Está en la página 1de 13
 
°\QÉ A^ FL N@KNQ]I^NAKNIL0
‖Y `tr`s s`k f`s saegrlo`s aktra f`s lgr`c`s4 s`k f`s qua jlk `åo` fl ]lflgrl, par` fls pra`nuplni`kas oaf euko`, fl saounniþk oa fls riquazls y fls oaeìsn`knupisnaknils fas ikvloak y lj`hlk fl ]lflgrl, y quaol sik brut`―
(Elrn`s ?3<:)
OABIKINI@K
Ak saktio` hakarlf, n`knupisnaknil as af oasa` qua af lfel siakta p`r t`o`lquaff` qua fa pr`ouna sltisblnniþk. L paslr oa qua j`y ak oål nraae`s qua fln`knupisnaknil sa rabiara ókinleakta l nuasti`kas oa åko`fa saxulf, afn`knapt` as eìs lepfi` y ltlüa l t`ols fls oieaksi`kas oa fl n`kountljuelkl. Oa lnuaro` lf Oinni`klri` oa fl Walf Lnloaeil oa fl Fakhul Asplü`fl,fl n`knupisnaknil as af oasa` oa f`s giakas tarrak`s y, ak aspanilf, af lpatit`oas`roaklo` oa pflnaras oasj`kast`s.Ak saktio` ta`fþhin` fl n`knupisnaknil as fl lpataknil oa f`s pflnaras oa f`ssaktio`s y oa f`s giakas tarraklfas. Aff` k` quiara oanir qua t`o`s as`s lpatit`ssalk elf`s, tlf n`e` lklfizlrae`s p`stari`reakta, yl qua t`o`s f`s pflnarasoa f`s saktio`s y af oasa` oa giakas tarrak`s s`k, oa p`r så, guak`s y b`relkplrta oa kuastrl pr`pil n`kstituniþk oasoa qua Oi`s k`s nr. ]ar` san`kviarta ak lfh` kahltiv` nulko` kuastr`s oasa`s sa `p`kak rloinlfeakta lfl v`fuktlo oivikl. Nulko` f`s giakas tarraklfas y f`s pflnaras sa n`kviartak akaf `gcat` óftie` oa fl v`fuktlo juelkl, fl pars`kl sa niarrl ak så eisel,`gstruya su lparturl rloinlf l f`s oaeìs y su n`eukinlniþk n`k Oi`s, quiakoaga sar af j`riz`kta pr`pi` oaf lksil oa bafiniolo plrl nulfquiar sar juelk`.]lrl qua ukl pars`kl sa oafaita k` sa raquiara qua n`ksihl t`o` lquaff` quaoasal, sik` qua sa oafaita ak nlol ukl oa fls n`sls guakls qua n`ksihua,oaktr` oaf ìegit` klturlf.
A_IE@F@HIL
Af téreik` n`knupisnaknil pr`viaka oaf hriah` apitjueil y oaf flkn`knupisnaktil, qua oarivl oa fl b`rel varglf nupara y qua sihkibinl oasalrlroiaktaeakta, legini`klr, lksilr, f` nulf as ukl pr`paksiþk klturlf oa f`ssaras juelk`s.Nulko` as`s oasa`s oaclk oa sar oa `roak klturlf y plslk l sar uk oasa`oaseaoio`, k` ak af saktio` oaf giak klturlf y e`rlf, sik` ak af qua pr`ouna
 
sltisblnniþk nlrklf, as nulko` fl n`knupisnaknil sa n`kviarta ak uk lpatit` glc`y n`ktrlri` l fl rlzþk.Af `gcativ` oaf lpatit` saksulf n`knupisnakta as fl hrltibinlniþk oa f`s saktio`s,eiaktrls qua af lpatit` rlni`klf ` klturlf as af giak oa fl klturlfazl juelkly, n`e` jae`s vist` lktari`reakta, as fl sug`roiklniþk oa fl rlzþk l Oi`s.Fl n`knupisnaknil assiaepra prasakta ak fl viol juelkl y p`saa uknlrìntar legivlfakta, luk nulko` k` p`oae`s kahlr qua usulfeakta sa flprasaktl ak su sihkibinlo` kahltiv` oa iknfiklniþk lf elf. F`s lut`ras slhrlo`sk` rabiarak fl n`knupisnaknil f` l fl asbarl saxulf, sik` l oivarslssitulni`kas juelkls.Af nltanise` Nltþfin` as euy nflr` lf elkibastlrk`s ak af kuearlf 71>? qua afoénie` elkoleiakt` oaso`gfl y n`epfatl af k`vak`, af nulf varsl s`gra fln`knupisnaknil oa fl nlrka. ]r`jåga fl n`oinil oaf giak lcak`, qua as fl rlåz oafr`g`, oa fl rlpiül y oaf brluoa, f`s nulfas astìk tlegiék pr`jigio`s p`r afséptie` elkoleiakt`.Fl n`knupisnaknil oa f`s `c`s (<ª. Culk 73<2) ffavl l fl vi`faknil y l flikcustinil, pr`jigiols p`r af quikt` elkoleiakt`. Fl n`oinil y fl b`rkinlniþktiakak su `rihak ak fl io`fltrål, n`koaklol p`r fls tras priearls prasnripni`kasoa fl fay. Af oénie` elkoleiakt` sa rabiara l fl iktakniþk oaf n`rlzþk yrasuea, n`k af k`vak`, t`o`s f`s pranapt`s oa fl fay.Ak nulkt` lf oas`roak oa fl n`knupisnaknil k`s jlgfl af kuearlf 71>1 oafnltanise`, lf oanirk`s qua af lpatit` saksigfa k`s iepufsl l oasalr fls n`slslhrlolgfas qua k` p`saae`s. Lså, oasalr n`ear nulko` sa tiaka jlegra, `nlfaktlrsa nulko` sa tiaka brå`, s`k oasa`s guak`s ak så eise`s, par` n`kbranuaknil k` hulrolk fl eaoiol oa fl rlk y k`s aepuclk l n`oinilrikcustleakta f` qua k` as kuastr` y qua partakana ` as oagio` l `trl pars`kl.
E@WLF NWI^_ILKL
Fl Ihfasil Nltþfinl oistikhua aktra n`knupisnaknil lntulf, qua s`k f`s oasa`soas`roaklo`s, y n`knupisnaknil jlgitulf, qua as fl pr`paksiþk l saktir as`soasa`s. Fl n`knupisnaknil k` sa ioaktibinl ak fl e`rlf nltþfinl n`k af panlo`,sik` n`k fl iknfiklniþk l n`eatarf`. ]ar` ak fl ba nristilkl så sa ioaktibinl n`k afelf oagio` lf sihuiakta taxt` gågfin`3 ‖Kikhuk`, nulko` sal pr`glo`, oihl3 ‚asOi`s quiak ea pruagl’, p`rqua Oi`s ki as pr`glo` p`r af elf ki pruagl lkloia. ^ik` qua nlol uk` as pr`glo`, lrrlstrlo` y saounio` p`r su pr`pil
 
n`knupisnaknil. Oaspués fl n`knupisnaknil, nulko` jlyl n`knagio`, ol l fuz lfpanlo`4 y af panlo`, ukl vaz n`ksuelo`, akhakorl euarta(^lktilh`<3<><1).Ast` tiaka raflniþk n`k fls oistiktls iktarpratlni`kas oaf panlo` `rihiklf, quaplrl fl ely`rål oa f`s taþf`h`s pr`tastlktas n`rr`epiþ fl klturlfazl juelkl,jlstl akt`knas iknfiklol lf giak, y plrl f`s `rt`o`x`s y f`s nltþfin`s privþ lfsar juelk` oaf o`k qua jlstl akt`knas n`epakslgl fl pr`paksiþk oa flklturlfazl juelkl, oasoa su `rihak jlnil af elf._legiék fl iknfiklniþk oaf glutizlo` lf elf as axpfinlol oa oistiktl elkarl p`r`rt`o`x`s, n`pt`s y nltþfin`s p`r ukl plrta, y p`r pr`tastlktas p`r `trl. ]lrlfl Ihfasil Nltþfinl, N`ptl y @rt`o`xl, p`r af glutise` Oi`s paro`kl lf nristilk`t`o`s sus panlo`s, lukqua parelkanak eunjls oa fls n`ksanuaknils oafpanlo` `rihiklf, p`r f` qua k` ranuparl af o`k paroio`, ihulf n`e` tlep`n`ranuparl fl ike`rtlfiolo n`rp`rlf qua, si giak k` arl plrta oa fl klturlfazlpr`pileakta juelkl lktas oaf panlo` oa kuastr`s priear`s ploras, så sa jln`ksioarlo` n`e` ukl hrlnil aspanilf oa fl qua h`zlglk Loìk y Avl. Astlhrlnil oa fl ike`rtlfiolo sa paroiþ n`e` nlstih` l su panlo`.^ik aeglrh`, f`s pr`tastlktas astìk oivioio`s yl qua, p`r ukl plrta, lfhuk`sn`ksioarlk qua af glutise` k` paro`kl kikhók panlo`, eiaktrls qua fl hrlkely`rål piaksl qua af glutise` as kanaslri` plrl fl slfvlniþk. ^þf` astìk oalnuaro` ak qua fl n`knupisnaknil k` oaslplrana n`k af glutise`.Af nristilk`, p`r fl ba ak fl ravaflniþk oa Oi`s y p`r af o`k oaf glutise`, jlsio` ln`hio` ak Casunrist` y p`r aff` puaoa `riaktlr su figartlo jlnil Oi`s plrlranigir su hrlnil y n`eplrtir su viol ak af le`r. ^ik aeglrh`, lukqua plranaqua k` oagarål sar lså, af pr`gfael oaf panlo` parsista p`rqua af nristilk`sihua panlko`. F` fþhin` y rlz`klgfa sarål qua ukl pars`kl qua sa aktrahl lOi`s oa n`rlzþk k` panlrl eìs.^ik aeglrh` kanasitle`s f`s lpatit`s, tlkt` f`s saksigfas n`e` f`saspiritulfas, plrl e`var kuastrl oagifiolo jlnil fl n`ksanuniþk oaf giak, par`ast` k` sihkibinl qua af sar juelk` puaol sahuir oa b`rel ikoisnrieiklol suslpatit`s, sik` qua takorì qua `riaktlr su oasa` oa elkarl qua lquaff` quagusnl sal f` qua ralfeakta fa ffava lf giak eìs lft`.Oagae`s sar n`ksniaktas oa qua af panlo` as ukl ralfiolo prasakta akkuastrl viol par` qua, l paslr oa t`o`, p`oae`s vaknarfl. K` p`oae`sasparlr fl slfvlniþk n`e` lfh` qua `nurrl sik kuastr` asbuarz` y n`epr`eis`.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505