Está en la página 1de 7

Proba Presencial de Unidade Formativa

AFD 2019/2020
ORDEN de 17de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública de subvenciones
para la programación de acciones formativas dirigidas a las personas trabajadoras desempleadas en la Comunidad Autónoma de
Galicia correspondiente a los ejercicios de 2019 y 2020 (código de procedimiento TR301K).

Denominación Curso ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE


Nº Curso 2019/001374
Nº expediente: AFD 2019/00116-5
PROBA DE AVALIACIÓN MÓDULO FORMATIVO
MF0975_2 TECNICAS DE RECEPCION E COMUNICACION
Data 20/01/2020 Tempo de realización: 2 Horas

ALUMNO/A

DNI:

Sinatura

AVALIACIÓN

MF0975

Teoría
Práctica
Puntuación TOTAL

CALIFICACIÓN UNIDAD
FORMATIVA

Docente: EVA MARIA PEREZ FERNANDEZ Sinatura:

DNI: 76902828-M

1
PROBA PRESENCIAL DE AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULO (AFD 2018/2019)
UF0517 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE RECURDSOS HUMANOS

Descrición da proba e Criterios de


corrección
A presente proba de avaliación ten unha ponderación dun 70% sobre o total da puntuación final
do módulo formativo. A nota mínima requirida na mesma para ser APTO/A no módulo é de 5
puntos, tal e como se mostra na seguinte táboa:

AVALIACIÓN DURANTE O PROCESO DE AVALIACIÓN


APRENDIZAXE FINAL
PESO SOBRE O TOTAL DO
30% 70%
MÓDULO
NOTA MÍNIMA - - - 5
CALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO: APTO (puntuación) / NON APTO

Lea atentamente estas instrucións antes de comezar a proba.

Proba obxectiva de carácter teórico

Estará composta por preguntas de selección múltiple de 4 respostas alternativas e só 1 resposta


correcta sobre os contidos pertencentes ao módulo MF0975_2 TECNICAS DE COMUNICACION E
RECEPCION

Se trata dun total de 25 preguntas e 1 exercicio practico. O valor de cada resposta correcta é 0,50.
Excepto as preguntas: ,8,24 que puntuan 1 punto e a pregunta 25 que puntua 2 puntos. As
respostas incorrectas non restan puntos, polo que é obrigatorio responder a todas as cuestións.

Instrucións de resposta

Nas preguntas tipo test, rodee cun círculo a resposta correcta. Exemplo para resposta correcta “a”:
a) b) c) d)
Para anular unha resposta e corrixila, deberá tachar cunha X a incorrecta e rodear a correcta. Exemplo
para resposta correcta “a”: a) b) c) d) X

2
PROBA PRESENCIAL DE AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULO (AFD 2018/2019)
UF0517 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE RECURDSOS HUMANOS

Proba de carácter práctico consistente en 1 suposto práctico

 Definición de la estrutura de una empresa.

MF0975_2 TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN


Criterios de avaliación

C1: Identificar a estrutura funcional das organizacións de tipo e da Administración pública, distinguindo
os fluxos de información en comunicacións orais ou escritas, de xeito presencial, telemático ou
electrónico e os seus medios de canalización.
C2: Aplicar técnicas de comunicación oral, presencial ou telemática, transmitindo información de acordo
cos usos e costumes socio-profesionais habituais de organizacións e interlocutores de tipo.
C3: Aplicar o proceso de recepción, recepción e rexistro de visitas en situacións tipo desenvolvendo as
habilidades de comunicación adecuadas en cada unha das fases.

Proba teórica

1. As empresas, a cal a súa actividade consiste a obtencion de recursos naturais,


sen sometelos a ningún proceso de transformacion, denomínanse:
a. Empresas Sector primario
b. Empresas Sector secundario
c. Empresas Sector terciario
2. A comunicacion horizontal transcorre:
a. Dos niveles superiores os inferiores
b. Dos niveles inferiores os superiores
c. Entre persoas ou departamentos do mesmo nivel
d. Entre o interior e o exterior da organización
3. A persoa que inicia o proceso de comunicación chámase:
a. Receptor
b. Emisor
c. Locutor
d. Comunicador
4. A representación gráfica da estrutura organizativa dunha empresa denominase:
a. Manual de procedemento
b. Diagrama de fluxo
c. Organigrama
3
PROBA PRESENCIAL DE AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULO (AFD 2018/2019)
UF0517 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE RECURDSOS HUMANOS

d. Matriz departamental
5. As divisions funcionáis dos Entes Administrativos chamánse:
a. Órganos Administrativos
b. Administración Central
c. Administración Autonómica
d. Administración Local
6. ¿Que tipo de organización é aquela que conta entre 50 e 250 traballadores?
a. Microempresa
b. Pequena empresa
c. Mediana empresa
7. Indica a qué sector económico pertencen os siguientes tipos de empresas:

Gardería:.
Fábrica de automóviles:.
Taller de reparación de automóviles:.
Granxa de gansos:.
Plantación de tomates:.
Peluquería canina:.
Empresa de mensaxeria:.
Clínica veterinaria:.
Restaurante de comida rápida:.
Industria de producción de conservas:

8. ¿Qué diferencia encuentras entre la estructura formal y la informal?

9. O conxunto de formas de comunicacion, conductas e actitudes que as persoas


despregan nas suas relacions interpersoais de forma respetuosa cos demais e
adecuada a cada situacion denominase:
a. Habilidades mentais
b. Hablilidades sociais
c. Habilidades positivas
10. A hablilidade de expresar as propias opinions, sentimentos, necesidades, creencias
e deseos dr forma respetuosa denominase:

4
PROBA PRESENCIAL DE AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULO (AFD 2018/2019)
UF0517 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE RECURDSOS HUMANOS

a. Asertividad
b. Empatia
c. Simpatia
d. Confidencialidad
11. Os movementos das mans forman parte da comunicación:
a. Verbal
b. Non verbal
c. Conductual
d. Impersonal
12. A Capadidade de indentificar as emocions doutra persoa e comprender as razóns que
o levan a actuar dunha determinada maneira denomínase:
a. Cordialidade
b. Amababilidade
c. Empatía
13. A técnica asertivaque consiste en repetir o propio punto de vista sin prentender
ofender nin discutir co interlocutor denomínase:
a. Acuerdo intermedio
b. Disco rayado
c. Empatía
14. Realizar un apreton de man exercendo unha presion forte transmite:
a. Inseguridade
b. Seguridade en si mesmo
c. Indiferencia
d. Tristeza
15. Identifica 2 ventaxas e 2 inconvenientes da Comunicacion escrita

16. Como se chama a comunicacion dirixida ós traballadores da empresa?


a. Comunicacion oral
b. Comunicacion interna
c. Comunicacion externa
17. Como se chama o aspecto da comunicación oral que fai referencia a vocalizacion
correcta das palabras?

5
PROBA PRESENCIAL DE AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULO (AFD 2018/2019)
UF0517 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE RECURDSOS HUMANOS

a. Dicción
b. Gestualidad
c. Empatía
18. O cumprimento das condicións mínimas de seguridade por parte do moviliario
denomínase:
a. Limpeza
b. Ergonomía
c. Confortabilidade
19. O acrónimo EPI significa:
a. Equipo de proteccion Individual
b. Efecto pigmalion
c. Equipo portatil Individual
20. As tecnicas de Escoita activa serven para:
a. Entreter o visitante
b. Confundir o visitante
c. Pescudar o motivo da visita
d. Molestar o visitante
21. O ente publico encargado de velar polo cumprimento da lexislacion de Proteccion de
datos (LOPD) chamase:
a. Axencia tributaria
b. Axencia Española de Proteccion de Datos
c. Consello de estado
22. A ferramenta de comunicacion ultilizada para convencer mediante a exposición de
feitos e a presentacion de probas chamase:
a. Escoita Activa
b. Asertividades
c. Argumentacion
23. Cal é a primeira etapa de todo proceso de comunicacion na Recepción?
a. Identificación
b. Xestión
c. Acollida
24. Enumera y define los departamentos que podrían existir en una empresa y cuales son
sus funciones

25. realiza el organigrama de alguna empresa que conozcas

6
PROBA PRESENCIAL DE AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULO (AFD 2018/2019)
UF0517 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE RECURDSOS HUMANOS

Imaxina que ocupas o posto de recepcionista nunha empresa. Cubre a folla de rexistro de entradas e saídas cos datos correspondentes as
seguintes visitas:

a) D. Javier Solano con DNI 33.333.333M ten unha cita co tecnico de RRHH para realizar unha entrevista de seleccion . Permanece na empresa de 11:00 a
12:00 0 dia 23/04/2019.
b) Dña. Aurora Perez con DNI 44.444.444P é inspectora de facenda e require da presencia do responsable de administracion para revisar a contabilidade.
Permanece na empresa desde as 10:00 as 12:30 o dia 20/09/2019.

FOLLA DE REXISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE VISTITAS

HORA HORA
Nº FECHA NOME DNI EMPRESA MOTIVO DESTINO FIRMA
ENTRADA SAIDA