Está en la página 1de 12

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE

CONTACTES DE POSITIUS EN LES ETAPES DE


DESCONFINAMENT EN EL MARC DE LA PANDÈMIA
PEL COVID-19

1. ANTECEDENTS

Derivat de la crisi sanitària global per la propagació del Virus COVID19 el 14 de Març de
2020 es va declarar l’estat d’alarma a l’estat espanyol finalitzant previsiblement el proper 24
de Maig de 2020 on es preveu un desconfinament progressiu en 4 fases. En aquest procés
es requeriran de diferents accions i mesures per minimitzar i contenir un possible rebrot.

En aquest contexte, el Departament de Salut elabora un protocol de seguiment de contactes


i en el document denominat “INFORME jUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA
ESTRUCTURA DE SEGUIMENT DE CONTACTES” de data 28 de maig de 2020 (annex I)
estableix les hipòtesi i criteris que han de permetre dimensionar l’equip que farà el seguiment
dels contactes (nombre diari de positius, nombre d’interaccions, recollida d’informació, etc..).

2. OBJECTE DEL DOCUMENT

Aquest document té com a objecte canalitzar l’encàrrec del Departament de Salut al Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM) per a la contractació dels recursos necessaris pel control i
seguiment dels contactes dels casos COVID19, mitjançant un servei centralitzat amb els
protocols d’actuació i processos establerts pel propi Departament.

La contractació requereix urgència atenent a que algunes regions ja han passat a la fase 1
de desconfinament. El Servei Català de la Salut incorporarà aquest encàrrec de gestió al
contracte-programa del SEM per finançar íntegrament la despesa que se’n derivi.

3. DIMENSIONAMENT PREVIST PEL SERVEI

Les activitats realitzades pels scouts contractats es duran a terme sobre una eina tipus APP
desenvolupada específicament pel Departament de Salut per a efectuar aquest seguiment.

El Departament de Salut posarà a disposició els espais, eines (Hard i Soft), i la formació
inicial sobre la APP pel correcte desenvolupament de l’objecte i l’abast del contracte
d’emergència.

El servei es durà a terme en horari diürn de dilluns a diumenge, i la durada inicial serà fins
al 31 de maig de 2021.
Per gestionar el servei en les condicions descrites, l’oferta del proveïdor contempla la
contractació fixa de 182 gestors FTE (full time equivalent).

Aquesta part fixa es podrà veure aminorada fins a 134 FTEs si l’activitat és inferior a la
inicialment prevista. Addicionalment es contempla el possible increment d’scouts en cas de
produir-se un increment de casos. Veure els detalls al fitxer adjuntat a l’annex II.

El dimensionament es revisarà i actualitzarà en funció de les necessitats reals que


succeeixin i depenent de les funcions que el Departament de Salut consideri adients en
l’àmbit del control i seguiment epidemiològic del COVID19 al territori Català.

4. VALORACIÓ ECONÒMICA

El Departament de Salut ha negociat les necessitats i condicions del servei d’scouts amb
Ferrovial Servicios SA (abast del servei, recursos necessaris en base a l’activitat estimada,
marc contractual, condicions laborals, etc..) per disposar d’una valoració econòmica
preliminar.

Dins el marc laboral del Conveni de Contact Center, l’import ofertat (annex II) pel
dimensionament explicitat al punt anterior és:

Imports sense IVA


Import part fixe 7.491.148,80 €
Import part variable 7.128.825,60 €
Cost Estructura (7%) 1.023.398,21 €
TOTAL import de servei 15.643.372,61 €

Les previsions podran veure’s modificades durant el desenvolupament del projecte en funció
de la realitat de cada moment i de nous requeriments del projecte, sempre sota directrius
del Departament de Salut.

Firmado
digitalmente por
Joan Torras Genís
- DNI 37283777H
(SIG)
Fecha: 2020.06.02
11:24:57 +02'00'

Joan Torras
Cap Processos Centre Coordinador Sanitari
ANNEX I: INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA ESTRUCTURA DE
SEGUIMENT DE CONTACTES
INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA ESTRUCTURA DE
SEGUIMENT DE CONTACTES

Segons consta en el Plan para la transición hacia una nueva normalidad del Ministerio de
Sanidad, de 28 d'abril, la fase de transició requereix disposar de capacitats estratègiques reforçades
en quatre àrees:

a) Assistència sanitària. La capacitat assistencial, tant a l’assistència primària com als hospitals és
fonamental per a la gestió de la pandèmia i ha de garantir una manera adequada la
incorporació funcional de llits d’aguts i UCI per a l’ingrés i assistència adequada de forma que
no es desplacin recursos de tractament no COVID-19 a COVID-19.

b) La vigilància epidemiològica. Ha de tenir un sistema que pugui rebre informació sobre el diari
per permetre l'accés ràpid i garantir la seguretat de l'epidèmia. Disponible de sistemes
d’informació de qualitat que requereixin un referent dels serveis de vigilància epidemiològica
a les comunitats autònomes i al nivell central.

c) La identificació i contenció avançada de fonts de contagi. Això inclou el diagnòstic de


simptomàtics en estadis inicials de la malaltia, l’aïllament dels casos, la localització, el
confinament i el seguiment de contactes estrets i la identificació de possibles focus de
transmissió en col·lectius específics.

d) Les mesures de protecció col·lectiva. La difusió i la implementació de pràctiques higièniques i


de distància física i la disponibilitat i l'ús de materials de protecció contra la població general
ha de tenir en compte ja que s'ha de desenvolupar i s'ha d'impulsar durant aquesta fase.

En aquest sentit, i en concret pels punts b) i c) anteriors, el Ministerio de Sanidad va establir i publicar
la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de
COVID-19 indicadores de seguimiento, estableix respecte a la gestió dels contactes que:

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un


diagnóstico temprano en los contactos estrechos que inicien síntomas y evitar la
transmisión en periodo asintomático y paucisintomático.

En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de


identificación de contactos estrechos. El periodo a considerar será desde 2 días antes
del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los
casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días
antes de la fecha de diagnóstico.
Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho de un
caso confirmado deberá ser informada y se iniciará una vigilancia activa o pasiva,
siguiendo los protocolos establecidos en cada CCAA. En caso de convivientes se
iniciará el seguimiento desde el momento de la detección del caso sospechoso.

Basant-se en aquesta estratègia de vigilància del Ministerio de Sanidad, la Sub-direcció General de


Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut ha elaborat i publicat el
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la
fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.

Aquest procediment preveu tota uns sèrie de mesures entre les que es troba la de l’Estudi i maneig
de contactes. Aquesta mesura concretament preveu:

Qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d'un


cas confirmat haurà de ser informada i s'iniciarà el seu seguiment de forma passiva,
fent-li les recomanacions oportunes respecte a les precaucions d’higiene respiratòria i
rentat de mans i símptomes d’alarma de la malaltia. En les situacions que es
consideri adient es pot reforçar la vigilància trucant als contactes a la meitat del
període (dia 7) i al final del període de quarantena (dia 14).

Segons quina sigui la intensitat de la pandèmia, el nombre de trucades per informar i fer el seguiment
dels contactes estrets implica requerir importants necessitats de personal. Unes xifres de contractació
de personal impossibles d’assumir si s’estableix que han de ser dutes a terme per personal sanitari de
medicina o infermeria, donada la mancança de professionals d’aquests dos col·lectius i que s’ha
agreujat amb la crisi de la COVID-19.

Els scouts a contractar haurien de cobrir les següents necessitats:

1r) Primera trucada als nous contactes:

• S’ha de fer al 100% dels contactes


• Es preveu una mitjana de 300 casos + nous/dia
• Es preveu una mitjana de 7 contactes per cas
• Les trucades de notificació el primer dia a un contacte es preveu que durin 15 minuts

2n) Trucada de seguiment:

• S’ha de fer seguiment els contactes dels darrers 14 dies:


• S’han de fer seguiment el 7è i el 14è dia
• Es preveu que 1/3 dels contactes no faran servir mitjans digitals per fer el seguiments
• Les trucades de seguiment d’un contacte es preveu que durin 5 minuts
3r) Capacitat de resposta a una possible segona onada de la pandèmia:

• Es preveu una segona onada de contagis de la meitat d’intensitat de la primera.


• Es preveu un inici de l’augment de contagis cap el mes d’octubre de 2020
• Es preveu un pic de l’augment dels contagis durant les darreres setmanes de desembre de
2020 i les primeres de 2020.

El calendari i creixement previst de la segona onada a considerar és el següent:

Mitjana Creixement de
Data ordinària de casos per
casos quinzena
1-jun-20 300
15-jun-20 300
29-jun-20 300
13-jul-20 300
27-jul-20 300
10-ago-20 300
24-ago-20 300
7-sep-20 300
21-sep-20 300
5-oct-20 300
19-oct-20 300 400
2-nov-20 300 500
16-nov-20 300 700
30-nov-20 300 900
14-dic-20 300 1100
28-dic-20 300 1300
11-ene-21 300 1500
25-ene-21 300 1300
8-feb-21 300 1100
22-feb-21 300 900
8-mar-21 300 700
22-mar-21 300 500
5-abr-21 300 400
19-abr-21 300
3-may-21 300
17-may-21 300
31-may-21 300

4t) Capacitat de resposta a augments imprevistos de casos

A aquestes contractacions previstes, per tal de donar resposta a possibles rebrots, s’hauria
de demanar a l’empresa contractada una velocitat màxima de resposta de 7 dies davant
possibles peticions d’augment dels scouts contractats.

Els horaris de les trucades als contactes haurien de fer-se entre les 7 i les 23 hores els dies feiners, i
entre les 10 i les 22 hores els caps de setmana.

Atenent a les consideracions i necessitats detallades en aquest informe, signo el present document
per tal de justificar la contractació del servei que doni la resposta adequada.

Xavier Rodriguez i Guasch

Director de Serveis

Barcelona, 28 de maig de 2020


ANNEX II: SERVEI OFERTAT PER FERROVIAL A PARTIR DE LES NECESSITATS
EXPRESSADES A L’INFORME DE L’ANNEX I