Está en la página 1de 6

[.'114 t::amlJriJla de jetru '/' olio ,~.n' aper>~e!;' de lil .'lJo"w..a cl.e' GIJl~!

l ~ realbmdo Uft, Ir(limit) Wremtitioo para enlreguf' 10 floJ(JINcmzte nacioruJl y la nOla Flurial a 1m monopol'iD naeier« RO;r:~ leamt:riamo., r un« camarilla de il!:~ ,. ofidoles $fJper,;o1'CJ de 10 AaD."Iriulioa. simlllt'oQ'ea m em,e'. dt:JQ".ol'/d U1lt;! iNrntG aetif'iJ'ad pG1'rQ liql.u"dtJT ,0: rt cToli'nao& A r'. ,:I'UUll' '1 'etllre"ar 14. IH,j(l!cion ctJmC'llCiol' l1'acioTl'41 iIJ Uii monoJ* rio "..or:l,"me,f~n lfU." es. 14m" b,j' •• uno J~ 105' Jr..a.s grandes del 'Mundo.

£!tc.mOJ m C01:ilidO.MS d'e d6. r.OttTQT q£lt: la, do! lr.aniobrG,s S04 I'M sola r mi.«ffllJ manio.bll C..oll~ ITa el palrimonio JI!' 14 'nC;Qn: ~e lItt do, [,:H Mmb"e5 dl: /(;5 tulpqbltl ~' ,fcmoiin los nombrrs fk los "'o~Jt:s pTO!'l!a'of' :s poUti. fli)5 d~ la, gig'(;/U"JCG empr~tJ.,

S<Jbemo' qUi! nu~'c ra pr;meraJ ilna:ACiIU .sobr'!! est,,! t ,€I 1'1 U 0: .~ 0 G5ur.iO lueuJn ll'e, ada,! Q 105 ~'Cf'· r:idtu de inle/i"ertcia J' iQS Fucr~ ~ AI TJUldas POI' o/idDI/!$ q~e: hIJIt rt4«;oriad." em, eSllJPQr r IUto. Hoy ¢(Imp!.(/' ll1t'mos ,el CIUJt/,O'. JIJ J7'A'le'./'a que MJi~ t'u;:iQ de::spuis alegQrgue d"'~Cf)r:cH31'J1 mCClJlI;". rna d~ cotrupciiin r ~rf!':l1 "cOn.omico qlf'!' "'/iora 00$ prQpalU.!m,os d.ejillr ai' demud9.

I. -·s,toria se,c','eta

La hi~loria ~9mi~ fI 1958.

Y liclIII! .rui Orig'.:IlCDlqi.!d DI~nan· li'] I d ob mo, n ',gl)eja:dos 'Y irllicii)O que fucrOD ]03 (l(Jnlra· to p~r,o,ler'o.... t;1l rnundo de co. mi~jonj<Ia., ne:;:oc;i'3nr ~. I ~lare. nos ~. tar<Ldurd.~~ sim[llle~" dio ciu. D aqu lJa ~.~¢J! p<lra ,'l,p,ro. '~ech31r.· de 18 apcnura de una gran tomputr1a POI' lli iqll!t' 00"

eAMba a p3!!3r el dinc.o del 'r6lto,

u,,s con rall)E pelroi,eros PllJ~ie,. r(ln '0 rei cion per.onal a ,ei ·.no r. im,pr,o d p r~rJrm f)u(, !l1I'IIIJt. .'U- DlO repelirla ment€ en IIn.l hi "1t)!"i2. 0 rn3ner;:t 'PIli! • j, ... i. lWJl) l.iribuirleo!i 'OOIlU~ILo

'~~1.11 de !"I,e-sodo!! turbios que, 'Iitlnlinu:a 113~ til n ilC.'1 to ,dIal '. \r"c3mo3 11 algunos pro1aSOlilistas,

'. 1£1 a.bo,"'or/o (I,.!:'(!~u,;no Ro~

berlo ,t)ii1rmuJ Blll'ci:' di r .>0- IQr de' Is Tennessee ArgcIlI1jl13 S. A .• lJw' ('!'I:tlJlc~iQ tel~d6n (Of! Mi::!llcr Cutm .I}.

.' E1 c,a,p;u;1I ,t!. nlll;;'o .. 1be·

lordo .. Jltln 1'(In,ri" director de trcnsportus de \'PF. r encarg::uio de celebrar d ,conU·o1h, COIII \~i~lcr Conway.

• .til' tlbogo,rio ar~iNII;;I1'O Ro·, J,Df'1 R,plliu. f'(,~llt di ri.;,enlc' (,r·ond izi:iln v d irer'lor de'll rr. ,que cono itS por causa del f',o,lllra· (Continua en ltil ptigll1Q 2)

• EI ciudatl(JI"O n:ol"eaUl,eri ..

,eun6 Cranr:iUe OI2'I"~rry. que (D 1959 ee]<'br,6 por cucmUi de su ~omp~iii3,. Adiol) ... A'I' un IXIn· tra;o de transporte de pelroleo c-on ypr. E::lc conlrall) cons-L'lia. em U'~I'!i~p()n.nr pelr61eo de Bohia .. an SeL!lisliin. en Tie'C'Ii.l del rue" "'0. donde 10' ~'raJa ~aJ (:ornpailia nort amc-riicana lcu:ne;"l!e Arr;('Q' tin..!: •• ,A.,

- -

~ ,tJ!S:-!i~&b, c!131 .~~ ~ ~cD1~l ~~. tr.:J!"'I"'..cr'~ ,ern ~

'C~XlW ~ ".o,.~t'rol' t'I:'o., •• rOOD ClU"!n-:tllill ::!QIl!Jg:I'I, :':'Ioe~~~.di) 10'0'1, 'C)~~ co :t:.r.4D eotGr ;;m:' 1m lJ!n d CIOJ10n,~:o o..uo~?J

~ .. _ .. ~o.- It e:::al'D '!'1:t_~ ~~~i!c"'_h~:r., ft.. t: ....... '1 .... ":u::'a:!:a

Co. .J'.!II!iIl~ ~_~~" ,r,D.-,!,.ra..c_ -1::rr':l,1III'1 h".y;" p~_ 111:;.e.;.,il~11'" ,

~?- (I, G~~fn lUlli'lO.~~e(i2!o' =:;.,l~._- ~"'ilo "'.,J '::,1" 1:3 C'ni.-;"Oi!J._'.~

11""'1. -"_,, ,. .• "--'-"1 ' !;.- ... - ,~- ' .. _ -- " .. JI .•• . .,.,

.tol:l~. "_"~III'¥TH'''--' .1_:1I~1. :!';,·~~lh,'- _D .LUi v ... IIi.llh' .... I~ \!to .lo:.,g, n~GlI! 0" \.

Om:.~ d!:la dOl alO' ,Go loUI) ;!,1, 011. !:.GV4GIOn:;Oai CO=:lIli":il :I eo'1O:. Q".'~r<ii

1'00 ,a.u::O::D~ dorlll r.:t'IlD' III.T'~ :F:n.;,t:::::l):a, u;c.o1tl:l'1rDI '''::=1e~1111l. 0' O:;J !3 ~!1 Cri~ "':::on 1110 [1\1 &lu'o1oO:o'" .IJD~li'~::;I\, ;t' I"'Ulla" C:.:.~:!.~nl ,~~. eo~,l~, ilon F~","'!'io Jt'1~o .30:-4' cr.:::·,1., m"1?~".;!i1O, ~:lI'O~U.l.~o om la 1I::/Oc:1~ l?~~:li=oo, Iil~tI'MI!I ut."':arQI ~o e.11. !l_Vl-m<1r.to,o ~';3;.-:,~fI 7 M;:a" C'::1-:to1 !1'JiJiIOnll_ &lin I!U~Uo C:u-lno L4ro~ ~ ibrt'odlllr. , tII:'.'!lr~Hf'.o.~~ l:~o111ti!~ ~'!!,1.ID CD It'l'ocld:o 'it.'D'arl:lo lIleQ1"::i tno=n r"uir.!.ont"fJ ,e~:..'"Cclia , Ocbo, ch (!rn~U::l,l I C!~r..lJi &iD ~:n:~'1:1 !.."'r.:~o :"clo;,~·t!., n~: cor:l;Uo, e:lo:;!to~, 0111 l:o eono ~C"J:D ,to ~ Il~!ilo~~n-:{/QI ~"'!l':.~1"'l':J C:'£GI)" ':e:.i<I=l:o,". t":"O~,:tDo:O aD, nJQMO t~~i'I' JOII .'\1 .. ,:n."~Q ::',CG't't"liCO ?g '~1" i'l.:',";QlID:C!t:Ot. ~CQ1cr1_l!nd.3, on, m, o!l1lo .oldoo ".:!::llIro, ru.l 'q):lln:'~J:! ... ":011 t!):!:!l" 1;'i'ili:''tal "odoM!,1 ,don E'~..olaeg ~1~t.~~O' CI~"::-O~ ~r.all!~11 ) el):!loLtn~ 'OD b, ct!Inb lib-..L'II"TUI, O'1M" c,:!.J C4toa:,Qn:oo, C'.w...""!Or:.!B :J cU,~t~., C::'f'\~al :r'oOoml • ., ~D Cid~ ~~lIIiJo< ~,c!3 .l'In~, crLOI".t_! ~ !:;~ &::.!t"..u!.'\a~ IOD ".7Q'~ iI1'~e~ .. ~~, e!.1 7-P":'')n.~:J ~ C'1 .. ~ll;t" " 'oo'hO Cnl Q'IlI c.,UI."\1!I Co d':nlcgll :J ~'~I!:I It :..:or.'lc.~'lO ~ ~~~n",~ ~'GOtJO~GI, ISo _11tJ0r;o'MIl~:t.~4.~!13 _ "mt""~. t~ .. ,"" i'I !'I·m:-.......:;.;; '1".::1 .. \ ?, it\) ~.?_t 0](1.::1,_.'" r:ll'/tt:n'h~ 01', ,on, ~~":_lt._'1'n ~!:! otl .,.. ...... ~ ..... , r~_ll'1, 1:..::: ..

en,.o 0.8 01 ,I'''~ .-t~,;!'I:I'lllM A" 'c.-..,"rtlil) dL~ 0"':'1. c~ 1 ~-r\l 01 c,!x .. '.o c'lill 1i:!i..";'ZIJ 1:" ~:tl r.WCO'lC1,rltoO-'o~r.c:lon~D "J' 'Dii:i:~jO 01 r'e>ll"u C"1!'i~~alo .. _

'",: C"I!"W''''!I" e.l folIO OlOn'to e.G,toc'!:;) ~ cc'''." dol ltbNtl'( ~ ... t :J I;!lg!l G2 Con:nII':'QD ~,:, SC01(1I"cl""0 ~ ,lla,:JJ'oM~ll:1.d.:ldJ .. U!I.ll,':'1:!n., :J 10::1 co,; 01"'001 ~colo S'Ol" ~M~DO"I '1lCl.":to_ tQg~gl,l~i:I an 1:11 o:.no '"::lIl!.!I r..!::.9ro ~l'\~OlQil':l.l'3 ObUIQOA':a -:I' Clcll"a. e!ilpl~ F.qc5~nilf ton t~nrlo t'l~r:o

• .. N;:! C01:!Mi =oont1t:O. ¢~G. ~!.GU1Ililo on In "",'01'l1da .:cr.':::lI :00

!rtlO' cdl Ql01~~O ~,D,::a_:II ,!:Ic'oI'<tl" C:'~:Ul!Il f'Q:l'~~~, ~"I:! ,Al'~" ,~tJlm,-J;o

"~:"l~ n., C;--D:lIDUm-a IP ceu!,MO, ~Q.[J~c'111n&;) o'D' b 0:\1110 Cnrlc D' ,:'q!"lo:-=,":, 'I.

c: :"1'1) ~l '~ClO'101'L".:O'O eunrcllltQ ;} tND, 'Cl'llfol':~.l r(lc!ornl'II':~if:I :-jlTJ)r'l"b ~nJ. 1ion--...ri1., Col:lo:h. uO:lJI'I~ll"~. O"1:~~ d::::'lo:U ~O"Q' on, 1.:1, n11o' 1'Ir.I,rA rul ~1D':':1 ,., Glr.c:OI' C'~tol, r'Q~';onl1 1 t'l::lDCl:""'I'"I1.U., 0:;\11 ... 1: C",I'_ :':1'I',{h). O"'i,t'~"noln,l.l r~ QV.:I.I!o,. lr=f.ol,'~'I!Il..:.o, on 1::1, 41"Qlr.l~ Cdri!,)::ll I·f C!lln) t:NcQ'1.Qn":~~ t;,ul'I>'lOI,l!I:1o, CUDl"':Q, C ... "pll.tol ~o;do't'rlll, totle'll' Ct!:lrr::~fl~ 6:1 o~'t !:!4 b • aJ(j'Uo h.~Q1"I'iQ~' (II 'b 'c,'~o1lo1l:lia: 11'1 100::1 'Ql'ee'ol.t"~ . .,,., f.-?CLrug·g" tw:QC,i:.'" 01 o."J'i:l1'P.11. g~!nii.l on to::Jl nl!llo~o liD r~OO3 c,r::id.a r40:lor,;,!ll, " aill!'!'llcu 011 COFRR.iJ::'!lIJ'l:UO 01 ,eoQ'~~-=O (lo,cll~l cla "ra.._ dOD- 3oo~~~ d(l rtoarrql') 'blhclad f. ... "'e."lib. IllJO 'GO 10 e:;;o~IlI,:,·.r1ll ':I aaIt! rOrlkllD~ ij\lOI!A..-& e.G::? IgQl Q,S'" 1.1.aea a GQ::1m"c~(n' ~t(e~"lo ~r_ eDl'Ol ':r.tN !:c'a :;0;:01:'00 1.ro140 "~1 Rit--.c:co, "'OGl"O 1.1 '.i~~!11 010-.::6 Cr..-:.''''l ... Jlnml1~ t~IGa UPOCl, \1$0 tortoa"'!.r.&. r,q"n:!ro ~!'nIO ~·o.lDber'Uf t.lh:n' ~oO, '.c.ovo~t!1J) f'arr..rl, ,F1:"I'lr.~1C.eo II.Q:rl1G~Ci e':~."Oj .. ,t I -do "1.t~t,, (11...",,=,:; • y,i!.lf! a I' t".ii:r'COlo ::Ql. 'u'i,,, .n,bono, ; 41'0: 0:0,1-, 1111 R'o'lv.!:to' Jd:!.o ~.ll:o.,Mo ~..Q]!, ,!o.am" ~Ula ~ 'Cou.3.1 ., ~40 t.:.blll,l:d~ ~. Q:JIto

e ve

Te"cer ~,un,d

D'· ". _I Co D

IfOCOOD, poI" CIo. - . '.1

y Ricardo : e ,LDCII

a emana remtat

~L.os comp:nicros ~\tonso:. Vi:I,Oo d r.~f,;u h, Carrasco. CastHl'o, 0.. \.1 iii. IUC'la. ['cr::dt.Oi, I'C:R."Z,. o'ma. fl." , Pucci:mo. R:u:cMil i,. ftOOrisu !.tl, Z ,rda. D~iI'3U). Lo[}c'z. Lu j"m, ~,h. \-*11. 1l~1III11 clb rg. HoqUI:, Urm'ti, :o.ularu \" IhJMlcs cj,1. Ucll (4.'4.111 )'!l:iIUJif sm III ~,~ 'II .mera. _. 5.1 Illw. I..~~no reo sdladu d~ tUM ~llIi\·U{'3tl:J cmdul> I;; )' unit 100IIll de '!"i~fon. 'conl'nbu. )'~;I) :II II eer des eel'. nuilllilt;l 01 ros, eou d mismu dClI.'t'ho. ). dIS' "lila intcllcimw, h.!m-.lll UIIJI lercc.

.. ' .

L1 ,C'.lr.a cSC'rirn dt:"sde ~. mrcd p(,r .a:: ~Ullillio 1'010 el 11 de .:.bri,1" ,I::,ue huy m ,ft:,~UU!O' :) IUl'SO n, Ii! ... lIll. rilL;. de ':\.wpaul~J que deseo:1 I("t6 I.,s rcseluetones tid Q;)DSJCSO

1.'Im;llb.'H]nr }' ,3 In CCT .Iegc:d y . 1.llu.:.&riamCl1le surg,d:t de ,!!1.

110.1,' es 1.111 bC('ho "UC (,S:3 -ICT'Cc. .. d CCT C~!, CIJ lum iOIil.iflln:luo.

i'IIJlIIl~.;1I10l 11 todo l:rdpo por ~. &,0- h,cmo. Basra ,que nog,clio Corm 'J.L}. dC'smt:.oudo su .ti_~!encla. pa.

M('gurar que erulC. lEI gobiem'OI "!l'qiJo ()lJr nldi(' sOlo puooe ICe~l.K.iar CUll los elememes m:is tr.u. UI)1(:,s r ~.rTompido5 de III bUfocta· cia sllldk·;l,1 inipuC513 :. punta de pi. ... lloll ~ Cori,,'1 d P.U.r611" Con.. eJ "n'll"l'g.uh.1r de Ia Jcy cit' d~pido, COl'ja cl hombre de b tara pun ... d'ol, es ,IB cI':lSC de diri~nl'c que noe :sitau pCro M.mbi~El que rserecen ('.1 prcsidco'tc OU":iob V eJ iStca'c:b· rio . n SebaslUu.

E1I IJD.JJ e.tlel1sa sohci'l:nb ap:trecidn ICli scm:m. ~Iljma. cl En udul"ulO' cun~rCSCJ de delc~3dGs de la, Uniclil Obrem dll t~ 'COnsllrUcciODio cii~itado por Cori::t 'I llUl'I'I:!I de 13n.: "l3 de L. "iler('l'rn- CCT, tr.ts OIc£ar 5U e .. i'~lclLl"ia. no h:wll' otT::'! co!.! q[lU'!:

C'1'nlinuu,w. nlcdi3l1t,c una een .. '!). C~lori:t .:I 13 "unidad" que' se sahe im. ~iblc, porqne los lrJIbJj;ldo(,cs no !)nicreo j, unirse oon pab',oue$ n.i con Ir.liclor,es. eoru U:UDaI. Dada, nil nos. 'Qlle "3 una ampli rcuo\'a .. (;10.11 de 1.1 ,conducc:ion luciOt:!!lI", l' ell una de 1;1:$ tlt.l)'feS dcmU$lra. cicncs de cinismo de que bays. men'orin, S~ 3 [um,. ('I'll b solicil.:ru:1o. ~IUlC "J~l5 nchmlcs lud,oricladcs. 'de 11 IJOCR.r\ ~Clldlii.'ll'll pic II;] IJuloridllld moml P.V3 Ct"Ji pro[1Osid6n. pues I' ~dcn ham il'lici..Jdo solamcfue ,el sc~undl') pt.',riodo ii, eMSo de I~ CO~ ducclcmn.:u:;io,n.ll del m-emio-. La q~I" liD \,11,0 ,:1 d~ir. pero no QUO$

si. 06m'l n.qh,:u.oll II gtemi,o J~

hUC$'1 de Rogello Coria.

T e COUOC'CIIl, nmscuilla.

50 ,Pes,os

1.1 JUlio

mb'r'e ,d,e Ia car-intada,

pew .II ~'tIOl de un eeneavo, '\~:lIf deQr que en ,el memento de prOO'U" cil'se et cm:nbio, tedos los pr«jo~ deln nill rooudrse en es, proporci6n. como Itnmbicn 10$ $1IJe1dos. $:1113rio.s. jllbH::If:ioftcs. ete, De ste modo que d~ obic:rto 'em c:lmino p3m que U03 nun":! y pre .... sU,lc devalu .. e (II dd ptso permil a compem con mmcstros siI~dos ,export.lbles en e] eleriOf. No es 10 mlsme, POI' eLl!IDpJ~. d~,,",ruullli (''I 'pc-so en un ],O~. 10 que ,3 la .actual plridad signi(jmri::m S5 S, Il'YI:' h:'cI('l"lo ('(I n ot:r:3 p.1 ri ,b,rr 'lila Sol3,nlC-I'IIIIC lI'c:prcSn'lla.r;i, 35 (11;'1'1-' tavos. La rel:lciolll Y SUI signUieacioD wri;)p 11$ miml"s, pero Kri('gCf' Va. Senti. picn j que ~,to, IiUlimo, selia mu.cho, mas p.1S3blf'. sobre 100'0 Polf~ los roctores tuib~arc$.

Esle rl"D6mcl'l:Q de :Ios numeo'tUos de ~ C('lltn,VII)S, PQdr;ia" scgUn el plan; 5:cr ompUcado asimiS11'lO ,3 [05 prcci.os intcm~" no solo, cn rei C3SO de t~n('.r qu(' :1d!ccl.mrlos: (I fru: precios edernos, en r,uol1 de In;) pmris~t.l dCIi;;'j. hi3ciofl. sino (lOr 105 :tll.n'!eDlos rmu c, »eSC a Ia "csbbilidad'", $C pcauccn it diana 'tn los, product~ de g.l!) coruumo. y ~lo nOolo decimos nosol:ro;; !lino qu~ ~"E. Cronista GomeTd.'d" del 1·7, era b .. s.lantc explici. to cuando sCli.llnb,:l 'qlilc segurn:meJ}~ tc ('I bolero de 1'0 'tr-an.~rles. p;t. s,m;\ de l!l pc.sos at 15 cent::WVO$ y sugcria. que ('sla podrln OClmir Coil 1111'0.5 n3bms.CIl)'O'S' "pica:s" do t"i.'![I'l.wos soc I'cdonci(',rrilln'. mo' preci~ s.l:l'n~nte Jl3.F3 aisllTlinuirstII OlstO. PorC'jeffi]'i·lo~ d nzlrU::::U·, ADora cues-ta &7 pesos. i.Quc Icnw do PlaJO -:;e prcgunf.ael equipo croDQmi,00 - si p:w.tr.ll a ("os;L"'l1" 10 eent.wo.s?

POI' supu.esllo qllllc ,este 110, ("S el en.,ena, COIii que cl sobie"",o, .s~ mancj:uj,a ,en m~lcl"i3 de $:!llanos. Si yn pc6n ~, no. a:hor,l'I 127 pc$Os J'iOi" lH:l'r3, $3mplemi!'l'Ite pasaria ;!! S~.U" 1,2,' en (l'1 misJ1Io l'alpso.,

~'o caben dud. de: (]IJC' dOD Ad:'lJ~ hrn1 A3da !JCIl' que cD\'idiarll, .1.1- SO,&:ITl"y. I. mo~o por sus golpes ?C c cc:lo. L:1 sen):J,". pils,'1,da .:'IDU!I1c.10" con lInA sonri a de s .. tisf:1C'don~ quol el polis 'h:l 0'11, !"lido !!.In presbmo dc, :2.) millOIlCS de dolar -$ de 'los Estad as, U'nidos. La.mililofl;!ldll SC ha~ bria. obtcnido co]ocOll'ldo titulo!> en I"sa, plrlL'IJ, hecho que se' Illlhria pro· ducidl) POI" primcra \'(".!! en 31) alio!>.

La \,trdad de la, mil"l1e.~:1 cs, que I1rnc-til li'lmO a: m c. rgo I., col~ci6n (Ii! los lillllO$ (,~ dc'tir no c t: II) eo-loc.ados} t$' cl olll,sorcio nn!1nci~ I'IOli1p:.tmerie. nO' ;;"'IOfA311 .t. III )' and Cn. d ... 1 c:ulil t· p. rte,.1 J1~baj~ldCT" 10rit(·'Hll('ric. no" ill :!ill \'('1 p. h6n d~ nu tro rllini-~ro riC' I)cf 11'.1 \.m r ... · borS,1.r. l.: flJo I proht r. 111101 ,('n IllLCS' tr:! .. (Ii inn :\In!uior. [1(', onsordo ~'('h'liIi simplcmt'J!lIC' ,C(lmn :I~M1te' fi. Il'llI'Idtro (lei "(lhil'rntJ ~1'~I"II'iJlfl. Ii. ~U::odoso ~a,d lllllAl ,e] (',fcdJl~

L I e' ._' ana o ami -,a

..... ,C$ iii (csari.J un,) :ll.:'titlld pru. dcnci:,1 ~e csper _ IIt1511.:1 que In c .. ';,hilid.ld que '!;c buSC'.l (;\1 .lballIJ'I('nLj> ~ 10 n:.m chi P r;l ,1'!\'il.lT .1 i ,que ~c r,cpit:m ·",pcriencia~ 11C!!~1 h',u torJJI) h~ l)tu,mu3't en Boli"·I.J.. Brruil )' Chil~, ~u)'():;gl)bi'·m.,~ "dopl:lroll '11 di"'rs.1) of.orluwaJdes mcdid':l:s

simil. I'('S flue no dicron los rl"sulta~ do pr~ i~IG;:. per 110 i~ ir II. $ (c)Il~ I uidnn ~ c: n6rni~ c; iIH11rl ~d!ldi· blc~. al pr(.ld,ucirsc l.I' W ilC'" ill\';lS rdnrm. ,q. , ~j com 'nlab;1 ML3! ~a. c;i6n" eli" ~).6-) el, .IOII:IUcio de rOo

f ItnM til.· Sls(e-m,. D10n r~lno. que II \0 ""oln :11 r~o :3 lin;!; IHUl"l'a rclaci,6n, L.mli'l til 1" illl('nll) corilO en In c!!:· h.-mo. 11 110 I... f"II.I1h~il ~lIl1dlllmcni. 'Io'l:!'l 'Ie pJrraJo (:aul.clo,sallll!llle:

ai'ira. .

En n~nr II mrncil'lnacb r('ron'n':!, nl") es oll.) "S.I (Jilt> lin i:tnlpe p icolIi~ico cl I o;::nbiN1ou d ' Onga"nia. teo.· eli nle 3 l,nUuf'nti •• r a m flpiilion pil' h IC, .Il·r .) de uM ·sl/\hil'id. cI''lIlf' no I. l~· .r flllU' flO' (lCKlri. ('IIj .ir mwntr. ~ ,,. ~i::r.1 .1dl'l,mt con cl pl.Ul , to'nllmi,~) ('II "ig('I'\ i:ll.

,Ell prflyc€ In rnOn(1.d"in MIi'I~'I~I .. I'll Ilr "',11' il'1 rlllll r a lin \'.4101 'IIKI \'r " !_llt:Il(tl" ~ decir ! 3,ao pc:![OS "I eJ

pcev:io p;.lgo de !WI!. IbiUCOili mm,isioo_, y trn·fnria, d!c wlOCiV los tib..ilos !lO' plf()Cioral1'le1)le eo eli m~ca.dQlmojje-, am·· riC>IiDO sino prooo blemetllc' ea I'os merc.ad.o5 euriipeos.

iEl ,cosiO de Ia o~d6D" incJru. do.Si lnter~s ., '(i'tms paq,ueios g:ufos. t'Stat.~ entre ~I - U 'I ~ 12. POl' ciClilto anua], pcro. eso s{~ CD dillaIres. Como se "Ii'e, todo tm t:Ccord eD materia de inl.ueses por Ia 0:11003- don. de lti'tuIO$ em cil m'GlC'ado inlerw llill'tiorml POl' DO dedt lu;ma .. ·CT'id1!1.deoo 1:'iI. !J,5;ur.Jl.

Peff.) el bril13il"ltc Ilcgocio' de On":,10]0 V de Krieger Vaseoa., ltifte su, ron.ltJi"ap.lrte. S:u;erid'3!. desde ya. pot el Fondo ~IQD(:1ario y por d, Dep:lrt.Jmellto de Terorma de los Estados Unic!:os. el gobiuno Iu reaUz.ado una opuaa6n de com pm do titulos onda!es 'nortcamericanos v' dectllailo depOsitos !I!D banCO'S del p:tis del !norte, par u.n tot,iII de: 400 miHnncs d<r' d61a:res (3!Jgo rnlis que los Z5 malon:C$ de 13 "colc>ca:doD'" d!3 iIIlulos de que ruard~ Kr~egC'rh ,a" UD intel'rls 'que 110 ~b'f'CP3$3i de] 3 % me1)SWIIl

Los norleDlmcrl'c:anos. que tienea un f3btdoso problema COD so delictIt:\ria baJanm de' p;1.g0s., 'provocado cst'ncialmenll.e' par los t-mil,l:es g, slos de 13 ,guena de "I ie'tnam. uW~[II e,rt,e dincrro ~ ayucbr a. • 'l.h'llir let sitlladQo. Dc 1'0 qu.e \'endri3 a: resu]ttrrr que, en ,~ mejor del

, I'os' 'C'aSQi, los [sbldos, Uo:id05i, a'tm· 'I.':cS' d!e la ba.nro Mo:~ :tl,ospJ'So, tall ~ue5tro j}rop10 mero.pm'o, (Delocio~ $OJl lI,egoclos)1 O! 1m, inl('rC 'CI.!1b"Q 0 c;:imca,'j,'eC'CS m.,'~'Or que e], que 1103 palla POll' ell mismo.

P;,m rcmatlf la -il)'Uda" ('no es cue:.tlon que se ,Cttai quo so:m unos aganndos). se mooei's. q!l'" ("s'te .dio". solame;nfe par 'tran.qel"cnci,1S de l:Iencfidos debs cmpn!~!: ,exlr.1injcr:asql.ll: openUl1 e:n eI p.a:!s,. se esUma que .scgjraclnal ell1:erior m.'is de 300 mHlones de d61111re. jLinda cm.3g e~n6miC'3l. tlDlO'?'

La S'ema,na ,E:stud,iaDtil

La '('('prcs\c\m11 ~iolenm d'e todo :acto ,:i 'ini'lll'ircsiaeion, popular ('Onstilu)re~ d(':t(~ e: el .1.0 de mayo,. lSi IlICUipalti6n pr filed .. deJ mi'niro"o Bordla:.-A fI:lra,. t',~$ de I.t repJ'il!Siolll pollda1 so poDe en oontado CiOn los trabapdores.1os e udi nl,e el pueblo.

Sob:re d mooiodfa del jDCWtS: p.\. sado, em l~, Pl ta, una delegu.clon de [Smlldinilies rile a I", a\ldi~.ci'Q Ria. da con cl decaDO de 1.30 Uw\let'Sidad1• In.'ti'J,lIlrn Rodrigu~z :SaumcD: el moItj1li'n, ret'ii:rir I"Ina, rt.s:pu~a dcmonuia rn.nJ' ,5 ,diu 1lI1l p.! I:i'orig, de !L ptLIi!I"

r=:: - L.a:.a1bM ...... II

""[11$ trnbajl1.dor't's qn'rC'ml'i!! t'l' ~i,'mJ'iCi1N.n1f:~ ihtll'g,ro'~, !'fI'~C ~.,~. prIO)'CC'11i lrlf{:,j(J, d (QlUrol' dcl,loticr :r !1;SCgW'4

f'n IU~Cll0 d" ,01 ,t:l lJi€n~tnr ,d'd P'W'bW I~.'" -'i,f.l/t.lllQ OL.UQS. '

." - -.~----,-::':~.:. - ' . '. ---=_.- ~.-' -," ~ . i: ; ,'~ :. " .... ,,!~~.~.~~;;-.- , ..... , .. . . . ,': .. ,

s

-.--., . , ~--, •. ,: '"' .. _. ~ .. '. .-- • -_~_.. . "'. . . . '. .' 1.:. ..... · ,._ ":. ',:,'.;; ,:-:.:~,

h~1 ~uarir'I\'1 '['~lr P.U\'li'll, 3. ':'ili;,I('[

- . '"~

Co lim ,11\' ,':11 T. D~'nll:il Fln~~·II.

Les hi lo~, ,~II,' (,II :!"U\·no!' J.illl~ ~e f'1lOtndaron .. "iI nlJlU.':.l ns.is vel"em-ia.n a :-.qMr~r~t:. LIl.t el.nnptcj.\, madlcj3: de' inter 'C"> Y GO Ili\pl'ici. dail:3',C'S ,SC l~h1 c .. ~ni,i:o cJ~la vez lIla5, v ho\' pucde h,d,l:nic ::'1;'1 ('!I!'.,1,~c· ~iU· de €jUCNIl ,ello:)"" pl'~I~l"Ide e,;.'I.r,.l1l eular ,31 'n:li~lO ;iC'ruP0 :I In :l1n. lFil'l~merc.3nl(' v ;1 1.3 oomp..I.i"li.l de aviacidn l:h~,Ci'IO~.ll.

2" Las ,a'n, ,1 s

e,D la z ... ,a

1.,. Ull"r~ .. {!'- rid I'f'ln'oIl'o .c d.·· it.1l r:llll t"11 ",[" t !" .. I(II· I .. · nCo ~' I ..... 11111 '11.111'-- 'I h' 11.II,i_. I"n d !.J,d., \ '\lr. ((1m .1\. 'III'I~ [U· II \'111 i. LI"IJI',' HhHhl" 1"·11 •• 1· II. I, nllll1'; , .. II' II .I,) "I flU'll!., D'': ,"'I :1~,Jo. :,,, fl.· • • 1" "J UI't."!'I ,-"HI II j. ridlll i -m'l I pil III' Irl o-·pl~:.,jII"I.:·.IIJ ,I';

n.

Cl.t 1. pt:ut"Ir.uhlo ('11 1."111'1. ~1, tra V,';5 d'e ~h.o; f"O'IUr,lii,iJi ell ql'li.cbrw" All'~lr.ll, S. "t. Y ,lH."nJl.l'3J1Sl)l)rlc:

Li,lum 1 _ \ re:cmilL(ll,

\ C.mms (Qm(li ~ C l·("lli:il.lo e] lIi::-IlIJUo.

,:'1.11['., Ct)ltni;;J\' ('~lJblec.id ('01"11.1:11:'

In en .'\luev3 )- o~k'ej)ll c] rlllJil.rn J(' FJr.J~,~L1, i\Ur-c:Jio Ll;PL"Z de Ber-

I oiJ a f1IO'. qu,e'rcpre"clltaba ,en EsI.tdos t"UiJ:CHli :l El.;'\,:r A.. dc~pll~s de h;,Le:r sido com:mrbntede I TF.1il:t.pOrtes N"a\\'ll~s d,c 10. llJrif1l3 II'" ~11,crrn ar!;cnliIHl! Y gerl;.'111e eoIIIf"rd.ll ~I,c I'a. (;on\ll.\lni Dndero

nel ~L('rior.

EI COnl,ICIQCulrc Mr .. ConwOJY

y bi'r,el d,g H(,l·lod:rllil.l resu h"':t dc-

c:i ~,j~, fl. ~ ~t que ,('111'1)11(;,':-';' ~c 1,)u.:iO "II 01.11 ~'I'lol el pbn p.U{l l'c::m!:'m. 1:.11"I,r .1 E[ ),,1.\ y rtpal'lirse sus ruI.I~ .. ~II~ IdicI11,c-:s 'I'". ,ell C.1~O dc, $c,r I ~.tJ~iMt', 1J3I~IJ ,S,;l::; bUllue5, E~lo IllI.imo)" que' !pod i.1i. fldrcccr ru n. IJ~,lli('{'I CIII('lnce,~. i:'(mc'1 1,~,lnpo :EC \lukC'ri", m..i:z: y uuL:! p(I'::oililc.

D'I! csl.l: ~tri'c: !le' nuc' .. 'Sf('," ci,rHI'" yo 'Ik' cOnIJ('ICf" CQllllcr..:'i,I' II.'" - jllh'1 ... ·.wk'". 113dJ !I.ltu '~II. III 'lIh,' IJ! i,lcJ Ill!' (,ClII~,I'il 1m i r 11 fl •• or 1III'fe-.1 'Ilile IHIII iCI·,., ji'l mi.~l'uo 111 .. '111,1"". n' Ii n:-clIl.u ., JOE ,gu rUl" 1111.1 ncic-ros, )' corn 1..111' con d. p,e .. 0 ~'I il i~fli II f~;,.n'io Jl.UUl 3,' ... m7.l~ r .. it! £!h:hiuIIJ!.l~ 11.lei:1 101 fill Iilti rno, ..

file ;].;,i COIIIO :sc (undo b ... Ii: , L ~\J.Il'}LIt:II. con d011i1 icil io en Cm"",llo 22(.9. de .11.:111';1"01)0 ':Iul IE'III .U:J,I ,dc CI.II~,'Lillldvll <I~!,o;ll" I~J"'~II d lic:i.dro ~"IIIII,I i!:o, lJe C~"IrICH'il'l j It- liJ CJ, pi 1<1 I, 1M in (,I ;"w. Ill, .Fllli(l 1;r.lh'llihrn:l~ de COIIII.,ln. ,).' ..... "'I~" I.ule- lIc Ih "l",u •• d'llid.,dl llllllLula. l.c~lt:Ullllln. UI'~!JI'hli Ii .. ·.nliJ .\," II 1M I II:'

uh.· diU, ~ UUl"illll.11 Je l(-'rllllP I'.i1 11I-,I.IIH i. "II 10 COUll' fl'l.i J 111' ,,;~. . : .. Hilt. r I, Jl',l1l ('III H i.H) ~, 1('::.~··II., ;'': .; 1.1.1 r i od Luc:o' ,\ I <'11:1;1 !\.l..

C'!;~'~T.I!'A J--:; - ..... ::c~ ',,:~' _ j> P "';~'I"':~i!l "'I:!:.l'I::'i!n ~1!:l!:rn~ \;'1,;0 '011:

r ~ ... ;ro' ¢~ -_:.. ~- .. :: ":: ... ;~_ ..... I: ~..: t: .. "~. :1:""\!J J..r 17~\:oI.~~iI' to coolcd"!!~,

"Z:J !....~ C~ f .. -,~,:,~"t-:..., e~ :l'!l. ~-" !.~"l :·c ~~~ II! c:.~:;J:.l.:'.:.~:~ e~l.~ e'~OI!'Jlll.~

~,..,,:::,? 0-:::1 ~.::,'::' ""-~!.:"!I!":.':~ :£:~I ~ J1'1i.~'Q~~~~ Q ... "'.--:."~i~C-1r C'"JC.·..tra~Clg,t, ~r~'

CI!!I!!!_~ '01 r" '~r -:- .. ~ 1 • .;';3 I'll vl :_ ..... '.:""" ..... II! .. oJ:.! :'=,~.a 0 oh, ,,,,:. c:.;:ruDJ.'Qm~""'iIIll.'Ii.

I.r!!'-·'· .. C. ''::'':', :':1 ~. n-~ - ~~,! ":1 ";":"'.:~ t';U'!..,,~g II'.! :".lCDD ::.o~ClI, g,... E,!:::::'-.l. ,., 1:" •• -:; ~~-.!, r~. '""~ V,J~-.1. -·r,:~ :-·.r=;.rl.l,~'Q 1& t-.~ .. cr:'lJ!"J or:. La. 01 (",:~,;;~~ ji! :-0; ... ......:,1 ~.::.." , .. ~ ~.f: 1. :.- C'l -:r:,:;Q':~r-:":..3 C::'UO·::"!1_ 0, a.o:.::'.n, tr:.~::l0.D ~:;: -11 "',J:::t ~t .. ::"": I'::~::-~? '!all_ ! t ... - ... ·I'~ :;t~":~gl,.r,:6..!i1 olr:.=-..Jof.'::':'I. ~JO:';e.:" 1) c:::.: :"';·H:~.~r:. .. :;~ C~ :;~. ,',=. J!.: : .~:l:=i' :. •• :~,I) Cr.rlo~ WrD:: !lCl tlQf"::odtlr.o

':r,:-::c:::'iQ!:~ : ~ .. ,...., 0 Co ::'!l'! --~ ... ~ ~!. ...... :,., ~:..l ;D":II). I' LQ i:l~iM :,:'fO ":r~ J! ~;c.letl~Tu."" :;,!,. '::';;~~:"f.I o;.-:.:l ~_'l~':.= II:l !!P~ ') ~:-:_:_',;~.':. ... ~ ~;1:. ; ;r.:)'1f A..l't;I..-~h) ':'G'),,;,'nltl::t '1_ ~~, i;!.OB c= .. "~:'''" c' -= .. :.~ c :;':,f,j -~ l ~-w.I3; l::-t :'~lPl-::~ :'i?:-hQ~n C&G~-W ca.€: 'II e- ... ~~:..:: D i:I ':0;.:' ~:'''S:s. C.! 1 iI :~ .. ;,; _ -Ii .. "'\:".:'~ • ·,;,r-:""c. ::"'..rQ,!.a. lull!C!Dj O~OQ 'C'\I,o:~!(;!II'

I

o ::j:i'::::;,L e!.O.:.::....l ;: -·:11 :-r :'"::'!'J' :"'I'~ ";:.r.~~ (;:t r:.::I.IO&,~f. ~.i,G ~~ 0 -:::fi O,~.l'f... I ·t~ 'c::'~~.J'~~'::" _!!. ~=_., t :-"'_'.r::'~ ","~ •• ~"!!I' "" OI!::--:. t. '-i"t:! .r:l ~"I'O 'C~I~,.:J::~~:', c.J.,!

':-,.,iJ 0 t;:~ c:.:...:g~-:~ e!,_~ ..:; ':.:.. ::..:..1. :-:'-:-:2l: !.,b":r:"l J''Jllo Alt.o:--~~'!) ~rr~ :;:0':'::']

":0: 'Z~:i.'l C·.::'=I C,"~·.":.~ ';l -::... :,~ ~., '.';} ::::1.1. ~~ I '1!). r !'r:rr,rl11Q :,T.I~!I": (:"" :;--~ I

't-;- =~-=f'I~~'J C';~~E....;J1" GO"'".LQ t,~:::~t: ~"I :_1!, r':.i-~fi1 ~~ J""l~Q ..... b,']:.n..:".!~ ·:':"'rl.":'tID C::'-;';i;C' ~ ::WC"'..i;J:~'~ t;..It.- ~~ OJ C ... _"1 Ql~" .. ~"l ()r:.t.~ .... t !I'.~ =::..1 .~o ,"':1 .. - 11.1,:" r:;.:.,:.tlil'::'.~':)

,,:) '0"" !:,-;:-,:' ..;:" 1! .. ::r -.11:.::'0&;00 ~" ;~ "9 l.."1:-;~':"~. 1'·_L.~t.I"'::' !r~ '-11 ~l"IC";:) !!I, ~. i) 0" •. ~ :-:U~ 4J l i.~!1 Jl •• "0; ;). 13: (I; ::'::'ll 0 t"'~ (.Ii ~"'l'; 1".1:": .:" 'I ••• .;"~ .. ~ lea ~ro.;::, r ':e::II r.:.: ~l:l:'';,'(:::1 ,,,'" t;l ·..!)~d'~o!~.!l 1':" l:n.~ e~ .r.:~.!1 J;or-?:::JJ.<!I3 e.., C'!!M ~COI ~a' :.,~,= rg:;)I:!l.~ ::1.-.. • .• t.,.~·., 1"11 <'I' .,1' ~ I ! .. ~" '!" • ... ~ ... Ii '1 ,,,- ~ ~h ~. "'. o'!n,lIC) 'lito, .,..

... ;: .. '-!) tI-'-,·.J ~ -.... ',~ ..,-." - "1 ~., .. - ,,..,., I "-:"~ 11:" t'Il": n' -j':n,~~? U- I

,.'r'~_ ~-, .. !III!""M ... "".-;., :_:t r..~ "1.''''''.1". -;;~ .. ~" : ... _ .... .I,'lit1 ! _""'lnrt.;; ~tii:.~~Jc-I':if : .. ~,.t,

,r l'· ... ="~., .... !"'.- ~ ,!.-~r: fir. '~~ .... -:~ d!~ r.:-"r ,,-:ac~ t;. .. ,!et.:~.a ';'~!l.:tn, rco'~~cr oa~ I ~:"I~:".,,~~~ c.:a:t.C" ·,,;'~;)~~l~.f'"ll, '. Ol':!.~:J alo'Her " ~~ C'3t!ll !.O.3!!.O l".:-.=.:.:m:o [I, 10. C!(;,!::l.ce..:.d .:l '." ;:;!.--I.::! .. :) ~~ t,.,~ ':·.e-l::' ':_'::0 n :'r':;:~ ["or, ~Olll G au ,cu:.l:l.e.-:.(l a", :"::!! lei:!, _ ~'.. ~ 01;;1, '" =' 1.-: ::" ~ ~::I, 0:: a C':' <:..! !l ~ ~ ":J"!.' e. c _"',!) ":'0 r:: I:IC .;tl.1e 0 r:'J :.o:'OJ (0

19o G'e:... f.;fii[l'l '"' ':·~!,t.~.'Q l:c:::a, r;~o~~ c.~",.lw::· r,':.1;j t':.':'9t.I.b::'i!Q, ~""'.;;' ~.:!o'ilc.

I~O!;) <:!r.e~~::'o,r.l!" 001> ~<l la ilOIl!~:!!.~ ~ r;~::. , -;:1 c!;.ro::Jc;:r..::;octCI in,':; ~clllll,~

t .. -~ c::,o t:,:::,u:'~G ,cc o;--=:;"r",~~g.....Qo r ~.~1~~1"" c =, "' .. I f'!-r---- t.1 tl~r_"~ 0 r.4~~ !;'~::I 0, ,!"IFOIr' e.~ ":O'r~t:ro!ll .... .iI~~a..n ,r' e·u;.:.~':on l.Q~ c~ol.Qg :»= i!.'::c!.G:.tlll. c"e:,:lI):"'!~.:'.-1..'I .i!<:I tu-::'·~:,'l :J 1:;'l!lLt,r.":.O fe N"'obo:ln';I'!Icrt]''tQ ~D 01 ,W,U:':!I ~'!I! l.c:~31 ~1:...-; :!::.:::rr .. l".~z 4 ~ - ~ __ ... ,,:~1Q ':.;0 r. ... rJ~:a:J !!!;I l:4 ::ile.~c\'!,4. II e".JelI:I~!AX. f>:'r:! (13 l,fi:J ~<I~' !il, O!!l! ¢~'QI t:~b~~n i!:'-::.or:r' toll ~1J~::::l.c:.o dll, lll"~"'";,, ":,';1;:) .e1:L ~.-~ ':0 ('&J,u;!lII".o!.n 1J~,lle'":,l!e:1!!:;.tl t.fl:=rG'~::.c ,; 'L.~ :,!,;:rlt' O"'D!;~:Va.l-o

'l!l:r.~o 1::" ~r..'l""'.t:::'iS.Q "-0;:- 1""i~::Ii C,.,..l'!.Q ~,g=1' lc 'l'.!~ ,cO 1c. • .in ..... ~ G ~:~g ~ ... , ,",:-.:l.!!ID~_' ;;11 ,.,:, t:::.r;cotil,g ,'If' c.'::":'li'.!!'~t~~':\':r.!!'c ~.", D::iddL:l.'c!i 101'11 C-IMI1,':IJ. t'~ r.!!r'..II k.o ,r.rl'.a t".:1::'~i'I.!:I iJ.i:~!.J ,,:, ~1'.1:l fl"o ~'r"~J>t~ '1':'::- 10 1~7 or.o;&alj,l - CG:;':::C:'!H'ItC::! a:r r~~::..,. OhQ" P;l'1"1:!' ~014l~.!n ~'1uCM::-'lr l':nl:"Ic.::.;mto ~. eG" e,::,cl'n ,;::;.o:ror,:'~.:r:.a 1;, ~,C 11'..0"; tJl(l'l, r10 1il:;'O::'~1]1 OJ(or..~ 'CQ 'i;:n.tc:.;."':'O dQ el1~~J1D! !:~ri.Or.::a. ~~~, r II c.;.- :..ht" ~'i,I.-;:O.l.4 III '0 c:r::."'o!C.ODd:? 'II .aco ~=lIo'll'lAll,III' :IlA eo,t;-:;~(1:.6", ') f)I ":-,1;:. ... Ma c •• 1.::;:,.'J/';!:'r -...:-:'J.3 10 Ih 'cJl'~d~ 1i~ 0 (l'I::,~.ullo'Z" o~"'ftI c.!!l1~,O ,;ilr't" ':'~ !'~ Cll ~1.l ~ 60 J":t r'!·d<l,n!1 fC b%,'CUiI,!oa g,1.cl. Q~cJm loG"C'.I.:!!, ~e:,~a d'Jl c:.!c: 1Q .1..:.1 c;t:~.!>~l~Da:o ~'}h~l' .. te; ']' \lr_" ~",l C~';ll~ !C:!.·/~1.,~ ~

.e! ... .!.1n ,!'t.·H !!IV; •• , II ,:",.'-:011 l ~, .. '~, ... ., d~e'ml' t"!'.n ;"'HI._r,,:m: ~'t ... ." , .... ';!.,~f''''i:i ti:ti

,l..-n <:1" ...... ~'c:o r;.~ _!l- "'~ ~J":I" ':o~1" ~.Q~ ... f~~h'''';''!.'ItI .. ,,,til !"I'.i"l If'le'l.olfll'l p::i<1' 01, r>rs

00'1";:';;'0 'a. C'l.!JO ~'1Ql ii...::rl::"':,~c') ~I~O'~~ ooH. -_.) ... ~ gli-":I "'11 ~!),~"C.O .... ~I w .. cl coA!'o=,~~d !:!:!' !':!.t"-"..!!. o!!cco i'~<:~;'~'lt'!I ~'''' ... " :;':'~··o '~o,r..,r :J III! UC ~olol or,,,!!: to o,g ,.a _ egg :; ,:;CII;L.I;, 1:;" ~t!-~;:;;"" hQ:~ l'~'!;<;!')c;o Go, W~ IiCUOCl' ,Uv,u''i.o, ::111&11'.1

En ,e$[..{ nUC'\·;'!. s:oeicd':uJ cornel[;. 6,:! lcll.co!"!~r.'l!nlos " 3I~;un'05 CIlIIlO' duos.

' •. Ur" ,Gt'clUt'iU:e £1,Uot: CorL-' It'Ry.

• Cnp.ttin dl1l lr{Jl~otla Aru·ew li,~ I .. d,ie:< "IC' Df!rtodntl,o,

'. Doc,fo,1'" i~'obe,.r:o f)ormdl ,Un'd'".

• CQI.liUi~i ~lc 1i,I'ndo .. Udo P« A I't,,:l ~

PCI'O 1,.tllIbiCT.l cncornl'ramo3 Ii. uu PL:IOloll dre jefcs do 10 Marina Je Cuen"" dil~ptlcs'QS, ,11 prcsi:oRQ,~ COli HI Ilrlifl'ltll'les J !!IUS !P'lHlo!1 3if,I'HU' de los Ileg,oil:il)s m:tritI· 111(\':" E~I·o,;; son ':

• C 0'.' t,i"rl,'~'I.I' !l"fml[.ean .• l'I"IQ ,ll,t. ".l'ulobcrl,i.

• CU"lihin ,de fra:flol'a J1,tlillf'" c{' 1'(,1, Sol.

I. C.(IIpi~~iin ,de 'uu";o (1100,.10 If ,(!rr(·'r,i.

D C,I),rul'.r!,"rnirtn,111l r"(n~,ci.,co C(l . .'l'lr~l.

,1. !

• C:tlp,iriin tIe iliI11ri'o, ,C,ffm~ r',"0 nCur.CtI!1t.

,Quicn ,e ' Raw.on? C<tsi nad,;): ('I ,cWia:do del 'c:lpit!3f11 de fm~:'I.a, Ld. ['I c:z de II C I'll) J iJI'IIO,. !!·ocio do I~· do~ 10 dt'IH.k), hombre de Ia Cc.mfjdllb"l dc illr. COl I 1,\'.1 Y.

• ' II'I'll' '('nh'li'.f'IfIUla (;'mwi,.

o COli/r-f,J'ruiF(",rlo G fi ,-cia I' u ~'l e,~'",

R~cal)i'tulI!IlII}S es t a pri rncra parte: Derma] U05c11.. 'lIlt! era en Jl958 d ab0E,aoo lie .1.1 Tennessee Argeutinll. en 1966 forma parte de ulla ij'ode-dad de 'r\]r. CotIW.~IY .'I media docena de alrniearucs. P'anlin. que parla .mi::;m~ e-por.1 era djreclo.r de If'Jnsporl.cs de' ,. PI-'. II00bi a l1a~~'ld!l) II 13 mi.::Jlllll (ombifll,i] cIon Ilc n('f!oci'a nle;; tn.t· rilirnos" Y ;1.:11'. Conw.~y lC'in;lba sobre un.:JI con.sidcr.lb'I'c l;'an'tid.,uJ de bombres de IUl,ja 'I Ic:=l.I 'crro_, todos r~p!i.cad,o.:! n Iliqluirl3l' Ia FJo. la ,i\,f,e.l'canle 'cn horn ~111,:ljC n 13 '''I.j. lue'· 'CDlIl''FCi:n.

P·cr·o ('ol)'linucmo$ It!)fiI .cl lcnlO.' Mr. CQ~n'a\' on~lihn.r; olr:1 com p:ll ii ia. Fi,eid A r;: CiI1 I i,:.t S- A". COlI! olkil1lrt~ en 42 Brondw:n'; i\:cu' Y or:k. .K Y. 1000~1. CII)'O pnJllIhilo, C.$ l;1!c.orHruccil!5n de i.·h· i ell J,.I.!!l b;mllllS mcdi:m,c d pm pJC(l1 de rC,cmcDlOClllbl(1.'1ucs. Ell csta socicdad. Mr, C,Q'l'lway rc.. unio 3S'lU anugo.s::

'. 1)'(I('lor IR'oIHJr'p Dorm",' fJ.'~J~~d;".

'.' r.1I1,,;Iiil.1 dr' l"fI~1II1'1 l~ U 1""(," l'l qll.61'~":' ~t(l> R,(OrlorJ'rulo,

j- (;'!'Jpilri", tJ~ mlll'f'O .. f IclQl

if'l'rmri,(.

• Cfl ,loU"b, ,It', i".tll'!·O ClIiUl"r"w' 1~'·fnn'fJ,",

Co III 01 plI(',dcrC"r:c. el' '="I',l'"lltc "Ie EL~IA" n.1\\·~OI1. ,I p" rl.:(:<!: jun • 10 <l M r'. Cun\\'a)"lnllre:~"Tic. 11;'11' \'iI'IO' lTrorl{l,HllcriC'anrl!. (,R 11113 co,m· p.1 ,. i;l qll(, ,'entle (,,1 "iii". Sin ('m' II,;! r~", ('~n nn ("~ M!I'~~. ~\ Ii r. [,jIll. W.I \' ItIll!UI'1i i-It, r:l'r". f'~i.1 nlU'\ ,I COI"loi l1.wi;'n II 111m pi("/i"' de .f=1 III Iltlm.ui,o ... n ITIlIhTi;! rI., illnW'1I1'i 1<' !llli ili:.':'!'; PM,,! III' ... u Fil'M '\r:,::,'I'l' li'll., ~ :\ [i~llr.l ~'Il'nl.' dil"(, 'Inr

£l'IC gl1'IIO 11~llrrc~ion,. tan bien Hilrlido" 'CIIC!l'l" con di.VCl·!O!5 'me. IHos 1M rlIi Im:el!.!"Sr:oir •

'.' 1~'1 ,f,(if"W" \'i f~,,",'1 til .r (1'.111 1,,1~:1I(/~·;. rlllwUIt.,. dl'l . 'v·,

I~ I~" "1'"01,,'1 U i '.il i""

'2' U" 0' ,;e,', -:f1 1'""\

,,J),I . ,,II;,~, ....,. v

Ica~·os

tlill ('11111 In. i,'llir"; 11('" (') IJ'-.:i ·Ie till!,!.: d :';1111)1) Cl'I!\~"~ .,. ~u:: .11·

D fJ r·,i'f""";tltu i ,." " t,(I< r; "l! "; ,1'."

"II ,'" II,," IUrI i,IHil j"/~' df'r Ii., UII 1", ,11'«1'.\'''' '\ 1II't(/. Y ~ii(.~I'q',,,, (·1 11"U'fu"r',) I {/1·f ,·.I\I,·",1.J1' (,QfJ Il~" II !"','."UI ,

D ,';.1 C(JoIUFtrJ"lIi,.,rr,rll'if' r "tru~'is' ("u (=n.df II I,·.tf',' I~'i'rl'r·,tr" d,p" f 'liIl~~' f~' ''!f!''II,rllil ,1,· Ul":" (Irnl'n..,. ('U \ U'H~. ""1'1 1111",' C'UUI Ill" hi IJ,r,~, ~tJln'(' d ,·u,,, ,,'U "f'r,'H,;,u;t:",n,

CQ rer:- .... -ll, 71 ':!lll:~=,,'" '·.~.I".,tI!) c(,_-of,Q. r\llll"t! :r(~ Igl!.~!i" 'OQiIl ~Qi(!OD 109 t: '.r.~ ;,,1) dC!, ",.~~;!.;:'C :ll5iJ .11Il n ~..,.o, O!!;! (Ill, i1or.~gUI!) l~bl1a:), 1110 Ca.:JQrolD' ,,/' ,oDlQ'lI . ~:::tJ~ru:o 1:;101,,17."1])::.1] i':.'ov~,r.clD.l!JIO ~\lO .No:m ~"i'.:n}~q!l', t!'lIb1o;a tiD (lUQIlr.r 01. tlrl~!..r.::.l ~11bll:) if a:Hl :I!.oa ,lI.:!JtO'fi (II~ I. r.<lI),r"l'p(l 1:ill 01 f."'I'"~:l..rnl1 ';Or;ll; Qilli rotten:' e'l) ll)Q &;;.~:Lr,m C"'Mn~(!O G DUD a,!'oa"OD.- ,11 ,I' !1:1,tnODi) , N~, ".1::1·.c.71,~ '", ,t' J lliQ C .,tt;l':i:i. d·~ ,:lar"~Olhr.o,. ".~~ .t;CJ1,o'bD,Et:l. "".~ ... t·on":U1.111 r,. ;:",Ce.'l,I,ft! •. _~.:I~ .. ~" C::.,.-.t1:Q. ullol'), :.:''\1'''eO,Jg cot .• ~'n;"I,O, /0". 14:-,:.:. CO~D, n.,~--Al ilQa~hll ~. -.,(iDe"';'''' ,; •. :to,.,'Ellil. l:nlt;N1 l'''''~1 'tOtl JO ru"lJ'Ol'OD Ilo or-t,1l, I :;1'1 I 0: i .:r:=l),r • .J' .... !o iI ;,,~ ;';;~,,!l? jJ !/~14 .1~1:!r.t.O, ,,,:,,:"'0:.1. co,'~ lL:.b~;,' tol I!Q

1. .. .::;(;'. welD it,. !..cH'::;,lo:;. 0.:101:"'1'.:::;;:',10., t IJ.,~,. ~il) .;;Q,., )').6~g y.~J/91.£'.'

II, nlll "'·,1rplu·j;l. 110 III-I.r ('X,

il.1 ( " 1 W' ·'-1.1 -1'CI!".I,ul !:lOliu.~r" ~ i.ll ",n "WI!" !':lIliIlH II ~ '''nl!;~,.~~· I I \ i., r.1 "II ... ,nd i.· iOill"; iI,· ,I,'· i~, I ,II .d ~ 1"'11 hole I.. 1:1111;" t.::~" 1M~ i"I,l 1·'I.d d .d

mirumes eouel .r,Tupo AUSlml y eus hriSl!dici!'C '?' Ahora. ,·creII'lO,s.

E de cOllocil1licnl:o p~IMi'~o qlilc dos ClHpFI;;'5n~ de 1}\'linci6n prhra. ~liI~,que ,rccconocco pefILcJ:ll1,c'(l[' al UI i!=lll11 grllp.o Jifll1l1(;icro" i\t!$[r:a,] y AL·\,. (''''''Utlll ilC'nei'ici:.iincl.ose a,e mnhilll.il1ono,rio:; !!~Ibs.idios CSt3~

I I '1 '. . . .

i:l, s )~ ill. nUBn\Q tiempo mfenrll::"

nCB ~(JI:II'C el conjunlo dc Ia poH~ I il'" t!(~'rf>.J I"Htr.ic!ll::ll par"" Bniqui. 1.lf ,iI. AcroHllca s j\ rgCfll ina 9',. .

Et ~UP!) A\I~tl'.11 'lal'ui:Jicn 'sur. j':!io dc' .10"; iamos().s comtroto,;pc'Irt'lkm~ dc ]958 .. Su \icl:pre-si .. dt'nlC'·:1(lm:ili1i~lnujor c s William nr~111'11, rClllrc'c['Ikllllc d.el .. Boca lO··jlt;'1l 1H Argen'l]na, ''I de III

lI!>('~or3 Cil ii"" Sen'i,ell'. con.lnl. li~mli~ irr"'~1J'I",·e;;. en 1958 )' 'COD," !,"':,i'ol1nio5r legales en 1967.

Ell ,e] d i l"'I"d(l,rio do C~Ic: ;;rap!) rilrlaltc!(>ro. pctroh.·rQ, p:ucdc:n C.o. 1·()II!r,tf·.:/! lltltlfJ~ U,I'igndicrcs como <11111 i 1'::1111.'; (~Il el ~IJ rOo Conw,ny. 10 filiI! 110 haec :;- i no p'robar UI1!'!, iFllcli!1,'ul (', d ivi ion del u·al!ajo., P.IYa !lH~·~jnn;lI· en as'Ullhl)$ d d, 111,'11', 0IIUlit":tn1 -;. para pr~iona.l' "Iil ""'III1IU:i do:! ahr" bdg.u:lic,res. E.~lo:, ~on ~II~ n(jimhl"'e~:

o R'"'i'tz,~tlil'L''' ..1mr',car S 1(1' l~ }f.lfUl' •

'0 CIJ'nlnn.drl'lde Snll.~;uS'Q' Po· :~(J(lflJ; •

llf.{lUU.,

,.. j fl f'nl,bar~ot' el PU:l1to die :;n,~ I eN: pUll relllciolUll' 3 ,esf,(l sru.· flU corn ci I'II!)rili!llO., 10 cnconlra., mQb 'ell 1 1~U-05 dalOs"

E,' dncrOJl" RO'o,t'I'IO IJDl"lual ,Bu$ch. (1IJfJf!:'fUkl de: '" ,stnnI/m',(l rJU. ,f/ir:-t:d'or tie fa 'J elUl '!\O'cc t:'/' la C'ljt}CQ Ide

I,f!.~ r:m,I",..,,/IJ$... $m:i'l) d,e "", IC,UUUJJ" t·" 1·1 11',,(.~ndri r"" In" III un f'I,I'UU.·~. ,I',:! rN~II ...

,llihj~lJri", d" Jr,-" U"~'lIil' e'u "'/ II !!·,:tllt-io!'lm !m, 1,.t;pflf,U~J!""t! _\". I"ur /j,i /.1.">",, i~Ot'tJ'. :!'U·, ,,'W ,Il" ,'dm·iUI·r (:l~:dd ~"t;U" df': ,j'U f'il'ld .. h'':'' II t;ml.

('.-1 IIn-,I .. l'lI IIP·~'I·,Wi3 (Ie, Hli ca· I :' ~ II j pit·.., ll,· "1'Ii 1'\""'11"1 '~H'III~l"", C5

! I. I·i 1, (II! ,'1'111.,11",,, 1'1 II~ "i 11""\, tr,11 1:11.1 I'U 11'..,1",1,11"'1'1'" j.] {'IIIII,II'III, l'lI.!r~uIIJl,1 'I 'l"tlnt II lUI. CHII'i: IJ"S din·cm.)l"i1J:; 1111<11 ~'llh1IlWllh~ d i f"II;'I!I"', S (111,1 d IfI~ 141 ~ "11.1;.1.1 ,~.I .1", .Ic I r •. I,II'~llIi Ii Ir III i;ul'l'lIf'" ''I'lie \·jl"IIl'1I ,1:(' iuri'I.I!1

;' I." Iii Il';'IUI"('~ 1'l!~IPIJlI::> IhlC:i dc' Iwcc I·j'i':t ~'l!IIII,1 i r"

Pt'ru I~I' !1II11.'lIlC~~o no 'le,tlui .. [Jan ,11.111 f.

, . r.l''']' I •

,'\'111"1 nt. !'t.1 .IC', "" lll!~le;Ulj

~III.;' ,,'11 I ~J.:-tl~ 11'"11 1.'.111 I d ("Ji rgil tI,e dia·lt;elQ.l' U..: 1 f~: " :.Cl Ldl1f'j(Ula~a

en lo,s, tt'Sllntos marilJ:m.oi a lli'a"iI de] Capilill!! de ,l'I'O,yf'o Pan'l:in~. '10 lIfo,h'crenlos ,aen,eo:nlrar CD 196'11. _pcro do,ta ,eomogeremtc IQome'!I''' cial de Au.s,lmL 01 sea. !1plebQ. Satl. laJao del pe:ll'Oleo ., los trans_poirio tes navaleSt a laav:iaci6a 'com,er .. cia I., sf em p;rc,c 0 .Dlos mi!!lmO,1 o,l:Ijigo,ij."

Podri'amos d'ed.ia:mGJa,otl:OI pe.rsoua.jesJm,eao8 Ib:taalivo!l. '

1'01' cJCmIPIo a;] Dr. Juan, B~u", UslaP;ei'ia, que fue ean cHdia 1o, ~ presid.~te 'po:r ,et 'pal1id.o CiVim del embajador .AJ:s:ogltmYt 'J ocupa,: fa. pit:etidellQig de Ays,md., des.. pu£' :dc WlI1 bf$Ve aer.u,a,ci,6·n 00,01-01 rmiembro, del 00"!15ejo, Ases,or (I.e fa MariilSi iUeoo.mte .Nadonal. Se. r.ia: il!ilte~e.sa.l!]l.e ,conoccl' ,algunol di~en:es, qu.e et Dr., P,ena, emi,. tioeundol I.sesomba A]a :!'tllerina

"f l~ , ,._.J, ~

I~ "C!'re3in'c" p6:rqjU.c,su pC.rlQOo t:OIIt~

cjd''io 101;)0 el ,de l~Q'.s mayores Iun. ~;res!)s d,~ ~'Ir', CO:ll\\t3i)' y sus am.i~ s'O! 11m J l'1li ntes •

Y la,rnbien 81 D.r. Tcod'osiD Brea, ,que jU!:iaml.It:D'te, era. ,tllboo. ,gad!) d~l Mimslerio, de Aerol!.iu .. rica en e~ n1omenl.o qu,e elg;rupo .Austr.al comm:z6 a nlIO"ljrerse " qUle" pO'" 1,$' 'mDtet d~bidi did.ami .• p8.lt':!!obre e'lmodo y los, metodo,. mdli:cadol!. (1131'1"1 que el (lmI.a. :a6~e& vigilara: ,el ~lCl'is: l13.ci'o!:la[ en '11:1 inlmfo del 'tTanspoirt,e comel"lruaL El Dr:. B~ea w!l.6del i\Hniswlci,o d'e Ae:ronaW::ic.a ,Ii. UD liD60. d.

..l. , .&' '[ JlI_ 1I~

,o~l'8do:r. en -?ostra;'.~ Qr,Im :0!I:8'..........,

pu:e:d,,, ,dedl!:.~c como aefen~ I

el mteI:eJ 1Io1.c.iOllal en III ma'" ria. EI ])r;. '\Bra . es bm&iellUII udi'~,g:t(lr-, piJc.I:I.(~t~ biiod'e]o, po,ro. qm.e pedem,os CQ,ooDtra:rlo en-La. "fa!S;e!)n~d'" S.A.,. jWllol 81 ,cam. cill.e.t Cosla Mindez, y ~n 'Ob'OI d.ir,eelo:ri~, de mOI'l,opoHOii ym .. quiB, en I", Arg,c.Il!tilDla,

4", 1st 0 :DO les .mo:ral

fl~y l.l!1iiI ~upcr·· s'Obicm:o hn1· ~ible pefiO IC(l,~u::,rclo que Helle III.U .modos de inrnuir.; cO.[f(!IlJpe'r:, conlpra:l' eonciCll'ci'.u Y' b<!sw. ~ vcm:l,e.das COil ~u:mmcia1 P'UO! nD P'Cl'dCl"}Oi 'CO:~II1Htlbrc. Ef ,g;galb ICiCO MO.I"i(rpolio, pCI.!'!Ill\er,o lICfr,te. Anlcri(,3JRO licne d.o, nicnlOl"s J).;t'~ c~mlinn.r ell 13. ArgentillR" Ufl3 ('Il CI'HtlJf yl'a o'l.n. ell el :air,e., Y cl:OCCIlI1~ de bltaM,~ para ~er\ir'loit bnjo Ill: !urpcrvi.fol'l a.c do,s final'llci 1'1I:8 li'~ph]Il!l!: WiUiam Reyna] y Gr.:li!wi1J~ C'oflwa~'. J tUUOI (;On ~UO~. deltas dc' eUo:!..;)jh:cdei!or ('It clio;:; .• \Ina !lube d.C1 alti11ir,9.JdE!l, y Lri:; .. diere~ ,a, la, cabC7..G, de. los <::lIu1c$ cl 'prolpio' jde de.1 &,., Indo x\ln)'or 'N'a,\.·:Bl de .1:11 lIIlRrill1l! de Gucrr;1 i\ rgeutil!16~ \·kealmi.· nm Lc Ped 1'0 G 11 .a \1 i.

['" de5COIn'posici,6u ounde pOl' I:odasr pU'les" 1\1) es 1";)1:'0 que ~C1! nec'(':Hu'ia. cad.! . e~ mayo.!:' 'yjo,' 1('1tt:!1l 'COIII,ra los a:rgeIIJli:nos" 'Inll'a. pei:mili:r quo)",,! e.'l.1ritloj't:L'OS, Y 1.1' SOtlios fQi;ll!lc!! 'fC Uc\'cn las

g'lljl!:!t!.!i01!$ de! P!lll!!.,

1\1' reginl1c1I1 ,d~ Onti'~u,'ia 501'<1'.

IJanl sioniju:'c.et re~inmon ,que 11l!rm.i'lid ql;lC I'a mas ~Ita 81A.t!lliri~, da,d d:e Ii. Ma:rh1!!!!dl!l GuUN £ucr,a o.J Sl)ciQ c.om.etd8.! de unOI, rOl)a~e3 fillll,uci!l.as ]'nler,$....;a,dol enarru.:in:l!z· ~I inler6~, :llil:'.g!c.u:lino. Y eslo HJJ 10 J1tllllll~. oeuhor ,001\ di cm';os :~oI.triolico$i 'v IWIItchu 11iOl,e.mDes.

,. L« u(';rtUT.,1 dl' I

RES EL

-- ~ _---~ _ ... :' - •. ,J ,. • ...... :*'. _" ,.....C'. ~--., .... ~I') ~ .. ..-. • ~ _ !,~. , .. ~ - __ _ I

- - - i. • ... ." •..... ,. 1 '

Sin Folklore

Is Je~clld.1 "1 l.{ mi...m. d San· 'At:: d"1 - 1:10 HJlhhc de tm 11· 'I:U<-no. n cl 95 poT C:il!D!to 0 lila; de los tm J > 1ui\ dIe J, b.lbJ de b bu!,U.. W~;;, de r.lmili ,milo cnienLc de csa casn!;1d ~fO\ in _.- '\leLa ~ 1l0blar 13:. \ UilS ~J. du But:.llUs .-\.in • O:,rOj much s Id.! .~. :linD Itr.a.s :litll. arra" flu su iDt!:i"'t.nci.a P"Td unirl :ii, 1a, de '!.u h<JlD]i:l.Go~ 1 UJ;um.m os,, CD La

deb~

Desde ba[1.~ ,JJludL.:!S d~ ddS

~ ~Q LIJ"uid~LC elll I p.!.I:.trd'

c. It, \. ) .i.l \ ~ pre I) (Uc 1

ndj" n:os infrdhum.IIlIOIS a lot quu ,",..m t xi 1l3dos SUi IJ1Ibaj don:l 100 comid • rias por muchos como lin, t DLl foUJOrko.

Es uw poe; ~o n::feri n c a h.

dureza d cl Llima ., a b - arJ dcz de lei Urn::.a- ~. 21 ,Ia .... gx _de 1I3,tu· -, Cia". que dt>ial1ar 1:l'Udamcnlo li. brutal U"p1ot.1CJon 2 que $0.0 IOmetidos los tr..baja.dorcs.

• lis cis 6OO.fXO 'lll3bi EI es licne

SaD' "'o;;rao e de esa poola.

·o.n .\. 'e- ~ e1 monte,. en l'II':mdi.

u n cs que puede de'cine 'lue ~obrc.n . n blarnos d"! los, hache. 10,; de ICJz OblffCS d~ 1a mdWQl<l lores ai.

Maldit 's Sean L 5 rboles

iIJI

\1 sii 'l"TI 11)5 1ml'JIln~ u('mpos- II' ... ~O :. O!:l!plr it 100. nbTero~ hoY HO\lo of reec I:r<Ib3jO a Lllles :!O.CkJO h;'lcheros.

P!?I'O (;''1:05 ~bueJJo,:> Ill'mpolo- l'iIus' ai'iuran hiS: obr.1jcrol;. flIlDCJ 10 r.1t;~ rOll pJi.rJi 10 ub3j:'ldo[c '. que sicmpTa (OJ> u\'icron rrlP\ldo~:\ U[).l t :\-pJobcion de' piad"tb. 'II la eml!> de ;l jnduttna, par ~upu~to. aI..:e· lit '0 primer- ~1I..;.lr a los obtcru.s. que se 'OI'~D 'J'lrt\ .1(.10" de :iU tnb:tIO \' dc sus :..J.lfios. lo.' I'J'bralC(IlS Poco puedei'l' !X'fIller p Tillie poco

o n>ldd eJ.'pQn.lCn.

,'clUOllmclll~(" • .lI1'"D.1I un ... ·onn'llio flue poc.~ 5 \ C'ccS ,C cum ph', ~ iI que I •• r ..... niJ':u.,ioll d t .... bJpdOtcS

(F I:d 'ra~ ion Uhr r I •• lnti '~t'I1:J

!.'c la J ndmtria 1;0'0' ·~l.tI ~ FO::.I r- J c~t..l intl·t\ t:'nirl, Iwr d :; lba'mo., d lorn.d lIIilu mo l.Je lin hacbero !;)~:I C)'"tlpltl .. do I'll ~ 536.

£"-'le 5J.lll'I1I iul.l ~lItuJndo l>oLrc I.,b.lw UI.: Iii prGuuu)OU db.ua, por CdJ..I IJduaj.lit.!vr, d cinco duro IIUl'llll;). 1:.1 ~LI • 111U\·..t!cntc. fc.w.(I~ suu los que puetlc.-n )UPC[;lJ ,(':.I~ miJiliu(). )' la [It ali _ Wlpl?rnnt~ I:U 10:. ol:n.s.i= ubb;.l .aI ob! rn a dcdu;..... ~ilU parte de ~u Hcmpu de lr.J.bi&~ a ol.r.u Luc.15 :aUUf1. I",~ 4U llO f)C'rcibc remullI.:rO! 100.

):!} primer 11J .... n. (.h.·~dc 'Iue cs C'Ootralado, t.uda ::; c, .; did) en JI,i7,oI.f al lug3r dODdc h c.sl.lble.udQ cl cb.raje, do,.«.I1!' )e' cn.cu,cnLrd Ilbrndn ;\ 5U~ prOp!.!:> fu('ru!o PJid. ,,,brc\,inr , n cI bu'IUCi P!>t r ~O. r.i b dc,'lln f otro-s do~ 0 LIlrS c11lal !'i d 511l1on['1I" un pt.-'d.LZO de h .. ~ fL no Y l,,:oru,ruSt su .uldul. :-'UI!l..J md~ • IUt: una. nil . is 'III' m.~d 1\, de :1 1; ~ donrJc dcl.te cubljitl e Ue ,In m.r.t~mpen~ 4."011 ~1lI CSPI)).i Y ~IU hirO'.. Cada ,'("I: que ~' gota.l::t flroduC(Hm II un lule. deb!;: repc· !if 1<1 • I1'iil Slrut. lUll )' (,,>j,e 1Mb.:ljo

Lucgo. rel..'II':1J cQmicoz.Ji SIJ labor pnhiucth 3, I~ue tompr nne I cOr'· l4: de 1M :UbolC">. SIIJ l:r1oz.ado. y cl J .. bra:do de los Dunnie,D es 01 de. los p ~tes. Pe~o cn es n, dap:t. ..un £01 til p:orle de u llempo uti] En ;Jbrir I 5 picad s por dODGe' IIbra,;'m 1rt5 ~1IT.!o 0 b mul ~ .Iur:l , '11ta.r I;,~ PI;(,,1 lcnnil1ladit~. .oIt.dc· nl.tS, f.lehc d,-dj(,";u" Un di,l :t la 5 mana. P r:l it ~d alnlitc n ($;clileI ;lI'lI1mlc pc"rielll:<'"il"l1l al llhiJrnl"J nlmw·, pam adqllinr b~ mrrcade· na.t, ~ par ~

La Plata no, se ve

I..()~ di s que' II'cahncn'lc b'abaj f.1 h.u·ht.:ro en In fi,roducdoll ~lJbre I Que ~ mide su salario, PU.I1C;1 esceden de IS 6 20 en el rna , Y 'U gl'llcral 13 'c::3Ilfidad es rnenor .. [11 !o!.'> 1u::!.IU.l5. cl pruml.:(Ho de ').illo1· IIO~ quC' 1~n;lbcl' 10,:" u'brcros ror (ale.... C$ de ,6 0 7 mil peus, 'II!!! IUL'~I) C \ emn d~mlnuidu~ ell su pod 'I:' adqum'lj\·o.

COll1 ('sic SLuuno, mi~~fo tie-DC que \ i\ ir cl 'U i3Dlilia, adqui. lil'ndJ In comc:stiblc$ Y IRcrcade. n.L"; l"n E'I , 'InhlcJn. que pcrl(.'I~c(;c 011 obrJIC () ,a 1II1l conee$icmario.

LO$ prel:il)s Que ,dkbe pa.gu ",;. cl·dE."I11 '~Q lUll 50 POI' dellto '0 mas

;l los que' coDl'llJJW'}emlt 'i:!..!Ii:l.u. lij . do<;. Porejcmplo, un par de alpar. e;al:ll:S (que por 13 D3t1.lmleza del tl'. baio Ie dl!r.l~J ;) 10 sumo, 15 d1:u) cut" I. en re, S :;201 )' S 254): un 1 panlalon d Lrnb~I'O~ S' I.~ un

I .. ilo dC'1 az'lc. r. $ 00,; un kilo de ,'erh:t,' 1:.0; un kilo die hanna.

S 60. clc.

Un \oC7.. pOl' !iCnUUl • 0 ~ad(J 13 dM • cl .dn.t&c .. '11 tIL·, ob""lc lc pru. ~ ce de earae, LJi !, mum, lruta \. ... -urllbl"cS ulio 3lUClIt,e.s de ::''U .liCIa. l'\."CIlu;ida a male (.'I(.ICidD Y ·ll·rl.iIIo.1. ~ (h.lrill dllJ.J.ad.1 ~Oll ;;:,ra· :kl) •

• \ Hn de IlIII:S, If S ".I loo; que .:r Ii.. Ie !Ofl till! \.nladu~ dl: 13 IWSa.. sin que C"~i UUQCcil 1c 5cC.tD ~cwll3das !IUS compras. De nW5 !i. ml d~ir que ca.si III; mpre ~c CD Q,Jl'ulI'.l debieudo plUll3.

i por (;'"O'!.!.lJiJlliu:uJ, It: quoo3r.l ,al,'o a ~u £.J\or. 'mUcllJ5 veees Ih!lIU

e ~ I - d

qnc U('C'(Jlar \,t I.'~ 01 l.K;UUlelJt'o~

" 3{l Q 00 dizls.

.\dt',II'I.is de todo eto, el (JIUNl'l UCIlC (lUI! J:X~nel sus herramlentas de f b.liu. Cutci.dmnle m."(:~d 11.11 .. :. ll.ld~a5: b &volt,e dora,.... mas nt..,. d.l! y nllt que tuiUl:,3 para d:· rnbar v U(i'''U Is. rbole~. 'I 1:.11 ·dlann~aduf.l··. 01: fil In'" ac.udQ, O.UI I" Que 1.lbm los dUJI1iJIicntc-s 0 l!'u tr •

,.\tllll'II.1 1~ dura en '(1r,?l~l'(lill Ill_!

Lilio (a vcees, 'C1.I~l1do C'~ILIf Iallada I..: dlirB pQ(;OJ' diru.,) ~' cuanclo debe r('(KIln'rla. Licilc q~e PJ aria en el ahuacin llIprO.sirn;lU.Jmentc· ~ 3.001 l "dmnU(;;l.d rs" le durn fIlJB liempo. pe'ro t.unbicu C$ llla.S earu,

La Agonia

c. :Jlcul ql,lc ptJr 10 memos d ·to ~.. !.l'e hb 0 brent) IlJrl!$ t,.., h.) ~. U1!i (""im~ p.u.lOCt!1l a.Cct,uonf,.~ puhuQIlJJf(,.s'J Ia CJ.Si tOldlid .. d nurc d m..ll ~e Chllg.a.s, que 10 cootlle'o b1ic-' nlc,di:tbl.:m ,nle :1 Ulla mU';ftc pre- 111 ttl.:l, r I~~ p.:rlur b.u:iuOl:S que:

II:jla cnfc:rmcdad l)loduC>! til cl cvr.uan"

~ 'i ~ llenen (1'1 W lit.. IdS i..'oudi·

ciVile:. en que . e alit.! d .l'iili"jo - la inlempericC. COil tctUper3ly. 1·.iS c .... tren]~ que \',Inal) dcsde los .t3I,J l'obre eetil .) ;0 ba.ID ,cero-., !Ill 'R:S'l:i1lal'l de lIiflg-"dD ulIocio Q1i.s;'It> rill~O'5 los bajo5 piomedios de "ida~ 1:& al mQrtll.lidad i.nrMI.il y cl C!'Iom1E! porc:ent. Ie de incplo' ~M3 d iimicio' I'IIIUitar que Sf: egiSh, 3ilo tras <lino. Lo mil.lgJ'oso no c:.s, I !UI) Ila:pto!i S3n'tingucrios OlUer.:m ~ I'a mi .. cria: cl DUl1...-;r,o' I!~f' en Ius que SObtC1.·j\·CD.

Los ,santiaguefios ,se para acabar con la

o'rganizan miseria

Ell Un.1. rc:umOll rcaUZ4,da en el .- I ue FOETR.\, a b que asLroeI fI cell de Clll.ueu4 de~cg3dos de dl'\·cn. ors,aoizaciooes ~lni31~s de 1 JJID\<incia. qlll~do _ C'On.:ni(uida ~3 Ctlmisi6u Coordlnaoorn de ~Temlo.s. ~ohcrida: a 13 CGT de los ,.u;C'nli· JI[I".

Comcumerou a. I. reunion. IQS . e· CT tdriOS, "cner.J IC5 ~. del¢gaaos oIi·

'31 d ~o J,!rcmio de teiefo'nico,,, h:obaja.dorc' dd Es(ado. Union Fe· .IIudllcrl.l. dl:iu~tia!;!O r de' Clodomi,· Tol F'r.u l"Il{d. d Fe.rrmia.tU. nGiHcos, r..'m..lderO'S,. de I .. car'lle yo. de mee~~ I,ioos alltomo'lorg~. TanlblclIl se hi'L"lcron prcsenlc n 13 1I"~UJ1liO(l. ex'PresUttio su (lldhl"Sion a. Iii OCT, Teo prcS(!n.lantc.s de di'\'crsos grl'm10$ i:.'iLi., ;,'us ~c('lelarillldos aun perm'3lflI!CCQ im l1\3,nos de la C31n rilra cob bora· c::ionisla, rol1lO 1a coD5truccion. municipalcs y ga5uon6m.ieos.

l::I. Cornisioo Coordil1l.1dor.l. quociil hn.lbnenl.c eonsdtuid.:1. poor los (om[l.li'ieros lie tor "rOr.lles (F:_OErRl\). hm cia uzm.in (S!<,:[A:r';\)i P,~§IOI" M. Dja~ (p3J.n:Ilderos), "e;. Ilancio COmel (.~,T£) .• !\:Iamutl .iIJ~ \,aJc.( (Cr.ifiC05,jI y .bm.mdD Peo· micm (C:llme) .•

Se po~ ,ef"".:) b. CO[!stitIIJ [on de b l~;t:lona'l de Ja CCT., en ,ist,a de qlJe \'ario~ "ernio!. que '\';\ ban d. do en lli'irw~Jlio !ill adhcsfOn. !tun no bil.n r~::JIli7;ado a~mbll':1. till COn'a Obr;u:mi arias, Empleados de Co. h1crcio ]I Fannada.

P!)stt'rinrmentc a l.a conS'tihicioil de 1<1 COmUIOI1 Co(n diil ado r;;li , ,eJ,. Clrcsa.rOIl:'U poyo el .• 10 UmienL(l f'J.Q RceuperaciOn de FOSlF (lG:res;.. bJe.s).,. grup~ci<lI!llC5 OiIaalbgicas, mIIdereras -'1 hu:ifuercistls.

L _ .O.T, .. en un docul7H!'l'lto pUhlico. (', pn! 0 lamblln Sit adbe '6n ::I lo~ prin ipi _ de 1" CCT de los :.~ .. nlinos, y 5U !ettetario, genclr3lj , onlp~D fO 'F an<i\OO, n~m6o luri· ['!Ii, ~eflimdo 1 (;argo gil QCU""~ de snbdele,gOO~' 1\1 II K~t dormni"lna .por b eobl'lo!iC3C':i~.

~F~m ~ .. a.~

\"iU2.l.ci6n V luclm dispucsl par Ja OCT dir(ida or "I comp.uieco On .... uo I" DueVa ClJlmisiou Coor. din:dQr'a COD\'ocO :l Wl pr:lO, i1cto pl'lblieo que l.lJ\'O 'lu .... ;.u c] \'l(lI"Des

1 2'S de jonia 'N"! 13 s.cd de l.3 Fra· I mid",d" ,en I:. Ciud.1d de. La. Bag· d~.

P e .1 I'll i!iilltll C IIh&d de tr.\· ba y ob .. t.iclJ!o OptiC lOS (XIr la po-

me

ROfioario

U DcI~gaci61'1 R~MI"l n6~ftrin, C1Jmpli.?udo ,con fno; ob[ctJ\ q;: (1(' I CCT do los Mgen'timloi. dt1 1I1'c:.lr " 11l.~ n.0I5I.'.... ul'liemio y pr:!.ll'1iG."ln"0 1\ 1M IlT:lhGi:t€lom. 1I't"i1li.r,ill un '1f'm nai'" :1. R.JIU Sml 'lirilli Orht.

~~~dam

lida. que fnCf(l1l d de I.J iotfmida. cioll a lu\ thJCllf)) de. 105 I~ill h:Ul. I I. cJcll"l,1C1011 de ('"olIIl?;.liIir..'1'U~ que H.arl,..."lAm rarees dl.:' propJ.~,lji]da. cJ =-.llu :.c lit:, IJ "' l~ Lu I.:ou plJ!lIo e~ • 'to.

J~Qc.lS' • la pohl,'i.. de S:II]-

lta~(,I del -:.h: 110 ·allzo un deiplic~tlc.Je In:tJ.o I IJ gr-OLm.lf.;. tanlO D I~ riud.1d c •• "il:tJ L"Omo CD La

B;lIlcJ.l. cQIJ rros de ruaho, cscu s,

dIUI ~ dc Clb lena 1" ptu'n,lL

~t.1 -dulJo~tr.,cj6n de 1.lUcr.c.· sc ,!I,; lllu!-III.I l.JI I;) s UCillill~.li del l'ocaJ de La F rat 'Tlllillld. que tlJJcpr..iC(j. e, 1lI¢"~1.r ~!ti.:lido, COli eJ e\idl nte prop<! ito de h.'1I10nLtr:l los arDeuI; .:nlt.

:-"0 ebst ure ellu. Iilll.:l nutrid:i COllicurrencin eehne Ias J1U aC.Jeiui'lft 'I b poli!: ilupidi6 J.. a,Jnt."tUh"ddOD ~ puolico rwn e I luuL lurzao- 0" cl ej .. nll flto de UII.1 dl.:It'~I' (I 11\1 C ludi.UltiJ \ de 1IIIIIII.'r ~ .) l..i.I' bJj.ttmJJr~~ CjIH: 'pu 11. b.I!Il IXU In. ~u.·"iJr nl lu~r.

l-.;]I'QI) dlf b p.ll:JlJr J P.l!otOI DM3~ (1),.u1;i1.h'M5). j-v)C l1.Q!Jerto I ncl- 11:1'10 l·nE), il"'lllI(·iQGuzlll.in t~~I .. T.\ I, lion Jer '1. I .\~"Wli de '4 eo. Im~'un Or~llliZ-JuDf • IlL>CIloJ "l& r.llM 11'"0£1]1 ',J v PL>tiro H.

1,; •• 110 (V'nlOII f:TfI(WllIr-ia l. St;il 1 n..

dn todo ellos II m:ce5id.ad de I VIIII)1I de lodo 10 aJI";;",otinos p.l 0.1 (:ofnb:atiJ; te reginlcn de hambre \ ,. ~tI("m:.a que !'I"S i.lprill1~.

Dur.Anle el b-all5oC'w"iIO dell 3\'10, I po.11t i", "h:lu"o 011 Dr. "1 >I rio' Il!lralm. \\'iL. .i~",,~ur letr.Loo de I.;. COIIJmtlll Cwrd1h:.t(Jurn • qllJ(,11 postt;rior!nCDle I U'I.! pUi5lo n liUel1.atl.

LIS

La Paulpa

.\ pCMr dl: que dLla eli.] son Ill'" ,I..:J~ dC'k,;.1C,ivot"S ':t;,;;n~'b.;,tI'G"S. )illdi. ~:ll!llo. h8t~ y CQl1Ip.nj~ro.s qllt! .Jill. Im'fl:ll b CCT dL lo.s ,\ rgel1 Ij· 1fl{J~ ~' SUIII,1ll '\U L':!lUt,.t:Q..t b luch3 dlJ I~ d..rs<: tr.lb. J do!';), qucd.w [0-, d,ll 1.1 din 'IIII,.'S que, COD mania. br~ \·cual~ .• prelend n mlcrfcrir cI proot.! U ) J.ctll D en di!finiti~ • caUtU t."Unlplic del gobicmu de 1011, mouupolio,,, E el .~~o del . ecre· l.mCl C ... .,lI:r.d d,· I Dc1cga!.:1DD Re~lImaJ dJlta nos:! (,La P. mpa), 'JIIWtl ::t Ji'1: Sol I de Jo~ nllmC'ro...oS 14:d .• rnOI;. $C !lie:! I .J cCJm:Ot.-.Jr ~ l'Jco~tio H~louQ(de OrlZ~ clOIle) Y Uu d. nillt:lJifJ.l lphcacioD de S1J .H.:h d_ I'ero nt I~I ni D:J.dic ee ~uinln,ell.lr ,·m implIl'!iO irresistible cJJ! I. b~("'; P.lh lr.Jl..u 1,;'1 C..1:.jO e rL"muc; I Ie ,I,. fI1I'I\"u E.3 _kmblc~

l'<:c::ion, I ~ an.:1 RD' de I:t Ilion Obl'.-. .\Iollnl.:l'll .\r t!fllimlOi '! fC:o!li(i:

J Qo ~ nel ir.lr :1 1.1 Organi~ei6f1i d'l'! rlclI:tno Jc 1.1 Del~'~adon Ih"~ion ... 1 CT pur h.lb(!Tlc pe,rdido, l.'li COil. (1.IIJZ.t .. >u ,l'CTC arju n ~ili)J):ll .no·

aa)f,> \ ·ill;J"J'fC'aJ. ~

aje a Sc_ J.abrini

Dlued~. I'u:t . fin.5(, I) .,_<UlizQ un .n I (lUi,,! amla ' 011 'J. (I['e;:(,IIl.a

1 fl., 1.1 • P '. Y I hij" ,1;1 e:.ft ~ ••. do hwhaclof \' IIln", ("illllrri>UI:I,l a C:1rlZO eh'l "H'ritflr J1IJn Jo,6 1 nNh. 11<1,·7. .\"1'. IIi, 11]11 Il'll .. \.IHii ~II {j.

~:ul'a ,. "II Iueb.ai pol' las ~ naci~'

20, ~u pJ..lI"lIcipr dl:.; nin~un pren.uia que eft cl fu uro [] .. oq,lJ~ d !.o:'"lior "'UJarn:.lI. camo j 'I.unblen de J... denceun .. nJ.. Cc: r de ,rt&o. IJilrdO.

.39 J EJ;prcS1I1' .. u .JJdIH,.."ioll it de I'u Ar<,:;cchoo ~Iut: (.f t'~,bc d

'mp:Jueru liili111undo 0 _ ro pur :. '_ " loa Ia qUi! m i r mlerpr t n f~ aduale~ IftfJlIlcn us 10 J,Ilh~!" de JI~ clast: Irab;Jjudor.J 3r2I:Dtina.

.19) IT .. reelcr \ ·"cutes C01III Lu

..rrg,;miuciuncs 11 rmtm qu SC;JU

a.;lnidcnl~ L'(ltl lor ()(»fckir,.

Adt''I,;wle, oUlIIp,;u7i1aU de ~.wl:J p.QJ.\1.

£..g Plat.p

EI jl!.lC'\fe5 II DUPInO _ or,;an~ a.dou~ ~c:JlUaJ~ dt: L.l P' 1.1, Be. n ~~' rlknada.~.J .l~nJp.uJLU u lUI n.iuQilwl. OCIW-.rn (; lbUluida LI ccr de lu!> Ar~i.:llhn ~ Cull .. de t!h a.qudl .. Clud.ld. (.;\111 u \:UT ud ~h."S, que hiD :o.uf"l"mtfo en Ulda I.!I _'p0IiJ5 ,:-IUI': c-mJI;:;UJ.m lJ ~nm HI!~lion de Ja,. B:.ibc~. I.. lIlt n.1O.

du.-.ll se -~lfenQ~ en I ·.ioll!Ul

iuc.h.lS calIcil.'r~ qlUl: ~";;UtlicltllJ' L~ Pl.1,I.! el :?;) LIe Iwniu

-,£1 Lr.d.!l..lJo pre'l,fU de cJ.ue-

CUIIII:Cllu- ntJ' di .. e j"c:int'J' P.ldm. d·J :>iudk·..tlo ae 'Obn:J"U) y Emplt.:il<.Jvs del • ,Iiru!>reriu de Edu '" .. on, ~iI't!Cti\() dll I;:; hlh::f~ 'udi tue impurtUlb",. r lolL."" .l1;uuO!i (h'"S~bt, ,~ )" ~gn:tp .. !I::i ... u~~ C.t.lIJh.IThhtJ 1I pur lu PU,,:..di~A de .~~\lp..ardu. ICIi puC') , .. ~J~occ;r "JUI: flO hay [oj! ~!l.1,S. tJhl dl; b d'Ul;! l.r:Olwl;rrJorll. qll.l~ (-:.1.1 '"-II I.J. 1illilI1,;.r. ccr ~ on,;.JW. .I:.JdOllt-s, qU.;l mili ~UDO~ n c ~ t ~ _ ("T I CD1!;)) tC"l'udlu 01.' ipOlJJl'DU

t:c (;UalqUlW color p.lrlld.mo. Oo.Jmoi que eo el IlUrizoD l~ de IOj obrcrID r"enWl it c.\.bh: UD moth'O hmd:'lInmt.d, qut: ~ I... lIbenCI(,HI d J potu... .. \ los ~mp.lr':i.:r05 ~CC:iI'c. I.ariOs sellil!:'mIL'!i ,de sr,.m:.i...,,, l~ Ill:. IUDS lIabla.do cl:l!l'o; Ilu \ OUlltb .J p .. .r. mitir Diu£Uo UpD de lJuch:an:ll~nhl que "'n~~ ;J jug~r .tJ m£j\ fUJlcnln uI.U1!IrO CUD band r~ prop'i.J5. • <:.i I' lioi(:3 'lfnisct.li ']1:1" rue.: -, em tc paItJdo b b L<}m~hJi rg Ii Los pequciio.!l parlidilos I" amos IU,';:,.IC despu~ de .acuerdo a 10 qu.: rc)u b.J. el puc bro.

La lista. t06..1\ HI illC'Omplcla., de IJS ,arg3niZllc;iQDcs que 'oomponco 11\ Inll~l"'!>indieal I. IPWI Jill : . .1. nlClltld (lj,l"!jA), SOJ::~U:. 0); I£,. :\1£,1" .• \T.IE: 1.= III t; ~. Em~I.b. ObrcrQS ,\'Quilt; ·twa., Sombrcr",.M , !:tLPJ:: F'nla ~r Tall 'I' ~ \".11, Opcr.t. dO[C5 C'hlC'Ull) (0 1:J"".if it IJ t;" FOE fR.'\. .. indicato de Siiud pubmif'3 de I Pr(wlincia. Trobaj dOl de C;u;&S •• 'CII J ares-. U D i 6 D Fcn6n,:trid~ fra t"Tnid.ad. C 'del EI. do {,·nion. del PCn.Qllai Civil de. :'\:tc:ion.

La CC T de los .. i:~U ti no:> .-.~ I u'· dOl! ,ell j'::II- In crsiut!ia.(a una dlo: l.kS m.u. restlnanle~ \'h:::lori3,S obtellid.15 ut'n'll'O de 1.1 Fi,",bzliol1 de b B.t:",CS, coml:rn bs C3mariUIJ,S "(I[.lr.u; c!el pnrticipacionismo \' cI colab r.l' rtOQ-"mo,

Ortiz

-.~ ,t:o.. - di4'.nf<t.: qu.cr' .OJ ['6.0 hmto" 1'l,(J,tT,o • «Jmo ,t1~ ~lpn; mono e ~'ll'I:~on !unto_om. 'OJ, ~ 0,", ~,CJ<in:.tulO$ pot 1.0.5 m~mo~ ! erdu.(;II~' :;':umiQ'go .Po (ll/JUi611, 1 l_el!,tp; ,VaUe:Je. - (.(;1" ME" Sd.JE DEl.. 10 DE .IIAYQ, •

to ,(5 f.ll..<o el argumeD10 gubem • menlal" reoogido, por los sectotes mis, reJ.coon.ariO$ d.e) ~ de qua los t:rabajJ:do:r'es £::tlbron :Ii 11 am en Phzl Once. LejO$ de eso, los asn.!:uiados rer.m el 52 por' denlo dell tou.ll de ,detcoidos" y .os est~ dianles, el 44 por c:ien't.o'., .Po::- eneim del, chal'l.lt.l:nismo y b _ Ie de los: que no poOl'.il'l di .. -Sdj. 3, ambos seeteres, bs c:ifT.iU demuestran el espiritu f1'3, emal COn que :a:reom:crOil - h COrlNOCl toria de .La CCT.

AJSJlir' en iiberbd ]30 de O~ Zi9' detenidos, umen1:o entre los que qued.an L1 (lToporci6n de tn.. baiadores. La in~cnci6.1l es clara: p:o,,'oca.r Stl despido.

Eso es al .. e que 10i rnmJ?3BerM de los p~ deben 'e"iw 3. . oct'L C(I!Jl3-, iniciando )"3 til los ILlg310 de n3b. [e las reanicaes v ' _ blea que en C<bII ;;It:<:. suio lidop"' tmbs mcdid1S de rigor PJ..-;'l. 'que no ooya despidM de 105 que' ca~ ~'cron por cumplir lealment las di:rcdl\'u de la ceo ~ obrera, Li bi .. alb.itel .... 9, riO csea lenrul1 cil4I!::

I f! J que 51:' rtfie:e a esos eompa: - eros, rccicB empi!n.3.

.. . . :~ ~_ ~ • _ - .: . ,_",._~-_-.---- .. '-.--- .... - .. .~ _........ ! ~ -::-~:.~- ..... !'. »» ...... ,.:;,.,_.,.~~:'i!"A .. _~-J_ ": ... -"..:_ •• ';";",:",'.~... ..... _"""-"';:-~.-

• •

lQue es la

I,T?

L.:t Org.:uu.LiC'i!ln, IDtemnci'ol'!l.l1 del Tr.lb:ijo lOlT) C$ una iJl.l.litu,don que procurn: COOrdllU1: a, m\'td mundial las Ieyes obl'cru.

Na60 como Iconsc:cuenciiDJ deJ tralado ae\·12rs:.JUe:s: y por su estnrc:t'U!r.l Q,rg.inica esti manej3cia y diri~ida POI'S, gr.mdcs pot('nC:.itls c.3!plb.listu: en los ultimos !liiios I COwslencia p ,eiIic.1 entre eUa.s ria. 11 nion S<I'\iclie.'t Ll3 prlv:ado de toda influencb CD las, dccisioncs a, los pa,iscs dcl terCI:'t mundo.

Pam' I:!. corutiluci6n idco16g:icll de' 10. S,obiem.os que eompOIICI'II 1.3 OU. hy en sus CODycsos plennrios ampli.3 mayoria empresaria,. P rn demo5"l:r.lIIio .. b~(::JI vcr ,cOmo, e:5ta Iormado, su Conscjo de Adn\inistracioll.. que es el oTg~mb.mo -iecuU\'O supremo.

EI :!irbcul'o ~ro del T,r:ll.'ldo de ,. ('r.; .. lI~s. ",·foFt'll.1.clo ,e I 2 de 1\0- 'tj,r:mbre de 19"'. t blcce que e\ Comejo de' AdminiSl.mcion- cs~._ eompuesto, par l':! mi,emb:ro5; rcp;nridos 3..<i; a) 0 hQ rcpresenlill'l.les gllbcrnZllmCnl'3le:s de I.os pait:,d induslria..lc.s m.is importan 'es~ b) Q.cho ~prel!fJll;mtes gubern:!lrnent:tlcs mu; c) Ocho, fcpresenlantes de los clllpresarios; d!) 'Ocho T'cprc'" Si ntl\l.!lI.CS obreros.

o ~"3. qu de 32 ml ,.. ......... ::, 15, $.1') 1 c:ub m.:tmr-nt I('~; de ~()S ln" & rll'['lr('''e~lI:'In ;] I:ls £orand - pOI nel':'!!:. Ot.r,,~ 8 ~nn [la.lronal~<;. Lo$ r 'pr scntamlc obrcro. .. c tiiln 11 ab. ~(I.IJI:lI mw.nria. 110"1 ...... ell cl !'In· "·cnta 'por cicnlo de los casas los in''''rc-;e,'; :::.uhcnl. mMiI;lI ;, coillcideD COli Ins in'l('r('~i.'i. efllprcs..'uios.

.-\tJni d mitro cl 13. repf~,ellll3C'i6n

obrel"3. Ia. norl ;:nJ1crienna tiene un3i mnu('ociti d i .. h~L ~ob.re I 5 demis,

~ro. ad, mas. las reprMtnt;u:iofI'''' non':I".Is, son clc::id." en uhim3 I "mcia par lo~ ~obi mos. como I p.l~,,,.!Clo 3hnra. cn nucslM' pa.i~.

i I)or que ('malices I OlT hn i.h!)\Ji: to I) r comembdo, 3 ~os ~olJi· mOS le~ es obrt'ra.s d'iscrelaDu.m'll' !If .:.!rr 'l_~ a .. ?

Has !13t un ..... s aliOS', los P::ll.sCS indu~ riahz.jdos leman int m'cs ell! 'qu • ( ~ It ~ C'S 4:1.: impu ic . n , 11105 pai<es que marchan hacia laindw~ . 'aUzad6n: r.J un;j (On:lila de Im~ POOlll' la colnpelenciacotl una. mano de obra bar.t _ ~. despro\'ut:a de p ol.e<:don juridica.

. Sin ,mil:. rt.,o, ' 0 hi mealda m que I gr.:u'l ropil:J1 ftn~ncicro inI.e nl3.II:LOIl3. I ,e hOI! con\·ertido e'll ~mri:lliSTnO. no :so'lamen·e flO Ie

rl'(l('upan ~a5, direr 'neias, ~5no que 1:15 fa\"orc.e-cD. For: e~o la uhi· mas conl'r nci:u de Ja OlT DO han :sido m1s que' un df:n"oclile de orat'ona_

,_.; wtima. ql}e Hew. e\ niimero 5~ y se cdehl'o I p3 sado me'S doe jl Ijo. no pooh SC:.r -Un3 cxcepci6D.

"La e ee ion de San 5e astian,"

£s diJiicilUr'.aginll:r un g,obiemo

que' il ,los: Ultimas 00$ aDo, bay. violado mtU "i$terr&ticamente dc.nxh.o llbora! .'1sxneguido '00I'I mAs sa.6at a 1m tzaballKiotM que el gobJczno de Oon::w.b.. Sm c:rn~rgo,

~ ~tj .. o Sui &obD.s:-

I,c,s f nlocncs,crcada:;:, impUCi!.aS 0' conlfol3d s :por los gobiemos mi.o;fflus:J• •• Ell, :''U cuarlo inlomle, relall\"Q 3 la d sign .ci6n tic un con [ere tecnico lrnb:!j. dol' del "ielfll..1rli. se dice Que cl intcrcmdo :.cria "un cmpleadot eonocidc en ] media de los llegocios do SDli"on Y no put-od,e en run"'tm caso pretender que reprcsenln n 10$ ltr;:lhaj:1dOf'tS"" •• Esto p~e lle'''J.mos a. 13 situ:ldon :lbsutda de que un dill el Cropo de 111):$ Trabaiadol"e$ podr& eJla:r compuC:Slo CD gli.!.R m didll pOr !lna gran parle' de p:!.U(lI'ICS, 0 como n rei Ci)$Q de lug n'Iift3, no comprcDdii a: nins;;im f('presel1l(anlc dcnida 111ente 'Clil\;a·, do por hs organiz:ndones de IrabJiin m.1.~ r,epTe.s;C'nlaJii~'M. ~

No Jaha:flon 01:1'05 nlfilerazos en ia, QJra de piedm del &prC'S3den C .. Sari SCbi'lSliln. Dijo cI del,egO'ldo obr-rn unISu,,~'o;

• ]]:1)1' que I'eooril,ar qu~ ,sof .. mt"l'1~ t,e eJl Jo~ liihimos ... ~inte Mias 0 b'H~ . prodlleido sClcnl1l. g(l,lp~ dc C51:td.n en Am~ricaJ L.tin,- tados o ~asi todos rcali7;''ldos pOl' ,:tJiU[U'loS: mililares I!ipor3do.~ 0 irnrul~'1do.!l por los interescs f!orte-am rieanos. Pi tn'(r.se que C'xjslen ahom rcaime'I'~CS mililn'l'Cs 0 diel:lidurns I'IpO)"3w das por E~t1dos nidns n Argentina'. BoI!h-i;), BrosH. r .. ,rnguay. EI

;d\-ado:r, H3iti,. Hondums )' ~ic.l.~ rJ.~lIn,:·

Soo;.tU\·o I, COniip:tiiCliO Gl'3edel.

representn.:n de 13 F,cd(,r:1ciofIJ 11'1-

ICfflAciofl:l1 de Traoojador,f,'$ d~ las, Jndu<lriil:O: . 1,'lal.:In!irns:

"EI1'I 'd~'P('r:l.s dtl q u il'lt:I1:1,1lesitmol .min" ario de Ira OiT. nos pr("()('lIpili vcr qu ,un, "l'rlC ue' pai es 11:)dayi:il l1'lI1cn IUllil'c~ (:I lraha$: 0 SIJ$pend, n lotalm.-nle cl (Ii rcicil1 de 'l· ... " ,ri"rccho ~enei3'1. 'It l'Io:"~nci:l,('inn C,.,!'eclh-a. :0. tc rc£iero conC:fcbmcuI a ,\mCflCOi ulin.l )' :i 10": p:ll (,s con l!ohi mas autoril:trio~ 0 miU· II;n s l.lI('s (('Imo Argen'lin.a ). el Bro .. il. .. -

AI expliC":lr 13 nbs'end6n del bl'l). filIi;' ob'rero, dijo. col dclegad~ de l~b:S l:r.lbajadorcs de ~i~eril. dirigi,en~ do~,e 1], Sail ScbJsti.in:

.. ~o sc tr.~' d~ Un.l. r nC'(jOQ actr:Ca d IIHed; seilor prc$idenlc, I Wrno ptrsOIi3... sino 'l"C <e ~I'a- 1:\ dc' lUna in\,;t:ld6n aJ 'l:.uhicm,Q de 'SU paLS. p:l1"3 que mooiIiqlilc 51,! polihca en hien de 10" trnb3jadorcs de Argenlina.·

QUi' e-5:l il1dl:!lcion iha a e:'cr 'CD

I \;,da, 10' Llrnbaron entc-guida ;m St'iJ:Jstian }' sus 3c6lhos.. COil lin Clll'illmo s,upt"rior DUn nl d. ru jde. pudo 50~teTler cl dC'le~~do gllhcT~ 'nOiUnen'la ~ Villa \·c irin, re£iritiDd.os,e a Eu"s :nquio Tolasa:

"'E,I diriatmle :rindica1 de <IIIe S'I! tnta no ba sido delenido pnr eW Cobiemo. sino que ho sidn in%!; do mooi:ml,e proeeso, suslanciadQ an,. te 105 tribllnaJ,c,s de'j1l5ticia, pOl' 13 com'ii6n de un dCUh) ajcno .. l:t (icl:hirJad sindicnL,,'·

P~l'eei, ol ICQlma. pero no [0 Cr.J:, En III nochc del 18 al 191 de junio. Vtlll11veirln sc JUzo pl"llScnte en c] hOle1 Lido de Cine-bm, acme! ~e alojaooo ~ ~os (h:'I~gDdo$ "'abrcros'"

. egrcL(". !'ll Z7<.1 )i' ~b.ld:onado y n boo rcuIli6n ,que 5C p-rolongo h:Ul:l l:iS Ilres de 13 :m:!.drugada, I es ~s· criMe, .) d~o que ::ill d'io. 5i. guieii'lt· prcl!mocinria Negrete. Ell dis.curso. lIUL'rumhncllte.. Ie samio m dil" "p:uticip:1ciof]i:sJ.ll,"'., L3ipoo;., tenor desmenlfd::l del :hmclofW'io es lI'idicu1~. P~riodislaS dc' todo eol mllll~ d,o doc\lLITitQWQIJJ Is lo'eracid<ld d.el he he.

En. la h"3h:jo.1!l eJcVl\d411 al plaao ~l~=c.d.

Dc Luca; ,ltl uflico impugt1C11cf6n lila re uho Melcgido" prcsidentc de la con(erencia.

Esa clecci6n I!S una. :£arsa: ,esla' ba dlX~dida desdc dos mc.ses al'llCS CD umll I"CUIIl,iol'! il. nivel sulJemaIJl J'ClI:lI l:"elUz.adiJ: co Zurich. Cu.1.n. do n ·go cI mom nlo de b MeleedonB• 10$ del sndos gubemamenlalcs -Ulcluido cl de fa n~6n Sa~ 'ictirn.- al:- .... rol1 1:t mano .. Todns los ,de]<!'g(ldos obreros sc i\bstY~·ic. I"on.

Dele "do .-obr,erO" pOr :\rg,en'ti.* nill rc lito, cl S(!fiOf Nc"reh~. eter;ido a c!'cdo por San Sc bas lilil'i , La C<1mmll'a de A~op:\rdo, cO\·i6 UIIlll ucleg"ti6n, ifiI egr.td;i Ci'IIhrCI otros pOl' cl il'uJl.rc c:riador de ,penos_ Ib:H~ con I. unica mLsion de il'Opugnar 11 x, :crrclc. [It!ro no impu~~ _.Rnm 3, oaclic'.: ('I "doell ITIcn 1:0'" '1111 IIC\".lh:I!1 luc~!1 10 ell ~:lnIi)S ,..tc b. ORrr, que sc 1'0 gU3rd6 eo 'f'1 ou;' .. il'Il.. 1in.ic:I ilnptll:~mlt'Um qll,c Heg'lll Il ,.~ ~'lni,>:6n tie Iprodel!'(,~ fllC' Ia. 'Iuc 1111:0 £"1 cnmpRi'ie>m Ric;'mJo dt' l'II."i1. ern r presenl.n:iorl de b CCT elf' 10'. .,'r::;l"nlinQs. " rue 1""1' consir;;:lIicnl(' I", - unicll q ~(' $0 d~culici. ~··ue r II:! i:.lO:l. ('fln f"l in(:mli] pre ,':eta de. (lUI' EI.1. Comi. ~i6nlJ no tll~nc h po~i,hilidad de h _ Cf:"~ '00 icl ~ cnnu t., de 13 si'h.;.iciOn real 'n~\"31«icflmc CD Ia An:!cnUI1I,:t".

':"J]3)" que ser ci('~o y sordo _ Srito cnlonccs cl COftilpaTlCrO Briiek" Ii presttnt;m It: d 1. Cnnrcd<'Ji ci611i frUem3cio[i 1 d SiruHctltos Cd:sti:ll' nO$- rHI. no sahcr de 'ffl:lnera pf'C's 'e is3 c u.il s I a oS i1uaciOll ~ C' 1.1:131 do hn·ho en esc pais.

Sc; r rirlo II.I-C· 11 :t' p6n-.lfoS dd am:1iculG 3, flue ob1i;':,3 los go~ h11m10, ::II d i<;!n:l!r d~1~3do.. de. b,.. r>rg:lIli7~'t;i(>nc~ miis: rC'presc.nItaU\·ns. par;l de<'ir que t pr lC'Ccion que> brinda 'iC' I);trrnro. ('5 ini.' soria. Es un:'! ,idlmle alusi6n a ma r\rgcp,lin;ll r:1I1 "iclnam. del Sur. las dns piedrn.s del clodalo IClil Ia COD(ere:nc:ia de b orr. egrcg6, Brii:ck:

- Demasiados del gad os: 'traba., Jadorres ekgido:s para estaConre-rcncia no onp0r1l\\'oces IllUt.Clit:i~ COs d ' 10 .. trnb.(1j.o.doI'es, sino seni. dores nmC.s y rumbos d sus gobiem,()s.,.. lm;lu$o cua.ndQ en el nlUOUO eDt roo y en I C'omil~ de 1Libertad, SilldiClI d~1 Cnn:scjo de Admmislraci6n 'iii! In. 011', I~ au. seneia de too Eiherbd. 11.1. peJ'Se-cIJd6n de lo~. siJldicalQs Ubrcs y d us airi"mltcs es reC'I1n'ocida eo.rna hecho pililenlc j'ncnnl:r::ulablo, .apoyadQ ,on flumerOSOs II <l'irnonios, la eornis~6f1 de ',C'riIicacl6n de 1'0-, d 'r,esse AI'tiCI1(1 5eren<l, 'Y' yo dlri!C!l incluso deg."1m.en'le. (1 003 intCT· prelacion trm I!:'sl:rc¢n~. die In letra ,del ¢n:':Uo 5 del articu'lo 3. que So CO!)"; rte sellel1!. 'I pUJ'llmem,c CD nipocreriiil.

.. iC6'mo ,asombrunl pues. d,e que 5e3Jl Wl!.. DiUn1emSG~ los gobie-mM Iegw'OJ de ru impun.idad ada Ve'Z. 'que ,c-rnvian II . Confercru::u, do-lCg~ do Ol"gjlrdzadCl!ll.el IiDdica..

, E,I

tercer

munda

La [(';uoi(n de [II CIT 1'10 apo:r~ t6 ~da a los tnb;ijacllJr~ :U£C ti· nos, salve L d'L"llllflC'i", de La Si~UldOEi irn~filnh: (J,ur: en todes los II iveles re liz,,) iJlfalis.a,blcrMt1te rU(.-ardo Dc Luca, Ctenos delegados del l,crcer mundo lampOCQ Ira icio DarODi su mi:!ii611. COIDO St: dbprcl'ldc' de este w1presion:mtc mftloflllC priCSenLado 'par IIIl represcntante ebrero;

"Esc mllllldo' dCSJ.!TOlkldo -que co.mcnl.6 h ce mis de den aiJl)S Stl deS3:lToUo econ6mioo dispOi'lic 0 ("[I muchllS eeasiencs de 10.$ f~ur- I

os 'llr-L'iLlos de I.L<; eeleruas y cIllicolonia .. , que son S; l]ui!Jdas, srn tnisericoldia'- p:rodujo en 19&.1 un product.!) brute de 92; .693 mil.l~ n~ de d61lr's plr.'l. U~l (labbe,lOn de Sfl.OOO.OOO de bab1.t 'liteS, rruentr4S qu,!,l. tedos los p, I es subdes • no1bdos prooujeroo 159.520 rni1lcp nes d d61:u s parn: mill pobb,don Jc I i iIIC)ne.s de I abillnl~~. TodD los I· .... .iscs sl!lIbdcsarrol .. d~s produjCl'on 1>:1 terecea parte de 10 que (l.roduju £~tadiJS, Unidos .••

":.0\ esta siluaci6n de mlserta y pobrez:a en el mundo sobde...o:all'olbdo ~y que aii:J.oo La subSlr.KciO.1l de' ulllid~d S POI' invcrsioncs y b3- brt. que d eseen lor, de 10 que co.nespondla, Ie que los ,c:ollSorcio5 y 10,$ monopoli~s s-~'tm n a ~os. palscs ••• ,£1 pnm(lr paiSO p<1ra Sllu:u: 3i los p ises suhdcsarrolladQs n CQndiciolles de s..1.h-ar del h:lmbrll: )' Las ifliw~ki3S 'SOcl31cs a sus pue· bios COD..'itstc en la radirol mooui,cacion de sus CS1lrucIUf3S ccon~ micas "I oc:i&Tes... ~Q~ ¢amblos neecsario5 entr.ui 1'1 una proflllnda e incvilabh: lueba. )'3 qUe" p3r.l J~_ rlos. adern.is de dCJTOI3T a [as oli",uqui:15: modcma~ q'U'c :ncdrn.n COD el !lhasa de 14 pablo cion, I'. s alias rent a's. b C,'l.:tE'I1U. cion ,de mi. lion de Lrob j;auor s del C3m(X.I )' de 131 (hldad, los purhl('l~ lend .in que 3lT.1!nrors,c del dominic de 13 Ilrincipal P()~ nei.. im,prrilal i~1 de Oli.l(,lltros dlias )' S't.15 m-ono[Kllio'S, _ .. Lo que se m:i::Ull.J n los deh:uC'S deb.s confeTcncias inlcIl1ll:cion:lll~ sera exi~ido - como, cu,~t:i6n de vfdllJ 0 mllerte - COr mos mill()Dc$ de homilIes que "':hl.l53n COfLtinll.:!f \,'i\iemJo n (ales ein:un5 "llcioU·,

Rab'la, .De

.. \ ~1I r r 01 de. Cifl('hr.l. o;l ilil'ln3ni!r:io illl rro",Ii, a RiC"a rdl1 de LlI("il" limo die S~ ditil.'ClC'lT • ('('re. :rio d· prcma de I cr:alJ"olll (lhrcr.' r oh",nTldfl'f en b ICOIUCfC:'I1CI:I. E,,~ ru cl dl~I(log:o.:

: 'manarin CC·Ii'. - lQiIlc p:'iSO en .ill('~na?

. ~e ::-ca. - l3u:cno. pn 0 In, que ICII1I3 1")110 p:li :'If I.m .m 'or~;'lninnn Ilnacronico" bllJr,ocr,jtica., fJue 110 'CUID[llc I~os filles fjlJe n'C'hllll:ln los l.T:lbaj:JIdorcs. 1.0.'1 Es.ILatlo . nido , controbiu lal.al'mente 1111 OlT. 11 !li. vel gu bcrn:ulI C Ilfn I". ,cmplHl.sruio )' ulnero. Poro l.:tmhicf! he ob~cn'ndl.l., lam,unl:! EJlcnH!nl c. ('6111'10 jlll!!;A 13 ramo U ooc:<;:i Ill;'m::ia p:'leiEi(',3 C,[I~ lJe t:st::uios U'nil1o "II Li l'niQfI So\;etic.3. Ho!>t:l 1'I3t'c· lr'lJ <liio, lie

uchnh:Jtl ahi IguT1a5 crilic:ls.,

llcro despue-s Ilcg:!lron n' un lI('uerdo. )' I". critic. I n. die.:lpalecido ;I, pDrlir ,de I wllil11:i1 r~flO"'3ci6n de C;:on cIa de A,dnlilli~tr:JIcion. ,clIJllnd'o 11:11 lInion So\i~liea, logl1l! Alii' un dc'leg3do pcrnumellte.

CCT. - tEsa seriO! IB, pl1lC'b:l! d,e Ql.I,e a es.cala rnundi::ll los paise, gf3ndes s.e enlicmden entTe emlnsy dcj:l[], Al tercer' mUlldo aru.cro~ .

D. 1... - s.i. fol1llmcn'tc.

CCT_ - e,La OlT,ent,onC'e$,. 11.0 estU en OO'lld3-ci(lnC's de r olver I1W. SUno de mos problcmns, que s" pre·' 5c,ntl!.n 'cn cl. campo labaml en WI p,:ili como d nuestro'?

- 0" L. - Ningulilo. Lo~ e-mprc !IInos h::lbl:m c.1 misnio lengu:li'c en "odo el, mundQ. 1 nlglulos de Ins detegados ",obrcros" SOil t'un)l,ilil'l, emprCs:lrios, como _ d de \'iulnmm die' Sur" quae d!(ldica ::II oom.ere~o die i'mport3ei6n )' . ;{[lorlJlt"iQI) )1 fiJe impl:is,"l'Uldo pOf In CCT de su pnis" P(lro ~u '''obicmo 10' aflo),& y In co!1l~ ion de podcTies. COnti) icmpr, (Uio flue 110 ent,en.riin rio, dcj6 en·, lr.Iir.

CCT.- _irA,? qu6 siirrio mprcsencia en (~incbf;'l?

D. L .. ~ Sinio para rio>", C05:.I'.

Prim,CI'iCII, [1'91:\1 de'l1um:lia'r .II todl) ('1 Dlu.ndo La \~er,dilden rituocion quo

r inOl en nue:s:bo pais. Perc, tambic.nI . be piU'tiei'pndo.- • CD re,unitmc..s com dclcSOIdos de po!.l, cs· del tercel: m'l.in.d:o~ fI fiol di,e p:rOC'U.mr que el OIIQ pro-imo. 01 rcnmrarsc el Con-

cia de Admmi.sII ciom, se can. Ii .. hll~" LID bloquc de e tercer mUDOO~ :II qUie c :Jgrcg::n;an .os represent nl~ gubcmamcnm:lllcs de la mllyori:ll de 1'05 P;ljSCS :Him it'€Is Y oJ ri'c:I DOS"

R.:J,y bueens posibi1lidadc. PeriO 31llC de III pJQ.,.im.a conlerenci:l e klJni una reunion inh:rrl eie D ai, iP0nl coiJrdlifliar III estmlegill.

CCT. - ,Qu.ieTe rcgreg::u a.gun:!

Db'3 CDsa'?

De JL.UC'3 50nriO.

ti ulo pl!ramcl'IIltc pe-nona:.E --dijo---, ~'. h.dlindomc de P:J.SO cn Madrid. ,&1') podi:J dej r de 5.3.luwu v hahllllf ~ - 'en~am 'nte CO!], uno de i01 m.:Is tlusues ~ell "1105 ceaiempom n ees,

Ezeiz,a:

Campo de Concentration

En los stcli es $..11anes de CineIna" dondc' aeabrb de tCmlina! 1!Ii «Irucrc'llcia d I OlT, perdw..ib:tn loti..l\fia, Ins p:l.lJbr:u, del d,elcg..1.do "lIbern3.m 'nlal, doctor \·illa\·ciria:

En la .. ug,cmLuHl, ~Q ha.y trabilj"do.:res presos • .saka To'll)~ qut!, segUn, @l, no . ti eo 1.1, cirrel por llIot:h'OS sindicJ.lcs... EI Sf:crela.rio de Tmb3i<.\ que pnnch6 I , ~n~ rercnckt., ,·i.lj:,hlll :1 .l:'\OO1.l, a que to

bcndijc cl p.lp.1- -

Enb'cl<lllto el gobicmo m:.lu~l • raD." en Ez:ei2.a su pri,m', ea'rnpo de t.onccllll':!(;iCin. EI'.1 10 ulnico que hJ b ... p..1I':l qUIl I" P.1Z. d,c Ong • QI hJl t: fK'rf ia.

B:UlUZ.ldo dcsdc cl pnmcr dia ('()n10 -La Siberia", fucron I('mill· das IlUi la '~ man.3 p..'lS~d'l @3 dele-mdo5 n 1. m.l.nHM1.1ciones dC'1 ~ de illlnio, ntre 'lios el :!iccrcl:trio ~femi.al de' b eel', Julio CWlI.in. En !os s.r ,lndes g.llpoTles roaC:ldQs de abmhTadas que constltuvCD cl -c:lmpo .J lOr.U C.\PCrinlf'tlW- de 1 n'ljhhl'll"Jo'; rcnal('~. 'I:l ten, [1>('r::Ii 111 f:l inv('m, I d ci mle ..... irio '! .,dns p('Ir d('b:ljo de la flue l't"il1J rn Au('.o no .\irr· ... 1'\0 h:l\' C:1'd.l~cion,_ El mi~"f(~)I"l; 3 se Pennl 0 por rrimN. w':Z a lo~ rtf'S"'; lomu sol,

L~~ e"nlOdid.ldes ~Ofl inimM.

, Ic·t!:u haM .. el ¢:1mpo. f'S ra un:r.

O{I.~l'a. Dc Ie mooD. :\clelll:<i d

!'11~ T;H'r <I los pte~o< a, b. jwi.SI:.lICcion del IU{":7" ~ di lcult, TY'r todo( los mediCls P01:j' l~s J lhillj' de los :lOO";!U10S de-rl'lJ§O(Cl}' _ ll'e~ada, d_ ropas oillimel'los.

1-

EI lunes primCI'O d III 1() ,que. d~b:'iD fOil But nM .,.\tft:~ ':::7'9 dc,tc"-, nidos.. de los ,512 qy(- t':lyt' n t'I bs m:UllrC'S,t3riO[l('S dd :..1;,. (":;~im Il im~fomI3('ion dis~ribllitb por~' h politis. fedicrJ:J" e I h.m ruscrimio:.dos Jsi:

Obreros ~. emp'C.ldos 'Estuditctntes ComercmntCi

ni \·ers:i~l'II.ri(\5

Sin mc::'icl,61l1 de pro es16n

tAl es' adis,tica. q\H~' CU.:l quiera flUMe reeoMt:nm- Q:. p.lrtilr d· L:!, 'ist.1I P IbU~,da (' e din par -La P:n:I1U •• d.cmucstra h3$\a que PUIl-

Guilld ~ .. fNe.ffl ~ E:t.'[:O liar ,ludlllll' jtltll~ ~ I~ ~ab4i(Jd2~'

La es

P 1· 1" 0, lela

Jue:z

~~ OetTe' de eSb tdSd • ijll ;i. b3[! presos 149 coo mp.1!i eres, Ilt.lb~}adores y ,eshldian ~: 58 en el call1.1- .po d(! concC'Dtr3cioQ .de Ezc~. '", ,cn \"iJ1 De\,'otl) 'I IS CD cl '10' de "~l.Iit!'res.

£1 cuerpo ju..oidit1) de b. CGT" por inltrmedio del docio. Orti~oSil, ha scihlaal) 1t bitnrie-dld ~bs.olUb COD que se b.1n CJr.ltul do b.s: t:llwaS par presunl..ll \iob.ciotl. aJ edi 0 polkiaL. i en It COml- 5.11J'i3 oct.l\~ se a p icC .i!! los det - , rtidos d articulo l.b mi:s ,el artie. - ~t) 3" agt "~te'. y el a.rticulo is de se"withd publica. carrespondiclJI:. do u pen , dc, 30 di3.S. Peru ~D 1:i. oomisari:t septinw Je :.pliro (!) 1. b mas el;1~ v:mll" que&ndo Lt pen:. rooucid:l .1 15 di'as. Pan tm mismo hecho E'risio el1l'tOotlOf!'S Jilerente' entcno, policil:1 sobre ,..'1 edi("llo que los co:nisarlos aplic.l.' ron a su gusto.

Ell l.a lota!idnd de Ins C3$OS $0 h. ap..~!.ido 1.1 s3ncionpolici:tl. ElF Icndcr~n @1'1 b .• re~tl\'ls c;:a, -, , lc.s ju.:"';\dD3 ,en 10 C"O:7("C'donaJ do, In<: doctore:.s Cl','O" ~t hdn \. P4.

I'oo'i. •

- Ct;lnria~l'I un \' z tr' ~~'n £Ice Iii. jwtici:71 P fll::l (uno ,6 Ia. iU'bitn· 'ri~,'l:d d I ~oblC~mo - dIce Ort;i.. 1;,053. .El pockr prcto'ln:1f1o que Ij~ ,nco b. poliC'ia. 'sirlo 3P~IC:J..QO COD tOO.l bru .lhda '.

E.ntreta.. ~(). I 'l:r.1ib.lj3dof!!:S d.

h.Ut unJ tmpr('sion.mle nuWIc;itatcIOn d~ snlid.lnd.ld con los oompai.('ros pr $,1-, El ("()mlXior de- b Cd. h f'l (, "I.b6 S I.1S inS::i b.lic :I ,"$ P ,3, Ii a prCp.lI'aJ'IC5 ('Om.: d .• c A. od.l m

m ..... nlo Uco;: ,ill!) manw 0: ot:'os de.. nl(, (OS de abngo. EJ j~C\'~$ 4. b. lULl de C'onLriburicmM \·"lun nat ('11 dinero JXlT3 meiora:' b silU3.· cion de ~os t :r1'~OS C.1 • 5i;cleat: \'I.nina !i.lc!"mnte, $ lO.O()O; ATE. S S. : PC.l'SD~ t' I:l 'Comp.1iiU F.,biU fin.llciem, (gr.i£ico::), pi> 50S 6 75(,1; Comision lnlcm~ de eo. !vfm _. ~ ])Illh!r L $ 5,.QOO: Si~ di~lll EdlJ",;).h)n de b Pro .. incia d !Be 'no.;; • .wl'~. S 5.000; Con' .. si6n .' acional de .\vuda a TUClI, • m.in. S S - i Sindic;Jto :\rgenMQ' de Obrcro~ ;0..:3\ C'S. S :...500; FedJcl"'3ci6n. \·t"·nd,ooo~li.\'s at' Dilri(l! Y'

• .\fmC'S., 5.000: FOnl1.\~ $ .:to.coo. A.soci.lci Oili • 'l.gcntt's de' ProP.l.g:md~ M~di("'.l" $ 5. ; .\5tX'iJ.clon :Em,. peados: de b O~eet.i6n Ce-i1i~

1 m posi tin. :s 5.Ot'lO; Pedro . n~,mb .. ned.<l: (. TE'. S 5OIJ: COl\.~les d FOETr\l\ Buenos .\ues. $ :l9,jQ; :\soci.l('ion Obn'r.l ~Unrn· ArgeuI:iD:)~ $ .::;.OOO~ Bruno CJJllhMeri. pe'-' ~o :&00; '\"{'inh:' rCITO'i:uios de \'13S y Obms PJ.1Ll C os ilndon. .. -.000; )'b.rl., Con7.!llIt'z de ~[(\l'1ini l UPE)

~ 1.OOO~ P"'f!ton.ll d .unlcrmo KI"3I( ... \. (g :dkos) $ 6.500; f .. dern('iol1 :\rsentiJu d Trnb3jado.res de F.lml.lciJ., $ ~.OOO: ,u F!30 I'rnicbd. $< ~.OOO. :-':0 dud:UllQS do qll' I tot 1 \1 'rio:- Cl los HO.OOO PC'S1l5 S h:\br.it dupliC':ltio al cieml dc' esl.l looici6n, e in,·j[ilmo.Sit t dos 10..' 3'1!I;D'IinN !l conmbuir I esta CJ.mp:tila. .. 105 C'Jue han ido' pf\e o~ r<'r dcfrndcr.:II "usa dc' IOJ ,b;:li~3ia.dom y del pais, Dei debe £alwle.sn.:uia.

1"'9 US

5,

4 1.3

; - - -- - -~-_ - __ _ _ _ _ _ -:, ----:_~=~--c- , ~_ '. .. ." _ ~ __ '~" _

----- - - --- --

,

"'" --,. ' ' .... ---=--, - ~ ... s : "<I,". ( __ ~

El - Memo que Hld.l de' imi! - ,core ,.' , ludi ntcs '1uC protes· IJn (Xl!, ("I '\ _l'Iol'rnirfl'to de U$ h"'!!'ihm~.s dcrech 0 los l.iroll.w·

j 1lf.:.liTS Ui." wl 11 :II lU~milC'.Colf· en

,riC de 5'u1.trio. sc , itllte. muf. ,e-.timul.ulo p:>1"'I]\IU: en FrMl ,ii, ("I gcn :..1 Dc Gaulle b. bI: de "P<Uti'" "iIM • Il",cgW"'J.nlcn\,c cl seBer. J , nr.::.mi.l ~e que (:1 se putt-c ,31 nCO~"fJJ, De Gilll lie , ,Borda aspir.l ~ cclmp.mmc QJn Pompido, yl~ des piCIL'-iU que CDln: I ,;\r!!elllma, ~' F 1' .. 11 L.I. no' )' .lI'lucha dif~!:ncia. Dc [11!..l1JO qUi! si lJi ·p;trticip·Jdon'" c,,uniu.J 311;i Uo; que I~U;~rc-'O e:s S~

, , nd. cipor que no .aqw.. ,.

Pt'ro los rgcnrinos ~"d bemo,s

10 'lilt' es 1.1 -partidp.lC'i61l". Es1.os ~Ull ul liflOS de 10 11«'lho en que II ",·"rurticil);ldo" n los ultilllO

lb ,1105:

I Pa .~ci,ar

es, iDtervenir

OC('Jcln ~~ 3_1. ..::! de juHo dc, J S(V;. 1l.llcf\ini ~Ildl;.l' ('1 SIIIdk-J,10' cle ,,Il'ILW de 10.1 C~pjtal. Ante 1!'5tC J10>\ h el'iodi 10' ~c ~scnt6 Jla ju~ln·i..l d.:j.ull:io el jucz de r.l_z" I?r. '~.u ~\ri:u. .ul'ul d ,I.Illqtt ... ·c:nciou,

1."1 poli'kriorm Dile. 11 Sam n de bC·m.u-. de ?l. pel.lcioD~S o.deno 1.1 n:'po~idon del Inter!;' ntol"" 'todo In l·u •. 11 1"L1.\((. n'I.' Un3 lil.,ra r 3.tbi. uri. I \;oLu:ion d~ b Hbcrtad S,iD~

die.ll

l arlo :\ 9' S.J.5, 4: d R~O"'() de ] (1J6. 1::1 ~l)bil'rllll' intcnfj ne I ' fed('racioo de TrabJ.iadore de fren·,

oJ.

DC'l:I)C:lo ~9 719. E1 ~(IIbic;rno in· 1i;V'\'iclIl! cl. inai _.10 Obr('t()' d,e I hx3:ustJi' del p' ~, do.

Lty X 16.936, 26 de 01"0]1(1 de 1008. EI !l!obicmo estublc:cc ('I It,· birr.lje obligJ~oriD ,m los ccmflictos

ldbo ,

ll.")';"916.9-tJ, 6, de 5c'tlcm'brc de l~: EI .a:obiemo, prolUbe I;ll re·, LrllJtlhidade para 'cl peooll!!!l, c ' t ~ - en los COflll'enios de apmicacion ~n cl ei<'n:ic-io 1966.

-;- ne sclicmbt't de 1900. lEn la, ,'ud d de C6rdob \r durunle 'Una,

, .• 01.deiOlJ depnirc· ,I de tudiul!!' '(';Ie \;ctim;" de 131 fll'prC ion policial . dntiarro P"mpiMt:in. sin que h .. 1 lahm:l.ldS 3.utoridadrs procc-

.m at cas'li~o de 10:; culp ble.s.

Ley:\'O 166;j'I66. '9 de ~elie;nlne de ]966., EI n,o,bicmo iolcrviooC' h A!oOCi cion del Personal de lIll Uni·, nn:iddd de Bueno$' Aile.

Oeuf'!o ~ ... _:H6, Zl de C'1;e;mbre de lOOtl. £1 o'bicmo in I(!n'll,'ll e la, F"..ul:raaon Dbr n .mti guciia Ol!

TE dustria F:orcosbL

D~creto ;-.;<t ,_.21.5 •. 23 de scliCnl' hl'c d 1966. EI: gobicmo inl,C'1·vi, .. nt" el Comeio Sado:nnl del abirio, \Liul. ~Iit!imo y ~lu\i1 n. 1 'que , ;O;1slia I'c-presen .11::100 ~indirnL

2. Pa'rticipar es rep'rimir

C1.' :'" lOJJ70, 7 de a<lubfe cll.' lQiJ6: 1:::1 gobic(mJ ~lIduJla 1.:1, Ley

d D f nu ~lldQn.!J. v Uwou •

'oruejo ;\. don I, de ~ ·~uridad. \. lim.indose (Iue la f!liSlna l' Iw. \'jUCIIJadol dir«tamC'nle II I .. ~epu),i6Uii Ilc lwl ubr lipo d ' luella fllUl!' docid

I .T1O\im~<:nto obr ~ en ddcluu de III~ I "'il in1~ iulcH:!.e.

mo.,,· .... '\., ! 6.9i2. 8 tic otlllhrfo de

l! : 1'.1 ~Qblcmo uDibu~r lJn~1 •

mdU i r 'juml'll d~ I bot de los

U ~OfQ po.rlw.r.iU;i.

DCCRto xq !.MS. 19 de octubTt' ' u.e 1966. EJ ..robicmo lotcrvi ne e] illrlkal.O Ilf~ill. i~ l'orlu.ados A_rgt'IIIlillus (S.U.P.J\.).

DCcrC.1,U' • • .,J,;!J69. 2 de dicicm;.. hee de 100&., iii gublemo dl pone I. rt',~tru~tuntci6fl1 Jerro~1arh, IeoI.!lulu la c$h_bilid Id del LX~(i~.a1 Y' ~l Tl6gimcn de labor,

'1 de diclcmbrc de 196tt La l»" Iicill (ll"OOCdl6 a 1;1! detem:i6ll dcl soc..re .trio 'cncml del ',lndlC1llo nl-

,'I '1)--' • U (S·UI' \

ui) ,ortuW'l,O • t:.il nO$ . J:': It

com-pmie EUtSt~quio ToloSJ •.

l~ de c:ne.ro de ]001., En II.t cil..ldud de Tucumln cal: '\'i~l"im , de lQi cl btu-dc$ pol,idal,e nua los trn~ b.tjildorcs :~otUC;~treros del 1ngol1lo ~anla Luci:l. llilda CUI!I:T,ero de ),10- liu:t. ill qu h.utlJ I. rc ha sc h y

prot'cdido:1I tigo dc' 105 culp-.l'

hies..

6 de fcbre:1rO de 19b7. E:s: dttC1lido el pcriod1!.ta Jqrge Edu,vdQ Rulli. l;m~ t6rtu ado. c int"Cnlado, ,n c] JIll f{}itul U:aJiano, 1)0 lcriQnnente bot bcbdo Il In di'('1(' I, peso .:Ii Ia: opo~id6n de los. doclores, que 10 atem· CI .. n: \'C'nhJr.l • 'Oi)·Or.'\~ Ped,..., C .. 1m. Leon SmoluiausDY )' Norbcrto, Lifbdl:itz ,,~,!I.al!i ,~'t:.t d~l]ur,ell1.

S cit: htbr_ ro de J967" EI Iisca!J de ,nhtdo, Dr~ lluoro Hoell Dc .. "reef. sc prment6 .ul'le d Ju~" do ~",ciQn. l de prim ern., jn'S~:ililcl en fo criminal y rorrt."Cdoll_1 rcdcraJ ~? 2, de 1 Capil;l~ Fed~l".d. < O\r~ "~Q del Dr. Luili lL ~odriUI!7 .. See ll'f(.u13 XI) S. olicitando el pr(.IQC· $~unjcnto de fo~ dirigrn'I(!/J, :iindi,ea· h· .111 Tt.TIt "On d I'lau d~ A'ccion £II' ., 'CGT cJ eli" 3 de febl"e'rD de Itl6'i.

3. Parti,cipa,:r es clongelar'

Circular Iclld6nica ~Q 2.208, IS de 'cbrcro de 1967 .. Conrrebci6n de rondos. POI:" 101 cual rrl gobiemo solic.1w a 10:11 b • .Yu,"Os :1·n£l)nlucioll S ' brc !<1J:dm, de cucillas de FOTt\ y h.i icmdo s.llK'l" que dJch8.i9:Sliihl~ ,;on blo podr';' cxb:ner fOl1dos previa eonswfla <.'O!'II cI Oanco CCI'ltr;d ..

=',ot ~I) ll;!' COSAl1.T DC. Be. nli'til.l por cl Con~t'jo Nadon",J de Rudi(MHrU)ion \" Tclc\"isiun 01 !Od33 la~ ,_(ln~hii~l:r. eion,cs, de esl. ciones

I r"dialc.. ~, Idc\'1sion disponl.c:ndo ",,;dnpl II II. s medid. ,que ean 'n

i.'e mus p.UiI inlpcJii' It I ('fill io'n de ' floUc.i;m • C'Om~nl'lrios 0 3!\;SOS' que uir'Lta, 0' ilidir(!<:t.lrJ1C'IHC ;:1lud' .In • 1

pm II _ dophuJQ I)of e:1 C.C.c.. d,,1 dia

S de fc-brcro .. .,. " b; de esla Idi po. l"icioll, di\rersu d:udll;;]OIlC$ radi:lle:s de orgll'lli~\.ioll~ socii ~dcs IUCTOO i(!\·.lolad. .

ne:soludiin S. 1041(17.22 de rc--rero de 1M. Em.ilia. por III secret:li~ ti.1 de ('slado de T"lba~o. diS:pC!oi 111· do I... :.usp 'II ion de la ~noflicri ~rcmial :\:'1 3, pcrtcnecientc a In UI3icm FC!mivi.aria. '1 que Ie h bb side otorg d:il por re501,.cUm ~'(I 100 del H de dlci '",lire de ~'9-l-5.

i.C\· "":0' li,l3S, 2.2 dr: (ebrCl'Q de IWI: Dolda a conocer por I! minis. '('rio de Ec:onomi .. r Trab.ljo v Ipnr 10i Clue: ~c di~hUl 1If1rll11tS liMr.1 1.1 in· linli:ldou del Ii: ·c dc lIledid3S tic rucr:z.tt \. sc apli(1.l.n "meLOlles v Ce· ~~mli ":\1 per on.! I de cmpr(!5.t.S y ors .. lIli rnus del - Ado.

Lf')' NO r.lS1, 21 de febl'lill'o d,e ]9(;7. EI p;ohicmo illlcf"lcne Iia Co'opcr.,th·,1 Obrcrd Puerto B~t'no.s Ais t.inlil~IC.I. vCOPB.i\. Irorm:u],(')'Or lib lr.lb.liddor~ poll1.uarios de Sl' P: .

~ - til!' rt'h elC) di! 1 ,. - c inter-

La DII lOm... c.;cllt:r.u de luis·,

Icncl. yo [~fcvisi61l1 ~ful [p.I.r.!! fC'lTu'\'iario

'2'1 de .lcbrcro de 19G7. Ell lobi~r~ 110 i.u[orrn~ Que 11(1 l;l(l.Itt. do, J. 'I,od~.$

las em. ,JiS or.:lIli:.nlos d!e.ptm"

ditnh:lo, del ~ •. uu. p,mt que de

• ,("11 crdo 011 13 i1.!..1.I<:iun de eonJ a lUI;), de eIIdS" proeetlitT:l IJI S\.I.51ren- del illlll1t:-cJ.i.,I.'.JJiIl nte y por el I . mli.

• ,,0 de 301 dias toous 1;.lS micencias ;rell11ialcs.

.2 de m.a.n.o de 1007. 'rc.sQ,ludOili N9 U91• Erniticla por ld $ccret.a.ri de c hldo de T.mb:J;O, uspendi,co. do 1- peo;Ollcria gremiul de las $j. ~l!i~l~$Or,g<lDi2.llciollC$ ~,bldlcalcs: f',cd('mcicm O. TucumGIlIJt de ta IndU:striwl A~y.C"3",rJii IFrocr:adoo, A:r:~ l!('ulin tic '·C.1baj.laorc.s do, I faUU~iri.I' Quimiro )' tUlnt!~i 'ill d j'N(0 BUl'1lU' i\in:.) d I . edc:r;w ion de Obrcros )' ElIllp'Ic uos Te],.:f6uICQ

2 de mnarm dc' 1901. S,C'rdmrila:nlOll ,el d.eer to 969166. reglwnontRrio d~ la lAy de Asoej, donos PlOr~io-, D l,c3.

LI;l y ~9 1 :'".1'92., ,·1 dc' IlHl.l'ZO d I) ]96i. L'Innl:td de "S'",,;~jo C~vil de Dcfc!l - Qnci'onad. por eJ gobier~ til) COil "j IJS a I'a, Rl0,·i1lz.ldon dc lados I();S' h!1biL.Jut(!;$ del P.lts. ar:gC"ntillu 0 C;\1.r;1!llIjcro5" Plil)'Ore.s, ,de l~ :Liios.

i d,e m~rzo de 1967,. Sc dilpc)Ilc I,a, ces..mti'a, de lada III C'Omisioi'l d.i:rcc~ !l\'a de Ia Union FenQ\i3.Ji<J

t.v l'\o r.224. 31 de m r~O de 1007: Sc prom1.!!lg,a 1'-1 Icy obno au· .m 11105 lMiJ:le5Y ~Ds,elacl6D de co 9\Tn i os.

4. :, arti,cipar es dero"ar

lry 17.!.l • T"'Dm~llll!daJ d' J9 dc, dui) de 1'967, El ~obil!mo w.cr>;One 131 'Union fcrro\'1:u'la.,

Lt')" 17'.2.'> , pmmllllsada. 01 2 de fil\'O de 19(f' Est"b~ere at :tlll~'O r,tldmcn de tntbajo p~ lo~ ohr" lOS de 1';1. fn(hufTin dc' In coml:n!t'cion, .suprtmicmlo divC1"So$, bcncEi·

ios ,en r '\'or de Jo~ lr.lbajadof{'!i,

Ley 1 .... 310. rromul~i..I.1 ell ~1 do jUl)io de 1961. "lo,Jirit~ ",I re~Il'l~n juli>itUlOrio. , Ullucnt. ndol cl Ih1l'lile do ed d Jlcc(,~;.1rio p.lt.l. 'opt r par d bcJl(.fh:io.. Pl'rjmlic.t do mallcm c¥

pt'ci.ul :11' IX1" on:!1 don"r!l'tc. _

l,y 17.311.11) de- :I:1;05IIQ de 1961.

Re l~m'CIIl.. c:1 trabijQ maritim Q" ,cllllct"ll,mlo (ler,cdlO~ incorporados Inrfl'(l Ilicl1lpo 11111,(, ill p3Lrimonio d~ I

10 ,_b i.ulor~

L"Y ,li.391 IS de ,3 0$10 de 1967' •.

Dc-mg.. lil. I C)' 16 ,1 de dcsp idol .sullrimc :u:terJII11CIlIc. e:I regimen at) doh e indemniz.1Icion por fall de

prc,wiso. _

Ley 17.393, J ,de asoslo do '100i.

Elimill:!l cI r~ iillf"fi cspcci.d de '!l~ It:lbili,i: d de mpli;.)dos de b 'OC05 Y C'OlJIp.niias ll~ $r:,~ros. 10 que no, podl.:ln !in dC'spedidos sin usa ju:~lifk";1.d':JJ,

. Lcv· ]-"'&2.9. S dc'cUcmbrc de 1007: E~l: blc(.:c nonl1lt5 de e.!(~

ion i:I In pr(lllibj,don, del b"3bajo nex.."hlmo rn-13s p..'!.n.ulc.ria~,

ley 1 iA!u. promuJ"adoll cl 301 de ,r, IlIhrc de 191'17. Elirnin.'1 di\rernas 00'1111 II j SI.I,)" lllJt<' II ida ,lH li,"'u ~ nl COIn lc )lQ1' r~ lnlhaj.adon·-:j de (1111,re 1$ del , slado, 'v do ~elyicio, ploiblioo-. ~Ti 'b.u_ ;i '~1. lI.eos de ~ci.orutliz:lcUm adlnlnistmti\ ...... ,

1) _do 5i56I67. I1romul~ .. do ("I 11 de ; ..:'. t d JfJ6-. I!:limht_ I'. lifiC'adol1 de "illS.llub~" II que nnbifl. sido incluldllS dh'c'~in I.!,· rm cone pondi III _ fa indu.strial l '111.

DcU'elo' 1SOji6iI" .pwlllulgado el

~(l de m.aJ"ZO de 1957. A u n~enL1 el ' IJCi'iooo' minlmo de senricios e:d"':id'o

a mas lnlb.tj,dores nlrale.s P;:lfil obleller el bcnc(ic.i'Q jubiluono •

s. PartiC:i,: - ar' es enca,f,cel,ar

Ley 'r<;9 l'i •. 2S0. G de abril de 1901. . c erea comisio,n ,pat::! el con trot de .1.:. ob us social!"S de 10 stodi -lOs:

D t'i.lO ~97I8i. Plomul"" .. do ,£1

2·; de IIibriJ do 191Ji. E:o.:clt\:'e- 13 obli,g,(Icicin de po,seN' c:Jl1lell ~indiCi.t!l para inscribinc eo b Bolsa ,d~ TI'!l~ :1.,3 j 0 l\l:lrili roo.

Be:solue:ion 3:.:2'67" 2l de seLicm .. bee de 1~. "I~mc:l e~ ai(eri'o Pl,'. ra b. C'!IIllu:aCloll dcms3.lgbridJd de '] 's !.areas rebciondas ron el plJlhn.ie-ntQ de mebles con eJl1IerU,

• d' ~'JII!. •

pt:f],UJlruDUO II es b':a l1aj.:lid ercs

L,t"Y N~ r.56J. IS de: onero de 1965, Ois]X1IJC fl P' go' it'll 1ru000h de I. I'eboaclhicfu.d~·s corrc'spotldicntel, a los, "g,cn['C$ ,ubLieo~.

Ley Nil 17"620, ~ de cnCCD del J968. Disponc' cl pago en des cuobu dd 51.1eldo Mod oomplemc:nlA, .. Ii 0, come pimer plilG p,~ b, d,erogaclOD de e.sLl ,conquista. .

Rco'lLicloD NO ~'G1, prOmu'''3,. d d 50 de n.o'l.-:I~llre :de 1967. 1;70ETR.\ (Ftde~d6nl de Obreto y unplC'Jdlos TemeJdn1oo~ de I He.,publica Argentina). 5c d(:f.1 in dedo, In IX'rSOnenJI grem[..ll. E' p. Z\9 -145.0;67.

tel' r.6'21. promyln.tda ell 13 de cnctO de 1969. c ill~eniene ..], IA J;."'cderdl"i6n ,~gcnLln. de: Tr.Jb.~j ... dares dc' hulustrhs Qufmio$ y ,I"r., IDes '1 al S'iDdicalQ, del Personal de In(h:~stri!li$ Qwmicas Y' ,Armes d,~ I , .CQpilli]'F~craI y ~(IJ _S' d,..;IC'C .... les. Avelbneda. p O'l."mo.' de .sue!l03 hilts.

Ley N9 1'7.575, 21 de dieicmhte de 1967. Sa eIimino L rCi'!"Hel1l.ae jon d¢ los 't,rnb;.lj dcres en las Ca· 13.5 de Pre\!l ion, supla.nbd.ls po,r uncI. Comisi6111 AsosoJ:' •

_ ~' 1':".709. 19 dC·lllbriJ d~ 196$. Rcduco _'I t,timlloo de 4 ~ 2: IIIInos de Creajtos; L-aborales prov,emien.~es de RclaciodCS deJ 'Tr3Iba.io.

RnoJuci6nl NO lOI. 13 d,c ::Jibd] de 1'969. Sc jnt"n~i('nc I .. fili.:d 'DC$-

!wpamdos de MIl Juan del Sifldica .. 10 de Obllt:r05 y Emplcados \·It:.i..n~ nj'oo,lu )' M,incs" II misma no tic· UCI 'peoneria srt'miid '0 quo l1aC'¢ doblcr1'l IIlhl! 1IJ.J"bit:rn.ria In s.;ind6n.

Bcsoll:lcion ~o 13>1, 191 de abrcil d.c lOGS'. w~n ~6n de pt'r!on.erj,,," g:rcmiaJ' I Unl6n P~r onitl do F~,o brirn.s de Pmf'ulc • poOr 110 Il('.ltar I."J periodn de rellt'ill.J,d6n obliQ~orl POI' p: rtc d,. )'3 Comision Intcrn.l de b ,F::i brk..r. • 00. $.:\.

~f;.l1iZO d~ 1£)("15,. E1 j'UC;;! federal en 10' cnl11mtJil" Dr. ),f'j"ucl 1\" hl,~h usc. coudell') 3, .ELlslaquio "0- 1053 -e~ 5.ccrclolino ,s;enl:'rol do S 1I P.i\, ( inwealo lInioo POlrh:i3.~rio:

,. rg:emtinos:) II L (lena de 5, :111100$ de '

pnsi";n. -

611' Particip,ar es prohibir

I" de ~hwo do 1007. ~ I1C 6 JilCrmho .] Jd 'CCT pur" f(',llizar u1I ;lelo 'l'l1 lit pla,ZJ. dc'l COil r('5() con", memomndo, d Oi do fC1S Tmb ~ j3don:.s:.

19 da d.ic:itmbre de ][907. La po.lidtli federal meg pcnniso pru-a un adt,. _ PWb'"nUl1ado ,~ ,~.sa .f,l!'l':'b.J por I CCT a r(.:uHzar~ eo plUd Ollce 0 Luna '111"1.:.

l~ do M':JI 0' de 1968. S i-eprill1l¢ con Solell .j.. ,e,) acto iJ~~.lnhndo pot b. CGT de 131 i\r.gc~tinos ~"11 S:m JWitO. ~·IO pE'~~ del nid I •

Ell jut!Z Dr. \ ',eiga 3uhnuo cI :tclo dol: l~ de M8."'o ,en n rio \" Ill. llQUciA, 10 impidio dr:I'Cllicllcio " ~O- person.ll ,

En TUI."umiim viollenl.l prcSlI'lR

de ·IR polid. CIIl ,I" prol:."'l' 11)11'1 do ,. all jo.~6 ObreFo'.

:29 de '11l.,nu ue 1005. \·iolC'I!I:.a I r'1lfol~siof! 0 la ,fi,bri a d pmlW".J$ i\lb3 . \.

fuN. 1:\ lisl:,t, lodnxi in com·

plt"a, de fltmPcllo~ gubClmIlUltn. talcs JlI: Ilil~~mJo D,c Lu •• h i ~ 0'

rcuEar rntrc I~ d h,'S, ione ,a La oonfe:nmci d,c 1 OIT ell Cinebr.L Fail:o al uno t'pJstldiM re,ci,enle-s,como,1 I:mdo ,de Lw:; \f

F~ la, :!!!Ul"rto d! ~ ~ p.~

ell ~.llJlbcn.os d TuclIIl'JiJ n y Ob. ',·~rrla. el fr.lude ,orgJilllzado til las clcecrones del Sindi 'to de PreD- 531 'I. la m;rIo'l.ilizad60 poli:ciall rin p ,ecede.Dh!S que cJ :2S de JUDio roprimi6 'riolentrurum1e fJ:IiII!}iI~stac:i()o Pes obrnro-eslllJdimt:iles en tTece

iud .. des del pais.

pero ItO me c{iI.-..ude I. ,l£on~br.:l-"

Ya Clllbudo. I d~hc. el dec..t1'lQ S um ... 1I o.rdeoo cl \iI.SW'll!r r:ll mvers:idad hnsta eJI di - 15 "par.! ~ lruir su.o1Wio (II Jos .aetc:ujdos e in;c.i.a:r lIS aoooncs dvile1 C'Onb:"iJ. 10' K'SpOIlSJ b I·. Am mism0' tiell1'pO, d.m,'Wro c.od.as I dcpendmc' IUni. \'t'1'Si tariruJ, 'e!ltre ellas, ,c.I colllCd or csh.1d:i:U1t1J. y h3sta 11-0.1 escuelapriiIII riA.. !\~s '-. le :p:n;:\'~njr ,qu~ eurar,

Pero m~fls 51 lifi ItiVo:i eJ 1. firot,OI

q LI starn pO S.J. umell el j eves POI' 1.1 tame: !.til II. n1!1do.3 licit eh5E1! ptiblic.'Ot por 100 rnUJoncs de pesos pa , 1:1 romp .... de una c:ompu darn dee.

I Il:roflicd. c;um 1:'1 diario ElL Dia. ,dc ~sa du.dad. SC dC:5Umu;lj C1ilb'e otras ~. "parJi mecanizar l resistrOl de .. lumnos", Sin duda. UD hombro pf\C~bor.

La Seman,a , Estudianti'l

P.·hme iC!e .I'.IJ Pl' ,. U

lOS eu el qluc ,5(: rechm3ban, entre (IIl'llSCOS35, un ,rc'i!imen ml"n 1.1:11 de ml:dcri.ls. eli millut:i6u de los araneeles de ~III. J"f':}pertur.t de Ja Facult Id de r \rquile<.turo cb.uS:W".ld.ll 20 di.1.S alltes poe -1:)0 I'w'ber dima de e llJdios".

PC'ro el deeaae, oomeroso.no quiw ret:ibrrlo_ 'todD-so Solo eep d I I.':nlr.ub. de uncr.s: p.oc:o" S.c Ilt"l:!O ~i t(1l1ottit"lu.It.'Dle reeonoeer nlnguno de 10.$ puntes. E mism IDa.rill .. 1111, por telcro.nQ, pidi6 III pre' eneia de I'll £Ul!'r:z.a poljeiaj en I,IIS ilnlne~ijo' ,,"iOItt' de 1~ Ullh"Cmd",d. Cdb,!Ite~ .rid," _ Ilcophmo), de ,~I O. -Ul'r· pos de Sil!tCS y h:ut;_t eJ! cqUlpl de.perros SI! 8i.poStJ:rOIl t.'111 l05 aleededofCS desdc Iam l DIt,

En d 'POCO U:~po que lardaron :10 C~!ucU .. nC.e· en ir. com'unit-a.r Oil r~lo de J_, dcleg:dclon :La. neg. tj"'a de ':~umcll r c'«:gres..u g df'Sp £110. 101 poJi~ III .'~ e tub.l II II"" puert· de. 191 Uni"'en:id.ut Si los 'e tudiantoes 110 SCi 11Ilbie:sen re.sucllo a, OCL1 . ru. i:u.d bubiero e'IltradQ.

CU.lI'Ido cntr.1l'Oli Jos cquipos de gase • los e tud[ntes, sc dh:idieTol1 eD cos g:rnpos, uno do Jos cua:I'cs tcuQCOOf6 lIm,t &:!i reC'tol"J!do. EI dc-' .• no, poco , co.stumbrndo Q los g • iZ51 ~t6 tres paniJC'4~ ~ s.~e

las ~Jn:lS; lULlI de J .II bom 10 pego n I C';u lllI secrdario t&::n:ico Of('izot, que 10 _oomp ~ b • _ in no-rklo.

LUt'go de t.:res ilOt"as de .uch~, ·1.26; cudl.mlcs :aW-PWOJl1 ,lir)' scr li ... (;tl.ldo • ' onl I ("olid~cl6n de no, ir 1I"fcst:.ldos. La polic.i~ ace-pa,:pcflo 3, moold que: 1 baa 1.3 pu~rt31 (,lOI!n 1,;'Onducidos omnibU5 poli . l'e5- Pl.~ !..I.b.J que d comiurio Ut5p('Clor Da~

, .. idl ~J ncsc, .. I f3wndo do ld ~. ('ion. cst .. b,\, .flUY enojiJdo; una bani'"

b illccndi.lri t I 'qucmO cl P;lOt. lOll

,. ulla. media. CUTiosaml'otr. entre 11m! rn1id,Is ItsiOlhl,(JO , nt:,ur~bu UIlI. ~nl() ",genic; d [~Io.. eran CU.UTQ' (lficildL'!'. ~m .;t~mto \. un ~,bo. I Elltre .Ius dl'"h!nidos h ,bia mudl05 hijos tIe policin5: "arios orin leS" y (fO'1M r llIt'ron ~IL,dos por no oboede- "II' I •• orJcl1 de noprimjr.

;"1 i n'l.r;) C[I I.t Sl"C'Cion lit'S 101 c0- nti rios haci.1I1 '-'ec:IC'.lt- hs hu~lla5 d i;:il:llcs (Ii!!z \'(,I;'CS;l • d,1 dd('ui~ d • '010 luui. nh.'S de IrID X'nlrns IIl'lcrrumpicron 'us cb c!). ~. ~11icr(m altl:tl1ir,c~t..lr i1 b C"d 1'1 e. FC$C 8. Jos 'S-I) Ilpe-S, iOI d i ~aI()'i: :11 ain': 0 I err.m. ]0 ~ac\cs.. triull(!lb:c 111 unid· d. De:.pu . s, II _ .iri.tI1 nnu:hi)iElkls 8dl .. ~ in.. ne~ ., Ill" (, .. hJdt~fit(,5. entre (']I -" de I inl"'f1!:rt'Il'ti,t.1 _me B('ru 0" i'nstl1"~ d., \. W - fl.lW.. En L sccdonam 9. unll C' tUdiuOl'C' lit "'jtlC~l~(" S(' nt'g6, a cr I)UI: t.1 en libcrh!d; '''IQoi('1''O ('IDlT'er

~;t mbuu !.IJt'rie de lOis ('-(unpaiiNl).:i." afinmt Cutmdo, SI!! J1 v b. III 10 de-l(,llidl1". 1!l1~! lIIultihid p'li.l.ud.i6 HI I'M',O dl' dt' Ulhl ('x)lIin .. y 101 c<}Il.!.ml{'l"i (~lf1! 'I C'Onw cllos. Un IFC'"J!..II:, Ido oude.of III haudem o;::cnUn,l 1lt."S~

de '1.1 il:tlll~ ... dt" 101 'lli\·cr.oiUm.l.

Los , .. «ill!) de U\ PJ.ltn hul'l)'ll.X'O C$laboo ~*·I.O· a I. •• 11 ha.. ~\Igrunit. setio.'u tin' ron m;wctll- _ m '[lOtio dOl; QtN~ (:u;'lmlo \10 C" ludi.mtc Ie pidi6'P<'mli 0 p..um 5ui,ir. III ~a-. lea: dg~u (,';:1'.1 10 diju: "P.u~t nII'hip •

.£1 ";cmes E. se reJUz.a.r'.m eleecione!. en el Sindicah,ll de Prcn. de, B1ileDOs ~ • ~ta: org:anizllclon ~;)I. mlen.·cnifb d~c lee des

lios. )' £0 que deberia la' un !Oor· maJizaci61J1 ,$'D be coo .. 'Crtfdo en un bUTI.. de til re l,I.mO$ del gremio.,

E1 int. rventer, Manuel l' ruin, b mOD do un E ude es ,datil en (.d~r de In UstRi :\zW f Blue: que orqut 1:1I'OIil Corio. )' T OOi'li'1!i

r4ll cl di rolc de ~\ill' sfL:il].

O~d mil!n~O do pJdrOMS, rn.i5 d~ rquinienlos cru-ncol:; r:ds~, b-". b. ,absuldns 3. In II fa CCIC51c'. (de opo~cl6nJ, me1MMi'd dC$ en ¢I orden3.mienMo eomiciaJ saBlo gu5 1110 .a. .. pc Ius del halildc.

La C.C.T. de 10' 1U'!;i!n'lioos no rC«lno:;.~d ~ m1u liM inlcn'e:ncioDi ofieic»a. SUI[ 'cia de comkias tum· '()Ol:O'S que toO!o el gremio del 'p.retl!S& , cOall'.Ii.

Los q,De ,Dtre,lsn y los que', ueban

Otro de los '·p-crsonajeS'" a qru6- iJCS iDul..ilmenllc a.pc16 Tolosa 'CD ~1.1 c;.rta. ~ 101' Curd.5CO. est.:i term '0' r •. lldo do rondll(;lr, :.u cmilli a.l desa!itre ,crn d Iri o:rlJico L: :adro d,c' b T,or-re. Enli'ICDos dB un IliIlO, Ia. mprcsn c.-\P" coo Is. a~"Ud3 de C. rmn"",. ha liqwd3do conquis !I

cllualCl ob1c:niu cn nlois d '~io.,. ariOS. C IlIbiClS do bor.uius, .sUo llr ion de ft'hl:\"('I. cicrrc d.: ~ ciuJ}'('S. au_mcllto die \'Uclta:;; de {aen. su pel! iones ~ dcspido.s. lun U"'\"3do i1I Ius Irolb;lj;]doll'l's de LiiClIE.' oi un.') sillll.:lci6n c:k , da. For:zad 'por 10' It eh~'- b oudue'1.;101\ cUl..r~guisro Y Dlifocr:Ldc.a.,

d bido 9rwtgJ.:r can m~)jda) do III rl:. que s~gur.lIntI:ue DO cumplir.i. 0 que IIc"'oci: r-.i ':0 13 'gl!l"elP ('·i.:. dc 1:1, C.\P, si los u-ab:1ju:dores D{. 1_ obli' n.

f'dTil n:sOI-.·t'r c-I 1?roblema del JU.. s:tndm de la TOfTe" no h.iIly m..i.s que Uti C3DU.,O: III Itd.cicma:.lizaclc. w ~, tlao~ (lr '\'1'11 illw ·tigucwtll de las: • m:mUlL rei n que $(: "regato''' eI

friq:orlri!.; 1:1 \.10 Htul.i:.da emp"

oU ~cl1ljn;l. h:1ThII 'I..-oOPlpliO) do. los

l1Ct1rt$ mh.·rcs('S JlIDIlOpolistM.. ED-, Ii" t,mtCl 10' UlliJlj dore;;: dcben il"~ 1I~ • r 1 _ "mio _ n.~nqui.«tar'

Ilq~ICn:l cr.i cid.1d de. lf11ch '~~!S!'l CDI 1!:i.3.9. Nt! I.!. OCtlpaCII~D d.el '.,0"'

Iro·· t I. politi de enlr_"P d~1 d .or rroudiz.i'. 10 p~ 31 irento 1'4 b ,ci.(Ise bab.l,j:lIiora ::u-s:cnlilU..

;\I,[cntro l'SiO ~uccd~_ c1 gobie;r.(C(J!tIlimid ,,'11 lD p6m. 6),

£1'1 Ln Plaia, IN ~.stud~ gClutrpn id' :tIl'le. JIIWo pdi !,~~~:

• •

I

T

TJ.4 r(l 'WS 6' """ In ,cltm"",,~"inid,Jtt. diinhr'tt rr,.f6 ',tty a I"" Inlf O'Ir.lI'J'eumbtr,. If.'tJ, 'flit" ra.dOm'O}l II"~OI')~qrr;'lfol" ,. ,libcr'nd '1 ,"lI juJ4lio;in lIt:1rill'~ 'Y I,e jI.I!Q dL,ll'u'ciIO oJ p,lLelHo' el e jerdcio d'e" .poder." - ]l.le.nMjc de Ia CGT 0 lUI ltti:.bajadoJ"ea, eJ 1'0 de J)layu.

- - --

....... ... . . - -_

------_ - - - - -. ,..~- :.~ - - - --- - ------

Como sa moo. el go'hi'emo clegidD por nad.ie co.nsidern. pr.ic-u. mcenle _ C'(I'mduidlll su prim era. t"1&P3. quo II una poml.'0~,.mt"Illte tiCDlpD (Xonolnico, Simpicmcnlc consistio ("11 liquidu b:tS13. cJ illtitno r~lo de ro1pll~'~cn~alivid .. d: 110 bay en ,,1 gobi('mo [liUUC Clue reprl!!tl,ii,lte ;]1 ~ pequc-iio ~et1I'r del pueblo. Y L:lJInbiell en la, m.is desaiomda ClJi. ~ III capilill ~tr'"a'njt!'ro do:: que l:1a:--d UilelOlJri", en cl p.J,·IS; )'"" cas:i DD quedau g.rundcs C.IIIlpres.u na. cionalcs.

EIIlpc2ilI13. ,:'Ihlll~ b: 5e~unt:la c:llB, p:1,. d -~ieillpo soe;i:J lIB, COmo ('1'1 e I ~so iloteriol" 1<1 intenciO,1l d~1 S~ blclitl.n no pu':de $('1" otla que l.iqlli. dar delliilili\',HnelTile a'l tn(j\ojmie:nto IOblPm. EM no pucdc h:u:erse sin el concW'S(!l de .. h~1l_1l05 tn id 0 res. EI mas DotOriO c-s -RoSt'lio Coria. Wl0 de IQ$ ;Tande:s oonl!lc", de la ~p;:n. 'ti ci pe cion ~,

Como ~ !':oIhidO" fl,o~C'lio Coria btl ~do "d«5Iludl\do'" m.as dc' UD.:J. \·ez. Su biGgr~1:l p'trtIC1P~l flOr partes j~u.:lts de la rll-sr;iclll'lh~'.!: \' 1.J delliurnenci.:r.. Coria el a monil , Coria el 3.$a]t..lnle. Conl) ('1 [xdron )OJ] apeIIH:lS al;u.no:r. CJpi~ultl~ de 10 L~U'l: ocupari."l. ecntcllarC's dt: p;iginas.

~Joy Rogeli.o Corio. es: el. Cl'ltm'~adv de oolls~uil" qUI! los tm'b3.ln~ oll!res -1'1 uticipea ~ de m poliliC'3 del gobic:mD.l"n oongr('St'! fr.lUdult'DtO

" digjl..tdo por t!t ~11l ~J .mellor resp:lldo de IllS U,l'!iI!.JI, ill:!. publicuS!) 110"" ,solicit3do recJam:1l1do entre IlIIn.s C'Osas -Wli.Ji :unplia retll),,·.lci6n 1:11 la comluccion fi3cionnl- del mO\rJ. :EnienlO obllem. Par", clio bs ,DC'Iua. , lr:s nu~nTidades de 13 1) 0 en.\ (['ni61l Obnr:t d~ La CnI1!itrucci61l1) in,\,!'eillI UI1G ~pl(ma 3:1Jl>oridad 1'110- r.u ..

\·~I'ernos ,~hor~ C'6mo' tu'> que ConJ. - rellln 0" 1;'1 C(i Ildll1t'e'ion d e' ~1J Sf miD, ]I 'f~IIlf. clabC de -nllloridad Dlolol" 1.:1 I~ suriS,

Dc: Rogi:Jif') Coria ~ fined!! dedr flU Iolmpez,O (;QIJI .... :.t;J ~u1J1 dir£s.idll ;Q ~b

~Ro5lano. 7 deagosto d6 1963:

De 3cu~rdo Q tu pedirlo y<Ii lMgo lublO'ld .. r C:QJltll'.~l~;Q .. OJ If! i£:t1l1e p:Til '1J<C1lp!lr 13. oon 1r.J I CU3.lldo 10 in,. diques. L.o.s r1il:clul.ldo5 :;on !.3, SDD do: .lqui y nO Sllrl del' gremio. Los jE'f I'S de 10'> lIes ;;!ru}l(» s.-etiir:l el l:.oqUlto Hungo, ,,) f'-nrd'o Quirt)sa do: S.ln Xieol.fs ~ Uip6lfto\ '\I~ ia; (pis'lOlero viejo),. Todo~ l:iCJlem

rnaquinas. y 1.'\ euesUon del p;tgo I" a~'O mR.l\\"Son (;;roo l~I!S('IS. C3- m 3 r 00 uti cia por bar bJ ) . A ('$tc If~speeto despn..'Oru['Jo1Ie 'lol.:tJmJ:'flh) qU(II quedtil 1:1 I'Hpon.'i.'1bilid .. d Q. nuestro o:c-!usi'l.-O C".l!rI!O, :U]i em l'C'llu-:-.u ,lii!ncll Que IT; 1 b:l ja.r de mrxlo GI uc" Pere~'tJl nO purd.l Iltflll;'f ronl:tc. to ron tOll de-IegJdos del inl'_"Tlm: pl"OdiJddil :>111 scpirrltci6n d!'l. !.:ilt:fgo por 14 C.D'., b3}" ,que c\'iWr SU ;,Ieceso· 1lIiocal JJ c:uf.ll('juier pre.c.io y rmdollluC'~lrOS 1:1Iuch:J,('bos sc: atTegla. l'cl'ey:rn cs ql.lc.rid(l' ~. rcspt't:!do por cI interior y puoUc. logmr rerfIIU unLi t"Onli~irlll in\·(·)li~*lcm.l n~mflral y ahi si qlte nOS liquiuu •• " !iinceramente m1J)O:

Norbei'to Chc;lr 'Cardoso Secrionl.l Aos.ario t,."OCfL\-

POS1('riQrmmh~ proflJgn de 1::1 just:ieia por 1ll1I.1 ddr;}udad6n ill C~ seodcl1:U por mis de S millOIlC'S de:

JX'~Qs. yrdoso, tuvo npottll'l'Iidnd de cemo:sb-!1r que si bit'n numc-ol Ille un PIU'Il alblll'iil ~ .. n (".1111 hlo 1111MI! !1M' Ufil groll1('str:,lii';:!i.I: c1 5l1ulir.lto file' IOJ1ll:ldn .a pUlib do.: pislob. )' (le:reyr., y I. C.D. I]Il pmli.·flHl pcne1r.u- {I'll. l:1. Silllldl:io. ,Jnl(,fltt·. SIJ amigo Roge-lio Cori.l. "ila a Wl.J reu.. nion dc' CD. en J,~ (.'IJ,~I rrl'sMll .. IHi3 aell!'.,,;Um de ·111.,h'cnacioll db r ol1dos ,coIlltra. el s£"C'ct!triu l'erl!)'r ...

L..s pru"bas:, una !:io]t>ta de: dC!'pDsi. 10 MnCru10 l'D 1<1. cultl !lC a..~el)l.il'lJl un depOsito n nomlJfe' de Po:-:revl";.L. Ell 13 mim'!::1 c;lrhlq'lJe tI C)ll.~le;:,1 Co.rdQcSo emi.u.l c~ 7 de :tgoslo n Don ,B'I..1Ig('lio eslaoo dCo.'l:Cl'iLl b m;t. ni'obr~: -r13. pr",~upl!d6n fumlfl.man'tal. d.ebe ser Ton'{,s - :n:IM':'1b:J C.n eseenl,ol1!;¢S Canln:.o- ellgrnmpa'lo como puc-ttl:.'!, n(l V:l\"a U S~[ qUll :sc a".ol"':e de In boleh! 'frJgu.ac:b flU.tl Ie en'lng:l.Ste p.:!!r.\ S'IJ o..~elllo' t!n ellibro., Es imporl.a,llIu qUl" l'~:'1 bolet .. la tcn{t(tS m ttl ('f)der. pn.li. srln 3 Campcro ). gu:u;diln \"O~ I!'I1 ttl m(a DIl dl!:5<.'uicMs ~$I... th:1 111,. ROJ,!:t'lio. que ~ h unk";l Cornm !l'e que ~I);JS (>1 $(""fC IJrio g«:iWT,11 ~h' [.1 Union Ohrem dt' 1!1i Cuns I.rl Lrt:'i()n -0, FU<!ron los, ultm~os lii)t!IJe!> de la Ic"S'cno;J:l (Ill. I nmcrl. ,I t, IITlCn te ~. 1I"'lnO <II Ullil OroClli1ctt (lUlnbll!:l en 1;1 cWLI no huoo di~p;lII'itbd (,11: \'0. I~ }' (11le t( mlinl) I.;nn 11r1 "1';llrIO'Liro" l'MlIU.tdn: lue 1:'!l:plIl,.ldn c.~r. II')<. .... Uwrforerryr.'I. liar,", d jllf'~ .,Jl'iandm Urell Dadl! clr r~I" III' ~. Fnlo afi:cDUl!ntio IJ~O l.u -P'U\::'

basco!.ecbdas' en $U 10Gn'1:ra de niDgUn modo aJe~ o.Ii impuladQ"'. Pe!ro si bien qllcd6 B: sru."'Q el ho-, nor de 1·0. jrn'li(:'i!l axgentIDa. ROSe-lio CorlA 1lSWiI\i6 el secreb.ri:ldo'. Mas aJI!r. de, los ep.isodlos jlldic:iah;:s. (ue Wliot~to de DOD ftogelio. Ique co:ntr:lt6ru doctor L9.ure:mo Laadaburu: -~ ministfo de jllJSlljd~ de la "evolucion Hbertndora- pam des. \~difi(.w fudici4IDlente eo la persona de Pereyra 01 sector mh eomba[1\'0 de Itl UOClLL Pareoena ser que DOD Rogclio desdc em. ~poca: decidi6 hn«!fS.(l MirlSIl del ju~ Tiempo despue:s eslas a.miSbdes ]e: dierolll los: pri.meros resulbdo5. el cntonces: millistro do Tr.Jibajo" Sol! le ~J.\":II., un. proccso ,elc.ooon::uio i!'D e] cui DO' [l:i.;til:'ipa gingullOJ. lis- I l3 oposHora, que 10 CDn&I,gJ:iI secTel::uio por dQS ;l i1 os mis.

JOe l:li3dla sUvcm las denuneias pal' fmudlc (expediente 426S42 ]I di~ ag:rcg.ado~ •. Ill"W3clou 40132167 y b'es: 3grl!'~tlO.s,) &enl.,· aJ minister;o. todo signl! igU:i,1 t"~ll el acbJru $C>aelanQ S;m Scbruti.m. PCI'D t~ ClOsru: S~ h:rn ;],gr.n":ldo pam Don. ROo g:cIio COn Je. dt>nunei.a. qllelo in"'",,, lucm «:rmo socio de: Tuchfl IndlUmal ,. Comcnial. Sodcdad ell com:uidib [lot :l:«ion.cs" dcdic:lO!l 3] !.wab.ljn rle oonstruociom:'$,. registrn. CIa el 25 dc'nbril de 1950!i. b;tjo (."1 nlnllf"tlO 2O-tJ, f{'llin 473 del IIbro ~. del r~istro pubHoo dceomereio.

pido oantigli:l!.'dad y pot ·fall:ai de preaviso, .,de:rn:is €II'! In. totilldad de l~QS Ulmos que humese 'perclbido cia' I~ Li obra. Tomaado el ease de Wl obn:m ocup,nl.e mil lin.) obra que dutat:! 4. 311OS" como h;,y mucl:J:,..s.s:ii es despedido ~ liilt1 de ingresa:r I'e bubie3C'lIi cofl"PPOod:ido 2: meses de Slu:ld'!J par IlOtigiied:Ill!. 1 POI' pre:l\w. )'36 por JO! quo ,falta de obl'il: .eg total 391 I1ICSCs de sueldo~ Con: el regiml!Oi de wfondo de de5"e,ll'IIpleo"':. ICcQrresponde UD 1n5. Cernl el, se destru)"t'TiOn 33 aiios de:

Iuehas smdJoles y I!a esubilidad en un trab.ljo que cs esencblmcute espor.1dioo. Con esto. rod cs I(I~ C! brer05 de 13 conslnu::ciofl vucketl a se:r ~~ Yoj, 1iI0 se II"S 3"'153 ~ do se los 'I'.a a despedir. siIlo que sc e;ot!'!J"3,:D al eebra I' cl su cl:do" PIl1CS se .$up:rim:i6, el p.rea:viso. EI ridicwo mes de In.demoimcloll 10 eebra del ;I par ciento que se Je d~Jt'u<rnfa del ~el'do y se depo.silJi ('.Il!lJJ1 b:tn· co. Tal va Don ROIj:clio -'D sus mni's;os- 1110 Imyan leldo la Consli. tuciiSn de Ia Republica Argentina" un .ubrilo que cuesta 50 pesos i'l"11 cualquiel 'Iado: en, cl Mticulo 14. estableee que las Il?~'es otorg;wD "Pl'oteceioD c(mb' .. el des-pido Jfni. lrario"', Este 1]0 es el ease, Xo 5010' es :1lJiticoustii'tucion."ll, sine que i'l"S ju· ridjro y soe:i,rdI11cl'l.c ill accptcblc,

M'ucllos votos

Peru DOIill nog~[!oes blmutilb!e.

COD cl i:k\;..u ofici.al,quc 1(' deplJ'O' I:] Ley Idle DC$pi'do. se ilnint6 11 Il.:JnulI a ale«iaMU"Scl 6, '1 'I S de oclubre de 19S'i. Pen;" prC'Ct'1\;do. manta un 3:p;;rralt.O' discrimiUJatorioy de intlrnidllcioo pam cvillilr el libre ~illleU:fSO Ui .Iil$ elec:ciolle3 01: li5t,~ Cilpos!toru y de vetaetes, En el p,ldfOI1 el'ecll)to! de !.:fJ C-mll!l.l fcderuilfi£UND 111Ir;1'uida& mlmJm:m~e .5.500 tnib)jII' dotes sabre un loUlI aprodma.do de 71J.0lJID. SiDemb3rga, CrI I:Is eJcedones de 1965, (que fuerolJ ;1nul.lt!as en ere cllhmces por el millistll'rio de Tr:abajo poI contt'Dey cD eslatlll:o vi:, gcn'tc las mismas t·tiusulas dimi~ Ildnatoons V en t'Olllr.uJiccinn ('On 13 Lt')· de ASO('i.1tT('rn("5 J'r('lfc~iolla~ le:s que ~S!as 1. Don Ro~",1io (Jbhlvo un curio5'o nUmcFlQ de \'0105, ITJJOO.

Coria COn ", dildo ... g #:::.Flla. _,\ll0rlll SC' 'H'lrnn nlt:itl.cmdo Q j,larttu (it "0: los tnridorcs Si'un wlidru.

Le,Y ea ve -IDenZla

Qui:ub e.slc !.'Olioorniento del 111::1.·, nl'JO cmll(Cj,jriD 1o, llc\'o <1! c:onl(:'C.", ~ iDriaf COli 3u;.ilIo deJ Lljier S~m S"''' b,lSli~n d I('.,I,Q doJ 1;1 Ley cl!O FUlIlI:O' de Dl."sl!'nlplco p.1.m 1.1 t'O!1SlnIlC'Ofl" que contn (on el .l\'ill del SC'l:IOf 1.111· pre-sano, La alC'ilrl1 tambie:n 10 in. ,,';ldi6 a. Dnn RQgtlio 'que, el 2 de' Odubrc de 1967 'lScelildio al cs!;:enn-. fLO [Xllrn di51;lme.Jf 3 13 derech;a C~ ~sar f'ol1edo" un ingenilll'fO pre. sidenh::' de 10'1 Cim.1rn .\Tl::~n~ill1l\ .. IE" b Co mh-IUt-(:iOI1 , vincl.l:LIdo ::t los L'l-· nmsl' )' tI los: !\t1!og.rrn)'. sahra"']os bendicios en lal~'Or d~ l(1s h·;'Ib.1j,J,. d(lr~ ''lUI: implif::l, 13 DUe\l,1 II:~}''''

EI ·ccOfI\'cl1io ~ n t e Ii i (I f' -Ievc>s H.72:9, 15,7&3 y 16.8.81- ronfCnlI'll J hJ ml'df l"I III es de il!lI:fcn:uili:''lCIOn pot dNpldo por 3i10' trnlb-.li:tdoi cI nu('\'O, dl.'!iLU. ... >n'I:J un ,I rnr dc-o'io 'cStI slIl"h 10 P,U:1 t'l I1I.1C\'n -fomlo de dc'ScmplcD -. (I'm lon~a'] .. fill d!l' COld... J ito no ,!It' lot. Ii~ siquil'r.I 1.1 I1lil"ll eld S'ucltlu, Cnn ('<;In. H' ::i. fluid t ,.[, mHlimo H'~~lurdo ~oc::'I1 f:ju(" 'cni9n If'S lr(lilliu~nrc~: cn ,In('o. 131111f", los ohre-Hl~ dt' If! "OIJ~'ll"U( ciMI pt'J[ Ibir.i.n Illl'nns. fJlI~ 'los ~rnh .. lp., .Ioreo; n,..rll .... ~lko~ ur:I src~lIio ~.i!'l pml.,.!;;. inn,

F'I J 1·.!ill1rn :'IlIlrrior nhll)!.II1., ~ P,i6,il Id~ j.wJ .. llllllulIun":l ]?1)r ,l.:~·

I:: .. 'rl.entcmcn(c. a "~Igujen se lie c.1- rcron\·olos de rn.is~ dcnlro de lOiS WlIlil:5.

PeroC'o los d~ [laOS que V<l:!II. has~ la 1:15 elcecinnes de 19fr.', Don Ii()w ge-iio SI! Yuc1\'c ["3d J .... cz m b dr:-li. \;<I,do. Il1dLL~"'~ l1el;:,\ 4 111 so~istk.J'" cion, Ell \~c:z d.e fillcnJr IlnHl". hl. ce Ilprobl\r Un I.·,<,t,l(uto ilc:;,II, qlJ(, conb",ldicc b. loc~" tIl.: ,\"~i;Jl;'iom ... l'mf~'$ioIMh.·!>. ~1 41J1! 1110 dej:l margen .dgliluo p.ua qlle' I.. op1JSidon pllcs('nle list.n. P;U-.t ser c:uuIJriJlo, 51:" ncct"sita una. .mti~flc-d.ld ,dCI:re! Iliios -1it!Z;! el ntlr\·I)l!iii.'tliJlo ~ y lU!I.ber sido miemllro de I .. cnmiri61l duft'ti .. 'O., eomisi:on cjet:llli"'.l I) deleSlldo; n::m ID ella1 S{; CfC'a IIn.1 cas· tA ncnl:ro de'l gremio. C{)llIn ~ I'~O fyeI<!! l~. t.1.mbien CSlilbh.·cc I)lIe 100as las Wl,lS nt·cx·"il.m. r:lnl pre$cnlil.T'H'. Itl firm;, dl'l :;0 por cumin d~ J~ dcEcg..ldos, por 1" IllenDS. 1::1 cplslol:.r DOll Rngt"lio, s", dirigio eJ UI a.cjmllio d,· 19i".7: ",\[ IllU~' fJII~ ri[!g. ).lar{.'I('lino- -un lJu.·n tir,ldor d(' 1.1 ,st'('t'ionJI n.,11'('lh~l'nM~ th: I" VOeR:\ -;, &1:\ bno dura fj,u('ridol Si (;hil1>l a1b':11l'l IIl'lr-gndo I~ h,l j,1I1l0$ 101 c:"Ifi.l COil Ia ,~mnr, $.I .... 01 flb.l, caS!!. •• slll:mll"lltp il.lr (jUt' ("lImp!.v ,-] .. ,m"hlh.l \' 10:; (.1 e II .,~ OJ ks C'~ ... k~le$ qu(" son ]0, m' s jo.lidos. QI.!J~n fl'uni roil cl ;}II jl(Ir ti, nlo d~ Ins: ddq;.tdl)s qu~ IIO$ntr05, mlSf1IOS dl.'sigtUnu)~,!-" ,!:\'idl'rHl.>rn.lIh.· ~,InD Bngt'lin clri~ • ., uc .:tdcm3~ p,lroc(" di~pllcSto a no ,(I.lrlc trah.1jo .1 ~n$ hiQcr.lrQ~: t(Jdo~ Stili' p~ils.Hnlt·ntftS nlgunJ "M: 11.311 p,n,acln 11m" t"1 .. ". rr.'o, Qlli7_1~ e~lri "j"j.t 1Il1l1i,1 fll' m!:'I,"Mograf.i.u; !iU:S id~!Js Juonmg~

de uno. ~clh qut lifN.chu ''fteeS ha mrumc:stado 3. sus' En limos; "l'o )'il eno), beebo" •

N,iiio hie,D

ESlB p;ui611 de Don Roge1io,po:r entnrcc 1:1 rustorilll ]!a ha consOli. dado con m dh:i.mo trhmfo eleetet'J.L J\poltron."\do C'J!I su Dam.a.:t::lle despacllo de llo.wSflll .1; )' 'respildado por los milloneJ de pesos quo n:,tg\'O dc$p\!es de] ultimo au-

menlo, 53 .. lariaIl. moliv,Jdo 'pm' W Ley .. de De:spido. por los ,~ oonsuJ. l\Olios medioos ill sen'it'io de las <1&" Ibdos deb UOCfu\ qlllC d~~6 POI" el .• p.ili. )' ,oonliadD en las 5IimP:litr'.as del o£i~ l5e mente cOmod.o y s.~. Ya lID $0 P'O III e guant-es, DC'jl las: lmpre:riOI!CS dio;i~ l.ales. De este me:rit,orio yr;eg,arocIe: -[X."Se ,a, 10 S3c-.lriru que Usn. ClII sus a:ut6ct:omos malesl..'Odd:l').s- -di~ rigcnt~ siDell!!;! I". Juan Olrros ODS:uU:1 b::i cJi:cho: "'Usledha dodo Ill] ~c.slimon:iocdml de: 10 qlilEl pu:ooe haccne oon em cnteudimienlo, par 1~1) que 10 fdicito smCl!rn.J:n[.1]tc": ..

Hl.hi.lfumado b lAy de Despi~ des, P'cro esta alnbnm:.3oficiaJ 110 p~re~ calm;u a ,Don Rogelio que pLJblicaml!otu ,enrnsbn n L1. opo;si. dalli ~qtle. me dew~ sislclNLirn. mente. Cu~ndo enov todo e1 d1n nl r rente del sindicoito re:StoltidQlc h_m:u ai deseansc )' I']w~LIllldole ea. neias a rni espesa )' 3. mis hitos". 1.0 qU'B p;t.s3 es I]I.I~ Don Rogelio es un hombre heeho, \'.3. no ,da ew-i •. etas, 1M r eciibe.

ED WIS. proxima vcremos ,cu6J es cl plandd gobiemo par.! seguir '.I£U1d I) contra: todos los Ir.i baja d. res -y no yn. ~10 los d'e h1. C(UlISoo, Inlttiw- 11 estc dirig!!nte "fen •. vrtdo", de. G\ide:!'!tc "aulo.ricbd mor.tI~.

SANIT A. F,E: uelg'la griliea I y de prlen,sa

lina ("5plcnd.iaa l"ejpuesta C$t3D di111dn I~ trnbJj:u:!orc.<; de preD:&:.\ ~' gr.ifkll:i del lilllioo diwioae SanI';) Pol. ~EI Litnrali~. ~ In provoc.a. cinn p:uJ'onI:lJ. EJ I;UllitHdu empe. 20 CLlfllIclo 13 CfNprcSll, lom.:mdo CUMI!) prelexlo un!!! retlnUiu de pee. ~l}naJel~clund3: d 2'; ,de junio des. ,pidiri ,3 de::. dirig~l1tes ~Ir!inle5 'I ':'~Llip"'ndi6 a olros dos. "'Se deduce que l.u mcdidas 'tomadllS -3.11rma 1.111 cumunicndD de I~ .FcdurociolJ '"\l";I.;·llt1n:ll de l"r:lbajadf.uCJl de l.iI Im[)rcnl3.~ lineD W1 e\-idente ~n. titi() de repr~liil. co lUZon de 13 claro posicion quo mantieoen amht.>,: I;!'N"miD~ f,;n 3quollaei'ud:1d. lIlilil~tTldD CJ] La OGl' de los.Ju-geDtI,. !lib".

Un dfrtrio do Ias t::r';3h3'j3dCUie! b S:1Inb Fer sma la mejor n:sptI:est1! III probl~~ Il'.rulte.ildo, yum: qe.m:: pia 3. seguu ~ C3i$OS~. L& CCT de los. MgC1llinOS s.aJ1Jda cl esr!rilu de luella de p;ificos y geo.. I,,' de preU53 de Santa Fe ylts a .. gura (>1 tritIllfo. compturnetirlildQUl en S1Japoyo.

Los que LuchaD

D"l dcgido POI' Wldi~ S1: apM:StilIl ·'ut\,oh·er" el p!"imer .gre.mic qll:~ illtrnino. el Si.ndic.3.to de PreJl.~ do In Capil:llL Hijl) de .b. mt",,"OOclora 11::1 sido s.iempce el fn:l:u:!e. La de.. '(}J'udnn"' con:sistir.i CDI ru~~ 1m Ulten'enl(Jr u[ic:fuJ par Ol:ro al). caso. enrolado Crt eJ parti'dpaaor.ismo,mt-d11'mle b repartij3 de car~ nets rOllsos y tcxb ('hs~ de Imba:s PUe5W n b imio list3 opoSJ1l.ora" que prroD.1blC'meute dc-hera, ret~ s= de lru coltlicio;5 fijtu:lru p3l2 d ''ie.nlI~s 12.

1'3 !o S3ben. r~.mn'iariQS:. qllilmo em, etc..: l'as ~cloeciolJesR que dad qobiemo elcgido pOl Dadie de,sem.. buc3D en diri;CDcIas bmbi6l el~ dns poe ~die. No, ~ S'\!r eso el 'C.3mino pol e) que .Ios tt:lha.jadGft'S fec;oOQUlist:ll'·O'UlOS l!lUestrDI$ ~ ~ones,

En el Xortc. b FOTL4. ·daba c::oIl~O 5iempte UD ejernplo de itlclu1. .!\J p:lrO de 1JI1.l bora POI' .~ oc:m;. ctt'ladD el prill1e:ro de julio. seg:u:ioo r.J ~I juC'!.·¢,s 11 un ps:ro de 24 lbara.:JI ell ~odn la. PJ~da. lA:l::tiba. l1.la.io manGoSI

~3ime~1 t'iZ:r U:J r~:!lg 2S l!oa'l!a'n de !~~ I 1=,!3 - «11 -cQ 2a~ d ;.;'~l!4'!t1.i Il!el 1!b.~~ elf 40" S:I!:1o:ll!.4Q.D·U ~t~Q p.:l.!:' i.eC:~:;~';1Ii 1l!1 ,!n.:c:,.1b!6 ell a1 'Rar.in:" ·Fl3hllico. il:o CA:.e..'"C!,., ,a ca:-&O do w.te JIlj:;<;.:IdO, ,01 cOollt.:A'eO :;,edQ1 ~~~ <::pre;m tm:;:;lS";-;P·~. 'I!'_~';;;'7~t'r, _I

t:~totl ~II.C r1tu.-;:;.· C~ :Ic~:!:I' don 'l=tot.cllo ~J.II:o l.II roc~':illa I:~'£ 'I:lI2! .il..::-ac,UD do u:!:.Dt..o tll".:I~ Q! C':I'nf.n!o (lel ;.:o!:.'!!!';l do C'M:'.;I lll'll< ~!

eI1'O;;l'.::.l~t:I-= O.G..e':o.:;b Y .Q<:i!::I. z." ooc:!edlld ~c"~!'l'~ o'!::jtt'o:;c:s:a" ;;:;" ~ c:'='c(HIO 3.·e~!7!G!:cC::I1 !.:i51:!';~:;'!~o.:' ··kml.!'o:'.<1tll'::I l\ Jill allLH-o

u

NdDllt t.,brl<;?,e!(;o= .. ;;0-/0 J.rui.t.~1J!Ll!a c;.,.~!:= !~.:; do c.o.ll.;st!':.=~til:l\ =..:I~tOl: Y/iJ ~1~'!'",,· 'E c!'ae.;;u.:. t:oedo 'U::;.l d.c ~.r.,ac~llt~ 1:1.:.:. ....... ,o!::l(!Q; l~dac1~w ,d:1:-e::ta 1:1 4!J.:.::ct~~c:tv U::tl lM ~=~ll1'll!lI4~

...

o

o

...

e,C!~ g!'.b~ .:!l.c!:,.::o, q,J.:1l ~ c::o~:;:- .. ~~ !)J. ol:!!at::! P!'l:.:1:.;;41~-A .utl!a:tb::d 110 don c.u-l~:l! :.!b:~ P'C:7t'J"I',:l (~ •• l.~I"i) :; p..;!:' ;c.d"