Está en la página 1de 166

9

· I ..

'1lII1U~Dt JON BOQDAlN,C;¥1i' T,IMTAS: DENNtS JANf(:o£ .

TRAOUceldN~J."G."HOIJQUfN 'SUP~RMAN- CREADO POA " ,JERRY S1'EGEL Y dOEr SMUG:TlSR SMOS~1,8n2:a

10

i

; I ~

14

17

"

I.

· IHO GO[PEES A CHA:AL.IE'! POR ~~I ,SUFHMC.lS DE, I;,S'TE : -

#=---.....

P'LAN ..

25

.flS··-

"',

. :

. ,

:27

_~ ~_~ 2l- ~ ~ _

I.;,,,ANTES liE QUE PENEll :[c A ..

TflAV~S DE 'M]

ESI"A AV!N ..

" tJ01ftR:ESPGlN •. ....vm-~

DE A. JIUSTIC, . LEAGUE AM'!R'-~ .. CA Ilt~DlICI EM,· BRE DE iI 'ani

L

1 flEN.E:SIODEAES PS,~IQUIICOS'J IJkOOID'W"fND,~ '. l,RU!JDESI PENETRAFI EN LA ,MENfE ~rtE ESA c R· r-A.:TUDA··"

l, Lf· -. -··F~ !I

. SdllQ AS(' .,.;."",,_v RODRA OB", .

TEN!ER~ .NIFOR .. leniN .....

S~ Qle,E Q'U1!, LE, HAS DAD{J ~UER- .

U~ Y ONA VITAIL~lDA D "',we, Aft r ES. ~.fi

''¥.J!;: - "1 . ~

L,l:GA NO TEN rA~ .

1 -

- 6""

. ' .

,

NO. SI@.Nt.D LA

- .. :I

cERe'A .. JA D~E ~

I AlA 'U'RA ·Rf,sP'on-

SA· Eill E' -. ~~~i

...

.-- .

.

.

.

,

.... :

r

.. _'0

" 1

I

'.... .

44

\ .\

~~.~ ·:I~~U

LA 'l~,G,A DE LA JUSTI'CI~

, . ~

CD'M,BATE A UN MON5TR.UO' EN LA

,RE'FINEFt(A DE LEXC,DRP EN 'OHIQ" os HiR'OES NO PUl!DEN DETE~ NER SU FURIA,oj" . . ~~~~;~-;

48

..

GUt.d'N Y DIElhJJO! .. DA~! J.tJR.GENSi

. . .

···.TINTAS:

BRETT ia{REED~NG~

.~

-.'

i' ,

I NO ,', 'GUSTA ~1J

orsos LUCHiE,N M

B,A Tif9I' . ',,-.', -...!~,..,_ ~

ME liMPDRTA •. RECUERDO, IQUE HDIY. au" 'PERM,AN HA9LARfA A LAS PRE PA,AAT. 0 RI'AS,.,

I,PArRA NAC\AIf. E.l :SUP,E~Te,NT"o' IE PUle: ,

A UNA MISU~fN,; .

~;...:-

,~:P.OFl QU I NUNCA CD ,PAA$ :SUfICH5'NTES, R'E: ... ,tiIIi!.1 PRES,QQS! l'lEN~ "

LO' SU!NITQI" , "11.1 _ E!,R,"4A,~ itA, lE'S _.

T'UVO' EN,fE~, A Y NOI "'UDE, IR A CO MP'Ft,A,Fl.u

55

v

if!:'O-:- -u·~ .

- ,

61·

~[~ IDt£,

: .. ". ul~[JO'Q·MIJDA,¥' I PUEDA.,SEQ.UlfI DE' 'PIE. ' ~~~

..

I I

I

VS'-"B-'.'

.i l. -,

",- .

ISA PA.

RA A-TAoO~fU!ilO!l.

.' ,

,

:-,1 ,I~.

~<.

71

,

f·=.r '"

,

" ... TODA LA l~GA DE I JUSTICIA NOS CAYO E _C;I,A, JUNTO CON UN T'Al DOOMSDAY. au E. HIZO,. ..

11DESPutS . E ALEJd DE UN

IlllIQU: ,1"OCUlRA! CUANDO RIEe, I 'ESI IDE LA ESCUELA PARA PElEAR CON MAMA .. ,.

I

liMI IM:E LLAMA" V YO

lE. A.I!;S:PONDO, PERO NO PUED'O A.'VUD,A'RLE,",.~IN A

A TR'A" " De,L HUMO

V:EO A SU'P'ERMAN EN El C:U:"LiO. 0,[00 E:L ' GO L;P'E, cnJe l.E, DA A

~'.'_""'6:1!'~ _, ...... _. · ... V~

~ .

• _ .... ,IL- .. ~"" 'I ", I PE::I~:M ITE ESCUCHlE

-

-

-.._ :--. -

np,lu;q~ECE QUE TODQ H.A :

I1UElAD,Q HO'PlAS, AUNQUE soio Ph'" ,P'AS,AD'O UNOS CUA.NT'O:S MIIN:UTOS"

~'El HUM'O~ ES "

ErpEs-'o-' G'RI'

~,' ,'_" '~Iiill":" - I

TAR'~ 'MA:S

iE!'U 'EI ~ - 'I!!'

'r -11"11 E::.iilli

" :.- - -'ERM'A:N'

,sup _

TIIEN!, QU.,E,

I - - - -

IESCUCHARME! III

'C!OIF~! I[J:!BO AYIUDA.r rt A is'TAS' PLEA!"', SIONAS~'·~IUG '

}(}'~"

" ,

r

~"~'G' 'U~·dll!l"it, 'iilil • C'!':I _ ,'.,~.~g __ l~n",1II ·a

....... " ~

,- l~_ U1U WIlE" ... ~-'"!"' ,"''''''IIIIIImi,~ ~ I" n ~ '~0l! U:1I.;o!'~-

:4. >, '~i ',: '~,-',~ ,.- -, .:

A: ,,_u(., ¥ aT IO~ ,",S,DA"

"

i.o D~EJA PUEJAA ,DE

I --

'co UA1E 1

lIeASI NO LO OrSTINGO~n PERO PARECE

I , ,QUE MIRJ\

HACIA AcA.

R.SOMOS COMO UN TRUE ..

NO! SUPER NO PODRA HACER NADA 81 NO V,ENCE A DOOMSDAV'I.

77

IiESPERC ADM PQCES AYUcDAIR A reSA P,AMIL.I,A.n

78-:'

T. ',;; •

80

, B-:OI . BEST';,'U- .~~~~~&11' ".

i .,. n ~&.~~~fyl[l.

DE IPRa:p:~jI!DA ..

DEI C'~Ff~tA

·ar/,!l !o~,

·&3

1M

.

. _ -'

, "

,l

IINQ PUISDE HA,CER ES·O· I A,MIQA .. IJ

86

Ab- ME'NOS, P,EFJM.fr~M E MA·ND,A,PI UN MENSAdIE. tES"

.JIll "'II 'II Jl"llJI

OAITQ"

YO :M;~! HAIGO R!SIPGlN,SA,a E~ iPIiE1:l~ YA. NO G,.PUlE,S MA.:S1 ~O'~S,.

" LA GBS; iN~ , '. --E.FlRll- P1R~ SiU

'PIR10IBRAMAS-dIIN .P(lft

, ,

I, E:llO· VENGAHI A V'ER "~ EL SE,RV~.C·~10 I.', ,0- T I~IIOS!D,.,

\

j.

82.

~.

!'

I

I

GOMO II! tUN 'HURAeAN LA II~C"'l""""""Lar~

H,LJB,I;E,RA,

, ,

-

914

(9'5-:

, , .

'_ .~

;_' . _.'

SJ"6~'

, .,

RNfl ORMGA NI LGlI1:!) !)EMOS,lRARaN TAL C6)M~ .

P,Q"RTAMliEN"f-O) . ',NQUE IPJUfCE'2GtlAu.

...

)

I

t

9S'

I . ..;. I

• c

, ..

99"""

~ -:. : .. r

R .",.R·UlNAS.. CAVEM R.ON LA'S BARDAS :CERCAN'AS. A: L'OS

. C,AMINO.5~ E tnnu!- I ,: ON A. V'AfU

(

102

- .

1·1!l"-3"',

. (".,.