Está en la página 1de 3

Num. 8522 / 04.04.

2019 16095

Conselleria d’Educació, Conselleria de Educación,


Investigació, Cultura i Esport Investigación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, del director general
de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen de Centros y Personal Docente, por la que se convoca a
les persones aspirants no exemptes de la realització de la las personas aspirantes no exentas de la realización de la
prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que prueba de valenciano nivel C1 y se nombra el tribunal que
ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a ha de evaluarla, en el marco del procedimiento selectivo
l’ingrés al cos de catedràtiques i catedràtics de Música i para ingreso al cuerpo de catedráticas y catedráticos de
Arts Escèniques. [2019/3382] Música y Artes Escénicas. [2019/3382]

De conformitat amb el que estableix la base 7 de l’Ordre 6/2019 De conformidad con lo establecido en la base 7 de la Orden 6/2019
(DOGV 8498), per la qual es convoca el procediment selectiu d’ingrés (DOGV 8498), por la que se convoca procedimiento selectivo para
al cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques, aques- ingreso al cuerpo de catedráticos o catedráticas de Música y Artes Escé-
ta direcció general ha resolt: nicas, esta dirección general ha resuelto:

Primer Primero
Nomenar el tribunal examinador que figura en l’annex I d’aquesta Nombrar al tribunal que figura en el anexo de esta resolución para
resolució per a realitzar la prova de nivell C1 de valencià prevista en la realizar la prueba de nivel C1 en Valenciano prevista en la base 7.1.2.2
base 7.1.2.2 a). a).

Segon Segundo
Els membres d’aquest òrgan de selecció hauran d’abstindre’s d’in- Los miembros de este órgano de selección deberán abstenerse de
tervindre, notificant-ho a la Direcció General de Centres i Personal intervenir, notificándolo a la Dirección General de Centros y Personal
Docent, quan concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en Docente, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el
l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sec- artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
tor públic, o si hi hagueren realitzat tasques de preparació de persones sector público, o si hubieran realizado tareas de preparación de personas
aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc aspirantes a pruebas selectivas para el mismo cuerpo y especialidad en
anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria. los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
El termini per a manifestar l’abstenció és de 5 dies hàbils comptats El plazo para manifestar la abstención es de cinco días hábiles, con-
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari tados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el
Oficial de la Generalitat Valenciana. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, les persones aspirants podran recusar els membres del Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros
tribunal quan concórreguen en ells circumstàncies que preveu el parà- del tribunal, en cualquier momento del procedimiento, cuando concu-
graf anterior i de conformitat amb l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 rran en ellos circunstancias de las previstas en el párrafo anterior, y de
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. conformidad con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público.

Tercer Tercero
La prova de coneixements de Valencià nivell C1 està descrita en La prueba de conocimientos de Valenciano nivel C1 viene descrita
l’annex II d’aquesta resolució i, d’acord amb el que preveu la base en el anexo a esta resolución y, de acuerdo con lo previsto en la base
7.1.2.2 a) de la convocatòria, es realitzarà el dia 13 d’abril, dissabte, 7.1.2.2 a) de la convocatoria, se realizará el día 13 de abril de 2019,
a les 9.00 h, en la Universitat Politècnica de València, Escola d’En- sábado, a las 09.00 horas en la Universidad Politécnica de Valencia,
ginyeria Informàtica, Edifici 1G, situada en el Camí de Vera, s/n, de Escuela de Ingeniería Informática, Edificio 1G, sita en la calle Camí de
València. Vera, s/n, de València.
Les persones aspirants que hagen obtingut el certificat de nivell Las personas aspirantes que hayan obtenido el certificado de nivel
C1 en valencià, i no ho hagen validat, d’acord amb el que es preveu en C1 en valenciano, y no lo hayan validado, de acuerdo con lo previsto en
l’art. 16 de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, el art. 16 de la Orden 7/2017, de 2 de marzo, de la Conselleria de Edu-
Cultura i Esport, hauran de presentar-ho en els registres de qualsevol de cación, Cultura y Deporte, deberán presentarlo en los registros de cual-
les direccions territorials d’educació, abans del 30 d’abril. quiera de las direcciones territoriales de educación, antes del 30 de abril.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant de la interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la
Direcció General de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes Dirección General de Centros y Personal Docente en el plazo de un
comptat des de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb el que pre- mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con
veuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o interpo- lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
sar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal bre, o interponer directamente recurso contencioso administrativo ante
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo
mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación,
el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 2 d’abril de 2019.– El director general de Centres i Perso- València, 2 de abril de 2019.– El director general de Centros y Per-
nal Docent: José Joaquín Carrión Candel. sonal Docente: José Joaquín Carrión Candel.
Num. 8522 / 04.04.2019 16096

ANNEX I ANEXO
Tribunal Tribunal

– President: Marc Jiménez i Agulló – Presidente: Marc Jiménez i Agulló


– Secretària: Beatriu Espuig i Navarro – Secretaria: Beatriu Espuig i Navarro
– Vocal 1: Adelina Rubio i Fenollosa – Vocal 1: Adelina Rubio i Fenollosa
– Vocal 2: Xavier Gàllego i Huguet – Vocal 2: Xavier Gàllego i Huguet
– Vocal 3: Rosa Maria Clavijo i Pérez – Vocal 3: Rosa Maria Clavijo i Pérez

ANNEX II ANEXO II
Prova Prueba

ÀREA DE COMPRENSIÓ ESCRITA ÁREA DE COMPRENSIÓN ESCRITA

VALOR DE L’ÀREA 10 % VALOR DEL ÁREA 10 %


1. 5 preguntes de resposta múltiple a) b) c) d) 1. 5 preguntes de respuesta múltiple a) b) c) d)
AVALUACIÓ Cada ítem de resposta té un valor de 20 punts. EVALUACIÓN Cada ítem de respuesta tiene un valor de 20 puntos
PUNTUACIÓ 100 punts PUNTUACIÓN 100 puntos
NO ELIMINATÒRIA 100-20 NO ELIMINATORIA 100-20
QUALIFICACIÓ CUALIFICACIÓN
ELIMINATÒRIA 19-0 ELIMINATORIA 19-0
VALOR DE CADA EXERCICI DINS DE VALOR DE CADA EJERCICIO DENTRO DEL
1. 100 % 1. 100 %
L’ÀREA ÁREA

ÀREA D’ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES ÁREA DE ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS

VALOR DE L’ÀREA 20 % VALOR DEL ÁREA 20 %


2. 15 preguntes de resposta múltiple a) b) c) 2. 15 preguntas de respuesta múltiple a) b) c)
EXERCICIS EJERCICIOS
3. 15 preguntes de resposta múltiple a) b) c) 3. 15 preguntas de respuesta múltiple a) b) c)
Cada ítem de resposta té un valor de 3,3 Cada ítem de respuesta tiene un valor de 3,3
2. 2.
punts puntos
AVALUACIÓ EVALUACIÓN
Cada ítem de resposta té un valor de 3,3 Cada ítem de respuesta tiene un valor de 3,3
3. 3.
punts puntos
PUNTUACIÓ 100 punts PUNTUACIÓN 100 puntos
NO ELIMINATÒRIA 100-40 NO ELIMINATORIA 100-40
QUALIFICACIÓ CUALIFICACIÓN
ELIMINATÒRIA 39-0 ELIMINATORIA 39-0
2. 50 % VALOR DE CADA EJERCICIO DENTRO DEL 2. 50 %
VALOR DE CADA EXERCICI DINS DE L’ÀREA
3. 50 % ÁREA 3. 50 %

ÀREA D’EXPRESSIÓ i INTERACCIÓ ORALS ÁREA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

VALOR DE L’ÀREA 35 % VALOR DEL ÁREA 35 %


EXERCICIS 4. Intervenció oral (monòleg i diàleg) EJERCICIOS 4. Intervención oral (monólogo y diálogo)
AVALUACIÓ Rúbrica EVALUACIÓN Rúbrica
PUNTUACIÓ 100 punts PUNTUACIÓN 100 puntos
NO ELIMINATÒRIA 100-50 NO ELIMINATORIA 100-50
QUALIFICACIÓ CUALIFICACIÓN
ELIMINATÒRIA 49-0 ELIMINATORIA 49-0
VALOR DE CADA EXERCICI DINS DE L’ÀREA 4. 100 % VALOR DE CADA EJERCICIO DENTRO DEL ÁREA 4 100 %

ÀREA D’EXPRESSIÓ i INTERACCIÓ ESCRITES ÁREA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS

VALOR DE L’ÀREA 35 % VALOR DEL ÁREA 35 %


5. Redacció de 200/220 paraules. 5. Redacción de 200/220 palabras.
EXERCICIS EJERCICIOS
6. Mediació de 170/190 paraules. 6. Mediación de 170/190 palabras.
AVALUACIÓ Rúbrica EVALUACIÓN Rúbrica
PUNTUACIÓ 100 punts PUNTUACIÓN 100 puntos
Num. 8522 / 04.04.2019 16097

NO ELIMINATÒRIA 100-50 NO ELIMINATORIA 100-50


QUALIFICACIÓ CUALIFICACIÓN
ELIMINATÒRIA 49-0 ELIMINATORIA 49-0
5. 50 % 5. 50 %
VALOR DE CADA EXERCICI DINS DE L’ÀREA VALOR DE CADA EJERCICIO DENTRO DEL ÁREA
6. 50 % 6. 50 %

ESPECIFICACIONS ESPECIFICACIONES

• El resultat final de la prova s’obté de la suma de la puntuació • El resultado final de la prueba se obtiene de la suma de la puntua-
aconseguida en cada àrea superada. ción conseguida en cada área superada.
• La prova es considerarà apta a partir de 60 punts en el resultat • La prueba es considerada apta a partir de 60 puntos en el resultado
final. final.
• L’avaluació de l’Àrea d’Expressió i Interacció Orals començarà • La evaluación del Área de Expresión e Interacción Orales empeza-
després d’una pausa i en convocatòria individual de cada aspirant, i rá después de una pausa y en convocatoria individual de cada aspirante,
tindrà una durada de 25 minuts, aproximadament. y tendrá una duración de 25 minutos aproximadamente.
• La durada de l’Àrea d’Expressió i Interacció Orals inclou el temps • La duración del Área de Expresión e Interacción Orales incluye el
de preparació. tiempo de preparación.
• El temps de preparació de l’Àrea d’Expressió i Interacció Orals • El tiempo de preparación del Área de Expresión e Interacción
serà de 10 minuts. Orales será de 10 minutos.
• Els errors en les àrees de Comprensió Escrita i Estructures Lin- • Los errores en las áreas de Comprensión escrita y Estructuras Lin-
güístiques no es penalitzaran. güísticas no se penalizarán.
• La prova es realitzarà en una única jornada: en la primera part • La prueba se realizará en una única jornada: en la primera parte se
s’avaluaran les àrees de Comprensió Escrita, Estructures Lingüístiques, evaluaran las áreas de Comprensión escrita, Estructuras Lingüísticas,
després s’avaluarà l’àrea d’Expressió i Interacció Orals, i en la segona después se evaluará el área de Expresión e Interacción orales, y en la
part s’avaluarà l’àrea d’Expressió i Interacció Escrites. segunda parte se evaluarán el área de Expresión e Interacción Escritas.
• Distribució horària de la prova: • Distribución horaria de la prueba:
◦ 9.00 h: crida dels aspirants. ◦ 09:00 h. Llamada de los aspirantes.
◦ 9.30 h: inici de la primera part de la prova. Àrees de comprensió ◦ 09:30 h. Inicio de la primera parte de la prueba. Áreas de compren-
escrita i estructures lingüístiques. sión escrita y estructuras lingüísticas.
◦ 11 h: acabament de la primera part de la prova. ◦ 11:00 h. Finalización de la primera parte de la prueba.
◦ 11.30 h: inici de la segona part de la prova. Àrea d’Expressió i ◦ 11:30 h. Inicio de la segunda parte de la prueba. Área de Expresión
Interacció Orals. e Interacción Orales.
◦ 14.30 h: acabament de la segona part de la prova. ◦ 14:30 h. Finalización de la segunda parte de la prueba.
◦ 16 h: inici de la tercera part de la prova: Àrea d’Expressió i Inte- ◦ 16:30 h. Inicio de la tercera parte de la prueba. Área de Expresión
racció escrites. e Interacción Escritas.
◦ 18 h: acabament de la tercera part de la prova. ◦ 18:30 h. Finalización de la tercera parte de la prueba.

La prova està estructurada segons l’Ordre 7/2019 (DOGV 8498, 4 La prueba está estructurada según la Orden 7/2019 (DOGV 8498,
de març) i la Resolució de 26 de febrer de 2019, de la Direcció General 4 de marzo) y la Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección
de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es con- General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que
voquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius se convocan las pruebas para la obtención de los certificados oficiales
de coneixements de valencià i es nomena la Comissió Coordinadora i administrativos de conocimiento de valenciano y se nombra la comisión
les comissions examinadores. Coordinadora y las comisiones examinadoras.