Está en la página 1de 4

LesSchemaFormulier

Student: Daniëlle van Bakel


Kempelklas: 191E
Stageschool + plaats: Kindcentrum Kastanjelaar
Groep: 7-8
Mentor: Joyce Martens
Vak/onderwerp: Stellen en beeld & vorming
Datum:

Bij welke bekwaamheidseisen ben ik me het meest aan het ontwikkelen (zie stageplan)?
X Vakinhoudelijk bekwaam Pedagogisch bekwaam
Vakdidactisch bekwaam Brede professionele basis
Aandacht- en actiepunten die voor mij centraal staan bij deze activiteit (verdere uitwerking stageplan)
Het verzorgen van een goed balans tussen stellen en beeld en vorming.

Wat weet ik van de beginsituatie van de kinderen (niveau en belevingswereld) voordat de activiteit
start?
Ik geef een groep 7/8 les. Bij het zelfstandig lezen worden vaak stripboeken gelezen. Ik denk dus dat
stripboeken hier op aansluiten.

Wat is het lesdoel voor de kinderen?


Het kunnen opschrijven van een verhaal door middel van kortere zinnen en plaatjes, zij maken hierbij
gebruik van geluidseffecten.
Voor het vak beeld en vorming leren ze hun inzicht te verbeteren wat betreft de tekst die moet passen in
de wolkjes.
Wat moet ik klaarleggen/ voorbereiden voordat de activiteit start?
Voor de activiteit moet ik een filmpje klaarzetten met deze link. https://www.youtube.com/watch?
v=23vaCDfyozM

Verder moet ik zorgen voor witte A4 blaadjes (met zeiltjes omdat de stiften doordrukken).
Dan moet ik ook natuurlijk de stiften klaar zetten.
Verder moet ik nog 8 A3 blaadjes klaarleggen voor het brainstormen. (een blad extra als het aantal
groepjes namelijk 7 keer een groepje van 4)

Wat zijn mogelijke knelpunten in deze activiteit? En hoe denk ik die te voorkomen of op te lossen?
Knelpunten zouden kunnen zijn dat kinderen geen inspiratie hebben om te tekenen. Hiervoor heb ik het
overleg met de medeklasgenoten bij de oriëntatiefase geplaats.

Welke theorie gebruik ik ter voorbereiding? (benoemen, verdere uitwerking stageplan)


Bij Nederlands wordt er gebruik gemaakt van de werkvorm de taalronde, hier heb ik sommige aspecten
van overgenomen. Verder heb ik het 5-fasemodel gebruikt bij het ontwerp van de les.
Fasering: Inhoud: Lesverloop:
Tijd Welke inhoud komt aan bod? Hoe verloopt de les? Hoe ziet mijn rol als leerkracht eruit? Hoe zorg ik voor betrokkenheid?
Lesfasen Hoe ziet de organisatie eruit? Welke (ICT) materialen heb ik nodig?
Plannen Oriëntatiefase
5 min + 1. Oriëntatiefase Als eerste laat ik de kinderen groepjes vormen van 4 personen. (Hierbij kies ik zelf de samenstellingen en zorg ik de
2. Opdrachtfase jongens en meisjes door elkaar heen zijn verdeeld)
10 min + Wanneer ze groepjes van 4 personen hebben gevormd zeg ik dat wij als klas een stripboekbundel gaan maken, maar
hiervoor moeten we natuurlijk wel weten hoe zo’n boeken eigenlijk worden gemaakt. Hiervoor laat ik dit filmpje:
5 min + https://www.youtube.com/watch?v=23vaCDfyozM zien op het prowise-bord. Wanneer het filmpje draait leg ik de
tekenspullen alvast op tafel (hiermee bedoel ik de stiften het A4 papiertje maar ook het grote A3 papier per groepje).
5 min +
Na het filmpje geef ik de kinderen de opdracht om met zijn vieren eens te brainstormen over het onderwerp en
hierbij een mindmap te maken. Hiervoor geef ik de kinderen 10 minuten de tijd hiervoor zet ik ook een wekker via het
prowisebord.

Na deze 10 minuten geef ik de kinderen om in tweetallen te spreken over een punt op hun blaadje (hiervoor krijgen
ze 5 minuten de tijd) Dit bespreken in tweetallen over een onderwerp geeft meer diepgang.
Opdrachtfase
Uitleg:
Wanneer de kinderen genoeg inspiratie hebben vertel ik de kinderen dat ik het belangrijk vind dat de kinderen
proberen korte stukjes tekst en geluidseffecten gebruiken. Ze mogen een A4 blad vol maken.
Vervolgens geef ik ze mee dat ik eerst wil dat ze een kladversie maken. Hierbij hoeven dus nog geen uitgebreide
Totaal: tekeningen.
25 min
15 min Schrijven Schrijffase
3. Schrijffase Wanneer ik een uitleg heb gegeven gaan de kinderen ongeveer een kwartier aan de slag met hun kladversie

5/10 min Reviseren Revisiefase


4. Revisiefase Na het kwartier laat ik de kinderen hun werkjes bespreken binnen hun groepje, dit duurt niet langer dan 5/10
20 min 5. Publicatiefase minuten.
Na het schrijven en bespreken van hun kladversie gaan ze aan de slag met hun nette versie. Hierbij gaan ze eventueel
Reflecteren stukjes herschrijven en wordt gekeken naar verzorging en tekeningen van het project.
Hier krijgen ze 20 minuten voor om hun stripbladzijde te maken. Hierbij komt het vak Beeld & Vorming wat meer naar
voren want hier moeten ze gaan kijken naar hoe ze plaatjes en de tekst in de wolkjes plaatsen (inzicht).

Na de 20 minuten sluit ik de les voor vandaag af. Wel vertel ik dat de kinderen hun werkje mogen afmaken wanneer
ze klaar zijn met de taken van de andere lessen. (dit doen ze vaker in deze groep).

Pas een paar dagen later bundel ik de stripverhalen en is dit een manier om de werkjes te presenteren. Ze mogen ook
Totaal: elkaars werkjes inlezen. Verder zal ik zelf kinderen feedback geven per kind in een luchtig gesprekje wat ze in het
30/35 min vervolg wel kunnen herhalen en waar ze nog aan kunnen werken.
Evaluatie

Wat deed ik goed tijdens deze activiteit? Wat kan er beter?

Het lesdoel voor de kinderen is wel/niet gehaald, omdat:

De kinderen waren wel/niet betrokken, omdat:

Reactie van de mentor

Richtvragen:
Wat is de algemene indruk van de activiteit?
Wat waren sterke punten van de student in deze activiteit? En wat kon beter?
Hoe zijn de actiepunten van de student teruggekomen in deze activiteit?