Está en la página 1de 7

Año 2008 - Lunes, 4 de Febrero de 2008 - Núm.

29

DE LA PROVINCIA DE LUGO
http://www.diputacionlugo.org/

PRECIOS DE SUSCRIPCION ANUNCIOS Y OTRAS INSERCIONES


Al año........................................................................................36,06 Por cada palabra o números......................................................0,15
Al semestre..............................................................................24,04 - Las inserciones con carácter de urgencia, el importe será el doble
Mas gastos de envio de la inserción normal.
- La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos
Los municipios de la provincia recibirán gratuitamente una suscripción.
a publicar no se entreguen o envíen en soporte informático compatible,
según establece el art. 10 de la ordenanza reguladora del B.O.P.
VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS - Importe mínimo de publicación....................................................6
Por ejemplar de hasta 8 páginas ...........................................0,60
Por ejemplar de más de 8 y hasta 12 páginas .....................0,90
Por ejemplar de más de 12 páginas ......................................1,35 SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS

LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE Depósito Legal LU-1-1968 / Franqueo concertado (27-2)
Imprime: “El Progreso de Lugo, S.L.”

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Traballo
Delegación Provincial de Lugo
RELACIONS LABORAIS
CONVENIOS COLECTIVOS
Exp. 0013-2005 (código 2700815) (REVISIÓN)
Visto o acordo para a revisión das táboas salariais para os anos 2005, 2006 e a actualización das mesmas para
o 2007 do convenio colectivo para o sector “SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO.”, asinado o día 4 de
xaneiro de 2008, pola representación da Asociación de Empresarios de Sanidade Privada da Provincia de Lugo,
Asociación de Centros de Hospitalización privada da Provincia de Lugo e das centrais sindicais CC.OO (42,9%),
C.I.G. (35,7%) U.G.T. (21,4%), e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real Decreto
Lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no
Real Decreto 1.040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo.
ESTA DELEGACIÓN PROVINCIAL, ACORDA:
Primeiro: Ordena-la inscrición da revisión para os anos 2005, 2006 e as táboas para o 2007 do citado convenio
colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito.
Segundo: Remiti-lo texto da revisión do mentado convenio colectivo á Dirección Xeral de Relacións Laborais da
Xunta de Galicia.
Terceiro: Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Lugo, 21 de xaneiro de 2008.- O DELEGADO PROVINCIAL, José Miguel Vázquez Calvo.
ASISTENTES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANIDADE PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO
JOSÉ LUÍS CAMPOS VEIGA
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DA PROVINCIA DE LUGO
JORGE SOMOZA LÁZARE
Polas Centrais Sindicais
B.O.P. de Lugo Núm. 29 - Lunes, 4 de Febrero de 2008 2

CC.OO. [42,9%]
DOLORES MACEDA FERNÁNDEZ
CIG [35,7%]
XOSÉ VÁZQUEZ PÉREZ
UGT [21,4%]
ELISEO RIVAS PERNAS
ACTA
En Lugo, sendo as 17:30 horas do día 4 de xaneiro do 2008, reúnense nos locais da CEL as persoas á marxe
relacionadas, membros todas elas da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo da Sanidade Privada da
Provincia de Lugo con vixencia dende o 1 de xaneiro de 2004 ata o 31 de decembro de 2007.
Logo das oportunas deliberacións, adóptanse os seguintes
ACORDOS:
PRIMEIRO.- Aproba-las táboas salariais revisadas do ano 2005 do Convenio Colectivo da Sanidade Privada da
Provincia de Lugo conforme ó previsto no artigo 16º do Convenio en vigor.
SEGUNDO.- Aproba-las táboas salariais do ano 2006 do Convenio Colectivo da Sanidade Privada da Provincia
de Lugo conforme ó previsto no artigo 16º do Convenio en vigor.
TERCEIRO.- Aproba-las táboas salariais revisadas do ano 2006 do Convenio Coletivo da Sanidade Privada da
Provincia de Lugo conforme ó previsto no artigo 16º do Convenio en vigor.
CUARTO.- Aproba-las táboas salariais do ano 2007 do Convenio Colectivo da Sanidade Privada da Provincia
de Lugo conforme ó previsto no artigo 16º do Convenio en vigor.
QUINTO.- O importe do trienio de antigüidade para cada un dos anos sería o seguinte:
2006: 19,69 euros o trienio cun límite de dez trienios.
2007: 20,33 euros o trienio cun límite de dez trienios.
SEXTO.- As empresas disporán dun prazo de dous meses, a contar dende a publicación da presente acta no
Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para o abono ós traballadores dos atrasos de salario resultantes da aproba-
ción das táboas salariais adxuntas.
E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, e en proba de conformidade asinan os á marxe
reseñados -un representante por cada organización asinante do Convenio- a presente acta, en lugar e data sina-
lados no encabezamento.
Fdo.: José Luís Campos Veiga.- Fdo.: Jorge Somoza Lázare.- Fdo.: Dolores Maceda Fernández.- Fdo.: Xosé
Vázquez Pérez.- Fdo.: Eliseo Rivas Pernas.
TÁBOAS SALARIAIS REVISADAS 2005
CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DE LUGO
Vigencia: 01/01/2005 ó 31/12/2005
CATEGORÍAS PROFESIONAIS S. Base Mensual
PERSOAL TÉCNICO SANITARIO
Médico Adxunto 866,31
Médico Xeralista 866,31
Psicólogo 866,31
Farmaceútico, Odontólogo 866,31
ATS/DUE, Matronas 718,40
Fisioterapeuta, Logopeda 718,40
Técnico Especialista 624,72
Hixienista Dental, Dietista 624,72
PERSOAL SUBALTERNO SANITARIO
Auxiliar de Enfermería 585,12
B.O.P. de Lugo Núm. 29 - Lunes, 4 de Febrero de 2008 3

Auxiliar Sanitario 585,12


Celador Sanitario 581,06
Cuidador Sanitario 581,06
Axudante Odontoloxía 581,06
Axudante Fisioterapia 581,06
PERSOAL TÉCNICO NON SANITARIO
Letrado, Economista 866,31
Físico, Químico 866,31
Graduado Social 718,40
Asistente Social 718,40
Titulado Mercantil 718,40
PERSOAL ADMINISTRATIVO
Xefe de Sección Administrativo 624,72
Oficial Administrativo 601,37
Auxiliar Administrativo 585,12
PERSOAL DE SERVICIOS XERAIS
Xefe de Almacén 624,72
Cociñeiro 585,12
Axudante Cociña 580,25
Telefonista 580,25
Costureira 580,25
Pinche, Camareira 580,25
Planchadora, Lavandeira 580,25
Limpiadora 580,25
PERSOAL DE OFICIOS VARIOS
Electricista, Mecánico, Carpinteiro, Fontaneiro
Calefactor, Albañil, Xardineiro, Conductor 585,12
Axudante 580,25
Peón 580,25
Vixiante nocturno 585,12
Conserxe 580,25
Porteiro 580,25

TÁBOAS SALARIAIS 2006


CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DE LUGO
Vigencia: 01/01/2006 ó 31/12/2006
CATEGORÍAS PROFESIONAIS S. Base Mensual
PERSOAL TÉCNICO SANITARIO
Médico Adxunto 892,30
Médico Xeralista 892,30
Psicólogo 892,30
Farmaceútico, Odontólogo 892,30
B.O.P. de Lugo Núm. 29 - Lunes, 4 de Febrero de 2008 4

ATS/DUE, Matronas 739,95


Fisioterapeuta, Logopeda 739,95
Técnico Especialista 643,46
Hixienista Dental, Dietista 643,46
PERSOAL SUBALTERNO SANITARIO
Auxiliar de Enfermería 602,67
Auxiliar Sanitario 602,67
Celador Sanitario 598,49
Cuidador Sanitario 598,49
Axudante Odontoloxía 598,49
Axudante Fisioterapia 598,49
PERSOAL TÉCNICO NON SANITARIO
Letrado, Economista 892,30
Físico, Químico 892,30
Graduado Social 739,95
Asistente Social 739,95
Titulado Mercantil 739,95
PERSOAL ADMINISTRATIVO
Xefe de Sección Administrativo 643,46
Oficial Administrativo 619,41
Auxiliar Administrativo 602,67
PERSOAL DE SERVICIOS XERAIS
Xefe de Almacén 643,46
Cociñeiro 602,67
Axudante Cociña 597,66
Telefonista 597,66
Costureira 597,66
Pinche, Camareira 597,66
Planchadora, Lavandeira 597,66
Limpiadora 597,66
PERSOAL DE OFICIOS VARIOS
Electricista, Mecánico, Carpinteiro, Fontaneiro
Calefactor, Albañil, Xardinero, Conductor 602,67
Axudante 597,66
Peón 597,66
Vixiante Nocturno 602,67
Conserxe 597,66
Porteiro 597,66

TÁBOAS SALARIAIS REVISADAS 2006


CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DE LUGO
Vixencia: 01/01/2006 ó 31/12/2006
B.O.P. de Lugo Núm. 29 - Lunes, 4 de Febrero de 2008 5

CATEGORÍAS PROFESIONAIS S. Base Mensual


PERSOAL TÉCNICO SANITARIO
Médico Adxunto 898,36
Médico Xeralista 898,36
Psicólogo 898,36
Farmaceútico, Odontólogo 898,36
ATS/DUE, Matronas 744,98
Fisioterapeuta, Logopeda 744,98
Técnico Especialista 647,83
Hixienista Dental, Dietista 647,83
PERSOAL SUBALTERNO SANITARIO
Auxiliar de Enfermería 606,77
Auxiliar Sanitario 606,77
Celador Sanitario 602,56
Cuidador Sanitario 602,56
Axudante Odontoloxía 602,56
Axudante Fisioterapia 602,56
PERSOAL TÉCNICO NON SANITARIO
Letrado, Economista 898,36
Físico, Químico 898,36
Graduado Social 744,98
Asistente Social 744,98
Titulado Mercantil 744,98
PERSOAL ADMINISTRATIVO
Xefe de Sección Administrativo 647,83
Oficial Administrativo 623,62
Auxiliar Administrativo 606,77
PERSOAL DE SERVICIOS XERAIS
Xefe de Almacén 647,83
Cociñeiro 606,77
Axudante Cociña 601,72
Telefonista 601,72
Costureira 601,72
Pinche, Camareira 601,72
Planchadora, Lavandeira 601,72
Limpiadora 601,72
PERSOAL DE OFICIOS VARIOS
Electricista, Mecánico, Carpinteiro, Fontaneiro
Calefactor, Albañil, Xardinero, Conductor 606,77
Axudante 601,72
Peón 601,72
Vixiante Nocturno 606,77
B.O.P. de Lugo Núm. 29 - Lunes, 4 de Febrero de 2008 6

Conserxe 601,72
Porteiro 601,72

TÁBOAS SALARIAIS 2007


CONVENIO COLECTIVO DE SANIDADE PRIVADA DE LUGO
Vixencia: 01/01/2007 ó 31/12/2007
CATEGORÍAS PROFESIONAIS S. Base Mensual
PERSOAL TÉCNICO SANITARIO
Médico Adxunto 927,56
Médico Xeralista 927,56
Psicólogo 927,56
Farmaceútico, Odontólogo 927,56
ATS/DUE, Matronas 769,19
Fisioterapeuta, Logopeda 769,19
Técnico Especialista 668,88
Hixienista Dental, Dietista 668,88
PERSOAL SUBALTERNO SANITARIO
Auxiliar de Enfermería 626,49
Auxiliar Sanitario 626,49
Celador Sanitario 622,14
Cuidador Sanitario 622,14
Axudante Odontoloxía 622,14
Axudante Fisioterapia 622,14
PERSOAL TÉCNICO NON SANITARIO
Letrado, Economista 927,56
Físico, Químico 927,56
Graduado Social 769,19
Asistente Social 769,19
Titulado Mercantil 769,19
PERSOAL ADMINISTRATIVO
Xefe de Sección Administrativo 668,88
Oficial Administrativo 643,89
Auxiliar Administrativo 626,49

PERSOAL DE SERVICIOS XERAIS


Xefe de Almacén 668,88
Cociñeiro 626,49
Axudante Cociña 621,28
Telefonista 621,28
Costurera 621,28
Pinche, Camareira 621,28
Planchadora, Lavandera 621,28
B.O.P. de Lugo Núm. 29 - Lunes, 4 de Febrero de 2008 7

Limpiadora 621,28
PERSOAL DE OFICIOS VARIOS
Electricista, Mecánico, Carpinteiro, Fontaneiro
Calefactor, Albañil, Xardinero, Conductor 626,49
Axudante 621,28
Peón 621,28
Vixiante Nocturno 626,49
Conserxe 621,28
Porteiro 621,28
R. 00454

RELACIONS LABORAIS 2008. Sus efectos económicos serán desde el 1 de


enero de 2006.
CONVENIOS COLECTIVOS
Articulo 4º. DENUNCIA.
Exp. 0001-2008 (código 2700652)
Cualquiera de las partes firmantes podrán denunciar
Visto o texto do convenio colectivo para a empresa
la expiración de la vigencia del citado Convenio, debien-
“SETEX-APARKI, SA”, da provincia de Lugo, asinado o
día 20 de decembro de 2007, pola representación da do hacerlo con un mínimo de tres meses antes del res-
mentada empresa e a dos seus traballadores, e de con- pectivo vencimiento.
formidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do La denuncia se efectuará mediante comunicación
Real Decreto Lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que fehaciente a la otra parte y a la Dirección Provincial de
se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Trabajo.
Traballadores, e no Real Decreto 1.040/81, do 22 de
maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos De no ser denunciado el convenio en tiempo y forma
de traballo. por ninguna de las partes, se prorrogará automática-
mente por anualidades naturales, elevando los concep-
ESTA DELEGACIÓN PROVINCIAL, ACORDA: tos económicos en la misma proporción que lo haga el
Primeiro: Ordena-la inscrición do citado convenio I.P.C. previsto para ese año más un punto
colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así El presente Convenio mantendrá su vigencia hasta
como o seu depósito. que se alcance un acuerdo para el nuevo Convenio
Segundo: Remiti-lo texto do mentado convenio Artículo 5º VINCULACION A LA TOTALIDAD.
colectivo á Dirección Xeral de Relacións Laborais da
Xunta de Galicia. En el supuesto de que la jurisdicción laboral declare
contrario a las disposiciones legales vigentes en el
Terceiro: Dispoñe-la súa publicación no Boletín
momento de la firma del convenio alguno de los pactos
Oficial da Provincia.
del mismo, el convenio quedará nulo en su totalidad,
Lugo, 24 de xaneiro de 2008.- O DELEGADO PRO- comprometiéndose ambas partes a negociarlo de
VINCIAL, José Miguel Vázquez Calvo. nuevo.
CONVENIO COLECTIVO PARA LOS TRABAJADO- Artículo 6º COMISION PARITARIA.
RES DE LA EMPRESA SETEX-APARKI, S.A. DE LUGO
2006-2007-2008 Al objeto de velar por la correcta aplicación y cumpli-
miento del contenido del presente convenio, se crea una
CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES. Comisión Mixta paritaria que entenderá de todas las
Articulo 1º AMBITO FUNCIONAL: cuestiones relacionadas con la interpretación de las nor-
mas contenidas en el mismo.
El presente convenio regula las relaciones laborales
establecidas entre la empresa SETEX APARKI S.A., y La Comisión Mixta Paritaria estará formada por 2
su personal en el servicio de O.R.A representantes de los trabajadores y 2 representantes
de la Empresa. Cada parte podrá nombrar 1 asesor que
Artículo 2º AMBITO GEOGRAFICO. tendrá voz pero no voto.
El ámbito geográfico del presente Convenio se cir- Para que exista acuerdo se requerirá el voto acorde
cunscribe a la ciudad de Lugo. de la mitad más uno de los miembros de la Comisión.
Artículo 3º. DURACIÓN De las reuniones celebradas por la Comisión se
El convenio entrará en vigor el día 1 de enero de levantará acta en la que figuraran las decisiones toma-
2006, con independencia de su publicación en el B.O.P. das, debiendo ser firmadas las actas por la totalidad de
y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de los miembros asistentes a las mismas.