Está en la página 1de 1

IBILALDI OSASUNTSUA

Kedada / Quedada
2020ko urtarrilaren 10n / 10 de enero de 2020
Itxartu Taldeak aurten 9 ibilaldien antolaketa hartu Itxartu Taldea se ha responsabilizado de la organiza-
du bere gain, hilabete bakoitzaren lehen ostiralean ción de 9 recorridos, que tendrán lugar el primer
izango direlarik. Ibilaldi hauek Algortako Metro pla- viernes de mes. Estos recorridos saldrán todos de la
zatik abiatuko dira 10:00etan eta bere iraupena Plaza del Metro de Algorta a las 10:00, y su duración
gehienez 2 ordukoa izango da. será de un máximo de dos horas.

VIERNES 10 ENERO 10:00 PLAZA METRO ALGORTA


OSTIRALA URTARRILA ALGORTAKO METRO ENPARANTZA

Recorrido Telletxe, Euskalherria, Txakursolo, Maka- Telletxe, Euskalherria, Txakursolo, Avda Los
leta Etorbidea, Leioa Etorbidea, Artaza Chopos, Avda. Leioa, Calle Artaza, Palacio De
kalea, Artaza Jauregia, Ondiz, igogailua, Artaza, Ondiz, ascensor, Calle Langileria, Ro-
9.100 metros Langileria kalea, Romo, Fadura, VV, Vi-
llaondoeta kalea, Algortako Metro Enpa- mo, Fadura, VV., Villaondoeta, Plaza Metro
Ibilaldia rantza. Algorta.