Está en la página 1de 79
 
ZÌBUFZOZ EF UQFBFZ EF ZF[@Q@JOÚB 9.; CAMFUOXCZ
D` l`ycrì` ef dcs prcjfscs quìlojcs fstàb eclob`ecs pcr d` bfjfsoe`e ef sfp`r`r lfzjd`s quìloj`s ef jclpcbfbtfs lýdtopdfs. Fb gfbfr`d, sf efafb flpdf`r v`rocs p`scs ef sfp`r`joúb, ecbef j`e` p`sc sf sfp`r` fbtrf ecs jclpcbfbtfs ef d` `dolfbt`joúb fb fsf p`sc. Eur`btf fd eosfðc efd prcjfsc, dcs lïtcecs ef sfp`r`joúb efafb sfdfjjocb`rsf y sfjufbjo`rsf p`r` fstcs p`scs. Fstf j`pìtudc eosjutf `dgub`s ef d`s tïjboj`s p`r` d` sìbtfsos ef trfbfs ef sfp`r`joúb. Ecugd`s (0??6), A`rbojno y Zoorcd` (0??7) y Ecifrty y L`dcbf (1;;0) e`b tr`t`lofbtcs làs eft`dd`ecs. Efspuïs ef fstueo`r fstf j`pìtudc, fd dfjtcr efafrì`
0.
 H`lodo`roz`rsf jcb dcs lïtcecs ef sfp`r`joúb obeustro`d làs utodoz`ecs y sus a`sfs p`r` d` sfp`r`joúb.
1.
 Jclprfbe` fd jcbjfptc efd h`jtcr ef sfp`r`joúb y sf` j`p`z ef sfdfjjocb`r lïtcecs ef sfp`r`joúb `prcpo`ecs p`r` lfzjd`s ef v`pcr, dìquoec y súdoec-hduoec.
:.
 Jclprfbe` júlc sf sfjufbjo`b d`s jcdulb`s ef efstod`joúb y júlc `pdoj`r ifurìstoj`s p`r` dolot`r d` aýsqufe` ef ub` sfjufbjo` j`so úptol`.
5.
 Zfr j`p`z ef `pdoj`r lïtcecs `dgcrìtlojcs p`r` eftfrlob`r ub` sfjufbjo` úptol` ef sfp`r`jocbfs ef topc efstod`joúb.
6.
 H`lodo`rìjfsf jcb d`s eohojudt`efs y d`s tïjboj`s p`r` eftfrlob`r d`s sfjufbjo`s h`jtoadfs ju`bec sf pufefb hcrl`r `zfútrcpcs.
8.
 Zfr j`p`z ef eftfrlob`r sostfl`s ef sfp`r`joúb h`jtoadfs p`r` lfzjd`s ef g`sfs y sostfl`s súdoec-hduoec.
9.0 OBUQCEVJJOCB
J`so tcecs dcs prcjfscs quìlojcs rfquofrfb d` sfp`r`joúb ef lfzjd`s ef fspfjofs quìloj`s (jclpcbfbtfs). Fb d` Zfjjoúb 8.5, sf lufstr`b trfs eo`gr`l`s ef hdumc (Hogur`s 8.7, 8.9 y 8.?) p`r` prcjfscs quf obvcdujr`b ub rf`jtcr sfguoec ef ub sostfl` ef sfp`r`joúb. Fb d` Hogur` 9.0 sf lufstr`b làs eo`gr`l`s ef hdumc gfbfr`dfs p`r` ub prcjfsc quf obvcdujr` ub sostfl` ef rf`jtcr. `sì jclc efspuïs ef d` sfjjoúb efd rf`jtcr. Zf pufef rfqufror ub sostfl` ef sfp`r`joúb ef `dolfbt`joúb p`r` purohoj`r d` (s) `dolfbt`joúb (fs) efd rf`jtcr lfeo`btf d` fdolob`joúb ef vfbfbcs efd j`t`doz`ecr y fspfjofs obfrtfs, fspfjo`dlfbtf so fstàb prfsfbtfs fb ub pcrjfbt`mf sogbohoj`tovc ef d` `dolfbt`joúb. Vb sostfl` ef sfp`r`joúb ef fhdufbtfs, quf soguf fd sostfl` efd rf`jtcr y j`so soflprf fs bfjfs`roc, rfjupfr` dcs rf`jtovcs bc jcbvfrtoecs (fb h`sfs g`sfcs`s, dìquoe`s y / c súdoe`s) p`r` rfjojd`r `d sostfl` efd rf`jtcr y sfp`r` y purohoj` dcs prceujtcs y suaprceujtcs. Ecbef d`s sfp`r`jocbfs scb
 
efl`so`ec eohìjodfs, d`s jcrrofbtfs ef purg` sf utodoz`b p`r` fvot`r d` `julud`joúb ef jofrt`s fspfjofs fb d`s jcrrofbtfs ef rfjojd`mf. Dcs prcjfscs quf bc obvcdujr`b ub sostfl` ef rf`jtcr t`laoïb utodoz`b cpfr`jocbfs ef sfp`r`joúb so d` `dolfbt`joúb fs ub` lfzjd` quf rfquofrf sfp`r`joúb. Jcb hrfjufbjo`, d` l`ycr obvfrsoúb y dcs jcstcs cpfr`tovcs ef ub prcjfsc sfràb `qufddcs jcstcs `scjo`ecs jcb fd fquopc ef sfp`r`joúb, fb dug`r ef jcb fd (dcs) rf`jtcr (fs) quìlojc (s).
Zostfl` ef sfp`r`joúb ef `dolfbt`joúb
Jclc sf lufstr` fb d` Hogur` 9.0, d` `dolfbt`joúb jclaob`e` ` ub` sfjjoúb efd rf`jtcr pufef jcbsostor fb ub` c làs jcrrofbtfs ef `dolfbt`joúb y ub` c làs jcrrofbtfs ef rfjojd`mf ju`bec d` jcbvfrsoúb ef dcs rf`jtovcs fs objclpdft`. Ju`bec sf bfjfsot` ub sostfl` ef sfp`r`joúb ef `dolfbt`joúb y làs ef ub` `dolfbt`joúb obgrfs` `d prcjfsc, gfbfr`dlfbtf fs prfhfroadf prcpcrjocb`r cpfr`jocbfs ef sfp`r`joúb sfp`r`e`s p`r` dcs hdumcs ef `dolfbt`joúb obeovoeu`dfs `btfs ef lfzjd`rdcs fbtrf sì y jcb ju`dquofr hdumc ef rfjojd`mf. @dgubcs fmflpdcs obeustro`dfs ef prcjfscs quìlojcs quf rfquofrfb ub sostfl` ef sfp`r`joúb ef `dolfbt`joúb scb=
0.
 [rceujjoúb ef pcdoprcpodfbc ` p`rtor ef ub` `dolfbt`joúb ef prcpodfbc y prcp`bc. Fd prcp`bc, quf bc fstà obvcdujr`ec fb d` rf`jjoúb ef pcdolfroz`joúb efd prcpodfbc, sf fdolob` efd prcpodfbc pcr efstod`joúb.
1.
 [rceujjoúb ef `jft`defiìec lfeo`btf d` efsioercgfb`joúb ef ft`bcd utodoz`bec ub j`t`doz`ecr ef jcarf y jrclc. Zo d` `dolfbt`joúb fs ub` scdujoúb eoduoe` ef ft`bcd fb `gu`, d` efstod`joúb sf utodoz` p`r` jcbjfbtr`r fd ft`bcd ` d` jclpcsojoúb ef `zfútrcpc jfrj`bc (9?,5% fb lcdfs ef ft`bcd ` 0 `tl) `btfs ef quf obgrfsf `d rf`jtcr.
:.
 [rceujjoúb ef hcrl`defiìec pcr cxoe`joúb jcb `orf ef lft`bcd utodoz`bec ub j`t`doz`ecr ef pd`t`. Fd `orf quf obgrfs` sf d`v` jcb ioerúxoec ef sceoc `jucsc p`r` fdolob`r ju`dquofr ZC1 y JC1, quf scb vfbfbcs efd j`t`doz`ecr.
 
5.
 [rceujjoúb ef jdcrurc ef vobodc lfeo`btf d` rf`jjoúb fb h`sf g`sfcs` ef IJd y `jftodfbc jcb ub j`t`doz`ecr ef jdcrurc lfrjýrojc. Zf fdolob`b pfqufð`s j`btoe`efs ef `gu` ef `lacs g`sfs ef `dolfbt`joúb pcr `escrjoúb p`r` fvot`r d` jcrrcsoúb efd rfjopofbtf efd rf`jtcr y d` hcrl`joúb ef `jft`defiìec.
6.
 [rceujjoúb ef hcsgfbc lfeo`btf d` rf`jjoúb fb h`sf g`sfcs` ef JC y jdcrc utodoz`bec ub j`t`doz`ecr ef j`raúb `jtov`ec. @lacs g`sfs ef `dolfbt`joúb sf tr`t`b p`r` fdolob`r fd cxìgfbc, quf fbvfbfb` fd j`t`doz`ecr> jclpufstcs ef `zuhrf, quf hcrl`b jdcrurcs ef `zuhrf> ioerúgfbc, quf rf`jjocb` jcb fd jdcrc y fd hcsgfbc p`r` hcrl`r IJd> y fd `gu` y dcs ioercj`raurcs, quf t`laoïb hcrl`b IJd.
Zfp`r`joúb ef h`sfs efd fhdufbtf efd rf`jtcr
Fb d` Hogur` 9.0, fd fhdufbtf efd rf`jtcr pufef sfr ub` lfzjd` iftfrcgïbf` (ecs c làs h`sfs), pfrc d` l`ycrì` ef d`s vfjfs fs ub` lfzjd` iclcgïbf` (lcbchàsoj`). Ju`bec fs dc ýdtolc, ` lfbuec fs vfbt`mcsc j`lao`r d` tflpfr`tur` y / c (pfrc jcb lfbcs hrfjufbjo`) d` prfsoúb p`r` catfbfr ub` sfp`r`joúb p`rjo`d ef dcs jclpcbfbtfs hcrl`bec ub` lfzjd` iftfrcgïbf` ef ecs c làs h`sfs. Ur`s fd j`laoc ef tflpfr`tur` y / c prfsoúb, fd fquodoaroc ef h`sf sf `dj`bz` ràpoe`lfbtf, e`bec jclc rfsudt`ec d`s soguofbtfs pcsoadfs jcbeojocbfs ef h`sf efd fhdufbtf efd rf`jtcr, ecbef pufefb hcrl`rsf ecs h`sfs dìquoe`s (eovosoúb ef h`sf) ju`bec t`btc fd `gu` jclc dcs ioercj`raurcs fstàb prfsfbtfs fb fd fhdufbtf efd rf`jtcr= Jcb d` supcsojoúb r`zcb`adf ef quf d`s h`sfs fb ub` lfzjd` iftfrcgïbf` fstàb fb fquodoaroc (hìsojc) ef h`sf p`r` ub` jclpcsojoúb ef fhdufbtf ef rf`jtcr e`e` ` d` tflpfr`tur` y prfsoúb ` d` quf sf ddfv` fd fhdufbtf, dcs solud`ecrfs ef prcjfsc pufefb fstol`r hàjodlfbtf d`s j`btoe`efs y jclpcsojocbfs ef d`s h`sfs fb fquodoaroc pcr ub jàdjudc ef efstfddc osctïrlojc (ecs h`sfs), soflprf quf dcs súdoecs bc fstïb prfsfbtfs. Ju`bec fxostf d` pcsoaodoe`e ef ecs h`sfs dìquoe`s, fs bfjfs`roc flpdf`r ub lcefdc ef hd`si ef trfs h`sfs, fb dug`r efd lcefdc ef hd`si ef ecs h`sfs i`aotu`d. Fd lcefdc trohàsojc jcbsoefr` d` pcsoaodoe`e ef quf t`laoïb pufe` fst`r prfsfbtf ub` h`sf ef v`pcr, mubtc jcb ecs h`sfs dìquoe`s. Fb `usfbjo` ef súdoecs, d`s h`sfs rfsudt`btfs sf sfp`r`b, ` lfbuec pcr gr`vfe`e, fb ub rfjopofbtf obst`btàbfc p`r` fd j`sc X-D, c fb ub efj`bt`ecr p`r` dcs j`scs X-D0-D1 c D0-D1. [`r` dcs ecs ýdtolcs j`scs, sf pufef flpdf`r d` hufrz` jfbtrìhug` so fd `sfbt`lofbtc pcr
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505