Está en la página 1de 1

EL MÓN SERIA

#4
B. Backer

Ï Ï
& 4 î Î ä Ïj .. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj Ï Ï Ï Ï Ï ú . Ï Ï Ï Ï
f El món se- ri - a més fe - liç si tots fós-sim a - mics ju - gar tots junts can-
món se - ri - a molt mi- llor si tots tin-gués-sim por si sen - se de - ma-

#
Ï Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï .. Ï Ï Ï Ï Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú .
7 1. 2.

& J Ï ú. Ï Ï J
tar tots junts se - ri - a di - ver-tit El En un al-tre món
nar per - dó po - - - - - guéssim ser com sóm En un al tre món

# j j j j j j j j j j
& ÏÏÏ Ï Ï Ï w Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.
13

és el món que vo - lem és el món que vo - lem en un al- tre món


és el món que vo lem és el mó que vo lem en un al tre món

#
& î Î ä Ïj .. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj Ï Ï Ï Ï Ï ú . Ï Ï Ï Ï Ï Ï
19

El món se - ri - a més hu- mà si tots fós sim ger - mans siens a - ga - fés - sim
món se - ri - a més fe - liç si tots fós sim a - mics ju - gar tots junts can-

# Ï Ï. Ï .. Ï Ï Ï Ï Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú .
& Ï Ï
1.

Ï
25 2.

J Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï J
de les mans com mai nohem fet a - bans El En un al-tre món
tar tots junts se - - - - - ri - a di- ver-tit

# j j j j j j j j j jÏ Ï
& ÏÏÏ Ï Ï Ï w Ï ÏÏ Ï Ï Ï w Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.
31

és el món que vo - lem és el món que vo - lem en un al-tre món

#
& î Î ä Ïj .. Ï Ï Ï Ï . j Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï ÏÏ Ï Ï
37

Ï Ï Ï Ï Ï
El món se - ri - a molt mi - llor si no tin-gués-sim por si sen-se de - ma -
món se - ri - a més hu- mà si tots fós -sim ger - mans siens a ga-fés -sim

# Ï Ï . .. Ï Ï Ï Ï .. Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú .
ÏÏ Ï Ï ÏÏ
43 3x

&
1.
2.

J Ï Ï ú. Ï Ï J
nar per - dó po - guéssimser com sóm El En un al-tre món
de les mans com mai nohemfet a-bans En un al tre món

# j j j j j j j j j jÏ Ï ..
& Ï ÏÏ Ï Ï Ï w ÏÏÏ Ï Ï Ï w ÏÏ Ï Ï Ï Ï ú.
49

és el món que vo lem és el món que vo lem en un al tre món


és el món que vo lem és el mon que vo lem en un al tre món
J. Carles Chordà 2005