agrupament Es­ ons que es van estrenar abans de
metin dur a terme les activitats productives, colta Jaume I, la Colla Castellera Jove de la pandèmia, Succeeix cada dia i
reproductives i de cures que necessitem, Barcelona, els Diables de Sant Andreu i del La biblioteca infinita, que es poden
sense malmetre el nostre entorn natural”, Mercadal Infernal... Fins i tot l’Escola Ta­ visitar fins a l’octubre. S’han hagut
expliquen en un comunicat. ller de Blues de Barcelona hi va recalar de readaptar a la situació, però
El recinte també s’omple cada any de les l’any passat, després que el Poble Espanyol l’essència segueix i, en principi, la
idees revolucionàries de la Literal, una “fira els rescindís el contracte de lloguer. programació per als pròxims
d’idees i llibres radicals”. “Vam decidir “L’acollida va ser excel·lent. Ens trobà­ mesos es manté. “La veritable
fer-la aquí perquè entenem que és respon­ vem desesperats buscant un nou local. Ha­ catàstrofe seria seguir com abans.
sabilitat de projectes com el nostre ocupar víem contactat amb una miríada de cen­ De fet, hi ha mirades no homogè-
un espai públic com aquest”, assegura tres cívics i equipaments públics, però cap nies que ja fa temps que advertei-
Laura Arau, una de les ideòlogues. “Promo­ ens podia donar allotjament”, recorda xen de tot això. Des dels feminis-
vem el no-pensament únic i, per tant, cre­ Isaac Cachón, director de l’Escola-Taller de mes i l’art fa temps que es parla de
Blues. Una casualitat els va portar a con­ cures, de límits de la llibertat. Ens
tactar amb Helena Ojeda, vella coneguda, sona, però ara tenim el debat
ara coordinadora de l’Ateneu i bona conei­ sobre la taula i cal abordar-lo de
Joana Hurtado: “Volem xedora del projecte educatiu i social de manera urgent”, diu Joana
que la gent no només es l’escola. L’assemblea de la federació d’enti­ Hurtado. En aquest context, des
de la direcció s’assegura que a la
faci seu el recinte, sinó tats que gestiona l’Ateneu va acceptar que
s’hi instal·lessin per enllestir el curs 2018- Fabra i Coats es continuarà
tot el que hi passa” 2019, que havia quedat a mitges. “L’Ateneu apostant per les noves narratives,
ens va donar l’oportunitat de tancar el nos­ per donar veu a qui habitualment
tre projecte dignament”, explica Cachón, no en té i per reflexionar sobre el
L’espai acull entitats ja que finalment l’escola va haver d’inter­ futur que se’ns presenta que, avui
molt heterogènies: rompre la seva activitat. Encara que expli­ dia, resulta prou incert.

diables, castellers, quen que la seva essència no ha mort: “A


poc a poc ens vam anar involucrant amb el
cooperatives, escoles... projecte de l’Ateneu, i ara som una de les
entitats allotjades i formem part de la Co­
missió de Programació”.
FOTOS: MIGUEL VELASCO ALMENDRAL

iem que és important l’ocupació d’espais


públics. En aquesta fàbrica van tenir lloc Un espai viu
moltes lluites obreres dels anys 60 i 70 a Laureano Debat, periodista i escriptor ar­
Sant Andreu, i l’espai ha estat recuperat per gentí establert a Barcelona i veí de Sant An­
al servei a la comunitat; això va ser un punt dreu, ho va tenir clar quan va tornar d’un
a favor”, afegeix. La Literal –que enguany viatge per Sud-amèrica: “Havia viscut al
s’ha hagut de postposar– beu dels movi­ Raval, l’Eixample Esquerre, Sant Gervasi i
ments socials. “Quan convidem persones Arc de Triomf. Vaig escollir Sant Andreu

MIGUEL VELASCO ALMENDRAL


de fora, els expliquem on van”, diu Arau. perquè sempre m’havia captivat”, asse­
Per la fira hi han passat Elaine Brown, icona gura. Des del Bar Colòmbia, la seva “ofi­
dels Black Panthers; Leila Khaled, del Front cina”, prepara les seves classes d’escriptura
ria Can Fabra, l’escola bressol municipal La Popular per a l’Alliberament de Palestina, de l’Ateneu Barcelonès, escriu cròniques
Filadora i el Centre de Recursos Pedagògics el Consell Nacional Palestí i la Unió Gene­ per a Clarín o llegeix. Trepitja la Fabra i Co­
de Sant Andreu”. Per aquest motiu, la idea ral de Dones Palestines; o la premi Nobel ats per a esdeveniments puntuals. “El pri­
és crear sinèrgies entre el Centre d’Art Con­ de Literatura Svetlana Aleksiévitx. mer cop que hi vaig anar va ser a un festival
temporani de Barcelona i Fàbrica de Crea­ de música indie per a nens: volia escriure’n
ció i les altres institucions presents, tal com L’Ateneu L’Harmonia una crònica per al meu llibre Barcelona in- cació vintage del passat, des d’aquelles pe­
ha fet fa poc la Nau Bòstik, a la Sagrera, amb A l’organització de la Fira Literal hi ha ha­ conclusa. La fàbrica em va enlluernar per tites píndoles de passat que la indústria tu­
l’institut Joan Fuster, on s’han portat a gut un subjecte clau: l’Ateneu L’Harmonia, les seves dimensions i per tot el treball de rística produeix en sèrie en uns objectes
terme projectes relacionats amb l’art urbà. un exemple de gestió col·lectiva que se recuperació que s’hi havia fet”. que anomenem souvenirs”. Considera que
“Volem que l’art contemporani apel·li als jo­ suma i complementa l’espai de lluita Debat té predilecció pels escenaris sòr­ aquests espais s’han de recuperar des de la
ves del barri i que els fomenti l’autocrítica, obrera que significa la Fabra i Coats. Va dids i els espais abandonats, i a Barcelona, contemporaneïtat, des de la documentació
la reflexió i la curiositat”, explica Hurtado. néixer el 2005 al barri de Sant Andreu de “sobretot, des de les accions de la Fura dels responsable i tenint en compte la comple­
La Fabra i Coats també és l’epicentre de Palomar, quan un grup de veïnes i veïns Baus, les antigues fàbriques són un esce­ xitat de l’espai. “Han de ser espais vius,
nombroses iniciatives de caràcter social. van començar a reunir-se per aconseguir nari recurrent per a la creació i l’experi­ oberts, participatius i plantejats en un mo­
Des del 2012, per exemple, acull la Fira un equipament cultural i popular gestio­ mentació”. L’argentí considera que la reha­ viment continu”, afegeix. A la pregunta de
d’Economia Solidària de Catalunya (Fesc). nat per les entitats arrelades al territori. El bilitació d’aquests espais és fonamental per si la Fabra i Coats pot desencadenar un pro­
Se celebra l’últim cap de setmana d’octubre setembre del 2014 el somni es va fer reali­ a la recuperació de la memòria col·lectiva, cés de gentrificació al barri, ho té clar: “El
–enguany es farà del 23 al 25– i reuneix uns tat, en un espai ubicat dins de la Fabra i i que constitueix “una forma de diàleg amb que contribueix a la gentrificació són les
200 expositors, en una mostra d’entitats i Coats. Ocupa un edifici de quatre plantes, el present. No tindria sentit recuperar un immobiliàries de Sant Andreu, que estan
projectes amb un centenar d’activitats pa­ amb tallers, aules, sala polivalent, espai espai com la Fabra i Coats des de la cosifi­ venent el barri com la nova Gràcia”.
18  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Fora d’agenda Empoderamiento

‘Roller derby’:
diez años
de inclusión
sobre patines
en Barcelona
Víctor Yustres

H
‘Las ingles de acero’ BARCELONA
forman el principal equipo
en Catalunya de este ace diez años, una cha-
deporte de contacto entre vala me dio un culazo
en una fiesta de fin de
mujeres que apuesta año y yo se lo devolví.
por el transfeminismo, la Como vio que tenía
diversidad y la autogestión fuerza, me preguntó:
«Sabes patinar?». Y me
dijo que ella hacía un deporte muy guay, en Un entrenamiento de ‘Las ingles de acero’ antes de la pandemia del coronavirus.
patines, que me podría gustar. Me invitó a
un entrenamiento, fui y me enganché. Y
aquí sigo”. Así relata cómo llegó Mad Mad trario marque un tanto y también abrir ca- Es en la década de los 2000 cuando re-
Chica al roller derby, un deporte de con- mino a la de su equipo para que puntúe. surge el roller derby que conocemos ahora,
tacto que se juega por equipos y en patines Para conocer los orígenes del roller como un deporte practicado por mujeres
y que tiene una particularidad que lo con- derby hay que remontarse a finales de la –hay muy pocos equipos de hombres y,
vierte en algo más: es una modalidad prac- década de 1920 y sobre todo a la de 1930 cuando se habla de ellos, se especifica que
ticada mayoritariamente por mujeres, y en Estados Unidos, en plena época de la se refiere a roller derby masculino– y con
sus equipos se han convertido en espacios Gran Depresión. En 1935, el empresario una fuerte tradición de autogestión e in-
empoderadores que apuestan por el trans- Leo Seltzer impulsó el Transcontinental clusión. En Austin (Texas) se creó el primer
feminismo, la inclusión y la autogestión. Roller Derby en Chicago, un campeonato equipo, el Texas Rollergirls. Veinte años
que fue la primera versión del roller derby, después, prácticamente en todos los países
Del patinaje al deporte de contacto en el que parejas de hombres y mujeres pa- existe algún equipo de roller derby. En Es-
LM ENDRAL

Un partido de roller derby se juega entre tinaban dando vueltas a una pista reco- paña hay más de 20 equipos, y en Cata-
dos equipos de quince jugadoras cada rriendo la distancia entre Nueva York y San lunya, el primer equipo que se creó fue el
OA

uno, aunque son solo cinco por equipo las Diego –más de 6.400 quilómetros– y se Barcelona Roller Derby, en 2010. Las ingles
SC

que se enfrentan a la vez en una pista ova- puntuaba a los participantes que adelanta- de acero –este es su nombre de guerra– son
LA
VE

lada. Los partidos duran una hora, dividi- ban a sus contrincantes. El deporte fue evo- referentes en el Estado español y tienen
EL

U
IG
M
dos en dos medias partes de treinta minu- lucionando e incorporó en 1937 reglas que una filosofía muy particular.
tos, y cada media parte se subdivide en implicaban más contacto entre los equipos, En primer lugar, son un equipo no
La Women’s Flat Track Derby jams de como máximo dos minutos –el incorporando bloqueos y golpes entre los mixto, en el cual puede participar cualquier
Association agrupa a equipos equivalente a los sets de tenis o los jams de participantes, lo cual hizo que ganara más persona que no se identifique como hombre
de ‘roller’ de todo el mundo, futbol americano–. En cada equipo hay popularidad porque era más emocionante. cis [cuya identidad de género coincide con
todos con valores feministas, una jammer –que lleva puesto un casco Para la época, ya se consideró un deporte su fenotipo sexual]. Así, el equipo explicita
de autogestión y transinclusivos. con una estrella en la cabeza–, encargada transgresor, ya que las mujeres no tenían la en su normativa interna que las personas
de puntuar dando una vuelta completa a ocasión de participar en competiciones al trans o las no binarias –que no se identifi-
la pista, y cuatro bloqueadoras, que tienen mismo nivel que los hombres, y menos en can con las categorías de hombre-mujer–
que impedir que la jammer del equipo con- deportes de contacto. son bienvenidas. “La inclusión de las perso-
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  19

para poder incluir mejor a las mujeres que presenta a más de 450 equipos en seis con-
tienen personas a su cuidado, ya sean hijos En el equipo puede tinentes, y establece los estándares
e hijas o personas dependientes, haciendo participar cualquiera internacionales para las competiciones de
así que estas situaciones no constituyan un
condicionante para poder practicar este
que no se identifique roller derby y proporciona orientación y re-
cursos a las organiaciones que lo necesi-
deporte. También trabajan para que no como hombre cis ten. “En estos últimos diez años hemos pa-
haya actitudes discriminatorias en el sado de estar casi solas a poder viajar a casi
equipo y todas lo sientan como un espacio cualquier país y poder practicar el roller. Si
de seguridad. “En este deporte, si eres te llevas los patines, puedes ir práctica-
En la misma línea inclusiva, el roller gorda, genial; si eres alta, mente a cualquier parte del mundo y en-
también es un deporte en que todos los
cuerpos son bienvenidos. Cape es una de las
genial; si eres delgada, contrar un equipo y entrenar con les chi-
ques”, explica, ilusionada, Mad Mad.
entrenadoras actuales del equipo que genial”, explica Cape La pandemia del coronavirus ha trun-
forma parte del Comité de Entrenamientos. cado la celebración del décimo aniversario
Su entrada con 18 años en el Barcelona Ro- de Las ingles de acero, previsto esta prima-
ller Derby la ayudó a tener más autoestima acogida y el seguimiento de las jugadoras vera, y ha cambiado algunas maneras de
y romper prejuicios. “Yo sufría un trastorno novatas y las personas que entran interesa- funcionar en el equipo y en este deporte.
de la conducta alimentaria cuando era ado- das en el deporte, para poder guiarlas, “Hemos estado haciendo entrenamientos
lescente, y tenía mucha gordofobia interio- transmitirles los valores del grupo y fo- online desde casa, cada una con sus posibi-
rizada, pero cuando descubrí el roller, vi mentar su cohesión. lidades. Además, a partir de ahora tendre-
que todos los cuerpos eran válidos”, ex- mos que tomar medidas de higiene más es-
plica. “En este deporte, si eres gorda, genial, Una comunidad internacional trictas, lavar más las protecciones... Y, de
porque puedes ocupar más espacio en la El roller es, además de un deporte, una co- momento, la WFTDA ha suspendido todos
pista y bloquear mejor; si eres alta, genial, munidad que cada día crece más en todo el los partidos hasta 2021 y no va a reconocer
porque tendrás más fuerza de impacto; si mundo. En 2004 se creó la Women’s Flat ningún partido oficial, porque iría en detri-
eres delgada, genial, porque podrás colarte Track Derby Association (WFTDA), que mento de otros equipos en países donde no
mejor por la pista y anotar puntos”, añade agrupa a todos los equipos de roller a nivel se puede jugar. Pero esperemos que en esta
la entrenadora. Cape lamenta que en la ma- mundial, todos con los valores feministas, nueva normalidad haya pronto un hueco
yoría de deportes que ha practicado ha lu- de autogestión y transinclusivos como co- para un deporte de contacto que crea tanta
chado para cambiar su cuerpo con el obje- mún denominador. En la actualidad, re- comunidad como este”, concluye Cape.
tivo de adaptarse y ser más competitiva,
mientras que el derby encuentra un lugar
MIGUEL VELASCO ALMENDRAL

para ti, seas como seas: “Aquí celebramos la


diversidad y la aprovechamos. Así es como
debería ser el mundo, ¿no?”.

Asamblearismo y autogestión
Otra de las señas de identidad del roller
derby actual –también del equipo del Bar-
celona Roller Derby– es que prácticamente
no recibe financiación de entidades públi-
cas ni privadas, sino que es autogestio-
nas trans no está a debate”, explica Mad nado. “Solo recibimos una pequeña sub-
Mad Chica, una de las veteranas bloquea- vención del Ayuntamiento de Barcelona,
doras del equipo. Reconoce que, aunque el pero el resto lo financiamos nosotras”, ex-
equipo tiene muy integrado el discurso y la plica Cape. Para Mad Mad, esto no debería
práctica transfeminista –por ejemplo, no cambiar, porque el deporte perdería su
tienen zonas de vestuario o baños separa- esencia: “La forma en que se ha creado
dos por género binario, sino un único espa- este deporte es muy diferente a lo que
cio de género neutro–, no cuentan con nin- existe. Es femenino y feminista. Somos
guna participante trans en el equipo, como una banda de punk, nos lo monta-
aunque si con algunas no binarias. “Las per- mos todo nosotras mismas, como Juan Pa-
sonas trans tienen actualmente muchos lomo. Si nos acabamos vendiendo, yo
frentes de lucha, como el acceso al trabajo, cuelgo los patines. Para mí es mucho más
y la no discriminación en el mundo laboral que el deporte, es una manera de vivir”,
o en el educativo. Es normal que entrar en defiende la bloqueadora.
un deporte como este, que también implica Además, el funcionamiento del roller es
un gasto en material y una dedicación de asambleario. Celebran una asamblea ge-
tiempo, no esté entre sus prioridades. Pero neral cada tres meses y se dividen en dife-
FOTOS: MIGUEL VELASCO ALMENDRAL

queremos construir un espacio diverso e in- rentes comités: de comunicación, de mer-


clusivo para todes”, afirma Mad Mad. chandising, de tesorería... Todas deben
participar, al menos, en uno de los comités.
Un espacio de seguridad Cape está en el comité de Entrenamientos,
El roller derby es un deporte muy exigente que se encarga de organizar las estrate-
a nivel físico y en el que se necesitan mu- gias, los ejercicios a realizar y los entrena-
chas horas de entrenamiento. Pese a ello, mientos semanales. Mad Mad, por su
muchos equipos, como Las ingles de acero, parte, está en el comité de las fresh meats o
han intentado crear normativas específicas freshis, que es el que se encarga de hacer la Mensajes en camisetas, cascos y coderas, necesarios para este deporte de contacto.
20  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Contingut patrocinat

La Generalitat destina 5 milions a ajuts


als professionals de la cultura afectats
econòmicament per la covid-19
Des del 15 de juny ja es pot sol·licitar
la prestació creada pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i el de Cultura

E
l Departament de Treball, Afers retat Social per a activitats de les arts escè-
Socials i Famílies i el Departa- niques, arts visuals, música i audiovisual, i
ment de Cultura han creat una d’altres activitats culturals suspeses per raó
línia d’ajuts extraordinaris, de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sis-
pressupostada amb cinc mili- tema Especial d’Artistes del Règim General
ons d’euros, per als professio- de la Seguretat Social. En el cas dels tèc-
nals de les arts escèniques, arts visuals, mú- nics, cal que hagin cotitzat al Règim Gene-
sica i audiovisual, i d’altres activitats ral de la Seguretat Social per les mateixes
culturals suspeses per raó de la crisi de la co- activitats, com a mínim 15 dies l’any 2019.
vid-19. El termini per sol·licitar aquesta També és indispensable no haver obtin-
prestació es va obrir el 15 de juny. gut cap classe d’ingressos entre els dies 14
Els ajuts poden demanar-los aquells de març i 6 de maig, o bé que aquests no
treballadors i treballadores per compte hagin superat conjuntament l’import del
propi o per compte d’altri que acreditin salari mínim interprofessional.
haver patit una reducció dràstica i involun-
tària dels seus ingressos econòmics per raó 2.179 LLOCS DE TREBALL PERDUTS
de la crisi sanitària a Catalunya. El termini A CATALUNYA EN DOS MESOS
per sol·licitar la prestació restarà obert fins La decisió de crear aquesta prestació rau
a l’exhauriment de la dotació pressupostà- en el fet que les arts escèniques es van sus-

GENERALITAT DE CATALUNYA
ria que té destinada, i es preveu que pugui pendre amb la declaració de l’estat
arribar a unes 6.000 persones. d’alarma, la qual cosa va afectar un col·lec-
Es tracta d’una prestació social de ca- tiu professional caracteritzat per una acti-
ràcter econòmic, extraordinària i de paga- vitat amb contractes i cotitzacions intermi-
ment únic, que s’atorga pel procediment tents; i perquè el Govern de l’Estat no va
de concurrència no competitiva fins a l’ex- facilitar a aquestes persones l’accés a pres-
hauriment del pressupost de 5.000.000 tacions d’atur fins al 6 de maig.
d’euros, aportats al 50% pels dos departa- A més, de febrer a abril, i també com-
ments. Aquest ajut serà d’un import mà- parat amb l’abril de l’any 2019, la pèrdua
xim de 1.024,38 euros. d’afiliació a la Seguretat Social de treballa-
Per poder ser beneficiari de l’ajut cal ser dors i treballadores en activitats artístiques
més gran de 18 anys i estar empadronat a i escèniques ha estat 3,5 vegades superior
Catalunya. Cal haver exercit alguna activi- a la de l’economia catalana, amb una pèr-
tat professional i estar en situació d’alta en dua de 2.179 llocs de treball.
el Règim Especial d’Autònoms de la Segu- El Govern de Catalunya ha reclamat rei-
teradament un Estatut de l’artista, que és
un clam entre les diferents associacions
professionals de la cultura, i ha posat de
manifest les dificultats d’aquestes perso-
nes per accedir a una protecció social digna
en una situació tan greu i inesperada com
la que estem vivint.
TONYA POLSKAYA

Per a més informació, consulteu la web


GURUXOX

treballiaferssocials.gencat.cat
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  21

Actualitat Pride Barcelona

Orgullo y
odorantes, que enarbolan la bandera del El Orgullo se adapta
arco iris para comercializar sus productos.
Este es el llamado capitalismo rosa, que a la pandemia
en Catalunya tiene su máxima expresión Este año, el Pride Barcelona

negocio: el
en el Pride Barcelona, organizado por la no podrá celebrar el desfile de
patronal de empresas LGTBI, la Asociación carrozas por culpa de la pande-
Catalana de Empresas LGTBI (Acegal). El mia, pero ha anunciado una
desfile cuenta con el apoyo de algunas en- programación especial en

capitalismo
tidades, como el Observatorio Contra la Betevé, un hecho criticado por
Homofobia, que considera que es un alta- las plataformas anti-Pride, que
voz para llegar a más público. Por el con- consideran que los empresarios
trario, otros critican que el Pride utilice su están utilizando la televisión
dolor para hacer dinero y que mercadeen pública como escaparate.

rosa catalán
con el Día del Orgullo para hacer publici- Además, también se celebrará
dad de sus negocios: “¿Te imaginas un 8 de una manifestación el 27 de junio
marzo organizado por Ausonia y Tam- en el centro de Barcelona, que
pax?”, rezaban las octavillas anti-Pride re- toma el relevo de la manifestación
partidas en 2019 por estas fechas. Repase- unitaria de cada año, así como
mos quienes son y a qué se dedican los un acto el mismo 28 de junio en
empresarios del capitalismo rosa catalán el distrito de Nou Barris del 28J
que están detrás del Pride Barcelona. Autónomo, la plataforma que
organizó el discurso contrario
La cúpula de la patronal LGTBI al Pride en el año 2019.
Maria Rubio

E
El coronavirus ha dejado BARCELONA
Al frente de la Acegal está Ferran Poca,
quien cogió las riendas de la patronal el año
al Pride sin desfile, pero pasado. Poca declaró que quería “la revita-
llevará su programación a la l Día del Orgullo se conme- lización del Gaixample” y hacer de Barce-
televisión municipal Betevé. mora el 28 de junio en todo
el mundo en homenaje a
lona “un referente en captación de talento
y empresas enfocadas al colectivo LGTBI”.
Repasamos el mundo de

28JAUTÒNOM
los disturbios de Stonewall, Es presidente de la promotora de eventos y
los negocios orientados en 1969, en respuesta a las agencia de publicidad Locamente, encar-
a las personas LGTBI, redadas policiales contra
personas LGTBI. Más allá
gada de grandes citas como el mismo Pride,
el World Pride Madrid 2017 o el tour mun-
que organizan el evento de la trascendencia histórica de la fecha, el dial del popular reality show estadouni-
28 de junio también se ha instalado una dense RuPaul. Antes de todo esto, Poca ve- una de las lesbianas del Front d’Allibera-
fórmula de celebrarlo poco acorde con a los nía del mundo bancario, con 15 años de ment Gai de Catalunya (FAGC). Participó
movimientos sociales, durante la cual em- experiencia en CaixaBank como directivo. en la primera manifestación del Orgullo en
presarios organizan un desfile de carrozas El actual jefe del Pride cogió el relevo la Rambla de Barcelona, en 1976. Años
que sirve como escaparate de sus marcas de Juan Julià, quien se fue de la dirección más tarde, creó la televisión online Gayles.
dirigidas a personas LGTBI: clubes, cruce- del Pride después de que en 2019 no se tv, pero antes también lanzó una marca de
ros e incluso aerolíneas o marcas de des- permitiera la participación de Ciudadanos ropa interior para mujeres lesbianas, Bollo
por sus pactos con Vox. Julià, que sí se and Butter, y una línea de cruceros lla-
mantiene en la Acegal, es el propietario de mada The L Cruise, actividades empresa-
Axel Hotels, dirigidos al público LGTBI y riales que ahora están paradas.
en especial a hombres gays. Julià tiene ho- El último nombre de la cúpula es el de
teles abiertos en Barcelona, pero también Eduardo Suñer, CEO de la empresa de
en Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, San moda masculina Denier, SL, con marcas
Sebastián, Madrid, Berlín, Venecia y como SE Collection o Addicted y tiendas
Miami. La sede empresarial se encuentra por toda Europa y en Estados Unidos.
en la capital catalana, si bien se trasladó Cuenta con veinte franquicias y más de
temporalmente a Madrid durante la fuga 200 puntos de venta en todo el mundo, y
de empresas tras el 1 de octubre. en 2018 consiguió una facturación de ocho
Quien ha ocupado el vacío de la cúpula millones de euros.
del Pride ha sido Xavier Saula, abogado y
socio fundador del despacho Auris Advo-
cats. Saula tiene experiencia en derecho
mercantil y bancario, al ser “la mano dere- El Pride está organizado
cha de gerentes de empresas”, según indica por una patronal: la
su LinkedIn. Además, este abogado forma
parte de la junta directiva de la Asociación
Asociación Catalana
de Gestación Asistida Reproductiva de Empresas LGTBI
(AGAR), una entidad que ofrece servicios
de gestación subrogada en Estados Uni-
dos, Canadá, Georgia y Ucrania. “¿Te imaginas un 8-M
JÚLIA PÉREZ-ACN

La única mujer del equipo directivo del organizado por Ausonia


Pride es Maria Giralt, vicepresidenta de
Acegal, conocida por su pasado militante
o Tampax?”, rezaba
Participantes en el desfile del Pride BCN 2018 con el cartel de un club y ropa Addicted. en las filas del feminismo radical y por ser una octavilla anti-Pride
22  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Actualitat Servicio público

El gran desafío de
las Administraciones:
reducir burocracia en
tiempos de pandemia
rio, repite constantemente que simplificar y
Esperanza Escribano

E
La Generalitat BARCELONA
ser proactivos son los grandes objetivos del
departamento. Manzano pone como ejem-
de Catalunya y el plo una de las subvenciones que más se han
Ayuntamiento de nfrentarse a la burocracia solicitado durante el confinamiento, una
Barcelona tratan de requiere de poderes espe-
ciales: paciencia infinita y
ayuda de 200 euros para el pago de los su-
ministros básicos: “Nos preguntamos cómo
simplificar los procesos conocimiento del lenguaje hacerlo para que el ciudadano lo tuviera fá-
ante el alud de solicitudes jurídico que distingue a las cil y creamos un chatbot con preguntas de
para pedir ayudas instituciones. Hay docu-
mentos que incluso al-
respuesta sí o no para que llegara a la solici-
tud sin tener que leerse toda la orden”.
guien con estudios no consigue descifrar y, En plena pandemia, la Generalitat tuvo
durante la pandemia, muchas de las ofici- que rehacer sus formularios porque no se
nas que sirven para abrirse paso en el labe- veían desde el móvil. Es una de las adapta-
rinto burocrático poniéndole cara y ojos a ciones que la directora pone de ejemplo de
la Administración han estado o siguen es- adaptación de la Administración, porque
tando cerradas. El Ayuntamiento y la Ge- lo hicieron después de detectar que el 90%
neralitat intentan poner en marcha planes de las entradas a las páginas web de ayu-
de simplificación, pero la covid-19 les ha das se realizaban a través de teléfonos in-
pillado con el pie cambiado. teligentes y no desde ordenadores.
Joe Littenberg es uno de los editores de Los procesos se complican cuando en la
una revista independiente, BCN Més, que receta intervienen también los tiempos de blema. Cuando alguien no puede pagar el
se ha visto ante el abismo sin que ninguna la Administración. Los formularios de los alquiler de su piso, pero a la vez tiene un
institución lograra rescatarla. “Cuando pe- que disponía la Generalitat ya estaban tra- bar y quiere pedir otra ayuda, tendría que
díamos las becas de Facebook o Google, bajados cuando estalló la pandemia y acudir a instituciones diferentes. Las ayu-
era simple: entras, rellenas el formulario y desde el Departament de Polítiques Digi- das se han intentado centralizar en Con-
contestas preguntas que pueden ser difíci- tals i Administració Pública se plantearon finApp, una aplicación desde la que se
les, pero cuyo enunciado entiendes perfec- nuevos retos: mejorar la tecnología para puede acceder a servicios para la ciudada-
tamente”, cuenta. Pero, cuando quiso soli- que el sistema no colapsara ante el alud de nía, autónomos y empresas. Sin embargo,
citar ayudas del Estado o la Generalitat, le ciudadanos solicitando ayudas y que, a la con la desescalada se ha puesto en marcha
estallaban los dolores de cabeza. “No era vez, sirviera a los funcionarios para crear otra web, Activem Catalunya, en la que se
capaz de entender nada, ¿qué es una con- formularios ad hoc en tiempo récord. recogen las nuevas ayudas, desde el sector
currencia no competitiva?”, se queja. “Uno de los avances es que el usuario agroalimentario al cultural.
El Departament de Polítiques Digitals i presente una declaración responsable en la
Administració Pública elaboró hace meses que asegure que está al corriente con la Ad- Llegar a todas las personas
AY

A una guía que acabó publicando en mayo ministración y así lo inmediato sea pedir la Entre los retos pendientes, queda conse-
B

P IX
para que las propias instituciones diseñen ayuda”, cuenta Manzano. “Después, noso- guir que las ayudas lleguen a todas las per-
servicios públicos digitales “centrados en tros comprobamos los datos y, si algo no sonas que las necesitan y no solo a las que
Simplificar y ser proactivos las personas”. La directora general de Admi- cuadra, entonces pedimos al usuario que disponen de la información para pedirlas.
son dos de los grandes objetivos nistración Digital, Ester Manzano, explica aclare lo que está fallando”. Así, asevera, “a En ese sentido, Ester Manzano defiende
del Departament de Polítiques que transformar el procedimiento adminis- los tres días de la primera petición ya se es- una colaboración clave entre departamen-
Digitals i Administració trativo para que el lenguaje jurídico pueda taban haciendo resoluciones para el pago”. tos: “Si en el diseño incluimos a profesio-
Pública de la Generalitat. entenderlo cualquiera ha sido una de sus La diversidad de ayudas entre distintos nales de perfil tecnológico, pero también
obsesiones. En la conversación con este dia- departamentos suele también ser un pro- de perfil jurídico y de la comunicación, el
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  23

La odisea
administrativa
de los autónomos
rriente de pagos con Hacienda, tuvo
Profesional del sector que requerir la misma prueba, pero
esta vez con el Institut Municipal
audiovisual, Gregorio d’Hisenda. “Como por la página web
Montes explica que ya me resultaba imposible, tuve que
tuvo que pasar ‘Las pedir que me lo enviaran por carta”,
cuenta desesperado.
12 pruebas de Astérix’ La guinda del pastel llegó en el
para poder solicitar paso final. Una vez había subido al sis-
ayudas por la crisis tema los cuatro archivos necesarios
para procesar la ayuda, se generaba
otro ítem a descargar. “Y entonces te-
nías que subir la instancia a otra pá-
gina, como si la gestión estuviera re-
E. E.
partida entre departamentos y no se
BARCELONA
comunicaran entre ellos”, explica
Montes. A pesar de que al final el re-
Gregorio Montes es autónomo y se de- sultado ha sido positivo, a Montes se
dica al mundo audiovisual, sobre todo le ha quedado la sensación de lidiar
a la producción de vídeos publicita- con un sistema obsoleto que aún tiene
rios. En cuanto se declaró el estado de mucho que trabajar para responder a
alarma, dejaron de entrar nuevos pro- las demandas del siglo XXI.
yectos y sus ingresos se frenaron en
seco. A pesar de haberse enfrentado a
numerosos retos en su vida como au-
tónomo, la burocracia para solicitar
las ayudas del Estado, la Generalitat o
ACN

el Ayuntamiento de Barcelona le han


Una usuaria hace un trámite telemático en la Oficina d’Atenció al Ciutadà de Girona. llevado por la calle de la amargura.
“Me he sentido como en Las 12 prue-
bas de Astérix, cuando tiene que encon-
resultado final fluye mucho mejor y te de- trar un formulario y no dejan de man-
Ester Manzano: “Nos jas menos elementos por el camino”. darle de un sitio para otro”, comenta.
preguntamos qué hacer El Ayuntamiento de Barcelona puso en Es su forma de resumir con humor
para que el ciudadano
marcha a finales de 2017 una Oficina de la paciencia titánica que ha tenido
Prestaciones Sociales y Económicas para que desarrollar durante el confina-
lo tuviera fácil” centralizar las ayudas municipales y simpli- miento. Un mes después de iniciar la
ficar los procesos para las personas más vul- solicitud, el BOE de la ciudad le acaba
ACN
nerables. “Así el personal podrá centrarse de confirmar que se concede la ayuda
ConfinApp y Activem en la intervención directa con las personas municipal de 300 euros para autóno-
Catalunya recogen y no tanto en la burocracia”, señalan fuentes mos. Pero la gincana empezó el
algunas ayudas para
del Consistorio. Sin embargo, durante el es- mismo día en que se anunció la
tado de alarma solo nueve de sus centros ayuda: Montes tuvo que instalarse la Para lograrlo, tuvo
ciudadanía y empresas han permanecido abiertos y veinte de ellos firma digital, pidiéndole a su gestor la que seguir procesos
han vuelto a levantar la persiana desde el 25
de mayo. Los Servicios Sociales trabajaron
contraseña, aunque finalmente no
era necesaria. Como no conseguía se-
digitales, pero
Barcelona tiene desde de forma telemática para gestionar 9.292 guir adelante, empezó a eliminar co- también analógicos
el año 2017 una oficina ayudas de emergencia para sufragar sobre sas de su ordenador, empezando por
para centralizar las
todo gastos de alimentación y vivienda por las cookies y terminando por el propio
valor de casi cuatro millones de euros. navegador, que tuvo que reinstalar. La sensación es la de
ayudas municipales Por cierto, conceder ayudas por concu- En su experiencia se mezclaron un sistema obsoleto
rrencia no competitiva quiere decir que no
se comparan unas solicitudes con otras,
procesos digitales y analógicos, por-
que una vez había solicitado el papel
para las demandas
sino que se dan por orden de llegada. que demostraba que estaba al co- del siglo XXI
24  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Revista de premsa

Investigación
Felipe González
y los GAL: la hora
de despejar la ‘X’
afirma: “González ha acordado la creación
Àngel Ferrero de un grupo de mercenarios para combatir
fuera de la ley a terroristas”.
En declaraciones a Los desayunos de

ACN
TVE, el portavoz de Unidas Podemos (UP),
Pablo Echenique, rechazó la comisión por-
La propuesta de crear una que “todo el mundo sabe lo que pasó”. “No UNA LEY FRANQUISTA EVITA LA INVESTIGACIÓN
vamos a dejar que nada nos distraiga de
comisión para investigar la poner en marcha el escudo social y relan- En su análisis para Vilaweb, Pere Martí ponía el acento en el cerrojo legal que
relación de Felipe González zar la economía social, y mucho más con constituye “la ley de secretos oficiales aprobada el 6 de abril de 1968, en pleno
con los GAL reabre el cosas que son perfectamente conocidas”,
agregó Echenique. Escándalo en las redes.
franquismo, modificada el 7 de octubre de 1978”. Esta ley, que Martí calificaba
como “profundamente antidemocrática”, considera “innegable la necesidad
debate sobre las cloacas Alguien rescata de la hemeroteca una in- de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede
del Estado. Otros se tervención de 2016 de Pablo Iglesias en el derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado
apresuran a apuntalar Congreso de los Diputados dirigida a Pe-
dro Sánchez: “Su problema es que le han
o los intereses de la colectividad nacional”.

la figura del expresidente prohibido pactar con nosotros, lo dijo Fe-

E
lipe González, el que tiene el pasado man-
chado de cal viva”. Otro recupera unas de- la sociedad vasca recorra firme el camino el actual” y que trasciende al personaje
claraciones de Mariano Rajoy de ese de la convivencia y la paz”. Echenique se para convertirse en una maniobra de
l primer alcantarillado se mismo año sobre la Ley de Memoria Histó- preciaba de la trayectoria de su partido “acoso y derribo a la democracia española,
encuentra en la ciudad de rica para cuestionar lo dicho por Echeni- “contra el uso ilícito de las estructuras del al espíritu de consenso y entendimiento
Uruk y data del año 3.200 que: “Hay que mirar al futuro y no al pa- Estado profundo”, pero, ¿existe acaso un entre quienes piensan diferente”. Voz Pó-
a.C. Desde entonces los sado”. “Estaría bien investigar bien las uso lícito de esas mismas estructuras? puli afirmaba que “la presión de los baro-
sistemas para la canaliza- diversas tramas parapoliciales, que hubo En El Confidencial, Edmundo Bal corría nes y las corrientes felipistas que resisten
ción de las aguas residua- varias, y las conexiones ultras en el Ejér- a apuntalar la figura del expresidente pi- en el actual PSOE han frenado de mo-
les han ido evolucionando. cito y las Fuerzas de Seguridad del Es- diendo “un respeto para Felipe González”. mento cualquier atisbo de censura al le-
Los romanos se enorgullecían de su sis- tado”, señalaba el escritor Jorge Dioni Bal cree que existe toda una “campaña ad gado de Felipe González”. Pere Martí la-
tema, la Cloaca Maxima, que incluso se en- López en su cuenta de Twitter al recordar hominem” con la que se busca “deslegiti- mentaba en Vilaweb cómo “durante mucho
contraba bajo la protección de su propia la existencia del Batallón Vasco Español mar así de un plumazo cualquier aporta- tiempo criticar a los GAL era hacer apolo-
deidad, Cloacina. Según algunos relatos (BVE), la Alianza Apostólica Anticomu- ción que pueda hacer al debate público en gía del terrorismo o ser sospechoso de sim-
de la época, ya fuese por la pobreza ex- nista (AAA), Acción Nacional Española un momento tan crítico para España como patizar con ETA”. Martí destacaba cómo la
trema del fallecido o como una forma de (ANE) y Antiterrorismo ETA (ATE). investigación del GAL “se detuvo en el mi-
humillación, algunos cadáveres se arroja- En 24 horas UP da un giro de 180 gra- nistro José Barrionuevo y el secretario de
ban directamente a la cloaca: ocurrió al dos y apoya crear la comisión. Echenique Estado, Rafael Vera, que asumieron disci-
parecer con el excéntrico y odiado empe- echa mano de las redes sociales para acla- En ‘El Confidencial’, plinadamente el papel de cabezas de
rador Heliogábalo y con San Sebastián. rar que detrás de todo hay una operación denuncian una turco”. “Fueron condenados a diez años de
Este último hecho aportaría un nuevo ma-
tiz a una metáfora política presente y recu-
de determinados medios de comunicación
“para romper el Gobierno de coalición”:
“campaña ‘ad hominem’” prisión, pero solo cumplieron tres meses y
medio gracias a un indulto del Gobierno de
rrente en España, que estos últimos días ha “Hay elecciones vascas y el nacionalismo contra González José María Aznar”, añadía.
vuelto a aparecer en los medios. Me re- decidió que a ellos también les venía bien Y, a todo esto, ¿qué hay de González?
fiero, por supuesto, a la creación de una hablar del tema, mejor hablar del GAL que “Tuve que decidir si quería volar la cúpula
comisión de investigación sobre el papel de Zaldíbar o del ingreso mínimo vital”, “Durante tiempo, criticar de ETA, dije que no y no sé si hice lo co-
de Felipe González en los GAL propuesta mientras que el “PP y Vox también están a los GAL era hacer rrecto”, aseguró el político socialista a El
por EH Bildu en el Congreso de los Diputa-
dos a la luz de la desclasificación de un in-
encantados porque así ellos pueden hablar
de ETA, que es un tema que les gusta mu-
apología del terrorismo”, País en 2010, refiriéndose a un episodio de
“las tripas del Estado” de entre 1989 y
forme de la CIA de 1984 en el que se cho, aunque se haya acabado la violencia y recordaba ‘Vilaweb’ 1990. El periodista no preguntó más.
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  25

Actualidad Monarquía

Destapada
empresa de Josep Cusí, al cual The Tele- a Juan Carlos I por el AVE a La Meca, tras
graph –medio que ha desvelado la noti- ser acusado por la princesa Corinna en
cia– relaciona de manera indirecta con 2018 de haber cobrado 80 millones de eu-
Jordi Pujol Ferrusola, ya que la empresa ros de comisión por la licitación del tren a

la luna de miel
que preside fue creada por un abogado la ciudad santa del Islam.
vinculado al hijo del expresidente de la Ge-
neralitat. Josep Cusí es un empresario ca-
talán de 86 años y “socio de Juan Carlos

de lujo de
desde principios de la década de 1970”,
apunta el medio británico.
Bajo los pseudónimos de señor y señora
Smith, los actuales monarcas recorrieron
el mundo en un viaje del que el diario The

Felipe y Letizia
Telegraph ha destapado algunos de sus en-
tresijos más llamativos. Algunos de los dis-
pendios, por ejemplo, superan los 30.000
dólares. Ese dinero fue a parar a un com-
plejo afincado en una isla de Fiji, donde,
por solo cinco noches, el rey de España
gastó 33.000 dólares.

La herencia de Juan Carlos I


Felipe VI retiró a Juan Carlos la asignación
Público

IRIDESCENTPHOTOGRAPHY
Los reyes de España MADRID
pública de 194.232 euros de la que gozaba
en calidad de rey emérito un día después
viajaron en 2004 por de que se destapara que su padre es bene-
tres continentes. El coste ordania, Camboya, Fiji, Samoa, ficiario de una sociedad offshore creada en
ascendió a medio millón Estados Unidos y México. Esa
fue la ruta de la luna de miel de
el año 2008 para recibir una donación mi-
llonaria de Arabia Saudí.
de euros y la empresa Felipe VI y la reina Letizia en Además, Felipe renunciaba a la heren- Letizia y Felipe VI en el Reino Unido.
Navilot costeó gran parte 2004 como recién casados, un cia que le correspondiera por ser hijo de
de los gastos, según viaje valorado en medio millón Juan Carlos I, un rechazo que está expre-
de euros tras la boda en la cate- samente prohibido por el Código Civil. Di- Más de dos millones
publica ‘The Telegraph’ dral de la Almudena y que fue pagado por cho comunicado supuso un bombazo in- en los peores años
Juan Carlos I y por una empresa privada. formativo y solo de su lectura detallada se
Los costes del idílico viaje corrieron a concluye que Felipe VI tiene la intención Cada paso de Juan Carlos de
cargo de Juan Carlos I, aunque una parte de renunciar a la herencia de su padre, que Borbón, como rey y como emérito,
del mismo –más del 50%– fue costeado es como no anunciar nada, porque todavía ha estado cubierto con una
por la compañía Navilot. De los 467.000 no ha llegado ese futurible. generosa asignación de los
dólares del montante final de la luna de En la actualidad, la Fiscalía del Tribu- presupuestos del Estado. En
miel, 269.000 fueron depositados por la nal Supremo ha asumido la investigación concreto, 2.171.793 euros en diez
años, y no en diez años cualesqui-
era. Fue en 2011 cuando se
produjo la imputación de su yerno
El dibuix de l’Eneko Iñaki Urdangarín por el caso Nóos.
Entonces comenzó la catarata
de escándalos que han manchado
a la Casa Real y que acabarían
golpeando al rey. A partir de ese
De los 467.000 dólares año, la Casa Real comenzó a
que costó el viaje, difundir sus presupuestos a través
de su web. El documento del
269.000 los puso la ejercicio 2011 permite establecer
empresa de Josep Cusí que el entonces rey tenía asigna-
dos 149.519 euros como dotación
y 152.233 euros en concepto
El rotativo recuerda que de “gastos de representación”.
el empresario es “socio” En total, 292.752 euros. En los
siguientes tres ejercicios (2012,
de Juan Carlos desde 2013 y 2014) la asignación fue
los años setenta idéntica. En 2015, ya como
emérito, percibió 187.356 euros.
La cantidad ascendió a 189.228
Felipe y Letizia se euros en 2016, 191.124 en 2017 y
gastaron 33.000 euros 194.232 en 2018. El año pasado,
con su nombre ligado a escánda-
en cinco noches en un los y su imagen en serio declive,
complejo en las islas Fiji cobró otros 198.845 euros.
26  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Cultura Efemèride

Acostar-se
a Carner 50
anys després
de la seva mort
ficança. Els qui tractin d’aplicar la retòrica
Les iniciatives que carneriana a la pròpia confusió mental
semblaran poetes anglesos o escandinaus
s’han organitzat per traduïts. Carner és un cas d’esgotament
commemorar el 50è d’una deu poètica”, va escriure Josep Pla.
aniversari de la mort Amb tot, i seguint amb els raonaments
de Pla, és innegable que Carner va treba·
de l’autor de ‘Nabí’ poden llar una llengua que literàriament estava
servir per sumar lectors per fer, però “després hi ha una segona
a un escriptor que segueix part: la literatura de Carner no enganxa
gaire, no té profunditat humana, tot i que
despertant judicis diversos

ACN
mai no és frívola, té poc a veure amb la vida
i les obsessions de la gent de l’època: de ve· Acte de presentació de l’Any Josep Carner, el 10 de febrer passat.
gades fa l’efecte d’un provençalejar de vi·
trina, sempre molt graciós i elegant, però
de poc pes a les vísceres”. (Malgrat la re· verbal, però al servei d’una estètica anti·
Lídia Penelo
Per compensar l’aturada

J
passada, Josep Pla va dedicar un dels seus quada, com si el poeta no hagués estat al
BARCELONA
Homenots a Carner). obligatòria per la cas del que passava amb Mallarmé.

osep Carner va morir a Brussel· La llengua de Carner pandèmia, els actes Música, teatre i crítica
les ara fa 50 anys. Per comme· Pel poeta i novel·lista Sebastià Alzamora, s’estiraran durant el 2021 Més enllà d’Els fruits saborosos, Josep Car·
morar l’efemèride s’havien or· Josep Carner és “un poeta mediocre que ner és un poeta poc llegit, malgrat que la
ganitzat un munt d’activitats on ha estat sobrevalorat per una part de la co· seva obra reuneix desenes de llibres, cente·
la música, el teatre i la poesia munitat literària catalana d’una forma gai· Edicions 62 publicarà a nars d’articles, i moltes traduccions, entre
n’eren les protagonistes. Però rebé inexplicable [...]. Carner va fixar un la tardor el segon volum les quals destaquen les de Charles Dickens.
com que aquest 2020 és sobretot
l’any del coronavirus, els actes per recordar
model de llengua: això és innegable. Però
abans de caure de genolls i amb els ulls en
de l’edició crítica El comissari de l’any dedicat a Carner és
Jaume Coll Llinàs, doctor en filologia cata·
i reivindicar l’anomenat príncep de les lletres blanc davant d’aquesta labor, com alguns de l’obra de Carner lana per la Universitat de Barcelona, direc·
catalanes s’han aturat fins a la tardor i, per semblen desitjar que fem tots plegats, tor de l’edició crítica de la seva obra i mar·
compensar, s’estiraran durant el 2021. convé asserenar-se i recordar que en tot messor del llegat carnerià. Coll va revisar
El 28 de febrer, pocs dies després d’ar· cas es tracta d’un model de llengua, no del El 28 d’octubre, The l’edició de Poesia (Quaderns Crema,1992)
rencar l’Any Carner, el poeta, dramaturg i model de llengua. Un model de llengua New Catalan Ensemble i ara ha impulsat l’edició crítica de l’obra de
traductor Narcís Comadira publicava el se·
güent al diari Ara: “Tots els poetes catalans
que hauria estat impossible de construir
sense recórrer els camins prèviament
farà un concert basat Carner, que Edicions 62 publica des del
2016. De moment ja es pot trobar el primer
que hem anat darrere seu l’hi devem tot. La oberts i fressats per un Jacint Verdaguer o en els seus poemes volum, i a la tardor en sortirà el segon.
nostra llengua ve de la seva, la nostra mo· per un Joan Maragall (sí: Maragall). Un Si després de llegir aquestes línies el lec·
ral ve de la seva”. Comadira, com també model de llengua que no hauria d’excloure tor té el dubte de si es troba entre els carneri·
Jordi Cornudella o Salvador Oliva, entre el reconeixement de les molt rellevants mirar com si fos una peça de museu, quan ans o els no carnerians –en aquest país, les
altres, forma part del grup dels carnerians. aportacions que en aquest aspecte va rea· es tracta del moment àlgid per antonomà· capelletes i els bàndols no perden múscul–,
Però Carner, si bé és un dels autors que de· litzar un Joan Alcover o, sobretot, un Costa sia de l’expressió poètica moderna en llen· hi ha una bona data per sortir de dubtes. El
terminen el cànon de la llengua i la litera· i Llobera. Un model de llengua que, tot i gua catalana”. 28 d’octubre, al Petit Palau hi haurà un con·
tura catalanes, també ha estat molt criti· constituir un pas endavant decisiu, empal· L’anàlisi que Sebastià Alzamora va es· cert de The New Catalan Ensemble basat en
cat. “Carner, és clar, tindrà deixebles. (I lideix en ser comparat amb el proposat per criure fa anys, i que va titular El príncep a poemes de Carner, un espectacle liderat pel
això potser és el que no convindria). Els qui Carles Riba a la seva magna traducció de la picota, és compartida per altres acadè· pianista Joan Díaz, que comptarà amb les
n’explotin la part de marqueteria i de joc l’Odissea d’Homer (i també les Elegies de mics i poetes que consideren que Josep veus de Carles Belda i Gemma Abrié, i la col·
verbal arribaran, ràpidament, a la insigni· Bierville i Salvatge cor), que molts es volen Carner estava dotat d’un gran virtuosisme laboració del poeta Josep Pedrals.
28  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Cultura Agenda

El Festival de Blues
de Barcelona es reinventa
La pandèmia de covid-19 ha obligat a El festival tindrà com a caps de
reinventar el Festival de Blues de Bar- cartell a Dani Nel·lo & Barcelona Big
celona en la seva 18a edició. Sota el Blues Band; el bugui-bugui de Lluís
lema “Nou Barris, l’ànima del blues a Coloma Trio; el virtuosisme de Chino
Barcelona”, el festival oferirà un con- Swingslide i la seva banda, The Big
cert diari amb aforament reduït i con- Bet; la potència de Jonathan Herrero
trol de distància. Aquests tindran lloc en duo amb Enric Gómez, formant el
de l’1 al 12 de juliol al Pati de la Seu projecte musical A Ciegas; el blues
del Districte de Nou Barris, amb afo- d’arrel amb Tina & Joe & Joan Pau
rament de 200 persones en seients as- Cumellas; The Flat Pack i el seu blues
signats i, per primer cop, amb entrada renovat; Wax & Boogie Rhythm
anticipada. Tal com expliquen els Combo, la formació liderada per Ster
seus organitzadors, Capibola Blues, Wax i David Giorcelli –una de les més
en aquesta edició han renunciat al ca- valorares del panorama del blues, el

POESIA I +
ràcter gratuït del festival i han esta- R’n’b i el bugui-bugui. J. V.
blert un preu “simbòlic” de cinc euros
La micropoesia d’Ajo i Min formarà part del festival Poesia i +. per entrada, per controlar l’afora- DATA De l’1 al 12 de juliol

Edició híbrida del


ment i ajudar a finançar una cita molt LLOC Districte de Nou Barris
estimada pels amants del gènere. PREU 5 €

Poesia i + de Caldes
Claudia Cabero, guanyadora del Premi Mi-
Judith Vives
quel Martí i Pol, entre molts altres.
El festival obrirà amb tres interessants
El festival Poesia i +, que organitza cada propostes. La primera, de Guim Valls, cen-
estiu la Fundació Palau de Caldes d’Estrac, trada en la lectura del seu llibre Pitó, que

FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA


tindrà aquest any una edició híbrida, amb acaba de sortir publicat. Pitó és un sol po-
una part d’actes presencials i altres en for- ema llarg fragmentat, que explora l’epi-
mat virtual. La quinzena edició d’aquest sodi mitològic de la fundació de l’oracle de
esdeveniment poètic tindrà lloc del 2 al 12 Delfos. Tot seguit serà el torn de la compo-
de juliol, i oferirà recitats i concerts amb sitora i pianista Marina Herlop, que pre-
aforament reduït i algunes actuacions re- sentarà el seu darrer àlbum, Pripyat, i fi-
transmeses en directe via streaming. nalment, la fusió sorgida entre la poetessa
Per tal de garantir la seguretat dels as- Blanca Llum Vidal i el duo de violí i bateria
sistents i dels artistes, el festival es concen- Los Sara Fontán. Aquest espectacle es po- La Barcelona Big Blues Band, un dels reclams del Festival de Blues.
trarà al parc de Can Muntanyà i a la Funda- drà veure el 2 de juliol a les 20.00 h a la
ció Palau, a Caldes d’Estrac, tot i que l’acte plaça de la Indústria de Canet de Mar.
inaugural se celebrarà a Canet. La progra- Aquest any no hi haurà activitats als
mació es dividirà en dues franges: una pri- municipis del Maresme que en passades
mera (19.00 h) dedicada a recitals que es edicions han col·laborat amb el festival: AprÒpera Online El Circ Raluy
podran veure únicament en streaming o en
grups molt petits, i una segona (20.30 h)
Caldes d’Estrac, Canet, Arenys de Mar,
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de porta l’òpera a casa reprèn l’activitat
dedicada a recitals i concerts que es po- Montalt, Dosrius, Alella, Teià i Mataró. Tot
dran veure de manera presencial al parc de i això, han volgut donar-hi suport moral a El Festival AprÒpera tindrà enguany El Circ Històric Raluy reprèn el dia 2
Can Muntanyà. L’aforament dels actes pre- l’espera de poder reprendre les propostes una edició online. Impulsat per de juliol vinent el seu espectacle
sencials es limitarà a 150 persones, mante- en l’edició de l’any vinent. AprÒpera en col·laboració amb Vekante, que va quedar aturat fa tres
nint la distància de seguretat. En aquesta edició la majoria de les acti- Òpera Actual, Amics del Liceu i Amics mesos per culpa de la pandèmia. Es
Entre els noms que participaran en l’edi- vitats seran de pagament, amb l’objectiu de l’Òpera de Sabadell, el festival tin- podrà veure a Castelldefels, la pobla-
ció d’aquest any, destaca la cantautora ma- de poder controlar millor l’aforament i fer drà lloc del 2 al 30 de juliol i oferirà ció on la companyia ha passat el con-
drilenya Christina Rosenvinge; l’artista vi- front a les despeses suplementàries que su- cada dijous a les 20 hores un live finament. Per fer aquest retorn més
sual i escriptora Irene Solà –recentment posa aquest format híbrid. Alguns dels es- streaming en rigorós directe. La pro- especial, el Circ Raluy emetrà en di-
guardonada amb el Premi de Literatura de deveniments presencials també es podran gramació inclou cinc concerts d’artis- recte per YouTube els 20 primers mi-
la Unió Europea–, que estarà acompanyada seguir en streaming. tes locals i de temàtica operística. nuts de l’espectacle.
pel col·lectiu Estampa; l’escriptor basc Ber-
nardo Atxaga; la performance de l’artista DATA Del 2 al 12 de juliol DATA Del 2 al 30 de juliol DATA 2 de juliol
Laia Estruch; la micropoetisa Ajo acompa- LLOC Caldes, Canet i ‘streaming’ LLOC Activitat virtual LLOC Pl. Claramunt (Castelldefels)
nyada de Min (Judit Farrés); o la cantautora PREU Des de 10 € PREU Des de 10 € PREU 11 €
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  29

Converses virtuals La Sala Beckett El Primavera Sound omple


a TeatreZoom aixeca de nou el teló el Fòrum de música en viu
Recomana, Adecta i el Club Tresc han La Sala Beckett reprendrà la seva acti-
posat en marxa TeatreZoom, un cicle vitat a partir de l’1 de juliol. Ho farà Les Nits del Fòrum són un projecte promo- A banda de les nits programades per
de videoconferències que connecten amb les funcions de La morta, de Pom- gut per Primavera Sound –que enguany es Primavera Sound, altres propostes cultu-
el públic i els artistes amb funcions peu Crehuet. Aquesta comèdia escrita va haver de cancel·lar per culpa de la pan- rals que habitualment tenen lloc a Barce-
previstes. Les sessions són de paga- i dirigida per Marc Crehuet és una dèmia del coronavirus– que omplirà de lona, com ara Caníbal (Sala Apolo), Art per
ment i donen dret a un 20% en l’en- producció pròpia de la Beckett i es va música a l’aire lliure l’amfiteatre del Parc Dret, SomosLas i Churros con Chocolate, a
trada per a l’espectacle de què es estrenar en el context del cicle Me- del Fòrum des de finals de juny i fins al se- més d’un seguit de concerts tribut, comple-
parla. El cicle va començar amb Mercè mento Mori. Va estar en cartell els tembre. Durant sis nits a la setmana, els taran aquesta programació estival de mú-
Arànega i seguirà el dia 2 amb Joel dies abans de decretar-se el confina- concerts en directe es combinaran amb sica. En les anomenades Nits del Fòrum es
Joan i Héctor Claramunt. Després ment. De l’1 al 19 de juliol es repren- una oferta gastronòmica i de cocteleria, i podran veure en directe formacions com
serà el torn de Clara Segura i Bruno dran les funcions amb l’aforament li- sessions de DJ per amenitzar la vetllada. Zenet (8/7), Smoking Souls (15/7), Tri-
Oro (9/7), Assumpta Serna (16/7) o mitat i els protocols sanitaris que La programació arrenca dijous, 2 de ju- bade (22/7), El Drogas (7/8), Los Mambo
Joan Pera (23/7), entre altres. estiguin vigents en aquell moment. liol, amb el concert de Ferran Palau i el seu Jambo (6/8), La Sra. Tomasa (19/8) o Ciu-
pop amb ànima soul, al costat de l’aventura dad Jara (9/9). El flamenc també comp-
DATA Diverses dates DATA De l’1 al 19 de juliol en solitari d’Anna Andreu. Més endavant tarà amb un espai propi en aquest espai,
LLOC Activitat virtual LLOC Sala Beckett (Barcelona) serà el torn de l’enfant terrible Cecilio G amb els directes de Ketama (31/7), Diego
PREU 5 € PREU 15 € (3/7), la cantant indie Christina Rosen- El Cigala (27/8), Capullo de Jerez (18/8)
vinge (12/7), Triangle d’Amor Bizarro o el bailaor El Yiyo (21/7).
(17/7), PAVVLA (18/7), Carolina Durante En aquest tram inaugural i a l’espera de
(21/7), Mishima (25/7), la kinkidelia de possibles evolucions de la normativa, els

El Castell de Montjuïc es
Derby Motoreta’s Burret Kachimba (14/8), concerts seran amb seient assignat i sota
el postpunk de Belako (28/8), Kiko Ve- totes les mesures d’higiene i seguretat.
neno en format acústic (22/8) o un gran
converteix en la Sala Barcelona espectacle a càrrec d’Amaia (12/9). La
Mala, Los Punsetes, Dorian o Núria Gra-
DATA Fins al setembre
LLOC Parc del Fòrum (Barcelona)
ham també formen part del cartell. PREU En funció de l’espectacle
El Castell de Montjuïc es reconverteix Clara Peya, compta amb Papa Topo,
aquest estiu en la Sala Barcelona, un Los Aurora, Hidrogenesse, BGKO, Fa-
gran espai de concerts impulsada per tamorgana, Tarta Relena, THe PEn-
l’Institut de Cultura de Barcelona i guins, River Omelet o Fundació Tony
l’Associació de Sales de Concerts de Manero. A l’agost ja han confirmat
Catalunya. En total s’hi faran més de Belgrado, Joana Serrat & The Great
60 actuacions a l’aire lliure, per impul- Canyoners, Nakany Kanté, The Velvet
sar el sector i recuperar el pols cultu- Candles o Ladilla Rusa. Els concerts
ral. Limitades a 400 espectadors asse- són de dijous a diumenge a les 20.00 h.
guts, es faran al Pati d’Armes, un espai
fresc i amb vistes que permetrà adap- DATA Del 2 de juliol al 30 d’agost
tar-se a les mesures preventives. La LLOC Castell de Montjuïc (BCN)
programació del juliol, que inaugura PREU De 12 € a 15 €

La Casa Batlló reobre l’1 de


juliol amb entrades gratuïtes
DAVID CAMPOS
La Casa Batlló reobrirà portes l’1 de
juliol vinent amb “innovadores mesu-
res d’higiene” i convidant tots els resi-
dents a Catalunya a visitar l’edifici de
forma gratuïta fins al 31 d’agost. El
públic de la resta de l’Estat també hi
NALINI MALANI A LA FUNDACIÓ MIRÓ
podrà entrar a preus especials. A més, L’artista i activista índia Nalini Malani, pals de la seva obra, dedicada durant 50
s’oferiran entrades gratuïtes fins a fi- guanyadora del Premi Joan Miró el 2019, anys a la defensa dels silenciats i despos-
nals del 2020 a tots els sanitaris com desembarca ara amb la seva primera seïts d’arreu del món, en especial de les
a reconeixement per la seva lluita exposició museística a l’Estat espanyol. dones. Les obres deixen testimoni de la
contra la covid-19. Titulada No em sents, la mostra es pot riquesa i la complexitat del treball artístic
visitar fins al 29 de novembre a la de Malani, basat en instal·lacions
DATA Fins al 31 d’agost Fundació Miró de Barcelona i recull les immersives i en una barreja iconogràfica
LLOC Casa Batlló (Barcelona) peces clau de la trajectòria de l’artista i amb la qual denúncia les injustícies
J. V.

PREU Gratuït La Casa Batlló, al passeig de Gràcia. permet descobrir les temàtiques princi- contemporànies. Entrada a 7 euros.
30  |  El Quinze de Público  |  26 de juny - 2 de juliol del 2020

Esports Eventos

La dura factura
del coronavirus
para el sector
deportivo
mejor de los casos, solamente un 20% de
Se estima que solo el las citas suspendidas podrán ser reprogra-
madas en el calendario.
20% de los 1.200 eventos Aún hay más. ERTE se ha convertido en
cancelados desde el la palabra de moda en el sector deportivo
pasado mes de marzo –al igual que en casi todos los ámbitos eco-
nómicos–, con siete de cada diez trabaja-
podrán recuperarse en

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
dores de este ámbito acogiéndose a estos
otras fechas. Las pérdidas expedientes laborales. El cálculo del im-
de ingresos superan pacto económico en términos de valor aña-
dido bruto es abrumador: se han dejado de
el millón de euros generar 1.000 millones de euros para la
economía catalana. Casi nada.

Recuperar el 80% de los usuarios El momento de la salida de una edición pasada de la Cursa de la Mercè.
Cugat Comas

E
Ante un panorama de tamaña magnitud,
MATARÓ
el sector intenta agarrarse a las posibilida-
des de recuperación: el objetivo es recupe- acontecimientos. La viabilidad de los pro-
l sector deportivo catalán rar antes de fin de año el 80% de los usua- Con la suspensión de pios eventos es importante, y como Admi-
en general y el de los even- rios de unas instalaciones deportivas que eventos se han dejado nistración nos tocará ayudar en lo que po-
tos en concreto podrían
hacer uso del famoso soli-
han estado cerradas a cal y canto a lo largo
de tres meses. En todas ellas existen ahora
de generar 1.000 damos”, asegura el edil. La maratón de
Barcelona, por ejemplo, fue reprogramada
loquio de Segismundo en protocolos y restricciones de uso y aforo, millones de euros para este otoño.
La vida es sueño para defi- por lo que desde el sector hallar una recu-
nir el estado con el que en- peración casi completa se percibe como un Una nueva manera de hacer
tran en la nueva normalidad. Reza el cono- objetivo ambicioso. Como en toda norma, Escudé: “Tenemos que “Se tendrá que buscar para cada una de las
cido lamento escrito por Calderón de la hay excepción manifiesta y esta son las em- ser capaces de salvarlo disciplinas deportivas las fórmulas que las
Barca aquello de “¡Ay mísero de mí, ay in-
felice!, apurar cielos pretendo ya que me
presas comercializadoras de ropa depor-
tiva y fitness: la demanda en tiempos de
absolutamente todo, hagan viables y posibles. Tenemos que cam-
biar la mentalidad: si pensamos del mismo
tratáis así, ¿qué delito cometí contra voso- confinamiento ha sido altísima. también los eventos” modo que pensábamos antes de la pande-
tros naciendo?”, y poco más puede añadir La preocupación es compartida por to- mia, no será posible. Tendremos que rom-
el mundo del deporte que sale del confina- dos los altos estamentos del deporte cata- per los esquemas que teníamos a la hora de
miento y el estado de alarma con un cua- lán. El secretario general del Deporte de la En el caso de los eventos deportivos organizar acontecimientos hasta ahora. Ha-
dro clínico económico cercano al coma. Generalitat, Gerard Figueras, califica de puntuales, de uno o de varios días, la pro- brá una nueva manera de hacer”, aventura
“durísimo” el impacto y apela a aunar “el blemática puede ser incluso más drástica, Escudé. Hay eventos que son realmente ini-
Preocupación del sector máximo de esfuerzos tanto públicos como puesto que la cancelación ha sido la única maginables con una nueva normalidad que
Las cifras de la afectación que el parón por privados para ayudar al sector a recupe- salida para la mayoría de ellos. Concejal de consagra a la mascarilla o la distancia entre
la pandemia ha supuesto para el sector de- rarse”. Desde el Govern se piden “políticas Deportes en el Ayuntamiento de Barcelona personas, pero Escudé es optimista: “Te ase-
portivo son de aúpa, y existe entre los prin- fiscales valientes, como un IVA reducido y diputado del mismo ramo en la Diputació guro que es posible hacerlo. Si no hay una
cipales dirigentes la preocupación de que para el deporte”, sabedores de que la toma de Barcelona, David Escudé apuesta por autoridad sanitaria que nos indique que no
algunos índices no puedan revertirse. Un de decisiones al respeto no está en la plaza intentar salvar el máximo de aconteci- se puede hacer un evento por un rebrote, no
estudio de la Unió de Federacions Esporti- de Sant Jaume, sino en Madrid. El otro Ge- mientos con ayudas y abusando de la tiene que haber ningún problema para que
ves de Catalunya (UFEC) eleva el recuento rard [Esteva] del deporte catalán, capi- agenda de una segunda mitad de año en la se celebre”, añade.
de acontecimientos deportivos cancelados toste de la UFEC, se muestra preocupado que podría darse un rebrote del virus, se- La pregunta es si, llegado el otoño, nu-
desde el mes de marzo a 1.200 eventos. por la “debilidad de las entidades, puesto gún no paran de recordar los expertos sa- merosas entidades y organizadores ten-
Las pérdidas de ingresos se elevan más allá que en la última crisis cerraron el 23% de nitarios. “Tenemos que ser capaces de sal- drán suficiente músculo para que este pro-
del millón de euros y se estima que, en el los clubes, y esta vez puede ser peor”. varlo absolutamente todo, también los pósito pueda ser real.
26 de juny - 2 de juliol del 2020  |  El Quinze de Público  |  31

Passatemps

MOTS ENCREUATS
NÉSTOR IN MEMORIAM

Durant el tancament del darrer número d’El Quinze de


Público, vam tenir coneixement de la mort sobtada del
ninotaire Néstor Macià, que des dels inicis de la nostra
publicació va ser l’encarregat de dibuixar les set dife-
rències a la secció de passatemps. L’equip d’El Quinze
vol expressar el seu condol a la seva família i amistats,
i retre-li, amb aquest dibuix publicat el juny passat, un
petit homenatge, tot agraint-li els somriures que ens
va saber arrencar.
L’equip d’El Quinze

Horitzontals Verticals
1. Que té dos eixos. Cadascuna de les superfícies 1. Allò que procura un avantatge, una satisfacció.
mòbils o plans articulats que permeten dirigir Convenció formal entre dues persones o més. EL LABERINT
un avió. 2. Paret prima formada generalment per 2. Que no fa mal. 3. En direcció de dalt a baix,
maons posats de cantell i que normalment no d’un lloc més alt a un altre de més baix. Altura
suporta cap pes. Que gira amb facilitat. 3. Recobrir de l’afinació d’un instrument. 4. Onomatopeia
completament i uniformement un menjar amb una del soroll que fa un cos en caure tot llarg a terra,
capa de salsa o de crema. Natural d’Er, a l’Alta a l’aigua. Que té un sabor picant, com el del vinagre.
Cerdanya. 4. Nom equivalent a Pau. Herba perenne 5. Moble on es guarda la roba. 6. Donada a
de la família de les gramínies. 5. Privada de periant. l’agraïment. 7. Liti. Que té les qualitats necessàries.
Adverbi de lloc. 6. Lletra Q. Biga solera de la 8. Remenar les coses. 9. Gerra amb dues anses.
barraca valenciana. 7. Persona que exerceix una 10. Enginy per disposar, inventar. Contracció de
autoritat opressiva. Allà sense principi. 8. Última la preposició a i de l’article el, en plural. 11. De poc
part de la tragèdia grega. Fer iridescent, colorar gruix i consistència. Forma femenina de l’article
una cosa amb els colors de l’iris. definit. 12. Relatiu als oscos. Fer el niu.

SUDOKU SOLUCIONS

Difícil LABERINT

I. 10. Idea. Als. 11. Minso. La. 12. Osc. Niar.


6. Agraïda. 7. Li. Idoni. 8. Regirar. 9. Tarràs.
3. Avall. To. 4. Xap. Àcid. 5. I. Armari.
Verticals: 1. Bé. Pacte. 2. Innocu. X.
Tirana. Lla. 8. Exodi. Irisar.
5. Aclamídia. On. 6. Cu. Cadorsa. I. 7. T.
Giradís. 3. Napar. Erenc. 4. Pol. Raigràs.
Horitzontals: 1. Biaxial. Timó. 2. Envà.

Fàcil Difícil
Fàcil MOTS ENCREUATS
tòric conforma escenaris de memòria que
Elisa Pont
et permeten explicar la història. Ens hem
passat la vida explicant que Sants era un
Com defineix la tasca de divulgació histò- barri obrer, però, si no tenim cap fàbrica
rica? És molt important per entendre la per ensenyar com s’hi treballava, és difícil
realitat quotidiana, allò que vivim. Apropa mantenir aquesta vinculació al territori.
la història a la gent. És una eina d’arrela­
ment per sentir els barris com a propis. El projecte de #PatrimonisInvisibles, que
coordina amb Marta Sánchez, persegueix
Aquest relat el recopila al bloc Memòria aquest objectiu. Som un col·lectiu que
de Sants, que va obrir el 2008. El vaig co­ apareix i desapareix. Quan trobem casos
mençar per curiositat pròpia. Soc de Sants de patrimoni que no s’han conservat prou,
de tota la vida i el meu pare sempre havia fem actes de carrer, performatius, per po­
estat involucrat en diferents moviments as­ sar en valor allò que ha estat invisibilitzat.
sociatius. I tot i que coneixia l’entorn, el
bloc va ser una excusa per anar més enllà. A la festa major del carrer Papin també
fan memòria? Fem visites guiades centra­
Entendre el moment actual passa per rei- des en la disposició arquitectònica del car­
vindicar el passat? La memòria reivindica­ rer. Ens serveix per explicar la història del
tiva és una herència en el cas de Sants. Es­ barri, com ara la Revolta de les Quintes.

MIGUEL VELASCO ALMENDRAL


pais que avui són equipaments comuns
tenen un passat lligat a aquesta memòria Com pinta la festa enguany? Volem man­
històrica. La majoria són fàbriques: el Va­ tenir una festa mínima, d’uns cinc dies i
por Vell, l’Espanya Industrial i el Medite­ amb una programació més de dia. Moltes
rrani. És important reivindicar la memòria de les activitats previstes no es poden fer.

Agus Giralt i els usos d’espais oberts a la participació.

“La divulgació
Un altre exemple són els refugis antiaeris PASSAT I FUTUR
de la Guerra Civil. N’hi ha uns 130 en
aquests barris, i cap és visitable. Al de la Agus Giralt (Barcelona, 1978) és

històrica és una
plaça Bonet i Boixí, a sota de la Parròquia llicenciat en Història per la UB i centra
de Santa Maria de Sants, es van començar la seva tasca divulgativa en els barris
les obres d’accessibilitat el 2019. Ara la cosa de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. És

eina d’arrelament”
està aturada, veurem com evoluciona. autor del llibre Del somni al silenci
(Riera de Magòria, 2012), on dona veu
Parli’ns d’aquest refugi. Un dia un veí em va als veïns i veïnes del barri que van
portar davant de la paret i em va dir: “Veus? viure la República i la Guerra Civil: “Cal
Això és l’entrada del refugi; ho sé perquè el reivindicar la memòria històrica per
meu pare és una de les persones que el va entendre el moment actual, i això
Historiador de professió i veí de Sants, centra la seva fer”. Aquest senyor fa un parell d’anys que passa per escoltar els nostres avis”.
tasca divulgativa en l’àmbit local i en la reivindicació va morir, però quan vaig poder entrar al re­ Amb l’arquitecta –i parella seva– Car-
dels espais comuns com a part de la memòria històrica fugi vaig confirmar tot el que m’havia dit. me Illa, forma part de la comissió de
festes del carrer Papin, la formació
Per què és important per a una societat la més jove de les festes de Sants.
defensa del patrimoni? El patrimoni his­