Está en la página 1de 6

-NO 0 A

CGT E LOS

..a e

a

n

~ ~Ime del P\ie1iD pro II!.. 1m, 'l!D - 5C,!r:t e:mll"oBl; ;:i;;~C

~te 1 SlD.. 1IDa .. !IlIl ~~

lll£'h:t. ~ m esw ~ m

- - -- g: ~

pem!lO~~~ 3l:Ctmi. - ~ 1m. D:!Ilas. b me r; CC'H q,_~ ]Xil'. ot:ne:·e,mtU Il!~

1m ~e es CIa:- ~.' I, -1'~,

~ b _ !l!Dlil::!

eJ qt.e:lm ~

b;ce:' OOll11ssa

3;\·0 U ED ctm mDmalllQ ~ a -b!l.ce:r- ED ~ 1,l:]I

,;"«0 P!;ro a m:I kt Q_ U% ue q) vee c:rm:-(I

J!: eGliIW ~ ob:h w.. es end; lID' it:. ~

mI:WmIS C ~..._ qlle ~c:u qlIe em: 'Ei:AY QUE .AT.!lCAB

ZlI.rn.nOO, lu.z- q t'Ctt:JJ'le las ore!Qi;S uJ. Im:e~; ~y Q.~ :m..:.~;.m,y

!! ':dn IJII:!!11M.. SiD l!m"ilZtIa: Imi Q. ~ m. ~ ~.

l' r :idm:::ro J _ a: Ilfm:n\ pmeb::i:nd_; ~ i'l:!'IU""~

.\ IS- OPO~ .Ii G~ INS'1ln!c:-O • ENm.U:&.!. ti'NA.

DEL PUEBL.O. oSl ~- lIn eJUd, Ui ~ h':lJ' tmeti~

• ca;: nc; eamBrl£3Ll.'C>. P2! ~ !Ill il'e.-d.tm pa;a .. _~ .aI

_o • len mu. U~ (.Unlm ~. p:mI 5aS

D.t:ee:.-rr3. ~~ Il~ ~ real- pm-:

«0 k::!; 11 ~ Itt. ~bID. i m! Ie ~ comb!! e :;L 1&

=JIl3; sa om ,cl_. Cllmpll 1lA:; ~ _ .~ R!l.."":!.S.- COD

~b~o=-, de ~ que se m do. ~ 3.lli tim

9' at~. c n ~ .. ~""1S .5'IltCOt ~ - ~ - T ll:s ~. ~-

~. ~Gma;:ru:nm :l capaddAd de DO: de nll~ ~gs pa.-:z. que I!m.-

_~ .. ~ qull:d!-! .1 c-s: d~J3.don:s fmo q.u~ l:imi, ~ ~ II • ~ Ife~ g ~U-

,.:_ _ l'ed-.111GS dUe.D de: ~ bt~. Que .sJll ~ bIm1 ~.

-~ tI'~ ':mta:. m antes. ~tlmu: ~:nel; Cii!1 Pu!bl.o. ~ ~o--

"~£!-!!l 'e ~~ en _pnmi: bMil de: 17e;r- ethna ~ 1a gmz m""~

d_ ~QMs Iiel p;eblo .~ a $er ~ o~. q es Sln

E!!'. '\ h3co;: r - ~ ! .s:Wr en Ia publ£e!dflU, . 13 bora M ee-

"<we cL !Il"\.IUtt !li. ~':Wr l1~cml9. pi!'lO m:I es hPn. de ~ i!l ~"'IIU).

IU In. s ec~o e::!; es b d:~' ;m;I~as-:II -;e:- qm!ues ECiD, ks I:l_a I~ lcs i\ue r;g

c.~ t:l;e ~ ~j~ 'F de ~ 1I:B !1e ..... "!'AS- ;:mI>-

'e no Q ~ d.. CW:do 1m lmy q_ue. ieU8:S'W. de ~

line res ~ de. la 1';1; ~ BOIS ~ m m:ta m:esa. dm 3lIdo

l!~J1 ~ la; gr.m_ mam .. :1.- IiIr'4mtes 'p~-Jim!m -no ~ .5!t'e eo el gZi!I.D

D Q_ 1. ~ ::l\lS 1U:!:e ~ b. _. ~ ~ dfJD !!S aroro-

F el E UDZ Y din.dp$D!5 CQIl.!ilmtICCS pm Sistp;m::t_ El !Sti!m;l ~ _ ~

Q!i31.D. r.o ~ deja ~ DUni!3. ~eatm ue W]O. ~te !us que f~ ~

In ~~ .. Ce.tl. .In ley. tell ~'em:o Y iillm U "EsCUtubi). ES::I. ~ Ia ~

IJU • ptlnru~ esos ~tes lw!flfin 3lt:.m:pN. Y culmdo llD ~a.cen _ ~ qui:

.1:1:5 db ~mto: "petO aimo 01 iiSmttuD? !tmL a! :EimlWw - tI!~\Ji,D.

de :ser cUrfa:m . Elucm.ees: ho.."Il. E1 qu:~C$ ~'es I~ q~ ~

,.V3tri1nlC!.~ lTUCWIlUin'" "QttI&:I.e; !mJ lo$ ~~ net SI:U"I:O q~e ~? 'Ci~, :.-,'0 Em C'limo _ I qJle WiD. a.l fi'eDte. Q~ en Sl:!ifa Fe. qllW:!! 1m S'.£:.mi..~'? 'il$6 ?all.

~ ser D~ Iillisentes Parqtte eon I."l5t!e: d.Em:Jg - ~ de QU-e'

nu ~ -;- _ In. ctJI'\'3. pEn) q Q m; sabe:mm dmlde "Ii":'UL. PO-

.1'B ma ~m ,crlllllb:!in:- ~ t~ 13:; I~. sim:I qa vu. p:3m. ~

"Nj ,~ en· q_Ue pU - no _ '1(1e1'nms. pL."&. k' m::15 ~-u

u:is. bM" q~e I!!.ftet el Ii3S ~ de ~ WI m[m:u.o .m3s. de E~ 'IDr '@..

M:U .• JI!Ol'que sr ~os' ~~ cik'~ ,~ ~1iOP~. R~ ~Jn:mi!QE.-CS _ .:0. m!$:1 IlI!.O POl'- tmD cell" t - 105 db "GeJ!!;i!!.'l - - Elasom;5 FB !Xm1ileemOii. \~ a lcgr:lE pdi - ~ lk B:I:ILm ew,Q'O!!'ierr.JlS eachtiS' de

~. I.asi que IN ~. l!lC D!:5I ~e ~ elI.·~ ~

"!:'rItmlCt'S H~M1!mI5: qlm bu.."iW.I' ~-.

1Qe;. que ,de -~ c:i.r(jel - Efil.E

- ~ ~~ ," '"'u ~,I! I..IJ iU' II

IOTA

EL

-' Illllldlbdoo ,de fl QJ\ic:m,h~. eol • e Ill! rnJ, de I3i olil;:u "11.11:11, :a boa 11 t':t13 d:iIl:' '1.0., Ortmt'll die'

VIII • ..\'Ot:omo, L:t.J!lIlSIi~, Cl)1l«'!C1il ~ tlfi:i. de ~'! 1::lilm.l"1; Rln!fI:;n!'Ii!It'b:s de '1;I'l'tlitSlll <enq;ae

110' N,nCC'::> D::Jidai dill: 10 q1!l Ie pn>=-ontan. Pa'0 UlnO' de liil'S 'LDtenv._'":UIleo:;; 10 tdm 1o!1Ji'I"O·

~ de Iu:rh. Y In-'Ipeo.u:tdo 1:1., 1lJ~ '&;>On 1.'1 pu.ii.o. ~ l;]nui,~

-; SO!!I eill'nl;!i Sl,p oo:alu:nb--b..s~

10!S Sf!n"ilC$' pe'riodtsf' d¢ b ~l;Jt .. l:J, se 'wll~ron pm bt'ruu- t lncl~t~ w b

'\,! pubUCX\JJil. con, ,cpchill de l:tl r't'\"'!.!;'" .\Inili$~ qll ,gn em~o 00' re.

l,tod;Qj ',:clId3.Il!en. '1:11:':1 III dIJJ gOr o:-t,f: aUllrenU~o ca,\; nUCIlJb. dp.\·o ,Il p:lMe r

ladrr. 1.-lIS ·"'!!'eiiorts''' a ql1iea re:f~E'iia. lAD t' enIlD, un lttl:ntmtt d<:: j:&" '.n,. on""D]'~, ,da m::. OJ" III subteDimu,. QJIl"t; eo emll.o! <I.e COil sus (J'lTWIlpidos super; res , " ;,enCf"3le;s !l,c - - ~0JiI Ilos lliltlban ,cwpemd.Q - h'lw .rse tn .mo e-I dDgm.:l de ~,ltriO-

que" d~ 'en t l'uerms rDPibs. D nlliq,Uii!' 1 ~e:mn ,,1 diseutiasn los

;o.lIti.ntit'!IS }U"ObI~ a,a 1P."'Iis. ~ in.di\ltl-l.!1.r.!l1l "_!l~e 1!1. !l'l'ttr II ~tqgj,ll~ i.e 1l1l~lw'5 '1I"ftl.li!J::S'QS '~. em~a, 10:n:nllir CLI 1 bMts otd tJ -:rt'Ho iiln nili~r..""" die R:iistlmel tnt ,o.d:tp;tlllri:ll. C'1lm .;rut"Dt'S, Upo J..;m~ >. OD;,~ Ese ItS· e·1 delRo (l0cr e:I "J'gC esmOoS,

J,6_lI'elJ~ ~1'lel;lI:e:. los mS~, Iiri:U3~_tes, J'" _ese:b'~hlos Ch S'WI, ~ro~JOM$" ihlftG[Q tb.C!n i:I'l.:b:IJiII~ s "~er~II:'I'O;u 8CQ t,:u::rel"ll!: No, IItS 'I\'I ~ de ~r:a;r :m d:csUg.o,. pllJe:slo qil.e .I!Iia:b :sic» ·:JI~dQ" pOl!' {',I trueblD. pero. 9 Ide seililh'l' 131, ('a.rilnm:u 1lI~ C!:e QJ1IIIjm lii.5J _ lie .IIIi'I. =-t .. [:fG 'Il'II!mtli.pd3n~e en Jell!' l' DO 1;::), nuis que I.UI poltnt )' ~IruID ;;eI~ dell im.,. Illenalh--:wo_

. ~ !rep~~O:D, ~o tl".rmh!I~ a.~~ .. , ~b:::;e eo c) eo:r~v mmtu 1lD:I d.e esas pe~Icubs . de: ,adoclnn:1miento sob!:,!: d, \ letruulD, eo,D. que los J:3hDt!S dd Penliccmo ~ m :lJUl.t:Lr nIB.CiS )' mU!j:~ aI bs :1Iiea:s, EO$ 'c:Ldth::s ~on 1m3 IIP3mbiincJa ill'lIl"c:rn.aiII Id~ p.:d.3113$ - ,de !:Titt!" enlre J:OS ,que cl mas sua~ ft'3 '1!5iI!' ",Yanquis hijos d6 J,)u~ !" liJIlifi 51! ,es1.;i CVD"\lirtiel!Jido ell CHI ipm ,de tach b Iinmm.nid!ll:l. lhsult:iido~ n~H:IiS o:~glles.

.\ "D~!.J'os 11.0, n.os sQI"IPR'nlie. que 'em,b en b,s fucr:RS l3.:rIlmd:l$ Wl SHigr J~ «lUI: pieD..."'lII y ,sieat. Lo mlsmto i:l/Ue b.$ .i:g","~mlQd~ Obft'nLS !. lCl5tadbDW~ ). ts'iAmos "se;;; ~ de ql!lll!: ,c:n:mio llt,gue eI momtDt;o !It, b3bll:'biIIS, deiclSW:w. ts1:L1Tiio tllj hs liil:q I 1 del [p'llehIQ.,

Y LA A FA

DOW

...

I!e nO\"ll'm~e de 19i5. t!'1 1"lC::

qwm~,... stas :~mlni:n!i:

,·t:1l ~:m.;-~clio Do",· ChemksJ,. de !. ~,VU .. h.!l. en roo 11 La

.. -~:lJ. ~t::mdo e: In 'wad .,! - <=o1r;s!\~ de ~ p~Jl:cl6n no:;.ef!~c:1- )' rm~t.l'1Orm'l:-'lt.e '~puso i 1:(1 ~~nlcchJll de- una p!.:iIni..3 !1t1.ustu.'lIl ~IJ 1 l'n:I\i,uCl~ de :'U . ~., E! pl:'Q! eete d~ Do'';'' Chemte.:d" en .. 111 'e- • t,'()ins!ste en t\ ereae >1n de' un ~ 1 ::u"-uD 1:: l:5t.rW C:Pipa,J: dt'! :lll~\edu.rs~ de 1~-Q;; '10,$ pM_\"II~~C'S n:.u~K~m.ll'- Ii! \n-

:"_:":: - I~. s..""aC'C:.Jq .... '1' !ll.;SrJ~ .dmtrQ el mnnld' comlill 11l,rm;).1mUllmn . Es:e

:-ler:o ~! cobje:. dt: I ~ Jrrt1 'wonop.:iil.l s, COil la dlfcrcn:L'\ d~' QUI! 00' ... · Chll_ 'll.:..:.~. ne.,. de qwda!'l::, a t~ Dta rue la

[lrR U J ru..~c:r. r de Fnb •• C'SlClon • lit:u6.

orm

.. a;.art C.t;

ente '1:

d~SC..mll,;l". :it" '1;'0 • llo ap."\! JUU

iVENDEN

Enue":lL'l'!D. In eal'tenL de los m.~Uos ell n.uGit.ro .. as' ~mlico;

E! capi::ilis 3. 1lr'U.,,""'U.3.,'0' Ma:rtlJ:!i QIr.I,eto GaoruL rue desl".ft}!'lado ilGt' OI1c~ pmsi..lentil de- 111 Asec!ru:I·:l d.el FliIttot B.eQonocl6 Clue el !ll~bCll Ie: in:t~b;;I. ~. Ittlt DO .. e tapa. t lIaos d~.,g III que' e."1II cl:lIquhiEO y, en gnvado, &dmitio que. Qllgnn!a Ie. -lUbia ,n~hQ un '"'fawr"" que 10 obllS:sl:.\a: :l ru."ep'tm' ell CW'gIO' en In .. '\P.Ii.

E! .w.IsEr.o dig. Que Oueto f'u€: Oi La Af'A. e:J dirfttOrde I!!. Dllec·f!6D ,Ge:nemllm~ ,>OSit.<m. R!!I\d Cuello. u.e a 18: (1l!le.Aunq~e leiS: des ~cQd.Io;;; "nco tleD~ nadG<. IlP.re.n.eme-nt-e. Qlue \'f'r, uno es iI:,ansecuencla del etre,

Onelo ~ el pres!Clen' e de l3. eompaiifu Plccru:,do ,de t:!lbaoos. la emprem que q;u...~ u.J. 0 el cc:nt:rol de 1 et k ,~'('r.;. l<lli [abricactes d,e chest-erl eld 10" Lhl. Curu:ulo estIe U'i\;..~ tum '1ugnr. wCGT- 10 denuoC'iO con ma importa.ncia llue tnerecta. Ahc.rn. :sa ~en ~m !:rooos.

1?1c=ao opem een un cap tal de. :olOO Pli!lo:nes de pesos, :i 'eJil el 1l1runo ej~ldQ. "egU::I. su b::tlallC'e. pent.; ROO mW,(!lJif;!>. La nGI preleDdi:a cdbrerle 165 mil!b!:les de ~ >'os 1mJ)3!;OS par di','e _os rouceptos 1·iseaIles. ). Plecnlldo, a su 'lie%;. b'll'll!outb31 un 'Pt~mo c l" 'la, h,'U10'1 ofu::'1a:l 0' de !n pnlpW., 'OGI.

"POt q,ul.! pe.rdJ:6 P1ecarc'lo? POI:: um rn:zo.1l !nU," r!.d~ d:e mlDpret!I~e!': cUwul'J 3.q1Ji ~·ma ~xpllt'l.IJmos !o qUJe ~lgnLIkJlb3. e! p.go de "!Qya] £S'. ~Qr el ~ Q.!l his m:m:i3JS ",;~·:-f:e~r;!can:1S. o,dllc! roo.;; q,ue :;:odU OI:urr r (ttle en eI pago de di::h~ "'to)o"Ult:l,es".

derecbo:s dO! '111M se fuem tCida 1a. utlli.dtld de la. empcesa_ D!ebo y hec:h.o. La "l=er-

.: dIe de Ploean:!o es %a._ ganaoe.ia de L.~~et ",. iI>'l:~I"S. III que S~I!W e bahne~ em gagQ 'S;,: d.er cr.Q5 de mUf:a est·. al ,cUD... Tenemes aqui Uti ejanplo tip co de cOmo open 1m rnu:Jo~c: on lndustr n1 l!.tI ~E robro' C=lI.,r!"l.llos, La Bmp~ m-getltinl1 Ique' lba 3. :;t!l:" ~ilL~dn ~ c'or los '!;fUlOuIt;; resul~6 s mi£!o, la, Que su.~tta den cs de ~ -ie' lJ~e,'5 am.la.!es a ~ .. s I1lJe~os de las 1IlIl.[~9S, ell 10:5 EE- DU.

pn.rece qll,.. Ill, dl:'a:l0r .:!!e In DaIse O;lUSO :a e:dmir a P[cCSXl!.., del pqc de las .Dwt:3.S "1 !"Q'ii IntereoK.; ~e ~. :!1l'Udas 1lD.;::~. Y ade.mi:i l.ntotm.6 en CCDtt:Io de la ,c:on.. ~6n de ;;:i"\!sLam . oflctala a In e-mll,re!;11 erl \'Ista de que lists. .!;eguIra: dandlo 'perQjdh, .,orquE! cum '<;) m.."\S 'l"e.nt!:J. mU ~be:-:a. ;_"1i.[ ~" EE.UU'. enpq'.) de dereilh~ d~ ~

Pew baJo cl gob e.I"UO d_e. Ongan:fa Plied,: ,mas un tnOoQijQlIo )'iUlq_w -11 is'e 5'3. l'.1t! Ull run~orul:lO 1UlU~ -:r no 'ba~ €lolda Ique G'u-e-lmo :c rue de O~nh durn ~a los f~ M:03 de s:u gesti6:1l •.

Cl1\l'llo salt ~. Ilt'.ora. 'a lOG ruJ. resu,eUo c:onco,1lIl.f 1M deu~ ae Pt~~da 1. me.r;:l;;. il~~[-" lioo millone.; de r:esai ell. g' a.mplUiJs, ~lfli. de 1m q~~ se I=fg£l eo ~ad!l. 3.:ld~ de ct~ll", '0$" Lo Q:~e equi~;u1e a un ·,·erdadero em~es.lre o~.aI a 1a com· .:a.nia. nC!":eQlme.--ie::ma que con'tro12 Pi.ccardo. ~. QJue le permld."li contmUl :enll!!samdD

EE,.,t.i-U. ce,.-Ue.::are.; de mil~ones. mJeDb:"IIs SlIS b::J.lam:e;:;i ,cla.n •• !}~ •• len ]0. .M-

o,-::m.d u! :a.felTO' UMJg1J3YO de 1m COG1paAlo.. D~,rt~ame."i~ Q.u.e e::cp.:l!ttrl. la.brrl"" I!..I'Gm·::m:. diE!' ,dga::n.LIos.. ~U"'ID 1m !!uell mQ~: nl pam a~p[ll!t. ngmdl:!cu:!i:I.I:mre.ot' ... ,

.a e~erl:Ji !! o~nla en. In .-\FA.

AhO:"fl q e. Sl to dejs..~. pr:n:o ruW3.riI. :l ]Qli ('lUbes de fiJI'tOOl a.rsen.1ncs n a!g:u:tm • .;.ade-iiad :!llr~~Emc:ana de jug3.dOl'ES. qtJe~or el pres-tlgi.o Ie ,ceb:mri ,~ U:[IO per denIO .:(! (ad:!. 01, l' rCiS po: cie.n·o p~t" llao. ,d~ camLo;eta ). tol dnco pilI dental [(::be' ~ :n2entC' I:!e :ir)) res.

SALUD!

_on' U

I

• •

- .: 'os ell :0 que ~ ans m 'o-er -

1m BLlwll:'l! Alires 48; ho de:s:plle::; de Sf':r

1 cite ~£! Ilu sobre el aspi!illO

..... n".. .... I·,,,· .. OP ~ ill WUtd eI

que- PI'O)-ectn ba~.Iu. el ltitW't!. I!: rLl. dem cmdo \ Uaco--:

oG:r. ~ .. que . tnb~'e su Uhem n?

T:0S e. - T<tdo 10 ~Ul?' !E' .It!ch6 I'.S q,U-e P"x!i'Il~tI D~ nil Ube.-:-':;CII:'n.. =:.: Wl ~ ... '"1

l.numlo del l!i"lmebJo lie . aquJ no I:! !l bme\1 . ne!.!\ cc: On"..~. aqu.1 UQ b. Y esprtm de p:lc;, I: __ on de Ol1{,"ruila. ~Q;S rrt'$ hamm ~~la.do q I' .. WJ.eac.ta mr,.jm~ doD . b:::u:i:I:I. ;eqll~ 199ml qu,,,,!U'I del ~ de ma::o. L~ pm'Crlpe! n del p!ns=u~nw de WdD ,e-l pUI!'::oko ~!' un regiw.~n q.u~ no I~ repl'Hmt:l. es ill. m!!}'01" \'illtmw que tie (iuede Ie,) T 1A "tolenc: es p:u~~ ~Dt:I&l do: te r'.,. mi'n. se ht ·k'T.l :l u, JJm 1;Qm,p,il:~s. pe..-o see bA nm:nt~o Is. !.rIter,en ton . las In.! turlor:~ 5Wdl \!$. Se v:retmde ''Jl,oru: 1M" mIl:rg'wlU.ldo 3. !US It~dUm~ J'ep;t;S!l'llt nees, L.o. ~ lQ[ilnc,a ~onliDllIL "Y It;; res no aeep eI an::n:El,: de ~ la :;uml.;·wn. $~no 13. va em

III ldignlciad ~. en tiberu!:!Q.D..

CGT. - ,t" mo ttd:biL"Ull Ui eQPs I Il~ d~ ~~C, en ::>e:..rmb'TE'''

TOSCO - ?or 5tl,U~l'. tt>n1:u:n UWI. rat!" no t:rans1.5' ,-reo s~~~;! ~'ln;!,m.('i>

ueme:ncl f~ elpu~blo :ugen:mo, en 11:1 Ill'!n iJ:IlJealc cb1"f%"O !' et L_ tu ;:o;,c.:a~ !,.;(IS

~ _ de ~o . los hoobos qlll! P ,1 ueato CLS fo:t !!lw'aOn l!'!l. esa

il. 17 i:;jt3m0$ ~~ de que llm de ~utS~ ~ Ik- p::n cL e pr

mtmto~' de 1~ 25. qUe nDrep~enil:a 1(1,5; wte • 0:01 P'I' ll:ll.!lto

JJ1 las aspjmcJw:ns dW' mo ~ obrem.

eaT. - ~ U:t: o~ del pruo frl1Stf'3ciO del \ y ~ de uetubJ"e?

"I:OSOO - De p!l..""O S3 ~do gor !o.:

CGT- - La prensa dd rigimen Un VU' :1 ~1!l:m.r qu. '" d~-:. e. .. :t n u

d.t>s. l'Qu' apln4. usted?

T'OSC'O_ - CU:t!.Il se huh de "Ongara:; los resto.li 111.'

ilIirianL una compa.rw;.u1n. Es eamo dMr""~ ~tos de .. c:t:1U:,-

~U,Jm. 6n 1liU:l Esl:.>s ~eM~, q.UC [Ij) a.~~1Ul I:D.5U uC' OlI.Il!!:I:uios. pi;l~ue ~l

~pedD. ell d.&itl em.,.u lut'm N'lpn..~~Otl. l" pn::~~dL:on s W. ~ ulsion del

ilID _ .t. COalO Jn~~o _'!E \"'3 • ccur:-u: I!!l l ~fi.mL 0 ~ que l:! COT de' lru;

A.~~ t=l mel pueblG. I:c; qU~ pn~den ~ 1m :m. 1= l:>\i L tn. ~ Iegalidad e5lWl tJ:tm.emdam~.ntt' ~~uh ~ SUJ:!tyac:l:lRo: ~... I.G. CG't" de I"", .leDWI @sEa caD mas [~ manu que dOtl'S JX':'iI1U'l r' ~ ~ln'le. Sf p"'-'::"""L~

luchnd9. baa paiteddo ~l!e1onl'li> l' cOfltit.uw.n e n su ~Js: ~ e3' d crndul! 3.

tiO!\ IA 1DL'mla leo ,que Ueol!Q m eJ pueblo. l.Ji n- uwdwi M U i';~h" ~ ~:qr.""il.'lI!:l. !lCs O~. Y )IN much, ,eom~. por 1ll'''LL~ •• 3d ~ r 10 r,!.;':: nJ;. hecHi Ie m_"'im!e.n;o ob.fuo m ~ estDs. m!!S!$.

CGT - tlas. n-c.m res h!i.iel'DtS [~iM1~ ser1aD. IIJtmplo d !uc~ q.~

~~pan tl 1:JlS £~dBdes del -:tgUni!.Q'1

TOSCO - T-mem!:s mJ:Icl;J;osejempIcs. EnSt'1lIlda.. PfJ.brll ?!.ruul!;!.:ern. 'w IJ.Ich .. ~l In ,-'_ , ., ob!:~!'O Y eswi!iru;uU fl Cllldoba, n"I)llmde:; a ~'1r de- t.od.as b.s rna:

L"&5. [as hu 1;; r~<iB& Es . bleD eUUo M!I Ie 5UlS ll\1U1ll 0..:1 n~ qu~ eDcatleW !.IS GG'I' eli!' It':! e\..~flIt1Ii~. MIO sm wm. g~:a. sino 't:!. d~,~ d~ los UrcdlOO Q,it

1

lVie,ge de ~~. 1m,}

Il!l q'U~ es ,e! ent!:d·o!'" eW.Q e ia exp!ota.cI a e::u:e Siste.mB. esl)lll3.lliim. !Qu~ no engan ,miiHio d.e lmt;l.1r de lmi~D ago. que !;to ~ ml.edo de' I'tllblnr ''Z:lm.uw! p~ D.C!i'(I cs 'us "~.i IIlablar • ~ l~ de "JU5'I1& .mclal", pa-o es UD l.'lUUlZ, SOD mD.~. todC!!' mw ~~ntt'l;i qw:. f1:!J!mB Q I.:qjb ~rn. !litidl::ms, ,d!.ceo

JltSIX>la sootnl" • 10 wru:o 1lE! qui m ~ l~ Umcsns de. patrOn. lImosna d I Sis:teJ:C3. ,L.'9D c.c emln WIlW el ,pa • no fic"S'L!in cqntr.L Je dq:ruUw;EOD 11..- q~ bn.~'11 biQlDbr:es: qu~ ... ':I'&li li!:e In. aellmnJjul n de beDe.fiClOf; ~ lieJ sud d.e.. "us sem-ejan;;,es; •

0'1ii00 l!S 1Wis'nmcm! .AUt. ~ ~ dado en 1s. hlsl:m-Ia d;~ 1& bllmWMdari que h9.:o el

~ iD.es.p~. htum e1 ~ d~en.ml.clo. eomo .este sedor Roc,keteller, e d~ rei lujo Ii

E

IN ~J!11:! ';:e5 • .Nt Coria m r pllreCm ~ -_, El eglimen J:IO pUMa ~ ,lItl Il:UtSQ d,t' la b1st • El 'PUe!b 0, !!Xi 't~w..reo. ks ,~tud1raue:s !uebanpaJ; a ~_ .!aclQn de r,ers;n1ll1dtlid eomo ~ _ di"ddu91e:s yo socia.les. u ~ dmlc~m:m."6 "U~ b. CGT de 10::; A~~ • "'~ Y que el ~es.oo del 1," de ~ es el Ig[&D pre_mm. del pU~!o a.."gmttDo. - - _ ,

C'OT. - ~Pa.rS ~ i!l ~ d~l lQ ... Ys.~ $!glae- mam~tf SIl p!

,·islenc..:!.~· - d marco dot'ttU::s.rl de Im:has tl.Lrums?

TClSCO. - E:lGlctumm e. El q,ue IlWlca.

CCi:T. ~ ti;Usnd C!'!!e que atnI! l'.J.chi9.1!! e11l!'m..5 l~ J)M~ dO! llD ~ !Di.s:

ampUo y pro.~. el p..~es.:o i!:rnl de la llbemd6n)

mooo. - Eli:a.ctamelue_ L& COT di!' !!\IS -, ~ ba.plu.~o- ,d SmD~

Ll~ r-::'~ NUfSt:rv pueb!o 00 puede mj1JMr .su l1l.~cl dE TId l!1li ~ ~ ~eb.o ,~l mQ"lmit:!:Dto flh.~ &! n!([~e 10 que' ~ Ilam3.r ~~ J.mIl . t3s. '~Q puNe. ba~ un bum Dh~LL d~ 'vl!b en un 'pais oo!oo:W;. en UD !I3!i

erldD.lQCapa3 d.e l!~ m:l,eltmte una 1l1.!!J.'l.Ul~e:unGml, qU,:iI! .furcilb:e ei M..\\a~MlfCl de ~ rue.rms P!'Oduc ~ b. ~ru'>n doe 1- ~d1H!! po m, ~ y ~ del h<lmb:e u.: a,bJ que 'tiS Is! h!.,;:hs.s del monmmto !Mo!'E'Q haF tro..,.o;eiemren =1 Qob_.ebvo lumed!ato de 1:l ~·indi.lc:u· II om $I T;Rlfl! ~~,,~ en ,e1 Dl:Q.."'eOO b .~~;ra~ n .ILl c.;gL La. lucl!:a ~tf5 f' ~;o lJue.m.twlt!mal Gel - ~ es :!l

Wldwnmtal. \" cw "poslbrudad e' ~.~ 51 no eli {l tra~ ~ e>:a 'ucl:1e. ~

... 1 lm:perlah.mJo Que ucs elIe ~ndo.& -

CGT. - .-\ P3nir de J rep..~,,6n. se n..'Ul da~o ~ em seno ge OG'I' de A..-

5l~111c.s mod'::!..!ldades dlIa ute,: II! 10. lucha.. E:l RClS:1rlo_ eo C,6~ )- O!Q ilmiS clQWJ.Ii del W~O:. 1 ~nd!e:aros ee I:ilI eGT dit • s ~Dt1I:!:\s ~ ~as SEll d. mlton.tr.J,s q'e nqui b£'reC'S penUdo b C'J\..<=.j Q~d de ~ .s:m tar i!Ilen ml3 o..~ddu de Up" ·IandE.,..o:tIDo 0 smJic:land~.. ;;.COma Pl~ IUS;:OO

g,u«l. ;JJ"lli~ en mtfu. TO lDmedlnto esm; ~tJil;; !I!I.ii'e!es d~ 1s luella.

T05CO. - Ll) !und:ameQW que eXL~ eJ. pro~OsltO de ~lida; 3: CGT de

ees A.!"II!"ntlI:.as en !?$'m nueva et:1;m., Ha:- s1~I.U~ de supe:dl.e e. si:&.d:!m' CiS que J:WUl:.~J]m -N Jl - 11 _r \'" erees que baE:I ~~ooQ!d BaS que- oon.rollc:br !2. orgnnl3JJdOIl

e lit CGT '03. sea n ~Ol"D"..n :l!!bL~a... ~ forma clrulC[iesW:!.a. ~ o~ IS !o

•. tLS.m r" ate- det::.e a.lt!L"i;"af' tc<d Ji r _ tl~C': tag 14m ea Eutf!QS. ~ CcC.mD eo In~ rlO.!". dO::tdf!' -mem.:s {;UerpCI:S de t'!tle,~~n!cs ... mdle.l.t:CS.. mml.es qt1e e!ta.n elm

Cc-~ e t ~~. Acall>!lmli:le: d ~ e el oam~~ ~'"'D que cuind<!e

.otA.lu:. qU'i'! fA. i5T.l.."'~ !o" la. m.f!tlm e.'tigm coa:rdfi:ta.r .odss las O~ C@ B

qt!f. j:c~:I:u:c~ 1=~d,""I'I: :cmnil la t'3LI"3.c.erlsth:s ~tu."3il de estel:lill!:.l1l1L n!gba. I dia W de I!!BQ,.::e va !l ha.I:'er u:t acto ~ ~~ ~(!~ d.., ill ~:i!i~C n3.clctmI In fm!m 0 es't1rldhi.nt::u!o:z emSE!u~ ;;. poUt: s· ·e.:;t::~ res ulr c.l lUlEb1c Q.!~m'litlQ SW'. de.~,s lm:u:a-

r . - Si"! : mnrtllrS del u:t...., de Krpr~, In. Int!eLSickld: \"" ~ de

- rt"S1 a CTlzin fo qU~ 11~ ed =.ire ?re'vknlio Ii!. tW ~ awn~tcs

_1'R'~i> IA ('~t::I.clIiD !o" pl't'Sel',"'B:r hl t'OnDnt!.laa:d d~ la.s acc'

-·T - ("em' " do ba~ i= co ccn 1m I:(Jmpa6em; ~'3.I:iIlC$. .e;' reo::d:J.bar:::...;.s

d· . .Q pr.:ne...""o.:! ~m,=cn:!Q.3 que 1~ ti:ul!td:l ccrur..::a:! de .~_

! i. 'e,," ... c ~n co!! w n-glona.les el dL.'"O de q,ut' r.o .i.e :ill.9.c~ :1 S1I J;dit~

O. - Ei prop¢:;i:o d!! QOpn.: O~I:mes es ~"'O... ~ c!«:fa.m.c:s

.. 0 C, o:L"O ";1c F:'::lnt.i':l. ~m I! .;e ICO'pamrl od:J:s IllS" iD.5t1~WI:les. Ptiv lu~Q ~ .:- du'l. lR. :Jbe.:.ttl6n. Porqu;:! lU I:~.no a.ctllim den de Is. !Ol"l'!'!'S,u .. htit qut" :ige

·115 ~ .n£.~ !o bmdlimfninl' C:ODte:llldo humu.!). eI ~ ,de "> ~. E:sa

' .. muc.l!.c: I:C.i.; qu WUI. ~oc:aJ iD.i.en'en!~ '" Wl CODjUIlto de hcmbre;s qUI! ' - =e..

JI; ..,=!!l1ean :\ nud1e. Cuanda 1:1 pu.~l(l est.i ecnvene.!xfo de- Q.~I' ~, QlI~ luc:ha: ~

.... f!. lnter.e:U: .. 'aiES nn a:re= rrldas po:- ~ d~ ... _eIlte.

TOSCC - 3L • ~~ recenodmJento 1;01"' [3. SOlldM".~d, CQmb:menre ';:' wee.:

til:.' que l1em.gs 3!4- objlHo, :' la, s~d de: que ~~ e.s:e ~!!C.W .. -en':' mwnd Ia 'ucba q'lle 1le.'I"B !ll~til" d m~' 1l"br>..N. el ei'\ 1~d • ~e:s ~

OJlaJes. [ '" :tqueUas luerms >!l!'a1iieacms llM el M:im!fiesbo: ~ _ de de 1a

:: 07 e Ics Argm: was pn.':'& I!I ~'"t'O de In ~ u,,"Uda ~ y 1a 1.1ba:'s:c!&!. no.clomll.

'I!lst:al:l!' la. ~lXllcmn en. t .• lBcia.i> CDfI .I;)S:J l!etes que ene w!Dbwdao: en, , rd

mando, illtlu..."0 la &~

"Nll' eso yo ereo que ~ . clwro: ~Wnas d.e! ~:et- CUe_.3. un ~

,-=UeiCB lD:I me..DI:!iS. Dl.'1geI1t:l'S ~Ilr~ldre de. l:a. moaha.:- )"Q p!:~ ~. de ~ I:l!l COT. p!!L."'iJ. dar Wl eJem~ cUD1q\Jiatl, 5. fmmdlm' :u:rur ~ !l Ul c:w~e::o

~ sran c uo.eLen 1m leiS ~ del ~Ql ~. no !\ n.lg1m. que !S ~ !lieveml de' un d:lm!kI,~!!rQ Q.ue i1 la me..fol' trolm.. para. (I~ ~ nuDqU~ S!I:S ~e D1!u:$i60.. 'f ~. 'yo. ~ _ w ~ero. que no is ~er.::.ttb' 'l Q,tre 1m 2li lfeDem.I. (::l!ro qu . m ,;: @Jed~ que' tilL'li"am('S~. a. rnIbaJ:Ir' tIlejor que- C"..znlqwa{" :re:..

l:'R:t.u- 0: y ,can ~ ~a que- ,c~u[er a __ "tLl..··

,_II). .. itto

Que mejor

Re..:timcn~~ ~ • $oJ' ~h

,U'" ill

~l.1. *.31,JU~ de' Ja, m\!B~ dl:l Y.m@.r. Dc "IID-

I"n; 11 :em un pela. ,:Pui!'de Imagin ':~!lqu e.--a.

C' ~rLI. ":.de U ~"\m

"~"""..I,L, _ _..~. b.IUl ~ _0 til. Or ptiC.c!~a1 de

$U' 3P~<1m;: M fOnwUl!;!\, S~ ~nnl e ';'M'llilr ~dll' pl)r ~ll::;s.. &l pueblo co df!'be e:;P;:;_"':J.f ~ Soli - ua F'dL'I: Pe.~ un .~€l.olftl C"3,-

T

CIO

en ll, dud.ulI die ordo~. 5.1)00 U':1mJa.do[US

p,.l!I"!\: riblrr. JWlllJ ~D d f 10 de l .

~n~ mi.s hendt' del ,roln:ub.do :a; egdJ:Ul. :Ji:;>J,

I. If'",IIb..JJ,,,dt'!l' wcc-.inIC'O:' ell!' La I:MII _ ,u'1l~i C,'!lDcml ;'':!;II'~on,

IbTnc-: I. D b ('3plu! "'u[~r".IL Imrc:u.1Qm an ~ Plra.1 par Ia KW~olJ'P'lr4' ;S romp.1 le s Il ptd.ld1Jl': er. cI. IdQ lie- bill Rpr'll'S:J.li~ d'r. b p.1-1b'QICl pam .:.10 bi'.:lll I!'l(Ilddl, 1m'" as en I::.a.t; ,;:otutici n.e; de l.Ir:!1.bajo. En uao y ot!rO easo deDI .!r.Kb, t;J. fb'tlre de i n d l.uciILI qar emcr;:r d]e;d' ID.s I:I~ d I -rem.io

PeN '1.;Uttb1~B. truis rbl"'.LIIltn(t' que nenea, 1r_1II II!I C'OllrLflid(l d~ b: Oel1ii'r.I.I! se ev dHll1'il1 b &;.IIlu=3nn t ;&i'!!Qr:::II 'dJi! b .u:tu:tl dlJ:«dun d,eJl Si.Ddhr.lt,y dt' I .... ~ .\liDe:,; IT~l 'U:::lr.:.-porh:: ,\uloDlllJlor Ik J!.\T.\1.

:I,l. r: frill! h;JI' _ <lD3dn In I;'L~1Lt de 1'1:, • D pa.r;:L I m«iiW£iO'S.. en Bae-

1.1 e-<. 1m ''enol' liloJ.mlii!'l I}ln: .:',IJ .tmm~. d'll: pl'Orcs1'1'I ~l;ii r£ii!lldjroJ .• b..:Ici3

.0.:1 to:; drUl"nG,; p.!.SIul (!.:I ~o!:l~le sordiD" ail I!'rhl;l ~ lu h:L. 'ED wu. u.u~intit''''

~ ;ian c!Jt b. o:pres:hm dr bs 11 .... I _ nbft'rOS de ibn::ll:ns decidieron Meet' plJ!D.b:

I,"JJll1tn to tIlo!l::l. I :;illJta~; ri.pilhmen I· <:om!J..wolOros tilt' lJ:Ii ~ Slt,_n I::utiu d.: b ~ tmprC81. _ mm:lni'a_ SIlndwi.:.u:l:Jm~ .3j C'olllfiiclU. -Uttc este 'pailOInma i'l' ~. "liIIk .. t\J" l~rm.lJ~ no ~N.i ,!.un': (lU"li C'0Sl. q.ul! I=0D~r lIl'n prQC'lIQ ill t'tislco d.Qbre l~ "0 de' 1% tr:IiidllJ'O (Oar un bdoo. la luch:l III bs, '1;5 ,lbiiIlbloes Ie ohb'b3 9·

mubr' I~ de 'b ;!.03d '1l''Ii1ili0l. b Jll'GIesb. mftquina eo:ai'n b. patwft"l P"lD

~ ku, .1.p3rl: nC"Lk- P ~ I'):ro. " eo, b, lr. ,dll'nd.'l. dill cqnnld",_ wbba de ajp.,~

::-u;lt b.;; l d.-I 'C' • 1.J.m d' ..!!J.lj. Rube ::. %1 :eb:J:;;,U:io. ::JlbanuUaada -t:.

E

~!' O::;:;a::Llo. ~.;;> ¢;.~:,ea.. IG.> (j.e~i<QS de :0.> trs.b)ja." I.i :~ r p:e:e:....u... : e·.~.l: J. • ill W1 rul!\ oro tr5ucie l4!,s; e!ecdime.. de !.a. ~.o:uj !... ~:='. }' C~ .9.;._ :~ • - - ".~ ;1 F~~ctn =e Tiro.b3.J;ldo~ de IDdu..'"trla3 'QwzmC3li .- ~ !,;:., _.~ _, _8~':::9 tir- r.c-:uo~. Despuis dee dlI.:um: !a ';ooaciDn d'um.:';itE' C'S.'!' .los -.~. ~ ;e A .~ • .r." _" 'T':'.:l't!a.ll.l'. S3:l Seb:L:;:.inn. de tOatUn a£ueo;do NIl. 'Feh~ \"!lllt!. .. 1!' ts. I.:.sb o.t:J:~":::'" .~.ll (,i. '.':' que el fnwlie ~ ~'i:ab:l. Ot'~ j.' que ~ ~.

~ L3.& ~ «..:ICES. Al:,.-'U.'lQi r'£ ~Dd pu-;!. C'Oll.5~ h ma.:l!Cbr.l:

-'P.adnn:.~ no imt:.i';:l::l'::s :II tiutlpo;

-~ Iln~.s ~~n ura .. em.J.,W\ an.:e:. de' Ia 'Ii' ac[

-No sa lXl"iIU:o qllB ].:-s lXIU!.p:tiie:'OS .. .,la.mn en !ibn:n" pa.'ll ~'1 obllpl":os a tm.s-

1l:Lda.:se n. 1 ~d.;catoos '1 dillc-.1lUl' b. e~cl"n;

-Re~ de 1m· Ql~ ee .Mh"3 1;I1. ~ ant~ doe el~.!lOll &jIe dl:l$ M~

de p].am, P1lnl rem~~,

Ssw ~ c:ms 1l:Dmpas (!;In t~s .~W-..:--';: am.,h:ec. .. ;; lmhl. wmnmte ;;Qr el :;:co.'!'..no i:L.-g1dos 'poI" PDIi:e pam ml=~dir IQU~ 10;; ",. b.lJadt.=.:+s cltjam:. Ub~~te a. '"U.i h_ r€~111- tm:n.es. ~Ie ~ d1etadUt:!. d,e Ollga..-Ua. ~ '1;(,1::(' m'Ude es 1,3. 1\.!:UC3. m:anero. de 2m::ntcnu 3. ks llguranes de Is.. "COIlll.:!lDIl d~11S ::S", IIlOIl el m.\'Jt6n Ot'r:i&:3. [s ~. f \Ie... ifreJJar iIa combal! .. ld:ad del morim!~nto om-erG que lurha. dh a. C!3. p;Jf ~r I:a. ~"1tli:l.6n N'ilc1cm1.

Claro q,ue en eJ I:DiO ,c:.e FA.TtQ.">. el ··pello'· ,San ,~,J3n contil (,Cll el 3~ -a-~t\m1 :1 ~tal- de nnda mmos ilue el ottoIO .l"eco" IllOlIapolist3; de 13. dlst::1"btr itn de diadcs. iIlrimo ~'"O d~ ia:n!l.llSse • ., ~.as I~ mis,. ~ q~e d ChOlo

o

e~lI. 1m, ", .. -elm,", Fema.n.ilez.. Lo ft!!!le Be illq,cUle no ~Ill.'a!l, me~d::E: p3.."a UIll"mear \I; ,12: ;J,~t dum. ine I np4n~J lit' IC3 s .dllones.. pi!M m:."le looo IA lie lem.cm del 3 par .. !~n 0 p cb. ~.o;:;\k.o. que iiS:t:Dderin t.\ 50.000 mll!lQUS de ~ B!itas dmgeur.:fS )3 b.:;w eemc~~":ldo m;!o 10 quE' ':Otli c::'po.c:f, de ··retme.r" p:InI lnin:rt!.mW en Ie,] bJpOF ,.II' UI' I) 1 ro Ir.'. ~:u1:!. k::; erta.d {'os de pllJrms y h~'·a. 1M emp~ €I.! ~ :,.'-n pn.).e: I:'.", C )rl::I. El~~. ~. <:iU'CS-

lL.-Rtr.!c!' ~.\. 1 :~;l. ~ dlr-ot! ~ _lI lntli· t3ble • lid" en ~p~ II. d!"~ -fruude pn,l.'"fO" 100", ptepa.."'fI, letnes n padnm4l:i m!ln.d 15. lmpu~ado[) d'e ~ ~d~~ d~ b, oUse.."tIum .l'wdIeal

H:l,y. lcdc UCl callwd:mo o:,mkIal p:tr1l los ~ kuen~!1OS. W1ro ~~ ~~ ic:rt"l .. ..:.lr.cs. ti'=IlC~ cl ,P35tl!'! no term.l.oa de ~~ "PSl'Q que d'JM csbe. 1R!n:" .e :l W upe.rkttci!L:s IO~ pre_c:._qs,. canilllin.i!:, ~tro _fOS, qae CD e5..-D.! re!ea::~ e:; tru.m&,r.m ~ hjJcs d .•• CUrb?

~. con~IJllepas bn .... DM ~:,om!=s, ~ res. sI:mf'l:5. de u.~ Y-~..5 cld-

La COT dt' lcs ~ru.~ t er.e ~.;c!W '~de.. ~b.-e esc dase de slmuh,cm:;.

UODac C 'ita zuna !X .... wiltdod de del:rot.'U' 8 1.3 dldsd_ma. 0' de ponM ~ ~~ "'il ev:idml:b. b ~. qLl~ h:u:er.k. Dan::.t:e t.aI ~dad no' e::d::;~" es lDittn y- perJ~ "' .... 131'" e f:-,wOe. Q,liZe eebe GmWlI:1m to :pot" todm loe IC~ poslb!es_ 'i'a'o el ob~~"Rl' 'W!d.J.m~J. ~D l.:l • los ~.!. ~e.t • !!'I Q.e fo.-ta!lel!eI" las .~!!S <!t sue, ,que. lUt: di" f1l:n~T Use. en XE ruH 0:1(0$ $..ndkG.cs de k!S tmbilj:a:dOres:. etIL~ a lGs

~IJuijC'il" deJ JOt!gimen.

EN

SMA T

1.;II~:JC!ll. KIu0.5lumlm cUo :a. WQ ::J.s:uniblm d.elQ;S ~J:ii!IJ.I!s ,de- ~, :y SaD. D:u:t:mr

Cli!iS:l e~ d;u UIlOS piti1i6. [pllt''' mr.II de mtLIo J' luqo, eog b. ~ ~biRDlli W>wIIt.;ulP FO!"lb]e~ I'riHh: :1 ItIOl ab1"1:NS III!:! li:T3:Ilbrao.hu 1:IleIii.d:Ls !le' l:QebiL F;wo SUI pbn IOD Ii! CUID P Iii. d~,!o'mdD, 1'1'1$ ·'lIll~O:; cOD.:>.tJo;t;-'·' de El~, los cam~ !.Ie GU:U:r::l1 • totDrs p: ~HiOD, alD el p:u'o~ t'O b:i:zo II:U" 11:1 ~ Diftk 2 mo)u3, imll:'hu. unto -~t' tleddJfi) J"band'DIUt:' d dottle jui:gO pl1.r.1 :!D~~ :iUS ~!dum di1l::n•. En LLmI, n.l1i!ollcilacb Y::IJ, M );INob:st:lr..: t'QRa b pa.lNooiL sino amta quien.~ Wlbi:ln IUmpr nclido b lu.cb!l, t':1JI ~.rnCWi': :I, f3.lb de UllfIQum..-Los, I1tDmi b. b.D 'tri~bd idf;;l d ~bs mi.nOr'llIS r,.1f!;rtllTb;ild' .. ...s"'. may repeti(b ibirnSlmeni.e aJ los ~ ue U dicl.3dun u to bs cunlumll'i;as d'e pnIL~ die b lti'BiOn ~ s b ~Df:.iftb.di nI.U''.l.t .~_ ~ 'flit! O!'limo po,r' SUI CllftHa lenu:III:'; d pJ.l'O Y [~6::\C1q1l::.U:lil1lo ~I tId:I~ lie la, Direc~iQD ;t:Der-dl de; KebciLfD'1!S dcll Trab:11o. COg todo. eft B:una:s se flrotmq~ cJ prr., wmo wm !1'br.t dcm tt:lidu,D ar des:.c:.l'I.o :11t1 lImrJClf!A;ia ~~C airi",.-t' S!l:JA'l'A.. IJ.~Q csb \'ft Ilq j::tln)D!lJ 5't' sinlj~ m4s I!uerie .' B.wi6 Uti DDevos tdeg:t:UDW! (le. ib:5- vhf s, iEDl '13..0'" KlOOSlcnD3.Il" de ~ ~I ~Qo f'linn3b:1 e IlIft:W "mnttDio·· '!:CD d Citro paJI!9 l-~ui. b ,Fo:rd Cl{fJ]1p::iJD,~. ,,~isru:D,mt.e d an m que 2;i oi:lreros .~

lietf:nJld 1P!)l" Ia ]:IoU'cia ::t. las pll~ Ide b. pbint:t B:un.as de GmeE3l Mcd.ol'S..

E1I 2S d1! m:l1.yo. ~n. CUrU13 btl, qtl~o e·~de:n~b.d:!i b pi)Q"bmd::ld qll1! u:~ l:OS O:b~ weri.a:iros p:lr.I m~H'U 1 ofii.ic!OJ:os que l~ ~N:;m sus propias 1~lles qndf.q. te5~ los meciQim<> di!t Bumos _tires y d~ tOOo d! pis !aD m;.perada " i!::JIrg sus ~ .. ~t'iOiDl!S :11 ~iiqJD _ _ de!de bS '~; se«l6~ ;:or Sft;db.D.. t:Ii.Ilft PH' bD'K mii"' 1.rt:Sa po~ ,mlpt"E3. &s t liDia, rOQD!l, d~ f'ImlIlla:ic- 1:'1 II.I';odol 3, ~ ,: 1Ci:J-_.

Q

IMICOS

1.1':"'-0 el d.nem: QW pe.-ml. 6 que b L!Qt3> otlt:.wl:; a MIll Ue:D.a.m ~ cae piIl~ .T l~e a::;ww ~ue ot."'G ~"llI.@J.;e [a:!<U'a les boll:· 0& de pla.:a.. Y C!'mim b. ~ Ui! F'UIcQ4 U m_ 'eB~ en ,o:'l"ienm~. :a::o.bii:l bm su, 3~D len es:a:J! ..kSi!' ~nbenlJ1l!l, ex. g'Jru'ds,.e;:;pa!!de.s de 'Va.ndcl' qge p3Ed.t l!;O en eItiroteo de h .. ~- ~ • m~""1!.::.~r a !t=; m!i.i re~des •

£'1::-:1 .. 0 hacer e el UEgO a. In. mmBrill::l de r.ig.1.~te:s -' 'h3mp""Jl6 life b Elu Ai:'IlL d! :J. In. ct.1:'!!Jdu..~ ife ~ I:w:; li.:it5s C:'eles,~:! :Bl.3llm. v~, y ~...-dn lleli:.&.~ 1e'CL.":!.:! __ de tl.>i re:ecc:~ODe". !:CillO mue.-:::-a. de- repuCf.il per el. [..-a1U! que se m~ • ·ft.'ar :1 ~"

lAs [Cimp;u1!;;d;CS o~=-aron_ ~ 'p::rQue w.d de]i:!!,aIit:nuk! Q.~ res ~e que I~ gorJ..

Il:er= c!e b Il!.<.;.coral!z NcOr.ote:l. i!'! d~o cl:~ Ci [nJr.1lwi l't!S 8.. ~ ~ ~ :mta:;t:es, C'Cmo ts Mlw::.ida·· e:st:J. 1!11 m.s:l:!:.m del Iic'b.Iemo. 1liIlEStta ~ ~ dmD !.l":.!:3·~!:-e;i;; ct'Ea!' A:i::fU-.:adoD<.!S ae Ba.s.e. o~mbati~_s y organimdns. ~ :DJ dq;~ .... ~;C:':1.:':lm i!'~'.J utttbJ -j:lan f1mclounr~ '!i que DESDE mm.'TRO ,di3 .~ IJ~ ~ Inrf~ :Ilii mmliobr.:lS qUi! ejuc-", in dict:!tclln!I :'- tm:!Oet; d.e tnkr~ IC'I:!me VLU!~ \ _.::c::: ]I; t-=<C o;.:C'S ..'!C!l If'S q,1le: ~ Q.w.ere·mtllor8r m D~': pa.."S. (5 .. - ~~QS. II!: l.rnpedU Que el m<:.\1:mtll.1to ~ro WCi3zlI:e $US lI'i!ivU1~

La lucha. ,de' It::!.3 :r.J.bajadores DO .re InnJtl\!. Ii bs <lPi1i~s ~ qme ~ WlInlir las. elro:.w.es; ~!I.~ q:UI?- D.u-e&tro eDto :Onal depm~ de i!L~'i:iI::& L~

~0IiltS obrera.s c:omlrJ. ,WS,. Una. ~ren de B:::!Se m. mda f~ ,>,posit«a en cooa cluda4. ~OD los smu: .., QroIt ~tiniD qUe tl pcueblo CiS

~re fa Lfberu.cloD NildanmL

errovrcnos.

~ m • FL~ ~ ~hue:lp tm:oIa. del ~. en .J mes de seCie'llJlbre. E!tOii mo i~ ~.te I.mpart3l.\te: mIoQi!:D. ~e abeJa, 1

~ e.l-e;:.u~am 'II! ~ve;s lite ~. dr:LI;.C!~ ~ p..""der I!:re!Ce Iiia, c. td.i.&, II til

19KI 1m en • ~ !os I~"'beckf m,k::"';mmres mllIw-es m tt:Il Q'blJp.dos

di1:.!.(.~_ ~ m . .:ffir..iJem tes .d.il..Il SWi nom.bres.

ttt' En .1 ~ [ ::1o.~-::iI m:J.PlIes ~., ~4~ de b. rebe-

,00 1m s!n~t'o Ln~e..,-r."U\Ido. m.erere un Il'StUd!o ftiU amplio. :NO;!: l.I!D.i!3- a dar e.:l .teo nllme ~ C!\.in1~ de !3. wW!t!'. bU~. s""ab~d l51lS r:!...~ ~ II.IIItlaI:_Cts: fWdb11jdad ea b clilltiiu::d60 • .see~to m b eJecucldD. opoDfru:DliO' :!:~ lpar

dm, q p"U':aUz.:m.:l .C 0 ~Ir. m~ ,. nd~ nil ~S3lli'O ~ eas Da!!)

l~b:.emen~ 1M Ul$bl~!'J.l:~ a.mplltttd del DlOrlm:!.mto r a.~ €Ie un i~ \'0 f d .,'t:'a, I:D :B:lmca. ego eql.h-u.l.e I!I. un gmdo ~

1LIllL3J'l1iml' tn:l! ~ d.~ ~ D :," mn.-Ienc; ob~, "y 1l3Wrnlm.en.!:e ,emp~ 5 d.u

PO':' pt"'..:::r.e:;;'S \"'e:;. en m'z "des.. tos tNI'O!iiilr[~ mtaD ~, 'SUS ~~

es ~i:5.:

LUNES l!O; ~dro '1 Ob-~ f~-=o\"Ud s d:e 1M RCdOlla.~ Bahh B1lmca.SUc1 e: ~'mIi a: ~~-ril ~I ~ \m p!mJ de -l8 1lli:Im.s ~, ,per b Cl9'~1U"C.Ul.'ltC1Jm; f!e< esns ~!afl:l:e:s ~ US m..l'f*'" ~es de 10 :: :0 ,elias a!ill • '" es Que se ~ a. 13 h tiE: !!e L$ dm :.1S r 3Q de ~tubN :r jX)r el

• > 2:! c:om~

litLt:RTES H: :El de:~itQ ~ .~'!)~ ~r estaI::!;:>D de Ob~ •. ~ eI tEI1lH d1:"-

.wi de' ~l~. se c:n-..!e!'en,~ 1:1 h~:.g ~e~ se pl: 11::: m~~c cH ft e=::a,

~~Il!;:> ~n(!;> ~-u ~'"11, i'~ • de E.-"=ii:a!;.; .... fa, y ~t..-.:I' ;,. ~m '!=~ CO <!£ Ba.h!a B!.Ulet1 N ~'l' Y ::~~d • ''"~. RIo C_~" S3.3."i'edm.

AmlI"':"Q; caNnel ~!ks.

ED. a..Poro -11 iAs med.ldBl;;.d.e lue..~ t C~ 'n C ~ru de la 'I:;_ fl. ge To.-

atri:I. ~~ tm ::0 iii' -lB m.r:lS.

C"OLBS l:!: En ~ te. ;1ol' b! m.;u:i6a \:"W3 Elis:l, ~ t!Cmm

1l!Si_~ riO! es ~ pm-";.I! ctl ~pl&l de U1l!, j.U nle. LO:i Rn":.~ qu«tIL~ mnt~p!<!os. 1:1 med1:moctu. en Lit est3ehln: l!!iQsqu.es de! Y~-nl R.;xa. 51 ~~ c:!e

-dI:!'!l1rems ~ ~ ·-mte. Irl),l,. co~a pgllclaJ il.."£SUi3 .!!. b~ ~, ~'

o .~ un-o dt los presuntm IUl Ore'S I!eJi a;WotJ;ii!o.

'liJ'II3 a..<;3mblm di! b Cami:; C~:a. Zoc.l. Su:, ~ en. ~. "B1.:mca, .nlE'VES 1.3: Bahl:L Sb.:l~ Ta:tdiL 'l'1:Ie:s l ... "1i"O}~. Ols:Vll!:;i T~dejl', Cfm.Stltu..

y PlaI. wan' '~.Del! b. hl:.~"':l. Se- ewI«Ec.!::l kis ~me!os ea:':re ~ ji'

,;,t .. _, ...... iO.ueia. !.3. t;.!"~ ~onilJTVro..o:a. resueh-e COBti.DWlIr el _~"

iiI ~_ ,a::~ 3 "'... d~ P.!s;a.. oonde se s;x.;:"1'mdflt5eI'7lci.ns m:,UiC\lit3.!

~ ~ m.r:;a.- 'nun m 52 ~~ - Des ~n'";e BBJIl;!.;s. E~ : b.:; I ~ de RIo

1 , c:mrel SlUirez. Ge::::!er--1 '_l:ha. E'3~r:~. M~ [r:!,;~.tt:l \Th.~e. :1 e!

112 el:!n ::!e>'.l.DO p~ C r.>:I:t:~. l..C's ~1;'n"'Li: :s :ru:"Q:t:"U".m('S re cum"ten d!- ~.:er-

~ de e.m~~1 y eon ~es ~$.

Y.IERN~ 14: UD:L :l...~: [[el ~e: _00 =' do: s s.teI; • .'l::.:Us s:; llW _~-e. K:.' ~ii. Remedios. de EL~d:!! y Te:n~:eJ', :-t'~:..el~ :u:m'll.r' 18 b~~ jJm::' ~ bO!:l5

_ 'liehkio SI ill. falm de ~Il~ I! t"" pb.:l~ ob;>ftOS.

I..iI COT (!P ~cs ~~~ d!!.a «lCOCU vn OOIX.~ .tHi: - aedQ ~ la! nt;;... de! FtrroC'3.r.1l Ra."a po. Ess ured:ld3.!; adop~ f!n deter-"'8, ~e ~ l!;;i~!'Cl¢:S ~". e:. u 'pa::- t:!.mb£en h ~!6n. 'ndma. de 1& 1lF. pm~ i?l sa.-:o F.'lr .;.s En -Ba~.!3 liUan:a go ~el:l::1 los tr~ Bl Pedro Lma, ~. Ciener.Il Aeba.

Iltio Co1~

&_'\B:__oUKJ 111: Ei. pe~e3l do:' !a ~otDD SShla B!:1.::L.~ No..~te ~~ ~ 'pa;'o de. '" .~; Bil il~ a '.::5 erf1::u.sc!:~ ;;cr B:I.lli2 Ela!m :l_ ... - e ~ ~_ J~ IW,I;~~ adopta. ]a S&e.cmat Iq'O:"'-IC':C \\""b1!e r:e 1..:1. E::U@.."U,idai lG6 !~ de S;;IIU' f cl~. tJ:aba.j~ l5e ~ cgIQ __ ~. D:\..-e:m .. ' $m~_ J:..'Qs ~.iclo:s, en- BGb .S'..m F his !l.cuWlar;te. t;Se Pa~g·~, C teU! Sui..-u.. M...~ ,e ~ Ie: em:ItiEnIa!I: ~

A Ws :. en vms- d.e!. ~ RllC'a. f!!Itre Saramll F i"l!llil: DQmmrco, 13. ap 09:

de: liw 00mbB.s Iewm6 b dele::; ~Jja.e lDt~o d ~, de U"eIles t-~"'t::li M.S !L !.m l:n!b:L.i~ de ta. ~clOoal :Rem-~ dJ! ~":I.b_Q.a ~l"..~n am'U:!lI - roo. I!IE m~ de f~ pw ",,:em .':1:8 b:ora;;; ~r DO .h.2et '"' lsv::lb!::. das la$ SIUl_ :Il~ 3 1tCiI!. 1:..coo ar..mes que cum.p~ ta. huelga I~ :!! F :10 de- «robre.

IXlMDi"GO 1&. En una ~ ooojUDta, ~ ~ b tiF :r CcDl.1!siOO-ES OJ ':"" ;!cres ~:bn ;;.·~U" COil. lA tme1., .. l:.o!.5I~ Ia. m~CC'~e ~ !:lI:l::.:.13ii'Y:UIT.ES 18: n ooDflil:to ~~~ ~a en l!bJlb ~ ... • ~ Ri'JI W>.Ji!Uil!iW'. ~ ~. ~ 1Iillu ,del ·ill1w!.,. M3!iIJ,i. sma.V«Im. Can::toen de Po-

lnERC r g_..:. 19: Un acto de sab!:rta,Je ~ do ~t'O de m:. ~On . a II!. IIhu:r& Cd 3m- 91il, ~ de Gt:ac:i6Ji!..IDS!.......nn (Rio Yegrol. On l>:mte ~ 'm b C30!S. C:el: I;OO"~Ct ,d~l ~ Boca., ~ BoQo!fo ~""\ m:ne 5:!" enoft! etc J 5. U' Plam.. u csn::na. de ~ ul)i.eiI.da ~c del 'P1l~ ~. leuU¥: Cio;!:r

¥ Ave1:an.ed:::t.- ~.;ill;a [Ots'mM!z i:~d!adli!. pa~m teIl.t~. il

Ef~ ~ ~t\ a~ Uil:!.1l:s lB~:eD. UlW; ~ Ce !eroo'll'ia:

en. JILo~ d'l!! a~

'Ell ~ Sta:Ltn FI3!·lelml:'. C!iel. Ferro_.::url! 5:la MItrtirl, 'BS 1n_ee"'..era_6:l 1m. ~ Ce

~-

£24 ~,i!S de lI:!.EJ"F r l3ii ~Ilti de :La. p'~. B.llhi& '~ '1 Ne-u:-

detrrmiroan can1'!Jmu ~ el pug.

J\iSV1!S 20: BEl :senm:~ eo !a ~ e..-tans. ua. bcm lie ~ Do. UIl.

4:Ui: lie' d1:dg:IS.'& C0Di5tLr.ude _

a ~!!I!Il ''J:aIOiIiI. de • UP ~ ~ m. tliuelp ~ un Qe~a. ~ da '. ~ I;.orm» J,dIJ;,wi .' ~ _ 1m. ~. W'hlt:&,. ~_ ~ sW'. ~ de PIs-o.lII~CD!J'. &..:: co.e:~a. ~. 1.I.!t"-t:: 10t':"1l.JJ::.

1

SABADo z:!: ... CO!:l4(~ de qu:e ~!&Ild.wes (:Cmtm, 1.001 agmLe'.: plJed!m sa! .. mje:ubs p.;y- neene:D:S ~euda.Qas 0- f~ !1ae]~e;_ Y ~ no Sf tDm:!m rep~, ~ las ~ IcIB fuer.il:ll 'rnkl;ucm5 ell 10 de mniemhre. La. ~~ de Bahfa B[q_ ~ud lJ:1geIJlf'l)Q W'b:ite. de 1a UP. ~ lenmla; el QUO_ ~tms tm!lQ. 1a CCL .~61l de ItI. 'Z1:lila. Sur ,~ )lrro!m.p.r 1a h~ ,pm ~ bJP-"aS.

\'i'IE:R1."''ES 28:: 'O':D tra:lJiliO.-edeme.' Simm BDsa.. pG(.'U 1W!."IeS de Uepr 3, Eal!;fa, ~Uu.C!\ des::af'l"tta IdeI>!do ll1a!toJamit'Jl!o, Q.t.' lcs. lPJlom:!;S eJI los dlIii:n!enta A :rti:k (le, ~tentndos ~ se au:u:e13 1m tmn a. Ge:n:m:al Atbe..

L~ ~ mitt!: :Biib:fa :a1a.l:tca T Cm.--m-m de P~~. :M-o!WmliS. ~cl» ~ • .nI:Q!S:s d'el ::ille ooatin.Wm l:ue~.DnPI.d:I:!E.

AI c!em de ~'8I, ed!-IOn :5e I:l!;Qfa noac..'a. de la, ~ G. ~ :elsma" capl.~ ere: oS ~:enci~ !e.\":[iO\~a.>ia. e CltS:[m ~ ~ mmb:iUe Ce' JmaDreda de la .~ .. "~~I pe.m "'(:umpUrrun!tlo:us de paaulIsJe l:' !Oigi!lUirl,a m ~ d£ ~""'bdJc:dlID nal.lomLlft• estQ e5 dl!~elas d:i!'l i'Errocat: ~ doa:!e se eumpUan Md.das ,11e Ner.m..

.. En 13 ~. f.e3_tl L!an:" de BKcar. ~ ~'"05 ~nm mm- h~ de Ill.is de U,I]3, 5e:m%Illa,. t:ol'Que !te Its d.etIeD SO millQrles de peso::. m S""-e!dQs. B;:"'Lil! simaCJ '.. se ZT".l.S!:r.l, dl!!Sd~ h3ce' siKlP aiioL

• l&s ~mp.iead~ !I!JE!' nt.."'tL em;:-e;KI. .utn_ -La Emi!i2.- ~ p:um de UIlS "taro por ~. c~ el ~ d~ T!Ula.:S ql:!!t:~ que- se !J5 li!daildL

"" Pm-!:lCum:p;I.i:!:m~ del coo'rea!o y de ~ !.eyes bOO.~ camplleron Wi! pam ,~ :"'~~:6 :!e ta [1nw::I. I;m.. ® Pu.bl!ddsd..

~c:m 1I£l2j_ hu~lp de :l.-l> 1:'l00!!:5 1.cs m..wll::I~ conk~ ~6J, 1Dl :3.III!!.£IL.1lI lie o_OOO ~ Cl~ le:s. llemU~ ~::'"c&:' e! alto a;Ie'I'.o ~ la :m..

• Re'1!,!smIul::.o 1.000 PU!l:oJS da au.m.=n:a ~lrtnm un. 'm:te'M ~I &:i!:E ~~"1CS ~ ..c::i:Il.CS_ ~ ~.!1 tes W:D~ su apo;."O, ~ ,gH :Wi m!. m!o ntim l~ en~ a las o:;S::;i!~.

• Bl nQ'DSl lie ta ~ Can!es, ~~.3. Q,! ~ :li ~ i:!Ii!' ~ ea.

_~d!c: On '!!e! MJ!!;..~~ ~~ ee hIDh en ~!.Ildo de ~.a. ~m a1 lnmMpHmso;o u _ e~n\"~o.ra.l~ ;i~ m..'~ de ~l:!;Qs I9l OlI!I::ili!iimes I'~~t:a..~ '1 ,OI;..-:B.S be~ ~""'ilb.de; SEll'KjU!::es..

~ TmOOJ!tdc~ ~3..~ cre.n!m~,"(!::!. que en el :a:a.aro ~l 'Y l'oLle, ~ I!;aI.~ ~o se .11, h!...~ las ac:~.it!ad:es ~ mt~ ~_ £e ~ reenceaa eo q,~ I:iI .... .. 01 defat e! sus ~

: ~ !a C~e..'P4 CQ..--doba. I.!'.Ila mre~ tli:-e' ]a !iE:Sp.u5"'A. lie los Qb..~ 3 Is ~",er..;::Om eel c~o ~ Lcs ~ ~ ~ de is .Ub..;..:a. eoo. Z3.3 j;:;';;2;;:a.; all ec..&!. p!!'to an :r:tb3lJ;ar_

., ?a: comp1et3.: b lm3.gaJ. i!~ l3. ~;;:c.~ b:eD. ~.:tra4a ... I~ If~ !:ablibam ... ""~ e ~Um.uo 'il.tl.t!e-:;W" e: bam".-a, 1.IUI!ormadni :!:~ ~ ti_UJlm: en. cs~;

C ' eli'

uruzu . U10ltla

F':'m~ n, !.lI:l!a ~lentl!: ~ de! Rotary CEDb lie CPrImi ~ti;.i U::~l'e$J • .... E.1bCeI~(!gn ~ de la CGT ~e- ~ A-~~ dIe trn.. eomlIP!mdo ql'"'"' ~ .. nbl:C~ IiOrttUe m.tte:;m:!I b" fm:ma df!' ~ eu.~-eRG _ los: ol.:gsrtas ~ ~ d p3i.$. Oi~ .l~ c:(;a!p:HLe.."QS ~:

.. A.cl:e '1lQ tom~-adg del ~C' I1b ,~ C'~ cu.atm, IWNieacN en 1m ~ • ~d!t:o loeJ.l. esra .s:llixie!~1ii!1 ~ neees:a.tiD ~ ~ ~es..

··C'mno :ms:=ufres~ et eom.!:::nJmdQ ~ lr.sdn.'diin. lUI debe 'mm~ en -Lsm;lm5

u~ l>..m::enc 8 Ja -;idll. de .' ~3dQn ~ d:~re p.;:;.r.I )Os- ~E!B.mws ii.l!2 ~ .. ~em~ II! Q1lf:;!:i::a pa.r.m. de:i:!e el ana 1SJ:O, ~-ta Is !~~re O:~ ~ ~ _'"':I.t "" t!:!;p~ m~iram.dc~ a tta.e;; ere- sus: mle;:bni> ~ b:m ~ "7 ~ .1l~Ci5 ~e> en l~m de ~o h3.D. pern:liti:!:W .~ SILS ~jos Is. ~ .lei: p::I.~ 1'mClO.nsi IX1l W ~ que Im:.- I:.QI1i; ~ : eIks pre>.2CUe:.. 3.Cl:t::se!3ltl£S que debea:.as bace:." Qa!lU'~ StHl !Ai re~b1es de eS'eesad<il de~

'"Q peb!c M leU~re ]a m:ec.dD!.: fume. :PIR' I:a ~ pa..'"3 I;QlDE' ,6 '~ _' llI!e.-ar"'..e.

"'£1c.s_ cc a:!=l!l:rul qllI' ...m!~ romb fn iIt5 ~ ~ju.."ib. ~ _!!:__ ~ 'Ox.

GARO. TOOC'Cl'. TOaB.ES yca:nms -tmi qe e5Q1l iU"'eSOS pc. eI DEiI.EI'O da reeIwmr

~t:,;,iC:l jl3.l'3 1m ex?!or.iatj!& ,

''V!ole:Dcla ~ cu;mdo le omelia ~~_ml!' y t:Imr ~ e! puebb:J IqlP.! sa.!.e So- iIa,

~ 0. ~ sus dereelil:oL •

b"ViOleD(;i& es, fa ~ lie _P~~N. ~~ ~ caBRdiL. B!""':"0 ~..,. ... '~'~ .1A'IllU:GllI.. ELBITA. ~ ~ IE.s ~ de ~ M t:s

~ ~ ~ -

q"le qtlfe;r'en ~~jar I~.

"v:n;.eDc&1 eli !es menIoGes- de' 3ma!tabeks.. los m:Des de nm q _ ~ ~

mm_te .par b.it:a, de ,...!fmmt:os y iZ ~ ~ P~ ,ti~eiQa.!:3.!b

0'eZ marliU:, b. e:-age1acWn de Jos _'tJrias. ~ ~ ~ el .esfld-o de s!. .• 11l!te. .a ~ti.e b.:l., U;r:3.~;1 ~ .,05 tr.l~j~lXes- tl 19. ~m f' s q~ ::!m.D ~ eo, sa ~ 1l3nia.

~!i'!'Ilcl:l IS aua.mio lie ~ i!l ~~ ~ el PIIA ~ Ill. 5 • al :m :p

dmlto me"""'L _

"1.«- 00rc~ ~tiI!:oI; ~ IOl' qlll! CJ.u~ '7 c:b1. ell· Is ~ pm:a ~ win:lr 1!eD. h ~; ~ qe 5"']'reo:ni ~ el ~ ~ fa CIilJe t~ ~-m: d.erechs 'Ge lfld'lfOtt Y desallliJO del ~ !Os ap~_ pam qu.e ID&. ~ c.s C£e ~ ... de »~~ ~ :pil!IIt 1!ID. :mm .. .ADD. L'f'BlRJ!; JUST.I"

~ SOB~~ ~ DIll q~ !li 1m solD ~ * ~'-

• -~ ClD 12 C!e- ~

LOS FESTEJ

E1 Cia dc' 1a Sotie."mlm no ~ I(D.Q. (ech!!. Que .Ii&W~ en. el esJecdarlo 0.111:91. b:s't!~, ,,1drH [pQr eli ptreblo" ~mom !lIlU~ 20 dO! DO-\' Uibre' die: ~,8-I5i len que e1 rj~rd.,o me·' i.mtIBo ~;.I) !ii, mis ,be:..-oEes. de ~ d~ B:en;',e a ~ fB0:m '0 mhinada ~Irnilil-' li,Ga. ~ de. :it. fa ,ton;, ~ ~ 'iL:~ ~ pa..~ de iPL."Chos.-mmUlos :ltOfi~' n::rt, yti! ~"'ODi de::;e:e :as, c~ c:l~ P9Dl'mt ~ sem ......... ,sil eoD;''"<!..1i' d;e .a:~ n:~~ ilUce ,reicn las. tl~ de 1m Io1lPQnos ,diG guerra. U G.vmtllm '~ ~!~ 0Kldw-6e3, 4, at' ji.mW de lM6 00:11 11:1 tdmd'o ob~e:eidom ss QU'Il'tl:!'iw:I:I!!!, 'por .045 ,~ Q,tdc~>s li 11.'1, ~~ ~ I~~ die Buenm M..~, yo _~, c!,'t' aas ~ ~~ de' -, om:fed~ AqeD~ J''\lB. M,m.:e!- d!l ~. lm1!O e, e a muacio «,::no ,Qe,f'eL<;Or d,e m. sotie~ ~dmJ,

Al ~u. -tl:® d~ blS'tmlrulore> q'l.:e en Its uitm:-w aiks RSC3ta.-OD :as. homila ,de ObL l!ia~ del :C:t !htOni!.e ro!:umn1a.s; rtQlil que mn hlstCrls. m!tI"'sa, lals:IHc:s mlestnr! :pa._o;aQo. us. '"'aiit ,s~~ ,~~mmenl;e ,et Pll'e~. qUe par :fI:l'tuldiiD. ~ ]XIr '~'iE:,da ~be< Que tcs _ e.~ de I:cs teno;s ~r-es r de !lI. 1L~ II:~ 1M SOD ~ he.."'bes~

Es.e' do. :mil emba:.."1:o. ~.e dll!'N!l t!ll:la:st!' eo; !Os hG~t<:! ,~ de ks Q-' J.!M1OSm.~ ~doo ,m.m:n eguas's,;s. NdNtda.. ADi i$Dlxl, ~n:eanf!C! pet..-O:~ el oc:."l: QII~i.'!ltt ~ ~di3 I' em.mj.' dor ~ ~ :MJdo ~'"; d.i~d;) a t.'i3U-':! ,pa_ ... ,rI,~"1:eo, y a '~ ,a~ ~~. e1 ~ '~~ll"'] ,~: y 'm~o c.ie1lms y: 1'fd.'ll9:s ma,~~a. '~ d-e !3. CU,,, Juan TBt"CiI.-'¥!,e. A lIa ',""IC':I: de ;iu,":3,.1 dia_Cb._ W.r d, ~~3!'. c:!Je- DUw.ido ~. Turisma,. ~~nl.'l P'temo:t [cQ~ es,cs p,amDtas. li':IlAs alg:Imm .i' . ~ de .lll!! i!C1'. red:tmamn a, c[li!\-mIlt'1C!Ji d~ • ,re..qrs de ~, ro1nc'I -.mdo ~ <Ii ,pane am :!a ~,!ia dtil p- blo. u.e qu!e:re q .... to!!::S restos de ~ YUe<\"'SJl . Hue!!.!~ ~ ~ ~ q_:_!1 _ f\I!'S! da ODgSlDia" Rriegs Va..ooens ~ T.u:eone dESro.IL~ ,~ -el ganeO:i de 'Wi:Q::In",.~

La; les~i!:;m;; .mM't'Mb!!m: ~~ '':Uechs, in;:!USO IroD &.'<i.c;tenc1s, tEe 'i • .,md0l'inJioo de ra laktD,l!ura.. ~..a. ,~ ra 1~:O'2S. en ell acto, Q.e m VUl~m Id.,. Ortlligacc. S'! tiS ~d b ~ ~~ae~ lQU(I e."'3.D. :l:JI:@I,»'Orla' c.snmr b, ~ 1P~12 •• :!ill.i $2' :lCJ!,W ...i pst:'! ~Q d !w:f~ 'f !Is. politis, entro 8 sslili!; sob.-e.. &io!)!~. ,d.e1 m:'o;m:n

~odl) Q"t:.e ~ab!. ~ GO !i!espu~ <!ti ~~eo ce 1S;§ In inl.an~~ de ciesemb;..-m

~rtsa.

:Ellri~~to. en. ]a ,~,~d.'\ c.l!.t '20. :ml'!:e.~, C~ O~, ) ~cll;f!~ ,a .oU='lOl" ,(!~

s

E OBLf

o

... , l:.om.maJa. eJ ,":,u:e- no ~te oobmeD'i:e aJ _p!!ila.b:las T dh£:ursims. COmo e:lIi qlftI ,,::3 tre ta =L:.c.a!i tal2illa. \'em,te e~lo...~ml.lsse::liS!m...-..m qJ:ie :te estsma lmceua;. O!an(:Q, ,_ .~ 1 ~-.!3:feiO ,en('mI~: IllS jlcSil:!1meS del, lm~- ~so

&. oomumme t!!e las FI u erms A.-madas ~~ l74P') q£~ dim men., de ..

.. '"!, fl. t:!~ sitm,a!o 'im su. eas:! (otalist! ~ 111 :p':"'f:i:l$a l:!.eJ .~ B=, un mou.'I'O ~

IJIiU a :Ultll:!e3i~!.o· .

Et. CO:MJ.DII0ADO ,D& lid, FB'

-l!lD_ b ,m;s _ ',P&i !ktI Wa' 'R.I, fedIL l!j;'~ .bm:bbs l"~ lE&PJI JiIJIIa~D- amo-ne:s .. ~ c:GI\b1i ftIlI~, ~; Fmi&d6a FS\t"; -Ba~ u; Xt:rvx. 8e-vm W,p: .Ibb!,;t" BIB. Fiat- lIDLhiiI ~-;,' ~ ~ Wtit!iiDc'I!mD!llo ,,";iIDl;[1II, Aq:mUns de CQ~; T,Ile C~~. 'Buik~ C~ Ca12,~ ~ .I!.t;jBaIKtCQlo·1ie DJdrcs; II.. Cl!:~: 00m;pDia. ~ kqenl:!l:iat Gmr!nl "~c .~_~.; IBEO'; :ml.l::iIIl!; 'BNIUU:: m~ Ctia S~; Bmk of am~ ... "aHt..

''-u rilriosa. ~ ~ la. \'aZl1a ~ O~ l!5 p:mIi lc5, ~daa:s aD m2:m1aCo 11&

I e!e:D$lI I~ b . .:'Q'beritnia. C ~n".:L Es r e5Q, ~~. '. ~~e:D _os ~ I:G;--

•• os. 'Q'!. 9..- fa ~a lI4uD~ ibmn.t5. CIioUg&. _ , , .

'''.!s19 htt'l:f!ao:s y .~ ~so:a .~.~ ic 1liveSfbi. pa::1dL HOE rl capt;:iL

.'~ ,q,t;i '.:s, .Dds b~ ~. ~ q:ue ~~, los ~tiD ..

"'JDI!i1~ F oU~. COD OnpDi:l, b 'd~ ~ ~, COD, m1~ ~

.. ~ b ealr,,~, ,!Ie iodD ID D~ '1 I(P _ lao 'IUlPW ... cia ~ Jmmilbcmn ~.

"N~dil!ll'" :r b ~ SIC Ii teD;uaos Ii!.H ~ del modo 'qR- PDi..,... ....

"'r;,ocmo ~D~ CIlIiID p~ ,t-XI'IDQ 1'e'NlDclomu'£os,. 11M :~:Ii b la:cha~.,..ntm 1:0$ ~as,dl! nlHStm so~ r emllr.Ji 10i ~~ Ide kit ~ ~!19m ~ b Sil9lcb. '1l!I~ QOS. m!il"C:m los ~tt~ d_~ ~ \"I];el~ '&' OlJlip.i!O! ~. m d:~ ~DIlJ:i$. p~, I~CII:i'dRiJS 3, 1iI~ 1msf:i d ~ pr.I. la_ ~ jfe IID3.. pbil.L.U~t:Dte J~ like: y -~

..~ qai'c:DI e:t(p. ::F eot:ttSte 10 que eo.est~VieD~~

,e

El ~ ~ de G'liiem'bw. a las 3 de, b. 3;."'QIt,,~ ~'hl6 ,m ~l dh."'!o "~ODiea~ un ~ de 12 Pres:!d'mti'a. d ~ ... '" t!~. mrttan~ Co retlirs:=' de b ~.a I~:C '!1J!S 1-oi-o ;Q~1l1'8p;:L.""ai."I ,m 1e.'If.:m~ El ~,:)~t:S-:-Mi!i btb~ tilll.ldO ls.!m:!!~ta l~3, d'e =(''l:~ ~~ ~e ar.'ib3. b mU p..-olc a~ ~1ilS':actCn reZdI?~o _Cli'€ reb ~~do .~ i!!. S;Ca1s: un .mm~~ ee pM. que m~,· ~ ~ el 'E~dmre de ~ep;1" me. ::s ron:; rar d ~ a:!a El'ii'eD Ya.-u.

OL. d!u~. mas ca'Ut~. se UiWtnn.m a !'.l ~ ~ ~~ ~. 13 _.:_ ':l (lllt'

:o".:!;._~ tdOlJQ_, I!a--e. i!!I. ~a..~ ~ I03 t;e..."e!l~ \t. lCi> mQ'J:!.~OO: e; d'!\::ir. ~ ~.l!L3.S. ~ 13, '~'e:-d-ad re:splsD~ec!D l1IUenm.mt.! <i:lJ!Il\do la ~.s:ta Si:ete Dtra,:s; P!Jbli~ IV.m toto ~ d~ 3..-tb3. ":' rome i:?s-.:& et"'1:I. ~i.ro;'bd& ::!l' ,er:, m:.~Jer j:'&peL el -SB".lco ~~O • - co:rtete ~ Ill" h!:s. rib i'S-taS; IWt.,.bl~ ~dllill''I,!~: ~ Is lll'liX.'!eS.WlI :..1t.! ~~-QD UllIeamett~ Q)4 ~SO-"l.~~ d~ l.a$ C'!::~ces ~f~ d: ~;~ II i-4ficI5~.a.-k;s que _ ii!MD S, ~:ae kEi '!!11.,''!S ~ ~ru':3S de ~ w:c::m'_ m!!'dIo ~ (!!'Car de. CG.d..~ de h ;:e::::Ut~!::.r..a" ~ ~ :t!l~O t'e:lJ eM: C_~ 3;!! ~m de ~ . ~ "R~ ~!a.tm e-;m::5 y 1;U3,tn) IJS~'!\:S ilI,U,e 5e ~Ul. ~tt De feo:~,3. y e:N~tJtCD ~UO! en ~

~ ~ !os »J.!e:rntN.

1Sl delir!"J I:!i: ~, !'w;.t:~ ql:~ !!,Il!'I:~ wm OOiilC'Uo_~Jlo. <!" ~ mil ~ 'l'=c:W:.6 ~ a~"":"'..!!m-""J!""'~ c'!:lm-::o al l:~ 8. la. plam d~ ~idn ~br~ que mbEa ~:::..i: ,-gm:e C(t.'e. ,m .~.... ~m dC~. El ~lien"e C~ iQ;~ DO' se. L"Ted.."'6 ces;m~ ce- e:sm'bf ~ !..~ ~Ile-'..!l~ hi! ~~~ ~-,.rlmZl ~'d'e ~~ a ~ d,~ G~ . ~-g <'U ~m:sitO le.s:co1lK:. 'er. II!'! que ,k;,"'IZ.!:O- a. JmD,_ ~i~ I.L P.!~. W ycz pi:'[ . !J ~-- !e;w:; ilJ.U£m Ia ~~3.~ ~ m ,t;!.:1!-.~ ", l'r dit:'!! ill Pue~'d_-cD. ~& - to.:c 1 .. ,* p::r~:.7~e.>$ am~ tcs ~t!I.S~ •• m~~: "Vl!es~ ~~ es 1m ~~ iIn.il,po de ~ m~ D.mS1~,

., m "'c ~. hls:.:Il':3. '1I.lJ.~, se :fi~ Ani es~ ~ c;a . "' p3l'a. ~, en hi. Re.;-mdadl se tI.EI.ma Qficl,.IOmra. ~riamio _ lOS; ~Qdme; Y a ~ .::;; ,Pu.e;.. 1140 e.:.~~ . .:;.C'. tl!i roUt!!.!3r ~ ~ '.es'-';''''s dec is. ~l;eDte ~ pop.nI&r ,m ~d.-~ !; it~,,_)to .~ ~ Q.~ ~~ IIEI8ll ~mt1lS. 'l'lI, eJ! fliiItmo. pe;o t.~e ~Io en, Ed pasae - !iq e! obI:si:o, LYe. qJ;e 00111 !&!mtktl d~~ ~ ~ pueblD, COOluml-:: .So ~OlUi!~~ demsFil ae l~

~ .t>.s~ ~ iammlabl •• ~o 1a. 1iX!:L~.D. a· fa ~~ ~ de ~ pm 11(U'e.fQl_ ~~ al ~ C-c~ ~ lei 1!~~e JIU-to, mplem.- ~ mt'~;' ~ ~ ~ ~~o de Its, :~~~ bd~ ft9~~ OOD- l:a ~. ~ alS: ~ mr.m:mer~ ~~ Plt t1 aaml:e- ~ren Nf.'E'Z~c.

NddaHme que er eCIlo el!tSS .~ b; ~Wndc:i Igli.i ~ d~ -'Its 'Pc~ • ~

~_ de' los ~ 'del ~""" Ml..::::*, • -aim. de las:- Cb~ da Newtum :" San ~ a ,~ m ~d!o, En ~ "'~ U2:00 ,·~t9·· 1m e:ita :(M~ ~.;i! 'o,e\ ftDnll ~-: .e T,cm~ _ ~ c:s:taJ,\ieIdD: ~ ndii:-u.1o-~

~I:_~. ~ _ ~ n Id~' ~~~. b 1lsdcr""rl~dad, ~ .<£~~ ~ sQ.~ rem I£s- gnm.des; t~ ~.m:Ii Ill!:!. W ~ au!.S ~~ L~. !-!$ If".J.e'it'CS-1f!l._-te;S ~):a;. ~_'cfie~" 0I-~ de un lDCU S!l eDgf- ). ~ Qao is r .. mpm ,~'l:m 10.0 tl ICQIl.~. ~~ a ls. ~ D10~'1a.. ~o ..!!!i.I~ al~. ~,

am; Ie mo~ :- J:s.s. ~~ l!:I' iHo""C'p~ d~ CO::a-cob. -

EabR ~ Is CZt. ' d. 4e :iC't-:.:a:'ce;::, It" !"e-' P~_t'lmii .• 1EIl!: -,: " !Ulo«"" ....

"".: ~~_tG:Q. T1'~ en.lee 1;~.'~ wmn~~ ~.IS'" r-eE,Ii'-<c :Ii.. ~~. myIl ~ - ewnen,€o&,. ~b.ed~-m.eo~' ~. . m·eI m~rll rS1 QlIr ;a~~. b '~Ik ' 'p.t' ,i!S .:~ ~'. ,,":n~ de, . ~ ~ &I.tbles ~ki~.:s al_.l!Ilbwto ,~ ·un ~~tem lD.uiif· 'bie ,a qUe k$ m!l ~ c!:~ avm.mto_ C[O~ ~ J;C'WI ~,_'n ~1:!IUe":~. oc:mo d:i~

que C!L ~~~'l!r. S crAm '~~ ~ 1 pn'- enbi), PN~~ ~~ 1mI.."1Ill:L ~~

~ iDf!!ri.tIble: ~ e.~ ~ NwlltJJ ~eb de. l!h."'3ir ,m b ~ el m8"i. -:0' !JI):sro ;iQ ~. de 'll.a :lummlo ;:re S!lb:.;cs Iqlle. .r:a DO puede ~ 11:1.1;; \Ill; Smp!e 110, p demo.

Mimtl"M ~ ~ ~ f . p~, ~~. 10$ ~es ~!!~~,~_at(l gmle y ~'do .:on.:!lkieS. ves:mo.s 31gtm.~ ctl;.<:;QS;'

E' -~a:.t~ ~o ~ 1:1. plliim pma:gdo ~ NI~OS En.~. t! ~

mL:"~:". R IQllNj3!il:3. el ]ecta Q aLa ~ .. ~ :B.L0UiIS ~ en ~ ~ !.d :t Ite ~l:lemb...'1!~ ':il'tU ~. d~1s. e! Umo War,,!;!! ~~ba e1 ~m_ de: ilt:I deJ:mg.!l~te ~od.a~ i!m (I:em~(I'. Ii. ~ d'el ~em:to (dm'!!JfO P3,~1l!4D YA.~- & ;r ~ ;~q .:lli..--ea.o '08$a1:. ~ ;f Rim."'1!~ DItl;....-a.. Tsm'lIAAn em, ~ ~

~ ~<b:6 'O.mIk :m tiIO'!.."C3. di! e.. ~. qu~ ~ ~_~ 0i1!!!l, i,5 ~

~; ssa ~ mem~ it:!!"]s"'!" mi.~ ~n 1m.. JUlQG _ al ~ _ peE' ~ • fiu.:rem~:m 6!!mi" ...... _1R~nL~ .pL~ _ ~ber_ ~~t3d:!I. ~~ dn2: Ie... 11111 ~3 'en IiU' SImQ e. ta, po~. -m me~ ~ i!~ ~, ii:;!~::r:i:; ~~ !ill ~ tm.e:S eel ~.{!:ft.. 1;1~ PL-m.i~ ~,: ~ Ye.f~. ~ ::-::~.::D p1o~_n ~ ~A:s j:~s:lG(t~~ e1 dvi. ~ ~a, 100'1:.01 cs-~ dill:~ -'"EJ:'.:tt:~u :r &miDlo c.d ~t'Im:l:S pll" ba~ Sid::e- ~ de: n.

'. m aJI lire:: nal>~. '~"'t'E cas&:ri~ el ~., Jurol carims de, :~tm ms:a

... :m C~~ en. mm eriit:!:nte ~ del ~ dEl!~Ieo;t,io' ~ ~

~~~"ia_ !:sEll (ti3. !ill:!& aelepc£;Ou de '1& Feii~ s.ama ~ .Bahia ~, ,-

~~, .3. !G5 g;!,..~ h~im> :tUIQ\ja.'"iI&. T"..:m:lSfin ~ Itia:,.~ SI!IEm. k:Js, ~':!!$ O'i~: e! ~ C~l .. ~ y" Ie] 9.geD.e- RBm~ m;:fi::;,n E' ~ ;:t, mD ~ fa lofm.-

oza; l!l. IKI-· Ii~ ~o c.e G!:!ti4-3il &Utwmm cemm eii!. ~ mCl\m .. mib'" ~ ~da p.;.~lex~ a r..s lm::l1:!o.ne::("" No ~~ am!~ d1! Ja am:_~ ~:1 m:.. ':.t~C:~ Ji'G' Mte::- :un!i=-ella-do a m ~. ,I!! ~(ar JlDD Vc!ai. r .S!' ~~ <m:j:!Oi:e:1'te$ ~.l h:3~ ~ .b pe -sW ~ m;mc::s.. I;Qm.O smii m~!:!! ~, ~a_; , l!U:~. ,En Cd~Ii!o. b J'd8;~ ~ 8ts s:ul:iI!Il~ 110 ~

~. "c:o:!J ,e! p~o IN ~ aWl mis_ ,e! ~ rqt."1! dii, :e. dill _ p...... _!~~~te h i:IlStilllan- poUe:bl". ~~ a~ ~ q:u~ ,!!lI _ e " em:;a ~ :a],~... mQm U1m. p::mt ~ que' ~ ~ala-e]a ~ d~ el !.Se!%;j1IO de sus tun~ Ai~"r. kI. Ib:m.da l!$."3t1ia ~It ~ Y I!O e5 ,de ~ que UW!. ~ ~ ii!:m;;,-~ lb:a.~ ;Si~o tc~ en . poUdIi: d' *' no:n:mt-

IUl'£. Is- gcllcii::l. de..:13; p.."iQ\"'..ncla. G'e B!. mllS,.Ait'esrerdtV. ~c ~ ~ • ~

tim""" lim 'Po AIsm...~ iImI ~lO ~ I:lue;..~ mil ~"'i£1!. £ililiIDi) ~~

~ mm:ufo lire! comL.~D: ~o 'e...~ en h BJ;;:"~ de . .!lL~ ~ ~ ."'U!iJ '"'roT" mp~D s.mpiJa iDI~

~~ e ~'O mas ~ SQ_!!I! ~ttola_ ~ dd ~"O.i. Ell 2l & o:mlft

~ ~ u:~r..JI!' 12 !3d. 1@3 mm.etid ,$_ Is, ~ IIi!l! m~ s 't:m:II f~ ~ :..,~ ~ pn bu ~ ~. ,SIu!i~"'tli. ~ Dl:ta.D~ r ~ ;::. ~ p..~ ~ -,e-d~tb. El !II de ~m d_ ~ ~. !lim tOl;m.lKl:!s ~. Bm.o ~. a!.": '_' .~ IT lII:DQs. P9'o 10 ~ ~ ~]s, ~ ~Ie de es2 ~

&lde~ del~~.~SQ. ~~eo~l.

"-Me ~ - ~ Iiii! ml!.i~ en ~- - ~ ~~ "

~m<~_ ~~. Le ~~ U'll3. -. I ~~ (.m. !L."fi!:3.. p.Sm no ~f;u ~

.::I.'5ts:!!n t:m1fa..""m:!I&i. 'EM ~.'

I!M:ueala:~&~~ _~

i!wUWl!: lo$ ~. DO ~ vi ,QImiL ~.ta ~ ,~ !lilm.rtm:a. , ~