Está en la página 1de 3

TIPUS DE DICTATS

Extret de,

Camps, A i altres, L’ensenyament de l’ortografia, ed. Graó


Cassany, D i altres, Ensenyar llengua, ed. Graó

AMB MAGNETÒFON
Pot ser un text enregistrat pel mestre o bé pels mateixos alumnes. Es pot fer
individual, per parelles o en petit grup (3 o 4 alumnes). L’ús del magnetòfon facilita el
treball individual o per petits grups perquè permet ajustar la velocitat dels dictats al
ritme de cada alumne.

CANTAT
S’escull una cançó i els alumnes l’escolten tot intentant d’apuntar-ne la lletra. És
convenient que facin una petita marca quan es perden un vers sencer. Una segona
audició servirà per anar omplint tots els buits i confirmar les paraules apuntades.
Després, els alumnes (per parelles o petits grups) completen els buits tot comparant
el que ha apuntat cadascú. En lloc d’una cançó es pot fer el dictat d’un poema o de
qualsevol tipus de text.

COL·LECTIU
Es presenta un estímul a la classe (un objecte, un dibuix, una fotografia d’un
personatge...) i comença a fer preguntes: qui és? o què és?, a què es dedica? o per
a què serveix?, què li agrada? o qui el compra?...Cada alumne s’inventa i escriu tres
frases tot responent aquestes preguntes. Tot seguit comença el dictat col·lectiu: uns
quants alumnes (10 o 12) llegeixen una de les seves frases en veu alta i la dicten a
la classe. Tothom ha d’apuntar les frases tal com es dicten i en el mateix ordre. Per
acabar, cada alumne ha de fer una petita redacció sobre el personatge o l’objecte a
partir de les frases dictades i de les que havia escrit abans. Pot modificar-les,
canviar-ne l’ordre i afegir-ne, però no pot eliminar cap informació de les dictades. Al
final es fa una correcció individual.

CONSULTA
Es dicta un text sense preparació prèvia. El mestre el llegeix per assegurar-ne la
comprensió, però sense fer cap comentari ortogràfic. En acabar es deixa que els
alumnes puguin consultar tots els dubtes als diccionaris, fitxers, llibres de text, de
consulta... Després es comenten els dubtes i la manera com els han resolt.

DE TEXTOS PRODUÏTS PELS ALUMNES


Es dicta un text lliure després d’haver-lo corregit i comentat amb el grup.

GRUPAL
Cada alumne escriu dues frases sobre un tema qualsevol. Es formen grups de
quatre alumnes i cada membre del grup dicta les frases a la resta. Al final, es
corregeixen i es comenten els errors que puguin plantejar-se.

1
IMPROVISAT
Crear una història entre tots. Cada alumne diu una frase. Un alumne comença la
història i diu una frase. S’arrodoneix oralment i es parla de l’ortografia. L’alumne que
l’ha dita, l’escriu al seu full. Quan ja s’ha confegit el text, cada nen dicta la seva frase
als altres. L’escriuen al seu full i també s’escriu a la pissarra. Es corregeix i
s’enllacen les frases.

MEMORÍSTIC
Es tria el fragment a dictar i es fotocopia a la part superior d’un full. Es dóna als
alumnes un temps determinat per mirar-lo (suficient per llegir-lo amb atenció). Els
alumnes l’han de llegir i intentar memoritzar l’escriptura dels mots difícils. En acabar
el temps, els alumnes dobleguen el full de manera que no puguin tornar a veure el
text i l’escriuen a la meitat inferior del full. El mestre dicta el text per segments i en fa
una lectura final. L’autocorrecció és fàcil, només cal tornar a desdoblegar el full de
paper.

MIG DICTAT
És un dictat tradicional en el qual, de tant en tant, l’alumne ha d’afegir algunes frases
inventades.

MUT (joc)
El mestre llegeix la frase que vol dictar. A continuació dibuixa a la pissarra l’esquema
que representa les paraules, o els grups sintàctics de la frase. Els alumnes copien
l’esquema i han de reproduir la frase de memòria sense oblidar cap paraula.

PER MODIFICAR
El mestre dicta unes frases que els alumnes han de transformar directament quan
les apunten al paper, tot seguint diferents criteris: canviar de singular a plural,
canviar a contraris...

PREPARAT O PREVENTIU
S’escullen fragments amb qualitat literària.
Procés: 1. S’escriu el fragment que es vol treballar a la pissarra.
2. Se’n fa una primera lectura
3. S’explica el significat global i totes les paraules que els alumnes no
entenguin.
4. Es comenta l’ortografia de les paraules que tenen dificultats
ortogràfiques.
5. S’incideix especialment amb les paraules que es volen treballar fent
alguna activitat d’extensió.
6. Es procedeix a la lectura del text per part d’alguns alumnes.
7. Es copia el text.
8. S’ha de motivar els alumnes perquè a casa el tornin a preparar.
9. L’endemà es fa el dictat.
10.La correcció es pot fer individual o col·lectiva.

Es pot tornar a copiar el dictat a la pissarra i comentar les observacions fetes el dia
anterior.

2
SECRETARI
Els alumnes fan de secretaris i han de prendre nota d'una carta (o un altre tipus de
text). El mestre llegeix el text a velocitat normal, sense aturar-se, i els alumnes
prenen les notes que poden. A continuació es formen grups de 3 o 4 alumnes i
intenten de reconstruir el text a partir dels apunts. El mestre pot llegir el text dues
vegades o més. La reconstrucció que redactin els alumnes ha de conservar, com a
mínim, la informació rellevant del text. Es tracta d'un bon exercici de memòria i de
redacció de textos a partir d'un esborrany inicial.

TELEGRÀFIC
El mestre només dicta les paraules plenes (noms, verbs, adjectius ) i sense flexió
morfològica de cada frase, com si fos un telegrama. L'alumne ha d'apuntar la frase
completa, restituint-hi tot el que faci falta (articles, preposicions...). D'aquesta manera
es posa èmfasi en el component morfosintàctic del text.

TRADICIONAL
Es dicta un text que l'alumne no coneix. Es pot fer una lectura prèvia i comentar les
paraules dubtoses. En acabar el dictat es rellegeix el text per facilitar l'autocorrecció
dels errors. Aquest és un dictat d'avaluació, però no és adequat com a activitat
d'aprenentatge.

PER PARELLES
S’aparellen els alumnes. L’alumne A de cada parella té un full amb uns quants
fragments del dictat, amb buits intercalats. L’alumne B disposa del text
complementari; és a dir, té els fragments que manquen al company i buits intercalats
(els fragments que té l’alumne A). Primer l’alumne A dicta al B el primer fragment i
aquest l’apunta al seu full, després el B dicta a l’A el seu primer fragment i així
successivament. Al final cada alumne corregeix el seu dictat a partir del text escrit al
full del seu company. Es tracta d’un dictat molt rendible perquè l’alumne no només
transcriu el text, sinó que també pot exercitar la lectura en veu alta i la pronunciació.
Va bé que els textos siguin complets, breus i interessants.