Está en la página 1de 12

CASADE.

REPOSO
DE SAN CAMILO
Afro IlI

[rruar .tttt/
l a ti !'r a
tl .^ --
H F
H-Z

- ./-
1 /\
;
4!
./ffi

- tl*uJvr--
=t>-\ ,.t n ilm\-./2 )
't-' !" t ; r 7* - {-a
i'- 15.\_4"X-' .tl

/ -/ /,,, ,'
/
'l
t*-
tr aTJTr\JSS eE E.leE
'pEFTso;eu€H "j':+;enl, eTni0T+se €Tla -c 3?€c6J T6p €TCTTBII ET
;]ii. L:"iiipi*- s.r- ilorc ap-seirblccoiieo s€T e+uarrlErETc s?tr eJosue €Tre enb olEen{
earqu ori lo T e i ofe o 'o qc.iu epn -fe s ol g.r od €pT3oo6€ €+ceJr€d ug1c€r €da. r €T
.z,JourB €+uoTpJe qr+sen^ ep_pB p
TTeer eT ,t e.mr{cue eT 6pepTprrnJoJd €T .repue;duoc € ESoTT enb s o T6-'6€u
:*5i-s"s'"p eiA,i"" et-ep5+-iiea6,r1 re Eo oi uegn6 'L?rq-aq. so ou ugInb sls
g€i r r €cJsc sBT
- el u n,, :u e Toc T^u oo e+ss ep LL6l se 6qJdl ep
ed€c" qe.iT
ua -g,rd-c" anb' 69 Pu e T' rT uFT T-.rff cT+J
ocT gre q EdTa eTdoc'd Ta 6?t19?ou € ou€or €c
.6i .qdfo
,,o 1ua1u!couoc opol esede,r qos enl 'o+
Et,ro ep JoruB [e' opTpua+ue ueseTqnq €nb ze^ Erm rr9ToceJJai €T € lr?Tqm€+
- 6o rre n €T J€tT Tqo es €or€T+sT ,r o sns enb opTcuel um B qE +se I t ; . 'et ueu
-eso.r6iod eriaSnu!1se aT o+ueTcl€suad e+se .tr toTq.Ed's €IqTJcaa .rFtr rod s+
, Ienu e i e e 8ei +ua e s f, g uy e I[,r .pE pT soJeuaF ep €Tencse tun se u9Tcuepeu
e1'.roua- .:od .rotne .realolbp € so+sancleTp sollle+se sgsef oTapon 9{ts-?1u_T9q ,-
gr#f"Ee::.5ffi
: :i#lfr":"ifit t-
Tu ep Ep e1 ueint o,t .f,os
"3iI"'"""t1+"r"
"r*u";i::ft";H eT e+Tn6 efr e1peft 'ep11 9T-4o! of enbrod
jreni ei eipe6'1a Bsn€o B+Ee"epTi Joa,, .sJp€d nct E aueT+ ogTH fe enb Jou€ Tg
- ;irpep ueIeq et s€Jn+€eJo-Ens enb .rora€ T€
eq sou 6oTC 'TgJod soIt r B A T. l enb
' ep
- €+ so nai sa.r €un E o o N'o Jsu TJa Iop iu ri
EtJ E 6Tug o[p1 ne € opultTAu€ €to,r+osou €Tc€q JoIE€ nE opB+seJTuatr €q Tg
d'3:::$*"P"Sg:;iiB"I'l"T:r:H;$+
-- sep.n.l''8.,60ranb. ffiNu,rod*oro
eppaxserao Brope+ue+€ ;i :EItT:g;':S$
"" ;glf:3I'3"t:"il"*:3"?l*t5#E
s oT eB eo fo e o T € r r4 e €J qtroE E o p €+sg ep aJaf rm ep p€pTTETp B T 'T€u T€p
pn+ l u8eu €T o p Tul o lir aue .r T e p p€p T se cou €[ JoA'soT(<JquoH ra Jod opgTo.
-x€ opTE Br{ arquoq T€p ueploe€p TE 'UoCVgtfC |IEC_V-INVUEIOS tsT sou€AaJ+oE
, ' seuoloca.;F.redFns e9u JB+FaJ!IIaI €J€d (E
Tffi. NorcywasuvNoosroo gYtlrtrt:E 'Yfis qt soouod(z)
e.red
Ede.r b.rqsos f #t
ET uoo ugTc
ou* ""'S?o*$t.;il-t;T:i#:u"l"ryF&t:"::$
-{oq T€ sgu .r131xe zeA tT € oslnb p€pTuTJS 'EmS €1 -'€suaJo
-.rodo.rd irgs olelduoc Joalt EUTIrlu opTs eseTqnq osEo e+se u€ ur)ToEJ€coJ
BT .€EF^Tp EpT^ ET eTJeAToAap tr-ugpled Te €Tr€p T? uoc d.ou€Emq o+uaTlr
__ 11uade.r,:€ TTqgp re uoo opelualuoc sEreq€q €]rpod (g
"":g;::;g;E :$":g
-enJ g+6a.dnb Te$+€uorqos
-enJ g+6a.dnb tpT^ eT
Te$+€uorqos tpT^ eT r€zu€cf€
r€zu€cr€ er@o1
erq9l _TT€ E{pod 9-99! ?"?e
E1!:d_9t?9i-:"?j1
"-Je+st oII soTc Ts tr 'asoTc
soT(t Ts € o^enu
'eso!(I B ap eTJTun
oAenu ap pE+sTItr€
9Jpod. p€+sTltr€
eTJTrm EJpod' €T
ET ougc? '€+
ougc? '€+
-Je+uT ou
ns ue
?er nd
Te; u6 .reieueur":e'J
Jeogu€ul"rs'Jelueuec.re+ eJaTnb .ropeaed
€+uou€oJs+ ereTnb JoB€ced 1Te Ts 'eJquoq Tep ]l soTc
- ep ugTceloq€Too a.nr e3.r181xe ugTD€.r€da.r€T'EEuTn.r 3p u9+uou un ouoc
o&oEou'tre
soqos6u esepenb uosce.r6da;r
G aoepent €T enb
uoTce.rbda.r e1 eirb opTrgn!-:E_-91
opTJonb sq ou :{9EY_*9-Iq oltroc oJad (c
'Joulv se Tg 9T9"-9a:g
"..sTq€+T^€r[ ugTceJ€(reJ€+se uoc asJ€+
- [ b+uoc o pl pod €Je Tqn q e oTC -' ueT g ns eprt pepl ctr1e; ns ep op€+ r €dE €q
- esopulP+rBde enb uEr+senn
e6 JopEceil T€ soTC sp esopqP+rBde tr€J+senttr 'o€t€To €o+xeTl!
'os€To Epo+ ep €o+xeTa
*TJJns
*TrJns io1 !s[*r..*1p,:oue.:
lsi*t..;ipt6ue;r
eo1-.rorl iot'-'o?1euoc
sot -'o?Tsuoc €aeTT eluetaeTqe+T
e4611 euT €ITe
e+ueueTqB+T euT e.rrb
€ITe e.lrb
eeued ee1 ripei€aie.r e-f g+se e1..zedue EoTc €J+uoc €pT+euoc'e;.rnfrt5 e'; {e
'ocvcEr Tg uod ocvsoYc TYlt [s $rsvdeu onoc (l)
'soTC €Jqtroo €pT+floo EGtu€Jo e1 .re.reAeg
' 'NorcvwdEll tI
-4u otrTxgrdr€ ue r'crrdxe €+r?J 'uglcereda* Br ep €r ";FgElElT:?ff?$dl-:ff:
-bT ep e6p1 e1 roal ugTcuepeu €T ap ortrgTrrBaeuTe €q€oTTdxe roTJe +IrB oTncI+J€ TEI
' ilo[Nrygtro&sl{o}I o6slucossf
NVTIIdVD
EDITOM,INL
7;e*s lnprufa*s
Recuerdo que hac€ un afio por estas fectraar y ee poelble que tu
tanbidn 1o recuerdes, ni a4igo lectorr que en otra Editorial als nu€g -
tro-erieo. vertia ni'corazdn=y gloeab6 Con r::l prosa d.e ne6fito en e1 -
arte de-e6cribj.r 1o que Fara nosotroe es y significq esta fecha baJo -
1 o s t r e s p u n to e d e vista d s { h n js{ ssr tl e C at6l -i coe y tl e Barcel ongses.,

Un ano ha treilscurrido y con nuestlq l-abo{ sorda y callaala tla


cadta d{a nog gentircoa todloe nds Ahmistas, ro6g Cat5licos y nss 3arc61o-
neses, ea decit, que totio ha ganado uenos mi proea de Escritor tra1orIo
atlnit6. lero no ne podeig Eegar quo ei4cero y toalo qorazon para nu€B -
tra otial as{, con n"j.nfsquJ-a pu€s €r.- nuestre Caga g61o se puedle escri-
blr esta'pola6ye.c.on naydscula crnntlo se tlata Ae .1a labo! ingente d€-
loe Eernanos.

. Este aflo las tr'lestas Mercatlarlas van a cobr€r ull extraorallna -


rlo re11ev6 gracias a una lnarifestaqt 6n ate tipo tleportivo y glutlsdaao-
qug helq.:a nuEstro satlr de 3arcelo4e'segr a pesar de que DuchoB v69D -
rii Aeeoite barcelonds vestitto'ale otros colotos gug-n9 qon 1.-oaazul- y
-
erana-. Nos sentimcs satisfechos que e1 Club tle -Futbol Barceloaa lueale- .
il;;;;-;-6it.ai"-""d;; -V=q"" un a€tedlo que estd sr con - -
-inauggrac -consorancia
Jil"--":-"Ara para ieete Sar e sta i6n Sarceloaa entera-
'-"e
iJ vlsta ae fleita y Lo celebre como e6 mor€cer perc_que,natlls olviale-
que se lnsu€ura en 6s{e dia por ser precisanente 1a I'estlvitlatl tie Subs
i"" S!f-q.a Ee ta tUercJ6,-Fationa-ae ia CiuAaa Contlal y exeslsa reilont6-
r a c l e C a u tivo s.

Otras r,luras m!.s aut'crizaalas que la m{a, g]-osan en ast'as Fech6


la Fr:ndaci6n d6 la Orden Mercedqria, del porqud_es.1a V1r€:g1- d.e Lg-i'le-r
ae fa Ci"aad y ef cd"o y el pi:rqri6 de taatas,ifen6rides -I
-se y ciudadana estos allas' Yo como -
""a-p,ii""""
oue dlan clta en fa viala religi,osa
c61o quiero iecorilar a1go, qu9 desgraciadanente qul-
.ttri"i.-"o""encfdo
i$-od"e p"r sfio a nuchdg barceloneses, En la barrlads d€ las Cortsr-
tuv 6erquita del antiguo canpo cle] Sarcerone'r.r]e este-campo que ahora-
rrt"qdeie p jr ta r co m o - a lg q n ig t6 r ico y tratl i ci onal , vi ve_y al etea u:ra-
e; i;-Obragcte Caridad. ids fecundas de nuestra Patria. La I'dercetlr li -
eegunda Casar digo el,lugar'que paia-
af aec:.r La vlerced' digo-nuestra
nuofrog de nosotros-enpez6 una curaci6n deJ. Afuoa y de1 Cuerpo'

tr o sle n to An ig o s' p e r o n o tengo capaci da'! para vertsr 6n-eI pg


pe1 toda l-a er.oci6n y-todo-e1 reconocinientg Que 116 inspira-aquel-Ia
6 i r r " - " o r o - "o fa te n h r 6 , e sto y se g uro, el d{a que vea obl i gadl o a -
D e 10 quE 'o€ Fi .6stoy.Seg:rro_-
e l _ o g i r la d e n u e str o b He r r o a n o s M isioneros.
;;-e;-o;; ae aos Obfas tan afi-nes, que se mropJ-enentan tan eficazmente
i 3 f 6 - p i " A "- "a fir te n e ficio s co r p o ia f es y aspi ri tu-a1es para todos l -os -
que t6ngan la euerte de potler acogerse a ellas'

Para terninar e1 pdrrafo cla felicitaciones a-Ios Anlgos qua -


attd tenenos" 5s inritil qire pretenda non&rarloe-a toclosr pues.todos re
cord"raos sus nombres, que tan grabadcs tenemos dentro ale nosotros.sres.
D ; ; ; ; ; ; ; , - sa ce r a o te s, u o n jiia g r En ferneras, Enferrnas v ti o l s-
l n::ryo9
para llegar
U6rcia. fet_icidades 6n esie !{d y que "Dloe ce do fuertas -
af total crlnplinJ.ento de virestro destlno'
€aE gtJ"-:::T" taeBafs aa?
. '€Ttr€ opTranb un € 's+ueErTBxoIE uoroa;'
6d ep soeeap 6€rof ou'Jri"i"iii+:o*1euoc 't-'ri+uas' ti9;aeu T€ opo+,uP-9:!:T:*uord
ep 9!1{;; 'se'rqeled ee4sepou 'serq
- enb se gs Is .oo o1-6iea ctoilrsnrr[+uoc
.- €TEd eTuI Ts 9s oo iole': uenq un a+trBJnp euef alse uoc
.ezE€Jedso u3 Jouts+ Ie rt rol€Ade €,lpf€-q11
rrec€Td ub oluorurcepBd re BEroJsrrer+ ?nb ug]cc?f::'t-1TlEPnr€s €urr oaos
- €T '-,.ttf"re {:?Tg-=^:"or 's1t6€f €p
6€|zranJ en+ gr€aeT€ iories'rap zr'r "'1 "+'is
oiualulceal€-rgep-ap
.Egl.tl ef 6 6ofo'sn+-eaiani ?gue.rt-u-?T?
-alBprono€ u€q enD
-"3"iiil-;"it"i;;;..; it"i6i iJluaa'gegep €+ oq !91 enb :E*-:3r"r"" enb o!
Tr1 '[-e{i"tslcc 16-seyruT+uo
-eouonu iteq enb €€tn€Td 'e+ir€JlmTr+ oqonu "9"r'i6= €rt sEqcnr enb p€prea se rsl, -
sei611
;#ffi ii*or--;iopi:r.i6ca;''oui-ue6
gUaT+ €:16
'soTrJau sTe sop€Jqanb
J€JepodB E Irealena as soroEs+
EnuT+uoc sqcnT €IIn uoo 'eJduelt-Is€-4-It-ep ue oTlTTu-rerluocrre ou-fea1
oieoto1uetrftlrfi"
-6oi so+G+su.t €toun e6peiea r$1fi;+ oif* sec"o-e 'ugze.r'eeteT+'Ist -
- €,o+uo'ortr i|""6!i"ifr
".tr "oor,"!X".F
'esueduoce; BT sacerc Eoa
secal ugloet6Tser uoc seJJrls Ts
sgrTqTcor sg.rlfb€p /t goTrEu[Sro€r+xe i9ll"et anb o'racl'ul
sirb €6uerd'9+gnge-.s ibuni'l o1i1""o""3.$i"tpta-19t-9tl:Lq3t
t'i'rr'rins r"-Yry1i":-eil?'seara qlB
op€norxETJsJ-E€q ou
- enb s€u oqonu ano o5i"qti'e riie lt e+E€+sui ipic € rr;oitr ep oporn 6errar+ €nb
-";;T;t; #;"i.,i-f -
_ ent-qte enb a+Turod 'o3T*: tTt
ry";;-;;-d'"+o"r6a.to+
"";ip-rog6gsoo
Ta ao$ egeu Jo't atrb stm
'Aepelounuo.rd uo.ranS: enb us opqrrsns
t;uie T€ uorEBeTT eu se'rqered enb oaaTylog
-€rtrT€ T€ uo.regerl su
.ocJoc else .:ed.uoa €r€d s+ue+odrc1-oe.d' eu tr sap€J sns a;I+ue oJ€uoT6T'J'i
.oqaeqee4t
p"p"'""3-ia_"1e--.ls.tee.Ieqie_i; ezaq.slc{ epuaJ:o.rclerm
"* €rqozoz #"dl;; Bpei e i*t'rou ep o;esletl ue €ra
: otrer+ ou s€Ji:r o+ o$i -
eu . opep.reqo"" eo"fi"Jd'".dJtG- "i;"-q9l@sG te t opefou ofue[ enb o31p e1 TE
: oBrroToTp
uoc 'e+uue4ue1 'ocod e ococl 'd opstT
?nJ eur zo^ tE ue epefel;:e.r E+s*Yg9 :I eE €ptJ-tE ns
: ec gTceueE.rn" '"rt Eri u€ gFrJ
""+iiti,iii-souii-si;e'mp (au1q1
leged e+ 9nb? 'o;w o35ne -
eItr osa groa tr-!u9--lot*:d:-:+oo"d ozlq eop
rolaelun3a.rd € I^er+E
eoT er+ua-IIgiJsia;""'oi-'JT- soAuet+ eo'r+9 99 enb ezrrelS:iroo e1 o;red '€+u€itr€pTqp+
"p"tri;i-;;Aeq ; ;;;;& 1e p'ocuer un ue 6o+unf soue+ues. eoll
5i"f"i*6"
' oP€+uouTreclxs €I1!Y-91
soTq€T sns tr€ gToar€G€
odusT+ EloEq ouoc ogTr€o ep rr2T9:6-u?1 Bun eu,oTpunJrEt
ou eu'retr'1ri-esa:dJos ep o+sag nS
-snb €sTfiros s+6TJ+ e1 tr oe1e3: ?nJ
i -'
rm .I€I"€9?-9-{-TI:9
'eodue11 sou€leT sor+genu @ orEoo o+t'r
tez6+srr+
fi1as e o+saxcsTp t? e iritreoe'ed u€q €qn ap €trt€ Tu uot€rrerT aJu
ua eplp.red ns 'opeeeeeep olcedee ng
-i{"r "+Eriil-'oursGJ-eirb
"t
.SEFT+€J €p sorag€duo9 opTs gou€Iq€q sodnell B€+6Tu€il€d
;64-"'oaia;t'r-ep "9*19
eqiie'r+ se P*99Y1c € €;o
€rm opTun €tq.€q er'il-.i 'euosred errenb€
soEr rt us
6uoc o,f .exueuaallcJj"-'r sgq uoi 9rI!['soPfc::oc"soEsBr
o.riioJlenbe'.b "iioo"+" eiaulia zaa iod ap€rTul T0r ?tTJ opu!sr\1
"ii-!ri"""d'eu r:1^-o!FTdc+ir!!-q1!
.c+e .eepue-Tg se1 leeloqrF sor t6"Tq::1
E!€ sq1
Ga.rce,l tr reoepre+e Tarlps ep €rnzTrp 'e1 opueetoqe" 19919pI":tep llry
=6;;.;"-;iiEe"i-ap-errBp:€orr+;95 eun ;rod €p'rE+ ETTenbe od €q€as€d
ilocsrr/i "v :.xod
qqwtluq wtvnJry
fITRfl.sRfr.DE|.fl dNERCED
' Para los barce].oneses, la festividati de Nuestra Seflora de ].a
Merced tiene un ancanto espocial que potlenos asinismo encontrar sn la
festivldad de Corpus Cbristi, Pascus de Rezurreccldn, Navidad y Re-
yqs; pero al igu.al- que 1as bsllae floree, que aunque tiena un co -
nlin clenorninador que las bEce admirabl€s a todas 1uces, guardaao sln
enbargo, su trEcul-laf, forna y perflu0e"

?ara nosotrog, barcelones€s als una forna u otra, ta feetffi-


dad Ae Nuestra Sefiora do 1a Mercadl ti.ene un doble motl-v6 de gozo Y
de feUcj.daat, puesto qu6 casi ]-a nayor{a hemos pasado por eae expol
nente maravj.lloeo de ].a_carlalad clo nuastro obispado, que se ].Iirna -
Sanatorio alo Nuestra SeLo.ra dle 1a Merced, y a euJro clesvelo, tes6n y
Bacriflcio ilebenos, ni nd.s ni :aenos, que eL segdr vi.vienclo.

ls por esto y trucho rods, que nr orqpreeidn s6 eseapa cieJ-pa-


pe1 Bor Bu rtrisma grandlosidadr X no sabemos acertar en ul1a fp14g -
qu€ resuma 6n pocas Balabras nuestro hondo genti-r enestas f.schas.

Si a nuestro alcance estuvi€ra, ccn guinardae de perJae y -


coraloneg de oro, tejerlanos un hernoso ramo, para, eD huxGl]-d.€rone
r { a r . p o s t r a no s a L o g p ie s a te Nu e Etr a Sefrci ra y cf recerl e con dl - --
nues'Ero corazon.

Ya que esto no 6s poeib]-s, aunquo 1a palabre es-torpe y pe-


sada, rogatros a Dios parq que ncs ilunj-ne sn nuestro a''4n, con las-
al-as ].fnoiilas ale la Does{a.

lSeflora ile 1as Mercedesl te alaban con sus looree


lDivina Maalre iie Dlosl y 1e piden a tu anor,
T6, que tantas cosas puetles qus alarranes tus favoree
y tantas dC.s, clos a dosg para todo bi enhBehor;

conpldcete en estos hiJoo para qug nuestro Oblepaclo,


que a tus ples cot lnquietud, nuestra l gl asl e y nusstro ser,
con 1 og o J os en Tl f ljos en II gl enBre confi ado
llonos de f6 I gratltudt pueda en 1a 1u.cha yencert

para qua sieB.pre asistialos


te poclanos nertgcert
y en tu regszo dorlLitios
ante Dios, voLver a s6r.
*'a1l€d€g r;a epuea es ou urt€ BPrmEge "oaT[og+ Jos €.'|aal
€T d s €+as ed co o 'o L s E1 m €Ja T Jd E rI - - opuETpn+ga tro+se e+ueurt€n+cv ',9 -
ao Tce Jd n s s€ TF n c s €qE s? - apapTcTr+ceTe BT T+ €_e+en; eI" -
.TE €rJe AT rr n o sd o p .p€pTcTr+oeTg ep €JB€duoo.BT
'iB 6s uod B[) ug -
-uou€lc eI €J+O :( '1eS'reaFrn s+a.LrBc ;ee!eqe.r1 €sbrdug gnb Id? -
€p ' (K €soT €) To T J- le Tto U aT s a BIIO 'sog€ oqoo ap sFE oETv -
- .6€r rF nbg n se Jo li aa ol lroo E €pTc orroc eJ ao€Ta
- mplse e+EaIITBn+cE an5 seT ?JTp a^[ - {€ oi{cTp @ s€aaTl odlxoT+ o1q7g? -
aaoouoo ag eno BuTnbF[E Joli 'o^T+E.I+STEFEpV-
Eu e1 sa ugTc€u onb aP ,t-eo.reu tnb? - EoToTJOrr+ se fgnC? -
' qeT o Jo d ue T c opB u
-oTcTf€ un r{06 oT9S €qC€J BI €+sEH - srrr^-xo er rE opro=rr'"";;:3::e :e -
aeitiieeed EtrtbqT€ bfap e+ enb o8.reo aT€.m+€u se.re epugp e6?
-ue ug31e sgc€q opuBnc ue oPu€no eP .ore+Tos -
' -
o 'op6uolctg:B oltroc oTge s€oTpap efi? - LoJe+Tos o op€s€C? -
' e+Eeu-ITc€ J .fnu susETsr1+u€ 9€t - oun 'ocETaT+uTol -
; o+e .rd q s e o u
- r 'o 3 en1 e p se p 'o 1 .r Asog€ sn&? -
e-se-ceu 1e1.re+BTu Tg '€JeTribTanc ugTo
fg:e a;go troc Jepecns eP Bq ousTu oT SWTIYA'SIOT
enb orrgdo ol 'orm €pBo ep Bcl-d9uoo€
-- ugTcBn+Ts rlT uoo u9Tc€TeJ l3trT+Ert
-ep. r?n ? ugT oTJ € €+s a ep €I+€arEo €T -
aeo Jec eol e p €Ip so
- rr orc rrE o ga "Jo der atg e a n b ^ee oqe .ro ? -
.ssitirigoiog seiod ,thn ie.r,:e anli1du6o
e' e enb oT u o c 'o J+eu tTe+ rf o J+dg +
-oJ uenq rm ep JeuoalsTp 6e Jogeu oT
-, oTTa €JBA 's€IJ €J8 o 1oJ 6€u e nq Je c
- eq e.red uglonioe €un8u.Trr Ee ou o"r
-ed 'somceb se.re3nl ue se;3:e.€o1o3:
- seuenq .rFr5esuoc e.zed .re!11xne o1
Eeuole rrn e+ueureTduT€ se ur{s€TJ' TE -
6sqt o81e rfeq uge o BIJE€o+oJ €uenq
ei eaed ggTcnTos €rm rqs€TJrt T€ sff -
.eJd,fooc e1 es uggnb B
'neJpuTS
asoueu e+us+s€q
-- o8gue 1e selce.r8
9+soo su Iil V 'se+€ssd TTU EoP etug -
' -a1eoo ns-.ree B oueTA TgnC? -
aTstl+c€
.tsIf o+T^ .rgpulpT+8ToA
-
;,eu.rnbgu n+ €te €cJttl ?lb eA? -
.€TCuATJedxs €p 6ogE s9J+ uondTstroc
es oTgs s€T En c s€T -' s€u oTo u sa e+ue itr
- e1t1br.ue u€+ It+ enb eBlJ€JEotoJ 6€c
-TJT6Su Se+Ae JlnEeeuo €J€(t Oqonu
- .r -epu e.rde €p €i{ enb oczou o ce J.f e+
-uoTcar e+upu€^T+BTsr se rr9TcTJ9 Tn -
trg T cTJ€ €+se € s Bo Tpa p s+.sn D Eo
Eq eftb sog€ soT eiulp 'e€oTJIi€SE sp
6oueT + s eTs nc s€T_ 3 p ' €J:J€J .do +o J €T
- € sBcTpap e+ on b u9Tqtr€+ opueTq€s -
.opTonpoJ .dnu oTceid un B soIEaSEd
oT r pepT cT.r+os Ta ep ouo o se 3 ap o1
-
-ue1 'ou.rsuoo fep o+s€J Te f, soT+€n
51y4 eoun Bf€8eJ 6ou €seJaIuE ET 'IS -
to+raT c o +so se ? opl nT J T ap o T o
- e.rd 1e ca efeqa.r arEtETa ep sTgzo$
--soBEeTdEa soT enb opTpue+Ee o8uatr, -
pero su trrecj-o sn 1os $stados 'lln:;.'- - .;-Sabf{ag (recir's.e curif es er rlnuiu
d o s s s d e 4 0 0 d 6 1 a r e s,. de Catalula nds rico lafti dt objeti
vo foi;ogr6ficp?
- ;,A qu6 lugar pertenece }a-fotografia
t[va que crees Te r.a saaaco Inas ar - - Tqrgo entendtdo que la Costa Srava:.
t{ittda y qud representa? y eJ- Yalle ale Ardn. P€ro bay gtros-
- Creo qu6 la ne;or fotograf{a que he- lu€drec fauosoo nuy art{st!co6. -
obtenido y que ha recibitlo nayores - - Ya aua i;u eres socio del ASM. dlne-
elogios, es una que capt6 alurante -- si iiicha Agociaci6n tiene gEccl6n -
una, tle l-as fl-timas excurgiones rea- dle fotografi.s?
lizadas por aI A.I{.M.. que recog€ tltt- - Que vo sspa no. Pero en uno de io6-
detaale dol Cagtil-lo dle Carclona' 6ttii'og nimros ile "EI Anigor Ie{ -
- g,PJ"ensas tanbidn este aflo gastar tus -quq se Froyecte hacer uria oxpogl -
acostumbfadog "roILosF como cada aflo cL6n de fotosaflas a fl-nes de afio'
en Alpens? 1o que.puede_Eer eI pri r4er trsEo pe-
- ltlo 1og plenso ggstart po"que ya J.os- rs su creaci 6n.
digpo tte cltar que -
he gastado tiurante l-a prl-rera guincg - Siend.o tanbldn
na tle Agosto que hE estado aj-]-i. tu fuiste el lrllBer Secretario que
- ;0reea que Ia eomrca alel- lluqan6s - tuvo el AHM. dine cuaL fue ]-a causa
g es rlca y beil-a trara eI arte qe l-a - ds tu. corto'periodlo?
fotografla? - Abantiond con gr&r sentinlento dicho
-C) - De 1oe lugares gue he visitador 9E - puoato cleblcto a qua nis
-ocupaciones
e l q u e o f r e ce r ' 4 s b e r n o so s p a iBa Je st y ostudlos no r.e pernittaE atenalerL
citdndote esDecla]-Icente 1a Rlera de- 10 cono era debl do,
s. u a r ] - e s ( " E1 e o b e r t" ) . Y p o r e Bo g a s- tanbidn que si nuestro pe-
ilrollod' - ePiensas
& to en eauella cotnarca tantos il6dico "E]- Anigo'r -putiiera lublicar
6 S a b e s e f n r in e r o a p r o xim d o ,a l€ f o to s- fotogtrafias, ganaria un clen por -
qus has heeho en dicha conarca Y q!6 clenS
la que neJbr te ha sal-ido - Induclableeente que sl, pr:ee siemp!6
: iepreeenta
es un al i ci ente ver l os tsxtog
a tu enterder? - - -
IIe real-izatlo nde de !00 fotos y es - i l ustrados co!. buenos fot€rafIas.
- qug atin puedo autrBrr -
€ tov convoncitlo -en
tai este nfrnero los pr6xirooe aflos.
tra neJor fotor qriz6 se bal-l-€j en 61 Por
carrete en coionqe que lnpresio46 es
tE aff.o y que est6 por revel,ar. Por-- Joree Esoadla
'a ahora me gusta mueho una que repre - (Jorain)
eenta una vlsta parcj-a1 de Alpens.

a
e
*=
P
Douingo dla 29 tle Soptlenbre tte 1957
:
llt Ultlna Excu.raloa alel aflo - Sengacloual conbirqci6n !11
e
a.
SAN CAIIIIO - SAN ANDBESDT I,A BA,RCA - RIBI - BARC'EIOtrA

Salldla a ]-as B'- cle la Pl.Catalufie psra oir Ia Ml-sa €a s'


C a n ilo a fa s 8 ' 3 0 .
[€ L]- e sa a h a S. An d r d s tle 1 a Ba r ca a l as 1l hora-e dontl e.fa-s9g
ci6i Senbrantlo Sonrieag en corune&ora.cion de -!a -E'estavrcaq-
fis rle l$tra. Sra. tie ]-a Merced preE,entara a 1os 5-aper-payasos:
.-
TINEI JEROUItr
JORDIN -
ante 1os nifios inteL"Dados s el .S?latorio de 1e Tnrngculatla-
i- nuestros
qui-tran-solfcj.tado esta nueva vigita Iayasos'
r? 'le
COIIU)A - particular - canpestro
l]-eeaala a RIISI a tag 5 tarde clonde nuastro trlo de 1a rlsa
€" ;-d;-G eiucia actuard tle nuevo ante los niflos d61 Prsvan-
io"io-ae"sa" ios6 Oriol cerrsJrdlo eon 6ste fegtivaf ].og ac-
to e a ie l d fa '
la
Llesada a Barcelona aproximadamentsa l-as 10 horas dle Is ng
F chel Pare inecriBclones y n6s dettalles m Becr€tar].a'
^-
PUEiI,S T,IMIIAIAS ES IINIA EX.CII'STVA DgI' A.H.M.
oNr[sc .rl
.o+€rtrTuou€opTpnT€__repsg:gJ sop s€T .ugTqEa+
f_?Tl+?j{q_grop€preA .rqg €p
1ap o11ci9gu opiriies tep s€TTJ s€r ue ;r€uroJ Bpeno -s€p
-nf Te .ooTirIc Te €.Enu ent .1{e eC.isoJqo B soull 6p rToueJeJTp gnbi
.)
p :ry :I ?9jj.1i:d::-:r: ""..l::3i"i3r:i:3-:"I}Et3i".#S
_:?"f;o::r'Bn'*l=
-^y9"_:lqg5_g9l_B1?yeTcuoo ns ep ssueuF+gTpsor .f, pep.reaep e-our11s1.r9 uoi
-eno Joo. e+ueu€TTTctrss '€r{cnr e1 ep e1p.r€nFue^€T € ug+sa eotle lugzaioS 1ep
- eTB6 se1 errb rod uaoeq oT so11e loul!9.rd 1e .roui .rod'ireceq ti1 so11g
- TJTroBE 0Er6.t&roBr+xe-f ornp un ep B+uexe ou ou€T+srrc uenq ep
"oo* "#If,
- B+sa oqBo € JBAarr ErEd orJtssecau e+uo0a+crr+se or ap tTtB sttu E€pnorcEu€J+
seuoTon+T+sut e eaJqluou gns enb neesep €JsTnbTs 1u r,reuolclqudou .166
*
rT.ap ou€s 1e .e11gueg:_gI_9q ores Tq soTre.r;o+uTer €r€d EqoTpsep *- ,$"331?38
.l:f.Iqgq:. un-4 ugice8euq€ Brm uoo e+edrb,rs6T os e+uerras
=-_::I
oJol[r u€+
:!- anD sorrenb€ololslioes
ap €p€E ,re,redsa-u1s .eeueduocoJ ep olE1leea onpyu epu
- Te r€osnq ur6 (sETE+rou_sgT ep o+sor ra), gns ep io{ueguprgis'eo1"f,
lgugasc
-EB.irnBJEEEse1 ,rri811gu.rod 'se1uefdues sn'6 ep rmuoo_uetq te .r6a uepaqer+ oisu
-Tuorm Ie ue enb sot ep €+senalo a+uatrr€r+eueip 61.:ed ei -sdleuel ar6qf ' -.
*1: ."qo'Fu'a ue:I
3$'*ff"SiJ!1fg$Ei
**"teHE!:T:;H ;n"f"":l:Ti"t":j?
-oop BT ep secTJ+cerTp s€T_ou-ru.zg+uenq € .rBAoTT f J€aregqo-ep ueiieie-ee 6ni,
- s€Jqruoq_60rrod '.repaoo,rd o_lcei ep seJquoq soi .rod , e1{ ep-san{uoq eo1 rod
sopBuopJed ococlu€+ Jee uopgnd ou s€pnf so1 ,oalqou oulsru els6 Jod ,oEt+6ep
fe
+oci epe'redap €e6 ser enb p€prun+Jodo iaeuf"rr ef ue .,repuaa.'e ,.reuoror€r+ E el
gpupTAToA_gEJTtssffocap_geoeC€cuTuos seJas ap agcTo €+se ro+raleJ ;enrt if gei
If ? n J e n D' Jo pT r J+ T €_ . o o T q F c T B r B u o p J e d o p l p o d e q . e c u n u . i w et o. r d . eaoi
aced ET rroo ozTq oT snb TsnFT- .eaue;:u--rns ouop.ral ee1 reullqne-pa!1so;euae ei
'ee+Tulr urs pBprsoJ€ue8_ep o8ge.r un ie tTg -ETro+srH et e.r+et36.r-6nb sorcrr&
- ns serodsu soT € p€peTd .roertr ET urs opifeue u€q of dnb soilenbe y .'--'-
- uor€rcau.r€os ]li_Tit':";i:$Iqti:11:*"i5"f?H'HtH ffi
o,r ".9,919"*"*
- €+TT orrJop€ Jouou Ta EFs f, e1cuep1a1.re1o EdouJgg uoi .recoioc B uBD sorr ser
-&-"Jr-".i
::lc__l"T_'s€xt+Trosg s€BrrF€s ser ep osoScnu'ru TrerrrExeun opjlpnred
E€TJoTTTTJIIBa eB B€pTrqJEE gne en6 eoouoi .,,6e;oges,, ap-66i1o
eleg
-es
gs .sesuefeuos Ens
re ! 9^Il:orJrllg rn ugge*ey_gI q*o"rr::$"do*t*ffi:o35
- ?!*?yl:IT _:E oldo.rd e+ueu€AT€'nTox
e oq5eao.rd
"ro"o ua'so!i1s5u"c";;iFrTn
^I:_"T!_{
- Jsua+qc sJrd o+uaT[Tpeoo.d e+6e € ueJJncoJ e+rrouepJEqocue+-seueTnD
.ouTtrguls
Tep gTq€J+aueduT €ET+roo,€T ErJ+
'€+ueuesoTeo
---_-.__-___ EpEpJEnE-p€pTT€uos4ad gTqop i1s .recouoC
1e 6soq.r6;qeintoq .dope.rri
-uos€ sortr€l:JEpanbeou rg6u1e;:11qe1edse.r-s€uo€JedouoJ pepeioo; ef ep -sofo'sor
:13te_:;*:+I":?g_:p_!fp:so ei-ueue11_enb sonprlrpur soqciu-eiquoi ei re'ueFei
eno soleuBu EtoTcn€r.soTaropo+ eToTJJadrE €T € uEJeTTtssseuolseCo ue
19
.:I{g{1g set rsope.ruoq Eerqmoq soT op e+r€d rod EeTnaIer
9nn ?B
_ -_ s€JoB_oceJ€{E ..tt sotrn eof .sepep1i1lor
-auIu9lrn st ep .3+euruglE-1ep ,op sET oFurocuo ep
opE€urre ofeq..d.rt'roue enr'eoueunq 6ares op sas
":IgTtlry_:l.
-BTO €Dp €pTrt ET ep e[:€F€q Ts tre uETnOJSo .Se1e1.rouemr5eoduell
-er€1p epEOC
stsvJsoq sns Nt orvntNoNvu
@uw4@@%@Qqre
I{
.t
'l
,l
'ta,SW
no-e diqt
je'- r'rsra
DoNATlvosPARANuEsIRoBoIETIN
Rvtlo. lon U. l&irasol- Sr . Do n E. S egatacd Sr. Don A. Lanbea
Sra..!f;a. R. Se r r a il it F" tr'cnt il tr J. Matar6
Sr. Don J . Ra fa e l tr 'rr D, lflovar Don€nech
tn n rr "n 'r ..A.
tr
Sa].a M. Salvany V. Gel-onch
n n J. Ar b a ix n tr A. lorente x tr P" Oimel-os
tr n A. Fornel]- tr il V. Mora tr tr tr.. Duago

Suplicanos nos tlieculpsn los Sres. donantse que no flguro1 en esta ter
c e r a l - i e ' E a ] e s ca u sa d e I p o co e sp a ci- o resernaal o para.tal fl -n, se i rdn publ i caE
do en J-os frdxiroos Bol-etiires. Paia todlos, nuestr-as nds expreil-vae grac-ias.

! o r e ca u d a d o e n tcta l e s, 1 e llsta! 792'- ptas. 2c l i sta: TBO|- ptas


y , 1 a - p r e s e n te : 9 1 ::j*.1 _ " 2 ,4821- p:n".__--_
:" *a a

NI]MEROS.?REMIA,DOSEN EI, IIES DE AGOS1O I POSEEDORESO TENDBDORESIEEI,T,OS..

J.il{a 1 trs 8 9 9 . tq n b e a S" tn d r e u S.tl{a 17 ne 1OB trdosquera Encuentta


V. n 2 tt 3 8 8 . Sd n cn e z Slnilreu I," il 19 n 850 Anrtie.rr Castro
S.* 3u 1 3 8 .Go r d 6 n r ( , lo p e z M. " 20 t! 990 Iranbea Tilatlot
!.il 5" O1 9 .Ba r te s Yiladot M. h 21 | 216 Si l va A ragones
trfl.il 6n 6 0 6 .Sa lva n v Duago J. l ' 22 n 565 Lorente S dn6nez
u.* Tu jzT .Ca p ,r r 6 s Aragongg Y.. tr 2j n 980 3otj.ae Camps
J.t Bil 4 9 J.M e r ca ile tt. !o De z S" " 24 " 159 $al-vany Casas
Y.n 9" 6 8 0 .Gu ijo sa Capari6s T,. I "'26 " 522 Sonet SonF
g. x 10 u O4 5 . la n a s Mait{nez M.. t 27 n O10 Serratacd !r. R oset
I'. n 12 n 4 5 O. Gr l.ljo sa Slndreu M.. n 28 r 757 Calre]-:a calops
t'
M. " 13 n 2 BB. Gim ,e n o Si^ndreu J. 29 " 449 Grrijosa Sindlreu
U. u 14 u ? 3 1 . Ca p a g r 6 s Caparr6s V. H 30 rl 923 lanbea Arnaa
n 31 u
J, tr 16 " 6 8 5 . J. L 6 p e z Capa116s S. 878 Sonet tr'. C agtro

QI'E TOS 3OIETOS }E 3'--


RECORDAUOS P!AS. A PAN4IR MESIE OCTUIREPASAtrA -
'E
SER XE 5t- ?TAS. SISI\DOSU PRIMIO lB 10O'- D].AS SE SORIIE DIS-
FIAS. CUANTOS

lBO tEI, r[ES.

Siendo varlos ]-os Asociaalos que nos clan tlado 1og Soletiaos para encuadgt:nar -

c l e 1 o g c l o s a fio e d e su e xiste n cla a l p r eci o de 20t-- pbas. con te]-a y 4Ot- con

pie1, por fo que hacemos presente a los que tengsn tat 1 ntencidn, l-o soliciten

por todc eI mes de Septlenbre iecha que de;flnitivamente se rnandardn a Ia casa-

oacuaalernadora. UNA VEZ MAS S$PIICAMOS Y AGRADECERFMOSA QITIENES NOS I'ACILIIEN

L O S N B O S. 2 Q y 21.

EI pasailo roes de Agosto, fal-lecid en Cambrils, su pueblo natal,


nuostro consocio FraJlcisco PiffaB Ferfe'n'
Recl-baa hs ranffiil"-ri-Jip"iti6n--ie Duestra rn6s senttda corl-'
dolencia, a Ia vez qlJ.asupllcanog a nuogtros asociadog le tenge -
r'regente en slls oracloneg.
fepe6'c g'ba alel{
ul:r€+TES oTT€qBC Tg
(l i ou ' o8a n f :ro d ' el la ns J od ti )
ou€Je.0' ep oeero+ e+se ue J€u
' EF
ap B qE o€ our €nb €a lo c €T Jo d ' +oP eT T [ u]+
epsac
-'enFv oelue 1e o+ToTTeJ seeu]:[ s€+so
'€TJo+EuTuTTe B+J€nc €T.€+s€q o+T€s
oJ
- Te €T J€p uo Jo T prd o u Tsn c T€ ' ;c pTa ;a^s-
enb '?nJ o+€u
-nFes dr+ienA e+6o e1.red 9uo1 Elc'IEi
-oedu€c e+ea sp eTq€+ou spu
-e1 q e1o ir ot 's'tJo
-- ' l s- sgi l c e.r ie le 1 e ug a due g lp enb
ep Elroracr€g
- lani 16 ue 'eeplcl?u s€pT+JEiI
ep- ol euoedu e3 1 e eeo ,rq g le o tL Blp o pE sa l Tg
'€Ee.!due €+se €q:€J+IIa gnb s€g€+{nolJ:Fp sBT sTalepuafit
- uroo €opo + Eenal eTqTeodl e1ue8.rn sg'u oT ElrB+erc€s us TEuoTsT^gJd ugTodT-ros4
J ns J€sJno rftr.aJTs e6 ETTe IIe eop€seJe+uT JE+qe FPena snb soETuV soT Eopo+ B
-€+ueur€pToeJecuef,nu eor€Fog 'sop;n1ou1 seleloq 'ea;as€d--.oootL 8--,OOg gp
-op8upcoJal€ o+eendrseJd rm €Irpuo+ -d r€oo+n€ ue BJ:J€q_ss '6oaT+sal Ed soTTe aP
soi, 'e'€Tp o.rgino BtrBJnp anb-ug1e.incxe t+sa enb eba.r€il oTaIToEuc uS'(€Tou€{)
-- - geb.mo.I oB €oTTIsrE €T B BBTTE6 ean opuETpn+se 9+se os s9+€tooe+ued op aac
- sed €uTxg.rd e1 e.rei 'ou€TuoTs.moxe Ep EJ:T€ooA€oTuBuTp EJ+ssteu oT[tn+se ue 8u
ET+ enb o4oe,to.ld odgu ua ep €+BJ+ as enb- ouTlt €+oJcuoo E+ou €un aI €po+ sa of,
r€aIrBI,J€e e €+sstt f, ra11eq e roased
r €. JJ{EB EJ6r{ e1 tezou_g1ue8 e1 uoc o1ro816f un Errt€ es ocoil e1r enb '1eq
c 9p -e .ao61u €T.uoc r:orqc.reu.ae f, 'sofeTa_ep e,rec uo5
I -- eu.ioJ @ BpToeueln9gJ oJed
uo;e3ell eounFie 'seseuolec;eg E€JT€ soT gp ugTc€cTxo+rfsap e1_e'rd se8eTrreJa
l seuolceoea €rn€rug sE+6Tut{v soT ep ugToTsotisTP-B usJoiT^-f .'Eesgotl €TTTI €qcTp a€
enb dorreu.reg sof ep o.xJo;[ BI ep SVeSIEnm soT € s€Toe€ '6€PaETue f s€pT.rarrclroc
fYru uoJeTA ss SnSdtV sp s€zeTa ,t g€pTIIaaV sepue$ ee1 oleoEy 6p s€u Te e+uBrac
'€s€C e+u€S €+s e ue so.pTpue+e uoJanJ €7;p un enb 601 eq sear
E'TtTueg B qe+ueTcauel,ra6 eo115 sopo+ oE e.p orsugu us sogTtr ap ou;ctr+ -o1n.r8ss Ta
ai<iuef+ceS op 6i Ta ue opese.:FuT Bq S11SdTvE toTTnf 6p n€u Ia E" onb TeaBT 11
'€6€ TsB anb BJ€d sel.re8eld seJ+senu soEl?coixi_T TS € $IC so pr€pT.rao
kueTu EI op oalo.r.resep Te BJ€d 6ouop€oo^ ap ouoolsB tiJqo s€tu uE+ E€ sopEl
-eTs€ €p ox€rrFu 1e .:ec11d1q1nu ue soaEep sns gopsul-ioo Jea_uBpoud et|I[ sogt t' ep
oJ+uep eEoc€f oTuo+uY 'F'op^u JopBpIrnJ lE J€TnoT+J€d rra .l\.'s€rqo4 eou.IoJug eE
- so,rauo1sTl,[ eouB'iuell EoT ep ugTuo €Td e.I snb €x€d 6eni[ souQn8oJ '919 ap 1e se
- s opTpue +€ e p oJa u4u Te 6 0 g€ i t, so t-E.rt €qoal TE + ue (ErsrpTATT€l ) _'oI TE €C . 'S
-ap oso,ieE ep €EeC itT ue csJ8ur reurJdTa gnJ 9t5t og€ Tsp €JqueT+{reg ep 8Ig
I/
'+/ $ry$"ptrf,$5
De l-a pJ-aga Catal-r:t$ra surt el tren
camegat hasta no pugu6 n6s ale g6nt,
a]. cap qe un viatje de treg hores
arrlbard a Sant Quirce ale 3esra.

C o r r e a e s t a g afa lr a u to ca r fcQrrrPcr*
que no ds a6f tot noit car
u n s a j e g u t s i a ls a ltr e s d r e ts,
tots ca? Al-pens bl anen.

Es Alpens una maravella


pe].s peti-tg eolo pels grans
t2h +-
del
- - l]ucanes fa rn6s vel-].a
n'dg La-to:re a le l Ge r n a n s-

! a C a s a p l e n a d ' o r ig e n sst6
on grans jardins hi ha
I rrna cape]-]-a anb 1a Yerge
pe]-s que vulguin anar a rogar

E]- poble Gtlt t honrat 6s


i uir'a erar Esgldsia td,
on ].es festes i els diirnenges
a 1a Santa Missa acudelxen.

De ]-6s fonts nds be]-ies


una 6s 1a d.s "tra Pixare11a",
on e1s grans i 1a quitxella
van la fsr J-a gran paElJ-a.

f a n b S t d l a d e lM a ta m o se sr ' ,
a J.a qual- acudej-xen
1 e s t a r d e s a b r e n a r o p a se ja r
e].g "looscgt'i fe s "to o g e stt

Si ganas tle banyarse ea td


d'aigua uolta i neta lrj. ha
ogro a1g 'toubertgrr srha alrarlar
i s ' h a d e p or ta r e 1 m e n ja r

E1 panorama eg vol canviar


i ganes Li ha clg carcinar
D a s a n t o e l - g " b a r b u ts" sr a r r ib a
i L'Ers,lta ale santa Margarita

Si. vol-s anar n6s 1ltmy


t ho tents tot a punt
ana.rtsenpre cap anunt
vas a t ' N t r a . Sr a . d e 1 M u n tg " .

Aixig e1s dies p a ssa r d


- a ca b a r 4 :
i 1 s 6 . v a c a n ce s
d ' A l p e n s a Ba r ce lo n a to r ta r b
1 rma vida nova comenearh

ORIO$.IAT, }E JORDIN
' o 'e rc 'ow
. €s! Bo
nepend
- Ils u€uo T + en b €TT T A€J€trI €+se (e 1q1eod E e ose-Ts) J€+ueEne t ( a1cn1
-sog € e o qon u q +u €Jn p anb €J €d sd +o^'eo[eoeq, 'cpunJord- 69ut oT epsep Eouec
-epe,r3e oT Tenc o1 'so.rlosou sopo+ uoo eeuoTcue+€ us uoJaTcTqsep 9s gaT€no
--soT,sStdges soqalp uoc eT.reic eTq€pE;BE ap so+nu-rtn seaeJq €toun €touTln+
gou opu€nC
-,f es€c €T ap €lJogaB eI soir.rTped6op € 9TT€e colrsq€qoJEu
o1.o11e
- .{ ern'es€ li"ic"9l3l;o";"3"ffi
";:+"1u,;?9.';t:fit"9;;:.""i ry:*
opuBno grn+dBo €s dril elp 1e e!5ap 1en,o t-e rrs o+uauncop wt 'e;oe"r- eTnef ne
op €T n6- e 'o p ece sl p o T TTJ S lrn €I q€q 6nb ?JTp T€uTJ p€pr EoTJno ouoc
!sue,lsd ep sep€pTT€uoe;red seS.rea € uasdoJd-.{ ouTTou uaue11 'gdea
-fop o^T+Tnc T€ ecTpep es '.ro13ae oqclp enb grTp T€u-rFTJo €6oc ouoC
' e+J€ e p €Jq o €J op€p Jo A Eu n s o JE +TE oqcTp JTcap enb , { eq ou 'gezeTd
'JS €eEc €T ap cl onp t a Jod
.'r n.o f ' se u n-f€-r { en b ecT b te n c 1 e ue 'el qnJJ€TTI 'enb
-oq5 et{ r1b ,rE + T€ r m €oItrTI
' Io Co Jo ep -( o f e d Ee ' u91 Jec ep 'e.m1e1u1u
-earulsynbllue 'u€JsT+sTxe enb 1u eJquoE To ?s ru soTeno
s€T ep s€soo .f ;lqacuoo epend e+ueu €T enb soI€uTBTJo s5lltr se'ul
-,rog: se1 ep i:c1egu ap se11!eo op p€pTuTJuT €un €IqEq €r€s sqoTp sg
'B++eT^EJf e1 ep s1prt1.rq T€ rroo 9lnbasqo sou ugrtJ+TJtr€ oJ+senu
- enb e1 ue elouetd Eun €]q€q s€so c s€TJ€,.! s€J+o eJ+u€ €Tes Eun uE
_ i s€gau o def seu o lcca lo o ee u n u g Tqm€+ .{ s€r+Bem seTedv w r 8, T9p : 9: 1, u?Tl
n :?1 o pu arq eq' aq e lo ooq c e p se 1 e1q b 1 sBT ep u€ITB s soTE l l c60T 'l 1; . 1 oTbTs_Tep
- serl l g:- ep- so u 6.r c o p sou o rc os[oc €p eo+aTdsJ-soJpenc E eTE s sET ap pa. r et i e1
-ue €]q€H 'e1qe,ro[ouu-r o+sn3 wt ep €Je oTJo+EJc oqcTc 'e,\TES Bun g+u€o ue.A-
6f un- lano e1 B '6010T0g soT ep '€JS 'BJ+N epTsord enb oTro+EJo un ugTque+
-€fqB H -' sa .re Tdi l afe TTu or +En c e p 59u T€+o+ u€ u€qEfi nl s onb 'geuoTo8TJ€a sns
se 6o+-uo c o pun u 1 e p s el .ze d e e 1 se pol op saeodTJ€r ap seuoToceToc 'J€TnFuTs-
ez 6TT eq Er m €p 'e o C1 19x e e o .re ig d ap eE IEnTd uoc sopeuoTcuaJTr oc s€Jo3es €J€d
eegcorq ep elcaJse Euit ugTqu€+- .{ s€sJallp .{nu 6€uJoJ ap s€cJoz€u etm B}q€q
bg:e,4[ eun elca.red enb Eun €]q.€q €+s€q { se+uaTdJos ep e€BoTJnc rllru.sBqlroJ
--wi*+ se16no ee1 _'ecu1g ei ue sepe.r+uogue s?c;€r ,sopecosTp_so.te!9!
311
€q JbpTqTcaJ To rre :s€pTpusoue €€r{oJo+u€,opuaTuo+sos sen+€+ss IIa €pBu.rop€
.Tc De Ja a ap €Je I€cse e11'Jue €un.Jod €s€o B T € soul Tqng'E B c
-€q e+6e le n o e1
-od seu n.r Tra p rr oo e iu Je +u e+uo c erl b gJptrs+ oJed'TA anb oT opo+ JToep Jopod
- ETJ€+snF em '€s€o ns tre euoTl enb seson.raq pepTu
jr eafifb ;e.f -f ses'rea1p ue+ E€soo ap
s.reoeq.repod
T ;:.rf ef r€c oTo o t;i ri ol ccel oc e. r ed €TqnJ€T-ttr'JS Ta
tugTque+ B eTr-[ uos 's€Jcq eop ep oTced
- J€€€d o nb o p TE + Br { a nb s€Jcr{ €r€T
E e .rod so po s o.r +een ir a +u E sor trT .ml enb B ol el qo op saTTI t r . { seTTE 60T Jeue+ eJ
€JEd Tfqgp E e o+ug1u€sued 1e send '1ec;re1.:1ed eseo ellenbe €JJoTouo 6nb e+
5e ,t ez qteq. eT epol 'e1ueu€+c€xe JTcep Japod €JBd seJqETEd .(Eq oN
.B+oJqeTT oJro[ sp r€Tno!+r€d oe€tnu TE E+
-TeTA ET uoc ugTsJncxe ET grr1uJa+ s€soTcoJd 6E,rp€TiI ep sqco;q ouoo
.u 9TC B+u A+ ET ep B rtrE C€so u re J €T,t s€T€uos.red so+erqo sne'1a. r e19 6nq oTuo+
-'rv'b ep E€TnbTTor ee1 '1e.rpa1ec eT J€+TgT^ E qcTA €To€q oqrrmJ 'o+ueu€pr,n8
-os orrt|rtro+ €TseTST €T B €+T6T^ oA€Jq €un souroTq J€uTlIIJe+ 1e tep.rel e1 ep
-ea.rf eeT r tnJ onb 'nFs ep E^ou€TTA ep oTqend Ts u€ gnJ BpJuIoo €T
.sen8e eBT ep of aqep ; r ece. r
tgeJoges 6BT ep e1.red.:od^au
-Edes€p enb e;ue1 enb .raclee €u3J.€qep 6eT arrb
T+6FT ap sasei; gcueJr€ T€nc Ie :€uog uag € p oTqend ocnp€c To 6o1trTl o.zefg'f
-ep-€+s.T ^ e lo fes ;eC Ta Jod o e .rq o E T Jod eFm Ts soraq. E Ft ou'sop€JTupe scu
- €p€nb 'olueuec .f o.r.rerq ep 6€p€f euo+ .i( s€DETeuo+ s€p€ffo+u€ .deq epuop ae
- op€ulJ€ O+-JOuec ep ETOrn €sue:utrI ellenbe Jglt e+UeuoddT €goc EIIn sg
-cerrp .olurnJr tsre+err€c
€r ue souezro*lr'""1"r,.;$E&ffu"E3..F+3"$o3gl?5:i
"{ €sTI[ e+uBS €T soin]o epuop u€ (soTTlrEC 'a'd soT ep) F^?uot u€S ep o+rraarroc
:- TE uPTccs.ITp ue €gnT€+eC 'Td ET €p souTlas o+J€no { e+ers 6BT V
:EgTJque ua oue+ued oJ+senu e ugTerncx€ €pEJecse uB+ €T op€zTTEoJ
Eq as aJquaT+das ep o.reu1..rd €Tp Ie'opelbunue €]qcq es e-d oruoc 1e5
nYs 36 ONVgNvd 1V hloESUfl3X3