Está en la página 1de 6

~o ilIl",c,() I rc!Cl.

0 dr-

plo:zmtico, de .. \1,,-;.( .'\b~J:ly lu pnmem ~qu' CIlCl.llrJ [ue UII Chul'o::

~~ IIfJ JI" Jl)hru II )':1 I

mhn) 'rcempl~.anlt'. cI Dy,t\,O m.

bip:i:!or CJIJ'lIrC Sun::t:.\~ -. DMplJcs, _ ~ml d· \'enmneS:

• OmJpnl;11 1(' pidiii' I.. nmund:t. '. RemtJIX,jQ MIa.

'. Cror.udo di1:' 1.01 1i00f'li:..d. \;Cl1e a _combatir lItl nltpor.l(j,imJo.

• ~mi WI rr-:"'Ill!: con 'cr' ndor de opo5icion,

'. llR'DIplAZ."lfli a CmI!.2 ~E 'ndu en I cuw:illl"ri.." CoS13 ~,:r~l1de'l lord:! C1I hllrrior ..

• Bocd.1 Hri dG"~lmllclo 'cmDJ)::idol' to I ) :Xllcion~' l'nid.:u,

• &1:"Cb itT..! eoloaufo CQ orbib. if d~ fJ Outmicl.

• Bolld k Earl, lK'i!' por oon!rut .. porllUe a Al n~t3 .. · lila 10 quicr D:ldie.

• E1 qw deb ~ CllJiil-vw cs

liric .. u.

'. AJiJOI";I ~ r, ~',an it J uli",

• _A._h017l rdC).'lUiI :l los ~Tb c~ III ndllflles y I'H. nu~o de 'm' -, jadora. "10,Q uJndr~. otro a:

- p:ub .. ,r C!I I!~cem?

• Se ilmOf'l:L ,1,11 dul,IM 1iIt'1 Il:'l'nl'r u..a':UJ.d:a,pl~

_,. Julio AI 'o~r~~' "'3 on ,cr pr'C'\'1'111: }' Ah :IJiQ prim!:r mjn""1J10.

1a

~

Imera

PO',icion

k \. '_". ha,;rr. ,.1 fhfil"l il "1, I"'HI I""n ~ ~'an:illl Im[! mi1II,,'. i'h\l)U.~. • 0 JYlI •• " I.I'! nr-\'UIR .. rJ 1t1~1' i'L1(K.U. !lit,., ~il'rllpr" I,iyjll.lr~. \' un PUb t::n t! qu.e tOOi"A 106 lIamw:itu

(,bs ,,nOldofiCS d, I 3mb, '"h~ I LIIJIC'O' I aiDcit! 'TI: Ah-aro .\J ,-,;3r.n busea kJ'7..Jf 11JU. s.1tiua cil"t;lOfil • \·c.nn05 1.111 poco,

[:'11 19:'5, cl p.~ido Ci'll'lco Ind",· p('nd~("MC _ rundJdo pOl' AI~og .. rdl~' ~" f,""HlUlu ~on C.:l:lldidalm :1 I'r['~ ~iJ nle y "ICI: En, las e!f'«'i~n~ O.3t'itm:. I '1"

o(,,1UI"rI

En 1960, alndados par e~ e i~'o ob:rmdo 'O~ p:t 1 din s d:e las ekc~ l:Iom', u~fdi"'fl)fI Q,bSIII!nron1:,

Eh )%2 1.3 C,m,ura .Eleuorol les C4lllu·lu L1 f.1'Son da po,r nn 'hrl:bcl" Ilmt.,clo J.1 ~t. II· In", "'0105 pmili. flr.ll. CI!)IlI1) (I.J:I~u "I EU:lJlulro de los P:Ulidos Politic-os.

En l~:i -I ill1~ mirrro k ~.<1r.J.>'.e: pr ~ nlll £"Qmo e<indid.'do a dlpUlado

ruC'illlna1. ,-

oUl'ru',r> 51.116 ["(J'fDJC

.. Of' dp C'I,,annlJ. nionc • J\ h __ r"l • .I..to;f)~,rtly Ii~nt: ~;mp:uia POII' los (I OIrl,o'l' oS(';iUr~s?' iO s Ii Clue 10 ~III 1.11 ~ j I~ qlll! no 9 ~.''1ld~ '1.1 <(~n 1,-..,. nbsG1JVftt.!oi'csprofc;go,ulu- Y,n I:'lr'(:l:'i6rut$en las. ''Ill b, 1,1;j)9rIJS r"lpH1::if".s 00 plldall! pro,5o.llIal" c;mdi IfjS!)

I!'" r~mp!:.I\.D rJ un:::! pr:mU .. ~ hlU III d'-mll .. ~b-OIi'1 l:u C'ir r:lS: ci adoll b pnmnil at! fl.! de un c!f)mici'~ I'll. I I lI'Ju I.u tI!1ar()rw lueron pro,"" II:.npf~ ...

Efl rl'ln _"'I'llf.'fa: 10 '111 Jl,1\'2fO

/\I ...... t!. my df~,.,;iria (I"..lI1 .Inll ,.I~("~iflll

III "','~ .... nrijdar(H '1IJI" ';1. XO f~n!"lr-7."OI'jJ '1111" m U'J~ V'l'1l'1r~!l dr mil "(I)~ nmrmr:u1" '" line rn;l.}'l1r ClI ri(1U .... ue ]lj 1r.I!b.:Ij .. dOI~;r, PI""o nonca Cfl!i"'1M q~Je fum:a pua l!into.

i 31 \'1.'1:. rlV ~ rid WI.o. mOll.:. .IIl .. II'1crll, de demos'lm_" -po1' cl :IJIbSIJJnJ'o IruOIII- t'u:J,' 'S r.l ~demotT,u.:ia.". l,.."lIjl ' cl ~lilb(·r.lJjsmo· que las 1lJI'. (!L'flliIJO coneeimos cn Eo!; uUim05 ailm..'onmu), ilOC'a.'i' eXL-epciu.IJcs: ,\I~U~.l.r:l. con 013.600 votes ChJ~ ciC'lldo un prom diClJ triunraria. sot;.re I. "fIIllI nl,ld c);prC'l tldi par LOr PliI'Ione~ de "0101 (',111 blanco (1illt'icn do an I"rul16~1 ieo).

'La se unda

_ III ~,_

POSICion

El St:C"II)1" ll.mUU!cl 'n:tel nulist:!.c! 'I g'f),bi,cmo nu ignOfl!! ,s u:mha· (!icdUEle:S flue ;'U"l~I]"'LIL su UP,ISIt'lon Inl'L'rn •. ,. 1:1 II. m •• d, ~'t:'Ctor ~1ilH:r.:lr. bplirnn qUI.' d J;lJlpc d·J 2.~ de Junio de 1966 51.! r'·.llb:,6 pm" Imp!. ... d n' una "e-aI,i:~lr(JIf e", no ril;JlCil ino.ll'I\'I:'UiC'IU'C en cnnll.!s:lr que la -til· 1.ll;ll"of..:" hubi 'rn ~idD el lriunlo pormlar C!iIi I'~.s; I.·ltecion~s qUi: dc:bie-

til re-aliz.l~ n ""arlO de lOFti" 'Y I ",. llllt'r:lli de 1.1 bit" lie sillc~rid:td ,!(.. "SU'" ;LIt:~'!fI'i Ill, 1\'W'f qu,' htn elaIlr.Iill por ~ .ITirl;u;· l'dOQllc5. egun

eilos, 1.'1 prolun~3,.'i6n sin rcell del

~ ... m)it'mf) ,tic: Oflg,lni Il'~ 13 soh.l~i6n I m,l!; -'!.IIIL'~'H1" [Mr.1 el difidl -nefti·

I" !jlir ·nlr'III,m.

CfllHtI F" n .. lnrl", IllS din~cn~L'$ roblh,)" ~·lOlli'I.I~ \' r:arlitip.1cjl)nisl,l~ "~I:III II .. • ;Jt"Jt'nlfl C'\U1 I ~t.1 h:ori::L., (lIIe V-II't\"If"nl!' nahl..u. n ''I.'.:lII,JIIIlIe-In" .

Ln. l;l'pU('SIOl Qhllr'r.11 5- f]uic.rcn e]('~i na, PCI"O prosC1'ibicndio::l. 'as fn.iJ.Y'l"ir':.~. Los SUpUCSIOS -11;u;ion;a. Ih 3$- fin r~iJi"'f II "l"ro~crilX'ione.s" flue (Kifi f1 a 10 g ntc de I,an mal lUI mar, pero Lampnc() omic:ios li,fR' .llM, 1lO1IJltIC hlunr .. ria el pueblo,

~a- f'~ la -~ :i.suo!(!:" ,qu:o ambos ~rllpH<; pToC'Ur.UI eviln.r: 1,3, e:rpul. sit.tl uc If)~ nlClf~opolin-:; (,lhOlDjt1l0,s !lIn.: 1l:l" 111 bIH!n"'" ~La..nos B trc:s n·lni~."""1i 1.11"1 I:l'lbi rna tun "nacio- 1!:.JIi~fa" ~. tiD; - dlil r:l.lc~t), d con. trol n:t~'1;1I1;.1 .Ie 1m, ' .. ·.$'ortle$. bMiCQ!I: de 1"" cc nJl !'lim •• " :t 'C!O ill) [loder de b "nlllnl3d popular.

ED tr,. -natinnnlisCl"- ). -Jib rn. le~ m:lIl'l,I'1U tJ I bruo: ~ difcren. c:i3 ('5 de 1111:101111.

La 'tercer,a

- -,.

POSICIon

La luc m f1u~iC'iOIli es~ npres:J:· d;, "luOJm fl.'. n 1"] Ibrrutmlc1II1,O dd JY de !\1[J.YI'l de la ccr 0 los Itnmjndor ~i. I pueblo argentino: • It. 101 empre ~rins, mtd'llInalQ. 1'3" r;J qUI! • ba,n~rJ"" n I;, Sllldd:l pallllen d;e 5lJ mUJO'1 OJ lin slSff'1'Flll CU19S prilll('rfLS \,',j lirn'-I~ '''fUltsn ,!!'IIO$ ml\mGf. l .. n~ mgrlnplllills nil [lC'.tdlfioo '!.m. I!n~. banCt'ls tllrlllnJ 10'1: nopc:rdqnan la eli'it,p'g,~ .. ill :Hlmitc oclllJ' film ni bvarM pui5o!lJ131.es. J...almeo.

Ie 'Il'.$ de~s: r'Oibriea par labdca lo~ hCftl05 del combal::l:r eo delensa d DUL'l'tr.ts conq w.slq al'tlSalladas. pero OOIli el misTno, vigor Ilpo)~1i& mos f;'"acb empresa micionall enlrenl':ida COil IIIna empresa atmnjem_ USiledcs cligcnl $U.s o'lialwls: 'que DO hmgan que IJDr.Ui por ell-$,.

• ,\ los Iltqucii,as CCllliI'ifll"cia.n,le5 e industriales, iimen9.z::td05 POI' el desllinjo ('D DL'nl'ficlo de C'UliUfO lnmo-bilifllria., 1 un par de. mUDopolfo disvuCoSlllS 3. rcpcUr ell dcspo'io CODsumJdo cOD 1.3, industria, Il Iliq~dar los; ultimoil 1:lIlcrcs, cUi'nprnl par 11110 10 que \';),Ie diL"Z, III ba"er b3slo!! Inn, el aJm.lCCEII;ro V 1:1 camiccro' de I .1"lio en bQD'Iicio del superml!lelli", norlcnmcfii(-3m1oj que es el mer· -,Ido uDic:o, sin compctencin posi· t, c. Les d'~mo,s,: 50 -hlgM estJ§ <iD

I hlc:!m, jllnlo 3, DosotrOS.

It' 1\ los Wli\!c.rsi'lano,s., i.nlclcclu~JI!$; lfH!il.as~ cu):"lt1 ubic.1CiOIl 110 '!!IS dudou henlc: fIi un S,oblemQ eJegjdo POI' nadle, Q us: bal inlen'enld!) las 'unj'f,'C'il'S'idi:.tIics, Quemado libl'o,s, ani'Iuilndo In clnenulDgraHa naeicmnl. celllSurndo el I eatro, cnlorpoddo, el arte, L 5 reeordamos: el C'3Dlpo dd 1I,{cIIOClmd C5 pO'r definicion 1n oen-

u:ncl.:a. Un intl'ledu:l1 que DO comprcndc 10 que p:lS:II ,eA su Li !11po Y

'HI su p;Us c." una (;ol'lbaclicci60 and. !ltc, ,.. cl que t:tlmprendj'I!i\UD DO n~ui.3. 1"t'I1r1ni 111'1 l'u:g.1r ell II), ,snlGo Ir,gja dil'l IInnlo, no en b hi51:ooa, viva de su tierm,

Ii 1\ los !niJiln~ que _tinm par ,'fiein \'ml'at.ion J. ddt.~, de: 13 13,lTiill~" EJ3d.e les bn dicbo till; de: b(.'11 spc IQ ~~'3rdi:u'U:s dr una elase, Ies v rousa'S de 01 ra, "I ten de un snbi"ma que Oldie qulcre, ,los (;,onscnticlor'" de I. pl'ncbacl6n e\· ~nier.li. Aumlue se nlirnn~ "lUI,; usItdt,S [10 gouitmttn. ,;I 105 ,oj!)S de] I11Ul1do ~II :rc~-;pun!i.Dblc.$ lIe!1 geblH. 110" Con IIII rmnI'IHC'l..3 que prcgoDllfl Ics dccimDs:quc pl'cleririll:rnDs III> nCJl'IQS de Dluc5U'O bdu ). d I lade d" I juslicin, ['el'll quc 111) rcueeed rernu de t.Jo": IXosi{.jol1C5 qlle oE· ~UIlOS de wl~e5 p:ucc:" run lllllbt'l' nbandenado, puc:; nndie nucde ni debe unpedil el I:umphllm!'nl'o de !I'I so~>C'rn'll \roIUnl"u] o(!1 [u~t'bl(l. Illni~ bn.,>c de 1~ I1l1llJl"idt;ld tiel pede I' pli bLiC'D.

.' .,'\, 'los esludi::mfcs: quCt" [lIUS _\'1'1'los junto.:ll noSioI:r'O~" como de uJ;:111l 1'llCdo ,crtyvj'r'l"on junlos en 105 heehes, ~sC$ill.J.dQs; par 10 mts lUGS, verdngos, SlInH3l;o P mpiJ '111 ~ Felipe \·,),lIesc. L,I C:CT eI, In Argcl1~' UIIlOS no les oIret-e haE:lgos ni cosnr'"ccncilL'" Ecs 01 rece m'l;l miUlan· lj;l encreta junla ,a ~l.I5, hermenes Il":lillllj:Ldorcs

• ;\ los relbdos('l~ de lod;JiS lias crCC!1dm:~ ~olo 'P I'a~r.ls de .~rnW IJd Irlll"ntoS p~r:1 1M ,IT!MS bUDuldes !tOw lI'c mil dcs. 10.5 qlle hun 1't1.'l.:llo S'U~'ns la .. p,t:lbrns C"\',1I'1gCU" •• 5<" 105 que ~~n que ell mundo Hcmg~el reco.. fi.OClIllit'n!o dl? 'I digl1idnd hUm311:l CII'I loda 5;11 ph:ui'turi. la igunld d $0- cial de tod.,... I:ls clascs" como so on dirm do. en em Ganeilio, los que fcccmoc:en que -00 '~ pucde sen:ir

n Dios y BlI dinc.ro-. los C'Clllcna.lrCS de !':tCl!roolm ql!.li! h~ n ""lafllpado S'li £irma 31 pic dd Ill;lflm~I'1) 0001 qlle los obispos do:! "creer Mundo n~VilU :I h.1 IJr.kllc;t las ('Jl$cil.lnZ.'U dc, 1::1: POpu.hJnlm J'l'1f'Os;rcssio: "Lot 1 1:l:'si~ dur:ude Ull sjglo lUI I'nl'cra,. dQ al dpimli511lQ .•• P(!lO Mt.I rue'·

d mas '1110 fcgocij.:mc ..... u <11' • !ee"r en a nrnll.tf1.dnd olro !list!" ilia .c.c::iall!ll1enos .. I('jado d,c la mo, 1 •• _ La Igi si4 ~Imla Co.n ofglillo Y RI'e~ia UlDa hURilD.oid .. d 1!IUC\f3 dOllde ~I honol' no pert,en 'cc ;11 diucwacy. mulada cl1lle_', '$ nIOlI'1O-"= d~ IIno5pDem. I'linl) IJI IDS tr.LbJi dorcs, abrerO! y O1Inlp(!siflil~ u".

La CCT C'1J1iH'i.!c;& ('n sumn 3. tudo;; I~ sccto~.C~I'I' una 1::1. uoiC<" f\\CI"I; c.r6n de mmow15cnLTtlgndor,;J5 (Ii. rigentu eonomprdos~ Dlo\,.fiz.tuSC IIIOlii cuatro rinconcs dc'l p IS pam comb::t.fir de rT nle III fmpm.1. liJrDO, los mnl'tl)poUos yell hambre. Esm es IIIi ~IUfito;d j'ndud"hl'" d'e' Uri pueblo llano de ar;lolncion c hipoe:r '!ilI, herido COif! mI 'libcrlml, Q'lttclido 4!nl 'SII$ t'IWl"n:'ch'D', nkndidn en sus Hll'lllmica'llIt. pc".., dis,puesln

a mr .pJ uraa n'oI.agom!.lita de su,

destilld. ....,-

SO Pesas

a

A parete 10.01 las 'ueves, Direrdon, p~r el c..D_ 8ailman.o Clagan

, Rieamo De 'Luc,iI

'aseo Colon 731'1 Buenos Aire's

A,losto ),5 a1 22

AI ej'cl'1lcdc csl.3 ' didOn. los ohrems en 1111elga de 5. fATA. en lin plonl IKA - Rco.'1uh. ehoc .. b.liln \"iolcl'IIl:lmel1lc C'on 1n po)icia. que jn di ~minnddli'l II t:i Suo; nrmns de rllcgo hiritndo de rumn ~rr:.n·, da.n 0 Jr.!! comnp::lJlieroJ Alberto ~\C~S - Rerlllici6 Obz • Erneslo 'ap;uol1c )' c'tro'S. E' l:t bnll'nl l'I~r,esiiin R Imb!lindoE"es ,d'es:um.1(ICH, pOlle de rel'in·.!] I1n:1 vcz; mas 'a illlimn vmculOlci6n entre cl "eemunilnr:i,mm" del ~,o,l)Cmfid'or C:IIb:lIlrro ). IDS monopolliosC'dr:::ln· jCii'O~. D'cCCn:15 de Imh:liildnre~. il'lch.m) clircclh'1(].S' de SM.4.TA, e~liLO clclenidoJl. 1:1 eel tic 10<; :irgoll'llil1t)s r~eramll m IIbert'lliel , haec rcspoasable 01 l:q!,iemo de 10 'I. ~IlICl1d~ qu.e hi1 dlcscncade-nado,

v

Sostenido por morn, derrota Jas fabricas

unit,arismo olr Icie 'to

(P:dgifUIL lJ);

I

LE

La Cop de ,)a

_,

raclo

ata

ulce

fill., frnbn;ilrfor<rJ ~C'tt'mo d ;Ji'uJi,n'U.~mo :i1l~' grd', qll c, pro ~d., 1u:Ida cl C'onUD" del ptJdu '1 dJeprtll

CII, ",umi6n. d,c wi d l)11."nt'.3laT ,del pil,~blo' 1(J~"," - , .. U1.JVO ULMUS.

--------- --

- ---- -- .. - , - - - . - -- - ~ -- .. - - - ' ...'.~ , -

,- _

La TI!',b€'I,ioll (1,(" /'u;s ~6"~t'.'I I"~trii ,rlil!.~lJ'l(iJ jlflll,d,(J '" ;,(CI' .. ci6.M1n,PfUcrrl E'tuu/ol"i"AI'O d,p' 1(1$ l"b.,.i'et1~. ,En' ,tn

.,' ~ . -I, I . ... I ' , , • .'" J,

1"'("CClon' ,f, C' ma".=,o ,,0 a,p'O'JI'o .~O'~,€I' e~ .$' I}"n"

ri(,l1to dt!'1 ~,r,r·DI;O'. L'(1s lff',abfljculor,;'I' de ,1a jd., brit'ifI mri,s §:MHtlc ,de 'l1lJitai Ile IJ'I"Q'fuU"r,c';oro.fl. !'11' (',mll',ro. I'J'f""~J' 8'1"'1,~,(!' y ,13\ll"fI, ,Ln Baru',n TO,."jqu,;,1 ~. In ,pmlmjll,rln narl,enl'll("l"i(,(i\nl1 l'of:llPQ~'~I'N'I,

"J'" d' .:t I dI'·,I'·· t, .. bid' ..

iUln" 0' n(' 1611' l'lJ'lrO!'ilCIi" 1l',IWl[a a ~O~ ,re e CA:.

]i~f."t' ,;I'lgo m:ii~ dE' do iln~,I':r

J('\"1Sla PrimCJi<i Pli!ln.l de-finio " r.u!;:;ID'lO Tintoiro'r30dol' con t-;!l;'lS pA labras: -

'-Un sil'1dic.'!!h"~1a de idea!! popllla.

II ~ '1 u(' abe U<tb.:tlllr ()On I ... dl!'J1l'· d~ " ,[n"(,'m:nlar 1.11 ~. 1I'!b..tj,li;b !.Ie uiAtlo:o;l;.hllidlJS ~.

1:1 ('Illh.lj dot ill" enEonccs y:Ii 110 ('"! d l1Il1,\ m.'. p"ro los iUI,cn:').c de '\, mlnr :-ic:uell Ijt!.,jduS" ,3 la ("lub;,!,j~U.rd ~ .l Ii~ cmprc~ts monupol isl[U.

E.s JII.l>'l .. nil·lIlc CI'II 1JI'Hl de C ::IS, cmpres.l domlc '\ .md')f~' ~:.lb'l dl' 1'lI.:iLir .b. m4S 1IIJtaIJIc ..Ie lI~ scri~ c:.::e dl.'lTUl~~ IIU" i,I.nUIlCiJJlt !)IJ !X.-.uo.

!JI{.wi6 (,"1 Zlj lit jufio 911 l"!r;gjr;e

I (-Illcrpo de cl('I(':;:..,do~ l'n b Li:bri· ".1 1l1l:I,ahlrgil..1 JlI.~ gr.md... t!~ 1.1. C.Jllit.J,l· T,·\).IET (I..soo ,ubrcrosl, '"r 13. Bo!Iu~'i1 TonlqUl~I., mil) de cu,,,,.s lIi.ro.:<:tun's t';" d Illini~tw de Dcfl·I'k ..... :."\.Icion.d Emiliu \ "'1I1~dxJrgh.

l' ('UII,P nh:HI:t dq)('lldn K"i:t ~'"OII d i': III b.ll.LU or 1.1 nrCf~S y b. 'B"II~i..·'!' ). II]!'· it.m ,H,f CGT, IIl.1ml'U.I'> J. ~ \. 11.)}.

T rt's Cll;lr~ Il.lrtt'S (I.- ,.~, tidet!'adl'" rll''('to<; I"(' Illi'arDIl ad".r!iiOS3 , .L1Il]or, ;\" ,fa 0111 hn. 1.11 C \~t:p,,: jo-I' .11. :.11111 f.1 (."1IImm.1CJI)!1 dc 11'11 PIl)I. 'I'~" mid;!.!'" a finn d... 1 !.tOO. t_:U\'.t ~.n1l":tl:<i runHul,.J 11111 diri~l'ul'L' or)lj'~i.' :LI ...... ""II 'fM()', h;nlIlUQS,:

- \u:!II .. lu TilHl)'lc"o '-,mOM ~(' h.t C:'lt\cI11JI) II un mlCr\'l'III'lJf "JI ido. 50 I de I ":::"'"lIlI ,'11:,'1,., ,\0 .. 1"1'1'" r(".a lcs, ~ 11 d '!.l't·n·I.lri,') ~ Mil ~t b.l'~l .. .uI. I .. ] • .J'·!.Jl iUII ~Jl' hu,hl,tri ... II·' .\r'l.'lH. IIU'Cll'OS ~' 1,,~ ':.:,r:m~k .. 1II1I1IfIpoli

IIIl'fI.i.lt1 'TMk ...

\. t:d mo ... \-OIHO Slll'(.-dIC'fVIl IJ~ 000- !',n.

~a' n'·

'I;", _', . , '

r-: 11 J Ij'i(j ""::I II cJ IJT nut u H) d05 ct)s(u~ 1ik'orla~: una lUI! b hurllilla(.ull J(: jll.')(" Jdull~o. cI s,Hlr'~ que c·( "l:1I11)(iu i" I.d.dnu·1;, ~'II' l..I ~ill.'l: )C j..l)SO "dt' pj(.~. y tHo a'ilJl'l UI~I p;.IYJ. '.[:r.l fw; c:l .HC":lIin::ltu d'e ltml.'ndo

•• m."I~I, t"1 uni('(l diri"('II[C IlH:I.1luf~;._u q II' Fj}r C'llloll' .. 'C) ptJ'J ia h.u ... r- 1.' \alilbra.

, Ubre (I' ,call ~p"J de ,j'IINlljg_W, IlU,r IJ ,,"Ls1u "I Z'i de lUlU!) , .. I t..1mJII.L· hli'"I1(u de !iU" .~'i.li,,·idadt- ... soll'i.stu.~; W .. ~III!~"iuu del maudo pur ·1 rrr.::si· (JI11l!e Ollgarua. POl' UVa de ,C'SillO L ak·iUlil'S deJ iooom;ch:1It('. ,'QOOor IoIi.ll<'Ciu "'u la COI'W Il\osad~ ,·i!l'l.iC:rI. UIJ un.1 ~"Orbald, g!:II~...L" i3I 1.1 que Ulo;.lL:l: I~o,\i.."utlo fa .uchc uC:·:.IJ [, U· rk.

Ih.likrlo di CU1 ~~. C'UIQI'I!.'[·~ ct.:rc.

I trk.!, tld,unlu de b L"lli'Qll ()1~JOI'ra =, h.:I.i,lurg.k-oIl, W\l,·).JII GapiLIi, adnlit~ (~IJr: ,['I • ' ..... III:.Ji(Q dco J\~)~IiN!d" lue lUlU (h· III I;U'Io)n') (!UI' IJC~ron de,. 'll~i .... Illu ,(, en ~!I ~:nirC'il'l'(.J..mit'utQ ( . ,II \ ';jlld 'J[. tiel ~ll!l~' II,ado I:t Li$ta (;n~"Up())jIQF".

£1 8 de .. (.';i'l'rllinc III r ~ I"-Ili Con, imn.ado r 'J)(Jrtl!".:L~ al Lobo u !o' 1",1> 1(~mrinO!i,:

Qrllfi'mnado. - ~'U'l;:d ~l' ddintl 'WInO (.If·elolllSLlO ~ou"' 0lClO:.i'V.,?

'\'ru.nd'Of ~ Yo me ,dlefinn' com,o lletorlti!ll<l_

. ~,~imna q_uc ~:I ~i,uno dis. I!I pr'oplOt 01 CU'DI M'eil,;lb"'f; lUI;,t earra en flue Peren ,.u·U)1JIQ, Ii '-WU.lUI de til T'lIilJ. dobh.·lI:. dd~'(:i.,jn, !>ol:l::i r",c' ("lim dt' inkrt~s.t'~ personales v de c.: 1rt.1J 1o" d(;s\·i.u~ion, ill~Ul1lpli'llIjCDI() de dC"i.H.:rcs;., 'l..'"OUlPOIII:!I1,d. S" ,at'IQI1J'O" t.II"S incullfl.!!;.'!hl.c;;. !l'L:U'H.>jo !.Ii cl"ccioIml dt' J'UllthH; P'IItrl;'fut:ci.,In. Ir<li~ ,"'lon.trr'.IIl!oi', ("1,(', 't' .~gro!.'g",Ii'Io\: .of' .r ClIO ytl no pew..! l'Ii.'ifUOn,lf fHtl'll.:;;. !:OJ1I~'. a}gum:1S creelll, I:.II!II fllllcsr.:t ~('5'110n,

EI Imt::1SO dell pJllll d,c luella 'C"1l IhOlJr"W de: 1'96";" deju COIM secrucla J::.. 11lIcn·'I."I1Ciol] .1, 1:05 ,grl;lI'f)ius ]1I1J.:s Ullrllb.lti,·u'i. \ • .. ,,'!)dor '1Ili!;,·,·rus:;uut''Il. h r.-sullo il~)o. Il'ulro IIlIa inn<I!'Il',n' ~.i"C';;! lilJspcmi._ju dc, penoneri:l )' l.(>n"·el~t;;ioll de 11)1:1110)0 ptUlI dc~pis~ 'Iar a -1.;1, ~_Iucla··. CIJIllO sc lud-t'nde despi~I.~rb noy dil.:it'm.lu 'II"C "an SI:b,;151i~f1 no 1'0 u'l~iUc •• , ell

I CIt: [)oll·lul. La der1'Q !:s IJI.!, _ ~r,!.!. 'l'.a~ al ~1)bil"J"IIl~J \'UIiU.,.r l."QiIl'cno 10 tlll~ 1;1;; Ila~~·~ t'\I,ll ... m a punltJ clt' IJI"',r,dJ;JI.1rlc: 1:1 'S1'l'ruil1. (.I'or IJLIL~:' :1 '011 I. I.U' l'Of' m 1'1 pn'dn d 1,\ II" L - oS" tit.') pl.1n ,ell: Iud hi.

Eu 111. \;) !.Ie 19(), ::;~!II 'd),l~u.lii 1111'llIi Ij Iii;' I filud" cS1:;,;tllcl.tllhu: [.I "lMlk-U,ioll "IC' 'Ia.. (,[('(.-,,;jonc-s Ul In II rn i I,) II Uhrcru .... Ii'ln lul"~i(:'l ." !:.t, IJllJrrr,l 'llc IIJI" III,mcla'I'fs de' !lollS: ~:rrl"lllilc~.

m.tl1ioblTil re'SIJ 110 '\ i.~iule 1m,s." ht p:UOi ("I lOfilC'ill,:liri~'a :;;:rt'liIi'a,11 tie U, :\~Ii('ioll ~flIC no r~ Mn,t"{'"'h:lluCllh: 1111;1 IlIn,IJ~IiJ.:

'''[':~<I tli~pu .. idol' ~cHjli- ... Ih·.uijli ~I , ,,"dflr d'd rir~go nlll~' p05iblf' de rc::rder d !1I'lndo de .... 1II gl. ""11.1,,"

\1.1.\ (III" 1111 ric~;.::u. I"m 1111,1 I.'~·i. d~ m·ia.l:II;lllIlIil·m lie- b _, rIo .. li~lll~~ 'I'pmjlorns a. "<tudor -InWis r 10. 111<": - q!'l(' 11.1 hi;m ~!J.r~icllJ en d 'gremio flIt"'j.1111 r~it.l, 1M \Iah.l Il:i r.i ill'11:;irli: Ulld o.Ipl"'~I'1I!1 £. dl'rn . .'la.

\" <lnvoii' ~'U nQr"'l ~irlliirril, tl!l3. rfl ml 1';1 milHJllJiI. fa [;1 I nl(:n Ie j!J;Ji a penk r.,' .111 .d fJ ... 1 i;'111 lu ~II \'0. ILu IlilAJ. l)~r .\Ui1 IJL'l> hJ., f illJ,l:i('II[jCl 1m:. 11.('()ida ad\,{'rsa; -no (·0I1Irol::l.r In!; ( • 'lIIk'lO!t 1I c I us lilt I", lilll';,:;i l"O~ ) no tL(."OI1Ci1C~:r ~ dirig(,I!I.\·~ !IYe- "ilrjan

dt: dlllS-·· .

- Que hlslill13 -'i!iio \· ... ndo,r-. tll'1tJflt.'CS no h;l.y Ol1llit·ios.

y n~ i I" {"flo. Ii' kg: i do pur (' I "!'[ 'I"~. tMio ell! Tr. bajo em"" ~ubjC'mo' 1,Cig;llopor Il>lli.lie. St' 1111!..<lU' pll r:1 conirl'·'.Jr Iii t'tl'lrcga dd gtl'mi(" rcsud· fa por b uJplle aUallll:a aoIl1c.mo .. IIUJnopolifJ~·\"al)dl,ri~m(i ..

MOID,OpoliGS

Y' V,8ndorismlo

.\lIte.- 113 op.imoll pulJl',i(. ('IU I<IlIllujdn 'cs"ta gmli'laN ~ '\' •• lldor "Ilrll' pfe'5nl1HifS lomfJ""f'i!!i~ro de ,I"H II'JlHln,poli!'J~. t.a~' SIl'liI.:'ildda:. dr' la

'00).1 I!J~ ahlil"U11 "!(",lIIpa'. ,ill 110111- L ..... r a Ilinguflo. Si 101' no,mhr.aJrOll, uW'i , ;:I'I.a~ll'Idt'l, ~IIJI .. Ii<ld~h (;{J,II(·,.r!,,)).

SIn;p.ndlda:!l I,n ('It'ccitlrh"~ de I~J6-:, lou gJ73l'ldc:.s 'I:!mprCSits m.ot •

lut 'j .!S de pidicrofl une POI' 'unO' ~ nQdos los encmigos: de' ,",andor:

• La GClllm~1 EI'(.octTic edlo !II! ein- 1.'lr-nlldiUntu:~ de I",. 1i.s1a Sri's: .l\la~ ,:;pri11loo:s, C.vpiu,. Di"gu(Fl,A'nlu;o ). :;;'uri" , , .. cle:rn.is de .;a o'lJrero de su 111illuta :Sit 11 lo' Domin 'i'J Y ;0 (inchl. .~nI2 dd:e:gOJ,dOc!;) d ~ ~u pIa n'l a C o,r-

,Ic):'i, ,lief.... .

,. L Philips 11;1 dl.:~pl!'dic.lo ,c:n 105 ul1imus IS, Il)(,'5'C~ m.l.\ de mil tmba. j dol'('s. ;-';00 (jut·dll nin~:{ill dele;.!. do. I) 'Iue hubic,r,ll. sid!) clelc"',aiJo, :U.!!1 ell In~ tiempo IU{IS ,rerul}t~. L1 :1,,!.'r:t('("U iQU,n.:.LJiz.'td:1 "cjlli POii' cuell· o,a. d,t'l "'8ndon I1~O'CS lalll in(Tl('ib:lc'. tl u(' n leil't~'I.' r;, 111111 1l.!)13. :lJ P.1111} ill II· to tim In hi!oh.1ritsLlc la (Om PI'I.·s,,! moflD['Ioli 1,1

• T:IIIICI. dc fit S . .JJlIl·i'I TOl'lllq'llh. (,·ho, ;l -47C-ri.ndidntQS o]ltlsiI'ClfeS ",I \'I1I1UUri!l<r:J10. • \ Iii ~iiorc.J, d 'i II g:1.''lUcrD Jure Xcs,ri. ami"o de ''''":.Indo!".

• CA:'>I E,\ dCJl.lidio It 1.30 opll~i.

Ivr(,S.1 VlIndor,

• 1J('~'llido_ Ill, ,;>i\o~ d", !:rnICII:,II'CS drlrnb:lj:uJon"'5. .IHI i\ "iliidorfsl\lS luc~ 'VII n'l!1illldo~ pur .'\.lCClIs'm:s L~kc· 11'.1, D.T.I:L, F.III.lI" S.ll·t:Ol. '·nit-::i 'II , DI.".IiJuN I. PCfll,nd, )'1.ll1ucl nu~'u, ~il:"lli[j ~. z..lhaz~.

EI dr<;:llilJo hI!' I-;;'I~i ~kmllrc [ll-OII' p,lii,nJ'1 d" b £,"I'JII l~iol1 (I,el sinuil.:o.t.lo. ,':ul,d':'II' y 1o:. 1l10110I;.o'li"'~ i',1 bi;m IIrn ,do :I 'In.l IUf'Hmla ~CIIdllO!: d f~IIC lIl(lh:'sh\ 'II 101 f:ibtil:::'l. n,ulc<,ta :.1. L'U) I.. ~. ("I 4111! lTIol{":,' I:r, ,L 1.1 L'O~'I. mule,l.i ,en I,!. €;,\uri('<!.

.. \I Ilrim.:lllio d 'inti it·.II'fI .. ~: iull:!." b.t 1m drsl,itln\ (·lJllln:s.l pur Clllprl.··' ~.1. 1Jt:"I",III~" ~,,, l [ !ilr.. li .. ~~ rull t'U h fNI('1 ~!(.iim d(' hU!Il.'Ilri;!lr .. ;"1f'1.~ h. rp~ ,,"- 1.'11,1 l..'tIUII,·l1h:.OI1I imH! d~ drl'.I,'l"ilill ,111\,' ('lIlre I!'J 1I1'''",:lIIIi .. 1'111 I p.11 ruua I r I:,. l'O~L

Lns It;fh~·} ~. 1'):1 fo~do:s: d"'ara:flIl:it> 011 di'l 111.1 1M •. \dv,("rUuos, 'Io'i 1Mb::! jaoor'c\ 'I·~ ... nncl il!fl)11 d hll I It}.

• \ulhalldl.lri'MIlO ClllIi"'allll ;1 p~ifdcr f'J Clllplt·\J. I~II !11~'rlO ,\·'alldor h~ll:m\ 1."(:lIp~'riL{lo :m i:~:mfi:m;,ra ). erep> (lUi:' pocH. d,lf d,cccioncs.

ICu,3tro c:ieot,o :gremio

po'r del

Su pro\'c:rhi3i1 'cautela,. sillcll1bar· ~o. Ie hito ,e-h:!;tlir d 1II011ll:II!U de la ,ctJlln~"ltlJri:l,: h 5,,'111<11).1 dc' C'HIM,. al 'ClIlIlIllu 1'llUdlllS tnll.!.lj.Hlun:!> l'~ 'I ' lJ.!!1 d!." '".I",'ChJII'I!'). C\lI'11U pur 1111- 1;Ig,fO. I'cSIItSi{j 1.1 ol1mlcioll, .1.1~ li\. 'I :. II"O):J Y :,?,I'is 'M· IllIIht ;",,,11 til 1.1

.,IPlt.11. JlIC' '\.t·III.lfI)l'I ~II\ JlI·11 i,.·Jlldi., d.iiI'fl'} I.I:';,JO ri:rm:;I) de II~;II.

':1 Im.II, ("fill OO.OUU .. .I di.IlIf1'1, l'r;, r;. ~t'(: 'j(m:11 m.hillll·)I,lrl.mlr. ~l'!'! II. 10, ) d~.. hm.. .1!1l11'1' d ... 1 ('UllIitiu. Fr~ 'L·\·idrllh· (111(' 10( :1.1,1',1 Gri'~ "lH.t~:-bd,

- -G.!i1;j,iJ(lIfIUS pOT 11IlU'~1 t' Y clcso·, h:clfJlI, - dke un dingclIl~.

\",I!dor ;IC·1101.116 ;"II Lilli",o lC=CII,r~O:

I~iz() impugmu' Ia 1r~I;jJ per I ... Jllnt~ LI~· .1?r.ll. I.J prnlC'~'I'1 uj1l1slln. ~". rlO!" rn oil iil~~I, mj~'II S~I'II S~'blil. ~ti;.ill" qUi!' I" nla pt: IIlOdlld [II.

[~I Lhtn en!!! ordcn6eti1'lolilccs 1li0 " (I I a 1'. 51.500 ~.ba·iadore:>, sebre W.OOO. eurrrpliclul1I ('~ ,ol'd~n. EI hmduris.mo ,obh:Jfl'O, a.pcn.u 2liOQ\'O-, tos, :1C'flfiU'U POl' ClelllQ del grenlio'. l Ie aqui algunos de Ius n:sukados, f;jbrirn.. -ror rabri~':

a mmiplllar ·e] doblc' Uc:hero de sim.p.ar.iz.aDles de 1.3:5 llstas rosa, Y' grb,. Y .;:It,eIJrono quelp !l'Wnliene (;0, '(;;"Qriltneto co:n til. Fede:mcion p:t .. trenal, DcsUlltado$: )'05 104 C-dIldiilalOS oponlcres (uenm des;pedidos.

U3!Jii,\ Que prepanll:' tas el'e«ioIilCS de cuerpos de detegades, r\"OI''''' Il'<!llnll~nle /ie' rroliz,,'m 'I!n un mesen h:do, cl pais.Eslru; eflii!pczaro,QI en abri'I, v a.lhll 110 ban l(!lI"mi'flado. iP;or (11lt~? ·PlII"IIU co bar 'I.uc: .al1'cgfllr cl Ir.l.mli;, Tall el ease de I;] clfl1>rcsa hIdriel. dom.lc ",I mandate de [0$ dt'leg.'1,dos veucio lmee easi un ano, 1l1'fO se Jl"l1i1 ('r~ cl eenrici I).. Eo 111 cmprt$!. 'Fcbo, cl \''ill1dorilnloo ,inilpo'!le: ell '\'oto' ca,nbdio. La lis'L."1 Ods se tetiQ, y '>'Vliln sOlo eehe tfnb.lj,ado. r~ sabre tl'c~il'1ll()~~

Bl C'i'!SQ n :5 c:.c-1l11,daloS(l de anc .. , gig p.ilrmm:l-vam3orUI3 5C ,regi)ibia l"fi la lilhriC3: de C'IlV·.J5c'S Cent,cnC1l'B~ del pulpoo' .Ehmgc y Bom. Ui<!lS af1'tC5 d(' l;!J~ dc¢ciollcs sc (1c.)ipidc ;] en,rcul ... aLli\-!5\.<I· oposi'lon."S p<li'ra. r3~ c1iil.ar el -,b;'iunfo'" \~lldoriSl3.

,\ pesar de costas maniobrus, 13 nldI\"onJ de los ,c:urrpus que '\'311 :>lIr;"icndo COIiJ' 'il:r:an 1.\ d'CI'foOI~ del ",1..o';".£n Ja (abl'it:a BTB .... 1 despido de dos CUfT[l(l~ dr- dtlc:gados 'int, grU) en (0) uh:lmos dos t),lius" no

.El1lpresa Inse ri,p.l O~ '··ol~ton
CenU~11 r.I 1.000 ),30
L. \,,\1 E. \, 900 110
G, Dnl;.rr ISO , ... )
"I '\~II';T' l.::mo s
,I )t .. ldnrQ 200 ill
P('rdri 1 3S{1 :0
Vu mitt t'l)l:' 00 0
Schwt rh: 70 0
, Gillette 120 0 La apl.~I.ml(: derrola ambo oon (': milo'de \.· .. mdor en las ba.s,cs IlIe:lilUrgiL~W'., ).1131"'/'0 ftlc un mes I:di .. oleo pJro ci: 3d{!mli~ dcpcrdn 1.,.5, ~ccviOIl~lc.s C6'rdooo. L'l!\.lal:J.nza \. ~ lorol'l. d 2' sur"!;! la CGT d..-:

IU:i ArgrnunQs"

B,u'Dge: Y' B,orn con, -V,andor

£1'1 la CO'\I ... 1 secrctario de .01'; .. lJiueiofli~ llicanllo, Oterc, 'C.mPIrZO

,impidc que de I'm cx:fJO ra"'il~fli cl~ ~llS. ~il.!tc $CaD oposilOres. .Algo p31 .. Focido' S''Uwdc cO CA~IE.\ )' otras eJnp,r~sas. CIJ)'O-s daclos :asl 1!005 fClio cj'bil1ndo.

T,;nnc,t es rei, (;1S0 mis. especl:my .. lar" Cw:r'Cllti'.! y I.:rlCS iqtCgfllnl'es de las 1~1':1:!l 'eris ).: Rosa fU!..'l'01l expulndos dt: 10, U'O:"I el ru.'io pa51:ldQ. llcnullcio el c:ul'Ti'KII de dl'h:~!dl) 'I los lrn,llaj dOll'S I!)lu::dafOI,1 sill n:presentacioll. :Erecl,lmdM IllS' 11.'00- CiODCS c'l 29 d~ jltllio u:ltinl'lo" '"~ dor pertli6 el~ todas las s.eceiQm::II mltlllo$ en tU;-('.l"1ill, dondc la, o~ c.:i{I lit ~"I m£is riled eo.; 21 Ir.Ji bajlldOlie'll "~OI3ifIJn !10t 1.1 luhl azul y 'rwU lila 100 se retirnrortl. ,,\ pc ,1r de 6e ,wIlllioltic'mpo, ll11ulI,,} 7'31}or eit!llo' 1.0 d'cIO$ delcgudo' lados resu.l,. LacO:m arfli'ii'amdotiS[a$.

Le succdido , n T"m!?t no, es :ma que una Ilnue.strn de[ ,cuma 'que '5e''''i'l1c en las b3~5 mllta.h."~I"Sk,'3s. LuI' t.rn'baiadorcs: sabcn que se :puede. If~ (1IIid"t :'II \":lindnrisllI()' v loestil.n nadc.udo ~I\in~',i OSOllI!I cu.te.

-Esta "'ex -<lit:'1!: lin ,lin;~nleIIn!("ndriamos, pcrdon 'i no ~~ MI"3I!nOS a. los Irnidofc5 'V '105 d'~lin .. euemes, fern 11:0 anete 'Illi nnmbte C.Ofql:l,C H1arj'ana. pierliQ el 'cn~pl~Q,

18 01 221 de Mo:r,lo de 111968

Los ·,Me'[!,alulrglic;o.s;una 'IIICZ mi, Ir~ieioni[!,dos 'f . enlre,gado~, 11' Ja p,~rro!i1~1 Y' al goibie'tno

w t,.",W;_.!~iU 1'M~.I, .. i'."i.~ ht:lii:e~' 1.11 U.u. ;d .fr.~ i:;.iJ 9·, : .. ~:;'.U~iiO q,u , ..... mtu 1<1 hlll'om ~ .i:I1:Je '11'0 ,iTf:mlG- • .a. uwr;.

'1'1 l'~ro,,~" J~.lhdWl ,.. .'., d. ;o=ru.

~ .. , ;(0 '" ~I,.::nr>ti ... ~n !~ ~l~r..u de I.:i \."N,IO~ OBREllA )1:&Til !..lil.cacA.

lll), ~~. ';vUi ,1.1;,~ lJ.IA;)G Y ,&(I~ t:9crlm.G!~~:l:l,}.

!'l'''e'lm~!l:!;""~ Ubi:'T~I:o!. 11 1l~ liu;;., ~ltD.1'iJ! '~

"'G8l3~.

;I") So, .~.;;'!I~fl"~ hi E.~wJ~iII dt IlfIlJJocIm "'1 k, s:u~ <:: .. :::11.11. W>: ]\;lila oI'tto>""",I,,:!<f' IQI eaJ:Idi~:'I.:Il~ -.I Colnio E!Nlo.r.l (,Art. n o!:~ k..J ~'~II!!'" ~ Ij, U.O,.).I~, •.

",~J' L1I JI,;.'iA, 'Elf."C'T"O'R .... 1. ,K~:Jr .. i!u~v,I1Sl.mf:llw M 'ro~ po. !!J'. JIIDiQ a \·A . .s'DOR ~ ~\r' t':~I1CC;~ Cl.J 1"',:0£ '~~!I1;1~O ¥ l-nwdo dec ~hQm.l:r ,.Ii n::tilol:"O'i """".:!id!:ol!II.L •

'1''') U .FL"'2.:T,,\ Et.'ECTOR'\,L dC-:f.Il'1'!! ,~rt.itrlltb.=tllt' 1.1, 1';8 0.1'1. c,..tiud':III'.!t, Ioi 1.157.\ t:tUS. ,th ~.Ii '" cOl'..o;:;t;t.1 dltll ]~, .. loU 22 Ju. eu4l:.Jo "I O'Iw-jo .Ie jl1icl .. l!!~ ",I liS ,~eg'-h 1* Il:I ~1Jo inI .l.tIM!o !i' d~m!lltoro"

,"l') O'- ... lI .... ~. ·ooaac-cd ... d~ r!~m'lIlO!J q'~,c .:-m~d!l IP.u-

m,m'I" tr~r';l. I ,lil.I' IXi-'t!l1lt4a d~ I ... ~"ii'id&!. Jlc liqlrl u, ~.o:lI"C'''::S 1~,","<lJ.;!~ .. ra.~ f'II~ ~.d!OI'U,- ;40SI..LOR, STllSiOXJ:: y OhT,IZ:

III) InltatDlrmllr.do do CTrOOll' b dhidclI c:a :D;,nU .. l,lI"r.I~

(Jlo::i. •. "

b) 1".I·Ii'oIcl~n i!~ d~ «'l:I tcu:u .<JI.,.l.aw «III 1'. :P1,t:RuJ6c~, ¢iI ,tDllrcn:n" 0,1 ,1:'R~lo. S"ur.Hr;)J J\i:"rII,~:t,j1l ,. .. 1 ,ift'!lill~ "1 'lUi! ! .. l", .. • 'l~I,·" ,rupi"" ,. 15tw:1tiO C"JW 'i~I~Alu d~("'j'idl,J.u ,r~ ,.""oi:e.. ro- Ic--irnlnota .. -".,n 'm .... " .. ~r

JrmCOlIM ~.-I COL.~,HO~.'I.l'"tOXIS'iA \'A::':OOJL.,

C') P"Nu..,t-!I C! .. II~M;;lr ,rl r,O':~J"O 4!~ I .. H.~, iii. t:."b, ~e b roon~llei& dt I'!~r~~"" c.gdl~l:I"II. s.,:~, \> ~jj J.o,i, 10:1, Y.:I. "li~81~ QJ f:'il:l en' b 'I~m~

!It [;1 ... ,?>!d;o ..: .. 1 :-n"ua ill ... .,~IJ t'D.dlrl~i'l ~ II'u~ • !.Ii DELACI!>~ rqLICTAL. ID\':.o\md~,mio 10101 f-':q Il;.rvillfi \'ICEN'. 1"1:: ~:rOSU,OR ,11..""11110 .. ~~mo.s 1i'i'lf,,,!lIntu.re !'I1I('~!a ~. P'" '''''' l'ur.w ,·m .. cl '-fef1ll," I :::l J Ullt III ,i! Iii, J»l;Idl c:iiI:lr ..... ~n 10 Itnt., I;,~I d~ c'"rlll ' '!'!' ir.l~jji.:in·la ~!l e!.a'il 'I ' 1:., ~.I ,,~o ;!:\ .!! I 5.3-') ,.n b ='tOOri,:. f'AJ,tET ''W;l mtMlW;> "":t:!,!J-a.r ~I c,)::I~m (".\imo;:o, «lluGg :h I'ii' I';..o,:br~ 1*~,~I't'o:i~ MIP""DIl.E .-!tl nml'.uicro ROBEI1;,"IO. D:

Ct'l'_~1 qgr "r=f,;;,,, ~ 11"~"1 .. ~ I"'=.I!JJ h(!l"~ !:la:n'a DO. ,.r·I'-.e~ ;l~ol,!~tm .W .~r I"",,;~I Da:1{lr C"!7.: Uo ,OR.

TI'nm:.\. .

;';l'rSTi~.\ .\1";;:;' 'I'M',I):-- f::"lrl.'r.~n .... f:nOS r.;E- 1:L't:m::~T08 ''I." El. GR£):IIO T',UtBlF.::'ii TA Lo.s·if~

, Ji'ZC:HIO, '

~J ''-\ Jr:-'i",\ 'F:I.I·:r-rOr .. \L -',~,,~,,> ~o 11":11 I .. ruSlile1.'1. imf'~.'" :,-., , .. '" lId.>.~ '1.>%1.I"I~d~, "". I" r (lln-etl·.·", "Joll" ' It ... b "' .... I~".,·' drl J":;"I·~ Dlrl"T"~: .,., 'i~J't..1" }:~ III tol" ~

~:' ~ ~~ h1' ~ ill (I. ;~r.r"" l.,[I!r" ~r~iJi iI' ..... ~nili .. ~ j~I.r!I~;t"""L

.. .

esti,sl

FUE OlillEN MAllO ,AR,OSENDO (3 A R(f A

Sm"'t',JJil Jifl(~ ,.~ 1!'3'!1i!'Ip ,~~_ I :J:1ilImI'i:1 IG'WI'II '~'I 11:1 ~~ .. , ,1,",,,:11

fl. 'l!O,~'

C'J'1 , ii.-l<O ,C':-'!i, ~'" , j !I!'~AI~ rI' '~ih'

, .

!,"'t'~ r~II'QI liShGIJS

,jI;~ I!!!' <II "'", I~ :·'l!!'!!i'·~"1 iii. !I!' ... H~~""ii ... "!!!'.'-:1.~.~!II'1I! " ~"jijc. "!i S:Z"

"! -~ .. !II !!'''!i • "t .. oiI'~, tM -:. .. fI! .... -:._ .. ..._ii' !I'M .~!!,.~ •. ~ .. "'. tt -j' lI';iI!,.lll ,. ~

"." II .. •••• !l'l' •• - .. '"' II • ...... ~ r~" ,I'" .iIi ", .. ~I"'I' .r. it ....... .jj,oiIj fIiiij;

~ .. ::: I.. - .. "'1111 .. ·~tI.· ~ .... III. "':( '11 ....... ' ... " .... 1l1-"':;'-oC" V"'I':~. "-'*l

Iii 11 .. -!"II! :;_!!i' • ,,:':!t .f'1 '." "IIII''''~' ... : ·II~. ;:"~r""!!Ii'''~ ill .Ii .....

f ..... • .," il-'" I~ ~I '"_ i;'" ,j! oil", "'r "'. , , .:~. ';;,!i:&'lr 1(1I'~1i ."1i1!,.III.1i1"!1

• ... I' •• • 'I' ·''"~''IP L'tt" i;.'" ,.,. _" ";jI' ~'r ,~-t= ,I ."''111 ... ,j. ..... !I! ~ ... ,....

• -'!-,!I" -.-I! .'n! 'Ii •• l.~"iIi .... Ii !" """'.~ 1!!i,d .... :!I; ~!. ,jilIP-rw''';Iii' iii,ifl

iii ., I"L ';ji" ~ i .. ~ Ii, _ r1 !! .. _ ~ oil"'!. ... , 1,1t. ·"1'" .:.'"' .. ilFU"itiJj Ii· "...,;U"'!'Ii!1

to· !II II 11 ~ '" .,t Ii oIl,i' •• ,.,:, .. u; I _.I! '"". • l.,iI. II! I,' ~ .. - .. ~' ...... III '..J~I

.·_';!II'II'II.· .I.· ... ~· .. .JI' .~ ••• ~'iIj .. " jo;;;io ...... ' 'Ij'!!!" , ... ..- ... 1.· .... "'I'!!! !I _'Iii

Ii" '!!. '1' L_:. ... 1Ij "' •• 11, "'",.", II!! --iI'.~'''dIII!1j ''''II • ""'iI'!II'Ii ",. 1II1!! ... iI!~

iII~!I!!iI "~ • .:~ • 'I!!'.'!!!.~ lit':, ....... .J' 1' •• ' •• '''. "111,\ .. 0;.·:'.) 1I.111r.. ~ "·"'to

, .,iIi lliil ·ii!ll .... I·'1I1Iij1ll1 ".. ' II!..... • !!I '!'11 t'~ I!!"~ "'IIlI' 1~i[,!, .. ",'iI'u;

1I'.,I('t.I'1 Arg"nliOO': :i'\\lI d,ehemtllJl pmIli(ir 'que ~I l"\lII\;,M~d(':1 D~,iDDIOO d£l '1~·OStDdll! Cudll' •. e::I~ 'co 1it~~'I,;tJ ~"l;'illdo iHlpy,O· mule de dh..,

, ~lJl'r'i"Q~' q*HI'. ~ b1ii~..,~tidl) '!I el cWipable v.\:\l)on ~ieilbqu~pli'rar' esl:ttJ Ja~~;09O ~.q;u:r: dcio' "lli'llCi'it!D r !I1'IFicmprco. OD mmb3.L1\fQ ¢lbDlpirM:fO alma [u.e; I lUnddo Rmt'odo IGuI:'l1, Igee" dmri~ m I dd:en d" 109 d~dc ~ 'cotP:~,

\ A!\:()OR: a 18c1i~I.,par nmtl'.l'f 3 R 'Gare£a., Que u ':lp'il'lu~ (:.1 CiKligo PI!iDI .. i~'lc al .~.DO 'VIl .... ·~DOR

VANDOR:.I.,VANID OR'S MO : V.A N OO'LE:RI S MO COIMP'ANEROS. iME1,ALURGI1'COS

Oil[ ",,00, i!»".'~ 1 .... ,R1..IQT~l, <Ii •. ..0. c., ,",'.1 ·rpr "'~.'", ,,,.,. I..,,, ,<!'t IIN~ ,.1 PNF '.4 'ifhiIii .. ~ 'r"~~;1i 9 ~ "0' 'Ii& PD.I i'II-~' 1~'1 10 I~" 'i ".~

CO.!, r~ ,..,. 01' HOrn. ... COrooul

to <! • ..- .. o:! ~:0066"~,,, 1'I..:f!tiO"'oIc'-'1ilO~' ~ 1.0 ~',., 'r" ~ •• I .... w:,~

"

,01.1 ,,~S<). _ .... iil.'.';'I~, ~~T ~- ...... po ..

O.'l"..o.liQ fc"" ~, V.Q."'- _' .'."'. ,""'" c"o.,<!,t _ """ •• ~ """ ~ '''I .".,1.,

OlliE CO NT'E S,JIE, EL SECRETA,RIO GENERAL DE LA U.O.M. D'ELA REPU:BUCA ,.-I..RGENIINA.

A.IMI.C.F.

- '" , IE. roO ~ "'Ii ... Ii", j; l!f ...... ' .",l1li .1fl'p"'i-1Ij ..... ,..... iI!' l. """'. '1''' :i! 'w,,"'I'

..t I ['" t .. ~ III'" .'.,'" ~. ,~ , .I .i# Ii' !Ii" ~:.~ • '. j. ,ii, ~.II "r" !!!" ...;;; t-f~.i..

..... 'Iii ,,"' ..... ~ .. ~ 1'111""11 ~~~ • ill,. : .. Ii iii' •• "I .. IIj,.;.1 ....... -!"'." oI!'lIi'" ·iii!llii~iI'.. 'iii'.

~:'~ :':~:;';:: .,; ~ ::':~~.';~\:'"~:-;f! ~ i~:' ~,~m'!:lI:~;: t' ~ ~ ~,;~~:,:.~ ~ •• dd:' ~:-:~:

=: "I'C'.'!!" "'!II "!!"I'II~L'. i!!o!Ilrll ';'1111 .. tIl"; t",.OJ!.. _1io"iI " ... II~ ....... ~o; • ~II' ... III!! ,I!'I!!~II!!'I ~ ill .. r'~'!, "'. If''I'~.I.II .. II!!'Ii I" ~I :rr~. l-4! -. I~ ilI'r!'" 'iii! I· ill ,"JlIt.~ .. ~ 'R.#. I' III<iII 1I"'1Il' 1';Ii "". UII' ., ... "!!I"t ~ii ~t!1I! .. "W:."I r- .. -!!!""!t' !i!'. • .~Ijj ,... .,,,,I,I.,~,,,, "Ii l~"':i!I'!l!,"." Ij,Ii ililJ\lll'l![I5II

..... ~:II~ '111i1+_l~ !::'Ii ':illljo-"'-tIl'.I- Ii •• ~ "11' •• ~'..... ..ifi l' III '~'" - .. ':.~, II 1' .. "'lihIM~1I1

11!,.,'1I ~ III l~"'!11 :1:11' M-·Ii II lI!.ri 11: -.o:,,'~'I11'- "I!II'II - :11 !II .!If,,'!"111 .... _!!!,,!t iii! - _

!II. Ii •. I!i!!!' ,..r"'!! >!!I:;'C'~ i!.,.. ..... iIol~ .... l!iil .. "' ... ' 1i1i1''' ,.,ii!tIo!" .... 1 II! ,11'- !iiI~ ... 'o;!L!!' - Ililill ..

lIi1itlil:ll:ello l~iio.I',,&!Ii .. r,!, !!,'.'~iI'!!! ""iii"'" ''''''!!

"'~ LIII'II',~I:"II!I'I ..tfi .. 'Ii~t ,,~',jjl iii ... ~ •• '".. f .II!!' .!IIIIIrlr oil! II!!' ""lit tI.'"'''''L!!' ,i'- .lI.~

.!II,rll~ I:;~ tr,.,li;·I." • ",,' .~~""'I'IP.," of" iii,,. tol!,.,iilil ~ ...... ' "" Ii "11:'" Ii"'i "-JlC,!i!,iJjll .11

'''''In.II!''' !!! .!II II" LlII!! Ill:" .. Ioliji ....... "'fIj. W.ii· ,. 0;, if. ti .. _ .1'# Ii!lj rillS; II! II 11'1 .!:

riii""'i Iii •• !!If,!! ... E~ ·!!'·II, .... '" .. !iI~t.~f!! .111 I.'. II Ii 'Ii!!'''-:!'M,!!!I II! Ii!! III .... "i!!1 ~"-iI ~

~iIi ¥.'r!'!!l ..... iIi I:~.tl'iii ~''Ii'" 'II,!!!, 1"-· .' ..... /!!II !I!. "'. -, ~ ; II!""' \.. .1.... ~. II iI!·fl'l.~1 II '1I!'Ir'M;ili

~IU h,~

10'" .. II!~" 'I-., ,'!!!!l '1Ii- .fI'o-. iF I ii i. -t II' ., 11''' • I... .' ~ _. 'Ii iii ., ..... lila' ..

lI!l Uili ""i! dlillii.. blii I. ... -~.-!l!, "i">!I1~ "''Iii!! ,,",.!I.~ '. ~ ....... ij.·.liL!I!1 ,I iii, !!;U ~;;1Ij II< ~lh1'~ ... ;i,

iI!' iii .. , .. M'I!! ~ '.~'iIIi' ." r "'fi "... Ii'': 11., ..

ti"" .' .... ~iI'.iitl.:

dli~J

.( {'t ~ ~ r =: , _I'~ Lt.I;L!!'

.. ~ tJ_.~ ~(II.

1I!'j.;o, n: 10 'ii! iijO:: .. ii;o·-. '"Iii HII~ • ~"'~I .iI~ "'IHlI!r'lkl' 1 eli.!!'''" i!,?f~:! I;~I ) ..

- .. , I. [~ • :tlllll!"" l<iI,' it" I!II1"Llr!! iIIl!! hi "'I iii,., ...... _~ .11l1li Ij "fi~ lilli' ~U.!lli.· 'Ell! r!!"i'l!I

( .. ·II''I!!f!Iflii f Ljjl ~ ,I .. "'!I!' • ~~':J'" ",,'110 tI! ••• ':··I''')I'I'f!' ,r,,· ~ .. 'Io;iP."~" !Ij .. " IF"tI·l!r!l:",tlii

rl~!i!."' .. 111 c: .. It!!' ".,'1111 •• 1Jr!I! t .. • .. !!'II!·~~, l..,L IIltJIIi ~ "' .... ,!!"-. "~jI'l! !!I'I '!!"''i:Ioo.!!. "'"'.'"

.~- .. \ ..... 1... ti ~ •• ~.. ~ ... 111'0"" •• - •• I!! ...... : .. , - 'IIL...,L"_' ~- .I,!I!' .... ,111 .. "

.' '" ~;ooil~' .- ...... "" of .. fF- .. ,-~ I. ,.~c. .. ~i" "-"I .. • ilil .. - ... .1 '1.,,- i!!,.... "'_'o.,,",.~ " .. ;t;

--.- r .... ·'.. • .. oI!' .~,~ ~, ... !Il' .... jI'';'IIII., ... ' III. ' Ii ".'lIiiiii"ij ,., " .. -' !I

"II!!! ~'IIII'" I~_". '''''''':.'' • 'I ::".I.!!! ~!I" "Jll I"' _ ... "I 'I! Ii .. !Iii!

~ M~ ... • .. ,-f r.. • ...... ,iI ~ _, -I!!. :...:-hl.';!'·"!! -"Iiillll' t=-:,. L''''~fi ..

COif iIi.f!!!!!"'~ L. .... 'ltilil ..... "".t .... "!IIl"l!lI'til. _ iiil'" .... "'TI 10 •• _, 11''',111' 'j> .ill .' '11",I,ii_

.'11 ~ .. lil' III.'!!. '" 4!"'::1I II' .o; .• ,~ .. II .. ~ -;r. .ii!t.jii· r. :I!"I.,i!j,'l.II,. ~ "l'", .,", .I!!o;.

.'it '1Ii".IIl~'1I ....... I' ~ r· '-. -.111~~' .. i!! ~ ...... !I!, i:Y~-'lI!t ·.5 '1! __ 'I"'Ij 11.... II iI'~ II'. !I' !I""

~ ,~ ;"1 "'· .. 1"". "'j> ,01' •••• !!"li •• - II' '""- .. '!! I!" iIi'~I'~ .. '!II' "II 1iI'1Ij- 'I' ""!!'I' !!'. ~ ... , .. '!! t ..

1:11 'IIr,f""".j!1I • ~ il.I' ~ .' _,j; •• 1II-t!!II "".,t' 1! .... ~ ..... I ..

.. P .I·- ""'~ .-.,. ~ ~,~ II. """"','" ""'" ."1'11.'1' ... ", ~ ...... ~II'1i f.ii"lir .. ,· •

If'· ........ !Ii " .... '!! ... "'!!,'. ~ w- . "''!!. P'I.",Ii ,il:'''' I Iii!" ~11I:'1i13 !llif", ... ~!!i!!!·"I' ... "" •

Ii!!'~~il!j;ii"!to ... -. J'iioit. i!liIl' 'l'ii If t .("_r."'~ "' ~I' ",fjIl''''''I',1I •• 111' ~ ~ ,. •• ,,,,,"" I'. • ~ ....

..,.. .. !r.II_ ... "'i. .. •• ",ill ;EO' "'-_..,.... ..", 0;,l1li .. _~II.~ .",tll!!! .tr"'1i-~.jlllj iii ..

I!!I •• ""~ ,~,~ :"iII~'I' .. "'i"li _ "j~ ,..-'11 ·.I'~oio III'~ 1""'1 :: ero. IO,hlfitlilf .. • ... "~·,iII."

=.rlo.i.lt. ,. II! •• !I!~ '"II! II! 1 ... "'1f"IIo ~ _. ,'" • '11.,.;O'--.. .. ~1i ~'

-~ I~"" il't'III. ·r· 1·-"11' -.,.tI-#- rt--t •• !!I"Il 'r .... 'r.· ~' ."'!;IIjl"..I': .... -.Ii!

!. "1'·.;0. ... !!' .. II .... " r~'" -M"" '", •• t~ ... .II ... III .!I,1",.r_1I! II.' ~ .. ".. .. '" ~I I!!'~·

'I·~'.~. '"' .!Ij .. f ii --,.,.·;j.l. ... 1ii II' ~."1'" 'III' ,",11<"'''. ~ "Iio !!!!- !I! ""!P ,jIIo'" •• Ii - -

.... ~ .,';iI!"'i'" - ..... iI ... IIt· ""'~ ............... ~'!!r..!! ••

• •• .~.,!:, .... ,.. - II _ • •• ·4 • ~ Ii!'.j II !!! ... _ • • .. ~ dII .. "' ..... !!'

... ";,j .. ",,~ 0.- •• '" ,l1li.. ~ .. •• """!!"I!' ~.1Ii ::".rit!LllliIi ~!Ii .lfli. ~ •• ;r-"t' .... ~,'Ij_

[I' ••• ;0'1; ... '" '", ".' ", •• ~!lt' -111'_" Ii "~. !!iIi,~i!'1i ~..I'ri"'iI! _." "" "'" '"'

.... i .iII. !!! .. - .. " t'" or it.- '" - •• ' i .. 'IiOJI!." I,! r"·!!!!!,,,iI"I"II ::.~ L .. , .1' 1" •• 1It 1.11"" II t.

j .. !!I_,i"oI! iii ",';; •• lIiII~ [~''"'"'' !! ..... It .111~ i! ~II- ••

;;;').1 -11,,," ";10 '"'110 .... "1 tl'iIi' ".lilil

., ~ ." • ~ ~ ..... Ii 'I' r t'iIj,.. '" ~ III ,I '''!I'Ii •• " _

;;. • ~ • ~... • • !I'M;' III! " ," .. ' • M • ...,. I" tl t • I.·· ... , I!!!' "I !I' I!

• ,~!!!. 'II! I.iI'. .."' •• II! ~ .. III .. i .. "'I'iII !I!"'!I!!

.... ',," !iI' II"'!!'" .'''' ..... .,,.. oIi-

.."""" ill'" , .. "',IIII'! • I •• -1 !!!'-\i!' Hi." """,.

.. II .,111. _, • ~ I!! r.... . " . • .. ~.. ,~ .1.-

.. ~ '" . .

'.iII 'I...... !...... I~ .. ... , •• t ........

iit ....

" .... " ~ t. , .. ",.. - iii ,"

... ~.. r ..

I- "'- Ii !!ILR.I' lil"" .. ."

, .

I; oIL. •• • r Iii - .. ... - .11'.. • • .. f ..... .. I ..... • mi.. .. •• ~ iI! ~... ._

II ........ 'NI • ~1I'1· ... t11 .tp " -"I .""."" "".... ...~.t 1j'1:'~!!I1! 1.!!!" .",1 •

'Ii," -_ ~"i'f'·. ftl'"," .!! .. ~. ",iII'~ .~" oil _ ,.""_

II 1I!<~""'Io"I"· ""'!ol"'.,." .. _Ii •• ,. II! .... 1'. !Ii ,". r'" .,. 1 ,!Ii _il'I'. iii!!'!!

iI .. _"I I'll!! .. j" ·A. • .• III: "I. 'iIi' ... !f ..... '.. .. .. ro(l,."'111 1'!I'!IIiO

... '.~iiiii ... ".z. ,.".,.. -,,-- ••. _ ...... -'! "If "·'!''''jI''IIIIi'li. '.' ,'111 ..... IIL.,J ... ~ ..

• • •• iI. ~r II! - t' t oj! - • t ,... '" - ....0; III .... • !i'~" I I· '1I:a... .!!"

' .. ·11 ifl. ~ ·'oiI,..... 1,PIIi .. Ii .. '" ,,"~ '!!!II! .'iili,! ~ .. til! -I .. :· I "' .... ,ij-LI, ..,;l!'liI' • IIio,ar",,'"'''11i

! " I .... 'I ~ " •• "'llll'---' 'I ..

r - . (tin ''''11' I'ml" formrt J,. Jnmi"tJeititl c.'dranj'm ': WI,bidn n .... r.t: 71~1''' tn,r-r",.1 pr:Jrr ,. In! mO'TIo~~t)~edlJlQr,," ..... JIEJ'SA}E U£ LA t(rT ...I £.O'S TIUBdJJJJO.

Ill •• " , • I '/U.c el14 11.0 ,

tu.'~ EL tv Ill:. ,Jld,lltl.

.• C' .- ~T I T '1 "'... g"". 1- - ""I,"'n. 16 ~ 1n.I, ·no', ~_ :'1'- 1" d, nft, ,0 ,0 de 1'968

r._, n't('fl!C-rRt.lup '(On rn D,e ~II UlI," - • - 1'1 U. l'U ...... ~

Oq:rctn'o ofi'riAJ (It" To \.N

- ~ -- - -

, - ---:- _. ,- --- - _,I .. <,.,.-_:__ _ __, _ _ _ _

---- . '" -_. -

• •

- _ ilb .. '. ~.' • ~ _ A ~ __

. ' ' --- -- - _- - - - --

A prinripio de .lntl. '"'Tllino de , I [mba! !.l'e RIO Bundo" Ii ,dl\ aCUmUl.lf r1 (' nUII.I drl 'r,OalJ.Dulrr )', 11E'd1111" ioU rc'u). 1111. dar rie~o p.Tm3.1l nh' 11 nus ;. 1:)'J.t.n1 III {~ que, ban

lib • (h.·pclldi:an l)'lr,l su t'ullil'O de un 1T-pJ1U."n d(' II'n\i, S P'tntl.Um'le il1't"S:lI Jd r. ~ 1 i t"Q I rID; iii p,re--

.'IUCtOt'i( n "'otT.!..' ·n In'

J, ' at'l \'!'ir.UlO. qUl¢lfl lodns II.)

.. " (!1 s Ltr periodn en bloaJu:o,.

(l\"Oo;".dWO un,~ lULl cnd!.?mi.1

nue b.WIOA nal,llinga.r ~,:,~~i s1:."mllr, ~ ~BUS de los ,;I':!1'kult . y SMZd~~.

L. importancm de ~le t'mbal e, d m,is' ~~:timSO de .Ihll(~ic-.,I_ lw,iDd "'. IlOO! de los m.h- ,:lImplios drl mlLlD~o I: n 1m ;pt.·iIl d~, a~ d nus

. 32JXXI hrx'l.ire-.lS. ubuulo 'n il!'1 ll'i'\iu entre Tun' n ~' Dt.~,j!I1l , I' enl. e:s indiscutiblt, PlIt:S rcl'T11J~ri _~Ddo Ie ('I::mdu) a~ las fJb~ allDlia - tnrufom r l~ ~g;tfi~. I ,,·ida. b. ~ eo} c~ima OC u de b.I PrDVionM, mas poI!rft:I d'd pUs.

Sin I!'nlloorgo. t'OIDD ,ra l,oo.a obra

de t.:Sta mtUmJt""l&. ;s; r~ruI,ados

nl S1~flC"M un ,enorrnc hr!. • i!;io ~ b pn'lloincm y .$'II.~ hhltln.n:. 1 mil " de c- .... mpQinQs

,Qut' ~ ciOD tn_ :&m&rnr;;ioD haD

dfilm ado mi~ ~f 1a scquia. 0

,. lTJI) ell estc 'C"iISO, p1Iled.e 001'1\' 1-

~ , UIi g.iPI'1,1 0 d _poj.o que l:.IKlt' II mi~ de f,;unilia.s :J. los • II"I().l; &-1 hdmbf • p:1In ;In .. } bee6rio de- I 'lg.._rquloL Pued .. - par ,PlU'li el pal' 1111:1. re~ ('(ID,·('r,· rm en un emp rI(I d n<lUez.J. "'Iue !um.er:de N incll:pt'ndcrn,·m y ~b;t- 1"..-nia. 01 PII~(" ~rullKmi_rw c. ,dl''' !abon tie ld Qd!n COOl que

5€1, te a J.. JU riA_

Todo d .pn '1 ric' !'Juu'''li'Ir y rtin que obl~bVQ$ OIiitO"1o"echm I.:u ob-.r~,.

Colonization, ColoD'ialista

La ~, I C'1JIKentnw. ('0 I.a

,nr;- .,[1 d"l p(I Duk '. ''1,IJC Ire, .._ SUo c.art:" In 1,ldRJMt':3ciUD • fl!Rp ll'UC:101'I (! ]a$, obra( cl~ apr:m-ccn.llJl'I I mlCl. qlJ~ t.()mpf~:'ltleD la ronSI'medon ~ caw.! ,o'imlc' doi! ,d, - I' "_ \ ft.~u ,itdun d,. lip.n:1' ~:n

IguUas "ZD~~ 1I . .aflll'nlc ",a!miGl~ as- ,. b ~ll)nizadon Idd an-a.

Ilt'Jada: par I BID qu • a ('alnbio dPl pn~s IiImo dJ.: ]Om:J1Iones de dob.res c.'ODt;edido a,l ~·edo. lObIII"Q eJ d(-l'edlO ,de dt;:ir b ultima

J. bra )' oonln,1lar d desamdlQ de rt"""~D..

Como Ill) ~ia s.er de otr~ mao

a. en I" Corporacloc tU re,PJ~n~dos ~(,tXf01 ~ .scctm:,H iiJl~d ., dt: ileu.erft :Ii los mas iH:UO) pnndpios ~J comurutannno qu ~Ur.JJ a I~ f: plor.adofH b Jni'l!on' d ku \'O'05.J hi. deo.~j!)-

~ Ii. 1"Ri'l.(" Ii,. " "'II jdBdle$ 1'0-

pt nit', ~ t ind'i tnOi.I,.", proric. I-ri. mercmnte. l nl:ill1l~, J~ prrsenlan~ Ii I ~QbiCll"Q(), tc. ).

"UII 1;'") '.111 .. 1 Jl[ ... ·!ai~ 'ute d~ la

TJl'!lI'ilC'l(m. doctor Carlo"!, Jell""-'II l"iano -qu' djdl.., !it'a dl! I],w), mienln~ ru (]JplJl:lrln l'lK..Ibem 1;1 iii ·t n m<d ~ttJTuna a a mi.su~ Ilmidad fJ II ,~dlClr-.. pr ~idl'-

preswlOO d,.] B,ID . !Ii tLtu !!Olo

.. _ tOll t.Ir., (l!CDicos de nivel

m'~uonal".

Esos . cni~ ~ d e>.hten, y fOf· li.a:n pane de '14 lrondo burocra- 011 -m.is, dr 200 el'lIple.do - "lliC 1.rtli j:ln f!n ,.1 ~(X:t~ •• o\p"u1e de.

mba! ' 1lnl)'S IleMQ5 $1Jc;!,d~n"'

, f logr.tela pan I or~liIni5mo mot,. ,opL11"1" d'e -c.'O'rpo cillO d'!

bI p1ala, duk('''. .

Vcnoo de IUpouer. bI titnas,

mmu, udid,l: l'll 1'1 pro) . 'to, 1l<1SI.. Inl~'\ Jl' L.t L'IfI:Iolnlr.:dull de, ~II).; b:tb,,·, "- It,In min' poco IIId flIIJC I il~l;l. f.ni;l(b 1<1 (iC:bT(1 de In "Lr ... [cs IllH: Mr-.J.W "..an su ri'1,uem I'MIIII I del bo mU:t',~' an'nl: di: as:, ... , -"1110 !>Upor~lb.l;} IlIhI Il..,bl~lI.:jllll }lIi. ,H )': u[od.J. IU ~brli!''''I\'l' L-n"~ \_I~I .II"IIU ~ nt.liLldM d· 1.:.1 hlas ?,uIJltt-mllo .. I IH'obJ.·m!lU - ~ .3£:', te dim,ttil;;o- sus cLllth LI",

["..! livml (II') \",ria 111'1(1:1. !,)I.'ltD 'ti"11 ~us dlli"ll0S. ~J 5J!2 .. U(" ~ 1I;t ll~'rl '0('1'.'1." ell b pfo\jnda a Inn ~'U~u d 0,9 t. dl! 10 I'rtlpic~.uio. t'n ic'\h.'11 illncs M1ll'riun'5 a 1',15 ~5(lJI Il~X tlrL·.u.. En L·I' ;'Illtl xtr, HILI, ,t] 55.9 ' • d· Iv.. Itrflpidnrins llOM"e r:11CI'II.l< i"1 :1.';' '. tit'· hi IIrl'rn l'll <I.'''~ h'lli)ionf'!= fllc-n(lfC). dc' 25 heet ilrcd.S.

rnr 1IU"a ".uit'. 10, • mpf)S d.· Illl'S

~ .. mJ .. s lJI!'I)pil"l.lrioo; ~'~I.iill.,.n llil'. "ihu cion Ie ~ ,",1 tmal ;tmJooo. :\0 '1~liOl! 1.1 pcn rroilUir UI\' 'rs10- fie ('iii elIos; mu('ho llii Slquiu-a, lOh.(X'C'III • UiS propicdadc5. Em ~re· J('riblc ,t!nl]l\i!gArl:u. C':n ~rrimdo 0 a n~C"di IIOS \.'-dp.,lce· d' 5npol"lar h· p.:nOIi"M t'ondicil'tneo; q~!e. c j'ge C'I C'3mp1. ).I' o;d 1 -t{I"j;' de I.n t: :qJlo~ (lon(' Ie" tao en csas a)'O'diciolll;.S.

• gu,a y vaseliDa

Con Ea. 'lIi'~ da drl 2l;UiIi. cl Pinordma, .... , 11, r j 6 fundamtl1l3!lmmtc. Lp~ IUi.m1o campo .. f,lJ~ fUeIOD Im~ 1.1 ... hnra Arldo't r de.st"rti~'05 • ccn:~ \ 1I1i~~on MI h('Tr.1 cit;"' 13$' nil.. rir.;I' ~" rn;;LI:c.s d·1 pal"- PlJr obra \ \T<Lcia d t'I d if! tit' '( d (' las mver· S,one. qUI: rC;11'I7"a 1.1 Dlf}'Ml ~w~on - '1~I" msump' m..is ue 000 l'11i1funcs d ,I pII.:. "pu~ to ;lfmal U 1,'1 P'N\'IIIC'i.l- :-uo; prOllR l,trlM ~ f: Iwlil· br,U] de' 11(0"10 con lortlll1:lS multiplit'ad;u "',,'na \ e . Ell linioo inc n\,('nt~lJl(' ('jIll· H ,;1 h.. ...r:t fI"":

o~ (.'";!Im[l'01' ~t Im.fl NI ~f'lIl 1". de 1"'\.'Up._ldca SltJf l',lInl"_'~IIIf"S 'IUl' p -

ga.n I!"cnllU minim '. _

Si po hl('rn pl1r I.! C(Jrporar:IIIO, II" Ie IlrublclIl,I 1111 h·l1dnil ~jlll·l'iOIli. !;III\ n :Iplr..-andln 111M d.·",~r. (fahle ... "I('llll.I dmolin:1d,l, ., dr'''-t Il1liU' 'tJe ~J p.1f d'lli. (apuliA' IIU(: !.t .. 0(.11~ pncnl por :::'Nll!'rat'i'lJie~.

Puo 'ii 1"1 .8110 (')3t!-1 .,,~,~S() ~url. (~rn: .. !ill_" ~1r:1·llif'll'S· iI" p,lrA 1111" (;5- I".. " I'l'ujlo'l ~II" t.: 'r<,br, I.. r lu"'r.'f'i ,·1 fJllll~J (in. p!.:rn !;on ~. ~.'i'IU". E .. Ilcclr, too.! "na -,f('\·Ullid~1I I;!I1 ri~ MI't .d-.

J\ 'C"'e nIX" ljl(u .,. 10 dcnon:lIlla "J ·ubie:aeir.III·)' ISI.lifica lUI "·c:rl.b, .. dN(J d~pnjo n filii 'n~ If\.udarnn

II( r.:ln~hns QllllUdt: ">ldil! qm·ri.l ,-j\;r, ;tfTi.UJ~ rOil ~liJ tr Ill'S it un;,. ti~1'fa inhospIH', c, mt'hil~I), (,lIli1!lT3~ rOD ;\g an epa'<'l.'Idos ~~non lin d echo pmpfu O!I pas rb. PelO d'BO 00 tiC!Ilt'tl otuJos.,.

El ,a,minD d,l: la, Z,aira

Como ;ukl.lllirl (II" 1:1 :u:1l"i6n ,("no IUhi7;1IJlc dr' '.1 Coq)(H.11.. 01Ji. til' limula .. ~ :udal" a la oiig,lo!t'luia n~ li SlJriilll II 11 .• u',~ d-· 11 liltlTa'ii :lollper ,.II()Ti'lad.i~ ".. hJt·'lJlI -r 'uliJicadns" 1..' rl:'3 ,ic 3.000 famlH~\s fJN ' lr. bil. n ~l I. 32Jll1O ht:ctlir ij J1(,.,.. l:"ubi 'tl..#!t por W~ "~UiiS dill 'w. b:o.~.

P:I a ~al Un ~ on~yel"on dos tok.,uia.s; &:\nc!I,,. \'iII:! de rHo Hondo' y -(;oloma Tme .... ". :a: I derc-, d~ .y ,I J i~4UIl'rdd de,1 rio" de' i., " .. d, .. rt10j r l.~ III I'IJilUiada UJI.. d~ rl!'1I"1.

Por I 5 pe'Tlj'nm 'II' ;:Ih.mdoru,. d,. -V)IIlI1t.iIUW ,.nl·" '1l~lldt e'l Ii-k n,ViI Ii.. I.... a:;:IIJ"~ c1 ... 1 ,I'mb,;til'e unpo'lbd to qu dgui.rran alura-

'c! .. s a eliaS', el gu'bi' 'TOO pag6 -g~ lI~ro .. COm(lClrntl'joncs ilc nO' fnn de ~o.ooo pc os, I\llOr:) , pol '~lI1a ";\'hmd,i de dooS pequcli b.J1!:lIla. cilJ'lJ~. OOn locla. .. 1.35; "'~,(.1YI"IS'lIL""S de UII FiU h" -'unque sea t1Jl1_InJido de mal riill- !I' una r .... rcd::tl ~t: 10 httt.irt s, 13 Corpomt'lOn II

: IJ do precio superiores I los 5W lI.il pe 0$" que de "nlenun!) COJiS-'

I ~:(.up~ Ull. :SUOI iri~'k·;Ul!zabiC' .. parra

1.1 IIl:W0ri , deltb R~eubic;a.dos,. _

:\1 1)1' nt,c .. ,I Colo",.! rlnco

t' ,'i fOltdmelile clC'5IHibiil.~lda. Sus h. hit:mtcs ya est: 0 en e'l C'3n11ino. ("11 d pe-1l0;~j) millino de 'Ill z:a.h;~ d'.: .,j u('1II1lfin. EIII ctl:1111,O a 10. OTra QUo- 1,llIm. lUll sido eS'tJbledua (·n un lu;':iLr ~'nljU6 I 3gll:l i!!',l:i ,. I!k\S d ~ ,~IO mt:ll'OS de [ifofunuidlld. En am ... lo~ la I iCmL (.';1'rt'lCe de ,obms dl! ru; ~(J. ). t!:5 de l-:.llicl(!lll my)' mllterio;r .. Ii!! que los C3tnpcsinos se '1:jcr,un (.b'lie,.ldos ii, abandonal" Ci!'rca. del I'jo.

M-:S1OS opcrati"'Qs h(lll :sido ' .. ·crdaE UCI'O.li Cl1S3.)·O ~ncrales de la, pD-' lihL: die -nueva hlllnlem" qlJe P"'~ \u:ta ~t:guir I Corporacioll II I'a~, ZUIUU. Ix. ... lc(id .. das poT d :ri ·go .. Co.- 11,0 c, n b ~PI~ del MuullI ll'jer1i0. , t' C d d'csuno Que ·n m.le~,tto p~is lioC f("SCn-a p.."1.!OIi' el gaucho,

-0 IIno de los c lremo , m..is: alciado<: del -,u,[,,;11 del proyedo" (1)3. ,m U5A.f ,:terrn, ina,'o'l;ia, '·le~wca,H)"

,~l:m desmofllando ~I.OOO .11~(!\o 13:r,('3S, que sen-iron de, siclIt,o, :a la lutllnl, C'O)oflia "'El Simbo11U"". dOllQt· $1: -rcubicaran- lUlIlllS dos mil b. I milia. .. dC$J,lo'r:uias Clue dejar3..n el c,UlIt>O libm los (cn11t,cniel'll~.

Cuan.do l1e!;,ue cI fIlOIII('lI1l(,.l. como r (I 10" '1,;.L'lO ant 'nor os. serln 11,15. n Ii ~11'tl~ \'ictil'li,l'ii dl·1 U!c_"illojQ' hiS 'lu t1 JP:'l! P,I', ~ I~ g;1.!'los d I (I,t'~ru('nl(' ~. ih,' 1.1, d I"tilll obrns que ~, r~·.llit"C~"m ~u b(,llC'flciu"_

,\1 mon.1CIl'IO de ajus'lar:Ja ¢,uen· I: .. ~. i·sla smin Inn elc""II,d.t$ (,I,ne

"II.:lI"~i.u CUl' del alc:mcc die 10$

co IT1 PI·.!i IIIOS.

EI n{'~fl("ifl (,,, ml'l1pl(',", EI PlJ't-

",'n d ... , m(ta~o dcl btl'rO >. del pai .. ,!"nlcro Jo ha co tcado [lam \'1. ".ri:l.l'r las tlCmI , Y la. Corpor.l~ioD del rill DlIloo. ron 'I ~bil) :l.1;CSOronur-uto del IUD'. I£'§ a~;;ulI'<Iir' a \IJ" (1ropiclan~ ... Cl!JC' !·n el IifIIOfUt'I'I'ID ,opottn'llu ,·,tII • n hbrt'-s de 0("1\· l:alllri: 1'0 qlJ~ •. "d~' • dcbt-r.\.n pa::;.ar para l:ontnbUlI' a Sjj 1'1'01)10'

d" ... l,*, •.

,

an,a

N'rte

I EI P,30', do, viel'1'lCl flUe\ e de ag~5lo

'~i."illl1pt~!O ~u proc '£0 de norma Ir~~ dOli' lit Iikll!~iln ncg:iofd Zona ~ol"ile til"' J. CGT. 1::1 plc~~_rh) hie pftrsididn par 1,1 C'Omp .. n~trO j IJ lio

."mall .'1 parliclp r<ln dieT. )' IIll1e\/: :il1di[ .... to1! , f('s'IIltatuJQ dl'"C'I,os 'os I([ui 'IItt!' (!trr( li\"(.: D I " ~ III d I)

rll·;:!)lIll1al. Am ~lku L:lwll1~ ( ~utro.. JII),uicOi); Suh ncll'WHlo, Itl'gioua h lU'IK'dll :-';ocihl (\1.lth·r:a): ~ 'CTI'IIl! 11) Uj' J~rcn : fiii'H"lolJrJ AU.lII"ID' t T,~ lon' :o)! S t, rio GrC!"mi~iE; '-,11- .. IJ ('I CtJl'Orn.1 (J"I'!liusl.tia Alii omo-, 101'); S.·p rio dp Oll'poi.z..w:iOm R,dllljn Sll:U'Z 'Union F,molhn.~ rot J; SI'Crc:I:f)lI'Io de J'lacicmla: AJ~ h rtOI Figul'roa (La FrBte:midad) .'1 Secrelario de Act:.u: y Cuhun •. ee-

I rardo [t,c:rei'mz (Con..mu«161l).

L .. I gien -I Zoro. l'<."orte del Cran Bllrnos if, )' hl~bf.a darlo mue$lrOi~ de OmOOllivi(k.d.., disc.ip1ina

indica1 cuandQ 'olg;.&niZ6 lin ,lido ."op'" t'l'Ifio de la,s , ncentracioncs r;el 28 de' junio. ,.\Mfil. POl' obra c! \·"fln,~ ftln. dn' dirigl"nh~ acth;:I'la~ til" ' .. ZOQ;! M ,oomp.leta b nQr:m.JJ.li.z.at!ion..

L . 's villa,s siabe pelea

~BiJ~tn de atrolldlo!." Lv 1.1111(,'0 tlucobeu lince, , reprinlir nl pueblo, .. iPor lJu,e 1'10' persigliltn dclin~l!Icntcs 'Y ladrone?

. \!li. ell cl lcnguajc: pUpu.,I,r. cOn hfli'" I rrall(Ju~", una tr.lb.\j.t.dol"i: ti(- E, "iBn [rei PU..-TIO, se plllllD IL n· [I" I !lui. ridad Eloliidnl. Con U1UdID! brom,'a I!' indigll'lAciim. dio Ia ,',Ira )' ;.rila un pun.,.do de _!=rUi'I' dl..':S, O('ultnd:.n sicmpl"c POI' I.,. ~1i3 s·rc~n ..

Todo conlel1~. cu.mdo e.I 1CCre ..

Ia.rio de Prr:n~a d,e: b, OCT,. 00 Jupa.· tierl) Rk9lrdo De Luca, m!llpe-JI; a htil'bliU hi :;enmna p;uadn cn rei ao,1,0 ,organizado par IIa Comis:iou IIItenriJl: ~. del Pumo. ~Q oposici60 3.'1 l'l:m i.le EtTIIldi,rncion' del Golbiemo.

"LA CCT d'e 10 ~i!l'gcnlillo!i -Ii!K' pr 0 DClIc<l!- npudio el ph~;o de ennaiClJC'iol1, C'S UM burial 11\;,1:! del S(j,Ii1i~mOj pC.IIO tmicruncnl:c I l'lIclm de 1m; Imb~j;ldl)rc dCITo.~ni, ,g ID cne'filli"'o'- del pueblo, '[Iue

i,C'mT1rc apd:. . 13 rCpre~6n .)0- liebf. '.. H[!IJ"' fill!:' orSllllli'Ulr!<l.'. con fOdo. eonslituir comisiol1C'5 de apoyo, 2' 1& eCT. que "OJ "1"('110 u~ 10 fu('hl.l d'e UlH,cd('~,".

MienlT.i..;:; ("I! 11, Ju lrdb; jddorc'i. d ... 1 b;trrio, illdu.\o() ''''l>lm:ihmtcs y ~illrhl·.III.':I~ :,n'''(>I)I<', '"n 1·1 at Ito,

Il~IIllI";I'["(l s:uit'rd· 1'011 .. UcnciQ: "'lUliC m )1, oUpnluin"j '''Abajl) d gobler" uo :;, "Dale I1C,lro, AD onojes,"'. ete,

E.o csc moment 54; ,ct'm.2fOD un ill.i)I\.Ttn:r y ~os pollc:i ,1P!n un illlcnlo de M.I~pC1Jdel" eI ,<teta ]I tuII.M p~o Ii D, Luea, quhl'fi 110 acjo de EwbF.iJlr )' el blJpu -lor f'CC'U-

I I rio cnfumecs mOl rUe:lZS.,

L ,S oomp3IU!J'lIl5 PTel\Cl'llles y JIg, gentc a'el bMriQ re:Jcdon6 de In. bu.-dialn.

COD I' Uni.!..-:u ,3.1'1'1'W que d~

ni:HI -PI 110$ , pied'.s- inlpfdieron _lltiC m~ policu, (.'1JIJ1PUcru iu Q). IlICl1do.

/\1 camp Iilero De Lua no '0 lie.

""tllrronll)fe50 )" I'IIS &Iue1i7tLS del or ... den dcbicron !'Ic;ondcfSe-. p:O(:g dC'~. 1''Ut'~$ lIt'g,6 un '-' Ini"O de . Ilo. COil una IJ"rilll HI!; de J')OUdll5, iii 10 C1II1L· II: cole ditl un -bn D fiCt'lbhll (fl. Ill" (pINlrR'S ,Ii :~fl '11 e fnmOOlllll'io mcnlle 10 ,(.'Omp·II-.UOS' dispe ,"'r.n, c\'ilnl1lclo t""3f."r [lW&iIIS. & e,l;ct:p·10111 de llc~ de ,1101

Jonl; d del dom'ngo, deoll!ll:" hi una \t ;Z "It-,S. que :riu hu:h:lI" no .oluefonuremo , Illl£estroill l)robICTTI!l$. Para. clio, (; mo' dlJo el sccr'e~urio .J ' lire",,, delu om. '''Hny flu:e

- , ..

II II"gulII2.::lnie. _. "

[..1 ~lI1al1a pMOid, h~ qued.lulo, (.'U1~tiluido ,ell )I~wimfepto de' Dc. tupemcion del CNIlJ1io deJ Tab:iI."Oj III ~o de ,un .Plcmldo Cenerall de nmindos de lodD ·1 Gremi:o . c hi f('J'liil'llido un~ M '$tlI Coordin;,1,d1JJ3 hllegrad por Tcprese'flloolles de (0- dOllS las fiibr:ic,· y de di\~-s ~u. cieamientos Y .-\lV,Up::u!i®t's. da",!do :Ii C"OliOOC'i: Ia s-ir;uumlo dcclanu:ibn:

19) Rodfic:arll'U j:lI:I.h on a 111 ccr de los .• ~rgcnl.lJ05 QOI'I11l<lrtieJl' do !iUS pno,cipi'05~' us rund.·m~los.

2~ll Dl"d:Jr.lIl'"aJ Cremio en ~ t,;" do de ,alert ,. rcellUlar a. In. Ern • prc:ms Tab"C":ilcrns un ,all!n'H!Jllo grS.- 1lCS'3.1 de ern r,gcn(;'~ como mmimo de IIIn ·10 ~Q'

3?) Soli:citar In imm:diatn: deJa-

ileion de l!!l Ll'y r.224 1;'On1Q a,sj lallll.1i~l\l fa C'OTI\',ocalmia a Paritn· r'll pil.l:3 d~cutili los 'Co.n""cliiI.los, ICo- 110: ti 0" de Trab:ljQ.

·ttl) Solicilar la actmzgei6n ,de jlJbHadoltt'.s 'I.' pcoslo'Dcs, la reaperhlr.!! de las fuentes, de I.I:iIIbajo 'Y ]a p!cno. OCIi3I}l'!Cioll.

. cmpfl$ll ',II!ITQC: mires ,"\rrg~n:. '!nDl SIIJ ip:ndj(j [I oehcw'l )' dm l~~ bajJ~dQre; ~'C'it,U~1 dluselliero \\ hilt\ im'oc'2ndD el r,epudiadu r~ Ilieull!] luI cll.!l It ,I"roll 'UBi"" lmpue .*01 _ los II bill; ;Jon'S'. I'~ rro"'t:niO\'por el b'lu]h, urlllhni de ID!I ifltm'l'lllllr ~ } ("I sob~mH,

La nollfk·;u."'icm ",;pr cJ.n In! A·

te llue 10 t,rnb.,j{IJduliC$ alc.'Clnd~s J.e d(' rnp~ii n I!U m mi II 0 111.1'( Pl'!'ro .se res lIl.'b;.)j.min cil '1."'0 ~·M. fu flue s"'niliL";1 t'IIlTc rr \ ~ "!laUra Pin 'fl~ Illl'lIi1)~ dr' flll:lttj/"

5Igltlie-.,du I .. lIIi~nr.l .tlllirf\ - rU'e r HlliullleJJiI I ,111It: ~t'(i l -til: 1 II pO H'JCJn'" (Jet i'llc 1!:ulm:rnu- huli),. r.: .. bal n ma - I ('nlf t'ZIlI,~h-"dE' de Iniffro., lnmlnt~. depl'lliJIl AU: • c1Muro'huill((' It' ildlllinldHllli .. us 'Y l>C< illmellIUra'l1" I' hr rii5 dc: mnb .0 d 10 atl",inl .tr;IIIII\rft d. '~Ip6I1: tfflbupb:m fr, inll) . \CI horus y aholi"il ro hRr-,j1l 4S POll" sen I J

ole e Ie p nommn de IlUlr'opd'los, IOl espcdrrl1.5m ... de gulplln de liXVDlQfDIi3S e rCllflicum (ill' .. ~;:lIrl1h'l

I el do de agf. 10 ~T '1l,1l'ftWrou mid ~50luci0I1 :lIl1d'flhH IJIIC e:s un errn).. plio de EUl'h p.lfa: (000 I wemio r CTfOyifiri o.

En prilill~ 'IU~. se FcsoMb reo' ('fl~r lurs rem; de t m "'oria )'

ueldos iOlpl1\-~t;J5 por 101 L'fliIP~(!.-..;t • U o.sambl'e;l dctojdi'; fill:" !Ii In ,'mpres:} 'nO re\'iID, la' medida '11 CIUID(' diu, $I! tOm:\r.i:u.'t--i6rl ele resir ILenc1..1..

La CXl!'1llLlnic:u.-iofi die 10 r,C'SUello lue entreglld:l dii\CC!t am an Ie J te~ fIIOf.':iB'riJ por 'CU1IllI'IIO In,~ecdofHd de La 'Union f'elFJiO\" 'na de lnl mj'e.m \\ lllte no fC$pOndlo ;:) las ~Ijcitudes dc' 3SOIImbiea que He\'a,b:uJ ell 1 ,ac CU3t·nxi!mtM ffm .1,'1:. p~, nlp'~'i!'S- 10, .al frenlc de eccll.1l"1al de fa I(;'nion Cigllnul UinOS dckiles servido-. 'm5, de la, un;(!'lIVcl'IIl'i6n en In ~mptl!-f .• , LQs lr.Ibaj, dares 'f·eurudos. e-d aSllmbl~ "l'pudilll"'Ol1 Ii rcsus l-alsll$ IlTrOWS rill.~'1 igi ctron q IjfO" Sl!' re(,OfiMca ::Ii las 3n'Lcno]'(!s alllcnda • des..

Ene !led'!) -qu Ia CCT apbucl~ lmJes'lr:a Ult.;I \'ez m.i.s '1"1 "rnlulIt; .. d de lucha: de 11» wr.lballldoN'S fc- 1fOviarios y e'l replldio gcll('1'3.limdo <:" el gremio ~ 'Ill imleT'll!::ncJQIl!," SUl5 ,oompl'icos- U COT IhuM, )('IS Ie.r ,Iniarlo , Ol. oll'gRniZlU'5:c en lodas I:ls ~cct1arudcs 'suicndo el ejC"mplo de [ng_eniel'o U·hill:, dcrenO(;il)l1~!' COil 1'm, m, ed.d" • CI,;,e :;('.Ul l~ihlc~ d('S· de W e'sl1cclaUdt dl"" flI:l~ nrc lad ... .s.

IC6,mo I-Deiona el despido

'·I~ne de b p~g, ZI

f'r,glll ::'lartillC'Z. ,es uno de los (IIJC' , lb"'n l.-Omo sc Ju ha I.onlr'ifi \';md,ar. J)t>I·;a.do dt! hi. fir» Cui-

1l!I:;rmo Dr.."tkcr t toclus ItlS nl3l1ldS

tC'p.ulia Il,rl"'inla ' jcnlpT~ del seJmnrano ~CT "'fI~rc: ~w. comVa,ii.:. ro)., EI Z:S de ,jUI1IO fuc' UQO de ,los cluinicnto d 'tenidos por el aelo de Pllaw. ORC-C, Er ;29' la !'lOlicia noan!.') ru detention a n ~cm[lrcs~. Per,o su nlujcr 1t~lblo (1)0 d jere de peuonal 'lui n J,~ dijn:

'Con ~JIfIj~tinC'X no h " problema.

Ue,,''''· ou!'"¢ aflos liI!]ui. CUiindo .'W'!. 3.li I,., rt'inc<rJfporon:mo ••

EI 2. dc jll Ii 0,. sin emu rgn, ),Ii r- I IIIU.'Z ii'1.·,.ibi 11111 alacil1llllido jflLi~ nmndul~, :l pr M"llltl~ • \,u.1 horns.

)' dt' i})u~·5. -I td :gr.mlll d : dcspid~'. ,:Que ImblR pa" do? Martlll1 z leOla la III 1111 slIl"rh; d que ~ [lru:iidcntl: (me I" firm"., u.:\ui Deche. f~lcn nmig;n pl'lliUIlU.1 d' 111;111 to TillllJo 100 \'fmtlnr,.

(;;1 S, ' lio ell !iba1m] y el 10 ~ Pf~ntO :1J lrnb jo. Hab'i l1li ~e-limd'D $U larjct y neil :to d.i!jalon entnlrr. La. coDli.sion in.em , lue a ba,bbr con Ric. rdQ O~erD. sCCtttl.riO de

rganiuc:ion "'femt I de I UOM, Capil I.

-!~I prohll'.m:a di!' Mal'Hl'I,oz - di)o Ott'rn- ,.., r"Il:"A ' ~J:clu i,'o:\mool'" RI)'Q. EI, amdlc:a1ol DIll ~.,

WI d.eda. ~ •

Y no, 10' 1II1o\"io. MIJlr{inC'Z acudi6 I'n~Ql'ICI.."S <Ii b CCT de los: Argcnti,. lim. )' d CUe'rpo de abogad.05 de-!;i~no al dOl.·for llip61it(! Solari 'i'ri· ~oycn p.lra q~e Olsumiem gmlldit~ ll"'(:lllc su de[cfI D('~ucs de calorc:c ;m1;re,!,'Ulas can fa pab'ono:~" tlo d Qccedi6 a pas E' !1t1 indcmmz.a~, e16n II:t;al de ,003.1:15 pesos. EI, abo. ~'lldo d CGT insisti6 n.85tn IUtimo ulomt'llllo em qLl,e 10 guo Martina. quctl<1 era \'"t\'er IlJ rmbll.jo.

- 51 10 rcincorpor.III1, no tielleD que Pols-or nadm. "]wJ.n:oll, trabaja..

- Prefcdmos J'aS:tr -di.ie.fOllI 101 aDli;l).s de \'andor.

S,e:r~o Martinez .ha senta.do un [ltC(:toellile par; IQS metalurgicos dapedidosPIJi" pre YiOIl1lI de V~ndm. AJ fin )' fit c;d1(), Fi quiere bll~r' ceh. II" a lodo 10 ql!.lc se OpOlii OIcn , ! ~iI"mio, flO lie \:an II! al'L:.)DZQ;f lo~ lIIi11'()U~ dll' J.W '0'10 Olal habidos_. ni' Soiq;uirt:rn los: mi1lones de sus albd05 n,olll)poli~.1U.

Que debe,n ,acer los me,talurgiclDs

Sin ruido Di p311a:bra::s de as, os rrnbajado~ 'fK'L"'IIlilrsj,~os as~fj 11t,. nQ,() ([abo Iii I"l!bellon d ' h)s ba~ ~r~ ,L.!! I."fro:: que ~ llill'll tiilllio, C~ , ;.aI"<1,:

• lI1ifinr 111 npmicion :11 van-

dnri.<mn rin dclJlblJ~r I1nte ~JU 'PI-

~u .. pr- - W ldespl.da.

• Dc'le dru; mmnnelll,e ellcgi· dos. COlnbalticllles ). npo!,~cfm pOI" I~ b~cs.

• E:dgjr' qlJe b eleccido de de. legado ,srn mnH~ilin';;unent'Q etJIDU· nicnd'a por tclcgrrllrn~ COOl eopi;t, jii 1a patlmnnl : Asoci.mcio!'1cs r'J1Olesiollnme~ pam. U11I1' dir que In emipr($ll tIJ5 cchc utes d,e rccibir d tcle~mll. Est:J es Unn miiniobrn, f3\orila del \, ndorimlC!1 1,lIa.lronnl.

• E~Sir g,lIJe 01 grefQ'io defiellcia R ,cacb comp3!iiero dcspedicio'. Caso ronln1rio dmLiDciar Cli becno )' ,olidta.r d!tlc l!e ail r;ratuib al ... CGT dl'l'los u;c,ntluo, !Como kiw MArtinez.

• 'Redoblar L luc11" p r el u~ mento' de salono qll~ )":\ han ~ ~mdo' IJiI~m set>ci~nt"" dc' :m,briC'.1I. Est., e,; e'l ~untft d vc para POll" AI ,'nodorlml., PQlmld m~

tre 1111 espada )' I IP ~t

• Desigrmr' iOn M fnbrim lm

colTtip~ dell IIIIMliutriO 'CGT y

rnRJ:ldar 0 b'Oer I'll informAei'On quo qu&entn Veil' ~b'lf' .,

.. " 10" e:ttailitmm: ,qu.enmM r:f!'Ilb;' ~ CJ~-. como' de aTid,. mii'o eiftlD?~ ~j eft tc, Mdaip 'tM~-UUftlO.5 po,,, lo. M~ 1.lCr~ Smuisgo 'Gmp'iIltm 1. leli~ lIal1.ae.." ....... eel, M£NSA}E IJ£L 19 DE M..4YO.

controbd05 pur cmpresas momopo. Ibm

Asimkmo:. FUV A presta ru adhe~on a la inicialiw de AV[C ell ~ sc:nlido de propi.cbr 1, constituciOn de un &eDte de ,acci6n mmw. m- 1(SJ11ido poe :los v:iajulCS plachmas., I'os: coM'Umidm:cs y 1m ,oomen;ia__n., tcs,~. Ii ]Oi$ cfecllos de rr~ nar esta ~lIcva ofl:msi\l~ de l~: busts C'uya, fin8ili'd3!d es Ia de rl:immr Il~ dlJl C!Ompetrcmcia., pam: aumentar fo .. disaim~le ,r.os prcdas el., los artictdQ,5 de prilirlCnl. - ~dadi e increm.tntar ]'111 desocupac!iolJ!.

, --- • - _. • .~_ _ _ ~ .. _ I~·. _ _ _ __ _ ~ • ii _ ....

I

----- __ _ - -- __ .~ • ___:__~_--:.- .... - .. ::.. il'1.f1._--,: ••• :~,.---;-:!l

"lJroo~. La, con:IllOC1011 f.~11JS.1dlil [..OF la, noticia ,~ o,;plica: en IlUli120 yn p,menmo de 40 gi",e1Ilios eerdeb . se klbi.. IlroRUllciad en Ulo.l:!.iJ:

I..'onlra l!1 cot.loo,r.u:iOfll$U'lO.

£1 3ul(l~. del I!,elegr.unanaguado I'll') apar«lo pero .10:1< onh-ndidQiS M!illlbmn :I Julio P 'lrucc~, . ntonees del g:ido r ··rion;i~. Los m.-is inJ::lOli. I -5 pn=U·".o se epusieron n1 I~cl'.mo de les grl'rr,ios 'IUC i IOu S Ir Ilnll!\"UinW, tc ('On\·oc.·;u'lo!l. pJra dcliIlir l~ situ iflll .• \ Cines cia' a'bril. b prc~("IIC'i.l d ~ Ruillllul"lun Ofit;aro d:tbJi lu ar 0) lin acto 1IIlulUludina .. rio. ,£1 ~ de m .vo M'La '\'n:t del Inl ~ior~ inferm 'I; que 32 ~r~mios :1 espon d ia:1III n Ill. CGT d Q 10$ :\1" gefi~ It,jnGs. £1 (liOi a yoa .;mn ,:),1, )' p,ctru~

-., .1,

~I DO tenia JW.:.lS rcm('wO que con ..

'\ OC3.1!' • UII1 IJI!e'oo.rio para ..:'1 ]0.,

La c\,;ot!neitl. oe kl ucr:rO'la :mO'!.'iliz6 n 10 jemrcas del col borncioI·isroo y cd prollio ;~!)hiemo., EI dia ';, T;)«onc' 3Jllt'naua.ba :l lul. Y Fucl"l!'a. de Cordloh- con $3.l'Ici0 rill:S. 1::1 di.:)j 9 EN'cll ,C'orlab.. 13 lin cas t ·I('ronicas dC)1 O('il1(.1' 1 obr ra. Todo Fue inutil.

EI ... iemcs 10 \lD ~ol;:lil de $5, pCimios nsisUcron 3:1 p!i;·nario., PC'lrucd. de por 5;' 1,r lendi6 impl,lSJl'if :Ii ocho'. sc nc;;o il de it:.ll:Jir un:. c mi. !i6ll de 'pocICI'~S y sigui6 h~st'ribi_cndo t'lrndQF s, La ,iilbsurd:l n'l:lniobra flO pocli.a rrOS(H.:rnr )' 1'.10 prj)!ol,cro,.

Flie ell~QfiCCS CII~dn prOCis:l,lIlilllllo Elpidio Tom's grilo d -sde cl lnmlo UC b s .. lII .. : -)':0.\ ... ·~lmos ~orquc aquii

no ha}' Si r3l1thf'. -

Ef'd UI1I ,~ ... I 0 de III que hOlbi n Ill!cbu lo,sierarros col ,oornc,ionisl!Is nl Ccmgr 'so i\m::tdo Olmos: al ''''(llse d(·rrotados. $~ m3."chllb3fi.,

, Tires mcSaS m:b 191'dc h:lb 3.l1'i.on dc -unid3d~.

Con £I:pidio. TO:Lt's se relirol'On i1cleg:lldli'!i if!: olJr.lS 15 o:q;,:LllllBCio. 11 'so 'Qu ullIron e'n cI IJI 'mU1i1 ~. cJu~ con fJ!=orum l'l'rf«'lv en \.0- r tI . i {, ,11 ililobj >fablc doll"cidienm su ,adht'sion un:inirne " Inil C{;T de .los

'\r;gj'!nI ilm'S y mu ~erll:liIl:li dl"ipUCS. ('Ji~i(,IO.ID sus:Jclllalcs a.ulorhbdes. [.05. pfl'h .. ~,lo5 ,Xl)l 'riDrcs de Pc-,

llUcri v Tom.'s 1::lInlbi\~f1' {!limn::! los miS!lIQ$ 115:!ido por \'. "dor r AJaR' (I p, 1':1 impUall:'lf t'l Con(O" 'Srl Xor· m, ,lj7nclor: rak. de ~3rn:nlias. ele· 1111:.' II h)!i, t':ctnltlo~.3I1!Cu.lm ~ (,";!;hiLkUmde "lrIlI:lS J(' 1'111:''''0. Di/a '"L:I. \'0 d -.1 Inl riQI'-: -De ac:ucrtlo iI 10' (JU ~ fiudjmos \'t:r duro ntc I dc;;• flO] I) dc'l Plc13:1rio, las per OMS

!"lI1e' ('stOlkm en d ('ailiclo no i.liTllHli)l;it'fM ell d r~dnto de las dl!libcI;:'~ iOIl!"!; l1i 11:.lInpOC,1} !\:' ,a.pr 'C'io que 11. clict.idc~t: o~I'enl .. ('ion de amll\S, ell.' rl~ ~?-. Oiio f:~ .\·e5p"'l'~i!hlQ "Cot{I bZI: l.:J adll .on masl\,-a de ,los, !,[.lb;l,jador· . ::I. h':i1INds de sus diri~ "'elile. elilcdo, plhnal'i~lIi:aetl't'C cl .' nmmarla. r par Oil. p;:Jrte. iquJrn TlDllbro al sccr(":lari. (Io? i\alural~ ",cnte. ,1 plcnllJ'iu de k'rt'miQ~ ;Y UlIJlD 'S(! pronun io CSI _? Cornproh •• damen~e p(Jr_ 3'bnllm!'idj)~a_ m9ly,oria en hw,or de la.reIlO'l,"adoliil 'I :lPO)'O a Olt~pro·".

Si [Ires, mese5 mas lardcc los mis., ",OS que r.1 rOil dc,rrOl:ldo,s ape1an a III "unidlld" sin rl'(,'(mocer c1 ..,nlo rnayoril.._rio dc 135 base _ no t.:'Ii)' dl'l~ da que. Its C'abe d, ('iI1iri~I'hrQ de "'simul:'ldorcs" qlLlc 8c:11bii de apli. ("3J"leJ In. CGT oc COrrdobJi.

Cortc:a: III ultufad ai.r1c

L1 pWl·in.da, de CO/dub. ft'.wj'US ,e! tcfTtno clegidn, p. r (IUC ~I SO. lnttrlO d n~_aj,l rlS3\.lril ideas COffluIJi'laibs, <au~ ~s en ,gos tiberoles Ibmall fa'th'!.!IS. l;r, apmC'lon de In efi~,i(!' cit! ~l'l~m:td,or C,;.l.OO I !(,f 0 fl1 la t_ p d~1 scm:.Tl;!;-jo u'ici".I·, la -CO:-- FI,H).I.-\.DO i'ld;,u !JI .0" l n ten did., _ que eI OPl,:.lho t .. h em "'Moth:;!. Elpw .. plO 51'1n:mruri I'Ildi{"(1 s:m ('mb: r[!o

I' ~ (:irirlll~ d('s de I;) ·llllul·... ()Jfa II. ~ ,;;r· r 10 hurJ.l:aus COI,~\ je" ..I'C-

5 .. 1" 11.\\ 'n blt.31 11". baj.uJflrc,S disF"c Ius ,:II ol .. bolar (flU • gob1..:rlOV. ) CSfI (oS II) il)lp~slb e de- CflC'lnJ' 'trJl" (;1) liIrdo'ba.

Perc si 110 Iny h:alJajmdores. quedan alguno;) di!i:entc-s, Ya IWnJu$ s •. ,at tin r p pcf d1o: "hombre ch., I siSlem.l- qu," 'n ) p:morali1;} ~iZldj.· nl juc"'a, :\ugust,o Timo! 0 '";mdCJr. lilll l1.lndorisl rc;suliu n COrdoba ('I (::l'll31"l:llth d,e j)ruU!.:l\' 'r la ~umidad- 1111 - t:olnh':'jem 31 di: In!::i) }' H- 1'1 .hN."l!ta ]. 113 lidp. dOll: !~Ipi. (!lH mrres. OJ 'c'rc!arirJ ;"'IllI"~1 t!c ::, \1.\'1'.\,

.\' " .31!"" a ~u \, ~ z Inr It: ::,O: ... ·,,,io ,~ '1IIb;.t j'\'tI v ilium III~fI. li~:15 b.l-

... S Ie '.:.i:t~1I. th'finici{ 11-' ii, . 'J ('114.~ •• c('p·O ., ,p:lpd PI'IO .. llIi' 70 '110 ~inlu.d. •. ·un: !i.! rlr. Cillt' f', viruoba (".ti.~.n UDS ";CT, )' prd':l UI~ diri. ~irs ... a i ~ , ... h~~.

be 2 h:t.n, $II hll~' un ·ugar en b l~epLibJjro dc.nd.c I. s posid\1IIU

st' n d fillidij~ Cli (limo;! lIna 5Q a !'JCT, e~ In r r.:urt.l~lu I Perte· neceo 81 c fa II ge' n:io dt: ";::Uldor ~~~alutgJoo'1.-, el dc T .. rt'(IIIC - Luz y fut:no.-. I de' Poma.r, - baocarios-. II de Peralta -\ ill' j., rdcoJC!.s~)' h3~1'3 ,>1 elc CoriaconS'tnn:wion. IJ au arid d·s S'U;:-* _zjCfon 'pol" a.mpHa Illa~'orm de U'I~ 1 e.lec:ioll que cumpJi6 C(lI! (OlIos lo~ feqwsitos Ie g,a.1 e s )' ~-S~.(!.:I~iO'5, 'Ocupa el lndiClOl01 e<MIC10 de La OCT en Jla c:a.lle W,I('Z Sirsfich1. 0rpnmS eE 2i de Junia ·1 acto m!ts ,importantc! y com~lj\'I), que ~ h,1- ,ya real.imdo en todo r~ pal .oonl(., cl, gQblcrno eo los rjltinl05 dos ailOs. N'ucleO su afredcdora. mu!.han. ~ iD~. scc&ores politic $' ynJIgiosos.

F~te a ella, sOlo exifl.e d gnLp[w to de dtrigeotH da'!:"ol4dos que 50 rctiro del pleoorio del 10. c'h]QIlnyo 'f que agu.ar.c:16 13 \li.sita del bl.e:lri ~ tel]!O sd Roque pailS ,O)nstituirse eo mtidad faDtam'l eo HUO de .m&~~1&.

,No debe' ~ eDl~. Is ~ COD ,~ las mdmid.ades de • ccr de asrdobat 'C'8l100aJml Ia

~!WtW \!;_ -

t'll 1tll mile ~ (Ill fa Iw:'IQ.

~Es linn nlH.'''3 11 :lJni6hm de los m('r ~nl 'r, s col~boradoflist,;I!1: .....dijo t SCi r t.ni., ·clI\.T.lI,:\1 i"1I I COffC'"d - PJir.l, (",brie-on llll.1 unid ... d diml'. rt.i~~d3 d s d e ,1.'1' gobicmo" Esl::l eCT ,cstuWl, en':" \- CSI:lr.l con 1:'1 IInid.lid d i, 1M b.1ses y 'I;'$lima que VII Cimlni::1. coma ('n 'ado el pai • (-st.i unido 1 m.,,·jrl1icnlo o'urcro~ rl!l"O l.un::'".1 :lC' 11 .m,.'mm: ,Iult'rd('ls ("Oil diri';l:t:'11 ," I ,..I:tll()r:n ionislas, $i. 1:0 ("On I,l~ b,\5:l!'s,

.;Qllj~n·n I mid.u1?" I'>r"'''11I'll O. J la~;'Irn~)\ ;L~. rub' .1 ~rt'lllio p"Jr gr -mio ... , •• ~ 1I10~ ('011 quicll t.1n los lm-, b:Jj.ldoTCS.

COITl"i'I IqcaiY.l ~1 11ll.nto cla,'c de 1':1 ('uL'!ltinn: los diri1!;'ntes de la C"CT pooiJJn "'oln'r lu"':l!i SI!S po= sicinncs ' n S J "i'l'olil}_" ('0:11 I.. $C-

nrid:lll dr. 110 I .rdr.r llilr'1I1I(l., ;,r de gaoar loclo:s 1... dL'm.u, Inch:I.~ )"p.rill'lC'ipaIOi '1111" S}"I .. \ T,\.

- ~11 . ~ ~ I}\ T.·\. -inlnrrll.6 JUo.Il S:flcfll~brin!l. ~IIIN:HClii rio d... l)rl':Il' ~-. tn's wjJr.III)3j.ld',rl;"}' !rnA h _ chI') C'Oflocl;"r 'ill :lnlh ~ .. ir1n b CeT ':(_' los '!\"rgC'1l illl1li ~. Elidic~OD 35.31'11- blel.

j'U.ll1 '0. ~,13h·:H; l'r~.'IJrio, de

rr.'n· i.!, pror IIrlEliw tIIlill III.:IS o:n I

I • CW.13 dL' J.e nl<uliobr.. J'I,"y 11113. ~L'rie d ... abo ... ulos. dij,o, qUI! qllicn:1l rnofll:u- 1m :.t!Jdamioljl! p::un '111 s::t.lid3 [!olhicil dC"1 gobi ~rno :" 'pro(u'rall "I :l.poyo de los h'4Iib.1j.nlnres:

-Pcro w'] .i X' .. moo t.'1 moml.'nio polits(.o, : I rgn ~ jill m nCn ~rc. midi. Lo~ trnbr.j:nml)t S fllll'n:IlIOS tina renowwiotl 101:11 }' ~ 'Slllil"cmO'5 ('Cllclllcicndl'l (,I procl:'so.

-Qw~nl"'" ' 1".-11-'1 lru: '111C' l"t.,d,Hlllli' h:tn la ullj<ln.d? l_.ns miSIl1n 'lUll" Jd II:dli.m ,!u<-E1fadu " oi, I de ,diri· yuu : \,'anum, 1\lon (I ,.. : blfCh.

- EI congreso I'lOi'TlIali7d d(lf de TTl r7,o -rc(:oruli ;":Ia.dnw H'cn'j!r.'I, plol ~rc,,'o, de CCT _, 'rC':.lr.ro ('On quomm II g, I, ,. J05 (liH!~ sc rclirnron .. on los '111' 5lab:!li'll en compo-

I1d;1S <'On cl p;"biNJiil).

P('rn I~I J1'lismn h:llhia $uoooid'j) ell Cc'mlnua:

- EI 1111',u1I'ia rn:1S grande de CQr~ ddba d:n I S lil'lilillos • iios; -SCRah), CofTlC3.- ·ligi6, tl cslc consc,io drJ1ecti1"O,. y lod.;wj'a no s;aiJe'll'W05 ,0 t"i I1C~ ,ejt?l1:a POI' qu'~ se " tir6 de ]:al asamblea ('I a.nle.riarstlCRbrio gcmem.

iQue Icla~e de unidad?

Un ~n 'l"fP ,oonlunicado d'e la

J"lI'gional coroobesu ha pu,esto al d!.'lSnu:aQ' I ... uhj'l"!'!3 maniobm: ''flfLdoriM. Dice enlTC ob'"all: COsa5:

8lilnlela c\idCTIa:'ia: del frncLso. va Sea ,en el all'lq,uQ. nireclo' 31 propa. mil, 11 1.3 conduct.'l y posici6,n de: los: diTigcllI _ de b ,eGT,. se ha in.venlaao" ,e-spe-ei3lJmenlt!l ,en 'C6rd~ [ba" I~ g ~Ia de' 1a 1:!l'Iid~d, de: 111 ,que son mentor quieoos II: nive. de dto rigeDtes ~ .c~o!!: del CODge.&Q'

~aeiorml Norl:Mll.~dQr •. h~c'110 reI cdilado ell COrdoba.

I "La, opiniOIll publica ,.. ell movil·,

trUnJl.o obmo Ill) del:;.m dej';a.nAl sorprmdcr por las opof1uni.dil$ COo ig- 1.l35 de 105 fitl es apOstales de la mu. (; ad, Ella l,'1ci!lt,e ,en, • rno\imirn.lo , brero )1 (IS I, ,"crdadc:ra uruda.u:

I"" que 1'10' e simpl'ementc una ,Sll~ 1'n.J Dum'rica ian una CQlljYlDcion de CS£'lIeJ'ZO a1 servicEo del gruo ideam nadon3 • la unldad de 1<15 b ., ses qu fen a la ealle CO l1li' sus ,dirig<':l1h;s 131 unidad col11b~'i\'iil, ctiiiii 5U ~Idl} de preses, bri'dos, )' $indio .. tos intcn' -lliuO-$:. •• EI ataque a la CC--r dl 10 .-\rn:enliinos por lL \'ia de I. unidad. vee da hjp6eri'l3- ll1cnle por los dirigcllt('s \"irenle ,nOCLU~ v [lclllteno C .. ,dOSlO, es I'a vnid:l.d :que Pt'!".otiguf:l'lcor.:-.r.i, I' 0 • .1(:varnente :t bs bases iUl,lre In,s ;1I~ller~ rlo~ de din ',1'1lt 5" tlctcl~tad res d-I JlfJ\1 J" s,il1l .... " 3.1, dnnde I ndo ~. -a 1Ir-:11'": :I "ui\'d superior". JUlllde Sf: t.,.. Ina ",I tUClJ\"if1lll'iclll obrero cmno IiJI1 mereanela que $C pu.C'd,c nr;;oci r imp'lLIn.t'ml'of .

-Ln Cc.-r de 10., t\r IlHlln pregona. POI' ~od,o -, p3is y .n COrd()!.. ba 10 Ji'l)tm",~: .111 b:w lUiid'ad ('"0111 .sinUJladtJl'(~., 1)0 hil;~'- linidnd con j'O$ Upccut.H.lmlC'''' 110 hay IInidltd !."O113 quienes d_ccidrn por ri, sin collsul· lar ;J[ lasbases",

EI, oomu.nll::tnsmo d) nbemadn., Cl1b:dlero t ndr.i que h3t"C'rse sil"! los lr,ail3i"d orcs i como, tedas las 'toms d f;("ste go bS(:n:I O.

La soga y lei ,ablorc,a.d,o

30'} Qu: (1f!I ~ ,~mblca de rcl", r, .... ncia" :re' habhJ' de 13 unitlmd dC'los dil!ltirattl$~liJl''-:'!s i'ple:rnm del SMA A T Y no como seprd nde distor .. sIomu' 13 verd 'd en sus doolar.IC'iQ..,

11 a qae hac JiIllOS roencioD. .

<lQ) Que m la a.saltiblc:t ,h!l,f1i~ se f'CS(lh'i6 poor UIl;:Jil1imidad SilI'i!" en nmn.ifE'S13titHJ 'bacia la GGT de los

• \rgCtltiooJpara requl!'rir de: e.sbi su_ DpO}"Q cn d diler ndo ,que I pernio afrotI baJ eon b empresa.

,S?) 'Q1I!IC' apJ'o,\~tthamo 13.~ .. hnlidnd para iU\"ltn pub1icame.nle a 1. a C'tIl''ili Ion. dira:(i\._ del "emio, qUI:: coll\"oque a una aS3mbl~ geTler-.l1 1!:rtr.lordin:JIria 01 fin de que

us diliados £ij'en mcquwocamaiuc 5U posIcion ddiniti'\,~ 'COTII respeeto, n. '13 situ.:!!ci6n acblai del movimiento o!JJ1ero argcntioo.

69) 'Qut:' hnsla Innln dlo 1Il0 eeurra, es dectr '3 COl1suJta Jrbnci'enCe n I tus('S:, '11. die I;icnc 1'3Cld,tad,as p:U3 ilT\ro('3:" lIinguli posici6n ni h'pf!: se III al:r."fdad ("1'1 ta I ,sc:nUdo 'Y fIiIudlO menos rro!izar gcslionf:s de Din~mn illdollC,'''.

. Aqui tien ElpiliioTorreSi una m'''-'li.fi.,,? oportunid.ad .rp~ra_ pener (:11 prnctlC';l 10 que prt'dlc-a. Las bases Il 511 rcmio, qne ndn libraneie una e5pMndidia luclta nntra I'a

mpresr monopo1ita xtr.'tnjcr.ll Ll(A 11 n."lult, ti ... nen d fccAn G dcdr 1.0 (JIIlI! pi'!!'DSilU. E.sa, ~s '<II '(mica urndad deeemc )' It'Slhnl: •

EnlIel~Uldo ~us p:ropi9is b:JIsc's Ie reel' nl • .h:m E. pi d i 0 Torre$: elll COrdoha la il.mid_u! deE W mio, em un C'Omunicado del l de agos.o"quc diC't:

"EI M'o''1'mimlo, Naliil)1l3,1 de: l1t1i-, dad l\utomol:riz del S),1.-'lT_!Ij, .. so dirip:ca I' •. opinion (l,ubli en g{'n~-' Tal Y II 10 lrnbaj.1dore 111 :nicos (n particular. a 10" et«tQ! de da. 1;:YO ~. rt:,[ul;J:r 3'1""1J1105 mIlt' '(l11"I_ cmifeGs JX.ir e,1 s,('iiol:' EI pidio Tones, cn IJn Ifcportlli~ p<'oodii tko. _

En cl mCii1ciOJUldn r pprl .. jt', HI

,·on'!, - ·1 _r I.. pr· .SUlna, pcriodisUca nhre 5!1 I i:,renm) :IN:\!.lba sous Se - rimh,s lie -unit!3d". .) L'I,lnlP:llic:rO 11' ones, ,r,('spo II d j,Q q] lie 'I.IA::JJ 3S3l!llblca ge:ner::d de 5.000 compailelo,s 'e n:t·, 'bi:t pronunci~do por :a Imidadl del ll·o\·jmiCIl'o obr co. , . .\:n1e sto, ma'II i I t'$t:UTiOS:

I) Que iCl gremio no haido I:'on· 'OrI.·;ldo' ::Iilin p."Tl que ~c oe'ill,l ~(lo, I-; r e la illlnt'ion d('1 mo\imi~'Illo (.llr 'rnE"!:enl ino.

:2) Que ileg.mms ten:nin. n'll!nl f1- I {)LIH~ ('n 0Ii-(,3111b'lea :(,llem'l I pl'. mio Imr;t £ijado unOli pnsicion de M:r:lcul:r:.llidad" 'lUI:' :;u;tmllrnc'I1lc as"IJ· me In. C'Qmi:!'ioll di:rcdl\'U.

Ln f"cdcmci6n Uni(':1l de "nnj3.n,lI~.~,

de 1:\ Arg, 'nlil1i.J. (Ill': nllcle.. bs

.r .... ni1IDcion _ de \"i'ajanles 'f via~ j<l'nt s pkcislta de todo ,eI. pals exIlt'CSa 5u 3po)'O ~ la Clmpruia de (:' elarN'inlicl1to mpl'cndida: POii' 1a :'uociaciCm de Vii.ljJlnte$ dc[nthl5'" fria: )' Comcrdo UW1C}., :til deolllv c:inli «Imo ;IIICph'Uoria a In eoollomia

Clpulliil' }' los inter ses del gremio, l< ()roljrer.lcion de "supc:rmc.l'cailos·

E~ regiman de Ongania ba $IlIoO pril11ido los .savioos medicos que se 11a113ba.n 'en cbs repamcionc:s \r I'O!! ha badJl.d.mdo a 111 Dir-cocion de Reo. ,conodrnien.cO$~rCd'tr;os pan, E~ plead os del Emdo" ubiCldo CD .BeJ:.. gnnQ 600 •

La Union Pers:ona:l Civil de la N,.., c:iO"l111 dcounc::iado I'cpetidas \'eceJ eslc heeho ra qu~ es imponbte que Satlld :P'ublica, a ,ra (iUaj ~ooe b. DiJ1ecc:ion, eumpla coo todos 'lOs scni~ios m'~t'.O$ porqtK: no CiliAta ni: COllI ~I personal ni CODI las iDstaJa..

clones odecua.das. .

Se Ita: suprimido d.senido de s.. nidad Escalar eo, Saavedra 15, dog,. de eI pe:irscma.JI .lmsido, decla.mdo prescimdibl'e:; q i:1eCla.DCLJ eo ]a ,calla alr;ededor de 60 0 70' ~ ,Par ]01 tanto los m' • al'eetados scran J'm cmp'leado-s de lru esruebs quo oece;; si tC'tJ :l.tt?fici61l rn ediea .

CQ[JIO _ c.nste UDal Te~1'I1.1cj~ que ~bleoc 'q...e Ju pe:r:sonu en-ircnnas para en coooiekme:s de ]6- \'3J1t:arse dcben PfI'CSelltarse' @ Ia Di. rec'ClOn :l!'m!lIit'.i:cmada lu laJ:sa.s ~ ruu' no ~ s6'lo ~ los que ya hm pasado Ia enlmnedad y~ebU .Jus.. tIDmrsu a,we:nain, sUm pam. 'quicae.s

:aun "11 enfClID1O:S. -

Esb. mcdid' afecla bmbieo ~ pe1'Son ] de b ,Direa::ilm. qu'Ci ,ailwa. debc:ri 3'lendler dic:z: v_~ mas, Pll.cicmtes que 3IOtc::s en eJ J]IIis-mo tielil~ PO. '~n .os mismo :lcmefi!M), ,eo los uumJQS: luga· ): poz; upllle:5I' ,co'n d mifP10 'uc:ldol ~dcmis d, teneT ,que soportM el ,c;-gtm~tt nwilH impul5lo per la in1-enrenwra doctQ-

VWaia:ilco. P:ar olTapmtc el ser .. "icio hn pet"dido la eficiencia q!l8 antes 'tenii)'8. que 1a 'I!~zdt't me.. dico5 obli&a a htos a ahmder p3_ft dentes que no son de su. ('spmaU. dad,. C!anlO el edHi~io fS, antjfuni::i~ 1'1 I e:spenn junlos UtlJ. mujier ell t~ '13.c:1o de g:r.a.videz. oon UIlI enfcumo menl3~ con us , ng;pado .0 cma. _clII".ejarttc:s. l' est, C5p('I"a no es de )0 () 15 ·mitlu!t.lS ciDG de Auta treJ o m:§.~~ Mf'8i! Y easi siempre puad:oI en Is. ('allc'.

Eduardo Fial6

-- _

__ erc:e_,es Sosa

Lune

H'ug'. diet Car,," a ChoDa

L'eo Dan

1.05 Front'erizos

de Agost ..

hota

'-' , _ .. ".... - ~-

-- - -- - ---

---- --- - ---- .. ~-:T" -.-:-.'·C \0 .... -.-" - _--- --------11 "'__. -- -~ _ "'_

.. . - - - - - . -- - - - - - - - - -

"

L

u

JE

"

E

E

Desde Cordoba eSicribeAg,'u,stin, J. SCO, s'ecretario general die LUI, y i'uer,za

'Ir2I:mc d~ (i.i'.J.T d!1!:."o qn~ lig,a i:ldo )0 aCl1nitio dr.'.d..- '1:'1 .0:1'1(1 mUll ~lol. b rt."CIIiI: I , polilit-o. dc.! Gobin-M'. Lo oL'!(;iill1l de la, Cl"fll][',al (lure-

... , b 1i'1:::u::tion (Ie' l:1." 1Il1!l.SM !J'~Im. 'plUlfaS, Y dl,,'TI;I~' :.cdtm,l:l. IIOpul.il~!;i 'ill!: I. ~blll!,;filli.

!.as'I.ui.u prosaipdon.e :l qilC (u:bJn sorndicllOi:lo 1 .. 1' ,lI.1yoJias dc'~ fIJi .... b {!lI,la· dl: 5'Oiw; io~~ do' [emdl) Fdf;) I.l\ I: ~"" dt!' ~tru tUr:], tttle .J o;!C,-, f..& "lIl,J1'UC':Str.a. C'COllomlJ., y 1.Jt.1rcn('}1l dt un.: po,ilrir;:01 ~l.d de cnu"Tg.!,I.u~J .. lUll .I!JeroD u·fcCIDli e!lchuivos 'I tu:.lU} eI:l I toi 1111)£ 'po:li'tiC()$ ~c!HiD·'S., Ell ueJuulH a. pude prubJ.ne qll'!: un super poder oe los IliIWIUPU!i -l, de 1,05 orr~"ul~m~.s; hfllllld.·,ros' :. e:.m.2 iultllil-' V dr' milch-I)" l11ilil.1., H;o) \·Uh.: u.lJ.d • a dlo... (Iriglll3 fUll hrule a l.J dcl:nlidLlC'l cI~ ('onC'C'pIM )" dt: Ilplk"!~ltitl ue \.Ill;!. ,~uh;l1tl!.:.1. dcPl'XTotci aJ II.tl 1."0 nrJ i c j Uliillll k(llu III fL]:Ub\O ,f! mdusu r(,sl~ic(i .. ·" dr. di\iiu~ _ l1ftmhrl"~ GI.:;nblt.·rll(J'. [lUG" Ji. Ilt."· '-'f de Iwlu. ~Im ierQI'I ill~plrad(b' CD d bien cl.,,·1 11,li ...

l nil. - r ... u .i;,.llllid {]P 1.1L fIICr"dl'i , ,"-~~(lllarrd$ fIliI: jn.;-It]II!~·nm on I uf" Ii dc['.ish·a. ('II ('"I ;Lt'tlll!t'ccr ,a.rgcuH. III ha!iido udII,r. n.r U-:.pol'ls.Jblli. c!...a.dC$. tI~.1r ~ IlIImbrr{', Illlhh(.Q,. IH· 1'4 ("jel~'r 1:'1 pocl.CI qll!l" t·lI..-,..;, < redi, " I,~h: linn'n •. h.h;'I! ... lrle:!i IlJdl.l~ IllS m.:JL~) l'\jlh .IM • "ll I('ule ~ nI:'Ili~ [.1 :Sam<'nlc Ia\ 1.1.1. Wllll •• S ~Ic o(1i· lOU;n (I dl,; {'nr 011" e <1f' lo~ I r •• b~I •• du· J~> crg,1.lllt.ado~.

.En lQ(;6 ,1;" ~'I.11lulri L t c,;n(.C'ptCl d" ],,, ill"£iil,lc:i.t, rJ~ ~.t lcnhLud. :rtD rM, ,'_ ("rr'l ~ir I .... d"i;t IClll'I.!..!>. ~illlJ p.I.-

rlimil'LJ,f jlll.1 I"Il)J' 'rt III~u'm tid p'Jcblo )IIII1I.H]" 1 II cJ rtJ(kr LjI."C,:U' til oJ, bd.~~dUI!' 111'11[1;1.t (. It • I P'.u la~ m':"liIl~," y ~ ,d';r ;\l1hCiH L'II ! mill . Ill. ~,. dOl WI prrl2mnlJ cl..'Jllumico, poli.

'0 ... !>UCi.Jl aJ :.en 11..:.10 U~ hi"! l'ITl u, In" J 1 jlri\ dl :!Io :- I.UIlU :trio .II ilIIC' r., IXipuJor ~ Jli.lC"lnll"l.

Si qulOi.·w ..... 'Im'I.·rOIl fUC"'J'~', pJr.l dar rl Colpe (I;,;: E~ Huill. hl.lbj('loUi to'1.I.dP t'n11r1H'fltc ohj,·ti. 0, r-<Jpul;). f • ~ d. ,!!r.mrl(>, J. ll<ll. JOnoll. rm pli '. (l 11' 'l,\li:. ";,If dlld,l.~ rlllC' Cill lugzu dl.! 611 d ~olp"!, conc.;ptuuh il1lflLI~I~" roli.n ell! '5rx-l'u d ld \ QllIlILul d,'1 puc· bJ·. 1111'- l'il.bi:t , ut'lt.ill" en IO!i 11('1- ;~ .un .. .,; til' di~lilll(h p:nudl)s oullli. Lh:. n1L.JkL"I!. que h'D!iI", fllDdamcllI"" II'r!'1lh' ( I) CUCIlI.a 11)) d.~'J't:d liI~ yel :i il-:!h d,· IfI~ .lrl,!cnl i!]Q', A~jmi~mo Il..drl\illl ll.>t:ber gann !lado d liur,e f !;"relCIII de lit HlllIl1l.ud DOPulnf .1 pilIH:IPDlb de' lQ6j cwmdo torri's-p")lNin IlOJ. irl'!port:JJ:)'le l,cnrw'O:·:.,·,on. ~ JT!r!Pfl,:'I"r.JWfllll, dl' '''''.. di~hnl.I'" :flJll1.;Dn~ .[. Ih .l~. j',r'm cl Golf);"

, • E ucla deJ 2b de J ullk~, fI."~p(.ln· C' :. 101 n~nlcl;}d . i: Impedir "I '''~n...., II~ CIo~~ U1a1iu~J \ ,I. )II~<L''''' "'Sl'II...lf urLI pobl]c;,1 lIJIOJ"lm"ntc 111- \t'l'IIoI., f'l?\cstidl) de lo~ .. jr'IU( C1:)IIlC(:'p. Ii ch,' ILbelulIsnm (''(:OUOlllllO V u .. l I'Q' Ifl_ ~UlO rw1i'll(o. $c uell<" ~,jlm-

• ~!low.. .. ~ 'lIn" 11\ nlpl LIm II 1.,litu.. IUllil1l ~ 50(: dcblo n I" h..ldicr.u:.:I;J. drl {:n~}. ~1f;~J .t Ulm CU'I ~iou "I~~ f r I,nodp: 111"\ I1r .ld('lo.f1t~· unll T~:i, '. rul .I~ 0.11 dr- I", \'i('ju)c (' qll1:nlol~ (I. I .\'r~tlllllid, ~uncdll:.ldll loLal.

'11 • :1 1. IlCnr" rari611 lIlol1t.1:p6li\;.t , hilt' 'fi ~Il I k:.~ lu I .. dr'lllllt ,,11,.1. 110 I.ll..o. '''"pic .alfUhi,tJDLl U!I ",l»I1.u,t().

)ino I,ts d('('I~i{l:n('5 ~in Ili,l,ma pllc)I.I.!I, II \1~;rnci.i pDf I;)' dkli:ldllf';1 del CeoI'il'IUJ iQp,g.mia,

Los prim,eros golpes

n.lj() UciJes sl.og,lMdcmode.mWi.,

, i UII \ ,Ir.li f1S I (11'1111 ;l.l"iUll,d. .!llJ C'o'U' goh.cm~ ~IJ.I;O !.TonIJJn'l,'nl!.: ~;odIJ5 11,.t~ dl'r~h(h de los lr.lbl\i~dOlC5 )' del j"Iucblu. Solo dhl.rcr1'!~ al~lIpil!$ Dltl .. dld'I)'. p.tr .... l!lQi hJ,~:cr dCTn:lsiJ.do 'es·'

h. [Nl f'5h: I~Dm.C[ltariO: aplicacioD de 1111 t:,lJtLIIllJl 5'up~rio.r ,[I Ilvc:L. 110ml:d

I n~hllI>ci olMI 1'llg~.1 rUC'11 II: !I,Pro bad .1; 1:)r)lm.ion de los, p:utiuos puliticl:.u;: inll"n ,'ndon, Itl..'liHi· de Il~r)'un .... ri".

'\ ,0 ... IIl!.:lOll a 1o" sindi~".ltu ; dl!seu-, nl U11If'nlr) dl: .1i1~ r'""Pn .. ~C'ntndOllcs .I"bur.ti!.;'$ ~Il l,rg.t!1i~mO:li d('1 Elt:ldo;, illll},hll'iundd .ubi1ruic ohlig:.llIrio;

,.j I:ULh .. I(in dd hila rio \ il.al.lllmilllo

\ rillO\ II. I";.::i.,laciuli I,;cmi 1';1 cI U('rt!~hn ric hlld~'I; 1.111I1I],IC;'.)1'1 e1e 1.1 Li.'y

1 ~! dL' imh·l1Imt"H.;mn, II'cul.lcu;nc.lu-

1.1 ~ ~l1I;llu~ dt; 1.1 rnil.uJ d1.· ~,I.I~ morn. III~: ll."Mnl1 a, :,u~lll'n~OIl1:5, n·b.lll.i\i

cJ .. l·,11 C'j!' m~'I1). TR rd "J" .. de '~alilrio .,

) LI~pt"II~Iml ... Ju~ 11,~ bnjadvrl.'s que: 11, f rndil mil 'u ~ u(,·r'cl:hl.l"~ ,,11:5F)Cn. !.11l1I cll' 1.1 f',1.I1l1 hd,uJ t'n \-:lri.l-. c(m~ , \"'Il.I:iunn t IIII.'(·II .... I~: ;!olllflL'll!O d~ 11Ji1' IlIpr_ lie ... lllld [llillim;;;. 'PM:! II!" I~II.H\I~: rt·\.!III1CII til' . .!fIU IIt'"rrt,S tEe ~1i. l.w~·· l'mll r.1I,n:IOII, l'I·~!~l;llIOn \ 1)011- 1:.1.·,1 ., L:.rui.1 • ..:1 WI"'!, iell' LEt.' I." h:IT, I·' 11:;'II!l'lIh'\ ~ c:"T'I·I."\JII\!:JtJw~. iUI.l'l \ C'H-

". :u II ,I I.h l' ni\·.-r, irbdl"; II i.;"lilt"i:J11 1I.. II" ,"""111~'J$ !!~lIuJi.1II1 ik,; Ilillil :1- ulmi~lI1u !.'II la rd:lu',u.:ioll y c,!pnci' I.LLlljll~ faduni'lir:<lcion ;'iljnlin~iu~·

\ ,: (;1)11 '11 l'(:ud,l de tr,hl.lI..I;nlus,

II I ~') d lid iLk "i. I r LUI ~ fco f i!.J U~. r cl !"~p<[;. ~h(rlJ' 1)111i1 Jc 1! .. I.d,i'li ... I(;I011 (;011 1.lI

tl L'1)fl·t,"i;lci(JII nm,lil,lIlc del )iglflo mu· III !.lriU rl..,I.Jllroll.·16"1 u •. :1 lihl"cCI'IIp/e"isnI',J .1 U IlrauLo!; IX'lil L~'a I·nlll· 1.1'1111.:1111 n~r r I"(;',JII>I;) \' ulom.'1 arh~;l; .it1l1O('nl" de I d .... : ~l"Iuro de 111\ lenni. IIv" c1"1 IIIlelc.lrnbia pnllc~t.ldo ~olo ~m run nu I.h·darJmh~ Ill. prdI'fCIf.H':IIJI ~~ nr!ll.I~ l'OII~IIIL()r." .. 1'\lralll jc :.1.'0. ell

lu !.I.n uc Ju .. I(!cnic:u.lo argcnl ill'US; III' Ln",jh.;II}'I!lIlicl,u..l d 10., diC:ll1d",lo de rl,.,u.., I"ClmOII~it'ti~ Y!'lQ,lii iL-d Un:H1. t:I~ ra. lid t·olit!(J:'I.l'IJIlt:lario Jul('TTla~iOIl;]I. dd B,mo::o Mu.m.li.11. dell BBn· CU !n(f'rfnllL'fU'l'IIJO de D~' armllo. do:: 1.1 .\r.:e-IlClo.i h. h:rn.ldolll.ll de Des",,·· ~wllt) ~. al to"! nr~.lIIhmu~ exlri..ll'II..·· rv~: c.mb. Yl.' la prudu( .... iol',' de Ia in. tJU~tr!.1 V i.l:iulIlIIlIcirJ·11 dl; Ilts \ t:llt;I'i lh I t:anle-rcIIJ; iIIL:U:'mCJlI'IQ de IiI c~,

p ,!.+cl.lt! O\,;lu,~'I de Ill\< fil.brlca~; ~dll·

~ 1011 <.If' 1.1 LfT €.Ie Il'ItlifOC;J rbum~ y r1l SIJ(..-icu ad!":. .\ nun i m::l~ pI! m iU_'Il:'n. .. 1.laf Inl> d1,;~rul!::jomdiLadtilll.;~ y 1..1

i. .11 rl'~.i tll'1 I'l<ll rilnmrio n:)I .. I(/II.II; If.lIh~(·f('Ul,:id y "t:ap~mll'lIiCnlllJ de 13~ .It ("!HUN Lie "'flIlpn.·:'iJ!~ mil:: il)llII Il":'i. al

c • IIL'I inr; 1'l.0 fiiaciull dt. 13 gl'sli611 d"1 (lCI indl.l ,J", Sl:.Il"i(,TI){l. cfmtmrhm. dl' hj~ lnilS ,:I('ml'llt.l.lc.o; Donnas rer·ubli~i.UI,]~; r~prl,,'"Si6!1 d,e hJdn acti-

\ ldad CI.\."Ic.:.Li Ie" nnticDmuni~la: Ley d.· DI'I(,I1):I Ck~l: pn'StJ'i poHlf.c,,~.

• Ild II; :I!t... ~, e .. h.luianHIMi; DIlSl)id'J t·" d plallll' (,1}lIlill'l_'nlal d(' IJlIa rUNz.... lefl"'~i ~,j inl CI ,llTIcric.ln'I, It'~'e" l.t.Je'l"cil'i\.u l,;~fLlI a J.. I,ib(·.rl.to de I!~'

pr('~i6n y dCt'Ol'ho !.IL' .I t:lJIliUIi Y 1.1:1 I.."Il'tr.:icio de I)tro::. impor1alllics derc-dlO~ 'r:um;liludol'!!l.lc!l.

~~c ,1;$ 1;:1 pbfll COIH:fClo ,;1plic:.tdo ,u-hHr.triamcnte p:Jlr3 hOlI..'Cr de loJ. ,\;r:, .. -p,tiI7!G UII p:li~ -motl!:mo", [;;Ic cs ~I .pl~n "1110 C(!mU:1176 :.Ii. r(lner~e ,(>1] praC:lIt',3 apel1u.s pr,oouf'ldo c! golpl; d..: c:;1:lClo )' quc' 1:10 ul·.spcrlo laola c'\pecmti..:_ i!& d p'~. comQ :SC, ;:I,linDlQ raitern.d!:l:mellt~. 'S'..Jh.o en .I!ns t;;Jfeulos de . pl;l~ I) yo difus:iuf! d.:: ]3 m.L1 Iltlmada :nC\·OI1ilctOII :\rgcn'lill.:J., que imlru._.,.u~el)l~l"onl~ ~III Ilublicid .. d Cn HI I, 5(,llhuO. No ('~CRp~\IOfl :'I

.. .. d'" , I

('.,.:. e,\peclaU\'l e~T1CJ;an.z~, a e 111-, I

ciu"o 1.1 ilJmcnl,~ ron. 105 diri~CDlc~. silldicall'~ 1·IICMil1l1.ldo,> C"II 13; COllrcdcraC'i6rt C('I1.e'r.11 del, THlbnjo" que .1J.;uuicron 71 felici'la.r :1i I",So nUC'>'Oi ~ulll·rJloan('es. qm! !it" Jliden:m(!o('o,

1'1 hirr I ~ I'll ;;;nrapadmTl1t!llc t1t'1 p;'!c-Io <:l.t'i.!l }' 'Illie cOllcurri{'ton :\]' T'calro Co I 611 , ill\·il;lIln~ p~lL' 1M jcr:arll.oi.li ! rcal..:i'OIl",rin.~ tiel gllhk'TI1D.

I E~,I "("Lpcd.ll!\·a C~fK'ran7.iU.lar soI I" Ille lIil I.!Jmp.ll ue (;')pl.·r;,t d1'"1 "CIi,' d.lI..lt'to pll~hlu. d que ~\I:I Rlu,jQI cl qllc lr..,b;II.1 L·l qll~ ~llrl"'" p.I!:1 Db. 'WIf'1; /I r 10 .. :I(;~)II ccimi~·"'I(J.l;. rem, 1.1 rfl·)cw;.'illl lI" . \ l~u,I.:.Ilr>l~· ~ oi'fUo" hill. c.umano~. CII~'I') nutC!;t'dellle:. ~e !;;I)<

111 I x,,'ll'rUlI de jU!flPUI;ll<J. f 11'': .;4\ i \',1.11 0 '

(ill I~I riC' TOrl~ento. fllc .(lInl1amJo I" 'Wl.!linO,lt.! d!: ~I 'It'l'l II!I(:·· ""1111 iplI.

1". •• Ul' 1.1 I.r;Jlnl (tllll.ll"inll ~. 1.1 III(HJN·o r,: 1.11;; iOIl. I'm ~'I \ WI'! L"lllIij1U d·

~ .'llllrU·. .; I rl'W (.1111 III, !'II~ I ~"lTIhrl1:'

\ 01 n I, IIUI1I1.II."'. \',1 'c h.LJ.,i.l 111'~ II"

l' nl.K~T PII 1.1 Jt·~.Ul;1 irlhilll~·. Il.u;j.

li I I ,II II hil'!1 .! 1 t:.:dor (j(, IIIl .;,:ulpc d...: n!:HIII l·uIlU.! 1111 o;.::Oh,I,·fHl! 'Pupwl'lf.

Er.J1I lo~ 1111'001111.)'1",. Pl:'f') eon mlo:;

",writ·rld.1 ~ lIi •• ~ 111:111.1". Iln~ 1,,1' I ;,11] 1111 hll \II~ prill U'lll~ nnll.h. C<ll~ "'ramhl1rll, FH"llIlliJ'i y (;lIi,Ju. r.nm I,,~ 1II1~llnl" ~ IIIHh nnl·HI~. p,On) (Iii'.: L~ ,II co,1 !01n'iull .... COli ISlhll. I)c.lajc, d, 1\... filiI." L IIIIIlt,."C 1'1 filll;"hl() ()Omn (..h~.I:r!..~~. cnlUU i4:.!:C·llh·S (]i;'1 l;q~il.11 1:!(lIl(ll1r,li~la I'X t f.llljN('I, (;'amu C.\ I» h.Ldon·, dL: m Prul1H1 fI.IL~.

£1 pa 0 de: d,i,cie.mbr'e de 1966

.\.I,IC" dl" IQ'\ ,l'i!1 1iIlt'5CS dc ,dC'- 1""lIi.lf "I pod!"!", )3 di['lndllroi d~hlo , III will •• '" I" pri IIIcr.1 n:ac(.;I()11 I)OPUL.T, l,m.lliz;lcla pOI:" d mO""ilni('l1lo uhl"l'fo ~ (IHe dl.",de I.I~ l><l~tc·s if:npu. ~r :1 III \ Jdlnlllo din'(:(;'IIOII de 1.1 LGT 1l1li pam ~t'IL~'r"JJ de ul{i,'ld!lile~ p .. ril .,1 1·11 d..:dldl~mbl'c or.: IlJOO. <:1 ~i II~' ft'~" a I., idlLl de IJr~il'li;rul:'iuli v :11 ~.lllIllait· de .il~llll1o" cljri~CIiL~~. 'II"~ }-.I ~.' .~I1I()1 ilul'3h,'11'I ·1'.'alisM ... ·•. f I·t' (:1III1pl jcll) t-Olll kr ... il"llhJ ,n1l1l:· WIll. L1 plI"nplOl direcdoll ric la

:r. ell rllnlio l1e ~{rlrlll:u:iol1cs mn. h!glJJl'!~. dc-hl6 r<."\:OIlOCC'r !'Jill': ~ L rll ml.)1 mdon clt" flfl)h'~tll )' rebd,t1i.I, IllIe """ Inillhi~ll U(! fo: 10' C'IIl'.rnm:a,. 11;1 "iclt~ ciJlJ'lplida. cOn ndntir:lblc IIUnlllimitbcl. ~rfi;, alll."i. di~1 pUf'ril in· I" nlO ell' di~lrlllllar In. ('rl'~·ln'i. inClmlI .. ,I ~tJI l 'drl pan) ~ 'Icr. 'I. cl giF

b;C'mo, dL'be udmtl.ir \"a s:u EOI d~

1!"IClllhJ ... :;ol.cdnd".· -

£1 faulo:.(l' PIlJi1 d~ Aceiull no CUD> limuj, H.cn!lcia l.ae51ler~elll los cliriscl1~lI'.s 'cQnc;iliad(m!~j' C:QI 105 ,E$P clila.uorcs do :dcmpre._ pen:al se !1l.cntuuba, elrepudlo ,dc' lo!! 't:r:a.ba. j;;dpr ese il:J.il l.om;l.ndo WCI'pQI, CD> <:1 propiD seno d'(; 101 em b CQfIIl~h.'I'I. da d", {lUI! nada podia ,~~c: del rl;~imcn y que I:!I'3!im'pfesciuciible c(,locar 3. lao oIganWtcioD tlI.II:ciQnal d 10::. t rnb;, i:nl ores en una acHtlid flOnlal '!I milil':lIlle contra La act;:i{m del gobie:rDo. C'ada vm:enm m;istns. dclcgadDs. que. Mimilando las, e~. pt·riCllI(:[as ptlltu3ria y r~aria. S'ab~11 flue la, alll!mOl'li\·;]. de hlcrro eras '0 I acha !"; 10 enlreg:nw In Wlo:li3· mcnfo d~i~imtilL.lndQ oomo lfuC!r,;!, po' .. ~ibll)l3 mu egl.l bile compUcidad •. Oues mots dC'sQll~dos .. ya. proeltlma. b .. m quI'; n.(td3 podi3. hactrse 'v (I,I.I!l (,·r.1 t'OII\'cllimlc:u,poyar' al "~ctQf p;lciona'ltsliiJ," del gllhlcmo !)ar.I dC's. f!lazar a I ~sL"C'lor liberal ~'cciio:na-. rlo", P~l'on do il1l;:l!IfiIuIdad (j'fi.t'. waban (.'(IflSCi!;'lllcmcmte de mala [c., COli res pee to a c. ... lo 1!I11C5tro. Silldi· crlo ]Hldo d«ir: "(:n el' Condo son 1I:.dfl~isuollC's, ~i h;IY una dmr~~IK'i::t '"" dermaticn. de d cnomin.ac ion. tI1lOS :nos a~:),c.rul1 ~. pC'nigul1'o ,3bi(',r~ t::.rnenlc, ,olro), I'CJ dBiml.llal'l! y n.gs: p .. .lmoan ,~ It'spilJda, 'pera cantHI aI. ,dlmo C.1il Ia U1;1.l10~

Lil s:'!lid'a de Salinjci ~r ,),larllnez P.:lZ Y )Y f,ecmplaw pm ~scr ,\,,',1< ~('lIa .. ' Borda no eng'aii613i nadle·. EI .. o!liernt1l cleblo l'C'cunir ;Ii ella comrt m(:t1io ptlra aleDullr II!!. rcaoooo Il~ 'pl~ I at. p'3.r:r! ab ri r uP3 nl.lcnl ins .• I:,mda de r"'pl?cta.U'''fI, ~'aquc d~ ('s· 'pi. FOl.nu [10 q1.lella, nacla.,

El rostro, ,d,e: la

rep:resion,

:'\u.c\·allJ.CIl!C cl IllLwimienlo obl'rro c.tigij) ~.lfllhil;l~ £U.I),d!lI1!Clitalc~. y.a Oil mliscoJlcic!1cla y corn mil dt'C~l>iQ\ll. :)l.."Clore.s prol::rC'Sistl~ del ,Il;:ll:!i !>I.lIllaron iucrl:3s .. L,dift.'CciQfIi de la CCT HIJ\·,Clllo un mlC\'O Phm d,e ,A~ c. Dill. EI 2:? de fe br .... m tI c 1981 :s TL·.lli;l.a:ron 3dU'!' y I.IlAilirl!lit~lcioD~:; 1;'liI ,tode el p,Lis. 'L.a 1'('[lr~i6n COfll('n.. ..c a fl~(h(mf' M'I ~ erdadl.·ro ro~'lir' I. :\ I,!lch(l~. r UiilllO~ dClt'nidos y prc;,.iun.,dn .. p~r~! dc:>islirut' l:t. Iildm. filII! <e planl Cal,J.. EI ~olJicl11lo nU}llui un J.PM:.ItO cspcC-lacub r "-50111 t;l ell. m~ \ 111IiCnl.O ol.:H'..:m y NuL'.1 ,c1IJlJcblu.

S61Q bn~'I'r:i:n rCC1)nh.r I.,t~ I't'ullluUt·~ del C(l~i!i~JO ;-":ncio;pl de S('gurid ... r.I tOO:.\.\::iEJ ... 13: fanlClS3. rc:.ull.tlOn de 10' !ilch: j>1.1n1,05 que dectllil'run b re prcsou abictt,a ~' ~Il· t .. 1. .\.lg!U!l&S de 11).5 ,dcChil,Jilc.:. ~Y""Il' huJ,,-,, ,t:fII. 't::Se CIl.touccs filaba'n: 19) I,nh,"rnlmpic tod:l dnse dl); dl.ilug.) {'ull lias :lU:lorid;!d,~ de Iii. CCT. lUil."lIh"llS p~rsisl3m en )1J iJiclmll ~~i (' iUI1.. 2,\1) Prohtbi r hxl3i m Allilc~)( u,. \"i6n en I", ... j3o Il!'tbl'ic.l .... COIl I~ m.l· n'l"I'l'ncia de que ~ .U.h.>p'larlin 1-.1" Im'ditlw~ cle segmid:\d ~ue 1:1. ca' Q i;;'plln~n. _39} :tn.icbflr ).1 :'11;;0315111 de In; otra, nlcdidas praIJue.sl,ru con cl ,t'.!i~ l·,.I,lmien,lo 'i Qrden de pl"iorrdnd pi (,\'I";'IIU. 4,9) }\.ful.ar 10,1; 111 ed los Prl. r,l "II ejecuciJ)u. ,5'Q1 EIIL'Outcl1dJ:r' prilw'rol,mcntc oJ l\:li",i"I,rO dC'1 1"lcnll~ .I:t 'jecucl'ao de las Illcdido5 II'IrnCi"flad~I'. 6")1 CorwocllT ~ nl!!::· v ... ~ rNlllill!lC';c del Conscio i'>:ndonal d" St"~lIriJ':1I1 (OQN.\SE)pilrn tr3' td.r (·:.1c }" ul.m ... prublcrm'~ (11J.:ar~t'-, 'II n :.I 1<1 sf'~rid3d (Jr'1 ESlado. ,:') r II(HlIlI:noar a I", c{'['i~lari,i del CUII'win i'ill:imml ci('~;::'IIr'ldI~d !.ll I ;,;ulli!6D de Hx],.t infurll'lHltion rereI ;1 r., a .~! 0:. :t,~ pre'l 0" r su COlTiC,pmlcl icnl~ (;\'IlII!lnc-i6t'1.

1::1 1~ de 'liI.l~,(f'J se cllmplioL"1 pa· r • ;:,cllcr.,l en taJa "I TMk I. n.d 11 d tI;· I ,icm~"nl' ;!(USO nl,llchos dil'fl 'l'1'''~:

I.·) prillcip.lk'i pot drbilidnu. 'falls: !It orgnllizm:'ioll. C'.lrcnt,·iil de rirmc:. ;.".1 ,1,(" 1m; ;!1!~ond.uJI!'i de Iii CCT I ;~lIllJi':l1 par las aUI!('1',:iI.1',OIS del Con· ~\';o ~.lcion;I'1 ue SCSllriJ ... d r 10'5 (i!~linlos Inillisll rio .. , loda~ afJ,obn:~ ~~., por 1:'1 Ceueml OngU.Il'iu. ~ll.1e 'S,!' l II nt·.r·!!1 :uon h.llc;,:o ,r n till :1 ble I"h} .ol:il,1111' a 'III .. ~ illsi'ihll·jllfiCS sil1r.EicaJc~. ,'1111 n'li~u '\' "1J~l'en.:.i611 (lc pCniOIl'C~ r:.I, illh'l"\~cm'iunc~_ SUllciollH de' SI:SpC'II~iillll. 111'111...11 dt" ).llt"ld~_. reI,:,. j:l: de c.:iilC~Ori.1 y cle:!illidn ;1 1111> h~· h~~iiuIOlC'~ ndh(,l'idos a'l 1'13(0 del 19' d" Ill. r.w.

Ell di~1 jjltill~ 1f'!'II.fIi6111~S )indkaics ~(' IInrn6 com., un frncn:5o ",1 pOi'ra ~C'· 11('10111 \. I'n;; di'rigmlM con C! illndo!,NIi. IIluislej(l1l probar CiIl'11 ... 1110 'Ine NO I'm rnsibIe !o;('guir II I IIch" " que rnabi

que 'c..~pt.."t:".!1' •. ''11~~ b:!!bl.~ qllccon!:lli31" v 'l..~mi;Il""'o' ~ I.lQCllh.l'..,:r:sc el critmo (1, durmmd de "p.n1iol'i!tiou", '

lFlIc .I"ealme'uh: l.mfncMO el J!I3~ w., ? Yo O!finno ro~tll'I.~OOl:Cl1l~ ,q_u;e. no. Si bleD 1101 C'Onsl~jO Un rurnblo d"l:

, condllcl3 en el gobicnlO. dcse:nlrnlSc.u-o· ddifl,ili\i'~epl~ :io'IJ t'OfJt~liclD u :tr.il!!"I!.Jt"C'ioruuio )' II:IllipoPIJI~. 'qu..,. rn6 'lodO IJpu dce"Pt~lI!.li}';l. Ue-. \ t\ plena 11li!: 01. 'us ,'erdadfJf(!soblC'ti":o! ElInliouci(JI'MIc-. Y inHPQpIJbres y a(."Qrtu. iutludabl(o'mc.'1Jrj:::'JI' pm.ibili~ d .. d l'e:1l dQ 'Iri;,cnciOi eft b 'CM:CrI:l lil:.16ril·;t ,.1 t_g('ll'l ina., FlEe una victoria, a JI) Pirro. de ILl rl:U~ c) 'obi~mtJ s;;;lio r.rorlll"lI:bnllr~nr>c: d·ebl]~.utdQ ..

.£1 l111ioo -lnlJ~o'" d~J go'bfcnl'J! lue el dcsoinifl'!u. 1.1 de:p'tIl5iOD. la

I p!l·dli::.pln!dOIl ,3 I{! cm:tcflJ:ut:f:OQ. d~ tod~. !ilq~!:!I'os dIrisenh~s ,a:rnJgos de] .; .. mlllo (.Jell y col1lo(k~. lriCDIL!,ecll!?n~ It'~. ~nla cfllm::leIl:W3. dbl'cr . )' p~. tlflOli~i:I de PCf1iC\!!!(:",jf', pese ,3, h.'l'l, cVfldicllmC'.s difidlcs. 1::1I(b abric't"tl1l c~ ~..IllIiJlO [l-im l~a(:erl(,'elilJcgo a -'a dlc,,",clurn~ C:OlllolibJI)'l!ndo lUll!!! CCT (lfit:i;J1 bl Ii, de plo1t.lfornlla parUcip3. c, •• mlsta, dcaw-sanlmi!l:"lli:o. con In -rcprC'S't'ilt<lltl"idad~ que I'e e\.igxa el bubicmo, CUll esc c-!!pl~illJ C'uc. pro. F,Jn!ndo .1 COIlQ:ff':!;O AnrmalfzJdol' 13 (:onli~iol"l 1JC'1~1:.ld~. En les ,~ltO.5 II '·~I~!o d· I .. ~J ~idl'nclaJ'" de 13 ~ i?'. ,cH:t.3ria de Tr<1 bujo" se l~ifef(Ji'i 10" 1l:,IIICS, se ('onlal"lUll lo~ \lotos, se (,n .. !o.nr·'N..lrl l.u:cOlInpt'Hc.·ndas para que I~ CGr no h.u:ru II) or~U'i'lf,'hci6n de I (I.:. U':Ii h, I j.ltl or ~ mtUl1 ~nl(f.b ColT! Q UI,I<I uficifl.1 de f('(;lamileloJJcs pe .. mi3h .. ·) In~'{J.lhfl.."\;'ha:.. mjenlr.l) Clmi. Tuba ;Jj contram:urclrn dt" Ja hlstorio.. ~ I icnlms lanto. el pueMu '!\OpoFWba (:(,11 (,~toicbUlu ~I rcs:iglllnciOIJ cl Si'lc:.:ri(icio c<!da ,.'C-l: 1n.::l)'Qr :II '11;e 10 ot>lIg.lba la JiI::~lldurn )I 111.. [lIaD"" dl t~~ 11I(JIIUPOUllli Y ort;allis~llcs fi, mmt:lt'r(!l~ inll"n"iC'iollUl~.

Lus pbll,c;;; ofh.:.blc'i Crall de ~'IM.

Ddt.', "WI IV" a b ICJliuad, con dc.s(,l,mximiL.'ulo il.L: b ~a rnJ.J, 1:'<1 pacittnl c.lcre.tt"CiOIl "Ill!.' l.icnt·n d rllll~ .i- 11'~('l\Ilu Q!'rrlJJ~" I Jluchlo. En ~I ('-lJn~r SQ :-';!lml~1il'.dt.l'!lr pl.1I'1I:.1do? f: .111 ific:IIJ Q !.."IIJII I1Ilt'f\"iI.'ll(;i Ii 11 de 1,1

t.o(.·,I.u1':iII. dt' TrahJio, r"'!~'-L~.nm1 1..", objClI\ 0>; dt· 1.1 \Iic-Im.ll.lnl )" I rilln. f I' r~1l JUN UblCliHH ell'! (1ucMu. :\"0 Itll: lin COli' ~rl'~(jl. onl pll.~cil,,"" h: . sino till CUHj;H~" d ..... ~nl m"'''loncs p .. 11 ria. l:l. : n.u hw un Cun ;fl,.,:)O' ,JcI cJi"lp. ~1I1~1I1l1. dot'l f',1 t! II. ilml'ill~b.ml1 Q dd rr .d'\,rHO, rUe 1111 CQl!]gr!f)'o ue auh11Ijcid.u] Jo.im..1ical. de rci,,·im.lil·Jl'io-

I lie .. p.1I'pit.m'les ~' CtJnCfct~. d~' d'l" m'dlli;IS 11.llrio'iiC',I.~ p.ln~ 1~. unidad ut"! 1111.:hlo rolllrn lu dl(;lildiJr:"d.

1:1 COlIIgr ~Q ~llIn'J1aUll:.tlldr 51':' (1!Jrn. pl.o ~. 51!.1 l-:lUI,lbiur I.~c,sell{,'ia CSlot'lli. t:m.,I. t.1 eGl' flu.: balJtiLIJt.la 1.1 CCT ,k lu, .\.1 r,:!'t!lIlim,... Ll CGT de ,1.'1 Ih.llc1di.,. b CCT de 1.1 O"o~ic'iuli .

1":1,1 1.1 :c-r j I Ill" ,ell 10) 11l101l1C'111.n;: ~II(' ,.nud,U) 'i;."tJlIlidt.·[Rrun CtlmO d~ c!1.'limii ... 1 ,h·rrulu. csl'3:ba p,cn'C'lr.i..n. dr,S!' ell 1.1 ~ bas('l' del pu:phlo v que p .. ,ah.1 llt'S,1 pCU'ibida par,\ I~CllI IlIinp~'\ dt- I,j !thl,uria, p3Ml 10 .. qll.e 1'10 "-I, mprc'II<.h.'1I !lUI.: el, pf~O de re~ If( !IdOl! \ "It" hbeNd (i Ill. l'5'1.:i jUgUIl"

'O~.lii(iHlpre su p.tpel y men)plC .fruw I;J(!D lefIlI in 0. po,r re:tl I:zarbC.

Esc· CongJi't.'So :t'ai.lllbiin fue de 1'3.. tmldac:L Ell JI1erv1t1 de 111 unidlldl de:l pueblQ af:s~lifliO, La ,'Iium~ dmami. 'Cd de JlI.S i~m,olies del I:J1IIba,fQ pe:J',s -1!l1dD.$ Y ~iWlcjor-mdm. de los sin,. WC:lito ap::r:fClllum.l:Dle 'C3idos. de ]'as M.f1djC".JtO$ CGTI un aI,to' $¢nlido de Iii ~'tIlrd:Jiridadl. d" It}) Gll.I1diafll'Q3 que 1(' diCTa" so ,a . .PQYo. de las l~ Ciyicn~ popu.lw-cs qll~ 10 fcconode-

" lil~l'l como el' verdadero JmJi~11Iso humane. (lliC ahria las IlllC\l'Obpcts~ I::i\~ pam luna l\.rgcutlna 3.1 .se:n.ricm cli' si fni"l!!u y de It! hum.:udd~ mgcilu.-.!Ida .•

La . CCT _ d los arsmtlfl05 em~,cmlio la. _ Juchtl .. AprobO 01 lIh:!I.lii .. Ji:cdo dC'1 1.9 00 Mayo. CU)':O extra:~ 'I'IIrdi~ru-io ,oonl('uit.lo silltctTQ fa net s:idad hi,st,o!ic:a dc'la ~n)Jda:d' de lod(ls los sectores de'r pu:cbl'o, opri. IJ,idu~ y p~h,'rg;.jdos, la II~id!ld dr' (Ilia. oont;icmla cada \te'Z 'IU!'UlOr' I'ium. COJllpl"IC'lldcr 1>.15 CO"~ Y descrn. I"'('ii r d ppel qt:lc .. ·tnl,ultrromclIlte' no..; I()(, ..... a los arg ... 'Tlli[lrJs. l.a n~ lIiU4d ,d~ IIl1;!o!l !!Iicci6n pen.!Wmn'lc. II!!, 00'.1 ... i~h."", lID Fadl trilmlo. lii~ 11(", ~I I"t~o •. cn !;!lj"{·vl!. ~ JarsiC: pJa.zo. de 10;) ,OIl!ICLwos de 1.;11 hberacrcn~ Ill.!!: .. erou .. l

La CCT de 10-0 :Jrg~ntinos es \'~ un pab.irnc:mio i:llal'iR~ble e iml)l'e:&~ crif' IibTe del mOil imjmto obn~ro ' .... (1(. plIl'bl'Q ~' 110 IlQdr.iJ ser d.cn'Ot .. I[.Ia, porquc (OS fa l.",nsigma del ). r ! .. lIiffc.:5I-o del I' de :'\'[ ~"O. 11(11 .. COn.

voeac

"."~ I.J III~ " en bci<mde.s(inidad. c1 .. ntro de 1A. L£l· n il'n 10:. CJI~lilm. h:!~, 1'!'~:lIt;t 111lC pndMJ)!,~ re:onqrl.!M. IIi.II Ja libcr'lad ,.. ',1 Jns~icja, Soe;i:lil. ~ Ie S{';I dC'l'llle·llu al P'l.Il'bln eol If:jcra. do def Potier":.

iell

.................... ,

Soh.. ('·Oll.\l':i:lufdnl . ~/\g.rUp ci6 I G~ JlIw, UIUrit;".J.dfJl"d'" d~I' Stnd~to"" del llie!fJ .,' M '!rt.L.II..10S PI:II'Iil-ulll.l!e5 y .\!Cinelll.!" ('!I.'PI'~ '~[) adl1esiOll ' Jot GGT de lu~ ;Ji'gcn'linlls } rrel::Ull'l!, 111111 fflillcd i..du J\S;UIl Ml!'i.I Ccrllol."t3.1 del grell1io pnt3 quI' ~C:J: I.."!h: (I U 11.':1 !I dL"Cidu ('I C':"..Lntimu ,I: n~lIir. W wrec ... t:JJ:Nl Cdllihtbdu~,J I!~t~i c,;rolaufll C"1i! I~ 1I..IlIt.I,1 de .\zol;,ndo.

.\1' lui~rllO U~lHpO' pn::-ij .. uprcoclll'm.."iiin pnr la • .!I"bltnlria mod.ri.· [" ... clon dd CfII\\ • .."1.11)' CI ,1C\:lh IJ til' 'fr.I,b;lju l;'11i uli'"im IH1icu)us t,J1W' II .. dil ~'('Cioll dd !!:.fCfWII' II~I nii (; ..... 11& •• 1 .• · 1'1110 .~ ~I('rln :il ):!:['il.ollli('J !oobrl! "I 11!?-' liglm (IUCI.c'Urfl·U I.Ih~I,~ tllt(JllflhJIl'II.'" 1,:1JI1(J ui!o'li!I~.

D(!I\lUHCIJ. ~llit ,Ia C. D. h!1 ~C'lla .• mdo COIII,I1.1iicR);) diTig("nlC'.) ~ .di 'L1. du~ y l'I<I.Sw 1m n::iI1CO:l])ontdo a al· gulU!:> lloef'O n1Jn~ :;'1: 11.111 oU'ho las .hHIDbleu.s I~'gililcs ~I\I(, COr.N!:Sllon· d .. 'n eu CSIOS Cil~O:. .•

f'ill.aliIH?utc. hi .. \<;n:rpaci!JII Gre .. !llial UniHCfltlor,} at I SindiL--afo dC'1 II'it'll! n"Cblllli'l 1111 inlllmi.tlo .lumen·· 10 d{'1 4(1 [lOt dCi'llo "U los :>ilWcilD(' I:. rCllfl'mcitm III! 10 ",lln'cnia: ~ 1,~1i .. 0'" Y III d~ro:;",d6!] de fu. I~y d(:" t::ulI~l·I.tt,.;'ioo.

.\dCIi'"is, ~ romllronlc:lc a.lucha!"· par el' forlnk'dmj(mto de] ,. tndiica!o ~uhrc 1. IJ,l1>' de impulsnr 103 afUi cion nw.si\'1 III lIlismo Y lIm.u'S'e. Ii las ludli.1.:i d~'1 Ilucblo a lm\'Csdlc b C. c. or. dll: io-s aFgI.:U'til:los •.

giadil del lDi:!:'~dori:O dtl B,aneo Crrnl:ml~ resp cto 111 '1mO. g~.n 'opcmC'h5!'1. de ,1I,ccii'OllC3 glle ~i,gni~i:Ita~a. un mtenlc' de eompm1' OroJJil9J1a, .. ,de A..pargatas tmida.s por el I, UM '(en liq,uid'aciiD)'. EI Dutlet,ono es m.lperscNiibllrc ~ I,ada 'PO,sible m - dida que pucda_ dar pie a sus ['n· tioos 0 0 lospolitioas IIHI" come.L'u:i'os IIJdl,,·erso!'i. iE1 ficsullado 11:$ ,quo ]3: gilll1l1a,ia menta] 'q,ue- h3~e1il 'CS inci~ibh: )1' It'OD1p.elDm~n1J,e im:liign de m:iembros del Dirmori'o de la, supremn ins(itt'lci6n flnallKiem de

la 'ntp{lblica. .

",Cr;eo q1IC no h .. y nade mtU: fCJ\IC )'0 q:uisi(,rBI dcclrl'c eo I'n noto sebre el MUnrO I)Ui! 10 n,otivDl. VOl" I!o lnnto., sol,o rala :manire: m,arle." una "!~ m.u 'que~ eo3l~gui,cm .'. ,,,m , entido d e \"\1 Ira Te':u:ci'o'n. nQ pucde: H10Iesllnrmc' en 1" m&, JDillilimo'."

Hast a,qlli 13 carta. c

811. elaro que 10:;, 1'lal[lqul!'l'o,s libr,ing, reeibidos ell, 113 II en n!l :\ircs Ilri'URfa,lme;nt,e a I,g eaida de Perron, 1(" llasa,:ron: In CU(!I1I'ta. Idel here], los .. :-.tT.l5' del bar \. h9.5fa ell dCTlIi£ri· co. a] 13:an-co Ccob':1J a 1 que '\'cnian a "'ocor:r,cr".Uto d'io ongell 3 una

"'.4' 111 ras _ 'II' ~IGnde-rin;'dllil. dl!Jllrfl de'l" ley >0 ett l(i'.,~lIftltaii ~ qu~ po"dDm6- r;ecDnqmdor r. liI ","d'd" la irul!/'do eei;.,l y' - .1'9iJ dftoobo oJ pJUJ610 eJ ejucidtJ ,dej ~t:1 - Ale,qgje d.e 1a CGT .... IrabajadIareJ ell 0 de .,0.

1. ISe vie:De el aumen!o de' la tarffa electrtca

_lA nnpr~C!S arsC'lltinos de illl::hl.~ triM e](,(,lm []i')('C'.mic:\ - d!: nUll~

il'IJflOn l1 SCll1tUta 'P; sada las condi·, don ('I) que dc-lJx>;r;in eOIlCW1'ir 3. 1 li ilat'iOIl publica de t, s ohms de ECD.\.' nab de un regimen, ~lIIe. n mo .• II~ch(l5. dcscaliIiro .• la indu. ria uacional " ,que I; coloC (,R \ll1.\ j~c:nib e omp. t n to"!! coo OIllOpolJins: mWHliale de 11\ jn· duttr'i declri., U',":'LS fll.1cio:nlildidm;J,. ' in suln'cllciQ..

Il:ld'as r IS PropiOiS sobicmas" L:

de.mru'lll de bwlru.rn rgf!nltl'lQ, 'Ul' lnclusmoU EI('ctT,omccinicas: mo. n t 'qUl' cI. BaI:ICO MIHldid. pr:indlu11Uo!;Ulli .1L y ret'dcn d~ EG. n.\. h.;.ri~ ido Id. ~igt':J.'Jd~d de ; do Ips, 1Ic:~1 .:1 b: licit:a-

, ion,. p que dich;:_ "j 'lirudad:-,

wn fa com, ~ que 10 moOOpoU05, -l'Oti 9. ,prccios Pluy oojos. surpd de C05I " maglina es, de ruer't c; ubsidios de $'11$ res:JX"Cti"'OJ gobiemM' \. de hilib-.!r cubierto sus ,tCU rjim- con 1m precios p'lcllos dl"l nl\'t~ do iIlI:enlO-,. '[,.: oomecv B,eil., . diccn los empr .~. S. I!'S ,quo '-I milloncs: S1:. com(tmr.in [Ilt,epram ni CD el cxlr.IIIje.- ,y $ 3.'9Otl dUon. se rompror.lIII en I p3.ls" t."aIU . de ]a, ~'U3ci6g ph.:-

uen=c-. I s rmpresas IUcil)n3J1 S \lfriri."l mI.... Iu fte de:SC3pilauL'l.-

ci(lf1l COn 'lu de 101105 -iilises. Quiso lI('cil qu: \;me ('I aumcnlo.

• £1 25 de jlllIo, el iog~nicro ConrJldo\\,ol~ '. sUlbger n,te. de !UnO· Ito Econonllcos de S EGDA., pronUlIlda rum discrt:ldop ample-mellE

Inria d 1315 ani' nOf C,.,,-:pEicaudo

qae "el. benefic:ia d - 10 ccio.nist,u. de lOi empresa, ha side fij, do CDI el S pol c:im(n< anu )1'", pero quI,;! eo. mo J:15 1¥iIJlS' no ru('ron :uimcmlad'r.s "POii' una. 'r.izdn, de D.JlOY'Q <I Ii! JKl'liliC'4' ~uQmi('3J del g:obieJno, los ;:).('Cionisl.as se peJjudic3in )~ el ser-

I ,'do, elecm('o SC II iernt"". Quiso d'cclr que \;icnc cl nunnmlo.

EsI~a es cue:.,lioOl: el :lUlU rlto

de las tariras d~clriC'.u' S'l'r.i uo"' rcaUdad aud!l ,. brUI. lnnl 5: de fiD d' .3.lIlo. LeiS dfrigcnLc$ rol. , do.. nistou, qlle :Ji'C'{"pt:u;om c'll!oil(1!I,cjo I .. r.u:ion::lnZ;;lc:ion. nlto abo r ~ Jos "(:1Ii\'OS emjsalrio'" d;cl ;3umClllo dc' l,.s lui( as -,II!(' In C'{I " 1}O I"{I'IJ e ~o IllO bit'tlI dJjl) umo de '105 "":cer<:b:ros cleo. i~mjOOcS'- nntes :ntt>l1('iOI!l3doS'. no d,eo beg espe.r::u'sc rebaj.ls ,rI~ t.uilb ,311116 ,que los "hr' to de I 'S IJiSin3S S\":JU apl.ntados. "Los csruer~os de melDn;uiz;:tdoD n praducir.in cfedos ilisombrosoS·. {,leIiOIl sus IX bbras (La R:lzon, U de' julio),

2. II inter'esd,el

,,. '"

COmUDI_ arlSmO

1 bee aI,gunos iii. Uri grupo de .rnpehlQ~$ bom'brc.s de mprc.ta., desiJusionanos po. Ii! lentitlillld del • desarr,onr.i~ 3rgCl1l~no'. rC$Qh~o to~ mar cl (oro ,por 11M asl3:S y eomri. buil" 001) ru esfucn..o personal a 'c5- 13, tan-a n 1 que IOIDIOS 1l10:SlT:J~lil1 llll1t1i depricnefllie ll'nlihul Rl'stlcltos ,;;t mQ\iliZM Dt"rgi3's y prO'du('ir imM., esto.s pionems s(' rosnUOfj Ja !..-;}IJ~ 7.1, pensalh-:tlUt'lltC: ~:lIIin 'liia:;! ..:"j. dErutgia? O::UI1 aslill 10,. I.d W~'l.? ~o una plane, qllimit,. '!'

l~lombrcs deddido$, peru f. mbien r.nzdentes, I tos nnb . \ nr,onc des. [iI!lC.Ij, de mUlhn t. v,br ~Iisicmfi un - mino ~('~wm: apl.icari Ll' su ':;111- pujc pcn:Qna.I y 51,,1 "iSIl;)11 mpr:;:llria lli, dcscol'1II.3JI' P.l~urc,s ,f ,prCSWIi , pl3b con i'l1lCI'~S" :!i,eli, :illades :lm~

Ins que" si biJ"1l '110 sou (:':lcdcIHIlIt'Il' 'to" YI'i! rllOdelo de imlu5lriil I)~II.'J para el dcs:a nO'I o. 'm.' de '1111-1 \ C'z. Ie han ,,,it!., ~11IIJ,lm "lilt: p,:).n!as .... mul, 105 indus\ll. I', tl '~arrf')'JIjs .I.!. 0 nu. 11 ) (' II oU\O uln .. llIlI)· '.r111) 101 datl UumU1.l ]"1 ~ \'1::, ('llil,(·r.

'C:l"I' jClllobiJi '<I ...... '11 '!II icinDIo ·11

&hqr ·,GO, ,'gUl,ett, 1"'(1"

El ad;l de t I 'JI,IIIU' lOll d~ IJ 1I111!· '·,a sQ(.letJ.uJ h.lI:: ("'mstar II'uC Ius ,Ptop!.'~lrO) ,,1(' ~ 1'1 .. ,'iIJ=-~C~05 tll~ I, a~:~-

nollo arg!:ntlllll ~UJl: hn.lllOI:1{ :(111 de O4·.'n~. S ('On I n:"illl'll tic ~r< nti:u pl'I:ndllrias. de 1.11 '11'10$ lie do· 'mJlilinlo~ de I rc.-cros: •• ill. ,$Iufl_'l mobiliarias, l )1.1 rd,d 5 (' irnrouj· l,ar.- )".

Ell (':lotos L')]Jlrillls .. Ilillhld'i. iolC',)I:-:-

pre displJc:>lm" ;)I J.lrl· 1111:01 I .. mm ilIl liecesil.lclo de un cndi'lli t. :nodes-, h) iot r~s I1lC NlJ all. se 1I'tj 'mJI.:, ~ Sill, clnb:lr,s.o I'atia lo.mbicn ull:3,\rj. ;"O'i prcocoUp3ci6n poli[iC11, r, a (Ut'I" Za de exf nci,cr preudas v descun· tar dlX"llm oto~, dcs:linoh.arolll !!"il !.)I'allltll'lc ' IJS propi.J.S r.nlmil'.a"i .. i.,ll l IIIbiclt I coo'ojeda., d . quu fl"'li. \ id. de:s ltum] I· S ,OOfl'lIO la uur.l ~()o lallUt'nt,c pod$.1D t:oncJuir ~n WI n:~ (;i II ('n de firnw apo) IJ, la turU'JlIidtlld. S· hid 'IrOIl, nl'once-;, p..1!a. d i [I, s del -{ <.lII'IIJl)ilar i.lill10-. uua i~le'llor;ia "II.iIt'. '1:.'U1Il{J.l I'.d:r.:s las ideo· 1~;!j;1S" "~~)l-n:lha '~II II'Jra,

PW.'~ hi'·II; hi lima del &t,;;;)rIlllni·· 1.lriHlIl.i· Ira I!'.',;!,:u.l'o -.~m ·1 "u ... ,.11 0 ... • lli:l, ... L'~la I. I11h,j:'n I, . siu!, I hor3 .JI~ l;'~ - _.iu 'lit!' FJ.· \'t: (Ille.

s,r.and s ·E Kidardf' •• h~mtfon mill - U~ oficin !i tie I' t; H Boliy.tf, "UI

C ., de J Casa no. tin • lin!) d

l!Jus del olJ"o. se ilitrodlljCrofl J1KIf

pu ~ de 1111 II Btill re'.

Ell fin. fo~ oclQS d 10 I~~rc :y las pm ndas, csf:\n illlorn ~nl iX,sii.

l; j on e s ,Sul'fI:Ii,melllrc i.J:Uptllt.: files. Vcl!mos dOllde;

.J~ r'

• £1 Dr., ,lI,t,oriQ' Dim; C.olodroo 1"0' dlr c,ln,. a:ef'I.{\'VB • .4., es (1(''''''"l"i'o de Eatad'(J d Gob,i,ern 0 del B' lu?ro,l' OnS'B. Ria beio jnr,i,di'c ion del Itli· ",is' ,rr,o del 111',1 ,.iol'".

• e,1 "ngem~ro' Juri,a Carri'=o ,ftu ila, ,f/ire(:lor de 1'1 'r,E S., ..t., e!i ,,'t"miuisUi"MO'" C'e~"I'l'r'al de GI7!! tlel' £~rado, r,ecienl,e .. "renrl'! ,c/(lsi, rut,do' rm,. el goaera,r o.n~all;a.

• El Dr,. Jo~e r\larim..o A,.'· gu I,a I'lij',fU!,lof' ,.lc' Fna £, .A. r,. cre"a~19 tie Estael'o' d,e Edm;;t:r'cioR' ,del general OllgQ"

n f.lJl.

• Ei ""llc'llicro ,lIario Getim:. berti jl.l,e S'cretcmio' de 'nd,u;'l"" rl"i(l ,e .ilder;,no "Ie Co.,n('I1'(';," ,df!t general Orlgani'll, ,por el ,l!zl,.noli',U,ntJr;io m/rilo d,e _',cr lIij() ilf'1 s,eiio,,,. P dro 1 .. ",;.$ (;'al'im,b,t!r,i.. di,.(!CUl''F til' rrr"·, r£ . ...t.

E til: (.'O.nlpniii3 que p'lr~cia I)SCU,', 'ntQIlCI.\S,. h ~G!n.nio;} su, ~ilr:s:o iimnimw 1:'1 In.b;l.jo del go'bie'mo Alilila.r. 10 qilile IJrucbn ql.lc p;U:.t 011' gallia" como prlr.l. Dios, no h.:L)' sit'r~ \'0 modcilo i C)lue. c'n'll!? pag.1.r1?S y ['r naas, ,_ "'eces 5e pre,P3rn ell 1'01''I.·C"l1Iir., Un PQJ'\'coir al ., pot dctli'lo men,sual, pero 'Pcor eS Dadn.

3. E esti.lo de os' b,anqu,eros

~COliflO \!s un b.1:Dtluero:" iE'!IO. co. 1110 p:ienSBn 10 , ingenu()S. un scr ,SUs Ilerior, dO'lado dl;:' «loocimicnlos " .lllljitud~·s, llIera d,c 10' ('Onlun'~ Tor 0 imdi\,iullo cOH'iente C$ in itado a 8ucpl", ulla imii!gt.'nl del! bnnquc- 10" dd hom'bre de ncgocio.s, que titmde a l;'O'Pll{cnceTio dc: que 10 liar., Ie que rccibe dell trabajo lI,jCIlO, :Sl:' ra merccc po,r SIJ (ahHJlD. lScrn "·,!:r:. dnd? N:tdi3 melor que rcp,rvttm:'ir lin !:"ana ,1.;(JllIcrcla) pil';i\'3da pam IIDscn-ar al dCSQudo, 1'0$ mt!lodos y d es ilo, de '105 ~rnndes n"goc.'ios. ,L. 3 C"d rl j1 (Ill ~ r cp,focl uci nms .JI c.l1n. ~;n cmdon C'S, pur dcrto'. 1m dccu· 101 ntu hi lorico. La OO'l1C\ Ibn,"" Hro'lfu:r" de 13 que se I]abl:~, c-s I

ie cJ la fin",Ql.;1iS, ;;Ir~nLjn3~ des·, lie h:lC:t' un iglo ,; ifjwdio. r el docU'r Cnnzll z c.lcI Soll~lr, ,q,ue Plot." J!()ni7..lt I 3!OIHlI:O,. ('5 ell Imi~mo Julio CtlllJz.alez dell' I),hr. dirc<:ll'lr de Iii· drQJ1 r .. ~. nlp,!'>!!.sa 'qiIC dice Ilcm,I!'i.' cI prQpO ilo iii ICi.',3fUar 1:1 ChocQn. E$I(" IllltJmo pcr:5(inai~. GOliJcilc-z dd ";ol'nr, lin sido (mt"3,f~,'lda p ,r el go.

iemo mUitar d oul·n r e . dlitos 'III EUIiJl),3 ['I, m m ChoWn. 10' qu • no dud, ,nIIO, fl·;tllmrn d !l1.·Yl'rLio '!-'On J ... ('Ollr;311l3, el cEo r 1:Ii buena, \'0 W1lad flue' b C'<!inta que I:Jr~llU'ri· bimos !(JOIlC 3.11 desnudo.

L~ Ci'I.rtili flUe ell,,·'a.d~ p01' Rubett. ,:\Ieyncll" R cQnquE~la 314. 3: J" C. , biUimore E.o:(l. C .. M. C. H." d

I Londr~s, t'li 1'[.15'7.

£51" :$ 511 lcxfo;

"Le ,ell i,1} esll., nill'ttl! a d, e:s; .. perimcnl:uu),o 'i,lln:lad'eTQ .sen-3c:ion de' im:omp,ct llcm. porque c I,r,nla, de 1111 0 JIl'lo en 1."1 Iflue lilO' t'~l1gj), ,dcrccJlI) :t iinl,cn'cnir ni mudlO m~'· no III int('rfcriii', pc:m, ~""IDO Juliio 'C~1l7.iil·1. del' ,1)1'or "1e' It:l pcdi'dOi

,cr W lIica:meille illlcnntdimio, nl1 ~!le Inn cc Mel"! r,dllll~nr. No, dd'U~

Ol]lrCllldlllle iI l"d .. flue :lIed' p.,r~ Ie de ru ~QUli i6Q de liS ,por icnlO 1'01 el ('relli.a de ,nyuu:-. 61r~,3nizado por fl:uinA UJro'lhen;, &. Co. Uct, en dieieolbr,c ullimo, ,en Europa.. Ilorn ,I: B nco Ccnlul y que est! I:) -Ill d i(.>n Ie drle hue nu:ses:.

"Con .. .6I'c:c «I • SoiA!!' mc' haMo del nllJ110 hOI '. alp.lI1ll, di ~ y Icnl'O q tie' )',0 fie h, ~ Imllll!'dc ,escrilo ~ Ud. finite de ,allor,a, IJcrQ sucOO.c

que e,,h,"t' mny ~pado,. C'OnW'!M nelS:oci'os ~O$ )' ,f:J3.oe:nnmte., mOl $O!1bia sf d~bi!ll 0 no inh:rllm:i:r fi'II cfto.,

"'DOl .acucrdo oon 10 que: me e:tI~ pUoo, I'll situaeion aJII3i. ri~t'C: en d"idembNl' il.imo. l\"(cnd,ez; Del .. flrno' y COf!~c'Z del So1ar:. i'ndicafiOIii., en. Lon~ a, los lBanllg. 'que

c1 -Bn,nl.'O' C!.'ntmJ O!iCC'ptJlri:ll pDlgar , ill Ud. 1111 comision de 11· )pOT' ,denh». ,o~a 7.saJ 1.11- pcro ~C'

1 es pfwi, lljll! III 1:I,n'i~mn puicti:cil'll

,. (J,ll!.' no, cspemmrn c. ,PR80 illde-s de 'C'iI1lCO 0 cis meses, TCilJgo C:Dtcndido qUle, ,ad~ c to' ,mismo'

le r!;le ,oo.lim13do:'l dl. dumnlo

SUi rccicl'lle "i ilg ,1\ Bue1!lo~ Aires. Mienltas lruIh!)" en :(ebrero, Baring B'I:,g,ll1eT$ colnuniici ~t Banco Celllind que It 'htlihi~1I1 de'bitad~, I~ su· rna de i.o~ Jjbms coni 14 du~lmcs. por g..stos IcgpJ,cs y del via;c ,de B!I,riDg" .4.ll'om bien) _ parce.: que Julio (Gonzalez del Solar) se en· ("iU,l'l'nlm en 'Un np:riclo" pO:rqtiiC en un mCliflonindmn ~K1tado m de maril 1'95'1 -del que lcm:ilo'oopi!:l, ,ad'iunm- III Ccrendm I!c infoml3:

.a Julio, que UiniC'lmen1c "c poch-.in ClIfigal ,ep lO'i C1iJcnl,n de~ BAnco CCO~ tml. scgdn 'clio, 610 dcspuCs, de

b f'irma del' COI1!l.rnlo. Aclcm' ~pa~, rcce (ju,e lambi'eR <i1'UC nin"mo - de los oOllIos 53 ib:llncos rurQiP~S: 1111 pr,ese.orildo Cll!.cu'lo o1gunn por gru:~ I,os, l,eg~I'(!$ '0 de 'C"I.iliilq,uiCT ob:o, eo]. r:ii;cl'er.

"'5i him Gonz.ih:z de.l 50103-1' rom. prcndc (:'1 ,\· ... l'o:r de1 'Imb:ajo lI'ea;ljz..1do P'OI" Darin",,: II'OUICr'S &: Co. ,L!(lI~. t~nlo 61 como 1\1 C I,d! e % Delfino 111'0 pi C"!! n <:011 dU:icuh3c)es ~me '10 dijo OOD7;.tJez d I Soial'pom nce'pl:lr los (til to 1C~9Ic$ y .os glJlslo per onlll~5, tJl'ci"l'Id~n II' 1.328 lib.n,s 4 cll.l:lincs) deMlfldo's pOT B:rnn~. Serio "\,jo!cllJl:o(" p~m ,61 IClTliCr 'que if "ccmlm ki co rrl.;:nI,C'" ,. ,contm I'll 11 C"V n ¢'iltdo p I'll' 1 n C e~ rmci.,. I.e dije :I ConZliI'c'Z. del Sofi1r qlIc. fcalmcntc. l3orin~ Bl'lo- 1""5 'oc Co. ' Id'. IU'I'bfu lI'echo lin grnn lr.ibllljo 31nnte Ire In c-on fan'tc prop,,,gand~ q n Co. ,cS'p,cei:l1lmclIJtc E"'cl')'n y Ud.~ habi:.n hecho _i·cm· pre iI b nepublielll, M'~,cntili1{!1. Con,.. mJ'cz de) SQJar rcpili'o que ('om· pn:lI'!d:in pcr.,ccI3mel'iIC estoJ, Pt:I!O que .Q~ 'f'I'I1c,iOlnnri'o·~ 1'110 10 com. pr'cll1ld!,cli'on ,; ,~I rOr"l..Aba, las 'COS:l.q «mtr.! el Il'recctlenlc t' tnblc;cid,o pOl" (lih'm nQII(,os .... \ ,e'lli m:lf) Ie f('QJ1'. ulha Uigmcbbl din".i, (l dir0Cln. me-rile 11' Ud. :', I)or 10 font.,. me pid'IiD que 1'0' hidrn ~o. e~ ]j,licnnc'io I:, sil\l:U:i,6n r prc!!unlando ,sj 1iJnr-, :ng BrOfhCl'S, &: C'o. l.td. llccplnrin r:ec:ibrr eo! 1/8 POl' cjco'lo, omo,!c ("01:1 "in 0 \'C'fbo:liJmcllte. peTO 5urrllll'llJI'I,o e~ cargo de 11.3:!S, libm.s .4 ,c'heline1. I::n OI:ro;Si p,d:l,hll'llt:5. si~i('ic.nrin p;edir .,I'1l! firma Bllril1lt[ qu:e :mccpt,c lun lib:r.Di5 108: cl!cl'in.c.o;" en l'Ilgnr cle 'Ii· hms 1.500. Lc dij'c :t ("..otllt.~I'C7. del

, olar que 0 mi nn,' p.;n~ !l'JIllIC ,c~l,o ern .:In 'pOf:DI de 'InC:lnenn. E'idcnterri,ll::nlc. 'no e,s In ~unm. ~inll ('1 wim:ip.io '0 que Ie pr,c,OoCtlp:I. 1\ c,

~. !lISi: con B :i,illl Q,3.11:"1<;. ,a C')u i m ' licue pregunl:'lIldn ~ In'l hil:'nn:.n,Qs I~nrin::t 'flue It" p,nr,(',c,c' Inl iden, CU::lIldo COfl107CllJ 'lIe", rn ,opinion

:I!II lI'iCspeclo. C'p un <ell.ido, 11.1 ,alro, s'c 11:1j to!l'!lImicare I'll COn-lata!' n,,1 Sol'a', p:lJr.... flue el sit ;.'} 1,,'j(,;Uiido dI O'IS'lmhJ ol:icln,lmcnl('"

"Nillumln1!:nlU~. dc~co numiirCS:lf m.iel,'tllmCnte qu no' lengo lIingtin Inhrrk pCfSgDnl en I R'~u"ID ni en \ue lrn re~u~'sln!. Y rJlll(!' . i . tills. me ,dleen qu,c C!}Ilz;;ilc1. cit" Sol;!rr dc-be c.;ficribiTlc' Ilir"t'lmnenie so,bn: 110' froladio'., sin hncc.r ni.ngullIll re .. Jer,e_nclil ~ !e:sla cal1:11 mia'i )'0 no, !endre. :ningliin in,cgillill{mi:el"lht..el)l I doi!¢,inclo. Silfl ,cmbar'.o. I!€Imo dije ' :an(eriom\ioi':nteJ no podi;] negoEtnc. n hllur csla primera prcsc:nlaC'ion

:I Uds •. d'il 101 1_gl!l'Iel'lcill.

«t'l.uxlo ~pro,,',cchlJr 10 lapOrt:ont .. dad pam dccirlc. lambien. qlle an. dtwimos QO'D ,ciCli'tll lin,j'cJ!C7.., ,conln ..

s,.rllr: ~Q' rUCII~,a tid Illllet.

Municipales: una ,historia,u'rbia

_ --

-- ._---- --- -

er d signado por esle gouiemo die,leg do ;II un congreso no es pre(.'I).unenl.: un honor. Signiifiea CI\-' lu: ot.-... 'CO)US, OOl1l11'.l.:rtiir I. tl1lreg:l, dcl p",is a 10$ Inonopuljos., c:..lar 1:.'0.' ,d gubi(,fno rr ote 31 ].500.000 dcs-, \. IIll11c:;.dIJs,. eOI) cl cill."n'c d.e Ju,s in·' gl.:nio~ 1:11 TU>t:unuul }' JJI"ellt,e III J mIll',c de siU pueMQ'" coil los e.l(CetCI'OS de Tol,ow,. !",;csltor M,am, £~rc~ar:ia ~cller::.d del grerrnio municipaL. hole dclt.'S do, del gobicmo, a! ihim.Q collg.rt.''So, de I. OlT. en Cinebm. li:I, :hombre acep1.6. La im:imci.6n com~ prcmJlA cl p;_1Saj,e. lojamien1,o)' coi)lid;}, 'e :supune que limlbiett W10S p c.5as.. 113 ra IiIWri Iid3d. ''I.' loliu, • [) Iuc 1);Jgu COn dlincJ"o que el gobkrIIV' cxtrnjo cl e 1.:L5 a IFca.s: 11,;tciOHall."S.

ell udo i'\,&lor "b~ ,..w,:L\~I3. 1m,·' b:li.~b.J cu I,t Ccml~io[l de n(clalll~:$ clC' J, .\hJluicip..tlid.ld CIl la calegnr!;l. dl' 111;11:."" 11U l)odl:JI ir a £u.rolJ . G. ~ iUJU" cl mislllo !ouclcJo rniser-.l.bl.e que l!lud, .i " i miJ tJ-"bajOluo:r,e,s ,;lr~c!\hnu : :.0.000 pes05 UI~f~lmles .. EI 'c. ,rgo d~ lot:·, l r'tU gc eral ,que Oblu\'O Il.·u 1.1' ul(imlLS ·lel.'t'fouCl) del gr,emio, uich:mbre de 1'900. 10 hilo digr.o,. al Ull!'lllJ!i, delJo l)redQ allte los 'ojos tiel IlIjte .. :)tlil1i Sella tun. ~or e"lil!nl,lios:

IJlOti'vos. 10: rec'l:amo-s que '.l. CO'1ll1J1 I'nilla'llic Ie' h:tcla. ,31 Pe,1'\12 LclfOS~ ,el. ~1I1'eri,or oCUI)aolc de $t1 cargo, fl.lc~ ·roll ol\'idad05 una "CZ !:!l (!:I puesto .. ucupado" Ie l • jo 31m.t"ejada J3 mu· 11\3 )ordc:m que SufriOi su pr,cdece-

:.UI;; no' ClId~ r Ius !!'ec;:lamos de las baloC:a..

!\liellhdS kic.lxr.r me pidio. 1ft re!!UII(.·11 id bc;,eniero ToriuD, :II c;ugo lie 1J.\o.,:\j, p.JJ1l i,rcp;U"Ir 1,1 p!"i\<1- 11i".l.IcIUn, y 1:.'0100> a .&0 mm'8n:s (,,111 puc~los Ile~nic,os para ,los que:: $,1111 1II.IPtoo, los II uni~lpak~ rlu!;," qued::lI~ rim t'(".S:Ul~'''Il. -.uZ de 13 hucig,)I de cliciembre de ]9{)5, 1'10 PUOOCIl I'Ic's;r,cS;tt ':\. w: P''cICS(OS; Ma23. el 'Imeaf~:ltio' de defend!" sus dere<i~!Ol. no

h .. ,c:e Il. d" SlOT dloo_ Do'- mil >("0'01" (l Ii TO de = di'j.·~.:m, Troia i:I'o 11.tlll I gued:uJo 'f.:" n~es" I. m~o' hi~!-,' "ada, I)Ql"lIos, Sil 'Cilelrnm hosp'I~!es 'en Ilombre de la, ICe..o;1ructurnclon. SI! In:5I'adan tta,bajn.dor,cs; ,0 pn:I!:J],· de amllcelar .1M s('fVieios !\I)spflalari05 q,IJO d,eb n $er gna~i!os: Tado

t;S r"cil .. L'l C, D. es CORlpl_ce. E,o; parte del precio ,paglildo' P;lJiQ. QctU3.f ,can ill!jlun~d'ad. 13 cUQ_ta meMIHll1 de' los amiados del, gremIQ (ue e], '"II.da. de 601 pesos ,31 1 PO'I' ci en 1o, del sndd.o: entia 16 ... ]'1 miI'Iopcs de

ruen'ta de ga los QIl nu b:o bun amigo GOliildJez dd Solar lerlia reparos ,em P'J9U':' Tedo Jo eual dio' ,ori,gen 8 es1a cw'la. ,que iSU ,ai!J'~ oapto\recb6 para plmaer de J'ellim,11J que 10,.;; din~c:lore5 del :&000, Central !ie,lmbian PlIJcs.,o -ilinidas· pa.. fa (';OfItimuar I enh" d I paln:.. monia fia,clonal, Y' '(iIB (".,:Ia _Ilimida 10' ha bi", t'C'bad'o a percler Ia mmpm de un p;:IqUi!t'c de accinlle"s d~1 una wall (>mprc~ argoolw" 1- I que c""taban ''"!'ill poder de tliD eolia Unarlcicro mgul~,a!or. creano pard, E.~t.ado dur3rnlc' el .... obiemoperioo n is. 31..

Ene cs ,e,I vc:m.aaern ~'o, dftI I,os banql.lam.~ 10 qu: 'hay debajQ de la'i aparienci3~. cabaHe.rescas y! , g;eslosCllloria:1 s, Nada rnis qtre 5&. nor.'~ Pmocull"!<I!dos JPi(lr detel'llliRu a quieo Ie cobmo la ClilcnbJ. del beI l, COOInG 4!'ft 13~, m,,) ~a5 dopaiiol~

l\hom,Goru:alC'Z d' I Solllli' &ego--cia olr.lJ l!;U lOOn 10$ batiqlJer05.~ pgr ClI C 111 [fie del gobkmo militar. SOI'C!t 1(' podemos pedir lin £a,vor; qUf! por 10 ,m.·. ~~.s ueje ar;r,egl31do a quieti .Ic 'pasatan L"l cu('tll~.

pesos par est eon,c,(~pIO on gimd.O& mcnsuahncnl' dcl:! hlcendmeia al local, del s;indimlo.

Y ."Iazo salle gsl.ar la, plata. £1 baJam:c del niio 1957 indica. la su .. .ma de 33.1:H4..539 pos: gastadw eD ,cl mbro,. Pcnolll!lL En \f)aticos SaS-' I.uoo m.is de 8, !iWUO!lCS de p~~, 'npllSdj C$ 33fU.iOO Pl"Sus. }Jb"Ur-" I. mbien 1U.1~ rubro exlr;;UiD! Te )' ca" h~ • .16.1.1""l2 pcsrl'; 31go asi CQmu 9j mill hiDS de ]icl'l.ddo,. Con.ren" r ~ (}ados cosl', 1.<150.000 pesos, lubri~ carlos T40. au pc os. Tud:JIS bueu:l$ kI04·CPiloncs. J'CfO' 10- IG(MKlO trabajddor,es municipal '(Ill los p:1g,iln no, \( a ableney' nl ,,'OTCJi be:neficios de ,enas.

Scgur.:mll!'l1le pam Soh'~Dl:rJr t3!l(J.o los: ga:;olos,e5j que I .. C., D. \'cndf6jj (la,saudo po,r ellcillUi, de los esbU'u .. MOS qu~ rt:!llwcren Ulua fU."U:mblea general obUgatori;l p.;ua J01 comnp'lI Q O4'CJilt3. de (;Il:tl'I,ui r mmueb1 • b. p~ p,icdad de .A.Da co y mv:l.d~\·ia en 22 millon~ de 1) 0.1.: ,misma ,que fue c(lmpr.lda con dinero del srenn . 4 Ilfi anles, en 27 millolle'S de p~o . T,003\~. no se be por qd liIJi C. D. l<:mia runir 1a. samblea .. 'Tal Ve:z: par no podt'lr eJi.'plic:ar la, ""j 01 cola aCS:'I.'llI,oriz:.l,ciofl cle, hi, l?lQO

piedad irunucble. .

Ellfraseadn ,en Oldlos IIIMJiiiC1&< ros -"Iaza ol\'ido que :ru ,Plle;stO em de ·huiha. (lMupor 11.0 d diU' a '00-nOCel' 1'05 oue"'o's estalulo; .. 'co mil."" ,chos lugan:s tooa .. ia PO penniti6.b. dccc-iOo ,de ,deJlcg3dos" 11 otros ~Ql", pennRi& h pr' 'uJIlbetOIl de una. soh. misb,. la SU\'ilI: I . minas de f'm:npeya. '1:- 10:"orl.:$· ,e I ('Orr.lUm Sudoeste.. 'D.,s"OM '/011 Ins'til:uIO del Quemado 5011 solo e'je'IDpIQi$.. O~\~ido h.:.lCielr. ~ l1oc.er dande )' ell que }IOl"3.nO "tim" de: :13. ]IUllla Q Co'n cja dd Pmo:Il,s];. ~ambi~n se ohido de plantear" co. ::t!f Ur'llCnto5 d.e rondo, Y rulte 'el ~ p;.dam 'nto E:icc::uti'\'o. el est3!bleo~ n~iC'nt'o del. limit· d, 50' aDOS de C<bdy 30 de Itnlbajopa;rtl.la jl.l~i~~ ,cion de la, muj'c.r" Ohildo_. xph~ par C)1l,e O!l p_ rsonnl de llll !DuOOC1,?D de AJumbmdo [liD ,$e I.e [lilCa. el, .. 1!: t.iro d.e de Ii:n\ce 13 nnescs. r ohido, CKpll:Mr donde ·1.'S1io Ilos;. ](M:JOD pe-sos de 3Ju'mento promclido$,.

Pcse a eso. se gastaroll '6 milloJilcs de ,pesos ...-.aut,orimdo 'por ~ ,condo; sion dire<: i\'3.~ U obn CD ID! ca· Ue Ri"'8d via 455l. doode _ todavra h y un 'l~1T iii 0' ·b:!ldi,o •. ,. E, .. ~denl"

mente. MaD mu· oh"idadlzo.

Jose lit. ,A.:!'figu -ta !J\I arlo D.imr. Col'OlI.Ttro: rl i1It~b (lei «mUm.~ Uti 116£tj 01 4 POI" ri "'0"