Las mafianitas

3

Vals

arr. Julio Cesar Oliva

21 I m I mt\ In h "F1 3J n h Irq
~JJ, mi ~i1 2 3
...... 0 . .
-~ ..... . ..... ..... •• ..... _- . • - - . .....
1\ T[ U • - - . - •• • - f) f) _. • • - .
,- T1 ,. • • • '"l . '"l .1 •• .1 ~. . _i "
~y -a r:. • , - t- -
~ 1 3\ or· p r· ~: ro·
2
1\ 1\ 1\ ". ~ ~ '" ""
~ ~ '" ~ x '" '" u ~ u ., ~ oJ oJ ~ " ~ ".
'" '" • oJ oJ ., .;J ~ ... oJ oJ I * oJ .,
... ... A " 4 "
• "" I " n
" I ~ u
I oJ m

m

m

a KK ·r J IT ~ in J I J
,.._~ -1 2 2 0 ·1 1
.. ,.....
II ... • ..... ...,j • - • ",.4 ,.4 - • ..... • - :-~
1\ - .- ~._ • ._ • • • • -
,- .. - - ••• • " i _i
~ - U· ---I-- U·
~ r· - 3\ 3\ r· r·

"" "" '" ... "" '" "" "" '" '"
u '" '" ~" ... oJ " '" '" ., ~ '" '" ~ " '" ~ '"
oJ ., .;J '" ~ "" .;J '" '" . .;J · ., ., ., .;J oJ
"" '" ... " ... ... 1\
" n ... • ... • n "
U U a

a

t

m a

m

a

II

fi 'm 4J . ..hIJ " . m ~·I J 2. 1
~JJ, KH 2 n 2 1r1 h 2 2 0
..
II .. ~ III """'. ~ ""'" ""'" 4-----z ':I ""'" """'. - • ,.4 - " ,.4.
~ ... • .. - - - - _.. . - -.-f) • .. ._
, - ,., '1 e _i ~. • _i ,., • - •
, .. "-_ .. _-- _~ t- .. - a· U·
t.l . ~: r· 1 31
- r·

2
"" "" ... ... ~ ... '" "" '" ... "" '"
~ '" '" ~ u ~ ~ ... ~ ':! oJ oJ oJ ~ ... '" ... " ... oJ U ... '" ...
., ., ., .;J 4 ~ .;J oJ 4 ~ oJ ... oJ ". 1\ oJ • .;J
4 , * ., ... u ~
"" _4 " 1\ • ...
" " 4

La barca de oro

Danza lenta

arr. Julio Cesar Oliva

I 2 I i 2 I 1>0 ~ ml m
II .u ) I I , I
,
\I .. oW. .- .....I. '!II: • '!II: • • • L
- • ~ - - -. , -. ~ c
r "" '- • "'!II: Ioo_ • _j- c
"II , .. ~ 1141"'" a· -
tJ ~ I IT oT 31 - U r' -
pr -
r
'" .. .- .-
r.. "" ~ ~ *' ~ ~ -~ ".
"" Y ~ oJ "" oJ oJ -., ~ ":! ~
.. ~ " .. .- "t ..
"9 ro U .-
u " .-
u m

a m

a

a

a

I i m
II .u m, 2. ' 2 ~ 0 2 2 2 r'"'"-'l
I •
\I .. ,--....._ -- .. .. .. - -
n • . -
r_ .. • - .. • .. .. '!II: . ..
,~ "--"" - - - .. r: .. -
tJ - - - - - r .; - L. 1
& r' - r r r
r
,.. "" "" '" '" n - -
J - ... .. " u " ... J ... 't .-
'" .. '" "" .IlL .. .- '" - - oJ x "" --
M "t M .. U .. U U .. "t 1':. A " M L
n ~ n n --u "9 fl
IT u .- u -v u
u . m j) 3.h
~ .u li1 3 '!.. 3
, . r.. _l
'01 .. ~ ~ --.. - - ,., ..
-~ oW. - I •• ... , -, ~ ': ..
r '" r:. ' .. , - ... ... ... ... .- ._ 3 -
V 1 "'" "'"
tJ r' - r r 2~ Ii! - ~ -
r 2r r
- "" ,.. '" ,..
,.. ~'¥ .. ~ .. ~ '11 ~
'" .. -;;:r 'r I. '" ":! ..
~ .. 1':. * .. "9
U A U " .-
U ,.. U
oJ 5

,..... i I I m
fI ~ 1 • 1. 0 I 0 I
II .. 11 ~ . • • • A .,.... \. L ..... r:. •
~ 'II "'" ~ ..... • ~ , ':::& • 'lIIiI ·
- ..- ..- • ~ ",- • - •
~ - - - U· 1
~ U - - 31 - u r· -
r r r -
r
.1 ., A .fl. fl. fl
!: oJ " " " fl 1 ... ., '" ., ~
oJ Ii A A n }{ 1: oJ ~ 1: ~ ~ '"
A \I \I \I \I .. A A ... .. ... ~
" fl fl .. fl " A
\I \I \I " fl
U m

a

i m 1J
m 1
ft~ 0 2 ~ 2 0 I •
II .. • • - "'" '" '" ':::& r: '. • ':::& •
2 .... , .. 'Z • - r: • • - ..,
, '" • - c ~ ..,- • . - " , . -'
,~ - - _i r: -' ·
~ - - or· 3 - U r· - - -
r r r - r r
r
'" '" '" ., '" '" '" '" .. '" ,..
\I \I .. J .. ., ... 1 ". !: ~ ~ ~ !: ~
.. .. 1 '" oJ -.: 1: ~ oJ .. 1 ... ... oJ '"'
U \I ~ ... k '" ... .. ... M
A A " A " n '" '"
" " " " .. \I \I
U m

a

a

m . m h 3h
ft ~ I ~ lLj 4 3
1 I 3 . •• r.;
II .. It ':::& ,., -+ ..... - -
. 1. lJ. - - ..,- • • •• , ,
,- TI ':::& ... o· • -' • • •• ~ ~
'v _i. - '" .. - - -
~ r - .. 1 r· - r r ~ 1 ~
P r r
1 1 ... '"
1: ., '" _ ... ~ ~ -; M ~
oJ oJ X 1 ~ ... ... '"' ~ ~ ;\ 4
.. U M J. 1: ~ ~ ~ 1: ~
" ... fl " n. ~ ~ " 4
" " ~
4 . a

I - 2 I
ft ~ I 0 1 1. 0 2
.
II .. • ~ . • • • ....1 ~
. ~ , 'lIIiI " . "'" • "'" - --
r - ~ •• - - ':::& • r:
, - - - - n
tJ - ~ - U - - JI r
2r r r r
n. ... ,.. n n n. ...
., x ; J \I \I \I n. ... ,.,_ ;
'" -: ~ '"' n. '" n. X 1: oJ ~
.. .. n .. U \I " U ~ 1:
n " '" n. ... "
... " U U
J 6

La pajarera

Vals

arr. Julio Cesar Oliva

a

a n
fI~ ~ IV ] m a m ] "I
] m _I I I I 0 0
II .. ".0 , • •
"". tl , • .....I • 7. , • •
, '"" T1 ,. III< • • ~ • - "'!II: • po 2
~ "1l .....I .....I .... ,
tJ - .. - 1 J
1 - r' -
r' - -
" "
n. no '"
~ ~ .... -y x ~
• .... .... .... u 'l .... ~ ~ .. ..
.... .... =z: .. .. 1 ~
~ .. • ~ A
U " u "
u v ".u ~ 1 J J 0 1. I J 0 .?J~'~k,; ~ ] m ~
.. ~ . •
~ - • '- ') • -
, '" "lI: n ......_ ....L •
'- _- , - - ~
tJ r' - .. ~ ~
- 21' - 2,'
" "
.... '" '"
~ ~ ~ '1 ~ .~ ,., .... '"
J J .. ;) J ~ J ~ 'l .... • ._ ....
J. ~ 1 1 ..
A ... U ....
U '" .. ~ ~
u u )

fI ~ * <) I 41 I v- IJ
I. .. (I
~"" ~ • .. • ~-- .. .. .- .-
~ .....I • - <, ./ L. ..
, "" .. -i--J- _
,v ._ - - - ..
t.J - 2, t - 2f' .. - 3
- - -
" f' f'
A ... A n. Do _Ll>
.n .n. .... ,.. u ': ~ u u " " " ,.,
" 'l .. -oJ J J . U • • J
1 1 ·c .n. 1 .I
'" '" u ~
'" =z: '" .. ""
u u u 7

I m t. · 1 J
fl Jt H 1 0 1 0 1. 0
\I '" .TI "" • '!Ii '!Ii • • '!Ii •
- # • # • • • - • ,,- •
, '" ., r: ~ • ~ " • '-
,-y " '-
tJ - 1- - 1 - r· -
r· - - -
y. y. y.
. h '" .... .... '" .. .... '"
"" " " ~ ~ X ':;! ~ "
., .... • ., ., • J J ., oJ oJ .,
~ "" '"
'" ., ., ., • • '"
U h ----&- u '"
\I \I I qt a m
fl Jt # 1 1 0 1 • 1 4 I I a
0 0
\I '" .T ....I \. .. J----- • '!Ii '!Ii • • '!Ii • ....I rv - -.
~ 4- , .. .. - • " - • - - v
r "' ~ .s: .., ~ _j 'lIii
~ . .... .« -
tJ 2Y· Go - - - 2Y· .,- -
- - -
y. y. y.
'" '" .... .... " .... "
" " ~ ~ ~ " ': * ~ " '" '"
J <I ., ., ~ ~ ., .;:J ~ ., ~ ., '1
A A
'" \I "" \I
., '" " " .,
\I \I \I 1 a ml i J
f...u # m 1 +-+--~- 1. 1
I m I - . 0
\I '" ..,j - • • ~ • •
1\ - - " ....
,_ '!Ii a - - '::II " - '-- -
." ,- - .- - -
tJ ---!!. 2Y· J - 2Y ~ - 2Y· •
- -
y. y. y.
'" '" '" '"
'" '" .... " \I ':;! ~ \I \I '"
.... . 11 .. '" \I 'f ... -' oJ J \I
... .. .. ... .. .. .. '"
.... ."" .... \I
'" ... '" ... '" .,
U \I U . .
f.. .u # 2 '1 I 1
OJ '" 11. • • ~ \. • • • r:.. • .-
1\ n - - # • • • . - r. •
,- TI (.; ... • (;. .
.~ - - • -
t.J - j "'" - - - - - - -
- r· 1 - - - r - r·
y. y. r r r r
'" '" '" '" '" '"
\I \I " .... ~ ~ ~ ~
.. oJ ., .... ... ... • -; ~
.. .. .. ~ .. ...
... '" ., • '" '"
'" \I '" '" .... \I '" \I
\I \I U ., ... u m

t

8

Hay unos ojos

Danza lenta

arr. Julio Cesar Oliva

1 m IJ rn m~
11 JJ, it m ~ 2 I@ ~ 1 ~o 1 I,
0 .f
lL_jII~ • • ""," • • :lIiI c ~ • • ,,,,"
... I. .. • • "'""'"':::Ii • • : .. :::I .. - c t: , . III .. ...... ':::Ii
, "" " '- "'" - • .. '1- ~ c .. "'"
~v , ..
tJ ® r· - r· - r· -
- - -
f r f
n. _fi n. n. "" n. A n.
~ x AI ~ "" ,.. ~ ~ x "" ~ ~ AI
~ ~ ': · ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ .. ':
~ ... "9 ... ~
• A. " -"
U n. U " U "
v v U a

m

a

m

a

m

a

m

a

a m

m

a m

m

n 1 h J lil I h ~ i I r i
~JJ, it ~ ~ 12 @ 2 o ~ 1. •
_flO '. .. • II .. ....,. ~ ':::Ii ':::Ii l .. ':::Ii .. , .. .. .. '#- ~
I .. , .. .. .. .. >< ,. _- - I .. ,,- :::I .. '1 ,,~ .. '#-
, '" .. _1"-'" ,;. L. :- .,_ .....
'\.
tJ - - ® - If - - - If
r r - - - -
r· u u r·
n. n. n. _"'- .~ 11 ~ _fi _A_ '"
~ "" ~ ~ .. " ~ ~ ~ X __..,_ X ~ ~ ~ '"
.. ~ .. .. ~ "f oJ oJ ... oJ ~ ... .J .J oJ ~
... .J "9 ... ...
n. n. .... '"
u v " .. " " " ...
u u u u 1 ~ 1 . . 2
11 JJ, # o h~ 1. • ~1 I 0 ~ 2 0
II _ ". ._ - • • • :::I " • III , ...
1\ T1 , . - • _- :::I ... , . .. • "'""'"~ • ...
,"" T1 .. 2 L. 1.- .. ., ,;. tt' - • ~
c-: _1 ....,.
tJ - '=' - - - - ~
- - r· - 0 0
U u f
¢2
.n. .. _A_ "IL. .... "" .n n.
U ~ ~ ~_ ; ~ ; ,.. "" ~ ~ ..
.J .J .J ~ oJ ~ ~ .. .. ~ .
... .. ~
" " •
ft. " U .n U f
u u v t

Esta edicion consta de 1,000 ejemptares.

Se termino de imprimir en el mes de mayo de 1993

Copista musical: DlSCANTO, Sc. Tel, 554- 4280

La Valentina

3

Vals

arr. Julio Cesar Oliva

a

a

C~ H.., o I I i 4 '1 "l m I m
I III I I
I I I
• ....,j i- <,
~ ttJ • - ....,j • • .. - . • •
, - ,. ". . .-I • • • .- .. - . • • -;
v ... •
u _ _ r· _ r·
r· _ _
y. y.
~
u - " fi "" "" - "" ....
.. ... J U ~ - !: !: !: ~ "" "" ..
.. .l =z: .. .. .. .. .. ..
~ ~ fi
U fi U fi U
U .. a

m

fl .1+ ~ I I I a I I
I I I I m I
\I ... • - --
~ -. '-
r - • ~ - • ""'" •
\.v - - - - ~ -
u y. • .~ ~ • • y. • _
_ _
y. y. y.
'"
u "" fi fi fi '" fi fi fi
.. - u '! '! '! '! u u -
~ ~ ""
-.,- A J.. " A J.. =z: 1 1 ..
.... u U u u "" U
'" .. fi .. fl
U U u a m

fl .1+ .jt m 2 J I T 1 I a m
, -- I, I 1
\I ... .. .- r-- • .- .- ~'!I:I ....,j
....,j -'- • - • .-I •
r_ - ""! "I! ':II: "I! "I! 1 -- .. •
\.v -- -. ,. . --
tJ y. -- -_ _ _ - -.........__
_ _ 2Y· r·
y. y.
~ - " ""
n. l! ~ ~ ~ f " " 1 .... " ....
u y -y 'f '! J v ... J .. U ...
"" ""
1 1 • 1 ~ ~
"" ... fi .. ..
.. fi n. .. U
U .. ~ ~ ~ / I i I m i m I
I I
~ I • j~-4- v <, •
~ ~ I-'" <, ~ • • • •
, "" • • • - ...... • • • •
,v - C---. <, ......-
tJ ~ - - _ _
_ fO _ fO _
ro ro rO
A A
V '" " n '" '" '" V
" '" ~ '" J v '" ~ ~ ~
.~ ~ ~ .l ~ ~ ... ...
~ ~ n ....
n v fi V fi
V V V m

a

m

a

4

b1,.;.; j m J I Im~_J m
1. ~ ,~ 4b .. ) I m
I I
'oJ .. ~ .., r. - • ;;'~- 'lII'I ,;.
If ,,~ • <J
. IIft • • .....
,:V - -
tJ fO fO r-.:_ -r r fO

'" " " '" .... '"
..z J ~ .. u t
J ... oJ '" '" ~
n '" ~ ~ .1
n n v .. A
V V V a

m

1. ~ ~ i m I I m i -J. m 1 i
I I ------t ~- I
• - ....
1\ 'TI ...I a ... - ~<J
rift TI a - ....I
~I _. ..... ----~.----~ r: -
._. ----
_ _ _ ro J _
_ fO _ _
ro ro ro
n A '" fi
A '" v ~ ;' " fi "
'" v ~ J oJ V J ~
~ AI .1
n '" ...
n v n ~ n
U V " m

m

t

a

a

1. ~ ~ m a m i il "I
I I I m ~
II .. ~' <, • • .-- r-
~ ... • • ...... • • • ..... ....I -
1 1ft • • • • • • • - ':::I • .. ...I ...I • -. ':::Ii '::;;
,V - - - - -
tJ - -'- ~ - - • _ - I-
fO ro _ ro
ro ro
n n
'" '" ,'" '" n n n x x
" 1: 1: ~ ~ · " '1 '" ~ '" " '{ '{
... ~ ~ ~\ ~ :.. ... .l .l ... ..l ..l
n ~ ~ ~ " ~ · '" v '"
u 6 ~ A ~
V ,

! -

, \

I

I

5

a

a

m

~m J I m l I il i
~ ~ ~ I I I
,..-._
.. L11 • • • ~ ::II ~
~ - ...,j • - • ~ • <, •
r '" '!I: ::II '!I: - - • • • • •
':JL ~- - - - -
U - -'-- ~
- - r· r·
- -
r· r· r·
"" "" ,..
X X ;' ... ,." ~ "'- no ,..
'f 'f .., " .. oJ .. " .. ,.. ,.. ,." ,.. •
.. " ~ ~ ~ ~
,.. no .. .. .. ~ •
_A _n .. " n
" " v !

d

'~- .. j: I il i "I I J
II ~ * I 1l} I ~t.:
\I "[1 • V <, • .., It:;
~ 11 • __1_- ...I_ III _III .. • ~
( ~ rt • - ...,j • • • .. •
~-- - <, /'
r· - r· - r·
- -
r· r·
n. _fi_ ,." ,."
" ,.. ,." "" '" '" '" " -;: ..,
~ '" ..J " _1 '" ~- _~ ~ J
.. .. .. .. .. ..
"" "" II
u n. " ... ~
U U ~ ~-j 4~1II J I 1- --J ) m il II m,
I I m
\I .. - • .., ~ . ~ ..
1\ • ~ -~ ...,j
r"" - -_ r: -
,.'-, - -
U r· 1-· -f r r· -
-

" _-"'- .fi_ '"
~ .. " ;' II>
~ oJ '" '" • .... "
n. .... .. .. .. ..
n " ... no
U U n
" m l a a
il 1 m I I m I
1I.u ~ i m
__t;j I _l -6.
IL_" .'11 • c :::I; u •
~ u - ..I ~ - (;. .
, "" - """" .a. ~ .
'v c - -
u - - r· - - - r·
r· - - r -
r· r· r
¢2
"" ,.. "" .n. .~
'" v ': ~ " n " ~ ~
.. J oJ U ..J ,.. ~ ~
" .. .. ..
n._ .... .. n n
U "" ~ .fi_ U n U
V V V a

m

6

La Adelita

Polka

arr. Julio Cesar Oliva

,., ~. # ~ ~r- ~ ar- r--, I ,_"
II ... rr " V <,
~ iIfW • • • . ........ • • ......... • • • •
r '" • • • ... - • ... - • • •
, ~ - "- ./
U - 2 - - - - - - - -
1 r - r - r - r -
1 1 1 1
-'lL '" " ~ " " " ~ " '" '"
.'" • M ,t M ... ~ ,t ~ ... ~ ,t " M
" ~ ~ ~ '" ~
M • A fl. 1>. _.n
U 1\ U 1\ U 1\ U 1\
V V V V a

m

r r 2;-: r1 I ri m I m .
~ ~ 1. I I 'r--"1 r-4
.... • • • • - 'S . ... •
~ • • _..... ..oIt. _'t - .. •
r "" 'S 'S ., - - •
, - _- ~
u - - - - 21 - 21 - r -
r - r - - - -
r r 1 r r
It. It. 1\ A '" '" .n .n
U },[ U )! '" 4- u Ii u n ,.. " fl " It.
M ~ J . ':! J "" V ~ V '"
... '"
.n ft " '" "
u .n V n ~ .n "" " "" "
v v u u v a

a m

a

m

,

a

m

m

m

j

II ~ ~ m,....., m . m I I r:"1 -f-':"l ~ ~ a m
......!. ......,;;
II ... oWl ...... ..... .....
I{ oWl - - - • ...,j • .....
r_ • ....ol - - • • .....
- • - - - •
u r - r - r - 1 - r -
- - - - -
r r r r 1
,.. ,.. '" .n '" "
'" .. .. oJ oJ M U M V "" "" ..
... M ... .. ... M ... M ... ..
'" .. '" ~ "" '" ..
M It. M " ~ " ~ It. M fl
V V V u u 7

" Jt ~ i I I ~ r r--, I r--, 1
'" .. v -....
. 1'1. • • • • • .. ..I • • ~ • •
,'" .. • ..... • ... •
~ ..I ">,
tJ .z, - - .z, - - - - - -
r - r - r - r - r -
r r r r r
"" .... .... .... .... .... ... .. ,.. ,..
... .... a; ~ a; .. =z: ~ .. ~ .. ~
,.. ,.. .. .. .. ..
~ ~ ,.. ~ ~ '"
v .n v '" v '" V l>- V A
V V V V V a

m

a

!......- r r n r1 I a m
" Jt ~ 'r--!
'" .. ~ • • • • - "lI • ... -1 •
If " • • • • .. ... - .... _._
,'" • • "'!! "lI -
~ <::» ~
tJ - - - - - - r - r -
r - r - r - - -
r r r r r
'" '" I>- '" .... .... '"
,.. V ~ U )! .. ~ u ~ u '" ft ~
.... ,.. .. a; .., .. - y V ..
... ..
.n '" '" .... ....
V '" U '" U ". .. '" a; A
V V V -v V m a

a

m

a

m

a

m

a

m

m

a

m

'1 ~ ~ n N "r--1 r---; I I u~ 0 r-
.. .. -I ....I ...I A .. .....I ..I .....I
~ .. - - - • v • ..;;j , • .. - - - •
, " - - • ....I .. -.,: --
" -
tJ r r - r - r
- -
r r
AI ~ ,.. .n ,.. '" '" '" ,.. .... AI --"lO
... ... .. .. u .. u .... .. --u ·U 7,j "'9 "'9 "'9 a;
.. .l
"" ,.. .... ""
.. .. '" - .. ~ a;
u ., m

a

m

a

m

a

a . r: J I Lento 'rJ I a mri
,,~ # r--,I I
"'.. 'IT - • \. . - ....I •
_#. I .....I , .. -- #_ -
r '" - •• .. ~ .,.
,v
tJ r - - - -
- - - -
r r r r
"" '" '" .... _fi
.n '" ... .. v V .. - - ~ V
V .., V J J oJ
oJ
""
.. '" '" '" A
V V U V 8

a

I I . m I I m t r--.. i,.......
f.. Jl, ~ m Ir--'I j_ m i'_'-'
l I
II ... .Yo ~- •
~ .Yo --. ~ ..... ,_ _ ..... ..... ..
F" -- _ _ - - • ~ - ..
'-'v -
tJ _ _ _ _ •
f f r r _--_ _ p
f f
n
~ n ~ ~ " n v ""
.I. .I. " "" U .I. .I. U "" 1 U "" ~
~ .. ... .. " ..
~ n '" '" ~
u u .. .. ....0. ~
v U Polka

r

"

a

m . m a i mLLr
ri I b
_ _ _ _ ..
• 4- ..... • _ ..
-
_ r _ _ _
_ _ r _
r r r
" "
u "" " ~ A '" V ',{
.. oJ oJ " .. ..
"" n
n ~ n " fi
U " "
a a . m

m I,......,

~h l__j

a n

I

i

I

1

:H

- _

u

..t_ •

&L • -

r r

_'" _"'- v

v

v

r

J

u

-

a

r

u

n ]j n 11 1[1 11 m l~' m
" .u -If f-
.. f"_. .. l1li v -
... . ". '::I • - .. - f .. • - _._ ~ • "!I •
~ - ---- .---_- -. ..
F" '" <,
, 'v
tJ i _ _ _ _ _ _ _
r _ _ _ _ r _
r r r r r
"" n '" ". AI AI '" fi "" n '" n
~ v .. oJ ';! ... ... ';! .. u !; v ". ~- -~
J J -» J oJ -J -~
'"
U n '"
" n Ii Ii. _fi_ V '"
U u u v u r

a .

r-1

....I

.. -

a m

a

"

v

f

~2

,..

. m

h

........ .. -

. .....

-

r

u

-::Ii

-

r

r

r

r

r

"

u

" ...

v _A

u

u

u

.. .

La Zandunga

9

Vals

arr. Julio Cesar Oliva

m

I IJ: J..hJ_ J J: H.~J
.fl l_] . .-// .. ..
II q " ..,:::&;1 • - I. - :::&;I .. .. • -
#I n. UI # - # -
,'" " " • •
\.:V "":I:
tJ of or ntroduccion oro fO ro
~ ~ ~ A ~ 1 " ~ A ~
~ -l. ;! ~ ;! ~ ~ oJ ., oJ
... .., u .., " .., .., u .., U
'" ...
'" u '" "
u u " J .. J it. J 1~ _J_ .. ~ I .. t:i 0 I J
:::&;I • - • - _j - .c, •• :::Iil
n. # - # .. ..,-
, "" " • • v
\.:v
t.l fO ro ro - -
fO -
ro
_1_ " l'" ~ r ~ ~ " . .A
~ ";! ;; ., 7 ~ ~. 3_ -j_._ ~ ~
... .., " .., " <J " " .., ... -»
'" '"
'" u u I .ft
" " n
U h .. I ,~j) ..
II I .. ° ( ,~ .. °
II • ° ... ~ .. L. ':I .. ° "'",,:::IiI .. .. ~
~ n. _1 ",,' - # L. - ",,' - # .. ..
, "" • •
t.l fO - fO -
- -
ro ro
" "" " '" " "" " '"
~ ~ ~ ~ ~ -l. ~ -l. ~ ~
.., .. .:J .. .:J .., ... .., .. .:J

... '"
" fl- U ...
" U 10

-J -t 1- • I
~ • , ... j .L
_ .. ~
~ .. ... ~ ... - -
h c
~ '" v
'v r r·
tJ f· f· r
'"' 1 n
... .. , ~ x ~
-;! -;? x ;:1 -;: ~ ~ ...
., ,., ...
~ U v ... X_ ..
n
u " u
" n U
U u J J j m I I
,... -IT~l ~-
_._
\I ... 'lI - - L_ - - •
h ... --_I'. --- --~ '---------
, "" ,. ..
~y ._.- .- -~-.- r· f·
tJ I r·
1 -~ n
1 U
• ,l • • ." _'1
~ ...
~ ... '"
'" n '"
n " "
U " ...
" a

m

a

a

m

-r 1 m I ~ I I
'\ J -- - --------==j=---- - -----=1
- --- --- -- ---
~ _. --
h • .... _--
, '" ... - __ L __ ~__ - '-": ~
,y -- -
tJ r· r· r· -
y.

1 ...
• ... _ft ... ...
... ...
..:J '" " ... n
.. oJ it- "
u n ..
... U
,... i I ~
II - •• -_.-
~ ~ .<lI
, "" ,. ...
\.v
tJ f· 2Y·
.. " " "-
U ~ U ~
1{ ~
U .,
..
U ...
.., "

n u

u

11

~ "l a m I m I m °
~ °
~ .... ° ~
r '" " - ..001 f: °
, - - ,j - ..001
tJ - ..... 0° - r~ ro
fO fO r

'" n ~
.. V ,.,. '" ,.,. '" n
n ..I ::. ..I ... " '" '" ..
v " " ,.. "T -1 or J , m 1 I
.. I I I m
- Ii
.... -- Ilt: ° ~ _- - ..001
r '" .. n ° - - - Ii
, V "'" - -
tJ fO ro - ro fO
fO
n
"" V ,.,. ~
::. ..I . ."!l. • " "" n
V n ... n ..I ... " ~
n " '" " " oJ
" " " a

a

m

a

m

m i I I I , -, I
1'1 I I 0
\I - L .. - ':j ..001 ...I v-
.... '$ 4 - - _t:
[, l!'\__ - Ii Ii - -
,~ - _- -
tJ fO fO - fO
- 2ro
ro
.o, l\_ A '"
" ~ " ~ ~ ~ ""
'" .n "" 1: ~ oJ oJ ::.
... " ,.. " J V
n n '"
V n V ,.,. V
" J 1'1 , m a I m I
I m
\I /~
I{ h _f: _ .. - -
r_ " - - ..001 -~ ..
'v -- - - - -
tJ - - - r - r
- fO ..... 0 r
ro
'" "
" "" ::. ~
..I ... " ~ '" " n V 1:
n oJ ... oJ V n V
n " U
V 12

La llorona

Va Is

arr. Julio Cesar Oliva

m

j J J

j J J

m

1

m

J

m

II. I 1 4 3 4j j 3 4] j
- - -
~ U ?1 ,.::i,
f - ,. . -. .
-.: ,... ,...
tJ r· r· I I
Introducci6n
n .. ,. ,. 0 n n ,.. I"f
U ;J ---;:r " 0 0 0 { n n 0 0
~ 0 <T n u U
U U
"" n
U U a

m

J J J

J ] J ~j , a m
f1_ 4 o I I
1# - - - ':J
1\ _. • • •
f_ • •
eV a· .
I 1 I - r'~ r'
-

" " " ~ ~ t:! A n 1\ 1\
• • .I. " " ., v v '.l "
• ~ .l
,.. " ~
J --;:r • n
1\ n ... ,. u
u u ~ --..- ,

I IT j m ( J a a,
~ J 4. i I I
• .- .- ... - - - .- .- l? '" •
.- .- • • •
f "" .- <ill .- .-
V 12_·
t.J 3r r· 31 - r·

n "" "" " " "" ""
u '! u --;:r T 1- J 1- 1- U '! " u "
;\ " " ;\ .l .I.
~ '" ~ -'1 ~ ~
,.. U .> "" '"
J U u 13

j j J

j J j

I . I 1 4
~ .
.....
~ - _. •
• _
r '" ,w...- •
v
tJ 2f· 'GO ~ - - -
~ -
- , - , f· f·
r r
fl l" ,. ,. co co co
,.. .... v oJ ,J ,J 0 0 "ty
oJ '! •
~
'" u • .no
~ fl
.no '" .no '" -v v
u ~ "9 U ~ "9 1\ 3 4J J 3 4J J J J J J J J *J I
\I
- - 0
'''' " . _.
'-'v r- f'" n. -no
tJ 01 °1 I I -
-

,.. - ,. ,. ,.
I I '"
, .no co co co I • I ;;) ,J oJ ... V
fl 0 0 .... 0 0
u u ,.. ,..
oJ oJ
....
v I 1 i 1
1\
\I --.
If -
,H'It. _.
,:-v ......
tJ r-" f'"
- , ~ f· f· 01 °1
r
.... .. ,. .. co co co ~'" ,..
U· ,.. ~ .... ,.. -
oJ --;:T .:J u 0 0 .v
~.,
.no .no
U V
'" '"
no '" V V
V ~ .. o J J

~ J J

4 4 4 iHJ
1\ - - -6.
'J
.
'''' _. ~ .
'-'v .
tJ 1 I Or· - - -
- - , ~ f·
r· r
.. l" ,. n n -
oJ .J oJ 0 u 0 ,.
...
..
..
,.. .no .J
oJ U
....
.no .... '" U
U v ~ .. J J J

J J J

m

Maria bonita

arr. Julio Cesar Oliva

m

Agustfn Lara a

Vals 3r1 a i a j ~
" ~ ~ I I J J I
~~ ....I - - - -. -- -- ~ -
~ tl ., ....I - ... ':J , - -
r " '" .~ ....I - , i-. ~ r ~ s s
, ~ ~ - ~ , , r-
~ - ,. I - I I
r 2r·
'J n n n "" "" "" "" n
n 'J oJ v 'I v .. l' .. oJ n X
. .. " "" Ii. ;fa x x
" v .. .. " "
. .. -v
v ".
oJ 1\ ~ ........, r1 I I I J J J ~ J J
OJ Iff - • - ... - - ...
, ....I - lo. lo. , I ,..
_J_ ~ ~ ....I - .. l-. ,. ::1: ~
-':J " - t" f.o' ~ I"""
~ I· r· I· I - I
r
p
'J n n n ... ... ... 'J '::t '::t
n 'J oJ " 'I v .. t' .. oJ fi ""
n " oJ I.. ;\ X
.. v V .. .. v
" n V
" '"
oJ 1\ ~ I I I m l m ~ m
OJ Iff - - -
l
, ....I ....I -t • ....1
_'\ V .. - ... - ... -
tJ 3r· I • - Ir·
~ 3r·
n n h.
v '1 "
Ii. n .. .. "" n
v n V V V .., V
'J " ...
"" 'J ..
oJ 3

a I

I

m

I

I

a I

i

I

_,

..

1

_,

..

I

_,.

...

I

I

r

v

I

_,

...

n

-_,

_,

-

-

...

..

..

X

n u

..

v

-J

i

m

I

~ .J J J a
" ~ J m l
JL tit ~ - 21 I I -
I ~ ... _,
, T"\ ~ ~ ~ --
'\: 1 ~ I a r.
~ I ~j' , " •
2f' -
r'
1 1 " ~ "
=zr -,{
,.. oJ • .,
X oJ ...
U
.n. ,.. .n.
. V
1 ... .n. V
., V " ~ l m l m 'r' t m a m
III l I I I I I
~
r ~ ...I
~ J -- _, • • •
• IL • -- • • -
._; 4F' r I'
r
p
n
.. ". ... ". V "
.. .. ,f --v .. :: - ---
-, ... ... ,..
n ... u
oJ v n
v a

m

t

m

a

m

a

r

I

" ~ I I I \ -, I I J m
II III I I I ,
7 --- • • • • • _,
-
~v ...
-i) " r " -
r
11 11 n n ".
~ ... " 11 U V " ,..
~ ... -,;;T ... ,..
., -OJ
n
v n
n v n
v
v 4

a

m t

1\ J~ I I
III
-I
.s: ~ , .,j -I -I ~ - -I
'\:~ ~ '-' - - - -
~ - o r • - r
r r
...
v III III n. ... "" ...
X ... " v v • "
" "" " ""
" ~ " ..
oJ oJ fI ~ I I I I I I I I I I I
lL .111 -I .-I ~ . .-1 • ....._
~ -I ~ .-I • .-I - - - - -
If, ~ "'t" - - - ...
'\:~ I .,. r-
~ r· FI r .L I r

...
III ... ... .. ... " " " " "
v X " ... ~ ~ ~ ~ v
X X
v '" v '"
" .. " ..
., v m

fI ~ L. J J J J I.J 1- -I l
JL .111 "1- - - "1- U ~
iii. -.
" "' ... bit>
~IL 'I[ r- -
~ - I r· li· -
r 2r·
.. 1 1 1! 1 ~ III
... It. ... v ... v v
X ...
v "
"" "1
" .. ., ~
oJ v a

m

fI ~ 1 1 I 1 J J 1 I I I I I
~ • • • • - • ,.[ ,j
~ '-' -I .-1-
If, "' - -
~I.L iii.
~ 3j· ~i· I· r • f' [;I
... III III " "" ...
v " " oJ .. v "1 oft III A
., ~ X ~
... ... X
" AI v "" v v
v , ~ "
. oJ 5

m

a

" ~ I I I I I I I I 3J 41 3J.
.... .... ~ ....I
• ....1 - - • • .... - •
• "" - - lo. - - • • •
'\: 11 - .... II<.
.J r - r r· ,. r· I I
"II "II
" " • '" ... " ... .. •
"" '" ., ~ ~ v "II oJ ;I; ;I;
., v ~ ., '" .. ..
"" 1\ .. n v '"
., v v v m

J

-

1

J

-

a

,

, .

fa

I

---

m

I

a I

m I

v

v

n

-

v

v

i

, .

n

v

f'I ~ .........., r1 I I I J J J r: r. •
III ....I • • • - - -
I ....I - lo. U ,. .
• ,.,. ....I -- I I,., U ~ • .
'\: l1 , - OJ
.J - ~ f· I - i -
2f· r· r r
" 1\ 1\ n "" "II .., " "
'" " oJ v 'I v "" 1" .. ~ ~ ~
n v oJ A ;I; X ~ x
v " ... .. " : v
1\ V ,
" v " ,..
., oJ oJ Acuerdate de Acapulco, de aquellas noches Marfa bonita, Marfa del alma.

Acuerdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas.

La luna que nos miraba ya hacia un ratito se hacia un poquito desentendida

y cuando la vi escondida me arrodille pa' besarte y asi entregarte toda mi vida.

Tu cuerpo, del mar juguete, nave al garete venian las olas, 10 columpiaban

y mientras yo te miraba, 10 digo con sentimiento mi pensamiento, me traicionaba.

Amores habrds tenido, muchos amores Marfa bonita, Marfa del alma

pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mi brotara.

1 j

t

Te dije muchas palabras, de esas bonitas con que se arrullan los corazones,

pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones.

Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas;

recibelo emocionada y jura 10 que no mientes porque te sientes idolatrada.

6

Te quiero dijiste (mufiequita linda)

Maria Grever

arr. Julio Cesar Oliva

a m

D11

. ~ • u

r-,I

• r--

• u

m

-

m I

a . t ...... l

....,

a i

..

--

-

• ':II

- ""'-

-

-

-_

r

r

r

r

r

r

11r-------------~2~+---:-2-------~------~2~+---:---2-----~------~2~+--~----:--~~~~~~~--!--~2~

a

m l

a

m ar--i N r-S m a m a m a m
fl ~ ti I I 41 i....., r-I i ---. ~
~ III • ... •
... • • -] • • • • • ~ ...
_r, ~ • - • ~ • • • -
~J -
tJ - #r r .!J_ - r:
r - #r -
r r
fi _" n
n .... v .. " "2 v " n " " " " fi
" v .. .. ~ .. 'I r .. .. .. " " v
.. .. :.. ~ :; ..
n 11 .... V ..
" .. .. n. _1_ ....
" ~ .. C2

a

m

C 4_ _ _ _ _I C 2_ - - - 1

. maC 2_ - - - - - - - - - - - - 1

fl ~ ti J r--;i""'; ~ J 11 r-, ~ I p~ ~?1 I r--, I ~
~ III - ...... • • III c
Ill- • • --- _- -- --- • 111-] • - ..I •
, ~ _... - - • ----- . - • - --
_~ ~ -
tJ r - r - -- r r r
- -
r r
C 2 ____ 1 C4_ ---,C2 _____ , C 2- - - - -
.... A n -------In
.. A " n. "'I ... L "2 "'I n "'I " AI "'I "'I "'I X
... AI r " ., v '" ~ .. .... v .. ;;; .. AI ~ AI .. ~
... .I. v .. .. .. ... .. ..
.... ,f "'I "'I "'I
.. n ... .... ., ., .,
v .. 7

m

a

m

l

" ~ fi ~ il N a .
p I I ~
n c - •
_il ,.j ·
w, ~ ~ ... · U_ '" _IIL
'\: .J .... ... • "" r:
tJ - - - - - -
- -- r - r -
r r r
n n
X _n " " " v -"- n
'-l " v · ~ r .. .. v . 'l.
. " AI .. .. ~ AI ..
.. ... · n it
n v ... v ...
v v v " ~ ~ I I r:-, r---t ~ ~
\I III ,,, •
0- 0- r: •
W, ~ a '" _. -_ c c ~ - .. .. -
'\:l.J "" _r:. - -
tJ - - - i ~i f .t:. a r
r - r - -
r r r
n
" ", _" v " n n n n n
~ ;' .. .. " -"- ". ~ v ..,_ _1.. v
M ~ AI .. n. A .. ..
n 'it ~ v v '"
v n v ... ., " fi ..
v .. v l m

" ~ ~ 1 I J 2J . m -11
~ l~
\I lIIun ...., ..._ IlL
~ '·._U :J .. . .. -
w. ~ :J .. - . .a r: r: .. -
'\: .J .. .. ,.,
tJ - ~r 91 - - _r;. "" -
r - r ~r r r
r
" n n
r v n n " v
" ~ .. ", v . ", ", ", ", V J
M .. ;,. ", .. - - :: ~ -
n ~ v .. ... . n v 1C n
v n v .. v v
V ~ ~ ~ ~ Il ,. ~ r: 11 ~. j)
If_ u._ ~ - I. - .. -
- c -
w, ~ c c • c ..
~ .J " -
tJ 1 - I ~I r - r ~r
r -
~2 r
..,_ .f_ ,,_ I:_ A n ..,_ A _A_ ",
~ ~ .. oJ ~ .. v .,. -
~ r
M : ~
n ,- AI "
V V n ... J
- " 8

C2

" ~ H ~ I ,......,
.U.11 ~ , ,
u '"" .... • c:: __..._
, "" 11 .- • - • 'iI - ...
"'V --... -
tJ s: ~ .. f ~f ~I- -
r - r r
r IT
C2
" n
!; ... " n " n X n
~ ~ ~ v " ~ x x _" v
.. ~ ~ ~ ~ ~ " AI ..
'" v '" ~ ;\ " " ~ .,
.. '" ~ ,.. ,.. ,..
,.. " ~ H I I r- ~ I I r- I--!
• -
Q n , • n =rt , - ...I
" "'" 1': , - - ':} -J - -
~ c .... r.
tJ - - - - - - - i ~i
r - r - r - r
r r r
n n
" '" '" u '" n '" '" '" v " n
~ ~ .. .. v '" ~ ~ --.rii .. v "
,.. ~ AI .. .. --r AI ..
n ~ n ~ ~ ...
v n v n v n v ... oJ
V V V L.

-

u

...I

-

-

...I

-

r

r

r

.. ·I

n n

u '" .. u

u

v

u

Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil,

y senti en mi pecho un Juerte latido despues un suspiro y luego el chasquido de un beso febril.

Y a veces escucho un eco divino

que envuelto en la brisa parece decir:

"Sf te quiero mucho, mucho, mucho, mucho tanto como entonces, siempre hasta morir. "

Muiiequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubi, dime si me quieres, como yo te adoro, si de mi te acuerdas como yo de ti.

9

Armando Manzanero a m

l ,

I

i

Adoro

arr. Julio Cesar Oliva

m a---4' ~ r1 H m a m ~ ml ri'
1\ ~ ~ ...., I ~ ~
• ... ... 1---- . ...I
":II: .-l . ...I :..I ... .-l - - • u e.j .'=' •
x. - • ':II - - - "'':11 - - • ... _ .
~J ":II: ':II .':11 S. -
~ s: - • = r ir (:L a.
- - ~ ~
r r pr p
A
... A A 0.. A A v ':J. .. _'l._ ..
v • X v v ¥ v oJ ~ "l. "l "l "l "" "" oJ -"
~ ;\ "l ... n. ... ... n. ...
. ... ... ... ... v v
... ... ... v "" ""
" " v ... ... I

f

{

3

~ ~ r-t I a m IIiIIo.l ~~ r:1 ~
- - iIIIIIoo - ~' .. _...
• " ,... .., ~ .... ...1
• .... . ...I r--. ...I .- ...I
_.LJ ~ "" - - • • ...I ...I .... ...I • ...I ...I - . . ...I ...I • • - - - - •
~ J J.I. - ]I; - - - - . - . - . - J.I.
~ FL ~~ . - r - - ~r r
p- - r r
r r
...
.. ... A A ... ... ... ... v AI ...
It " " A A A A ., A A " ., A A "l x v v v ~ V ""
A r v ~ v v ... v AI v ... AI v AI v ... r ...
v • ... "l "'W ... oy ... "'W ~ .,
~ "" ... ... v v ... ...
oJ ... U t

I

I

I i

10

r--3 -,

r--3 -,

3 r--- 3 -----,

.--- --, .

am' a m l

De: ~

3

Hi I I n r1 ~:.~ r--- -----, r"
fI ~ I iI

\I • • ..-I • • • u. •• • " . '" ...I
- . u.u . - .- , , &/ ..-I I.- -I . ..-1 ..-I ..-I .- • -
I, ~ • .:.. - • r- - - - -
'\:lJ TI , ,
.J - f- ~r j Uu ~r r
r ~
n n n n n n n ...
"'21"" " ~ " A " n n n n " A ':J. AI
J .I. -2' " " " " .... ~ ....
~
... '2 " n "
" " J ~ " '2 " ~
., J .. " ~ rLl J I Jl, J r- Jl, J r- Jl,
• - . . • ..-1 - . . • ...1 - . . • ...1 - • U· ...
,., .. - ,., • .- .- .,..,
r, ~ '$-. r;" :. X
'\: J " :. :. .- r- ~
.J - ~r - • r t-- jr - r r I :Ii:
- - t-- -
i7""" i7""" r:;- .- -U-
,., n " n '2 " n ~ '2 " n n
1:. " AI 1:. " J AI ;: " " ~ AI ;: v x
X "9 X .... X X n X
" v " " " v 1
" " n " " ., ~
... ., ... .. n v .. n .. ;:
" " " " " Adora la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, muestros ratos fe/ices

los adoro, vida mia.

Y me muero por tenerte junto a mi. cerca, muy cerca de mi,

no separarme de tt,

y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol,

eres mi noche de amor.

Adoro la forma en que sondes, el modo en que a veces me rines, adoro la seda de tus manos,

los besos que nos damos

los adoro, vida mia.

Adoro el brillo de tus ojos,

10 dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que suspiras,

y hasta cuando caminas

yo te adoro, vida mia;

yo, yo te adoro, vida mia,

yo, yo te adoro, vida, vida mia.

11

Peregrina

I

arr. Julio Cesar Oliva

Letra: Luis Rosado Vega Miisica: Ricardo Palmerin

I

I

,

" ~ ~ n n n I I
III ,. 'r r. , _ --- _ . _ __ n
"'"' "'"' I ~ r~
.s. ~ ,. - - l""~ ,. n
" v LIe . - , c» I-' ..l.. - -
~ -=. D~ r - s= r D-r -
- -
~. r I?" r
no no no no no no no
no no X u u u u u u ..
v v X ;\.
... u ... M
., " n M
.. no -v no
u v ~ ~ I I I I ,....., r--, ,....., 1
~ - • • -J I- I ....I --. '_;' .:;J -J
r. "'" .., -r7J --- -- -- --. -- '" ~
~ J
~ - 9- r· HD'1 - r r - ~-r r
i - -
i r
.. .. no 1\ 1\ .. 1\ 1\ 1\ no
;\ ~ u ~ ':l! -v -r v ':l! -v -v X
M .. M .., .., v
1\ ':l! ... • ... ... ... ...
v .., M ... M --.. 1\ M M
.. .U' L

a

m a

m

~ ~ ~ ~ 31 J 4rl 2_N _N I I
-J '7tI "'"' ....I - -i -i
- ~ 'J ..... I - - - - n r:.
r "' ~ • •
" V I-' \'-' '::III
tJ - I j. V I - r r 3j· D--r -
- i r
r
" " ... " ...
;{ oJ " ~ ':l! ':l! M ':l! "" " .. ..
x .., ... .., .., .., oJ oJ ~ .A
v no "" no 1\ ... v
., 1\ U U " ""
1\ U -~ "
V oJ 12

'\ ~ ri n 11 . ~ 1 I I ~
III -,; --- III...J • i-> • ...J .-I
L- • III" _.j --n
• .-I I . .. -
, '" - • . ..,
...
"' ~ Hf· . ~
~ r ~ If --
e-
... ... ... ...
--V A. 1 ~ ... .. .. ...
.. .. ......- v .I. ... --r " v v
.I. .I. "9
V :'
"" J ~ Ai
oJ u .. 1\ ~ nllll 31 J 4r1 :r-, 11
-- ....I ... .-I
'" III r --. . • - . '.tJ -- -
I - ~ I -
If ••
,- ~ \'-'1 "-
'-.'--11 . - Vl r f
~ )1£. D~ r - - j. i
- -
~. r r
_fi ... ... " n "" ... '" '" '"
-v -v oJ v ~ -v ~ " "" ., " .. "
X "
., ,.. ., ., ~ oJ J
X
'" " n .. ... ...
v n -v u
.. '"
., n n v
v V ~ I ri n 11 - I 1 I I
• ___ III...J • -v n
--.- . • -iJ- - -:,;;] r.
n n
.l. • ..
" ~ - -
J - "' Tf D'-f
~ 3i· D'-i r r --
- r -
r r
... n '"
.. .. .. v ~ " 1: ... .. ..
.. V .I. "
--.- It. .I. .I. ... x '"
:' .. '" ..
'" ;\ n .,
" .. "
J oJ .. V n
"" V
J m

a

m

m

a

a

a

1\ ~ ~ lr1 r- lr1' I i_:: ~ W' I 1
...J • .-I ...J r '11 i->
.-I
'lJ • . ... - . -... ~ -....I • - --- ....I • rr-:
, '" --0 -- -- 11
'\: r lfD~
~ - - - ~~ r -- -
r r - - i
r r
... ... .. ...
.. .. "" v " .. " v n 1\
..I. ..I. J J ..I. J x n '" v '" n '" .I. x
--V V M - .. U M .. M
'" '" .I.
... ... ,.. M
V V ... M M A '"
V v M 13

~ .~ D I m a
II ~ m t l L L 21 1
II '" ... • t: ,j ,j
- -I -I - ....I - .., 'Jill
_.IJ " ~ - - - - ..,
'\:~ "' - - -I. - -
~ pr r - r - - D-i -
- - Ir· r
r u
n n
.. n n X X n .. 'I 'I
... v 'I v X X v ... oJ ";4
.. .. oJ ... V v n ...
" ... ... " M ... V
M M .. .., .. ... 'I
V V V "' a

J't .•..

;~

I , ,

3r1 f1 r1 I 2 L. J
" "" 31
1# III -I - - - ....I - n 1'1 ~- -
1 - - 'Jill -
" "" .., '7'
-- -
tJ - I - D-r i - -- - D--1' i
-
Ii Ir· r r
n ... n ... _.fl .. ..
'I v .., v '2 .., v 'I ... Ii.
"' "' ";4 n n X
n n ... n v v n v n
v v v v v
" 'I '1 'I
M "' "' "' ,

I

I

C2

C2

I

I

,

L..n IJ u - - - - - - -, - M - -ri - hi
" "" I I I I I
.... _- __ 111-1 l:A - - 1II,j 111....1 ....I ....I ....I ....I ....I a
JI 1 "'- a "'.., OJ ''''------
,~ ~ ~ ~ Co • :J_ '7'
'\: J l'< - . :J -
tJ - - r I~ r V1 - r !7"" - vr r
r i - -
i r
........ n n n C 2- - - - - - - 1 C 2- - - - - - - - - - I n n
... ... ... ... v AI v v A .. .. A .AI A .. ., li
... ... ::; ... ... ..... ... X
.. ..., v
n ... ~ _1 ... " ... ...
... v .., ..., " ..., .n ..., ..,
., M " fI ~ -- ~ ....... I 1 ~ ,......, I I
]I _IIl_ ,. ~ t:
1 -I a [,.. 1 4 _ ....Ill ....I - ....I -I
,~ ~ -I _ - _ -I _ n- - n_ - '7' - -
~lJ " - II - - 1'1
tJ - - r 1Ip--r r f r .., vrr - r
- - - -
r r r r
n
n .. n 11 n n X n n
n " v " 4 ... ... " .. ., 'I ., X v "
v ... ..., v ..., 11 M AI AI "' ... v
... .. ... .... ... - ... ... ...
n n ..., 1 ., ..., n ., ., n_ .,
v " ..., v v 14

C2

nl.J1 i1 - - - - - - - -I
'\ ~ 41 I I I J
III l. r. .. "'- ._ , ....
111- ,","" rJ - • •
~ ~ .. n u It
" lJ III"" .... , ,'11
tJ l: vr r - - i· pi - - - - t~P1 i
- - - r ir
.,-. r r r
C2 _______ ,
n n n .. n n '" '"
X v v ... v A v ~ 11 .. .. ~ ~
¥ .. oJ Ai .&. .&. ~
... '" ~ oJ
.. .. ... ~ ... ... A A
.. .. n ... V ... V V ... .. .. ..
V V V oJ .. C2--- 1

" ,Ij, r,-,r-,n ~ ~ I I rinn 1
III U. '111...1 • ...I • ... ,
IU.III- . - n rJ I •• """ ,
" '" '11 r: n ._ ~
" - - ~ ""
tJ - ~r '~r -- i· pi - - - - vrr
- - r r -
r r r
C 2- - - - - - - - - --I
., ., '" '" '" '"
'" A ~ '" A ~ oJ oJ .. .. .. .. ~ ~ M ~ n n
.. .. J .. .. oJ ... ;t .&. .&. v X
'" .. v
,. n M n n '" "-
'" .... V n V V n .. ..
.. V V " ,Ij, I I r--, ~ I
III • • , - 7 7T ~W
- I A • ...I U. ...I n ....,.
" "" ..l.. - .. - - ><
0 0 , •• ~ ><
tJ - r - r rz: f "-'"
- r 2r r n::
r ~ u-
n n
V v 11 n n
.&. V ~ V
A A ,. ,. oJ
'" ~ ::: '" Of Of '" j ~
n • v oJ .. M j
V Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol.

Las canoras avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos si te ven, y las flores de nectares perfumados te acarician en los labios

en los La bios y en La sien.

Peregrina que dejaste tus lugares,

los abetos y la nieve, y la nieve virginal y viniste a refugiarte en mis palmares

bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical.

Cuando dejes mis palmares y mi tierra peregrina del semblante encantador, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi amor.

15

La barca

arr. Julio Cesar Oliva

3 Roberto Cantoral

r-- ---,

..---3 ---,

r

r

r

16

~

p

,--3 --,

a

,--3 ----,

C3

-------------,

~l ~ ~ nmn.n I" rJ-J J
III " - rJ ..
,..' - -
_L ~ r: '-'. A. r-
'\: LJ J.Io
.J ~f' . p3r.f ,Hn r r r
2 P P C3 _____________ ,
P
t:! t:! t:! t:! t:! t:! " " ..,. t:! " s:
n oJ oJ oJ oJ oJ oJ oJ oJ ~ -;: oJ .,
..,. v "9
.. -
..,. .I. " " "
'" ., oJ oJ oJ
., .--3 --,

.--3 --,

17

nm

C 3 I

J

r

r

C3 ,

r r

,

r

Dicen que la distancia es el olvido pero yo no concibo esa razon porque yo seguire siendo el cautivo de los caprichos de tu corazon.

Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir

a cruzar otros mares de locura cuida que no naufrague tu vivir.

I

,

F

Supiste esclarecer mis pensamientos me diste la verdad que yo sotie ahuyentaste de mi los sufrimientos en la primera noche que te ame.

Cuando la luz del sol se este apagando y te sientas cansada de vagar

piensa que yo por ti estare esperando hasta que tu decidas regresar.

18

La mentira

arr. Julio Cesar Oliva

Alvaro Carrillo

" ~H m i ....." ....., ~ r1'}~ r1-J 1r-1
II .11.T1 '" - I--- - - - -
~ 1.1. L:I: L1 0 __ 0 L-_LL ~ - • .-1 _ .~ -
" ~ T1 '" _, o • .1- - - .- '" .-
~lJ L:I: .. ~ - .. - rr - fJ'
~ no_ lr -" ~ .. ~ 2r
- -
j r
n n "
" --"- fi_~ v _1_ " x'" .. "
. .., .., ~ v -,;; A. .., ~ A. ..,
~ '" "J AI .., Ii. A.
.., . .., v n. "
" n. v 4<
4< V " ~ H JbJ rJ 4 r1 ~r:ti. r- 1
...., I - ,
• .n - - - .-I _ ~ - • " -
- - - - • I 0
,. ~ T1 .-I .I_ __, • __, ~ 0
~ J - - - - ".J _~.-I ._
.J 3i - 2r - rL - - - .. -
- - - r - j -
2i lj 0- r i
" "J n. " n. _I\ 0.
.., ~ v .., ~ v " ~ n. __n_ v " v ~ .
~ .., .., x v .., .. .. " ~
:: Ii. .. .., ... ~ '" .
AI ." v " A .., '"'I'
'"'I' " .., ..,__ n. .., _D. v "
.... .., v v .., " ~ H 2 1--,J r1 n n n
.-- ~
• _- - - • - • -
u - .-I ,. • u •
,. ~ T1 c r: ~ . ~ - .. - - .. ~ _ _
~ J r: . - "'- Tl '" - -
~ ~ ,1- x.: - r ~ -
j ~r -e- - r
r
n. " n. " n. " n. " n. --"-
'{ .., n. X .., v .... 'I .... x ..,
" " " .. " x ~ v x A ::
~ ~ x ~ .., v .., v V v
:: .., _1t " n. n.
v " v 1\ .., v v
.., v 19

" ~ ~ ~I - onnn ~ 1 n '1 """""'"- I .... r-,
_ __ _ .-l .-l __ .-l _
• _ u - - ... ~ - - I- e,j I_ .....
I, T"- • - 100 - ._ • - - - -
'\: ~ -
tJ r - I ~; q ~ ~f .... 2f
r -
If
fi n n n n
_"- __'l_ " " "'.l '.l " " _l\ _1 1 ... 1\
" - ... ~ oJ oJ " .., .... ~ ~ ~ .... "
~ .... - ,.., ~ - ..
" fi oJ - ~
" '.l '2 " -
oJ oJ .. - l

~ _~l ~ I ...., ,......., r1 r-'"'1 rJ_.J ~
III - -- ... - -
i.A _ U_ __ u. .-l - III.-l _ III.-l _
., " " • • ~ - .... _jIf_ - n._ jf_-
'\:<J .., - •• .-l _ ........ -
tJ ~LI ~~ r - - r _II ~
- - r
r r r r
1\ 1\ "
" " 11 '2 v ... " '" .. ... "
_1_ 1 - .. '.l v 7 .... .. ~ _._ ..
:: It. '2_ _A_ 1 '2 AI oJ Ii. _._
.... " oJ -. oJ v 1\ ~
1\ A " 1\ v M
" v .. v ,

I

I

fI ~ H J6Jr1r1r1 ""'1 r-, 1
\I III TI - - - - ~- - • ~
n - - - __ u - - IL.
., [1 .- ,.j • .-l r: • • 1'0
'\:<J - - - - ><
tJ r - r - a. r - - - • -
- - r- - r ~r e-
r r p- r
~ '2 fi -"- fi 1\ 11
- .., v - '2 " " '.l ~ v ~ v ~
oJ .. oJ .. M ... ... " ;' ~ ~ "
A _._ .. _._ _~ ~ ti
AI v " 1{ - v 1
" " 1\ - 11 v ...
.. .. v v _._ j

I

I

,

I

Se te olvida

que me quieres a pesar de 10 que dices pues lie vamos en el alma cicatrices imposibles de borrar.

Se te olvida

que hasta puedo hacerte mal si me decido pues tu amor 10 tengo muy comprometido pero a fuerzas no sera.

Y hoy resulta

que no soy de La estatura de tu vida y al dejarme casi, casi, se te oLvida que hay un pacta entre los dos.

Esta ediciOn consta de 1,500 ejemplares.

Se lerminl) de imprimir en el mes de enero de 1994

en los talleres de lMPRESOS FLORIDA, SA. de C. V. Tel 341- 9868

Copista musical: DISCANTO, S.c. Tel. 554- 4280

Por miparte

te devueLvo tu promesa de adorarme ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacta

no es can Dios.

20

T

I

I i

Te extraiio

arr. Julio Cesar Oliva

Armando Manzanero

-1 0 0 1

o

o 0

2

1-----l-~-----G~2--1-_{}__-- .. {}--l--O l·O----{}--3---l--,3--

t----t----;3- -------------·····-2------ .----+-~------'}.----j

t----f--------.--.-- -6----.--.--.--.-- ----- - ~---

r-------~~.---- -----.--0- .. - ------ .. - ------··-----2-------·--··- -3-~---------j

'------ -.L ... _ - .. ----- .. -. --3---.--------L-----4---

'------2----'};- Z--__J_--..---- .. -----·---__J~_# \} =z: --L __J

3

C2 ,

fI ~ -.." _kr-, r-,~ ...,r7i r--" ~r--, r-.,r-"I r-,n
IJ .,. ...11-....1 ...I b__.".j_
- ...I ...I ... ...I • • ...I _ _ ,-X- • ...I ... • - ...I ...I ...I • ...I - v-
" ~ -. ~ - - -:'!"'_-_ • -: '!'" - - - -: ~ - -
~ - JJ.
tJ - r - f ~I r ~I r
- -
r r
... 1\ 1\ ... 1\ 1 9 9 I 9 3- " ... 1\ 1\ ... 1\ ... 1\ 1\ ... 1\ 'J "
It. v v .. " ... " " " .. " " " " .. " .., ...
" " 9 ;' ;'
" ~ .. " .. "
1\ ... 1\ ... ..
" " fI ~ r--, I '" r--, r--, ,d_ r1 ~ r--. I I ,....., I .... ,.....,
IJ 11/ ...1 .... ...1 ...I ,
~ • ...I ...I ILl ...I' • ...I .- = =--~~~--__._ ...I ...I .M
, ~ • -, r: - - - - • r: • - . . • - .
~ .J ---- ~
tJ ~r - - f r - - -
r r r - -
r r
... 1\ 1\ ... 1\ J ----&-~--3_ 3 3--t 1\ 1\ 1\
" " " I " .; "",-. " " " " " "
:: ... ... ... ... ... ..
" 1\ -s- 'J --
" ~ -' ., " "
-' -' .. ... r

C2---,

~ 3

4

r. ~ • n' J l.~ n H r; • ~ I ... r--t
III - "'I"'" .z - ,
• -.t . ..- • , . .-I
, ""' • I'i ~ ~ . .-I .. • • • - .
"-I "'" - -
.J - lr ~ r -J_ • - - r r
r j' r
':l .., ~ ~ ~ ~ ~
.... - ..., ..., oJ oJ ,r ;{ .n _.fi
;\ ~ ~ u X .n U ,.. .., v "
.. .n ;.:J U -u .. .. ..
I). ,.. ~ .. .n U ,.. ,..
" .. ..1 ... U ,.. ,.. ---;:J oJ
oJ ..1 m a

4

.DD

m

fI ~ nn ~ r1 11 I I I
"" III - III - -- r· 7I 7I --£¥
fl-/ ,..- ~ - 7 7 -
_L. :'\. ".J ~ - ~ ~ ~
"oJ f"" - ,. f.t: ~ ~
.J ~ +- r [ f ~ "-'
j r n::
r u-
~ .'1 " ':l ,.. .n
s. ..., .. oJ .. .. A * u >
;\ X .n
.. u .... -u
_I). " .... ..
v .. .n ..
u Te extra no

como se extraiian las noches sin estrellas como se extraiian las mananas bellas

no estar contigo, por Dios, que me hace daiio.

Te extra no

en cada paso que siento solitario

cada momento que estoy viviendo a diario estoy muriendo, amor, porque te extraiio.

Te extra no

cuando camino, cuando lloro, cuando rio cuando el sol brilla, cuando hace mucho frio porque te siento como algo muy mio.

Te extraiio

cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores por 10 que quieras, no se, pero te extraiio.

Te extratio

como los arboles extraiian el otoiio

en esas noches que no concilio el sueiio no te imaginas amor, como te extraiio.

5

No se t6

I

I

arr. Julio Cesar Oliva

a

Armando Manzanero m

f

r

C 2-

-----------,

f

r

m

a m

" ~ H 11 r.i ...., r1 ...., r,-, 11 r- r-
\JI III - •• III - • - - •• III - • • • .-I .
If '" If --- • -
w, ~ - .
'\:~ - -
~ I I' r - r r
-
f
", 1\ 1\ '" 1\ '" '" 1\ 1\ '" 1\ ft ...
.. " " A .. " ., X " " A ., " '" " "l "
11 11 " ., .., '"
1\ A '" .,
v " ,f ", ",
"9 ", .. ..
~ 6

ft ~ H r--1 I r-1 I J, rI r---,
II iii ...I ...I - _
~ - f • _ ... _. -
r fT"\ T f • - -
'V - flo':
.J .r:;;.' ~ ~ - - r -
- I- - i i -
r .- r r
'" 1\
~ '" '" ,.. '" ... v '2 ., 1\
~ ! oJ ... ... ~J l' oJ .. "
'" ~
" " "" 1\ 1\ ~
n n 1\ " " ..
" v v v C 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I

" ~ H I ~ ~ r--1 r--, ~ i1
II iii -
~ ~~ •
r ~ T rr- _ • • • - _
~ ..... / 'J •
.J - - - - r r
- - - -
i r r r
C2---------- - ,; - 1
1\ ... '" fi fi ""
" '" " '" ... oJ ... " '" "
"" ... ... .. "" ~ AI
:: '" .....
" '" 1\ 1\ =z: ...
... ... " " " ~ H 10 . r6.J Ion 11 r--, r-1 I r1
II iii .,~ • "'- - - _ ...I .-I ri- • -
~ · ... ..... -. ... .-.I •
F "- · f • -- ~
, J
~ I - ~r r i -
i r
1 fi ... 1 1 1 1\ 1\ n .,
.Ie V oJ .I. .I. .I. " " 1\ 1 ~ X " ..
· " oJ " .I. oJ "
::
· " fi '" AI
V ~ ... ... AI
Y '9 7

i

" ~ ~ n I D t_r-, I I bJ 211 I r1
J .. u n • r. ....I - • • • • n •
" ....I ...__., - • ...__., . • ...__.,
r,. ~ - .
, .1 •
t.l i i ~i - ~i -
- -
i r
", fi ", l\ fi ~ '" fi l\
1: " ~ ", ~ u u J ~ " "
u =zr ... ... . ---
AI
AI • . . ..
.. .. • '" .- ",
.. ... a m

r- r-, mr-1 a . kli
1\ ~ ~ I ~ m . ~
~ -...1
~ lot ,,, . ~ ,.j ....I """! -. -.- -
- . ~ - . - ~ ...I • • • 7.
r, ~ "J • ~ - • •
" ~
tJ tr - ~ Q_ - - ~ ~
- - - e- i r
i r a
l\ fi ~ fi
" ~ ~ '" fl ~ 1__' 2 '" u ~ J U '" "
", J -J .. ~ ", .. ", .. ..
... :: 9 ... '" ... " ",
" -v l\ .. 1:. 9
.. ", fl l\ " U
.. " " No se ta

pero yo no dejo de pensar

ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos

de lo bien que La pasamos La otra vez,

No se ta

pero yo te he comenzado a extraiiar en mi almohada no te dejo de pensar con Las gentes, mis amigos

en Las calles sin testigos.

No se tu

pero yo quisiera repetir

eL cansancio que me hiciste sentir con La noche que me diste

y eL momenta que con besos construiste.

No se ta

pero yo te busco en cada amanecer mis deseos no Los puedo contener en las noches cuando duermo

si de insomnio, yo me enfermo

me haces fa lta, mucha fa Ita

no se tu.

8

Jurame

arr. Julio Cesar Oliva

Maria Grever a

lm a m .~ m a ~ ~U rJ
" ~ ~ r--;' -.;: m m i im
~ Itf 3L - - .,,_. . -
~ n ...I -' •• -' _. d ..., " ill ...I JII-
'j ~ '- - - . - u. - I • ... "': _. . . -
~ n - • • -I _.. -
~ - - ~ .. --~..., - - j
- - - 11 -
1 2j 1 1
1\ 1\ "
1\ 1\ _1._ A_ 1\ _A_ " _;f " ~
~ ~ · . ~ ~. ~ ~ A_ 1\ " ~ ~
oJ ... v A 1 A " " A v ... oJ
· '" ... " ... ... ~
1\ " 1\ ~ 1\ J
" ~ " " r--, n n r- l m
" ~ ~ ~ ~. - r---;
~ Itf - .. \. r" - - .... _. IlL ....I
~ , _. • ...I _. - • ...I
, n. . - - . - • -
~ ~ • " '[I II - .. - .. ...I!.rl ...I ...ol
.J - _- - - - -_..., - - - -
- 1 - - 1 1 #1 -
1 1 j 1
1\ 1\ 1\ 1\ 1\
1\ 1 1\ 1\ " " " " " "! 1 1\
"J " '" " ~ " " 1\ 1\ oJ '" "
A " J J ~ " ,t " A " " "I
... ~ '" ... ... ...
1\ ~ A_ " ~ " A fi
" " ... oJ oJ " 9

r

r

r

r

r

r

r

r

#r

1\ ~ I t ~ ~ 2~ . I ~ 1111 r-
~ lot U. TI lot """I •• :::;r '"" - - - ~
~ ~ ~ . Tl lot - -
r " ~ - - . ..lo.
" J - - ~ . .... ,
.J - ...., r - .... - -
- - r - r - r
r r· r· r
1\ ". fl.., fl.
n n " .. 1: .. v .. v A .,
1\ v v . 11 ':{ "9 ..... ..
v A ., ... "----t- ... -
..... .. '" . ". ". '"
n .. 1\ .. 1\ .. n ..
v " .. -u r

r

~ = i

C 2- - 1

C2 ,

--

C2 ,

10

C2-----------,

.---3 -,

" ~ ~ ----------1 ~ t ~ r- .., i1 a .t:i
101_ 111 111 - •• - _. • r r:
111 ~ _ h . -- .. - • -
r ["'\ TI • r- vr- _. ::Ii • ::Ii r- •
'\: ~ - - ..... .....
~ b-I I I - r - qr - = 9j
- &: -
r· r r
C2---------1 II> .... ft "l_ _fi 1\ ,., ,.,
AI _ft A_ 1C II " " A r " A " ~ ~
~ AI '" .... _I .... '1 v .. ':1 -. ~ -. oJ oJ
.. -. oJ .. ... ... oJ .. L L II>
" .... II> v v "
... II> ... .... " 1\ 1\
v .. v " C2

" ~ ~ ...... ,....... ~ I I I ~I I
IIIlJo 111 • .-I r: r: ...
111 • ,._ • .... . - .-I . .......
r, n Tl .... - IL • '.I • - " 2'<
'\: .. 111 - ..... '::II 2'<
~ "f - - =rr ~
I #r - r r r :II
-e- r u-
1\ ll. II
II> II> 11 .... .... x AI .... AI 1\ v "
11 .... " 'l! " ..L ~ .... .. ~ .. v 1. 1
..L ... oJ .. .. .. ... ~
" " ~. .. ....
.. " .. .. ll. .. .. ,
..L '" V Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habian visto enamorado, yo te juro que yo mismo no comprendo

el por que tu mirar me ha fascinado.

J urame que aunque pase mucho tiempo pensaras en el momenta en que yo te conoci, mirame, pues no hay nada mas profundo

ni mas grande en este mundo

que e I cariiio que te di.

Cuando estoy cerca de ti y estoy contento no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento

que pueda recordarte a otra persona amada.

Besame con un beso enamorado como nadie me ha besado, desde el dia en que naci

quiereme, quiereme hasta la locura y ast sabras la amargura

que estoy sufriendo por ti.

11

Cuando vuelva a tu lado

arr. Julio cesar Oliva

Marfa Grever

Cl

II ~ ~ r--1 i1 I i1
\I "" " ...I ~ " -. ...I
~ I ..J - ...I - .... .... I - - -
~
""- , -
~ -- - - r - -
qr - r r
r
Cl Il Il Il
Il ~ Il ~ 'I 'I ~ u '1. .., '1.
", v -I u oJ ~ ~ oJ ~ - ..,
~ .I. U U v
... ... Il
.. ... "7i" -v v
..L v " ~ - I ~
I r I r: C.
<I "" ...I
(.A [" I ...I • - ...I - ....
W, T"\ U r.r:- .l. - ~-
'\:l.I r , ~"'" ....
.J r - - - - r
r - qr -
r r
'1. '1.
.., Il " ~ Il ~ ~ ~
1C v ~ oJ U -» ~ ~
~ u v
V ",
", .. Il -
~ .I. U fI ~ n u" n -(i ~ i1 t· )) nl]
""a u. .... , -- - -
I n. , ... • ~
W 'T"\. T • ~
'\: J ,
~ - - I - 17 I'
r r r
~ ~ ~ ~ ~ ... ... ", ~ '1.
oJ oJ 'i: oJ oJ ,., ", ~ --.. ~ oJ oJ
}! ", ~
u ~ ...
Il "" n -v
v v v I

1

J

I

I

I

12

-

C2

C 2- - - _ - - - - - - - - - - - - -I

1\ ~ n J. !' h n n n J.
lJI .,u. - - _'-' ... _'-' -
n , h_ • r-
,.. "r- ,,- '1
_~ J
~ ~ r I ~ ~ r ~ - ~ ....-
-
r
C2 C 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -I
.... .... .... .... .... .... .... .... ....
1{ .. n - .. .. .. .. ~ .. .. "l
v v "I "I " .... .. oJ
<J <J .. ..
.. _AI "I "I ....
..... ..... <J J .. ....
.. 1\ ~ !' h r- ~ ,....., r-1
lJI ., , • ':Ii • '1' r. .001
• - ~ ,. I • - • -
r, r\ • 1.1.. - «'1' ~ «
~ n .,~ .,-
f) ~ r - - r - r
- - -
r r r
n .... n ~ _n
~ " ~ v n ~ X n .... "I .... "I
oJ '2 " " i v .. -:; .. oJ
.. oJ .. •
.... .... .... ....
.. .. n n .. n ..
" v v .. -

_l'"

,.., -

r

F

r

-

Cl I

F

F

-

-

u

v

r-------~~~-------~~------_4~~t_--------~n·----~3------nH---~"I+---,-~~+--------~~------~

e e e 2 v i v <J e 9

-

« .,-

-

v 11 .....

v

I

• v

~ I

. -

-

-

I

- -

. -

r

-

r

r

-

r

r

r

'2 v

o

v

n

n

v

v

13

fI ~ nu. n -6 J 1J h nrJ
OJ .. 1.1. • - •• ..... .....
,I .,. If. •• 1.1.
r "" I.· n 'J ~ ..,.
'\: 1 ~ ~
tJ - - - - r p - I
r r r r r
~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ " " " ~ '2 " "
oJ oJ -;. V V ~ .. ... .. .. .. .J J :: ::
~ ~ ~ X X
u oJ " x
n n n n v
v u v v '2
J 1

fI ~ !. ~11 r-, ~ rI r--, rJ a
~ .. , • - --.- ~ r: c -' . -' "
11 h,.. ,.. - . ,I. - - . -' ~ ~
rr 1""\ V r r. ~ II --
'\..'- <J .. -: ......
tJ q ~ ~ i r i --
- - - - - i i
- r r qr -
r i
9 ~ n n n n '2
U' '2 " V V '2 V '2 " n ~ ~
" '2 V .. " " v ~ -07 .... -u 1\
07 ., .. ~ J.. "
" ,., fi " 9 v " "
07 --;;T " v 11 fi ... ..
.. .. v fI ~ ~ ii i1 I -.. ... ........, I ~
OJ .. --.- ~ ~. - .... '--'"
~ I· • . . - ..... .- -' h. -' ... ,
r, 1""\ ,.. • -f. -#....1. "" - v- - ....
\: J ~- .,. .~
tJ - ~ - f-." • -+_. • - • I i~r 0
r - f-- ~r -
'-
fi n
" " " '2 V " n v
.. ~ .. 07 J ~ 1 fi V " '2
V " n " .I. n n V ~ v
n n v " " " u J "
u u "" ~ n ,., --;;T
.. .. U --;;T Cuando vue Iva a tu lado no me niegues tus besos que el amor que te he dado no podras olvidar.

Cuando vue Iva a tu lado y estes sola conmigo

las cosas que te digo

no repitas jamas, por compasi6n une tu labio al mio

y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos

de nuestro coraz6n.

No me preguntes nada que nada he de explicarte que el beso que negaste ya no lo puedes dar.

14

Solamente una vez

fI ~ ~ r1 - - - - - I - - - ~' I .h
~
OJ . lit_ • • •• -
I. I • ..,j · r: r; • • •
r. "" ~ • - · r: r: • •
~~ - iii • •
.J -. - .z: 11'-- - #i
- i r
r F
¢ 2- - - - -I ¢2----1
0 ~ 0 - n "
f n "I " v ...
2--V · ~ ...
• ~
· .., ..
~-~~~~ 11 •
v ~2

Agustin Lara

arr. Julio Cesar Oliva

__ ._c 2 _ _Jj_}~ __ r~------+-----,----&~_2-_- ~;~- _- -_I -,-C ...... 217--0 o_-_-.D_- -_--I- ._-1 -. ... ---,

1--I..I~~_-,'4~-~ -~ -~ -~-t-lf-=_~ -=l~~-:::::~---=-:~=~~===~$J~_~ .=~ -=+=~;C:~ __ >::~~~===+=:=J;E. ======~'S~t::J::: 'S==l

F F F Fir F

C 2 - - - - - - - - 1 C2 - - - - - , C 2 - - - - - - - -I

-.--- -----2----4--l---- " 2-- -f-----',~-----~--.5~~&;;'A1-~fJ--¥---1

------& * ~

I___----'t--.-!----- ---~---------_3_------4-----------oi~~~-t-ct-~-----4- .,._+- t---j

..,.. &

I-----------tl---+------.-- .. - ----- - -----1I--------+----~------_t

~-------------t--~-----~---t--;"I~--------t

---~-------HO---- ----------.--------&--------- - -----'-------'Z2c----'-- .. _~~I-----_J

o

'\ ~ ~
iii .u. 11
u c r: r:
r, "" r.
~- ~ c: •
.z: .z: - -
i - i -
F F
¢2
1--- ~ f- --.--

i-- ~
- ii
v
~- '-------._-_._--_ .. ---._-'_ n

C2 1

o

J n J n
..,j - -
_._--- __ -- '-- -


- r
i
C2
--------1
--5- ~ --5 4 --4- A "I "I
.., 1 ... ..
..,

n ,.,.
_--- .. _-------- v .. 15

-_._.- ".-----------~.-~-

I

~~ H_ nJ ri n t r1 I ri
If - - - - ~ r: - . - - • ~ ~ .-I
u - - - - - - __ fIlL
'j n TI - • -
'\: ~
tJ r qr f _{.j r" ~ !If- r -
- r- -
r p- r
.., n n .., n n n n
:{ v v 4t .., 'I v n " " " '1 _1 'I ". ".
v ... oJ .., 1 .., v 1 .., ., ., " .. ...
... :.. II> ... :.. .. ..
" 'I ". v ". v v ..,
... oJ ... __fi ... ... ... ..,
v v ... r1 2
" ~ ~ I ~ __ ~ I ,....., rJ I 11
'JL M_I.L ~ . - • • ~ ~ ~
• .-I ~ ~ r: r: -'! . - - -I - .
'i ~ ~ - - 'S . - k..L fIlL - _- - . _.. -
'\: ~ - ~ .,~ -
tJ - _. ~ #r r - r -
- -- r - -
r f r r
n .., n n
.., n n n n 'I v ... v n v 'I 'I 'I .., ..,
r " v ¥ .., v : ~ 1 ". v . .., ., ., ~ ... ...
.L :.. ... ... • ... "" ""
V ". . ".
II> II> ... II> ... ".
v v v "" " u H r-1 r1 -e- J.,,,,
~ 1fLJ.T1 - - I., ~ __ ILJ
• .-I ,,~ te,
'j ~ n - 'S r. ~
'\:~ - - ~
tJ .. - - - - I - ~
- - r - i - -e-
r r r r
n .., n .., ~ 1 II>
.., n v X v ... _, ~ V
~ V 'f L: ". 1
:.. .L v :{ .L
V n n V ~
... II> v _n " ...
V " V " I

Solamente una vez ame en la vida solamente una vez y nada mas, una vez nada mas en mi huerto brillo la esperanza, la esperanza

que alumbra el camino de mi soledad.

Una vez nada mas se entrega el alma, con la dulce y total renunciacion,

y cuando ese milagro

realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta

que cantan en el corazon.

I

16

Farolito

arr. Julio Cesar Oliva

Agustin Lara

a

m

m

a

m

" ~ ~ I I I I I m t a m t I
IJI /J/I ,TI .~ .,
_IIL
., ., ., ..I ..I ..I_ .,
v J - - _ ...
.J - - - -
- r' - r
\' r
ft
v "
... " _" -" ~ ~ ~ _:t_ ~
... .. .. """ .L .L AI """ ...
fi it
fi " fi "
" " ,,~~ I I I } t 1

r-HIJI~/J/I~,~TI-----+----~----4----.--.-------,---~------,,-------------r---'-~-----..I+-----r---.

- """ AI A ","':'

-;; v "v v

~..1 ,,"' - ..I

r-@---"- :.L_' --~ , ------+-_.~F------+-----;_..J-----+---,~-------j------l

oJ qr r r:

r------------~u-----~----~----~---------~-------~--------------,,---4--~---~-~~--~e---1

.. fi" Il

v v

" ~ ~ I I I I I
IJI /J/I
..I
" "" _. -_ -- --' ... ..I IlL - .,
'\:'.L - - • - - r. '
.J f' ... \' - r'
- -
r r
_fi_
" " " ~ I I I 2 v " :t_
1{ ., .. A AI .. """ AI
~ v ::; it
a- Il a- fi u
v ., 17

___ -_- --- __ -_~,~,~ ============~=======~===_,

I

f\ _~ ~ I I , I I I I I 1 I
III -I -- ~ .-I
rx» I ' -~ • ~ .. - - . - •
" "" T , U' .l. --
'v - ,
t.J - r' - q,' -
- - -
r " r
1\ 1\
'" '" '" ,., ~" ,., '" ,., '"
l' ~ '" oJ oJ '" ., '"
.L '"
1\
1\ " .. '" ""
" " -;;:r '" " ~ H I I J I I I , ,
II III • - • - .
~ - - __ .
" "" --
~~ LL "1' U'
t.J r - r - r
-
r r'
1\ "" 1\ 1\
,., " ~~ '" v ... ~ ""
oJ ..., -., ...
AI -oJ AI
;; "" ;;
'" '" .. '" '"
.. .. i

m

a

m

i

" ~ H I I l. J J J I.. J J J I.. J I I I I I
~ III ,TI .-I • .,- - .. "'- .. - '" • • • • •
, ..
" n
'\: .J , IU'
t.J - " ~ I I r' -
r r
1\ ... ... ... ... ... .. 11 1\ 1\ 1\ 1\ It
... V .L .L £ .L .I: -£ .. £ V V v '" v
oJ
1\ ...
" -,;] 1\
"" ... '"
.. .. a

" ~ H I I I I , I I i m ~ I
II 1/1 ~ , -
~1I. - • - • -I IF -I'
, n - 0' .l. • ~
, i.J - , -I •
t.J - - r r -
r - r r' r
,
¢2
~ft
v ':I '" ':I '" 1\ 1\
..., .. ., .. v ~ ... "" v
"" "" A .L ..
'" 1\ '" .. 1\ '" -'"
.. 1\ V .. V ""
v 18

a m

1\ ~ ~ .......-! 1 .......-! I J J
- - ° ~ - -
, cr- , - ,
" !"'\ .-I • .-I • ~
~ " --'- • - " -t_ • -
tJ - - - - - r -
- r - -
r r r
., .,
--"- ~ .. ..
1 ., .. ~ " J
., ,f .. .. " ,f .. ..
.. fi .. "9 ""
fi " fi .. _fi
v v " m

a a IJIJ 11 11
1\ ~ ~ I m t I I
I I
'J/ III • Tl • IL - - .do \. • •
• - , .as
_LJ ~ •
~.J "
tJ - - @ r - @ -
r - - r
r r
fi fi ~1:._ s: ,f ,f
v ., v oJ ""I oJ ""I '::l :: ..... :: .,
.. "l_ I oJ oJ _. ..
..
fi " _fi_
" fi .. fi "
" " a

m

1\ ~ ~ n rf J ° J J I I I
'J/ III ~ - • _2ti_ ° _...j0 •
, -- - , ,
r. I'T'\ ~ • .\. .\.
'\: " "
tJ ~ro ro - ro -
- r
r
., fi ., ,f :: fi
.. " ~ ., ~ ~ oJ V "
J .. J J .. .,
..
1 " fi fi
..Ie .. fi " v
" Farolito que alumbras apenas mi calle desierta, cuantas veces me has visto llorando llamar a su puerta, sin llevarle

mas que una canci6n

y un pedazo de mi coraz6n, sin llevarle mas nada

que un beso

Jriolento y travieso amargo y dulz6n.

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful