Está en la página 1de 1

USO DE CELULAR PERMITIDO

EN ESTA ÁREA

ce u ar, au ue reconoc1 o co o una


erra 1en a u 1 en casos e


■ , ■

ese avisa or de usuarios , en


'' ■ '' ■

ocac1ones, cons 1 u e una 1s racc1on


■ ■ ■ ■ ,

ue 1 1 e se ue a rea izar as a ores


■ ■ ■

en or a se ura, e 1c1en e, con ca 1 a


■ ■ ■

ue se o rezca un serv1c10 e exce enc1a


■ ■ ■