Está en la página 1de 6

A. pane:! lodos :IIGS Jueyes Dh~lecdon, :por el U.; &ajmaD.

dD IOagulD

, Ilca.rciol De LOlea

'P'aseo ~II.OR,7Jl., Bu,e:nos Airls,5

o

Nov. 1.4 ,al .21

[n rer ,tit' ~l"'I~1 "'tr'!~"/fht1l .. I!\l1pllInl,Md", f'l df'~Qrrloll," ,drl mOl"nd'e",(),.ei"l·,fn~ rU(1Q,ri,"o pt'l'F fa rf."'Jl'tlM "r" mlnJ,f'I'i!,Iol ,cliP I",.: $aloriojl purelQdoJ'l ,1:'0,11. el nire!' del ('~,.",n r/(" Itl r,da. 10 ['Iud,. In .. epdrmr.,c dt' IG fudl~Oi pOl" II.ar'l''' J'I'tJf;:Q.~ar kl.poU!lien .. ,h- i l~" .... ,1', I", nt-onopuli().!l.: emlJiI,ada a conlp,Timir· y ab,r"quf'ar '·ru 1't'",t,r.l'nCI'IC~ ("inn,. rip, ',fie .tl"ohjad()tl". E. Ullin ~iftce..ti·Wrd' mNU!,&jmt(!l do ~.Qd'O& 1011 t.l'lf[bCl:jad'O~ "IUI eami'no tlii'f't'nwltdQble ,.·QI·eia IOji smqdel5 o.bir,'if'lCJ~ lI'Gcid'l1.erc~ lue enumcipad6.rl .•

Invente

los monolpoJi1os

·1

[1 t:nbicrnQ ~k- 10'11: I'iI'IOnnp<llios did' ttlh" ~ 1l:ln dimirudo las ~e-l:' rc UIJ\ ... ~ IntlJ.('I'llruJ'l'l!" mM:inl"

T.t con,::, b.tl"n cic los, ~r¥W~, r.lr.lJ lroc l!"Jb.'l' dnl"~ de ("'Q~ -c~t.'I:~ 1 ti .. ~.l· inct:I~~ I~nblm("lltc rI 'rrl !iQ d('I,·):. prJeC"ilM! de· I(ro<: :utI cui· q UC' fVTlT'I.m L. "'!:".ln3.lLl.

j r'llll • f" II '" ; .J'IU, III - ('1'1 IIIL h'" '-Iln.' t'(}i'l\untC 1A Irl..ly~ del 'Pu~ til.., ffll'!'lij) ,:..JllnenI3~~bn banc.L. \" r~""~1,,;1 q!;C ';"I,g tltll:T :3rna denNl s,;;,s'b.: tll!e nl.,..Jr...t. 'p.lS;J mU1:oo mi:!: quC' • "',. ::;0 meR:!'. ("I.Q.ndoiuecolli (.QIl,:('bdl1>S los ~l.uias. rnd:l 'eli'~

I" ,lItlll dt' ("""-I "CJ.D,:L:Iiu, (,Unlh.J I ~"' Prucb:u ;il c.UItO:

liST.' DE PRECtOS

fn'lliucto ll'm"'.19lJ1. Oct, .I!l6S

,\.o;adn • • 14.5 2:N

.\( 'lhO • 00 ~6!

ruur..-.u. • .m ~6,

~[LI:, • 2:1 3,2

.\ n u.Z • :;& '00

l'.m • • 3'1 :56'

,U.uiJu.. • 2'S 40'

y ~lD05 sqwos ,de quedamIH (enos. [1 pilD l1~o .. , $Ii;Ippl'U' kIs $ I~ pm klJogr'''uno m 'C\l.ntion dc, ltD • \' ~J UII.!CiU :.c "t'I1d.t a, .$ S,i 1:1 L-LI0:VOllUO' ('u .Igullo.. b.l, 1'1';0$ ·de uc...pil;J.1 f'nkr.tl. Pn;"e'~ r mILl:>. ~lll ~lubJ..l'9u, bu :ill' 1U!(I1l.t. NJ I ~lOS, t'.uj bene'i.o~ntc$. p.u-3 ,111(" Uti II~I~ ~I I~ !J)1!UJ I dllJ I "(lU'.' b ",ntl...i..c.C': d", a pnr> run que COS

~I~.~, ~ lI!.~es.

.. El .rf';~lIlta.da~ ('omo ~tI'''J' (If" f,o U"fJ 'crll'l - ,fndi('ori(J.,. luc 'I'J' ~O"': prIYJl,r.fcr,O"". de linei' .. til .. n'c:io di,.,n:ln C'fI, la ,I!"UI·O -fa lom'UiQI', ,deJd',. lRar:'O de 1: 90'" !'.! ,Iff dllilR·o ~t'J1ID,".Q' de ,RetNbt'1!! d·t" J'9'68" 11m1 "onido u~ a:ultl·(,.nll) 'ilU(" ",upde e:!!lim.ar.,e ,l!fI d60 pOl'ci 'n,r,o,.

S~'~'13 IloOr cient<!l de .l~nto li'TI !!)J rH'T~M riDS gj'uios C'QOS,e'l::lllo~ ,:Co!lfWl p.,s1:1r :m.i, coO! ID~eS(!S 6ju'l? ',urge b obHs:;u:ion de l'oUSFoU 1ll~Ii$O~ . ."diriorule3i,. r;"QnJ I:!. l."0u<lguiC-Ilte dI.'SlT':Uit"ion" ~Il hl'\$ he tICS, ,de II.... Ill' !.I~l"'fllllliJ.i us. r " II 'JuC' 'In.U nJ. lut 11.:11.10 e.1 AlQoo \'1mitn~n L'l.m'oo; L. j<lf1I.1:J.cb m,lD .. nw de S bora'!!, diari.u.

n~riQM'. ~~OO:S. • •

Hue .. ."s . ., • • • . 1'1:' r'~ llU'h! •• ..

IQUt'!O •

Cl.,rc .• , •

,'ino ." • Soda .•

.DUJC'iC • • • ., ., ." •

5.4:00 '"

10 d«~

3, I.:;s.

2.,.s:..."O '"

1 ..

15 Iln. 3.'l unitlulcs

:!o1: "b")'

1.0 ,~, de 1.0$ sue'ldCM~. :\.110. .iI!isi, I'M) ~cruu nu:.s de $, JJlCCr pal" Ql~i5. (OOndo IU,crn rill! :s 3O,OIJ).

:E.I ~Cl.rio dt" U:U:jl!Odm, doe-('or CC5arBwl.ge.. tuc miserphe1lto

I l"11 d«hJr.lCIOI1CS a I.J. prel1&li; dlio qilecl P,ooer t:i«ufi\'(I"'~~ d.io pIe-PQ apoyo Jil ptill de -'lfteiofM plQoo S[('~'~·'lfjel1h: L.u r,ctTibuc:lones del p\"m;m~1 (de. La a~min:i$lR(ibll j:'u. bliea) pero no de modo 1lilUJ\1O_ $ino _ Sl'1~~~i'~"' •. Aml?b311d~ el.... ton. ee pto , r liOplu05 de ,3 a 5 aUw pam 1l'!I!~:I'T =:IiI ·'m,e-Ida ideal". :ri.n ~c~rJr. que en.tiend~' DM ese t~.:J.'L, J\unquc· ir:s n~ru. b !!.~(,IOI1? Si t.t S3bemos Mia .:sonlo.s: idt';,]. 1(>$ de·lf'Jbierno d·e [0$ mooopollo$ ~1 ('0 cIlD$ H figU.A ni apoollimH.1Iwmcnte .:1 bicn~t~ plplliar.

-redo ell :su.spt:wo oneill; nttrt:a , de b pOlifica de 5:lilwlOS~ioru. ,~i1tl1l [:1.\ 1le-.II'Il!:' fltl'., I; unit;'t 1.11;;1 !I III'U I sas, Unos h:.hlan d.e queltl$ "p",li • miros'" dd sobi("moquJer,cn Uli .alga in.1is que los ~~llomistas"p.1m "'ft'

51 logran reclum..JJr u~gunos ., deplos; otros dieen qUI! fos ief~ "'parud~ p.;i.clonislas" cst3lrian t~& un

aumeDto de sruariru, p.1r.1i 1I1U$t1.ado como mle:ulo de laliiosolmtJc '1- ,eiaudincililD qlJe ~lIos pm.!..tu::.Jo. ·1"000 ~no. wn,b.d 0 mel'!tir:a~ ,t,'):

PWiO rolbje. que ecuha IO!! ltIiIZ d'l!l ~~l~. Para CIK'QIlITUI.l, ha:-' ,qilQ mruLtf CD Ull 'C(lIlt'~[110 cb.·\'c: Q'lt gobiemo -polilit'm' Y C'C'Onomisl';J,S md'uidos~n"pn!Sellt3 fiell y ob!oecucn.tealimle a los ·1'l'lollopolio.s.)' (,KlIlO .;:U!lSUr.J. n.ad~ DlIeao 'p31:'3 'IDS l.r.lb.Ij:&clon:'$, COD 0 sin' susperuo..

Tod'o 10 buene que 1Sl:~(lUed3 corueg,uit eD oull!'I"i3 cI:c s:lf>U':lOlI, .~ldr.i, sob,men'e de b h.l\'oo., u CGT de hu .'vgen'tJDOJl, se Iu prupucsto luc~1' POI" el .ro rl eiallo de nwntmlorz:;cm.I..'1al de:m:tanM. sill limiles sd~ih,~s nii. pmos. poster~ !;!lidos. ¥ decilllOS ,el oW ~ pel'qllJl! I."S (OJ minima op.lZ dC:l.trraQ' 105 s..LIMios 3 Icc$ ~'!,Niios.

SC'gUn ,I'l:emos\isto. Ig, dilfe~il C'~'t.rel1en:s:idade'$ mi",i~ ,. . Slla. ~ . es Il1;lS grai'llde que d oW por Clafi'lo que .!oere;:LJm3:; por ~, este OI.l..lm("!Uo es m:'mLmt!"bbf~ como cri.gencil1 iomooi.alla. impest'~Mc. [1 4(!J %l"S :p.ua aJ:una mi.smc..

- ... - - ~ -_-- ...

- - - ' - - -; - ~ - ... : .,.

Irmial

- - - - - - ------

I . • _ • • t.. '. - _ _ _ - i

_ .~.., ,i<.·rnrH~ cw c~ible .y ;)bOrd n1('n~ que nllnC" !R'Dlle _ la, 1«l·'!.1og d~ 1-1 indY5'tri::r.: ciicrr,e, at hJI.'f'lil"'S de lr::JNjo. lic(,MimUenfo lurz:o.w. Jt'!IpiJo III:lsh,..,

• i\'9 lury 01,,," ~tditla {!'nlo,n~ It't'" 1~11l,e ,("on.!lfuuil"' nlen:,o~. ~; prfJpi{l;f fl.I'arli.",f,ca.t ,o'jicio.le". IU7" rf'("llln'·(i·f i/.l 1')' q u.e ,",AI if! I r.ubli"tl n/ifli~,'PI,I'().!!' aCuf.almt'lde

.111, I!:'O,!'UlUflie 11 ,pOl" dr>l1lo

rrnj.I~O" ,qtl '" f"ft diei'em:f.lre ,de' .1967. ]',~o"fo'la'menhl <fe II (,om ~ IfIP'H)'" ti1ll1b~en '~t:!)' "IIl,': ,1"(i"UIi'!i(',for ,g ,la' ca/idad' de· 10 (llimenlo"" lmscillJulo "liii'm .. pre Clue d p,.,e"u"pHtf!stol,Qm.i .. liar aIC'1lUlI'(,,o ptJnli ,(la'.nlm" ",I 'Iamb, " 10 ('u£fll nO' d;;ni/.ica a.l!j'tN:"nhzl" e.

CCT rofifuh6 i hp&:iatiS!lu rm:.rurus en I1IJtncwll, paR saber uciJ ~ 'cu 1.d UII.·c:a minima de bll:l r nuJi .. dnl'tllt.· Ip..id.rc tr",blj.1WoII Si hor.b dLww '. 1.1 nr.J!dn~ ~ di:dk-aGfl, ~ l.utUt".u del hoga r )' Ic.t do.s Lij'1J3 r U~$m men(lll'i!$ d~ i·1 adimi. ,0 ~ I~ qUCSL' COIlilJQC l~"~' Ie como ·~l.unili3., H[KiI..... SM pre.. porg'gCJi.fOl1; I.J. :liiguiCill:e lisb.:

J\linuon!N C 6.I'Il id.tJd pt)F m_

L«h.e • •. ,. •• .• 'i' 66 IitrQs

urnI:' • • • • ;!9 ;04~ ku.

lriUl'S(lS • • .. • , •• ~I '" 'co;:;el<lle, d.JI~ C'!'WS. .. 9t,Tw., rn,;lJ. ... . • . . •• _.fi(lO ..

P.lIn •. • .• • .• ..,. 1S,m ..

AL!.lJ,;U .' •••• , I" ..

" (" t~ , • • • • •• I ~. It,_ :.I~a I' ... ~ ... ~. - '2,.,700 L.('~,.

Iiooo _ I~'. __ -_~O'"'I,

E~til~1O$ b.Jbl.lTldo a.i!lfilinjmos

I indi$p<'n.o;Jioli:1. .. i S3;cmfOO5 bs curl'ltas~. n:·S\dlul;ll que esta "<:30'110115- ,. famiiiu· nlen.3l. ~I'li llumeJOS re-

dcrtQ,t'-J.$ 35. pot mes,

lCOIDI::iIO paD y' £ebolla·r

La

semana

",iI termimUOD les almic:ios oq:w .. ....do,s pol: SuI Stba.stiihl v • ..\.mu._riIL'"

1 do ~b~h. Los re.ru1lOla.os ~nflrmA" ronl b.s prn""is:I on t.'!i d~ Itodos QU1il.~.IU d("nIJDc1UOO rei ft.uJd~\. Ia. .eorrupciQO d,e b.s rlemoftC's.. Compr:a~ da.s to depende<ariu. ,0ficl3J.es: par d CiOCJIIIl'tO criador d~ piC:hicbos Con I'ni[iolle'S de; pC'$OS de ::u Ilhman'tD nei!oclO, b:urouio. Scm.f~ l7'2.:';7:1 enJ_.., rliild~ dc:' ~IDC1i'do en .. 1 polis. 1J, Ft'der:lOOIl tooW1aqUi!:'atttu,p.u ,. la m~~'Q~i;J.: sim (,nlbJ~1) !I!':!Il:ineo)!o padNrI.rdOtj 6UilJiO (de- ·1'05 cuaJes .116:..1:.00 son jubibdm;) y Ml:tme:me \:o-t.l!nJn POI' ~1.lh-hWl poco mude 6.000, induywrlo 3 Ius jub.ilO1do,: -que lrmen w rrepri!"S3Ji.lS 0 c.stiu l'll!;,..1(tad05 pot allZ,utll.3 dit'rwg.ogil. dd b3.n~lruero- ,.. ruswlpl~do,s: '!:Ill 10 di\'~ iwUllll[O$ 'Qli.lcr n\utf1 e:. alJ~ani}:;lt'i6n. con\ttlidla [101:' ;tIlattb en UmI ,,-:uig,iIIf' eDJpt~' pn..~ ..

l~mi.sl:L. ..

£1 fkl,mJ,lllte b.l!lfl,ljtTQlo loh:ullO ~odo p..lT3., que los' [!I 1eK:!!olilc,,;: l(!!) i?:qm~s,u:m :!I1J! 1"t."P udio...Stgulll d 1:0- flUIlQO 1:.11 LUb luul du.r.lnte .105 di.,~ del IX'micio en 11M SUI.l,oria ;rontnl:.Ji.lo,s I>Jf LM~,t\ Y m b r~A 1Dl.JC"U del' ~(llio' no se ,3tenda .... los . .1.fili,J.dO$ sj pre .. i;,:tIDen~e no COIIicliU'Ti,m :J. '.01:='11', :\ pv~Jj de! dLul'la. je f'Cunif.t 4.(01) \~tOiS mcnos qUI) ,CU 19C).1.ll:!l W[u,,'!,u..trisb piellu:d de "CLlriD.- ~prin'teE1.i .bociM poeriodisti~J1 del ·ljW'tlcip.:&6olli:smo ~ .$(! rcgodj.li: "b.m.blC.i ),Iuc.b_ ~ r:lto~ uinn.Jb.,l. eo l.J. edici:tSti del 1!.l.MS H.

I",!:fQ $t:' cqW\"'OC1. ED !!t5tl5. eI«:ciCaJ(':!: .• : f'1 SO ~ ciC. nto. di!l "em\o repudl0C'OD ~ a~t~u)ll _.ii, b.m ... que!"Q ~~ l..5:1.! "'~D pm. b I...i$..~ Celeste" E:;o incUro. qtm cl. gRmio )'iJ. C'sta..... bArlo de I~a" .•.. P .'. ~tI.S, lr.rid'o.res till! b d~n.. Cu...mdo. ~ fC',pulm -~. p: .. ,d\t;J. ..... ~ CQ~ .. .. ~i('rta CD o~ru.mClon ~'se dm..l!ITI\'" C!l' dE'S(le 3Njo h.u:ia :urik mo ]!wE bid n 5t:'b.t5tiin que 'or;:r;lp ~. ~ bOl'3de :lilL~bJ' ro~l.l~ "'Vi~ como bs de "I~h som b mt~ dc' ru d~ tata.L

Maniet ales::

otraz 'Per'!:z 'Leir.:;

1.. tr.:dHj 1(i m~[U:1c:f ~~.

~ Droit' N\i..-rQD Cl)U b.. Lir del

"lui I~~PO J').II'" d~b.: , ...

m - i'· ~J;

U~IJlOS rubIa,do solmle-Q'tc de b J.hlll(,!l!~C;jol.'l: rumc~ \l,"'icDcLa, rop.t. trl.w.l?Ort~ uh::nsllius ,~ c.:olil"t.s. .1lrg.l.!l"!.!! h.weJ\.l1l c.IJlIEmdogr.iIIl:.a. JoJDi 11.1 hiM de u}('i(iiC;41l1~n t~, y")' u est;jRD1OS ell 105 $ 6.5 mil m ... ~'U3lcs. Sle'mprle mUiiDiOS i:ud:i.rpo lIU<I'bles .

Pcro los: $lb:rio.s, oongeLid'osElo Ut41J, ru mismo W: .. ·el Dc ac:ucrdo I a:wesi~dj.$lie3.$ o.fieiaJ,1!'S., CD .lbriJ C!~, 1967' -auodo f'UmlD' eQ~gda,-

I do..~~ I~O$ salanospro~o dd o'bl'em ~1lI inch.lslU'iod }' dcl obriUO ofio.Jj illldl;.!.) rial e.r31.l:, respa:th1',l.~ mrllll~e _ de S ~ ). $ _ 3S.i43 pill' m.e-s I...o!, 5'ClllO!i..m pas:uh. algunos di.l.rios rcprodi'ujm:m I~ s\.u':ldci.s, aeu1OJoa d~ romas rde I", ~ ·!1Omia y Ios·l~ ~ QQ"ag... cbb.lll m.is all.). que o.qu~ ~ de 1007· ..

LO'S ~larios ~ d'Lf'uenei:J. de los pr,ec:im"",_c$1in e£cdJ\":3~te COD" . Se:b. des,

• Re,umilen:Jo: IIRO "'Jomilia

... It, _.. II' • 'II

tlpO n.,I?Gf'sJid:ptJ'rd ~u·n· C'on

10 eu.men't:iI' .il!1p(,"~4! minima.t de $ 63'.000' N!f'I1",uOIle.'!l; ,pe,!I"f;J! ~i ('I jr/cdc J(lndUs c .. Imba'. jad",,- no pcrc,ibe mcU 'Q'lU? '0 IQ,ilad' d·c! e&l!l ,"Nffl'a~ i,"fiJ' laoy ,m·tUfleII'U?di·o 'l'jucnju'iI.ac,.,e ("i ci:n ~ ur,on ,.

AJ fiJ'o' ,d~ la ooti,~ scm3:IIA 0'0 .huclg:a_ SI! .l'OblUt~ b. ('Q]l'i.itdoo de q:ue .sobmeu1;e b. flJ~ W!!iDiil" n'!C de :1'0$ 'UJJOO tnbai:ldorcs petn> ]',['0$ \~ b s:oHd~icbd m.1terial de ~'Hbtrnu~, 'd.e t;1~ pro\"t'tt'r.llll. una. ~lljl:'i·on, di;na ~ este eenflielo. in:smptt'l ~,-;]en los an 1':$ del i11(I";rm!!lDto ebrero C"IMnoli. lIurlgri. .. anra,

iU C'mt(Jl"f'u:" )''bIil't;mdo. •. COm.) ~"vnpre. lEI 10 de nQ\:umDlTe :in. roJ'llllCi Ique b Ddtilm::_ L1, Ph 1.1 h.'lbia pr~.oiI('1 3.'l.if50 m('i.lrCO$ ",i. blC'OS de ("'('1'1'0·11;'0 crud!), cU..I.ndo en betJ!l1:X"S uOm1;)la y .lyurirm,:mdo a, 1.003. t"a'p..\CilUd, roo 115 d~:l.rionto"'S d~ ·rersorull C('Implt13s. '[U'ocesa dia,~ riJ:m("nte ;]I~IJi.!lS :.l..0lXI I\!('U'OS cil· biet..$..

.;Los romp:-huelg'~ del S("CT('I.J~ ri.tdo ::\: ... ci(lnllJ de- 51.: £IE? Si\::uM'l ,-"'11\;.111<10 !l!~~C'"~n.Jl'iw; p.lr.\ (lIL~ fe' l'"UrT::W bs C-.J,~i$ de 'loiS bll~h::ui:.!'l.l~ [r,.\I.'\n"]o de.- IU'limidJ.f a. loot.c..lb..lJ,.l' dorcs-otrn £Orl!lU. d,t I.....,e.n:iimP.U'3I qut!br.!t LJ, moral de' Ius wmT u....!h::utcs.

L1 !iOlid.lridJ.d (I~urer.ll eo c.;tmbio

i-:1J;:O l1I.Jnifnl.inJoJ.S.e, Seg_iln iW'OIIll,) el Cenute Jt Hllek . .li 'el! los i.l1~

h~ th H"!. ibi.l :l[;('I'I'CS de I.J!

1nh'r·.,indic,1 d· iB.lhlJi S!.)rAC'.l. rl..r rr~ooiJ.dor('s de 1.11 i('~b'u«iQn y d ... Otf(tes,lnicl!l"('I~ (lb:r.:orus,. ,qUI: 00 .. ~~i. bn en conl:ribuit roll [U,I:c de ~ !TIlst-I'OS ~l.J.:ri",~~ p.lt'.l. !'.)'I1tMler b hutlS'" s.ml<!. Tt'd,n'i~~, ~11i'O '10 hA diche I.\C:CT de IM:\r~'\!nli:nos.., b solidMid.ul I:i~n'" ·tllulhi'pk'S !,"il[ulrs q Ul! 110 h.1Il sidQ ;11::0(:1.11 o..~ 'or qu·

~~ !:J'll,h.l j:uJor dcben 1.l1O,\riuz.U' si~ nUs w,rLmz:t.

EI Call'llit ~ d~ UuclgJ h .. infor1'll'Ll· do qu~ (t"lllllnlr.lln InlUlti ... -.l::$ p...t.r.,'" 'enconLr:J.r uru ::;()t!.!~OIl dir;o.J. P;lTd los pe[TOlcros co bl.l,e-Ig,a se'~;I'~p 100111 m.U \"1;0[ que nunrn "I ICDU ,!U~ Ics djstimgur-: fn."1lle 01 I.l mell~~ ()O.n't.c.l l.!! U'.liciou. lirmd. com digtrrid,ld, )' DIJl mi.::do.

C:r.ln. ~~rit ' del ~('Ibie-mo de los nlOl!QPulios. lQ;rO 1.1 ('~(.!bili!ltd ;)

, oo)la del h4ll1l:>n!'. l" ~1 10 IlU':t.'fOS I'flO .. Ul1lent:u;Ut) ~. IIiJC p..illl uc' Ius con umiuorC'$ d\:j.JI1ol1 do: ('()m[1t'JI' y los ron~erci.;wtl!·'s; d~· \'cndtt.. :"0 ,e!> ol;railO q!Jc I~ quCbt::l.Hlo..S ('0. m.n-rilJe's dt 10;$. pritnl!rt')$ did. RM!'. :se:s dt'leJlC 01100 b3~1I1} d'upl.i(":l(l;o ..I los del. mimiO pc:nooo del <ltna ,oUt-h~r:iat. Tipioo de IUW [X'lnil"Ji qJU~ e~ta ont"nIO\d .. l a h\'orecer a'i mOo nopolio. Solo ((I..I~EI eo pie l.u ,p3:fi1d~ t"fllp:rt..<;;l.S" q\!~ ilPf\O\U.I:u_,1'II lOil f;JII~~ de lr.:loojo PJlr.I t'uSir I]Io.U fendinH~'lltol. ::t Sid pcrwnJil~ ..1·sab. riadCIJ. nUt p decir que lu em'tf'~S: dollde' ell <:n:cimicol.D dllual de b prodltc;H"'id"d n superior a Ia. media, C'OlI~;uU-.in ,:;ullle:nto!l5 de bcntfidos .ru[)C'riv-rcs OJ. ICiS eorri(!fi.. h:'5: silos saltrios de sus ,obl'!ertlS J:"C3wt:l1l congcl:J.dos. ~o {iene' lruda dCOWDO qUI! los molJl~·polios (sICD -,chodtof' e.aI'll cl SQbic:ru~ ,cIc:'· Sido :por DXd:it.

FOLD Imb';!.baj3.d'aRS: no ha.'Io' orna co' 'qu(' OKtuellodell ":t'Oob:gi~ p;.t.nl y rtbolb-"

LO$ I.13baj:uJo~ no eslimm d .. spuesh» nl, :idiHo 'que ~ qlllierm impanf1' :1'0$ nlOllolpolios; fl..:;baza. ID!J$ et pan y La Cilbolb: oomowu· ('0$ alinlem05; qU~C"!lrm C'OID« y ~men:taf tIi ,ol..l·otra rtiliLi:lia. Eo 1:1 p.lis de !U\,"3.'C'a$ SQrd.u DO que.rfl!~: :DiDo.s nquitioo.s ')' ,~u,.

, I:cid<».

EJ ,:::IJb.ic:mo d.e lns mono po Ii os' db.. I:L.I.cicoudo un "film- de ;:iU!lpito,tt. COD b pohti.ca sahrL I. Il.~~~ ~ cl tiflico a:'l1lJiido ro'l fll!IO ,~ l'eJ iere .1 un :llImt'n[!] del salOO''1o l3.mih.U' III p.m.u del h!fC1:f biro. qUe" ~i~ifjt1liru. oe Muerdo ~ bill "'Ienione! prnndutll:.";u.~uP . UI"IM't'l~ LD IP!;ult!i1 ~ dd on1ca dd

- "'!!!!!F......- - ,_.... -- -

"tra

Tcoll l.'ru';n :->"Kiol'ld &. .'i;rTJ1~1XVJ 'Ctl'ntr. l 1I~' ,d.- SlfFiE. ~ ~JtlDlfo. .LI.. I.e 'b:a dirlJDdo .l beeT c£:. _I Ar .. ;Rti- ,r.kmu~ -dI"'l.!! Ib;-J.kIi:! 00, lot di.rtelm-ca 1Dc:.1 .... dc, SUI'E'"'. Dt-~,. !'PI .:I. 1 t'iJ'J1p.lJln'D!~I,)' J~ \.!:rdo!-~ ml~ .!~ b mn:.. dJn,€ti .. ., dt! cu. .I~p.s;a6n. Gte b ~aD~'" del llriml~alO M~ -PCf UI Ie..! }' h .. ...::... p.h>o;UJI1I doo KilirLuid.>d ~ _1.aI _p..o ....... o; t"<"tltal.,.r C'n "lM'1 ,-. I!p~ mrdlJ,I;.un""I~. I.. tnlp'~ 1I0QhrlC'l) :IJ toll ~n~"'01~ N<f\",.......b I'U! ~~

1; T1'fn~ drtflJ"'~ y (.~om.!:U;b ~ "'" :ro,lt .IS. '''=''Ph-'I:!lumcule.

_ P II. pt\l:tN m,u. ,IF '1" 10. '1'!'Wa.-u

II-~ ..ron ~"U1,,"cJj ~oo I~D"o

-* tid .~ d. b; ~1inL

\

--- -

------ .

- -

- - -

L .qlln p " r'fprt1r,. !Ina a 1~1 limflir:a~'i._~/f1'f pfP-!:Itulqflb ,n,rt.' \"?"I.. 'I rn 410millG 1'lU' 0,. 1t1 t1 IKPUiC'nt"lDar _ -HlinlT dd -;l!iblcruo ut: \, a J,tM1au •. ,\/10-

. _- ~ __ ... : . ,,- -.- .... _- _-,.,.,:~:~_<.: .. ~:~ ~l-:: .. :';.~.~ "-.-- ~"_ ~ _.~ ,. --. - .f .. - •• - .. ~- .~

- - - - - -- - --

lUI ~ rUl!I ru d""lalFUt'ion lIt""f'U~'" de ",r-[" cll'~.,dll p.!"'c-oidcml:' d, N'orl, .. omcritr~. "'Ii iJ'.{I fl. .• , tI~1 p nidu r'pulJliicWli'iJ" diju: .. la, r~""I'(ni~hmdud Ih: 10" hniull'" ~nF r.' no .. ll. b~ ... h . .Irt:'olr ulll"llJ" tl"U'IU'[U.II ... illl:lllI ... 1 li'l IL~,e 'In .~ ·~urid· J illtOliiicu)' IICiIlJ.

'f\ tlU!!" 111. LlJ"'l'~ .Il" i1l1'1W1 II r' '1 lilt' La r,'·'· iJ lu 'i~'11 ..... r\. Ii -·ntJrI. I.,. ~ 1"IllIFr"~lunu't<' pr,l· II lU'4!li hfll'm~'I". ,;. "'i=I,if ::J ,'-0 ~I'I' In l: \ -·-:I;,::n·~(i-. ,.lll'hil"ru 111'1'ICI" UU.R 'hn~n:.u It: :t '! 1:tIJ" .• IJ,lrlll~·nl'I' i. ]1I~l"in \ u" nui,.. Ii I~:i" [11 - \lllu~rka Ull i,l bn~ piiU 'lIIf'" • Iu-

'I' ". ruu"';o,Ut··· plHklV~'l" lilli' flurlJ"'lll 1~111U1~ IUUI mlll~n~ M"~irIOlll]bj~'idlilllt )!O~I (,'UP-

I.. Ii-': .. Im lu·~ l II ill to. "' I~un .. ~ u,.'ur.:,;:1 '11,·\ il,t II, 1II,t"· 'flQ,rl idlll'1io 111' qlll" r I pili

~unUl m-'1~ 'n. ... ,. UtI II IU' Ilni 0 .. , Un al·llil·~ lamhi!;urn\.II'IIcrrim L:JdtlR" .. E. .. Ll1~

I IDh~ •• ,,~U· {"IJIJi: .. mu~ ,Jil"l ,rlinl"io La Ha.a:m ,I 11l.1 - niH i.cnlil:U't"., lI'l:.nf Dn ml'Iii.~,ilm "Ufi1I brju I,. 1.1 ~ !hili UroJ '" t -·l;;u~:lilm·· {I] " fiUI'stlrll' 'IIY i ... ,[',III N·lJflea-m.rrit:D~

D R

,urr. id.I'U Itl, tmli~;'".a in"'·'flQ· .'iuluJ.. '.ru, (Ull"fltu'iu I'ntflll lind",. a(tr''1J1J,.;,JIU ,I I' ·J'bl· ."" r ~'unJflml_ 11 'I/liia "flCe,.. :1 imp,.,.. ,lJlnd~·, 1m" nil'] ,.,.:U,I 'rllf:' OJ,·,.,(',;l'I.'HIIUU:

~,~ rtll. ,I ui" ul ~E~,.t:';r,j'n'. (.III .lrI(J\·.ur ~j ""t"I',,. iU'f!U':t·"I'~i'll. II, In ~ I.': rCilrul(·.t ''''{UUlll1tiill3' ''16'

j • "hl'ud " ~'," dr I JL.· ~I,(I· ,J'~JJ t!'mla I~" la ,fll,';r 1'"

IJlIII"I" f'I",,·."'" 1"11'0 u, ,Int

mo'e ral 1:3 ,.

publjc:tno"

to

,\ .. seri :.I i-11iu.l., f\tJhz. uLlo '1.100 ru. 1111 lJL:!.!() a 1.10," pllld;.h, Ilor ul1 LH]D , !l.1t:.IJ~ ~11)1C nuc .. 1 f~ p.!~--C:-= ~C' dJl • 1,lf mil, IlInto Ji \\ du.nglon 'en (;(111~ !r,) del i::lc l\Ol'U..l ~ iJ.l·rlill' ToLio r p:t'r.l 1:'00 mU·l1ll.lb.111 ~ nil 'flLU 1lJ.:!>('1'1 I' ~ 11 hill" l: Ipl!..;U merle wre-b.'h .. 1 Ell n.r.h~ hi la clI1b.tj.Hb )~rn. Ipll ~. w .. o .. h t H.1.~ del C1.Il~min""lo dj. .ll.ill.crhl \ ·ilbnoel. Ull (nillt.u ll:n.l0IL.l h,t.1 Cille' sc (Jl~lli. . , c:):. rl.nI,I('U)!I tI", :)\1 t'"'-"In..J Pi rr l'h gl.IU(1.-~ I.nn-on. ill~ Imllt_'fll , lIu:u1.tdm ,I ~ P11_J] III t T HI.II:: lUll.,!, En 1.1 )u~ '::t'"Illm-1 1"1 IIlh. i~ld"c pl1l111c Br.1-

, • I

iii'll ,u;lu.,h .. l ceme 1.:111 [lCIIHIC'O D U

dt.' 1.1 CIIIOt! O e moc-r.J1'I • , p._1,r-..1 C!:'-' rr.ulc: ~1 llJJ~CI 011 ro[lIlncl rl!l'OIl.

rc:n' 'inn.lIMIU.lmrllte '~orle:llrn'", tllt,.JI lTJ.itl"n tru ;t oh'-o de SUS .nni. ;1:0", Gnn Bn L.liw. tTiltl'lQdo cit' despt.....L..uld d lod.Ls ~\L~ .U' u de m· Ihl'llKL:l. . te prupo~llo qu,c-dll pic" .• mente 1m mdo 1i?l'1I Ie" .... 1! .. UCfUI)5 ,I'. C}.Il!.1 llUC ~dl.uund hn d(:wu l [iUl.":. ...

ralin v Roo evelr

n lUi) n~cn Clri.l~, el ~ primer IlIIilhlm III .... e \\ 1l~IUIl Chun.hill 'U"I.1!..:l.M.· (1Ih!' nlJtl"L·\("\t rl.lll; nll",,- de:.. bll (-'\Ill "".1111 en IIJIli .1t.'lInUln de 11V,"'Ut;rr.L ::H'l;UI1 fJlt:',d Ilr~II:i1mh: nerteam '1ICdn,~ Ilue \ ,I l ... tu -r ... •

.. elUIo-'tl'[t,; Cllh;nlw,llt: donrin.lldm

p:J( Io!II til l.llI!:u' x)vu.:dttl y p:nu.ItiO' ~IUG ;\1~I'>Cu l.'\kudlJail ~"IJ hegeulfFo 1 ilia .1 'Clu~co"I~.)\ tJ uil , YugUlb\u. I'ulouaa. Bul'!3.n • RUllQlliil. Alb.i-- 1I1.1. Ilull"',I:J Y Ull.!l p.rtc de .\.Ie-II'.UU.J.. t DllwSl~.diD pvr 11'1 Ej~rci. hi Halo flile e\PIJl~ ... BUl!9'_

I::u wutidad Clmfddn '_t€' l'/udli --.c-offl"l' OI.I'U,"101 D,e ,rmlIt! .. rmrqurln -I"' .. rro' IX"~ II'IJ jl'f "Jl"C'I"lrlo ,;,,' ltl, reltarlijR rtlll jill!' I!zC,fJirln tl" "l)! f"l'PUlI'lijiJ \ ,." ... ,'( .... 1'1(100 W'i( ,canider Ik j'GIl'm::ia d, ,-"rmda' cal" 0- riil. ,,£1 dtl'II".II"I,n,I'b.{! n.ili/ar de .:I'Ie<fflaniu 'I' v', 4:'. nu"a rlJi(IO~'lll .-n· 'lUll' q';,('darml 'fil, dt'I'IUU "ltD;"" ... '("~'ru")("} ~hi::ol"lul" Ro~ itl) \, tJ""t~nl • rica ~ur·£t·r·l'ln ~·t.unrJ li,l'I're ind'i ("u'ibl,_'~: 111.1 • /. . "';"0'11"'111'1 (Ir ,n'''ju y (' ·cnmlJif'(It"W"rmr u nu ,'II'IJ/.' 1IJ"~r (./ U,IUi" 01 fdrlll_

r... II J'Tolillf'1 nr- r:!1.l I:U .. i: ll,lrdt". Lk ("1lt.·\_I~ll·nUd_ '11. .. • " I .rnt ulnn"llll"" III

n I~I ~,,~ (,.IU rrJl In." }ld~rl' dl:~ If' 11'kj~'r Ir~' Ii .. ",111"111 .... 'tow 'I1t'!:;.Lr oJ I rill r 11111,,11'11111 y ,"'.re'_i:.lcn~ l~!,;llw.. IlIlph ,. ,1"'("1: 1);\h.Id t'"1.11 1 ... I~.lllll "" IIlh Ilm~ I~r JrrlL...c de I Ifh l Q<.I.I' "'011 MJrtrl'J lu~ 10-

11I11t_~ ~ II ~ .. h: "'_'l. • ,)"t.In W dee.,

11.1\ 1,)J1~.. ~Id DllUldo, mclmtl.!. b \ I ~.ellII1U,

'fJ'"fl'Hmr';n,t"I1' I',inll·" II i,.,t"~ rh' ;'~/lri"lruNi., )' ,.,~ ~t. I,a ;'IU"O. 111. 11"1' Jn~~ ,"t·t itw fi f'lJ1fnb,l,C! • 'l'lI (,-I'U" nrldi f.' f J'i' f"" .ffiI.p t)I-''''' llI'ji, l' II uj~.·nQ. rdr '''I,-·tlf- I,,, " U'nlfli tI.· Ifua l-11r,. 'Irdn R\fro '·'J,lIW!N!" f,",I.I· VII rl,r,,'lIUII' .ltl ul,.o • I tl~' ,(' ,. i 11.11 " €'1t1'U dl~n .'m lUI ,I n ,.,1 Ilttl"jil:rr..1i. ,-,f - 1M 0' d'l" ,I IUN.·'o:I,I'.iII'Ufluia. ,1:1" U' ,J ,E" bJ':5 '~fm9ui~ I',"""h.ltdi~ru" fl'l.llt'l"'r lJi4' y ,".11 ,rn rf.r-_ "Jlllulie,tnl 'i.'tIll ,11.1" IJfl .'U ,n Ir.llullw po" I" It'fO.l!I. tl,. PrnVf:I .1 " .wI' (I", ("''1. ,'0 pP "I'ff" 10 -'l,"r,.~ dJl.,iuo ftt A lll.{lo,t ull,l'1.~

nJlQ'ru I ir'It.nm" fm ,1''''rpf'li~ 'r, ti" 'f,fl. ".1,1., ,1u f ~tll\'l.UJ' .f' I ',fl'j.r,",' 11 t~;r~III'"IIi1P1' n f .1 III"

'''t' iIIi. ,_U~~ l'n6il1J, I' ~ci" hi"I-

r':'l'IItlo·~ •. !f:lII'ro ,lu,fli IJ·UR, Cl.tI',O ,J'o II i"l"l~.i~":!tJ. i~il(,11 rtf' par'", ~it'",rilfi! io.iI .noiIW. p<J1i"€I jlJftll" nfr'4 lI'J~dlm cunu) ~i Ilfld'n 'Ja~' !!ITrD.

Guatemala, Cuba y

Santo Dominzo

Ell 10 ilL, .lI 11 MO tras nes intuf'!C2 :nw;. dirr>em.uh.'lll<", b polttu,.:I; de ~lJrI <Jim ne;d. no II •. eunbudo COD 1(1.. .mll)·ill~ de p.tll'tldo en ,·1 ~.lloo bUl"nlO, EI ,repu.blil;';UIO I:':l~l'ibo\\er !l:Ii\o dio, CU~'lC'.mu:L ""Ili I -- p0fqlLf'

eol g;obiemo del eorunel l"'cobo .'l.r~ ~l. ~1T!~'.u;.a,1 I h"nnillJll" 001"1 b rol.pnu de L ll1Jtl..~ fnlll, Ioirm. fJl' planl.JdofH d~ tri~~ flHlJlQ en .\n~ C..:n'lr.ilI. Illre E~~lho\'.,1!T' --eu,o .. ic:-pfi td :1ille r:. _ Hkhani :\'!J<'M- \ 1 democ:ral.il John Kenmu .. d". ca~binill"On l.t m\..L_~OIl A Cu .. hi '~11I l.961. poftJue Fich:·IG.u1ro

:- ('I Cl\II!" Cut!";lf"iI e"pll\!l. fOil _ all'ltl IfIOrt ,mcrieano.s que hAbiifllbKl!,o UC u 1'.11" ULI C,J,:>lImc.ou pfQ;llLlbulo

:- pu.sic rt:ln! U !'CORIlIJIllil :111 5eI"l,iao de:l ho:mbrc, \' ,1 dcm~w JCI'hn~ ~DI1 oynd[) l~ inblllto: de rn.viu ' >1 Lt. n publn DominX:aml! CD 1965. ' clLlndu fl corDQcl C:i3.IIIYD('I ~. «-I [lueb1I)~l..!b;I'A iii pmHo de dl"l'l"Oblll'

hi l...'(IIfI'nnlpid ('".mclrllb de rrnlib~ '!llfl'IDUsI,u de.1 Cral \\'essi,m '1

\.\ e.'<:!I'ip_ Olro I~n\o pJJ:3.eo Vi~tnJIJ1. cloud· 1.1 0"-:«01 hu' il1i i .. !.tL por .E1~llcmO"T qlU' I"Ikll'ld6 a'SCSOres milil.lI " a~TLmdUl.l.l poor Kmrumy (Jut PI.L't(l iH WI !:'Jin:llo de ~;;U'l~ quJs; r L'OPlpl hub por ]Ohnsotl. l"Juiltn b.lzo am:,1fu- ~a1<lN cl PftIuena p.1(s, ~. - ';1 mil trmd.ill:L1.5 de

" B)

L,a g,ue'rra p',ermanente

odQ' e:sw no ~ pc:'IlI'qur Xo-rte-ame ;JI".I ~i.LlmC'iluc pCI"'t"O<l )" UJ diirigm'll!'5 UTlO'" dt'1i11lftYdos. ; llll'lJ1pf1ni1. pnr Uj1UMICt, porquC' IE'S. r;nrQCU 1''' dt' rend ft" I Ilbe-I"ilft, (0-[!1Q oit'n! clfa~.

1'If or,r,elln,I',ef'it'CI {',tn i'l;! p,"€"" f,.O on Virinaa, -dIN-Ide no " in tJ' ,.,~ lon.ciol~J i,u(,t'€l"'~ ,{,It",on,iimicio.- po" .io 1',0:" ,JJ~;t. E" pt'tifl,I"PII' Iff I'll'" /uu'n e."~'o ~ (l1i"",'H,'flf·trl" c!1" til' I,' f l·j~FlllptI(J ,1'1'"1'11'0.' 01.] 10 #1111' ,UI[ ('aIJat"('~ ,rtr liR. -"1'"", a ,(,.d<".I",· "U"'I'"I.''' "i;~,1 1'0;." d'pl ml'ltltifllllW ~,u{liil'lI i"r111 rl',; "iudjeur .. ,~ U .. b.I'rlnd y " "Lu·ronifl. 1 t~',1 (';lmflu ,f" '·lff pfJf"'l,r,,. pRt'd '0

.Pt'(INtI'min ,if! 1~ ... , E;dIU/" L ni· , fl,o~. rluminml-1.1 P'U' ff1.iJ1 ~,rond'l·. 1''-'''''''' CII n,lon"p"lillJ. '(1 "'rU:'II",",fj t' U II Er,Qtt UPS',eci,u.

f"JI 1900, I mil de el 'pod~

.1 K ~Iln:d~. [h\'1Q,hl t:i :nOO.·\\l"1'. lin p ilU!§tr.uJg $r.tl"'llenl ql.le n Sp .. 1.1 pU:'nderu;b L,q !;iQri,1 ()Ql"" I II1sud:uen t" ~sund.l &1ali:mL

I fIIl.Uldlol1. prunuud.o un dl-\I,;unu 11!~ lufiC'ilth-u. " . d li.u!o d~ I u;..,.. pnn,.tlJilid l~I".~, del m.mdt1• EI.~·:rJ· F~I l~ f'i' llyn" 0) I'U WOf' Of' Qbro.e rl iK'li rodt' 1f"'.:Ir~e' d rnin..ar pur ':I 1i.lM;J iOOu ... tll'l '--mill· fll'JIU' --d.ill>- amc!Ul.lJ h:onninu COtl

d!!l~olei.J,

Knmeth 110 .I. l~n p- r M;l IT-

!. i'lI',1 Ul I. '\ I I nl· I ri . 'lcffll t-I ttl' z .... ~llllli1ellIQ dl" A ~ ",Ie'\IIlJ m ~1t-di1.'U 100 ~ .......

I'1fl'CCI lloill!.J" • \chi r; \0 tOl:D!(n

par 'qu",.

r Iilittares e indll tr 1

1.11 e<."Oll1::lIni,,~tu .. o orienu.d.t "pll)~IIC II 1:111." I! senHd Il~ Il[:', JI.Ir.l Io~ .w:mn ,y armame-nlO1o. medtrci~ nas )I' ahraentes ~. come. .... a p.l1'iJ los :!tufdados, equipDs de Call'llUllCi.. cio_n!!$ p.1rn . umen'hu b d'eelhi d del Ei~to,. mal1JrtS rn.lS .. ~1' . J<IIdar. de IllCjOf del1m·ci6n. l"JJfflIo bl~iW1Bdf' r-Imdimlinllo :JI,J,ptrrl ~ rdu m.is ~istJl!Illc:) piIr.l W; WlUm:m e:J ..

Se\:10 enlonccs qlle el !;Qb" "

,que cornpraba llXLs .~ ~ ill. Ja.r!1eGfflP.'lW._U; pn'~o!!du. e.uul:i&l J. en e~os .ruhros un iZWCflli:m IIIt.n OIm.nliOSli que lorn.Jb.l! WlWi. Wltj.. _ d d 101 \ie'l" Ie} de b il)rcna ;.- b: dema,f)(i.J.t;J.1 como 11 cnlmd.u.n I """ t ud ;l.Uo." ·,,1. SlCiOS' d I:' 1.1 1."C01l1b _ ,\1 h:_'~.;M b. ~lIi!Iill'!. EsLid lin Uti CQ. 'm.i.s. nco ~'poclermo 'I _J ntrnro Y' el Cobiemo COR S'I.U Ii'l 11- J .. -os ill~er:si'onC'.'t ·m prod'UCll15 ~ \ t!'Z comp1cja. jllJlpulgu el pl'O~~ h~cnQIO'""~ a p;~ :Iii'" Si3:llbu:lOS.

lulur K.crr,netJ,.. 1 f ;·.cknl· _., M~I ,(J'llIclillado ,Il'n Dallo. 10 "0111 tIN! R'd i.a RIC jtlU' qnc !1:odir.>. tn SU'PII"'r:o .rmmenla&a dfiOo tI' rio , t"-JOmi m 11:"6' til!' II ,pad: ~\' lo prilfWr''' f]U,{!! I,i:;p Jue ,p j,r)rf11rlr Fe ley de 1)';:1 J'un ft. ,ril. ctJq,,'tuy -Nl'ltJ m'il ejertitrJ "Jabl J.e ,6 mm(J,,~,tf! de "6'111' b,.,e-l ('flontrtI 12 millofU:8 ,~J1

IJl ,H,n G"uula ~u "raJ y ('t-

n; et. pt'-t!nJ/mp~lo m~~lirfJl" del 10 tJi 20"'0 Jel Produ.r:lo It"" ItJ 'nl(,FrlO'. E "0 eo .. ,Ce flue "8 llullra nUB CCDIl',o,mi(J ,,,-Ie fi'lif"of_ l"TQ CU'~lJC'O.f1l ('If ."da in'en;. I a "",r ell,. pr-e:cidRilellJ'CJ, fG

• U{!fl'iM. ,'aili,;- "l' at'l1la I,~ i~rtien"v. llfU-tl :rolir de (Jj~ .it; fO!li ~lJtu,.oJ •. l' lQ E. rwlDi ~nid'olll 11",,,011 UI'I!U Ql;'eep1!:i';n.

Soln JalJ:a I:.U .... <fCfijrfln pl"'l'l,t'.%il'l parrQ jlulilirof" €Rtl:a nu.,!"!) t"onJlie:la y dr4pllchor d lell iRJan., de I'fmrina.

'Prim-fpM hc!flo Ii iariM f 10.5 grolndo ID('IIIOpolilb q_lle ~ Nil {'~U,"lo-c de all., h: n'~.

que: liulmln el ;oc:io de 11"

MD I<a oldl:'R de C\lmp dd bii!ltiQ. Prmdp.1le- "1 Um...,(jlJeiir.rs I( del num~ que .;om IN pbJ.O:S 1'Ii:Itm..

Xiz'on /ulr:a ,inl"il(lbl"nrprl'" ,~ r~,.nr rUJ,'itien dl' ,]:"'Il'''I''n. lUI ron ,R"lIin. ~Jur rc!I'Tii'l ,~ .. - jur-

(I IJor9uP Ie IJt'l"mil, ~ ffdf'/on· UJ"i'!' ,.--IiI' la CtJ"'.f'rn ~~IMltiiJl. .i',I·o ,cQlllol! I""fllil ~1Ia., .d;l;i. i,.<" que ll1'1!goll"ri'u en'N .111t! '~I'fI1. T"plt:! l~nlfli'n~tIi .p.,.tJ~ ,llerii/flll ,f,,. .': o.rl,ram,rrif;I]i",

EI turno d,e Am1eric:a

l"dmfrrn;.1 I .. , c>.tll

,I nt' :r !II ,,,,,..min,uIH In ,11 "0 n'i "fUIIII E lItJII.~ L pido - .d_ t"':ll'irf jl"Iipf':N tIIr-li. II ,. i ,p" (\I d,· "tunprum~'h'r hi lJ'""nll ma,.d.1II "'I' ,'~ [;mnd ~ ~'\ ,. iu • £1 .Ut'dip, Ori,.l ;r

... huiriCOi La,inn ,''' 'tl-l palt'"

~o. f'l ~d(U fXEJ':" fit Cd

.. It..t." ,I!'rul' .Ii<o - liab-

UU,"," III IJ,.l'. I'Ic·i'l rt. I

Bilim ,I .... ilfts n leI

,m',6,. rl I ,p'" id "" l,tRi~·tln.~' '.i - qu i.e-'-:,," rsh:: ,articulo.

,ML" U'lN'fO quI" (I I" CC r J',.A,. ,prNK'lJ!pnrlt"; fk'l\l!' lfT ~ I" ... rlntlrmml"llilt.- Ii"I""l' ,,,:If'AlrrtitYl1 Ii' -!pi rD- 'iliri;ctU I "'n ,In li(lJpr t ,n dfJr~.s 6cu~." ..... LUSl'dQUIO TO'UJ~dl' ,C..tRlt1 ,DESDIE 1..4 CAR:CE,t.

-- - --

- .... . - -~----- -- -- -- - -- -- ---- ----

_ - - ------- - ------ ------ -- ----

-- - - --- - - - - -

- '

, .

- - -~---

- y l'I ... ~ "II.f.~ t'l" ai~o - i n.sbti.) I

r.r. J r.u TH"'I'O "II," \lpliD.l mi~DI.rJL~ nO I r' lin.'i\'I''':U'',! b 1 co ~'\1i: 110 l"n - hi ;;::,-n , :: i'I~.1 bll"t.) -. E"u. 110.. £11(' .1 m; Tru!' trd~'U, p.1I~.i1 ,p·~:rrlb.Ji. Tt·fl.i-0 t.. intElk-icu ..

II II d ... t"nf'm d~ '100:;' ib.l

cr.r una m,.I11iJnhciirn to: el Int 'It' (kltl ,\'i,1..1 pm srii.d de pml t pM "I dC:'ludo ;ubiltr.wio, d· Jro 1'000 'lr.d).lJjad0n'S. ToiW. La,

~rn~ ..,. t.lb.: - .ilit.ud.1 ".

C - $t" uUfliNll.Jl b mtr ... ~ d .. ~ior ... l £'CH'I ~~·lIh.· .Ill ill,g~:niQ I:!n JJ i'\.1..q I'll Ut" I 'lU!.' I?lldi 'r.t m~T. 11",110 flWe. llt"f,.Lr I.: ITt·odo dt3de fos

\ ('f";&lp. ('1'" ~ L politM lh,·I1i'·L~3.f 01 o,.-ILl. 'rl~i.' - dl.li(3l11[e ..to );um tro'o dt.~ $.IIlI •• 'lm:i.'l- 00 h!l~ ( .... , L.l ~\1d~n duro S bol."'.Ii$..

\'1 ~ rl ili'tt1;("flil1, $1!' nri!doo 1I.lJlll3

b. l JI ... cUlipal en(w ~(, que lubi"JIii ~dCll 1~ r u. potic:w..

E'I ft{t' de- jnlid.l pro,;.iodatlo tu..t dimg hi m ,,-tIrO:

- n ¢"WI.I'Ito iut~t~D "d~ 'i:hts .... ~

CJ.U.Ddo 'H:ikLJ GUaTml), am:s'oo

~ pvd. mllparse d. las balaJ

i liD oo-m otros dm compafiflCS"

u f~Jag.l d~ ;unetn1tuloN. L'1. :d.

la.nr.tl l'U II (. .. I)i(2;I~ JiJ:i.ld..I. girO so.. '

g no"tnli, ). ~ dl'lSpJonW. C!JUlQ 1 t>li I.JL! de Ll. potiria..Gbriel r"" lll-.e F.e;uil'ftI _ • .se lelnllbQ. e4 MI'WIi., b d I~ 1lI't,t5, J:?lluiemQ w~

!\bS fuelJVo de LnItor'oI!S 'l:fWs dranwliCll.!i eo I hi:s~oria O!! lu~ dll. obrx~ hU:WMU. La: aiqs UU~ ~. ~ agud.iz..lb:1. cad", !j,'~ ID!iS..

De los !7 m~l;:ll.ios 'que ,e;rlab:m m aCfI .. ldtt.d ('0 1966. IOW1NRHl

dd ta.tI.. n'l~. u. ritul;!,eiOtildel

t'O eo. lf1~l..lbk.. .:\guih.res. del

,lUUpo inl1iml Padd, -eo~dGIi

\ t'S. d1: - hn:.fwt:n.ls ."i. rgcotias d,eol l'ilpel" COD CristJliIeriaS RigoJ.l!2u l' Dl r'f'boIg:b) )! !.'i!m.tem.res ,de p.di ' ~omkis. Iw ~dido , ~ • \;dl:l.d~ per 00 mti..Lo

~ bab1~ f'S tlll~ DO ""1!Il"lv;a ,

:d If CrUl. Alia, ["ll\Oi diftl:tores t d If «.'hUflIl"l Itt!' '''n¢uI aos • IJI t 1:'df'T B. mlina Co del . _ [Xi

Ii It.. b. dh;'hoque 0 ~ sus-

I d ,iI~ "tow mW'llLlte 90 diu. 1.1 1.:1 JOMI"d de ,iNfo ~ dUmi~ nu) hcom . lUrq~ "111. sjtuJ.~ Il 1..'\D1l(i1.QU;jt actllll1 de Ia emp~

;q 'It' i:mpilic'I'fII.!lJlI:t'fler ~1;]idol1C:S: 1horm.lh"~ de tT.J.h.lp"'. Sanl" LucL;. ~11~lwl1dio!'us: 1:'1 j\;tbdl"!" 1:'1 30 du a'-!llstt~tli"l ,11m, rU"'lltl'I1I, \. d~""d,' I.'n·' IIMa"S Ft"rrn,me-ce «mId!'). ~ t'Dn-' S'id~I"i'l tlUC- ~11:1 ~'IU.lcl.~11 ~ U1;C'Vl!'r. :sible" 1i~ null' pCI.; .. ibl;: qll,,· 11=Il31 ~lIrit~ ~.HiI ('I iniJl"nI() Bell ~\,·is· t ~ Win de lw nr.i..s 11Opulmu .. (30.:«>0 h..lbil:Jllte~)' '\ c] Ll1'3le~.

:uta ~gnlfiC"Ji qut' .:I. los 5(!I,QCIO d~IJJp.1d'~quc \'01 C'ru'c-n ('II T'Ut"~' ~ ~"al1 II a;re,&r IIIUCI105 m.i!.

II pueblo desa'parecle,

E1 C(lU1il~ Oper.l.li.\'O l'ut'um;il'll ('$ Wlorg~Il_i..QDO ",uben.amHlI:J.J [Jut'!

R.nut!laado reit,cr::lcias \"l?'C~'!!i () II 4' se\, a l."lImtgur !.Ie SQlul'ionar b profWttda t:J:"Ui:; 1el.'OUtimit"ll! 'til en eslte momlmto ('sl:3. abaYl~lldo Ii'! J?rcn.mc:LJr. En . .:) cump1jmiento de esrosobjeti\m. 10$ industrlUl·!:$ polIltD d!lh-ttfll!.'"S pro,.'ocit'CiS ,;) ronsiderac:ion del Camire. 'qmc:n depue decide- ~TIi ord~n df' prioridad~ I" udime'hfi.n die rabn('<.ts.

'!iiin !l1Tl~0, hlSI ... ~hof.l. 5610 5e I!a il"L .. t~b;do I.W& 13Jbri{::.t de piE,l;; HU3cht ~Ul! .DO ClCUp:l ,;'I nl~S de lOO'Irn'baip.!,do.res. de IN turu~ POI' 10 men. 30. S1J11 ~Cml!:'O~ jolt*' B!tS~

Collwopclom. S8 hB:.. orgamweha b limpieza Cit' ,C'"'.malt';s. LUnp'ilMl lin cAn.d de 110 ki.lometrO$.Y !!'WI.lld':!J ~ermirum '\!1!lcl,,:en a em~. Elitll df'l1'lUHtra :Ill' inUtil. de.l IrulMjQ. P:or Ob'a partt', toslIab;!,jo.<; SOil b'allsi-

, LoriO$,,' los. ~lH csllln m:nuy pot d~bajo de' los 5 9SO queesbbm d Com~io: $ 601) pm d;il" Xo Sf! pol,gan los gastos. de lllariJ:idnd, que m muahm; ~ $'Upem los S 100" n:i iheue6eias .soeb.Jt.s, Il .famili~ tmimdolm tnlbaildoresgue :Iopartar sw. (IJlJpW bemunieo'b.s. L'1I taDtidad dill!! ~pados p11'1' elOpem'lh'O nil u[ea.t1123. siq uierna '1;1(1 bri:: r-J ~mml d~ un ilD~mio,~ pm: ca.. did. 10 'oDJQ"'OS que ' ~ pide-n, sepre·

biC'Ill"lW 500. - -

.... CIidJI " t" 1 lRm'il'tl til I! 1Ji,""uii Do nH b.ecllO?' -CiIPStiDI'I.I.. L ~lIr. pm~ sid~titJ d~ ~ 'L1CIT (U~l\ de Co!IiIf:I"OS lDde.pmdjm1iel d6 :I'ucu~

111.\111 -. :Qllh:'nM .. 0"'111 Ins 1l('lIcfl 'i.ldu ... ? (,Que n':!;jllh~dru;. h t!!ddl) el UI.k'l"<Il1\iYj' iCuil,n'h .. u, tmb.!jJ.lIOlT'lo 1'IoC\1 p .. ~? L'e'll 11I:'i1Iu~I1i!·t.. Ji1(1 tt!d.I..... :s~ 'I,k' (1'1'!1"~III1'ttu. ~' no, hemw nlll~esmdm flhl~ II~ 00 !'I ll'StC11. SI ImIJIl. !..Vh. \',IIIIl.(llS a h~lU'(' I~ prur-Iiu dill fJlU' 1;")[0' 1'tCI ,,~ lliml·g;unDJ ~Iudon. l:1l h'l:S 11I"~ll(IS )'"~ II 1 (l:('~rn~lrndo e:.J. bw [~IIL'Jlt eo IlIJL' nn bcndi.ci.l I] hi 11" ~llJIl1tl' Lit' ltl Ili:tjmJirncm, LA illl.' (11I"lri,1 otZIH.'an'I'.i IUl:IllllillJrll.ll 0CI'1p..1 "lItl'" ~l"'o.!J1i'llIihni~ r pemmnenl~ oues J ,OOOlnlwj •• d.o,r.es., J'l.riHt,s, hl1 .. hI.) Ul.1 m.t:.i,,'o de ISD,OOO, Ant,!! 1:',,1.1, ~ihbll:'j ... il1. ",qu 1ila.1l~II0'!:'1 'O:l1('r.IIi\'(l? PlI)llcr \111.1 labriq,ui(.II d.;; 1,,1.1 .

- Ell ~ln r'Sl1llL"fll ca,ma !,s'e - .lliml.!l kIlJj'to Hamal1lo., scttdrurio )!Il'm:rul (Ie I .. eCl" de los, 'iUlI,i:!O' tll1Ll!i" ~t:,iolt;,1i1 l'U!!Um;lO- I"lQ. "~" II1lo,s a ~;'COUlrnr Ulllgunil mllJdoo. 1il'll!l' (Iue habet lib e,J.nlbi(l de (:5· h'uchll",tt; no puedc.habt.'T pJ1.i til. .. u,. ~ fihlacion Cll, 1"1 CilmJ?O CS l,UI . ~~·rrlblL';., que 110 quedl1 mus reIlwtiio flue eJlI'i;nrr .1 IOj !;r.Jill,.. d .. cetll~, plb'ladrts ~~o BlIem;~~ .\In"S, Cfudolu, R03ilflO. COmo alh

t,unpvt1l C5 Meil a'l1~liiEtrn.bJ.jol 'IIIu('Im~. '\"1IIt'h~1'I a Tucuma.Il,. Si n,j -"ltJillicm nlrnfml pam C'5O,\"'an

!,\,ll\U OJ 'bs ":iJll~ ... fl1i.cr1d. 'I'\.'.osotlm.·· l,lOOlllOS 10 pWilble panl que 11.0 ~

\. ~-;I.fI.palUt1l10 ~Hflt!:'ZlOII1) M t'l hlg.H· Y ~~__Dpe'lea.nd!J;. Pern "' HU:lu;has, e:l!5:..1S ydJ lUI hay' que C(lmeT;.

~'iules por 1m '!l1efiOS; pOOiam ..... 0:5. Dllr.Pl .1Ieru, (II!.) plpulv. Ahuru,. 'DOS

11~'!ouJ1~ dt'if!.lSi~do earn. "Pm olra peal'll!, 1n que rueOOtJ 'l'1l Tucum:ll'l [.'$ rlUlIpte: aln;..(lt'CIor d cacla. m. ~~nio My unpy.eblo. Sii desapaRCe 11'1 IlIt'Il'le d", m1b.'lio 'que' I~ ,eI: ba ",drl. \. mil :;e reefilp,tlm por (11m,. ('\ pueblO il'f'Pnl.edl.i-!ilblemt'llt~ des- 3p:lJ'r"'Ct',, \". 110 ~c l:irr'd.la d~ rnan'le· liIel' I.!S r ul."nte.5 de! l:r.I.oo.jo mhtml9l,· 11'. 51!: tnda de ]31 nlPl't\l;h~el\e~ de TucunUu.

5e t:ragan a 1,os, peees cbitCOS

EsI3 S. illlat::ioD no u.islc .1». rque, si. El obiC!li"'O fundanlm.tW de e:s:ta J?OIil.im dil_sobiemoe.s, mciUwei, deswmJ!lo de .Ios, motllD'p<lUos ,UIJ.~ ~ 'reros. '.:tm. eslo, es, lIJ~cesllrlo eU. mwar 14 DUl'\'Of ,Qd,ntidad po.si.bfe de U!.lg,renillS !mista flue liMlmootc q,u'eUen u4al:ro 1:1 cinco, l.os que q'UOOt!D '.eudnill~1 c.unpQ IJbfCP.t.· f"d 1.'.I ... bJecer pr«iu sin C"t1mp£l~n. cidl .dpIDai. lit' pa,ra. alJ'I1\eL1mt' la. 'Clii~ pl~l ... \:io UJ de 105 lnJi b3. jotdorc:s.

]l:em no sa I;rdla de IFm.'W'leceli ill

, los -cr.mdN [D'1iXilllctom IDt'I.I1ICt<:l-·5O-' l1.nle:n te • de- 1{J!elwltsf"1 gnt po nc:mgue:s (Jose M. NOlll;IUes. un~ llIistro dl? li:oon(i~ia de 'l\iC'u'I'!:lM). duefiud e 'los, wf:ig wO$ San P~hI'~

! s,.tnla J.MbMa, ll.fi R;clos., SMlta Lu!:ia., es cl. Illisimpmmnte.

Tllmoiea s.cquiuobeoeficlar a las ;modes empre.ms dell NOtie. e) ll'lg.enfo Led{'SmD., de ~~ al, &!.D ).lnr,lm del Tab3.eal de P:m1l'6u CDS~ tJlS. LO$tnO.nopd~, azu~, iOQf..

, tei'ilJ!S~' E'U8im f,~!:lldo ,rndJ. v~ m:i:s a. tal llWlfo '('jue actwlJ· I'Ilm~e ,R Tn~ h: I!!'S rou'o,difid.i ('t1mpetir. 1:'0111 1('1 NOli!r •. A.l!tnioll"- , HI ntJr • .'Tm:wnb ~rod!J.d3 el 8!l:. ~ dt.'4. QZUl'illr delpo;l1s -a1nl:dcdor de' ';00.000 t(,:lfu!'lad~ s-. .\bma. proou, !l:C ~ollJ 450.1:110, mit'nlT.. l""pm:hlC'-' ~,t61'1 (ttl SaU 1 Y ]Uil~r llume~t6, ell!,I, :l2']J 3 '%, C'o Itl !l'IWDO peI1odo.

~

..,. ..... rva. ~ ~.o.J.L*",wj~

ITul -tl,h.'!' L.~ If"" (b.' CITIM, .. 11 ~lIlltn IPW ",II tn!!.I'nl11' !.1,oJ! ",. 11 m. ('II J I'J: Iu,,'· IlnlJchll.ll'l' II fU 'll 1,1 "!till" iUl~lIh' 110.* [Ollcl"dn de aZUl'if, mh'll'lnls 1'lliC Ilngt,I!!1 hlt·,~nl.lliU' 'II""~ ~mmtr.. 11i111,."l',11I;th~ll. 110 l~t"l." II r~ Ilf II :!l.lD.I,

111.1 ,d'c 1m I ,H' I tlft'\ d ~ I" 1\ ~ ~dto ,Mil ~ Illi:'IIIIH~llrHI E!~ 1,1 11QC'dC".,t,· d<llil ,II" 111~IO!'IIH'h 'II :hn~~ ]I J'IIlliy. (In~ .uh'III,i~ prudUl'C'U, su l'I'Plli l'.IIM, 0 ~I·.l 'lUI:! ell Im.ihnlri 1,1 ,no t leo l.k·luJe 1I d .. ""lib 1"O!'j)~~ I;lit"!lt ,dorrlt) pllllhi ~m .. ~r 1.'1" 1 'U!:UIiI"I. .'\(I'(,ln.\'; I.. II 1.11 In £II! obf'J. 'V'!l.I'IJI,i!l.1 r 1I1'1l11l.1II~1.lh\lI11nll,c ))lHllltli[h r Lm-. II't:hm!I). :5 uHldL~1 m:.h b,lm',I, '\111',. 111m' ('Jt.L- .. 'IC' 111M It'r IIII~' implllr- (11n.o I'Nb.I,I.LdOI'~ 1.'.xlr,mi~·f1~~ i!IC'lIl .... ill ,1 hn::d:1' ~II.' 'UII n,ltiul, en l"Lll ·xUeu.

, nI.lIH.:.t lie l>umplc.

P~U'.J f.wllit,tf UJ trurt"'.1 d~ dl!!ilm ..... dun, rl gubkn10 In, :h:1I1 ,:itll HUJO' 1.1 I~" .!OI:I\I .!h'm ~lijlll""'fn 1"1,100\,. 'lU:'" 'no ); .... Iu 1"'·flll.Lin:wl " los U\lb41~dlJ. 'I'l S n 1it",·ul.ul('lo ;oc:l"s I.... ~'ljn(IUt~.' 1;;1:) :"i'l)\.:i.llc,). )m~' 'que uIlIIl.Jten bu .. " tU! cl'lllllmif .11 l(1t~ t.~1l1Hl'Q, chlit'O!li ,-"n beuendo de lUll Illctl'IO(1vllull: l-:i'lil" blt"i,~ mil (liP<! de ~lzlll=ar nlillfll~o '1'Ml1' pl"Od.ut'to:r .... \51:1 [I.lim CilIpo ,II, oofl'licltld Illil'llinm de onu.'af que pru" 1('\· se [l11C'Ul' IlroUucir-. De 111'~·' Uri'll 1)'IIe' 1.ILllll·IIQlj, que t("l.'1i _11 m~" f1DS (It' SOQ5'urros ,do emu" III se;)

,000 kilns til' ~lzil&'1!r •. h.ll1l. ~c1iQ' 'b.i~ rrldus.lJc 20.000 (""lL!e'fIU que habta. nll1't'll lit! ~ulcionarse 1~ '1~ ,amlt"3,' re:nI. ~ 11.11::<1 UD 6.{li(l().

1..4-' CIT hill denuncia.do ,rritera:' !:I.' lmr'l'Ile qUI! "eshl 1!Z.)'c;$ genoctlih y m'mi:fud., destin,ub. >!! PClludi~dr a trI1b .. j,adOIll:s \' produ!:':I~. ;'IJ no fir.uw un p:mclo minima sabre IJJ materia prilTllil. sa n,ospope en rnanos de 1M induxtrimJes. a L. 'o"CZ Cline ~o· se nospermitc ~~lIrnf la exis'ti!'lndm • P1'llplfi ; n i bi del tro'b:lljll~ot:',

I II jarilla

die 'la, miseria

La. ilil!]. orin dc In., Ui{tQtU05' hoi 1~l!.do I. zafmetl Chi Cp!)OiI del ,0 .. i\1). QY!~dlllild'DliO tres: ci!lfi8· \'nnles todP,\rrn m oc~\,jdad.

lin!') die ellw cs Ii! Sao Ugucl.

gMt ,.9.W .•. · l.· ~ 1111 ingmio. ~M lua~.; 'Lm:s eo!;IlID de S:IIII) }'br;y,d ....,.-. I

!ore' Ilnmnn las r~ CDJ\e~ tie· mm 3.SOi!IJ ha.bU:m.tes. Lal Irul,yorin, h.lllllil1l ,ell d. ~ \l:roo~ dulD jooMn:nL' eobm 8 734. por tomdndl'li. C .cb uno ficmaja :UliOO lito .. molrios de aui.n de pnnnedio,Eo at· ~mu;)~ f'ellnes §'c han. blcwrpnado maqllirulS _l'ill~ y 1!11Jll"«io de :1. 'IUDtlado. lim dUiui:nl.lido :I: $ 550.

J....o.5 obrcro,s de: ItoJilct (tan:a de Tqmmcij[1 y lim@il!'Ulld,em::iquj" '!I'M:'. ~nbaiUl!olxl" eI ROo Y gllJHW ~1rededor ae $ 800 pOI' dia. y 101 de rahmen.. tam bien, pl!.m:um,en('~ goooo ~ SSO.

Ene;sfe ml~lHo., ~",'emllS Sflb :\'I.i.p.el debe vari:&s q!.LinceDJLS.

t.a.s. CQ:looil15 ~edan 8i 1.)[105 II N16metms d,1! IIatlbriea, y tw, 5W'~ cos. ICQI1I\O d ingolo U0 l_dli'l:Si moolos d!ei tml:sp1.Jrie:s.. J_ tnli:rn .. j3dfl'r(!$, sakll'l camlntiilQO de sus ,C:3$U tOOo..'i 'los dias ,III 'lAs dos m tre .. dcl!:Ll! nlial'uma. 1.1V\'UJ\ iii I~tidl)"'. 10 . c"ioos, d~ ''I UlIOS, 1~ar:ltJtrT1bB. Com" las iOTmlldOLS llO som de nn!'J'lOS de JO h~' uthUl III rolodlecc:r:.

Eli nm til 0 q'l~ 1es ll-ln,C' de .. i· .. h:!lM..tII. 'i;0f:1 pucdees de b~o )' l.ech.o de aliia, ,cowl.n~h: Ull~ il tlos' hubitu.clotlCS C'OIOg. l1'lIi:dmo" ·'0, bayw elecme'iw.d ni ngwt oomcu,' l~ SOlo, tUlll cooi'lb. do ~)o COEnOO en, .1:1 c31le.

S"m em'bwrgo. cna.lgumu 0010- niM DID .fgy iii s:lqjuien UDe~nilla ]pllm CQI'Ilparl£r. EniICln.ces DOI'jU~,. (I ~ remedia, qu.e C'5perru' d ",~b:liO que p3&lI_-dif;a por 'l~lediO yo "~timhl, )0 Ii 40 U~, cgtlo el l'Mruliio de 1.. (lIlDilia.

La F.'CI~ silu.!!.~On .social )' tcono~ 'rrfeK.'iUl~ inerim.blc. m!:cole ,e:D tod~ los, IlifttOn-s.

UIU] dt'SapMecil'lo 1'01 m):"Orm do. ]0 IW,UCiios wm~le,. POl" ejanplQ.. I....a ,aetivilhd mclla!,Urgi~ (. .... ~ en im~ lu~go ,ditl 1 - , 'tw ~d.o ·ftJ

~,_ en uaSO par ci~

II1Ifllll.1' 1"1 IlruhllJtl ;pi1mll1. IDI.!Cnrm HI! UIII~II,~llltlll: 1II.'IIIiyllil!d.

Ilc _ '''JllIll 'I'IJO nllliH .,,110 fnlcflllJl ~I ",1",10 Inlm!lrilJ~ uH!U fi hlm1I'~l1I1' ~'I "t" III Gnu.lu, Mucrm~ chlm., Ill> mm qllt: Ub"luiJ'IJlnllr II 'L'WU~1!u tJlGli" ~liI,1" 110 l'h~lll·n 1111111'111... I~I ~mmd. ,Imhill. ui I!;'uud.;rliu,.. ':1_ l)o,n:en'ln. .It" dc lUI Uuilclm, ,~ IS de !l d ~OO )" "'WIHi~III~J I iii 1'1 I ul,illHuluml'c.

'0 _lu.'fI'1 de cad" rnllcb!leoll!

Iflul:it,,," ,(KI.' dl1~:tllJldd II; IJ \·'i~l. In,!'> ,Id .IUIII'III~i,ml1l ~tJ 11Ibcf,t1!lioiis, d !\,'I'.ld dl.: (,11111;:.11 •

1J:\1d I! IItt' IT1 ell'll C! no I}Ucdc, .~

It(,lI':Ilf"..llI'~ u IiUlso'lulriOm ptl r palfi!i;; ,1('1 s:,olllelT1l~' IJ~J'(!' II UfIl,J1"l'IL'O' Ii' P Il.c;. "e lnehar '111 otgDlHmciun ni URI .. dlflil.

EI_ ('Vi II Iltlli,*ru U IflulOII1,g 'I,'ilqIUe. ~Il. de B,~111l Vi;o;ln,LlIlo tic 1M In~ J!.~IIIc .. , IllJh mmbll~i;'IO'S ~lc Tuw., IlI'U, tJcl'i.u

III i IIliln'lcmt'~ ('~ 'I;:)pirirlu d~ eon!llOlmMdlld em 111$ '~~ Iw de. i'ai~llo tin poco. ~obft' lodtJ ,(lI,te el bl:' I"")~ i I,. til'! nl'lwi II rII ~ "'i,o... fl" 'II!! t'

III!'Ii UI':m.,IHl I , fIn:!!: • J II "4:" IIU "'fJUC:hHl.crjPIII1' g,Jicirllll,oln no hll.. urn ido InTlI {uerle.5 ,'GinO defile.rUII:, P '.ItO' 'DO ,(J'lrm eu un clIm. bien gencl'ld ,!tllli. Iflg.udv Jllmun ILJJ _d'u U ,I amwluriim 11m q,lJt' L. .inlm ulh;~!11 ~ U!UI r~l'Jlu!t'i6Tl ~. ,1111 '111m cmn)i)ic I,isll'ht dumi~ I~ rnlll'illillirlllCI'liu Iw'l ,meblo. ·PU'riI to tu 'LTel'llllJ 'Ilile d'iJbel~oMrulf· ~ tlu 1iI1!i!.tlld ,de .Iru, 1bW!t'1 ohrcfiI:.

Le kechi: hom dmwlmdo quo lal'h:lg . UllflCI,.IT- dru" -in Ulli RluUi", m real de 10 ihlltt'(m" trnt'u.s.on i lle~'I,l>u o'I",",cn'lc.

"-Cornu lJll 111i1,j'lruJllc: 111. de un (:nlpil' de OIilHflU) Ir(wQtuc,iOIlii.r,l~ ~flm:l II ,Jim!! MIlfI'1 LfllI. hij,o, d!: Hilt. lJaG'uCTl'Otr1)-. 50'), (:GtH:ic:n'!:r del lIue 101 lunieu lililida e'iJ ~~l!D cl Pi!" 610 lie l!e iI'111111:' en 11I'1IIll...r,C rocu t'~I,ei! Ig,en io (S:mtll LUl:'ilJ') ... '1:11 nludnu il1g.el!i'{I.lI rn nru dIUJl'!X '.·UL"flhl. de: 'qu.c In, ~uL:.l1nl ,or 'lure .. cupemui!itln de "uestM~ .dwv,c.ko,j ~.oci ales, de [It! estrus ill RCO(os" dobe 1'L1r1i'r de 1111 mO'!I11i:mcion ,0-

1.1. '.ulur. p:lru I'og,-rull Ill! ilu'tcn{ie:3 ·Ii· '~"nci6n.

! .. - - -, .'~ - ',' -, " I - - _

, '

------ - - - - - -

Mi agro de ODgania e . 'EF A':: :militares e'c,han laob,rle:rosl

c:!i.;,. . i . I -.. :" I

- - - - - --

I

LI 'I:U: .. I'''' p:. nil l.&. £1[11;"'" Fe~les ,,\rsentjn[lls dt!'C1uni

"~in.dlbT!!$" R I DOlUlD. iiru;os Jo~ I'~ 'I Burne I A,,, Gn~ld., pfieside'l1ic r s:eef1l'fafio de O~~ln~ %aciorn Jile'!i1B'1i\!"dllll'llte dll' la C'(!Io, nlwun Ejt."Cu'ti\·~ ProvisQridde I Sect.'1ofil.11 B'[II:nn" AWes del Ftf"[lllC.Jl· ml B~gr;..mo. £1 moth:-o, de' I.~ ~ , :santi ,de los OOnlp.iiluos rile Ia hi. box d~mJLI .. d en ddenm d'D 10$ rt'~le" IhlciQrw1es ) • .1m: roll' qubt.oUi dc los Ilm'bai.:u!oresdeJ. ricl.

.EfliJ)C'l,ist.J.dos tpOr ,lIl1$IIe seml1Dl!;~ rio JOIS 'COI'llp.W.enJ.s P,edr.lm y Crimild.. m:mifl~;mm que ·Uo !,;rUIN

I d~ eompo..fiero:s. Im.ce .Y3-. tiC~lpo. 1.'T~wnos - 1.1 Agru'lloOldon JU\rep!:'I1'Id ,,\'L'Cioll FC!JiTO\'iana" que lueg.o se illIl:'l;!:ru ~I CD[J.t\lliJdo Coordhladot dl) J I,;'len'ludes FerN.\~ Oesd ' 'I.:. ;Io:!,ropa,clon di:moswM d~ habll cnntm 'I Udm.llilistmcioD de J'm IenOt.Jmles \' (,111 rontr .. d.:r I:a Com!'· !oioll EI.L'lI;''Ilth _ in..'iCT'\·iih!le que h~oiu.· mos. Tod"nil la U:mino FCJ'I"Iniari:l I,?, ~tBbJ. ilJilfi."n'li'nidll. )' nm prePJ:"' :l'\IbalJ1OS p;Jr.J. ewrmtar el, Pfum ,de n~'C:.tmC'b.lf'o.Iclun, p!'R! Unga lla InlE-

, I ,'h.'u~ lI~! I' de' uw,no·d e 1967. ai, :flllD. de Lm:hll de la OCT y D\.Ies> tria org;mimcioll flue i.n't~da.

J\ ~r de lado ,oontinualILOs [luestru, ludw:. OOlil dIstm~1:1S CIl'g':1nj,., ~'cion~ y dgrup..LciQQ~ delmovimi~f1to, 'ohretO Y. Itmbaj;amo:s: antes que: se reui.er.1 cd CODgresol ~do Olmos per n:1I'npm- b II:nma de S. S bMli.in., !," 5U.!i i11cuhuete,s, \iendo fntclificado 10J) esrlil!)l'2.u.s ,en elsur~ gimie.nID de Ll CCT de )O'~ Air.goo. liow;"

Df'sdc 111 O:!misioill Ejecuti\'r'a Pnww,)l'i3. (1:11.: id.J. iL"1l um\ 3SlmbleOl 'que Iii", 'OOHcclo a U. inkf'llen,. ('1010 ell 1a ~,:(;i:I1I,~l. fP[U'il;'!St'flti3.d 1 pur ,("I lmiJor Curt"ill) denuncimn» col a'\'Il5aR,lll1ill,"1'11tl) ,d:e los comp.;.1lie)lOS, I - tu,;ocladns de los mil'j'tul'H

('.111.. ]D:~. m.rgoo: £~. ~ t". mpr8J. Y.1CK mtlJi,ejOS, em Ja Sociedad de Soco·

mu MuhlG:$. Tilmbie!l seialawos la b'emn 'Ille ~ ("5lnha hljimdo ahe 101; tmidores" p,g]l'Irn~lIIe;. Dap> 11 '. jUllla 0. 1m, miliCOi ~" ~ b'!iru. In~ como Clu~ii:iz:. que es ettlldii"

.O<IJhl' cil: San. Sebasti:,g presid(''1\le d~ b U. 'F .. ~ ha .. ~ el~o!Je$. Clij)~ flO que pm aluU'u 'd~Qlles llQo babri polqUG Sw,n Se barti.iip $I'lbt mu.~ llliru que los reno Mas :den'tm t:elII I'e'fludio par el Jll.1;[nu!lm que tm-~qIJCI Irol:o:KnDS ~ '10<105 .p.u:a ,que ,enos pudiemn ~.\lW' • .!fus .,. [n(Hlla t'~t.\ t:1\Cl'U;U ,~ Id 'que' bi:'nl,' ~illt.b.l ~lillilin.tr ;} lOcO; 11uC }udll\.b.Y= Jllo.~ r 'I.,", ~u • 1n'1~ I'll!' hotortt"S

L~llfl:ln (lI lapoliC'w .. lwio ~ rnlsd. r) J"lif'Ldu. olt.'WUl.llfm aD e, .. 1.tel"llb'tu;i •

"E~ frae:tso de ~od:as e.sfM m~i1olmls -'COl'llmu.3mu los _campaill:" ms - I es dejo una. so.'La :altema ri'l1a. d~rpmCls cesante:s. Pcrocst:o 'nO famirul squi" la ~ e:s Eaq;ilI pew ctmos OIlDil,,",,tci'dos de q~:e d mun 0 $em ll.llli:stro )' en:wl'u."c:s ~. Itend:niQ qu.edRr' cuetil'l:i\ do! 1000 10 que hicleTon IUlle ,e] flu:eh1t!l 'lU!l:en'" liDO. \'awo a 5~~ir lud,lmQ' t.'Oll fluedr,(J5 amlpaU~ ya. l~\I!C I1C1lta· nUL<; pero lUl, :l~pbllJ1D l:~ '~ntftL. \" no d.~ns [Nil' lopor "nLle b'a feinoolJi!t1fUCirlll. to fledmIlS PO"ll1:!1!: no esl.JDlOS 5010 )' flitdb!mos ... el. npo:.. • '0. d.~ tOO!.1tS [os com.,,. pmU!1'OS de b SecciOnA 1llI ,oonfir~

.m.'\do:o, de 'nueSl:ros ~rgM G li1l eo,. roIsi6I1 EjCeutih":.ll ''t' d I/Cpudio Q, Ia. mpf~IIi."

U intefV'l.'!:ncS6nDillibT III b E:mJft&1 M ftlWldEdo un film a corh)pluo l"D cd que prettnam qu_' no ~'\"9. a:umeoto" G qu~ 10' :Ilaya d.t! w -10 'Ill un !Q ,par clenlO; r rJ:'" cioualiz:rur ~I SOpor clento del ,eli'" ~(Mud de ~6n l" :!iI qwe que-, ch\ drurle UII allmentD del :401 POI' cil"olo P ,~I "'jerorquiznr'". que t"n.

aiollo .rieJ1iJica darles Lt. dm d

\1i.giIMllRi )' Ull Id.Lig.Q. T.l11biml '1!'9 la.~. _'-~ lulu. Planood:~ ~. L. des. rt'b.J~ v ~ pmsewdibles pm\ tiM c:!bfdn 3 IG$ :f6mvUriM qtu: tn.1!4d.anin desde 1<!.5 Tall~ llJ,bclrlaQ. y QbOS 'lime: e:stio! par Cie"" ~

I'l'llAi""",n~'U """oM ,;rm! (J'. til' til , -n, - l!JiIo -ftUJlltl'on IrM/~~ m ,0, ~f! ' (J'-, III iJ m'o,s, t:wdugw", ~,(,O' Pt'J.I»piJJdD 1 ,l.~ltpd f'a#wd."' - CCf,. t1JE~ ,sA)E DEl;

a fljl 0 J:Olel ... rQOd"'s de

pl:lli!J~1lH Lb:niOO15 flue 110 I(IA m;' 'flue 0 m.bo ,~ do.fe5 indu· ~ Ie!. o[n:cinllt!n.lDS rilu smndM Sj,111~

d s ,iJ qUflilJl 5C an n 1 '

cml'l~ del E:sbdo.PM'ol deriYilflt:d, D I prida..

lO$ blatrgtid os d 111 poTrl:ic.i

m:~l1omje:Ji liemm. por upucs '0. nLiJi If d C! I I!D'1llrt'!5cJ pri\'ild • E;.niSI ta-alIlRQ I p.lJuhm mts.. mill 1111 Il'ldJ por '.0 dcmls- TID C50 111M ql.!~ ~- m IiIf clon. 'Est1K c:. ,pilaue5 d,o 1a Mlpres.a p:O\'i1d.a. Si1Den ,pc:rfec: m I.e 'bien cOmo u ~ empr. p_ri\';tdR obti1m(! gruUDdiu, I) ~d:l5. Den" por eje-mpJo, gUB !In RU'l'omO\'ucs \'C!:l1dn en aues. , ~u 0, mM del dobmc !tu.c ea el (!lb";J.lllf ,0"_ Y bcu - mbien 'lUll el ()rHio do 105 tomln hi 5 "quidlJ..S e5 uno de. los m(L$ b.JjM del mundo.. .Jbt1n men que Ill. IID:l em.

InfO; ;J lalJJ con. I!faile un

o un, ru::cin ~nC(Jr""("(li~llle 4 pu _ le cmpUI.,r iI I.J b.lnedT I '.on I S lLuD.tldf'S ~11:.rf(u.s Q plaios plioIJlil:a". l':olilli('o- POfTlllC' sin'-

p<lr.l dl!rivarl bo~nl] d JIIH -

pi,,, li~, f!rl\ ... d'o l.u . n; II PQ-' 1l!1Id,lI" de 111~ OIJUe-;as pub1r

Y uti (lor t. mhien (lI'IrTJ.e de _ m.mM·U ' !\'P'eli<{ini.ln .1 l.u em -,-dd Es • d'D )' ap.lreeen eOos - .me ;TIlndt's r~C'Iliroj f e..~ .!\unql!.le ~n • g:unos c: - su~tm ~ sHnHla ill\·crgul.'nz.'l a l:'Oirul!rOf.

,( ,ontltu;1'J! f!'n ,eI'

" '!!I III "1

p'l',oZ'trnJO' '1IIfn nJ,.

~- - - - - -- - -- - - --

. . ~. .

." . .

I _ .... _ _ _ _ _ _ _" • - -_ -_._ - - - _ __

1,,~:<";:0c:'I.""1- t _ ,--;-.- · +: t .-;- ~ --. -.;;; • .- • - "lfjl"" . .

.. 't',-, .. ;~:.~.,. ...... ,....~ ..... ~... ..\ . • ....

.. ~ . - - -_. -_--

,,: ,onl t d,' ~Iin,' II .. l In pr D'S d," E' .• adn? Ii l" ,e'J'st r pap I d' 1'0 t"(jb,(J~

,J, (' Ihu ,m~J"'''d.'l'., Ir'rlft' Q ,g .. lJuodtin poUlietI, ~co'i't.dmi€,1'1 y ,.,adal., I t" IiJ hRlII" Ml rt!j'ir,iti I Dr. lIu D • ~Jll'''",'c'r~ -OlhlCifJU troto.di.:tn d I

". r • .-J , / •• rnl.. II 10 ron/,. fl(;iu 'l,lll' luvnu/lC'iti, '0 I mOnfJ p1 rill l" In (J

'ul.1-' iii i'R fr,n/tOjn,lurc dr'l ••• 1'1:1 df' (.·t J tI., 10 eiulla,,1 ,I "O'rt/,o,bn. inou ..

~ fIr ,.,1'1., '1nj, ,.. ,.rio 1-, .flr.o 'IU ,alii" di,clamn ,I,.." W'., £ :cuf"n MiOtJi

I, • .J t;i'n,in u nl':"il in 1111 d' Ieers» un 1"(' IHlr«'lf 1'1 1(,1' eon] ,'tl'llc:i~l dt~1 rludell!"

~ In tor;

~ I'e Intimn ~ In 'poi,':;' IJ'Il'!l11end ... ,. IIII' a pun·III de dis~io~ In (ITlpm- :is en-id l,ubU d",m lUcm

Ra,zon e,st8tis

""Las sahu:iorlCli pan 10i ,~. res rgentiilos debeu r arlen' . ,,...J~. 1.:11 [o.s.:. Todm,bemos lIll";

eo ¥ UC' un DIU \t

Qui m::i "1et.1l!ll DI ehbol'"llJ"llmH pL.-

con n d de: 0 S ". be: cUM d _ snolLvl.n1 .sur inaw as, Wrl\JC':V'da :rutS pr.odudOS. Ent u..-iH ':;_ • 0 h ~ lido !.Ie SUS 11Ibf"ienCl.G1u:s. inclt:nb-

\'ariD fa ncti\id:td de sus ;.].I

iatl!t· • procurdli".1D hmdar ~fto

tilu sus lu Ii __ To-

du. nn.cuos J nd~ G.l inlert!S -.-

cion. L

-JJe_ wu ndeslri d,· IdIdJ. \ 1JCl)". dOli dilZ dt:-I: IDa d los h:uoc;.;IrriI

). dt: upIDil!J(l.u ~l IJ.S ultwus

Qm~UC_D~ tos 1'1 nes que dr.

bUJu ur'lao. lLt.mt:~ OOlmG ~I.'! ]h .. men bur ....

ubre 1 IlnsmO km bc.m.os in,. turo . .!do _I - Ipll:UUI1 EnrilIue LlIirum~I, f'CIJi'"b '111 Atl Q,.n.sejQ Djredl\i ,de EA. C 1" po' Lnr:aitJtp uidllJd. Oi 'e (.'orOlIlI.'I; -& 1'1 n L.,u.. 'in (ann. lparlo- ... -l prog;r nu eo neml de Ill!" mOIiIl;puliO\J; pllll'a 5 m I'a- .1 po·.' l'"m'lemi.d d!.

U ni 'Ill ' • 'n'O', UUrl olr..1.S m:gtmi~

~ci nes hUH d!!flln;ci.ldu h b cl.

mlf:iQ i" een C'udi ~_

'wJllliQ'b, de II i n11pc:ri.dhuJo. Lo 1mb juri res del rilil' l.in liP Dtes ,ell JII,1 dL'le&a dill prI'lrimCllni(ll eiDrm~ comQ ~. quo 1"1 cl UJ,,· LWIDI Cmugrf' 0 de La f'rat(:rnid ri.

_ oh1ll:io DI:$ arseDlin

d. (if.!) h. .[rlll_ r ttrQ\"i .uriC'. t:OUlili P!I..- 13 loons to. pJ'oblllm. de~ pis.. 1

'I. WIlD;_!, 13 Ic:on'W"uu CUn I ,b;lJnf~·

r del PIO_ nu de I CCT

mflurMl1U wr:o!ii rn WTlI:Slo

up Id. del pueblo. La li'b~r.II:ion JI~ricill1JiI cri obm d,c I"" gv.n1i. 1l0l, b v' de pE'Opl f flo· llJAS ,dr I u di'l., ~m d tiprl!f.iu

t3ifK!ri en de ob'oii, pucbl ~ En

la"L debertin PM'titi;F Illi dn ,-brmL Ampli - de " ~udinnlr 'IQIro ed,t'I . drelpl1c" bhl qu' UlIDI;Q b I I· mdofOl!.

o

"(II '" U

I ~ J I' J J • I, ... , . ~, 1

"U I'Il'11r' itt , j,'W,: dlrl 'Iu' Jill u"

HI.

"'ra' 'Lll I (or ,. I" I llrr i'f. ; ,,', "'''/j ,i"'" ,1",jI," - ,11L1".l}t IJl:. £.1 Ltd .1 tu

(' ",: i,'11 -il·

IU,W.U.U U ..

J'L 1.1.. 1 I L .11

I ~ .., • • -~. :-:1 '11.' j ~; '\!j; ·\"''''i''"'''f-~-. .~ .... '_,J- .. ,''''' .",a"l • - •.. 1 ' - - ---:-

___ .... , r: .... ~.,,-.t~ .. '!;~~· • ~~ .. , ~,·, ......... 1 _",' _~:;.~ " .. ~ .. iii.. "_ _ ' .. t ... , ~.

3s.

- ----------

.. .. "til" .... .. _ .. -- •

. _ ,. t· _ - . J ._ -~'." "'J't'

- - __ - - " .1.. _ .• ~ _

"111 I" ."'I.'IUI'liI~;tljl'l If",,"(K IfIll I,.,L11ril

II ~ 11II.f. jill_Ii. .II

U,' .', ,~. ;lnl1 C·l,'.'rlla II "117

'i,r,,':~ I HU,til'< ,11'1 iu« frll'tll,t'~ • .l P,rp _,,' Uru:,'u: ;l'i'r''',- i,,,Ut.d,C) n ~l IJU" ,iii" /irulmliJ 111'''· pi ,.rr"",,~ u i ill" ._,,.,l'li,, 'lilt' ,I'" Olt'r,r; ",1' jU'I·.: f :,rr/r-f,iu l'U III (rl a rtl U,mf,.· t;rw",1 ,;. "IWIUl'dol,('n.' IU·· ,r·~.u.dlJ I'"'' ·t'lu'lfu-tl. diU •. , jn.,: ,'llf'flirll~.

lSI {'If,"'I 1 ItJl 'IU II' , f.."i,l.) ii' ('o'rl,':', "·UI. '1'" ,uriu,~o. flra('·. '·I·,lit'Nlrt ... ,.. m, I' .1,. ~'fUI d,,'.;ri. Utltd,,.i I, c'l·1 UH'II ~I' iI' ,ric! nr-

'till'.

,1 C'lrbu' lIur"(';~' I~ J Ila~ nJ'1I {u., I'J,I''; 'ii,'., ','l tml c'I!drnt ' •

.E,l ,rl~f'uh' 1I-"11t1.,l"'in l..o'P,l!=:"', i,f IU ~f.#l/nl fa ./1 Ji,eifadOIl .~ •

• ' Ii I'M!."U I'~. 1l',l,,'rP G,t'f' ru tili ' l'fI./flrini. 1""I,'(i' - 1111'11' ('tt 'II

If,['_ •

\" III"" lIumhrt l JuI[ nn iii put

JIU I Bld p.doLlI·' d.: ~\'l.dl .. ned . .u fI ''1m I un' ,L05 im,:uell'La d 1.1.: IIIdus !!l.lh' "fJlli '''IMII inlll'UllOS, l<lmptK - In I lUI (\$. Di"1 jUtZ Olll'f Ilo, Id, t juez M dm , dl!pC!o,. dt'll Illn' \'1.111 lu~ 'ul'Um • ,] m uas po .. 1111 1!t'1I!

Lt [Ylllr.- 110 LII~u' liRli~ of

LI 'rill' Jr -nnc, r [1111 In .,,, f ~u I )' r~ ~t: UilllUJ11 OLJb. 'rue.lI oleoI'd m do rn)l 0 dl'" Bri~LUI. d

• \\'I."'IIJlnlNl. -li:·btl ('" till> p.d.mrw:;

IJl mx:::}c '" ,

nn Im"j'·fIilll lie ('~OIti d no

Ia -mla.. El1 ,-fl.: to, e

eman

II" 'I. .. " I t: I' •

I; t't!1,'ul .' 'Ill' au, _.

I::: "I'~ 1_" 011' (O,'-I,tl", n h".~ •l n. iu;ill'U ( •• j""" • e,

1" .. 1· ...... ·1

.n~ .111 rf'r;1 IIIh::nd 'nh!

Los jugado, es e chi, IChO,D.

cI .d.do d· IJu1I11~rll,l • r .rhffildo ' II Z ., ;; u' [l("1'ubr'l!!. juulo '('(III -m "'!Jlllja.lIl Iii 1.::lbio Ib.1I ro, Julf U~IiJI..:I. Il.aul UUII' :w!Q1o, i\llrlJ~r' I \L .1 .. \ )11. lIel F~Ih.. filM' iu II1j'IIII' :'jll" I~ di(!rc lk Iliud,ml- III' • LlIII..rI '>t:11l.IIM III • I..tnl"" ... 11 I mi III.' IW"J', ~~(lJ.. !&:.lnan .~. pi" .. u .... J'U.~ :0- I ChUl,lhl ,rillD. lub .\roJut;,. ,",Un ~. \'11.1'111 I UI"". llC'nll1illlll ,. 11/.im:1 • 1 ... rIf:>l riom J1 11 Ih .. .JnllJ - Rodn ',11 .,

Ion t , tJ '"' documrllL..ulo\. l"CTU' l1u DH I" uni~v,

Los pateteres

" i /If" d~ 'a lid .ada a,iu t,.11 10 J rfM,..

'~I ,~r .',d It l,'uuu • :11m,; _ • "Ii ;11." ,'11 iIlRH~ ,I 1'91Ji' ,'''" r "., • 'I' rIa ... r i III i, 111'0' d~ I

If'J ,I." ~ .;u n ( •• ,,, f I. 'f

, ,'\, rJ • ;"J :!;' ) 2;1); ndnu/lf'

mjl'Tlllo" 1'1 r·o ).. men I tw.do

H'ijos i::oria

e

f:,' ill". {J e I fJ!" •• Irl rl ,r,p -OJi',r,i'J i ',',,'r-url. n,i,.mbru,1 III ICOUII.'" lfl, I'" "f' j~l,.nftl"'· tI 11(11'"',0

. 11,,,,,. h'u:01tkl',!, I/O'" fn. , 'r. ;'"".,u· (I,' 1Im,II G,(Uu/,f" ,cml" (Ii jll' - rJI::(f/ rvi«, iu,'p Q t' ~'·J.llt'riil·tI il' Imll'lI ,111.0,,11' {a· ,CItU"U ", jff" _ t,l,.;fj"o.

I 1:.., iU.ili''-' r IIlr'L'do [urio /r "'n:r~' r, iull,~","l,Ih' ,1· l'p rft" If';'. i.i" ,qw~ J','nli;,i I" PI' j'rr.'dj .. , UI i,. "r I I'n "'fI~R .It! 1(1 1 ,,,,,,,"6- UI1.' t ;rilili 'O;l"fI'~ IfJ1I"'I'rfrn,/,tJ .", UIIU',I"' r(lnd. '.

li"III, ._, nru",ful11'

~ ,.,Jlul,·.

I rlll,,-i 1 ,'CU",r"n ,Ii, lin ,I CQ til .',Ionel'

'"lm/i .. ;,,1 lJumho' ,An ,r,l I: lJ(·,1 I. ,'.I,·",r.

"';1 .~lrln4It·,J;(J1 tu'.I,on, Ii,.. mull.' ,tl.' rtf nai« rlir,fg,;(is CI « r,I'"rri _" CII,r/,(·~. OIJi'1l"c,id(ll _,~ I,. fb"ll thO 1(1' forll,rrfl (r

-'.1' .' ·:'W).

, E:IIf'~I''''t Lu] 1',;,.:. mipfD. "ru ,~,,; ',1 IIr.!!rI~,. i ,ill q l'ft.. •• jrf"_

rj(Ifj" n ' tar« ~- ,0,- ("'. nb,.iI. 1rI il'lu ""I~ "Ie ~';., ";"r{' 'fun'f· ,(f J "'J; I.:a.,;n=ti ., Inr mu tine, ••

Z'ona norte

iii

--""",,--u,pacl.

b,I,S

I ,~ nil I,i('crul,

i·nu .'i. In= ,If,,(j Ulno",.n: ,I .. ,. " "U'J fl'ihJ J' )_1 .;

It A ,in 1o 10 en l.tii d4n -~linldad, ~.n&D' ,I' Ii! I

I.' r'm 'Ill i- lieilJ' (Iii j til dntu f,o aJ p

InbajadrOHll d 1" d '0.

., ol4CiWHi • lUM11'J 'I' - l'admno rtf"

hlo d, j rGllcii!li tI tj pod ' • '" - 1m j de

npl - , bomiLD d~ eal de -

Edith. am m ~da.

La 'trenza se confie a

- --- - -

---- -

..;.~ .-

__ - - • I

- -------

de 'fUlD. com~n:i",

Its. ohraj :J!Sli:'"

, • _ ~ de 'bI-

Los b:cs disbitos Il'I,fnd 1lJ.dQ '

een y.lCinu enl m.i:n c mle de

m.wg...noo. U1I'ro. bar.! - ~"Ibre. piRIe l"':.lliz... .1 mml ,1 111 ~III!wo" fru'- IIU 0 dl!' • • elaiiG.

IUl'I't'V, rate de Col,! hl'lLal

P J' flm(ll I dur- A •

mj,J~ II

Pield'ra lihre I para 5

DI DOlplO • OS