Está en la página 1de 62

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק א‬ Péreq Álef Capítulo 1

‫שׁי ַח ֲאשֶׁר‬ ִ ‫ א חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע ַה ָמּ‬1 jazón yeshúa hamashíaj


‫א‬
1:1 Revelación de Yeshúa el
Mesías, que le dio el
‫ נָתַ ן־לוֹ ָה ֱאֹלהִים ְלה ְַראוֹת ֶאת־‬ashér natan-ló ha'elohím Todopoderoso, para manifestar
leharót et-avadáw et ashér a sus siervos lo que sucederá
‫ ֲעבָדָ יו ֵאת ֲאשֶׁר־י ִ ְהי ֶה ִבּ ְמה ֵָרה‬yihyéh bimheráh, wehú pronto; y él la declaró al enviarla
‫שׁלְחוֹ ְבּי ַד־‬ ָ ‫ וְהוּא הוֹדִ י ַע ְבּ‬hodi'á beshaljó beyad- por mano de su mensajero a su
siervo, a Yojanán,
‫ ַמלְאָכוֹ ְל ַעבְדּוֹ לְיוֹ ָחנָן׃‬malkhó le'avdó, leyojanán,
‫ ב ֲאשֶׁר ֵהעִיד דְּ בַר ָה ֱאֹלהִים‬2 ashér he'íd devár 1:2 el cual ha testificado de la
palabra del Todopoderoso, y del
ִ ‫ ְועֵדוּת י ֵשׁוּ ַע ַה ָמּ‬ha'elohím, we'edút yeshúa
‫שׁי ַח ְו ֶאת־כּ ֹל‬ testimonio de Yeshúa el Mesías,
hamashíaj we'et-kól ashér y de todo lo que ha visto.
‫ ֲאשֶׁר ָראָה׃‬ra'áh:
ֵ ‫ ג ַאשׁ ְֵרי ה‬3 ashré haqoré we'ashré
‫ַקּוֹרא ְו ַאשׁ ְֵרי‬ 1:3 Feliz el que lee, y felices
los que oyen las palabras de la
‫ הַשּׁ ֹ ְמעִים ֶאת־דִּ ב ְֵרי ַהנְּבוּאָה‬hashome'ím et-divré
hanevu'áh, weshomerím et- profecía, y guardan lo escrito
‫ וְשֹׁמ ְִרים ֶאת־ ַהכָּתוּב בָּהּ כִּי‬hakatúv bah, ki qerováh ha'ét: en ella; porque se acerca el
tiempo.
‫קְרוֹבָה ָהעֵת׃‬
‫שׁבַע ַה ְקּהִלּוֹת ֲאשֶׁר‬ ֶ ‫ ד יוֹ ָחנָן ְל‬4 yojanán leshéva haqehilót 1:4 Juan a las siete asambleas
que están en Asia: Gracia a
‫שׁלוֹם ֵמ ֵאת‬ ָ ‫ בְּאַ ְסי ָא ֶחסֶד ָלכֶם ְו‬ashér be'asiá, jésed lakhém, ustedes, y paz del que es y
weshalóm me'et hahowéh
‫ הַהוֶֹה ְו ָהי ָה ְוי ָבוֹא וּ ֵמ ֵאת‬wehayáh weyavó, ume'ét que era y que viene, y de los
siete espíritus que están ante
‫שׁ ְבעַת הָרוּחוֹת ֲאשֶׁר ִל ְפנֵי‬ ִ shivát harujót ashér lifné su trono;
‫ ִכסְאוֹ׃‬kisó,
‫שׁי ַח ָהעֵד‬ ִ ‫ ח וּ ֵמ ֵאת־י ֵשׁוּ ַע ַה ָמּ‬5 ume'ét-yeshúa hamashíaj, 1:5 y de Yeshúa el Mesías, el
testigo fiel, y el primogénito de
‫ ַהנֶּ ֱאמָן וּבְכוֹר ַה ֵמּתִ ים ְו ֶעלְיוֹן‬ha'éd hane'emán, uvekhór
hametím, we'elión lemalkhé- los muertos, y soberano de los
reyes de la tierra, el que nos
‫ֵי־אָרץ ֲאשֶׁר אָהַב א ֹתָ נוּ‬ ֶ ‫ ְל ַמ ְלכ‬árets, ashér aháv otánu, amó, y con su sangre nos
‫ וּבְדָ מוֹ גְּאָלָנוּ ֵמחַטּ ֹאתֵ ינוּ׃‬uvedamó guealánu redimió de nuestros pecados,
mejatoténu:
‫ ו ַויַּעַשׂ א ֹתָ נוּ ְמ ָלכִים וְכ ֹ ֲהנִים‬6 wayá'as otánu melakhím 1:6 y nos ha hecho reyes y
sacerdotes para el Poderoso
‫ לֵאֹלהִים אָבִיו לוֹ ַהכָּבוֹד ְוהָע ֹז‬wekhohaním lelohím avíw, lo
hakavód weha'óz leolmé Padre suyo; a él sea la gloria y el
imperio para los siglos de los
‫ לְעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים אָמֵן׃‬olamím. Amén. siglos. Amén.

1
‫ ז ִהנֵּה הוּא בָא עִם־ ָה ֲענָנִים‬7 hinéh hu va im-ha'ananím, 1:7 He aquí él viene con las
nubes, y lo verá todo ojo, como
‫ ו ְָר ֲאתָ ה א ֹתוֹ כָּל־ ַעי ִן גַּם־ ֵה ָמּה‬wera'atáh otó kol-áyin, gam-
hemáh ashér deqarúhu,
también los que lo traspasaron;
y lamentarán sobre él todas las
‫ ֲאשֶׁר דְּ ק ָֻרהוּ ְו ָספְדוּ ָעלָיו כָּל־‬wesafdú aláw kol-mishpejót familias de la tierra. Así sea.
‫ָאָרץ כֵּן י ִ ְהי ֶה אָמֵן׃‬
ֶ ‫שׁפְּחוֹת ה‬ ְ ‫ ִמ‬ha'árets. ken yihyéh. amén: Amén.

‫ ח ֲאנִי הָאָלֶף ְוהַתָּ ו ר ֹאשׁ וָסוֹף‬8 aní ha'álef wehatáw, rosh 1:8 Yo soy la álef y la taw,
principio y fin, dice Yahweh
‫ נְ ֻאם י ְהוָֹה ֱאֹלהִים הַהוֶֹה ְו ָהי ָה‬wasóf, ne'úm Yahwéh elohím,
hahowéh wehayáh weyavó, Poderoso, que es y que era y que
vendrá, el Poderoso de los
‫ ְוי ָבוֹא ֱאֹלהֵי ְצבָאוֹת׃‬elohé tsevaót: ejércitos.

‫ ט ֲאנִי יוֹ ָחנָן ֲאחִיכֶם ְוגַם־ ָחבֵר‬9 aní yojanán, ajikhém 1:9 Yo Yojanán, hermano de
ustedes, y también compañero
‫ ָלכֶם ְבּ ַלחַץ וּ ְב ַמלְכוּת‬wegam-javér lakhém belájats
uvemalkhút uvesavlanút de ustedes en la tribulación y en
el reino, y en la paciencia por
‫שׁי ַח‬ִ ‫ וּ ְב ַס ְבלָנוּת ְל ַמעַן י ֵשׁוּ ַע ַה ָמּ‬lemá'an yeshúa hamashíaj, fidelidad a Yeshúa el Mesías,
‫שׁמוֹ ַפּטְמוֹס‬ ְ ‫ ָהי ִיתִ י ָב ִאי ֲאשֶׁר־‬hayíti va'í asher-shemó patmós estaba en la isla que se llama
‫ ַבּעֲבוּר דְּ בַר ָה ֱאֹלהִים וּ ַבעֲבוּר‬ba'avúr devár ha'elohím Patmos, por causa de la palabra
del Todopoderoso y por causa
uva'avúr edút yeshúa
‫שׁיחַ׃‬
ִ ‫ עֵדוּת י ֵשׁוּ ַע ַה ָמּ‬hamashíaj: del testimonio de Yeshúa el
Mesías.

‫ י וַתְּ הִי ָעלַי רוּ ַח בְּיוֹם הָאָדוֹן‬10 watehí aláy rúaj beyóm 1:10 Y estuve yo en espíritu en
el día del adón, y oí detrás
‫שׁ ַמע אַח ֲַרי קוֹל גָּדוֹל כְּקוֹל‬ ְ ‫ ָו ֶא‬ha'adón, wa'eshmá ajaráy una gran voz como voz de
qol gadól keqól shofár:
‫שׁוֹפָר׃‬ corneta,

‫ יא וַיּ ֹאמֶר ֲאנִי הָאָלֶף ַו ֲאנִי הַתָּ ו‬11 wayómer, aní ha'álef 1:11 y dijo: Yo soy la álef y soy
la taw, el primero y el último,
‫ ה ִָראשׁוֹן ְוהָאַחֲרוֹן ְו ֵאת ֲאשֶׁר‬wa'aní hatáw, harishón y lo que tú ves escríbelo en un
weha'ajarón, we'et ashér
‫ ַאתָּ ה ר ֹ ֶאה כְּת ֹב עַל־ ֵספֶר‬atáh roéh ketóv al-séfer rollo, y envíalo a las [siete]
asambleas que están en Asia;
‫שׁבַע[ ַה ְקּהִלּוֹת‬ ֶ ]‫שׁ ָלחֵהוּ ֶאל־‬ ְ ‫ וּ‬ushelajéhu el-[shéva] a Efeso, y a Smirna, y a
‫ ֲאשֶׁר בְּאַ ְסי ָא ְל ֶאפְסוֹס‬haqehilót ashér be'asiá, Pérgamo, y a Tiatira, y a
‫ירנָא וּ ְלפ ְַרגְּמוֹס‬ ְ ‫ ְו ִלזְ ִמ‬le'efesós welizmirna, Sardis, y a Filadelfia, y a
Laodicea.
ָ ‫ וּלְתִ י ֲאט‬ulefarguemót, uleti'atirá,
‫ִירא וּ ְלס ְַרדִּ יס‬
ulesardís, ulefiladelfiya,
‫ וּ ְלפִילָדֶ ְל ִפיּ ָא וּלְלוּדְ ְקי ָא׃‬uleludeqeyá:
‫ יב ָו ֵאפֶן ל ְִראוֹת ֶאת־הַקּוֹל‬12 wa'éfen lirót et-haqól 1:12 Y me volví a ver la voz
hamedabér eláy, wayehí que hablaba conmigo; y fue
‫ ַה ְמדַ בֵּר ֵאלָי ַויְהִי ִבּפְנוֹתִ י‬bifnotí, wa'ére shéva menorót cuando volteé, que vi siete
‫שׁבַע ְמנ ֹרוֹת זָהָב׃‬ ֶ ‫ ָוא ֵֶרא‬zaháv: candeleros de oro;

ֶ ‫ יג וּבְתוְֹך‬13 uvetókh shéva hamenorót


‫שׁבַע ַה ְמּנ ֹרוֹת דְּ מוּת‬ 1:13 y en medio de los siete
candeleros, una semejanza de
‫ בֶּן־אָדָ ם לָבוּשׁ ְמעִיל ְוחָגוּר‬demút ben-adám, lavúsh hijo de hombre, vestido de ropa

2
‫ ֵאזוֹר זָהָב עַל־לִבּוֹ׃‬me'íl wejagúr ezór zaháv al y ceñido un cinto de oro al
libó: pecho.

‫שׂעָרוֹ ְל ָבנִים‬ ְ ‫ יד וְר ֹאשׁוֹ וּ‬14 weroshó ushe'aró 1:14 Y su cabeza y sus cabellos
eran blancos como lana blanca
ָ ‫ ְכּ ֶצמֶר ַצחַר ַכּ‬levaním ketsémer tsajár
‫שּׁלֶג ְועֵינָיו‬ como la nieve; y sus ojos como
kasháleg, we'enáw kelábat llama de fuego;
‫ ְכּ ַלבַּת ֵאשׁ׃‬esh:
‫שׁת‬ֶ ‫ יח וּמ ְַרגְֹּלתָ יו ְכּעֵין נְח‬15 wmarguelotáw ke'én 1:15 Y sus pies semejantes al
cobre fino, refulgentes como en
‫ ָקלָל צְרוּפוֹת בַּכּוּר וְקוֹלוֹ‬nejóshet qalál tserufót bakúr, un horno; y su voz como voz de
weqoló keqól máyim rabím: muchas aguas.
‫כְּקוֹל ַמי ִם ַרבִּים׃‬
‫ יו וּ ְבי ַד־י ְ ִמינוֹ שִׁ ְבעָה כוֹ ָכבִים‬16 ubeyad-yeminó shiv'á 1:16 Y en su mano derecha
había siete estrellas; y de su
‫ וּ ִמפִּיו יוֹצֵאת ח ֶֶרב פִּיפִיּוֹת‬khokhavím, umipíw yotsét boca salía una espada de dos
jérev pifiyót jadáh, ufanáw bocas aguda; y su rostro era
‫שּׁ ֶמשׁ ַה ֵמּ ִאיר‬
ֶ ‫ חַדָּ ה וּ ָפנָיו ַכּ‬kashémesh hame'ír como el sol que resplandece en
‫ְבוּרתוֹ׃‬ָ ‫ ִבּג‬bigvurató: su fuerza.

‫ יז ָוא ֵֶרא אוֹתוֹ ָו ֶאפּ ֹל ל ְַרגְלָיו‬17 wa'ére otó, wa'epól 1:17 Y al verlo, caí a sus pies
como muerto; y él puso sobre mí
‫שׁת ָעלַי י ַד־י ְ ִמינוֹ‬ ֶ ָ ‫ ְכּ ֵמת ַויּ‬leragláw kemét, wayashét su mano derecha, y dijo: No
aláy yad-yeminó, wayómer, temas; yo soy el primero y el
‫ירא ֲאנִי ה ִָראשׁוֹן‬ ָ ִ‫ וַיּ ֹאמֶר אַל־תּ‬al-tirá, aní harishón último, y el que vivo;
‫ ְוהָאַחֲרוֹן ְו ֶהחָי׃‬weha'ajarón, wehejay:
‫ יח ָו ֱאהִי ֵמת ְו ִהנְנִי חַי לְעוֹ ְל ֵמי‬18 wa'ehí met, wehinení jay 1:18 y estuve muerto; y he aquí
que vivo por siglos de siglos,
‫ עוֹ ָל ִמים )אָמֵן( וּ ְבי ָדִ י ַמפְתְּ חוֹת‬le'olmé olamím (amén),
uveyadí maftejót sheól (amén), y en mi mano están las
llaves del sepulcro y la muerte.
‫ שְׁאוֹל ָו ָמוֶת׃‬wamáwet.
ָ ‫ יט ְועַתָּ ה כְת ֹב ֵאת ֲאשׁ‬19 we'atáh ketóv et asher-ra'íta
ָ‫ֶר־ר ִאית‬ 1:19 Y ahora escribe lo que has
visto, y las que suceden ahora, y
ֶ ‫ ַו ֲאשֶׁר־נַ ֲע‬wa'asher-na'aséh
‫שׂה עַתָּ ה ַו ֲאשֶׁר־‬ atáh,
wa'asher-atíd lihyót ajareh-
las que en el futuro serán
después de éstas.
‫ עָתִ יד ִלהְיוֹת אַח ֲֵרי־כֵן׃‬khén:
‫שׁ ְבעַת הַכּוֹ ָכבִים‬ ִ ‫ כ ֶאת־סוֹד‬20 et-sód shiv'át hakokhavím 1:20 El secreto de las siete
estrellas que has visto en mi
‫שׁבַע‬ ֶ ‫ ֲאשֶׁר ָר ִאיתָ בִּי ִמינִי ְו ֶאת־‬ashér ra'íta biminí, we'et-shéva
menorót hazaháv, shiv'át diestra, y los siete candeleros de
oro: las siete estrellas son los
‫שׁ ְבעַת הַכּוֹ ָכבִים‬ ִ ‫ ְמנ ֹרוֹת ַהזָּהָב‬hakokhavím hem malakhé mensajeros de las siete
‫שׁבַע ַה ְקּהִלּוֹת‬ ֶ ‫ הֵם ַמ ְל ֲאכֵי‬shéva haqehilót, weshéva asambleas; y los siete candeleros
ָ‫שׁבַע ַה ְמּנ ֹרוֹת ֲאשֶׁר ָר ִאית‬ ֶ ‫ ְו‬hamenorót ashér ra'íta, shéva que has visto, siete asambleas
son.
qehilót hénah:
‫שׁבַע ְקהִלּוֹת ֵהנָּה׃‬ ֶ

3
‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק ב‬ Péreq Bet Capítulo 2

‫ א ֶאל־ ַמ ְל ַאְך ְקהַל ֶאפְסוֹס כְּת ֹב‬1 el-malákh qehál efesós 2:1 Al mensajero de la
asamblea de Éfeso escribe:
ִ ‫ כּ ֹה אָמַר הָאֹחֵז בִּי ִמינוֹ‬ketóv,
‫שׁ ְבעַת‬ ko amár ha'ojéz biminó
shivát hakokhavím, hamithalél Esto dijo el que tiene en su
‫שׁבַע‬ֶ ‫ הַכּוֹ ָכבִים ַה ִמּתְ ַהלְֵּך בְּתוְֹך‬betókh shéva menorót diestra las siete estrellas, el
cual anda en medio de siete
‫ ְמנ ֹרוֹת ַהזָּהָב׃‬hazaháv. candeleros de oro:

‫שׂיָך ְו ֶאת־‬ ֶ ‫ בּ י ָדַ עְתִּ י ֶאת־ ַמ ֲע‬2 yadatí et-ma'asékha, we'et- 2:2 Yo conozco tus obras, y tu
trabajo y tu paciencia; y que
‫ ֲע ָמלְָך ְו ֶאת־ ָס ְבלֶָך ַו ֲאשֶׁר ֹלא־‬amarkhá we'et-savlékha, no soportas a los malos, y has
wa'ashér lo-tukhál she'ét et-
‫שׁעִים‬ָ ‫שׂ ֵאת ֶאת־ה ְָר‬ ְ ‫ תוּכַל‬haresha'ím, wativján et- probado a los que dicen:
“Enviados somos”, y no lo
‫שׁלִיחִים‬ ְ ‫ וַתִּ ְבחַן ֶאת־הָאֹמ ְִרים‬ha'omerím shelijím anájnu, son, y los has hallado
‫ ֲאנַחְנוּ ְו ֵאינָם וַתִּ ְמ ָצ ֵאם דֹּב ְֵרי‬we'enám, watimtsa'ém dovré hacedores de falsedad;
‫שׁקֶר׃‬ ָ sháqer:
‫ ג ְו ַאתָּ ה נָשָׂאתָ ה ְַרבֵּה ְוי ֶשׁ־לְָך‬3 we'atáh nasáta harbéh, weyesh- 2:3 y has sufrido mucho, y has
lekhá savlanút, wlemá'an shemí tenido paciencia, y por causa de
‫שׁ ִמי ֹלא י ָ ָעפְתָּ ׃‬
ְ ‫ ַס ְבלָנוּת וּ ְל ַמעַן‬lo ya'aftá, mi nombre no has desmayado.

ְ ‫ ד ַאְך י ֶשׁ־לִי ָעלֶיָך כִּי נָ ַט‬4 akh yesh-lí alékha ki natáshta


ָ‫שׁתּ‬ 2:4 Pero tengo contra ti que
et-ahavatkhá harishonáh: has dejado tu amor primero.
‫ֶאת־אַ ֲהבָתְ ָך ה ִָראשׁוֹנָה׃‬
ָ‫ ה זָכ ְָרה ֵאפוֹא אֵ י־ ִמזֶּה נָ ַפלְתּ‬5 zakhráh efó e-mizéh nafálta 2:5 Recuerda por tanto de
dónde has caído y retorna, y
‫שׂיָך‬ֶ ‫שׂה ְכ ַמ ֲע‬ֵ ‫ וְשׁוּבָה ַו ֲע‬weshuváh, wa'aséh
khemaasékha harishoním, haz como las obras primeras;
‫ ה ִָראשֹׁנִים ְו ִאם־ֹלא ִהנְנִי בָא‬we'im-lo, hinení va alékha y si no, he aquí vengo a ti
pronto, y quitaré tu candelero
‫נוֹרתְ ָך‬
ָ ‫ ָעלֶיָך ַמהֵר ְוהָדַ פְתִּ י ְמ‬mahér, wehadaftí menoratkhá de su lugar, si no has
‫ ִמ ְמּקוֹ ָמהּ ִאם־ֹלא תָ שׁוּב׃‬mimeqomáh im-lo tashúv. retornado.

‫ ו ֲאבָל ז ֹאת י ֶשׁ־לְָך ֲאשֶׁר שׂנֵא‬6 avál zot yesh-lákh, ashér 2:6 Pero esto tienes, que
aborreces tú los hechos de los
ֵ ‫ ַאתָּ ה ֶאת־ ַמ ֲע‬soné atáh et-ma'asé
‫שׂי ַהנִּי ְק ָלסִים‬ nicolaítas; los cuales
haniqlasím, ashér senetím
‫שׂנֵאתִ ים גַּם־אָנִי׃‬ ְ ‫ ֲאשֶׁר‬gam-aní: aborrezco también yo.

‫שׁ ַמע ֵאת‬ְ ִ ‫ ז ִמי ֲאשֶׁר־אֹזֶן לוֹ י‬7 mi asher-ozé lo, yishmá et 2:7 Quien tenga oído, él oiga lo
que el espíritu dice a las
‫ ֲאשֶׁר הָרוּ ַח אֹמֵר ַל ְקּהִלּוֹת‬ashér harúaj omér laqehilót.
hamenatséaj éten-lo le'ekhól asambleas. Al que venza le daré
a comer del árbol de la vida, el
‫ ַה ְמנַ ֵצּ ַח ֶאתֶּ ן־לוֹ ֶל ֱאכ ֹל ֵמעֵץ‬me'éts hajayím, ashér betókh cual está en medio del huerto

4
‫ ַה ַחיּ ִים ֲאשֶׁר בְּתוְֹך גַּן־ ֱאֹלהִים׃‬gan-elohím: del Poderoso.

ְ ‫ ח ְו ֶאל־ ַמ ְל ַאְך ְקהַל זְ ִמ‬8 we'el-malákh qehál zemirna


‫ירנָא‬ 2:8 Y al mensajero de la
asamblea en Smirna escribe:
‫ כְּת ֹב כּ ֹה אָמַר ה ִָראשׁוֹן‬ketóv, ko amár harishón Así dice el primero y el último,
weha'ajarón, asher-mét que fue muerto y vivió:
‫ ְוהָאַחֲרוֹן ֲאשֶׁר־ ֵמת ַויֶּחִי׃‬wayejí:
‫שׂיָך ְו ֶאת־‬ ֶ ‫ ט י ָדַ עְתִּ י ֶאת־ ַמ ֲע‬9 yadá'ti et-ma'asékha we'et- 2:9 Conozco tus obras y tu
tribulación y tu pobreza (pero
‫שָׁך וְאוּלָם‬ ֵ ‫ צ ָָרתְ ָך ְו ֶא‬tsaratkhá we'et-reshekhá,
ְ ‫ת־רי‬ rico eres tú), y la blasfemia de
we'ulám ashír atáh, we'et-
‫שׁיר ָאתָּ ה ְו ֶאת־גִּדּוּפֵי‬ ִ ‫ ָע‬guidufé ha'omerím yehudím los que dicen: “Somos judíos”,
y no lo son, pues son sinagoga
‫ הָאֹמ ְִרים י ְהוּדִ ים ֲאנַחְנוּ ְו ֵאינָם‬anákhnu, we'enám ki im- del Satán.
‫שּׂטָן׃‬ ָ ‫ כִּי ִאם־ ְכּנֵסֶת ַה‬kenéset hasatán:
‫ירא ִמ ְפּנֵי־ ֲאשֶׁר ָעלֶיָך‬ ָ ִ‫ י אַל־תּ‬10 al-tiráh mipené-ashér 2:10 No temas de lo que sobre
ti padecerás. He aquí, en el
‫שׁין לָתֵ ת‬ ִ ‫ ִלסְבּ ֹל ִהנֵּה עָתִ יד ַה ַמּ ְל‬alékha lisból. hinéh atíd
hamalshín latét mikém futuro el acusador enviará a
‫שׁמָר ְל ַמעַן תְּ נֻסּוּ‬ ְ ‫ ִמכֶּם ַבּ ִמּ‬bamishmár, lemá'an tenusú, algunos de ustedes a la cárcel,
a fin de ser probados, y
‫ ִו ְהי ִיתֶ ם ַבּצּ ָָרה ֲעשׂ ֶֶרת י ָ ִמים‬wihyitém batsaráh aséret tendrán tribulación diez días.
‫ ֱהי ֵה נֶ ֱאמָן עַד־ ַה ָמּוֶת ְונָתַ תִּ י לְָך‬yamím. heyéh ne'emán ad- Sé fiel hasta la muerte, y te
hamáwet, wenatatí lekhá atéret daré la corona de la vida.
‫ ֲעט ֶֶרת ַה ַחיּ ִים׃‬hajayím:
‫שׁ ַמע ֵאת‬ְ ִ ‫ יא ִמי ֲאשֶׁר־אֹזֶן לוֹ י‬11 mi asher-ozén lo, yishmá et 2:11 El que tenga oído, oiga lo
que el espíritu dice a las
‫ ֲאשֶׁר הָרוּ ַח אֹמֵר ַל ְקּהִלּוֹת‬ashér harúaj omér laqehilót,
hamnatséaj lo yinazéq asambleas. El que venza, no
será dañado por la muerte
‫שּׁנִי׃‬
ֵ ‫ ַה ְמנַ ֵצּ ַח ֹלא יִנָּזֵק ַבּ ָמּוֶת ַה‬bamáwet hashení: segunda.

‫ יב ְו ֶאל־ ַמ ְל ַאְך קְ הַל פּ ְַרגְּמוֹס‬12 we'el-malákh qehál 2:12 Y al mensajero de la


asamblea en Pérgamos escribe:
‫ כְּת ֹב כּ ֹה אָמַר ֲאשֶׁר־לוֹ ח ֶֶרב‬parguemós ketóv, ko amár Así dice el que tiene la espada de
ashér lo jérev pifiyót hajadáh: dos bocas aguda:
‫פִּיפִיּוֹת ַהחַדָּ ה׃‬
‫שׂיָך ְו ֶאת־‬ ֶ ‫ יג י ָדַ עְתִּ י ֶאת־ ַמ ֲע‬13 yadáti et-ma'asékha, we'et- 2:13 Conozco tus obras, y el
lugar de tu morada, que allí
‫שׁם ִכּסֵּא‬ ָ ‫שׁבְתְּ ָך ֲאשֶׁר־‬ ִ ‫ ְמקוֹם‬meqóm shivtekhá, ashér sham
kisé hasatán, watidbáq está la silla del Satán; y te
‫שׁ ִמי וְֹלא‬ְ ‫שּׂטָן וַתִּ דְ בַּק ִבּ‬ ָ ‫ ַה‬bishemí, weló shiqárta mantienes en mi nombre, y
no has renegado de mi fe, aun
‫שׁקּ ְַרתָּ ֶבּ ֱאמוּנָתִ י גַּם־בִּי ֵמי‬ ִ be'emunatí, gam-bimé antipas en los días de Antipas mi
‫ אַנְטִיפַס עֵדִ י ַהנֶּ ֱאמָן ֲאשֶׁר נֶה ֱַרג‬edí hane'emán, ashér neherág testigo fiel, el que fue muerto
etselkhém, bimqóm mosháv entre ustedes, en el lugar de
‫שּׂטָן׃‬ ָ ‫ ֶא ְצ ְלכֶם ִבּ ְמקוֹם מוֹשַׁב ַה‬hasatán:
morada del Satán.
2:14 Pero un poco tengo contra
‫ יד ַאְך־ ְמעַט י ֶשׁ־לִי ָעלֶיָך כִּי־‬14 akh-me'át yesh-li alékha, ki ti: que allí hay contigo hombres
sham immekhá anashím

5
que se mantienen en la doctrina
‫שׁים דְּ ֵב ִקים ְבּ ֶלקַח‬ ָ deveqím beleqáj bil'am, asher
ִ ָ‫שׁם ִע ְמָּך ֲאנ‬ de Bilam, el que enseñaba a
‫הוֹרה ֶאת־ ָבּלָק‬ ָ ‫ ִבּ ְלעָם ֲאשֶׁר‬horáh et-baláq latét mikhshól
lifné bené yisraél, le'ekhól
Balac a poner tropiezo ante los
hijos de Israel, a comer de
‫ לָתֵ ת ִמכְשׁוֹל ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִשׂ ְָר ֵאל‬mizivjé elilím weliznót: sacrificios de ídolos y fornicar.
‫ֶל ֱאכ ֹל ִמזִּ ְבחֵי ֱאלִילִים ְו ִלזְנוֹת׃‬
‫שׁים‬ ִ ָ‫ יה כֵּן נִ ְמצְאוּ גַּם־בְָּך ֲאנ‬15 ken nimtse'ú gam-bekhá 2:15 Así tienes también
contigo a hombres que se
‫ דְּ ֵב ִקים ְבּ ֶלקַח ַהנִּי ְק ָלסִים ֲאשֶׁר‬anashím deveqím beleqaj mantienen en la doctrina de
haniqlasím, ashér sanéti:
‫שׂנֵאתִ י׃‬
ָ los nicolaítas, la cual
aborrezco.
‫ יו שׁוּבָה ְו ִאם־ֹלא תָ שׁוּב‬16 shuváh, we'im-lo tashúv 2:16 Retorna, y si nó retornas,
vendré a ti pronto, y combatiré
‫ אָבוֹא ָעלֶיָך ְמה ֵָרה ְונִ ְל ַח ְמתִּ י‬avó alékha meheráh, contra ellos con la espada de mi
weniljamtí vam bejérev pi: boca.
‫בָם ְבּח ֶֶרב פִּי׃‬
‫שׁ ַמע ֵאת‬ ְ ִ ‫ יז ִמי ֲאשֶׁר־אֹזֶן לוֹ י‬17 mi asher-osé lo, yishmá 2:17 El que oído tenga, oiga lo
que el espíritu dice a las
‫ ֲאשֶׁר הָרוּ ַח אֹמֵר ַל ְקּהִלּוֹת‬et ashér harúaj omér asambleas. Al que venza, daré
laqehilót. hamnatséaj
‫ ַה ְמנַ ֵצּ ַח אַ ֲאכִילֶנּוּ מִן־ ַהמָּן ַהגָּנוּז‬a'akhilénu min-hamán a comer del man escondido, y
le daré una piedra blanca, y
‫ ְונָתַ תִּ י לוֹ ֶאבֶן ְל ָבנָה ְועַל־ ָה ֶאבֶן‬haganúz, wenatáti lo éven en la piedra grabado un
‫שׁם חָדָ שׁ ֲאשֶׁר ֹלא‬ ֵ ‫ ְמפֻתָּ ח‬levanáh, we'al-ha'éven nombre nuevo, que no conoce
‫ י ֵדָ עֶנּוּ ִאישׁ זוּלָתִ י ֲאשֶׁר נִתַּ ן‬mefutáj shem jadásh, ashér nadie sino el que lo recibe.
‫ לוֹ׃‬lo yeda'énu ish zulati ashér
nitán lo:
ָ ‫ יח ְו ֶאל־ ַמ ְל ַאְך ְקהַל תִּ י ֲאט‬18 we'el-malákh qehál tiatira
‫ִירא‬ 2:18 Y al mensajero de la
asamblea de Tiatira escribe: Así
‫ כְּת ֹב כּ ֹה אָמַר בֶּן־ ָה ֱאֹלהִים‬ketóv, ko amár ben-ha'elohím,
ashér enáw kelabat-ésh,
dice el Hijo del Todopoderoso,
que tiene sus ojos como llama de
‫ ֲאשֶׁר עֵינָיו ְכּ ַלבַּת־ ֵאשׁ‬umarguelotáw ke'en-nejóshet fuego, y sus pies como cobre
‫שׁת ָקלָל׃‬ ֶ ‫ וּמ ְַרגְּלוֹתָ יו ְכּעֵין־נְח‬qalál: pulido:

‫שׂיָך‬ ֶ ‫ יט י ָדַ עְתִּ י ֶאת־ ַמ ֲע‬19 yadáti et-ma'asékha 2:19 Conozco tus obras, y tu
amor, y tu fe, y tu servicio, y
‫ וְאַ ֲהבָתְ ָך ֶו ֱאמוּנָתְ ָך ַועֲבוֹדָ תְ ָך‬we'ahavatkhá we'emunatkhá tu paciencia, y que tus obras
wa'avodatkhá wesavlékha,
‫שׂיָך‬ ֶ ‫ ְו ָס ְבלֶָך ַו ֲאשֶׁר ַמ ֲע‬wa'ashér ma'asékha últimas son mayores que las
primeras.
‫ הָאַחֲרוֹנִים ַרבִּים מִן־‬hajaroním rabím min-
‫ ה ִָראשׁוֹנִים׃‬harishoním:
‫ כ ַאְך־ ְמעַט י ֶשׁ־לִי ָעלֶיָך כִּי‬20 af-me'át yesh-li alékha, ki 2:20 Pero un poco tengo
contra ti: que permites a la
‫שּׁה ְל ִאיזֶבֶל הָאֹמ ֶֶרת‬ ָ ‫ תַ נִּי ַח ָל ִא‬taníaj la'isháh le'izével mujer Izével (que dice:
ha'oméret neviáh anokhí
‫נְבִיאָה אָנֹכִי ְל ַל ֵמּד וּ ְלהַתְ עוֹת‬ “profetisa soy”) enseñar, y

6
‫ ֶאת־ ֲעבָדַ י ִלזְנוֹת ְו ֶל ֱאכ ֹל זִ ְבחֵי‬lelaméd, ulhatót et-avadáy seducir a mis siervos a fornicar
y a comer sacrificios de ídolos.
‫ ֱאלִילִים׃‬liznót welekhól zivjé elilím:
‫ כא ָו ֶאתֶּ ן־לָהּ זְמַן לָשׁוּב ְוהִיא‬21 wa'éten-láh zemán lashúv, 2:21 Y le he dado tiempo para
wehí me'anáh lashúv retornar, y ella no quiere
‫ ֵמ ֲאנָה לָשׁוּב ִמתַּ זְנוּתֶ יהָ׃‬mitaznutékha: retornar de su fornicación.

ְ ‫ כב ִהנְנִי ַמפִּיל א ֹתָ הּ ְל ִמ‬22 hineni mapíl otáh


‫שׁכָּב‬ 2:22 He aquí yo la echo en
cama, y a los que adulteran
‫ ְו ֶאת־ ַה ְמנָ ֲאפִים ִע ָמּהּ ְבּצ ָָרה‬lemishkáv we'et-hamna'afím con ella, en una tribulación
imáh, betsaráh guedoláh im-
‫ גְדוֹלָה ִאם־ֹלא י ָשׁוּבוּ‬lo yashúvu mima'asehém: grande, si no se vuelven de
sus obras:
‫שׂיהֶם׃‬ ֵ ‫ִמ ַמּ ֲע‬
‫ כג ְוה ַָרגְתִּ י ַב ָמוֶת ָבּנֶי ָה ְוי ָדְ עוּ‬23 weharágti vamáwet banéha, 2:23 Y heriré con muerte a sus
weyadú kol-heqehilót ki aní hijos; y sabrán todas las
‫ כָל־ ַה ְקּהִלּוֹת כִּי ֲאנִי חֹקֵר‬joqér kelayót walév, wenatáti asambleas que yo escudriño los
riñones y el corazón; y daré a
‫ ְכּלָיוֹת ָולֵב ְונָתַ תִּ י ָלכֶם ְל ִאישׁ‬lakhém le'ish kifrí ma'alaláw: ustedes a cada uno según el
‫ִכּפ ְִרי ַמ ֲע ָללָיו׃‬ fruto de su obra.

‫ כד ְו ַאתֶּ ם שְׁאָר ַהנִּ ְמ ְצ ִאים‬24 we'atém she'ar 2:24 Y a ustedes, al resto que
se encuentran en Tiatira,
‫ִירא כּ ֹל ֲאשֶׁר־ ֵאין ָלהֶם‬ ָ ‫ בְּתִ י ֲאט‬hanimtse'ím beti'atirá, kol todos los que no tienen la
asher-én lahém haleqáj
‫ ַה ֶלּקַח הַהוּא וְֹלא י ָדְ עוּ ֶאת־‬hahú, weló yadú et-amuqót doctrina esa, y que no
conocieron las profundidades
‫שּׂטָן ַכּ ֲאשֶׁר הֵם‬ ָ ‫ ֲע ֻמקּוֹת ַה‬hasatán, ka'ashér hem del Satán, como ellos alaban:
‫ ִמתְ ַה ֲללִים ָלכֶם ֲאנִי אֹמֵר ֹלא־‬mithalalím, lakhém aní omér A ustedes digo: no impondré
‫שׂים ֲעלֵיכֶם ַמשָּׂא אַחֵר׃‬ ִ ‫ ָא‬lo-asím alekhém masá ajér: sobre ustedes otra carga.

ֶ ‫ כה ֶאפֶס ַמה־‬25 éfes mah-sheyésh lakhém


‫שּׁיּ ֵשׁ ָלכֶם בּוֹ‬ 2:25 Pero la que tienen
ustedes, reténganla hasta que
‫ ַה ֲחזִיקוּ עַד־בּ ֹ ִאי׃‬bo hajaziqú ad-boí: yo venga.

‫שׂי‬ַ ‫ כו ְו ַה ְמנַ ֵצּ ַח וְשׁ ֹמֵר ֶאת־ ַמ ֲע‬26 wehamnatséaj, weshomér 2:26 Y al que venza, y guarde
mis obras hasta el fin, le daré
‫שׁ ְלטָן עַל־‬ָ ‫ עַד־עֵת קֵץ ֶאתֶּ ן־לוֹ‬et-ma'asáy ad-et qets, éten- autoridad sobre las naciones;
lo shaltán al-hagoyím:
‫הַגּוֹי ִם׃‬
‫שׁבֶט בּ ְַרזֶל ִכּ ְכלִי‬ ֵ ‫ כז ו ְָרעָם ְבּ‬27 wera'ám beshévet barzél, 2:27 Y las regirá con vara de
hierro, como vasija de
‫ יוֹצֵר יְנֻפָּצוּ ַכּ ֲאשֶׁר ִק ַבּלְתִּ י גַם־‬kikhlí yotsér yenupatsú,
ka'asher qibálti gam-anokhí alfarero serán quebradas,
‫ אָנֹכִי ֵמ ֵאת אָבִי׃‬me'ét aví: como he recibido también yo
de mi Padre,
ָ ‫ כח ְונָתַ תִּ י לוֹ כּוֹכַב ַה‬28 wenatáti lo kokháv hashajár:
‫שּׁחַר׃‬ 2:28 y le daré la estrella de la
mañana.

7
‫שׁ ַמע‬ ְ ִ ‫ כט ִמי ֲאשֶׁר־אֹזֶן לוֹ י‬29 mi asher-otén lo, yishmá 2:29 El que oído tiene, oiga lo
que el espíritu dice a las
‫ ֵאת־ ֲאשֶׁר הָרוּ ַח אֹמֵר ַל ְקּהִלּוֹת׃‬et-ashér harúaj omér asambleas.
laqehilót:

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק ג‬ Péreq Guímel Capítulo 3

‫ א ְו ֶאל־ ַמ ְל ַאְך ְקהַל ס ְַרדִּ יס‬1 we'el malákh qehál sardis 3:1 Y al mensajero de la
asamblea de Sardis escribe:
‫שׁבַע‬ ֶ ‫ כְּת ֹב כּ ֹה אָמַר ֲאשֶׁר־לוֹ‬ketóv, koh amár asher-ló Así dice el que tiene los siete
shéva rujót ha'elohím,
‫שׁ ְבעַת‬
ִ ‫ רוּחוֹת ָה ֱאֹלהִים ְו‬weshivát hakokhavím, espíritus del Poderoso, y las
siete estrellas: Conozco tus
‫שׂיָך‬ ֶ ‫ הַכּוֹ ָכבִים י ָדַ עְתִּ י ֶאת־ ַמ ֲע‬yadáti et-ma'asékha ki-lekhá obras que tienes nombre
‫שׁם ְכּ ִאלּוּ חַי ַאתָּ ה ְו ִהנְָּך‬ ֵ ‫ כִּי־לְָך‬shem ke'ilú jay atáh wehinéh como que vives, y estás
‫ ֵמת׃‬met: muerto.

‫שּׁא ִֵרית‬ְ ‫שׁק ֹד ְו ַחזֵּק ֶאת־ ַה‬ְ ‫ ב‬2 sheqód wejazéq et-hashe'erít 3:2 Vigila y refuerza a los que
quedan y están a punto de
‫ ַהקְּרוֹבָה לָמוּת כִּי ֹלא־ ָמצָאתִ י‬haqerováh lamút, ki lo matsátí
ma'asékha shelemím lifné morir, porque no he hallado tus
obras completas delante de mi
‫שׁ ֵל ִמים ִל ְפנֵי ֱאֹלהָי׃‬
ְ ‫שׂיָך‬ֶ ‫ ַמ ֲע‬eloháy: Poderoso.

ָ‫ ג זְכוֹר ֵאת ֲאשֶׁר־ ִק ַבּלְתּ‬3 zekhór et ashér-qiválta 3:3 Acuérdate de lo que has
recibido y oído; y guárdalo y
‫שׁמ ְָרה־זּ ֹאת וְשׁוּבָה‬ ָ ‫שׁ ָמעְתָּ ְו‬ָ ‫ ְו‬weshamátah, weshameráh-zót
weshuváh. we'im-ló tishqód, retorna. Y si no vigilas, he aquí
‫שׁק ֹד ִהנְנִי בָא ָעלֶיָך‬ ְ ִ‫ ְו ִאם־ֹלא ת‬hinení va alékha kaganáv, vendré sobre ti como ladrón; y
no sabrás la hora que vendré
‫שּׁעָה ֲאשֶׁר‬ ָ ‫ ַכּ ַגּנָּב וְֹלא תֵ דַ ע ַה‬weló tedá hasha'áh ashér avó sobre ti.
‫ אָב ֹא ָעלֶיָך׃‬alékha:
‫שׁמוֹת‬ ֵ ‫ ד י ֶשׁ־לְָך גַם־ ְבּס ְַרדִּ יס‬4 yesh-lekhá gam-besardís 3:4 Tienes también en Sardis
nombres de unos pocos que
‫ ְמעַט ֲאשֶׁר ֹלא גֵ ֲאלוּ ֶאת־‬shemót me'át ashér lo no han manchado sus
gue'alú et-malvushehém
‫שׁיהֶם ְוי ִתְ ַהלְּכוּ ִאתִּ י‬ ֵ ‫ ַמלְבּוּ‬weyithalekhú ití levushé vestiduras y que andarán
conmigo en vestiduras
‫שׁי ְל ָבנִים כִּי ְראוּי ִם הֵם‬ ֵ ‫ ְל ֻב‬levaním, ki re'uyím hem blancas, porque dignos son
‫ לָז ֹאת׃‬lazót: para eso.
‫ ה ַה ְמנַ ֵצּ ַח י ִ ְלבַּשׁ ְבּגָדִ ים ְל ָבנִים‬5 hamnatséaj yilbásh 3:5 El que venza será vestido
con vestidos blancos; y no
‫שׁמוֹ ִמ ֵסּפֶר‬ ְ ‫ וְֹלא ֶא ְמחֶה ֶאת־‬begadím levaním, weló borraré su nombre del libro
emjéh et-shemó miséfer
‫שׁמוֹ ִל ְפנֵי אָבִי‬ ְ ‫ ַה ַחיּ ִים וְאוֹדֶ ה‬hajayím, we'odéh shemó de la vida, y confesaré su
nombre delante de mi Padre y
‫ ְו ִל ְפנֵי ִל ְפנֵי אָבִי ְו ִל ְפנֵי‬lifné aví welifné malakhím: delante de los mensajeros.

8
‫ַמלְאָכָיו׃‬
‫שׁ ַמע ֵאת‬ ְ ִ ‫ ו ִמי ֲאשֶׁר־אֹזֶן לוֹ י‬6 mi asher-ózen lo, yishmá et 3:6 El que oído tiene, oiga lo
que el espíritu dice a las
‫ ֲאשֶׁר הָרוּ ַח אֹמֵר ַל ְקּהִלּוֹת׃‬ashér harúaj omér laqehilót: asambleas.

‫ ז ְו ֶאל־ ַמ ְל ַאְך ְקהַל פִילָדֶ ְל ִפיּ ָא‬7 we'el-malákh qehál filadelfia 3:7 Y al mensajero de la
asamblea de Filadelfia escribe:
‫ כְּת ֹב כּ ֹה אָמַר ַה ָקּדוֹשׁ ָה ֲא ִמתִּ י‬ketóv, ko amár haqadósh
ha'amití, ashér beyadó maftéaj Asi dice el santo y verdadero, el
que tiene en la mano la llave de
‫ ֲאשֶׁר ְבּי ָדוֹ ַמפְתֵּ ַח דָּ וִד הַפּ ֹתֵ ַח‬dawíd, hapotéaj we'én soguér, Dawid, el que abre y nadie
‫ ְו ֵאין סֹגֵר וְסֹגֵר ְו ֵאין פּ ֹתֵ חַ׃‬wesoguér we'en potéaj: cierra; y cierra, y nadie abre:

‫שׂיָך ִהנֵּה‬ ֶ ‫ ח י ָדַ עְתִּ י ֶאת־ ַמ ֲע‬8 yadáti et-ma'asékha; hiné 3:8 Conozco tus obras; he
aquí, he puesto delante de ti
‫שׁעַר פָּתוּ ַח ֲאשֶׁר‬ ַ ‫ נָתַ תִּ י ְל ָפנֶיָך‬natáti lefanékha sha'ar patúaj una puerta abierta, que no
ashér lo-yukhál ish lesagró,
‫ ֹלא־יוּכַל ִאישׁ ְל ָסגְרוֹ כִּי כֹחַ־‬ki kóaj-me'át lakh puede nadie cerrar; porque
tienes poco poder y has
‫שׁמ ֹר ֶאת־דְּ ב ִָרי‬ ְ ִ‫ ְמעַט לְָך וַתּ‬watishmór et-devarí weló guardado mi palabra y no has
‫שׁ ִמי׃‬ְ ‫שׁתָּ ִבּ‬ ְ ‫ וְֹלא ִכ ַח‬kijáshta bishemí: negado mi nombre.
‫שׁים ִמ ְכּנֵסֶת‬ ִ ָ‫ ט ִהנְנִי נ ֹתֵ ן ֲאנ‬9 hinení notén anashím 3:9 He aquí, te daré hombres de
la sinagoga del Satán, los que
‫שּׂטָן ֲאשֶׁר י ֹאמְרוּ י ְהוּדִ ים‬ ָ ‫ ַה‬mikenéset hasatán, ashér
yomerú yehudím anájnu,
dicen: “Somos judíos”, y no lo
son, sino que habladores de
‫שׁקֶר‬ ֶ ‫ ֲאנַחְנוּ ְו ֵאינָם כִּי־דֹב ְֵרי‬we'enám, ki-dovré shéqer falsedad son. He aquí, haré que
‫שׂה ֲאשֶׁר י ָב ֹאוּ‬ ֶ ֹ ‫ ֵה ָמּה ִהנְנִי ע‬hemáh hinení osé ashér yavó'u vengan y se postren ante tus
‫שׁתַּ חֲוֹת ל ְַרגְלֶיָך ְוי ָדְ עוּ כִּי‬ ְ ‫ ְל ִה‬lehishtajawót leraglékha, pies, y sabrán que yo te he
amado.
weyadú ki aní ahavtíkha:
‫ֲאנִי ֲא ַהבְתִּ יָך׃‬
3:10 Porque guardaste la palabra
‫שׁמ ְַרתָּ דְּ בַר ַס ְבלָנוּתִ י‬ ָ ‫ י יַעַן‬10 yá'an shamárta devár de mi paciencia, te guardaré
‫שּׁעַת ַהנִּסָּיוֹן‬ ְ ‫שׁמ ְָרָך גַם־ ֲאנִי ִמ‬ ְ ‫ ֶא‬savlanutí, eshmarekhá gam-aní
mishát hanisayón ha'atidáh
también yo a la hora de la prueba
futura que vendrá sobre el mundo
‫ ָהעֲתִ ידָ ה לָבוֹא עַל־תֵּ בֵל ֻכּלָּהּ‬lavó al tével kuláh, lenasót et- entero, para probar a los
‫ָאָרץ׃‬ ֶ ‫שׁבֵי ה‬ ְ ֹ ‫ ְלנַסּוֹת ֶאת־י‬yoshvé haárets: habitantes de la tierra.

‫ יא ִהנְנִי בָא ְמה ֵָרה ַה ֲחזֵק‬11 hinení va meheráh. 3:11 He aquí yo vengo pronto.
Retén lo que tienes, para que
‫ ַבּ ֲאשֶׁר לְָך ְל ַמעַן ֹלא־יִקַּח ִאישׁ‬hajazéq ba'ashér lakh lemá'an nadie tome tu corona.
lo-yiqáj ish et-nizrékha:
‫ֶאת־נִז ְֶרָך׃‬
‫ יב ַה ְמנַ ֵצּ ַח ֶאתְּ נֶנּוּ ְלעַמּוּד‬12 hamnatséaj etnénu le'amúd 3:12 Al que venza, lo pondré
por columna en el templo de
‫ ְבּהֵיכַל ֱאֹלהַי וְֹלא־יֵצֵא עוֹד‬behekhál eloháy, welo-yétse
od hajutsáh. wekatávti aláw mi Poderoso, y no saldrá nunca
‫שׁם‬ ֵ ‫ הַחוּצָה ְוכָתַ בְתִּ י ָעלָיו ֶאת־‬et-shém eloháy we'et-shém ir fuera. Y escribiré sobre él el
nombre de mi Poderoso, y el
‫שׁם עִיר ֱאֹלהַי‬ ֵ ‫ ֱאֹלהַי ְו ֶאת־‬eloháy yerushaláyim nombre de la ciudad de mi
‫שׁה הַיּ ֶֹרדֶ ת‬ ָ ָ‫שׁ ַלי ִם ַהחֲד‬ ָ ‫ י ְרוּ‬hajadasháh hayorédet Poderoso, la Yerushaláyim la
ָ ‫ ִמ‬mishamáyim me'ím-eloháy,
nueva que desciende del cielo,
‫שׁ ִמי‬ ְ ‫שּׁ ַמי ִם ֵמעִם־ ֱאֹלהַי ְו ֶאת־‬
9
‫ ֶהחָדָ שׁ׃‬we'et-shemí hejadásh: de parte de mi Poderoso, y mi
nombre nuevo.

‫שׁ ַמע ֵאת‬ ְ ִ ‫ יג ִמי ֲאשֶׁר־אֹזֶן לוֹ י‬13 mi ashér-ózen lo yishmá et 3:13 El que oído tiene, oiga lo
que el espíritu dice a las
‫ ֲאשֶׁר הָרוּ ַח אֹמֵר ַל ְקּהִלּוֹת׃‬ashér harúaj omér laqehilót: asambleas.

‫ יד ְו ֶאל־ ַמ ְל ַאְך ְקהַל לוּדְ ְקי ָא‬14 we'él malákh qehál 3:14 Y al mensajero de la
asamblea de Laodicea escribe:
‫ כְּת ֹב כּ ֹה אָמַר הָאָמֵן ָהעֵד‬ludqeya ketóv, ko amár Así dice el Amén, el testigo fiel
ha'amén, ha'éd hane'emán y verdadero, el principio de la
‫שׁית‬ ִ ‫ ַהנֶּ ֱאמָן ְו ָה ֲא ִמתִּ י ֵרא‬weha'mití, reshít beriát
creación del Todopoderoso:
‫ בּ ְִריאַת ָה ֱאֹלהִים׃‬ha'elohím:
‫שׂיָך כִּי ֹלא‬ ֶ ‫ י י ָדַ עְתִּ י ֶאת־ ַמ ֲע‬15 yadáti et-ma'asékha, ki 3:15 Conozco tus obras, que
ni frío eres tú ni caliente.
‫ קַר ַאתָּ ה וְֹלא חָם ִמי־י ִתֵּ ן‬lo qar atáh weló jam, mi- ¡Quién diera que fueras frío o
‫ ְו ָהי ִיתָ קַר אוֹ־חָם׃‬yitén wehayíta qar 'o-jám: caliente!

‫ יה כִּי עַתָּ ה פּוֹשֵׁר ַאתָּ ה וְֹלא‬16 ki atáh poshér atáh, weló 3:16 Porque ahora tibio eres tú,
y no frío ni caliente, por eso te
‫ קַר וְֹלא חָם עַל־כֵּן ֲא ִקי ֲאָך‬qar weló jam, al-kén aqiakhá
mipí. vomitaré de mi boca.
‫י‬ :‫ִמפִּי‬
‫ יו כִּי אָמ ְַרתָּ ַאְך ָעשׁ ְַרתִּ י‬17 ki amárta, akh ashárti, 3:17 Porque dices: ‘Pero soy
rico; he procurado bienes para
‫ ָמצָאתִ י אוֹן לִי וְֹלא ָחס ְַרתִּ י כּ ֹל‬matsáti on li, weló hasárti kol,
weló yadáta ki-umlél atáh, mí, y no necesito nada’, y no
sabes que desdichado eres tú, y
‫ וְֹלא י ָדַ עְתָּ כִּי־ ֻא ְמלַל ַאתָּ ה וְדַ וָּי‬wedawáy, we'aní, we'iwéh miserable, y pobre, y ciego y
‫ ְו ָענִי ְו ִעוֵּר ְועֵר ֹם׃‬we'eróm: desnudo,

‫ יז ִאי ָעצְָך ִל ְקנוֹת ֵמ ִאתִּ י זָהָב‬18 i'atsekhá liqnót me'ití 3:18 te aconsejo que compres de
mí oro refinado en fuego para
‫שׁיר‬ ִ ‫ צָרוּף ָבּ ֵאשׁ ְל ַמעַן תַּ ֲע‬zaháv tsarúf ba'ésh lemá'an que te hagas rico, y vestidos
ta'ashír, uvgadím levaním blancos para que te vistas con
‫ וּ ְבגָדִ ים ְל ָבנִים ְל ַמעַן תִּ תְ ַכּסֶּה‬lemá'an titkaséh bahém weló ellos y no se descubra la
‫שׁת ע ְֶרוָתְ ָך‬ ֶ ֹ ‫ ָבהֶם וְֹלא תֵ ָר ֶאה בּ‬tera'éh bóshet erwatekhá, vergüenza de tu desnudez, y
colirio para ungir tus ojos para
‫לּוּרית לָתֵ ת עַל־עֵינֶיָך ְל ַמעַן‬ ִ ‫ ְו ִק‬weqilurím latét al-enékha que veas.
‫ תִּ ְר ֶאה׃‬lemá'an tiréh:
‫ יח ֲאנִי ֶאת־כּ ֹל ֲאשֶׁר ֵאהַב‬19 aní et-kól ashér eháv 3:19 Yo a todos los que amo
reprendo y disciplino. Por eso
‫שׁק ֹד‬ ְ ִ‫ אוֹכִי ַח ַו ֲאיַסֵּר ָלכֵן תּ‬okhíaj wa'ayasér. lakhén sé diligente y retorna.
tishqód wetashúv:
‫וְתָ שׁוּב׃‬
‫ כ ִהנְנִי ע ֹ ֵמד ַבּפֶּתַ ח וְדֹפֵק ְו ָהי ָה‬20 hineni, oméd bapétaj 3:20 He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; y será que si
‫שׁ ַמע ִאישׁ לְקוֹלִי וּפָתַ ח‬ ְ ִ ‫ כִּי־י‬wedoféq, wehayáh ki- oye alguno mi voz y abre la
yishmá ish leqolí ufatáj
‫ ַהפֶּתַ ח אָבוֹא ֵאלָיו ְו ָסעַדְ תִּ י עִמּוֹ‬hapétaj, avó eláw, wesa'adetí puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo.
‫ וְהוּא ִע ִמּי׃‬immó, wehú immí:

10
‫שׁבֶת אִתִּ י‬ 21 hamnatséaj, etnénu
ֶ ‫כא ַה ְמנַ ֵצּ ַח אֶתְּ נֶנּוּ ָל‬ 3:21 Al que venza, le daré que se
lashévet ití ad-kisí, ka'ashér siente
‫עַל־ ִכּ ְסאִי ַכּ ֲאשֶׁר נִ ַצּחְתִּ י גַם־‬
conmigo en mi trono; así
como he vencido también yo, y
nitsajtí gam-anokhí, me he sentado con mi Padre en
‫אָנֹכִי ָו ֵאשֵׁב אֶת־אָבִי עַל־ ִכּסְאוֹ׃‬wa'éshev et-aví al-kisó: su trono.

ְ ִ ‫ כב ִמי ֲאשֶׁר־אֹזֶן לוֹ י‬22 mi ashér-ózen lo, yishmá 3:22 El que oído tiene, oiga lo
‫שׁ ַמע ֵאת‬
que el espíritu dice a las
‫ ֲאשֶׁר הָרוּ ַח אֹמֵר ַל ְקּהִלּוֹת׃‬et ashér harúaj omér asambleas.
laqehilót:

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק ד‬ Péreq Dálet Capítulo 4

‫ א אַחַר הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה ָר ִאיתִ י‬1 ajár hadevarím haéleh, raíti 4:1 Después de estas cosas,
wehinéh shaár niftáj miré y he aquí una puerta
‫שּׁ ַמי ִם‬
ָ ‫שׁעַר נִפְתָּ ח ַבּ‬ ַ ‫ ְו ִהנֵּה‬bashamáyim; wehaqól abierta en el cielo; y la voz
‫שׁ ַמעְתִּ יו‬ ְ ‫ ְוהַקּוֹל ה ִָראשׁוֹן ֲאשֶׁר‬harishón ashér shemátiv keqól primera que oí, era como de
trompeta que hablaba conmigo,
‫ כְּקוֹל שׁוֹפָר ִמדַּ בֵּר ֵאלַי אֹמֵר‬shofár midabér eláy omér: alé diciendo: Sube acá, y te
‫ְאַר ֶאָך ֵאת ֲאשֶׁר־‬ ְ ‫ ֲעלֵה ֵהנָּה ו‬hénah, we'arékha et ashér- mostraré las cosas que han de
ser después de éstas.
‫ הָי ֹה י ִ ְהי ֶה אַח ֲֵרי־כֵן׃‬hayóh yihyéh ajaré-khén.
‫שׁם בָּרוּ ַח‬ ָ ‫ בּ וּכ ְֶרגַע ָהי ִיתִ י‬2 ukhréga hayíti sham barúaj, 4:2 Y luego fui allí en espíritu;
y he aquí un trono puesto en el
‫שּׁ ַמי ִם ְו ֶאחָד‬ ָ ‫ ְו ִהנֵּה ִכסֵּא נ ְִראָה ַב‬wehiné kisé niráh bashamáyim
we'ejád yoshév al-hakisé. cielo y Uno sentado sobre el
‫ישֵׁב עַל־ ַה ִכּסֵּא׃‬ trono .

‫ ג ְוהַיֹּשֵׁב מ ְַר ֵאהוּ ְכּמ ְַר ֵאה ֶאבֶן‬3 wehayoshév, maréhu 4:3 Y el que estaba sentado,
era al parecer como parecido a
‫שׁת ָסבִיב‬ ֶ ‫שׁפֶה וָא ֹדֶ ם ְו ֶק‬ ְ ָ ‫ י‬kemaréh éven yashféh una piedra de jaspe y de sardio;
wa'ódem, weqéshet savív y un arco había alrededor del
‫ ַל ִכּסֵּא וּמ ְַר ֶאי ָה ְכּעֵין בּ ָָר ֶקת׃‬lakisé umaréha ke'én baráqet:
trono, semejante en el aspecto a
la esmeralda.

‫אַר ָבּעָה‬ְ ‫ ד ְו ָסבִיב ַל ִכּסֵּא‬4 wesavív lakisé arba'áh 4:4 Y alrededor del trono
había veinticuatro tronos; y
‫ ְו ֶעשׂ ְִרים ִכּסְאוֹת ְועַל־ ַה ִכּסְאוֹת‬we'esrím kisót we'al-hakisót sobre los tronos vi a
raíti et arba'áh we'esrím
‫אַר ָבּעָה ְו ֶעשׂ ְִרים‬ְ ‫ ָר ִאיתִ י ֵאת‬hazeqením yoshevím, veinticuatro ancianos
sentados, vestidos de ropas
‫שׁים‬ ִ ‫שׁבִים ְמ ֻל ָבּ‬
ְ ֹ ‫ ַהזְּ ֵקנִים י‬melubashím begadím blancas; y había coronas de
‫ ְבּגָדִ ים ְל ָבנִים ְו ַעטְרוֹת זָהָב‬levaním, weaterót zaháv oro sobre sus cabezas.
‫שׁיהֶם׃‬ ֵ ‫ בּ ְָרא‬berashehém:
‫ ה וּמִן־ ַה ִכּסֵּא יוֹ ְצ ִאים בּ ְָר ִקים‬5 umin-hakisé yotseím 4:5 Y del trono salían
beraqím ure'amím weqolót relámpagos y truenos y voces; y

11
‫שׁ ְבעָה ַלפִּידֵ י‬
ִ ‫וּר ָע ִמים וְקוֹלוֹת ְו‬ ְ weshiváh lapidé esh boarím siete lámparas de fuego
ardiendo delante del trono, las
‫ ֵאשׁ בֹּע ֲִרים ִל ְפנֵי ַה ִכּסֵּא ְוהֵם‬lifné hakisé, wehém shiváh cuales son los siete espíritus del
rujót ha'elohím. Poderoso.
‫שׁ ְבעָה רוּחוֹת ָה ֱאֹלהִים׃‬ ִ
‫ ו ְו ִל ְפנֵי ַה ִכּסֵּא י ַם זְכוֹכִית ְכּעֵין‬6 welifné hakisé yam 4:6 Y delante del trono había
un mar de vidrio semejante al
‫ ַהקּ ַָרח וּבְתוְֹך ַה ִכּסֵּא ְו ָסבִיב‬zekhokhít ke'én haqaráj,
uvetókh hakisé wesavív lakisé cristal; y en medio del trono, y
‫אַרבַּע חַיּוֹת ְמלֵאוֹת‬ ְ ‫ ַל ִכּסֵּא‬arbá jayót mele'ót enáyim alrededor del trono, cuatro
animales llenas de ojos delante y
‫ עֵינַי ִם ִמ ִלּ ְפנֵיהֶם וּ ֵמאֲח ֵֹריהֶם׃‬milifnehém ume'ajorehém. detrás.

‫ ז וּדְ מוּת ַה ַחיּ ָה ה ִָראשׁוֹנָה‬7 udemút hajayáh 4:7 Y la imagen de la animal


primera era como un león; y la
‫שּׁנִית כְּשׁוֹר‬ ְ ‫ כּ‬harishonáh ke'aryéh;
ֵ ‫ְאַרי ֵה ְו ַה ַחיּ ָה ַה‬ animal segunda, como un buey;
wehajayáh hashenít keshór; y el rostro de la animal tercera
‫שׁית ִכּ ְפנֵי‬ ִ ‫שּׁלִי‬ְ ‫ וּ ְפנֵי ַה ַחיּ ָה ַה‬ufené hajayáh hashelishít
como rostro de humano; y la
‫ אָדָ ם וּדְ מוּת ַה ַחיּ ָה ה ְָרבִיעִית‬kifné adám; udemút hajayáh imagen de la animal cuarta,
‫ ְכּנֶשֶׁר ְמעוֹפֵף׃‬harevi'ít, kenésher me'oféf. como un águila volando.

‫שׁשׁ ְכּנָ ַפי ִם‬ ֵ ‫ְאַרבַּע ַהחַיּוֹת‬ ְ ‫ ח ו‬8 we'arbá hajayót shesh 4:8 Y las cuatro animales
kenafáyim, shesh kenafáyim tenían seis alas, seis alas cada
‫שׁשׁ ְכּנָ ַפי ִם ְל ֶאחָת ְוהֵן ְמלֵאוֹת‬ ֵ le'eját, wehén meleót enáyim una, y estaban llenas de ojos
‫ עֵינַי ִם ִמ ָסּבִיב וּ ִמ ִלּ ְפנִים ְו ֵאין־‬misaviv; umilifním we'én-domí alrededor; y no había reposo
para ellas día ni noche, y
‫ דֳּ ִמי ָלהֶן יוֹ ָמם ָו ַליְלָה וְאֹמְרוֹת‬lahém yomám waláylah decían: Santo, santo, santo es
we'omerím: qadósh, qadósh,
‫ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ י ְהוָֹה‬qadósh Yahwéh elohím tsevaót, Yahwéh el Poderoso de los
‫ ֱאֹלהִים ְצבָאוֹת ָהי ָה וְהוֶֹה‬hayáh wehowéh weyavó. ejércitos, que era, y que es, y
que vendrá.
‫ְוי ָבוֹא׃‬
‫ ט וּ ִמדֵּ י־תֵ ת ַהחַיּוֹת כָּבוֹד ְוהָדָ ר‬9 umidé-tét hajayót kavód 4:9 Y cada vez que dan las
animales gloria y honra y
‫ וְתוֹדָ ה לַיֹּשֵׁב עַל־ ַה ִכּסֵּא ַהחַי‬wehadár wetodáh layoshév alabanza al que está sentado en
al-hakisé, hajáy le'olmé el trono, que vive por siglos de
‫ לְעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים׃‬olamím,
siglos,

‫ְאַר ָבּעָה‬ ְ ‫ י כֵּן יִפְּלוּ ָה ֶעשׂ ְִרים ו‬10 ken yipelú ha'esrím 4:10 entonces se inclinaban
los veinticuatro ancianos
‫שׁתַּ ֲחוִים‬ ְ ‫ ַהזְּ ֵקנִים עַל־ ְפּנֵיהֶם וּ ִמ‬we'arba'á hazeqením al- sobre sus rostros y se
penehém umishtajawím
‫ ִל ְפנֵי הַיּשֵׁב עַל־ ַה ִכּסֵּא ֲאשֶׁר‬lifné hayoshév al-hakisé, postraban delante del que
está sentado sobre el trono, el
‫ הוּא חַי עַד־עוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים‬ashér hu jay ad-olmé cual vive por siglos de siglos, y
‫יוֹרידוּ‬ ִ ‫ ְו ֶאת־ ַעטְרוֹתֵ יהֶם יָנִיפוּ‬olamím, e'ét-atrotehém sus coronas echaban a tierra
‫אַרצָה ִל ְפנֵי ַה ִכּסֵּא לֵאמ ֹר׃‬ ְ yanifú yoridú artsáh lifné delante del trono, diciendo:
hakisé lemór:
‫ יא לְָך י ְהוָֹה ֱאֹלהֵינוּ י ָ ֲאתָ ה‬11 lekhá Yahwéh elohénu, 4:11 Tú, Yahwéh nuestro
Poderoso, eres digno de recibir
‫ ָל ַקחַת הוֹד ְוהָדָ ר וָע ֹז כִּי ַאתָּ ה‬ya'atá laqájat hod wehadár gloria y honra, porque tú creaste

12
‫ ב ָָראתָ כָּל־ ֵאלֶּה וּב ְִרצוֹנְָך נִהְיוּ‬wa'ód, ki atáh baráta kól-éleh todas estas cosas , y por tu
voluntad existen y fueron
‫ ְונִב ְָראוּ׃‬ubirtsonkhá nihyú wenivra'ú. creadas.

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק ה‬ Péreq He Capítulo 5

‫ א ָוא ֵֶרא בִּי ִמין הַיֹּשֵׁב עַל־‬1 Waére bimín hayoshév al- 5:1 Y vi en la derecha del que
estaba sentado sobre el trono un
‫ ַה ִכּסֵּא ֵספֶר כָּתוּב ָפּנִים וְאָחוֹר‬hakisé séfer katúv paním rollo escrito al frente y detrás, y
we'ajór, wejatúm beshiv'áh sellado con siete sellos.
‫שׁ ְבעָה ח ֹתָ מוֹת׃‬
ִ ‫ ְוחָתוּם ְבּ‬jotamót:
‫קוֹרא‬ ֵ ‫ ב ָוא ֵֶרא ַמ ְל ָאְך ַאבִּיר‬2 wa'ére malákh abír qoré 5:2 Y vi un ángel fuerte
proclamando con voz grande:
‫ בְקוֹל־גָּדוֹל ִמי יִזְכֶּה ִלפְתּ ֹ ַח‬veqól-gadól; mi yizkéh ¿Quién es digno de abrir el rollo,
liftóaj haséfer ulehatír et- y de desatar sus sellos?
‫ ַה ֵסּפֶר וּ ְלהַתִּ יר ֶאת־חוֹתָ ָמיו׃‬jotamáw:
‫שּׁ ַמי ִם‬ָ ‫ ג וְֹלא־י ָכ ֹל ִאישׁ ֹלא ַב‬3 weló-yakhól ish, lo 5:3 Y no podía ninguno, ni en
el cielo, ni en la tierra, ni debajo
‫ָאָרץ‬
ֶ ‫ָאָרץ וְֹלא ִמתַּ חַת ל‬ ֶ ‫ ֹלא ב‬vashamáyim, lo va'árets, de la tierra abrir el rollo, ni
weló mitaját la'árets liftóaj mirar en él.
‫ ִלפְתּ ֹ ַח ֶאת־ ַה ֵסּפֶר וְֹלא ְל ַהבִּיט‬et-haséfer weló lehabít bó:
‫בּוֹ׃‬
‫ ד ָו ֵאבְְך ְבּכִי גָדוֹל עַל־ ֲאשֶׁר‬4 wa'évkhe bekhí gadól, al- 5:4 Y lloraba yo mucho,
porque no había ninguno digno
‫ ֵאין ִאישׁ זֹכֶה ִלפְתּ ֹ ַח ֶאת־ ַה ֵסּפֶר‬ashér en ish zokhé liftóaj et- de abrir el rollo, ni de leerlo, ni
haséfer, weliqró, weló de mirar en él.
‫ ְו ִלקְר ֹא בוֹ וְֹלא ְל ַהבִּיט בּוֹ׃‬lehabít bo.
‫ ה וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי ֶאחָד מִן־ ַהזְּ ֵקנִים‬5 wayómer eláy ejád min- 5:5 Y me dijo uno de los
ancianos: No llores; he aquí ha
‫ָאַרי ֵה‬ְ ‫ אַל־תִּ ְבכֶּה ִהנֵּה נָצַח ה‬hazeqením: al-tivkéh, hinéh vencido el león que es de la tribu
natsáj ha'aryéh ashér hu de Judá, la raíz de Dawid, para
‫שּׁבֶט י ְהוּדָ ה שׁ ֶֹרשׁ‬ ֵ ‫ ֲאשֶׁר הוּא ִמ‬mishévet yehudá, shóresh
abrir el rollo, y desatar sus siete
‫ דָּ וִד ִלפְתּ ֹ ַח ֶאת־ ַה ֵסּפֶר וּ ְלהַתִּ יר‬dawid, liftóaj et-haséfer sellos.
‫שׁ ְבעַת חוֹתָ ָמיו׃‬ ִ ulehatír shiv'át joyamáw.
‫ ו ָוא ֵֶרא ְו ִהנֵּה בֵּין ַה ִכּסֵּא‬6 wa'ére, wehinéh ben 5:6 Y miré; y he aquí en medio
del trono y de las cuatro
‫ְאַרבַּע ַהחַיּוֹת וּבֵין ַהזְּ ֵקנִים‬ ְ ‫ ו‬hakisé we'arbá hajayót uvén animales, y en medio de los
hazeqením oméd seh wehú ancianos, de pie un Cordero y
‫שׂה וְהוּא ְכטָבוּ ַח וְלוֹ‬ ֶ ‫ ע ֹ ֵמד‬khetavúaj, weló shevá
estaba como inmolado, y en él
‫שׁ ְבעָה עֵינַי ִם‬ִ ‫שׁבַע ק ְָרנַי ִם ְו‬ ֶ qeranáyim, weshiv'áh había siete cuernos, y siete ojos,
‫שׁ ְבעָה רוּחוֹת‬ ִ ‫ ֲאשֶׁר הֵם‬enáyim, ashér hem shiv'áh que son los siete espíritus del
Poderoso enviados a toda la

13
ְ ‫ ָה ֱאֹלהִים ַה‬rujót ha'elohím hashelujím
‫שּׁלוּחִים ֶאל־כָּל־‬ tierra.

ֶ ‫ ה‬el-kol-ha'árets:
‫ָאָרץ׃‬
‫ ז ַויּ ָב ֹא ַויִּקַּח ֶאת־ ַה ֵסּפֶר ִמי ִמין‬7 wayavó wayiqáj et-haséfer 5:7 Y él vino, y tomó el rollo de
la derecha del que estaba
‫ הַיֹּשֵׁב עַל־ ַה ִכּסֵּא׃‬mimín hayoshév al-hakisé: sentado en el trono.

‫ ח ַויְהִי ְבּ ַקחְתּוֹ ֶאת־ ַה ֵסּפֶר‬8 wayehí beqajtó et-haséfer 5:8 Y fue cuando tomó el rollo,
se postraron delante del Cordero
‫אַרבַּע ַהחַיּוֹת‬ ְ ‫שׂה‬ ֶ ‫ ַויִּפְּלוּ ִל ְפנֵי ַה‬wayiplú lifné haséh arbá las cuatro animales y los
hajayót we'esrím we'arba'áh veinticuatro ancianos, y cada
‫ְאַר ָבּעָה ַהזְּ ֵקנִים‬
ְ ‫ ְו ֶעשׂ ְִרים ו‬hazeqením, we'ísh kenoró
uno con arpa en su mano, y
‫ ְו ִאישׁ כִּנּוֹרוֹ ְבּי ָדוֹ ְו ַקעֲרוֹת זָהָב‬beyadó, weqa'arót zaháv copas de oro llenas de incienso,
‫ ְמלֵא ֹת קְט ֶֹרת ֲאשֶׁר־ ֵהנָּה‬mele'ót qetóret ashér-héna que son las oraciones de los
santos;
‫שׁים׃‬ִ ‫ תְּ פִלּוֹת ַה ְקּדוֹ‬tefilót haqedoshím:
‫שׁיר חָדָ שׁ לֵאמ ֹר לְָך‬ ִ ‫שׁירוּ‬ ִ ָ ‫ ט ַויּ‬9 wayashíru shir jadásh 5:9 y cantaban un cántico
nuevo diciendo: Tú eres digno
‫ נָ ֶאה ָל ַקחַת ֶאת־ ַה ֵסּפֶר ְו ִלפְתּ ֹ ַח‬lemór, lekhá naéh laqájat et- de tomar el rollo y abrir sus
haséfer weliftóaj et-jotamáw sellos; porque tú fuiste
ָ‫שׁ ַחטְתּ‬
ְ ִ‫ ֶאת־חוֹתָ ָמיו כִּי ַאתָּ ה נ‬ki atáh nishjat.tá uvedamkhá
inmolado, y con tu sangre has
‫ וּבְדָ ְמָך ָקנִיתָ לֵאֹלהִים ִמכָּל־‬qaníta lelohím mikól- redimido para el Poderoso gente
‫שׁ ָפּחָה ְולָשׁוֹן ְוכָל־עַם וָגוֹי׃‬ ְ ‫ ִמ‬mishpajáh welashón de toda familia y lengua y todo
pueblo y nación;
wekhol-ám wagóy;
‫ י וַתַּ עַשׂ א ֹתָ ם ְמ ָלכִים וְכ ֹ ֲהנִים‬10 watá'as otám melakhím 5:10 y los has hecho reyes y
sacerdotes para nuestro
‫ָאָרץ׃‬ֶ ‫ לֵאֹלהֵינוּ ְוי ִ ְמלְכוּ עַל־ה‬wekhohaním lelohénu Poderoso, y reinarán sobre la
weyimlekhú al-ha'árets: tierra.

‫שׁ ַמע קוֹל ַמלְאָכִים‬ ְ ‫ יא ָוא ֵֶרא ָו ֶא‬11 wa'ére, wa'eshmá qol 5:11 y miré, y oí voz de muchos
ángeles alrededor del trono, y de
‫ ַרבִּים ָסבִיב ַל ִכּסֵּא ְו ַלחַיּוֹת‬malakhím rabím savív lakisé las animales, y de los ancianos; y
welajayót welazeqením eran diez mil multiplicados y
‫ ְו ַלזְּ ֵקנִים ְוהֵם ִרבּוֹ ְרבָבוֹת‬wehém ribó revavót we'élef
miles de millares,
‫ וְאַ ְלפֵי ֲא ָלפִים׃‬alafím,
‫ יב ק ְֹר ִאים בְּקוֹל גָּדוֹל נָ ֶאה‬12 qore'ím beqól gadól, naéh 5:12 que decían en voz
grande: Digno es el Cordero
‫שׂה ַהטָּבוּ ַח לָקַ חַת ע ֹז וְעֹשֶׁר‬ֶ ‫ ַל‬laséh hatavúaj laqájat oz que fue inmolado de recibir
we'oshér wejokhmáh
‫ְבוּרה ְוהָדָ ר ְוכָבוֹד‬
ָ ‫ ְו ָח ְכ ָמה וּג‬uguevuráh wehadár poder y riquezas y sabiduría y
fortaleza y honra y gloria y
‫ וּב ְָרכָה׃‬wekhavód uverakháh: bendición.
ָ ‫ יג ְוכָל־בּ ְִריּ ָה ֲאשֶׁר ַבּ‬13 wekhól-beriyáh ashér
‫שּׁ ַמי ִם‬ 5:13 Y a toda criatura que está
en el cielo, y sobre la tierra, y
‫ָאָרץ ַו ֲאשֶׁר‬ ֶ ‫ וּב‬bashamáyim
ֶ ‫ָאָרץ וּ ִמתַּ חַת ל‬ uva'árets umitájat
la'árets wa'ashér al-hayám debajo de la tierra, y que está en
‫עַל־ ַהיּ ָם וְכ ֹל ֲאשֶׁר ָבּהֶם ֶאת־‬ el mar, y todas las cosas que en

14
‫שׁ ַמעְתִּ י אֹמ ְִרים לֵאמ ֹר‬ ָ ‫ ֻכּלָּם‬wekhól ashér bahém et-kulám ellos hay, oí hablar diciendo: Al
que está sentado en el trono, y al
‫שׂה‬ֶ ‫ לַיֹּשֵׁב עַל־ ַה ִכּסֵּא ְו ַל‬shama'tí omerím lemór,
layoshév al-hakisé welaséh Cordero, sea la bendición, y la
‫ ַהבּ ְָרכָה ְו ֶההָדָ ר ְו ַהכָּבוֹד ְוהָע ֹז‬haberakháh wehehadár honra, y la gloria, y el poder, por
siglos de siglos.
‫ לְעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים׃‬wehakavód weha'óz le'olmé
olamím:
‫אַרבַּע ַהחַיּוֹת‬ ְ ‫ יד וַתּ ֹאמ ְַרנָה‬14 watomarnáh arbá 5:14 Y decían las cuatro
animales: Amén. Y los
‫ְאַר ָבּעָה ַהזְּ ֵקנִים‬ְ ‫ אָמֵן ְו ֶעשׂ ְִרים ו‬hajayót, amén. We'esrím veinticuatro ancianos cayeron
we'arba'áh hazeqením naflú sobre sus rostros, y se postraron
‫שׁתַּ חֲווּ ְלחֵי‬ְ ִ ‫ נָפְלוּ עַל־ ְפּנֵיהֶם ַויּ‬al-penehém wayishtajawú
al que vive por siglos de siglos.
‫ עוֹ ְל ֵמי הָעוֹ ָל ִמים׃‬leejé olmé ha'olamím:

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק ו‬ Péreq Waw Capítulo 6

ֶ ‫ א ָוא ֵֶרא ַה‬1 wa'ére hasé potéaj ejád


‫שׂה פּ ֹתֵ ַח ֶאחָד מִן־‬ 6:1 Y miré cuando el Cordero
abrió uno de los sellos, y oí a una
‫שׁ ַמע אַחַת‬ ִ min-shiv'áh hajotamót
ְ ‫שׁ ְבעָה הַח ֹתָ מוֹת ָו ֶא‬ de las cuatro animales que habló
we'eshmá aját me'arbá y su voz como voz de trueno
‫ֵאַרבַּע ַהחַיּוֹת ְמדַ בּ ֶֶרת וְקוֹלוֹ‬ ְ ‫ מ‬hajayót medabéret weqoló
diciendo Ven y ve.
‫וּר ֵאה׃‬
ְ ‫ כְּקוֹל ַרעַם לֵאמ ֹר בּ ֹא‬keqól ra'ám lemór, bo ure'é.
‫ ב ָו ַאבִּיט ְו ִהנֵּה סוּס ָלבָן‬2 wa'abít, wehinéh sus laván 6:2 Y miré, y he aquí un
caballo blanco; y el que estaba
ֶ ‫ ְוהָרֹכֵב ָעלָיו ֶק‬weharokhév aláw qéshet
‫שׁת ְבּי ָדוֹ‬ montado sobre él, tenía un arco
beyadó watinaten-ló ataráh en la mano; y le fue dada una
‫ וַתִּ נָּתֶ ן־לוֹ ֲעט ָָרה ַויֵּצֵא ְמנַ ֵצּ ַח‬wayétse menatséaj ulemá'an
corona, y salió victorioso y para
‫ וּ ְל ַמעַן יְנַ ֵצּחַ׃‬yenatséaj. vencer.

ֵ ‫ ג וּ ְכפִתְ חוֹ ֶאת־הַחוֹתָ ם ַה‬3 ukhefitjó et-hajotám


‫שּׁנִי‬ 6:3 Y como él abrió el sello
segundo, oí a la segunda animal,
‫שּׁנִית‬ ְ ‫ ָו ֶא‬hashení wa'eshmá et-
ֵ ‫שׁ ַמע ֶאת־ ַה ַחיּ ָה ַה‬ que decía: Ven y ve.
hajayáh hashenít oméret bo
‫וּר ֵאה׃‬ ְ ‫ אֹמ ֶֶרת בּ ֹא‬uréh:
‫שׁנִי וְהוּא אָד ֹם‬ ֵ ‫ ד ַויֵּצֵא סוּס‬4 wayétsé sus shení wehú 6:4 Y salió un caballo segundo
y era rojo; y al que estaba
‫ וּלְרֹכְבוֹ נִתַּ ן ְל ַה ֲעבִיר ֶאת־‬adóm, ulerokhvó nitán montado en él, le fue dado
leha'avír et-hashalóm min- quitar la paz de la tierra, para
‫ָאָרץ ְל ַמעַן יַה ְַרגוּ‬
ֶ ‫שּׁלוֹם מִן־ה‬ ָ ‫ ַה‬ha'árets lemá'an yahargó ish
que se maten cada uno uno a su
‫ ִאישׁ ֶאת־אָחִיו וַתִּ נָּתֶ ן־לוֹ ח ֶֶרב‬et-ajíw, watinatén-ló jérev hermano; y le fue dada una
‫ גְּדוֹלָה׃‬guedoláh: espada grande.

15
‫ ה וּ ְכפִתְ חוֹ ֶאת־הַחוֹתָ ם‬5 ukhefitjó et-hajotám 6:5 Y como él abrió el sello
tercero, oí a la animal tercera,
‫שׁ ַמע ֶאת־ ַה ַחיּ ָה‬ְ ‫שׁי ָו ֶא‬ ִ ‫שּׁלִי‬ְ ‫ ַה‬hashelishí, we'eshmá et- que decía: Ven y ve. Y miré, y he
hajayáh hashelishít oméret, aquí un caballo negro; en la
‫וּר ֵאה‬ ְ ‫שׁית אֹמ ֶֶרת בּ ֹא‬ ִ ‫שּׁלִי‬ְ ‫ ַה‬bo ure'éh. wa'abít, wehinéh
mano del que lo montaba había
‫ ָו ַאבִּיט ְו ִהנֵּה סוּס שָׁח ֹר וּ ְבי ַד‬sus shajór, uveyád rokhevó una balanza.
‫ רֹכְבוֹ מ ֹאזְנָי ִם׃‬mozenáyim:
‫אַרבַּע‬ ְ ‫שׁ ַמע קוֹל ִמתּוְֹך‬ ְ ‫ ו ָו ֶא‬6 wa'eshmá qol mitókh arbá 6:6 Y oí una voz en medio de
las cuatro animales, que decía:
‫ ַהחַיּוֹת אֹמֵר קַב ִחטִּים בְּדִ ינָר‬hajayót omér, qav jitím bedinár
ushelosháh qatím se'orím Dos medidas de trigo por un
‫שׂע ִֹרים בְּדִ ינָר‬ְ ‫שׁה ַקבִּים‬ ָ ‫שֹׁל‬ ְ ‫ וּ‬bedinár, we'et hashémen dinar, y seis medidas de cebada
por un dinar; y al vino y al aceite
‫שׁחֵת׃‬ ְ ַ‫שּׁמֶן ְו ַהיַּי ִן אַל־תּ‬
ֶ ‫ ְו ֶאת־ ַה‬wehayáyin al-tashjét: no lo dañes .

‫ ז וּ ְכפִתְ חוֹ ֶאת־הַחוֹתָ ם ה ְָרבִיעִי‬7 ukhefitjó et-hajotám 6:7 Y como él abrió el sello


cuarto, oí a la cuarta animal
ְ ‫ ָו ֶא‬harevi'í, we'eshmá et-hajayáh
‫שׁ ַמע ֶאת־ ַה ַחיּ ָה ה ְָרבִיעִית‬ decir: Ven y ve.
harevi'ít oméret bo ure'éh:
‫וּר ֵאה׃‬ ְ ‫אֹמ ֶֶרת בּ ֹא‬
‫ ח ָוא ֵֶרא ְו ִהנֵּה סוּס י ְַרק ְַרק‬8 wa'ére, wehiné sus 6:8 Y miré, y he aquí un
caballo amarillo; y el que
‫שׁמוֹ ָמוֶת וּשְׁאוֹל‬ ְ ‫ ְוהָרֹכֵב ָעלָיו‬yeraqráq, weharokhév aláw montaba sobre él su nombre era
shemó máwet, usheól yotsét Muerte; y el sepulcro seguía sus
‫ יוֹצֵאת ל ְַרגְלָיו ַויִּנָּתֵ ן ָלהֶם‬leragláw, wayinatén lahém
pasos; y le fue dada autoridad
‫ָאָרץ‬
ֶ ‫ַל־רבִיעִית ה‬ ְ ‫שׁ ְלטָן ע‬ ָ shaltán al-revi'ít ha'árets, sobre la cuarta parte de la tierra,
‫ ְל ָה ִמית ַבּח ֶֶרב וּב ָָרעָב וּבַדֶּ בֶר‬lehamít bajérev, uvara'áv, para matar con espada, y con
hambre, y con mortandad, y con
ֶ ‫ וּ ְב ַחיּ ַת ה‬uvadéver uvejayát haárets:
‫ָאָרץ׃‬ las bestias de la tierra.

ִ ‫ ט וּ ְכפִתְ חוֹ הַחוֹתָ ם ַה ֲח ִמי‬9 ukhefitjó hajotám


‫שׁי‬ 6:9 Y como él abrió el sello
quinto, vi en medio del altar
‫ ָוא ֵֶרא ִמתַּ חַת ַל ִמּזְ ֵבּ ַח ֶאת־‬hajamishí, wa'ére mitájat las vidas de los que habían
lemizbéaj et-nafshót
‫ נַפְשׁוֹת ַהטְּבוּחִים עַל־דְּ בַר‬hatevujím al-devár sido muertos por la palabra
‫ ָה ֱאֹלהִים ְועַל־ ָהעֵדוּת ֲאשֶׁר‬ha'elohim we'al-ha'edút del Poderoso y por el
testimonio que estaba en sus
‫ ָהי ְתָ ה ְבּפִיהֶם‬ashér hayetá befihém: bocas.

‫ י ַויִּזְעֲקוּ בְּקוֹל גָּדוֹל וַיּ ֹאמְרוּ‬10 wayiz'aqú beqól gadól 6:10 Y clamaban en voz alta y
decían: Adonay santo y
‫ ֲאדֹנָי ַה ָקּדוֹשׁ ְו ָה ֲא ִמתִּ י עַד־ ָמתַ י‬wayomerú, adonáy haqadósh
weha'amití, ¿ad matáy lo verdadero, ¿Hasta cuándo no
‫שׁפּ ֹט וְֹלא־תִ קּוֹם ֶאת־‬ ְ ִ‫ ֹלא ת‬tishpót weló-tiqúm et-daménu juzgas y no vengas nuestra
sangre de los moradores de la
‫ָאָרץ׃‬ֶ ‫שׁבֵי ה‬ ְ ֹ ‫ דָּ ֵמינוּ ִמיּ‬miyoshvé ha'árets? tierra?

ִ ‫ יא ַויּ ֻתַּ ן ְלכָל־ ֶאחָד ֵמהֶם‬11 wayutál lekhól-ejád


‫שׂ ְמלָה‬ 6:11 Y le fue dada a cada uno
de ellos ropa blanca, y se les dijo
‫ ְל ָבנָה ַויּ ֵאָמַר ֲאלֵיהֶם לָנוּ ַח עוֹד‬méhem simláh levanáh, que reposaran todavía un poco
wayeamár alehém lanúaj od

16
‫ זְמַן ְמעַט עַד־ ְמֹלאת ִמ ְספַּר‬zemán me'át, ad-melót de tiempo, hasta que se
completaran sus compañeros
‫ ַחב ְֵריהֶם ַו ֲאחֵיהֶם שֶׁסּוֹפָם‬mispár javrehém wa'ajehém siervos y sus hermanos, que
shesufám leharég kemohém: habían de ser muertos como
‫ֵלה ֵָרג כְּמוֹהֶם׃‬
ellos.

‫ יב ָוא ֵֶרא ְבּפִתְ חוֹ ֶאת־הַחוֹתָ ם‬12 wa'ére befitjó et-hajotám 6:12 Y miré cuando él abrió el
sello sexto, y he aquí un
‫שּׁי ְו ִהנֵּה ַרעַשׁ גָּדוֹל ַויּ ִ ְקדַּ ר‬ ִ ‫שּׁ‬ ִ ‫ ַה‬hashishí, wehiné ra'ásh terremoto grande; y se puso el
gadól, wayiqdár hashémesh sol como un saco de cilicio, y la
‫שׂעָר ְו ַהיּ ֵָר ַח‬
ֵ ‫שׂק‬ַ ‫שּׁ ֶמשׁ ְכּ‬ ֶ ‫ ַה‬kesáq se'ár, wehayaréaj
luna se puso como sangre;
‫ נֶ ְהפְַּך לְדָ ם׃‬nehpákh ledám,
‫אָרצָה‬ ָ ‫ יג וְכוֹ ְכבֵי ַה‬13 wekhokhvé hashamáyim
ְ ‫שּׁ ַמי ִם נָפְלוּ‬ 6:13 y las estrellas del cielo
cayeron hacia la tierra, como
‫ ַכּ ֲאשֶׁר תִּ נּוֹ ַע תְּ ֵאנָה בְּרוּ ַח ֲחזָ ָקה‬naflú aretsáh, ka'ashér tinóa arroja la higuera con el viento
te'enáh berúaj jazaqáh fuerte y caen sus higos.
‫שׁלִיכָה ַפּגֶּיהָ׃‬ְ ‫ ְו ִה‬wehishlikhá paguéha:
‫שּׁ ַמי ִם ָמשׁוּ ְכּ ֵספֶר נִגְלָל‬ָ ‫ יד ְו ַה‬14 wehashamáyim mashú 6:14 Y el cielo se apartó como un
rollo que es enrollado; y todo
‫ ְוכָל־הַר ָו ִאי ִמ ְמּקוֹ ָמם נֶעְתָּ קוּ׃‬keséfer niglál, wekhol-hár wa'í
mimeqomám ne'etaqú: monte y las islas de sus lugares
fueron movidas.

ֶ ‫ יה וּ ַמ ְלכֵי ה‬15 umalkhé haárets,


‫ָאָרץ ְו ַהנְּגִידִ ים‬ 6:15 Y los reyes de la tierra, y
los príncipes, y los capitanes de
‫שׁ ִירים‬ ִ ‫ ְושׂ ֵָרי ָה ֲא ָלפִים ְו ָה ֲע‬wehaneguidím, wesaré millares, y los ricos, y los
ha'alafím, weha'ashirím, potentados, y todos los siervos y
‫ ְוהַתַּ ִקּיפִים ְוכָל־ ֶעבֶד ְוכָל־בֶּן־‬wehataqifím, wekhól-éved
todos los libres, se escondieron
‫ ח ִֹרים הִתְ ַחבְּאוּ ַבּ ְמּעָרוֹת‬wekhól-ben-jorím hitjabe'ú en las cuevas y entre las peñas
‫ וּ ְב ַס ְלעֵי ֶהה ִָרים׃‬bame'arót ubesal'é heharím; de los montes;

‫ יו וַיּ ֹאמְרוּ ֶאל־ ֶהה ִָרים ְו ֶאל־‬16 wayomerú el-heharím 6:16 y decían a los montes y a
las peñas: Caigan sobre
‫ ַה ְסּ ָלעִים נִפְלוּ ָעלֵינוּ ְוכַסּוּנוּ‬we'el-hasela'ím, niflú alénu, nosotros, y escóndannos de
wekhasúni mipené hayoshév delante del que está sentado
‫ ִמ ְפּנֵי הַיֹּשֵׁב עַל־ ַה ִכּסֵּא וּ ִמ ְפּנֵי‬al-hakisé, umipené jamát
sobre el trono, y de delante de la
‫שׂה׃‬ֶ ‫ ֲח ַמת ַה‬haséh, ira del Cordero;

‫ יז כִּי בָא יוֹם ַאפּוֹ ַהגָּדוֹל וּ ִמי‬17 ki va yom afó hagadól, 6:17 porque ha venido el día
de su ira grande; ¿y quién estará
‫¿ יַעֲמ ֹד׃‬umí ya'amód? firme?

17
‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק ז‬ Péreq Záyin Capítulo 7

ְ ‫ א וְאַח ֲֵרי־כֵן ָר ִאיתִ י‬1 we'ajaré-khén raíti arba'áh


‫אַר ָבּעָה‬ 7:1 Y después de esto vi cuatro
ángeles de pie sobre los cuatro
ְ ‫ ַמלְאָכִים ע ֹ ְמדִ ים בּ‬malakhím omedím be'arbá
‫ְאַרבַּע‬ ángulos de la tierra, y detenían
kanfót ha'árets, waya'atserú los cuatro vientos de la tierra,
‫ְאַרבַּע‬
ְ ‫ָאָרץ ַויּ ַ ַעצְרוּ בּ‬ ֶ ‫ ַכּנְפוֹת ה‬be'arbá rujót ha'árets ashér,
para que no soplara viento
‫ָאָרץ ֲאשֶׁר ֹלא־תִ שּׁ ֹב‬ ֶ ‫ רוּחוֹת ה‬lo-tishóv rúaj lo ba'árets, ninguno sobre la tierra, ni sobre
‫ָאָרץ וְֹלא ַביּ ָם וְֹלא‬
ֶ ‫ רוּ ַח ֹלא ב‬weló vayám, weló bekhól- el mar, ni sobre ningún árbol.

‫ ְבכָל־עֵץ׃‬ets.
‫ ב ָוא ֵֶרא ַמ ְל ָאְך אַחֵר עֹלֶה‬2 wa'ére malákh ajér olé 7:2 Y vi otro ángel que subía
del nacimiento del sol, y en su
‫שׁ ֶמשׁ וּ ְבי ָדוֹ ח ֹתֶ ֶמת‬ֶ ‫ ִמ ִמּז ְַרח־‬mizráj-shémesh uveyadó mano estaba el sello del
jotémet elohím jayím, Poderoso vivo; y clamó con voz
‫ ֱאֹלהִים ַחיּ ִים ַויִּק ְָרא קוֹל גָּדוֹל‬wayiqrá qol gadól el-arba'áh
grande a los cuatro ángeles,
‫ל־אַר ָבּעָה ַה ַמּלְאָכִים ֲאשֶׁר־‬ ְ ‫ ֶא‬hamalakhím ashér-nitán a los cuales era dado hacer
‫ָאָרץ ְו ַהיּ ָם‬
ֶ ‫ נִתַּ ן ָלהֶם ְל ַחבֵּל ה‬lahém lejabél ha'árets daño a la tierra y al mar,
‫ לֵאמ ֹר׃‬wehayám, lemór, diciendo:

ֶ ‫ ג אַל־תְּ ַחבְּלוּ ֶאת־ה‬3 al-tejabelú et-ha'árets,


‫ָאָרץ ְו ֶאת־‬ 7:3 No hagan daño a la
tierra, ni al mar, ni a los
‫ ַהיּ ָם ְו ֶאת־ ָהעֵץ עַד ִאם־חָתַ ְמנוּ‬we'et-hayám we'et-ha'éts, ad árboles, hasta que señalemos
im-hatamnú et-avdé elohim
‫ ֶאת־ ַעבְדֵ י ֱאֹלהֵינוּ עַל־‬al-mitsjotám; a los siervos del Poderoso en
sus frentes.
‫ִמצְחוֹתָ ם׃‬
‫שׁ ַמע ִמ ְספַּר ַהחֲתוּ ִמים‬ ְ ‫ ד ַו ֶא‬4 we'eshmá mispár 7:4 Y oí el número de los
señalados: ciento cuarenta y
‫ְאַר ָבּעָה‬ ְ ‫ מֵאָה ֶאלֶף ו‬hajatumím, me'áh élef
ְ ‫ְאַר ָבּעִים ו‬ cuatro mil señalados de todas
we'arba'ím we'arba'áh álef
‫שׁ ְבטֵי‬ִ ‫ אָלֶף ְוהֵם חֲתוּ ִמים ִמכָּל־‬wehém jatumím mikól- las tribus de los hijos de
Israel.
‫ ְבּנֵי יִשׂ ְָר ֵאל׃‬shivté bené yisraél:
‫שׁנֵים‬ ֵ ‫ ה ְל‬5 leshévet yehudáh jatumím
ְ ‫שׁבֶט י ְהוּדָ ה חֲתוּ ִמים‬ 7:5 De la tribu de Judá, doce
mil señalados. De la tribu de
‫שׁבֶט ְראוּבֵן‬ֵ ‫ ָעשָׂר אָלֶף ְל‬sheném asár álef. leshévet Rubén, doce mil señalados. De
re'uvén jatumím sheném la tribu de Gad, doce mil
‫שׁנֵים ָעשָׂר אָלֶף‬ ְ ‫ חֲתוּ ִמים‬asár álef. leshévet gad
señalados.
‫שׁנֵים ָעשָׂר‬ְ ‫שׁבֶט גָּד חֲתוּ ִמים‬ ֵ ‫ ְל‬jatumím sheném asár álef.
‫אָלֶף׃‬

18
‫שׁנֵים‬
ְ ‫שׁבֶט ָאשֵׁר חֲתוּ ִמים‬ ֵ ‫ ו ְל‬6 leshévet ashér jatumím 7:6 De la tribu de Aser,
doce mil señalados. De la
ֵ ‫ ָעשָׂר אָלֶף ְל‬sheném asár álef. leshévet
‫שׁבֶט נַפְתָּ לִי‬ tribu de Neftalí, doce mil
naftalí jatumím sheném asár
‫שׁנֵים ָעשָׂר אָלֶף‬ ְ ‫ חֲתוּ ִמים‬álef. leshévet menashé señalados. De la tribu de
‫שׁנֵים‬ְ ‫שּׁה חֲתוּ ִמים‬ ֶ ַ‫שׁבֶט ְמנ‬ֵ ‫ ְל‬jatumím sheném asár álef. Manasés, doce mil
señalados.
‫ָעשָׂר אָלֶף׃‬
7:7 De la tribu de Simeón,
‫שׁנֵים‬
ְ ‫שׁ ְמעוֹן חֲתוּ ִמים‬ ִ ‫שׁבֶט‬ֵ ‫ ז ְל‬7 leshévet shim'ón jatumím doce mil señalados. De la
sheném asár álef. leshévet
‫שׁבֶט ֵלוִי חֲתוּ ִמים‬ֵ ‫ ָעשָׂר אָלֶף ְל‬lewí jatumím sheném asár tribu de Leví, doce mil
señalados. De la tribu de
‫שׁבֶט‬ֵ ‫שׁנֵים ָעשָׂר אָלֶף ְל‬ ְ álef. leshévet yissakhár Issacar, doce mil señalados.
‫שׁנֵים ָעשָׂר‬ ְ ‫שּׂשכָר חֲתוּ ִמים‬ ָ ִ ‫ י‬jatumím sheném asár álef.
‫אָלֶף׃‬
‫שׁנֵים‬
ְ ‫שׁבֶט זְבֻלוּן חֲתוּ ִמים‬ ֵ ‫ ח ְל‬8 Leshévet zevulún jatumím 7:8 De la tribu de Zabulón,
doce mil señalados. De la
ֵ ‫ ָעשָׂר אָלֶף ְל‬shené asár álef. leshévet
‫שׁבֶט יוֹסֵף‬ tribu de José, doce mil
yosef jatumím shené asár
‫שׁנֵים ָעשָׂר אָלֶף‬ ְ ‫ חֲתוּ ִמים‬álef. leshévet binyamín señalados. De la tribu de
Benjamín, doce mil
‫שׁנֵים‬
ְ ‫שׁבֶט ִבּנְיָמִן חֲתוּ ִמים‬ ֵ ‫ ְל‬jatumím shené asár álef: señalados.
‫ָעשָׂר אָלֶף׃‬
‫ ט אַח ֲֵרי־כֵן ָר ִאיתִ י ְו ִהנֵּה הָמוֹן‬9 ajaré-khén raíti wehinéh 7:9 Después de esto miré, y he
aquí una multitud grande, la
‫ ַרב ֲאשֶׁר ֹלא־י ָכ ֹל ִאישׁ ִל ְמנוֹתוֹ‬hamón rav ashér lo-yakhól ish
limenutó, mikól-hagoyím cual ninguno podía contar, de
‫שׁפָּחוֹת‬ ְ ‫ ִמכָּל־הַגּוֹי ִם ְו ַה ִמּ‬wehamishpajót weha'amím todas naciones y las familias y
los pueblos y las lenguas, que
‫ ְו ָה ַע ִמּים ְו ַהלְּשׁ ֹנוֹת ַויּ ַ ַע ְמדוּ‬wehaleshonót waya'amdú lifné estaban delante del trono y
‫שׂה ְוהֵם‬ ֶ ‫ ִל ְפנֵי ַה ִכּסֵּא ְו ִל ְפנֵי ַה‬hakisé welifné haséh wehém delante del Cordero, y vestidos
melubashím semalót levanót de ropas blancas, y palmas en
‫שׂ ָמלוֹת ְלבָנוֹת‬ ְ ‫שׁים‬ ִ ‫ ְמ ֻל ָבּ‬wekhapót temarím bidehém. sus manos;
‫ְוכַפּוֹת תְּ מ ִָרים בִּידֵ יהֶם׃‬
‫ י ַויִּק ְְראוּ בְקוֹל־גָּדוֹל לֵאמ ֹר‬10 wayiqre'ú veqól-gadól 7:10 y clamaban con voz
grande, diciendo: La salvación a
‫ ַהי ְשׁוּעָה לֵאֹלהֵינוּ הַיֹּשֵׁב עַל־‬lemór, hayeshuáh lelohénu nuestro Poderoso que está
hayoshév al-hakisé welasé: sentado sobre el trono, y al
‫שׂה׃‬ֶ ‫ַה ִכּסֵּא ְו ַל‬
Cordero.

‫ יא ְוכָל־ ַה ַמּלְאָכִים ָע ְמדוּ ָסבִיב‬11 wekhól hamalakhím amedú 7:11 Y todos los ángeles estaban
alrededor del trono, y alrededor de
‫ְאַרבַּע‬ ְ ‫ ַל ִכּסֵּא ְו ָסבִיב ַלזְּ ֵקנִים וּל‬saviv lakisé wesavív
lazeqením ule'arbá hajayót, los ancianos y de las cuatro
‫ ַהחַיּוֹת ַויִּפְּלוּ עַל־ ְפּנֵיהֶם ִל ְפנֵי‬wayipelú al-penehém lifné animales; y se inclinaron sobre sus
rostros delante del trono, y se
‫שׁתַּ חֲווּ לֵאֹלהִים׃‬
ְ ִ ‫ ַה ִכּסֵּא ַויּ‬hakisé wayishtajawú lelohím: postraron al Poderoso,

19
‫ יב וַיּ ֹאמְרוּ אָמֵן ַהבּ ְָרכָה‬12 wayomerú, amén. 7:12 y dijeron: Amén. La
bendición y la gloria y la
‫ ְו ַהכָּבוֹד ְו ַה ָח ְכ ָמה ְוהַתּוֹדָ ה‬haberakháh wehakavód sabiduría, y la gratitud y la
wehajokhmáh wehatodáh honra y la potencia y la
‫ ְו ֶההָדָ ר ְוהַכּ ֹ ַח ְוהָע ֹז לֵאֹלהֵינוּ‬wehehadár wehakóaj
fortaleza, sean a nuestro
‫ לְעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים אָמֵן׃‬weha'óz lelohénu le'olmé Poderoso por siglos de siglos.
olamím. amén: Amén.

‫ יג ַויַּעַן ֶאחָד מִן־ ַהזְּ ֵקנִים‬13 wayá'az ejád min- 7:13 Y respondió uno de los
ancianos, y me dijo: Estos que
‫שׁים‬ִ ‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלָי ֵאלֶּה ַה ְמ ֻל ָבּ‬hazeqením wayómer eláy, éleh
hamelubashím migdé laván, están vestidos de ropas blancas,
‫ ִבּגְדֵ י ָלבָן ִמי הֵמָּ ה וּמֵאַי ִן בָּאוּ׃‬mi hémah umeáyin ba'ú? ¿quiénes son, y de dónde han
venido?

‫ יד וָאֹמַר ֵאלָיו ֲאדֹנִי ַאתָּ ה‬14 wayómer eláw, adoní, 7:14 Y yo le dije: Maestro, tú lo
sabes. Y él me dijo: Éstos son los
‫ י ָדָ עְתָּ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי ֵאלֶּה הֵם‬atáh yadáta. wayómer eláy, que han venido de la gran
éleh hem haba'ím min- tribulación, y han lavado sus
‫ ַה ָבּ ִאים מִן־ ַהצּ ָָרה ַהגְּדוֹלָה‬hatsaráh haguedoláh,
ropas, y las han blanqueado en
‫שׂ ְמֹלתָ ם ַויּ ַ ְלבִּינוּם‬
ִ ‫ ַוי ְ ַכבְּסוּ ֶאת־‬waykhabesú et-simlotám la sangre del Cordero.
‫שׂה׃‬ֶ ‫ בְּדַ ם ַה‬wayalbinúm bedám hasé.
‫ יה ָלכֵן ִהנָּם ִל ְפנֵי ִכסֵּא־‬15 lakhén hinám lifné kisé- 7:15 Por esto están delante del
trono del Poderoso, y le sirven
‫ ָה ֱאֹלהִים וּ ְמשׁ ֲָרתִ ים אוֹתוֹ‬ha'elohím, umesharatím otó en su templo día y noche; y el
behekhaló yom waláylah, que está sentado en el trono
‫ ְבּהֵיכָלוֹ יוֹ ָמם ָו ָליְלָה ְוהַיֹּשֵׁב‬wehayoshév al-hakisé yitén
tenderá su morada sobre ellos.
‫שׁכָּנוֹ ֲעלֵיהֶם׃‬ְ ִ‫ עַל־ ַה ִכּסֵּא י ִתֵּ ן מ‬mishkanó alehém:
‫ יו ֹלא־י ְִרעֲבוּ עוֹד וְֹלא י ִ ְצמָאוּ‬16 lo-yir'avú od weló 7:16 No tendrán más hambre,
ni tendrán sed, y no les caerá el
ֶ ‫ וְֹלא־יַכֵּם‬yitsma'ú, weló-yakém
‫שׁ ֶמשׁ ְושׁ ָָרב׃‬ sol, ni ningún calor.
shémesh wesharáv:
‫שׂה ֲאשֶׁר בְּתוְֹך ַה ִכּסֵּא‬ ֶ ‫ יז כִּי ַה‬17 ki haséh ashér betúkh 7:17 Porque el Cordero que
está en medio del trono, él los
‫ הוּא י ְִרעֵם ְועַל־מַבּוּעֵי ַמי ִם‬hakisé hu yir'ém, we'al- pastoreará, y a fuentes de aguas
mabu'é mayám jayím vivas los guiará; y limpiará
‫ ַחיּ ִים יְנַ ֲהלֵם וּ ָמחָה ֱאֹלהִים כָּל־‬yenahalém, wmajáh elohim
Elohim toda lágrima de los ojos
‫ דִּ ְמעָה ֵמעֵינֵיהֶם׃‬kol-dimáh me'enehém: de ellos.

20
‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק ח‬ Péreq Jet Capítulo 8

‫שּׁבִיעִי‬ ְ ‫ א וּ ְכפִתְ חוֹ הַחוֹתָ ם ַה‬1 ukhefitjó hajotám hashevi'í 8:1 Y como él abrió el séptimo
sello, fue hecho un silencio en el
ָ ‫ וַתְּ הִי דְ ָמ ָמה ַבּ‬watehí demamáh
‫שּׁ ַמי ִם ַכּ ֲחצִי‬ cielo casi por media hora.
bashamáyim kajatsí sha'áh:
‫שׁעָה׃‬ ָ
‫שׁ ְבעַת ַה ַמּלְאָכִים‬ ִ ‫ ב ָוא ֵֶרא ֶאת־‬2 wa'ére et-shivát 8:2 Y vi los siete ángeles
que estaban delante del
‫ הָע ֹ ְמדִ ים ִל ְפנֵי ָה ֱאֹלהִים ַויִּנָּתְ נוּ‬hamalakhím ha'omedím Poderoso; y les fueron
lifné ha'elohím, wayinátnu
‫שׁ ְבעָה שׁוֹפָרוֹת׃‬ ִ ‫ ָלהֶם‬lahém shiváh shofarót: dadas siete trompetas.

‫ ג ַויּ ָב ֹא ַמ ְל ָאְך אַחֵר ַויִּגַּשׁ ֶאל־‬3 wayavó malákh ajér wayigásh 8:3 Y vino otro ángel, y se paró
el-hamizbéaj, umajtát zaháv delante del altar, teniendo un
‫ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וּ ַמחְתַּ ת זָהָב ְבּי ָדוֹ‬beyadó, watinaten-ló qetóret incensario de oro; y le fue dado
‫ וַתִּ נָּתֶ ן־לוֹ קְט ֶֹרת ה ְַרבֵּה לָתֵ ת‬harbéh latét im-tefilót kol- mucho incienso para que lo
añadiera a las oraciones de
‫שׁים עַל־‬ ִ ֹ ‫ עִם־תְּ פִלּוֹת כָּל־ ַה ְקּד‬haqedoshím al-mizbéaj hazaháv
ashér lifné hakisé: todos los santos sobre el altar de
‫ִמזְבַּח ַהזָּהָב ֲאשֶׁר ִל ְפנֵי ַה ִכּסֵּא׃‬ oro que estaba delante del trono.

‫ ד ַויַּעַל ֲעשַׁן ַהקְּט ֶֹרת עִם־‬3 wayá'al ashén haqetóret 8:4 Y subió el humo del
incienso con las oraciones de los
ִ ֹ ‫ תְּ פִלּוֹת ַה ְקּד‬im-tefilót haqedoshím miyád
‫שׁים ִמיּ ַד ַה ַמּ ְל ָאְך‬ santos de la mano del ángel
hamalákh lifné elohím: delante del Poderoso.
‫ִל ְפנֵי ֱאֹלהִים׃‬
‫ ה ַויִּקַּח ַה ַמּ ְל ָאְך ֶאת־ ַה ַמּחְתָּ ה‬5 wayiqáj hamalákh et- 8:5 Y tomó el ángel el
incensario, y lo llenó del fuego
‫ ַוי ְ ַמ ְל ֶא ָה ֵאשׁ ֵמעַל־ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח‬hamajtáh, wayimaléha esh del altar, y lo arrojó en la tierra;
me'al-hamizbéaj, y fueron hechos truenos y voces
‫ָאָרץ ַויְהִי קוֹלוֹת‬ ֶ ‫שׁלְֵך עַל־ה‬ ְ ַ ‫ ַויּ‬wayashlékh al-ha'árets
y relámpagos y terremotos.
‫וּר ָע ִמים וּב ְָר ִקים ו ָָרעַשׁ׃‬ ְ wayehí qolót ure'amím
uveraqím wará'ash:
‫שׁ ְבעָה ַה ַמּלְאָכִים ָההֵם ֲאשֶׁר‬ ִ ‫ ו ְו‬6 weshiváh hamalakhím 8:6 Y los siete ángeles que
tenían las siete trompetas, se
‫שׁ ְבעַת הַשּׁוֹפָרוֹת‬ ִ ‫ ְבּי ָדָ ם‬hahémashér beyadám shivát prepararon para tocar.
hashofarím hit'atedú liteqóa:
‫הִתְ עַתְּ דוּ לִתְ קֹעַ׃‬
‫ ז ְו ַה ַמּ ְל ָאְך ה ִָראשׁוֹן תָּ ַקע‬7 wehamalákh harishón 8:7 Y el primer ángel tocó la
trompeta, y hubo granizo y
‫ בַּשּׁוֹפָר ַויְהִי־ב ָָרד ָו ֵאשׁ‬toqáh bashofár, wayehí- fuego, mezclado con sangre, y
barád wa'ésh belulím bedám fueron arrojados a la tierra; y la
‫אָרצָה‬
ְ ‫שׁלְַך‬ ְ ֻ‫ בְּלוּלִים בְּדָ ם וַתּ‬watushlákh aretsáh
tercera parte de los árboles fue

21
‫שׁית ָהעֵץ ְוכָל־‬
ִ ‫שׁלִי‬ ְ ‫ וַתִּ שׂ ֵָרף‬watisharéf shelishít ha'éts quemada, y toda la hierba verde
se quemó.
‫ י ֶֶרק ֵעשֶׂב נִשׂ ְָרף׃‬wekhól-yéreq ésev nishráf:
‫שּׁנִי תָּ ַקע בַּשּׁוֹפָר‬ ֵ ‫ ח ְו ַה ַמּ ְל ָאְך ַה‬8 wehamalákh hashení toqá 8:8 Y el segundo ángel tocó la
trompeta, y he aquí como un
‫ ְו ִהנֵּה כִּדְ מוּת הַר גָּדוֹל בֹּעֵר‬bashofár, wehinéh kidemút har
gadól bo'ér baésh hushlákh el- gran monte ardiendo con fuego
‫שׁלְַך ֶאל־תּוְֹך ַהיּ ָם‬ ְ ‫ ָבּ ֵאשׁ ֻה‬tokh hayám, watehí shelishít fue lanzado en medio del mar; y
se convirtió la tercera parte del
‫שׁית ַהיּ ָם לְדָ ם׃‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ ‫ וַתְּ הִי‬hayám ledám: mar en sangre.

‫שׁית כָּל־נֶפֶשׁ‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ ‫ ט וַתָּ ָמת‬9 watamát shelishít kol- 8:9 Y murió la tercera parte de
las almas vivientes que estaban
‫שׁית‬ ְ ‫ ַחיּ ָה ֲאשֶׁר ַבּיּ ָם וּ‬néfesh jayáh ashér bayám
ִ ‫שׁלִי‬ en el mar; y la tercera parte de
ushelishít ha'aniyót los navíos pereció.
‫שׁחָתָ ה׃‬ְ ִ‫ ָה ֳאנִיּוֹת נ‬nishjatáh:
‫שׁי תָּ ַקע‬ִ ‫שּׁלִי‬ְ ‫ י ְו ַה ַמּ ְל ָאְך ַה‬10 wehamalákh hashelishí 8:10 Y el tercer ángel tocó la
trompeta, y cayó del cielo una
‫שּׁ ַמי ִם כּוֹכָב‬ ָ ‫ בַּשּׁוֹפָר ַויּ ִפּ ֹל מִן־ ַה‬toqá bashofár, wayipól min- gran estrella, ardiendo como
hashamáyim kokháv gadól,
‫ גָּדוֹל בֹּעֵר ַכּ ַלּפִּיד ַויּ ִפּ ֹל עַל־‬bo'ér kalapíd, wayipól al- una antorcha, y cayó en la
tercera parte de los ríos, y en
‫שׁית ַהנְּהָרוֹת ְועַל־ ַמ ְעי ְנוֹת‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ shelishpit haneharót we'al- las fuentes de las aguas.
‫ ַה ָמּי ִם׃‬mayenót hamáyim.
‫שׁם הַכּוֹכָב נִק ְָרא ַל ֲענָה‬ ֵ ‫ יא ְו‬11weshém hakokháv niqrá 8:11 Y el nombre de la estrella
se dice Ajenjo. Y se convirtió la
‫שׁית ַה ַמּי ִם ְל ַל ֲענָה‬ ְ ‫ וַתְּ הִי‬la'anáh. watehí shelishít
ִ ‫שׁלִי‬ tercera parte de las aguas en
hamáyim lela'anáh; werabím ajenjo; y muchos de los hijos del
‫ ו ְַרבִּים ִמ ְבּנֵי אָדָ ם ֵמתוּ מִן־‬mibené adám metú mon-
hombre murieron por las aguas,
‫ ַה ַמּי ִם כִּי מ ִָרים הֵם׃‬hamáyim ki marím hem: que estaban amargas.

‫ יב ְו ַה ַמּ ְל ָאְך ה ְָרבִיעִי תָּ ַקע‬12 wehamalákh harevi'í toqá 8:12 Y el cuarto ángel tocó la
trompeta, y fue herida la tercera
‫שּׁ ֶמשׁ‬
ֶ ‫שׁית ַה‬ ִ ‫שׁלִי‬ְ ‫ בַּשּׁוֹפָר וַתֻּ כֶּה‬bashofár, watukéh shelishít
hashémesh, ushelishít parte del sol, y la tercera parte
‫שׁית‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ ‫שׁית ַהיּ ֵָר ַח וּ‬ִ ‫שׁלִי‬ ְ ‫ וּ‬hayaréaj, ushelishít de la luna, y la tercera parte de
las estrellas; de tal manera que
‫שְׁך‬ ַ ‫ הַכּוֹ ָכבִים ְל ַמעַן תֶּ ְח‬hakokhavím, lemá'an tejshákh se oscureció la tercera parte de
‫שׁיתָ ם ְוהַיּוֹם ֹלא י ָ ִאיר‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ shelishitám wehayóm lo ya'ír ellos, y no alumbraba la tercera
shelishitó we'áf lo haláyla: parte del día, y lo mismo de la
‫שׁיתוֹ וְאַף ֹלא ַה ָלּיְלָה׃‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ noche.

‫שׁ ַמע נֶשֶׁר ֶאחָד‬ ְ ‫ יג ָוא ֵֶרא ָו ֶא‬13 wa'ére wa'eshmá nésher 8:13 Y miré, y oí un águila
volar por en medio del cielo, y
ָ ‫ ְמעוֹפֵף ַבּ ֲחצִי ַה‬ejád me'oféf bajatsí
‫שּׁ ָמי ִם וְהוּא‬ clamaba con voz grande: ¡Ay,
hashamáyim, wehú qoré qol
‫קוֹרא קוֹל גָּדוֹל אוֹי אוֹי אוֹי‬ ֵ gadól, 'oy 'oy 'oy leyoshvé ay, ay de los que moran en la
tierra, por razón de las otras
‫ָאָרץ ִמיּ ֶתֶ ר ק ֹלוֹת‬ֶ ‫שׁבֵי ה‬ ְ ‫ לְי‬ha'árets, miyéter qolót voces de trompeta de los tres
‫שׁת‬ ֶ ‫שֹׁל‬ ְ ‫ הַשּׁוֹפָר ֲאשֶׁר‬hashofár ashér shelóshet ángeles que van a tocar!

22
‫ ַה ַמּלְאָכִים עֲתִ ידִ ים לִתְ קֹעַ׃‬hamalakhím atidím liteqóa:

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק ט‬ Péreq Tet Capítulo 9

‫שׁי תָּ ַקע‬ִ ‫ א ְו ַה ַמּ ְל ָאְך ַה ֲח ִמי‬1 Wehamalákh hajamishí 9:1 Y el quinto ángel tocó la
trompeta, y vi una estrella que
‫ בַּשּׁוֹפָר ָוא ֵֶרא כוֹכָב נֹפֵל מִן־‬toqá bashofár wa'ére cayó del cielo a la tierra; y le fue
khokháv nofél min- dada la llave del pozo del
‫ָאָרץ וְלוֹ נִתַּ ן ַמפְתֵּ ַח‬ ֶ ‫שּׁ ַמי ִם ל‬ ָ ‫ ַה‬hashamáyim la'árets, weló
abismo.
‫ ְבּאֵר הַתְּ הוֹם׃‬nitán maftéaj be'ér hatehóm.
‫ ב ַויִּפְתַּ ח ֶאת־ ְבּאֵר הַתְּ הוֹם‬2 wayiftáj et-be'ér hatehóm 9:2 Y abrió el pozo del abismo,
y subió humo del pozo como el
‫ ַויַּעַל ִקיטוֹר מִן־ ַה ְבּאֵר ְכּ ִקיטוֹר‬wayá'al qitór min-habe'ér humo de un gran horno; y se
keqitór kivshán gadól, oscureció el sol y el firmamento
‫שּׁ ֶמשׁ‬ ֶ ‫שְׁך ַה‬ַ ‫ ִכּ ְבשָׁן גָּדוֹל ַויּ ֶ ְח‬wayejshákh hashémesh
por el humo del pozo.
‫ ְוה ָָר ִקי ַע ִמ ִקּיטוֹר ַה ְבּאֵר׃‬weharaqía miqitór habe'ér:
ְ ‫ ג וּמִן־ ַה ִקּיט ֹר יָצָא‬3 umin-haqitór yatsá arbéh
‫אַרבֶּה עַל־‬ 9:3 Y del humo salieron
langostas sobre la tierra; y
‫שׁ ְלטָן נִתַּ ן ָלהֶם‬ ֶ ‫ ה‬al-ha'árets, weshaltán nitán
ָ ‫ָאָרץ ְו‬ autoridad les fue dada, como la
lahém, keshaltán aqrabé autoridad de los escorpiones de
‫ָאָרץ׃‬
ֶ ‫שׁ ְלטַן ַעק ְַרבֵּי ה‬ ָ ‫ ְכּ‬ha'árets.
la tierra.

‫ ד ַויּ ֵאָמַר ָלהֶם ֲאשֶׁר ֹלא‬4 waye'amár lahém ashér lo 9:4 Y les fue dicho que no
dañaran a la hierba de la tierra,
‫ָאָרץ וְֹלא‬
ֶ ‫שׁחִיתוּ ֶאת־ ֵעשֶׂב ה‬ ְ ַ ‫ י‬yashjitú et-ashév ha'árets, ni a todo lo verde, ni a todo
weló khol-yéreq, weló khol- árbol, sino a los hombres que no
‫ כָל־י ֶֶרק וְֹלא כָל־עֵץ כִּי ִאם־‬ets, im-et-bené ha'adám
tienen la señal del Poderoso en
‫ ֶאת־ ְבּנֵי הָאָדָ ם ֲאשֶׁר ֵאין־ ָלהֶם‬ashér en-lahém jotám sus frentes.
‫ חוֹתַ ם ָה ֱאֹלהִים ְבּ ִמצְחוֹתָ ם׃‬ha'elohím bemitsjotám:
‫ ה וְֹלא נִתַּ ן ָלהֶם ַל ֲה ִמיתָ ם ַרק‬5 weló nitán lahém 9:5 Y no les fue dado que los
mataran, sino que los
‫שׁים‬ִ ָ‫שּׁה חֳד‬ ָ ‫ ְל ַה ְכ ִאיבָם ֲח ִמ‬lajamishtám, raq lehakhivám atormentaran cinco meses; y su
jamisháh jodashím, tormento era como tormento de
‫ וּ ְכ ֵאבָם ִכּ ְכאֵב ִאישׁ ֲאשֶׁר יַכֵּהוּ‬ukhevám kikhév ish, ashér
un hombre, al que pica un
‫ ָה ַעק ְָרב׃‬yakehú ha'aqráv: escorpión.

‫ ו וּ ַביּ ָ ִמים ָההֵם י ְ ַב ְקשׁוּ ְבנֵי־‬6 uvayamím hahém 9:6 Y en aquellos días
buscarán los hombres la muerte,
‫ אָדָ ם ֶאת־ ַה ָמּוֶת וְֹלא י ִ ְמ ָצ ֻאהוּ‬yevaqshú bené-adám et- y no la hallarán; y desearán sus
hamáwet, weló yimtsaúhu, almas morir, y la muerte huirá
‫שׁם לָמוּת‬ ָ ‫שׁ ֲאלוּ ֶאת־נַ ְפ‬ְ ִ ‫ ְוי‬weyishalú et-nafshám lamút,
de ellos.
‫ ְו ַה ָמּוֶת יִב ְַרח ֵמהֶם׃‬wehamáwet yivráj mehém:

23
ְ ‫ ז ַויְהִי מ ְַר ֵאה ה‬7 wayehí maréh ha'arbéh
‫ָאַרבֶּה ְכּמ ְַר ֵאה‬ 9:7 Y era el parecer de las
langostas como semejanza de
‫ סוּסִים עֲרוּכֵי ִמ ְל ָח ָמה ְועַל־‬kemaréh susím arukhé caballos aparejados para la
miljamáh, we'al-rashehém guerra; y sobre sus cabezas
‫שׁיהֶם ַכּ ֲעטָרוֹת ְכּעֵין זָהָב‬ ֵ ‫ ָרא‬ka'atarót ke'én zaháv,
había como coronas semejantes
‫ וּ ְפנֵיהֶם ִכּ ְפנֵי אָדָ ם׃‬ufenehém kifné adám: al oro; y sus caras como caras de
hombres.

‫שׁים‬
ִ ָ‫שׂעַר נ‬ ֵ ‫ ח ְו‬8 weshe'ár lahém kishár
ְ ‫שׂעָר ָלהֶם ִכּ‬ 9:8 Y el cabello de ellos como
cabellos de mujeres; y sus
‫אַרי ֵה׃‬ְ ‫שׁנֵּי‬ ִ ‫ ְו‬nashím, weshinehém shiné
ִ ‫שׁנֵּיהֶם‬ dientes eran como dientes de
aryéh: león.

‫ ט ְושׁ ְִריֹנִים ָלהֶם ְכּשׁ ְִריֹנֵי ב ְַרזֶל‬9 Weshiryoním lahém 9:9 Y las corazas de ellos como
corazas de hierro; y el ruido de
‫ וְקוֹל ַכּנְפֵיהֶם כְּקוֹל מ ְַרכְּבוֹת‬keshiryoné varzél, weqól sus alas, como el ruido de carros
kanfehém, keqól markevót que con muchos caballos corren
‫ סוּסִים ַרבִּים עֲרוּכִים‬susím rabím arukhím
a la batalla.
‫ ַל ִמּ ְל ָח ָמה׃‬lamiljamáh:
‫ י וּזְנָבוֹת ָלהֶם ְכּזַנְבוֹת‬10 uzenavót lahém kezanvót 9:10 Y las colas de ellos como
de escorpiones, y aguijones en
‫ ַעק ְַרבִּים ְו ֳע ָקצִים ְבּזַנְבוֹתָ ם‬aqerabím, we'aqatsím sus colas; y su poder era de
bezanvotám, wehashletú dañar a los hombres cinco
‫שׁלְטוּ ְלעַנּוֹת ֶאת־ ְבּנֵי הָאָדָ ם‬ ְ ‫ ְו ָה‬le'anót et-bené ha'adám
meses.
‫שׁים׃‬ ִ ָ‫שּׁה חֳד‬ ָ ‫ ֲח ִמ‬jamisháh jodashím:
‫ יא וּ ַמ ְל ַאְך הַתְּ הוֹם הוּא ֶמלְֶך‬11 umalákh hatehóm hu 9:11 Y el ángel del abismo es
rey sobre ellos, y su nombre es
‫שׁמוֹ ֲאבַדּוֹן ְבּ ִעב ְִרית‬ ְ ‫ ֲעלֵיהֶם וּ‬mélekh alehém, ushemó Abaddón en hebraico, y Apolión
avadón be'ivrít, we'apolyón en griego.
‫ ְו ַאפּוֹלְיוֹן בִּי ָונִית׃‬biwaním:
‫ יב אוֹי ֶאחָד ָחלַף ָהלְַך לוֹ וְאוֹי‬12 oy ejád jaláf halákh lo, 9:12 El primer ¡Ay! ha pasado;
y un Ay segundo y tercero
‫שׁי ָבּ ִאים אַח ֲָריו׃‬ִ ‫שׁלִי‬ ֵ we'óy shení ushelishí ba'ím
ְ ‫שׁנִי וּ‬ vienen después de ellos.
ajaráw:
‫שּׁי תָּ ַקע‬ ִ ‫שּׁ‬ ִ ‫ יג ְו ַה ַמּ ְל ָאְך ַה‬13 wehamalákh hashishí 9:13 Y el sexto ángel tocó la
trompeta; y oí una voz de los
‫שׁ ַמע קוֹל ֶאחָד‬ ְ ‫ בַּשּׁוֹפָר ָו ֶא‬toqá bashofár, wa'eshmá qol cuatro cuernos del altar de oro
me'arbé qarnót mizbéaj que estaba delante del
‫ֵאַרבַּע ק ְַרנוֹת ִמזְבַּח ַהזָּהָב‬ ְ ‫ מ‬hazaháv ashér lifné elohím:
Poderoso,
‫ֲאשֶׁר ִל ְפנֵי ֱאֹלהִים׃‬
‫שּׁי ֲאשֶׁר‬ ִ ‫שּׁ‬ִ ‫ יד וַיּ ֹאמֶר ַל ַמּלְאָ ְך ַה‬14 wayómer lamalákh 9:14 y dijo al sexto ángel
que tenía la trompeta en su
‫ת־אַר ָבּעָה‬
ְ ‫ הַשּׁוֹפָר ְבּי ָדוֹ הַתֵּ ר ֶא‬hashishí ashér hashofár mano: Desata los cuatro
beyadó, hatér et-arba'áh
‫ֲסוּרים עַל־‬ ִ ‫ ַה ַמּלְאָכִים ָההֵם ָהא‬hamalakhím hahém ángeles que están atados en
‫ ַהנָּהָר ַהגָּדוֹל נְהַר־פּ ְָרת׃‬ha'asurím al-hanahár el río grande, el río
Éufrates.
hagadól nehár-perát:

24
‫אַר ָבּעָה ַה ַמּלְאָכִים‬ ְ ‫ יה ַויּ ֻתְּ רוּ‬15 weyuterú arba'áh 9:15 Y fueron desatados los
hamalakhím ashér hayú cuatro ángeles que estaban
‫שּׁעָה ְולַיּוֹם‬ָ ‫ ֲאשֶׁר הָיוּ נְכוֹנִים ַל‬nekhoním lasha'áh welayóm preparados para la hora y para
‫שּׁנָה ְל ָה ִמית‬ָ ‫ ְולַח ֹדֶ שׁ ְו ַל‬welajódesh welashanáh, el día y para el mes y para el
año, para matar la tercera parte
‫שׁית ְבּנֵי הָאָדָ ם׃‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ lehamít shelishít bené ha'adám: de los hombres.

‫שׁים‬ ִ ‫ יו וּ ִמ ְספַּר ִצבְאוֹת ַהפּ ָָר‬16 umispár tsivót haparshím 9:16 Y el número del ejército
de los jinetes era doscientos
‫ ֶעשׂ ְִרים ֶאלֶף ִרבּוֹא ַו ֲאנִי‬esrím élef ribó, wa'aní millones; y oí el número de ellos.
shamáti misparám:
‫שׁ ַמעְתִּ י ִמ ְספּ ָָרם׃‬ָ
‫ יז ְוכֵן ָר ִאיתִ י ַבמּ ְַראָה ֶאת־‬17 wekhén ra'íti bamaráh et- 9:17 Y así vi en visión a los
caballos, y los que estaban sobre
‫ הַסּוּסִים וְר ֹ ְכבֵיהֶם ֲאשֶׁר‬hasusím, werokhvehém, ellos, los cuales tenían corazas
ashér shiryonotehém ke'én como de fuego, de jacinto, y de
‫ שׁ ְִרי ֹנוֹתֵ יהֶם ְכּעֵין ֵאשׁ וּתְ ֵכלֶת‬esh, wtekhélet, wegafrít.
azufre. Y las cabezas de los
‫שׁי הַסּוּסִים‬ ֵ ‫ ְוגָפ ְִרית ו ְָרא‬werashé hasusím kerashé caballos eran como cabezas de
‫שׁי א ֲָריוֹת וּ ִמפִּיהֶם יוֹצֵא‬ ֵ ‫ כּ ְָרא‬arayót, umipihém yotsé esh leones; y de la boca de ellos salía
fuego y humo y azufre.
‫ ֵאשׁ ְו ִקיטוֹר ְוגָפ ְִרית׃‬weqitón wegaferím:
‫שׁית ְבּנֵי אָדָ ם‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ ‫ יח וַתּוּ ַמת‬18 watumát shelishít bené 9:18 Y fue muerta la tercera
parte de los hombres de estas
‫שׁלשׁ ַמגֵּפוֹת ָה ֵאלֶּה ָבּ ֵאשׁ‬ ָ ‫ ְבּ‬adám beshalósh maguefót
ha'éleh, ba'ésh, uvaqitón tres plagas: del fuego, y del
‫ וּ ַב ִקּיטוֹר וּ ַב ָגּפ ְִרית הַיֹּצְאוֹת‬uvagafrím, hayotsót mipihém: humo, y del azufre, que salían de
la boca de ellos.
‫ִמפִּיהֶם׃‬
‫ יט כִּי־כ ֹ ַח הַסּוּסִים ְבּפִיהֶם‬19 ki-khóaj hasusím befihém 9:19 Porque el poder de los
caballos está en su boca y en sus
‫שׁים‬ִ ‫ וּ ְבזַנְבוֹתָ ם כִּי זַנְבוֹתָ ם ַכּנְּ ָח‬uvezanvotám, ki zanvotám
kanejashím, werashím lahém, colas; porque sus colas eran
‫שׁחִיתוּ׃‬ ְ ַ ‫שׁים ָלהֶם וּ ָבהֶם י‬ ִ ‫ ו ְָרא‬uvahém yahshjitú: como serpientes, y tenían
cabezas, y con ellas dañaban.

‫ כ וּשְׁאָר ְבּנֵי אָדָ ם ֲאשֶׁר ֹלא‬20 ushe'ar bené adám ashér lo 9:20 Y el resto de los hombres
que no fueron muertos con estas
‫ ֵמתוּ ַבּ ַמּגֵּפוֹת ָה ֵאלֶּה ְבּכָל־ז ֹאת‬metó bamaguefót ha'éleh, plagas, con todo esto no se
bekhol-zót lo-shavú mima'asé arrepintieron de las obras de sus
‫שׂי י ְדֵ יהֶם‬
ֵ ‫ ֹלא־שָׁבוּ ִמ ַמּ ֲע‬yedehém, mehishtajawót od
manos, de adorar aún a los
‫שּׁדִ ים‬ֵ ‫שׁתַּ חֲוֹת עוֹד ַל‬ ְ ‫ ֵמ ִה‬lashedím, wela'atsabé zaháv, demonios, y a las imágenes de
‫שׁת‬ ֶ ‫ ְו ַל ֲע ַצבֵּי זָהָב ָו ֶכסֶף וּנְח‬wakhésef unejóshet, we'éven, oro, y de plata, y de cobre, y de
piedra, y de madera; las cuales
‫ ְו ֶאבֶן ָועֵץ ֲאשֶׁר ֹלא־י ְִראוּ וְֹלא־‬wa'éts ashér lo-yirú weló- no ven, ni oyen, ni andan;
yishme'ú weló yehalekhú:
‫שׁ ְמעוּ וְֹלא י ְ ַהלֵּכוּ׃‬ ְ ִ‫י‬
‫ כא וְֹלא שָׁבוּ ִמדַּ ְרכָּם וַיּוֹסִיפוּ‬21 weló shavú midarkám, 9:21 y no se arrepintieron de sus
caminos, y de sus obras de
‫שּׁף ְו ִלזְנוֹת ְו ִלגְנ ֹב׃‬ ֵ ‫ ל ְִרצ ֹ ַח וּ ְל ַכ‬wayosifú lirtsóaj, ulekhashéf homicidios, y de sus hechicerías,
weliznót welignót: y fornicaciones, y de robos.

25
‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק י‬ Péreq Yod Capítulo 10

‫ א ָוא ֵֶרא ַמ ְל ָאְך אַחֵר ַאבִּיר‬1 wa'ére malákh ejád abír 10:1 Y vi otro ángel fuerte
descender del cielo, cercado de
‫שּׁ ַמי ִם וְהוּא עֹטֶה‬ ֵ yoréd min hashamáyim
ָ ‫יוֹרד מִן ַה‬ una nube, y el arco celeste sobre
wehú otéh anán we'al-roshó su cabeza; y su rostro era como
‫שׁת‬
ֶ ‫ ָענָן ְועַל־ר ֹאשׁוֹ ְכּמ ְַר ֵאה ַה ֶקּ‬kemaréh haqéshet ashér
el sol, y sus pies como columnas
‫שּׁ ֶמשׁ‬ֶ ‫ ֲאשֶׁר ֶבּ ָענָן וּ ָפנָיו ַכּ‬be'anán ufanáw kashémesh de fuego.
‫ ו ְַרגְלָיו ְכּעַמּוּדֵ י ֵאשׁ׃‬uragláw ke'amudé esh:
‫שׂם‬ֶ ָ ‫ ב וּ ְבי ָדוֹ ֵספֶר קָט ֹן פָּתוּ ַח ַויּ‬2 uveyadó séfer qatón 10:2 Y tenía en su mano un
libro pequeño abierto; y puso su
‫ת־רגֶל י ְ ִמינוֹ עַל־ ַהיּ ָם ְו ֶאת־‬ ֶ ‫ ֶא‬patúaj, wayasém et-réguel pie derecho sobre el mar, y el
yeminó al-hayám we'ét- izquierdo sobre la tierra;
‫ָאָרץ׃‬ֶ ‫שׂמ ֹאלוֹ עַל־ה‬ ְ shemoló al-ha'árets:
‫ ג ַויִּק ְָרא בְּקוֹל גָּדוֹל ַכּ ֲאשֶׁר‬3 wayiqrá beqól gadól 10:3 y clamó con gran voz,
como cuando un león ruge; y
ְ ‫ יִשְׁאַג ה‬ka'ashér yishág ha'aryéh
‫ָאַרי ֵה וּ ְבק ְָראוֹ דִּ בְּרוּ‬ cuando hubo clamado, siete
iveqare'ú diberú shiv'át truenos hablaron sus voces.
‫שׁ ְבעַת ה ְָר ָע ִמים בְּקוֹֹלתֵ יהֶם׃‬
ִ hare'amím beqolotehém:
‫שׁ ְבעַת ה ְָר ָע ִמים‬ ִ ‫ ד וּכְדַ בֵּר‬4 ukhedabér shivát 10:4 Y como hablaron los
siete truenos sus voces, yo iba
‫ בְּקוֹֹלתֵ יהֶם ָח ַפצְתִּ י ִלכְתּ ֹב‬hare'amím beqolotehém, a escribir, y oí una voz del
jafatsetí likhtóv, wa'eshmá
‫שּׁ ַמי ִם לֵאמ ֹר‬ ָ ‫שׁ ַמע קוֹל מִן־ ַה‬ ְ ‫ ָו ֶא‬qol min-shamáyim lemór, cielo decir: Sella lo que
hablaron los siete truenos, y
‫שׁ ְבעַת‬ ִ ‫ חֲתוֹם ֵאת ֲאשֶׁר־דִּ בְּרוּ‬jatóm et ashér diberú shivát no las escribas.
‫ ה ְָר ָע ִמים וְאַל־תִּ כְתּ ֹב ז ֹאת׃‬hare'amím we'al-tikhtóv zot:
ְ ‫ ה ְו ַה ַמּ ְל ָאְך ֲאשׁ‬5 wehamalákh ashér-re'itiw
‫ֶר־ר ִאיתִ יו ע ֹ ֵמד‬ 10:5 Y el ángel que vi estar
sobre el mar y sobre la tierra,
‫ָאָרץ ה ִֵרים‬ ֶ ‫ עַל־ ַהיּ ָם ְועַל־ה‬oméd al-hayám we'al- levantó su mano al cielo,
ha'árets, herím yeminó el-
‫שּׁ ָמי ִם׃‬
ָ ‫ י ְ ִמינוֹ ֶאל־ ַה‬hashamáyim,
‫שּׁבַע ְבּחֵי עוֹ ְל ֵמי הָעוֹ ָל ִמים‬ ָ ִ ‫ ו ַויּ‬6 wayishavá bejé olmé 10:6 y juró por el que vive por
siglos de siglos, que creó los
‫שּׁ ַמי ִם ְוכָל־‬ ָ ‫ ֲאשֶׁר־בּ ָָרא ֶאת־ ַה‬ha'olamím, ashér-bará et- cielos y todo lo que hay en ellos,
hashamáyim wekhól-ashér y la tierra y todo lo que hay en
‫ָאָרץ ְוכָל־ ֲאשֶׁר‬ ֶ ‫ ֲאשֶׁר ָבּהֶם ְוה‬bahém, weha'árets wekhól
ella, y el mar y todo lo que hay
‫שׁ ֵאין‬ֶ ‫ בָּהּ ְו ַהיּ ָם ְוכָל־ ֲאשֶׁר־בּוֹ‬ashér bah, wehayám wekhol- en él, que el tiempo no será más.
‫שׁהוּת׃‬ ָ ‫ עוֹד‬asher-bó, she'én od shahút:
‫ ז ֲאבָל בִּי ֵמי קוֹל ַה ַמּ ְל ָאְך‬7 avál bimé qol hamalákh 10:7 Pero en los días de la voz
del séptimo ángel, cuando él
‫שׁלַם‬
ְ ִ‫שּׁבִיעִי ְבּ ָע ְמדוֹ לִתְ קוֹ ַע ְונ‬ ְ ‫ ַה‬hashevi'í, be'amedó litqóa comience a tocar la trompeta,

26
‫ סוֹד ָה ֱאֹלהִים ַכּ ֲאשֶׁר ִבּשֵׂר ֶאת־‬wenishlám sod ha'elohím será consumado el misterio del
Poderoso, como él lo anunció a
‫ ֲעבָדָ יו ַהנְּבִי ִאים׃‬ka'ashér bisér et-avadáw sus siervos los profetas.
hanevi'ím:
‫שׁ ַמעְתִּ י מִן־‬ ָ ‫ ח ְוהַקּוֹל ֲאשֶׁר‬8 wehaqól ashér shamáti 10:8 Y la voz que oí del cielo
hablaba conmigo otra vez
‫שׁנִית לֵאמ ֹר‬ ָ ‫ ַה‬min-hashamáyim dibér eláy
ֵ ‫שּׁ ַמי ִם דִּ בֶּר ֵאלַי‬ diciendo: Ve, y toma el rollo
shenít lemór, lekh weqáj et-
‫ לְֵך ְוקַח ֶאת־ ַה ֵסּפֶר ַהקָּט ֹן‬haséfer haqatán hapatóaj pequeño abierto que está en
la mano del ángel que está
‫ ַהפָּתוּ ַח ֲאשֶׁר ְבּי ַד־ ַה ַמּ ְל ָאְך‬ashér beyád-hamalákh sobre el mar y sobre la tierra.
‫ָאָרץ׃‬
ֶ ‫ הָע ֹ ֵמד עַל־ ַהיּ ָם ְועַל־ה‬ha'omér al-hayám we'al-
ha'árets:
‫ ט וָאָב ֹא ֶאל־ ַה ַמּ ְל ָאְך וָאֹמַר‬9 wa'avó el-hamalákh 10:9 Y fuí al ángel, y le dije
que me diera el rollo, y él me
‫ ֵאלָיו תְּ נָה־לִּי ֶאת־ ַה ֵסּפֶר‬wa'omár eláw tena-lí et- dijo: Toma, y trágalo; y él te
haséfer, wayómer eláy, qaj
‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי קַח ֶו ֱאכ ֹל א ֹתוֹ‬we'ekhól otó, wehú yemár amargará en tu vientre, y en
tu boca será dulce como la
‫ וְהוּא יֵמַר ְבּ ִב ְטנְָך וּ ְבפִיָך י ִ ְהי ֶה‬bevitnekhá, uvefíkha yihyé miel.
‫ ָמתוֹק כִּדְ בָשׁ׃‬matóq kidevásh:
‫ י ָו ֶאקַּח ֶאת־ ַה ֵסּפֶר ִמיּ ַד־‬10 wa'eqáj et-haséfer miyád- 10:10 Y tomé el rollo de la
mano del ángel, y lo devoré; y
‫ ַה ַמּ ְל ָאְך וָא ֹ ְכלֵהוּ ַויְהִי ְבּפִי‬hamalákh, waokhlehú, era en mi boca como la miel de
wayhí befí kidevásh, dulce; y después de devorarlo,
‫ כִּדְ בַשׁ ְל ָמתוֹק וְאַח ֲֵרי אָ ְכלִי‬lematóq, we'ajaré akhelí otó,
fue amargo en mi vientre como
‫ְרוֹרים׃‬ ִ ‫ א ֹתוֹ וַתִּ ָמּלֵא ִב ְטנִי מ‬watimalé bitení meroshím: la hiel.

‫ יא וַיּ ֹאמְרוּ ֵאלָי עוֹד תָּ שׁוּב‬11 wayomerú eláy, od 10:11 Y él me dice: Aun debes
otra vez profetizar a pueblos y
‫ תִּ נָּבֵא עַל־ ַע ִמּים וְגוֹי ִם וּלְשׁ ֹנוֹת‬tashúv tinavé al-amím naciones y a lenguas y muchos
wegoyím uleshonót reyes.
‫ וּ ְמ ָלכִים ַרבִּים׃‬umelkhím rabím.

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק יא‬ Péreq Yod Álef Capítulo 11

‫ א ַויִּנָּתֶ ן־לִי ָקנֶה וְהוּא ְכ ַמטֶּה‬1 wayinatén-lí qanéh khematéh, 11:1 Y me fue dada una caña y
waya'amód hamalákh wayómer, era como una vara, y se me
‫ ַויַּעֲמ ֹד ַה ַמּ ְל ָאְך וַיּ ֹאמֶר קוּם וּמ ֹד‬qum umód et-hekhál Yahwéh dijo: Levántate y mide el
‫ ֶאת־הֵיכַל י ְהוָֹה ְו ֵאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח‬we'ét hamibéaj we'ét templo de Yahwéh, y el altar,
y a los que se postran en él.
‫שׁתַּ ֲחוִים בּוֹ׃‬ ְ ‫ ְו ֵאת ַה ִמּ‬hamishtahawót bo.
‫ ב ְו ֶה ָחצֵר ֲאשֶׁר מִחוּץ ַלהֵיכָל‬2 wehejatsér ashér mijúts 11:2 Y deja fuera el patio que
lahekhál otáh netósh we'et- está fuera del templo, y no lo

27
‫ א ֹתָ הּ נְט ֹשׁ וְאַל־תְּ ֻמדֶּ נָּה כִּי־‬temudenah ki-lagoyím midas, porque es dado a los
gentiles; y pisotearán la
‫ לַגּוֹי ִם נִתָּ נָה ו ְָרמְסוּ ֶאת־עִיר‬nitanáh weramesú et-'ir ciudad santa cuarenta y dos
haqódesh arba'ím ushenayím
‫שׁנַי ִם‬
ְ ‫אַר ָבּעִים וּ‬ ְ ‫ הַקּ ֹדֶ שׁ‬jadashím, meses.
‫שׁים׃‬ִ ָ‫חֳד‬
‫שׁנֵי עֵדַ י ְונִבְּאוּ י ָ ִמים‬ְ ‫ ג ְונָתַ תִּ י ִל‬3 wenatatí lishné edé 11:3 Y daré a mis dos testigos,
y profetizarán por mil
‫שּׁים ְוהֵם‬ ִ ‫שׁ‬ִ ‫ ֶאלֶף וּמָאתַ י ִם ְו‬wenibeú yamím élef doscientos y sesenta días, y
umatáyim weshhishím,
‫שׂ ִקּים׃‬ַ ‫ ִמתְ ַכּסִּים ַבּ‬wehém mitkasím basaqím. estarán vestidos de sacos.

‫שׁתֵּ י‬
ְ ‫שׁנֵי ַהזֵּיתִ ים וּ‬ ְ ‫ ד ֵאלֶּה הֵם‬14 éleh hem shené hazetím 11:4 Estas son las dos olivas, y
los dos candeleros que están
‫ ַה ְמּנ ֹרוֹת הָע ֹ ְמדִ ים ִל ְפנֵי ֱאֹלהֵי‬usheté hamenorót ha'omedím
lifné elohé ha'árets. delante del Poderoso de la
‫ָאָרץ׃‬
ֶ ‫ה‬ tierra.

‫ ה ְוכִי־י ְ ַב ֵקּשׁ ִאישׁ ְלה ַָרע ָלהֶם‬15 wekhí-yevaqéh ish lehará 11:5 Y si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos, y
‫ ֵאשׁ יֹצֵאת ִמפִּיהֶם א ֹ ֶכלֶת ֶאת־‬lahém esh yotsét mipihém devora a sus enemigos: y si
okhélet et-oivehém wekhén alguno quiere hacerles daño, es
‫ אֹיְבֵיהֶם ְוכֵן כָּל־ ַה ְמ ַב ֵקּשׁ‬kol-hamevaqéh lehará lahém necesario que él sea así muerto.
‫ ְלה ַָרע ָלהֶם מוֹת יוּ ָמת׃‬mot yumát.
‫ ו ְוהֵם י ֶשׁ־ ְל ֵאל י ָדָ ם ַלעֲצ ֹר‬6 wehém yesh-le'él yadám 11:6 Estos tienen autoridad de
cerrar el cielo, que no llueva
ָ ‫ ֶאת־ ַה‬la'atsór
‫שּׁ ַמי ִם וְֹלא־י ִ ְהי ֶה ָמטָר‬ et-hashamáyim weló-
yihyéh matár bimé nevuatám en los días de su profecía, y
‫שׁלְטוּ עַל־‬ ְ ִ ‫ בִּי ֵמי נְבוּאָתָ ם ְוי‬weyishletú al-hamáyim tienen poder sobre las aguas
para convertirlas en sangre, y
‫ָאָרץ‬
ֶ ‫ ַה ַמּי ִם ְל ָה ְפכָם לְדָ ם ְועַל־ה‬lehafekhám ledám we'al- para herir la tierra con toda
‫ ְלהַכּ ֹתָ הּ ְבּכָל־נֶגַע ִמדֵּ י י ֶ ְחפָּצוּ׃‬ha'árets lehaqotáh bekhól-negá plaga cuantas veces quieran.
midé yejpatsú.
‫ ז וּ ְבכַלּוֹתָ ם עֵדוּתָ ם ַה ַחיּ ָה‬7 uvekhalotám edutám, 11:7 Y cuando ellos hayan
acabado su testimonio, la bestia
‫שׂה ִע ָמּהֶם‬ ֶ ‫ הָעֹלָה ִמתְּ הוֹם תַּ ֲע‬hajayáh ha'oláh mitehóm
ta'aséh imahém miljamáh que sube del abismo hará guerra
contra ellos, y los vencerá, y los
‫ ִמ ְל ָח ָמה וְתוּכַל ָלהֶם ַוה ֲָרגָתַ ם׃‬wetukhál lahém waharagatám matará.

‫ ח ְו ָהי ְתָ ה נִ ְבלָתָ ם בּ ְִרחוֹב ָהעִיר‬8 wehayetáh nivlatám birjóv 11:8 Y sus cuerpos serán echados
en las plazas de la gran ciudad,
‫ ַהגְּדוֹלָה ַהנִּק ְֵראת ְכּפִי הָרוּ ַח‬ha'ír haguedoláh haniqrát que espiritualmente es llamada
kefí harúaj beshém sedóm Sodoma y Egipto, donde fue
‫שׁם‬
ָ ‫שׁם סְדוֹם וּ ִמצ ְַרי ִם ֲאשֶׁר־‬ ֵ ‫ ְבּ‬umitsráyim, ashér-sham ejecutado también nuestro
‫ נִ ְצלַב גַּם־ ֲאדֹנֵיהֶם׃‬nitsláv gam-adonénu. Adón.

‫ ט ו ְַרבִּים מִן־ ָה ַע ִמּים‬9 werabím min-ha'amím 11:9 Y muchos de los pueblos,


y las familias y las lenguas y
‫שׁפָּחוֹת ְו ַהלְּשׁ ֹנוֹת ְוהַגּוֹי ִם‬ ְ ‫ ְו ַה ִמּ‬wehamishpajót wehaleshonót de los gentiles verán los
wehagoyím yirú et-nivlatám
‫שׁה‬
ָ ‫שֹׁל‬ְ ‫ י ְִראוּ ֶאת־נִ ְבלָתָ ם י ָ ִמים‬yamím sheloshá wajetsí, weló cuerpos de ellos por tres días
y medio, y no permitirán que

28
‫ ָו ֵחצִי וְֹלא י ִתְּ נוּ לְשׂוּם ֶאת־‬yitenú lesúm et-guewitám sean puestos sus cuerpos en
sepulcros.
‫ ְגּוִיּ ֹתָ ם ַבּ ְקּב ִָרים׃‬baqevarím.
‫שׂמְחוּ ֲעלֵיהֶם‬ ְ ִ ‫ָאָרץ י‬ֶ ‫שׁבֵי ה‬ ְ ֹ ‫ י וְי‬10 weyoshvé ha'árets 11:10 Y los moradores de la
tierra se gozarán sobre ellos, y se
‫שׁלְחוּ ָמנוֹת ִאישׁ‬ ְ ִ ‫ ְוי ַ ַעלְזוּ ְוי‬yishmejú alehém, weya'alzú alegrarán, y se enviarán regalos
weyishjú manót ish lere'ehú, unos a otros; porque estos dos
‫שׁנֵי ַהנְּבִי ִאים ָה ֵאלֶּה‬ ְ ‫ ל ְֵרעֵהוּ כִּי‬ki shené hanevi'ím haéleh profetas han atormentado a los
‫ָאָרץ׃‬
ֶ ‫שׁבֵי ה‬ ְ ֹ ‫ ִה ְכ ִאיבוּ ֶאת־י‬hikhivú et-yoshvé ha'árets. que moran sobre la tierra.

‫שׁה‬ ָ ‫שֹׁל‬ ְ ‫ יא ַויְהִי אַח ֲֵרי י ָ ִמים‬11 wayehí ajaré yamím 11:11 Y fue después de tres
días y medio que el espíritu de
‫ ָו ֵחצִי וַתָּ ב ֹא ָבהֶם רוּ ַח ַחיּ ִים‬shelosháh wajatsí watavó vida enviado del Poderoso,
bahém rúaj jayím me'ét
‫ ֵמ ֵאת ָה ֱאֹלהִים ַויּ ַ ַע ְמדוּ עַל־‬ha'elohim waya'amdú al- entró en ellos, y se alzaron
sobre sus pies, y vino un gran
‫ ַרגְלֵיהֶם ְו ֵאי ָמה גְדוֹלָה נָ ְפלָה‬raglehém we'emáh guedoláh temor sobre los que los
‫ עַל־כָּל־ר ֹ ֵאיהֶם׃‬naflah al-kol-ro'ehém. vieron.
‫שׁ ְמעוּ קוֹל גָּדוֹל מִן־‬ ְ ִ ‫ יב ַויּ‬12 wayishme'ú qol gadól min- 11:12 Y oyeron una gran voz
del cielo, que les habló
‫שּׁ ַמי ְ ָמה ִמדַּ בֵּר ֲאלֵיהֶם לֵאמ ֹר‬ ָ ‫ ַה‬hashamáyim midabér alehém
lemór, alú henáh; waya'alú diciendo: Suban acá. Y
‫שּׁ ַמי ְ ָמה‬ָ ‫ עֲלוּ ֵהנָּה ַויַּעֲלוּ ֶב ָענָן ַה‬be'anán hashamáymah we'ené subieron en una nube al cielo,
y sus enemigos los vieron.
‫ ְועֵינֵי שׂנְ ֵאיהֶם ר ֹאוֹת׃‬sonehém ro'ót.
‫שּׁעָה ַההִיא ָהי ָה ַרעַשׁ‬ ָ ‫ יג וּ ַב‬13 wvashaát hahí hayáh ra'ásh 11:13 Y en aquella hora fue
hecho un temblor grande, y la
‫ירית ָהעִיר‬ ִ ‫שׂ‬ ִ ‫ גָּדוֹל וַתִּ פּ ֹל ֲע‬gadól, watipól asirím ha'ír
weshiv'át alafím bené-adám décima parte de la ciudad cayó,
‫שׁ ְבעַת ֲא ָלפִים ְבּנֵי־אָדָ ם‬ ִ ‫ ְו‬lemispár shemutám nehergú y fueron muertos en el temblor
de tierra en número de siete
‫שׁמוֹתָ ם נֶה ְֶרגוּ ב ָָרעַשׁ‬ ְ ‫ ְל ִמ ְספַּר‬vara'ásh wehanisharím re'adáh mil hombres: y los demás
‫ְאָרים ְרעָדָ ה ֲא ָחזָתַ ם‬ ִ ‫ ְו ַהנִּשׁ‬ajazatám wayitenú khavód fueron espantados, y dieron
lelohé hashamáyim. gloria al Poderoso del cielo.
‫שּׁ ָמי ִם׃‬ ָ ‫ַויּ ִתְּ נוּ כָבוֹד לֵאֹלהֵי ַה‬
‫שׁנִי ָחלַף ָהלְַך לוֹ וְאוֹי‬ ֵ ‫ יד אוֹי‬14 oy shení jalaf, halákh lo 11:14 El segundo ¡Ay! ha pasado:
he aquí, el tercer ¡Ay! pronto
‫שׁי ְמה ֵָרה י ָבוֹא׃‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ we'oy shelishí meheráh yavú. vendrá.

‫שּׁבִיעִי תָּ ַקע‬ ְ ‫ יה ְו ַה ַמּ ְל ָאְך ַה‬15 wehamalákh hashevi'í toqá 11:15 Y el séptimo ángel tocó
la trompeta, y hubo grandes
‫ בַּשּׁוֹפָר ַויְהִי ק ֹלוֹת גְּדוֹלִים‬bashofár, wayehí qolót
guedolót bashamáyim voces en el cielo, y decían: He
‫שּׁ ַמי ִם וַיּ ֹאמְרוּ ִהנֵּה ַמ ְמ ֶלכֶת‬ ָ ‫ ַבּ‬wayomerú, hinéh mamlékhet aquí los reinos del mundo han
venido a ser los reinos de
‫ הָעוֹלָם ָהי ְתָ ה ַל ֲאדֹנֵינוּ‬ha'olám hayetáh la'adonénu nuestro Soberano, y de su
‫שׁיחוֹ וְהוּא י ִ ְמֹלְך לְעוֹ ְל ֵמי‬ ִ ‫ ְו ִל ְמ‬welimshijó, wehú yimlókh Mesías; y él reinará por siglos
le'olám olamím. de siglos.
‫עוֹ ָל ִמים׃‬
‫ְאַר ָבּעָה ַהזְּ ֵקנִים‬ ְ ‫ יו ְו ֶעשׂ ְִרים ו‬16 we'esrím we'arba'áh 11:16 Y los veinticuatro ancianos
hazeqením hayoshvím kifné que estaban sentados delante

29
‫שׁבִים ִל ְפנֵי ָה ֱאֹלהִים עַל־‬ ְ ‫ הַיּ‬ha'elohim al-kisonotám naflú del Poderoso en sus tronos, se
inclinaron sobre sus rostros, y
‫ ִכּסְאוֹתָ ם נָפְלוּ עַל־ ְפּנֵיהֶם‬al-penehém elohím,
weyishtajawú
adoraron al Poderoso,
‫שׁתַּ חֲווּ לֵאֹלהִים׃‬ ְ ִ ‫ַויּ‬
‫ יז וַיּ ֹאמְרוּ מוֹדִ ים ֲאנַחְנוּ לְָך‬17 wayomerú, modím anájnu 11:17 y dijeron: Te damos
gracias, Yahweh, Poderoso
‫ י ְהוָֹה ֱאֹלהִים ְצבָאוֹת הַהוֶֹה‬lekhá, Yahwéh elohim tsevaót,
hahú wehayáh weyavó, ki Omnipotente, que eres y que
eras y que vendrás, porque has
‫שׁתָּ ֻעזְָּך‬ ְ ‫ ְו ָהי ָה ְוי ָבוֹא כִּי ָל ַב‬lavashtá uzekhá hagadól tomado tu gran potencia, y has
‫ ַהגָּדוֹל וַתִּ ְמֹלְך׃‬watimlókh. reinado.
11:18 Y las naciones se han airado,
‫ יח ְוהַגּוֹי ִם ָקצָפוּ ַויּ ָב ֹא ֶק ְצפְָּך‬18 wehaoyím qatsfú, y ha venido tu ira, y el tiempo de
‫שׂכָר‬ ָ ‫שׁפּ ֹט ַה ֵמּתִ ים ְולָתֵ ת‬ ְ ‫ ְועֵת ִל‬wayavó qetspekhá, we'ét los muertos, para que sean
lishpót hametím welatét juzgados, y para que des el
‫שׁים‬ ִ ֹ ‫ ַל ֲעבָדֶ יָך ַהנְּבִי ִאים ְו ַל ְקד‬shakhór la'avadékha galardón a tus siervos los
‫שׁ ֶמָך ְל ִמ ְקּ ַטנָּם ְועַד־‬ ְ ‫ וּ ְלי ְִר ֵאי‬hanevi'ím welaqedoshím profetas, y a los santos, y a los que
temen tu nombre, a los
‫שׁחִיתֵ י‬ ְ ‫שׁחִית ֶאת־ ַמ‬ ְ ‫ גְּדוֹלָם וּ ְל ַה‬uleyiré ulehashhít et- pequeñitos y a los grandes, y para
‫ָאָרץ׃‬ֶ ‫ ה‬mashjité ha'árets. que destruyas a los destructores
de la tierra.

ָ ‫ יט ַויִּפָּתַ ח הֵיכַל י ְהוָֹה ַבּ‬19 wayipatáj hekhál


‫שּׁ ַמי ִם‬ 11:19 Y fue abierto el templo de
Yahwéh en el cielo, y fue vista el
‫ ַויּ ֵָרא אֲרוֹן בּ ְִריתוֹ ְבּהֵיכָלוֹ ַויְהִי‬bashamáyim wayerá arón arca de su pacto en su templo; y
beritó behekhaló, wayehí hubo relámpagos y voces y
‫וּר ָע ִמים ו ְַרעַשׁ‬ְ ‫ בּ ְָר ִקים וְק ֹלוֹת‬beraqím weqolót ure'amím truenos y terremotos y grande
‫ וּב ָָרד ָכּבֵד׃‬wera'ásh uvarád kavéd. granizo.
..........................................

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק יב‬ Péreq Yod Bet Capítulo 12

ָ ‫ א וְאוֹת גָּדוֹל נ ְִראָה ַבּ‬1 we'ót gadól niráh


‫שּׁ ָמי ִם‬ 12:1 Y una gran señal fue vista
en el cielo: una mujer vestida
‫שׁהּ‬ ָ ‫שּׁ ֶמשׁ לְבוּ‬ ֶ ‫שּׁה ֲאשֶׁר־ ַה‬ ָ ‫ ִא‬bashamáyim, isháh ashér- del sol, y la luna debajo de sus
hashémesh levushá,
‫ ְו ַהיּ ֵָר ַח תַּ חַת ַרגְלֶי ָה ְועַל־‬wehayaréaj tájat ragléha pies, y sobre su cabeza una
corona de doce estrellas.
‫שׁנֵים ָעשָׂר‬ ְ ‫שׁהּ ֲעט ֶֶרת‬ ָ ‫ ר ֹא‬we'al-rosháh atéret sheném
‫ כּוֹ ָכבִים׃‬asár kokhavím.
12:2 Y estaba encinta, y clamaba
‫ ב ְוהִיא ה ָָרה וַתִּ זְעַק ַבּ ֲח ָבלֶי ָה‬2 Wehí haráh, watizáq con dolores de parto, y sufría
ֵ ‫ וּ ְבצ‬bajavaléha, uvetsiré ledatáh.
‫ִירי לֵדַ תָּ ה׃‬ tormento por dar a luz.
12:3 Y fue vista otra señal en el
‫שּׁ ָמי ִם ְו ִהנֵּה‬ָ ‫ ג ַויּ ֵָרא אוֹת אַחֵר ַבּ‬3 wayerá ot ajér bashamáyim, cielo; y he aquí un gran dragón
wehinéh tanín gadól adóm

30
‫ תַּ נִּין גָּדוֹל אָד ֹם ָכּ ֵאשׁ וְלוֹ‬kaésh, weló shiváh roshím rojo como fuego, que tenía
siete cabezas y diez cuernos,
‫שׁים ְו ֶעשֶׂר ק ְָרנַי ִם‬ ִ we'éser
ִ ‫שׁ ְבעָה ָרא‬ qeranáyim, we'al-
rosháw shiváh khetarím. y en sus cabezas siete
‫שׁ ְבעָה כְתָ ִרים׃‬ ִ ‫שׁיו‬
ָ ‫ַל־רא‬
ָ ‫ְוע‬ coronas.
‫שּׁ ַמי ִם‬ ָ ‫ ד ְו ָסחַב ִבּזְנָבוֹ מִן־ ַה‬4 wesajáv biznavó min- 12:4 Y su cola arrastraba la
tercera parte de las estrellas
‫שׁלִיכֵם‬ ְ ַ ‫שׁית הַכּוֹ ָכבִים ַויּ‬ ִ ‫שׁלִי‬ ְ shamáyim, shelishít
hakokhavím, wayashlikhém del cielo, y las echó en tierra.
‫אָרצָה ַויּ ִתְ יַצֵּב הַתַּ נִּין ִל ְפנֵי‬ ְ aretsáh. wayityatsév hatanín Y se paró el dragón delante de
la mujer que estaba para dar a
‫שּׁה ֲאשֶׁר ֶה ֶחלָה ָללֶדֶ ת‬ ָ ‫ ָה ִא‬lifné ha'isháh ashér hejeláh luz, a fin de devorar a su hijo
‫ ְל ַמעַן בְֹּל ַע ֶאת־ ְבּנָהּ ְבּלִדְ תָּ הּ׃‬lalédet, lemá'an belóa et-bená cuando hubiera dado a luz.
belidtá.
‫ ה וַתֵּ לֶד בֵּן זָכָר ֲאשֶׁר־י ְִרעֶה‬5 watéled ben zakhár, ashér- 12:5 Y ella dio a luz un hijo
varón, el cual pastoreará a todas
ֵ ‫ כָל־הַגּוֹי ִם ְבּ‬yiréh khol-hagoyím
‫שׁבֶט בּ ְַרזֶל ַויּ ִ ָלּקַח‬ las naciones con vara de hierro:
beshévet barzél, wayilaqáj y fue arrebatado su hijo al
‫ ְבּנָהּ ֶאל־ ָה ֱאֹלהִים ְו ֶאל־ ִכּסְאוֹ׃‬benáh el-elohím we'él-kisó. Poderoso y a su trono.

‫שּׁה בּ ְָרחָה ַה ִמּדְ בּ ָָרה‬ ָ ‫ ו ְו ָה ִא‬6 weha'isháh barejáh 12:6 Y la mujer huyó al
desierto, donde tiene un lugar
‫שׁם הוּכַן־לָהּ ָמקוֹם‬ ָ ‫ ֲאשֶׁר־‬hamidbaráh ashér-shám
hukhán-láh maqóm me'ét preparado del Poderoso, para
‫ ֵמ ֵאת ֱאֹלהִים ְל ַמעַן י ְ ַכ ְלכְּלוּ ָה‬elohím, lemá'an yekhalkelúha que la mantengan allí mil
doscientos y sesenta días.
‫שּׁם י ָ ִמים ֶאלֶף וּמָאתַ י ִם‬ ָ sham yamím élef umataním
‫שּׁים׃‬ ִ ‫שׁ‬ ִ ‫ ְו‬weshishím.
‫שּׁ ָמי ִם ִמי ָכ ֵאל‬ ָ ‫ ז וַתְּ הִי ִמ ְל ָח ָמה ַבּ‬7 watehí miljamáh 12:7 Y fue hecha una gran batalla
en el cielo: Mikael y sus ángeles
‫ הוּא וּ ַמלְאָכָיו נִ ְל ָח ִמים בַּתַּ נִּין‬bashamáyim, mikhaél hu
umalakháw niljamím batanín,
lidiaban contra el dragón; y el
dragón lidiaba y sus ángeles.
‫ ְוהַתַּ נִּין נִ ְלחָם וּ ַמלְאָכָיו׃‬wehatanín niljám umalakháw.
‫ ח וְֹלא הִתְ ַחזָּקוּ ְוגַם ְמקוֹ ָמם‬8 weló hitjazaqú, wegám 12:8 Y no prevalecieron, y
meqomám lo-nimtsá od además su lugar no fue más
‫שּׁ ָמי ִם׃‬
ָ ‫ ֹלא־נִ ְמצָא עוֹד ַבּ‬bashamáyim. hallado en el cielo.

‫שׁלְַך הַתַּ נִּין ַהגָּדוֹל ַהנָּחָשׁ‬ ְ ֻ ‫ ט ַויּ‬9 wayushlákh hatanín hagadól, 12:9 Y fue lanzado fuera el gran
dragón, la serpiente antigua, que
‫שׁמוֹ‬ ְ ‫ ַה ַקּדְ מוֹנִי ֲאשֶׁר־נִק ְָרא‬hanajásh haqadmoní, ashér-
niqrá shemó malshín wesatán,
se llama su nombre Diablo y
Satán, el cual engaña a todo el
‫שׂטָן ַה ַמּדִּ י ַח תֵּ בֵל ֻכּלָּהּ‬
ָ ‫שׁין ְו‬ ִ ‫ ַמ ְל‬hamadíaj tével kulám, hu mundo; fue arrojado en tierra, y
‫אָרצָה וּ ַמלְאָכָיו‬ ְ ‫שׁלְַך‬ ְ ‫ הוּא ֻה‬hushlákh aretsáh, umalakháw sus ángeles fueron arrojados con
‫שׁלָכוּ׃‬ ְ ‫ עִמּוֹ ֻה‬imó hushlakhú. él.

‫שּׁ ַמי ִם‬ָ ‫שׁ ַמע קוֹל גָּדוֹל ַבּ‬ ְ ‫ י ָו ֶא‬10 wa'eshmá qol gadól 12:10 Y oí una grande voz en el
cielo que decía: Ahora ha venido
‫ וַיּ ֹאמַר עַתָּ ה בָאָה י ְשׁוּעַת‬bashamáyim wayomár: atáh
ba'áh yeshuát elohénu, we'uzó la salvación de nuestro
Poderoso, y su virtud, y su reino,
‫ ֱאֹלהֵינוּ ְועֻזּוֹ וּ ַמלְכוּתוֹ‬umalkhutó, umemshélet y el poder de su Mesías; porque

31
‫הוּרד‬ַ ‫שׁיחוֹ כִּי‬ ֶ ‫ וּ ֶמ ְמ‬meshijó, ki hurád sotén ajénu,
ִ ‫שׁלֶת ְמ‬ ha sido arrojado el acusador de
nuestros hermanos, el cual los
‫שׂ ְטנָם‬ִ ‫ שׂוֹטֵן אַחֵינוּ הָע ֹ ֵמד ְל‬ha'oméd lesitnám lifné
elohénu yomám waláylah.
acusaba delante de nuestro
Poderoso día y noche.
‫ִל ְפנֵי ֱאֹלהֵינוּ יוֹ ָמם ָו ָליְלָה׃‬
12:11 Y ellos lo han vencido por la
‫שׂה‬ֶ ‫ יא ְוהֵם נִ ְצּחֻהוּ בְדַ ם־ ַה‬11 wehém nitsjuhú bedám- sangre del Cordero, y por la
‫ וּבִדְ בַר עֵדוּתָ ם וְֹלא־אָהֲבוּ ֶאת־‬haséh, ubidvár edutám, weló- palabra de su testimonio; y no han
ahavú et-nafshám ad lamatét. amado sus vidas hasta la muerte.
‫שׁם עַד ַל ָמּוֶת׃‬ָ ‫נַ ְפ‬
‫ יב עַל־כֵּן ָרנּוּ שָׁ ַמי ִם וְשׁ ֹ ְכנֵיהֶם‬12 al-kén ranú shamáyim, 12:12 Por lo cual alégrense,
cielos, y ustedes los que moran
‫שׁבֵי א ֶֶרץ ָוי ָם כִּי־‬ ְ ֹ ‫ אוֹי ָלכֶם י‬weshokhnehém; oy lakhém en ellos. ¡Ay de la tierra y del
yoshvé érets wayám, ki- mar! Porque ha descendido a
‫שׁין ְבּ ֵח ָמה‬ ִ ‫ י ַָרד ֲאלֵיכֶם ַה ַמּ ְל‬yarád alekhém hamalshín,
ustedes el diablo, con gran ira,
‫ גְדוֹלָה ִמדַּ עְתּוֹ כִּי תִ ְקצַר עִתּוֹ׃‬bejamáh guedoláh, midató sabiendo que tiene poco
ki tiqtsár itó. tiempo.

‫ יג ַויְהִי ַכּ ֲאשֶׁר ָראָה הַתַּ נִּין כִּי‬13 wayehí ka'ashér ra'áh 12:13 Y cuando vió el dragón que
él había sido arrojado a la tierra,
‫אָרצָה ַויּ ְִרדּ ֹף ֶאת־‬
ְ ‫שׁלְַך‬ ְ ‫ ֻה‬hatanín ki hushlákh aretsáh, persiguió a la mujer que había
wayirdóf et-ha'isháh ashér dado a luz al hijo varón.
‫שּׁה ֲאשֶׁר יָלְדָ ה ֶאת־ ַהזָּכָר׃‬ ָ ‫ ָה ִא‬yaldáh et-hazakhár.
‫שׁתֵּ י ַכנְפֵי‬ ְ ‫שּׁה‬ ָ ‫ יד ַויּ ֻתְּ נוּ ָל ִא‬14 wayutnú la'isháh sheté 12:14 Y fueron dadas a la mujer
dos alas de la gran águila, para
‫ ַהנֶּשֶׁר ַהגָּדוֹל לָעוּף ַה ִמּדְ בּ ָָרה‬khanfé hanésher hagadól, que volase al desierto, a su lugar,
la'úf lamidbaráh, el- donde es mantenida por un
‫שׁם‬ ָ ‫ ֶאל־ ְמקוֹ ָמהּ ֲאשֶׁר תְּ ֻכ ְלכַּל־‬meqomáh, ashér tekhulkál- tiempo y tiempos, y la mitad de
‫ מוֹעֵד מוֹעֲדִ ים ָו ֵחצִי ִמ ְפּנֵי‬shám moád moadím, wajetsí un tiempo de la presencia de la
serpiente.
‫ ַהנָּחָשׁ׃‬mipené hanajásh.
‫שׁלַּח ַהנָּחָשׁ נְהַר־ ַמי ִם‬ ַ ְ ‫ יה ַוי‬15 wayishláj hanajásh 12:15 Y echó la serpiente un río
de agua de su boca tras la mujer,
‫שׁ ְטפָהּ‬ ָ ‫שּׁה ְל‬ ָ ‫ ִמפִּיו אַח ֲֵרי ָה ִא‬nehár-máyim mipír ajaré para que fuese arrebatada por el
ha'isháh, leshatfáh banahár. río.
‫ַבּנָּהָר׃‬
‫שּׁה‬ ָ ‫ָאָרץ ֶאת־ ָה ִא‬ ֶ ‫ יו וַתַּ עֲז ֹר ה‬16 wata'azór ha'árets et- 12:16 Y ayudó la tierra a la
mujer, y abrió la tierra su
‫ָאָרץ אֶ ת־פִּי ָה וַתִּ ְבלַע‬ ֶ ‫ וַתִּ פְתַּ ח ה‬ha'isháh, watiftáj ha'árets et- boca, y absorbió el río que
piha, wativlá et-hanahár
‫שׁלַּח הַתַּ נִּין‬ ִ ‫ ֶאת־ ַהנָּהָר ֲאשֶׁר־‬ashér-shiláj hatanín mipíhu había echado el dragón de su
boca.
‫[ ִמפִּיהוּ׃‬mipihó].
12:17 Y se airó el dragón contra la
‫שּׁה‬ ָ ‫ יז ַויּ ִ ְקצ ֹף הַתַּ נִּין עַל־ ָה ִא‬17 wayiqetsóf hatanín al- mujer; y se fue a hacer guerra
‫ ַויֵּלְֶך ַלעֲשׂוֹת ִמ ְל ָח ָמה עִם־י ֶתֶ ר‬ha'isháh, wayélekh la'asót
miljamáh im yéter zaráh,
contra el remanente de la simiente
de ella, los que guardan los
‫ ז ְַרעָהּ הַשֹּׁמ ְִרים פִּקּוּדֵ י ֱאֹלהִים‬hashomerím piqudé elohím mandamientos del Poderoso, y que
el testimonio de Yeshúa está en sus
‫ ַו ֲאשֶׁר עֵדוּת י ֵשׁוּ ַע ְבּפִיהֶם׃‬wa'ashér edút yeshúa befihém. bocas.

32
‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק יג‬ Péreq Yod Guímel Capítulo 13

‫ א ָו ֱאהִי ע ֹ ֵמד עַל־חוֹל ַהיּ ָם‬1 wa'ehí oméd al-jól hayám. 13:1 Y, oh, me paré sobre la
‫ ָוא ֵֶרא ַחיּ ָה עֹלָה מִן־ ַהיּ ָם ְולָהּ‬wa'ére jayáh oláh min-hayám,
weláh éser qeranáyim,
arena del mar. Y vi una bestia
subir del mar, y tenía diez
‫שׁים‬ִ ‫שׁ ְבעָה ָרא‬ ִ ‫ ֶעשֶׂר ק ְָרנַי ִם ְו‬weshiváh roshím uveqarnéha cuernos y siete cabezas; y sobre
sus cuernos diez diademas; y
‫ וּ ְבק ְַרנֶי ָה ֲעשׂ ָָרה כְתָ ִרים‬asaráh khetarím, uveroshéha sobre su cabeza nombres de
‫שׁמוֹת גִּדּוּפִים׃‬ ְ ‫שׁי ָה‬ ֶ ‫ וּב ְָרא‬shemót guidufím. blasfemias.

‫ ב ְו ַה ַחיּ ָה ֲאשֶׁר ָר ִאיתִ י מ ְַר ֶא ָה‬2 wehajayáh ashér raíti 13:2 Y la bestia que vi, parecía
como la semejanza de un
‫ ְכּמ ְַר ֵאה ַהנָּמֵר ו ְַרגְלֶי ָה ַרגְלֵי ד ֹב‬maréha kemaré hanamér, leopardo, y sus patas eran
weragléha raglé dov, ufíha patas de oso, y su boca era
‫אַרי ֵה ַויּ ִתֶּ ן־לָהּ הַתַּ נִּין‬
ְ ‫ וּפִי ָה פִּי‬pi arí. wayitén-lah hatanín
boca de león. Y le dio el dragón
‫שׁל‬ ָ ‫ ֶאת־כּ ֹחוֹ ְו ֶאת־ ִכּסְאוֹ וּ ִמ ְמ‬et-kojó we'ét-kisó su poder y su trono y autoridad
‫ ָרב׃‬umimshál-ráv. grande.

‫שׁי ָה‬ֶ ‫ג ָוא ֵֶרא ְו ִהנֵּה ֶאחָד מ ֵָרא‬ 3 waére wehinéh ejád 13:3 Y miré, y he aquí una de
meroshéha kefatsúa, petsa sus cabezas como herida,
‫ְכּפָצוּ ַע ֶפּצַע לָמוּת וּ ַמכַּת ָמוֶת‬ herida de muerte, y la herida
lamút, umakát máwet ashér-
‫שׁתּוֹ ֵמם‬ְ ִ‫ֲאשֶׁר־לָהּ נ ְִרפָּאָה וַתּ‬ lah nirpa'áh, watishtomém
de muerte que tenía fue
curada; y se maravilló toda la
‫ָאָרץ אַח ֲֵרי ַה ַחיּ ָה׃‬
ֶ ‫כָּל־ה‬ kol-ha'árets ajaré hajayáh. tierra tras de la bestia.
13:4 Y se postraron ante el dragón
‫שׁתַּ חֲווּ לַתַּ נִּין ֲאשֶׁר־נָתַ ן‬ ְ ִ ‫ ד ַויּ‬4 wayistajawú latanín ashér- que había dado autoridad a la
natán memshaláh lajayáh,
‫שׁתַּ חֲווּ ַל ַחיּ ָה‬ ְ ִ ‫שׁלָה ַל ַחיּ ָה ַויּ‬ ָ ‫ ֶמ ְמ‬weyishtajawú lajayáh bestia, y se postraron ante la
bestia y dijeron: ¿Quién es
‫ וַיּ ֹאמְרוּ ִמי י ִדְ ֶמה ַל ַחיּ ָה וּ ִמי‬wayomerú: ¿mi yidméh semejante a la bestia, y quién
‫ יוּכַל ְל ִה ָלּחֵם ִאתָּ הּ׃‬lajayáh, umí yukhál lehilajém podrá lidiar con ella?
itáh?
‫ ה ַויִּנָּתֶ ן לָהּ פֶּה ְמ ַמלֵּל גְּד ֹלוֹת‬5 wayinatén lah peh memalél 13:5 Y le fue dada una boca que
hablaba grandezas y blasfemias;
ָ ‫ ְונֶאָצוֹת ְו‬guedolót
‫שׁ ְלטָן נִתַּ ן־לָהּ ַלעֲשׂוֹת‬ wene'atsót
weshaltán, nitán-láh la'asót
y autoridad le fue dada para
hacer (guerra) cuarenta y dos
‫שׁנַי ִם‬
ְ ‫אַר ָבּעִים וּ‬ְ (‫( ) ִמ ְל ָח ָמה‬miljamáh) arba'ím ushenáyim meses.
‫שׁים׃‬ ִ ָ‫ חֳד‬jódashím.
‫ו וַתִּ פְתַּ ח ֶאת־פִּי ָה ְלנַאֵץ ֶאת־‬ 6 watiftáj et-píha lenaéts et- 13:6 Y abrió su boca para
ha'elohím utenaéts et-shemó blasfemar al Todopoderoso y
‫שׁמוֹ‬ ְ ‫ָה ֱאֹלהִים וַתְּ נַאֵץ ֶאת־‬ we'et-mishkanó we'ét- para insultar su nombre y su
morada y a los que moran en el
‫שׁכָּנוֹ ְו ֶאת־הַשּׁ ֹ ְכנִים‬
ְ ‫ְו ֶאת־ ִמ‬ shokhením bashamáyim. cielo.

33
‫שּׁ ָמי ִם׃‬
ָ ‫ַבּ‬
‫ ז ַויִּנָּתֶ ן לָהּ ַלעֲשׂוֹת ִמ ְל ָח ָמה‬7 wayinatén láh la'asót miljamáh 13:7 Y le fue dado hacer
im-haqedoshím ulenatsejám, guerra contra los santos y
‫שׁים וּ ְלנַ ְצּחָם וַתִּ נָּתֶ ן‬ִ ֹ ‫ עִם־ ַה ְקּד‬watinatén lah memshaláh al-kol- vencerlos. Y le fue dada
‫שׁ ָפּחָה‬ ְ ‫שׁלָה עַל־כָּל־ ִמ‬ ָ ‫ לָהּ ֶמ ְמ‬mishpajáh we'ám welashón autoridad sobre toda familia y
pueblo y lengua y nación.
‫ ָועָם ְולָשׁוֹן וָגוֹי׃‬wagóy.
8 weyishtajawú lah khol- 13:8 Y se postraron ante ella todos
‫שׁבֵי‬
ְ ֹ ‫שׁתַּ חֲווּ לָהּ כָּל־י‬ְ ִ ‫ח ְוי‬ los moradores de la tierra que no
yoshvéh ha'árets ashér lo-
‫ָאָרץ ֲאשֶׁר ֹלא־נִכְתְּ בוּ‬ ֶ ‫ה‬ nikhtevú shemotám beséfer
están escritos sus nombres en el
libro de la vida que es del Cordero
‫שׁמוֹתָ ם ְבּ ֵספֶר ַה ַחיּ ִים ֲאשֶׁר‬ ְ hajayím ashér laséh hatavúaj inmolado desde el día de la
fundación del mundo.
‫שׂה ַהטָּבוּ ַח ִמיּוֹם ִה ָוּסֵד תֵּ בֵל׃‬ ֶ ‫ַל‬ miyóm hiwaséd tével.

ְ ִ ‫ ט כָּל־ ֲאשֶׁר אֹזֶן לוֹ י‬9 kol-ashér ozén lo, yishmá.


‫שׁ ָמע׃‬ 13:9 Todo el que oído tenga,
oiga.

‫שּׁבִי‬ ְ ‫ י הַמּוֹלִיְך‬10 hamolíkh sheví yélekh


ֶ ‫שׁבִי יֵלְֵך ַבּ‬ 13:10 Quien para ir en
cautividad, irá en cautividad;
‫ ְוהַה ֵֹרג ַבּח ֶֶרב הָר ֹג יֵה ֵָרג ֶבּח ֶָרב‬basheví, wehahoreg bajérev quien para morir a espada,
haróg, yehareg bejarév.
‫ בָּז ֹאת ַס ְבלָנוּת ֶו ֱאמוּנַת‬bazót savlanút we'emunát morirá a espada. En esto está
la perseverancia y la fe de los
‫שׁים׃‬ִ ֹ ‫ ַה ְקּד‬haqedoshím. santos.

‫ יא ָוא ֵֶרא ַחיּ ָה אַח ֶֶרת עֹלָה מִן־‬11 wa'ére jayáh ajéret oláh 13:11 Y vi otra bestia que subía
del suelo; y tenía dos cuernos
ְ ‫ ָה ֲאדָ ָמה ְולָהּ‬min-ha'adamáh,
‫שׁתֵּ י ק ְָרנַי ִם‬ weláh sheté
qeranáyim keqarné haséh, como cuerno de cordero, y
‫שׂה וּ ְמדַ בּ ֶֶרת כַּתַּ נִּין׃‬ֶ ‫ ְכּק ְַרנֵי ַה‬umedabéret katanín. hablaba como dragón.

‫שׂה כָּל־פִּקּוּדֵ י ַה ַחיּ ָה‬ ָ ֹ ‫יב ְוהִיא ע‬ 12 wehí osáh kol-piqudé 13:12 Y ella ejerce todo el poder
hajayáh harishonáh befanéha, de la bestia primera ante ella; y
‫ה ִָראשׁוֹנָה ְבּ ָפנֶי ָה וּ ְמבִיאָה ֶאת־‬ umeviáh et-ha'árets causa a toda la tierra y a sus
moradores postrarse ante la
‫שׁתַּ חֲוֹת‬ְ ‫שׁבֶי ָה ְל ִה‬ ְ ‫ָאָרץ וְי‬
ֶ ‫ה‬ weyoshvéha lehishtajawót bestia primera que fue curada de
‫ַל ַחיּ ָה ה ִָראשׁוֹנָה ֲאשֶׁר־נ ְִרפְּאָה‬ lejayáh harishonáh ashér su herida de muerte que tenía.
nirpeáh mikát máwet ashér-lah.
‫ַמכַּת ָמוֶת ֲאשֶׁר־לָהּ׃‬
‫יג וְנ ֹתֶ נֶת אוֹתוֹת גְּד ֹלוֹת ְוגַם־‬ 13 wenoténet otót guedulót, 13:13 Y ella da señales grandes, y
wegam esh min-hashamáyim también fuego del cielo hace
‫אַרצָה‬
ְ ‫תּוֹריד‬ ִ ‫שּׁ ַמי ִם‬ָ ‫ֵאשׁ מִן־ ַה‬ toríd artsáh le'ené bené adám. descender a la tierra a ojos de los
hijos del hombre.
‫ְלעֵינֵי ְבּנֵי אָדָ ם׃‬
‫ָאָרץ‬ ְ ‫ יד וּ ַמתְ עָה ֶאת־י‬14 umatáh et-yoshvé
ֶ ‫שׁבֵי ה‬ 13:14 Y engaña a los moradores
de la tierra por las señales que
‫ בָּאוֹתוֹת ֲאשֶׁר נִתַּ ן־לָהּ ַלעֲשׂוֹת‬ha'árets ba'otót ashér nitán- le ha sido dado hacer en
lah la'asót bifné hajayáh, presencia de la bestia, y
‫שׁבֵי‬
ְ ‫ ִבּ ְפנֵי ַה ַחיּ ָה בְּאָמ ְָרהּ ֶאל־י‬be'amráh el-yoshvé ha'árets

34
‫ָאָרץ ַלעֲשׂוֹת ֶצלֶם ַל ַחיּ ָה‬ֶ ‫ ה‬la'asót tsélem lajayáh ashér- mandar a los moradores de la
tierra que hagan una imagen de
‫ ֲאשֶׁר־ ֻהכְּתָ ה ַמכַּת־ח ֶֶרב וַתֶּ חִי׃‬huketáh makát-jérev watejí. la bestia que recibió una herida
de espada, y vivió.
13:15 Y le fue dado infundir espíritu
‫ טו ַויִּנָּתֶ ן־לָהּ לָתֵ ת רוּ ַח ְבּ ֶצלֶם‬15 wayinatén-lah latét rúaj a la imagen de la bestia, para que
betsélem hajayáh, ad-ki yedabér
‫ ַה ַחיּ ָה עַד־כִּי י ְדַ בֵּר ֶצלֶם ַה ַחיּ ָה‬tsélem hajayáh, wekhól ashér-lo hable la imagen de la bestia, y todos
los que no se postren ante la
‫שׁתַּ חֲווּ ְל ֶצלֶם‬ ְ ִ ‫ וְכ ֹל ֲאשֶׁר־ֹלא י‬yishtajawú letsélem hajayáh imagen de la bestia sean entregados
‫ִירם ַל ָמּוֶת׃‬ֵ ‫ ַה ַחיּ ָה תַּ ְסגּ‬tasguirém lamáwet. a la muerte.

‫ יו וַתַּ עַשׂ ֶאת־ ֲאשֶׁר ֻכּלָּם‬16 watáas et-ashér kulám, 13:16 Y hacía que a todos, a
pequeño y
‫ ְל ִמקָּט ֹן ְועַד־גָּדוֹל ִאם־ ֶאבְיוֹן‬lemiqatón we'ad-gadól, im- hasta grande, tanto pobre
evyón we'im-asír, gam-bené
‫שׁיר גַּם־ ְבּנֵי הַח ִֹרים‬ ִ ‫ ְו ִאם־ ָע‬hajorím gam-ha'avadím, como rico, tanto libres como
siervos, se les pusiera una taw
‫ גַּם־ ָה ֲעבָדִ ים י ַתְ ווּ תָ ו עַל־י ַד‬yatenu taw al-yad yeminám en su mano derecha, o en sus
‫ י ְ ִמינָם אוֹ עַל־ ִמצְח ֹתָ ם׃‬o al-mitsjotám; frentes;

‫יז וְֹלא־יוּכַל ִאישׁ ִל ְקנוֹת אוֹ‬ 17 weló-yukhál ish liqnót o 13:17 y que no pudiera nadie
limkól, ki im-bihyót aláw comprar o vender, sino el que
‫ִל ְמכּ ֹר כִּי ִאם־ ִבּהְיוֹת ָעלָיו תָּ ו‬ tuviera sobre él una taw de la
taw hajayáh o shemáh o
‫שׁ ָמהּ אוֹ־ ִמ ְספַּר‬
ְ ‫ַה ַחיּ ָה אוֹ‬ mispár shemáh.
bestia, o su nombre o el
número de su nombre.
‫שׁ ָמהּ׃‬ ְ
18 bazót jokhmáh. mi 13:18 En esto hay sabiduría.
‫שׁבִּינָה לוֹ‬ֶ ‫יח בָּז ֹאת ָח ְכ ָמה ִמי‬ Quien tenga entendimiento,
shebináh lo, yejashév mispár
‫י ְ ַחשֵּׁב ִמ ְספַּר ַה ַחיּ ָה כִּי ִמ ְספַּר‬ hajayáh, ki mispár adám hu,
cuente el número de la bestia;
porque un número de hombre es:
‫שׁשׁ מֵאוֹת‬ ֵ ‫אָדָ ם הוּא וּ ִמ ְספָּרוֹ‬ umisparó shesh meót ushishím y el número de ella es seis cientos
‫שׁשׁ׃‬ֵ ‫שּׁים ָו‬ִ ‫שׁ‬
ִ ‫ְו‬ washésh. y sesenta y seis.

..............................................

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק יד‬ Péreq Yod Dálet Capítulo 14

ֶ ‫ א ָוא ֵֶרא ְו ִהנֵּה־‬1 waére wehinéh-sé oméd


‫שׂה ע ֹ ֵמד עַל־‬ 14:1 Y miré, y he aquí un
Cordero parado sobre el
‫ הַר צִיּוֹן ְועִמּוֹ מְאַת ֶאלֶף‬al-hár tsiyón, we'imó meát monte Sión, y con él cien mil
élef wearba'ím wearba'áh
‫ְאַר ָבּעָה ֲא ָלפִים‬
ְ ‫ְאַר ָבּעִים ו‬ ְ ‫ ו‬alafím, ushemó weshém y cuarenta y cuatro mil, y su
nombre y el nombre de su
‫שׁם אָבִיו כָּתוּב עַל־‬ ֵ ‫שׁמוֹ ְו‬ ְ ‫ וּ‬avíw katúv al-mitsjotám. Padre escrito en sus frentes.
‫ִמצְחוֹתָ ם׃‬

35
‫שּׁ ַמי ִם‬ָ ‫שׁ ַמע קוֹל מִן־ ַה‬ ְ ‫ב ָו ֶא‬ 2 we'eshmá qol min- 14:2 Y oí una voz del cielo
hashamáyim keqól máyim como ruido de muchas aguas,
‫כְּקוֹל ַמי ִם ַרבִּים וּכְקוֹל ַרעַם‬ y como sonido de un gran
rabím, ukheqól ra'ám gadól;
‫שׁ ַמעְתִּ י‬ָ ‫גָּדוֹל ְוהַקּוֹל ֲאשֶׁר־‬ wehaqól ashér-shamati keqól trueno; y la voz que oí era
como voz de tañedores de
‫שׂי כִנּוֹר ְמנַ ְגּנִים‬ ֵ ‫כְּקוֹל תּ ֹ ְפ‬ tofsé khinór menaguením arpa que tañían con sus
‫ְבּכִנּוֹרוֹתֵ יהֶם׃‬ bekhinortehém. arpas;

‫שׁיר חָדָ שׁ ִל ְפנֵי‬ ִ ‫שׁירוּ‬ ִ ָ ‫ג ַויּ‬ 3 weyasíru shir jadásh lifné 14:3 Y cantaban un cántico
hakisé welifné arbá hajayót nuevo ante el trono, y ante las
‫אַרבַּע ַהחַיּוֹת‬ ְ ‫ַה ִכּסֵּא ְו ִל ְפנֵי‬ cuatro animales, y ante los
welifné hazeqením; we'én ish ancianos; y ninguno podía
‫ְו ִל ְפנֵי ַהזְּ ֵקנִים ְו ֵאין ִאישׁ י ָכ ֹל‬ yakhól lilmód et-hashír zulatí aprender el cántico excepto
‫שּׁיר זוּלָתִ י מְאַת‬ ִ ‫ִללְמ ֹד ֶאת־ ַה‬ me'át ha'élef we'arba'ím aquellos cien mil y cuarenta y
we'arba'át ha'alafím haniqním cuatro mil que fueron
‫ְאַר ַבּעַת‬ְ ‫ְאַר ָבּעִים ו‬
ְ ‫ָה ֶאלֶף ו‬ comprados de entre la tierra.
‫ָאָרץ׃‬ ֶ ‫ָה ֲא ָלפִים ַהנִּ ְקנִים מִן־ה‬ min-ha'árets.

‫ד ֵאלֶּה הֵם ֲאשֶׁר ֹלא־נְג ֹ ֲאלוּ‬ 4 éle hem ashér lo-negoalú 14:4 Estos son los que no se
contaminaron con mujeres,
‫שׁים כִּי־ ַכבְּתוּלוֹת ֵה ָמּה ֵאלֶּה‬ ִ ָ‫ַבנּ‬ vanashím ki-khabetulót porque vírgenes son. Estos son
hemáh. éleh hem haholkhím los que siguen tras el Cordero
‫שׂה ֶאל־‬ ֶ ‫הֵם הַה ֹ ְלכִים אַח ֲֵרי ַה‬ ajaré haséh el-kol-ashér por donde quiera que va. Estos
‫כָּל־ ֲאשֶׁר יֵלְֵך אֵ לֶּה נִ ְקנוּ ִמתּוְֹך‬ yélekh. éleh niqnu mitókh fueron comprados de entre los
hijos del hombre como primeros
‫ִכּוּרים‬
ִ ‫שׁית בּ‬ ִ ‫ְבּנֵי הָאָדָ ם ל ְֵרא‬ bené ha'adám lereshít frutos para el Poderoso y para el
‫שׂה׃‬ ֶ ‫לֵאֹלהִים ְו ַל‬ bikurím lelohím welaséh. Cordero.

‫ ה וְתַ ְר ִמית ֹלא־נִ ְמצְאָה ְבּפִיהֶם‬5 wetarmít lo-nimtseáh 14:5 Y engaño no se ha


encontrado en sus bocas;
‫ כִּי תְּ ִמי ִמים ֵה ָמּה ִל ְפנֵי ִכּסֵּא‬befihém, ki temimím hémah porque perfectos son ante el
lifné kisé ha'elohím.
‫ָה ֱאֹלהִים׃‬ trono de elohim.

‫ו ָוא ֵֶרא ַמ ְל ָאְך אַחֵר ְמעוֹפֵף‬ 6 wa'ére malákh ajér me'oféf 14:6 Y vi otro ángel volar por
bajatsí hashamáyim, uvefíw en medio del cielo, y en su
‫ְשׂוֹרת‬
ַ ‫שּׁ ָמי ִם וּ ְבפִיו בּ‬ָ ‫ַבּ ֲחצִי ַה‬ boca tenía el evangelio eterno
besorát olám levasér et-
‫ָאָרץ‬
ֶ ‫שׁבֵי ה‬ְ ‫עוֹלָם ְל ַבשֵׂר ֶאת־י‬ yoshvé ha'árets we'et-kol-
para proclamarlo a los
moradores de la tierra, y a
‫שׁ ָפּחָה ְולָשׁוֹן‬
ְ ‫ְו ֶאת־כָּל־גּוֹי וּ ִמ‬ goy umishpajáh welashón toda nación y familia y lengua
‫ָועָם׃‬ wa'ám. y pueblo,

36
‫ ז ַויִּק ְָרא בְּקוֹל גָּדוֹל י ְִראוּ ֶאת־‬7 wayiqrá beqól gadól: yirú 14:7 y decía en voz alta: Teman
al Todopoderoso, y denle gloria;
‫ ָה ֱאֹלהִים ְוהָבוּ־לוֹ כָבוֹד כִּי‬et-ha'elohím wehavú-lo porque ha venido la hora de su
khavód, ki va'áh et mishpató, juicio; y póstrense al que hizo el
‫שׁתַּ חֲווּ‬ְ ‫שׁפָּטוֹ ְו ִה‬ ְ ‫ בָאָה עֵת ִמ‬wehishtajawú la'oséh cielo y la tierra, el mar y las
‫ָאָרץ ֶאת־ ַהיּ ָם‬ ֶ ‫שׁ ַמי ִם ו‬ ָ ‫שׂה‬ ֶ ֹ ‫ לָע‬shamáyim waárets et-hayám fuentes de las aguas.
‫ וּ ַמ ְעי ְנוֹת ַה ָמּי ִם׃‬umayenót hamáyim.
‫ ח וּ ַמ ְל ָאְך אַחֵר בָּא אַח ֲָריוַיּ ֹאמַר‬8 umalákh ejád ba ajaráw 14:8 Y un ángel vino tras él y
dijo: Ha caído, ha caído
‫ נָ ְפלָה נָ ְפלָה ָבּבֶל ָהעִיר‬wayómer: nafláh, nafláh Babilonia, la gran ciudad,
bavél, ha'ír haguedoláh, ki porque ella ha dado a beber a
‫שׁ ְקתָ ה כָל־הַגּוֹי ִם‬ ְ ‫ ַהגְּדוֹלָה כִּי ִה‬hishqetáh khol-hagoyím todas las naciones del vino del
‫ ִמיּ ֵין ֲח ַמת תַּ זְנֻתָ הּ׃‬miyén jamát taznutáh. furor de su fornicación.

‫שׁלִישִׁ י בָּא אַח ֲֵריהֶם‬ ְ ‫ ת וּ ַמ ְל ָאְך‬9 umalákh shelishí ba 14:9 Y un tercer ángel vino
después de ellos y dijo en voz
‫ ַויִּק ְָרא בְּקוֹל גָּדוֹל כָּל־ ֲאשֶׁר‬ajarehém wayiqrá beqól alta: Todo el que se postre
gadól: kol-ashér yistajawéh
‫שׁתַּ ֲחוֶה ִל ְפנֵי ַה ַחיּ ָה ְו ִל ְפנֵי‬ְ ִ ‫ י‬lifné hajayáh welifné ante la bestia y ante su
imagen, y reciba su taw
‫ ַצ ְל ָמהּ ְונָשָׂא ֶאת־תָּ וָהּ עַל־‬tsalmáh wenasá et-tawáh al- [marca] en su frente, o en su
‫ ִמצְחוֹ אוֹ עַל־י ָדוֹ׃‬mitsjó o al-yadó, mano,

‫שׁתֶּ ה ִמיּ ֵין ֲח ַמת‬ ְ ִ ‫ י גַּם־הוּא י‬10 gam-hu yishtéh miyén 14:10 también éste beberá del
vino de la ira del Poderoso
‫ ֱאֹלהִים ַהנִּ ְמסְָך וְֹלא ָמהוּל‬jamát elohím hanimsákh que está echado puro en la
weló mahúl bekhós za'mó,
‫ בְּכוֹס זַעְמוֹ ְו ֻענָּה ְבּ ֵאשׁ ְוגָפ ְִרית‬we'unáh be'ésh wegafrít copa de su ira; y será
atormentado con fuego y
‫שׁים‬ ִ ֹ ‫ ִל ְפנֵי ַה ַמּלְאָכִים ַה ְקּד‬lifné hamalakhím azufre ante los ángeles santos,
‫שׂה׃‬ ֶ ‫ ְו ִל ְפנֵי ַה‬haqedoshím welifné haséh. y ante el Cordero.

‫ יא ְו ָעלָה ֲעשַׁן עִנּוּי ָם לְעוֹ ְל ֵמי־‬11 we'aláh asán inuyám 14:11 Y sube el humo del
tormento de ellos por siglos
ְ ‫ עַד ְו ַה ִמּ‬le'olmé-ad,
‫שׁתַּ ֲחוִים ַל ַחיּ ָה‬ wehamishtajawím
lajayáh uletsamáh wa'ashér jamás. Y los que se postran a la
bestia y a su imagen y que tienen
‫ וּ ְל ַצ ְל ָמהּ ַו ֲאשֶׁר יִשָׂא ֶאת־תָּ ו‬yisáh et-taw shemá lo yimts'ú la taw de su nombre no tienen
‫שׁ ָמהּ ֹלא י ִ ְמצְאוּ ְמנוּחָה יוֹ ָמם‬ ְ menujáh yomám waláyla. reposo de día ni de noche.
‫ָו ָליְלָה׃‬
‫שׁל־‬ ֶ ‫ אב בָּז ֹאת ַס ְבלָנוּתָ ם‬12 bazót savlanutám shel- 14:12 Aquí están las paciencias
de los santos, los que guardan
‫ֹמְרים ֶאת־ ִמצְוֹת‬
ִ ‫שׁים הַשּׁ‬ ִ ֹ ‫ ַה ְקּד‬haqedoshím, hashomerím et- los mandamientos del Poderoso
mitswót ha'elohim we'ét- y la fe de Yeshúa.
‫ ָה ֱאֹלהִים ְו ֶאת־ ֱאמוּנַת י ֵשׁוּעַ׃‬emunát yeshúa.
‫שּׁ ָמי ִם‬
ָ ‫שׁ ַמע קוֹל מִן־ ַה‬ ְ ‫ יג ָו ֶא‬13 wa'eshmá qol min- 14:13 Y oí una voz del cielo
que me decía: Escribe:
‫ ְמדַ בֵּר ֵאלַי כְּת ֹב ַאשׁ ְֵרי ַה ֵמּתִ ים‬hashamáyim medabér eláy: Dichosos los muertos que
ketóv: ashré hametím asher-

37
‫ ֲאשֶׁר־י ָמוּתוּ בָּאָדוֹן ֵמעָתָּ ה‬yamutu ba'adón me'atáh mueren en el Maestro desde
ahora, de verdad, sí, dice el
‫ אָ ְמנָם כֵּן אָמַר הָרוּ ַח ְל ַמעַן‬amenám, ken, amár harúaj espíritu para que descansen
lemá'an yanuju me'amalám,
‫שׂיהֶם‬ ֵ ‫ י ָנוּחוּ ֵמ ֲע ָמלָם כִּי ַמ ֲע‬ki ma'asehém holkhím de sus trabajos; porque sus
obras siguen después de ellos.
‫ ה ֹ ְלכִים אַח ֲֵריהֶם׃‬ajarehém.
‫ יד ָוא ֵֶרא ְו ִהנֵּה ָענָן ָבּהִיר ְועַל־‬14 wa'ére wehinéh anán 14:14 Y miré, y he aquí una nube
blanca; y sobre la nube sentado
‫ ֶה ָענָן יֹשֵׁב כִּדְ מוּת בֶּן־אָדָ ם‬bahír, we'al-he'anán yoshév como un hijo del hombre, y una
kidmút ben-adám, wa'atéret corona de oro sobre su cabeza, y
‫ ַו ֲעט ֶֶרת זָהָב עַל־ר ֹאשׁוֹ וּ ְבי ָדוֹ‬zaháv al-roshó, uveyadó en su mano una hoz aguda.
‫ ַמגָּל ְמ ֻלטָּשׁ׃‬magál melutásh.
‫ טו וּ ַמ ְל ָאְך אַחֵר יָצָא מִן־‬15 umalákh ajér yatsa min- 14:15 Y otro ángel salió del
hahekhál wayizáq beqól gadól templo, clamando en voz alta al
‫ ָההֵיכָל ַויִּזְעַק בְּקוֹל גָּדוֹל ֶאל־‬el-hayoshév al-he'anán lemór: que estaba sentado sobre la
nube diciendo: Envía tu hoz y
‫שׁלַח‬ ְ ‫ הַיּשֵׁב עַל־ ֶה ָענָן לֵאמ ֹר‬sheláj magalkhá uqetsót, ki cosecha; porque ha venido la
‫ ַמ ָגּלְָך וּ ְקצ ֹר כִּי בָאָה ָהעֵת‬va'áh ha'ét liqtsór, ki yavésh hora de cosechar, porque está
qetsír ha'árets. madura la mies de la tierra.
‫ָאָרץ׃‬
ֶ ‫ִל ְקצ ֹר כִּי יָבֵשׁ קְ צִיר ה‬
ְ ִ ‫ יו ַויּ‬16 wayishláj hayoshév
‫שׁלַח הַיּשֵׁב ֶבּ ָענָן ֶאת־‬ 14:16 Y envió el que estaba
sentado sobre la nube su hoz en
‫ָאָרץ נִ ְקצ ָָרה׃‬ ֶ ‫ ַמגָּלוֹ בּ‬be'anán et-magaló ba'árets,
ֶ ‫ָאָרץ ְוה‬ la tierra, y la tierra fue
weha'árets niqtsará. cosechada.

‫ יט וּ ַמ ְל ָאְך אַחֵר יָצָא מִן־‬17 umalákh ajér yatsá min- 14:17 Y otro ángel salió del
templo que está en el cielo, y
ָ ‫ ַההֵיכָל ֲאשֶׁר ַבּ‬hahekhál ashér bashamáyim
‫שּׁ ָמי ִם ְוגַם־לוֹ‬ también tenía una hoz aguda
wegam-ló magál melutásh
‫ ַמגָּל ְמ ֻלטָּשׁ ְבּי ָדוֹ׃‬beyadó. en su mano.

‫ יח ַויֵּצֵא ַמ ְל ָאְך אַחֵר מִן־‬18 wayatsé malákh ajér min- 14:18 Y salio otro ángel del
altar, y tenía poder sobre el
ֶ ‫ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וְלוֹ ֶמ ְמ‬hamizbéaj, weló memshélet
‫שׁלֶת ָה ֵאשׁ‬ fuego, y clamó con gran voz al
ha'ésh, wayiqrá qol gadól el-
‫ ַויִּק ְָרא קוֹל גָּדוֹל ֶאל־ ֲאשֶׁר‬ashér beyadó mamagál que tenía en su mano la hoz
aguda, diciendo: Envía tu hoz
‫ ְבּי ָדוֹ ַה ַמּגָּל ַה ְמ ֻלטָּשׁ לֵאמ ֹר‬hamelutásh, lemór: sheláj aguda, y vendimia los racimos
‫שׁלַח ַמ ָגּלְָך ַה ְמ ֻלטָּשׁ וּבְצ ֹר‬ ְ magalkha hamelutásh, de la vid de la tierra; porque
‫ָאָרץ כִּי־‬
ֶ ‫שׁכְֹּלת ֶגּפֶן ה‬ ְ ‫ ֶאת־ ַא‬ubetsór et-askelót guéfen están maduras sus uvas.
‫שׁלוּ ִענְּבֵיהֶם׃‬ ְ ‫ ָב‬ha'árets ki-vashlú inevehém.

38
‫ יט ַויָּנֶף ַה ַמּ ְל ָאְך ֶאת־ ַמגָּלוֹ עַל־‬19 wayanéf hamalákh et- 14:19 Y blandió el ángel su
hoz sobre la tierra, y vendimió
‫שׁכְֹּלת ֶגּפֶן‬ ְ ‫ָאָרץ ַויִּבְצ ֹר ֶאת־ ַא‬ֶ ‫ ה‬magaló al-ha'árets, wayivtsó los racimos de la vid de la
et-ashkelót guéfen ha'árets,
‫שׁלִיכֵם ְבּגַת־ ֲח ַמת‬ ְ ַ ‫ָאָרץ ַויּ‬
ֶ ‫ ה‬wayashlikhém begat-jamát tierra, y los echó en el lagar de
la gran ira del Poderoso.
‫ ֱאֹלהִים ַהגְּדוֹלָה׃‬elohím haguedoláh.
‫ כ וַתִּ דָּ ֵרְך ַהגַּת מִחוּץ ָלעִיר‬20 watidarékh hagát mijúts 14:20 Y fue pisado el lagar
fuera de la ciudad, y salió
‫ ַויֵּצֵא־דָ ם מִן־ ַהגַּת ַויַּעַל עַד‬la'ír, wayetsé-dam min- sangre del lagar hasta los
hagám wayá'al ad risné
‫שׁשׁ‬
ֵ ‫ ִר ְסנֵי הַסּוּסִים דֶּ ֶרְך־ ֶאלֶף ְו‬hasusím dérekh-élef frenos de los caballos camino
de mil y seiscientos estadios.
‫ מֵאוֹת ִריס׃‬weshésh me'ót ris.
..........................................................

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק טו‬ Péreq Tet Waw Capítulo 15

ָ ‫ א ָוא ֵֶרא אוֹת אַחֵר ַבּ‬1 wa'ére ot ajér bashamáyim


‫שּׁ ַמי ִם‬ 15:1 Y vi otra señal en el cielo,
grande y admirable: ángeles
‫שׁ ְבעָה ַמלְאָכִים‬ ִ ‫ גָּדוֹל ְונִ ְפלָא‬gadól wenifláh: malakhím que tenían las siete plagas
nose'ím et-shéva hamakót
‫שׁבַע ַה ַמּכּוֹת‬ ֶ ‫שׂ ִאים ֶאת־‬ ְ ֹ ‫ נ‬ha'ajaronót, ki vahén kaláh últimas; porque en ellas se
consuma la ira del Poderoso.
‫ הָאַחֲר ֹנוֹת כִּי ָבהֵן ָכּלָה זַעַם‬za'ám elohím.
‫ֱאֹלהִים׃‬
‫ ב ָוא ֵֶרא ְכּי ַם זְכוֹכִית בָּלוּל‬2 wa'ére keyám zekhokhít 15:2 Y vi como un mar de vidrio
mezclado con fuego; y los
‫ ָבּ ֵאשׁ ְו ֶאת־ ַה ִמּתְ ַגּבּ ְִרים עַל־‬balúl ba'ésh, we'et-
hamitgaberím al-hajayáh victoriosos sobre la bestia, y
sobre su imagen, y sobre su
‫ ַה ַחיּ ָה ְועַל־ ַצ ְל ָמהּ ְועַל־תָּ וָהּ‬we'al-tsalmáh, we'ál-tawáh, señal, y sobre número de su
‫שׁ ָמהּ ע ֹ ְמדִ ים עַל־‬
ְ ‫ ְועַל־ ִמ ְספַּר‬we'álmispár shemáh, omedím nombre, parados sobre el mar
‫ י ַם ַהזְּכוֹכִית ְוכִנּ ֹרוֹת ֱאֹלהִים‬al-yam hazekhokhím; de vidrio, y las arpas del
Poderoso en sus manos.
wekhinorót elohím bidehém.
‫בִּידֵ יהֶם׃‬
‫שׁה ֶעבֶד‬ ֶ ‫ירת מ‬ ַ ‫שׁ‬ִ ‫שׁירוּ ֶאת־‬ ִ ָ ‫ ג ַויּ‬3 wayashiru et-shirát moshéh 15:3 Y cantan el cántico de
Moisés siervo del Poderoso, y el
‫שׂה לֵאמ ֹר‬ ֶ ‫ירת ַה‬ ַ ‫שׁ‬ִ ‫ ֱאֹלהִים ְו‬éved elohím, weshirát haséh,
lemór: guedolím ma'asékha cántico del Cordero, diciendo:
Grandes son tus obras y
‫שׂיָך ְונִ ְפ ָל ִאים יהוה‬ֶ ‫ גְּדוֹלִים ַמ ֲע‬uniflaím, Yahwéh elohím maravillosas, Yahweh Poderoso
‫ ֱאֹלהִים ְצבָאוֹת צֶדֶ ק ֶו ֱא ֶמת‬tsevaót, tsédeq we'emét de los ejércitos; justicia y verdad
‫ דְּ ָרכֶיָך ֶמלְֶך הַגּוֹי ִם׃‬derakhékha, mélekh hagoyím. son tus caminos, Rey de las
naciones.

39
‫ ד ִמי ֹלא י ִָיר ֲאָך יהוה וְֹלא י ִתֵּ ן‬4 mi lo yiraakhá, Yahwéh, 15:4 ¿Quién no te temerá,
Yahweh, y no dará honra a tu
‫שׁ ְמָך כִּי־ ָקדוֹשׁ ַאתָּ ה‬ ִ ‫ כָּבוֹד ְל‬weló yitén kavód leshimkhá, nombre? Porque santo eres tú
ki-qadósh atáh levadékha, ki sólo, porque todas las naciones
‫ ְלבַדֶּ ָך כִּי כָל־הַגּוֹי ִם י ָב ֹאוּ‬khol-hagoyím yavó'u, vendrán, y se postrarán ante tu
‫שׁתַּ חֲווּ ְל ָפנֶיָך כִּי־נִגְלוּ‬ ְ ִ ‫ ְוי‬weyishtajawú lefanékha, ki- presencia, porque se han
manifestado tus juicios justos.
‫שׁ ְפּטֵי צִדְ ֶקָך׃‬ְ ‫ ִמ‬niglú mishpeté tsidqékha.
15:5 Y después de esto miré, y he
‫ ה וְאַח ֲֵרי כֵן ָר ִאיתִ י ְו ִהנֵּה נִפְתַּ ח‬5 we'ajaré khen raíti, wehinéh aquí fue abierto el templo de la
niftáj hekhál mishkán ha'edút
‫שּׁ ָמי ִם׃‬
ָ ‫שׁכַּן ָהעֵדוּת ַבּ‬ ְ ‫ הֵיכַל ִמ‬bashamáyim; morada del testimonio en el cielo;

ִ ‫ ו ַויֵּצְאוּ מִן־ ַההֵיכָל‬6 wayetsú min-hahekhál


‫שׁ ְבעָה‬ 15:6 Y salieron del templo
siete ángeles, que tenían las
‫שׁבַע‬ ֶ ‫שׂ ִאים ֶאת־‬ ְ ֹ ‫ ַה ַמּלְאָכִים הַנּ‬shiváh hamalakhím hanosím siete plagas, y vestidos de
et-shéva hamakót, wehém
‫שׁים בַּד‬ִ ‫ ַה ַמּכּוֹת ְוהֵם ְמ ֻל ָבּ‬melubashím bad tahór lino limpio y puro, y ceñidos
con cintos de oro sobre sus
‫זוֹרי זָהָב‬
ֵ ‫ֲגוּרים ֱא‬ִ ‫ טָהוֹר ְוצַח ַוח‬wetsáj, wajagurím ezoré pechos.
‫ עַל־חֲזוֹתֵ יהֶם׃‬zaháv al-jazotehém.
‫ֵאַרבַּע ַהחַיּוֹת נָתְ נָה‬ ְ ‫ ז וְאַחַת מ‬7 we'ajár mearbá hajayót 15:7 Y una de las cuatro
animales dio a los siete
‫שׁבַע‬ֶ ‫שׁ ְבעַת ַה ַמּלְאָכִים‬ִ ‫ ְל‬natenáh leshivát hamalakhím
shéva qa'arót zaháv, meleót ángeles siete copas de oro,
‫ ַקעֲר ֹת זָהָב ְמלֵאוֹת ֲח ַמת‬jamát haelohím, hajáy le'olmé llenas de la ira del Poderoso,
que vive por siglos de siglos.
‫ ָה ֱאֹלהִים ַהחַי לְעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים׃‬olamím.
‫ ח ַויּ ִ ָמּלֵא ַההֵיכַל ָעשָׁן ִמכְּבוֹד‬8 wayimalé hahekhál ashán 15:8 Y fue lleno el templo con
humo de la gloria del Poderoso y
‫ ֱאֹלהִים ְועֻזּוֹ וְֹלא־י ָכ ֹל ִאישׁ‬mikevód elohím we'uzó; su potencia; y no podía ninguno
weló-yakhól ish lavó el- entrar en el templo, hasta que
‫ לָבוֹא ֶאל־ ַההֵיכָל עַד ֲאשֶׁר כָּלוּ‬hahekhál ad ashér kalú fuesen consumadas las siete
‫שׁ ְבעָה‬
ִ ‫שׁבַע ַה ַמּכּוֹת ֲאשֶׁר בִּידֵ י‬ ֶ shéva hamakót ashér bidé plagas que son por mano de los
siete ángeles.
‫ ַה ַמּלְאָכִים׃‬shiváh hamalakhím.

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק יו‬ Péreq Yod Waw Capítulo 16

‫שׁ ַמע קוֹל גָּדוֹל מִן־‬ ְ ‫ א ָו ֶא‬15:1 wa'eshmá qol gadól 16:1 Y oí una gran voz del
templo, decir a los siete ángeles:
‫שׁ ְבעַת‬ִ ‫ ַההֵיכָל אֹמֵר ֶאל־‬min-hahekhál omér el-shivát Vayan, derramen las siete copas
hamalakhím: lekhú, hariqú de la ira del Poderoso hacia la
‫ ַה ַמּלְאָכִים לְכוּ ה ִָריקוּ ֶאת־‬et-shéva qa'arót jamát tierra.
‫שׁבַע ַקעֲר ֹת ֲח ַמת ָה ֱאֹלהִים‬ ֶ ha'elohím artsáh.

40
‫אָרצָה׃‬
ְ
‫ ב ַויֵּלְֶך ה ִָראשׁוֹן ַויּ ֶָרק ֶאת־‬2 weyélekh harishón 16:2 Y fue el primero, y derramó
su copa sobre la tierra; y vino
‫שׁחִין‬ ְ ‫ָאָרץ ַויְהִי‬ ֶ ‫ ַקע ֲָרתוֹ עַל־ה‬wayaréq et-qa'arató al- una úlcera mala y dolorosa en
ha'árets, wayehí shejín ra los hombres que tenían sobre
‫שׁים ֲאשֶׁר־‬ ִ ָ‫ ַרע וּ ַמ ְכ ִאיב ָבּ ֲאנ‬umakhív ba'anashím ashér- ellos la taw de la bestia, y en los
‫שׁתַּ ֲחוִים‬
ְ ‫ ֲעלֵיהֶם תָּ ו ַה ַחיּ ָה וּ ַב ִמּ‬alehém taw hajayáh, que se postraban a su imagen.
‫ ְל ַצ ְל ָמהּ׃‬ubamishtajawím letsalmáh.
16:3 Y derramó el segundo su copa
‫שּׁנִי ֶאת־ ַקע ֲָרתוֹ עַל־‬ ֵ ‫ ג ַויּ ֶָרק ַה‬3 wayáreq hashení et-qa'arató sobre el mar, y se convirtió en
‫ ַהיּ ָם ַויְהִי לְדָ ם כְּדַ ם ָחלָל וַתָּ ָמת‬al-hayám, wayehí ledám
kedám jalál, watamát kol-
sangre como sangre de muerto; y
fue muerta toda alma viviente que
‫ כָּל־נֶפֶשׁ ַחיּ ָה ֲאשֶׁר ַבּיּ ָם׃‬néfesh jayáh ashér bayám. había en el mar.

‫שׁי ֶאת־ ַקע ֲָרתוֹ‬ ִ ‫שּׁלִי‬ ְ ‫ ד ַויּ ֶָרק ַה‬4 wayáreq hashelishí et- 16:4 Y derramó el tercero su
copa sobre los ríos, y sobre las
‫ ַבּנְּהָרוֹת וּ ְב ַמ ְעי ְנוֹת ַה ָמּי ִם ַויִּהְיוּ‬qa'arató baneharót,
uvemayenót hamáyim, fuentes de aguas, y se
convirtieron en sangre.
‫ לְדָ ם׃‬wayihyú ledám.
ְ ‫ ה ָו ֶא‬5 wa'eshmá et-malákh
‫שׁ ַמע ֶאת־ ַמ ְל ָאְך ַה ַמּי ִם‬ 16:5 Y oí al ángel de las aguas,
decir: Justo eres tú, que eres y
‫ אֹמֵר צַדִּ יק ַאתָּ ה הַהוֶֹה ְו ָהי ָה‬hamáyim omér: tsadiq atáh
hahowéh wehayáh,
que eras, y el Santo, porque así
has juzgado.
‫שׁ ָפטְתָּ ׃‬
ָ ‫ ְו ַה ָקּדוֹשׁ כִּי־כֵן‬wehaqadósh, ki-khén shafattá.
‫שׁים וּנְבִי ִאים‬ִ ֹ ‫ ו כִּי דַּ ם ְקד‬6 ki dam qedoshím unevi'ím 16:6 Porque sangre de santos y
de profetas derramaron ellos, y
‫שׁ ִקיתָ ם כִּי־גְמוּל‬
ְ ‫שׁפָכוּ וְדָ ם ִה‬ ָ shafakhú, wedám hishqitám, sangre les has dado a beber;
ki-guemúl yadám hu. pues paga de sangre es.
‫י ָדָ ם הוּא׃‬
16:7 Y oí al altar decir: Ciertamente
‫שׁ ַמע ֶאת־ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח אֹמֵר‬ ְ ‫ ז ָו ֶא‬7 wa'eshmá et-hamizbéaj sí, Yahweh, Poderoso de los
‫ אָ ְמנָם כֵּן יהוה ֱאֹלהִים ְצבָאוֹת‬omér: amenám ken Yahwéh,
elohím tsevaót, emét watsédeq
Ejércitos, verdad y justicia son tus
juicios.
‫שׁ ָפּטֶיָך׃‬ ְ ‫ ֱא ֶמת ָוצֶדֶ ק ִמ‬mishpatékha.
‫ ח ַויּ ֶָרק ַה ַמּ ְל ָאְך ה ְָרבִיעִי ֶאת־‬8 wayáreq hamalákh harevi'í 16:8 Y derramó el ángel cuarto
su copa sobre el sol; y le fue
ָ ‫ ַקע ֲָרתוֹ עַל־ ַה‬et-qa'arató
‫שּׁ ֶמשׁ ַויִּנָּתֶ ן לוֹ‬ al-hashamésh,
wayinatén lo lelahét et-bené dado quemar a los hijos del
hombre con fuego.
‫ ְל ַלהֵט ֶאת־ ְבּנֵי הָאָדָ ם ָבּ ֵאשׁ׃‬ha'adám baésh.
‫ ט ַוי ְֹלהֲטוּ ְבנֵי־אָדָ ם בְּח ֹם גָּדוֹל‬9 waylohatú vené-adám bejóm 16:9 Y se quemaron los hijos del
hombre con el calor grande, y
‫שׁם ֱאֹלהִים ֲאשֶׁר־‬ ֵ ‫ ַויְגַדְּ פוּ ֶאת־‬gadól, waygadefú et-shém
elohím, asher-ló memshélet
blasfemaron el nombre del
Poderoso, que tiene autoridad
‫שׁלֶת ַה ַמּכּוֹת ָה ֵאלֶּה וְֹלא‬ ֶ ‫ לוֹ ֶמ ְמ‬hamaqót haéleh, weló shavú sobre estas plagas, y no se
‫ שָׁבוּ לָתֶ ת־לוֹ ַהכָּבוֹד׃‬latet-ló hakavód. volvieron para darle la gloria.

41
‫שׁי ֶאת־ ַקע ֲָרתוֹ‬ ִ ‫ י ַויּ ֶָרק ַה ֲח ִמי‬10 wayáreq hajamishí et- 16:10 Y derramó el quinto su
copa sobre la silla de la bestia;
‫שְׁך‬ַ ‫ עַל־ ִכּסֵּא ַה ַחיּ ָה וַתֶּ ְח‬qa'arató al-kisé hajayáh,
watejshákh malkhutáh, y se hizo tenebroso su reino, y
‫שּׁכוּ ֶאת־לְשׁוֹנָם‬ ְ ַ‫ ַמלְכוּתָ הּ ַויְנ‬waynashekhú et-leshonám se mordían sus lenguas de
dolor de corazón.
‫ ִמ ְכּאֵב לֵב׃‬mikév lev.
ָ ‫ יא ַויְגַדְּ פוּ ֶאת־ ֱאֹלהֵי ַה‬11 waygadefú et-elohé
‫שּׁ ַמי ִם‬ 16:11 Y blasfemaron al Poderoso
del cielo por sus dolores, y por
‫שׁחִינָם וְֹלא שָׁבוּ‬ ְ ‫ ִמ ַמּכְאֹבָם וּ‬hashamáyim mimakhovám,
ushehinám, weló shavú sus úlceras, y no se volvieron de
sus obras.
‫שׂיהֶם׃‬ ֵ ‫ ִמ ַמּ ֲע‬mima'asehém.
‫שּׁי ֶאת־ ַקע ֲָרתוֹ‬ִ ‫שּׁ‬ִ ‫ יב ַויּ ֶָרק ַה‬12 wayáreq hashishí et- 16:12 Y derramó el sexto su
copa sobre el río grande, el río
‫ עַל־ ַהנָּהָר ַהגָּדוֹל נְהַר־פּ ְָרת‬qa'arató al-hanahár hagadól,
nehar-perát, wayejervú Éufrates; y se secaron sus
‫ ַויֶּח ְֶרבוּ ֵמי ָמיו ְליַשֵּׁר ְמ ִסלָּה‬memáw, leyashér mesiláh aguas, para que fuese
preparada la ruta a los reyes
‫ ַל ְמּ ָלכִים ַה ָבּ ִאים ִמ ִמּז ְָרח־‬lamelakhím habaím mimizraj- que vienen del Oriente del sol.
‫שׁ ֶמשׁ׃‬ ָ shámesh.
‫ יג ָוא ֵֶרא ְו ִהנֵּה ִמפִּי הַתַּ נִּין וּ ִמפִּי‬13 waére wehiné mipí hatanín, 16:13 Y vi, y he aquí de la boca
del dragón, y de la boca de la
‫שּׁקֶר יֹצְאוֹת‬ ֶ ‫ ַה ַחיּ ָה וּ ִמפִּי נְבִיא ַה‬umipí hajayáh, umipí neví
hashéqer, yotseót shalósh rujót bestia, y de la boca del profeta
falso, salieron tres inspiraciones
‫שֹׁלשׁ רוּחוֹת ְטמֵאוֹת דּוֹמ ֹת‬ ָ temaót domót litsfarde'ím. inmundas semejantes a ranas.
‫ִל ְצפ ְַרדְּ עִים׃‬
ֵ ‫ יד כִּי רוּחוֹת ַה‬14 ki rujót hashedím hená,
‫שּׁדִ ים ֵהנָּה ְוהֵן‬ 16:14 Porque inspiraciones de
demonios son ellas, y ellas hacen
‫ ע ֹשׂוֹת אוֹתוֹת וְיֹצְאוֹת ֶאל־‬wehén osót otót, weyotsót señales, y van a los reyes de la
el-malkhé érets wetével tierra y de todo el mundo, para
‫ ַמ ְלכֵי א ֶֶרץ וְתֵ בֵל ֻכּלָּהּ לְאָ ְספָם‬kuláh, leasefám lemiljémet reunirlos para la batalla de aquel
‫ ְל ִמ ְל ֶח ֶמת הַיּוֹם הַהוּא ַהגָּדוֹל‬hayóm hahú hagadól yom gran día del Poderoso de los
Ejércitos.
‫ יוֹם ֱאֹלהֵי ַה ְצּבָאוֹת׃‬elohé hatsevaót.
‫ טו ִהנְנִי בָא ְכּ ַגּנָּב ַאשׁ ְֵרי הַשּׁ ֹ ֵקד‬15 hinení, va keganáv. ashré 16:15 He aquí, yo vengo como
hashoqéd weshomér et- ladrón. Dichoso el que vela y
‫ וְשֹׁמֵר ֶאת־ ְבּגָדָ יו פֶּן־יֵלְֵך עָר ֹם‬begadáw pen-yélekh aróm et- guarda sus vestiduras, para que
no ande desnudo, y vean su
‫ ו ְָראוּ ֶאת־ע ְֶרוָתוֹ׃‬erwató. vergüenza.

‫ יו ַויֶּאֱס ֹף א ֹתָ ם ֶאל־ ַה ָמּקוֹם‬17 waye'esóf otám et- 16:16 Y los reunió al lugar que se
llama en hebreo Har Meguidó.
‫ ַהנִּק ְָרא ְב ִעב ְִרית הַר ְמגִדּוֹן׃‬hamaqóm
meguidó.
haniqrá ve'ivrít har

ְ ‫ יז ַויּ ֶָרק ַה ַמּ ְל ָאְך ַה‬17 wayareq hamalákh


‫שּׁבִיעִי ֶאת־‬ 16:17 Y derramó el ángel
séptimo su copa por el aire; y
‫ ַקע ֲָרתוֹ ַבּ ֲאוִיר ַויֵּצֵא קוֹל גָּדוֹל‬hashevi'í et-qa'arató ba'awír,
wayétse qol gadól mehekhál salió una gran voz del templo
del cielo, del trono, y dijo:

42
‫שּׁ ַמי ִם מִן־ ַה ִכּסֵא‬ ָ ‫ ֵמהֵיכַל ַה‬hashamáyim, min-hakisé, Hecho está.
‫ וַיּ ֹאמֶר הָי ֹה נִ ְהי ָתָ ה׃‬wayómer: hayó nihyatá.
ְ ‫ יח ַויִּהְיוּ ק ֹלוֹת‬18 wayihyú qolót ur'amím
‫וּר ָע ִמים‬ 16:18 Y hubo voces y truenos
y relámpagos; y hubo un
‫ וּב ְָר ִקים ַויְהִי ַרעַשׁ גָּדוֹל ֲאשֶׁר‬uveraqím, wayehí ra'ásh terremoto grande, que no
gadól, ashér lo-hayá
‫ ֹלא־ ָהי ָה כָמ ֹהוּ ְלמִן־הֱיוֹת אָדָ ם‬khamóhu lemin-heyót adám hubo como éste desde que ha
habido hombre sobre la
‫ָאָרץ כִּי גָדוֹל ה ַָרעַשׁ עַד־‬
ֶ ‫ עַל־ה‬al-ha'árets, ki gadól hara'ásh tierra, porque grande fue el
‫ מְא ֹד׃‬ad-meód. terremoto, como jamás.

‫ יט ְו ָהעִיר ַהגְּדוֹלָה נֶ ְח ְל ָקה‬19 weha'ír haguedoláh 16:19 Y la ciudad grande fue


partida en tres partes, y cayeron
‫שׁה ֲח ָל ִקים וַתִּ פּ ֹ ְלנָה ע ֵָרי‬ ְ ‫ ִל‬nejleqáh lishlosháh jalaqím,
ָ ‫שֹׁל‬ las ciudades de las naciones; y
watipolnáh aré hagoyím, fue recordada la gran Babilonia
‫ הַגּוֹי ִם וַתִּ זָּכֵר ָבּבֶל ַהגְּדוֹלָה‬watizakhér bavél delante del Poderoso, para darle
‫ ִל ְפנֵי ֱאֹלהִים לָתֶ ת־לָהּ כּוֹס י ֵין‬haguedoláh lifné elohím, la copa del vino del furor de su
ira.
‫ ֲח ַמת ַאפּוֹ׃‬latet-láh kos yen jamát apó.
‫ כ ַויָּנָס כָּל־ ִאי ְו ֶהה ִָרים ֹלא‬20 wayanás kol-'í, weharím 16:20 Y huyó toda isla, y los
montes no fueron hallados.
‫ נִ ְמצָאוּ׃‬lo nimtsá'u.
16:21 Y copioso granizo como de
‫שׁ ָקלָם‬ ְ ‫ כא וְאַ ְבנֵי ב ָָרד ַכּ ִכּכָּר ִמ‬21 we'avné varad kakikár un talento cayó del cielo sobre los
mishqalám yardú min
‫שּׁ ַמי ִם עַל־ ְבּנֵי‬
ָ ‫ י ְָרדוּ מִן ַה‬hashamáyim al-bené ha'adám, hijos del hombre; y blasfemaron
los hijos del hombre al Poderoso
‫ הָאָדָ ם ַויְגַדְּ פוּ ְבנֵי־הָאָדָ ם ֶאת־‬waygadefú bené-ha'adám et- acerca de la plaga del granizo;
‫ ָה ֱאֹלהִים עַל־א ֹדוֹת ַמכַּת ַהבּ ָָרד‬ha'elohím al-odót makát porque copiosa era su plaga
habarád; ki-khavdáh makató sobremanera.
‫ כִּי־ ָכבְדָ ה ַמכָּתוֹ מְא ֹד׃‬meód.

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק יז‬ Péreq Yod Záyin Capítulo 17

ִ ‫ א ַויּ ָב ֹא ֶאחָד מִן־‬1 wayavó ejád min-shiváh


‫שׁ ְבעָה‬ 17:1 Y vino uno de los siete
ángeles que tenían las siete
‫שׁבַע‬ ֶ ‫שׂ ִאים‬ְ ֹ ‫ ַה ַמּלְאָכִים הַנּ‬halamakhim hanosím shéva copas, y habló conmigo,
haqe'arót, waydabér eláy diciendo: Ven y te mostraré el
‫ ַה ְקּעָרוֹת ַוי ְדַ בֵּר ֵאלַי לֵאמ ֹר בּ ֹא‬lemór: bo wearakhá et- juicio de la gran ramera, la que
‫שׁפַּט הַזּוֹנָה‬ ְ ‫ְאַר ֲאָך ֶאת־ ִמ‬ ְ ‫ ו‬mishpát hazonáh se sienta sobre muchas aguas;
‫שׁבֶת עַל־ ַמי ִם‬ ֶ ֹ ‫ ַהגְּדוֹלָה הַיּ‬haguedoláh, hayoshévet al-
‫ ַרבִּים׃‬máyim rabím;

43
‫ ֲאשֶׁר זָנוּ אַח ֲֶרי ָה ַמ ְלכֵי‬2 ashér zanú ajaréha malkhé
2
17:2 que han fornicado tras ella
los reyes de la tierra, y se han
‫שׁכְּרוּ שׁ ֹ ְכנֵי תֵ בֵל‬ ְ ִ ‫ ָה ֲאדָ ָמה ַויּ‬ha'adamáh, wayishkerú embriagado los moradores del
shokhné tével miyén mundo con el vino de su
‫ ִמיּ ֵין תַּ זְנוּתָ הּ׃‬tazenutáh. prostitución.

3‫ ַויְּבִי ֵאנִי בָרוּ ַח ַה ִמּדְ בּ ָָרה‬3 wayeviéni varúaj hamidbaráh, 17:3 Y me llevó en el espíritu al
waére wehinéh isháh yoshévet desierto; y vi y he aquí una
‫שׁבֶת עַל־‬ ֶ ֹ ‫שּׁה י‬ ָ ‫ ָוא ֵֶרא ְו ִהנֵּה ִא‬al- jayáh adumáh khatolá, mujer sentada sobre una bestia
roja como escarlata, llena de
‫ ַחיּ ָה ֲאדֻ ָמּה כַתּוֹלָע ְמלֵאַת‬mele'át shemót guidufím, weláh nombres blasfemos, y tenía siete
‫שׁ ְבעָה‬
ִ ‫שׁמוֹת גִּדּוּפִים ְולָהּ‬ ְ shiváh roshím we'éser
qeranáyim.
cabezas y diez cuernos.
‫שׁים ְו ֶעשֶׂר ק ְָרנָי ִם׃‬ ִ ‫ָרא‬
4 ‫שׁנִי‬
ָ ‫אַר ָגּמָן ְו‬
ְ ‫שׁהּ‬ ָ ‫שּׁה לְבוּ‬ ָ ‫ ְו ָה ִא‬4 weha'isháh levusháh 17:4 Y la mujer estaba vestida de
púrpura y escarlata, y estaba
‫ ְוהִיא ֻמ ְכ ָללָה ַבּזָּהָב ְו ֶאבֶן־‬argamán weshaní, wehí adornada con oro, y piedras
mukhlaláh bazaháv, preciosas y perlas, y en su mano
‫ יְק ָָרה וּ ְפנִינִים וּ ְבי ָדָ הּ כּוֹס זָהָב‬we'éven-yeqaráh ufeniním, una copa de oro llena de
‫ ְמלֵאָה תוֹעֵבוֹת ְו ֻטמְאַת‬uveyadáh kos zaháv meleáh abominaciones y de la
inmundicia de su prostitución;
‫ תַּ זְנוּתָ הּ׃‬to'evót, wetumát taznutáh;
17:5 y en su frente escrito un
5 ֵ ‫ ְועַל־ ִמ ְצחָהּ כָּתוּב‬5 we'al-mitsjáh katúv shem
‫שׁם בְּדֶּ ֶרְך‬ nombre en la forma: Misterio,
‫ סוֹד ָבּבֶל ַהגְּדוֹלָה ֵאם הַזּ ֹנוֹת‬bedérekh: sod, bavél Babilonia la Grande, la Madre de
hagueduláh, em hazonót las Rameras y de las
‫ וְתוֹעֲבוֹת ָה ֲאדָ ָמה׃‬weto'avót ha'adamáh. Abominaciones de la Tierra.

6 ‫כוּרה‬ָ ‫שׁ‬ ְ ‫שּׁה‬ ָ ‫ ָוא ֵֶרא ֶאת־ ָה ִא‬6 waére et-haisháh 17:6 Y vi a la mujer embriagada
de la sangre de los santos, y de la
‫שׁים וּ ִמדַּ ם עֵדֵ י י ֵשׁוּ ַע‬ ִ ֹ ‫ ִמדַּ ם ַה ְקּד‬shekhuráh midám sangre de los testigos de Yeshúa;
haqedoshím, umidám éde y quedé maravillado por lo que
‫שׁ ָמּה‬ַ ‫שׁתּוֹ ֵמם עַל־ ַהמּ ְַר ֶאה‬ ְ ‫ ָו ֶא‬yehshúa; wa'eshtomém al- vi allí tan grande.
‫ גְדוֹלָה׃‬maréh shamáh guedoláh.
7 ‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי ַה ַמּ ְל ָאְך ָל ָמּה זֶּה‬7 wayómer eláy hamalákh: 17:7 Y me dijo el ángel: ¿Por
qué esto te maravilla? Yo te
‫שׁתּוֹ ַמ ְמתָּ ֲאנִי ַאגִּיד לְָך ֶאת־‬ ְ ‫¿ ִה‬láma zé hishtomamtáh? Aní mostraré el misterio de la
aguíd lekhá et-sód ha'isháh,
‫שּׁה ְו ַה ַחיּ ָה הַנֹּשֵׂאת‬ ָ ‫ סוֹד ָה ִא‬wehajayáh hanosét otáh, mujer, y la bestia que la trae,
que lleva siete cabezas y diez
‫שׁים‬ִ ‫שׁ ְבעַת ה ָָרא‬ ִ ‫ א ֹתָ הּ ַבּ ֲעלַת‬ba'alát shivát haroshím cuernos.
‫ ַו ֲעשׂ ֶֶרת ַהקּ ְָרנָי ִם׃‬wa'aséret haqeranáyim.
8 ‫ ַה ַחיּ ָה ֲאשֶׁר ָר ִאיתָ הִיא ָהי ְתָ ה‬8 hajayáh ashér raíta, hi 17:8 La bestia que has visto, fue
y no es; y estará para subir del
‫ ְו ֵאינֶנָּה ְוהִיא תַּ ֲעלֶה ִמתְּ הוֹם‬hayetáh we'enénah, wehí
ta'aléh mitehóm, wetéred
abismo, e irá a la destrucción; y
los moradores de la tierra, cuyos
‫ָאָרץ‬ ֶ ‫שׁבֵי ה‬ ְ ֹ ‫ וְתֵ ֵרד ַל ֲאבַדּוֹן וְי‬la'avadón, weyoshvé ha'árets, nombres no están escritos en el
‫שׁ ָמם ֵאינֶנּוּ נִכְתָּ ב ְבּ ֵספֶר‬ ְ ‫ ֲאשֶׁר‬ashér shemám enénu nikhtáv libro de la vida desde el día de la

44
‫ ַה ַחיּ ִים ִמיּוֹם ִה ָוּסֵד תֵּ בֵל‬beséfer hajayím miyóm fundación del mundo, se
hiwaséd tével, yishtomamú maravillarán al ver a la bestia
‫שׁתּוֹ ֲממוּ בּ ְִרא ֹתָ ם ֶאת־ ַה ַחיּ ָה‬ ְ ִ ‫ י‬birotám et-hajayáh ashér
que era y no es, y vendrá.
‫ ֲאשֶׁר ָהי ְתָ ה ְו ֵאינֶנָּה וְתָ בוֹא׃‬hayetáh we'enénah, wetavó.
9 ‫שׁ ְבעַת‬ִ ‫ זֶה הַמּוּבָן וּבוֹ ָח ְכ ָמה‬9 ze hamuván uvó jokhmáh: 17:9 Esta es una mente que tiene
sabiduría: Las siete cabezas siete
‫שׁ ְבעַת ה ִָרים ֵה ָמּה‬ ִ ‫שׁים‬ ִ ‫ ה ָָרא‬shivát haroshím shivát harím
hémah, ashér haisháh yoshévet montes son, que la mujer se
sienta sobre ellos;
‫שׁבֶת ֲעלֵיהֶם׃‬ ֶ ֹ ‫שּׁה י‬ָ ‫ ֲאשֶׁר ָה ִא‬alehém.
10 ‫שּׁה‬ ָ ‫שׁ ְבעָה ְמ ָלכִים ֵה ָמּה ֲח ִמ‬ ִ ‫ ְו‬10 weshiváh melakhím 17:10 y siete reyes son. Los cinco
han caído; y el uno es, y el otro
‫שׁנוֹ‬ ְ ֶ ‫ ֵמהֶם נָפְלוּ ְו ָה ֶאחָד י‬hémah. jamisháh hémah naflú,
weha'ejád yeshnó, weha'ajár aun no ha venido; y sucederá
que cuando vendrá, durar
‫ ְוהָאַחֵר עוֹד ֹלא־בָא ְו ָהי ָה כִּי‬od lo-vá, wehayáh ki yavó, durará por tiempo breve.
‫ י ָבוֹא עָמ ֹד יַעֲמ ֹד ִלזְמַן ְמעָט׃‬amód ya'amód lizmán meát.
‫ ְו ַה ַחיּ ָה ֲאשֶׁר ָהי ְתָ ה ְו ֵאינֶנָּה‬11 wehajayáh ashér hayetáh,
11 17:11 Y la bestia que era, y no
es, él es el octavo, y es de los
‫שּׁ ְבעָה‬ִ ‫שׁ ִמינִי וְהוּא מִן־ ַה‬ ְ ‫ וְהוּא‬we'enénah, wehú sheminí,
wehú min-hashiváh weyéred siete, y va a la destrucción.
‫ ְוי ֵֵרד ַל ֲאבַדּוֹן׃‬la'avadón.
12 ָ‫ ְו ֶעשֶׂר ַהקּ ְָרנַי ִם ֲאשֶׁר ָר ִאית‬12 we'éser haqeranáyim ashér 17:12 Y los diez cuernos que
has visto, diez reyes son, que
‫ ֲעשׂ ָָרה ְמ ָלכִים הֵם ֲאשֶׁר ֹלא־‬raíta, asaráh melakhím hem,
ashér lo-qibelú malkhút ad- no han recibido reino todavía;
‫ ִקבְּלוּ ַמלְכוּת עַד־ ֵהנָּה ַרק‬hénah, raq lesha'áh aját sólo por una hora autoridad
como reyes recibirán con la
‫שׁלָה ַכ ְמּ ָלכִים‬
ָ ‫שׁעָה אַחַת ֶמ ְמ‬ ָ ‫ ְל‬memshaláh khamelakhím bestia.
‫ י ְ ַקבְּלוּ עִם־ ַה ַחיּ ָה׃‬yeqabelú im-hajayáh.
13 ‫ ְו ָלהֶם ֵעצָה ֶאחָת ְו ֶאת־כֹּחָם‬13 welahém etsáh ejád, we'et- 17:13 y para ellos hay un
propósito, y su poder y su
ַ ‫ ְו ֶאת־ ֶמ ְמ‬kojám
‫שׁלְתָּ ם י ִתְּ נוּ ַל ַחיּ ָה׃‬ we'et-memshaltám
yitenú lajayáh. autoridad darán a la bestia.

‫שׂה‬ ֶ ‫שׂה ְו ַה‬


14 ֶ ‫ ֵה ָמּה י ִ ָלּחֲמוּ ַב‬14 hémah yilajamú vaséh, 17:14 Ellos pelearán contra el
Cordero, y el Cordero los
‫ יוּכַל ָלהֶם כִּי הוּא ֲאדֹנֵי‬wehaséh yukhál lahém, ki hu
adoné ha'adoním umélekh
vencerá, porque él es el
Soberano de soberanos, y el Rey
‫ ָה ֲאדֹנִים וּ ֶמלְֶך ַה ְמּ ָלכִים ַו ֲאשֶׁר‬hamelakhím; wa'ashér imó de reyes; y los que están con él
‫ִירים‬ִ ‫ עִמּוֹ קְרוּ ִאים וּ ְבח‬qeruím, uvehirím, llamados, y elegidos, y fieles son.
‫ ְונֶ ֱא ָמנִים ֵה ָמּה׃‬wene'emaním hémah.
‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלָי ַה ַמּי ִם ָההֵם‬15 wayómer eláy: hamáyim
15
17:15 Y me dijo: Las aguas esas
que has visto la ramera sentada
ֶ ֹ ‫ ֲאשֶׁר ָר ִאיתָ ֲאשֶׁר הַזּוֹנָה י‬hahém
‫שׁבֶת‬ ashér raíti hazonáh
yoshévet alehém, amím en ellas, pueblos y multitudes
son, y naciones y lenguas.
‫ ֲעלֵיהֶם ַע ִמּים ַוהֲמֹנִים ֵה ָמּה‬wahamoním hémah, wegoyím
uleshonót.

45
‫וְגוֹי ִם וּלְשׁ ֹנוֹת׃‬
16 ָ‫ ְו ֶעשֶׂר ַהקּ ְָרנַי ִם ֲאשֶׁר ָר ִאית‬16 we'éser haqeraním ashér 17:16 Y los diez cuernos que
viste y la bestia, éstos odiarán
‫שׂנְאוּ ֶאת־הַזּוֹנָה‬ ְ ִ ‫ ְו ַה ַחיּ ָה ֵה ָמּה י‬raíta wehajayáh, hémah a la ramera, y la harán
yisneú et-hazonáh, we'asúha
‫ ְועָשׂוּ ָה ַגּלְמוּדָ ה ַוע ֲֻר ָמּה וְאָכְלוּ‬galmudáh wa'arumáh; desolada y desnuda; y
comerán sus carnes, y a ella la
‫ ֶאת־ ְבּשׂ ָָרהּ וְא ֹתָ הּ יִשׂ ְְרפוּ‬we'akhelú et-besaráh, quemarán con fuego;
‫ ָב ֵאשׁ׃‬we'otáh yisrefú baésh;
‫ כִּי ָה ֱאֹלהִים נָתַ ן ְבּ ִלבָּם‬17 ki ha'elohím natán
17
17:17 porque el Todopoderoso ha
puesto en sus corazones hacer su
‫ ַלעֲשׂוֹת ֶאת־ ֲעצָתוֹ ְו ַלעֲשׂוֹת‬belibám la'asót et-atsató, propósito, y actuar en un
wela'asót etsáh aját, welatét acuerdo, y dar su autoridad a la
‫שׁלְתָּ ם‬
ַ ‫ ֵעצָה אַחַת ְולָתֵ ת ֶאת־ ֶמ ְמ‬et-memshaltám lajayáh, ad bestia, hasta que sean cumplidas
‫שׁלְמוּ דִּ ב ְֵרי‬ְ ִ ‫ ַל ַחיּ ָה עַד כִּי־י‬ki-yishlemú divré ha'elohím. las palabras del Poderoso.
‫ָה ֱאֹלהִים׃‬
18 ָ ‫ ְו ָה ִא‬18 weha'isháh ashér raíta, hi
‫שּׁה ֲאשֶׁר ָר ִאיתָ הִיא‬ 17:18 Y la mujer que has visto,
es la ciudad grande, la que es
‫ ָהעִיר ַהגְּדוֹלָה ֲאשֶׁר־הִיא‬ha'ír haguedoláh, ashér-hí
guevéret mamlekhót ha'árets. señora sobre los reinos de la
‫ָאָרץ׃‬
ֶ ‫גְב ֶֶרת ַמ ְמלְכוֹת ה‬ tierra.

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק יח‬ Péreq Yod Jet Capítulo 18

‫ א אַח ֲֵרי־כֵן ָר ִאיתִ י ַמ ְל ָאְך אַחֵר‬1 ajaré-khén raíti malákh ajér 18:1 Después de esto vi a otro
ángel descender del cielo y tenía
‫שּׁ ָמי ִם וְהוּא ַכבִּיר־‬ ֵ yoréd
ָ ‫יוֹרד מִן־ ַה‬ min-hashamáyim wehú
khabír-kóaj, weha'árets heiráh
gran autoridad, y la tierra se
iluminó con su gloria.
‫ירה ִמכְּב ֹדוֹ׃‬ ָ ‫ָאָרץ ֵה ִא‬ֶ ‫ כּ ֹ ַח ְוה‬mikevodó.
2 ‫ ַויִּק ְָרא בְּקוֹל ע ֹז לֵאמ ֹר נָ ְפלָה‬2 wayiqrá beqól oz lemór: 18:2 Y proclamó con voz potente
diciendo: "Ha caído, ha caído
‫ נָ ְפלָה ָבּבֶל ַהגְּדוֹלָה וַתְּ הִי נְוֵה‬nafláh, nafláh, nifláh bavél Babilonia la grande; y se ha
haguedoláh; watehí newéh hecho habitación de demonios, y
‫שׁמָר ְלכָל־רוּ ַח‬ ְ ‫ִירים וּ ִמ‬ִ ‫שׂע‬ְ se'irím, umishmár lekhól guarida de todo espíritu
‫שׁמָר ְלכָל־עוֹף ָטמֵא‬ ְ ‫ ָטמֵא וּ ִמ‬rúaj tamé, umishmár lekhól- inmundo, y guarida de toda ave
inmunda y aborrecible.
‫ ְונִמְאָס׃‬óf tamé wenimás.
3 ‫שׁתוּ‬ ָ ‫ כִּי ִמיּ ֵין ֲח ַמת זְנוּתָ הּ‬3 ki miyén jamát zenutáh 18:3 Porque del vino del furor de
su prostitución han bebido todas
‫ כָּל־הַגּוֹי ִם וּ ַמ ְלכֵי א ֶֶרץ זָנוּ‬shatú kol-hagoyím; umalkhé las naciones; y los reyes de la
érets zanú ajaréha, wesojaré tierra han fornicado tras ella, y

46
‫שּׁ ְפעַת‬ ֶ ‫ אַח ֲֶרי ָה וְסֹח ֲֵרי‬érets mishifát ta'anuguéha
ִ ‫אֶרץ ִמ‬ los mercaderes de la tierra de la
abundancia de sus deleites se
ִ ‫ תַּ ֲענֻגֶי ָה ֶה ֱע‬ha'eshirú.
‫שׁירוּ׃‬ han enriquecido .

4 ‫שּׁ ַמי ִם‬
ָ ‫שׁ ַמע קוֹל אַחֵר מִן־ ַה‬ ְ ‫ ָו ֶא‬4 wa'eshmá qol ajár min- 18:4 Y oí otra voz del cielo
decir: Salgan de ella, pueblo
‫ אֹמֵר צְאוּ ִמ ֶמּנָּה ַע ִמּי פֶּן־‬hashamáyim omér: tseú mío, no sea que participen de
mimenáh, imí, pen-titjaberú
‫ תִּ תְ ַחבְּרוּ ֶאל־חַטּ ֹאתֶ י ָה וּפֶן־‬el-jatotéha, ufen-tukhú sus pecados, y reciban de sus
plagas;
‫ תֻּ כּוּ ִמ ַמּכּוֹתֶ יהָ׃‬mimakotéha;
‫ כִּי־חַטּ ֹאתֶ י ָה ִהגִּיעוּ עַד־‬5 ki-jatotéha higui'ú ad-
5 18:5 porque sus pecados han
llegado hasta el cielo, y ha
ָ ‫ ַל‬lashamáyim, wayizkór
‫שּׁ ָמי ִם ַויִּזְכּ ֹר ֱאֹלהִים ֶאת־‬ recordado el Poderoso las
elohím et-avonotéha.
‫עֲוֹנוֹתֶ יהָ׃‬ maldades de ella.

6 ‫שׁ ָגּ ְמלָה‬
ֶ ‫שׁלְּמוּ־לָהּ גְּמוּלָהּ‬ ַ 6 shalmú-láh guemuláh 18:6 Páguenle como ella les ha
pagado, y según sus obras
‫ ָלכֶם ַועֲשׂוּ־לָהּ ִכּ ְפ ַלי ִם ְכּ ָפ ֳעלָהּ‬shegamláh lakhém, wa'asu- páguenle al doble; en la copa
lah pifláyim kefa'aláh, bakós que ella mezcló, mézclenle
‫ בַּכּוֹס ֲאשֶׁר ָמ ְסכָה ִמסְכוּ־לָהּ‬ashér maskháh, miskhu-láh doblado.
‫ ִכּ ְפ ָלי ִם׃‬kifláyim.
‫ ַכּ ֲאשֶׁר הִתְ רוֹ ֲמ ָמה ְוהִתְ ַענְּגָה‬7 ka'ashér hitromamáh,
7
18:7 Cuanto ella se ha
glorificado, y ha vivido en
‫ כֵּן תְּ נוּ־לָהּ ֵחבֶל ָו ֵאבֶל כִּי‬wehit'anegáh, ken tenu-láh deleites, así denle de tormento y
jével wa'ével; ki ameráh llanto; porque ella dice en su
‫שׁבְתִּ י‬
ַ ָ ‫ אָמ ְָרה ִב ְל ָבבָהּ ֲאנִי י‬vilvaváh: aní yashávti corazón: Yo estoy sentada reina,
‫ ַמ ְלכָּה וְֹלא ֶא ְהי ֶה אַ ְל ָמנָה ְו ֵאבֶל‬malkáh, weló ehyéh y no seré viuda, y llanto no veré.
‫ ֹלא א ְֶר ֶאה׃‬almanáh, we'ével lo eréh.
‫ עַל־כֵּן בְּיוֹם ֶאחָד תָּ ב ֹאנָה‬8 al-kén beyóm ejád tavonáh
8
18:8 Por lo cual en un día
vendrán sus plagas, muerte y
‫ ַמכּוֹתֶ י ָה ָמוֶת ְו ֵאבֶל ו ְָרעָב‬makotéha, máwet we'ével llanto y hambre, y será quemada
wera'áv, wenisrefáh bemó- con su fuego; porque fuerte es
‫ ְונִשׂ ְְרפָה בְּמוֹ־ ֵאשׁ כִּי ָחזָק יהוה‬esh; ki jazáq Yahwéh elohím Yahweh el Poderoso que la
‫ ֱאֹלהִים הַשֹּׁפֵט א ֹתָ הּ׃‬hashofét otáh. juzgará.

18:9 Y llorarán y se lamentarán


9 ‫ וּבָכוּ ְו ָספְדוּ ָעלֶי ָה ַמ ְלכֵי־א ֶֶרץ‬9 uvakhú wesafdú aléha sobre ella los reyes de la tierra, los
‫ ֲאשֶׁר זָנוּ ְוהִתְ ַענְּגוּ ִע ָמּהּ כִּי‬malkhé-érets, ashér zanú cuales han fornicado y se han
wehit'anegú immáh, ki yirú deleitado con ella, porque verán el
‫ י ְִראוּ ֶאת־ ֲעשַׁן שׂ ְֵרפָתָ הּ׃‬et-ashán serefatáh, humo de su incendio,

10 ‫ וּמ ֵָרחוֹק י ַ ַע ְמדוּ ִמ ְפּנֵי ֵאי ַמת‬10 umerajóq ya'amdú mipené 18:10 y estando lejos por el
emát inuyáh, ya'amerú: oy, oy temor de su tormento, dirán:
‫ עִנּוּי ָהּ וְאָמְרוּ אוֹי אוֹי לְָך ָבּבֶל‬lakh bavél, ha'ír haguedoláh, ¡Ay, ay, de ti Babilonia, la gran
ciudad, la ciudad fuerte; porque
‫ ָהעִיר ַהגְּדוֹלָה ָהעִיר ַה ֲחזָ ָקה‬ha'ír hajazaqáh, ki-vesha'áh aját en una hora vino tu juicio!
ba mishpatékh.

47
‫שׁ ָפּטְֵך׃‬
ְ ‫שׁעָה אַחַת בָּא ִמ‬
ָ ‫כִּי־ ְב‬
‫ָאָרץ בֹּכִים‬
11 ֶ ‫ וְסֹח ֲֵרי ה‬11 usojaré ha'árets bokhím 18:11 Y los mercaderes de la
tierra lloran y se lamentan sobre
‫ וּ ִמתְ ַא ְבּלִים ָעלֶי ָה כִּי עַתָּ ה ֹלא־‬umitabelím aléha, ki atáh lo- ella, porque ahora no comprará
yiqné od ish et-masá más nadie sus mercaderías;
‫ י ִ ְקנֶה עוֹד ִאישׁ ֶאת־ ַמשָׂא‬aniyotám;
‫ֳאנִיּוֹתָ ם׃‬
‫ ֶאת־ ַמשָׂא זָהָב ָו ֶכסֶף ְו ֶאבֶן‬12 et-masá zaháv, wakhésef,
12
18:12 mercadería de oro, y plata,
we'éven weqaráh, ufeniním, y piedras preciosas, y perlas, y
‫ְאַר ָגּמָן‬
ְ ‫ יְק ָָרה וּ ְפנִינִים וּבוּץ ו‬uvúts, we'argamán, uméshi, lino fino, y púrpura, y seda, y
escarlata, y de toda madera de
‫שׂם‬ ֶ ֹ ‫שׁנִי ְוכָל־ ֲעצֵי ב‬
ָ ‫שׁי ְו‬ִ ‫ וּ ֶמ‬weshaní, wekhól-atsé vóshem, olor, y todo vaso de marfil, y
‫שׁנְ ַהבִּים ְוכָל־ ְכּלֵי עֵץ‬ ֶ ‫ ְוכָל־ ְכּלֵי‬wekhól kelé shenhabím wekhól-
kelé etz yaqár, ukhelé nejóshet,
todo vaso de madera preciosa, y
objeto de cobre, y de hierro, y de
‫שׁי ִשׁ׃‬
ָ ‫שׁת וּב ְַרזֶל ָו‬ ֶ ‫ יָקָר וּ ְכלֵי נְח‬uvarzél, washáyish; mármol;

13‫ ְו ִקנָּמוֹן ַו ֲאמוֹמוֹן וּקְט ֶֹרת‬13 weqinamón wa'amomón 18:13 y canela, y fragancias, e
incienso, especias, y mirra, y
ֶ ‫ ַס ִמּים וּמ ֹר וּלְבוֹנָה ְויַי ִן ָו‬uqetóret,
‫שׁמֶן‬ samím, umór,
ulevonáh, weyáyin, washémen, olívano, y vino, y aceite, y harina
selecta, y trigo, y bestias, y
‫ וְסֹלֶת ְו ִחטִּים וּ ִמ ְקנֶה וָצ ֹאן‬wesólet, wejitím umiqnéh, ovejas; y caballos, y de carros, y
‫ וְסוּסִים וּמ ְַרכָּבוֹת ַו ֲעבָדִ ים‬watsón, wesusím, umarkavót, de siervos, y de alma de hombre.
‫ ְונֶפֶשׁ אָדָ ם׃‬wa'avadím, wenéfesh adám.
14 ֵ ‫ ְו ַה ְמּגָדִ ים ַמ ְח ַמד נַ ְפ‬14 wehamegadím majmád
‫שְׁך אָזְלוּ‬ 18:14 Y las delicias que desea tu
alma se apartaron de ti; y todo
‫שׁמֵן וּמַ ִ ְצהִיר אָבַד‬ ָ ‫ ִמ ֵמְּך ְוכָל־‬nafshékh azelú mimékh;
wekhól-shamén umatsehím los exquisito y excelente se han
apartado de ti, y no lo hallarás
‫ ִמ ֵמְּך וְֹלא תִ ְמצָא עוֹד׃‬avád mimékh, weló timtsá od. más.

15 ‫שׁירוּ‬ ִ ‫ וְר ֹ ְכלֵיהֶם ֲאשֶׁר ֶה ֱע‬15 werokhlehém ashér 18:15 Y los mercaderes de estas
cosas que se han enriquecido de
‫ ִמ ֶמּנָּה י ַ ַע ְמדוּ מ ֵָרחוֹק ִמ ְפּנֵי‬ha'eshíru miménah, ya'amdú
marajóq mipené imát inuyáh, ellas, se pararán lejos por el
terror de su tormento, y llorarán
‫ ֵאי ַמת עִנּוּי ָהּ וּבָכוּ ְוהִתְ ַאבָּלוּ׃‬uvakhú wehitabalú, y lamentarán,

‫ וְאָמְרוּ אוֹי אוֹי ָהעִיר‬16 we'amerú: oy, oy ha'ír


16
18:16 y dirán: ¡Ay, ay de la gran
ciudad, que estaba vestida de
‫ְאַר ָגּמָן‬
ְ ‫שׁשׁ ו‬ ֵ ‫ ַהגְּדוֹלָה ַה ְמ ֻכסָּה‬haguedoláh, hamekhusáh
shesh, we'argamán, weshani, lino fino, y de escarlata, y de
grana, y estaba adornada con
‫שׁנִי וּ ֻמ ְכ ָללָה זָהָב ְו ֶאבֶן יְק ָָרה‬
ָ ‫ ְו‬umukhlaláh zaháv, yeqarah oro, y de preciosas piedras y de
‫שׁעָה אַחַת ָהח ֳַרב‬ ָ ‫ וּ ְפנִינִים כִּי־ ְב‬ufeniním, ki-vesha'áh aját perlas! Porque en una hora ha
‫ הָעֹשֶׁר ַהגָּדוֹל ַהזֶּה׃‬hajaráv ha'oshér hagadól hazé. sido consumida la riqueza
grande esta.

17 ‫ ְוכָל־חֹבֵל ְוכָל־ ַבּעַל־ ַמעֲב ֶֹרת‬17 wekhól-jovél, wekhol- 18:17 Y todo piloto, y todos los
que dueños de naves, y los
‫שׂי ְמלָאכָה‬ ֵ ֹ ‫ ְו ַה ַמּ ָלּחִים ְוכָל־ע‬ba'al-ma'avorét, wehamalajím
wekhól-osé melakháh bayám marineros, y todos los que hacen
labor en el mar, se pararon lejos;

48
‫ ַבּיּ ָם ָע ְמדוּ מ ֵָרחוֹק׃‬amedú merajóq;
18 ‫ ַויּ ִ ְצעֲקוּ בּ ְִרא ֹתָ ם ֲעשַׁן‬18 wayits'aqú birotám ashán 18:18 y gritaron al ver el humo
de su incendio, y dijeron: ¿Cuál
‫ שׂ ְֵרפָתָ הּ וַיּ ֹאמְרוּ ִמי ֶבע ִָרים‬serefatáh, wayomerú: ¿mi de las ciudades era como la gran
be'arím ka'ír haguedoláh? ciudad?
‫ָכּעִיר ַהגְּדוֹלָה׃‬
19 ‫שׁיהֶם‬ ָ ‫ ַויִּז ְְרקוּ ָעפָר ע‬19 wayizreqú afár al-
ֵ ‫ַל־רא‬ 18:19 Y echaron polvo sobre sus
cabezas; y gritaron, con lloro y
‫ ַויּ ִ ְצעֲקוּ בָּכ ֹה ְוסָפוֹד לֵאמ ֹר אוֹי‬roshehém; wayits'aqú lamento, diciendo: ¡Ay, ay de la
bakhóh wesafód lemór: oy, gran ciudad, en la cual se
‫ אוֹי ָהעִיר ַהגְּדוֹלָה ֲאשֶׁר־בָּהּ‬oy ha'ír haguedoláh ashér- enriquecieron de sus riquezas
‫שׁירוּ ֵמהוֹנָהּ כּ ֹל ֲאשֶׁר־ ָלהֶם‬ ִ ‫ ֶה ֱע‬báh he'eshirú mehonáh kol todos los que tenían naves en el
mar; que en una hora quedó
‫שׁעָה אַחַת‬ ָ ‫ ֳאנִיּוֹת ַבּיּ ָם כִּי־ ְב‬ashér-lahém anitó bayám, desolada!
‫ ָהח ֳָרבָה׃‬ki-vesha'áh aját hajaraváh.
20 ‫שּׁ ַמי ִם‬ָ ‫ ָרנּוּ ָעלֶי ָה ַה‬20 ranú aléha, hashamáyim, 18:20 Alégrense sobre ella,
cielos, y los apóstoles santos, y
‫שׁים ְו ַהנְּבִי ִאים‬
ִ ֹ ‫שּׁלִיחִים ַה ְקּד‬ ְ ‫ ְו ַה‬wehashelijím haqedoshím, los profetas; porque ha vengado
wehavevi'ím, ki-shafát el Poderoso la causa de ustedes
‫שׁ ַפּ ְטכֶם‬
ְ ‫שׁפַט ֱאֹלהִים ֶאת־ ִמ‬ ָ ‫ כִּי־‬elohím et-mispatkhém en ella.
‫ ִמ ֶמּנָּה׃‬miménah.
21 ‫נוֹרא ֶאבֶן‬ ָ ‫ ַויִּשָׂא ַמ ְל ָאְך‬21 wayisáh malákh noráh éven 18:21 Y tomó un ángel temible
una piedra grande como piedra
‫שׁלִי ֶכ ָה‬ְ ַ ‫ גְּדוֹלָה ְכּ ֶפלַח ֶרכֶב ַויּ‬guedoláh kefelaj rékhev,
wayashlikhéha el-tókh hayám,
de molino, y la arrojó dentro del
mar, y dijo: Así será lanzada con
‫ ֶאל־תּוְֹך ַהיּ ָם וַיּ ֹאמַר ָכּכָה‬wayomár: kakháh tushlákh violencia Babilonia, la gran
‫שׁלְַך ְבּ ַמע ֲָרצָה ָבּבֶל ָהעִיר‬ ְ ֻ‫ תּ‬bema'aratsáh bavél, ha'ír ciudad, y no será hallada más.
‫ ַהגְּדוֹלָה וְֹלא תִּ ָמּצֵא עוֹד׃‬haguedoláh, weló timatséh od.
22 ‫ וְקוֹל ַה ְמנַ ְגּנִים ְבּכִנּוֹר‬22 weqól hamnaguením 18:22 Y voz de tañedores de
bekhinór, wehamzamerím, arpas, y de músicos, y de
‫ ְו ַה ְמזַמּ ְִרים וּ ְמ ַח ְלּלִים ַבּ ֲחלִילִים‬umejalelím bajalilím umajtserím tañedores de flautas y de
trompetas, no será oída más en
‫שּׁ ַמע‬
ָ ִ ‫ וּ ַמ ְחצ ְִרים ַבּחֲצֹצְרוֹת בַּל־י‬bajatsotserót bal-yishamá od ti; y todo artífice de cualquier
‫ עוֹד בְּתוֹכְֵך ְוכָל־ח ָָרשׁ וְחֹשֵׁב‬betokhékh, wekhol jarásh
wejoshév bal-yimatsé vakh od,
oficio, no será más hallado en ti;
y el sonido de muela no será más
‫ בַּל־י ִ ָמּצֵא בְָך עוֹד וְקוֹל ֵר ַחי ִם‬weqol rejayím bal-yishamá od en ti oído.
‫שּׁ ַמע עוֹד ְבּק ְִרבְֵּך׃‬ ָ ִ ‫ בַּל־י‬beqirbékh.
18:23 Y luz de lámpara no
23 ‫ וְאוֹר נֵר ֹלא־י ָ ִאיר לְָך עוֹד‬23 we'ór ner lo-yaír lakh od, alumbrará en ti más; y voz de
‫שּׁ ַמע‬ָ ִ ‫ וְקוֹל חָתָ ן וְקוֹל ַכּלָּה ֹלא־י‬weqól jatán weqól kaláh lo- novio y voz de novia no será en ti
yishamá bakh od, ki oída más; porque tus mercaderes
‫ בְָּך עוֹד כִּי ִכנְ ָענַי ְִך הָיוּ נִ ְכבַּדֵּ י‬khinanáyikh hayú nikhbadé eran los magnates de la tierra; y
‫שׁ ַפי ְִך נִדְּ חוּ כָל־‬ ָ ‫ א ֶֶרץ וּ ִב ְכ‬érets, uvikhshafayikh nideju en tus hechicerías fueron
engañadas todas las naciones.

49
‫ הַגּוֹי ִם׃‬khol-hagoyím.
18:24 Y en ella fue hallada la sangre
‫ וּבָהּ נִ ְמצָא דַּ ם ַהנְּבִי ִאים‬24 uváh nimtsá dam hanevi'ím
24
de los profetas y de los santos, y de
‫אָרץ׃‬
ֶ ‫שׁים ְוכָל־הֲרוּגֵי‬ ִ ֹ ‫ ְו ַה ְקּד‬wehaqedoshím,
harugué árets.
wekhól- todos los muertos en la tierra.

.........................................................

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק יט‬ Péreq Yod Tet Capítulo 19

‫שׁ ַמעְתִּ י קוֹל גָּדוֹל‬ ָ ‫ אַ אַח ֲֵרי־כֵן‬1 ajaré-khén shamáti qol gadól 19:1 Después de esto oí una gran
voz como voz de una gran
ָ ‫ כְּקוֹל הָמוֹן ַרב ַבּ‬keqól
‫שּׁ ַמי ִם‬ hamón rav bashamáyim
ha'omerím: haleluyáh multitud en el cielo, que decían:
Haleluyáh: La salvación y la
‫ הָאֹמ ְִרים ַהלֲלוּי ָהּ ַהי ְשׁוּעָה‬hayeshuáh wehakavód honra y la gloria y el poder son
‫ ְו ַהכָּבוֹד ְוהָע ֹז לֵאֹלהֵינוּ׃‬weha'ód lelohénu. de nuestro Poderoso.

2 ְ ‫ כִּי־ ֱא ֶמת ְויָשָׁר ִמ‬2 ki-emét weyashár


‫שׁ ָפּטָיו כִּי־‬ 19:2 Porque verdaderos y justos
son sus juicios; porque él
‫שׁיב גְּמוּל עַל־הַזּוֹנָה ַהגְּדוֹלָה‬ ִ ‫ ֵה‬mishpatáw, ki heshív guemúl
al-hazonáh haguedoláh, ashér respondió con pago a la gran
ramera, que ha corrompido la
‫ָאָרץ‬ֶ ‫שׁחִיתָ ה ֶאת־ה‬ ְ ‫ ֲאשֶׁר־ ִה‬hishejitáh et-ha'árets tierra con su prostitución, y ha
‫ בְּתַ זְנֻתָ הּ לִדְ ר ֹשׁ ִמיּ ָדָ הּ ֶאת־דַּ ם־‬betaznutáh lidrósh miyadáh et- vengado de la mano de ella la
‫ ֲעבָדָ יו׃‬dam-avadáw. sangre de sus siervos.

‫שׁנִית ַהלֲלוּי ָהּ‬


3 ֵ ‫ וַיּ ֹאמְרוּ‬3 wayomerú shenít: haleluyáh. 19:3 Y dijeron por segunda vez:
¡Haleluyáh! Y su humo subió
ָ ‫ ַו ֲע‬Wa'ashanáh
‫שׁנָהּ י ַ ֲעלֶה לְעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים׃‬ olamím.
ya'alé le'olmé
por siglos de siglos.

ְ ‫ ְו ֶעשׂ ְִרים ו‬4 we'esrím we'arba'áh


‫ְאַר ָבּעָה ַהזְּ ֵקנִים‬
4
19:4 Y los veinte y cuatro
hazekením we'arbá hajayót ancianos y las cuatro animales
‫ְאַרבַּע ַהחַיּוֹת נָפְלוּ עַל־ ְפּנֵיהֶם‬ְ ‫ ו‬naflú al-penehém wayishtajawú se inclinaron sobre sus rostros y
se postraron al Poderoso que
‫שׁתַּ חֲווּ לֵאֹלהִים הַיֹּשֵׁב עַל־‬ ְ ִ ‫ ַויּ‬lelohím hayoshév al-hakiséh estaba sentado sobre el trono, y
‫ ַה ִכּסֵּא וַיּ ֹאמְרוּ אָמֵן ַהלֲלוּי ָהּ׃‬wayomerú: amén haleluyáh. dijeron: Amén; haleluyáh.

19:5 Y una voz salió del trono, y


5‫ וְקוֹל יוֹצֵא מִן־ ַה ִכּסֵּא וַיּ ֹאמַר‬5 weqól yotsé min-hakisé dijo: Alaben a nuestro Poderoso
‫ ַהלֲלוּ ֶאת־ ֱאֹלהֵינוּ כָּל־ ֲעבָדָ יו‬wayomár: halalú et-elohénu todos sus siervos, y los que le
kol-avadáw wireáw, temen, los pequeños con los
‫ִיראָיו ַה ְקּ ַטנִּים עִם־ ַהגְּדוֹלִים׃‬
ֵ ‫ ו‬haqetaním im-haguedolím grandes.

19:6 Y oí una voz como voz de una


6 ‫שׁ ַמע קוֹל כְּקוֹל הָמוֹן ַרב‬ ְ ‫ ָו ֶא‬6 wa'eshmá qol keqól hamón rav, gran multitud, y como el ruido de
ukheqól máyim máyim rabím
‫ וּכְקוֹל ַמי ִם ַרבִּים וּכְקוֹל‬ukheqól re'amím jazaqím muchas aguas, y como la voz de
truenos potentes, decían:
‫ ְר ָע ִמים ֲחזָ ִקים וַיּ ֹאמְרוּ ַהלֲלוּי ָהּ‬wayomerú: haleluyáh ki-malákh Haleluyah: porque reina nuestro

50
Poderoso Yahweh de los Ejércitos.
‫ כִּי־ ָמלְַך ֱאֹלהֵינוּ יהוה ְצבָאוֹת׃‬elohénu Yahwéh tsevaót.
7‫שׂ ְמחָה ְונָגִילָה ְונִתְּ נָה לוֹ‬ְ ִ‫ נ‬7 nishmejáh wenaguiláh 19:7 Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria; porque han
ֶ ‫ ַהכָּבוֹד כִּי בָאָה חֲתֻ נַּת ַה‬wenitenáh lo hakavód, ki
‫שׂה‬ venido las bodas del Cordero, y
va'ah jatunát haséh we'ishtó su esposa se ha aparejado.
‫שׁה׃‬ ָ ָ‫שׁתּוֹ הִתְ ַקדּ‬ ְ ‫ ְו ִא‬hateqadasháh.
8 ‫ ַויִּנָּתֶ ן לָהּ ִללְבּ ֹשׁ בּוּץ טָהוֹר‬8 wayinatén lah lilbósh butz 19:8 Y le fue dado vestirse de
lino puro y brillante; porque el
‫ ָוצַח כִּי הַבּוּץ הוּא צִדְ קוֹת‬tahór watsáj, ki habuts hu lino fino son las justicias de los
tsidqót haqedoshím. santos.
‫שׁים׃‬
ִ ֹ ‫ַה ְקּד‬
9 ‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי כְּת ֹב ַאשׁ ְֵרי‬9 wayómer eláy: ketóv: 19:9 Y él me dijo: Escribe:
Dichosos los invitados a la
‫שׁתֵּ ה חֲתֻ נַּת‬ ְ ‫ ַהקְּרוּ ִאים ֶאל־ ִמ‬ashré haqeruím el-mishtéh cena de boda del Cordero. Y
jatunát haséh. Wayómer
‫שׂה וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי ֵאלֶּה‬ ֶ ‫ ַה‬eláy: éleh hadevarím emét me dijo: Estas palabras
verdaderas son, palabras del
‫ הַדְּ ב ִָרים ֱא ֶמת הֵם דִּ ב ְֵרי‬hem divré elohím. Poderoso.
‫ֱאֹלהִים׃‬
10 ‫שׁתַּ חֲוֹת לוֹ‬ ְ ‫ ָו ֶאפּ ֹל ל ְַרגְלָיו ְל ִה‬10 wa'efól leragláw 19:10 Y yo me eché a sus pies
para postrarme a él, y me dijo:
‫שׂה־‬ ֶ ‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי ְר ֵאה אַל־תַּ ֲע‬lehishtajawót lo, wayómer eáy:
reéh el-ta'aséh-zót, éven aní Mira que no lo hagas; siervo soy
yo como tú, y compañero tuyo y
‫ זּ ֹאת ֶעבֶד ֲאנִי כָּמוָֹך ְו ָחבֵר לְָּך‬kamókha, wejavér lekhá de tus hermanos que el
‫ וּלְאַחֶיָך ֲאשֶׁר עֵדוּת י ֵשׁוּ ַע‬ulejekha ashér edút Yeshúa testimonio de Yeshúa está en
‫שׁתַּ ֲחוֵה לֵאֹלהִים כִּי‬ ְ ‫ ְבּפִיהֶם ִה‬befihém; hishtaawéh lelohím,
ki edút Yeshúa hi rúaj
sus bocas; póstrate al Poderoso;
porque el testimonio de Yeshúa
‫ עֵדוּת י ֵשׁוּ ַע הִיא רוּ ַח ַהנְּבוּאָה׃‬hanevuáh. es la inspiración de la profecía.

11 ‫שּׁ ַמי ִם נִפְתָּ חִים‬ ָ ‫ ָוא ֵֶרא ֶאת־ ַה‬11 wa'ére et-hashamáyim 19:11 Y vi los cielos abiertos; y
he aquí un caballo blanco, y el
‫ ְו ִהנֵּה־סוּס ָלבָן ְוהָרֹכֵב ָעלָיו‬niftajím, wehinéh-sus laván,
weharokhév aláw yiqaré lo que estaba montado en él, era
‫ יִקּ ֵָרא לוֹ נֶ ֱאמָן ַו ֲא ִמתִּ י וּ ְבצֶדֶ ק‬ne'emán wa'amití, uvetsédeq llamado Fiel y Verdadero, y
con justicia juzga y combate.
‫ הוּא שֹׁפֵט וְֹלחֵם׃‬hu shofét welojém.
12‫ ְועֵינָיו ְכּ ַלבַּת־ ֵאשׁ ַו ֲעטָרוֹת‬12 we'enáw kelavát-esh, 19:12 Y sus ojos eran como
llama de fuego, y muchas
‫שׁם כָּתוּב‬ֵ ‫ ה ְַרבֵּה בְּר ֹאשׁוֹ וְלוֹ‬we'atarót harbéh beroshó coronas había en su cabeza; y
weló shem katúv ashér lo- tenía un nombre escrito que no
‫ ֲאשֶׁר ֹלא־י ָדַ ע ִאישׁ כִּי ִאם־הוּא‬yadá ish ki im-hu levadó. conocía nadie sino él solamente.
‫ְלבַדּוֹ׃‬
13 ‫ וְהוּא לָבוּשׁ לְבוּשׁ ְמ ָאדָּ ם‬13 wehú lavúsh levúsh 19:13 Y estaba vestido de una
vestidura ensangrentada con
ְ ‫ בַּדָּ ם וּ‬me'adám badám, ushemó
‫שׁמוֹ נִק ְָרא דְּ בַר‬ sangre: y su nombre es llamado
niqrá devár ha'elohím. el Verbo del Poderoso.

51
‫ָה ֱאֹלהִים׃‬
ָ ‫ ְו ִצבְאוֹת ַה‬14 wetsivót hashamáyim
‫שּׁ ַמי ִם י ֹ ְצ ִאים‬
14 19:14 Y los ejércitos del cielo
seguían tras él en caballos
‫ אַח ֲָריו עַל־סוּסִים ְל ָבנִים ְוהֵם‬yitsím ajaráw al-susím blancos, y estaban vestidos de
levaním, wehém
‫שׁים ִבּגְדֵ י־בוּץ ָלבָן‬ ִ ‫ ְמ ֻל ָבּ‬melubashím bigdé-vuts, lino fino, blanco y puro.
‫ ְוטָהוֹר׃‬laván wetahór.
‫ וּ ִמפִּיו יֹצֵאת ח ֶֶרב חַדָּ ה‬15 umipiw yotsét jérev
15
19:15 Y de su boca sale una
espada aguda, para herir a las
‫ ְלהַכּוֹת ֶאת־הַגּוֹי ִם וְהוּא י ְִרעֵם‬jadáh, lehakót et-hagoyím; naciones: y él las regirá con vara
wehú yirém beshévet barzél, de hierro; y él pisa el lagar del
‫פּוּרת‬
ַ ‫שׁבֶט בּ ְַרזֶל וְהוּא ד ֵֹרְך‬ ֵ ‫ ְבּ‬wehú dorékh purát yen vino del furor y la ira del
‫ י ֵין ֲח ַמת־אַף ֱאֹלהֵי ַה ְצּבָאוֹת׃‬jamát-áf elohé hatsevaót. Poderoso de los ejércitos.

16 ‫ ְועַל־ ִבּגְדוֹ ְועַל־י ְֵרכוֹ כָּתוּב‬16 we'al-bigdó we'ál-yerekhó 19:16 Y en su vestidura y en su


muslo tiene escrito este nombre:
‫שׁם ֶמלְֶך ַה ְמּ ָלכִים ַו ֲאדֹנֵי‬ ֵ katúv shem: mélekh
hamelakhím wa'adón Rey de Reyes y Soberano de
Soberanos.
‫ ָה ֲאדֹנִים׃‬ha'adoním.
‫ ָוא ֵֶרא ַמ ְל ָאְך ֶאחָד ע ֹ ֵמד‬17 wa'ére malákh ejád oméd
17 19:17 Y vi a un ángel parado
en el sol, y clamó con gran voz
‫שּׁ ֶמשׁ ַויִּזְעַק קוֹל גָּדוֹל וַיּ ֹאמֶר‬ ָ ‫ ַבּ‬bashamésh, wayizáq qol gadól
wayómer: el-tzipór kol-kanáf y dijo: A todas las aves que
‫ ֶאל־צִפּוֹר כָּל־ ָכּנָף ֲאשֶׁר־תָּ עוּף‬ashér-ta'úf bajatzí hashamáyim vuelan en medio del cielo,
vengan, y reúnanse para la
‫שּׁ ַמי ִם בּ ֹאוּ ְוהֵאָסְפוּ‬ ָ ‫ ַבּ ֲחצִי ַה‬bo'ú weha'asfú al-zevaj gran cena que es del
‫ עַל־זֶבַח ַהגָּדוֹל ֲאשֶׁר לֵאֹלהִים׃‬hagadól ashér lelohím, Poderoso,

18‫ ַו ֲא ַכלְתֶּ ם ְבּשַׂר ְמ ָלכִים וּ ְבשַׂר‬18 wa'akhaltém besár 19:18 para que coman carne de
reyes, y carne de príncipes de
ִ ‫ שׂ ֵָרי ֲא ָלפִים וּ ְבשַׂר גּ‬melakhím, uvesár saré
‫ִבּוֹרים‬ miles, y carne de héroes, y carne
alafím, uvesár guiborím, de caballos, y de los que están
‫ וּ ְבשַׂר סוּסִים וְר ֹ ְכבֵיהֶם וּ ְבשַׂר‬uvesár susím, urokhvehém, montados en ellos; y carnes de
‫חוֹרים ַו ֲעבָדִ ים‬
ִ ‫ כָּל־ ְבּנֵי‬uvesár kol-bené jorím todos los libres y siervos, los
pequeños y los grandes.
‫ ַה ְקּ ַטנִּים עִם־ ַהגְּדוֹלִים׃‬wa'avadím, haqetaním im-
haguedolím.
19 ‫ ָוא ֵֶרא ֶאת־ ַה ַחיּ ָה וּ ַמ ְלכֵי‬19 wa'ére et-hajayáh umalkhé 19:19 Y vi a la bestia, y a los
reyes de la tierra y sus hordas,
ֶ ‫ ה‬haárets wa'agapehém
‫ָאָרץ ַו ֲאגַפֵּיהֶם נִ ְק ָהלִים‬ congregados para hacer guerra
niqhalím la'asót miljamáh im- con el que estaba sentado sobre
‫ ַלעֲשׂוֹת ִמ ְל ָח ָמה עִם־הָרֹכֵב‬harokhév al-hasús, we'al- el caballo, y contra su ejército.
‫ עַל־הַסּוּס ְועִם־ ְצבָאוֹ׃‬tsevaó.
19:20 Y fue apresada la bestia , y
20 ֶ ‫ וַתִּ תָּ פֵשׂ ַה ַחיּ ָה וּנְבִיא ַה‬20 watitafes hajayáh uneví
‫שּׁקֶר‬ el falso profeta con ella, que había
‫שׂה הָאוֹתוֹת‬ ָ ‫ ִאתָּ הּ ֲאשֶׁר־ ָע‬hashéqer itáh ashér-asáh
ha'otót lefanéha, wehidíaj
hecho las señales delante de ella,
había engañado con ellas a los

52
‫שׂ ֵאי‬ ְ ֹ ‫ ְל ָפנֶי ָה ְוהִדִּ י ַח ָבּהֶן ֶאת־נ‬bahén et-noseré taw-hajayáh que recibieron la taw de la
bestia, y se habían postrado a su
‫שׁתַּ ֲחוִים ְל ַצ ְל ָמהּ‬ְ ‫ תָּ ו־ ַה ַחיּ ָה ְו ַה ִמּ‬wehamishtajawím letsalmah.
ushenehém hushlekhú jayím
imagen. Estos dos fueron
lanzados vivos dentro de un
‫שׁלְכוּ ַחיּ ִים ַבּ ֲאגַם־‬ ְ ‫שׁנֵיהֶם ֻה‬ ְ ‫ וּ‬ba'aga-haésh haboér begaferít. lago de fuego que arde con
‫ָה ֵאשׁ הַבֹּעֵר ְבּגָפ ְִרית׃‬ azufre.

19:21 Y los demás fueron muertos


ִ ‫ ְו ַהנִּשׁ‬21 wehanisharím nehergú
21 ‫ְאָרים נֶה ְֶרגוּ ַבח ֶֶרב‬ con la espada que salía de la boca
‫ הַיּוֹצֵאת ִמפִּי־הָרֹכֵב עַל־הַסּוּס‬vajérev hayotsét mifi-
harokhév al-hasús, wekhól-
del que estaba montado en el
caballo, y todas las aves se
‫שׂבְעוּ ִמ ְבּשׂ ָָרם׃‬ָ ‫ ְוכָל־הָעוֹף‬ha'óf savú mibesarám. hartaron de la carne de ellos.

.................................................................

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק כ‬ Péreq Kaf Capítulo 20

‫יוֹרד מִן־‬ֵ ‫ כ ָוא ֵֶרא ַמ ְל ָאְך‬1 wa'ére malákh yoréd min- 20:1 Y vi un ángel descender
del cielo, y en su mano tenía
ָ ‫ ַה‬hashamáyim, uveyadó
‫שּׁ ָמי ִם וּ ְבי ָדוֹ ַמפְתֵּ ַח הַתְּ הוֹם‬ la llave del abismo y una gran
maftéaj hatehóm wekhével
‫ ְו ֶכבֶל גָּדוֹל׃‬gadól. cadena.

2 ‫ ַויּ ִתְ פּ ֹשׂ ֶאת־הַתַּ נִין ֶאת־ ַהנָּחָשׁ‬2 wayitpós et-hatanín, et- 20:2 Y prendió al dragón, a la
serpiente antigua, que es el
‫שׁין וְהוּא‬ ִ ‫ ַה ַקּדְ מוֹנִי הוּא ַה ַמּ ְל‬hanajásh haqadmoní, hu
hamalshín wehú hasatán, diablo y es el Satán, y lo ató
‫שׁנִים׃‬ ָ ‫שׂטָן ַויּ ַאַס ְֵרהוּ ֶאלֶף‬
ָ ‫ ַה‬wayasrehú élef shaním; por mil años;

3 ‫שׁלִיכֵהוּ ֶאל־תְּ הוֹם ַויִּסְגּ ֹר‬ ְ ַ ‫ ַויּ‬3 wayashlikhéhu el-tehóm, 20:3 y lo arrojó al abismo, y lo
encerró, y selló sobre él, para
‫ ָעלָיו ַויַּחְתּ ֹם ָעלָיו ְל ַמעַן ֲאשֶׁר‬wayisgór aláw, wayajtóm que no engañe más a las
aláw, lemá'an ashér lo-yadíaj naciones, hasta que se cumplan
‫ ֹלא־י ַדִּ י ַח עוֹד ֶאת־הַגּוֹי ִם עַד־‬od et-hagoyím, ad-melót mil años, y después de esto es
‫שּׁנִים וְאַח ֲֵרי־כֵן‬ ָ ‫ ְמֹלאת ֶאלֶף ַה‬élef hashaním, we'ajare- necesario que sea desatado un
poco de tiempo.
‫ י ֻתַּ ר ִלזְמַן ִמ ְצעָר׃‬khén yutár lizmán mitse'ár.
‫ ָוא ֵֶרא ִכסְאוֹת ַויֵּשְׁבוּ ֲעלֵיהֶם‬4 wa'ére khisót, wayeshvú
4
20:4 Y vi tronos, y se sentaron
alehém, wehamishpát nitán sobre ellos, y el juicio fue dado
‫שׁפָּט נִתַּ ן ְבּי ָדָ ם ְונַפְשׁוֹת‬ ְ ‫ ְו ַה ִמּ‬beyadó, wenafshót en sus manos; y las vidas de los
degollados por el testimonio de
‫ ַההֲרוּגִים עַל־עֵדוּת י ֵשׁוּ ַע ְועַל־‬haharuguím al-edút Yeshúa, Yeshúa, y por la palabra del
‫ דְּ בַר ָה ֱאֹלהִים ַו ֲאשֶׁר ֹלא‬we'al-devár ha'elohím, Poderoso, y que no se habían
‫שׁתַּ חֲווּ ַל ַחיּ ָה וּ ְל ַצ ְל ָמהּ וְֹלא‬ְ ‫ ִה‬wa'ashér lo hishtajawú lajayáh postrado a la bestia, ni a su
imagen, y no recibieron la señal
uletsalmáh, weló qibelú et-
‫ ִקבְּלוּ ֶאת־תָּ וָהּ עַל־ ִמצְחוֹתָ ם‬tawáh al-mitsjotám we'al- de ella en sus frentes, ni en sus
manos, y vivieron y reinaron con

53
‫ ְועַל־י ָדָ ם ַויִּחְיוּ ַויּ ִ ְמלְכוּ עִם־‬yadám, wayijyú wayimlekhú el Mesías por mil años.

‫שׁנִים׃‬ ָ ‫שׁי ַח ֶאלֶף‬ ִ ‫ ַה ָמּ‬im-hamashíaj élef shaním.


5 ‫ ְוי ֶתֶ ר ַה ֵמּתִ ים ֹלא־חָיוּ עַד־‬5 weyéter hametím lo-jayú 20:5 [(Mas los otros muertos no
vivieron hasta cumplirse mil
‫שּׁנִים ז ֹאת‬ָ ‫ ְמֹלאת ֶאלֶף ַה‬ad-melót élef hashaním, zot años)]. Esta es la primera
hatejiyáh harishonáh. resurrección.
‫הַתְּ ִחיּ ָה ה ִָראשׁוֹנָה׃‬
6 ‫שׁיּ ֶשׁ־לוֹ ֵחלֶק בַּתְּ ִחיּ ָה‬ ֶ ‫ וּ ִמי‬6 umí sheyesh-ló jéleq 20:6 Y quienes tienen parte en la
primera resurrección felices y
‫ ה ִָראשׁוֹנָה ַאשׁ ְָריו ְו ָקדוֹשׁ הוּא‬batejiyáh harishonáh ashráw
weqadósh hu, bahém lo-
santos son; en ellos no tiene
potestad la segunda muerte,
‫שּׁנִי כִּי‬ֵ ‫שֹׁלט ַה ָמּוֶת ַה‬ ְ ִ ‫ ָבּהֶם ֹלא־י‬yishlót hamáwet hashení, ki porque serán sacerdotes del
‫שׁיחוֹ‬ ִ ‫ יִהְיוּ כּ ֹ ֲהנִים לֵאֹלהִים ְו ִל ְמ‬yihyú kohaním lelohím Poderoso y de su Mesías, y
‫שׁנִים׃‬ ָ ‫ וּ ָמלְכוּ ִאתּוֹ ֶאלֶף‬welimshijó, umalkhú itó élef reinarán con él por mil años.
shaním.
7 ָ ‫ וְאַח ֲֵרי כְלוֹת ֶאלֶף ַה‬7 we'ajaré khelót élef
‫שּׁנִים‬ 20:7 Y después que se cumplan
mil años, será suelto el Satán de
‫שׁמָרוֹ׃‬ ָ ‫ י ֻתַּ ר ַה‬hashaním, yutár hasatán
ְ ‫שׂטָן ִמבֵּית ִמ‬ su prisión,
mibét mishmaró.
‫ ְויָצָא ְלהַדִּ י ַח ֶאת־הַגּוֹי ִם‬8 weyatsá lehadíaj et-hagoyím
8
20:8 y saldrá para engañar a las
naciones en las cuatro esquinas
‫ָאָרץ ֶאת־גּוֹג‬ ֶ ‫ְאַרבַּע ַכּנְפוֹת ה‬ ְ ‫ בּ‬be'arbá kanfót ha'árets, et-gog
umagóg, uleqabetám
de la tierra, a Gog y Magog, y los
congregará para la batalla; cuyo
‫ וּמָגוֹג וּ ְל ַק ְבּצָם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ֲאשֶׁר‬lamiljamáh, ashér misparám número es como la arena del
‫ ִמ ְספּ ָָרם כְּחוֹל ַהיּ ָם׃‬kejól hayám. mar.

9‫ ַויַּעֲלוּ עַל־מ ְֶר ֲחבֵי א ֶֶרץ ַויּ ָס ֹבּוּ‬9 waya'alú al-merjavé érets, 20:9 Y subieron sobre la
anchura de la tierra, y
‫שׁים ְו ֶאת־ ָהעִיר‬ ִ ֹ ‫ ֶאת־ ַמ ֲחנֵה ַה ְקּד‬wayasovu et-majanéh rodearon el campamento de
haqedoshím, we'et-ha'ír
‫ ַה ֲחבִיבָה וַתֵּ ֶרד ֵאשׁ ) ֵמ ֵאת‬hajaviváh, watéred esh los santos, y la ciudad amada;
y descendió fuego (del
‫שּׁ ַמי ִם וַתּ ֹאכַל‬ָ ‫( ָה ֱאֹלהִים( מִן־ ַה‬me'et ha'elohím) min- Poderoso) del cielo, y los
‫ א ֹתָ ם׃‬hashamáyim watokhál otám. devoró.
20:10 Y el Satán que los
10 ‫שׁלְַך‬ ְ ‫שׂטָן ֲאשֶׁר הִדִּ יחָם ֻה‬ ָ ‫ ְו ַה‬10 wehasatán ashér hidijám, engañaba, fue lanzado en el lago
ָ ‫ ַבּ ֲאגַם־ ֵאשׁ ְוגָפ ְִרית ֲאשֶׁר־‬hushlákh
‫שׁם‬ ba'agám-esh wegafrít
asher-shám gam-hajayáh uneví
de fuego y azufre, donde también
estaban la bestia y el falso
‫שּׁקֶר ְויֻסְּרוּ‬ָ ‫ גַּם־ ַה ַחיּ ָה וּנְבִיא ַה‬hashéqer; weyuserú yomám profeta; y serán atormentados día
‫ יוֹ ָמם ָו ַליְלָה לְעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמים׃‬walaylah le'olmé olamím. y noche por siglos de siglos.

‫ ָוא ֵֶרא ִכּסֵּא ָלבָן ְוגָדוֹל‬11 wa'ére kisé laván wegadól,


11
20:11 Y vi un trono blanco y
grande, y al que estaba sentado
‫ ְוהַיֹּשֵׁב ָעלָיו ִמ ָפּנָיו נָסוּ א ֶֶרץ‬wehayoshév aláw, mipanáw
nasu érets weshamáyim, welo- sobre él, delante del cual
huyeron la tierra y el cielo; y no
‫שׁ ָמי ִם וְֹלא־נִ ְמצָא ָלהֶם ָמקוֹם׃‬ָ ‫ ְו‬nimtsá lahém maqóm. fue hallado el lugar de ellos.

54
12 ‫ ָוא ֵֶרא ֶאת־ ַה ֵמּתִ ים ַה ְקּ ַטנִּים‬12 waére et-hametím, 20:12 Y vi a los muertos, los
pequeños con los grandes,
‫ עִם־ ַהגְּדֹלִים ע ֹ ְמדִ ים ִל ְפנֵי‬haqetaním im-haguedolím,
omedím lifné hakisé, usefarím
parados ante el trono; y los
libros fueron abiertos; y fue
‫ ַה ִכּסֵּא וּ ְספ ִָרים נִפְתָּ חִים ַויִּפָּתַ ח‬niftajím, wayipatáj séfer ajér, abierto otro libro, el cual es el
‫ ֵספֶר אַחֵר וְהוּא ֵספֶר ַה ַחיּ ִים‬wehú séfer hajayím; libro de la vida; y fueron
‫שּׁפְטוּ ַה ֵמּתִ ים מִן־ ַהכָּתוּב‬ ָ ִ ‫ ַויּ‬wayishaftú hametím min- juzgados los muertos por lo que
estaba escrito en los libros,
hakatúv basefarím,
‫שׂיהֶם׃‬ ֵ ‫ ַבּ ְסּפ ִָרים ְכּ ַמ ֲע‬kema'asehém. según sus obras.

13 ‫ ַויָּשֶׁב ַהיּ ָם ֶאת־ ֵמתָ יו ְו ַה ָמּוֶת‬13 wayashev hayám et-metáw, 20:13 Y entregó el mar a sus
wehamáwet wehasheól heshivú muertos; y la muerte y el
‫שׁיבוּ ֶאת־ ֵמתֵ יהֶם‬ ִ ‫ ְו ַהשְּׁאוֹל ֵה‬et-metehém, wayishaftú ish ish sepulcro entregaron a sus
muertos; y fue juzgado cada uno
‫שׂיהֶם׃‬ֵ ‫שּׁפְטוּ ִאישׁ ִאישׁ ְכּ ַמ ֲע‬ ָ ִ ‫ ַויּ‬kema'asehém según sus obras.
20:14 Y la muerte y el sepulcro
‫שׁלְכוּ‬
14 ְ ‫ ְו ַה ָמּוֶת ְו ַהשְּׁאוֹל ֻה‬14 wehamáwet wehasheól fueron lanzados en el lago de
ֵ ‫ ַב ֲאגַם־ ָה ֵאשׁ וְהוּא ַה ָמּוֶת ַה‬ushlekhú
‫שּׁנִי׃‬ va'agam-haésh, wehú
hamáwet hashení.
fuego, y esta es la muerte
segunda.

15 ‫ ְוכָל־ ִאישׁ ֲאשֶׁר ֹלא־נִ ְמצָא‬15 wekhol-ísh ashér lo- 20:15 Y todo el que no fue
hallado escrito en el libro de la
ְ ‫ כָתוּב ְבּ ֵספֶר ַה ַחיּ ִים ֻה‬nimtsá khatúv beséfer
‫שׁלְַך‬ vida, fue lanzado en el lago de
hajayím, hushlákh ba'agám fuego.
‫ ַבּ ֲאגַם ָה ֵאשׁ׃‬haésh.

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק כא‬ Péreq Kaf-Álef Capítulo 21

‫שׁים ְוא ֶֶרץ‬ ָ ‫ א ָוא ֵֶרא‬1 wa'ére shamáyim jadashím


ִ ָ‫שׁ ַמי ִם חֲד‬ 21:1 Y vi cielos nuevos, y una
tierra nueva; porque los cielos
‫שּׁ ַמי ִם ה ִָראשֹׁנִים‬ָ ‫שׁה כִּי ַה‬ ָ ָ‫ חֲד‬we'érets jadasháh, ki primeros y la tierra primera
hashamáyim harishoním
‫ָאָרץ ה ִָראשׁוֹנָה ָעבְרוּ ְו ַהיּ ָם‬ ֶ ‫ ְוה‬weha'árets harishonáh averú, se fueron, y el mar ya no es.
‫ ֵאינֶנּוּ עוֹד׃‬wehayám enénu od.
‫שׁה‬
2 ָ ‫ ָוא ֵֶרא ְו ִהנֵּה ָהעִיר ַה ְקּדוֹ‬1 waére wehiné ha'ír 21:2 Y miré y he aquí la
ciudad santa, Jerusalem la
ָ ‫ י ְרוּ‬haqedosháh, yerushaláyim
‫שׁ ַלי ִם ַהחֲדָ שָׁ ה י ֶֹרדֶ ת ֵמ ֵאת‬ nueva, descendía del
hajadasháh, yorédet me'ét
‫שּׁ ָמי ִם ְוהִיא‬ָ ‫ ָה ֱאֹלהִים מִן־ ַה‬ha'elohím, min-hashamáyim, Poderoso, del cielo, y estaba
dispuesta como una novia
‫שּׁטֶת‬ ֶ ‫ ְמתֻ ֶקּנֶת ַכּ ַכּלָּה ַה ְמ ֻק‬wehí metuqénet kakaláh ataviada para su marido.
‫ ְל ַב ְעלָהּ׃‬hamqushétet leva'eláh.
3 ְ ‫ ָו ֶא‬3 We'eshmá qol gadól min-
‫שׁ ַמע קוֹל גָּדוֹל מִן־ ַה ִכּסֵּא‬ 21:3 Y oí una gran voz del trono
hakisé lemór: hiné mishkán decir: He aquí la morada del

55
‫שׁכַּן ֱאֹלהִים עִם־‬ ְ ‫ לֵאמ ֹר ִהנֵּה ִמ‬elohím im-bené ha'adám, Poderoso con los hijos del
weshakhán betokhám, hombre, y morará con ellos; y
‫שׁכַן בְּתוֹכָם ְו ֵה ָמּה‬ָ ‫ ְבּנֵי הָאָדָ ם ְו‬wehémah yihyu-ló le'ám, wehú ellos le serán por pueblo, y el
mismo Elohim estará con ellos
‫ יִהְיוּ־לוֹ ְלעָם וְהוּא ָה ֱאֹלהִים‬ha'elohím yihyéh itám (su Poderoso).
‫( י ִ ְהי ֶה ִאתָּ ם ) ֱאֹלהֵיהֶם(׃‬elohehém).
‫ וּ ָמחָה ֱאֹלהִים כָּל־דִּ ְמעָה‬4 umajáh elohím kol-dim'áh
4
21:4 Y limpiará el Poderoso toda
lágrima de los ojos de ellos; y la
‫ ֵמעֵינֵיהֶם ְו ַה ָמּוֶת ֹלא י ִ ְהי ֶה־עוֹד‬me'enehém, wehamáwet lo muerte no será más; y tampoco
yihyeh-ód, wegam-ével, llanto, y clamor, y dolor no
‫ ְוגַם־ ֵאבֶל וּזְ ָע ָקה וּ ְכאֵב ֹלא‬uze'aqáh, ukheév lo yihye- habrá más; porque las primeras
‫ י ִ ְהי ֶה־עוֹד כִּי ה ִָראשׁ ֹנוֹת ָעבָרוּ׃‬ód; ki harishonót aváru. cosas pasaron.

5 ‫ וַיּ ֹאמֶר הַיֹּשֵׁב עַל־ ַה ִכּסֵּא ִהנְנִי‬wayómer hayoshév al- 21:5 Y dijo el que estaba sentado
en el trono: He aquí hago todo
‫שׂה הַכּ ֹל חָדָ שׁ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי‬ ֶ ֹ ‫ ע‬hakisé: hineni osé hakól nuevo. Y me dijo: Escribe que
jadásh. wayómer eláy: ketóv estas palabras fieles y
‫ כְּת ֹב ֲאשֶׁר הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה‬ashér hadevarím ha'éleh verdaderas son.
‫ ֲא ִמתִּ ים ְונֶ ֱא ָמנִים הֵם׃‬amitím wene'emaním hem.
6‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי הָי ֹה נִ ְהי ָתָ ה ֲאנִי‬6 wayómer eláy: hayó 21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo
soy la Álef y la Taw, el principio
‫ הָאָלֶף ְוהַתָּ ו הָר ֹאשׁ ְוהַסּוֹף ֲאנִי‬nihyatáh. Aní ha'álef wehatáw,
harósh wehasóf. Aní etén y el fin. Yo le daré al que tenga
sed, de la fuente del agua de vida
‫ ֶאתֵּ ן ַל ָצּמֵא ִמ ַמּ ְעי ַן ַמי ִם ַחיּ ִים‬latsméh mimayán máyim gratuitamente.
‫ ִחנָּם׃‬hayím hinám.
7 ‫ ַה ְמנַ ֵצּ ַח י ִַירשׁ הַכּ ֹל ַו ֲאנִי‬7 hamnatséaj yirásh hakól, 21:7 El que venza poseerá
todo; y yo seré para él por
‫ ֶא ְהי ֶה־לּוֹ לֵאֹלהִים וְהוּא י ִ ְהי ֶה־‬wa'aní ehyeh-lo lelohím, Poderoso, y él será para mi
wehú yihyeh-lí levén.
‫לִּי ְלבֵן׃‬ por hijo.

8 ‫ ֲאבָל ַרכֵּי ַהלֵּב ַו ֲאשֶׁר ֵאינָם‬8 avál raké halév wa'ashér 21:8 Pero los cobardes de
corazón, los incrédulos, y los
‫ ַמ ֲא ִמינִים ְו ַהמְג ֹאָלִים‬enám, ma'aminím,
wehamgoalím wehamratsejím abominables y los homicidas, los
fornicarios y los hechiceros, y
‫שּׁפִים‬ ְ ‫ ְו ַהמ ְַר ְצּחִים ְוהַזֹּנִים ְו ַה ְמ ַכ‬wehazoním wehamkhshefím los servidores de ídolos, y todos
‫ וְעֹבְדֵ י ָה ֱאלִילִים ְוכָל־‬weovdé ha'elilím, wekhol- los mentirosos, su parte será en
‫שׁקּ ְִרים ֶח ְל ָקם ָה ֲאגַם הַבֹּעֵר‬ ַ ‫ ַה ְמ‬hameshaqerím, jelqám el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte
ha'agám haboér be'ésh
‫ ְבּ ֵאשׁ ְוגָפ ְִרית ֲאשֶׁר־הוּא ַה ָמּוֶת‬wegaferít, asher-hú hamáwet segunda.
‫שּׁנִי׃‬ֵ ‫ ַה‬hashení.
9 ִ ‫ ַויּ ָב ֹא ֵאלַי ֶאחָד ִמ‬wayavó eláy ejád mishivát
‫שּׁ ְבעַת‬ 21:9 Y vino a mí uno de los siete
ángeles que tenían las siete
‫שׁבַע‬
ֶ ‫שׂ ִאים‬ ְ ֹ ‫ ַה ַמּלְאָכִים הַנּ‬hamalakhím hanoshím copas llenas de las siete plagas
sheva haqe'arót hameleót últimas, y me habló diciendo:
‫שׁבַע‬ֶ ‫ ַה ְקּעָרוֹת ַה ְמּלֵאוֹת‬sheva hamakót ha'ajaronót Ven y te mostraré la novia que

56
‫ ַה ַמּכּוֹת הָאַחֲר ֹנוֹת ַוי ְדַ בֵּר ֵאלַי‬waydabér eláy lemór: bo es del Cordero.

‫ְאַר ֲאָך ֶאת־ ַה ַכּלָּה‬ ְ ‫ לֵאמ ֹר בּ ֹא ו‬we'arakhá et-hakaláh ashér


haséh.
‫שׂה׃‬ֶ ‫שׁת ַה‬ ֶ ‫ֵא‬
10 ‫ ַויּ ִ ָקּ ֵחנִי בָרוּ ַח עַל־הַר גָּדוֹל‬10 wayiqajeni barúaj al-hár 21:10 Y me llevó en el espíritu a
un monte grande y alto, y me
‫שׁה‬ָ ‫ ְוגָב ֹ ַהּ ַויּ ְַר ֵאנִי ָהעִיר ַה ְקּדוֹ‬gadól wegavóha, wayaréní
ha'ír haqedosháh yerushaláyim mostró la ciudad santa,
Jerusalem la grande, descender
‫שׁ ַלי ִם ַהגְּדוֹלָה י ֶֹרדֶ ת מִן־‬ָ ‫ י ְרוּ‬haguedoláh yorédet min- del cielo del Todopoderoso,
‫שּׁ ַמי ִם ֵמ ֵאת ָה ֱאֹלהִים׃‬ ָ ‫ ַה‬hashamáyim me'ét ha'elohim.
11‫ ְו ָעלֶי ָה כְּבוֹד ֱאֹלהִים וְאוֹר‬11 we'aléha kevód elohím, we'ór 21:11 y tenía la gloria del
nagueha ke'éven yeqaráh meód, Poderoso; y la luz semejante de
‫ נָגְהָהּ ְכּ ֶאבֶן יְק ָָרה מְא ֹד ְכּ ֶאבֶן‬ke'éven yashféh, hamavjéqet ella como una piedra muy
preciosa, como piedra de jaspe,
‫שׁפֶה ַה ַמּ ְב ֶה ֶקת ְכּעֵין ַהקּ ַָרח׃‬ְ ָ ‫ י‬ke'en haqaráj. reluciente como cristal.

12‫ ְולָהּ חוֹ ָמה גְּדוֹלָה וּגְבֹהָה‬12 weláh jomáh guedoláh 21:12 Y tenía ella una muralla
grande y alta, y doce puertas
‫שׁע ִָרים לָהּ ְועַל־‬ ְ ‫שׁנֵים ָעשָׂר‬ ְ ‫ וּ‬uguevohah, usheném asár
she'arím lah, we'al-hashe'arím tenía; y en las puertas, doce
‫שׁנֵים ָעשָׂר ַמלְאָכִים‬ ְ ‫שּׁע ִָרים‬ְ ‫ ַה‬sheném asár malakhím, ángeles, y nombres escritos
sobre ellos, y son los nombres
‫שׁמוֹת כְּתוּבִים ֲעלֵיהֶם ְוהֵם‬ ֵ ‫ ְו‬weshemót ketuvím alehém, de las doce tribus de los hijos
‫שׁ ְבטֵי ְבּנֵי‬
ִ ‫שׁנֵים־ ָעשָׂר‬
ְ ‫שׁמוֹת‬ ְ wehém shemót shenem-asár de Israel.
shivté bené yisraél.
‫יִשׂ ְָר ֵאל׃‬
‫שׁה ִמ ִמּז ְָרח‬
13 ָ ‫שֹׁל‬ְ ‫שׁע ִָרים‬ ְ 13 she'arím shelosháh 21:13 Tres puertas al oriente;
tres puertas al norte; tres
‫שׁע ִָרים‬
ְ ‫שׁה ִמצָּפוֹן‬ ָ ‫שֹׁל‬ְ ‫שׁע ִָרים‬ ְ mimizráj, shearím shelosháh
mitsafón, shearím shelosháh puertas al sur; tres puertas al
‫שׁה‬ָ ‫שֹׁל‬ ְ ‫שׁה ִמנֶּגֶב וּשְׁ ע ִָרים‬ ָ ‫שֹׁל‬ ְ minéguev, ushearím shelosháh occidente.
‫ ִמ ַמּע ֲָרב׃‬mima'aráv.
14 ְ ‫ וּלְחוֹ ַמת ָהעִיר‬14 ulejomát ha'ír sheném
‫שׁנֵים ָעשָׂר‬ 21:14 Y la muralla de la ciudad
tenía doce fundamentos, y en
ְ ‫ מוֹסָדוֹת ַו ֲעלֵיהֶם‬asár mosadót, wa'alehém
‫שׁנֵים ָעשָׂר‬ ellos doce nombres de los doce
sheném asár shemót lishném enviados del Cordero.
‫שׁלִיחֵי‬
ְ ‫שׁנֵים ָעשָׂר‬ ְ ‫שׁמוֹת ִל‬ ֵ asár shelijé hasé.
‫שׂה׃‬ֶ ‫ַה‬
21:15 Y en la mano del que me
15 ‫ וּ ְבי ַד ַה ְמדַ בֵּר ֵאלַי ְקנֵה זָהָב‬15 wveyád hamedabér eláy, hablaba, había una caña de oro
ְ ‫ לָמ ֹד ֶאת־ ָהעִיר ְו ֶאת־‬qenéh zaháv lamód et-ha'ír,
‫שׁע ֶָרי ָה‬ para medir la ciudad, y sus
we'et-shearéha we'et jomatáh. puertas, y su muralla.
‫ְו ֵאת חוֹ ָמתָ הּ׃‬
16 ‫ְאָרכָּהּ‬ְ ‫ וּמוֹשַׁב ָהעִיר מ ְֻרבָּע ו‬16 umosháv ha'ír merubá, 21:16 Y está situada la ciudad en
cuadro, y su largura es tanta
‫ כּ ְָר ְחבָּהּ ַויּ ָ ָמד ֶאת־ ָהעִיר ִבּ ְקנֵה‬we'arkáh kerajbáh, wayamad como su anchura; y midió la

57
‫שׁנֵים עָשָׂר ֶאלֶף ִריס‬ ְ ‫ ַה ִמּדָּ ה‬et-ha'ír élef ris; arkáh ciudad doce mil estadios; la
largura y la altura y la anchura
ְ werajbáh weqomatáh midáh
‫אָרכָּהּ ו ְָר ְחבָּהּ וְקוֹ ָמתָ הּ ִמדָּ ה‬ de ella una son.
aját lahém.
‫אַחַת ָלהֶם׃‬
17 ‫ ַויּ ָ ָמד ֶאת־חוֹ ָמתָ הּ מֵאָה‬17 wayamad et-jomatáh, 21:17 Y midió su muralla,
ciento cuarenta y cuatro
‫ְאַרבַּע ַאמּוֹת ְבּ ִמדַּ ת‬ ְ ‫ ו‬me'áh
ְ ‫ְאַר ָבּעִים ו‬ we'arba'ím we'arbá
amót, bemidát ish, ashér hi codos, por medida de hombre,
‫ ִאישׁ ֲאשֶׁר־הִיא ִמדַּ ת ַה ַמּ ְל ָאְך׃‬midát hamalákh. la cual es medida del ángel.

‫ וּ ִבנְי ַן חוֹ ַמת ָהעִיר ֶאבֶן‬18 uvinyán jomát ha'ír éven


18
21:18 Y el material de su muralla
era de jaspe: mas la ciudad era
‫שׁפֶה ְו ָהעִיר זָהָב מוּפָז דּוֹ ֶמה‬ ְ ָ ‫ י‬yashpeh weha'ír zaháv mufáz de oro puro, semejante al vidrio
doméh lizkhokhít zakáh. limpio.
‫ִלזְכוֹכִית זַכָּה׃‬
19 ‫ וּמוֹסְדוֹת חוֹ ַמת ָהעִיר‬19 umosedót jomát ha'ír 21:19 Y los fundamentos de la
muralla de la ciudad estaban
‫ מ ְֻרבָּצוֹת ְבּכָל־אַ ְבנֵי ֵחפֶץ‬murbatsót bekhol-avné adornados con toda piedra
jéfets. hamosád harishón preciosa. El fundamento
‫שּׁנִי‬ֵ ‫שׁפֶה ַה‬ ְ ָ ‫ הַמּוֹסָד ה ִָראשׁוֹן י‬yashpeh, hashení safír, primero era jaspe; el segundo,
‫שׁי שְׁבוֹ ה ְָרבִיעִי‬ ִ ‫שּׁלִי‬ְ ‫ ַספִּיר ַה‬hashelishí shevó, harevi'í zafiro; el tercero, calcedonia; el
cuarto, esmeralda;
‫ בּ ָָר ֶקת׃‬baraqét;
20 ‫שּׁי א ֹדֶ ם‬ ִ ‫שּׁ‬ִ ‫שׁי יַהֲֹלם ַה‬ ִ ‫ ַה ֲח ִמי‬20 hajamishí yahalóm; 21:20 el quinto, sardónica; el
sexto, sardio; el séptimo,
‫שּׁ ִמינִי‬
ְ ‫שׁישׁ ַה‬ ִ ‫שּׁבִיעִי תַ ְר‬ ְ ‫ ַה‬hashishí odém; hashevi'í crisólito; el octavo, berilo; el
tarshish; hasheminí shohám;
‫ירי‬
ִ ‫שׂ‬ִ ‫שׁיעִי ִפטְדָ ה ָה ֲע‬ ִ ְ‫ שֹׁהַם הַתּ‬hateshi'í fitdáh; ha'asirí noveno, topacio; el décimo,
crisopraso; el undécimo,
‫שׁנֵים‬ ְ ‫שׁם‬ ֶ ‫ נֹפְֶך אַחַד ֶה ָעשָׂר ֶל‬nófekh; ajád he'asár léshem; jacinto; el duodécimo,
‫ ֶה ָעשָׂר אַ ְח ָל ָמה׃‬shenem ha'asár ajlamáh. amatista.

21 ‫שּׁע ִָרים‬ְ ‫שׁנֵים ָעשָׂר ַה‬ ְ ‫ וּ‬21 ushenem asár hashe'arím 21:21 Y las doce puertas eran
doce perlas, cada puerta y
‫שׁתֵּ ים ֶעשׂ ְֵרה מ ְַר ָגּלִיּוֹת כָּל־‬ ְ shetém esré margaliyót; kol- puerta era una perla; y la
sha'ár washa'ár margalít eját.
‫שׁעַר מ ְַר ָגּלִית ֶאחָת‬ ַ ‫שׁעַר ָו‬ ַ urejóv ha'ír zaháv mufáz plaza de la ciudad era de oro
puro como vidrio
‫וּרחוֹב ָהעִיר זָהָב מוּפָז‬ ְ kizkhokhít behiráh. transparente.
‫ִירה׃‬ָ ‫ִכּזְכוֹכִית ְבּה‬
22 ‫ֹלא־ר ִאיתִ י בָהּ כִּי‬
ָ ‫ ְוהֵיכָל‬22 wehekhál lo-raíti bah, ki 21:22 Y templo no vi en ella;
porque Yahweh el Poderoso de
‫ יהוה ֱאֹלהִים ְצבָאוֹת הוּא‬Yahwéh elohím tsevaót hu los ejércitos y el Cordero es el
wehasé hekholáh. templo de ella.
‫שׂה הֵי ָכלָהּ׃‬ֶ ‫ְו ַה‬
23‫ ְו ָהעִיר ֵאינֶנָּה צ ְִריכָה לְאוֹר‬23 weha'ír enenah tserikháh 21:23 Y la ciudad no tenía
necesidad de luz del sol, ni del
ֶ ‫ ַה‬le'ór hashémesh, ulenogáh
‫שּׁ ֶמשׁ וּלְנֹגַהּ ַהיּ ֵָר ַח כִּי־כְבוֹד‬ brillo de la luna, porque la gloria

58
‫ ֱאֹלהִים ֵה ִאיר לָהּ ְונ ֵָרהּ הוּא‬hayaréaj, ki khevód elohím del Poderoso la ilumina, y su
lumbrera es el Cordero.
‫שׂה׃‬ֶ ‫ ַה‬he'ír lah, weneráh hu hasé.
24 ָ ‫ ְוהַגּוֹי ִם יֵלְכוּ ל‬24 wehagoyím yelkhú
‫ְאוֹרהּ וּ ַמ ְלכֵי־‬ 21:24 Y las naciones andarán en
la luz de ella: y los reyes de la
‫ א ֶֶרץ ְמבִי ִאים כְּבוֹדָ ם‬le'oráh, umalkhé-érets tierra traerán su gloria y honor a
mevi'ím kevodám ella.
‫ְאַרתָּ ם ֵאלֶיהָ׃‬
ְ ‫ וְתִ פ‬wetifartám eléha.
25 ְ ‫ וּ‬25 ushe'aréha yomám lo-
‫שׁע ֶָרי ָה יוֹ ָמם ֹלא־י ִ ָסּגֵרוּ כִּי‬ 21:25 Y sus puertas de día no
yisagueru, ki laylah lo-yihyéh serán cerradas, porque noche no
‫שּׁם׃‬ ָ ‫ ַליְלָה ֹלא־י ִ ְהי ֶה‬sham. habrá allí.

26 ‫ ְו ֵהבִיאוּ בָהּ כְּבוֹד הַגּוֹי ִם‬26 wehevi'ú vah kevód 21:26 Y llevarán a ella la
gloria de las naciones y su
ְ ‫ וְתִ פ‬hagoyím wetifartám.
‫ְאַרתָּ ם׃‬ honra.

‫ וְֹלא־י ָבוֹא בָהּ כָּל־ ָטמֵא‬27 weló-yavó vah kol-tamé,


27
21:27 Y no entrará en ella
ningún impuro, o que hace
‫שׁקֶר כִּי ִאם־‬ ָ ‫שׂה תוֹ ֵעבָה ָו‬ֵ ֹ ‫ וְע‬we'oséh to'eváh washaqér, ki abominación y mentira; sino los
im-haketuvím beséfer escritos en el libro de la vida que
‫שׁל־‬
ֶ ‫ ַהכְּתוּבִים ְבּ ֵספֶר ַה ַחיּ ִים‬hajayím shel-haséh. es del Cordero.
‫שׂה׃‬ ֶ ‫ַה‬
.........................

‫חֲזוֹן י ֵשׁוּ ַע‬ Jazón Yeshúa Revelación de Yeshúa

‫פּ ֶֶרק כב‬ Péreq Kaf-Bet Capítulo 22

‫שׁל־ ַמי ִם ַחיּ ִים‬ ֶ ‫ א ַויּ ְַר ֵאנִי נַחַל‬1 wayaréni najál shel-máyim 22:1 Y me mostró un río limpio
de agua de vida (limpia),
‫ )זְַך( ַמ ְבהִיק ְכּעֵין ַהקּ ַָרח יֹצֵא‬jayím (zaj), mavhíq ke'én
haqaráj, yotsé mikiséh resplandeciente como cristal,
que salía del trono del Poderoso
‫שׂה׃‬ ֶ ‫ ִמ ִכּסֵּא ָה ֱאֹלהִים ְו ַה‬ha'elohím wehaséh. y del Cordero.

‫ וּבְתוְֹך ְרחוֹב ָהעִיר ְו ֶאל־‬2 uvetókh rejóv ha'ír we'el-


2 22:2 Y en el medio de la plaza
de la ciudad, y de las orillas
‫שׂפַת ַהנַּחַל ִמזֶּה וּ ִמזֶּה עֵץ‬ ְ sefát hanajal, mizéh umizéh, del río, de lado y lado, el árbol
ets jayím oséh perí shetém
‫שׁתֵּ ים ֶעשׂ ְֵרה‬ְ ‫שׂה פּ ְִרי‬ ֶ ֹ ‫ ַחיּ ִים ע‬esréh, ki midé jódesh de la vida lleva doce frutos,
porque cada mes en su mes da
‫ כִּי ִמדֵּ י ח ֹדֶ שׁ ְבּחָדְ שׁוֹ י ִתֵּ ן ֶאת־‬bejadshó yitén et-piryó; su fruto, y las hojas del árbol
‫ פּ ְִריוֹ ַו ֲעלֵה ָהעֵץ לִתְ רוּפַת‬wa'aléh ha'éts litrufát para la sanidad de las
‫ הַגּוֹי ִם׃‬hagoyím. naciones.

3‫ ְוכָל־ח ֵֶרם ֹלא י ִ ְהי ֶה־עוֹד‬3 wekhól-jérem lo yihyéh-od; 22:3 Y toda destrucción no será
más; y el trono del Poderoso y
ֶ ‫ ְו ִכסֵּא ָה ֱאֹלהִים ְו ַה‬wekhisé ha'elohím wehaséh
‫שׂה י ִ ְהי ֶה־בָּהּ‬ del Cordero estará allí, y sus

59
‫ ַו ֲעבָדָ יו יְשׁ ֲָרתֻ הוּ׃‬yihyéh-bah, wa'avadáw siervos le servirán.
yesharatúhu.
4 ְ ‫ ְו ֵה ָמּה י ְִראוּ ֶאת־ ָפּנָיו וּ‬4 wehemah yirú et-panáw,
‫שׁמוֹ‬ 22:4 Y ellos verán su rostro; y
Su nombre estará en sus
‫ עַל־ ִמצְחוֹתָ ם׃‬ushemó al-mitsjotám. frentes.

‫ ְו ַליְלָה ֹלא י ִ ְהי ֶה־עוֹד וְֹלא‬5 weláylah lo yihyeh-ód,


5 22:5 Y noche no habrá más; y
no necesitan más de luz de
‫ י ִ ְצט ְָרכוּ עוֹד לְאוֹר נֵר וּלְאוֹר‬weló yitstarkhú od le'ór ner, lámpara, ni de luz de sol;
ule'ór shámesh, ki Yahwéh
‫שׁ ֶמשׁ כִּי־יהוה ֱאֹלהִים הוּא‬ ָ elohím hu ya'ír lahém, porque Yahweh el Poderoso
los iluminará; y reinarán por
‫ י ָ ִאיר ָלהֶם וּ ָמלְכוּ עַד־עוֹ ְל ֵמי‬umalkhú ad-olmé olamím siglos de siglos.
‫עוֹ ָל ִמים׃‬
6 ‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה‬6 wayómer eláy: hadevarím 22:6 Y me dijo: Las palabras
estas son fieles y verdaderas. Y
‫ ֲא ִמתִּ ים ְונֶ ֱא ָמנִים וְיהוה ֱאֹלהֵי‬ha'éleh amitím Yahweh el Poderoso de los
weneemaním. weYahwéh espíritus de los profetas ha
‫שׁלַח ֶאת־‬ ָ ‫ רוּחוֹת ַהנְּבִי ִאים‬elohé rujót hanevi'ím shaláj enviado a su ángel, para mostrar
‫ ַמלְאָכוֹ ְלה ְַראוֹת ֶאת־ ֲעבָדָ יו‬et-malakhó, leharót et- a sus siervos lo que va a suceder
pronto.
‫ ֵאת ֲאשֶׁר־הָי ֹה י ִ ְהי ֶה ִבּ ְמה ֵָרה׃‬avadáw et asher-hayóh
yihyéh bimheráh.
22:7 He aquí vengo pronto;
7 ‫ ִהנְנִי בָא ַמהֵר ַאשׁ ְֵרי הַשֹּׁמֵר‬7 hineni va mahér, ashré dichoso el que guarda las palabras
hashomér et-divré nevuát haséfer
‫ ֶאת־דִּ ב ְֵרי נְבוּאַת ַה ֵסּפֶר ַהזֶּה׃‬hazéh. de la profecía de este libro.

‫ ַו ֲאנִי יוֹ ָחנָן הוּא הָר ֹ ֶאה ֵאלֶּה‬8 wa'aní yojanán hu haroéh


8 22:8 Y yo Juan soy el que vio
estas cosas y las vio. Y sucedió
‫שׁ ְמעִי ְוכ ְִראוֹתִ י‬ָ ‫ וְשׁ ֹ ְמעָם ַויְהִי ְכּ‬éleh weshomám. wayehí cuando las oí y vi, me tiré a
keshame'ím wekhirotí,
‫ ָו ֶאפּ ֹל ל ְַרגְלֵי ַה ַמּ ְל ָאְך ֲאשֶׁר־‬wa'epól leraglé hamalákh los pies del ángel que me
mostraba estas cosas para
‫שׁתַּ חֲוֹת‬ ְ ‫ ה ְֶראַנִי ֶאת־ ֵאלֶּה ְל ִה‬asher-herani et-éleh postrarme ante él.
‫ לוֹ׃‬lehishtajavót lo.
9‫שׂה־‬ ֶ ‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי ְר ֵאה אַל־תַּ ֲע‬9 wayómer eláy: re'éh al- 22:9 Y él me dijo: Mira que no
hagas eso; porque yo soy un
‫ זּ ֹאת כִּי־אָנֹכִי ֶעבֶד כָּמוָֹך ְו ָחבֵר‬ta'aséh-zót, ki anokhí éved
kamókha, wejavér lekhá
siervo como tú, y compañero
tuyo y de tus hermanos los
‫ לְָך וּלְאַחֶיָך ַהנְּבִי ִאים‬ule'ajékha hanevi'ím, profetas, y de los que guardan
‫ ְולַשֹּׁמ ְִרים ֶאת־דִּ ב ְֵרי ַה ֵסּפֶר‬welashomerím et-divré haséfer las palabras de este libro. Al
ְ ‫ ַהזֶּה לֵאֹלהִים ִה‬hazé. lelohím hishtajawéh.
‫שׁתַּ ֲחוֵה׃‬ Poderoso póstrate.

60
10 ‫ וַיּ ֹאמֶר ֵאלַי אַל־תַּ חְתּ ֹם ֶאת־‬10 wayómer eláy: al-tajtóm 22:10 Y me dijo: No selles las
palabras de la profecía de este
‫ דִּ ב ְֵרי נְבוּאַת ַה ֵסּפֶר ַהזֶּה כִּי‬et-divré nevuát haséfer hazé; libro; porque cerca está el
ki qaróv hamoéd. tiempo establecido.
‫קָרוֹב הַמּוֹעֵד׃‬
11 ‫ הַחוֹמֵס יוֹסִיף ַלחְמ ֹס ְו ַה ָטּמֵא‬11 hajomés yosíf lajmós; 22:11 El injusto siga
injustificado; y el impuro siga
‫ יוֹסִיף ְל ִה ַטּמֵּא ְו ַהצַּדִּ יק יוֹסִיף‬wehatamé yosif lehitamé; impurificado; y el justo siga
wehatsadíq yosif lehitsadéq; justificado; y el santo siga
‫ ְל ִהצָּדֵ ק ְו ַה ָקּדוֹשׁ יוֹסִיף‬wehaqadósh yosíf santificado.
‫ ְלהִתְ ַקדֵּ שׁ׃‬lehitqadésh.
22:12 Y he aquí yo vengo pronto, y
12 ‫שׂכ ִָרי ִאתִּ י‬ ְ ‫ ְו ִהנְנִי בָא ַמהֵר וּ‬12 wehinení va mahér, mi galardón conmigo, para
‫שׂהוּ׃‬ ַ ‫ ְל‬uskharí ití, leshalém le'ísh
ֵ ‫שׁלֵּם ְל ִאישׁ ְכּ ַמ ֲע‬ recompensar a cada uno según
kema'aséhu. sus obras.

13 ‫ ֲאנִי הָאָלֶף ְוהַתָּ ו הָר ֹאשׁ‬13 aní haálef wehatáw, harósh 22:13 Yo soy la Álef y la Taw, el
principio y el fin, el primero y el
‫ ְוהַסּוֹף ה ִָראשׁוֹן ְוהָאַחֲרוֹן׃‬wehasóf, harishón
weha'ajarón. último.

14 ‫ ַאשׁ ְֵרי הַשּׁוֹמ ְִרים ֶאת־‬14 ashré hashomerím et- 22:14 Dichosos los que
guardan sus mandamientos,
‫ ִמצְוֹתָ יו* ְל ַמעַן י ִ ְהי ֶה ָלהֶם‬mitsvotáw, lemá'an yihyéh para que sea suyo el derecho
lahém rishyón be'ets
‫שׁיוֹן ְבּעֵץ ַה ַחיּ ִים וּבָאוּ‬ ְ ‫ ִר‬hajayím, uvaú ha'iráh dérekh al árbol de la vida, y que
entren en la ciudad por las
‫שּׁע ִָרים׃‬ ְ ‫ִירה דֶּ ֶרְך ַה‬
ָ ‫ ָהע‬hashe'arím. puertas.
15‫ וּמִחוּץ ָלעִיר ַה ְכּ ָלבִים‬15 umijúts la'ír hakelavím, 22:15 Y excluidos de la ciudad
serán los perros, y los
‫שּׁפִים ְוהַזֹּנִים ְו ַהמ ְַר ְצּחִים‬ ְ ‫ ְו ַה ְמ ַכ‬wehamkhashefím, hechiceros, y los fornicarios, y
wehazoním, wehamratsejím los homicidas, y los siervos de
‫ וְעֹבְדֵ י ָה ֱאלִילִים ְוכָל־אֹהֵב‬we'obdé ha'elilím, wekhól- los ídolos, y todo el que ama la
‫שׂהוּ׃‬
ֵ ֹ ‫שׁקֶר וְע‬ ֶ ohév shéqer we'oséhu. mentira y la hace.

16 ָ ‫ ֲאנִי י ֵשׁוּ ַע‬16 aní Yeshúa shalájti et-


‫שׁ ַלחְתִּ י ֶאת־‬ 22:16 Yo Yeshúa he enviado a mi
ángel para testificar a ustedes
‫ ַמלְאָכִי ְל ָהעִיד ָלכֶם ֶאת־ ֵאלֶּה‬malakhí leha'íd lakhém et- estas cosas en las asambleas. Yo
éleh bifné haqehilót. Anokhí soy la raíz de David y su linaje,
‫ ִבּ ְפנֵי ַה ְקּהִלּוֹת אָנֹכִי שׁ ֶֹרשׁ דָּ וִד‬shóresh Dawíd wetoladtó, la estrella resplandeciente de la
‫שּׁחַר׃‬ָ ‫ וְתוֹלַדְ תּוֹ כּוֹכַב נֹגַהּ ַה‬kokháv nogáh hashajár. mañana.

17‫ ְוהָרוּ ַח ְו ַה ַכּלָּה אֹמ ְִרים בּ ֹא‬17 weharúaj wehakaláh omerím 22:17 Y el espíritu y la Esposa
bo; wehashoméa yomár bo; dicen: Ven; y el que oye, diga:
‫ ְוהַשּׁ ֹ ֵמ ַע י ֹאמַר בּ ֹא ְו ַה ָצּמֵא י ָבוֹא‬wehatsamé yavó; wehajaféts Ven; y el que tiene sed, venga; y
el que quiera tome agua de la
‫ ְו ֶה ָחפֵץ יִקַּח ַמי ִם ַחיּ ִים ִחנָּם׃‬yiqáj máyim hajayím jinám. vida gratis.

18 ‫ ֵמעִיד ֲאנִי ְבּכָל־הַשּׁ ֹ ֵמ ַע דִּ ב ְֵרי‬18 me'íd aní bekhól- 22:18 Testifico yo a todo el que
oye las palabras de la profecía de
‫ נְבוּאַת ַה ֵסּפֶר ַהזֶּה ֲאשֶׁר ִאם־‬hashoméa divré nevuát este libro: Que si alguno añade a

61
‫ יוֹסִיף ִאישׁ ֲעלֵיהֶם יוֹסִיף ָעלָיו‬haséfer hazéh: ashér im- ellas, añadirá a ellos el
Todopoderoso las plagas que
‫ ָה ֱאֹלהִים ֶאת־ ַה ַמּכּוֹת ַהכְּתוּבוֹת‬yosif ish alehém, yosif aláw están escritas en este libro.
ha'elohím et-hamakót
‫ ַבּ ֵסּפֶר ַהזֶּה׃‬haketuvót baséfer hazé.
19 ‫ ַו ֲאשֶׁר יִג ְַרע ִמדִּ ב ְֵרי ֵספֶר‬19 wa'ashér yigrá midivré 22:19 Y si alguno quita de las
palabras del libro de esta
‫ ַהנְּבוּאָה הַזּ ֹאת יִג ְַרע ָה ֱאֹלהִים‬séfer hanevuáh hazót, yigrá profecía, quitará el Poderoso su
ha'elohim et-jelqó me'ets parte del árbol de la vida, y de la
‫ ֶאת־ ֶחלְקוֹ ֵמעֵץ ַה ַחיּ ִים וּ ֵמעִיר‬hajayím, ume'ir haqódesh, ciudad santa, de la cosas escritas
‫ הַקּ ֹדֶ שׁ ַהכְּתוּבִים ַבּ ֵסּפֶר ַהזֶּה׃‬haketuvím baséfer hazé. en este libro.

20 ‫ ַה ֵמּעִיד ָהעֵדוּת הַזּ ֹאת אֹמֵר‬20 hame'íd ha'edút hazót 22:20 El que testifica el
testimonio de estas cosas dice:
‫ אָ ְמנָם כֵּן ֲאנִי בָא ַמהֵר אָמֵן‬omér: amenám ken aní va
mahér. amén, boah-náh, Ciertamente, sí, yo vengo
pronto. Amén, ven ahora
‫ בּ ֹאָה־נָּא הָאָדוֹן י ֵשׁוּעַ׃‬ha'adón Yeshúa. Maestro Yeshúa.

21 ִ ‫ ֶחסֶד ֲאדֹנֵינוּ י ֵשׁוּ ַע ַה ָמּ‬21 jésed adonénu Yeshúa


‫שׁי ַח‬ 22:21 La gracia de nuestro
Maestro Yeshúa el Mesías esté
‫שׁים אָמֵן׃‬ ִ ‫ עִם כָּל־ ַה ְקּדוֹ‬hamashíaj im kol- con todos los santos. Amén.
haqedoshím. amén.

..................................................
Texto hebreo de Franz Delitsch.
Fonética y traducción de J. A. Alvarez.
Escuela Hebraica, Isabela, Puerto Rico.
Edición final de julio del 2014
Prohibida la reproducción y distribución
de esta obra sin permiso del Editor.

62