Está en la página 1de 2

Fundatl’any

Fundat l’any1951
1951
President Companys, 9 (Centre Cívic despatx 2-6) Membrede
Membre deFESOFI
FESOFIi iFECAFIL
FECAFIL
08921 – SANTA COLOMA DE GRAMENET Guardonatamb
Guardonat
Ciutat de
ambelelPremi
Santa
Premi
Coloma 1992
Ciutat de Santa Coloma 1992
santa (Barcelona)  93 466 2601 mòbil 661 649 323 Núm11registre
Núm registreentitas
entitasciutadanes
ciutadanes
c oloma N.I.F.G-58.509.266
N.I.F. G-58.509.266
de
gram enet

* MEMÒRIA *
de les principals activitats de l’any 2019
FEBRER
Decisió de dedicar l’exposició d’enguany al Cinquanta anys de l’ Institut Puig Castellar

MARÇ
Projecte del segell especial personalitzat de l’Entitat nº 13, dedicat a l’esmentada
exposició

MARÇ
Sol·licitud a la Direcció General de Correus del mata-segells especial commemoratiu del
tema d'homenatge d'aquest any, sempre relacionat amb la ciutat.

JUNY
SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Organització i celebració de l'Exposició Filatèlica de
la nostra Entitat, la qual ha estat la 61.EXFILGRAMENET-2019.
Celebració, des del dia 7 de juny de 2019 en la sala d’exposicions del mencionat Institut
Puig Castellar.
-Mata-segells.- Rodó, retràctil i dotat de coixinet intern, cosa ja habitual

NOVEMBRE
Celebració el dia 18 de l’Assemblea anual, ordinària. En ella va dimitir el Secretari. Es va
decidir crear una Junta Gestora per tal d’aconseguir una nova Junta Directiva.

Sta. Coloma de Gramenet 27 de desembre de 2019


El secretari:

Signat __________________

Vist i plau El President

Signat ______________
Fundatl’any
Fundat l’any1951
1951
President Companys, 9 (Centre Cívic despatx 2-6) Membrede
Membre deFESOFI
FESOFIi iFECAFIL
FECAFIL
08921 – SANTA COLOMA DE GRAMENET Guardonatamb
Guardonat
Ciutat de
ambelelPremi
Santa
Premi
Coloma 1992
Ciutat de Santa Coloma 1992
santa (Barcelona)  93 466 2601 mòbil 661 649 323 Núm11registre
Núm registreentitas
entitasciutadanes
ciutadanes
c oloma N.I.F.G-58.509.266
N.I.F. G-58.509.266
de
gram enet

* MEMORIA *
de las principales actividades del año 2019
FEBRERO
Decisión de dedicar la exposición de este año al Cincuentenario del Instituto Puig
Castellar

MARZO
Proyecto del sello especial personalizado de la Entidad nº 13, dedicado a la mencionada
exposición

MARZO
Solicitud a la Dirección General de Correos del matasellos especial conmemorativo del
tema de homenaje de este año, siempre relacionado con la ciudad.

JUNIO
SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Organización y celebración de la Exposición
Filatélica de nuestra Entidad, la cual ha sido la 61.EXFILGRAMENET-2019.
Celebrada, a partir del día 7 de junio de 2019 en la sala de exposiciones del mencionado
Instituto Puig Castellar.
-Matasellos.- Redondo, retráctil y dotado de cojín interno, cosa ya habitual

NOVIEMBRE
Celebración el día 18 de la Asamblea anual, ordinaria. En ella dimitió el Secretario. Se
decidió crear una Junta Gestora para conseguir nueva Junta Directiva.

Sta. Coloma de Gramenet 27 de diciembre de 2019


El secretario:

Firmado: ____________________

VºBº El Presidente

Firmado: __________________