Está en la página 1de 3

6 Boletín Oficial Provincia de Ourense n.

º 50 · Martes, 3 marzo 2009

Dirección General de Carreteras oficinas desta Inspección Provincial, no Parque de San Lázaro,
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 12-2º, de Ourense.
Secretaría de Estado de Infraestructuras 1.- Suxeito responsable. 2.- Último domicilio coñecido. 3.- N.º
Unidad de Ourense da acta. 4.- N.º do expediente. 5.- Data da resolución. 6.-
Órgano ante o que pode dirixirse o recurso.
Resolución de la Unidad de Carreteras del Estado en Ourense
sobre notificación de actos administrativos en expedientes de 1.- Begoña Acebedo Carpintero. 2.- Lg. Outeiro, Redemuíños,
daños. 3 - Quintela de Leirado (Ourense). 3.- I322008000035221. 4.-
Se comunica a los interesados señalados en la relación final 109/08-S. 5.- 17.12.2008. 6.- Dirección Xeral de Traballo.
la notificación de liquidación de expedientes de daños, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi- Dirección General de la Inspección Provincial
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo de Trabajo y Seguridad Social
común, (BOE 27.11.1992), según redacción dada por la Ley
4/1999, que la modifica (BOE de 14.1.1999) y con el contenido Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
expresado en el artículo 61 de este texto legal por entender Ourense
esta Unidad de Carreteras del Estado en Ourense, que la publi- Edicto
cación íntegra de la notificación lesiona los derechos o intere-
Doña Pilar Sánchez-Cuervo Peña, jefa de la Inspección
ses legítimos de dichos interesados, ya que una vez intentada
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ourense, hace
la notificación en su último domicilio conocido, esta no se ha saber a los interesados abajo relacionados que, agotado sin
podido practicar. resultado el trámite usual de notificaciones de los previstos en
Se concede un plazo de quince días hábiles, contados a partir el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (BOE del
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 27.11.1992), de régimen jurídico de las administraciones públi-
Provincia o desde el último día de exhibición en el tablón de cas y del procedimiento administrativo común, y utilizando el
edictos del ayuntamiento donde radique el último domicilio procedimiento previsto en el número 4 del citado artículo 59,
conocido, si fuera posterior, para presentar por escrito cuan- se dictaron resoluciones en los procedimientos sancionadores
tas alegaciones, documentos o información estime convenien- dimanantes de las actas de infracción que respectivamente les
tes y, en su caso, proponer las pruebas en las que concrete los afectan.
medios de que pretende valerse. Transcurrido dicho plazo sin Al mismo tempo se advierte a los interesados del derecho que
que se haya hecho uso de tal derecho, se dictará la oportuna les asiste para interponer recurso de alzada en el plazo de un
resolución. mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
Se informa asimismo que tiene a su disposición el expediente este edicto, mediante escrito dirigido al órgano administrati-
en la Unidad de Carreteras del Estado en Ourense, c/ Sáenz vo que igualmente se señala, a cuyo fin pueden examinar los
Díez, n.º 1-2º, 32001 – Ourense. expedientes en las oficinas de esta Inspección Provincial, en
Relación de sujetos notificados. Parque de San Lázaro, 12-2º, de Ourense.
Interesados; acto administrativo; expedientes. 1.- Sujeto responsable. 2.- Último domicilio conocido. 3.- N.º
GTG Ingenieros, SL, Cerqueiro,3, 36212 Vigo (Pontevedra); del acta. 4.- N.º del expediente. 5.- Fecha de resolución. 6.-
notificación; D322008/0089. Órgano ante el que puede dirigirse el recurso.
El jefe de la Unidad de Carreteras. Fdo.: Adolfo Güel Cancela. 1.- Begoña Acebedo Carpintero. 2.- Lg. Outeiro, Redemuíños,
R. 762 3 - Quintela de Leirado (Ourense). 3.- I322008000035221. 4.-
109/08-S. 5.- 17.12.2008. 6.- Dirección General de Trabajo.
R. 751
Dirección Xeral da Inspección Provincial
de Traballo e Seguridade Social
Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
Ourense III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Edicto
Consellería de Traballo
Dona Pilar Sánchez-Cuervo Peña, xefa da Inspección Provincial
de Traballo e Seguridade Social de Ourense, failles saber ós
Delegación Provincial
interesados abaixo relacionados que, esgotado sen resultado o
Ourense
trámite usual de notificacións dos previstos no artigo 59 da Lei Servizo de Relacións Laborais
30/1992, do 26 de novembro, (BOE do 27.11.1992), de réxime Sección de Relacións Laborais
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi- Unha vez vista a acta redactada pola Comisión Paritaria do
nistrativo común, e utilizando o procedemento previsto no Convenio colectivo da sanidade privada da provincia de
número 4 do citado artigo 59, ditáronse resolucións nos proce- Ourense 2008-2009 -código de convenio n.º 3201055- na que se
dementos sancionadores dimanantes das actas de infracción acorda a actualización das condicións económicas do convenio
que respectivamente lles afectan. para o ano 2009, subscrita, o día 22 de xaneiro de 2009, polos
Ó mesmo tempo advírteselles ós interesados do dereito que os membros da Comisión Paritaria do referido convenio integrada,
asiste para interpoñeren recurso de alzada no prazo dun mes, dunha parte, en representación da parte empresarial, polos
contado a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, representantes da Asociación de Centros Médicos Privados,
mediante escrito dirixido ó órgano administrativo que igual- Laboratorios e Diagnóstico por Imaxe da Provincia de Ourense,
mente se sinala, a cuxo fin poden examina-los expedientes nas e doutra, en representación dos/as traballadores/as do sector,
Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 50 · Martes, 3 marzo 2009 7

polos representantes das centrais sindicais UXT, Unión Xeral de Letrado, economista; 958,46; 978,46
Traballadores, CSI-CSIF, Central Sindical Independente e de Graduado social; 812,25; 832,25
Funcionarios, CC.OO., Comisións Obreiras, e CIG, Traballador social; 812,25; 832,25
Confederación Intersindical Galega, e, de conformidade co dis- Diplomado en empresariais; 812,25; 832,25
posto no artigo 90.2.º e 3.º do Estatuto dos traballadores, texto Enxeñeiro técnico en Informática de Xestión; 823,08; 843,08
refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 Persoal administrativo
de marzo, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexis- Xefe de sección administrativo; 725,61; 745,61
tro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decre- Oficial administrativo; 725,61; 745,61
to 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servi- Auxiliar administrativo; 649,80; 669,80
zos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Técnico de documentación clínica; 720,20; 740,20
Galicia, en materia de traballo e as demais normas aplicables Persoal servizos xerais
do dereito común, esta delegación provincial acorda: Xefe de almacén/xefe de cociña; 720,20; 740,20
Primeiro.- Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de con- cociñeiro; 644,39; 664,39
venios colectivos de traballo, que consta nesta Delegación axudante de cociña; 622,73; 642,73
Provincial, e notificación ás representacións empresarial e Recepcionista; 617,31; 637,31
social da comisión negociadora. Auxiliares de servizos xerais; 633,56; 653,56
Segundo.- Ordena-lo seu depósito no Servizo de Relacións Persoal de oficios varios
Laborais, Unidade de Mediación, Arbitraxe e Conciliación Electricista, mecánico, carpinteiro, fontaneiro calefactor,
(UMAC). albanel, xardineiro, condutor; 660,63; 680,63
Terceiro.- Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Axudante/peón; 622,73; 642,73
Provincia. Vixilante nocturno; 633,56; 653,56
Ourense, 5 de febreiro de 2009. A delegada provincial. Coñecido o IPC real de 2009, esta porcentaxe aplicarase á
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta. táboa salarial (salario base) de 2009 (salarios de 2008 actuali-
zados) antes de sumarlle a cantidade de 20,00 €, garantíndose
Acta da Comisión Paritaria do Convenio colectivo de sanidade
unha suba real de 20,00 €.
privada da provincia de Ourense
Os domingos e festivos incrementaranse en 2009 no 3%.
En Ourense, sendo as 19:00 horas do día 22 de xaneiro de
2009, reúnense na sede da Confederación Empresarial de Categoría profesional; Gratificación festivos; Gratificación
Ourense, situada na praza das Damas, n.º 1, de Ourense, a domingos
representación sindical e empresarial do sector da sanidade Médico; 7,21 €/quenda; 5,15 €/quenda
privada de Ourense para actualiza-las condicións económicas ATS; 7,21 €/quenda; 5,15 €/quenda
do segundo ano de vixencia do convenio. Persoal técnico; 7,21 €/quenda; 5,15 €/quenda
Asisten: Persoal subalterno (auxiliar); 7,21 €/quenda; 5,15 €/quenda
A Asociación de Centros Médicos Privados, Laboratorios e Persoal oficios varios; 7,21 €/quenda; 5,15 €/quenda
Diagnóstico por Imaxe da Provincia de Ourense: José Carlos Sen máis asuntos que tratar remata a sesión cando son as
Rodríguez Mouriz, Fernando Fernández Marcuello, Belén 19:30 horas no lugar e día expresados no encabezamento.
García. Asesora: dona María de Miguel Pérez.
Parte social: UXT: José Rodríguez Alonso. CSI-CSIF: Julia
Fernández Alonso. CC.OO.: Purificación Paradela Rodríguez.
CIG: Manuel Piñeiro Iglesias.
Consellería de Trabajo
Unha vez constatado o Instituto Nacional de Estatística que o Delegación Provincial
IPC real de 2008 foi o 1,4%, procede incrementar, segundo o Ourense
disposto no artigo 18 do convenio colectivo, os salarios do 2007 Servicio de Relaciones Laborales
nesta porcentaxe. Sobre este salario de 2008, incrementaranse Sección de Relaciones Laborales
20,00 € lineais en tódalas categorías, resultando para cada un Una vez vista el acta levantada por la Comisión Paritaria del
destes anos as seguintes táboas: Convenio colectivo de la sanidad privada de la provincia de
Anexo I Ourense 2008-2009 -código de convenio n.º 3201055- en la que
se acuerda la actualización de las condiciones económicas del
Táboas salariais convenio para el año 2009, suscrita el día 22 de enero de 2009
Categorías profesionais; Salario 2008; Salario 2009 por los miembros de la referida Comisión Paritaria integrada,
Médico xeral/Médico especialista; 958,46; 978,46 de una parte, en representación de la parte empresarial, por
Psicólogo; 958,46; 978,46 los representantes de la Asociación de Centros Médicos
Farmacéutico, odontólogo; 958,46; 978,46 Privados, Laboratorios y Diagnóstico por Imagen de la provin-
Enfermeiro/a, matronas; 833,91; 853,91 cia de Ourense, y de otra, en representación de los trabajado-
Fisioterapeuta, logopeda; 812,25; 832,25 res/as del sector, por los representantes de las centrales sindi-
Técnico especialista; 725,61; 745,61 cales UGT, Unión General de Trabajadores, CSI-CSIF, Central
Hixienista dental, dietista; 725,61; 745,61 Sindical Independiente y de Funcionarios, CC.OO., Comisiones
Persoal subalterno sanitario Obreras, y CIG, Confederación Intersindical Galega, y, de con-
Auxiliar de enfermería; 649,80; 669,80 formidad con lo dispuesto en el artículo 90.2.º y 3.º del
Auxiliar sanitario; 649,80; 669,80 Estatuto de los trabajadores, texto refundido aprobado por el
Celador sanitario; 649,80; 669,80 Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Real decreto
Axudante odontoloxía; 649,80; 669,80 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
Axudante fisioterapia; 649,80; 669,80 nios colectivos de trabajo y Real decreto 2412/1982, de 24 de
Persoal técnico non sanitario julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Director xestión/director administrativo; 958,46; 978,46 Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
8 Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 50 · Martes, 3 marzo 2009

Galicia, en materia de trabajo y las demás normas aplicables Personal servicios generales
del derecho común, esta delegación provincial acuerda: Jefe de almacén/jefe de cocina; 720,20; 740,20
Primero.- Ordenar su inscripción en el libro de registro de Cocinero ; 644,39; 664,39
convenios colectivos de trabajo, obrante en esta Delegación Ayudante de cocina ; 622,73; 642,73
Provincial, y notificación a las representaciones empresarial y Recepcionista ; 617,31; 637,31
social de la Comisión Negociadora. Auxiliares de servicios generales; 633,56; 653,56
Segundo.- Ordenar su depósito en el Servicio de Relaciones Personal de oficios varios
Laborales, Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación Electricista, mecánico, carpintero, fontanero calefactor,
(UMAC). albañil, jardinero, conductor; 660,63; 680,63
Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Ayudante/peón; 622,73; 642,73
Provincia. Vigilante nocturno; 633,56; 653,56
Ourense, 5 de febrero de 2009. La delegada provincial. Conocido el IPC real de 2009, este porcentaje se aplicará a la
Fdo.: Carmen Rodríguez Dacosta. tabla salarial (salario base) del 2009 (salarios del 2008 actua-
lizados) antes de sumarle la cantidad de 20,00 €, garantizán-
Acta de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo de la
dose una subida real de 20,00 €.
sanidad privada de la provincia de Ourense
Los domingos y festivos se incrementarán en el 2009 en el 3%.
En Ourense, siendo las 19:00 horas del día 22 de enero de
2009, se reúne en la sede de la Confederación Empresarial de Categoría profesional; Plus festivos; Plus domingos
Ourense, sita en la plaza das Damas, n.º 1, de Ourense, la Médico ; 7,21 €/turno ; 5,15 €/turno
representación sindical y empresarial del sector de la sanidad ATS; 7,21 €/turno; 5,15 €/turno
privada de la provincia de Ourense para actualizar las condi- Personal técnico; 7,21 €/turno; 5,15 €/turno
ciones económicas del segundo año de vigencia del convenio. Personal subalterno (auxiliar); 7,21 €/turno; 5,15 €/turno
Asisten: Personal oficios varios; 7,21 €/turno; 5,15 €/turno
La Asociación de Centros Médicos Privados, Laboratorios y Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las
Diagnóstico por Imagen de la Provincia de Ourense: José Carlos 19:30 horas en el lugar y día expresados en el encabezamiento.
Rodríguez Mouriz, Fernando Fernández Marcuello, Belén R. 710
García. Asesora: doña María de Miguel Pérez.
Parte social: UGT: José Rodríguez Alonso. CSI-CSIF: Julia
Fernández Alonso. CC.OO.: Purificación Paradela Rodríguez.
CIG: Manuel Piñeiro Iglesias. IV. ENTIDADES LOCAIS
Una vez constatado el Instituto Nacional de Estadística que el IV. ENTIDADES LOCALES
IPC real de 2008 fue el 1,4%, procede incrementar, según lo dis-
puesto en el artículo 18 del convenio colectivo, los salarios del Amoeiro
2007 en este porcentaje. Sobre este salario del 2008, se incre- Edicto
mentarán 20,00 € lineales en todas las categorías, resultando Unha vez aprobada con carácter inicial polo Pleno da
para cada uno de estos años las siguientes tablas: Corporación, en sesión que tivo lugar o día 4 de febreiro de
Anexo I 2009, a alteración do uso de terreo correspondente á esquina
noroeste do linde posterior do recinto escolar do CEIP “Ramón
Tablas salariales Otero Pedrayo”, de Amoeiro, cunha superficie aproximada de
Categorías profesionales; Salario 2008; Salario 2009 15 m2, quedando desafectado do seu uso escolar e afectado a
Médico general/médico especialista; 958,46; 978,46 uso de vía de acceso a edificio bioclimático, sométese o expe-
Psicólogo ; 958,46; 978,46 diente a información pública polo prazo dun (1) mes mediante
Farmacéutico, odontólogo ; 958,46; 978,46 edictos publicados no taboleiro de anuncios do concello e no
Enfermero/a, matronas ; 833,91; 853,91 BOP, para que durante o expresado prazo poidan formularse as
Fisioterapeuta, logopeda ; 812,25; 832,25 alegacións que se estimen pertinentes.
Técnico especialista ; 725,61; 745,61 O prazo comezará a contarse desde o día seguinte ó da inser-
Higienista dental, dietista ; 725,61; 745,61 ción deste anuncio no BOP.
Personal subalterno sanitario De non formularse reclamacións durante o trámite de informa-
Auxiliar de enfermería ; 649,80; 669,80 ción pública, considerarase definitivamente aprobada a altera-
Auxiliar sanitario ; 649,80; 669,80 ción de uso do terreo mencionado nas condicións expresadas.
Celador sanitario ; 649,80; 669,80 Amoeiro, 16 de febreiro de 2009. O alcalde.
Ayudante odontología ; 649,80; 669,80
Ayudante fisioterapia ; 649,80; 669,80
Personal técnico no sanitario Edicto
Director gestión/director administrativo; 958,46; 978,46 Una vez aprobada con carácter inicial por el Pleno de la
Letrado, economista ; 958,46; 978,46 Corporación, en sesión que tuvo lugar el día 4 de febrero de
Graduado social ; 812,25; 832,25 2009, la alteración del uso de terreno correspondiente a la
Trabajador social ; 812,25; 832,25 esquina noroeste del linde posterior del recinto escolar del CEIP
Diplomado en empresariales; 812,25; 832,25 “Ramón Otero Pedrayo” de Amoeiro, con una superficie aproxi-
Ingeniero técnico en Informática de Gestión; 823,08; 843,08 mada de 15 m2, quedando desafectado de su uso escolar y afec-
Personal administrativo tado a uso de vial de acceso a edificio bioclimático, se somete
Jefe de sección administrativo; 725,61; 745,61 el expediente a información pública por el plazo de un (1) mes,
Oficial administrativo; 725,61; 745,61 mediante edictos publicados en el tablón de anuncios del ayun-
Auxiliar administrativo; 649,80; 669,80 tamiento y en el BOP, para que durante el expresado plazo pue-
Técnico de documentación clínica; 720,20; 740,20 dan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.