Está en la página 1de 369

c_;tr&LJl

Naslovorjginala
ET-TIBBUN-NEBEVI

Autor
lbn-Kaiiim el-Dievzi

Näslovizvornika
MEDICINE
OFTHEPROPHET

Uredniki prirealivaö
Muhammedel-Akili

P O S L A N I K O VMAE D I C I N A
5 engleskog
nä bosanski
preveo:
MuhidinHadiiahmetovii
lzdavai Korektun
LIBRIS
d.o.o. AntunaHangiiä 115 Dievad Hodiia
Za izdavata. Siralevo,
Lekturaikorektura
Said KATICA tel /fax: 013655 587 Omer RESULOVTC
Biblioteka e-mail:libris@bih,net.ba.
Tehniökouredenje,desigi DTp
ILM Samir Kamenjai / EdinJunuzovit

D€rya Mücellit San.ve Tic. Ltd. Sti.


MaltepeMah. Litros Yolu Fatih san. sit. No: 12la0Topkapr/ z.Burnu - isr.
Te\ +9O2tz 5O1O272 Fa* +902t2 4a009 14 E mait deryamucelit@hotmail.com
Iilifis d o.o TüfkiJ'e icefisi .tc tensitcß i b!rlu nnanokkt.lr..

Sa?jevo, 2001./1422.h.9.
Rjeienjem
Ministarstvaobrazovanja,nauke,kulturei sportaFBiHbr.02-
15-6730/01od 31.i0.2001.
godine,a u skladusaZakonomo porezuna
prometproizvodaiuslugaSlu2beni listbr.5/95.aan 19.tatka 12.ovai
proizvodjeoslobodenporezana promet.
ISBN9958-9516-6
5
Predgovor
bosanskom
izdanju

Knjiga Poslanikovamedicina (El'ri6öun-n€öerrr) Ibn-Kaiiima el_


D:ewije predsta,tjakaprtalnodieto klasiine islamstetuhure. Zäp.d"o ;di s" o
lnjizi sadr;anoju iivotnom djelu ovogvelikogislamsLoguöenjaka,lcojenosi naslov
Zad el-Mead(Pnpreno a dan poorcifta).Cjelokupni manuskriptovog djela prvi
put je ;tampan u Indrji 1897. codine. U ovom dj€lu lbn-Kjjim et-Dz€vzis€ bavi
Poslanilovimiivotopisom (sira), islamsLimpravom (ffti) i istamskomtradicüon
(icdis). Jedna od knjiga ovog obimnog djela bavi se Postanihooommedicinom.
Ibn-Kajjirnel-Dzerzije roden u Damasku 1292. (691. hidiretske)eodine.Unro
je u DamasLu1350. godine,u pedesetdevetoj godini :ivota. Zivio je, obrazovaose
idjelovao u jednom od, u to wijeme, najznaöajnijihcentaraislamskeduho\.nosri.
U Damasku je u svojoj islamskoj obnoviteljskoj inrelekrualnoj misti djelovao veliki
muslimanski gent lbnilejrnijje. Ibn-Kajjim el-D;evzije uz poznatognufessiraIbn-
Kesirabio najistaknutijiuöeniLlbn-lijmüje. Ibn-Kajjimel-D;erzije,kaoi njegovveliLi
uöneljlbn:Iejmijje u svominteleLtualnomansaiananu i nauönornradu bio usredotoöen
naodbranutradicionalneislamskeuöenostii misaonostipredsveve6imuplivomgrtke
filozofijeuvjeßLu misaoislarna.Otuda su najvainijapodruöjazanimanjaIbn-Kajjirna
el-Dievzüjehadis,fikh, tefsiri ahlak.othuda, medutim,zanimanjelbn_Kajjimael_
Dievzüje za medicinu? U öemuje znaöaj njegovog dtela Posknilpoa nedicina (Er-
tibbun-nebeoi)1 Muslimanskobavljenjemedicinomü Llasiönomrazdobljuislanske
kulturepredstavlja jednu od najkarakreristitnijihodrednicaislamsleduhovnosti.Ne
radi se samoo tomeda su se muslimanis fascinantnomintelehtualnom radoznloidu
vrloranou svojojpovijestisusrelis medicinskim znanjimaIndüe,Peute, Rima, Grtk€
i Sirije. Kulturni poduhvatkoji je izvelaKuia mudrosti(DdruJ-Aiftnc) u Basdadu,
u devetomi desetomsrolieiu.jedinswenje u povijesri.
U ovojjedinsbenojnauönoji prevodilaökoj institucijikojuje osnovaoabasijski
halifaEl-Memun prevodilaöku xLolupr€dvodioje lijeöniki filozofHunejn ibn,tshak.
Täko su potalnuti kasnijigrandiozniuiinci i dostignudau medicinikoja su postigti
velikimuslimanskiumovikao sto su El-Kindi, El Farabi,Ibn Sina. Er-Razi i mnopi

s l
Naglaieno zanimanjeza medicinu u klasiönojislamskojduhovnostiutemeljeno
je na islamskomuienju da ljudski iivot na ovomesvijetupredstavlja jednostkojü
valja öuvatii njegovati.Islanskäporuka öovjekune sasrojise u tom€ da se :ivot na
ovomesvijetuzanemari.U mjeri u kojoj je zivot na ovomesvijeruvaran ivrüedan
valjaposvetitipa:nju i tjelesnonzdravljuljudi, odnosnomedicinikao nauciipraksi.
s druge strane,Üelesnozdmvlje povezanoje sa duievnim zdrävljen j duhovnom
snagom.Sre6a.uspjchi spasnalazese u estahololkojperspelctivi.
lbn-Kajjim el Dievzi Allahovog Poslanika,a.s., do:ivljava i razumijevakao
prenositeÜa objave koja je lteli zd ljüde. Poslanikovsunnet najboljaje praktirna
ptinlena tos Lijeha. Zato on piie knjigu Poslanilpra medicina.
VaznostPosldnitore,,edicinelbn-Kajjima el Duevzijjcje viiestruka.
ObjavljivanjePoslaniftorenedicinena naicrnjezikupredstavljaznaöajandoprinos
prouöavanju i upoznavanjuPoslan;kovos zivota,njegoveposlaniöke misijei njegovog
Sunncta. Ouo nai djelo u prvon redu upoznajes jednim znaöajnimaspektom
Poslanikova iivora kojije u nasojhadiskojhdÄturido sadabio nedovoljnopoznar.U
rom smislu prevod€nje i objalj;vanjePoslaniftortnedicinelbn-Käjjima el Drevzüj€
karalterizirapoboänosti metäfiz;ökorazumijcvanje svijetai äivota,s jedne strane,i
naglaienahunanistiikacrta u razumijoanjusvrhei smislaljudskog:ivotana ovome
svijetu,s drugestranc.
Posknilloto nedicinapredstavljadjelo kojeje znaöajnoi za hjsrorijumcdicinskih
nauka u islamskojkülturi i civilizacüi.I konaino,Poslaniftoromedicinnpredstavlja
znaiajanpraktiönipriruönikza svakogmuslimana. U njemusemoie naiimnogouputa
praktiine naraviu poglcduslijedenjaPoslanikau srvarimavjere,morala,dui€vnogi
trelesnogzdravlja,lijeöenjaKur'anon i ibadetom,rradicionalnog lijeöcnjaprirodnim
lijekovima,travana,hranom,itd.
U najkfaiem, prevodcnjei objavljivanjePosldniliol,emedi.ine lbn-Kajjima el-
Dtevzijje pfedstavljaznaöajannauani, prevodilaökii izdavaiki poduhvar.Radi
se o dj€lu koje ima prvorazrednuvaznosrza nase upoznavanjesa Poslani[om,s
LlasiinimislamskimmiiljeDjen,s historijomnedic;e u islamskojkulturi i civjljzacüi,
s tradicionalnommedicinomi rradicionalnimlücöenjen.Knjizi6e se obradovationi
kojis€bavehadisom,povüe5.uislanskosmiiljenja,islarnskom kulturomicivilizadjom,
povijei.u mcdicinei tradicionalnomm€dicinomkao isvi oni koji nastojeu svom
praktiönomi svakodnevnom :ivotu slijediti upute, savjetei preporukeAllahovog
PoslanikaMuhammeda,al€jh;sselaln.

D2eüaJHodit

l 6
Biografija
imama lbn-Kajiima el-Dievzija
1292-135O.g.

Zove seMuhammedibn Ebu_BetribnEjjub ibn sa.ad el_Darnaski.


naaan po ocukao Ebu-Abdullah semsudDin, poznärjekao lbn Käjjim el,Dzevzi.
Rodenj€ u Danasku,s;iji t292. godine(69 tg. po H.), a uöioje predsvojimocem,
kojije bio lokalni polazn;k(ar. Kajjin) u skoli El-D;evzija. Kasnije,on je nasravio
svojupotraguza znanjemkod glasovitihuöiteljai sLolastiöara svogdoba,podjednako
kaolto je proutavaodjela i uöenjasufijskihrejhovatog doba. Njegovoobrazovanje
baziralosena islamskojjunsprudencüi(cr.,rifti), teologüii hadisu.Konalno u svojoj
potraziza znanjempridruzio se halki imamalbn Gjmije (1262-1329. g.). On ga
je u svomdrurtur smatraoza najblizegGajprijaznijeg)uöenikai sljedbenika,a onje
kasnijepostaonjegovnasljednik.
Ibn Kajjim bio je srran u svojojprivrr€nostisvon qöiteljui bio je izrmtanuienik
i nasljednik velikogislarnsLosuienjaLairnamaTäkijjuddinaibnTejmte. On je branio
njegovevjerskestavovei pristupe,a sabraoje i izdaove6inunjegovihdjeta i, ito je
najvainüe,zastupaoje isto misljenjekao i njegovuöitelj.
Zbog njihovogopaänja i mixüenja,obojica,i utitelj i uöenihbili su nepmvedno
osudeni, muöeniiponiiavaniu javrostiod tadainiihlokalnihäurorit€ra. Bilisu zatvoreni
u istojteliji,dok su ostalisljedbenici
drianiodvojenou Darnaskoncentralnom zaworu.
kojijejoi do danasostaopoznatLaoEl-Kala. Medu priworenimsüedbenicima taloder
je bio imladii po imenulbn-K€s; (1302-1375.
s.), Lojije Lasnijepostaonajpoznati.ji
islanskiuienjaLi autornajopsdnijegtefsiraKur'ana "Täfsirlbn-Kesn".
Nakonsmrtiimamalbn-Gjmrje,njegovisu sljedbenicipuiteniiz zawora,a imam
Ibn-Kajjim el-Devzi nastavioje svoje skolovanje,a driao je predavanja i öasoveza
svojevlastite uöenike.Ibn,Dzelzi poduöavaojefiLh u skoli.Al-sadnjja" u Damasku,
pnje nego3toje preuzeoduznostupravireljajkole Di€vzija za du:i period.Vetina
njegovihdjela bile su kompilacije, rnedutimi on je sam napisaonekolilo djela, a
njegovioriginalnimanuslriptise danasöuvajuu centrälnojbiblioteciu Damasku.
Zapravo,smatraaojeöa56uiprivilegijom uöitiu ovojhalld.Medu poznarimislanskim
skolastiöarima kojisu uöiliod njegau ovojhalkivaznoje spon€nutitbnAbd el,Hadijä

7 l
(1305-1345. g.), Ibn-Redzaba(t337-1396.
c.) i ostatekoji su öestoposjeiivali
njeeovehalke; tra:ili njegovoprisustvokao ito je imam Ibn Kesir.
Vedinaskolastiöara tos vremenapriznali su autororu izvrsnosti dubokoumno
poznavanjetumatenjaKur'ana, tefsirahadisai teotogije.Njegovoopiirnoznanjei sh,
vatanjetefsimKur'äna prevazilazilo j€ öaki nekepoznateteologeu historti islama.
Ibn-Kesir govorioje o njenu u svojoj hnj;i .Al-Bidaja va,,Nihaja": ..On je
najpnjaznijii dobra srca,nikadan;komenüe zavidio,nikadanikoganije povrijedio,
nikada nije premabito hone donio predrasudu,a ja sam mu bio najbliii njegovom
srcu. Nadalje,ne poznajemn;kosako je odanüi u ibadetuod njesau nä;e d;ba."
sliöno mislj€njeo njemutakodq je iznio i lbn_Hidzr.
Ibn-Kajjim opslobiose znanjemiz svih srana islamskenauke,ä posebnoje bio
poznati hvaljenpo svojimkomentarima.Hafiz lbn-Red:ab govorioje
"Bio je o svomuöitelju
sljede.e: potpuni uöenjaku obhstj islamskenauke,a niko *, .t. ."s;"
konkurisatiu njegovomduboLoumnoinnzumüevanjuKur,ana ; Had;sa, njegova
tumaö€njab;la su jedinstvena(unikarna)u besprijekornosti.,'

-lbn,Redzab prenio je da je njegovuöitelj lbn,Kajjim el_D;evziu.jo hädis od


elSahab el Nabuls;ja,Kad; Ghjjuddin Sutejmanaj Fatimebint Drevhar,izmedu
ostalih. Za wijemc njegovogranog uöeniikogperioda inan lbn-Kajjin trario je
drusr'o ve6in€;ejhova njegovogdoba.a posebnojebio struöanu tuma.enjuhanbeii.
jskogmezheba.

Njegoo duhooni Zioot

Imamlbn Kajjim el Dzevzibio je sröani posrojanvjernik. Rovodio je duee sate


u notnon namau, bioje u ncprekidnomsranjuzikra,a bioje poznatpo produ:enim
sedidama.Na njegovomlicu mosaose vidjeri.iasanznak poboznostii neprekidnog
molenjaAllahove nasradei ok;lja.
Za vrijemenjegovogpriwora u El-Kal'a zatvoru u Damasku,redovnoje uöio
Kur'an i prouöavaonjegovaznaöenja.Ibn-Rediab je zabiljezioda je za w;jemetos
p€nodapovuienostion posrigaovcliki duhovniuspjeh,podjednakodobro Lao je
ito
razviovelikuanalitiökumudrosr,znanjei razumüevanje postänikovihhadisa.
Nakon njegovogpuitanja na slobodu,obavioje had: nekotikoputa, a ponekad
bi ostajaou Meki duii vremenskiperiodzbogmolirvi; tavafljenjaKabe.

l 8
Njegooa djela

El-Nu'rnanel-Alusiel-Bagdadijejednomrekao:,.Njegovasu turnaöenjajedinst-
venaubesprijelornosti." Poznatiislamskiutenjakel_Zehebi.ie
jed"om reLaoo njemu:
"On je
daov€likupozornostdetaljimai odnosuhadisa."Nadalje,xejhBurhanej_Din
el-Zari' govorioje o njemu: "Niko nije bio takavpoznavalac(niho nüe imao
taLvu
spoznaju)kao ito je bio lbn-Kajjirn u svojewi.ieme."
Doprinosi imama lbn Kajjima el Drevzija islamshojznanostivrio
su obimni,
a oni se posebnoodnosena LornentareKur.ana, ishvatanje ianalizu Hadisa (or.
Fr,{tr-rSunna).
On je poredwojihvtastitihdjela,sastavio vetikibroj studijaukljuöuju6i: 'Iätzib
^
sunenEbi-Da\rud(lspravaksunenaod Ebu_Davud") ; Et_Kal"In.l_i"jji; "e "t,,A_el
el'Salih.(BitAllahov;h'ijeöidjela);KomentarinaknjigüsejhaAbdu;lael_Ensa;je:
*.iri]""!l'!" tSt"";a Tiaeaöa), kojasesmatraepitomom znanjasufijskih knjiga
iZad€l-Me'adenpremanjeza Dan powa*a),i, ko8j. io* L,,iig"" Äst*ik;";j
medrciniizvadena. poredosralih manu"trripara lojisu umnoreninjego"om.ukom,;
koris€iuva;U u centralnojbiblioreci u Damasku u Sinji.
Ibn-Kajjimvidio je svoguiiteljaGkij.iuddina;bn T€jmtjaneposredno nalon
njegove smrtiuwomsnu,i pitaosaje o romeXtaj€ Allah rezervisao zanjegau iivotu
poslijesmrti.Ibn-Tejmij.ie je zamüetioda njegovuöenil i,"^ ".,ii."; "^,je k"j"
nadnaiujestaniamnogihpoznatih :ejhova,i potomje dodao:,.Ti si gotovodostigao
naseprisustvo, wojestanjejednakoje stanjulbn,Kuzejmea.',
lbnKajjimel-Dieuipreselio je naahiretu graduDamasku, I 350.godine, u pedeset
.
devetojgodiniZivota,a ukopanje poredsvogocana tanoSnjemgrobljuEl-Saeir.
Sa imenomAIIaho,Milostioog,Samilosnog
"Cospodaru
nai, u Tebeseuzdamoi TebiseobroAno i Tebiiemose Dtutiri.,'
(Kw'an, 60:4)
Gospodarurnoj, öinim ovo djelo iz l.jubavipremaTäbi, Tvojoj objavüenojvjeri
.
islamu iTvojimiskrenim robovirna, dabudemsvjedot .. ,,t"".*t,..1, .;.foL,p,."t,
sveobuhvatnosti i isrinitostiTvojihrijeri Lojesiobjavi"S*In p*tjed,j.. p;"h,ii" M"_
hanmedu, s.a.rs.,Tvojimposlanicirna prijenjegai Tvo.jimodabranim robovima!
Gospodaru moj,utini ovodjelomojimrnalimkorakom pnbliravanja Gbi i urini
gajednimod naöinapostizanja Tvogzadovotjstva, TvojemitostiiTvoje zaitite!
Cospodanr moj,satuvajmeod nepohvalnih osobina LojesuTöbimrske.a Loiese
mogujavitikaoposljedica djetamojih.jezila.uma.ot d isrcamos.jer si mestvori;lao
"nejako
bi6e",pa akomi Ti ne pomogne!,ko je taj koji mi moie osimGbe pomo6i)!

s l
Cospodarumoj, Ti poznajers|cemojei um moj, i ono ito oni tajeboljeod mene
samoga,paTä usrdnoi poniznomolimda ih oiisti5od neöistoiai da u njima nastanii
islan i sveono 5toon sa sobomnosi!
Gospodarurnoj,ui;ni moj nefssm;enim u Tvojoj blizini i uöini da budernzado-
voljan5tomij€ islan vjefal
Gospodarumoj, Ti poznajei namjeredjela mojih, pa Te stogamolim da me
ne opteredujeipreko moguinostimojih onime5to bi mogloumanjiti ili skriiti moju
vjeru u Tebel
Gospodarumoj, podari mi imana, snage,odluönosti,pämetii mudrosrida se
borim i zalä:emza Tvoju vjefu ;hn za wteme cjelokupnogmogaboravkana ovom
prolaznomsvijetu,protivonih kojisu saPravosputazalutali,protivonih 5tosu protiv
sebeTvoju srdibu i Tvoj gnijevizazvali,protiv svihonih koji nastojeda unisteislam
i rnuslimane,i pomozimi protiv narodalcojine vjeruje!
"A
ustrjehmoj zal)isisamood A aha, u Njegasc uz.lan i Njemusc obrcion!"
(Kur'an, I I :88)
Hvalj€nnekajeAllah, Cospodar,opskrbitelji odr:avar€ljuniverzurna.
Siedoöim
da nema boga osim AllÄha, da je samoOn Gospodari da On nema parrnera,i
svjedoi;mda je MuhammedNjesov rob i Njegovpodanik.
Poslanikovamedic;na,kojajeu ovojknjizipredstavljcna
odnosisekakona duiewe
takoina 6ziöheaspekte zdravlja.Zapravo,Poslanikova
medicinasesamomoie shvatiri
u svjalu Kur'ana i sunneta,i nikakodrugaiije.
Kao itoje to ranijeizneseno, analitiikestudijeiskolastitankabmaöcnjai interpre-
tacüeimamalbn-Käjjimael Dre\.züjajedinsrv€ni su.Oni powrdujubogatswonjegovog
duhovnosrazumüevanja i njesovodetaünopoznavanje metafizike,
Losnolosijei 6lozo6je.
Nadalje,oni su takoderrezultatnjegovog, temeljirogznanjaarapskogjezika, detaljnog
prouöavanja historijskihpnlika i razmilljanjazabiljeieneod sanos autora,uz opiimo
poznavanje djelovanjapriznatihislamskihpravnika,l;jeönikai nauönikal4 os vijela.
Djelo inama Ibn Katjina takoderbacasvjedona rär;öite ikole miiljenja.Op-
stanakovakvoguspjeinogmetodalijeöenja bolestikojitrajeprekohiljaduiietiri stotine
godinadokazujeda u njemupostojemnogiispravninaöinimedicinskog tretmanakoji
su danasprimjenljiviu teoriji ; prÄksi.

I t0
Predgovor

1, Njegooo doba

Sastavljaöoriginalnogdjela imarn lbn-Kajjim el,D evzi(t292-1350.


g.), odrastaoje u DamasLu, Siriji, u öetrnaestomstoljeduu wijeme velit<ihsocijalnih,
politi&ih, elonomslih i vjenlih prwiranja. To je razdobljetakoderodredenouoomavan-
jemi utjecajem enke filozofijemeduosralimikolamamistjenja. Zd vnr€mero; razdobtja
ljudskaodanostivjera u Allaha Svemogu6eg,njihova poLornostNjegovirn zakonimai
njihovaislrenost u slijedenju Njegovog blagoslovljenoePoslanika,s.a.vs., stavtjenisu
na ozbiljna iskusenja.Historija biljۊ da je pokrer za ponovno oiivljavanje istanslc
duhornostivodio MevlanaDzelaluddinel-Ruoli tt207-t273. g.). poznaLiistamsl!
skolastiiari sufija kor'ije iiüo u danaxnjojTunkoj.
Blagoslovitog periodatalode uldjuöujustijedenjepoznarihrejhova,inama i duhonih
voda,od kojih su mnogi iivjeli u Damasku. Svi zajedno,oni su igrali gtamu ulogu u
ponovnomoiivljavanju duhovnosti,a njihom su djela postiglato da su postalaintegralni
dio muslimanskogshratanja.Om su djela izlazila svalih nekolilo qodina iostala su do
danadanasnjeg kao granitnikamenislamskih odnosa.Medu poznatimutenjacimaros
dobavainoje spomenutiimamalbn-Töjmüja,imarnaIbn-Kesira, El,Hafiz ibn Rediaba,
Ibn Abd el,Hadija i ostale.
Ovisu uöenjaci, izmeduostalih,imalijednunam.ieru, a njihovajeborbabila usnjer
enada odgovorisilovitomnasrtajustranihfilozofijai umjetnostikoje su bujaleu to
; doba,i protiv njihovogbespogovomog prihvatanjau slabim i nelcititkim umovima
mladihmuslimana.Cilj ovih istinskiuöenihiejhovabiloje takodervaianu oonornom
l usposrdvljanju i pot\.rdivanjukamenatemeljcaskolasLitleistamsLeteotogije(ar. 7/m
I al-IGIan), naukeowjedoöenoskredibiliretai öasti(ar T ezftla) i naiina pnnjenjivanja
nzboritosti pravosnaineislamskeodlule (ar. /Äson).Zapravo, ovetemeljneperspektive
igrale su glavnu ulogu u ponornom uspostavljanjuispravnog razumijevanjauzviiene
islamskeporuke kao xto je to utj€lotvorenoi promislj€nood Allahovog poslaniLaMu-
hamrneda,s.a.vs.Rema tome,djela su ovih uöenjakaostalado danainjeg dana slavnim
izvorimatumatenja ispnvnoe razumijevanjaislama (ar.IftÄ).

r||
2. O djelu "Priprema za dan pooratha"

originalnije spisnaslovljenkäo zad et Me.äd fi Huda hair al .tdad (priprema


za Dan povratkana naöjnLakoje upurionajboljiod svjhAlahovih sworenja).
Djeloje sastavioimamlbn-Kajijm el D:evzi. Cjetokupnijemanuskriptprvobitno
bioitampanu Indiji I897. g., a potomu Egiptu t923. g., dokjetreic izdanjeizailo
u Halepu,s;rüi 1927.s.
cjelokupno djelo nas preciznoupoznajesa poslanikovompraLsomdo u
najrstanianije d*alje, prekoprenesenih objasnjenja
izabiljejki. Ono takoderobraduje
svakiaspelt Postanikovog:ivotauktjuöuju.iobiöaje,Hadis, djela ; odluke. DjeL
tÄkoderodslikavaizvanredniutjecajposlanikovihhadisa,primjerai upute,a i njihovu
duhovnu,psiholoiku.eriiku, sociokulturnu iekonomskuulogu u iivoru muslimana,
podjednakokao i njihovutjecajna druge kunure.
Djelo obuhvatakompleransistemats[irad djelaimamalbn Kajjina. Ono seba;
Poslanikovim iivotopisom(ar. sira). Poslanihovim
sunnetomi isla;skin pravom(dr.
ItÄ), i u jednornod njegovihpoglavljaono se baü tumaöenjern medic;nskihsävjeta
datih od Allahovog Poslanika.s.a.vs.Zapravo. djelo je pregtedistamskenauke
u
komparativnimposlaniikimuienjima,a u krugo;ma islamskihskotastiiarapo svojoj
jednosdnalaziseodmah;za l.njiselhja. ,utulrt"l Din (ponov"o
bude,j€ jsta;ke
nauke)od imamaEbu Hamidael_GÄzalija (t058 -l l. g.).
Mistiini i poboini imamAbdullah €l caznavi rckaoje u svojojbiosrafijiinrama
Ibn el-Kajjimadä je on (rbrKajj;m) uobitavaoredovnomoliri, .,o N;j.njto,d,iii
i
sanilosni cospodaru, pomozimida zavr;jmovu knjisu i naijnije najboljimod s;h
mojih djela i pripremomza Dan povratka."

3- Sri znanja i slijeitenje Poslanihooe, s.a.D.s., upute

Allah Svemogui;kaze:
"Ono
ito Dan Poslonihhao nosrcduda, ta uznite, a ono ito Damzabrcni, ost( ite.,,
(Kur'an,59:7)
Imamje Buha; (809.869.s.)jednomretao:"Znanjemorabiti postignuto prijcnego
ito se njeöiizsovore,; prije negostosedjetapreduzmu.Ovo je stogaitoje Svemoguii
"Znaj
AIläh r€kao: da nena boga osin AIIaha."(K1r.4n, 47: tg)
Ptematome.Allah Svenoguii zapoöeoje sa poduaavanjem Njesovosposlanika
.
da on spoznaznanjekao izvor razumijevanjai mudrosti.j kao pokretaaaduhovnos
r Nuld ul Hahrir. A ElCaznavi:Arsanisran

l 1 2
i materijalnognapredovanja. Allahov Poslaoik,s.a.v.s.,rekao je: "Urenjacisu
nastjedniciposfanika.uOvaj hadisje takoderpotwden t OblaÄ: "Mi ceno uüniti
da Knjigu poslijenaslijedeoni Noü roboaiftojeMi izobercno.- (Kuian, 35:32)
Govoreiio Däennetukao konaönojnagradiza vjernile, On kaie: ',1 lpji motit*
süojena Dijene obaDüajü"oni sü dosrojninasljednici,',(Kur,on, 23: t0). On takoder
kaie:'A1iiÄsanoadenishaacaju." (Kuian,29:43) Allahovpostanil,s.a.vs.,rekao
je; "KadaAllah Svenogu6i odluti unaprijeditiSvogroba,On rnudadneisoravno
razumuevanje. Zapravo.znanjemorabiti uzgajano. '
Ibn-Abbas, je: "Postanit€
r.a.,reLao dobri,imajtestrplj€nj€;budireuieni.,,Dobri
(ar. nbbanijjn - n. Rabb,adj. tetbüa,odsajanje,odsoJ)takoderserumaöiu znaienju
davjenli uöenjaci morajupoduöavati ljudetemeljnirnznanjem prijeprela:enja naono
sioienije.
Prematome,znanjejestupvjere,Lartaputarrasataiutemeljenje ispravnog
slijedenja
istinskog oboävanja.

Upoznaoanje sa islamshom medicinorn

L Ktatha hittoija

Znanjeo medicinira!filo seislamshirnhalifatomizrnedupadaRirnsLeimperije


u 5om vijekui ewopskerenesanse, takoderu l5-om vijel<u.fo.6 U,;,; ;rf.rn"li'f,
medicinskih institucijaje poöelozawijeme9-ogvijekai podudarasesazlatnimdobom
Abasidslrog halifatanaistoLu(749-1258. ü.
Ovo je mmemanja kojeje teklogotovoöetirivij€kakasnijezausravtjeno od Mon_
.
golskeinvaziena istotni haliht i propadanjazapadnoshalifatau Spaniji.
TmdicionalnaislamskamedicinajestevisokoeLlektiöna, a izgmdenaje na ranijem
y:qlclnslm znaqu, ulljuöuju6itu indijsko,perzijsLo,rimsLo,grökoi sirijslo manje.
Inicijalnafazanzvojaislarnske medicine koncentrisalasenaprevodenje erökih,perzüstrih
i nestorijansbh djelanaampskijezik.Ovajje perioapo,nurpodnu_.iuoln Mud,c:"r,_
Surraheugriftiijin(Slola homenrarora grikih djela).iiji su urenjäcisu uglavnom
prevodilisvagröLadjelao medicinii nauci.Zapravo,muslinani
.u ,u"luZnl,o
oöuvanje mnogihdjelaGalenai Hipolrata,izrneduostatih,i Evropasepo prvi put
upoznalasastlom medicinomprekoarapslih prijevoda.
U.$ededojfazibrzogsqjecanja gröLihi perzijslihnauLa,novageneracija mus_
..
Iimanskih nauöniLa izaxlaje sa njihovin autentiönirn (orieinalnimjl.*.pti., i

: Prengenou Buhanrevoh
sahihr".

1 3|
doprinosimau mcdicini a djela ovakvihskolastiöarakao lLo su Ibn-Sina el Razi,
(Avicena); ostalidominiralasu evropskimmcdic;nskimikolamanekolikovtekovä.
Abasidski haliia Ma'mun preduzcoje gigantskikorak u smjeruuspostavljanja
odjcljakazaprevodenjei mcd;c;nskihskolakadajeoDustanovioDdretHi,i,rd (Dom
za lleöenje)u Basdadu.Ova jc glavna;stitucija sadr:avalaikolu za prevodenje koju
je vodiolijeinik; fil<vofHunejnibn Ishakel 'lbadi (Bl0 B7l. kojije takoder
s.),
obavljaoduinost glavnogprevodiocau ro vrijemea, sluöajno,onje bio sin farmaceuta
iz gradaHite u lraku.
Ove su med;c;skeikolc ustanovile
bazumedicinske ptakseu to dobai u mnogorne
sü pridonijelcinovacijamau medicinskinsu.lrama,anbulantnojbrizi za pacijenromi
motilnimklinikama.
Medu ovimikolamaibolnicana,näjve6a inajpoznadjäje bilaEI-Nuribolnica, u
Damasku( I I60. g.), kc'jaje ostalaaktivnagobvo tri stotinegodina,i Mensuri,bolnica
u Kairu, Edpat (1276.e.).Jednowüernc,Basdadje imaobt;u 600 bolnica,dok
je Kordobä u spÄn;ji imalaviie od 500. Najveöesu bolniceimalc biblnrteke,vana.
nbulantneklinikei medicinske5kolc.Ow su bolniceradilesa pomnimistra:ivanjem
ruzdvajanja pacijcnatasawuiicamaili zaraznimbolestima.podjednakoLaoi rncntalno
porcmerenim. Medicinskojc obüzovanjeprenoicnood o;h bolnica.Srudendsu iano
tratili teoretskoi prakti.noobrazovanje, a poznatilijeönicii hnurzi birani su da slu;e

Mensur;bdnicab;tajepnab,inica kojajenjcsovalanauku, u.cnjei socijalnu


skrb.Onajc razdrcjilaitiaenikenä:ene,djecui onc koji f oporavtjaju, ir;renike
oboljeleod specifitnih tolesti,produzenuhistor;jubolestiivanambulantne klinike.
Kao dodataktome.postojale su manjebiblioLekei privatnezbirkeod kojih su sve
sadrzavale ne manjeod po 100000 knj;ga.Ovc su bibliotekesadr:avalemedi.
c;nskarljela.poredostalihnauinih djelakao sto su ona; astronomije, hem;je,
geometriie, filozofijei drugih grana.U ro doba, istoöniizapadni glavnitrad
halifatapostalisu centricivilizacije,a medicinske insrituc;je
inaudno-isrra:ivatki
rad su bili finansimniod driave.
Islamskisu IijcöniciisLicaliu svojimprcdavanjimakako kliniiku tako i baziönu
mcdicinu. Od studenatamcdicine zahtijevalose da budu obrazovaniu pogledu
temeljnihnaukai da;naju odgovaftjuae manje; djeläautoritetamcdicinekao
ito su to Calcn, Hipokrat i El Zahravi, ;nedu ostalih.Medic;sko je znanjeb;lo
sastavljenou zbirku napismeno,tako da su klinitki testovimogli biti obrazlagani
do odredene granice,a studcntisu ispitivaniu terneljnim naukama.Samoonima
koji bi proili daljc t'ilo je dopuitenopolagatikliniöketestovc,a potvrdau mcdicini
zahtijevaiaje odgovarajuieznanjeiz oba podruila.
Abasidskihal;faEl Muktad; (umro908. e.) zäirijeEo je od poznatogtijernika

I 14
Sunnenaibn SabitaGmro 976. g.) da i,pita su" lüeönike i portde onih koji su sc rek
kval;ficnali
za medicinsku
pral$u.IpäI, vij€ielüeön;tai pozn;tilijeönicibili s; ;uzeti.
Islamslisunautnicirakoderpoboljkli i usaqsilitamakotodjuihem;ju.Oni
suop;ali
mnogcnovel;jekove kaoito susena,kamfor,muikatovorah, kliniiai,itd.,a koristiiisunova
otapala, za lijekove kaoito su ru:ina vodaivoda naranöe. Takods su ko;stilj atdehidc,
alkoholi osralaotapalapodjednako kaoito su usauiili metodetestiranja öistoiemetalai
hemikalüa.Nj;hovo istrajavanjeü ba;_enjumetodapr,:tvaranjametalau zlato
rezukiraloje
odaiiennekol;ko hemikalüa kaoitosu kisclimetali,
antimon,b;mut, amonijak;jed;njcnia
tve. A.rapske njeül(aoätkohol(dr.&uÄüt).S;up (dr s'ü_rl;*t^I, *;"1"*i.";sl"".
Gmeljnihemrjski proasi, ukljuöuju.idesritacüu,kristalizaciju
i sublimacijusu istotako
otknven;. Takoderje poznaroda su ishmsh l;jeanicikonstilicannabissativajndica
u
(ar.hunnabhindi;haiüatul/qa!, kao anestetik, a posrojenaznakeda su bili upoznari
sainhalacijom pri prirnjenianestezije.Deto EI Kindüa o metodupropisivanja i taano
odredene doziranostilijekovadobrojc poznaro.On je primtenio zak;n g""*";;,i.
progresrleu proprsivanju Ljekova.I konatno,gläso Muhammeduitrn Abdullahü el
Ai atu iz Mosula u lraku kao urnon poznavaocu medicinei fannakolosjje je dovco
srudcnteiz dalekih i bliiih $adova da iuju njesovapredavanja.

2. Muslimanshi dopinos u medicini

-Medu poznatimlijeönic;naisloönoshalifah pod upravomAbasida,


_. :iüo je i
EI-Razi,loji je razlikovaovelile boginjeod ospica,i lbn_S;a (tat. ..princ
Avicena),
Iteönika",kojije pokusaonemosuieu svomnasrojanjukadäje poküiao
da kod;fic;a
medrcinüdok je srcdivaonjene elementesa sisteminacal";a i A.istor"lÄ.
Ipak,
nr.eora su diFiauri,ala n" E,ropu,ijekormJ.
U halifatu, a pod vtadavinomUnajaida, ;ivio je najveij kl;iöar
.. 1n1d..*
Abdul-Melik ibn Zutu (tat. Atenzoa) tz Kddobe (umnr rrej. g.l.
O" t" Ui"
rdan od n€kolikolüc.n;kakoj; su nekolikovijekovÄ,an;F pred.jaöil;;ad ew.;skom
reneansom, kada su se hrabroi.u suprotstavilipisanjimai stavovimaGatena.
Nekolikomuslimanskihskolasdiara;vadilo je iz koricasvojapera
da bi uputili
na vodswoAllahovog poslan;ka,s.a.v.s..u medic;ni.M€du njima
ovdjeje vazno
spomenuti Hunejnaibn Ishaka(lat.Joannjtus;809-87t. g.), kojii" nap;"aonek"l;ko
rasprava tumaieaiPoslanikoruuputu. a on jc posebnobjo poznarpo svojd knjt; ;z
'
oftalmologije pod nazivomAt ,A$ r|,akotat fr ot
.Ajn (D*.i
-,p,*. " .i.,).
Ovdjeje.iakoder vaino spomenutiMuhammedaibn Zcke;jja,a el Razra
0ar.
Rhazes;865-925. e.), öüesestamo djetoEt-D:a dari uct hasba
V"rin r,"O,u" ; ",_
prcc)smatranajranüimdjelomtevnte. U njemuon opjsuje
temeljza razli.iteJü;snoze

is I
izmeduovedvijebolesii.El Razije rakodernapisäoknjiguo djeöjimbolestima,i po
miiljenjimamnogihon sesmatraocempedijatrije.Hisrorüajetakodd zabiljc:ihdjelo
Ehu el-Hasana el,Muhtan;bn Budana(lat.Elluchasen Elimithar;umro I065. g.)
pod nazivom1ä:,tt €l Kahhalin (Zabttjeike?.aofralmologe),
a ovo djelo predstavlja
nalstarijiarapskizapiso oftalmologiji.
Potom dolaziAbdul Melil ibn Zuhr (lat. Avenzoar;t09 t- 62. g.), pni
kojije raspravljaoo osjeiajuu kosrimai izazivaiima svraba(ar. Sü.oüdiet Djieleb,
L. dcdrrrsscdöi.r, a kojije rakoderbio poznarpo wom djeluAt Gjsn,4 et mudtruai
r,elrddtt (Pojednosravljivanjeterapeutikai dijete).Ati ibn el,Abbäs(L. Haly Abbasj
je
umro 994. e.) bio produktivanpisacpoznatpo svojojknj;zt EI-Kitabat-Metehi,
rakoderznanojkao Kanil eLSan'aeL-tibbijjah (Kraljevskaknjisai lat. Libs regiut,
knjisasädr;i detaljantretmannaukei prakseu mediciniu komjc on uporediodijete-
tike i materiumedicu,iime je dao soj doprinosrudimcntarnomkonceptukapilarne
ükulacije.
Ovdje se, takoder. mora spomenüri;damski filozof i konentator Ibn Ruid
(lat.Avenres;I I26-l 198.g.) u.ijem glavnonencihtopedijsko.med;c;nst(om djelu
El Kullijarli eLtibb (Optenitosti ü medicinDüspoznajese tunlcija ret;nei utjecaj
imunitetau sluöajevima vclikihboginja.
je
. U trinaestom vijekutivio Al; ibn el-Nafis0210-1288. g.), koj;je napiMo
SaÄ tajrih cLKonun (Komentarna analizulbn SinaovosKanuna), a koj;je postao
zabiije;enpo unaprjedenjuopisapulmonalnecirkulacijekrvirrivijeka prije negoito
ju je opisaoportugalacServetus,komeje ovo otkri6epripisano.
T;inaestivijek takoderb;ljeäii najistaknutijeg
historiöaramedicineM. Ibn_Ebi
Usajb;'e (1201 1270. g.) po njegovonkapitalnomdjelu ,,Ujün eL-cnba,fitabakat
nl'atiö6a"' (lzvori podatala o wstamalüeinika). Ovo djelo predstavljaranu zbnku
400 biografijaarapskihi sröLihlteön;ka.
Konaöno,ovajdjdimiönispisakpoznatihislamsLihlije.nikai njihovosdopnnosa
lijeöniöLimvjeitinama ne moze biti zavri€n bez navodenjanekih od ranüih djela
"Rinca
lije.n;ka" Ebu-Alija el-Husejnaibn Sinaä (lat.Avicene;980- 1037.g.), koji
je bio ciüan od veiine ranijenavedcn;hskolastiöara. Ibn,Sinaj€ sabraomedicinsku
naukusvosdobau j€dno€nc;klopedtsko djerokojcje navaoKdnüni et_riö6(Kanon
medicine).Ova je knjiea prevedenana latinskijezik nekolikoputa, a udecalaje na
mnogegeneracijesrudenatamedicineu Evropi. Ibn,Sinaje, taLoder,napisaodjela
pod nazivomKitaöol-j/d (Knjiga lüeienja),Et-Adaija et-ftatbijja(Lijekovj srca) i
KitabülKukndz (Knjjsa bola u crüevina).ovo su samonekädjetaod mnodh öti
je on aulor lbn,Sina je, takodcr,dva puta bio ve* Hanadana, a öetirije mjeseca
bio priworenzbogsvojihpoliti.Lih opredjeljenjau to vrijeme.Doktor Kruger, M.D.
napisaojeo lbn-Sinausljedeie:"Njegovoje medicinskoiskusro u transcedentatnom

I 16
pogleduveieod onogGalenovog...(on) demonstrira
um poputonogGeteovog, i
je genijpoputonog[od Leonardada Mntija." (C. Krueseer,M.D.
posjedovao
Springfield,
III. CharlesC. Thomas,1963)

3. Tt adicio nalna med icina

Tiadicionalnaislamskamedicinaegzistirana razlititim nivoimasofisticiranosti.


Is
lamsksuslolastiöaridefinnalimedicinu(ar. ,iü6) kao"umj€tnostkojasebavizaxtitom
dobrogzdravlja,suprotstavljanjem
bolestii waianjem zdravljabolesnojosobi."
Originalni oblici tradicionalnemedicineustanovljenisu na terneljuzbnke tek-
stova,obiöaja,naöinaiistrazivanja.Tradicionalnamedicinakoristilaseteorüomöetirj
tjelesne
izluieüne, rj. crnom zuöi,hrvlju,sluzi izutom;uöi. Ove tjelesneizluöevine
ili krvnafluida odgovamjutetirina elementina:zemlji,vari, vodi i zraku. Emocija
i temperanentsu bili odredeniravnoteZorn tjelesnihizluöevina,rezultiraju6i,tako
usljednjihovogodnosau osobinamakao 5tosu melanholija,iivahnost,ravnodu5nost
i razdrai[ivostili naprasitost.U fizioloikoj teoriji tjelesnihizluöevinamelanholija
jesteposljedicaviSkacrne iuti.
Ove öetni delesne;lutevine su, takoder,pomijeianesa pinarnim atriburima
suho6e,vru6ine,hladnote i vlaznosti.Ravnoteia i omjer ovih tjelesnihizluöevina
odr€dujuodnoszdravljaibolesti. U unani medicini, grani tradicionatneislamske
medicine,terapijanaprinjer koristisuprotanmedikament;"vru6a"je bolestlijeöena
"suhim"
lüeLovimaitd. U ovojskolimedicinediela Galenai Ibn-Sina'asu soremno
prihvacena do u detalie.medurimpralritariror Äaftim,modi6riral' su nekd;d n,ih.
dol."e ino"a.iienasra"ljajuprariri na polyufarmakolosije.U Indiii. unan,pfakriian
su takoderdodali homeopatijusvojim terapeutsLirn ponudarna.bog tosa Xto ona
posebno istiöeuvarkebiljki.
Medutim,modernarnedicinapretpostavlja da lijeL ima isteposljedicena ljudsko
tijelo,ili pribliänoiste,dok tradicionalnaislamskanedicina Iijeti svakogpacijentau
skladusa njegovon,ili nj€nom,aut€nriönonmjesavinorn tjelesnihiztuievina,a koja
ne moie biti nadenau potpunoistomomjerukod dvijeosobe.
Konaöno,tradicionalna islamsLamedicinataloder koncentrisala sena anatomijui
psihologiju. Medu spisima,koji datnajujo! do u 9-tivijek,nalazirnodjeloEl-MüAlesdr
f ik-i tairih (l(atki priruönikanatomije)kojeje napisaoAbdul-Mediid el,Beidavi
i poznatipetnaestovijekovni tekst ?äjnÄ el-Mensuri(Mensurovaanatomija)iiji je
autorMensurMuhammedibn Falih lljas. Clavni dio Galenoveanatomijedoiao je
sadjelomlbn el-Nafisainjegovimotloi6emmalogkrvotoLa(malogoptokakrvi).

1 71
4. Pos lanihoo a medicina

Poslanikova medicina,takoderznanakao n6ü! neöeri,utemetjenajena osnoru


Kur'anskeobjavei uputcAllahovosPoslanika, s.a.vs.Ti,marenjehadisaod kanoniihh
skolastiöära,kao iro se nalat i u ovoj knjiz;,prisvojilojeuspjeiani istanöanstil. Za
pravo,nekolikoislamsbhkanoniöara, filozofa,pravnika,teologaihistotiöara,izmedu
ostalih,izvadilisu iz koricasvojaperai nasirokopojasnitiposlanikorr,s.a.vs.,uputu.
a priliönosubiliuspjeini u integriranjuistamshe m€d;cin€samaterijommedicom,koju
$ naili u länijim medicinskimsistemima. poznatileLsikon otomanskog bibliografitara
Had:dzi Halife, pod nazivom Kall et zu nün (Orktanjanje*mnj;), a kog je on
sastavioI658. g., jestcdobar primjerovakvevrste.
Medu poznatimskolasriiarjmänavedcn;mu njeeovomhksil(onu,va:no je ovdje
spomenutijd i bibtiografirararanogsufizmaEbu Naima el_Asfahanüa, ELu-Abdnl_
lahael zehcbija,enciklopedistu D;elatudina€l_sujutijaimnogedrusc,od kojihu svi
napisalidjelao Poslanikolojmcdic;njpod nazivomTrü6uneüe'i, ili su baremutkali
oEr-veslud,jeu svojadjelä.

5. Zakljudak

Konaino, kao ito je önalacpozvanda zaploviovim moremznanja,da bi othio


dobro,analitiiku mudrostijezgroviLotunaöenjehadisana isti naainkao j imam lbn_
Kajjim, r.a.,u l4 om vüeku,tako;ja koristimovupriliku da sezahvalimSvemosuiem
Allahü, Koji je dopusrioovom robu da raspoznabljesakNjcg<wihvelitansrvenih
zn^koya(aL Akt); daza rrenutakpromisl;mnad ljepotomNjesovosveliöanswenos
djela.
slavljen ncka je Allah, Koj; ialje svoje neograniöeneblagoslovena
najboljegi najsavrienijesod svjh Njeeovih stvorcnja,Muhanncda, s.a.ns., koji
je posjedovao najurävnotetcn;je fiziike i psiholoiketemperamente. Neka nje_
g o v a p o r o d i c a ,a s h a b ; ,d j e c a ; s l j c d b e n i cbi u d i b t a s o s l o v l j c n i , a u v ; j e k .

AMIN

I 18
Uvod

Kaieno, a Allah je pornagaiKoji opskrbljujeimetak i kontrolira


djelovanja,
da imajudvijewste bolestiobjalnjeneu Kur'anu:
l.) bolestisrcai
2.) bolestitijela.
Stosetiie oboljenjasrca,ima ih dvüevrste.Prvaje bolestsumnjei dvoumljenja,a
drugaje bolestiudnje, privlaönost(zavodenje, tar...) Obje su spornenute u Kuianu.
U tom pogledu Uzviieni Alfah kaie: ' NjiÄooc su srca bolesna,a Allah njihoxu bolesr
joi poteiaaa" (Kur'an,2: /0). Gkotler je rekao:"Oni üja su vca bolesnai oni ftoji
"Staje
suneajerniciftaZu: Allahhtio or.tinftaopi'r.jerc'r.?'"'(Kur'an,74:31) On,
Najveliöanstventi, zatim kaie u vezi s onimakoji odbijajuprihvatitikiterij Kuiana
"Kad
i Poslanikovogsunneta: budu pozoani Allahu i Poslaniftu Njegoauda in On
prc:udi, neki od njih odjednon leda olTrenu;samo aftoznaju da je praoda na njihoooj
strani,dolazemu posluino. Dc li su im srco öolerna ili sunnjaju, ili slrahuju da öe
AIIah i Poslonik Njegoofirena njina neFnDedno Dostubitr) Niidno, nesoäele da
drugimanepraaduuöine."(Kur'an. 24:48-50) Ovo je bolestsumnjei dvoumljenja.
Sto se tiöe bolestiiudnje, privlaönostii lahkoumnosti(raskalaöenosti),Allah
Veliöansweni iNajuzviienüi, opominjudi vjernile, poruöujezenamaNjegovogPo,
slanikakoje su posluiivalei vodile brigu o potrebarnasveveteg broja ljudi [oji su
posj€6ivalii molili za savjetNjegovaPoslanika,i govori:"O 2eneVjeroojesnifto*, oi
nistellao drugeZene! Alp se Alkha bojite, na sebepaänju coooron ne skreöite,po da
u naFandodeonaj öie je srcebolc,:noi neusiljenogoaonre!" (Kuian, 33:32). Bolest
iudnje,Lojaseovdjespominje,jestebolestbluda, a Allah najboljezna!

Bohsti tijela

za bolestirijela, kaie:" Nie snjeÄ


AllahveliöansweniiNajuzireniji, srierorll,
ni
hronon, ni bole:non!" (Kur an, 48: / 7). On, Svemogu6iGospodar,takoderspominje

r eI
tjclesnubolest,u v€zi s obredon hadza,u vezi s postom,i higijenskimosobinama
uzimanjaabdesta,bs obzirana drugekoristi,On icli prikazarikako prakrirnotako
i duhovnoblagostanjekojeje skrivcnou slavnomKur,anu za onc koj; sa önaju,rj.
ukazatina djelovanjena t€melju.esa sc shvÄcaju njegovetajne.Ovo ic pomoii da se
zadovoljenajvisepofebe prisl;jedenjuBozanskeupuie,za onekoji razuniju Kur'an,
za razlikuod ostalog.Ovo zbog togajer osnovnatri su pravilau zdravljurijela:pre-
ventivnamedicina,uzdr:avanjeod onogastoje itetno i öi!6enjetijeh od jzluievina
koje mu stete. Allah Svcmoguiispominjeova rri principana sljede6atri mjesra:
"PostJe
u äjetu o postu: prcFisdnne:ndianbroj lana; a ononeod tos t1.oji bale
-
bole'tanili naputu istibrojdngih dana." (Kur an. 2: i 84. prena ovome, On je
dopustiobolcsnomeda odlo:i svoj posrsvedok se ne oporaviod botcsri,za putnika
da privremenoodgodipropisanipostda bi saiuvaosnagu.zbog fiziikog naprezanja
prilikom putovanjar
u ajetu o had:u On käie : "A onajmcdu aana ftoji serazhoti ili aa gtorobolja muii.
nchdseFosronln. ili milosrinjon,ili fturbanomßlppi" (Kuian,2: t96). O\dje ponow
Allah Svemosuaidopuita bolcsnikujli onomeko bohie od svraba,perutiili ui;ju, ili
nekogdrugc,gkoinog oLoljenjaslare da bnjanjemslaveza wijemenosenjaihmma,
koje inaaenijc dopuiteno,ukloni srctnaisparcnjakoja bi se nasonjlah olo glaw,
zaiepiladisanjeporai, mozda,uäokovalainfekcüutolikula(pri!ti.a). Kada re obrijc
glava,porc se otvarajuiove;sparine izlazena koiu. omoguiavajuripritodni proces
öi5tenja.Täko.; navedenihKur'anslih ajeta,i iro bi se mogloshva ri iz Bo:anskih
objainjenja,dopuita se poduka u rjcsavanjulak(ih oboljenjada bi se pomoglou
l;jeaenjuozb;ljnüihb.'lesti,pa se zboqtogarazriladcduktivnarnetodanazvanaqivas
za odstranjivanje (aisacnje)stetnihtoksinai drugihzakröenja.Ova rnetodadleli sena
desetpodruöjaljudskoert€laukljuöriuri:krx kadakljuöaGrüe,ieie), sjemeGperma),
kada {vi, urin, ieces,nadutost,povratanje,kihanje,san, glad i red. Svaki od ovih
desetelcmenatauzrokujebolestkadaje nasomilani potom uvjerujeöisicnje;
sä sledistadij€tetskosuzdr:avanja(ar. ÄnnliaÄ),duhovnovotswopobrinuloseu
odlonku o abdestu,sdje Uzvi(eniAllah kä:e: ,A dto sieöohsnr,i1rnd 1tütü,iti oho
ja nelp od t:asobaaioprnodnu potrebu,ili alp stesc sasireirlisn ::enanro,a ne nadetc
tode, onda dlanotnna iinu zenljü dotalvitei ticaL)aiai ruke oaie potarite._A ah.
zaisto,briiesnjehai pn:ta" (Kur'an,4:13).U oyomsluöajuAllah Svemoguiidopulta
bolesnikuda zamüeniuobiöajen;abdesrsa ieje'rürnomi da izbjegavaupotrebuvode
kadaje njenavanjskaupotreba!retna.Ponovo,ovoje upozorcnjeda se trebaauvati
svesaonoga ito 6e nahuditi tü€h,, bilo vanjskeili unurarnjeprrrode.A Allah je
Svemogu6iuputiorobovimaS{i;m osnovDe principe medicinskos lijeöcnja;njihova

120
U ovomdjelu mi öemo,takoder.predstavirimedicinskuuputu uspostavtjenu oct
BozijesPoslanika,nekaje mir na njesa,a zasigurnoncrnaboljegputa za upotrebu
oyakvos znanjado kroz njihovovotswo.Sro setiöcl;jeöenjasrca,ono se mozcjed;no
nauiitipreko Bo:ijihposlanika. nckajena srcnj;hmir i blaeoslov,a da bise iztijcöilo
neieesrcei oiistilo od pr.ljavirina,prvo semoraspoznatinjegovTvorac i Cospodar,
Njegova imenaisojstva,djelai Njegovipropisi. pradtiNjesorcdjelovanje, razmiiljati
o Njesov.,jmudrosd. I da sveto djelDjena rakvasrcatakoito ie voljct; ono sto On
naredujeiroli, a uzdriavaLise od onogaito On zatrnnjujeimE;. I ncma pravog
iivotasrcai njihovogzdravljaos;mna hj naain. Ova znanjamogubitinautcna sarno
; u.enjaNjegovihposlänika,nekaje nir na svcnjih, ili ic u piotivnomrazmiiljanje
b;li potpünopogreinoi neplodonoso.Nc smijesc n; pomisl;tida se more rädir;su
prctnonjihovomslijedenju,a da sna budu zdrava.prcva.iosc onaj ko rakolnislij€f
;e to samohranjenjczdravljai snagenjegovoe:ivotinjskog bi6a.Njegovic :ivot biti
besnislcnisliian :ivotu :ivotinja.dokje isrinskosrccpoboinostislobodnood ovakvih
niskihpndodibi. Onaj ltoji ne mozcnspoznad razliku i,medu oveclvijcsrvarisrca
trebaplakaLinad syoj;msröanim:ivorom.Jer on je porpunomrta{ Isrinskoje srcc
r ,punl"ro"r1rlo',u d"( i" mrrr,, +r e nurnplieno u por,ur,n r ( rUdirv,.

Medicina tijela

Boiiji Rdanik. s.a.v.s.,ukazaoje da postojedvijc vxte znanjarznanjeo vjcii


.
(eligioao znanje) iznanje o rijelu. posr<,je dvijc vnte lteienja (msl;cinc) bol;sti
tüela,prva, urodenaljudima iiiv.,ürjana, za kojc nije potrcbanlijcrn;k. a hkvi su
gladi,iedi. hladnoieizamo,,postopostojevlasrid prirodnilijekovi;idr.ugavNtabolesti
loja zahtüeva d,jagnost;ciranjei l;jeöcnje,a utj.c nÄkomLinacijurjelesnih;lu.evina i
porava, kaoito su wuaina,hladnoaa,suhoiÄili vlagau tijclu kde prckdaöujunj;hovrr
prirodnuiavnoteiu.Ovc vrstebolestidijelesena dva tipa botesti:somatske(tjclesne)
ikolaterarne(ind;€ktne). Dakle somatskaLolestmanifestirase u obtiku mjjcianja
(uzbukanosri)krvi ;li iasipanjana dijelove(clcnente), dok sc krlateralna
bolest
ispoljava(nanitesdra)kao posljcdicaovakvogprerjeranograsipanja
Gadvajanja),
iposlijeodstranjivanja pmvih uzroka(unoön;ka). Prc-. tornc.uztoanicisu bolcsri
uniiteni (;tjerani, iskljuient a oni koji su ostali (malobrcjnipnostati) djeluju na
komb.n-.iiu lnlesnihrzlr,"'in" r 1ete"n,rztucevrn".
Somarska bolest(oboljenje)posjeduje podra;ajeodnosnoslje uaoke.Stoea,ako
oboljenje(bolest)posjedujevlastitisrimulus(podrazaj),prvo sc mora düagnosric,rad
pru uzroinik,potom (,drediti) posljcdice,a zaLimna6ilijek i tek na kraju pr;stupiti
lijeöenju.Ili. pak,somatskc bolesrikojeseispoljavaju u obl;kutizioloikihpromjena,kao
ito re suplj;nau orsanu,smanjenjeili poveaanje kanata,deformacüa oreanaGverano

2 1I
srccilimali stomaknaprimjer),erubo(hrapavo);limekano(glatko)tkivozidamaterice,
dislocirane kostiili pnmjeiteniorganikaoi drugebolesti.Kada organisroje
Gazrnjestcnc)
u uäjannoj v€zii radeharmoniino,on; forminju zdravotijelo,dok,aLosu oni abnor-
rnalni.ncskladniilipogreinotunkcioniraju(deformisän;), urckuju istovremcnopojaw
bolestiodkojih su nekeorsanske,a nekeutjeöuna kombinacijutjelesnihizluöevina.
Opiebolestijesuposljedica pogreinogtunkcioniranja Glabih)tjelesnih;lu.evina.
"bolcst" (oboljenje).
Ova neumjerenost nazivase Kada se osjetinjihovaiteta, to se
na osampodruaja:öetiriod njih suslo:ena,a ostalaöet;i suslabija.Shb;ja
manilcsrira
su: hladno.a,vrLr6e,
vla:no ;li suho.slo:ena stanjaispoljavajuse krozvru6eivla:no,
hladnoi vlaino, vru.c i suho; hladno; Nho. ovo je uzrokovanou il; bez msipanja
Gazdvajanja)komponenti,a ako bolestnc uaokuje puku nelagodu.to upuiuje na
nezdra\uravnoteiutijela.
Covjea;jedjelomote imati tri stanja:prirodnozdravostanjc,ncnormalnostanjei
jednonestabilno stanje.Prirodnozdravosranjeispoüava uobiöajene radnjcöinezdNlje
ljudskogtrtela.drugc'stanje jestestanjebolesti,a rrcte je stanjesndina izmcctudva
prethodna.Toje medusranje kojese tretirakao tolerantno(prihvatljivo),bezpotrebc
za ljekarom,a lijeöise.uzimanjcmsredsrava sa umanjenjebola.Ovakvr nedustanje
"nczdravlja" "Debolesti"
i mote se zadrzariu isromstanjuda losene posrajedobro,
ali prije ostajckonstantnoi neprcmjenlj;vo.
'nepr;rodnosii"
Uzrok tjelese mozcbiri unurarnjiili vanjski.Unurarnji udoci
ispoljavajusc zbog.et;ri slo:enastanja:vru6inc, hladnote,vlagei suho6e.a 5to se
tiie vanjskihuzrokaoni se ispoljavÄjuzbos raznih faktorakoji mogubiti prihvatljivi
ili neprihvatljiviza tijelo. Prcma tome,javljaju se itete ili bolcsrikoje imaju za po,
sljedicuovakvunefavnoteiui neugodnosr, ili kojebi moglebiti posljcdicapogreinog
funkcioniranjaspecifiinogoigana. ili op6c malaksalostitijela, ili aak slabosriduha
stonosiiüclo.Ovo opaestanjeuaokovanoje:povedanom pasivnosti onih warikojc
mofaju b;ti uravnoteienekada te tvari ne nadoknaduju(a moraju da nadoknade)
svojegubitke;ilismanjenjempottebnoeprilagodavanja;jednaöujuaihfaktoraüele
snih izluöevinakada on; ne nadoknadujuzasi.enje:ili zaiepljenjem(zakretenjem)
asenasakoji bi trebali omogutiti isticanje (oticanje) izjcdnaiuju6;h faktora; ili
povezivanjem agenasakoji sradc vczekojedolazeu sukobsa proizvodimaispravne
ravnoLcle;ili ubzavanjem onoga ito bi trebalo biti umjereno;ili dctormacijon
molekula;ili pomaknurem(premjeitanjem)orsana.
Ljekarje osobakoja mozcodreditiovakvenepravilnosti i taloder elininirati (otk-
lonni) uzro.nikekoji su maruiilikaraktcristi.nustrukturuzdravogtijcla,ili ie, mo;da,
bitiu mogu6nostidovestiihu rawote;u i postepeno, saodgovarajuiim tretmanom,izaöi
nÄkfajs boleiaukoristcdiispravanprotüotrov Ili pak prildadnom(tainom) djjetom
(d. Ä;mjd)umanjiriprederanosii uzdr:ljivost.Sveovo dokazujcda je najbolj;lüek,

122
kao5to6ernosveovovidjeti,prirodnolijeöenjemedicinomBoiijeg Poslanikas.a.vs.,
u kojojjes Allahovirndopuitenjemlij€k.

UPOTRIBA
PRJRODNIH
LIJEKOVA

Integrainidio njegoveupute bilo je lijetenje samogsebe,ili je pak lijeöenjenaredivao


onimakojisuiz njegove porodiceilidrulva. BoäijiPoslanik, "Za
s.a.vs.,reLaoje: svaku
bolestkoju je Allah dao, On je odredio i lijek" (Buhari). Koje je god lijekove Boiiji
fuslanik,s.a.vs.,koristioza svojevlastitepo[ebe, on je te istelijekovepreporuöivao
i onomesa sliönimsimptomimaunutar svojeporodice:svojin bliiim i ashabima.
Rirodna lijeöenjakoja su Loristili Poslanik,njeeovibliänji i ashabibila su jednostavnai
neizvjeötaiena lijetenja. Nitije on niri tedan njegovpratilacikad koristitiofarmaceutskeili
lijekove(mediLamente).Ve6inanjihovih lüekovabili su izvorni ili jednostavni
sastavljene
i nepomijeiani. IpaL mogli su povremenokoristiti dodatne hranjive tvari da otklone
oiainulijeLova,ili sporednebiljkeda oslabejaiinulijeLailida ga uöinepritagodljivim.
Kad godje hmna piskbüavalajednostavan odgovoaoni su ga pnmjenjivali. Ovakvoje
bilolijeöenjevedineAnpa, TuraLai pustinjshihbeduina.Korixtenjesloienihlijelova,
sastavlj€nihiz nnoitva tvari uveli su Rinljani i Crci. U Indüi.ietaLodermedicina
bilazasnovana na upotrebijednostar.nih i neslo;enihlijelova.
BoiijiPoslaniL, s.a.v.s.,reLaoje: "StomaLje
kuia svakebolesti,a uzdriavanje
(ustezanje) je glavasva[oglijeka,stogautinite to svojimobitajem" (Buhari). Neko
je (u)pitaoarapskoelüeöniLaEl-Harifha bin Katadaha (ca.634): ,,Staje sazetak
"Nametanje
Gri) medicine)"On je odgovorio: suzdräavanja od jela." Ovakvoie
suzdrZavanje od hrane prouzroöiti stiSavanje bolestii onogudititijelu daje etiminira.
Veiina li.jeönikase sla:e da jedenje ispra.r.ne hrane (hranjivih obroka) najbolja
medicinaza zdravotijelo. Lijeönici se takoderslazuda kad sod jednostovanliiek
noie uzrokovatioporavljenje,slo:en; lijekovi trebali bi biti zanemareni.Prerna
tone, kada bolestmoie biti lijeöenaodgovarajuiin (ispravnim)jelom, ili düetom
ili postom,trebalobi slijediti taj put u zarnjenuza upotrebulijekova.Mudar liekar
(ar.Äotin) ne bitrebao biti opsjednutdavanjernsloienihlijekovaza svakoobotjenje,
jer ovornoiesworitizavisnost. Usvari, kad koliöinskiprekomjereni lijekne moie na6i
stimulans(koji podra;uje),na Loji djelujeili koe razdjeljuje(otapa),ili ako postaje
nerastvorljiv,ili ne moie biti izbaöeniz tijela,on se pretvarau rolßin (orrov) koji 6e
upravljatitijelomiizaziva (uzroLuje)zavisnostidalje tjelesoeporeme6aje. Ovaj se
principupotrebljava(primjenjuje)za bilo koji rjelesniporeme6aj.

23 1
Iskusnilijcönicive6inorn l;je.ejednoslavne botcstijednostavnim lijekovina,a
srozcnesinptomcmijesanimGIo:en;n) Itekovima.Ljud; koji jedu jednostavnu
i prirodnu hranu rijede se razboljcvaju, dok gradani (ljüdi u sradu) koji su
uobi.ajil; da mije;aju hranu ili jedu opsirno pr;prcmljen€obmk€kada se razbote
ve6inomtrebaju slo:ene lüeLove.Izüjeiteno je od Buharij€ i Muslima da Bo:iji
Poslanik,s.a.ys.,nilad nije jeo dvije wste hrancza isti obrok. Da predstavizdravu
düetu (zdravouzdriavanjeod hranc) ; smanjenjc(hrane) Poslanik,s.a.v.s.,mislioje
dä setrebanaviknutijestiumjefeno.podjcdnakorazdjeljuju.iu sromakjednurrei;nu
hrane,jednutrciinuvodeijcdnu treiinuvazduha. On, s.a.vs.,jc uslavnomdekao
barempc'lasataposlijcobrokada Li se napio vode.
viina lüekovamore se naii u prirodi i dostaznanjä(samanja)o b;ljnoj medi
cini (biljnosl;je.enja)bilo je steöenokroz ekspcriment. Ovo je znanokao enp;ijska
medicina(iskustveno lijctenje).Nekilüetnic; (od onih kojiupobebljavajupimjenjuju
biljno lije.enjc) rakosvodcmnogasaznanjana pronatranjeodnosÄ;zmedüd;vljeg
iivota i prirode.Onisu prjmijerilida tivotinjekodstelijclove (medicinu);stinktivno.
Kada su shdne. onc Lra;ehranLr,a kada su:edne, traic vodu. Naprimjef, kada se
desida matkagreikompojedeohovnub;ljku kojanije njenazdrava(prirodnä)hrana,
ona haii biljku kojaprrizvodijesdvoulje i cijedisa svcdok ne izazoveosje.ajgadenja
i prouzrokujepovratanjeda pon;it;smrtonosne posliedicc.Biolozisu;medu ostalos
primijetili da kada zmijc;adu na povriinu sa slabim vidom, one traze biljku anis
(lat. Foenicilumvuleare)i trljaju svojcoii njenim lisrovima.Zbog toga, biolozi su
ponckadpreporuöivali(prrdlagali)upotrebuanisau sluöajevima loieg vida. Sliino,
ako nladunöe lastav;cepostaneslijepo,lastavicamÄjkadonijet ie joj biljku zvanu
lastaviöjabiljka, a tlazit 6eje makari do Kne. Ili pak kad morskepticeimaju zawor.
one;spirusvojslomakmomkonvodorn.a postoj;jo5mnoitvodrugih primjäraopisanih
u n1edicinskim djctima.
Ovakvo misteriozno(.j.o) zna.je pripada srcima injihovoj duhovnojsnazij
njihovomprihvatanjupravernedicine(isrinskoslüetenja)njihovogCospodara;nji
hovompouzdavanjuu njihovogJcdinog Pomagaiai Dobroiinitelja;njihovojpotpunoj
zaüsnosdo Njesovojodredb;;njihovomodbacivanjupotajnihstjecanja;njihovojdo.
brwoljnostida prekinunjihovuodanosl$jetu i da se skruienopokorenadnaravnim
lije.n;ibm moaimanjjhovogTvorca i Upüvljaöa svakosu,roLa i posljedice;pored
njihovedobrote(milosda,sadake),molitve,pokajanja,tra;enjaoprosta,dobreprirode,
nasuprotsvesa ostalog,i pomaeanja potrebnomc.
Por€dosialihlijeöenja(l;jekova), sve
ovoje bilo pokuianood nnogih naroda,bezob a na njihovuudbinu ili rel;dru i
svion; otkrili su neobjainjivekoristikojesamonogu biti pripisaneNjem!, Stvaraocu
i Pokretaiusvega.Rema tome.umovilijeönika,bili onivjcrnici ili ateisti,uvjerilisu
seu dokaz(koj;je) omoeu.enkroz nj;hovepactenre,kao itojc navedenou njihovim

124
knjigamao historiji (anamnezi)botesti,a koji su ponekad pripisivaniduhovnim
öudimasvedo neobjainjivihfenomena.Ovalsa je istinskamo6naiee Tvorca. j ovo
je dokazda samoOn ima kontrolunad svim.i sa.o On ,Ina
.ot au u,-ku)" bol."r
i da proizvedelijek.
CaL i danas,iskusanljekar moie se osjeöatineobrazovanou odnosuna mo6
Boiijeg lijetenja,od Log zavisesrvorenjau smistunjhovogopstanLa(eezistiranja,
bivswovanja), i ovakavlijeönikpostajehaostaraseljanlaLojamoie propisatipile6u
supuu slutaju groznice(vrudce, povilenetemperature).DaLle, oval,vaopa;anja,
izm€dü ostalos, mogu rezultirati da rnedicinski GjelesnDlijeinitki postupci i
lijeöniökamedicinaizgledajuLaopraznovjerje,pr€mdasu njihovi Lor;jenijox ,,vjiel
porezanisaBoZanslomrnudrodaui Boiijirn neosranitenimznanjemkojesetite
uz_
roLa;posljedice.Ipak, lüeöniöLamedicinanije stranaduhovnoobjavtjenojnedicini.
Kako bi bilo, Lada.iejednom ljudskosrcepovezanosa Tvorcem,Dobroöinireliem.
Upravllaiem wega.ono mo;e da primi pravelijeko,"koii .ü d.usa.ijiod oni; j,
vnih.Ljudslo öevce tako prepoznatida kadaje duh (ruh) jaL, ono postajemoena
Gnazna)malina koja6eojaöatisrce,mozakiprirodne tjetesneodbra.e (odbrambeni
s'st€morganizma),a zajednooni mogu svladatiipobijediti bolest,
6er) svi onj su
Boiije sluge,i On sam daje da Mu se oni pokoravaju,da Ga oboäavaju.
Pa ipah, Lako neko moie sumnjatiu drugogakojije postigao(steLao)ujedin-
jenje Gbnavljanje)fiziöke i duhovnesnageiz blizine svome
Cospodaru, i öije je
srceobnovlj€nol(foz Njegovuljubav, mn i udobnostu btizini njegovogSworitetja
i öijeteinje i öeinje da sretnenjesovogGospodarastalnorastu, i ko u potpunosti
vjerujeiprepuita se (prvenswenoka) Njegovomvodswui nadahnuiu - kako moie
ikosumnjatidaje ovakavpredani(odani) vjernikzaistaprimio duhovnoGoianslo)
dobrotinsrvo loje re najbotjiliiel ia sve botesri)Ovako duhovnoinsoirisana
(potaknuta)snasaomoeuditiöe onornekojije sposobanda prima
s odluinoi6u.
uzdriavanjemi strpljivoiiu, da prevladanedade,da obuzdalrlo veliLubol i patniu
i *entualno (na luaju. zarisnood porreberda ih izbäciiz Ljeta.Samoneobra;ova;a
osoba;osoba najudaljenijaod svogGospodara, najneupu.enijau pogleduduhovnog
smislaöovjeöanswa, nosi najve6iveo razdvojenostiod Cospodara,i ona öijije duh
glup pore6iöe ovakvetehovine(znanja, post,snucar.
U ovomdjelu, Bo;ijom voljom, mi öemo,uz Allahovo dopuitenje spomenuti
koristi sadriane u reciriranju odtomaka iz Bo:anskih objavljenja (K;i.".) i
njihoveduhovne modi u odstranjivanjuöak i smrtonosnogotrova ujeda znije,
opisaneod Boiijeg Poslanika, s.a.v.s.,a mi ih prepriöavamou ovoj knjizi, a,
Boiijim dopurrcnjem,najboljeito moiemo, mi iemo ih opisatiiobjasniti u:Lladu
s naiim ograniöenimznanjem, nadaju6i se Njeeovoi nagradi, milosti i pomo6i
da nam je dadne u naiem svjedotanswuo Njesovoj Vetiöini, Slavi i lejinsr*u.

25 1
"on
;arjemel.kes objavom,po xrlji svojoj,onimrobovimasvojim kojimho.e:
"Oponinjite
da nemaBogaosinMenai bojteMe sc/" Svemotitve(dove),rp,6.1,
scAllahu,Gospodaru i Njeeovatelju
svijeta.

3.

NACINI
tUICENJA

od D:ab;a bin Abdullaha,r.a.,Muslin jc preniou som -sahihu" hadisda


je Bo:iji Poslanik,s.a.vs.,rekao:"Svaka bolestimä Iijek. poznavanjcpravog
lijeka
izlijeöiti6e bolestBo:rjim dopurtenjcm"r
"Musedu"
u imamaAimeda, usama bjn sharik izvüesdo je da je bio p;sutan
kadajegrupaArapadolla Bozücmposlaniku, s.a.vs.,; upitalaga:" O Bo:üi p;shniöe.
trebano li se lijciiti?" On je odgovo;o:"Doista. o robou Bo;iji, koristiremedicinu.
Za svakubolestkojuje Allah stvorio,On je takoderstvoi, i lüek,osimjedne." Arapi
"Kojaje
Lrpitale: bolcstkojanemalüeka)" On jc odeovorio:..Starosr.,'l
"Musnedu" "Es
lsLotakou kaoj u suncnu"zabiljc:enoje daje Ebi,Khuzanrcjed
nom upitaoBoiijee Poslanika,s.a.vs.,:'O Allahov Poslan;.e!Vidii *e ovchamajttc
Gukje)kojenosimosasoLom,molirveito uiimo, lüekoveito uzimamoi drugeposrupke
za za5ütuito koristimoza oporavljcnje od bolcsdia li tedan od nj;h sprtciala Bo:üu
odredbul" Bozüi Poslanik,s.a.vs.,odsovoriojc:"Oni su dio Bol;je odredbe..i
Ovalsa prcpriöavanja poslanikovihhadisa(d,td.tirÄ)pr;naju
uzrokeiposijedrce,
i pob;jajumisljenjaonih koj; ;h nc punaju. IzjavaBo:;je8 poslanika,s.a.ns..u wzi s
prop,s,vanjenlijckaza svakubolestjeste opic pravilokojeohrabrujeüudcda;strazuju
i mzumiju medicinkcosobjncpotrebncza ljjeicnje njihovebolesti.Njegovgovoride
do Lemjereda hrabrii potiie istra:ivanjemoguinosdlijekovakoji, aLo r uzmu bez
lijeinidkc'gnadzora,noeu ubiti iovjcka.Ovakvastalnaistia;ivanjai pokuiaji ;zmcdu
ostaloe ic prikazatilijeiniökuovisnosto onomeiroje Svcmogu6i BogsworioiproiiriL
6c lijeiniikc vidike.Ustvaii, samoBog mo:e izlijcöitibolesr,a Ijudskoje znanjesamo
oaraniienoza ono itojc On uöiniopristupainimnjihovomnrvourazumij$anja.Ovo
6e objasn;t;Poslänikovoobjasnjenje'. . . poznavanjepnvos lijeka 6e iztijei;tj bolest
Boiijim dopuitenjem.' Za sve5tojc Allah sworb On je storio i njesorusuprotnost, i
' Nluslin u "E$dJnu', poghvlj.
o romedä $akr t{,|(r ima tüeki o preporucitijcicnji, br 220.1
tsiljat,Ah',cd,4/27i1, t itbn Nl.didr.. ttt6r ktroiELu Da{d t855; Timrizi,20l9. kojije rckao
dar tiaeneh,h, r Ibn H,bbanocircniosar vjdodos,"j,,,,,,.
' .Alrfd, 3/12 1: l;mti,
2066: HakiD,l/ t 99r lbn.Mrdrdrc.t,lt 7; u \.ncdurejcdaDnepo,nar
Dftrositic.
a osralii porpunopdre'bNi I lüim jc qa ocijsiorakin is njim $ stJi zctrLi.

| 2rj
za svalubolestkoju je On propisaoOn je srvorioodsovarajuiilüeL.Ranije
"pravo spome-
nuto lijeienje" takoderpodrazümijeva odgovarajuiedo*anj€, pa da;i lijek
prehoraöio traienu snagu,ili uzeru ve6irnkoiiöinalnu,on t" p.our-ko*ti dodatn.
zdravswene lomplikacijei , drugim rijeöirna,proizvestinovubolest.Kako bilo. Lad
l: l;l:l n:eo!p',I. ili ako ie doznanjenedorotjno. rr.rman(tije.enje)ce propasrr.
Svali lijeI takoderima opsegdjelovanja izvankoe njego"elüeönirke[ompontenciie
prestaju i ne dono"erezulrare. S drugesrrane.akorijetoodbiiahjeL.iti ätroje r,jeio
slaboi.nije u mogu6nostida apsorbovatii ispravnoraspodüelitilijek, ili ako
se lijek
sukobljava saantitiporn,to 6eprouzrokovatinjegovoodstranjenje(neutratizacijuj,i
ponovonete uspjetida oswari potrebniLriterij "pravog lijeka,'opisanog
u rijeöima
Boiijeg Poslanika,s.a.v.s. Inaöe,pod ispravnimokolnostima.,p.avilüJ,, djeto"at
ie Boiijim dopuitenjem.Ovo je boljaod dvte moguinosti:opiepravilo;,svaka
bolest
ima lüel" i "pravi tijek" koji je posebnopravrlo.
Drusomosuaetumaöenje Podanikovog Lazivanja:,,...2a
svalobol€stkoiuie Alah
snonoOn ie daoililek . iesreda lad se pojävida lijekn. "rie.en. tiie.;n;.
ondä
naxetijelonosi(u sebi)odredenezlodudne(matigne)sastojke koji opsLrbüujuosnovnu
zaititui li€k. Uzmimo nap;mjer razarajuiuolujuvjetra,kojaprirodnonijetakva,Lojoj
je AJlahnaredioda unististanovnike ,,..
Sodome,a .hoji.nljom GoEoiro sooca, ae
sluü."(Kur'an,46:25) a toje, da uniiti svakuosobuodredbomnjihovosHra;irelja.
Drugeovakveneprilagodljivebolestirnoguse nati u mnosobrojnimp.i;erin
a, öak
ibez nai€ bliskeunijeianosti.Dakt€, alo neko razmiitj", ,t".-"j, *p*t"""t;,
svemiru,njihovomstalnomsukobljavanju ipravilu ekoloskeranoteze,on 6eu svakom
sluöajuprepoznatiBoiiju svemoi,Njegoru mudrost,sawienostNjegovihdjela
i da
je sarnoOn istinshiGospodar da je OnJedan,\4udua
O"*jut s""gu. w"ko r" ;to
uvid6tisvestoje AJlahswonoOn yesworioi niegow \uprorno\t.a ro mozeposotovo
postatipr;jetnjänjegovompostojanjui kontinuitetu,i obratno.Dalj"je
obradivanje
temepokazati 6eda Allai postojjsampo sebi (El-Chanijju), i dajeOn ;van wake
potrebe,dok postojanjesvegsworenogovisisamoo Njemu.
uiui,vanju ljudi da "Lorist€lijelov€" Borji poslanik, s.a.LS.,nü€ni u l(on stuöajü
. lJ
ohmbnoljudeda näpustevjerui pouzdanje(räi"kLuDna $rmocudeg gospoda,ai Hranireüa
Ustvan,njegovautenjajasnoodeovanjuuobiäjenim postupcimalijetenjaobirnih
:i:tova
bolestigladi,zedi,nu6ine i hladnoie koje se monju nadolmadirinjihovin suprotnostima:
hmnom,vodom,hladnoion i toplotom,bezzanernarivanja vjereu Svemogui;s Boga i da
r;aziNjegovoduhornovodstroda im osigun zadorcljstvoiz njihovogkori:tenja.Ust
an,
netrjevjerovarjeu Bo:ije jedinswo (tevhid) nije potpuno doL on ne shati prakiöne
im,
plikacijeuzrolo i posljedice(asbab)loje je Aitah poslaokao tijekove;dok
zanemarivarje
u-aienia ovahahshvatanja da bi <eliieaileopceboles[suprostavlja seopLtm\aercvanru i
djeluremelnog reldoznogztonila duholrih bozän,[ihzaLonatsr.uara;.

27 1
Dakle.zanemarNanjc ovakveduznostijcsrekaopobijanjeistine,a rakoderprnuz
.
rokujcklonulosti slabostsrcai njcsovuvjefu i pouzdanje(povierenje)
u Svemoeureg
Boga.S drugestmne,zadovoljaanjcov;hrcmeljnihp"t.L,.**äj; "j-, i p.,;^"j;
u cospodarai poma:eu nateijatnom,duhovnom i ,jersko. zi*nu,In.i;, bir.e;e
u suprotnosrisa opa;mfazumomi propisanimislamsbmzakoni[on (Se.ü.alom). jer
su duhom; zakoniicmeüniprincipiIjudskogpost"j",j". N"ri;" ,f"Ut
," .,,;;" i;ti
zanirenjcnasapouzdanjen(rdrdttüt) a pouzdanje(rauulrlrut)ne smije
brt;zamijen
jeno saslaboiiu. Dakle,ovo6c seodnositina one podupiru
iro zavisnostrskljuiivona
pnncipuvjerskoeLjcienja.; ito d iskutuju: .,Kakooponvljenjezav;iod
Bo:a;skevolje
i predodreden;m miruma (/eador).ondaje lüek be, cljelovanja, a poito bolestd.,la;i
samoNjegovin dopuitcnjem,zato ni!ra nc mo;c sprijeiiri neöijusuclbinut,,
Ovo je
tmeljno pitade korcjebilo donesctu, pnje Borijcs posla.;ka,..a.v.s.,od stra.eA,.pa.
Medutim,uienijiasl,abi,nekajeAlah svimanjima,ado*,ljan,.poznali
suAllaha;;"i
su imali boljerazunijcEnje NjesovcBozanskeMudrosLiisvojstava.Daklc,
odqovoi
BozijegPoslanika,s.a.v.s.,Ebu Khuzamaizauiio j" ovaküm piL..jima govo-ei
cla
ovi r Lrkjapostupci,mriiwc ; l;jekovi" jc d;o Bo;;jc odredbe..'UsNari.
s;mo Bo;ijc
odredcnjemozedokinuti ono prethodno.a osobinesu -pmvog l;jeka- prcdodrede;e
Bo:anskimzakonikomda.e Iijeiid predodrcdenu b.lesi.N.a;n,,, bolc;rje p,,ljedi..
net,jih g jcha, a srvaänjcmlijeka,Allah je pokazaoBoian,ku mil.st
i *:;tje;je na
stlorcnjana ,rvonrsüjetu.; On jc takod.ptßri,, posrcd.ika.boc p;h;a.j;
.Njesov:
izahvahosti.
Ako neLoleri i zavisi;skljudivo od'fukc sudbine"da dodei nahraniea, utoli
njegovü:e.1,ohladi njesovuwuaicu iusüe njcsxo t;jdo, on 6e zasigurno
umrijeti
od gladi,:edi, grozniceistLrdeni.Pfemaromc,bolestmora b;ti l;jeiena
njen;m
suprctnoiau(antitipo,n),a virusi se morajul;jeiiti njihovimlijekovima.iako
ono rto
tjera,ono stoje tjemno; noi iza svegatoga,svcdolaziod Svemoguieg
Bosa. Dakte,
mi kaämo onomekoji p;ta,a koji vjcrujeiskljuöivou pouzdavanje u ie|sto l;jeienje:
'Ako
primjenjujesistopravilou svemuito seLiiewog:ivota iuzdr:avanja,
nisiane6ei
posti.i, donijetisebi nikakvekoristiili zaititi sc ,rd zta, svedok
vjcrujei da ito ae se
dogoditiwakakoie sczbiti samopo sebi,a ito nijesurlcno,svakakoseneie
ni desitit.,
Ovakavie stavdonijctidruitvenincmiriiak uniititi nciiju vjeruidovesti
njeeovo
posrojanjedo satrvenostii gri:nje savjesti.Samo ohola isvdeglava
osobastijedit.c
ovakvutvrdnju,kao ito jc prikazanou dokazupolitcnrakaclka;u: -Do jc
N[ah hria,
mi nc bisrnodrugeNTcrn u raonin snatrati,a ni prcci naii..." (Kur,an, 6:t48) Oo;
su koristiliwu tvrdnjuda raspravtjaju protiv öistih(otitih) Boz;j;hznakovai poruke
koji su biti dokaznjihovckrivicc.
Ima i tre.eslediitekojebismozcijeliovdjeiznijed:Allah je srvorioi
odrediolanac
koj;je posljedicazbivanja.Ako seprvo ispoljava,.lrugo6c sectogadati,a
akosetreie

I28
ispoljava,öetwto 6e se dosadad, i tako dalje. Dakle, ako proizvedei uzrok, posljedica
6esenararno ispoljiti, na drugi naöin ne6e.Pitalac moie dalje raspravljati: ,.Ali ako to
nijebila mojasudbinada mi sedesi"uzrok", ja to ne bih uradio!" Odgovorje : ..Da
li 6e! prihvatiti ovaj argument od wog djeteta kad se ono ne pokoravawojoj naredbi)
A[o prihvatii,onda nikad ne krivi onogakoji ti uskraöujeposlu5nost, ili te novöano
vara, ili wii klevetniöLenapade protiv woje porodice, iti slonavi woja prava.
Prenesenoje u jednorn israilüatu (tradicüi od jevreja) da je blisli Boiiji pri_
jateljlbrahim, nekaje mirna njega,upitao Svemogu6eg ,,Moj
Atlaha: Gospodaru,
odakledolazibolest)" Allah j€ odcovorio: "Od
Menet" Ibrahimje ponovoupitao:
"Onda
odakledolazi lijek?" Allah je odgovorio:"Tahoder od Menet" .,A ita je
sa lijeönikom)", upitao je zatim lbrahim. Allah Svemogudiodgovorioje: ,'On je
öovjeLpreko Lo.ieg ja saljemtijek."
Allahov Poslanik,s.a.vs.,je rekao: "Sva-kabolestima li.iek." premda se po-
slanikovo,s.a.v.s.obratanjeslaie sa svim njegovirnobjalnjenjimako.jese odnose
na boianskaotlai6a (otkrovenja)medicinslih|tekova,to otaepljujeduh pacijentai
ohrabrujenjegovoglijeönikada tra:i i istraiuje "pravi lijek". Ustvari, kad pacijent
osje6a da postojilijekza svojubolest,njegovosrcebiva dirnuto duhomnade,wu6ina
oiaja6ezahladnuti,kapijanadeaeseotvoriti,a kad njegovduh wati snagu,groznica
njegovihprirodnih izjednaöujr-r6ih odbrana,taLoderzvanaurodenawuiina, bit öe
potpomosnutada obnoviniegove urodeneiivotinjske,psiholotkei prirodnedo:ivljaje
unutarnjega.Kada su njegoviorganslisistemiojaöani, onipostajupozitivnasila Loja
denadi6ii prevladatibolest.Isti princip seodnosiina lijernika:kadajednornspozna
da bolestnjegovospactentaima tijek, on öe takodertraiiti da ga nade.
Odatlesu bolestitijelaione srcaslidne.I opet,za svaLubolestsrcakojuje Allah
Svemogudiswono, On je stvorioi lijel - to je Njegovasuprotnost.Kada nelo öijeje
srcebolesnoprepoznabolesti tretira (lüeti) je njenon suprotnos6u, on 6e ozdraviti
Borüomodredbom.

RÄZUMIJEVANJ
EZDRAVIDUITEI
PRAKII.NA
PRAVITA
JIDINJAI PIJINJA
"Musnedu"je
U zabiljaieno,
kaoiu drugindjelima,
dajeBozijiPostanik,
s.a.vs.,
"Covjeknije
rekao: nihadnapuniosprennikgore, negosvojstomak.
Zbog toga,bit6e
dovoljnozasinoveAdemoveda zadovoljegladsaparzatosajadabi powatiliö\asto6u.
Ako morajestida bi se najeo,ondabi trebaorezervirati
jednutreöinu(Zeluca) za

2sl
hranu,jednu tredinuza vodu ijednu treiinu za normalnodisanje"6
Postojedvijcvrstebolesti.bolestsrcai fiziika botesrkojaje posljedicaulaska$p
stanceöte djelovanjcoiteaujepr;odne tunkcüci ravnoreiurtela, ; ovojc vßta opae
bolestiito pogadave6inuljudi. Ovakvaje bolestuglavnomuzrokovana:prctjeranim
jcdenjem;uzirnanjemhranc prije nego iro se zavriilo varenjeprethodnogol,roka;
jedenjemhranekojaje de6cijcnhapo svojimsastojcimaijcdenjem hranekojasesporo
varili mijcianjemsuprotnihwstahraneilijedenjcmzasebno pripremljenihposlasticaza
isti obrok.Kada se tijclo naviknena ovaklu düetu,ono ae isto takonaslijcd;t;razno-
like vrstebolcsti.Neke od njih noeu sc prevazi.iokretnije(hitrije,br;e) negodruge.
Zato ka:eno, umjerenost je stazadobrogzdravlja,a tijclo se koristiiz umjerenosti
i
razlaZejclo viie nego5to to moie iz kombinacijchranei ptiloga.
Tijelo mozc L'iti naviknuL<r na td stupnja,adovoljavanjajelom: potrtbno jelo;
dovoljnrjelor i dodarnojelo.Boziji Poslanik.s.ä.vs.,je rckaoza potrcbnu..dovoljnu"
"...par
dijeiü (iskazuju6i): zalogajada bi povrariliivrstoiu", a ovakav{e tfehnan
zaititi tijeloi nete dopustitida oslabiili izgubisnagu.Ako je nckodoved€nu kuinju
da prekotaöionajelementarni nivozdravstvene zaitite.ondabi trebaoda "...rezeriie
jednu treiinu za hranu,jednu tniinu za vodu ijednu treöinuza normalnodisanjc",a
ovoje najboljaod opiih d;jeta.Ustvari,kadajesiomakzasi.enhranom,on ne.ebiti u
moguinostida primivodu.a kad hranai vodaprekoradcsvojpropisani(pteponrieni)
nivo. moie se patiri od pluinih tcikoia, a svese ro rspoljavakroz stresiiscrpljenosL
tako 5io pluaa nisu u rnoguinostida lagahnoisporuie ohsidovanukrv. Osjetit ic
uostalorni tcikoie u tijelu, srcu,a dusaie iskusiriklonulosti rromosr,dok ac udovi
zanenant,posluinostu ispunjavanjutencljnih vjerskihdu;nosti.Oväkav6e polo:aj
takoderpospjeiiiiodredenestrasLi duie. Daklc,pun stonakoitedujeitclo, srcei duiu.
Ovajjc slu.ajbolnüikädato postancnavika,makarsepovremenoudovoljavato sebiu
raskoinomobrcku,toje zdüüje i ugodnüe.I^üeiienoje u hadisudaje Ebu_Huejre,
nckaje Allah zadowlljans njim, p;o mlijckodo zasi.cnosri; jednc zdjelekoju mü
ponudio Bo:iji Postan;k,s.a.v.s..svedok nüe uzüknuo: .Kuen se on;m Koji tc
poslaos porukomistineda viie ne mogu popiti ni kapi t"7 Tiadic;ja isto izvjertava
da su povremcnoi drugi ashatlijel;do prezasiienosti, zato, kaho smo to spomenuli
ranijc, prederanaae hrana uzrokovatirjelcsnuklonutosrj rromosrmäkaf ih samo
pospjciivala.Kako bilo, rjelesnozdrallje isnaga dolazeod hmne koju se apsorbira
a ne iz kvantnetakoji se unosi,a budu.i da je ljudsk, biie sazdanood tri clenenta:
amlje, vodei aaka. Bozij; Rlslanik,s.a.vs.,razdijetioje podjednakonjegovudiretu
na ovetn kateeor;jc.

Al,med,4/r 32i Tirnti, I 38I j lbr Mrdidrc :ll.19isrhihEnd


, Buhaüa, I r/146u Er Rck.tu

130
Pita4je suuhture ljuilshog tijeta i
da lije oaba jedan od elemenata?

Da lije vatrajedan od struhturnihelemenatatjudskogttela) Sad, alo se nelo


raspitujeo udjelu vatre Loji nüe naden u udietima razdijeljenim u gore navedenom
Poslanikovomobra6anju,naia odsovornostjesre ta da pojasnimo da su neki lüeönici
govorilidaje vatrajedan od elemenata,medutim drugi uöeniIjeönici i nauönici
ojbili su
tu tmriju i pobili su to sadva argumenta:vatraje proizredenaiz eterä(nadz€maljskog)
,
a potomsespustila;pomije5ala savodomi zernljom,ilivatraje proizvedena od drugih
elemenatabez neöijegtijela. Prva je teorija apsurdna iz dva razlosa: prv; je taj
da je
vatrasvüetaoel€ment,i prije svegauzlazedamaterija,i stogasilazedeimplicim posiojan;e
kazi-elementakoji djeluje kao neutralizator i prisilava vatru u silazerekaralte;stitre.
a to je neprihvarljivo. S druge st'one. u naredbivarn da side na zemtju.morataje
proiiLroz izuzetnohladnuatmosferu(ar. zarnhanr),i mi moZemolahkoprimijetiti
u
naiojneposrednoj urnijeianostidaöakv€likavatm moie biti ugaienamalomkotiöinorn
teönosti-Odade, da za minutu najmanji djeli6i vatre produ laoz ovah,u neoöekivanoj
mrzavajuöu atmosferu,oni bi zasigurnobili ugaieni.
Alhh Svemogudiizvijestioje o swaranjuljudskog biia u nekolito poglavlja
,,
Kur'ana.On je opisaoovo stvaranjeo kojemkare da * d.sil" ;,.d", . ,. d;rri;
mjestima(ajetrma).On je optao da se swaranjeior.reladesjtoiz zemtje.ili kao po-
sljedicakombinacijevodei zemlje,zvanslinom (lin), iro je osravtjena na otvorenom
i ostavljenada se osu5ikao smöanja ffdtÄthd.) zbog mijeranja sa zralom i toplotom
sunca.Uswari, ni u nijednojKur'anskoj suri nrjeAIah Suelnosu6iuku,u;
duj.
öovjela,stvoriood vatre, dokje On pripisao elementvatre drusoj vrsri sworenja,zvanoj
dün. Medu njimaje lblis, prokletiiejtan.Prenesenojeu Muslimovom,.Sahihu',da
je Boiiji Poslanik,s.a.vs.,relao: "Meleki su
sworeniod wijetla,diini su sworeniod
planiöakavatre,a Adeo je stvorenu obtiku kojije i vamadat."s Ovo poslanikovo
obradanj€ (Äadi&)iest€jasnoi 5tose tite elemenataod kojih je
Adem sworen,a ni
u jednomKur'anskornodlornkunije nai Gospodari Srvorneüspomenuonüeranje
vatreu strukturu Ademovog tijela. Ma kako, u odgovoru ovaLvimhipotezama,
svi se
da;emoda ljudslrcrijelozaistaposjedujetemperaturuloja je stvorenaraznormnodiu
taktoraa ne vatrom,i ve6inanauönikase danasne slaiu sa teorijornistoprcdmerne
promjene. Mizbos togazalljuöujemou st<ladu s izjuuorn"u.tog Ku.,anu, gdleAlluh
Svemogu6ikaie: "Njih sroaramood ljepljioe ilooaöe." 1X",i", Sl,ltiO,ul
^i"t
elemenriswaranjaosrajunepromjentjivi.Doisra je Alt;h
l,ka-z:rle.iaelmordiralni
una; KoJ'opskbl)ujesaznanjei On je skrbnikuspjeha.

u "Zuhdu"
.Mustim,2996

3rl
5.

PRIRODNA (BOZANSKA)
I DUHOVIA
MEDICINA

Ebu-Hurejreje prirao da je Boziji Poslanik,s.a.qs.,rekao: ..Lije.enje bohsi;


onim5rojcAllah dopustio 6cje;lüeöiti,a lijerenjebolesiionim ito jeA ah zabranio
n€ie je izlijctiti." Bo;;ji Poslanikl;jeaioje bolcstipomoiu rri vrstel;jekova:pr;od
nim lijekoüma,botanskiml;jekovimai kombinacton pr;rodnihi bo:anshh tüekova.
Po.injemou ovom poglavlju,i onim ito slijedeopisivariprirodnelijekovckojeje on
koristioi propisaodrugima,a mi 6cmonakontoga.'brÄditibo:anskelijekove,dok ie
porom"lj"diriIomLrn.,i1'"'ihdr.rulrl.ieni".Sros.rir../rdniFd!,r.\,.re.,Bo/uom
voljom, m; aemopokuiati samo da ih prika;emo u krarkim crtama,da istaknemo
svrhu i misiju Bo;ijeg Poslanika,s.a.v.s..koja je bila takvada poziva tjude i da ih
w,d; njihovomGospodaru,i da ih pozivada rra:e Njegov Dzennet.On je hkoder
bio poslanda ih nauiio Tvorcu i Od;avatelju srlcrova;da im pomogneda spoznaju
svogGospodara;da ih nau.i da budu zadomljn;onint iime je On zadovoljan.a dä
seuzdräeod onogaiime On nüeädovoljan. Kao ito je bio pciat Boiijih poslanikai
vjcrovjesikÄ,nekajcmir na svenjih. onje takodersovoriotjudimabo:anskaotkrovcnja
kojascodnor na mnüercsule;nebijjeAllaha Sven,oEu.ce, njihovodjclovanjei stanF
nj;hovihna,oda.Nadalje,on je ui;o vjernikc,uz prosvjeiljcnjenjilrovogopa:anjasa
znanjemkojcscodnosina poöchksvijetova, sharanjuiovjekajnjihovopri emord;jalni
ugovd (obe6anjOs njihoüm Cospoddom; iBoiija sveöanazallctva da ie dovcsti
svestvoren,na Sudnjidan.On je takodcropisaouzrokcIjudskepatnjc; put ;ljerenja
i istinskcsreae.DaLIe.pciat Bo:ijih poslanikä,s.a.ys.,donio r ljudjma poruku nji,
hovogGospodaras jasnin znakov;maza one koj; o njenu razmiiljajui ituju ga ; za
onc koji to ne öine.
Lijeöenjcr;jela(tibbufabdan)kojeje Botiji R,slanik.s.a.ws.,op;sao.doitoje da
upotpunizakoncSerijataida objasn;lijekov€opisaneu Kur'anu. Du;nost Boäjeg
Poslänika,s.a.\'.s.,bilä je uskladiti ljudsko,äzumijcvänjeuzola i posljed;ce,tako
dobro kao objainjavanjcboianskesvemo.ii Bo;ijeg bcslrajnogznanjao Njegovim
srvorenjima. Püodno medic;nsko znanje,kojcje Borijipostanik,s.a.v.s., saop6iovjer
nicina, jesteuglavnonupu6cnodrugimada im ponosne da poveaajuwoju vjcrui da
osigurafizitku ugodnc'sti da izlüedinjihovefiziökcbolesti,kad je potrebno.Uswari.
kad eodjc moguie izbje6ikoriitenjelüekovand; oöuvanjazdEvtja tijela i uma kro?
preventi\.nolueöenje, mosuseusmjeritinaporiibrigena lijeöenjciolrepljivanjepoircba
srca i duie. Ovo ac ponoii u sprcöavanju jos tezih bolesdkoje uniiravajuswarnc
poacbe,pa iak iljudski iivot, dok puko o.uvanjezdravogrijelabez zabrinutostiza

132
zdravljevca i dusejestebeskorisno u usporedbisaprvobitnimpostojanjemivjeöitim
uiivanjemiivota poslijesnrti. Usrvari,posljediceovalwihnesmotrenostimoeudanas
i4ledatiminimalne ikrad(orrajne.dok susutraonevecozbitjnije.S drusesrrdne,konsri
ispravnoglijeöenjaneöijegsrcai duie od prl.javstina
danasdonosevjeöituudobnosti
uiivanjeu iivotu poslijesmrti,a doistajeAllah öuvaruspjeha.

33 1
DIO I
7

POGLAVLJE I

Vrste prirodnog lijeöeqia

Lijeöenje oruöice oodom

Abdullah bin Omer prenioje hadis da je Boiiji Poslanik,s.a.v.s.,


'Jaöinaje
rekaor vru6iceta koja pr:i silno kao daje purtenaiz kljuöaled;ehenemske
vatr€,paje stogaohladitesavodom.",(BuhariiMuslim) U proölosti,ovoje obmdanje
zbunilove6inuneisLusnih lüeönikai hakima,kojisu öakbiliu moeuinostiuvjer;tineke
nevjerne (sumnjiöave) kanonisteda gledajuna to kao na nevjerodostojan (apokrifan)
hadis.Zbog tosa, mi bismo trebali, Boiijim dopuitenjem,objasnitisultinu ovog
vainogposlaniökogobra6anjakojeje bo;anskootkride (uaÄj). eesto otl,rovenjapostanu
kontroverzna medu upudenimaLad se pogrelno razurniju.Ipak, slijed€ii nodernu
medicinslupraksu,uobiiajenojemedupedijatrimada propixudjetetuLojebolujeod
vtuiice hladnuvodenuLupku svedok sewuiica ne smanji.Mi zato wjedotimo, a Allah
je na5pomagaö, daje Njegov Poslanik,s.a.v.s.,govorioisrinu.Poslaniöko obradanje
imadvaznaöenja: prvo je uop6enoza sveljude,a drugoje iskljuöivoiodnosise samo
na neLeljude.Drugo tumaöenjeposebnoseodnosina ljude hoji;ive u izrazitotoplim
predjelimakao 5tosu stanovniciAlapskogpoluotoka.U njihovomsluöajuuobiiajeno
je da sepatiod kratlotmjnihvruiica kojesu posljedicaizlaganjavisoLinwu6inama,a
ovomorabiti lijeöenopijenjen hladnevod€ili kupanjemu njoj. Kako god,izlo;enosr
i?razitojhladnoii takoder moie izazvati ovakvekratkotmjne vru6ice, a ovaLavsluöaj
moie biti lijeöenpijenjernwudih pi6a ili kupanjemu toploj vodi. Ovdje ponovomi
raspoznajemoteoriju suprotnosti.
Pozivaju6i se na tibb medicinu,wuöicaje bioloiki neprirodnatemperaturahoja
nastäjeu srcu i raste kroz opadanje (stagnaciju) odreitenih lcvnih hormona koji su
povezanis duhom ili duiom (opisanood Galena Lao pneuma);ikrcz nosenjeu
srediSnjernsrnjerukroz venei arterijeovaLvatemperatumSiri secijelim tijelom i rastedo
prouzroöenja bioloikeneravnoteäe, a ona Stetnodjelujena prnodnefunlcüe tijela.

' Bula;jau Et-Tibhu,I 0/l 46: MusUn.2209:u Es-Selanu.

s7 l
Postojedvij€ vrste vru.ica: krarkotrajnavru.iG, koja je uzrokovanaupatorn,
prclj€mnimkretanjem,ili izlo:enoi6uvelikojljetnojvru.;i ili snlEavaju6ojzimskoj
hladnodi;pored drugih sluiajevai traumatskavru6ica,koja s düeli u rd kÄtegorije.
TiaumatsLavruiica nastaje; krvi. kao jedne od öedr;judelesnihizluöevjnarazvija
(povisuje)temperaturuLoja se ini kroz cijelorjjelo:kad je temperaturapovezanas
duiom, a nazvanaje jednodncvnawu.ica (kmtkotrajna),i moäeLajÄt;do tri danai
kadajc vrui;ca povczanasa öetiriosnovnetjelesneizlutcvine,zvane::ui (iuta zui),
sluz,i punokrmost.Jtoje nazvanotruleiina; i napokomhad vruiica nastajejz pri-
märDogorgäna,ito je nazvanoiscrpljujuaa,a lasnüese razvijau viie vrsra.

Pozitiane sbane or ui ic e

PoneLad,objekratkotmjnevru6icci traumatskc vru6iceproizvodebioloikekoristi


Loje ne moie postiöini jedan opri l,jek. Uswari, nekc bakterijeLrzrckujubolcstdok
drusi mikrobakterijsLofganizmiienzimiuzrokujufermenräcijuGrenje)kojepoma:e
räzdvajanjumolekularnihkompleksa(slo:enjhmotekula)u organske spojeve.Ova[va
jc fernentacijaneopho(lnaza kreiranjcpreina u rijetu.
Jednodnevnavru.ica koja
izazivaodumnanje(fis.) moie takopomotirijeluda razvijepotrebncbaktetijeicnzime
koji bi se tcsk.,drusöte razvili.Osim toga,vru6icajeiesto korisnaza murnetjelesnc
izlutevine.pomaie u lijeöenjupdalize iotapa Loliko rako ito pospjesujeorvaranje
putevakiie opda medicinanc mo:e doscai.Druge prednostikoje ovakvevruaice
proizvodcukljuöujuLoristi za pacijenteoboljeleod oltatmijei trahomahroniökog
spazmaitoniik,gspazma (brojnjkakontrakcijairon;akihkonträkc;ja)izmedüostalih.
U odr€denimsluiajelimauteni lüeönicii iskusnihakimi smarrajupresranakvruaice
dobrimznakomzaoporavljenjc kadje bakrcrijshuzroktermentacijc rretirans,.pravim
lijekom".Dakle,wudicaponekadosiguravapovoljneuvjctca lüekovcda bibita lxlje
climinisanaiz tijela.
Poslanikovoobraaanje:"... ohladiteje vodom" isto tako moie podrazumijcvati
Iijek za LraLkotrajnevru6icekfoz kupanjepacücntau hladnoj vodi, jli daju.; mu dä
pij€ ledenuvodu, i pacijcntneie visc zahtijevatiikakav dodarantfetman. U ovon
sluöaju,akutnoshnje ie seznarnosmanjitii ohladitikroz kontaktsa ovakohladnom
wari, nc izazivajudi bioloike rcakcijeu itclü. Galen je prepoznaokoristiuporrebe
hladnevodeprotiv nadolazeiekratkorrajne vruöiceu njegovimkomentarina:kad de
belämladaosobasa zdravomkoiom pari od kratkorrajne vruriceuzrokovaneizrazito
toplim vrenenom,bez otiglcdnebolne upal€;l; ;nfelrcüa,ona rno:e sniriti vruaicu
kupanjemil; pl;vanjemu hhdnoj vodi...U swari,mi obiino prihvatamoovakrupraksu
za vruia podneblja."Istejc potvrdenapravioi hakimEl Razi za lijeienjevruiice kad
jc pacijentjosfiziöHjak, i pod istim uvletimaopisanirnkod Gatcna.

|38
"...prii
U hadisu,Boziji Poslanik,s.a.v.s.,opisaoje takodervru6icu kao da
silnokao da je puitena iz kljuiale dZehenemske vatre." Ovaj opis moida ukazuje
sljede6er prvo jeste bioloSka potreba,po kojojje Bog Svernogudisworio i odredio
njenesimptomeda poka;eljudskorntijelu i izjednaöiuzrokei posljediceLojesu bile
potrebne,idrueo misljenjejestealeeoriönoi predstavljatanki dio kojije ispuh pak-
ostid;ehennemske vatre,a to mogü prepoznatiBoiüi upu6enici('i6ad) i razmotnti
obazrivostPoslanilovih upozorenja.U torn pogledu, Poslanikovoje obmöanjeupudeno
da probudiljudskusauesnost za stvarnoiiujaöinekainjavanjau diehenemslojvatri.
Stoga,ovaneudobnostöeserazlikovatiod veselja,udobnosti,ugodnostiimdosti Loji su
nasradaDienneta. Ovalav ugodanolus Allah Svemogudiswonoje i odredio njegove
efe[te u ljudskorn iivotu na ovom svijetu da ohrabri Njeeova sworenja da razrniiljaju
o radosnimvijestimadonesenapreLoBoiijeg Poslanika,s.a.vs.,za one hoji vjeruju,
i On je odr€dionjihovesimptomeda pokaie da postojibolestu ljudskomtijelu i da
izjednaöipotrebneuzrole i posljedicekao stoje tra;eno. Dakle, Poslanikovoobradanje
"...
ohladitejevodom",takorlerpodrazumüeva zaledivanjenjenihposljedica.
Arapski
pjesnikUrve bin Uzejnej€dnomje rekao:
Kad son osjetiodo mto ljubaüi gonu non srcu.
Molio san druitao dobnh ljudi da je ohlade.
Pretlostaoimo da sam bio uspjeian u uonjstom Älddenju aodom,
Onda, ito öe ugositi ftljuöaleotaore nojih unularnjih plamenoodto

Kao ito je Allah Svemogudipropisaohladnuvodu Lojagasiied, voda na ovom


svijetuohladit6euzaweleotvoredrehenemske vatre.Enes,nekajeAllah njimezado-
"Ako
volran,pritao je daje Bozüi Poslanik,s.a.vs.,rekao: osjetitewuöicu, tuiirajte
sehladnomvodomtri no6isvaki put do zore."ir Kad je Boiiji Poslanik,s.a.vs.,imao
poviSenu tjelesmrtemperaturu,uobiöavao je traiiti bocu hladnevodei izlijevaoju je
na glaur,ilije uzimaonjomegusul.
lbn-Madidie izvü€stioje da je Ebu Hu.ej'e, oekaje Allah zadovoljannjime,
preniohadisu kojemje vru6icaspomenutaprije nego5toju je spomenuoBozüi Po
"Ne
slanik,s.a.vs.,itouekju je Lleo.Bozrji Poslanik,s.a.v.s.,uzvratioje: lrrlnije, jer
onaöistitijelood grijehana istinaöinna kojivatraslida prljavxtinusaieÜeza"r'Ovo
je velikaistina,jerje vruiica pra6enauzdriavanjemod hrane,postom,propisivanjem
(hranidbene) "pravoe
düeteiuzimanjem hjeka",od Lojihsu svilijelovi kojipomazuu

roEi-Sii veer-ruah580,Zehrul-Adab,l/ I 67.


rHa]<im "Musredrkn",
u 4/200rocijeniosaje potpuno vjclodosroj.in,
s njin s. slatcZehebi.
r Bbj hädisaje1475,prdnosio.isü
povj€rljili je isphvan.
i sEned

" ' l
übac;vanju.pJjavidna iz üela iu mjerenjutjelesnihtunkcüÄ,njihovom;jednaiavanju,
i öiiienju njegovihtvari.Sto sedöculosevrur;ceu r;iienjü neöüegsrcaod prüavltina
r neiistoöa,ililijeöenjuodredenogsrca i vaskularnihbotestiilirunorä, ovestvariostav
ljamok_ard;o specijälistimä da ih prepoznaju,atizasigurno,Bozijije poslanihgovorio
;stinü.Manje üse, kada dode do odredenesröancbotestikoja postanebe,nJ€:na,
niita je ne mo:e ;zlijeini. Ipak, vruöicamozezaista;zlüeöirispecifiinebolesti
srcai
tijela,a grditi jc to je zasigurnoöin negiranjai gnje5enja.
slüedc.;poslan;kovo obra6anje,blasoslovljeni
ashabEbu Hurejrerckaojejcdnom:
...
"Ne .
volim nijednubolest,kojame pogodikaowu6ica.jer onadosde svakii najrnanji
dro mogtijela,a stogaAllah Veliaansrveni svakonod njih dajedio nasrade."
dok san patio od vruöicinegroznice,ciriraosam stihovepjesnika
. Jednom,
koji jc Ekao:
"Upijaö
erijcha ne posjetioi
Nametnüoni ustanah.
I+ohlet da si hao posjetitac
I hao agrcsor.
Kad jc odluüoda ne ostapi,upitaoje:
'Sto
,:"ü;l'
Odgotoriosan: 'Osrattine za
Dobro (zaboga ostal)i ne), o prchr:irc!;u!,,,

Kada samraznislioo ovoj bezboznosti u klcvetanjuonosa!ro je Bo:iji poslani!,


s.a.trs.,zabün;o proklinjari,rekaosamscbi:.,Bilo b; botjeda je pjesnikrekao:

'Upijaö
grijehame posjetiazl)og
Vlostitos zadaooljstt)a,
Prinio somga lpo posjeriocai
Kao agresta.
Kad je odluöioda ne ostaüi upitoo je:
'Sro:"1;sl'
Odgot'otiosan: 'Ne oslatgajne saan,
O u1:iaöüsijeho Frcfulitelja!"'

140
Ustvari,ovahavbi stavbio naprednijiza njega.Sto se tiöemene,mojawuiicaje
brzoizjurena(prebrodena).
U j€dnompredanju,za kojenisamsiguranu njegovekanoniökeosobine,Laie se
daje Bdiji Poslanil,s.a.v.s.,rekao:,,Bolovanjejedan dan od wu6icebrße grijehe
öitavejednegodine."rrQvaj hadisima dva rnoguöatumaöenja:da ljudskotijelo ima
tristoSezd€set dijelova(rastavljenihdüelova),i bolovanjeod iednodnevnevru6ice
6e ukloniti grüehejednog dana za svaLidio. Drugo mogudemisljenjejeste takvo
da posljedice jednodnevnewudice u tijelu mosu trajari punu jednu godinu. Ovo
je tumaöenje posljedicaupotrebededuLtivnenetode (ar. ftisar), a pozivajuii se na
obra6anje Bo:ijeg Poslanila, s.a.v.s.:"Ko bude pio allrohot (ftÄo'u), nanaz nu
ne6ebiti prirnljenöetrdesetdana"r{ Ovo podrazurnijeva da öe hemijskaposljedica
opijenosti u tijeluoslabiticentralnineruri sistem,i druge posljedicealkoholaostat6e
baremöetrdeset dana- Alhh zna najbolje.
Imam Et-Tirmizi prenioje u svojojkompilacijiposlaniökihobraianjaD: ami'u
hadisprenesen od Ra6'-bin Khadija, daje Boziji Poslanik,s.a.v.s.,reLao:"Ko god
od vasbolujeod wuiice, Lojaje dio diehenemske vatre,nehajeugasihladnomvodom.
NekapotraZirijeku,staneu nju okredu6isestruji poslijezore,a prije izlaskasunca,i
molis irnenomAllalra: "Gospodaru,powati zdravljeTvog roba i potrdi istinukoja
je izgovorena tojim Poslanikom, s.a.v.s."Mora sezarimuroniritripura ponavljajudi
istudolu, i raditi tako tri.iutrauzastopno.ALo je jo! potrebno,moZeseovoraditi pet
jutara,ili iak prinj€njivatiovajlijel rnaksimalno deverjutara,jer ovalqawuiica ne6e
trajativiSeod devetjutara Boiijim dopu5tenjem."r'
Ovaj je postupalposebnozdravza wijemeljetnihwuiina, a posebnokoristanu
toplimpredjelima,Lao 5toje Arapsk poluotok.Voda je u tim satimahladnijazbog
togaito ostajezaklonjenaod sunöevihzra-kacijeluno6.Gkoder, u tirn ranin jutarn-
jim satima,tijeloje spremnijenakonodmora,a i zbog svjdeg zrakai spoLojsrva, u
takoprilladnowijene, fiziökasposobnost "pravim
zajednosa tijekom",Stojehladna
vodau ovomsluöaju,suprctstavit6e se lrarkotmjnojvruiici, ili öal suiici kada nije
prai€naotokom,unutarnjimzapaljenjern(upalama)ili drugirnbioloxLineprirodnim
simptomima, i ovalwa6e sewudicaporuii Boiijim dopultenjem.

rr PEhos; Kadai u wone "Musnedn"


sa od lbn-Mes'uda,rliino prcnosei lhn Ebi Dunja i Ebu-De.da
"Bolovanje
u prcdanju: od fu.ic€jednu ho. b/i!e srijeheodjed.e sodjnc , i prenosiea 'Iämnam od
Eb! Hurejrca,ra., u Fsäidu"
tr Hadisje saÄ;h,pEnos
sa Ained, br 6773j lbn Mad;dr€ br 3177! i io od Abdultal,abin Amn bi.
Asa,lao iod lbn-omeh, i lbn-zerra
5P r n 6 i f r m t i . b r l 0 8 5 r A n n e d . 5 , 2 8 l r u
rn"du,md n.po?n.nrd

4 l l
POGLAVLJEII

Regulisanje peristaltike
(rada crüeva)

Ptednosti meda

Buharijau svome',Sahihu"prenosiod Ebu_Se'idael-Hudrija


hadisdaje doraoöovjetr BoZijemPostanihu, s.a.v.s.,
i relao da senjegovbrat;ali
napogrelan rad crijeva.Boiiji Poslanik,s.a.v.s., mu preporuöi: ..NeLa
pijemed.,,
Covjeljedoiaoopeti rehao:"Dao sammu da pij.."a i ";j. poln"güi,, goi,
Poslanik, s.a.v.s,,davaojeistisavjetdvaili tri puta,a öovj€kjei daljedoiazios istim
odgororom- Poslijetredegilinetwtogputa,Boiiji poslanit<, rel€o:.Altah
s.a.v.s.,je
ie^rekao istinu,dok utroba&os brarala;e."16tsti hadiszabiljeren j; u Muslimovom
"l*li".'
b. " -rek rehao:..Urrobaje mogbraraizbirtjiva(preosjcrljiva)..,
I
mßre.rda Jeon muöljiv.osjeianelagodu i da je njegovdigestivni aparat(sislem)
nadraien (Zabljeienou Sahih-ul-Buhad.
rnedusu sadrianeosromneLoristi.On je sredswoza ispiranjei laksativ.
^ .U
Sadrziöisteiei osna;uju6eosobinekojeöistearterije, A;"* "a ""*t"ä.
O*i,,i.
zäcedj€nja jetre,bubregai rnokra6nog mjehura.Gkoder je i opdikonzervans, pornaie
daoöuva snagulijelovaizmedudrugihprirodnihmedicinskh pnparata.MediaLoder
pomaieu spreävanjuulaskavlageu crijeva.lao sroje ro lod
dijarcje.Med je bolji
odsec€ra u nsesluöa1eva. a manjejesladal.alije lati, a a[o seuzimaprelomjerno,
moi€bitiitetanza Zuö,akonijemije3an s ocaton.Medje dobarza starije,o;je hj
kojispreöava Laia!,a koriitenje u tibb mediciniu tüet.njün.öiste(pot";,.ne)lJ;
tr stonaku,i da zagnje{omelcia. uiini qipkim)cijelu,,rrulturutrjela.Medje taloder
rlek7apokvaren nagonza hrdnom(apelile).a kadaseuzimakaopicepomijesan
savru6om vodomi kominomdobivenom od statkih,,:u (n.stokuoJulb. S"t". tod
nas,p.p.),pomaZe u lijeöenju bjesnode, a ustanovljeno.jeda djelujeLaoodbrambeni
nstemprotivdaljihinfelcija.Med je takoderkoriitenhaoprotuotrov(detolsikanr)

16Blhadjau Poslavlju
o lijeiehjus nedom,i o Altahov;n djerina da je ..ü njemutüekza
tjude,,,I 0/ | I 9.
iM$lim u Fbelavljuo lüerenjünedon,22 t7.

43 1
za one koji korrsredr.ogui kao anrnolsin (protuotrov)u liieöenju
t,ovanjastuöajno
pojedcnebiljke; hmilüc no6ncsjene(Hyoscyarnus nigo) ili d;vtjc;rast;ne Gt.oun"
gljive), izmeduostaloe Kada je uzet kao piie p".;;.s"*
*." * t.pf"- ,"a".,
pomazekaol;jekza ranenastaleujedompsa.Kao l"--**,
rrr"a.":" U;tit ",lst".
da oürva neso do tri mjcseca,i on je kotistenkod li,.lj",i" l_,t**".
r;t*. pt","e
patlidäna i razli.itih wstavo.a do iesr mjesec;.po^"r "p"u*tj*i
k- k".;,;";..;
medje takoderkoriitcn kao glavnisastojakkod bat."-""".j" rn;w;.".
Mazanjc p*odnonr vrstornneda, preko kose,kao mast,izlijeiit
. . ae uri (vaskc)
r drusc parazile.Mo:e takoderbiti koriiten kao omekiivaökose,
osvjezivaö i inaöe
pospleiujcrastkose.Kori;tcnje mcdakao mastiza oi; izoirrava
vid, .lok trljanjezuba
medomdovodi do nj;hovosizbjeljivanja,a kad je korirtenr...
*"a"w"." i*p;*";"
usta ojaöavadcsni i otklanjabolcstidcsn;.R;odne osobine..a"
L.Ua- g^ ii,.
odliönomnadopunomi otapatomjorvarapore krvnih sudovai otakiae
ncns;.ualno
ot;canje,;bacuje sluz.i otvarazakrerenjcjette, bubregai mokra.nos
mjehum.Med
do,sta;nÄ vcl;ku nurdcijsku(hranljivu)wüednosri on je pj.e pi6a,
,as;da zaslade.
mastmash' ncmadruse hrane,od onogaStoje Allah Sremoguii
stvorioza nas,ito
je jcdnakamedupo vr'jednosti i ni!ta mu nrjeni blizupo srrukturi.
Ljudi su poznavalimed joi u prastarav,rmena r pnte neao ito
^ sü poieti da
ralinirajuieier. Ustvari,starisu lijeinicisamogo*.it; " In"a",
J"l i"r., ";; ";UJ
spomcnutu njihovimspisina. Kao visokometaboliöka(kalor;jska)
hrana,jj i pori
cajan,seGr nije porpunorastopiv,a proizvodi snl",,;",, ,"pi",""
....0:" " i:.i, -
koja se smanjujebrzo. Ovako brzo montjranata"ui,*.) ."".*ij^ a",,it r:'i
kojeje s teikin rädomporemer;lorävnore:uncra,t"p;t, rn,,t.1,t.,
; *1"*t.,i*"j.
unutamj;hzidovaarteija koji $ oboljeti.,d om:avanja
Gbrazijc) ",."k",""" p;
laskomdajrv;hmohkutau krv (knnu stnrju).Kako bilo, scle,jc
te;i z. sto-Ji
nanjejc stadakod meda.imanjc s;tnij;(od.ßoa/.
Bo:üi Poslanik,s.a.v.s.,uobitavaoje (ponekad)piLiotopinuvode
. zasladcneme-
dom na prazanstomak,; ovakavobiaajsdrri velikckoisri ; djctke
tajne,a, Boiijom
voljom,mi .emo ih obläditi kasnijcu ovomdjclü prntdnog l;jete.ja
sa dbb -ejici

Ibn-Madzd:eje zapisaohadisprenesenod Ebu Hurejr€a,nekaje


A ah njime
,adovotjan,daj€ Boziji poslänik,s.a.ns.,fekao:.Ko god jede
med q,.*nt) "i p*"
mlescinoncie imativeiihboles1i." '

, ILn Nlalrd;. pogtavlju-t_ijcienrc..


u L,: ha.lisrjc 1450i u fft.du je jedanp4nositrckojj n!. porpuno
pourd^nlao ijcdan kojrJr n.pozrJr

llr
U rLrrqo,rLr.li,u.B,,iiji P(\lanik.s.r.i.s.,rct.o i{.:
''K.iisritr.l!i
IucLr (olo,isriresc sa,lm tjcl,r):n(td! j KL,,.,r,,m. , L. d,rJn
Ji,r,anjü.,D, s.r.rs..rt poieza. tju(tst!,jrd,cjn,, i Llo.irnsk,, r,.dj.jnur tii.tntr.
, i r i r 0 l ioo n c / r d u i u rr , f i , , t r l ,t ,i ik r o Li o n ; , j . l u t , o \ nii/i c n r l j s k , ,n , . . t i . i . , r , , ! , u
drcncrsluKatla1, oro ltclnonrsll racno.r racrnro,c hrr,rrij,l,orr :hrraluLojcrsrro
lrmenLrlirrnijc.aoitrhuLorise intuc!^;u u.r|jrh phLr. .ronr..r,l,rcqoba,,r.q(,
rrr brrtr. r lijchr propisanonr rxl Ilrzijcr ftßt ,ikr. s.a.....U ,idn ,rl,(tdrcD
(sptciiiinon)slui,Lrr uzroi,brarorog zerrorai palnri,Irl<,jt Lrprrrrprrrjcranokorzu
r!ir.rc hrrn.I pfttlcfanrrpctit koirt. t)n)uaoax, djspcpsijr{rrul. sLabfprol,^\,r:) r
p r o l , r . nsrr n c r n jBc, , i i j il ' , r s l d r i k . s . i . \ . s . . r r k u r n , , j r J . r d N l . f t ) r . r r u p r , , : o J r n c r l a
rh,,r,rc[iasL,nr]<. ( \'ala\ acroplinapiralipon,oircrijcrrnra<h sc
orrcrc(ponoii tc
u sLal,lrrnrr rorrusa .|1d,r) iponhii ek"kricijrr(jrluai,rnj,:)orrjrda(jzncrat.I,oir(,
rr o\. ?iaipljd,lco'r (.sr,pacija) Lurok,^in,)p,ftlcfanin, j.dcnrfr,(ln7ipiroil !,r.
D.nr. .l.qü a ston,nina ,,nnr,ri,,Jost )ih je p,csrLracnr n,ul,u.om(sluri)ilj n,.rrrlnn
LrrnLojric LrzrokraiaLnn.st sr,,n^{.njh rl,ivrisprciaralasihccij,,snsr(!rltr,rlolt
lf:t(!nak rnraoliio br|iLrrrrsru podsLaru sa krarLinr. jrusri.ri ur(lijtnrtj!rdj.rai.:^.ra
(rLsrrrt. upirvok.r, onLlid (N^[o
|eiki,a. Ka(la sc \,6li,i.5upsrrnca prilijcpi
/r Lrrut,ii,rjosr..n.orrsrrl,im (zaprciara)romalli diqciLilni.iktus,ln.afih,aru
({ll,lr(uichianü).Prrrra rrnc, uzimrnicprirodnoril,iriaa i ijrti\r (strrtst!r
za
!r\,!rnrf) kro :to j! ncd rr.rJbolji liick ((xl l,rck^r), .r tlgor,tr! Lad:rrc rronrij.ia!
ia r!pl(,.rndrn. N{cilicinsLa srh ponrvljrnr.r Lrcrmana inrava;nnroapcurrla, !,i
lrdnosr. po irnru ispraraniijc[- n,tra inraLi ra<.n,, oclrcdtntraiircritlanrin:t dr L;
hio.ljelor\or.!,. Ka.l n{l,rsrijclijfti u u{to.otja,drjLr ,r,rklit,sr.u,ia. on Iliie in,a1,
ehkr.t,ikad ispUsti zahtjevarru sna:Lr (r,arenc !,sr,,jke),orrri,osl.,bitij u,,roLovarj
,lnr!cslabost,Stoqa.k.rljc lloi,ji f1)jtar,lt.s.a.r.s.. p.fjsno (liuqi.r por)n,i r,cai
,fcc|tzal,Jc{ienrc. ,,, je upuinaonr ro dajc strnj. akurloi zahrrlc,a daljnit,eLrran. i
e\tnrLrihrrr (h je odri.hn srurliprrih. Krda jc Bo7!iInJanik.s.a.\,.s., rekao.oijekLrl
Il,rqrrrelaoisLinLr. ilok utroLra Lroqbraralaic. orrjc sraLnrrnar ]jr, ( nji,qo.)srav
drrcnrccl prui lijek za stanjcojcgort,rLraraid!qrje njcqova ..sü!r.Da..rru..
lrlLacnila.l.po(.crla njfloydrjalijcka(d.k lijcl cyrnluahonc tri poth djcloi,ati).
Nlerlicina Boiijer P<,slani1,a. s.r.r."..rijc kr,r n(licinr osralihdol,rofajcr jc
L,rcneljc!a nr llo:inskon,rehl,nuaL,(?|ju). on,ijrri.ln^od slr.titjkj\rcroiisnin\.a
,r\inn{lnos ?alilju.ilanja, dok su rciine tijtioiikih drjaqno/a l,.,ziraDe na inruicjji,
pi.rposta!.r '.ksperrn,cntu, r onrnc moruopolc,icL,Lrzaru cljelonornost l,oJanikore
nre.]i.,nc. Ipai!.uop.c.onajkojijüpihvara.,rc,rji.u njenL, zlje.ujL,iuprD(rj,,.J,jdi

'Pr!,.t lt,r It,nlz(tir pfJ b r j ] ; . l ; I I , r l t n t r l j . r a s t r , ! t1 j , L h r [ i . . ] , : a r | t , r l , . ( t o : , r . r r , r ü j k


,-r,L
/ l,rtr f,{LJrrf qr..,ljihn k,u i llqlr!ii r "Lr,k,,ir,,, ,tudr,\Dr.,i'

'r. I
je svjeromidobrovoljnoi zadovoljnosepodwgavanjenimljekovitindjelovanjima, on
6e se oporavitiod bolestiBoiijin dopuJtcnjem.Isti princip vodi vjetnike,kada Al
lah Svemoguiigovorio Kur'anu nä naöinda je on| " Lijekza onolto je u sudill.,c."
(Kur'an, I0:57) Prcma tome, kada opominjanjenije primljenos tom vnrom viere.
ne6es€ izlijei;ti bolesti.Sigurno, to 6e poveaäribogohuljenjebezbotnil(a,faiirit;
licemjentvomzmetljivacai pove6atinjihovebolcsLi iak i ako oni budu koristilipro
pisanuPoslanikowmedicinu,i poüzdano,Poslanikova ie medicinabiti u suglasnosri
uglavnomsa pokornin tijelomistinskogvjünika kojije blaeo$lovljen vj€rom;i sl;öno,
nedicina Kur'ana izlijeiit 6e bolestblagoslovljenih
duia i iivih srca.Stoga,oni koji
uzimäju;üzerke u Poslanikovoj med;cini(poslanikovomlüeöenju)neie se okorisriti
njome,kao i oni koji mspravljajuprorivlijekovaKur'ana ne moeuseokoristitiniome.
Ovo nije sreika (nedjelotvornost) medicine,ve6prije proilazi iz nedostatkanjegove
duhovnostioskrmueasvetogboraviita srca i ncposluinostiprema Bo:ijoj poruci
(Kuianu).
Allah Svemogu.igovoriu Kur'anu: "1: ühoöcnjiholih izlozi Diie razliiit;h boia
hokk lijehüudina. Toje, üistinu,dohazza aude hojirczniitj.ttu." (Kur'an | 6:69)
Zasisurno,Alläh je :tkrbnikuspjehai On je SveznajuiiGospodar.

146
POGLAVLIEIII

Lijeöenje kuse

je u "Dvasahiha"daje UsamabinZejd öuodaje Boäji


Izvjeiteno
, s.i.".:, r:\:o: Kugap nevotjaposlana ka"B"rja k" a'"" "t "pi; 8.rr;_
losllit
rsraraI onekolrsu brhpnjevas.Ako iujeteo Lugiu nekojzemlji.ne ulaziteu
nju, a alo
seonapojavi u zemlji doh sreramo (dok boravite u njoj), nemojte
bjezati od nie."r,
Kugaje zaraznabolestloja je smrtonosna,a posebnoiljezda_na
. . kuga.U rnedi_
cini, iljezdana kugajeste htalna upala hoja je praiena ubrzanim
znojenjernizrazitim
i nesndljivim.bolovima. Ovakva upala uglavnom postaje zlodudna
i öini napadnute
zonezelenim ilicmim- a porrebaza uriniranjempostajeveomabolna.Kugaseveiinom
poravlJure na tri mjesta:ispod pa_zuha, iza uha. na usnoj resici.ina grumenasrim
nalupinama nesa ili kalwim mekanim tlivima.

. Aisa, nekäJeAllal' njomezadovoljan. jednomje piralaBo2ijegposlanila,s.a.vs.:


JlaJekusat Un je odgovorio:"Ore[la:lijezda haoona hod lumile, pojavljuje
a se
u preponama iispod pazuha."roPozivajudisena lüetnile (Aati,ne),kaia
seovaLva
zarazapojavljujena nalupinama rnesa,iza uha ili uine resicei proizvodi
otrov (po5asr,
epidemija) koji gnjije, onda je zvana kugom. Ponekad su huga i epid..,r"
ip*^",,
otr-ol)üzmatrane (tretirane) Lao jedna te ista bolest. Ovakva je
[of"" -.i.ro""
Euljenjem (putrefakcüom) krvi, proizvode6i neugodan rniris r,"l"t,
" p.,;;Jl;
pomijelanas lrvavim gnojem. Kada zaraZenakru a"a"
a" **, *" ,"-tri" Sg"
sy. muininu.i poEaänje kojr posrajusmrtonosni."
:'ku?e **.";;; k";
rorm'raretnrnrc iltrzde, Uglavnom.djeloodbacujeovaloezlijezde. jedinidijelwi
a
eor ü pnhvatalusustabi(napadnuti)dijelovi.Laolrosmoprije
spornenuli. ICoz naziv
kusaobuhvacene s! vrsteupala. uldjutujuciplucnu kugu, ipak najgoresu vrste
_sve
oneko;esmonaveh.Manje opasneod ovakvihkugasu crvene,porom
Zure,dol crne
povedavaju epidemiju i ostaju uglavnom smrtonosn.. Z*aznu bole"t j. n-"una
,bog
togaöto nastajeu predjelima koji pate od kontaminiranog otrovnog
zraha ili ooluciii
FBuhMr.u Kntr, o 'j.djstu
inä, postävti€
o onomr$o sepFn6, u v,, Bcnu.hn,td.
ö/177,l\4uslim
u Essddu. poetavlje o küsi,bi:22t8.
,0A$na,6/145 i 255.

47 1
(zagadenosti). a kad sepojavitrule: u vazduhu.rjelesneteönosd(sokovi)raspasti6e
se i bolcsrie napastivc6;nüljudi. Vrüedno je spomenutiovdjeizjavuda njje svaka
kuga zaraznai da svakazarazante kuga.iako sennoge op6ebolestiiirc kontaktom
(dodirom),a kugajcjednaod njih.
Kao sto smoranüeobjasnili,izmeduostalihznakova,kugase manifestira(poka
zuje) u obliku truleie epidemije,kruavoggnojai infeLcijaLoji se ispoljauju na gore
spomenutimpredjelimaljudskogt;jela.Ovi znakoü postajuvidljivi kao posljedica
kugei nisu bolestsami po sebi.Prcmatome,huga (ra'uun) more biti opisanana tri
naöina,vanj:tkiznakovibolestii teikorepri njihovomzaustavljanju !;enja, j to je ono
ito su lijeöniciuglavnomopisäli;i;renje zaraze(epidemijc)i neizbjeznäsmrt, u vezi
s onima koji umru od kuge prenosimohadisAllahova Poslanitra,s.a.trs.:"Kusa je
iehadet (sehidskasmrt) za svakogmuslirnana"rr;i uzroinik bolesri,ili samjvirus,a
to je povezanos predanjemda je kugaposlanakao kaznaskupiniIsraeliana.
Lüeinici nemajunikakvihdokazaprotiv ovc dvije s&ari,jcr poslaniciBo:iji nas
obavjeiravaju i o onim srvärimakoje su nedokuöiveza ljudskuspoznaj!.
Kad ovakvanwolja zadcsiljude, Altah Svemoeu6iuzrokujeodredeneopreöne
Guprotne)odnosemedudusarnada f rÄi;e i urjeiu nÄtjudskotijelo kroz neusiljeno
(pontano) truljenjeipolucüuraka Loji6epohantitjelesneteönosti. rnanifestirjuii
rou
promjeninormalnetemperature, slabih; zafazenih(inficiranih)relüa,a ito
oslabljentu
je pra.eno;obliöenjen.zawijemc ovakvenevoljepronjenenastupäjuveainomkädsu
krvi crna:ut pomijeianiGzbudeni).ili zavrijemeperiodaseksuatne uznemirenosri, ili
zawijene (u toko) spermatocita rperme.U takopogodnirnuvjetimailiLada seijedan
od gorespomenutihstanjaispoljava,negativniduhovisunadmotnüiirnogu utjecari
da hkva stanjaupravljajutüelomi don;njraju neiüim stanjemna naöinkojj inaöe
nije mogua.Ovo je mosuaeos;mahoseovakvimzlim fäktorimaduie suprotstav€jaki
faktorikao !tc' su ispravnemolitve,ponizncnoliwe, pobo:nost,bliskoiaGospodaru,
dobroöinstvo iuöenje Kur'ana. ito su sveiaktorikoji promovirajupozitivniduhorni
ambüenti urokuju prisuswoöistih(bcz mana)duhovnihsnasakojesu domjnanhije
Boiijim dopuitenjem.
Uswari, mi srnopokusali,innosi su ljudi pokuiali praksustimuliranja(pod-
sticanja)ovalryoepozitivnosduhovnogokrurenjaprizivanjemBo:ijih blagoslova i
poticanjemneprekidneprisutnostiovih m;oljubivih i pozitivnih svojstavaduia ili
melekskihdula (arwah malakiyya).Mi srnose takodcrosvjedoöili,mnogo puta, o
zdravswenimdühon;m posljcdicananjihovebl;ine i njihoveuloge u potiskivanju
stetnihelemenata.Kako god, ovakvopozitivnoduhovnookruzenjeili raspolo;enje
moraeszßtiratijaöeod stetnihnÄt€rija Granja)kad one poönuda djeluju.

) B u h a n j aI 0, / t 6 2 r i M u s t i nt 9 6t r s s

148
1 . , , : , , , i ( 1 . ,r , . ) 1 , , ! , , . 1 , , , 1 Lr ,, . 1' r,, , , l l , , , , , 1 , , 1 ' r : . i , , , ; , , : , ! : 1 , , , L i
, , i , . , , , . , . ,i ,r r 1i ,L , L , l L
I ,, 1 . j, , : , . 4 . , , 1: ;i .f ,, r , l . , l ,r , , , , , , , . . , : , 1 \ . , 1 . r , r , . , t , i j , , ,
: L . : i L L L r , r . i , , l,' . r i . r ' . ' i , , . r , r . , , L l . , t )i '1. ,11r , . , , . , , 1 . , , , ,i ,1 , , , , , , , . i 1
,r:,r:l,r:^,,rL,rn.uL , (L1 . l, ,1r ! , i \ , r , l L L i r i i l i l , . . .,., ,,r i . r- i , r L. r r t r , . 1
Llrl.r|.1l./L].l]]l|l!.\]lll].'].',.1]:li.'()jl]]t
- , , . , , l i l t i , i , , . 1 , . 1 i , ".,1, : r . . \ . i , r , , , , i, , . 1 . , , i . ',,, , ( . L , . L , , 'i.t
L ,, ,,1
, i , , L r - : r L , , , . . r , . ( ) ! t , , | , i l , l , ' , r , r rsLt r : r , r r, , , r . , , , , .r,:r
: r ! ! . r, . 1 r, . )' r :! r Lr : l , r . , L 1 L ,t ,L: r : t , 'i L ' , , 1 , :iLri , . ,LI LI . i Lr' ,' , . r : i , . t r , : , , , ,
. . r : l j , L L ,I , r . j r r , . , . l j , , r , L r . . J l r L r ) . i ILj r, ., '. .: 1I , r L l r , I ,' ,. j,ir.,l,
, , , : ! . , , 1 r. . : i , . ., , , , , , , , , 1 t r , r 1 .l , .L, , , , , , , , : , , ' t ' l
il , r rr,r 'rr. i ' , 1 , . l ,ri ! r , i i ' , l . r i ( L r L f r r i | , r , , ,, r L r , . i , . , i ,r ,, i i ..r
, 1 , , . , , . , ' ,. , , i , 1 . , , . , | , , h , . r, , i , 1 ,, .i . i L L, r . l, i, , . 1 , , , ,i l , , , , 1 , , , , , : , , , ,
L , f : , , f 1 , , Lr , . r " , , r l ;. ,. i, , , , , , : , rj , , , r, ,, , i . i 1 , , , , ' , i , . , , i : ,
r , , . , 1 , 1, !, . . , , , " , , , , , L ,r,, , , , , , , , . , ,, ,, , , I. , , , 1[tr, , . , , : , , . i, , , . . . .1, L ] . , , . 1 , .
. 1 , , , , , L ,
, , 1 , , , , , , , , , , , , . t l i ,l , L " 1 , , , , , ,1, , , , r, l L j , i , i ( 1 , , 1 , , , , , , , , . r , 1, 1 , , , , , , , , j , ,
r . L . r . , . i r: ,
!,,, , r r i r l . i r . , i , l, , , r t L r . l i , , r , . ' , I l . I , , ,1, nj r, jL r , . , l L1/ : r , , , r 1 , , ., ., ii
r . , " , . : ! , r , l i , i :t ., , , , / . , . , , , i , . , , j . , , , , , , , , , , i , , i l ,Lr ., 1t ,, , / , .1, , , , , . , , l
, , 1l , L i L, . , ! , , , , r , . , , , ] i . i, , . 1 , , 1 r ' , ,l l i . , , 1 i , , , r . ( L i : 1],t,r , , r , , . i , , L : , , 1 , r . , r
.i, i,!!:ri,Ltlt:!, , , , , x L I I , / , , , L L j . ,, . , , i , , i , . : j ., , L r L , , ! 1
...:r1,,,'i , , I ' , L , l . Lr. ,i , i : , i , i r i : L . l . L L,rLr,.i:,. ,,, 11t, , , 1, , ,1, i , : i 1,,
,,Lr lir i , , , 1 , , 1 . , , r , ,r :i , , / ' L L ir L, r , l L , , n i i r , 1 , ' , , ' , r . , l L r! ,, ,. :. ri .: ,. 1 , : r , L r i , r , r
l L . L : ,, i , i / , i , r / , i ,I , , , r . r L lri L L rr r j , , . , , , , , , r . . , 1 , r : l i r . L \ . i l / r t :

,^,iL i ,. . , ,i I I Ii ,: , , I , , , . , , L , r u r l r r , r , , ; " , . 1 , ' , ,.(,r,:r, L !,,,Lrr.iLl


. , , 1( 1 , 1 , . 1
, ,., , . 1 , , , r , , , i , r l , , , , ,r L , r l , ,, r, ,! , . ,1, ) , , : , ri ,i , , , . , , j . , , ,,r1 , , , , , , 1 , { 1 . .
i L , . i , , ! L , , . ,i , i L , L r , t t L ,I ii ,, ,, , I I , , .I.i,,,,,r , ( I L ( L
i , ,L, 1 , . . r. l1, L j . ( , , , , , , , , i 1 . , , 1 r i

',,i,,.,:,,,j,
1 , , , , 1 , . i1. , r , . , . , r / , , , , , i , , , . , , , r / i L , , . i L i L1ii,j LL ,r , , , r . r . i .
r , 1 , . t , , , ' l . r , . L r r t / ( ! i , 1 .r l i i j . , , , , , 1 : ' , i , , l r , , 1 r , : r , , ,r ,: ) , , r 1 r ] . L i t , r , i , . r , , , i
r , r i r L , , r l . r i i r , r , ' , , r , 1 . . N .11r r ' / d r \ i , r , , , r cL r . r r i r r t l l , / \ r , . / r Li ,Lr, : r i ri l , , x l r
. L [ , , : ] .l - r , . , 1 i r l r l i , , , , i . , ,i i , i ! . , : , , , .L, L. 1 , , , , ,tt, j : i r i i , , i r r , , : l
S l , r i ,,;1 . . , i , 1 L: l,i, ,r , .\ 1 , , , , n, , 1 ,, , , ,, L l i r , , , , i, / i r / , ,r , .r ) j i t : r , r ,i ; r , ,r ,, . , . , r L r , . . , r
, , . , , ! . , ' l f , L rr, ., r , , 1 , . , l i r : r , j f l ! , ' j , , i , , , , , . 1 l r . l L : , , rr , ( . , , , r 1i,l , r t i r L , r , r , , i L l , j , L
t . l r t . r , , L 1 , , p , L l , i l r r ; , , , , \ ^ r , , L r , . i t ! ) . 1 j , . r , , , i , t r r . \ 1..,rp, ,, rr .1.,,,,l,i 1, ,., r". lrr", , . , ,

l ' l , : , :
dok su njegovenedaie(bolesti)dok zvüezdaiztar stabijenesou vrijemekad zaläzi."
Ovdjeprimjeiujemoda ;lazak i zalazakzvijezdcAlcyoneoznaravakrajzimeipoöetak
proljc.a.Joijcdna zabiljeikana ovutemu:preneseno je da je Borji pollanik, s.ä.ys.,
zabraniokupovinuiprodaju voia prije negoiro sazriu ciliu da os;guranjesovuko
risnosti naredioda se kontroliiemogLrteiirenjc bolesti.
Preneseno je u hadishm zb;kama da je Borüi poslanik,s.a.v.s.,fekao: ,Ako
öujeieo kusi u zemlj;, nc ula,ite u nju, a ako se ona pojavi u zemlji dok ste ramo.
n€Inojtebje:ati od nje.' (Buhafi i Muslint Ova poslaniökaproh;bicia (,abrana)
pxriv pribliiavanjapredjelukdi je zahvaienkugon jesrenajboljäprcvcnc;ja.Inaie
bilo b; se izlo:eno udisanjuzara:enogvazduhai moglo bi se okorisritipatnjomna
vfhuncunjenejadine,itojc u supnrtnosdsavjcrskimpropisima,i dr;anjcm odstojanja
od kuge,a ova zabranazaiiita jc za vlasr;t;iivot. Ova ae zabianaulaskau zaraienc
predjeletakoderumanjirinevolju,i to isrorakoprcdstavljavodswoprotiv ulaskana
snusnamjestail; mijeianjcsa ljud;maosrezl;mu sijehu. jer i njihovaje bolest;sto
tako dcsrrukt;vna.Skr se tiöedrueogaspektahad;sar..NemojrcIJjeiatiod nje". ima
dva moguia znaöenja:da zaustaüiirenje bolestikM karandn,tj. da oni koji su vca
zara:enibudu sriesri da ie njihovodlazaku drugi kraj odnijeti kugu,a samimtimc
i veomamogu6usmü brojn;h ljud;. U ovornevidimo ipouku da se pr;nudeljüdski
umoü ida s nauacvjei u Allaha Svcmogu6eg, da seiskuiastrptjcnjespramNjesove
odrcdbe,i da se nauaikako naii zadovoljsrvo i usodnostu tome i prihvati Njegova
presuda;ipozivajuti se na medicinskÄlnjiljcnja, najboljaprcventivnamedicinäza
onogako se nade u predjclu napadnutomkug.,n jestc da se rijeii vlainog otpatka
iz Lijela,da kontroliraunostcönosti, ida ograniiidijetuna uglavnomsuhuhranr.
t)vakva pnvcnLivnamcdicinanc smijebii popra6cnabilo kakvimfiz;ihm vjc:bama
ili kupanjemu topl<rjvodi. Inaie, i pod ovakvinokolnostina,urestvovanje u napornoj
tuiökojvje:bi ili kupanje(LuJiranje)roplon vodom pomoii ie nekom(odre<lenom)
zaraienom otpatku koji ponekadostancu tijelu da se m;jeia sa v,kovima reluca
(iehrianim sokovimaizluievinama)i da raa;je dalje zdravstvenekomplikacije
u
v;jeme kad je bolcstnadmo.na.
Umjestotoga.trebalobi seograniöiti
na odmaranje, konroliranjeemocija.i ograniöiti
krernje,da bi se Mauvalasnagai prirodenimodbramben;m sisremimada radeza po_
jedinca.osim togä,duievninem; koji povezans napuitanjempndjela
ie zahvaienog
kugornjcsteiesto najstresni;; zahticvanaporantrud. dok bilo katao k "t..je poJ
ovakvimokolnostima mote imatiiterneposljedice na tijelo Allah znanajbolje.
Sro se tiöe Poslanikoveprohibicijeproriv utaskau predio zahvaöenkugom, to
podrazunijevada slüed;op6ismisaou prevencijidaljih parnjiida osiguraLijeluve6u
ulogu u sluicnju;obo:avanju Gospodara;da sprijeii udisänjezara:enogvazduha
i tako postancplijenombolestirda izolirabolestida sprrjeii;zravankonraktsa

ls0
zara;enimbolesnicirna,kao itoje prenesenou Ebu-Darudovoj zbnci hadisa:,.Znojenje
(ispiranje)je faktordatrulcije"zr, ito podrazumijeva, pozivajudise na Ibn_eut;ib;:
"Fizitki
Lontakts bolesnomosobomporpomaie(iiri) istubolest;"i Lontaktsloleidu
moie utjecatina duiu i uzrokovatidepresiju,Xtojetakoderfaktordestrukcije.
Nakmju, poslaniökaprohibicijaprotivovakvogizravnoelontakta podrazumijeva
oprez,prevencijui ograniienuizloZenosr ;tetnon okruienju, dott druga prohibicija
prodvbj€ianjaod nje, aLopadnena pametonomekoji se tu zadesi,odnosi
se na io
daonemogu6iSirenjebolestii da upotpunivjeru u Allaha Svemogu6eg, i da se prih_
vatiNjegovaodredba,dok se upotrebljavaju preventivnemetodeda ograniöezarazu
(kontaminacüu). Ovakvo Poslanikovoobra6anje(hadis) predstavljaobje praltiöne
upute i kontrolu l(roz znanje.
O ovoj temi, preneseno je u "sahihu" daje jednom Omer bin El-Hatab poveo
ashabe.prema Siriji. Na putu, a blizu njihovogodredista,sreoje Ebu_Ubejiea el
Dierraha i druge ashabeLoji su ga izvi.iesdlio epidemijiLojaje napat, t, .".5,.
Razvilase .jakaraspravamedu ashabima.Omer je potom rekao tl.,aUS"rsu i,
pozovrmuhadäirena Lonsultaciju u njegovxator,ionisu bili podüeljenioko mixljenja
dali da nastaveputovanjeilida sewate u Medinu. Orno je potorn-htü.uaooduojen
sastanak sa ensari.jama koji su takoderbiti podijetjenioLo svogmiiljenja. potom
.je
zatraio odvojenosavjetovanje (Lonsultacüu) sastarijimashabimaiz plemenaKureji,
i tamoon rije naiao dvojiculjudi koji se nisu sloZiliu pogleduotkazivanjapohoda
nadalje,iOmer, Alhh nela bude zadovoljannjine, obznaniojeodlukuda s; vojska
watinatraeu Medinu. U tom trenutkuEbu-Ubejdeel-DZerrahpnaoje: '.Da ü bjerij
odAllahoveodredbe?"Omerje odgovorio:"Volio samda meje to nehodrugipitao,
o Da. zaistaremo bjeiati od jedne A aho,e odredbeka dru;o;. Sta
llu-Vbejd€
mislii, aLo:ivi5 s t€rnilama,otkrije! dolinu s dva zasebnapejzaza,jednim zienim i
drugimneplodnim,i odvedeiih u sotnu i pumrzeleniladolinu,slijeditiei Allahoru
volju,a alo ih usmjeri5u suhu i neplodnuobiast,ho6ei ti taloder slijeditiAllahoru
volju?" Täda pristupiAbdunahman bin Ar..f,r.a., irer e im: "öuo sam Allaho,a
Poslanika,s.a.vs.,Lako ka;e: "AIo öujeteda je u jednoj zemlji Luga,a vi ste ste u
njoj,ne;hzite i ne bje:ite iz nje, a ako öujetedaje u jednoj zemlji kuea,ne idne
ka
nioi!" 2{

} Ebu-Darud,3921 i Ahned3/45tr u seneduje


jednanepöznara
osoba.
r4Buhdja r0/154,Mustim2219.

5l I
Poglavlje IV

Lijeöenje edema
(vodene bolesti)

Muslimje zabiljdiou svorn.,Sahihu,, dogadajgrupebeduinakoji


sudoiliu Medinu:"Zarrijemenaiegboravka u Medini osjetilisrno
abnornalnost
aijeva.Na3asucrijevapostalatwda(neosjetljiva), nalistomacinaduti,i osjetilisrno
uop6e malalaalost, slabosti krhlostu najim udovima..."Kadasu iznieliniilovo
stanjeAllahovomPoslaniku.s.a.v.s..on je rckao: Trebalibisteporrazitistado
kamilaodsadake(igurno semislinato da suArapisadakukarnileiavalitakotsto
bi ih odveliu pustinju,nebi li senekonjimaokoristiou pustinji)i pijtenjihovurin
imlijeko."Kadasu takouöinili,slijede6i taj tretman,oni su seoporaviliod bolesti.
Kadasuozdravili.pobilisu pastire,odvelistadokamilai rimeseborili ororivAl_
lahaiNjesovoePoslanilG.s.a.v.s.(rJ.Geii Njegovepropisei propisi Njegova
Poslanika). Poslan;k, poslaoje po njih porjerul<ojaih je ;v;tila, J;kh
s.a.v.s.,
im rukei nogei oslijepilaih, a potomih je pustilada urnruna suncu."r5Ovai ie
hadistaloderprenesen u Buhanjinom "Sahihu"^
Edemje bolestLojaje uzokovanastranimhladnimvirusomkoji pokazujeabnor-
malnost kakou vanjslimvidljivimznalovirnatalo u unutamjirnsimptomima. Ovabolest
nzvijaselroz a}umulacijuteönostiu delijarna,tlivima iti 5upljinamau tijelu gdjesu
ponijeianihranai Zeluöanisokovi(eastriöneizluöevine),rezuttirajudinadimanjemu
abdomenu (abdorninalno nadimanje)
. Postojetri wsteedema:koini edem(conjuctive)
kojinapadatliva, i onje najozbiljniji;abdominalniedem(edema)hoji izmeduostalog
(taloder)moienapastijetru; i membranski (timpanitni)edem,:to uzrokujenadimanjJ
abdomena alumulacijomgasailivazduhau crijevimaili peritonealnoj iupljini.
jesunajdokazaniji
Diureticii laksativi lijeLzaedem.Oni osieuravaju (omosuöavaju)
.
tijeluumjerenrad crijevai redovnooslobadanje urina po potrebi.Oval:vim;dicinski
sastojcinailenisu taloder u urinu i mlijeku ;enle }amile za rrijene njenogciklusa

I PM@iBuhrüa,l2l98;Mulim,
167l;Ebu-Da@d,4364,NNi ,7/g\Tim;i72,rb..Ma?ndre25?A.
a DaUeü,5u + odmebuliodßlänä,
ubJ,neduhebud"imbcknali n,hovdmdvduFtä.optjärkdt,
ih,
dal' s. u bjekitvo noleiionoito !u uknli

s3 l
parenja. Uswari, za wijeme par€nja kamilje ml;jeko postajesurutkasto,serozno
Gukrvitano) ili razrijedeno,öistoi teöno(vodeno),i nj€nasurutkaposrajeprirodni
antitoksin(protüotrov)za bolest.lz tog razloga(zbos roga)Bozi.iiPoslÄnik,s.a.vs,
preporuiiojetaLavlijek;ovakavkvalnetmlijekaosigurava porrebnideterd;ent(öistaö).
blagilalsativ,odeovarajuöe oticanjeurina i reguliranjerÄdacnjeva.posljedicaj€ovos
lüekajataakosekamiljesradohranipelinomkojijejakogninsa (ai. Genusarremisia).
ili eurazrsLom(mjerovitom)ü:esodjjnjomvrsromabsinta(lcr.Atemisra cösintÄium)
koja proizvoditamnozelenoigorko ulje, moövarnirosoz,iempres,ju:no drvo (ai.
Atenisia abrotanum) , zlatnin pelinon (7ci.AriemaiacampÄoraic) , aremisinomsauve
(0, kamfir (cr. Andropogonschocnonrhm), nardom (despikom) (iar. Nadostochss
yaiomanrs)iz porodicekineskihljekovitihbiljki, koja nosibjelkaste i ponekadzuökaste
cvjetove,a ima miomirisnekonjenove,;li kamiüimsijenomLaohranom.rneduostatim
pnrodniin lüekovinaza €dem.

ls4
Poglavlje V

Läeöenje rana

"Sahihu"
Renesenojeu daje nekoupitaoSehlabin Sa'dao naöinu
nakojije izlijeöenaranaPoslanika,s.a.v.s.,Ladaje bio ranjenu Bici na Uhudu. On
je odgovorio:"Na dan Bitke na Uhudu, BoZiji Poslanik,s.a.vs.,bioje ranjenu lice,
njegovje oönjakbio slomljen,a njegovaLacigana glavislomljena.Vidio samFarirnu,
njegoruk6er,nekajeAllah njone zadovoljan,käkoöistinjegoruranu iopreznobriie
lcv kojajeteklaiirom njegovoglica. tkoder samvidio 'Alija, nekaAllah blagoslovi
njegovo dr:anje,l€lro stojiporednje i koristioklop kao zdjeluda opereranuvodon.
Kadaje shvatilada ne moie LontroliratioticanjeLrvi, odrezalajemali komadhasure
(posebnagrubaposteljaza sjedenje),spalilaga do pepelainanijelataj pepeona ranu
dokseltrv nije zgruiala."/7
Uswari,pepeoproizveden; tnkine hasur€imajakeaglutinacijske efekte(poslje-
dice)za nagomilavänjezajednos krvnim 6elijamai u zaustavljanjuoticanjakryi. Ovakvi
prahovisuvisokoprihvadjivi6alo upiüivi, visokoabsorbiraju6i)imanje nadra:ujuii
za rane.S dmge strane,nano;enjejakih absorbenata i nepostojanihantiseptikana
ranemoie poloenutikrv (uzburkatikrv) i pove6atinjenooticanje.Upotrebasuhoe
prahaod papirusaLao puderaili njegovomje5anj€sa ocarommoie zaustavitikrv iz
nosa(epislcftsrs) ilikvarcnje iz nosa (d/ö. rub). U wojoj poznatojtrnjizi "Kanun
fi tibbi" (Zalonik Medicine), Ibn-Sinaspornenuo je taloder njegoruupotrebukao
antiseptika (antiseptiönoeasensa)za sbnlizacüusvje;ihranai za zgrüavanjekrvi.
Biljla iz koje se pravi papirus obilno rasteu predj€luNila u Egiptu, a bila je
koriötena u staronEsiptu Laornaterijalzapisanje.Biljka papirusajeste hladnaisuha
a korisnaje za lijetenjerana u sluöajevima gangrene(ganerenoznih rana) u ustima
kaoagensza zgrulavanjekrvi (kao koagulans),iza spreiavanjelirenja zlo6udnih
(malienih) öireva.

' Bühadjau Poslavüü


o diifiadu, o oblaienju]acise,6/71: Muslim, t790 ü Knjizidübäda, ü poetävüu

ssl
Poglavlje VI

Lijeöeqje püenjem meda, kauterizacijarai


puötaqie Lrvi zarezivanjem koiere

Prenesenoje u Buhanjinom "Sa_hihu"


daje lbn_Abbas, xa.,cnnao
Boiijegtuslanika, s.a.vs.,daje retoo: "Lijeöenje
senalaziizrnedu upotrebe sirupa
odmeda. pustanjem krvizarezivaniem lozej kautenzacüe "atrom.jas.m some um-
metuzabranio kauterizaciju"r0.
.
O ovojtemi Ebu-Abdullah el,Mazirje rehao:,,Koneestir.ne (kojeizazivajunavatu
krvi-kongestiju)bolestiposljedica su itilrvi, iute iuii, sluziili crvenetu6i."
Kadajeuzroönik l<rv,ondaje lüekpu5tanje lavi fflebolorneä). Nadatje,alo su
uzroönici ostaletri tjelesne izlutevine,ondase njihovilijekovisastoje od upotrebe
pojedinih purgativa. U gorespomenutom hadisu,proizlazitekoje Bo:iji p;shnik,
s.a.vs.,daraoprednost upotrebimeda[ao vainogispiraöa, blagogokrepljivata nad
gorkim lalsativima (ili opdenno hlsem lijekunadtdim op.p.),i onje daoprednost
upotrebi pultanjakrvi zarezivanjem ko;e nad Lauterizacüom. Neki su kornentatorj
protumaöili pu5tanje krvizarezivanjem troie,a kadajelijeöenje nedjeloworno, kauter-
tzacijavatromjestezadnjesredswo.
U drugomhadisuBozijiposlanik,s.a.vs.,je rekao:,Jatiönone volimkoristiti
(upotre|ljavati) "rr
[auterizactu. Ovdjeje BorüiPoslaniL, s.a.vs., preporuöio kauter_
izacijukaolijek sanoondakadasu lijekoviprotiv navalel<rd (dettongesilrilijekovi)
nedjelotvorni, a ta pojavaneznatnos bolane smij€zahtijevati posljednjesredswo
tplienja (podnoienja) bolakomeje uzrolkauterizacija. Seidel-Hattabiieorenioda
je BorüiPoslanik. s.a.v.s..kaurerizirao Sa da ibn Muazadä bi sprijeiioLvarenje
lojeje trebalo biti fatalnoda nijeodmahlijeöeno.

13@ "Äi&ono "jesie


ßpunanje kni i, djeta,najre!6eiz mra, a more i iz drüsih düelovatijeta.Cilj, "hidime"
jßrc dd s '&FTivdjem lorr nd mrenusdr r nJca
r.dan od.enrdE sdre"e nr,isra[^ siusdr. krv
rbad hdpo|lp.dd b, rirplond romhi€.ru dobilonow. .Fezukrv A Altäh Mjbot). ^ä rop.pJ
'Mpiati u potpunosripojam
cupdnc (nj. ,naa€nje).
r0Blharija,poslavlje
o tomedaje tijeiehj€u tristvai, l0/l t6.
'Buhadja, l0/130j
Müslin u poslävljuda svälaholesrina,or lreL 2205.

s7 l
Neli lijetnici wrde da su humoralncbc,lesti(bolestitjelcsnih;zluöeüna)uzro.
kovane;nterakc;jom s tjclcsnimteinostimaili bez njjh. Käo ito srnomn;je objasnili.
ietiri dclesneizluöcvinemogu biti: vrudina,hladnoaa,vlarnostili suho6a,iti se one
mänilest;ajukao izmiciane Gpojene).Stanjäsu toploteihladnoie korisna,dok su
ona vlagei suhoäenedjclotvorna.
Redovito.Lorisnostanjcnalazise s onim nedjelowornim.Postooväkverjetesne
izluöevincpostojeu kinetiönom(pokretnom)stanju one su protkaneelenentirna
(tvaima, supstancana)tijela,oncneprestano regulirajubilo koju neravnoteru tjelesnih
tctnosti.Zbog roga,bitjc poslaniökog obraaanja,kojeobradujetemcljnunaravlüeöenja
toplc ili hladnebolesti,u tisaenjukrvi njen;mpLriranjempreko zarezivanjako:e;li
povrnnskogzarezivanja veneu kupicu.Ovakvi postupciimaju za posljediceiiiienjc
i dosljednodokazujuum;ivanje tjelcsne;lu.evine. S drugesrrane.Iteienje hladnos
stanjazahtijevazagrijavanjc elemenata. a takvaosobinapostojiu medLri prematome
zahsevapurgaciju(rixlenje).jeL medje laksativ,srcdstvoza skidanjetankih naslaga
(npr u lobusimaili cr;jevina). orapaloiabluent. Ravnoteia (nenvnorezatjelesnih
izluievina)bit ie lijeienaumjerenoisigulo u odnosuna neugodnosr k{,jaje povezana
s upotrebomjakog purgativa(sedswaza iii6enjc cr;jeva).
Sto sc tiie upotrcbljavanjakaurerizacijeza svakuvrstu ovih (fiziakih) bolesti,
BozijiPoslanik.s.a.v.s., dopustiojc njenuuporrebusamokao posljednj; izlaz,jer
humoralnabolest(bolesttjelcsnih;zluöevina) mozeizmeduostalogbiti: akutnai
prcmatomcae,prestatibrzobezporrebe za kauterizactom ilihroniina,pritemujc
kauts;acüa najboljeizvodljivana powijedenomudu (ekstremitetu)nakonizvriene
purgacije(izvricnosiisaenja)kwi. Nadalje,ovakvaie bolcstpostatikroniönaonda
kad hladan ; sust element (tvar) prodrc pod Lozu da bi potom razvio hladnu i
hrapavu(gustu)krastu,ito 6eopsrru;ratiGpre.avati)uravnotezenu funLctu tjelesnc
izluievine,a to 6e raiiriri i promijcniti susjedneielije u woju vrsru (u svoj vlastiti
tip 6elte). Ovakvazaraznabolestmozebiti Iijeienakauterizac;jomkao posljednjim
sredswomda bi seizvuka, (odstrannDuzroönik(uzroönatvar bolesti).Prernatome,
iz ovaklih hadisami uöimoo lüeienjü fiziikih bohsti kadanjihovastrukturasuzbija
i najja.e lijekove,kao ito sno nauöili terneljnibetman (baz;ini nai;n lüercnja)
jednostavnih bolesriiz hadisa:'la.inajewuiice ta kojaprzisilnokaodaje pustena
;z kljuöaled;ehenemskevatre, pa stogajc ohladitevodom. '

Puötanje hroi zarczioanjem hoie u huprcu

Sto se tiöe lijeienjÄbolestipustanjemkrvi pomoiu zarezivanjako:e u l(upicu


(Rebotomije),kao tcrapeutsLcmjere,nekolikoje hadisaprenesenou Buharijinom
'Sahihu"
i u zb;ci hadisaprenesen;h od tbn-Madzdzea,;medu ostal;h.Ibn Abbas

ls8
je takoderpreniodaje BoiijiPoslanil, s.a.v.s.,rekao:"Blagoslovljenjerob kojipulta
kv zarezivanjem koie u kupicu (flebotomiju).Ovo öisti krv, isu5ujeunutarnjeupale
"On je, "Puitanje
i izoitravavid. takodearekao: Lrvi zarezivanjem koZeu kupicu
(hidiarna)je jedan od najboljihlijeLova.";:
Ebu-Hurejreje prenioda je Botji Poslanih s.a.v.s.,rekao:"Sedarnnaesti.devetraesri
i dmd€setpn i dani lunanih mjesecijesunajolji dani za puitanje hvi krozzarezir.anjekoie
injeno oticanjeu Lupicu (flebotoniju).lbn-MadLdLe je taloder prenio da je Bo;iji Po-
slanil, s.a.vs.,rekao:"Neki od vaiih najboljih tretmana(lijeö€nja)nalazeseu uzimanju
(aplikaciji) lijekova Loji se uzimaju ümrkavanjem (od pnrodnih bitjaka), u puxtänju
lnvi pouiinskirn zarezivanjemvene u kupicu i u purgaciji." Ovo posebnoobradanje
jesteprimjenjivijeza stanowike A,rapsLogpoluotohai zernaljatoplog pojasa.

Kotisti puötanja htoi zareziodnkm hoie u hupicu (flebatonije)

Pustanjekrvi zarezivanjemLo;e u kupicu (/ieüatomid) jeste tretman za raznolike


bolesti.Ono tjera krv van Lroz koine pore, tisti koiu od njenih zaraienih (napadnutih)
dijelorai dovodipnrodne izljetujuie asenseu to podruije. Ponekadje puxtanjekr.viza,
rezivanjemkoie u kupicu djelowornije za koänebolesti neso puxtanjelsvi powjinskin
zarezivanjemvene u kupicu, doL je pustanje krvi pov*inskim zarezivanjemvene u
Lupicuboljitretmanza beznadezno laajnjebolesti.Odluöivanjeza upotrebujedneod
dvijendnje ovisiodnekolilostanja,uldjuöujudi6eme,mjesto,dob pacijenta,tjetesne
izluievineu toplim predjelima,topla godisnjadoba i individualnatopla stanjaal<o
je krv pojedincauzburhana(uzbudena,agitovana).Puxtanjekrvi zarezivanjenkde
takoder je korisnoza ienu u poticanjunjenognenstruacionog izljeva.U tom sluöaju,
puStanje krvipovriinskimzarezivanjem koie u hupicuiznosivanonoito puitanjekrvi
iz venene moie. Puitanje krvi pouiinskin zarezivanjemkoie bolje je za rnladeljude i
zaonekoji ne rnogupodnijetipuitanjeLrvi povßinslim zarezivanjem veneu kupicu.
Lijeönici se,takodeaslaiu daje pu5tanjeLrvi powiinskirn zarezivanjemtroie u kupicu
boljitretnanu toplijimpredjelima,dokje pudtanjekrvi powiinslim zareziranlem vene
u kupicupogodnijeza hladnijepredjele.Puötanjekrvi powlinskimzarezivanjem koZe
u kupicutrebalobi biti izvodenosredinomlunarnogmjesecai u doba kadaje mjesec
u hzi poslijepunogmjesecaa prije novogmjeseca(kadaje star rnjesec),a pogotovo
za vrijene beie öewrtine mjeseca.Ovo je dobro stoga lto za wijeme prve polovice
mjeseca lcvna je izluöevinahladnija,nekongestivna i u sranjuje pasivnehiperemije
(abnormalnogstanjavelike holiöinekrvi u bilo Lon dijelu tijela) . Premda sval€ rjelesna
izluöevina sazrijevau promjenjivirnintervalima,sveonedoseiusvojwhunacsredinom

, Buhadja,
r0/126,
t27;Mnstin
t577.

5sl
njescca;za vrtemerreieöcrvdinemjeseca.Istom;iljenje;nioje Ibn_S;na(Avicena),
dodaju6ida "puitanje krvi povriinskimzarczivanjcmkozeu kup;cune bi
trebalobiti
prinjeDjivanou v{eme rastu6egmjeseca(periodod poietka njeseca
do prije punog
mjeseca)jjzato jer tada tjelesneiztuievine; njihovi spojevi
Ghlati) nis; ;re.asiti;
krv (nagonilali se u !rvi) jli se ne nalazeu velilom broju u krvi, ; u jeme
zadnjc
öetvrtinernjeseca,jer, u suprotnomjnrcnz;tetovakvekoncenrracije ie biti nearlekntan
da izvuie svekoristiod puitanja krvi povriinskimzarez;vanjenko:e u Lupicu.,,
Posebno naslasavanje ovoghadisajeste daje purtanjekrvi povr;inskimzarezivanjem
koie u.kupicudato za onekoji:ive u toplimpredjetima,a zbos tosaitoje nijhovairv
razrjedenija; dovedena jc bli;.epovriiniko:e. U toplimpredjelimaovatro privlaicnje
kJü roplotomsunaevihzraka nore pfezasnitilrvlju razl;iita podfuija iapod
koie.
Premdastanovnicitoplih prtdjela imaju ve6epore, ipak ponekadza vrijene
ovakve
vrudineoni semoguosjeiatiiscrpljenoi malaksalo.Za ovakvopredüdanjc,pustanje
krvi pov*inskimzarezivanjem veneu kupicuopasnoje,d.k püir.,je k."i ;o,;ii,ski;
zarezivanjem ko:e u kup;cuu4okuje pri,lrdno raspri;vanjebjlo koje fomacüc krvnc
prezasiienostiispod ko;e. Oväj pdrodni tretmanubrzavatanacmetabolirkih
proc
esau krvi (kaojcdnoj od ietjri remeljne;luöcvine ttela) koj; je pm6enpr;ojnom
pureacaoniiii6enjcm il; isp;anjcm arte{a, a posebnoonih arterija
i vena koje ne
mogu biLi lahko tretiranena ovaj narin. Isphhivanje(procuivanje) ito,e
zb;. u
svakorÄriert; osiguravaposebnekornti. Naprimjer;procurivanjekrü ;z v. basilicae
umanjujekongestüui upalu jetre i sle,enc.Ono takode.korisli u smanjenju
upata
plu6a,pleuritisa(upaleporebrice)ive.ine Lratkotraj.ihkr".ih bolesti
k;;ogä;aju
predio od ispod koljenasvedo iznad bedrenogzgloba.S.
* t;t" "*"J;""*."
rucr,pustanjekrvi iz nje dokazatitekoristiu odstranjivanju prolaznogop6eg oticanja
(edema)tüelaakoje uzrokovänkrvnomjzluiennomkaoi op6om;feldjom
aupalom)
krü ;li ioksikemtom.Ispuitanjekrvi iz v cephaiicae pomaieuravnote:ivanju prolaznog
drhtanlaghve,6ola u vraru i konsestüe(povcaanekoncentracije) kü ;li simptom;
cianosisa(plaviloili bljedilo kore Lao posljedicanepravilneoksisenizac;je
krü) uz_
rokovanihnedostatkom kisika iti patoloikimhemogtobin"f.t.,tunj"- u k;. Sto,.
tiic p_uitanjakrvi iz Vv. iugulares,ono pomaZeu ispravljanjunepravilnih
otkucaja
srca(hipohondrija),astmariinojncpravilnosd, hroniönojslavoboljj,herpesui osje.aju
teiine oinih käpaka.
Encs, Bog nekajc zadovotjannjime, rckaoje: -Boiji poslanik,s.a.vs..bio je
..
lqcöenpuxtanjemkrvi povriinsLin zarezivanjem koie ;medu scapulae{opaticc) i
dvije stra;njc venevrata (Yo. ceroicalessuperfrti,ths).',lAl-a, Bos neka
bLs.slov;
riN'rM
hlto jo $ njeqoq oyij.rljcna pouiina pNciava
.' Tiimiz,jr u svohe,sundr...
2052;Ebu-Davud 1860;Ibn_Madrdrc, 1483:Ahmc.l,t/ t t 9i Drenefno
srh,hsencdom.5al,ilmmgaj.l,.ijcnioI lakin,a s njin * stoiiozehcbi.

160
nlesovospokorstvo, prcniojedaje melekD;ibil bio taj kojijepropisao pultanjelavi
povninskim zarezuanjem [o;e u kupicuB.rüe. posl""it". ;.t; r nri,lr" ;;.;;:
-sal'ihu-
Jeu preneseno da p Borüi poslanil.s.u."".,Lorisriopustunje
,laltoder
tr\a povrsrnskjm zarezivänjem toze u kupicuprori"ela,obotje od Lojeje boio,aoza
wijemehad:adokje nosioihrame.r6 'Iäkode
u h"ai.;rn"l";. i. p,.,i" EU"_O"*I,
DiabirjeizvijestiodajeBoii.jiPostanih, s.a.vs.,prirnjenjivaonavedeno pustanje lcvi
nabedruzbogodredene naregnutosti (istezanja) Lojuje trpio.
Rimj€njivanjepütanja krvipowlinskimzarezivanjem koie u kupicuizrnedudvaju
,
lopatica(kahil)pomaielijeöenjubolau ramenu,b"l*" , *af"f.t""."
; U.f" , g.i,.
Puitanjetrvi zarezivaniern
kde u kupicuiznaddvije"rd,j. *",,. ;;. (y;'c_;;ä
sulerftiales)poma;elijeöenjudrhtanjaglaveidrugit "t ,!" gta"" (tj.,
ti*, 2"b", ,;ij;
otr:u,nosai erla)bezobznada li suovat:i,asranjauz.otrovana iti usljedinfeLcüekni ili
zbognaticanjauzrokovanog Lrvnornizluöevinom.

Pitanja primjene

Meditinasadrzirazlitiramistjenla hojaseodnosena pustanje lavi zarezivanjem


,koie
.
u kuprcn narjemenu lobanie(dzeozet el-ftonaÄduu.ra).
O ovoiremi,Eb"_N;irn
er-Aslahan' u svojojknjizi,nazvanoj ,.Poslanrkova
medicina..narodida je All"lrov
Poslanik, s.a.v.s...rekao:"rtimjenjujre pusranie lrvi zarezjvanjemt.,. "i,;;;"
t;emenu lobanie.jer onolijeri petbolesti"l/,medukojimaje naueo
lepru.U drugom
hadisu onje taloderprcporucio istj trerman. dodaiuii:-...jeronotije;i 72 botestl.,s.
!.,nr.koJr sl isrrdZivaliovaj hadn tr ocijeniliga kao dobros)spomenulisu
neke
oo njegovrh konstr.kao Xtosur spreaavdnje abnormalnog izboienjaodnejabutice
ruvecanje sr.thyreordeae zajednosaizbotenjern odneiabuCice). oticanjeceonehosti
roDanje (processus honrosphenoidalis), poredosralihindjkacüa.uklj,rrujuiiterinu
ocnrnkapakaI obrva.tmamAhmed ibn Hanbelraspitivao se o hadisupu5tanja
lrvi zarezivanjem koie u lupicu na tjemenu lobanje,pr"lndu,tuduje on salnt ebuo
lalavtrerman. onje primijenio rrerman nadvijesrrane tjemeno.Sto,e ritelbn-Sina,a
nremu.se nijesvidala ovakva uporreba. paje ..Kada
lA:l:ene), rekao: serestoprim_
pryup,onozaöinje zaboravnost." Istoje mixljenje iznesenou sljedeiem hadisuedie

'Jbn-Madidie "Suh€nu",j482,
u sercdje da if.
1 Buldija, |
0/ 128,ü häd;u toji prenosiAbdultahbii Bühajne.
"
BilE, s" 5,j"1i", drcl, El Dior*Sas,r". a pnpnuje sd T"benn iu,bn Sunn,ju, Ebu \e.inu a
rc,rBaprehose od buhejba,Un sale oznaaioda,rfom.
r spoD;nje -Mudrneu
sa Hajsenj u , 5/94j n hadßu od suh€jba i ka;e da sa pEnosj ,Iabüani ; da su

6rl
"leme
r ka;e: lobanjcjestemjesromen,orisanja; njenopuitanjekrvi (puitanjekin
na tom mjestu)zaretvanjcmko:e u kupicuzaöinjczabotavrost."Oni koji mspravljaju
o eerodostojnosti ovoghadisa(i rvde da on nije ispravan)tnde da ie ovako puitanje
l{rü zarezivanjen kote u kupicusamooslabitistraznjid;o mozga(ocipihlnidio), kadje
ncpotrebno kädaje uporrebljeno
izvcdcno,;natc, za nadolaze6ukrmu kongestiju mozga
ili kap (mo;dani udo), ono ic zasigumobiti od korisri,pozivajuiisei na medicinsko
i
'temkopravilo.
Pdmjenapuitanja kni zatezivanjem kozeu kupicu ispodbradepona;e u sman
jenju dboboljc, L,olau licu, iiiienju glavei smanjujebol u grlu kadajc k{,diteno
u
odgovarajuie (pravo) jeme.Puitanjekrviza,€tvanjcmk,;e u kupicunauhu stopala
i iznadalankajesteprcporuienazamjena,a puJhnje krvi pov,iinskimzaiezivanjenr
venc sapheneu kupicu (phlcLotomiavenaesaphenacmasnac)koja je vcl;ka vena
noeekojazavriavana ilanku (maholusu).Oakvo puiranjekrvi poma;eprotivupale
lestisa.no:nih i;reva i zatajenjamcnstruacüc, dok pustanjekrvi zarczivanjem ko:e u
kupicu;zakoljenja(u 6sssipoplitei)poma;eu lüeicnjuaneur;na (prosiren;akwnih
:ila), hrenianihabcs (aircva),hemoroicia i septiinih(,romih) iireva nogei stopala.
dok puitanje krvi zarezivanjenko:e u kupicu na sredinibedra Gregna)jesredobar
rfetmanza üzdmiivanjc (;itaciju) Ieda,podagrc(dhta) ihen,oroida.

Poslaniöha uputa za najbolje orijeme pirnjene ',hidäame"

lmam Tilrnizi izvüest;o jc takodetran,jcnavedenihädiskojijc pr€n;oIbn Abas.


dajc Allahov Poslanik,s.a.v.s.. "Scdamnaesti.
rckÄo: devetnaesri
i dvadesetprvidani
Iunamilrmjesccije$ Dajboljidani za izyr;avanjepuitanjakrvi ku zarezwanje kozci
njerc oticanjcu kupicu."rqU drugornhadisuonje takoderrekao:"Lijeöitcsepuiranjem
krvi zare?ivanjen koie u kup;cui ne dopusdteda vasvisokkrvni pritisak(iiperren:lo;
driebEi.rs)übüe.'o Mcdutin, lüeönicise slaiu da je pu;tanjekrvi kroz arezivanle
ko:e i njenooticanjeu kupicukoristanrretmanu bilo kojevrijcne za vrijemebotcsti.
U Ebu Darudovojzbirci had;sa,sliino ob,ä.anjepfenioje Ebu Hurcjrc, a to jc da
je Allahov R,slanik.s.a.vs.,jednomdodao,"% je l;jehza waku bolesr,'rrmisleiina
svakubolestuzrokovanupove6animdotohomkrvi u orsan ili ikivo ili (uzrokovanu)
kongcsr;jom krvi. EI HÄllaljc prennrdaje inam Ahmcd ibn Hanbel tretiraosamsebe
puiranjemkrvi za,czivanjem koie u kupicuda bi obuzdaonavalukrü, bezobzimna
daLumiwijemc. StosetiöcIbn Sina'a,onje preporuönrda"puitanjekrvi zarezivanjcm
ko:e u kupicubude izvrsavano oko dvaili tri sataposlüepodncodmahnakonkupanja
r t _ n m t i , 2 0 5 4f n, c d j c d ^ ' i l .
, Prcnosilbn Mad:dze1486,F.buDa$ud.186t: Bojhekig/110r
s t,Aenscncdon,.
I |]bu Davud.
]86t, sr hafn $nedom

162
toplomvodom,osimsdjeje povedana visLoznost lrvi, öine bi pojedinactrebaoda se
okupai daseznojijedansahatprijeaplikacile r<uprca za puxtanje krvi.,,
Pustanje lcvi zarezivanlem Lore u lupnu n. bi trebalobiri pnmjenjivano
, na_kon
oDroka. JeronomozeuTrokorari probanesmernje. a pogorovo poslijejedeniaorosroe
"lT* istjecarie traptjrca
tietesnihiituieün". iti odcanre
Tl: l-J",.. :.rokoratj sa
$hrom.Altahovl-ostanik, s.a.rs..jerekao.pustanje lrvizar.zivanlem Loe u kupi.una
prazanstornak jestelijek,a na pun stornak bolesti *a".*u".
.je " rn;"** ;" iii.i. ;
n- U suirini,davanieprednostidatumui vremenuu primjenjivanju puitanjaLrvi
za-rezivanjem Lo;eu lupicu-iesre uelatnomswarp*a""u"z"*i; prrt" **o"S"il
la aprrkdcua 7azdrav.ü osobü.Inare.u rlu.äju botesh. a akolij..nik smarrdio prijelrc

E
"lo",q"j:lila. moraaplicirari pusrdnje tsri pordin,tjm,a,ezi,anjem
f:""1-.
xozeukup,(ukddrqdrpjeroporrebno.Sroseüaeh"di"a,.Ltjetiresepusranje-L;
zarczvanjem ko,;eu luprcuine dopu,riredava. vis"tl,*; p,,*^l ,U;1.1., "",. J"."i
usravnom naonekoJrrrenutnobolujuod visologlnnog pnris[a.u
I
t,
puitdja krvi.Tarezr!dn;em

11Ue
rTama
el"lt5.u Ah.meda
ko;eu lupicu ubtazava
ibnHanbeta kolije
ovah.unaperos,.
pratr.titror
ao pustanje
iemu posruDali
, ;"i"t "f;ä"
krvi uarezivanlem
Kozeu kuprcubFzprecj/jranja darumai wemtra.

Nqjbolji (najpogo.Iniji) dan za pimjenu puitanja hrr.ti


zarezioanjem hoie u hupicu

U wojo.iknj;i El-EFad,Ed,Darekutniizv,jestio je dä je Abdultahbin Omer


citirao AJlahovog Poslanila. s.a.vs.. je .pusranie
dä on relao: kr\a,^,,,;"^,t";
ßor€u kup,cupoverav,memoriiu{pamcenje) i ra;borirosr. primjenyujre pustanre
ßrurarervanJem koieu kupi.usaimenomAllaha.ali neprimjeniujre gaiervlliom,
petlom.suborom ili nedetjom.dok je ponedetjak ndiboüi.-f,l-H; ;t " *.r, +t..i
naqßa naveoJe ctaJeuprraormamaAhmed,bin Hanbela:. Kojimdanimau
"edmici
tirleodobravai primjenu puitanjaLrvizarezivanjem f."2. , f."pt..l"
"U O,;" "Je."..i",
vezis ovirnpnanjem ja znarnda su subotai srij.a^."*a*"
, f,"a;,irn"," ,"1;
l.aiuipetak."EbuBekr,nekajeAltahnjimezadovotj",,
,"biä*" j" ".p"",j""j;;;
puitanje krvizarezivanjem koieu Lupicuutorlom,a, ,U"a" * f,^i;".rn,ü..i..
selcvdovoljno nezgruSava.' (Ebu-Dalrdrr Sro* rtt. p,sr"";.
f*; za*,i,"";.rn
",,l't"d".: nera je A ah zadovotjan njime.prenroje
ll'l i. T,li
ti9": l_fu.Hurerrc.
o:aikojl prinjenJuje pulanp krvi zarezivanjem r,ou.u r.up;.u
:ll:":,,
suootom 1ko
rrrsnjedom obotiodteukemiie ili lepre,nelakrrvisamo sebe...",
4 k 38621
ß Hä[in,4/409r
Bejlteki,
9/j40i sänetouhsenedom.

63 I
Zahl,juöah horisti puitanja hrai
zatezioanjem ho;e ü hüpictt

U gore navedenimobjalnjenj;mazakljuiili :ino da, pozivajuii se na hadise,


medicinskije trermanncophodan,a puitanjekni zdrivanjem ko:e u kupicu
preporuöenojeitreba ga primjenjivatinataönoodrcdcnimdijelovimatijela.Puitanje
kri zaretvanjemkoie u kupicumoie sevrsitizavrijemehadia. öaki ako taj postupak
zahtijevabrijanjekor zbogmedicinskihrazlogabezpotrebeza obrednimotkupljen.
jcm ili fidjom. Puitanje Lwi zarezivanjemko:e u kupicu ne nora prekinuti post
osim pod jedn;mod sljededatri uvjeta:lsda je postpropisan(u vrijemcramazana);
kada pojed;nacnije na putu i kadabolestne zahtijevaDjesovupr;mjenu.Medutim,
"Sahihu" "Allahov
imamje Buharidoistaizvijcstio u wom daje Poslan;k,s.a.v.s.,
jc
apliciraokupiceza puitanje krvi za vrijerneposta (dok posrio)", a ovoje mo;da
duöaj dobfovoljnosposta,Allah zna najbolje.

161
Poglavlje VII
Puitanje krvi powöinskim zarezivaqiem
vene u kupicu (flebotomüa) i kauterizacüa
i.
&

t;
DZabir bin Abdullah prenio je da je Atlahov Poslanik, s.a.v.s..
poslaolijeönihaUbeiu bin Ka'abu, koji mu je pustio kra iz vene a potom sa
Lauterizirao.'{ Navedenoje u sahih hadisjmada kada je "t;jelorn ,unie. Suud
bin Muaz u nadlakticu(ahlat),Allahov Podanik, s.a.v.s.,kauteriziraomu je ranu
vrhomstrijele.Kasnije rana je oteklai inficiralase, a on joj je pustio Lrv i potom
je opetkauterizirao."as Ebu-Ubejdeje Lazivaoda je ranjenaosobadonesenaprije
AllahovogPoslanika,s.a.v.s.,Iojije rekao:"Käuterizirajtenjegovuranu, poromje
pritisnite(opranirni) ugrijanimkamenom".Talo je Allahov Poslanih,s.a.v.s.. Ioristio
kauterizacijukao zadnjesredsh,o,ali j€ on ipah porvrdio: "A[o postoji izbor u lüeöenju
izneduflebotomijeili kauterizacije, ja liöno ne volirnkauterizaci.ju(meni se liöno ne
svidalouterizacija)." (Buhari i M'rslim) U drugom hadisu,troji smo naveliranije,
AllahovPoslaniL,s.a.vs.,je zabraniokauterizaciju,alije on takoderrekao:,,... Biti
smosuoöeni s kuinjama,pa smoprimijenilikauterizacijr.r, ali ih nismouspjeliprevazi6i
nitismouspjeli."{El-Hatabije tumaöiodaje "rana Sa'da bin Muaza kauterizirana
da bi sepospjeiilozsruiavanjekrvi, a Allahov Poslanik,s.a.vs.,je bio zabrinut,jer
da setaj postupaLnije odmaÄuporrüebioSa'd bi islcvariodo smrti.',
Kauterizacijabi trebalabiti loriltena samokao m€dicinskitretrnan.i doDütena
je samou slucajuprijekepolrebeupravokao sroje lo po Tivorvazan
slutaj "mpuri_
ranja.Sto se tiöenjeneprohibicije,onaje namijenjenada se suprotstavidruirvenon
misljenjuda je to mulki i da bi pojedinacrnogaournrijeti ukoliko se suprotstavi
ovakvomtr€tmanu, tak i alo je to zanemarivo rasijecanje. Zbog toga je Allaüov
Poslanik,s.a.v.s.,zabranionjenu upotrebukao socijalnogobiöajai to usljedovalve
oüte namjere.Ovalwo stanoviSteje posralojasnüeu sluöajuImrana bin Hasina, Loji je
tvrsto vjerovaou kauterizaciju i iigosanje lao lijek za svakubolest. Allahov poslaniL,
s.a.v.s.,jepriznaou sluöajuImranada bilauterizacijanjegoveranebilaopasna,teje

4Muslim,2207.
{5Mullin,2208;i Anned3/213.
{ Tihizi,4/427tEbu-Dawd,3865;
lbn-Madidr€.
t490; sasalihsenedon_

6sl
on zabranionjenu pnmienu.u ovon sluiaju, na vidilo ;lazi zabränaprirnjenena
kritiinim dijelovina tijela,Allah zna najbolje.O ovoj tcm;, Ibn Kutejbc je ukazao
da postojedvijeuste kaurerizacije: po "druitvcnim obiaajima",kao u sluöajuzdrarc
osobekojaje tä na koju seodnoscrijet;: 'Onaj koji Lor;sd;;sosanjcne vjerujeu Al-
laha"; i medicinska,kao u sluöajuognojenerane ili poslte ampuracÜc, i ovoje ono
"kao
na ita seodnosi lijek". Kada se misli daje kauterizactaporencüalnilüek,al;je
to bezivntog uvjerenja,onda ona nije dopuitena.
Preneseno j€ u "Sahihu" da je Allahov Poslanik,s.a.vs.,reLao:"sedamdeser
hiljada ljudi iz mog ummeta uii 6e u D:ennet bez polasanjaratuna: oni ito ne
trazeda f l;jeöerukjom.oni koji se ne kautcriziraju; oni ;to nisu sujevjernii oni xo
polatu potpuno povjerenjeu njihovosGospodara."Prema rome. hadisi govoreo
kauterizacijii ligosanjuna ietiri razliöiranatina:da seuporrebljava;da sc ne voli, da
se pohvaljujeonaj koji se odrekneovaLvererapijei da ih zabranjuje.Hvaljen nekaje
Allah Svemosuii ne postojikontradikcijaizmeduovaöetiri misljenja,a pojedinac
moie koristitioväkavbetmankadajeto nedicinskipotrebno,öine6iro dopustiümiaho
mu seono ne svida.SLose tiöenjeneprohibicije,to je stvarizbora; liönesllonosti,a
pogotovokadase koristikäo "dru5weniobiiaj". Allah zna najbolje.

166
PoglavljeVIII

Lijeöenje epilepsije

Ata bin Ebi-Rebbahizvijestiojeu sahihpredanjuda mu je lbn-Abas


jednomrekao:"Da li bi:elio da vidisienu kojajejedanod stanourikaDienneta)" Ata
je odgovorio: "Zelio "Pogledaj
bih." Ibn-Abasje rekao: u onu crnuienu! Darno prije
doilaje AllahovomPoslaniku,s.a.vs.,i reklamu: "Bolujem od epileptiönihnapada
i postanem nenamjernorazgoliienaza [ijeme tih iestokih napada.Molim te, moli
Allahada rneizlijeöi."Allahov Poslanik,s.a.v.s., je odgovorio:"Ako ielii, moie! se
strpljivonositisa svojin stanjemi biti nagradenaD:ennetom,a ako ielii drusaöte,
molit6useAllahuza voje ozdravljenje." 'Jabih
2enaje odgovorila: radijeprimijenila
"
strplj€nje.Poslüerazmiiljanjaza trenutak,iena je dodala:"Za vrijerneterkihnapada
postanem nenarnjerno razgoli6ena, pa stogarnoli Allaha da mojastidljivosti öednost
budezaltiiena."Allahov Poslanik,s.a.v.s.,molioj€ potomza nju."a7
Postoje dvijevnte epilepsüe(ar.scra): onaötosemanifestira u osobikojadopu5ta
sebida bude kontroliranaod diinna i Sejtana,i ona je pozatakao opsjednutos!i
psihosornatski poremeiaj koji je uzrolovan fiziökim oteiavanjerntjelesnih izluöevinau
ljudskom tijelu,poznatu tibb medicinikaoizopaöenostahlaLa ilipropadanjeprimarnih
tjelesnih izluöevina.Druga je vrstaona o kojoj svjetowi lij€önici sovorei nastoj€je
lijeöiti,dokje prva rcta prepoznatljiva samood sposobnihi vjertihlüeönika.Ovakvi
je struönjaci priznaju,alije ne lijeöe.Onitakoderprepoznajuda senjen lüek nalaziu
suprostavljarju utiecajud:ina prelo pisutnosri meleLa.Kada je pojedinacuspjeian
u privladenjudruiwa meleka, ovalwo de dobro neutralizirari psljedice zla i ponßtiti
njenu prijetnju. Sto se tiöe svjetovnih lijeönika koji razmatraju osnorno djelovanje i
neprijatnost, poiudnemislikaowlinu, izazovipravo, oniodbijajupnznatineprestanu
borbui utjecajsuprotnihduhovai slloni su nijekanjunjihovogemocionalnog i tjele-
snogutjecajanad ljudskim tijelom; i uz sveto bez övntog uvjerenja u njihonr ulogr'.
Medutim,u swarnosti,ovakvalcajnja glupostne saöinjavadio medicinskeprofesije
kadasu posljedice na tijelu oöevidnei dolazane.Njihovaje namjeradaje sveduna
psihosomatsLu poremeienost djelinitno taöna.Prastarisu lijeöniciponeLadnazivali

I' Buh4ä, I0/49;Musl,n,2265.

67 1
'boänskorn
eprlepsiju boleidu".zbogtogajeronadolaziod duhova.Galen,;medu
ostalih,analiziraojeovakavnazivi dowo u vezunj"gov, etimologijü pof"merajem
s ü
glavii, premanjemu,ovabolestjretnodjelujena nepowedrvu(svetu)
uefu u bo;anske
spoznalepohranjene u cerebrunukoji konroha svjesne i namjerncprocese. Naravno,
ovorc m;sljenjetakoderneistinik); postjedica neznanjasvjcrdnih
ie l;jeönikaegz;sten-
cije ovakvjhduhova(dr. erratr), njihovestrukturci tunk ;ja. S"jeto*i
lije..;i d;;ii
su.dosvoszaklju.kakadanisu moglidokazaLiiit" d-c" "";ol p-p"d-j;
p.i;";;;;
tjelesnihrzluaevrna.
Ipak,svakos pame6uisa nato razm;sljanja mo:e lahkoprepoznat;
postojanje ovalrvih
duhovainjihovih urjccaja. ; nadalje."";.,".""ie,.""-".ü^ti
ovim lijeöniikim ncosnovaninrvrdnjamai slabosdunjihovosdokaza.

Lijeöenje epilepsije

Epilepsijamoie biti tretiranaiti od samogpacijentaili njegovoslijeinika.


Sto se
tiie samoterapeutskos djelovanja,ono za ; "d p*i;."t"*,;"* i +gove volje da
preuzmekonrolu nad vlasritomcnocionalnomporemeacnosau.
Ono takodo zavisi
od uaee njegoveodluinostii njegoveiskrenostii istinitogokretanjai
tra:enjapomoii
Uzroinika i Stvoriteljasvihzivotai njihovogOpsl,ltri""!". O. t"f."a*
*,." ;*.,1i
i,iskrenotraiid utoöisrekod Gospodarasvjetova,svojimjcz;komistine
i najskroviLij;i
OvoF nazvanounutarnjombDbom. nar,il *-"rn.:.
lub.lna.srcä. o.tu.li oi"
tivnika kada on nepokolebljivo vjeruj€u svojeoru:je, iti kadaje njcso;a .;ka n";v-
ladivojakairime konpenz;a manjepouzdanoo*2". f"a"." .:.g","
u".";f, ,,L
nesposobni da rc urnrjeiajuu ovakn bnku, oru;je 6c biti neuspj*no bezob;a
koje
je. Njesoo .e src bid u rasulu,bijednoi nesposor,,"
a" .p".* _"g" C*poa".",
r nlcnu 6e nedostajatiisrinslcvjere,povjerenja.poboznostiil;
iak vodsrvo.Uist;nu,
ovalwaje osobanemo.nai osudenajc na propast,os,m ako se
Allahova milostne
spustina njesada mu poka;e ;laz ; njcgovenevoljc.

Lijeöenje epilepsije egzorciz,nom


(ßtjeiaanjem duhoaa)

Sto setiic spiritualnoslijeöenjaepilcpsüeod vjeitoglijeiniLa,ovahavmudrac


. mora
biri istinsk iskusanlijeinik i jak vjemjk. Inaöe,njegovo6c uplitanje
bni bez korisd,
i moä umjestotogabiti opasnoza oboje- i pacijentai njegovostijeinjkä.
U sluöajL,
istinskogiejha ro moä biri dovotjnoza njesada ;stjeraovaka strani
duh nepovedn;m
osl.,vljavanjem i odlurn;mobraianjcn njemu:,,tzla.; - "t,g I G,."t*az ian,i;;ti
on mozeprizivarimoaAllahovos imenana njegägovore6i:..S irnenom
Allahovim,

I ri8
L : l L . L j : , j j , , , ir,,!:.-l l i , , r i l i r i ' , , / , , ! , , , , , , r , il,i ,,),:, , , , , , , r \ , . , , , , i , , , , it l , , , , , , .
, .i, , .\ 1,,,,i,,. 1,,,.i , ]l,r.t r.r t,rri,i,.,,r. il/i,,t,iti,i,r 1,, r,,..,.,,,, , l, L, .r,1,., ,
. . \ , 1 . , I)1,, .L,: ,,I . . .,,., : r : ,i , i i , ,r , 1 , r i , , , . t 1 , , , , ,, 1. r1,, , , , . , , , r , t , L: L , , , . /
: : , , 1 . , . \ l . r , . , i , , r , l r l,,,: . , , , r . \ 1 1 , ,IiI,,:, I,,L,,j l . i r,.L, ,I, r1., , j , , .
r , . , , i , , ( , , ,] i , , 1: , , r j l , , t . . r ] ., , , r,,) , ,.:, , , , , ] ,i ! L( i , t! , \ , , . . 1 1 r , ,,,i , , i l
. , , , . . , , , , , . , ,],.] ,.1, ,, ,. , ,,,, j .,.i1, ,,L,r t , , . . , , : r . i , L ,. , / , t : , , . , , 1 , - . i , , , , . , .
' . . : r , , i , 1 , r . , 1 ,f 1, ,, , , . 1 , 11\ .f 1: .i , , . , , r 1 , ,t , ,i,, 1 ,
i ) , , 1 ,, i: , r , , : ; , , , : ,, , , , , i , ,,, 1
r ,.il . . 1 , r , , , , ; 1 , , 1( ,| . , h , 1 : r , r : l, , i . L , , i r r i , , r , j , , : , _ 1 , . r\ L i |
, , L r !r , r
.., . , . , f . i : r , L r 1 " : r , , p L , , i : , j , * , , r / j , , ,i t ) , , , . . , , t, , . , , , ( 1 , ,,i , , , . , , i , , l
l,!

r,.r,ii ', Lr,1


' i , , , r r , t ) l ,i r . , ) i rr r 1 , 1 , , , , , , . , , , , i , , , , , , 1, , , L l i . , ,. !, r . , 1
u , , ,r :,

'.:!
rr 1..,1. , L , r ,r , L , : i : r , r i , r r , L r Lr i , l , I r L \ 1 . . , 1 .n t , : - z r r r . r , J J r r i r i
, i " . i j , i . , , i i , , , \ ' , , r r, , , r . , , i , / , , i r , , , r j : i 1 . , , r . , r , . : j / i ) l

1,,,r: . . , , . . 1 , 1 , , . , , ,i . , 1 , 1, 1. , , r 1/ , i , , . . 1 , . , L L ,, : r l r . . L ,Lr , , L i, , ,
f ,,. ,, i , ,1 , , , t , 1 , , i. . , , , : , , , , , , -lr,t:,i1,
/,j,,,, , ,.,....,11,r,..,,,,,,,

Lr.i ,,,.,,,,!rLi:,; l i i , r r r i . j _ L r r ,l , , . 1 , , . 1 1 .n1, ,, , 1 , ,, ,, , , .tL


. 1 , r , . . . . , , 1 , . : i , . : i , i , , , , i , r , : , , . , , j :
,: r L , r r Li t, L r It : i , r i . . , i r ,\ , r r r , , , . , , , , -|,
,.1.,,.,j ,,r,,,i l
, ,r., -
: i, , ,,l: l t LL r i / , . , , , 1 i . , , , :, . , 1 ,,,, , , , , i t,,.,, ( l / : , i , , , 1
''ir:iLr
. :.:r: r,.,, i.I f ,,ir,r,L l\, rlr, r , : L , . I , i : : 1 L . ' L I I, . i r
r, ,r. ,rrl ,',, ,, : , , r , ' L f r , . , r t i t , . t . , . , , , . , , r , . . . .l 1r L L rl , i , L , r : l , L , , r ,
''i
r , . , , , 1 . . r , . , . , r i r , . 1 , , . , , ,l r, , r , l , , r , . r r , . 1 , , , , \ , . , :, , , 1 , . . L l i , , , 1 , , r iL, : . , "
, , ! , , , 1 1 , , , ,r ,, ,, , . , L L , , , ., L L ] ) L, L, L , .
lr,r r r i , , 1 , , , , , , , , :) , , r : t
-
, ri,,, 1.,,..,L,,,,'L.L,,i,,L,,,L r , . l l . lL,1l : , : , L ), L., l L: : . j , , . , . . , , 1 , r , , i . , r r L , r .
l i,
. L.,Li! , . , ,
I ! , ' i , i , , ,, I ,, , Lr, , : . , , r I L r r L . , r , , , , i r| 1 , , \; . j l l

. . . . . r 1 ,

S , , r r , i , , , i r . . l i , r . . . L , j , ,,,,L \f l , i i r , , , , , , , ) r
r , . . , , L r Li ,r. , r i , i , , i f r , r i i i r r 1 ! r , , r r
lri,r i)fjt:,rl,r:, u,,!i.rL,r,1r,.p,,r,,,r: ,.LLri,f
r1, , , . ,l ; r , 1 . r , , , , , r , , 1 , r r . , : , ,
iL,i, , L i , , , , 1 ( i , , , r , r | i rL , 1,t I I i ,. L.rr, L. , ,I ( i , , . , , , , / L i il L L r
i , r , : r : L , i il (r r . ,. , L j r
t : r l r , . . l : , 1 i L , . r . L r L . I i i I I I r i : l . r l i , r . , , i , r , r rt , l . L r , , , r ! , I ) l l
,i1,,,,\.,,.i.i
, i t r . L! , : , - r , ,r i r ,r t , r . , i r ' , r L L L l j , r L , r j r , , 1 . r r r , r s , , ) , i r , L l , , , , ( L
r,.,,.ir.,,,,.,J"
, , L r , , , : , . r, L . L 1 l i , , ' , i r . r , r , l ^L r , , i . L L r . L . ,.,l , , r t , r r , r r l r r r l , r r l , r , u . , j , L l n i r .
S dmge strane,zli i neiisti duhoviveiinomnapadajuslabeljude koj;imajumaloili ni
malovjerc, t;ja$ yca izopatcna i iij;jetcinisunaviknutigovoritiistinu, uiitiKur'an,
ili doveAllahovogP.'slanika,s.a.v.s.,proriv prisuswaovakvihisharenih napadara.
Stoga,ponekadkadazadivüeni(lutaju6i)zli duh otkdjeduhovno;skvarenu. nemo.nui
nenaom:anuosobu,ili dakrazgoli6enu osobu,on preuzimakontrolunad njom,korisri
njeno tüelo kao soje prebivalilreikonkolira njenemdnje. Ustvari, ako se bude u
mosuinostiotkriti svjesnost ve6incljudi ili da seskinenjihovpokrivaöi pogledaim se
ispc'dko;e, zasieurnoie sevidjetida su podlo:niovahvimzlin duhovimanajednom
ili drugomn;vou.Ovakviduhovizavezat6c ih svojimkonopcirna,nanipulirati njimai
usmjeravati ih kakoto oni tele. Kada ovakvaosobaodtrijabiti poslulna,onaiestopari
od jakrg epileptitnognapadasvedok nc bude pokornaovakvim;kvarenim djelima.
Jediniizlaz; ovevrstecpilcpsüejeste ispravnodijagnosticiranje bolestii mzdvojcnosti
izmedudvijesuprotnostii samoLada,Allahovomodredbom,pojcdinac6eraspoznati
da je on bio opsjcdnutairwa (ar.mavu) ovakvihproganjajuaihzlih duhova.
Temeljn; lüek ovakvogepileptiönogstanja(ar. scra)jcsremhab;litacijaduievnog
zdravljai preporodvjerc. Oej lijek mora poieti djelovatina stjedeii naöin: pno
postaju.islobodanod talwihspopädajuiihzlih duhova;s rehabjlitacijom kfozdrurenje
sa ispravnim ljudima; u postajanjcmsvjesnimbozanskogdjela; s povinovanjem
bozansk;modredbama.Ovo je takoder. prevcntivni l;jek kojijc baäan na razunu (o.
a/rl),povezansaisLinskorn vjeromGr imdn). Pojedinactakodermoraraspoznatidajc
onc'lto je Allahov Poslanik,s.a.vs.,donn,istinai (la su Dzenneti Dichcnnemistinar
da je smrt istinarda jc polaganjeraöunau kaburu istina;da je ponovnopro:ivljenje
istinai da je Sudnji dan isrinä.Jednomoslobodeni izbavljenod ovataenezakonite
najezdeprivarnog:ivota pojcdinacse mora zaglcdatinad svijetomi razmiiljati o
nevoljamaovogwijera,sl,jeditiAllahova upozorenja,razmislitinadtudim nevoljama.
tajanstvenim i pravilnimgranicamasudbinei neprekirlnimudarcimancsrcaadok je
ve6inaljud; opijenai nesvjesna u-oka. Kakva ra.".,
Ustvar;,kada sicrovni :ivot postancmjer;loi kao sto ruka sudbinenapadajaie,
ve.ina ljudi postajezasltcpljenaividi nevoljeka, opiu narar Oni ne prepoznaju
svojuvlastitubolestn;ti one kod drusih. Nadaljc, a zbogvelikogrnnoirvai stupnjcva
epileptiönihstanja,poredmasovncdestukcijeikasnije iirenja epidcmija,postojat6c
neprcstanonüekanje,a ovakvizaraicni ljudi okretatic svojeoöi natragineie pr.e,
poznävati;tw nitinapadaia.Uglavnom,u njihovin neuravnore:enim umovima,svaki
trenutaksebiinogzadovoljsrvaje s onestranrzar.,bljavanjabczobäa na cüenu.i Le
obzirako ispaitaza to, a novi naainrazmiiljanjarazviLie se u njihovin umovima.S
druge stranesamoako LoAllah Svemoguiihote, On ie probuditi savjesnost Svoga
roba iz sna. Ovakva6e osobapogledatinadesnoi nalijevoi prcpoznatida je vc6ina
ljud; svtetapog.'denÄsljepilomi hroniinim epilepriinin stanjima,bezbri;nau svojoj
wijednosti istupnjunjihovog napada.Nekiod njihovih:estokih napadaäkutnijisu

J70
, , 1i l , , 1 , ] . , l i j , r l . ( L , , l L , , . , i , ,, :, ., 1, 1, . , L L L , , L, , . , t L : , ,, , , i , r , L l l . L. .Li!
\ 1 . . . , , L . ! , ! ' . , , , , ) , , , i , L r, l, , . 1 1 . , , , , , . , , , . r ,r. r ,. ,, l , , r , , r , , , r 1 . , , . i . :, .
\ 1 , , r , , r . , , , . r 1 r r r r,,r . , , r r , , ! . , L i , ,L r, . , , t , 1 r . . . , : r,i , . , , . . , , , , , , , , , , ,
r,,
. . , r L r : r . i ! i , .( r1 1 , , ,, , ! , . r . , ,, 1) , i , , , , 2 , , , , i , r , r i , i i i i . I , , . i , , . . , , r : , , 1 , , , i . i r , , r l i

l
p o n e k a dj e d o p u i t c n on a p u r r a n jnel c d ; c i n s I orsf c t m a n ai m o l j e n j cA l l a h o k
nakloDosrida ;zlijcöi piavu bolcsLduic. Ustvari, Allahova mo. tijcicnja nc
t r e b ad o k a zd j c l o t v o i n o s rj ie. i O r j c s t v o r i r c lijp o l , . r c r a ö
b o l c s t ii n j c n o g
l i j e k a .I s k u i a l is m o ,k a o s t o s u t o u r a d i l ii n n o g i d n r g i l j u d i , t i j c k ; s t ; n s k i h
mol;tv; za ono ito jc oznaacnokao "ncizljeiive bolesri,. i pono6u Njegovc
darc:ljivostipolutujcmoopora!ak.Pamcrnilijeanicive. faspoznajuicnomen
psihologitkihizljc.uju6ihnoii iponekad raspoznajunjihovudjelotvonosru
lijeicnju hfoniin;h stanla.S drugc srrane,niira ne itcti medicinskonzvanju
v;ie od miiljenja sijck,vnihl;jo.Dikaod koj;hjc rciina uetavnoneeocentr.iina
i iiji su podrhvati samopora;arajuii.

) i2
PoglavljeIX

Lijeöenjeilliaea
Upala nervus ischiadicusa

Ibn-Madzdie izvijestioje u svojojzbirci hadisa(Sunen lbn-Madidre)


predanje od imarnaMuhammedaibn Sinna,kojije zabiljeiiohadisprenesen od imarna
Enesabin Malila da je Altahov Poslanik,s.a.vs.,rehao:.,liijas moie biti lijeöen
rastapanjemmasno6erepa (ar. ilja - nasnoia r@a) arapske ovce, a zatim njenin
dijeljenjemna tri jednakadijela, a potom pijenjemna prazanstomaku tri jednaha
dijela,jedan svaLojutro.'l,
ShijatiönaZila, poznatau arapslom Lao irLun-nisa,jestedugi iivac ito polazi
iz regijebedrenogzgloba(ircÄiüm),kojaje najnira od tn predjetaGelrcüe)kuka, a
protei€seod stra;njesdijela stegnadolje do pete.Upala n.ischiadicusamoie biti
uzrokovana powedomili pritiskom,i djelujena oLolnenerveuzrokujuii udaraju6i
bol. Bolovanjeod i5ijasatokom duäegwemenskogperioda moZe prosiriti bol iz
bedrenog podruija preko golenyaie(libid;7n.edu kotjenadolje do
Aeznja. Drusi
popratsisimptomiprolonsiranog (dugotrajnog) i5ijasaukljuöuju
eubital tjelesneteiine
i mr;avljerjeili atrofiju bedra. Gore sponenuti hadis ima dva temelinaznaöenia:
lingvistiikoi medicinsko.Sto se rite lingvistitkog,nutenju, .noso: u u.aorLoln
jenkuoznatavasamuishiyaditnuzilu (n.ücÄi.cdn us). i/ili zajednosazasebnimostnm
i onesposobljavaju6im bolom koji ga prati i uzroluje da pacijent zaboravi sve osim
njega.Sto setiöemedicinslogznatenja,idijasupuiuje na upalu ovognervai njemu
susjednihnerava,uzroLuju6i udarajudu bol dolje do gleZnja. Napadi su powatni i
ponekadtraju du:e ]remena, a pacüentovepatnje mosu trajati i neLolilo mjeseci.Bol
seobiönoponavljau istowijemeü noii.
Kao ltoje objalojenou ranijimpoglavljima,hadisiAltahovogPoslanika,s.a.v.s.,
dijelesena dvijewste: opii i specifiini. Sto setiöeonih opdih, oni setrebajurazumjevati
u odnosuna wijem€,osobui stanje.Druga su wsta oni specifiönii u ovomsluäju
I ovakavhadisodnosise na lüeienjeirtasa za beduineArape i ljude okolnihzemalja
zaloje je ovajtretrnannajbolji zbog njihovoguemena i mjesta.AIo je uzroönik ovoga
Falturazdjelice,dislokacijakuka, blagaartristiöLaupala iti druga potiskivanjakoja
-1

s lbn-Madidie,346Jj u poetavtju
o tüerenjuiiüda.

73 I
vric piitisakna n.ischiarlicus,
ta vlstaoboljenjauzrckujr:suhoiu iti ncravnoteiLr vlage
(d. razvnakljepljwckoagulabilne supstancc),te dovod;do vruaine,oticanjai gubrrka
fLmkcija. U.lrusom sluaajuneravrorcievlaznosri, ovakvasupstanca moie biti tretirana
prckootvaianjaradaciijeva,prekouporrcbljivanja pn,pisancrastopljenc masnoickoja.
izmeduostaloc,sadr:i osobrncsaziijevanja i rarsarrva.
Kada an;nalna hraD. ukljutuje LrscL,itoplc bitjkekao ito su Caulophyurn
thal;ctfoidcs,koiijencb;ljki iz porcdicernirra,petin iiemprcs, nedu ostalom
vcgetacijonr. medicinskcosobincrih biljki postajLr dijclom iivorinjsko*mesai
masnoac.Pojcdinacmolc koiistiii ove biljkc k&, ljekovitetr.avc.iti pak rno;e
k o i i s t i t in a s t n a p ü v l j e n um ; j e ( a n j c oorv a k v i hu l j a ; u r r l j a v a t i j c d u ; i n o m
ncryusrschiadicusa ili ih nanosirikao toplc obloec.
Daklc. kao 6to smo spomcnuliu ranijim portavljin,a.tr.,lcd; ljudi koji koftrc
jednosravu ;shraDulijcii seutlavnorr jednosLavDjm Ljckovima.dok bolcsritjudi koji
koiisteodab.anijui slo:coijuishra u ztJttijelajurietmansloienijimmedikanrcntina.
Ipak.svilijeinici slaiu scda sarroondahadprirodnahranane mo;e osiguratipotrcbni
lijek.no:e se propisatilijck.dok sam.,onda kadaje jed|.,sravni lijck neuspjcran.
prlediracn,;e uzcrinekisloucn;ji l;jek.

li1
|ge
tla Poglavlje X
||4
Suho6a stanja i
prirodna potreba za
,m njihovim uravnoteiavanjem
ai
ne

Imam Et:firmizi izvijestiojeu svojojzbirci hadisa(&dnr), Laoi imam


tte Ibn-Madidä u svorn"sunenu",a preneseno od Esm€bint umej daje Allahovpostanik,
oii s.a.vs.,
odgovarajudi najednood njenihpnanjarekao:"Sta koristi!zaöii6eniecriieva)"
Onaje odeo'orila: Konsümeufoöiiuo käoom€tGivac .
i tdkdriv. On je u?warj;,- to
ni je suviienude ijaLo.Ja liönokoristimsjemesene..,5r Täkoderjepreneseno u Sunenuod
Ibn'Madidieadaje Abdullah bin Haram öuoodgovorAllahovogposlanika,s.a.vs..
naistopitanjekakoodgovara:"Koristirnsenui kumin', (ili anisovosieme)."
Poslanihovozapitlivanje o Esminoj upotrebi prirodnog laLsativaje naravno
namjerno(usnjereno)dajoj pomogneraspoznatibolji stirnulansda orirodnooöisti
stolicu od rvarikoiesu ina.cbolne?d njenorijelo.Uporrebap,irodnogtaks"nvaza
otvaranje crijevai prestanakzatvoraupudujena to da upotrebajalih laksativarno:e
pnöinitjvi{eSteteneeodobraza tijelo.Ustvari,zatvoruzrokujesuhodu
konstiruciiar
izatepljenje cnjeva.i trebaobr biri tretiransvopmsuprornonu. Laksarrvp u arap,lom
"maii",
nazvan ito znaöihodati,kretatiseili funkcionirati.Ovo je stosalto k;risn;k
nastojibrzo odstranitinepotrebneproduktevarenjaidruge fekalije.f*" Utj"t";
porodicemljeiika(eupÄorüiaceae),a, a posebnoind,jskevrst€,ukl.iutujudiEupiorbiu
antiquorum kojaje [or;;t€nau davna\4emenaza lijeöenjeslez€n€ iedema.IpaL,nj€na
Ialaativna svojstva suobiino Loriütena danastraopursativu veterinaßrlu.Ova je d;vlja
biljle wuta isuhaü ö€rvrrom stupnju,ive6inalijeinika prepo.utujeiöecava"le njene
upotrebe zbosl(austiöne hemijskereakctekoju uzrokujeu tij€lu 15

504,. iubtun: Elphotbaa pnwoe (F)


' MekaNkasena; (ar M'qs€nr co$i.) upornbtjavana od herbatisra
k o taksaüv
'knut:a/h/o/ Cunk:
Cuni"un csninum iti t)inpinelta onisun lodnenä za ;bacivahje crijcnos gasä.
RdropinasoieuzerabaEm rZ sarinakonnamakanja tiica.
i' U sEdnjod€konojreminologiji
konbinactaieri.i osnovne letcsne;luievine iüe Etadvhepoporcionalne
nleiaüneürjetuna menratno ifiziiko stahje.
a EupÄo$ioihedicinsla
biljkakojaje navodnodobitäine po Euphoüusu,lüci.iku ; prvosv;jekan.e.
$ Pcljrdnjaopdnamb;acduouh
bitjatä poaära dJrujcre beksi&a%bEmbitjk @uploüd Acrxf,,i!ä1r).

7sI
Sto set;öesene,najboljajeonamekanskakia jc plemenitai sigurna
biljka. Lilre
mekanskesenedjelujekao blagi laksativ.ä ona se smatravrucom
, suhomu prvom
stupnju.Njene ostalekoristiuldjuiujü rii.enje rure :u.i i crnc :uöi
ä koriitenaj; ;
lucöenjustane angine (onginc pe.ioris), crnc :utice, hcpatitisä,
herp"s si_pl;x",
pucanlakoie, migreneglave,gubitkakose,usiju,koinih
bubulj;ca,Ntaba i epitepsüe,
a, opuitamiiiini ronus.

Recept:

Boücje Daiti lijce mchansftesene(dl. Cdsria dngü sriklia) iti


huhoti itt i Fiti njihaL)u
L)oduradijenesouzinati je u prahu.Kaa otopina,n".e se"zinati
do d ,lr:a^a.j, " u
prah.usc moZc uzinati do Ferdrana. Ishühani listoLjinekanshc
scnemosuse mije:ati
sa slorkn cLijetol)inatjubicei ütenint suhin gro.dc^ bcz
;e,ne",r. t**, rt n ";
propisitao je renu i bujajutu dinnjaöa
Qat. Funus terrae) hao DüryatiL)e da i,tjctu L)an
cnjitenjeu F nßnim tjetcsnnniztuicrina.na.On jc kkadü Frc;tao,,pa,j,, t"t1,i
da red6n lrama sencza oLjahat)ttcrrr.,an.
Drugi selsndarni kllsotini uktju&ju hunin, anisonosjenrc,nrzn,arin,
.- tonj.rn, anis
(Foeniuttm dficnnta), hojijc tohodctrvi:ten
hao diwetih i t1 tijeöenjüs;na;, .toh
oorsnoslo dnisüporeid!o sefttalni nagon,a scllsuatno
Freljüßnonno:e uzrchoLtori
in..Lijehici su talpderprcFo äti u.imanjc
haiihi* po^ia:o*g p,i* nngoni,oi.ti
nche od corc sttanrcnutihsinenhi, zajetno s.t rr'ashcel:ti ncttom
ftao prindni htagi

" Anor.lctßka
6üa za |eäu: I dnD = t,89gr.

I 7t,
t1^n\liitar. hli,nr

Poglavlje XI

Noienje svite u svrhu lijeöenja svraba

Iidrescnojc u t)!r sahihrlNlrrshnrNorrr


i BuhrrijiFDr
sahjhu)(la
j( Karülc
rabiljcrio
t,adis
pienc$:n
o(tt.,,csa
t,in\i"r;r."" t,_,r. .irr,,r-"n,i",,;i,
s.a.i,s..
daodopLiircnjc Abrtuna|n,anubir Avtu i ZLrbij,.Lr L;i cl A\,\,ür, dr nosi
sl,hiu odjc.,,zLrogübjlrrrc natlia;cnostiLorcoclkor".,, l:,.l,,,ali.
U d.,,,ro,,,l,,t(1.,.j;
.\t.lL'üal,,,,an
bin.\\.fi zL 'ejrbincl Arfam,nikar" arr.,t,,,1"'" '".1i,.,1i,,,,^,jij
sr sc.\llahorn P(,s1.üikL,. s.a.\,s..
o nadr.,renosti ko:e o(t kojf su Uf_"f, ,.f,".t
uiij'i.a on inrje dopusr(,da n,sc syiicIlikoiulj..i
\oieütn, nit.?a m,rikrr( Lavcsi dvatt.mclina sr,Ljrl;ira:
pr\ije Ld,on,.kiOilii).
, . . . . , . , . ' .. , i ' ; . . . ., , ,r . t o ., 1 , . ,
,l',, ,. , ;.
r " . , . . , , , - , , , \ / , , , . 1 , - , , , ,1, , . , , , , , . , ,
. , , . , r . . ,, , . . . i . , t . , r " . ,
. ' , ' , " . , . ' r ' , r r , , 1 r , , r , . . t , . . ,
.
. L , ' I r , 1 " , , . ' . , - ,. l . i a i , i r . r , . , . , , i , . . , - , , , 1 . , , . , . . , t " . . r , . , , ,
,
' z i a a t u n r d f a . i c n o skLo 2 c u z ! , k o ! . u r u s u a h o r r ,
L r i u r a ,i r g o n r i l j s r b t i t n i e n . O r a i
j t t r e L , n r nt r k o t l c i o p i s a nk . x l
! n a , n a , \ h n ( t ! i l , " I I " " b . . l " i ; " , , , , , , , ,_ i " i , " l . l . l
s r a 2 uo k o d o p u i r t D o s rl,i j c i d r j a u D c . l i . i i s l n , s l t k
s o , i n i L oi c a b r . u j e , r o . ; a t o j e
, ' , , ' 1 , " , ' l " r " j " i n , a n ,t i t a l j k z a b . r D , , :r,j e n , r u p o r r e b r r .
p o r k r c p l j L r j u :,i. , ; . " . ] " , "
s r e d o i \ , r l ep r u r c ; ' , p f c k ( ,r x l , c d e n i hn c . l i . i , r s t i h
s t , . " u " " " r , l . " c f " , , , 1* f , , f f t " f , , , " " "
P r r s l a n i k s. r. a . ' . s .U r r n p o g t c c t up, r e n c s r n o u s a h i h
rc h e t j s i n , r t o d r k a c hj c n c k ;
I p , r r u A l l a h o r o e l ? , s t a n i l t as. . a . r . s .o, v i n u . d , j r ( q d o f i o : - \ . ; , o
iiji tijck."
'','i l, . , , , ,. , , / . " . 1 ,. .r ,, ,, . . , . , . 1 . r , r ,
rr,'r,..r',.1
,,)r'
l-|IL. , , . . t , t : . r j . r| , .| ,\ ,|. .. | | | | | . ,,
l , t t / , o t u d t .D
, | | , . , r . , . ,5 , r , . , r t ,l . ^ . , , ,
poromdob^aniz kultrisanrhiahuraclL,bi si napiario
o.aj fabri.kikorijc i,trisrrn
ä,rdjeau.Svilenirc konacptencnitovtrtinoi posjcduj.
rll_,r"t,"r"" ,"*fi.;,,.1"
ojr.a!äsrcc,klasiticirdr
jc LaostimLrtant, dr;i sc kao L,jekra ,,,"1,,,,1,,,1;j,,.
\t'lsri:
sc tao l;jckra risuzdritjifodcme;uii i njorr| lomp]ih:ija,
:lrl p,,b"tjt,,;";j;
karhsckoristihaopraiakza (,ai.Svit.rjc !r uia r sLrr,a prron
u srupnlLr,marlaje ncki

B Ll L , it n . 6 , t i j , . q l . L r t rD, .\ r L , r Lj . r t r : N t A L , h . - l i 7 r j

,;I
lijctnic; kläs;ficirajukaovruauivla:nu. Sto setiöedugoroöncikodljivosti,sugeriano
je od istrativaöada Ladasvilu nosi rnuskarac du:e uemena,ona proizvod;hemüsku
rcakcijuili r€tÄrdacüu interili intramolekularnih
medudjclovanja kaorezultatprostorne
strukturemolekulakod muskarca,porcd drugih fizioloikih nepravilnostikoje itetno
djeluju na promjenuspermatideu spermarozoid kod muike spermc.
Ista zabranaodnosisc nä noieDjezlata ili njegovuupotrebuza mu5karceosim
u medicinskewrhe. Zlato jc jednoliino uravnoteieno.Ono takoder ojaöavasrcc,
sadr:avaprijatnuwuiinu, iublaiava nadut<,st. Dakle,prohibicijaprotivnoienjasvilei
zlataza muikarceseumnogomeslaZesancgarivnomhemüsLom rcakcijom; retardaci,
jom interili intramolekularnimmedudjelovanjima kaorezuhatprostornestrukrurekoju
oni proizvodekod rnu;kamca,inadaljc,nj;hok je itetave6aod njihovekoristi.Stoga,
u wüeme kadaje poslaniikanudrost (hadi) pogreinoshvaienazbog pomankanja
znanjai famiiüarnosti,za on,sa kdi se ,eli olloristiLiiz takveupute.pojedinacmora
bezuvjetnopr;statina to i boriti seza to do takvogvremenakao itoje doba prednosri
ljudskoeznanja,aAllah Svemoguiidopuirapristupu Njegovubezgraniinumudrosr
i objelodanjujc jc nehma od nnogobrojnihradoznalihkojeje On stvorio.

Klasifihacija ors ta odje öe

"svila (ar.
Imam Re; objainjavada je Äarr; iörisanr)toplija od lana,a hladnija
od pamuka." Pozivaju.i$e na njesa,'noienje süle unapredujezdravtjeko;e, dok
noienjesrubeodjeacisuiujekoiu, ü/okuje subitakporko;nostkiva i tjelcsnctetine
i obratno."Sto se riöeimamaIbn,Kajj;ma el Drevzija, on klasific;a oblaöenjeu b;
katcgorije:odjevnipredmeti5togriju rü€loipro;zrode toplotu; odjevnipredmetiito
griju tijelo,ali ne prcizvodetoplotuiodjevni pndmetiito niti griju tijelonitiprizvode
toplotu.Ne postojitakvaiabrikak,ja proirodi toploiu,a ne grijettelo. Odjcvni pred
meti nätinjeniod vune,koseikr.zna (dr. u,aAar)griju tijelo iproizvode toplotu,dok
odijewi predmetinatinjeniod lana ipamuka griju tijelo,ali ne proizvoderoplotu,a
wila je mekiaihladnija od pamuka.Svilane proizvodiroplotukao ni pamuk;unjesto
toga,onaje blagi materijali manj€je efekt;na u ponistavanjurvd; od kojih se iijelo
trcba oöistitipod utjecajemtoplotc.Bilo koji odijevnipredmets glatkom,mehkomi
ulastenomosnovom,i koji odraiavahladno6uprikhdn;j;je za toplepredjele.svilu ne
iini grubo izradenaosnovai stosase upotrebljavaza lijeöenjesvraba.a tahvaupala
koie pogorianajetoploiomi suhotom.DÄkle,Allahov PoslaniL,s.a.qs.,je dod,jctio
Abdunahrnanu bin Avtu;Zubejru bin Awanu dozvoluda nosekosuljeod svih
da bi se pobrinuo za njihov oporavak.Nadalje. malerijalnaprirodna svila kreira
okru;enjekojeje suprotnoonorneod u!üu i prema iomc mo:e pomoii u njihovom

178
Oovojterni,prenesenoje u sahihhadisudajeEbu-Musael-Exarij, nekajeAllah
njimezadovoljan,
preniodajeAllahovPoslanik, "Allalr
s.a.vs.,iskazao: je zabranio
nuSkarcima
od mojihslj€dbenika je to za :ene."53
da nosesviluili zlato,a dopustio
U drusomhadisuprenesenom "Sahihul-Buhar;",
u AllahovPoslanik,s.a.vs.,je
zabranio
nolenjesvile,brokatailizlatailisjedenjenanjirna,idodao:"Ovoje za njih
naoromwüetu,a za vasna buduiem."t,

lAbdu!@l u "Mussannetu", 19930;Nesai,8/t61,ü poslavlju


o uh6ina; Timä, 1720,u poelavtju
o odj.iir orcj€ sahihladi, i pEnosiseod brejnihashaba.
'Blheija,I0242.

7sl
PoglavljeXII

Pleuritis (upala porebrice, pluine maramrce)

Inanr TinnizrpFnio jc u svoorzbir i tarlisr (.liaui ) da jc Zq.l


L,ircl-Äkan citirro,\llahovc,q R,slnjt.,, s.a.1,s..
hal,oq,:^ori: Lijc.irc pleuriris
llsicnindilsl,e
aLoc','
i rrllcrr.'
l!sLr1cdrqcrrsieplcuritisafrir.:aarlJ:crl); pruyi;l^i.i p,rvijc plcuiitisrcika
!p.Janrcn,l,r.cir,,senaldrini Lrnur njojsrilu,ismd,r,ekoiafL. io,/a.ac:rtlm. dr
. . / . , . , - i " l r . ' r 1, l r . ' . ',r" k I r . . r r, rr . t , , . r , . . ( .r.,,, . , , - , , . . i ,
tea,rost,! n,pljnn,qfu.lDogk,ria:dokji, laTn;flft, iLxkojijc rakrrl$ Larrkri,iirirarclis
rJrm Lcikoaanrr popfaacn bolotrr plrrrc. prrnr.l^jcuzrokora|spnararrjcnoticarrjr
iLrrrihrrii,il,fasprdnihqas,raiznrtihrmcn,Lran,r okosrrara.a rrjceorllol nlic triri
zanlenlrrr sa bolon pleLrriLisr ili sa oLicanjtnr unuhrn,josri ptcu,1(diaph,a4n;tis).
Razl,k.L p,nd, dc (h.üevNc bolajcsrcra da ko.lla;noqplcuritisa
Lotrc poncka.l
h,nstanrrn,doIkotlpraroqplo,,rrisal)otdoluil,roizncnarlan.zcsrok.oirarrprprac,cn
rm.ifurn.\iliki istrnskit,rriniklbn.sin^,,s.oiojknjj,,,zrtonir,(licinc .
a,(dft,,
/i /il,blopßuicolu Lol.stkaoupalrrliojanapad.rnrembranozni p,rtr,L.rhfa. p,lre
nniiiciokol,cupiuia poznaruu arapsl,onkao ic\.sa" jL,,srnr'. prxtojenrn,5i
n(xlrcdinisinrpr(,ni bol,ple,,fci. \,in,prr. \.iainanjrLsrrpolciu, naz,anipleuri
hsi,m iboqk(",lcr.ir ijeaipliuia frr rclm.rürrrrd.ZtroLrtogrjcllipokritprcpon,tio
.lasc,irolj(li,rl b,rl.iu iehm n gu okoristitiuzinrt!u.itoptc In,pkc.D,usisuiijiini.i
ilij:Lrnosticiralipleuririsl,,ürbilol,l,jekoJrplil,^ciji.rurckovinc,,c,rhorrrontjctcs,it,
irlua*ina.popr.ticnih, il, nc.upalo0rcl,ara.risokonr rcnpeiaruronr. cn.cniLmlica.
iedu.troLonr iinojcrucnr.Srn,pLrDip|aro!{plcL,,.rtisa su yisokat.nrpirrruia.kaialj.
rciko.istn,at,.oo stnnjc.DepiafilDost pLrlsri disajneLcikoi,.

t : n . ( 1 . r i , q . L j :, ,r [ , D u L p 1 , 1 ,ü ! i : s B r ' r . r o U i , . l ] L
r t . ! , l L t . r r r i N , j r , , t r i ( r L , t r , l , t r , , n rr ,r t r t r j !
[ L , r n , i . l , , 0 L j lf h J ] 1 0 , r , , ) . \ ! , , h J , r , . ü i , , r 1 , , , u , 1 , , [ , n , ,{ ] ,\ . ( t . 1 t r , r .
l r n , . . 1 J: j l , 1r,r , ( L t )
- \ L :' i i . . u nri t , { L t ü ( t i )
Prematome,hadisnavcdenu ovon poglavljune odnosisena pravi pleuritis,vei
prljc na onaj la:ni uzrokovanzarvaranj€ngasovaoko prsa. U ovom sturaju,
koE
alojinosdrv€tasrnnljenado ptaha pomijesanasa rntähn biljnim utjemnanosise na
strane.Ovakvamjciavinatakodermo)e biti uzetai oralnoda pomogne;bacivanje
zaostal;hzai€pljenihgäsovai da uravnote:irad crijeva.
Alojino drvo je toplo, suho i krnstipirajuie.Oval$a ae konsiipativnost takoder
pono6i u regulacijiradacr;jevaotvaruju6iotvore; izbacujuiizaiepljeneitetnegasove,
i spreöavaiteprodorvlainosd.Takoderjercöenoda alojinodrvo koristimozguimo:e
lahko oporavitipojcdincÄod pravogpleuritisauzrohovanogneravnotezonsluzi. a
pogotovokada su simpLom;slabi Allah zna najbolje.
Prenescnoje u sahih had;sukoji prenosiummu seleme. La.. da je A ahov
Poslanik,s.a.v.s.,boraviopred samopreseljenje (ah;et) u Mejmuninojku.i, nekaje
Allah njomezadovoljan,kada sc;nenada ra,bolio. S vrcmena*,.ü.rn", " k"j"
se osjetaobolje, oriiao bi i predvodnrdiemaät u namazu.Kada se njegovabolest
pogodala,poiuöio jc da Ebu Bekr predvodid:emaar.
Jednon, za vrijene poue
menih bolova,njegovesuprugc,amidia mu Abbas, Ummu el-Fadlbint el Haris i
Esma bint Umcjs okupil; $ se oko njega.iü konfuzüi,odlui,l; su da mu däju lüel
nänosear sa po ustimaGa straneusta).Kada je napokonotkio njihovunamjerL,, on.
s.a.rs.,upiraoje:"Kom;je ovourÄdio?Ovo samomoie b djeto:enakojc$ doilä
ovamo",i pokazac' je prcmaAbesiniji. Ustvari,to su uradilc ummu Selemai Esma.
Zene su potomrckh: "O Allahov Rrslaniic,s.a.vs.,plaiitcsmose da mozdane
. r o p i ' i v . o 1n " d " U c.:. S r ." r em i r od " t " . , .O n e
L o l u j eo, d p l , u r ii - l O n . . . " . . . , . p
su odgovorile:"praialtindijskealoj€i kamäle.rpom;jesansä blasim uljem". Allahov
Poslanik,s.a.v.s., odgovorioje: 'Allah me nikad ne bi kazniorakvombolesiu."potom
je dodao: "Zahtijcvam
da vile ne ostajeteovdjeosimmos am;die (da;d:e) Abbasa,
koji se nijc slo;;o sa oüm trctmanom.',Kasnijc, Allahov poslanik,s.a.vs.,je udLivo
zahtijevaoda sc premjcstiu Aisine odaje.nekaje Allah njomezadovoljan.6r

- Kanrli, p,alakJot,ivü
iz tjuskesrcmo,amrhuncdtub kan,ala(Mdlor,{ ,i;l,rpkAi, ili; stiiioe,!.la
|d) no rc druo (jtonskidm
! Prcnosillf Sa.lu dom
obhk!od \:kidta jr,ßda ithrdisimeturin p,.no* gr idrusiu ihih p)tJrnjima
k& Buharija,8/l ll. ALdmvak u 'i\,Ißannit;", 975,1.a Hrkmj iekm da jc siih
rc

182
POGLAVLJEXIII

Lijedenje glavobolje i migrene

t, s.ojoj?bircih:i(ti!,,in,an, ,n Njnd).ti. ji citiiaotr.rtisL,ton


jr Allihd PosLd,ik. ..a.r.s..bio rrrnioknu .;r jrtsu ?bosshvoLoliei rrtao : .7\l
l.rludn \olrdr. (o\.) at ponr)ai.\,iPfcDJaposrojc nckapirrnjao \rin,.losrojr(,ni
lancrprcnosilacr narcdcnorh.ttisa,rpak.:\ .Ltr<^nn \!,ljom,tas.ij. af!!, ,, oru,,
poclarLju ol)ii,h:iri nclc krisriloc r oclnos,, n.,jla!botju
t-lpr'r1c glaroL.ljr uzrokorarran .rvrrotcTon, konLirr(ijf atri,i osro,nc
lr0le;,)ci/l,,tiinc. a ro je po,cmcialLjclc"r,rL iztrritrinr kojrprari rotovosrall
bolcst.f ipir.narlrroLoljr 1,.r.srla) n,o.icl,ili tr.,k,n,asnrrrrakor rtjctin,iirra
Kartr
rep0'hdLi,r,o{,anü,nlrr jedrrustranLr rl.rt, ralüri jc n,i:jrrion,,li hrn,k,d,;jofr
/dL.ni/,1',r1.a kad.,s.l),,rsrif.ijraromqlaroDr. ni^.,,,r j. u.ürpstt,rnbtri.ta.l,ssa
,li hciqa rrdi pomlc'rjr svcoLuhavaruosti bot.rqlrrc Laoir,) klciga p,rl,rn.a circlu
gla'r.Kadal)o1 poqr.lasr,rrnjid!, Jrl^\,c,,,a/ivasccctrtqirlrr.r posrl,j{,nnosc ristc
glaroboljr s rto tolikorrzninika.
Liopicnoqoyrreii.irl$tbiljr j,, p,xlicclirarrpl,,rri lrrr,ici u qtarizl,ogaku
n,Lrlicijcisprfinak(,Jchatc izlazrur. j u !cmoqLrinosri lat!oe j7tisl,a.oncuz!,li,,jL,
'nterrnnojilu rla.ol,oljll.IsraslyarnhTf sc (l.riri p,i kL,l,rnj,, L, tn,cu, teh j,,
qeqoirs,rstortr usiranri ricbaju* iiriLi.Kad:rsc.rakycispafi,,c,aii11. !.{hvo.riiitr,
sr nekontrolrfarr). orc uumkLqu po\r,a.ürJ. koliainilfar!rsri,r brnijüir!. orjca,rjc
ner)L,,e,c shr., kr.la ooc n. popuirtri,,. Lrzrol,rrtu
rrsru!rl.sr)lntrck(,j,,t.,razii!r;r
dcln,jL,!, a.,.riJ,l. Ilakle,vmiica slarc,.ak bczori.arja.pd,cket u,bkuj. nckd,
trtlsurcunocijc. n spokojstvo. uslognrdost i ncp,lczanqoirn., rndarfoTnarkaota_Znr
ieri,ijun.

l l i u . L . l n L r rj i 1 ) t i u n L i n j Dr u . r ü r p j ü o . f ! , r , . \ l , o r t . r r , . t ( r tI: r 1 r , r f t I j l j j 8

.,1
1. Vrcte glaoobolje

Postojivisc vrstaglavobolje.
Öetirinjihposljedicasu neravnorcue ietiritemeüneijele-
sneizluieüne;peiavrstaglavoboljeposljed;cajeöna stomakakojiua.okujegtavoholju
prekoncrvusvagusa5topovezujemozaki stomak;iesrajeposljedica usrajaljhietu.änih
gasovahoji sei;e do glave;sedmaje posljedicaoticanjakrvi iz gasirirneaderijc (Ä.
sasbicadextrccI sinistra);osna je posljedicaprcleränosjedcnja,i kada sedio hrane
probavljai putujcu ojjeva, ravnoteza hranekoja sc ne probavljauäokuje starcboljui
umor;devetavntaglavoboljejavlja sekaopopmrn;efehr spolnogop6enjausljedprodora
krploteidcsetaM.staalavoboljeuzr.okomna je sredstvom za povraaanjc ili pursativom
usljcdpmdorasuhoteilivlaZnostiustomaI jedanacsravmta glavoboljejestc posljedica
dute izlo:enostisuncuili vrsokojtemperaturi;dvanaesra vrstaelavoboljeuzrokovana
je hladnolomi kondenzacijom isparinau elavi;rrinaestavrrta gtavoboljeuzrokovana
je ustezanjem od spavanja(tnsmnid), ili ostajanjcnbudnimviie satinoiu; iettnacsLa
v$taje slavoboüc posljedica
vrienjapritiskana glavunoienjemrclkogpndncra na njoj
ilinjenim povredivanjem; petnacsrausta elavoboljeposljcdicajeprckomjefnos p;ianja
na taj nadinito slabisnasumozsa;iesnaesta vrstaslavoboljeposljcdicaje smanjenja
fiziikih i'jelbi;isopljenosr;;sedamnacsta vIstaelavoboljeposljedicajedcpres,je,eno-
cionalnogstresai poiudnih misli;osamnacsta vxta elavoboljejestcposljedica gladi,po
ienu sexparineuzdizLr do glaveiuzrokujubol;devetnaestavßra glavobolje uzrokovana
jc oticanjemmo:daneovojnic, ijme pojed;nacmo:e osjetitikao da mu
slavapucait;
da jc pogoclena iekiiem; dvadeseta vrstaglavoboljcjesteposljcd;caüsokc uu6ice ili
ozbiljncprelerancbolesti.Allah zna najboljc.

2. Uzroönih migrene

Migrena iti hemicraniaLarckovanaje zatepljcnjen krvnih sdova aorl,otid) u


mozsukojeserazvüadaljeu tom pogleduili Leiitome.Ovakvojezaiepljenjeposljedica
stranih maLerijaito se iire krvljLr(strujonrkrvi), a mogu biti pokvarenimjchuriii
.äka ili ;padna, ilijc u.lkovano prevladavanjem tjelesnih;luöevina ili piodoron
hladnoreili toploteu tjclcsne;luaevinc (d. o/rtdr. Posebnisimptomirnigrenejesu
abnormalnobrz puls,;li abnormalnovnok knni pritisak.Stavljanjepovezaoko glave
svladar.e bol. U svqjorknj;i 'R,slanikova medicina,,,Ebu Na'in naveoje da je
Allahov Poslan;k,s.a.v.s., ponekadbolovaood migreneito ga je zadüavalokod kuie
dan il; dva. Ibn-Abas rekaoje da je Allahov poslanik,s.a.vs.,jcdnom odr:ao hutbL,
(propov;j€d)avrpcamuje bila oko glave.Uopie, vezivanjerpce oko
slaveumanjuje
rntenzrtetnigrene (rrr.idftilta) jednah dobro kao i kod drugih tipovaglavoboljc.

184
3. Lije öenj e glat:ob olj e

5rakarrsrarlarobollctrerirasc ,, sklad,,sas,(ron,"rsron,r u;n,konr.ponekarl


{holr,ljr,rrcte biri rrer,rana pu,qativ,rn, iii izazinnjrlr porrairnia,a pone[acl
morrbir,rn,tifanrjcclr!,star no odnoron. riiirorr i sp,,kqsrion.Osralcvr:rcIije,.,,
sep.,t,skonr,.pconr '1,nanolrrjcn,htrJDil,oblolrait, p,,nckadi^k loplih oblosr,
ili izbjcgsarrjem l,ukci nrirovaulcnr.
je
Kada nrdi.i,rsb ,,?i,r.nikgla\ol)otjc prrvit.o JijrqnosLi.iii,r. n,ie scr üun,
rer,dr t,cLma.kojijc korisrjoAltahovposta,rik. s.a.L.s..kaoiro je lraytdtnou ,-:ot
rpono,L,rc,n hadiu o nanoicnluknc n.rdarLr.jc rljttoniian iti oqf.,ri.cntijck/r
slilobolju.O\.ijjc rktnar fosctrn(, djctor!, an ,, cttdrunnot,rptinpfcdjitinraLe,
!roje'\,apsli pol,,orok. naprimj.|.Sro:a.kaclaeta(,h)ljanii{,,,,,ojn,v^ni irerno.r
maturlonr kojaualrtijeralruiqa(iju. ondr nano!rnierkLr|u,oqv,Laortknc(rkuIo,e
kn.) J,.rpo\.iinuloLrnjenro;ebirrk,risno U lijciinjrrrtarol,oljr knaiakoctr:i n,o:c
bili .ar)onlr kr(, toplaol)loJrr nairric.a od nJcnoq pr^hapomrtciirroq sa ocrnrn).
l\o r:eoJsrrrniril,nl i uD,jrir,Dc11c. Koiisri ,tr.ak\rrplikacijcnisLro3ianic.cnc na
|;eicnierLrvoholjc, i b ii konsro za lotovo syakut,ot ,,.loyar tjclorat ac i nr
rorusniiiia. Up,:,rtr.blja'.i,,je toptihoblo,srod kne lao p,tr,c/.r,,tt.naLrcknLrLr,3
Ili,\i LAljc.l\,ü.inc ili oko nrl,rrhuroq rkn.atijch un,jrir." Lrrr.,li,,". p,"1",ij".
P r c n e s c r oüj eB u h a f i j i D o nT,a r j h u . r n a r . e d c n o 1 c i oI r. lL u l t " , , i | " , ,
";"g*i,,r
rtrici hr.lisada kid $xl scneko;.,t;o.r\tt.,hovon, posta,rkL,. s.a.\.s.,na qlrnl lju.
or Li p,opisi\.a. p!irarje t,\1 zaFz,ranjcnr Loic ,, ku1,icu, a hrcleocll,i n,usc nck,r
ial,ona bol u sroprlL,. ol l,i propisirao rrje:oroobtaqdrjc,r knu.- In,dnje I.r mi,i
prnio r sro1,jzbirciladisacla1cSeln,aunnrr ltrli rckla:-Kacl god
bi seA .ltrol
R,slan,k. s.Ä.i,s., ialh na ranuiti qhvol,olru, n^n,oLi knu nr nju..,,,

4. Priroda hne

U pron stupnju.kra je hlelnr, r ctruqoorr jc suha.lttclicinskcosobinci


snasa d,retakft i njcsovihsana oLulvar:,.,u: otaprljrrii takLoslaLostioreanaiijc
La,akte,rsLike
dolau c od uavnoreiavajuac llatrosti iro je satl:i. Ona Lakoclcr
sarlrTr
konsLipiialuic
rxol,u,ehladn: zcmlja,err.r;. Nckc od kuisri k.c adi.idrrd)"" Lrkljuiuju
lr;eicrrlc
oprkotina,podLrdamosr s ne,!inr kidr se korisriu ri,pliDrc,L,loganra a

F . r LD , r L( 1 .l S i s : A l i n ( t 6 , ' . 1 ( ) t , . { u t , r , r l L , L t t r , , r , . r , r. r l , n , , r t . \ . ( , 1 ) r 1 , , " , n , , , , , .
I trnr,. .t0li tll )t,trlnLrr. jll!; r,1,1{1,. trLl
',\r
./ir;, / . i r n ' x , l : L l t ü t r h t r i n i l , , r, , l r r r n j j , ri t , ü r t . n , r t r j : , ( Jt :. r , r r

8rl
koristcnaje u lijedcnjuairevausra,stomalirisa,opeklinai toplih otoka. Nanolenje
ukuhaneknena posjekotineima isrcmedicinskcposljedicckaolto su onekod dweta
'zmajeva
krv.'d,lmam Tirm;i i irnamB€jheki;,_vijesriti su u svojimzbirkamahadisa
da je Ummu Sel€marekla: 'Allahov Poslan;k,s.a.v.s..nije nikad pat;o od rane ili
ubodaa da nije na to stavn,knu." Nanoienjeukuhanogsokaod knei ru;inog balzama
pomijeianihs rastopljenimvoskomza svije6etakoderpoma;e u lijeaenjupteurjtisä.
Kna takoderpona;e u lijerenjuvelikih bodnja u nj;ho;m ranijin stadijima.Ovo
se radi tako sio sc shainji dio djeajjesstopalanama:e knom, pa äe ovo sprijeiiti
porogresijuna oai. Ovaj je treimandobro poznatastvar inajopienitiji tretmanu
slu.ajuvelilih bosinja.Kada secvjerovikne staveu vunenuodjeiu, oni je namiriiu i
5titcje od moljaca.Kada se lilie kne umoii u svjeiuvodu u odnosu20 naprcmat0
drama5e6era, Ä poiom se iscijedii otopina pije svakidan öerrdeset dana, ili pak ako
se kuha janjet;na s navcdenomotopinomisti vremenskiperiod,to poma;eu lijeöenju
lepre u njenim ranin sradijima.Balzamod kne takoderse mozekoristiti u lijeienju
lomljcnjanoktüu.Ow seradi rakoito sepije vodajscijcdenihlisiovaknedesetdana.
Pastaod kne pomaic u oiuvanjuzdnvlja nokdjui uljepiaväih. Mijcianje praika od
kne s preradenimmaslomhkoder pona:e kod toplih otohakoje proizvodi:uta iur
kada se koristikao topli oblogi lüekje za wmb, svrbc; i iü8u. Knä isto tako pomare
rast kose,poveaava rnladalaakusvje:;u, poboljiavavid. poveiavascksualninagoni
kdsa je u lijcienju zuljcva,bubuljica; ko;nih priiriia medunogama.Na ow temu,
p,rnerno je u Buhd;jevom sah;huda sejedan öovjck;Äl;o Allahovom poslan;ku.
s.a.vs.,na bol u nogama,a on je rekao:"oboji ih knom.,'Ebu Davud prepriiaoje da
je Allahov Poslanik.s.a.vs.,rekao:"Ne postojibiljka draia Allahu od b;ljkeLne".

ßr) Dwo znaren kn (Dmüond dido) kore


rasre.lKanaßkim oro.ima,b,tokojedro,z rcda DBana iz
porodneAgava.b) ,,\r 1dn el iord:/:di rannocrvcna,
smotdrarvarkorasdobiva r znajela drverr.

186
POGLAVLJE XIV

Hranjenje pacijenta

Inanr Tirnrzi u svon 'D:ani Lr' i in,an il,n N,lart:d;eu svon,


''SunerLr"
izvijcstilisr da Ukbf L,inAn,ir el l)zuni prcrx,je hadisu konrcje A ahov
P$lanik.s.avs..fck&): 'Nc dajircIianu ili piir sik,nr!aiim pacijcnrima jrr AItah
\ , , ' . i , , 1 , r , , , , , , 1 , i ", ,i ,, ,r n . " F
l,i.
Ne[i su uqlcclnilijcin;cizabiljeritida ovaj h&]is kro Deiscrpünr vrit) kofisri
Boiijcnn,drusti izrc.cneo oün, konciurüD f;jeiil,a poslan;ka, s..1.ils. \jcgove su
lo;sti'iieshrkc ior podiazünrijelayo.tsh.ozr svetjjc.nikeisrorakok.u i ,a ;r. tqj
seLrrnuza pacijcnte.Ustvari.kada pacijcntrazvijencroleinrc,r!7a hfaru ili .rdbija
sesliili piri. Loznaii da jc njeaovapruodazauuerau borbi s l,olcÄau, i irxlicur qubrrak
apelitr,slabostnjerovihspov)bnosriil; *uLrtaknjerovihprirxlnih ucdo,ja. Sto
eorl
bimoqlobitiuzrorlik.hranaitr piie nr smijubirift,isirani nrl p.rcrjo,tom. Kada paci
lentosjetirlad, to znati da njesovodjetorfr, sasrolke Lojcn,u njceorespov,Lnostire
moqupn,iiti. ili to znaii rla jc picrlrodnLr dozu sasrosrka kojuje rra ;nao ap!trh;ra.)
i| pmbarn,.liaienjcm ovakvihpotrcbnihsasrojaLa nalLuJaljenairlori sc namciLrnacl
onimbljtün, krcD',juaitak(,napcr(rst u sromakukojanadatjelezultra trazcrrjem hrane.
Inaic.zarrrlcmebolesti.spow,hnosti ie biri zruzetcu .lo?flcvanjLr. pnadi , cl;nnracr;i
neielcn;hsLrrrstanc,. Stoqa,nametar!.hranc,li piaanul pacijcntonru trm ic sluiaju
okupimLi stomaku diqcsrijinovchranci, premaLone,spnjeiitiprirorJniproceseirnrinacije
f,olcsti.Ovakvesirposljcdiccpoeot<x.ojaic u vrijcnrcstabosLi
njeeo,ihposobnostiiliza
iqerlc kiizcL,olestirLo noic dovestidokornplikacija popiaicrih pietjcianimznojenjerr
iopadanjcmtempeiatun(ar. t,uÄranl.Usnari pod o,ak "" okol,"xt;la p,cijcnt",e
smrlcdatisamoosnona nuhicioralnadijcra,koja!c uzncmirava rlegovprol,avnitrakr,
a to cenrupnpomoai.la saiuvasnagui pol,,jedibolest.
Stoga.u uijemcoakvih kr;,a.pac;jentü sc nrocudavatineophc,rlniokrcplju;uii
sastotcr kaoito su sokod afomat;inen;mfe(ldi. Nlrvridca odddtor. sokod jatJuke.

I r m t i 2 0 l r j l b o i ! l . l n l 7 e . j . 1 + . 1s:, m rr t i : r ( . ( t i i l , t t j m l i i J r g i h ] l l J r r t i . j rq . j . ! . a r L r
drrumr

87 1
ruzin sok islirno u ograniöendn,jeri. Sto sc r;re obroka,smijemu se davatidobro
pripremljenai ugodnapileia supa.Da biosvjeziosvojduh, pacijcnt,izmedu
oshlog.
tra;i mion;isno okruienjc i mota primiti ohrabrtnjc; samosluiati dobre vüsti, jcl
prav;je l;jein;k slusa; dobroiiniteljprirode,a ne njen protivnik.
Pojed;nacmoraznad da zdravakrv nosi potrebnesastojkei rvar;ncophodncza
tsradnju.elüa u djetu,dokje sluzrerazvienakrv. Kada postoj;prodor sl;zi u tüetu,
a u Mnilosnd ktetnji, priroda ie pomoaiu do/üevänju ovakvesluzi i prervoritijc
u krv da privremenonadopunitjelesnepotrcbe.Zapravo, prirodaje sila ovlairena
Allahorcm odlukomdä resuliie tjetesnctunkcte i da saiuva.ovjekovozdravljeza
vnjemezivotnedoLi öovjcka.
PacijentarijetkotrcLal,ranirisilorn.osimkadaje nesvjestanili portmeienoguma.
U ton smisluposrojii hadis:"Nc nameaiLe hranuili piaevarim pac;jentimajerAIäh
Svermoguiihrani ih i dajeim njihovopiae"kojesesla:esaopiim fiziikim stanjemi ne
odstupaod prirodnogzakona. Znaöenjegorcnavedenog hadisajesteto da pacijentmoze
prezivjednekolikodana Lez uzimarjahraneili piia, tj. ro je stanjekoje zdrava
osoba
ne bi moglapodnijetibezslabljenjanjenihsranja.Had;sAllähovosposlanika,s.a.vs.,
'...jeiAliah;h
Svcmoguaihün; j daje;m njihovopiic,', izraZava suprilnoznaienjeiLo
samolijeönicikoji obraaajupaznjuna pravostanjesrta i duhovnihzbiljamogushvatiti.
U njihoyonstu.ajuoni moguprcpoznatitunkcijeLijelai duie, i pr;odnü i;oaktivnu
uloguu tome.Zboe roga.aludinju6ina to, samokarcmoda kadajencöij;um okup;ran
razm;lljanjemo onomc;to mu je dragoili protiv toga.ili kadaje zabrinutili uptaien,
moteodbacitihranu ilivodu,inc moraosjetitigtad,:ed,hladnoau itiruainu. ünjesro
toga,njcgoviosjetiostajuuhva6eniu njesoxDr nasrojanjudo tog stupnjada iak on
nc moraosjetitiudarac,porczivanjcili tegobanbol. Be sumnje,svakose osvjedorio
jednom srupnjuovakvcvrstezaboravnosti. Ovakvojnaväl;obtakamjsli i porazabota,
gladi i :edi. Kada su misl; ueodne,onezamjenjüjuhtanljivesasrojke, a Lijelopostaje
zasiienoi osvjeienoa njegovesnagcuve6ane. Krv 6e oticatinesneLano u srcei to ie
se pokazatikao sjaj na njesovomlicu, jer zadovoljswo razrjedujekrv. poveaava njeno
ohcanrcu arterte igasi :ed. U rom sluiaju, zadovoljstvo postajeprimarni rjelesni
sastojak.dok ie tijelovoljcri ovakavu;itak i postaLiprivremenouzdr;avanoDjimcü
zamlenuza konvencionalnu hranu.

Duhoona ishrano

Kada prirodaoduzmesvojusklonost.ili postigneveia podru.ja,njenozadovoljsh,o


nadmaiujeono ito je podrcdeno; sekundamo. Zboe tosaje vaznoznarenjeobraianja
Alahovog poslanika,s.a.v.s.:.Ja prcl,ivams moj;mcospodarem,a on m; dajemoju
hranu i piic." S drugestrane,kadazazivadpotakneoöaj,tugu iti bol, ovdje,ponovo.

188
prirodr posrajcpieokupirrna u LorLi supioLstarljanjL, -lirkoclcr
i poriskn,arluuljezr. r
o r o n rs l u i a j u o . r a k v aL o r L ap r c u z i n ar o d s r . . on a c tr , a ; e n j t n h r a r c .l i c l , a o I r p o l t d n a c
p o L i j e d ,L l i i r k u .p a a c s c r i j . l o o s j c a ^ tpi , c p o M l e n o i o s l e i r : n o . i o s r r a r c , cs e z e o n i r r
iro j e p f o p u s t i l oo i l . s e D . r J l l n oh i . D l j j y i l rs $ r o l a t. , . N I e . t u r i n j ., r k oi e L i r k a i z g u b 1 1 , . a
\ l a n i t o nl,i N i c o r r , , i p j a r r : l j ao. n d ao n r u L i s r a : r r i p o s r i L joel t , r a c n .N a r l l l j c . u s h a . , r u
r a d n " " r a n j au.a r a s c n , i j e . j r . U b i h , o f . i k u u n , , r a r j r b o . b . , j ck e r b ü . 1 . ,u m d , , r h . i
r c p i i j . r i ' l j al.r o l , r ! d n i li,e s l a \l j . n i k . a j : u l , i r i i ka c L i r i i t i u b , r i n i l ; / a h t t j i n . p , 1 l , r r o s . , .
b o l e s r ao y , b i p , t r D ao . 1A l l a h a S r c n r o q u i e cr o k u i , o ; aa c q a o v l ^ n , r id a s c . k o r i s L o i d
b l , z i r t n j e g o w r qC o s p o J r r a .Z a p r a i l ) . A l t a t , o , ; o r j j , ( i i , o b o v iL t j r i { C , r s p o . l a , u
k a r l au u r l , o y r r c a s l d n l j d ü , i d ! . e i L o n , o j r u , i rD j , i L t i T r y a r LAj c r h o r . r j n r i l { , s ti,
s a D , l o s tP i . . i c l e n tr r i L a l ) i r i p o L o r a Di l r d r n t ) : ra c o M h l a d u h o l n a i s t r i u , a p , o i e l i
r j f c o ' o ! ( c . i e l i r i l i r i r a r i ' r j r j r o \ up i i f o d u ( o . r r l ) i , , ) ; ( , J a .r j r j . q , ^ I r , j c l o .N o n e r o .
o a h a r l u h o u n r s l , r u ü i n r aJ . r l . l , o! . ( , u L i m e l j i r o ni \ r T n o s r/ . , r i j . l ( ,D e g ,t), , r n a i \ o ( l d .
5ro su laia rlera. ljubrr za GosFxlarcnr. dobiotlr i zrdorollsrro Linnja u Njegoloj
h , d r i . , i r o j c u , ( l n i j a i ! l l r , c n , j a7 u ( l n j ad a s d J , c s o g ( , x p o r l a i a , r o
r d i ; D rp o s l a r u
nrceovoosredo('r,,rr ld,. jcltr). n.lor,ljsrvo, /adololjnro /a Cosurta,odD mlju,, j
s p , z n i v u j e \ r f q o y i h b . / L r r l n i h d a , o a . t ) v a L oo L , u x 1 1 t r .r,t r h o n a s r . i r a n e i z o j c , r n
nrdolnailule porrebepacijfnr^ doL rnaDje srcrdrr;h iijcinika re nr.ic dosri(,jo,altrv
s t u p l l n j , a , u . , i j c ' a n ioi .p i s ro l i L r o q a u d ai t j J ^ r r r n j a r : ^ r l \ 1 , qs r i i r a a e d l o s r i( j a s n , , a e l
, u z n o i e n juaL o r o b l a i n o s tiit o n a r l , , i l j u j J. j j i t ( , vf ^ , , , n , i ( t u n , .i u s t j . ( tn j i h o , o qp o n r a n
jkanra i j e i c . D a b i i . u u m x , o \ a r l i n o m e n ,p o j c d i n a (n , o r ci a , D j s t i r io s r i t r j , ,! n , j c r D ( . k o !
e n r u z , j a sktoej i \ I l , d i k a n j ei s l i u l p r u c .i L . r k o j cr r q , , r o s r c . 7 r s , . c J ,sor o ! ^ r i | m s r r n j e n , .
f l j b l i z n o go L o 2 a v a n ri dd i r l j c n j a .Z a f m ! , , , k a { l at e r n j c d i n a cp o r p u n oo . a r . , ou o y a k l o j
. a k l o n o s tpi r c ! r as l i k . ü ! ü . l i u i r \ r n o m p o h h j u , h r u l a n r , n o l c l , .n d r j u , j t ; l j u t d . t j o / a
$ r r r t o n .k r c zn J e s o y u n e p r D ü j c n j l j i wl t o n r t r h i n j u . o n n n i c p r i b \ a r r l i i u d r i t , e t r a rs
konstanrniuoikriiinra o n1'nu sarort, puljerl..rko kio i o dru{nni.
"S.hihu"
l'rencscno 1eu . l a j e . , \ a h o y l , o s t . u r i k s. . a . v . s .u. o b i t a o s p o r o r t i L i
o J r e . l e nLi r o j d a n r r r a j n i i r c p r e k i d n i p o s t .d o L j c t o i s r o z a t i a , r n s " o j u na s t r a b i n , a .
K a i a 1 e u p i t a ' ro t r n e . o c l t o r o r i oj c : J a n i s a m l t & u , j a o s r r j e D u p i ; s u h r o s rni r ) g
C o s i ) o d { n ,K , r j i m i . l a j c r n o j uh h . u i p i . e . ' N ^ f a l n o , o r a k v . . 1 ü t , o y Dirs t r r n . an , j ;
r z e t ao r a l r o , l c r u s u p i o r r r o mn e b i p o s r r l a l a, r z l i h a i z n , c d up o s t ei l c c l c n j a .i u o i , o n r
s l ü . a t ,o, n D e b , p o s r i o .O y o r a k o d c ,p r t h / L , n , , j c ! a d a j i d r , s . a . r . s .o, p s h r . H j c n iz
l a n i e d n i mp . r ( . a s r i r D i r .ar q a a ; n i k a d i ü r , a o n o i L ( ,. , r i D i N u s t a n j , ,d a p o d n e s LI,n. a i c .
t h l e o r a l n op o i p i o , r c L i F k a o : ' l a n i s a Dk ü ) y i f d r t r o i o ) . l , a c i j c n tL o j i j c p r i k o v a n
z ak f c v c it k o m cD , a . j k . o i v a k v ed u h o n e j s l r r a n cz a r t ! n , ; s r e e ,p d l j c d n ^ k o k . r e; n j e n c
u l o r cu p r o i z v o d e n j u l i j e k a , . r n j e g d ' r L o t c s ti i c v i r a t ; z i f ^ n j un j . g o v ep , i F x t c , a k o j i
J es u o . € rs a n e d j c l o t r o i n o i i ul i j e k ai r o r r n j e r o r o r i j e t ou s c l n o p o l u ; a , a p i o L a , i r i ,
r a r u n r j ei cr o D oi r o j e o v i l r r c & n o , A l l t J r j e D a j L o l j u i n a p r c . l i \ . aiia / u . r i j c l a n j ^ .

l l ü { i L r r1 r l 7 r r\.t ^ i n , i 0 l .

frr l
POGLAVLJEXV

Upala grla

p,rn$onrjf u -sat,ih,,-(lajc,.\ ,.Ncki


al,(,\,ltsldrjk ,s.u.1:s.. rrke,:
ülva!,1,.ajt(,ljihlijcko\r nalazcse rr tlchor,rnijii i,rctijskol rJoriir,i ne poikrlurrt
iaiLLdl'or priLrsl,rjuc,r njihort usnrrcsiccftrir.r,.rtri.) ka.tal,oluju(i upaleg,.ta,.;;i,
U.l,rgoDrl,rdisupfencscno ort Drabirabin AbdL,|aha,trlijcitcnojcda r. A atb!
P.'Lanil,. s a.i.s..doiaoÄisi. ntka jr A ah rion,r za(to,olrD.i zaLilt^o ju je tako
s. brnc! drctcLu iijijc nosLivarrc.On 1i rpitr,: .St.i ie ool. On.rjc rxl*orrita:
''\ jcroarn,inraupalugrlaro.?rl
ilirt.nolntjul Ail.J.,je p,,,t., ik.,...,,s..r-la
rch!: Nc ubijarrc !iin (llccLr. Kadar rie dactcholujcrxt upah erl.rrti.,:tarclntic {zr
ryeuor!lleiu,je) Lrs)tiel,ljavijrcin.lijskurtoju r,rtirarr rr src.iol voili i nckajc rlijcrc
L r i r n i h a :i . LA i i a r t o d n r . r h p o r r . , u i h l r l c k . a p | c i i a l a r a i r l l c t c * o p o r a v i L o . , , ,
e1 ,]ics.",,r Niitjcrju. rrLu Ubiide rc (,l,iasnio -u,,,,,.iazrrjr
. da !c iu Lrpale
qrl.r.il, r .lLra trahcjeuzro|o,anihkrrlju (L&, jc(h(r
,,d t"ri,i rc"*li r q"t"sn"
rLuadinrsedridjctdna rcorija).Krda st rr.crrrr, porcclurrc ,,r)r^iüLlctikraii ,fe
n,enskr pcrrrl i bir ie opravthoza ncprir:an]c. Osraliobjaiojararu .uzrr
clajc irr iro
u.rstalr,z Lrpale iznruir LrLai:r1.r,a vciinomposa.ta ditcu.Kdisti uimikir.ujaloJc
,m11.*k,ualqnog pnika jcsuda uzranast.r1c u krriitojc pfezisiacna pro.loro;,shrzi,
r Lndijska.rl(ii poma:c!,icr4u urulaci ourogucar a nJeno povra.roJe na oitlrovafatuac
oisro.Sinptomi ua.ctakodcfuktj,,iuj,r botnui narc.enL, uy,,lui ronsitae. ctonqa.iju
r suhoiurvulae.prcnuklost.a ponekarl stanrchu"ia.." no ,^g"dL,j"k,,,a.1,,,i.
Pditnreno.L<,ple LolestiDogu tritiLjcicnetoptimlijckoviIna. Ibn Sina Lrsw,m
-Kanun
djel,r i trl'l,i"covorio Ljetcryuupalciekursacijiuvulac(.,/.rfutdrrosis)

l r \ l i r h j , , , t ü q h r / , . h r i d t r t j L . h t i . t r ( r . / t j i t i j u t , r t , r , , , , , t R,qh(1.,r
J,Lfuirr. j)rql.\lrr \l
.\,,,p,l,i 'n: rn nrtr: J:aor,r: trp,tt.L qjt.,:L,,Ll
'ELLlr,t
L j , ,t 0 ' t T i I l A L i n . l t 7 7

\ l , n { 1 .: l ' i t : s . L h i h . ü i d

erI
unDrkivanjenpraikasLesmjescalauna (stipse),;,sjemcnkini,.lÄ (Lat.Cütvniphua
nvt o) i indijskealojc.lnd;jskaaloja (vidi tusnoru)pot,.ebnaza ovo tücicnrejesrc
vrstak<,japioizvodiLijelecvlcrovciokus J.rrkoie. Itan;jc, ljudi su uob;iavalilije.iti
upahrrrla i tonsilitis pridskajuai
uwlu. AllahovRrslanik.s.a.1,s., podu.n,ih jc sLl
p,ornotomu,; podLriioil, lijeku.So'rr Gr.) jestcbilokoji tückkqi seuimrkavakroz
nos,pdreLaduklju.ujejednostavne tijckove;lioneslo:en;je.N{jciaünajcusirnjeDa L,
tinipraiak,prosijan il,lasoovla;cn.a poromostavljcn da r osun.Kadaje porrcbno,
ovakvajc njeiarina otopljenau tudi ; inhaliranakroz ß,s. Pacilcntmoia tcZarina
ledin,as glavomzau.aicnom unarmspomoiupcikiraprckoramenada Li omoruiio
lijcku ltoji sc uzimauimrli;vdrjen da dosegnernozak.na taj n.rrin izbacujuii bolest
kiharjcm.Ibn,\bas p,€niojc da je povrcnenoA atrovposlanik,s.a.v.s., koristio
mcdicinski lijckito sc uzimaunnrkivanjem ; to ,sr(,piepom.io,a ljjeacruc
fa?liairih
bolcsti.'rr

'' A): irLrLrr,ma. upordrljrv,D kao


ilsß ?r,dtrhylrrrur bsrcrja r k,s,1j kNirrrLj.rü,rri.
; Lbu Da{d.1867, s,,j.,h0
\u,df,.

le2
POGLAVLJEXVI

Uvedanje srca

1. Koristi od hurmi

r,.LuDrut j. prcn!) u s!,,n,c-s,,ninu. .la jc sa rt rck.n,:;\l


[ho\ P(,sh.iL.s.r.'.s. z,Ln ijcnc lhtcsrik,,jusIt,,rinao. srario jc s.ojurul,rrizrrcitu
noiihlrrllavica(rrr pxin,r). a j.1sdncjcrio Dje.c1,jr(tnc trla!.r(xtrri
Lro,srniDra ir,,
s. rrh,c irä p|tdrieg?,rla4 udn,rrkoia. R,r,Drj. otrirjrio:-BtJ,,jri {t uH,i,rjtr
sca fo nclirl). Zolin'lldßr bin Kah.lahr. Oi j^dti tijcic,rir.Rtcirc nrr da
unc sulm osirnjh nrulinsk,l, huünitu,. ,,tr,ut.iznn,j r| z,urlnosr njil,o\insjc
n,irlm,a.li L, rapra\.(,ljcl,orirusn,jrsu..r zariu rrcLamasrr.r Liojr pr"anjon,c...,,,
Nl(linsl'th,,,r,cinajl|i.rzito troqrrcn,rdicinskr rrn,Lxt,.'i lj$tänjt,^ ,rcift o.l
sdarrthuüniza,^rj od,r.1.nirrtrna. irra prorinre,ru drrh,^rmrijc{hosr k(!a n,o:i
|it,shiacnak,orrjrr,.P,trretno1cuI),a uhitr" d.,ic,,tr. S.trtrl,inLLi\i.kkasa
zabrlriiood Allaho.og lLsLDikr.".a.r.s.. kat,,1{(^ori:.K<,
sodu/imasedu, hurlri
rzplarrtaie)\lijrh za cL,n,(.akriri, boli^arjnirroJoruarriri od,.rLiraraj rlan.'.\
Hu rrcsr roplcrrdrurrn stLrprru asLrLcuprvonr Ncl,i",rraLrajrrhunrrcvla;ninr.
HLrnesLrulli,.ranuLricijsla hrana.pogotorozr or koiisrrnar.iklina njr| u sw;o1
isl,rauLao!t,)su to \ranorniciNIerlinc.izmtrlLro"rJih.I tu,n. ,)srllurrnjLr p(n,r.l)nc
l,ddLdre si"r(rLe', hladni'nLlinani. dotts,, lto,ijriie?nsLrno,niLir(,ptihLlüDr.
5ron,a.iiLano!.i1,.,l,ladnih
klimasu rr1,li,a srorr&is,l|ra,,ovn]ka rt,plihuxnr hl^.tni.
U\. obji:.j.nr TasLo sranou,,ciArapsho: p,rluotoka, jcnrcnr. laita i sLrqcdnih

llüu.\j L j o r i ni .t n . L r f ü , , t r , ü , i n r D , t- \ . U f ) N r r , t , r . h L , , , t , 1 t r ^ r i , i r : , r t , , r o i o , , q r . l o . ( ,
3, rlLrtri!trn76'tr,rljL\.,d,,(,,.-ti',rr,trn,r.i,,rrd,ir,t.t.fr.Ll,t.Htrnr:trl,f!i.

h,r,iiL.Lj(L(, l l ) , , r u L , , .( , i r , i t a r r t o pLd,,rLr ' nl,,Ln \trrrLj,t, \,lr,tr,rri ,rt,,,r,n1i1j


( Lp L r! , , ( ' d, D..t,n ,i, n rjr n.i,.r
L r ! t ' 1 . 9 r t r r i r N t L \ t , D 't.{ ) . 1 7

IriJI
predjelatoplih klima, naprimjer,podnoscunoienjc tople hrane kao iro su med i
hurme,i zastoradojedu Loplezaöinei mirodijcu njihovimobrocima,dodaju.i hrani
pribliino desetpuraviie od kol;iine onih ito se obiino korxri u zemljamahladnihi
umjerenihkl;matskihp.'jaseva; iu porerienjusLanolrikahladnihprcdjelaonijedu ljurc
paprikei dumbir i prczalogajenjihow nuspro;vodena isti naiin kao ito drugijedu
slarkiie.Zapravo, ovakvaishranase sla:e sa njima,jer njihoü stomaciostajuhhdni
dok toplotanjihovihtijela rastena povriini koie. Orc je sliino ;vorima i pr;rodn;m
uelima, gdje je voda hladnija ljed, a topl;ja rmi. Sl;.no tomc, neöüislomakmore
probavitiprostuhranu zini, a rnoida to isto neie biti u moguinostiurediti ljeti.
Stoga,stanovniciMedine, naprimjeaoviscveainomo hurmamazä ishranuna
,sh naöinkao ito drugi oviseo brainu. Iz hurmi oni dobivajuporebne sposobnosri i
tcneljnenadopune.Medinskehur.mcdrverapalrneQat.Phoen*da.tiLilen);z,,al;ih"
jesu najboljapodusta, i onc su cmkasrcbde, velikcslatkei pune (mcsnate).
One su
takodcrbile dobilc Llagoslovda s ,asadcneod sanogAllahovogPostanika,s.a.v.s.
Hurne su smatmnchranom,lijckc'm,isto tako dobro kao ivoacm. One odgovaraju
vcaini ljudi, poveiavajuseksualnusnaguinc pro;,lodc irerDeili ncprcbavtjive bes-
korisnetvaii kao ito to iini neko voac.Umjesio rosa, za testos konsnika,hurme
spreöavaju mspadanjctjelesnih;lu.evina (ar dÄtd, i njihovokvarcnje.
Mo;da sc ovajhadiSodnosisamona stanovnikeMedinc i njihovcssjede. Zato,
moeuicjc da aerikulturn;proizvodisvakog podfuöjaosisufavajuloirianitijekzavlasrir€
stanor.nikc.-Iieba
liistabiljkabiiizasadena u drusonrprcdjelu,moida to ne6cpl,izlesti
ßte ün,re spomenute nurr;cijskevrijcdtu,sdilimcdic;nskcposljedice.
Ow,ne je u.oönik
vrstazemljiita.vodeivazdLrha.Zapravo, postojcmnogeraznolikostitta kao i ljudi, a
svakotlo proizvodineophodnunutricijskuhranu pokbnu njenimljudima.Nekoliko
vrstabiljal,amoeubitijest;veu ncHn ,emljama,dok sc u drugim smah.ajuor,ovnim,
ili mo;da nckcbiljke mosu biti lijck za nekeljude, dok su hrana za diuge.

2. Duhooni smisao sedam hurmi

Sto sc tite duhovnogznaöcnjardam hurmi nazna.enihu hadi$, ovajbni sedo.


godioAllahowmrOdrcdbon (or. /eodr)prijc neeoitoje doilo do posrdanjaAlhhorih
srvornja. Broj sdam ustanrlien je SeLüatom. Z.p.a"o, wc; sworcno,"dmost-t o.
Allah VelitansLvenije sworiosedamdZcnneta sa sedamzastupnika;dvije,emtjeu
sedamoblika;zavriioje sFaranjeljudskogL,i.au sedamperioda(ar rztL,ar); naredio
je da Njeqovivjern;cirrcbajutavafitiKa'bu scdamputa;da prelazerazdaljinuizmedu
d!? b a, Safei MeNe, sedamputa; da gadajusejtanana Mini sedamputa sasedam
kamcniita ; i da slaveAllaha za uijeme dva bajmmasedampuraza svahi ponaosob
(dr 'id). Allahov Poslanik,s.a.vs.,je eovortu,kada se iadi o djec;, da obdljaju

lsl
namauc kadnapunescdaDr codina.",U stu.ajufaz(rla, Ailato! poslanik. s.a.i,s..
i utalcljio ry takodo da d,jeremo;c biratr izn,cctuoca i
majkek&lÄ "*,,"; ,"a",,,
godinr.i'U sljcde.cnhad;suon je p,r$ o da je ",".
aJ"t"",p*r"_t;, l^ ,*t"""1;
n1cgovc porrcbe, dokjc u clmgorn specifiinonr sluc.aj, a",. r,.* rn.,.; 2,,,rr",,f
nrcqo,.e posljrdnjcLolesri.,\tlatro! P(rstanik.s.a.!:s..uat,atrcjc
ocJast,aba.la izt,ju
i sc.lÄrnnjciina hla.l,rcvodc na njegorugtaru.', r\ll,,t, S*..s,,,i
,,.,",1i,,j" .;";;,'"j
oiujistoje uniitilabczborn,narr,(lAcla da "q-a^. """."tr;*,,",1,,,,,
,;",i,,;;i
noiikaokazrukolaje ct.stiela srolvr.tunacLrnjihoon üniir;ruu.t,,,1",,ti,:.::,,;
,
nolo je Ällal)a Svcnoeuteq,.lanu
fonrogne.ta rlostaviObjavu rjeri,vonr naroclu
sr.srdanr Llagosl(,va kaoir(, sLron;dariJ,rsuti,.6i R,ronrjc doilaA rtora uspoxrlba
u.KLrimLr, po kloj cicAtl.rhunrno;irinaqrrtr ct,,t,-,.,"".*f
''Ani ",,, ,,"," it,, i,o..,
lppii.inanja e.jn boscno ,lltritror,onprirr Jn" *,..* tr,.,ii
n"";t".^,, h:,i"g
scrlrn,lrlomnr ; rr s.d/io,r li/dsü/). rr,rrru : "*. A ,\tt"t,
iit,rc i,. .-^" t ,. h;t;
ddrii .,ijci.\llolrr n.i:,icrno doÄari rr,r:aa. r.,(,,,,,,,,2,26
/) t;1,,d",;,,,;u";,"
Allahoiog poslanrhaJLrsura, nckalcn,r na njcgr.h,Jj lrs,r)ravi.tjojc u v,u s;t.ur
,,; ',,,.1 ., . r , , I , r, { ; t , . r . . , , . , , , . .
, , , r , r 1 .. | . . . r. . i t . . , , . . ,
4r \ r r , , , . \ , h . . . r k, . . . . , i , , r "t - , . ,
'.. I . r , . , , 1 , , ,, . r .r , r , . . r r , 1 . . .
5.,.11,,.,t,:, 1 . . t , , , r ,, , . , . \ . . , . . ; . , ,. ,, . r , , l
no -r. ',,.' r.,.',.1 ,,,,.,
t. , t . r r , r i , , , " 1 . , . . . . . / r, r r i r , , L . . r . - r 1
r ,, ,,
lainostixrjascdanrnalazisc rakodciu noinirr narrlananrazrnra: ia1a,irirr:
ßiaknuriosvitina qtarnitrrd scJanrn,o:tLr sc Dai, u qrakoj lozofijii
,Sliani
n,edicinskm postLrpcin,a.Hipokrarje por.rraou s\on, uarnlLr da sc u rrromuni
vcvLrmu,na s*hn $ojil, srranr(scprilarcralnos0. p1,sroj, v{laD,fta,,erau o,on,
soLnomsrri,mu.*dar danau sedn,ici. scdrDrpoxxra u 7tr1)rnon,.lol)u i.njrlia .
kolrrr: poroildr1o,ja.djetirrstvo. mlad.,laih1,, adolcsccrc;ja, ,*l,rj",tot ", ,ia",,t
, LTnrnroqrosr.
kotonrsezilvlia,i rr\1)rna.)r1,nsrij.rü.A ih,n.r najboije piilr,n
o
znricrlu,susi,odfccll)ij mudfosrisr(,ih jc O.
*l,.c.li" ,, ,1,^,t1,j"b",j^ s;1.". i
tu ra|r nain navt,tlcro obr&:anjl, potpLrrosri oLj^inJr!;raraiuee scclanhunni,
earhN'ldinc.njihoor nedus,bno,3 o(lrrosa. i nlrrro\
u 7aiüruo.topa,nienosr; i .n$a
kaoiroje spon,cDUrou obraia0juAllalmrls I,osta.ilt".,.a...,.r_t t,,.;,r. "r;ilj"";"

\ ' j

s,Lliri:r{-1 .\linfl.7l.16: Lbrt)Iü1.:-t;7: l;D'' r i r 7 . l , t r t i r l r ( t r r . - t i ; 1 i l'rJ i . L l j i . ""


h'il
n,ri,.htr,\,,
rt.,,, .1.!
{lirr, ii,,r Oy,,tN {,n.!, ni,,i ( ),,,,.,Arr,, s,,,qi i_i,,r r,,,,i, r ltii
di'.rrj|li.|tll'rttn$lLs]t0ji[,d!,i)l.ilir|l5L.lDll]o.l...;.t.,,..r,,'.l,-.',-ln,L,'l,.i''i
Lt,i i [']rL?.J,onr\tJr nrrr$ rdqoI il

!rl
ili lijek bili su propisan<,dHipokrata i Calena, izmeduosralihslavnihlüe.nika,ä
najvjerovatnüe. lijeönicisiromsvijetaodobrilibi ovakvootkri6eipropisali isto,dokbi
njihovamiiljenFbila uten,eljena nastjecanjupriliLai smisluzapa;anja.S drugestranc,
bl.soslovlicnc nI ir Al1"h"'"c P,,,l.nil". s.".r.s..izqovonn, su M i ndnj"m.vjeom
i osvjedotenjem. ibile su objclodanjenekru Allahovo nadahnuie,ionc bi trebale
biti wednüeod zanimanja,utenja, odobravanja;povjerenja.Ipak, pozivajLr6i se na
lüeienjehladDihohova,postojeneLiopai prihvatüivipostupc;; protuotroviloristcni
ü nj;hovimrretmanima,; u dfudm posebnimsluöajevima, postojedruse protuotrovne
wari kojc sc nalazcu mnogimbiljkama,poludragimkamenjimai mincralima:oniksu,
granitu,kristaluili tirkizu. I za svavremena,Allah 4a najbolje.

3, Ujera: protuott'oü

"Ko god
U daljcmrazmatranju navedenog hadisa: uzirnascdamhurmi iz planta;e
"Alüeh"
za donrtal, neacbolovatiniti od otrovaniti od opiinjenostiza taj dan",
mosuiejeda medinskehunnezasebno mogudokazat;daposjedujupotrebniprotuorrov
ito djelujeprrtiv zle opiinjenostiili one rnoeuimad odg.'vdajuii lirekkoj; djelujena
specifiöne vrsrchladnihc'trNa.U kam,jemsluöaju,tlo, r'odai vazduhblagoslovljenog
gradaAllalrovogPoslanika, osigurat{e odgovorMedutim,postojiprcduvjctno
s.a.v.s.,
sranjcza ozdüvljenjeod bolestii neda6aito spopadajuljude a to je ulogarlen u pro-
mo anju ;ljctcnja. Nadalje,u slutajuda sebolesnihoLoristilijckom,on ga prvomoLa
prihvatitii vjerovatiu njcgovudjelotvornost "pr;roda'
u lijeienjunjegovebolesti.Stoga,
pojed;nca(dr. rabi'c) 6e vrednovariovakvcvrÜednosü i konsdtiosiguranilijek da po-
mogneu prevladavarju bolesti.Zapravo,nckolikopristupauspjeinonlijeienjusnazno
sc oslanjajuna pac;jentowr povjeienje.potpuni pristanaki njcgovoiskrenopnhvataje
lijekai vjuovanjcu djclotvornost ;stos.Ovalai su audnifenomeniiak op6cniti,jer pod
"priroda"
isprau,impsiholoikinstanjima ac scjako slagatis lijekom,a duia ic ga pri-
hvatiLis radoiiu, dokazujuai autentiinostprirodnihtunkcijainadmoinosri,stimulir.ajuii
prirodnuotpornostpojcdinca;p;nudujuti njesolr svojswenu toploru(ar iaorgan:r)
ili prirodnaantitijclada proizvodcpotrebnelimfocitei ostaleprirodneantibiotikekoji
{e inhib;ratira,roj itetnih mikroorganizama i odstranitiotrov
"pravi
Radi puedenja, iesto Iijek" mozebiti ncdjeloLvoran kada pacijentima
neutemcljenc rczcrviranosri,sunnju ipomanjkanjeqere u njegoveokrcpljujuie
posljedice.Iäko sc dogactada "priroda" napraviizuzetaki djelujes inditcrctno(6u
naspraml;jeka.u tom slutaju,nüedanlijck nceebitiod koristi.ovakav primjermo;c
se naii u najvrcdnijcmlijeku, najistanianijenl;jeku za srca,tr;clai duie inajpovo
ljnijem tretmanukoji vodi do koristi pojedincau olom;;votu iiivotu poslijcsmrti.
1ä se lijek ,ove Sveti Kur'an. i on jc lijck za svakubohst. Ukoliko srcane ieruju

ls6
Lrnjcr.r.ncit seol,oristiti oclnjcQ. Unrlcst<, toe.,,(,r ac poveaari njihorcboltsri.S
drusesr,ane,ne posriiilijckk(ii sc bfineo ncp,ln,jcnjtjn.om, popunonri trajnonr
oz.hal.rjcnju b,rlr.(xl Kui'ana.jef ,rjcsoya uzyiienanudrosr.,"_r" ; *1"r,,.i1"."
narLoljidijctainajl,oljrI'jik,a $aku t)otesr. UprLosri,mc,lcainasrcaokrau serrt
alc rrrsa:\.i.ini rnaDjka istnskcl1ercu njeqoi,c lijek,r,cua rirel,.u.r iituiu i!e.jna si
nnraz, nasup,!rooDr puruu ha;orjuItcka,a ruihovc t,,rtesti.
Njihdl su liieto,irifa
mo sl,icni postLpci kojcsu oni orl,fitik!,, pokuiiLr i rrciLu.r kojesLroni uoLriajiti
urotrcbljalaLi iz navikc.zapiaro.relijf negodzanja u riir poclnrijai primansa
p,r'€ n,dninc. i.jucliovalivih srcain,rrrrjaicporloo,jcnalsrrorcninfLrnl,cijanra i
dr(lohuroiiu prifodc'u proa,ila:iniu njil,ok,trolcsri. C\.akvroviyhstrastcLroz
nrriLu.opic nastojanjc.la hali pievlddavajLric ncrc,dekartau rlLrtrorne sktonosti
potcd,n.n ncpotpuDc. \a Lajnaiin opc,eihmniine bolcsrip,'o davajunr.l ljuds
k,m,,r,oruna.t;Jelin,a ; srr in,a.Kako fac,rinrtakoi njrsoyliiei.iL p(,stajü ovisnio
oalin Ljekovil'ni nzq]'!ju iskruruosjrrljNosr i tiigLrza njil,o\u vlasrirL,
vrstüuricsto
ponoranja nrulicincKrr'ana i rracticionalno* tijcicnja,\ aholoqposlarika.s.a.y.s.
\lciLr. !oito'anje,duh ipozirnro niiljcoji oni dugujLruiorjimr Djihoril,
uicirlr
Lra,trlja..ruicnicisLrzar,ovarismjin,r^.in, pd,jcrd,jem,poirrx.aolcn ii1crcn u
slctornacljcla,i qrlicirajunaukuiadijcncgoraciisvorSr,oirclir i uic,rlaNjcroror
P,):lanika, s.a.\,s.Kao poJj<1ica opic trotcsri, novi holcsrii"aj-biljni;" b,;tcni.,i
siii, srccza.loL,ijr no,c d;nerzije.ra^;ja tloilaLne komptikacije, .:lo(,.tiljuclc
ljr"
na koljrnaido orisnosri o orakrimtrcLmanin,r iditi urc.li.insl,e unrorc,auzctim Lr
rtm:r'an1ruziokaickspcrirrenru u sjnrcrizifanju lüeka.Zapia\o. *o qic oni lijcae
slotenc L,,,lesr,
komplck irnsinteticuna naz,rnnr '.lijckovin,r.,. nadaljeac s. boicsLi
irrcn,ilifarii iaz\.itidalji Lomplikacijci, pfc a r(,nc,.injen,ccs,rraLoclokazane. a
A|at, Da !rjbotj!.
Prcsnik jc jed.on kka,r:
xl
''Kah&.t,
iü.L! !\ iuttllitt .t.ltaduju jc lttrt
Lijch ja Lli.ü. tta irüh nc bu:i y hu ip.h üitp ra N 1t11.1)
Llpxüv ltaput lunjldna tijc llantitc nt :urrc.
xji
Dah s. L\\la osi nd njitu.ui t(tinn ü ia)ttitju."

:U

ri.
j, =.-
l-,1 , (.11,,,t(1.

! i l
POGLAVLJEXVII

Uravnoteiavanje ishrane kao


primarno preventivno lijeöenje

u"Dvasahiha prcnosif dajc Abd,r al, t;D Dra tcr rckar,:,.Vi


diosan,kako.\lhhov Poslanik.s.r.v.s.,1cdcsjcrc z,cL.hurnc s krastaycem..,;
(Buhaiiii\,luslint

Koistijedenja sajenih hurmi i hrastavrca

\eophodno jc odr:avati dol,fo zdiayljc Lontioli,.rnjeD jc.tenja ,


u , a \ n o t e i r \ a n t eunn o s ah r a n ci v o c , a K
. f e i f a n j ei a v . o r i r c h f a n er a s p f i i r i a eb i l o
L o j L irr r h , k l : i j uo n i n r o g u s a d r i a r a l i i o p r i n i z r a t i n j i h o v . k o i i s r i . S ! j e 7 c x e l e
l u r D e f . ? r r u l l ( l l , l j e j r i o p l e i v l a i o e u d n , e o n r s L u p . j u O n e p o ( l o p i , r s , n , p r ( , n ct o i c
s , 1 . s cl o i i h L j e l e n i hu l u t e r i n a s r o m a t r .ui z r o k o v . r Dnei s t i o mk a t o f i . n o ml i t j c d n o i . u
u i s h r a nii p o t p o m a i us r a n j er l a r i h l a d n r p r i r x l e L rs L o m a k LO r .n i s e t a l o r l c r s l a ; u s a
n o m ^ l , o n ,p. o d L t p i r ua p v r p c i j u h r a n l j i v i hm a r o . , j au o r j e ü n a i i s p a v t l a j u s t a b o s r i
d i r c s r i j ep. o d j e d n a k od o b r o k a , , i t o p o b o l j i a ! a j u r ( , p t o r uL i j c t ak a d a s , n r a c i a n i
sa
sirpon od mc.la i ocatrfr ilj sa goikirnirpkom. tpak. ,rcti hurlle si büo kvat.
s r j e i e r i . l e L u r n c t a k o d c ru v e a a y a j suj e m cn ü i k a i c a i s c k s u a t n u s p o s o L n , , sdr .o k a i
nILoo piikdnjc, ß, jdenjc agiiiiari kü fa?!ir, qlavobolju, zaprciavati krurc rrlore
.
r a ? v i tbi o l o r c u m o k r . i a n o r ro , j e h u n , .p o , e a a t ii c c l i o i r r r i r i z u b c S d n , e c s r r a n e .
i , , r s r a l i ( cs u h t a d n ci v t a : n c u c l r L u o n s t u p n l u .C ) n eq a s ci e d r s t i n u l i i a r u s n a q ui a k
p o n r o i un r r h , v o en r b n i r r s n o q n i r i s a . O D e t , t a d cl , , i e s r d n j c( n r j r . a ! i n u +
osnovne
t j e l e s n ic, h r i o i n e ) n o n r a k a , u , a v n o t c r a v i j uq a s r r ( ) i r e s t i n a l ntcL r n k c r j c; s n i : N r j u
vr.icu Kada n, sjernenkekiastaviceosuScrc. potonr santjercnc, a zarirn prosijanc
i
emul:iranc.prjenjc ovakvc cmulzrje urasiti 6c lcc1,cljetorati kao diuretik i vranjiti bol
moirrainosrnjehura. dok hljanje ?uba sa santjcicnin sLrhimsjerncnkamakrastavicc
trbjctjL,je?ubc. ovo su uno neke od n:nogobiojnih korisn.

' uu[,nr.9].l8ij. 189;


\ttrnrD.20.11
'
lr iorait.L rnrr.\.1r,tainJ.nn oLl !d.ltdo..i n{h ii\rn.ri rrlno,r.l;jr1,,(rr

lre I
Src zajedno,svjezerelc hunnesu toptca kiastavicesu htadne.Svakcod njih .c
nadoknaditinedostatkc onc druee.üravnote;ititjclcsneprirodncodbianei popraviti
odLiambenc diqcsrivneproccsc. Loie postjcdicehuini mogubrtineurraliziranejedcn
jcrn t&lcnovih i rnakovihsjemerki.Zapiavo. suprotstavtjanjcm sakoj nLipasniikoj
fvaulJcrc supiohostiic je uiavnotc)iti, odstranirinjeneiterrostii iznjcdlri njenc
koristi.Ovo jc u biti tcmcljprirrJnoe zakonasLrprcrnosri, i ovojc rcmeljmedic'nskog
l,jc.enji, utcmcljenjeoaLrvanla zdravoei lakog tisela,i r&talje to jc sf: md;cinc ke,
nauke.Plrncscnojc u hadisilirada je A;ia. reki je Allah nj{,mezadorcljan,rekla:
"Flrarili
su mesvirnvrstamahrancda dohijernrc)inu,ali nisamniita postigla.Potom
r dodali krasravaci svjc:chune Lrmoju ishfanui to mi;e pornoglo."Pr.ernatome,
hladnoje trtrrranosa toplirn.roplosa hladnim.vla;nosa suhin i sutrosa vtainrr:r
Ovo ic izLacitinjihoveitete i uiavnorctiriDjihovcposljdice. Sli.no ovoj reolj;reste
Poslanikorouputstrornilcranjasenesa naslaceni mcdom(or. sünui) kao prirodnog
Llagoglaksativa. jei sunuf',uLlaiujeposljcdice lii6a scni. Hvatjcnnckaje Allah;
nckaon obaspcNjcgovenaj\'c.eLlagoslove na Njegoyapostan;ka,s.a.trs..kojije bru
poslanclapomogncp.,pravitistanjasra. dadncLrpLrru odr:avanjadobro: zdravljai da
koiistisvakone u poelcdu njcgove dobrc,Litina ovomsvijetui:ivoru postijesnrti.

' P.qlavlrc\ Sulx)., nij!a

Ir 0 0
POGLAVLJEXVIII

Nametanje apstinencije (ustezanja) od hrane

Lij.ft.nicinptici,^d"ir. sr!a,i:ustc4Djcod uri.,a,,iaik.ü)il,rl.ifi l


ir('.J,rckoistitu.ijiriielalid,rh:r.injc nlra,c ishia.cdr bi si railiriL,o.t !,,rrjli
I '^ ri. r' i ,. \,,i ., ," ,.t,,...
jlj.r r poLrcl,a za izrziranjcnr rpiarnog naiirraln,rr:lacije. Zl)oe losa.,i j! ine.tj
onsrclf^ksr ure.rilJfna!a ova rlra prircipa.po*,rrcJrijc usr. apsrin.n.iic
f.!.
lnv;)r oni iro spie.a\rl,olcstiona iro zaustavlja rrjcncposljrticti rlopliLrrijeu J,r
reizl,ac,. Pna vrsraapsLincncijc jcsrcpievcrrtrran,(ti.i.i tiia !a.injra L,rntjj\(
dLjcru zrliaicosrLc.r drLrga jc rcn,eljJra.neopIortna diprr ua Lolesuu otbu. Krrt.r
sojtdrnn Lrtirdi.ona rul,lojc dr lrttsL zaslar)c i n) r)omiif dr j. "po!,|)nosrpo
jdi..i rbr.irür. I^d .\llaLovcuprreuanrn,cr.rnjc
apsrincnrire oclhr.r,rc rloi.rzi
iu
[',, rni, !.djc^]lrlr S.cmoqlr(ikait: .:\1. j1. I,o1c.v,i. itj ,o ^r tLu.tti ahoiL tcho otl
tr aLat'itlruuhn pLtcl)u.tlt dlio r. jf M,ndrli M,:.rd,,d, dnr mla, ralt,
ontln
dtln.ründiitht:.DtLiuloralL.airc...'a1{Üiin. l:ll).Drltlc.(t(,,olajcdarab,rtcs,roj
oor da utrteqrrc uporrcburoilc Ladr jc njfrrr \rnjskr rrpotf.l)rn.üri. L)pet.o\d
rpLrra ukarrjcnn poh.d)uzr apstinencilonr da l,i s. urtrdrjjtisumij"." ,a,..L",r*""
LonpLikrcijr. n. taj naii,,urcnellulur,i rrlrrljno p,rvilon,i{li.iJ)Jn,g licr,i^na.
ll,n Nlülid:c rr sroj<1ztrrci hadra prtnosi.ti it Ufü!,, et-\,tunzirL,in
Kals
il r-nsrrjjarr:k1a:Allal,6 ltJdri[, s.r.,.s.,uiro jc u .,,)j irr,,f .r s njii]
ri .loiIro
,\1r1a, r.r.lroji seoporai,lj^.ht. nut,.itürl) od hotcsri.Iir snroirrrrlipatnrinodnos
grrzdo,in,rhL,rnrik,rji s rsitc s.jcJjr. /\ ah(^ It,slanit.s.r.\.!.. jc jduai
sLajao
s nri'.r.1,
a ,\lijr. r.a..iinio jc isr<,.,\tLah,vt,rrl,ujk. I r.i,s.. otnirio ,,.,\lui. ,_".,
rorricii: Illaso.Lhgo,roi u\ijcks, opofrltjas...\tjja. r.a.,pr.staojcsr; jasalr
a
nu piiprcnilazdrelLr ripe', k!hani sajc(.,!onr.,\ J,d poslinik.s.a.r.s . jt poton,
reLao.\11i. 'ldi
,,a.: u! h,anu.jü jc ,na priktartnija za LcL,t..,,

1, ,iilf.ir /t.i,, , rLdr,


l{\inlnlif. r1.t: Ti,,r.]ri8:ltrt),rrri Jsi().\ra(L a,ir+..,r. t, d,..,i{rldi

r0rI
'lednom
Naili smo u zbirci hadisaod lbn'Madzdtea da je Suhajb rekao: sam
dolao u posjetuAllahovomPoslanikü,s.a.{s.,kojijejeo hljebi hurme.Rekaomiie:
'Dorli
ijedi.' T.ko -- 'jeo i potco sjcdenjemhurmi.Allahov Poslan;k,s.a.vs.,m;je
'O
rekao:Jede! l; hurmekad patisod konjuktivitisa)'"Odgovor;osamnu: Allahov
Poslaniie,;vaöcmna drueoj stranil' Cuvii to, Allahov Poslaniksc nasmijao."qr
"KadaAllah
U drugomhadisuAllahov Poslanik,s.a.v.s., rekaoje: voli.oba,On
ga ititi od neda6aovogsvijeta,kao 5toneki od vasne prestaju Stititisvospacijentaod
"Nametanje
hranei pi6a."qrKao iro su iobiöna obraaanja: apstinencijeod hranei
"Stomak je "Lijeöite
piia jestenajboljamedicina"; boraviitesvale bolesti" i svaku
je
osobuonim na 5to njen stonak navit.ao";svc ove izrekeobraaanjasu arapskoc
lijean;kaHa;sa bin Kaladaha.ineisprarnojepnpisatiih AllahovomPoslaniku,s.a.rs.
NekolikouöcnjaLahadisaslaiu sepo ovompitanj". Ipak, prenesenojedaje Allahov
"Stomak je
Poslanik,s.a.rs., rekao: vedilnja zdjclica tijela a venesu povezanena
njeea.Kada stomakzdrav,veneac cirkuliratiisto,a kadaje stomaktruho, veneie
je
apsorbiratiovakvutrulci i tkivo takoder."q5
'Apstinencijaje
Haris bin Kaladah uob;tavaoje rei;: sazetakmedicine."
Pozivajuaise na tadainjeAräpe, äpstinencija fdr. Äi'njd)podrazumijevalaje privtenost
dijeti prevenrivncmcdicineda bi se zadrzalodobro zdravlje.Oni su takodertvrdili
"himja"
da dijetalna za zdraw osobuina isto znaicnjekao periodoporavlianja(d,.
natrlra) koj;je potrebanza ozdravljenje osoberiodavanjehrani od zdnve osobejeste
kao truhhnje tjelesnih izlutevina (ar. ahkt) u boles.e os.b". Naravno,nametanje
apstinencije od itetnih tvariza bolesnuosobui ognniiavanjenjenogunosahranekada
jc osobau oporavljanju jestenajkuiuije za njegovoporavak.Za vriiemeovakvogperi'
oda,konstitucüat;jeh joi uvijckjaöai njegovdigestivnitraktje slab.Njesovozdravlj€
tadaje najpodlo:n;jedcgcneracüiionrizikujeod ozbiljnogponovnogvraianjabolesti.
Ovakvovraianjemozebiti sorenesopoietna bolesti krit;inije je za zdravlje.
Tiebamoznat;da je Allahov Poslanik.s.a.vs.,dao Alüi, r.a.,najbolj;medicinski
uvjet kada mu je zabraniojesd svje;eaeh hurne dok se oporavljao.U njegovom
slutaju. suezezrelehurme koje u ljudi tog doba vjeiali u svoiimdomovimau gro.
zdovima.u po'ede"j, sa ostälimvrstamavoaateshesu za dieestüukada je sta"je
"priroda"
pojedincaslabo,i kadajc ne mote troiit; lahko zbog toga ito je zauzeta
;bac;vanjembolesti.Ovo je pogotovotaanou odnou na odredenevrstehurmi koje
su tcikc za stomak.Stoga,njihovojedenjeu toku pcriodaoporavkadonosiviie itete
negokoristiza pacijenta.

!rA. "ilL, L. Baa vullraris.


I lbn ['lädidt!, ].141:ha$n sdEdi Busniu Zcvaidu" katc daj. rn.d shih ipieft,simlsu pouzdtrni.
"r HaJß jcsah,h,prcnosigaAhmed, 5/'127
" ILd" je,-lail nalaziscu Nlcdlnri, zoaidu", 5/ 186.

|102
U ovomslLriaju,ono ito ostancod bolestimo;e da stagnirau trjelLrili da rn.,:da
naprcduje dalje.Kada seUurrnucl-Munzu pojavilaAliji, r.a.,s posudomnpe kLrhane
sajc.rnonr. AllahovR,slanik,s.a.rs..pozvao gajc dajcdciz rjc. jo je ovavßtahfam
zdravijaza paclcntovoporovak.%da u kojojje kuhanarepahladiston,ak.djdujc kao
pufsattr,
i laksativi osjcuravapotrcbncsastojke
za pacüenta.Ovakavjeobrokposebno
kolstankadajcjeiam kuhansastabljikamai Iiiicn rcpc.Ova vr"-raobrokaosigurava
mjboljuishranuza osjcrljivsk,n,aki ne u,fokLie propadanjetjcles ih zlutoina.
Zejd bin F.slempren,ojc da jc One, bin Hattab. r.a., jednornLrolo,ao
od visokevruiice. Bio je stavljenna striktnudijctu i rratenoje od rjega da se
ur.elikosustc:cod ikakvehfane i piia. Za lrijcn:c bolesti.iLez gladi, Omei,
r.a.,sisaol,i ponekadkoipicu huüre. U zakljuiku. dijcralnaapsrinencija od
hraneza bolesnuosobu u vr;jcmc ranih stadija njene bolesrijcstc najbolji
lir€kprijc uzinanja lijelta,a kada jc lijck pr;jcko porLebanda se supiotstavi
bolesti,apstinencija sprciavakonplikacijei pornazetijclu da kontroli!ciircnje

r03|
POGLAVLJEXIX

\_eznJe Dotesne osobe

Ako pac,rcnr,osoLa7ar.f;jen,eopofavkaiti aal zdfa\ä o!)ba razüjc


j.,h zud.jL,za rxlfc.tdro']rhranorrili piicm kojc
rnunjjc dqn,irorc a Djcq(,va .cznja,a
rin scp(^e(:a!a. on.lane& L,rriitetcu clalanju(tojos(,bi)n,tJoqdijcla;etjener-ai k(ieq
rlegolakonsrrtuc,la mo;c probariti.Ovakyakotrainanru nc itcri. i nr)ic mu licruyarno
kotsrrti. rerrlegoraprirodrrriudnja n^qoi!iitavada aekorrstrtucur njeeotugtijclaprunill
onoito sicctrati s naklonoiaui s;nrpat!om,a oukav ac po,irrvanelckarncurrali,ifari
r prcuziii ikakvunueLriuirerLrkoju mati dio u sebisadri. Zapialo. orakro
uzrraryc
hr"ncili piaako,isD,jc jr za tijct, necojedo,jc ,li pijc,,j"-,os" n. ,n" *. ,,e
*"1^. O,.,,
obrainjaü,ano re ,\llahov podinrk, s.a.\,.s.. odotr!) da Suhejbu,ie jcsLinckoliko
s;c;ih Iumrr far. rtiiä) kad.tr.. hotü.aood kdrjukriviris^.On jc aa(, da nru onc
nc.c
u-alkoktiircru. U sli.F,n p,tdanju.prencsenojc clajeAtrja,r:a..posicrio Allahorog
PoJn,ika. s.a.vs.,koji ga jc upitao: Za iim ;Lrdiil Älrja. ,-.,:. ,"f*-.,;", "2"
srlc;,nhurmama. Allaho" Poslanil,.s.a.\,s..u s,oj(r dutr(i(,r tjubrvi jsu,sjeaarr!,dj
prtn,a silin rshabuua nasm,jao scdokjc d(,bacirao jednuhuin,uAliji. r:a.,k,rjijuje
pnn,iospunozal,ralnr *ti. Ianutak ka!rijc.Allah,r' p,,,ta,,ik,..a.,*.. .fot ... jc si";;r
humu.potont,riu.i nasra;(, jc r.tkoslc.tokAttd. ra.. nijcpdcosdam huri. Alhho\
P.o:lanr"k: s fckaojc potorn:"O Atija rlosr.rtijet" U.t,.Lrqdnp,r.ldjL, prcneselo
:L.r:s.,
rxllL,nNlad;clic.prpovije.lascdaje Allaho! R,sla,,ik,,.".,,.s...t.Lrc
' r,,,.j;.i;.jecl,,,,s
holcsnika upirao: I)a li 7,xliSza neiim)" itolcsnikjc rlsovofn: . Za Deiropicniiu,g
'Ällaho"
hlpL'a Prslanik.s.a.i,s.,oktunuosc rroro,,astrii,in,ai rkao: .:\ko irijin oj
\"s'nrap;cn,anoc bni d kodkuic,poraljite nciLovaicnrl,raru.',I,oron je d, ao:..,\l,o
t . . i i ' 1 "r , l l
)
/.,..lr.{ f , . , . / , r . r,t ,. r{ 1 r ,r rr k , .u r "r r ,J . , , . r ,, . r . r , , l , i r , . h . . t , , o . r , L r , . . . . j , 1
rlratrhl.ani.itu)su shvariti.
U Liti,kadapacijent jcdc nciLoito roli bezprave*laclii prirorlnog aperira, to
n r . L ( o i . n i " z - n , . .n , r ,J . , . , i , n , r , . , - , , , , i , . , nn , , , / , , - \. " J , r r ,
ti;elo ie probautisavirelahkoac neiioiro je uzer,,saicljomi kr.la i,rsrinkt pojc.linca
totm:i.Allah una naboljc.

r05l
POGLAVLJE XX

Lijeöenje oftalmije
(kojuktivitisa i ostalih oönih bolesti),7

/,abiljcr;lisro raniji kako.,\ alrci prrslanik, s.a.!.s..


nijeütobfio
Suhajf,o\o jüleDjeosu!cnihhumi dokrc bolrxaood upalcoi,ju (/di.Ortrdl,riri,
Lkakoje uqcrc,ro Alijrr. f.a..pnnivjtulcnja$jrzib zfetihhuni (ar. a,ritr)dok sc
l!e.i. od konjuktiliris.i.
\a ovLrtcnu. Ebu Nai r je prcniou s,ojoknjizi.takodcr
poznatoj kao R)sla,rikoia nedicina, Ll.1 All^hov Poslüi1,.s.a.rs..nc L,iprilaurc
nlrdntl od svolihiena oboljclihr11LoknjultrriLisa svedok re L,i(zdmvitc.
Ophtaln,ia(nr. ,cnJ) jestcoztiljna upalako,eukrive. a to drrlujr Da vanjsku
n,rmbianuiro pokiiva,rirn jabui iru sa,zuzcrkom co,,rcric.
Orakva Lrpal:ruzrrk,vana
rc rhip;rnjcnjedneoclicrr i osDovne rrclcs,cizluielinc.Ako jc u?nrko\an.1 kr!tuür
uluicrinom, Lrzrokovat mesa,r akoje uzror.nik
.e crlcnil(,u okr i ori.anicsl<,ja :uta
iui. onaic ptr)i7!esr,osjcaaj peckanßi LtJ u okLr.U sluaa3,, konjultriuLsr. ori.anjc
poqada vanlskumcmhranu. r w,;c biti Lrzruhovano piodoronrroplihisparirakojcse
diiLrka glavi.Nckt rrl orakvihbpaini u,dizusc iznenrdado lorrjul,tive iponckad
n,osL,uzrokovatioini napr.l. Istoqrfcrurka.tijeloacosiqu,atipickom.,cin;dorol,?aliha
LrLiiantrrrlthu podnrc.lc okada sc suproLsrrvi naDrcrarju uzfo.njka.Kao rezultat
o\o{r oi.ono:f uzx,kovariLonjuktivitis,oric.ü,ji i zrkic.c jc vina.

1. Opöe posljedice pohoarenih osnoonih tjelesnih izluöeoina

Upra'okaoito scrspar inedi;Lriz rcn,lji (jedncsu roplci suhe.a (lruqi su t(lpte


,\la:ne)is\ojomkondcmzacijon;sublimacuon si.rinih roclenihltapljrca
i ldenih
hßralaurazdL ru fdmifajLroblalLeit<,uapietavaju naievidcnjcoiba.st;iantcnorrcn
odrijasc na dnu sLomaka iLrzd,;csc do oesopharusa, a ro kasn,Jc nn)ieonrcsr,,
ponutitivid.Ovaj lcnooren tahodcrrno:eproiurcsti rcl,olikotipo,arcpra,ilnostji
bohsriLrtljclo.Ako je tijclou moeLrinosLi (lase jcii ovakvihiearina r| rawxa (koji

Ki, trl,LNN.r.{lr tr t,,,1*r k.'!!l,rLrr i L'j,,rLrli,ünLhn.i o,,,1,, n. [,ürLLlniß.

l 0 ;]
putujukNlju) kroznosnice,trjeloie reagovati dopurnnjemprodorastuzikroz nos(ol.
R,ttrorhcd) il; obiinomhladnoiomili u oblikuupalesluznic Qct.CdidrrÄ).tna.e,ako
isparineodsjcdnuu uvuli i nosnicama, to acsemanitcstiratikaogreviro guienjc,a ako
odsjednuu pleur'.ovakvigavNi moguprerastiu angioneuiozu(tar.Aagioneurosis; ar
.icrsol.Ako seisparinesmjcsteu pluiima, oneuzrokujubrcnhitis.Ako pak odsjednü
u srcu,mogu uzrokovarisran;napad.Ako odsjcdnuu oku, uzrokujuoftalmiju(ai.
ConjudiLiitis).Ako sc spusteLrni:e duplje tijela, mogu uzrokovatitin,forcu (1at.
Linphuaa; ar. sajalan).Ako odsjcdnuu mozgu,moguuzrokovatiprivnmeni gubitak
pam.enja(lat. Anncsid), i ako se gäsovii isparinei dalje kondenzujui pirizvcdu
vla:nosiu rnozsu,on; moguuzrrkovatispuitanjcsuviinihmaterijaiz mozgau pluia,
sworiLiabnormalnuhomost (1dt.Letlnteio), ili oni mogu uzrckovar;prekomjemo
spavanjc(lor. Daücndrh9se(D)) , i stogaje sanvlaian a Ludnosrsuha.Ako ovakva
koncentracija gasovaodsjedneu glaviinc nad€izlazvan,ovakveispaiinemoguuzro_
kovaLiglavoboljui besan;cu,a ako odsjednuu jednoj stranighve, uzrokuju;isrenu
(tat. Hemicrania).A\ko odsjednuu malommozsu (taL.cerebetum)iti u vertexu.
oni
uaokuju pove.anjeLmja lcukocitau krvi (oi. Leuleosis; d. ddnt ödidd). S druse
strane,ako ovakvakondenzacija gasovahladi, topli ilivlaii nemtrranuito ov;jam;-
,ak (mo;dancoünice) i potomsrin,uliranadutosr,ili proizvodigasoveu stomakui
crlevima,oni uaokuju kihanje(1o1. ^pdniloslt. Ako seovakvcisparincili gasovii
dalje iiie da nadmic vlainostsluzido stupnjasaturacijeanLitijela.oniie uzrokovari
kratkcnesvjestice i napa(le(lat. Ntafilexia).Ako ovakveisparineili gav,vi nadra;e
cDru Zuado stupnjazamuaenosti isroDdnosiizraka u mozsu,on; mogu uTrokovati
ncnir: halucinacijui sunDju.Ako onidosesnukmjnju granicuncrava,mosu uzoko
vati skupljanjeaelüa.takoderpoznatokao piknocpilepsüa ili ludilo (dr. sor.d).Ako
ßhlapljenjegasovaodsjcdneu mozgui nai;n; prodor vla;nosr;u stuz kao jeclnuod
öetii osnovnetjchsne izluieüne, ono moic uzrokovariodcanjcneNDih zavßcraka
mozga kao i deterioracijumo;danih aclüa,a ovo nadalje more pmi,vesd akutnu
nervnuporemcicnost,ccrebialnuparalizuili se mozeispotjiriu djelimiinoj paralizi
(lat. hcni\leeia). Ako isparineili gasoviuzrokujuupalu nordan;h
opni (d;. Men
insiits) idjcluju na ccrcbrospinalni liquo4 to mo)c uzrokovatiplcuritis(cr. äirscn),
a kadaje mcningitispovezansa pluiina. ovakvaizopaienosrmoie uzx,kovariboles
cerebruma(df. si[d,r.
Ono !Lopojedinacmoraraspoznaliiz ovogposlavljajcsteto clabolovanjeod kon
jLrktiv,t,sa
urokuje da rjelesneizluievinei oneiz glaveposranuaktivnei pomijeiane,i
vricnjespohrogodnosa kadasebolujeod konjukdvitisa iritirarie simptomeipogoriati
stanje.jcrspolno optenjeuzbudujeriravot;jelo.prirodu iduiu. Tjelesnaremperatura
rastie, vruainauzbudcnja6esc pove.avaLi da bi kutn;n;ata u ktimak$, a duia (all
rulr) navaljivatae skladnou svojimpolusaj;ma.U biti, spolnoop6enjejesteuvodni
stupanjprivlaönosri izmedutijela,srcai duse,izivot hitakaovakvomspojudazadoretji

I r08
orclotijelo,dol,jesvrhai^.akve
pR'kon)jcin.
krcrrec
L& clctincza primrlLr
izluinuje
reophodne ko|iurespemrtna rrhrrncuopicnla.
Za 'rijene spolnogopicnrr. cijelor,jcLr* kfcic Lonstrntro;rijclo.piinrla.
rrclcsnerzluacrine, dLr!a.sposobnosL
ium, a svrkidalji pokrcLpobudL,je ravnore;,1
tlelesnihiz|ricLinra.u.dlh, iiu,rcdujc njiholu LoozisLen(ij,, Lrvuisluda ohl,ir
jiholup,u, nostiolicanjcL,osjcrljive dijclovcr;jeta,a okoic jdnood,,rih. Zboq
pod Lrpalninstariin konjLrLrritisa,
ror:.r. okojt irk f^njtrijrir^,ak!r plikonjcDra
kictqrtijeLa zr vrijemespoh(,sopi'njair.rnijajcz|,jis^. LJoyo,rslu..aju ltipolrit
iz Kc,sapovlar'i paral,oluiznrcdunorskt L,ohstik,rr.rst jrtja u "i,rl,oprirrrlira,rja
rrdn,a Y;jcne krcru,jabioda.
lpak.poiLopiirodauLrz^'^iiiacnjco.l ircürl, rrafi ,r rijrlu ra liije.rc Lol.sLi.a
oro6cpn!hitnoolaliatiLrr.trnoretivanj. rtclcsnih izluaclin^,konjukriritis osiqu,.$.r
obilnekorrsrira tijclo.uklj,,i,,ju(i:
susre,a.jc o.lirdnr l,,rü,cadr.it,rid): losmahl.jc
uabrarlcno:: iiiitnje od iLctnihsrrpsrarrci;
riiicnjc clavci tijctaocl(rcrF,g i ncuporrt
tlrror nrrteiijala: i ülustajarit,rl irab(liji'ürja rijctaictuhaponcLrimsvorsrrura
Lrl,lrL,n,jLra,
ljubrju.Lrigc,nclarh(,1ij,,. osorrekrttnjc i upor,ebtjar.irjc napoinoc
,ndn.\'l€irijc hakiDjcdrrm rekao:"Ne osLrduirc je, on uktd,ja,,,fok
konj,,kliur,s.
:ljqrrh'

2. Lijeh za honjuhtit:itis

R,jtorio(koliLousrr oinih bolcsLi.,trj kojrt,orltc,rhtijcnju k.nsLrtL.rc!u speci


j.tliznanihdanairjih lijft.niki. Nt:r kako.kao ito snroto izjariti nckolikopLrrau ovrl
hjiri, ncLi seh cbaL,gencralizimti onono j. od,cdcnoza pojedincri mjestana ito
!c odnos! Poslaniko! lück,Diti bi s. rfebatooqfaDiririonl:)ir(, je uopicnou njima.
inan.qreikcic r hez n,mDjepoj.niri.Ipak. opic niitjcnjc l,rkiDa Lrql,,osu na
Lr.,eLjnipiifod i ribb,Ltck,za konjLrkLiriLis jestcodnrorspokolstvo i srrsrczanjcod
rLljuiaokadr bi sc ubla;io s"rl,czoinD.,rkapkr (jo oro ic navur,i,ra scl,i:aktiraciju
speoliinilanriLijelakoia ii u velikojkdrcDta,r,j, dospjeriu pororlenopc,dmtjekao
pLirodniodl,ianbtnimehariz.ur). Oral.r, tretmannrcii b;ti nc.)phodan s obzircnl
nanrkoliko oinihbolcsLi. pa iak i krrlaseapliciraju diLrriprirrlni trjckovi.Zapra,o.
oLojc tolikoosjetljivoda ga pojcdinac ne bi rrcbaonepotrcLoo diiati.a Iijekza oinc
Lolestijcste sLsLczanjeod njcgovoediranja.
Porcdodmora.kela jr uzrnirik konjuLtnitisaptil. lijeinici takodernosu
prcpoLuöiti isplahiranje okahladr!,nvodor,.jo jc botcstrrplai orakvarrplotamo)c
biriLrzdüana hladnonvodom.S drugcsr,anc.preneseno jr u satrihh&lis;na.tajc
At dullahbin Mcs'udjednonrckaosvojojsup,r,, L.,jrjc botoval.t od kdrjukr;.irir:

r0rI
'
Zaito ne uradii ono iro je Allahov Poslanik,s.a.v.s..preporuiiol Tö bi bilo boljci
izlijeiilo bi br:c. Prvo pljusnihhdtunn vodon po oiinra i mol;: O Cospodarulrudi,
odsrran;moju nevolju.Izlijeii Ine od ovebolesii.jcr T; s;Jedini Onaj iro ;ma tijck
za svakubolest.Cospodaru,dod;jel;mi porpuniopor.avak koji ne poznajcponovni
povratakbolcsd.""i3
Täko mizavr{avamoovo por:lavljcu Poslasnikovom
uputon u lijc.enju konjuk
tiv,risa.Alhh ,na najboljc.

t llLu D,,,ud. l88J: Itri-t\'lidrJre.3530: prcnosio!ir povj{tjivi.

Ir 1 0
POGLAVLJEXXI

Lijeöenje Latalepsije
(ukoöenosti rniii6a)

Ebu ubcjde pren;oje u svojrlzbirciga ib hadiu da jc ELu osnan


el,Nahdirckaoi "Grupa jc ljudi do6lapod drvo ;jela v.,.e s njeca.ocljeclnomsu sc
uko.ilikao da jc hdeni vjetarili hladnastrujaukoiila njihovczslobovci udo!c. Al
hhN Poslanik,s.a.',s.,rekaoje potom:,,Ohtaditeneiro vocleu mjeiinamai pospire
le po njimaizmedudvapozivaGa name)."
Allahov Poslan;k,s.a.!:s.,savjetovao jc u ovoj uput; ljudc da ohladevodu u ,.i
i poqu jc po njina u zoru izmedu prvog (ezana)i drueog (ikan,era)poziva na
nanraz.Vjc!ri hakimkomenr;rao je ovu uputu govdeai:..O!.oje narboljiod rermana
za kataleptiinuukoicnosr(ar. l:und,:t ahiza; iti u. hidtun t.x,lli)."Zapra\o, ,No
k
vrstanapadakadaneir;asv,jesii osje.anjc;shd aju privrerneno izgubljcni,a ponckad
;epopraicnukoienoiiu rniiiia, iimc os,ba odjednon postajebczosje.ajna, bea,nna
ili nepomiina.Ovakvauko.en.,sr(dr. tdM, jestc,u rrkovanacmom :ui; kojadowxti
dozakrctenja u niiim sckcijama mozga,imo:e takodcrLlidtrcrnana;prfanje,ncrteya
(klistrom).Arapskije nazivza ovu bolesttakoderpoznatLao hidran
kuli, i podra-
zumrjeva porpunuukoaenosr rijetaisub;tak osjcra.Navcdenitretmantakodcrmoic
bitisvojstrensranovnicinaarabljanskoe potuotoka; rcmljarrhslianihkl;mata.Tämo,
atmosfe$ka stanjatoplasu i suha.a rjelesrcre.nostistabe,pa posipanjchladnevode
poosobama napadnutimbczosjeiajnoiiuili*uLitkom pam6enja. katalepsijonizazvar
ie iok,pomoii skupljanjunjihovesnaeci potaknutimotornctunkcijctijelarla rcaguju
iizbaceuzroönika,i ovoac uzrokovatioporavaks Atldhovimdopuitenjcm.

l|ll
POGLAVLJEXXII

Koncentraci.jabolesti i lijeka

L;jeienjeotrovanjegov;m
antidotom

EbL', urejfejc prcn;oda jc AllahovPonan;k.s.a.vs..nkao: .Ako muhapadne


! va.cp,.e.pryoje potopirea potomjc ukkrnite,jcrjedtur od njcnihkdh nosi trolcsl
a drLrco
njenlijck."""sliiar ;c hadisprencscn
u sL,nrnuod Ihn Nlad:d:ea.
c.\"j had;sia,jairrrsa dvava:n.rrspekta:jedanseodnosinafikh, a dr.urijc aspekt
nredic;nsko miilenje.Sto sctiie prvos,on jejasanikoncizan.f)n d.,puitada ak.Jupid
nutanuha krcpau piaLr,to nc miJenjapirpisanuiisroau(dr tdio,.c1)piaa.Sva ulcrna
prrstap uzo,o miiljcnje.Allahov P(,slanik, s a 1,s.,savjetovaojcda seprro insektpotopi
prijenjeeovog odstranjivanja. Ovo podrazLunacva da ie nLrlrazasigLrino krcpati ako
upadne u piic ili t<arlLr
hranu,i rlaje oro sLanje prornijen;lo(dr.tc5.l{1)njcnupropiMnu
.isto(u.R,slanik.s.a.r:s.,ocrlcnLbi hianu ili piic neaßtiori o.lbacioih. Umjestoroea,
onle sar'lerovao da sc popiavi itcra i ispravincmlnote;a.Kao posljedica.c,voprarn
senadaljeproi;;l{, rolikoclalekoda pokrivairtav lanacDsekataiz rcdatlunrcnoprcra.
uklluiLeuiipielc.oseilibilo kojemalearrropodepoputpaukova;slianihinsekara. Srosa,
poslani.lopiani p,opisuainjcnjc hsprtdmctnimkirlajebolest nad,noanä inije prim
lenjljivu nepost<1anju ncposednoquzn,.nika.U sadiinjemslu.aju,poiiojc rcposrcdni
uzfoinikpfop,sane aistoackr\ LaoSroje vaskulamakoneestija krvi mrtre iiroLinje,a
poitonsektiiz rcclaHrorcnoptcrai nekianrropodine spadajuu orLrkarcgoriju,pravilo
prcpisane iistoie nc odnos;se na jih.

1. Propisana öistoöa (ar. tahara)

Ovu temu EL'u Sa'id cl Hulri. r.a., pnnuna.io je takodcr oLjanrj.vajuii da


poitokostim|hczi\d;njenisusmahanc rcaisrim(i nrosubiri iskori;rcne
kaoinsrru,

q 1 . . ,. .. r ' l, 1.,.. ,F.| |., \l t.,/,. i,.

ll3l
menti ,spravljdrja),i poito je ovo opmrdaro u dL,iajutiinenjaka da kadajc mrtva
(Zivotinja),ona takorlermosipol,rarcnu vla;nost.orpatke,p.,kvarenusr.', kongesrtc(i
ostalcakumulacijc dczintegiiranih n,aterijala,
ondaitajc sabubaorai ostat;ninsektima
iz rccJaI lunenoptera)k<ii De,ad,tavaj,rovakvupokvarcnuvlaqu.kongestijukrvi ili
dcrntegrirancmateiitalc)Zasisur.roovakviinsckr;ne mosuoitetiti propisanuöisroau
hrancili vodc.Ibrahimel,Nah';,ra.. L,;oje prvikojijeupotnjcL;o .
term' ,rd 1dndc
1eÄr"rm u opisivaju buba.Kas,je, muslimanski su skolastiiari
usvojiliovajtenn,n
Gr. nclcr,ncli) i prtrn;jenitiea u sFjin djdina.

2. Me dicins he p oslj edice

St,,setite mcdicinskoe 'Ubejdc


objainjenjar
hL,u odobJojc m;iljenjcclapotapanjc
rrLrhcpiije njenoeuklanjanjauzn)kujeda ona ispusriantitoksrr.kao iro jc r{, mnijc
umd;la izluiujuai toksin (za vrrlcmenjenospoiehroencpovoljnoestanja,borl,e za
opstanaknakonpa.lau rcinu marcruu).ZapEr.,, muhenoscotmvnusupstancu Lojaje
dokazzasvibeii oticanjekoji posljcdica nj;hovoqqcda" . Ok,je njihovodtrlnlnbcri
rrehanizam. a da bi mu sesLrpn,rstavilo.AllahovPostanik, s.a.v:s.. je da se
zatr.azio
muhapotopiu teinostpr;jenjenoeodstmnjivanja, takoda ohovubudc supfotsrarljen
nlcsovpmtuotrov k,jegjeAllah Svernotuiisn,jestio u drugokr.iti,.Zapravo.tijeinicisu
otk li da ipanskanuha imaorrovu jednolnkrlu a njcgovantidoru druson.Orakva
je uputairo cmaniiaiz Rrslanihovcupute(ar. nr;j/iar)i runice boianskihnadahnuaa.
Dosegovakvcnudiosti dr:an je u Nrjesovonbcskfajnon4drju, a On nadahnruje
onoeakogaon namjeravau unaprijcdodrcde,rirnmjeiamai kogaon ho.e.
U vczi s ovomtcmom,lüeinid $ ianrjcmbiiavali pmpnivarismjesupudcrao,J
ipanskihrrharl'r, a ona se uzima intefno kao d;uretik i kao ah.odizijak,i eksrcrno
kao koininadra;ilac da trcrim ponekadlcralanujcd oseionaj ikorpionov(tai. /Jus
corpiusflat:icautlus),r. Ovakvi kanraridisu rakocleiupoLrebljavani za Ljedenjcupate
lin,fnihivorovaoiijrr (lai. Lymnhadcnitis,or.ra'om), ; timc.poslijeodllac;vanja glava
muha, ravnotc:aje napudcrisatii potom tr.ljatizaia;enopodruije. Osrale upotrcLe
rnsckata bemiptcrana iostalihiz rtda Ilynenoptcrana ukljuiujuap;otcrapijur,,'(dr.
el nu'alod:o bi :xbib al nahl) k{,ja upotrcbljavapietinji otrov u lijeienju faznolikih
bolesti.Allah znanajtolje.

l j . L e s b v a nt:u l N . f ß : a , .K , v
' !LH,probos..,:(ir H,
DDo]rr., equ oa) X,iuht; tr{h Dido r t{i. jnaju LoLrnLrc.tkoji ;a.yr .rtrirß
i s,Lct kod konja.lla'd. pra i.srrliJ, 5is,r.
'I-al
Crorhäü vcsi..,r0ri,,
!rr poodicc Lulnlija:tar
ßuü,iil;f
r.l Ii.lAd rn,ji: C htrrd'illovndtr,Nlti j
ij.injk. d. (N.W: Churt,il I_,v;ssrort, t989)

l 1
(t
POGLAVLJEXXIII

Tretman za bubuljice i öireve

ILn rl Sinni sqmcnro ic u swrr,,j Lnji,i poslanr.kc rrciticincda rt


Allahorll,slalrh.s.a.'s. cl,iaolcJrr1octnjcq,rihsup,ulr i ,idio ii, Di njurom
fßtu.
LpLtr.rulc:-ln.rilincitnpraikaorlnriirrriar,,l"()Jrttjcrlgdo,ita:-lmdn.-O,,jc
fot!n,,ekil,r: ApliciL'rsi,na$q pN inuli: ' NlorGoslrrlanr.I{r1iin,ain&i snarjiLi
lno !1rjc ki,,prx,i ullraaL, onono jc f,rmalo.uainioJroir(,D,. snail,,mrlinr. ,,
Za, rfi i je i,rclijslilijf k L(ri !. pfau od iaic n,iirc afur t/crrarrtlrr). i rn rc rrp.t,
isLrh.Prmaltotl,lanj.urlc rnicn,,rr st,'nakaij.rn.i t,rtiirl,r.m,dlnu^kuirutr.ij,,llL,a
u tjel$nnn .lL,pljdni(rj.i(lon ili\o.lor;rl)olcsr)ri,rtaiarrsrc uLoqsog rrhrririjoq

Pifrcsii,oje u -.sJrilru- da je Aiir. ,:i., ,ittta, -Nrrnirisata"am .\|aho\os


PoJanik^. s..,\:s.,L,lrcn,nrifrciai. ,a rjijcnr opnriLrin.3h..l,t^n,npur.j,"l*,u,
p,,jrol)l.ricnj.ihNna. a jf.lDon,nak,'r1.qa. '"
Ö;.1"up^t1""ia. tl;* iijclaLrli proiz*xi,oor nrp,,nlcLJj,r(!fn,. a u/,okola,l
rel,)kaliri,inonrinl;k.rron,.
T;ploL., j. ta.lnp,,ntrlnoroclcnrprcnrrpovriirri. dol,joi
or rrebado/rj$.,nj. i clinrinar:iju.Sair nirr.rjcsrcjcdarrod hidicionatnit, tijit(,,a
up!r,rblja\a,,ih u o\a,$rl,u. a osiDrtoqasrojnraL,Jr(xlanf,ion)ifis,on.,hladi!iuainu
iufld. Ist.rc m;iljeujri/nio illn Sini, k,,rije.tod.x,:Nc posroiiniiraLoljeitobr
oluztl.rlo
n,ainu rirtra oclDanoid,rak,rnc n.,ainjdrco.l t,iaika !aic nrnrcpom;jeialc
sarui,nüDliiacn,(lari.ama)i o.;r1o,,,.'

'
L t f 5 n n L r. i l i ) i , h l i 7 . t i , . L . \
.V :r,t ptr(i.f D, ,r,t:,ti,, tLr llrituthtr) .\ lß,t, (1r,ir rr[,!l{i r,rrrj L.o ü]r11,.,t)(tr.
'lul,rrrr.
0,j i: NlLslun tttl9

1t;]
POGLAVLJEXXIV

Lijedenje oticanja i koinih osipa


probüanjem (koie)

Atija, ra., pripovijedao .Jednom


re: sam orijaos A ahovin pi,
, r \ o , r .... J . ! .. . , 1 ,r , ^ . ,I I n L , . 1 . . r . , , ,s\.J . L J" , , r : L "
r, o , " . ," , l u I , r t " . - J ,d i , -
u b i l o r " ,' " r i , q , v , ' . , , 1 r , , , : U\ ' 1 , 1 , N p , , . r . , n r . , . . \ u . r
, r , J , . j F\ Fr , J r . F
vremenä1 ,\llah.,v I'ostanik,s.a.v.s..je preqtedaoor(,ki rckaor.piobui,te
rnu to.,.,
Arrtä,r.a.,tumaai., je: "OtiSlismo rek .,ndakada su prol,uiiii
upaljcnopodmijc
' ( " . " . ' . , , , r ,J , 1 . ,. - 5 r J , , , . o , - n r p : , p, .. t o h
lr*:' r Fr , , , . r. h
, , " , .\ t . . h ; ,
Ponrnrl,\ a.\.s, nrJelrla" p""tLrpaLI
Ebu.Hlure. ia.. prdrio je tak(x1er da jc A ahov R,slanik,s.a.\,s..zamolrc
..
l,jenrkada lanc;nimpacuentovabdomencla rrrrsunostomak
' t u .\ ^ F , , od pokvarcnihvrkova
m r . . " t d \ . i , v , 1b ,J, ,, kr , I . i , , . p . , r o , . , . , \t , ,. 1 , , , I , f , , ; . , . , , .
".,,"
r m , .\.' t . , , , , . r , u :C ) A , t , h , , \ p , , , 1 , , . , , -. ., .1. ,,r I r . l . n , l . , r i r " . ,r t n
je odgovorr,: "Onaj
Kr,rijc sworb bolcsttatocierjcst"or;ol;Jckr;;aje cljclotrc,rnosi
ponizna ;skljuii\'oNjcgovojnafedtri.'

Koini osipi i oticanja

Orienjc je zajslni.ko slim bc,lcstirna. Ono je posljedicakvi,.enja.etiri oerovne


Elesneizluievine(ar nilat), pored pogrtlnih tcaDosriigusr;h qasolau djelu.Ako
seot,canje zsfu(au podruijc ko;e. to senazivaapsccvn (u. irdd:;.,ir)
'',,1"",,,"i, Ui{lavnonr.
' 1 , , " , - i " , t , .,,o, d r r i . t , r i , , rL"i :t o J . .a , i : z " r . n c . - i . r. r r . a n ,
' r.lu ohu/,1!r.irl"l, i:u. | , ^,1,Jii ic . 1,,61,.,,,I, kru/ ..5r,.m.
l:rl;'n | ,,\o r.
b o l , r . L r o d / , r . , . . , , i " n F Llrnr ,r ,l ,"c. . , n r r r . 1 , . l , , , . arzI ,J. ,r.i l , r r u .
/ r , r \ . r i rt . r
bucluie.nLrmatcrju i drcnirarije kir? orpusnutaiku na poe.iin;
kolc. Inaöe,ak; se

Aps6 re(,pljmi rpu nr.n.,gnorun.Cjnoj j. qtrni n,i[Nr., i]i


,uikrno r hni r.n,!,l kda \r :ßrojj ln
e { d i r , m .k i n ü 1 ; .m s ! d . g ü , o i M i i hi . . h ! 1 i . o i t , L ! u t . c i 1 1
f_.1,.c,t ) i,.""r,r.r",i.d -"[";"q"

[ i , u J i ] . , ,h a d ; r . d i i t r r . t r i \ . u -Nh.t:nfi,t
r!Hiitr .)/99

l|7l
;uakastobücla tcarostzsus c. i ako jc tijelo nespo$hnoda ju izbacivan. onda bi
p(,jed;nacrfebaopohat;tiponloalijcinikada jc laDcin;ra,
ili uporfeb;t;ostalepoznarc
mcdicrrskcnrctodcu odsrranjivanjuiin. Lancina.;ja(af. l.1i, sh,z;dljcma suhana:
dreniranjupokvartnesulxtarcciodsrianjivanjumoguiihdodatnihprljanjapoeodcnog
podruija.
SLoseritc Rrslanikoveuputeu drLreonhadiu koji sc ,rdnosina Muhdnneclovo,
s.a.vrs.tra:cnjcda Ljciniklancin;ia pacüenk,v abdon,en da bi drcnrrao rjcso! sLomak
od sepse(ar. d:ar,i), nckr lqcönicisu pn2ljiliji u vezis oyin poduhvatomod dmsih.
Nekisehakimiodnose prenradzarikaocdcor (lodcnabolest)rrr, ito je abnonralna
akumulac;japokvaien;hnuidau ielijama,tkivirnaili dupljaoraü rijcluk(ia r ispoljala
u oticanjinai napuhanostu:ra pojd;,ih d;jclovatijelagd;edolazido akumulacijc
fluida. Kao ik, sno to fanijeobjasnili,postor'c rrivrsrcvodenebolesti:ko;na vodcna
Lolcsr(La. Conlrrctir'a)kojapolradatkiva,i onajc najozbrljrra:.il,dom;nalnaxxlena
bolcst(lirt. Er1c,n)koja takoilcrm,;e pogoditijetru i n,embranskaI rodcra bolest,
kojaLr?iokuje nadutost abdomcna akumuhcij<,m plinailivazduha u tankoncrijcruili
peiitoDealNrr iupljini; membianska vodenabolcst,ztukujcnapulrivarh i akumLrlacijc
nakupinacrijevakm posljedreeprodora sluzi i krvi u trjclo, i uzrckureda sronak
zvLr.ikao ba.va. \'lcnLrüska Klcna bolesrje ozbiljnijaod one abdoo,inalnc.gdje
sesepsniflu i akumulirajLr u nitin,duclovnna abdomcna;uzr)kujuda crijevozw.i
kao ncskladna Kla u njciini. Ipnk,j{lan od noqudihtrctmanaza aLdominalnu
vodenLr bolcst(rarrjc upotrcLljavan)jcstcd,tn;iiinje van itetneteanostilancinacijom,
a ovaje kateeorijaopcracijcsrnatranaisLoLao flebotom;ja;li puitnnjevan poltva,cne
kivi iz vena.neclutin to nosi sa sobornozbiljru opasn.,sr.kao it(, sno to ia?jasnili
u rompoglavlju. Unatoi t(Dr, nakdenije hadrsdaoizriiitLrdc,zvolu za lancinranje
na nairnna kojrsu ro Ladililijciniciri,gdoba.Allah .ri Dajbolje.

VoJüü bolAri rJn. 0. arnldi.


Nlenh,rnslta,r robli.

|1 r 8
POGLAVLJE XXV

Posjedivanje bolesnika

]]b,, si..idcl Fru(hi.r.a..prcnn,jt claj(. ,\ a],ü.posl.nrik. s.a.,.s..


rtho: Kaclaposjciujetch,lesika. urii:jitcq.r.irko ro r. nijc,rja niego!uskll,i.ll. .,li
toic mlliri njeeor.i Lri:c io$re;jri oicllordull.' i
U,)im l,&li postrlirzrausinpaLijc. najplin,enir,ri p,ik:r/suosj{a,rja.ltaoi
: ,,.Lrp.rrelinija
\,srr lijeifrua.a\'akaystaro(lp(,sj.rioca otkloriL ic zabrinurosti, r:,srlciiti
qc,jorduh r auurirarin,u sre. Kasnijc.d!, (i, ponrii pionlcninjcqor,-pri,,
t; c-
da pf.lazi.leposlj{\li..,a thncLLr.l i,oslaLiri iti irh un,anjirisin,prorrc i prrraziri
ruaor'nikal,olesri.Oio jc wiha k.,ja!. nitazi irr pozn.rniat,jc.nika,i oyoj,. ,rpscjr
k n .,lulr. "',,. . . . , . t ri , , , , U . . t . r ^ , . .
Ustrari.simpar,koreiap,ir poncka.l,adiiu(tü, tiji.crj,, hotcsrijti ,r uLtrTi,inju
rrtnihposllcdica. Ö"'r.. o..,k"" na(trcnr^tjst., po.tRkar,l,n17ftrütskid,,t,.f, i;"
pi.ijü,t(r1,\olju i ospos,blpian;crrrrcpsihotizirJoikt prccese ila pobijcdcL,olest.
K.da diaga.roljrn.,ili p,)irolanaiuvala,rna.,soLaposjctirjc pacilcrrrrL.
pojc,lina
scn,7f pos.redoa;ri kakor(,njejruripacijcrr(^ d,,h r oiirljuic ra Lmz blarlci unrtjaLc
;
,rtra,posrrr,oca. ia^k njcq,,vo puko prisust,odonosrnii ,r srccpacLlcnra. O,akvi
urainot,:Zulur,ii pozitivniiakrrri prcdsLartjaju nckcod ko,istiposj.teholcsniku. Kdo
,rzulrat.p!sjcti bolc$ihuou(liicri,iusre tro,isri. i to: m,ntalncLoristiz.i pacijcnra
rlapurorncrckonsr, uiratisr<1i:stanlcrijclar rasln,loirnja A alhv;rndopuirenjenr:
kou.rizr posjetioca: purirljrrekoiisrizr njcriquiuporodicrr i povihtosa.srcga, ima
konstLuktirnc korisriza zaj,:tlnicu.
Ranijr$o \.nljrlisLosjr.auci ljubrvr\tahovoeR,shnika,s.a.rs..prcn,anjcror.irr
:Lshal,rrakrda ih jc posjcatraodok $ bjli bolcsDi,k.(ti je l,taro upitaoL,ol:uil,a o
srLrpntu
r!cqoroqncnira.sraojaihcnurnnnosliaajima. OD l,i Inzrcselnholcy,ika.staytu
soju rukLrprekonjcroro*icta. a ponckrdbin. stariona ,rjcsovaprsaizn,rduL,ra.lavica
mo|ozauega.Onjctakodcrpropisao1ravilijekzanjcrrorostanjciponekad Altahor
Posldik,s.a.\,s.,uz(, lii abdcsti opraopacijcntovotirc ili tijdo rrn i rlortao:"Dobro
s , zdraro.NL,re orc da bLrdco.iiaLuuaa posjcraA aho"emitosri.. r
Olo je porpu.aljol'a?.osr, nitjplcrniDir;jitrcrrnrniisp[sna osobitost ponairnja.
' l l , nI l . L i l i t r f .
1 . 1 i 8T i , i L t i - t ( ) 8 7 .

lr9l
POGLAVLJE XXVI

Dijetoterapija

Boljc je lijeiiri t,jetowston trjrkovai hüna kojo je oDonavikrocla


qxobira umjesoproprsivd,jalijckovakoji mosub;ri iteini za pacijcnta.Ovo jc !äiar
pnncipkoji lijeinik rnorapcdr;ati. Kada bi on zanenarioo!.akvotemeljnomedictrNko
glodiite,
nogaoL; na5tcriti pacijcnrunnlciida nu pomaic.Zapraro.san,oic neupuicn
lijdnik prc'pisatiopie lijckovekojc nalaziu ncclicinskirnknj;sama,jei "pravi l;jek"
rnoüju se slagatisa pacijcnrovom prirodnon sklonos.u.Uzmimo nap;njel
ihraM
larnerc.beduinei ostaleito su seprivikli na eruboiirerno okru:6je. i kak, piaakao
no sulopod,rr:ine laricc;li drusi detikah; ukuhanisokoviod travaiine rnatopomoii
nlhovom"(ßtenru, a posorovosvczb;rljivcd,jeteü,.Lanoe stanoniitra. prilozii ukusna
ph nudemalotoeajihovomsistemu.Iskusniaesetrjcinicislo:iti s tirn.
Nledutim,k.to(to smo ro obrazloiiliu pfethodnonrposlavtju.onajiio üzm;itja o
medicini AllahovoePoslanika, s.a.v.s.,.e priznatda onamorabirireterantnaor[.ci]cnorn
pacijentovom sLanju. okruienjuilokalnimobiiaj;ma.Ovolejedanod pr.incipa üljedLrjuie
rpdne koji lijcinik morovrednovatiu svomposlu.Arapi sujalo poitovatiHaris:L
bin
Käladaha, k.ii jc a njih bh kao Hipokrir iz Kosa z. C.kc, . to j; b;,, lüeönikA,apa
l<ojircnisho na sljcdeainaiin: "Nametanjcapstinencije od hmne i piia resicnajbolji
"l-ijciite
lijek; i svakuosobuu skladus onim na ito jc njenorrjclonavikl<,... Svc ove
lclikeizkke odredivalc$ zbornikmcdicinske prakseonda i stoljciin,apostije.Harisu
binKaladahupnpimnojc Lakodcr daje rckaojeclnom üt slojihpac;jcnata: '.Uzmi
l;jek
t.dr;rscapstmencijc je
od hranc." Mislio na poLpunuabstinenciju (lat. Nastithcrnpia
ili Linothcrapia),ito jc jcdanod najbolj;hhetmana,a vcainubolcsrikoje sc odnosc
na limzum;nnje hrane. akutna gastroinrcstinalna zakfercnjaiti rcike konsripacije
(opstrpacije), a itoje boljencgotrcnutainorretiranjcpurgativimaiti laksativimanebi
li stanjesplasnuloprirodno usljed indigestijc hranc (ot. D;s/:eps,l).propadanja
trchsnih;luacüna,njihovoepobudivanja,aeitacijeiti osralihkomplikacijau proccsu

r 2 1|
'Stonakjc
Sto sc ri.c izreke: prcLivaliitesvakcbolesti",ovo sc odnosina
je
sronak koj; muskularni, vre.astio|gan iro sl;ii sta[lenojrikvici (:el,,dac).r
Njeeoraunutarnjastiananaiinjoa je od neuiofibriloznihkonponenata(ncuro,tl'r;la;
d. /,r, kojesu podr;aneimedusobnood;jeljene sa tri slojavezivnog tkiva:jc<1nog
torm;ianoqveriikalno,drugog horizontalnosi rreies dijaeonalnog.Stomatni otvor
(ldr. Osrn"n) je uclauorn pr,:iljen, dno sronakaje nii;aavo ili rai;nje r od mesai
rni{i.a (ltri.canrcous).dokjc unurarnjastianafibrilo4h (Miinjenaod fibrih). stomak
je prlrbavnikanalkri,an u srcduriabdonrena a iznlcduocv,phagusai tankogcrijeva.
Djelimiinojcinklinifanna desnLr stranurijela.a kreiranjc takoda zadovotji suptitno
zranjeito sanroMudri Stvoritelj mo;eda izmisli.Ovakavjeorean,na ito Harisbin
Kaladah ukazuje,kao prebr"ali;tcsvakebolesti,zarojcr roje oigan kfoz k.,j; ptulazi
hiana ii jednjakan.i dlaganje dok nc p.,inu rani piocesidiecsrije.takoderpoznari
pod nazivomprva diecsta. K&la je varenrczaviieno,sasrojcipurujudo jehe i daljc
do rankogciijevagdjescvciina tJigestije obavlja.Ncisloriitenedijclovcrijclone moie
u potpunosripobaviti zboc njrlro(,s(,lumena.ncprobavljivosti, pokrarcnosti ili
pogieinemjciavinc. ilikonbinacijc srihov;hfaktoia,izajcdnosaosralim sedimcnr;nra
oni putujuvalovinamiiian;hkonhakcija u dcbdooijevoi izbacujusovankaoiznrcr.
Ono iLo tüel(,ne mo;c pruxlno ukloriti izrauo usljed pogrenreapsoipcijeosrat
ie kaootpadkoji ie se podvr6idcrereüt;vnimpionrjcnama. inygoo bczLrspjeino
lüe.enjeodfe.leninlItckonr uzmkovatic bolcst.
Zboe oogaje Haris bin Kaladah nazvaostornak"L'oraviitemsvakcbolcsri".Tö
je kaodajc alüln& Dapohtbuda ljudi konb{rli(u unoshrarc,obu,dajus!ojmozak
strast (or. ncls)od u:ivanjaipretjer.anosti,;da slijedeispr?vna idijetan,apravila
unijcsto abnormalnom i mczasitom teinjomza hranompoznatoj kaofagomanija.
Ovakrc;tetnenayikemoeuprcmai;tiylasdtu prirodu,izbog togasu rekli:"Narika
je diuga pfircda." T; je stogaiio navikanrcic postatijaka.nckonrn)hanai ustrajoa
i l . : r , , ' c u i , , , , r . , . I, , o , . Jn ,J r r r , " 1 , f' ir,. n , q " ' , , r , , . r - . , r y .
Upo,tdinro uleüjjedne supstancckod tri osoheiija su tijcla naviklana razlitirc
vrsreh,ane. iako oni mogu imati sliine karaltcristikeu fazliiirun podfuijima. Sva
tn ttcla posjedujutopaotcrnpeiament(kaosmjcsutctiri osnovnetjclcsncizluievnre)
za vrijcnrcnjihok rnladosti.Jcchajc Daviklajesti toplLr.<1ruga
hladnu. a rrcia blagu
hianu. Ako pNa os)ba jede mcd. to ncaeo;tetiti njen snrcm, medutin ako dmga
os,bajedencd, to ic zrsigumouzncmrnri njcnsisten.a kadarrciaow,bajedemcd.
to ae imatislabeposljcd;ccna njen s,stem.Prcn,atone, navikeirraju glavnuuloguu
odL,vanju zdravlja; u lijeienjuL,olcsti.

r(l jr duru ori6nn. kmrsririrci nur.ü. mdnu s nrdiciNlog litu,vina ontj. o\ar p.jrn pot,liif
.?oa.iva;c udac.\ldur;n, rl,oc r.n riö,osriprw,dil& j. (*rilr' i,faz rr.n,.ü-.

lt22
t: -stoqaic R,slanil,ova
nrcilicinazasnovatr
lijcku. k(!i su konrpaLil,ilni
sr $^knn,
rndnrluon.iu skl.du su sa njcnimn,,rucuri., rl,ikanra.a n. posrojinricli.i.a
bolji0d roq.

Planianje dijete
J.
Pic,jenrdacliji:trnr,rr l,jr,!rrlji\o phnjfa,,a.i ?a,srh orl tiliinr.kt prcporukc
prrtcTc scrzmedLr pr)tpuc.lijt1f I rn nüpo1r,brrric. u sluiltI narp(nift)lir.djjcrc.
ol,mcinorarubiti Lo3atirurr;ci.n.,tnin,nicttnlsrrnra lihho pn,brL"litr.j j ukus;j. i
ri nnrqL,biti Lr"klarlLr sa pa.ijcrr,trl,nr u,,l,j.ajfnon, hr!non,.
ti U rc,i s ororrrrororr prcncstrrr jc u ,D\a rtLirt - ,trt.\i!.. ,:.,. .ta k.
!,xt Li
!01.',,,jiho\ojp(ro(licifrcsclurnaatrrrrr.;urcl,isi,nkul)il.,pla,,jfrl...,pot.,n;rrit.
soj,nrdonr)vlla dr pnl'enrL$1t dro han. kal,l,Li pornortcoirloiicrrr poulici
]L
pirrninuior. ;\iia r.a. ri ol,ir.,ro upirili l{r .h rrnprcn,i .,r.Jbnk...
ld,r. ir,rj{,s,rp!
ninr!,'a od mkinja ,^sliclinjl, , d.m.,\iir. f.a..raprauh tri /(ticluia,!o..no!
l)lli,l)i.n.si i{,pe od n(,safrr: sarti,ii p,r.]ihl,i .,ralLrrr.. r)ck, toca Aii.. ir.. j,,
F,diird.,rt,.Lrl.1 Alltrho!osl,r,"lanika, "..,i,.s..tati, q,,..r,r -.ia|r'nr
i: .k,.(.ptj,,j. niLrsir
r i t f t s r c i l , o l c v r i l , a i L u u a n j | i c r r j c e o r u LIrier kr .r'x, l t . r r : r .p r c r r i l t da a l t
1..\ii.r
AllihltrI|rliurik.s a.i.s.,ril,ro: Kartavasrrapadrc,ü,:roun {.sriti, Lrpor,ijcbilr
',,.:od.u , hmnlrtrl, s,,pu1,/ /dötr, da bist.r! prcya,Ji. : tilt.d.rjc
trmi,scr!,u
L hadrsmr daLrdascnekorazl,oli,:, u Lrrii,\ltrhov,:,! p,,shrikr.s.r.r.,..rn bi rtna<,lonac
supefo l,ilrtdnar.rr,isrcciokpaciji,ntLrorrnc ri po,no:aoda pulc lclnu oJ clrijc
hajnosri n^nrjcrrrani opoiarakili srrr. Kadatl iuo o rrcirjr,; bolcsri,lLstrnik.s r.vs..
h ,s t r x l b r o r e p l c i r a o ; ' l l r a n i r c r a s r p o n r r a l b i n c . j c r o r a p c r c p r c r j e n r o v s r r m a l J o
üsroa. ,stokro kadanekooclvaspcn,liccoclprtj11iLue..5
Im.imIlL,l,.u; objasiojc (irjc tatb!lal^qahras,pao(thi.sa!r,,sliiinl,jeku.Ov^ko
I.!,rljita.l;J,koproballr;\'a, h,antjna,a lrncl,arlbeznrcsna sLrpajcstcbpunja!.uuaa
,dajc,)iakldrje o(l stiesairL,gc.Koristirall,incrtolazr: oit nruc upe ortjcirnenor
) LLaina Luhanor s njcrorrnnrelinj^,r.,. Ojurrr lutika rncdu o* srpci oncol,iint
leirrcne sLrpe orlmesajcsLe u s|icdeicm:jciansckühac(,, a u JuiajLrtrlL,inejc..ün
1ebrainast. i ovouzrokLrjc.la ijesovihfanlji,isasrdci.todudo i,ra:aja.Kao ir) sn)o
,iu,!coLiasn,li. (,1,r(iajne
narrl,cjerlcljaigralr ra;IrLrLrl<,gu
u povciavarrukoiisLrl,jckora
ihnnljirihsastrlaka. St<,scri.i stano,n;ka L,,Lanih p{l,ui.ja.lzlr.la ji.rnena(xta

Lluii,rrrr.9,.17') \luil,n. :l I 6.
l r \ l . l n t n . . l . t + t I \ h r i , r ( t . 6 . - 1 . 1 1. :, l i i n . 1 r - t n .ir r* * . , , , n . , r 0 0 r r r
'Ahrn&t
tr t9: r.fn.{l! nL,Lr],.,.,t\nt, r, t,,$ ,,, ,

Lj l
ushda daseboljcslaic njihovimdigestivnim sistemom. Zapravo,kadajejeiamkuhan
cio, njcgovihranljivisasiojciprolazckroz sistemipru;aju malo korisri.Ipak. pijenje
mesnesupeod toplogjcimenogbraina pornaieubtzavanjuprclazanjenihsasrojaka
u pac;jentovsistem,djelujckaojaii purgativi dokazujeseprcdan;jcu unaprcdivanju
prirodep<,jedinca i zaitiii unutraSnjosri sromaka.
"Talbina
Sto sc titc hadisa: okrepljujcnapkrovitijesre', ovdje ona ozna.ava
.
l , , r di , o r " , < " .d r o / n ! | d , , n , , k r p l 1 u 1r "i r F . roo m . l t d \, . , , . ' . . S r o . " ' , ; ,
smanjivanra pac;jentove tugc.Allah zna najbolje,tusa i oiaj hladctjelcse rlutevine
i slaLctjele$e odbfane,jer duh (ar. nrl) pojedincaoslanjasena srcckirjcje njegovo
prirodno prcbivaliitc. P;jenje ovakvenesnc supc grije stomak,reanimirarjclcsne
odbmnei stosaumanjujetr.arrmu uzrckovanunedaaama pojcdinca.Ostali mosu feai
da ic mcsnasupa umanjiti patnjepojcdincazLog rogaito oslabadapacacnLov duh
i zboe osvjc:avajuiihsupstancikoje sLrsadriancu nckimjelima. Reieno jc da ruga
isuiuje tijelo a pototoro slomak.Nafavno,nedostatakhranc dostapriclonositomc.
Ipak,ovakvaie toplamesnasupaovldiü sronak,ojaiatieainjcgorari,a kaoposljedica
toga ovi clckti dose:u srce.S drusc stranc,icsto, kada je pod stnsom. pacüentor
stomakproizvodivciu kr)l;i;nureluaanih sokolaiakumulirasluz izagnojenost; daklc.
u,;nanje jetmenesüpeod rncsapona:e ispnanjuovakvihncporrcbnihakumulacija.
jcdnakocloL,rcko un;iivanju rijela,rraaanjunjcsoveodbmne.prckidanjunapckrsti.
uravnote;ivanju qclcsnihizluicvina,podizanjuduhai pomasanjuprledincuda povrari
je
ravnoteiu.Ovo poeotovoistin;toza stanovn;ke blasoslovljcnos güda \'{edme,koji
sL,naviklijesdje.meDihljeb.kojijc uglavn,mbio njihovglavniizvorcncrgije,pogotoro
kadajc bra{ro Lil, skupamha. Atlah zna najboljc.

lr21
POGLAVLJE XXVII

Lijeöenje trovanja hranom

Scdme *odine po Hicizri, poslijemirovnoedogovorana llajberu


.ime su r jevr€jsko.nudimanski odnosjvratili u nonnalu,jevdkmja z Hajtrcn po
imüiu Zcjneba bmr Haris ispcklajc ovcui don,jetaj, je ka,, poklo. A
ah",om p,,
std;ku.s.a.v.s. U vczi s ovomtcrnom, AL,duIlahmanb;r Ka,L,bin Ntal;kpren;ojc
daje,.\ltahov%slanik, s.a.vs.,sjeoda jectcsaasrraLima. Rtred desa sjcoje Biir;h;
el Llcü',r poslijcu,imanjaprvogzalogaja Allaho,,n,.t"";l ,-.".,.,.,;. .t.,, ; "a.^l
"Zaustavitc
reLao: tu icrrut" Kadajc sLala pnd njcea,upiraojujc:.jesilizaholala
on olcu)' Ona jc uu.arila:,"Ko d je rckaot" Di;eii komads kosjc jeo,
odsovorio
je:"Reklami j! ovan{,sa."Z""o p.;"n;.1; ."o;
,li .;n p.romjc ,"Lla:"Misl;t. _am
da akosi la;ac,ovobi te skc,n.alo, a akosi istinskipostanik, ovod nc bi naudik,..,
Allahd Poslüik, s.a.v.s., potomje pLrsr;{,
renu da oclc.potornje apticiiaollcbotomrju
tridana; r'ekaoje svojin ashabimada uradeisto. Merlutim.jcdan zak,gaj ga jc
:ro
pojeoBisr bio jc Iatalan(snrLonosan).,,,
U drurom prcda,ju. prcnesmojcda je jcddr octashabapo imcnu Ebu-Hinct
. iz
trledincapliciraotleboromuuDasoDjem d;jetulcda i izveopuiranjekr.vipovriinskrm
zarcz'vanrem vcne u kupicu Allahovom poslaniku,s.a.v:s..Ovaj je orrov pogodio
nlegorcttdo u potpLrnosti. a tri godincposlqc,za vrijene njegow posljcclnje bojcsri,
AllahoylJoslanik,s.a.!.s.,rckaoje: 'loi uüjek lr(iuj., *t p""tj"a;." ,-vI,"g
",tij"g
mcs kojegsan jeo na HajLe,u."rrr
I;lvanjc hranomdold rrsljcdjedcnjaodrccienihhcmikalijaili mikiooreanizarna
. i
njih{xihr(,ksina.
Posroj;viseuaralijcicnjatl.oranjal,ünom. UYijekjenajbolje;äz,rih,tnL,
pomoiu rckon tahom sluiaju. Ipak, lijednicitrttiüju s\.akisturaj
bovada h,anomu
skradu svr.sr{)n.
supstanconr ikol;iin.,rnuDijcrczaraicnehrane,akojc to poznato.Oro
seudamonrvrii asiesivnimv$ramapursativa,poticanjempoymaada,?avr;avanjcm

'Btno:iiro -\lus,Dr.lu-
\i sog hailnr nourJ.r,. !.hzif u . i98 t.1prürligr i[jut,.ür r -s.Jnhd"

: Haü tr El tirh!
.8199i Buhi'ir 8/.r(.) k r ) m r . L l L t l t h i . t ;I; l , , k r D:,1. , 1 2 1 9

1 2 5|
dctoksifikacrjc, ßpuä,rJcnstonakaiintcst;nalxrgtiakta,podjednako
hcrnatc,katafzotr,,
kao i uzinanjen ispiavnevrsteantidotaili protuor,ovaI i postc'poravljajuiih
mcdika
mcnatakadajc t,ttnranzaviicr bezodgodei u zavisrcstiod rjegovoguspjeha.
U nedostatku neposrednog piistLrpa hitnoernedicinskog tLctnana,pojcdinac
sn,jestarrora uzmkovatipoyfaaanje, zavfiiri pufea.iju.a Dajboljitrctnranu dobaAl-
lahovogR,slanika.s.a.rLs., pod ovin okolnostin,ab;lo je puitanjekNi flebotomijom.
Kada trovanjchranun nastupiu roplimp,edjclima;za jene toplesezone, ot,o!
sc brzo iiri kroz srstcmpojcdincaprcko strurekrvi irazasipa sc vcnan,ai arteiijama
da binapokondoseeao srce.iu tomsluiajujelatalan.Daklc.krvje mcdiunriLonosi
otfuv do s(a i oshtkr rüela.Zftla hlvanja hmnon poromsemorapo;Lriti da izbaci
lctalantoksinrz tijclabrzo.a poscbno prckopu;tanjakrvi,jcric orajpo-+upak izvesti
vanotrrvnukrv a s njon i.lostaohlva koj;je veadoseeaostnrjukrvi. Ako jc aplikacla
uspjcina, a purgacija cjclovira;br7a, orfovae;matirnalo ilinirnaloposljeclica. U ovom
snblL,,otf.,!ic iliL;ti potpunoizbaicnili zaustavljcn, a njegoviefektizaustavljeni.
Kadaje AllahovPoslanik, s.a.rs..apliciiaoflebotorniju na eornjcnd;jcluleda.
sdje sü k,patice (ldr. S.uFrld) Dajbli;esreu.a qdje se nroie i?vestiflcbotonrta.orfo!
jc djclimiirrcuklinj$. a njcgovicickLiN icduciranina minin,aho opie pobolijevanje
od kojcgjeAllahov Poslan;k.s.a.i|s..boloraou narcdncrrisodine. U Sv(ioj uzviienoj
istanianojmudrosti,Allalr Svenoguainamjeiioje takodcrobdar.itiSyoqPoslanikas
"Jd
blagoslovljcrimipoiastvovanimpolozajcmmuicniitva, äi.Alld/rddodd seisnü,ri
jc "
onetlb notab da scdogodi... (Kür'irr, 8:42) Oic, ralodcrobjainjavaznaienjeAl
".1liodgod
lahovihiijeaiuKL,fanuupu6enihJevrejirna; On kazcr r,a,rie ltojiporlanilr
lonio ono:b nijaeptliloluianra r.aiinr,r,i sresc oioiili, rrastc jcdnc ü Ia: ürjuali, tr
1rugcuü;1i1"(liurirn, 2i87, Pfd kmj ajeraAllab SveN,guii uporrijebioje proilo
"urjerivanjc' "ul;janjc".
lrijcmc za a sacla;njcvrucnrcz.r ukazuju.ina Poslanikaiijije
dolazakbio poznatu njihovimspisima. a kor su oickiralirr njihoiojdonovin;.Alhh

Lijetenje isuprotstaoljanje sihru - iinima

Opiinjenostje bolcsti ncpravilnostanjckoje nc'ra biti trctiranok&, i b;b k{,ja


dNga nepmülnost. N{eihrnjenimsimptoni,na su obmana,imaginarna vidcrja.fas
cinacija,oiaranosri pogreinashvatanja,poredostalihpokazatelja,od kojih svimogLr
da prcrarcnpravnu pcrcepcijupojcdincas vrcmcnana !üJeme.
UputaAllahovogI'oslanika,s.a.vs.,u ovompodruajupodijeljenarc
na dvijeoblasril

I N,!.;rm.q od 60 70 r{r ,nr,.rLh Lir.k,Mp(toor.nLhtr p,ah r poni,j.nril sanrJoü

lr26
p , , n ß t : ' , r r 1 , r r ( ' j j r r i ! l r , 1 1 , r l f f j ! . l ) L L, , . . ( j r .i r r j r r , , , 1 , , t r d | . l r l ( s , i i L i , L i . . l r r
l ' , ' , , i , , l , , . L r r L , , i i r i , ! r c r ! r i , , r l t L i f r ni il ,. ,/ r1.,,,,!j , . r , t r , , r ! , , , i i r i,r, i,,r,,, , i l
L . r r / i s , ) , 1 , , ,r,1 . , n t , . , . . \ i i r,., , . . 1 , L , . n i j , . , rLr r l . rr r , . , r 1 , . / r , 1 . , , , , , ,l ,l , , j i
Z L , , ,i . , r ) / , , i rk , , , I ü l ) , . j (l ,Li i i l . \ . i r , i r i , r , , r t i i , , . , r 1\ 1 t , r 1 , , " , I, , , , : L . , L r j i : , r , .
. , ' r . : . l . , j j i f r r r ( , n , , r j , . r ; , ' , r i l r , l i ) r , , , r 1l':,i,rj ,, ):)' ,, ,i i, , , i , l " r , ( l Li ,L, 1 , i , : . 1 . r , r . L
. l ' 1 , ' , . ( l , , r \Ll . i l , ' , ,I r ) r ! . , ! , 1 . .,, r : . , , , 1 i , , , i , , , : i r n , t , t | , r r , j 1 . . , , 1 . (i .h(.L, . ! ,
, . r ' 1 . , 1 . , 1 r , .r ,r,1, , , " i , : ] , r f 1. , , 1 , , ' , rI i , I i r , , , ' 1 , i , , , , ( ) ( L i , " r , , , r 1 ] i i ,l ,) , L r r L
-( .l:,,riLi,
r i . l : L . , L t: ) l ) i i f j . , irr . l,r,jr,,,,il.lir!,L,,rr,,,ir,,, r,L.r,|,,r"
-l - l \ r L , t
L ) . r Ll ,. ,rj! , , , , , , 1 , , . : l J f r ,)l , , , , . 1\ . , , , , !)r 1,1,1,r,:..r,,s IrltI
r , r , r L , , , , ' , , , ,(, ) r r r , . , , r , , r r , , , , i 1 , , , r i r l , LLr !, !, rr l l , . l , , i , j l|t . . , . ! i r ! $ , i L r .; , i , ,l h . . ,
l " , i i , , r , l ' , s, , : , r j r : ., l : , r 1 ,1 , , , i u , 1 , ,, , r l n., l , , j i r l , , i r , f ; , i r , t , , , , , r i , , , , i,, , ,
llrr ' , , , t 1 , r , r , ,
, , , Z . r [ , 1 , . r ,i l , j , , u , , L r i , lr, r , n L, S , , , , r , . \ , , t , , ' l , , r r , . L ,, 1 , , , , r
\ 1 1 , , , , ;, 1j , . 1 . , 1 ,s, I. i. .' . , . ' i r , , r . , , , i , , . i i , , 1 f. , , , i , . . \ , i i . , , , r r , , L ( , i : I ) \ , , i . . , .
\ , , r . : ' , , ' , , L Lp , , , r L ,L, l, , ' , , , r ,fr, i) : r . r ( , 1 r : r )1 . ! , . i L , . i : , r, , , r . L r ,. r r l r . i l
l l r . r , i i . r , , r , , r , ,( i , , i L , ! ,( :) \ i r l ' , r , r r , r r , r r, , ' 1 ,r , . L f , , L j L l . , : L t , L , , r L , , ! r , L u l
l . . r ' . , r . r l . , i , , , l 1, i, i , , , . ' . \ , . l t r 1 j , '.1 , , ' i 1 , r 1 r rr ii , , , , , 1 , ,1 i , , , , , , . 1 ,i , , , , ,
! , , , . i , 1 r 1 , , , , , , . \ 1 1 , , 1 , i, 1, ,, , L , L r i.:..r r . , . r ,L , r L,r , rr r, , ,r, ,, , , 1.1 , . , 1 , t L , , , 1 .i , .
f L L 1 , , , , r . , , , , , i, 1i / , i , | , , , , i L. \ l L , J , S \ , r , , , ,r 1( l , , , l L r, ., iriL r 1 , , , r ,,1: ,, 1 , . , , ; , r i
, l , r l ' , , r , ,. . , r r r , , , , , , . n , , , ,,,. , i i , r , , , i, .! i , . r , 1 , , r , , , 1l : L L . l , Lrl l,i l , | , , , , . , , L L lr, t : , , , , .
\ . r , r r ,r , , , 1 ,r, L, l , r r" : , , ,, , 1, ) ,) t i i i L: Lj , I [ 1 . . ] i L r , , , L I\ 1 . , 1r , . , ! t , r t r j 1 . . ,. . 1 . . . . .
l,,L,,lr,rl,,,,1r,rrlnrrrrr,,,,::Irr{iin.,j,:r,rhjrd,,rj..,),..t,r,r,!rir,l.,l)i
L , l , ! . , , l , , i L , l . l ji., ) , , , , , , , ,.i' , I L I j , ,jr I , , t r i , , i , jj, ,r j , L , ,jr, . . , , ,j ., , , . , , , r j i f ( ) , 1 1 t r ,
' . , , , ' , , ,. ,, f , .i , ,{ i i , . , l , " t i , r i . i , . i , . r i , r , , r , , , r,i , j t! t | , , , , , r : r i i r n I r , 1 , , 1 , , r , u u
i , i i t i L L ' ,: ,, 1, , . \ , 1 : , , [ , , , , ,i ,) , \ L . r i ] , . 1 ri ! ,rj , . 1 , , , i i . , , , , i , i.i. , , , , i i i , L , , ,r, , i , i t li ! , , , , 1
, , 1 , , r , , , 1 , r : r , , r , , . , , , , i . . , , , , i r , ) , , r . , . , r , , .l r, ., ,, 1 , ,,1r r1,,,,. l iri ; , r i . L L, . r . r , , l, jr, , j , ,
, : L . i i f r . r L , r rl L
r ) : , L L | : r . , , r1r. r . r , 1 1 . r t nL L, . r j r t ! L , , , j , r/ L 1 , ! L l i , , r r , , , l. Lr i L . r L L , , L .
, , , j . t r , f f u . . , i , ,r. , , i , r : r i L rr n r L l r h , r . r r , , r i u , , i r l , ' 2, , 1/ , 1 \ u , , l r : i n j f n , r r, L {
. , ! , ( 1 ,, . 1/ , , . i , , i .
I ' r ' L , r , . r ] r , j , ,p , ' l c J i : r , r a ' p , , , ' , r r ri z n l , r ] , , , , u r a r l , l , r r l , , . r r t : r r r . r t , r
: l r ) i L r 'cn l ! l a / l f i i n i . n r l i , , \ . l . h i , i n t , , f l . i u ü Lr it , , , j . ( ,l , . ( r : . n . r , , i l j l rr s , ) j i
r r , , ' r l i , , : t , t . r fO
. , , ) r . ' l i o , , , L / , r ( i \ , r , 1 ,i,l l f , f r J , , , r r . r r r r i j i r r i r i l . r1 , u , , 1 , i j , , n ,
i t , , ( l \ ! ! r \ d , r . . ,r . , r p L r [ ] r l ) , , r f , l ( L o L ! i l L l l , j j . (. \ , , , L r . { l t ^ 1 { t jr l r L l , r g cr , s r c

i:;
tr€tmana,a toje potpunapurgacÜai uravnoteiavanje tjelesnihizluöevina,a pogotovo
u podruiju pogodenomzl;m iin;mÄ.Zapravo.vraöanjemo:e pogodititjelesnasranja
i poremetitiprirodnu ravnote:u Ljelesnihizluöevina.Kada simptomi opiinjenosti
ili urolljivog oka pogodepodruöjetüela.pojcdinacmora poöetis izbacivanjem un
poLvarenesupslance;z tog dijela svogtijela.
'Ubejd
U svojojzbircisarib hadisaEbu prenioje to da Ladaje opiinjenostbila
usmjerena pfotivAllahovosPoslanika,s.a.vs.,on je lijeöiosvojunclagoduaplic;anjem
flcboton;jena tjemenu.U ovomsmislumedicinaoznaiavazleöini.Zapravo,uaianje
predstavljazlunamjeruvüiara zajednosaiejtanimakojisu vojskad:ehenemskc vatre.
Kada je uspjeina,ovakvabczbo:nostmo;e ponekadstetnodjelovati na prirodnu
ravnore:upojedincai na hemüu mjcsavinaosnovnihtjelesnihizluievina. Ovo je
posotovoistinito kada su zle iini naainjeneda prouzroöezastnnjenje;amneziju,
prouzrokujuiipovrcmenigubiral pamdenja,a ovavrstavraöanjaima jako djelovanjc
i utjecajnad op6imstanjempojedinca.
Prcma nckol;koutenjaöhh ;z:\,ora.mada sc protive u njihovim miiljenjima,u
njegovomprvon odgovoruna opte pobolüevanje, Allahov j€ Poslan;k,s.a.ns.,inic;.
jalno apliciraoflebotomijuna odfedenopodruije kojeje bilo uzroinikomslÄvobolje i
pobolijevanja. Mo:da je pripisaosvojunclagodupokv&enojkrvnoj supsrancikojaje
mozdaprodrlau nozaki itetnodjelovalana Fontalnilobuscuebruma.U tomsluöaju,
flebotomijab; bila najboljitretmanpremaobojici:Hipokritu i lbn Sinau. Ipak, kada
je Allah Svemogui;objelodaniopravu prirodu zlih iini usmjerenihprotiv Njegovog
Poslanikas.a.us.,on ihje odmahotkrio,zakopaonjihoveposljedicei povratiosnagu.
'G
je bilo kao da jc on osloLodeD uklanranjem.vrstogkoznogremena.Namjeraiza
ov;h.ini je bila da stetnodjclüjLrna njesovotüelo ioslabe njcgovesnage,i ni na
kakavnaiin to nije moglostetnodjelovatina njegovosrceili prosudbu.Raspoznajuii
to. Allahov Poslanik,s.a.ys.,ret;rao je navcdcnou skladusa njegovomprirodom,a
Allah najboljezna.

Duhooni lijehooi

Duhovnisul;jekovistvarniantidotprotivvraianjai opiinjenosti,jerje istinazakleri


neprüateljlazi, wje o je antitezatami, a zahvalnost jc suprotnostnevjerovanju. Ux-
tinu, nistane moic suzbitii neutraliz;ratizle posljedicei nadaljeporazitizloiudnosti
izopatenostbezbo;nihiejtanaboljcod vjercpojedincai blizinenjegovomGospodaru.
Ovo je duhovnamedicinakojoj se nijednabolesrnc mo:e oduprijeti,ovoje iljem
i itit ktoz koje niita ne mozc proti, i ovoje zadobijenapoboznosL koju ratnik mora
neprestanonositiu sebii na scbi.

|128
Da bi sc suprotstavio ovakopotvrreninduhovima. pdedinacsemorajako kon
centriratina Praviput. Pojedinacmoia zadobitijasnoznanjcorudracai zaviiiti posao
obu.avanjaratnika.Kao ito kad sedvlc vojskemedusobno sukobljaEju,syakaod njih
morabiti spiennai dobroorr€mljeDa, alijcdnaacbiti pobjednik. a dmr:apora;ena.
R,put toea,srccrleinil,a nora biti napunjenosvjetlomAllaha Sverroguiee,zasrcicno
Lrzviicnirrnislima i osp<)v,Hjeno znanjcmsfusa Opskrbljivaia.Njcgo(, tijelo. um
, duiLtmdlju t,asatiza purcmuzlaTnih ljcsraya s iskfenoiau
iodhrinoiiu. Unleh
njiholoqobuiavanjaodrcdirtc udobnostkojomon radvladavasvojepokLriajc. NJcsov
jezikmora izeovarari je.i kojc njcsovnajdubtjibitak faspoznajci objanrjavainu ih
du; puta.Ovakojasniznac;dut purovadajcsu njegovvodiiu zaoLilaienju
preprcka
. . . u - . i r ' , | ' o 5 t d , o lr |rlo\ ' , n i I o l , r r . . , t r, n m r
Kao ito su oii prozoriir.,sPIovode $'jetlou tijclokdc ga potomt,anslorn,;ia
u
ojäiavaj,rae
sastojkc.sliinotornezikr ic izoitritisluhivicl iporkrijcp;tispsobnosti.
Zapfarc. jelino ovakvaspoznajau neiijcrnsrcu rnozefasp$iti tamu snenogmozsa
r pomotipojcdincu da nadlladainaic nei?bje;an porazirfajanguhitak.
Raspo,navanjcovakvihatr.ibutapodiii ic velovemistcrijci ,Jopustitipojedincu
da ! i ; ;skusioaevidrcznakoven;eeovocCoq;odaia. Ovo su stupovivodiljena Al
laho\ompuLuiOn ih je postavona otvoenonza lju'J.da ;h vicle.S dnrqcstianc.
pohorenii proklcriiejtaDiizrnisliLsu i organizovaliopakirat hojije uperenda navocli
napogienroshi,atarlcncupuiene.ncunc i slabc.Ovakavjcrat prcuic zapleoi zaveo
ve.inulj i ku historlu.Samonajboljeobu.cni.najicsrnijii Dajiskrcniji bn.e u
mogudnosti da polrjcgnu i dobtu br*u.
Zapravo, raredbaAlahovogjedinsfvau Njcsovojobravii v|h,r"nailad pipad:r
iskljuiivoNjemur Njerovi blasoslovljeniposlaniciiurc jcdno biatstvo.i Allahov
pozrvr Lrpozorcnjc poslatisu cijcl.,mioleiaDsfvu.Niti Ncmrud niti taraonnisu
bili u nnrguanostr da romepikose,niti ic bo ko dfugi biti u rJroguanosrida sp jeii
\jcgow mlluku i. koraino, \jegova 6eV.,lja dokazatida je ona ra koja pobjeduje.
Cak i rcjranikr znajL,.Kakvo iudot Njihov je sh,iaj ka, kül onoq koji jc obotiood
zljrzdane kurc ito zavidiostaliml;udna na njilnNonzdra'lju.izeli da sa svakim
iovrckondijelibijedu.Da bi to uradio.stariric n,askuda prcvaiiljudcznajuaidaae
njerovpuki kontakts njima Laiiriti njegovuuaiaznuifatalnu bolest.U skladus rim
"lz
Allaho!Poslarik.s.a.\rs.. iekaojcr dolazipropast."ri
kontakta
\ledutin, uicnjczikLa.kur'anskih alcrai ncpiestano ha:enjc; nolcnjeza Alla
hovornuputomjestenajbolj;l;jck koji ie zasieuLr,r "iin '
poniiriri zli vraianjai plbiti
sekLoznjcgovunrt;u. Zapravo. ua.a,rje i aamnjcmosu ozbiljno itetno djclovati

ifu!,,r, t , r . L r ,t u !

l2! |
Mmo na slalra$carr. coroc;{,nalno uz cmircDe tjudc.oneneupuacnc i oneito rra:e
gfanicest,nsri.Ovakvi ae ljudi iak snatraLircikim bjezanjeod donrnacijenjiho!,h
strash,dokje ,adarakriihovihz|l qosq,daiada di;c rvrto vlasrnad njimai da ih
dte omamljcn;ma svedok im smü nc nasrup,.
Z-", o'nludi.., neukiisr.tnovn;ci divljincjes opaakategorija takrih;itava.
Mcdu m ,sollIojni , kategorijamarakoderdolazericüri.i no sc ne pokoravajuna
redbi njihovogCospodara,prihvatajuono ito On narcdujei htoncsr onogaitojc On
zabfanio, ivjcrniciito imajumalos,racu okoiiitavanju;njihovihrcdourihmolirri
krlc t,i n,oeli pojiti zajednokoiisti dobrih djcla pojedinca.zaititiri ga od zanki i
dovcstisa u blizinunjcgovog Gospodara.
Takoderjcntcmda jc op.injcnaosoba.,ra ikr ponazcda njennepnjarcljpreLrzmc
kontr.,lun&l njon sämon. Dr.Lrsiniüe.ina. on jc opiaran i on je osobakoja u tonr
utiva i fLtscinimD je rine. Svakailuzüak.iu nadatjciidi ,avod;
sa datje.Z,apravo,
iertanimoeusano pikup;t;ovakvukorri,lu kadanadupijenai!u os,bukojalahko
mo:e biti porcmcicnaikojc su prenatrpanc iudina ipovremenirnpodfa;ajemi
uzbuilcnjen,i ielc ono ito ier'ran;Tele,a njih. Oyakvinrtj,rd;mananjka jai;na bo_
eobojaznosti, tija jc snasauteneljcna na nanju. vrc; i p,edodrcdcnju. Ovakaiduh
bogobojaznosti u ljudskon L;aujestesqcilo k(,jeje ovlaircnoda rasprii tanu.
'Zli
AllahovPodanik.s.a.vs., fekaojc: dL,hoviod din,ancn,ajupristuptjudskrr
Liau osin kroz zle duie drus;h ljwlskih biaa." stoea. pojedinacmora bir.atisvoje
ok,u:enje,biri prob;ilj;vu poglcduprijatelja.odgovoritipozivuAllaha Sven,oeu6cg
i molitiza,aititu i uptrru.

r')\li, ri, doind.n.acj nrdri,itpl,.rt


tkrstinal ntnnn\. liojint!. (Kü,d,l. t Trj).

| 1i0
POGLAVLJE XXVIII

\-rscenJe kroz povracanJe

Lran l-irmiziprenrcje u svojojzL;rihadisa D;dni,, ha,1is pienescn


od F-bu-Dorlaa. u kom scka:e dajc Allahov l,ostanik,s.a.v.s.povraiaoa poromob
noyi.,slojaLdest. lmamjeTinnizipotonrckao: Sfcosam(jednoqod piüh asl)aLa)
Sevbana u Danasku,kolijc powr.dio navedeni stuiaji pot,rmdodao:,trbuDejda.jc
goi.orioisLinu,a ja sambio taj krli je polijcvaovodu za ahdest."rr
RNraaanjcje jedna od pet tcmcljnihvrsrai;iaenja. a to su: dijarcja;povraianjc;
neboron;ja i knarenje iz rüsa (ar. teäcÄÄü)j urin;ünje. Svc ovevrsrcspomenurc
u hadistrna. coyoril; smou ranüin poglayljimao düaiej;; raducrijcm, o kojimaF Al
lahovPoslanik,s.a.1s.,rekao:'Neki od vaiih najboljihrrcrmananatazere u uzinanju
nedicinskog uin,rkivanja,puitanju krvi ?arczianjen vcnc u kupicu. flebotomijii u
iiiienju." Täkodcrsmorovor;lio puiranju kfvi i flcLotrmijiu rrjihovinpojcdinainirn
poglavljima i. Allahovon voljom,govoritrcnr o naeomilavanju isparinau sljcdciem
poslavlju. Sio sc tiie aiiacnjaprtko isparavanja ili znojenja,orc je obiino pii,.odna,
nevoljna cmis;japfekdnjerncylainosrikdu p roda odstianjujenjenim zw)denjem
vank'oz pu'. , Lozi.St,, se tiöcpoviaianja(ar. E,,cs,,), t. je isrj"-.je sro-^.;os
sadüajaliroz somji tnkr, dok jc ispifanjecrrlcrapostLrpak oiii6avanjanepotrcbnih
matcnjai .iiicnje djeva prcko finiranja purgacrjckrez anus.
Postojcdvije vrsrcpovraianja:neprxitno poDa.anjc,kojc jc n$oljno isrjecanje
zeludainossadi;aja usljed muinine ; ;uiljtr.osri; i poricanjepolraaaDjasa ili be,
en,etika(uedstraza poticanjcpowaianja). I'rva vrsrane zahr;jeyaniti spreiavanjc
niristimuliranje, osill)u sluiaju ako se pojcd;nacnc boj; kasnijespiopadanjai
hrpcrtoksiönosLi. Iskljuinotadaono nua biri suzbijeno srcdstrorn za umi,tnjcda
L ,s " p , r s t i" n j , , , v' L r . r l u .i ,r . , u . r " \ i l - n ; , o , t, , ^ r i F d r , , . S r o : " r . , , . p " l i , d n r d
ponaia ra, onojc spayrnos no za :ivot u sluiaju hitnoelijeienjatrovanjahranom,a to
ie b snokadaae sc i;iaenje od ncportbnih mateiijapobrinutio ravnoteiiqclcsnih
izluicvinai kadaviijemci stanja,ahr;jevajuovakrci;i.cnjc.

r: l trmiz,.37, hko.lcrjr Fkr) da


r. ore ßdm i naj,jlrütßhjnir LLhrdis,ln. D1tr rrnui ,\h nd. 6/1+jj
E b $ D . , d , 1 J 8 l ; D r . k u r n j . t 1 5 7 i _ G h a !i,/ 1 , 1 7H
, akin. t,!2ar.

r 3 1|
1. Uzroönici poaraöanja

Povraaanje se sti ,ulim pomoaujedanacstprisiljavajuiih sila: zuiljivoi6u.rti


Zutomiuii koja se p,tlijcva prcko kaldrc srdnakai rmii put van kioz qornji traktl
pokvarenoiiustomaka,pr.ckomjernoiiu mukusaipobudivanjüsr(,nakajstabonr
probavom; pogreinimdoclacima hüni ijcdcnjcrrsirovogpovr6aincdozreloe voiar
prekomjcmimjeclenjcmi p;jenjem.uzn)kuju.i Lakonervozustonaka:odbac;vanjcm
nemjesivehraneiz stomaka; ozljedanau crijevimalsi,dstvomza poymaanjc,prchafan-
jc stomainihsokovau rcum (vodenkasta izluievinasluznice)rncbleiancijomhiane,
nuinuron iz psilroloikoggadcnjasa neaisr.,aom (lat. Coprcphobit).nadfaiujuaon,
hianon ili hipcrsenzitmro-iau premanaroiiro ncugodDojhfari (tdr. OpsopÄr*ia),iti
iak strahorrod pukogjedenja(Lr. .S;roplrobid), ito takodcrno:e uzfukovati cadljivost
i povraianje; psihc,li,ikimi emocn,nalnim strcsom, mclanholijorn,
Lrigama,tugom.
m^uanjcm m(no re aLrcakcüe(oslobadanjcrn cmocionalncnaperosri-deienekfoz
sakupljanjcorc;avajLraes rüunarskoq iskustla)uzrokovdrebotn;n sjeaanjima i emo-
clama; konrunikaLivnim porraianjen uzrolovanimpukin os,,lcdoiranjemda neko
dluei povraia.Z,apravo,postojcmnogevfsrcprenosivihbolestikojc sc iiie sroctnom
pJjenriivoJiuukljuiuruaisvüh, incvc, z,jsnnjc. Jmrkanje,stiahi smijchird. Naravno.
.,!akvostanjcprüemiivosh rcrabiti neakrivnohod onogakoji prina pljc nceoitoje
potaknutsenzonim kontaktomiz mozgada ro opozovc.

2. Humoralna reahcija u digestivnom procesu

Poitotjdcue izluöerinc (af.dÄlot)u r(,plimklio,ar;ma iioptimgodiinj,mdobitna


postanurlede i i;ic se. poticanjcpovr.aianjatadaje najbolj;rr.crman.toito rjdesne
izlutcvincu hladnrnr precljelima ihladnim tcdinrj;mdobimapostajuguste.teikci
re:e ,a izlla.enjc, nj;horoa;iaenjeje ßpiranjemcrrjcvail; ktisriromtada li.,risnije.
OdstünjNanjcprcüdanekoliainctjelesnih;luteüna rr!i sebitoprckoprivlainosti
(ar. dzc:b) il; pfeko ocll,üanja(cr. Jol). I,rivlalcnje se vri; r nejudaljcnijetaikc.
a odbijanjcsc nii ;z onc najbl;;e.Itazlika;zmcdunj;hje ta da kadasc Tuiljn.ost
rasipapiekoka ;je stomaka, ili se uzdi:c,to stanjesc elininiic prekoprrvtaienja
(;prranjen ciijeva). Ako se zu.ljivosr nastavljauzdizati, taj sluaajrada zahrijcva
odbijarjc (pouaranjcm).Stoea,kada pokvarcnost iterno djclujeDasornji dio tücta,
ona seodsrranjL,je kioz ni:c predjelc,a kada ona ircrno üetuje na Di;; dio r;jcla,ona
scodsrrdrjujekr.,zcdnje dijclovc.Ako niri ispiranjecrijcvan;t; porra.anjene djctuju.
ili ako jc prekasno,a lu.ljivost jc rci posralasraci<,narna, onda se oDaoslobadaiz
najbtitemoguae taake. Ovo je miloc zairoje AllahovPoslanik, s.a.rls.,
primjenr;vao

lr32
puitarrle
kni povrturskimzareu
rvanjemrcneu kupiorna so,njcmct;jetu
lida. ponekad
natJemcnu,a ponckadna Tilusn.KoiisreaiovalavhcrmaDon jr bio u nroqL,anosti
'st'snutr
pokrafcnukfv pfekonajbli2craakc.a AItal,aa räjln,ljc.

3. Korkti i Stete od poaraöanja

Opicniio, podsricanjepovfaianjr ißLi sronrak.ojar..r,ai po,lnlartulcproccsra


,r jr hranc,inrir,n\.a'rl. c,sL,l,adatcikoiu gtarr, pona:c Ljeicnju ur*t; b,b."g..
rtncnirih i genir.rlnilrnchkjhiankiraronotakoilerponaTell lil(.enju hr)niarih
holc\ri
kaorLosLritpia. kuga,paraliuai truanjc oiiiia (,,/. ,\./,r.t,/,;,i.)
;".1..k" .1,n,*,ko.
jro ponaieu lije.cnju;uii.c (/dr.tcrA).
U pfoilosti.poticarlcje povfiaanja pfepou,il.rnoiak zr zdrarcljurlc.KorisLili
$.sa do.l'a puta mjescarokao opiLrrcrapijrr a;iacnjarijetarh isrlcrarepoLrebnc
mare;jc. Hipohrrje u(iriaayao frcpoiüijyari polrcbtja,drje jcddava a poeaadrje
ljeli.a iiiicnjeLrpotrebon purratirazini. IpLrk, prcl -,j.",^ .p,,tr"L,.^"1," t"*p;j"
nroifu?,lkorati.lcge.c,ar;vnc bolesri,oireririururr.tnrjosr fldt. S"".i, s,,_,akai
(vorr,ousrost.aincai sronrak ncpos,bnurda nczavisno pn,ba"ihiinu. R.ek.,nrj.:ma
Lrpoheba oral,fi tefapiji:tako.lefrr!,te oiLrrih ocr. zuDcr autnosrr no.tc uzrokorati
ullri (hli). uuiinu r prr:konrjiüü,bjenjc. OvaLoiternatcrapilaLahorlcr
n,orabiti
izl,rerorna d oboljelih od hroniineLrpalc erta.astnciti osira s rskinrsr.iouili kada
rc,skasljalakrv rldi. Hcnoprvsts).ili on,I os,ba koji sc podvr*.r,rju n.rprczanjupri
pohridarlupoüaiaqa L,ezrzlracivanja iicra vaD.O,ak\o ic ,rpoz(,e.jepogo16o
Loisno.ko se ooc ito su zabo,rriliodsovarajui.".-,"t":^,.;"1"
n.rril,cjdo,1a. orc krli s. p,?7dcr.N,aju jcdenjcn,pieviii hfanc. a pordn poyfa(:aju
,rünski(./ Ärlmr/c_rki i1i.\norcrtrt. Sta qo.tbio ualin,k dak.e p;rtDjc
lju.li. odje
nrora biti zamijcicmda rutinskoporraianjcili pot,i^"anj" p-,f"i.,ja ;.j*j",r
;
s,ndfonron nadra:crosr, cJje!a ur.okLueqasr,ianL, lcrmcnL,ciju. sLr|orirsrrmaka.
sL.rbost oijeLa(Lat.Vi*vd). abno,matrurjcskoLu nad imdrjcmiDacuran,c tolesti
(Lat.llunochonLlriask) ,l; opaepobol,jc!anjc i rleresnu oncD!).atosr. a poclovakvim
n.tnji,.Lpospjc(naojc poriaianjaizrazir<, ;e opasrro.
RelpL
tkatr Fod n:lii:itirt oftol,roiinrrr pojcdinachi ttcta. stijcdit;1,itoli.oiü
r,,s/u
nourt,rva s odgo.o?jlatn dÄdcjtd,, ili ptanjcn lica hlodnctnt L,od(rnt. a pok,n l.i
trrim niti rolr'oJrnfulcclr'atujc dottato,tula
holiatrart., n,.?r:\lio!otr,iiiad l1[,c1o
hiiljc- ponricjdnti s n?jntont todon.

'D,oriilr.L
L r ^ l : t , , p l l l d . i , t r l [ . , . , r , l ) o , , n t , f fr ( l , h L r !, r , , ni . r r \ , n r / , , 1 : i l , h r n n r l i

1.r31
6

Muslimov
doprinos vjeitinama
lijeöniikim

uputa(an Muratta'rVali/i).i-a,n Nlal;1,,:a..prcnu,


zbirciposlaniiLih
U svoroj
jc da ZcjclbinEslempreriodaje zar;jcmcAllahovog
jc Poslanika, s.a.v.s.,"jdan
öoqekhio ianjen.njegovajeiana posralazaraicnaa njegovaklv prenatrpana.Coriek
je pouva,drlior unorkiL Lrctnikaiz plcmenaßeni Ann,ar da pregledajunjegoro
shnjc. Pozivajuaisc na ovo prtdanje. Allahov Poslanik,s.a.r.s.,L'iojc tLrprrsutani
" 'O
upiraoih je: Koji je od vasdu,j;ccLolji lijctnik) ltanjeni iovjekje upitao: Al
lahovRdaniic. postojcli ikakvckoristiL,lijeienjuna ovnn DNou)" Allahov R,sle,ik.
jc: "Onaj Koji je stvor(,b(,lest,ukoder jc sLvor '
s.a.r:s.. ocls.'v,rrio b i liick. r"
l'oietne koristiko;epojcdirrc moZcprimiLiiz o'oq hadisaLrkazutuda se rnora
hatiti ponn)anajkvalificnd,üe osoh u svakompod,raju.N{iiljeDje je strutnjaka
poualanijciricdnrrc.ic'no tc uglavnom prevagnuti. Ipak,pobudivanjc medicinskih
niiljcrta bi trcbaloprvo poieti s najboljimpoznatimpral,tiiaicni. a poLc'nslucditi
dnreoniiljenje.Naprin,jer, akopojcdinac snratrada nüeu moguanosti sanostalno da
odredixpravanpravacka Ka bi Lr\'lekida bi klanjaonamaz,on bi tieLaopotra:iri
uicn;juosobu,uienjaka,ilistatiizapoznatog inanra.U dn,gornpLuujcrLr. z-avrijcmc
pLrtovanja morem.pojediuc sc osjcia ug nijc r uclobnokada rremje da kapetan je
biodaiskusan, pr rTarasekartcr zna!taradi.tbjedinacnora tra;itiovakvog vodiia
izavisitio rycgovoj ckspcrtizi.
U tomsrnislu,piirxlN, ureclcnjc fo. trr., jcstr uzviicnocljcloAllaha Svenoguacg
koji je to naiiniosvrlsLvenim koclsvihst,orcnja. \jexki zakoni.priiodnauiedorja
iopii snisaouskladcni su Lrvczis ovim pitanjen. ObraianjeAllahovogPoslanika.
s.a.\.s.: lnaj Koji je stvorrc l,olest.takodcrjc stvorioi Ljck . pot,rdujcda jc Allah
\ajuivi(eriji st(,d(,lijckza si,akubolcsti naainioga dostupnirr istinskini ozbiljninr
traga.imr,dokvcainaljLrdito nc zna.Zhog togaje AllalnryR)slanik. s.a.v.s., icke,:
'lasnoje
zaonckojitoznajLr, a ne mo;e * iazlil'oratizaonckojiu ncupuicni. Nckr
'postavio'."objclodanio 'st!oio
nkaziranijcnavedenih hadisakoiistilisuizraz: , .
"dostavio","saiurao 'spusLio".... ni fadnjumeleka
. svakiod orih izrazaLrpuaLrru
kdi su zadu:ü,i z.i ou, odrcdcnudutnost, da spuste(ar. ,r:ol) lijek i ostareea na
zenlji za urt kojirnajc potrebani onekoji ga tra:e.A Allah Najuzviioriji srnarrao jt
djdotvon,ostovakühlijeLovaoim;n o l\jcsooj naredbi,iakosckulan,ilijeinicimo.eu
iaspialljar;o toor (msirati to). ipak ve6inapacijemata raspoznaje sljedeieiinjcnicc.a

I l l . L l l l ,u \ l s . r l d . 1,ll8, ru!1hrLL.

ll1
t!!:!Li n.tih"

pogotrxo kadascn;ihovosranje faprdr()poqoÄavl.IpaL.samonckolicina ractkihiiri


s orüDTDanr.m o opofavkLr s Allahorin).lopLrircnjrnr. prcn,atonrc,posiojcrncteki
Lui sc spulrajuiz I)lcnnetaNjcgovonr dtk.lhorr. a koji N r&t,r7cni(ti stuzcAl
lahdojroljiDaZcnlji, a pogotovo claslrrzcporret,aa,., k(,j.rc On takodcish.oi,rza
(.ilr.aansrvo. Sliino Lomejcsrc livot:ro sr On sri.r!au n,drcrici majLc.ponxl.nj{,gov
:ßot , rzdüa\anjena Zcnlji. s't do smrrii kasn,jes poDovros oijllja"rDja.Sul,^
jf od oul, duinosr;po\'rcrcna orrl]rLlagoJovtjerinr biaimr.mclchmi.
Ostaliriolo,i ,rLjainjalaru .l^ t,jfkdi !njf!rd,i i^ ?culiosr;rLrrrcrlLmi svcctotrnc
d.duu .|rlir s kiionrkii,Lih o:rljavarz rjrh,rcr rn,rvila.p(,puttoq.r.I! rna. h,anljivi
srshrjci.lijekouibolcstr.itak nirh,viartnsi kqi r| lrenosc.uzrokr podje.ticasri
o oi,\ljsiLr,,pfiko kiic. Nekolikosu ljjckd.arninr[li k(ij 5u smrcitL.rr na risokrnr
nadnnskrnr yisinanra. osr.llisu snrjcircni u r.rzti.itin,
naslagama zinlje p jdnak,l
kaoiu rirckan,.i ibiljkama..., oil krlil s.iovi odeora,aj,r Laazutcnzit(spustiri).
-strararie iijekazr sva[uL,(,lest doki^,jc n.rdDd,i,,sL Allahorc n,udiosri. i rlunLr
rlastAllahoycsulcfcrostii Njcrov,x izranrctlrorsL,osr.a^nja primi \rc,roriDr
stinrcr!ina. Oorj kojijc srlofioboL:stirak(xterjc LrLrrlio zakoneprir c i obzrrario
It'znakoyc koji poka^ju k,, je raj k,ii ,,pr.{,tj^rrni"crzunin,a. ()n;rj Loiije srroi!,
nrdric.patrlci pokui^jeshlr !,ji, talo.Lrlilcko,c.hpoDoer ijuclimrrlascrlrrarc
u njihr.enczahralnosLi i udoroljd?ij.l:cljdni.! On jr rsrotakosru io tijcLzasvrkLr
LohsrOn.lajcljülina irnsr da opcnrsi,lt giiichtpuronpol,rjanja. d OD Daqra.tujc
rlobra rljcLr.pokLrJaie i parljci1en,,k.r pr,ln,rljrsrlikilc il, u/(t;u ,,ap.lo/{! i dolodr
ih u \leqoiu L,lizinL, Sr(,sc r,ic ojtalih.i naLtn,artrxrr potrajmja, njihovipokui^jj
pristatu protLrlc:a nrihoro:odvlarnosti i, udn.na rjiL(,w ncupuri,nosri. Kao ir, j.,
On dio.o\jc.inshui?a,orsul,rrrrr.N.ljaija irjranina,Orr takodcrpoma:cijruicirrra
d:Lrrarlvladalu silctarrevojn'riDrisljcLlaitt, su Nrir:*o, i Llr:ost,r.litninctchi.Ältatr
Srcnrnrorrrir stitrio jc priixl,rczüdDjfi z&lowtjsru,ali i1,jc Or t.,krrtrrnqnlirao
sr Tako!ima dopuite.oqispunjcrjr,a on ri raj kqi ir o.lic(l'ophtazri i \je(ircl(,
risLii7 rosr.-Stojrritr roil zaLrinjara iorr2rla (.a o!,m $,jtru) Njcqo\isembori
n,oqus hü suo(.iliza uiic c njihdlq pun)liur u oron,inr)h, (h ih jc rrk(rl.f
opsk,|ionrai,rü!r.1.ro rrcvazi(luina(.iriortc,r $.irrlon,iro f^spftuc na!atüsila
tan,r.Razlik^nc(lu lj,rlinrrjcstcujrh,vniro znanjri ,,d,sitjcnosL s k,ion,(Di nocu
piinup,tio\ak'inr[o,isrinra. Zrista,,\lhh jc n.eboijiponragai.

l i l ;I
7
Lijeinil,ovaodgovornost

1. 1Prahticiranje medicine bez haalificiranosti

lmam EbuDarucl, rmam Ncsa'i i inrarnlbn-Madtdlc izrijestilisr iz prcdanja


"Ko god
AIJ ? bin su'ajba daje Allahov I'osla"ik,s.a.'rs.,'ekao' ivxli daje lijei"iL.
iako ne poznajeow profesiju.to je predmetnjegovelitne odgovoinosti(ar danr;,)."

L2 Medicina (ar tibb) u jezihu t


i
Ran;jc nardcni hadisidüclcse na rri podruija: linglßtiiko, pravniiko (fikhsko)
incdicinsko.Sto sc tiic linevistidke interpretacüe, rijei tibb u arapskonjczikunosi I
nekoliko.raienja, iznetluostalog: popraviti,obnoviti,uiediti,poboljiati,ispraviti,
podjedDakokao ljubiznost,ekspcrtizu,razLoritost,vjclrinu, sposobnost, lakt;inost.
:
spicmnosr,mjeroclavnost. zrclost,oitrounürosr, naviku.nprarnu praksu.pronicljnost.
intcligenlnost.profinjenost,
mudrost.djeloFomost,moguinostpregovaianja. vladanje
steaen;nrrteitinana, istanianosr,kao ; tc;nju ; diasc v;jcsti. i
Porcdimcnicaizncsenih Lrnavedcnom poprsu.tabib(lije.nik)Lrarapskom jeziLu
mosaobi tako.levDaiiti: onajkorilijeii ili uaiar dok bi bolest(n,eied)nogla znaiiti:
nespov,bnost opiinjenost,ncsklad,umoLolnost,napadnutost, oLroljcnje.
iscrpljenost,
potiitenost,zaljuLljcnost
i razoiaranost.Arapi sLrkonstilitcfnrinbolcstanu z aicnju:
Lolcstan u srcu(bolcsna srca),ispunjen ljubavlju.
zalj,,bljen,
bolesnaduha,fanjena
srca.nezadovoljan. zasiaen,lwl itd.. Upohebljavaju.i rln,m tibb u ?naienru?aljL,
bljiyanja,aüpski pjcs;k El Hamasi rckaojc:
b
'Ato
rdn l,olcvd''t", d,,1o nehaclrr'hudenaja rraha hotcst p
A, ato ron ol'irycn'r', orula nchabutle nesalonüit:atarlijtL."
"tvrliti" "ispovijedati p
Izraz upotrcbljcnod AllahovogPoslanika .s.a.vs..u znaienju
L n . n 1 l"1 , , r " l " r '. , l o d F f n ' L i :' . n , " r , . i , j . , \ i i . u " , u j " l , i i i z n ' i . j , r i i.r " d,
se tiaetvf.lenjane.egaito to pojedinacnijc, bik, da ro üdi namjernoili nenamjemo, g(
no;e joi uvüekvjcn,vatnoproizvcsLiitctrrc posljcdicc.Tö takodcr podrazumijcva
prctvaranjci;zvjciraicnost.kojc su prinrjctljivekod onoza koji primoravasarnscbe a
da djclujekaolijein;k.kadaon neposjdujeprimdnosr;kvalifikacire osba kojerfeba
hr
' 8,,1$tü:lrl! alruL,licD:
n, ,rröd'
' ()n.irfnrd: -drür nrrrl"l'

I r3r-,
da qrrorodeovu pn,fesiru(iz ole srruke).Ovo ulttjui,,je
zodrjc, ralnorciLr,samo-
p(ü?da.jc. stlpljirsr.udnljjivosL,srrahorlsrjcicnjai sliincprncsionatne
osobine,
" - l \ 1 , , 1n , , r l , , t 1' , . , ,r ." . 1 . 1 , . r - . r ,
t,,

1.3 Odgoaornost lijeöniha u islamshom medicinshom praou

U slJrJus So rlatrn.odgovomosr san,c,zvanog


tle.nikaukljuiLuc: pfchiaj.iriviino
dielo.pfcrar!i ug,r:ava,rjc
r,,dilrrilora.Ct".l^ i; t"l "t"r..t.l"^* ,f^l;1"f,.;iil
" brincyeonranat, o tjuilskoDiivotu.i ncodqorouoi Lrzurbano
slL,.aju,
lNom se
odaleprnisqi u ko1,jon moic inrariskfivcnenrorileili pakisktjLriu,
noriaru cLrtrit.U
rrklon Juiaju ,,n vda pac;jenra u !,ijdDe k&la jc nirova r1cfurcuna sl.rLa,a njeeora
icinja,a opor"\k(,n viomajaka."ztotrnik", u o!o-.t"tq".
*tg,",,,.,,";" ,^ .," .",,;;"
narcdctu,. pd€d osralihoreiavajuaih opruil)i,r nna platirikouprnzaciju,a$r ncrc
Ld. jc pu?,!.;o. \t.ina mLrstioanskih Lricnjakrsla:u * , "t,.., u*... f,,J. ,,
tazliiirorvidenlu.FllJiatrabr iijc dodao: .Nc pozn;1errr sluiajkoji scranactJoeorlio a
L'k. kor.s.tje izfiiena picsudr i koji slu;i kao piin,io ,a kasntc
sl;incsluitLje; a da
1eureicnarazliiita prtsLrJaza samo/r.anos l,jcinika poed rdrijc ravftlü,s. Upfkos
ooc.Pcuda no;c LiLisuspejrdifDa. ji:f dozvota d;,dJA,,:"r,,f..,1" a"i" ,,a'r*.i;",,i"
LmncbiLn u nnqLramsti .la.ljch,je tru ovakkdozyole. r pacucnto!' piopusr.la isrmii
sricdodrbc riegovoglrrcaDika ostajcnjeeoravlasLita qIcika.

1.4 Pet hategorija lijeöniha

rc^,hariili *lrikc prc,uziotrovani o.t i,jc.nita prcmapa.,jcrriDra


, .\cpo\olj.i rrcgu
hrriklasiliciru,iLrpa kaLrrorüa,tijc.,rikkiijc yi!,k".f_t"..
f.";;,".i,:; *;f" p."i,l.
| tur' rc 'z!co $orc uslLrseu skladus pravitima.dol u sltt&t,r
s Altatoro,n V)ljom
parLrlntousL,dbinaü,cla je ncgrvotjer smjd iti .;ji pac,jcnr
nijc stijed!, t,jc.n;ko.c
L . " , . " , " . , , . 1 r ,r , , , r , . F , , , , . . t , n ; , r r , , , r ./ . r , t . , . i .
ti., r r e , r t , r r ^U, 1r ,, . -
, . r , , n o u . n . , . f i . ,4, ,. i i , , l , . 1 , , . , , , t ,i ., . , . . . r i , , . r , (r , . r 1 , , 1 r . .
" 1 1 , ,.
dolesLido snrüi.U takvon,stuiajusi nustimdrskiur.";^.; ,r"2" * .l^ i;]"r,,ji,,r"'*t_
rowran.Posoianjeizme(luostalosmo.Zc biti !znrk.,.,o p,,toq.,i..€_,..i,; a;
rrd&) ,li nckin drusin uzrc.nin asens(,n.Israjep,".*t^ a"r"
" ,t"r"1,, "r,;.-t,*1,,
(tar Postaolrtnia), nalninjer: Ako kvaltilic;fanl,jeinik pin,jcnjqc s"; "k,r..,;,i
;
opd?cijuna djeterLrprikldnog doba i pril,tadnorn".".ü,".
izlod,, ; ak" bj p..tir"
r,rußkoq zahlaradijcrepar;lood ltooptikac;ja. ili ako takrck.m!tikacij",uf,,k,;l,

'
El lll .,LnILo HiJ.v. l\t.rnln Lh t\t . ün,. rr7j q

r.jiI
trajnu povrcdudjerctovogrcprodukrivnog organa,l;jetrik je ii uvijekoslobodenod
bilo kakveodeovomosti.Isto rniiljcnjc prunjcnjLuc sc u slu.aju lancina(ije(buienjai
je
ar. Äaii) biL, da paci;entrnentalnozdiav (ar. ili drueaiijc,jo: uvrjck
OrtÄoplrrcn;c).
u sklaclus rslamskrm zakonina.srmian lijcinik nijc odgovoiar.
Ovaltvaje islamskapfavnapresudau bilo kojoj operacijiili trctnranuodoL,renih
od paci:enta(ar. sirarl:aara'sar,rmodricanje).Ipal, koristiprcporuicncod Poslan
ikoveupute da se Lrdi pomoaod najkvalificiütr;jeow,beu svakompolju ftaLrkc)su
najircclnqci iak, porl c,'akvimokoln,stima,kada Li neiio poilo prrti\ro lijeiniikim
n . r r r l c rr,., o l , rL r l o1 , ' r r ' , . , ' o, l r " l uA l l ' 1 . - '

1,5 Odgoaotnost ptefia öetüefici irnama

Imün ELu Flu,;fc i iman Safi slaiu se da poiast kao posljedicaispravnor


sprc,vodcnjaobavczcnucprcdnrctnadoknadivanja. clokbilokiic itcte korc!, posljedici
kiiviinoq Üela. prevaieili nesavjesnosii
ovlaiaujupacijcnta ili u slu.aju njcsorcsmLti
njegorupofudicuza traienjenel.,kn&le.Na.l^lje, u poqleduliine odrorotnosti.rmaril
S^fi'j" napLa'. ;",cr"k u sluireuwnrti iznrLjnljcncz;vot;nje,a posaoili putovanje.
pii iemu ako;ivotinjapodlccnekao posljcdica zlostav!anja;li zr iiuenc rüjanja
put(,vrnja.rnajmljNai jc joi uvijekulgorDan za poipunu nadoknadu.
Zapravo.praviloodeorornosti. kaoit,rjc dosororcnood vclikostri,januslin,mskih
skolistiiah doka?Lieda sL,posljediineitcte (or si,ndjoi cl,ljiirirrd) prcdmctodsoyor.
nosti,doksLruincnezgodc,komplikacije iligubici (ar. s/dd:,rt c/ r,od:i6)nisupr.,:dmcL
rcstirucijcocllijeinika.Razlika u niiljcnju ;nedü iervei;ceuienjakaje rn da je in,anr
L,buFlanilanairrio prarilo poqLmur i raznrotriojc clajc pacijcntovpristanakdat kao
- . " 1", l i . i . , 1 , j " , u ., :, . . , nSr ,. r ' . t t. , ' - , . r . t , 1 t . ", t . , -
doksuimanAhmcdi imrn Nialikiazmotilipacijentov
liinc odgovornosti; pristanalr
kaopotrcban clcnrcntkojioslc,bada
lijcüika od bilokakrcodgovornosti.

1.6 O dgoaornost zlo b niha

Druga katesoiija oclgovornostijeste odgovofnost varalice ili ncupuicnc osole


koja jc u nrguinosti da prevaiom urleriti pacijenta u svoju struinost da ea fijcir.
Kac, posljcdica toga pacucnt mo:c podlcii ili se njcgova bolest nnie pogoriati. U
tom sluiaju, ako je pa.ijent znao da njecor bolniiar nrjc lijcc'nik i ako rc ur uiobLio
picdL,:cni tictman, onda nc posr(,jiodgovornost. Ova odfe.leDostse ne supfotstavlja
ranrlc narcclcnonrhadxu. Ipak, alo prcrjcnt ncNmnjix, misl; da je os)ba koja nudi
'lijctnik"
s v o j cu s l u g cl i j c t u i k , i l i a k o k a s n i j c L n r c r a v ap a c ü c n t ap o s c d n o i z r a ; e n i m

I l3rJ
pLikaznanjen, piisilonr
ili zagovai,e
rrii tvisroznaojru sF)fn(,mpitanju.ili akorU',ik
p,opriclijel,inakor njceovcupotrcl,e doiledo poeorlaraoja bolc*i kod pacijenta,
ondajc sil,rikodgovoian, kaostojc Lojasnonavccleno u raniicsponrcnutom harlisu.

1,7 Odgoaornost za nelrctiöan öin

Trc.akatcrorija odsoioinostijestcona koclu.cnog iisk,,in,glijeinikakc'jirzvocli


srojcuJugeu skladLr s propisanin pravilina,i ako,rclrotriuo njcsovrnrkaposcenc ua
udiavrrnd1cL,npacijentoyoc rij.la;oirrrigr sieikom.I'jcirik ic {lgdofan. U ianijc
nsr.lenoj luci.rr nijene obrcznuqa.nqrimrcr:ako lijciril rrtil,onrizredi:rrz
u urchi.ili akonjcqoyroit,i.^ Deh.rtiDrano oircrishorunriLircstis(ljcrfr.r. Itcariltsc
rlrTilrrlqovorninza itcru.i rrci.ijc nadoknadiri pac,tcrrru
ili ,ljiso'ojporrli.i. lluna
isldnskonr rikd,u do je.r,vano rchoLiiil,iin" (nt..l:in.lil!.l huki).

1,8 Odgooornost za daoanje pogreinog lijeha

L.ct\rtarNla odco\ornostiji:sh,ona (lol)r'ooLuic,!,,-r


i u(.en,,s
lijctuikakoii datc
$t !(1ril)c. a joi prari ncrar.nrr
Lrrirck dija<nozLr. rli qrcikon,triPin,jr it.t'ri Itcl .
Kro rtuu[.irrjc]roveodluk.,pactcnrpaLiod krnplikacija,i..rko lijt.crj. i.zultiia
paurrnn)vonr rn,fiü,o.lqovon,stostaje liiccirihor.,.
1p!h.u,,v(rnsl,,,.ijLr.
oad,rkrr.la
nnic Lirrplaicnaod lijcinrl,ai| nruslin,anskcrizniccrcr flcitrl nrl).Jrlm ml ianijih
slutalelakojisc prinjenjuj.,a o\al\a,siLuaciju utcncljiojci,,ral,Ahn&|. a mlnosi
rc nalrreikLrn prcrrli kr1üie .aiinrc 'la.l.lfili { ija.

1.9 Odgoaornost za djeloaanje bez pacijentoLtog odobrenja

Petak.rteqoiira odqo'orrhsLijesti:
onaodqovorrost loja scjaiikrldobroobuicnrrr
i uienoql!cirika Lojii,vorlis,rjc uslurcpiima 1rlpisanin,prr'i|u,a. dok u sluiaju
otruimnjail, u sluiriu,,pi:riranja nrladcili ncrtal,rorrrtrlifanc osobc.raprinrjcr
lijrirrl, prevrcjida dobricrriliro,je poiodicc. r krt[ L'i pacijentili djjcrc parili od
Lompll,acijr ili guhitka,
lijcinikjctlcfinitirno
odeororan. Prcn,arrne, akon,entalno
rcradiianrili rdolescent,ra osobada mLrl,r,njclije.nikukao doLrorv(, Dost.onda
llcinikovaodrovoinost nmic biti bilo rripol'itrrrrlokazana ili ocllrjura.Ll rxrr
sluiaju. liieinikiiniclobro.inshl).
pn Tboctoqrosobrs dolrdn nanjcrcmocL'irrcLrla
bitiosutlcna za eventualc ocqirivDe posljedice.N4iiljfojrnuslimanskih uienjal,a
razrlaze seLri.czis ovimpitanjcn.Naroitr!co.l rniiljenja/ahrijc'aL[ l;ji.nik uiini

t:l!l
nadoknadu pacijentuilinjcsovojpon)dic;, bilodajc on dol'iodozvoluod mladco!,be
ili nc. U ovomsluiaju, neki teolozito vnatrau kao povredu.nan,lavanjepacijentovih
prix,denihpiava i prolcsionalnunesaljesnosr

2. Koje lijeönih (ar. tabib)?

"Ko "rcrdb
U ranijespomcnutom hadisü: godrvdi dajc lücin;k...",a,apska üc.
"
I'cöc kojujeAllahov I'oslanik.s.a.'.s.,upotlijebiopodrazumijoa:o,oqa koji d,ragn,s
tici,nIjudskcL,olcsti.
Iijc.i Djihowbolestsavjctom; ieceptinra.prodajomlriljakaibiljnih
lijckova.dopustivimbalzaarrna.srimularsirna,hlckorima,antidotima,puigarivin,a,
s)edstv,ra zä povia.anje,lijekovin,aza kaialj ilibilo kojim sl.cdsrrDrza L,btaiavanje
boli, i koji takodcrprcporuiujekoiisnikuüslusanjihovodozirarjci upotrebu,takodcL
poznatu aiapskomkaotal,ai'iilistiutnjak u prrrodni,t(natuialnoj)mcdicuri:piaktiiam
b;lo kiic od gmDaLrn,je.alteicnja. ukljuä,jLr.iproizrodaicipmdava.e mcd;cinskih
fccepataih;nDaa;oftopeda:vctcrinara:ili biLrkqeg odnosn.,eili poznatogpra[riiaLa
terapeutske mcdicinc.ukljuiuju.i lijcienjcIrurm (rjerskolijclcnjc).

3, Prcaila medicinshe diagnoze i tretmana

Iskusani intelieentan pravilau düagnost;ciranju


lijctrik slijedidvanaest i l;jcienju
pacijcnra,
uklju.ujuai:
t , , ,p
, , , o ." , o , l , , ,1t . r L l , i r . , i , \ r r L u t , . :r
' rsrr.t:Lüc
ctiolog,ju
bolesti,njcnoporijckloiuzroinrka:
;stmtutetjclcsru konsr;tuciju,pacijentovotrenutnostanjei njccovasvo;stva jakosri
je
i slabosri.Ako pacijcnrovosranjcu n,oquanosri da sc bori s bolei6u,lijcinik bi se
trcbac,Lrzdr:atiod. ili odloiiti. prop,stranjaL;lo kojih lijekova:
ispitujefavnotciutrclcsnih
izluievina:
idc rilic;iastaDje
nafuienctjclcsnc
zluievi,r;
fa?mat,a
dob pacücnlai
ftzmaha n]egove natlkc:

razmatra
sczonuivrijen,eeodinc,i kojiLi tietmantadamoeaobiridjeloworniji;
mzmahadonrovinupacijcnrai vrstu da na komjc od,astao;
ia,matrauvjctczivljcnja
inivo zaqadcnostivazduha
koji ohuzujcpacirenta:
pol,li;e odiedujcvnru okrcpljujuaeg
sedsNa koju pacijentmo;e prihvari:

l lt)
odrcclujesnaeulijekaito ea nanrjcravaprprsati i neophodnudozr.anostporrebnu
da sc nadvladabolest;
lijeinikovcilj ne bi trebaobiri osianiaen a na.lvladavanje simptomaili njihovo
izolifanje,!ca. umjestorosa,konccnr;fanjena izbacivanjcbohsti na naiin iro neie
pospjcsiti pogor(anjaili ozbiljnepopratnccfekte.U takvomsluaaju.radikatnaclimi
nacijabolcsLi zahtijcva postupno opadanjc njcnogintcrzircra,prijcodlutivanja da
lijc potrebna opeiacijaili bilo kojadiugavrsrarrcrmana. je
kio ik, to u pdmjenr
pioirrcn;avena.osin u ozbiljDimslu.ajNima:
u obiinrm situacüana.lüeanikmoia korisririsvojurnurlrostu pr.opisivanju najjcd
nosrawijcgrrctmanapdjc ülluiivada na povcaanju njecoycsnage.Napr.rmjer.,tfebalo
bi da Ludezadok)ljsr!olijciniku zapoieris odrcdivrnjembolcsLiuravnorciavaijern
pacijcntovihobrc'kaprijc njcgovoelijcicnja dijcrarnim dodacinla.ion bi rfcbao
prcpisati jcdnostavnclüekovepruc piopisivanjronih slo:enih.itd.r
lijeiniknua prouiavati bolcsri odluiirikadaonanrozcbiti tijcrcna, a kaclane.Za
hrcniinLrbolest,lijciniko ubacak(|jek) m,ra biti ograniienna rcducii:,njeboli i
parnje,kadaje to moguae,na izoltrdrjebolcst;.na oeran;iavanlenjcrc irete, kada
re to mogLrac. i na smanjivanjemoguinostinjcnogiiienja ra druee. Lijei,rik bi
takodcr trebaopoiti,vatiscbc i prnesiju.i ne po:uriraLise
da uporrrjebi beskoristan
tretnranza beznaaajne Doviancdobiti;
Lteinikne bi rrebaopokuiavat;s pursac;jotnprcrjcranihtvaii ili nanricnih Ljelesnih
izluievinaprije njihovogodeovarajuicgdorüevanja. rca, umjcstoL<,ga, on rnoia
sa.ekatinr;hovoporpunodo,rijcvanjepijc pr;Ljesavanja purgaciji;
lleinik takodermora posjcdovatiznanjeraznolikihLolestisrcai duia, rnudn,stda
scnosis njima i njihoüm djclornnim trcrmaDinra. Posjedovanjc ovakvoeznanra
igraglavnuulogu u procesulijeöcnja,poeororcu s,ietjavanjuenrocii,nalnim srrc
son kao posljd;$m bolcsti.Ovakavje potpuni lijeinik (ir. Ädtirn). Sro r tiac
praktiiaiakomcmanjl,aovakvastNtnosr,iiak akojc on bio ricst u dijaenosticiianju
bolesti iprcpisnanjuodgovarajuieg antidora, joi Lrvück ae on tijc.iripotabolcsti.
7 , 1 ,,,r " . o " t p . n l r . , ' , r L , d r t a r . bl u a . . / . r , u . u. , r , . p r , . ,\ r i. , . " n , up , r j " rr o -
rcg srca,moralnojnoini, pol'o;nosti,vjcri, privricnosti,zahvalnosti.strplivosti.
dühovnim odfediitimr,sklonosri za prolaznimsvijetor, ljuhavii:cljom da snLnc
svogCospodara, inaic on n,jeistinsbl,jeanik,umjesrotoeaonje neporpuno ;Txedcn
praktiiarmedicinske p,ofcs;je(or. rrräiö/iast). Nadalje,najbotjilijekoviza ljüske
bolestiosta;Lr u sjcianjuna Allaha Svernoguiee, dob,adjela,dobr{,i;nsrvo, nml;tue,
pLiznanlcAllahovih lijepih imena (dr. emrd c1l,üsnd)i zikr. Ovakya zaznanja
imajuvelikuva;nostu potiskivanjubolestiprije negoiro se onejavc, i Allahovom
reljon. postizanjulijekaza neiije bolcsti.Zapravo, urNanjczdrovostijch boljeje
ncgouporrebljavanjc najboljihprifodrih lijckova.dok sveto zavni od pojedinicve

111l
\,jot i voljeda ssluia poziv njegovogStloritelja:
psiholo;kcnaklonjenosti,
lijeanikmoraimatisuosje.anjas paciicntorn,imo,a ga lijctitiliubaznoiiui iazumi

lijcinik sernoia sluzirip|irodnin Iijekovimapodjednakoka, i urmr duhovnin. On


moiakorisLitisvoju inteligenci:u.psihologiaketehnike,duhovnci ideoloikespovrl,
nosti iiak mcntalnourlenvurjc paciientako:eac biti dobro ili oro iro ic njtgorlt
bolcsL brzopiebr iri. Zapravo,iskusan lijcinikkoristitaedopuitcnuorctoduda
po,nogneoporavkunjcgovogpacijentai napokon,
lijeinik mora paziti na ciljevclücacnrapaciienu.slijcdcti icst esencijalnihprcduv-
t,enutnesnag€:ponraeanicda
jcta srojc pioiesije,a to su: kultiviranjepacÜcnLc,vc
pacijentponovosrekneizgul,ljeniclio srojih piirodnih m.,srinosti ito je nr)sua.
piije; odsrarjivanjeuzro.nil'a Lolcsti.karla;e LonrogLt6c: zaustarl:anjebilo korih
daljiL konplikm;ja; u sluaajupooltlenih iizika izabiranjemanjegr;ika da bi se
lijciio onajveii iuzulanjc pravcananjc opasnosti da seodstianit:losuanost ore
veie. Ovih su icsr pravilasr, lijc.cnrapacijenta.Lijeinik koji ne poditava ovakva
piarilanrjciak ri lijeinik.a Allah znaDarb(,ljc.

4. Patologija bolesti

Bolest prclazi Lroz aetiii pak,loikc fazcr enbJoloika faza rli poietak bolesti;
patobolizamili pLogresijaputanjc bolcstirpotpuno dozrÜcvaniei njexr oPadanjc
I-ijeinikmc,radatitainoodrcdcnrazlogza svakuod ovihlazai u skladus tinrIijciiti
;h. Naprirnjei,ako u ranim tazana bolestior nadc da pacijent<,v rad crÜevaslabi,
on mom piopisatipotrcbnelaksativc ipurgativeda bi t uLlzalo'annje. Inaie,ako
on p,opusti to uiiniti na poietku bolcstizbog opieinih razloga,on to nua izbjcii
raditi k.rdaje bolestu progrcsili.Umjestoroga.on bi nebaosaiekariricno potpuno
dozrüevanje isLal,ilizacijuprije pokuiavanrapuigacije.Ovo ac pomoaitijeluda skuPi
snaeuu pobjcdnanjrr bolesti, Iiieinikondasmücizvcsti
a kadajeboleststabilizirana.
purgaciju, a odstranjiranjc uzrokavisitaekadrjc bolcstslaba.

5. Etiöhi lijeönih (ar. taba'i'i)

lnipc,ativjeza obuicnc'glijcinika da slijedijcdnostavne prccedureprijc izvodenia


c,nihslo;enih, i osnn ako sebdi kompl;kaciia ili brzogpogorianjapacijentovog stanja.
on rrora propisaii jedN,stavnc liiekovepriie pokuiaranjas onin slo:cnirn.i trcba
poku!avarisadijetarnimprisrLrporn piije pl,pisivaniaIije[ova.Pod oprcanimstanjima
lijcöllikrnorapn,pisatiodeovarajuau dozusascnzitivnoiiu,takoda tijclopostajemanje

Ir 4 2
pLNil,nrrto na lijekove, a prilagodijivijc srlor srsi. Lijr.Dikiti rala i i nroiausranoür;
daLjcl,olest toplailihlarlnaine smijcLitiiskuiaran na clspr:rincnr tllo Lrlimtijctonr
se doknijeLrpoqunostiu,jcrcnu njeeorrprderlhu.Prcrll(,srrvljajLr(i .tr bolestinr.,
sloi€nfs,mptonrc. on bi pivo LrcLaopoicri s onin Dijdu,,u,rnrnijin.N.iPiDje,,
ladajc .if sLornak^ popraicnunutanrlD upaion.o,rL,iprvotrcbao, rtliti na orklan
jauLrrmiice i upalcprijelijcicnjaza:nojcnosri. tJ druron piin,jcnr.ako on lijcri
scpticophlcl,itis. koji u kivi u,fokujclrnjilenjc kdlrbinovano s akutnonupal,mrcna,
o jc ponoro.on prro nrr,raotklonir, \r uaicui upalu.,,AIio ljje.it,nDiörooboljdrje
popfaac.o orc:an,ms,mpriDima,on Li prro rrcbaolijiairj.cpos,c.tD.na.lolazcac
simpron,c, clokrsror.rerreno trcLavoditiratunao duhokousr(,1(.enon, sr.ü,iu $.edoksu
sinptonrijriine:obolc*,kaonpr:u slutajLr a (u. lid,t.,rd:ur. lijenrik
colil,,L.ilhsis
oLiinolirc.ipflo nocuacbolnoraicpljcnje.inaicon snijc rapo.ctiliji.tcnlcnr l,oli,
a p.rrrmse usnrcririna Itc.cnjebolnoqzr.QljeDja.Ako on moit Jijcditipriutni
Lrctnan dct(,ksi6ka.tc ustezanlcnr oclhrancposrom iliodn,oi,n.on hi scrrcLaoodfeai
. , . i - P " 1 . .r r , . . . L i 1 " , , . rI , r
lednaloiir,a iL bi pobolriao sLanjc, or ra nna lijcaiLi nj{,!ro!onr
n,PIornoiaLr.

0 lzbjegavaDju
zaraze
+tudijao hadisima-

1. Leproznost (lepra)

D:Jrir bü, AbdLrllah;zvijesrio rc dr je dctcracijaiz picr,rcnaSukejtdoJa u


Ikdinü d,r isl'a:csk,jL,prpadnostislanrui LlatnosrAltJrvon putu.Sa v,bon,,
m,su poeli iolcla kojijebio oLoliood rciko!{i nei,ljcrtr1,sl.pm,,roqsranja.I,,ijc
rlhovogdolasha Ailalov R,slarik.s.a.vs..poslaoin je po kuriru poiul,rr.
rororcii:
''Vratire
seraicnr domu. lninrili smo vaic ol,e.anj.. il
lLod.i u NlL,stimowmr 'sah,l,u"
EbL, urjre je prfnrc da je ,\llatrc! po
Janik,s i.r.s..rckao: Lljc:ncod lcpfozncosobcLaoit<,to iinirc orl la
lLn\,lad;dreprmio je Lrsvoj(i?bii..ihadisa.ta je .ak Altaho! R,sldril, s.a.!.s..

'0'o v mliDsirr
! . r , n ,k i r r : . t l , r i j A rl r r / l j r L j r , r
, ' $ L L nr.l i

r 4 3|
"Ne
rekao: buljitcckstcnzivno u leprozneIjudc."r'6U dmeomhadisuprenesenom
'Neka
od ll,n-Abbasa. All^lrov Poslanik,s.a.rs.. nkao je, nosilaczaiaznebolesti
"Ol,raaajtc
ne posjeiulezdravuosobu. 'J' On je takorhr rekao: sc lcproznojosobis
udaljeu,sti od jcdnc ili rlvijedu;;rc koplja." I'

Lcproznost (lepia) jesrezarazro oboljcnjcuzrokovano;ljevon crne ;uii kmz


r;jclo, Lrzrokujuiitako masivnopropadanjetrelesnihizluievina pri tom proizvodtii
tlziike pü)mjenc;deiororacrtu udova.Na uhu,cu, hrlst uztukujcsnojnoraspadanje,
-läkodcr
iak, prisuicnc bolovc i postepenudezintcgracijuudoia. ponekadie ovo
znanokaolcontiasis, a lijeinici pripisujuovajnazir: lavljih
nranilestaciji karakteristikar
dinjcnicida holestdajc tslcd slikclavana licu oboljelogi iinjenici da zarazaproldirt
svakogako dodc Lrdodir s njom (;ftm u licc)
Lije.nici sntr:1u ow oboljcnjcnasljednin.puljednakokao i opasnozaraznim.
Onaj koji rc priLli:i lcproznojosobi osjetiti:e neugodanzadah i ncugodansrtrad
koj; izazivapoiraaanjc,a toje posebDoodriatno za uroga koiirci bolLrjeod bilo kog
oblik.rpulmonalnih (plu.nih)(*Dljcnja.

2- Fahtor tjeshobe

U njcgoron,savrsenonsuosje.mju; ljuLaii z.rsvorc slcdbenike.,'\llahovPoslanik.


im je da izbjcgavajukontaktsa srnltonosnimzlom zbogposliedica
s.a.r.s.,sai,rcrovao
diranjakod prenoswib l,olestii mc'gu.cgkvannja niihoviht;jelai sfca.Ncki ljudi
sklonijic] dnrgih ka or;m bolcsiimai imaju piitajenusklxost iosjctljivostkojatrcba
puki kontaktd.r sc razvüe!ifus. Porkad. bojazanul'zara iircnjc ovakvihzaraznih
LolesLi.Zapraro, psihiakiudar ito gr izazivajubojazrosti brieena konstitucijutijela
pc,jcdurca ne no;e biti ignu;san.Daklc, boiazan.tjeskohai brigepostajudominantni
laktoii koji ie kontmliratisnaeuiprirorlu pojedinca.Purckad. kada zadahbolesti
doscsrc zdravuosohu.o, uarkujc nrubiru, tc ovakavzadah postajeneposLedni
pnrosni aeens.Ipak, a kao ito soroto raniicusta,rovili,pri;ennik moravci Liti sllon
ovakvojrcakcijii osjctljivna bc,lcst(premabolesti).

I llro \'leLnUL. J5.lir Lr\hmü1.2072


; B r h t r u r , t 0 i - 2 0 6Ni t u s L i 0 , 2 2 2 t
'^!Llj.lL n . n r os i L Ü . z iH . j { n i u ' N l d t n . u" iil 0 L
e i , \ h d , , l h hb - , \ h - d . {hil h

llir
3. Razumijeoanje poslaniöhe upute

AllahovPoslanik. s.a.rs.,o;eniosejednonr izjcdnogod susjcdnih ptcmcna, i pn.u


jc jc
bfa.nunoi otkio da mladazadoLilanekekorsen;talne ahnofmalnosti. izrncdu
ostaloepokazujuiibijeleko;ne picmentacijcu podrutju psoaü (ldi. Lcutodd?ur, te
ju je on zanolioda r vLatiswid poodici.ir Ponekad, u njihovojrgnoLaciji,
odredcnc
indiwluesenroquusuditida dovodeu pitanjeR,slanikovunudrost. a poeotovokada
poslaniika sklonost demonsriraakcijcdrugaiijenesoito ohiiDiljud;;ele vjerovati.
ili ono ito oni ;ele vidjeti da on radi. Dmgi ljucli koristcsuprotstavljenehadiseda
do[a:u abLogaciju senzitivniL poslaniikih lradrsa.U vczi s ovom tenx,m,imam je
Tmizinavco u svon D;ami'ul hadisuprenesenom od AbdullahatrinO rcm,ra.,
dajeu $on ogiomnomsLrosjc.arüu prcna
; ljuLavi w(iin aslübmraAllahov Poslanik,
jdoom uro Nku leprozne "S
s.a.!,s., osobe, sraviojc
rrmjc;inuvodci n<iii,: rrenm,
Alhha. rjerujuii u Allaha i osldrjajuii rc na Allaha."
Slitanje l,adisprenesenod iman,aIl,n-Nlad.zd2ca. Ovaj h&l;s je prn;o Diabif
bin AbdLrllah.Ipak, r'jeiodostojnost
ovos hadisasrrratrasc slal'om, kao ito lenr,
Lrnije vrdjctiu orcm poglavlju.
U drugonhadisu,I-bu I Iure';rc, i.a..prcnn,jc da 1eAllahovI'oslanik,s.a.v.s.,
"Ne
rtkao: postojizaraua i nc postojipraarovjojc.- NaüvR,, ovaj Ladis nogao bi
bitiuzetizrankonLeksLa, i lrudis slahon!reronili sasurrnjrvurnamjciananogu sc
igLatisaorimrijeiina,naZalc'st. na njihovuvlastitu itetu Ipak,a AllahovomN,liloi6u,
n€postoji konrrad;kc;ja u uienjinra Allahor.,gPoslarika, Ako poledinac
s.a.v.s. nade
dvilesuprotrosri, makaLu dobioprorlereninhadisirna. mogu6cjc da u mu jdan od
u dvahadisa pripisani od ncprijaLelja, ili bi Ladismoeaobiti nepravilno prcncscn od
prcnosilao,il; da je jedan od haclisanrogaoizgubitineito od svojihuplta k,nz dusi
lanacprcnosilaca. S dmge shane.takodcrjcoroguicclasvakis,jedokne mo;e sl,vatiti
poslaniiku mudrcsr nr istinaiinistoqaLakovlijenre prolazi,dokazna temdjuindicija
njegolenudrosriu to vrijcmcm,:c Liti pogienrcshvaien.Ovo jc dostamoeutcöaki
kadajc.tuloitet pfenosioca ncpobitan. Ipak,nckisu hadisizaisudokinulioneranije,
kaoito su ranijcokolnosridozrle u prijenljivijeoltfLrienjc.Inaic. kontradikcrjamo:c
bitiu umusluiaoca ibaziLanana njcgovonnivouia,umijevanja, mdijcnceona sa-
monhad;su.U svakomsluiaju.mc,raposrojatijcclmod ovarriobjanrjeDja,ma.e nije
moquicnaiidva istinitahadrsakoji su rncdusobno k.,nrradikrofn;.Bo;e saiuvaj,to iak
nijeshradjilonia najsrvrieDije Allahovosrvo,rnje,tijc su rijc.i posljcd;ca
Allahovoe
nadahnuia, a to jc da sc L,had;sunala,eopfeineiujave. Äko sc ikad radu, ondajc
bolcstona kojasejavljausljcdpomanjkanjapux,gznanja, ponanjkanjaodeovaraju.c

',\hnr,l. t,.19li drf h,üs

1 l ;I
inteipretacijei iazumijevanja ili pon:anjkanjaiazumijcvanja arapskogjezika tor doba,
a posljcdn; uztukje vd,nü uob;iajendanas,a ^llah jc najbolj;vodit.
"O
U vezis ovomtemon. Lrsvojorl,njrzi suprctnostin,a u hadisin,a"(or. iililaful
'l?v,jestili
/rd1ij), ILn Kurejbanaveoje da su neprijareljihadßajcdnom üspüvljali:
stcoprcinchadisc.U jcdn,m hadi$ naloditedaje Allaho! Poslanik. s.a.\rs.,
rkaol
'Nc
postojizarazai nc posrdi $jcvjcic. U drugdn predanjurckli srcda jc Allahoy
'Ncka
Poslanik, s.a.v.s.,
rckao: nosilaczarazncbolesrine posje6uje zdravLr osol,u.'
'Obhiajte
Takodersreprcnijel;da je ÄllahovPoslanik, s.a.r:s..rck&,: selep,rznoj
o$b; sr udalrenosdd je.lne ili dvije dutinc koplja.' 1 pl.clijcli sreda je Alhhov Po.
'Bjc:ircodlcpmzncow,beLaoitotoiinitcodlava.
slanik.s.a.v:s..rekao: U drugon,
piedaDju.i,v,jestil;steda kadajclcpfozna,rs.,t a dolla ponud;risv(iul{ialnosi,'\llaho!
R,slanik,s.a.v.s.,poslaojoj je pon,l,upije njeDoedolaska.zal,r,js?ju.i od nje da se
vfariküaii da rc pihvat(, njcD,avjctu odrstu. i svasu ola prcda|jaDcdu!,lDo
'
kontradiktona. Kako1cLc'moguic)
Inim El)u Nluhaned ibn Sirin rcaeoraojc na ovalvc navodei m; takoder
ni u jcdnon od navedenih
porv ujuro ojcsoü)ol'janrjcnjeda ne posrojeorrr.einosti
had,sa.Slaki od rarc.lcrih h&lisa odü,si r Daspecifiinovrijcnc i okolnost.Kada
"oprcanosl;
sestaveu njihovodgovaiajuii kontcksL. ac Dcstati.

4- Sehsualno prenosioe bolesti

Kako bilo. Lrodnou na ran;jcnakdcnc badir, postojedvijersic zafaze:u sluiaju


lepfoznosti. oDan,oicl)iriprclolcnakiozkonram;naciju zfaka.Dakle,akoporcdinac
sjedi duri viemeDski pe od priiajuii i udinrii okoll i zara:cnizüL lcpx,znogoknrier1a.
m,guic jc da on p,)sranc zafa;enboleiiu;dnrei jc uzfo&ik sck\ulnr trdrjD;sija
kadaIcproznaosobastupiu spolrriodnossr sv(ion supNqonr.i tjmc ona takodeL
mo:e dobitibolest,pmljectnako kao iporencionalno nororodenicu son kasripm
dobu :ivota.IsrarjcrovatNria odnosise na oboljcleod tubcrkulozc (h1.lnl[ ana
5ts),prcorrop/rririv,,onühuktJhlchitisoil; ücto'c,,dtosisd, pored ostalihscksualno
pienosivih uglarnonrizolirajupacijente
bolesti.I-ijcc'nici zaiateletubefkulozou.;
oni ae ?asiguino stavitiu kaiantinlcproznuos,L'uinamctnut;ogfaniienehontalitc
ili iak srrikLnu izolacijus hilo k.iom ovakvonbolciau.a. u njihovomsluiaju.nrnoqi
su Iücinrcidanas mnoeoudaljcn;od ljer ivje,.ovanja Lrpraznoilcqc ili loic slutnje.
dakleoni ne sprovodc ovakvcprcdostrc:nc korakeiz pukihieligioznih razloea.
U sluiaju ticponcmatosisa, ova bolestobiino napada sroku i proizvodiurtu
vla;ne iuge (lir1.lloridsir). Obian; i pfolongifanikoDtakts. zafaieniminotulama
;li gacdrjepo njiholoj ?araienojrrokraii uarkovar ic njcnoiirenrena ljude.U njihc

11.r6
l n . l , r , L , , , i r . , i r ,' r r

, , n ,, u i . r i r r r I r r l 1 , . r , r L u L ,{tLr , . l ! ) p , x , , , r 1 , , ( L : ,L, L (,l, , , , ( , i 1.,, , * . l i , , l i i \ , , L L , , iLr l i, . r l i


t,t,l.,:,,,,r,-L r . , , . i , l ( ' , , , , , x1, 1 , , , ) 1 . , t r , { L i . ll!,.. , r , l. / i , , I ' ,' , ,r,, i i ' : L, . I ,
- \ 1 1 , , 1 l,r, ., s, l . , f , l i' . , , ' ' L ,L . ! , : N . 1 . , ,' , , , , i' , , r a , , r r r , . , , L . r ' , 1 , , " , . , j, , . ' , 1 r , , ,
, ' , 1 , r . \ r , , : , : i ! f l r l ) r j L : rnl r / . l f i , r , r 1 j ' ' , , r r r i l , f r s r ( l r , l , ^ . , r j r l , . , t r r r n r : , , ^ ' , ! ,
l , , , l . n r L , l , ! , " , r , r ) , , , , : r i i L , . . \ l h i L , , , r l 1i ." .L, ., !, ,, . . i . r , , 1 , r . , '
r , r ; , , 1 , : ,r : , ,' , * , , 1 , ,, j , . :1, , r , l ! ' L L l i 1 , : i ( , , , , , , : , ) , , , i :, r. , f L , ' , , , ' i r
rl,.,L r r , , L r , : r ,r , ' , r , , , , r i , , , r ' , r u , r l r r h , , ' l L , , r : i , l i . n l . , . r , l l r r , : ',,ri ,, ,r,,,,,, fr il r ,
, , , ' " , , 1 . , 1 , , , , , , , r , . ,i1r lr Lr i,1, r . l ,iLr ,l , , r , i , , r , l , L u rI r r L! r r L I L : 1 , 1 . f' ,: , . , , , , , L l , L , l , t ! i 1 , , , , 1
l i , n , r . . . , . j , , , . 1 i.) . L l L i .' " , l J i L r , a l , r r l r r rr r , h . v . , ii,r r i , , ,, , i , , : . 1 r r , , , ' l , , r r L, , . , , , r .
l ' r r l - , r , r : . : r r L ' l r : . r . i / , . j L pr i1L, l r ir .1r , , L o r 1 ,1 , ; 1 , : r 1 , r , . . , r , , : . r r r ' l ' 1I ,
' , , , , . , r i . , , 1L ) , s L Li ,' rr , , , r , , ! , i r . \ 1 1 , r h 1, ,1. ,1, ,r, ,] !i , , . . , r . ' . : \ r i L i . ' , , l : Ll , ,
, ,r,L, r,r(,l i, ,IJi :I ., r, (, , t , j u
; , , , : 1:,r r l . , , i L ,1 i , u . , i , , 1 , , , , , , , , , , i r ) , , j , s L , L . , . , ,1, L Li,r'rr.
: r . : :,rr L r . u , f , . , i ' ' . L - , r , , , , 1' l L , ir , , , r ' , 1 , , , i , ,, , l r , , 'L i L , ,. L t , L , ! { , L!
-1i,Ltrri.,.rIj.lir',r1rr,,r,",,,i',rlrll,r,ii
' , , : , . . . . , : . r . ,),,,,r, . i i , , , , i , r l . , LIii : , t , r l , ,

n|]Ll]5'il.rl.l]lr,...l]rrl.lL.'|.,l).i'.ll,/.t.]!ll]].jllrl.].,t''l..li.
i , , . 1 . , r , ! r: .r ,r , . 1 : 1 , , , , ,r,:,r1Lr , L , l . , i l, r l , . r r : , , r : r , rLL, : , , r j , l ' / , , , , , , i r , , , l : , ,
t , , ! r L r ' . . i t r i , , , r L i r ni i,j, 1 , r . ; , , 1 (
5 L . . L i , r ) L i . Lj ,: L : L l r , . / r t r , , ' l l r t, ,, L. j i , r , , , 1 i , , ! , i . L , , L , , , j L !r1i L1L, r , , , . . \ . 1 1 , , 1 , , .
i 1 . 1 , f i 1 . . . , . , . . ( i , , ' ; , . , , '' ,, .r ,i 1, 1 . , , , , , . , , , . ,. ,1\ ., '.,i , 1 1 i ), , r, i , ) " i , , , ( 1 . , , ( 1 , , i
i , , L . r , , : r rL i , , , , ii L' :i ,. i l i i ( r . ( l , r i r , , . l , ; , r ' , , n , r : , , . ' , , ' ,, ,, 'j ,, .r , , L r r r l, i r l , rl , r
r l , r , n r , , , , ' , 1 1 , , , i L ; J , r , , r L r jL , : 1\.1 , 1 ,.,i : r i , ; L r , r i ' J i , . . r , , 1 , , 1 , , , , , . , ,111. , ,! 1 1 . . , ,

, , . r , , , , " , , . .j, , , r , r : i ,i i . , , i { i r r 1 ,. ' , , j , ' . , : l L, i , , , , , , r r rr 1 . , 1 , , , , , , , , , , , . , , r i , , . , , . 1 , ,


\ , , , 1 , 1 , 1 . i , r , . , , r , i , t , , ) ( 1 , , , , r , , i / , , , , , , i . , . , , , ] i , 1 , , , : L L L , , r , . . , , , r11,i,1. , , . , . , , r , , 1 , , , , / , , r ,
2,,,,, , ' , j . , " 1 . , , . , , , , , 11, ,. . , , , , , ,! ,r ) ' , . 1 , , 1) ,. , / , , r i ' i , L , , , , , r , , , ' ! 1 , 1 , , . r
rr.r'L,,,L,r,u.r,,,.,r,,rL,.il.,.rtr,rlirr,,1,,ri,,1.1.,,:,,l,li,',r,1.,,
\ , , i , , , , l ' , , . , , i , , I .t . t r , . . . j , . , . l i r , l ' , , , 1 , , , , . , . h, ,,r, , L i i r , L j . l ' , , r , , , r , r , , . 1 , , , ,
r n : , , : , ! , , \ , , . , . , 1 . , , ,j . , , , rr . 1 , , ! L, , . , , , , , , . ] , 1 , ' , i i ' , ,. r , , 1 , , i r " , 1 r " \. i 1 . ,
r . , : r n , , r r . r L . r , l , , rn,,,,,,1: i h : r r i h , , r , , , r , ' , , , , , r , ' , ,, ,' rr ,1, : \ 1 . 1 1 , ,/,L. ,: ,r L r , r
, , L , i i ' , , 1 , / r 1 , ,L ) ' , i , i , ,r,L, , rr ) , , . , , / r i , L / , . 1 , , i : , ( L, , , ] i , , ( 1 , , , 1 t, , , , , , , r L r , , r , , r , r r r ' ,
1 , , , . r , , , , r \ r , , , , , , , r , r r . L , , , p r L, , 1 , . , r . ,1. , 1 1 ., , (r l1 , . 1 , 1r :. . , (, rl , , ( 1 , , , , ri .l , , ! , 1 r . , , . i .
L r L l L .1 , :,ri , , r , , r , , 1 , r , r , , " 1 r , , , 1, ' , ' . 1 , ., , 1 , ., , , i , L ! i , , , ! L , , , , ( ) . r . , 1 r , , , l i , , " ,
! , , , , r r i 1 , , ) ! r, iL r , , r ) . , , L L i , .i,,jr, , ,r , , \ t i 1 , , , , , , : [ , r r . i i r , , , , ] . , ,1 , , , , r n l , i : r r r i , r r !
llL[. \ l t i ] ' , rl r ) n r , , 1 1 i . . . r . , . . . . , , I L r , i L , , i r , ! , r ] r , i , , 1Lt,ri,i ,l , i. ,, ) r i , . , , , , , r r r L L \ , , , 1
r i , n f 1 , , , r ' r ' f , , r , , , i . , i . 2 . r 1 , , , r , ,\ .l h h r I : l ' . 1 1 , , 1 l i . . . , t . r . . . . , , . t r , , ' , L , r r r l , e l , r L r r r
r r i r u r r h p , , L r i , .l , ! , i L r , . i, ) l i\ l L r i L i n r , 1 : ' . 1 e , L i i r n r r L ri , t L r , r , ' r , r ^ i r , ' Ll r

LL;
ito posjedujumanjusposobnost shvaianjahadisa.Oba su pnvca ispüvna.Jedanje
Damijenjenza &rstog vjcmika. a clmgi za vjcrnikatrja jljcra slabija.Svakiod njih
nnatic svojvlastitiprirnjerkoji aeslijeditii dokazkoji aepiilrvadd.Isto serazun,;jeva
kadaje Allahov hdan;k, s.a.v.s., piimjcniokautcrizacijupod opreinim okolnostima,
premdaje preporuiii, usrezanje od upotrcbcovcvrstcmcdicrxkc proccdurc.Postoji
nekolikokohercntnihpri rrcraranijcnavcdenoekojepojedinacmoie naaiu sunnctLr.
Ako jc pojcdinacpoaasfvovan ovakvommudroi6u i noie ispravnoiazumjetisebe,
kadaon izvodiodgovarajLrii tretmanza svakisluiaj. on mo:e saiuvatisebeod mnogih
kritiikih argurnenatai zaobiii sukob.
Dmga grupa kritiiara raspravljada ubjeeavanjekontaktas osobamazaraienir:r
zaiaznimbolestin,ajeste p;rcdna ljulska fükcijadasc izbjcgncpotcncijalna opasnost.
Dakle, da L; se og,aniiila zaraza.oni prcporuöujuda se zaobilazidodirivarjc i da
sc ograniii n,cdusc,bno nijcianje i udisanjekontaminiraanoq vazduhaltoji okfutujc
bolcsnuosobusvedo njenosopo.a'ka. Ipak. ogianiieni kontakt;li tak redenjejed
nom zaje.lnosa b{,lesn;konod njegovognjcgovatcljaili lijeinika jcstc ncophodno.i
iak ogLaniieni kontakt.akosc po{rujc;spravno higijcnskc' pravilood.lana porodicc
osigurapsiholoikckorrstii osjcaajbriee.i neophodnone prenosibolest.Dakle,kadajc
Allahov Poslanik.s.a.qs.,savjetovao protivos,?ni.avanjaporedincaito sa$bon Dosi
zaiaznuLolest,on jc nislio clakort,ol;ic ;nrnjc bolcsti.a poscbnoonc najzaraznijc
vrstc.Ipak.ovdjeponovo,nehevistekuganisuprenosive.akom, dijeljenjenr hrane
ili dodirom.a wi oholjel;ne xrr zdäznub{,lest. Neki su zanteni, pok)n lije.eni,
?austavljaju.itakobik, kde dah ü4ijanje bolestii kont,oliüju.i njcn{)iircnjc u vlas
titom tijelu. Daklc. src doh sc ol,c,ljclibori da ljjcii svojubolcsti da nosi sroju poiast
i akojc rspu,jo stLpljivoi.ui zahvalnoi.usvomCospodaN. za njesaje fazumljivirc
da pazi da ne iiri svojer;atnjena ostale.
'Leia
giupakritiiaia tud;da u u nunarrju.zavr;jcncpaganizrrra (or d::aÄilr.rjtra).
ljud; vjcLovalida sc zaraznabolestiii san,a.a bez Allahovog L,djela.U ovu svrhu
Allahov I'oslanik,'...r.'., j" ...., da poniiLiti ovakvakriya ljen,vanja i st(,-sa je
dijeh, hünu s lqrnzß,m osoLom,clabi razjasnioovu stvari da bi poduöioljudc da
jc Allah Onaj Koji kontroliic bolcsti brinc o oporavku.S druec stranc.kadajc Al-
pfot;vovakvog "...;
lahovPoslanik, s.a.v.s., savjetovao kontakta, u svon ka?ivanju:
kontakiadola,i destrukcija",or je objar;{, da je kontakrjedan od ageDasa k.iesje
Allah Svem,guiisworrckaopotcncii,nalnos prcnosioca Lolc"*i.Stoga,dc,kazovakvog
uzrcka jcste u njcgoro , sailct,r, i dokaz Allahovc konirole nad svirn.i dokazda
nrjcdnabolestne rnozeproizlazitiiz samesebeili se iidd kakojor je volja ustanovlj€n
" [ . , , r , 1 , a , ^j -,d , n 1. 1 , r , ' . , 2 n , m . . ' 1 , m . { ', o' .l. d m . , , ' u ., ., ,m . [ " n , , o,1n " d
srcjim krctnjama.Allah jc Stvoritclji On upravljasvime..,\ko Nlu je volja.On ima
pogLrnLrkontrolui mo6rla liii svenjihoüh elementaD,iL at,ibuta,a ako Mu je volja,
sveae tunkcioniratiu skladus od,tdbon koju On orginalnostvorio. je

|118
Öctvrtaerupauienjakatwdida kamüihad,sidobdaju izanjeDjujuonehnije.
Ovajje postupaku arapskomnazvannash.Dakle. c,nigledajudaLumi usposravljaju
relcLence svakoghadna piije ncso ito razmohekoji ac stüed;ti.Osrali jnatraju da
nekihadisirnorojubiti öukni (kaozakon)svakako,a bezoLznana njihovuprednosr
ibilo da oni popadajuu podruijenashaili ne. Njihovaiqumcnrproizlaziiz Ebu
Hu,tjrcovcndac;jehadisa:"Nc post<,ji zarazai ne posrojipiaznovjcrjc.,'Na poicrku,
EbLr.Hufejrc, ra., pfenioje hadis.a kasnijesc ispostavitoda je on zaLdavio kak.,
je isti bh izgovonnod Ällahovog Poslanika.s.a.rs. Kad su ljud; otiili do njega
da
gä;spita1u o tonc, rckli su: "Öuli snrorc kako eovorii...", a on se suzclriaood s,og
ponornoq sasluiavanja prije njih. Ebu selcmcje komcnüao Ebu-t Iurcjieovukamiju
pozicijugovonii: 'Ja nc mogu urvrditida li ga je Ebu,tturrjie ,aborLtvi{) ili da li jc
poniltcnod kasnijihprenosilaca."Sro se tiöehadisaprencscnog ocl Dzab;ü u komc
stojida 1cAllahov Poslanik,s.a.r:s.,uzco ruku teprozneosobc,staviosvojuruku s
npgowmu mjeiinu vodc i rrolio... Imam -l-innizi qrovreaoje ovo prcdanjei nazrao
sa n€rstin;tim ili garibom.lman Tirmti dodaojc i kako htba po rdio. da se isto
predanje odigralood OmeraL;n Hattaba,r.a.,a nc AltahovogPodanika,s.a.v.s.
A|lähna najbolje.

Zabrana
propisivanja
onogaito sesmatraneöistim

Ebu Dc,.daprenioje da jc Atlalrovposlanik,s.a.{s.,rekao,,A ah je stvor;o


bolesili;ek i On je naainrcl;jekza svakubolesr.Koristitcmedicinu, ati ne lijeiitc
väiebolcstionim;to je,abranjeno."I U istomsmislu, ;nam Uuhr i preniojc u som
"Sähihu" je
da IbD.MeNd izv;jcstrcda jc Allahov poslanik,s.a.ns.,rckao, .Allah
nqenaiuriova! oporavakod bolesrisaonimciro jc On inaic naainiozabnDjenim.,',l
Ebullurcjrc izvüestioje takoderda jc Allahov poslaDik,s.a.rs.. zabranioupotrctru
lipko,aloiih rrsobina.I U drugompredanju.Täiil bin Suvejctcl-Diaafi je upiLaoo
koristimaupotrcbevina (aL Ädnr) u ncdrcini, a Allahov Poslanik,s.a.rs.,odgovorio
"Orro
p: n;je lijck vei bolcsr"r+ U Sunenuod iinama Nesaijäp,tnescnoje da je
redanarapsblijeön;kspomenuoupotrtbuZabeu nedicinskimprcparatima.aAilahov
Poshnik,s.a.v.s., zabranioje njcno ub,janjcu de wrhc. U dmeom had;suAllahov

, L b uD d u J , l S T 4 i t a d i s j e
hafn.
' Buha.ija, qtrDrnsi ker inrdtLq", t0/68
" Ebu.DNud.t670! T,,mrzj,20.1aI
lhn MJrdrf , 1.159rAhmod, 21J0t;s jrkmj {r&tijn

rr,rl
R,slan;k,s.a.v.s.. rckaoje : Kogod kornti alkoholu l;ieienjusüe bdcsti.Allah
mu ncic dati opoiavak."rI
Lijcienjebolcstincetiikirnine.istimlijckc'vimajeste gnusantin sastanoviitaclrogar
rczonovarjaili zdraw,gnzuma, a poziraiu.isena islanskujuiiqxud':nciju.Sto setiöe
1 , ' o p r " - rz' rr lh" - " .m . . m ,' , , . , r . r , " t o l k " l , , J ' ,. " ' ' , ' . " ' o n . r " n ' o' '. : r " * .
'altl).
zdravogmzuna (zu. zaista.Allah je Srcm,guti zabranioupotrthu neiisrihrvai
zatoito su onc nccriikci zloauclrc,dok Or nikadanije zabranbuemicimaiiLadobro
ili im jc ograniöioneito koLisrcko kaaru za njihovegrijehe.Stoga,Onic.'drcdio iio
je korisno,a zabranioono ito jc lrctno. i ovakvaje pmhibiciianaiu,jcnazbogljudsl'e
vlastitekoisti i s c;üim da ih zaititi od veiih ol'oljcnja.Stoea.nüepristorDo r:ernikuda
tra:i oporavakod bolestipomoauonosaito scsmatraitetDim,aaki akoovasupstanca
mc,ze donüetiponeneno,)lakanic,ier veiaae(terazasisurno slijcditi.Dmgia+rektitete
koji morabiti oidjc naaraicn odnosisena iistotu vjcrnikovavca. Zapravo, neetiik,
se pripisujeononc ito jc zabianjeno; mo:c olaksatijedanaspektflzi.ke bolcsti.dok
ie njcgovarnalienostzasigurnopro2ctisrcc pojedincaigenerirati norc bolesti.i bit
ac dntkrnim uuroanik,mspiritualnogpada pojediDca. tc at on ncsumnjivo,ashnniti,
njecoveae Damjerctcturatia niesovaaese usmjeicnost kolcbati.
Isüra jc da zapovjediAllaha Svcmoguace nlorajubiti bespogovo,no izrr(avanc,
je
a ono iro On zal,raniomora biti izhjegavano u svakornmoguien pogledu. Ako
je om iro jc On zabraniobilo iita drugo osin zloslLrtnog i ptoricanja.On to c bi
zabrurio,jcr On je strrr;o ovajsvijctza Svojasworenjada ob;tavajuna njcmui da se
tLrsnjcstcodrecienivicmcnski pcriod.Allah Svenrcguiijc Vrhovni zakonodavac, a
kadaOn u Sw,j(,jLoranskojmudLost;odobravavoctstvo za Svoiastroienja,On b; im
u tu svrhudoistapomogaoda mzlute doLLood zla. S dtuge strane,ljudskoac tijclo
i duia svakakonaeirati na svakuncaistusupstancu.Dakh, I'ata jc ncstozloslutno
i proricanjc.ovakviatiibuti ac zasigurnoopsjednutibiae pojcclinca.Koiegodzlo oni
nosili. u sebi ae konrrc,liratipojedincai ispoljavatac sc kao on sam.Zbog ovogaje
Allah naahio neku hianu. pitc i ocljctuzabranjenim,jer one ae prikazatinjihovog
konzumcnta [ao pokvaicnoe, a Onie naiinioostaluhianu.piaciodjeaudopultenin.
jcr oni dernonstüajurobovlicvupobornosti odanostnjcsovon Cospodaru.
Drueiaspckt ovakvepokvaienostii bczboinostipokazatie seu osobnojslabosti,
sklonosrika konstaDtnom tia:cnju c,vakvihnedopuitenihsupstanci,a pogotovokada
nczrcoum i zaslijepljercvcc misli da je ovakvaupstancadobra za njegail; da .e to
izlijetitinjegoveL'olcs ti. l pak,U zriieni i \rrhovni ZakonodavacsLrprotstavrc je ovakvin
neosnovanim izlikarnaosieuranje odgovararuice iispramog lijeka,iosiguraopotrcbnLl
uputLr za njegovo tia;enje.Nadaljc,Allah Sremoguiidao jcjasandokazonogaitoje

r i S r j L , r ii k. . ; . . l ^ j { :d r i l

lr;0
dopuircroi onogazabr.a,rjcros, i riko to nc nrozcoqrriti. Drlle, poitc,jc uL,üu,ie
:abe u rncdicinsl,esvrhenczakorrto.a nel,eiz njihovor roclasu iak otrrvnc. onda
kakono;e rnalkancvaljalosti izloiLrdno"-ri l,itidobra)Kako alkoholmoiebiti lijek?
;\llah Svemoquaiqa ril,ad nije nanijcn,., za luck. Z^piavo. naiifokojc porDar(,.la
alkobol , \ino pogadajurnozakiiunkcrjeccntraln,rr ncrrnossisten,a onoeakoji il,
" r r ' . , . ' 1 . , . , r, - , . , / . l ' , , . ' n , . ( . . - . 1 r , ^ , , r " \ . .. ,, . . 1 1t ., , 1
, ,, .
jcdnoj "rlkohol
kao i,fa?itoncrroj L,oli:sti, dodajLra, d.tji holestkojajc u mprcrnosti
s t,lclonrisamoozljcdLrluia i Lolesrkoja nroic posLrrihfoni.na."Znpraro, ircrni
rlektiallc,holaiiie se hrzodo nozga.mijenjasc srupa,uLunrrrlne oqianiicnosti
a,o.dÄla, i uzfo|uj. njihovodrarjc na pouiiDi. To uq,orara nrcnoriju pojedinca,
pc,ratta njesororazluiivrnje i islivlja!a nu rsnotcrü.,\rroI djcla"Libcr Redus"
(rr. ll /ior;l) clodajcda all,oholoite.L,jcnr,'.,k i o.rv{:.
Sto sc Lricosulih uabranlcnih liicl,ora.postojcdrtc \,rrc: jednaih, je uzcra
jc
doiruoljür, dok Lijcloodbaoie,kao iro su otroyi,hih kojarlar iLo sc nalaziu
znrijskonroLrcru,bilo koji arL ,Lr" pn)tivznijsl,c,q ujda korisrlr;i mcsozmlc ili
sliane fcccsrcsuL,stancekojcaf ulrtr.rrivDo osratiinrcnahc.ocprcl,avljive i posratr
bohstunrjcstoLrcla: idru:a vrstaloja uzrol,ujcciholobiftu rfakciju i gaclenje,kao
Lodposel,no pomrjeianihpiia proclornoea rrrisa ili b;lokdih osralihl,jcko.a.ija je
posljc(li.naitetaveaaod rjrhorihLoristi:rr ovospadaancdd;jakorascdajcrrülnici
prijeporocla. Dakle.i prirodco,i ^lrav rüum Janr sr sr iiosl,on jurisprrdcncijon
u iczi s ovin pitrrlcn.
Zapraio.postojiistanöan.t dLJ,o'naljuba?.ost L,oromcito je Allal Svcnroruii
naiiniolijekom,uLlju.uju.iposcbnc blagoslorc sarlriane LroronrciLojc On naiinio
dopuircnirr. jef jc rajLolj;l;jekono blar,rslovllcno. i dakd ac lijck tuclosl,errno
prihraLiLi. I*a stvai sc odnosina blagoslovljcnc ll'rlc, sdje god oni bili. r,sraliir sc
okcüstiti qinra.njil,ovinznanjcnr i njihovinrln,itvom.Puka.injoricakorümusli an
ti. o , / ' i . r ^ r . r - , , r . .
, , , r F , l . ' rr , . , , , rr . , 1 .r r , , 1 ,, , , r , . . , u . , 1 . .. , .i . i . i 6
o
1evcia rlera roba u rlcgi,vogCospodarai N'icgovatelja. to mu jc lak;c oclL,aciti ono
itojcnc.lopuiteDo. licba li poJediDa. iskofiniriovaklclijckok bezobzirana r!cqow
ddje o nji|dd nedopu(tenost,. ondaai (,ni,asisuno uazvaribolesr,osinrkÄda
pol.rlhacua,emarujcsvojr vlastitaodbojna.,sjcaanjanaspnm ovak!,1,lückovaili
suD|otsLivlja svojL, prirodcI]ui,L'i.nu rakcijLrovakvirIlsupsrdrcanii njiho!oj aza.lni
iderencrativnoj piirodi,i to ,stoprcmjc(ta u svo,rumu ljubavljuprematomc.Ipak,
praviljemik nrkadaneie to uradrti.a AILLhzna n;irboljc.

"Rtrni. rpD1,rLL,rv,u,i
,mlnli ,,aiiou, oJ i]! 70 !Ar^ lLr(k.v,, r,rhr Lj,.!,tt, i pdurfi.mLh\ nd.n

rrrl
Lijeöenje uöiju

Preneseno je u "r)va sahiha"(uuharii Muslim)da je K'ab ibn Ajra dolaodo


AllahovogPosalanika, boluju.iod uiiju.AllahovPoslanik,
s.a.vs., s.a.v.s.,
rekaomu
je: "Doista, bol,vao si takopuno!" U drugon hadis, pEnerno je da nu je Allahov
R,slanik.s.a.vs..rckaoda oL jc slavu;da nahranido icst ljudi il; da zakoljed'cu
kaokurbanilida postitridana.'7
Ranüe u ovoj knjizi, objasn;lisno l;jeienje uiiju medom. Usi (or. ltanl) st
beskiilni insekrikoj; rc uneau u koijene br, a rastu kao paraziti na domaainu.
Uii polazujaja ovalnogoblikazvancgnjidc,kojc sc izleguu roku od jcdnc sedmicei
pJivrituju sena bazu k,likulakose.Uii seine lahkos jedne osobena drueu, poeo-
tovo u prcnatrpan;mi ncsanitarnimuvjctima.Kada sc nasladujusnj;hnjem krvi,
komplikacüanjihovoeicstog pojavljiranjatakodcrmoZcrazvirisistcmskubolestkrla
proizrodipatogene mikrooqaniznekojedodajeknnoj toksjinosti,stoje sranjcpoznati)
kao hlvanje kNi. Nekako,drtra $ ;zlo;en;jaovakvomiestompojavljivanjuzboepo-
javljivanjavlalnosLiuzrokovancnjihovimiganjcm i müeianjemu nnrsuie,ararenim
srcdinarna. Ovo obja;njavazastojcAllahc,vPoslanik,s.a.ws..na poietku prepoiuiio
brijaDjeslaveda b; seelirniniraleitetneisparinekojebi se inaöenakupileiznadslarc
i sprijciilc disanjcpora.i mo:da uaokovalciniekciju ;kula.Poslijebr;janja,pol.e.€
seotvoriti i ovakveitetne isparinebit 6eispuiterc da bi sc omogu6iopnodni prcces
iiiienja. Poslijebrijanjaglave,a da bi uticaona potpunoiisienje od usiju.pojedinac
bi trebaostavirirasrvorpaprikeu sirietu ili zobnu koru namotenuu sir6ena qlavu.
a bilo koji od ovadva rastvorauzrokovarac ;zbäc;vanjcuiiju prije njihows ispiranja
van, ili pojedinacmoie dodati uljc rute (lol. Rrrln graleolens)smjcsida Li ul,b Lilo
koja novo 'leteDa jaja, ili mo;e stavitiekstraktsamljevenihkolurnbüskihsjcmcnk;
dnektnona inficiranopodruijc.

ri Buh.,;ra,4/ 10, slui,i sr dcsi,ir., b,tari qhn. (oDp.)


hrd;., krda r. inr.c ?ab,ai,jcno
ü.mr.hn.d^

I152
DIO II
1.1 Lijeöenje irtoe pahosnog urohljitog oha

lnan Muslimizvacstn, je u svorn"Sahihu piedanjcod lbn ,,\b.ruu komcsLoji


daje Alhhov Posldrik,s.a.\,s.,fe[ao: "pakosnouroktj;vo.,kojcsteiirlcnica. Kacta
bi postojal.,iita bric od s binc (d' tia.lt. paLosnoun,kljno oko hi to bil(,..' ,s
Takodo:u isrojzbi,cisahihhadisaEnesje izr;jcstrc da jc Allahovposlan;k, s.a.!.s.,
daodozrcluIjudnnada udcdovei ajcrcizlijeicnla (dr. r,rlü.i)da b; spijc.ili moquau
pakosturokljivoeoka, njeeovckauüc vrt,a;cei ckccm r', (dr. nonta). Sprciavanje
palosnosti urokljivoeoka takodcrnnie biti izvrienoobiinim uicrjcm od,tdcnih ajera
iz KLrr'anaproLivovakvogzavedenog uroktjivogr)ka.Ovo je takodcfnaivano n,kja.
Inam Ebu Darud je izvijcstnr u svomSunenuclaje Aiia. La.,rcklada je Allahov
Poslanik.s.a.!:s.. uobiiavaonaieditionomeito bulji u dnrqu oy,bLrs pakosnoiarr
urokljnogoka da uzrrc abdest,a da voda njegovoeal,destabLrdrpo$ta p., ovoj
dügojov,bi.,,
'udzejn.
suljanbin pleniojcdaje Esn)abint'umcjs rkta: -o A ahovposlan;ie.
polodica[3cri D;a'afcra ;zgledaclaje konsranrxrnapadnuraod pakosoe uqcca;a
ufokljivosoka (dr. aynan). Hoiei li nmliti zanjibt" On jc ülgovorrc: "Da. Kacla
bi postojalo iita b;e od sLrcll'ine,pakoso Lrfoklji(,oko bi sa (xlito.- i,tnanr jc
Tirmizi takoderprenL piedarjc ül El,i-lmana bin Sahilaibn I lan;ta koji jc rekao:
'ldnm je
Amif b;n RcLi a vidi.,Srh;lakakor kupai prokon,cnradsao je:,N;kada
ntsam vrln, 0neduAnpirna) ovakoIecpuplavuko:u.'Sahrljcodmahpa, na,ernlju
bezsüjesti. AllahovPoslanik, s.a.vs.,bioje poton pozvan.Kadajc stisao.a nakon
saslLriavaDja izvjeitajalJudi,on Ie postaooeoncn. te jc prokomentarisao: .ZaJro
bi
eedan od vasubiosvoebrara(vlastirim oiinra)2Zaito nisi uputioAllahu dovuza
bcfeketlRnom scok,€DuoAmiru bin llcL;'u i ,tkao: 'Uzni abdcsti opcrisvogbrata
nlegovom vodom(vodomkojon,jc uzeoabdcsr). ,,\n,r je ro uradn).; odmahje sjeo
dabfi(cSahrlok,l;ce,sakc,podlakLice. koljenaistopala.R,krnlje uzcoiolju rc vode,
ulkao ju je pod Sahilovuodjeaui ptuuo je, a por(,nje iztio ostatakabdestncvode
po Sahilovojglavi.\edugo pc,slijetoqaSahil se prol,udioi povratiosqcsnost., ir
Imam Tirmzi dao jc kon,entaro dgovafaju&rj proccduii za ostobadanjc.,d
uqcca;a ovakvosurokljivoeoka, govole6i:"Osobi utuklj;voqoka mofa biri na,.edeno
uzchabdest.a ta vodase rrebasakupitiu zdjclu.Iiotomon nlora umoiiti svojudesnu

rl\'lNLLm.2t86.
'' U,(Di: p0mrcDa.a
k,ti
! Etr! D^q{1. i880.
'
Ti.m;i. 2019. k,,;cdi jr hütß ha$r !h,b: AhD,d. 6,11.]8:
Itr Nlrdnh.. Jj t0.
'i:Mali[tr
\'fuvdüi_219]8

1 5 ls
ruku u rju, iznijcti ncstovode.isprati;rwina ustai ;spustirivodu natragu zdjch prijc
pranja rrtvinog lica. Poton bi trebaounoiiti woju lücvu mku u istu zdjelu, iznrjeti
ncStovode u nalu iolju i prcliti jc po lrwinom lijevomkoljenu.Slijcdcaito, on bi
trebaouu,iiti svojulijevuruku u zcljelu, iznijerineirovodcu rstuiolju iizlitije na
:rwino dcsnokoljeno.Poto,nbi t,ehaoposutijoi vodcprekoirtvine odjeae.Konaano.
on morapljusnutivoduiz drugekJjc picko Znvinogtjernenasttaeau jednon pokrctu.
Ovdjc je va:no da iolja na budc spritcra na tle izmedupojed;n;hfaza.

1-2 Vrste utoh$iaog oha

Posroje dvijevLste umkljivoe oka:ljudskookoidiinskogoko.U vezis


ilipakosnog
ovomtemon, pieneseno jc da jc AllahovPoslanik, vid;ou Ummu Sclcmrnoj.
s.a.v.s.,
jc "Ona
r.a..kuii duik;njukakoprodomobulji u njem lir, pa prokomcntarisao:
;na ux,kljivooko (.ir. sd'd/d).Neka uzne abdcsr."!r El-Huscjn t'in Mesudel Fa',a'
"Siafa
objasniojeovajhad;s: podrozumücva opsiednutost od utokljivogoka d:ina a
ro znaii da je ona napadnutaod pakosnoeudecajaumkljivogoka d:ina za kogp
kazanoda je irerniji od prolxda (rboda) nep;jateljskoskoplja."rrrDzabir je dalje
"uroklji'o
komentäfisaoda oko m,ie pilcdilca poslati Lrgrob i smjestitikamiluu
lonac?a kuhdrje.' ;5

Ebu Sc d-Hudrije pren;odaje Allahov Poslanik.s.a.r'.s.. uobiöavaoda obitno


trdi uLoöiirekod Allaha Svemoguicgod urokljivosolta d;;nna i onog ljudskog.Li6
Ipak, grupa nesretnihmuslimanaStoimaiu malo n,udrostii mzumijevanjaio; Ltvr
jek poriöu post<,janjc uLokljivogoka i Frde da je to puka imaginacrja,zla slutniai
nagadanje.Naravno.ovakviljudi inaju najmanjcmudrosri.oni sh,sajumalo ioni
shvatajunalo. Oni su takodo najudaljcnijiod istine.najsluplji su, najzasljepljs;ji
su velovimarazdw,jen,stic'd jihovog Cospodara,i najdaljeu od pravogznanja
' l u , - d u \ " ' . . r ' r I o ' , r , r " o d " .p a : " b n ' , . iru r ' r a u . r " k v o , l , r m u c r i i u d ir i r e
narodana zemlji.a bez obz;a na njihovarcligioznavjuovanlai tradicije,ne poriiu
cgzistenciju urokljivogoka, dok sc oni rnoguraspravljatio njihovon uzrokui stupniu

i r B u l , r i j a l,0 / l 7 l : i U r \ 1 m2, ,1 9 7 .
rrVidjeri"Sc,hLß sunn."I i/l 63
iOvaj sow,rjene ke, hr{lis.l.ii,p,orosigaEbuNaim u Ililijcru . 7/90.
i ' T n ' , n i , 2 0 5 9 \i c s i . 8 / 2 7 1lil , nM r { - L J i .l.t I l ; T i r m ; i k ^ t . d aj e h r r n

I1s6
1.3 lzaori urohljioog ohct

. 1 , \ 1 ,! , rL , p rl i , , d ri i l l i r h p a i r " , r ,1, , , , , 1, 1
, ,1, , r . , , n * t a 1r" r l e r r r r rr .l r : 1 l l , , r r r s r i
11LrlirL.r. r1i,1rr rxjcrlii\,,frif,r rlo rjiilji,,r,. ,,1.!!tr,1, \ nrLLr l, ,rliL,i(nj,!. ri,,,rorf
.til'rl):1r l,.t.lrp.filr.n1.rl.i.Li istrsh(rj;D ' . , ' , . '
. . . , . ' . . . . ,
t . . . . . .
t'..
' ' 1 , , r . , , , t r
,
r .,t
jrL ,rt,b ir:rDn,trr l
rrl,rrL,,,,i(lu, k i,l ,,.l,,,tili\,.rr (t,r!,,i. 1i,,,.,,j:iitik.,,r
i,*ritt;tl
ü , , r , , x l li ) r . ( r , 1 , , ! r j . , , r i r r r j r r , . p , , q L"cl i*n. (, , , . , g , j c i l j
, , ( l , r r ! i l .,i ( l n , r l n i i l j. r L
' '
r r i n r . r r p r r u . r r l cL. i r s l . , , i rpLrLr 1 . , l , L i l r , ,/.rrr. j n l ! . n r \ r r i : n r r l , .
t ! ) \ l r a r n l fr l l

I ) ,r r , rr r 1 , .nr , i . L h LL. rr r . (l ,L ri.L l j)( L , i . , , , r r r , , r l r . .


\ l l e hS r o , r u , , , i r r r r , . lu n . ,
, ! ' L r l L r ,\., , ! 1 r i t ! J r i t . , , 1 t, l, ) , i j , , i l i i r r r , r ) ( ) , , . r , , , , , 1 , . n ] j , 1 . ! ( l t r i , ! ! n ( 1 , , 1 ) f i L
i.,

. . , . 1 , . , .
i r , , n l , i ./ j . 1 . ( l . , r i . t i u / q . , i r r 1 r 1 , , , r i l i
n r c r L , , l 1r , , i , ( ,,r lp , , 1 , , , .i,., ,, , , , , , , i j ,
,,,,,,,;,,
l , r I i r , . L r :. t r r r rI r z p o r . r ] ß . .r(h s t i L l. . , , t fr u r f n L r r i r, r r . n r
l r L f ! ( t r i ,Ll n , , 1 . r L r .
\ir',rl ,,rL,,,1LL,rh]ji,,,jr,,li!rt,nr..lrrns,jrLt
, , , L , f r n , ri ! n r , , r Lri1 l . . r r rL i t f j
! 1 r . N r | , , , , x , , / f , r ! , rr i j , r . t \ . i l . i l ( . , 1 , ) l t , ü , lr)
r,. ..r,r isLrr Ir,r.,,, r, ,qrrlc| rr ah irrr

\ . . . , , . , .
r 0 r 1, r ! . r . r \ f h , l . . . o r r i j . ( ) i , l , . r r , , r , , l i , l i r r i f i r L n e i . L , i i L r r i , r r s e r l , , L , , r r r r ^ u
r)' rl,r(,,,,,rL 1 ,. , r r r i i r . ( ) , , . . , i , n i 1 , I i , , , ' r , ! , . , i n , i , , 1 , r i . , i , . . J ) . , l t l {
, , ! i , r , , , i ,, , , , . 1 i , ) c i
( l , l r rl r r ! , / . t . r r r ; l \j i . r . l i r ,i i r l . , , r r r r , , i r i l i
L r l , r r , r r r , r l r r r l r r , r r er [ : l ] r r i L , ) t r . r r . n r .

Z r f , , r , ,n. i l , , r , u , , , a , r,,r, L( ,) . , ,).,r. ,f i o r a f


t ! , sß . , 1 ;,"1 , , . . , , , t , , 1, , ", ^, ;,r, . 1i ,1, . r , , i . , ,
r , L r i r , , 1 r L ii,rr,i),\rr,(r, , r r r . z c r i i i r c r i . r l r , r c L r t i , t r i r l i L i
' . 1 , . . , .
L r n , i , , , , , , , i t , , i n( ,r,j,(,,j r r
' ' r , i , , , , t , 1
: r i , . r i , , l j L , ( ipi o , r , . k . ti ;l L r p , r, u
L 1 L6, r L r , . rhi , l , : r i j , , r , r l , , r l rür r {
r,,,tr" "jjt,-,,q
i L : 1 , t ,s1, ! , l i i n i l , s l L , i a r j r , ) r n i , ! n . , 1 , , . : (r "t i i i , L i * r , , , 1 , 1 , , . r j .
Sn. o\,,.. i;ii L,(,
m n , i , , l . , L r ( . . ! . ti i , L j h J , r t . n ! ü i r t ( . 1 , r . . ., n r l r j r r .
r r c c , l r , 1 , ! g , j ! 1l q f l , i r s t j c . l j i j j . ,
1 , , . 1 , , . . .

ta;
Daklc.pojediDac mo;ehitipoeodcn prckooi!u nckogdiugog, itoje Lrsu-aridokaz
jakc vczciznrcdunjilDlih dulnNa,duia i oatu. Oai sanrc ctrhju niita s tim, duia
iduh su ti koji noseovakavurjccaj. Svakadu(a iduh nosesvojellastircsvojslvcne
utrccjc,snasu.prcnosike.baziinekaraktcristikc iprircdu. Napimjer ljubonromä
osobamolc clcfinitivnopoviijcditisloju tfvu i stoea1cAlla| Svcntguii zapovrjedio
SvomcPoslaniku. s.a.\.s..
da LrrziuL(,aiite
kodNjegaod nroaisrcrc kiiu sxnn,oDntoTe
koDholifari.i (ln jc
nru zapovijcdioda rfr:i ur(,iiireLod Njeqaod bilo L,rjciLcrck(,ju
ljuLomoinaos)l,amo;epoanritinadnjinr.Zapravo.ircLaljuMmorneosobekojapoeada
r!csoyu.Zrtrusamomo;c biti opovrenLrta od nckocako jc slijopza ljudskup fodu.
Zapfavo, ljLrbo'iornaljuclskajc prirrla svrlstrenabolestito uzimaol'lil, ljubo
mornosi Lijcsnog duhaunutarsamoepojcdrnca. Or spopada lahkorten,i ncsunr.
njivutftvu i djclujcu skladusr svojstvi:nin zlin kaiaktcrisrikanra. Sli.no ronejeste
prin,jeiotrovncznrijc.Nju orrovnrlazise neaktivan u njenin otrourul zubima,a
Dakorvrlenjanjcnepotencijalnc tdvc. anüa odjcdüDrbivaspopadnuta:csrol,in,
n.tFdom L,ücsa iljutnje k&r da ona postancopsjcdruLa. i. odn,ah,otrlv iikljaran
prckozmuskoe ujdanja i, tvc.Or, ov je potom oslobodcn da bi sc uh, u ;rtru i ubio
je. Zboe toeancki ljudi ur;orcdLuu pal.os,Lr,zlin, i ljrrbonomu osc,bu* mijon.
Dakh, lrulDnon je kliko prikrivcnoz[,. Ponckadona.ak mo;e u?fokovatipol,ai.t].
a Lrostalunprilikamam,re uzmkovati sljepo6u. Zboe ,r',rqajc Allahov hslanik,
s.a.vs..je.lnom upot,ijebio analoquu.cqrtLric, znüe ot,olni.e(1oi.L.^is) I'iafiike
suje iro izbacujeot,!v (1a1.Älrn dril]tdrt ;f, inraluii nr umu da onenrocurzrokoräri
poLaiajili .ak sljipil(,.
Ostalerrstczlobnihi bolcsnih biia mogupogoditisvoje irrvcpukrmrlcdanjenr
njih, a beziltakvoqfi?iikogkonrakra,zboxrrtihovosviv,kogstupnjaot,.ovnczloLnosri,
njihovctolcsrc piixrlc iloiih eneiqijairo ih oni rosc. Dakle,pakosnost urokljnog
oka nc trcla ncop|oclnokuln;n;fati u ti,i.ltom koDrakruda b, djcl,vala.kao ito neki
l,r. "i ",.lo., r,r'. , ^ u r rt r, . r l r. i , i . ' " ' , , 1 h" . r r r /. t , " . u . u \1 .
povrcclcR,gu sc dogadrti preko neposicdnoeI'ontakLa.ncposcdnc konhontacijc,
slctanjcm oii u oii ili pfiko izvanrcdn(, osjetilDih psihiikihporuLa.gdjcduhrlasnika
urohljivoe oka tljclujckao posednik koji putuje da srehretrh,u i nctro djclujera
Djoo stanje.U dmein prilikarna. itcra!ü:c biti uzn)kovana piekonentalncnoii
oki ,lir:akpiekouicnjaodrcdc,rih
i lasika utr)klri(,g dova.insinuacija, naianjailiiak
ilcrrovaruas p,)jcdiDicvonima:iDacijon.Takoderje rnoeuiczauzdatincrijebolesnc
nan,jcrc suprotsravljaluii ur sc iol'iauaiovakvu bole$runanrjcruu.crjcmsupmhrih
dova na remeljuosjc.aDjaovakyrhvil,facÜa.ili .ak na temeljusrnDjiirnja oi.Ltkvih
moguinosri.Daklc, uspjcin;nrobrranjenrsDjeraLrokljivos.,ka zaicrniksam postaje

' 2. r.,rj.1.j".

| 1s8
z ia syoJc!lasrireinicrjatirc.
Inric, pojedirrac
senlrre ,airiririod orakloszlaicsrinr
LticnrenclovazLrvlastituuaititupiorivufokllirsoka
i pakc,sturokljivoqokanc zahrije\a,,cophodn,,.cpose.tn, konlakroiijLr.
_. .Utjeraj
ZlobfdibolcsDiosol,anro:ciak Liri isl,rtpa.a kadarcl,o ctnllrir1,isL,jc uldso
stanle,
osobru,slu,.ijili osobuza.jcqr..jcqo\r ztcnisti nrcqrpüiryestiisrietck.,r
Lroi sami!iruelDik(,,takr.U moogimstu.rjclin,,r ik.rrluTfoto,,rna (,ko.r
u,oktj,\,ir,
pru,,:scna;cprekorrc& orLi: ko1,jje rcioro o prrrjcru.ov,Lirriiti osoLi.nicqovoir
br,satstru
snazi.dobnD ^lrrlju. cluhu,u"pjein,rm posloranju iti planorrraza put

U !.,i s ovonrrrnrom.Allah Slelr,r{u.iict .!,je Sronr t,,,slaniku. ,.Co


s.a.r.s.:
ro,,odd rc n.r)ori.i !.slc dnna n,ajim .twt hrtLLKüfirri st,,io/,,..,(l,rl.dn. (rdjj
/)
On nu rc trkodcr fekao: i t..ij l,,rnr'cnrsi,CospoJorrstitutio oJ Ja onua \to On
\tt.r1. i .d .la ndtlc no(i ltdla ,a.anrc ünin., i d1:t! ,n,rün.tu /,1rJsnll,ic jri.,
I
ad 7a.a.itün'cühat aü.R na hrit.., (Kut'o, J)
Prena tonc, svakiylasnikuiol,ljiror:oka jcsrc ljuhouona o!,In. ati svata
Lrubonrrra olrba ncna unkljjK, oko. P,,it.,"u tjubonoüritjuiti uotrii,Lrcnui ni:qo
vlas,rciurokjrog ol-a.r,.a7c,rjc utoiiirr kodA ahaS,.",,,,,*,,."q ,,1 Ij,,r,",,,,,,,," .,,,i,"
uklnriujc ilasnikrurokljivorrira. U njihorcmstLrirlu,,to ji pfojici,rnou njit,d,ih
oailL,Iiao
,)ivnlljtrcsrijclcnjiho"izarrri. St,:,si rnc 7,rrla, porx,ktr(l,1,poqo.lcnijtlc
lrubrln,ofe i ralisri.r u drugin prilika,rra orr. prcnriic.K;rrla,tr.akrisr,ijctcna.t,,
olt1u urzairiacn,, i r!,ktopljcnuo!,1,,, .,ft,asi{urno irtrno.tjflujuir Dju.Ip.1k.
rkosL,irelc ljuboJrtre i zavistinactuciljarruosJr op,-,,-,. ,,.,,.,;",.. i l.l , ,".i
noh,rtljenineprut'ojan pancirniLaprt,oncnruncic rraikorlrrj. Unrjcstoroqa.onc
sciak nroguoclbitinaLraq (lä l,ogoclc i .asrr11, j.
osoLiL(raih oclnslali. r k(,ripddn
ponaje i \1,n rla kojrqjcon.rsanaz .la.om jc upi^\o p(,|rrrsrf;jctc.1iDjeqo\itr
nrcla.Jc.ln.,vistar.strclarshoümo!aiduia.r.li,,eoj",t,1"1.*,orij,,l^t,i""".
Ko,ijenliubdlok ira\;sti p,oi?laz,i/ gtcdrnja u.cir,,, njcJrl,,inl
rroje.tiucr
siüpatis.rnleln
roga.,,,ünjonr clae](h plarn,i,rckoqa rLugoqiiurtrjon, roq,sr{,g
/a sL'Lc.()l, j. obi.no
rna.enos pojcdiD(.c\on)t-tc,,.. i,-j.1""- ro,,,.Lio"l
kolaprojroni potocijalnu1rLw.a poronruLr;7qa\.a slotcotror.czrrkc LI po.ts\lcsne
polLrke buljeriü njeq.ls pakoiau.Ijonelid. r,,iedinac Dro;""nu,j.*, o.;;t;,ti a"l
k4 nosi.U dnrrin prilikan,a on to nroTi:Lrracliti
ncramjefnoili (.akpo(ls\jcjnr,jcr
ltnboronnhie biti njcsovrdrugapnrrla. Zrpiaro, om jc nirlso,.,
usta i(trtcla
(ljudjloqbiaa).Ncl,i muslimrnskr ui:enjaci.ak Lrde rl.rkrcla"c zna.ta kka oy,ba
tn,azlobnu. pakosLri zhrprrlrlu. onabi rrcb;rta L,iriscrrcgiranriz druitra.a srt u
ciliuclimineijr!irnja rjenoqzla,a vladat)i r,rbalaos;qurari ba,i.najojrr.tsrvaza
irlotsvcdo ',jcnesmrri.

r;11
1.4 Lijeöenje ;rtoe uroh$iaog ohals'

U biti, poslaniikajc uputa usmjcnna Lrpravcu[leicnja ovebolcstii ona osigu-


rava iazliiirc nctodc lijcicnja. U vezi s ovom temom.imam Ebu'Davud je pnnio
'ledno-
u svomSunenuda je Sahil bin Hanil iekao: sa- s sfupom ljudi proiao
poredvodopada.Otiiao san i tam, seokupao,a kadasan ;aiao (; v,de), b;o sn
naparlnutozbiljnomgrcznio,m." Kada je ovaj sluiaj izncscnAllahovom Pc,slaniLu.
"Rccitc
s.a.v.s.,on jc prukonrcntarnao: Ebu-Sabitu"L'da uii ajctc tratcnja itita Al-
"Sta je
lahovczaititc(ar. to'r'iza).'Nekoje upitao: s obiönimuaenjem rukje da li
jc: "U&njc je
bi mu to koristilo?"Allahov Poslan;k.s.a.r:s.,odgovorio ,ukjc uno
za psihiökcbolcsti.vru6icci otrovneujedc." "'
Urokljivo je oko takoclerpoznatou ampskomre,iku kao nefspa, pfema tonre,
"sebe'.
?Daiilobi dovdeDje u vezuun)kljivogoka i nc.üc urudenczlc prirudcili dok
otrovniubod podrozumijoa uLod ikoLpiona(lat. Euscorpiusllar,icaudrrs)ili ncdcg
sliinog.Vcdu rcdovrirndovamanolcnjancprekidnoe iiiia zaititedopLritenoje u.iri
dvazaititnapoglavlja(or. F,LMu'ati:ateil. Ow u I ll sn u Kui'anu kora ianije je
"Rcci:'Traiim
citiranai l l.1 sum k{ia u prc()du zna.i: zaitituGosrDdahljudi.
\.ladaro ljud;. Boca ljudi..d zla icjranajrapasrika,koji zle mrsliunosiu srcaljudr.
".S
od dirna i ljudil" El Fatiha,koja u prijevoduznaii: lnrenon AllaÄa,,V/;lostir,og.
Sonrilosnog.Iilc, Alloho, Cupulora srjcror,a,ÄLrdino, Milonn,og, Sarrilosnog.
Vhdara Dono ntdnjcg,llhi sehlanjano i od liLtcFatrct 1ft1:bna! Upüti as na IIaL:i
pur, nd püi oni/rÄoitrd si nriloslSr.oju,Jaror.no, c nc onii /eoji su prolir.sclc srd:l,u
i:a:r'ali airi oaiÄlioji sr :.'l olit" (Ku,'a", /). i a:eto Allahovorr piijestolju.koji Lr
f r v 4 , l u n , , i : 4 t t . . 1 r t , . na , / , . , r . , r n , . \ r , . rl .; ' ; ; v j . , " ; ; . V , , A u - , m r C r r .
drsemd ni unl Njcgo,ojc ono:ro ja na nabesnna i o o:toje na ZernAi!Ko scmo:c
pfcl Njtr :d rr:irraii :d rrc/toga öc dorrilc,uo Njcaota?! On znaita je hiloi ptijcnjih
i ita ic biti poslijcnjih. a od onogaib On zna dnttgiznaju samoonalilrolplifto an
:cli. Mot njagotoobuhtarni nebcsai Zurtliu i Niorm nc tlojatli odr:at:anjcnjihot:o:
Or jc Srer,iinri,Vcliianstr)uti!"(Kür'an. 2:255)
Poredo'ih Kuia.skih .jeta. pdedmactako.leim{,:euiiti Poslanik,redorc. kaoito su:
"Tiazim
l) zaitiLusAllahovrn sarricnunrijcdirnaproti\'bilokogzlakojcmotc poticati
od N:jcgovc'g
stvorcrja."
,. r... -.,t,, >, ,,,2 '.",
l, J.i ü,. &\Jl dl ül.\ tJ.cl

, ( ) ü ) r e o r c g o wp, r l i n l

I160
"Tiarinr
zait;tu s Allah.'vin savscninlrijciin,a pfutiv bilo kog iejrana,uzncmi
fenost;ili brisa i pftn;v bilo kog prijckoino* oka."

lur.;l'- y'n;Ür "lroUft-';jl


utü?.'erJ):r",

''
I J) lra;im uro.;iteu dvorcuAllaholih ünien,h ,jjeaikojeniti poLoinan;ribezbo:na
lr osobane nrole naruiiti od b;lo kojeszla kojc more porjecatiod onoeaito je On
stvorio.odredio,od onogairo OD odr:avajkasnrjerraia na sudenjelod onoea
ilo se spuita sa nebeskogsvodai iro sc pcnje prerra ntcmu;od lrilo kojc opas
nostikoju je On sraüo na zenlju i bilo kojc itetc krlu ono mo;c da piouzroiir
od iskui."njano.i idana; od Lilo kogobilaska(posjetc) u tami ili sucrlu,osinl
sostujuacsnosiocadfaih poiuka od rnogNlilostivogCoqrxlara."

't'ri'ä;tä:
'vJi _.lrr.rr.1ür"lr o:ß-';;i
c ;'n'rljr'|..,':, "l- (7.n ,c
q,fi,;u'4'")t t+ ü')';,,,.,t tl
jF
.PPPPPPPP' U'-;'j';,
f W: 4- G,-;-. ,ro')\l
"1 (- '1 '.,, ," ,.' ,.1.,
urrt )l ,VtL J)tt;,1*';
,..ijjjjjjjjjjjjjjj, wr.;yJt,:
irPJ Y

1) "liatim uro.;ite s Allahovim savricnimrijeiima od Njeeovcsrdibc i kaznc:od


bilo kogzla kojeje potaknurood Njcsovossrvoi€njai od ,lilr ulagiva iejtana
ra
ili njihove
blizinemojojprisutnosti."

;r .:ULJI 4-LJ5; .,.5J1 rl.{-:-., ir'cl .':l "./! |


;LJI .j-5-- i"-i | .+IJ, ,.j..-|: i;l .:"jI l-;

"Gospodaru.
5) hä:im Lrto.iireu Tvonr vctiiansivcnomlicu ; Tvojin sawscnin,
ij€.ima od zla str-orcnja
dtc kfajnjcsianiccsano fi konhol;iei. Cospodaru,T;
san rmaimoi da osloLodisncdaiei promijeniinepravcdnosti. Gospodam.Tvoji
vojnicisu neporciivi i fvoje obeianjenc pmpada.Slavtjcnnekasi T; i Ttti r
sredoveupL,auju.

ri,1l
"'Ira;in
6) utoaiitcu Allahovonveliaansrycnom ; Dajslavnucnrlicu,i ha;im zasrirü
u svcrosriNjegovihsa'*cnih rijeii kojcniri pol,o:naniti bezboznaov,ba ne molc
pouijcd,ti:rfr:in utoaiitcLrAllaholin syeriDatriburinaiija imenaznamiina
;mcnajaDe?namod brlokojcgula kojcnolc proizar:i iz onorairoje On srrorio.
odrcdn,.od oDoeaiio On odtava i kasnijerfaaa na suclenje, od irctc Lilo kojer
zla kojcja nc N,gu nositi.i od svakogzla i od swoMja i;je krajnjesraric. rmo
Ti kont,olisei.UistinumojC,ospodar postüpapfavedno."

rLJl .c.y-, lrr I


üüt Jl ,"-üß,r
-'.,, I . , , - 'a '
.l tr--:J
;4-J || ,lJl . L-lr
,UJ | .l:-l)
,-,,,-- ... ..'
lJ'r l)tt d., V i)

I'.

"Cospoda,1,,
7) l i s, rN) jcdini opsk,birclj.U Tebeja r.jcrujcl,.a Ti si Goqoclai
\tliiansrvenogu,viienoeprijcsrolja. Sto AllaL:clib;t.e. a stoOn nc;eli.eac
biti. Uisrinu,ncmanr,.i ili voljcosimone kod,\llaha. Znan isqedoiim da
Allah;ma moai prtvl.xtnad svimstvarüna. Njcsdo ?nanjcobuhratasvakoga
i svc. i samoOD na brcj svcgai svakoqau "\vcmusrvorenom.Cospr)dar, ja
i,aiirJruroi;irc kod Tibe od rnogvlasrirogzla i od zla prckletogiejtana,njcgoloq
politei?nra.ija ria;;m utoiiite kod Til,c od zla sveealto sc kreie na ovoj zcmlji
iik, egi,stnana ojii- od svihs|l'ofenja iüe kiajnjegianiccsamoTi kontroliici.
f
U r . t r n ' r|., . . t , o . t , o , . . ,
. , , . . t ' r pt , , , \ F , r , o

| 162
i.,'tt,!Jl;',ü; ..jl !r,:r'vj11 jli
:-i:'J
- ' , 1 , , ti'Jr,, i,ü'":,r ;uu'*J-;Jrill
itt"t ) , ' 'Jr I i , . .
r , . . -'j
.; ,Y , : . t - . ,11y''cl /-iJl Yj Jplr
*.Lrt
f,Jr,-1t.Y
'- ;t,4
r..q: , ...
)rr l .,Jl "<.I---Jr lrr'
.ri irj
l{r-L j;l Jl Llt j5 ,- 34 ^5;t i\L})l
, t ? 1 L . ,

f?!'f J-'t''t:'l
"lratim
B) utoiiite kod VcliianstrenogCospodara. Nemahora osirnNjcsa.On
ic uistinumoj Bog i Cospodar svcga.Ta:im ut{,.iiteu nnrgOpsk,biteljai Op
skrbiteljawcea.Jaiskrcnoljerujen u z;oq cospodara.Koji nc um;e. Bnn;m
scod svogzla sveproZin:ajuiorn moii, nena volje ili noii osim onc u Allaha.
je
DoyoljLinm; Allah, a On jc najb.,ljivodii. Do(ljan ni je moj Opsk$itelj
iiskljudiviOpskiLiteljci;elospostojanja. Iloljc jc primirimqc poritpitineod
\ihovnoq pribavitcljancso ih pfinritiod Njecovihovisnika.Bolrcjc tfa:it;
radovoljstuo Str*ofiteljamcgoono od sLvorcn;a. Dovoljanmije noj Opsk$,rclj.
Dr,rcljLtnnije iskljuiNiUpr.avitcljsvih
sljcLova. On sam.uvain;koDen,orestati
uz \jcga. Dow,ljn, rnije Allahovoslu;anjcn:ojihnrolitvii samoOn;na nm.
da ih ispuni.Zaisra,Allah jc jcdinicilj i Depostojiniita osirl Njcga.U Njcga
ja vjcrujcmi u;st;nuje On Coqrodar \/iliiansrvcno:rLo;aDskogpijesrolja."

Ncna $mnje da ko sodjc pokuiaobilokojud narcdenihdova,njinrasejei okor;-


tio,i moldajc shvationjihoru vlijednosti pllcku potribu njihovospmyilnoguienja.
Ovataejedinstvcnc,djct,rvoinei blagoslovljene doveirnajumo. odvratiLiL,ih kojezlo
usmjcreno od pakosnog urokljivogoka.Ipak, svezavisiod nivoavjerepojedinca.snarc

1 6 3|
njesoveodluanosti,njesovckonstanbebudnosti(opnza). njcgovognepokolebljivog
pouzdanjau njegovogCospodarai stupnjuos'jedoienrai ravnotcu c njcsovos$ca,jer
$e navedeloresu.,ru:ja. a djcl<,ronost omzja oyß' o njcsovomkoisniku.

L5 Spreiaaanje uzrohooonja slele drugima

Kadajeclnaosobasumnjada posjedujepakosnourokljno oko istmhuje od L,zro.


kovantanehot;ineiretedmeuna njceovonnew,ljnomp iodonr,onda,nakonvidenja
"Cospc,daru. 'O,,aj
nedeea ili nckoga,
on bi trebaomoliti: blagosloviono
ito on ima.
je had;snauienltadajcAnirl,in Rcbi'a pogodioSahilabin Han;fu svojinrpakosrtrn
"Zar
okom.Allahov R,sloik, s.a.r:s.,rnujc tadarckao: neiei zazvariblagoslor(na
"Cospudo.u,
svoebrata)) PriLomjc nislh, zai neaeinai: blaeoslovionoiroon
ina." Hiianl bin'Ufvcjc prcnrcda kadahinjeeovotacvidrcneit<, ito nu sesviclalo,
,l; kadabi uiao u Deaijuku6uili planra:napolja,uobiaavao "Sano
bi moliti: aeono
ito Allal odrediLiti.Zasigurnoncmancovisne moaiosimoneu Allaha."

arv ]l o' IrJr,tr'Ät',Qu

R,jedinactakodermoie upu6ivariovakvedove nnkonvidenjarc.esa ito mu sc


svrdaili na nckogana tiju bi sreiu na ovomsvijetumogaopozavidjcri.
Gkodcr jc Lrrsprauromlancupienosilacaprcncscnadova (o. ru/vc) Ällahorcg
melekaDrihrila,,:a..kojijc p.ou.iodovuza zaitituAllahovos%danika,s.a.!.s.,
'
u.ca;: Oklopljavamte Allahovim tr cnom od b;lo koje iretc koja rc mote pogoditi
i od bilokojcpakosne pr;mdeb;.a ili zastranjcnja
ljubonomogoka.Untinu, Allah
je Onaj Koji lijcti i whoynomskrLnii$u NjesovoeirncnaIa te por.jeravam."":

.i'.i'... ;''.i,'j
.-
. r. ril.- :L',i
',:.., - '. ;,
_i,, --. ,1-.' . ,I .'
4:rr'dt jr:, ".4lJ,
r :1-s -r-.

Kada bi prcpoznaliovakvu holestu naiijojpriLodi,a da bi umanjilibilokojupo


tencijalnuStetuprcmadrusima,nek;suielhoviotiilido rosstcpenada su p,tporua,lali
da odrcdeniajeti;z Kur'ana, ukljuiujuaisw navedeneajete,budu napisanina papil a
paprrbuclcumoicnu vodukojabivlasniku urokljivos
okabiladatakasnrrc daju pije.

-Nlrti,n.2t85

I r(i,r
N'luslir]ünskijcm;slilac ovupraksugovonii: ',Nenamniita
Mud;ahid komentirao
pdiv pßänjuKurinskih ajera,ispiranjasadrzajau vodi ;davanja rc v{xtebolcstui
osob;rd,. ,,'r, dajc P;je.""r
Pojcd;nacnx,te naai sl;ine upoticbeu mnoitvu hadisa,uktjuaLiuiiprcclanjeoc1
Ebu Kataba u kojojf kaic da je Ibn_ALas,ra., prepomiio pisanjeocLcdenihajcta
zakoristihudnice.da L; se mol;laAllahovanaklonosr da izncscdijetc.U diueom
hadisuEjjubjc ;vüestioda je on !;dio da je Eb Katabanapisaodiedcni ajetna
papirzatimqa unmiiou vodu.a vodudao bolesnoj osobida jc püe,da umanj;.i
Alhhovom(,lronr. ul,h;i njcs{)vbot i patnje.

1.6 Koristi abdesta u lijeöenju ljubomorne osobe

O r ito jc dosljedn,u narcdenirrpfcdaDjima jcsk.to da jc nositacpakomog


urrkljl,ogoka zasigurnol,desna osoba.a ako je ona isrinsh ljcinik, ona nnra biti
iijcieDai rrcbalab; sc podvrii ispravnomnaiiru lijeienja.
DrugaPoslanikova netodasponenurau Davedcrom ,Uzni
hadisLr: abdesti opcri
svogbrarasanjcsovon!odon", a kakoje to opisamo od stianeiman,aTirrnrzijada bi
scülsrran;{,L,tjccajuiokljivogol,a, dijcli se na rri aspekra:cefemorüalDU aisroatr(dr
gusfza napadaia(rr. 'd';r)isusestivnu tefapijuza obojicu,napadaiai;ir*Lr i Jok
remp!uza i,1vu.upotrclrljavijuiiclcnent zncna.lenjada bi sc orklon;lapacijeDtova
naperosr u stuiajukonvutz!c(srienja)ikonc.
Oio se vrii cercoxD,jalnimzavlaacnjdnrukc ispod pacijcntoveocljereipro-
srpanlcm ioljc rode od napadaicvogabdcsra,a püe pljuskanjadfL,ccn,lje vodc
prcl,onjcgoveglavcoqrozadikao clcmentaizrcn&lenja.Ovakav Lrctn,ansmaLrase
npLavnrn ikorisnimuslu.ajukonvutzte,likonc, doksesvakil;jciniks oün nesta;c,
ali sc medutimu skladus njihoün zaujuicima. ol,i.no, o,akav hetmän pokazujc
dlelotvoinim. Zapravo.ono ito ncki obiini lijcinici nrosuismitavadili snrarradnepot_
pLrninrs onimeito on; r,.etir.aju
kao nauini dokaz,noiesarnoLiti dokazpomanjkanja
u nrrhovom vlästitomznanju o ljudskmrsranjin,ai zasigufnorjih*oe ponanjkanja
uefer odgovafaruaes razum;jevanja Boi,jih üsranovljcrihzakonauzmkai posljdice.
Unatoatome,uravnote;eniae se urJrovislo;iti sa djelotvornoi6uoiakvoq trcrmMa.
Ovos razunüeva pr;navanjcmda sc.,rmv,mijcnalaziu njenonvtastitonmcsui,
stosa,Ljeienjcjako uzbudencos(,Lejestcu hlaclenjunjenoqb;jcs. i suzbijanjenjcnc
üh€ njenimizvodenjem yani, njc, nilovanjemnjencelaveili rarncna,a istovremenim

'Zr ütr p,.ttsrp'.Dojuiujfn.


u p D r , e l nD, . r o l , j i . r t ) ep i p t j . Li u p . r r t , u u { x t i r o p j f t ! l r i L r r . qi n o j k , l
r D r i o j e n , ! . , i h n i h i r . r a , j t , r l j j c D i j ü , j i u t . . . t k , x l , 1s . p . \ , i , j ? v ^ d Lj z o j . , n .
6r&u .ikakvc

r 6 5|
pokrzivanjcnrljul,avi i zabrinutostiza njcno stan:e Ovo jc poput suProtstavLanla
onc,me koji:eli bacitivattuna tcbc,s obziromna ro, tiie nn:ei ucasitipliuskanlen
verln wxlc ka njerrujo; doLrc vatrau njegovojntci, a prijc ncsoito te vatfadoscgrc.
ow jc samorbav Lazum.
Zbog t<,ga jc r\llahovPoslanrk. s.av.s.,rckaonosiocL, lj',t",".mc priLode d^.,,1i,
"Cosp;am. ono;to on ima.' O'o ie zbog;zbaciranja posljedica ncarrc
blaeoslovi
je
vlastnebolcstipieko n,Lrri. Ovo ono sro se naziva spoznajon (ar' iÄsan) ncaiie
vlasLitcbolestii traicrlc lqckaza nju. a I'aoito sn<,to rarmairaliu nnijinr po:lavljinra.
srakabolestnrra biritretirana njcnunantrloton Zbogtoea,poitoovau stazloiudne
bolestipogaclanajosjetljivüc dijcloveliudslos tijcla i poiro ovabolcstpokuiavaizaii
iz ljulskoe tijela krcz dijclovekoj; ;naiLrfinije poic na koti. ali trezkoristi. ona sc
kolaino smjcitau pod,rijimr poeodnimza iskuicnjazlih duhra i nrihovihdjelrrianja:
prosipanjenr abdcstnev<rlcpod paciientovom odiciom ;eli se posLiiieaienicvmirrr
ove l,olcsrii izhacivanjcotLovne pakosti. Dmga sv|l ovalvoe abdestajcstc rakva
da ur djclujena scc, k,ricjc Dilrosjctljtr',ic.najsprmnijc i najbr;e u odgorataniuna
kizu. Vjein;koioic srce piirudno odgovoiitii ublatitiposljediciotrola.iugasitie
\atlL,zavisti. Dakle.trnajc izlijcienaAlhhovundopuitenjcmS dmge sttrne.k.to
rr prinjcm osc.kadajd,ron ubodesvojulr'trui kadajcotro!oturitel. onascosjcaÄ
spokojno. a istorakosc ifva osjcaazadoR,ljDom kadaie ubijetr{). i napokonnr
(trlra) poi;rlc viaaatisvojusnagu.Nteeovozadorolisrronu pornaieda piel,uli bol
i. nrdaljc.njceow,tijelosabireprimdniantidotda sesuproLstariotrlvu ga.
i od"'tranr
Daklc,rspiianje p orljciompon,aTc lnri psihol,ikii priprcnanjenosrccda ustane
o.isprampaLosnostiLriokljir,:roka, dok vnenadcnjcpliuskarjr vorlc pfeko Tihine
clavepomaic qaicni,rvatrc urokljivogol'a i poniitavarjegovcpalosre posljedicc
Ovakra 6cvatraLiti istoviemeno u5aicnau podjednako,kakokoclttvc takoi kod
ljutomomeos,L,c.S drugestmnc.lftla aesedizatiu srorneduliornomstanju.dok
ic zlotroi pasti.Orakve su ko,isri sli.ne onimakotl kovaievogrcdra za vodu kojeon
koiisti u hladenjuvmacgkomrla iclika nakonnregovog:arcnja, a piiic odrcdrvania
njcgovogkonaanog oblika.Ovalva rc voda kori-rtcna u medicirskulrcceptima u
prirodnojtil,bnrcdicjni.
Drklc. uporr:rlujuiiono ib hava,i tur. tabai'i) sakupljajLr iizda.iu srorint
nNitrfijamas piopisanc'm nerlicino .i\llahovogPoslalrika, s a v s icstc poput
usporedivanja prxla'aaabiljakas potpuno obuterim lijeinikon. a, iak i tada.to nile
dorasloistinsl'oj biti iviijednostiPosln,ikovc ncclicineTr jc popLrtusporedivanja
lijetnikovograzurijcvarja s istin Lod Allahovih poslanika (rcsLrla i neLijja). li rc
ial ncmoguielIpak. postotiprcfi,ucnorlnosizncdu onogaito <ni upotrebljavaju u
lijcienju njilo'ih pacijenata. pc'ito ie Stvoritclj i Vrlmvni zakonodavac iedan i isti.
, , [ ' r , k o r . r] ,. .' / | ' , | . | ' | * l ' . 1' ' , " . " ' ' r ' r r r ' "n l z r r r it, , t ' ,

l{ni
\adalj., p(,jedinenore mzunjcriLr.,rojknjzi pr,fnjeDUipoNe osobnLr vezu
iznedLrmudrosti,naukei Serijata.i ne postojikonrrad;kc;jrmNlu njima,bezohziia
nasve.Dorsta-\llah vodi onogakogaOn hoie. bezobzirakojamu vrataOn orvaia,a
On ic zasisüinootr*oritivrarauspjdu onone k(r; nepiestanokLrcana Njceovavrara.
Dakle.uspjch; pobjcdaNjegovsu dar i dosrizni su sarnoNjcgolommiloiiu.Uistinu
njegorihpotporaje n.,uoa N'jegovje dokaznepobitan.

. - A
I./ CuUAnte tehoDrna

Nleduostalimprevcntirlluü luckovinapr,riv umkljivoeokajcsrci to da sc budc


slobodan od razrnetanja i podriavanjcpotpunoguvjeu (zaitite),heuobziiairo drLrei
' . q L r ^, , , r - , . / . , , , n , , , i r , , . 'l fnl ' ,l r+ , , ' . r' . r , ' ^ ' . r .i ,. . h , l . , , n , p , , , , , , j "
dajchalilaOsraD bin Atian, i.a..jdnor vid;oIijepodijete(rlijcrelijcpoeizrlcda)
i zarnolio je njegove mditeljeda ublazcrjcso' izclcdda tri ga ?anitiliod urokljirog
oka."r Aiia, r.a.,pienijela je da je AllahovPoslanik jcdndu odiiao gok)fo DoienjL,
ukLaienog "'
cinoqturbana. El Hattabijeiznioto prcdanjcda L'riasiijctl;oznatenje
pjcsnikovog stiha:
"n,oi
rr-f iioro sirrrriorsirbrc ncoüortr,.l
i nc lrt/rd n, srgcnifo/r |ddr L,icird
"
do so :ciliii orl riro/iliir,og
o/ia.

1,8 Moö dooa u poniitauanju posljedica urohljioog oha

Ebu Abdullalrcljl iahi prcnioje da jc jcdnonr a puruna hadt piemaMeki


iah& na ugülnoj i brzoj (levi.U ton karavanutakodcrjcputoraoioilek k<,jijepostao
pornaipo svompakosnomuLokljron oku. R;jcLl,obi poeledaou ncito. a da "-cLonc L,i
r , 1 .r, F. k . 4 | l , . r . A l , ,1l .l.r : r ' r r .j ' , , t u , I n ' r " , I r , ' l o . r , o c
r r of r , 1 . r 1 , 1 ,, .. n
okaovog.oljekal L,bu-Abdullah je ülgovoio: 'On nc üro:cnan;jctiirctL,mojoj
devi. lä ncko se vfarrc(lrugojosobir izl,il,ljar r) ,Dome ito je tuo od Atrd,,ltaha.
Prnosi aroeancijapaLos,eosobe.ckali su src dok Ebu Abdullah nije bio zauzct
dalekood svojcdcvc.a on je staoispreddevei zagledaosc u rju. Isrovrcmeno devaje
postala ra?jaienai palajc ra zcmljtr.Kada F EbL,Äbdullah vLarr,.Lctcnomu je da
je pakomaos,bazaiaraladclu. Ltu Abdullabje zapovijedior "\bd,rc
)erjcmu."

-\
, n i . S o h Nn m f t n " l J / I l l r
' , B r t L U r r7. r S - i2\ t: , , \ t h .| ] 5 8 :
Ll,uD.sd..1076: t,nnlri rTJiiN.{.;i:00it0 i 1,. M.dnlr".
it81

l67l
Cinr je vidio r(,g .o!'reka,Ebu Abdu ah jc prcuin, sljedeiu dovu: "S Vrhovn;m
ime ,n Ärlaha. Öija no. obuzdalr nasrtanre. Öijc jc skl(n;ite nep.,vrjcd;ü); aija rc
prcprckanesalornljiva, a itojc goruaabLrkrü,ja prctivsnutljrvca;a N'jeeovomprcmoiu
ja opozivan i poniitavamposljcdicepakosno<ulklji$s oka i odLacujemovakrc
posljedice natragna napadaaa iono no mu je najdra:c.(Potonjc c;r;üo Kuf'an):
"Poslaldj
pa:ljno $ona'o poglcdaj),, ii l; tlidlid, ncdosrdldh? 7.a1nnponol,oriic
putapoglatlaj,poclctlic ti sc rrdtiti lilonüoi unudn." (Kuian. 67:3 4)

,,*.6 +t+-:
.'4!nLtt
" 1,",1.i

Odmah su oanejabuiicczlotvofa;spale
iz njihov;hduplji.a dcraje ustalana
rogc odbüDjenai ncozlijcdena.

1.9 Poslanihoaa uputa u pogledu opöih zaititnih dooa (ar. rukja)

Flbu-Dawdjc i,!;jestiou srcmsDenLrda je llbu Derla' .uo Allxhovogf,ostanita.


s.a.rs..kakoeovori:Ako seialitc na umkljivooko,l; akobi se njcgovbiat ialio Lr
vczis ner.in.uiirc doru:Allahu. Cospodrrunai Koji si na nebu,l vojcimcje bla
eoslolljon,.Tvoja volrakontr)li,a neboi Zcnlju kao ito jc Tvoja Sanilosr ra ncbu,
Lriinijcn'i Zenlji. Oplostinamprestupe ieijchc kojesmouinili. Ti si eoqrodar
d(i' ilr. Ncka scTüa nilost spustina nasi poialji lijcl od Teheda uLlu; ovajbot ,
, rlcsovc patnjeac biri orkl,,njeneAllahovin dopuitenjem. ,d,

;,r

-,;l

L L r uD { n . t . J U 9 l : l h n f ( t . 6 , - | r ( t a , 1

lr68
-*ß';'- t'';i' r' ' i , . :ü,i'1 ;
, r _ , a i , - , . . , r , . . '3;' .. .,rr)
*ij'1'ra ** aIr .-L.L'ü.rrl
TakodcfL,.Mustimovoll) shitru je zab;ljezcnoda je rrbi sa.ict el Fluctü prcn;o
,
da.je. btaeoslo!üen; nelck DiiLr;1,r.a.,doiaoAl]ah.,ol, p*l-ih,. ,.^.",., ; ;.k;;;
"O ,.Zr;sta..,
MühanD,ede, nc osjciaisc dobrot.'On je oclsovori(,: Dr.ibi;1,ra.,
potomje piouirc: 'S ImenomAllaha zait;aujcmte od b;to
kojeircrnebohsti,od zlilr
duhovai od urokljivor oka tjubomoüreos,be. Zaista, A aL osiqurava
tvi,j Iijek i (
moir)Njeeovin imo,om j:t tc udizcn (izvannjihovoedoncta) ,.,6'
Ako neko raspravlja o hadisuciLiranom .'
fanijc: amarltesu sanrokoiisnc
protivurokljivogolta, vrraicc i otrovnihuboda,,,mi dodajemo
da Altalrov I'oslarik,
s a.v.s.. nijc u ovornobräaanjuzanijckaodopuiteni,stLr.cnjaodiedenih.lola
u ostahn
slLria;evima, osimovctri karegorue. Ispravnainrerprcrrc;ja ra!,edcnoghadisana njeeo-
vomarapskom matemj.mjezikujcsreta da niiia ne Lün,injujc poshdic uroktjivoq(,ka.
}lu.rcc i or|ovnihubodaboljc d dova (df. n/tüi?).takodo.oznaiavaj,.i
i i.""rl;j,.
Orc je dob|o fazumlj;vo;, konreksraPedanja kadajc Sahil tin Ftuir,
kor;j; t;b
napadnut od stmneun,klj'vosokaupiraoAltahovogposlanika. "O
s.a.v.s.: Athhoy
Poslaniic.posroleli ikakvc korisri u rLrkjanolirvarna). AIl^h"" p,,,t".ik,
,.;.;.;.,
odsoreriojr: " Rukja jc najkodsrija p fotiv uio kljivogoka, vr uiice ,.
i orr.ovnihubo<1a.
Zäpnrc,.mi n,amo bfojnetaino odrcdenepostan;ike.tove(af. pt.
n,/id) za uieiic
u op.eslrhe,u onespccifiine. Mo:e sctakodcrpiotiratiuMusiinxrvonsahihudaje
AllahovPoslm;k.s.a.!.s.,doztulio uienjc rukje prniv un)kljnos
oka, ohosos Lucja
r ekcen,a. U pogleduurcnja taö!o odrcdenit,do!" -kj". p***," j" .1"r Ä; bi"
N,lal;kjedn(nn ßp,taonjihovuprimjcnu.pnajuiiAltat-** n,,f*;U, ..".,,,, "nfi.fii
i;
liaoito sno iadili za nijeme d:ahitijcta?"Ljudr su pthf; Af
'O 1-t"", f"f,.*g e".r";,ii",
s.a.i,s.: Allahovposlaniöc, kakona to glettait"Oo je ods{jvof(,:,.F,*tn".;
laieodlm,kc." Nak{,nnjihovosüsluiavanja,onjc otrjasrio:-svc je
ispmvnoi .jobro,
uvry[je osiguranoda ne postojisugesrijapolitcizrnau njirna...
l , - m o J ' - , 1 " , d, { . , d " . , r / d ? , , n . , , " , . r , . 1 i-;n. 1a .| , 1 ,; , . u r , , 1 , . . ,
r,,.h\,,.ri
o 0 p r l l . r l r l r , l r' r . n p r . L l r . , d , 5 n , , ( , u 1 p , o J . , o n , , , , r l , ,, "r 1, r, F
. to/. "., yl . . r o .
nekoliko hadisapogreinojeinreiprcLir.ano danaszatoStoljLrcl;podrnclu inrerpreracrju
drurom vrcmenui dijalcktuncgoonina ltoriitcnimu ha.hil}la.
\ja lrirarla o\'o je
akruerno, uprkosdinjenici da su istamske kLrLubhanc rttieioznihintcrpretacija.janas
puncdobmdokumcntiran;h ,.efercnci (upuailanra na ,zvorc).

" N ' l rm r . 2 2 0I t: , o\ , t a i l n l r . .
l 5 ] ] r E L u D i n , d , ] 8 6 1 :L , n ; i , 2 1 ) 5 8

r 611
|
L10 O poniitenju posljedica otroonog ujeda pomoöu uöenja Fatihe

U' Dva sahiha"prcnosisedi je Ebu,scidcl Hudd fekao:'crupa ashabaAl


laln,vgPoslanika. oriilaje na put.Na puiu sLrcloilido jednoqlogorabcduina
s.a.'.s.,
i tra;;lisu Djihovosostoprunsr\o. BeduiDisu odbiliprrniti ih. pa su ashabiodsjdi
u bliz;n;;k,enulinapoainak.U rcdurcnenu.zapovjcdrik bcdu;naDzboliosc od
ubodaikorpiona(lat.Eavrrnirrs/lcr,icauJas).NjcgovisLrprijateljipokuialise ito sLr
arali kla ea izluric).rliLo uspjeha. \apokon. otiilisu iüp;tali ashabcda li imajrl
;ita ito bi izr,je.ito
njihovosw)du.Jeddrod ashatra jc odgouio: ,.uisriru,slavljen
nckajc Allah, ja znan kojcsedjdc,tiomcdoveuie kaolijckza ori.vanujed.Ipak,
rnrsro vasupiralida ras primite.a vi steodbiliclaponuditegostopirnsrro. i ja neiu
'
pn,u.itiovedovedok senc nagodiN,. Be.luinisu ih obradoyali i obeaaliih naera
diti s nckolikoovacnako usptu ! Lrcisrju njihovosvodc.Odmrh, ashabje otiiao u
rodin iarori poprskao gasvojompljuraikomdokje uiio sufulrl-färiha(Ku, dn. /).
Najeclnorn, zapo"l<lnikjcpoviatiosnaeukaodaje ivistavrpcaotpusrcna. Kada
gaashabinapustili, zapovjrclnikjc poviariosvusvojuwragu.R,ito su heduirinpunili
"Rxlijelirro
srojc ol,cru,je. adrahi su rckli, na:radu.' Oraj rshab ito je pro,ri'o
"Ne
rukjuodqc'roriojc: iirimo niitadokscnc vrarimo AllahovoI}t Poslaniku. s.a.v.s..
i ;sp .anronru nai slutaj."Kasije, kadasu dosliprcd njcgai ispiaati u ira se
"Kako
dcsilo.on jc pioLomentarisao: sLcznalidajeFll lätihan,kjil UistinLr. bilisrc
LrprarLr.Sacl.r, podijelite
oDoito inlatcizn,cduscbei osravitc jcdand;o i meni."',s
Iman Ibn \tlad:d:c jc izvijestioo hadisLrkor pictu,s;Alija. f.a.. da jc Allahor
"Najboljajc
R,slaniL. s.a.!:s..
,tk^o: mdrina Kur'an."U ispitiranju ovoeobraianja.
sla:enrcscna dobm poznatojiu,jcnrcida neker;jeii djctL,juDalj c razt;iiro.Nekcsu
ijciikorisoc.a nckc itetne.Ahojc oro ito scodnosinaljudskcllciiistinito.onda
ita bi pojedinacnislio o svcr;mdjeaiDrasamocAllaha Sven,ogLr6e.e? Djclotrou,st
uzviicn;h;jeii u odDosuna ljudslc rijciijeste kao svctostna"rcsSrvoriteljanasprarn
Nje eovorstvo,erjr. .ferSvennquaiAllah 'rhovnaje sigunos t protivbilo ki,jebolesti.
biloduievneili tjclcvrc;On je apvJutrazaitita,vodcac $jctlo i sveobuhlarra nrilost.
Kada l,ir Njeqovcfijciispustilc na planinu.onabi sciaryalai snivilapredNjcgo
ron slavonri velii^nsfvenoiiu. li, sno iidjeli kadaje ,\llah Svcmoguiin,anitesrirao
Svrju blziN na plaDiniSinajL,, gdjcjc N{usr,a.s.,stajao,a plarurasc iaqala od
strahaipoitoraolLr prcmanjenm Clospodaru.

' B u h i , i r . . r l 1 i 7 8\;1 u s t i n .

ll70
1.1 1 Bit sure El-Fatiha

l- svenroirur:i.^llrhkazc: -Mi aLjdL,ljüjanu Kür'dnn ono ik) i. tiich i nitt)stt.ict.


ni.tn!.|An,tr,,/7i8-2)O$jekaz&re.labrscpol,tr2toznairtakrra[rc,;stika.ane
li da bi sc k\al;i.ir.rh sunior. Ovo jc popuLNjc:,:"1r,rot,fairDja: r\ onnrrr
d ftolirycr.uar
i dal,ra,lj.:Lriü1c Alldlj .btiaL\ aptoni nr:ir:utLu . '.d, -ld,,t9)
L,di/iü. fKür No1,.tc,ri
fud' u olom arct,,sL,s', r.lcm,cii $1 o,,ikojrru !o,nrri kaoßp,ayni.KaLopojcclinac
ur)e doseiircliiansricnc ltofsris,,r El Eitih.,.kr.tariLi Tiu.,r Nlusaoi:niri h.lril
; ls.$: niri ZebLrrDrvLrdov. njri Litottoja,drijaol)jrv^nijc narlnr.riita pLubir njcnih
znaicrj:r. Zapiaro.oro poscbno poqirvlrc otl scdan,rjcrasrdr;i lonplcrru suitinu
cf.loqK,,f anai podrlaiirri csencilalna Lrzrin,na itr,ina.r\tL,tr, ttatrl (Coqutar.) i
Rahnan(Niilosriyi). S\r h ijar!, o.tic.luju p,llLirm zrrulcnaicuStro,rrclja nanulor
ino zr \jcr:oa sL'orcnja Lakobi Ca onaq,rnatr. U rj,:1jcrrkorlcrprtlctrriirtar.no
odfrdcnog i.tshnkazr shofcnja, dar Dr kon)ai (,,i stajari prcJsljiu Srmrircljcm cla
L,sesL&i;lisNiig.lon presLrdom.
i; Njr8ovcjdnoac:.lc.lnoia
U n1,jrr raloilerspomcnLrrr clrauLornaarnLuta
itdarclja(dr. tr,/al,ir, iJcdrrü,r\jrrovlrh,rnc rtasLi
i :Lrcm*ri (ar. ül ,nir). U t,!ojic s,,firal({lcfopisinaovisno"r sLrofcnr., o njit,o-
\im 5t\oiirclJu i.jihoro tla:cnieL,pure i urJ,)^va|ir (tr1\lc,sr. i orclalj,:, posclno
'$fon,ö.mjc dr je isklju.iva llast \rcs(tr.iu slrkonrpoqlcdu.
TLk!aie.ajboljri prrrl,itna(Lcn,rlj,ra) moiirva.trraao,,jl,otlc lijctirca irijela.i
.rrr!rsLini rcpothrqnurl, srcsLro,.n,r. Drl,l., ira shofcnj.hctr.,n.ir!in,po,..l/\llah(^.
upure I Ltranra na Pfaromrulu:)D^ fa.lionono ir on ziAN,ijr(tio. .la sf klonionojra
ito1cOn zrl,ranrci rla zrdr;i posr(,jano"r ,,^ Nr,rroron,puL|rtok0u snrrtnr:rloclr.
S-uarakrxlool,isLrjc tri vr\r! ljudi,\,srukoj.,j. btaro.torljcna claznanjihor,rrprrroe
Cosr{,daia. d.' fl^ !oli i .la djclujcL,strtel,,s,,\.inin.u,r.miclrug,,u\ru lj,,.tikiiajc
prukleta ul,or njrh,vorpos,trur i oh.rcl.trtj.n.,sr; nakn,arinja da jf ,\tl|Jristirr: i
t,ciusnrpuljrrdikrlu prcJsrrrljalu oni kili srrt aluLati i Lrlc nijc iak srratrkoliLosu
opasr| ircrrranlihoradjch za njrlrore rlasriLc rlrrii ,,r t,!o,u; b,,duacm $ijcLL,. Olo
\u L,irrsreirrorrnjr.Ora srra trl,odtrporrxlujcs,,dtrirui pri.lcsti.a(,iui.;rrlr!ra
Sefijata. Olr takoctci objcl,trla'rrui. Altaho,ai.ru,r iir,iLur.. Sdnji dan.prr,tts-
kuilanjr. p,l,suilivarr{, vijjeLlnosri duia. koftl,(jj,rI p,((.in.tr.anje srca.i onaqooj
:l o Vihc,rnr pr.vii i ,\ll,J,ovnnpo,n.tr.a,,j,r sp,,s,tnosti \jcnorih shof.nji. iro d,i
Doqu,irone,rosuui,niti.Zapraro,posrolinckr,liko.rpii,.il\ru.lijajl,onutarr o
t,larosloljunjsuriEl larihi.
Dakh,o"ik(,blaqoslo\lrrnc Attah(Ncfijciir.sLrlurrt(h,je u lijc..njubolcjrih.
L' run,juaiotkl.,rjdrjcn{la.a i prdnjc,,u$rjcl.,.ljctovaojroh..]rru kN.jkio
fostjcdicc
zn,rl'kog Lqcda iikoipionoyog(lrr. Eascorpnrslt.r,i.dddra) ul,(rdair.l. I,,rD,ar(,nc,
sL,fat.l-Frtihapfcdsra,ljrstarponiznosri t ojrr rcl,pc,Lazujc
prcmasom Cospotlarrr.

t; I
veliiaGa, povjcravasvcsvojepotrclx Njemu.ovisioNjcmu zbogNjegovogupuiivania
i prcklinjeGa da obaspenjegorudulu blagoslorinra, kii; su Luviienauputa i suctlo'
. l " j . p , r ,r,. ' i u ' l J , r o . : nI ' o J I r ' ' n " F ' , d ; L '
Neki N ko,nenraroiirckli da re glavnabir rastjeiivuuanevoljarr owrj ur;' i to
"7]iöi
u noai i Llagoslovinarijeii: ß lild,udno i otl TLheponoi tra:ino!" (Kut'an'
jcsu najjaii
/:4) Jer ove dv;jc ijeii: klanjano (ar' na't:odu)i ponoi (ar' ncste'tr)
elencnti najdjelotvomiicelijekaza bilo ki,jü bohsL U njima pojedinacnalaztpouz-
danjc. pojcrcnie, sl'loniite za oporavak,raspoznavanje da su poticbe i zavisnost
pojcclinca iskljuiivokod samogClpskrLirclja ispajanjetiaicnja kujnjih odrcdiita koja
su obo:aranje umo Jednog iJedin.,g CosPodaia i samogRritoratelja i traienjeod
Njega da dadnedoLio zdmvljc,da rlaia predanosL. odanosr' robovanie i poboinost
pojeclirca.Prena rome, najplemenirrjezna.cnie za postizanjcovak!)s zdravljai
neumanjcnoe dobrajestcpitatisamoeOpskrbiteljada pomrgncNjegovonrstroren;u
da izrrii svojedu;nosri.Zbog ovoeaow jc rajh(Jja dovaza oporavljanjcod bilo kojc
l,olcvi,bilaonaduhovna, rncnralnaili fiziaka
nrogaona'l
Jednomsam sc razbolioza viijcnre nog bonvka 'r Meki i nisarr
lijeinika ili potrcbni lijck, pa urn popxr rode iz vnla Zenzcn. pxruiio ajetcovc
ure nad nojon ioljom nekolilo puta prÜepijcnja.a to mijc pr;skrLilonnr potpunr
opoiavak.Allahorirn dopu!teniem

1.12 Koristi uöenja sure El-Fatiha hao tuhie

Vclikei isan.anckorisrinalazesc u uierju sLrLe ElFatihau lijcienjuotiovnih


ovogpoglavlja otrovni
ujccla.Kao prvo, a kao ito sn:oraspraviliu ranijim sekciiarna
smizavcii otrovniinsektinoseu scl,rodvratnculodenezle osrt'urc,a njihovojedino
oruijc u odtaranju ovakv;hosobinajesrcotfovniujccli smrLonosni ubod Nadaljc'
orakvasrvorcnjamoeuiitrcavativaDsroj ohtv kada su podra;ena )cstokrm napadom
bijeu. S dngc sirane,Allah Svcmoguiistvorioje lÜcka salu bo]cst.antidotzä
svakiorrovi za sveOn jc sfvofioniesovusupiotnost
Kao ito srnormije diskutirali,duh urokljivogoka pogadaprirodnu rcakciiuu
duhu njcgove;rtvc Na isti naiin, a nakonniihovogkontakta,duh onogaito izvodi
'" prodirc kroz duh lnve i in"-rinktivno
sc oba uzdi:u da bisc
eezorcizan(ar. roti)
merlusobno opovrgli,upravopoput henijskcieakcÜcotrovai njegovoeantidota,kada
on ucleu tijclo da sc bori iodstrani posljedicuotrova,upmvo PopLrtPiiil)'lnc bitke
jakosLi
i,nedu c,wn;h i bijelilr .clja za vriiene Lolesti DjclotrornosrLiekazarisi o

' Ru/ud u rr.psltdn jcrkr. 'n'dh.n^ll!r' ,$i ur(liaL" iunr'l 'ci'qa

lt72
ant'dota.pretposravljajuai da je to ispravanlijck. a, .\ ahovimdopuirenjcm,clovc
odstranjuju posljcd;cuorua i rüelool,avljazelatak izbacivanjaprcosralih
osuraka.
Sliönatomcjestc ireakcijaizmedLr duhovnc L,otesri
iduhovnoe lijcka,iistije sluiaj
kod fizirkc bolcsti; njcne,rakciji na duhouri lijck. U t<,n vnislu,
"p,,t.L,lj_al,j;
puhansi.pljLrckanja nad;rtvom od osoLekoja izv"A; "n^,.;"ln ff^a; :.t i"" UJ"i"
ivla:izrak,a kadasu oni spdenisa; ,okacijall[;douna Loje
ctolar iz oboqa_;rca
osobekoja izvodi eezorrizan preko njenih usta. u ovom.tu.aj,
djcl.tuo,n..i cto,.
zmjcima jc sa {orim dahom i pljuvaikom. a oni posr;ru vciu
snagu.Zapravo,
hcnijska,eakc,ja u m;je;anjud.,vai prjuva.kcsl;.naj".mj",; ,loz-,h ]i;"k.,a. K..;
rednomnastanc(taj sloieni l,jek), njecow)stapanjeprcizrodi suproLneposljediccocl
on'huzrokovanih uzro.n;komGcclale).
Duh osobekoja izrocliegzorcizam napadapakosnizlitluh s iziazitom,esrux,mi
smatnnametanjeurokijivoeoka kao neiro odl,rrLnoi ncprihvatljivo.
Sto sujaii duh.
,jera.iistotai dove osobekoja izvodi egzorcizanr. ro je jaia njcsovarukja. N'jegova
Ltprrtbapljuckanjaprotn,unl.iljNngokaje takoder.zbog supn)rstavtjarja ikdpion;voj -'
(k1. Encorpiusfloticdudus)uporrebinjcgovoe
ub*t" ; ^;r;."e l"t^i""s ,j".j^.
i dobri i zli duhovikoristcskie ptjuckanje.Zbos ovogavraiari u nckim
ol,licin,a
op.,nrenost, ve:u ivo,.ovei pljuckaj! nadnjimadok (ric Heve. Ovo jc dohronaznaöcno
u atetuu.komse trat Allahova zaitira protiv zla iopiinjcnosti c,nih"lioj; prrju
n€./
ü:laL'n1a"(Kur'un. I | 3:,1; prcL,ot! E. ,karial dok uie klctvu.O* jc .ine tugo;rc,
I'adsedLrhGr. nq^) s().i s nxrgLriomborLon, on sestapasasranrem
buesai postajc
ljL,ll koj; bljLrrcsvoj pisakna Deprrjatetja. popur onoqa k.ji
iorac tr^- s_j" leral."
strlelena pri,rivnika,a njesot'opljuckanjckole poplaieno sr neiro pljuvaike
1c
po;aöava pogoriavanje i djelotvomosrsvr.hc.\laiari ponchadhoristesvojupljuvaöku
nadonrjeitajuai takopohebuda buduu ncposrcdn-"";"etno- LonL.ktu *.;,i"c,..
s: r:idi u u.ciie i pomo6zlih podzernlih dzinna. Da hi sc torncocluprijelo.
.!)rc
blaeoslovljcni i dobri mclekisupiotsLavljajLr se ovak*,. "-*t".j, ".11,ü".j"; p;k;
uöenja ajctaiz Kui'ana i prrhanjcmovakvihsvcrihr;jet, p.oti,,jih tc p,arc,j","
o*,g
uörnjapljuckanjem. Jaii .c bofac u olakk,j trorLipobüeditii dontr,;;ati.
Bitkcduhovainjihori instlrrmenti su sliinionin n,ateryalnim bitkama,njihovim
oruä,ma, mri ma. Bojni,je potjc,crrrljaDjihßoqsrcrd,jalq:lrüarelja
zajednosa nji,
hovun onr:jimai wlnicma. Ipak,kadajepojcdinacpio:cr sasr'ojimlizi.k;m
osjedljma,
onnr moue'?spoTnari pnsurnost duhova.njiho,iurjecaj,reakcijci namjer.e zbogtom ito
sunjegnva trdesnaosjetihdonnuDtna.i or jc datek","t *,p,.**.:" .,;;"t" a,i""",
njiholihzakona,ciljela i te:nji.Uluatko,ako su nc.,ja irem. duia
i duh jali. i ako .:
pril.rgoda.m suitinisuleEI-Fatiha,a Ailahovin dop"n.,;*,. ,t.,,1". XL"g,,,t ,""t,t,
rleii i puhaluiiih na poeodenuos,bupopiaicnin pijuckanjcmnaciätrorn.
A ahorom
v:ljol. ovakre.euienrcnavu.i reakciju,tih duhovai uzrokovati
clininaciju njihovoe
zlogiina, a Allah zna najbolje.

1i3l
1.13 Lijeöenje ihorpionooog (lat, Euscorpius flatticaudus) uboda
pomoöu ajeta iz Kur'ana

lbn Eb; S;La izvijestio:e u s,om Mumedu da jc AbdullahLin \lcsud iekm:


"stajali
'-" . narna^,;a AllahovoePoslanika, s.av.s.,i kadasmootiili na sed;du, I
jc
ikory;onga ubo svrjinrbolnimubodom.AllahovPoslanik, s a.vs , seodmahpo' I
makaou st,anu i rckao: Allah je proklcoikorpn,na.jcr on ne ostavljana miru od i
svogzla niti R,slanikaniti bil, kogadrugog."Allahor Fosla.ik,s a.r.s.,jc potonr
zarratiovn vodc i soli i nanioic vodu sa v,lju na ranu i puhaojc iz svoeblagosloi'
ljeu,g dalra u nju dok jc uiio,"l?ri: On jc Allo/rJedan! Allahjc Uroiürc slrdton/
'Rcci: 'Lrr;..,l
Nlc rodio i rcdcn nijc, i nilp Mn nn:an nije!"' (Kuian, 112:l 'l)
sc CospoJanrsoiro,vaoJ:lc onoeajlo On srlara, i od:la mrhLenoii hada rozastrc
,nr,c, i oJ:ld !'nrrlji,,..r ltar?s,nai,rrusüc, i arl:la:a'titlljitca had zdlisr nc tirtc/"'
"Rc.t,
(Kur'an. t|3:15) ?]d:i'r :diiirrt CospodaroÜudi,Vlotlaraliuli, Bosalju(li
"
ul :lo icjrano zrtmsnilio, lpji 7c risli rurori r srca Üurliod d.innota i od liudi!
(Kur'an, lll:l-6) AllahovPoslanik, rc porovioovaitLctmandok se boi i
s.a.v.s.,
otrovnepc'sljedice nisuporukli."i;"
U ovon h&li mo)e se ra"*poz,nati primjcnaslotenihlijekora:prirodnihi
duhovnih. Ihlastakodcrseidentificira
U sLrri najsav$eniji stavnauönoe i znansrvcnog
znanjaAllahow,g jcdinswa. Ovi ajcti takodei dokazuju pfipadanje aPsoluhos sui'e
rcnitctaisklju.no Allahu, Jedindn Stvoriteljui Onornc Koii upuvlja univerzunirna.
a oviajetiopovreavaru bikrkojioblikpoliteizrna ili pripisivanja uparnikailijednakih
\jen,u. Oni tahocleinaglaiavajuda svcstrc,rcnou njihovirnnaiviiim i najni:im Lnri
Gr. ros,rrrd)i nalazisrc svojepotrcpiturcu Niegovomvlasniiwu,i svi su oni u zavn (
nosrio Njegovomopskibljivanju.Ori ajet; odl,acuiLrnepravilnuljudskupredod)bu I
radaDjai tudu,ja (ar. lcn icliJ L'clcnrirleJ), kojaje pukaljudskaLojazanito seodnosi
na konccptstraianjaizahtijevaod ljud;da sesvdi;e od ovakvihnavodaOvi aicti
takoderpobijajurcosmvanu ljudskuideiu idcrrr;ficiranjapori:eklai opseeaAllaha t
Svenmguicgili pravljenjakurpaiacija, zakljuiaka.projiciraniaslianosti,istorcdnosti
il; puvljcnja jeclnakostis Njim. Ovako n,oina otkmveniajesu najviia uPuta i ola
odvlaic riernika od putcvakonh,züc,tarne.nerazLorirosti i krajnjegrazaranjaOvo
jc otkrovenjenaicg StroL;teljao Nlcnu sanomt, a csencijalnoznanicic to koje.ni
F
da ovasuraobuhvatasadr:inuicdne tre.inc cÜcloeKllrana
"Utoiiitc" (dr. i:
Njcgov u?vikDi atfibut l]1.SancJ). koii je neouoma posljcdica ;i
tra:cnja N:ega od Njegovih stvorcnjaza sve njihovc potrebei njihovc opstojnosi
isklju.ivoo njcgovornopskrbljwanju, dokaLrjcNjegon uzrilcn,rstipe+ekciju S dm,qc

: T r m i : i , 2 9 0 5 :ü r r i u ;,rrdni p'onxil,.sLrLo!paD(nr^ ;

J1 7 {
strane,opovreavanjepukoe posti,janjajednakosriqnm Njeea dokaaüe NjegovLr
uzviicnost.svetosti ro da On nijc sLrl'jcktantrrponorfizma ili pipisilarja ljudskih
karaktcristikanaiinomnahdenjaprimjcra.
Njegovuzriieniatribut 'Jcdan" Gr. E/rnd)jcsrcjasnopobrjanje poercinogljudskor
konccptapostojanjaostalihsr|oriteljaporcd Njeea, iti samdn;ka.ogranaka,ili ial,
pomacaaa. Sveriahibut Ehad jestetakodcrvelitanjeNjeeo"or aur,,rstvai Njcrorc
rsLljuiiveprisutrrostiveliianstvai slave.
O\.ad u,!iienaaiributa:El Sanrcd;Ebad;i l-crnjcli.lrc hD jLrlcd,
jeN s,iriDa
aanjakoj. stneDjemoraoLuhvatiti Gadr:avati,r sebi)ionisu glavninaiin prizna
vanjaNjceovcjcdnoie.
Srosetiie dlijc zaititniike surc ( I I L i I 1.1.)(rr. cl,!/a cfL.i:rrrr..in).oDepied
stalljajuzaitihri itit i olLu srvamnjaza ncoLodvoincprobojnoutoi;itc u Allahovim
svct;m iije.ima b;lokojecr svoszlauLljuaLUuaizla k(ia i?la?cu raminoai(ar.!.rsiD
r njenomglavnonrznakun,jesecukadajc njegovosvjcrloncjajnr ili tamn.,.Ovako zl; i
;tetniduhovi krijuseza vdjemedDevnc sljcrl,sti,edjeoni nc moguizaii na povriinu.
iuzinrajuprcdnostDoancta ,c da djehrju.uarlLüu pustoicrjc i haiaju kioz psihiökc
sfcrcpospanih ionih nepravcdni|, slabih,ncprorriiljcnih ljudi,s ncrrlar
ß,iau Djihovih
obavcza spfamnjihoros Cospodara.i onih zaborauih i neupuienihdaklc.tia:enje
uroarira u zaititniikojnn)ii Allahovihs,ctihrijeii od zliL iini iarrbnjakaivraiara
Lojii.e;Lrirorcve na konopac.pljuju i puiu nr njegas klctvarna; p,.klinjanjioü.
Uz!i;cnoutoiiirc rratenou ovoj dovi rakoclerukljuöujczairitu pfoiiv orih zaüdnih,
njihoi'enctnosti, ?loslutrosti kaoi zairituod umkljivocoha.
R,sljednja suraEI Nas ili Ljudi, piedstaylja poticLnudovLrza sluguiovisnika
(ar.',rlJ) prena zali|ama njegovogGoq,dara, koji rra:iAllahovu ,aitiru prorivbilo
kogi srakogpmklinjanja.; da nstje,? zlo od ljudsk;hi dttrrslih iejtana.
U biti. objc $re osiruravajuzaititu od ovakrogzla prijc ncgo iro oDo poinc
djelovari. One sLrn'ijbolji it;t. a njihoa no. jc ncoboriva.Zbor ovo5ajc Allahov
R,Janik.s.a.!,s.. prcporuirc'Ukbcubm Amm da ih uii redovnopostrjcsvakog
nanea. , rckaomu je: 'Nijcdan tragai .r\llahovczait;ten!c nikad prinio bolji nrr
negoito "-uto ovedvijc dove." ; (Pfcnc*Do od irnarraTimri,üi)
Takodcrjc pFnesenou sahih hadisuda sc pdre objavcovc dvije suie ,,\llahov
Poslanik, s.a.v.s.,osjeaaobolcv,im zbog zloe vraianja njeeovihncpdjateljakoji su
;veli njihovo,o djcb rezivajuiijcdanaestivorova na konopaci pL,!uii nad njina
rzgovarajuiispecijalnic kletve.Ow su mu dvijesuie tadaobjayljeDe, a mclckD:itrdl,
;h je od njcgovogCospodara.Svakiput kad bi ih uiio, po jedan ivor bi
ra., sprrsti.'

: AlLncd. t,im,i.290t. hliu t).nul. tt^/li Ns,,i. i/68:{nütrr ii,il,


tti5i

;.1
sc razvezao,src dok svihjedanaesrivororanisu postalirazvezani.
irapokon Al-
lahovPoslanik.s.a.v.s.,usraojc na nocekao da je ivrsrovczanpovezskinuti on
je postaoslobodan od njihovoezlogiina.

1.14 Koristi od soli

Sto se tiic posljcdicapriiodnc ncdicine i upotreberakrificirancsoli. ona je


koiiitenakaoantidotza viuai i hladniotrov.Ona piivlai; orov i razlaiega,a posebno
je djelot'oma protiv ikoipionovogotrovnoguboda.lbn'Sina (Avicena) prcporutio
jc pravljo,je kiemc od soli i lanenogsjcn,cnai njene pLinjenekao toplos obloga.
Ostali rad'cionalni lijeinici rakodcrspo,ninjuv, i opisujunjcnuosobinuprivla.enja
otiovai njcgovograzlagarrja i rjcnu koris,rst kaopurgativau stinn,l;ianjupolraaanja.
poboljsavanja apeLnarli kao okrepljujuaegnapitka.Pretjeianaupotrcbasoli izazira
svrab,dok njcna ublatenaupotrcLaulicpsavaboju kr,;e. So jc takoderkoriitenau
onekiavarlu vodeza kupanjei kao konzeNnnsi srabilizaror.
Poito ikorpionov ubod uzrokujeosjr.aj pedenjakoji zahtilevarashladiranjc,
privlaienjei Lazlagaric.aplicnanjesJi ili slanevodena ianu osiguravalagahninaiin
njegovoglucacnja.
Inan Muslim rzvijestioje u *ojoj zbirci sahiLhad;u prcdarjc od llbu Hu'e
"O
jiea da jc lcdan .ovjek doiao Allahovom Poslaniku,s.a.vs , i ,thao: Alhhov
' "Da
R,slaniic. ubo ne ikorpnn snoal Ällahov R,slanik.s a.vs , odgow,riore: si
'Trazim
samomolio prijcsvog,rcllaskana poiinak: utoaiite u Allahovin savricnim
rijciima od bilo korcqzla koje prcizlazi iz Njeqovih strorenja'.nijcdno zlo ti ne bi
moglonaikodiril"r:
Pojcdinacbi trcL'aoslwariiida su duhorni lijcko'i dieloivofn;u oba sluiaja:prÜc
i nahonit<, sc ncdaaadesi.Redovnou.drjc dovi nm;e spiijciiti ovo dciavanie,tak
i ako se ono desi, no zlo ac biti poniitenoAllahovirn dopuitenjem,dok primjcna
dova nakonito se ncdaaadcsi poniitavazkr i rasprnrjenjegovode;avanjc S drugc
srLane.upotrebljavanjc pürodnih lijekovanozc biti djelonoino nakonito sc nedada
desi.Dakh, icdc'vnouaenjedovaza zastitu(cr. t<r'r,;:a)mo:c sprijciiti uzroinikaili
smanj;tinjcgovc Srupanjdicloworrsti ovakvihdova.izrneduostalog.
posljed;ce. ovisi
o uicr!11ispravneTairite,njcncsnageili njeneslabosti.
Sroga,uienjelaino odrede'ih ;Ij".'j,.ih rukji ;li N,ienjc han,aiLjeili prizwanje
ta'vizakoriltenojeu o.uvanjuzdiavljailinadvladavanjubolesti.Sto sctiic prvcsvLhc
jc od Aise, r.a.,da jc Allahov Poslanik,s a r:s , uobiiavao
uienja ra viza. preneseno

1176
uaitisufeIhlasi El,Nlu'avizcrejn(1.itclii ,Nds).poton je puhao u dlanovci potirao
jc nj;nralic ; ostahdijelove tijelaJrosu rukc moelcdoseenuti.i,i
'uvza U rliugomhadisu
Ebi Doda prcneseno re da jc Allahor p(,slanik. s.a.ils..p.;je odl.,ka na
poiinakuobi.avaomol,ti: "O Allahu. Ti si zaistamoj Cospoclar.Nema L,oga
osun
libe Lr TcberaljcruremiTi siGospodarVctiiansivcrcgprijcsrolja..'Mis; ran;je
ol'jasnil;ovu Poslanikovudovu i to god jc üii Liurro. nijedno,o mu ne.e nalrudjri
dorcieii,a ko godjc uii uveacr, nüednozlo nLrncie naudirirlojuLra.,,l
Prcnesc, u je "Dva
sahiha"da ko eod prouii postjednja dva ajctasureI_l
Bckarenareier, imat ac opiimu zaititLr." Ova dva ajeta u piijevorluznaic: ,.S
imenonAllaha Nlilostir:og, Snrrilosnoe.Posloaitir,icrujcu onoita lu re objaL:llntjcad
Cospodora nagor,a.i rycrnici,n'akiLioujcu Altah,, i n"l"li",\jtg-t. i Änt,s"Atcs.,r,"
iposlonilicNjceoL,ci"Mi nc iz<L,ajunbnijaLnog od poitortta Nicgor. . -t,,u;c,ul*,
'Crliono
i poftr,ror,arro
vr oprorti ndn, Cospodtrrrr nai, Tili lcnro sc L)rdtiti.'ALlah
nilp.eane optcreiujcprcllonosüinosti ttics.t ih: u njcaotttja lpist tlobrotloic ui:ini.
d nd ,ucaol,uiretü .lo hok ünli. Coqdora nai. nc ko.ni n(ß alio :döorofrno iti
iro ncÄori.c!öintno/ CosDadam a:, t1ctororina nosÄrenrc ito si ga tortrriona
dao
':neprijanasl Cospodaruna:. na naliljainan u dü.nost atio ito nc,u):cito
uotlnijcti.
fobriiigfichcnoic i ofrostinon,,isnrilujscna nos.71si Cospodarnaipcaamporrro:i
nrcl| norcta hoiina tjcrLia!". (Kur'an. 2:285 286)
1äkodefjcprDescm u i\4uslinovon, "sah,hu" jc
da Allaho! R,slanik.s.a.v.s.,
'Kada
Ekao: nekododcna nckomjesro iodnatr pfoLrii:,I.a;i,n zait;hrAltahoüh
vrßmih rrlcii od bih kojcezla koje mo;e proizaii iz Njcgovor srrortnja,' niita nu
neacnaSrcr,ri za vrijemenjcsovonboravkatu." i,,
Gkodo je prcneseno u Eh,,_Davudolom suncnudaje Allitnv poslanik. s.a.ys.,
uobiiavmn,otni u sumak za vri;emeput.*,j",..a,j nl", . ^,,ljot Nloj cospdar
'lia;im
i tvojCospode je Allah. utoriire kod Njegaod Lvogzla. od bito kog zia kog
nosi u scbiiod bilo koezla kojchodapo tcLi.ll?:im ^ ahovLr zajriLuocllava;li
bilokogdivljcgstvorc,rja,od zm;jeili ikopiona, cl brlc,krlih ztih stanovnikaovoq
mjestar riaiim Allahovrrzaititu oclbilo koe stvorenjai o,oca iro ono n,si ,.i"Sro se
t,.edrugevrstefukjc. vear?nües,o jc objasDrliu ,anijim poqtarljima.

'tsrha,,j.,.
rr| 07.\tßhü.2192
"P,ijrsillmSiü'iu,\[.lujrvmrD.rL.rtdrr".n,:t0..1t:1,ul,iq,,Drpnuj{.-Iätro.rLjj.hijrrrd.rI
;'BL'tiri;a.91t0i Nhstin,.
808.
-\1Lr5lm.2iolJ.
: ; L h t rD a . u d ,2 6 0 t i
^ h o . d , : 1 l ] 2 : u s . n . d , Lt n r x n . , i p j d r r h . tola sDo lt,r Hil,bai sn,rü
porr.rrtr'm_ orhL'pFoojo. !, u Dotllrar po1Jotri

t 7 7|
1,1 5 Lijeöenje ehcerna tuhjama

Naveli smo u ranijcn poelarlju prcdanjekoreje prtnio Encs, ra., zab;lje;so


'SaLihu" je
u Nluslimowm da ^ aho! Poslanik,s.a.rs.,dopustiouicnjc rukji za
odbranuod uoklj;bg oka.otmvnogujedai ckccrna.U vezis ovon temon prencscno
jc u lrbu-Damctorom SLmcnu dajeAllahovI'oslanik, jdnom doiaodo Hatsc
s.a.\,s.,
i h, je ,atekaoSafa'ubimtAbdullahkakoje u.i da piie. On je zapovijcdb: "Kao
ito
je u.;i kakoda p;ie,,astojc nc nau.i(mkji za ekcen)l"L'3
Ekccm (dr no,lclr) jeste ltotno oboljcrjc kojc se maniiesüa upaljcnon. s".
bljivornupalon kozekojaicsto sadüi malepiiitiaeiqrod ko:c in,rmacijukfljusti.
Dcrmatitis,kor;jeuzfokovan varjskimpo.lfa:rcccm jesteiesrozamjcDljivi
rcrm;ns
I
ovakvo,nupalonrko:e poznat<Dkao ekcernkoji u nckrmslurajevin,apioizvodiosip
k
sliian onon,cod intirajuie kisclineu^lkovane mfavljimili paukoiimLüedmu.Olaki
iDsektiubd, qavar'uu njihovczrtvc L'czLo:nukirliN koja jc takodcrnadcnau;a n
b
koclmnog;hbilrki. Posrojetr.ivr.stc ckccmarcrirrodcrmi.niekcen (ekcernkod kojcgje
b
kola circna);ckccmuzrokovaD pfedefanim i arrrofmahimlu.enjen;lije,dalojnrcai
i ekcemkoji izluaujctcluaion. Postor;tnko.lefnekolikovrstakozn;hosipakor;liaena
ekcemipo?natisukaockccmatoid.
Prcrrcsc..jc .1. j" s.ti bint Abdullah takod$ uobi.avalau.iri fukje u v jernc
d;aLilijera. f inila je islanru Mcki i dalajc p,iseguAllnhovomPoslan;ku, s.a.v.s.,
maloprije nego(k, je oDuainiohicltlu. S obziromna ranijenavedenihadis.iz,lcsrerur
jc da jc Saia' porom rekla: 'O Allahov Poslariic. uoliiavala sam uiiti rukjc prijc
' "S
islana. trcbanrI ih prouiiti picd rotxrm2 Potonrje proLraila: imctunrAllaha, olaj
osip nora seisuiiti kroz porc ko:e i da nc uarkuje v;ie itetu. O \/rhovni sospodarr.
p,
otkl.'riovunedaaL,, o I' a,iteljuitlfao,rclj! ljucli.'
Safa' b-t Al,d,,ll^1,*,l,i.avala je uiiti ovu dolu scdampuranad biljkomalojorn
n
j"
ili bo;ura (lnl. Paconiir). snniti njcnol;iaeioietove, ponijciatiih s ishlapljd,lr
ocatomnr i;stom kamenui utlljavatito prehoirrtifaros podfutja. Obiino. oi,ajrrcr kt
manjc onda trc cljdoLvoran.

ili
1. 16 Upotrcba ruhji ptotiü zrnijshog ujeda
PI

, l t . n \ l - o i , t- , d , ,i " 1 t ,s, - t , ,. 4 . , "/ f i i , - . . , , : ) . d


nog od ashabaAllahovogPoslarika, s.a.vs..jc ujela(nmvna?müa.(Da b; isral,ao
'lma
val;dnosrn,kji) Allaln,v Poslanik,s.a.r:s.,Lrpitaojc, li ;lo ovdjeko ?naod,tdcnu
;
; F . b rD . l r t l . 1 8 8 7 : Ä h D J . 6 ! 7 2 i s u , ( l j e s , L h i l i .

I lTrJ
rukjuza ovot'Ash,ibi s,, odgovoiili:.p.,tudicaHa?am mhi.avatajc da u.i
odfedcrc
fukjeu otklanranjuposljedicaohovrogzmüsltoeujcda,ali orkakoje to zabfanjcno,
oni
suodusial; od ri,sa."Allah,rvpostan;k, s.a.ys.,ri"k-,j" p"t.,n, :Zo"ir" A;n*. bin
Hazamal'Krla jc o, srigao.rcieno mu je da proLröinjeeovutaino orlrectcnu
rLrkju.
a kadjc ro uf.tdrc,AllahovPoslanik, iekaoje: .Ne posr(,ji
s.a.v.s., niiraloic u ronrc..
i on mu jc dao dopuircnjeda to uri. a ;irla zrnijslosujc.lase kau,je -
op{,favrl.t r,

1.17 Lijeöenje gnojenja, öireoa ili posjehotina ruhjom

Aiia. La.. prcnijcl'ije da k&la bi se ncko;aho Atiat,o(D, R)stiniku,s.a.!:s.,


Da
gnonn:a(/nt.Plrosis).air iliinnu. Allahov l,oslanik.s.a.vs..Lrol,iiarao pokazatirrlnm
bi
karpsta a poLomdodrnrtr praiinu (ar iurat) njimi:i nrotiti:- S inenomA
aha,Koji
lest\otropraiinrrod naScTenljcinaiinio pllnaikLr mckihod nastjckovirorn Liariza naie
briesmNjcsoin dwusrcnjem.nai Gopodaiu."r\ltahov R,sta,rik,s.a.\,.s..
dodirnur
bi potomzaraTeno podruije prasindnkoja sc s.ikupilana njcgovomka;iprsturlok b;
u.o ow dom. 5,,(prcneseno u Buhai;jinom; ML,sl;nolomsahihu)

;4 u;.,1ijÄt
' 'n
'
l1"z'.

NalcdenajcdovalaqaLna i korisna.a smatr.a sesloleninr,chDanom dostupninr


sakonc.To jc L,laea tcrapijai naznaiava isranianoi dubokozndrje.p..oi; .je
poted,nac r();e Lteaitiinfi.iranuianu svoeIrrata.posjekorinu. air, rancili zaeno
pogoroyo
tenosl, kadapfisruposralinr lijckovima nijc rnogui.S dnrgcstranc,zemlja
1erzvorr ma;la svakoslijcka.Ncponijcianoi iisto tto je hladnoi suho,i btaeo
nanoienlc nJencpraiinena inficifanukolu pomoii ae isuiivaoje vlarnostiisnoja
kojisusevci tirmnali pod hozon.
Obiüx,nekiljudiosje.aju netarc,du iti uziujanost nakon,adobijanja ob;incrane
rlikadaiana piopadasa zacnojcnoi.u.Njih.,i osjc.aj nctas{rlerakoJerprdstavlja
ncmvnoteiu vruainckaojedDe od iern.irjclesna rcmpcramenra. Konrbinacija vru6inc
plrodncklimc, uLr6inctempeiamcnra ; vfL,a;ne sameianc;linjcnogqnda suztij:!usc
hladtunni suhom?emljomkojaje hladnijaod mno*;hj".l*,,t"*ih hl*i,ih tij"k;*.
a pogotovo kadaJcp,äiinaoiiiaenai os,icra za oru snlru.

. Bul,
i i . l 0 t r i 6 i 7 7 ,\ l u n i m . l l 9 1

rTel
Ovakrc srr;nfekcijcponekadpopraienesnrdliivin vlainostimai (enorDim)i$cr-
kom r1nl.PgorAca).a ruba i hladnarenlja ili oöii6enaslina uiesFrje u Postcpcnom
i ptogiesivnomishlapljivaniuovakvihvla:nostikojebi inaie sprijeiilcoporavak.Onj
prcgrcspoma;euravnorctivanju ticlcsnih;luicvina u inliciranon podruiju. a kaopo-
sljedicutogainamo ,'\llahovimdopuitenjen.climinacijuuzroinikai popiatrrcboli.
Kao ito jc objan,jem u naveclen,mhadrsu,Alhhov Poslanik.s a r.s.. polizaobi
potomvrh kaäiprstai dodimuo njimc praiinu, potonrbi polahkostaviosvolprst na
pogodcnopodiuijc sa svompiaiinom kojajc ostalana njemudok bi udrcnavcdcnLr
dovu. Blaeosloviovakvedovc ukljLrtLrju zazivanjeAllahovoe swtog ;mena porrcfa
vanjewih srrariNjenu i oslanjanre na Niceon dol'rotrrda podaii opooravakBenra
tomc,prrrodnei duhovnesu;ezgrckonbmovurc.a djelohoinostnamjei€postajcjaiÄ.
"naia
Sto sc tiaeizl,orariieöi zcnlja" od AllahovogRrslanika,s a.vs , ovobi moglo
oa,aiavat; majkuzernlju,podjcdnakodobro kao iblagc,slovljeno th eradaN4edine
Skolasriiarska miiljenja!a'ifaju u ovom sluiaju.ipak opae je PoznatasFai danas
da je ranoienjeo.iiacnc elnrcna ko:u najkoriviijcza mnogerrstc oboljenjai I'o:nih
l,olcsti.Cahn jc naveou sw,j;rr:dielimada 1con vrlio u Alcksandriji (Eeiptu) ljude
Lojisrrbriovaliod +'l"numcgalije Gvelanjaslercnd iod vodeneLolcsti.a kojiu
apliciraliegipatsku slilruoblaruaiicna svojastegna, su hao
ledai1ircLIa.i izgledali
da im ova tempijaprija, a onaic poznata kao peloteiapijaili pclopatija.
Nadaljc.oblaganjcko:c ouokrun prirodnu,"glinonlosieuravav:aino isuiivail'o
djelon tc, djelujekaotakapsoiLcrtr moie pomoii u mnogin vistaoraseptiirih iircva,
trcvanja krvi. mlitalosti ko:e i c,stalimko:nrn abnormalnosima U nekim dobro
dokLrmentiranim sluaajev;ma oboljeliod trarrc tjehsc goiaznost;kar posljcdrce ab
nonnalNrgabdon,inalnos ili vaeinalnogisticcanja krvi. podjedrako kao iod intenrivne
purgacijckrvi povriinskimzarezivanlcrn ko;e u kupicu iz njihovihnogu ili bedarai
oboljcli od brcjniL hroniinih L'olcsti kt,je pogadairros:etljivcdijclovetijela koii su u
poqrunosrioporavljeni.i,koristilisu sc urcliko od apliciraniaovepriiodnc eliDe
Rirodna je sluraboeatanincLalinu i rrlcnin aluninijum silikaton koricfil'asto
.IiiLa
je
upüajuvodu. Ovakva glina nastalahcmtlskirn razlagurjcmstijena sigillata
jc, napiimjcr,vedstro koj" zausta'Ü.ktarenie Upijaiu.a izarraraju.asnaeaoralve
rline takodcrpotpomaicprozirnosticliia, kontrakcuutkiva i foLmiranjenovihielija
k.ie zaicpljL,jui;iclc.
Äho su ovakvt ov,t,inc priLodneglinc iz obiinog rla, ita onda tiel'amomnliti o
najblagoslovljcnijen tlu mazenlj;, kojcie tlo gmdaMcdine, giadasljctlosti,pogotoo
k ajc ponijeiano sanajhlasoslovlien;ion plju'aikom AllahovoePoslanika,s a ls ,
i kadare ovakaviin popraicn s istinst'in priz;an1em naiuzviienijihatributa\i€go
vog gospoclara? I ka, srosmo ranijc obiasnili,djclotvornostrukji umnoqomeovisio
stanjui rLcrjzaziva.a,i rcakc;jekoiu pokazujeLolcsnaosobaspian toeai njenerlcrc

lr80
u djclotvornost
rukje. Onkvi aspektinc rrorLr biri opovrynuriod brlo koe rnuclroe
l,jeönika.
ALo onaj ito izredi ovakvu,rkju nadc u sebcponanrkanj"p-""o "*:"
L,m,F.a(,nanja) ili se osjcia neadckvatninda prcizvcdcovakvcpostjcdice.
onda
nekaon m,li su god njcgovosrcemoZeskupiLi,i on bi rrcba.,zdrii; syojepr;vanjc
njeöima:"Nla(aatlah" (,\thhovom voljornb;t 6c un.lcno).

lir ; 13r,
|.18 Lijetenje boli i opöe slabosti ruhjom

rnam jc Nlustimprentuu svom"sah,lru' da f osman b,n Ebu-cl-Asjcdtunn


;alioAllahovonlroslaniku, s.a.vs.,na nckuhioni.nubol d kocj" boro*,, jo; o.l
ranrhdananje*ovogprclaskana;slam.Altahov[,osl,inilt, s.a.vs.,jc potomrekao:
"Stavisoju
(desnLr)mku na mjcsLo kojcreboti,i rroti:.S incnon Altaha',tr.iputa,
a ondaponovisedan putar 'll.aiim utoai;rcu Droa;Allahovoj i Njeeo*j..ho"*,j
vlasrinadsvin pmtir onogairo ja pro:ivljavami mukc koja me iscrpljuje.., sr
Pojedinac aeu orcn rccptu naii prizivanjcAllatrovogvrlrovnoeuncna,poi.jera
!änjesudbinc u fuku Istinskog izljciitetja.
oslanjanje ra NjecovunilosrisnInilost.i
lia:enleutoiiira u Njcg(,vojsuveienosLi i noiiprotiv poteSkoiai paLnjikojcLol mozc
prruroirri. Ponavljoje orc dovc blaeotwrnijcjc i sisufnije,i ono jc popLrr
obnav
ljanjaLccepta za izbacivanjcbolesti.Sto sc tite ponavtjanjazaznanjascctanputa,
nemasumnjeda broj scdan cwrifa od,.edcnckdisri kde sc ne noqu naar
u ostati r
L,rqcvima, kao ito smo to diskurifat;u ran,jimposlavtj;n,a.
Takode,.jc prcncseno -Dra
u Mhiha" da kadajc Allahov poslanik,s.a.ys.,
posle6ivao holcsnuosobuu sv.ioj porrlici. on bi uohiravaoprenazati ea (rtjcn)
plelazeiisxlon Llaeoslovljenom iukon prcko bolcvrikovegtavectokbi molio: -O
CospodarLr i OpskrbiteljL,ljudi. orklonioe nedaaci izlijcti ovosmha. UistinLr.samo
l-i;rai noa lücienjai smo Ti moZcidati ncpreki.lan oporalak.'.rsl

1 . u: :,-.-f,.r.v:r_-.."ii_ürL'J
!.!r
\:'J--'rrU-j.\'.urd'ju,.

. i!tu\lim.1202
^,But,,nra,
t0.r
t78:Nt,rt,h,2r9r.

r8rl
Ova rulja prcklinjcAllahovo najiire sa!ricnstvo,suvcrenost rcdinih sanu
odi;avaju.iLarlibuta(ar. rulu/,tjc, i Njegovumilost,k(ia obuhlatasveda bi obdaiila
ovakvcLlagoslovc oporavka, ida samoOn ima orak'c nroii i niko clmsi nc n,ie
posriaioporavak od bolcsti(osimNjeea).Dakle.ovadovaobuhvata veliaaDjc Njcqo'c
, I ' o . " , r . , , ' / ' r l ' .t ' , / . . j 1 k , 1 . , ,, \ , - , \ . . -r , , . / n ,i \j . \ F , i I i n , \ , ' r ,
Njegovogaps)lut ,g gosrr arstra Gr. nrluÄvlct).

1. 19 Nadaladavanje arüöice izrohoaane nedaöom i tügon

"t\
Allah S'cmoquaikar-e: ti ol,nd j i.dt:üit:., a|. lpji.lirr,J ltalir,aircitlirr
',\'1i 'r\iil
:ddasi,nnb ha:u: rau Allo/roL,ii ni loao v NTcnu ,,rdriri./ .lctd op,orl
ot1Costx\laranjihottt i n,ilosr;ori su na Pru,,orr putu!" ,Kur'an. 2: | 55 | 5 7)
N1i takodcrnalazimc, srodnoupuaivanje na navedcniajct u mcsncduimana
"Ko godje
.,\hneda,u kojemstojida je AlliJnrvf'oslan;k,
s.a.vs.rekao: napadnL,ts
'\li
nedaaonika;c: uo Allahoviimiacmo sc Njenu rratiti.Cosg,daiu.Tibudi
R,j ponragaiu ovdr pokuiaju i ramijcni nrc'jgubrLaks onirr ito jc L,ol;c.Allahie
nrusigLrrnopon,oiii nadon,jestiti
njeeove eubitkes oninrito je boljc. i'

.p rf ,jrl i+UI9*q'1.!Jl Ul_r


JJ rir
r+- F J .ir;rr
Ovak'c rijc.i nLrdrostiprcdstavljajukrajnji lijrk za patnjc.Onc dcmonstnLaju
spoznavanje Cospodara i najkdi'rijeu ?adobiohitna ovoDr ibudLr.enr
svijetLt.
Ovc
rijeii takorlerjasr, (,l[hvatrju dvr uzriiena elemcnta.i kada ;h x,b shvati.oni ae
za'surno olupnat, rjcgovu palrju i uainitida njceovancclaaaizglcdaLczna.ajnom.
f'r'ijesveea,naverlena dova po.lmrumijela.la reb, njegovaporodicai niecovimetak
istiDski pripadaju Allahu.Kiic sodddovi Allah d:.i.. dro da Li opslft,iopiiviemene
potrcbc Njcgorog rc,Laza uuunc tcgovoglivota na oronr svrlcLu.On inia puno
praro zadrzatiih ili ih obustaviti. Kada ih Allal Srcmoeutruzmcnatrag.oni su
poputpozajrnljene srraii.edje pozajnljivaiimapunopfavoobnovitizakljuiako \n-
rnensLingranicarra.Egzistencijar,l,a na ovrm svijetuopkoljenaje taküJei dljenn
prazninama:jednomprijc njesorcsnxtd,ja (dolaska)na oiaj svijcl,i drugon nakon
njcgc'rc,godlaskas njcga.U orornsmislu.Vlasnik ima puno pravoodrcditi upoLicl,u
bilo ltojeg.ldn kogje On utirrc dostupnirnna vrenenskojosnovii porl speciliininr

' ' , \ h n c d . 1 / 2 7 :h , N I u J i n i . 9 l 6 .u | o r L , , r l jou d r m ü i \h n.Lr7. [o.lkuinr(.

li12
r n r n r , I l r r r r<r r , . r e. r , . , rn - o , l , r - l i e "r i " - o , . _ L u , r e r r 1 , .
\ . , L i " . r , , , l o l au j e
d : . k \ ' lf o 1 ' l d ," , \ o r r , p n n c na,r . ur - . , , v i er a , . , : 1 , c , .,2r ^, , . t r r r r, r, u
, r . n . , , rr d ,
l"
r ' r n . r ,r t o : n r kk " n r , . , t . . e , r p m , n . l , "
1 , , . r o Jn, i r h " , . , 1 , , , i " . . D . r , l , ,k " 1 , ,m o z ,
prolaznacgzistcncrja prihvaririncprekichovtasn;itvo)Ovakvi pozajmljcnieicmenti
ncmqumot da isrmskipodupiiuili irirep.,jcd;nca od ncdaic,ili da ga branenakon
ito on napustiovajsvijet.U ovomMr;slu,Allah je Svernoruiiisktj
uiivi V1asniksvera,
t nrkonemaistinskovlasnistvobilo ieea osimNjeea i pojc,t",ae"a
,por."ba .,*k,:ih
eiemenata mu ni u kom slurajune dopunada raspola:e njimakak. ,,u j" ,otj" (p;
svomnahoclcriu).Umlcsto toga,ovakvajc piolaznaupohebasrbjckar
lremensk;n
paiodimai Lrvlctima Vavrika.
DLu*i aspektnavcdencdove L,aüsc nedvojtrnon clcsünacijom roba injcgovonr
konaarom i rcophulnom poviatkusrn Cospocla,,.ivl,a-";. S,*,;,"f1^'""t;.;i"
orakav povmtakobavonim za svash.orcnja, ida o";.*";,;,1,,,;,;*,n, *,.t*,;."",i
o d v , . . . J . , . , . " p r , 1 : r , n . l , -\ . 1" r . , , er , u . f , , , , . , ., , d r ,n, , ,
1 , , . , , J, . , ,^ " u . . . 1
t ru r . , l r . n, t rt , , - . . n. . ,t . ,Jr , . r , ,- n r r , r , . , L - . u , , , , .\ , a . r r , J , - . o
toga.!lasriradobfa i loia ctjetasvakcos,bc bit 6c ispiavnoizvagana.
Kada j" o";k*,
rlemcntanosranjeshvaieno,onda kako mozciko p._rd"_ri
;lh. *|l"lit; ,;.,";j,;
neieeaili biti ialostanzboequbitkaneicqa) U ovornpoelcclu,pojeclinac
nora di;ati
svojfokusna njecorcnrk(mainn c;lju. irlajuii na umu punrikovapravila
opstanka.
sudbinc (af. /id,ir) rakoclerporvf.iujc neminovnostdc!avanja i
.$podavade
ncdeiavanja rxlrcdenihdoeadaja.AIlah SvenrosuiiponrtlLrjeovajaspekLu
Kur.anu
go"or.eii:',\,cnarrcr.orcrgojo.ddcsizütü,i,,as.ah"j,,"ü".pi";"_pit,j.,t",,,,,,
:opisoaau Knri:;, io ic AlLtlu, uistin4 lahlp, da r," t "r" i,,eor,oli
"n on;, ;L ,nln r"
pnntahLo, o i dd re nc bhtc pretiic radcttotionontestoL,atrtOn dattnc.Athtt
nc L,oti
nihatü n.nrct| iL.La,htulisatcc." ( Kui an, 5 7:22,23
)
Kao lijel za ovakvubolest.pi,jedurac bi riebaostatiza hcnutakirazrnislitinad
njercrcrn "nesrcrnoiiu"
tar iokolnosrima, ion ic zasiqurno nali claparalclno sa
njegovmeLrbicirna, njca,vn,uje cospodar (,.,/.Rd|tr, , Njcs,,,oj *;n!..oj -;t.s;
i ncdokuiivojrcli.anstlrrx,sti,zadriao dar jcdDak".ir"a"".t;
itl r^r. S"lji. Ä a*e"
r , : , . - . . 1 | 1n ,d . , . \ t , " t ,5 , " , n , , . . ,J, ,, o , n . r . n i " , , . r i i . . . " , , 1 ,
.,;,i "
A l l J h o , ,, l u L , r orlrl , . 1 , , r n , n , i . . , r i cA l - h o \ , t . r , r , , , 1 "r , . 1 . , , , , t n , , j j , , . , r ,
n l
u n i ' . z r r . i n "\.d d - r , . p f i , , , i , . n i r \ d n ; m . r r J r r, ,, ,, ., 1 :nr .i . J . , o mp. o l , . o , , . .F
k r r , l , , . \ 1 . h 5 , - r o e , r r .i , , u r r oz , n r , . r \, p . . n , - r - J u I p o 5 r u
r c r ; A , t , h o ,,
r o r , l J l o u . n , . , ,. / . , , rI ,n ; n . K r o z, , .m r i . i . , . r pc o. t " d r - . ." ,
ta-korlcr rasprznatida Allah Svernogutiima moi ci" "..*" *r. ,"a"r"
; i" i", .i"g
Njegowmilostiprcma NjecovimsLvorenjima, On ,"'.t.,"" ,,c,",,ir;" ,,U"."; ;..;;
ito Njeeovrob shvatakac,nedaiu.

r 8 3|
1.20 Caienje oatre zbunjenosti

Da bi sc ugasilavatra .JSjcaaja
,l njenostiili !oriirenostikao rczukataDes,.eac.
pojedinacbi ticLao po:ledati oko scbc; sagledatida bi njcgovanesrcianrcglab,ti
veaa.On bitakodcrtiebaopiomatraticlruge ko;imo;dapro:ivljavaju veacnc<laie
u
pn)cs uienjanjihov,l, vlastiLiLlekcija,
i elcdajui;blite,on acshraridda si,jeducanja
"
calncpondn:e" kojarno:cizgledatidairnadobm srciu, takodcrft,gu kiiti duboku
tueu i nczadovoljsho.
Dakle.akc,pojcdinac pogledana .lcwrusrranu.hoacli on vidjetiiita dmso osim
iskulcnjri nedaial,\ akoon pogledana lijcvustianu,ho.eti vidjcriiira dfugoosün
tugei nezadovoljsiva) Zapravo,akc,pojcdinacb,rdet,az,oi;on, cijelossrijcrx,on ae
na.i da n;jednadui.i nijc osl(,lmdena od L,lok(revrsteiskrrienja. T, je bilogubitak
.lfäsco!)tr ili;aljcnje.,mtinsko:dneu,ojqlaw,LoljiDa poslu.Pojd;nacaetakodcf
shvatitidaistiDska sfeaana ovomsüjetujeste sankojisi mo;edesiriprilikom De.ijcq
ryavanja ilidajc on prpt sjeDe koja ac ocrmrjivo ncsrari ncr(,nkaoLadzalaziSunc€
i da ita goduziokLrjc vcsclje, ro aeulrinrartr{r, uzrokovati mnoqoLuge; teikijad.On
ic takodcrsLvatitida olo ito nekoqaainisrcrn;m jcdnndaDna o{m *ijetu nro:c
uziokovati njcrovutugudeccDtan,a u Tivotuposllc srnrri.da ae nciijc pdnemeno
zadovoljstvo zasieumoLriripiaieno prodLrZcnin pcrrcdornncinraiLinc, daje ku6apuna
I
opskrbci zalihatakodcrpunapraba,da kadroclsijeLnüli nckonrc jdan din rnifa
. l o .r o r . ' , \ , 1 , : ' . . , , , . , r. ', , 1 , ^ , . i ., 1r .' . r , r , , , .
ILn Nlesud,,..a..jdndn je fekao,"Prcvelika.e koliiinazadovotjnlazasig
I
urro LiL;slije.iena s 'nnoqotuse,a sfetnaporod;caaejednoqdanabiti napadnura
s izrazitodul,okorr;aloiau kadal,ude oplakirala"sogurriloe." lmam lbn Sirin
-Kel ' ;
trkaoje jedoutr: godposrolisnijanjc.to ie sicLrrno Lritipraienoplakanjen.
llind bint Nu manrelh jc jdnom: 'lcd os juba vüjeta samm<1uporodicutr,
nalaöuinajbogatiju.a sa zalaskorsunca,posralisno najmanjijnajogoljenijiod
(sih)ljL,di.s,qu,R,.kad god A al, slcmogu.i napunijcdnukunr obitjcn,.on je I
Lakoder zaosracpfahdn.' \eko ju jc zanroln,da ispiiia süu piür. a Hirda je I
"Nara ;
oduovorila: porodicaj. do;njeladan kadanije postoja,r n;jedarArap koji j
nÄsnijc usdno nolio da uporpunisvojepohcp;rinc.a kasnijenri nisn,onn,glinaai
r , i - l r , o. -\ r , p , I i I , ip " l , z . o r . ' r 1 , . . I r n, ,, ,, i4. , .
Njenasestra HarkaLinrNu'mannadürajcjcdF'nkakoplaiczaurjemeprocvaLa
I
dinastrjcNu man.\ckoj jc up;rao: Sta te jc rasplakalo, da Ii rc jc nekopoviijc-
' jc -Nel
drc) ODa c,dcovoiila: Upravo san se osrlcdoiilaprccvatrrmojc porcdice,
r spoznala da ljetko srcianapunijednLrkua, be trivanjai'rcradni,gpojavljilanjä
'
tLuc. Ishakl,in TälhajLrjc jcdoon posjetio ju: 'Kako sc osjciaiu piolazLr
i Lrpirao
"Ono p
kraljevst'a) Ona je ocleovorilar iL<,pio;ivljaranredanasjestezas,qumobolje

| 18.1
nc8oonojute,: Ipak, nalazirnou knjiqama(h;storijc)da n;jedan
iovjck nrc nittad
okl,siodan ldicanjabezpodnoicnjakao posljedicctocapreokreta
i cta;ivot nil.cnika<i
pokazao;komc bilo L(ii dan zamamnctjeporei pri,t^tno.tt au ., ko..;1. n1" pot
.,o
srer zubc." Poromje reklal
'Jednog
danavladal;smoIjudskiminrcresnna ikona.naocllulajcbitanaia. odjednDr
smopostalipoir.cbninjihovogdol,nrinsLva.nadajuii se cla
aeon; biri etiöni; upfavo
popurnasl Giko svijctuöija udobnosine traje, aiji toök.,vi
njcss.e lju.je uzji;u a
lesn,jeih spuitajü.; laznose pdavljuje kao da jc t" t.
oI*: r.q, ,p,""r;. n],r,*"In
sudbinoml"

L21 Ostali tretmani ptotia zabrinutosti i tuge

Pojed;üctakodernora znatidazabiinurost, tusa,dcprcsija ; ,buridrosrne tijc.e


bolnitimu pomazuda nadoknadigubitkc,ve6.napr,rrn,uü,j".to
k,ca.;(n.ed,iih;os
o o s , r ' a r r , ' . o n i : . r r , t i , * " n " l , o , , . i p , , , i l i r.,,l,r.r,.rlp, ,t ,, " , , , , , , , _ 1 . , , " n ] , . , , t ,
jo"o\o.nu.r-At,hu:k,n,.r_rc,n.
l c i e z L , , eo p r d r L i . e U c , s , J n o r , , " . i o , , , - b l
sepribli;itol\jegovojL,laeoslovljcnosti. nitosLiiuputi. Allah jc obeiaospusririovakve
blagoslo,e narjernikekrli sLishplj;vi.PadaDjcu ,stu
sieskuu ovon stu.ajuirernijcje
nego,Dicihlniiol. Zat nutost,deprcsijai tugakod p";"a;"*
_-1,;, ,i,S," -a",t
neprijatelja, uzft'kujrrbol prijatcl;ima.cluid,ljavaju p"j"a;"t*.o ".",f""s
+jt".",
Ll": ,drr,'r nr",o.c n ,q,-lu. ueunrr"v"ruri" o," po,r.gnu,, i
lu, . ,,.j.,\,rrl,.R. ,li
\ 0 r ' r $ L of . , i J r ep , , r e , t . nu, L . l i e . a nL . r , p l i i f o .irdi L L n k o . . . / m r : ,oi .J,, . d t " J r . . .
A r d r i 4 di\r a J r, ? n . , .a . . , r , ,i ,r ii r m . n u , n , , . r r , d r " n. r" ur ; i " r r , n . , . r / , p .
tr Fj.,
ülanivänja j nezaddoljstva.umanjiLi
svojcpotrebe.U ,,*r,.."nl""" ,.r," ".:..ii,,1"
odob,r{rljiiaje njcsovosGospodau, uqciita jc onc k,ii bd"u
za ,jeg", ,:d;,otjila
. , 1 .p r . i 'e ' r "i n , r ' , n r n n p , " o pn F r , . ,J' e , .
r ) L o , . \ , n r , . n n - , 1. , , m i r 1 . n . r , r
p o d lr e n j * l , ..t ur , L r , . i . ui , i n l j i \ o .L, . p o "d n o , , " L , . r,.r m , , - u . r . , " .t ,rt j p : i {, rn J ,
pflatele p,ije ncso iro onj dülu da nru daju podriku.
Ovo jc isrinskopodturier;e
i n 4 e , r . , h t r lj n v r \ . i ! r \, J n i i , d e r , , . : i i ,L. ., / n , , 1 , . , , . o . r .
' 4 0\ o \ , 4 r ' ./ , m J . d n l r' . i r r , . r " "l ,j .;,, i ;i:";
r r r r r l n ,z i c l . n, r i rn, ; , . n rr , o o l , , " , ,q r d ,r J \ u r J d )
zazabrinutost, tugu.deprcsijui zLunjenostjcste znaLida primjcnjivanjc
,Dmgilijck
strpljivosti i prcmiiljanjcr) mudfostikojajc ;za dogarlaja(L ;trtisa/,)jcsre
blae<xlov
rorrcedon,rehneprcstanovoackfajnjesvcsctja.porasrvovanosti
i zelovoljsh,a,koji
u"pord"ri.,t,r"L,rumios,rnri,.nomp-..p,lti\om,m",ion"tr,,,_ritL,l,r;,,,;u,"
'\ rJ'vdnre n.d,, a nFr,pt,, nr. ! ,hrrdJ," it,1,.,., p, nimunr.rr,r,,rnrcm
]:oi
q r o m ' n| , , o t , i , { r e t uU |o" uir,, r rh
. o r " n s l . , . , r . n , . r , d n r r " nz a , j . , n . l , z . r a rd,, t . d o u
pnmjcnjujc sh plj;vost ; izrazavazahvatnost (or e/ id-d) ,j"qo*- C.,poda,. za ",;
stomu sedesi,r\llah Svemogu6inagraditie ga prcb;vatiiten
on;h koji sLrzalNalni,

r 8 5|
poznatinkaol;cjtul han,d,h<1e jc Lezcnisurc,
za istinskeiobovestanovnikeDZcnncta.
U o'.on snislu. pq<linrc l,i rrcbÄouednovatinagradui IaznrisliLikoieie veia neda.a
i gubital':ono prolaznoili onoljeino) Da li L'ir.rdrjeodustaood onosaito on ncna
moii da zaditi ili izguLiono iro on ina.e ne mo;e dobiti! Svakrko.qubljcnjekLrae
zahvalnosti u DtennctLrr.eiijcgLrl;irak.
ImanTirrizircizrtesrioclajeAllalrevPohoik.s.a.rLs.,iekao:'NaDanpolaganjr
raauna, ljudi ae po;eljetidau inraliLo;Lriziezanuikaramana ovomsrrcLu.rcdnu
nnicu nekadr,u odnou na ogronrnc blagoslove iveliianjcza orrckoji sLrpodnosili
svojeneda.esastrpljivoiaui lahvalnoiiu DaovomsrijctLr.r5rU ovot, pogledu,jedan
-K
od naiihprcilakarekaoje: re bi hiloiskuienja
a na clunj.ilukLr i patnji.uili bisnro
u I)rennetkaosirrnasi.'
D ,ri lijck/a ovnbolestjesrcclascutjciisrcepoiedinca s nadomioicknanrcn,
tla ic Allah Svenrcgu.i sisurnooadolnaditr riernihove patnjenc.imL'oljrnr. Ustraü,
svaka patnja na oronrsrijctu jcstc nadoknadiva osio gul'itka pojcdjnaere povezanosti
saSvcmoguiinr ,\llahon. 1)ngi lijcLsastoji scu 'rcnlkoromneurnjircm znanjurla
njcgor.udiou neda,'inije N,rjao L'iti izl,jcgnot.1)akle,akoie on zrlloljar. utla u
Lrcpostr zadovoljsrra njcgova naqrarla. i akoje on uzncmircn. ondasu to.kovinezado
voljshaposulno s,orlo njcgoroggubitLa.
U oromsnislu.prlcdincuje dat i.l,orizmedudobieili loic sicic.,\Lo ga njegon
nrla.a razl'jcirrja'a.u,rokuje nu stl:bu. nczacloroljstvo i nezal,valnost, njegoroie
irre L,iriupisanoLr srisak os,l,a gubitkr i dcstmkcije..\ko niegova ndaaa p,dz!1kuj0
zal,nnurosr. depresiju izanenrarnanjc nlcrovihteLuaih duinosti.Lakoduho'nihtako
Lonih religioznib.ili ako tc' uzrokujeda on zrkorr.i u zal'ranj,:napodn,ila. njegore
ie ime LiLiupisanoLrspisakonih ncma,nihi ,rcpazljivih. Ako ga njegovanedaia
prinora'ada sc iali ida budc ncsLrpljiv. njegoro,'eime biti upisanou spisakonih
ntsctnih i zavedenih. ALo pojctlirrt.tranedaiauzcli;enjegovprigoi,o,.\llahovorrolji.
oDje pokucaooa \irra arciara (,r. lirrli')rli sc zqrlco u pureviDaoqraclDiina.S clruge
strane.al,orrera.orjeka rodi tla sesu,r.is nedaiorrsa stqrljivoiiuiako ro uzrokLrjr
zadovoljstro s Allahororr Lc,lro , njegovoime ac L'iLiupisanou spisakl,laqoslovljenih
i zrlox,ljn;h. a ako sa neda.atrerada Lulc jor z.rl:',alnijisvon Cospodru, njcsoo
ic imcI'iri upisano u srrisak
oD,hzahvalnih. Ako DLrneda.apove.ava njcsovu liuLa'i
iclruu da sctnesvogaCospodara. qcgoro6eimebiti upisano u spisal'onihrskren,h
koti istinskirole srogaCospc,dara.
U vczis ovo,l temon.nalazimo u NlustcduirnamaAhmedai Suncnuinrama
'Ubejda,
Timizrra predan:e od trlahnurlaLin hadisda jc AllahorPoslanik,
s.a.qs..
'
rkro: K&la Allil) di ickc ljude,On ih stavina isluicnja.Oni setni zadoroljni
su
i srctrrirjihorirrCospodarern.a oni ncsrcLrrr s
srcliti i 55
ogoiieni.'

' ' H . x l ß , r. J , i l ' A l ü ' d l . t , + . 1 7T: i rn t i . - 1 i 9 8lil , o[ 1 r l n ] : c .l U j I

lE{i
'läna
i priRXialde u p.'jedinicvombczuvjetnom ugovorui hamronijis rlcgovonr
vdjenom.Daklc, ako neko nade kod rbe prigovaranjc,ljutnlu rli oeorro,ostprema
onome zakoeaon tvxlida gavoli,on zasirumonrmatjubavisp,aar Leosobc.On nckako
,,ohda otubmlja'a whnu osobLi;pfedsravlra sarnogscbckao osobukoja zaslurujc
prlelior,ion postajeelavnirns,jedokornsvoevlastitoedvolianjairvr; laZi.U vezir
ovonr
tenom,[Lu Dcrda'. r.a., fekaojej "Kada Allah neito odhrii. On voti cla Njceoo
str-orcnje pristancuz to." Za wtcme njcgorcbotcstiInran bin I Ia$n uob;iavaoje
"Ono
Leii: ito ja najviierolin jestcono sto On najli(e voti. .Covoica; o ncda.ama.
Ebul.Ali uobi.avaojc r.ir 'tskuicnja s nrchhmi ltek koji s .ljcl.,rrcmi sano,a
rstnskog zaljubljcnikai nikomcdn,rom nije dopuitenoda seokoristioclL<,g..,
Kao iLosrnool,jasnilimnijc.da bi pievaziiaostanjcruecr Lrolesti. pojedinac
noraizvarativiijednost rlvajuvesclja i iado(,ljstava: onih pr,taznihi onih,,jetnih.
i on mofafazmotfitikolcod dvogajc postojanijc. trenutarna pomo6ili neprekiclan
l;jek.Daklc,zadoK,ljsrvo r zahvalnost za soju ncrtaiupostrjeprolaznimzaclovotjst
!,n l.iojevodi pfemx ü;ivanju A|ahor vjci;re naeLrle, koja je rczoisana za
onc
I'ojisu ist;nskizahvahi. Kada je ovakavizb.rr dit. ro pfedsravljanrosu.nosr.ta se
ugcl,tlorinadm<,inost pojedinicvoe zadovolpri.a naclostatirr.Kada Iri pojedina.
te;iopfemaveaojponudi,on bi trcl,aobiti veomazahvalan Allahn zrto ito gavocii.
lna.e.akoon te;i prcmamrnjemsranju,or nofa J,varitida je ncdraaod kojepari
rznjerovog unra,srca.ielieiozne invcaijei bczboinirti.a, i onaje nnogortia nego
nleeove ovozemaljske ncclaae i bolesti.
Nadalje,pojedinacno,a znatida Onaj Koji zapovj&tai L,p,avljapn,njenom$ih
prclaznih i neprck nit stdrjajcsrcNitudri; Irrai(lDi cosFrdar a o; jc NajniloM,ji
iSan,;krsni, ; da On Deodrc.lujcovakvedosadajcu :ivoru pojedino ra own svijcLu
da br ga uniitio, da L'i ea povrijedioili da L,i ga razorio.Un,jestotoga, kroz Njer-
o!u s'cobuhlaLrumil.,st,On ga je suoirc s .,vakvinliskuienjünabilo da unapdjedi
nlcgovrazro;ili cla mu dopustida shvarisvojcstyainoi (,goljcrostanjc.Ovakra ae
rskuienla pomoiirobuda raspoznrsvoje ßrinshosranje!.jcrc.zadovoljsNa, zahvatnosr;,
nzdriavmja, strnjcnjas mjeeovim Gospodarcn.Za vijenc ovakvihiskuienja.Allal,
\,aliianstvoiielo bi tako.ler.ur; Svosamha kako ca doiiva. p*klinj" Ca,
vr"a.
seNjcnu. ustfajnokucana Njeeovavmia. r,ari Njcgoveblagoslovc i naklonost,traii
NjegovoprosLza svojegrüche.da iüe ia rjcsov ncuspjehdi hi dao ocleoyaüjLrau
paznru nregolomuqovofu,njcgovorneuLitkusvi,jepalnje iti za bNanjcudatjcn;mod
Nigovil stvarnihneprckidnihkoiisri zbog sucrlucanjadunjaluka.Ka.ta hi
!icmik
shvatio ozbiljnosts,og sianja,on bi zasiqL,rno bio sl,mtjcnasrca,a njegovopusroicnje
gamoLa probuditi iz bezelavosti i dr ijemeza. ion mon diiisvojen,kcLa dzcnnetima,
plakatrza oprosti raspßiti sjcnenezadovoljestva, otpora,nceodovanja, ogor.tcnostii
neposluinosti plemasrnrnGospodaru.

r87l
"Dijcrc.;sku:cnja
SejhNluhjidd;n AL,dulKdir Ccjhn;.r:a..ickaojcjcclnom: nr
dolazcda tc uniitc,onarlolazcda iskusaju tvojustlpljivost je
i vjeru.I)ijete,sudbina
lavi lavnejedehi(;nu)." Dakle.ncda&$ ükrnja slugc,a ov.!je svijctlirnicagdje
pojcdinicrcrrrjcdnostimoguL,itrrastopljcnc njcnomu uainonda bi sc nrodclrrala
njcsoiafinalnauloga.Konaini ishodmote biti bilo zlatoili pa[ sljaka.Kao ito jc
jcdanpjcsnikrckao: d
"Rosir4rili
snn ro nrislci'i.lajc rabr)
' It
Da 6ivno sr:noli rlajc lo sdrroraslorclrd:cljcnd illdlid.

d
Prcnratomc.ako pojcdrnacnc odolra'a i nc prihrarakorßti rikanjaoyoqsv,rcta.
onda nekaon priiekr uTasu iiku cltehenenskc vatfeu;irotu poslijesnrri. Rob
h
tako,iermorashvaLiLi da u sklidu s raz(iin i proizvodonrkonainc ul,5c. impcratii.
jc da on bkli oriun o jcd(,r d dvucrikc: rkuicrqmraovogs'rjctaili iskuicnjrna
p
cüchcncmskc varfc.Ako on to razunijc,ondabi on trebaobiti zahvalan iznati da
ga jc uistinu^llah poiastioi blaeoslovio da pfehrriprola,naiskuienjaovogsvijeta
n
Lrmjesto onih trajnihu:ivoru poslijcsmrti.Prlcdinrctakodcrmoraznatida kadr
b; rnr bio imun na dakla;sku;orjar mrke, on bi bic,napadnutiatalnulbolcsLrna
pobunr.faraonizna
L
ponosa. arogancijc, istamene bezosjeaajnosti.
a ovakve aeosobnc
\l
ultimativnoi zasiguinouzrckoraridr on nestajcu ovom svijclL,i da iskusi trajnci
b,
nepekidnc osjciajckojr izaz,'arub.,l u zivotuposlijcsrJrrti.
p
olakvo je u?viienosLrosjeranje kada on posj{irje Svogaroba s neophodninr
lijeltovinrakoji r ispljivaju k&, ;skuienjrna owD, svijctu.Ovo jc ustrariprcventirna
medicinakojailimin;fa ljcrcvarrroiuLilo kogrna|gnograstaili latalncbolcsL,. Orakav
el
jc lijckstrcrcnclaza!titil,ojcdinacvu !jcfu i poboinost,
da izbacivanprekopureacije
rnuincposljcdicc pokvaienoe una i duhai da iznjediiorignalnunarnjeravanu iistot!
l,jesDik je jdüm rckao:
Y'oncftodÄl1o/rb/oroslotirobos ncdafanr',
aolis ontn icjÄinrJo ii poJnosi,
' gr
a u ,lntgrn priliharn. ':ol,iücic ndj,,ciood.n,il ncdo.a.
i :
bt
Ipak, svakirob prima poLrcL,nu
i ncophodnukoliörnulucla da pon.'gnc purgac,ru
i ispiranjeakunulraniLlctaloihsupstanci u njesoronurnu,srcui duii, ida oiistisroj
sßrc.olojc.innrilosiiiIjubavikojeAllahsarnilomidalesronerohukmmlrcden ae
pomijeiarudozu koja ic mc.luljelolad s njesoiomLolciiu. a koja ima moguinosrda
nadvlada smrtonosnu O"o subolcstiurna,sicai dLrie.U skladus obiinirrljLrd
bolcst.
sl,irnopalanjrm.onesLrna?vaDe iskü(enjimiineda.ama.N'le.lutim,uistinu,ovakvoje in
lijeienjeosnour iskuienjeprledinievihsnarnihl,olcstii pucntrni lijekza oncmoguie.

| 188
U ovomprncesuAllah t;sti iprciiiaava Svogaroba,a naj.asnijcod stanjana ovom
j" a to je da Ca on vcliia, da Ca eledai da on prebivau Njeeou,jblizini.
svrlctu,
Jc L;jek je rakoderneien u pdedia.evojrcal;zacüii shvatarjr da jc gor.iinaovog
la svretara kojadonosistatkiokLrs:ivotaposlijesmrti i da samoSvcmogLriiAllah ima
j" rno[da prouzroii ovaknrrünsbrmac,ju supsrancc.R,jedinactakoctcrnora shvatiti
da slatkiokusovoe svijetaprojiciraqorak kraj u iivoru poslijcsmrri. Dakle, piivre
men,prcla?iz sori;ne u slatkoauboljijc od Djcqoveantircze.Ako prledinacne nroie
jasnoslNatitiznaienjeovoga,onda bi or rrebaorazmiitjari
o bla,rost(,vljenomhadisu
Allahovoe Rxlarika, s.a.v.s.: "D:cnnetjc
osianiicns ßkuienjinra i reikoaamn, a
d;ehcnemska vatrajc og,aniicnauzLudenjinra i lxirlarnoiiu.,'
ljLrdskiurnovinc nogu podjednako prihvatiLiporpunusurünuizna.enjeoyos
,b .
Latlisa,koji takodcrdokazujeda ljudi inraju,azti.ircnNoerazunijevanja.Za jenr;
iv
ovahih;skuicnja ljudska;stinska suirina;ztazina poviriDU. jcr rci;na ljudivii; !)li
prolunozadovoljstvo nad onin vjeiitirn.Zapiaro. ve6inaljudi nc voli da prctryi öak
la
ledansaharosornostii naprezanjada bi zadobitj!c.no zadovoljst!.,i ugodaj,oDi nc
ta
voleda podrcs jedansahatog{ftenjadabi zadobilincp,"k n,,l^r i. "k,,je;,,s,.e,
la
onibirad;je da re parcjedan sahatnclag{rle u cilju,aclol,üanja neprrkm!,€,df;vtja.
u nj;hovinumovima.sadainjosrje dokazanaa L,uduirostje ncpoznata.Njihovajc
qe|aslabainjihora;udnja istrasrgospodnie njima.Njihom dubokoulorijenjena
i
bolestne zaiinje u rjirra ni{Ladmeo osimü;urbanosrii davanjap,tdrosri smnnim i
pmlaznimzadc,w,ljswima ovoesvijetainjihovon osporavanju postojanjazivotaposlijc
smtur onogaiio ac srgurnodoai.
O{, je stanjeonih kqi samonoqu raspoznatii lxihratiti ono okusno.doclirljivoi
elcmartamoikojiie posledoiiri samo.,noito nrihovefizi.ke oii mosu!;.ljeri. ipak,
svc(to sedatjezui i ulazi u norc pleprckakojc c,s,ädLrju ovaj prc,laznisrijct ili svc
.to scyrie.losere izyaDnjcgoviheranicada bi se shvatilauzvitena svihaida bi se
Laspoznale konsehvcrce svakosiina. ro stanjcje sveriic rezcrvisano za ljude mnogo
vciegsranjas.jcsnosti.Ovakvi se;stinsli uiiietji r,aie i njilrevipr;mjo.islijcde. to u
orikojisu dlngiAilatru, l\Legoviycuri robovi.Njccoü izaslan;.itur er.,Iüir) iNje
goriniienici. Za njih Allah jc priprcn,n,najvciu i rlcinu nanradu,r.jciito
uiiranje
i zagarantwao im je krajnju p.,bjedu.Iladi porcdenja,ono ito je On pripremioza
bezglave i onekoji odurcvlaiejcsres;sumoDenrilosr, patnjei !,lei,ratuea.
Premarome,izal,ei kojcül ovadvastaDjat; boljcodgovara.Ipak. najvjerovarnije
)
ic ljudipoluiivationo ito oni ostvanrju,dobivaLie svojuvlastituvrstupcrjai Daqinjat;
scpiemasvojrm vlastitinslabostima,i roje najprimdnijc. Nadaljc,h.eba;ti ti prisLar;
I uz ovajlrcLman.potom se nositis njim i nc posorarfatiro kao nciro preopiirno,jcr
ntenznnapotrebaza njinr rai;n;lajc od lijeinika ono iro je pacijentzahrijevao. a da
je AllahSvemoguii to onogu.io,u,stinuOn jc !ajbotjircdii.

r 8 !|
1.22 Lijeöenje i;alosti, btiga, boli i obeshrabrenosti

ItrDMcsd, r.a.,pfcii,rjc da jc Allalntr.I,oslanik, -NcDa


s.a.iLs.. fcke,: roLa
'Cospodam,jasam
kojcgic pogoditiizadesititueaili briqa, aonkaie: Tkrj fob,
jc L,Tk,joj Nci, noja sudbahe& $ L,
EI
irji sLroraci nralk.rTvoji tr,h,li, mojasL,dl,ina
isk
skladusÄ'l'\'ojol1rodrdl'om.Ti si uistinLr pravcdalu Txi(i p,?$rdi.Priznan T(,ja
Ve
svetain,enaisvaki svctiÄtribuL kojirr si Ti nazraoSclrc ili si ga ohjaviou f-io]o]
U1
Knjiziilisi pouirchilohoDrS!oI])csryo,ujuili onomekoeadr:ii kaoTrrlu iskliuiiru
larnu.Cosqxlam,nar.ini veliaanstrcniKur'ansnagom moesta, srlcLlom nnjeduiei
'
huin Dilos,dc Lojckspiiala nnrjuh,qui /abfinuti,sr.Ko go.lmoliolako.Allah
ac ullonirinjegovc b se,iasln!,rinjcqove 2al{,stii ,anrijcn,r,
il, fadoiau."rl.,

Cc

G]

Ibn -,\bas.ia.. p,.D!,jc d^ jc ,a e ijclncn(h.a AllahovPrslanik.s.a.,.s..


uobirav.o
"Ncna
n,oliti: bosao"*inAlhha. \iliianst'cnoq.Bhsog.Nena boqaosirrAllahr.
C,,spxlaia\!liaan(\,cnogprijcsr<,lja. NemaboqaosinrAIlaha.Cospodamscdan,
ncLcsi; C,,s1lxlafa 7-e,rljci GospodrrrPlen,enitoe prir'csrolja."',

...r,, ') (,,


u,iP I u. ) dlr J I .Jr J
f-.Jru
r

. ,: .rJl u ,, r-Jl är!t iJrr'd,'.t1


l-:

lakodojr ;^.jeiteü,u l)taDi u inranriTD n,;zija(]aje l.ncs.r.a..pknio hadßL,


kojcmsc ka:c.lakadab;AllahovPoslanik, s.a.i.s.,lx,suoiensazabfinuroiau. oDbi
"O
uobiaarao moliri: Z;"i. ,, Up'^'it"lju Lrnivcrzunra.prizivanTvoju srcobrhiarnu
nrilosrda m; .lodijelii,laz,z orc nrmrrnuk,tegobe.!f
'',\l,D(l! _\rlso(hi.l19lil'r2:'r(ljrihil,..,lln'llil,,rr,r)dlhq.rfr.[or1...,]Lit,ur.-tl;l
7l
- u u h . r i j . L .t t t : 2 l ] ] t r . E
r ) o q t i \ t rot rt . ) , . r t r . Lt i.r n i n - t 7 l 0 . r r , . g t . nj , i / L [ t r j t r r , r j . t .
_ t i , n / i . r I i o ( | , n t r t r . . l d 3 D i!t.- ! : ,
ti5jr(t,!it.

titO
t . . r r . , . . . " t ' - , - t '
e+- | ():),t lE U i>
ü

El,uHL,rcjit,ia., izvjcstio
jc da kadajc Allar,ovpostanik.s.a.v.s.. bio suorcnsa
on bi uobiiavaopodiii rukc lta rct,u i md,ti: .,slavtjco
,-.kuicnruna, nekajc A ah,
Gospodar",a kadaL,izavriiosa ov-" d.*,.,.1.,,1aoti, -ö Z;,i.;
Vrli.ansrveni
'
unNeizuma 3'
UpLavitclju

p.e;il" sJ Jt sß,r>,'i'r1 "fi'r',iJlt


c;i ,4J1v;u-J !ti,
EbuBekn.,:a.,!reniojed"," ^,0,,",*, ^,,,-,, ".r:s.,nau.ioosobuu
"Colxdanr, 'l Zal,stida
moli: molmr vi,ju Mik,st. Nc piepusr,hc "\amomc seb, r JeclanLr.eD.
cospodaru.
nadoknadim()eshnjeonin botjim.uisdDU.ncna bosaosi; -tebe.,, ,

€pa'a;1t j",Ät
Takodojc pfencscnou Ehu-DayL,dor)msunenuda je hsma bjnr .Umcjs prenrjcla
dajojjeAllahovPoslanik.
s.a.r,.s.. ..Da
rekao: da t" "a"ii. n"k,,l;to dj"iiioj" _;z"i
rzgoreiri
karlasijako uzbudcnaili napadnuta briganaili kadaih oickujei)R{i:
Allahje md Gosprxlari ja Njcmu nc pripisujem druga..",,U cLuroni prertanju
rt.enojcda ovadova mo:c l,rti ponovtjcnascd..,, pura.

o.*, :rt
. f :y.*r,i,.t .' i,'i ttL.,; t'iJJl
r_: .rut*r ! jun
Jl>, ut ,.t.tr .rL5* j
'äJ;'rI .pL
qesa äj1'.,1',rJ,
; lJt:ü-;
"i+;Ji &-s,...,i+L:t,1:,tl:.' 1;1
;'t2,,:
;.-';;;'* ö ;_F,lt
A,F :4
e!,-,. ur-'ij-

" ' i i m n z it.| : ;


h , r h \r r n . k u h .
'Lbr
Ddrd. j090. 0 pogtirlru .srr n lt,!r.kai.t slrnr'.: Ah,nftt. t,.1ti Ltutrrir^
!.,L.l.tnLt muIdu,.
'
E b r . D , n u l , t - t t : l L , oi \ , 1 . d : d 7 . . . j 8 8I:I:D i l ' l r i . l j 6 9 : h i ( t i : j f h A d , .
':Nm,an.,\of.,
ä oy.,jh r. .,li-htro?oi u "L(t{h.u- .r,,,,,,

rerl
Sail bnr [,b-\/ekasprc,ro jc da je Allahoi Poslanik,s a v s , jcdnon inje*io o
poniznol molirri Allahovosposlanikajunusa. kadajc.'nbiou uh1,bi
s.a.v.s., kita(ilc).
'Nc ja
a koja elasi: .r bogaos;r Tcbc. Slavljenncka si l i Uistinu sa zeriieiio'
Nijeder mulirJranneie noliti ovo,ndovrxr iadi ncieqr a da m ncie biti usliianor"i
..:. :, ,.b: jl
L.)....J \-r!
' j, !--J
dJ
' er !r .Jt)

r.',).,,.,r"",,,', ; "'P".r,'t..,.'..,lno,,'i,i'.^.
po iner u 1-buUm anrckakosjeclisar u cliamiji mrro vrcnrcnapledvrlenogza namaz
i kakc,izeledazal,rmuto.AllaborPoslanik, uprtaogaje: ZaitosjcdiisanI
s.a.v.s.,
' "\eki
ovoclobr. o EbLrUmarcl Lln je dgorcrio: stariclugoviI'oleje teiko uatiLi
i ncprcsrane hrigc. o r\llahov ll,slani.c ,'\llahor R,slarik. s a v s , je potomLckao:
''Da
li bi 7el;oda tc nau.in nckolikorij*:i) Kaclaih izeovorii.Allah ic raspriiti
"Da.
tvojcbiigci pontfi ti da isplaiiiIlojc dug(^c.-LbLrUnDc jc uleororio: o
jc fbslmik.s.a.r.s "Uii jutrr
,\llahoi R,slaniie." AlLLlrcv , zatimrekao: svako ii'cieL:
'GospoclalLr. kod Til,c od ttrgc.
zalostii od slabosti i lijenosti:i tLa2inr
traiin utoiine
-Iil,c
uroaiitckod T'ibc od kukavr'lukaiikrlostir hattrn utoiiiie kod od zaduienosti
" san trl'o.
r od podL,:nosriliudskojn.pravi.nosti. Etu-Umameje dmlao: Uradio
"r"l
r Allah rc raspriiosrt motcbriqei ponrogao mi da isplatimnrojcdugove

, ., ',,t1. ,, r.,, r ',r'1.1


V J, ttttt jPtt | + rrrr (J'.;!|+d.JI
. . ' i t . f+J ;1.
, '-.'t. , -\/ ..r,
JJJ|, Jr..J r, Jr.n I jr. + rJ,cr, J,-J\J'J;i.'Jl
' 'I'
r"i'
lt'Jt ir) oJUt Ä+lr ir" d..1

IL'nAbbas,i.a.. prcnioic da je Allalu Posla,riL,s a v s..rckao: Allah ie La"pÄrti


biigc onogalLojircdovnomrli za oprost.On ac qa voditi izvanpokn:ajar dodiieliti
"'
rnuopskrl'uiz izvoraI'ogm nc o+kuje."
'läkoder
jc piurcscnou N{us,cdLr" da krd gocljc ,\llahovRrslanik,s a r's.
islLrsioporcihoic,on bi poTurivao ka namazunapominjuiida jc Allah Svenoguii
"
rckao: Prriro:iir:sr:l,isü Fljcniüni rdiLL\,i.' (Kut an.2:15)
Ilr-.,\bbas prcno jc da jc Alhho PoslaDil'.s a v s . rekao: Kada jc porcdrnac

'"
1 , t r r i r , J. r l r l ) , \ l , n ( 1 . l r l 7 l ) , I l r L u l , r i r r L lr ' { l n l , . 1 , 1 0 5s: n r i h r \ h i Z d l d i i
'i ttij uf rrit,uo ptrzrii
li]l,trD,r . l ii5, tr "dL(tL tri,, J,rlrr p,rs!l(
:I r Drn(l. t l8: ! .ok.h r' ](lIL nrtm?d rtrdr:iL&.

A h r L i . i , 1 3 8 : t r: s , d u r f r ( h n r I t l i : l L ( l . q . . r m l b o I t i t , t . s $ r i h r p d r , t r ß \rj ü r L d i l o J r r i r i

l!2
pieoptcfeacn
sa briqamai hzvoljnonir, rrebaoLi icstouirti: Nc posrdisnasa
ili
uro.rzvanoncu Allaha."

rlj L )l -or Y-rJ ; t


. :

Ova dora je rakodci potu.dena u drlora zbiikamasahihhadisa


ich je rojdn.,
od skrryenihblaqa D;enneta. ',1
Ako ovedovenc piedstavtjaju t;jckzi nci;jeb,ise,bolibczvotjnost. to znaiicla
a npgovostanlco,biljno i zahrjjcvatenrcljitoaiilenjc njeroroesisLema lLmzpoqrLrnu
purracrjLr ilidetoksitikacrjLr
popfaaenu s isrirskim?itt"-, i.,L.ajn.. pol,.i;oil.
\arcdenc dovcpiedsravljajutetnraesrvrstarluhrNnihl,jckd,a.
ukljuiLrjua;:
l. raspoznoanje jerlnoie Uzviicnog Go odara (n. tubtüijk|l
2' fasE navurjc,jo.ovanjau jdn.,au bo/drsfvcnosti(ar.
rrtu/rrcr);
I shavrmje jrdnoac Uzriienos AItatra. znanlernr cv,\r,m
!.rctuvanrcmr
1pünaanjedajeAllahsvernoguiiiistodrepravclcirlaOnnc&nil,aduzrokovari
5il,nren)bLrLilo koje recot,ebez potrcl,ejti iazloqri
t. p znavanjeda nasitjcdotazisan,ood n,b,,var
6 molcnjeAllaha SvemoguicgNjceovirnuzviscnnrirrrcninra
i atr.rl,utina.koji su
okrovoja kila \cgovc, stlorcnjem.,ramsg,znari.a mc.tunjinaje
najobuhvatn;jc
i nÄjqxc:n,jcod s!,h ;Incra: lrl-Hajj tzi,tl ; e1 6";;,,,,, (upraüt"ij),
_
7 nolcnjesamoNjcgovcpomoii;
B punawp ri,a da1e,'\llahjcdiri osiguraratackojimoic upotpluritin.i;je
potfebe
r dajeOn jcdiniKo:isc tra;ir
e potrdn'anjepojedindo.eovisnosrio Njcmu, oslanjanjcna
\esa i p zn,ivarjcda
scpolcdrnicvasudbinak,tac u sltladus Altah.,(,n odredbom;
da On sanl ima
mo( da to prmijcni; da ono iro je On odrdio sl;jediraj pr.avac je
i rla njegova
odredbapia,cdna;
l0- trazcnje da srcchodapo bai.amaKLrfana,z;vtjenja po njcnu iraspoznavanje
tosakaosecLlap.,jcdinicvoesica i duie. Ko, lo, pojedinacac ;,f);"g_"r;
*.
ntu.pobijeditiietnju, prcbrodirisrast i pohotLri raspfiiti ramu.
Reclorturuacnje
KLrLana takodci oknpljujc porcdinievosrcei pomaie tokus;ranjupojc.lin.c;c
nanlc,eposlijematerijalnihgubitakai pritaE,iiavapojcdinicvusklonost
ka ononrc
aroje !jeino.nasup,ot onornepiolaznoml
| | träienjcoprosraza sdjehc;
12-pol,.rjanjc za pognike;
1l- d:ihad Lrorba na Altahovc,nputu;
B r ] [ r i a .l t / 1 8 0 iN I ! 5 t n n
t 7. 0 . 1 .

11r31
l1 uzimanjc smjdarnolrtridahi sc prinila upurai konaino
I 5' rüekdrje bil,rkde voljeili noai kojan)o7cudecarira sfva i ispiaynopf,p;sivanjc I
svcroljc ; noai sämoAllahu Svcnrgurcm.

| .23 Uöinhoaito d.jelooanje lijeha

Allah jc strci;oAdcmoiog sn,a;Ol je rpsl,r.trio svakiudrjcsovogtijctanjegovon


llastitomfavnotc;onr isavfsfnsrvom. Kada ud osjctitilokojuncravnotc:u n m;erilLr
nleeovcurodencsavßcDosriili ncuspjehau njegovin pinodnrr [untcijaDa, on ae
osjetiti l)ol. Allih je rakortcropsl,rltu srce korc jc khlj rijcla njeeovonvlastiriom
m\notc;om,sav(cnstvon. Kaclabi scc postalooeoljcnoikada tiizgL,brtoovakrLr
i,jednatcnosr, oDobi osjet;lob,rl.pahrje,ialod, depiesiju,tjeskol,u;tugu.R,put
Loga.:rko o.iiz:rubes!.,jLmi qledarjriako uhoizgubisroju moi stusanja iako jrzik L
izrubi svojumoi govora,ori gubesvojusrhu i p.,srajuIiieni $,akocsauiensh.a.
Srccjc stvoienoprirrleDo da raspo?.aslog S.*ofirelja.voli c.t, veliaat{jcgove
pohvale.slavi N'jeeorojedinstvo,.,sjcia ?adoroljsr(, LrNjcsoloj pDsur ,sti. L,:iva a
spoznajuiica icla büle zadorcljnoNic*o.in upravtjanjeni eospdldenjcmnadslin.
Srrc jc srrDeno da büle iado(,ljü, slojio Cospodarcn i Njcsovin odtukan,a,da I
ljc je u Nrjcqa.dr s,' oslanjr na Njesa. da voli ono ito O rol;. da ,nrzi oDoito On
mrzi.da(titi Nlcsoroinc, davoli orc koji ititc Njcgoroimc r claneprcsranoinra
Daur)u Njega.da trL napunlcno Njinrci da di;i njcuovspomcn. Srcejc sLroreno p
da ne'na\.cicljuhav,d oneprcnranjegoronr Cospodaru. da ne nalazisatis,fakciju
u drugomcosimN'ienLr. da ne poirrrjcniita ri;e od njeqa.; sre jc sril)renoda ne
poznaj.:iadosr.u:ihk. ,ad.rtuljstuoili .ak da seosjeiarivim u odnosrna osLato, osn,
navcdcnog. Olak"o je,nanjc ncophodna t,iga kojLrsc zahiqcva da bi posto;ato
Ako s,ru ocdostaje irilo k{,jiod ovrl,pdrxlnih l,fanljivihsastojal,a. jt
onoie sezasiruino
osjciiti bolcsnim.kao posljcdicatosa.lrir aenadrladanobrirama.tL,gonr. rjeskobon.
neTadovol;shoDr. optcieacnjern i zabiinutosrina.Ono ic osjeianda sesvatancdaia c
spuita na rJrsa, a ono losrije ;rrvonri ?arobljrnil,onnjihovogpritrsla.
Najveain, nipdjatclji"rcr: politcizan.eijcsi i lruvotjnosr:Dczainrereso!ano
lijcicnjconoeaito AIlah t,etifakaosrcdsrro zajaaanlc; nemarnc, pmsuclivarqc onora
(to On smatravaZnim;umanriranje ^ranja iorkiovcrjr pojedin.evog p
Srrodretjal
(,llenje nckogr dmqoe osin Njcsa; pripisivanjcndovoljsrra u ncicnr dmgone
osim Njenu: osjcadrjezado(Jjsrvau prisutDosriclrugoeaosim Njeear piipisirarle
supanrika Njeqorojupravii konrroliuni"crzuma: ncslaganje s \jcgovim odlLrkama; ol
ponanjkanjcpd,jeienjau \cga; oslanjanje na dLugogaosinr\ega; votjcnjedrueoga br
osin onoeaito On volir;udnja?a onnuit(, o,r mrzi:pieziranjcl\jeeovcrodiedbc; k;
izeovaranje Njceovogimenahz poitovanja:saradivarles onin:aito koristcN'jegovo iz

lr!.1
rn,cboeohulniiki; nehajanje za Njeea;staborpmiiljdrje o Njemujodb;jaric.lasc
budcpodsjciano n.rNjcm; runruanjeu Njeqovoobe6anjc; uzulanjeotahko\cgo.oe
upozorcnja; t,a;enjciadosti,u;ivanja,mua i zadovi,lj,wa.d,,qo.".sim " Nje,ro*,"
druitvui. konaino.osjc.nnjcr;yota u drusomeosrmNjcrnu.
Oakvo ie oboljcnjedcfinitivnouzrokovatida pojcdinacpari orl bnsa, tuec rjes
kobe,uzncnircnosti. nczadoN,ljsrva.oLeshraLrcnosri. optercaenosii
i zabirurosti.Ak{,
pqcdrnac ispitavciinuslabosd sica.on ie siqurnonaainekcod Dalcdcnih bolesti,kao
nlmasliör kakosc nalazeu srtu,a isrinski jc tijekza ovaLrcbolesriu ononreito jc
tanijeopisanou hadisima.Zapravo, kaoir{) smorazn,arraliu prcthodnonpoqlavlju,
$"ka bolestnx,rabiri lijeiena svojornsuprdDoiau.a dotrrcje zdftvljc zaitiaero
na

Prcmatone. zdiavlrcmofa b;t; ?airi.enorajboljon od svih traclicija, jc


a ro
tradicija Alla horogPoslanika. s.a.vs.,dok sL,Lotcsd ua okova,ezL,ogsuprcrsta\,tjanja
njn,a.b oviht,adic;japorolinacmspoznaje,vloa u All"t,o- j"di;r*,
Gr r",;1,,;)
otyamyiatablagoslova. usodnosti,nira. uiivanja.zairirci zadovoljstra;zil,r poma;c
aiiienjcloiih rjcles,rilr
;luici.ma far. aÄloil i pokvarcnihsupstanciLojesLrnqxsrcdni
uzLoiniL bolestr,
LoponraTe pojcdincu da seuzdüj od nijeidnjasupn,hrih clcnenara.
DaLlc.,tara blagosloa i sfeacoryaiajuse kroz spoznayanjc A ahov. jedno&. doL
zilr i rraienjcAllahovoqop,lrstazr g jchc ,atrd atu lrata 7la , itetc.
SabirL,n Karah rumaiic, -fiziika
rejedron da dobrobitctotazi iz oerani.enosti
poled,naevos unosahianc:dobrobitdulc dotaziiz uzdiiavanjaod ncdopu!Lctor:
a-zait,ta jpika dolaziiz oeraniiavanja ,
"Da eovora. AirFki lüeinikjdDon je rckao:
bi zadüaodohiozdravljc,pojcdinacbi trebaomarjcjcsti,a .h bi sc zetrato
östos,ce,pojedinacsc mofa suzdftariocl ncdopuitrnoq.'.Zapraro. qrijcsi
sL,
orrcliza srtc,a iak ako ea oni ncubiju.on; ic ga sirurnooslabiti.K:üa jc
srce
jednonoslabllcn,, ono ima maloorpoinostiza obi.nebolcsri.Lijeinik sfca,icjh
Abdullahbin el-\/lubarak fekaoje jcdturm:"Ciijch umrivljujesr.c"," pri.;eno,t
g,'relru ,aarnre ponitenjc.Izbjcqavdrjc siijehao;ivljavasicci l,oljejc uprc,rstaviti
segofuaol tudüi i kontrotirari '
shasr.
L, oyomsm,slusrfasti :udnjajcsulatalnebotcsti,a supmtnavlja,jcnjimanajbotji
1eiijek S diugc stranc.nefijc stvorcnneLrpuien, ncpravcrtani stijcpua srojevlasrire
poereike. Nek i,jorje da se rjcsov tück sasrojiu sinoratskom ?adok)tjavanju slojc
:udnjci ic:nje za strari. dok. usraafi.njegolanjeolakv,lr ludnji jc.r"
ncp,,.ed;i
uzroönik njegovesljqr,6e i ishodinredesrrukcijc.N'jeqotuztodjcloi sktoßrsiza.mju
oholosr i odbijanjebilo koesavjeta.Un,jesrotoga.sklonostjcletalnabolcsLkojarLctira
bohsrlao lüek,a lijek L(iei.u. Ovakvcbotcstiuetavnoinrzbu,jLqu,.o""
i;;.u;r..
kadac,ni pol,uiavaju da ih dijaenonsticiraju ikao poslredicatoqaoniiesrone uspijnajL,
,zl!e.iti'h.Najqofescdeiavakadancfsinicyalnopripi-je sq, bol",t ,udlri.;
I ;dt ij.

r1)5i
p,ihvrtitiodgoromosliindiiektno optu;ujesvogCospodarai OpskrLljnai.rda
uzrokLrjc ovakvo?lo. Kada se bolcstintcrzrira ibolcsri ncfs nc nalaziizlaziz
nevolje,on oicvidnooptuZurcsvogCospodaraijezik seonda usudujeizia:arati
LogoLulncopnrtbeprotivsvogaCospodaia.Kakvoaudo) Kada bolcstdostignc
ovakavstupanjsaw, Allahor.in n,;lostimo:c saiuratiiDcls,dati rnu novi ;irot
ivoditi ea na ispravanpur zikra iopfosta.
'
Om olja:njava dovu klonulostiu preddrjulbn Abbru. i.a., kilijr prou,
"Ncnra
da jc za vrircmcnedaraAIlahov Poslanik.s.a.v.s..uobi.araontolrtr:
bogaosim,\llaha.\'eliianstvcnos, Blägog.\cnla bosaosimAllaha.Cospoda.a
Veliaanstvenog piijcst<,ljr. Ncma boeaosim,\llaha. Copodaia sedamnebesa i
jc '
Zcnljc ; On Odr;avateljUzviienog prijcsriJja.
o ' " r ' i r . ' , r j 1 " ' | " ' 5 , . " \ . r ' i .o ' , | , , ' l ' ' . , : o ) i \ i . ' \ t r ' i
teljuunncrzuma.pnzivan l voju sveobuhvatru miL,sLda mi dodijeliizl.rziz o.c
namctnutcteqobc.
Ovllkvazazilanjavcl;.ajujcdnoiLrLrzviicnih
odr;avaju.ihatrihuta(ar n/,a1,ü
jer, ionilr njcgdonislljuiivoggospodarstra. i upialljiikih atributa(df
suvefenosti
duiürct). Oni takodcrraspoznaju atributslavei ralr:arorja. oclkojilrobaobLrhvatal
AllahovLr moa,milosti upravljanjc stanjaistaLLrsa Njcgovihstvofenja. Nidalje.oni
iura;ajnoopi*rjusri.ricrros Njcgovc nadno.nostinad svine stvorenim.nadoLona:
riiin podmijina i ni;im s.jet<,virrr. Oni rakodcrautoLizrraju apsolutnukontrrlLr
Njcgorogprijestolja. k(io oL,uhvaLa crrclcunircrzLrmc. a ito pfedstavlja
stfopnad
jc
stvofenin ; kojc u stl,i naricliianstrcnüestroienjeAlhha Sverroguieg.O,,ako
uzliieniatributisu najnroaniji i ulijevaju poltoimje,pirmdas osionnonistanianoiiu
ionisiguLnooglaiavajusrrou nava,jeNjcgor cdnlic iNjcgovihsavlicnihodrtavajuiih
atributa.Ovaho aprlutno gospoclaistvo pozira stvonnjcda raspo,nada saviiensfvo
pripadasanr Alhhu. a ovakic'rLbo'no i savrienogospodaishozahtijevausrjor
vanjestvoLerjcroe fokLrsa. ranjerc, !ca,,,lx,uavrnja.ljuLavi.stfaha.poitoyanjä.
nadr, pokoinosti iodanostinikomcdmgc'rnc c,sn:Njcmu.S drLrge strane,\jegova
aps,lutra, sveobuhvaLla i su'crcnaslavazahtijevapripisivanjeLih krle nesrv,icnosti
vlasririm osraniicnlima izahtijcvada odbr;besmisleniljudskikonccpL tcomorfizna
(daanjc AllahovihosobinanekomediugomeosimNjonLr)ipLa,ljcnjeinrdla Al-
laha.Nadalje.uuvi+ ni s,rvricni atriLutSvcnrilosn,rg Coqrodara,proiinanje Nje:o,.or
Lrzviienog unanjau svakonrpolcdnairorn atonruiifom svih uDivo?una. hranimje
njihow,,nj;horc dr:aranjc ibriga za njihovepotrebei *voienjevourodenookrcLanje
ka izvom nrcgovihpotrehi sk je to znanjekojcje On pru:rc liLrdskomsnLt.a korc
. o l , z . . j\ .. g , ^ . . , r . l , . t 1 r ' , ,N l o \ , , , r L o r' ,' , u .
Kada ljudsko srceiasruna ipotvr<liovakruncobonurstmu.ono6cCa prirodro
voljeti. Oboiarati Ca i rycdoiiri Njcgovu jeclnoau.
Ovakva,eal;zacijadou,si ia

I 11)(i
dosti sfeau,a scc, raspriujebriec, ialost. tjcskotru.obcshfabljdrosLi,
nrclanhotiju
r prerazilaziiak ifiziake bc,lesti.Ista srvarmo;c sc prinrjetir;
posmatr?juaibolesnu
osobukadao!ä i,rjr dobrc vijcstii kako ovo ojaia*.j."" p,i,*r,.
rj"1"."" *tb..;;
ili uLodo,un.r.inu r pona:e odbacn.anjLr njenc botcst;.zapiaw,, tjudskoje s(c
osrerljinjc i piijcntjiüje za ovakavfcno,rcn.Ako usrnDedinro osjetlji* osj".;rc _
rckovane deprcs,lom,brigamai tjcskoboms opLrircnirnosjeaäjiha
ugodnosti.mifa.
sp(ojshaiPIosrmnosti, naaiicmosieumoovakvc i,U"r,"t" "rf.n p,;,,,u,",,,U,.
spomenutol dovi kl,nLrlog.Ovakreje znürjc cvidcmrDo kod oroga kojijc Llagoslovtj;,
ldom, koj;je ot,asjan svjctlom ;stinci iijc je s,cepfoietorshnom, rcatDoiau.
r i , , . r o \ , , / ' r f f t r , . , , . r r .u. lt ir,
1 , , : l o - , \ . . i ,.r\ . . . . r u n \ , n l
r v ro ( d . n L l , J r ' ' t r/ . / r ' . \ , .n , r n t s t r, .I r , -. -r.,r.,.
oL, rr r . , . - / r \ ,t , n r , , . . . o
plcdrtavljanjc atiibuta ;;yor^ (11 f]-hajj) kdi obuhvatasvc airiLute saq.icnswa
i
potnd.ujeih, dok uviieni upraviteljskiarf;bür
Gr. El tiariü/n),*t,:; ,"" "L;t,"t" i
mo.i .lrclolaoja.Zboe ovoeaje ovaj Allahov atr.ibut
nazvanAilat,,,ü,,, ,,"ir;;,, ;
najliiimimcnom(or irnü I 1dÄi.1a :d,,r. Ko eut zc,rcsa njirn, njeeov.." d,;" ;;,;
''f,i ,. .F ..., ,,."r,,,,,,r,^",,.,".u,.r.
Al .rlal ,h,\l,o- u,\: l,,l..n!eo!, rir,p
z\,.rno i m cE l H a 1 u lK a l i u n r
Daklc,apv,lLrrnije uivotsuprornosr svin ncclaiama ipatnjama. Zl,oq rogalJudska
es.stL'ncija; :ivot u D;crureruDepoznajuslrcs,tjcskobu, bol, n^ur";|i,f" 1,r,,
nesanicnost. dok bilo koja nesav,ienost Lr;ivotuna ovon süjcrL,;lidjctovaDj;na
jestesupfrrrna rcalnosdsauienekonrrclenad srim (* li,,r-,rj"r. D"kl".
,*.;,,,;
U,!iienos upnvirctjnjcstejcdna i ;sta uusorxr Zivoq
dp,,.l^." " "p."i,,;;,;
nvuierl Coeodanr rikad De mdrjka savrienosr.,
svc 1e ro prcdmct,,mbilo kqe
t " o r , " ' l , r ' , , t ]K . i l r r , ., ., , n , o zt,, . o . ," . r , \ ! 1 , | - ./ , , " " " \ , - * , ' - "
,l;,,
z , L \ ' r o , . , \ t p tr ,. , r ." . : , . i / l . j , , r 1r r, . 1 " . . r r r , ,
I n , 5 , i . o r r ,| . / r \ , i , \ . , n o i t . ,
' ' ' , . p r o t, ' l ' - a ' , - , r ' l i , , r 1 , . : , , , . r
1 , . " , , r , r d" , , / , . , \ , . , . r , . 5 tr. ) , " - r . . . " , ,
. r o , .vr l ' l , u \' n r ' , . l d r r (' . . . . .\ . : . .k ü r :
t , r , . , , l oL . n , . \ " ( . ] t . . h . tr..l , , i ( l o r r t , l t ,
d l r . rl l o r n\ r ' o \ . , , , o " 1 , , , d , , * , .. , , .t . t h t , t , i , ; J, ,;.r a n . " . \ 4 . 1 , i , -
r , , p o r n , " , , u J.,.,, r " J i, r , u , . . , , n u . . - , , . . ,t , \ , , . 1 i \ ,
n a r . , i . r , ' . J . r , . , . 1 J ' " ! . . 1 - i.-,,, " r , . , , r " . , \ ' l , h , , . , r , r,.
u 1 , . r o n, . r . r o r , h "
n . ) \ ' ' ' u i , \ 1 1 , h, l u o , ; 1 ,q, ,u , r r . r . . , , , \ , , p . , , r .
r I r ,^ . z " . rr r n n - .r . r u z r r u . ,
' ] , ' , , ' ' : 1 , l ) / i h , i.l ; e . 1 . , , 1 i . , . . , . , , , ' . , , , J . " r " , ' r , n l r r L , , , e , , , r . , ; t t t i
i .,t,.t
/ t r u 'ro 1 o \ r l - , , r r ' , l o , l i ; r . . n . ., r,,1\ l . n . , . " 1 ,
k , , : r, i i r o rz , . , , l , r , , . n , t j . l u
. r o t , , d r n o . t|, , . " I . . - r l - n d a , , , ,i." r , o
f L t , , , , j F, , . , , . . .\ . r , .
l q , / . , . ' u p , r " " - . t " r , , l",\ . h r,"r,,ro,,,/n.r,,Jr,.t,;l-.t,,.,,
:ivor.hda na Sudnjerndanuon nano"oudahned,,+
" ";it, arrah.,;,, a,,r,":,".r",,.
Nadatje, m{rlede\jesa Njeeovimmhbijjctom. uh,f,r",". ; 1
r".u,"",,,'.^ i""i"'U,,
o t r : L l .o q l , , r . " i r . . n l , n ' , 'i ," iJr u " 1 . , i " n , . dr , , 1 ,
r z - . r , r l ,rnr i, . , 1 " , . r . , , , r , ,
. / r u r oi ,r . i . , - k ' l n p , . r . . L n0F6 t ; d , " | . , r , . \ , r /
r J , F A | ] . , t , u,\" . , . , r , , " ; . " r , , , . .

reTl
Su inaje ovogato dr uzviicniatributZivi UpiavitcljosigLrrava sigurnioclgovorza
dovei prcvazila;enjc srihnedaia.
"Sahihu
f'r'enesnojc Lr LLrHatin,a a poLrrdenoje dl in,ama I irn;ija da j.
'.4
Allahovo najrcliianstvenijc in,c u ajctina: r'ai Boejedanjc öos/Ncaro6ogaoiinr
Alceo,Miloriir'oe.Sonriktug." (Kft an,2:l 63) i u po.etnoniajctusLle Al Imran:
'Lllni jc, " (,(,,, 's
norr l,onoosrn Nicgd,Zi,'i i liclii. cn, J:2) läkotht nalazuno
u dn,gojÄ;rci sahrhhadisa. ukluiuju.i sahihIbn'llibbanah^dr prcnesen ul Encsa.
-libi
ra.. da je je.ldi öoriekrrolrr: O A1l,'1 ., .,,lin le zato ito piipada hvala.
zasieurrcnent boeaosin Til,c, saDogSrvoriteljai 7-a;etn;kas'ih nebesaiZcnljc
ionogaito oniobLrhvataju. O Cospfflaruvcliianstva idoLrcsLi',rsti. O Zivi Upraw-
telju..."Lncsje ddm da kadaje AllrLlu Poslanik. s a ' s , iuo ovudovujc rckao:
'
Zaista.onjc zazvao Allahovon;lrdiianslenijeine Kc'godzazivanjinr.nrcgovaae
"
dovaL,iLi usliiana,i ko godnati njin,c.njcsorcaepoticLcbiti zadovoljcnc Zbog
ow,gajcAllahoi R,slurik.s.a.v.s., kacleodbi v io svi,rc slrcdbenike da scsLtot'araru
s;sku;crjirna u mliku ncda.ausrdn,.n,olio:Ja Hruiu la Kajjun
Srosetiie njcsoi.cdove: Gospoclam.trarin Trc'ju t'lilost Nc dopustida sliiedio
iak ni jeclanrrcnsklonosti Dr(icvlasritenr^ite.Gospodaru, nadoknadi moiestrnje
za ono najlDlje.Uistinu,ncmr bogaosin Til,c', u njoj podoji jasno srrd).cnjc
da 1e svakodobio u Allalrcvu:, nrkana i cla sc tob prirrlno okrct'eNFnu a sc
srcje potrdx. r1erujeu Njcga, zavisio NjcmLr.oslanrasc na Njeea da bi obnoiro
svorendlc u naibtiiemoeuaci or p,eklurjcsrogCosuxlaLada On bud" '1cgo.o
iskljuiivo !to.iite, da r&lololji svepotrcl,crobovljerogpuloranja na olonr s\rjcrLr i
bilo Loju pomoi k<,juo'al scen,entiivljc,rja no;e zahtiioati.NadJje, prclliqaqt
,\llaha Svcnrc,guaeg apsolLrrnom suve,enoiiLr Niegovog i moiiicdnodclct
atiibLrta
tca,/riJ)sgLrlno ie se pokazatinajdjcli,ti'ornijinu ul'auanju holesti lstc hoLxti
d<iazcz ovedoc: Allah ie noj jd;ni Cospodari Opskrl,iteljJa nc pLidmiLrien
'
nikogaNjenu.
St<,setiic dorckoluje picno lbn I'leul: Cosp am, ja san l voj ",1,.iiji-
otacimajkaT\.'jirobovi...".ooajas,oiziazava sr: znanjaispoara'anja(lat Crcris)
Allaha SvcnrogLraee itjnc oboZavanja. a rijolna krjiga zascbno nc nrte nikada
dctaljnoopisarr njihoropno znaicnje. Joi I' Lomc,ovadovr ic puna sprvnajckojc
Bog. i u nj<,juraj koji tin;ava. dozivasoe Cospodam,piiznajc svoeStvoriteliai
prcdstavljascl'ckaoAll,rhowg robaisina Njtgovih iobova Zaz$'atcljtal'o.lcr sLdllja

'Ti nti. l.l7l. iLd \lin;.l7f. l8tl:[{]Dr(1. 196..\,nrt| a,16liDruri.lr'1i1): ltrn'il.L:l

' F . l , tD
r rftl. 1 9 5 \ . i f . l , l . l : I L Dl u r L i { l i ( . l | S i l : { i d r t ' s J , i f i i I l o H r b h n I t l : r , , | a r u : L r
l ß l . r f ' J , i l , . - l l 8 l h i , ' r H r h D . l r 5 0 j ; \ D r ü rn ' J r ; r Z . l , . b i

19ll
stvariranogdjeimje njestoraspoznavanjem dajc nlcsovouniitenjcu Allahovojnrci.
di sc njesovasudbakrcie u skladusa Njegov,modrcdenjem,da Allah Srcmoeu.i
iini lto Vu je drago.da rob ne molc nanijetiniti ko;sri niri itetcscbi.{la se oDne
no/c brinutio svomvlastitonr rodcnju.smrtiili usknnuau, da je njcsovasudb;n u
jc
Allaho,ojruci,da on nemamoii da pnrmijeniosimakoro Allah reli, da jc on u
svenuorrsano njegovornStroritelju.da jc njegovovlastiroposrdanjepfedmcrsvrsa
onogaito Allah Svemoruii odluii i da jc Allah l,nvedan i ono aeito On hoacL;r;.
Potorndolazin;eeovozazivanje: -Moja
sudl'inaje u Tvoloj ruci, mojasudbaldc.c
scu skladus Trlom odredMm. Ti si uistrru isrrknutu I vojoj prcsdi..." Olaj drc
dorcobLrhvata dva glana aspckrakojasLrsr: dokLriienronorcizn,a (dr. r€rtridd): prvi
;c spoznavanjc i ponlcliranlc *rdbne. i da tc Alahda odrcdbakojar .xlnosina Njc
govogioba rcol,oiiv stupitina snagui da joj roL ne mo)e pobjcii ili je izbje6i;i dmgi
aspckrobnanjujc da je Allah pravcdan,da On nc usnjetavaS,ojc n,bd€ ; da je ono
ito On odiediispravnozbogbesprlckornosti;\llahovcpüvde iznanjaovakvihpotreba.
C)vojc zLogtoeairo nepravdaprcdsravlja potrtbu, rcznanje,nesposobnost. slabosti
inferioinost nepravcclne o$be, i. radalje. ovakviauibuti nisu uzviicri i oni ne n,oqu
emanürr;;zonoca kojijc S!€?najuai. SvqnpDa\ajuai. Mudri i Koji nernapc,ricba. Dakle.
Allahovaje mudrcsrdjcl{,roma ecljceodje Njeeola voljaro Dardita. Athh je bogat
iznadsrakcpotrebc,a svednreojc sn,maino i traii njcguod Njeea.On jc Srcnudri
i neposti,jini jedanatominon crjclihuniverzun,a edjc \jesova voljaotc djet,tuoma.
Aprclutnaovis,ostpojcdinainei svakciclije u svemusrvoftnomji njihoro poticanje
njihovepodrihei uzdria,anjaod iskljuiivogijcd;nog opskrbnclji zalrtijevaju nj;hovu
zahi.alnost. Dakle,zahvalmosr (dn iü1i,, naqm.lc a je blaeoslovrrna, anezahvahosr(ar
lü,t) na,cfadcna je oNio,n i posljediinomkaznomza dre koji sc rc kaju.
Kada sLrrcpokrjDiiki i nczahvalnine!icmici ; oboravatcljirL,la piijetili ,,\l-
lahovomposlanikuHudu, a.s., da ie piizvati proklctsrvonjihovihbosovana njeea.
"la
on jc odgovorio: pozü,antAllaha:a sr-jrdofta, a i ri posr-jt'doi;tc .la ja ncnr',ant
niild r rirr r'ror)idrugcNjeDturaLvLinsmatrcLtc, Forcrl,\jtsa;i:ato sr,i:djcdnoproliL.
ne,rclutdr,st|ornlniilirci ninalo ni trcnato ne dajtc,jtt sa u:don u Altuha.u nng
i r,aierCoqmdara./Ncmo niadn.s :n:os l.iid lpjc aüc ü r,losiiÄicgoror; Cos/mlor
noj:orsraposrupd "
nfa|c.lio. (Lrr'dr, //:5l5ar), rnislc.ina AllahovLr nro..koja
rc neograniicnai nesmetano je üelotvorna nad süm sfvorerjimai niko se nc mi,:c
odupiijetiNjcsod odrcdLi.On samirnarrx,aokretatiih kao iro Mu je voljai On ro
radiipravno,piavedno, mudn,i milostivo.
u ovojdovi,n,bovrjeva "Moja
\zjava: sL,dt)lraodvijase Lrsldadus Tvojornodnd,
' "Ne
bom podrazLrnrijeva nto kao: postoji sivorc,rjek(ie sekrc.c.ü; uKiak nije o?nuc
',
drian)u \esovoj ruci ; njeeovoobuianje: " l i si uistinupravedanu Tvojtl presudi"
ta[odcrje paialelar!ciina: "NlojCc,qrdai zaistaposrupapravedno. "
Nadaljc,Allahov

resI
R,slanik,s.a.qs.,,a,iva u oroj dwiAllahNo najsvcrijc iorci Allahov ah.il)utkojijc On
ol,,,an;(, u S(Dr kialjc.'strLr. objrvtuu Knjizi, poLriioprn ilcriranogmba ili iuvaokao
S'on)e;kljuiivu tairu tnkoda nijcdaomclcknajhli;egi najuzviicn,jcs datusai nijedan
ljeioljen,ik; Posldt;Lnije nikadnijc rr imcronrrra;!). Ovakvozazivanjrnadvisje svc T
nrolitvc.i,rd svil,dola ovaN'1uje najdfazair'loadnijaje zboencposndnogodgovora,
zatojcr ona dokazujen,lnrvljevo nanjf i sP(Daju njegovoe C,ospodara.
;\llahor Poslanik,s.r.v.s..molio jc pc,ton Allaha Svenocurcqdr na.ini
veliiarstvcni Kur'ansnagonnjegovor srta.mislciidubovnoB hranomrqcgovog Lijela. t
umai duic. a krozLodr ispde,faspßii izltea;ricgovcstresove, brirc i zaLrinutosti.
naiiriviitojcdinonr ocllLrinom nerlicinorn kojaic izbaciri bolesti ivfatitinarfaqljudsko
biaena Djegovo ,srinsko srarüc i , rvDotetu. I)aklc,on jc zamrln,svogaCospodara da
naini Kur'aD srerlonrnjceou'duickojcukla,ja bilo kojuh,1lukiia ponuaujenjcqo!u
.isLoLL, i irzl)ofitost, i kojculanujcnjcs(,v(, ste. Ovakvanrcdic;na djelujesamoakojc
pacijcntisk,cn u svon,rfa/cnju.uioo, u s$ju rjenr u njceorurljcL,tromosti Lrporrc
blj.{ajc kro ir(,je prcpisano od sLranc njcgovog lijeörika.DakL Allahomn voljon,, (
,spraynric üpor,el,a lijekasrakakoLiri praienapotpuninoporarkon,izlanrednrnr
2 , 1, ,, 1 r, , r , | t 1 . . , , , , .r . \ r , t , , \ . 1 . , , , P , n. ,,.
Sto sc Li.cdorcAllahovoqposlanila.lunusa. "Ncma h
a.s..koji ha;c: llogaosin,
ja
T;bc. Slalljcn nrk.t si Ti. U;st;nü sanrzqrueirc". ora dova vcliia n.lvciu istinu ;
Allahorngjcdinsrra.iskoqulujc ko,ept ljuclskorkljclä u sa.;nraranju ,\llahorc jc. \
ipünrvmje je iobovljÖc,lasLirc ncpravcle i srjcnriiha.Ora dora mo;c proizrcsti
kona.anlijek?atalosr.Lriqc,rjiskoln,i .leDicsirr i ora prcdsra']ja u?viicnusponuzr d
prin,anjesiquDoeodeovora.Zapravo, s1mznavanjc Allalbvc jcdno.e i odusrar.ü,jc
od opLuiilanjaNjcea za ncprarclu potvrlujeda savricnost pripadasaDo,\llah, F
.la jc N'jegovapiavednostbcsprijckona i odstranjLrlc sljcpotu ljudskoqkonccpta
ant,1,F)nnn fistiikihclcnrcnara Ld Allaba. Na.lalje,nbo"ljcvo piiznan;esvojcrlasLrLc
ncprardci srijcinostiietlcktra scna,,rcrovulji:ru i porertnjc u Allahonr juripr.udcn-
cirLr.nasraduza njcgovadobi djcla a ka.ru za njegoreqiijehc.O'akrc ralxlirani
dokazujc foLoyljciupotfcl,uclasevratis"orrGospodaru. da scrrariisrin puterr.da
sepokajcza siojc srrjchc.da pokornopadncna k(tjina prcd svojimcospdarem. da
traii Njceovop,rst. a to ukljrrtnjejasnopri4rnjc pojedinievcovrsnosri o Allahoroj F
odrcdbii nrilosti. Ovo su ietii djclotlorrra u.inkr doR:.kaoito slijcdi:\'rcn,vdrje I
AllahovujcdnoiLr. dl,rcivanjencsavricnstva u Allahovi pfavdi,,ahralnosr srroienja
z l ' " - r " r , r ' , . r r ' r n , ' . . . j " ' l , . r r r ". ' . ' . , ,
Srosetite dorco kojoljc R,slanik. s.a.rs..poduiioEL,uUn,amea:"Cospodaru.
rra:im uroaiiri:kod libc od lal,sti i tLrge;d slabosri.okl;j6anja i kukaviilLrlai
rmzinr urr)aiitcu Tibe od zadLr:cnosLi i od p(,dlo;Dosriljudskojncpravirnosti. o"a
d,rva ukljtr.ujetra;enjeAllaho"c zaiLircod osam lj,rdskihosol,ioa.ml kojih se po

:00
vakc ddje iss,ljavajuäjedno u nekomnai;nu zajcdn;irva.Zabdnutosrjc udfuiena
satuqorn,slabostje udruTcnasa oklijevanjcrn. ikftostjc udn,;cna sa kuLaliölukon,a
zadu;enostje udruTcnasa podlotmoiauljLrdskoj nepraviinosti.Ka.la (retDoosjcaanje
posjcr;pojcd;nievosce, uzroinik rno:c doai bikr i, pfoilih do;ivljenih gubiraka
uzrokujuiituru ili pak iz nadanjapietrarjuii se tako u biiee r zabiinutosL. Ovakvo
stanjepndonosircL,ovljevon;osta'ljanju sprovodenjanrcsolih rcdc,vnihpropisanih
obavcza, ito natkiljL,je njcsovcm;stiidjelovanrauzio|quii takoslabostnjcsovog
tr;elaiun,a ipsiholoikiotporka iqrnjavanjunjceovihohavczridu;nosti.U ovonr
smislu.pojedinicva6e nakcija pc'rcmetitinjcsovevtasr;rckofisripodjednakokao iro
aczapreiavatikoristidrusih. Ustezanjerxl izvta.drjakorisriod dn,s;h fi,iaki podfa
zum;jevakukavialuk.a suzdüavaDjeod naterijxlnih Lorisr;pod,azum;jeva ihrosr i
neprauinosr spramdr ugih.Nadalje,akojr p(iedinacispIavn.rurjer.en i prinunn ptariti
$1te dusove,c,rcbi nroel,,djeloraLina njceovieliciozniidLricmi raprcdak,a Lada
;e pogleinoili nepravedno salijcran,oro predstavljrpodtoznostljudskojnepfaliönost;.
Ovajjc hadrsu stvaridova?a rraTcnjeuro.iita LrA ahovojzair;riod svakoszla.
Stoscti.e korisrih.atcdaoprosta(ar tslie[r.rza raspß,vaD]e rugc.sbesa..tapfes;je
i rlcskobc.
opieje poznatomcduieligioznin uicnjacirrada grijesizaiinju hrirc. sLrah.
tusu.nervozu, uzncmi,eDost isriane slaLosti. Ljudi koji sc prepuitalrpokvartninr
t gaeinimdjclwanjima. be, obz,fana njiholupsihotoiku sklonost istabosrnjihovc
!ere.a .ak nakonfotpürx,s,adotuljcnja njrlbvihunoya,,udnji i purenosri, onijoi
Nrjckt|aic ndicinu kajanla,rfareai.,pfosri obcaav.ijuiionoito nc nroguda ispuniti
dabi ir;jeiili s\de parnjczboenarovarenoe bola i tclinc koruori osjeaajuu njiholi ,
sfcima,a koja sc odnosi na ab,?rjma djeloünja. prcrjcraDosri ili neLrmjcrcnosti.
Pokyafenijc iejh jcdndn rckaoda bi urazrc svojcpokajanjc:

'/crj,ru
iuju r.nralisa, sc,rri,iulio :rJcli c/,sta:i,
i dnqu ytn nao
du uftkni erunicunojc trgei:dticrvd. '

KadasLrovakveposlrdicerrijcha i pokvaienosti
u sicmra,rc postojitückza njih osim
zikm;baicojaoprosra.

1.24 Koristi namaza (ar. salat)

Stosetidculogenarnazau prcvazilaiequrcretat) rsa,.leprcsija,ttesk.,Lrcistfesa;z


srcaiu htcicnjunjcsovihbolesri.pojcdinacmorashvatitrda ne posrojiniitar,iic.vred
nije,Lrgodnijc.
inteliecntn;jei ljcpie od srajanjaprcd Srvofircljcm,klanjanjaNjemu ;

2011
povcziranjavca idutu saAllahovonpnsurnoi6uiblizinorn,veselitise odjekupiizivanja
Njeeovihdovai urapa,lacrclokupne eez,stencije,sr:esnosti,
tijela.urna,dLrici djclat
N,sriu najraz'cscljavajuaadulmu,a; tjdcsnaiskustianarnaza.U namazinapojedinac
uporLcbljavasoje cjel,kupnoL'iic. udorc.vene.arreiije.kosti,poie isvakuicluu svog
tüclau uajedniinu sa Strcfitcljcm,ion odvajarbe, vo:e misli,pa:nju. fokusiranje,
poglcdaiporrovanjcsp,arnneienu dmgomcosin prcn:anjego"o. Cos
Lrpiljenost
podaru.U nan,azirna, pojedinactakuler iskljuiujcsvojurnotoLnuhrnkcijunaklmosti
prcnraovom njegovinstvorcnjinra,
svrjetu, poslovirna, zabrnutostin,a,zaslijepljcnostima,
koDtaktinra
sr'rctornim i zbrkanra.i on bhstabljeitavinsvjetl,n svogaStvoritclja,starla
u pogon nepogrciivi nras ct pobo;nosti iobozavanja, istoji prcd Niur cjclokupninr
sqin L'iicm, vccn, duirn itjelon, i dajc s,akomLrrlLr njegovuispravnupiiliku da
oboiavasvogaCospodara.i clasc c,pcrcsuzanaljubavii ieznjc da Ca vctrc. suzama
ohajanjanjegovihgrijel,ai suzamaito piivlar'eAllahovuljubavi suosje.anjc da oprosti
Njegow,mrctu gL!chckojejepo.inrcida ga uzdixncu poloiaju.Svakiaeud öelovati
u skhdu s njesovrnunlenirr atriLuLina.Srcc 6c postatip vL,ienosvonrStrorircljL, i
Zadctniku, i ono.e seodnaraLiu narznaaairijem i Dajkli.andvenijem niN \cgo(
blrme. Oiakvc$ izljc.ujuac moainamaza. On je hranaza t!clo i du!u.
\,lir, Ladc,st.sieaa.ugo.lnosr.zaclovoljsrvo i duhovnaekstazammo { nekeod
korntikojejexlrax, srccnaviklouzirnati.Ponekad.ovakoplemcnitiidclikarnihranli'i
sastrlcin,gu iak nc biti poeodniza bolesnosrcckojc djchrjcupravopoput bolesrg
tijcla. U torn slLliajundnazi { njcsorc n.lbolic obraaanjeda bi piim;o potrcLnu
pc'rnoiida bi ä.lNoÜ;o s(,jc mtcrcscna ovonri buduien svijeru. Naniazrakodcr
pomaie srcuda suzl,ijcncdaacna ovomi hurluaemsvijetu.i on djclujckao stit protiv
prlanja u gLijcl igrijcicnja. Allalrrm voljom, ncpati,onnadova mo;e sprijeaiti
tlziikcL'olcsti ili izlijeiiti;h.ak. Istinskadovaos"Lctliava srcei lice.osvje;ava tijelo,
Lulidutu. blaeoslovljava zaradu.izL,acujcnapraviinosti, osuje.ure nedopuiLcnc misli
i neutraliziranezalonitcrcznjc.a istinskadova takolcr ul,lazavar\llahovu srd:bLr,
dostavlja Njesovumilost.samilosl ; opfosiza Njcgolos,oba.
Sto se tiie uL,gcrarrazau lüctcnjutlziikihholesti.prcncscno jc ' suncn,r Od
Ibn N'ladtdiia dr jc Allal,ov t'oslanik,s.a.vs., jcdum rrlio [bu-Hutejru kakose
"Ebu
odnaia i la| na stonrainibol. Upitao ga jc : Flureilc, da li te sadaboli *o
makl"Onjcodgovoriopotvrdno.AllahorPoslanik.s.a.v.s.,iekaojepoton:'Ustani
i klanjaj.jei lijekje u ni,litvanra." Ako sc srcesekularnog lijeinikanc sla:cili scne
osjeaaugodnopri o'on stupnjulijeka,orda on rroraLiti upuacnu tcnninekojise
odnosena rrredicrnsku piohsijü. T;kodüjc reidro da su namazizdravsportza tijelo
r srcc.Oni uqelovljavaju vjc;bu za cjclokupnotijelo,uklju.ujuii: stajanrc.pLcgibaqe.
sednluisjedcnjc,inrih.,vzikLusvakor nanazu nekolikoputadncrno.Ova[vipokteti
pona:u pilcdrnöc'irn miii6imaiveiini zgl,L,ova. i olakiavaju oticanje kivi iz arrerija
i osigurajupruoclnulagahDu\ie:Lu zä pojcdinacvstonak, crijevai pluia.

202
S dmee stranc,Lolest;ateiznra, sckuhitna, blasfimijc.raspüvljanjnpmtiv
Allahoiih nafedbi,odbtanjaslije.lenjaupuraNjeso,ih bhgoslovljeD,h poslüila, s
protstavljanja ljenicima. izbjcgavanja odqovornosri u smislupülobijanja pnvrcrncnih
B sebianihkofisti i pokazivanjenczahvalnosti piena Gospodam dok se isrovremeno
ovßio \jegovoj opskiLi,ircl.;ovakvipokuiaji da sc preokrenLr etikai vrijcdnostik<,je
je nai Stioitelj usadioao\'rcianstvu. i i,miiljotina s.kulafn;h zakd,a i amandn,ara
:i spranr,\llaholih zakona,ovakvaarcgancijai okorjclosr holestirnoeu
samopostatiprilagodljive kioz izlolcnosL inteD,ivnoj uuaini d:clrcncn,ske vatr.e.
Namuo, ovoje nrcdicinaonih nesttnih. Allah Sven,guii kalc: "A i:bicgdliotic jc
ütajttajlui, hoji&u ralti L'dihojsa|rcti, ua u joitttic ni unrijeti ni:iL:jc1i.'(Kut'on,
87:lll3)"Zant,asoponijcnlnzl\rhtolan|lürt,on,ukofuicui.isatnoncsrcrniÄ,
anaihojitudc Doticaoi glat)uolwiao." (Kü dn.92,11.16)
"Nenra
Sro se tite koristiicstr,s u.enja: voljc ili moai osim one u r\llaha," (ar.
lu hor,1c rc 1aliuL,L,cre i/la l,ilLrlr.ova dova ina rnoaclaizbacivanliziike, mentahc
icnn,cnnalne bolcstiprekopLrkeistincstarljrnjastvaritarno<djcim je n,jesto; pii
odncanjLr pojedinicvctvrdnjcvlastirad onon auLcnLiinorr i orieinalnon:: pris,riavanju
prnranlasLyaris DjecovimscL;inimpfolaznimtctnjama;pri podvrqavanju Lrzriic!(i
, . , / n " \ , ,; i p i p r . r . r r r ", ' , k , . , ' ' 1 , . , . h , l , r r nk , , r ' ., 1 , ' , ' i , l j 'C
, .u - n , " .
obuhratasvepLomjcnekoredjehrjuu ni:im idrnjim srjetorima.Porcdmoiiove dove
da tbaci ?h duhorc. postoji opie stajaliircmdu rielrkima da nrlcclannelek ne
moiesi6riz D;ennetaniti sc popct;do Djihosimpomoiu velitanstvene voljoeAllaha.
C o . p , , d .., t r , r r , l - . n n . f ' l , r , l r . U , l , i . \ , , . ,, . " j " o ' ,

1.25 Doae za pteoazilaienje bojazn| straha i besanice

ImamTinnizi zvijcsrioje u svorn Dzami u" da r Halid jcdnol, 2alioAllatn)


ramPoslan;ku, s.a.rs.,o bcsanici
i napetosti.
Allalov Posldrik,s.a.\,.s., rtkaomu je:
''Kada 'O
krcoeida spavai,uii: Allahu, Ti si Goqtodai scdan nebesai onoea!to
onaobuhvataju.idvajurn,alja i;ivotakojconapoditavaju. cospodaruicjrana;on;h
lo;eonizavode.Gospodaru, LudiTinr() ?aitihrikisLnjccl.Zaitrtimeod bilokojcezta
Lojemoie pLoizaiiodTvojih str.,rcnjarakoda me nijcdanod nj;h ne moie napastiu
vLtjcme
n,ogodmoiaili nauiiti rnojuprirarrxrsr.Uistinu, l voli su susjcdijakii sigumi
ulvojojzaititi.Uzrilcnje pomenna libc. Uisrinu,sanosi liAllah."r,,,

I Trrr ri A,rLL, , t,",1ß.

2031
*ir\t';.;t:''-t'-t1 '; -ü,b(il'-.,,r'cS;t
';," J-Lloritt';., Ät
Lt+l'S|LI '* c:., u',
.7ü ;l ,'{- ;1 i;t ii ü* "uJ3 ;
J.J,,.;!r )r J jA )21 JrV S )c.
u istoj7b,,.-i
oa( ; f daie ,\mf binsu'aibne,.n od slocdjda da ,Lje A aho"
Posldrik,s.a.\,s..uobi.ryaopodu(.avati
odrcdcno;dovi .la nadvladaju srriih.a koja
clasi: l,a:im uto.iitcu sarrlcnstm
Allahovihsarric,rrhrijciiod Nje.*ovc
srcl:Lc.od
Njegovcka1ne,{l t,lo L(rcg,lakojcirozcpotrccrri od Njceorihstrlrcnjr i od pod-
badanjai.'jrana.i haTir|Njcsoyu^itih, od njihorogdolaskar mojutrjLinu.-l

i. ,','' t.' 't


.)s ,".Ws , . ^; ," rrl = ll ajl ü\.]\J )J,rl

isl 9.1 tL. !1tl ; ü+ q-i-J I öP ü,,J ü)L+


J),r-',-

Al,dull.rl,iLo(1m., urbiin!aojru.itiow.lor,,s.,rojdjciiki,jis dostiqla


stupanj
iuunijevania.a za u,c nrlartejerrrbitaraonapisaLionr dovu (na paprr)istarljaoinr
ri dr je n,r kaoha ajhjuoko Djihoroq vfara

1,26 Gaienje oatre pomo6ü dooa

|,*"|''||i|''||''|'''''|'.'|.\|'|''i''L''''
je '\llah,n P6l.u,ik.s.a.\:s.. jd noD fckao:Äl(, vi.litcfa?bjc:uclL, i ar,u, o.ln,ahpF
-'
izovirc Allaholunadmoa rrd DjomtrsoraiajLrar: Alhhu cLbo, (Allah1cn.rrrii).
Ou.l,tra rakodcfin,^kofisriu osrani,.a!anj,, boliuzrol,ouneopekorinama.
I)onojc latra il.Dtnr o.1koesu srilrcni iltini, a to jc karcrorija stvorenjako11
pripaclaicjtan, a poito sL,irjtar i njcqolarojsl,arl,.ina.a uvijekpfcd( ili u,xr.nika
ohol,sri,pokvarcnosri i rlcsrrul,cijeDa?emlji.ra,adujuiiAllahovoljciiro i ncopozno
p,!klcrsL\o i srlrb,,,kada jc yaL,azapaljena.onatrali riic stirci uzrokujc dcsrrukciju
uniirIt!ajuaisrc ir(,d,,!:gne. Ovakodcstruktnnr:os,binc oholosti,riogancije ipokva
rinosrijen, ov,l)idcya,lrirosLi (
krlc icjtannldi si,ojursljcdbenicina.)Lojc;i ratn i
t _ b t tr) , r u t . l 8 9 i T , r / r . i t 9.,\t,ü11 tr-\ttr.fLtu_.tr69(r:ltrh0.t,1l11:p,r!ri{,...{,rdN

llir:nn.139: , . y l n r , D , 1 ,r l i ,\r,trlj.,L

l2o.l
icrtanzahtijcvaju wl;iinu i ohol.xt,; obojcu?iokujusanmpokvartnostnr Zemlji.
Ko
sod nedü djc(Dr AdelJx,vonsaduavau scbiovak* *.hi"" iri bil, k"ji ..1 ;j;i."i,
oqranaka osudo jc m bolnu i rrajnLrpatnjuu dicr,.*.,1.J ""r.;. Or,,,l*L;
.."e".
cijanisudopuiteneprcd slavon i vetiainornSvemoguierAllaha.
'AllahLr Dakl". p,;i":nj"
uzv;ienog atibu ta eLbcr"obuzclatiesieuin. nc.l^Ar..g.an;t,i; itcr,, Lpr;;"iirr
nroslaei,renr urrc. Kada ljernik prziva Alln,ovu slavu.nina
ne nxr;e stariproLn.
nje.Obojc. i varra; scjran,l(iijc stuol.en od vahc. uzanri,.e r b,r ac fe.luciraii na
ntnavilo pcd pioklanacijonAltahovestak, i obojeic iaspoznarr
Njeeovunaclmoi.
\aijeicjh d(;ao: 1,,1i smokao inrnoqid,.ueiljudi prizivatiNjcgoyLr netnroano.st
d l,adal,i ueledalivatru i ovozazivanjeAltaho()g iDroa dokuato
* kaonedrlbaro-,
l- ä A ah zna najbdje.

rl

20sl
2

POSLANICKI
OPCE UPUTEU
PR[V[NTIVNOJ
MIDICINI

Raonoteia olage i uruöine

Vlainost jc cscnclalnaza zrlrarcLijcb i tijcloovisio njoj da bi crzistirrloi


uiarnorc:iloviuiinu. S drulreshanc.vfuainapoma/cprobavida izbaciizmetida
iscijcdipotrcbnch,arlji'c srst{)jke. Inaie. nerfavnote;.ena [c rla)nosrpokraririi
sprijciitipiirodnctjclcsnciunk.ijc.\'li;nost ji: esencijalni elen,cntza rruainui l,ez
Djetjeleuaternpeiat,na aeiastii tijcloac sc ßuiiti i pokvaritise.Nadalje.rlaznosi
yr,ainan&lopunjavajtr jcdnadnrqui zajcdnoonc pomaluuravnore;;vaDju treLesnih
iLrnhcrja.Bilo kojc po,caü,ji jcdnc od njih pururokovat 6c ncfarnorctu.Vfu.nri
konstaDtno upotfcbljalaicpi vlrznosr. i rijel,pot<,mtfaii hmDui vodudä bi pouarilo
svojuralDoretu. S dfueeshnne. piodof vlaTrosrisn;;avarjclcsnu ri:mpefah,iui ircrro
djclujcna proccsvarueaiulstranjiru,jafi'cesa. lna.e.ako orak"cnraLcrijc ostanu
u t;jelu.oDepostajupokvaicnc i iirc uzr<,iniLa nnogoLrcjnih vrstabolesti.Stupanj
njihovedjelotvonrstiolisi o njil,ovoj!,sri. sranjur,rclainjcgovojpredi ozicijida
prihvatinavcdcnc L'olcsti.
Ovaklo ?nanjcdolazirranriz Alhh,vilr rijeii upute: Jcdiict püic. &r,o n!
prctjenite:On nc ooli o!rclioji p,"tcnrlr. ' (Ku 'dr, 7iJ /) U o(,n obfaaanju.,\llah
Svcm,guiiprruiujerldricima da pazcna rawor.ru u rjiholomun(,suhfaDei pjaa
(u organizarr):clauzinraju onoito jc korisnoi da kontroliiaju svojLric:nju zaunov,n,
(hiane);da uiavnoretaraju njihovußhfänu:dajcdui pijuzdiavuhianu;ida Lrz_inraju
oro iro tijcLrnr:e lahl,opn)vairiuvisti.koliitrrii s'njesi. ob.,jc.ndrjka(,stu hInr
ljn in sasrojculaih ruiho,ozasiiinjc,nr,;c spiijeiiti apsorpcijui Lrzrokorari
bolcsti,dok
je rbjegavÄnjc ovakloq,cccpta sn,at,ano pfctjcraDo(au. Neuralnotetcna apsofpc,ja
lrianlrjiühsstojaki takodcrsniiavarjrlcsrutcrrpciarLrm iitctno djelujena \"re jr
(hnnc). Nita rjelesati:mpefah,ia ote;avapfobaruhranc.dokic pi.du:enasni;ena tr
tjclcsnLr tcnpcratu[ crcrrtuahoiscipitineophodnu mvnotc;uvruiinc i rlatnosri, F
ucuiiti tjclcsnuvru(iinui do'csrido kraja pojediniev tivorn;pur na ovonrslijrru.
Nijistaknurija nan,jeiau preventivnojnedicini jcstc saiuvarizdravotijelo kLoz
stanjanjeeorceezistcncqc zaito dulji n,guii period svedo zavrietkanjecovog2ivornos
puta na ovomsijetLr.C)voje stogano pojcdintcvan.ist(,janja na mogupefnrancntno
odtati savrienuiaynoteiüvruainei vlatnosri,od kolih sLroblccscncijalnc za oiuraqc

1206
qelcsne snaeci mlaiiahnosri,jer orakvekonstanrenije Dikadbilo mnoqoza b;lo kojc
shorcnjc na ovomsvüetu. Upikoston:c,cil;lijeinika;liüelcsnos rc,apeutiiamu p,t,
ventnrojmedicinijcstepodrlavanjeodr:avanjaporreLnefavnorcici,medü nuiine
r vla:nostru procesupodr;avanjapravoecilja pojedinicvogiivota na ovom svijctu,
a to je obo;avat;Gospodara.Daklc, preventivnaje medicinauperenana iti6enje
tjclernevl.r:nostiprotiv pokvarenostiuzrokovaneprinLnoitLrpokvarenihili tiuhlih
elcmenata. izmeduostal<,g. i na awarje nivoarjelesnetcrnpemtufcprorivpovi5crosti
iliotpadnosti. da bi secliminiialam,guinostbih kde kompl;kac,je.
Zbog ovakvcva;ne ravrore;e ljudsko t;jelo Livstvujekroz ;ivot i u sliinom
ptucesu rarnoteteiuzv;iene pravdedienncti, dvije zcmljei svc srrueDonasravtjaju
postojati.Niira Demorc naitetir,ovakvu|avnoreiuviic ncgo piehranjivanjetijcla s
da prettcranoshna. (tetnimi nedopuSlcnim supslancama. Sliino k,nre.n;Jrane moze
naitetitiun,denoj iisrdisrca i:i;e od politcizna,erijchai nerazbc,iitosti.
Zahraljujuri
ovakvim poiastimasrccpr)stajezabinuto, tuz o, tjeskobno,üstiesen.,.nczadovotjno.
sti
osan'acno, zam;(ljeno.ncsrcrnoi slabo,a zboeovakveslabostisrepostajcnesposobno
nih
zaitrtrscilioduprijctiselcralnondjclovanju hilo kojeitetncsupstance. U ovakvonr
sluiaju,nal,oniapoznavanjapojedinievcbolcstii koraianjaputcrimazikra.sarnose
hlo
Allah moic okrcnutitj skombiau putenrN'jcgovenritosri.opiostitiIllL,i pionrijcniri
smjer sudb;nc nab<Jje.

anj U brti.kadascrazmiiljao uputanlaAllahovoqPoslanika. s.a.r:s..pojedinacmo;e


lahkoraspoznaridaje ro najboljauputau prcvcntivDojmcd;cini.putcm nje,pojedroac
uö oddati tijelozdiavin kao i sce, i uii o egzistiranjupieko i+ravnog uvnjenvanja
lrijednostiuiavnotc:ivanjahranc, pi6a, odr3oanja,ui,loa ;ivljenja, iistoe vazduha,
odgovarajuicg odnrora,tresanicc, \jdhi. scksualnihnavika.iiiienja i usrezanja(od
lah
hranc),td. Kada s ovakvcvrjedn.,sriispiavnouravnoteicncda bi sc ro odrauito na
isplavnc potrebcljudskoerrjcla,; kadapojedmievunoshranetakodeiodrovaranjego
vomdobu,upotreblji,ost; ?dravchrane,njcgovimopiirrrnaükama,u,,jet;n,a okn,:cnja
alu
i zcnlji,on moie odüari dobfo zdrovljesvcdo knja svosz;rcta na ovomsv,jetu.
Nadalje,postodobrozdravl3e, snaeai udobnostjcsunajcjcnjen;ji,najdraqwen,jii
najvcl;koduin je
ü; darovikd e Allah SvemoeuiidaovaoSrojin robovima,a poeorovo
:üa
.j. onimvctnirn, stavljenojc u du;nost zahvalnomn,bu i prolaznomiularu tjudskos
trjelada ih itite p,otiv odavanjapiohtjcvima.U vczi s ovomrcmom.Ibn Abbas, La.,
prcnioje da je Allahov Poslanik,s.a.v.s..rckao: 'posr(,jedvüe blagodatiod krlih
leainäljwli pme,,jerava,rjihoviukoist. lb N: dobro zdravl;ei posri,jane5l "],r

rog

nje

2071
U cliugomprcdanjuod AbdLrllaha bin Nlihqna cl Enurtra navodiscda je Al I
"
hhc'v Poslanik.s.a.v.s.. icLao: i ko god se prubudiirr:ajuii zdravotijeL,.siguLnostu
ji
svomdonu i claima reophorlnepotiepiturcza tai rlan. on L,ogatkao da su bla:a
cijctg sujcrastavljena nj".. .a raspolaga'i".""'
'1äkodei,
u ri:zi s oronrrcn,orn.Ehu Hurcjrc, r:a..jc prtnio daje Allah,v R,shnik.
'lldro
*k.,,
s.a.r,s.. od prvihp;tanjak<1cic rol; biti upitanna Suilicn Danujc:
"ZnvanN'linxnrodaliurlravotijclor(zarnrsno)easilivaiuzcilhlaclnornrodonlr"i
Neki od naiih prcdakasrieli*r na rLrmaicnjeisteten,eu kui anskomajetLr: Zcrnr
ictc toga,:lano:a slarlah:tr'o1l,ili plrani s;8u'x,1" lKnr'nn, /02'ii). niJeti: driro
zdrarlje.T,l,oito, u rczi s oron tenrm. nalazintoLrNlusrdu inana Ahnccla daic
"O
Allahov Poslanik.s.r.r:s..rckaoAbbasu: Abl,asc.o anrd:o Allahovog[l,slanika:
noll.Ällahaua dobft aLarlic iudrimostna owm ibuduien slijetu.'r'
F.buBckr*-Siddik.i.a.,je prorioclajcÄllahovfl,slanik,s.a.r.s.. rckao: N'loLite
Allaha cla"am podariirist(, l,jrtuurajci udobr,st. jei n*or .rfstos !'rcfovanja niLo
nikadnijeprimioblagoslor rcaiotl zdravljai udoLnosti. r';

U oon prcclarjLr, ,\llaho P<-durik. doveoje u rezukorrti n.!uzrricnijcg


s.a.iLs..
,l
dair rr ovomi bLrdu.em slijctu.jcr uspjchL,obaslu.ajanc nrolcbiti postignut bez
os:cdorenja,zdiavljr i uloLnosti. Osld<,icnje, .visto !jcfovanje (df. jclit, Pomo.i
ie x,bu da izlrcgnc kaznu za njegovcerijclrc u tivotu posliicsnrti. clc'kzdraik i l
udoLnost(or. rlqc) ponoai ic nu da izbjegnebolestiorog sujcta, kakoonetieles,e
Lakoi onebolestiscr.
"Sunuu-
[J dmgon haclisLr prenesenom od Ebu Ilucjrca a rawdonnn u ül h
je 'N1i,litc
Nesaijansod, sc da Allahov Poslanik. s.a.v.s.,iekao: Allaha da vam
podari oprrxt, zdravljei udobnosr.jcr nakonr:vistespoznalc.rilo nikad nije prrrio h
LlagoJovveii od Gdrailjai) udobnosti." Ova rri blrgaAllahovebeskrajne mil,sti ri
obLrhvrtalu:eliminacuLulih posljcdica prcilihposreikii erijehakilz oprosL. zausta'l-
janjeposljcdicazlih postupakanoeuc'ihzamkikmz rfiraLiivuuc Lobo"ljcvoe tiiela.uma
isrca da pievaziduticnuLnc p'oblemeielir,;nacüuzlih posliedica buduaihpogLciki
earanhrjuii nu rLcm iosvjedoienje da sc zaitiriprotivovakvih nnguinosti ida rru
pomognecla ulr:i ovaj mjer svc do okonaavanja njegovog;ivoLana orc,n srrretu
"Ne postoii
Lrm jc i'irnizi izvjestio da jc Allahov Poslanik, s.a.v.s.,ickac', dova
d
].];n;']].'7:IbnNI'(hli...1|.1|iLjL']nnrilu..l..]1hLnt|n,(lu..']()0iIIÜ..llli.l\dn|'N'lßmdi' h
-lIr: lhn Hibb,ü.2tr)J h
'rTi
, ., ii l i k r s . i l l 5 i : u u l i t . . n r [ . i l l n ] H , l , l , . m d r j l ' . L J ß r i u r J l j t
n ; i . t r r , r { l , sL j uo 1 . 1 \ ; 1 n

',\hDd. l76i: li'nrri. i;0'r, drrl


;
r : A l , d . ) L l l r l h n N l d 7 d i r . : i 8 l ! : h i . L ß r f. r b , l l

1208
kojajc ugodnüaAllahu od (one Njegovosrol,a), a odnosisc na tra;enjc oclNjega
zdLavlja "rß
i udobnosri
Ebi,Dcra'pieniojc daje Abdur.tlahmo bin Ebi.LejlajeclnonrckaoAllahovonr
Poslaniku, "O
s.a.\:s.: ,,\llahovPostanidc.
bni zdravi zahvalanugodnucjc a me,re
negobiti strplrivza vrijene nedaaa."Alhhov Poslanik,s.a.rs.,odeow,rtuje:Allahov
Poslanik sc sla:e s tobom; on takodcr preferitada ima dobio zdravtjr." tkodcr
Ib.n.Abbass prcn;oje da jc jcdan Arap doiao i upitaoA .ihovospostarika,s.a.\:s.:
''Sta
bih tfebaorrn:iti od Allaha nakonzavÄcLkasvakoqod pcr dnevnihnamaza2"
. \ l l " l oF\ , . 1 , k, . . . - . , . , . .oo,.,t, , , , i -, :\ t o t ., " , t , , h r . / , t , - \ r , . - r - ,r^ciJ" t, t r -
prtao:'Sta zariml" Allahov Poslanik,s.a.rs.,ponovo je: 'Nloji za ,lobrr zclmvljc."
Covjekjeponoroupitao:"Sta zatinl 'Allahov Poslanik,s.a.rs.,odeorc,rrc je ponovo:
"Moli
za dobrozdüvlje i uqodnostna ov.,rni L'uduien srijctu."
Nadaljc.ako su dobro zdiavljeiugodnost ovakoc;jenjenabtaqa.onda, Allaho-
von vollom,mi icno u sljedcicmpoglavljurazmodt; Poslanikovu upuiu o dihovom
odüavanju. Ovakouzüieni darovi.rncijalni su za pojedinicvfiziiki i duhovniuspjeh
naovomibuduien svuctu. Allah jc nai Pomaeai,u Nrjesa niljcrujcno, ;nemavoljc
ilimo.iosimoneü Allaha.

1. Hrana i piöe Allahooog Poslaniha, s.a.a.s.

AllahovPoslanik.s.a.v.s.,u,L;.avaojc i,njeniino birati izmcdu razliöiLihvrsta


hranedostupneu podruiju ; on nikad nije odfediousrezdrjeod bilo k(ie D\te hfanc
za b;lo koji prudu;eni vrcnenski pcriod. Zapmvo, L,s\ajanjedijctc o<1jedne wstc
hmnejestesvakakoiterno za pojedinievdiscsrivn;t,akr. Ovakva 6c drlcta oslahiti
trjeloirnole itetno cljcl<,vari
na sromainumosuanosrapsortriranja ostalihvrstahrane
nakm jedcnja jednoliönc hraneproduicni vrtmenskiperiod.Ovo jc pogotovotaino
akopdediDac zavisiobiaro o biloltojoju\r;hfane,pa iak iakojeonaposebno boeata
odredcninr h,?nljiün sastojcinü.
AllahovR,slanik.s.a.v.s., drtao sc osnovnedurrc njesovcokolne,ajednicc.
ukljLraujuai
meso,w,&, hljebi hurme,poredosLalih dodarakaspomenLrtih u ov<,jknjizi.
Aloj€ odredenal,mnabilasu!iscljura; ,ahtijcvalajc ublaiavaqc.on biobiino dodava,
drusisastolak
da postigncporebnumvnote;u.kaonpr:IubenicLr da uravnote:ivruiinu
hurmi,a akolcnijemoeaonaii ili akobiga gladnatjcraladajedejedir:udostupnuvrstLr
hLanc,
on biobiinoogianiiiounoshianei zbjese) neumjcrcnosr. S dmec srrane,akobi
osletio
odvratnost(lor.Ci6opÄo6;a) pnrna odrciten(ihrani ili akoDijeieznL,oza nron.
onb;obitnoodb,jaojcstije i on rikada nije prihvat;ohianu kojamu je nanetana.

20el
Zapravo.jcdcnjcnc:cljmc ilincdagajuiehranemo;e i,a?vatinrutnrnu ; njcnaiteta
potonrpostaje veaaod njcnchoristi.U vczis ovomtcmon,Enesje pienioda Allahov
Poslan;k.s.a.v.s., iika.l ,rijeLiiriltovaobilo kojLrvrstuhranc.Ako L,imusesvriala,on
bi jc jco. u prornnc,nr o,rjc nc L'ini dodirnu,.Jednonnu je nekoponudioposudu
s n,esorn quiteia ispeienoe na zaru.ali m je nüeni dotakao. Kadaje upitanda L jc
'
to bilonedopuiteno, on je odeovoriorlö nijcllcdopuircno, ali ja nisarnnaviknurna
jcdcnjctogau nojoj donoüni, pa san osjetionckuodvrarnosr "r 'On
spfamroga
jc takozro n;;ljcnjco s(iin ndiLma o jelu.floito Arapi nisujcli euitcrc,on ga
nijc ;eliojcsri.ali nijc ni zaLran;o njihoo jed",1,,.
AllahovPosla,rik, s.a.\,s..jeoje 'icso,a poeoLovo je voliojaneiupleikui norLr.
Ovo jc clionisa k();n j. jorcjka pokuialaohovÄtiqa na Hajbcm.r| U dLugon,
"Dva
hadisr,takoderje pfcncscno u sahiLa"dajc DaL,aLintZul,e;ijednonzaklal:L
kozu.a Allahoi R,slanik. s.a.{s..poslao jojjc pofukLr"Nahran;no rw,jorrkozon.'
"Sa,noje
Ona jc odsorcr;lapo njegolm kuüru: viat ostaoistidrü sc da ga poialjen,
' '\rrati
AllahovonPoslaniku. s.a.v.s.On jc odgouio: sei recijoj da qa poialjc,
jo
viat upravljakozom.a picdnjcj,r bolc od stiainjcs."rr
Zapravo,:irorinjskiviar. ple.ka,iane iprcdnjc noec,rrajumanjema$oae
i blazci lakic su za vacnjc. Dakle,rasP(,u najenmiz ovoel'oslanik.,vos upursrl'a
.la.lobfi hiaDanofa sadrlavatitri cscncijalnc konrponente: nutlicionalne korrstii
djclotvoinostu proizvodcnju potrebne enersije.
blarostza sromali lahkoiuvarenja.
Ipak.kaoopic prarilo.jcclcrjcnrnje ncsa ore kategoiije zdravijejc nci:oprckom
jemojedenjemesas bilo kos drug.,gdijela:irorinjc.AIltJrovPodanik.s.a.\.s.. jc
rakodervoliohalvurrri rred.Ove rri vntc hranc.rr..n,cs. n&l i buür sadüalaju
najl'oljcd hLanljiv;hsa st(raka; nijsna;Dijekomponcntcza rijclo pojcd;nca,i san,o
oboljcliod osta|h tjcl*nih ocdaaamoreosjetitineltuo.lbojnostp,rma nju a. Alhlu
Poslanilt. jco jc obiü,ol,ljel,s h,atum i unak&)je hljebu ono ito jc L,rlo
s.a.\rs..
dosrupno (dr.;daar)ri kaoito su humc. dinra.itcl..alijc picfcrnaoumotitihlj€bLr
nrcsnu'odu ili u mcsnusupu.rl

lj!l, iJr. 9'ri7l: []ßLiro. 9.1{l


, cI l-,rfnrj,. rovi,rr hf.ndn

,\hn(l. ar,jt0 ij6l: \...tr: ü 5.rdu i iür j(lü prsojl,!.ltogr srLn. "o,ar,.rtrr,orln,iopo,rrLlJri,D

I I H, '' rd idl.,1 Sldki Drp'i\1r.,,,,:d l,!m purur pdo,jo!.dilLsr dd,n, H,,l,r r.,k..n, nor! rr'
p',r) c.lrc"i o.l \c,.,..-,r r,,Ldn pdurri.d.jr s n(lnr , lrfiora.imr (.,i\ir.ri
ll. .t t. .' l. rr 'l

l :r 0
Ore su nckeod prakriinihn,jcrapomoiu koj;hje Allahov R,slanik,s.a.!:s.,
uob;iavao ufavnote;ir;svojuishnDu.jcfjejc.merrihtjcbhtadan; suh,doLsu huimc
vmic ivlaTne.R,nekadbi on umoiio hljet,u piiprtmljenusnjesusirieta
izaiina
(dr.Ädlö,kaoito je to bio ohi.ajsranovnika Mcd;ne.A ahovR)slanik.s.:,.rs..jeo
rc ita godje LJiloDaraspolasanjubez davanjao.lrcdcneprcdnostijcdnoj!r.st;hrarc
naddrurom.Jcdnon kadajedoiaokuaii zarrai;ood poiodiccneitoIrraneoni su ga
poiastili
hljcLonr.On je upirao:"tma ti i;ra,a jesrisnjim?"Onisu odqovditi:"Samo
'Allahov .'Doba,jc ",
s;ie. Poslanik, odgovoo jc zahvalno:
s.a.',s.. o(, ,a.in r5Ncki
ljrdi bezia?umüevanja mudL<,sti ovog hadxa obiöro jedu hljeb uI]x,&n u silie. U
nlcg{,vom sluiaju,on jc blaeoslovtuijco ono iroje izncsenoprcd njena,i ni na kal,av
nairnnrlenaimiojedenjchljebai siiieraradicionalnim naiinomjederla,kaoito to
nekiljudi ,?dc do dMas. B;t ovosajestc u obi.nom jedcnju htjcbal za pojedin.s
obmkzr,osboljego.Ls?njazdmvlja.
Allahov Pclarik, s.a.{s..jco jc takorieis,1c:esezc,nsko voaciz toe porlncbija.
-
svle;ejt votc jcdno od najbolj;hizvorahfantjiüh sasroraka i dro o.isrnnjujcpohetru
,a nekolikoqsta l;jeko\'a.R,jcrkoje Allahov posldrik.s.a.vs..ocibios\ic:e vo;c
datoe
podneblja. os;n akojeono bilo zaraieno.Srleic voie takodefnosi(sadrava)vtaznost
iuuanu zcmljei piirodnutempcraruusodiinjcsdoba,dok tlclesna tcmperatLrra
pomaicnjeeovovartlje i odsrrdrjivanje feccsa.Ovo vaii u svin sluiajevirnaosin ako
s€pojedrnac potpuDopfcdanjcmu,takopfeopr.caavaj uii svojcdigestivne oieanciliako
onpoka plres pfubarcp;jenjcmvodcodmahnako,jcdenjavo.a;tijcdcnjem
ol,()lta
nal,onjededarcaa rli pak pukin jedcnjernbiL, ieca dmeogaprijc zavrietkapiobavc.
Orakvapmksaicsto uzfukujebolneirfckc;je(n /io.ldnJr. Dakle,umjcfen;jcclenjc
$ie:csloaa u sezonijezdravo,inaie (u supiotnom.r ono moTeuzfokovar,botesr.

2. Poslanihou, s,a.a.s,, poloiaj za orijeme jedenja

AllahovPoslanik,s.a.v.s.,jm jc sojc oLrol{cu sFdc.cn poto:aru; rijcüo je yiiien


kakrjedcstojc.i.Sjediojena rlu naslanjaju.iscnajcdno stopat,,a sjcdeiina drugom.
ilibi sjedro
uhsdviinorc, bezupotrebc jastukazbocudobnosr; i nijesc piuia;dok
j3jeo.on je u,hi.aao rc.i: 'la sjcd;mkao rob A aha
SvcnoeLrrcgijeclcmkao mb
AllahaSvernogureir."r ; Qn jc rakodcuabraniojcsti
dok sc le;i na stomaku.r$

, ,\,luJrn.20i2r
L l , u D a r u J .t 8 ? 0 i t j . n , . . l 8 . t 0 r1 L , \r t l { l t . l : c . N . s a i .7 / 1 . 1
"\rid,: Pltrniü,jc
dt.rc.
. l b t rs l ' d . l / l 8 t :
ILr s.rl]:fnri j. !l,it, u DL.un,irrrdu.
r , l b r M a { t : d : eJ, l 7 0 :
E b r . D i u n l .1 7 7 t .

2 i
Jcchnrczavrüemeoslanjanja najednustLanusprcöLrva prolazhrane.preoptefeaala
.rrqane,oteiayaprcla:enjchranckroz digcstivni tnkt iitetno djelujeDa brinu i
primdnostprcLaclc Iuancu rijclu.I)r.rlgavistaldamjaa uijcmc jcdurrajcstcoslaqanic
arlurn.arakadaoni sjerlena izboieninrjasrucima,odn,arajusvojenrke na jastuii.u i
lc;crno pioteru svojr:rukc na uzclisnutisto.L)vakavsjedeaipolo;aj?auiFme i,tDoka
jcstesvakakopostupakarogancrrc i nczahvalnosti piema Cospodaru.Zbog tosajc
'la
Allahov Poslanik, s.a.'.s.,rtkao: sjedin kao rul, ijedcm kao rob.' Ponckad.
on L,iklcknuoda jcdc, stavljaruiistia:nji d(, lijclog stopalapod dcsnostopalokao
znakzalrvalnosti iponiznostipredCoqroclarcniu znakpoitovanja hianeiDjenog
Opskibitelja.U ovomsjcclcicmpololaju orcani zadr;avarunjibovpiirodni pol,iaj.
na.in ki,riim jc Allah S'enroeuiinanijenn,i digestivni proccspLirc,dnc,
napndLric.
S dmgc stiane, jeden:e zr vrijcmc ispravnogsjcdeniai beu naginja,ja nrl hurn,
spreiavapiirisakuzd;:uii d;jatmgnuitako ia,(lvaiajua; torakalnuial,doninalnu
tupljinu, poito onc akc,su sastavljene. noqu uzrckovati slabu prrbaw (d. Llleln),
tako odstLanjujLraibilo koji nmguii bo\ (1a1.Odijnolthu-:!.iLr)popraacnzanoio,n ili
porcrncicnirndieestivnimprcccsm. Na krLeu,sjcrlcrjcu rspravnomi odeovaraju.em
polotaju?a v jcne jcdenjdozna.a!asia! pfistojnosti i ispravnog ponaianja.

3. Jedenje ptstima

Allalor Poslanik,s.a.rs..upobebljavaojc tri p,staujcclcnjuion rijc koristiokaiiku


' ' l , , " l , uI \ " j " r ' i . l n p , r rr ' - n . . 1 " n , t ' ' , r r r o r r ' k ' r ' r ' r, o " l " " ' ' . r r .
jcclenja,f iemtr cijclo rüclou:iva u zadovoljavanju svojepotrebe.Naie je iskustro
11aj<lo,je pLil'ornr za jclo zahrijevaviie hiane za ,&l(,(Jjd?nje :jl&l;. uaokuju.i
prol,arncsrctnrc i osjeaasekaopri uzin,anjupilula,iaclijencgolranc. Osirn toga.na
taj nac'inprimjenjujer hadiskili govori o uznanju jcdnc treainehiane,jednetreaine
vodeijednetrciinczraka.Naclaljc, da bi sepiilodnookoristilo hranjirinsastrlcima
osigurani u ,rbrocima. pojediractakodcrmorauzivatiu jcdcnju. lpak.jcdcnjcs pct
pLstijumo:e biti uzroinikonzasiacnosti, dok uzirnanje velikihkoliiinahianemcie
opteietiti px,lazhianei no.Zrla spruciiriprolazzlakai to bi moglokulminnatismLiu.
Dakle.uzakpl,laz u ustinrazltogplenat,pnosticlrNd; .lo guLitkaz&lo(,ljstvi jdenja
i ulstLurjujeosjc.ajkorisnostii okusa.

ljrr
4. Mijeöanje hrane,l,

Allahov Rrslanik,s.a.l,.s..n;remijciao hranu i on nijc jm sam. Nije jco ibu i


rogui zajcdnoili p;o mlijckos ribom, i nijcjco iita kisclos njom il; odrJrahnakor njc.
ZaprNo,or nikadnijemijciaou obrokudvijcropleidvije htacln.hfancion nikad
nre n,üeiaou b,lo koja dva sL,dadvijc üskoznc,tu{le, suhe,ofvaraju.e,dctrtjaju.c
,li obuzdavaju.c slabesupstancc.Täkodcr.on nüc jm iz b,lo koja dla suda kdi se
zathraju kao jedno nakonjedenjaiti hranu ito sc zguinjavaodvojenou stomaku.
Takode4 on nijehomb;n;raolaksativniobioks onim konsdptivnim il;sporoprcbavljivu
hranus onornbrzo pn,bavljivom.Nadalje,on nijc rrijcsaopi;enu i kuhanuhranu ili
suhui svjeiuhmnu. i on Dijejco jaja s mlijekomili ostahrhfaDuk.,jaje podsrijana,
niti;ejeoodbatcnu, ukiscljmuiti hünu s visohmproccntorn soliu njoj.
Zapmvo,konbinovanjebrlo kde od navedcn;hkatesor;jahrancmo;e biri iterno
imo;e uzrokovariair.avosr;onemosu dovcsdprobavn;s;stcmvan ravnoteie.Inaie,
a kadaje to bilo moguie.Allahov Podanik.s.a.ys.,uEvDotezivao je toptu hranu s
nalohhdnchüne da üzbüc njenuoitiDu, i on je to .;n;okadajc jeo svjc:churn,c
s kLastavican,a. On jc takoclerjcoosusenchurne s obianirnpütefom(d. /ri,s)i on je
volnrpiti ckstfaktc{rsuicnihhurrni unoacnihu vodu.O,aj rasr*, sp,tl.,a st,a.^,je
cßti ili cisri.nihwoievinakoje se mogu razviriu tkivima ijcrri, a kojc je ponckad
uzfokomno jcdenjemtogate l,rone.
AllahovPostanik,s.a.v.s.,insisriiaojc uvijekna veiei, .ak akojc ona Lila
pukasaiicaosuienihhurni, i on je uobiiavaorcii: "Zancnar.ivanje veöcrcubwava
"r4
PLoces sLarenla
Ebu Na;n pLcnbje da je Altahovposlan;lt,s.a.v.s., insistiiaona neodlasku
napoiinakncposredno nakonreiere,i on uobiiavaorcii: .,Odlazakna poiinak
je
punogstomakaotvrrlujcsrce." (Prencscturod imäma Ibn \4adrd:e) Zbog ovoea
uöcnilijctnici preporuiuju ljud;ma da proietaju nakon vercre aak tako malo kao
ito jc stotinukoraka; oni smao.aju da spavajc puD.,gstomaka(teti.Sto se ritc
musl;nänsHh l;jeinika. on; savjcrujubilo ietnju od nekolikokorakanakon rciere
,li pakklanjanjenafile prijc odlaskau krevcL.Ovo .c ponroii hrani da se sn)jcsr;u
t o m ark d , d i - e s r r r npir o , . sL p o t p , r n , ^Jl ro , .
Allahov Poslanik,s.a.vs, rakodernijc niita pn, dok jc jeo iti nakon zavrietka
obrokabarempoh sataposlije.a pogotovoropla piaa;li htaijnuvodu, u suprornom
drgestivni procesbio bi oslabljeni mosaobi za,vati da se hranapohvariu stomaku.

I !nlo.ls,idiPhD;rnrc dudr.
,j'l;nnj, t8i7i
I t , nM a d : J r c ,l J 5 5 i d r i I

2 1 3|
On takodcr nije pio vodu kada je l,io iscipljcn nakon sNljcloranjau rekreacionoj
rrc:L'i, nalon spolnogorlnosa.nakontqrle kupkeili kda L,isc uljcclnc'rrrprobLrdic,
us,rdsa ili nakoojehrqa voia.osimnakonjeclenja odreclenihvrsravoia kada'oda
nrozcolaksatinjihovuprobavu.Slc su olo sic.crc narikc kojc postajudmea piiroda.
a, Allabox,mvoljomrnogLr sc prevaziiipostep.,u,.

5- Njegoao piöe (med)

AllahovPoslanik, s.a.rs..voh,je iestopitihladnuvoduzaJadcnLr mcdom.t\irod


nijc mcdnajboljiml siib hranlj;iihzasladivac'a. Ntcdsadrtiisrriraju.e
i osjeiavaju.e
c,sobinci odstmnjujezal,rcienjajcric. buLrcgai rnokrarnihpL,tela.Uzinanje jedm
kaiiiicc neda ujutrr pomaterastvararuu sluzi,lagahnoerijestomak,ojaiavaga.ispire
stomainuljepljivost irrldranjLÜc rjcgorurromost.pona;e odstraniivanje hrane,iz
jc
bacujevanvlainosti povciavaapctrt.\4ccl najboljiod svihzaslrliva.a za strnak.
Njecovajejedina rnoieodst,aniti
irctato da iterooutiacra:ui, a sir'6e olakvuiteLu.
uravDoretitije; iznjcdritiu p,rLpLur,rsti neda.
s.c koiisti
Pijcnjcoropmcnrt'rlaLrrutro udraviieie negoreiina piia kojasu zasladcna :cicrorr
izasigurnojc boljcod vjcitaikizasladen ih piia. Piiazasladcna öcicromproizvode viie
itctc ncgokoristi.Hladnomecloro piic i,jr'aard tuclo.auvarjcso!u mladost podjed
nrkokaostoosje;avaduh,sLimularr jermi konainomcd stinLrlua slcci osigLria mLr
rnnogopotrcbne energije i r rvnote:c.Kada1csrcczdraro.krwc tilc lahko srlovode
l , ' . . ' . 1 , 1 ' " ' " " 1 r ' . . , r ' lr' - n . 1 . ' '' ir'o'"ri"t'.:r"'r..
zdravstrcnih koisti od pijenja hhdnc rxlc. to rashladujc tijclo.ponate odr;avanju
ttclcsro:priiodnognivoavla:nosti.icguliLaqclcsnulenpcraturu.pomaierazgiad
nju matcrijai presudnoje u proceurrarcnrahrane.\'oda tak er opsl'rbljujetijelo
neophodnirr Lisikoniimincralima.snanjL,je mogu.Dost lonuiianjakancncaiigir
"...ilnvrrort
glavnuul<,gu u zapu,o s"akojlun[cijitijela. Allah Srenoguiika:c:
'
:n,o od lolc stL,orili.(Ktu.dn,2|:3A) Dakle.poitoje vodaglavnicltmcntinoia.
AllaMvPoshn;k.s.r.v,s., 'olioje ponekad daju p;jehladnu,aponck je rcjrcdap;jc
piie zasladcno rrcdom,h,-rrnrama ili erotclicama koji sujclni od najL,iijihLranlnih
sastdakakoji ulazcu ljudskotijclo.S druqe stiane.mlakaili umlaicnavoda tcikajc
zn gutati,nroir uzrokovati abdonrinalnu nadutost i iznjedriti suprrtnost od onogaito
don,s; wjc:a hladna'oda.
-Iäkodcr
Lrairno iu hadisada vodaostarljc a prckonoaiu mjeiinan,ada seohladi
jestciak zdiavija(kdim;jr) dl $rcic uzctcvodc sa izvora.Orc je nauior kada;e
Allahov Poslanik,s.a.vs..posjetioplanraiupalmiEbu Heisamabi. Gjha'^, edjega
jc Poslani[. "lmai
s.a.rs.,upitao: li nciLorodcostavljene Lrrnjeiinidaprenoai]U su

lrr1
lI\Lhrlp\ n.di.nn

protnom.pit icrno iz obiinog prju.cgkoira. Ebu Haian


nrüje urrrio po blji rj
Razlika,zmcdLrvode osLavljcnc da prenoii i sjcuc uzctc rnttc jeste popLrtiazlikc
rzmedu ostavlrenoEi neostavljenog tijesra.Nadalje,pohi:rnjivanje !ode osicufavasdi
ncnüade nezcljenil ostataka..Aiia,i.a.,pr;mjcritajedajeAIIähovposlanik, s.a.!,s.,
takodcfvol;o piti izlivenu vodu iz podzemnogvrcta,iadije ne*o stajaauyodu.r,,S
drugestrane.voda dr:ana u mjciin; (dr ;irrna),,,a pogorovou onim
ncuitavtjcnim
urodnrlcgje okusaod vodc k{ia jc düana u zcrnljanommdu. ke,ä.i.koj p,x;di
;t;
staklcnom wiu. Joi urijck. vodadrzanaprckonori u ncuitavljcnl nrjciini rakuler
1c
lakiaza stomakzbognjcnel;hracijei izluiivanjakroz ofvftDe po?.
Orc je porbno
tainou odnosuna rcdu kojajedrrdra u pi,rodn;mz".l;ani. pos,,l"na
k,,1etak*ier
dlclujukm rashlaclivaii,nasuproronih pocakljcnihnakonpcienja.
NekascAllahov mtr i blajroslov vjci;rooLaspup,€rnanjcrnu.Jcionrc na;Sar.ienrl,
od svihljudskihhi.a. Dosircljnajriiie duie i najup,ric.ij;rijij" .lah *j;lc.;.;tiji.
;
saka ort njegorihakcaanosinajbotjuuputuza rnr.,kc i ;"osi _
vid;"I. naj,.edn;"
k stiza njih*a sra, ztinvljc i piedrostina ovonri budu.-, s!,j"h,.
Aii". r'a., ,rkl
jc hkodefda je Allahov Poslanik,s.a.!:s.,volx,
,aslatienahlacinapiia.rrr pocct goie
navedenih piiazasladmihmcdour.hurmarnailijrrr:d"^-", "* t it".t*t",r:l.gt,, p"i,^
zunxrevati pirodnu proljetnLr w,du podjednakoka<,; s,,rc:umchkuvo.lu ;;eiina
U drueon hadisuAllahov Postanik,s.a.v.s.. praktrciraoFsaashabnnada !c pijc
vodulaptajLriijezikom iz zdjeicdok Iet na sromaLu i .;j. p;. t,a*, "*-, ;i L
nepoaatogsprcnn,kau tarni prijc piethoclnogxp;rvanja. nkodo,
on je uglavnor,
pnrqrcdeiiradijencgo stojeai,os;n kadaje btu ponudenctapijc
, .=f^ 2.,,,". "
trlesdzilulha,'anu. Pijenjcsrtleii ne dajc potpunozadovotl(vo,a pr;en;cubrzanoili
pohlcpno moic uziok.,vatidisajne poteikoae kaoiitetno udcaLiDn digcstivnip,,rccs.
Enesibn Nlal;k prcn;{,jc da je Allahoy poslanik.s.a.!,s.,uob;.avao p;je
da u
tr1sutljaja.diie izmedu,; da jc uobi.avaorc.i: "Orc boljc j"
".,U-"";" sasi :*j, us,"ln;c ;
'1'"'I: izrncdusvakogeurtjajandavno .iDjenoizvaniotjc ; Lojc r
pijc.Pijenjcu tri ctapcrakoclcrpomaTcclascpostcpcno rrrnanjistrmainaternpcratLra i
zdravlcae ncgobrzorashladivanjc ujedtu,n curijaju.Gutanjebladft,s piaapd topl;Lnr
vrcmnulakodcf mo:c uzrokovarizaguinanjei lretno cljelovari
* .,0;".;j" pl"t.
f o n l l, l . l l . o L . l . l . - i 1 n i .t . n , t . . a . . n * l , t p r , , n 1 " 1 n
. 1i e . 1 1 - 1 e n 1 1 , , , , r . . r , . i / n u , n , . r x
u hladnu.Nadaljc,ubrzanoptcnje taküler mo;e ircrno urrecatina
rcclomefLmkcrje

,,,EbuDirud,I it 5i F.bu_Sejh,
u drelLj\,trtt v.or.jn ka".n,::/+i iHrkin j. rktu,dr r. ft,ih, .1,I t8

'r'Ahnod.6/l8! _firtr,izi,
IIJ9€,i"o je s,rtnl,.II.,trm
!r drcDruj!Mt,,tun,1,,Ij8.
:,1\'trßIim.2028.

2t:l
jetreisrca.Abdullahbin el l\",lubarak prcniojedajeAllahovPoslanik. s.a.!,s.,rekaol
"P;jte jer gutanjcic itctnouticatina jerfu." Poslanik,
vodus,kajuai, a nc sutajua;.
"Ne gutajtc
s.a.v.s..rckaojctakodo: rocluu jcdnomgutljajupopursroke,radi;ejepijtc
u dvaili tri eutljaja.PrizoviteAllahovoinrcrr,,prijc pijenrai zahvalitcNIu kadazaviiitc
"Savßeni
pijenje."rrr,"s Imamjc Ahmcd,r:a.,uobiaavao rcai: obioknora imati.etiri
clemenra:t,eba poieti u Allahovo ;me, ,aniiti sa zahvalnoiauNjemu, imari {ro je
moguic viic ruku s kojimaae sc dijch; i trcbabni ponudcnu vclikomposluiavnikrr.'
Allahov Poslarik,s.a.vs.,volioje takodcrpiri zdmrc ob;ino nLrcko, a ponekad
je
ga pio linnentiranoe kao josurr iazblaien u vodi. oba piaa mshla.tujudjelo.
zadovoljavaju jerru i osisufavajucsu,cijalnezdfavsfvene korßri za t;jelo. Ml;jeko jc
takulei najzdravqckaclasc krdo hraniobiinom lavandom,Aclillca-o.n. miiilj;von
kunicomrj ili nekim vrstamapelina (lai. Arrcrrisin olssinrÄnrn,).Il.encscnojc u
D:anii'u inama Tirnizüa da jc A ahovR,slanik,s.a.v.s., "Kada
rcka,: zavßircs
jelom,rccitc:'cospodaru, blagoslovinai oLroki daj nambolji.' a kadapüerenljeko,
'Cospodaru.
iecite: blasosbv;naie piae i povciaj nai udrc u njemu, jcr nc postoii
hranaili pi6ekoji su zdafvtirli ko;sn;jid] n1teka."
AllahovPoslanik, pokrivao
s.a.v.s., jc ponekrl:ogurti dnao ge prekono6i(ar.
naÄa:a)rr" zboesr)urkc(da odw,jis;iutl,u)prqcncsoiro bi popioneirood rogujutro,
:, oro poma;e lermentacijui ponrazesmanjnanjLr iDtcsrinaln;h
Lakteiüa.On bi pio
od tog tri purana dan nekol;ko dana idijcltu bi ostataks ashabima,u suprotnorr
zamoliobi nekoqada to Lraciprije neeoStobi sc pokvarillo.Ponckadjc on takorler
jm nekoliko svje;ihhurn]isovimpiiem da bi ra zasaorc.

6. Njegoaa odjeöa

Nai;n odijevan;aAllahovoc Poslanika,s.a.rs.. osiquravanajbolju od uputa i


savrienpiimjer u njihowi jedn.rstan,osii.Iahkoa;.pfakt;inostii zdravstvenim korx,
tima.AllahovPoslanik, s.a.vs..oLlainje ponekad ogrtaiprekomlohavecdjcie,dok
jc uglaurcn turs;okonad tkanx,ekiia se nosi oko l,cdarakao jed;ra odjeia (rosa
ili pokrivai; or. i:or), koja se protczaladolje do ilanaka. On jc rakodervolio nosri
dugu kosulju(or. lianr;s)saNkavimaunrjcrcncdu;ine koji su pokrivaliiuke do iunad

I
I 'Bß,nillal," (S
I DrirrarL AlklD,o ;ne lo{tr(ii: i''rJ,,ri ,\ttatD) k
r:Tj .al,\rliLi []u soü,r'ii: F.l hr..lu (l lvrljcn ni.ltär. Allah).
LillJ'"

" ,'\/ a.ö.:f ulatljdr ili NrtrrLj.m d, (hni yLdiußli po iod Lhd td,o da li'iürir: n. ndÄJ::osr.vlrcid

21(i
zglavaka. On jc oblaaiokoiulju prcko pok vaia ; ro nu sc pru;alo dotjc do bedara.
AllahovPoslanik,s.a.vs.,nosb je takodcrturbansrednjevcliiinc da zairni glavuocl
toplogi hladnogvrcmena.On l:lijednostavn,,amoraosvojturbanu svitkeoko glave.
privukaobi kmjevei mctnuobi ih dobro unroranepod uinu ikoljku. U gradu nosn,
1elagahnecipelckoje mu nisu pokrivalczglobovc.a ponekadjc nosiotanahnekratkc
öizmeza vrijerreputovanja.Njcs{Naomitjcnaboja bila je b,jelaa porekad jc nosio
neLritavljen
ogrtai od kamiljedlakci on nijc nosb crnc ili crvene,obojeneili utaircne
odjevneprtdmcre. Sano je jednom viden kako nos; cni rurban ili ,clen; odjcvn;
predmcr.i samojcdnon jc viden kako nrsi c,.vcnkasto cmo jcmcnskoodüclo.

7. Njegoo d.om

Poioje Alhhov Poslanik,s.a.v:s.. znaoda jc ovaj;ivot pmlazan,da ie putovanjc


na ovomsvijetudorii njcmu nanrijcnjcnudesti aciju ; da jc Ldavak na budu.em
svletuecian, on iashabi prictavalisu mal,, pa;njc dctaljimau pogledurckonstruk
cijc.restauracüe, rcnov;änja iprci;ienja svdih domovarli izqradnji inpozanLnih
struktuLa. Oni su uglavnomsmatralisvrle dom,,vekao prolaznin skloniitina, i oni
subili slitni kolibana putnika. Niihovi su dornov;bili namtcnjeDida ih zait;te od
hladnoac ivruaine.da im pmZc pr;vatnosr; da ;h zajlireod navalcdomaaih:ivotinja.
Vtrnri su sc uglavnom brinutio kn,vunad slavom;bilokojeresrauücije kojcu
vi,li na njihovülldonovimabilesu struktumtnc ineophodncu to doba.Medinskc
sukuie bilcjednostavne, praktiine,dobro prczraönei bile sLrprosrranei uclaljeneod
b,lokojihzalä;en;hzcmljiita.Allahov [,ostanik,s.a.!:s.votioje niris i njesovaku.aje
brlanajm;omir;n;ja.ula:enje u nju jc b;lo najusodn;jeza ntc i duiu, jcrje tu iivjclo
najblaeosloljenije i najru-viicn;je
Allahorc stvo,tnjcikao peiatuAllahovihposlanika
nrcnuje doila Allahova objavada ;vedc iovjeiansrvoiz mrakana svjetto.

L Njegooo spaaanje i ustajanje

U fazmat,?njunjesovihnavikapri odmaianju;njegovojbudnostipojcdinacuri
rdnu od najboljih.najumvnorczen;j;h i niidravijih püks;. Nakon klanjanrajacije,
Allahd, Postanik.s.a.vs.,uobiiavaoje odnarati se u ranomdijclLrnoii, a budiri se
kasnijcna poieLkudr.ugepolovincno.i. Nakon budenjaon je poscbnobio bizlj;v
u iiiienju zubamisvakomrr, a püc uzinanja abdestaza nanaz. Atlahov poslanik,
s.a.rs.,bipotomklanjaokodkuie svedoknebiiuo prvipozivna namazprcdodlazak

: Mishl
flor L.Filiun): lak der knikr ddsu iipka n.iinjtna od d,lrh Sdl,bdüd ,,liu , ,na qoäk
okus.U sadrinr.rcqlrne nalaziDok, s(hryo ä ii.idjc zut,r.

2tt-l
u dtaniju, a gdje bi predvodioljernikc na sabah.namazu. \jegov je odnof bio
najurnvrotcrrnüii djclorvofanu pomaganjutijeluda ono sakupivraet i riralnostpnd
davinje njegovoedijelablaeoslc''adc,rc'clciiga da stili pied Coporlaien i da N{usc
pokl<ni.Nakonsvitanja. akobise osjeaao maloLrrnorrun. on bi potompriuitiosebi
krarakvremcnskiperiod rrlmdä h;eai na desnojstrani i prizivajuiiAllahoveatiibute
prucncg.'iro bi bio svladankmtkimdrijeme;on.On nikadnijedopustiouzdignuLi
jc
kieveti obiino spavao najcdnc'rnmadracu napunjcnim paln,inim prutiiinai korrstio
je jash,kkojije imaonto punjrnjc.a poncladLi polo:n)slavuna deuu ruku.

9. Priroda spauanja

Postojcdrijc vrstcsna:koristansani itetansan.Koristansanobnavljapiila


eodljivusp,rsobnosr, doL ripoi i manjaksnauzn)kujuhemijske pmmjcrcu rijch i
nogu izazvatiletareijuihalucinacuc. Spavarjcjcriophodtu,,a tüelo.Za vrijcnr
snaLazrlni metabolitki odnositjelcsnatcmpclatLrra paclajui dopuirnjutijeluda
ponovouspostavi njcgorupoLiel,nu hemijskuiavnote:Lr, obnovibilo koj; lcmijsl,i
deficitida zadoblcsrc,jukmLtulunakonbudcnja.
R,ito jc tijelu potrebanodrnor.postojedvijc vrsreodnrora:prnodan odmoi i
neprirodanodrnor.Sto sc riic priLodnogodm,rr. on ul,ljuiujedealttrvaciju prirodnih
ljudskihsila.uklju.,rjL,.i Za viijemebulnosti,qetana
.Lrlai kontrolurjclcsrihkrcr,rji.
vlaznosti isparineotapajuse i i,safaju zboe fiziikilr kLcrlji ivjcibi. K&la ovakle
slc oLustavc njihorcaktnnostiprekoopuitanja.qelesna vlainostiiparinc uzdi;u p
jc
sc do mozsa.koji z'of , pokrchi svrkc kietnje.Kao posljedicatoca. pojcdinacie
p
zaspati.Sto setiic neprirodnoc sna.,rnjc ol'i.nouzrokovan boleiauil; slaboiau.
U
oxn dui;r;u tJelesna vla;Dostae se povciari.sprqcöirinormalneaktirnostimozeai
üzrokovat;:alost, subitak vitalDosti; poveiaDosPavanje.I)aklc. iaL puka I'udnosr
ne n,o;e sprijeiiti piodor vlaznostii rsparna u mozak. Slitn, stanjeunora javlp p

sc nakon pierjeranogkona,miranjahiane. ecljcsc vruiina povciavau st<rrakuza


rLucnc varuqa, a kada digestivnienzirri ne moeu iaswoliti poLsahar c u njihoir
konstituirajuac nronc'sahamlc ikada on; udu u kiv prekoko;ese prenoscdo mozga, t
ovakavprodor saharozcnroTcL,zroko!atismcrrjc u m,:dannn hnkcijama.eojaznost, p
deprcs,ju,pa.ak ikornü.Cojaznositakodcrmozcuzrokovari porcianakrvnan,astiona
n,ic povciaLikardiovaskuhrerp;ke. Nadalje.produicno spavanjcnijc prircdno.
lpak.sanjepoireban da os;gura clvrlc koristizatijelo:prekoopuitanja
escnc;jalne h
tijeb ponovozadobijas,agu, eneigijui prirodni fiziihi stupari rmalnih tunkcija rl
holc l,i inaic bilo tcSkokontrclirati:ispavanjepona;e svakornornanuda rasporedi
svojesubitkcprodukata.Zapravo,za w;jemcua entmi, ;ntestiDalni sokovi.sastliini
sokovi.;uini sokovii pankrcatiinisokoviotidulakic. a poscLnokadamozakprestaje

llr ll
däv$i nünalnc fLmkc;jebuclnosti.Konccnracijaovakvocprirodnoeprocesau sto-
jc preko paclaqelesnercmpe,aiurci lnanjcnla srupnjabazalnor
mäku prin,jeaena
n,etabolizma.
Zbog ovogaosjeaasc pohebaza pokiivanremia vrijcne odmaranja.
\adaljc, stomakselaqah o naginjcka spuitanjupiematarkim crijevima.a da bi
seolakiaoproccsvarcnja,zdravrlcjc spavatina desnojsrrani.S drugc stranc,obiino
spavanle na lijcvojstranino;e (kodiLisrcu,jcr ic to piebaciripirisak s ostalihorgäna
na srce,dok je iakodei nezdravoobiino nravaqc na ledrna. Ipak, ncic uzrohovati
itctu odmaranjena lcdina bcz spavanja.Konaino. spavanjcna sr.,nakunajiietnijc
r za nhalljc. U vczi s ovom icnn,n,.prcncsenojc od El,i Umamcr da jc Allahov
Poslanik.s.a.r.s.,vidio iorr'ekau diam;j; kakospavana ston,aku.On ga je probudio
i ukoriosa govorcii:"Ovo jc le;eai pol{,;ajstanovnikaI)zehennena.,rrl
Spa'anjena stomakLr bczopravdanog razlosane izgtedapir!{lno iro b;tal<odcrmoslo
predstavljatirnentalnukontLziju.lpak.akopojedrnac sparanasromakuzbogstomatnog
bola,ovonc bihcbak, da budc rakoskodlj;vosvedok ne postanenavikom.
Uralnotc:onodnc,r pomaic r;jclu da povmti sna,ru,oD osuc:ala dLrhi un,si
do pLrnog izrazajaadaprivnusposobnost, a prcko nadomjciranjaspos.,Lnosri sal ae
oltvaritiskladisprrjeiiti rnlitavostduic. Spavarjc za uijerJrcdana rnoZcproizvesri
IrL,matske bolesti,uzrokovatipomanjkanjcpigrrerrrakore (/a/.tlctdnrr), uzrokovaii
upaluslezenc(lut. Srlcn;tis).oslabninervnisisten (1c1.Ncuras/trcnnr) i oslabrtisek
sLülnLr n,dnju. osimspavanjaljeti za vrijcmepodncvnevnrrurc.Naje,rrcod ljetnog
spavanla 1cspavanjcza vrijerncranih satidana,a rak goreod toeajc spavanjcu s.ed
podncva,a vrirme kasnihsatidana.a prijc mraka(poslijc;k;ndijc). Abdu ah bin
Abbas aiaoje jcdnonjcdnosod svojihsmovakakospavakasnoulrrro,i on ra jc
probudiogovoreiir"Pmbudi scl Zaito bi spavaoLrdoba kada$ ljudskczafele vci
nspodijeljcncl" Neki od Daiihprcdakarcklisu takodcrda drevrogspavanja imatri
...te1,riro,L'o.,,,rr,luiJio.ko.1,,...,i",."L,.rm.,o,.ir,,.Frr,,ri,a.lno..,.n,,
pretlstavljapovrcnenidrqcme;AllahovogPoslanika,s.a.v.s..u iano
1utrr. Druea je
vxta spavanjekasnoujutro. ttrnc se pojcdinacuskraaujeod koristiovoe i buduiee
s'ijeta.Spavanjckairo ujutrc takodcrmoie uz,l,kovatida pqedinac zadobacopiu
lelesnLr slabosti malaksalosL. Konatno, treia vßra jeste spavanjeiz ,cdu s,tclinc
popodnera i zalaska sunca.a to mote uzrokovati slaboumnosr.
Postojidrugi nedosktaki zdravsr-enaopasnostu vczi s Lamunjutafnjim sp&.
anlem,a osm bnanjaprrkovanimza kievet,spavanjeusnd juha uzrokujeenjilcnjci
kvarenje qelesnihorparlakakdi su inaic odst,änjcnizahvaljuju.itjelesnimkfeh,jana
ijutämjon vjeibon. Ovakvopn,padanjcmo:e uzrolovatiitcru üivima i ptub;t;nekc

r: lLn l\'ladidre.Jil5i stod j.


.t.,iii .tLiDonojid,uqLhadistm,riqr jaii i l,rjj h,LjazcI inrL. 2769i i
Atlird. t/287i Ebu Davud,5010.

2reI
p
inteürekfvnelilc. Inaic bezodstianjii,aqa
oLpadnih rvariiz crijcvaiupoiljavanpm lf
sLc,makalagahnimdoruöhonrkadabi se to pretrc,rilou naviku,ovo bi mogl{,postati
uroüikom brojnihnc;lje.ivihbolcsri. I
S drugest,anc.obiino sparanjena suncu(sncm obasjarommjestu)nolc
uzrokovati kanceroeene izmslinei(retno utjecatina rpitelijalne iclijc poreduzro-
kovanjaostalihprikrivenihbolcsti.Sparanjeu zasjenuboluhlad pohsuncc)rakodo
jene?dravo. Cakpuko;st(Nremeno sjcdcnjc
djelimiinonasuncu. adjel;miönou htädu i
je
l(,ie za ,diavljc. Olo je zabiljerenou govuu Allal,ovoe Poslanika.s.a.rs., .Ako d
sjcditcu sjeni; sjenascdjclimiino uzniie prcd sLu:ievom *,jedoiiu, pomaknitesena
nekodmqc,mrcsto."rJ' Ovo je joi jcdra indicijada senc b; rrcbalowavatina suncu
il; iak djelin,iano
na suncu.
b1
I O. Doae prije odlasha na poöinak

kz
Prenesnoje u thharuc(Dr satrihL, da jc A ihov posla,rik,s.a.i,s, kkao El,
"P je di
llcra u l,u Azilru: odlaskana poiinak.uzni abdcsrkaoda aeiklanjarinamaz,
ul
lezinadesDusrranuircci: CopodarLr.pndajcn seGbi, stavljans(iuduiu u fvoju
S'
ruku. okrcicrr svojelicc lcbi, povjoävan svoj,,sudbinuTib;, siavljan svojuvjerr u
-li
Tvoju zanitu. rcliiam Ti i bojirn sc..lanena,n pribjcziiraod Tibe osirJrrra:cnja
uroiiita kod libc. Vjcr ujemu Tvoju objavljcN Knjigu i PoslanikakogsiTi poJao.'
Neka ow b,iu posljcdnjcrijei; koje haics za ru no.. Ako bi ivoja Ndtrina bita da
'r'l
uo,rcitu noa,umfobi kaorjcmik
'j,
c
11- Spaoanje na desnoj strcni

"Nakm
Aiia. ra.. rcklajc: klanjanjadvarckatasunneta ujutrokodkuie,,\llahor.
po
R,slanik,s.a.rs..ponckadbi legaona desnustranuzLogkiatkoeodrnc'rar;piije neeo
ito bise pidrutio dtenra'atu (da sa piedvodt na satahnamazuu dramüi"rrd
ip
Neko jc rckaoda je müdfostiza ,dcjcspNrnja na desnojsrran;da bi se spavanje
zal
naiinilo Lreodnijim. jcr srcclc;i u skladus njcgovompriiodnomkonsritucrjom
na eoLn-
joj l;jc(i stnDi tijela,a spavanjemna desDojsrranisae ae lastavitiodr:avatii,idko
Gr
osj
r r r( ) ! { h i i s p , , r l o r i s r n r c r ; n R 1 / i D n i ^ .
r . , l n i . l u i u q ' r p u . ! u r u i h , r l L \ r ch a s u j i L L rD r 1 1 . , r ö |
:\hnd. l1.1l l: I I.!Lnr,.11.l7 I
" , u L ' . q r . I r , / 9 l i\ ' t ! . h D . 2 7 1 0 .
r r ' ( l f K i a r l i i o d D o Ldii h a d , .

1220
poläsodaranjc.tako i;ncai spavanjcbtagim.itadi kontrasta.spavanjcna lr*oj
stmni
rest€sprovodnikslasnosspavanjai vjcrovatno jc po,l"a"" -"_*.*anr" "f,.*^ ."
oyomsv'leiL', a poitojc sanmali bratsmrd,to ne sm;jepostatikonstanta_ poito sranovn;c;
D:ennttanc sFläru. daklena ovomsvrjctu,a za vr;j"mc.dmo..,
üu,t,kob;.e zahdj;,:
zaititrikada ga zaititi od najczdebolestii da odbr?ninjeg(,vo
r;jelood neoprawt;nih
n ' ' o l h . , p , , : r o l n r " p ' a r a :rrn r tC o . r , , , . i rLr e o. , , N j " . , , . ,^ , q , ,
, ,-,(.,,,,,,,".
{ l ' l o \ r o 5 l ' - r.l . . u . .\ . . r o J ' r i o , , r " r n r " "", , i t , o ,F .d d n ; . . ,
, / p r du t o r, r r . I, n . ,,.Fnld
uorto,"ni..d u "n r d ir p , ,( , . r 1 . n r r. h o ,, r r " r . , r . J . , , , o . r
^ l l , n o , o r. " i r . U ! . , , j , l
o Jr . p n rr i n ,u . u d in o J r l , .o , , , 1 o , h. , r , lz, " l r , , , . r " o , i { , t u , e
muosisuratismfl vjernikai neprolaznozadovoljstvr, "t ;t.*,;^ " b;."""t".
Ovakva;ePoslanikova uputajc najko,snijaza sfce.t;jeloi .jusu,a vrijemcbucl-
nostn sna.kako na ovom tako i na onom buduacnryijciu.
Ncka sc Allahov mD.i
blagoslovi spustcna rrjegavjeairo,jer u ovomjc p,-,r"., "";l"fr^ ,p*"
," ,i",,;i".-
Sto sctiic obraänra:'Cospoctar, preclajcnsc Tibi,,,
ono zna.i daja piedajenl
r , p \ o r . p o 5 r o i , 1 r T r; " , o , , , h r r o 1r "r p , , . r , . 1 - . r o q C o . p n . l , r r i \
f - . , , , i , .f " t , , .
\ " 7 " : { r k , .. ? , nr o r . l , e l - h r " 1 l l : x , x , " , , o , , . , 1 i r , , . u r . k r " r, ,, o . . r
,.J,.-o\unp,..
o a \ a n l Ir o t t r . r u I L . i . p o , ,Jr r . p r ,J . v , n 1 ,\ ., , , o \ o r
\nlr I fr.udr. U\. r.k",l,
u ' r ' , I p n L , l r n i F , r, ., / r . , v d n r F , r , . o orv" ia " l , . t ! o , c " . r . , n r " s , , . o , r n o . r i . , ALl lr, r
ivemosuacnr za njcgoveizvorcpotrepitina i egzistcnciju. Allah Svcmoeuii eovoii
i . '"' "lj ' "","r"rL 1,,- L.,:poJ ,rr r.,vur,., i:
-At..)
,, _u t,,,l,tp,.ri;t: ,
\l:.ba\, \ i la * . un Atlahuro!"ru rtü tr.
Jr at,,,, 1,,. t^i. t\, tü, L. FüJ.tü
nanc) a i ü1i hoji nre sLijedc.'"(Kü;o
, 3:2A) Ovdje rakodcrAlhh Srcmoqu.;
gorcr o poledrntcvomlicu, kojcjc najplemcn;tijc
{,bliajcIjudskoeb;aai stavra lrza
n e c , ' i h . r t r , , i " ,z i " . n r " D.,\t...,.\,d.N,,n,,,d.,r"At,t.
( , , p - 1 d ,O , . r ' . 1\ . r . l r . C
r ) , l l z ",rr . . 1. r v o rn, a . i i . . r r r . k r
r " h L " . n o l ir n u J in r " ; , r .
40b..d,Ftoddt..,,Jorutji."P,,r,,,,.,n,.,o,u,u..t.nr
l - h i z n, ,r u - 1 " u - r r l n o
moln Tvoru sarnilosii milosti Tvoj izbor moj'a.lovotjstvo.
]c Ovakio oslanjanje
n ' t . p u n " ,r l o r " + i ' " r " r " , 1 ' " . , , , , ,
r o \ t . ^ . i n ., .I o \ ! 1 " , i , r . ,n , i , r q , ,.di ] "C o . .
f' adr| 2. f,"\n. "ro r rir,rl,. oo.r.r,u.F.\rmn n"r,rb"zr,.jroJ ,,n h p.l,u,,n
ll
1 . 0 s,,f * " : 1 ^ , .d, " r , n r , , - t , a n| " 1 , - , | u r , , , ,
, . , " . . ,L ; . p " " " , ;
. o ' l h , , r , n t u N F , u , p v o ü , . P " . , . , . J , , 1 ,, /l .u, \i "" :- -ü5. r
, \ I , m . r u i u v r , , uf u\ . , r , 1
zaititu, a u drugimdjeiin,a:'Nlolim li da me zarririi
u rajnosri(,d mcne),.k(ie
o r nr ' " . ., i r r o " j c d i nr .t ,a p " , 1 , r 1p16, ,,,; - u . .p,.ur,,,,.,unj"^o,,,q
L , o . o orda . r ) r o L - . r a n i " r - u " o J n ri rc,, e - r i . , r , , , . " , " . " , , . . 2 " t , , . , , o . p " j " j i " , . , - "
o . r Fd u p u . l n|u. m re n ok r J , * o " l , n t ,, l " d r m , rn ,
o | i . r " , i , v , . . n^ " n o o , 7 " , o ,
onnciebiti uplaienneuspjehom. Nadaljc, poi., srce,nradvucyrstcsnagc,, to: moa

2211
prcdodrdurja baziranona usrlnm niiorju i mo6 tc:nie za inravljo,jor koja je
b.iziranana stfahopoitovanju iziknr, a poito liudskobiaeLonstantno tra:injcgoyt
vlast;tekoiistiisustczamjc od zla,on jenrJ;o: \-cliianr Tc ib,rjim Iese."l)ova
poti,nrhvaliAllahaSrenoguieg.iskrzuluii:la nemanpiibje;iitaod TcLc osin
r,a:cnjautoaiitakodTeLc." D.rklc.sanroOn je On;e Koji imamoi da s.riurarr roba
od njceasanoga.Orc jc slli.nc,jednoj drugojdoi; AllahovosPoslanika. s.a.!.s.:
"Tratin itfa;im uroiiiteu
od Trog oczadovolisrva.
uLoiiitcu l-rorn zadovoljstvu
Tvom oprosL!rasuprotTqe kaarc.i tra2;nrutoiistckod Teb
Ordjc ponom,rrb raqlznalc da sano.Allahin,arnoi sa.uvatiga od bilo kojc
nevolF,.ire obcaanjc üno nror.c po.eti djelovati \jegovun ioljom,icroboje,isku+nja
ispascnjc. konrrolirani r m1Njesai suro On Lman,oi sprijeiitizL,. On kr:t: r\lro
tc od Al/alm ncftano,olju pogodi.pd nilp jc osnnAfcga nc nro:i otliloniii . ((rr, {rn.
"Rcci:
ri:/7) iOnka:c: Koac r,csorlAlluha:drüLiliuhoOa ho.t:'la I as:/o.,,',tc
ili lio r'onrnrr,:cnanditir,hoL.amOn :cli rrilostrrltn:ati.r"(Aar'oa, ,l:/7) Na
krqu, dc,raje zauienapotvrdivanjcrr pojcdinieve lieie u Allaha,Njcsou krlrgur
NjcgovoePoslanika. s.a.iLs.. kori jc jamac spasnjai zradirurja Allai,orcmilostii
blagoslovanr oronr i budu.cm svijet,r.O() jc L'lagoslo,Lcni hadiskoii se mlnosina
njegovliini odmor,i iak rla m nijerckr,: lla sanrAllahovI'oslanik',srjedoiansLro
r r ' ' 1 , , 1 , i , . : \, , i , " r .L . r ' r ' ,, 1, , .

12. Njegooa budnost

.,\llahovPoslarik. s.a.v.s..obiino l)i sr Ludrc oakonslLrianjakLrkurikanja


Lox,za.PoLin Li molio'\llaha Sverroguics, rclidaoCa i uzvihivao Njegovosreto
imc. Potomjc tfatio \jegovtr ponroii nrrlost. r\llahovPoslanik.s.a.v.s..L,ipotom
napustio postelju iopfao zul'cnrrsrakom, uzeo bi al,desL
istao klaniarihvalciiÄl-
lalwo djdo, molciiGa, trate.i Njegovupomoi.a Loicc'isc Niegoveka^e. Dakh,
koji bc'ljilijck no;c pojcdinacnaii clabi saauvao zdravosrce.tijelo,duiu isnagu
na ovomsvijetui;iroLu poslijcsn,1i?

' ' D , o h i . l t r . k, r L
| , f u , ! N l A L i o .l S a r

122).
13. Fiziöhe ujei;be i djelooanja

Stosc tiie hadisaAllahovogPoslanika, s.a.v.s.,


krli sc utnor na fir.ke \iclbe
isportove,pmnicljivi prmatr.ai njegovihdnevDihakiiynostirasF,znatic najl,otju
uputuna ovon polju.U ovompoghvlju.,\llahovimhrijcnjem, d,skutifatacnn)o
nckrm korisLin,a
olakvihneophodnih jcr R)slanikou,
akrivnosti, s.a.\,s..
lradisiobihrju
prolinjenoi6u.
nadrnoinoi6ui finoion kojcsann;ivot ovakouzviicnogi nalsav,ienijer
odsvrhljudskih bita rno:cprikazati.
LjLrdskotijel.'zaht;jevahünu i prac.ali ipak r;su sveorakrcsupstarcepiohavljivc.
r svcdre nc postaju dijelomljudskoctijcla.Umjcsrotoga,tatozinepiobarljcnih hran-
ljivihustojakamoeusc nakLrprdkao scd;nont;.a poiLose njih Lijclone rni,:e rijeiiti
prrodno, vrcncnomnj,lrcvaaküoDlac,ja rno:euzrotovatiiazncirolesti.Inicijalno.
ovakve akumulacijcnngu sc manifestirarikao tc,kaliziianazakrienja prije neeo ito
itetnod;elulLr na krv r Ludu transporriranc koz sh!u k,vi do pdjcmitjilihdijelola
tijela.Dok sc uricijalno sranjeno:c manitcsrifari ,r obtikustomainihprohtcnra, vrr
menom.b;lo koja vcaahonvn,a ovakvihDnkuptr,apostajcopasn,jainranilistira sc
kaol,kaliziüna l,olcstkoja sc rnoie raiiriti po iijctu u ka$,rcm srad,ju.OKlje .tojazi
do izratajaya;nostsrucliranjapat<,L,eije bolcstii lisrorije njenor razrcja.
Inicijalno.a zahvaljujuai po?navanju fi?iikckl(nulosiiisromainih pr,trlena,ako
sepoledrnac naviknc najakcpurgativc, ro moie izazrativeic konulikacuc. Zapraro,
leaina 6ak!,h 1üekova jesutoksiinai moeumcdudjelorari i elinrn,nju; dobfoi loie.
Uv,srosL o ovakvimlijekoyimanoZr nadaljepogorsatisranjczato ito su oni ropli
iurtcLaktiyni. i moguoslabitipriiodniodt,rambcni s;stenr rijcla,naiiniLinepiaril-
n,motkucajc $ca, itcrr(,djelovari na bubrcsciiazriti nnoeobrojnc Depmv;lnosri i
nedostatke.Dakle. odeovarajuiarcdovnafizi.ka rre;ba jcste neophodnada os,jeii
oLgane, olakiaprolazhranci hranljivihsastojaka. poveiaprobavui qrrijcii srara,qe

Nadalje.pri(,dna i metrxliikakonturlakrcrnj;imiiia ih kont,akc;ja osvjelava


dunr
iLrm,pomladuje tjcleseorgane, poboljiavanlra,lje,ojaiavamiiiini ronus.spreiava
otlrdnuaezgli,bova.ojaaavatcrive i tieamcnte,unanjuje vjcrovatnoiusornariikih
onesposobljenosti i ublazava
vearnu humoaln,hL,olesti. Ovo takodcrzrvisio srupnju
fizi.kih',rcibi.njihoni ,älnorcti, unrjcrcnosri
iti inrenziretu.
Tiaja,rjeiuijcne ovakvih
postupaka takoderism vainu ulogu u odrc,jNanjunjihovihkoristi, i svi ovi fakrori
mogLr bitiodrelikekoristikadasu korrbinovanis ostalimapektirn.rodr;avanjadobror
zdiarljaisazctkomprcvcntivnemcdicineprikazoe u ow1 knjizi. Zapravc,.prista
;anleuz minrmumneophodnihmjcü ; upLrtau ovoDrfiziakomfitncspmqmnrujcste
neophodno. Ovak'c rutine nc smiju biri izvoilerrcna pun sromak, nranapfvo nora
bitiu potpunosLi piobavljena.l3aziini nivo blagihposrupakajesrconaj koji .,s!e:ava

2231
tijclo.obnavljanjegovucrcreiju, donosinrmenilolicu i ubrzavavitalnostizivost.dok
, . p n ,n p o : r r r 1 I, n. j . u , , , , \ L j uf , . J " , / n , ' j , , n , r , , j u , e f " i e , . , i , , .
Op6cnrto,postupciposvcacni bilo kornudu ojaöavaju ga poput posvciivanja misli
odfedenojtemi pornoiu iega se o:aäva menuija. Dakh, waki d;o tijela zahtijeva
taino odreclenepostupke.Pluia zahtijevajur.jetLeiitanja i njihovi n;voi poainju
od tihog iiLanjai postcpcnosc pojaiavajuu intcnzitctuiglasnosLi.VjcZL,esluianla
zahtücvajupazljivuodeovornupainju pLckostimuliranjashrinih ncravau uiima i t<,
sc razvüado raakeedjesezvukbilo poveiavau elasnostiili sesmanjules udaljcnoiiu
ili s intenzitetomnjegovevalDedu;me. Gowrmevje;bepoma;uoiahim komandama.
i pored ponaganja spoznavanjaprcko fiziikog i rncntalnosposleda,oane\ie:be
poboljiavajuvid, jaiaju oaneniiiae i u nekimsluaajevinra pomaiu ispravljanjukmt-
kovidnostii dalekovidnosri. Radi porcdenja,pjciaienjc,nomalne vje;beunleLenog
hodanja.jahanjc,strcljastvo;.lu:c rrianjc. porcd sliinih sportora,lajz<lravijiu a
cüclo t;jclo. Usvajanjcovakvihproeramafiziikih vjc:bi iak motc izlijciiti hLonianc
bolestipoputanemije. inftkt;vnihoboljenja, a;faiboli, iznetiuostaloe.
Sto seriie psihomoralnih icztri (at. trja.lahtn-nt{üs),oncusranNljsaju\je;bdF
uma, obogaiivanjcintclckta.urarnotciavanjcponaianla,podizanjcniroa ctiikih sLan
dardaiprihvatanjenoialnih vrlina,poiedostalihnaiinavladanjau speci6ininosobnun
podru{ina. ON, r uienjau ranomstadiju;ivotai ukljuiujulje;be za stpljivost,,ado
rc,ljstro,zahvahost, dobroraspololcnjc, radost.ljubaqdijcljcnjc,hrabrost,dobroainstio,
spoznavanjedobiih dijela, uzclL:avanjei uitivost itcl. Ilena tonre. ushajnoiiu i
dosljednoiiu,a s postepenindizanjemna viii stupanjovakx)grukorcdenrapojednrac
moie postadfiziiki. moralnoi duhovrrcjak, a oükvc moralncvjc:Lc manifcst;fati ie
sc i daLinru novcsragc.Ovakvisu ncki od zdravih,nisiaapojcdinicrc,gduha iduic i.
Allahovornvoljorn,oni .e pomotiu pojedinievom rpdi,anju u viie ?biljeiu prihvatanju
Allahovog oprcstaiblagoslova.Pretjeianostiak u ovnr polju, a uz ponanjkaqc
odgovarajuicg nadslcda,rja i posvcacrostizaLrinutog i uicnogroditcljaili pos,cienosti
kvalificiranos uaiteljatakodefmotenatovaititetakteretnaintelektosobe.gdjeionokak
mo;e biti itetan za pi,jedinaev duhovnirasti srn, kvalific;anauputa mo;e sepfob,ti
k(z ovakavaoi$kak. Ovakrc i,jc;banjcniorascodr:avatis,c dok sc nc razvijestuini
karaktcr.pc'zrtivnc crtci blagoslovljcnc osobinci sldonosti.
Kada iitalac razrniiljao gorenlmenutim !reibama koje su prikazaneu liinon
prinjeru i nastrlanjuAllahovogR,slanika.s.a.LS..Allahovim ht;jenjem, m a€
spoznar;savncrost, jcdtr,st!cnost;
urtcsrircto!akvihbcsprrjckorIlih
vjc:b; u oiuvmju
zdravlja,u spretavanjuobiinih bolestii okoriitavanjuu pojedinievomiwotnomdobu
i interesirna
na ovomibuduien vijetu.Nadaljc..ihlac acs;sufnospoznati k{n;tiod
spn,vodcnjapct dncrnih namazai rjihovc ulogcu oiuvanjuzdravorcrc. osrLcdoitnja
r prcdodrcdenosti.Nlolit"e dmeoj polovini no6i poznatekao tehedtdzudtakodcr

1221
osiguravaju
ogromnezdravstvene koüstiiosvjc:avajuum, tüelo,srcciduiu, kaoito
i osieuravaju
kontinuiranusrcauna ovorni beskrajnouzivanjena budu6cmsvijcLu.
Reneserojc u'Dva sahiha"dajr Allahovpodanik.s.a.(s.,rekao:'Kadaodctc
na poainak,iejian do.lc otpozaclaive:c rri avoraprekovaiee rlcmcna.Nad slakim
avoremon uii zle iini, eovorcii:'Spavajdueu i sncnunoil' Kada se probudirc.ako
zapoinetedan spominju;i Allahovo ime. pri ae se avor raspc jati, ako napustirc
posrcljuda u?metcabdcst,drugi ae se avor üspetljati, i kada uslancteu moliwi
(namazu),treaiaesedvorraspetljati.Nakon raspctljavanja iejtaDovihtini pojdinac ae
seosjetaticncrgiino i dobroduJno,a u suprotnomosjcaarac iscipljenosti zlobu "rr"
Zapa!o, svcljcrske lunkcrjenarnaza,postai hadia. izrncduostakrg,dijelepot-
puncliziike,etiikciduhovnekoiisti,a zajcdno,om ustanovljavaju puki minnrum
rje;bi potrebnihza oiuvanjcpojedinievogzdravljai;shda. One takodcrukljuiuju
obiinesportorc.dnevnedjelatnosripopuLposjeiivanjabolcsnika.slu:enjazajednici.
odlazakna d;enazu,odlazaku d;dniju, kuparjc, pjeiaieDje,jaharjc i pr;dru;;vanre
halkamau kojina sesti.e znanjc,izmeduostaloe.Zap,arc, kadaje bilo kojaod.,!ih
vje:biposvetcna Allahovomzadovoljstvu, ona pobjedujczl.,; doturs;ko isti na ovorni
br.luaensvijetu.Ovakw su baziönekor;st;k{ie p(ied;nacmorc spoznariu d;je.lenju
hadßaAllahovos Postan;ka,s.a.vs.,poprimanjunjegovihosobinai prcko shvatan;a
daje njcgovpfimjef najboljizlt pdedinievu upL,tui uspjch.

,rtsuhrlji. :l/l9i Niuslim.776

22sI
3

Izluiivanjeprel'otrortusa

SeLsualni apckr 2nota ima tli l,aziincsvrhc;odr;alanjeljülske nsti injcn


kontinuiLer src dok ne dost;erekrajnjitioj liLdskihbiaaiamjenrcn;h rri Allaho\og
dopuircrla da iskuseiivor na ovonrsvrtctu,da Lrpotpune Allahoru svrhui da pokatu
zahvahostpiemaCossxlam. lzbacnanje srmr iz rucla.u suprotnotn. obüzda
ranje ili retencijanakupljcncspeine mo;c uzrckovarrrazliiite vrsteoubiljnihLolesLii
zadololjcnjcnrasti, ?adovoljenjc sckuralnc,g u;itka i u;ivanjeorc L,lagodatiKasnije
jc jcdino zadomljsLrco,akros odnosatakocleios;gufanou Dzennetu,tamone Post(ri
niti ejakulaci;a spcrnc.prifodnoosl(,l,adanjc nakupljcne spenreniti repmdukcija.
U.cni lijcinicinalazedr spolniodnosrnoi?vodi erncijaln. zdravstvcne koisti
Calcn pripisrje sperru clcmcntu:ra ratre i ziaka.
i opisujcrjcnLrizluacrinukao rm.u
Ovojc stogairolc spc|naLogataprostslandrnirna
i vla;nLr. kojisLrpoputhorm,nalnih
masnibkirclinakojcsenalazeiixm tijcla.a poscbno u njojtnr1. Rostglandrniru
primarnihranljni sastorci koji itcLnocljchrjLr tjclesc proccsc,ukljunrjuai
na esencijalne
knni pritisaL, mctrl,olizanriticlcsnutcmperatu,u, izmcduosraiiL.l)altle.shiatdrjc
viijednosriovognajneublaidrijesi najs;rerr)anrijee oblikakivi i njteovadrag,rcjcnost
zahrrjcrajuogromnorazniiljanlc o njcsovomoticanju.Orc pcdrazumijcvamudro
vrcclnovanje razlogakoji sc nalazeiza oslohrlanja ovc draeocjenevode;ivota kioz
zaaiDjaDje djetctaili nrcnoeodstranj;va,jakru doz'oljenispolniodnosnakonnjcnog
naLarljanja.Zapravo.na[upljenaspcma kc,jajc zadrianaduii vren,cnskipcriodmo:c
uzrckovatiLazne bolestiislaLosti.ukljLriLrjuaiopsjednutost,otupÜclosr.!nobolnosti
.ak ludiloa ponekad, dozvoljcnr spolni odnos mo;c ponr,aiu oporavljanjuod ovakvih
bolesti.S druscsrfaoc,nagomilavanje ip,cvladaranjc speineprodutenivrcmcnski
pcrioclmoZcuuiokovatinjcno propadanjei prewoiitile u iretan toksi koicgsetijelo
nc rno;elaLkoiijciiti.Ipak,ponekad, primdaprcizvodivontanu inevoljnuemisiju
prodorapernc, obiinoza vrijemesra, a L,ezsporrosooLosa.
Ncki uicni predhodnici(sclcl)eovorilisu da bi aorlektrel,aoscl'i ol,ciati: da ic
hodatibarcmodreclenu ninimalnuudaljenost svakidan:da ic sc hranitiu redovnin,
rnrcrvalinaida reic prcdu2it
i postviieDegoik, torjcrazahtricrarida seneies,stezati
jei
od zakonitognllnog odnosa. irvor t izliicvavan ako sc njeeovavoda ne koristi
"Sustczanjc
isparno.Iman Muhann<ll,;n Zckoüja rckaoic jedrom: od spolnoe
opacnja produienivrcmcnski pcriod slabi newni sisrcni.
rnoic Ltzrokovati zakreienie
ufetrei smanj{c pcrß." On je dmh, kadajc pngledao nekeljude ko:i u sc zaklcli
uemerskiperiodustczariod spolnogodn,u, da jc nj;hoiascksu-
da aesc oclrccleni

122t)
alnaenogijaunanjena,bolovalisu od opie slabostinjihovihtijela,postalisu glupavi,
izgubilisu strasti njihovje pl,bavni sisLcnpostaopokvarcn.
Ostalckoristidopuitc nosspolnogodnosaukljudujLr zastituoaijuod gledanjaonoe
nedopuitenog. aL,!anje iednosti,kontrolirarjestrastiiieinje protivonogneclopuitenog
i nrihc,vo osiguranjcza rlastitu suprugu.Ovo ic svakakoopskrLitivjcuril,ai rjcmicrr
neizn,jeninkorntirnana ovomibudu.cm svijctLr. Inan Ahncd. alL,diraju.i na
"\'je;bao
sunezanje od spolnogop6enja. rekaoje: samstlpl;irostu jelu i pn:u,ali
nc i u nllnom opienju." On je takodeiprenrcu s(i.i zL;fc; hel;sa da ji Allaln,v
P ol . n " . . , . ' . . . , , , ' , , \ ' , \ , , , , , 1 , " - , , ,r ' , s " ' , ' , , , , / , " . ' , , , ' , | " J ,J J , . .
jeriu seponositi raiin brojcnna danpolaranjaratura. !' Ibn-Abbas jc prcnioda
jeAllahovPoslanik. "Zeninr
s.a.vs..rekao, se. spavam, ustajem u noinornnan,azu.
postim imrsim.Ko god omalovaiava moj rnnet nijeml mrlih sljedborika'r1On
"O
re takodcrrckao: nrladiai,ko god ocl vas inra mosuanostda osmjc poredicu.
tfebao bi seoreniii,jef brakiuva öednost oiiju i spolnoeoreana,a ko cod sebine
mo:cpriuiLitida osnujepomdicu,on nna posririzbog;udnjeza seks,m.jei ie ga
' u r . . . , .' r u , . , u. ' t u , , i r r r , J \ , j , h , . '
Takode,.je prencseno daje, kadasc Dzabi,.oicnio udovicorn,
AllahovPostanik,
'Zaito
s.a.v.s.,
tadarekao: ne oienii mlarlucljevicus kqom.ei seigfati (?adovoljavati
op.p.)ikoja ie sc igiaris totrm? rrr
"Brakjc
]|n Abbas,,:a.,prcniojchadis: najboljcrcscnrcza dvojczaljubljcnit."}r
jc je "oaj jc
Ibn-AL,L,as. r:a., picnio da Allahov Poslanil. s.a.!:s..rck&,: svi
jet poljepiolaznihuzitaka,a najboljiod srrct,rrnih uiitakajc poboznai hrcpovra
supruga."]r Allahovfislanik, s.a.!:s..olnahf;oje takodersljeclbe'ike da ;abe',
dj$,aanstyo, ljcpotL,i poLo:nostu zcnc.
"Ko
Ebu Hufcjrc.f.a..prcniojc da jc nckoupitaoAllahovogPoslanika, s.a.v:s.,
j0 mjboljasupn,sa?"On je odeovorio: 'Zena
kojasedopadasvornnu;u kadaon
ghdau nju. kr)jaispnjaia njesovetelre kadajc on zamolii koja se ne upliie u ono
ito on nc voli u poglcdunjc ili njcsovcimov;nc."!6
Takodefje prnefno ü dljema ?biikana Mhitr h&tis da je Altahov [%slan;k,
"Mulkarac
s.a.!.s.,
rckaor se:cni Tcnonrzbog.cl;ii razlosa:njcnogimctka.njcnc

r' Ha{lrrc fhL[. u oron olJlilL, pLon, uq[r]',. s, ]r,,l,Dr* : LL, Dr.* .10i0: \61i.6/6t.
r:r
,, IJül,rija,9,18Si
['1tslim, ].10l
: , B u h , , a r r . 9 / 9 2 , 9 5l \:' t u . t i n jt.. 1 0 1 )
r , 8 r , i r a .9 / t 0 l i t 0 6 i x l s l i n l l i 1 2 L
r r l L r i \ l a d n l t e l, 8 l 7 r H r k i n , . 2 / 1 6 0B
, . j b . k i . 7 / 7 8 h, , ' d s j . h , \ c nn r d r .

, i N s r . 6 1 6 8 : , \ h m . r t .2 2 t l : s n i o v o qh a d i ur c [ a s .

227|
porodice(njenogporodiinc,gransa),nreneljeporcili njcnepobornosti.lzabcdrconu
polxZnuipostiiiiete istinsko '17
boeatstyo.
AllalnN PoslaDik,s.a.v.s.ohrabdyznje takodcrlj, e da raberu mladei ncrine
Zcnc.U vczis ovon tenrom. Ma'k,l L,m.leufp,eniojc da jc jcdan.ovjek,tltaoAl
lahovomPoslaniku. s.a.rs.: Nasaosan lijepuienu iz plerncnirc p<,ulice.ali ona
ne n,o;ezanijcti, rrcbaml; senjon,eoienitil' AllahovRrslanik. jc odsowrio:
s.a.\,.s.
"Ne."
Co!.jekseuati,r i opcrupitao,i pümiojc isriodeovor.Kada setaj dorlckviario
; trcaiput.; upitaoistopitanjc.AllahovR,sldrik,s.a.v.s..
scokrcnuoashabima i fck&r:
"lzabiltc
u raiim suprueanaonc ncrinci odane.jei ponositiu sevaiin biojen na
Dan polaearjaraiuna.'rri
In,amjc Tiimizi prenioda jc AllahovPi,slmik,s.,t.!:s.. 'Nledu
rckao: unetima
Allahovihposlanika jcsrcda su se;enili,da su pül; zube,da su scnäzalini;$n i
da su bili osLrnc.eni(obnzori).']'
Prijc samogspolnoqopicrla nophülno je ,a muzada uuz; yoju ljuba\ i
sklonost prcnrasupmzidml;rrjL,.ijc,ljubc.ijei ponekadsisaju.injcnjezik.D;abif
bin AbdullahprcIriojc dajc AllalmvI'oslanik, prepon,iiojednorrr
s.a.v.s., ior.jcku
da
sene upuitau spolnoopacrjcprüem;l(,vanja supmec.Täl,odeijernnet Lrzcri gusul
nakonspolnogopienja,a prijeodlaskana poiinak.a harcmuzcLiaLdestakoosoba
;udi za novirnspohrmopacnjem.rlNakon vlhunca.utudenavNaina kolakfoz iita!.
tijclo. a preko uuin,anjaeLrsula.vüla o\jetava dutu i osigunvaiistoau iproprsanu
iednost.Ona takoderpodmladujc trclcsNun,deDU v,.uainu.
sakupljaDjenutoploru
i pornazcprc,ccsgan,etogeneze.riSrcrnoguii Alhh ka;e: "r\,Ii iolictd oJ ',icrc
"
.sTcnreaa stL.nrrnro...((ür'an, 76:2)

3.1 Spolno ponaianje

Zdravijereimatispolniodnosnakonzav*enedigestüe i kadajc rjeleih konstrtLrcta


stabilna,i takoosigurati
ravDoteiu vruaircilladnoie, ruhoteivlaZnosLi ili sromainc
punostii pLaznosti.
S diuge strane,manjeIc itcrno imati polni odnosdol je sronak
pun, iadije neeokada1c prrzan. Sli.Do, njeeovaitcra jc manjas pfodoro'r rjclese
vla:nosdnasupiotnjeqovesuhoaci kodrcaerjelesne tempcrarurc nasuprotonehladnijc.

; ß u h i r i j . , q. l l l i l \ ' 1 s l i m 1
, 466
, " 1 t . t d i sj r s . , h i hR. a , n n oc r j . ! p o h d i r t i .
rr
I ' I i ,m u , . 1 0 8 0 : , \ h m . ) 1 - 1 1 l i t r 5 s r d u ; , r r f d a o n . r u r
"' U ronruisl. \1,.1"' p,.',ri h.t]L\hi:: i1)8.
r' .\r d',jd/:: lll) can .!.nvir
Dro.s rzahuisd,r.L.nji i.Lirar DrLlo'rJilertn.tror.

22ll
/tJo4itrt D../nind

Podnonnalnim okolnostima, pojedinac bi trebaop;aisojoj ntpNzikadasu Djeqova


:udnjai poriv za rksorn narasliprirodnoi kada sc *l"r. .,J".r,"
; uro*,, .i;","-
liftnim.Pojcd;iac ne bi trebaopoticaLiosjciaj stra,ti prck, bk,.i,11nß;a
po:",1;c
nisli,pohotnci erntiineidcje,usrrajavanja u sl.danjuonoc ncclopu;tcnojr. nrkusnanja
porhdana slikamakojcizra:avaju napadnusenzualnosr i pohotnosr, i pojcdinac se
ncbi.rrebao natjcüt;da sdjcluje u spolnomoprcnjubczprevladavaluie;uclnje ili
poLLebe za tirn. Umjesto r{,saon bi rrcbaosudjelovatiu ,p,,i*- qrr-:,
Uj.;.
pobuden od pohotnoguzbuddrjai kaclajr vodc! pdrodnimnasomitaranjcm p,odo;
sperme i kadaje pokrcnutod njeeoveiulnc prirode.
Boljejc a rnladoeiorjeka izbjcgavatrspolnc,oprcnje sa sraron
. ;enom ili sa
bohsnonienom, i boljejc izbjcgavatiimanjcspolnogodnosasa mladom
ücvojkom
ietu,mkojajc nez.ch;ti koja nemaseksualninason.Spotnoop.cnjc
s bilo kojomod
" , , . d L . " 1 , . u . , t 1 , n , - . n...,",,n. h ; r r " n e 2 , , t , . r . r,,r".t,., " ", . " " . " .
i,:"r,",,'i
d ' , h i , r " l , u . r \ , 1 : r r , . .rr,r r , , d F. , " . u , 1 n o. ,p , , n i e_ n e r j 1 . i , o n .
o , , r o .rri . e
seksulnog,ado$ljstränero o,o sadjevic,,m.Nara*". .*r"
0..,"1,- o-*a;*,:"
t re nosimomlnu;li ljcrskurc)inLr. S druecstranc,prirodai criikercligiozne norme
ohubfujubfak sa djevrconzbos ortredenc sktonosti iljubavi kojet" ono *,.,,tri
r , * , " t 1 " ' , ' r ' r z u .r i " r , o p1 l o J r , ^ r rn. r " n orr- r , o d u i-" r , " tu i u J r , ^ r
r ucl,,r.,-niu
..rr'oor.'r\an|r.n,nomurrrrznal,nr",r...r,ir,r,n,r,..Uo,,,.n1,.r,i..LrAl
laho!Poslanik, s.a.!:s.,rckaoD;abtru: .,Zairo scne oicnii ntadom dlevicomkoju iei
r . r l " r . r r . , l"on"ol u a . r ,t . t , , t " r c , , , . . .i . , o r ,r.l n r , , , r , . r o , , r
r " 1 , , .\ . d , 1 t " .
\ . 1 i , 1 " r \ , r ,: A I l " l . , \ 1 , , , , , n " 1 . O n . h r l 1 o , , v r , , r i : F J " , c r . l _ . u p , u , " .
1,,t"
.1.ct"."t,:!ot,t.d.t..or.prii,.titt.n,ot;1,n,1:ilttüi,J,,,tt.,rt;.,Kt,rnr.5,-,tr.
l0o1k..: I I i l , . , , , , / , ,t . , t . ; u -,i:/,
t, .rt".,tnr.t,i,lih.,K,L..!t.
lhkodo, Lrvsi s omm rcmom,Aia, i.a.,jc jednomrctilaA ahovün p(rslaniku,
s.a.,,.s
: Vidii akododci do drvetapod kojimscvc. nckofanuczabavljao
i slobodn,l
üdololjavao (:eljama),a (Dda u njeqoü bl,z;n;v,dii.hugo .ii!o.
siljcje okolnarfava
;oinedrrnuta: pod kojin drvetom.ei sc odmarari i pustitikamilLr da pasc?,.Allahov
Poslmik, s.a.v.s.,odqovori.,je:'Oninr
drugin.j, O"i., A;1. ..^. :"1:.f";" J,^,i;
svoluapsolurnu i bcspiimjdenuljubavpremanjemu,i takodo.podmrumt ajua;da jc
onardinadjciicakojomsc otelio, dok su ostalesuprugevei ranijc
hilc udavane.
Kadal'spolni odnospopmaenüubaviju,on clonosiviie zajcdnisrva izmcclumula
i :enc.uvelitavau;itak. umanjujerjclesnizamor i maks;mizira
ernxiju pcrme za
vnleme koitusa.S drugestnne. kada mu;u manjkaIjubaviili inrcrcsa,il; kada
on ne
vidiljeporu u wojojsupruzi,tadaie spolnioclnos oslabititijclo,smanjitr muievljevu
mocr.nostza e.ckcüom; minimiziratiemisijuspeinc za vrijcn,e
koitusa.
ri:Ar: liur: nc\trr.
\i{1.1.!.\ojlta..tj.,(,,, ^.lr z, r.hJU
'BulDti 91101

22el
I n a t i s p o l n i o d n o ss aT c n o n k ( i a ; n a n c n s L u
r a c r j Lr rj o : k i j c z a l r a r j u r c . n a ; g u n r c
i i .| , . r ' , , r ,r , ü / . i J ' , ' L r , , l . r -r , rr' r ur , , . " .
Najb.rljii Dajugrln;jip(lo:rj zr spoln, opirnjc izrrcilu ljudskil biiajcstc za mu:a
da Icgncna supmgunakurvaljuruemilovanja iljubljcnja.Svcmoguai t\llah kaicr
"Orc " (Ärrr'ca,
su afcia laja, ir i,i nc orfct'anyrlolc. 2: /r! 7) N'lLrtvjernikititi svoju
icdnosti nalazisoju satislakcijLr i ueodnost u svojojsuptuzirlernici,a on je ist<, tako
njenpokrivai.Dakle.ov;l najugodniji iplenenitipol,:rj za q,lno opicnjcshaicn
je r ok,g kui'ansk,,g ajeta.U oom snrislu, uporrcba Lueiipokrirai(.rr.lil'asr)jrstc
n:rrpiimjeienija.dok L,iijct takodcftr,osL1o znä.iri da za vlijcmcbraka icna isto tako
nro2crcciprocrtirati.
slagati sesasojim nu;em i leii na njegada budenjegovpokinai.
C)voje istnsl,i posveicnibirk.
NarnepLirodnijr i ncLrtjcnri polotajua vrijemespolnoeodnos^jesre?a n,uir da
lcgncna lcda,a za;enLrda leenena njesa.Ok) nijeprixrlan naiin nmrijojor za
parenje n,eriupticama, ili parcnjeu iivotinjsl,omsupiu:niititr.ijoi. rrjc iak zaspolni
oclnosn,eduostalinsLvorolinr. Daklc.uglnla aLnonnalnoza'rrjcmcqrolnor odnosa
za ljulska biia da us"ojcrazblLrdnc crotiincpolo;aje.meduosralimneobuzdanin,
afLodizuariinicioqcnin seLsralnintehnikanakqe uijedajuljudskidignireti de
emdirrju ljudskost11oni!,,a rivotiDjr il; .aL m,iskih stvdrjr. Vjctu\airrc u,aj Loji
rLcmicu AllaLa Srcrnc,suri'g sh.atitic ita sem,sliovim.
N&lalje, L&la mtr.küac lc;; Dr ldinrr za u üctucspoln,s odrosa.ovajic pol,/aj
spijeiiti porpunucjakulac;ju lcrrc, a jdar clo njcqo'cspcfmrosrar[c u tijcluda
sc polr.ari i istmhnc. Kao posljcdicatosa. o'akri kvar'ljivimikiooiqani,nrikojih sf
Luclo nc mo2crüeiitiosinkrozLoitusostatie u krviuzmkujur'itoksiinost iiazritiseu
ostalcbolestihrle seDogu pojavitikanije. Dmga opauost za iuld<ro aliavlji krlr
note biti uzful,ovana rl,N,rmalnim scksualnin pi',aiarico,jcsterazrij.!1ic
,nfcktNn,h
vsrrLiinihol,oLcnjakoja n:ogubiti uzroko'anaüoeu6in izliieranjcneonoreitnih
fluida (laticrü,: ro horu \ieissoia ..oaorlbca) iz:ensLc vagineu nuiku uretru.a
koji takrrlcrmo:c uzrokorati hroniinuupaluurtrc.
Dmgova2nopodmijcovoefazmahanja jesiesFa,lnvistaoplodnje,bos hr.lnoae
ioaularja ljLrdsko.qioda. {r.lje.e neprarilnodostavljanje nuike spetn,eu:ensl,u
va:inuspijer:ititrurlnoiu.Dr ugirr iijciinr, iak akojc sprrrnau nr,5uinosticL,sc{i
uteiuskrozccrri\. a potonroplulitijajeu LLrbi utcLnr.ondaiakorc jatcpriirrracno
ncpiavrlrrc
z.trub uLcmsa. onost ncierazvitiucnbio i io detlnitivno neaeie?ulti,ati
zatcicm.l)aklc,tcna bi trebala djelovati kaopiijennik,a ne kaodavalac.a n,uikaiac
k&, donato,.a ne kaoustav{.Nadaljc.pLotivpriroclnog
rnoü .ljelovati putajc kon-
ccptLraliziia,uc
osjc6ajai sajenjcscksualne tehlikekojaneaeurodiiiplodon.Uzviieni
zakoniustanovljeni od naiegSwoiiteljaosieuravqu jauu upuu i u n;r;mmjcdetJje
za svakianrektnaiih iivota za liijeme Dries putoranta na ovomsu1ctu.

l2rr0
Prijedolaska A ahoK,sposlanika, s.a.vs.,i finalizacijeprihvaienih rcligioznih
piopßau pogledudopüitcnog spolnogodnosa,medusljedbcn;cima Knjiec,nckisu
uob;iaval;prakticimii
seksdoksu le:alina stranama,doduieispfavnospafujuiimuike
r 2cnskespotne organeion;su !jcNall daje takavpolo;ajlakii iviie ?adovoljavajuii
za zcnu.Ponekad,drugi su zahtijcvaliod sü;h zcna da okmnu s,"i. tica d.te
za
vujemcspolnogodnosa,a opcr poitujua; prirodnu prcdispozicijumujkih i zcnskih
genitalnihoreana.Dtab;\ ,:a.. ;zvjestioje da su u njego(, n.ijcmeJeyrcj;
; Mcdine
rlerovalida akojc mui ubaciosvojpenisu ;enin,r vaqinuiu.avno dok icna
saeiue
siqc licedoh, saeinjuiiiodmarajuiisc na kotjcninairamenina i ako c,nizainu
di;ete.novoro<lenie6c l,iri ra.!oko. Kada suJevfejiüspalljal; s nck;n Aräpina o
ovakin,rkuatn;n obi.ajima.Allah Svemoquiiobjavx,jeajcro b,a.nim odnos;mi,
govot6i:'Zorc r,aicvr ryirie|djc, i fi njiLd,,d$rq iln
nrito.itclpha hoict!." (Ku;tn,
2:223)
Naravtur,ovaj ajet p.;znajeljudski kaiakteri puten.,sr,a zar'cdnosa iaynotcrom
noralnihwij<tnosri;dühovneiist(neprikauanihu osc,Lnosti izivotu Allahorog
R,slanika.s.a.ys.,z kdih vjemici mosL,usv(iiti isprrvno scksuahop-,aia.j".
ü
ruDaienjuoog areta,;nrm Musl;nrr.cke,jer"o(r bin)glo zra.itida suobapolo;aja
dopuitenasvedo onda dok ao,jck ponujc p rodnu prcdispozrc;ju muikih i ,eDsk;h
genihlDih organarl, nlislrtida jc vaeinajedinopr;iodnopoljeza optodnju.
Stosetiöcanalnoespolnogodnosa,orojc promiskuiretro, najrx|.rarnije
izabranjeno
spolnoponaianjc,inijcdan poslan;kntc n;kad odobrionjegovudopuiremst.I);lc,
pogfcinojc i nedopuitenoza muzasuctjelovati u analtutrrlqn,lnomodnosusa svojonr
sLrprugom.Allahov Poslanik,s.a.vs..rckaojc: .R.oktcrje onajk(i; stupau anatniocl
nossaicnom."i,tU drugonprcdanju k(ieje prcneseno od imamiAhi,,cda;imama
lbD.Madzdie, Ällahov Poslanilt,s.a.ns..rckaojer.Allah nc sleclau iovjekakd; stupa
u analniodnossa svojon suprueom.'r," tako.ier u plerlanjuoct rndna firm;üa,
Alhhov P.xlarik, s.a.!:s.,rekaoje: "Ko god srupau spr)tn;odn,s sa imon koraima
mcnsrmacijü. ili stüpau anatniodDoss njdn, il; tfaii 'rienic u pioroianstvacarare
porckaojeotu,itojc objavljenoMuhamncdu..',;,U dmqon piedanjupnncrnonl od
rmdraBejhek;jaon jc rckao:"Ko sod stupau anatniodnoss.rmuikarcemili :cnom
n*1cmik1c."Ibtom rlolazijoijcdanhadrsprcnescru,birci hadisaod Vaki,a,piencscn
od.AL,dullaha bin Jezidau k{,n,csrd; da jc Omer L,inHauul,. r.a.,p.enio,,l,,araqc
Allaho(,gPoslanika, s.a.!.s.:'Atlahse ne sridisovoit; istr,,u.Nc p,ilazitc:"nanra

' tsrhüiir.81r+1.\hdjh,
t.lj5.
",\h,rd.2r-1.1.1iF.tr!D,x .llar2r Inr;ik,,ic {t.tje\,,tnl,:stjin. p,ur,". Ibn.Adr,r12i : iih.nri.
-l,r9o:ssrd or.!,irircl, jc hirD.
"Ahn.d,:2i:; Iln t\,h.tntr..
t 9 : l i I I D I t i L t , r nk i : r d , , j . j a h i t ,1. i 0 2 .
:i' hD;i. tJ5: ILnNta.ti,ln.

r"1l
"Nc
sa rektuna." U d.ugu- prcdanju,norcdcnojc da je rekr,: prilazite;enana "'a
'Morate
anusa."r'3U joi jcdnon predanju,upu.cnorn na nekooLra.anjcljud; ka;e sc:
sestididscLcpredAllahon Svc,noguiim.Allah sc ne plaii govoririisrinu Ne prilazite
vaiinrlcnarnasa iekLuna.":'oKatod" j" prcnioda je Alhhov Poslanik,s.a.r:s, rekao
"To jc "r''
o analnornodu,u: kvazis,domija(poluhonntkualizanr)
Ibn Abbas prenioje da je jcdan ioeek iz Nlcdine LrpitaoAllahovog Poslanika.
"\'odite
s.a.vs.,o vjcßkomstavuo pitaniuanalnogodnosa.On je odgouioi ljutrs sa
:('
van,mZcnon kolikovanrjc voljasvedokjoi prilaziteod vaginc lo zna.i: driitc sc
mcdusobno kako vam jc voljawe dok iai spolnioclnospoitLucprirodnu predispoziciiLr
muikih i :enskihspolnihorgana.
"Postoji
El-Uaia bin Azib prenioje da je Allahov R,slanik,s.ar:s , rekao:
dcsetvista ljucli koji negiraju\f,liianstvenogAllaha iz ovoe unmeta, to sur ubica,
vmiar sihrl'az:onaj koji ncma ljubonore piena svoioiporodici,bcz obzira 3taona
rad;la (ar. dqts); dvocrotiöaf(tj. onaj ki,ji rna erotiinu privlainostpremaanusur
vaemi):onaj ko:i nc dajc zekat;onajLoji un,r'eprije oLavljcnoghad;a, a kojijc rnao
finansijskasicdsrvada sa obari; pijanica:ov,ba koja 5iri nercd: prodavacoluira
kojen,u rreLau ratu:ionaj koji 'ma spolniodnossa zabianjerom nu zcnon nedu
116I
njegovimkNnim sioclsti,orn. Ehu HuLcjrc.r.a. i lbn Al,bas prtnijelisu da jc
prijcprerljenra(vnrri)AllahovogPoslanika, s.a.i.s..c,nodr;aoeovoru NIcdini.u
"Ko god stupau analniqrolniodnossa zcnornili drugim
kojenjc upozorioljude:
muikarccnili djeteti,m bit 6e pozvanna Dan polaeanja ra.unairnajuiismradgori
ncgoraspadajuai lci. Ljudi aeb;ti fazljuacni njegovinkuznimniiisornsvcdok nc
budebaien u d:chcnernsku varru.Allah ie poniititinieeovadobradjclainikakvo
sataljorjcsa tada neie noii spasiti.On ie L,iLizatvorenu eorurai lijcs zakovan
'Owr
ekserima od vatre. Ebullurejre je koncrrrirao ovo obmianjc.dodaiu.i: ic
p."dod'cdennko.na,a ovakvuov,bu.svcdok se De Pokajc."r!l
'Pr;la
je
Niud:ahrcl upitao lbn'Abbasa o aaicrqu rijeii Allaha Svcrnoguaeg:
" "To
:irc tn onoto /ialro,,4,r jc Allah narcL|io (Kt;an,2:222) On ie odgovo;o:
podtazunijevazbjcravanjespolnogodnosaosirr od suaneod koje se sustcici l'ada
onaima mcnsrruacÜu". a t, jc svcdok onene oLnorcniihovostanjciistoacgusLrlon,
i sann,nakonuzetossusula2cnije dopuircnoizrrsavatinamaz Aii bin Tälha daljc

: "UÜr;i c^ N1,-'i.i. 'Iircib L. t1hil, . i!00r H.r{mr. ,, "lldnnutr ^'vinhr'. 1i2s8r J.ril
,-li,m;i. t 6 , t k . l n . , h j o h s d j i I \ r o n i , l / 2 6 0 is . i i J . . l r l 6 0 i , \ h - " d . 2 / l l l : LT r l , a v i z. / 2 i l l , n
Hibbtrnqr uvsnri tr shrh h'nlne. 1299.
I L l , L i . t j B r q N 'A, 1 ' n i . 6 7 { ) 6 \i r ( l n u j t I ' r { i i b , L ä t i g r i [ 1 u o r i , i . H . r $ m , .T r h f n . B e j h . l '
'"' A1'*<1. I /l68, h-li. j" Jail: alLDidhodtu,smt $oDtrnuh h^dßek,ri !! jiiarLl
' S p o m s ü , g r l r S u r r r i r ^ p, ' i p i s u j r ! i l b t rA i L i ' u , o n u i i o ! : i r c d a i fh r d i Y , ' ,
r'rSpDmrnr.v u \'lurrdu Ha"', hi" U.".cr

l23rl
je Lonr€nüno:"T; naai prita:enjc:eni
od vagne. a rzr:lcgavan3e p,,la;cnja o.t lek_
tuna." U ovom,smislu, ovajje ku.hnski ajcrup@onoDaoba podr.Lrrra dopuitenosi
zaoranlenog spolnogopienja:dopuitcnijeonajkroz;ensb spotnio|gan
ki; omo$ra;e
zaöcie,.a zabranlcnii onaj krcz pfobavn;ili p,tziü vr.ücdarekskrcr",";
-]q; G;.
idir. Nadalje.akojc Allah Srcnosu.i zabmniospolno
op.enjc ,a vnje,n" teni*,s
mcnstruacionor periodazbosognniteneiretnosti, onda LrroliLo viie to iini ahnor
malnacrotitna pr.ii,lainostza analn;mopaenjenrk,,re
ukljua,j" konr,k s. otpad.im
macnlamaiz oijeva, spreiavasftu oiuunja ljudskoq
roda , kxli ka sodo;ijr i ho_
moseksualizmu? S drugestranc.analnoopicnjcliia*:"-, .j."il, p,i-,1,,h *k;""I;i
prava' ne donos,(pru:a) j.,j spolnivrhunac.Dr.usin
rijeiima, rckrun nije srvoienza
spolnoopienje.dokje vaginaprirodnizenskiorganza spotni
ütnos. Ko;ft] oskmayi
prrrodnutunkcijuckskrtLornog organaiskvartuje ,"a i .*l* ."a" .p"f""i,"" ; ,,,
r',st'nuporekaoAllahovu mudrosti zakonc. r"

N , J " l ; . ' , J l , u j " o l n - . , ,n, . , r 5 r , r n , . . , , r ' r r . . d u r , r . , . i e z a i m " , l , . r o


J . . r | , . l r r l , , . nrr .
r p ! r r ) ü r F r ' t' pi i F? ,nr Jr rtr ,Lr r , r ! r . p r . o r i r n l , ! - r. "<,Js t , r , n , . . r . r . p r
r\n,,nro,rn,i.u.pa
o ' J . \ i e, rd , , t o l ' , , t a ; - , . l . 1 , o l n " l , , , rLnoor rp"i l , r , r , r u u r e r r . , r r 1 , , . r " r , l o , l , : , , ,
rac.a u vasm;jarovodixrprii,laici poma;umuiko- q-t,,onl ..eu., ,io , poip,,o,U
oslobodi nakupüenu spcmrLr. Ovaj piocesiezLrlüap"","_, ^d;;;il;;;;;;;;
spolnog nagona;oslobadajL, ga oclbitotoq pritnka,.l"k -"t,; *i*,. ;"..1"b^;;
musriL' spcrmuu potpunosti; zahrijevaekshafizitkesmaDjene napo,t zl,oq rosairo je
-,n- -
nepnrodan. Zoino zdravljcukodci pati od analnogopicnjazLo. toea
it d
stranc elemenrc u njcn eksk,ttorniorsannctDodjel,u" * "j"* rjJ*;" ;h,.",i*.
Analnospolnoopienjctakoderkod rcne uzmkujc.lep,tsiju,
strcsioclbojnosr
njo:n parrrrerui njcgovimncpiiiodnim i ^,jcßkin, ,tjeloanjima.
lefi O;ha
ie dtelovanja takodci poramnjet;Iice. zamiaöitiiisroau ljeqolih p,xa, pomutiri
sv
' . , i t " " I ' r n ; p , , ' o 1 , " r , r, , o n , . , , n o s u . o t u , t rrr,.1. ,r :. ,n, F r ,oi.L
,( r0l rn' n
F rL-lor lt ,r h" \ o p r " p . , z , - ' l 1 v n . r , , , u . . r ,or ,n, ^ r . c t r t , n t . T i n , r n i 1 , , .
non prcnrcljivoiiu.Analno ie opienje tahoderuzrokovati
iziaziro ncpiijatcljsrvo,
p o . l i . d , r ', . a z d r o , , n "i .I re , L p r d \ t j i , |, , . ( i , t . i , , , " J 1
r r . u r ^ . , rr, z- , n , ' u . r m .t , ^ n
i | r r . i r . k 1 , r , . p o r r. .r t , . t r 1 , , , t . , i z. - r r , , h/ , \ r . . e " ,
o p r " " ,\ , l J r i r o , l n , , . , , .
ovakvoe spolnogodnosatakodcrispratidobm piir"a, t;,,a,1"gf,tt^
; ""a..;".Litt;"
, nrsk,nduiomisvadljnimosobinama i kod muikarcai Ua 2""., ,-a,;,r; i"i"
ncprckrdnc prepilkei svadcnectu njima, i Lo6c taltods uzeti
medusobnu;m ljübav
! , i l o \ I ! , , | / u n r t s r , r' r" . r . , . r , , r rt "i s, ,r r , , m " r. . r r u , . nr p , o , . rn , r . N " , t . t y , .
0 0 u J r o .pt r ,m , 5 - . r d r ur z n j , d , r.re, A l l , h " , o p , . , k lr,. n o
r r , , o o m i " r" r" r t ,r , , u ,n
uirvanja s nedatama,bogatsivos nc;mait;nomi zd*"lj. * a"t"a
*poz*U. t ,,t.,_
tima.PoiroAllah Svemogu.i,njihovStvoiitetj.neac
stedati u njih, k,re onda dobfo
":- ,o\.
l . : ' : , . . r , ,rn ^- .n"^ ,, 1" ,.n,1:,Ir. d. o,, .,,.t (rr, , , . , , . , . r, ., ,. .i. ,

23irI
c'nimoeLroickivatiu ovon iivotu i oclLojih zlih posljcdicaoni rrceu poLjcai)Ka[a,
:;!r n,olc orßnikrfatiti kadaea njegovOpskil'iteljit)dizavatcljprczirc.n,fziga,
proklinjcga r okrcarse od njega)
Analno spolno opr:enjetakorlcr otLlanjasknmnost ;z srca i zantjcnjujcrt' s
agrcsiit,iiu. cpfuatcljskomraspolo;enoiiu i iatolxlnoiiu. a ovako zlc o$,Lne
?a.iDjuotupljivanjc src.ri rc,cleka prtpimnjLr, dodvoiiv ju zlin postupcima i ha
njihovontretiranju kaonc.cnrupnrc'dnom. jc je
lö zakondnrngle.Kada sreeie.lnon
rako pokvareno, preokrenuto ; oircicDo. ono postajcnepoprarljivoi protivisepriLodr
korunujc r\llah namijcriotadaseom m1r,jiul nrrnalnogka al'nomralnom iJltrii
cgzisLcncüu nranjcg
od onoqaniDalnos iivotana ovon s,uctu,uzrokujuiiizopaitnjc
karaltcia. izrazrtckonplikacij,:i recrlivizan. Sve ic to takoclcrzaacL;brstidnost,
drskost.bczobrazrost, ncpfistojnost i pokvaienost. ()vakvcie osrL'incnaslijcditi
ponireDji.ncirvrat. prczr dcera(lacija iomalovatrrvdrje. I-judi ie ga prezrati,
niu iti ga i prniiavati.Ow, su s.unorckc,i liziikihoiieledrihteiko.akoredolaze
putcn ouakrngol,nu.,"nlnog spolnogoLlnosr.
l)akh. DajLdii,ijc jc zr (nc koripuntti uraju i koji mogufazurJietiita je fe.€roLr
gorr na"rdcnornpiihvatitii slijeditiupuruAllahovogR,slanika.s.a.r:s..irlajc isklpiL,a
lc7rja , s!rha u dostavljamp Allahovepomkesaiuvat;aoilcaanstvo o.l poactnc, bol c
rlstmkcuc, a kasnije oclrieiite kaune i patnjeu d:chcncnrskoj jcr njcgo,auputr
raLri.
jc nunrurjcnada doncscljudina re.u i nir na oron prolaznonr srijctL,. d \rciiLou
iirotu poslijc nrti.

3.2 Stetan i nedopuiten spolni odnos

Postojtrlujt katcgorijc itctnihspolnihorlnosa: rjerskiitjdesi. Prra LatcgoLrjr


jc
al,rauura S.ijato,n i i.a je nekolikovrsta.\eke su odvraLnijc i riicg --tupnja
ncprihatljwosti od rliugih.I)akle,zabianjeni spolniodnosnr:c L,itiLilo priulno
z . . L,' I . r ' .. . ' . . ' ' . ' z l ' , ' r \ , . " i L i ' h ' , ri ,r ' .
Sto sc Liit pLirodno spolnihrlu,sa. to ulljuluje:
zabranjenih
a) imarlcspi,hogodnosaza uijene had;n ili u'".", gdjc * zahrijdaülusrajmje
za trijcmenoienjaihiarna;
od imanjaspolnogorlnosa
b) imanjcss,lnogodnosaza,rücnreposta(od zoiedo akian,a)nrera,mr&dri
c) izrriavanjcspolorhprckriaraza vrijcme itikala u d;an,iji;
odnosasa ;enor za uijemenjcnogmenstmacrlosciklusa;
d) inanjespr,lnog
c) ruanjcspolnog odnosa-sa;enom nakonrazvodrd njc,;.ak Lcz$rcdolail,p,ijc
suda, osirnako jc bfak ispfarno fcirNtitu;an.
zrjcitavanja piesrle SerijaLskog

l:3r
mcduostalimseksLuhimp*k.ioji-.. N"n* S.,ijatskehazircza oveuste polrl,g
odnosa.Sto sctiaekaregori.kizibr?njenihspi,lnihod*,,a. aiji g.;jehnc -.ie b,ri
okajar isktju.i() podrose.i nrandatnuAllahovu osudu.dri uktjuiuju:
a) inanje zatrdrjenos spolnogodnc,sasa ;errcm koja jc u krvnorr sroclstvu,i
1enal,dnatnije u orc,jkateeolji, i katnjivojc po inanru Ahnrcd,,, i.a.. k&,
miiljenjuostalihin,ama:rii
L ) t ) o in i , \ d , , 1h, t r r J ., .. , z e r , , r rk o ] , , mse
. " maie
r nc obte o:cniri.Daklc.obclci
muikanc i :ena iskusitae k.iznuj
d inanjc spolnor odnosas udatornienom krla prisrajena preljLrb.u ovonrsluiajLr.
obtleod bludnikanoraluse sL,oiirisa nametaucnin uzvitenoe pravaizacio
voljannjcm sefijara i leralnog prava nuza. u sluirju sitovanjatrludnik rnorr
podjcdnako namiriti)cninaprava.Ako;ena ima ro.lake,onclaDjihovosjeaaj
poni;enja takodcin,omLiti zadovoljenr i konaino.ikojc onau krvn(nns,rdsryu
, pojdincujc zab,anjena da se o:cni Djomc.ondap,esudarakodernua dar;
objainjcnjeovakvomp,ekfiajuäkona. prcsudasvakcpdr:,osolrod ovih otriljnitl
pLekrsajamorase slaeatisa njihovin odnosninrkrreeoryama.
Stosetiic clrugekategorijcüzitki stctnoespolnoeorlnosa,ora ukljuiLrlcclvijevrstc:
klal,tativan
seksi kvanr,rativanseks.\/ci snrcranijcqovorilio kvalihtivnonrspolnoo)
opicnju.SrosetidckvantiLativnoe spolno*opienja.mon birishvaaeno da sudjclomnjc
u nernjeienonseksuslabisnagu.o!rcauje ncfvnisistcmi mo:c uziokoratihroniine
mriiinetrzaje.djcliniinu oduzct<,st,
spazme(otoki), stabljcnFvida aldr.Kotigd.üri),
subrrakmosui.osri rje;banja nroti prosLrclivanja popraaencs meualx,n slaboi.u
(tat.,\hük'nania). va4lilaracijü (dilata.iju krurih sirt6.a
iurc.i ih piijeminun za
prihratanjepokraienihisparinai uqasirjuae urodcnevmaine).

K a o i t o s n , m r u c o b j a s n i l i ,p o j c d i n a cn c t , i t r e b a oi m a t i y l h i odnos:
- prje zaviienc pfobavc;

2 neLrravnorcienih
crijeval
3 k a d ao s j c i ae l a d .j e i * l a d u n a n j u j e s e k s u a l nni a q o r i s t a t i u i o d c n u v n r i n u ;
.1-na pun st.imak,
tcr to rno/c uzrokovati ozbilre oorcsur
5- odn,ahnakon L<plekupke:
o nakoDpovracan,a:
7 - n a k o nd o z n a M n j ac m o c i o n a l n ou z r e m i n r j u i i h v ; j e s t i :

' 'J\dM ,,, 6.Jt,,r


e]rd, re '$isr.r U ron jnisLr !tur\f n.i,iitjii: \hDr.t.2r2ir5: LLu l),nr.t. +ti7:
Ttrn,r. l:]6:: N$rj.6/ 09: Ilf t\,tr,inln..2it!7.

:35]
B za viijcne sr<l7l,c;
9 pod streson,osjeiajuiisedepiesivno,
zä viijeme;alosti
iliiak nakondoznavanja
uzLucluju.ih!;jcsri.
S druge strane.najzdravijei najl:,oljevijenre za sudjelovanjc
u spolnomodnosu
i v
jesteneposedno nakonjacije.a nakonpotpne digestije. to, pojedinac
Slijedeai morä
uzetigusulili al,destprijc odlaskana poiinakiovo ie ponmii poledincu da ojaia
sasu. Ricdhac L'i rakodcrLrcLaoizl'jcgavatiLilo koju usrLrfiziikih vje:Li odmah
N'j
nalon spolnoeopacnja jcrjc to najitctrücza zoravrrc.
Jen

3.3 Lijeöenje zaljubüenosti i priolaönosti fiziöhim izgledom


fizi

Zaljubljon,st(dL iilir') ili seksualna opsjednutost jestevistaoboljenjas,ca,


L'{,lcst.koji jc razli.ira u supsrancii uzr.ku, i zahrijcvaodrcdeniri€rman.Kada ie
osobajednonrsLavljcna Lrorakavncpo'oljanpolc,laj.ona sc nalazipod Lonstantnin.
ncodoljivini ;a?ivaj,,.m ,tjecaj,, telje,a sLrljelovanje u spolnonopicnju.Dakle,
b;l(
zaljubljenostuvelikopotiesapacijentai izraiaval;jein;kovunemoa.
jez
Allah Svcrnoguai gororirl'a purau Kur'anu o o'ak'oj dcstruktrvnoj bolcsti:jcdnom
seto odnosina iennu er)riinusrmst. a.l,ugipurodDosise nasekN,al11| nNevijunekih
Lunti,rni| icjtana mcclunmikarcinrai njihovil prrlainosti prcma hom,crcticizmui
t2:
pcdofiLrr.U slutaju lcna. Svcrnogu[iAllahnavcosjc luiaj Zulcjhc. )cnc egrpatsk,g
ninist'a.kadaje onaosjetila ,aljubljivu privlainost spramnjenoeus'ojcnoe slulcJu
*ta. a.s.Sto setiie sluialamuikaiaca,SvemoguiiAllalrnaro je sluiaj ljudi Sodonc,
kada $ on; orkrilida je Allahov R,slanik.LuL a.s..ugosr;onckcstranes{,ste.Ori su
^tj
voll
naruc bili nrclelrdesmkcrlckojrsLrbih poslatida uniitc gradorcSodomuiCon,ru i
nje{
njihovestanovnikc. Crupa sodon,ista doila je i prckopalanLr kuiLrnasrojcirzadoroljiLi
Sve
sv(iu purenost.Allahov R,slanik Lur preklinjaoje ljude da osrak njegovegoste,i
" '!d
rckaojc: O.o srreoslirnojt. rc.c orr. rrc nc srdrroiiic,i öojLtse AlLtu, i mcncnc
'(Krr 'Ato ".tt.
noai:rqtcl r'an. / i,6iJ, 69) {,ci /roacrcncjlo dd ah ilc, c/oliaci nrcjih!
d1. (Kü ü1, / 5:7/) Svemogrii Allah kate SvDr bligoslovljenonPoslanikul-utu:
'A
ai.rtd ',; rrbgd,oni su u Ftdnsrr,üs.dnc lütali.I njihjc .a.les& sttuianslaslinda
Suncci:lrr:ilo. i,\1i s,ro u.irili Jc oro iro ie bilo gorcbuLlcLlolc,i nd njiÄM(, /ie, liin,
grrrrnc,uc
od slranrc,r;ryorcrl;rc vuiili." (Kuian, l5:72-71)
Oduievljenosti piivlainostpremaliziikin iruan,a, ohjektima,slikan,a,statLrama,
dva
idolima,knjieama.portrttima,nruzcjima.prcdodzbarna, djclrrna,prirodon. ljcpoLom,
kaj(Jikom ;l; oprs;jon ; ponos,mo vlasLirojljcpori (lai. Callomania)ili s,bom ird., ü'd
Pon
' " t , ,

l2iJ6
ponekadse razvijau abnormalnurazdra;ljivost.; botcslje koja mora b;ti ;l,jctcna
kaotakva.Ovo su stvonnja, a oduievfienosr sfvorcnjemjcste rnaskakojo.p..touo
spoznaranje Stvoritclja.S,rc kde je napunje,roljubavljuprernaA ahuüdjet:c :;yot
naoromsvrjetuiz drugadrjegpol.,zaja.Ustraii, oduievljenosr ; privla.nostobjektrma
' rD^ralnoiau jcste tclka bolcsti iskuicnjeza sca kc,jasLrbcz iiega - srca kojima
manjlialjubäü pfemanjihovomSrvoirelju,srcakoja su nezaintefesirann srvafnoiau.
zasl,jepljrna opsjenon,;kojatra:e zadovoljswou De.cmud,rson osünNjemu. ciok
Njcgda st'orenjaidisni su o Njcgovojopskibi.S drueestune, ka<1aje srccnapun-
jcnoistinskomi iskrenomljubavljuprcmaAllahu, ono ima
konsraDtr ic:nju da opet
stancpied Njegaida Ga oboiara, a ovakvapostojanost i iskienosrnmrenadvaladaLi
iizbaciLivan ovuzaraznui dcsLruhtivnu holcstodLricrtjcnosti. besnisticc i pr.iviainosti
fizi.komfo.nrom.
Kadi je Zulejha.suprugaegiparskog ministra(k(ri jc. uzs,td. L,ioevnuh).
pozvalaJusuh. a.s..u wojc odaje.s bludnirnnaurJrom iseksualno opsjednura njimc
onägalc napastomla.Na tnnLrLaki onaje posralaprillaanaJusufu.ali. upiavoprje
bilokakvoqveiee uplitanjaAllah je Svenroguaipokazaosvojunito"t p.ema
J,sut
kojije odmah.raspoznaoira jc ispr?vnoa Sia poqfei o, ita ;stinaa ita lai i ira
lc
1ezabmnjcnoa ita dopuircno,krcnuoje prerra vrat;n,ada pobjcgncod Zulejhnre
zamke. Allah Srcnoguii govorio ovn sluiaju u sjetanjuJusLrfa, kazujur;: ,,?ä/toIi,
da-o(Ltntinoot1njcgaizdajstü i htud.jcr jc on uistinü6io ,dj ntreni ror. -
fKur.dn,
/2i21) U ovomsluaajuuiimo da je iskrenosrva;an clementkoji .e poraknuti;ntef
venciju Uzviienoeai suzbirizle posljedicezaljubljcnc,sti.
NeIi od naiih prethodnika(sclelo)dcfiniral;su opsjcdnutuljut,avkao "slücpu
zaljubllenost pmznogsica'. a ro jc praznoiaod bilo ieea drugoe..i,, njcg,,,or
,olcnoq,, to prou.okuje sljepoaupojcdincaprema bilo kojoj stvai osim prcna
nlegovom upravljajudem uircaju. Ow, je sLkovitoopisanou Kur.aru, kada Allah
Svcmoquii govorio Vusaoyojmajci,kadaje u srrahuza sisurnoslsina i u emociona
lnom, aspolo:enju.onaje moralastavitinovorxientc u koiaLui pustitiga niz rileinu
srruju.Allah SvemoeLriika;er '? srccMusoorc ,njhc and(fcpruzno.unatctge rc
Drcho.a, da ^ti srccnjanon'smo,,.L,rsriti.'.(,(ür,o,,, 28j /0) Ovo znaii i:la
rc ;erro
wcepostalopraznood svakcswariosin Musaazbosnjencintenzivneljutraviza
njim,
.kl"nor ', Fr'"e.r,a prema.1,.r"1u r n.,klolo.titlemd njemr
Orakra intenzivnatjubd nar;njenajc iz clva elerncnra:zudnje za uljenim ;
.
konsrantne .c:nje da lrudes njim da bi zadovoljilaovaks nr.lnju. Akojedan od ova
dra elarcntancdostajebilo kojc jemc. drda nemaljrrbdi. Mnogi rnudri i uöeni
ljudigovoriliuoplirnoo oekvoj ljubavii, u nekimkonrenrarima, mnogisuzalutali.
Ponekad $ je oni naöinilivizionaiskoni neprakLiinorn. a u tlrLrgimshriajevirna. oni
. d o \ , 1r . h o \ "J u i d u", , r o ," r i r r; , k d " , p r . z i r r r .

237|
U rczi s ovonrtcmom, Lalcmo rh ic u Njegoioj neograni.croji nedoku'iroi nJr
nuclrostiAllaL Svemosuiisfvoii,,ljL,ba!i On jc odied;o da bi ona treLaladonireti da
hamrniju u recipro.nojvi:zistvofcnjasli.nrhovrLina.podudarnosri iiarnote:e'
Svako stvorenjcrrora in,aLiscksualnuprivlainost dir4jenjei pnjcnriliilost pfc'la
vlastirojvrstiioni morajL,osjcaatinaPctost,odLolr,rst.odvratnosr i nikalvu scl'sualnu j.
privlaanostpfcn,a ostalul swoienjinta Pfema tome, tajna spaj.nja i sicdiniaianja
sLrorenja u riiim ini;rm srletovinia,d;enncrinta i 7-emljiurcmeljena jc na me.lü!)t'noj
sodnosri.primdcuosri, piijenriliivosti.
sliinc,sti. upoqurjavaniu inadopunjaunjuS nji
diusc stfane.tajra odbojnostii razdvr tjcnos ti iestcncpfijcmilii!ost.ra/li.it('st ncsklad'
ncpocludarnosr i nekoLcrcntmsr.S'a '\ll;Jtuvä snofenja rako su *voiera Sva[o
srrotcnjcdolaziu pam i piiclLuZLric se svi,jojvlastiril rrsti C)vasc ra'noteia Lakodcr wi
odnosinaov,L,urc. l-rudiclobrihovrl,ura rc;u sczajcdno. a suprotnoje takoilcristinito
'ü jt
Allah Svenr,rsuai ka:c: ia'liLjhoji L'nsorl iciinogr:o'/ct.r s/&ru aodniceo
" ((rrr'orr,
d,,u!, rycgol,üsr,,dio dd sc u: nju snri 7:/89) !lema toorc.Svennguli
Allab uiiniojeda mui[riac tra2iot]nmr. ueodnosr iopicnje(ar' irvrla)"'rsazcnonr' tla
zbogtogniro jc ona o.l njcgorcvrstc
l'Lir,,la spajanjapodudarnosLibaziranajc na ljul'au. jef je tena shofenaod
sliinc prirodea sr: ovakrognrirai spokilstramerlunjura je ljubai Ovo clokuujc da hot
njilrcvoisrinsko zadowJjstvo nijet,azirano na ljcpori,izgledu. namjeri. iskuicnjuvolri'
hq
kaiaLrcru.ravnotc:i rli spitituahoj privlainc'sti.doL orakvi clemcntitakorleinrsu M
poroai unjed,aianju ljul,avi,mira ispol'ojstvau njihovirniivotinra lj,
'Duic
A ^l"" Posl.'il,, s.a.v.s.,fckaoje: su posvcicnivojnici.Kada one dT
raspoznaju simetriju,one pori.u obostranunahlonost,a one kojc prednavljaju
"r"' "l"lusdu-
nesimctiiinost zaLlrzavaju ultoinosti<llc prerradrugoj U son tel
inan Ahned. objanrjavajui,okolN,stikojesu pirLhodileonrm hadisu'zat'iljciioje
da rc jednaTcna; \'lckc kojaje L,ilapoznatapo tomeito sc volielanurogoialitis
ljrrclina.prcselila u \leclinui izabrala jc da ostarru kuii jecheN'lcdinianke koraje j"r
tako.lcrbilapoznataPo rstonr'
KomcntirajuiiLo,AllaLovPoslanik, s a.i.s, rckar jc; Duic su posveieni vo-
'r""
jn;ci... Prena ture. Serijatjcustanolljclrda Poduprrcreciprocircr i plavdu:nagmdi
i kazni.Serijatrakoder nc iazdvajaanalc'gne ehmorrc i on ne uiccliniujencpodudatre
elcnrcnte. tolc zbognjrso'og
Ko godmislisuprotrrc, pomanjkanja znanja isLruörostt 3.
u poeleduicriiatskejurispnrlencijcilipal' zMg rrjegovoe ncuspiehada spoznazakone
simetrijci nepodudamosti. hkodcrr to bi moglo biti zLog njegovog galcnianorotan;at

All
r' t\.n[,; - *ol: -*1. ."k.t]i rt dxk.I 'rdr. rom. t, J d..l.n ' nr$( o.üiaH nnt'rrr I ali rl'hr;dirn
Por
r)rrro \r.i..g rprriLli
. ßrhrij.!. 7,/-/61, Nl$1h. 1618.
,,, Ahna -tl29t: LLr Dd ul. .{1lJli n.od ,r {rnll
,.r

l23rl
nlegorog
poqrcinogpripisivarlaSoijatu i unanutim clcmcnarakoji ncrnajulegitinan
dokaza ktli su bazuanina ljudskim,eklakazala,popLritarjima
i pfostosri.
Zaprare.Allahovonje (,ljorn, Njcgoon ncoeruniienonrnudioiiu, neizmjcrnom
miloiiui uzviicnompravdonrda Njer:o'o srvorcnje dolazina stLrpanj eezistencije, a ro
je norLrinosan,opnko uriienc pravde,ScrijaLai kiiteiija fazlu.ivanjaispnvnos od
pogLeinoq u ovorriivotLrclasvakostvorenje moie xkus;r;mii i spokojstvo savlasrirom
rLstom. Ovo1czakonpoducljcne ,aslulcnosdi po(ljcdnakog t,etmana L,iiau sLladus
njesolomsupstancom, vrsion i djelovanjinra. On vezujczajcdnosktadro,r ü,dvaja
neskladno. On iznriüe ono kofimo, a iazdyajaotur nekonrplctno.On sa,ti:avau
scb,ono itojc momlnoisprau,oa izbjcgava onosramno. Ono iro jc prirtno na ovom
sriptuin,asroju analoenostu iivotu posl;jesmüi. a ono ito izelcdaispravnoi raino
u ovon;,votuodra;avasc na svojuanalc,oostu buduacm;;votu. Iqavni, iestiri.
iskrsi idobii lj,rdi sakupljajusc ^jedNr na ovomsvijetui, Allahwon rotlom, mi
ie bnip.vezani zaje.lno u )ivotupos|1csmrti.Sliino tome,kriminalci, nepravednici.
tlaiitcljiioniloii salupljajüscajedno na orcm sy,jetui oni ic zasigur.no Lriripovezani
u :r,otuposlijesmrLi.
Upo?orarajuaina Sudnji Dan. Allah Sven,oeLrai ".SaÄrrpirc
ka:e: ndle,ritic i onc
/iorrru scs 'u;nd .]ru:ili i arrckojinn su sc hknjali nnno ALtaha,i pots.itc ün 1tu!
lpjiu D:chatncn L'odii zaustat)ttc ih, ani ic hiti ytitani(nrt i)." (Kur'on. 37 :22 2:1)
\ndavjerrika Omcr t;n el Hattab.r:a.,iekaojc:"ODi kojisL,scsnj;.a druz,l;znaii:
'
ljudiisteskLrpinc. Inam Ahmed.r.a..Lumaiio je takodu'...onckoji s r s njima
druiili l,aonjima sliine. Allah Svemoguiitakoderka;er "l kada sc dü:! s tijcLitna
rpar" (Kur'oa,8/,7). nisleii da l,uduudruzcnci spa,eDe sli.nasa stitnom.Ovo
resh.nostu o!,b;nanrai djclova,jinla.Oni doh.i, koji sc ndL,sotrno(rle zbocAl
lahabit{e rakLrpljcni u Diennctu,a oni l.';i k(i; semedüsL,no volezbosiejtaDskih
snjelosti bit ie sakLrpljcniu d;chcncn,skojvarri.Svakoae biti sakuptjens on;m!h) ga
reprillaiilo na ovon srijctu,sviclalomuseroilinc.PrenesenojcuSahihut Hakimu,
neduostalimzbirkamah'id;u, da jc AllalnN Poslanik,s.a.r,.s..rcka,: 'Koju eod
ustuljudi pojednrac voli (ili sc dNti s njom na ovomsvijcru).on ae biri pro;;vljens
ntrma (u ii'otu poslijcsmrti)."r;'

3.4 Wste ljubaai

R,srojinckri;kowsta ljut,avi.NajLoljai najpoirovanijajencdusobnaljL,ba!zl,og


Alhha.Ovo zna.; voljeii ono ito Ajlah voli i zahrücvawljenje Altaha i Njeeovog
Poshnika,
s.a.!.s.Diuga vl.sraljubavijesrcnedusobn.,volcnrezboesmjcra,Daaina

,; Almrd.611.1j N$r:
s.l,ilj

2irel
:ivljcnja.rel;g;je.ikolc misljenjaili zbogsodnosti.poslovnoeirteresa,kolcgtlahosti,
r?zmjeDjcnihdarovaili opicg cilia. l]otom posroiivrta ljubavi koja je baziranana
marcrijalnoninteiesuvoljcne(og),n rojc zbosiasti,udruzc ia. statusa.dobra.znä ja.
upLrtc,uienja ili da se zadowJjiprolaze6a;udnja Ovo je uaoina ljubavi ona se
zavriavanakur zadovoljenja. Prcma torne,ko god pokazujeinteLesprcmatebi kada
te nnli za naklono*,napustitac te sigu,nokadaje ona dobÜcna. Nadalje,postoji
ljubavvlasiiteviste,r tojc ljLrbavkojajeLazuana masldnosti.prirodenosti. skladnosLi
i snnctrrji.Ovo je prirodna i nesalomlji'avcza ;nedu voljcnih (voljenrg ; onogkoji
ioli). Nijrlan prolazniinteresjc nc moie poniirid.Samovremenski suprotncokolnosti
rnogu ograniiiri njen prikaz;li poboljiat;njcn smjer' klealna aprelLrtnaljubavkojaje
'i!k i sabilno
ralo.lcrznanakao iesietakva.Ona konbinnasPiritualno dopadanje
psiholoikoraspolo;enie. Ovakvaje ljubai stanjckoje ne trpi sumnju.nerterio.
ponan;kanjcporlerenja,slabostili nest,pljivc'st itrl. Ona ima taino odfedensnrjefi
ustaljcn.,stanlesica.
l.izi.ko slaLljcnjei gubitakzdrarlia ne irljaju sc zbor istinskeljubari. Neko bi
'Ako je ondakakoto da sc onanemani
rnogao upitari: idealrra Ijubavtakoopisana,
festirasinuliano od ol,r1cljudi kada se pictpostavljada ona kc'mbinirahorualmr
duloro dopadanjc isiabilür psiholoikoraspolo;cnjc. a. umiestotoga.m.,iclüose
osvjedoiitida sc to deiavasa o s iedre stranc)" Odgovor na oro piraniejesteto
da ponckados,i,akojait predmetljutavi mo;e reagi,aLi razliiitokada pLirodni i
siodniurreti nisuspareni, iliyjen)lntnoprimalac nroicimatizakainjehr LeakcrrLr
zbog
potlebnoeprilagodavanjaili zl'og narnetanjaopicinih okolnosti S drugc strane,
ponanjkaucljubaviza pflu stranumoie biti zboehirazloga:jasnognedostatka u
svihiprcdloiene l;uL.rvi, kvalillcirajua;jckaosebiinuili sklonuljubal a ne istinsl'u
'isk
ljubavpremaosrl,i (rrioj ili njenu). U orom slui:iju. posljcdiini nnr:epropustiti
da osigurapoLuclLrjuai odgovoii ponckaduzmkujcncrryeljivosti Dcsvi.lanic: zapl€ku
kojasprriavaneposednircciprociter. Tä zapLcka se no;e ticatikaraktcra, piezentacije,
\rcrc. ietnje. ponaianjaili izgledaitd. Zapreka mozebiri i opravdanarcligioznaili
spiritualnazaprckakoja spriciara participaciju.A kada bi okolnostibilc drugaaije,
reciprcitcrbidjelovao kaoprtrodniodgovoL na intü istinsku ljuLavKadaseje.lnmr
ovakvirazlozi povuku, ljubav ae biti nescl'i.nai istinskaza sanru osobu(nju ili njega).
'iik
a u orom sluiaju. ic biti obostran.S druqestrane,kada nc bi bilo ljuLav;za nroai,
ljubomoie, zaristi,:udnje da vlda svineostalim,animoziteta; noicrc ttd..ljudibi
voljeliAllahovcposlanike viic od sa,nihsebe,nj;hovihporodicailidobara Zboeovoga
ru blasoslovljeni ashaL;voljcliAllahow,gPoslanika,s.arLs..viic od samihrebe,srojih
porodicai sr<,jih
irnctaka.

li0
3.5 Lijeöenje ljubaoi brahom

Ako scslorimoda su nepar{trenatjul,av(dr .ijt) i rjelesnaz Djabolcsristabost


kojezahdjevaju lijeienjc i i da trtbaju biti prcclmetorn rcrapije,onda siguino posr(1i
l!€k,a ojih.U pfroj analizi.akodraj koj;rcli mo:cdoseenLrti i prrlmzrtisevotjenoj
u sLladusa Scrijaton a kao sroj. to pfcdodre.lemo, onda je oio ispfavnolüe&nje.
ovak.tyje opis ün;je naredenoqprcdanjaod IID tvtcnda, La., u komeje A aboy
R,slanik,s.a.\,.s., 'O
rckao: nlidiai. ko s.xl od vasin,amoruinostctaosnujeporoclicu
trcbaob, sc oTeniri, jef bfak auvaacdrosroi,ju ispolnoqorgana,a ko go.lsebinc
uroicpiiuiriri .la osnujeporodicuoD mo[ posiiii zbog ae;njcza seltson.jer ae ea
sLrsrczante
u romslLriaju zaititiriod g jeha.'rl
Oaj h:rlis upu.uje na drn na.,ra l,jeienjatjuLaviizudnje,a sctln: jeda! jc
pnrnafan, a drug,je pomo.ni.Allahov tbslanik,s.a.!,s..ülluiio scza draj prtrnür; [oji
1erspraran tretrnanza llLrlrav
i ,adok,ljavanjcsck$atnihpotrcha.Sto jc viie rnoguino,
, irorc pr;jei,lodlj;vo i dopuireno.ispirvanhrckrfcbaobi Lritiuzetbczzamjenc.Oro
1cznaicrlckon,enranIbn Al'bas, ra.. prenio hadis:'Irral jc najr)oljcicienje za
drojczahrblm;h -;r (PrcDescno u Sunclluod Ibn Nlid;d;ea) ovo je takoclciispa
ran Llck kojer je opisaoAllaho, R,sldrik, s.a.1,s..nakonpmelaiaranjadopuirinoe
Inedopuitenoq u brakusa:cnon i nakonpropisivanja sarnousrezanra ka.lajc brrk
ncdoku.tr, a Svcnroqua; Allal, kaie: 'lllldÄ
:c/; .la .d, .lo{.n]. d id)clr /i jr.r,fcr tido
ncjahobii..- (Kt a,1.1:28) U dom objavljivinjuÄ ah Svenoqu.i tvrti da stabost
ljudskc purenosrr i zudnjazasckvn L,\jcruju.\ ato(, olakiaranjci,,bh:i,anje o!akiih
ncdrall u slladusorim (tojcOn naiiniodopuitenirn u L,akusa:cnonr. Oro je ispavan
tiehnan,a zadoroljalaricseksualnc;üdnjc za onekoji ncn,rju,ahr!Ndn, nakaN; koji
iskuiar.truteil'oiu u sproildorju srrpljenjakrrrzsamoLrsrczanje. Nadaljc.bfak u o(,n
slu.ijujcstcdemonstiacija Allahovemilostiprcmaruhr.

3.6 Sustezanje hao lijeh

Kada nijc clopLritcno.


osrrartroili prakriino,a zaljüL,ljdnrosobuda dodc u re^,
svoll.nrmosc,bom.ili kaclaosobakojaje pfcdrncryotjenjaodl,ijarccipr,.Dosriz istih
razloea.
pojedinicvopiivlaöcnjei nesavladivi
inpLrlsmoguonclapostatiopscsrjon.Ovo
mo:eu,rokovatimcnralDincmr i daljesciazvitiLrhroniiru dcprcsiju.U oromstuiaju
Jednäod prcpofuacnihterapijajcste prcpoiuiiri pacijcnhrda sc oslobodiovakvoq
n,entalnog
i cnrcional|og stresapreko njceovogohraLiivanjaproriv Dralo.luinosti

r: Pftrh trorr o .{1u'


rusj.v ral,rnli
:BrrIi(].|Inü
. h , n l Lj . 5 . ü j i h

2.I I
iobcshrabrcnostr. Zaprayo.samokala um i:udnja izgul,enaduu leito, ondaoni
mogubiti destinulirani i oslobodcniod njcro",rrsrrska. budej<,iurijel
Ako pacrlcnt
LoLNaood deprcsijc i :rdnj. za !)ljeü,n, t(,pokazujeoubiljnopoeoriaranlcbolcsti,
a njceova briea nrola brti pc,dirnuLana lijcic,ucnurtrlnc ncpiavilnosti
i pacijent
onda nora biti upuaenna pfomatraaki psihijatrirski
trcLnan.Zapiaro. to postaje
sluiaJnentalneporemerieDosti zhosLrshajnosti u poticanju Oro Ic poput
ncdostilnor.
sluiajazaljublj;?njau Sunceili Mjeseci konstanhrie;nje i ?a,nanjaza tcbdcnjcD
,li za posL.ijaruc,u
ow,L'omkrla sc prcnosizmkon il; za hbdarjem s njima u orl,iti.
Svi aerazumniljudismaLraLioyak,u osoLubolcyrcmiporcn,eiinon.
JediroaLoSverroguiiAll;Jr reli ov^ltvosjedinjavanje. ono 6c sc srurno dcsiti.
.\l ., -.1,,,,." , ,1,.,",,, ! , , 1 , . , , n ,1. . ." , o , r r z i i 1 , .r l l r o .
tletmanbi onda trebaobiti prihvaienna tcmcljuncpristupainosri orl urllrinc (a,.
lidlr. L&, ir(, jc r(, raDije,,l,janrjeno.U oiDr sluiaju lijeie.jc foba. njcq,ry,rpof.$ak
iduiorispas zapoiilju napuirrnjrrrciljr. D^ bi r,,uiin(,, on DroraposratiLrlj.|.n
da jc njce.,roudnrtnanjcs oninrito on icli ncrroeuac. ncdostirno, ne.lokut'ivo inc
Takoninr, ioD nrofato p,ihvatitikaor\llahovui.olju.On takoclcr !rcra tl, slcdatikao
neir(,ir(,jc ncdopust;vo i iro je sl)ije.i:nolrdbinon.,,\hopojedinicrozaziranlcjoi
uujck posLoji.a svcdo], rlcgov um rrc odustanei svcdok njegovr.luia sklonarrjc|u
'anrnara)
Gdsi obaiaovaklci/lazf,ondamL ,rorabiti ui,1crcr .la odushnei nafusti
svojcilj zboggrijchai pogrcikcili zl,ogstiahr orl qübljeniave?es vcaomljubai,ikoia
jc korimrra. zadorela'aruaa i tüjnüa.O jc rak(,dirilte,n^tilnovezilanje D,o;cLrri
k.,isnijc/a pojedin.c"u sudbinu.
Nelalre.k&laDü1,!sti logikaimajupievaqLr. ondaacc,najhojiinrazdrayruum
dol'r, raznislitio srrr trenuLn,'n stanjui on aeizvrsativiijednost svakcaltcrnar,rc.
On ic ur"rliLrirajc prolazno a itajc yjcino.Orr ic izragativiijednostprolazno.ezado-
voljstva Lrpoicdcnjus oniD \ic.ni r. Kadaon dol,o iarm;slio r(nl. on aefasg n.ri
da jc istinsl,o
i riajnozrdovollsho koDstaDhr i da onone donosincLreodnc qranc,do],
pomoanozadovoljsLvo oLiino ostayljapi,rcclinca zaddolj€nin, a posljedree
seu vciini
slLraajeva m,vijijLr u mnoeobrojnckatcgorijcboli. posotoroka.la Dijr u potpunostl
postignut<, zadovoljstro. U shafnosti.pomoano jcsrcpuki sani rarljnr
zadovoljstvo
iluzijapoit<,njcmumdrjLa(,ln;Lisrinskc a poito ono dolazrr odlui.
l,azesralnosti,
jcclnomLadajr zacloolisro.poput srih prclaznihstvari,iudnja za njim picsrajc.
I',cma tomcto nije prarozadovoljstvo. Itaspoanntljc Losaolakirt ae pojedinie!
bol i pahrje.K&li dobfo raznislio orakvimmosualost,dra. pojcdnacic tal,odeL
jc
shvatitida mu lakicugasiriiudnju za ptolaunimneqod. p mjenjujcn,pljtrosrs
nczadovoljavanjcn tc zudnjc.Pojcdirricialru,razurn,zdravamudr)st,iDteligen.ija.
religiozna etika,srirnosti ljurlskost zahtijevati ic od njceada rzalxrcnranjigubiraki
da izal,crcograniicni l,olkrli ii: ubruo l,ititransirrmiranu zadovoljst,o.
urodnosr,nriL.
isturko zadoroljstrc,srciu iradosL.S d,usc strane.p(,redin.e!aodbojnosr.
saLisfakciju.

A2
sran, lahkoL,mnost, zaljubljiv,rsr.
po!rirosr. ncocltuan.J".r.piividcnjair .ijalnost
rsu trkvicldnentiloji ea piiti5iu da ustiajeu iu,Jnjii na:cnjuonognedosriinoe
ida snosiposljediinibol i patnjepopiaiencs taLvi- -a.jko- .lostjc.l*,st; i ,.j".".
tpak.bo oLzirr na svcvrstcpfepofuicnihtcrapija,pi,jedinac samonro;custrcr;
hdaje Allah S\.cnoguai na njcgovojstrani.
Ako pojcdinac ustnjeu z njiiakojeuhvaicnu zamkuod prinudavajuieestra|r
imoibxlnog nagona, a kadaeorcnavcdcne pr.cpoiuienc Lciapijeprrpadnu.onclaLi
olrLel,aourvidirisvojepoLcncrjalnc matcrijalnerLrLirkej, rin,e,njccovapfcrjcfaDaac
ostcadrja koa;tinjcgoruspjchna poslui doresLi do sragnacitc njcgovih osralihinrcfesa
,. u.qlayDonr.
Loaezaramnjeri a;stotu iposlolanjcs ljLrdima. Ako iak ni ovasLrccsrija
n,jedjcldlorna.drda L,i(,ntrcbaofazn,isliti o rcsarivninkarakLcristikanra u tiinosLi
nrcsolencdostizncljLrbavi.zapr?!). at ., je or Lrsranjuisrriiiri tjdske statostinjc
gove roljenc,
on ic ih sigLrrno Daaidosta.On Li takodcrtretrao pitati2cninesusjcde
o nesat,rnm aspektinanjeDeli.nostikojcinaacnc hi nrosaouvidjiti.On Li takodcr
tlebao iazmislitio nesuqlasnim aspcktinamerhrnjmra,ra^,mljN,jm sukobima. Desta,
gan1n,a. ncugodninr litnirnpinrjcfima,pcrsonat.osri, glavotoljana. udü,;j,anjinra
itd.,ip<,jedinac bi sc Lrcbao urjeritida odbaci;li pihvati onoir(, bi i,rai" pod;,,i,,
kaono|mJnucijinu sl,rsci ljut aü. svccloknijc u noguirosLida sco.trekncsroqcilja
r dokneuzn,edmgi cilj.
Picmarome,bndrje'n,a,u'noim izahrjevnin,za trcnuLakLrp(re.linicvonr
nastojanju pro.ah;enjaLjehaza nje:ovubotcsr. <,rac uruditi da su.totrrcosobinc
stn:rulus zaIjubali sloeu.dok sü Jabosrii posrrajiuzrcinicineslocc i rizikza raz.jor
r netrpcljjivosL.
Pojcdinievum bi sc onda trtbao usrcdor{,.itina piijazniji. oaicle.tniji
r usodnijic;lj.N&laljc.p(iedinac Debi rrcbaobiL;zavedüt,,iomlin;ne ko2c,njcntrn
tjclcsimobli.ima.ljepobmiti mladoiauitd. Zapravo.on bi trtLaosmarü swrjc
zu,t.re,odyratitisvojelerimiinepoelcde.pn,nijeniri svojeprizore.okupiratisvojun,
s LatLiitur crljcmi koncentruari sena svrlcspirituatnc i reliei.,zne
obarcze.
Ako "*venarcdenetcrapijcpropadnu.onda pojerlinacmofa r,aiiti pfijaretjstuo i
sar'lcLpobolnogicjha.Konaino,oo ae naua;dda sc mofa Lrciti na prag,,\llahove
kapije,us no ntliii za Njeeoru rnilost,da oora plakaiiza pom.,a; motiriza Njeqo\.c
blagoslovc. Ovo jc istinskakqrija pol,jeclckojaie ra (,cliti do savladaydrjaiskuienjai
dabosti. \akon uprjcmnja dosdzanja ovakvosstllnja. p(iedinacl,ih.cbaotfaiiriopmst
zaw,1cudovoljava njc:eljarna.nadelcdati pohvalne vrtine.obuzdatijczik. uzdü;rif
oddiskurmnjao svojin,osje.ajinap,t,,k votjeni,j,suzttr:atiseod objavljiianjaonoea
o re dornaoo njoj kroz ruliaire okotnosti; uzdr;ati sc od osovaranjar1c, njenog
klevotanja r ponedivojal]jcnihosj.aaja. U suprc,trrn,on bi poefijiin iprckomaio
bi slojaograoi.enja.On takodefnc bi hebao8olonri ponosnoo njoj iti o njcrovin,
protcklimosjeaanjnna prcmanroj.

213|
3. 7 Vino duie

Ovdjemom bitislrla.cnoda je potprna,tczuljernaibczcmDiinalrubavpieDra


neicmurlmgomeosiIn prcmaAllahLr Srcmoguicm polircizarn,
a poir(,je.i\llahsrioiio
jedno srrc z.r po svakolju,lskobie, Iokusovrkrcs srta ni sn;je biri püt;jetjen.aak i
lj skollziakosrr mda osrarislobodnood srran;hnratcrija.zbos toeairo ono Drofa
nosirisvrleprirrdrc fukcije i punrpatiLrv prcnra(,sratku rijcla.Sliino ronrc,tjuds[o
sfcc mofa ostahnapunjeDo sam.,ljul'rvljüpfuua Sven,ocuicm Allahu, clokdro
moraizroditiostaleprccl, ,c.teneluokcijii duin,rsLi i poka,atipohvatan lafakrciL,
odno na druqc(s dnreima).U ow,msnrislu noteno fca;.h ljuha!(o. ijt, prrna
ncicmu diugon,eosin prema.r\llahujesteviro za .luiu i ortur koji Droiczar.inmjetr
p(!edi.ac\uaisLotu izan,uriripojc(li|ifvu istnskus.rhu. Ona opija un, oitciuje
p,,jedin.e!codgovaiajLr.c tunkcije,ixh.m.a sce od korccnrriranjana sj(,a,rjc r.o.
:it,) DaAllaha , liihiva pqcdurirr iazeovor(n nad;ar)s njcgovim sr(,dteljemi
piiklira poiastvoranost u seti \jcrorc dosrojansr'cncpüsLrrnosri.
Uistinu.prc(,Lupiianosr p(,Ji<linacvoqsfca p vlainoiaL, iljuba\ljup,onanclome
dmgomeporcdAIlaha fazbuap(,hr;nosr, lcr srceprirodro<iniara srlu mlicnu.
a to jc iLadi:t. l.lLrba'jc ,.aksri. ol,o;aldja f.,. fi,Jcr) a jbddcrjc ugLriira,,jeeqa.
yr.hpoboroosri. poni,nosri ivcliaanja. Prn,a torc, Lalo rjcmik nro.Zc ki^stiod s(,re
poLo:nostii ljLrLariprena Svc ogur,em,\ltahui dijctirio.lanosrs!os srcaTtro{
stvortotrpoputnjeirasrmos^)
S dmsc sLranr:.
izbacMurjcbiL, koqaosm Allaha Srcnnquicr iz sca jesLrltsrit
duicvnoquspjcha.kapija blskosri Sven,ojruicnAllahLr i pol,iedad{,trran&l ztin.
O"dh. suo$bincÄllJroih izasturika (rir cr.1i1,).
ugl*lnika(ri,.Äor.as), uicnihfo,
'rlcnrrr)
morrncßra(dr. ün\fiiln). S drugestranc.nc postojinijcrlno
i isLinskih
jdiür ob[aa.ü,jcAllaho.rqP<,slanika. s.a.vs..rrkoDron koistii?raz'iik. Ipak.posr(,ie
dujc yßre iikar dopuiteDiinc.lopuiteni.a. kao ir.r sDroro,rnije objasn;l;.i!1,jc
ohiinabolcsti Allat, jc sr(,rio tiji.tiza ,rju.picnratome.duunost jc rremikurraiiti
dl96?fajuiil,ick.

l.!{
DIO III
Agallochum (ar. agtart:un)
E{aecaria agaltocho
(,;di:aloj;nodrd

Agava (dr ddör)


0,/idi: atocrcia)

Aloe vera (nr rü.a; saät)


Kajsbinliafi'el,Kajsiprcniojc da je A ahovposlanik,s.a.r.s., .Aqava
_. rekao:
(lat.Abc tsa); ;zrasiajuaidmsuiac (kvreavidiaeuiac;
1at.Sorccioi: porotlir As_
'r;r
rcdftdc)r'Jsu l;jekovi,a L,olest.
Umn,üSeleme prcnijelajc dajujc Allahovpostanik, s.a.r.s.,
posjctionakonito 1c
EbLr.selemcunfo, a tajdanonäjcnanücla $ic: al,iin ",k,a ri.".Iltah., po"l_;1,
upitaoju jc: 'Sta ri sedcsih,o Unmu Sdeme)" Ona jc odeovuila: "Il je
s.a.i,s..
samoalojin,r wrk kojcgsarnstavitana licc zboe ovta;ivnja,o ^llahov poslaDi.c.
a
on rcna miüa." On jc (rleovor;o:"On konrrahifarhva, i moie oircr;ti u-ojukoZu.
Nancsi qaakohoiei no6L,, n nc rokonrdana.'r'i
Aloevcm (nqara)jestcroplaisuha u drueornstupnju.Ona nra oLilnekorisri,
pogdovopodustaindijskealojc.Ona neutralizuanakupinezuilj;vih
:urih suriinosti u
mozgukojcponekaditetno utiauna vidn;;ivac (N. opticas).Nlasiranjciela i
tjcmena
mjeiavrrunal,jinog i ru;inos uljaorklanjaglavobolju,Iijcöiiiievc nosa.Lrpalu
i iircve
usra.Onä otklanjazakrcienjajetrei ubla;avadeprcs,ju; (.,r. Mctdn.i,otid).
ieskobu
Prvijsh podvrsraalojcdajeo!rr)umnosrDrozsui o:ivtjrva srcc.I,rjcnjeilviru
kalika
aloi pornijcianeu iaii vodepomateaiiacnjupokvarenihrjelevrihizluievina.
zuinih
isluznihpietrdanosr;kojesc srvamjuu stomaku.i orklanjalaTni.,sjcaajqhcl;. pijcnje
alojinogs,ka po hlad.m vrcmenumoie uzrokovari;.itir?,r.,r iui;, k,"afc.je
; c;
jevimaidijoejü trzokovanuoyakürnkNr.enjcn.
Aloa vera takodcr otklanja iuLicu, pomaie lUc.enjui;rva sronaka, otklanja
lhienje o.nih kapakai odstmnjujezakrcienjaLubrtea. Mijc;rnje atrje
s luckovima
uzrokujeda njihovcitetncposljcdice dodudo izü:aja.,,i

::i Krrq.Lvi
dü!tn.: dr zuld i Rrielbol
, ' E L t r D d u d , t r' N t t r . x i h " .
t , . d i r) c d i . i L
r;rÄloras.,dr,
dldunko,1jen,ns. Ah..r jd/,l,. r.todo po.tr.,tro ircr.L,]ird( i rrk,.Jo.onDiiva
rrn
dtu,Je sFlu.mr ol Lr,mcpicmr qrorvlj;iuioj:ndinjj r.diDon.jr.üjr ino,r.
" E L , tDr a 1 u d , 2 j 0 5 i
N . s i i . 6 1 2 0 1 hj i d j s j . d . i i .
T . . , . , t . t o i , . . . \ io, , , . o . . , . t . . . , o ) , . ,

247|
Alojino drvo (ar. anrli)
Misvak oclalojc
SalrtrJorapcrsica
ImaD Iluhafi zlijesrn je da jc Allaln,v[,osla|ik.s.a.!:s..
uobiiavaotrljatisvojc
zubc nisvakomnakonLuienja.",r
Postojeiazlitite rrstc mislaka,a hcdu njimaAllaho! Poslan;k,s.a.v.s., jc koristio
nekeod iipkovogdrveta(lol. llrnica groaorrrrrr), bosiljkovoe
dncra flar. Oci,nunrbuii
lnrm), a ponckadtrstikü,dok alojinodNo ina usodriji okusod vc.inenjih i najtrotje
jc za iiiienjc zuba.Opisujuiikoristircdovnog iiiacnjazuba,Ibn Abbas,f.a., rckao
jc: "Posrojidesetkofistiu .iiacnju lba: oro osjczavaL,sta.oja.avadesni,odsrfanjuje
sluz, boii sc pror;v ploia (ltojesc javljajultod odrcdcn;hobotjenjana slu,nici usnc
;upljinc).pripfemasLomak za sljedcaioLrok,sadüarau kl,i hadrs.od(n,lvoljava
Copo<1ara, poveiarapojcdin.evL, vrlinuipruia uadoroljstvo '
nelekirna.Iikoder:
nedu ostalinr koiistin,a,tiisicnjc
zubaobiano thisovorizraiajnijim,
otvaraapcrir. iisti L
mozak.potirc osjciaj dohiote i iak je ugodnijckada f piimjcnjujcnakonumakanja I
parictaalolinoedneta u rutinLrvodu(lkoder vidi rrdijskoaloj;r,rdfxt.
I
Alojino drvo (r !Ld) I
(
(v i: hdijskoalojinodn!)
p

Alojino vo6e (ar. ftclirs) I


D;abi,.bn,AL,dullah, i.a..rcka,je jectnom, 'Bf,Ll;
lno dozfcto(,.e atojcs Al
lahovimPoslanikom, s.a.vs.,a on jc rck&,: Uzimajtcpogotovo onocmo,jef onojc P
najbolj.."," (P,enijcliuum; BuhafiiMuslim)
Kebasjc dozfcloalojino\o.e (df. drdlr, dol, sr on, nerlozrtlou anpskomlcziku t(
nazivacl barii. Alojino je rc.e jedn., od pusrinjskihbiljaka koje su autohroneza p
Aiapski poluotok.Alojino jc voie toplo i sLrLoi rno sadrti kuisri aloj;nebrljke:ono I
olaiavastonLrk.ponratepfobavi,msrvafasluz.djcluje kao odsrranjNaa bola z hda
(analgetik)i pojaiara i porponazckoristimafaznil l;jckova.
Ibn-Dzal.ltalje t\,fdioda püenjer?srvoraod usitnjencal(ie poveaava;luiila,rjc
urina i lijcii odiedenastanjazadüavanjaurna ; i;sti mokfa.n; njehur.,dok je IhD
R vandodao,la al(iinovo.cjaia donak i otklanjadija,eju.

, , B r h o i r r . 2 , 1 1 t 2[ ]iu " L , nl.i l


: lrulu,j.,. 9r198,]\t,. in.2050

:2,lli
Ambra (d. dnt l,d s)
o,/idi:ailiba)

Antilopa (ar. .ab,


X{urjakantilope
o,/idi:n)cst

Antimon (ar. d;'r{,1)


Antimon(o!) sülfarjcsre srctieno-bijelanemeralnahcn;kal,jr koja
se clotriva
iz crnoqpudernoekamenak(ii sc prethodnosaneljc (pulvo;n.a),
a koristi sc za
zätanrnjivanje
o.iju ; takoderse nazNarydÄdd.r]l{ Co uritnt k.,jije njrsovo Dajboljc
naraz,stc.
a rna.esc moic naaiiu Man,ku.Najboljawsraima kiistatnust,rrkruru
kojajc krbka.Njcgov tempcramenr je hladan i suh.Antimon se koiisti Lrslo;enim
llekolima,ajaiavidni;iec 0{. rnliru.i) ; najhljijc pudcrkaclascpomrjcia
s m<,iusom
zastarueljude sa slabimüdom kojijc takavzbos njihovcstarosd.
Kao pudcr on
poma;eodstranjivanlukoznih nakupinakoje nastajuna
ornom kapku. iuge oinoe
Lapkai on ublazoa naprezanjeo.;ju, dcroksific;" "to:,*t ot ^,
otj;o* kl.q".L;,
(nason,lavanre)krvi, pomaic prirodnoiisicnje oiiju, ponaic zaititi oi,ju octöesiica
prahakoreptve zrakomiizoitravavrrl.Kada jc anrimon(ov)
utfat ponrijcians mcdom
razbla;enim u w,di, nanoscnjetoga na ivicu ornog kapkanroie smanjitiglavobolje.
NadalF, kadajepon;jdansaL,lagim masnimsupsrancama, anrimonpomaickoinim
opekotinama ako jc nancsenprte ncgo iro su ,e fo.-;,alc k.asrc.Antimon Lakocicr
poma;eu lijeöcnjuplikovaili njehu aasroskonjuktividsa.
T,mui i Ebu Davud izvijestili su iz pFdada od Ibn Abbasa,ra., da
.lmam
je Allähov %slan;k,s.a.v.s., uobiöavao nositiboiicu Lrkojojje nosh Collyiun,
pomrleian s moiusomi to je uobitavaonanositisvakunoi tr.i puta na svakooko.
Njegd'onanoicnjeprije odlaskana poiinak zctraüjejcod njesove
upotrcbe.lanju,a
r0poma;rüst n.cpauca; odsrmnjivanje suviikamukusa.Ibn-AbbaspLeniojc da jr:
AllahovPoslan;k,s.a.v.s..rekao:'Anrimon jc vai rrajboljip er. on iazbishava
oii i
poma;erasttrepavica."(Prcnesanou sunenuod lbn,Mad:d:e)

Arabijsko sjeme (ar habban sctttto')


o/idir.uruko0
Bananaz3o(rlr. irll)
Konjsl,abanana;Mrivr paiudisioca
Allah Svcmoguiirc,rorio spccijrlnim kojcje On priprcmioza sljed
sr,orcDj;rna
bcnikePravoeputa ko;aic ih oiekirati u njihovuni,jeiitim boiaviitimau Dicnnctu,
gdjcac :ßjeti Lrbaiianramcduk(r;,narijcl,etekLr.N,lcduostatimkolsnim srlorenjima
u D;cnncru. 11e|rrici "n,cdr
ic se naii önranon,o ptorlotnnanani:annn.'.(Kur,an.
i6:29) G. \"c tllh;n rcnLluA)
Vcaina mufcsnastoji na stanoviiruda se rijc. Tilh Lrovom ajcrLrse orlnosina
bananu.Neki konreltatoisu ruma(:ili rijc. talh u znaienjumimozinog.livctaiti
nramkafskoqcukaliprust(lar. Atacia gunntifoa) koji rasruu toplin predlclina.a iz
kojrhsc pmizvocli ugodnirriris(ar sonrsan t; 13.Euliatrnrur.snolak(rasekorisri
u meclicioiu lijeic|jubr(,nhijalrrilrbolesrii zastahitizranje e,nulzija(mili].ino dr1.r,).
\{in,ozinoclrvo iz poroclice mi oza,asieu y airnprccljclin,a irua dvopcrnato tii[c.
lpak.u D;cnreLu.bodllcacbirizar,ücnjenooacm (ptodorirra) kojcie biti porcdano
konrrruirano i unifonnnonr re.lu.a\rali su uacnjacitumäiiliiijcö ralh u zraicnju
speciliincriste cukaliptusakoja ol,ilno oicra a cvarovir jarljaruu stojd.im^jcdnin
preko dlueog. Iako tun,aienjc Kui anskcrijeii talh lcksiiki oznaiavan,arrkanski
cukal, us. auL(nga oldje hetifau alcgoiipkonsnislLrilao sinboliikiopis,polo
niiednookonikadn;jelicljcloonoito 1cstvoieno zr sLanovnrkc u I)2cnnetu.
U bilo kuD slüiajü.L,anana (rrie) jesrcripla ivla:na u prvomstupnjLr. Koiisri
od Lananasu rcie Ladasu onezictci slatkc.Urnrni jc toisna za lijcienjehnn;ä,c
upalcprsai plLria(lai. l.srr., iohiinilr snnpnnnaplrruklosLi u prsinrai astDairinosti.
Bananarakoder koristi p|i po\rarnomkastju..;iaenju slut. aira{,stibLrbfcsi iiifcv,ma
mokmnroqnjehuia. icclcnjebananapoma:c izluin,arju urina. ipaL.onc closraitctno
utrciuna slomrkpfekoproduciranja intenznrnrg luacnja;ure:uai;slLrzi.a ovakli
popratn;cfekrircducifajLr scol,itnolcclcnjenicie[ ;li nc.h s banan.tma.

Baitenski dragu*ac
1-cpidnrnsalir,rrrr Äizrstarin:nr
(\ridi: sjcmcdneLrsca:ar. lrrr])

Batavijska endivija (or. /rinJ;lal

(vnli, enclivija)

' .\r rdlr. sr,.rirrLh.


r,hr,,so. L.ud,iJr drlo LtjLj nr,!. DZoniryrjjLoDsl,ubrnarnL,Lrr ltaonn.d
ll,zliv,tu lr,ptrrn..rr arr,t1,). k,rr p,oir\(li rr6r! ,oar L,rr { i(tr tt,s IL]h.!r
Dd1i.

l:50
B,jeli luk (d s!'r'8t
Alliun satlL.um; Ponrr sai;L,unr
Prcneseno je u sah;h,L'iicihad;sada je nckopoaudioA ahovonpostaniku.
s.a.r.s.,posudLr s bijclimlL,k.,m. Okrciuaisc.^llahov postanik.s.a.v.s., je io po
sho Et'u Ejjubucl Ensa,iju,koj;je rzrazios(,je miitjenjcgovorcii:"O
A|ahov
Poslaniie, s.a.v.s., akoti r., n|zii, zaito sa ondaialjci nenil,.Altahov p.,slanik.
s.a.v.s.,1c mleouio: Ja razgovararn s Onim s Kolim ti nc razqovarai.,rs,f) haciisx
lojilc prenn,inam BuhaiiEDcsje nawodajc Altahovposlanik. s.r.!:s..rckao:"Ko
godpojede ovubiljkune bi trebaodolazitiblizunaiihd;anrua. ,r!JU
diuqomhaclisu
Alija,ra..je rekaoi'A1lah.,v postan;k.s.a.ns..sl,jetovao je jcdcnjebrcloelukakada
je LuhaDda bi sc njesov?adLrhsmanjio":sr
luk okrustab;ljka iz pdodie ljiljanafj.lar,oi;tia,1ar./_itiacccc).a urri je
.Bijel;jc
'-\uhu .ctvrton stLrpnju.Uijcl; lLrkp(iaaala tjetcsnuvmiinu i suhoiu.
a n,oic sejesti
siror,kuhan.pricn ili pcien.Jcdenjcbijelostukakor;srojc za obotjete
octsin,proma
pLehlade ionogakr)jipodnosincumjc,eDost sluuikao qetcsne ; "i",;"". e;J.h f,i
sp,eiava paralizujcdnestranetrjelai ukoicnostkod onih koji tcTeobol;jdanju
od orih
bnhsti.JcdenjcLijetogluka isuiujc sper.rnu. orraa za.epljorja.easi,cd. odstranjujc
{etar:poma:eizturivanjuuina. pobotjiavarad o.,jc!.. .taki",a hh.l.e bol*" i djclje
kaoprotLrotL!za svevrsreujcda i hladDihfdra. Mchlern dl bijclog
luka ko;isran
je a znijskcujede,lkopbnove (1dr.trüs.dpi,,s
/td,,i..düs) "b.dc Lboclc l,,ba i
poma;ersrmvanjcnjihovosorrova.Bijeli Iuk povciavapr;r,dnu
rempcüturu r;jela,
L'manjuje slu, umanjujcabdom;nalnu (stomainu)nadutosr, irsri $lo r najvise je
higijensH. JedenjebrjeloclLrkatakoderpomaic iqr;.anr, (orl_d""ju) q"t**, *a" ;
poma:epn hroni.nomkailju. B;jeliluk takodo.poma:epribotu prsima
u uziokc,vanirn
srnptomima gripc i odstianjujcmukusu srla.
Zanazivanjepokvarenihzuba s mchlemon,od samljevctu,s brlck,qhrka,ocata,
soliimcda olakiavanjihovopfop,idanjci l,,ni ih " ko",^di.c. Nar.i;j"
o_k"og
mehlen,a na zub koji boli takoderac odstranitibol. Mljevcnjedvadünla lrijetoeIuka
i
njegovo pijerlesazasladcnom vodoniisrisluziz gr.ta ii.l,acl,j"."e i..rile p.;ziic;
prrbavnog trakra.Nan,ienjc srjesc od samtjevenog b,jelosluka i medanaierperiiki
upaljena mjestaubfza!a njih.,w,l;jci.nje.

j
Bijr lukr kunr n ä.nja\Mj. hrart i ,a utij,mrcui.,,.
Dononj.qoy!,lt \al.:j ,ur,Ln,lj.oo
ulje
rBühii!.\ 21282:Nl[tnr,
56.1.
r"Dr b s;hr.rjm nc
ij.ü,mn,;;, Djljrovjh rsr.,.rp p.
. , [ ' l $ l i m l,t i I b D
t , t r d r d i . .t 0 t . 1N
: $ , r .2 Ä ] : ^ h n c d . t . / 1 5 .

2srI
Ipak,pretjeranojedcrjcL,üel(,g
luka.i?n,edu, .,sralognnre uzrokovatiglavohotju.
oitetitimozak,oslabitivid.
oslabiriseksualnu;udnju. rsuiiLispermu.
izazvatiZcd. uz
rckovatiopadanjc oricanja;uteruaii naainirid.ihloiin, rlokivakarrjc
rutnih listora
rakm j&lcnjab;jeloqlukaodsrrrnjüeovakavloi (lah.(Ilkodef vidi d,,lji podlult).

B;on, bufalo (u. J:dnus. öois',n)


/Jos 1,iym,86 ö,,ödt,,s
(\/idir mcs0)

Bläcoslovljenosjeme t t. lntt'tt,!l',t 1,.1,'


(v ;: cmo sjdne)

Blato; zemlja (ar. rual')


(\'idr: glina)

tsobe Gt rÄhah)
(v;di: oro sjcDc)

Bor (ar. sonrl'cr)


(\'trli: L'on)k iiiafkc)

Borov oraiöid
(\'idi: bo,oraiiioka)

Borove ii;arke; jela (or sanrl,o)


Pignolia;lihtur; l'nns
Allahov Poslanik,s.a.v.s..gowrrioje o boru, i to: 'Usporedbajc rlcmil,a
poputstabljikcmladcl,il;ke;poljctarac jc uüja ; kasnijerrata natrag;a usporcdba
jc
licemjera poputLora.on ivrstostojiuspfavno prJt;vr-jehovasi c dok seDapokon
n c o s u i i; u g i n e . -
sjencnkc jrlc ulie s i rnokrc.onc eriju tijeloi pomaiu proLavu.J*gia dplujc
kaoLlagilaksativirnozcuznhovatiigaravicu, osm akojeublaienau s,,rezoj w)dip je
jcdcrra.dok ublatvanjetakodcrpoLoljiarnDjihovokus.Borrvi oraiii6i teiki sLrzapm
bavu.mcdurunonisu visoltehrallji'e vdjcdnosti.Oni pomazusmanjivanje kaslja.iisrc

l2;2
- '-ir n.od,,,\1. no.ti.r p u| i ro: Dn\., ,v"r1.r^,m,r
. ,, r,tnluz ,.p",r.rn.o1,, nj,rr.
u d \ r . , o n .u , ; \ r , . t . i ir a L r L l , , r lm. r".; " . . r " . . rkr: . , 1r. r.
r " r , . . r ", .\ . , r : n " . r

Bundeva
Mdi: tikva)

Cedrovina (aL cbad:: uttuJ:)


Ccdrovodrvor Ciaris aro{i,,d (r,.opsko
voaesli.no qrejpfurru)
P,tnescnojeu-sahihpla.danjuda je Alhtrov posldrik,
s.a.!.s..,rkao: "porcdenjc
,rerrilaloji uti.Kuian r.cclovno
je popLitcedrrvocclnetakojc in,.
":5, cloL,^,,rk,ai
dobarmionriris
Cedurnajc yoaepohr,1)rxkog clrlcra(dr. Cir,rrsn,erlicaccrloro)kojesliri :utonr,
,
hupntzrrntoncirnrsow,rn roiu poznaL<,nr ,,,ap,.l"or I"dir; kao.;,r,"t"1: i,,"u,i"
'o. lrY ,:'r,'r, r . . " i n t . , i " r . . . 5 d . r o. ,, r . . - r r ,
r. , t ! ,r , . i . r , .
l p ' r \ F r 'rn . r r , 1 , ". _ r r , u , . , - . , I. t. .F r . , , i , s \ , " r . , . . , h , l r , .,l , , i , . " . , o t , i , . r . r ,
l 0 ! r | | ' n . | { ' . ' r | |- K o r " t F \ . . , - . I r . 4 ur , . \ i . r . !Itn rr r. , . ti\ .. ,| . , ,
J t t t " t , l j, ,
traznaLrpivom stupnju.Sok je Hadan i opor a sje,ncj"
iopt,, I *,1,o.
\ , , , , ^ , , , . , , , , , r . . r , r , r .r ri , ,i "i 1 , , , , . . . ,J,, . . 1
0 / , , r d i . u . \ , . . ' ,( \, ,, . . t r . , l i , , , r p| r . , l , / F
, , . , , . , k , . r - .J. ,. . , 1 , , , , , ,i .r ,
onapoma;ep.bavu i pole.avascksualnuz nju K".1.
' ' (4 , , r ," ,r^,,i ,, ,,,,,,,,,,.".1,;;i;;
r , \ , r o r , . l L r -, n . r , r , ". , , . r , ,. 1. r , r, .r . " , i , " " .
. 1 , , ;. ,. , , i " , ,
- . f a r . t , o , , , r , , ,, t\ . , i ,t , ,
:uie.a.
: l l - ,\oia
,.",. 1 , , , i . r , i , t r . , , . ,r , r, ,cz.r , . r . ^ , . ,
samamo:c rakoderLiti nanoicnr kao ncl,h,n ,^ q,"koti""
d. ,nsi,l,,d;
njiho!,pcclaojeida izvu.evanuu.inu i,rrrd,.Nü,oiorjc.t.i,1,y.
k,,,.i,.t.;,;j:
zamnogobninc koioi ncprarilnosri. Kada scLorisr; kaoclekun;j tu,jcsatjcl^.tr,,
" "' "' .i"- . . , . , . ur F, , . , , , .h. , . r . t " , . n , t r , , . . . , , , t ,t -,
o D; p, ,[ n n:l , L, 'r , . / r , . r | l , :l u. l , u . . i , r, . L r r i , . n o . . , . . ,
1 . , ., r , , , , , , . , , " . ] . , 1 ,

\"r,i.,. p u ] t , . , ., r . , r 1 , , , r r , r . . , r . . 1 . .. r, r. ,r n: r1r,r., i
' l . r L L , 7 u r . 7 , , l r p . , r n i l F o r , r , , l . , t ,k. ,. ,,l i{rr - .
/ . ,r , ,1 " .. , . l r r . , r r .H
l .r,kr
f r / r a , 1 " . - , t , , r o \ " " m . , 2( ,, , r r ri , l i F , r , r,
r...,nor,.,,.

:.iBuhdiji.
8,t9: Ntrnir,. 797
''){"rrd..
s.,do].j,. r,r.i t.ri j,. trrro,ni.,dn ,r(. .(t nr(nrr pi
$f .ro rrlrri| trtiri.a u L,rßrr
:'\lski: i\i,ö,r.i.[i mre 1,,r.:;r t n]"[i] = t.(r8 qj:

:5u]
"vrui
Ccd'o" ",1, .-l'.' jr sc,kdobai ur sronrak",oi pieknla dijütju k(,rajc
poslj<licaol,oljcnjahra,os mjchura.clurrinrrasvcnrine dijaruc, oslobadaizncnadna
uzl,udenjasca i koiistanjc zr oLoljclcorl ;utice (hri.lcious) i kod iznenadnihtrzaja
Pijcnjcy,ka rrdon, ponta;cojaiavanjuvidai nro:cspriieiitimz,a rirljcn1a oirp. fJl
takorleirastrari:uiljjvosl,hont,rliir:utuvnr'icu,strruliraapcrit.ponra2c digcstiiLr,
Tcrurspolninrgo,, lijcti oLrijclclolikulekose(lor..Sycosis).
un,anjLrjc porna;elleieniu €
Lotnih osipai prxloa gnoja(1di.trrpcliqo),isprrrljaal'nornrallckotne pi$renatctei
pura:c u lijetenju nrljicana licLrp jednrkoLar ito orllaijannljeod dntcs odjcac.
Cerh,v v,k tal,odrioJobadazatrorcnosL, djclLrjekro sedstvozajaianjc proLavc.
jctrr',
Lladi :ur'ljj'osr jata kontioliraturu :tri i Lorisrisc pri gr'lobolji
storuak, i kro J
facijalnosrcdsrvo za src;anjc.On taLoilcrIaspÄuicsties,rrzvedmjtrcc. ga"i/cd r
nclorrljoa glad. ;

Sjd,,cnjc:sjencnjrji urpic srcdstvo za rrl,ijrnjcinsckata.rj onoubla inbaolc


d
yan inrcstinahre
crvc,uLlaTurc\fL,atl i ufr\noLc:ai,arrlnLrs mi(iaa.Sjemctalo.lcr rra
E
razqradrluici isuiujuacoi,l,iü'. JuhinoaiLn Niisavej(lat.Nlcssuc777'857 tt..)
qrirujc c<Loro sjcmckn, scrun loii rrrotc biti horiiti:nu hit,rr slu:bi.a koieon sratra
podjc,l,raLojakimkaoi prctuorroL (dobivcn iz kn i). Njcgorrcccptsesastrliod ji'dnog
nriskalaolju{enossjcnrcna un,oicnogu riuiu voclu.a pot.nnu?et,,gorrlno. Oro Lakodcl
moie l,iLivartro ili pfi:hlncDo u plnu i to Jnotc ponrii kada sc nalosi ckstemonr
rum uurokovarznijshurr ujcdom.1)rrgilijc.nicikonstcdvamiskala i*og unicnog
sjcncna i nanosc ga kao p"'l',,
n,clasL,'* rurc I'ocl tuijskoe ujeda pocljnlrrako
kaoi
onoeikorpionorog.Cicnoalm. mclasarro:c biri koriitenaI'ao opii protLrotror'
Piic od Lrnoienog oljuiLorcgsjcncnjaedroog voiataLodciubijabakteriie usLa.
odsLranjujeloi zadrl. osrrciara ohus i hoiisLi si za uut,nos
kontroliranje la,iicsa.
Njcqovaekdima uporrtbauhla;rraupalu,r nrc ombincodnoscsctalocltrna I'o:r
kao(to snroto objas,iliranije.
Korr: it<,sc tiic Ljjclckoie,hrijeic nc j*tircicrjc onateikaza proLaruin,ozc
pmuzrciitibol 1ucriicvima).

Cedrovo dlvo
(\;rli: ctdiovina)

Cejlonski drijen; ;uto drvo; indijski iafrat; ;uti isiot fdr' fc,r)
it I nt acakrt tuttltt uun
(\'rli: pscudoiahan)
]..NIt,lr!t:p.niilL.irll.nrt.|6lj(].,7i)'i/]|jll]L'nrLil.ko.r[['jijpu[dv[|j.ij ]i.i.|pdi,ij.l

l:51
Celer (or. tdlosi liarä.snciri)
Apntlagralcolcns
Iloivaini celer;pianinski
ceter;obiini cclefidtrlj; cclcf
U jedrxDrapoltrifnom
. had,susroj;da jc Allaho! p.xtanik,s.a.\,s.. ielao: "Ko
sodpotcdecclei prije odlaskana poiinak, imat 6c ugodanrlaL i hir ie oJoboclcn
ocl
r*ot,llj: "rf' Oyarc p,eclan;c pogfcinopripisan A11"t,"""",I%,1,,,,ik,,, ..^.,.,l;.L
cclefurshnu os\lc;avadah.
C€|cijeuua isuh, a nekikaiu dajc vla:anr oa ohara,a..ptrcnjajcr,e
. , i slczenc.
leden3e srjeieecelera ojaiavasromakiufavnorc;ava hladnujerru, poma;cizluitr.anjc
Lrrina. stinruliramenstruacijui üsfvaü kame,tccu jctri, dok
cctcrovosjenc imajaie
posljedice ra corc narcdcm. i nadalje.oro strmutirasetruralnu,,,,t,:",
spcmuislaLi ili neutratizira ",,".i"""
snrdtjivcili toic rjetesre niiisc. Et-Rui piepomnrjc
' i , 1 , , , o ,d n " . I n L , " , , 1 , ; " ^ . \ ,n. rj r" - u , .
r , , , - , r ,, , o . , h , , r. t n " " , , , , , ,
Etr!o,!n/i /ld,,rü!4,.) ,L .lir

C€ratonia
(Vidi: rogai)

crni tartuf adf.tüinüai tdn,a csr.c.1)


Tlrui: As.o'rqcctors/4rnsi
0'idi: taftuf)

Crnika (a. iuri::ra i)

0ridi, oro sjenc)

Crno sjeme, 6urukor (at. hatJbclüs


,ft,.to)
Linr kumin:cmika

t\,.N,.,,.i,F , . ., . .r , , . , , ,i," r . . , r . r h, * , o , . r u, r , r All.itnrvR,starilt.


s.i.rls..
, ' L " o :l ( H l o \ n , , 1.,ru. r, , . o \ , , m
n n , , , . . . . . n " , , 1 , .u1sebi lijck za svakutrolesi

''li.dnrrapo[ilir
;nLnjcn
'
ß u t r , t j , ,t.0 | 2 t i t v l u s l j r 2
, ,t, I j :

2 J 5|
O() jc obianabiljk.i crnikaCdt.Niacllov,rirt, iz porodicezlaticaljutiia. {ar. Ru-
nuu*rs) .ija stal'ljikaiastedo oko10 6(l cm Ova biljkairnafino podijeljorcIstovei
plarc ojetovc.Iz-njih diiazi nralopravougaono crnosjcnc koiejc rakodcrpoznatokao
blaeoslorlrcno sjemc(,f. lr abbatulhücld1) ili crrc' sierne.a ncki ea zon aul'ljuxhn
sjencnnr zllog njcgovognalaziita Om l,iljka ie ponekaclpc,sleiro an;jcnpna sa
biljknr konoraia (lot. Arn;cuhrn lrrlgoc) Biljka cinogsjcmenatako.lcrrcznanap'
dmgim in,cnnra.a onavaiirajLrod njestado miestaNekije zow crril''Lminiliindijsk;
kunrinili .aL koriandel,rosjcme(lat. Coriondrunrsdiirwn) Unato. slennrh)nrc.olo
jc NigellasativaI'ojtrsuo opisaliranijc.i kojaic bila poznatai LoLiitenapiijc ric od
rliirc LiLadegodini, a taktto jc znanana pcrzrrskom jtzilu kaoionatz
Strri[,gipaenipoznavali a opisrliN ea kaomcdicinsko
u ikoristilicrrc sjenrc.
botanriko sji:n,cu njihovoi papirologiji Rulliani su takodei pounavalioro srene
naunajLrai siemc.r toristili sr kaodijeLalni
ga griko kori;rnrlcio'o .lc'datak
sc; sjururki cniktr' kojcsekasijc koristiLrpriprcnanru
fl,seLnouljeekstrrl'Lrra
ire.licinshhpfepi,ah,a uporicbliara scprrtir Lrronhitisai kailjai pona:cpoltianlLr
tonuri rijela.cljclurckao digcsrr"nitrnik sriiarapodrigiranic. isuiujci'lalnoststo
nrika, stinuliiaizluiiranjcurrna. msrlara ljetaf, ul,la:a"a bti u crijc''imaibolur
isp,ritanic gasa.izl,rcujcran:lisLc iz ciijevr.ullania vo Luuadiaehukderlc
Loristi pri nekin 1'oinimalcq:uan,a.stiiarasluznuliuaicu kojasevrraa$aki aehi
ilana,iazla:tzar'cpljenja. stimulimmcnstrxi.(,niciklLrs. poveaava oticanienliicl'au
prsai nr,:c uzio[ovarr utrcnzivnuslurarostDoda'anjcnek<iiko l'apinjihoogulja:]
kahviuninrjc nernrrsistcnipomalc oboljtlonod h'ip.,... suhoq [ailja astnrL'L
l,ulrualnih icspiLaronih prcLlco,a.UzinranpLrliaod cnt,rcsjemena ntpomiieilrnoe
ili otlastioirnogrroir:uzrokovati griPu iunrno!{(,nc iriti[aProluvor tfakt'
U sonr Kauu. ILn Si,ratv i da oro sio,c (lje!1,i"
Lnu "k'pcLto.nn.("",1s1,'rza
isl,ailjuanjr').stimLrharrel'su cnoeiju i poura;copoiavljanju od umrra i nralaksalosti
Stllj.rnjc pudera od cn,ogsjcmena rr tl'rninur potomrjcso'o inhalirarjtobiero
prma:c sranjivanjuposlierlica iilinc prcl,l.tlc.,'\shaLiAllahoros Prrslanila.s a vs .
uol,i.araliu srri,ljatirlradcscr jerlnozroocinossjcorcna u lanenutkaninukojubi
poropiliprckonoii u voclu,a. Lrt,rt,o. uobitavali kapi
su srariti orograstvorau srtl'u
nosnir:u clapon,r:nuoslobadrnic Irazalno:zaicpljcnja ihladncboliglavc
Zapraro,crrc sjcn,c in,at,oinekoiisriza zasiqLrLno
svchladncirlrlnc bolestiinc'ic
konsriLipri ncLrr rophr i uhnr holesLirra jc gclc
kao ito koniuktivitis. kombinranje

K , , i r . . , r { l ' il d , ' f i r ' , r h i n (. l m . r l l l n i, \ l L l : l D i r r l r ; L i N l l . l . n \ L , r n ( l i r n . R i q L , r L , r . l ! r J"- l


l L i r p r 1 )l l r L , , l o \ r l ' : \ . [ , 1 , u , t J f LI i n r l i t ) i , i L r , " r , h r . r n t i r o t n n n n i ' l o i ] L L i r kNr L q ' l d r l
f q L I J t r Ll it i i , , . r r l l u L ll { ) 6 l l
rrl^rrfft,q"j,nul,'ttli j t r u i i r i g L l [ i u r r , L l h q r ' ] rj ,rtu ^ { l L n l r r r r o [ n r i i r ' \ n j i' o n L r l I

l:5(i
ograni.enckoliöinecrnoesjemena s ostalimlijekovimamo;e pomoainjihovonb;em pro'
diranju.lbn Sina,meduosralimpoznatimlüeönicima, jc
dao primjerovah<,gdjelovanja
kadase saFan(ai. Crocls saliuus)kombinujes kamforomu pil"li. I. ouograzloga
takoderpojedinacnc moäezanemaritimogu6ekoristiu lüeaenjuwuacbolestibiljkama
toplihosobina,kao stoje p;kazanou kombinacijicjepiiinogkorijcna ili korijenaanc
travesaseieron ili otriinc gatezi(lat. Ssnphylün ollt indlc)saieiercm,mcduostalim
toplin medicinskim biljemu lüeöenjukonjuktivitisa,kojije tak<,der
toplabolest.
Crno je sjemetoplo isuho u rrcaemstupnju.Uvarak crnoe sjemenapomaze
u lijeöenjuabnormalme izoshnka menstruacüe(lat Ancnorrhea)i menstrtralnih
poteikoia (lat. Dvsmenorricn), ubüa oü4nc (intcstinalne)gliste i moäc pomoii
abortus,podjednakokaostokoristipri povratnoieroznici,paralizii hcmoroidima,kao
i kod drugih bolestia.Uvarak omg sjcrncnamoie unaprijeditikontrakcijematericc
(lel. Uicrüs) nakon porodai Loristipri eruptivnimko)nim oboljenj;ma.Dodavanie
crnogsjemena ishranipomaiepri gihtu (podagri,ulozima)imo:e uravnotczitikoliöinu
urinskckisclineu krvi.
Crno sjene takodcr poma;e sntanj;vanjuznojcnjaiotklanja priiti.c kod liiaja
(ko:nooboljenjc).PuenjeuvaLkaod umljevcnogcrnogsjenenazasladcnoernedom
mo:e pomoairastvaranjukamencau:Lröi i bubregu,a kada se to konzumiraviic
dana.dolazido poveianjakolii;nc urina, rnenstrualnckLvi i mlüeka Kuhanjc fino
samljevenoe crnoe sjemcnas ocatom,poton pravljcnjcmehlemaod toe inanoienje
istogpieko stomakalir'etiliiajeve,a to ae imatijaie djelovanjeu ;bacivanirrglistai
ostalihcrijevnihparazitakada r pomuesasa svje:omili uktrhanomotopinomgorkc
jabukeili divljetikve (lai. Citrillus colacgnrhis;
ar. hanzal).
Masrod crnogsjernenatakods stimulirarastbradei nolc spnteiitiplavljenje
kot
Topao oblog od unog sjcrneniakorist; u lijcöcnju tutice, podjednakokao
ito pomaie u usposravljanjubilja. Kao povoj za glavu, crno sjemcmoic ublaiiti
Pijenrcjednepolovineniskala i öakcijelog. i'kola utopinecrnogsje.eno
glavobolje.
dobrojc za kLatkoiudaha i ponaze protiv uboda taiantulc.Natapanjesedamzma
crnogsjemenau :enino ml;jelo. a potom u(mrkivanjetoga mlijeka knz nc'zdr-ve
poma:eoboljelim od iutice. Ispiranje usta üvarkomcinog sjenena pornijeianoe
s ocatompomaie zubnim desnina i ublaäavaghvob.'lju. Uimrkivanje Lastvora
samljevenogcmog sjemenau vodi smanjujeintenzivniplai
Uvarakfino usitnjenoecrnoesjemenapripremljens ljekovitombazomesencijal
noeulja koLuanderovog sjenena(/oi. Coriandrunrsdtil,um)i skvljanjetri kapi toca
u svakouho oslobadaop{u hladno.u, otvafa za.epÜenjai razgradujenadinanja
R:enjecijelogcrnogsjemena. poiomniesovopotpunomrvlienje,a zatimnatapanieu
b;lokojebiljnoulje, a zatirnstavljanjetri do actirikapi togau suakunosnicuoslobada
op6ehladnesimptome; nazalnazaöepljeniapopraienasa ;ntenzivniminrcanjen

2s7|
Peienjc fino usirrrjcnoecnrcg sjenrcnanad vatron irj.sovo m,rcknje sa uljemod
pcrunikinoskorijcnaf1ar.t slitrdrha) ,li utjemd lriddfta c orfi.;ul;s iri uljcmod
knc,l; uljen kanl;m. iic uljesc ckshaktira iz njihovihpodanaka 0izonra).a potirr
pfavljcnjemastiod r(,gakoja se nanosiprekoen<,jn;hiircva na no, nakonnj;hovog
isp;mnjasocatdnrakodeijek.,riso Lrlucicnjüo!akvihiiiavosti.\adatje, naljqljn.anp
braina od cfn(,gsjc'ncnapolnijcianoqs ocaror na priitiae lcukodernc;l; tiiaja dot.
Lichcn agtius)pon,aic u njihovomlijeienju. Nactah. mastod cfnoc sjcmenamoie
spijciiti plavljcrjckosc.GutaDjedvadmna],Jtrrainaod crnor sjen,ena namoicna
u hlacln.'jnxli dncvno ponraie u laeicnju pscicg ujeda i ponckadDro:c -*aiLrvai;
pojcdinca od potencijalno opavx,gpsciceujeda.ilhaliranlculjaort crnoesjcnena
moZcpomoa,protn facijalnc paralizcitetanusaietiminnanlihovcuzroinil,e. Kao
srcdstuo za dimljenjcdim cmi,gsjencnaqeia lcteicinscktc.Rasrvaranje ckstrakra
od gaveziu rodi, potom njeeoropiskanjcpo hemororlima.a zntim naDoscnjc fino
usrürrcnoq oroq sjeDrcnn na to in,avcl;keposljdice(p<z;t;urc) u njihow,nlijeacnju.
Na kraj!, kaododrtak.,rcbi se trcbal,uzjmativiie od du dran.rdnernos vortom.
Zapfavo.n,edicinskc koristikilc s, sadr;aneu crnomsjcncnubrojncsu.a da bi sL.
onc upoznalc. nnaju sc proLrianridjelanudiih lijc.nika.Ipak,nekilijeinicrtn.rlc
da i rdrinro jcdcDjecrix,s sjemcnannrtc uzrokovatismrr.
Iz ovakührljc.uju.ih oy,bira, mcihrostalinrosobrnan,a sadr;aninu oronr
blacoslovljen,rm sjemenu.nnrren., fazunrijcriznaienjck.rjejc sadrran.,u stjedc.en
Kuf a skdn ajctLr:"Ko7i. toljon Cospodararr.or, sr,c nr.ii..' (Ku,an. 16:25).
oznaaavajua; se ili hlo kojLrnu.ti,loiku sLnrtrtLr.u
kojaje picdnct dcstrrkcrlc.a tojc
uniiravanjc Lahatosti i üclahrosr, nc\jenrik.t
nrs,prorAthhovojobjavi. a p jenjihorog
d.,vodorja na polaeanjc raiuna.Nelalje, ispIaurircligioznr anatitii|.itonccpr.....
lijekaza svaltubolcstosinrsnrti" inrasvojakanoniikaogian;acnja. kaoi Kuf'ansti
ajct koji sc odDosina ned, gdje A atr Svenoguii karc: ,....tiojiic tijeh lju.lina."
(Kut'ut, l6:69), a vciina uicnjaka slazcsc da ncd lijeii nnoge tjrrcleod
mnogilr
bolesti,ali on nc lüc.i svf ljudeod \;h boicsLi. Istainrciprctacija."tazi ." " ar;,
u kojin Kur'an sar, sel)eopisüe kao "ltcli i niton Lie,:l,icina'(Kütrn, t7:8,2)i
rakodefajct k(r; se odnosina lr e koji fasp.avljajuo A ahoKJmork,l,venju.zato
ito jc nai coqrdar i Stx,dtelj, Naju^.iicnij;, odabfaooyovrijcmeda ol,javiswru
zadnju ponrku cücl.rn .o\rc.anstvura afapskdnje,iku: '...Zar (da Ku:an LtutA
na nco ttshun (jc.ih.u),a .ta potaltih bude An4| Rcci: 'On je .L1Ljünihe
ltutala:
i Itcli.'" (,(o dn. 1t:11) U o*nn smßlL,KL,f'an je lijek i s]*lo za trjeto,clunri
u'i vjorika, dokje on zasljqrljLrjuii.zaqlunuuii i desrruktivanza one koj; odb!ajuj
üspravrjajuo,\ ahohr otrjaü.

'
I Dnrn,: rpn.h's],tr n,J.'i /,, n,;i L. J m : :j.89 !,.

l2;rl
Om je joi jedna:NUaa.udotvofnabiljka.üe$ namkoristidostupnc krozuputLr
Allahoreg Poslanika,
s.a.rs.,a, poitujudikanoniikaosan;imja,oKljesmoobjasnili
ukmtkokoiistiupotrebljavanja "blagoslovljeno
cmog sjemena,takodcrpoznatogkao
slene, Allah zna najbolje.

cvijet kne
(\/idi: kalopef:dr. /.reüd)

örtiuu.rn'.'nnro.)
Uljc;urinouljei ambra
Aronatiirc supstance dobivajusc z cüjeaaibalzama,brljaka,zaiinaiiz ani
malnihsekrctaod kojih su ncka erncüalna rlja i mbnri;sne mastiproizvcdcri,dok
ru ostale supstance naiiDjenc od smolanehlapljivih 0rectcLiin;h) b;ljn;hulja.
(ar. 'cn6ar) jcste
Ambm iivotinjski sckrctkili se i,mriia Lrcrijcvma uljciura.
Kadajc $jc;. cDrje, masani luii izrazitoneprijatanmiiisr"r, ali nakonstajanjana
' , l L ' . " , , .r , " . '' i " . i \ i , " a , r . . . ' u o n -. , , , n ' . S ' o r , " ' 1 . r l l , 1 , , . . , | 1 . p . o r o l
je iivalitetbolji. a iLoje tamnija,to joj jc kvaliretloi;j; kao i njcnavdjdmsr. Ovo je
sLrpstanca kojaje koriitcnau phvljenju partc ,a ; ncHh hüDaceutskihprepamra.
S drLrecstrane,za uljesurtrrouljc se gieikom snatr.aloda jc koaguliranasperrna
krta. i ponekad jc zanrücnjcnood obi.nihIj i s ambrom,a jedinajc sLrpstanca uzeta
iz glavai ponekadnasti i kosrijuuljeiufe.i koüitena1ckao goriro za lanpe, mazivo,
lcdo sastojak za sapun.deterdZcntc ikozmetiku.podjednako kn,;omekiivaa i
konzcrrans za kozu.
SpcLmacer je druea uljasrasupstancaLoja sc cksrraktira;z uljeiuiinoq ulja a
takoder sekorisLiu piavljenjumasti,ponada, kiemaza licc i svijcia.S druge sirane.
kitovoulje Lrzimasc iz plavogkita (kL l3alacnoptaran'rsc.rlüs)i suravcai dro je
lesiiva mast,a LrznjnLrupotiebu, poputuljeiurinoe ulja,;ovdjetakodcrobiinijc ljud;
mleiajusam;im;n ulrernznanimkao'anbaf(.;libar).
Stoseti.e.ilibarnoenriomir;sa (dr. d'll,dr. onjc ponckadia,hlaten.izn,;jcian,
tiltriran,a poLomosiavljendo jcdnc sodiDei koriiten jc kao orüentaln;m;omirß u
razlii;tinstupnjcvima koncentracüe. a"k.; Il,. S;.o nije bio sigurano njeeovorn
rzlorüdokjerekaoda dolaziiz inora u nom. S drugestrane. on jc rckaoda je otkrio
destilacn,ni piocesza escnc;jalnaulja;, nakontosa.,ranje ded;lacüeproiirilo sccijc
lomEvropomtakoito su sc Evropljanivratili kuii s uzorc;maoapsk;h (esencija).

r'r l:iLrike
Frlcn. d.iN ltorint riv,kx alkoh.lnawLl..iüij.! dr lii dkLonh nrnr nii\ I dJ tijt rüLtanLi

25!
Raniji ;vofi su tvrdrli da se ,anbai (.itilnr) doL;la iz L,iljattak&r ito s
arncriiki stiraks(lat. Li.tu annL,tu nurocr,{ual,6ilibami tralzan, an,tn (dr. "Sftrdr
.,ti.rrolis, ;l;amlrcfdivo (ht. Llquirkn$ar oitntatc) iliarlasnodfvo (ldr C/rtororvld,
su,iciea,r:). Ncki sLrizvrripoorijeiali izvoreambreimosusa.Drugi r ti.rdilictasc
'anbar
proizvodi iz mirisnih;lijc^la cibcrkc(1dr.Cynosalc t,cncli)r,iili su qovorilio
njemukao proizvodurnoiLrsnoq jclcna. ili Laodatnovic;koja se dobi"a od dabrl (/_.
)
AltladantiaruJa):",. apatoorneki ka:u da jc iilibar Lrpucleiena supstanca fositiziiane
smrleprastarcgdr.vcia.Stafi Gfc; snrarül;su aihLü skan,cnjenim N,ama ili r akama (
zalaskasLrnca. Ovo rnrx,irvoirlibarajarlj.i r kao n.pfavilncrloevmc, ivoriai ili kapi
korcscnijenjajuülje(holi.Dih do p(n.ntniha imajuzurubojL,.ponekadiatiianocntnL,
ili sncdu.Rnekacl..rllba,.rn:ebirizatamnjcrmnoqotrr(ininl s,aunrinn,jchuiiaima
razduhaili mo2csadrlavrr; fosilizirane insckte ;li triljke.Ora iamlikostiitibarakornri
seu diaguljarsrru i kaorlckrratirrrmaterijal. lpalt.a kaoito snn,to fänijeobj.rsniti.
'anbafje I
kaomiriszapfavomasnasupstanca kojajepn,izvodsPcnnekira.
a
Anbaf jc w. i suh.riaiau !ce. nrozak. .ula; udovc.Ko.ßtanji u lijc.cnjuboli.
tacijalne paralizc, sluznrhporcnrcaaja. sron,ainih bolcsrik,rjcsu postjcd;cc hlLtdnoac
kaojcdrogod tcnrpeianrcrara. teilih g^so!auzr!kovanih iaicpljenjinra u o jjcvinaj
nn,;ebir,uziDanpomijeians piiinraili koriircnu ut,.tjaranju kaoL,J?am. F
Ambrno
LrljtLakodcr poma;chladninsinarLrrrirna kadapacucDt ud,!cnjeqo!an,nar,an; nrjns
i porna:c otHanjanjunanjih glalotolja ili rnigienc (1ta.1/crnidarnr) uzrokoyane (
hladnin sunptonina.Kadajc kuhar s rurana. .inl)aipon,areodsrranjivar!u ti
sfianos
rrola.a jos qa zovL,kf.lljcn mifisa. (Tätodif !idi: Riba)
;r

Dehidratizirane hurme
(\';.tii hurrDc,
Dc.linske
hunnc)
sl
Divlji bosiljak (dr nd..]clr,,j,
Oiranun l,,lajorana
(Vrli: statkil,osilrak)
rl

Divlji magarac (o. i1t.?,r) p


Equusosiirusonorcr
(\',di: me$)

r " O , . . r 0 , 1 ß * Lo r p ' n \ uc i h . l k t r
'
O\rj l,'hß1, i.rif !.rhb, i',, j,h,ir.tt(,!! .1,,hi

2(n)
Divlji porituk (dr. türcZ .hri; bar[l cl ,trit)
Alln:m nmpcloprasun,
Plaripoiiluk
U apoLrrtn,m hadiu nawdisc daje Allahovposlanik. s.a.vs..rckao:,.Ko qod
ledt divlji poriluk prije odlaskana poirrak bit aeoslotr.dsr od rndimarja, meclur;m.
mehkiie sc uclaljitiod njega zbog neprijatnorzadahakrlee prczvodi do jurra..,
(Rencfnou ElväsitD.
Posrojc
dvijcvNtepoiiluLa,;to:dn.ü;porituk(dr tuüd; n.6ri) ; obiin; pofih,k(d/.
A il1mpaiunl; aL huna. ncaiü|, tahoLlüfa:nat
kaohüüaz rumi iti hunaz iaüti).!.';
Itastu6iu centralnojAz;j;, divlji porituk (1a/..^ünrrrapetoprrrssuar)iz poroclicc
Amor.qlliJaccoc
0ukovio), rakocler.poznat kao plavi poiiluk uzgajasc zbor lukovica
kop u okruienc njetnün purpufn;nr robolccnr.od kojih svakasclrzi do
dvadcset
ichni.
Divlji po.ilLrlje vrui i suh. Sporo sc probavljai ima posljcd,cesliine onima
. od
srovon bijcl{rgluka kadarc jedc kao dodatak..lcdenjc kuhanogd;vtjcgpd;hka iti
prlenpnjeeovevodc pomazcIijedcnjuhladnihpriiriaai hcmdonla. pfavljcnjepr?ska
od sje enk; d;yljecporiluka,njeeovomijcknje sa snotom rli rtrvmim karranom
(smorom k<,jascnalaziu <,d,tdenoDz,mzeleromdn,ciu) ipurrjenjepokvarenogzuba
hmcolakiar.e njcso!o odstranjivanje rli ga öak sloniti u komadiae.Ovaj posrupaL
mora,zrediri ;skusn;l,jeinik. a ovoumanj,,jcabotrolju, dok.c ;tasanje herü,rcid;ih
intckcija
ovalvomdimtl umanj;tihemox,;dni bol i pomoiinjihovot,rciorje. Jcdenje
srovogdivljegporilukairctno jc za zLrbci desni,a, sti.no l,ijelomluku, on
uzrokule
glavobolje, noine mi'e. zaramijujcvid i unokujc loi za.lah. l)ivlj; porit,k kori;;
sctakodefkao diurtrik Grcdsrvoza umokravdrje)i ponatc mensLruacioni ciktus,
rtrmuhaprcizvodnju spermeipove6ava seksLralnu rudnju.(Cf. b;jeliluk)
Povraastipor.ilLrk(lat.,{ llim antpebpnsnnt) izgrupclul,ovalcsteblagozaiinjcni
.
rcdalluka.13iljkaprc,;vodi tobolacod varyskih|stovaoLot,5 cnl njc;an i debeo.
Za
mzlikuod luka L,;ljkanc tvo.io$bitu tukoücu.BiljLesc ljuite postepcnimgractcnjem
rlaokonjihorcbazc,proccsom kojidriijcstividiobijelimirjc;nim u,eoj; poil;ka
shianonom od lula. Sjemcrke poriluka siju se dircktno LrLloili se presaclimoeLr

2LrI
Draguiac, potoöarka, grbo:tica, erbaö; sjeme draguica

Bastcnskidraguiac:jeziiak
Lcptdn,rlsdli.r,n.l\dilürtnrr,
"lsaircnskijc
ItuamEL'uHdrife je rckao: clraguiacmeclicinska biijkakojLr jc
opisaoAlla|or Poshnik.s.i.v.s."a)va biljltaiz pofod,ccI'ri:njaia u afafskorl
je,ikunazivalr,t ()L,.rijc l i LakdlcrDaziv;iu reiad.a mcduc,sralim EL,uUl,arde
nauo ju je essL,la'.
"Nioasilu-
Pl1nesurcjcu orl Ebu Damrladajc Ibr.AL,L,as. r.a. prcnr] ,.iFii ,\lta_
"Kakai '
ho'og t)oslanika.
s.a.!.s.: koristanlijekrraju sremed,ng'ricaialorazajdniiki
lzljcöLquicov,bim rrkrnq.lraeuica nalazcsc u rjccovi,jrnriiri i srho6iu trticnr
stLrpnju. SjenrcclnguicrpomrteizbncilanjL, cfijcvnihcna. Lrc.ilr(icsriualkovanc
liiajen, isunrjcenojnclorrucijc kodiiriva. lijcii poticajnost.
umanjujtoticanjcslczene
( t . t . \ t t t . . , t . ., . r r ' l ' . l",r'l .'.2,. .,ru ri,. . i\ i ri , ,r.
N l c h l c n a i u r j u r o d l , a l t i : n s k o gd r a g L r i c ai m c d a u D u , j u j e ( n i c a n j es l ' e , , c i
pomaie oboljclim od uvcirojr sbzcne (lat. .Splcnoa,r:5.o lnr) . Sjcnrc diaquica kuhano
s kanln!mr'' dji:luje kao ckspekrorans.Pijtrlc oripinc baitensliog draeLricaponaie
p f o r i ! u r c d a , ü s r k a t r .a c l i n l , t e n s k o sd i a e u i c a t j c r a m s c k L cT. , l j d r j e k o k s o k o n r
e k s t r a k t i r a n i n i z b a n c n s k o q c l r a g u i c ar r o T i : s p i i j e i i t i ( z a u s r a r i r i )g u L , i L a Lk o s e .
N n r i c n j e D e h l c n i o d ( l r ae u i c a .j e i n rc r i | s r a l , l j i k a( e p i k o t i l e d o n a m i hi)o c a r an r i e
p o n n a i u l i i e . c n j u i i i j a s a i u b r z a v a o b L r z d a r a o rucp r l c r r c r v n i hz a v i i e t a k ai l r ü a i h
o t o k az a ' r q c n r eo p o m v k r . N u , n : n l e n e h l c D a o d s a m l j c r c n o qd r a s ü i i e l o s s j e , n c n a
u n r o a e n o cL r s l a n u v o d u p o n r r z c r l o z r i j c v a n j ep o t k o ; n i h i i r c v a i n j i h o r o n n g u i e
o d s t f d r j ; v a r j e .J c . l e n j c b a i t c n s k o { . l f a q u i c r p o n a i e o p o r a v a k o d o s l a t l l c n o s t i ,
! u d , j u j c n i i ; a n u n a p e t o s t ,p o v e a a v aa p c r i r , p o n a : c o t o l j c l i n o d a s t m e ,u n r a r r j r l c
t e i k o a cp f i d i s a n j u .. i s t i p l u a a .s t i m u l i f ar n e l s h l n c i o n i c i k l u s .u n d , j u j c L ' o lr r t a b L r
l u n , a i p o m a ; e o b o l j e l i n o d i i i j a s a u o p a c .P r r c n j cu v a r k ao d s j e n e n ad r a e u i c . io L a p a
u s k o z r u s l u z u p r s i r r a i p l ü : i m a i p o m ^ / e n j i i r o y oi i i i c n j c , p r c l , r l a k i a t k u d i j a L c j ui
p o v m a a r j ci s ü a n r u r t : u . . P ; j c n j eu v a , k ao d p e t d r a n r ad r r g u i . c r o s s j e n r e n sat n n u l r r a
r a d c r i j e v a ,i z b a c L r j c . l c r a l u n , m j u j e n e l , i t i i n i b o l u s t o m a k u .P , r c r t r cn n o u s i h r j e n e
s m j e s eo d d f i g u i a e v o s s j c m c n ap o m a 2 co l , ( , l j c l ; n d l e p i e . N a n o s c n j c{ l a s L c r oa d
s j c m c n ad r a g u i c a s o c a t o mn a h c l p c s n üu p a l u p o m a z en j e n o l i j e . e n j e ,a p o i t z o d
i s t o g u r l a u u j c o l ' i i n e g l a v o b o l j eu z r o k o v a n ep r c h l a d o r r . P ; a c o d i i t a v o p i i c n i l l
draguiaevih sjencnki hladr pojrdinievu prirodu zato ito prlcnjc oslobrcla njegoro
uljc. Pranje gl[e wdon od baitenskoe draquica iasrvafa neiisk,ae i ispifc !ßlornu
v l a : n o s r .C a l c n j c u p o L r d ; {d, j e l o l d r j a s j e D e n ad f a q u i c as q o i u r i c i n i ms j e D r e n o nj c, ,f

'''K.iDh):
',. \'ni hr ld l,0rl

126:
olrazahdjevaju
zacrijavanjeda bi sc ;njedr;h nj,horc t;jein;ikeosobmei oLa ;naju
sliane
mcdicinskekorisLi.

Dunja (n. sc/nr1:a1)

TallRbin Ubejdi,llah,r.a.,ieka.,je: .,posjet;osamAltal,ooq poslan;ka.s.a.ys.,


kojijedrao durju u ruc;i ponudiomije govonii:,u4t; ovoo Tathai jecti,jo ona
zajatanje kojc sakupljasnagus61.",r, l
r srcdstvo
Dunjajcj'Lhaasr{,voacmaloedrvetaC-qJo,rnr
o o,rgoiz porrd;cerrra a korisri
seu kuhüju I u ukuhanomvo.u. Dunjajc hliina isuha u fa,liirrimstupnjeyima.
olsnoo njenomok,,su.Ipak,dunjajc jakosrcdsNo i dobraje za sromak.
za stezanjc
SlatLa
usta dunjcmdrjejc hladrai blirajeblaqom..tokjc ka,l; ltiscladuDjaviie
so
zatraralria.suhai hladna.
Svevrstcdunjc gasc)ccl, zausravljajupovraaanje. poveiavajui,tua;laDjeuiina,
Lrralnoreralaju
aLrd,loüstc u l;jcicnjü aircvau crijcvina. prd,jefa,ajuoticanjeu ioku
mcnTesa,pom.i;u lakracijuipoveaavajuoricanjeml,jekaiz p,m. urünjuju nu.ninu
ium;xju ko;u i membranu.
lcdo,jc dunje nakon ol,foka omekiavastomak,dj.luje kao laksar^Lublazava
zuiljivosti koncentracüu :urc 2Lraiu sromakui sprciavaLrzclizanjcisparina.Jeclenjc
dunjepnjc obr.,kadjch,je kao jak kc,nstriktor. Dunja r.k.dc.,,h,za," p,.ota.k^;
plobavljene hranciostalil sedimcnatakrc,zcrijeva.nedurim njenopierjc,äturjedcrjc
mo:eizazvatiLol u crijevirnai oiteriti nervc.JedenjckuhancduDjcdjelujck&, blazi
konstiikror i onaje prijaznijaza stomak.Buicnje dunjc, potomodstnnjivanjcnjen;h
slemcnkiizatirnr4enopLrnjenjc medomi.isrim prirrxtninrbtatorn(:linom),a potom
sravlranre
tosau vruapepco,(a zarin prinuenjivanjc dobn,c(,g) u l;j(.enju .;ni dunju
zurnrm elektrniijern(sn,jesaljekovirogpraskas mcdomiti siruponrza iiiicnje pro_
bamihofsana).
NajboljcjejesridunjL,kuhanLr ili peicnus medon.Sjcrncje njctu,gvo.ako isnoza
duinik(ldr.7i".ied), upaluerlai kasalj.nedu ostatimnjenin upotrcbama. Nanoienjc
n,ehlcnaod dunlc zausravljaznqcnje.podr;avaveDeija.a stomak.
Käo kuhan, vo.c dunjaja.a sromaki jcrru, cljctujekao sedstw ,a jaianje srca,
Iaspriujcstezarjeu prsima,opuita s,.cei oivarakrvnc prolaze.

j
Ibn \'Iadldre,J:Jt9: Ha[1n,..1/,1|: hi,sr. d.,jf.

2t3|
Dumbir (dr. :clr.1:c/,'l)
ZingihetojJicnutc: Anorrua, :ingi1,cr
Covoreiio Lrlicima kojeic vjcrnicirskusiti u D;enncru.Svem.,!ruaiAah kd:cl
''[/
njcnr ic i; id|n.pracdunt non .a.nicna piti." (Kut o, Z6:17)
Ebi Sä el Hudfi jc rckao: 'Bizantijsl,iinrperarorposlaoje jcdoom nrp
ukßetjcnog dunrbira Allahovo,r%shDiltu.s.a.!.s., kao poklon,a ,\thhov [,ostanik,
je
s.a.i,s.. dao $akon as|abudio toqa,a i no,ije d.ü dn rakoclci." (Narcdcnou
"Poslaniko?
knjpi mcdicina'odI_L,uNa imar
Dunl,ir;e vrut u clrugon, srupnjua vta;anu pfvom.Durrbir proizvoditjetesnu
vru(:üru;blaqiJe pusari\ po a:c piobalLr i olak(ala(orklanja) povrtnrcna
zaiepljenja
jcrfckojas, 'la.okovdnhladno.om iti !ta;noi.u.Jrlcnjcdumbiraili ljcgovonanoiole
na oiDekapkcohkiava(otklanja) piiucneni qL,L,rak vila Loj,jc jedanobl;kshLr
komar uzilkovan1e'lainoi.Lr koja senalaziu papili oka. Dumbir iakoctcirasrrarai
o.lst,anjuje ersLcca!^e, [addscdri slra,.aju u o,je!inrdilistoDra],u, zsuinrava rjclcsne
lluide,posprciurc spolniodnos: joi jc djctorvorijiu lijc.cnju.akupljdrjaltutrhü t!etL,
(11t.I:.1a1).Sirupocldumbirar.ikoclei uninrjc stomatiosisuiarasraf;j;mtjud,n,r
cncrrijui uaeLr Pijenjeroplcoropineod dva.liamaclunbn.azasladenoq icicrrr
undrjujesljcpljivdrje knrih ploiicarfoml,o.ila,pomaiencknnpacijenrinra iija sc
ki! pieriiczqruiava.DLrmLif je ispfavljai ?a lijrkovckojiwaznajugadcnici koristisi
u !]eöcnjuiaznihrrsrapferjem.c. kiscle,te|]ncnrifaDe ili pokvaiene toir pnl,ave(.,1.
/)Äpcps;ali bolnihDa.lulosr,. i pomarcpd hioDiinotr, Ln,hirim Dumbii takoder
pomaie fanvafanJe riskoznognLrkuu, potpo a:c izluiivanjcpljuvar.kc i ponra;c
. i . . . r' L z ' l ' \ , L , r ' , a t ' r. r , i , , , 'l ' r r i I h , , r . , " .
U Liti, dumbirkoiistijcrri i stonakLr kili sr hladrosrempcfan,inta. K,scliili
ukifljeni dulLir ura jc i suhi on povcaava prorzrodnju spe|mc.sLirrutira stksualnu l
Tudnju.olakiavaapsorpciju l,m.lririhsastojaka. sla;ese s trhdnimrcn,pcramenroD
jetrc ist<,maka,raviuje pouemcnuvlatJrosr sronraka urokouDu jcchnjeDreaa, I
dunLr;fosvjerar.t dah iura"aorc)ava hranuk(iaje hlacloriteik^ za probavLr. mcriu
ostal;mnjcqovinr kofisri,na, a.\llah n,a najbotjc. {

Dumbirova trava; despik; ncrd (rir. i)r, ,nckki:ha[.i ürhko; sontul t,]d'i

ArJropoac,nnardus;moivarni roqoz
P,rncscno jc u sahit,zufci rradis dr je A|aho. R,slanit, s.a.r.s., .sle
,rka.,: u
NleLijcsvetoi Djcna\ctosr nc so,;Jc biri na,ricna. l--lAl,bas,r:a.,jc potomrekao: i
'O
AllalmvPulanite,na(.ini izuzetak?an,ckrnsk,,d'ln,trnm traN fd. d:td/,r.Äit.
jn je lj i koisreu $1iin .lomor;ma." Altahd R)sldrik,s..,.vs..dodaoje potom:
"Osih
dun,Lin,yetm,c. (Cll.miris)

l2(ir
Najobiil)ijaje L,iljltaA,?bije dunbir.,yatravafdr riöd .,rrdöj
. et i:io) iveomaje
reska. DumbirovajctravaLiljhakojarasteu Lrplimp*a:.rinr.. l";;i"
," ,,,q";.,J",e
s,oqainnatiinog zoma,a koristise u medicinski. .l",j"*I}l.,
tni.;.i.^ i k"; ."ii,;
\in tcmpcranenrje \.rui u drueomstL,p,jua suhu p, "o",. 1,",b;r.,";c L.a"a.*a-
sh'oza omekiavarjc,btagidiLrrctik,Leuzrokujccrvenil,,
ko:", icl,.anij; "a.1.^;ila.,
poboljiaevenoznucirkulaciju.poma:epii vaskularnim
^r.pl;".;tlJt., .t;.,i;,"
mcnstrualno oticanjekfü. odstfanjujc nenornrarnc ka eDcosraikeu mokmanom
r.h11r,,lsrrrn,U h r' , d n p o . , , ( e . r , , r n a r ,i .L. ur .l r, ,r e, r -, .n , , _ r , r ., ir , , , t - n, lr 1 u
r ü o i J . i Ie r , u r , , h l . r ,/ . , \ d n j . t ,Lr r o r I L r . D u n , t , r . . , v l , , r i r , n i . , , r , , l i .
n u .r r I r ,
a kofisüsc u luc.enjuato,iinc dispcpsije doie p.oba*), g^,t,it,.. L;;",";;
eomjih.eljusnihkosttu Qat. tvtaxitkrc).

Egipatska repa (ar. sith nuhatLi)


l}ctn r,ulnrris;crkla
(Vidi: rcpa)

El-Fatiha
Poactnakui anskasura
EI läühajc uvodnasui:r.noseaikfvni sud i praizvorKuf,ana.
Ona sadrii bn
K ' , r ' r t ' " d . r " ' l r ,n. e , , r - / r r n , r , , . r - r r r r l nr ,, . r , . .
K,r.,, / h,..F r/\:.rl
, v c , , ' t -t . t - ,r 1 , " . "s " . o r rr z: e , l , r n- , , r , k | . , . r , / - r o L , { ! , , . .
lo\..
Allahovodsovoii Lrpuh,.ODajc neospon, l;jekza *" L.t*ü
i ""r,"*tu,;" ^t;;,
u.m;eGr rulür.r)pr!rn,,la. kljui za isrinskodobr. ; ,.p.1"f,,
"mf ". *"*" i ""ti,"ft,
lijcklori i,baoje an qcskobu,strcs.srrah.rusu i melanh.rliju
za onc 1", *.,,^;,,
njenuüijednosr;prisrajuuz njcnunadmoi i koji po"*lj^j"
.j.- i.p**. ;..,;;;:,
riol su re!t, u lrenom uacnjui u njcturjupotrtbi pri lijercnju
njihovihbolcsri,koj;
,"amuu istmskoaatcnje opoiavkai pre'enrivnoetijeic.ja
i k,,j;,?^,nü, ,aj,l;bt;
ratnukojase nalazii,a rjenos objavlj;vanja.
L' wodrem dijelusura;etakoopisanaciapoka,L,jc nrnogobriine
, .u.lorvoue
dogadalr prcneserc od str.anc ashabaAllahovogl,oslanika,s.a.v.s.. a sdje;n,je,
Allaholimdopuitenjcm, nj;hova;srinska vjcraponoeracraponrircot,ovnepostjedice
znrijskih ujcdai ikor?;onoüh (ldr. /jus.oDn?sldL,;**1 ,,.1*.a" ; a"
." t*",t.t,.
opdavr. U jedDon ovakvomstuiaju. Allahov poslarik s.a.\,s
," ",i,"",, j",;.;,;
öistotuirjemjeciDogod njerovihashaba koncnrar.iiui;j .A
kakosiz;er da Et l.ärih;
djelL,je
kaofukja)"Jr!

" s . L h i hp: , . r l j d n . j r : p . i , j o j i n i

2L1l
Nrlaljc, ko xuljc ponoqnutiistoton,ijasno(irm srojeistinske rtcrc,osrtcdoicnta
isoe unutarnjcg rauumijou,ja.Ällahovonw,ljorr.on ic L'itiu roguinosti nau.iti
nardublje,ratenjc ivrlcclnostoves,nei onogaiLoonaobLrhvata od iiljeniinog sPozna-
vmja k<,jc porciara njceow, o*ialoiurjc jcrlnoae(nr. tcr'ii1) AllaLa Svcnroguie.:
ipom,ii mu da iazumijeuziiiuru wirinLridr iasu,znaAllaho'a irncna.atribute
iuzviicnc rnoi'i.1Cl. principihjctenja)Ovr um takoclcrutcmcljLrie nadx,anosr
Scrüata.potrichrresudtir)u (r/. ltrrlr) krr pLdirttlcnu poJj,:clio pojcdinicrih
djclai ptoglair.a"igLrmirlolazal'Lr.rrooclrcdcnog sahata.dokazLric ndjtlrost;
jedmiu Ältrhorih arrihLrta (rr.
3ospodarsLia r'rilrrl,rri:tl iuhoinr surcrcnost,\llaha
S'tnroguacg (ha ncgirasakrrncisrinu
(ar.rl,,/ri/icl). p,iprsanu AllahrrSveDoguicn
kojaunaii anLrarnu firan ili h; koraunosiro'osti u liudsku teologiju.
Ova sLrratakorleipotyrlujc ioi,rckovupot,ebu<lausrli ncpololcbljivoponrcnjt
io!ßnost o nj.govotr, Gospotlanrirla povuicL'il<, Lojct,r'dnicza svapiavaiau
roritct.ptipisujuiirh Gospodanr*jetora. SLroritcliu, Upfrvireliu.O(lrialaLcLui
Opshrl,irclusal,og ohLikaiirrrra.Suka rc Lrp'a"aNj"guu^.sc lrrilc uput'cncsL,
Njcnu. tlijclicnicrlohr jc pod Nics.',t n kontr,L,n i konainoülcnjc ostajeNjelrovo
z.rurijck.Sw ovisio Njcnu. saki oblih:irotr oclr:arasc iskliuiivood Niegai sal'a
Iutalai:Lrduiajcsrcu nct,rcnjorlji()jpotrcLiza Njcgoronuput,rri u piijck,rlpotrcbi
za Njcqo.rrrlblagoslovin,a. O.rkva jc upLrta odrtavajuianjcgaza trrclo,um i dun,
na ovon i l,uduicmsvrrcrLr i onaje sl,na i ncraslrlnikonopackojiveie,,vai$lcL
garanrLrjc
za onrj buluii. L\'al,'a Lrprrtr st\'.nreinteiese
ljuclskc iititi il, o.lstra,rih
ra
srrl)itrl,a o'onr ihrrdrricnsrijttLr.
Zapiavo.rrzriieniL,hs,sloi.i idobra rrskosu portza,usa orakvonuprrtrn.a I'o
g,i tc,ispuniispozra ucnLr('isloh, nc(i,raiiLi hiclovcrlj nrkjeda mu rorrgnu da
prcvladanjcgorc.uglarnom,sax,zathjuic L'olcsti r. nadalje.zqrtinjanjc L,ilt,kogloris
nog protckt.r,a izbjcearanjc uzrokaitcrc r ncdaiazahtijcvaporraicnuurodcnL,piiulu
frl. /iirct). nori duh. razllirLr prijen,iljivostizaulijik no,txlc('cnofohrdivdrje \jcfc.
a. u Allaha.Ni posojiizn,iiljotinr. no\otarta,liaigument koicnsun [,]-FaLiha nirc
Irsprijclonnodgovorneosporra rcakciia it,aicnanaclnri i nhi koraga ponritala
Nadalje,ne posL,lisrazaprcn,abih kon uaiicnon z-naniLr kojanijedostupna
sL,riEl Eltihr. ukljutirju.iznanjesra, nicgo'ihbolcsti.ohrijenja;slaLosti gc!csc
oni:in:r:usor liickrr hiti urc El ELLrha.Ova ic ucliinn'tu"nu*rn unn'crzalni kljL,t
kojioLrara jc
svarratai I'aita srakogsiqLrinoq puta.iDt posLoli rrcdan put 7ahrgaae
na,\llahovomputukori,,cpo.inici zavriava u ovojnqphnrcnitijoj uri. Kod Ällaht,
njenalerrijnlnxL iaL rcaa. njrncLorisri
su i
rtprt,cicnljive onase nalaziiznadopLsa
iol,jriojcnja.

:1ili
Kad god r,rLspoznanjcnuuijednost,nos;jeltaosvojirir, Lrh.rijiKo ju je izjr.,vofio
r objaiiojc kao bljeitavos!jcrl<,i kao k,njrj; Ljek i savricnuprcknt;vnu
med,c;nu
ä zdravlje i dobrobirtijcla.umaiduic a, kad mb io shvatii doscqne;mpcfativne i
pljeLopotrcLneduznostikojesu udnricnc s nj.,m,onda n;jechaDovü,a
it; sumnjanc
n,olcpoprijeiitinjegovput neopaieno.i da ne budc uniitcra. i nijcdna
nccenu Lrrisana
pol;tcisdaka misaone moie proii njerovimurnom,a ila nc Lude proiiitcna, i bil,
kojab.,lestk.,ja,adcii ovalvogblagoslovljcnoc rol,a bir ae btasa; 1xotazna.
Prmda je sua el-Farihaüniverzalniktjui za cudo blaeoZcmtje i D:eneta.
ipak
nemasvakopotrebnusiruanost;moguanosr da sa korisri.Nadalje.ka.latrajraiimalci;
plnor clobraspoznajunjcnumrcdnost,shvaterjoru naj.lubljut^jnu
i deiiirimju ncn
kod.oniie ncunnjno pozuJtida krciraju;sp|avnu vcl;.iN, nrc.letiL,ni pribadaaa
porrebnihda odgovarajupribadaiarnau srcrnju k(ii otriia !.cli.aDsh.tru
sieuinost
üre cl Fatiha,i .ijc je uvndrje un;ve,.zatni Ltjui cjelokupnoblagL,zvijcnihkuf;nskih
otkrclcria. Nakontosa,oriic bitiu stanjLr statipndoLcanneoenniienog .lobrainilto
ih nc.euskratitiod uzimanjasvegarro po:clc ;ti od 6a)u.+,io L,;t"
t"qn ito:"t".
Ono ito smoizrauili u piethodnonavedenontekstL,jeste isrnra,a ne pfcrlc;vanjcili
metafoia. Ipak,Athh sltmsL,.i u svojoj neizn,jcfnojuzyiicrd ;s,jaraju.ojnuchosri
izabfao jc da jc naainirajnon,.On jc takodcii,abrm r1aprikrijc
ovakvomoeraniieno
dobrcod inoni,glih umovai natcrijalisriikilp",l^,nrl, :,,dnji *rll]" f;,,ai
_"*
svire|Lt.
Zapü\o, skiivanjezenriljsLil, btaeaod ovakvihob,,lj"tih*,o"a;".ca Ai
laho\ajcmLrdrost. a kad qodAtlatr Svernoguiipiiki,jc ovakvaLlagana ovonrsv;retu,
On dopLrita icjtanimaizlim ctuiarnrda nanesupovreciu L,ilor.","" l" i-^ *1,, a"
budcbl;,Lrrj;h, a to je da tri spiijeiio bito koe namcttjivcaoc1closc,-ja
.,,ih ;taq..
Zapnrc. nc postojcsnaeck{ie moguprevladari ovakvc,ledut"*.,;. pt".."it"
,uzuiencduic üiih zbitjakoja ü):e poriiriti izanrfznutiposljedicc
ovaklih,lih
duhou pono6u rrjihovogpukogprxustvai prolasku.i * p..t.ji ;;j*lnn
,l; ,luh k,ii
je moleizaaati (na dvobo3). iko god sc usudida rskuiatisc u olakrcnrpoijuhla;
bit aeosu.lcnDa pri,past.S drugc stranc,duScvetinc tjuclina ovomsvrjcru
nanaju
o!a],i'emosLrarosti i nc moqu pievladatiili porJjarmitizlc cluhorc,;, nadatje.mi ;e
moeLr piimiti ovakvunaeradu.
Ovojesurcrul Iätiha,uvülnaKui.anska fa, kojau prcvoduna tos:,nskijs;k
"S
4ai;: i'renonlrr
A11oia,Mitosrir.os,"saaritosnor . tltc. Alhho.Cospodan srjcLxa,
hr,ol;uno,
MiLxril,os, sd'rlos,rog. vtdd.ud Ddna sudnjcs,tlhi se
Honja,". i;,t iab.
panot.lraiino! U purinasna Prati
1tut.no fut onii lioji,m si nLxt S.r.rudde,r,ao.d
nc onihh.ii su ltrotiosabestd:hu izozL.ati,niti artihtpji nt .att oLi!,.
{i*.*,, t|,i

i l[ode
ul i ] I 0 O{l!r.,nriuu. poslj(tri orruyn.qr,t{h tr..rjtm t-ir,l,l

2fii I
Endivija3o'; batavijska endivija; cikorija (.rr./,rLlibd)
Cicloiun cnlit;a
Biljkad ivijeimap,omjcnljn iLcrnpcrantnr Loiisemijcnjau ulnrs na *odisnjc
doba.End;üa jc hladnai rlatna zrnrr.rmia i sha ljcti.i iznrcduLouadrogaza
rijenrc proljcaa
ijcsini. rrpie. biljkatczibirrhlaclna
i suha.
P,st(,je dvijcelalncvrsrccDdivijc: iin)kolistai koyrd:arou lista.Endivijesu t"rdc.
onc hladcsromaLi ponazu priJraru.Jcdenjekuhanecndir;jcu ociru djelujekao
lcluiani podrriilac,posotorocikorlcili dnlja c;korije. kojajc boljciraic p0l,avno
srcdstlo,a raiaruc.onajc jctkijai onaporra;r nrl,talosL stoDraka.
Cliko ija, divljavßt^ cüli,Ljf , j$rc naj.ljdtn(trnij^ biljka?a n,jans;rdrjijchr. O.a
otvniaanofnalnazaicpljcnja jetrei L,ha'rrujr njurc ponatrr oticanjc,podjtdnako
kaoi onokod stonraka i slczcnc.
NrR,icnjenehlena naiinjcnoq o.l liiaadnlje cikoije lijc.i podarnri, i korrsti
LrslLraaj*uIitoplosori.^Djaoka i otnor kapl,a.Nrnoienjetoplocobloqaod linr
divljecikoijc ral,odcr
ubrzavalijcienjeiko,?ionoyoq
uboda.
EDdivijetako.leifon,ai'r or\ar.r,juzaicpljorjavcnai cijci,a. iistc izrodnekanalc
bubrcrai pomaTurrstnianjekan,enca u 2u.i. Nijbolja usta endr.ljc^ jcLrujeste
ona najgoiia.f ijcijc $La d o ivijirrg liiia korsLiLod :ur;cc,pogotolohadasc
porruciasa s,kon od s\]eiecruTnrannoros liiaa ili liiaa biljkcL.rnqanili onoqod
an,sa.U\.aräkrl d iv;j;n(,gili ciltoiijinoq
liiaaotklanjanadutost uzl,rLoraru ocrr(,n

NanoicDjeroplocobloqaod s.ü,ljscnogc ivijino.ctiiia unrar!ujcopaesin,pkm.


oricarjr,por;ac,,ri.rnjetuii i Lrnanjujc
proclorrrüainehNi i oncod .Zurc
:uai.
su L,rfis,!ck&ta f jd,, neopfanc, noqulicne,jef sL,be!c.inu $1ic
F.,rdivijc
snagci n,cdicinskih osobinarako,rp,rnjr i gulcnja.Ipak. cnrhije raLo.lcfinraju
anrrlorncoobinc kojcubiuavajuopora,alu Jui'!ju In)vmj^hfanonr. Prrmaztrdrje
otüu e vodoDod kLJraiL cnclnijarakodr:r porraicluc.cnjuno.nesljepoac.
Indnijino liki: iono od di!tjc cikorijckoristise prilikomspavtjanjaraznih
mcdrcinsl,inrprcparata.PiFnjesokaod cndtrumos lii.a iaje.lnos asliMinr uljeD
cljeluje
kaoantrdotu 'ciinislü.ajelat,.vanjahm,ron, iori koiisteu ostalin,
slu..trcyinra
trcvanjarlzmijskoeujcdailiikorPionovoguboda. Konadro.n,lijcko kojeseeksh.alrifa
cndivijcpfoaiiaa\a
iz sLrbljika oii i oiklanjrnjilhvocrvcnilo.

l
E ü 1 , r i r r n k l d h i ( 1 , m , 1 n L i : , u , ,(Lhir l r d l i n , r Il n , , , 1 r. , 0 , i r ; r i , r , d i 1 rq h n n L r
'li,(l.tLnn:1,i,\)rli,,,hrhL,rr,,
I n , , l N , ' , $ l r J ß l , , l , l L l t , , d , , L[ .\ j,i,r r ! i ! j . i n . i r i d h r , , u r N l t , k i . . . l t r l

1268
Euforbia fd. jd,ull,
Euphol.ia piLhuusa
Bijeh niskanrljedika

:tix"llil.J.:;**fl
^1,ilu!l,Y;;xrr:ili:: ;Ji.J;ffii
l rnalcodsovorta:-Konstim culoibiu il
kaop
t:ü::,i:::iil
:*;mit i"i::ir"J:ä:i: ::*ti:i:tir,]3
;;
di:::." pc,rorlice
,,,?$ffi';:i::j::l;üiij,# ;.r:"li,,,,","1 nrieiika
k."j""i,,,". do Iu0cmu hopsbm
i toprim
.,"d,,i ;,,;;;ffi ;,, ;;::;ii :,il'nu
,-",i.1*lt::*l'ff
su
::l;'.l:;:T.
;ilJl:jlffi
:lili::yTJtffi:
::i:
i.kadaorpadnü,
oneva scbcostavtj,ij,
l+
p11p r*1,r"- xil:*ä#$rffi
TII** i*tff tr
ilil J;t;il:"il
ffi -* d",k.'-
p.,]j:r;;;
h" ;;;
iliä:[:\:ff tr
Euforb;jrnoje
sjcIncvr.uieisuhou icrvdo
)::""'":"itiff
:t*JiilHlj:.":']]J:t .:,i?
:,51u:',-fi,ffi
!:i*t;
"'.il:;:,':.:^it;;,f:,il"Tili:lli':i-"-i t;ick
zas,unL,,i,anjc
p,o,aska
i
::.,:::
ll::il:i:;iTilii
ru*lti;f:.,;::h:::lii":,:äT:Ji;,fi J:t:::
n*
KatlasceLrforbia

;::#; llr"*F il:lllär:


koristikaoIaksariv

l}:r,i*jqili j::ri
iii sr

I:::
,eko,rrowsLasLimrlevo*,.",",",,.","u."'J,ll;l.li"U,,:l:ll,;:,:l:::l;
smj.sa
;:okom neL',rrcr*r"'*r.ä*,i',;:
i:fi :li^',:i,:"'"i,illl ; ;J;;;i;,
Kro lijck cufoibia ;ma ncueo.lani
^^^ sadlj;! olius,a njenoprcdoziranjemo;e Liti
u i i F , " l l o ' . m 1 , , , o . , o ' . . / h,o_!, , , . , " . , , , , ,
:r'1.::.", ;,,,.,,,,";j".,,,,";;
tij;lt:::
:;,::::)
;:;:t",lJl;:
t::;;ff "::"" ;ffj,li
;1;:::;":il"
-r
t u / . : n 8 2 . 1 ,\,t . r t . , l nj r r t . , l . , l
'iÄr
Jdiit: I dd,ilt= 1.0+2.08 (zalintu porf!lDrjrk^h).
$ {t

?69|
Glina; blato (or. ic;r)
Ne posrojrLadiskoji ohraLrujt lru,lerla i<lu zorliu ili qlinu (1ar'gtof/rnsi.r:g,:.,-
iragid) i sveoval"r izrckc[,:,j,:u pripranc Allahoron ll,slaniku, s.a ,.s.. sr la;ne
Z,rproo. jdcnjc je ucmljcsnrpton,psiholoil'cntprarilnostikaiakLcrisaot sa
voljnonuzncnri,o,oiiu i<lcprcsjon, koiemogudi^cgnutikiajnost
Zunljaje hlJru iuha ijakojescdstrozr stczanje Jddrjc jc zd,,lciicirrci hbkni
krvnc;ile i prolazt.spiciavriJ crijoa i uzrokuic krrtrcnjt i tircvcLtttstinr'
Ipal,.uporcba slineu n,tdicrnske svlhcponckaddopLriteno sano za ranisko
nu,id,jc. a Da,roirnjc oprancrlinc na koiu nakorislijejeua raznolikc Lolcsti; ko;nr
ol,oljn,ja.Calcr rc sotofi. o lj in,akojisL, l,ol(,vrli
orl splcnalqic. rnt'rnjr slczcnc
(Ll. ,Splcr ,l i ocldona. a kojiu narosilitcipatsku
c,rrcra/i glinu navlaicnjcnr karrrta
od oral'c rriirrlnt glincri niihda l)di.i. ml'c, icdaili rüri, a kojita je. izslmh.
ovat( fap,l!.Lakodcr
ko,,srila pozrrata
poclnauivrnnkr(, PtloLcrapija.

Gljiva gornoljika; tattuf; jeleneljiva &r. /innc n)


Tuha.
Gljirc gomolji|c.irrc sLrvcne:liivc l,<,jirsru rr zanlji.Ärqri n.znajLror l,ilihu
'olujna je li,r ka.i g,oma(o lturrrrlrtirl). zatoiLo:c
l,iijkr.- Lrra opicpoz,rata
onc oLil,rojarliajurr jcscn.a poscbnorr dol,ariujnoqnrmcn;i, $ljc sc ntkc gljre
gorn,ljiLcral, rrrn,jirajubliie povriiniiponchad$ Pml,ij,tju hor sl,rrc\ctnlF da
. l l ' r ' ' r r .. . l ' . , i . ' . , ' . , ' . i .
Clji't su qomoljik.j.sLi't i ljurckrnpi,asLi gljLrckojeproizvrxlispotci ,Lsoko
u cijurjtnckn, deliharcs (poslasticr).r rrjrho.a,cliiinrse kicic od 2 do -l(l cm
Jcsriridio gonmljikc rcsrcro.asrorijch korcrasteoko :J(lcnrrpod poviiinc \lcdu
ustan,ai Li,rrnra gonrljiha mirrnabijel,L
u: oiLr'.t (Lri.lirl,crn/6rrnl.::liivagon,oljika
(trkoilcrznanakaoh:,rLrgljj*r gonrijil'a)koiairrrabijelus t. irsLcu icscri slahos re
kralircta.I'rrrrn clolrzisila qljin sonoljika (ldl. Il,cr ntrenairurrl,koia ima raz'u.cn
oblihi iastcu rcscnrzarirrdolazrzrnrska rljn a gonolil'a(lnt TrÄs Änrnalc)I'ojare
s!.lnjr vcliiinci klalircta.a isrotakoftste ü lcscr.Ccnta je v,sracma flci Tii/'r'
ncLttospotun) gljiva::onro!iika,k<,jaspa,1anrctlLreljivegon,ljikc boljcg kvalitcta
a isrc,Lakorastru jcstn i na kmju d(iazicncni gljna sonoli,ka(tr/. lnho nlini)
kojaji' n;!l,rJjrvrsra.a r asrr:u jtscrri s atrat poslasticonr'
"11'a
U sahiha rra'dcno ie da jc Ällalo' t'oslanilt,s a \:s . rckao: Cliit
'n,crinc
qonroljike N ocl i niihovavo,la"aclrr!liiekza oii."" '

' lltrliiLirr 1)rji: NIuJ,n,.li)1!

1270
Cljila_sonoljika ili iuberLrtiterarurije oznaicn,ikaopod,emn;ptod Gr tdn.d:
.
sl,i,tisc).Clj;ve sonoljikc msiu u zenrljibezsadenju," o* * k,ork", q,,,r"
;r.,e.,,
vrLe podzemnc somoljaste stabljikcito liic na kn,mpin.Njihovatvarpo,"a.,o;;
easnihzcmnih rrari koje sc nakupljajuza üjemc ,;nskc hladno.e,i poqcnju
sc
bl,ic povriin;zenlje,dok piotjcrnakisapoma;cnjiho(, doziijeyanjc.
Ctjivc soInoljike
nazirarur takodergomotjima6, rcdlr_, osnovarea_:bujati; tar. r,,--",
f,,;"tti, .
ponekadse na arapskomnazNi) d.üo.jii1t et.l(rj. Lozic ,cmlje
Gdr'.e1td-;,).teDc
osp'ce.srednjebosinje).vel;kcboginjc Gar;ola)),2.1. 51o*
ln"tjaju na sl;ian naiin
k&,i os;pbubuljicakojijc posljcdica virusa!cl;k;hboginja.
Nazivje comolji^eden iz sliinostiizmcduizrastajL,ailr modclacljna qorrrcljjika;
velikihbognja u obtiltui tvai. .Sada,rclikc u boq;.;" ^*."*, 1."";r, lir;;" l,;" ,"
ja'ija obiino za vnjene länoe shdrja razvojadjecc
kadasc nj;horaundcna vr.rl.;nai
snasapoi,nruia,lijati i ,ahvaaajünr;hovot,jet.,.Glarni etemcntvelikih
boeinjajcstc
kn, a oncse rtproducirajuu timriidnon tkivu tal,odo uzn)kL,ju.;b,,bLJj;iav;
osipe.
Ovostmjeurckup simpri,mevruiice. nclaeodnosti. i nahlada
stavotrotje k.i; teic'.ja
budusli.nionimakodobiineprchtade. Sl;.,ro,i podanaloqnim prifodnimstanjima,
eornoljima ili eljivamasonoljikama.ovim asLomicetozrint qljtrana,li bLrbulj;.avirD
olprmaj gasnezcmne supstarcerastu rspod povriine zcmlje zi u;jcne pfoljetnc
g"raru.esezone,a dostizudozrrjoanjc u jescni zimi postajuh,?na,nara
kao gljive
qonroljrke ltojc s skupocjcnaposlasticaza nekcljudc.
Cüivcu gonrcljikcjedna oclprirodnih namirlicaircdovnahranateduma noma.la.
a ob;lüu u divljmi i favnicana.ctjive sonotjikejedu se siroveili k,,h.,e.
Sto ScLii"
nj,horocolusa. najboücodnjihovihvistasuoneno seiazvüajuü.tjclmirno pjcskoitom
tlu s ogianiienornpodzcnnomvodomi onc ik, sc fazv,jajuu nepl(xtnimpfedjctima.
Slitno nckin vrstanrajczerovitih gtjiva kao ito su itivljc gljivc, neki prinrjcrci
cncrl,asr;heljik comoljikasu otr.ovnii moguuzri,k.*ti .,6k,ij; ("t*-.]*i).
Clji*
u somoljike hladneillarnc u treacmsrupnju.Nt{,suuzrokovari iicLustomakLr i
sporose pLobavljaju.Itcdovno jedenjc gljiva
sonolj;ka mo;e uz,opkovatiqftcnje
stonraka. udar (ar. Apoplcrrl, paializu(tdt. Hcmill.qia),bot sto.ak. ;l; za.irnva,;
nohaie (rctenacijuurint.
sldh ivh;nih gljwagomotjika
. Jedcnje u sezoniboücjencs(,jedcnje onihosuicn;h
ilikm?erv;anih. hil;kom pripiemanja cljivaeonoljikaa otxokonesepno mo,.aju
zakopatiprekonoii u vlaino blato. poromsc h.ebajuoprat; i isrrljati
odsovarajuai;n
kan,enom ili kiompirovomietkom nakon nckolikosati *""1"";" , p,"U"t."-"*f"
tr€ttranusa solrui majiinom dui;com (ü. za,ta\ lal.IÄ,rmas scppytron).
Kacla se
redusiroveili kao saiata.gljivercmoljikc trebajuse pomijeiatis maslinovimuljcm
t prcmetatijako s Ijutim zaainimada korisnikupomoenunjihc,voprobavljanjc
zboe
nj;hovcrmljane ; ma$,ePüodc.

27t I
Gljirc guuoljikc inaju dr.orakodejstvoza pmbavni tiakLzboq rjihovog sroma$oq
L i a n l j i v o gL r a l i t c t r i u c g a t i v n eu l o g cu u r n u o r e i a r a n j L rp r i r r l n o g g u b i t k a l p a k . o n c
s a c l r : ci s t a n . a n ur o d e n u t r a r h o l a L r p u i u i cn a p r o d o r n o s ra, k o j a i h i i n i k o r i s o r nz a
t r l j a n j co i i j u L a o p r a r l . au l , r c . c n N n , i u , q s l j c p i L Lp. c i c n j a o i i j u i l i k o n l u k r i v i t r s a
I - i j e i o i c i s c s l a i r . l a s L r p ^u d g l j " ' a g o n " , l j i h a . r s L iv i d , a o v o s u s a m o n e k co d
' r" r . l .l . ' ( ' , i ' l " r ,i .
" , l 1 ,. " . - r i r ,1 . .
"Cljnr:suul mcnne.-
rkazr.Ällahovog
Sroseriic zrratcnia PoslaniLa. s a r.s.r
L potreba Pixlanikrxcrijcainarai,rrcli'amosuiaLLrnaic