Está en la página 1de 16

In deze krant:

Pagina 8 + 9

De Schakel
Markant Maassluis

35e jaargang no. 46


28 september 2010

75 jaar Maasslui
Maassluise C

De jubilerende Schakel
en “Markant Maassluis”
G
Courantt D
MM
De S
Wi d
Schakel
h kel
T tt

Nieuwe kans voor de Schans


De Nieuwe Schans aan het Marijkeplein
werd zaterdagmiddag opnieuw in gebruik
genomen. Eigenaren Kees Goedegebuur en
Annemarie Booij van Dansschool Double
Feet gaan in de zaal zeven dagen per week
dansles geven. Beide dansleraren zijn Ne-
derlands kampioen geweest en hebben dus
een uitstekende reputatie. De twee jongste
Pagina 10 dansparen, Shana de Kok (8) en Morten

Hartverwarmend afscheid
van meneer Gerard

Taxivervoer Herfst
BERTAX Afgelopen week begon de
herfst. De tijd van wind en
regen, mist, vallende bla-
tel.: 0181-218555 Roobol (7) mochten de dansschool officieel deren, paddenstoelen en
openen door een lint door te knippen. Daar- spinnen.
na kwamen tijdens de receptie veel leerlin-
gen, familie en vrienden van de dansleraren Deze kruisspin weefde
het danspaar feliciteren met de opening van zijn enorme web tussen het
hun eigen dansschool. De entree en Blan- frame van een fiets.
kenburgzaal zijn de laatste maand door de
eigenaren prachtig in barokstijl opgeknapt De druppeltjes van de vroe-
in de kleuren zwart, zilver en paars. Voor ge ochtendnevel maakten
hoe lang mogen ze de dansschool runnen in het web goed zichtbaar
het gebouw dat op de nominatie staat afge- voor een mooie foto.
broken te worden? Kees Goedegebuur: “Ik
weet het niet maar voorlopig zijn we heel
blij met deze locatie voor onze nieuwe dans-
school”.
Foto: O. Boskma
Anneke Boskma- de Zoete

Autorijschool
----------------------
WEST
WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL
Voor praktijk
en theorie
Theoriecursus 9 oktober
Theorie examen 11 oktober
Tel. 0181-213114
of 06-53358672
Maeslantkering Vanaf beide oevers keken vele belangstel-
lenden toe hoe de enorme deuren, de groot-
ste ter wereld, zich sloten.
deze stormvloedkering een deel van Zuid-
Holland tegen overstromingen.
Volgens Rijkswaterstaat is de proef goed
Zaterdagmiddag vond weer een proef- verlopen. Zondagmorgen om 04.00 uur
sluiting plaats van de Maeslantkering. Samen met de Hartelkering beschermt werd de kering weer geopend.
28 SEPTEMBER 2010 2 ROZENBURGSE COURANT

Buiten onze openingstijden kunt u voor Orgelconcert


Kerk- en weekenddiensten spoedgevallen terecht bij:
Apotheek Hof van Putten, Donaulaan 2, door Matteo Imbruno
PROTESTANTSE GEMEENTE MARANATHAKERK Spijkenisse, tel. 0181 – 622188.
TE ROZENBURG Evangelische Gemeente Maranatha Op maandag 4 oktober
Immanuelkerk G.A. Brederolaan 49, tel. 010-5923608 WEEKENDDIENST In de Grote- of Sint Catharijnekerk te Briel-
Zondag 3 oktober www.egma.nl VERLOSKUNDIGEN le zal de van oorsprong Italiaanse organist
09.30 uur ds. G. van Meijeren (Utrecht). Maranathakerk is een kerk in beweging: Mevr. C. v. Geel, spreekuur: locatie La Del Matteo Imbruno het eerste concert verzor-
ongedwongen, eigentijds, laagdrempelig en Fino, Iependaal 9, 3181 AH Rozenburg. Ma. gen in de najaarsserie op het zojuist geres-
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK enthousiast. Een plek waar iedereen zich + di. 16.00-22.00 uur, tel. 0181-214646. taureerde orgel.
ADVENTSKERK thuis mag voelen en waar mensen vanuit
Zondag 3 oktober Gods liefde hoop en herstel ontvangen. WEEKENDDIENST In een programma met werken uit de Re-
09.30 uur: student W. A. Capellen. Zang, inspirerende muziek en korte pre- DIERENARTSEN naissance (de periode van 1450-1550, waar-
17:00 uur: student W. A. Capellen. diking zijn een aantal ingrediënten die de Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland, in een vernieuwde belangstelling ontstond
zondagochtend tot een feestelijke happe- (Rozenburg: Narcissenstraat 1). Tel. Ro- voor de studie van de klassieke oudheid),
HET BAKEN ning maken. Elke zondag om 10.00 uur ben zenburg 0181-214045. zal een scala van muziek klinken uit het
Vrijdag 1 oktober je van harte welkom. Zondag 3 oktober zal Europa van die dagen, met als belangrijk-
19.00 uur ds. W. M. den Hertog. Aat Hoorn spreken. WEEKENDIENST ste landen Italië, Spanje, Engeland, Duits-
Voor de basisschoolkinderen van groep 1 TANDARTSEN land en Nederland. Omdat in het beroemde
VRIJMETSELARIJ tm 8 is er Kinderkerk. De allerkleinsten (0 Voor spoedgevallen, nabloedingen en in- Kam-orgel zeer oud pijpwerk bewaard is
Nieuwstraat 23, 3231 AK Brielle. tot 2 jaar) krijgen alle aandacht en zorg van formatie kunt u bellen: 0187-487583. gebleven, kan deze muziek optimaal tot
Inl.: tel. 0181-413911 oppas. En de peuters (2 tot 4 jaar) beleven klinken worden gebracht. De aanvang van
b.g.g. 06-53485507. een hoop plezier in hun eigen ruimte. BEREIKBAARHEID CAREYN dit concert is om 20.15 uur. De toegang is
Na afloop kun je altijd een kopje koffie drin- Uitleen van verpleegartikelen vindt plaats zes euro, diverse passen vijf euro, inclusief
VRIJZINNIGE ken met iets lekkers erbij! op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 een consumptie. Bovendien is een speciaal
GELOOFSGEMEENSCHAP NPB en 14.00 uur bij de receptie van Woonzorg- Kam-orgel Festival Passepartout te verkrij-
VOORNE-PUTTEN EN ROZENBURG KERK VAN DE NAZARENER centrum Careyn Het Baken, Grote Stern 2. gen; meer informatie hierover is te vinden
Kerkstraat 10, Brielle VLAARDINGEN in het door de Culturele Commissie St. Ca-
Zondag 3 oktober Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel. 010- Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elke tharijne samengestelde programmaboekje,
Bezinningsbijeenkomst met Peter Samuel 4748419 maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan van verkrijgbaar aan de balie bij de ingang van
over de Tarot en de bijbel. Zondag 3 oktober Goyenstraat 2. de kerk, waarin een overzicht is te vinden
9.30 uur Ds. Ed Meenderink (opvang voor Voor meer informatie kunt u bellen met Ca- van alle concerten. Voor verdere informa-
KERK VAN DE NAZARENER kinderen t/m groep 7 en Rock Solid voor reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief). tie: zie www.catharijnekerk.nl.
ROTTERDAM-ZUID groep 8, 1e en 2e jaars) Algemeen Maatschappelijk Werk
Carnissesingel 240 11.30 uur Ds. Ed Meenderink (tijdelijk al- Inloopspreekuur, elke donderdag tussen
Wekelijkse zondagdienst: 10.00 uur. leen opvang voor baby’s en peuters) 09.00-10.00 uur, in het gemeentehuis. U
Zondagsschool en kinderopvang aanwezig.
Info: 010-4817847 of AVOND- EN WEEKENDDIENST
kunt u melden bij het Wmo-loket.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-
Uitnodiging
rotterdam@nazarene.nl. HUISARTSEN reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief). Oecumenische Dienst
Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren
EVANGELIE GEMEENTE is bereikbaar de huisartsenpost Ruwaard, De Gemeenschap van Kerken nodigt u van
THE LIVING CHRIST telefoonnummer 0181-627055 harte uit voor de Oecumenische dienst. Op
Dienst om 11.00 uur Dit geldt voor alle doordeweekse dagen zondag 10 oktober in de R.K. Kerk. Voor-
Vanaf 23 juni niet meer in de Elzenlaan 16. vanaf 17.00 uur, de weekenden en de er-
kende feestdagen. ‘The Credo Singers’ ganger is pastor S. Bladowski. Medewer-
king door het St. Jozefkoor en de cantorij.
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT)
De huisartsenpost bevindt zich op het ter-
rein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis, komen naar De dienst begint om 10.00 uur.

Emmastraat 75 maar men wordt dringend verzocht eerst


Zondag 3 oktober telefonisch contact op te nemen, uiteraard Sint Catharijnekerk Uitnodiging
09.30 uur ds. R. J. Blok. alleen bij urgente/spoedeisende zaken die
16.30 uur ds. G. Messelink De Lier/Maas-
sluis.
niet kunnen wachten tot de eigen huisarts
weer beschikbaar is.
te Brielle En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde En Hij, die op de troon gezeten is
Op zondag 10 oktober 19.00 uur is er zeide; Zie, Ik maak alle dingen nieuw..
JEHOVAH’S GETUIGEN een zangdienst in de Sint Catharijne- Openb.:21:1 en 3
Coppelstockstraat 33 te Brielle WEEKDIENST APOTHEEK kerk te Brielle. Medewerking wordt Dinsdagavond 5 oktober a.s. om 20.00 uur
Zaterdag 2 oktober Openingstijden apotheek Rozenburg: verleend door her christelijk gemengd bent u weer van harte welkom in het The-
17.30 uur Openbare lezing ‘Jezus christus - maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur koor: “The Credo Singers”. Dit is een ater de Ontmoeting aan de Koninginnel-
de nieuwe regeerder van de aarde’ Zaterdag 10.30-12.00 uur landelijk bekend veel gevraagd koor, aan te Rozenburg (zij-ingang). Deze avond
Wachttorenstudie ‘Hoe Jezus Gods recht- Zon- en feestdagen gesloten. opgericht in 1963 en bestaande uit on- zal Paulus Hinoke uit Middelburg voor u
vaardigheid verheerlijkt’. Buiten deze openingstijden kunt u voor geveer 150 leden, die afkomstig zijn spreken. Samen met zijn vrouw Astrid zijn
spoedgevallen terecht bij: uit Rotterdam e.o. (meer informatie zij verbonden aan de stichting Minstral-
ROOMS KATHOLIEKE KERK Apotheek Hof v. Putten, Donaulaan 2, Spij- op www.thecredosingers.nl). ministries. Het doel van deze stichting en
Jan Tooropstraat 5 kenisse, tel. 622188. tevens de visie van Paulus en Astrid is, de
Dinsdag 28 september om 10.00 uur Vie- Het kam-orgel doet het ook weer na gemeente van Jezus Chr. te ondersteunen
ring in de kapel Ruysdaelstraat 105. Apotheek Blankenburg een grote restauratie. d.m.v. lofprijs en aanbidding, onderwijs en
Zaterdag 2 oktober om 19.00 uur Eucharis- Molenweg 11-13, Rozenburg, tel. 0181 – Het thema van de zangdienst is deze woordverkondiging.
tieviering met samenzang. 276570 keer: Leven is op weg zijn. Beide zijn sprekers, die vol vuur het Woord
Dinsdag 5 oktober 10.00 uur Viering in de Openingstijden: van God krachtig kunnen overbrengen.
kapel Ruysdaelstraat 105. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uur Van harte uitgenodigd om mee te zin- De toegang is vrij, wel is er een collecte
Donderdag 7 oktober 10.00 uur Maria-vie- Zaterdag 10.00 – 14.00 uur gen, na afloop is er koffie of thee. Inl. Hagar Groenewegen 06-4014043
ring o.l.v. parochianen. Zon- en feestdagen gesloten. Jessica ter Horst 06-41996840.

Noteren
GROF VUIL www.mee-zuidhollandzuid.nl Tel.: 0181-212209 (voorzitter)
Wordt op afroep bij u opgehaald na telefonische servicepunt@meezhz.nl Tel.: 0181-213252 of 218511 (secretaris)
afspraak. IRADO, 010-2621000
Biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers S.N.O.R.
STORINGEN die zich inzetten voor mensen met een beperking, een Stichting Netwerk Ouderenvoorziening
Storingen aan de Centrale Antenne Inrichting, chronische aandoening, dementie, een psychiatrische Rozenburg. Telefoon 0181 - 233055.
tel. 0900 - 1580. achtergrond of mensen in de laatste levensfase. Waaronder valt:
- ‘Het Baken’ woonzorgcentrum, 0181 - 233055
BURO SOCIAAL RAADSLIEDEN INFORMELE ZORG ZUID-HOLLAND ZUID - ‘Het Anker’ aktiviteitencentrum, 0181 - 213565
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Contact 088-1239988 (lokaal tarief). Lekstraat 2, Rozenburg, tel 0181 - 213528. (voorheen Vrijwillige Thuishulpcentrale)
ALGEMEEN ALARMNUMMER ................................1-1-2 Openingstijden: dinsdagochtend van 09.30 tot Vrijwillige terminale thuiszorg PATIËNTEN/CONSUMENTEN PLATFORM
NIET SPOEDEISEND ................ 0900-8844 (30 ct/min) 11.30 uur, donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 Centraal adres: Kuipershaven 112, postbus 780, 3300 ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (PCP-ZHE)
MOEDERS VOOR MOEDERS Belangenbehartiging van patiënten/consumenten in
MELD- EN REGELKAMER Mevr. Tineke Bijl. Aletta Jacobskade 112, uur. Gesloten tijdens de schoolvakanties van het AT Dordrecht. Tel: 0900-2020672
(alle luchtjes + geluidshinder) ...........010 - 4.73.33.33 voortgezet onderwijs. (lokaaltarief), fax 078-6483776 de gezondheidszorg, koepelorganisaties voor patiën-
3137 TC Vlaardingen. Tel. 010 - 4746665 tenverenigingen. Telefonisch bereikbaar: ma. t/m vr.
TEL. HULPDIENST ................................. 0181 - 625952 www. informelezorgzhz.nl,
KLUSSEN & WERK servicepunt@meezhz.nl van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 0181 - 624859, na 10-1-;95
PEUTERSPEELZALEN ROZENBURG tel. 0181 - 624859. Fax 0181 - 621157, na 10-1-’95 0181
S.O.S. TELEFONISCHE HULPDIENST Voor inschrijfformulieren, inlichtingen en aanmelden Aanvragen: telefoon 0181-219021. Telefonische
Tel 0900 - 0767. Deze hulpverlening is 24 uur per dag aanmeldingen: iedere werkdag tussen 09.00 en 12.30 Vrijwillligers bieden hulp aan thuiswonende mensen - 621157. Adres: Zwanenhoek 2, 3201 HS Spijkenisse.
elke donderdagmiddag van15.30 tot 16.30 uur. Grutto-
bereikbaar voor een ieder die behoefte heeft aan een straat 2, 3181 TC Rozenburg. uur en dinsdagmiddag en donderdagmiddag van met een beperking, chronische aandoening of
persoonlijk gesprek. 13.00 tot 16.00 uur. levensbedreigende ziekte, dementie, psychiatrische INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDS-
Uw peuter mag pas opgegeven worden met 1 jaar en ZORG (IKG) RIJNMOND
11 maanden achtergrond, mensen in hun laatste levens-fase, en
ALCOHOLPROBLEMEN WELFARE WERK RODE KRUIS hun naasten. VAN HET PATIENTEN CONSUMENTEN PLATFORM
Bel A.A. voor hulp en informatie. 0181 - 310094. Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het RIJNMOND
STICHTING KINDEROPVANG HUMANITAS Voor vragen over de gezondheidszorg en de maat-
Gastouderbureau Brielle, Anna Hoevestraat 4, 3232 Dienstencentrum. REGIONAAL STEUNPUNT MANTELZORG
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK RIJNMOND ZUID schappelijke dienstverlening, onafhankelijk advies,
VC Brielle, 0181-414467 het melden van klachten en voor hulp en ondersteu-
Molenweg 20, 3181 AT, tel 0181 - 213354. E-mail: gobbrielle@kov.humanitas.nl RODE KRUIS Centraal adres: Bliekstraat 4a, 3201 PL Spijkenisse,
Dinsdag.............................................14.00 - 20.00 uur Het Nederlandse Rode Kruis, District Voorne Putten tel: 0181-679682 (ma t/m vrij: 09.00-16.00 uur) ning bij klachten.
Kinderdagverblijf Rozemarijke, Marijkeplein 13, 3181 Postadres: Postbus 3033, 3101 EA Schiedam.
Woensdag ......................................... 10.00 - 17.00 uur GM Rozenburg, 0181-212512 & Rozenburg. www.steunpunt-mantelzorg.nl
Vrijdag ..............................................14.00 - 20.00 uur Kantoor en secretariaat: St. Catharijnehof 19, Biedt ondersteuning aan mensen die zorgen voor Telefoon: 0181 - 626445
Rayonkantoor Delta, Anna Hoevestraat 4, Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag ............................................11.00 - 13.00 uur 3232 VC Brielle, 0181-415880 3231 XS Brielle. Tel.: 414334, fax 411159. iemand uit hun naaste omgeving die hulp-
E-mail: rayonadministratieZH@kov.humanitas.nl Openingstijden kantoor: ma., di., do., en vrij. van behoevend is door een beperking, aandoening of
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK 09.00 tot 12.00 uur. ouderdomsverschijnselen. KRAAMZORG
Voorne Putten Rozenburg Email: voorneputtenrozenburg@redcross.nl Kraamzorg de Eilanden
SPREEKUUR GASTOUDERBUREAU: Al meer dan 50 jaar één van de grootste aanbieders in
Bureau Rozenburg: Grote Stern 2 (Het Baken) Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Website: www.rodekruis.nl SPEEL -O-THEEK DE TOVERDOOS
Spreekuur: elke werkdag van 8.30-12.30 uur. Sporthal de Rozet. Laan van Nieuw Blankenburg 11. de regio. Kraamzorg de Eilanden, de eerste ISO 9002/
Tel. 0181-626226, e-mail: bdamwvpr@zwg.nl FIOM ROTTERDAM Website: www.detoverdoos.net Uitleentijden dinsdag HKZ gecertificeerde kwaliteitskraamzorgorganisatie
OMBUDSBUREAU GEMEENTEBELANGEN van Nederland, staat bekend om garantie van zorg en
ROZENBURG Regionale instelling voor maatschappelijke hulp- en donderdag 19.00 - 20.00 uur, woensdag 14.00 -
Algemeen Maatschappelijk Werk verlening bij problemen n.a.v. zwangerschap en 15.00 uur. Iedere woensdag speeluurtje voor baby en hoge kwaliteit.
Marjon McElligott, tel. 213512 Bezoekadres: Vliet 8, Hellevoetsluis.
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen 09.00 - 10.00 alleenstàand ouderschap. Wester- peuter van 10.00 -11.00 uur.
uur, in het gemeentehuis. U kunt u melden bij het singel 6. 3014 GM Rotterdam, Telefoonnummer: 0181-391440. Fax: 0181-325898.
DIERENAMBULANCE .............................0181 - 659201 Bevallingslijn: 0181-310000 (24 uur per dag bereik-
Wmo-loket. Voor meer informatie kunt u bellen met tel 010 - 4366166. DE ZONNEBLOEM
Careyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief). Openingstijden: 09.00 - 17.30 uur. Voorzitter mevr D. M. Hocks-Hannink (secr.), baar). www.Kraameiland.nl, info@kraameiland.nl
Stadswinkel..........................................0181-488800
Meldpunt leefomgeving ....................... 0181-488881 tel.: 0181-213011.
Thuiszorgwinkel MEE ZUID-HOLLAND ZUID KLACHTENLIJN VAN PRORAIL REGIO
Jan van Goyenstraat 1 Randstad Zuid 010-2824125. DCMR noteert het alleen
P.J. Bliekstraat 4a, Spijkenisse. Openingstijden Stadswinkel (team Zuid-Hollandse Eilanden) ANIB BOND VAN GEHANDICAPTEN EN
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur. Bezoekadres: Hoogwerfsingel 2, 3202 SP Spijkenisse ARBEIDSONGESCHIKTEN maar en stuurt het om de 4 weken naar Prorail.
De stadswinkel is elke werkdag open van 8.30-12.30
Tel. 0181 - 679700. uur en daarnaast op woensdag van 13.30-15.30 uur en Postadres: Postbus 228, 3340 AE Hendrik Ido Ambacht Secretariaat afd. V.S.M. Klaas Katerstraat 128, 3119
Telefoon: 0900-2020672 (lokaal tarief) LM Schiedam, tel. 010 - 4736303. CZ ACTIEF IN GEZONDHEID
van 18.00-20.00 uur. Wilt u direct geholpen worden? Voor al uw vragen, reisverzekering en indienen van uw
Uitleen verpleegartikelen op ma. tot en met do. Bel dan voor een afspraak bij de Stadswinkel voor de Fax: 078-6483776 www.mee-zuidhollandzuid.nl Telefonische informatie: woensdag 11.00 - 16.00 uur,
tussen 09.00 en 16.00 uur en op vr. tussen 09.00 en servicepunt@meezhz.nl MEE Zuid Holland Zuid is er tel.010 - 4736303. Spreekuur elke woensdag van nota’s kunt u terecht bij ons mobiele kantoor:
middag (maandag t/m donderdag). elke vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur, hoek Molenweg/
14.00 uur, bij de receptie van Het Baken, Grote Stern voor iedereen met een beperking. Bij MEE Zuid-Holland 11.00 - 16.00 uur.
2. Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elke maandag Zuid kunnen mensen terecht voor informatie, advies, Periode 1 april-1 oktober, iedere eerste woensdag van Jan van Goyenstraat.
INTERKERKELIJKE VLUCHTELINGEN OPVANG
tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan van Goyenstraat 2. ROZENBURG begeleiding en bemiddeling. de maand.
Voor meer informatie kunt u bellen met Careyn Contactadres: dhr. A. P. Slotboom, Gruttostraat 51, NVVS NED.VER. VOOR SLECHTHORENDEN
Spreekuur voor vluchtelingen en asielzoekers, Rozenburg: M. Behrens, Appelgaarde 30
Contact 088-1239988 (lokaal tarief). tel. 212684. Bij noodgevallen: 06 - 23087586. MANTELZORG- EN 3181 TA Rozenburg, tel. 0181 - 219302.
VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING 3181 PC Rozenburg. Tel./Fax 0181 218346
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in de
Algemeen Maatschappelijk Werk zalen van de Ontmoetingskerk, Koninginnelaan 9. Bezoekadres: Hoogwerfsingel 2, 3202 SP Spijkenisse STICHTING GEHANDICAPTEN ROZENBURG
Inloopspreekuur, elke do. tussen 09.00 - 10.00 uur, Postbus 228, 3340 AE Hendrik Ido Ambacht Het gehandicaptenplatform bestaat uit mensen met OUDE BRILLEN
VEERKAARTEN Oude brillen en hoorapparaten inleveren voor
in het gemeentehuis. U kunt u melden bij het Wmo- Voor scholierenmaandkaarten kunt u onder meer Telefoon: 0900-2020672 (lokaal tarief) en zonder handicap en heeft als doel het leven te
loket. Voor meer informatie kunt u bellen met Careyn Fax: 078-6483776 verbeteren van mensen met (een) beperking(en). De Derde Wereld bij Kruithof Optiek,
terecht bij het bureau Burgerzaken. Raadhuisplein 2, Rozenburg.
28 SEPTEMBER 2010 3 ROZENBURGSE COURANT

Tegelzetter nodig? Ik ben


“De Heer is mijn herder” op zoek naar mensen die
hun keuken, badkamer,
toilet of vloer willen laten
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, betegelen. Ook voor het
geven wij met droefheid kennis van het overlijden stukadoren kunt u bij mij
van onze lieve en betrokken vader en grootvader terecht.
Aanbieding voor de winter!!
Speciale prijzen! Bel Bas
Anemaet, tel. 06-30077024 Een uitvaart is voor nabestaanden
Jan Degeling of mail naar Een uitvaart is voor nabestaanden een een laatste
laatste gelegenheid
gelegenheid
basanemaet@gmail.com om liefdevol
om liefdevol afscheid
afscheid te nemen
te nemen van een
van een dierbare.
dierbare. OmdatOmdat
Rouwcentrum iedereen dit zijn
op zijn eigen persoonlijke
wijzewijze wil doen,
Autosloperij De Molshoek. Lid van de De Uytvaert
iedereen dit op eigen persoonlijke wil doen,
Rozenburg, Rotterdam, Opkoop van loop- en koop- houden
houden de uitvaart
de uitvaart verzorgers
verzorgers van Meenhuis
van Meenhuis rekening
rekening met met
al al
Nederlandse Welgelegen 1a
20 februari 1928 24 september 2010 wagens, event. met schade. Unie van erkende 3181 DV Rozenburg uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die die
uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning
Tevens verkoop van onder- Uitvaartonder-
u in deze moeilijke periode zo hard
delen. Van Leeuwenhoekweg nemingen Tel. 0181 - 21 44 24 u in deze moeilijke periode zo hard kuntkunt gebruiken.
gebruiken.
(24 uur per dag)
weduwnaar van Pleuna Kathalina Breukel 14-16, Hellevoetsluis. Tel.
(NUVU)
www.meenhuis.nl U kunt
U kunt ook de
ook zelf zelfuitvaart
de uitvaart regelen
regelen via www.meenhuis.nl
via www.meenhuis.nl
0181-315739.

Hellevoetsluis: Carla en Coos GLAS- EN KOZIJNHANDEL + Naast alle soorten glas, zoals glas
Mark en Niels ONDERHOUDBEDRIJF in lood en spiegels, kunt u bij ons CHARON Uitvaartverzorging
Vierpolders: Annette en Daniël PIET HAMERSLAG ook terecht voor hardhouten kozij-
nen. Oók voor schilderwerk. Verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Niek en Anouk DAG & NACHT GOEDKOOPSTE Wel alle zorg rond de begrafenis of crematie.
Koop nu voordelig uw
SERVICE IN DE REGIO DUBBELE BEGLAZING
BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE
In alle rust. In stijl.
Correspondentie-adres: TEL.: 0181-640 386 vanaf € 63,- per m2
Sonatestraat 13, 3223 PG Hellevoetsluis AUTO-TELEFOON: 06-20 492 168 (inclusief plaatsen) Uitvaartleiders: Ab en Else

De begrafenis heeft op woensdag 29 september Tel. 0181- 635811

U I T Z E N D K R A C H T E N
plaatsgevonden op de Begraafplaats te Rozenburg. &ESTINA,ENTE E-mail: charon@chello.nl
www.charonuitvaartverzorging.nl
I N T E R M E D I A I R

Na een periode van aflatende gezondheid is, rustig 6OORWERKGEVERS


en kalm, van ons heengegaan onze moeder, oma ENWERKNEMERS
en mijn verloofde
Meeuwensingel 69
Coby Johanna Maria van Harmelen 3181 S W R o z e n b u r g
Te l / Fa x . : 0181 216 6 5 2
M o b i e l : 0 616 4 6 70 24
E - m a i l : i n f o @ f e s t i n a l e n t e. n u
* 17 mei 1953 † 25 september 2010 w w w.f e s t i n a l e n t e. n u

TE KOOP: 5 Treinwagons, GEVONDEN: bij de pont


Fleischman Biermerken + 5 naar Rozenburg een Tempur
Michel Kleijwegt treinboeken €40,- Tel. 0174- fietszadeldekje. Info: 010-
Dylan 387197. 5925546
Wim Koch

Karla van der Ende

En verdere familie en vrienden

Frans Halsstraat 25
3141 XE Maassluis

Coby is opgebaard in rouwcentrum


“De Uytvaert”, Welgelegen 1a te Rozenburg waar
gelegenheid is tot afscheid nemen op woensdag
29 september van 19.00 uur tot 19.30 uur.

De afscheidsdienst zal gehouden worden in


voornoemd rouwcentrum op vrijdag 1 oktober
om 13.15 uur waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de naast het rouwcentrum gelegen
Algemene Begraafplaats, Molenweg 40 te
Rozenburg omstreeks 14.00 uur.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

BROUWENSTIJN
Kaas - Noten - Vleeswaren - Delicatessen - Chocolaterie - Wijn

UIT DE BEEMSTERSTREEK:
Zacht belegen kaas 500 gram 4,98
per kilo, extra voordelig 8,98
Kaas zoals kaas moet smaken.

Meesterlijke ovengebakken ham,


mager en super mals 100 gram 1.69
Een heerlijk ontbijt/wijncervelaat,
100 gram 1,49zeer smakelijk voor de
boterham of bij de borrel.
Vanaf dinsdag hebben we weer
een maaltijd van de week, lekker makkelijk.
Vergeet u niet in te schrijven voor onze
WijnPROEFavond met bijpassende kaas en
tapas. Dit kan bij ons in de winkel.
Molenweg 63 - Rozenburg - tel. 0181-212365

TE KOOP AANGEBO- CHRISTELIJKE BIBLIO-


DEN: Eengezinswoning Piet THEEK het Licht. Elke 1e en
Heinstraat 24. Vraagprijs € 3e woensdag van de maand
142.500 Makelaar: Xtra Ma- 19.00 uur tot 20.30 uur. Ei-
kelaardij Tel: 0181-323793 kenlaan 40. Welkom!

www.vandevenfashionshops.nl
ROZENBURG - Raadhuisplein 8-10 - Tel. 0181-218676
HOEK VAN HOLLAND - Prins Hendrikstraat 225 - Tel. 0174-384527
SPIJKENISSE - Winterakker 12-14 - Tel. 0181-632436
28 SEPTEMBER 2010 4 ROZENBURGSE COURANT

Door Ressort Wonen georganiseerde


High tea zeer geslaagd
Op zaterdag 18
september heeft
Ressort Wonen in
Muziektheater De
Ontmoeting een
High tea georga-
niseerd voor de
bewoners van di-
verse complexen.
De bezoekers wer-
den verrast met
theater, zang en
film De middag
was voornamelijk
bedoeld om de
verbondenheid en
het contact tussen
bewoners onder-
ling te bevorderen.

Onderlinge contacten de thee niet! Er werd ook een korte film


Op de uitnodiging hadden veel bewoners vertoond over een aantal bewoners van Ro-
enthousiast gereageerd. De aanmeldingen zenburg. Bewoners bezochten elkaar met
waren overweldigend zodat de Hightea de Film-Fiets en lieten hun favoriete plek
plaats kon vinden. De bewoners hebben
de gelegenheid gekregen om in een onge-
dwongen sfeer onder het genot van thee en
in Rozenburg zien.
Men werd gevolgd met de camera. Ook
werd er een presentatie over het Woon-
20% korting op
een bord vol lekkers contact met elkaar te
leggen.
zorgcomplex gegeven door de projectleider
Ab Fieret, uiteraard werd er daarna nog een behang en gordijnen
aantal vragen hierover gesteld.
Programma Van 27 september t/m 9 oktober
Voor half twee stond er al een aantal be- Samenwerking 2010 krijgt u 20% korting op
woners te popelen om het muziektheater “Gezelligheid kent geen tijd” was een veel behang en gordijnen!
binnen te treden, rond twee uur werden de gehoorde opmerking van de bezoekers. “De
bewoners door Lisa Crawfurd, medewerk- minuten van deze verzorgde en gezellige Vraag naar de voorwaarden.
ster van Ressort Wonen, welkom geheten. middag zijn voorbij gevlogen het doel wat
Na het welkomstwoord konden de deelne- Ressort Wonen met deze middag beoogt is
mers de voorstelling ‘Aan de keukentafel’ zeker gehaald”.
van theatergroep Mooi Weer aanschouwen. Beheerder, Joris Bergwerff, de vrijwilligers
Op het podium stond een oud Hollandse van Het Muziektheater De Ontmoeting en
keuken, waar de borrel al koud stond en de medewerkers van Thata taste hebben hun
koffie stond te pruttelen op het fornuis. De beste steentje bijgedragen om van de High
bewoners werden meegenomen naar die tea een geslaagde middag te maken. “De EMMASTRAAT 11 3181 GC ROZENBURG TEL. 0181 - 21 54 32
goede ouwe tijd. Aansprekende liedjes uit samenwerking met Ressort Wonen liep ge-
het heden en verleden werden die middag weldig.We vonden het leuk deze middag met
ook gezongen. Tussendoor kon men heerlijk elkaar te organiseren”, aldus Joris. Al met
genieten van een goed gevuld bord met zoe- al een geslaagde middag waar de bezoekers
tigheden, sandwiches en natuurlijk ontbrak met plezier aan terug kunnen denken.

Humanitas sterker dan je denkt

Autosloperij De Molshoek. TH-Werken/Rozenburg: Autosloperij De Molshoek.


Opkoop van loop- en koop- Huisschilder, Behangen, Opkoop van loop- en koop-
wagens, event. met schade. Laminaatvloeren. Ook voor wagens, event. met schade.
Tevens verkoop van onder- het renoveren van uw bad- Tevens verkoop van onder-
delen. Van Leeuwenhoekweg kamer of toilet. Bel voor delen. Van Leeuwenhoekweg
14-16, Hellevoetsluis. Tel. vrijblijvende offerte 06- 14-16, Hellevoetsluis. Tel.
0181-315739. 36193265. 0181-315739.

(PFEJOKFTDIPFOFO 
De DichtbijDag die Humanitas op 25
september organiseerde, droeg het motto
“Sterker dan je denkt”. Een motto dat zo-
wel op de organisatie (de hulpgevers ) als op
bezoekers uitdeelden. Een initiatief dat erg
op prijs werd gesteld. In het Humanitashuis
werd daarbij ook een kopje koffie of thee
aangeboden.
HPFEJOKFMJKG
de hulpvragers van toepassing is. De hulp
die Humanitas geeft, is tijdelijk. Mensen Gezien sommige reacties, heeft deze Dicht- %FOJFVXFXJOUFSDPMMFDUJFJTXFFSCJOOFO
moeten weer op weg geholpen worden. Hu- bijDag in ieder geval meer bekendheid en Uw pasvormspeciaalzaak met:
manitas Voorne Putten en Rozenburg on- meer vrijwilligers opgeleverd. Dat is zeker
dersteunt mensen die na het overlijden van ook te danken aan het enthousiasme van de * goede sfeer
een dierbare het even niet meer zien zitten; aanwezige vrijwilligers. Zij wisten de men- * deskundig advies
helpt met de thuisadministratie, waarvan sen goed duidelijk te maken dat het prettig * service
men niet weet hoe deze aan te pakken of werken is voor Humanitas Voorne Putten * persoonlijke aandacht
reikt jonge gezinnen de helpende hand bij en Rozenburg. Of er nu genoeg vrijwilligers * pasvorm op maat
de opvoeding. Ook de jonge mensen in De zijn? Nee, zeker niet, gezien de hulpvraag
Hartelborgt wordt regelmatig duidelijk ge- kan met name Thuisadministratie nog di- * ruime winkel
maakt dat ze niet vergeten zijn door de maat- verse vrijwilligers gebruiken, evenals de * uitgebreide keuze voor het gezin
schappij. Allemaal activiteiten waarover de Bezoekgroep De Hartelborgt * gediplomeerd podoloog aanwezig
mensen afgelopen zaterdag op de markt in * vriendelijk personeel
Spijkenisse en in het Humanitashuis aan de Een ieder die misschien de DichtbijDag * nabestelservice
Veerman optimaal geïnformeerd konden gemist heeft en verdere informatie wil
worden en waar dan ook dankbaar gebruik over hulp en/of zich aan wil melden als
van werd gemaakt. vrijwilliger: het centrale telefoonnummer
Met name op de weekmarkt was, ondanks
de regen, grote belangstelling. Misschien
had dit ook te maken met de verpakte ge-
vulde koeken die de enthousiaste vrijwil-
ligers van Humanitas aan geïnteresseerde
is: 06-3831 9596 of e-mail voorneputten-
rozenburg@humanitas-mail.nl. Algemene
informatie is ook te vinden op de website:
www.humanitas.nl/afdeling/voorne-put-
ten-rozenburg.
VAN BUUREN
PODO-LINEA PASVORMZAAK
SCHOENEN
OOSTVOORNE
STATIONSWEG 9 – TEL. 0181-482526
www.vanbuurenschoenen.nl
28 SEPTEMBER 2010 5 ROZENBURGSE COURANT

WIJ MOETEN WEG!!!


VOOR TOPKWALITEIT NAAR:

John Kruythof
Dit is de laatste week Aardappelhandel
Wekelijks bij u op de woensdagmarkt te Rozenburg
in ons “bankstellenpand”!!!
Deze week:
Daarom gaan de laatste modellen
ALLEEN DEZE WEEK weg voor DUMPPRIJZEN!!! ALLE RASSEN O.A.
- Zeeuwse Meerlanders
B I J V O O R B E E L D : - Zeeuwse Bildtstar
• 3+2 zits tuigleer; van € 1695,- voor € 995,- - Zeeuwse Dore's
• 3+2 zits in oersterke weefstof; van € 795,- voor € 650,- - Zeeuwse Eigenheimers
• Witte hoekbankcombinatie met prima leder rondom; van € 1298,- voor € 995,- 25 kg halen en 20 kg betalen
• Parketvinyl 400 breed van 59,- voor € 29,- Superstunt!!!
• Prachtig ivoorkleurig pooltapijt 400 cm breed NU € 49,-
• Onverslijtbare synthetische projektkwaliteit tapijt,
Deze week iedere klant een gratis aardappelschilmesje
donker antraciet 400 cm breed NU € 29,-
• Luxe pooltapijt ( kruldraad ),
TEL.: 078-6741183
TRAPGESCHIKT, normaal € 145,- NU € 79,-.
In verschillende chique kleuren.

Emmastraat 22-24 • 3181 GE Rozenburg • Tel.: 0181-212724

Onze aanbiedingen van deze week........


• www.breukelslaapcomfort.nl •
Vikorn 1.59
Win een thuis1,59
kok
Aglow
Voor vrouwen van deze tijd, dichtbij
huis, verrassend, in beweging, plek van Rommelmarkt
Gods liefde, plaats van ontmoeting
Speculaastaartje
Aglow is een interkerkelijke, wereldwij-
de organisatie van christenvrouwen. Op
woensdag 6 oktober a.s. houden wij onze
maandelijkse bijeenkomst. Wij nodigen u
van harte uit om samen met ons te zingen,
Immanuëlkerk 4.75
Alvast lekker voorproeven.
te bidden en te luisteren naar de overden-
king die Anita Verwaijen zal brengen. Er
is ook tijd voor gesprekken en om te fel-
Rozijnenbolletjes

Geldig van 27 september t/m 9 oktober.


lowshippen. Deze ochtend begint om 9.45
uur. Koffie/thee vanaf 9.15 uur. Het adres
is De Leliehoeve, Zandweg 16, Rozenburg.
Is vervoer een probleem of heeft u andere
vragen, bel dan even naar Jannie Mabelis:
Gratis
1.25
0181 – 215924.

Dier van de week Kersentaartje


Jip en Joost
7.25
Gratis
De Kat van de Week is deze keer… Nieuw
twee hondjes.

Raadhuisplein 4
Jip is de hond met het meeste zwart. Hij
is net 6 geworden. Joost is dus die an-
dere en hij wordt in februari 6. Hun vo-
rige eigenaresse heeft ze helaas wegens www.breggenbakkers.nl
gezondheidsredenen moeten afstaan.
Wij zijn niet echt op honden berekend kunt u bij mij terecht.
en hopen snel een nieuw baasje voor Tegelzetter nodig? Ik ben
op zoek naar mensen die Aanbieding voor de winter!!
ze te vinden. hun keuken, badkamer, Speciale prijzen! Bel
toilet of vloer willen laten Bas Anemaet, tel. 06-
betegelen. 30077024 of mail naar
Ook voor het stukadoren basanemaet@gmail.com

,,De Uitdaging”
Nachtegaallaan 50, Rozenburg
Zaterdag 9 oktober a.s. van 08.00 met cake kunt u meedoen met het Voor RASPATAT en gezonde frites
uur tot 13.00 uur is er weer een Rad van avontuur en wie weet gaat
Rommelmarkt voor de Imma- u dan naar huis met een van onze (50% minder vet / 30% minder calorieën)
Ze kunnen geen van beide zonder riem nuëlkerk, in en om ‘de Hof’, aan mooie prijzen. en snacks, alles gebakken in Arachideolie.
lopen. Een van de twee is namelijk de Kerkweg te Rozenburg.
vroeger door een herdershond gebe- Ook is er een intekenvel met mooie
ten, dus grote honden vallen ze met z’n Zaterdag 9 oktober vanaf klokslag 8 prijzen. Ook in de zaal staat een Dinsdag, woensdag, donderdag
tweeën aan. Katten vinden ze geen pro-
bleem. Kinderen ook niet, als die wat
uur is er weer van alles te koop rond
het plein van de kerk o.a. meubels,
leuke kerstkraam met een keur aan
lampjes en andere snuisterijtjes
UEFA champions league voetbal
groter zijn. tuinstoelen en bedden. voor de kerst. Voor de vele liefheb-
Ze zijn geholpen en gechipt en heb-
ben geen speciale zorg nodig. Het zijn Elektra volop keus koelkast, tv, lam-
bers verkopen wij ook onze al om
bekende eigengemaakte salade en
Zondag 3 oktober 12.30 uur:
schatten van beestjes en gaan alleen
samen weg. Interesse? Neem gerust
contact op.
pen, radio’s, strijkijzers, koffiezet-
apparaten, teveel om op te noemen.
De kramen buiten met speelgoed,
platen, cd’s, bloempotten, schoenen
erwtensoep gelijk op te eten, of om
lekker mee naar huis te nemen!
En vergeet vooral niet om een mooi
bloemstukje mee te nemen. Het is
AJAX - FC Utrecht
en tassen, schilderijen enz. ook mogelijk om op de rommel- 14.30 uur:
Dierenasiel ’t Zwervertje In de hal binnen pannen, potten, ser-
markt met collectebonnen betalen.
De opbrengst is voor de renovatie
Laan van Nieuw Blankenburg 384
3181 AN Rozenburg
vies en glaswerk, ook een tafel met
allerlei leuke beeldjes, zelfgemaak-
van de klokkentoren de activiteiten
daarvan zijn met deze rommelmarkt
De Graafschap - Feyenoord
0181 213066 te kaarten, enz, enz en voor degenen
die later komen vinden trouwens ook
te zien op het kerkplein.
Alle wedstrijden op groot scherm
Openingstijden: nog genoeg van hun gading, want de Vanaf maandag 4 oktober zijn we
maandag t/m vrijdag 09.30-12.00 uur markt duurt tot ongeveer 13.00 uur. alle dagen in De Hof met voorberei-
Zaterdag alleen op afspraak
Zon- en feestdagen gesloten
Vergeet vooral niet de boeken waar
we nu meer ruimte voor hebben, er
dingen bezig. U kunt altijd nog iets
brengen.
Café De Uitdaging
www.asielrozenburg.dierenbescherming.nl is weer voor elk wat wils.
Terwijl u geniet van een kopje koffie De rommelmarkt commissie.
Veel soorten bier en diverse mixdrankjes
28 SEPTEMBER 2010 6 ROZENBURGSE COURANT

Deelgemeenteberichten
week 39, 2010

Kunst, cultuur en vrije tijd


Politiek en Bestuur
Fitheidstest GALM project ganiseerd en stimuleert 55-65 jarigen om (weer) te gaan
Op zaterdag 2 oktober vindt in Sporthal De Rozet, aan de sporten en een actieve leefstijl aan te nemen. De testdag is Agenda vergadering van
Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg, de fitheidstest een eerste stap en daarna kan men meedoen aan een sport- de deelgemeenteraad
plaats van het GALM project. Inwoners tussen 55 en 65 jaar en beweegprogramma van 12 lessen dat speciaal voor deze
uit de deelgemeente konden zich hiervoor aanmelden. De groep is ontwikkeld. Samen met leeftijdsgenoten maakt men Datum: donderdag 30 september 2010
deelnemers worden getest op bloeddruk, lengte en gewicht, kennis met een breed scala van sportieve activiteiten. Na Aanvang: 20.00 uur
oog-handcoördinatie, reactievermogen, lenigheid, knijp- de eerste 12 lessen, wordt het sport- en beweegprogramma Locatie: raadzaal, deelgemeentekantoor Rozenburg
kracht en uithoudingsvermogen. De test vangt aan om 10.00 vervolgd door 30 lessen en een afsluitende testdag.
De conceptagenda:
uur en eindigt om 16.00 uur. Om 11.30 uur zal de heer Mol,
1. Opening
portefeuillehouder Sociale Zaken en Welzijn, aanwezig zijn Het GALM project wordt in Rozenburg georganiseerd door
2. Vaststelling agenda
voor de ondertekening van het convenant van het GALM de deelgemeente Rozenburg, Dienst Rozenburg (DWR) en
3. Bepalen volgorde stemmingen
project. Sportservice Zuid-Holland.
4. Spreekrecht publiek
Voor meer informatie of alsnog aanmelden voor de fitheids-
Conform art. 20 van het reglement van orde kunnen burgers
De fitheidstest maakt onderdeel uit van het GALM project. test, kunt u terecht bij Sportservice Zuid-Holland, Silvia
inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Belang-
Dit project wordt voor de eerste keer in Rozenburg geor- Pruijsen, telefoonnummer 0174-244940.
stellenden voor het spreekrecht dienen zich voor aanvang
van de vergadering aan te melden bij de griffier.
5. Lijst ingekomen stukken en mededelingen
Politiek en Bestuur 6. Benoeming leden van de Commissie voor stemopneming
7. Benoeming van de heer L.M. Jongsma als raadsgriffier
8. Benoeming van de heer O.F. Matheijsen als raadsgriffier
9. Benoeming van de heer T.J.B. de Jong tot burgercommis-
Besluitenlijst deelraadsvergadering Met deze aanpassing wordt het reglement door de deelraad sielid
24 juni 2010 vastgesteld. 10 Actualisatie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
11. Paragraaf Wmo-beleid deelgemeente Rozenburg
Vragenhalfuur Beleid handhaving schuttingen en overige vormen
De fractie van GBR heeft vragen gesteld over de dienstver- van erfafscheidingen. RD/2010/018
lening, de stand van zaken met betrekking tot de geluids- De fracties van GBR en CDA geven aan het een sympathiek Agenda commissie Sociale Zaken
overlast Calandbrug en over de gevaarlijke situatie op de voorstel te vinden maar volgens hen is er sprake van rechts- en Welzijn (SoZaWe)
speelplaats De Noordbank. ongelijkheid voor de burgers. Beide fracties stemmen niet
De leden van het dagelijks bestuur hebben in hun beant- in met het voorstel. De fracties van IPR, VVD en PvdA stem- Datum: maandag 4 oktober 2010
woording aangegeven dat de dienstverlening niet is vermin- men in met het voorstel op voorwaarde dat de burgers goed Aanvang: 20.00 uur
derd, er bekeken zal worden welke actie er nog ondernomen geïnformeerd worden over de wijziging van het beleid. Locatie: raadzaal, deelgemeentekantoor Rozenburg
kan worden m.b.t. de Calandbrug en dat de onveilige situatie
op de Noordbank is verholpen en dat er wordt gezocht naar 1e Conceptbegroting 2010 deelgemeente Rozenburg. De conceptagenda:
een definitieve oplossing aldaar. RD/2010/022 1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht publiek
De deelraad unaniem stemt unaniem in met het voorstel.
Inwoners van de deelgemeente Rozenburg kunnen inspreken
Benoeming burgercommissieleden. RD/2010/025 over de onderwerpen die het werkterrein van de commissie
De heer R.J.B. Oosterlee (IPR), de heer A. Filippo (VVD) en Vaststelling reglement van orde voor de deelraad. betreffen.
mevrouw U.N.R. Cras (IPR) zijn benoemd tot burgercommis- RD/2010/023 3 Presentatie Opzoomeren
sielid van de deelgemeente Rozenburg. De fractie van GBR dient een amendement in om het inspre- 4. Vaststelling verslag 6 september 2010 en toezeggingenlijst
kers mogelijk te maken na de eerste termijn van de deelraad 5. Ingekomen stukken en mededelingen
Benoeming plaatsvervangend griffier, een korte reactie te geven op hetgeen door de deelraad 6. Knelpunten leerlingenvervoer
7. Discussie over kosten ouderenwerk in relatie tot geleverde
de heer G.L. Koppenol. RD/2010/020 besproken is.
activiteiten
De heer G.L. Koppenol is benoemd tot plaatsvervangend 8. Rondvraag
griffier van de deelgemeente Rozenburg. De fractie van de PvdA dient een amendement in om het 9 Sluiting
seniorenconvent af te schaffen. Als er in beslotenheid verga-
Vaststelling reglement van orde voor derd moet worden op grond van art. 25 van de Gemeente-
de deelraadscommissies. RD/2010/026 wet, kan dat gebeuren in een besloten raadsvergadering. Agenda commissie Financiën,
Het reglement wordt gewijzigd vastgesteld. De raad heeft De deelraad stemt unaniem in met beide amendementen en Economische Zaken, Personele Zaken,
besloten alle artikelen van Hoofdstuk 5 aangaande het ver- ook met het voorstel. Communicatie en Systeembeheer (FEPCS)
gaderen in beslotenheid geschrapt.
Datum: dinsdag 5 oktober 2010
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, deelgemeentekantoor Rozenburg
Besluitenlijst deelraadsvergadering betrachten t.a.v. dit plan om de psychogeriatrische patiënten
1 juli 2010 tijdig uit Het Baken te kunnen verhuizen. De fracties van IPR, De conceptagenda:
VVD, GBR en PvdA stemmen unaniem in met het voorstel. 1. Opening en vaststelling agenda
2. Spreekrecht publiek
PG-woningen Elzenlaan. RD/2010/027 De fractie van het CDA was niet aanwezig in de deelraads-
Inwoners van de deelgemeente Rozenburg kunnen inspreken
Mevrouw Alofs maakt gebruik van het spreekrecht. Zij pleit vergadering. over de onderwerpen die het werkterrein van de commissie
voor behoud van Studio 2000 aan de Elzenlaan daar Studio betreffen.
2000 de afgelopen jaren meerdere keren is verhuisd. Een Gang van zaken rondom Tweede Kamerverkiezingen. 3. Vaststelling verslag commissie FEPCS d.d. 7 september 2010
verhuizing naar De Nieuwe Schans vindt ze geen optie daar Op verzoek van de GBR-fractie is dit agendapunt toege- en toezeggingenlijst
die locatie te weinig lichtinval heeft. voegd. GBR heeft zaken in kaart gebracht die op de dag 4. Ingekomen stukken en mededelingen
Alle aanwezige fracties geven aan zich in het plan te kunnen van de verkiezingen niet goed zijn verlopen. De vraag aan 5. Evaluatie ijsbaan 2009
6. Presentatie begroting 2011
vinden maar geven wel enkele suggesties en vragen mee die de andere fracties is of daarmee politiek gezien iets moet
7. Voorstel m.b.t. de programma-indeling begroting 2011
nadere uitwerking behoeven. Met name wordt gepleit voor gebeuren. De fractie van GBR verneemt vervolgens dat de 8. Begroting 2010
een goede oplossing voor de organisaties die momenteel in andere fracties het een sympathiek initiatief vinden maar dat 9. Rondvraag
het gebouw aan de Elzenlaan gevestigd zijn. de signalen al via andere kanalen aan Rotterdam zijn afge- 10. Sluiting
Voorts willen de fracties dat er een nieuwe intentieover- geven. De voorzitter meldt dat ze de door GBR geïnventari-
eenkomst met Careyn wordt opgesteld en enkele fracties seerde zaken onder de aandacht van Rotterdam zal brengen
pleiten tevens voor een samenwerkingsovereenkomst met in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Agenda commissie VROM, Algemeen
Careyn. Het dagelijks bestuur geeft aan de opmerkingen GBR geeft hierop aan geen verdere actie te ondernemen en Bestuur en Veiligheid (VAV)
mee te nemen bij de verdere uitwerking en dat het spoed zal de uitkomsten af te wachten.
Datum: donderdag 7 oktober 2010
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, deelgemeentekantoor Rozenburg
Colofon
De conceptagenda:
1. Opening en vaststelling agenda
Bezoekadres Openingstijden Stadswinkel Wilt u direct geholpen worden? 2. Spreekrecht publiek
Jan van Goyenstraat 1 De stadswinkel is elke werkdag Maak dan een afspraak bij de Inwoners van de deelgemeente Rozenburg kunnen inspreken
open van 8.30-12.30 uur en daarnaast Stadswinkel voor de middag over de onderwerpen die het werkterrein van de commissie
Postadres op woensdag van 13.30-15.30 uur en (maandag t/m donderdag). betreffen.
Postbus 1023 van 18.00-20.00 uur. Bel voor een afspraak naar 3. Vaststelling verslag commissie VAV d.d. 9 september 2010
en toezeggingenlijst
3180 AA Rozenburg 0181 - 48 88 00.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
t 0181 - 48 88 00 5. Stand van zaken MFC, De Schans, bouwplannen, sport-
(8.30-16.30 uur) accommodaties en geluidoverlast spoor/Calandbrug
info@rozenburg.rotterdam.nl Deze deelgemeenteberichten worden wekelijks verzorgd door de deelgemeente Rozenburg. 6. Rondvraag
www.rotterdam.nl/rozenburg 7. Sluiting
28 SEPTEMBER 2010 7 ROZENBURGSE COURANT

Wonen, verkeer en milieu

Openinghandeling eerste Rotterdamse


stijlbank in de deelgemeente Rozenburg
Eindelijk was het dan zover en is de eerste Rotterdamse stijl-
bank in de deelgemeente Rozenburg geplaatst.
De Portefeuillehouder van de deelgemeente mevrouw de
Sutter heeft de openingshandeling verricht bij de molen in
Rozenburg.

De bestaande banken waren in een zeer slechte staat en


gevoelig voor vandalisme. Dit was duidelijk te zien doordat
de rugleuningen naar achteren waren gebogen. De nieuwe
Rotterdamse stijlbank is veel robuuster en daardoor onge-
voeliger voor vandalisme. Het heeft een stevig frame waar de
planken op bevestigd zijn. De vormgeving van de banken is
dezelfde als er stond, namelijk een bank met een houten latten
afwerking.

De locatie rond de molen heeft hierdoor weer aan kwaliteit


gewonnen en zal ook weer veelvuldig door bezoekers van
de deelgemeente Rozenburg gebruikt kunnen worden. Bij
het bezoeken van het historische deel van de deelgemeente
Rozenburg is zo een goed rustpunt gerealiseerd om van de
omgeving te kunnen genieten. Het is een zichtbaar voorbeeld
van de Rotterdamse Stijl.

Kinderkoor ‘De Rozenhorst’ Speelgoed- en ater de “Ontmoeting” Koninginnelaan 9


in Rozenburg. Het begint om 19.00 uur en
kinderkledingmarkt we sluiten om 20.30 uur. De entree is nog
treedt op tijdens Benefietconcert in Rozenburg
steeds gratis.

Let op! Niet parkeren in de Julianastraat.


Op zaterdag 2 oktober vindt in het mu- grid Veenendaal op de dwarsfluit en Tim Op vrijdag 1 oktober aanstaande organi- Indien u meer informatie wilt, dan kunt u
ziektheater De Ontmoeting in Rozenburg Quak op de piano. seert Speel-o-theek “De Toverdoos” weder- contact opnemen met onze medewerkster
een groots benefietconcert plaats. Op Kaarten voor deze avond kosten € 10 en om een speelgoed- en kinderkledingmarkt. Els van Renswoude: elsvr161@hotmail.
deze avond zullen optreden: Het Christe- zijn te koop bij de openbare bibliotheek, bij Deze markt wordt gehouden in Muziekthe- com.
lijke gemend koor “Canticum Novum”, het juf Marrie op de Rozenhorst en bij Marrie
popkoor “Given” en pianist Tim Quak, al- Bijl, Meeuwensingel 29, Rozenburg, tel.:
len uit Rozenburg. Verder het Gospelkoor
“Inspiration” uit Vlaardingen en de band
0181215170.
De opbrengst van deze avond gaat geheel Wie de jeugd heeft…
“Ubuntu” uit Schiedam. naar de stichting “Lumahelpt” en zal wor-
Speciaal voor deze gelegenheid is er een
kinderkoor opgericht van kinderen van de
basisschool de Rozenhorst uit Rozenburg.
den gebruikt om een 2e schoolgebouw neer
te zetten in de Township Maokeng in Zuid
Afrika, waarvan de eerste paal op 26 okto-
TSR verrast het publiek
Deze 32 kinderen hebben de afgelopen we- ber geslagen zal worden.
ken hard gestudeerd om zo goed mogelijk Meer informatie hierover kunt u vinden op
voor de dag te komen op zaterdag 2 oktober. www.lumahelpt.nl.
Zij staan onder leiding van (meester) Piet De stichting Lumahelpt hoopt op een hele
Buijsman en worden begeleid door (juf) Si- volle zaal. U komt toch ook.

Afgelopen zaterdag werd de eerste theater- Fantastisch, wie de jeugd heeft, heeft de
voorstelling van het nieuwe seizoen ver- toekomst toch?
zorgd door een Rozenburgse vereniging: Ongetwijfeld zullen we nog veel van deze
Tamboer en Showkorps Rozenburg. vereniging horen en zien.
Zij gaven de voorstelling de naam Surprise- Deze voorstelling was zoals gezegd de eer-
party en niet ten onrechte. ste van het seizoen, maar er volgt nog veel
Muziek, dans en show, in diverse stijlen. meer!
Diverse keren werd de outfit gewisseld, wat
zeker bijdroeg aan de juiste sfeer van de Houdt u vooral deze courant in de gaten, of
stukken. werp een blik op de website: www.muziek-
Opvallend is het aantal jonge leden welke theaterdeontmoeting.nl
deze vereniging rijk is. Tot ziens in Muziektheater De Ontmoeting!
• Slagerij Exquis, Raadhuisplein 12 te Ro-
Muziektheater zenburg, tijdens de openingsuren
• Muziektheater De Ontmoeting, Konin-
De Ontmoeting ginnelaan 9 te Rozenburg, maandag- t/m
presenteert donderdagavond vanaf 19.00 uur.

Woensdag 6 oktober POEP


Een kindervoorstelling voor kinderen van-
af 2 jaar. Maar opa’s en oma’s zijn natuurlijk Rommelmarkt
ook van harte welkom. De Bewoners Commissie Oost houdt op za-
terdag 2 oktober van 09.00 tot 12.30 uur een
Lachen om viezigheid. Aanvang: 14:00 uur. rommelmarkt in de Ark.
Zaal open: 13.30 uur. Toegang : € 5,00.
Er is van alles te koop tegen zeer lage prij-
Zaterdag 9 oktober Fluytekruid & zen, zoals serviesgoed, pannen, glaswerk
Handsome-3 en ook wat kleinmeubelen en ook een
Blokfluitensemble Fluytekruid en bar- prachtige wieg. Kom langs om te kijken er
bershopquartet Handsome-3 brengen een is vast wat voor u bij.
swingend programma. Aanvang: 20:00 Heeft u spullen over u kunt het altijd afgeven
uur. Zaal open: 19.30 uur. Toegang (incl. in de Ark tussen 10.00 en 16.00 uur. Heeft
consumptie): € 7,50. u geen vervoer dan halen wij het bij u op.
Maar geen grote dingen zoals bankstellen,
Kaartverkoop wij hebben daar helaas geen opslag voor.
• Openbare Bibliotheek, Molenweg 20 te Afgeven aan de Laan van Nieuw Blanken-
Rozenburg, tijdens de openingsuren burg 21 of bellen 214364 of 06-51373707.
28 SEPTEMBER 2010 8 ROZENBURGSE COURANT

De jubilerende

Door Gemma van Winden-Tetteroo Schakel niet meer weg te denken


in Maassluis en de overige gebie-
Maassluis – De Maassluise Courant De Schakel bestaat om precies te zijn den waar de krant verschijnt. Toen
75 jaar en dat moet toch gevierd worden. De ‘moederkrant’ van uw eigen Pieter de Groot onverwacht in 1947
huis-aan-huisblad is een trouwe vriend in ieder huishouden van Maassluis overleed ten gevolge van een hart-
sinds 21 september 1935. Op die datum viel de eerste krant in 5700 wo- stilstand, nam een van zijn zoons,
ningen op de deurmat. Pieter de Groot (1889 – 1947) was wegens de crisis Arie, het roer over.
ontslagen bij de drukkerij waar hij tot die tijd werkte. Bij de pakken neer- Er waren nog geen correspondenten
zitten stond niet in zijn woordenboek. Hij kocht de inboedel van een fail- in die tijd, dus Arie moest overal zelf
liete drukkerij, deed zijn eigen huis in de verkoop, huurde het huidige Arie op af. Onderweg kwam hij nogal
de Groot Huis aan de Dr. Kuijperkade voor fl 8,- per week en begon zijn eens een loslopend hondje tegen dat 75
eigen krant. De Schakel was geboren! liefdevol opgenomen werd in huize
De Groot. Ook kinderen die wat aan
moesten sterken waren welkom. “We
1935 - 2010

Bijzondere en gewone pasvorm of zuiver wollen tricota- hadden een groot huis, maar het was
annonces ges. Bovendien leert de krant dat altijd vol,” zegt Riet de Groot-Pool-
Het advertentie- en nieuwsblad ver- de premie per week voor de Maas- man (81). Bij de watersnoodramp
scheen behalve in Maassluis ook in sluische Onderlinge Vereeniging van 1953 moest onderdak gezocht De Schakel hoort er bij
Maasland, Rozenburg, Maasdijk, De voor Ziekenhuisverpleging voor een worden voor een heel gezin dat bij de “Ik lees de krant al 75 jaar,”r,” zegt
zegt
egg
Lier en Hoek van Holland. ‘Prijs der volwassene 10 cent, voor een adoles- familie aanklopte. Clazientje van 10 Rinus Boekestijn (86). Hij woonde
woond nde
advertentiën 8 cent per regel. Voor cent 3 cent en voor kinderen beneden jaar is achttien maanden gebleven. op een boerderij aan de Oostgaag
ostgagaag
winkeliers ed. is de prijs belangrijk de 6 jaar gratis was. Je kreeg daar Het was een echt familiebedrijf, ie- in Maasland. “Ik zat nog onder
nder de
nd
lager’ zo staat er op de voorpagina wel de garantie voor terug dat je 42 dereen hielp mee en het personeel koeien toen Arie de krant all kwam
kwa
w m
van de eerste Schakel te lezen. Er verpleegdagen à fl 3,- per dag zou bleef vaak tientallen jaren Jaap van bezorgen,” zegt hij. “De Schakel
Schchhak
a el
wordt meteen flink gebruik gemaakt ontvangen indien gewenst. der Hoeven spant de kroon met 47 hoorde bij het dagelijks leven.. Zeker
Zek r
Zeke
van die mogelijkheid tot adverteren. dienstjaren bij de familie De Groot. na de oorlog sprongen we er bovenop
boveno noop
Zo worden er haardkachels aangebo- Iedereen droeg zijn “Dat is de kracht van de Schakel, als de krant kwam want er stonden
st n
den, zwaardemaag en pekelvleesch, steentje bij iedereen werd gewaardeerd en was advertenties in en je had overal
eralal ge-
ge-
petroleum gasstellen, een opleiding De oorlog breekt uit en het valt niet daardoor ook gemotiveerd. Het was brek aan. We waren bik op hett blad.”
blad
ad.”
tot praktijkexamen boekhouden en mee voor de krant om overeind te ook ònze Schakel,” meent Jan Oprel In de jaren 80 werden de krantraant en
wel privaatles, maar ook een net blijven. Later kondigen zich be- die als jonge leerlingzetter kwam en de drukkerij overgenomen doordoooor de
afgewerkte overjas met moderne tere tijden aan en sindsdien is De ook tot aan zijn pensioen bleef. zoons Piet en Kees de Groot, diedie elk
elk

18

De drie generaties De Groot: Pieter, Arie en Piet


28 SEPTEMBER 2010 9 ROZENBURGSE COURANT

Schakel en ‘Markant Maassluis’


69

s ook altijd te
n Riet trouwen
van Maassluis wiste voor een Schakeltje
,
De gezinshulpen nodig waren. En
ns extra handen ds om 22.00 uur
vinden als er erge geru st ’s avon
e grati s adve rtentie, kwam men
een klein s.
aan het woonhui
75 bakkies koffi
e nog even aanbellen
38 x 52 x 5 x lang bij ons
l bleef altijd heel
68 “Het personee s, de kracht t bleef een heel
en is nog steed Opvolging maar Arie de Groo

Markant Maassluis
werken. Dat was, otiveerd en in hoog aanzien directeur vroeg,
Iedereen was gem Drukkers stonden oordiger naar de
van De Schakel. er een vertegenw isbakken aan het
legen
e sfeer.” gewone man. “Als Arie net de vuiln
er hing een goed op de lmat ig voor dat
verdiende, stak
hij in
gen was het extra gezellig kwam het rege mee. Wat Arie
Met verja arda
e die door Jan zich. Niks mis gewoon is goed
genoeg.
gebak bij de koffi was,” herinnert luxe vaka nties :
zaak. Er was dan t werd. n dure auto’s of ussen om te help
en
inium pot met filter geze het bedrijf. Gee er wat (schoon)z
Riet in een alum bij gebr uikt. gavond kwamen t had op een gege
ven
melk werd daar Iedere woensda Bram de Groo
Drie liter hete ruim 38 jaar en en insteken. een hoop werk
.
het dagelijks ‘bakkie’ met kranten vouw ontw ikkel d, dat scheelde
Riet verzo rgde ine
. moment een vouw
mach dagbaantje.
zijn intrede deed vakantie- of zater
totdat de automaat hielpen mee als cht na de mulo
,
Ook de kinderen choo l en Piet bezo
was traditie naar de Zeevaarts Grafische Ople
iding.
slecht, maar het Zoon Kees ging ondschool en de
“Was echt niet natuurlijk wel nd de Handelsav
koffie van Riet als vanzelfspreke
en we misten de s in de drukkerij
Jan. chakeld voor allerlei klusje
in het begin ,” zegt werden al jong inges
Kees (li) en Piet lijnen
van de koperen
zoals het poetsen
us
de Groot, Cor Marc vier kinderen.
r de Groot, Ome Arie Gezellig gezegend met
t, oprichter Piete Arie en Riet werd e iedereen in Maas
sluis
V.l.n : Bram de Groo
V.l.n.r t Het huwelijk van . Iedereen kend
l en Arie de Groo de eerste kwam goed ook,
On r: Jan Opre
Onde “Ik was 20 toen te krijge n. Dat was maar
moeilijk om hulp huis. Zielige hond
jes
en het was niet iedereen mee naar
Oprel kwam hij ht altijd alles en en heel lang een
Ty ograaf Jan
Typ Jan Oprel. In 1946 want Arie brac odramp. We hebb
oneel bevond zich van de watersno eren via de
Onder dat pers
O baas was een goeie
kerel. en vluchtelingen geha d en aller lei pleegkind
t in dienst. “Mijn jaar in huis personen aan tafel.
bij Pieter de Groo
b al over lede n.” De Schakel tweeling van zes regelmatig tien
rtje van Lint was
toen lp.” Zo had Riet dienstmeisje was
Zijn vrouw Piete
Z zoons Bram en
Arie, door Stichting Kinderhu gezin gegeten. Het
r de Groot, zijn ig met het eigen wel regels waar
werd gemaakt
door Piete
Arie genoemd
werd, door Cor “We hebben wein urlijk hadden we
w
iedereen Ome het was gezellig. Natu gezin nog
leerlingzetter. er ook altijd , maar de tijd dat het
zzijn broer die door Opr el. Jan begon als en.” Het was in
te bedi ende Jan is moe st houd de Groot Huis gelegenheid van
het
Marcus en de jongs d dat ‘Goede kenn iedereen zich aan g van het huidige Arie s een uitstapje ter
reageerde, ston tweede verd iepin
was, waren haar Arie de Groot tijden ant De Schakel in 1975
tie waar hij op precisie maakte op de eerste en Riet, Piet, Kees en
In de adverten ’ was. Met grote aan het werk e Cour
e taal vereischt voor de drukkerij er stond er eent
je van de Maassluis
der Nederlandsch kleine lettertjes
van woonde. Als Riet naar school of 40-jarig bestaan
met de hand op met s, Piet en Kees
hij o.a. de adve
rten ties
rs op de grond
viel, was je kinderen Riet, Roo
er een la met lette sorteren.” in de buur t.
6 tot 72 pt. “Als weer netjes te Pijn, Cor Marcus
en in de box bij haar
dag bezig om alles middags naar Cees Lievaart, Henk Oprel 

minstens een halve k: voor Ome Arie, en Jan
week en zaterdags Koffie met geba van de Meeberg
een paar avonden in de ik geen de Groot, Daan
Jan ging rdoor heb daaronder Bram
scho ol in Rotterdam. “Daa
de grafische en,” lacht hij.
op kunnen bouw
voetbalcarrièreoktober en kan ingeleverd


ingeleverrd worden
worden Tot sl
slot
tiviteiten van de bruisende
bruisend
nde bij het kantoor van De SSchakel aan H
He
Hett wa
wasas een feest om het boek te ma-
stad in de zomer, de kleurenpracht
kleurenprprachht in de Dr. Kuyperkade
Dr. K
Kuy
uype
perk adee 28 in Maassluis,
rkad ken.
ke
en. Hopelijk
n Hop opelijk vindt u het een feest
de herfst en de wintersee taferelen
taferelen
f die bij de speciale Schakelkraam tijdens om hhetet boe
oekk te bekijken en te lezen.
boek
het jaar en ook hett boek
boek afsluiten. de Furieade op 2 oktober a.s. en bij Zo leeeert u Maassluis
leert Maasssluluis stap voor stap
Het boek biedt dt tevens een terugblik ondergetekende. Perr bobonn kunt
kunt u één
één beetje
eenn be
ee eetje kennen
etje kken neen enn misschien
enne misschien gaat
bestaa
aansgeschiedeniss van
op de bestaansgeschiedenis van vier
vie
vierr bboek
oekk voor deze speciale prijs kopen. u dan
dan,n, net als ik, w el eeen
wel en beetje van
f miili
fa lieb
ebed
edri
rijjven
familiebedrijven e ddie al sinds men- De oplage is beperkt, dus als u een het stad
adje
j houden!
stadje
5 jaar Maasslui
Maassluise C
Courantt De
D SSchakel
h kel senheugenis
senh
se nheu
euge niss bestaan.
geni be De 100-jarige leuk cadeau zoekt, wacht dan niet
Wim van der Stelt, die ruim 45 jaar te lang.
Gemma M.M. van Winden-Tetteroo
G voor De Schakel fotografeerde
en schreef, vertelt zijn levens-
verh
ve rhaa
a l. Kortom,
verhaal. Korrtotom,
m, ‘‘Markant
Markant
Ma
Maassluis’ is een boek gewor-gew
wor-
den voor jong en oud, voor ie- ie-
opp hun
hunun eigen
eeig
igen manier het
heet werk voort-
voort
rt-- woonend in Schipluiden,
wonend Scchi
hipluideden,n kende ik dereen die karakteristieke ge-
zetten.
zeett
tteen. Maaas
a sl
s uis eigenlijk
Maassluis eige
genllij
ijkk alleen als als dat bo
bouwen en de haven een warm
Natuurlijk
Natuurlijk konden veranderingen
veraand n erin
ingen mooie
oie stadje aan
mooi aann de Waterweg,
Waterwegg, met meet hartt toedraagt, voor mensen
niet uitblijven, de ontwikkelingen
o twikkkeelingen
on haaar
a talrijke prachtige
haar prac
pr achtige monumen-
monu
mo nummen- gr
die graag vertoeven langs de Pieter de Groot (1889-1947
gingen snel. Aan de de Maassluise
Maaassl sluise t n. Als
te
ten. Als redacteur
redacteeur
ur van De Schakel Waterwrweg, voor liefhebbers
Waterweg, )
Schakel werden andere titels tite
ti els toege-
tel toege
ge- MiddenDelfl
Midd
Mi ddennDelfland kom m iikk we
well va
vann tijd vann kunst
kunst en cultuur. drukte de eerste
voegd zodat er, naast andere,
andeere, nu per pr tijdd in
tot tijd in Maassluis waar het et kan-
kkan
an-
n Het eerste exemplaar van het
Het Maassluise Courant De Sc
week zo’n 82.000 eigen kranten
kranten ge- e- toor vanan dede krant
k ant gevestigd
kr gevesttigigdd is,
is, maar
maar boek wordt op 1 oktober offi- hakel
drukt worden.

Als
A s je al zo lang bij dee mensen
Al
komt
komt en e je
j daarnaast
daarnrnaa
menensen thuis
st voor heel wat
aasst
daar hield

om een jaar
ldd mijn
be
wel een beetje
ijnn kennis
mij
op.
kenn
ke is van
nnis van de stad

plezier stortte ik me daar-


Met veel plezier
jaaar lang op alles wat ik over
cieel aangeboden
aangebbodden aan burge-
meester Karssen van Maas-
sluis. Daarna komt het boek
bbur
urge

op diverse plaatsen in de ver-


ge-
21 september 1935 op

huishoudens
huishoud uden
enss stabiele
stab
st abielee werkgelegen- Maassluis onderonder ogen kreeg. Er ging ko voor € 24,95.
koop
heid mag bieden, dan an is dat een re- een nieuwe wereld voor me open! Met deze bon kost het jubbil
ileeu
um
mbbooeek
k
den tot dankbaarheid.
dankbaarheeid. Daarom om wil
wil Kortingsbon
Piet
Piet
Pi et de
van de
de Groot, de
d krant,
kra
krant
nt,, de
d huidige
huidige eigenaar
de mensen
men
mensesenn van
van Maas-
sei
e zooen
activiteeit
iten van
activiteiten
enen en vele
Alle seizoenen le
van Maassluis
Maaassluis
M
Wie jubileert, trakteert. De
Maassluise Courant De ‘Markant Maassluis’
sluis en overige geïnteresseerden
geïnteressseeerden Het jubileumboek
jubileeumboek ek is
is de opvolger van Schakel wil alle lezers van
i ts geven
ie
iets
75-jar
geven ter gelegenheid
arig
75-jarig
worden
word
gellegenheid van
i jubileum. Het
rdeen
rd en over Maassluis.
Het zou
zou een
assluis. Een
Maaas
van
an het
e n boek
boek
Een boek
Miidd
dden-D
Markant Midden-Delfl Delfllfland
and enn laat,
net als de voorganger, alle seizoenen
zien. Het boek begint met Maassluis
laat
l t, www
ww w.th
thui
uisb
s laden.nl laten
www.thuisbladen.nl
meegenieten va vann het
h t 75-ja-
he
rig feest. Daarom vindt
75-jja-
vind
vi ndt
21 euro!
over
over Markant
M t Maassluis!
M
Maaa
aass
sslu
luis
is!! bij het ontwaken als de mistflarden u hier een kortingsbon
optrekken boven de Nieuwe Water- waarmee u het boek ‘Mar- ‘Maar-
r
Opdracht
Opd drachtht vvoor
oor eeen
en weg en de contouren van de stad kant Maassluis’ voor vooor €
vo
jubi
bile
leum
u boekk
jubileumboek zichtbaar worden. Het jonge leven bemachhtige
21,- kunt bemachtigen.gen.
n. De Uitsluitend geldig en in tee
wisselen bij
N tuurlijkk is
Na
Natuurlijk is het
het een
e n eer
ee eer als
als je aan
aan en het ontluiken van de natuur in de bon is geldig
bon ggel
eldi
digg van
vann 2 t/m 30 - kantoor van De Schakel,
’n verzoek
zo’n verzoek magmag voldoen.
voldoen. Tegelij- lent
le nte,
e, de
lente, de gezellige
gezellig
ge igee terrasjes
terrrasje
te j s en de ac-
ac Drr.. Kuyperkade 28
k rtijjd vormt het
ke
kertijd he ook
oook een uitdaging, - de Schakelkraam op de d Furieade
want
wa nt,
want,t zelf
19
- de auteur

Eén boek per bon. Geldig


van 2 t/m
m 30 oktober 2010.
Daarna verkoopprijs 24
24,
4,995
5 euro

LenteLente


28 SEPTEMBER 2010 10 ROZENBURGSE COURANT

Verhuizen? Hartverwarmend afscheid


TopMovers
weet van
van meneer Gerard
Op dinsdag 21 september hebben de leer- heerlijke zoete geur van appelmoes, ge-
aanpakken! krachten en kinderen van RKBS de Rozen-
horst op eigen en hartverwarmende wijze
maakt van appels uit eigen schooltuin.
Meneer Gerard was een man om nooit te
afscheid genomen van Meneer Gerard van vergeten. Om deze reden is er ook voor ge-
Nationale- en internationale verhuizingen; der Horst, die meer dan 22 jaar als vrijwilli- kozen om het onlangs opgeknapte school-
Bedrijfs- en projectverhuizingen; ger op de school een steun en toeverlaat was plein naar hem te vernoemen. Het zal bin-
Handymanservice; voor velen. Meneer Gerard was al geruime nenkort worden omgedoopt tot het ‘ Meneer
Moderne inboedelopslagfaciliteiten; tijd ernstig ziek. Gerardplein’. Afgelopen dinsdagmiddag
Emigratieverpakkingen; hebben de leerkrachten en kinderen een
Archiefbeheer- en opslag; Op school vervulde Meneer Gerard, die herdenkingsdienst gehouden. Allereerst
Verkoop en verhuur van materiaal. door de kinderen ook wel Meneer Appel- hebben de kinderen de rand van de oude
moes werd genoemd, een bijzondere rol. schooltuin gevuld met hun meegebrachte
TopMovers Altijd een glimlach op het gezicht, een tekeningen en bloemen. Hierna hebben alle
bulderende lach en een luisterend oor. Zo- klassen in de oude tuin van Meneer Gerard
Spijkenisse - Den Haag - Leiderdorp
Hoofdkantoor/headoffice: Lorentzweg 25, Spijkenisse
wel voor de leerkrachten als de kinderen. een plantje geplant. De leerlingen van groep
Postadres: P.O. Box 250, 3200 AG Spijkenisse Meneer Gerard onderhield de schooltuin en 8 hebben ook nog een nieuwe appelboom
BEL GRATIS 0800 - 022 78 66 deed allerhande klusjes. Van het ophangen geplant. Als afsluiting van deze bijzondere
E-mail: info@entopmovers.com van een kapstok tot het lassen van stoelpo- middag zijn er vanaf het toekomstige ‘Me-
Internet: www.entopmovers.com
ten. En ook ieder jaar was er de traditie van neer Gerardplein’ twee speciale wensbal-
ISO 9001-2000 het appelmoes maken met de onderbouw. lonnen opgelaten. Door alle aanwezigen
VCA**
Vandaar ook zijn alias ‘Meneer Appel- nagekeken tot deze hoog aan de hemel uit
moes’. De school vulde zich dan met de het zicht verdwenen…
Oud papier inzameling
De Regenboog
Deze week staat de oud papiercontainer
er weer. De grote oud papiercontainer van
Irado staat op de parkeerplaats van de Re-
genboogschool aan de Nachtegaallaan 25.
Kleine moeite toch om uw oud papier even
naar de container te brengen, u doet er de
kinderen een groot plezier mee.
U kunt uw oud papier hier brengen van
maandag 27 september t/m donderdag-
avond 30 september.
De opbrengsten van het oud papier worden
door de ouderraad gebruikt om diverse ac-
tiviteiten voor de kinderen te financieren.

Rozenburgse Courant

colofon
Rozenburgse Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in Rozenburg.
Klankbordgroep Rozenburg bezocht Huntsman
Verschijnt iedere dinsdag in Rozenburg Een bus vol geïnteresseerde Rozenburgers Hoe gaat Huntsman om met alle risico’s in vanging zijn echter niet van de baan maar
vertrok maandag 20 september naar het ter- het productieproces? De aanwezige experts wel uitgesteld. Benadrukt werd dat het fos-
(Oplage: 7.000) rein van Huntsman. Daar aangekomen ver- wisten te vertellen dat er strenge regels zijn geen niet opgeslagen wordt bij Huntsman.
Uitgave: telde de directeur van Huntsman Holland, om de veiligheid te waarborgen. Dubbel- Zodra het gemaakt wordt gaat het naar de
Maassluise Courant bv de heer Max van der Meer, wat het bedrijf wandige leidingen en vaten, gasdetectoren MDI installatie waar het meteen verwerkt
Dr. Kuyperkade 28 allemaal doet in deze omgeving. Huntsman die automatische afsluiters aansturen en wordt. Mede hierdoor worden de risico’s
3142 GC Maassluis Holland in Rozenburg levert de grondstof- gesloten rioolsystemen zijn een paar voor- zoveel mogelijk beperkt.
Postbus 24, 3140 AA Maassluis fen voor de polyurethaanindustrie. beelden daarvan.
T 010 5912823 F 010 5913335 Huntsman en Rozenburg
In totaal werken ruim 400 medewerkers in
Postbank: 4001781 Productie, Inkoop, Onderhoud & Enginee-
ING bank: 68.89.47.751 ring, Supply Chain, Finance en andere on-
ABN bank: 89.74.05.706 dersteunende afdelingen. Ongeveer de helft
van de medewerkers woont in Rozenburg.
E-mailcontact: Ook werkt Huntsman veel samen met Ro-
Advertenties:
rc.advertentie@thuisbladen.nl
zenburgse bedrijven. Onder de bezoekers
Nieuws/redactie: waren dan ook veel mensen die iemand
rc.nieuws@thuisbladen.nl kennen die daar werkt(e).
Sportnieuws:
rc.sport@thuisbladen.nl Mededelingen
Verkoop: Na een lang, maar prettig bezoek aan het
verkoop@thuisbladen.nl terrein van Huntsman werd er nog infor-
Informatie: matie gedeeld over de werkzaamheden aan
info@thuisbladen.nl de Calandbrug die tot 1 november zullen
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
duren.
Ook werden de aanwezigen uitgenodigd om
Aanleveren van advertenties bij de volgende themabijeenkomst, op 29
en nieuwsberichten: november, aanwezig te zijn. Dan zal de ver-
Advertenties en nieuwsberichten tot
breding van de A15 en de daarbij horende
uiterlijk maandagmorgen 10 uur op
werkzaamheden en problematiek bespro-
bovenstaand adres te Maassluis,
ken worden.
of zondagavond op onderstaand adres
Na de presentatie kregen de bezoekers een Ook wilden de bewoners weten of de hui-
te Rozenburg.
rondleiding door de fabriek en het labora- dige MDI installatie, waar onder andere Vragen
(Op zondag niet op- of aanbellen).
torium. De Rozenburgers waren nieuws- fosgeen in wordt verwerkt, wordt vervan- Inwoners die meer willen weten over Hunts-
gierig en stelde veel vragen. Zo wilde zij gen. Voorlopig is er nog geen sprake van het man Holland kunnen contact opnemen met
Agente voor Rozenburg weten hoe het gemaakt wordt en waar het vervangen van deze installatie, mede als ge- de afdeling communicatie via het telefoon-
Mevr. A. C. Boskma-de Zoete voor wordt gebruikt. Het werd duidelijk dat volg van de recessie. De plannen voor ver- nummer: 0181-293004.
Waalstraat 9 polyurethanen niet meer weg te denken zijn
3181 ES Rozenburg uit onze samenleving: we slapen (matras-
T + F 0181 214244 sen), zitten (stoelen), lopen (schoenen) erop
b.g.g. voor dringende zaken: en sporten ermee (surfplanken, skeelers en
Mevr. C. Molendijk-v.d. Enden voetballen).
T + F 0181 218059 Tijdens een schuimdemonstratie in het la-
boratorium zagen de bezoekers hoe goed
Bezorging Rozenburg: polyurethaan isoleert. Een beker schuim
Geen Schakel ontvangen op dinsdag- gemaakt van polyurethaan met in de kern
avond 21.00 uur? U kunt dan bellen, een temperatuur van 150 graden Celsius
liefst dinsdagavond tussen 21.00 voelde aan de buitenkans slechts als 40 gra-
en 22.00 uur naar de heer Stout, den Celsius aan. De hoge isolerende en ge-
T 0181 216215 luidsdempende waarde zorgt onder andere
(De redactie behoudt zich het recht voor advertenties voor energiezuinige comfortabele huizen
en ingezonden copy te weigeren, zonder opgave van en gebouwen.
redenen. Ook kan geen aanspraak gemaakt worden
op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve
plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.) Veiligheid
Er werden ook kritische vragen gesteld.
28 SEPTEMBER 2010 11 ROZENBURGSE COURANT

Sam’s Kledingactie in Schrijvende Lezers last hebben van de rook van deze buren die
een verdieping hoger wonen en dan is het
Voor 6,- naar de
Rozenburg alternatief dat er misschien kieren in deze 55 Plus EXPO in Ahoy
Op zaterdag 2 oktober vindt in Rozenburg woningen zouden zitten, waardoor rook van
en omgeving de kledinginzameling van de ene verdieping naar de andere trekt, dit Het gezelligste dagje uit van het jaar voor de
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is op zich al een verkeerde veronderstelling prijs van 6,- per persoon, donderdag 4 no-
plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare omdat deze huizen zijn gebouwd als een vember a.s. vertrek om 11:00 uur vanaf de
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in ge- blokkendoos en dat deze betonwoningen Laan van Nieuw Blankenburg (tegenover
sloten plastic zakken van 10.00 tot 13.00 Een tevreden roker potdicht zijn, het zou beter zijn als ze in de sporthal).
uur afgeven bij de volgende adressen: is geen onrust stoker plaats van buren lastig te vallen een onder- Als u zich nu opgeeft als lid van de ANBO
RK Kerk, Jan Tooropstraat 3 Een tevreden roker is geen onrust stoker, , zoek in stelden naar de werkelijke oorzaak mag u gratis mee.
Familie Luja, Grote Stern 93 (garage) een oud spreekwoord wat vandaag de dag van de klacht. De 55 Plus Expo, mede georganiseerd door
niet meer opgaat omdat je nu een Paria bent OSO-Zuid-Holland, is een totaal evene-
als je rookt, nu ligt het anders, nu luidt het Zouden de woningen misschien zo slecht ment, een complete ouderenbeurs met ruim
spreekwoord, een ontevreden roker is een gebouwd zijn, dat ze aan verzakking toe of 200 stands, vele demonstraties en interes-
onrust stoker, een voorbeeld van non to- heeft Ressort Wonen zich ook al op gewor- sante producten en diensten.
lerance is het volgende het gebeurde in de pen als de bestrijder van het kwaad (Roken)
Amstelstraat, waarvan acte . het moet toch niet gekker worden, waar is De vier thema’s van de beurs zijn:
Het moet niet gekker worden, als je rookt de verdraagzaamheid gebleven als je in je • Sfeervol wonen en leven
wordt je op een zijspoor gezet, omdat het eigen woning al niet meer mag doen wat jij • Reizen
niet meer kan, Ressort Wonen gaat nog ver- wil. • Gezond & bewegen
der die belt zijn huurders op om hen te ver- • Hobby & Creativiteit
tellen dat zij eigenlijk moeten stoppen met L. W. Broersen, Merwedestraat 52 De beurs gehouden in het evenementen-
roken, omdat de buren die boven hen wonen 3181 EL Rozenburg. Tel 0181-843082 complexe Ahoy te Rotterdam van woens-
dag 3 november t/m zondag 7 november
a.s. Door het grote succes in 2009 heeft de
De opbrengst van de ingezamelde kleding organisatie besloten de beurs uit te breiden.
gaat naar de projecten van Cordaid Mensen
in Nood.
Voor meer informatie over Sam’s Kleding-
Dierenbescherming De vloeroppervlakte van de beurs wordt
tweemaal zo groot.
Ook is er een informatiemarkt waarop di-
actie en de gesteunde projecten kunt u kij- Wij hadden even wat lucht doordat er veel Fijn voor dit poesje, maar wij zijn uiteraard verse organisaties en instellingen hun pro-
ken op www.samskledingactie.nl of bellen van onze katten zijn geplaatst. Helaas zitten wel een adres om te socialiseren kwijt. Dit ducten en diensten presenteren. Daarnaast
naar 073-687 1060. wij nu weer vol en hebben bovendien 2 Jack doen wij nooit meer werd er geroepen. kunt u genieten van de optredens van koren,
Russels die nogal wat beweging nodig heb- Vaak krijgen wij de vraag of het geld dat wij orkesten en solo artiesten. Dit uitstapje is
ben. Wij vinden het altijd heel zielig voor verdienen voor ons asiel is en dat kunnen uitstekend te combineren met een bezoek
honden om in een asiel te zitten, maar dan wij bevestigen. Uiteraard hebben alle asiels aan het winkelcentrum Zuidplein.
Dier van de week kunnen ze beter bij ons zitten dan elders
want bij ons worden ze heel veel uitgelaten.
en dieren geld nodig, maar de extra’s waar
wij voor werken komen ten goede aan onze
Leden van de ouderenbonden betalen 6,-
entree pp. En kunnen gebruik maken van
Wij kregen ook een aanbod van iemand om dieren. Wij wisselen geen katten uit die al gratis bus vervoer.
Mysterieuze Tifa ze uit te laten, maar dan wel tegen betaling! heel lang bij ons zitten, wij laten ze niet in- Met deze gratis busservice wordt de “55
Deze geheimzinnige exotische dame is Die snapt niet helemaal dat wij allemaal slapen als ze alleen maar “oud” zijn maar PLUS-EXPO” niet alleen het leukste dagje
voor ons van onbekende afkomst. Ze vrijwilligers zijn en alleen geven en niet van het geld wat wij krijgen onderhouden uit van het jaar maar misschien ook wel het
is als zwerfstertje bij ons binnen ge- nemen. wij deze dieren. goedkoopste dagje uit. Geen buskosten,
bracht. Toen de dierenarts haar wilde Er is een oude kat bij de dierenarts gebracht geen autokosten en ook geen parkeergeld.
steriliseren, blek dit echter al gebeurd Op de vrijwilligersdag hebben wij 92,60 die na 5 dagen observatie bij ons is geko- Aanmelden tot 10 oktober a.s. bij dhr. K.
te zijn. Ooit was er een baasje dus. verdiend met de intekenlijst, er zat 33,20 in men. Een bloedonderzoek wees uit dat hij Denekamp tel. 0181-216728.
Tifa is waarschijnlijk een jaar oud. Ze de spaarbus en wij kregen weer 50 euro van het aan zijn schildklier heeft. Deze kat is
is niet dol op andere katten, dus voor Piet en Leony en 50 euro van een aardige herkend door een van onze medewerksters.
haar liever een nieuw huis zonder poezen mevrouw. Wij hebben Marion van Hij liep altijd mee als de hond werd uitge-
andere katten. Op honden is ze waar-
schijnlijk ook niet dol. Kinderen? Tifa
der Meij en Karin van Oudenaarden geno-
mineerd voor vrijwilliger van het jaar. Ma-
laten en de eigenaar is gevraagd of hij niet
ziek was omdat hij zo mager werd. Nee, is
Nederlands
is erg op zichzelf. Waarschijnlijk gaat
ze het niet erg waarderen als er met
rion is jaren lang onze steun en toeverlaat gewoon oud. En dan ga je niet op onderzoek (niet) moeilijk?!
geweest en Karin heeft het afgelopen jaar uit als je hem mist... Zo kunnen wij nog heel
haar gezeuld wordt. 30 - 40 uur per week in ons asiel gewerkt. veel “verhaaltjes” vertellen. Is het nu bessesap of bessensap, padde-
Klinkt niet als een gezellig huisdier? De wok met inhoud is gewonnen door me- Zaterdag 2 oktober gaan wij weer eten in- stoel of paddenstoel? Schrijf je ‘kado’ of
Maar ze is wel heel erg lief en mooi! vrouw Joossens - Merwedestraat, de badset zamelen bij de Plus. Daar zullen wij ook ‘cadeau’? Verkeerd of verkeert het arti-
Uiteraard is ze geënt en gechipt. Kom door mevrouw van Berk, die hem weer ter kalenders verkopen, de prijs is 6,00. Deze kel dat je op Marktplaats wilt zetten in
gerust eens kennismaken. Misschien is beschikking stelde voor de volgende loterij zijn ook verkrijgbaar bij de dierenarts, Her- goede staat?
het liefde op het eerste gezicht! en 3e prijs is gewonnen door mevrouw Mol. man Schuys en Eddy Bolle van slijterij Roo- Als u dergelijke woorden ook lastig vindt
Wij hebben controle van de Dierenbescher- zendaal gaat ze voor ons verkopen in een of andere facetten van de Nederlandse
ming gehad om te zien of wij nog aan de geschenkverpakking met b.v. een fles wijn. taal beter wilt leren beheersen, dan kunt
Dierenasiel ’t Zwervertje erkenningsregels voldeden. Wij kunnen Alle hulp is heel welkom. u bij het Albeda College in Rozenburg
Laan van Nieuw Blankenburg 384 u melden dat wij de test glansrijk hebben terecht. Hier wordt op donderdagavond
3181 AN Rozenburg doorstaan. Geen enkele op- of aanmerking. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwil- een (opfris)cursus Nederlands gegeven
Voor een asiel dat alleen met vrijwilligers ligers voor zowel de ochtend als de avond en waarin o.a. de ‘nieuwe’ spelling en de
0181 213066 werkt is dat toch best iets om heel trots op
te zijn. Onze liefde voor de dieren maakt
naar mensen die voor ons de collecte willen
lopen in de week van 3 t/m 9 oktober. Ons
spelling van werkwoorden aan de orde
komen. Ook is er aandacht voor het
Openingstijden:
dat wij dit volhouden want het is niet altijd asiel is gevestigd op de Laan van Nieuw schrijven van brieven en stukjes voor
maandag t/m vrijdag 09.30-12.00 uur gemakkelijk. Blankenburg 384 - Rozenburg - geopend bijvoorbeeld een clubblad.
Zaterdag alleen op afspraak Zoals ik al vermoedde viel het afscheid van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.00 Belt u gerust even voor informatie met
Zon- en feestdagen gesloten een van de kittens op een opvangadres zo uur. Zaterdag alleen op afspraak - telefoon het Albeda College 0181 217293.
www.asielrozenburg.dierenbescherming.nl zwaar, dat ze de andere gehouden hebben. 213066.

De Schakel a
e a g e n d
enement
Ev

Rozenburg
6 oktober, 14 Poep (2+) De Ontmoeting
8 oktober, 13-17 Kleding/boekenbeurs Chr. Geref. Kerk
9 oktober, 8-13 Najaars Rommelmarkt Immanuelkerk
9 oktober, 20 Fluytekruid & Handsome-3 De Ontmoeting
17 oktober, 15 Mixed Up, jonge musici De Ontmoeting
23 oktober, 20 Najaarsconcert Udi De Ontmoeting
27 oktober, 19.30 Bingo Rozenburgs Dameskoor De Ontmoeting
28 oktober, 19.30 Postzegelen Het Anker
30 oktober, 20 Jubileumconcert Rozenburgs Dameskoor; De Ontmoeting
30 oktober, 10-16 Verzamelbeurs Rozenburg Adventskerk
13 november, 20 Monday Star Club De Ontmoeting
21 november, 15 Folkgroep Pekel De Ontmoeting
24 november, 14 De Pi-pa-Pepermolen De Ontmoeting
25 november, 19.30 Postzegelen Het Anker
27 november, 20 Pieter Derks, cabaret De Ontmoeting
11 december, 9-14 Kerstmarkt Chr. Geref. Kerk
11 december, 8-13 Kerstmarkt Sint Jozefparochie
11 december, 15 Boutmiddag De Ontmoeting
16 december, 19.30 Postzegelen Het Anker
22 december, 14 Flosje en Blosje (4+) De Ontmoeting
8 januari, De Acht Uur van Rozenburg voor IVOR; De Zeehond

Vermelding geschiedt kosteloos, uitsluitend na een officiële schriftelijke opgave bij het
bureau van De Schakel, Waalstraat 9, door of vanuit het bestuur/secretariaat- of organisa-
tie van een evenement. Het evenement moet een openbaar karakter hebben en mag geen
commerciële bedoelingen of achtergrond hebben.
28 SEPTEMBER 2010
PAGINA 12

‘Lennart Quak met rood naar de kant’

Rozenburg pakt eerste punt tegen Leonidas


Rozenburg – SHO kansen in de 1e helft voor Rozenburg. Af- er moeilijk mee, want na een schitterende
1–1 standschoten van Leanne van Es en Chanty corner genomen door Tim kon Christiaan
Rozenburg toonde af- de Borst waren de enige wapenfeiten. Een de 0-3 maken. Nyah speelde ook een goede
gelopen zaterdag haar 1-0 ruststand was dan ook voor Barendrecht wedstrijd hij knokte voor de bal en gaf een
ware gezicht in de een grote tegenvaller, maar voor Rozenburg pass naar Jeremy die zocht het doel op en
wedstrijd tegen Leoni- een opsteker. In de 2e helft zal het, met de ja hoor 0-4. Het moet niet gekker worden.
das uit Rotterdam. De gewonnen wedstrijd van vorige week in het De eerste helft vloog voorbij en met nog
ploeg had een moei- achterhoofd, zeker goed komen. Gelijk na 2 doelpunten erbij van Christiaan en Je-
lijk eerste helft maar rust twee grote kansen voor Rozenburg. remy, gingen we de rust in met een voor-
wist de schade be- Kelly Barbier en ook nu weer de fel spe- sprong van 0-6. Limonade en een verplicht
perkt te houden tegen lende Chanty de Borst mistten het doel op koekje (want dat werkt erg goed voor onze
de ploeg van coach een haar. Hierna nam Barendrecht het heft kanjers). Waren de trainers zeer tevreden
en oud Spartaan John in handen, uit een corner werd het 2-0 in maar...we moeten het spel zo voortzetten en
Schuurhuizen. Een de 20e minuut. Stephany Grootjans viel na er niet makkelijk over gaan denken. Tweede
ploeg die bij de ken- een sliding, met naar het laat aanzien, een helft was het nog steeds een goed spelend
ners tot de favorieten ernstige knieblessure uit. De laatste minu- VVR F3. We kregen aardig wat kansen op
in de tweede klasse D ten speelde Rozenburg met 9 speelsters de het doel van Tim, Mike en Nyah maar erin
wordt gerekend. In de wedstrijd uit. De al vol zittende ziekenboeg wilde hij maar niet. En uiteindelijk was het
tweede helft werden de werd nog eens met 2 geblesseerden gevuld. Xavier die de 0-7 scoorde. Botlek probeerde
bordjes ook nog eens Dat er nog twee doelpunten uit het netje ge- nog te scoren maar keeper Devlin liet dit
verhangen en kwam vist moesten worden is voor de statistieken. niet gebeuren. Een eindstand van 0-7. Kan-
Rozenburg niet alleen De smalle selectiebasis van Dames 1 gaat de jers jullie hebben geweldig voetbal laten
terug in de wedstrijd komende weken een grote rol spelen. Alleen zien. En dat toverwoord gaan we nu elke
maar was ook de bo- met de hulp van speelsters uit de jeugdafde- wedstrijd laten zien,want jullie kunnen het
venliggende ploeg. De ling is er een volwaardig team op te stellen dus wel.
Rood Gelen toonde Vier speelsters van het
het ware gezicht en Meisjes B-team deden
behaalde een meer dan vandaag mee en deden
verdiend punt tegen de dat op een voortreffelij-
Rotterdammers. lag de gelijkmaker al in het netje bij Leo- ke wijze. A.s zaterdag,
Rozenburg coach Wim van der Steene had nidas doelman Brian van Daal. Een bijna 2 oktober, de volgende
voor de zelfde opstelling gekozen als in de identieke goal als voor rust van Leonidas. wedstrijd tegen Pola-
wedstrijd tegen SHO. Voor de coach was er Nu was het Lennart Quak die de bal voor nen, aanvang 15.00 uur
nog geen reden om zijn team te wijzigen, gaf en Hoks bij de eerste paal kon intikken. op Sportpark West. De
immers ook tegen SHO hadden de Rood Rozenburg verdiend op gelijke hoogte tegen speelsters hopen op net
Gelen, ondanks het verlies, een redelijke de ploeg van Schuurhuizen, Leonidas. Ro- zoveel toeschouwers en
partij gespeeld. De coach zal ongetwijfeld zenburg bleef proberen en wilde meer als de aanmoedigingen langs
de rust in de ploeg willen behouden, niet 1-1 die tot dan toe op het score bord stond. de lijn als in Baren-
onnodig wisselen en bouwen aan de resul- Leonidas kreeg zeker nog kansen in die drecht, want er is niets
taten. Tegen Leonidas was dat op voorhand tweede helft. Zo moest doelman Poleij zich leuker dan spelen voor
een lastige klus. De Rotterdammers hebben geweldig strekken bij een vrije trap rond het publiek. Heb jij ook
een brede en goede selectie en strijden zeker uur spelen. Billal Amraoui bereikte Sonny interesse ? Maandag
mee om de bovenste plaatsen. De Rood Ge- Lansman en zijn inzet kon Poleij maar net en woensdag zijn de
len stonden voor het begin van de wedstrijd over de lat werken. Rozenburg kon in de trainingavonden en die
nog op ‘NUL’ punten. Dat Leonidas voor de tweede helft verder van het doel spelen en beginnen om 20.00 uur.
drie punten naar sportpark West was geko- kwam nog een paar keer gevaarlijk voor het
men werd in de beginfase van de wedstrijd doel van Van Daal maar doelpunten leverde Wederom 3 dik verdiende punten voor OVV F3 - VV Rozenburg F4 0- 4
duidelijk. Al in de 8e minuut was het Patrick dat niet meer op. Wel moest scheidsrech- VV Rozenburg E4 Bronder is goud waard.
Pot die het aluminium raakte en Rozenburg ter Bouman nog wat kaarten tonen. Eerst Na één weekje rust moest E4 weer aan de Hoogwerf en Bronder: “Prima herstel na
met de schrik vrij kwam. Zeker toen Bill- aan aanvoerder bij de Rood Gelen Jordie bak en wel uit tegen Spijkenisse E6. De zeperd in Hekelingen.”
lal Amraoui de terug ketsende bal rake- de Groot wegens het ongeoorloofd ten val wedstrijd kwam moeizaam op gang en de VV Rozenburg F4 heeft dit weekend een
lings over kopte. Een minuutje later was het brengen van een tegenstander. Om ook na jongens van VVR E4
weer Pot die buiten bereik van Rozenburg Billal Amraoui (belemmeren van een spel- moesten al binnen 3
doelman Wilfred Poleij voorlangs schoot. hervatting) en Lansman (aanmerkingen op minuten een tegen
Leonidas was sterk in het eerste half uur de leiding) van Leonidas het gele karton- doelpunt incasseren.
en Rozenburg moest alle zeilen bij zetten netje te hebben voor gehouden, nog Len- Gelukkig waren ze
om niet op achterstand te komen. In de 34e nart Quak met rood uit het veld te stuur- hierdoor wakker ge-
minuut kwam Leonidas dan toch op voor- de. Quak kreeg, volgens eigenzeggen een schud en lieten ze
sprong. Uit een voorzet van Billal Amraoui geweldige schop op zijn scheenbeen, toen daarna een potje ple-
kwam Patrick Pot goed voor zijn man en de linker spits van Rozenburg zijn scheen- zierig voetbal zien en
passeerde Poleij in de korte hoek waar ook beschermers wilde goed doen om de wed- werd het uiteindelijk
Jorwin Hato en Mike den Ouden de treffer strijd verder te spelen gaf hij een duw aan 2-7 (rust 1-3). Jongens
niet konden voorkomen. Na de treffer van de tegenstander die scheidsrechter Bouman klasse gespeeld, hou
Pot worstelde Rozenburg zich langzaam met Rood honoreerde. Een domper voor dit vol! Kijk ook eens
onder de druk van Leonidas uit en kreeg Lennart Quak en Rozenburg. Juist nu hij op de site van vv Ro-
in de slotfase van de eerste helft zelfs een met twee goede invalbeurten weer belang- zenburg bij het kopje
paar kleine kansjes maar tot de gelijkmaker rijk voor de ploeg van Wim van der Steene jeugd en dan doorklik-
kwam het niet meer in het eerste bedrijf. is geworden. Rozenburg pakte het eerste ken op Rozenburg E4.
verdiende punt van de
competitie tegen een Wedstrijdverslag
sterk Leonidas, uitslag VVr F3
1-1. Zaterdag 25 septem-
ber, vandaag de uit-
Wat komen gaat wedstrijd tegen Botlek F2. Een tegenstan- eenvoudige overwinning in de tweede wed-
Zaterdag speelt Rozen- der die niet hoog in de ranglijst staat dus wie strijd van de najaarscompetitie behaald. In
burg in tegen Maense weet dat het voor ons goed zal uitpakken. Oostvoorne versloegen de mannen van
in een uitwedstrijd. Na de wedstrijdbespreking in de kleedka- VVR F4 de tegenstanders van OVV F3
Maense is de rode mer mochten we het veld op. Een belang- met maar liefst 0-4. Sam Bronder was goud
lantaarndrager in de rijke taak wat de kanjers meekregen was het waard. Alle vier de doelpunten kwamen van
tweede klasse D en toverwoord ..... overspelen! En toen de af- zijn schoen.
bleef tot nu toe zonder trap genomen was, stonden we versteld dat
punten. FC Maense onze kanjers het meteen gingen uitvoeren. Het volledige verslag is terug te vinden op:
speelt op sportpark Een geweldig voetballend en hardwerkend www.vvrozenburg.nl (hoofdmenu; jeugd;
Vreelust aan de Spaan- F3. En na enkele minuten kon Christiaan rozenburg F4)
seweg 3 in Rotterdam. als een raket richting
De wedstrijd, op 3 ok- doel en knalde de 0-1
tober2010, begint om erin. En daar bleef het
14:30 uur. Voor meer niet bij Tobias en Julian
informatie kunt u altijd stonden als een huis
de website van Rozen- in de verdediging en
burg raadplegen www. zo had keeper Xavier
vvrozenburg.nl niet veel werk. En het
middenveld met Tim,
Devlin en Christiaan,
Na de thee een andere wedstrijd. Rozenburg V.V. Rozenburg Dames 1 waren in topvorm, goed
coach Wim van der Steene bracht Lennart strijdend ten onder overspel de aanval in-
Quak in het veld en liet linksachter Elroy De 2e competitiewedstrijd tegen titelkan- zetten, mooie passen
van Seventer in de kleedkamer achter. Door didaat Barendrecht werd met 4-0 verloren. naar Mike of Jeremy.
de wissel moest Sander Arkenbout meer Aan de inzet en strijdlust van de Rozenburg- Leuk om naar te kij-
de linksachter positie bemannen eigenlijk se dames lag het zeker niet. Barendrecht be- ken. En zo kon Jeremy
zonder directe tegenstander. Voor Wim gon de wedstrijd in een goed combinerend van een mooie pass
van der Steene bleek de wissel goed uit te en hoog tempo. Rozenburg werd steeds van Christiaan de 0-2
pakken. Na vier minuten in de tweede helft verder naar achteren gedrukt. Slechts 2 scoren. Botlek had het
28 SEPTEMBER 2010 13 ROZENBURGSE COURANT

Autoairco.nl
Autoairco defect?
Wij zijn u graag van dienst
NEDERLANDS
De tankshop bij TankEasy Rozenburg

3 SUPER HERFSTAANBIEDINGEN!!!
Afspraak? 0181-472256
Seggelant West 9b,
3237 MJ Vierpolders
www.autoairco.nl
MOEILIJK...?
Bij aankoop van 1 liter olie naar keuze
een kunststof trechter geheel GRATIS.
Winter ruitensproeier antivries
CHRISTELIJKE BIBLIO-
THEEK het Licht. Elke 1e en
3e woensdag van de maand
19.00 uur tot 20.30 uur. Ei-
OF NIET?
5 liter kant & klaar voor € 4,95 kenlaan 40. Welkom!
TE KOOP: 5 Treinwagons, IS HET PANNEKOEK OF PANNENKOEK?
Bij aankoop van een plantenbakje Fleischman Biermerken + 5
een waxinelicht toefje geheel GRATIS. treinboeken €40,- Tel. 0174-
IS HET VERKEERT OF VERKEERD?
387197.
Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 5 oktober 2010. Wilt u ook het Nederlands een beetje ophalen? De regels van de nieuwe
TE KOOP AANGEBO- spelling onder de knie krijgen?
The One Stop Shop Openingstijden: DEN: Eengezinswoning Piet
Karel Doormanstraat 1 Ma t/m vrijdag 7.00 t/m 20.00 uur
3181 VB Rozenburg Zaterdag 8.00 t/m 20.00 uur Heinstraat 24. Vraagprijs € Of een goede zakelijke brief kunnen schrijven?
Tel: 0181-217511 Zondag 8.00 t/m 20.00 uur 142.500 Makelaar: Xtra Ma-
kelaardij Tel: 0181-323793 Dan kunt u dit leren op de cursus “Nederlands” op donderdagavond bij
het Albeda College Rozenburg.

MEER INFORMATIE? LEKSTRAAT 2, 3181 EG ROZENBURG T 0181 21 72 93. KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OVER DEZE EN ONZE ANDERE OPLEIDINGEN OP WWW.ALBEDA.NL. JE KUNT OOK EEN E-MAIL STUREN
NAAR ROZENBURG@ALBEDA.NL

TH-Werken/Rozenburg:
Huisschilder, Behangen,
Laminaatvloeren. Ook voor
het renoveren van uw bad-
kamer of toilet. Bel voor
vrijblijvende offerte 06- dministratie- en advieskantoor
36193265.
Autosloperij De Molshoek. Administraties en Belastingadviezen
Opkoop van loop- en koop-  Uw boekhoudster met persoonlijke aandacht.
wagens, event. met schade.  Algehele administratieve- en fiscale dienst-
Tevens verkoop van onder-
delen. Van Leeuwenhoekweg verlening voor het midden- en kleinbedrijf.
14-16, Hellevoetsluis. Tel.  Begeleiding starters o.a. ZZP-ers, VOF, BV.
0181-315739.  Ook voor particulieren (bijv. belastingaangifte)
GEZOCHT: Wie heeft voor
mij deel 1 van Oud Rozen- www.KarsAdministratie.nl
burg? Tel. 06-15307876 Telefoon: 0181-290305.
28 SEPTEMBER 2010
PAGINA 14

Biljartuitslagen Het Anker


Week 38 - 20 t/m 24 september
Poule A
Diplomazwemmen in De Zeehond
W. Noordhoek 80 52 15 6.50 W. de Silva Zaterdagmiddag 18 september 2010 was Josefien Romers Sarah van Oudenaarden
64 64 11 10.00 (27); T. v.d. Meijde 85 85 11 het om één uur een drukte van jewelste in Silvano van der Velde Sam Jongejan
10.00 L. v. Oudenaarden 70 68 16 9.71 (30); zwembad De Zeehond aan de Rivierenlaan. Michelle van Seters Stan van Velzen
T. v. Harten 101 101 11 10.00 H. v. Vliet 56 Het zwem ABC diploma werd afgenomen. Daniëlle van Gent Suzanne van Leerdam
38 5 6.78 (29); H. v. Willigen 87 49 9 5.63 Het zwembad was omgetoverd in clown- Ryan de Keijzer Johan van Ellen
T. v. Melis 73 60 7 8.21 (30); L. v. Wijk 52 sfeer, met de badjuffen verkleed als clown. Corné Straver Thijn Jungclaus
23 5 4.42 W. Weenink 59 59 8 10.00 (24) Namens de NRZ was deze keer niemand Jesse Paul Jelle den Hoedt
Poule B aanwezig. Alle diplomazwemmertjes be- Mitchell Nikken Quinn A Schouten
R. Pereira 49 49 11 10.00 C. Blok 40 34 4 haalden het felbegeerde A, B of C zwem- Dana Hamaker Rowan de Groot
8.50 (26); P. Boers 45 21 6 4.66 P. Verweel diploma. Sandy Chen Myrthe Joan Geuvers
51 51 7 10.00 (20); C. Renzen 47 41 8 8.72 A diploma Thomas van der Burg Emma Madlener
H. v. Heijningen 41 41 10 10.00 (29); K. Daniel Bos Salina van Heukelom Demi Veenstra
Denekamp 40 40 11 10.00 W. Smit 40 39 Neave Fitzgerald Rick in ‘t Veld Claudia de Regt
6 9.75 (29) Samuel Slotboom Rosalie Sturkenboom Ronald Kaijen
Poule C Madeline Schellen Mirthe Telder Claudia Kaijen
B. v. Welie 32 31 6 9.68 R. Vonk 32 32 8 Eline Post Silvia Kuiper
10.00 (22); H. ’t Hart 37 37 8 10.00 A. Kei- Esmeralda Winkels B diploma Steven van Rij
zer 32 21 4 6.56 (23); J. Bosschaart 32 32 Rynaldo van Opstal Job Ligthart Brian van der Vliet
10 10,00 C. Bruin 31 25 5 8.06 (30); D. v. Nienke Arendsen Dominique Schellenboom Vanity Teeuw
Leeuwerden 33 33 6 10.00 J. Keijzer 34 26 3 Nicole Hoogendoorn Mandy Stekelenburg Amber Choufoer
7.64 (26); C. Degeling 35 8 2 2.28 R. Vonk Yannick Bosveld Lotte van Oudenaarden Alysha de Raaf
32 32 6 10.00 (17) Esmée van Loenen
Poule D Jay Imro Agard
B. Grit 20 14 3 7.00 H. Kegge 26 26 4 10.00 Ruben Vriesen
(27); J. Esbach 22 22 3 10.00 W. de Kok 20
9 1 4.50 (29); P. Rijneveldshoek 20 9 2 4.50
L. Wessels 27 25 6 9.25 (30); T. v.d. Groef
Mooie afsluiting Omnibus tenniscircuit Joyce van der Heijden
Marica Bultema

27 11 4 4.07 C. Hillen 30 30 8 10.00 (20);


Tussen de haakjes = aantal beurten 2010 voor Koen Steinebach C diploma
Raffi Kasakyan
Bandstoten Bade Girgin
Poule A Van 17 tot en met 19 september vond het voor het master toernooi, dit jaar in Zuid- Gwen Streep
H. v. Willigen 49 48 9 9.79 P. Verweel 38 54 omnibus masters tennistoernooi plaats in land. Hidde Pranger
6 14.21; W. de Silva 42 42 8 10.00 P. Verweel Zuidland. Het is het afsluitende toernooi TC Rozenburg werd dit jaar vertegenwoor- Ilse Olivier
38 37 8 9.73; R. Pereira 31 31 5 10.00 L. v. na 14 open jeugdtoernooien bij tennisver- digd door Martijn Lievaart (15) en Koen Andika Yrsa Pellen
Oudenaarden 41 29 3 7.07; T. v. Harten 60 enigingen op Voorne Putten gedurende het Steinebach (14) in de klasse “jongens enkel Marjon Overgaauw
47 6 7.83 T. v.d. Meijde 68 74 8 10.88; H. v. zomerseizoen. tm 17 jaar”.
Willigen 49 39 5 7.95 W. Smit 32 18 5 5.62; Tijdens de jeugdtoernooien kunnen ten-
Poule B nisspelers in diverse leeftijdscategorieën Martijn Lievaart verloor helaas in een span- Zwem4daagse in de Herfstvakantie
P. Boers 29 29 5 10.00 C. Dgeling 22 19 3 punten behalen voor de omnibus ranglijst. nende halve finale en Koen Steinebach wist Vijf dagen zwemmen voor “een prikkie” en
8.63; L. v. Wijk 30 40 5 13.33 H. ’t Hart 27 De beste 8 tennisspelers worden vervolgens in de finale te winnen en werd daarmee nog een medaille ook! Dat kan in de herfst-
25 5 9.25; K. Denekamp 27 32 9 11.85 B. aan het eind van het seizoen uitgenodigd Omnibus Master 2010. vakantie voor maar €11,50. Op vrijdag kan
Faasse 27 31 7 11.48; J. Bosschaart 26 19 5 je op vertoon van de deelnemerskaart gratis
7.30 H. v. Heijningen 24 37 6 15.41; naar het discozwemmen van 19.00 tot 21.30
Poule C uur. Deelnemen aan de nationale zwemvier-
B. v. Welie 20 23 4 11.50 P. Rijneveldshoek daagse is heel eenvoudig. Bij de receptie van
15 3 1 2.00; J. Keijzer 19 13 2 6.84 D. v. het zwembad kan vanaf 6 oktober een deel-
Leeuwerden 22 18 3 8.18; nemersbewijs worden gekocht. Iedere keer
Bandstoten= 30 beurten vast. dat men voor de vierdaagse komt zwemmen
lever je de kaart in bij de receptie van het
bad. Nadat alle banen zijn gezwommen kan
Excelsior neemt afscheid de kaart weer mee naar huis worden geno-
men voor de volgende dag. Per dag moe-
van Juf Jannie ten kinderen tot 11 jaar minimaal 10 banen
zwemmen, meer mag ook. Vanaf 11 jaar is
Afgelopen woensdag 22 september heeft de limiet 20 banen per dag.
Juf Jannie voor Excelsior haar laatste kleu-
terles verzorgd. Gezellig zittend in de kring Wanneer men vier dagen de goede afstand
met de kleuters, werd er eerst nog hard heeft gezwommen krijg je een medaille. De
gezongen omdat er een jarige was, daarna medailles worden in principe op de laatste
werd er afscheid genomen van Juf Jannie. dag uitgereikt.
Ze is erg verwend met bloemen en attenties
van ouders maar ook het bestuur heeft met De zwem4daagse is meer dan alleen ba-
een mooi boeket en een attentie haar in de nen zwemmen. Leeftijd is onbelangrijk, in
bloemetjes gezet. “De Zeehond” zwemmen deelnemers van
De afgelopen jaren heeft Jannie de ouder & 5, maar ook van 85 jaar oud de vierdaagse
kind - en kleuterlessen voor haar rekening mee. Er zijn eigenlijk geen redenen te noe-
genomen maar vanwege een nieuwe loop- men om dit jaar niet mee te doen.
baan kan zij haar werkzaamheden helaas
niet meer combineren.
Wij als vereniging vinden het jammer dat
ze met de lessen stopt en wensen haar heel Dames komen er niet aan
veel succes met haar nieuwe baan, wetende
dat ze achter de schermen niet helemaal zal
verdwijnen. De ouder en kindlessen zullen
Waterpolo ZV De Zeehond’73 tegen Dordrecht
Het dames team speelt dit seizoen in de
eerste klasse kring en heeft daarnaast wat
voortaan door Jolanda Roodenburg worden Zeehond 1 boekt verdiende overwinning diend verloren van Dordrecht 7 maar deze personele veranderingen ondergaan. Er
verzorgd en de kleuterles wordt overgeno- Met een complete selectie begon het eerste week kon men tegen de dezelfde tegenstan- zijn een aantal dames gestopt en er zijn een
men door Joke de Roos. dit weekend aan de eerste thuiswedstrijd. der goed weerstand bieden. aantal nieuwe dames voor terug gekomen
Twee weken geleden werd er in Nieuwkoop Na een voorzichtig begin kon men goed van SCOM uit Hoogvliet. Tegen Dordrecht
met 8-8 gelijkgespeeld waar gezien het bijblijven. Martin Snoek werkte een 1-0 kwam men helaas gewoon tekort ondanks
spelbeeld gewonnen had moeten worden. achterstand weg helaas wist Dordrecht een aantal mooie oplevingen. Zo wist keep-
Alleen tafeltennisduo’s Extra gemotiveerd werd er begonnen aan
deze partij tegen ZDHC 2 uit Den Haag.
vlak voor het einde van de periode 2-1 te
scoren. In de tweede periode werd de Zee-
ster Lineke Ouwendijk de schade te beper-
ken en speelde de net teruggekeerde Agnes
in actie Vorig seizoen werd er thuis nog gelijkge- hond wat brutaler en Maarten Weers wist Doorduin een goede wedstrijd met als belo-
speeld na een matige partij en dit wilde de stand weer gelijk te trekken waarna Leo ning twee doelpunten. Ook Jospehine Stoel
Het kan wel eens gebeuren dat er een team men koste wat kost voorkomen. Het eerste Verbugge de Zeehonden zelfs op een 3-2 wist tweemaal te scoren. Eindstand: 4-16.
uitvalt, zo ook bij duo 1 en team 1. Dus greep gelijk de controle over de partij en voorsprong zette. Helaas kwam Dordrecht
mochten de mannen al een weekje rust ne- de tegenstander kon aanvallend weinig uit- weer vlak voor het einde van deze periode Programma 2 oktober
men. De duo’s 2 en 3 kwamen wel in actie, richten en de weinige schoten die zij produ- op 3-3. 20:30 De Zeehond’73 1 – Wiekslag 2 da-
in beide gevallen werd er uitgespeeld. Peter ceerden werden vakkundig gepareerd door mes De Zeehond (Rozenburg)
Coppejans en Krijn Harteveld gingen in de de Zeehond Keeper. Na de eerste periode Halverwege kon de wedstrijd dus nog twee 19:00 De Zeehond’73 2 – SVH 5 De Zee-
naam van duo 2 naar Hendrik Ido Ambacht stond het slechts 2-0 door doelpunten van kanten op vallen en het spel van beide par- hond (Rozenburg)
om daar tegen Servio 71 te spelen. Krijn, die Frank van Oudheusden en Albert Mercera tijen werd rommeliger met veel gemiste Programma 4 oktober
de hele avond lekker had gespeeld, won zijn uit man-meer situaties. Halverwege was de kansen. Na een snelle tegengoal maakte 19:00 De Zeehond’73 1 – PCG/SVO 1 Go-
enkelpartijen net niet. Peter wist wel twee score verdubbeld door treffers van Huib Peter van Gemert weer gelijk (4-4) waarna rinchem
punten te maken voor zijn team. De dub- Ouwendijk en een mooie backhand van Dordrecht toch weer op voorsprong kwam. Wilt u meer informatie over de waterpo-
bel ging ook naar de tegenstanders zodat de Robert Goedendorp. Ook daarna kwam de In de laatste periode toonde de Zeehond losport in Rozenburg of wilt u/jij lid wor-
eindstand 3-2 werd. tegenstander er niet aan en werd de voor- echter karakter door heel vlot de 5-5 te ma- den, kom eens kijken bij een wedstrijd in
Het derde duo team moest tegen de NS uit sprong langzaam uitgebreid naar 7-0 via ken. Rozenburg (gratis entree), train drie keer
Rotterdam. De avond stond in het teken van Ties Jacobs, wederom Frank van Oudheus- Erik van Oudheusden kon na een mooie gratis mee (maandag van half acht tot half
de comeback van Ruud de Heer, en hij deed den en Robert Goedendorp. Laatstgenoem- pass van Peter van Gemert heel mooi bin- negen of donderdag van half negen tot half
het niet onverdienstelijk. Hij won er 1 en sa- de maakte er in de laatste periode 8-0 van nentikken. Vervolgens werd dit halverwege 10, voor jeugd op woensdag van 18:15 tot
men met Rijk Simdorn won hij ook de dub- wat de eindstand was. een 6-5 voorsprong door Bram Ottenhof 19:00 en donderdag van 18:00 tot 18:45),
bel. Rijk wist ook een enkel te winnen zodat en kwam Dordrecht weer terug tot 6-6. In kijk eens op onze website www.zeehond73.
er drie punten mee naar Rozenburg gingen. Heren 2 speelt goede partij en verliest de laatste anderhalve minuut kregen beide nl, stuur een vraag via e-mail: waterpolo@
Komende week mogen wel alle teams aan nipt partijen kansen en helaas was de tegenstan- zeehond73.nl of bezoek eens onze Hyves
de bak. In de eerste wedstrijd werd er uit nog ver- der wat koelbloediger, eindstand 6-7. pagina.
28 SEPTEMBER 2010
PAGINA 15

Bridge Club Rozenburg


Donderdag 23 september vierde zitting eer-
Klosboys: tienenregen! tot een score van 21 (9 te weinig) en Janus
kwam, ondanks of dankzij een serie van 12
(de hoogste van de avond en goed voor een
ste ronde parencompetitie. Afgelopen donderdag regende het tienen. Bruin. Cor scoorde slechts 13 caramboles voorlopige eerste plaats in het klassement
Deze week werd de eerste plaats ingenomen Slechts 2 van de 12 verspeelde partijen wer- (een dieptepunt), Pleun scoorde 2 keer zo- in procenten) niet verder dan 31 caramboles
door het paar v. Muyen & v.d. Werf en als den niet binnen de toegestane 30 beurten veel en was na 27 beurten uit. Tegen René en dat zijn er toch nog 7 te weinig.
tweede het paar Bos & Oskam. Op een ge- beslecht: bij beide partijen was Bert Grit be- was Pleun niet opgewassen: René wist in de Jan Bosschaart miste in zijn partij tegen Jan
deelde derde plaats het paar v.d. Maas & trokken. Tegen Pleun Buis scoorde Bert 19 23e beurt zijn laatste carambole te scoren, Degeling slechts 1 carambole, terwijl Jan
Middendorp en het paar Smit & R. Vonk. keer (6 te weinig), maar Pleun wist slechts Pleun kwam er nu 4 tekort. Leo van Wijk wel in 28 beurten zijn 30 te maken caram-
Na vier zittingen is de stand als volgt:1ste 18 caramboles te scoren (8 te weinig). In kon in zijn partij tegen Cor Bruin nog een 10 boles scoorde.
v. Muyen & v.d. Werf met 221.42 en 2de zijn tweede partij tegen Wim Mol scoorde in de wacht slepen: hij was in 28 beurten uit, Tegen Adriaan Degeling liet Jan echter 11
Deijs & S. Vonk 219.17 en op de 3de plaats Bert 18 caramboles, terwijl Wim op 20 Cor kwam nu tot 15 (van de 30) carambo- caramboles liggen. Adriaan pakte de 10
Keulemans & Straaijer met 219.00. Er wer- bleef steken (9 te weinig). les. Marius de Bruijn had geen kind aan Jan punten door in de 24e beurt zijn 32e en
den twee slems geboden en geen daarvan Huub Stuurman opende de avond tegen Degeling, die slechts 10 caramboles (van de laatste carambole te scoren.
werd gemaakt. René van den Berg, net terug van een Al- 30) wist te scoren. Broer Adriaan kwam in Huub Stuurman moest het opnemen tegen
Paren die boven de 50% eindigden: penvakantie en dus (met leren pijpen) lek- zijn partij tegen Ed Speijer 10 caramboles 2 Speijers: Ed als tegenstander en Joop als
v. Muyen & v.d. Werf 58.33% ker uitgerust. Zijn spel was er ook naar, tekort; Ed wist in de 30e beurt zijn 96e en arbiter. Nou dan weet je het wel, dat belooft
Bos & Oskam 54.17% maar dat kwam omdat Huub vergat te laatste carambole te scoren. niet veel goeds!
v.d. Maas & Middendorp 53.65% scoren en alleen maar goede aanvangssto- 16 september: Maar Huub wist, mede door sturing en sup-
Smit & R. Vonk 53.65% ten weglegde. René was dan ook in de 28e Wim Mol grossiert in tienen port van zijn Angel, stand te houden en in
De Nooy & Wuister 51.04% beurt uit, terwijl Huub slechts tot 36 ca- Maar dat mag ook wel als je zes weken in de 23e beurt zijn 53e en laatste carambole
Kouwenberg & Mallems 50.52% ramboles kwam en dat zijn er 17 te weinig. een trainingskamp hebt doorgebracht. Ach- te scoren.
Donderdag 30 september laatste zitting eer- Ook de laatste partij was voor rekening van tereenvolgens werden Jan Degeling, Adri- Ed bleef, onder meer door het uitblijven van
ste ronde parencompetitie. Met elke drive Huub, nu met Adrie Keizer als tegenstan- aan Degeling en Joop Speijer het ‘slachtof- echt grote series (jammer voor hem maar
zijn meesterpunten te verdienen. der. Beiden gingen als een ‘speer’ van start fer’ van dat Mollengeweld!! In 28 beurten goed voor Huub), steken op 67 (van de 96
Met het rekenprogramma van de NBB is de en even zag het er naar uit dat de kortste moest Jan er aan geloven; hij kwam tot een te maken) caramboles.
uitslag direct na het spelen bekend, via de partij aan flarden zou worden ‘geschoten’. score van 22 caramboles (8 te weinig) en
site van de NBB kan naderhand de gedetail- Maar het kostte uiteindelijk toch 21 beur- in evenzoveel beurten ging ook Joop kopje De uitslagen van 16 september:
leerde uitslag worden bekeken. ten voordat Huub zijn 10 kon innen; Adrie onder: Joop kwam tot een score van 40 en Jan Degeling 7,33-Wim Mol 10,00; Joop
Wilt u graag meespelen maar geen partner, kwam slechts 2 caramboles tekort. Eerder dat zijn er 16 te weinig. Adriaan hield het Speijer 6,07-Cor Bruin 10,00; Bert Grit
bel ons even, mogelijk hebben wij nog een op de avond wist Adrie Janus in 18 beur- nog het langst vol (in beurten): pas in de 8,00-Maris de Bruijn 6,59; Huub Stuurman
partner voor u. Wilt u meespelen met part- ten (een evenaring van de kortste partij) 30e en dus laatste beurt wist Wim zijn 29e 10,00-Ed Speijer 6,98; Cor Bruin 7,00-Ja-
ner € 4,00 per paar per avond. onder de duim te houden; Janus kwam 11 en laatste carambole te scoren, terwijl Adri- nus Assenberg 8,16; Joop Speijer 8,04-Bert
Wij spelen op donderdagavond in het Mu- caramboles tekort, trok zijn jas aan en ging aan op 20 bleef steken (12 te weinig). Wim Grit 10,00; Adriaan Degeling 6,25-Wim
ziektheater “De Ontmoeting”, Koningin- de bloemetjes buitenzetten. Jan Bosschaart heeft dan ook na zijn eerste speelavond, zijn Mol 10,00; Jan Degeling 10,00-Jan Bos-
nelaan 9. Aanmelden 19.15 uur. Aanvangs- won van Leo van Wijk in 29 beurten en zijn kandidatuur voor het komende kampioen- schaart 9,68; Jan Bosschaart 6,45-Adri-
tijd: 19.30 uur. tweede partij tegen Wim Mol leverde bei- schap gezet. Joop kwam nog 2 keer in ac- aan Degeling 10,00; Marius de Bruijn
Aan/afmelden: Rob Vonk tel. 0181-216520 den een 10 op: in 25 beurten waren beiden tie: in Cor Bruin moest hij zijn meerdere 10,00-Adriaan Degeling 9,69; Wim Mol
Tot bridge. uit. Pleun Buis kwam nog in actie tegen Cor erkennen. Cor was na de 23e beurt uit, Joop 10,00-Joop Speijer 7,14.
bleef steken op 34 caramboles (van de 56
te maken). Ook tegen Bert Grit vond Joop De uitslagen van 23 september

Sportinstuif voor de zijn Waterloo. Vorige week werd nog opge-


merkt dat Bert altijd een lastig te bespelen
tegenstander is, want voordat je het weet
Huub Stuurman 6,79- René van den Berg
10,00; Leo van Wijk 8,72-Jan Bosschaart
10,00; Pleun Buis 10,00-Cor Bruin 4,33;
leerlingen van het basisonderwijs maakt hij 1 grote serie of een paar kleine
en is hij (bijna) uit. Joop ondervond dit aan
den lijve, want Bert had na 23 beurten zijn
Jan Bosschaart 10,00-Wim Mol 10,00;
Janus Assenberg 7,11-Adrie Keizer 10,00;
Bert Grit 7,60-Pleun Buis 6,92; Leo van
Vanwege voorgaande successen heeft de Dinsdag 19 oktober 2010 25 te maken caramboles gescoord, terwijl Wijk 10,00-Cor Bruin 5,00; Jan Degeling
Rozenburgse Sportraad opnieuw besloten 13.00-17.00 uur handbal Joop bleef steken op 45. In zijn partij tegen 3,33-Marius de Bruijn 10,00; Ed Speijer
een sportinstuif te organiseren en coördi- Sporthal de Rozet, ASV Indus Marius de Bruijn liep het allemaal iets min- 10,00-Adriaan Degeling 6,88; Pleun Buis
neren voor de leerlingen van het basison- Donderdag 21 oktober 2010 der voor Bert. Hij kwam nu in 30 beurten tot 8,46- René van den Berg 10,00; Bert Grit
derwijs van groep 3 t/m groep 8. 09:00-11:00 uur aerobic 20 (van de 25) caramboles; altijd nog goed 7,20-Wim Mol 6,90; Adrie Keizer 9,33-
Door middel van deze sportinstuif willen Sporthal de Rozet, CGV Excelsior voor 8 punten. Bij tegenstander Marius liep Huub Stuurman 10,00.
wij jullie, de Rozenburgse schooljeugd van Vrijdag 22 oktober 2010 het ook niet van een leien dakje: hij kwam
groep 3 t/m groep 8, de gelegenheid ge- 9.15-12.15 uur volleybal tot slechts 29 caramboles (15 te weinig). La- De top-vijf per 23 september
ven kennis te maken met een aantal spor- Sporthal de Rozet, Volleybalvereniging ter op de avond herstelde Marius zich door 1. Huub Stuurman 64,71 punten (7 partijen);
ten. Opnieuw zijn een aantal Rozenburgse Vovero in 24 beurten wel uit te zijn. Tegenstander 2. Jan Bosschaart 64,19 punten (7 partijen);
sportverenigingen bereid gevonden hier Vrijdag 22 oktober 2010 Adriaan Degeling hield hem aardig bij: uit- 3. Marius de Bruijn 61,82 punten (7 par-
aan mee te werken, zodat wij voor jullie 13.00-15.00 uur waterpolo eindelijk kwam hij slechts 1 carambole te- tijen);
een uitgebreid sportief programma konden Zwembad de Zeehond, Zwemvereniging de kort. Cor Bruin en Janus Assenberg hadden 4. Joop Speijer 51,78 punten (7 partijen);
samenstellen. Zeehond’73 aan 30 beurten niet voldoende: Cor kwam, 5. Janus Assenberg 50,53 punten (6 par-
De kinderen die op een Rozenburgse school Vrijdag 22 oktober 2010 mede door het record aantal van 19 poedels, tijen).
het basisonderwijs volgen krijgen via school 16.00-18.00 uur judo
het programma met het aanmeldingsformu- Sporthal de Rozet, Mahorokan
lier. Voor de kinderen die niet in Rozenburg
het basisonderwijs volgen, volgt hier het
Heren 1 ASV Indus doel en dan is het moeilijk geconcentreerd
te blijven, 7-1. Ruststand was 10-1 voor In-
programma en een aanmeldingsbon. ------------------------------------------------- op stoom dus. Na rust ging Indus steeds offensiever
Aan deelname zijn verder geen kosten ver- spelen en daardoor kreeg HWC wat meer
bonden; je zorgt natuurlijk wel zelf voor ge- Naam:……………………………………… Na vorige week een goede wedstrijd tegen open kansen maar Lisanne stond prima te
makkelijk zittende sportkleding en wat be- Ventura gespeeld te hebben (34-29 gewon- keepen. Daphne, Melissa en Marijke wer-
treft de zaalsporten zijn zwarte zolen onder jongen/ meisje ** nen), moesten de Heren zondag aantreden den een aantal keren in een kansrijke po-
je (schone) sportschoenen niet toegestaan. tegen ETC uit Hoogvliet. Altijd een beladen sitie gespeeld, maar de bal werd toch wel
Voor wat betreft de activiteiten in het Adres:……………………………………… wedstrijd. Met behulp van de nieuwe bal- erg glibberig en als je de bal dan ook nog
zwembad zijn minimaal twee zwemdiplo- len, gesponsord door de nieuwe technische erg eng gaat vinden wordt het wel heel erg
ma’s vereist. Leeftijd: …… jaar coach Erik Vis, ging het tot de eerste 15 lastig, niet Daphne?
Deelname, aan alle activiteiten, gebeurt op minuten redelijk gelijk op en kon Indus niet Eindstand 17-3 voor Indus. Doelpuntenma-
eigen risico. Telefoon:…………………………………… veel afstand nemen. Alleen in de 7e minuut kers: Lotte 5x, Joanne 4x, Iris 4x, Marissa
Lijkt het je leuk deel te nemen aan één of was er een prachtig doelpunt van Remco 4x.
meer sporten, vul dan het aanmeldingsfor- School:……………....……………………… de Waal die daarmee zijn eerste goal sinds
mulier in en lever dat uiterlijk donderdag lange tijd scoorde. Ook junior speler Tom
30 september a.s. in op school of indien je Groep:………… Schild stond weer zijn mannetje en maakte
buiten Rozenburg school gaat, bij Tineke in de hele wedstrijd 5 doelpunten waarmee Schaakvereniging
Quak, Zandweg 8 te Rozenburg.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
Locatie:………………...…………………… hij gekozen is tot man van de wedstrijd. Bas,
Dennis, WiIlem B. en Jeroen bepaalden de
De Penning
volgt dan de indeling bij de diverse sporten. ruststand op een ruime voorsprong van 13- Afgelopen woensdag is de eerste ronde in
Geef daarom duidelijk je voorkeur aan. Ik wil graag deelnemen aan de volgende 6. In het begin van de tweede helft werd de snelschaakcompetitie gespeeld, titelver-
Uiteraard krijg je bericht (in de week van sport(en): er goed verdedigd en klopte het aanvallend dediger Coen Schuurbiers hield zijn naam
11 oktober a.s.) voor welke sport(en) je bent ook, waardoor de mannen snel verder uit- als snelste schaker hoog door deze avond
ingedeeld en op welke tijd je dan verwacht 1e keus:…………………....………………… liepen naar een 18-9 voorsprong. Vanaf de als eerste te eindigen vlak voor Luuk Glou-
wordt. Als er plaats genoeg is mag je dus 15e minuut in de tweede helft maakte Tom demans en Arie van Kooten.
aan meer dan één sport deelnemen. 2ekeus:……………………....……………… Schild nog een hattrick en leek de wedstrijd Er volgen nog 5 ronden, waarna de 4 beste
gelopen. Net zoals tegen Ventura een week resultaten mee tellen voor de eindoverwin-
Zijn er nog vragen? Bel of mail gerust voor 3ekeus:………………………....…………… eerder waren de laatste 10 minuten van de ning.
inlichtingen: wedstrijd voor onze mannen echter zeer 1 Coen Schuurbiers 9.0
Tineke Quak 0181-217089 of E-mail: tine- 4ekeus:…………………………………….... moeizaam en werden nog 5 tegendoelpun- 2 Luuk Gloudemans 8.5
kequak@chello.nl ten geïncasseerd. Dit mocht gelukkig niet 3 Arie van Kooten 8.0
Hopelijk tot ziens bij één van de sporten. Handtekening ouder/ verzorger: meer baten voor ETC en werd ook deze 4 Ruud Pereira 6.5
wedstrijd winnend afgesloten met 28-17. De 5 Remi Post 6.0
Programma sportinstuif …………………………………………… mannen staan nu ongeslagen op een gedeel- 5 Rob Vonk 6.0
Maandag 18 oktober 2010 de eerste plaats. Over twee weken volgt de 7 Maarten Post 5.0
13.00-16.00 uur gymnastiek/ turnen * de genoemde tijden worden onderver- beslissingswedstrijd tegen Vires et Celeri- 7 Marcel Bavelaar 5.0
Sporthal de Rozet, CGV Excelsior deeld per leeftijdscategorie, afhankelijk tas. Doelpuntenmakers: Bas 9x, Jeroen 5x, 9 Ron van Bendegom 4.5
Dinsdag 19 oktober 2010 van het aantal aanmeldingen. Tom 5x, Dennis 5x, Willem Witte, Remco 9 Henk ‘t Hart 4.5
10.00-12.00 uur schaken ** doorhalen wat niet van toepassing is. de Waal 1x, Willem Bravenboer 1x. 11 Aat Quak 3.0
Muziektheater De Ontmoeting, SV de Pen- Dit strookje uiterlijk vrijdagmorgen 30 sep- HWC uit Vlaardingen was een maatje te 12 Marja v.d. Wijden 0
ning tember a.s. inleveren op school of bij Tineke klein voor de Meisjes B. In de stromende
Dinsdag 19 oktober 2010 Quak, Zandweg 8 regen met uitgelopen mascara in de ogen Komende woensdag speelt ons viertal voor
13.00-15.00 uur wedstrijdzwemmen In de week van 11 oktober a.s. krijg je be- ging Indus beter met de bal om dan HWC de RSB competitie tegen Onesimus en ove-
Zwembad de Zeehond, Zwemvereniging de richt voor welke sport(en) je op welke tijd en stond het al snel 7-0 voor Indus. Lisan- rige spelers en speelsters strijden in de 3de
Zeehond’73 bent ingedeeld. ne kreeg maar heel af en toe een schot op ronde van de interne competitie.
28 SEPTEMBER 2010 16 ROZENBURGSE COURANT

Levenstestament
nu exclusief beschikbaar
bij de EPN notaris
Gelezen in De Telegraaf of in de Volkskrant:
Nederlanders kunnen vanaf vandaag notarieel laten vastleggen hoe hun laatste levensfase eruit zou moeten
zien. Zo regelen ze wat er moet gebeuren als ze niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
De akte is ontwikkeld door de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), op verzoek van
ouderenorganisaties en kantonrechters. Zij zien in de praktijk steeds vaker problemen ontstaan over
wie waarover mag beslissen, als iemand zijn belangen vanwege dementie niet meer kan behartigen.
Wie een ‘leven testament’ laat opmaken, wordt opgenomen in een register.
Zo kunnen kinderen en andere familieleden achterhalen of hun geliefde op dit front iets geregeld heeft.
Of de opsteller in kwestie te zijner tijd wilsonbekwaam is, wordt in beginsel bepaald door een arts.
“Veel ouderen maken zich hier zorgen over”, zegt EPN-bestuurslid Aniel Autar.
“Zij willen dan niet overgeleverd worden aan de grillen van hun kinderen, een huishoudster of een rechter.
De wil om het heft in eigen hand te nemen groeit, zeker met het oog op de aankomende vergrijzing.”
Tot nu toe was het niet mogelijk om deze wens handen en voeten te geven.
“Een testament volstaat niet, want dat gaat juist over de periode dat je niet meer leeft.
En het is maar de vraag of een kladpapiertje met je handtekening voor de rechter standhoudt.”
Een aantal zaken die zoals in de akte kunnen staan. “Wie mag alle benodigde handelingen verrichten, wie mag
er beschikken over bankrekeningen en wie krijgt het huis bij gedwongen overplaatsing.
Ook kun je een bedrag reserveren om in een wat luxer verzorgingstehuis te komen.
Of alvast een aantal schenkingen regelen.”
De akte kan in eerste instantie alleen worden afgesloten bij een EPN-notaris.

Maak nu een afspraak bij uw EPN Notaris.


Ook relevant als u vermogen in het buitenland hebt of een onderneming heeft.
Maarland Noordzijde 48-49
3231 CG Brielle
T: 0181 – 412 344
E: info@moerlandnotaris.nl

W: www.moerlandnotaris.nl
Voor verenigingen, instellingen of organisaties kunnen wij voorlichting over levenstestamenten geven door middel
van een lezing. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met één van onze secretaresses.