Está en la página 1de 6

'pame _. 18, l-.e,:.

Db - -,-.1' -, naPel £.D.BCyD" r-"

Raj1Dundo Gquo

, Ritar. 0' De t,OCIi

P-ase,o, COlOD 13,1. BUeDOI Alles

.. ~... .

Dicie.re 5, a112

s

r.. r ~- ~'.~ __ ~.__ ... ...-: ... ~_ -_-- --, - _ .

:(il!1a do alC2JiDlr b.m~yorefi .. aC'ill m b l~ mn'lrab ])m.., 'bdtDa,M:mtu )' dCo:b~ ~.,

---- - -- - ------ --- - - -- -- - ---

. .' ;~':"_-: ~ ~'.':: _ . '.. '.,;" ~'Q - ... --' --. _. _~: ... v.,;,. .. :' " .... .~':- .. _.' . . __ '

- - - -- ~ ._ - ~ ... - -.. ~ ... ~,. .,

11 ~lcs n de M\itmbft ]pO'" ~ de !U.. Rl4riQ de 't ~ .. I j:o,.l('!lsohme.mo dc'Ous -n;a lilo t'''i,I~Mlc. m p;b'idEio fl-enrl! II . ill.S.,,) niza.dOi

~ l~en:ta.l!'n 14 .Arsmu~. D: iun'ClaDMIO I:!iDWIciii ~'lc:n que. C'I'I. esaa p,rimem .~~ (II! didtjj1bre~ cl mim~lrodc HOIlI)<>

• d!l!FIi CQnOCiU" I pill itim ,~

brillil .p.:ma 196'g,. TmII. >;(2, CUand0 I!';l. - ,ediciOfi Uq.'Ue .a I:ttIlJ1OS dD

. lcaoRS K' . S \lillMD:II ya Wmi ~~Gm ~. jeo.

'l"'L . • ....1_ .- .~' -

~ _ no Ullptwo ~e 1Y.1a_Ke-

_ b" ~J';b de!!~ri;O d'e - jD que fOIl. \m3, ''Ie.dgdcra hub ~ pueblo.. Dijll d feior-· ~n:

~ • .tiq per releMm qUi:! h.ll ;.e .mi,. wpoH..'1I ea e1 ;pllm de .t&

- ea. e1 que iDflmJCIl "10

___ los plWies. los, kopgatM ., 1.$ ·wifns. de 6lt.O-iaios". La Q';l' de los AI'G"",linNba dan .• " ~.I el~ob.lu~ dad! ,Ie -, a.GRiDal'l~i~, o~lcs" ft me'. ~ dc, I:u estDJ .. .~ ~. - - CiIXI' que ingmIJameni"

II ' ~ ~ al piIIis. Lo

_ . ,"pemw__1JC!ICCt~ 111

~"i!OI!L los· ' OM 1C(Qe es--

a,~d,~

·.rio de ~jo tip to eomlimri",. I..o..! pl)~i!ltl Ii€! l1u d'~jadod,!.':u. I'n en lar, II!'nd. ,d ia ~ mnmt:: un impu.l!.>ilo PUe'iOO' ~~I~ :IInlmri.uj..,. Rie.nn al sii'tmu ,pre. j, jQruI I n~ti(uir.iQ UJII. 'DUtro dapojD :all pueblo,

ihDllmm1:e 20 1m, -. dijo el £lIJ'IIciona,_rio, unque ba... fQ"tI.l. iladQ diu-a p:lv:II ~ 1~0: ~to~. ... 1 tl'ilba.jador b:m hecho d 3po~'t" d~ a.lD,pfl:J1d,rr el plan 'l!COfI,omiM' r' b!!lStmilid'.1·ct La, .polilim que !e dop(ic ahom va .:s .msol~ ~I dt'leriom ~.ridopo:r ,ei 1.u1C!' de: los bubajJ,do~"~

La eGl de 10 Af;"~cntino5,]\! ~l"'Olld~~ t.ntn ... 1 ]9 de julio de 1966)7 eI 31 d.e cetu.bm .de 1968" el o~a de L,~id _, 1l'l,lWgnto en \1116:-" fo., 'SiD que H le Pl.!!ed ~hf ninpnll, cW:p. a., l~ ins.ba .• jilllfn:';S, nt)!Q,S ~os' fmemu oonSel'. dCH. iSc.tii cl Illilma:!tol de]. 6- ~?' -

"".Ell ~i!!mol d'i:jo S.:m~cb.~ liiA, DO ~ :m~e en 1M Pl'Oh!emos.~ iJ:1'h:rnas: de !!os. siad..i'~ , 'till

ini.co quI': pide at poder IIdhl r coa ,diri~'es DLt&uieam.f'DIIe: R'p~tabv§. Las ~.pua. 1.3

lllni d !I. I' ~'i:ndi(',d 1:1" tis el ~(!bier. 'l0, DO mcLiend.lJ;..~ cnel r[ot'~ n'Lt mo, d!!'l mo" imicnto~i Ill! ical, ,.'

L,1 rGT de 10":: ~\rgenlir!ll)!! Ie fL",,,,ponoe: d ;obumlll d('=-idl~ pLll u .... die 1.110 Lien' ,h-redll) .. I I u.:-~I il" llLl,r b r!.·prc-~~U~.llli\ hbd, Ie J i ri-

;:. -lh~ e1 '~i,lm- l.KIf Ia:: Lu~~ J~ ~u_ ~rl:mi(J!'. L~,~, cun!;d~rni(';nlll~ lh:' l(jfido~ ~ind.i~·"llIL~~. l - n:ti ro dl: pCr'~j)nel"i3~ 1.3'': iml~n nl ... iouCi a 1"-~ E:T'mio=>, d dL-,..c.lrndo .JpG';o a 1 :lurti ·ifi;Jdoni~m()'. 1.1 p'rotL'1C' cil5n 31 fnUJiJe ,ILyh.lr.ll ~h.~l1li('n. tenque el gobi~mo no '~C' mera en I.J ~da. in'c'ml tic 10~ ~il!didt'O .. ~ del mo\~irnitmUl ob!l'ero.

UEl sobiemo no licol1 I r a I (11 t;:rdaeod.ll! e '0 n nill~un s tur ---J.ij('l Sam 5clM:-ti';:I1-- y IQ.!! r:Jir· lil:ip.lI!iolli.~l!!l':: Ilet PlJ1..J1."'l1 d ';1 que imy:JXII con .. o:~uiJI,tl, c ~t: ll,i~ ItJnl.u de I~ uhlllE:"

l.J CGT de 1,,= ,..\rJ;,d1(i'llOi le ~[lQndC': 1Il0bJ.D COJL."';Qido~ ~. lll)nji.u; 1" .... lrakljddgr _ ptlf'CIlJo! d ~i"l~m~ 110 J.J "'-AlitLl - iu'i: lro b.1j.lljl!lTt'""'_ ~,...rt1 ~i 1.1 ~ Imll'O!J • .. .t.,.;ui,lo [u- diri;II-"nII!~: d lmru: "~'nJirAI'~ tte hm1nJIJj\brd1. rl n 'oe:ia d~ plan de .. '1irimd e . de Uogdio Con .. ~OD iOfmll_s, d'epa~ dd ,!;"Obienlo a .~. bUfi\Umi·

s~·

La CGT de 1 £I .. ' I"S~rjllo!

~:a.mL.ieD qui~ heerl.: UWI pregID1t1t III Rtt la.n.o d,.: ~jD" s...~ In ,al:'W deb.. r eU.1!:r:l!u::iun

, de Emptea,do~ d~ Comcn:io .:\x~ IIm.rldo lbN.b disp14so eotd.:nl. ht I :~irnpl .firl11, de 1m rrciho rel"iroJt m.i· de 50 milloD.... d'_e F- ;.

Lindo ,dehio dar meDU d:~ IdJ~ dijo. mllly ::out'ho dJt~.erpo quI'" hrs Itabia tJ...liI:lJdol pam "alenci·one=;'" a IClSI ludommm ,.:I e I gduir't1lc i;\O!,dil! piw .. !il ell La ~tada..,

n el .mioL::ifwo,.m h, PQlid.a. reo dl!f".d. que rlli~6 t"(Im ,~, dmC'mt que funcienmOd IIl~lOlJl ·~~ld'ldi· d'05··,. lO eg' que 'IlOP!ll~CD m. , .. ~ti~ 3Isi mi.ano?

COfly,j,me; qu.~ ~ apW1!D ptI'rque .,4 bay Of:gQ.uL"IDO! dtiPIi~'W ,Ill l.~,Qi«el" ]0$ biXho.., .. m wyo, ppdtc obm la aocummmaciO':n :PI!d'"'" fI:;:)n.3.

-

a) A p.1riU del hmes 2 ~ ,d. ,.i~c:'Ii 6 ,de ,dkicmhre de l_~ en ~d.: R.."I::.ion.d. g ~MerttD, l!nR.'!3li=.oaa die plenruio;s pe-mbles 'if S~ lWtli~ ~ tod.u b:s Q~ci1mes P;~. ~ ~aekt$ de (I~ eI. anrt-es 10 'de· ·dki~bnI.

D'e dtlel 2dr d:lci ·mb,,. , e,.,a en nUD··cluJ .:1. P,fItIIs,gll&.a til.' IJc-.ciJn q;uL'oprubcid, omili CIUliIf'ul Ctmjede-r,cd In, _',a ,"C:lmiell d"l 10 (IiI' ftot'ien.I,&,re. E.le' cuerpa q.,..,inicu r6'llUio ini'ciO'l" uno " rtIlCUl(l de O,"4a,an gl.l'ccldmmarl:llilJ 10: Ide dl:c:rtem,6re ,eO.DUe.. i roo: lill ·dUlintl'D =tm:G;I ,{tel pais )'iPDT4,bQ.ci:on deiIJdi .... idmia u 1m! J6 I~. ,iel DiUml. dia.

PIliI'iI'I! ill""l'uP,'enIGC' t,. a:f'-clOD.e$ (I dUl!IITollGr el .• 'ecJI"W'D'ri,otW, na'cio,rurl II. ·ld I t;T ,de ,'O!$ A..r:g,enr~no ,. eQ'fluoeadQ d &u S;gr"O~ IpG'f'"iOIU!!I, de blUe" cO'rBi.rlon:e" C09r-,diRaJ,oTa '1 a.lOpO ~,.ur· t;iiro' de ,'-l!Uetari,fJ. CeJ1"mlu de las or~dDne, eQD./ed,erudn.. til ~ut' ·_i.p(grun~·Gn '41 wnm'le fa p,re,ses'-semmvi!'.

fA c:o~om~Qrio' 1101 ueluye '0: Juzd'ie .qut!. ,eel'. ,di't:~~,,'o(ll lijcluJr cl.u:Un: ,[0 po,Ur"tCG rob-id del ,obieFDo"lce. FeJo.r~ r,..trrimpadd1l Id ri-e,i~en, pr,e1'WonfJl i,gm1ut4l(l,iin de Ilat tkr(!lCl'1I:o;j .dntliclfli?" )1 14 ,filRuegG del ,palrimoA'i.(J '1 ,ra o!ebel!'lD1jgl rUf.BolUlf,u." E'i ,C'eb'iernD tie ,',0.'1 mDP\I:.opoUO.ll II.a61'a tie' i'RmJ-gurnr !/!illl:egllndo liem,po; re, If!aiajari'ol'. en la ,~',',e Idebt"'n d!l:'!nil!7'1l:r&t que. no IDlJi,ieren mm liplfjpf) enl ,Pf.'der., .l.c,' dla de,' 1: 0 ~ No"(I)rsble.

. ' con lin uti'.cim.n' r;r;~cf'\ib!'rn"o~ 16$ flt?"..I101ociORe' d.el' ,ClilnUt:e

i ICmltml Con./C'ile-nd ,oflrpel' Plag d AeQOnl"l ofF,iJ .0&'11"6 '01 Imidad ilel mo"E,mgmfo oi'T-n');:

ElComile c.mmu rOmfcdem1 de 'I L1 C .. ,C. T~ de-los a.rs:entm:O! telll'LidDm ,e') elLl ·"b f·~ a. los erl\'il'lM de :m .. liz;v hli'bJ;:I.,c:i&n ~ nMnia. )' socbI del pak.y b dd "lmimieut'o Obro'D.

b) Act. df.l I~ 1.0 .....sUspemiau, de ~ ~ 'bs 16 1Jo.r:u. II! B.a. de f.t~ IIJD,Q,WD~ ~.~m1 DlA DE PRO'l:ESTA DE 1.015 TRIBA.l~~' r EL .PUBBLO ARs;iC\1RNO\.

... B~ dmmlffiMi 0 mc:ai,,-a d'e mdm ~ps:c. m.;a,. ~ y man:lnsm .10$ lu~ 'qlKllt'O!.(b ~~ Jte,. ~.IlIl3! el:atllr.tc:lo,

.....l.:u ,euwi.guu Iil:Gru

'C.C.T. [liE LOS ARG·D'"1]NOS ICamit6Crm'tnd ICon.f!:dcnl B~ ,del, !BeI'e l'lIm..emba: del96S-..

I} EI esp.mlbj y b 1,= de tIL$' re-.. mluciOll:Ll:l "I d ~ ~d Co~, :N~dm' 'Qsriu, '~'t~ eq el MClLSaie dd l,Q! de, l.IaYD a Jos Tm"Mjll.d.ores '1 a.I Pueblo~ .. ltgenlimo y ~pu;. liliea"'.s &i~~ m el 1l,u.. mmJ, 1 dd Sf,mmario C. c. T. ae ICfIS qutim.U$.,

-.l!~ ,1~1':ldl U1: ~!I DU-~ .. ~ ...

•.•. P flO es IIlIW suah: !:ttb.:unt~· los ai ibn 11Xif.16 1!;Ullm -:l:ingen. In rico:s q 1Ji! [I, 11;.IllIi C ~ p.udi I:WD ~. p;u'"01 ,dtJendcr 1!l'".JbJ.j.lLlo~ pob.re- rUliciallliJ.riu:. y com,. ['~ \Ie U.Q gCilbi~TllIO qlJ.ee tl1Cof RWJJuJoa mo~. ". ~f!'II3Jr.ul(!, paru .,jt'1mprede 1:1 ehbe

~~JI ••• " .

", '" .<AneIlO'S, Q~'"1rlW1~.' llIe:mle I:w.Q iJ:NmmOI me Dombre d~ C'01aoomci~. que 5Q;IU!i. ca cn 1D..>gad.Ore!i ell tl !e"g!W)ie mh!m3.c:ilmQl de Ia di:!!JIC3lrad,. '1\0 tl\Y AVE.,\lMIENTO I~ !iIBLE. IQue S!l qu:fi1'm IO!1Q lUS :.-mrn::dcs. sus eu:ldm-s,. sus .. Iillo-m6,,,,~e.s. sus .. oiejO$ jUlU'h:;hl __ , ~.I=U:l~ .bsla. ,eI' ,db ll!mit·o@'te en 'gue wm rib.p de de!:e:md:a. los a:mmque del UJdmo AU6n y dl! 1M Ul~ rep m,tQ,Cione:s; b:aidOD~ ••. ~

..... I£$~l:es iDdfgnaiS" deboo. '!iD" :~ !lesde bs: ~ Ell OldaCODlisi6lil un.ema.. c:ada ~o .C3da. i-ec)eI:;!U;;i60. ICJc.b [1;.;,:0- gf,orud, lostr.lboj3dareS' d~ebea. ~ m~biJidild ~ rica basta qu.e: p.ogliledc um ,.~ ~de cob~·d'~ p:i 'pal:"~ Itipaci1DIllsmo. Es1 CI 1m f~ d!cl (1.fQba;r (jyue 13: um&td ~e. in ... llJ,et::li y que las ~ QudlillQ5c no puedcm d(#muil' dede ,1tm.1D. 1.0 qUR ih3 _ ' .:10· .esdc;· .~

am e1 Idolor Wi ~'b:Is.,... --------

4) SOb.meuteWl. 1UICVO Go.1I,pe50 del 1al C~G.T. de los ~~m-j, ,6:r:g;mo 'm:$rlmo d.e' lilI$ Itlab.tja .. dtIJeS de 'tme:rt:m.~~, .~ rrcsol .. w .$iii seCDa:~ Q.d; g ~ 0 si $C' ampl.im ~, obi.m'O'Q5j··bs; raol~..d. ~ t(l.c.,. ,'O~ d. $t de mano de 1'96&

5)1 L1. C.'C.T. U b~eDIinG$.~ .K!ePt:ui 13mb leolllDpm1~:!Lt: mj padDs '!!:Db diDgmlG. .Serfi, "ID!Ul ~~ ~bibfelJlle: los I~ ba.j~ "I tJ pll eM Ill., ~ fi.~ J.lIIlIdG.iptO. ~ ~ .pmtdbida ~ .... rcym , d! ~ \.iitmfl quo sopmtttel ~'W:O de d:.irigaltd ~ ~{e 0 ~ ~iab:......,te: ~ fa am yo .;!.wl!ntkla ~ Ui! 'I!as ib;ues:.

6) Pa. .pn:~, y ~

- ~ hk'lDlidQd'~ .~., Ii ~m hi I~ ·eon \oibs bl!. I!II'g-llmz:l.l:hmm q:oti: d'fmb.a, 10$ planes ~ ,I!",_ boli·

pi.l"q'" q~c ~ .. imIDeI1op'olios: que _ ~ :tpod,~o

de ~ pais;, que ~tag .b.s ~ RI~ del g0- ~ mismh'mtilJUlO que n::PsI.'r.a! h hidaz:b ae los UltimG:sI:i_em,. ~ y qlJtI ~ iii co!.a·bor.t,. 'ci'oD~ desearadon )' • los 'eo .... ~~~h5lJue' flo g e'1J ~om:s bamsJllJl'bs p!!.m ~gc&r mfgaps y no ~ ·eambi:u el mt~, ClI!:I a::plQ;ta~

~ ~ pHleccl:lliDiL

ltIi-oo:.\:IEMD&MSS. II. .W 0J:ga'"' ...;r..Fr1iJ!!t!S" ~·~ka ~ itdb;oricJm: .. b·C.G.T., de, 1M ...

geo~.~ b. ''''''! .~ ~ dada Y IDs Pa:iiidf- ~ ~:.td ,~ N~A)L:(mJ

OLMQS. c:oteDlltmao ~F qlie

I aqud ~1.p:tmnl!.Q IIKmI1 ,«mlmfdo eGa !esl:l'i1i~pa'~ Y' el pveblo " Qgm~~~·ser ~ ~d(l,:p8''1:EI!I ~ ~.,

k.C ~~-;>__ I. -.

__ e:J!---- -

~~ - , (I - _ que. 'i:t AtJiu, til contrGI tId

m i lU;. k ,raJ ,d /I~Q.( d~.~, ~."'""!,,.,J.lIAQQ QL.;,\tO~.

..

----- • - -#---~--- ----- -- , • '; •• ''l'~',~. '-. • _.

----

--------_

- - .

. , ,. ... . .. .. ';. . - - - - - --

b'uf' e !ian

,a,s a, - as
co 0111
op - r' t' p r
,
I c EI ,irn')Tl.!!ilO n1jll~ • de e rIC'! mo-

dD. tIlHlplr su co II!. ~ C:Ot bu-

pI pi J.

Mac -a,rtis_ D ,,'osarlo

eo

iii I' ~ • •

uj' WilCO q

.~lOJld

I; la CGr d.:eb~ p~DcrJpm'll#!-. pam , l1esltin de 4Uo1 ~'~." - ,EU,~- JJ.!VID

n1f1 t".amae' 1rq:J~ _,.,IN, - qu,8 1. Ji.rigenla UL-tJ~d" - IliA DE::J1J£ LJj CdRCEL.

- -----

--- -1----. -.-~- ,l .. - - _.,- - - ~~-

_ _ - _ '. ", -, .~,.. _ _ •• i .. ":4,.- .• , • ~ •

7":. ",1''' In id' R t"1' i,. II "u'",rlr ,nf"m pbfl III ummm (t it. U'J; mu "flIP robarl, 1#1 oIcanci~l ,n un cip "'IJ , I' •• in '1fI/1R,,~,t., U """ ('-Utll til I,mn r(JI!"I,. rtll'~",1' tiP la "r rpbrcioran IIlilit:fI,,.. n/nmilln'llc ' ,IW" l't',. qui.",. "'~i1 p,.;:/" ('1"11 It In 'I"ol's til' I,~". "IUJI"!

I IUInln:~! (,j,nl poiii" Itll""(1 inti - ~/t', 'n n ~/w 11 ,'oU n.uni(J',;:I, ,Jara lJu~d(tf':' fl'U 10

II"'; "illnlO_ d, ' • J _AI mo".

nive --sidad:

, .. '

VI'I' a

f.rr bru·l~ ,Ic' "lUI i1 I'iI/~a~r,('.~ I"t'p 7'm·,lumifJ. rOl'i,fl'J'I'l rujrfJ!! ?Jor g,t!'! ,I' rol,(' rl (J Pi''' f' "Q'. ('.' lJ.J d ,,1 i,rl •• l,n '()If ri ",n, in H 1J'("i (1-

fltl'. 'l"t' l,fIU ,pU' Itl 'O'ln;'lUal'".

• hnposu'T lu unr ion C1Urr -

ri, I dt· I.e f'W.tfl..tnLl nap 1I0r.

'. II dll~_f 1.1 itt .l cll' Itn.l vnun-

I.lci(ln IIN'1· v, rria • III 1.1 lIm~

',,~djn.l ~ el re l~,

'-INbri_ .

Ino d e Q't penns Mil Ii Ier-

nt~IC'lon lmi,· • hTi. 5 I muh'rloM lludo1ph P_ t n, un verdad("f'o 'boi.na "'" rd dr, "du~·. d(.in y viC'j !1il'ipll."3'd !.I~ sgclldM cs(al....'ll ~§ \~.mtilltis mn un h.ll;.'I1loT ~ CL\.· Emmll:~'tII t1 dmdo de 'La :1ul'onomi IIl'1iv,u.dtlrln. me . lIiere es utoJ\' de IJn 1ibro tilu'Lldo "La , niversidao ILaI~eriC'S.l1:i" qu.e

lUi )'L11I11111 de In truecienes pa:E3, 1a organi:l;.lci· EI "'J.r;lminisl!rati'l. - y

v"aj6 a

• fl'J-rm.llt ·tl· .. .,lfl I) -1 111 IfIMtO<;

po 101 ('AlP .~.. 100nnl'lLlli.~llS.

'.' Lunilar el hl"·o a I uuiv er ..

id.od • _ p.ura (, nlllilf (I!tlnci _1li)S

~mpos de t CRU r..l.l.1 los Iutur • cundrei III i() de I dire :iall eo~nuwl.

• "Enm:hc jim d I:t polJtil.;." enl l!. UAi"N idad,

.' L.ll'1uid.t{;ton .ill;: la .n.&lallQIlU, unh·"_~llU:n.l.

ATCO,N

Y Ja CIA.

£i U"llll'll' Amwr.dD tardl, ,r:~,-,Jlt'tMn de Cornano g g,t:"lil1lJl ball. ~, u ru ~I '·lIlrcealJor mI irllJ. .511: en·

t un-ilIa II l..cndrc •

E.{ rrra~IJQI fttJI • .;n ,cl I _ r pare rO'''lfftJf prr d~ rQ~. ',"'(1 d~ l'IIUI ·H,nnCllia.s" iT oril'os IUU 0 "fln ..t de ct." ci rlat ! d,o !I oru,J.!JI1" t (I111i...·'OJ l,ulUl'u/~'u' , COli ' 1lI III

:Scl.rast rill,

d. tri.lL IIl'l'11P de r.ibriC':L! con ILorfC'S !,;"Chal'ldo heme.

Pl,UIIO, I I th I I n.tWIt. de

Bllt'no\ \n 'iou lid ::!S d£ no..

~ I mbmy UllulIO:[0' Rlpli:aJw d~ CQmqJl'cis lJ de- 1'1'.$ t,GLIDjad'mc.s argcnlw," ,'~ $U"I i:n'1I qw: l ,qucd'C!' ,po' om a frIeftJl'nf .111 m""Ml: !,I ~lr al impc .. rio. Y ~ri61l de dpayo acue dc'

- oh,o.

i

er• I

El a es . 0, a las 16 ... '. pa alizaci 6 de tareas y concentr aci nes en: Ave. laneda, Matanza, San Mar "0, San Fer. ando, loren,

,0

,-

- - - - - - -- - -- - -.- _- - -... - - - --

- _.' - -- - - - - - - .- : - ,',;, ,::- '-, ~I"-'

...... . - -- --:: ---.-

. ...... ..". . . • L":~'

o lodll,.,o llg',re IIUI. tl!rna dt' in pt'ne,llrat"i,oQ nnmopo-

"i riO ... ,a t'n 'pf'iopi,o U'aC"

Ilo fl, 'Ium ri 0 IqP - /110 M11f'fIpi,t; rl'f tp Irw pori elm'''''O'~Ull.e. d 'OI~OJ n

-~~~DriQ..; lM'rn incful:r -n MM ,Ii·hl: .lIC· ru~l 0061'0 l~ prodltcf '" yo L'U'Orlle d I 11

u~ r "ndon ~'C onludde s, -1- wu l'tII"lliell 0: l,r1 Uo.!! no int'/uri'~ rl(l, li~n II ,n-wnt 'HIO -n .-.Ii Ir'I1 I dc-c-i()n • ,fUo rJPrmit,rria 10 'J:>; In lHlJoflOU,C. plgnijirnr _:' nalm li'l~t> III jabrinJcwn dt' mul'" - prorluC'if,fI.cI}J:I fa • :::"f~' ridad J qlJ t'il"'culanin" i.n "~IFi eionvs fI r:Jida t!l arcc ,f ' In .1

)

-oa.clw:d el T:N," OWJflIl'itku .i nde d

La

-------

. . .... -. , .. _.~ .•. ~;~;.:,..r .. - ........ ~;:..-- - - . _ _ _ -- --- ---- -----~-~ - - - - - - - --

u

B'p6IiC

Solarl Yril8yen

\'iJ,!;1:a:I ).emi.ldl» ~,. !t00,~eioues; mi:st1!'rlM.u MfR di .. plmN~ mgt ,y el ntini:sito '. __ 11, M:md~ ~ snm OJJ:mparQ I_)U'Q. impriCdO!!lU' ~ b 'l1piUn. pU~ bli«.11 h~1 ). nu~ de mm'liR5: plI'bli .: w, . mI.' , dl;ulm, dr.l.c ... ndrn wt'l"OO b idol."\!, de' '1'lJt 'mpr-:t:Ii .1 "('OCml1ne." ,:U.!oto 1iIlF(I, tro ~bC'wtll, ron L~ I'U..~O r«bmohls·

tdria3 de lOY -rro, pis so·b,p· lAs. !

bhu. ":lilMmB.En. rsI,e .vl1OAlo R drm,uUn b ~~'mm mtlCR.SCl bri~ guB RI opaorm, .:!; La. :to. ,si~ nrbudiead6111 ~

__ , ~ ~ilIdru:, .rQ Lond,Cl] I1gitilodo d p.r:c1:edO de: IA I1lJtod~ '&milui!m de 'los bleios. D!l Ire-

~ 'el"'smlit' de 'bJ U!:1M.. I. .I'ImS8 "I~i'tuyt!"D. riD.. ~PC'i.On , ,tl I!a!l. ,do lim lrJI!~ioquc.. per .. dbimdo m ~mtmkt postergada con todas 'I~, ~ .. WI 1IksDH'.

EI WOUOjjN50 Ilmtidop que' :i1p' tRia. ]0- up'- 1" lIiU~ ~ ell b Fotlklalici h1.lnru Com[ml)' U. m:&tC'd. !lJ dm¢~p.tc NCo '! 'ru !tdIJ I'l.1;iW ubic:Ul..l Ili d. ~b:o de: Lcmm , ,,'Ii .d 1l1l.'fl1COfU .ll!1!!' ~ b 11,,~.ill)t U.ron:!iti(uyc ~ !lid .. ~u d 'b_ 'OUIlp.W.:J de O!.1n!Wiw y~,ndoTo df'Whlib. pua,~. ~ I.u ~Iciolle::i dlpkm:Utic:;D US~-IgnltiD.u 5(i'h.."'e' eI futuro (iil Lu~.

Dna ,iD.Uiga e_·· . I.aa1dltS

, EJ 11 de~, if: l~.~ pl~ bri~C05 :~.1nemD en d P:ibdD de \ o1minsl:~ WIi me~ rem: I:lqu g CQmlubba m:1! ~L: ~ t . ,b:- Illil.c<J. qUM ... 0-

Itwlmafllo II! .t&n ft.~ negnoMlIl ttt'. lUes, CDIIn! 101, goblmmos at. ~ntino y britiniM. que ,~nkn d mbocar g, b. ,rnlRgi' d.~ W ]:slru; F n~lmd I. b .~~I]tiiu?-. T~ a PI~tl 5C sre'Sil.w.ts_b afir-t$a6(1~ No, q'Q~ :liU useniJ.. :nos.. Fma!m.:en.le. ~'Iu. el ~ IUU pll:i!:::3., ruplin:: t~ii:dmoJ!

~ en Ingl..mn,. HrtiguOI "'('il-

I Ion.b1 !1'l:~rfUgC"r"" d~ b, FMtl.:md l'_;nuh,Comr~'nr ,LILy :aetlUl aedoniUJilJdc la nmp,m,1l. D'u,rnfii'lc:' IWo.J. C. DM'u:m hm b JVIB1rt hgur'Ol d II: 111 F'lC ~11! bs bJ..u, tee adol' di.rig;i:r y ,dnurlutr'.JIr t~,>; sus I1CK~i~, e Ln1etT,St':Ii ,ookln.uTeJ. '.oJ! rrtiudo de ~ t.. rUnt Illlll. eu t... 'qUtl le t!X'6 ("frsL'hr m un 1'"1 eenIr:n.m.c d~ h cnlrt~,_, siguc sirWmdo 'los mtcr~'S d~ u mh.'IU £01li. R.IS m4:;X'il"::!i ,t'dUllfZlM.

EI: rnmbdo de b uei6D do limo-a, 1ft! a.leaM6 prfMM L1 .ndidmllC ~l o'btemo, b.boris [;l! !:!I.e Hm!Ild WibMi 'Pf'R - ut' 0 po. .ridin !:'Oimfi""i!!don. drmdc LJ FIC lmoe bum. ,am.igm! ]I' I'Cd.miq-, llel Iolgit6 aw.Dto pudm.

11 najl d,e L,ordChallo,D,t

"OlD lIIe:w:!l d~ d 1& de ll!II.-

I~ d IMS. fm dLJ.rlw !A-

I L ~!I d(t ~ prli up,1 ~1)1l1.':5

ml hin:u5~ ot! Sir jnbn Ii rlll\'I.. pre:sidcnt~ ~." un btu!.ulo (J Ulit", at U~"'''Il· ·C".:-..wo _ u "'.] Jl.l~~ ~dli) dr I. olI' ",..,1 L. rucuvJlVli qlm los isJeiios ~ 0POlilCU "" u :Jh· m.l'dOn II.!}:,CtUilLL dll'!'Ilbrrnill 'n! ~1 :m:1\j~~!l'. Sir J",h.u fW F' r wptJi'iSt(l, illciilo, ni .. ;~~ b/I11~:' en las M l,~ Su. r-j5jd('.n~, M' ("'1 Imdy,;.ll Ma.Mr.Slil:nd,bldi Cth.~'

, m. y R!5 h;JrU5: tro.M':W'h·U cow cl oclO dc.1 BflXlli(s 'Club ). 1..1. ;.lre de ,dirlm aI f&mln.:', &nq Ltd. ~' otr.u IYmp~ 1'Ud, bien. ~e C3." h..lllero ~ ell~StU cou IMd Ch.ll· rGnt, miDu:b"D de ~t!o pun 16 kb~, lJd..::riti. pM.l ,~" mUidl" .lI,t ~lp:n1ioo~qU(' dicv Ierl.R e]£j"t!ldQ mr0.5te ~IlLn' 1 r", tW"'ll d~ ~ mI1h:im.~ :::ill' J(,lm eio f'kl"Ibiru, ollie ~ .r fUr'" J:I..eh.rn:r todo. dircrtor ue u ~ ;lll· bu.d UIi.nds C-om~· LWlil& d' b. . quc' . ~it!il i!S funcio~ Nt ... !lido :ei. Sr. 'F.C.loli~cl~ll. st'U1.1.i:rio del IU5lXlidto CCWlifc. UII! ~r:;;elu:b.

EI19 de nevi mbn: Ilc) e.1

PM I"JUel'lt..lri~ l"OIlSI!l"\~JJ3Qf ~1l:ie!-QeJ Cu'l. Uu{chiluon pn"l.i3ld1 .. -on\·!."U.!.:~r II! )1.1 g_ .. b~lO qli1r ~cg. IJal: d a"ft.:Q h:mJi,11II [l'Jt C~n lIR'.l;ub

tbre ~ M.lI .. ·!:iLu CiQ!l\;U~~.u.l.lol a 1I1\ pl ... 1mt,tll p.tr.l .ddmir- -rn.mi· tc~l(l- I.J' t..11.1 de v.didl!!Z a..: rn..,nLS.~~u ..u-SL'DliWLQl1ime5 Qm~ tll"ri.run ill pl'i.;bi.s-cll0 K.I"UA \0.5, babi.bn.td C"q.w'l:illkDtn . ~ d.e Ins Q C1.L1LN ~.tnd(iS. ,~,dl ~~ IDCllIas: 1.1c DuCJlO$.\iRJ..Coo bl ('11 ... " ,u::.ln~ It "1' IlIt","IlLlrfa qu.e'broLl"' li mtJ.hd lNl1Jtcrilll dJ... nuesbll p.Us_, I" (Ill L mu oem I:~l h lido d~o!.a I im;ornp.tlibte 'atD. los pro:.. ~ilO$ ~ riiIlQP~' de' I.~ ~ckmd, l'n id.uR La lIllD'Ul.!:b Uteb;rlllriSu de b Jrtdepenrk de I ]Paisa \' Puc:hlM CaloW r~.. .pro Bub I!IQ. ioeu. .EI 'moputuri.tI de! d~.tinm me OU .:l!:tGlJ.®' \' h.l d~ ~lJir dep.1:" ruull!! -('II ,,;'nll d.. tm..l IlWm.

11;r-..mu. po 00 !lIHI. pa- clft1til, 'dt-- 1r.H n )'.1 .:".d laflC nlllt!"·(" JUS

" hll~

i 1eU0$ 100 'gente SJ,ID" huftloa, V UN>~ (,,{IIlJDI'· tw ~do ~mprob IJ' ptnoII.Ll.in:nmtt cl.l.llldo M'UV.· u Lt~ i~1 (I ru..;.mJo .. iReD.

;J. Btl ni)'i; \[1' ,blU",.... p:uhin!.ll1~

~ .. "S \ nil' ~"L~jhln pvr 1"l'"C!1:uomL, em d~· .uTlIcAu"- ~Ulil.~ ~\ '!.a bur.J. de l.J K""fdH~1 JL: bt III • .J.!J."Ilt2J.ics ['I.ir. [,mtirm.u ~ ~ R:;Wu in5ul.:u-. r!:"n~ 1;'11 • ...,. .)'011 \'~Iirru.s d~ Wl~ poillil.:. dt: .lblnniro~' mcdb:ntc 1

('11;;11 k d.uJn lot 5uradof,l "-,,. ql:l~ ,

n:!l" f n.J.IL"e~r \;ncu'- .I 1"'!leJ k:l\llll~:rt:.'b €If,' duh:na . oorti:mdo las l'ti~ent~" .II! ro.tDOS de 400 :11 ~,.

ill do' I1IU ~a.LS..l oli .. .mlu ~ _g~

D mulrC e'l !'!o.lbicroo LI,. Arturo 1 ~ Ii. 'lei .:oIlJIli9 .a "'U eulmi~ n.:U::iiil'l..l'll W .~ d b ,B.IIDhi J I:: ~ TI r,! r,;j I d1:: L" '\ :\C1LlIle5 l uid.to; 'lid lJ dt 11~i. mbrc tl ... l~. L l)o,lSi iU!II J·I p.)iJ _ b:.r,:

t1!f Makin.... II TC~T"l.M.l,llj l'"

! I M.,)gio} l!" ~!4 lu_~'m-. t"'Ill 1I1n.t:U!HlI ~ n C'Ou'Ir:. • l~ .jb~t~t' ...... ill ':5- nlTl~ f)1l' i;un"l d \1.: [ ....

11 ' t"nid~~ ~ _I ULLl. cLuJ:di-=.l.utr ndib.lt1 L'(lUMen l C(il1I ......"l,-"J1 m~ dad 1.u ~JdflU~ l nld~s 1nu s.. ..... <l:uido o:ro.:imdtll 111'1.1 ~1'lri'u p.,~'~ £i;-.1. el prob1emm de' "Uelm" ;,lfe mp1 t' u ~IGI _ tlti\"O.

E1 h.'\.'Ol1o.:lIntrote de ;DUefi:!F.I ~

i .... r;:m l t U LL l'ODl.ln"::I Insu I:a!r. 'nc ,UOO& JI."~mdll"f de 1I. ~5i6n d~ ew-.1S:tS \'Oluu L1.t1 t"$ , I!tr.:td.is II lI:Q ~meJlli t'CIlo.nr.lJ que b Ftop· me~ 'LropolJ:'Io It.-d1'~ rU d !!'.1 m:DI.b ....

J:l • L.lb.: fo;'l(\lniu eo l:a!l ~Dtid~, (III::. 1.1 III 1iJ· ~U" Cr"1fiI Btcl.lii:a n I I J\( . II 1."\ ,I ... IDIJH:!rol1lk';; U d· ('lUl-

1"'" It- n ~ po. ,"11, 1.c!J:;!;.a- J. 'SU t'C'InI~ ·0 qJ'Ut:lk ~ Uii:I ......-an mi~~ d l:. db () ~"n!Z .lU .J~ p.odrcs, 0 pol' '!J fIlI:Il~ U,U :rpewl wddo.ill i. l..J. )\ ,mlma h.lrvnr",dorrarmtcmm-

• Uu.:IJ \~ mis. b p:fe«'Up.1.ciQn qlJ!il' 1~lfie~ r .~bb~ ae: lzs,,",ll1l:,'iuu ... ·c1 ~ de iltm' .. p-h b5 sah..i~ ~Lt:b.t Y Ill'(It«dI'l~'-'C.. E1 .puado. 1M" ~O!N. 51.1 b.lt~i· de l"lU:IIJD.jwtida!

}' as«ho,. tlDL" '" b nul~5 ' CflI1 ":1 pili, d ~ta 1m ~ 00li1 C!O~DI ,,·.1{fdOf ell fa,. two ItS solo ~ble - . -, a.q~

". -

c'j'm,'

,. ,.

t;erm-D,O

la hue ga

A CODbnll.lC.:uU u.lwG"fuil '. w.

~"lDtHis l:i.!1I.d !till' I~ raolu.ci"oD dd Comi:l~ 'Zauil d..:' ,Ul.lclS.J. K!br~. ,el I.l.~ .u:fliclo pt'Q1)1~". ql.l .... e '~I!\U __ ~ linn::L$d II! 1m o,)!llUlOUI;;'$ di:r«"tn as iii.: . ["PE E'~lLld." . . 011 rel!Nle-

, t:l dd ES'hll.IlJ. aller ,S'l.w~l:

.' Dt:Splu,:,,s d.:;ago ~M 10..1135:1 .' ~~ runGS 11" i.rutlIlCI.:I!.\ I • m~ POS1~ bla" .Lnl,r' el ,~\idl!.nt: ,a.lmpd!0 'lUC' :!t: c;Qn.mm.Ioo. W_iC' IDI.~" ~bJ' respUGS_._ )' .Iibrar esta. 00· ~ AlIiocu.mdo SUfd,UlJI:>lJo h.l)r- .si~o lempor.dm~t:lte:uhTlf' so. PO h...l rid!!:! con DUC$lN COllIpb;~b ni eon llI'lIcstra: SIJf1~i.. :Q:III que H :1llOS :11m ~rto!:'bJ(;:ulo 111) dtUJS de-, 1\. b . y 'b.:5 h.li.-BI,."" J.c'll'oIbajo. El, "d~[~ismo· ~' t'I ·~bbaroJ.duil~-lun, '1.\'1\"

d3d~ sq. .. ,~'lmdl"l>.'!1 p.ll . b ~m:ma DIr" b~ mcom:u[b, ~. WltiJi1U:f3.1

ccmquj!_ cl goIJiemo'. ~ 'F~"~(IC ~. do Y U!henbLdoesl:c conf'lll:IO.

rn Estll gobia1)O hJI ~lmd(l su ~roeh IIl'IlUuClQ1I;.d y minorila,. I ij .:JJ b.1lxt cl itI. ~l f~ ro fa;;L!;m::\Ir:l dfoi. ~:eutln~ qu :iu . II SI.!! tr.JlDqulliilad r .ft

I"JJbaio p:ma ~tUW'l cancep-

1.0 dcbrl'ilDU. p~ \'.r,.f -. y un smtido hUJlilQIWm, pam . .NI.J~ bca~ El T;cmpo SoebLgU!~ Uene ' Sl.t ~10 cD iol .~ del Pll ...... blo l·tl!!.-"um::lOo. b I"enil.lo un .n:). m.kum R","'!!'bd r d\! ,su, wniJli, ...

. ·dimm.:li® = .C' tt\l!.;l ro . m.i:s, i:lUC dt- 11 ~~ ~] mlioobfe .ab,)"it"d'O,d.:li.\isb. )" c:rpIO!dm.

.' l..H fl.'!!n.~;u. nurrar..-s y p; td,,(t("Q.S d~1 P'llJ cw: luThII'm l"n 1.1.-; Itriibs [iJ» ,d~ 1 c:b,,~ Trnb.", .... JiW.3 .\:r.;u!ul:.uU. t.J 00' I ~p4 Uc con,,: OU', .ducttriJ~orlb III

d!.'\;bmLl._ ilJn.:'f. u.iLl1 lui-' I

wz.. dHr.l~'· ~IG" ... ~ p..U":!I rec;.)f:1-; qw.sW' b ~r.mL, foputu ~! I.Ji [[ld~Il&Dru de b X,\ci.;n. 1..1 UNa.. Np;1Z d~ Itflf.-:!.~".M ludD, WlIem11l' U . "WI beriliw. a '10<105 los $Ied(lt,tS t'(Y. 5il'n~en 1.1 ,",'ULl CIlmo un ~. fi!!:JJl.- 23:r., ctllDU lID do:sl.iud q,ue rum-. ,tir.

• H ~1b."I!i \.:01;; illLl J.nte li Listtil'l"'h ~~do h~D~ [llJe ckorseque un g;Jbi~ rund.ul be", fih rucn.a:s ,,1.: . lrt11.U., [lit,; ('t\lrMJ· bdo P'i" WI puii.ul., .c ';;(11 ~rrWt:lS-; Y (11l.C tl.b.· Eltl:' !fl' 11I~ 1:1,r rG.ios 1, i.lIDkIUl\S" T!.,,"~ \.!·1 p<l,I.'1' p.Lfa. II1Tchll.MJ· ."!J I'gs p;."tN! 4 'i pht l1:l!5. sus dcrc. ' dIG.' ocU.I...... 'f q u • Ill:liUn ~i.

J1udi("rotll qui:bflt!;). :ro . bo r :iU ignid.Jid ·p-.U'a ~.lai:Ei~"'~ ,;:ml'~ !: I .1lttll[' de b f'l.trb.

·\ht'r.i, !. ,,~~a y sus fami. I,wq umhn I!'D, UIOIID'ID' • .NS'

.3. ('(I1lIP:.ulIUOS, pcbelems C(W kti q~ libr.l.:n:m eIl'a m~~'t~. I

~ qQ~ drmunttul hmlL""a.

lift b 1IUli'tb a£g:rj::!J,t;. 4!Il I!:5bs Jonl.Lcb..~: )' _ quC'du eEl m:;m:!I:§ de 105 tnb:J.j!!!dares y I!'I pue:blo de brtplJibliC3 .. p;i'fli que !ftIlI .~ do V Kf'll' - dr: eebrJb:io 'gutf(!l ~ di.~!tpda.

\gr.td«1!I\~ t ·OO:Uiu.ORliIl 1'1 !;Ionm- d..: lu.b!v mndudt!D 3.

e'rtoi- -:"~OOO p.ll:ri&rt~ ~D hD i1r· dU3 bal~Il.l: ,. 11.'" d crin.1 .'1l!~ - • .( ·EI\.Ii1M hdnUJ ho,..,dw en cl ms:tm I].~ 1IJ.l.l!::51.w bODl.)t S3gr.uitli 'S. d~ DUHml. md~addJci:l. cs Pwque moil; DO .bemos podid:O~.

El ~!l'l,..l~bril,) ~b glid..ll se diG cl gu.~IU d~ d.u L: k-.-"l!t tl LllI,h:J I~i)-· ~" ·to J kl~' .1~UUC.t d!.t Wub~~hJI4 III.U 1.IZ+~w..11 del lumldo= mll!E1mu ,eu. IOOIlS I LJ.lI~ ci\"llizad(b •. W~~ (t I .. ' '11 •. ~II'tII'~ pur loo_ I~ Pic--

diQS d.: ~lh:ndlT t~ obti ,\lml:dJd r"ud . .u 11.1 ... w l.l loduCJ.tion s-,"CU....n. ,~ en II ~\rgdl!lW de Ong;m__in

)' .\ .... ~igtlcw . ..,.; 1i'ftI1I~ U IIl1bligJlto-.ri.aud. d . l.L, L~llca " t)r'im:l.ri:J.. lEu ~iL"C(O. ",,·liueU' lu~ .I.JJ.o;: . .fu 'l·~ultJ.ri. d.I1.1d", j ;.l :J,~ ..... u cl pJl'l,~tll1 dl\' W!I ~ t ·10) illld'ifI'lCdiu I.~'tlll: I" prinUJ"l.:I " !!l ~L'Cu:ud.ui I es wm estaf ... En ~lUt~lnl p.lL>. l·'(llhm Lv): L2LIil.'''.I1I .m.dr.~l-i·l1'~. En tls n:u ruraJ·c!:S 1.1,

~l"l.i ....... ua In:oJw prlll'll~tilnhmu: no, !!Xi;;tt'_ .I .. fUl.,j,O 1111'" .lUll !J,uJkmlUldo _IIUt f II.! 100, dlicliJ,s tid C3mp<!! Lcr:~ mUuIl ~ rl.dl\~Jn cnh!' l1! ei4'Utl'\.:I P"" fJl..t.r:W.. ('j utepl'O!o «'hJ In I1U~ deter· Inin.l! ."S llu,e su p;uo POl' In t:'.'itl.lcb ,,' 1'1.-..J1n1l7..l UI1 t!IIlS .uios..IJ!!N lu no.) .. s ( :du: cl " .. "tiucu.iol"" .• , .ltiglU~ (I", l: hmiu 1m. U anI pm)·· .. Cliil' :& 1]1OrlOn r .L!! h.'tIuccl~n at! li obll:s~. lurit:d..Jd, -.:lnO t]ut! c.ome de 6::11 Dbl,l. ~a.l-.JrI (tid "3 Ins .1111.'" ng [etipn ::Ii ,Lllil.J.ncUl ad~,""u.:&.tb. d~ .:J.t"Ut'roa c-oo

I 'I.:tJ' .. ibilkLdcs de ~e, WLi\ f."i.I.:lilcll g;r.litwb, !>. ~lDd\" me-

Eld'ucacio,n:

AstigBeta y S'U proyecto

, prehistorico

dios pin: mici-m"bi.13i fit' ~ ~ 1.tM"oIIKG1 n .!oL.~- &_.da! lC qu . ~1 ua ,Chu:Q eqmdl>' b inl:!fdble' f. J~ do pm..-CJ1ir de un ~ hlHl1ild.1! ''/ ~i\ 11" !,;"n ~ :tIJ.M j"U,IS:] ~ 6:1) l~ .~ pol dro COil) CQCbe~ cS:t:!i. ·eona. IIl.ldo OJ, 'qucdru ;.H!.-1UI'I~O.

Xi Wl!IJ .pahbra se dice. mme qd rm.'did.;s ,d~be to~ cl &bdQ ~ $O'uc:i~ 5i:nuciones lemqamtes. l...lle)' l~ mhl¥!li 31. EstndD !II. .~ ~cl.l:s. 'en t'odos los ]ll~ ,d~ ...-lEQlu un minimu d,~ ,~ ·0lI.1:d:td. . t.!st'Ob.r ... cletlilbls:imimte de eP 1:ueU.t :lmlmitwh=S :d.amie no pudli!," em esm.blaeune esc1J.~1.3& Rj:u. m \11'1 h!PN ~~I."C~,o d d .. et1Wlli\drq-'"' .b~ ~et:J. 0.0 C(!IUlemplA obllgJl.cicJDd

" I . .! • ~ • .JI'.iI __

p.uu C Ert:.:LlIlO m ~1IW.:ii pmtl no-

ilTledi3r b. t"Ue«i6n: sl 1m, pohRl .wn pobres y iI:lmlr:libd~ ,que H ;:rncgll:'!l ... , • A

t"n :uni_go G;! Sir John, brim'·, eol dipuf.ad'o 'amsen-:nierr john loyd lCa.;:pmta di:l.$ mi .• Il:alrde en linU nur-Ol ~dl p:u1 $1bDtf':Jir ~ ~cloH. illi!1n.lirw .·o'lid'tu uo. '1:-mm dl! b r,rm... :Ii. I:LS bt:u ~1,lh~ nl ali,m. sc-gful dij(l,

, 1m ~d:c 'pobb_c::i6n !oW !lif'

dU"ibSi' ~ pas:ar 2'cU-f'!'D.d~r de b .1.:rs:al'Du. E1 miI.I.b 1:1'0 r rrdnid.:

Mul1qo d~hriO 11 ~mom .\" s.: 6ml1D iJ\.r~lk-oU' que I..!. ~ddl" 1m btl R'S __ i -I: por CIil "

am, d.e: 101:1 d ~ IMTO " C'(Itnm~ publ£uuJos por La Pfil!W3 Jt I. -ndrt:$. eom~.(J'~. ~d .t:r..: :J!-,."I\. ... pt. qur b FIle iu~ 011 :ru 4fbhri .... Camo t'ODSeal.'f'llfU dt'E'stooL'lule - d·cd,d:iQ· 1'1 \u ~ d,~ .lAd CluJ, ,Jont AI aJd1,~go .LUb-allA: etnFeD, :lnlnto Jf~ tn }m I.l!.~ dU."_1m ~m .~ ,D~PnI::i.D

CD !.u M.~rin~ pftO " oI\idit ~

F~-a que d pueblo MlI~' -

Do bs ~ .~ q1m ftD- :s:u mn'a1fm a 1m ~ dNCS-

m1:Cenm k~:tml~ IJ.Im. do bdh& .11 senicfo ft :Un~ ;I.~ l'lLu two b.1 " para if 11:4 'III LIl d~ del d.i.,~tico

CEl'Id!6~~batzr bvWIIa 1iI1::i.Im:D... brit.i~.· :.. ... «'e .. , _ R .. ·.· ~d.. ..~ ·.M.·.· pe:r~

dQ -' &0 '. ' - mid& desmbrir = lIa ~

-" __ ~~I""'.~I!!- -· -, -e .- .-. -

CDIKlR,AU n C'O l'Iil' C-linlu ~'I!ll uumA 'OIl' '- _11i __ .· '!II,n "". __ ~~ __

El proceso de. la

c.olcnizaciOfil D2cional .. COA s.us- g,andes culpabh:S. 'SUS bem efic iaric.lS. 'SuS. cCimplices. (cOn unwape:ndice1exdl.rsiw,

de 150 I\ombres de al_ manacs mniJates

em,p,Ieados ~ mciedodes de:~e,goc[O$)., .