Está en la página 1de 8

~

50 _ eS05

ylU~Der..a..

PueoCofuu :7311., .BueaOl ~eI

a

- ,- '. -- ...-... .. * - .. ...-.~{n..- , - ,_-;-- .- - --- - -- --- --- - ----------------

- - - _..........'....,_.... ... .,... , - .. ,.... ~ .,.-:Iopr." I( ., • ~.. ji,.... t..- ,..~ ~ ~ 1:."-:,,. • .. -_

..a)~~ _..:____ _~.~ ..... _ - .. -... ....r _:_ "_ c - - -

,~a" qui e1~ ~en~"'a1 Onrant, ccpl.icar.a quJ cia.st' ,DC!' ~ q u.ren el ~o ug~'tiD6. (!~ docto.['.lneger ,,~ dermic d de5mTo]lo S, qtJ8 ~ ]QI$ bl:IDajadDres. }' el dl)O. - ~ Ia _ Um~~ersidad que de~ .acsfudiante.s.

EI dn:zQ, prh,.3:d!o de los que no 1IGi'!!."""",tg a name dege-Ul'T.1., ns i. ,CD, 1& a:tmedia pUbI.ica de IDS q'Ue P~!.Mdm re~br O!! codw.

_ £I: .ao.1::abID que ·el, mj"lilitro de

~ .. , :r TiraJ»iO~'_"" .I::t.o.blar

m ~.1 I' . "_.J'~. ~I

'- -, '- - !.I!O.l.O;S .' . .100000.rf:l: 't;J1

.~ K'ri"ega Va.sma:, lmmudo en I:r!I , uam:bfeu &; ~!'-JU. DO

i~- ~ riu, cusmdia un" I~I~ ,~ eo b.g'l:l."na fab-rica del pab. --

-,~.~. ~ ~ehDr. &"1'0

- '~ hd!l2pret~~\ ' lClSl'mudim-

b$ ~ 61. ~ba'" de IraDL€j'ldliil:!'ld Rl jpOllda lJiahJ..l.:l.5 ~hiplflli!l ., ,los pscs. eII.! l~ bs Facgl~es.~oo. a,~ ;-Ueces., prop!:IIlADa bmtile1 Y puntaple5 !II .dir.~ pies baDseimtes., •

!ie d~mO:5'b:aba :tn. un"3 '\'e'Z m:ll" (J1i~~ e g(JbilQ'fiDrIIO IlI!De l11'IS I~ l;1t.a que ]a violencl:1,. rnas I'dcologJa que Iia enlre;;a,. o'tro plf\'emr

ue !ll. e3<.id~ eo medio de] despre. o del ]'meb,lo.

. A medid. qa" oh~,. atu. drantcs: respondel} en tOOo c1 pals l.a gr.tn m~c:ib. c:eDY~d3 Jlllt La CCT, el r;(igimeD :or: 'oI'e ablf. ~ilap :I e::tn:remu :su dUfl1'2a.. Ell Jas:

Il:1ltt! prole-stas estlldlf:llJltiles 1!lJ puJkia Geoi6 OCIiSJ'at mda:d~ en,.

teras. y aun ari DtI 'Ji7I1,ClQ impedir 1a.s, ,

mBnif~DDes. .,.

• 'f~ qoe =$1.0 aim mM:'

,eI sohfemm d ,a~ d.esde aden. tro -~ 1m prop~ Ol)Dtrad.i{'f'I(Jn~.:;" ~o dcsde aiutr.!! pgr ,e! ~ .. ,~ de b imneo.sa ma)'orla do ,los ugenltinos.

, n ju!!'Z: de llosw ..... QCOlh .. df" c:I. liflcar de grupo faccioso a, Ia poll. , 8J Alzad'a, GoDtn SU IlllI ori!:bd. FreEite :Ii ese' grope l'area]oliO br.il~':!I

I '. I!.

_I" _.]10"

pulal' , lUl'mnu::iond, 'cs ll'c:ilo luellM 'eDeu::dfl"llicrtelTe~o.

Us' C:l.lJes .,OB del pueblo, el pueblo debe 1i0C'U,parurbs., los trab~iil. doees y '100 csllldiarHc.li cstwnn.~ allli,pdru; a creal:' 10.<; medias I'~[n que ~a pemlani:'ilille 3gr,~'!;i6il pclicin1 no .5ISI!1 ifflpuo·a.

U. 1~gp.]id3.d de rondo, csla nscesariam01llIQ ,de p:m:c de los qlle deEi'f.t!den $l,1 dcrechn centra cI ,£:'&bioma uSII.I.rp3dor, SlIl pan centra In oligarqul,l, S!U tierr,3. cOl!!tta e:1 im. perialism o.

01'.11:;:111'0 ]0 ha. aJe"ho dam-amenia cnTuC1!Imlin:&;ta, e;s: U.!l1!!! h.nma de JJ'ber.!cion o2.clonal. r b4 £xprc.sadn la ",l!It~ntiea voiunlail del pili al 2'lIrrno:r fJll3C CSIl Jucba se &lam'll3 de (odo,s modo-s, sin ,'iolooci..ao OOh violendl.

La tultha dl! Ilbrurtu;ioll. Oiltion<!J.J ~lge uma Ilrgtt.nI?,4don .; UiBH C(lOII'dW.QclOn Gada ~'iC"Z lIn:d:s estr ecl:Ja do 1M 5OOIol'es popu'Jare:l" 'UJI13 c1:l1'Id.HI

~ch 'vez m.lroJ;' en ID) obfe!jvw. cl rClirtmci3rnll:nfo ,fj lo!l' !e.dano;mn1;. losdogmM. J~5 baoderhu" las U.s- 1M. !Q~ tn1i'JIrc.s. las fOfflluJlas pas.a. tlas ilo mGda..

lA CC,T. de, los iUg,entinM ha: enYJllei..a:iJ.o cl3Jri1m~tG 10.5 gl3JfIdes ODjeti .... 'o5 IDd{.ln.alw:

I E1'pod.cr de! eu:ehlo.

La e.q:mlsiotil de l:O~mooo;poli:u ~Ol-eJ)os..

• La nadotl~d61'1 de 1:0-'$ sect& res ~ de Ia fDOnomia.

La r'moll'm:l agrnrio. ,. em GIXe.~O' de todm 3. J.a ecihu:-;mlOIl.

E.5.Ias ~o W h:uilderas hi5i(jrl~u de los ~rnbajlldore.'S. Ii IIIIS l"Iue llunlCa ~wUJ].(mllolJ. y queta C:CT d los: fIIr.

S~tJI'iOS alzn. hucv,ameo .. lc Ilf!UI .h.a .••

l!w~I.t!~.b~

gcnt~p3rli~i.pm:i?nisl3$. eol'abOl'3' i...lnout.a.s }' dmlusul:SIM.

Son Ins bal'ldc.rwr;. qU'll In CCT propone <l tedo cl pueblo. no pam negGCinIl'J35. no pam !;,Uardnrl3s en Illi \ ill'.h:l,IllS de- los docllmcnlos ,e~I.Cdlc:>. ~i~Ci p.1:r3 Ile\'3!'1~ .1 101 lutl1n )" :.1m ~f1umo.

_ QuiC'fI'l!s Ctllrn(".irJ:u.l co nC!iOiS ptls[u· I:ulns FUlillanu.'lllnles pCN.t:l1eccn ,,11.:11. gran cernente de liber3ciDn aaeioIlal, cnolesquJCla seaD :5W; creenclas n:1isjaili.li5, SlI1 Oifiliac:i{1l1i p3rlid3t,ia" 5U oonccpl:icm filrnMic3 Q C'u'llu1'3l.

D!.!nlro de esc mawo gcnero1iI Lie., Ile su ill~lIh{':l(',ldl'i InlL .. ple.M 13 luChLI ".Ir~io.:u I .. r por I.~:. \,;unqIlLsLl.Ss ill, I'll I(;-.J'W.I il 1'.

.f.,' t<~"U'.s ,;18 de juniQ la It:t. ~. de los !lr.gftll~'i..,.~.o;J ,reali. :lUra ,r.!lna ,gran jO,IUJ'tM' del,,,· t!lU:1 J,1c f'i"!{HI'di (ja,l £,O'biu U iJ' telcgi,l,o po" ;nadic' ('ll'fUI"Q 10 pontico ,de'o~ ffJ,oJr6po,lio$.

£1 I'll eM' 1'"('1':l f.r'Q,l Iff! ,rl"fd'imra to.." '11'fI;;rr ,0 'h"f'" 1(1' lif' 1 f) 'il ,1'1);'11'.4. l1"I}t"iC; M"O$.R'd~,. ("n (;'6,." (J.,iI!ll. T,"I'CU nufR1,.r .rR',r'lO=n Y' n,i)lfflf'! a.

Elil M.1 ff.l'll'Iflcl3 RdQm,~o$ un atlmenll"l d salll:r1iudc'l (;U;;! rm In. -POI' ("j(!rl (I, In renperfllra de' 'lUfu·entes de Ir:"h:ljn. 1.'1 C'e:!le de hn :int<an.·e:n· c:i'Ol"iro; v 11.~ !I've;; rCj)resl\'1\s. 1.:1 n. b.?rlad cl· Tnlp~;J. y mmife5taxc. m'O,; 1111e.~lll1 .~olidaridll.d ClUJ C@11fI- 1lI:-SiM$. indu.mille-s. )'.comercj:l1'~c~ :tmenv.;u·ln~ drd~afolo, y ,oon lu luc:h3.!i J'lQl llU liben.a:des ,c.lv:id:.$Y estudi&lnlil ['s.

P~!Il6 esta gro.n 10m.ad.3 vol'~M I!! Jl'eclamilJ'eol ooncuno de m;liSi!ases:

OMera:s que an em CMlpeso normalizador Amg;dl'l Olmo, dert!'oMl'On .b b':tki6n do!'l c(I·laDorneionimlo Y ell ]0 de M.I)'o ifuelar~n I~mo,,.,m%3ci,on a! I')U(, lin,· -asi:sle ,e] pals, sa· Ji1mrJo a IIi roll'l] con (I SiD pennioio d 1.'13. pol ief It.

Sc 8C.erCR la, nmm de:1 'pueblo 1.0 .. ~ Ia ,_ _ ol .. ~_,_~u.

iJacc poe,!) ~ de 30 diM Ia Cor .. lfie Sup.rema. de JWitiehl se pronunci6 a f :",0 r de la IIberitad. d fUCTIm Y Ipermili6 In. rcaparid61i1i del ~5CI'Il3N1. rio "Azul v Blanoo"., EJ, rnUo --die,'lad., pur u'n:mjmidud- d:~nl:eI1Q !Ill g,{~bil;mll: se eng-fa \I"~ WilD ,!;.'DIl· l'f"d 511 1),mllip«J'lell.ein. Un lmIInda'lo surgi(lo dela \"1oleifltTIIt.. II!scnt3!dQ sonrc;' Ins .fljifl[JS '(h~ IllS podresqu~ iii <ol\'i6, Ill! l'l~ .uJIQFlom,i.as fcdfu",· I,'~ I"JII.IC inl'en'lino" de 13 lJll1i\'enictnc ,que::U':I:a~6,. tropc7.!"1h". rill emballt{o,. em lim Obililokulo: dcMa Je51_)Cw las, ga.mnli.u illdhidlJllles ooW3.gradru POI' I" Con~l..illlci6:n y q1.le el &$1'3:. 111'0 Rc\·tlluc:ionnno '[10, mndiUoo," Y oo!l'~ie~u~ lI'et;:on:Lu 'que todO$ 105 miclI1bmli ,die I" Co'rlc SlJpremil que firmruroll cse diell1mell, fueron 110mhr.u.lns pOf ('SIr! f,obt~ffI.o. hJeqQ de L·~IH.!'Is:o'1I'I' n los i~H::U15 anreriozes,

Lo cJue ,t·"lah3 cn tclA ,ae juJc.io ,'m In IcgaMd.'ld del gnbiemo ..

Eneses diru..~ h!:JOO muehas cspe-culaelanes 5ulm:i la actitud quesegl.liri.a el PocE'c·r LI· .. 'CULiVO: se dljo qulC ('I presiaclJ(e _l!.ilbb, mll.l'ltC"liIIido lin dUlogo muy UspCl'Q (tlll el minisU1l' d~1 Interior, qUI' el rD.1I1) nn !>crU ~C".J!l!ldn. Sin tLI1Ih.'lf'gO el aoctor B!l'r~ du clC::li:.lil.)inllD. quiCllI!;!; o-pc.rai1al1 ~',er coma 1:1 "·iei(JiW'~1B dcsQbe:de-l'i!IJ a b Jlnslicm ~. I a rrCl)1utcj6n de -~\.zul )' BI3'ncn" hll! CJlni!:lrdi.l pOT 1 gobicTflI) c<l1110UD cjcmplo de respelO ;) I .. s I~y~.

P(,1'n III pasiciarn de In Corle se clnv6, C'DIIII"J una ('''pinn lIT! 1.1l g,ar~ e:flllla dol .Podc-r Eit.'CIl'i~~il (IUC destie t'TII'lonIX'5 "';:Leil.) en :m.~ dclinkillnes, De~u{"S de :trIllncinr que m ~obiemQJ podriLli ullnn _10 mias, _ 1::1 T'w:e-sidf"l1l'f' Ong.tnll) clcc.'lllrO, q~le -see "''Jarrell" Itl!.ci~, Uill3 flt'm!;'crnclA. eepl'c.'i'enIOlti\'ll";. dcsp~,~ dercspa!d~r' 0'0 J'l1~1lf''' corpm"lill\·J:s.t:l.~ del IntJ!!IS· 1M B~rth comiuflo a1 cnIFo;rath-is' ","in< ell un., <IIlHl'icnci;ll com:{'(!idOi n los' flfolT'''''OI'e.~ de Ii3n cang:re.c<o de: boy-,;coIJIS.

La St'lTIllI:ll pa!>:.ulll esn 5 '\ .1,dIaCiOHCS £U·('tI)ll M'!';nl:ldns :1 'oocl.iipo-' mlZllS POf 1."1 policla, de no~ario. drrigida: -pol un disc(llo s,(,;lldarm-e. Dos aetes autori7.ados por 13 jusUc5a: Cve-ron impedidD$ [larln .. ;~"'el'leia po-lici:d, y ,00 . unO de j?lIos los ,caclimpGJToIZoS uLJ'iIlbit!n ca)'cr'ilD sobre In eabc:zn dl."l jm'l; (jUI! vdab:), pcn' en , ,ci.Hl1plimiellt.o de !'ill diell:Jime!1~ OI:irQ' I.anlo oclJma en L1: ·Plaln. una ciUo' d~d quefm~ oclJlPlldr~ POI!' tl'lip:i$ Pi>liciales,mi('nlr-J.s Uf! hel:ic6plcro I;) $obr(l~·c·li1Ib.,.

Los: ju.C',ces ros<lir:i'llos I)rocnnron iiI rurC:SI(lI del j"fe d.e policia, pcm I~O pudic rem eonsr~~ir que nrmara la notificacitin. En, c3.I!I1bio. 51;: clltcrnrump!)!' los d~anos de ln5 euri~s QPll'cci.acion~ .. jllrirlir;ao; df'l rllll1eionario; Clui!.'" .. ndi",np S"I'iusc par cl E_~ (aLulo Re"'I)lnciollarid fill] p(lr In, Conslt1ucion X.leionnl.:I...a Suprema Corle ):8 51! hi'l. rronllnciado .sabre, este lol'll.1. y l~s aLrihlJ!cioT1leJi que' so

(nm3 elide rlcpnlicin de [li(l.5-QIriQ '

p.ii.recen d ~sm('s--u 1';'1£1.$: co rrcspo.l1de III Ia jwticin ,.. .no ... 51l braID. aH'l"Wldo dtcidil' culll LC'~.to debe 3pliol'Se.

EI I" dc- mrtyo., ,('I mi ... mn GOllUln· d.lllll.tc \", rdu(lllf'l' n3hi.lB ~'C'Sprc'Ci:n!o, II1n f3l1Q judicial que DJ'utoriil:!lh" el nC:ltI de h~ ee-r U(: Ins n:rgcntinM.

Y flD Ie p:l~O nlld;}J. :\ho~. C'l'ltifinclo ' 'Cffiequcr-e:>ilo",. des. ifi.-. tl: CliNk .. dim: iuooes ). St:: amesp por d peUgfo~o, $endlem o.e los ideas, (;IDJl gra'i"C de~ ~noro pap ~ Pn:~stjliliio. }'3 'lUG' IUl;:t, ,cosa es pf'~,3r' c'c::hi:pomlj'2:.o~ 'I aim nih nl'll:' Mrt(:cplo5'.

DC-I1i(ffl fir III~n. ~e.mnflR>1 j;!l'1llif"frllllt',I!ldo pnr n:uUe cumplini do.\ :lll.fi05. NI Sll')UiCIOl Ie q.IMa !it;l. :lpar'oowlegnltdlld. 1l.!1l perdido hasla hulonnaUt-Jades y rmu~~ N ~k.o,

_......,.,..... 1-, .-411 mnl -

_""_ !!.!I ~_~.~..a.

Viole:Dcia centra

Ies ce

P

ivo Id,e SEIG~BIA

U_ ej c

ue rales

e

(P"IP'I'R 6)

j ris

,_

'-'I ...

..... ~ - -- ." "'_ - -- .. " ... ::.;---",;_ ~I; ".::.~.;.: - .. "_.,

!,c I:1lmpli. n r.t:l unh c:t~bri.l: 'c::bi d()5 dc' 1<1 ill' ~ n,meiim ::I b l!1nj,,'cr')ict d_ ED lUdo, el JUl' l!i polic;i:! 10 rc It:jo Ill' b.,. ~O 3 dCSI!1jo. EI record rom~''S' ponce I'os hm\-CK ill:·cnl~ I'CI~·U;· no: dli:Ir'Ol'I :i Wi esm di.:i 1"1 [ 11"01"1 co~on tt'rl!hrnl. I." TT::urr.:mm dcsmtJr-ado 'P() b: cUe. 10 tinceD denim ell." Ill]] afrO ~c .,.,11. 'oom e'· ron :Ii lInl.icjo r!~ Il ann;;, empl!Jj. , .. :mn 1I1 un juez ,qUi; c:3~O a 11m dl-l!rCO. sp('IJ'J'e..J.rOD .3, Uri l~l.

lo que riOlit e.s el acta bbrnd.J .,oco n:us brdl!' pur ,d jcez . .It.ml.:lllriD Fr;:h 1."::.:1... Un doeum.cnl:o unir."O en b nil.t.Dn3 de I:L.~ rd.ac:ian polici.:Jlcs

~ jw, lit- i it r~ CD li[HII;

-Eo I ·u Id de PI~Q.. a I S

C.1.!o; d. s eel me5 de II..m.iQ dl;

.;l n:'\'\' :" ·1Itr.»'!" '1w, \. CtCho. J'4:jo 'l;r):::..\" c..;. ci~ 1.)5 S1iul!..'ul'i:'!i "UC~..6 \"l..'1ccladas CuD J.- Sl.1bswnCl.!' C.OD Q~ J s au:c.t !.:dJ"i:I -ul.J.dCl! - ~ ltO'o'lll ~la:. _ ~'bnn .\. s R ·L'I.ID'Q dt;:

p.uo- (E.:p.. &") I •• ~u In.ml' per a:: e 1 )IJz-'Jdo d!! Tr,lb3i~ till!: b. ~111ld.l :\ GmI •• 0,;10111. i1 mi c..r.::o; s:.-·ndo I .. , 1 >1 :~U flor.IS me

_. ill I I~ wlt:nec- ) dc 1.15 ,-.a-

ilt! 3 ~ Fe ('II) '/o'!':.u- I!!n 0 C('l): ~;_~. t...IrW dr.l

d".I'~lll.lIJn':~{':llr. "',,, ..... 1

• .11.1, ndll~ ~.IL.:,r cue .U_.lb.lb.l uenoLiJn:.J.1' L' .• I.t~ l~ljO al jl·r ... de ('0-' Iiel. d 1..!o1.1 clIId.l.li I. Il'umd., rc~ol1Jd;Jn, l'Qf I.J. '1U~ sc 1I<lI.:I,L IU~:ir - :l1 r .. ~w, I It' :JIUII,tr ;!'IIll!rl)LII.:'~tn I;'n aut1.;~ r 5e alltnrtl.Jb,l 1.1 r .. ,.IIl-.!riOg d··l . ! prrl:or.mud rur.! d du 19. P " I Lnnmiofl upul.lr d l-i,'rn. lUI': .• I.. n.! I1rm.. 'L' nI"'l'rS~Ilf1:t. En .rnnh 1.1 ""IU1.1, .,rrli"ile O'i di. d:tJ OlilhJI ~I!J~ ptl!'~l,I a Jl.n.lflljetl· It> .1'1 hilt) m~·lldf)lIado. 1..1(' hi min .. 'q~n!'r,~ d. nMhLii u n. d n;lr .u;tl'l dmgUU() I~ tlit."ilt('.1 i:npl.:Jlr 1.1 r~.1- uu~ 10:1 d. LJ I LmmI.! nml"'.J Ifln Of~JLm;ud"" p:..r 0.1('''1,.3. conm:rtll. [I 1l1t:ll.CK'h ... d ' Ofil.I.IJ elnwo u,l('ns.,· blerl "nll: d rl ~i"j'-'! .iL JI.I, \. de'-l ..... 'lando bs II: .trued •. , red'. bti . .1 '. nn I 10 Oll • I ,If .tl· r ilO..t,]

u ~. ';0 qu <: J" ,nCL'J'IO'Jlf,l Pol-

r' 1'It Trilllit' .• 1 IIL.blll.. .u.1~ cnlt· ~U dt(, ~"1 :U 10:"1'\..11 "I ~11I -I:;:I \Iioclond, d. hI .. r' III,.J;" 1.11 II) fI LU 'UllU. l ..... a om"n 0 !nc f',,' f] u ·nrh II j p. "-"" ••• l;.;lr in'" a 110:::'.1- dr'Ii CU\ • P. ~ h"hn ~l!j if) ~-f'l.."'pLido. [Ill: n... "nll!I:," !jUl' ~st.tb.J.n ~i",(Jdo ~~r 'wd"" I r d cua.dron de L IbJl!,·r:.d •• 11. pl"l,,:.rnlc \ pot nn nutnda :=flJ J d.· ;.!L n ~ dr mLm.

'n1 fI,Ullldu d, r -rr., Y OIl)' ,Ie· l1umtrl !:.ollll:m.Cn, . \1· dlll:!1 e!~· I, 111:\.;.; 1 • ..11: 1,1 I, \ .lh •• -1 j\ V, r.llulfl· du b .1.::!n_ ~ 'Jll \ '")I.~I ,1.l1 1.) to'Il-

I ,to nil' J,: '1111 ,I L.. • .: I III Int)l.1 Ill., :::(.1, .d \. qUI I..tm j'1. I halll,1 \1d eol ~o(h\ - • n(!r •. ' I I.mdro TI . 1 UJ". IJ) l" ,~I-Ubl III c~ cknu .. 1 hUlni:'fo .j,'l o~~r;:!.jd .... fi r I;) Id :l111TCl, dp !JOliCI3 '1ur In <lC1'l'r-i II,,·

1. O)l1'10 r",rl n·.Cltonl" .I la rl'" :ll:' c1l'm .,.1;-1 d: ~ ". - .r'Jr!I{ L -, \. H'" d,- 1:1jt;", .. I l'\'1"r I) d,. , 'It! ,.., IlL )IU .. ~ ! r:. .. i.a ,.. ...... n t: 1'- -li ;,,:111". F\! l'h I'r' ! ') ". un ;:'2{'fj' III I (.oj 1lI1Irl,) , ·t .. n.. I -; ~m1.l1Ici() \!.-;I IX ,,11II1l d.· Iv puA. lUI t,! d l'i.CfI11l"1.. :I 101 p •• r qu.: m.'" I ,c'nUlI .. boi .ml!! I, mum.,

(_ III jUt" d.! J4 _m~. 1-· 'CAl~1 de

imn W}·1 c 'c d,· 'I .,r1i wi '..!i.Dn .. · , 'lIl''''I:Jd, f'mf1UJ .n" , n r.lfKC'. "n lfirm. \ Ji,I"nl J 'r' r, 11 1.ld.1 rv:,r tho

I.n :,~, 1110 I..L .. pr,wO(.lr I'm t:. iUfl J ... n .'1 ,I" r .• '-n un rll L'.I' _1111 .... J" 11'l' II ; •

. , lu ... c, .., I I"" l1.d, 1.l1l,IWI,,·1l .sec lll'p) de Illnw.:iI.lIo.J ... 1 rch'nJo funcrenano p..r hdol I. .lc •. tp. •• n .... ll!ml·1l

.1 ,I lu~ yc los h.'dill .. \lIte 1 lU.lmh·~.t.LlIl)n IIlH rrouue .1, In.; delid n I 1,11t: allt rl~!>\'llh Jo ,iL'1'_.1I Jd 11it!.Ii.f do.'ll1JI! .. ,' • II'1lnl.!',lb.1 'I 1111 ill -\ .Lllh'~ ,Ij '.IIIh'7., n'''I'KInlh~lI-

J m~ l.o~ IIIIL'rro'! .• d'h ~Iut' " ... Un.l

Ii .r 1.1" HUll ·.!i LIII.II', \" "'11 .It IlrJf 11111~'h 11.\1:.1.. ju,'d. ,!, .. ' l, .r~n.l. 1,1'~ 11I('r7_t~ Iwho"I" ~J,·'I.u .II~,I'" .vnte t'l'd sunIL n hnr~'r.ull • ~'1I1I1 I[.I~ dt.'"(l'IWl. ... p,llir·I<,!(.,. \' 1,1 Inr ,_'rlld I,If11i:.'l,·c remantc en rt.' I.,,>, II II 0;-111 II ( jlll'r I de

I. .lllil"nlLI .1, ('11\." .... 'rl! 1 ,·'L,lh,lIl. E'rC! "EI ... '1.1 hn~ Ill • .1.1 11·,! CI!lu.1 de m.lrnr J~ r,m-JIII .• h.III.u..)" d"lIlr., d > Ui.ll .tlllop.llrlll!.1 ,I !.In luncinn311Q

(I Ill" 1111, oh,l.ud., ~·I Wni Llllo rC'm~nI~,. p«:rmau·cl.1 Irnp.l-:nldo:: J ;-uuu LId

. 1IJlnmolm motJl if 'n ld",

DI'Pll" ~r:~ IU.tfi!I'IU· IjU' desu.'IIJ.cr.i rid II1bUII,l v :it' iJt'lIli Il·.J· Ia. 10 qu' ~IIZ I:\pr~~ 11111 •• ~" U-L.I.J. h.1 Jd t'aml!o,llltl . HI rnln ,1b~ll. Ij. 1'II1.u: d~ 1.1 e..: • .,j) tl... '~I.1 C HI(i;;ul qm.:n .1I\H~ Jl1I r~IlIILnDut!lUo r des: pU'~5 qUE' ~> huh ("ph .Idu 1.1 . .lU ~·n· ll. C" qUh:O 'm.: b 1111 SO;'II.lL,t.i «(11110 [lIlt: I_II .11 m.m.)n d. 1.1$ r II. 17 .. 15 ill l',ryilll\'-l1Ic; • l. '1111 ,I" 111.:" • nl • 1.1,1 1111[1.1(1011 h' h,l'l;l d '" .rt!o d ... 1.1 .JI·lIIlnn drl 'I np'" .. II 1.1 adu,ldun Imhu,tI ")lh;' ... 1,1 L.J .,,, h.M nduo (IIIIUn!11IIC .. 1 UlL'mo 1.'1 n·_ 1'11- 0;:(111 do:- _' •• ~III.I, Liln.~.r.l de .\ P~Olciolln dll T!',lb,'1:u. ~ili. !Primer." .\' lu InlinlC • .(I..l~ dl'l~u~iera 1.[ dtSpt:r ~(jll d ... 1.10 h: 'rl.ts 1'..,1 ii, i.~IClo \' pt'l mil .. ra .~I at;"lot!"O .11 puhliro . .-i I~ (I It' r ~I rlnrJ i • pI no prJl11" h 1- ('I rI pnf I m'J101''hr ~'I mt! -n(' .. !-UjX'-

nm.~. oldr' I" (11.11 di~JlLJ!ie ~liJ(,

f'1 1I1i"lllr I ''In !d ) Clhrill r(,C"';lbara nut'va.;:; In·!.rU('!..IOnt"') ... Icnll"l a la nlllrilJiu{jn ·I-.;orlu.H.!.' ,II ~'llnT 1"fe d Politi,l. I., tnhnn('dio d'i cmu,;ndo rollin let m(,;l d"",dt! cI jeC'? :\.', 10;' .• ~. l' i,lblr:Cl') {fltnllni[a,emll ('om I~ J I '11(1 d r"h':I,1, ;". (rVlmlkndu .• dr' 1(' h nli fru ~Om"~ 01'11 SIIP"rlOf dl! rl'n;; no" re;Ji~.e'

I ..Ie II '. :-. I .1 IIUS-. ,:%.nt... I r 'qu'!~ nalllr.'11 U II" IUl' ~ i \JlfC·!>:lf.. dt. qult'n" r.Jl .. b.1 d dll 1"1111"11 (I ( .. mi~.l.rin lJl~1r 1I1!"rm:.:n n!ll'~',lm"II"

l~ .1 "'1 n.I, fll')llll"~. ~IIII' II T "IYlO' dJn - ;df'l~ IIp'''W),, n,uh m,I"&.

r dl IIf! il l.ln( l.lT I... C"OmlllIiC-dClrofl .\nll' -.ll('~ ."o:pr ""IOl\J' dipUS(' que I ("Oml'l;.lnl) B.I!::.Ii ~!" CDmllnic.lr.l mJI'\·IIlIL'1111' I: on - II ~'l.Ip;cflflr rl'flilwl1Llnlc IIIIJI~ tid ia info;-HtJU ·,'hlt' h pn :>t;'cl. M3 IE b nId fII \ J.. U' d ['n~ 11' mi. va I. n-

I irlll - I -.1 I 1110 11(' ] I I .~1I - IWilit n drm.1ll'lol. t ("11 f rm.. )I' r<"u.tJ b ini", 1,11 ''-'Ii, r·, n I.t ,Ill \ i • 'Ial'mi. (daOl. '1' f. sr"lHh., ~\ I I, ((!If \ I): urd 11 ,!:I'fl' n, 11 II ",I',," a Ie dIJ·C0I1W'1 111'.:-1 IIIIHno I"m[Y' ~ e~1Jtll '1 e ~f ,.1 c-om.lIldo l' cL

I ktri '0 inEO;-Tnil hall flile :mIt: t'~ IIUac"ifin e:n\·,.J rl,1n r.r-fucnm. rltr~ 1m. '1"1'" ~.e j, I II" n:n C'Ol1Iprendidc .. Il)s i~' ('lS: lInH~r' JO!, "II \' ')1:' EI ~ll!CT'l I II \ I" rn 1I1e'c! hi ;;CJ - Ol!' J •• nrd"n )[l(l.II I.:I! ml(l:lr Id.1 " flU h 1l.1.l r"~I'- 11 Ie .. I 'OifJl~ 1- tin B;1t;I: del 1111.11 I phrnjCflm fir 1::(

I mao lI,hlltJrndrt II ml~tllO 131 r ~ran~ Illlll.bd

- \ '-";lU!!I1 t Ion ]'(" IT'I")UM"i :t isO!! yo _J" ~IJr,'r:I! Inl~ i.l1l Ii " r 'J~rxll.1 paltel:"_ ... 'ill plnpl.' o:..rmlp'lill:1. 101 Il1t~d"fl h ·[t.1 de I,u l'l't fS'm.L'i fill') ~n" C"lfll ('"t:"ii.l kill. :i~~ l aTIlt) lilt mn

rl)p' _ .\1 II. ~"r !l I', ~,tllnl'l de

\II "j", j Y , rmtM 1'1. , I .. DCI'

.1 • d, h~ 'If 'dnllmdo L.

"u • . .1' qn)r,ln .• n,l" -, =lI

h,lwl Id· [,Iliit ad., (nllJ(1 '1.11. 1T1 .... ol.nll.' '~J 'J"I. m I'll ! u· g Jl~.vio H p"lIih ![r~ ' .... ·If 1m ;l""ntl' flue 51' r~.~" td. IJ I It.:.lr t' .HI~· mi r'1"CIUf"TIrUil' ~'tI Ln l.t 1 .,·.I.ldr 1 fj,t:.'l' .:a~mll' il~ ~I n1(- !,;r,unlo dlspu.n

b l,nm .. dl.3.C;a adr.nL.inl1 dp.1 ."tg,Tcsor. (j1J1"'11 'c dill a L1. rnoc:a. con b. coll'lh<-,Y:i.C'ir.n d..-, $IU oompaii M:I v m pr.-VnC1." 0,.1 "lllil _;1fiI0 O",!,!:i.' 01',

n 01 IllI(" .1, (V.tr 1'1 IH( '11 1'). 'U d'·'"."II(.O .' mil. h.IIJ ((milt. rl (,,·n· 'rl;'l ~.nl,.. ... 1 tnhlm II n"qUl"fld,., :tf':'cr~

,I. 14 1.1. n Ir! ~d rj, I ,.~. utI', rI cn-

I .H''1~ n.1"'h Ii n~" ndr,~.' 111,1". cl.!' ',Il ~.h"rdm dl') h]1"I -I Lllu nJn ~1:::"11''''''OJ.~. 'I ,;t4"'''n'-lflllHlnn'li' (1'imp ()m~n iJ' 1hgr.J.l' l;. rlM...:rt,.~nn I'l~

~~~~~~~

, III • I)§ 'S T.ld s dt'l tribllnal COil I. qu' 5' rl] 'ron por rrll1lillold,u I:! .n III.I'''I~IIIC:;-. ~lcmJo I.I~ .JI he fU • I.il~r,IIHI.~'.·. 1'.11' .. rnmLl m:ll. 1..t. I"rL"~l:n'll' .IL,.I.~., '111' rim!.. pnr :mll' 1,1 se rcl.m.i 'I~ rnnn-, IlInlo lUll 4"'1 ~I'. f~ : .I~ nit! rIS~. Fmn,lt! . .\. o, ,F ruv _.1, ELI, lores r Ihl~m-.

tras tr s d ·k~.'C:II;mes I' '~lOn JI; II1r~rmalir.lf(ln 5"11 rmU::IfJn:ln1h.'1I Q -, lIJ."l,tn SlL lu~ r n I .• s I rlas lit r:idoras 1.1t.· b .T. lQS lUJIII~all!!fl.lS de OI.I\-o.lrrl..l •. \1..~hi1 ... :\1 r I~~'I 1"1.11.1 se Inc::nrpor.lI1 "'~I .:.1 :;r.ln nI

\, milt ilIa que \'1\7 '[I 0.],.' I., legum I. ~ d ... Ia CCT. '[1 SlJ hlf I, P"~r

• ·1 I unl n d, I u);!,r.nll .•. hl .• dn ["101 'J Cnll~r,'''''' :'\nnll.dU:lldor,

S .. '1;-": ~q.\[l,TI:'\: Cnn la prt·<;idcn.

CTa J. 10 .. toml'lmi"r'Js A\'. L1m-dJ. ~. n,:tl. 1;(' n31lt'H , I plcn;ul II rIIMli:t:llJt.r ;Ii' 1.1 III gioll.11 'ilIn ~I.lrjJIJ !.·I UI.1 12 dd ru tual, I]IIL(blHlo UUl~IIIi.i It.!,! ~'I !a'cli'l In;ldl1 c!.· b .101'. !!t1l1cnl!.' I'll "lL' !';I. IJ le'~;lIJn ftc: I ..... n.r], J u: n c .\)nt'SrJ (1-.1 Jor':H.·~lti. d.ltll: ub·[), le ~ do, ~r:lhllt-.I 1] rI., I I A_T.E.. no:! I~O d· Of oJ. 11Il,;'H_:c'lII. 51\ II IrliL r •• \_T.n £.1: ~ e<;rl.'L.Jn... • \llmim'sira'i j\·n. A 3 'r CI n Clllllb. rtl. ~ l'lIll.n f'I:UQ\'!. n ... T._ ... ~nrefU. L. 'Il ·I!lu:.uk), I S,C c.n." :

I'r.)-l,·~oIT'ro. Carll 5 \':1Tgol, (l'mon f crro\ IJin.!. I· r Ian., e .-\c: • i't'dro en iJ 11.1 I ,E.T.I..\.); Sc 1;'- 1.1Il(') de. Pn'm,l . "rQP_J~.lIn:!.I, ~11' n O. Cbtur lC:l'~ ,le.1 ~IJJI') '. \'O!:alc5: tel1't:_;~III.mt ~ c.' 1".0 E. TJ1.:\. Flhro 'In t. Il ). P. nad roS,

~I~U\ DF:L. Pl \To'\, C'ml prC'sld'lll..l_ do I'J~ L mp.l.il.:'rn Ca~ou~,J ~\' liilltil, ,r rl',J Il! "1 p'j,_'n.Lrln no:m,.~ hudm' I 0 1:\ J~ Jt'i ::l.t' III I ;j l..'Is 111 J.OtJ.c, 1:11 I In-: ... l J~ \, l:ilan!t ~ 1.1. 11I1~hln c..un'I'{, ~'un b rr':~l:tll';U de t!Wt:1 II.) !-.r!:J n .... ldr UI.':ot de. nt" ,Ii \:ari:l,S ,"J;t;d:ujc:. p;r'·~IIi.lIC.5 qne fY-l"ubpJ'fon I;tlnKi IJb~~I"\.JcJl'ICS. lJ('~Fn,H~ rft" d r un J:1II11!io ill'orlTl~ !.I" I::. HI U~L.R1n .Il II I J I "LI'!; tr. b.daOom ,I Clt.11 mile <!proh:\do

r 111I1 .. m lllria ~.' flflmhr.. U1.I

}un.1 1::;Irctrr.l pll':i Ion - ... 'Ia I, cil"cci6n d. 1 ~ ru I fl:.d·,- £1 IIlllill'lQ qu!.:uo mt,-gr"dn di' 1.1. r.j -"'1111.1111" mao IIC~: D,·I. C;31h n. 1!1I111.d. Ca.r:I'"IS ;~ Inn ['1'<';IL: ~ Ih-D. 1e _:1 I", .-\.1- dn . rion 1'\ iJiI nIl'. , T('<;::"Ir-",o, ~~uI()~ E~h 1.cl ,l" [11(111 F('rr')\·I.u:.:t ; Pro- T S{lrcn'J. Ell rI'llU<! 6.lt;1I IIlI. ! 1.:, P ,C.:\:..; -(o.ri'! 1:lllQ' t1~ On!l!! ioU!.Ion. lu.tn linn '(_co ! Ohl,ls - .t.ml.llr ria. • 'n-elanD d~ Pr n~:i. y rrop.l-

; nd:l. Jt',.-~, Gult... I md.1 I ';

crel [11 d \lli.l". jor-:: ... • Fq ;'Irl. I~'i "'-T!;Hli7~1r il1l1l , r('le c..stu"l1 ron pr._·s:t nl ~'5 flll'ron: . \ T. E .. :\. r _ \.,' '; 1- j,tntrS' '\11I~i"" \hlmlip.JJt·~. FOE. TJL . l'r .. ,T _.\. PrNl' L.

-n"oli fl-'IT''''''LULI, Ohra.. 1'01 in.j,~. ;\Imrn.> . Fnrm".:m, P.D l: C.\·.. :t fr~l!:mHbd, Po.Iptlcros, l"llIoll Cr ... - fi y ('a I" .. nln,

01.\\·:\rlRI \: £1 £11.1 j cit rn..-

ni",nl, (i! ft .di/:) c I rl -rUfl \" I1rFfI.1i.z..[(!n[" til" ,I nl'i!lO I.] Ob\ 1- r-n:l_ I ~1 .l",.ll1ll".I;1.' e ·UI.I' con ld pn.:'('TltI.t. I.k lh d~,lr":',H.I~, ,,rrt:~~ III .11(' ~ Jr: \nll''''.~' hnr. !l'~.

Iln~~. mpl., d.,,,

om.'r 10. br. n-'ii de ,1 ."~

CMI'), [10 h.·.ld s de: Farm. ~ 1.1,

Fidccm; \. ,\fir!" "niD!i C 'troIlom.it';'l., ~:II':~anlLo~. Q IJmiro:, 1-"\. d:i1l(ol"(ls J. M.i'1uln.1. l.'niofl ferro-

\'1:rr1:t, [.3 Fr.l.lcmid"d, F. tfC ~.

lib.nl I~. .

PrdidiciI'Ofi Ie PkJlOllri(l los cnmp lil!'l'o~ • .Iuiltonio L'ipiOIlf', Amilln-. I, III IJ~tr IIm]j ~' Carl,.- C:'l hrora, en ~1'lm' '111:1(:1011 U' 1.1 CGT d . !o_ ,r .• '~('lIlIIIIIS, qw 'Ill' 'IHlbl UIII saLr' mn~ mm) I "III." P r I" I'lU(, 3,lrOlJ"il!~. la ll.lS . I~Dap~or .. de IIUl'stro p:lU.

( Iplom~ . hizo rl'fclC'nl:'iJ) 3; III 1m .. porl.::Lnd.l de I~ aglulJmu;:UllI de ICI~ IL b.'F1d~.m:'S' pam, up.llIosLrar -dijD - i\ l~ul:_'lIes IJl!Cltlll n uo gob! rno VIII 51!1_ud I aClon hsta v en 'li

d.l In [:,111 fO":"i1.nm Fl dep:ndi ole d ' 1.15 IITlP05iciOllCc :t1r.ll1jt·r,u !.Iemal.' .~t.i.,I.ti "cl"t~l1dcra fucnil, l~ que )e m.inl I-.-~Ia ssu ,:smJ:l_~, sii! !3IiQU -5 r, 'III bales, Tllmbi "1:1 S!"iIJ]ci que -I

ICT neue uri n"p.1lda tall '! .lUdt dt' I J,'lis(' oblic. 1l['1:! m 1I~.~nLr" n!!~II~fl' 1.1 !.'Sl~cr:ib 11'ltI~, 111.'l0i fIliI.' Itt: lUlll·rt'I.1 .:iI dl:tlrw t u:JJnoo LL.. h~~c.s: [!t' 10, ~.rl'mil'l '1'1 ,t'"$O' s'_llrlodiri. ~"llIi'~ dle,"n d ,rnimlo f. \.<11. IJJJ1:,r~' .1 1.. b:md('m'i qUI:; fl·LUi.'SC l IR II nnmdo ;0" fQ ',

El IruSH'IIi I 'unr IU\'j ron h pill.ihr.1 '.h-I l'Omp:ulf'm C:ulo:> abr fa nIl!' pirli(1 OJ ins trabajadnr cs 'l~U- e nui r'1I1 en la d fc_IU_ de sus peoblem.llli (.OIllIHIL'S. -In cl udkr -oJ., 11 afl';l-<; pollticas 0 ~dig.iOSl~ [' 11'0 "'Ul 1I~\':lr]~ al H'no d 1;15 of!!<lni7..1cion~ s nbrl'TaS.

l.UC-~'D lie '~I:lS palabras dl' lo~ dm r 'Pn' entanlf's d lui. _ t: prc,._ .. .<filJ 11 1. 1l:t:C'IUII. m· II rJl1';IIHlr,"C p.:e ~c h lJi~ prt • ..:!ni:lda una ~,,'I.l li'I.I. :1 \"['10 h.ll· .;. C I"f'!" \. 1 ... 1 ;1I:.lh lflcLtdH rll ron dcgIU.l' 'por un;:mmjd.J.d_ D~ C'l iurI! 1.01 LOUll icm q lI~do ml·o:r.uf

: JIJ;on [tc .• ecrclario C. uCr.ll;

• .s.lcid .. Dm7~ ccu:ta.ria ~luntO; 11"::0 F"flcip:d~ Tc.~ Tero;. uod !fo Curdtlh.:J., Sec( I~rlfl de Atlas; .\111':IICQ 11iiir:lro. lIor .. ci .~ r'J;.-:J.f1o F JoS~' • I.nunez, '\' t1 • .. des.

r.1 I. IUp. fu.:r '\1II,tII(;io P .. fuutti • \!ii.LlIl l:t IOflll3 den "lJw en que ~I: h ... illi! Lll.lv:u:!a ~ C:tOO 1.1 cl«'Clolli r I"Clh.'lrO b. DC' csMi\t! de Ja '.midnd p .• r: luellar pOT la~ :lISpi:niCIIlRI:5 .·b rJ. .. p ... u il. cer fr'TIlt: a IQ~ SCC'I<lre que" dc~_de adC'ntro y dr..(]c ,I II 13 1'I1lS" Sl~u(n :.qudm:mdo~· ('\pln 3Jndo".

El l1urnij fC'mlmn CCI1f']'a I e b Ckll:!pt'll1n O!a"'s-rrr8 compromc~ lill s:u \"oluntad d u;ilrojo fa. d loo;::ro d fini'.5 c()munL's • .<! l:'~a d, ).a_'; dtflL:II]I;Jdc5. (-cooomic::u c. n I'l'J!! ~(' iniCi b;m d ~Pllrs cl do:: OleUro de Ilcf'falh en b. lC"'I"lIli:l1

Ell d pro\imo lluIDi'm dl' C(:T pllblicrremns un pallor-una. completo de b SI uadon de lJ.§ Dele~ "iolies R gllJnalc_.

• Se pJ .. nc _'. ar b. jornOlrl.1 de :'l~ It .. to JJql"i.l~ 5(,11.:1. ~ lcs cj l~lJ (II In''' ~Clll.lr'l.l~ v (n hc.rJnr, dis (JDI i. 1111("0 r·J hnr .. " - \' ..I h. fif r •

.. D,;'St:ntll I r d b p 'r (. I, III n J ,I:,i hllCIIL \. pUlliudrd d In I rlus (II;

,:("0. do' lie 1..:1 •• I !I., 31111 • .1 1.1 Il'lr ;u:ciJmfc5 dl: IToII :1ln.

'ilt n. dll( II I 1110111 d· I, lutlem!liz..1d~Jl pOl' ~~ Silid I pnea pro ... .:> ~t e ~!i.'ntl:iS nlJ.5l~<I s \. -L.1ICl c.ncIO"" • Elim.ln, r .. I l~( f. nr:J r ... JIlI-i: 1 p:l_' r.l I IXI.nn .J quo . re I z 1 Ian: .l' io. s'"J.lub es y para I hf.lr:trin nr.cturno• Iilnlucir 1 prn.. nl:l·le 0:111 el rag:~' de hom ":':m '.

0> I'tl.:dn .. tr el nmll ro de d ... k~ drl'l'. ~n 11111 :11.1'111(' ,linda a L (')~~m.

7. sun $III'JkJI. -

e EJlRlIn..r t: I r. ~lmL'fI d~ prr,mo(IIi" 'f' l,[lihr~(,'l(ln .

• I. I(j IIIJ lur "I rc !:1IJ1C CI rll..' bscas 'II' 1',1 I!:st.:UI.'l,l 1 ecmva de E:"\T t: I. •

.' c'11n1l1l:llr b .o)rnj~111O X Il;'lon,,1 de JbLlmt.lhz.4~.U" p. ra prrtllllll" •. 1 'n l? J, It •• lui, J_ on,';i;II~L prI\.[dQ'. u.~b 'J"~ ri"e ;wAf;.!" r-r _I, 1lI,ldo) por la IUblll. lrlll,r.., l::.:\T. L

Q Aum mllr • I lin . nl"! n b c~ cion I .Ihen II.U '" mla II! C:1I:>lro h r.:te ~ It.olt 1I',r-.

'. 1}.-~11 .:r ,1 F rTn;\ COIlllt:l represl.·l\!oJn~(' dd p~r.:501 .-.1 dl.' clr~n:; SIJPl:'rlOh:S y mcd"im lit.: 1:-. 5 ;\ 11:U i1 jl 11 d. I c ~t;abfon} •

)$ ( flip, iit:tc ~ l !efQm _ i <2 FMfl [I10'l.,117..1dQ 1.II1IU.un ; L ' ..:111. a::;r 1,)u d·1 ~ob. rlln "13m ;;.:Imbll.., rl .... ~ "AKI : ~ I" • - d Colj1I{,U

F"rtl.rr:1I ( II;_I') d ·1..1 - ." 1.111

de .1. r ~. [ It:l- a It Wlmm n

Dir'(.lJ\·, (:;}:r.t tt'mJ.r m~~..1(b.; Ii! fu r-h a.

-I."na \'e.z ~. liDS I:r.l.bljilt!o:re.s Ie· kfomros U! ncue nl.17.'tJIII ell I1U' Jl! luch.1 1,'),1 .1. dclt'nd'r :!ow. (, n UI.1.· \' I>! Illh crid.il.d de b 01"2')nI7.3 I n ;1 H.II ... ..1. [a p:lIT'On::l~ de 1:\11 I tolrI..:icl.. p r el u)tol1el [lit'ITldr, 'l' f'lJ1rlHlC Jc)llUir t:!1 con'\'rnllJ I.lb ... r.l: yO{ ~li en las :tt'}'K'Llo;, d., h ~ ~ rLi.lrt de Trob:ltjo I pfU~ .t rml fit'QTi" quo' Uquid3 30 d> I § :--Ii 3rLieulo5 deJ «il'l\-enio. AIIlIJ.Q33 d... 1.15 modliEit'olcioncsl1l".i.s llI:l'Jpor- 1::1 ntcs ~CH!I las siguimt(;5:

9' - IIrnlln, ~ lro - 2 rle In , n' 1 1!)(j

.. -.-.,... ~ ....... _.. .. 4\.~,!!_ ~ ~J"'I\..~.,-:-- I'. • ....... Ii~:--~ .. :C'i ----:-, "·'~J""I:=' _ _... -~-:

- - -

'L "I 1'. r ev, mnn flukr 111, .\llo:ll11lh Ir.ll'n p IIn:lIlc'l ' I.TO' li '. IH'Il .11 \111 n ~I Llln. fn1r , 111. , rraun ,I In .. lin I., ddw'Ji phll.l. 11.1 .,,1 ['Ii'ultlr L 1111 .. rI~· •• \ III I IEII h,~ iiI h,ltin" I'llIIIIn rI'~ I"lltl{hU '11' fille Ilfnll1,llln, 10 '1"1.1111, n-" nn , 11 I.~ IllIId· I ., .tlilh '. ll", «.15 , .. t. '\' dlf n;' lI': no In

om In' i(' IIL·hC!m"n.

Ih

)' II Inll ·"i". U,"'" III' riu: ,., ,nuw I'" • ,,'U'U ,,1') ,. In ill;: rI" <I' ,If hul". Itt ,,1 rill , "

~t."" ,HI f/"" r' j I ",I til ,I' - •

Ir.,.i"r,

h,l d,11 n,11 I., 101 • I H"'r II .II! I' II III J

1"111 '1\ 1111111111' r II 11111)' ....

'1111 I lit, 1',llIlml d.· "~IP (till,

'II nt Ill" 111111 Ii n III I 11 J1nhh~ 0 II' gl" 'III L I III 1,111" I'll pl'~ ,ul!,~ :"1111 111111 P,II' CILlu'l, 1'!If I '0,

III "lIuwflilltl .il! I ll/mr,/,1 "m tlulmSHti (I ~u, 1f/,("lt-'an~I'11I Irgh, I' I'(~ 01 rm/.;4''-''fll ,"~Ir

"'HI flU if'tlU In r ,;llIIrtl"j""

,.,1 t;",;,.,I' ;"I",II'f:',," i,j" I",., ,I'''''' "'11'(1",1" 1111,.. j",' rrU/,.rrt,jj, .. "n n.· , 1,.'". 'ill 11101" '~.rr' (',~ "_'II I II "r II!f". "n .. t,_ ....,,,I~.,;u .. iJ"' ..

I I I.

n Ilint. 10 ,1,- [lln10 IJ r.1J1 •

h' I r ','n I n!lf'! 'I Hi h " II ","I' 11 n

l III -ell If'I IIq I ""d,," HIIII lJ 11

:0.,; l;I hI t. p.llUklJlJJ Il'Jnb~ I) )' ~

;, I" lu"~"lm IJ ." I,I ('" 10 111"(1 "'tun, .. 'I"''' J 11 U fur., ,·,·utn .II' .• "I,,! It. " ~ II"" ,I" ,,,1'. u,·.~

" - -- . ~ .~" '0" '; .... ·"l·,.,...· .. ;.,j_~tti _ .' ..

I • _ _ __

- - -

. t.~ 'C1'f]l n~ ~t\"" rr,nhll' US d 105 '. ~:\,.lrlnl' ~ iii' 'II" ~,,' ~ "I. (;,JI17 ... JI,lc> 1.1 ,1!llnnl,!!1 fl.· to 111 • I Illl.·hln 1.1" 1,1 I L. 1111 i III ,I t \I.rc~ ,,10, IlOf Ii· :1. I • Jill lllil 11t.1, ~ ,It I! d"d !SIII'I"" III" ,·1 pr III' I ~"":"II fit . \ 1111,1 tl'lul.III., "11,,1.1.1 "",r I~,

f!;!.lrnt. ""nl" 'III, I •• I' '"'' ,'J 'r IIrt· .1 I, ( "1111 1'" ,10 "II .tId.lel ~ II I I • ",(,"111 eI., r lUlU. III. Cnll !i" mlllllwn. 1',1 ( HIIII 1(11' 01 .. L1 L" ~f '. 1'':111. II. I ",HII! III .. :

1lIlllmll •• ("mrn lie l'-t 1ibru",1_ d de p~~i"I • .. '. 1"'1' I" 'llI>! ~I\ .th;.~n ulo en 0:11. I.\!JII,I"" "I fill IlIlIhbd i'~ Iv!; all: 1111 1I~ I~" lIH'd ,., 1.1,,· ulflll~llIlI.

1'.11,. I 10", f , ''1IW (IMlllin I' III. I 1III1.{111 .I. 1.1 .1.· .. r 11",11.111 .. ;11 I) III I Ir""'t_ I I~' d. III .Uh .. dul.1 ~'S dl C'lr I. "huullO haId.1 II "Ir.. III :'11 110, .""Ut·wl. ."'1 ,'"S 1 .,1 I 11,:,:..1, ~IIU 'C: 11\ I' 11 •• d .• , I .'flll '. \ I 1,1 II. 11'lih' LU'llil'fl'lI("j.'1 ii, pit" ,I 'II, 1.1 (.(JI E\ Clld.uI,1 " r

I.J lui ~l' I"I-'I_jfIO C ' ... 'roll. MI '1101"1

Lrt:.lrtl·. 'II IIlJl·,'I,(1 '1" I'l'~o. '110 r IJ ....... mlllll.1 l~nf 'l~rll'·. P"r,(\ -C;."", !JIIH" " filltl,. ,1.,11, d"lnr ~. dp 1"1 I,u· dt.t 1:1. 1]111'4.'11", '1·~rllf·h.1 y I r.l'lnnlJl "

"I n I'UO\ illti,l I'~ 1·1 '11111'1111 III rill" lin, UIClIIlIllJfllD-, I 1111 ~II. .lIh!,' ,II,!' ~.nll..l lin. Uill "'I I! _1,1 (. Il"iuU r ~ 11,11' ,,_ Iln dt'".h· ~iC'IIIIIU" .11 ~ ,,,111101 1,.1,1.1 .1 rntllill ... , EI 'rIJ~mILIII n .• 1 ~III" h, h.; IHII R h: ,II'" :'0 .. .il\ I'" .~ .... 111 • l'lr~in ••.

~,r 1'1'111.1.1 i U£!I"I' .. n .. : ,1.,i ill.rmO.m)l1

.( ~I .. Ir~ 11U)\ in( III d '~ Ul • U"".n r !111l"U.'( 111,1" U •• ". III" ~ '''10''. I ••

II ,.\.... ·,hlll'lutr.t ,1.'1.1 I~' l'U

Ju I~I !If '. en 10 '\'1"1'1111.1\ ~''''n ·1 )IJ(llIUlfJ:!fl fllIlI1il il'.lrio de In~ 111m io. Imriu-. of! i. h. ..

L.t PfL II .1 " I 1111" 11 I '" • f • ,,,!.t dl,'1 I'll ~ (,Ir~It.II"'III .. III. ,I $::"1,, ."',.

Ell 1.1 pm\", ••• llh 'III '11'" >., l'l' I,· 11.,'1;'" 111111111. '111' • pr"IIII'II,.t I.." ,1hlflli' JI'l', I.rr In' ,u.,1I1 II •• \ .tdU mh· til I., 1 r .• I, Ij., I ... l.u (h \I " •• , ••• r I., " II ".. I,

, .. .frlp ,1 Jr \ I~' j II .11 '''1 .11

rmr d"p"1\1 '''II :':1,111 III '110 !il I

~.I --t_(} •• ,.111) II"\( I ... '- 1"'1 ,HI-

~ • ,wn rn 1"1. \ r. rllf' -. hll '1i d I '1,10 111111.11 II~ ." fflllrr. It.lhhlmo~ (" ll,lIml'ri' d., <';111" Irah.lp~I:i!)rl"s - '''IIII( 1.,.1 rill nl"IItln 1'1 (1rK'111 m -IIU, iI'llm II ., II U I it ,1,.1, ('Ii" rl' Ill", III W· \ I III!!' '11111, f' I 1,lhlr;.·(' I'll wi 1Hf'· II' I. I ,II,~ 11111111111.1 .. IIII~' 1.,0"1,11111 1.1 ,,11'"111111( '''II I,· IItl!r''',Il~ "11 10. h. 1 ,111m I rl 1'11' hln. I r III Iwrrlllin

II • 11'1''''1\ 3,~ II IIr.lh.IJ Illnrf~ til"!

LIl" 11.1 '1111'.1 lUI iJIIgrt .... 4. prnm ,1m ,.I, '. -; I I !W"II' M I "~llIh{ d q II, 1"'11 ,J, 1.,.lfl ~II' mwl'1l ilur1; I "'11(1 Ul1- 11",,, d, 1",,,10, II.m '"1111: .. -11"'° '111 II ,1 ',q" '; rKHl l("mp"F.· 'tI1')~ ,Ii" r.,lin-

. S _, Buenotl ,AI'

Ph'lCud't.-1idn d ".chl • r I 1 ic:'3i.

d" ell I p~r.lll\O TuunI.m. eol g~' Ileral ng;11lI<l 11.1 itfil'fllado h •• cc p •

n, {JUt· ... JIMII ill\' ·rlrdo I'll '· .... 1 lJrQ\lnU" 1Il,.~ Ih· dil.'l 11111 l1ullnm," un II ;,n~. !"\II l\('. C'IW"!I 11~1 1.\ {'ilr,l. ~iIIQ' '.1 ~kdHm, ".".I'I~I' 1I1111l':~ (I • 11111'lonN

IllIn "'Ido J("tln.lcltll.:1 II '11fl11.lt·lOn I 'e~!:;.~r~!Ue~~~~

'Ill 1)/1"0 ric II f1I1IIWII",Il'ii"lIl' ,. Y 1111 I ~

UlC'lIn .. ,ie SI~I~ \11 t MJ lLO:'\ [.:s: f" 'rUIi II b.. nn-;.'I 'II1pn·".lIJIlJ" U nlll( '1Jt •• dr I f('dllil I(IC' (()I. ,1I1l1'i·

inn ,.1.- drmt. 'Fill' nllll·III,I ... "[1rl"" ," ,11:11< .11"1'1".". 'IMlIh·ni.lu '1'<)11 II''" j',u:,.II'Ulllf''> d"1 I. .I(I ... ,~ II 1.1 '('I;HU II. fie ('111(''10 rll:' lIlIld I' II~ 'III; ['I'"II! 11,1 1111 1" IIjri f.ll1 "1~l.r~ III ~ ~. 'jmr,n

rm:~nli;ltti fillln·cj rr - ric ruhJi~"$ f lind; rll~ '>.

.. t l .. merrn de ·I.5at;I 11IiI! nes de PC:WS" ~liJlIl.ld.1 , •• ~ f." r '11f '\ 'III • lit lilllllluuillll d· III( I,I'l: -Juno 1" .... ""'mZo IIImdmid' II:', " 1.1 tlUC PI'O" , .1 el hUt' ',llid"lCiillll 'IICU )' plu·:.,li~ ,!,Jdoll de u (; nlil ·rd:u ) I'I f,u:IJr •. re~um IIIUU\. d· u III ill 11,;1 ri.I'\. Lv~ C\'Jlcrtil» d .. , I,~I 'flU l.'I .. Id'ml tie a.HIII~j'l ,c-.~I~III.III 'I" 1 .. 1) 5t1.n.u II • '1I1J,l11:U.lh.'l~ 'I "\L'lllklll'lbt'i-' 1'00.1, rll'll!! -I II.ul!.allu '1II11I1t: Up 'rdli\ II Tllul· III.m PWI'l!IIJc Ill-gilt } rl1l:ullm:c!III ·1 .ltSIl~ll~ulli tl'!. 'IIIL' 'tl I ... ' IUllpnr-

• '1"'111' If·.J1·J!.JI'' ~'II 1lIlIllil'M 11(' .tC,(S' I~II 1\, I, ~!IIo>l~ 1,11."1011 dl:' c •• U • 1;,:., !.lfl C " r!l!I.~" 'lUll *11.: fJI I 'uh:nu~ .. '

Ijl".I~ (~'lIP; li:lllilt "I'ulu.d •• 'IU~ n "t~1J1 ~t1S III.I~'" .'!i 1 .. 1. II pnu lu\ I\'n, 1'1 <'111 dL~.1I 111111 11111111111. 1·1ll!IO ... e

L uill,w IIIII~ Ilil n de J'VLlf 1.llJ 111,1'. 'iIIll, $, hll d. .. u 111'>0 ~III IIInY:UII1 Inllll'" I JI'io "ICI.JI, Y flUI,! III!! If._! t.aIJflllr J!IlII!~ II. IMJ,t,-,ltu: I·j lr",II~pullu. 101 ""., mid..! y I It.: \ oJ,lr II~ I IIIIJI"~ Ilw .t" ,UlL 111..i~':·

''',II blamns --d ce lUi FOTL-'- en nombr ' del l"UCI.IIIJ,.I1I lIuli'Jdc por a,d i J 00 mfllll< 1lJ11t! ~~ ill !l!lllb~n ~II M~ 1;·~t!ncllU, tlJIIIUlfl,l$ '1 tI'~c'rhm dQ _lJ~ ... 110rque U!ii padr d 1..0.:-. em· pl(,.Jdos 110 put' ~(lll \\1.' tirlos m ~Ii· III nl~rltJ,. , .. I' \Ill lor:GJd()~ ,I '11- '1I!rll~S ,l lr..tb.l.l. r ,I J11 mJigoJr. o mil IOJ murt. lid,t J in(:lulil •• I\."dll~ 4" .. 1 'I inth('e d~'1 0- I} r mlil, dnndc I .. '1l1h 'rLltlu~1 h'l \ ul"ho " ('011 Ii. IlIlr 1!l1 .!~Inhl pr hi flM 'loncinl )' ~I- 1II11;lrI,o. y T('hJo1I,HI -I pall1d'lI\nm, d 111;1'1 d ("h;U~:,I" \ ,'Il'1I LS 'l'I.Ct·! !uro. - .1 .~ "'lIdulliL:.~,~. ;

Ullmh,f'if' IHllr:a, J 1111111"bllo UI'"I'lIIn31 81 10 J1iol."mu~

. \In nil, ... 1 rndn In I')I'JI" i!. :J')uhl ... I ..J'·'P"'j., (If" "1\ 1"'IlIIplII' ...... _ n d'~ .• , holi., h I .i~i 101 .• 11i.1.1(1 ell!' I. 'l • • ~ 11""0,," h m 'JlI'I' P Lf' In I'n tn. nnl, "I", In .·".}.r.',u'i,~~.~ '\1~Ulu'\s (n'rli~ If., f1'nr~. rim ]lOr ... 1 ()p~r,1I1u) Tnt m:II.1t1 1 •. 111 1.,ln:. ~ n If.J \'C"nl ric> .IS ,:'iI,",.nllu.l~ "ml'rt lin.:! •

•. ~ 1111.11,'", I 'limp .. rl'l !'tWo I' ~I. \ 1 I" Iltllli '" "Io~ " r'o' .. \' III,·,lIn,

II III' rll 1 .. ',"II .Ii In .. ",II. ~ II' .Ii ' rim .. ill II H";III!i.! :.1 'lin .. II I~ n " pr·. ~I'~ I :)Ilu,nun fllfjl. II Ir.1 , fllili' ~'r,1 "r",pld.ln,1 ,I,· I,".t .1,· lif' "I.... ,~, h Ih.1 pl.,1I1.*, IIJIII" ,I· c. i,.1 ,d. b pru,",lillj'I'! Y P" ... 4.... 111\ 1I1\!~'1I111 hi: ,« n ". ubi .~II" C'II "I riot II~' 14.' m~'llh rf~ :.I!:f'ln.j" .... ' I ~~.Igil 1'.lr 1"1 Cllpn

I '~i S, SOO.()(II"OOO: (\ I. I mpl:1U:il P"~ Ylll ,pur I (:11) e IJlui 'I!I au ";;, dC' I'ltlo ~1!fh:llmi,~llJiI'UlC' tI. u~I.,~b .• iad I'h, , (I'll FlI~Jlnu Ii IJUIu dc ~.z'·lwr '11I1I l'IIi~1 n T_"cmnJn ,it OlrQ rill;, '",io de IJ pr li)i~l:uJ n I uorte, 51! I~ In. 'fu .~Inm;mll. "I I.G"I;~ ql~Lm II IIM1u , .. 1(111 \'II'I,di 'NIII1 IJ Ullll'l d ,"~I_

'.11'" '\'" 'v d l: .is. pa.G" (.1.JO diu '0' w de l,i;s'I.ad, .Jim., ~lUl'!):': It 'Im f.... m (l ~L' de l.nl¥l'nI. I" \1 'lIdi • , '1:)1JfU IUJJltvria IJ 111M }' Id <!hl!l1IIthuol 'C.VfIIlU JliIl,I.'OI CUlii ~ I.~

lEI 'l.'II(~nlrt!i d· 10 !.i "'t'r:> U i, Rci'Oll

• .1 uOCLlnUmlC'l e re'liore hl~ln A di~'''' di .t i ., de 1~11i\'CIS, (1, -que (.m'! I ve ludd I.. )' I,ll no, Jld ., de ~<'I' Ilna illt~n e i611 It'ori ~ ponllJ~ no Cloi ·tell pUllil iI,id.lId~ foul Jc lII!!f,C'"~d P lid I eel • I.'lr),1 de lu fill'" \ V., pre dud:1 ". Pflr 'olr .. pml" e I illlC'ul,1 I:n ",'Itf rio d~dil) II 111\'10111' hl .1 ~'111i I!cnllomi,ta~: 11.,,1 il" r .11'11- pl.JJO!Urj '11111~'u~ como 'IllS de 1.1 C':II'U, 'III"" !.I'III I1II I ·udllui 1111,1 Imlil'} pur III >1.1f,1·" I,h· S 111).5.00 • 11"11 ohrv .... ,(.'0- lin "1 lU,;'II, m.uu 1)1, IIJrfllliin. llUl" I'n ",I IIIl'Jor d ' 10\ '_<1 n .Ik·.u ,~m .1 Ins "0 '0 50 mil I) 'I).

"I! pnr I rill !Ill 'l,IC' m Cll,nE~

5111n •• I '(' o~Jllln III~ "" lL'i ('III ,j •

',"l'fC El. t.. J • nnMu, , ... IQE,lul,lu

·1 I .~",. d -P \. "'. I L \ L ~

r..u.\~. a I r1dl"l1lurl.r b'o'III &llfl'~ lt1 IUUt -L, ,I • II 1 It'CI IIiI d~ I{II ,a 'l u .. (111110111 '.l II Ie f.,i b PI .Qlul."jru es il:11 'mll- 11. : ,!I IUlVbl1l II.! rI~ 1');"Ilt'lll-<It pll'II,IO 111,1.' 1111 1111 .IJllleipi~ 'lit' ~I.I~ IlllIJl'["" jlTnUh.H1".~. f~ll. se pTothlt .. il', I -)1 & I I I.' II II Ild.· v III Ull" r· 1,1 IUI!!hl - JlHr 110 ~.th.blU !(ltd I

• I.I~ c:.l INlIl J 1;0;;0 ."'mll . .,..... ~ . "'hmlc" ,_ _ II II lJ.ij-.

UE:; .. I Il Sf __ de I improd ao'ion ),' 1.1'11 Itmcil'lm!l I me HU~III{J I,II~ :It prt!lr.wJc·. dt""" ,.Iigo d" e,llifl\ ,'nll .. eu I,I'!» WU~,"" d", I.l.'h .LlII,·~ rNII!imiclll, '\, IlIirlll:r::I:Io (jHe ~I' d:I,:jJII lo~ ,",I!' 1..I!Il 11~nr.b m'lr'~mal .'

£1 cluna II .,.$0 11111 \"I'~'e 'l"UC'iil'll n

-II pur I., ,,'Cion qc :.Si~,~d r

'll1IJ > Itrlo' ur '.mh-n!JJ'l. n'fi i:dl' )' "" eI:ow iI'\! ert dl)~ \. iren p 'nna· lu'nh'llIcIII IIIU !:lllt,uulu .IoUlIl p r la I "-fir l.wi·1l 'CIIII' 11" 1I'41n I S (,f·m f\'!'1 !lcJl pri'~·jJ ·"i",. IHllrill"',ul~n'i ell II poIlIit1~ l'.I(u.'i II !III ~n·iclnH. Ot'"nlll1."

iLl j:OTI.,\ qlu~ Imis d~ 1011 mttad at 1m illg 'Idos iil tlll~;11 Illen le o:U rill-in, n:JrniLln~(l1 .' hullan en Jl1_IiYl'nl dc l-J r, } tllirrl1a: ~:XQ'" Iltlede"re~ol" ver los grundc pfj)htemu~ ar 'C'R' j. 11U~ l' ~ ,I;' r \. i r ;;imull< .11.~.-uIlt:I1Ic- I(ls pm 'Iegin dl' Itt. nhgarflu.il" ,I im· pm. h'JUln 0 Jo trfWi\ldcs gmfl05 ri. '11:mclero{',

"La grJ isimil litu., ion pm !',ulue, lll .... l1"tL I '0· 111 Ii J' .. II b ,((1- dores h.l1:1I11J.111O lit d 1.- ,;I lu tltl:S• 111II,uj~ ~p"t· .. n:llIll II 'll:,ulu.~ .imlHIII!~1 s ptJIt fns W!'nll '0) elt: la n:a. 'l'iUfI } tid Imddu :Ir~rmlilill.n" Par r:JI"I l'" ~Iu~ re~ h.w""IWJ ILOOO lipo ~~ p.~ i!ali\'cJ'spo Icteacll fL '. ['jilL. t ni. nun 'iIUildp "Inlpl~m ·01" ,ompli~ I I ~O-s im~r S(' ",

-E~la I I::nld r lid.uJl dll'Tu·

"mllall. Un r(' .. ,lid 1(1 IlliC ul IliU~blo d'j.t IlUt'dul l)m~rilldlJ. }' Ihl,}ooillln~CII" 1(' I.h, h.,llwj;~dpr~, :n:l I l':tl"l'l 11\ 1111 dl.O'

,,_ C _,,_.I ... , 1"',- ,- dl I "I'l_~'L'~'1 ·~o I .. '~' 8 ....... BamOl ~, 20 de ,JltmJ,g de 19'68

rt:mIO o£id t' d IBI O'nrn .. "U ,Fa n '\:n:Dreml C, 'Ij_ IiiD3 0 - ,fUll

T

po ,odoll0 J. Walsh

Se --I ~a __ ota

.,-:-- ,~, .. 1':\ ...... 1 • - --. - -:: ... """--~ ... .( .... r. . ._.t_' ...... "i'~J .-oA

.. , J~ ,It: "·I~"" #I Ii."" , .1, ~ ~ ~ ,~.. 'S. ~. "III~-J'",,' .. Ii f~ ... _4-.' -J .. .:-0.0111' ~ •

..... ~ r-,iI. r- 'Lo _4La. ... ~ , ,. .. -.", - •

q e _a 'tan

L.."l I1ln~'lJri;'! dl! las h!S1 igos del 1,1.

n La :n~ d,ll' • \"c)kn dlJi

, .lin" iUlln l'lll Ilue d lire filii)' I~O: dv !lit .. I W!lhk &. 'II 111.1 ns,

I'illrn ,1 t 11110" dl' lU5 prolllg.rmlSIIi! • :.lIu"mb..J ~I. ·1 tillllpo ' c hiz 1.ug"" Ih~J.md "IIiIiUm' c:.1.IIM pc·

•• IIIl a pani Inzus (:on ~1J'rb ·tto I Imbdlolll jUlIlQ <'II (,OdD dl"i I1IU~I:· ,lot 1;11 llb yo lOU esp.; M ... un f:~lr" p'ilil. dl' "I.'iilrin.. mto.. CI"C~'(j,

uc .l~ Ellhit II tir .. u.lo un 001 .. liMn \ I!riI,O:

• .:._. ,'TU -I ". tUITu!

.. I .ltd!!: r.l:tOJilU que I!rn un ba.

II.I.'U ..

L :.. nncl1Ii1ms dt" loJ IlIIi$t1 , an. dud -I. S1I(lIatk, 9 r '~:t~II.urdi:l 0 n cI n.Ill1.U dl.·1 !P'tll]lD de HI"lnqLH5 is lib •• II "t; Em ll.l" .]U(, II d,' pic.

UI~ II '0,"> l~ IlIllllbr :

1. jWlf. rfnm3u Rml,,.iI!'Ne~· Qllodmlu •• Pliuun"',.

- .. ",.. " , I - •

_- ..l.fqw .. Jl2'ntlU. 0 .-I,nun.

3. Itl;~ •• f~'SUr.,

\ ,

Ilucilin II.:: lud~l. CtH'ri' I

'ua Jl' t 1 U" ~ \,,-1111... ill U14 1:.1- ~ .1p.if111! r II 1I'r,ll I, pllr l,.gf,s 1." III '1'1.

.5 nuyto:!i ~. hAiJl 11 ~l'ublJlhdo cd ,baJQ 0 dvt .Il! dt lo! m ,rnOl')fCS )' jIIIilllgulOO' 'lilio I') rec:o:rd6 ,l'lti.da Pero plzzcro Carl~ ~'ncht'2,. quo ~

I !lb.) CIl 1;) :UlJid OJ 1JlI!OI~lllJu I'W" ~n'Jl.lIn"dilis g lIe·ns" so MOmO a II .. ' 'n"mill. )' entre I c"mo'Hno de

~lJn ~PlJdo OI[lrecia-r UIiI.n nmno

lie 1.1110 de los prot. ,~QHisms que C-!'I" (1Luiab uu r~\'6h' >r ne,gro con el lJlIC ~ dt;Cilu:lron .. "Itrio~ di:51X!l'I"O(5",.

E'l' ImiM, nu,'n'l' ~r.L ;\xmam:lo C"l' i tlui,en ibimundo viJll!tn c \'Ci;l n!..cn.:M c ahom dl!~d cI londo. Lull (,1 DI Ill.] .. :n nltn.

!tnl I..' C nlOlIlI:mo M! illl, rpwo Ro-

I. lido" qUI: gri'l 11:11 D. S\J IU!fl"mJllo: - Pnrr.'. 'que Mingo I! t" h,erido! 'I' hombre que ;l\ L nz;aba h:!!t'i'i rU _~ !J~I~ ,eOn ''I I" '\'6h~ dl·~r· ~ .. d('l, s· dctu\·o.. Via :I Uoscnclo ruido. lr.IUilifUlli'lm lite de Iconm· I.]'fllil'. O"iicubrio jllnlo :'i 1011 C'11i:l ] I' \'01 et de n,o~ 'nclo, I" nlz6 v sc to pl.l!iO en I. cintu".. De~pl.!c"s Scmil, r 1,6 ()n 1:\ mi:sma s r ~nid:1 ,oon qlJC' hahin I.rodg, .. ,

.. thorn sol,o qU:l...>dnb.m (Itt La n _I II. Lrudo'S .. • 10 hCrl1l:JinDS \ manor. D de t c~uinn. emma ('I o~·o, quc Rolalildo gril-ab:1 des~sl?(!rodo'

-l~lInfn! 1~'lillgu!

VilMo,,, ep:undos tlesflld , II.'S!l"C'~ ~b:'l AlomlMI'. Lo ,eunlrO, ami 'os se qm:d~Hon mUdmJo. EI ,ri ~-su 'tenia illl 'I iru III J J,)(.!t'1I0. )~ de 11'1 mcji1l3 de 7.nh7J1r brolaba incesanlc \II] dlO:fUI d~ llgee. C911l0 un surud,l,lt.

Nicol.IS cl'"anlj fill.' hcddn poOr

llllil lull:. .. Ubr ·"'5 tJu· I!fll[fO pI)r b o"p~I.I,~. ~g'Jil) 111M lmyc(;.·lOn3 de .:lrrib.i "Ib.lj \' d dcrer;h,j a ;z,qufcr. d yo '(jW de"! a loj d.;l I,.cC'na tit'" 11:1 dN~l •. \recto Irl m~dlJl~' C I.u·u. e$- 1,1 •• JlFillillt., "~~I ('I dl;1 di:" IIny ..

,J,11I1t'll 111.1:(1 ,I !Ii p.lru" III I.

I ~ lI.t'lIt III d!'lllllllh), h,l')I,1 ,lhQr.l, ,~,IJ l)~ h·! 111\ !oUIIIII.lt 1."'111 1111.1 , IJ .. II _ J , ~ '1I1l' In I lIll ".11 Ii II II hi' ,i ... II. L·,I I ~ I,ll 1I,lIlIdl •• r '" IIU. l~ (] .1 ll.if,111 , ~ ,l I., dl· \rn 'Ilflu l ,III".

i.!',,, (1.1 .. ~ '1111 •• p'".1II ("'.(a hll' ,

~. I) l'UIl 1.1 iU~ "liB, lUll, ".l IIll'Il!.:IIl· I IJ". de ~rllc Umlllll";!U llI.li 1'1111" 1,111.' flillU 10 11 r 1!II.:tI b,II.1 'lUI! 'l'I;~ I mbh:n rl . t dlihr ' ,11;':1, \' '1 J' <C" d • l,fr.1 .1,1,1,1 .. Ij, olIn' '1111 ml"l~lli';\d[Jr h' I~ il <;lhllll!O junto 1. (.11

r:-: .. I'I· I"I"D",·I' I :liI. 'III' • 1'1'r it·i.1 b,t 1i·111..1, d", \(11.1 l lIm I 11'1111 'ru I, . i· t!'J I rll.:'tllll ~ .1,,1 rl I f' IlI'o.t 'l;\~'Ii:- 101 .t • 'C:1II1l1 1.1 .1' ~lilIj, IIle IIllp.1( .... lando < rJ b PJirt'(! 'IU'" do :;.obI!! ]>"htrl' .I eU:1 ro uwtrlj'c inca c'lIli. JU - rI')O; de :dtll ,

nmn ( .. '; 1"1 1.'.1'0 d· ~"" s:crle de

iii fJ.lrc'l'i C':l brc aLnbuidll .3 Ca·

I~). et", • ·,::und" _,I'ml(' fr'!l'inatl'a po

1 pl. ~ ~ Lil qut' 11I,llu B,t,1 j31'1 IIi".

d 1I1Lc Iwi J .1 r; .,~ rH \. d ~Iu' rll1.O ,'J • UI •• 1 I r II IH I ~1I;l1t1.1 t"IJII-' ,,'11.1 1.."11 III II l> I t"Ll.H~l~ t'U!-i (M. I.!' II d,,· '-:llihr ' ;n,

I~!o Il;'_ dlfiL"i1 (·~'l.llhlt' 'r I "'lIor ..

Si d\'~.urt.lIll1>S a lOll 'ille !1II L "m.m aflllas., Arl11rlludu C.:IIbo 'in' ell, .. i,;no clln 31J. 10li ttY' c' ad,·lanl,::I. r'lll y. lUI!; ,111(' .. ( urh.1Il m;'I!i Jl.!jos d:o.: •••• Iillt:. dl" tiro, fllll!li:m do- PO~I' MlJrb,ul"S imll(.ui.J1 $: \III(:IJI 10 Ti· II UII I', ·f) \, mlnr r ·m h mJm' ilu3t10 :I su j;r"'l'li nhl, qu~' Im~1 :lhom huII 11 d~l<;!;II::1I1'<l c::on In.1 X.

,"u 110 Dr ",-, -. r,/fl,lcro P-I

R filii J.r 11M ::

A dlrc'r' -neitl de Arma,oo,D c.:.oo ). d I propio \·:lindor. no h. y hast;'!. ilbom II'S! imonios de l'J~jC \'nldt'Z bn)"e. t irad I). T n 0, C,I CO,mo Vandor, adcm.1or, rI bitrron d3!r In '\l'tIelln a I ,ro ('rA dt' L, 'mesa pam poner~ l,J1 III line~l de (1II":go ''1li ex.iS~

I hi£>lit d~,

L!'I dJfk III1.nl pN"r:n.II1t'C'f' imnllll· fbi ptu" aim ,p to no se de :nrt.'l (I" 11U(:'I.·u" ... \'i(~'CnCIR'i 0 un colcjo

'm" 1M'; 0 d·1 rI [,e:r:rnJ xis.

t nI,e, den 11. fCS[nle til, a ro q'lI'e 5111 d~d!l ~3 c~n'l.ri~uirel, . propio Gerardi p ,Ie deddiera .. hnblru:. A,,lQjado eDt WI an!ll;'lrio illTlJCUfWzs;..

,0, )111 cllllJ..tJ ~u. POJIt"I.:!.l ~]I:I!: WI S1' Imll.!io,f! acmud d pcnde de los Ulip lUGS quu I.:;c.; 10 rn3,lUlfOD.

La de

muerlt:e sende

Hosendo Carelli -dic!: 1011 Uhlp~ia- UlC mucrto POIr un proyt:CLiI (:on ,orililt"io de ('nl!"ada I.'li la IInr.:a m d. de I.l r gion dor..<: t II. la ailu ... de I dlJoikt'ima u:ch:brn dor-

Ii. tIU't: Ii' IIlto f dwrad,L" i~ ~"Uu rinc-ill d • Stllidu ell I" mel'!. ilJull:riot del JibdOllllHl, lim·... rtlcdb, d,e Ju [t.'gioll. )UP ,.Ium'bllil.: J..

T dU("ldu _I Iditllr'J..'~ nril;llm • C)

10 I'J iill:rc [lttu:, q lu: 1~ balm cntr,l perpcndicuE, .f1Inen'le pot b ~amd • at UJ).:J a.llurJi IlIp:rcr InHlila de Ufll melfO q,uinc _ ,ccntbficlros sobre •• SU~ Jo, siguil·".ut:l 1.1 ft. I myccll(InQ de nlr.i~ ad Innlc y Blh~cr:a.nu::llltl" de amoo IW'l::i[l "b.l'jl .

Em pro)' rul qU'c ICJI nl:J " ·guu

I,ll 11,I'opSI.. de -SJl''LI,~~ I:.llihr,t. 10 tlUI.· jalUo pllt:d· 'igllL it.: r JS et:lmo .. J5 ..

"11 b. • dl:l'liltIt05 I' li-momo he I'cooflstnlio,D nbru eI c~'OCJlli5 ~I lu~. r :lllI:'o\inl. do dllmle c.)'o H.tJ5cn. do" 1'\,0 distil mas iCEl!' un 1T1I;',J,ro ). m din de c. da nil;} d~ I'as 'I,bi ., cioocs GI UI;: Ie dl !(lil c.~o:;. ll:Stigo,s :oubtt" 11m al ~iJi !:>lmil.l~

Lin hCrIlumm \"iI!.d2m" ,pen cJcnl. p,lo, 10 '-it-rull Ill.l:;; plIlXimo lli IDI calli,.,,('o,!r:l d!.' I.:lS m,t'SI.!; \ noun Ins,

con I' !op, I .l r '(:0 ',I.d:m c,1l eLla

Eol l":'Ijcro !i.·dn sr.:r,. 10 011111." c-I jUl't 1011 po:>i i(;n de' un (:IUt''([lU r:1,si ~Om. lid C'II t , c;on b ,h'l ,·rUfJ ui~. II nil.> lr ·inl (; 'ullm Irll ... 1 1;1 dl rrcc~a. \. .1 II1IVO I,ll. IIhll U I.JIIII"t'11 ~I;I llJl'll)<j ,1111' 1.1 1'111 rt.. IIIII".~ In' '\I HW 110 II ,'I n, " 'I inI'U'''HI,1

iJlI.~ 1 .. :- III I 11111 'JI..... It I 1""1" J I!.u~l: IIU, I ,1111 ~ ~ ,I, lolL 1'". IIU 11,1\ d.· :lM";ld, til tI.l lJil.:c .\II'! hl~l II' IIIlIilll \".lid IIr. i\1 1!,.:,·I,n.lf LJIII [,n· IIll't.1 .. "I. ..

- _, 1111 ,151 L;\nCU, 11110.: Ifllprc\"i"I.Hll 1'1' dum!!) L1U 1111"1 \.. ()n 1\1 br.l/.n~ I'n .dLIJ \~. P4'1I't! Irl."l'IlI· Oil 10 .. klll.l~"'. t, '. 111 ,',' IUnmt.'lIhl I ,I.

llllll..' • ...... ·m h.1 IIII .11' '.11'1' V • II~i de 111111, ,I .l·" 111.1 , I 'l' II~II (I~: ,"!I.. .... • IIISI .. h \ .llld'lI ~"11 1.1 nnl..l~"llf'rlii 'Qtl" l~ , ~ lido .. rd:JJ • .L1,.J ,t"ll, lildn d:l'lldn In s['I:IIld _ il. I mill me. SII, }" que hll.· ("0 un ."lnllwnto dado, como lH'nc rlicho. ("Jut.' clio un snlto ponirndo c de ph·, COil I s hrazos ~n ;,ho 10' II nd.o c[ IrCilic :11 b nt r3 m '~.~. iI'I,JI' d C;PUl~$ rle I) fOno e1 prnner IIh1 \ III r·l!.IJ In~ fh'lnjs ('01110 I i"II" ~ Il h .. "

Dol I. If .I 1'1 bdl'mi:

~«. I 1.1 ~ .. Imorm)lJr.~ brll" .... !llIl'u:, \' "II t-"\l' ill\1 alll!! t"jllllh!UI':lJf! t~ OII'H! tJl I Mil ....

rlf'C'trtl.. Ct'mrdi:

, En {,I :'1:: Q no~ 'nuo Se lc ... 'ulll irnprl"\·J_~l.uI1C"l1tL'. d.lI1do I!IIrI S-lliito '1/ sill mul. f'n )no: m:lnn e pone (n .. n • Ie JII 10''10 ~l.1l-alllrS.ono lin' di p:tr" t! • I IIIC',,"' t:;orl'lml'iil (,de) '{ '11 sc

guidJi \ flO. lllaS _ •• , .

r'llr • II flLl c· 10 lin 1'111100 di"p:.r05< Il la rn' :II rt)ulf.lri.l', E~o, e ti r1NflOShado .'rll1II1:'l111 'f'IU'111 • por I. p<'n.

III b iii hr-Il. Ell (":I mhio l'S Il'ItilJd", bl~' fW':

flo (,rid '" r ia ~. pMn til'! lin

~hfJ. nh~nlt\ a 'In Aliembros d 'I I rn J!HI]ll) ~. r dhlQ un liro' n 1<1 e ,fi:IJ1'd •

P. r('(:cob\-io !'Jut' h l' 1111l' hID"" r I I ir=lclrrr cnl:rl! 1111 gl"n[ • rmad que

'1 u M:l 0' a IMld... J)C'SC':lrlemo

II nn. W?, m,~!i:

huh IImll :\l" ild ·IAI1I,I), 1111 (I'ml,

nrm'15 ~ .. fX'1('~ plln'~1L31.1H L' II E tr

I.unir) D"Jl n.ldfl.

!).dl. ;[' ,r(li \~ l3.u'-t<'ut) I' (<II.; III de l'IJ1:uJI). Los'do .. I,llim(,fQ,s lalllr hi n I' - ultltmn ncnclos de (lUis. DOSI:3r1' dOll~

~ ,P(l,~, rue d priDwo '., ~nti!rso.~

Rodriguez, ligw- y Luis DO C$--- 1:lJllj.'jeroD TlI!lllC3 d~l;JiiJ:s de Ro·sendo,. De.scnrlados.

El l:io,mbl1i! quit nlin UDI_I'lUlJD05 x.., iunlO a 13 vcm~o.n de SannitfilO. csl fl [g,e-r:a de 13, I in ea de tiro. Grca adeum:s que no UI"6 'I per- ese 10 d sea rte,

,E's, indud3ible' fjl!JC nl')~ndo G::l~.ei ,C:nJZ6 ClJ !!lIgua m.omento 1a h·

ea de liro de t\.mrlfiiiiido ICaibo. que m:trromos sob re e I CI;'oq Ws ,cn el 'Dumero BAlmor. PerC) tambi60 ,CiS iinc),l.Idable que, pm .. dmglr~ de (rente at grupo opncslo debit! so. gtdr una lWle:li obllcma eo rrel~ci61l

On las mesas ~ ododst~ y como b liftit'll de tiro de A~fldlll Cubo es ca '. p"',r;]!'ld DI ' ~ nl, s, CIl ,c:a. sO de Ilticc,r blatlaJ en Bosendo el pro\'ccllil d bid ua.sp:l$arlo oMicua., menlO de del'i cha ,;:I, il';.q,uimd:L VI~ mos en mbio' que la b:tl que n1alo iii Ili»C'ndo oono y :...li6 per:.

pc dicul'. rmtmU~. ,

,En C(lllSCCUeo.eia., Qlbo quod •

d ,"I'cado..

To.bcuda dcbi6 relftXOO !" "'WiD:;! r1' sos- :pam pen lr en linea de tiro "':andor, Dt'sctl:rlablc.

QiUed n <:omo posibJ'cs au .ores; d.c I mu:erte dc' !l05 ndc GarcIIli. ,Raul "'iI d '2. Y l\ugushJ TiDlo'leo Va:'Ildo:r ...

IA l,miciol1 de ambos coincidie l"Q'Q 13 Ilrny-:clorill del proycctil ElY, III ro, .; cst:t bl ccido por la, pelicia: b:disl'iro ('Iter plano).- Ese pruy,cct:U hiz(J Impacto'-solJrc. In CUI"\"3 d~ rnostmdor cD su pl'ano \·crli,cal. prO.

Imo ~, par debilio del [lO\'3SOS.

Est ·11.-<;10 se 'J\(,:u(,'ntrn t! OR metro de alllJr(J >' por SWl au,ac1u'eS e0- n' pond' un dis-p:uo dec-tunda "gerarnl'tl'le de M'l'ioo I\tac:ill! g!:mjo, de izquicrda. den:chn (con respoo- 10 01 lir.lClorj y dC5de una zona pro:drro ai, sedor lamilii3r .....

Si ,fecorda mos, que III. baln Olalladom de nas ndo entT6 aprolliimnda" InI'nllC ,a loin Lm~lro (luiDee de BI'll.Ir",

nlWl' la csp::tId, i snpom~m(l,S, qu~ rue III rnulM que h;~ i:mpaC-lo <Ii 1111 fI ·tro de nhu!"3 stlhfC I flJostrn· aor )' prOIOI1SOLflIOS ft--;l trn)'cctona -li"l' , rncUlC' c'J,c! arribnt h:il~i abajl1 bast. 1,1 s·m .. de: VaT"ldQI. obh,'neillos una altura de la boc3 del ::Irma: de Ii:ID metrO ClJarenl3 C--<:I1liJJ1cltros, que it'S foil 'r 111(1 ~1Jro un irador d ,es-

I I:I!lml! l10rrru I Quiz.S nlg,1l ~:!za.

pouto

En ("350 de 'que I 1!'ll1p3CtO sc,lbr" el lIIostr dor nn carrC$pGnda a lai bJ:b m:lI 3cJiOro. 5 liel '0 Silponel t, de tru),t'CltOIri sim'i):lr dlis:p.l.rn .. hi pDf I rnismo lirador.

(''''re,c(' diFit-il :l \ our m;ls con los dalOS <!!t Il.mlr:" l.a.s cos:;,s camlbiallll ~ teft 100" n lClI ·ol:' que' al~l:mo, de ,'· ... IIS dOlns hnll ~i:dn' er.1\' mente , 1'(,-. illl,,) t:CJIII III l'n"encicm dil doc· wr F.III,mtiu fnrrc uh,II!l\no d \

:a

pri m~r: \'Iapol de!J in Imc' L IIlII " ";U,\!,O de- Ia (..qllli _nn3 pnl'lh:' 1 .. 1 lit· h,,·lhuu'(l.l Ill' il11pl["lIl ni

.11.1 1Iolh{.. :'1.1.1 q,u' in Ilru(,(,H.l1'II

hit." IlIfI., rI,',lrIlCCllln s~!it(~m.liicll r:I. L flI"IJ(b.1

L.l rc ~I:t nmT'lCIiI UIII'l p31'3- d r: ..

SOil I d'e comisaria, en W1 ctJ;,$O 1;,1J!"O

I f"I){)

I'---III_--=~==-----,I

&itt: es no ItoaD' Mm, basta quO Ileguen 1'05 peri_tos.. 'lcauroD '(cdo. Pm:mitiel'OD -que: .os moms de La Real I.1IV3miD cd piro bommdo las:

PlalilclJns de s::mgre qUI) bn.bierAD dado Iia Il;!brt!'lld6-o IPrecis::1 de los CUC~ de Rosendb 'I GerMdi; qlJlliIl se le~-nntua:DI 'una 1iiI'IC:Sai 'I 'una $Ina perl"cl1i:;,ldas de ba,l~ ,CU)'a ubfdci:6nl ,caeta Iml:ii.cm sidol pr~iom para la pmeia baJiwC2; ,que se recrdeDamn fodas las mesM "I s:iU~s deJl l0C3l ~ _fu,e cOlinO 'eD Id pia:no realj~ r.ado iIIIJ d l; apr.en't! POI' los p-ed. tQ~. las mesa.s: ,del gnrpo 'Vacdor 3,pa,reeen como r,edolul.:u, ,c::uanao t:mO Itcclan ubres:" y es-tb co:rrlda.s cad d'm metras :a b d~De;1 m:isrno n!lodo 'as -:md3S dell I;nlPO I311lf3CJuis esltn oonid.cu 'bncia la de. reeha, y ,eOU,c 105 dos ~N-POS spareee un pair' de mesas q ue 110 ,esta· ba II. Es1.o,s: UTIH'CS se COnigieroD p3Mtaimeiltc en la causa iudicial, euando variO$ tC$tigos modiljeaJliOD sabrc el croquis 10 posid6D1 de laa mCSllS \1Itndoristas.

ClJandol cl jucz le pregunto !Ii un 'vigilant por ,que habia hwaml:adc, cinco cip,sulas de pistola 45, sin iinlln::ar sjqui~ c111ug;D' de dODd., ~ reocogi6, cl hombre _ dijo que em ta, primeJ~ \fez que ,t:mlbajabiili 'lml un aSUinto as!... '

p~o 1a m.-is ,gr:a\'c SUSt:racd'OD Y destrucci6n de p.rudm fUG [lcalba'ela por e.l ptopio grope vanO?!'istl., El !MI..co de Rasendo. pe_riomdo do: bl\L!J, ELlc rob3d.o deJ Fiorito y 110-' \'ildo a b Uni,6n ObrC!l3 Mdal6Jrgica de I;; C!, lie Rioj;L, dandle' , ROWI, 1" do tUlW 'UD cuarto ''/ guar,da~ Treinta 'I sets borns despue.s etcll ti-, ro't,oo, ,ellS, de ma)IO, d doctor F:er« nando Torres se ptuent2l, amte' ,el eomisario 'instructOr Nestor de 'T~ mas y cntrrga '''U1'l saeo marr601 jas;.., pcadD. eon una pedomeiilo e,qla

sp.1Idn,n que -segin SUS man_ifie$b~ cianes .... mi'a 11 ocaJOD de ~os be-chos IRIl5l'odo QlII'CI~. prenda em que n,~rs til SII podet PQt as{ babCl"SICla ent.l'egal'lQi·Ui:ll:l ~n.a wyo nombre )' apcUidil $Ir r~ amp.;n"ar!lfme! 'como left'8do g,enb",O del

«Teta prrofesi'onru."

Cabe sciaLtr que em . 'I1lOmen-o

t~ n Iilabia ni'nsim -pr~do, y que e'~ Dr. Tornos ,s610 podte a:d"UQ c0- mo, leua:d.o de l3! tJOM. 10 qlCle' ,evidentcmeate tI,1) 10 f;),t:ull-:lblit pa:ro ma:n~pular- .1.. P'nlcba de un biplle homicidio. oomo hiwl'l.!i'lemdamcotc: adem's de~ f;;lOOI de Gatrcia CD' Lteo IJM bala oollil:ne 45 que dijo

:urnida, de'l elm rpo de 'Guardi tn 1.'1: policlillico de ,kt. U.'O"M..y \Il:D r .. ",h·cr que dljo 'pe-rteneeer s Itos!! n do,.

; .. SII ' hnportancin podia tcuer eJ mm Las eosa, ~c Bcl'~11 Ulli poco m iib~ n-:tm0-5 unn iB('rcibIe COI'lb;a. diccli)n ex.is'enle en lacawa i'l.Idi, cia!.

La amopna de R.osclldo e:stable.(! que su mocril:e fue p:rovocada POI" UD proycetil -COl) orifIcio de ~ lr-aoa ,en la region dorsal sabre La tifi''','l media ,i'J nh'c1 de I:. duod6ci. ma \,'~f"~' bl"3 d,orsal: )' orifitia de sa:I irla en IIIIl earn ,alllcr-ie'I' de,1 a!>dom!!'D.

P~ro ill penei. cEeduada sabre

d saco. b eamisa v Ia ~miseta. , :dimta:, -;'I,) QIU~: 1a5~ I'CI[liU de eo-

I s(,Tldo G, rei h R s.ido ,afi£("~das pot , t10 dispuo de arnu de fuego. cO .iI

J

d} IQue iDO. se, ,ha coruI.iaI~20 Qfi&. do do Alida, dd proyectil

Djcho d~ aha DlQdo, In babi 'que aln!!lI-esO cl Ctilerpo de ~i so palO aulD b ~

'Como estO es ab5uftio. ,cabe !Oi:r paBU '''J,be b,' ~SOD1Ctid.a!!! peri... cia. :00 lue !Ia guo reru.l'tll::nfc l1ev.aba pucsla Romado Cud

Estill impm$ioJil ~ aoeotUa mmndo I: £oJas 11., vta. del . ~e.ae 11»" mO$ Q!.!C cl sccrdD:rlo a,e] iDdnJ:c'for ha r,eo::bldo "~ndi-Clltes a a 'Vicl::ima l\'oseDclo c~, los ,dcd05 epiC se detalbm: [JD3 csmI,Sda de mal]" con :mandRs de SUIiIgre £II SUI -pMto posteriori-una ~ bt.. ea, IDIUlgM Iargas. trun'bien OQa Sia:D.gt"e ell S\II -p3rle posterlot'.

Es dcdE - que en cstas -rop:u: DO sOfa .DD hayotifieio de mlida: ni ~ 'quicm bay saDwr: e:o 14 ~ de-lantern. pOt dondc $9.116 Ia b quel b~biDl romdo hit ort. y [pIOltUiC':Uibl una tmible hgmo;rro~ iDt-em3'''1

Per,c ~ IA ropiL fua mmtpDla~ CS evidente (,JUte el !_cspo:n_qble '!d' el dodor Fcrmmdo TI!.ID'es. ,qu_rc . como, d~ la OOM" que es: COmol d,eeir Augusto Tinro- eo Va:ndor. ,_ d_Con q lie £in 5C _ hizo estoP' SoH podemos: !ormular hip5te:sis.

La pericla $Obre el saco ~. bda por d doctor To.tte$ modiS .. los' r;cSultados: de 1a 0)'U.mp9:a de Roo. semdo Garcia.

!>ice ~ ":UltopsU.' fojits ~):

Una umc;a bcrida de baJ!aJ .pro..

dueida per proyeail de ~ ~ Ihf'e-.

Dice bpe;ricia. de las: r-op2S U!J.ja.. .. 193);

-c) IQue d pr~,~ Gestor d'e lu periOtaclODe5 ha ,5100 de lID caJ!JDnli mediMio. DI) ~)'o:r ~ 35'".

Grue:sc. s f:cdiUo. ED Oil dSO .:It CD. cJ (lib-Oj 3S. Si hs: Y0p!L$ fiu.tmaDi eaJIlbgdas, COliJ, Delos los rie:$gO$, y c:ompllC::uio:g , qll'a CSQ _ ~ 1& UNa i'iI:mJid'ad ClODOCbible es que R'o.se:o.a9' apan::d'CQ; D!llluto par una bal!a dIlibre as. CD "'CZ de dS. 0 ,,'iCe1ii'e:r:sa.

No p31rr:eec :po$1"bII\li qu un 'operal!:ivo, d~ esa. CD\!er;~durn H 'ba~ mODbldo par.!I sa]var a a1guien que, ooruua. ,e] propiQ \'::mdor~ ,;!Pero, g-ue neccsi.hd tenia \ .:1.ndor de $U sah'ado?' ,I! Cld1 tuc:' e! D.r"ma q 14(: g_tiUz6 fimi.lmen~e?

Los: tdtimonios ,e:tistenl-a sc OOD. ~dieeD .. Al nos pone-ol en $OS matnos I!lIla pi.stola 45. OLros WI rc~'!!JI'Iter 38, Junto a] lJIostra.dar dqnde hiw imp3.c(o, cd pr'O}'e~lil IlWnero 4- Qp.iilremo un prayectU de 45. El ~ dido IliIi$ segurQ es 10. trn)rcdaria diS esc prorec:til que mce en La s:ilb de Vlll1dor.

l\,c:lmitieudo que esto 1Il0 ~I!I' Run pam aeu.sar a 'i.'lUldar' ~mo o.ulor- direeto d.e In. Dlue;rte de l\o-. send,o Ga[C'ia, alcanza pam ddio!r eJ lama - , de m31 du:da, que demo el principia aistio sabre iL

Sabra eO wac c:J.SO pam pro

101 l1ul!. realmC!lllc mOl ec.mp:nmreti .. prow cn b pnmMiL nota: d" cs .. sent:

Que Rosendo C3ilcia rue mllert:o po:r I~ esp.amda par lW' micmbro Idd W'rpo .. odori.sta.

&onmo ~o= ,ULTIMA b:'~

T

...[5-1.-I

.S=

',,-

'.

w U 10 QN

-=

,

,

fIl

-

e

• N

12 I

= rd

' ....

'_,fIJ

10

,

N

'~

~.~~.: .. ~ ~~~~~~~-},:.-. - •• ~-- t

....

, -: ... ~.:.: ':; ~ .'

r: :""_, - - -.-_ .

1- -

~------c----- -- --

L

I,.

... igorifices

ED 10$ 6J:ll.m.ru dins. una pcle~ , mJca ~g:it3..ai~mmti~D:IiI3:riG mUD" do de: .IGS Pl'oductllfCS de ca:me "I' de .I'D frig,oruicos. Es UIl!ll discu.·· ~i6n cslrictamenlc' patr0llD.I, }!por Jo t3:[!tro su. m;:li)~o'r .mtet'Cs. so en¢l.I eniA 'c.n. ,qlue, S IJl cx:is,tencia ,C:$ lffi d.ato fI.m'I.c solbrc b, liIue:z::IfilI des:'Lt:m.d!li CROO D!o~ g:!!nndel'os'), losmiO:nOi!?C"

]i o,~£rlgol"i(iOOi_

Ii·Por que l!lenao? Pnt1ejpaim~!jH()i pol'q!!ll!: 10$ gmndes ,esio.llcill'iJ'iQ;$. 'que 'r,~jbian U!iI- tmtnmh::ml.o de p·n .. ri~ Il'gio de 1,00s mOI!lopolio$ Ciflg:cuilioos. :n.tl.11 qucdado de bechol.~!Jruados eon los gar:t;u.lcl"lls pequeiJQs" po.r ]31 :i'IJJ:portWl!C.ia. eee 1'1 om ia'l. de Slil cx~ plotaci6n. En, «Insvclleru:iia,.parn mal!lhl'Ill'er un pn\'ilesio. clIcbe:n :[or· z;;u]o. <iole lamlr;ada de' una mu:3Sil de ~ __ _[lad,.!!I'os pequeil,os: eada \'C:Z metlns I!"<c:!ignada a. d.cjWl" 'Que' 10:!l: !lr:a odes se U·ev~nlla. m C]~:r p:trt.e de la hu1.a.

U~ po¢a$e~ darin uon :idea meior de to, qu:e sllced!e, 'en 1937. IQS .eS1"3hieci·rmient,os ,m_CCJIJeUOS __ ~t"I mCIiIN .de 4OOeabcZ4S de' S.~m1d!'), clio' 3S-.ooo. yell In DC ttulidad ('er~ ca did doble. Oumnte los ililimos, "RiDtaaiios ha. creddo cl m\UnafO ,de los ganaderos con nci.s: de HlO C'..lbezas·)" 'll'Ienm de 1.000, )~ miell·· !r,J,S. ".ae,~ I.:Tchllll ailOSIOiS :gr;lliIde-s :rnO!gO<l.tes del. campo tt'I'l'ian .ell tot:!) nUs de .sr:i3; :rui1lones d.e crJi'beus,

y los pequenO'S' me-nos d~ la. milad de ,esa ·cifll'U. en ~<1 CltlaUdad IlI11hos S'l'C(OI'6 pas.eeA ,co:ml1cb.Qcs t'>qlJi;.-a .. lccliues. Los pt."g_u~ii.o$ ganadt"fo . en C'ofUccu.encia. r,ecl':)'mall q'l!Ie' U [100- I {(,!:lela. economic... ~ca reC'Ouocid01l politicame~l~ ). t'tJuipilradll con I. de los gntifides csl,.mt"ieros." )"Ol.. fl1J,~ unll )' ol.:ro ~eclor PIJ~ec Ut'Jlb.15~ -las (:'3,beza'i de gall:u:io..- iglJal. Sin ~m~o" cs' a '~illl!ll;"iiJl"I eo dili"itnlCflh~ aeeplable par.\. ll;ls hig:oril(ico~. ey~....or;g3njZlI,el:On ell esmcialm~lIh: .l'lIllllopolisla •.

\··,ramose 111.1: c.lUS3.

I\'Q. (t,.il' ',0' nUSIIJc) (.r,o,fl1.f' eon ,Io's ::."iOU s,.muh!s II,O[ellit!ldas del cam'p'ldI ,flue PfJS("fm, mru il.e2 .'() Of) ,cal" f!""...t1;$'.. q r~ e ,lr,a:"uJl"' call 1''''8 JfJO.;()(}O ,g(J:fI(l.d,crQs , ,que lie~en"umo, de: 40.0. COJ'I 2.,000. ~c pued'enp.oclDr ben.e.Jicios ,adicW',,;alefJ~ p:rrvileg,i'o& e%""ool'dt;na,.h)S~ p.re.b,enda!<; fjiFQ".ecc;one.'i1. CDn ,300.6100., eo"!: irnp.osib,[e. E"",o e~ fa ~11,!5a de,' €o,n.Jli.cl.,Q: It,a), :~tOOO SUPi!f' r,iCiQ'; qu,£!. QI;Qd~OI CDR '.o,'/ri··' (!6rfJirru 'i'JIiie-rplf. OCO,OI;llf' a 3.(JtJ'.O()(} protlru:t.or,(!Io.

lltp~mos la eMe.il:utZ;i drc II), QII;II)~.: ,C!:11 ,('I C<IImpo S:e n'pUe e,1 C;O;~ quC'ma de didachJIrnl Kon6mica qlJC' JiC'ml'"J$ ., .. ~ti'l y •. 'e'n, b inth,mria. donde tamhi6n la. .. gtililildl'.'S empr'~ll~ -g. ner.iJm,!l],tre:: ,u'lT3nleras-- ,esloin Jiq lI.idand lJIa las. media 11>1 S r p agucfJas ;ndlustrlas. .arlile I~ mLnld!l! c(uT~pl~cientc del l'obiC'niQ"

llUes bien: ha s:ido en es·t,e c'ua~ d:ro deaocf6n mcmoPQlisl3 )' n:lacdDn umpl'esaria •. aOl'Jde se' d~n;n· l"I'~ I., pol<'-miea que nos ,00UP'3!, EI dill! III ~ItJ Ce-.!1lJ:'a de C:on'Sign3la:l'iil1s de Prod uct(J~ del! Fais, una orkin:!

pnl:ronnl, p~b.I:i·co una solieil .. dJa. Ill] ,et di'lirio La. ~aci6n. dc' Buenos :\j •. reS'. EI~ d.rn 12. Ia trenza de 1M rd· goriJicos Ie I"e,s;pon.dio ,COD !:lin S&< lieibldadondc' OOU1Cllla. 1Il ,;Interior Clem estas palabnu;

"'afirm.'u:;i:olle~ in:csponsabl.es, lIiU,' dacla,. "'3£Uootl.d •. d(l:S!l;on(JoQ!rIi·j,cn'to dc'l ptohfen11ll. .1lrCllendi:dia suficienem, tn"'OO3eion de, titu.lolii tl-on[(;IOS y' PfCSl.1O'Ius Cv::Ji:siD~CS por

iurmn.S: f'abtdos:as"_ .

iQue(tI(: I'" q'IJC' hirio de: estc

modo, liS liieDsib~idad de los bjgol'ii~ ficos? .. \ullqmc ell 1~I?"lguaietcclILieo. 1'05 a'r~UmCj;i~(l$ del Centro de ,Consig;ruIit.arios diO~D flue: 01 ncgoc:io d~

1.:1: ruporl.1!:ci,o\Jill de 'C:'U"lIles III lll;glt~. Ilen:a no es~i en el. prcc[o D'i en, la. C'tIm,IJd.!id'. sino en 1'0:$ DU.nioblias: de cunbIo a 'que' d.a l'lg<l(, dicba co· mercia. 0 Se".I, QUo e] mOIl'O de: I IoU: iablil]c,ms ganancias de los fd· ,~~,?~fi'C(!S :Illl. sn]e de~ tOIl ellto de ~tls' G,weo;lorcs. smo de Ja ddrn.ud9Ci~11 iio;a )' I~Jal'la. de la CliOllonU;l rurgCl1.' Mn.

Los 'd:os JlletmJ n.s infuJj 1:11 CSpJ,1I'3 m'ba.r d pais. seglmla dCI'l1J11Cia, :SOli:

n) m ,que .se ,e]j.gio en 19B!. Cual1ldo Ill. SIf;)I1 de~'alli.lil("ion del l1~r:1slo F cd eriOo'Pinlrdo. 1.0s !I risori ri!;',(!!s oc:j£LrUIl de p;l,~U n 105 pr(Jum:hll"tlS In bacje~~dll. (IUt' Ie 'hllb'iR1! !..'OIllIJr.lido t (1~1(, .• por cie!ilo. hllhi:J11 i.'m:iod~ .1:1 h!.gJ'atena., Esta hacj>(llH.b .. COil), ,I'lr-ada p~11 fbdn". l':-mlia uu ptl"Cio liiado de ilCI.ICrUt;I cOn I~ (:'oti~-.:iim d·l peso «I) e In~n~cnio. c::> ~Iet'ir" 5::! pe-so'> par caela dol'.lIT. las i£riao~ rineo:;, sin embargD. no I~ p."Jl!;il;On dlJr<U1'IC' l'lnl!!S mest~. >. ~pe,!.1f1"lIl

la .dl!\'!duad61l1~ 'g,no Ilov6, el d6~3Ir a 1.40 pesos •.

D.€! e.de ,RI:e,do. COD la diJ I\?' rcncin d'e co,~r)io, ,'011 Jrigo,.,~ I'i(;o~ tI.ini,e,II'"'on A ,h~"crrn ('(III·.nc (~'tl.!!li gr,al'is.

b) EI que se prn<:t:1ta '00. los ul· timos alios, :r ql.l,c ~I,ic~ laFl!1riio5.(j defcusa quo to.s fr:igoriHem, haeea del wcorc:ado ins.Ms die earees, Ii liemr d,f.l .5('1 el que menes palla. pO!!, ,ei p:rodlJc't(J;. 'f:odos IDS p3:iscs flU.c compmll rome arg,cntiITIIl. ,dehen ptlis~rlg,. m!HI.OS; ]ns1ah~IT"'. I~n· "I!IItenu la fccibe-en consign;}" c(ol.r.Es: dccir, que ",'lentras- en cl:mlq,l.li'cl:' \~,el1la, .so sabe desde el rtwcipi'o c:u.i:1 es el l?fecio,. en 1111:5 "'I!!nta:s 3! Il'Ig1n(.cm:!! este precio per- 111M100c ern cJ mLs'terill" -Yil que la. "e 0i1l-5ig'I"!n fli&u·· sem obieto despu,i!s de un rCrIlal e, em oude se ("S'tabl,e-c'Cro. d p~io rill",!, E1 gobierno, enlolilees, oblig;l.R UI'! e'>porladol' aJ\I,(!<o m~nio.o, ttllt;aliol a in;~emlr. en 1:1 1'.11'5 cl Ull. 1 de 1,(Ii$ d<il;uC$ de sus V'enlas, pero como "'110 sabe" el pr,ecio :finnl de 13 ca'rne en Lom' dres. I~e' nJSi 0:1 ingres:o del 70 pDt dcnto :s:ob[·c' tin procio pfom~din. Po.r 'C!;jeomplo: si vtTulo carne a . Alen\llllio a 550 d6la!'res I'n (ClD,el~dtl., dcbo h:3er a la ""rs;cntirm 550 do· lares. S',·cndo 1:1 lJ!glnterru. dcbo, Incr so)i:lmcnte ·~OO CJ6I'rurt'5.

·Que· p.;I$-l 'co!' c:l fle.sla?'l.,a denunci';:! de Ins :pall!"lI)n~. Qon.<i9mll:Ji'~ rios CS imll)' p.lfeci·~:

ENh·~ 1"'.15' aiio~" 1965., 19'66 y 19671 1"J;., jriSQriJicD$ iSU5~ ~l'"l1jt'raJi ,11'1 ,'If~i'1j 3SII!.m,ont!$ tie IM~,gTes •.. Hu:dw fluis de lll~ fiNe' p6dr{~ r:on$t!{tl.;ir en todo su vlila (',1 ftlb!rtlr',·o Kr,ig(!fi' Va'· , ,o;:enl1 1"01:1 In' g,en-tia en In 1!l!H.rfO. rfJFrUlfltt INu·rtn,,. ,(1'(> bflnll,I",,·ro.f,·.

, .'

• ," .. of

Del donde d. cluo, qle :I!Il:Dg.ue '1':a;coone con\r.Cllcle~ ... nueve ,genernles(').. a (Itt!) mas hai.jit(l~'. eD ,eI, motnelllo de· decidU, relp&51) ma.~ tecriaJI dlcJ "oa:rdooW y 'crl$tianQ'" vil!,qpl'e5l.dcg'I", de SEGBA bab'ria. compen.5Gd.o' cl peso de 105, gene .. , rnJes bien InlenciQnaQos." aungue 000 III 6micament>c' mlxl.esarrolJ'ado:s. Lo que finalmemme ocur:ri6 ..

. '

. ,

. .

loa. ~.~mili:) :u!;tl'nl un I( ~l.' clomi· n3d"i complClafl'l.c'IIlc pDf ,eI uin.(lrc. '-000; II).~ v..llnr~ ptrru:h1( nl('s de nuestro 'oc1·dad "'S'uill '11 cd .. i.s. co~ nil) .10. ~crlLll,m los cltlt'IIII"'IIII)~ dl"l: 1ft hd~i:J. 31M 1.t r f"'ue-I iC',1 11:'11 rrC!,l delrJ.S del dincm r~IIC ,~b~orbc Iii \ida a rgl!f1tinu. )' cmmto rn.i:i ~ocdcll!1'iI1.:I1 y emtim no'" 'C'$ un, indi .. ·.i~ duo. mli~ ,crudam{'ln[~ l1la.~eri~l»illa r~l1hl'. SUI f1r:titl!d r 1"1'111(' a larea·· lidn.rl.

Pnr ej.elllplo: ladoS losob~\eros elCctl'ic(ls ub~n de so,brn (lue no 11.<1.\' SE:2.l!r::uflcnte Ilomb,'cs, m:is ·oc· ddt,ntales y ("r~li:ln(it.!>R qUle los d;~ .rect'Oft!5 d.,e· SEC 0,\, rmctic'1'n una. CSCrtlPUIO!>.l s I.eccion idcolngiC'a del peMcma.I, .ill\'lP5ligal1 J~s irJca~ dp-Ios p;.ldr,es y de los ~h,"II:loli" se s",lpc;tn ell p«ho y die n ili lllls ('lIal.m \·icl}fa,':: quI)' (·1 t'~plrnlJ vale ll'Ii~ que u'ldfJ.lihlln.1IlilUllc. -·1 palfiOii!>ilifll1, 1'1:1 pa <:adn ;'I 'prim", ,,1311(1 rrlill 1:1 ,a1itimblea ,del' clif('1"1 i}finrir::l !l1I~ de n1!11\'O rc·rlllll,("'i:u~:m a: I'os OJ nml'lIlll'l. dl!" • :mC'ldn.. qUi" f'~lab:!!l pr,l'\'io,rl";~, COl"l1f) ~lrJh~irm 0iI1 pin dl!'· ... ,<t:..b,il j. 23.ci6n d· I'rCC'im di"l l!'Iini'~1 r(J Kriegeli Va.sCOrli.. ".fuJi' bien.

Si'f'! enlOOlfgo, son ],locos los qjl'lC m:bencl!Wnlo g.:lrKI Illir mes un gc· Tcnlli! de SEGB,l\l g,-mil $, ,1.191..000 (oo! rnilloll, (; iCfI to' 1'i!()\'(!"fi'tI Y Ull mil peso~). Y el 3!lJmCli_to ot1 'lu(" r,('IlUIlci6 ]0 ila h:rIOl lIc\'"8dn a S :2. 2·U. r..oo

IIH·II~lIid"·5. r~1 IUl!Sldculc g:1I1" !l.l~n nll"'no!>: S 7:),1 .IIO,,' 'rllr'~I"IUI!'". I.'CI'CI ('I ~ iu' pr,,·,.iul·hl' jl'Cul' iVfl> !!111l.1 <.1- '::;1' IlL .... ": $ 1. -; ll.U"O. ,>i!;'"1111111'(, .n,,1 1111: '.

J:.~to~ '\11('1110) IlIlil.loIllUlIl'; :1.11' r 10 ~cn~rJiI no l.;>IlrfeJpO]ldl·n II! !)atr'II!lI..':> d'lf('(:lO"S d~ Ini eJllrre~:I". ,;illll .1. 1.1. eI e, l~iLl1l.jbl.1' d(' 1~~fnf.!.'170\. pr!"" !nomhrcs )' plllIQ~·bI~11C-OS qUI! consnUI),'!m L plaDili IIlIl.rOI' de lo~ nil.!" Ilupo!ios.

Cuafltio s~a:1I31iz.ilu ·h .. glllHlllcias rlcto) de cmos pri·\·Uct;i,tdns. no pu,ed.c llIC!'flfj$ qwar"eordal"Se C(111 :pied<id .13' \'i~il..t·S qU'''' ·1 ,Xlbr>e T ~,,, conn h.lcia J Ins ~,,"n('r.l i'_~, I'll \ ISpel"3s dd drprmlf'nl • hu!do de; hl'2:

yo fUI"'f7:1. E<;i.IS \i~ila(. Ci}m~ pnol'll "'(lr<{lr:~lpii!l .. uflf'nli". III 0 sin'irr.u'l I p.11":1 nada., :'IiI"q 1'1.1' cs \'('rd;lel que nmchu" d.. lo~ ).rt S !;QmLIIII;ld,')~ rlln~I1!".IIT!!I 'Inlf'rj"~ Ipnr I.II\,_!, :«lIhll'iflll 1111.1 .. ,u;"t:'l'lahlr r:l'nI 10:0 I1hr('r~l!i ,.ji·t.-In m, n,~ ('J(IM il11..!d(l'!i., 1 .lu'I1l1(> lin 111\'1'1 i"11 ,'uellll:, Illle' b '~nC',lrdml dl)rnim,d~ ()[If ifl din("i'i'l (1'1t' 111 II~· li(>ndt' IICI!.~ h~ i'l1fl~l'Il('i.l" 1.1 ~.ddS 1'11 ~OS. ). UIII, g'('ncrnl ~~lIa 111e,'~1'1.1.ll11enle U15 .1:!SpCSO$ 1ll0'Illl:0a oocirm.all.

£~ ~leel:" ,que d r,.·fc,(!'pTe.l· deli"';! ejeciu.Ii:I~o r/,. '"'£:(; B..Jr:(I~ un 10 mi.'mu) ("I'U!: 1111£"'4" g,t'U~~ ~111t;>~ 'Y"IPiUO'.

3. Ba,ncos

....micra de ,aJ,g\u!i m,o€!o pam h60 milos 'a:! lfW· ·P. ,ned __ - - "-1' .. _

. I;:Q$ oomemwel.

d.c:deales. EI S'obimto.. Datwalmeza:.. te. DO 10,,; &a.,6Wlda! y los priimd.. pdcs olec:tadQ~ por Ia ,;;!'l!;I!i.vfiiad dat D:lr\Y' Ch.eMieaJ(,esol\ri!efODl as~ 'lie;, pam OQmootb m.ejoT:, 'CoD C!5itJ!!I moliiva. en im3Jyo p~do sc !l!nun-.. c:h$ (]liIie. .D~p(!ria~ _ y 50 oolat~l, Eleelttoclof, Sf; tigabrm Q)llrl b Ila:rfeamcncana Indul:ria5 Koppers,. para. ~nS'liruifw mpm:no:nopo'lio 'jh:t. elmr conllT3 cl ol:ro.

En esta hieb:! de COiMD:S 'mun,. d:Wcs, IG lthimo en 11'1 (ijU~ .!iepi:m.sa 'CS &111 ,clpais.. lI1~y dudas sobm·ta ' ,Clpaeido.d del mercado p3:f3I ali. !tlliber la JlrHuccion dc,-- W'i3 dis estas p'lllmw gii.g:imles,con ITUI)'df' 1iil2:6u hay dadas sif1!lncloo3.11,dos. :o.UeIltras sepQllen de ee~udO\, .~ Y Qbio :!ie bombao los IllegociQS COli impo:rlnc:iQnes ml}:si\~~ como I", UI 101l,\v C:b~ie:aJ cl ailo Illll!~lior.~ ~~ ys ilnim 'OOBsoou.encm file Ia. dif,. mmuclOIlI d~1 Iln\lbajo ea [as plllll,1:;j mdusttbh,':;S de.l pais. E:s1:3. pollima de boll'llhwaeo siclfIRre deja· un 'f'00 s1.d~ado de lilUr.l. ,an'asa.a.ao':b ,c:lase trabaiao,om. Si 1M monopolios sa dcd'i~ 3. Ia fmporlnl:lo.ll. - ha).· ~ peMiones. !lbreras '1 desccupad6n.,

Siprod,u.ae.n p~ ell m.cmado ¢Z'"' ~eriQr. lm-y que ill~canZ31' ~jos diO ··:eQ~pe~eD!~l3"!i'ba.jafi las: s-ala:rior. Si produceD pa.r.I. el mel!C3d:o m.. h!'mo.. lel"mimlllll 1II1u~dol'o~' Inmbi~Dbay desocu,p:il!ion ill pl~m .0[0.

Pam 'f..ene.r WlIa jd~C3 de Ia ('Vena que II»: monopolios pct:roqWmloma lull "l!l~o 00 la C:s:lmctw:a pOiler :poJitieo a..ricntimo.

rnos que,

D!.':id~ l'OIseg"unl:l. mi'lad ddalia, ['l3:O.ldo \'iell~ I,;hmudl~st' '[mOl! lli1c1U1.

~ hi!;']rl:l cl'llrc- In.. umpos m.rlll!)ptr liStln: de- id. fn:olll'oci UI:JII~:!. 1:..'1 gllcn;1 I 1.1 (I~"!.b rn .1 II1nr .. mpo,lto Iln·I"~(' •. ~'I·I\e· ;-ir_·.UlO Dow ht'mi(\ll, ,que ,·,mi·tl !>llt'f'sh-.:).. cfllh.mIlJf<S de 'prrxlu("IOS iabrit"Mlo,~ t., mhit;in ~'nf In ArIJ,clI.·

I ;n.t. tnll I., que 'l'~.punlJ ,el rncu;-i<ld

)' ec:M D!bajo los pr'ecios. llerjud4- ("~L'ildo a 10$. ?tliOS fabriron'les:, ~ Clc,rt"-I t."iIlHbIlHl ·ntoIJopcl,ll:isIM. .La cu('!>tii)ll ;lrouzO !;in momcnl.o [ea~. nlCtllC drnnllil:ico, en aso. ~tQ,. ~!l:t .. ~rldo cI abog~dn de uno de I~o.s n1QnoPQ~:i05 ~:Oillperial;"'" clonu:ncj,c) <I In.~; dl' Dow C;li~Plil;i1] como '''I1'!(!Ino(lo~ lisi.M" y pidio ~l l.'5b.do 'Clue inln""

.-'

un Ilombre d'e l)1J:cil'Q,. £. I. DI"~OAt de 1'\(!IN'DII", elI16.el~,r' R,Q(1o,'.jo IC:~d(l,o "",I'fI';£'I,I;:, III

pl'"t'"id,el'lte del Bm1oo".rdl'~ ~I"ial ,tie ,ta fYaci6n. '1 O~'1"O I'(un. bre de I'a flll"mOl D'~tci,I'Q~R'aul Pe:ycere, ,(!'$ .IlIe,crelario' ,i.e Jruo dustri!l' de ID ,,'scioA.

Co:", 'e.s'1'0;!i~I"l'('rm@clIi31ios eft eI gohicmo,3 losmo.lIopal1oli peill;U"> QlJlil1'licos sc I~cs 11boc~ campo 1ilT:&. ,s.an!).

Pem 101> pl'aIQSrnlo:s:lns pagarid los obr'ems argentinas.