Está en la página 1de 82

/tot i que

tot, i què/
/dena eta zer,
arren/
/todo y qué,
aunque/

mar reykjavik
/tot i que
tot, i què/
és una conjunció. /he pres l’espai i dic
que el cos és allò més extrany, /després
m’ocupe de la seua disposició a devenir
cosa, imatge, acte. /dic que les coses te-
nen la forma en la què es desenvolupen i
faig. /mire un canvi i l’aferme, persisteix,
sempre fent-se. /després d’un tros de
temps, em solte. /tot i que és un despre-
niment. /aviat faré de mi un cos. /he de
ser un cos, semblar-me al volum. /el tot és
en relació a l’assaig, al símbol, la tradició,
el truc. /és una forma antiga, dansa, pe-
dra, material. verí. /uns actes. endavant,
la ficció.
/dena eta zer,
arren/
konjuntzio bat da. /espazioa hartu eta
gorputza arraroena dela esaten dut, /os-
tean arduratzen naiz gauza, irudi, ekintza
bihurtzeko duen ahalmenaz. /gauzek ga-
ratzen diren forma dutela esaten dut, eta
egin. /aldaketa bat begiratu eta ziurtatzen
dut, hark eusten dio, beti dihardu. denbo-
ra zati bat igarotzen da eta askatzen naiz.
/tot i que askatze bat da. /laster naizena-
rekin gorputz bat egingo dut. /gorputz bat
izan behar naiz, eta bolumenaren antza
izan. /el tot, saiakerari eta sinboloari da-
gokionez, tradizioa da, trikimailua. /antzi-
nako forma bat da, dantza, harri materia-
la. verí. /ekitaldi batzuk. aurrera, fikzioa.
/todo y qué,
aunque/
es una conjunción. /tomo el espacio y
digo que el cuerpo es lo más extraño, /lue-
go me ocupo de su disposición a devenir
cosa, imagen, acto. /digo que las cosas
tienen la forma en la que se desarrollan y
hago. /miro un cambio y lo aseguro, per-
siste, siempre haciéndose. /pasa un trozo
de tiempo y me suelto. /tot i que es un
desprendimiento. /pronto haré de mí un
cuerpo. /he de ser un cuerpo, parecerme
al volumen. /el tot es en relación al ensa-
yo, al símbolo, la tradición, el truco. /es
una forma antigua, danza, piedra mate-
rial. verí. /unos actos. adelante, la ficción.
Videoensayo, 2017.
/saiatzen den gorputzaz/
/8’42’’/

Bideo-saiakerari buruzko bideo-saiakera bat


da. Hainbat bideo-saiakera.
Videoensayo, 2017.
/sobre el cuerpo que ensaya/
/8’42’’/

Es un videoensayo sobre el videoensayo.


Unos cuantos vídeos de ensayo.
WAAITT, 2018.
/politikotik haratago sinboloak sortzen dituen
gorputzaz/
/35’/

Waaitt politikotik haratago jende-taldeak sortzen


dituen sinboloei buruzko saiakera bat da. Irudia
bilakatzeko ahalmena duten gorputz ezberdinen
formarekin akordu aukera bat.
Apurtzen den sistema bat, noski. Aldez edo
moldez.
Gorputza arraroena dela diot, Conga de Ja-
lisco hartzen dut, baita gainerakoen eta gaine-
rakoaren arteko irudiak. Nire aita, Julia Martos eta
ume bat dira ageri direnak. Hiru belaunaldi-es-
pazio ezberdinei erantzuten dieten hiru gorputz.
Belaunaldi zehatz bezala funtzionatzen dute he-
men, baldintza eta kodeak banatzen dituzte-eta.
Pertsona batzuk, formari dagokionean, kon-
formatzen dira.
Elkarrekin bizi dira: sinboloari begirada bat,
materiala, eta belaunaldiarekin harremanetan,
sinbolikoa. Burdina galdetzen diot neure buruari,
eta plan zehatz bat.
Eo eo, oe.

Fernando Gutiérrez, Julia Martos eta Martín


Bilbao a
 gertzen dira.
WAAITT, 2018.
/sobre el cuerpo que genera símbolos m
 ás allá
de lo político/
/35’/

Waaitt es un ensayo sobre la multitud que genera


símbolos más allá de lo político. La posibilidad
del acuerdo con la forma de distintos cuerpos
que ejercen su capacidad de devenir imagen.
Un sistema que se rompe, claro. Así y asá.
Digo que el cuerpo es lo más extraño, tomo
la Conga de Jalisco y las imágenes que hay entre
los demás y lo demás. Aparecen mi padre, Julia
Martos y un niño. Tres cuerpos que responden a
tres espacios generacionales distintos. Funcio-
nan aquí como una generación concreta, pues
comparten condiciones y códigos.
Algunas personas, de acuerdo con la forma,
se conforman.
Lo que convive: una mirada al símbolo, ma-
terial, y lo generacional en relación a lo simbóli-
co. Me pregunto el hierro y un plan en concreto.
Eo eo, oe.

Aparecen Fernando Gutiérrez, Julia Martos y


Martín Bilbao.
Body As A Brick, 2019.
/tradiziotik tendentziara biratzen den
gorputza/

Idazmahai bat.
Body As A Brick tradiziotik tendentziarako
biraketaz jarduten den saiakera da. Hemen:
bere prozesurako espazio bat, bere denbora-
gandik aldendutako materialentzat momentu
bat.
BAAB gorputzarekin aktibatzen den sis-
tema bat da eta, hortaz, artxiboagatik exis-
titzen da. Orainaldiko jokaeran txertatutako
itxuraz abrsurduaren jatorriari buruzko iker-
keta bat, edo egiten dena eta egiten zena-
ren arteko topaketa soila denaren aitzakia.
Horrela globalak lokala dena zanpatzen du,
ukitzen du.
Tradizioa diot, eta erritua diot. Tendent-
zia diot eta erronkaz ari naiz, Challenge-az:
internet motibo izanik egiten diren ekintzak.
Hauek gorputzaren emantzipaziorako  eta
performancearen demokratizaziorako meka-
nismo gisa funtzionatzen dute.
Zerbaiten parte izatea da gakoa. Bi prak-
tikek -tradizio eta tendentziak- metodo baten
erabilera eta gorputz berdinen parte-hartzea
konpartitzen dute: gaitasuna komunitate ba-
tek arau batzuk gauzatzeko duen ahalmena
da, eta ekintza irudi bilakatzeko aukera.
Keinu atenporal batzuk.
Una Torre.
Oraindik zabalik dagoen prozesu bat.

Judith Adataberna eta Luis Lechosak


performatzen dute. 
Ilan Serruya / kameraria / eta Saúl López /
jantzien prosezuan / parte hartzen dute.
Body As A Brick, 2019.
/el cuerpo que vira de la tradición a la
tendencia/

Un escritorio.
Body As A Brick es un ensayo que trata el
viraje de la tradición a la tendencia. Aquí: un
espacio para su proceso, un momento para
los materiales quitados de su tiempo.
BAAB es un sistema que se actúa con
el cuerpo y que se debe, por ende, al archi-
vo. Un estudio sobre el origen del aparente
absurdo insertado en el comportamiento
presente o la excusa de que lo que se hace
es solo un encuentro con lo que se viene
haciendo. Así es como lo global aplasta lo
local, lo toca.
Digo tradición y digo rito. Digo tenden-
cia y estoy hablando del reto, del Challenge:
acciones que se hacen con motivo de in-
ternet y que funcionan como un posible
mecanismo para la emancipación del cuerpo
y la democratización de la performance.
Se trata de formar parte de algo. Ambas
prácticas -tradición y tendencia- comparten
el uso de un método y la participación de los
cuerpos iguales: la aptitud es la capacidad
de ejecución de unas normas por parte de
una comunidad y la posibilidad de convertir
la acción en imagen.
Unos gestos atemporales.
Una Torre.
Un proceso todavía abierto.

Performan Judith Adataberna y


Luis Lechosa.
Participan Ilan Serruya / cámara / y Saúl
López / vestuario en proceso /.
El Verí, 2018.
/trikimailuak egiten dituen gorputzaz,
antzerkiaz/
/35’/

El Verí gauzak agertzea da.


Fikzioaren bitartez, nonbaiten, zerbai-
ten presentzia justifikatzeaz mintzatzen da,
zentzua: irudien artean jartzen dut aurkitu
nuen harri bat.
El Verí, El Verí Del Teatre de Rodolf Sire-
ra1 antzezlanaren, gorputz hau kontenpla­
tzen dituztentrikimailuak, eta objektu honen
artean artikulatzen da. Artxibo familiarra
sortzen da -izan ere, sorkuntza desenkusa­
tzeko saiakera bat da, eta biratu egiten naiz-,
arrotza eta beste tipologia batzuk. Gauza
guztiek euren formaren errebelazioa dute ko-
munean -amarru bat- edo beti engainua kon-
tenplatuz bilakatzea.
1
El Verí del Teatre markes eta morroi baten arteko
eztabaida da, errepresentazioaren ezinezkotasunari
buruzkoa. Verí pozoia da. Nik ez dut pozoiaz hitz egi-
ten, baizik eta obra honetan verí izaten bukatzen duen
abstrakzio bati buruz. Pozoiak hiltzen ez duela diot,
baina gauzen heriotzari konteplatzen die adiera berriak
atxikitzeko.
Trikimailuak, objektu bat, antzezlan bat. Trikimai-
luak, objektua eta antzerkiagatik pertsonai batzuek
gorpuzten duten galdera.

An Wei, Judith Adataberna,


Luis Lechosa, Marisabel Arias eta Mayra
Morán agertzen dira.
El Verí, 2018.
/sobre el cuerpo que hace trucos, el teatro/
/35’/

El Verí es que las cosas se parezcan.


De lo que trata es de justificar, mediante
la ficción, la presencia de algo en algún lugar,
el sentido: una piedra que me encontré y que
pongo entre las imágenes.
El Verí se articula entre una obra de tea-
tro El Verí Del Teatre1 de Rodolf Sirera,
trucos que contemplan el cuerpo y este obje-
to. Surge el archivo familiar - pues en realidad
esto es un intento de excusar la creación y
yo me giro-, el ajeno y otras tipologías. Todas
las cosas tienen en común la revelación en
su forma de un truco -una trampa- o el acto
de devenir siempre contemplando el engaño.
1
El Verí del Teatre es una discusión entre un marqués
y un criado a propósito de la imposibilidad de la repre-
sentación. El verí es el veneno. Yo no hablo del veneno
sino de una abstracción de lo que en esta obra termina
siendo el verí. Digo que el veneno no mata pero con-
templa la muerte en las cosas para otorgarles nuevas
acepciones.
Trucos, un objeto, una obra de teatro, unos perso-
najes que encarnan la pregunta por los trucos, por el
objeto, por el teatro.

Aparecen An Wei, Judith Adataberna,


Luis Lechosa, Marisabel Arias y Mayra
Morán.
Tot i Què-n gorputz izateko desira bat
dago, gorputza errepresentazio, justaposizio
eta irudi-ukitzaileen belaunaldi bezala uler-
tuz. Mar Reykjaviken obran, irudia elkarrizke-
tatzen, imitatzen, dantzatzen, errepikatzen,
gordetzen, eraldatzen eta suntsitzen duen
momentutik existitzen da gorputza. Uki­
tzen duen irudi bat. Ilea harrotzen dioten eta
atzekoz aurrera jartzen duten, izateko, ego-
teko eta mugitzeko era bat. Bolumen eta
egonak bistaratzeko ariketa hau, gauza, ani-
malia, beste, memoria, jente-talde izatearen,
(norbere burua) imajinatze hau; bazterretan,
(norbere burua) eraikitzea dakar, oraindik
berez ez den hori, oraindik eta, agian, beti
iragatea izango dena.

Nahiz eta zeharkatzen duten irudi asko


arauean, interneten, duten jatorria, tarte-
koa disidente, deskonforme, desitxuratua
apetatzen da. Ez da erreferentean ahokat-
zen, saiakera eta orijinaltasuna gorpuztea-
ren praktikatik abiatuta zerbait berria sortzen
du. Gauza bat eta bestearen arteko “zerbait”
hori challenge bat da. Zeinek, estimuaren
bitartez, egokitutako generoa, tradizio ego-
kia, dantza pausuak, praktika artistikoa, egin
beharreko keinuak, lanbidea, demokrazia,
poseak, hitza, postura, artxiboa eta erreper-
torioari erronka jotzen dion.

Birjina bat altxatzeko edo dorre bat erai-


kitzeko, gorputzak batu behar dira. Al-
dakek elkar ukitzen dute, eta pausuak ber-
dintzen dira. Buruak azkura ematen badizu
irudia erori egiten da. Baina saiakeran buruak
azkura eman diezakezu. Lau emakumek biko
taldeetan cueca bat ere dantza dezakete.
Praktikatzen dutenean, emakumeek elkar
bilatzen dute, hurbildu eta aldentzen dira.
Orain eta hemen, elkar ligatu dezakete, al-
derrai ibili. Aspaldi, zapia laban izan zite-
keen bezala. Eskumuturraren keinua da, hor
bertan, lehen, antzeko esku batek, ez esku
berak, sorbatz bat eusten zuela adierazten
diguna.
Entsegu gelan, gorputz bat Karen Rodrí-
guez izan daiteke Adele bertsionatzen, baina
dantza garaikidea gustoko zuen zure insti-
ko neska guaya bezala mugitzen. Pantailan
dagoen artean, ahapetik kantatzen duzu,
baina ez dakizu bertsioetako zein ari zaren
abesten. Gorputz batek gorputz asko iza-
teko ahalmena dauka, forma aldatu gabe.
Ensaiatzen duen gorputzari buruzko bideo­
saiakera batean, gorputzak dena egin de-
zake, ezer ez delako behin betikoa. Bere mu-
gimenduak, gorputzarenak, beste bolumen
bati dagozkio, bai fisikoa, bai irudizkoa izan.

Batzuetan “beste” hori grabatzen duen


kamera edo dantza-laguna da. Askotan pre-
sentzia bat izaten da. Hutsune bat, antzina
zerbait okupatu zuena, jada ez dagoena,
baina idatzien, argazkien, kontakizunen,
abestien, gorrotoen eta maitasunen bidez
bere forma transmititu zuena. Askotan Marren
lagunek gorputzak mailegatzen dituzte bes-
teak inbokatzeko. -aita, Judith, Luis, Mayra,
An Wei, Marisabel, Julia, Martin- eta enbor,
harri, trikimailu, burdin eta dorre bilakatzen
dira. Haien izatetik kanpo, bere keinuek ihar-
desten dute eta irudi inprimituak perbertitzen
dituzte, youtubeko bideoak, alfabetoak eta
sinboloak. Bihen bitartean, Marrek belarrira
ekintzak xuxurlatzen dizkie edo begiradare-
kin gidatzen dituzte, galdutakoaren arteko
medium antzeko bat da, eratzen ari dena eta
datorrena. Eta tarte horretan, haiek ez diren
gauzek ihardesten, eta ihes egiten dute.

Performerek jantzita daramaten WAAITTen


kamiseta zuri eta gorria, High School Musica-
leko Zac Efron ikusten dugu We’re All In This
Together entonatzen, eta Mar eta biok barre
egiten dugu, baita apurtzear dagoen aurre-
rapenaren promesarekin hazitako gorputz
millenial guztiek ere. Burdina, aldi berean
estruktura, euskarri eta zapalkuntza dena,
eusten ari den irudia markotik ihes egitean
apurtzen da, arnasestuka jartzen da, eta
kolapsatu. Arrakala hauetan, Marrek me-
diuma izateari uzten dio eta bolumen bihur­
tzen da, forma espazio-denboraz desfasatu
eta dislokatu mota bat. Harri batek bere
umetako “ni”ra garamatza, zerbaiten hasi­
era izanik. Harria jada ez da harri, baizik eta
emozio-ainguratze bat. Eta bera, bera da.
Artxibo izanik, eta beste denbora batean
formak saiatzen. Segidan, askatu eta desi-
txuratu egiten da, izateari uzten dio.

laster nigandik gorputz bat


egingo dut,
gorputz bat izan behar dut,
bolumenaren antza izan

Areto honetako irudi asko hurreratu


egiten dira, denbora eta materia apurtuz.
Tot I Que-n zaila da jakitea azkenean noiz
zaren “zerbait”, dena mugitzen baita espazio
honetan, baita euskarriak ere. Hortik dator,
beharbada, “laster” aditzondoa. Irudi haue-
tan neurtutako keinu bakoitzak zehaztugabe-
tasunaren eta izatearen desira gainezkatzen
du. Eta bien batasunean, nahia eta ziurga-
betasunarenean, sortzen dira gauzak eta
“guztia”k lur jotzen du.

Quiela Nuc.
Hay en Tot i Què un deseo de ser cuerpo,
entendiendo el cuerpo como representa-
ción, yuxtaposición y generación de imáge-
nes tocantes. En la obra de Mar Reykjavik,
el cuerpo existe en tanto que dialoga, imita,
baila, reitera, guarda, transforma y aniquila
una imagen. Una imagen que le roza. Unas
formas de ser, de estar y de moverse que le
despeinan y vuelven del revés. Este ejerci-
cio de visualizar volúmenes y estares, este
imaginar(se) otre, cosa, animal, memoria,
multitud; conlleva construir(se) en los márge-
nes, en lo que todavía no es por sí, en lo que
aún y quizá siempre será tránsito.

Aunque muchas de las imágenes que


lo atraviesan proceden de la norma, del
internet, el entremedias se antoja disidente,
disconforme, deforme. No encaja en el re-
ferente, si no que genera algo nuevo a par-
tir del ensayo y la práctica de encarnar lo
original. Ese algo entre una cosa y la otra es
un challenge que, mediante el afecto, reta el
género asignado, la tradición pertinente, los
pasos de baile, la práctica artística, los ges-
tos que sí se deben hacer, la profesión, la
democracia, las poses, la palabra, la postu-
ra, el archivo y el repertorio.

Para levantar a una virgen o para hacer


una torre, los cuerpos tienen que juntarse.
Las caderas se tocan y los pasos se igua-
lan. Si te pica la cabeza la imagen se cae.
Pero en el ensayo puede picarte la cabeza.
También pueden bailar una cueca cuatro
señoras en grupos de a dos. Cuando prac-
tican, las señoras se buscan, se acercan
y se esquivan. Aquí y ahora, ellas pueden
ligarse, errar. Igual que el pañuelo pudo ser
cuchillo tiempo atrás. Es el gesto de la mu-
ñeca el que nos indica que ahí, antes, una
mano similar, pero no la misma, sujetaba
un filo.

En la sala de ensayo, un cuerpo puede


ser Karen Rodríguez versionando a Adele
pero moviéndose como la chica guay de tu
insti a la que le molaba el baile contemporá-
neo. Mientras está en pantalla, tarareas, pero
no sabes cuál de las versiones cantas. Un
cuerpo es capaz de ser muchos cuerpos a
la vez sin modificar su forma. En un videoen-
sayo sobre el cuerpo que ensaya, el cuer-
po lo puede todo porque nada es definitivo.
Sus movimientos, los del cuerpo, siempre
son en relación a otro volumen, ya sea físico
o imaginario.

A veces ese otre es la cámara que graba


o la compañera de baile. A menudo se trata
de una presencia, un vacío que otrora ocu-
pó un algo que ya no está pero que transmi-
tió su forma mediante escritos, fotografías,
cuentos, cantares, odios y cariños. Muchas
veces, lxs amigxs de Mar prestan sus cuerpos
para invocar a otrxs, dejan de ser ellxs, -su
padre, Judith, Luis, Mayra, An Wei, Marisa-
bel, Julia, Martín- y se convierten en tronco,
piedra, truco, hierro y torre. Fuera de sí, sus
gestos replican y pervierten imágenes impre-
sas, vídeos de youtube, alfabetos y símbo-
los. Entretanto, Mar les susurra acciones al
oído o les guía con la mirada, es como una
especie de médium entre lo desaparecido, lo
que se está formando y lo porvenir. Y en ese
mediar, las cosas que no son ellxs, replican
y fugan.

En la camiseta blanca y roja que visten lxs


performers de WAAITT, vemos al Zac Efron
de High School Musical entonando We’re
All In This Together y nos reímos Mar y yo, y
todos los cuerpos millennial criados con la
promesa del progreso a punto de romper-
se. El hierro, que es a un tiempo estructu-
ra, soporte y opresión, se quiebra cuando
la imagen que aguanta huye del marco, ja-
dea y colapsa. En estas grietas, Mar deja de
ser médium y se convierte en volumen, en
una especie de forma desfasada, dislocada
espaciotemporalmente. Una piedra nos lle-
va a su yo infantil siendo el inicio de algo.
La piedra ya no es piedra sino anclaje emo-
cional. Y ella es ella siendo archivo e inten-
tando formas en otro tiempo. Enseguida, se
desprende y se deforma, deja de ser.
pronto haré de mi un cuerpo,
he de ser un cuerpo,
parecerme al volumen

Muchas imágenes de esta sala se arri-


man, rompiendo el tiempo y la materia. En
Tot I Que es difícil saber cuándo por fin
se es un algo, porque todo se mueve en
este espacio, incluso los soportes. De ahí,
quizá, el adverbio “pronto”. Cada gesto
contenido en estas imágenes desborda
deseo de ser e indeterminación. Y es en la
conjunción de ambos, del querer y la incer-
tidumbre, donde se generan las cosas y el
todo s e desmorona.

Quiela Nuc.
Bilboko Udala FUNDACIÓN Luis Lechosa
Ayuntamiento de Bilbao BILBAOARTE Diseinua
FUNDAZIOA Diseño
Juan Mari Aburto Edizioa
Bilboko Alkatea Edición Jorge Isla
Alcalde de Bilbao Mar Reykjavik
Juan Zapater López Argazkiak
Gonzalo Olabarria Zuzendaria Fotografía
Kultura Zinegotzia Director
Concejal de Cultura Mar Reykjavik
Aitor Arakistain Quiela Nuc
Koldo Narbaiza Jon Bilbao Testuak
Yolanda Díez Koordinazioa Textos
Alba Fatuarte Coordinación
Ana Viñals Lizar Begoña
Guillermo Sánchez Txente Arretxea Euskara Itzultzea
Fundación BilbaoArte Muntaia Traducción Euskera
Fundazioko patronatuaren Montaje
kideak Estudios Durero
Miembros del Patronato Ana Canales Inprenta
de la Fundación Agurtzane Quincoces Imprenta
BilbaoArte Fundazioa Ekoizpen exekutiboa
Producción ejecutiva
BI-02502-2019
Legezko gordailua Alicia Prieto
Depósito legal Komunikazioa eta
hedapena
Comunicación y difusión

FUNDACIÓN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO


Tel. 94 415 50 97 - bilbaoarte@bilbao.eus - www.bilbaoarte.org