Está en la página 1de 6

_,. -- _- . .. - ...

- --- ..... -

, I I

I _palftl! la d6'

r

e tu

oilion 131. B DOS

, 'a

..

es

ie

,_ ~ ~M '., - (. ~ 1

. - . , -

-' . ,.. ~ ,- . -- --- - - -

----

.,

---,el,

. " -- - .. "" - ~" .. ~ ....... --~ ~ ~ "' rr:

-_ .... ---- ---rio

-- -

~

I ... "" • ~

, -_ ---- - , ", :

~- - --- ---- -

--- - - ---------- ''''''1 ..

.. . ~

- .. ~._ - -----~

- ---- -- --- --_

-- ---- --

Id

c

I .._ .. .. ... • ,. .: • - ...

a reYtslQ Ur _ gua 'Q • , oia. ,egJiO" en Ii is.) a Y'crios pli-

quia ra5 d '~D' e' id para 'e-QnSl.lifurlQI acerC,a la,s ~cm::liC'-,

, ,i ken, mas -[Ie tin 'I as q- (O'nfQfff1I~Hl In personalidad ,del tot'.

, red Ii P'Olicia'l. ep odl'uc- ~ en fa a Gbr ·judl:! algu os d Io:s respue:s:h;ls[arno un clJrigiJna'l 'CJpon 01 ranocimienifo ,de 1101 "sec-fa d _ 11:1 pi-c:a"Q",

. '- • ... .... .-.: .. ~.;.1\ -' •• ~;; .\ . _ ____. I

- - -

y "II.! ~os gl"OQ, __ .'11 -II fonda a 10 POl' la umana 'i a 51.1 r" udi·idad, 10 mlLlej'ran [1:ilS

Ullil ';lIi QIl I licr il pr

, ell lu J '1 aprl!:uul' _ JtI Il~~:

] - ., :: J - 1] II It ~\ ,I" • 1

. ~. "~~-\: .. - -;-. :-- .. --- - -

',J.- __ .. - , __ - ""_.

Et", manCl.Ji·Q C" ~n r _ '~t6, al diJrig nl eUudlr,ui'l1 ~ bJasl eno JOt " ,JQrmCilI's, CC",qulrCl, miiom{luQ de:1 $eirehllll'~a,dCl ell ' 1111 O"g,,,nilillll,. cioli'l dcll Co 9f La inQJ1mericaRO ,de, Esludian,el,. at-LA.£.. Las d~ ~dCfT(J, ~, on _5. d ,Janeas. Cenllueil'C ItQfl~iC!n 105 ,xpeti l'Ic:il35 de la

,ali.£nte I'ucna ·esh"dij"anlil Iccn1fQI e\ ;mperiollkmo'f 101 ,dic;fD,d'UHI y I~ un'ven~ d cm:olCQ d II 8IQs..m. V 'tomb" "(11 ~n"i\!lI.IyeR a cJorilkar murcha:5 d ~Cl51 IPo-UfeCl'S uni ,."UUiClS en mmcha re.d Inuest'fo po ,s., lo., lino. shi I' ani ncl.o _" 110 edu(o(" 011 ell ", .. rna ICGn,ino bnpu,KIO 01 BTIQsil1 plQif el '901p _ elle i!sta,dic, de "64! liquid'o,tien d 'Ia Cilulcun::llin"o uni",,(t silaria. privati'ICllc:icnl paui'c:dina 10 ' 101 'Uln.~

e I c'onoll • Y nt,,, f pre. 'on, d I sJ,udi,ontado J ulnu

de ll'llUlfuclan cubural t$phlnai,le' sodol'o-

: - ,.

( de. la

u;nia."

J

lu

J . IJ

1!II1.1 liM :r.mdI-_ ~: pa'i

astJ.im:dN pDf' ,lO.J Wmru 19 DIl' U}

"I-BueDO

I ~ --

, J -- ~- - --

I • " _

----~

,EI drama at

11!s:t~ 'Ra, c slG trCI\ __ 'p c· ft d~ ,dos capiltulo$ ldIe,1 liiI'li'Q ""~~mani Alrg ,,'rinq, laJil1O!:1_m - -c:aJi!, de bris Co:rr Hi 'CoJf-e, de POX( . D IQiPcuiaon. CG.T. o:grqd' al Guitar la uutorbaci6 I pc1n::11

pubtic:arl1lO$. -

,UI 11.1 tJ mn-a I, .~ iii: "(lS ~~opo1i'O$ :'1' ~a' b:.a' fitfWItl' 1'1 ilommmm I~'i~ e.J mUi&! ~,

'urnJ dt: 10 ~l~ ,,~r~ra, ,que die no pu.edc dec1in«~~' ,_ MElrIrS.u:£ V6' U '(;1 d ,lAS TlLJB.tJUO BE~ EL l' DE, dl.-41·~

-- - ... -- --- - - - ~- - --- --- - --: ~ - ---- -~ --------- - ~ - - . -~--~------ -'::-,~~ -' -- -

- - -- -- ...

". . '"\ .. ~ t" .•.

.. .. • " ~ - , _ .3i. __:_ _

Ilu:'f' die...:. .L1tM.. <"I Jt d ... d-cil.'TIl. 1.'", d\" j,9.," ...,. hun-diD 1..1. di ~1.IiQ fi 1111..... ~!.. FL 'I.~ "tt~ "J' B.n.L,t.... " I. lH"U.:1l (:11 Cuku 1111 pCUCl. .... O 'lue I -ciA" no b...t t~l'mlll.nfo. llU'jlJ ..

u""" - ., IOO~l" 10.:: ili.h .. u pw! 1.1

"'f"oLcld.!.d UfI' n' ll)101.1.: fJI, )U .. u..

iuntJ.d f'df.l I. h,rr ~ I ~~Iiil., II III tm'rt~. ~-'_L • I!(ll~ iJi (.L1r.&. uaJdrL.r

.. u.,,-,edJ,,} Uln.'" l.

b~ .. n I 10 ... C"OO I,ad ~~IlI' I'~"-n..lnwn· It!:' .. tad I:'D Itxlo. Los • \Qh!ll;lflfl.u .' lun ,ck prod.ml<!.t ~, n.h:~ \ .lh~·llI' 1111."'1'11'" Jl'lu'l'Ir ~1lc I'nnl.lpl ,~ \rrn."r '11::> UlI.~·loc-tunQ p r:III I plL' n.acL, ~ ~l~.JJ?C. oi .nnl , a I L'»L·t1'Jt _~,LI:!r.

'''" roo: ll.llnl.!J.u-c:. p~.II:bw,. ri Id~

It 'h,1 u tl I J, IIJ.S )risoeu~Od rml luh.lHtJ. IUt.· r t;U1 fI1 trwlO • .d~ lIot;..LIIJ~· ~ vl 1o'W1 i ,..nf.l!.luw.:rr .~. 'III II~ t I"t 'ille - I1Ij:,rJj d nI p.t' b l.l l n ULl."'I. ;",Ll.: ~!J.\h.:olui JlI",> IlU11Ut ntus nul brt'T ... ~ dd r.In:tpQ 'qUIl!' Ellbl!.tn L'D I~ r.UIt"h ~Oll· L·! • ioJw' I F.l b, I c";J. II 1,;1I.J,lru ml'''~ .J I • liu ~ .~III,." l~ II h .. bn: d r~\o, ... ,nlpoLriLt uiJu- I,' II .. WI ~J,lph 14 pu· .:'HLl.! 41.1 liD IU'II~ n IJJI mclfO d ... (,'-'1 r~ Il..lroJ ~~ II tln..l-r ,. I. ".1 "u.,1 'n.

l:u ~h·bh·,~ I'ral" I.1lOU 1.:'Il'111~11I

)<..1Ii1 1mb, iii. Unto)'''Q ~ dJ' V ! 'I.' !l r ito;. r "U.:dllK'cnl Dill "~I' ih.'1> .lIdu.~~n.ll ~ ~ Ul"olt II!'r(b" .. U" .. ,uhll.! 'I' ~ •• 1,111 ,,,,,,1111 lh"'!Pf.J I J.J.n C\I~ _ l -rlr) U IoU fl.":'l, ~.m .lrr~ h.II;a"oJi,l. CU'.L~ \'1\ IL"Dd..b, !'OIl1 1 mil m.:Je... h' till JOOl);" dl.l 1~ -, ill mr.:.!lru -, CU\IJ~ y"l.1nOS p..!:' ~1 dL' ~ nL. 11 • dd tron lu ell U'IU ro. "U'I,\.I fuluro Ib, U ft. ... b.'IlJ. !-' rl ,k";pino. l"'U'" \,iilI ,~~ d tr.ih.j~~1 p"ll'ml~' ~ 1.:1J~·a dt"'lc-ln' )1' l ~ I flIlIllM!,I! C1. u nlll .J :::l:1I'l'

~ nh'lH'" l"t"! jllt'li... 'lilt \,,\ II \. I P'lI.lt'1"t"IL tr... i,IDCh~ LIDo' Ilif;!'rr.J que

• .... .u~.&. '" mlt"lI1r!:L1wluli ~ P:l' Imt "TIlt'1:lh:. como M{'Ib~ Jo b -t ,en.t • .,. !'In~ln..I .. L n.Jcr.l, m ~c !illl II~; .r .. pv' ~1 ~ Aql. ho:n"l1 .,U-~ 1" ;.u fXlt 'u." ~l': I IXIfliO )~('r-.. "' ... r ·udall." L-';'II IJn..! p.l.rte de sw; F->rodu\C 0"'. qr...e 110 pu-eJlen 1IDMl\. It· I'll I" JI Ia.. 11\ r~ .,1l1X .. -rl...l. 111 ,fUnt.u- un ~ cdro 0 @ 1LI.f3f1jo .. I'?l:TIu~ 100'J! 111 1."1 di.; Q,IlIl"\~a .. poh~'J;..L tl~"1rl~ qu(' :h.'1u'n que ~: .l kn. tnm'l '.1 nJI! l'Tn...Le!l.~1"fii ~.

'I u! ..... IJit":i, 'liin Hrulf'; d '. s..ttti· '~Id ~ \. n" af1 .11 dl!"ibtJlJ' de' , • rutu~.1 ~rn(' .u:.I[lll~ )' l!Ut' btl !I"-. I ,.eo I\"S If.,Ii,! ~ ;,(" I ty;l:

fr \ 1 .. 111 'I.' mil P'-"'1utl'tos C[ll1I!t'r~ t IafICl'" .. bl"lllll.IJw Ut: d .. Ild.!.~.

frY IYd . l'i.!r 1:000Ls.) n:,mol.U·

i. ~ Iwr UfLi pl..:!:;._j de Jun"IOlLl1'"'hJi ! "lIh~:. 'n;.. ,. \ ·!1.I1e;: ,III ,~, JL~''::

II II r:- It.; lDII.a.i ~ Ill"'"'lh..... I1I .. dk !II'.;;'"11 I ... rl" . ;J"'':Jd '"'''' \ ch: rlI1 U'I()"o.. !",-:J.t~L ":lb. JI 1Ifu,!;L... 1.M1lh."\: t!ul1· i.,,~. I n ,1i: l:&lo, pm h.1 1'1."'. \:!'I.; lItuh'" ~I .. C' t:r ... 'Ill", ;).i!ct,l.h: l.aa. .11~~ :....:. 'U )u.~ trllll\l" • ..rCS!L .... \~US de- 11.1."b.J. ~ ~"'P.'''..YU;b.:JUr.l cnnUltl'":\~t1' til 1111 !,;~I"}OTI "m ...ahdii. L"L::rr.w...u I~ ib TH \'11~, wl"llb .!II Io:I.irl1 of

\ I.:.L' )iJpix.-ol.lo iE.""C.~ t:~ <I pllt'bl '. f"1 'IUl' trW hxl. Lbo ",,:h...di:~b...L._~ .. ' t" l r l.;tutu, l".lj'-1. d p:IC'OlI' 1.,,'11 I du .. 1 '" IT.JI''! \. l''''',' ptll!'blo. C\I. ~ l l.Jnllll'~'i J ,Jh;:~L""tia ·~l;jfl cnt, *oIl1_~ de- CII'!.JJiuS \ I~.s pro. IIII,.">J;S. PO leo \Ulfl , . .)J dl: iii" ~r€' \~.!. rl' "d r~. I,jl (}! ,1l,ui '''\!lin; h~}1,'.1.h0Q. '-'OIL Io;db tlb £U1·1'"l..u ji'W"iJ. 'IUt' ~ Ny~ 1 ... libc:rw.Y r Ls. (dil:iI.l.! u.

Elv- 'Iolr .11 puebJG

~t!) dljnr-n 193.1. .1 II: =

If' 1:1 , 1.iutll 1'1- 1.£ liJ_lw. ~ I ~,. ..nu-

t :o.:u---w r IJel C.l'l !fl1.:

Iln Icu'adr'o semle'~ a,B'Ie

I L",n !) J~ \ I.U' I flllrdJ... cu.and:u ;~ 'lluepr(lll"'Jl, No ~ :tllUl!x.!!-

g 1:0 I.b [',;tlk ....

II.:Ibl~ un sn'mio de 11.1:'. rl.leJ"U "1.1 :: .... ~b..t. J~ Ins ~.:LriIO:!.Q\.lS ~I:w dr Lulu ... IlfI1 el IlIb11l0 ~rQ' eJl u, 4,." I obn"roS :lLUCl.Il::rtiI.'l Ul Jl!lOo n.u.1 ttl!: fum bn:_

I tillbla Uflll.l\.-n;il , OliN-do, ]XIf I~ dl'!>rnricnll"!\. pi ~d!J de 1l\"t'Dlurt!f'O: que sc Jen'LolIl m,po!oouc' llil ~ dl!\l1 TJ.b.w L" 1 prt..'SUptl "nl.~ Ie illll.1ll. l'n:I • .m.ando m4"~ S'lICJ. L !'. Q rorulldi • 1.lS ~.u de I:"~I~ bCmw.

II DIJ larnbliu. 1.1.11 lllvrnl\. u-

l"" . ,I til to IOJ" P' rUtl.~ I"utico:l;

h .di:i¢1I,;n",LJL1', l' U1U nu- 'lo.lIt<

lo:er.il n ~ d,.1.)e ~rad.J. Lo coni II..., rJIlt'I.:m.c ~1 I,hUCfD ;3 :.us lI::.,t Jos l.~nidJ;Q..

... tl 'I; - C-l."S I:nii': ooptr'Uos DOf·

t~ II • ". J, '111~·. d ,.;ompai~:..l d . h·II."{(ulo-. ;I I .'i [II' lja:.; ... tu· L.1fq:Lt> , ~ II. .... U1C.!h.mr::QD ;do ell J·nl."o dl' I.l U;U, p.tr-.IcnriqueNl' lulut,,] m.U l~ ~ it1,

!,\, •

F U( I1totl4.1e5 ~ lu ha ;u..

JI:..uL !C }U~D.to C'OWQ b u.a.i pruibLc .p..r..L ~"pe;.--~, U .. _ ... 1)1 1L£¢11)-n.d. I.J. a~d de Lu po nrt!1l.u. d h-.J,u I' Ue_ un p.u .. bl~ ~ 11 mL'ul,1" ~"U...luJu ~OOD 10;. mI~, I;;'"5!\'I:'''ioelW1 cerr.uI • m;.1)D..~ 1:a ~ luk~lJ,;l", r .. \,ulu.:ElJ.lU.I14 !lC 1 .. "",'11&to mu. y k' pLb-J t'U m.rn:1_ lw ... c,..! ~t pudl.!l..

:\IU! I Itu.tl:;...s i~. mil-

~, II pc'La!: un!.; ~.l re:txlkmfl,ue-

d.J.n::ID SQI':o.ad.u POI' ~ 'polw bnd;d qW!.' lorrura "\"JQI.. Y

ru.51L lu.' 'COD1,.. m U _ gu _" d'""

, I _ Pew rl 1..-v..tdN que F'ldeJ Cbtnll lUbl;.l p. lnQl.do dl!" Sl!o ~ c;.,;, ""~ de miles qw= {("DIan DlOO'VO pm.. bleo.·_;c ro .pn I" m.:llftl. !.:t"..I un ~m ~to.

Por lubcr h Tli " "'iuC"l~ \<i.Uin l";u:o<ru ,d.c: !'II P""b, L 111 d m,",,"I.L'lU~

1'!<1"", L~ lu.;h..l de flJel Cio.l .. tro no .I.t! e I df':lallO hCJ'tIl .. -.l i.k Uri pu .. U JOJ '~UII) b 'lU:!1o.I. Il\;; lilTl P.1"blo 1,.1 11,:1"1.1. CI '11 Il~ Iuilr:" , - mb.Jtit;.., fL I II t.u. !l.Hlt! u'--"", \' d mbnlO ~11,!.f~II(I co dupt' ~ ~I ~.I.bu de poo' 1:.1" h;;&t&! ,n:.l.II.'::' t rI IO>.lT1- illl"W.

'[1 1..110- .J. poetrido del c inwh de 11.1 lll:) ~ lui''; IIl~l'If" 1'1 :Ii 11 Ie fu.! b. IJ.Ll'J, ~ (11,1 ltJL!.If! Inl~ -t'O- 1_ll'Un~ ~~ II ro 1111: .. I IL'Pfl."~l'!.11 JI\:I,.

1:.1 di.t qlJ"e' m ~t'ni!'ra1~~ alO3.U 5 hm.('1" n.. !.vn las III.dct; 1'\,. ... plc.:u d d 1U.1't"" ~. ['J~h..:. d~ I.! 'Ull~;J, U.lU nil 'ollft!l1t'l1Jl.1.' w:1 ~IS t u- 1\ rO plr-.) 1111.1 (llm.J..i dl" IU\ l ntutl I.\","IIIU b !lululI.l Jlmd>s' Il tI b d k. I J.d 111:Ji. H..J!:Jj n ga-, I"r.-nl.lllot'll 11 mhre tit.: Uru:.. Ia 1o'\l,1!Ji J Y fa faJllIl... erlttbu.1 Ilt'!l!luentmf, ro h.lbw.u ~JI) nOli

uHJ b 1v11i1.~U~U l,iOnlU N (1.0

I p;Wia CUll L trotr~<l! .til l''rtrWiJ-. I, ru y " b. f.wdlb. (IUD 1':1. d~ ';UI",dtltl. 1.1 ru., M-I~ ~ 11I ' prntl'll~ 7. Er~ pet ~. Lldromblcn re,,;n IrndadWio y \'Oil 11IW~U,pcd't. 1;.;...q)S.,

(".orrtm!;es ,$'C re-.l~ I!~ a~ m .:rc:s..

Lu~_ 10", dhtin't(l,$ ~ 5e-QUic1"aroa en Biop ,.. Sarmiento. drmdl" l.J. fl1lresi-i5u polkia) DO se hi%o t.l!poemr yo laro 'I.iQ1enl.lme:nle 10, Nlmp:Wft'O!. dn ciQ,di[ll a E{lu:m:l!.Q'

I !='-U'los .\I'm;;dcs y GJrIoJ Abd lLcsc..u:to.

p.~ hcn.:s arlin de la stn.1b.ila IP·U~' el co:miertiiD d'l' la ~C~lr::Ji~ don. en] 'que dt'b.1,l rurtie-ipatr c1 ~mpafiem O~..Ji'ro. l.t pulJcIJJ! hiz.c ronom' un comQn£c:;i;do probibii:o-

! dot.. '" Im.U.lD d!.'$jl tieopc d'~ r 1I r-:?,liIi__s re1ici.,f . $I: l'Xt~lHlio 10 lugo ,d£ Ia ci ulhd.

T'}rrlbi~ll Sie impJdi6f.'1 an:eo Iial M ~orul Co i"doh;. d'e todos 10$ mm~ par tnPm'1J! que' la C'OJlottn tr.1dDn s£ 're:I1l i:mra. igu-;d.. .:\ per de lodo"m di~o.!!: pumtos de b. ducbd ,e:stiI.Uaren mamifesbl,,. ci.nw RUmpa~.

I dLl 'r::W~tc:u:' realizD 'Ui ronll!'R'nd:ii ""de' prcma ~ b OCT B~iotL.!l en loll que, ruvi"eron ' Sl"TIt !Qs ~'!III~ 'Rolimundo Ch1;.IT'-"I v !\Ji~J Cona., ~ ;l'~r,,1 fOF .. I. £1' a:r;npomrFO C~ di",l! "el j::,.miC'fM coo. !!l q ninl'iQ' dt". ~' .: 'on qg~ lime D'loumdo, m lm~.o b C'Otla.tfen . £:.. os 0immn J! ,,,",10 qllW 'h3.bb.mm pl'O~do. £1 p;uo en 51 como IDC'!o CLda efed:i. . DO 10 WDl!!1lS 'tmn.u' tn nm'lb ~w- ~ hZ)b ped:ldo

~ .'. Inb3i~ q'ct' o1i1 bcr;r I a~d-C'sw:~' .~ I

ran R, ~iil..b

C"ODft'nb&d"w.. N'o Imbido C'lP I

frmmru-enlmi cmI IIa pollan, -pm"'" qu.~ nD eI 'C'OnelJm eoa qufm d~ ~ . ppm. liM,·mtJ eI ~.,

qlU' t'1 qwrn, 'ceD, ftIJ. dispcmdoncs: fhOfi·v..!! L low de b d~ b';1~ ~don~.

Lu 0 rI. rom . -em On,~ dC'~ biG I~t"r .l W pmgun~ 4f!' l(rIipr.ri~ .~ D d· de

JiQl"O. di _ 0,: "En -p.lio;es «m_ d"~ l,ui'llr.l.5 como fl ~ji ,.::.~.u l1u~ ~ 5('! ~pl~n? "i li!'IiIll Antm· . uem:U til! d. ~UD d.l!f mi~o. de no 5:i!I' - do. pOOo tcM'T \mil nu;'im ~ p!hl de lo(i(l$ modGS - ~mrincs,l:un le:t~ ,-reud ftQ TKlmins, Kl,.m . n-,

, en Wl 10 doP' dici'rmh~. farn Qinl' 2 ~r~ ~I .i1)' lni~~~,

.,-. d~ - Decb.rarl6n d'~ In" ~, c,hos liitl rim. por- N . danes l"I1Ida. :U,cra~. l~ d.f?:o. ~ 'ha. hri ~tm"~ lim .. - do de' \1 :lImrt df'dd:C"d I. g]jr a L_ 11tt" Pmrq-ue nO 1w,1 did:uiluro qUt! no' w 'h \"a"'·rncido'. En LJ.·11 mid

llbo . 0 So rnJ,s .a.n -'mbs qu~ 1.1 :

I nU~I1"K, pmJ h!~ d~~"~

U 1"1 ('II'IU) po de: ntj'li' _ , [annada, 'prlll,_;~rn'h,;mh~ pm ~~dQ S do, 'ila. FI'\T., ~~hQ m la, .um,. da. p..u:J d ~I obr~m, d~ 1.J. ,bnl d.r ~ :ro5 ., ~b-6,'b. ~b. iOI1l.

. ci.IJ~~Uii '-I 1m Ilt-c :abo IrMn, ele. ita!;' ~tIl, q_ 11 rom prendi6 1>'1, lI'IQlmLJ:dll de M'bb C!d'ml trlt:os

d b OIilim ~t.n:lon. :Ntaml:'l\cl'

1T1~1"3_ N('_ "I] ron.:li mlocar 'mW"J" de CCT ~nho d~ 'b.~ pro. PI,l~ '1\ rEt3t. f~ 111thr ~dJ.. b SimP'll:' de ''" ~~iln:11H< '. d1!1 pt1l.--bl c~ [Ut . odt' iii d_~ likfeJ de' bs tdtIocida h'lIid. ' qlll'" , n qu 1'I.D~ru pw oath.

Deba,te

d Ii ,I'

e ·UCO_-'IO-'

"timpo 5

lie

..

a

,

,t

as

t

'-... .. .. _ .. ' ..... ' .. --~ •. 1- -- - _--.-

.. ~ _~ ...... - ~ ~;,r~._ ..... " A\ ....... __ ":.._ ... - ~~ -..r ........... _

D so ~ de ,~ !4O.l!Ql po'b_~ d.)R!'l de SanD Fe 1D31.J"i,\!'en.f:_g !!l ciol'W'On de Io-s lLuw.tIos ~b:uios nwt:ib:l~-. hmp.r.ubs CD w cspiri-

I lu -!~ g.e ndenm Ill· ,doOlema do' los I'INnopmlim. I...ls ...,. lunt.I.tJ.des, pnnim:' lu lu.n rtmlCDil:..I,du :lp:7fiU ~Il pri.ttiR. eI ')1 tm ' de ~1T.JdiC';lduD- de tlJo; bmrl S. c.ma. b (oflIlub simple )" CQ.lJodcl", \":Ii I!Il W Cot pil:.l!:l F\,-d~: p.a.IJ" I.b lOlrldons..

EI ,'II.qUi: come.nz6 .el JD::I lU,· ,;:.lIu t:11 \:'1 ·ba.rnl d I. m;~OI:n' r.J . ( .. lrufedQI" de 1- i:UlIIiU.s,); _unq~1i Ukmu:nttm amml.e se logn; ~ ... I,oiliac el a,\';ID(;C- de I , lOFWdll~ s;r.II:W :a L. .c:hmd d«l.Om. do too pob.U~~llu", ru.:mn re::.pald.J1I.:b per roo ~;.:mi", '111'; lue..:::o {omwruD U. R 'I(lMI c!: L. CGT de I~. j:(t'-11- wo:. Y trQ.S"~' 1llQ:j p;.pukQ.

En «,tubno:: de ~c <tOO, 1:1 '11Ft·, 1:'00U'13 d~jo ~ reUII:CIQ mlJ w:u. iruIn non pillid.JJ; d~ tl!:; !lIS moth I» ,1i~-POlld;':D J, edlllCXlIlt:s propwlus ~.u.te:i y e::Il~" b , Se tn n.l d I! d.u- p.uo OJ II mudJ:m.... ~ y de relir..ll' llicl ~;\dnU"bkI, -:'lIo.I.iD:W;h..~ 1 d.es-

agntbb.lo "'isWa ~ "j,'kml.t.s

~.M .1.wM{1ll a I" .

aJ b III It". qu.c h .1eUvidnd aridal mmiella ct'I esm ,t~ ubiatdos 011 rillas de b ~ b~ Seitub.tJ, qwe ~ e'QP~ de !I.OJDI1l1U~ ~o d ' iDJ: ,dlffit(' - nito U'reta Ca:rtes. m..uti. Uao pLiblico 'f pfClpirt.uia de t ID.Ii~ . B1I:rT~ de ~ ¥cub de' ptopiflhrles. 01,"3S of~ '1'fI en boll!:" .m ~,IMtIIJli'\(I c • QelJi. c.pibl :.J..Jil .... ri!'C"ill:L Adl;:~ 1£ comenb oon m:..i~tr - .1ql1C en. "I mimlo [IN"Cllo :loC f't"Iificar.1l uro. \'ill.1. I"ffidnx"b.1 p;.i.r.l todm 1m \11- l ~n'!!el doll r~:oco E161"W. P'or 'SltpuestO. 101: ct'SJ.lujJidm DO 1 ior; .• , ad~ v[j\'U"'; pn:o I!:!.e gotll~ 'l,ud Ie im_pmt...1

L ~ ;jn'fe:otoD.J. tn.-e !lut-\~nt~ &m1n1b c I.J msi5t!DciJ. del .. a:i.ndJrio. qu~ ~ !;..~ ccr.mto COD tl p1ftm pG:otll de b

B~1la1 de CGT de los .\rg

ti.cO£.

En ~1 "bU"iiQ B.inaoql4itti"" (..d ~~!;!., cD rllllJ'oatn:mo all La. CU1~ r!:id}1 J.ln:dWo( Jc ~ r.mllu.:;

u I.Iw ;am d s ,pox rt doWlll j

, 'lUI:!' .'tlftan lin-

tLm~~ t:Llrl hh b.llwJ0I' cid lLda que .liltl tr~ 3irJI;II\'Gmit;lb..an J. ~ \' lodo ~b!'t" tcs [nmUlck \i\"IffldJ.s, Q~ drbt III $1:1 ~<bs

~ .. dl \'t2.. .\ l'rilk: {!_'Ilos de meo L ).ll.I.llJdp.lhd,;td desp1cgQ ffi.1qulIl3:fb.s r 1 . 0.;11, f 1~\".lD1;U UD l ptl!1l'IUC'~· _ _ ~!";MIS.. ~\qui .• ,· ... Ie, cl ;,vjo n!tniD,:,

r.;~ b llinom.J es granda •• ,.

Los "'Kinos; no o;r resii~1I'II 3 ti surneq_IJ~Ie> ~ d ~s:jJ1Qi.. Hln COm('l!Z.lLdtiI ~-

~. COli It clhe:;1011I de b. eel" .' Jo:> ArgeD~ JW"3 ram:ir b .1;0..

p.adoI3. •

:if ,. Ia - - to 1:.mEL)~rir ;ill~ ;rcnl:ro .til I,d', ." mIlD cm4CIUQ 'i -fa tpJ.(!I po(famoonqUi -far 1-

lib dol ,. In ea rl udt I ill PTUJ'UO d -~ del ~.'I-- .Mm:eaje de _ OGT _ 101

I

~ - .-,. ... ... =r=z': z : *- ------;-- ;-,~ ~ "ft..;- .~~.:n"-.-' • ~..... ..-u ..... ~~ I

~ _. ··w .. ... ."1'. ~. 't .... "... ~. -.:.' C" ... -'t. •• -:. - ~ . , ,0A...1i!\t.l • .... f .._ • --. I .. "~

... rt'''I~="'!''_''''---''''- . 0""'--'1 " .'_ • .;. .. t ". ...•. ,.. .. I- • ., .. ~ • ...:: ....... , •• ~ ..

- ~ --._ - --- -- - --

teet ega,

e e I·ia, ,I pescado

m que a:u.Lm iii I

dcres de tl.Jh", ~ 11 E.wdm

\"" no I gbl.\ £uIOD~ tzl

~·ez DO b b . nadj~-

!ED lncb Am' -" UrDul

'\'iUl1a lID clamor CODb'3 eiOa I

co,t I, II OUIPAlctl .1 t,li I[IRA

Em Ejemplan S 600.-

EI procesm de La

eol nizacion naciona', c

5 s grandescurpablss, ~ nelclari~ ~ aimpli es, (QJn un· apindice ad .

de ISO om es de al andas iliita es

empleados en socialjSe es Ide negocl"os- ~ .

ED' TOR:IAL. SUDES .

Rod,_guez P:efia 232. 49 Piso .. 'Tie'!.. 40:'22tl~. a·lJamos Aires