Está en la página 1de 2

Rosalía de Castro nace en Santiago de A obra literaria de Rosalía ten un ca-

Compostela o 24 de febreiro de 1837 rácter marcadamente romántico cun-


e é bautizada ese mesmo día no Hos- ha expresión sinxela, tratando temas
pital Real co nome de María Rosalía como a emigración, o amor pola terra,
Rita e rexistrada como filla de pais des- o descontento social, os abusos dos
coñecidos, aínda que hoxe sabe- poderosos...
mos que foi filla do sacerdote José Mar-
tínez e de María Teresa de la Cruz de Rosalía, Valentín Lamas Carvajal, Ma-
Castro, de familia fidalga. nuel Curros Enríquez e Eduardo Pon-
Os seus primeiros anos de vida pasa- dal, son as grandes personalidades do
ron no pazo de Ortoño, propiedade da noso Rexurdimento, movemento cultu-
familia paterna, pero sen contacto co ral no que a lingua galega volve a ser
seu pai nin a súa nai. utilizada como idioma literario e o seu
Cando Rosalía xa tiña doce anos a súa uso comeza a normalizarse coa apari-
nai faise cargo dela e lévaa a vivir a ción de novos autores, xornais e edi-
Padrón e, posteriormente, a Santiago toriais.
de Compostela.
En 1856, con dezanove anos, traslá- Un 15 de xullo de 1885, hai 125 anos,
dase a Madrid, e coñece a Manuel Mur- falece Rosalía na súa casa de Padrón
guía co que casará uns anos despois e é enterrada, baixo unha oliveira, no
e quen a poñerá en contacto con Adolfo cemiterio padronés de Adina, aínda que
Bécquer e con outros poetas e escri- os seus restos son trasladados, seis
tores da época. anos despois, ao Panteón de Galegos
É Murguía, quen a anima a publicar as Ilustres, no convento compostelán de
súas obras, pois Rosalía, de carácter San Domingos de Bonaval.
moi reservado, non tiña ningún intere-
se na difusión das súas creacións.

No ano 1859 publícase a súa pri-


meira novela «La hija del mar» e, uns
anos despois, o seu primeiro libro
de poemas «La Flor», ambos os dous
en lingua castelá.
Posteriormente, en 1863, aparece
«Cantares Gallegos» e en 1880 «Fo-
llas Novas», dous libros de poemas,
en galego, que consagrarán a Ro- Casa familiar de Rosalía de Castro, en Padrón (A Coruña), coñecida
salía como a gran poetisa galega popularmente como Casa da Matanza, onde a poetisa pasou os
seus últimos días. Na actualidade é a súa casa-museo.
de todos os tempos.
Un repoludo gaiteiro 125

UN REPOLUDO GAITEIRO
de pano sedán vestido
como un príncipe cumprido, ANIVERSARIO
cariñoso e falangueiro,
entre os mozos o primeiro DO SEU
e nas cidades sen par,
tiña costume en cantar PASAMENTO
aló pola mañanciña:
Con esta miña gaitiña
as nenas hei de enganar.

Sempre pola vila entraba


con aquel de señorío,
sempre con puxante brío
co tambor se acompasaba;
e se na gaita sopraba,
era tan doce soplar,
que ben fixera en cantar
aló pola mañanciña:
Con esta miña gaitiña
as nenas hei de enganar.
...

Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
ROSALÍA DE
CAMPANAS DE BASTABALES

mórrome de soidades.
CASTRO
Cando vos oio tocar, (1837-1885)
campaniñas, campaniñas,
sen querer torno a chorar.

Cando de lonxe vos oio,


penso que por min chamades,
e das entrañas me doio.

Doiome de dor ferida,


que antes tiña vida enteira
e hoxe teño media vida.
...