Está en la página 1de 6

AparlE! 'lcll,OI 10 ' JUIftl' Direcdo:a, , .. ,r II U.

j Aaimundo Ongal'o

y Ri,cardo ,De t.uca

'P'lse,. Colon 751, Baettos Alre,s

e as

Ju,li,. ,25

, Organ- 'on'd:n' de ta ConlederncioD Genl!l'DlJ del T 1'11Iba,o .

CG -

(Pogi~ra 3)

n club de: jo'venes millo'Darill's" v.iD,culadols

,8. la e'mbajada D,ort,eame:ricana actoa como ilfOPO de.' esion ,1 goza, de total jmp~Di.dad,. I u filial brasil,en,;' ataca ,al Papa Pa'blo VI.

(]IJ'lub de' jo ~C'II miliona-

'o.~~ que 5C denemina ociedad _.u~enU11J. d Dden.'3 de la Tnl' dicion. F.Jmili. y Propiedad, 03. ptdidQ ,Q! g(,bi - mo, m iJ'ibf quO )Dlenenga L (Cr de 103, .rscn· ~mCtS. LUi mi nros jii enc:;" mUj b i e D alimf'nl..]llo;!~ merodesn la zo~ d - 10' T rihunalcs de Ia Ca· pi"..<tl. e In\'itrn a 103 lTnIl_CUI1'IC'5 .. fi nn .:11:' WI m 3 nill cste redo m:lIl. do 3J (:vlJicrno W13 ac.d6Q inntc. dilll.J. )0 ejt:lnpl.:u contra b central obrrera~ E:!to Jo,\'C1Ile. ;/fU) -n 3 fOn? iqWen 105 P3:ira? ide que

'~?- -~-- --

- --- - ..... ~ . " - - --' - --' - - ..' '*":.

E1 presldente del club c- 011 en aboC;.<IIdo Ila..mado Cos:mc ~""",,lJIC Varela, en IOU '33 Llrjebde: pre!lI!'a13ciulJ pile d e leerse "Juaier", d,,; ')()O de diIcli~' eiarse del pilPa. d . !!u 'I'11im10 nomL e, qui!:n par su parte .. grc'" "Senior~ para di.:'lin!!1Jji"''::C del hijo., [1 P pii es .:1 j~Je d I ~u_lIjio juridico UiI jer PJ;:.ldo d 1 pili!>,

que RI [l;)rnin.J de eli '1m' C!'.:.i

QU:ahe7,ndil (lOf 1& EUlLaj"da de

]0 ut.tdo- [njdnE "1'1 1 Ar;,r('nli.

Ina .. Ls1e stu d i 0 de aLo,sJ(lns (Co!gle. IDamian r )1 reeL() lJ.c:c. car Yarda) ,Ii 'mhr.HJ0 'n I ]05 clirecll)rio~ u!J 50 cl)nlpaijias , llorteam,C'riCl!Il3 que' op'ran :'D

DUtro p ;::1 ...:Lllre 1,35 "l.ue mereeen ci t.:u.'$e :

FrahMiR &: U~'f""('r(J Llilo.

• Di.lribuMora 'QuimicCo .~J..

PMlip' ,\furri ,' . .4.

• Bobar,! JJay,ICJR ' • ..:L "'itlnf;''11 /(u . • .. t,

,,'at p"ape.r TY/m _"I. (gap", ""lflll"l. •• A.

£"1";,)0:'1 r .1/aU!ricd,,· , ... 1.

IJUIIJ Ir 8: 1.0mb ,',i!. ~urlli'I" (;ltJ. II S ... ,. \urr/lnm Jr 'm'ren ~,A. {~fl"J"I'lIh'r .A.

I illfdi/Jfl "Jr"n",ilra '.,1. ujrrJS ".,fr'! "lirw S ... J. t:ole J,.;:. .A.

En .Iud.o d.· .d'll)~ado"

mr;r '-. -. n"lrl·I'dmeri· '. II... ':1:

g' ~16 d duL. (:OJ, 14 idc-ol de 11m: p ri 11 con, 'rli r·c r"j pidliRl ole

un in· 1l1li IfIO nlQ d,· pl' ~it1n in, I"rn:l .P. r I'~II- I "-,1 I 1,,110 f .ipjdo "1111 I I I ""I I. •.• ,,1..,. II;', , ••• t .... n ... 1 'f y. ., II'H I", I... I" jJI II i lin ",

I mi!lm oj. ,If! .iii!)·, d dub h& ioun udo \ nus 11UUUC:t de

pl!!0! en soiicitad!as que !4! pu-

. hUron en los diarios,. y ha eonergui,do till "erdadero J:"el:ord en b ,orsanizacion de misas por dlsmin"',os motives, modas elias on I!.n. con,euncneiUi 11.8 adhe'i6nl de 103 pe~()nQje3 mii importn,lltc' del ~egimrn mil,iln ..

En~to dia$. una filial brasilfia, de esre ,orp:ni~m:o suprana.

eionel na o lzado contra el ohi

po I leMer C .5 m :I :r a )' el Pa,pa PaLlo \"1, prom()~i,endo c,senlnd"· 1.0 callejere ..

I

Algunas

I ideas

La ide d I dub de jlh .

nes miillo:n.ario!l !On elaras ,como el agua, ya que~ ~I 'l'e;z por reeuJLules impo!ib.Je enmascarar U comull Mruiiciom de -mpICDd()~ a suelde de las compaliias nerteamericano .• h.m re_ucho nO Teo"C1;3r de ello, y exhibirlo enr:ll! un timbre de honor, El, pr iden· R', Corn'! Beccnl" VB rcla J unil,r.

s :aclualm~1l1 director de '1011 Ii.· Ilial J!OQI die la OO!1ilpania de _Bo ~'"'IJ ro 'TIle Y orkshi re 1115y:rnnce Comp.01 Ltd .• y s.i~imd.o d cjcmplo - de'l polp! y de olr06 miembro de]31 lamma, trcfla pot 10 directorio con 1<1 descn""olhJrn de T{JI.I7..an.

COMO decimo EO idea! fl')111 riidlb de compfcnd'~r. Y 'plJcden r~Nlmi.r::e en 181- !jguient~ Jineu =

• El cap;'~lii 11'11) 'I!S 10, mejnr qu hay. _ p ialmmre J crtp,i. la I i ~nll') nOl'1e.aml!rieanO.

.' E1 pIC idcnle' Fr.ei, de Chflc:,

, I)muni::ta porque 1m pu' to' limid:lI'J1enlle ,cn -dmla In eapaddad del ""pilali rno para lcsoh' -r el, 11rI1I,I'·rm.1 d,- Ja· propicdad del (',1111 po en UI pa ii.,

EI gl"l1croJ De Goune lam· hi!~rI e~, C:OfJ'~uni 1.8, ra que i b,jt'n ::U r":.:im -0 ' s capilali 1.1,., pl!r~ mrw dlQcar 'COli 10 E'l&do, oj· ql),. I" l'J.ue dana am r,.apil fi.!'mo, ,rm ~IJ '('nlro, m4fri.z.

C.m -If" moul')jo d,. ida.s

:-11111,1 " 10' jr;\,t'lw luliU,nn,ui,...,

",' 1.111, .. 111"011 h,a('(' IJIIO~ JI1,r~c~ ." I ~1

.• n" lu. ida. dn,,~ dt" ar.rOlill·

JrOU Ulldl illllerJlOa cunpaiia contra

el ,pre.sioen'l:e ehileno, aJl uempo que "'lrl1iinn un p,anlJelo "demoslrat.ivoH de que 101 dcmocracia c'ri~linn3 de Chac \'enclr,ia 4 IS r, ni mas f1i mcse , !i!r! ·oKenlc·' del eemualsmo en ese pais. Los iii'Ten'l'S millonmrios oCUP'aJr011l ana ,eui:lJdl!'lI, comple:a de Florida, COlli pend one rojes 'dorado adorn . des 1::0ri eorazenes de Ie us ~. escapularie .. -tede clio aparentemcnt parll ccmvcl1ccr ;I lo inC3!J,'IO:: d' que I" rdi· ... jnrl cs su prcocupl'lci.onpri:J1cipat Come se ,dc~pbrnlJJln par I.e: a e er .3. con compl!c'la Iihertad, otre eendederc .Ie f1 riodic cr, teflOn que se ha ~jll deer l.auo una "zona, liIue" p:lil!'~ III \'CIlt...t de publlcaelen en esc ILI~llr. Pero la poli.(:ia I';a,pi .. ,d<llm fU \,oh'iv ,g 18 rcalida:d a 10 intru .. o: el pc:rmi 0 e.'ti,~.ia selnmentc pa ra los jO\',enCS QJ.iIlo· narjos, euva ":1Il"Cil em tan inorenE

iva COnlO' 1.1 de reclamar el dezree •• mienlO per lilI {uer:za del pr1e.5id,cn', de un pa.i!l ."edna '1 ami:;". A.I {'AJ n') dl~ .. 'a.r.ia~ SCOla na!'J (P~ par ('.Hun 1irlf1d rc,incidi ron Cl'lnill. d· I'IMynr fI"ill,u'ion anli:. l'iJi]cnOl 11) ~ jO\·cne. mil'lonl1rio5 ~ , (u ran con Ja nnil~i, J 4 -olra parte.

Vocecitas

y VOZ8'r.l'OneS

J'\ilI'IF hall rea.pa:rec·ido ,M los c1Jjdado jardine de 1..1 Pllaza La~ \'.:IlIc, donde 'OlTB ... z .ttuayan S~15 ,;nei"('jl:l~', tu. \,~2 COIUts b CCT d~ lo~ Arg IIlino, Los j6", .. enes millonn rilk rille rolBmcnle grim. b.:m "n In~ par-ido,s d polo sc han en nl r.ulo,.1 huenas 01 pri meTa -" pra~:li and() COni un "'ozar:r'on ,que paree ajl'l1o. n \,OUirTon nn'lj,l')llrp.ro~en ii !rulo cornra, 11'1 CCT d.e 10 J\ r::('nl.I1OI;,

[sIns j~~" n' de u'hen!lll Eami~ Han~ que a '13: m • .-Jiiana van a mi

y a ]19l 1<1 rrfll.l .a Jln lI"C'uJ'li:oJ'lf'S de dir dor-in de Ins ompaliH83 Y311i1' qui que h". rn_:!lUi gl"lI'Icro amen'C!:, ~rilHn III~II!I" pen') rlc.CI1,'lonan. En

mrdif) d,. l.ur •• 1 11 0 t;, (ini111

f i('m pre 1m)' 1111 VlI)liH'(tln '1 I Iii" ~lIe, 1111 ,li.JlinLo. In \'o.Z'arroR de viSi.· lartle.

.L,A. S,EMAN.A CON OM', CA.

n snlpo de di\' rtiae>s hombr,es: de Ilcgru:ios II(JrlC"'I11r:r'ic~mos asinio, 1.1 scmun p da a una cena en I ~.ltion,)l, Press Club de W3shm~'on, Se (omio bien f hubo un sho\v" que el diario lA Nadon ealific6 de "penoso". alguDos dcseenccldos anlab,," y d3'flzab:Jin~ disfl'3Z::!.do$ do gouchos, .'\ los, postrcs, rcpresentanI .s de 10 Camara de E portadores de !.!! )\,IltC'ntin.n di.stribureroD entr,e los coIl1£'!U4'lc5 el libra "Arg<!J'ltinD vende", una gufa. de ~,,:portadore:s :y [lTodu:clorcs ~rgcf!.linos:. de ~o:. les. c meso ::t('C1'O'1 olcagmosas,

L3. eampafia pubricirilria pr'O,5e. guir.'t. l'n~JI"i: :l1t:1lI1e y~g!Lp(', 'en .; 6 ;:; dudnd.:s nerteameri nas, consri· dCf idas clavcs per los e:rperanzados Q,d}llidit'S de la inid::llh·a.

Dllra'nte 101 tenidd dcl Club de 'Pnms;] , I st'tlor 1 .. I.I:onil. director de 10 C1mafa de E~JlOiI't,IIt.lor,-!>. reccned,o (J1"1' -miclTllr:J.$ c:I ccmerelc mundi. 1 h,1 ~mm ntadu ru:i; de djcz veec n 111$ ,iltiJ11ilS:, cl,llalm c!.ijca·· das, Ia Arg nlillj!, que en .19~ e • portaE> por 1.500 miilorH.'S de dolarcs IIfuhJes" ha rclrtl(';edido",

Unos dlas OIn'('~, 'U DIIlt>llos J\ir('s.

I presidr.'fiIIC de 113 Confcdcm iGn. del COmi'rC'iD. JuliD Seiler. rcd3l1l3· b::l en nornbre de ln cnl Idad el inerr-mente del rom rcia con lodns l'os ·£l3isc.s del mundo", Sill cli~,r:.rirrlj,.· 1~.:Jicioncs idcoJ'6gicas 0 politic;,l , $i

e'" nos i('nan ]0$ mercadcs 'lracli. etena "{'S, y 1103 SC n0.5 pl'rmilC (!,t'pOI'·· tar !1. los. mereados ('omuni!.I.ls. ' n poco tiempo' ,CSltLNmOS arruin dQ • Entretseto Ins gmndes [K'i~cnci>l,s se ,mcn de ]3 .idcologia. y t'omucian lr.llcrn Iml"Pt.e ,('nlI, $1.

En 1967, I'os a:rgcnUno,s perc.hr. rno'l, fIOr nu t.trns xpottadofle.s. un

7 por cimto mCI1()S quC' nil 1966; 1:0- I Plo rrsuJlado de '('!las trnb,,(. y en 10 ' qne hn tr.m currido de 1968. otIC! ];I) par (,jenlo m~"DOS en IIclaci,6:n al mismo pctmodo de 1967.

EI 20 de jul'io, com,cnt3ndo 1._ flr'tsc'nla,eion de "",r\rgC'mltina.\I'cnac"" el diario La Prenm sQsleni3: -lEn

sfos m()J1li"'1l1o$ Imy ;n"d nU:ifi05 quo 20·1 pro\"cc:tos ~ongrC'$ionl,]I"5 1131'3 Iimltar 11tS iimport.ldones t'n lo~ Estado tiI'lJdos", Corn!) sc "'C, ,Ar;enUna veRde, pero E)l.1dos Un;. d05 110 -=ompra.

L058,0,005

El vierm,"s. Ij,llimo Kri('gcr ";ucna se refiirio a •• "1 cmi'S;on de J 0.000 millnocs de peso~ n bouo de Irnw'rsi6n, 'lIIU!! ('Ol1llc","~'rtm :I SeT colocadlls plilhliC':tm 'file n ,,"'In·<; di:IL<. EI mini51ro ·sm.luv() (jilC 1o, hOllos "conslilll), '.II UOd buell~ in\l,ersion, y n In VI:<I: 'Iil'm'n ,1 gr. n ;'''E];Cr to de

rmitir In r ali7J1cl6n d~ smrld ~ ,gbr,i'I.!I- dc' inflr.ll!sllnlC"l.tlra Cl:oIl6mic: H, T3i.IInblc.n agrcg6" I:'IIU,,' slJelto de cuerpQ, qll 13 colocation ilia vicnto ,en 'popa "porquc. c~tamos 11 un est:1bUizaci6n, de prc('ios que: u:

l1('elllt.I'ul". -

No Illy ctuda que so 1:r.1(.1 lie lin .. hu na. if1\' T!lfnn. [p3r eI gnhlc:'nio" ~I ampotn, de 'IIi "ran p.Lf'lC dt' lao mlsitm sor,;i • h,orhida por Ill .. bim· 0, ra_IOII que los hanau pued_1II darle ,Il lob:lemo eso d.ineto, til go-

cam

(Png,irla' 2)

T

n DUe

(Prigina6).

blemo ~to que los banco! rc. duzcan su enc.'\jc nnimo. Un ncG,acio redondo.

£$Ill. 'I'!S UfHI lll!3ner3, de tapllr 10:5 :I ujeros pflovcnidnle.s do Will recau· ·dacion impo~ibvu Menor que J pre· '11;1511;11 y del dcHc:it d.el pre511 puest 0, qu.e a e.sta altura )'<1 se moo scri e,1 dohle do 10 anund. d,o.

EJIII aJ3.,1Il10 a la ;at'c!ltuada estn .. bill~d6n de predQs qu.e prcttOI, , KV. 01 prnpio lnsrilut.o I .aci,orl.d de Es't!9Jdislica. )' t:::cmru. 10 nes!l1lien'tc, ,am lleeonocer ,que 1'0 prcclos mlli~ yori·-tas se dcsp:m-3m n .ll.l-g,o par ,.'11 re:sto de Ja ocooomia" En sn edi., cillo del 3 ,de jlllio" HI Ecol1'omi.na aiirDuba que buena, p;rr( de los 750 Ub'bleCfmi.entos de la. Inidustria de] p,".stieo (muchos de ellospeqllrfiO$ bdlere:s) trnbajao nl 40 6 00 ~ dMJto de iliU ~l\'~lcida.d. Esto ,;gtiifica ",enor prodllecioiii f m •

)'Or d'esO<'!Up:!Iri61'11. ill' cu· I 1

(,1n.IS~? EI ;l.lto 'pr('cio cit' I s Imal~ .. 1'i.15 prlma~ pclroquimicas producidoll III t] p.1is por los grandes mo· lIopoliQS.

Segtin E,I~nll!."tm. "", em_:proa:l '''!'Ieods &], polietileno • 78

centavos ~I d6br ,eI kilo. milltntr.u el importado de Iblla cuesta 22 ,cmhl\'OS y 01 norteamericaillo ;no A p~ S3I de CSOi glllnam,eia d,esorbUa:dr:Ji,e:1 gobiemo l3ivorec allD m'lils a los i1onopnli05 pcbiOC):'IIimicos" £. iirniclldolo$. de ' rn...am,cne:s y ·IOt'cndicndoI una. m. len prima esenciaJ COnlO em gns a un pr.so ,eI mcbo cUbi~ .mien1r.u ,td ~ubUco 10 p.1,go: 14. ..

SI his mcdidlas e<lOn6mu::as oheia" 1Ies:s cna ntien en. es, prrob."1Ibl'e quo se !l1~.:u'lC'C llml 1'1I"1[1lh/'ll est"bHiz.a:don de preci·os. P ro '00 -como in:dicia d. bi'CTIC$ta,r sino de maseri':

In ge.l,te no 'lcnclr6: plata! para eolfllo pmr 'Y I dt'm.'lnl:hl no cesa.ro dOl desc DdT. Vlo'i, odo una llel:meci6ngc:nern 1.

"l1rMos, ojemplos ,en Am~ri de-

mil .tr:an q no la, ,cstahiJfdad de prec-Joo; no cs un indieador .pta. En 1967. em B I) 1 h ia. cl 'CO$fo de )'11 vida s,o,fo subiQ un 2,6, por c:icn'o: 1]111 EI Sah. dOT. g,9 por eilm,. 10, ('II r gl,lit". 0,6 por cicnto,· e.n r fondu "I,. in tu i,'c, h. f6, O. 11IOr ~iclltQ, P('ro, ~'1,ui.en sc "h'~\'e aftI''' m r que en £'SOl paiR'.5 hay UDa ~cmUa ~ 'I un pueblo ~

"!.(tll rr(J'bIJjrulor'j'j qUii!l"I!'",o:i ~l J'fn'i,icdTi;5"iiQ l'nl'iji-al" qU~3C proyl!'cta fraci!a; el e,oll'lro,t d,e' podct' , ""eprtJ en lu.w.li:m de ,'!l,t d ~ICI,'!.';)~'(j:~ dd ,pue~to todo",'~ .. l.1ld,i},(j ULM.;Jl:i.,

Acudi.emDI nms de 100 I'CP!'m!~ talD:leS' de 'Bolivia. Venezu.:la. Peru. £1,,''11 ador. ElroJiil, ,P'arog;Ul,IY, Chi le "J ArgeJjlma:, ~ W'~n~te; 7 d ias. IIt.$IQ,w,e.,. g.tldollO -pcr:.,odl$bllh Oirnns me casa,. e:;criklli'llS Y' mlujerC$ baba,jador;u,~, '&5ccIIUcnlll 'I o.oaH23.1'011 13. oondi .. ~l5n ewn6W1iIDi. ~oda]. juridiea y,; edue.u::icmWl de la Dl!:lje:r ~ue 'in; bn:j!l'. Umn de' lias 1L2 de1csmdru, ar .. gC'E}tinas., reprcscntnba :.11 De~ ment,o, dela Mlujc.r de lot OOT. Lai cf!m'pailern Eshmnu Ll4ooni. d'B FO£TRA. pt,esenl6 unit dcelaraei6n en 1'01 'Clue !ie' fiCfiri6 a ,13. "'mndidOfi eCQD,omiea de I", mlllie.r en 13; ciuiJaa tomi) obnmJ. y emweadla" ft1 ~o., I ella rel.acion COil cl llP.'l0raIDa. pc'li .. tilOO ugmtiDo. En ella $ommao-- 1 D.abai: '

I

• !..a :lnte,rv,enclon a b.s ,cal;q,!! dell jtJhla:ciones. q\lJ~ impid.e eJ control 'ol;rrem< de las -linimlaS',

• La modHicacioF:l del $iJt.emi previ$iODa.l.por d que Se alOilmenm ~rbitmrl9imen'~e en 5 aiio5 b.. eQm I :mmima.de j·utbllaci6m.

___ ~ ----.< ---~_'-_:", ~,:.t. ,'.'., .. ,..... ,'- __ - '_.' --'.' ','. " "', . ,,: .: ' . ,--'---'" . -- .""""-

,LaUnive'fsidad 'p,opular 8'ta,cada".:

ISe ,Su','f,ime el 8,POYO es,tata'I,. SeSecues,tra, materi,al de Argen,tin.os, analf,lbe:t:os: suefiol d,e

e,Dseiianz,a. ,Astj,gueta",

__ .~ .... ~~~~, ~:_' :_"_". ~-._- _~.:!'. .". -"-:':.'Io:·~~- ... ~~-;.r- .~.'.:" ... , - ....... _:--:.. __ ~ .. -.- r·,: ..... _,;- ...... ~.-:-,~ .• - .. , •.

_ 1::1 J3 tit,; clu.icmlJrc- cJ\! 1007 I

II ~'tu X.I .. if'll.Il de [(hJC'Ou:itm ~upnmiulDli ~JI~~!,.Jil)s que dtsdc HH'S "I E"lflJtJ bm~d ... La oJ. ·I~ l'l1ll1l'enldadl P"Pllttf' ,\rl.:,l'utiu.!, la ~I .. l'im dc 10- c.~k ... e\'!.olarM "'1,1. .15i~II.I~i,jlJ de

d' .'

(';jrg(I" 0'" u 'ell t'l pre~!lpul'UO

dc-I CUllv·ju. Enl 1111 '1,I.Ie rudo p;lr.J 1.1 (,,JIIU 1C."i. 'II pllplll' .• "

Oe~\. l~J.lJ" ~ U.I'II1..10 :;e lunch ... IJi tJ Ilhoe;r~i,.bIJ UPll'I.lt lJ~o tI I C';l(' I' ] 12: nlJ"dn ron h.wI(j11."1 PJ~~ )- 00 Illil ;JllJimno~ r III,.IUII~ \·utr,· In) -..:!\ 11)0 r~) Jl' 1',"1 III ~IJ) I;'LUhr~1UI~u" 1!lao; I)". j • .I). '"II II ret: I. -n ('III !lll!l .Il.llll~ 1.1 [a. Ji)4(,'il ~I,;'IIII III (t. ,.1rI,J ,I."l .t!lpiNl:1!' ,01 UII III.n tU' LiNI! ~l.II:'" PrJI:' UI~ile~11'.I 11J "I 'L II.lUI:"~ ,~ 'oL .. I~h;lih= ~I,II'II"I ...

Lu, ralll~1 QII '1;1111.1.1 I 4Jf r '(.1: I il~'IO

d~ r onIDbilhJ.L~I. lI!iOIll,U. f~dl'l(b. L, ".1 tiM ImJlI~h·I.I'1 ;;'11*11'1 UI:W dj. ILilJ 10 tl'f.·ui\ 0, 1111'1 :iuic:'.t 0 I uro r,rI a" },', I ~uh;J.·dur:l. 6pliC\il~' tt'l vl5Mn fJui"'I"'~ K' it,ll·r,·,.1n pur 1'.1 rl:

IUll .. fr II .1 pIt uill!f \·iO'liri. p~lfIn. d.tu. 7.;.1 (I de\.vr .. t"~ll. TJlIll>i'llon ~'" cUt :.1>11 ~ ,u~ de 1':~lado"(.>~ fnlnl;lna~. Jlie" r;~:h 1lJ"".J '0 fllJ.rtllli;,'I'1.d.

'ill~'~Iu!! bnu .. r<l bUl'ocruHcd 'it: rnl 1'pOne: pJr.. llilll;ul'l.lJJ.f I~ tr,jrlli. t ~ HI alllnlllU. IhllnlJ, ':!o :' .rrmj!-'I"C'$ de lJoJ.b..llo lormdflJO" ~fl Ii)) ulr~ Ite» ll'JLhJlrrll,A de lu l:ui\·Lf~lrl.~d I~(F' pubr.

\. climm.1I lid pn:\~llJi,1L .. In, ~U('llmOlI 405 L';lrgn~ tic m"('~lms ·'po:."C'i;J!c,," tl:c f:snlt-ias y 2l:J (..,r~.. ell' citirc(:Iol'('S d~ ·~'Uel3S pM., ;uluhm

1~lJr UlPli(:llf1 ,~I ,It.lt IIJ'" t .m~l, '·r.lltde~ fK'rhlrh.ld~ncs ,III fIlMrlnr",. Illi[,"lIlo de 1,1 U .1', \ .:11 1.1 ',Ipll II f('· clcr.~r. En d illt~,rior (·lll~llllhilJ. 1.ls "t;:ti\u~.IIJt:~ 'II,; dC!k,rn,I'I.1l1 II~ Iflu.ll. Im!nl.e, ~.I tllJr Ilu!io .._ .,.t.tI,I,·, IIlIiCIII~~ d~lll::mh'rl de II)~ prl;"lll)u,('~t'J~ 11ft! \:1'I'Itiall·~,

. Dne! 1,1 luc~lid.1 II~ I Cnll\"I'" \.10 CUIIHtl d ElltJC!i( If}"" '\IJ (" .. , 'lid .• " h.I" :1l'hldl'J eCT,r..!,!". a I ~t'f ['tl\ .HI ,~ ~ Ie MI5 edd It.-ins. dqam.lo • ill imll U\.Ic I'HI ,I In mil ,,11111111' ,,'. L'I .1.1 UlltJ •• C] d~ C:,rdul"" ,al!!IIII.I'" I ~.'ud.l~ -Ill JlI'!)' dICn~,l" • .1.'1 (III.,., i'l- 'l 11.1111 r!'e· hldn Ilr.I~I.ldM :1 If;!: .11c·~ IIW."ItJII~. IX!r lo~ fillt Il.I~,II' ,1111 uil!,;1L ~ (I ,jO lJul ,JX~'" 1'IIl:1I!>II.iI'I!S.

. P.·m d ~jIIJi'!:nlo 11:1 ido uiill m.is It!jln: 11(1 \C('IJ.''''~md(Ji m;11I ril . .! deo ('u· st-,'i;,t m:::iIJ .. dq uirid I\lt"ond ~llIcr ... .tl pt~,rml",r 'lillie ('!Jla v,~II1",llo' 'II ~u mllJflll .. tilt: lX"~th Librm 11 Illil", (jIlt' o;e iln"llllllill1 l'iIl I,I~ blJrol'r:"1I1~ .IS o!il!'ifJij,f rlel'Ct;!lll~l:o.

C0ll10 ~1,u.:,I'C 'OtlJrl'il'. 1<1 !maLt.iu.tdUll de l!':r\fllUl'iuIIMj~,:. Illne 1111I.ll-

I I.Ull'fI d dl'l'ff·:I.I') I.ILI I ~ lII:i~ Ut.\IIItI~ r1Ul" ~II. \1'ugl,j~ 'Iz"': !>(;~iill ,,11m., 1.11 medici.. IJbt'tlcdd! il. nHI· ... icJ:.11II';, .1. -f;!t.iolld,li:1~ld(iIil·.[J H~tlil !I:IIIII ! .... F •• IIZ! !:Jell l~'11 U l·r!.d II.UJIJ '"II 19(.!1 illdl .I (I Ill' Irh< .II~ IIIIIUJ·' dl' b UHi. "'j!r~id;ln 119.111111:.1' l'r,:111 1"10 lillie III ... .nQS I~ Lt}~t"b'lll .,1 [:.huJIJ).

Ccr.rn:r ;11 pueblo los c;:aminosa. 1.1 inslrnc:cicm res el Qbjelivo bmcadio. ErI.(cmJll's,.I'IUlI OO'midOLS .• cxp,10hi:dif)s ~[I, sU$trnbajos:, los argentinas tIll!!}, po t'O III creee l1li tene r ~ 3 eeese II. ]a cullur.·I,: en t:50' conIS'l'c, Im;,cLs. In.,;'il- 1'1:, I .. Tlevulllllciun .\JrS:l!:lllina.

L,a S,ema:D,i Ie sc,udianti I

I -Los )lII'C('''CS alll'an dCilUbliidu ~IJ

s~c:ldO'"C!JHlO' ll'ara (lPO[lI.:'r5C .lliigIJ I iI(>rnQ • u;"dno el mh)istro .IanJOJi £.11 I rll;' ~IiJS illthllO$ ql!J~ ,Icsolidlabal,' ",!liI. Illh;r;.,'Cllcion al Poo'eii' JudJcIBlI :\0 ~rn ~)o1ir:J. mel'OS. La C"!.1ll~rn Fe· c:t mJ dC' Apclll.elcIl1C.:'i c,1 il!aj"~s ]8 ,·,)nlirm6 b scn'lenci~ldel lllC'~ [.Iuis f:lIl.:'rdlo !1,eJ!"lIltlv ,el rCl.'Uf:.4l d~ 3mf"lJO' Illh'lllU~'~l,opor .J ... ~tudlunl~ IIrnh ('nil:JIrillo,S pl~11 D'·U. sl,lspcndfdo:s ell' 1",. Cni\,"cF~idll:.d 101.-:.1 j;m,n C'on ~IHl almillflH'.I'S lU:ls. pn.r Ulm. media:! f(' I~ ~e sh;:!I • dkl :I{tl po r (' I rec'lIlJ Ru· dl'lgllC'l S"IIIIi'H~11.

CcrrdJol 101 IIUH!II1CI.:I1 de '131 Corle r L'tIt'ffl I <.1(' J\ pl'lad6n" Ius csllJdlan. h:. u;mlllUlnuJ!rJ~ pIIC(t.m pl'(';~nl;t:r Ioli Hilt ,." rr'1L'm~Q ,8, lin Corle !)uPf(l'· 111,11 lie Itt ~,';ciUI1. Quici 1110 vOliric' 1.1 loilll.ldr'm d,.. 'Ios 'JWlidollOlIIlt(''!o .• peUl ~.i 'if..' 111l[l'iJr.i g pm!'!!> ... fa v,oi'a~ LI'IU nfjdall~{i.! ~O 110- de sus cinco millio.fr"J$.

~lri~\ 1111':', del ~4'OntC'~r oilcj"l, In§; (~I Ul!i~ulc~ Itla((>usl''i 11I;!liI!II\'Il'f! In, I'a.. In(wiH7~1'ciol1cspl';nll:lJlhIS !':ll ),1:- 111o~IHI a 111'1 I:'tior, )' a.un~l.·nla e:1 Il!iuhl)C' re. de .1$:3lllbl~~.s, y dCII'tlc; tlclus ch! pro'lt'~ID! (I'll! 11),\f'iclrOlI' p:rlcol."ILlIpud<l .iii

I" pulid" h.l i::.11f(i 1111. .

\1 il'1I11 r,a "1111110. ('II $.11110 Fe, IlIi· \ ild,f,J 'lilli, 1i.~lk" id'"dl;) el illh.'n''Clllur (.1. b f.u!!I'llmJ dt.' L""tm.s d,C' Ill. Unl. "'t·~id:ld CU'I(~~lk3. ('I l)r,!'sbill'j' . C~!. hr:iel E) 1'!')I'i II i. j!'1f' (,,·gllf'!l ,Io~ e5l1ldi~lIh:s ys.:ni d ''''1'1I'::,Lrl':,l!(jo de d.nle 111M Ujnil !?Uj1l1kL'l 3 Ia cli~\,li'l.I:ua

:O'II)l;'rit;l.r". -

1:11 G6nJuL.1 1;IIIIPO'C(I' ~I ~Iid<l;h~ml) ",bill"'? 1,1 ~',II! !I,t ~1"S>I·aJo.!. Ell I~ C;I 1'.' II., J~ III~ I'hil,mos. d ~, h,liJr.. II II Ii lIIi~,* Ft!liJrJlllWlJlol ~c 10.1 1111 t:n'clIl·ioll .1 In Ili\'.cr~ld"d, ;,\ I~ 111.11) JII,! ,'WWUl'llr.UI ",Iill. ~iJ .. ,I, LJ:ll.'C, Inii',mum'\. tl1e 101 ': IIh !~"'IL!atl ~lllul:lit Ot (It·. CIJ~Jub~, tit·1 hI III,' E~lllrli.mlil dl' I~udl..l ;n I i,.i:il,l!> 01' 1:1 CCT Iloe"J,1 ". 1'I'l:IlInO~ mJ.clllhrul!> tH~11~1~'IIIC:~ (It'l.l Cflllll!l.lct {Olll til' S.\:I .. \Tlt SlllfU'';Ilu \Icd.

I oleos ,Aulomol~ 1'Ifalli$pOrt.~$ 'I .'\.f.iI1CS.

Los ~'lUdi;.'li:IlC"S Glilulicos del Jh. mio Los }JMI,3'1lO$,L.u: f..Ilm.as" Lan'!3drid. Ba.m(J1 Obrero' Y' Sao Ila .. htd B,hlciCMIlI a.rclIlM' IIltl 1(1~c'o, deS pdpnlls Hn:nado, pw lo~ lJ13dres .[t10 Vamlagna. Jose m"'ll["olili Y 10:5 lait'O!i Ihlfy&ld,:.liIIl. Curios P'ossat, Carlos SIJ.~I, R;ui.1 C~O. SUSllO.91 'i.lJoi II. En ~I" I1J otOrnUJoI!I, '1JI'ipiIiTa' ro de Ius pllISlo:.!os discY'(:Soi. oU· cl31c;s, "'D:I!!HOS g;m.C'i:lI.$ Q Dio~por 1.1 [l3Z q!l~ reinn en m:uestr3 pnlti3,"" oro co cicrhl OllOfiI,lllf!idad jlU;10 Car~ IllS OIlg.1nia.. l)a.m los ca.l6lioos de I.o"ll:rms, . "h;l,CII;: muy OiCll el seiOf Ol'lsanm 11;':!l dBrlc sraclll:5 H ~ Dios, I'mqn,e ese D:i~ no es :sino I.i! ereaciol:'ll- mistica }/vell'llajosa d.el sine;. fila. rop:itnlisl;), dd OWlI el. comD person:ro de (,\Jffi(I'. es sol'amen\e su it ngel del 01 gu ... rd a.· ",

Un srupo de ,orgAii.l2a.ciIlP.CS !:~tu .. dianliles ha heche M Uarnad.o 'pH,. ra "'gc:star uno1. jomada dc, I~cha ,e) clia 29 de julio, (echa del segl..llldo <tf~(I de lia interveuci6n 3ntjm!.ciol'!.~I .• Ii)li~arqu.i~ yil:tfUpopular Ii _la, UiOl· ver.-idad qlrl;t ha .IlcentLt3do Ja Ijmj., la(;i6~ Iii) dl;:fol'1lwc.ion rid contelli. ~o' de la.tn.seiw.nm y lat I"cpreslon". Los coIlYO<:'llnl'~i,q:uc ~:>!'"Pr~n $1.1 ('o'h!'Cid~l1cla een I~ C:CT de INo,r,· gcnli'nDs. son:

F.\ND£I>. .Fc(hm:u~i.on de Agrll .• paciQf3CS N~ci(IIII3.lcs de Esl\n:lnu~llel pCl'onhI as, CEA~ Coni<::Il'te £Stutli:gntJil '\nliil'nJJCri~.list:l. ([),erecilo , .• ~I .. ~D; ~],Q\'lrlli'enlo Kacicn:W1 de D!tnreho (.De~.ho). T u P_~.l1: T,end(;lld~ Unh'crsilnri;l PO[lultlr l1c AJ-:.. qui'~llll"3 :)' Urbal1ism,.,." /uqui!I.). L.\N:_ Unea AfiltJihnpc;ri:llisl,a Naelo!1I.d t Filo::.ol ill). ), II Tn: ;<'ht\'in~il:lIl(l IIU.llr.lllhl!l . R~fi!)"'lId(lr ( 'filosQI,r .. ) •. U:\Ef'YL: Union ?{tt(:'ionul de &. ludianles de ~:'ilo$1llia)' l~LI:'!1J.S; (Fi. lusufia). AU L: A.gruP.1cioll U II1hr~l"o ~1(lIria. Liberaci6n .(' C:icnc.l~1S E:!cac,. [3$:)1" ~[U'N: ,~,!o'limielilto Un.lv·ersi. lal"'i~l. N.n:cion..a:l C EtoIl6m.). lIJlCE:; I\("'CIOO [leromllsla dc' Cicm:ias 1::00.-

.,6,111.fl~S' C Eoollomltns), - - -

La, OGT n:nlJ1:Vi3! S1il soHdrl'dlad CIIln ~1,(':stgdial1'lP:d.o en ene 5e1!!.I.l'iIdo :lnh'cl!'Sal"io del' atropcUo ong;mi~ID y llama ,I 1,0005105 IUIll"'("r~iljIJ iDS D 1I11Ifk3i.r SIlS Ill(:hOllS, j1mfo ,31 1000(m. b:tj~,~'ore5 \. al t;llleI;Jlo. pur 13. lib!.:'.

rU("IODI de 1<1 Pal:fh~ .

terrie.lles

1::1 pas.1.clo ~ de I,UIII u. lOODI ell pUb dijo 'Ij""~j·tlle ('Ii 'cl repudiQ~1 !:l:ltlJit'mt.l: 'I! 1.1 !.'iInllll de Cuuiejl., h·~lllIbl,'m.lu~ ~. 1111J ... 1liZ:I~iuncs ~'ul1ijlJlllt):5 de la C. G. T. yl'05 cstu. dr:ul'lt. de 11j~ IIII!! '111).S OO!.if"'HHIU

,,',Iii 01 1!II,mf:'1'Q HI. -

AbDII'3. '!:lI'UerCJ1:iOS denun.c:i.ar ]a Mi;itrn.Ti;)l IK'lillld del .Fis<:31 'It.1:! E,s. lndo . de L:l p:fQvwcl.ai g,ue ba SOI116UI'I" ~ ptfJeew .0lI .. t3riO!i oll'gami· ~dl)res del-I'ldco.

Ell Ia :l.lJ:rde del dia 27, VII/riO'S dirigentes de 1::1 lIZ;. G. T. ui:s(ieron al ,oomooor I.[l1i-..m-sitadD pa.mpaifti. eip;u ('01:1[1 9.l!lo, do' eendeua .iii] ,(,bicmo de ]'os lIlon,opolJiioS' qu:c o:r~ :ganb:':lb.a 1<1 Froerul'ioJ) Uni ... ersi:(n~ ri del NO.l\!!Sle. A. In I'ClJl:do!l ~ 111Wll1 cSI,lJdi3.1II~C'S. dirigcnt·Ci sindij., C'fl!'es'l miemlilros del elere local.

Dias desp~$ el £iswl. de: Esl3d:Oi dcddi::i pKKlC!SN a los ~fripaicros COlIbrGm •. d~ ~£i(.'9~; L6~ Ido SlI'mt:J.; Sama.. de l'it ICame y hm[ .. lre-L" de P3l1aderos" ocu_do!o.s dl'

I ~5od[icl6u .. :iliriUl:. iDSUS.;I_c.i6Iitam"" fII~ ill lilI $cgundhld d~ .Estado y etras ycrba:s.

Este loompo!'tiilmioo1.0 es ridiculo ,s610 I'I1U~Sb:a el .Iemof'dc 105 i3geTl" ! fc:s del gobiemo. La IC.C.T. liepud~a CS3! ~1Ir:sa y rceb:mn. que m SUS[)lmda

cl . Sill mario jl1id~do "I eese las tn. clJdas intimiclO!lari3$ eontrs los 8!U· IcnUoos diris.!!lllcs pOLJubres dc Con1tr'Hcs.

Petroq uim'"iC,OS de SSDt:a Fe

01.«1 S'ifld'i~,liIo:S:ti,g!:r'tp(i.o.!. a I:a h:U;l.Jil liber.ullun. del 13 C. C, T. ,de I!lii argl.·ll:limmS". Los C'0J11,p3ii/UIOS del ~imlii.:do de ,Obrcros y EfJI1lllea:dos P.etrC'CIU!imiclIJIs Urnidos de San LoI I}ZO, 'pru"mc.ia de 5;'11111'3 Fe, bl1ill solicitl.l.uo SI'I aliliuC"II)!1I ~l 101 de],el!l~!" c:i~n regional d.e J:l.lIsurio y ~r _u in'le'ifllL:diu .J. I~ 'Cculr.il Obrern. El SOEPII •• ob!~vo 1ll!.eu :l;M'f0s mues .SiU pe~i{ma~li~nrnlll cut! ncrua.cl61l "liItoP~dl en las 2'0'!'!O1$ die Ri1.s;lrio 'I S.itill' Loret]74

En Ip-C!lirta db'Jgid4 a 10 dc!cga· 'ri61! !:'cgIOfHi!1 d!J l~ossrio. IQS rOOm:p:liicf1l"ls l\'~~tOl MO"g;11IIi Y Emes:tol ~(Ii.':i I. s:ecrct;lInio lall fl'm I y gremlnl,

, rt."'!ipccli'\';'II11CI1II!" dlce,II:: "~uC5~ra incorporod611, (1 Itli C(>nhal Obrl!ta h.!c drccidld;i por "'olaclOl.il '!Ji1inime de .\safubl(;'.a 11 lint'5 d~ !l.O\·iCllllbrc del ;;1.1'0 'P~do.

"'1\I1:I,cl1(iS aoontcdmll'nto,$ haDocu, rddo desd!c lenlonces en d m()\';:. IIlic'fLto UUI'l'I"O yt'~Cfl1I}5 qli:!e ~5;' 11 'lnlllu", e~1 d.cclsion:d sQlieim~fl~ •• mia:ciou It 13: {mim eQf!Lml obr(!.fa 1,~lh~l1lica. del pa.is, <l 181 ellal ,rccono'I::'I:mos, no. sOll.I ~or liili'lb!!TSC CO!lstj· tuido Icgal!!l'I:mtc $;110 potque' le\f3O-' Ii) p;~r:-... los nr,;~nlit'!lo$ cl uuiel) c;Ij,l1lill0 ~ue podem.os traMltar: el de I lud~I:iI'·.·

Seminar,io

. -

''El' ...

,6: emeDIDOI

-- . - -

Dcsclcel '1 81 Ii:; dp julio ~i.: :n .. ~,li.!ill e-ri SunU!lgo de Chile c:I Senlinn .. rib lFeniellint;l L3lino.ulicri~OO'. ell wl'lHleliHomci6n del 200 I!!niv~riD

del'a Declnmcicm Uliii\·erSil.11 de 105 D'!:'T£1:ho:s: Hu !1};)noSl.

I.P:rohibicion ,(lcnmQV.tl1f' COOve.rlios e:olecllivos:dc tfabajo,. una medida que C'i(1l'1delll3. !d hambrc 3 1& elase b<lbaiadol'3i1 )f que ... j_,,' .Ba .. gr"JofltC'mentc Ia coE'lvcncion 9S de b, alT ..

• llMuccUlTlI de lN1i. .. d'd 50 poi ekn1'o del 'toIH! de indcn.miz;u~ioD en ,c.aso de dcs[)idl'J injll.lstifi.('3Id'o,. hcP cl:Ji,o posible graci,lS a b :lrbil!r.ma acros:tJ.cim.. de ta. Ley 1S.SS1.

..E1'.lI b dechr.i(!i6B tamblen sC' ~. p1icaba :3. Bas com,paicnt$ de otro:s iIDbes: la: fOl'ma cOlnimtivn yrad.iwl eon' q1ilC' Iii dare w.J.bajadora en(rental a. um S'Oblcmo quemadie. eU .. !lId, tmlsl.'ld'o de fieOO!lq!.liStar' 1~ de-r,eeho$ perdido$ y ellc:llrnntlio Ja 11.1" c'lla (,;'OIlI'Im'H e:l potier de 105 mon(l~ MOS 'I conlr.l. lodD. (onma de penetro~i61'l e;;1Jr:anicrn. con10 nli!<i6n n3- tUM] e i.ndcdil1:J1btc de b c:iase obl!crn.

1.1:1 ultimo dia del Smlllinario, las C1d('g,A:cl;;t.s clHboftlmfl ,Firm:ll:r,ol1!!u!ai rc"ofuciQIl. Esln,. cn'l['le '~ltO~ pllnlnSo abog~ba por _!J,n legJsln.("11Ht qua oolltemille el dCfiC(,~O nl. trllbajo: rio dis(!,ritlliml.(;itlll, tat C~1UO 10 le.:d'Llbl " ~c 1:1 Ccm,;,r('I1~ion IU a.e 13 OIT~I pOJ'. la . igtlLdd"d de oportullieh,des' dCCRl'hlicitaciqn. profe;;:icilfluJ" SC"UD 10 I e~t ble~ ].a COIl\'I.:I1ClOn .100 a!l" la ~ OlT; ]a croJC'ioll de ca"rns QUJli.3i ~i f!'!.Q UUtrl u~csida.d actual de b.mu .. ie.r que tmblllj'Ili;, inrnedial.'ls ,me'jcl'r:I1s S:31ari'!J,I(,5~ el ;,'!ipol"te e."-b\t!1i1 y pabl)o,1 nalpanl. 18 £imnil:lucf6n de vilo'ie.rt-f diU: In. h1oo.rpor.n:ion de la muje:rl illdisenn 11 1('1 vida eoon6mica y _SQoo~ eia.1 de L.'lt.in.llal'J}~ri':"il; UD~ in'~'iedia,- • 13. r·eCIJ!'111.I .tlgfllrl,If 1i1 atti'>'acnm d Ili!o\.~da sindi[,;'11 de In 'mlljcr~ 130 well."; cion de unu C'o:rreG'la I~rl!i liltd'in guo. ampaJI'e IIlla tm.blljad(ll ~1 n...rr;.tl;1be'I1eficicn d~ rH"f!\rj~i6n secl:d para IoU 81Uru;, de cali~ tal£:5 C(1!1'1I1lI pe.DSi.Oo a Iii '!l!li~ yatlos punlos.

-- -.. - . ~ .. ,--:~~:; ._. - ..., ~- .. -,.__.. ..-----

_ "1". :"'r" II ",-r.( , .. "" .. -&or ~ " ~"i:-V:J.i<.r'r t";""'~'I'"'l '\.-(''''''' ~:. "'"i.--,.~r.JII1I ':~";.':~~'J .. 'E ' ••• ":,':iI.,

- - ~ - • ._ • ,- .-',.._ _. ~."':.' ...... 'W~,; •. I#~ .,It ....... .,...,..,.

• La r bric - h,... .. '.·r d - ulomn. ',Wfc'" , de '.111 jllS'lo. r'si.a. h.1 "mJo df. p:rO\"i'I{' f.1O onn.lelo 1,.lmr:t:i c(jn 1'1 f)Cr nn.1 ebrcro pMa mid'l,r IlIlIlil c.uIl1lp..ilio!! de dl' pidlJSi.

Ell {l"ll(l. 1,1 ('IIIJiD" pd!iJcla 101 -p~ lrJlo I III ml.df umbo taalrm::n1c 1 I ("'1111~ n 1,lb!Jral 'U b:cwn prnt rr.i, 1Il'\ .UII.! d lin, I .. no de lr.lOJIt) :\11\ :'Oplcl, dellih

E (;.1 hi u 0\. d ~ho hor.~. Do!~liII t·1 !D' rn ~lllo. !<c h"" i:ul ,:lta: 10 h01 .... I"pk'eorndo cn l",.iJil1l,i '~ ClJ.;'I,lr~ hnu d - U13. ' II \ i~13 de I:J Dudlcim de Ul'l~llIbndr:ld del IT b.II ,. n j;op!·'e.

La {<IUPl1:'lil .~ '013 t11J1i! h.tJ in,lroduc:ido m JO ... d'i tecmca en I _ room, }' que aMra .:1 lraibSIO en ('~b~ DO u -f.m· iruallJbrc, peru b oomim)(] mt&n d monyo, COn cd:ras y calc.-u,los qllo d .. bOffO d a mpresa """"'10'11 c:3RJ' de aplican: el D~ro fegj.men~ wria de . pt:. '

112:i 5e:ieota y lete mil pesos pur rnt"', 'Gl.1ID..bio de \okror una. lmportan.e CODqUl$1.a smdical.

E! iuC"o ~ U. 13 CIll pl'll!:.t. I r:t 6 do:: Impon r :ubl'lr.uiaI'1lWnh: el nllc, \0 l~h'Jn do: lrnll.ljo; el p;'r~OII,ll

oe'eI)!.I!" y curnpl'ii u

tum ~ C. n d r '1!SlIl II ;Jill flor de (tid~O bQ.fJ. .. )' cuutro hol'''-. ded,} 311dOSc.: en Po t.u.lo d· l:uIlJlicru. i.n:uml.J ut:id) eJ • II pt"nn.

nit! I!' phrlli.l. Hu..-o :-"ikk I. . ~t~nd('; ., 'r :<Ilr •• uno de 105 mt . .YItt·s de la ooml)oiOIl iflh;ocI, ('hI) ()I.C' fill'" d"nuudado • Ii· C

lid ' omi aria .. de J..o!: M<ll3_0U.

~lU dl.l lij~l 'ul " lama, io~~" ~n. IiIti @tIi el asunl([l 1.:1 d I ":icion ~n J..,~to d I... "H.!('Jn . d· T ril-

~to d la, pr(l\ ;nll<l !In,· otd no ~o JnDNI.·; ; J np C".olJ d conoc.;o ia r IUC'IOJJ ~'r;Jlu d" impon I" nUt"lOlm....nll.!' c! fl':!lrll' n l"Clit.U .. :UJ I); e~. ~rsona~ \ 01 IU •• ! 11'11;.1 - • )' re(10l(ll, 1"'1 3pG)'O .w::.lu:h,'TIII d I~) d, .• ,-- d 1'Cf;IOn.s n.· I.:! plaof3, rIIdu*

"'! U.rI P'l:1'.o I POIllI~ II 0 de apo} I) ell Ia. settlen lIil"lllll'l) '.

Cb _ It!r~ nlo Il'"--"'i. pidu) I in. knrt'ncLOJli de 13 eel 1 na de Tr -_ b-jo ~e I, X.a on, I'jll dlnge cl ~nn~~ an ",bca:sl'Jan; "sic, Ili 'CQ~~'_~ )X:le-vl~ _ dt'c~aro 'i'JU'C' el lliilWW eTa dr. Gt ,aCler na:do-

, COD ,10 CIl~ PI" par. d e.amino'

. il,a -al£zar Wl .a o'-Uo d~ I

'Empresa. - ca

La ge!'~ncia de b, r.ibrica.. :liee.! ,qui re rl!dueit ~1 perSoOn~1 de

j:1l1'1 of de d -n 0 \rein 'e OJ. es :ntl

pcral1().5 admillifnclo I una p:nt'l! , p ro~ ·.,bzolnlc:\ m flh _:5 St'roo. d~ hi plao(at r d spidic-pdQ al

0,

CI pc- on~J I' firm.: jUlillo a ~'J !l:oml~mll U11~m.. \' 110 \':' a tl!)~

J. r pr ''';. (,J' np.<; d" ;. l'mp,r '

fior .. h')foJ, I ~"'fI' .ui.t rio" 1 rot.

Jf] (."I .. nO II,) Ifltll)\.lr h .• qll d ~ d, :::1 f) 1)(;11) ;1 p,u tn d· )3 I •• h;o! ! I I flnl h, II) '-.1 ... f IJ:Jr 'cel". pur I .. r. J,nta "'.i"'r impo cr ,~" ~'!)~1" ,·1 1111 ~n u ~m('OD de

lab; 10 allnr~11 ~" n",,\C poor de-

but., I·J c .. n 'nI'}.

.-\ Ij",-~u ~It). 13 cllr C 11111 del Sm.

rJir-alo do' ~r(' 'nmco e .. I':i m .. v ocufI"lI" mimncJlI~c cl I)rnllli~~)., ~:.I (llJ~ 11" II. EI 110 pr",clll. men c "hI I I I.lf,1 .ljlllr. r I. 11Il'1I.1 de IH' filii dll l'I 'IItH, 1I1)I;'r .Jril' )' 11111 Clllplt'<Ido (1('" E1r}~I{T. L.t r,t.(UIl C 11111\' o'lIl1pk: ILl (:01111"1011 IIlt'~rll.1 J(. 1.1 f..h '('.1 J.l tunmtlu d. m.1 po H iU11 a J.l\'Or d~· 1.1 CG-r 1 .. 11: In~ M "I.: 1"1' 11'110. \' h .• T\'pulh,ItJII pl1bh~'lllllll' I~' I'l~ 1'11.1I110hr,L" 1'.,rlrClp,Lo;.luln.'lI.H dt..: lUi [('"!"'.m.'.IS: lie "'t\T \.

LiII~ obrt.·r.,,, Ilc till, .. II. r lit d'bll1 pcnnil1r '11tlC 1.1 't'lIlprc,a In (" he 'CilH.'iIII..l ,II" prubl lOa • lntH 1.1 del :r.ICk 1.. o1t:ulllul.ldu \ I... Pit" gonadn '1I1Ia dl; ~'I"I '1.1. IIi confi. f

4',n 1m r:lllus 'I !.Ie' ,'.f a dar ,Jin eI"wlldn.

L Uil..llllt IItl" I •• ludl.1 ol'gamza.u. tI.· Iv .'.1 IJJI'lduTC!>, ~in ecnerh.i(ItlIW" III • 11('ladll, pI ')I:'[\',l._ ~ 1,1-

c. nllu~ 1.!) IIbrC'J'.! .•

Ltl CL-r de ru~ ;,m;:(!lItJI1 • ("~ , ,lu.l.U'I.. con II) It ,lbalJlIorcs fJl" (,lmC.'t~~ \ I.·" ef rece ttttlu )IJ L )10~ u. •• 1 IUI,UlU Ii snpu, h:hLlt;; fd ·re·

r,:lnI!,11 .'I.I'.II.Ulz,a pur I.. vl,dJc.'(,I'

• ion 'Ill" pre; I .11 J1t'r'>cm I rn cun r.h(;I." " 11.1111.1 , 1'1'11.1, I.) F.ill'fu:.l) d! ~ .. ;,I'IIU }' .~ "') lll-nun,'lles rnt". • Iflll4." .1 or:ani ..... , 'IJ ulidnitl.ld p.;ir.. 1'1 l:riiJ'ul u tic ,O~ obi (I U~ ue Cltn' .. Jl·r.

HQrd~. intl"rt.irnl'or 1"11 I(), ('fTOI:Q",,1 s. LlH tr.abolfuiotu 110 deb ri.2l1 C(Jfl/lIIl'dl, 111 I-)[!~ ron ('(.In I.IIJ r.rni,!l:o.

Luc ,Ferrovl

1'.1 mu'n nl, ... r . ,,10, rll ... 1 In. .11

,. ~ ." . .1 of I. l,ll! 1r.1I' ':'HJ"

{" "-!lll.ll. \.H L. ~~ U II ~"I"!I .'" I If- I. rllJ>" ';;J 0 d.· U"'I"" .\11<' •• hll.II I .. , .1 "niOIlI r-.-.ltll.!,IfH. '1 rllnn, ,,,II .'11 II'. I1hk .• Jl,II., (1I11'Ur"I,lr 1m ::'1.'\ •• ~ prQIJI 111.1 'IIU ;111'1.1.111 .11 '~''''I IIll.

in(.·I'\·j' 11101,. 'llh IIIIII( r.fllI 1. h;! 1'11..1 f'lIll (hrt!) I. .1 .\nlhl'·1 t.llil i- 1.ldil [Ylf U IIli'll .. rf', lit' Iiflll.I\. ~ ...

c

1111(1 pr~~cnt(: C'n I... p~'r~l'1ll"l de "IS IJlle~rJ.III!'<; BollIl l,n~IJHlNti. IDOl- 1,1 1r-\.mn\l4Ch \' 11&1 '- ropel dd I It rlltO. 'hINI~ I ......... 1II1.1l·;t \"U n. Jill ~ .'I1~lIlntUI." .•• 1 ~ ,",'111- h!( I" .It ~OIIlII._Ion q II'" 1.1 nil lit ~ '111\ 11 r.:t l'.Il,u:h r r ... "ll1l,'-O, f,n 111(,,- 1.lm(·"I~ IIlfor rlliJU\·O. p.ll.·,· rr'nl'\ n ,nhl'" I .. , Q:':IIU;llh' fllmlfl\ '\ OII1',tI .... It lUll d. 1.1 I' F - (11.""'1'1",1 d.,r [~. ,d,11'111 rJr· Il}(d ) (IImllll .. l.i' .1 \ .I~.I'-

! .. d.I' - r'.J1" ( 110.. ,,,,, 1,1 ,f".unn~1 1 11(' 1111,1 ~ '1!!lI~mn filii' or:;! !lie \ dlt!J.t .c ludl.t - IlIn~lllu d ,\);fdtl~ d(,l 10', • P,u''''glllr t! .. :::: .!>tIOl1f'\

• f ,', 1J.lIl.n JilII'.l Lli "1f·nrp".r'~Clnn t..I n\ ~,·ii.fl,·r n ,- bU.".

I... \ l'r~.1 illll'"l'VM1lnrrl, ~~ Opi I'"

'I f'rmill,mh'lII('nl • fo, qu clio hi" .. f ~ ',1:, rr .ldlJ IJfotCSJiJ de 10 a ,Ifllhl.l"1 l. S. (lUI' d \'W"I. \!O~ (tlfl, _ lmcfI!.lo\;·I, ~ilb.IUml , >Ll'rojdmJo !'iI10- II d., , Qbr' I Ir •• duj e,difieawn de' lr"udf}r.1 1.- II( itlld dl' 10 '-3~(, ur~ ... ". 1,1 :'.!iJ ~n.r ~ .;nll:llillt'lIli r('''pUIi' J,n '1111om .~; \ (I ')' I r.l idl'1l' v a [HIldl.! !rUIII.I. pno .. :u.IL·ldo.· no "Idel) l..tmw ;"I~u"os".

'I. I ClJlllh iilll Dire(; U"o, de I U .F. il .tl I.-'~(.I .u.~lhHI de lo~ illl<eI"'\'l'lIliJr '5. romplk~\> de 1.1 PCN4.:(ul:ion p,llrou II v ,. orU'I~l d~· 1.1 .H.II\·id.lc! \., ... 1 icnl, M' ~uliiJ,II+t.J Ull1 II.! lOIlI. 11_"'Il·,ros .L!!;t.L\'j;laCJ'I V 1101111.1 31 -'-'n:mio it in .. j.,'lir sm Jei;11I!n'u en '1.1 r i,·imJim!.:IlJl1 eI, . III> d,:rl'l'IlC) v

mlllUhCl1\ (" (;ot,l"fon,ui 0<,' , • .!Ie ,.

~im.liL·.Ih-~.

Tlrabajadores de la eu lura

.III dia 16 de juliO. '1111 grul)g de j.iil.IIIJIL' ~ .1I1.i~l;l~ C hrzo pr il!1I1 C (II ,el 1I1l1,L'1J U • J.)~·,IJ.H .. rl ~- II 1111;' 1I.('II[I.h Lli (ut:. "c Ilhlu"lIr .. 11id 1<1 1;'\ pus1illln d 'I pn."lIIiu Bra(IU ~ Ill.'IIIh'~I:I rOil de 'Ih' hl1: .l>U rclmUICJ .. I.. d'''uj,,,jl'.tt 'Ofl ~lolinl:il ',IU: _-C 1. .. bl;ll II1Iplll·,lo .. 10' pilll nil: p.'r· II il·ip;lI'll ... ,. E.' In 110 tlC'be rpr(,llden b ,--'rnb.l)ad.l Ir.HH ('~if , •• O~ ur-:!ulU!r 11 'os cultlJral'lcs del reai ml'll .t;_. Ill, W(' '()PQlio~ tr.JGtb.m d. polirr Ir ... nrJ\ d 1,1, ('''prnllllll':' de.: 1)/Oh·'I~. ,!c 111 1'1'1!;: ~j)1l 'II lilt oil:!!> (;, (!J , Z 11101. II ('("1,"'1111":' :;rllfl'" 11(; 11111.1('(;1 u.1 k

'\ a rll~13' Idf'IIIIFII:a.do5 CiJll I.i IlJdl,t t1 I [lll blQ_

,\1 ~'lbicn!o de On!:l:a,"l~ no Ie "'-11 l;t 1.1 f('bcldia Ili 'I protel:t • un- 011(' p i (' ('U1'-'3da ("II las ]lJrrcdl> de Uri mu loO. J I \'Cl po.- l"jQ. I po· 1;,."1.1 il'l nil III ['1111 <"1 h bit !.!'" I \'~ " . ·d.l.d -1.1 que 1(' [ .. 11.1 l1.Lr.1 IT ,r· "'_':;:uirr .1 III .1' ,1t.11'~:'- \ 'I: II~\ U pr~"O~ ~ .I;~,·'('r \trlljyod·. I1k"Me! c.ur,·;r.I. Roberto J.(~'nhr. "r"t~;.rfI., P:lk"I. '~du;udo J\II;mo 'l'.IUI!1 "'iI.if,"', .tln. rdn r.I\. 1"'0, n.ILII'I

l fiJ1C',l: '·.illdl.l.."l: ~ •• 'nll 'l1llo • '.ILll.I.

r:1 Jrlc rI~' rol,n'! -hQmbl':" ('111- W. ,j 1"1,, 113\ - I,.. .. ;JUl.0 lIiI,l !"In,.1 t \C'C'pdnnalll1cll (' "\'('1 : :";11 RIM de ::.nc"to 1 'f dc!>Orcll"l1 ~ •• drn .i,. Irs I: r-,t~l t,l SI~I<1 tr;1!,.II1d.,!.,S l'ulllO OJ prj' o~ ~"t'InlUlllf"

EI FU'nlr' \lIliIlIlPC'fl 11'11 de Trah l"doT d(" 1:;1 CIJ 1m •• l (r. \ Tn ' ) (:;0 ,]11 f 01111 IIlIC"ld 11 -«UIIPH)llldlcn' dr. \11 1['''1-1(''11('1.. l 'Omh. I iLllt (' nlc 1.1\, I LI{'rJ." 11",. .'r wnl, 11 I. PCIl>IU'{" 11\.1 ill'i" II. hl,I. ,,'ft •. 1~l:1·111 V • nhpo, )\11:lt • II • plJ nO 1111 III 0111' "

1, .: T. '. be '1'1" mmh ..... lc 010, .1(1,\[:\'1 ~ (lm~.Hlnl :'11 1111 h.1 1'01" cJ pro r.tllill I 'PI!.U ~. ,.lbL I ul.b'~n 'jUl' J .11'111'1.1 .. r,-III ,h, Ill' 1""_ h.-tU,,, 1,01111:;1 1"1 r .... lllffli \' "II pull. (13 t'll 1.1' l("l'IM~ riel I" Ii III ~ 0 ~ u('1 2'~, tie jllnia.

Po rs .... \. por'lm~ flene l C n~ irnci~ dcl Icl('-II lOnllln de IlflJ p .I.rtiJ lit rad,:. (.11110 tU .0 econ6mico \' pDlllien ('0111'0 en 11'1 ,cui urn I" 'r~ d m.~ la illm dl:ll.l hhcr .ad d 10' ;<fiii,',,:., p n.-5 0,. 'TClllldl. 'I. "-ro 'C"C"~ :U. 1'011 puliciBl r .... ~('Iid.lri~ eClI'I

I., Iud,. de 10<; rrahaJ .• dflll" d(' 1 ('1111 lIrdi. 'lilt' 'i.e ~tH'I'I1JI .1.1 ~n Clrf' (; 0 d,.1 pllr-Mo.

~-:'n h ~ pcor ..;run r,1I1" rl qlJe iln q Ul,('11 olr", fliu 1"1 11"£ rn.n n. nKlI'l .\ntonl(J A. Id~~S!lli. '\CCJrel.JI in ~~nernl dr 105 Trail; jan<lu' de Cn· Il'Iens ~. lecoon~I'!I~.1('ifl')ne!i" lie meso

a 'c~lIIch,u m'liI \'0;:; de I b3sc.s, en ~U' ,fr,eOlia }" (lr liriu ~SUI_I' J'a5 ordo rIC" de \' odor )' I l" ndiUa de:

AWJ>arda.

;hi, Ifolidon. Ildo cluos '1 PI',cc.i. '00" 111J.udd10 de In ... Colli .... CSus, de l UE \ T, 8.lft.! .,ild (.'Ou('IJl"ri6 al Coogn; .. u J~Oi' rd i .. tu 'II rt'SullO clee- 10 S("'(.r 'hintJ ,\dJUUIIJ, cen car.icter ,!e- ~1_Ia~-.LILIU de pTCld" en pnml0 Sf I! _nojudar.

Alon,so y Seiiorans quer'eIJa,n a la 'CGIT

~rl • 10 did, I s x: ion31 Bs, ,Aj.

n~ LI ,. 11::" II I dcnulK·j do

hI hl(;OJl .. uJI;l IIctillJd de Balda Ini UI un LVlllunkruo p!Ublioo. Dice III cllth.l.lt.i: H.EI prUfl1J Ilc]i.lDlj,culo que c;r;ig-,c d. tllI~('lo f't;c.IIcl"'tli POl' IMrIe de 1.5 hOI es pr,C\;o ,R I" re ..IliLWjuli d._.1 CunoC";o d la ccr II lol:" r :(Iuc'rido,- en ninStill IIID- 1111'1111; llur parte del ccl'cla'ri .. do '\'llcl~lII.t.' Y -pod mes at; _ur:ni' que 1m '1IIrJll-;_llm ql!(' hnlo.t~1 .,J 1>"''''''1\' It.' por 'Llltudt!'lcfmill'_ci611 .licicrnll 1;1 l'OII"'III .. a ~II nfiliadt)-. c ,pi· drcrcu, WII'O en el co so d· DUi!lIII) .~.ir • [lvr '13 no concune-ncla a nino I!llnt) d lin nl!c1~mlcl'lto~ (IUr Iruccionan t L CCT br~undo POI" la lI.mlcJ ... d de loda I~ el .. 1. e trr;:I ba- 1;lfmt.J.... • les r tUD1tc~ sjndic-dlrn, -c pronun .idlfOllI pur c] Iret.vn j • lIliClllo de }.1 OCT de r 'iil!u 'Colon"

[:1 indk ~o i3I!lCfIIJS ;\'Ir,c~ c. II, fll .. ~.t 1.1. chlud de "ambic 0' v I~r;n i.wlt' IXU p rile de I~ C'drnarill.i: dC'B.,'lcJ ~illi. qne ItC pIa In· Ir"'lmr a'i earn, ," .. 'e (;0' 't'fJIJipo de ,',nl'ior por nlnliu;J\ que II£) tnOO. i'ltJorc~ r~puditm.

EI dIu 'IS dl' julio, II 1;1::, 1,j IIQI.I .. , ~ re .. ~,iz(J 101 utliencl de (.'Unf.'ifm· cion Hille d }m:" Itio I ( r'!J lid Jlu ~1. FLcle I Dr. Lub ~'I .• n; nodri-

'.IL."Z L'(JU molil.'o d~ u qlll'rdJ.1 'Jlle I)Vr illl'Hia~ "I;.-:llmlllll!tI IIII1.id d Jdi! tid uvil'iu de '"10('11 - U()l)~ s !Jt'l E~lildtJ rs. l. O. E_II, (;'"III').J Edu rdo L f"lirlJ'.III;;'. COnn.i d. 1i'." I.uin de l'rensa cll' 1.1 C. T. l'yl,,," J:<.Ilil:I"U l'it:~lrJo [) Luc;.1 1101 I .. tIll'lllIIllJ.:.! puhlic" rC-..J.h .. ~ lb nponu-

I U:Ullt'utC '-Illh.· UII piJ);uh: Jlt III.;JuO ,vllir. J t , .. rio C. I rul cJl I .. C.C.T., t.Vlnll.llitm n"IJllIllllh IOn. ~orQ Ui su f 'jlll' (.I d· III d I (JlIC J~JhiQ ·rC'lLlIJado 01 fa n publl UI~. mluica na, En 13 ·I,nll.. IIdll~I1L i,l rl b f)IUl' OOIllt-umo f'~ C 'nl""'d~ t: jlOfQiI .. ~I (\.I 111 1m ill:'fO IJc LUL •• HISIIfdo l)Or IfI~ uQ('(ur- II' ~In 'dc· rim, Coumdn' ,11 0-.1 \. F.,llelno UllltLbuw. ht! hlolll1l1dtlu I:n lod~ls

-u- pall~c- Id AJlre j; III('S ~"11 It!

,n I" rdl.'ritla: dC'II'lJl1tf.l; I"'m\i~Uri'l" do p r Inl 1l1O~h' 1.1 If"! Il'.wU ... nid .. • d.: )lQl 1,,1 G 'rrcr~ I $L'liorum.

QUl'Tcmos ri.II~H un -bIn

C1nin~ld{'n(,l:' ('on 101 IJ 'lkff~idOJlI j1.l. dicial d I ,c_. n("( II I ilor,m .. :

:-<0. r('1 t'rrimos a I publflJd61il

pCl'io{h ti dndJi.p r .. m 110i' Jo oj. l,tonso, IIl(ormando, que: ha. de ini~

ar qller ·lIa 'l'Timin ll, I s compJllien::is R ImLilldo JtJ¥! On~,1'I) :t hi 'rdn Dc LUI:.1.. r rio Gm.erom " de Pren J de l C, C. r.o p_gT ,['I 3f1iculo publiC'ddo t'll cl - t'nUnarlo relerell. . J~ I!U:U:IOfJ jstcnte eD 'I ft:'de'li"oiC'ioll del \'(,,,,11(.10 r 1& si~

ll9cion eccnollli prT'"m'l ti del SC~

ii.or :\lon).O. , c:h ud del serlOIl" ."Ioml') (' lol",IIlIt"II'lc l'Uiucid.i:mI'C call t del C '111: 1"31 II "'1 fjuefclli1. IeI'JIII "I "I llllllp:lIInfl Dc Lu~ <. E.-s

c.iC'cir. qu' ("I I::rlll> u(" dil'i'!('nh

dauu ilOlllt", (t.lilwid,· plClllillnCllle

11 1(1 rf"11n' 11'1 11l1.~, d I .obit'nlO l10 ,,, fin,l~id.HI .I,. .11 .llIillr 1.1 '\0'1 Y ~, Iud!;! d,(" b . C. T. , r'''1I1I\ 01..111

Uo "j (;'1:('('11 '11I1' " II tl .f liar I ludl del I'uchlo p'<lr )IJ Itberndon Cf.,n prlX'c ~O~, ..I 10" .hr' "('utC's. E 13.. l!Jell.1 t'l.mtrn I d c~"durJ Inili'l~lr y sus fie I c.s. pcrsoll~ro~ l'OIllO ~ senor 'Jail ('I, e d I ..,ue~.I" .u:;4'l1lino a

,CU\", \· .. m~'II rdh MI.tn l(Os Imba) .. co~ !o dec'idido5 " "nt"cr.

.\;rC-l!.d d C'oll,,;nicado qlUI" '!>C

ha cUfl!Pumudn Ull e!oCtndoTo\o r mude fI.rn ,_ ti f. c:(,f ma mbiC'i6n de un irrco;p-on .. able: alg1.lnD'Il dele-

gado J Cone: e Q w.arofl poder('

f' 1<() ~lr8.I1Clt'tdlll'll"'i. r de )'0 'n,Ue'~rc ,dd.- ... , do de FrOECrT -dice ~I

illdk-alo Cd'pilal~ nn I:Omt3 qlle no ~I tierl'lll 10 d~ Buenos .'I,i'fC • Po iIId,o •• CpI'dol,3 \' SQnta Rosa",

- - - ~ - ------ -- - - - -- -_ - - - - - - --- - - -- - ----- - - --;- -

'. _ _ _ _ ~ __ "" .- ." .... '''.:," ... i" • .._ ~~.' . .... _ . . _ _ _ _ _

1[:,10" OIclodo~ <;,rm pfof''Ipio'i de

t' n diri~cn~t~ tr.l~dorC's. t:1 CCT (It' lu~ ~ r,!:l"nl inn~ 110 Clmparlle mu· dl.l'i "Pfccj1lrio,rlr<;, del indicalo Cal iI. I dl' FOE::C)T 'IIi olii dc' i1l:111 reE .. ,-no I. illolll"mnic rrc"C'Ii\d" lIl·i::li f I II!(' nl ml:wjl11icl'lto obrc· ro Que ]1ropunc . 11 docun1 111. in t ruu'-"r::,o. con"'i,dera util d('~nud:lr lo, IIIclo<10\, ~' 1a iflconducla indh • .lll elf' "lIjclo'i ctlmo D Idasini. a rqluicn ~~ l'wpio:. c{)mp~nC'os de direc· C'IO'!I dt:'l1un.eJ.lI1 oomo rnanlobrcN ~. CT, ,dOL

_ ... -

-.4 1m ~mttes: ~ 'W'I"lo, ~ I!I ftmMroi~ ~,(li tlt: al,p miJo ~lde'l!',01I! iurdoi m los lu~cho". o.s,e~ini1"O$ por los ~pe,rdui01Sit S~o' PampiUOlI l E,dif!!J f~JJ~- c ~CTI1 dlENSdJE ,{JEl, IV DE iU..:frQ~,

~ ~:,_J - .~,;_ .. I _ p'·_";.~,,.'V'...... ---~~~._ ........ :..... - -- -- --- - _ • -_ ------;:-. _ .... ~ ', _ - --,-:::""., - _,_.-~"" "'_ ..... -, .. ::.."_

A

todod mtcma ,cstab1ecido emc:l aduaJi 'COllt'O'e;uio COD nilacJol1l a 100 poumisos gremlales, £1. funclonario del tumo te:odr.i ,CTI sus ommmodu m a n 0 S ,oonl:!rol.u y restringirla ,BcciOI1l :rimli:mJ do los dele:;ados y d irigc:nlt(!$.

-Y" finalmcmto. soda tul galpo

~cm:~:ciJdcl, ~~:ru~,~;~~dil:!

comp::lliiie:ros SilI.'bmJ que ll:!! leaIit.;J:ci6n- de ebras, oompm. de eclliieios, comedorces. lu.ena publieitaria oo,nl,m los .iDfl..i.l:ldios patron.ales, mo'viBmciO!!l del greln. in y todos aq;uc:Uo:s aetes Jundameatales que. btCC:tll am p~rogrCSQ 'Yo. lopotcnt;mlI~ci6D del Sindicato Y pOf ende a1 beneficia integraJi de:) afiliiado" 'DO sepucdm, hacCF:rncl'ush'ilmc:nlc een La cuota sindicaJ. Por esc, en ,ell (:(J1lvctl:io csta csbbleeidQ' q u e, autm:rt6tiC31" men'I'e. Ql'l'11I eadl1 KIlO\'Ilclon de-bera aeseonbno p:u:tL el Sindimto, dos diu de saeldo, E' [lr'o),cclOD:I!tro'Ml modJ£ic;a sub;tanci~1meole dj .. eho ID'tIcuio Y !l!Xi,SC: que p:tr.l SU cum,p'lnMcnHI' erislo. 1100 fC$OIIDei6n d,el ministerio de Tl'3b~io. COl, b e scoIlI:n-, para, darse eueata de 131 rnaniobta,~qucha.y grem.Jos q,ue haec dos anos esbn espe:racdo que s:t'I~3., la resolucion.

Frcnl:e aIa 'eflW"I:1Iaad6n efectuada poco qUOOR )?Of deciI. Ese cs C::I 'Ucmpo'" sot'in'1 de Onganfa. Esa es la jlJsticia distribuuva die ta B.I;'\"J()' luci6n .o\.rgenlina. Ese I(!S, el respeto :l, los organislIlos sindicames de San S tl bastiim..

Los h'nhaiJ.d,ares saben .(~u,e si afloian ahor.!:, rn destino .... oh·o.Ii ,tt )Ias \icjM ebpas negras en l"J,ue la PabronaJi ~jt!r3lifla'tl~ja:ba a <U IUlItojo a 'los ,oor,eros" como si r,JC .... 1l C;.<;.Ci::wGS de su dominio ~ lonia.l.

F.,O.E,T.R.A. est3 en pied.: CI'lm-bate. L1 C.C.T' de los argelltmos a su l3.do.

, . ". ~.·z .... ""-· - _ -_._ ~

._. ..... '\."'-- .. "l.I;,._ .. _r'lII'~" ~ •. , •• ~Iii"3+ (;:;:. • t."'_. - __ i'·~'I''''''.~~. - ": - ..... • ~.! ". oiI .... _.I. , ~ .-~ ... _

- - - - - . -" - -_ ...

lfdio Cuilian: FOf.T Brt, e " c a'" t' = If la 1l'1dl(l Ctillltl!l Ius I'JrbitrlJricdad€s 1X1' runDles.

1:1 t~nien~e :;(,I"I"rJI On~nis h~ dic'n!'l t'jue .algun dlii. \.~ ;. L'mpe-ZM d Elicmpo 'oc.ur p;lr~ 1m nrgo.:ol1. [Jo~: DO ... c1o lil ft'Cln, prrr} pn.!' 10 que soc pl.I(cd..- ,,'(:r, (,llLl UlUc!W,

!'> hcnl..ira~ 1;mIQ. ('I gt,hU, run Ir 0' fC',ee al pu('blo palm. CIJII';t ~1:l.CII)1I de :flll'Hl(h Y p]o,In('. ut;; -r.lCI01l.11il.dCIOn "

ln1 ultJm(j~ c.mnid,J 10\ a Sr', "'Ul.-'ln!i,; !IJ,I.r ... dmH SOil 10) I rJ.l.!;tJ.I' amb It I"TwlII::r,,; oJ coronel Iljc!.tid} -illh:n clllt~r de lil J~:\T '" 1- p.:tJl'cCc 1I:.t b !! r ~Ido lJ'c~Qr.ldo P"" nu km :);, u 5!..")j<~1 iJlJI t:h b L'(.III~ l'lC!.;I()1I del rIIW\ 0: l("".,d:l1Iwnto de IJ,.lluju. l..J wmln.l dr: [')S Olbupl:~ lJos f,:flrndiuos cD pCl']IIICIIJ de I,)!> lJ"'.1h.1j:iclt.I'''~ d(, I,IIZ / l' UCI'Z:1 ,.. Jc fJ'l'u'!Jh'frJi e:.lli pn" Ide ell Ct;luS pro )lC 0'" de' ·raCI"MliT~1.cilJlI- t:'m~ ~r ::l:rta. "Iuc Hili en rcaUdad pbnes dl" ~llpo:rf;.'!plQI.,cI6'1 {.Inlenwt)'l [lOT 10, v~~arUsm-:ls irllr.m..'lCio.n::.k-s COnlQ (>1 F,~I.[... ] !'lllU:;Q ~Iundlal ). OlJ():I;.

La no!... ... hI. ,10; C'11c ~'IIt'JoC'(."" ,..~ qllt;' 1;1). :Jul(,Irid.ldnd", EXT .... I ~ul~) pr.,)·j'cl,a II pl,tII,... ,r II llml'.1 de Iq, ll'ob;)jf!dnr(:~, ~m 1111 .e ('(lflllCe II" solo tr~b .. jn' S."ri'Q' dc tlhl":lJ:§ p~.r.1 aurnellw [as rro~ lddm'lIC"'.IS ). mejorru el ~(' .... ojdo. [>-'::U.l 3 hro'lS IQS pl:InlfQS conUl'tm (IIIP FOf.TB·\ ha J1(~\'ildl) a h. DUn'l':'lI."tlJl dell,"''''' Lrando que un "l:rd:,ulempl.1I1 ,1,obra, 110 ~6!Q iilJ1p!ir:;)ria lin ;mmr(;l1~ to £Ji1UlllC1~J(.I (."'lfl!oHI'rdhk to j nO l.ambil:l1 I ... hU,_''';ld:u! -fill ~I! .roou· ,ciT COnm !I"- 1"1:II.li.ll :Htlu~lmt:'ull..'_ sino de tlIrnplinr d plautd d('1 pcr· wnal lcld6uico.

:"\ada de ~o ~~ k. hpcllD Y hoy cl g_rcmlO .~(' encuenln. I r( rHe .1 un [lb,fj de racioll,.f.IiT~ICi6n que }'a h.! PCI') Url ic.·)(,!o a 0 t r 0< \ t i<'I ba i 31'1. 'reS a I"'~elll in IJS.

~ I lid .. ')>; :!MO" fi'p .. :lr"'TI Ficin CO~IO a lo~ II 'lb<ll:..do)l"l'~ !If' FO ETIl \, IQI:!r.tf' b .. {'OllrJiI'~I.lS qlle m;III:1111'lI'n' II' pt"\l"rll. :\ hnr.,. dr.· lit! rlnm~,U'J, 1:"1 1!:(,hi,.,mnCl ... 1;\ II .. rl1:111'1 ~R{'\YlIII' (inn "\IfS,cfIlJn;'l" rrctl"Hdc quil~r~cl;t .. ,

;;:es qlJoon.n\n len rnnno de en futu.

ro rlf;.-gI!Jmeolo do laemp'resa. .

_-~rl La jomach de 'l.T.:I.b1'ijQ se dll'uwan ~ _ moojficau :bspfWeiP'l~ Ics conqlJl5l..:~s: del gremio, La pa_ lJ;'olul put:d elllll jJ"ter.ilmente au- 1'n{tlllM todos Jes nQJ:'3rios duraate Wl periodo de 18 1'nC$¢S" Si; c.sla clJilLo;uJa b"ilmf:l.ra [as le.)"M ebreens :i1]bre jOfWIada legal )' IOOa b jWi.5., prudcllcln ,"xis(rnlc isial13. p::tr.U' al cuarlo de ]05 Irast05 \>icjos. -

~on tall gr.lndes las pl'Op~C5taS poria emp.re.1., en los, arts. 21, .22, 23, Z4. 25 Y 21 CIllO poaernos dccif' que .IIlWlCi'l sc h.J:. ifllcnbdo \Ill 3\'lJ!' ,allamicn.l.o de 5~mej;J.Btt ¢tl:ibrC;.

~E1I reg'imt"111 de UC'<'nc.ias !'c modific:'l,su Ill. In ii'lcialm (' fI h.~ ;;uxn:'l.arl do las fO[:mlil..<t;. fo 'que. '\'<1 en crmlm de looos los pril'.lcipios dct Cere-cno L D: b 0 r ~ 1, f'lJ.lnd.1Imcnlalm("ote ;lqu~1 que sostiene que: I~COllIqu:iSt3S oblcninas no pucden ser cl iminadns poor nin~ulla ley pos~ I("nnr 0' d('ci,)',ion Wlilalcrn.1 de Wl!1 de las p:Jrl'(',S.

-I;a~ l1lireas inmillbres qu.e sc re 0;:: 1 a Il ['fir Un sistema crpecbl 'i,'~lcI','cn 0110'1"; "icjas t:pocru: )' to pM·mitir.'i a ln, C'.I11pr1l..Q nn.cN tr.I,~ bljarml.. noras (;UD i1gl.l111 salario •.

-Sc rt'b:\ja c1 M(lnto d~ las in~ demnil.l.cio{w.s de dos me.ses de sucldo por afm d~ sen"irio a solo un m('s. E~,I:l. pr('t'("Dsicm ptll:mnal IlS injust.'l" ,;ubilraria,. il~~l Y' va COIlIra 1<1, ['mpi:;, Iq;:i$b.r 10n de ('Sole ~ohirFIlCI 'lUI:! S<: \10 ohhgO'ldo, a h:'.l.. (('Ii un mit'c.ro ;:U.lmCll(oen las ind('mnit.adollc~ I''Mr;i col.l'l(ar ;l la, Ie}, rlr d~~pido'§ nprn~m:u.lr!.mentc a In :'irim:l dt'l ,C'(hln dr b \13<'1'.1. Ei i!\;. arnlt" q 11(' 'r51 arl'hain licnf" un solo ~('l1tidn: c:omrA-Z:U ,·n 'el gremio los tk~idos (1):lSI~'"I')S.

-St' ~IOIV.31'1 :'I I~ emflrcsa I"lle~as f fll:'ultndes p.lm. dcch10U Olmbios de c"'h:soriru.~ y rllJn:i(ml,·S'.

-f;JIm rcm.ll~r e <;. 'I~ a \',erol'ldC'r.l I if! uiJaci6il lip. aCI'('("lim obn:rM. W f'r(Jrro~OI ,d com"cDil) con Ia.. .. ITIcx1:i· r,c:u:;ilmc~ ;)f1lllll:t,JI:1.'I h~st:E ell 31 Ide rlicicml>r-c de J970.

Friloril"~:co: laspa edes no GlyeR

-La Mrmula propues.t3 ... ~(mleJ!npia rD celTC'.al'la! mcdida bs prct('!il' S'iollCS de mi repre5~nlada, •• "

'bi frl\<:e w. ineluida en I'a Ilo'ta que ,el Srit.!l' AJberto Rimelda.. rcprescnt!,nte:_ df' 11'1 c,-\P" CIl.,ri6 a 13 :~CU'eln.ria de Tmb..,jQ en respue!il.i!! El Ia ,fOFmllillai d~, anc:glo bramllda pnr 53111 ScbJ.Shan pamel colI!.flicoo I!'JU~ sopnrlall los c~,'!I:npaiieroo del !dgorlriro lis.1l1]dr'·Q de In T011'c.

Y eD fruc qlliiM'o dec.iI, en bum., r(ltn'!!nt~ quo' Ja CrU so ,consrd,e:rn,

S3.tisf,eeoa ~e:1l CCJi"atrull. :mcdida" C(l'f11 el re.gimcll. de I:;rabO!:jo prnpLli!1to pm cl goblCflllo. que (':J' ,el rl'lbmo ,qLle uprob6 It! conduCCrb" "':di4if;p gLt.!:;rloi" C1tqui:!."1ad',g eN cE .rindkQlQ ,buto IG bllftlfa del l'nonaglJlllo do .:'iugui'lO Til-noteQ Vand",_ N6ffot, Carr{M:Co. IUell: DJos los, cri6 y eUos ' se junbrom.

ED ""(!rOOd, no 5£! podi'iIi e5pCV3.iI' etra '0053. Xo importa que, ,eg esa mi:sma nom, .Ia CAP h.a)'JI. reclUl2ado lis l6rmul.a.. Es 9l1c los pal:ronc5 SilDell yaC'Oc qWJ:n til'nel'l que verse.- 1&:5 y. s.e~D p:u~ e, se ban cebado un poco1J?ues pol ,olgn, !i~ci que, C,clli~Jlido en sus ll'i:JmGS 11'1 p<!sj~ill .. dad de ]l':g_,j iz:nr 1:1. C"i'P1ol3C'ion coni la ~l'Iu~l\da .0,,1 $i!'ldi~'[o )' todo. 3.rfemcleo arlil1 rm1~ eentra 10$ obrcros y no 8Ccpla n., Siqllicro,. UD <lITeglo I1UC ,collitempla. "en ,cel'd.!TIa me(Jida- sus lJegms y negr,e.r3Saspil'3- eiones, i~o, scrU par qlJO lu!U~Jen ,que ~I. Idia.loS:l.llisllie~ dOl 'tod:n;o. p.1rlli. mas Y que, cmdurcu!iiifldos.e uo pOCCl pll~en. entre clu:u-Ill y charla. cbtener alSLlIb "yapOi"?

Ellos 5;lhrlm,. Ell 'todo C3S0, 113 apcrh:ncia 1"5 C'oscfl..'1 que es posible, l\. Cal'f3seo. r-or ob .... d_ p3rtc. to ronO('cn d{'sdc hnee aiim \. saben romo t:r;ala.rlo. PerIJ rnosotr'cs tambi~1l 10 eenoeemos. Sabre cOm 01 t;rn;. 1::1'1'10, hicim05 una d'cfflonr::LciQn en t-! oong{'so Dotm;).1iz..'ldor de 1.:1 c. G. T., ClIlando ~ cl -). :1 todos ms igl.L'lJes-, 10 desplaz.1mo-s prn-a sirem~ pro de 13 <:(Jnayc;ciol} del movimien· to obllt'l'o. Clal'o que e£'I. no es Ia pret.eosion de 11'1. C;~p. 'Cmplfcs::Ji qu~ como tods 13 clase p3tl'on~l. no disim,,16 SlI ;Jiltl.rm3 (;U:Ji.ndo smsic> la. C .. G.T. [1:1::, 'k~$ fl.r~nlinos:, i;Por qu,c. cnto!'1C~. no It: ('chit lIll:Ii IiffiIno :11 amigo C'Ilil1iIsco? PUC5. simplcmenle. porqllJc en es1e aSUIillo hnn enlr.!ido en i lit' g.o otnlis IlCC;C sid R d c.s 1'fII.is j mportnn~es .,qUA: Ja mC'rn rctnbueioft d'Je fu\'o,rcs 3 las aliados carrasquis,'

fils. Y C$tIS mecesid.ades s'On W qUQ ~e[J1 a la esencb mism.a del regimen p::t.tronal que 110S cOns.igUi00 J:'Q~., un :rcgimc'o qUI:', cl'cepcionc:s nJ35 0 me nos, no :pwn1iile jamb W'I acuado de Iendo entre cmprcs:uios y cbreees, 3.un CWiIl,do tnlC$ 'Oble- 1'05 esteD d.iJ'ig!fdos por traidol"cs dbPllestos. a. accplll'llr eualq_u:icr en-

juaglJc. --

Esto qut: deeimes noes te6rioo, yo mucro meno;; lirieo.. Es wm .. oon:: pJobacion vesd nder..t,menle real isla. que haeemos despllts de .ana1iz..:lr (::1 ea501 de Ies comp.mcros del fri. gOrifico y olJlos simlLuc.:;. EI diafog~ismo part.iciprtcianiitl'l,. e:t:li ~mhio. Sl' que es un cu~nlo,}I' no de .h::t~ En d'~()c$mof:r}mto5., se loesli.n q~enendeeeetar a los lr.lbajadores de Ia rome. que se pre:gUIlI~g sobro que han vc:mdo '"dliJIlogi'ludn" lodo este tiempo sas "reprCst!Dlant~ .. lAcnso Cl!'lJnigwieron 011"';0:' S'i: Diu,... menton las VlIchas de l1ori~ iJ.'umcntar el mlmeJ'O de: eabezas O! meDa1"l pOli' bo:rn. 3.umeil1mr 13 dCSOC1lp3.ci6:a ,Q(UI llii :rcdllcciim de las dot3l::iOI'l:CS" IU.I.melltar ,e) 1:r.:tOOjn de: eada 1IDO bmhi'cn medil'lnle la redllLcci6n de 1M dot3:t!oncs.

EI amigo Clrm.s.cn no ba pOdidD (''Judir las necesidades del repmm., ,. ICl'IId,.,j que _comi7render~ Que e:sti dispuesto 3. h::tcerI1o; 10 prucha b brsa Ilc~OC'iador:a a Ia. que se esti Clltrc~ Ildl O. .

~fl..lchos, dieeo qlilCl~ Iilnkos goe Uenrn pllS'i'ciones claron, 11ll'I, esL1. s~ elooaaron, Ib.s p:ilsones. porun, Ja,.. do. y los, ObfCl'05 pot 1.."1 olro. Es cjcrt;o. Los patrmles &1Jbcn C'u31 ,(!;I clm~(odo que Ics, CGnl'icncM lilti .. rna in$1anci tI;b r lien,.,. Los 0 bn.:rtd lllmbi!!u s..11Kn: b li~ch.a. pam re~iSil.ir )' den'Olm" a b fucn31 patrfln:'d, con la. £uerm popular.

Car:r:uco, ,eotrt>tanto, u~iri. "di3- Ipgando" 11,m se Stlbl: que 1:15 pa.~

redes: no o~"(!'n. . ,

";lle I. l~ 'n,l nn:t ~('Imf'r::l rC"ol.'n:t <.I~1 nnlll'rn} n;'!n L"l'Irr('''l:1I'il') p.ij,1 !,."'lI'Iprr nn('r 1111C l·1 i'lllS 1111'1 ('<; 1111 '\'I."n.hdj·ro -:1.':'a II 0" ;l los uer('cho,~ o;illdic.IIJ;~ ~' (Jhu·ro~.

bre· OS

Enl.J'(; 1M IILJfTI('~n«t~ 31 ropplln'~ ;'j Ir.. !I, rt:chm; !'lIm rr;:. ql.lt:t(;IIlQ~, ~c· 1.",lollI'l,,~ ~iC;"'ltnl G:

-Se chmina. In. boka de Lrallajo.

-Se rUmina Iii p:l rl.lcip<1Cil\O d~

1:1 C IIJIL\ifm lie Jlncinn,,1i,,';II:-i611 I.'D I:l di~(Il'ii6n dr In .. f~I[lIle~ di!" _ o'hra. Asi ~c c\cIIJY~ nl gremio drl prer;ollodo -diaIQgo".

-Ya no l'C d:ul prinri!lad :'I 11'111 r:.rni1iaJ'P'i; d,'1 ('lrIpl<"3do falt.:ddQ p 1I;j, (;lJbri~ $11 pIJr.-slO.

-1_1~ pmmQCione:5 )' CiJIM'ic<lido-

Derec'hos Slndicaies

-Sc ["llmin:) <1.(>1 ('00\'1.'1'110 a UnA grnn c.ml id.u.ll de personal rJ1H! cv 'aba incluido ]I I'!~rtene<::cill gremio, De iSl..:!. m;toncrn !e prcl¢rule llividir {I los tcl ... r6nicos }' aJl.enl:l 19 ex.i!Oh:'ncitIJ de cnticladlps 'pamlelu. ,pam d ·bilJtK ;)'1 gr~mio.

-EI Il.'imcm d ... ri€'1.l~3(lo~ ~c rija de ncu('rdo 31 dec:ret~ 009/00 !!'CPll~ diad!') ]lOr la clOllIC 11".1b~ia.dor.l '/. nd c nili, 'ill C'l'Jn .. l.iLud(ln~ I'.

-Sel1"lodif;~"., ron gr.!;",e ni"!rl·, linen'lo 01.] In. otg'-lniz.ac:16n smdieal.

EI s _..., or'

Sa,D, rSebastian y .as m elos

A LT

HADE IU FO

l.4 ,n;mnl'il~ lJ0S6dn d S'f:Cllctan(l elf' 'T.,almjo. !'£liOl' ,Rubens C;uiritrmo. S'~n_ Scba.rl,yjn rc,crblo (! ttL'< reprcsu!"!tQl\tu del SindiCDrO dr .\fodrJen f'1I'.J!tt:i ,fnrUJ.f. La cisilOt.tln Karin Pistlll rill i, $iO:brinQ' del I::rncral Pi\-ti.uini. C/WD C'JI~na '~iil.lnfoiic, Mia .del ~oro.· ~cJ',. Villafaiio Y ';l1Tl!! dnclilanlil Q, IUlf'.dr4t flJCr:,a.1 Qffl1a.rio.J, Ma!"IO \'Il:"QnI.I! BUClW ry M,IJl'lai ."farla iAlC'lurl~llc •.. l..D.s mot/elm ag.rodulef"rm, nl /rJllcWM,.io la pt'I".n;nu:riIJ E;I"C'Il,illr. ()lOrl!.~rld 0 HI llm:iwJlta sindir.nllJ. Sc ~nn'''Q '" 1i{J dtHlo ru IldhcsiDn to C illl t d nt Ii!

Rosita Qui'n~anQ.

• +"' •• ~.".: ... - _.: ....... .'",_ ~. -, __ • i... - _ ~~._ ~ .. ~. _" _' '.. . ... ~ . ----- ---.- --------= -w-- -- - - - - _~___ -,. -, -- ... + ~.<I,~ "_:! _ ~ .... --'---'-"-5- ~- -: ' ~t(~ -~ .'''_:

.lIum ,IU' II' 'I.

Desch:' "Ionll~·id(!o. un periodil. .1 13rugug~~O lIa (,miado' .. l" te Scm'lInol'io, 11: [I ill ITAt'i on, que '5 igue,;

'1.::1 p~dm'c u:rul~,tl"~ 0 P:u.'h )Q ,II. tn, un 'rnlrdux:rc bQ\C';ldor :t.I j Inn do, ante de que 11<11 Pr \ IdCI' 'i.l. It ('('(her:" • si~n.'Q cn e!1 ::.illou - s: ("11 i. 1. '. h' n b. ahc r;:li, III ,-"m inllld. d dC'J r liilo: el h. U.,i,. C' ::11'(1 be emplcar £'1 '!I-m_hQ de defl,;ch", , \. 'lit'll' Irrr.lr d MmlLO.

'\ wi RIC' de b il'lJIpl.i _l.n.iul~ do: ]." -11 ccJ:id.c, 1 ' :.C"'Juridl.ur. \'crsiull 01' cn'L.il .:th"'nldd.:! ;1('1 c,:.11 .. uh, ue .. itltN. I..!.. iIU.d.c.iull'l ~.. 1 •• :1 ~l~"cho '111.1~ 'l.dUtil. ~ t plu '1\,4. EI g,.llfl!.'ho de d~IX·~I1" de I".I.I.,"~ UI . \TCt.:O Ita .)ru\''''!. .Hio ITc-illt,1 mi 1(111"" de 1>'';;:0 ,de

'\)111 ~,jd I~r 1.1 1'"-

IL. ,mhcT'J'. " h.l. '1,(),I.I'liU ,~i~u, l ",~.tHdv, (X"f'clid..l. III(;.IJ(. u,l .. h'~~ l'IJr I,. .' ' . III,t 11.W.1iiZ-' LiO'111 de 1"" ;.,"'''; ofi(;i Ie'. ll'lie drtcTllli'_.L ,,1 ill lW'U ll,,,,1 ~'mll n.iu ("'Il·ri~'r. "f pol 1.1 p.lr .• ,i£.ld"'11 0 d lUll! io-

unirn'lo,.1 U("~~.lflQ' dr f1111c.h",,, O'lJo~ ~ 1"\11.1 'Ifi.·;.;tc " ••.. ,' ,"".. .1

In.h cnid.1u hiL'f\ C: ~ 1,1 1'0lit'I3 .dol~" I I.. 'u I.nk:. 01 b .• I.'''.U) , I!.J~ 11m, l - .triQ!> Fiubhros no pil ,j("n ,. j\ " ( n ~u('ldo .. rl'lle en mucJI(" l.t 1.1 II\J txaKl!cu 10_" di(!~ mil pews nll."n, U.l' le;.. '\' .-1 f"ouienul' mililMi'LI. :1 'Iu.; b._II..·Miu ,IQ Jesp.lrr. 111,1 de .1 lI,i. 1111'('5 r ~()S t:luolrteJes del i:ilLt'riol'. de' ~ I.:t's. .. ml("; "I 10 diri~Cfltl'" indi'['..1"" dc 'I", 1m: '\' 1.1) ;dil!cTI.b de jY. trolCIl. L'OII! nJ(' "rcmi;,oli,.'III'J '-'.III

"UI'Il"UC'lll:i ~ '111l1C flre~i)~ a (lulC'ilU '('Ill.um:II'" r~'III,icl(J 0' lIi.IS :lilllpic. flle'lIll',. '11I1l'1I !...om 10'1 loJ U ."h.t ..t '

du amlin '-I. ,I IIII ie-r"F!:.", .,1 .111.1 c!'lfflll.'i!HI' \ I"tll,' I~I ~C'II!r.11 "inUI' 'tdl. .n II '1.1 tI .,]' i I ,.. ITI; , '11\ 'O~. I." J~ili,lld .. re tiC' p uudo de I'", p. f: ~ •. Ih. IIUC }I. bl ... p'iI.. •• c1o elude t,l P' ...t "" U.l.I prIll 11,."! r' ~,;,;Id.l • IIII'III{'~jmil t.m' I pI' l'fI PII':!:.!, .. tj".t. ~,\In r: '" . rI do de Iii cnnc' i5[d uHl,,1 pre,., ~iJt'ntc,: i'.u:hcu)' ,\reCD les dk'C: 111I.l= ~I c) TJet w.no 11'1,,(.11" j'.l'r,l ;r('"'~.IMI'" (cr ell ·U n \ ('1 rriudpio'l d ;allll)· Y'iddl. IM11"'.1· 'joe 1'1'1.:1 I.d r. \ tl II

terti,.." 1.1 ,,'Ulr.~. "

EI Fo,nd. MmD.etario

'x: ~~.tJ n: Ilel U' !I.. VII~"" r' '10 preell".. ~. I" .. l'., 1,1 rH.JS. 11.1 tli Ie (' n UUo.c1l f"IIItTlI.'(' 'hlllil it.l ~"II"(']_U Ijs.~ '\ II .... I'1l m~ III 10' mldno,. l~'III" 10 indh. d ill'" \' ,I ""peri !ldll 1",tiw.1.ullcn, ':-.oJ!" . :C'J.hL.'~OJ ). '-"II ult... p;.rh:~ •. 11 )11 IUJO d fundI'! _ IUlld.lfil. Inh 1'_ n .. n:iun J, :\70 .. c r edt' ;t1;U,poU" l.t m. dl10n por ~U' rcsul t"do" , . buhr _.J. d('~T ·to 1"", v rllglno~", I 'ac;h,m.

l)~..1... 'n-,Of. de IQ~ prccitlo\: 1011 H£ .... 1.1 iHz.:IC.i'JII .. ufo ('sta l!.artlad .1 h-

, uiti.utr los" larim. C!u "'i(;nilin :''1'I~ U 1.:'1 td:u, 10 pvllllcs. pur Ic~l.:'oliLr:roil.~1 ~ubi!i:m'l no .lW", .... 'I..!. c~pc(,'iJ,t.l, IOn I:.'TI "US f IJCnh..-:.., !.: IlInit.1 (,,:1..111'.11;. ... .Lf bolid,e~ de LJ.l"rJo. ),.') pu d·· !I~' ]Xr.i • o:=-; i;'Q' 1::1 mis ;:;. .. ti .. ·o I _.:.

ljr de l"SIJIe,,'ul'I,:uJn d,el CrugU;JV ('S J rU'Ut:tu J L m:aria. ,. ;'of! r, . .,,!~ "11111:(0 t.~ I tOO05 hn miniMr&l; J" llln4i. ~Ol'l pro" i ~11" d, I.,. in IJI(lc:ic-u'

.1 d" 1, proou\.(;IolI. r-n lin pa'is "Ill': '\nc de ]3 I:'.inle \' de la r.d'lil .. d'm. d 1I>li!o' III U(r) .. ,iI:c:a ~ m;"nrn' 0\, i., CIlJe 1M} I ~. pcro....:ln .ilJmhH'~1I r,I.:' .Jfdl~l'lIif~t. S ... t,j 'lodru Ih~ llIillinrl;n. )' nil) 1e'5 prrowpa .lit Ii'U und C:liIrUI,;'

tun cC'onOmil.. que' I .i. h cmittue, l ida ~in etre csJ UCrl!,'!.I IIUe' cl que 11i('~l)lic"".1I1 'Iv .. Imy, y In Ilu\j,l: IU;j; .. ;r.m'!c in rer 111 L di,lri(l 'JUt' TlMrlll. i,III., dClilru 'It Im·c. d" fmIlIN.I. 10'5 J,)rclios d\, I;'" !lIIJI,JUIi. '10) IInl"'II.I~ u:., v Ille l.~h~illl.m d 'LUIIIIIiUI dl' 101 int· purta 'ion, SUJI (;;.Irallj·n " ~r ., .. J" hellf,,"!1 title 1:4..'''') 'r: I.. I!I"~ or I',uto! d 11} mill1:.tll'u:; I i~IIf.1 l'll 111 ' dir . '. lurio~ de 1.\" IUPf~" •• • i-I'll Ti.di:r.l.iS u Ie pn' .. I.I, l'\')' .U1I1('."lu d'l"u' 1.1 .. pt~tiO[ilJ"tb c)'lmliu j!ludh.!J Il LlJ[l;Llhl.:::),

-Ont;;:!IIIIC~U ,\r'l.'l -y" ~ I IlUllll.H1! flU," d pIcsh.1clll~ .ullrllli,c:N: II bl.l~'.:1 llel "'011i1 l' 11'1.1 ri 0' popul.lr" 1L..1 ,rt'c:iell' loI.: 1.1111 \ I'.ll .. lllr~' I .. , prot itlt·Uh.':> d.; .).llIb.t, m.i.r~~·Iil, dcr 1'1.11:1 lin h~1 lu:t:hu i'·.I~ 'Iut' dl.lr lin ll(,·u._rdu !.Ill' !- oS 'wnM pi I..hu'j' n h en Ins he ho. 1:1 l' ru~lI.l\ lnlCl.1 dnllo, (..Td i.1 l)ur 1.1t"1,~'1 i "il' ,'I.: III IIIlil.IIS qluc la ,hgult 111.1, tUIl 1,:tlllll.I';!ufa~., II' l..ulIl.c~ll:, L..I &C_')l"lJiliI_ldoll'" IIie-. 1M: Ilvr vll~l,.l U 1.'1 I I,; i.1 illllll,·I1I:1I.1 1111 .iiU.,II:",klllO .H'm H1,IUJI' t1c b l.I' p..sdJ.lcl 1..10.; 1,.11-.111111,-,' I, 1I1llll.Ir ~' Ilr la IUvdu~ iUIi '1.11 .. '11111.11. p.:ro 1)",;- 1(,'1111 ' •. lIIle tullo. proporcinn.lf "SC;ufld.IU" n lo~, ~,lI\11 \' .. "'( il!!.J~ 1'1:' •

l'LlIMclos po1r I.L lDIIl\,'tll 'o,.lda !oilu, (.'ion ~oc-bl \r flOhli(.,~ del p.Jis,. La tot1:l.",I.tdi)1l di" .... ll.n;u cs lUll imlru m fltu de l"f'lln'sion simli(.;)I: .llnm; •• pur i'ln',!I.:h'm ;1 'Ill hr",r b f' 11illl1 dor~.~ I drl 1I11)\'illli 'nto u'br • fjl LI'~ h,d.I:£<I~ 11.,'111 ... , los l .. lmJl~IIIt" UI'III.'U Ill,r l.klln'D \'1; r".uh'l"lI .1 t. ,1U11,1 II Jill 1,1, lIlIi"('r~i .If-ol. ~:I ;;:(1. bierll" I.Ifll'~U.I\ IJ h.IlC -UII('II,I IeII,,]" .m'lo::- lu:' ',i"" \ i',til.'I.II,'S u..ll "('J~ hilnlu .JIr;:: ... lil;" .. ,. " Kri!.:~ r \ .I~',II.I .:- pH .... 1 '1'1' - '.h·C ill! .11-1 ,. III ,Ii. 1111 UlTlh t.lIl1. lI .. h {. II .un • :::1.1\; .. P \Jhlt',II.I" \k i .n.I!.:1 n". 1::1 IJlilii hI} .Itll: 'rrluill (11\'1.1 ,I 1111" de 'iln .1~"'hi"" diu'd, ... , .. I ill~~'lIilr" \'<.· .. .11, 'ri- 11.:;:,,,,,, .i fi~rl(r 1m L,.I~ d .. ;'c ('III L·1 ~.j1>il.:'nln 11r;1';'hH .t, eli· .. , c el qllc .'I,lic.J.r.! 1 'I 11.' 'C .L ,1:,1 mJhl.1 t'11 B'llc" rlU~ ,'ITt,

7(1 iinllAuo de lUI pod~r polit!\;'Q, ,iC"- 111,1, l:.n itlgUII.1 Q~.ui,on UQ ]ej.ul .. " el 1'1,'\ W,' Illo;.!,iu,i'J de IIJ) l~t.'I'l"r.JIk.s 1M' hi.1 .Idvl"flidn i'li :pre it.l!!I'lI~ -I!UC ec Imoll'" 110 'U Irc.l,'rh, ,.1 pu~1I10'" ~i e'l I'll bin "'~ I.m.:.al I. III calle eIll1f'u;.IIJ" IIUI 1111.1 pollifiL'.1 l~UC ':-'OIUJUCC {'!ll tnlf".1 rq 1:1 .1 1.1 II c!>,h' ,uJ':'.. '0- I. d 1\'.1. iI.11.' Iloe tvncr 1..'111 t'UI"UI.JI. eI • ...,.!.· CO It" • [)(1m 0 d,.. \·~ .. t". que I ... PIll4..,dicli:" €lit' '. nurid.ld" hau Mo

- <:'

.1 p'lit.ltI.IS ('ll.llltln r tieli'! h. bi, • .' la-

ILldo ,,·11 ~ I.illfl:tlo 1'1.U,·ioll,tI pro",o(.,dll IIl\U 1m lI('god. do qllC' C !,.i'. l i*''rIlU .1 1.1 ~1"lnbr.1 dr I:JI 'IJltiWli'l cle".dulu: iun dr! IJ'l o;u,,'\' m,:cs u,el'os 1).1 ri iuo" 1.r .. dlci"'llaIC s dcmll:'lI:i:uo:n ('I' ... 1 P.HI.ulI Illil '1ue- 'I.1So -mctlldll •• ,'r.m un,1 mlm,~ uc humo 'lcndidn .lIIl~ 1£" uiu U.. 1,1 l1ini.m IJublic.:a I, .it,l, l U(;lUbrir I,I~ ~.r.~\ t illlp- k:,mL i.1 snub.1 1..~ .. En I.'fedv. dc' in 'ui'· lilL' J I., (Imi .. ivl! !l.!rl.'m .... nll.\ri.' )U· I, r (" I.t, il"fit! -rl'-'-;.u.. :!I'!." ,ilC",;,lfCII' .1;"" tllU' h." ~"Ill' '1I11l1Qrc~ cllIlcr:Jdu • pUd,il!mll II.tL'Cr brut.u",H;il..ls fol'· 111,11.1'. d,,' 1,1 ·~.Ill 1'.1 d.: '1.11 dk \',II~.Ii,;iOI1. ':11 ell\') Ir,irn.h: il rC"'ul.lf. ul.llo!lic:" h', h,';'1~o 1~.;rti~'ip;u:ilil1 dcd5h'<.II cI 1)1.I~O de I.t plli,ul ...... ,crioll,. ~ 1'1>,_ e. B",(lIc I b .i1c~ que ,cjcn, cl podc.'T d I.i d(>1 lrmlO.

8. de lb.!I·' ~- hi j 0 de Luis 0.1\1'" Urtr· \' d\J("ilo de] diariu "kr:it)JI \" la radio ,,\ricl- '\" ~IilS, dmi~O'" ~(";;'iz:ln)u JlJII c lupc~rJC) ur··.D\::10, Y 1.1 li~ldi d .. 1m, bAm os qIJC' Ill' ,,'u"'mn ,,"lkkI1IC -golpc de ,isl.~" "vllll) IMI'.I 1,w7,.H" C .1 (;OmpMlf ,If!. 1.1ft·~ I'll '\'i"1'1I'1',1II; de- II.t de\',llhIOl('iri<, dc-,I I)C'U. illl,"llIy pn'~ i"ll'!lICfllc J. 1""1 lII!otltUt'lUIl(",;; rn 'l'lI\ Il dire ario" Ji;"r.11I 1,)\ milli '1m' clli"l fC!:,imC-ll.

1.,1 r ."t.1 ur .mtorirtlu ;"l,Jr .• 11 .J,,1 ~.. It"nl d.· 1).1 ·he 0 ,\rcco r 'u ,~fJnllh~o<.J t,lt"ljd,u! p •• ,I •• Ibric;llr I'll.' 1,11'1 ~n .... "(III hurna ,1,lj,ldos de I., d.I'1" 1r.lh,lj,I,JIIf.1 Ilm~,I'lJ.\". cn C''i'I.1 .IOU ,II if 1'1. II '1\1 !,nne: 3 pn,J!t'bJ. ('n· 11 I,. Iibcn,)d r e'l micdo, SiJ desUIlO,

. \,da • ..cd0 dplIll(O, :)1,Hrdl.l.l.IIIO!. dis., ... ulp'l~ a, nucstres l('l.~ol'('~.

dirl;:cl1lte:!l src!Ili.lcs. La totiillid' d

dt" IQ 1:1. bajiu.JlIf4;'Sl €Ie, DEli m~o I

IInullll.m: ':.ill hldlal. dcd~iQ de.

L iarar 1.1 Inn+-'<J pur li~PllI lode,," [l'nUIllSido hol)l.. tanto :...: -feY J3, UlcdidJL

l)ias td,." ialo 11" I,j.. ,dU un ICUU1p.lll1ero de tar ... a , quicu entire· ~ l~hJ a IL!J~ )C -rcl.lriu;,. ~i;mll'rall: <.I;:: .Q~ &imJil~.ltQ) de 11, IbU \' de ,,~'r~ '() (,r,alill.· .. ', \;UnlpOillicro'll ArhHIJ 1""'1114.·110 '\ 1.· ... I'~ut"I.:I .. 'O r i!.C'unh, .. i.

'-i(;uld lul", lc"Ofllp3'ncm.. el (iriJ. :.!.Clil dell ,cunfilidlu?

,,,,,,:LI 2! d~ jUIl i?, el ~1t~1Ji",3I del Iwno 1::1 LifOral retJi2)Q IJJIla reLlIli6n en IJllI lugur de aceeso a:1 ta.u:r d I: 'mprCSlI, HI :molh'o d-:, hi (Hism u era, c .. mld~rar luna uula I.]I.a b gcn:n iii ttabia cnviado 3. ..111,1 parte de los habajadotcs v 'III:' ('cm~idlmib3n1os de WI dar'o c.~r.iIL'I11·r iIlUmi(btori~. ).~ quc se .n 11 ('II a .. :I'l13. de uo mvdo \°C"lado 1"'1'0 d:uo. eoa clespidos I11IlS-;"'u" ~l mll':;lll'. dia, des dirigenlcs !;rC-' I IlIlak. -uno del Sindic ... tu, de Pr, Il-' ... 1 ]! otro del de .'\fles Grtih<"d -

neren CCS3nll ados pOl' media de ( .j ·:;I".lm:b c;;uIO!\:ionados. Y !J res dn' comp:l'iieros._ fyeron susp<'udi. du~ POI" '_-, nos dias.

Acbr.'lm.m . e1rO, ~';l q,ue I. ems pi ('$.1 prctcndiO :lltribufr 3i la, conf'l"'lli'r:ldon dC'11 personal UI'I Ijnl polilico. ~I IIosdenunti6 an'le ,,~. Jllillislrril'l d I rn ,enor, todo P,Ut I l,.·oner3ci3nC' (;011 el gobll!n}o Y podM' I<';i imilf un atroflCllo COt" fa, ..... m.' ~ d mC'nr:des dncc::hos -indIe-ale Y '('slo qucremos dCi_ rio d •• r , En r ·.1lid. d, JIi r-v.on, de !undo de 10\ m niobl'S J'tlO','OC>l-

Ih-;~ HI) Ir I IJlr •. ,rill ~ busc:-ar lIJU pre--

I.C:o.top,U.1 -rncionalim:r" el p¢fSQ:1'01111. d ~Iruir I~ uniclad g'f'cmiBII \' l::ndcr ("~pIOI:3'r a desl1JiD y .sin.mn· eun.l I~mb .. a, lo~, I 11';1 ba ja do I"CS,

-1' IICIIIOS ,c.mtcndlido,. que IIIste:lies clabo1'3I1'O'D un runp1iol pl3D de, flt,'cion )1, ::md('mla,t ,editarolil un ,d'31'io.

-,\ 'j' s. c.J().nl,~ijO:,(1o. Dccid'imos, nu quedarnos. c;J'l1 11:1 mcro ejcrcicio del d rccho de huelga. AI di . si. gl j'lmtl! de dc(;n:l do llid para pur , .I .. ",rnb'li'a. r.!alil mos, las c311("s 611. ,h'iC.l'S de lol !:iy;dad If I,os lusarcs ndy.u:cute5 al di3"iQ~ tld~.as de los

bdl':rio,::; donde sc C'(Inc:clllran lao;: ciMlts pepulares, haciend~ m r,i~ :-13donc:s y dCDUI ias de la . CoU~ud de I p\ilU aal. P ~ro I tnpt"l.'O

::t quedamos aqw, Para _ d ;0

'.,m,r qu un diariQc hace COD t!)

porte de ro~ gr ',£j ~. los P liu-

di' lJlS. N!ilamus por nu .:l 1:)1"0- Ilia cucnta Y ~i~ _m~ a pcyo qn" I'tl 'CIlIOlb()l'ac:io~ cJ't" pueblo 'y ft,lJeS'.rn. propill5 b, Vi, LUll diana que:

u rn~rl~C) .• (11·~I,:ru.) ~lli6: :I "Ell l.i .. t", .tl " Elpnmt'r (11,;1,. liramo) die", rnll ctempli1lfl'S:. 1,1 :iic·Tundo ,'einle mil v el H;!r~ _ ,riO UC'inla m]l, 'iil'r:liI. IiIMoho.:. es un .- 1.0 ej mpl!o ira. .11;1 cl- e ' tr.lbajador, -1,0 d -etmcs !~n nillJcu 13 clase ere fals.'l mlJdC's~

i ~. v ~ UII h, ho 'uniclI n Iell f) .. i~. -oi,Cu:U Irule. la,o:cllib'ld de tn CCT y de In :rcmiQ. hcrmal1os?

-D~dP.' 'l!1 prim'!:r U'lIJMClI' 0 redililnos d !'1loslradoJlc.... de: solid· .. I idl"d de redo lifO, :'>:'0 altos .. ~ '. 11,11 rcuutdos iii c,jun ~II'III .... r. nfe en d local d I Sindka 0 de ,\I'!es r.iric ... doad I. tnl.1I'id..t.d d I pcr~oo:tl COIlCUI1" perm.menteII1Ilcnte. .\]Ii. s eerearca, de~de ~I pnmN mOJTJ en to. diri"'en, y adil h' a" de los in.dicatQs 3.!ocia~ dos • la Conf dcracion Gcncra1 del Tr.1 - ,'!Jio. prl.:ind'ono Ulla in~,:,.'IQr.thl cohborJll'ion 1I10(a1 \' rna .. r, rial. P"',ro .liar ro.:' -: dias pasado. "HI p!cll.mriO de '1:1 CCT. .d clJ3.i CUIlC1'ln'iel"'on delc ...... ciolle" de ('n.., lidadl?, eudi utilcs r popul res .].-cidiQ inici r una Lmpli ca'm- 1);t1'b cl'!'Ire 'I pu['b~o ric anla Fe. .~ qll' ~uTmina.i COn una gr,ou a. .. alm'llJIfii POPII'''' .

-iCmil ~ d.ldo m~s hnpot~ hlldc de esb ludm p. I, u tcd~'l?

-l. priml'"rn. • quiz-i mis im~ p~n1nntc pal"3 no:!:of.ro • que n(e C'onFlichl 1l3lC'OI1soHdado d un !lI11Jo' ,ch:. d'eHniit j,'O la uoidad de ]0$ dn:!l I;H?mios. Tcnemo pl lHI confiottl .. 2:.1 'en m:!C"Ilr.1is_ Ju~ru. :.11 que iY'J1,o

I OIl'lM I~d ,'Tt! 'oM •

LacgtJllda. C'S I d~ al,a IliUY ''leio

- eiadammt SU("ie 0 "id:a_c mruv a mCDudo, pOT parle de cieri."" diri~enle : b {mi(.."l!l le:£:ilidad d 1:1 ('las rrnbaj,uloTiJ. 'cs iSU Ullidad v ~u fu('r:l.a;, 0' ntllC5(.ra U ica 0 Il1ilpclablc C'3rla de \·ietoria..

u

r ~t(' t"l ,e! n',lillll"'O 1 dc prrn.!ilJ Clafied, Illmr .Ie {O~ Ir·o'Jfl;r.ulol't'1 :;,u$jiC'OJ !I' dc prcn.um ,J,' Smll'r~ Fe.

- - ••• ~ '~ - ...... - -.-, 't. • - - - ---- - --- • - - '. - .. - • : -- : .. --. - ---:- ~ ',," ... .. ----

--- - --- - --- -- ----- -

L .• -"·:lln(.tUr in ('m '-11":-0" ,,., n.1\ il1t;ur.1 'I"" nil" ... EI <h 1'Olio \'11 u l~illll'lIr l r " II Ii!" .. J. I I'rupiv ('i·'t~dlJ lIrlJ~ 1.1\ v IH \'(!('''', It'' 11101.,1.1. :roC h.II..~11 olr t •• d,l n .. ..: 111,1'> 11.1~" • ..!.IIII:II" , I ,',.,r <1(" I" Ilrui '.111 d lICI"~" 1.11 'Ill.; II" g('1 I •• '. C~ '!'I-ill1c I., 11r IOJlp.II.IUIl de I ... , ,1'domJoJllcs milit.lr I,"'T f",I • .cr r !''II,I. irmr\ ''011 ~I mn\j,1I11'1.11l ,illlrhl,..~1. h .. I •• Ili,l la lInidn 'j r(' 1m ,,111 ,HI.) <;

irillt r., ... iC-LlIl P.I" (',.·II.lr 'I" III

"~ II 1'\ (k 1.1 ff'i'I'O!l'>I'I,IIl.t :'.:!;ol, .' 'r .• 11 ,I III. 1r.lb,,; I( III, \1:, \ I"ill,,- .tllll ("<; l·1 dL·\.lgr.H.I'J I rIll IIIIC" lu ,II, cia 11 .. m:i~ Ir,rhn "'I IlL ~c "pn ul,1i '.Itl!" .. , a ri,"c.·U~ar ;111.1 rnlill it'l lI"ie -nu lu~ {'fln'\'{'II((' ,." hi' nel id" de inl~r(!s('s J1it·I1I1~. ,\1 lin r ,;;1 ".11..10, IO<j !lm, C'inn;'lrl'l\ puhlico", 'I: 111~,,·ili ... au IJQf t I ( I1Inphl'lllf'l~to de IU'.,III!,' OI!> !;jIll'! ("I '!!olm'ruQ h.lhi~1 itl;l.hu lunn, hl1 II'tC, ." 'qJl)e" I rnbrno ::obiC'l'no veloZ-lncl,i!!:" oh'it!o, 1.0!o .. ~u "1 •• I('s urugu. \'05 ~".n"11 ~,lJi'MQ~ I!.u .. trfl ' t.c, \. med,..!, i JI'I£ (>,r&on'\ It I., ~I'~I 'f..ll S ,ni,!: nhno • y II() (wnr" II "11j,.·u p.U.l ;,lle-""r;;tr" U II 1.. M t .• b,ljz., ilJlI~. I" ~old. dn .. l!,UI.1lI ~1I Id.. dl" h.'lIHhrl'. Por Jg de!l~.i .... ·1 rio·rt.1 '0 nv .11-"'"11'1 •• "I m)o~' d't.·r: ..:Qlli' ~.I"1J l nn Jill iRllmrml.'r i. do'ld 'I'"" ""i..lnc.~ b n:,pr('~il'ill u'IIIlr 11.15 "imJi!:.JlrH? £1 rii'rcl'l!) 1:"1 I br,j-

4

ED d 1lI'lUlI'r.) I d(' ,('~t,c ~m n::trio. <11 1.1 !lul., tl,,-dll'o'\~" ~t AnTl'lm'll) ~I,;ncll. )' uc~ lb:1J ill\·o'IUi\'I".Hi,1Fllefl~ ,[(' un cr:ror (ItJI~' ~Ut'r~'mos concgir • ., Iii c afinll.lil;l ql,lc"ctJ .. md:o las .~i'r.l~ (IUlCdi1n pt l"!ada'!'. :\I:\,(,'h I'd l·n\·I .• a Ltmdft''I; - uni I) lu.. r en, cl nllandll. lC')IIIU s.'lcI'e dr- ir J, U$ in~iml)" - tlnnd,. pllcdo (' .. l~r f:UrQ "1"(, filiI. prooudos l nd,,' n lUI p~lII'-

h, r Ii"", -

t:11 u'alid.l!1. 1. " lH'n-.·I'i d ~llItl:h li~ IlPll l'ri,l {'II I,~ .\r"'ClitillJ. Lv 'IUC lin l'~ ',1111' d ('lfll'll'l('id,l) ,(';:ra ,hot l;'i~ (OHl:pr,OIt'n J ng!alcn:.. ..·.t Ct. ,

\·id.,~. .

ill .'~rupa",i~11I 1'1 pulaI!' di..l'UIt'IfIC que d Cljl!.llPU. de Bur.l!> 11U ~}ucJt! ~,·IJII~:~'l.tf d CIJII"U">I porqu.· Ins J 1~·£.!Jo:> IP! UI'IIiU l\'11 t -('011), P olll'lI'ti,dm; ~ I..: iJlbri"'fml lliliin;u lI'OIlWU[Q lllfll(' 1;'1 au nela del '1'0'., p.lftU•• .II1UI t'illYU P ., I{ IJ;JS.

Per DUd p:.tIl1' .13 S(:o!.n:larm de T"I b"jo, pn.f.: ,i~1 'I'U(' lloj C5 un aulcnll'il:Q iucuncl iC'ir.mal no h. <:1,1 onI do r;uml"nlo Imr3 Jrct'UnN't"f

la b;1,mia '111' -c .mioHlul. C~lIm i'n D~ {'d'!' ,j}' IJi"' II 1111;,t It '~I(' ~rcl"lal. t,o (111e,' IX'urn: ts que $i'~ue linl'.: Ih, ,sC'nlclflcia dir-hild:1 por ell [uez ,4;~'I'I.J1 111..11" ~C!'Clar .. i!t'gltiu'i3s 1;1 :ll'\'IOH. II ' UnHl'S flewe d CoD;rl'" I ':-':ufll'itIl1achlt.

1141, Ira p,llrt· , ·1 ~r IIli~ J.l ·'l:I.i

U t: mlt..'il."it'll(n fir "'lilt: los usurp,« dur 'I' (.tlll flr.un.IIlC CJ mitt 11"\.-

II 1I'1f !l.\. a ht IJalfOU.d; l'" vee, ~.!i ru311'iubrn ~. UI I l,;s dilC\.1\:ltn liIc ~\Jbll('rr.iII~Ul> dt! lit! 'UOlo, ,\ir,c (11'''1: ,'!ol' U",lHlIldll d,' itll1.IOIU1' illl pt'r!oOIN.I,I 1111'" i'ls crJmlicir;llL"$ de Irib~1jO,. La clel"ilid. d , UJIIlpIIlCCllcoi:. fie U(lia ,. 10) ~II~ U~ IrCII'tc ~ ,e II' iu· !I'I1(O I)c\',!, ,\ dos Ilarilsrio ~ ~~·nIJ11. ,jar .& fa Comisir;m (11Ue di o;;'m... cl ;lIlt l>fOp.:du.

1:..:1 ,c:r. haJ r,cdbuJu un .HI"U'S~ lil.N) 1Ii!II!I.uJu d(, lu I IwjJtlull' '5 ell''' ) .. :o.Iil101 rl • "'U(~Lr. II Juj~JYI 1:'111 el elml solid In ui"gcfiICnlCIlI,'~' ,·1 ('n·, ,oio de .llimCIIII(l ,1111 I:. situ:tcion d hallllhn; 'IU(.' '.I.in I ."'(' "udq; illJ(onn.m" ad lII~iJS. III rC! •• IiLucitJn ,de IIlla rmm:h. d(' 1llJIl'llbu' "'11 I~l i"dud ~ fill S:llmt1(Jt dl~ jujllY pM.1 .. ·"igir .. I :gobi rno pm\'im:i,'11 1.1 olu iCiIil de ltJ~ ))l!'ohll1'lll<1:S '1lle 1:'~lrhl (,JI')cllrII a'll dn. i(mu(I rt."!ol'iflll\aMr' d!(: 1,110' b lII::ril!o1.1 I) ,lllil:'1 sm'ml r t."IJIIUllliL-J., d I ohi('rru"l :"\il!:lOIIJl II 1;,"'0 d" '11' lIIlf)n(~Jll.Jlilils .ill1l,li." ;~II i~I3", EIII I u:ml,"I ,~ I. llOJ,i('lllId d~· ("n\'i:lld ... <; nli~1I m(',~. b ':,G,T, h'l li"pllc~:o r,~,d"J' 10 nn" ... IU', 1';11[;,1 fJ r(' II,. c ~QUl·;rLlt· eEl I'orm. 1IIU1",Jid(.'._ (r!ill'. \ r de In COUli)iulI :'\l1dol!al d(' ,~o-' Ilid .. ri!.l.It! 'cd.,t

r.. ;,C.1". II:tl I, ~.Ir ... Inll Ib. !>l'Iliddrithul O! III I r.lI'.Jj<ldnr!"'s IlIjc~ "to .. y ,·:-.hO'I"'IJ: .. ) IIh or~.lIlil3'" illll~·~, shldicaks, ~' pDpul.nc' ,I hil('eT 1I1"!;,.IF

II ;'!1'l(I:fll" en "i\''\'"~'(''' ~. rCIIiM~ ;\ 1.1 ,.rt!t dl' I\~\('n r;(ll~ill jJl

Illnio, cilO) ... ·I("IILo~ ctlmp;'lI·,crO); "I'.il h.:'~ )' p('riudi Ii~) llt'l di;~ri", -EI Lilllr.,r· d 11\ ..:iu, d,ul de ~.IIH.l • C ,' .. 11,111 II 1ulclc;.!. 1.:1 1':1ltUfl:'11 cI~ r'li t'IIII'H(1'I ... 1 ....:..·1 ILmit'onrg,mo lie 1 pcrilldimU1 <eS('fI' 10 de 'In ·illdad-. ~r . n,I\.~ a dvs

"", 1tl, III: 0 ('11 "" '1",1:11'~H'l(' .• "fitj;("l1'd' .• 1"".JI't",(j .re "tI lli'';;j tit!' rl1'ji: ,MI,I7Cl.mllo-'1,,, 'J'i7,,'d qT:£e rDlIamtJ" ruonqul~t:'" 'tt lilrl!rfad y la jn~tido !'udal. y Ie CH d "(-m:I,lo oJ llucllio el ,ejer'cicio, del pocler." - i\J.eusaje de Ia CGT • 10. l.:ro.ba.jlldoF,e5 eJ 1 Q de .',Ia)"o.

E:

• 'Unnuev,o "Iexi',o" de la participaci' •

• Luz y 'Fuerza pie,rde viejas cenq Istas. .' 'Los delelados se oponen a Ta,tc g, •

-;-.--::- , ..... ~ 1_ •••••• ...#1, 9;...,., •. ;_ •• .ti<:..«!L ........ ~~.r0d0'!..t.~J..>&_~\. ......... ,.c.'4"-,~-;..;~ ', '., :' " :. '.' ::~ ,.' \ " ~, ...

___ ~ _ •• ,. ..... ~'~,..._J.;.....'.n~~~-.cr;~1~i.:;;.:'"""7~~~;,.~~#W_.:.6 ... ~ §' _

s~ ell pJ1l!sident(' Ql'Ig,;mia 'Y ius Oldmill'.1dofl'S sincii('a les, I., pa,r. ticipaci'olll es 101. filo5nri. polilin. ClJIpaz de a~gurar ~I bkm.·,(M oe I Naei'cin. En d '7aeill {)Otitico en 'que Ie muc .. ~ cl [lresitlentc. c:s posiblc .vi! Dr Ii). prueb'!', tI,e la, rC3lidad y fepetir cl mismo poslul;)dio :umqllil los bedl0S 10 contra.eli (In. Pero 10,5 dirigcnle.s sindirolc.s. cD C":Imhio, deben reodir cmlmt.s :Ii Jo . .1rUi. dos de fI.!.$ g:retni~. fJ\! • 1'10 l'C c;onform. n COD palob:ro.s. ,Dcs<.de haec :2,:1 mc5C'S ~ deiem;or!.'s dc, h p:'I.rlldp:l,cj'ol"l :pie«len t!."'I'irWJO en sus - org:miLl~,iG~ pofque em gobit.'!nlo all que olrea:n N ,co1300rnC'ion no oe,sa de suJ,nmir vicps conqui:s:las ~ndicalt's y. rimuft!meamemmc,. de entft!gar f'1 patIimonio, na(;iomil a los. grnnd:~$ l1IooopoliO$ iDtiGrmaciioDa:le-s y sus ~i:rr:Q5 loellcs.

UDIi mrpr',asa mixla. de la quI.' el kstado, iorm.:a parte, orl'ccia tr.,dic:"iU',palmente p;utK.ip.lrciO,11 m bs uti· }j'dadcs :at S'LIS o,breros r I'up!cados. t..a 'l~taci6n de SEGBA, cs,.. tableciil quo e:so$ pn:ra:nlnjes de partieip:ld6n.se pagab.UI de aco r· 00 ,3 b .nntiriedad: de 1 ::l 5 alios; ~ 00 por deato dc'l surldo b: ~ic:o; ~ 10 nDOS, ,"1. ]00['<11:" cicrll'o, }I c;oD mn3s' de 11) ai.os, cI 110 PO[ denm.. Estc regbmeulo" impt'd c~ lID peru susceptible de "I"f J1Iejnr.ldo, 'mdicaba ',,'te- de 101 [.Mtj(;ip.1cioMi H!: rdlescm:iIt:'lban imPQrtes POI' .Jn101l,(":!O· bciones. suspeMinni'S Y Ueg3(bs tarde. en, 'unn., .1Ildl'l·iJII;\1.

• PI!~O luego at·, romp ,tCjllltC" E:m. do de] cc:re~Qrio, €It' l!nIb.li. [CU.!\. liaa SlJpucst.o f)11C' :pUil>Ot.: !TJO(1if.icJI' (I ~:!Ja:rbilrio !o~b~ illS (C'slil.mclIl.1. ,annes. S~rpt sjnmt'ut,c - :.I(NO la, c "ruub p!'Irticipaeionjsta: de ahora, , u :adelante los purec'III' ie no"c p3ga,rin pDf !mu~u !.bd sino d,e !ll.cuerd 0 a un;)J d",si£ knd (m l] IJI e' f1!J,cd.a eldw;ivntll:flle en 1'n<l.I]I)S de b cmprcsa. L.1 ma,niotiJr l'S d:! , : wll) c1 6 por r.:i 'nlo de los tr.1,b~j01- dQn~s lila sid d .. uuic--ddo como ro-. Of 1aJi'efdp.: ·llos '(,T.aO Jo lioicos en lX"rc,il!ic pot'CeDta)es supericm;s OJ los, de <:IlIlles_ EI ::4. por tiC! !"lI'1 0' 1~ tRot robr.u.iI allQr.l rn 'no;!: que (,,'01) b 3nti:u~ rcgbmcl'il.lcio.n.

El 51 por cienJ:o rue d:uificadn CiI~mo bue,no: n r'fcompensa feci· bir.dti('1lllre'cJ 32 y el 44 por ci!!'l1~o, .m 1105' que cl al1o' anterior.

Intlrodutir tipo d· rolificaci6n

era un vi 'jo dese(fd- S[,CBA, id"al pm! rnfrClltAr :l 10$ b"ahajndQres l'CI. Una. car:e.ra: d Obs.c."CIICOC'i3 con It!. ... mpr~$:l. \'3, '!llle 'In> ot}l'lP. !iC ptce.m·

s 13 "1(·~It.lcl~,E~lC' C'i: un I;uel'll jemplo de eamo {unci'onA la I'af-' b'ci - eiDn.

,1'.11"3. ,ooJrno, lit A$3mhl!~3 de Ac· dODiN'S de mca.'\- (lec:idi6 que 131 participa!.:i6n se P'*S:U3 $Obre l!os ~lll!ldrn d~ 1966 ·(910 millo s de J1o.;' ) n y,t:?: df!' los de 19m:

. U~ I'I'lJllvn }, SC"guo :105 ~ie uu..

1"<05 d~ S,ECBf\ $e tr. ,6 d UHrrOI'. P(,I'O nl)S'J(zOj n t>S pregl!IDt~ nl os. el

delc>g<ldo .del Si.~d"iCo.1to de LU,z. y F!l '17.3, t~ue partJC'I[)Q' <:n l:t "-slImM ill de A«iOftj~hiS. I.bmbielll e 01- vid6 €IOU 'tfl 1007 se habiaprociucj.

,do un 18 umcato d~ fiJ e~osj'

La 4sam lea de d,eJ,egados

La ~il1tdl"i6'l\} 0" Ta.cconp JIll", ~ de rURg\m3 m@t'T.iI 1:'00:1003, D

_ ~ '-!J.8J!OD111 ~

lie:ntlo 'q'ue el gobi!.'mo no. Sf: olvid.u;ia de 1I1is buenos amigm. S:I! ~'II' !;IJ 11'11'i\ -in arm.15 r:I'rJ ;If rentar 1;1. rc:n:don sindieal. 1..1 SCII\:ln~ p.,s ... - d. 1."1 Cueqln Dir,c(..ti.\·o (:Qn\' t-o . .li C'Ul.'rpo (:('1;II'r; I de Odl.'gMI'lIs [l.U.1 son1t:l~rl' \'.Irtas )ugcrl:llc.i.IS :mh.' d DlI!!"'O '-c.1;iIUR de 1 .• 1 p.lrlkip.1don:

]. Redmzar b modiriC:'-lcion unibtt'hll >11 r,,~blmmt() PO \'lir,!:II\,i;J,

1. Si: I.~ Ctl'1 n: 01 p..1g .. 1.1 p.lrlidpadon, cob ,1T 1,:1 jo l':\I)U: ';1 [1ll1h:"sl,"" ,como p,ul(..' de p.agn h1l.l'l.

3... Re:lIh.lrlm 11::11'0 d!! 15 mirlll. to .. (,'omo rep!Jdio )' lin. C:I m pAil. de ,csC'lare'cinli(·nltl.

4. C.onth"I. I 'l.l:!O g(' tion'l?s (,.:r (01 pn~o egl'lI1l 1;1 ;ull(,fjor fI g' amt'n. 'Iodol'll.

5., Dc·d:u:ual c'Ucrpo gcm~r;ll d.e' d "It'g:ldos n o;csi6n pl'lm:lI1clIle_

6. :;\'omb',lr un;l ( Jl\i~j6n 'LSI c~ cial.

[I primC'f' !'Hutn, (lIl·.lpr(lh.lIju tilli' .a(.'laflMl·i6n. pi 'W UI1I:11 J.lr~.l pnl'::lIli,. ('.I ~e ('nlllbl6 1,okl' t"1 r('~lo del IcJlI;ui'o, 1\1'11{ 110 ul'h:!::.ulo~ Cill '!lull '. ron II] Ie cnlu"lr 1.1 p.uCn.ip.u.i,·'"' .;Iin b.110 protf'sl,l. N .. fllI.1 form, U~ trill, \';dicbr (') • IT(ljlcllo p.llrun .• 1. V.lfi:l~ \'el:("5, T:ll"l111l(' III,' i;ll~ mlltll'idu pur bli pHil 1.'. Ill" ,if' In .. dill' p.ll-11 rll' • 11,<; p.l'1.th",s. 11m' en ,.lln I~; n .1 :lIT. II('ab:ln . ,p :l115()~_ ,- ~'rfTlm.1ron ;; d,'rIlC-.s 11:1.$.1(1'(1 UII' 1 .. 0; WI;' ( tI[' Io~ d'I'I't'g"atln~ (ille ~,.~' .. 111.illa II IIItK. iUIII'';; ,,,,, ~'CHltl;iil_

Un ("{Ill p.nic·rt1 th·! 'Imid", 1.2 .1,· 0(. tubr('. pW]1Il.n urI .1t"(.'pl IT ! ;~,I::'II pal'einl. d t .lI.n ;,1 ;.w'rll:o ,e-ll n'ado de • Il·r." .11 nlerpo .Ie <lei. '':' .!los l11 ... ~iil!l pt'ml:lnCIII(" ~. ,·r~

II 1.1 r II n !p.1 to dt' 11fiJ. I! nr " t 1111),1 pro'IC'$IJ.

Ull l'l1i('ntbr() de 1.. "h~·( rd Iri.) ~an \brlm sll~irlo no cnhr;lr 1.1 p.lf. lidp'ldvll eli Etlinui.d':I, r.t'lirnr 1:1. l~II;thol".l,("ilin a I~ ('lllprc-=:t r 5ulUlfl/lir lInr.'" .' \.[r.1~ en d("l ·rmin.ldQ" ""r"kjo~_

_';'1 "illl:jIi~lr c- d lute !lui IJ .ltllerdn ~"brc In'S [lun~os,

1. nCdl:l7~''r 1:\ Jl'lnr!irrit:H::iorn IlIli· lat ·ra.l tI .. ! fC'=,l;imf'lIh'.

_ IlIlin11.lr ~I hi IUprl"C:1 l1"o;,t.1 c1 m, I-h'~ ~ 1;1;<; 24" (J:.lII".1 'quI: f'i '\"r. SOU

poo:iciiin. ,.. '. _ 3. P'IS:lI";II ,CHorla II1llcrrned!o b:lS<-

!a e,1 mi6i1colcs :\ 'L'!.~, 15.:"'~.

Tambien se rcsohiu c.o;d!1r'C"('"cr a

los ffil.IXlj:1ICIor, s 11m: ('I cnnniido

c if prep~r3Jndo :lI;-ci,onc$, d,e lucha.

Di.ir~lIiih~ 01 deb3tc., T. c<'Onc y SIIS :P'artjd:.1Jrio~ tra I'on cl C ;lIr "~ii.r ~ ,r:,. "'Ot' d'l: cobrn n[' I_I, partl("lpacloll d i:ranil),uidiiJ. -La ~,nt I i ~c Po<':l, pfata. los S'3larins e~ : n ,cong ladQo;, m jOii' cobrilmos '~. dt"~pll{' 5;f1~I~imos los g('. iQ~e!:~,. ftleton sus arg\llncntos.

EI po:l1Oran'3 ~:tipUC!1lI'O (':$ rc;'i,l )' ml,(Jie' 11.1 s:~x! m jor ClUe IllS, trah:t. j:ulores. pero T;}('cnn . intcn~n f'xtnrsio~r ill los dd'l'gn;dm., ponicntlo en (hld~ I. I:Qmb:llivid:'!d de .1.1..~ b.I~C • -U:lbf3, Inl pore 'I'll~ jl!:' imporlnnl-' tic ~fIlc (III no fe«pond;!!rit l], bs ml!~ didM, de fw"r.!.:JI Y ['S9 IKlf [lye (H.'I)-'

I sarlo, muy bi m-. d,iio. • __

Ot ·'4·'

ro I-lo.ma

Oll'Q MiQD\tI IICif T, 1.!:COn.1" ruanda ~he 11 ,DlMmLf, ,,, re\,ist eli" Simnic.l(.,,: -[I goblmv'l d '~n Vel· l!ldQR Ar~polina S'i('.~ 'lIH~ l)r,"lenda' I'jlJeSt" .0 :Jj,~all.\lm''IDdo lUI - Y '11)$- 011051 '1Wl'remns f]UP' pr I nd, l' qUio

11...., . ,~._~,~_.

1I!!l_ ,__ 5 ~

C'ir 1lt1:1 11OlItk.l I'(",'olu~ion:ll:i", hlfiV.ll1h'III.llml:ll'lc rn 1:0 ,t!'COUOllllil'Osocial: :.i .I~i lu lnuu, 1"11 ·1, dru-ul.'fi,' I Il.ll".in dl' 1,1 (t·IOrlll,1 u!Ili'i,·cr!',itarill. nw d rc-~ill "'n II ' Inc. cion' urb.I!l;il~. ni Ins { nlC'llt.lrhus U(,' Sl.'tIlamU'ios prlTilii:(j~. I U'I":1(l (.'OumO\,'i"f $11 hase dl(' "1!~I'~·nl..Lchjn.plmllLm:" 10 1\'C"omp3- Ill'r.i at th':l, 1:.1 i Sh,iC-:UII(,fltc_ C.I rorrhhl.J 1 1(- 'In. \'nri,l 'lll\';!! .\!ll'l-I.tli\·" '·'ll(:f.HIZ.lll. • ju"'IUini'. ru Citlla miIi .If el('I:.., d, jUllio d('1960.

Cn,i f" i{·:llill"nh:. ;.~11 T.I('cone?

l'n ~llIp I dl' lll,ilotu_~ ~le _\~wliIll'a, .\r:!1.'1 Ii!!:! .. 'H! r 'uniu ll.ll':'J: lrn· , I.lt till ~llIdl."III.(· prtIUIL'U;:l ref _ ~,{'!UC

empresa del mundo en ser.,U OOll jel Ia rota ctll.n.: Sud y ,l'\OI1C'3fI1Cli(,;.t 'j ~I.II"OP • A piiftir de esc moIncoto eO lusar de ,c.'cp:Jlldu~ acerde con cl ilu:rCOlcnlo de. lr.ilko

,;,,,'0 !nundi:ll. como 10 It_"' b<.-i:ho las dcO'l-\s CIIII,lf' a~ del Dlundo, lberia, ,\liI3tb, '\,'~d~. L:tn. ,t\vj;m·

, ea, .\cfolir;c.i!I ih~ctl~ ill' cUlIlpllio. ua proeeso iuvcn.()_ Varitts (IJCtOO I. razoues dc este nrocu 0,: J\. A, ~<i me ~ufri mlo d d h",-!:" aiios el imp', cto de do ,eir('uns~auci:!l:;; ~'''.:iskas p:U'J, $11 d,C:!':uwllo: ]1;1) La (1:1110. dc' dclinicioll co,n I'C)Jj)I:!:lo, 11, Iia l)olilie1 ,\(!Jrc;'li N'ado,,:.I. ~) 1:-'1 falfa dt un[t '1101,iti'C3 'cmpr'I!:JJTI:.t IlAne y ~,I)Il!L·(.'uenll" lIe\'~Il'lo :I ~ho Il!iI!r ctulclr,os 'e Ilhles ell ell nlro m'od II"" SlI :ulmillistr:JC'iufI. r\ilc!~tl15. C 11:111 ~xil!;irlo' d(ls ,(',olldil'i{u.\:. I,;UI I Ir.!i. dit"loriM: (Jill' b;:tg~~ foml'nto ~ l]iUl! ·,""oje g;11} nc:i;I'!l,; r. en nn m'l.'rrnclio 11I,~lmli!'lIh! ,000"'lmIH·IUi,. n, C I'l> IIc~nron iSICllilliI i .HIlI.'ldt" lei ul!c[I!l' 1)105 1I;,~prcsci!ld'ib~'~ [.H!:i':l hid:! ,!O:-,:p:"~: dun o'llllcfl·lal. r£~cm[lllll lunluhl. Ci1;ll de hucet 1,)lIblicitlal])'.

L., n,,,publj,~ i\ rgl:lltil13 'C"5 cl cClllru gEllcr.ldur ue 1).I~I.i"(1j,;). y C'.Il'g •. I, iII~ unpml:tfll' de .\IIl~fi(. I...:IIlinn. del tQlal tic c!>t: Ir.ific '. \:1 50 ',"1, I~ cnrr _pI1ml' pur UI!:r 'elm, trnns lort.trlo b. jo :'u b:mo..,rJ IIJIIO 10 11.11.:1':'11 lodo~ ,los p:u~c:- tJd mUDdo. Est.l d,cbc'rl!) dl> Il::lllf.'f idu I::t

l)rillclp;ll IlrC!UCUP;u~~"'1l cl 0'1 Enll':' OIC'fOlt.1u,Hro r ·gUhH.!l)f. J(·Mj(· haec lII.is de 10 :til OS, y. cIliC 101 d I wa, de..: 'e: 1: dC,'r~i.'ho est a d. .lIlIl?lIte \·iIlCU,I.lc!J u ILl :mIICf.lIli. 1.111'0 Pf}Litic.] como J;c;OIlUllllC;1 del I).-..IS. Muy leio at' CS:l pro;ot"UlI':tcitllJ s~ perdit:i!'(.1~ ]0 ~ilos o;u tIIu:!l e,"l~JlI gu ,rt:) U(' rrollud h:ljO e] lem,",; l>rii\.1wmo '\,'S. ).t~Li. .. mo: clli II .pro.sC'gl:li~, (.t!JI~ ,g,UCtr.'Ii b lIrda se c.I,~scuido 1m f('Sl!lla(;Um del l:J;".!iic;u illll'nll~ciolial )' Ilo~~ IlQ:'i CIiCouh";;I'nlOS eOIl qua "i. .I\. no, lJeso .1 fnJlSpl1lfln.r ni ,.J :20 .;. (leI 1t::HicOi y c.ll'li1ia lu,e Ic_ r;nrre$p "de:: par C'icm,_,lo;

!Ina. !oob de 1.ls Cl!lpr!;).&'~ 0lI1IIC'1"1C".llias flue Ih.'~.:tll al p:li.~ Ii 'n('I!'I:i 1"L't:IJi,;!I!:I'.Js d [. lad(l-~ Ullldo~ qlll;~ _.\ .. A. v "il cOlliuu(u I.::i ~UIII:1 ue I,(.I!> nlclos' d I.L"i Cmnp 1'lii.l" (111< 'N!- 1. z.w, ,a, rull" rn 1.11 COr! [ .. lido.,

'nido.: QIl'll1C'llllli(';.lU It» tho :\_ A.: nll'T! 'l;mtu 1I(:lIfU' !,:<In In. \"11"11)' (II £Ut0l'd. Por utI";' 1'1::111"'1('. ,h· rfl1ilw; ! 1111 11,1 1'1.1- Ith, de It, ~ L.'1M d~· pbII~·'. 'II' .',p.lIII~itl:U h;ll·j.1 ·1 ktlw \. tC'lilll! I"h'I'I4:. In ,r;m' :'1<:1.".1 clt· hal-"r ,um ("mllptui,:.l IIr. il~'lh y. I!(I qll~' ~ Ilt'llr. In') 1.:-')" 'imli~·i~s. de q lit' III h.I!.!:1 ~'II 1111 lulllfU fmnll'11Hi.

--~._ ,..,_. --~ -- ...... _ ..

Ttu;oom;; me/oil Qi.:C OM ('(.lIM ·jo.!) ''1"e d go/Jicrrro 110 Ie pirie Iii ,('-scudliJ. :feria clIt:nhl':,or ,Ia lllchQ (1111! 1Q~' Im'bo;l1r1orc~ ,de LI(~ !J l'-rtc,=a l',\igt1! ,e},1 d~1 1.1 8 dc' .m.s conquLrfo$ IIL'Q"tJrtmlltS JJOr la .llUfrunni.

n: 13. ]l05ihlc l~rdid.3 de $IJ fUeilto de lmlo:~ ju.

Lc~~ piJII,l'J' 1"11'Jll aJnrrlli!ldCl·~ au'll: ]a "" iJ"llda tI I L'ullIplimi('lIlo lie 1m 111:111 1.'uditOI· :t • :lCl', til!'S~L[),3rCCl'I' illc!\'J( •• hlern 'nl 11 t\ .. lL d· 6l11hilu. ~retJ n:lcimlnl C' illlc·r'· n:lI;"iOIl~1 tal COHIll beer dl: I,os mgelllil'los 10 ~,1Jl dCII!UICilldo' en v:ll!'bs nnffJ5 Illi,Ir'riorCS,. flac~ 10 cuin<; ••• ,\. (j 'ur-d):!, i'olT" 1011 ('Iri,. RI('r.:IS cnmp-3ilin5, H05n':) d ,I mun~ do_ prim(·r.1 ell AIIl tric::t l..3lintli y ,(1") I!' ~lIplJ ,In, prim mil1u d!:nlm d·1 p:ii~. IIlnln pOt 1ft JIIugnlhld dc c.u nOla ('1l111t1 por In C' len irm de 'A r pr.i'1i' II., lU\.i!iOi. Tip!,. el .....:.~1 ....... ! ... do habe» fidg,. k 'nrin~

I~~ - .. I. ... ~ __ ~

En Clknl a IC~lbo'LI'.ie, c est;) Il:rotiucil'IIJo d pillll.llinn dc'§ !lIall~ lelulllil.:l'ilo i.Ic lanoill_' hill1aftlclllc ~,l' h<!11 de,pro,!!I!";UIMdo in. r~-Il0!llC:I'· 110 cnll turn u\'ionc~ I ~ DC,I';. los DC-I. Ius l'S·11 y !1 (in Ie allo, I!os Corncl 1\'. I!:'iln ilmu:-ino bfl III:cho 'lUI'! A:. ~,. I; u. 56:10 ml.Crtl. il"ra ('1 I~:"r dO' pnvllcglCl que !)clJl!Lk bacuHl llilios en .:1 OWl..'o, iIH~nlacionnl. eon~ \·jrtil'.nd'nc en una rmprc. d IIlCnor import .. m:ia. {I,eh:.jil jlldl! o. do mill' ~(I~ (JIll CI1HI'c'Il;r;;U!1n ~l (undoJI;'!r IlllldlO~ 'iui,!''' d"'(1""", 1>;110 111"(> .. Y ,:Jill iii \'ii1iiC' ('I 1II:t~"i1r Ihmn]o. cl 'n~ I'm dC'1 p.lis. l'crohm:as (~l!JfM,)"11 I $~llIilnn 11lQ;:lt' em pla2:.1 ~. hndc::_;;l ,

oC~- il!!!P b dlnP!~.;.Lbmda4 ~.

transportal!" SU 'C<lIi1;,i11 pOi" (alta d c bode-SillS .. '\,. A. debe InIn.sicril'lJn volumeu de u,prllrinudiame.ll.lc 30 tlll'l 1:IJOI;r.101o. mCJiu:u.11cs:}.

De fI(;Uerdo ,0. 1';'1 Illl(l"n p'lanirj,. cacivn c)luMcciicia, rruc'r.'I del 6mbi(o de 'In. Empre.:f, AcroIilJcas se redu,in:) c -clusi,~,; mCnle a $ctvir (Ii las linc., Ir,()nc~lc- de ,cllbo,llljc ton un.a Ilcqucii:l nola du iCb. He ,3flUi ulna [l~oblcm."l nu:uh"o de hondo prcoClilpadQII. Dujo cl l'crTl3 de 'IIII.n01 disc'UlilJic o{"Ilnl)micil:l1d~ pue:s ell ne~ocjo OiCI'Ii:'i) se basa en Un. ['Ienna,. nentc CXP~I ion, a Aerolin,eos ,,\t'., ~cnfinn5 Sll Pc siguc neg,lndo au'lcp Ilomia ~c se le proE.ibc,. par cjCl'IDplo', '~e~uE,r opcll':mdo, con (II ONion \·S.Il.. m:'i~IMina que 111'1 dcm.o51,n:ulo ser 1'11::1; mente r,cdilj\·" eo los 'I:UCI05 de cabOI. je, 10 eua] (lIeeo'lnprobodo' por h'i cm,pr· pri\. das que ya ~o~ h.1FI :ld~llli.ril.lo ' in nilll%,mo. prohlbl. ciun_ ;:uJe 10 flue estas irltimas goza'D de pll!lIoil autun.omJa para CIK'ar.ll'r "'II pl.1n '0; dcxp.1n~i6n 'sin (j'rdcinI_e5 e IIl'rcilli\'. ", Oltl) ejeml>lo cll:n,'c del "I(';:IIn(',,,, de Inl nuevu 1}'lanjf'ic:~I(:i(m: 1,"1.1(, i III C 1;1 ~11l'flr,c":t nece iUllhn IfIMli.\ Uc,·nr a C'.'lbo SU~ p'hmc de c~· p:nlsion. I:; incol1Porru;:i6n de -10 nuevo pUoiO. En 13 3clul'l1lid!ild !oi~hmn )0. II! dccir UIl:JI diCcfCficia de 50, pilato'!;. fo que U'nducido. OJ hQra~ ,de ,'uelo -i!!lluican 5.cro M. de \'Hdo mcn. u;Jll"s v' ,67 .!lOO hor.lS :"IUJ"Ic.s, que ,ahurn no se ~·oIMjn.

EI ,c5t::..do cn qu~ qucd. 1n nol:i de c:I,holajc de: ;\. :\. h3r."", {I._It; "un· quc' H' Cl1!rnE,'la d pkm Ucrillico del jet r,)uro p~1Jr1l Ins linc'u. tnlllcale5 fqm:: Sc (lcmo:rani [lor' Imrro'!:, hU_Co I,ur::! )' pbzo de ~lllli'e":a, dc' ll\'WIlC$, no "lenO$ de Lrcs 1!l11!)s) c' \'3 II prodUCEr un \." ~ i 0 ,C;O'i1 p,erdidns. nl'Ulll;mLUon~ri",~ ~. p~~i~lli ,Ie tm:;r,eado CII (:1 inh!n,o'r d(ll JlI:lis n1uy d ificile< tic rct'1lrU~lmr e-n cd I'UMO'.

E~I<II pcrdid3 d In fC3iUO co ,m· hut.ljt:' inddir:i ncgulj\';lImenh: 'CD I .. \'cnta dl' pili Hli a... Inicmncinn.les PQr ,I. r ,-'I iflll'liioT d!.!1 P,l:i!. l.!,en.~r:l~ ~IQIi' de tm ~r. 11 pOJccml. jc de c !t. s \ I.'m! [~I'\.

So llevan a~elant!. im,po,r~antes prog,rnr;na:s de JIlVCrsl'OIl en ,}l:ira .• ' cstmctu.fll Bttoniulica ('rcci<-mte-, mcnC,c dh,-u1ga_c1'D$' que repres nlilin -II des arias: 1967t68 cineo, mil rni~

llcnes de PClOS .

• J

_ F,rcnle a este pi}I'iI'omm:tl,. 'ell desplammiC!'!lo' de 1\. l\. do'l mereade de eab<!lnjc )' como ooru:eellel'l('iu. del mereado int,cmaeiomJli. es una traicic5m 3i [a dl·rCri'i31 dr' in'rr~s mlcional.

t: Ie pl;,111 ;.II que ~'C II:.lce [cl('rcP' LJ..I, ~lJhrl' Iml!:l: Il'vn(""Ji.lc) CJ:"i",.d:lS pur lh'hJli,nc:r lie." l.3mb.tin cI II'I~ ~i.ln\,el.!iCnl'l' de que ""crill 'lC'imiSmQ

c:r\Tid.t~ POl' "Ill [U-\: S!b :u!rc.1. p,ri~ -ad, '. 1.0 ~I.ue Ile\':lr,j nUlla lIue\'!l

, luell.1 c"ul1llrc(it,iv~. fin ('jlle c .ma !lin)' I 'ins d ... , L1ml poHI'iC~l d~,colnborndon 111It.: d. hu!r. scr I"'I:! add S) r~ bell "fi io eli! Ins l'mpr~ c-.onlO del lI'.".1 nn.

J!~I~c clI:idl\il d'l! b sillillcilm [~I1!C c b h:l.~;ldlo 'all 'lIJ'l:Ji ,cconOllJ1ia, ue' Ii tee ion. hnc I,fie\"cr 10. ~lpliC';.cioll de medidns que C'O'Eldu~.r:in ul des- 11I1l1I1,cl:1rnh:nto pnu.laUno PC'I!) U:It'~,or:1 b'll- de Aeroline,3S .hgelll;nI"l5~ 1111!:luidio. los 'IT'iIlU'13,nh~s., )' 'su~ 'InIIcrcs de mo.ntenimil.'nto" ors,ullo n.r"clllif!O y ,I)(\:~ll ;codi(-i.lda dc:d~uno grupa Irimmcicros.

EI p;.UOf'lUll. d(·~ p.lls (',11 10 qy~ ~(! 1'(!I'i!!:r,e nl Iri.ln~llorlC' :lCII"I.)Q de pasaj'cro:;. olrc~ at monl,I'~'lowm politica ,tr:llllll·UI.~ i'O nl('(hd:ls reo "'ic"*C! din 'id. . ::1:1 fom4'rllO d"1 g~JiIi hU'isolO iulcm cionl.

En "fe<cl.o. 'SC bAn C51ablccido cl:u-01$, pnoritJ:u:l,es. p:ll'a cI dc;snIT(l~lo de ce.atros, mrlSUcO~ en dIis.tltncud05 punt,os del p;.is. sc' han diccado I'e\'(' de ~omenlo 11iU'a I, 'CQ'[lStruccl6ml de ~nde.s bo~cle~ CD di.chos CC'D(jIo~.

'.

SUPE

EE mQvimicn'lo de IUnl(l<tU ~'.lieiceal de I\grup eiones de Su.r:&. din iii conoocr una d~II:'U3C 6n ue :;olld:ll'idad con Jas HHa]e-s, Taillcr :o.:Ol,,'ll.I. },"'IOI3" ."'\~cllaned.a, _ Flor-trll-

iu Varela, qiJe cxpre:sa'f,cm su icie'otill·c • .ciun con Iia CCT de )'OS ar'SClltIllOS. rCilllcliant10 a 1.11 c_~nLlucci6'n ,..;olaboracionlsta de CavaUi.

E~prcs3. cl UNJ\ ~ue esa Il:S la poidoo autc:ntiC3 de mo trab:il,i~ dorcs petroleros a;r~IHHifi()S. }' qUilt, ia ilnma rcurUou de Junta Dileo-!U\',n: Ccnlroll 1m dcsconvcldo 101 man.do.! It! de las basl3.

Dice Ia. dcclar cion que eeo la {lllima ireuflio.n de Il.l!!!ltil Dircc::th',~ Cr:nlraJ, I~ filiaJe~ de ComudlJ,f\j) Uh'ndn~rio.,. ,Men()o7A n,osa.rio" Vcs·, pudo' y .Ellscnada!Jm.lI'UD S!J 3.dhll> ~iUD a. ]Ia cc-r de Ius ar lfentinos~:, d lS filiOl!I,cs repr~ eotnn 0 veinr\: mil 3riliadQli. maU de 1'<11 m3)'0r1a del '~rcmio. ,:lu.nquc .3 C';:tvalli no Ie '1~:rode.

Los: lL.'ompaEicros pctrulC:.fu) de ~,~t3.S ftli31es exigen Ia inmedial,a ("UD\"UC"alOri:,l ,01 CQo,gcsu ;";nduna'i. p. fil. qlh!' i'l:ctiri'1ucl'n plJ.,iciul.l rl'· ~tJC!lla pc>r el c&"et il'i:Jdo, . IIU.G no II.r.dcion& 13 POSiClClf1 n.lmbalj .. ·.,a ciI. mos afili3do~. qUtl "'po 'au c;lara.,m('mU· hi IIIl,chll de b OCT de I.os :ug,c'Iltinos.

Es ooDocidl. ta t:Sctica de C~l\"3- lli: dC5pJecia.r a ,1M ba$es:. com'pml' tiil"igc,DtC,s .':' .t:rnv,C:S d!.li p,&tttmos ";11\"110:11$· de III Ce'otr:!!ll 'II oEro$. 3.tO-

• -- - - - ,.r - .

lTIouc>s de baje& cstob.~ :dgo, d~ C$IO ocu.rri6 en la U!llim:li reWliQD d" J !lDt" Direc:Lh''] Central; dond'e aI~ ~llnO') ··t.l.jrigellles~ wmpr'oilletmdDJ con pu:oicioncs de ~ocha se ,l1bstu~ "kraft a 'UII,timo momenta y Ie deiar,o,ll una 'pu'C'l'hl ,ab~erra Oil. Cav:illi.

Tod'o (!:SIC proccso SO ~ en, mil> JJO de lIna ,esc.andalosa, enb:egl1 d~ D:Jestr,3 sobc1'llD.ia pe£IoJ'era II ~oi" mliJIopolios imperln!is1ns '\' mientT21:1

e cje,cUlt:l UI'I:JI polHiC3. d,e "'1Ii'3,cil)o' nnli z<Jci6 01" q c est{t, desmail1t£,IIIDUQ 3. 13 cmp,tCJIl est. tal y au.men .. l.mdo 1';1 dCSOCup3ci6n 'obrem. hr.J e~'l3S cos;u a C:a\·,~JIj I!HI' ,Ie pfeoco~ p::lO; 61 'l.'st;i, m1J~' b";lmqu:iJo Cle)',-'D" do quc le quooalldos iiilio,5 mili (le' res-to antes de las proxima el~ ciallC-s. Sc cqlli\'oca" perc Itocla:\ia 110 1.0 :5abe •