Está en la página 1de 269

Num. 7948 / 31.12.

2016 36930

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la LEY 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la


Generalitat per a l’exercici 2017. [2016/10721] Generalitat para el ejercicio 2017. [2016/10721]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciuda-
Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució danas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido
i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent: por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey,
promulgo la siguiente Ley:

PREÀMBUL PREÁMBULO

L’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici La elaboración de los presupuestos de la Generalitat para el ejerci-
2017 està condicionada per dues circumstàncies de rellevància. Per un cio 2017 está condicionada por dos circunstancias de relevancia. Por un
costat la incertesa que genera que l’Administració General de l’Estat lado la incertidumbre que genera que por la Administración General del
no haja pogut posar en marxa el procediment per a l’elaboració dels Estado no se haya podido poner en marcha el procedimiento para la ela-
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, i d’un altre la situació boración de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, y por otro
d’infrafinançament crònic que pateix la nostra Comunitat. la situación de infrafinanciación crónica que padece nuestra Comunitat.
D’acord amb la primera de les circumstàncies, les comunitats autò- De acuerdo con la primera de las circunstancias, las comunidades
nomes no tenen un marc financer i pressupostari suficientment estable i autónomas carecen de un marco financiero-presupuestario lo suficien-
transparent per a poder projectar els seus pressupostos. temente estable y transparente para poder proyectar sus presupuestos.
Quant a la segona, la nostra Comunitat, tal com ha quedat contrastat Por lo que se refiere a la segunda, nuestra Comunitat, tal y como ha
en els diferents informes econòmics, emesos tant per institucions públi- quedado contrastado en los diferentes informes económicos, emitidos
ques com a privades, per a assolir la despesa mitjana per habitant de les tanto por instituciones públicas como privadas, para alcanzar el gasto
comunitats autònomes necessitaria disposar d’ingressos addicionals. promedio por habitante de las comunidades autónomas necesitaría dis-
poner de ingresos adicionales.
A pesar d’aquestes incerteses, la Generalitat considera necessari A pesar de estas incertidumbres, la Generalitat considera necesario
dotar-se d’un marc adequat i estable per al desenvolupament de les dotarse de un marco adecuado y estable para el desarrollo de sus com-
seues competències. Per això s’ha elaborat aquesta Llei de Pressupos- petencias. Por ello se ha elaborado esta Ley de Presupuestos para 2017.
tos per al 2017.
Conscients de la urgent necessitat de l’aprovació d’un nou model Conscientes de la urgente necesidad de la aprobación de un nuevo
de finançament de les comunitats autònomes que dote la Comunitat modelo de financiación de las comunidades autónomas que dote a la
Valenciana d’un marc de suficiència financera per al desenvolupament Comunitat Valenciana de un marco de suficiencia financiera para el
de les seues competències, i que el govern de la nació ha manifestat desarrollo de sus competencias, y que el Gobierno de la nación ha mani-
reiteradament que considera una prioritat la seua aprovació, alhora festado reiteradamente que considera una prioridad su aprobación, al
que reconeix l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana, el pres- tiempo que reconoce la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana,
supost per al 2017 arreplega una partida prudent, però necessària, per el presupuesto para 2017 recoge una partida prudente, pero necesaria,
a poder acostar-se a la despesa mitjana per capita i satisfaça un nivell para poder acercarse al gasto promedio per cápita y satisfaga un nivel
de suficiència financera imprescindible per al desenvolupament de les de suficiencia financiera imprescindible para el desarrollo de sus com-
seues competències. Partida que no significa que la Generalitat renun- petencias. Partida que no significa que la Generalitat renuncie al cambio
cie al canvi urgent del model de finançament que complisca el principi urgente del modelo de financiación que dé cumplimiento al principio
de suficiència financera establit en la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de de suficiencia financiera establecido en la Ley Orgánica 8/1980, de 22
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i que assegure de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y que
el principi d’autonomia financera. asegure el principio de autonomía financiera.
El pressupost per al 2017 consolida i aprofundeix en les polítiques El presupuesto para 2017 consolida y profundiza en las políticas
acordades en el «Pacte del Botànic» que van quedar reflectides en el acordadas en el «Pacte del Botànic» que quedaron reflejadas en el pre-
pressupost per al 2016. Aposta per millorar els serveis públics fona- supuesto para 2016. Apuesta por mejorar los servicios públicos funda-
mentals, els sectors productius i l’ocupació, i, en aquest sentit, aquest mentales, los sectores productivos y el empleo, y, en este sentido, este
pressupost millora la seua dotació, a fi de coadjuvar a la recuperació de presupuesto mejora su dotación, con el fin de coadyuvar a la recupera-
l’economia valenciana. ción de la economía valenciana.
Pel que fa pròpiament a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per Por lo que se refiere propiamente a la Ley de Presupuestos de la
a l’exercici de 2017, cal destacar, tal com s’apuntava més amunt, que el Generalitat para el ejercicio de 2017, cabe destacar, tal y como se apun-
procés d’elaboració ha estat condicionat per la circumstància que fins taba más arriba, que el proceso de elaboración ha estado condicionado
ara, per part de l’Administració General de l’Estat, no s’han instrumen- por la circunstancia de que hasta la fecha, por parte de la Administración
tat les mesures que en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat General del Estado, no se han instrumentado las medidas que en materia
financera determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, ni s’ha dictat de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera determina la
cap norma que articule la pròrroga pressupostària. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, ni se ha dictado norma alguna que
articule la prórroga presupuestaria.
En aquest marc, i pel que fa fonamentalment a les qüestions vin- En este marco, y por lo que se refiere fundamentalmente a las cues-
culades a les despeses de personal, el document pressupostari ha optat tiones vinculadas a los gastos de personal, el documento presupuestario
per mantindre les retribucions dels empleats públics en els mateixos ha optado por mantener las retribuciones de los empleados públicos en
termes i condicions que en l’exercici 2016, i, quant a la taxa de reposi- los mismos términos y condiciones que en el ejercicio 2016, y, en cuan-
ció d’efectius, per mantindre els criteris, que amb el caràcter de bàsics, to a la tasa de reposición de efectivos, por mantener los criterios, que
arreplegava la normativa pressupostària estatal per al 2016. Aquestes con el carácter de básicos, recogía la normativa presupuestaria estatal
normes es completen amb una disposició transitòria, on s’habilita el para 2016. Dichas normas se completan con una disposición transitoria,
Consell perquè adopte les mesures necessàries que permeten adequar, donde se habilita al Consell a adoptar las medidas necesarias que permi-
tant les retribucions com l’oferta d’ocupació pública, a la normativa tan adecuar, tanto las retribuciones como la oferta de empleo público, a
que, si és el cas i amb el caràcter de bàsica, puga promoure el Govern la normativa que, en su caso y con el carácter de básica, pudiera promo-
de l’Estat. ver el Gobierno del Estado.
Num. 7948 / 31.12.2016 36931

Respecte al contingut concret de l’articulat, cal destacar que, En lo que se refiere al contenido concreto del articulado, cabe des-
d’acord amb el que estableix l’Estatut i la legislació financera bàsica, tacar que, de acuerdo con lo previsto en el Estatut, y en la legislación
els pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits financiera básica, los presupuestos de la Generalitat están sujetos a los
materials que els de l’Estat i, en aquest sentit, la Llei de Pressupostos de mismos límites materiales que los del Estado, y en tal sentido, la Ley de
la Generalitat per a 2017, un any més, i d’acord amb la jurisprudència Presupuestos de la Generalitat para el 2017, un año más, y de acuerdo
del Tribunal Constitucional, distingeix dos tipus de preceptes: en primer con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, distingue dos tipos de
lloc, els que responen al que podria considerar-se el contingut mínim, preceptos: en primer lugar los que responden a lo que podría conside-
necessari i indisponible d’aquesta i, d’un altre, els que conformen el que rarse el contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma y, por
s’ha denominat com el contingut eventual, en la mesura en què es tracta otro, los que conforman lo que se ha denominado como el contenido
de matèries que guarden relació directa amb les previsions d’ingressos eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación
o habilitacions de despeses. directa con las previsiones de ingresos o habilitaciones de gastos.
La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2017 consta de cin- La Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2017 consta de
quanta-tres articles, agrupats en set títols, trenta-dos disposicions addi- cincuenta y tres artículos, agrupados en siete títulos, treinta y dos dis-
cionals, cinc transitòries i tres finals. posiciones adicionales, cinco transitorias y tres finales.
El títol I, «De l’aprovació dels pressupostos», conforma la part prin- El título I, «De la aprobación de los presupuestos», conforma la
cipal del contingut qualificat d’essencial, en la mesura que hi inclou parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida
els imports relatius a la totalitat de les despeses i ingressos de la Gene- que el mismo incluye los importes relativos a la totalidad de los gastos
ralitat, i distingeix a aquest efecte els relatius a l’Administració de la e ingresos de la Generalitat, distinguiendo al efecto los relativos a la
Generalitat dels vinculats al seu sector public instrumental, d’acord amb Administración de la Generalitat de los vinculados a su sector público
la classificació establida en l’article 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, instrumental, de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo
de la Generalitat. D’altra banda, s’arrepleguen en aquest títol els imports 3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat. Por otra parte,
relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el se recogen en este mismo título los importes relativos a los beneficios
rendiment dels quals el cedeix l’Estat, i s’hi inclou el detall diferenciat fiscales que afectan a los tributos propios y aquellos cuyo rendimiento
de l’impacte dels beneficis en els uns i els altres. se cede por el Estado, incluyéndose detalle diferenciado del impacto de
los beneficios en unos y otros.
El títol II, «De la gestió pressupostària de les despeses», consta de El título II, «De la gestión presupuestaria de los gastos», consta
cinc capítols. El primer d’aquests arreplega les normes generals de ges- de cinco capítulos. El primero de ellos recoge las normas generales de
tió i el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupos- gestión, y el segundo hace referencia a las normas para la gestión de los
tos docents no universitaris, i inclou, d’una banda, les normes per als presupuestos docentes no universitarios, e incluye por un lado, las nor-
centres públics i, d’una altra, les que regulen els mòduls econòmics de mas para los centros públicos y, por otro, las que regulan los módulos
distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats, económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de
el qual s’ha vist actualitzat puntualment. El tercer dels capítols arreple- los centros concertados, el cual se ha visto actualizado puntualmente. El
ga les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari tercero de los capítulos recoge las normas fundamentales para la finan-
valencià, i hi inclou tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc ciación del sistema universitario valenciano, incluyendo toda una serie
jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en de preceptos dirigidos a establecer el marco jurídico básico aplicable a
el sector de l’educació universitària. El quart, que suposa una novetat las actuaciones financieras de la Generalitat en el sector de la educación
respecte d’exercicis anteriors, inclou quatre preceptes de diferent abast universitaria. El cuarto, que supone una novedad respecto de ejercicios
i contingut, el primer d’aquests referit a la reordenació operada en els anteriores, incluye cuatro preceptos de diferente alcance y contenido, el
capítols IV i VII després de l’aprovació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, primero de ellos referido a la reordenación operada en los capítulos IV y
de la Generalitat, el segon i el tercer estableixen dues especialitats en el VII tras la aprobación de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generali-
règim dels compromisos de despeses de caràcter plurianual, que afecten tat, el segundo y el tercero contemplan dos especialidades en el régimen
les despeses de caràcter financer associades a operacions d’arrendament de los compromisos de gastos de carácter plurianual, que afectan a los
financer amb opció de compra i les despeses cofinançades. L’últim dels gastos de carácter financiero asociados a operaciones de arrendamiento
preceptes es refereix al procediment de regularització comptable de les financiero con opción de compra y a los gastos cofinanciados. El último
recuperacions per pagament delegat de la Seguretat Social, correspo- de los preceptos viene referido al procedimiento de regularización con-
nents a les baixes per incapacitat temporal. table de las recuperaciones por pago delegado de la Seguridad Social,
correspondientes a las bajas por incapacidad temporal.
El capítol cinqué concreta, per a l’exercici 2017, la normativa que El capítulo quinto concreta, para el ejercicio 2017, la normativa
en matèria de modificacions pressupostàries es recull en la Llei 1/2015, que en materia de modificaciones presupuestarias se recoge en la Ley
de 6 de febrer, de la Generalitat, i hi incorpora com a principal novetat 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, y el mismo incorpora como
una concreció del règim d’autorització de les ampliacions de crèdit. principal novedad una concreción del régimen de autorización de las
ampliaciones de crédito.
El títol III, «De les despeses de personal», s’ordena en dos capítols El título III, «De los gastos de personal», se ordena en dos capí-
en els quals es recullen fonamentalment les normes relatives al règim de tulos, en los que se recogen fundamentalmente las normas relativas al
les retribucions del personal al servei de la Generalitat, distingint segons régimen de las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat,
siga laboral, funcionari o personal estatutari. El contingut d’aquest títol distinguiendo según sea laboral, funcionario o personal estatutario. El
està condicionat, tal i com s’ha apuntat, per l’absència de normativa contenido de este título está condicionado, tal y como se ha apuntado,
bàsica estatal, i el seu contingut i abast es completa mitjançant tota una por la ausencia de normativa básica estatal, y su contenido y alcance se
sèrie de disposicions addicionals. completa mediante toda una serie de disposiciones adicionales.
Per a l’exercici 2017, aquest títol a penes es modifica, ja que si Para el ejercicio 2017, este título apenas se modifica, puesto que
bé incorpora un nou capítol, amb sis articles, cinc d’aquests fins ara si bien incorpora un nuevo capítulo, con seis artículos, cinco de ellos
s’incloïen en el text articulat en qualitat de disposicions addicionals. hasta la fecha venían incluyéndose en el texto articulado en calidad de
A aquest efecte raons de tècnica normativa i sistemàtica han aconsellat disposiciones adicionales. A tal efecto razones de técnica normativa y
la seua inclusió en l’articulat de la llei. En aquest sentit les novetats sistemática han aconsejado su inclusión en el articulado de la ley. En tal
en el text es refereixen fonamentalment a ajustos concrets amb vista sentido las novedades en el texto vienen referidas fundamentalmente a
a millorar els procediments d’autorització, tant de la massa salarial, la concretos ajustes en orden a mejorar los procedimientos de autorización,
contractació temporal i la modificació de les condicions retributives del tanto de la masa salarial, la contratación temporal y la modificación de
personal laboral i, com a principal novetat, s’hi incorporen les bases per las condiciones retributivas del personal laboral, e incorporando, como
a la implantació de la carrera professional del personal funcionari de principal novedad, las bases para la implantación de la carrera profesio-
carrera i laboral fix d’administració i serveis de les universitats públi- nal del personal funcionario de carrera y laboral fijo de administración
ques de la Comunitat. y servicios de las universidades públicas de la Comunitat.
Num. 7948 / 31.12.2016 36932

El títol IV, «Gestió de les subvencions corrents i de capital», inclou El título IV, «Gestión de las subvenciones corrientes y de capital»,
una sèrie d’excepcions al règim general de lliurament de les subven- incluye una serie de excepciones al régimen general de libramiento de
cions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la las subvenciones previsto en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de
Generalitat. febrero, de la Generalitat.
El títol V, «De les operacions financeres», s’estructura en un únic El título V, «De las operaciones financieras», se estructura en un
capítol, que arreplega fonamentalment l’autorització per a l’endeuta- único capítulo, y en él se recoge fundamentalmente la autorización para
ment anual de la Generalitat i el límit de les operacions de crèdit a el endeudamiento anual de la Generalitat, y el límite de las operaciones
concertar per l’Institut Valencià de Finances. A més, el text arreplega de crédito a concertar por el Institut Valencià de Finances. Además, el
l’import màxim dels avals a prestar per la Generalitat durant el 2017. texto recoge el importe máximo de los avales a prestar por la Generalitat
durante el 2017.
El títol VI, «De les normes tributàries», es compon de dos capítols. El título VI, «De las normas tributarias», se compone de dos capí-
El primer estableix la tarifa aplicable al Cànon de Sanejament i el segon tulos. El primero establece la tarifa aplicable al Canon de Saneamiento,
es refereix als tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la y el segundo se refiere a los tipos aplicables a las tasas propias y otros
Generalitat. En ambdós casos, per al present exercici, no s’incrementen ingresos de la Generalitat. En ambos casos, para el presente ejercicio,
les quotes. no se incrementan las cuotas.
El títol VII, «De la informació a les Corts», inclou un únic article El título VII, «De la información a Les Corts», incluye un único
que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l’àmbit economicopres- artículo que detalla un conjunto de supuestos, vinculados al ámbito
supostari, sobre els quals la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha económico-presupuestario, sobre los que la Conselleria de Hacienda y
de donar compte periòdicament a les Corts, en el marc de les previsions Modelo Económico tiene que dar cuenta periódicamente a Les Corts,
que a aquest efecte arreplega la mencionada Llei 1/2015. en el marco de las previsiones que al efecto recoge la mencionada Ley
1/2015.
El contingut de la llei de pressupostos es completa amb diverses El contenido de la ley de presupuestos se completa con diversas
disposicions addicionals, transitòries i finals, en les quals s’arrepleguen disposiciones adicionales, transitorias y finales, en las que se recogen
preceptes d’índole variada. preceptos de índole variada.

TÍTOL I TÍTULO I
De l’aprovació dels Pressupostos De la aprobación de los Presupuestos

CAPÍTOL I CAPÍTULO I
Contingut i crèdits inicials Contenido y créditos iniciales

Article 1. Contingut Artículo 1. Contenido


1. Els Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017 constitu- 1. Los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017 consti-
eixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de: tuyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer l’Admi- a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Admi-
nistració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com els nistración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como los
drets que es preveu liquidar durant l’exercici. derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio.
b) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les socie- b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las socieda-
tats mercantils de la Generalitat. des mercantiles de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i ingressos de les entitats públiques c) La totalidad de los gastos e ingresos de las entidades públicas
empresarials de la Generalitat i d’altres entitats de dret públic diferents empresariales de la Generalitat y de otras entidades de derecho público
de les anteriors. distintas de las anteriores.
d) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les funda- d) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las fundacio-
cions del sector públic de la Generalitat. nes del sector público de la Generalitat.
e) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer els consor- e) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer los con-
cis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes sorcios adscritos a la Generalitat, siempre que sus actos estén sujetos
directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, així com els directa o indirectamente al poder de decisión de la misma, así como los
drets que es preveu liquidar durant l’exercici. derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio.
2. En conseqüència, els Pressupostos de la Generalitat per a l’exer- 2. En consecuencia, los Presupuestos de la Generalitat para el ejer-
cici 2017 són el resultat de la integració dels pressupostos següents: cicio 2017 son el resultado de la integración de los siguientes presu-
puestos:
a) El de l’Administració de la Generalitat. a) El de la Administración de la Generalitat.
b) Els dels organismes autònoms de la Generalitat. b) Los de los organismos autónomos de la Generalitat.
c) Els dels consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus c) Los de los consorcios adscritos a la Generalitat, siempre que sus
actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de la
d’aquesta. misma.
d) Els de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres d) Los de las entidades públicas empresariales de la Generalitat y
entitats de dret públic diferents de les anteriors. otras entidades de derecho público distintas de las anteriores.
e) Els de les societats mercantils de la Generalitat. e) Los de las sociedades mercantiles de la Generalitat.
f) Els de les fundacions del sector públic de la Generalitat. f) Los de las fundaciones del sector público de la Generalitat.

Article 2. Crèdits inicials Artículo 2. Créditos iniciales


1. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses 1. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gas-
del Pressupost de l’Administració de la Generalitat, s’aproven crèdits tos del Presupuesto de la Administración de la Generalitat, se aprueban
per import de 17.724.974.080,00 euros, la distribució dels quals per créditos por importe de 17.724.974.080,00 euros, cuya distribución por
grups funcionals és la següent: Grupos Funcionales es la siguiente:

Euros Euros
0. Deute públic 3.833.264.280,00 0. Deuda Pública 3.833.264.280,00
1. Serveis de caràcter general 580.448.300,00 1. Servicios de Carácter General 580.448.300,00
Num. 7948 / 31.12.2016 36933

2. Defensa, protecció civil i seguretat ciutadana 99.363.480,00 2. Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana 99.363.480,00
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.225.790.420,00 3. Seguridad, Protección y Promoción Social 1.225.790.420,00
4. Producció de béns públics de caràcter social 10.817.111.600,00 4. Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 10.817.111.600,00
5. Producció de béns públics de caràcter econò- 5. Producción de Bienes Públicos de Carácter Eco-
378.469.640,00
mic nómico 378.469.640,00
6. Regulació econòmica de caràcter general 358.024.770,00 6. Regulación Económica de Carácter General 358.024.770,00
7. Regulació econòmica dels sectors productius 432.501.590,00 7. Regulación Económica de los Sectores Productivos 432.501.590,00

2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins 2. Las dotaciones de gastos aprobadas para el cumplimiento de los
dels diferents organismes autònoms de la Generalitat, consignen crè- fines de los distintos organismos autónomos de la Generalitat, consig-
dits per import de 664.805,98 milers d’euros, que es distribueixen de la nan créditos por importe de 664.805,98 miles de euros, que se distribu-
manera següent: yen de la siguiente forma:

Milers d’euros Miles de euros


Institut Valencià de la Joventut 13.661,02 Instituto Valenciano de la Juventud 13.661,02
Institut Valencià d’Investigacions Agràries 13.596,00 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 13.596,00
Servei Valencià d’Ocupació i Formació 319.752,24 Servicio Valenciano de Empleo y Formación 319.752,24
Institut Cartogràfic Valencià 2.266,82 Instituto Cartográfico Valenciano 2.266,82
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 10.910,30 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 10.910,30
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 259.619,60 Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 259.619,60
Institut Valencià d’Administració Tributària 45.000,00 Instituto Valenciano de Administración Tributaria 45.000,00

3. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins 3. Las dotaciones de gastos aprobadas para el cumplimiento de los
dels distints consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus fines de los distintos consorcios adscritos a la Generalitat, siempre que
actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de
d’aquesta, consignen crèdits per import de 357.183,95 milers d’euros, la misma, consignan créditos por importe de 357.183,95 miles de euros,
que es distribueixen de la manera següent: que se distribuyen de la siguiente forma:

Milers d’euros Miles de euros


Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2.432,20 Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 2.432,20
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 88.925,00 Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 88.925,00
Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV 633,00 Consorcio Gestión del Centro de Artesanía de la C.V. 633,00
Consorci Hospital General Universitari de València 264.578,75 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 264.578,75
Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 615,00 Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium 615,00

4. Per a les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres 4. Para las entidades públicas empresariales de la Generalitat y otras
entitats de dret públic diferents de les anteriors, l’estimació de despeses entidades de derecho público distintas de las anteriores, la estimación de
aprovada assoleix un import de 729.642,65 milers d’euros, la distribució gastos aprobada alcanza un importe de 729.642,65 miles de euros, cuya
dels quals és la següent: distribución es la siguiente:

Milers d’euros Miles de euros


Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 144.462,91 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 144.462,91
Institut Valencià de Finances 87.054,06 Institut Valencià de Finances 87.054,06
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 34.389,22 Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 34.389,22
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 108.954,04 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 108.954,04
Radiotelevisió Valenciana 519,44 Radiotelevisión Valenciana 519,44
CulturArts Generalitat 32.350,00 Culturarts Generalitat 32.350,00
Institut Valencià d’Art Modern 6.661,41 Instituto Valenciano de Arte Moderno 6.661,41
Agència Valenciana del Turisme 44.841,00 Agència Valenciana del Turisme 44.841,00
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV 231.342,81 Entidad Pública Saneamiento Aguas Residuales de la CV. 231.342,81
Patronat del Misteri d’Elx 298,10 Patronat del Misteri d’Elx 298,10
Institut Valencià d’Acció Social 37.821,69 Instituto Valenciano de Acción Social 37.821,69
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 947,97 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 947,97

5. S’aproven les estimacions de despeses de les societats mercantils 5. Se aprueban las estimaciones de gastos de las sociedades mer-
de la Generalitat, per un import de 256.446,12 milers d’euros, distribu- cantiles de la Generalitat por un importe de 256.446,12 miles de euros,
ïdes de la manera següent: distribuidas de la siguiente forma:

Milers d’euros Miles de euros


Ràdio Televisió Valenciana, SA 11.230,56 Radio Televisión Valenciana, SA 11.230,56
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 45.696,24 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA 45.696,24
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 111.239,57 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA 111.239,57
Num. 7948 / 31.12.2016 36934

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA 31.896,40 Sdad. Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA 31.896,40
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 30.466,72 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA 30.466,72
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generali- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generali-
tat Valenciana, SA 14.429,10 tat Valenciana, SA 14.429,10
Ciutat de la Llum, SAU 3.002,47 Ciudad de la Luz, SAU 3.002,47
Aeroport de Castelló, SL 8.485,06 Aeropuerto de Castellón, SL 8.485,06

6. Per a les fundacions del sector públic de la Generalitat, l’esti- 6. Para las fundaciones del sector público de la Generalitat, la esti-
mació de despeses aprovada assoleix un import de 73.825,46 milers mación de gastos aprobada alcanza un importe de 73.825,46 miles de
d’euros, la distribució dels quals és la següent: euros, cuya distribución es la siguiente:

Milers d’euros Miles de euros


Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios
2.245,20
Ambientals del Mediterrani Ambientales del Mediterráneo 2.245,20
Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV 500,00 Fundación Inst. Portuario de Estudios y Cooperación de la CV 500,00
Fundació de la CV Jaume II el Just 300,00 Fundación de la CV Jaume II el Just 300,00
Fundació per al Desenvolupament i Innovació de la CV 4.900,00 Fundación para el Desarrollo e Innovación de la C.V. 4.900,00
Fundació de la Comunitat Valenciana Atenció a les Víctimes Fundación de la Comunitat Valenciana Atención a las Víc-
del Delicte 1.300,00 timas del Delito 1.300,00
Fundació de la CV per a la Investigació Biomèdica, la Fundación de la CV para la Investigación Biomédica, la
Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolu- Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarro-
8.945,88 8.945,88
pament de l’Hospital Clínic Universitari de València llo, del Hospital Clínico Universitario de Valencia
Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors 635,70 Fundación de la CV para el Fomento de los Estudios Superiores 635,70
Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea 579,00 Fundación de la Comunidad Valenciana-Región Europea 579,00
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Bio- Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y
mèdica de la CV 19.843,61 Biomédica de la CV 19.843,61
Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofia 22.885,38 Fundación de la CV Palau de les Arts Reina Sofía 22.885,38
Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària 607,69 Fundación de la CV para la Investigación Agroalimentaria 607,69
Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari de Fundación para la Investigación del Hospital Universitario
la Fe de la CV 11.083,00 de la Fe de la CV 11.083,00

7. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es 7. Como resultado de las consignaciones de créditos aprobados, que
detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Genera- se detallan en los apartados anteriores, el presupuesto consolidado de
litat per a l’exercici 2017 ascendeix a 18.916.335.680 euros. la Generalitat para el ejercicio 2017 asciende a 18.916.335.680 euros.

Article 3. Finançament dels crèdits inicials Artículo 3. Financiación de los créditos iniciales
1. Els crèdits aprovats en l’apartat 1 de l’article anterior es finan- 1. Los créditos aprobados en el apartado 1 del artículo anterior se
çaran: financiarán:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exer- a) Con los derechos económicos que se prevén liquidar durante el
cici, l’import estimat dels quals és de 13.586.138.200 euros. ejercicio, cuyo importe estimado es de 13.586.138.200 euros.
b) Amb l’endeutament brut resultant de les operacions regulades en b) Con el endeudamiento bruto resultante de las operaciones regu-
l’article 46 d’aquesta llei. ladas en el artículo 46 de esta ley.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses dels distints subjectes 2. Los créditos aprobados para dotar los gastos de los distintos suje-
que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, a què tos que conforman el sector público instrumental de la Generalitat, a que
es refereixen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article anterior, es finança- se refieren los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo anterior, se financia-
ran amb els crèdits consignats a aquests fins en l’estat de despeses del rán con los créditos consignados a estos fines en el estado de gastos del
pressupost de l’Administració de la Generalitat i amb les respectives Presupuesto de la Administración de la Generalitat y con las respectivas
previsions d’ingressos per operacions pròpies de l’activitat de cada un previsiones de ingresos por operaciones propias de la actividad de cada
d’aquests subjectes. uno de estos sujetos.

CAPÍTOL II CAPÍTULO II
Beneficis fiscals Beneficios fiscales

Article 4. Beneficis fiscals Artículo 4. Beneficios fiscales


Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el Los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios y a aque-
rendiment dels quals el cedeix l’Estat a la Generalitat s’estimen en llos cuyo rendimiento se cede por el Estado a la Generalitat se estiman
3.537.926.379 euros, d’acord amb el detall següent: en 3.537.926.379 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:
Num. 7948 / 31.12.2016 36935

Euros
COMUNITAT ESTAT TOTAL
Impost sobre successions 261.866.288 95.819.085 357.685.373
Impost sobre donacions 50.952.727 12.039.984 62.992.711
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses 4.330.432 142.648.321 146.978.753
Impost sobre la renda de les persones físiques (tram autonòmic) 31.839.000 178.407.882 210.246.882
Actes jurídics documentats 5.846.531 170.897.923 176.744.453
Tributs sobre el joc 0 2.250 2.250
Patrimoni 38.890.344 82.479.397 121.369.741
Operacions societàries 0 29.948.612 29.948.612
Cànon de sanejament 10.231.000 0 10.231.000
Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient 66.932 0 66.932
Impost sobre eliminació de residus en abocadors 3.179.671 0 3.179.671
IVA 0 2.288.410.000 2.288.410.000
Impost especial sobre alcohol i begudes derivades 0 6.420.000 6.420.000
Impost especial sobre hidrocarburs: Tipus general 0 123.650.000 123.650.000
TOTAL BENEFICIS FISCALS 407.202.925 3.130.723.454 3.537.926.379

* * * * *

Euros
COMUNITAT ESTADO TOTAL
Impuesto sobre Sucesiones 261.866.288 95.819.085 357.685.373
Impuesto sobre Donaciones 50.952.727 12.039.984 62.992.711
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas 4.330.432 142.648.321 146.978.753
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Tramo Autonómico) 31.839.000 178.407.882 210.246.882
Actos Jurídicos Documentados 5.846.531 170.897.923 176.744.453
Tributos sobre el Juego 0 2.250 2.250
Patrimonio 38.890.344 82.479.397 121.369.741
Operaciones Societarias 0 29.948.612 29.948.612
Canon de Saneamiento 10.231.000 0 10.231.000
Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente 66.932 0 66.932
Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos 3.179.671 0 3.179.671
IVA 0 2.288.410.000 2.288.410.000
Impuesto especial sobre Alcohol y Bebidas Derivadas 0 6.420.000 6.420.000
Impuesto especial sobre Hidrocarburos: Tipo general 0 123.650.000 123.650.000
TOTAL BENEFICIOS FISCALES 407.202.925 3.130.723.454 3.537.926.379

TÍTOL II TÍTULO II
De la gestió pressupostària de les despeses De la gestión presupuestaria de los gastos

CAPÍTOL I CAPÍTULO I
Normes generals de la gestió Normas generales de la gestión

Article 5. Crèdits en funció d’objectius i programes Artículo 5. Créditos en función de objetivos y programas
Els crèdits de l’estat de despeses dels pressupostos d’Administració Los créditos del estado de gastos de los presupuestos de la Adminis-
de la Generalitat i de la resta de subjectes que conformen el seu sector tración de la Generalitat y del resto de sujetos que conforman su sector
públic instrumental, finançaran l’execució de les actuacions incloses en público instrumental, financiarán la ejecución de las actuaciones inclui-
els programes pressupostaris. La contracció d’obligacions a càrrec seu das en los programas presupuestarios. La contracción de obligaciones
es realitzarà a fi d’aconseguir el compliment dels objectius assenyalats con cargo a aquellos se realizará con el fin de alcanzar el cumplimiento
en els programes esmentats. de los objetivos señalados en los citados programas.

Article 6. Principis de gestió Artículo 6. Principios de gestión


En el marc del que preveu l’article 25 de la Llei 1/2015, de 6 de En el marco de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1/2015, de 6
febrer, de la Generalitat, la gestió i execució dels pressupostos de des- de febrero, de la Generalitat, la gestión y ejecución de los presupues-
peses de l’Administració de la Generalitat, dels seus organismes autò- tos de gastos de la Administración de la Generalitat, sus organismos
noms, i de la resta d’entitats integrants del sector públic de la Gene- autónomos, y del resto de entidades integrantes del sector público de la
ralitat amb pressupost limitador, hauran de subjectar-se als principis Generalitat con presupuesto limitativo, deberá sujetarse a los siguientes
següents: principios:
a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada al fet que a) La gestión contable-presupuestaria estará condicionada a que se
s’hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentà- hayan producido las actuaciones administrativas previas que reglamen-
riament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de tariamente se determinen y que garanticen la inmediata disposición de
despeses i/o contracció d’obligacions. gastos y/o contracción de obligaciones.
Num. 7948 / 31.12.2016 36936

b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia supe- b) No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior
rior a l’import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los
les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposi- acuerdos, resoluciones y cualquier otro acto administrativo, así como
cions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, las disposiciones generales con rango inferior a ley, que infrinjan esta
sense perjudici de la responsabilitat que pertoque. norma, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar.
c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior c) El cumplimiento de las limitaciones expresadas en la letra ante-
haurà de verificar-se al nivell que aquesta llei estableix per als distints rior deberá verificarse al nivel de vinculación que esta ley establece para
casos. los distintos casos.

Article 7. Caràcter limitador dels crèdits Artículo 7. Carácter limitativo de los créditos
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la fina- 1. Los créditos para gastos se destinarán, exclusivamente, a la fina-
litat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per aquesta llei o per lidad específica para la que hayan sido autorizados por esta ley o por las
les modificacions pressupostàries autoritzades d’acord amb la legislació modificaciones presupuestarias autorizadas conforme a la legislación
vigent. vigente.
2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels organismes 2. En el ámbito de la Administración de la Generalitat y de los orga-
autònoms de la Generalitat, el crèdit pressupostari es determina, atenent nismos autónomos de la Generalitat, el crédito presupuestario se deter-
la classificació orgànica, d’acord amb la seua naturalesa econòmica i mina, atendiendo a la clasificación orgánica, de acuerdo a su naturaleza
funcional, de la forma següent: económica y funcional, de la forma siguiente:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis, a) Para los gastos de personal, en bienes corrientes y de servicios,
financeres i d’inversions reals: consignació per capítol econòmic i pro- financieros y de inversiones reales: consignación por capítulo económi-
grama pressupostari. co y programa presupuestario.
b) Per a les despeses de transferències corrents i de capital: consig- b) Para los gastos de transferencias, corrientes y de capital: consig-
nació per línia ja siga de subvenció o transferència, capítol econòmic i nación por línea, ya sea de subvención o transferencia, capítulo econó-
programa pressupostari. mico y programa presupuestario.
c) Per a les despeses d’actius i passius financers: consignació per c) Para los gastos de activos y pasivos financieros: consignación por
projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari. proyecto financiero, capítulo económico y programa presupuestario.
3. No obstant això que disposa l’apartat anterior, el Consell, en 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Consell, en
aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb aquellos supuestos que estime necesarios, podrá establecer vinculacio-
un major nivell de desagregació. nes con un mayor nivel de desagregación.
4. Així mateix, complementàriament al nivell de vinculació establit 4. Asimismo, complementariamente al nivel de vinculación esta-
en l’apartat segon, la gestió de les despeses del capítol I «Despeses de blecido en el apartado segundo, la gestión de los gastos del capítulo I
personal» s’instrumentarà mitjançant la seua desagregació en articles «Gastos de personal» se instrumentará mediante su desagregación en
pressupostaris i, si és el cas, conceptes, amb el fi d’adequar-la als prin- artículos presupuestarios y, en su caso, conceptos, con el fin de adecuar-
cipis i criteris de control, seguiment i racionalització de les despeses de la a los principios y criterios de control, seguimiento y racionalización
personal previstes en la normativa vigent. de los gastos de personal previstos en la normativa vigente.

Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització Artículo 8. Gestión integrada y su contabilización


1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa 1. La vinculación de los créditos y su carácter limitativo que dispo-
la present llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la des- ne la presente ley no excusa, en ningún supuesto, la contabilización del
pesa en el nivell que es determina per a cada cas: gasto en el nivel que se determina para cada caso:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis i les a) Para los gastos de personal, en bienes corrientes y de servicios y
financeres: subconcepte econòmic. los financieros: subconcepto económico.
b) Per a les transferències, corrents i de capital: subconcepte eco- b) Para las transferencias, corrientes y de capital: subconcepto eco-
nòmic i sublínia. nómico y sublínea.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte c) Para las inversiones reales, activos y pasivos financieros: subcon-
econòmic i subprojecte. cepto económico y subproyecto.
2. Addicionalment al que disposa l’apartat anterior, les despeses 2. Adicionalmente a lo dispuesto en el apartado anterior, los gastos
relatives als programes 411.10 «Direcció i Serveis Generals», 412.10 relativos a los programas 411.10 «Dirección y Servicios Generales»,
«Centres Integrats de Salut Pública» i 412.2 «Assistència Sanitària i 412.10 «Centros integrados de Salud Pública» y 412.2 «Asistencia
Prestacions Farmacèutiques», de la Conselleria de Sanitat Universal Sanitaria y Prestaciones Farmacéuticas», de la Conselleria de Sanidad
i Salut Pública, es comptabilitzaran per «Centre de gestió». L’anterior Universal y Salud Pública, se contabilizarán por «Centro de gestión».
serà aplicable en cada un dels «Subprogrames» en què es desagreguen Lo anterior será de aplicación en cada uno de los «Subprogramas» en
els programes d’assistència sanitària i prestacions farmacèutiques. En que se desagregan los programas de asistencia sanitaria y prestaciones
conseqüència, i a fi de possibilitar l’esmentat grau de desagregació farmacéuticas. En consecuencia, y a fin de posibilitar el citado grado de
comptable, el pressupost es determinarà per «Centre de gestió» i pro- desagregación contable, el presupuesto se determinará por «Centro de
grama, en els programes 411.10 i 412.10, i per subprograma i «Centre Gestión» y programa, en los programas 411.10 y 412.10, y por subpro-
de gestió» en el programa 412.2. En aquest sentit, els ajustos pressu- grama y «Centro de gestión» en el programa 412.2. En tal sentido, los
postaris derivats de l’esmentat nivell de desagregació, els realitzarà la ajustes presupuestarios derivados del citado nivel de desagregación, se
conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sani- realizarán por la conselleria que tenga asignadas las competencias en
tat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en materia de sanidad, a través de la conselleria que tenga asignadas las
matèria d’hisenda. competencias en materia de hacienda.
3. Els crèdits per a despeses del Servei Valencià d’Ocupació i For- 3. Los créditos para gastos del Servicio Valenciano de Empleo y
mació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 «Ser- Formación constituirán funcionalmente un único programa, el 322.50
vei Valencià d’Ocupació i Formació», i es consignaran desagregats en «Servicio Valenciano de Empleo y Formación», consignándose des-
subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat. agregados en subprogramas presupuestarios en el presupuesto de la
propia entidad.

Article 9. Del Fons de Contingència Artículo 9. Del Fondo de Contingencia


1. La quantia per al present exercici en concepte de Fons de Contin- 1. La cuantía para el presente ejercicio en concepto de Fondo de
gència ascendirà a 9.000.000 euros. Contingencia ascenderá a 9.000.000 euros.
Num. 7948 / 31.12.2016 36937

2. Les condicions de funcionament del Fons de Contingència s’ajus- 2. Las condiciones de funcionamiento del Fondo de Contingencia
taran al règim general previst per a les modificacions pressupostàries en se ajustarán al régimen general previsto para las modificaciones pre-
els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Gene- supuestarias en los artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de
ralitat, i en la present llei. febrero, de la Generalitat, y en la presente ley.

CAPÍTOL II CAPÍTULO II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris Gestión de los presupuestos docentes no universitarios

Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no univer- Artículo 10. Gestión económica en los centros docentes públicos no
sitaris universitarios
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d’autono- 1. Los centros docentes públicos no universitarios dispondrán de
mia en la seua gestió econòmica, en els termes que s’estableixen en els autonomía en su gestión económica, en los términos que se establecen
punts següents: en los puntos siguientes:
a) Constituiran ingressos d’aquests centres, que hauran de ser apli- a) Constituirán ingresos de estos centros, que deberán ser aplicados
cats a despeses de funcionament: a gastos de funcionamiento:
1.r Els fons que, amb aquesta finalitat, se’ls entregue, a proposta de 1.º Los fondos que, con esta finalidad, se les libre, a propuesta de
la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’edu- la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de edu-
cació, per mitjà d’ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost cación, mediante órdenes de pago en firme y con cargo al presupuesto
anual d’aquesta. anual de esta.
2.n Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis diferents 2.º Los derivados de la venta de bienes y prestación de servicios
dels gravats per les taxes i els preus públics. distintos de los gravados por las tasas y los precios públicos.
3.r Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admis- 3.º Los producidos por legados, donaciones o cualquier otra forma
sible en dret. admisible en derecho.
b) Les despeses en béns corrents i de serveis que tinguen el seu b) Los gastos en bienes corrientes y de servicios que tengan su ori-
origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran per gen en los ingresos citados en el punto anterior, se justificarán mediante
mitjà de la rendició d’un únic compte de gestió anual per la persona la rendición de una única cuenta de gestión anual por la persona titular
titular de la direcció del centre, amb l’aprovació prèvia d’aquest pel de la dirección del centro, previa aprobación de la misma por el respec-
respectiu consell escolar. tivo consejo escolar.
Els centres posaran a disposició de l’administració educativa els Los centros pondrán a disposición de la administración educativa
comptes de gestió anual que els siguen requerits. las cuentas de gestión anual que les sean requeridas.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al c) La documentación que corresponda elaborar al centro, relativa
seu pressupost i als seus comptes de gestió, s’haurà d’ajustar, en qual- a su presupuesto y a sus cuentas de gestión, deberá ajustarse, en cual-
sevol dels conceptes de despesa a què es referisca, a la classificació quiera de los conceptos de gasto a que venga referida, a la clasificación
econòmica de l’estat de despeses que s’aplica en la present llei. económica del estado de gastos que se aplica en la presente ley.
A aquest efecte, les despeses en béns corrents i de serveis inclouran, A tal efecto, los gastos en bienes corrientes y de servicios incluirán,
a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econò- además de los contenidos en el capítulo II de la vigente clasificación
mica de l’estat de despeses de la Generalitat, les destinades a l’adquisi- económica del estado de gastos de la Generalitat, los destinados a la
ció de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen adquisición de mobiliario y equipos didácticos del propio centro, que
amb els articles següents de despesa, d’acord amb l’esmentada classifi- se corresponden con los siguientes artículos de gasto, de acuerdo con
cació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat: la citada clasificación económica del estado de gastos de la Generalitat:
1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels ser- 1.º 6.2 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
veis. los servicios.
2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu 2.º 6.3 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
dels serveis. de los servicios.
2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer 2. Los gastos destinados a reparaciones, que excedan del mero man-
manteniment dels centres i les destinades a l’adquisició de mobilia- tenimiento de los centros y los destinados a la adquisición de mobilia-
ri i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que rio y equipos didácticos del propio centro, podrán efectuarse siempre
aquestes i aquelles no sobrepassen la quantitat resultant de multipli- que estos y aquellos no sobrepasen la cantidad resultante de multiplicar
car 1.000 euros pel nombre d’unitats escolars de cada centre, fins a 1.000 euros por el número de unidades escolares de cada centro, hasta
un màxim de 27.000 euros, i que quede suficientment acreditat que es un máximo de 27.000 euros, y que quede suficientemente acreditado
cobreixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d’aquest. que se cubren previamente el resto de las obligaciones ordinarias del
mismo.
No obstant això, en el cas de centres docents en què el nombre de No obstante lo anterior, en el caso de centros docentes en los que
persones matriculades supere les 1.500 o en el supòsit de centres que el número de personas matriculadas supere las 1.500, o en el supuesto
imparteixen ensenyaments de règim especial, les despeses de funcio- de centros que imparten enseñanzas de régimen especial, los gastos de
nament dedicades anualment a reparacions que excedisquen del mer funcionamiento dedicados anualmente a reparaciones, que excedan del
manteniment dels centres i a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics mero mantenimiento de los centros, y a la adquisición de mobiliario y
podran sobrepassar el que s’ha indicat en el paràgraf anterior fins al equipos didácticos, podrán sobrepasar lo indicado en el párrafo anterior
límit màxim de 50.000 euros per ambdós conceptes. hasta el límite máximo de 50.000 euros por ambos conceptos.
Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria Las direcciones territoriales de la conselleria competente en materia
d’educació excepcionalment podran autoritzar en els centres docents de educación excepcionalmente podrán autorizar, en los centros docen-
a què es refereix el paràgraf anterior, despeses que tinguen per objecte tes a los que se refiere el párrafo anterior, gastos que tengan por objeto
obres de reparació, fins a un límit màxim de 30.000 euros anuals, addi- obras de reparación, hasta un límite máximo de 30.000 euros anuales,
cionals al que estableix el paràgraf anterior, sempre que quede acreditat adicionales a lo establecido en el párrafo anterior, siempre que quede
que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordi- acreditado que el centro cubre previamente el resto de sus obligaciones
nàries. ordinarias.
3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la gestió eco- 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior la gestión
nòmica dels centres integrats públics de formació professional i dels económica de los centros integrados públicos de formación profesional
centres adscrits en l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la y de los centros adscritos en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísti-
Comunitat Valenciana es regirà per una normativa específica. cas de la Comunitat Valenciana se regirá por una normativa específica.
Num. 7948 / 31.12.2016 36938

Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al Artículo 11. Módulos económicos de distribución de fondos públicos
sosteniment de centres concertats para el sostenimiento de centros concertados
1. D’acord amb el que estableixen els apartats primer i segon de 1. De acuerdo con lo establecido en los apartados primero y segun-
l’article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, l’im- do del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
port del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de cación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos
la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al
concertats per a l’any 2017, és el fixat en l’annex I d’aquesta llei. sostenimiento de los centros concertados para el año 2017, es el fijado
en el anexo I de esta ley.
2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l’1 de 2. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad el
gener de 2017, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius 1 de enero de 2017, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los
convenis col·lectius d’empreses d’ensenyament privat sostingudes total- respectivos convenios colectivos de empresas de enseñanza privada
ment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada nivell educatiu sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada
en els centres concertats, i podrà l’Administració acceptar pagaments nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administra-
a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les ción aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente
organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels esmentats con- de todas las organizaciones empresariales y sindicales negociadoras
venis col·lectius, fins al moment de la firma del corresponent conveni. de los citados convenios colectivos, hasta el momento de la firma del
correspondiente convenio.
En cap cas l’Administració podrà acceptar l’abonament de retri- En ningún caso podrá la Administración aceptar el abono de retri-
bucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput buciones al profesorado de los centros concertados que supere en cóm-
anual la quantia a abonar al professorat homòleg de centres públics, puto anual a la cuantía a abonar al profesorado homólogo de centros
prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el públicos, tomando en consideración el salario base, el complemento de
complement específic. destino y el complemento específico.
L’Administració no assumirà els increments retributius, les reducci- La Administración no asumirá los incrementos retributivos, las
ons horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el reducciones horarias o cualquier otra circunstancia que conduzca a
que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei. superar lo previsto en los módulos económicos del anexo I de esta ley.
Així mateix, l’Administració no assumirà els increments retributius, Asimismo, la Administración no asumirá los incrementos retributi-
fixats en conveni col·lectiu, que suposen un percentatge superior a l’es- vos, fijados en convenio colectivo, que supongan un porcentaje superior
tablit amb caràcter general en l’article 28 d’aquesta llei. al establecido con carácter general en el artículo 28 de esta ley.
El component del mòdul destinat a «Altres despeses» i el de «Per- El componente del módulo destinado a «Otros Gastos» y el de «Per-
sonal Complementari» produirà efecte a partir de l’1 de gener de 2017 i sonal Complementario» surtirán efecto a partir del 1 de enero de 2017
s’abonaran mensualment als centres que justificaran la seua aplicació en y se abonarán mensualmente a los centros que justificarán su aplicación
els terminis que establisca la normativa a l’efecte. En el cas que la titu- en los plazos que establezca la normativa al efecto. En el caso de que
laritat del centre siga una societat cooperativa i haja sol·licitat acollir-se la titularidad del centro sea una sociedad cooperativa y haya solicitado
al seu règim específic de finançament, les quantitats que en concepte de acogerse a su régimen específico de financiación, las cantidades que,
salaris i càrregues socials corresponguen al professorat cooperativista en concepto de salarios y cargas sociales correspondan al profesorado
que presta els seus serveis en els nivells concertats, s’abonaran així cooperativista que presta sus servicios en los niveles concertados, se
mateix mensualment. abonarán asimismo mensualmente.
Els cicles de Formació Professional Bàsica es finançaran segons Los ciclos de Formación Profesional Básica se financiarán confor-
el mòdul econòmic establit en l’annex I. Els concerts dels cicles de me al módulo económico establecido en el anexo I. Los conciertos de
Formació Professional Bàsica tindran caràcter general, d’acord amb el los ciclos de Formación Profesional Básica tendrán carácter general,
que estableix l’article 116.6 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. conforme establece el artículo 116.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo.
A més d’allò que s’ha establit, en els centres el concert educatiu Además de lo establecido, en los centros cuyo concierto educativo
dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el mencionat concert esté por debajo de las cuatro unidades y dicho concierto se refiera tanto
es referisca tant a Educació Primària com al primer i segon curs d’Edu- a Educación Primaria como al primer y segundo curso de Educación
cació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat Secundaria Obligatoria, se mantendrá la dotación del profesorado nece-
necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la cor- sario con la titulación adecuada, de modo que ello permita la correcta
recta impartició de l’ensenyament, fins a l’extinció total de les unitats impartición de la enseñanza, hasta la extinción total de las unidades
objecte de concert. En el cas que algun centre d’Educació Primària tinga objeto de concierto. En el supuesto de que algún centro de Educación
menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en Primaria contara con menos de tres unidades en el conjunto de niveles
concepte d’«Altres despeses» serà l’equivalent a tres unitats d’Educació concertados, la dotación en concepto de «Otros gastos» será la equiva-
Primària, amb la sol·licitud prèvia respecte d’això del titular del centre. lente a tres unidades de Educación Primaria, previa solicitud al respecto
del titular del centro.
3. Les quantitats a percebre de les persones matriculades en con- 3. Las cantidades a percibir de las personas matriculadas, en con-
cepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que cepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos
s’assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments públicos, que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscri-
d’etapes educatives no obligatòries, i en concepte exclusiu d’ensenya- tos para enseñanzas de etapas educativas no obligatorias, y en concep-
ment reglat, a l’empara de les lleis orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, to exclusivo de enseñanza reglada, al amparo de las leyes orgánicas
reguladora del Dret a l’Educació, i 2/2006, de 3 de maig, són les que 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y 2/2006,
s’estableixen a continuació: de 3 de mayo, son las que se establecen a continuación:
a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu a) Bachillerato: 25,70 euros por persona matriculada/mes, durante
mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
2017. diciembre de 2017.
b) Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior: b) Ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado
superior:
1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona 1.º En los primeros cursos de cada ciclo: 25,70 euros por persona
matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de matriculada/mes, durante diez meses, en el período comprendido entre
gener i el 31 de desembre de 2017. el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
2.n En els segons cursos de cada cicle: 2.º En los segundos cursos de cada ciclo:
– Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals només es – Ninguna cantidad en los ciclos en cuyo segundo curso solo se
realitza la formació en centres de treball. realiza la formación en centros de trabajo.
Num. 7948 / 31.12.2016 36939

– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setem- – 25,70 euros por persona matriculada/mes, en los meses de sep-
bre, octubre, novembre i desembre de 2017, en els cicles el segon curs tiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, en los ciclos cuyo
dels quals consta d’11 setmanes d’ensenyament presencial en el centre. segundo curso consta de 11 semanas de enseñanza presencial en el cen-
tro.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, – 25,70 euros por persona matriculada/mes, en los meses de enero,
febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2017, en els febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, en
cicles el segon curs dels quals consta de 20 setmanes o més d’ensenya- los ciclos cuyo segundo curso consta de 20 semanas o más de enseñanza
ment presencial en el centre. presencial en el centro.
No es podrà percebre l’import de cada mensualitat amb antelació al No podrá percibirse el importe de cada mensualidad con antelación
dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni podrà requerir-se cap al día 1 del mes al que corresponda el cobro, ni podrá requerirse men-
mensualitat en els mesos de juliol i agost. sualidad alguna en los meses de julio y agosto.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament a La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro
l’alumnat d’aquestes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del al alumnado de estas cantidades, tendrá el carácter de complementaria
percebut directament de l’Administració, de tal manera que el finança- de la percibida directamente de la Administración, de tal modo que la
ment total del mencionat component per unitat concertada no supere, en financiación total de dicho componente por unidad concertada no supe-
cap cas, el que estableix el mòdul econòmic fixat en la present llei per re, en ningún caso, lo establecido en el módulo económico fijado en la
als respectius nivells d’ensenyament. presente ley para los respectivos niveles de enseñanza.
4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències 4. Se faculta a la conselleria que tenga asignadas las competencias
en matèria d’educació per a fixar les relacions professorat/unitat con- en materia de educación, para fijar las relaciones profesorado/unidad
certada, suficients per a impartir el pla d’estudis vigent en cada etapa concertada, suficientes para impartir el plan de estudios vigente en cada
educativa objecte de concert, calculades basant-se en jornades de vint-i- etapa educativa objeto de concierto, calculadas en base a jornadas de
cinc hores lectives setmanals per al professorat, i no podrà l’esmentada veinticinco horas lectivas semanales para el profesorado, no pudiendo la
conselleria assumir els increments retributius, reduccions horàries, o citada conselleria asumir los incrementos retributivos, reducciones hora-
qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preve- rias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto
uen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei. Respecte d’això, en los módulos económicos del anexo I de esta ley. A este respecto, en
en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que es troben los ciclos formativos de grado medio y de grado superior que se hallen
concertats, el nombre d’hores de professora o professor en els primers concertados, el número de horas de profesora o profesor en los primeros
cursos serà d’un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 cursos será de un máximo de 30 semanales y, en los segundos cursos, de
o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. En els 35 ó de 5, según si el ciclo formativo es de 2.000 horas o inferior. En los
cicles formatius de Formació Professional Bàsica, el nombre d’hores de ciclos formativos de Formación Profesional Básica, el número de horas
professora o professor serà de 30 setmanals en cada curs. de profesora o profesor será de 30 semanales en cada curso.
Els centres que disposen de concert en cicles formatius de grau Los centros que dispongan de concierto en ciclos formativos de
mitjà o superior i en els supòsits en què estiga previst desdoblament grado medio o superior y en los supuestos en que esté previsto desdoble
en els mòduls corresponents, podran fer ús de les hores que correspon- en los módulos correspondientes, podrán hacer uso de las horas que
guen per aquest concepte només quan s’acredite que el cicle formatiu correspondan por este concepto solo cuando se acredite que el ciclo
té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el formativo tiene matriculadas un mínimo de 20 personas con asistencia
mòdul en qüestió. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el efectiva en el módulo en cuestión. Estas horas se sumarán a las con-
mòdul econòmic, i que estan indicades en el paràgraf anterior. En el cas tenidas en el módulo económico, y que están indicadas en el párrafo
que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle en un anterior. En el caso de que un centro tenga concertadas varias unidades
mateix curs i complida la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, del mismo ciclo en un mismo curso y cumplida la normativa en materia
podran desdoblar el mínim d’unitats possible. de ratios alumnado/unidad, podrán desdoblar el mínimo de unidades
posible.
En el cas de les cooperatives que estiguen acollides al règim espe- En el caso de las cooperativas que estén acogidas al régimen especí-
cífic de finançament, la conselleria competent en matèria d’educació fico de financiación, la conselleria competente en materia de educación
establirà el mòdul màxim a percebre pels centres, segons les hores pre- establecerá el módulo máximo a percibir por los centros, según las horas
vistes en cada cicle formatiu en concepte de desdoblament, d’acord amb previstas en cada ciclo formativo en concepto de desdoble de acuerdo
els criteris establits em el paràgraf anterior. con los criterios establecidos en el párrafo anterior.
5. Els centres que impartisquen l’Educació Secundària Obligatòria 5. Los centros que impartan la Educación Secundaria Obligatoria
completa disposaran d’una persona que preste els serveis d’orientació, completa contarán con una persona que preste los servicios de orien-
que s’inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos tación, que se incluirá en la nómina de pago delegado del centro. Los
corresponents a les hores d’orientació estan arreplegats en els mòduls costes correspondientes a las horas de orientación vienen recogidos en
econòmics per unitat escolar de l’Educació Secundària Obligatòria. los módulos económicos por unidad escolar de la Educación Secundaria
Obligatoria.
6. Els centres concertats que desenvolupen un Pla d’Actuació per a 6. Los centros concertados que desarrollen un Plan de Actuación
la Millora, un Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (aules PASE), o para la Mejora, un Programa autorizado de Acogida al sistema edu-
altres programes específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, regu- cativo (aulas PASE), u otros programas específicos de atención a la
lats per norma bàsica o autonòmica, disposaran del professorat que es diversidad del alumnado, regulados por norma básica o autonómica,
determine en la resolució corresponent, professorat que serà objecte dispondrán del profesorado que se determine en la resolución corres-
d’inclusió en la nòmina de pagament delegat del respectiu centre. pondiente, profesorado que será objeto de inclusión en la nómina de
pago delegado del respectivo centro.
7. Als centres concertats en l’etapa de Batxillerat que tinguen con- 7. A los centros concertados en la etapa de Bachillerato que tengan
certada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat concertada alguna unidad mixta les corresponderán 58 horas por cada
del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S’entendrà per unidad del primer curso y 56 horas por cada unidad de segundo curso.
unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d’una modalitat de Se entenderá por unidad mixta aquella que agrupe alumnado de más
Batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les de una modalidad de Bachillerato en las asignaturas troncales y que se
assignatures corresponents de cada modalitat. podrá desdoblar en las asignaturas correspondientes de cada modalidad.
8. Els centres que disposen de projectes de Formació Professio- 8. Los centros que dispongan de proyectos de Formación Profesio-
nal dual aprovats i en funcionament podran disposar de fins a 6 hores nal dual aprobados y en funcionamiento, podrán disponer de hasta 6
addicionals de professorat a les contingudes amb caràcter general en horas  adicionales de profesorado a las contenidas con carácter general
els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei, en el cicle formatiu en los módulos económicos del anexo I de esta ley, en el ciclo formativo
de grau mitjà o de grau superior objecte d’aquesta modalitat, d’acord de grado medio o de grado superior objeto de esta modalidad, conforme
amb el que estableix l’article 30 de l’Ordre 2/2014, de 13 de gener, a lo establecido en el artículo 30 de la Orden 2/2014, de 13 de enero, de
Num. 7948 / 31.12.2016 36940

de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan
determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional dual determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional
del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. El cost de les hores de dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana. El coste de las
professorat que es determinen en les resolucions corresponents, s’abo- horas de profesorado que se determinen en las resoluciones correspon-
narà al centre amb la justificació prèvia de la despesa realitzada. dientes, se abonará al centro previa justificación del gasto realizado.

Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació Artículo 12. Indemnizaciones del profesorado afectado por la modifi-
de concerts cación de conciertos
S’autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en Se autoriza a la conselleria que tenga asignadas las competencias
matèria d’educació a assumir, dins de les línies de subvenció previstes en materia de educación a asumir, dentro de las líneas de subvención
per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, l’abo- previstas para ejecutar las obligaciones derivadas de los conciertos edu-
nament de les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació cativos, el abono de las indemnizaciones del profesorado afectado por
de concerts o per la no renovació total o parcial d’aquests, sempre que la modificación de conciertos o por la no renovación total o parcial de
no s’opte per la recol·locació en un altre centre. los mismos, siempre que no se opte por la recolocación en otro centro.

Article 13. Control financer dels centres docents públics no universi- Artículo 13. Control financiero de los centros docentes públicos no
taris universitarios
1. La direcció de cada centre rendirà a la Intervenció General de la 1. La dirección de cada centro rendirá a la Intervención General de
Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la conselleria la Generalitat, por mediación de la Intervención Delegada en la con-
amb competències en matèria d’educació, còpia del compte anual en selleria con competencias en materia de educación, copia de la cuenta
què conste la diligència d’aprovació pel consell escolar, abans del 31 de anual en la que conste la diligencia de aprobación por el consejo escolar,
març de l’exercici següent. antes del 31 de marzo del siguiente ejercicio.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s’estableix en el 2. Los centros se sujetarán al control financiero que se establece
capítol III del títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. en el capítulo III del título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat.

CAPÍTOL III CAPÍTULO III


Gestió dels pressupostos universitaris Gestión de los presupuestos universitarios

Article 14. Del pressupost de les universitats públiques dependents de Artículo 14. Del presupuesto de las universidades públicas dependien-
la Generalitat tes de la Generalitat
1. Les universitats públiques valencianes aprovaran els seus pres- 1. Las universidades públicas valencianas aprobarán sus presupues-
supostos abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent i tos antes del primer día del ejercicio económico correspondiente y los
els remetran, juntament amb els de les seues entitats dependents, a la remitirán, junto con los de sus entidades dependientes, a la conselleria
conselleria amb competències en matèria d’universitats en el termini con competencias en materia de universidades en el plazo de un mes
d’un mes des de la seua aprovació. desde su aprobación.
Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de Los presupuestos de las universidades públicas valencianas y los de
les seues entitats dependents classificades dins del sector d’Administra- sus entidades dependientes clasificadas dentro del sector de Adminis-
ció Pública de la Comunitat Autònoma inclouran una referència expres- tración Pública de la Comunidad Autónoma, incluirán una referencia
sa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute expresa al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
públic i incorporaran informació suficient i adequada que permeta rela- y de deuda pública, e incorporarán información suficiente y adecuada
cionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada
del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas, así como la
despesa no financera, aprovat de conformitat amb el que estableix l’arti- coherencia con el límite de gasto no financiero, aprobado de conformi-
cle 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. dad con lo previsto en el artículo 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades.
2. En l’exercici 2017, de conformitat amb allò que disposa l’article 2. En el ejercicio 2017, de conformidad con lo dispuesto en el
81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, el cost autoritzat artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, el coste
per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i con- autorizado por todos los conceptos retributivos del personal docente
tractat i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les univer- funcionario y contratado, y del personal no docente, será fijado, para
sitats públiques valencianes, pel Consell amb anterioritat al 31 de març cada una de las universidades públicas valencianas, por el Consell con
de 2017, en el marc de la normativa bàsica sobre l’oferta d’ocupació anterioridad al 31 de marzo de 2017, en el marco de la normativa básica
pública i d’acord amb la dotació que, per al finançament de les univer- sobre oferta de empleo público y de acuerdo con la dotación que, para
sitats, establisca la corresponent llei de pressupostos. la financiación de las universidades, contemple la correspondiente ley
de presupuestos.
La dotació que cada universitat fixe en els pressupostos de 2017 La dotación que cada universidad fije en sus presupuestos de 2017
per a la cobertura de les places i llocs del personal funcionari i contrac- para la cobertura de las plazas y puestos del personal funcionario y
tat docent i investigador i del personal d’administració i serveis haurà contratado docente e investigador y del personal de administración y
d’adequar-se al cost autoritzat que establisca el Consell. Qualsevol servicios, deberá adecuarse al coste autorizado que se establezca por
increment dels costos de personal sobre les quanties autoritzades per a el Consell. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las
cada any, o amb incidència en exercicis futurs, requerirà l’autorització cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futu-
del Consell, amb la presentació prèvia d’una memòria justificativa de ros, requerirá la autorización del Consell, previa presentación de una
l’increment esmentat en la qual s’establisquen les mesures previstes per memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen
a finançar-lo. las medidas previstas para financiarlo.
Respecte del nomenament de personal funcionari interí i la contrac- Respecto del nombramiento de personal funcionario interino y la
tació de personal laboral temporal, les universitats hauran de respectar contratación de personal laboral temporal, las universidades deberán
la normativa que amb el caràcter de bàsic regisca en la matèria. respetar la normativa que con el carácter de básico rija en la materia.
3. L’aportació dinerària de la Generalitat per a les despeses vincula- 3. La aportación dineraria de la Generalitat para los gastos vincula-
des a l’exercici de les seues activitats, que correspon a cada universitat, dos al desarrollo de sus actividades, que corresponde a cada universi-
Num. 7948 / 31.12.2016 36941

serà l’establida en l’annex II d’aquesta llei i s’abonarà a les universitats dad, será la establecida en el anexo II de esta ley, y se abonará a las uni-
en pagaments mensuals. Per acord del Consell, podrà modificar-se l’im- versidades en pagos mensuales. Por acuerdo del Consell, podrá modi-
port de l’aportació que corresponga a cada universitat. ficarse el importe de la aportación que corresponda a cada universidad.
4. El finançament de la inversió material aprovat pel Consell en 4. La financiación de la inversión material aprobada por el Consell
les universitats públiques de la Comunitat podrà realitzar-se per mitjà en las universidades públicas de la Comunitat, podrá realizarse median-
de la inversió directa de l’Administració o de qualsevol dels subjectes te la inversión directa de la Administración o de cualquiera de los suje-
que integren el seu sector públic instrumental, línies de transferències tos que integran su sector público instrumental, líneas de transferencia
de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les uni- de capital a favor de las universidades, operaciones de crédito de las
versitats autoritzades per l’òrgan competent i qualsevol altra fórmula universidades autorizadas por el órgano competente y cualquier otra
financera de cooperació publicoprivada. fórmula financiera de cooperación público-privada.
5. Les operacions de crèdit de les universitats a què es refereix 5. Las operaciones de crédito de las universidades, a que se refie-
l’apartat anterior, es finançaran a càrrec de l’aportació dinerària corres- re el apartado anterior, se financiarán con cargo a la correspondiente
ponent recollida com a transferència pel pressupost de la Generalitat, aportación dineraria recogida como transferencia por el presupuesto de
que inclourà l’import de la càrrega financera corresponent, l’amortitza- la Generalitat, que incluirá el importe de la carga financiera correspon-
ció del capital i les despeses de les operacions de crèdit que, si és el cas, diente, la amortización del capital y los gastos de las operaciones de
meritaren en l’anualitat 2017. crédito que en su caso devengaran en la anualidad 2017.
6. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la 6. El Consell, a propuesta de las personas que tengan asignada la
titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i titularidad de las consellerias con competencias en materia de hacienda
en matèria d’universitats, pot determinar la modificació, el nou finan- y en materia de universidades, puede determinar la modificación, la
çament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats nueva financiación y la sustitución de las operaciones de crédito de las
autoritzades per a finançar inversions. universidades autorizadas para financiar inversiones.

Article 15. De la liquidació dels pressupostos de les universitats públi- Artículo 15. De la liquidación de los presupuestos de las universida-
ques dependents de la Generalitat des públicas dependientes de la Generalitat
1. Les universitats i les seues entitats dependents hauran de confec- 1. Las universidades y sus entidades dependientes deberán confec-
cionar la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici cionar la liquidación de su presupuesto antes del 1 de marzo del ejercicio
següent i remetre-la, degudament aprovada pels òrgans de la universitat siguiente y remitirla, debidamente aprobada por los órganos de la univer-
a què estatutàriament corresponga, a la conselleria que tinga assigna- sidad a los que estatutariamente corresponda, a la conselleria que tenga
des les competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. asignadas las competencias en materia de universidades, antes del 30 de
A aquest efecte i de conformitat amb l’article 81.2 de la Llei Orgànica abril. A tal efecto y de conformidad con el artículo 81.2 de la Ley Orgá-
6/2001, de 21 de desembre, la liquidació del pressupost haurà d’incloure nica 6/2001, de 21 de diciembre, la liquidación del presupuesto deberá
una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pres- incluir una referencia expresa al cumplimiento de los objetivos de estabi-
supostària i de deute públic, que incorpore informació suficient i ade- lidad presupuestaria y de deuda pública, incorporando información sufi-
quada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses ciente y adecuada que permita relacionar el saldo resultante de los ingre-
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada sos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación,
d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes. calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
2. En el cas que les universitats liquiden els pressupostos amb roma- 2. En el caso de que las universidades liquiden los presupuestos
nent de tresoreria negatiu, el Consell Social haurà d’acordar, en la pri- con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder
mera sessió que realitze, la reducció de despeses del nou pressupost per en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos del nuevo
quantia igual al dèficit produït, i en qualsevol cas la universitat haurà de presupuesto por cuantía igual al déficit producido, debiendo en todo
remetre el mencionat acord, juntament amb la liquidació del pressupost, caso, la universidad, remitir dicho acuerdo junto con la liquidación del
a la conselleria amb competències en matèria d’universitats abans del 30 presupuesto a la conselleria con competencias en materia de universida-
d’abril. La revocació del mencionat acord exigirà l’autorització prèvia des antes del 30 de abril. La revocación de dicho acuerdo exigirá previa
de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, en els termes autorización de la conselleria con competencias en materia de hacien-
establits en l’article 81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre. da, en los términos establecidos en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre.
No serà necessària l’adopció del mencionat acord si la universitat No será necesaria la adopción del mencionado acuerdo si la uni-
acredita que el romanent de tresoreria negatiu té la seua causa direc- versidad acredita que el remanente de tesorería negativo tiene su causa
ta i immediata en el deute pendent d’exercicis anteriors reconegut per directa e inmediata en la deuda pendiente de ejercicios anteriores reco-
la Generalitat a través del conveni corresponent, i sempre que aquest nocida por la Generalitat a través del correspondiente convenio, y siem-
incloga un pla de pagament ajornat d’aquest. pre que este incluya un plan de pago aplazado de la misma.
En aquest cas, la universitat haurà de remetre, addicionalment En este caso, la universidad deberá remitir, adicionalmente y antes
i abans del 30 d’abril, a la conselleria amb competències en matèria del 30 de abril, a la conselleria con competencias en materia de univer-
d’universitats, la documentació que justifique tant la no necessitat sidades, la documentación que justifique tanto la no necesidad de adop-
d’adopció de l’acord de reducció de despeses, com que la universitat, en ción del acuerdo de reducción de gastos, como que la universidad, en la
l’última liquidació confeccionada i en l’últim pressupost aprovat, com- última liquidación confeccionada y en el último presupuesto aprobado,
pleix els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
3. La conselleria amb competències en matèria d’hisenda podrà 3. La conselleria con competencias en materia de hacienda podrá
adoptar, en el marc de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, les adoptar, en el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, las
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan- medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad
cera de la universitat en els supòsits següents: financiera de la universidad, en los siguientes supuestos:
a) Falta de remissió de la liquidació del pressupost. a) Falta de remisión de la liquidación del presupuesto.
b) Falta d’adopció de l’acord previst de reducció de despeses del b) Falta de adopción del acuerdo previsto de reducción de gastos del
nou pressupost, en el cas de liquidació amb romanent de tresoreria nega- nuevo presupuesto, en el caso de liquidación con remanente de tesorería
tiu, llevat que aquest no s’haguera adoptat en compliment de l’apartat negativo, salvo que este no se hubiese adoptado en cumplimiento del
2 d’aquest article. apartado 2 de este artículo.

Article 16. Rendició de comptes i control financer en l’àmbit de les Artículo 16. Rendición de cuentas y control financiero en el ámbito de
universitats públiques dependents de la Generalitat las universidades públicas dependientes de la Generalitat
1. El control financer de les universitats públiques dependents de 1. El control financiero de las universidades públicas dependientes
la Generalitat s’efectuarà per mitjà d’auditories anuals sota la direcció de la Generalitat se efectuará mediante auditorías anuales bajo la direc-
Num. 7948 / 31.12.2016 36942

de la Intervenció General de la Generalitat. El mencionat control tin- ción de la Intervención General de la Generalitat. Dicho control tendrá
drà per objecte avaluar que l’activitat i els procediments es realitzen por objeto evaluar que la actividad y los procedimientos se realizan de
d’acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, en especial,
els previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat con los previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabi-
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. lidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, i a propos- 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a pro-
ta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria puesta de la conselleria que tenga asignadas las competencias en mate-
d’universitats, es podran realitzar durant 2017, a través de la Intervenció ria de universidades, se podrán realizar durante 2017, a través de la
General de la Generalitat, les auditories que s’estimen necessàries per Intervención General de la Generalitat, las auditorías que se estimen
al seguiment de l’aplicació per les universitats de l’aportació dinerària necesarias para el seguimiento de la aplicación por las universidades de
per al finançament de les seues activitats, incloses les seues inversions. la aportación dineraria para la financiación de sus actividades, incluidas
sus inversiones.

CAPÍTOL IV CAPÍTULO IV
Altres normes de gestió Otras normas de gestión

Article 17. De la classificació dels crèdits compresos en els capítols Artículo 17. De la clasificación de los créditos comprendidos en los
IV i VII en línies de transferències o de subvenció capítulos IV y VII en líneas de transferencias o de subvención
1. La classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII 1. La clasificación de los créditos comprendidos en los capítulos IV
en línies de transferències o de subvenció, inclosa en la present llei, y VII en líneas de transferencias o de subvención, incluida en la presen-
no modificarà la naturalesa dels negocis jurídics afectats per aquestes. te ley, no modificará la naturaleza de los negocios jurídicos afectados
por las mismas.
2. En conseqüència, l’esmentada classificació es realitza únicament 2. En consecuencia, dicha clasificación se realiza únicamente a los
als efectes del que preveu el capítol I del títol preliminar, tant de la Llei efectos de lo previsto en el capítulo I del título preliminar, tanto de
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, com del Reial la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i a fi que Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
l’activitat financera de la Generalitat en la modalitat de despesa subven- venciones, y con el fin de que la actividad financiera de la Generalitat
cional aconseguisca una millor i més eficient assignació dels recursos en la modalidad de gasto subvencional logre una mejor y más eficiente
públics, i un tractament homogeni de la relació jurídica subvencional en asignación de los recursos públicos, y un tratamiento homogéneo de la
l’àmbit de la Generalitat respecte de la resta d’administracions públi- relación jurídica subvencional en el ámbito de la Generalitat respecto
ques. del resto de administraciones públicas.
3. D’acord amb això, i a fi d’assegurar que les mencionades classi- 3. De acuerdo con lo anterior, y con el fin de asegurar que las men-
ficacions contingudes en la llei s’ajusten a l’objectiu descrit en l’apartat cionadas clasificaciones contenidas en la ley se ajustan al objetivo des-
anterior, tots els ajustos o correccions, que tinguen com a objecte ade- crito en el apartado anterior, todos los ajustes o correcciones que tengan
quar la concreta classificació assignada inicialment a una línia en la por objeto adecuar la concreta clasificación asignada inicialmente a
present llei, es tramitaran a proposta de la conselleria interessada, s’au- una línea en la presente ley, se tramitarán a propuesta de la conselleria
toritzaran pel conseller competent en matèria d’hisenda, i hauran d’in- interesada, y se autorizarán por el conseller competente en materia de
corporar un informe específic de l’Advocacia de la Generalitat relatiu hacienda, y deberán incorporar, un informe específico de la Abogacía
a l’adequació de la nova classificació a les exigències de la normativa de la Generalitat relativo a la adecuación de la nueva clasificación a las
bàsica en matèria de subvencions. exigencias de la normativa básica en materia de subvenciones.

Article 18. De les despeses plurianuals de caràcter financer Artículo 18. De los gastos plurianuales de carácter financiero
Durant 2107, les despeses financeres vinculades a operacions d’ar- Durante 2107, los gastos financieros vinculados a operaciones de
rendament financer amb opció de compra s’assimilaran, als efectes de arrendamiento financiero con opción de compra se asimilarán, a efec-
l’aplicació dels límits i requisits en matèria de despeses plurianuals, al tos de la aplicación de los límites y requisitos en materia de gastos
règim propi de les despeses per a inversió de què porten causa. plurianuales, al régimen propio de los gastos para inversión de los que
traigan causa.
A aquest efecte, en aquells supòsits en què l’operació no requerisca A tal efecto, en aquellos supuestos en que la operación no requiera
la modificació dels percentatges o l’increment del nombre d’anualitats la modificación de los porcentajes o el incremento del número de anua-
als efectes de les despeses d’inversió, la Intervenció General serà l’òr- lidades a efectos de los gastos de inversión, la Intervención General
gan responsable d’actualitzar els escenaris de compromisos plurianuals será el órgano responsable de actualizar los escenarios de compromisos
pels imports necessaris per a reflectir adequadament els compromisos plurianuales por los importes necesarios para reflejar adecuadamente los
financers derivats de l’operació. compromisos financieros derivados de la operación.

Article 19. De les despeses cofinançades Artículo 19. De los gastos cofinanciados
1. Durant 2017, les limitacions previstes en l’article 40.3 de la Llei 1. Durante 2017, las limitaciones previstas en el artículo 40.3 de la
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat no seran aplicables a aquells Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat no serán de aplicación
compromisos de despeses de caràcter plurianual relatius a despeses a aquellos compromisos de gastos de carácter plurianual relativos a
finançades o cofinançades amb fons de l’Estat o amb fons procedents gastos financiados o cofinanciados con fondos del Estado o con fondos
de la Unió Europea. procedentes de la Unión Europea.
A aquest efecte, les anualitats i els percentatges a què poden esten- A tal efecto, las anualidades y porcentajes a que pueden extenderse
dre’s estaran determinats per les normes establides per l’administra- vendrán determinados por las normas establecidas por la administración
ció finançadora o cofinançadora, sempre que aquestes tinguen caràcter financiadora o cofinanciadora, siempre que las mismas tengan carácter
imperatiu. imperativo.
2. En conseqüència, els crèdits que donen cobertura a aquest tipus 2. En consecuencia, los créditos que den cobertura a este tipo de
de compromisos de despeses de caràcter plurianual no computaran, a compromisos de gastos de carácter plurianual no computarán, a ningún
cap efecte, per al càlcul dels límits i anualitats a què es refereix el men- efecto, para el cálculo de los límites y anualidades a que se refiere el
cionat article 40.3. mencionado artículo 40.3.
Num. 7948 / 31.12.2016 36943

3. A fi d’un adequat control i seguiment dels compromisos de despe- 3. Al objeto de un adecuado control y seguimiento de los compro-
ses plurianuals, mensualment els òrgans responsables de la gestió eco- misos de gastos plurianuales, mensualmente los órganos responsables
nomicopressupostària remetran a la corresponent Intervenció Delegada de la gestión económico-presupuestaria remitirán a la correspondiente
una relació justificada, actualitzada i detallada per capítols, dels crèdits Intervención Delegada una relación justificada, actualizada y detallada
afectats pel present article. por capítulos, de los créditos afectados por el presente artículo.

Article 20. De les regularitzacions derivades de reintegraments vincu- Artículo 20. De las regularizaciones derivadas de reintegros vincula-
lats a la gestió delegada de les prestacions per Incapacitat Temporal dos a la gestión delegada de las prestaciones por Incapacidad Tem-
poral
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, correspon al conse- En el ámbito de la Administración de la Generalitat, corresponde al
ller que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda, la for- conseller que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda,
malització dels ajustos pressupostaris necessaris per a la regularització la formalización de los ajustes presupuestarios necesarios para la regu-
comptable de les recuperacions per pagament delegat de la Seguretat larización contable de las recuperaciones por pago delegado de la Segu-
Social, corresponents a les baixes per incapacitat temporal, en els termes ridad Social, correspondientes a las bajas por incapacidad temporal,
i les condicions que es determinen reglamentàriament. en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.

CAPÍTOL V CAPÍTULO V
Normes per a les modificacions dels pressupostos Normas para la modificación de los presupuestos

Article 21. Principis generals Artículo 21. Principios generales


1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 1. Los límites establecidos para la modificación de los créditos, en
44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’apli- los artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
caran als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017, amb les Generalitat, se aplicarán a los presupuestos de la Generalitat para el
especificacions contingudes en els articles d’aquest capítol. ejercicio 2017, con las especificaciones contenidas en los artículos del
presente capítulo.
2. Tota modificació pressupostària haurà d’indicar expressament els 2. Toda modificación presupuestaria deberá indicar expresamen-
programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats, i serà publicada en te los programas, servicios y créditos presupuestarios afectados por la
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. misma, y será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries: 3. Constituyen modificaciones presupuestarias:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes a) Las de las consignaciones de los créditos de los respectivos pro-
del pressupost. gramas del presupuesto.
b) Les produïdes en la relació d’objectius dels programes aprovats b) Las producidas en la relación de objetivos de los programas apro-
en el pressupost. bados en el presupuesto.
c) La inclusió o supressió de línies de subvenció o transferènci- c) La inclusión o supresión de líneas de subvención o transferencias,
es, així com la variació dels imports previstos i les dades descriptives así como la variación de sus importes previstos y los datos esenciales
essencials d’aquestes. de las mismas.
d) La inclusió o supressió de projectes en l’annex d’inversions reals d) La inclusión o supresión de proyectos en el anexo de inversiones
i en els d’actius i passius financers. reales y en los de activos y pasivos financieros.
e) La variació dels imports previstos en els projectes d’operacions e) La variación de los importes previstos en los proyectos de ope-
financeres. raciones financieras.
4. Totes les modificacions pressupostàries hauran de tindre l’in- 4. Todas las modificaciones presupuestarias serán informadas por
forme de les intervencions delegades i, si és el cas, de la Intervenció las intervenciones delegadas y, en su caso, por la Intervención General
General de la Generalitat. de la Generalitat.
5. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat Valenciana, l’exe- 5. En el ámbito de la Administración de la Generalitat la ejecu-
cució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, ción de las modificaciones presupuestarias corresponderá, en todo caso
a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en al órgano de nivel directivo que tenga asignadas las competencias en
matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne materia de presupuestos de la Generalitat, a los efectos de instrumentar
l’execució. su ejecución.

Article 22. De les ampliacions de crèdit Artículo 22. De las ampliaciones de crédito
1. A efectes del que disposa l’article 48 de la Llei 1/2015, de 6 de 1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1/2015, de
febrer, de la Generalitat, tindran la condició d’ampliables els crèdits que 6 de febrero, de la Generalitat, tendrán la condición de ampliables los
es detallen a continuació: créditos que se relacionan a continuación:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, a) Las cuotas de la Seguridad Social y las prestaciones familiares,
d’acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Gene- de acuerdo con los preceptos en vigor, así como las aportaciones de
ralitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions la Generalitat al régimen de previsión social del funcionariado y otras
socials. prestaciones sociales.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment b) Los trienios derivados del cómputo del tiempo de servicio real-
prestat en l’administració. mente prestado en la administración.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal quan necessiten c) Los créditos destinados al pago del personal, en cuanto precisen
ser incrementats com a conseqüència d’elevacions salarials disposa- ser incrementados como consecuencia de elevaciones salariales dis-
des durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari puestas durante el ejercicio o en ejercicios anteriores, por modificación
mínim interprofessional o que es deriven de la normativa vigent. del salario mínimo interprofesional, o que se deriven de la normativa
vigente.
d) Els que es destinen al pagament d’interessos o a l’amortització d) Los que se destinen al pago de intereses o a la amortización del
del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, així principal y los gastos derivados de las operaciones financieras, así como
com les obligacions derivades de menyscapte de diners en operacions las obligaciones derivadas de quebrantos en operaciones de crédito ava-
de crèdit avalades per la Generalitat. ladas por la Generalitat.
Num. 7948 / 31.12.2016 36944

e) Els destinats a satisfer el pagament de les pensions per vellesa e) Los destinados a satisfacer el pago de las pensiones por vejez o
o malaltia i les ajudes a persones amb discapacitat, en la mesura que enfermedad y las ayudas a personas con discapacidad, en la medida que
augmenten les persones que complisquen els requisits establits en la aumenten las personas que reuniesen los requisitos establecidos en la
normativa vigent. normativa vigente.
f) Els derivats d’aquelles obligacions generades pels interessos de f) Los derivados de aquellas obligaciones generadas por los inte-
demora previstos en l’article 22 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la reses de demora previstos en el artículo 22 de la Ley 1/2015, de 6 de
Generalitat. febrero, de la Generalitat.
g) Els derivats, si és el cas, de la devolució d’ingressos indeguts. g) Los derivados, en su caso, de la devolución de ingresos indebi-
dos.
h) Els destinats a la cobertura del programa de gratuïtat de llibres de h) Los destinados a la cobertura del programa de gratuidad de libros
text i altre material curricular. de texto y otro material curricular.
i) Els derivats de sentències judicials fermes. i) Los derivados de sentencias judiciales firmes.
j) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents j) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes
de receptes mèdiques. de recetas médicas.
k) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscrip- k) Los créditos destinados a dar cobertura al apoyo a la suscripción
ció d’assegurances agràries que s’establisquen en la línia de subvenció de seguros agrarios, que se contemplan en la línea de subvención S3092
S3092 «Suport a la subscripció d’assegurances agràries», inclosa en «Apoyo a la suscripción de seguros agrarios», incluida en el anexo de
l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20. transferencias corrientes del programa presupuestario 714.20.
l) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en les l) Los créditos destinados a la cobertura y reparación de los daños
explotacions agràries i ramaderes, derivats d’inclemències meteoro- en las explotaciones agrarias y ganaderas, derivados de inclemencias
lògiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i meteorológicas, en los términos que el Consell establezca para cada
que s’arreplega en la línia de subvenció S1698 «Protecció de la renda supuesto, y que se recoge en la línea de subvención S1698 «Protección
dels agricultors davant de danys no coberts per l’assegurança agrària» de la renta de los agricultores ante daños no cubiertos por el seguro
inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari agrario» incluida en el anexo de transferencias corrientes del programa
714.20. presupuestario 714.20.
m) Els crèdits adscrits a la cobertura dels programes d’imputació m) Los créditos afectados a la cobertura de los programas de impu-
pressupostària aprovats pel Consell. tación presupuestaria aprobados por el Consell.
n) Els crèdits necessaris per a la cobertura de despeses que es deri- n) Los créditos necesarios para la cobertura de gastos que se deriven
ven de les liquidacions anuals dels contractes subscrits en l’àmbit sani- de las liquidaciones anuales de los contratos suscritos en el ámbito sani-
tari per a la gestió de serveis públics per concessió. tario para la gestión de servicios públicos por concesión.
o) Els crèdits destinats a la cobertura de necessitats de tot tipus o) Los créditos destinados a la cobertura de necesidades de todo
motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència. orden motivadas por siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgen-
cia.
p) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions eco- p) Los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones
nòmiques regulades en la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, económicas reguladas en la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Genera-
de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana. litat, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana.
q) Els crèdits destinats al reconeixement de les prestacions econò- q) Los créditos destinados al reconocimiento de las prestaciones
miques de dependència, previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desem- económicas de dependencia, previstas en la Ley 39/2006, de 14 de
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les Persones en diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Situació de Dependència. Personas en situación de Dependencia.
r) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions eco- r) Los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones
nòmiques per acolliment familiar, previstes en l’article 121.2 de la Llei económicas por acogimiento familiar, previstas en el artículo 121.2 de
12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la la Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral
Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana. de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana.
s) Els crèdits destinats a satisfer l’ajuda econòmica a favor de les s) Los créditos destinados a satisfacer la ayuda económica a favor
víctimes de violència de gènere establida en l’article 27 de la Llei Orgà- de las víctimas de violencia de género establecida en el artículo 27 de
nica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral con- la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
tra la Violència de Gènere, i desplegada en l’Ordre de 3 de maig de Integral contra la Violencia de Género, y desarrollada en la Orden de
2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l’ajuda 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que
econòmica a favor de les víctimes de la violència de gènere, establida en se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de la violencia de
l’article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
t) Els crèdits destinats a satisfer el reconeixement del dret a la t) Los créditos destinados a satisfacer el reconocimiento del derecho
indemnització per causa de mort, en cas de víctima mortal de violència a la indemnización por causa de muerte, en caso de víctima mortal de
sobre la dona, establit en l’article 16 de la Llei 7/2012, de 23 de novem- violencia sobre la mujer, establecido en el artículo 16 de la Ley 7/2012,
bre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre
l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, i regulat en el Decret 63/2014, de la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, y regulado en el
25 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el reglament per al reconeixe- Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el
ment de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas
violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la
de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la
de la Comunitat Valenciana. Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana.
u) Els crèdits destinats a sufragar accions solidàries d’ajuda huma- u) Los créditos destinados a sufragar acciones solidarias de ayuda
nitària i d’emergència que es puguen produir durant l’exercici 2017 en humanitaria y de emergencia que se puedan producir durante el ejercicio
qualsevol part del món, derivades de catàstrofes naturals o produïdes 2017 en cualquier parte del mundo, derivadas de catástrofes naturales o
per l’acció humana, en el marc del que preveu el pla director vigent. producidas por la acción humana, en el marco de lo previsto en el plan
director vigente.
2. Quan la dotació prevista per a les despeses relacionades en 2. Cuando la dotación prevista para los gastos relacionados en el
l’apartat anterior resulte insuficient, la quantia dels crèdits podrà ser apartado anterior resulte insuficiente, la cuantía de los créditos podrá
incrementada fins a l’import que assolisquen les respectives obligacions ser incrementadas hasta el importe que alcancen las respectivas obliga-
d’acord amb el procediment següent: ciones de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Num. 7948 / 31.12.2016 36945

a) Si l’ampliació es finança a càrrec de baixes en altres crèdits del a) Si la ampliación se financia con cargo a bajas en otros créditos
pressupost no financer, es tramitarà com a transferència de crèdit, a la del presupuesto no financiero, se tramitará como transferencia de crédi-
qual no li serà aplicable la limitació prevista en l’article 49.1.c de la Llei to, a la que no le será de aplicación la limitación prevista en el artículo
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat 49.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat
b) Si l’ampliació es finança a càrrec del Fons de Contingència, es b) Si la ampliación se financia con cargo al Fondo de Contingencia,
tramitarà d’acord amb les regles generals que regeixen la seua utilit- se tramitará de acuerdo con las reglas generales que rigen su utilización.
zació.
c) Si l’ampliació es finança a càrrec de la previsió del resultat de c) Si la ampliación se financia con cargo a la previsión del resultado
l’exercici corrent, la conselleria amb competències en matèria d’hisenda del ejercicio corriente, la conselleria con competencias en materia de
procedirà a la seua ampliació, fins una suma igual a les obligacions el hacienda procederá a su ampliación, hasta una suma igual a las obliga-
reconeixement de les quals siga preceptiu. ciones cuyo reconocimiento sea preceptivo.
A aquest efecte, el Consell serà l’òrgan competent per a autoritzar A tal efecto, el Consell será el órgano competente para autorizar la
el finançament de les ampliacions esmentades en el paràgraf anterior. financiación de las ampliaciones citadas en el párrafo anterior.
3. En tot cas, la gestió dels crèdits a què es refereix el present arti- 3. En todo caso, la ampliación de los créditos a que se refiere el
cle, haurà de tindre la seua corresponent contrapartida pressupostària presente artículo, deberá tener su correspondiente contrapartida presu-
amb anterioritat al 31 de desembre de 2017. puestaria con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.

Article 23. Competències del Consell per a autoritzar modificacions Artículo 23. Competencias del Consell para autorizar modificaciones
pressupostàries presupuestarias
Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assigna- Corresponde al Consell, a propuesta de la conselleria que tenga
des les competències en matèria d’hisenda, l’autorització de les modifi- asignadas las competencias en materia de hacienda, la autorización de
cacions pressupostàries següents: las siguientes modificaciones presupuestarias:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents pro- a) Las transferencias y habilitaciones entre créditos de diferentes
grames, amb les limitacions que arrepleguen els articles 46, 47 i 49 de programas, con las limitaciones que recogen los artículos 46, 47 y 49
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
b) Les modificacions en la relació d’objectius dels programes. b) Las modificaciones en la relación de objetivos de los programas.
c) La inclusió i supressió de línies de subvenció o de transferències, c) La inclusión y supresión de líneas de subvención o de transferen-
no previstes en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel cias, no contemplados en planes o programas sectoriales previamente
Consell, així com la variació de les dades essencials d’aquestes. aprobados por el Consell, así como la variación de los datos esenciales
de las mismas.
En cap cas podrà dotar-se o incrementar-se crèdit destinat a línies En ningún caso podrá dotarse o incrementarse crédito destinado
subjectes al procediment de concessió directa previst en l’article 168.1.A a líneas sujetas al procedimiento de concesión directa previsto en el
de la mencionada Llei 1/2015. artículo 168.1. A de la mencionada ley 1/2015.
d) La minoració total o parcial de les línies de subvencions subjec- d) La minoración total o parcial de las líneas de subvención sujetas
tes al procediment de concessió directa previst en els apartats A i C de al procedimiento de concesión directa previsto en los apartados A y C
l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en del artículo 168.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, y
la disposició addicional cinquena d’aquesta llei, sempre que se n’haja en la disposición adicional quinta de esta ley, siempre que haya decaído
perdut el dret a la percepció. el derecho a su percepción.
e) La variació dels imports previstos en les línies de transferència e) La variación de los importes previstos en las líneas de transferen-
per a les aportacions dineràries als distints subjectes que integren el cia para las aportaciones dinerarias a los distintos sujetos que integran
sector públic instrumental de la Generalitat amb les limitacions i con- el sector público instrumental de la Generalitat con las limitaciones y
dicions establides en l’article 47 de la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la condiciones establecidos en el artículo 47 de la Ley 1/2015, 6 de febre-
Generalitat. ro, de la Generalitat.
f) La inclusió i supressió de projectes d’operacions financeres, sense f) La inclusión y supresión de proyectos de operaciones financieras,
perjudici del que disposa l’article 24.e d’aquesta llei, així com la varia- sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.e de esta ley, así como la
ció dels imports consignats en aquests. variación de los importes consignados en los mismos.
g) Les transferències per traspàs a la secció i programa «Despeses g) Las transferencias por traspaso a la sección y programa «Gastos
Diverses», conseqüència de l’aplicació del que preveuen els articles 56 diversos», consecuencia de la aplicación de lo previsto en los artículos
i 57 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i les transferèn- 56 y 57 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, y las trans-
cies que es realitzen amb vista a la seua reassignació a altres crèdits del ferencias que se realicen en orden a su reasignación a otros créditos del
pressupost. presupuesto.
h) Les transferències per a l’aplicació del Fons de Contingència. h) Las transferencias para la aplicación del Fondo de Contingencia.
i) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article i) La incorporación de los remanentes de crédito regulada en el artí-
45.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que culo 45.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, siempre
afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen que afecten al presupuesto de la Administración de la Generalitat y se
mitjançant baixes en el Fons de Contingència o baixes en altres crèdits financien mediante bajas en el Fondo de Contingencia o bajas en otros
d’operacions no financeres. créditos de operaciones no financieras.
Tots els acords adoptats pel Consell, segons el que disposa aquest Todos los acuerdos adoptados por el Consell, conforme a lo dis-
article, s’hauran de remetre a les Corts en el termini màxim de quinze puesto en el presente artículo, habrán de remitirse a Les Corts en el
dies hàbils des de l’aprovació. plazo máximo de quince días hábiles desde su aprobación.

Article 24. Competències de la Conselleria d’Hisenda i Model Econò- Artículo 24. Competencias de la Conselleria de Hacienda y Modelo
mic per a autoritzar modificacions pressupostàries Económico para autorizar modificaciones presupuestarias
Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències Corresponde a la conselleria que tenga asignadas las competencias
en matèria d’hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries inte- en materia de hacienda a propuesta, en su caso de las consellerias intere-
ressades, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents: sadas, la autorización de las siguientes modificaciones presupuestarias:
a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions a) Las habilitaciones y transferencias de crédito, con las limitacio-
que arrepleguen els articles 46 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de nes que recogen los artículos 46 y 49 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix de la Generalitat, siempre que los créditos afectados pertenezcan a un
programa. mismo programa.
Num. 7948 / 31.12.2016 36946

Com a excepció a això podrà autoritzar habilitacions i transferèn- Como excepción a lo anterior podrá autorizar habilitaciones y trans-
cies, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, quan tinguen ferencias, incluso entre diferentes programas presupuestarios, cuando
com a objecte: tengan por objeto:
– reassignar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interter- – reasignar los créditos vinculados al Fondo de Compensación
ritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea, en aquest últim cas Interterritorial y a los Fondos Estructurales de la Unión Europea, en
d’acord amb el corresponent Programa Operatiu, este último caso de acuerdo con el correspondiente Programa Operativo,
– adaptar la distribució dels crèdits del pressupost a les variacions – adaptar la distribución de los créditos del presupuesto a las varia-
orgàniques i competencials, en els termes i amb les limitacions previstes ciones orgánicas y competenciales, en los términos y con las limitacio-
en l’article 44.4 de la Llei 1/2015, de 6 febrer, de la Generalitat. nes previstas en el artículo 44.4 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de
la Generalitat.
b) Les generacions i anul·lacions, d’acord amb el que preveu l’ar- b) Las generaciones y anulaciones, conforme a lo previsto en el
ticle 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de les quals artículo 50 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de las
es donarà compte a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils cuales se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de quince días
des de l’aprovació. hábiles desde su aprobación.
c) Les que tinguen com a objecte la correcta imputació compta- c) Las que tengan por objeto la correcta imputación contable de los
ble dels crèdits previstos en el pressupost, d’acord amb el que disposa créditos contemplados en el presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en
l’apartat 5 de l’article 49 de la mencionada Llei 1/2015. el apartado 5 del artículo 49 de la mencionada Ley 1/2015.
d) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article d) La incorporación de los remanentes de crédito regulada en el artí-
45 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que afecten el culo 45 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, que afecten
pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen a càrrec de al presupuesto de la Administración de la Generalitat y se financien con
romanents de tresoreria afectat. cargo a remanentes de tesorería afectado.
e) La inclusió o supressió de línies, de transferències i de subvenció, e) La inclusión o supresión de líneas, de transferencias y de subven-
i projectes d’operacions financeres, quan: ción, y proyectos de operaciones financieras, cuando:
– Es deriven directament de plans o programes sectorials prèvia- – Se deriven directamente de planes o programas sectoriales previa-
ment aprovats pel Consell. mente aprobados por el Consell.
– Tinguen el seu origen en generacions i anul·lacions de fons fina- – Tengan su origen en generaciones y anulaciones de fondos fina-
listes i per objecte el compliment de les actuacions específiques que listas y por objeto el cumplimiento de las actuaciones específicas que
originen el finançament. originan la financiación.
– Tinguen com a finalitat l’agregació i/o desagregació de línies ja – Tengan por finalidad la agregación y/o desagregación de líneas ya
existents en un mateix capítol i programa, atenent la coincidència en el existentes en un mismo capítulo y programa, atendiendo a la coinciden-
seu objecte i naturalesa. cia en su objeto y naturaleza.
– Supose la inclusió de línies de subvenció per a donar cobertura al – Suponga la inclusión de líneas de subvención para dar cobertura
procediment excepcional previst en l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, al procedimiento excepcional previsto en el artículo 168.1.C de la Ley
de 6 de febrer, de la Generalitat. 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
– Derive de manera directa i necessària de sentència ferma, quan no – Derive de manera directa y necesaria de sentencia firme, cuando
hi haja crèdit equivalent en el pressupost en vigor. no haya crédito equivalente en el presupuesto en vigor.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció, f) La variación en los importes previstos en las líneas de subven-
excepte en les línies de subvenció subjectes al procediment de concessió ción, excepto en las líneas sujetas al procedimiento de concesión previs-
previst en l’apartat A de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, to en el apartado A del artículo 168.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
de la Generalitat. de la Generalitat.
g) La variació en els imports previstos en les línies de transferèn- g) La variación en los importes previstos en las líneas de transferen-
cies, sense perjudici del que disposa l’article 23.e d’aquesta llei i la cias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.e de esta ley y en la
normativa especifica aplicable a cada una d’elles. normativa específica aplicable a cada una de ellas.
h) La variació de les dades descriptives de les línies de subvenció h) La variación de los datos descriptivos de las líneas de subvención
que no alteren les dades essencials ni la finalitat d’aquestes. que no alteren los datos esenciales ni la finalidad de la misma.
i) Les transferències de crèdits de capítol I, entre programes d’una i) Las transferencias de créditos de capítulo I, entre programas de
mateixa conselleria. una misma conselleria.
j) La inclusió o supressió de projectes d’inversió. j) La inclusión o supresión de proyectos de inversión.

Article 25. Competències de les conselleries per a autoritzar modifica- Artículo 25. Competencias de las consellerias para autorizar modifi-
cions pressupostàries caciones presupuestarias
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de 1. Corresponde a las personas que tengan asignada la titularidad de
les conselleries respectives autoritzar, amb un informe previ favorable las consellerias respectivas autorizar, previo informe favorable de la
de la Intervenció Delegada corresponent, les modificacions pressupos- Intervención Delegada correspondiente, las siguientes modificaciones
tàries següents: presupuestarias:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de a) Transferencias de crédito entre los capítulos II del presupuesto
despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de què siguen de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que
titulars, inclús entre programes pertanyents a grups funcionals distints. fuesen titulares, incluso entre programas pertenecientes a grupos fun-
cionales distintos.
b) Reobertura de línies de subvenció o de transferència, i de projec- b) Reapertura de líneas de subvención o de transferencia y de pro-
tes d’inversió existents en exercicis anteriors que tinguen per objecte la yectos de inversión existentes en ejercicios anteriores que tengan por
imputació de les obligacions a què fa referència l’apartat 5 de l’article objeto la imputación de las obligaciones a que hace referencia el apar-
39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en els termes tado 5 del artículo 39 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Genera-
previstos en aquest, sempre que es financen per mitjà d’ajustos dins del litat y en los términos previstos en el mismo, siempre que se financien
mateix capítol i programa pressupostari. mediante ajustes dentro del mismo capítulo y programa presupuestario
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l’òrgan com- 2. En caso de discrepancia de la Intervención Delegada, el órgano
petent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de competente para resolver será la persona que tenga asignada la titulari-
la conselleria amb competències en matèria d’hisenda. dad de la conselleria con competencias en materia de hacienda.
3. Autoritzades les modificacions pressupostàries a què es refereix 3. Autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere
aquest article, es remetran a l’òrgan de nivell directiu que tinga assig- el presente artículo, se remitirán al órgano de nivel directivo que tenga
nades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a asignadas las competencias en materia de presupuestos de la Generali-
l’efecte d’instrumentar-ne l’execució. tat, a los efectos de instrumentar su ejecución.
Num. 7948 / 31.12.2016 36947

Article 26. De les modificacions pressupostàries en l’àmbit del sector Artículo 26. De las modificaciones presupuestarias en el ámbito del
public instrumental sector público instrumental
1. Durant 2017, les modificacions pressupostàries en els pressupos- 1. Durante 2017, las modificaciones presupuestarias en los presu-
tos dels organismes autònoms de la Generalitat, atenent el que disposen puestos de los organismos autónomos de la Generalitat, atendiendo a
respecte d’això els articles 44, 45, 47, 49 i 50 de la Llei 1/2015, de 6 de lo dispuesto al respecto en los artículos 44, 45, 47, 49 y 50 de la Ley
febrer, de la Generalitat, s’autoritzaran per: 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, se autorizarán por:
a) La persona que exercisca la direcció de l’organisme, aquelles a) La persona que ostente la dirección del organismo, aquellas que
que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència està en el ámbito de la Administración de la Generalitat la competencia está
atribuïda a les respectives conselleries. atribuida a las respectivas consellerias.
b) La persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrits, b) La persona responsable de la conselleria a la que estén adscri-
aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la compe- tos, aquellas que en el ámbito de la Administración de la Generalitat
tència està atribuïda a la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. la competencia está atribuida a la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico.
c) La conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, aquelles que en c) La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, aquellas que
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència està atribu- en el ámbito de la Administración de la Generalitat la competencia está
ïda al Consell, a excepció de les previstes en l’article 23.e. atribuida al Consell, a excepción de las previstas en el artículo 23.e.
Quan les modificacions afecten despeses de personal requeriran, en Cuando las modificaciones afecten a gastos de personal requerirán,
tot cas, informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competèn- en todo caso, informe preceptivo y vinculante de la conselleria con com-
cies en matèria d’hisenda. petencias en materia de hacienda.
En el supòsit d’informe negatiu de la Intervenció Delegada, les En el supuesto de informe negativo de la Intervención Delegada,
modificacions previstes en les lletres a i b del present apartat, es reme- las modificaciones previstas en las letras a y b del presente apartado, se
tran en discrepància a la conselleria amb competències en matèria d’hi- remitirán en discrepancia a la conselleria con competencias en materia
senda, la qual les autoritzarà o denegarà. de hacienda, la cual autorizará o denegará las mismas.
2. Durant 2017, l’autorització de les modificacions en el pressupost 2. Durante 2017, la autorización de las modificaciones en el pre-
de les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu supuesto de las entidades de derecho público integradas en el sector
amb pressupost limitador correspondrà a: público administrativo con presupuesto limitativo corresponderá:
a) Al Consell quan varie la quantia global del pressupost mitjançant a) Al Consell cuando varíe la cuantía global del presupuesto
aportació de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’apartat e de mediante aportación de la Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en
l’article 23 d’aquesta llei i l’apartat tercer d’aquest article. el apartado e del artículo 23 de esta ley y en el apartado tercero de este
artículo.
b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscri- b) A la persona responsable de la conselleria a la que estén adscritas,
tes, o de les quals depenguen funcionalment, quan les modificacions o de las que dependan funcionalmente, cuando las modificaciones afec-
afecten despeses de personal, o subvencions subjectes al procediment ten a gastos de personal, o a subvenciones sujetas al procedimiento de
de concessió directa previst en l’apartat A de l’article 168.1 de la Llei concesión directa previsto en el apartado A del artículo 168.1 de la Ley
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i requeriran informe preceptiu 1/2015, de 6 febrero, de la Generalitat, y requerirán informe preceptivo
i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda. y vinculante de la conselleria con competencias en materia de hacienda.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions c) A la persona que ostente la dirección de la entidad, las variacio-
en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen nes en la cuantía global del presupuesto, cuando las mismas tengan su
en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment origen en ingresos finalistas o ingresos de derecho público o privado
estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que disposa l’arti- que legalmente estén autorizados a percibir, sin perjuicio de lo dispuesto
cle 50.1.b de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de en el artículo 50.1.b de la mencionada Ley 1/2015, debiendo hacerse
fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pres- constar en la resolución que la modificación no afecta negativamente al
supostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria equilibrio presupuestario de la entidad, e incorporar al expediente una
econòmica detallada. memoria económica detallada.
3 En tot cas en el supòsit que el finançament proposat per a modi- 3. En todo caso en el supuesto de que la financiación propuesta para
ficar el pressupost de les entitats a què es refereix el present article modificar el presupuesto de los organismos o entidades a que se refiere
exigisca la modificació del pressupost de despeses de l’Administració el presente artículo exija la modificación del presupuesto de gastos de
de la Generalitat, ambdues modificacions es tramitaran i acordaran con- la Administración de la Generalitat, ambas modificaciones se tramitarán
juntament mitjançant el procediment que se li aplique a l’Administració y acordarán conjuntamente mediante el procedimiento que le sea de
de la Generalitat. aplicación a la Administración de la Generalitat.
4. Durant 2017, les modificacions pressupostàries en els pressu- 4. Durante 2017, las modificaciones presupuestarias en los presu-
postos de les entitats del sector públic empresarial i fundacional de la puestos de las entidades del sector público empresarial y fundacional de
Generalitat, s’autoritzaran per: la Generalitat, se autorizarán por:
a) Si la modificació està afectada per aportacions de l’Administra- a) Si la modificación viniera afectada por aportaciones de la Admi-
ció de la Generalitat o d’altres entitats integrades en el seu sector públic nistración de la Generalitat o de otras entidades integradas en su sector
instrumental, la competència correspondrà a qui d’acord amb el que público instrumental, la competencia corresponderá a quien de acuerdo
estableix la Llei 1/2015 la tinga atribuïda en l’àmbit de la Generalitat, con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generali-
per la qual cosa ambdues modificacions es tramitaran i acordaran con- tat, la tenga atribuida en el ámbito de la Generalitat, por lo que ambas
juntament mitjançant el procediment que li siga aplicable. modificaciones se tramitarán y acordarán conjuntamente mediante el
procedimiento que le sea de aplicación.
b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscri- b) A la persona responsable de la conselleria a la que estén adscri-
tes, o de les quals depenguen funcionalment, quan les modificacions tas, o de las que dependan funcionalmente, cuando las modificaciones
afecten despeses de personal, amb un informe previ favorable de la con- afecten a gastos de personal, previo informe favorable de la conselleria
selleria competent en matèria d’hisenda, en la resolució s’haurà de fer competente en materia de hacienda, debiendo hacerse constar en la reso-
constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupos- lución que la modificación no afecta negativamente al equilibrio presu-
tari de l’entitat, i haurà de contindre una memòria econòmica detallada. puestario de la entidad, y contener una memoria económica detallada.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions c) A la persona que ostente la dirección de la entidad, las variacio-
en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen nes en la cuantía global del presupuesto, cuando las mismas tengan su
en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment origen en ingresos finalistas o ingresos de derecho público o privado
estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que disposa en l’ar- que legalmente estén autorizados a percibir, sin perjuicio de dispuesto
ticle 50.1.b de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de en el artículo 50.1.b de la mencionada Ley 1/2015, debiendo hacerse
fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pres- constar en la resolución que la modificación no afecta negativamente al
Num. 7948 / 31.12.2016 36948

supostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria equilibrio presupuestario de la entidad, e incorporar al expediente una
econòmica detallada. memoria económica detallada.

TÍTOL III TÍTULO III


De les despeses de personal De los gastos de personal

CAPÍTOL I CAPÍTULO I
Delimitació de l’àmbit subjectiu Delimitación del ámbito subjetivo
i règim retributiu aplicable y régimen retributivo de aplicación al mismo

Article 27. Delimitació de l’àmbit subjectiu Artículo 27. Delimitación del ámbito subjetivo
El que disposa aquest títol serà aplicable, en els termes i amb l’abast Lo dispuesto en el presente título será de aplicación, en los términos
previst en cada cas, als subjectes següents: y con el alcance previsto en cada caso, a los siguientes sujetos:
a) Les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Au- a) Las Instituciones a que se refiere el artículo 20.3 de l’Estatut
tonomia de la Comunitat. d’Autonomia de la Comunitat.
b) L’Administració de la Generalitat i els seus organismes autò- b) La Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos.
noms.
c) Les societats mercantils de la Generalitat. c) Las sociedades mercantiles de la Generalitat
d) Les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres enti- d) Las entidades públicas empresariales de la Generalitat y otras
tats de dret públic diferents de les anteriors. entidades de derecho público distintas de las anteriores.
e) Les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis e) Las fundaciones del sector público de la Generalitat y los consor-
adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes cios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos estén sujetos directa
directament o indirectament al poder de decisió de l’esmentada admi- o indirectamente al poder de decisión de dicha administración.
nistració.
f) Les universitats públiques i els centres universitaris dependents f) Las universidades públicas y centros universitarios dependientes
de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut de la Generalitat, así como sus entidades dependientes que hayan sido
classificades dins del sector d’Administració Pública de la Generalitat, clasificadas dentro del sector de Administración Pública de la Generali-
d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i tat, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacio-
Regionals. nales y Regionales.

Article 28. De les despeses del personal inclòs en l’àmbit subjectiu del Artículo 28. De los gastos del personal incluido en el ámbito subjetivo
present títol del presente título
1. L’any 2017, les retribucions del personal al servei de les diferents 1. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio de las
entitats o subjectes a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei no podran distintas entidades o sujetos a que se refiere el artículo 27 de esta ley no
experimentar cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de
de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la compa- diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos
ració, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest. de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como
a la antigüedad del mismo.
2. Durant l’exercici 2017, les persones jurídiques, incloses dins de 2. Durante el ejercicio 2017 las personas jurídicas, incluidas dentro
l’àmbit d’aquest títol, no podran: del ámbito del presente título, no podrán:
a) fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’as- a) realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo, o con-
segurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de tratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia
jubilació, de jubilación,
b) convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, b) convocar y/o conceder cualquier ayuda en concepto de acción
així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat, sense social, así como cualquier otra que tenga la misma naturaleza y finali-
perjudici de la contractació de pòlisses d’assegurança per a la cobertura dad, sin perjuicio de la contratación de pólizas de seguro para la cober-
de contingències per accidents dels empleats i empleades. tura de contingencias por accidentes de los empleados y empleadas.
3. El que disposa l’apartat 1 d’aquest article ha d’entendre’s sense 3. Lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo debe entenderse sin
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y
excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada pro-
grau de consecució dels objectius fixats a aquest. grama o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
4. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retribu- 4. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos
tius superiors als fixats en l’apartat 1 hauran d’experimentar l’adequació retributivos superiores a los fijados en el apartado 1 deberán experi-
oportuna, i esdevindran inaplicables les clàusules que s’hi oposen. mentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas
que se opongan al mismo.
5. Els complements personals i transitoris, i la resta de retribucions 5. Los complementos personales y transitorios, y demás retribu-
que tinguen caràcter anàleg, sempre que no siguen de caràcter general ciones que tengan análogo carácter, siempre que no sean de carácter
i obeïsquen a situacions concretes d’una o més persones al servei de general y obedezcan a situaciones concretas de una o más personas al
les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu del present títol, servicio de las entidades y sujetos incluidos en el ámbito subjetivo del
així com les indemnitzacions per raó de servei i les gratificacions per presente título, así como las indemnizaciones por razón de servicio y
serveis extraordinaris, es regiran per la seua normativa especifica i pel gratificaciones por servicios extraordinarios, se regirán por su normativa
que disposa aquesta llei. específica, y por lo dispuesto en la presente ley.
6. Les referències relatives a retribucions contingudes en aquesta 6. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se
llei s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres. entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
7. El personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit 7. El personal al servicio de las entidades y sujetos incluidos en el
d’aplicació subjectiu del present títol, exceptuant-ne aquell sotmés al ámbito de aplicación subjetivo del presente título, con excepción de
règim d’aranzel, no podrà percebre cap participació dels tributs, comis- aquel sometido al régimen de arancel, no podrá percibir participación
sions i altres ingressos com ara contraprestació de qualsevol servei o alguna de los tributos, comisiones y otros ingresos como contrapresta-
jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que ción de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en
estiguen normativament atribuïdes a aquest, i haurà de percebre única- multas impuestas, aún cuando estuviesen normativamente atribuidas al
Num. 7948 / 31.12.2016 36949

ment les remuneracions del corresponent règim retributiu, sense per- mismo, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del corres-
judici de les que resulten de l’aplicació del règim d’incompatibilitats. pondiente régimen retributivo, sin perjuicio de las que resulten de la
8. Tots els acords, convenis, pactes o instruments semblants, així aplicación del régimen de incompatibilidades.
com les mesures que s’adopten en el seu compliment o desplegament, 8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares,
adoptats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sec- así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo,
tor públic instrumental, dels quals deriven increments, directament o adoptados en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de su
indirectament, de despesa públic en matèria de despeses de personal, sector público instrumental, de los que deriven incrementos, directa
requeriran, amb caràcter preceptiu i per a la seua plena efectivitat, o indirectamente, de gasto público en materia de gastos de personal,
l’informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les requerirán con carácter preceptivo y para su plena efectividad, el infor-
competències en matèria d’hisenda, i seran nuls de ple dret els que es me previo y favorable de la conselleria que tenga asignadas las compe-
formalitzen sense el mencionat informe. tencias en materia de hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que
se alcancen sin dicho informe.
9. Els límits establits en aquest article seran aplicables a les retri- 9. Los límites establecidos en el presente artículo serán de apli-
bucions dels contractes mercantils del personal al servei de les entitats cación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal al
i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol. servicio de las entidades y sujetos incluidos en el ámbito de aplicación
subjetivo del presente título.

Article 29. Règim retributiu del personal al servei de les entitats i sub- Artículo 29. Régimen retributivo del personal al servicio de las enti-
jectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sot- dades y sujetos incluidos en el ámbito de aplicación subjetivo del pre-
més a règim administratiu i estatutari sente título, sometidos a régimen administrativo y estatutario
Amb efectes d’1 de gener de 2017, les quanties dels components de Con efectos de 1 de enero de 2017, las cuantías de los componentes
les retribucions del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos de las retribuciones del personal al servicio de las entidades y sujetos
en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmés a règim admi- incluidos en el ámbito de aplicación subjetivo del presente título, some-
nistratiu i estatutari seran les derivades de l’aplicació de les normes tido a régimen administrativo y estatutario serán las derivadas de la
següents: aplicación de las siguientes normas:
a) El sou i els triennis del mencionat personal no podrà experi- a) El sueldo y los trienios de dicho personal no podrá experimentar
mentar cap increment respecte dels vigents el 31 de desembre de 2016, incremento alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2016, de
en els termes que preveu l’article 28.1 i per les quanties reflectides en acuerdo con lo previsto en el artículo 28.1, y por las cuantías reflejadas
l’article 31.1.a d’aquesta llei. en el artículo 31.1.a de esta ley.
b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assig- b) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico
nades als llocs de treball que exercisca experimentaran seran les vigents asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, serán las vigentes a
el 31 de desembre de 2016. 31 de diciembre de 2016.
El que disposa el paràgraf anterior no impedirà l’adequació de les Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impedirá la adecuación de
esmentades retribucions quan siga necessària per a assegurar que les dichas retribuciones cuando sea necesaria para asegurar que las asig-
assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el nadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el
contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, peri- contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
llositat o penositat del lloc. peligrosidad o penosidad del mismo.
c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’apli- c) Las pagas extraordinarias del personal incluido en el ámbito de
cació d’aquest article seran dos a l’any, una en el mes de juny i una aplicación de este artículo serán dos al año, una en el mes de junio y
altra en el de desembre. Cada una de les esmentades pagues inclourà otra en el de diciembre. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías
les quanties de sou i triennis fixades en l’article 31.1.b d’aquesta llei i de sueldo y trienios fijadas en el artículo 31.1.b de esta ley y del com-
del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual plemento de destino o concepto retributivo equivalente mensual que se
que es perceba. perciba.
d) El conjunt de les restants retribucions complementàries seran les d) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias serán
vigents el 31 de desembre de 2016, sense perjudici del que disposen els las vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de lo dispuesto en
articles 31.1.e i 40, i la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei. los artículos 31.1.e y 40, y en la disposición adicional vigésima cuarta
de esta ley.
El que disposa el paràgraf anterior ha d’entendre’s sense perjudi- Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse sin perjuicio de
ci de les adequacions retributives que, amb caràcter singular resulten las adecuaciones retributivas que, con carácter singular resulten impres-
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del cindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación
nombre d’efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució del número de efectivos asignados a cada programa, o por el grado de
dels objectius fixats a aquest. consecución de los objetivos fijados al mismo.

Article 30. Retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts Artículo 30. Retribuciones de las personas que ocupen puestos de
càrrecs del Consell, de l’Administració de la Generalitat i del perso- altos cargos del Consell y de la Administración de la Generalitat,
nal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat así como del personal directivo del sector público instrumental de la
Generalitat
1. Durant l’exercici 2017, les retribucions del personal a què es refe- 1. Durante el ejercicio 2017 las retribuciones del personal a que se
reix aquest article no experimentaran increment respecte de les vigents refiere el presente artículo no experimentarán incremento respecto a las
el 31 de desembre de 2016. vigentes a 31 de diciembre de 2016.
2. A aquest efecte, les retribucions de les persones que ocupen llocs 2. A tal efecto, las retribuciones de las personas que componen el
d’alts càrrecs del Consell o del nivell d’òrgans superiors de les conse- Consell y el nivel de órganos superiores de las consellerias se fijan en
lleries es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a
sense dret a pagues extraordinàries: pagas extraordinarias:

Presidenta o president de la Generalitat 68.292,12 euros Presidenta o presidente de la Generalitat 68.292,12 euros
Vicepresidenta o vicepresident 58.175,76 euros Vicepresidenta o vicepresidente 58.175,76 euros
consellera o conseller 58.175,76 euros consellera o conseller 58.175,76 euros
Secretària autonòmica o secretari autonòmic 58.162,44 euros Secretaria autonómica o secretario autonómico 58.162,44 euros
Num. 7948 / 31.12.2016 36950

3. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu 3. Las retribuciones de las personas que integran el nivel directivo
de les conselleries i assimilats, es fixen en les quanties de sou base, de las consellerias y asimilados, se fijan en las siguientes cuantías de
complement de destinació i complement específic següents, referides sueldo base, complemento de destino y complemento específico, refe-
a dotze mensualitats: ridas a doce mensualidades:

Sou base C. destinació C. específic Sueldo base C. destino C. específico


euros euros euros euros euros euros
Sotssecretari Subsecretario
12.519,48 10.993,32 32.052,84 12.519,48 10.993,32 32.052,84
o sotssecretària o subsecretaria
Director Director
12.657,12 11.114,04 30.064,44 12.657,12 11.114,04 30.064,44
o directora general o directora general

Les pagues extraordinàries seran dos a l’any, una en el mes de juny Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en el mes de junio
i una altra en el de desembre, per un import cada una d’una mensualitat y otra en el de diciembre, por un importe cada una de ellas de una men-
del sou base indicat en el quadre anterior i els triennis que, si és el cas, sualidad del sueldo base indicado en el cuadro anterior y los trienios
li corresponguen. que, en su caso, le correspondan.
4. Les retribucions del personal directiu de les entitats del sector 4. Las retribuciones del personal directivo de las entidades del sec-
públic instrumental, sempre que no ocupen un alt càrrec de l’Adminis- tor público instrumental, siempre que no desempeñe un puesto de alto
tració de la Generalitat, se subjectaran al que disposa el Decret 95/2016, cargo de la Administración de la Generalitat, se sujetarán a lo dispues-
de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del to en el Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación,
règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Gene- limitación y transparencia del régimen del personal directivo del sector
ralitat. público instrumental de la Generalitat.
Als efectes del que preveu l’article 34 d’aquesta llei, les esmentades A los efectos de lo previsto en el artículo 34 de esta ley, las citadas
retribucions no s’integraran en la massa salarial de les seues respectives retribuciones no se integrarán en la masa salarial de sus respectivas
entitats. entidades.
L’establiment o modificació de les retribucions del personal directiu El establecimiento o modificación de las retribuciones del perso-
dels ens que integren el sector públic instrumental requerirà informe nal directivo de los entes que integren el sector público instrumental
favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències requerirá informe favorable de las consellerias que tengan asignadas las
en matèria d’hisenda i de sector públic. competencias en materia de hacienda y de sector público.
5. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 5. Conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 10/2010,
9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
valenciana, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser Pública Valenciana, el personal funcionario declarado en servicios espe-
membre del Consell, o alt càrrec de l’Administració de la Generalitat, ciales por ser miembro del Consell, o alto cargo de la Administración de
tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis la Generalitat, tendrá derecho a la percepción, referida a catorce men-
que puga tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abo- sualidades, de los trienios que pudiera tener reconocido como personal
naran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats funcionario, los cuales se abonarán con cargo a los créditos que se inclu-
de despeses. yen al efecto en los estados de gastos.

Article 31. Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en Artículo 31. Retribuciones de los funcionarios de la Generalitat
l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generali- incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 10/2010, de 9 de julio,
tat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28 d’aquesta llei, i 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de esta ley,
d’acord amb el que preveu la disposició final tercera de la Llei 10/2010, y de acuerdo con lo previsto en la disposición final tercera de la Ley
de 9 de juliol, les retribucions a percebre l’any 2017 pels funcionaris 10/2010, de 9 de julio, las retribuciones a percibir en el año 2017 por los
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran les següents: funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del presente artículo,
serán las siguientes:
a) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup de clas- a) El sueldo y los trienios, que correspondan al grupo o subgrupo
sificació professional de pertinença del personal a què es refereix aquest de clasificación profesional de pertenencia del personal a que se refiere
article, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats, el presente artículo, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a
a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2017: doce mensualidades, a percibir en las nóminas ordinarias de enero a
diciembre de 2017:

Grup Llei Triennis Grupo Ley Sueldo Trienios


Grup/Subgrup Sou (euros) Grupo/Subgrupo
30/1984 (euros) 30/1984 (euros) (euros)
A1 A 13.441,80 516,96 A1 A 13.441,80 516,96
A2 B 11.622,84 421,44 A2 B 11.622,84 421,44
B – 10.159,92 369,96 B – 10.159,92 369,96
C1 C 8.726,76 318,96 C1 C 8.726,76 318,96
C2 D 7.263,00 216,96 C2 D 7.263,00 216,96
Agrupacions professionals E 6.647,52 163,32 Agrupaciones profesionales E 6.647,52 163,32

b) Les pagues extraordinàries, que es percebran d’acord amb el que b) Las pagas extraordinarias, que se percibirán conforme a lo dis-
disposa l’article 29.c d’aquesta llei, s’ajustaran cada una a les quanties puesto en el artículo 29.c de esta ley, se ajustarán cada una de ellas a las
següents: siguientes cuantías:
– En concepte de sou i triennis: – En concepto de sueldo y trienios:
Num. 7948 / 31.12.2016 36951

Grup Triennis Grupo Ley Sueldo Trienios


Grupo/Subgrupo
Grup/Subgrup Llei 30/1984 Sou (euros) (euros) 30/1984 (euros) (euros)
A1 A 691,21 26,58 A1 A 691,21 26,58
A2 B 706,38 25,61 A2 B 706,38 25,61
B – 731,75 26,65 B – 731,75 26,65
C1 C 628,53 22,96 C1 C 628,53 22,96
C2 D 599,73 17,91 C2 D 599,73 17,91
Agrupacions professionals E 553,96 13,61 Agrupaciones profesionales E 553,96 13,61

– En concepte de complement de destinació o concepte retributiu – En concepto de complemento de destino o concepto retributivo
equivalent, la corresponent a una mensualitat. equivalente, la correspondiente a una mensualidad.
c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del c) El complemento de destino será el correspondiente al nivel del
lloc de treball exercit, d’acord amb les quanties següents referides a puesto de trabajo desempeñado, de acuerdo con las siguientes cuantías
dotze mensualitats: referidas a doce mensualidades:

Nivell Import en euros Nivel Importe en euros


30 11.741,28 30 11.741,28
29 10.531,44 29 10.531,44
28 10.088,76 28 10.088,76
27 9.645,72 27 9.645,72
26 8.462,28 26 8.462,28
25 7.508,04 25 7.508,04
24 7.065,00 24 7.065,00
23 6.622,56 23 6.622,56
22 6.179,28 22 6.179,28
21 5.737,08 21 5.737,08
20 5.329,20 20 5.329,20
19 5.057,16 19 5.057,16
18 4.784,88 18 4.784,88
17 4.512,72 17 4.512,72
16 4.241,16 16 4.241,16
15 3.968,64 15 3.968,64
14 3.696,84 14 3.696,84
13 3.424,32 13 3.424,32
12 3.152,16 12 3.152,16
11 2.880,00 11 2.880,00
10 2.608,20 10 2.608,20
9 2.472,12 9 2.472,12
8 2.335,68 8 2.335,68
7 2.199,84 7 2.199,84
6 2.063,76 6 2.063,76
5 1.927,68 5 1.927,68
4 1.723,68 4 1.723,68
3 1.520,16 3 1.520,16
2 1.315,92 2 1.315,92
1 1.112,04 1 1.112,04

d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als d) Los complementos específicos o conceptos análogos asignados
llocs de treball exercits pel personal a què es refereix aquest article, a los puestos de trabajo desempeñados por el personal a que se refiere
la quantia anual dels quals no experimentarà increment respecte de la el presente artículo, cuya cuantía anual no experimentará incremento
vigent el 31 de desembre de 2016. respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2016.
El complement específic anual es percebrà en catorze pagues iguals, El complemento específico anual, se percibirá en 14 pagas iguales,
de les quals dotze seran de percepció mensual, i dos addicionals del de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo
mateix import que una mensual, una en el mes de juny i una altra al importe que una mensual, una en el mes de junio y otra en diciembre,
desembre, respectivament, sense perjudici del que estableix l’article 40 respectivamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta
d’aquesta llei. ley.
e) El complement de carrera professional horitzontal, d’acord amb e) El complemento de carrera profesional horizontal, de acuerdo
el que preveu la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei. con lo previsto en la disposición adicional vigésima cuarta de esta ley.
f) Durant l’exercici 2017, la quantia destinada al complement de f) Durante el ejercicio 2017 la cuantía destinada al complemento
productivitat, dins de cada secció pressupostària o equivalent, no experi- de productividad, dentro de cada sección presupuestaria o equivalente,
mentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2016. no experimentará incremento respecto a la vigente a 31 de diciembre
de 2016.
El complement de productivitat s’aplicarà, si és el cas, amb els cri- El complemento de productividad, se aplicará, en su caso, con los
teris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga criterios que establezca el Consell, a propuesta de la conselleria que
Num. 7948 / 31.12.2016 36952

assignades les competències en matèria d’hisenda, i per a la seua apli- tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, y para su
cació caldrà ajustar-se, en tot cas, al que preveu l’article 55.2.b del Text aplicación se estará, en todo caso, a lo previsto en el artículo 55.2.b del
Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, aprobado
Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell. A aquest efecte, s’auto- por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell. A tal
ritza l’esmentada conselleria per a dotar, si és el cas, els crèdits globals efecto, se autoriza a la citada conselleria para dotar, en su caso, los
destinats a atendre el mencionat complement, una vegada hagen sigut créditos globales destinados a atender el mencionado complemento, una
fixats els criteris pel Consell. vez hayan sido fijados los criterios por el Consell.
En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de pro-
durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les ductividad durante un período de tiempo originarán derecho individual
valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. alguno respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a
períodos sucesivos.
La conselleria que tinga assignades les competències en matèria La conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de
d’hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a hacienda, podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados
atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre a atender el complemento de productividad para adecuarla al número de
d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objec- efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los
tius fixats a aquest. objetivos fijados al mismo.
g) La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà g) La concesión de gratificaciones por servicios extraordinarios será
competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afec- competencia del Consell, a propuesta de la conselleria que resulte afec-
tada, amb un informe previ favorable de la conselleria que tinga assig- tada, previo informe favorable de la conselleria que tenga asignadas las
nades les competències en matèria d’hisenda. competencias en materia de hacienda.
h) El que disposen els apartats anteriors ha d’entendre’s sense per- h) Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin
judici de l’adequació de les retribucions complementàries, de caràcter perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias, de
fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades carácter fijo y periódico, cuando sea necesario, para asegurar que las
a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con
d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
penositat d’aquest. peligrosidad o penosidad del mismo.
i) Els complements personals de garantia i els transitoris es man- i) Los complementos personales de garantía y los transitorios se
tindran en les mateixes quanties que el 31 de desembre de 2016 i seran mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2016,
absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de
subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixe- grupo o subgrupo, nivel, puesto de trabajo, la promoción profesional,
ment o progressió del grau de carrera professional o desenvolupament el reconocimiento o progresión del grado de carrera profesional o desa-
professional o qualsevol altre increment retributiu, inclòs, si és el cas, rrollo profesional o cualquier otro incremento retributivo, incluido, en
el de caràcter general, que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de su caso, el de carácter general, que afecte al puesto de trabajo o grupo o
pertinença. En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de subgrupo de pertenencia. En ningún caso, se considerarán los trienios,
productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions el complemento de productividad, las gratificaciones extraordinarias ni
per raó de servei. las indemnizaciones por razón de servicio.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements Únicamente se procederá al reconocimiento de nuevos complemen-
personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al mante- tos personales, que en todo caso tendrán el carácter de transitorios, para
niment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits el mantenimiento de las retribuciones calculadas en cómputo anual,
de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de trans- en los supuestos de clasificación inicial en la Generalitat como conse-
ferències, així com els que es puguen reconéixer en aplicació d’un pla cuencia de transferencias de competencias, así como los que se puedan
d’ordenació del personal. reconocer en aplicación de un plan de ordenación del personal.
j) No obstant això que disposen els apartats anteriors, i pel que fa j) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, y en lo que
als complements de destí i específic del personal del grup E/agrupaci- se refiere a los complementos de destino y específico del personal del
ones professionals de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, es mantindran les grupo E/agrupaciones profesionales de la Ley 10/2010, de 9 de julio, se
mateixes quanties que a 31 de desembre de 2016, atenent a les condi- mantendrán las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2016, aten-
cions retributives previstes en l’article 24.1.B.d de la Llei 13/2009, de diendo a las condiciones retributivas previstas en el artículo 24.1.B.d de
29 de desembre. la Ley 13/2009, de 29 de diciembre.
2. Als efectes del que disposa l’article 28.8 d’aquesta llei, amb 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28.8 de esta ley, con
caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de con- carácter previo a cualquier negociación que implique modificación de
dicions retributives, i amb independència que comporte o no creixement condiciones retributivas, y con independencia de que conlleve o no cre-
real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa cimiento real del capítulo I, y de la naturaleza consolidable o no del
afectada per aquesta, haurà de sol·licitar-se de la conselleria que tinga gasto afectado por la misma, deberá solicitarse de la conselleria que
assignades les competències en matèria d’hisenda l’autorització corres- tenga asignadas las competencias en materia de hacienda la oportuna
ponent, que haurà de preveure, en tot cas, les disponibilitats pressupos- autorización, que deberá contemplar, en todo caso, las disponibilida-
tàries existents en el programa pressupostari a què està adscrit el lloc o des presupuestarias existentes en el programa presupuestario al que se
llocs de treball les retribucions del qual es pretén modificar. encuentre adscrito el puesto o puestos de trabajo cuyas retribuciones se
pretende modificar.
3. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no impli- 3. Los créditos de personal, presupuestariamente consignados, no
caran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plan- implicarán necesariamente reconocimiento de derechos ni modificacio-
tilles pressupostàries. nes de plantillas presupuestarias.

Article 32. Retribucions del personal al servei de les institucions sani- Artículo 32. Retribuciones del personal al servicio de las instituciones
tàries sanitarias
1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003,
16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los
salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació servicios de salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento
en les quanties assenyalades als mencionats conceptes en els articles 29 de destino en las cuantías señaladas a dichos conceptos en los artículos
i 31 d’aquesta llei. 29 y 31 de esta ley.
2. La quantia anual de les retribucions corresponents als com- 2. La cuantía anual de las retribuciones correspondientes a los com-
plements específics que estiguen assignats al mencionat personal, no plementos específicos que estén asignados a dicho personal, no experi-
experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de mentará incremento respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2016, sin
Num. 7948 / 31.12.2016 36953

2016, sense perjudici, si és el cas, del que preveuen els articles 31.1.h perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 31.1.h y en el artículo
i 40 d’aquesta llei. 40 de esta ley.
3. La quantia anual de les retribucions corresponents als comple- 3. La cuantía anual de las retribuciones correspondientes a los com-
ments de carrera professional i desenvolupament professional que tinga plementos de carrera profesional y desarrollo profesional que tengan
reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d’acord reconocidos el personal que ostenta la condición de personal sanitario
amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de conforme a lo dispuesto en el Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Con-
la Generalitat, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 sell de la Generalitat, no experimentará incremento respecto a la vigente
de desembre de 2016. Només tindrà dret a la percepció dels esmen- a 31 de diciembre de 2016. Solo tendrá derecho a la percepción de los
tats complements retributius el personal sanitari que tinga la condició citados complementos retributivos el personal sanitario que ostente la
d’estatutari fix o funcionari de carrera. Per consegüent, qualsevol altre condición de estatutario fijo o funcionario de carrera. Por consiguiente,
personal que tinga reconegut o perceba algun dels esmentats comple- cualquier otro personal que tenga reconocido o esté percibiendo alguno
ments retributius sense complir les condicions anteriorment indicades, de dichos complementos retributivos sin cumplir las condiciones ante-
en perdrà el dret a la percepció. riormente indicadas perderá el derecho a la percepción de los mismos.
4. Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, 4. Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso,
puga percebre el personal a què es refereix aquest article, igualment pudiera percibir el personal a que se refiere el presente artículo, igual-
no experimentaranincrement respecte de les vigents el 31 de desembre mente no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a
de 2016. 31 de diciembre de 2016.
5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anu- 5. De acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean
alment, el personal sanitari a què es refereix l’apartat 1, i que preste anualmente, el personal sanitario a que se refiere el apartado 1, y que
serveis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conse- preste servicios en los centros e instituciones sanitarias dependientes
lleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de
percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels sanidad, podrá percibir una productividad variable, que responderá a la
paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, ponderación de los siguientes parámetros: uso eficiente de los recursos,
accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització. calidad asistencial, accesibilidad y grado de implicación en actividades
propias de la organización.
En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per aquest con- En todo caso, las cantidades que perciba cada persona por este
cepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària concepto serán de conocimiento público del personal de la institución
on preste serveis, així com dels que tinguen la representació sindical de sanitaria donde preste servicios, así como de quienes tengan la represen-
l’esmentat personal. La quantificació dels paràmetres, la fixació dels tación sindical del citado personal. La cuantificación de los parámetros,
criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s’establirà mit- fijación de los criterios de distribución y, en su caso, la modificación
jançant un acord del Consell. La quantia individual del complement de de los mismos, se establecerá mediante acuerdo del Consell. La cuantía
productivitat es fixarà mitjançant una resolució de la persona que tinga individual del complemento de productividad se fijará mediante reso-
assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria lución de la persona que tenga asignada la titularidad de la conselleria
de sanitat. con competencias en materia de sanidad.
El crèdit total assignat a aquest concepte retributiu no experimentarà El crédito total asignado a este concepto retributivo no experimen-
cap increment, en termes anuals, respecte de l’establit el 31 de desem- tará ningún incremento, en términos anuales, respecto del establecido a
bre de 2016, en els termes i les condicions previstos en l’apartat 1.f de 31 de diciembre de 2016, en los términos y condiciones previstos en el
l’article 31 d’aquesta llei. apartado 1.f del artículo 31 de esta ley.
6. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots 6. Los complementos personales de garantía, los transitorios y todos
aquells complements que no responguen a retribucions de caràcter gene- aquellos complementos que no obedezcan a retribuciones de carácter
ral, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que puga tin- general, incluido el complemento de productividad compensatoria,
dre reconeguts el personal sanitari a què es refereix l’apartat 3 d’aquest que pudiera tener reconocidos el personal sanitario a que se refiere el
article, es regularan quant a l’increment anual aplicable pel que preveu apartado 3 de este artículo, se regularán en cuanto al incremento anual
l’article 28.5 d’aquesta llei, i quant al règim d’absorció, pel que preveu aplicable por lo previsto en el artículo 28.5 de esta ley, y en cuanto al
l’article 31.1.i d’aquesta llei. A aquest efecte, el complement de pro- régimen de absorción por lo previsto en el artículo 31.1.i de esta ley. A
ductivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual per un import tal efecto, el complemento de productividad compensatoria será absor-
equivalent al 100 per cent de l’increment retributiu, quan siga com a bido en cómputo anual, por un importe equivalente al 100 por ciento
conseqüència del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, carrera del incremento retributivo, cuando sea como consecuencia del cambio
professional, desenvolupament professional o qualsevol altre increment de grupo o subgrupo, nivel, puesto de trabajo, carrera profesional, desa-
retributiu que afecte el lloc de treball, el grup o subgrup de pertinença, rrollo profesional o cualquier otro incremento retributivo que afecte
o el grau de carrera o desenvolupament professional. al puesto de trabajo, grupo o subgrupo de pertenencia, o al grado de
carrera o desarrollo profesional.
7. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions arre- 7. El personal licenciado o diplomado en alguna de las titulaciones
plegades en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, recogidas en los artículos 6 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
d’Ordenació de les Professions Sanitàries, que ocupen llocs en l’Admi- de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que ocupen puestos en la
nistració de la Generalitat adscrits a la conselleria que tinga assignades Administración de la Generalitat adscritos a la conselleria que tenga
les competències en matèria de sanitat, per als quals s’incloga com a asignadas las competencias en materia de sanidad, para los que se inclu-
requisit estar en possessió d’alguna de les esmentades titulacions, tin- ya como requisito el estar en posesión de alguna de dichas titulaciones,
drà la consideració de personal sanitari d’acord amb el que disposa el tendrá la consideración de personal sanitario conforme a lo dispuesto
Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat. en el Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la Generalitat.
8. Les retribucions del personal en formació, personal de quota i 8. Las retribuciones del personal en formación, personal de cupo
zona, i personal de cossos sanitaris locals al servei de les institucions y zona y personal de cuerpos sanitarios locales al servicio de las insti-
sanitàries, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta llei, no tuciones sanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1 de
experimentaran increment respecte de les quanties vigents el 31 de esta ley, no experimentarán ningún incremento respecto a las cuantías
desembre de 2016. vigentes a 31 de diciembre de 2016.

Article 33. Retribucions del personal eventual Artículo 33. Retribuciones del personal eventual
1. Durant l’exercici 2017, les retribucions del personal a què es refe- 1. Durante el ejercicio 2017 las retribuciones del personal a que se
reix aquest article no experimentaran increment respecte de les vigents refiere el presente artículo no experimentarán incremento respecto a las
el 31 de desembre de 2016. vigentes a 31 de diciembre de 2016.
2. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 2. Conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 10/2010,
9 de juliol, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser de 9 de julio, el personal funcionario declarado en servicios especiales
Num. 7948 / 31.12.2016 36954

nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret por ser nombrado en un puesto de naturaleza eventual en la Generalitat
a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tendrá derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los
tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càr- trienios que pudiera tener reconocido como personal funcionario, los
rec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses. cuales se abonarán con cargo a los créditos que se incluyen al efecto en
los estados de gastos.

Article 34. Règim retributiu del personal laboral al servei de les enti- Artículo 34. Régimen retributivo del personal laboral al servicio de
tats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació del present títol las entidades y sujetos incluidos en ámbito de aplicación del presente
título
1. La massa salarial del personal laboral al servei de les entitats i 1. La masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades y
subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, que sujetos incluidos en el ámbito de aplicación subjetivo del presente título,
no experimentarà cap increment en 2017, està integrada, als efectes que no experimentará incremento alguno en 2017, está integrada, al
d’aquesta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials efecto de esta ley, por el conjunto de las retribuciones salariales y extra-
meritades durant l’exercici 2016 pel personal esmentat, amb el límit salariales devengadas durante el ejercicio 2016 por el citado personal,
per al personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector con el límite, para el personal de la administración de la Generalitat y
públic instrumental, de les quanties que tenen l’informe favorable de la de su sector público instrumental, de las cuantías informadas favora-
conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda blemente por la conselleria que tenga asignadas las competencias en
per a l’esmentat exercici pressupostari. materia de hacienda para este ejercicio presupuestario.
Se n’exceptuen en tot cas: Se exceptúan en todo caso:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social. a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo de la
l’entitat ocupadora. entidad ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o aco- c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones
miadaments. o despidos.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que haja realitzat d) Las indemnizaciones o los suplidos por gastos que hubiera reali-
la persona empleada. zado la persona empleada.
La limitació de l’increment a què es refereix el paràgraf primer La limitación del incremento a que se refiere el párrafo primero
operarà sense perjudici del que puga derivar-se de la modificació dels operará sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la modificación de
sistemes d’organització de treball o classificació professional i de la los sistemas de organización de trabajo o clasificación profesional y de
consecució dels objectius assignats a cada conselleria per mitjà de l’in- la consecución de los objetivos asignados en cada conselleria mediante
crement de la productivitat. el incremento de la productividad.
2. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes 2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en térmi-
d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel nos de homogeneidad para los dos períodos objeto de la comparación,
que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu tanto en lo que respecta a los efectivos de personal y su antigüedad
de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias
laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado
les variacions en aquests conceptes. las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos.
3. El que preveuen els apartats anteriors representa el límit màxim 3. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máxi-
de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es pro- mo de masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se produ-
duirà a través de la negociació col·lectiva. cirá a través de la negociación colectiva.
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector En el ámbito de la Administración de la Generalitat y de su sector
public instrumental, l’autorització de la massa salarial serà requisit previ público instrumental, la autorización de la masa salarial será requisito
per al començament de les negociacions de convenis o acords col·lec- previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos
tius que tinguen lloc l’any 2017, i a càrrec d’aquesta hauran de satis- colectivos que se celebren en el año 2017, y con cargo a ella deberán
fer-se la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades del satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral deriva-
corresponent acord i totes les que es meriten al llarg de l’any esmentat. das del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo
del expresado año.
4. Amb anterioritat a l’1 de març de 2017, els distints òrgans de 4. Con anterioridad al 1 de marzo de 2017, los distintos órganos
l’Administració de la Generalitat amb competències en matèria de de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de
personal, i els responsables en la matèria dels diferents subjectes que personal, y los responsables de los distintos sujetos que conforman el
conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, hauran de sol· sector público instrumental de la Generalitat, deberán solicitar a la con-
licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria selleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda,
d’hisenda la corresponent autorització de massa salarial i hauran d’apor- la correspondiente autorización de masa salarial, aportando al efecto la
tar a aquest efecte el certificat de les retribucions salarials satisfetes i certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en
meritades en 2016. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per 2016. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar,
a determinar, en termes d’homogeneïtat, els crèdits o dotacions corres- en términos de homogeneidad, los créditos o dotaciones correspondien-
ponents a les retribucions del personal laboral afectat. tes a las retribuciones del personal laboral afectado.
Les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat hauran Las entidades que conforman el sector público de la Generalitat
de remetre a la conselleria que tinga assignades les competències en deberán remitir a la conselleria que tenga asignadas las competencias
matèria d’hisenda, junt amb la sol·licitud d’autorització de la massa en materia de hacienda, junto a la solicitud de autorización de la masa
salarial, informació relativa a la contractació temporal realitzada en salarial, información relativa a la contratación temporal realizada en el
l’exercici anterior, detallant el nombre de jornades anualitzades i el seu ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el
cost, així com qualsevol altra informació relativa als costos de personal coste de las mismas, así como cualquier otra información relativa a los
assumits durant l’exercici anterior. costes de personal asumidos durante el ejercicio anterior.
Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d’hi- Mediante orden de la conselleria competente en materia de hacien-
senda, s’establiran els requisits de la informació que han de subministrar da, se establecerán los requisitos de la información a suministrar por las
les entitats mencionades en el paràgraf anterior, i el procediment per a entidades mencionadas en el párrafo anterior, y el procedimiento para
l’autorització de la massa salarial. la autorización de la masa salarial.
5. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu les 5. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas
retribucions del qual estiguen determinades, en tot o en part, per mitjà retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato
de contracte laboral, hauran de comunicar-se a la conselleria que tinga laboral, deberán comunicarse a la conselleria que tenga asignadas las
Num. 7948 / 31.12.2016 36955

assignades les competències en matèria d’hisenda les retribucions satis- competencias en materia de hacienda las retribuciones satisfechas y
fetes i meritades durant 2016. devengadas durante 2016.
6. Les indemnitzacions, complements personals de garantia i altres 6. Las indemnizaciones, complementos personales de garantía y
retribucions de caràcter anàleg del personal laboral no podran experi- demás retribuciones de carácter análogo del personal laboral no podrán
mentar creixement respecte de 2016. experimentar crecimiento respecto a 2016.

Article 35. Requisits per a la determinació o modificació de retribu- Artículo 35. Requisitos para la determinación o modificación de retri-
cions del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració buciones del personal laboral y no funcionario al servicio de la Admi-
de la Generalitat i del seu sector públic instrumental nistración de la Generalitat y de su sector público instrumental
1. Durant l’any 2017, per a procedir a determinar o modificar les 1. Durante el año 2017, para proceder a determinar o modificar las
condicions retributives del personal laboral i no funcionari al servei de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumen-
seran preceptius els següents informes favorables: tal, serán preceptivos los siguientes informes favorables:
a) Per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i a) Para el personal al servicio de la Administración de la Generalitat
dels organismes autònoms adscrits a aquesta, els corresponents a les y de los organismos autónomos adscritos a la misma, los correspon-
conselleries competents en matèria d’hisenda i funció pública. dientes a las consellerias competentes en materia de hacienda y función
pública.
b) Per al personal al servei dels consorcis hospitalaris a què es refe- b) Para el personal al servicio de los consorcios hospitalarios a los
reix l’apartat 3 de l’article 2 d’aquesta llei, els corresponents a les con- que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de la presente ley, los corres-
selleries competents en matèria d’hisenda i sanitat. pondientes a las consellerias competentes en materia de hacienda y
sanidad.
c) Per al personal al servei de la resta de subjectes que conformen c) Para el personal al servicio del resto de sujetos que conforman
el sector públic instrumental de la Generalitat, els corresponents a les el sector público instrumental de la Generalitat, los correspondientes a
conselleries competents en matèria d’hisenda i sector públic. las consellerias competentes en materia de hacienda y sector público.
2. Als efectes d’aquest article, s’entendrà per determinació o modi- 2. A los efectos de este artículo, se entenderá por determinación
ficació de condicions retributives del personal no funcionari les actua- o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no
cions següents: funcionario las siguientes actuaciones:
a) Determinació de les retribucions per a llocs de nova creació o a) Determinación de las retribuciones para puestos de nueva crea-
modificació dels corresponents a llocs ja existents en la relació de llocs ción, o modificación de las correspondientes a puestos ya existentes en
de treball de l’entitat o organisme. la relación de puestos de trabajo de la entidad u organismo.
b) Firmes de convenis col·lectius, acords o instruments semblants b) Firmas de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos simila-
subscrits per qualsevol dels subjectes que integren el sector públic ins- res suscritos por cualquiera de los sujetos que integran el sector público
trumental de la Generalitat, així com les seues revisions, adhesions o instrumental de la Generalitat, así como sus revisiones, adhesiones o
extensions a aquests. extensiones a los mismos.
c) Aplicació del vigent Conveni col·lectiu del personal laboral al c) Aplicación del vigente Convenio colectivo del personal laboral
servei de l’Administració de la Generalitat i dels convenis col·lectius al servicio de la Administración de la Generalitat y de los convenios
d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o exten- colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones
sions d’aquests. o extensiones de los mismos.
d) Fixació de les retribucions per mitjà de contracte individual, ja d) Fijación de las retribuciones mediante contrato individual, ya se
es tracte de personal fix o contractat per un temps determinat, quan trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no
no estiguen reflectides, en tot o en part, per mitjà de conveni col·lec- vengan reflejadas en todo o en parte mediante convenio colectivo, con
tiu, exceptuant-ne el personal temporal subjecte a la relació laboral de excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carácter
caràcter especial regulada en l’article 2, apartat 1, lletra a, del Reial especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra a, del Real Decreto
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. No obstant això, s’haurà Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, se
de facilitar informació de les retribucions d’aquest últim personal a les deberá facilitar información de las retribuciones de este último personal
conselleries competents per a l’emissió dels informes mencionats en a la consellerias competentes para la emisión de los informes mencio-
l’apartat 1 d’aquest article. nados en el apartado 1 del presente artículo.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus uni- e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo
lateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la
l’aplicació extensiva del règim retributiu del personal sotmés a règim aplicación extensiva del régimen retributivo del personal sometido a
administratiu al servei del sector públic de la Generalitat. régimen administrativo al servicio del sector público de la Generalitat.
3. La determinació o modificació de les retribucions se subjectarà 3. La determinación o modificación de las retribuciones se sujetará
al procediment següent: al siguiente procedimiento:
a) La proposta o projecte, amb caràcter previ al seu acord o firma, a) La propuesta o proyecto, con carácter previo a su acuerdo o
es remetrà a les conselleries competents als efectes de l’emissió dels firma, se remitirá a las consellerias competentes a los efectos de la emi-
informes previstos en l’apartat primer, acompanyat d’una memòria eco- sión de los informes previstos en el apartado primero, acompañado de
nòmica que incloga una valoració del seu cost, així com dels efectes una memoria económica que incluya una valoración de su coste, así
en els estats d’ingressos i despeses dels programes pressupostaris de la como de los efectos en los estados de ingresos y gastos de los programas
Generalitat i de les entitats amb comptabilitat pressupostària, i en els presupuestarios de la Generalitat y de las entidades con contabilidad
estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afecta- presupuestaria, y en los estados de recursos y dotaciones del resto de
des. En tot cas, la proposta haurà d’estar degudament motivada. personas jurídicas afectadas. En todo caso, la propuesta deberá venir
debidamente motivada.
b) Els informes mencionats seran evacuats en el termini màxim de b) Los mencionados informes serán evacuados en el plazo máximo
20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i de la seua de 20 días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su
valoració, i versaran sobre: valoración, y versarán sobre:
– el corresponent a la conselleria competent en matèria d’hisenda, – el correspondiente a la conselleria competente en materia de
sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes hacienda, sobre todos aquellos extremos de los que se deriven conse-
o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l’any 2017 com cuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el
per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la año 2017 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se
massa salarial i al control del seu creixement, refiere a la determinación de la masa salarial y al control de su creci-
miento,
Num. 7948 / 31.12.2016 36956

– el corresponent a la conselleria competent en matèria de funció – el correspondiente a la conselleria competente en materia de


pública, sobre les repercussions respecte de les Relacions de Llocs de función pública, sobre las repercusiones respecto de las relaciones de
Treball i, en general, la seua adequació a la política de recursos humans puestos de trabajo y, en general, su adecuación a la política de recursos
de la Generalitat, humanos de la Generalitat,
– el corresponent a la conselleria competent en matèria de sanitat, – el correspondiente a la conselleria competente en materia de sani-
sobre les repercussions relatives a la qualitat assistencial hospitalària dad, sobre las repercusiones relativas a la calidad asistencial hospitalaria
i l’adequació a les polítiques retributives del personal d’institucions y la adecuación a las políticas retributivas del personal de instituciones
sanitàries, sanitarias,
– el corresponent a la conselleria competent en matèria de sector – el correspondiente a la conselleria competente en materia de sec-
públic, sobre les repercussions respecte de la Relació de Llocs de Tre- tor público, sobre las repercusiones respecto de la relación de puestos
ball de l’entitat i, en general, sobre la seua coherència respecte de la de trabajo de la entidad y, en general, sobre su coherencia respecto de la
política retributiva i els processos de reestructuració i racionalització política retributiva y los procesos de reestructuración y racionalización
del sector públic instrumental. del sector público instrumental.
Si no s’emet qualsevol dels informes mencionats, en el termini asse- De no emitirse, cualquiera de los mencionados informes, en el plazo
nyalat, s’entendrà que aquest és desfavorable. señalado, se entenderá que el mismo es desfavorable.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria 4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta
amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavora- materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe
ble, considerat d’acord amb l’apartat anterior, així com els pactes que desfavorable, considerado de acuerdo con el apartado anterior, así como
impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios suce-
que determinen les futures lleis de pressupostos. sivos contrarios a lo que determinen las futuras leyes de presupuestos.
5. Durant el 2017, el personal laboral i no funcionari que preste els 5. Durante el 2017 el personal laboral y no funcionario que preste
seus serveis en qualsevol dels diferents subjectes que integren el sector sus servicios en cualquiera de los distintos sujetos que integran el sector
públic instrumental de la Generalitat, no podrà meritar, ni, en conse- público instrumental de la Generalitat, no podrá devengar, ni, en conse-
qüència percebre, cap retribució en concepte de productivitat. En aquest cuencia percibir, retribución alguna en concepto de productividad. En
sentit, durant 2017 les esmentades persones jurídiques no podran aplicar tal sentido, durante 2017 las citadas personas jurídicas no podrán aplicar
el concepte de productivitat. el concepto de productividad.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de la determinació 6. No podrán autorizarse gastos derivados de la determinación o
o modificació de les retribucions del personal inclòs en aquest article, modificación de las retribuciones del personal incluido en el presente
sense el compliment dels requisits que s’hi estableixen. artículo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo.

Article 36. De l’oferta d’ocupació pública o un altre instrument sem- Artículo 36. De la oferta de empleo público u otro instrumento similar
blant de gestió de la provisió de necessitats de personal de gestión de la provisión de necesidades de personal
1. Al llarg de l’exercici 2017 únicament es podrà procedir, en l’àm- 1. A lo largo del ejercicio 2017 únicamente se podrá proceder, en
bit subjectiu delimitat en l’article 27 d’aquesta llei, a excepció de les el ámbito subjetivo delimitado en el artículo 27 de esta ley, a excep-
societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials ción de las sociedades mercantiles de la Generalitat, entidades públicas
de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i empresariales de la Generalitat, las fundaciones del sector público de la
consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen Generalitat y consorcios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos
subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, que estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de aquella,
es regiran pel que disposa la disposició addicional vint d’aquesta llei, que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima
i de les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Au- de esta ley, y de las instituciones a que se refiere el artículo 20.3 del
tonomia de la Comunitat, a la incorporació de nou personal, amb sub- Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a la incorporación de
jecció als límits i requisits establits en els apartats següents, excepte la nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en
que puga derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución
a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors. Aquesta limitació de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de
afecta les places sotmeses als processos de consolidació d’ocupació ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los
pública previstos en la disposició transitòria quarta de l’Estatut Bàsic procesos de consolidación de empleo público previstos en la disposición
de l’Empleat Públic. transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del 2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias
capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, en els sectors del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los
o funcions següents la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del siguientes sectores o funciones la tasa de reposición se fijará hasta un
100 per cent: máximo del 100 por ciento:
a) Administració educativa, en matèria d’educació no universitària, a) Administración educativa, en materia de educación no univer-
en relació amb la determinació del nombre de places per a l’accés als sitaria, en relación con la determinación del número de plazas para el
cossos de funcionaris docents. acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
b) Administració sanitària, respecte de les places d’hospitals i cen- b) Administración Sanitaria, respecto de las plazas de hospitales y
tres de salut del Sistema Nacional de Salut. centros de salud del Sistema Nacional de Salud.
c) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades al control c) Puestos de trabajo cuyas funciones estén vinculadas al control
i la lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i del y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del
control de l’assignació eficient dels recursos públics. control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
d) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades a l’asses- d) Puestos de trabajo cuyas funciones estén vinculadas al asesora-
sorament jurídic i a la gestió dels recursos públics. miento jurídico y a la gestión de los recursos públicos.
e) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades als ser- e) Puestos de trabajo cuyas funciones estén vinculadas a los servi-
veis de prevenció i extinció d’incendis. cios de prevención y extinción de incendios.
f) Places de personal investigador doctor adscrites a organismes f) Plazas de personal investigador doctor adscritas a organismos
públics d’investigació definits en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la públicos de investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
Ciència, la Tecnologia i la Innovació. la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Igualment, amb el límit màxim del 100 per cent de la taxa de repo- Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de
sició, s’autoritza els organismes públics d’investigació per a la contrac- reposición, se autoriza a los organismos públicos de investigación para
tació de personal d’investigador doctor que ha superat una avaluació la contratación de personal investigador doctor que haya superado una
equivalent al certificat I3, en la modalitat d’investigador distingit, com evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investi-
a personal laboral fix en els esmentats organismes, amb l’acreditació gador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos,
prèvia que l’oferta d’ocupació pública d’aquestes places no afecta els previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas
Num. 7948 / 31.12.2016 36957

límits fixats en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pres- no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
supostària i Sostenibilitat Financera. de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
g) A les places dels cossos de catedràtics d’universitat i de profes- g) A las plazas de los cuerpos de catedráticos de universidad y de
sors titulars d’universitat i a les places de personal d’administració i profesores titulares de universidad y a las plazas de personal de admi-
serveis de les universitats públiques de la Generalitat i centres universi- nistración y servicios de las universidades públicas de la Generalitat y
taris dependents, en els termes i les condicions establits en la legislació centros universitarios dependientes, en los términos y condiciones esta-
bàsica en matèria d’oferta pública d’ocupació. blecidos en la legislación básica en materia de oferta pública de empleo.
h) A les places corresponents a la seguretat aèria, respecte del per- h) A las plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del
sonal que realitza actuacions d’inspecció i supervisió de la seguretat personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la segu-
aèria,les operacions de vol i operacions aeroportuàries i actuacions rela- ridad aérea, las operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y
ciones amb aquestes, i a les places de personal en relació amb la segu- actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de personal
retat marítima, que realitza tasques de salvament marítim i prevenció i en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamen-
lluita contra la contaminació marina, així com a les places de personal to marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina, así
en relació amb la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries. como a las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y
las operaciones ferroviarias.
i) A les places de personal que presta assistència directa als usuaris i) A las plazas de personal que presta asistencia directa a los usua-
de serveis socials. rios de servicios sociales.
j) A les places de personal que realitza la gestió de prestacions i j) A las plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y
polítiques actives en matèria d’ocupació. políticas activas en materia de empleo.
3. En els sectors no arreplegats en l’apartat anterior, la taxa de repo- 3. En los sectores no recogidos en el apartado anterior, la tasa de
sició es fixarà fins a un màxim del 50 per cent. reposición se fijará hasta un máximo del 50%.
4. Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i de fun- 4. Las consellerias con competencias en materia de hacienda y de
ció pública podran proposar, als efectes de l’oferta d’ocupació pública función pública, podrán proponer, a los efectos de la oferta de empleo
dels sectors i funcions assenyalats en l’apartat segon, l’acumulació de público de los sectores y funciones señalados en el apartado segundo,
les places resultants de l’aplicació de la taxa de reposició corresponent a la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de
cada sector o funció, en aquells llocs de treball la cobertura dels quals es reposición correspondiente a cada sector o función, en aquellos pues-
considere prioritària o que afecten el funcionament dels serveis públics tos de trabajo cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al
essencials. En tots els casos, serà necessària la valoració prèvia i l’infor- funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En todos los casos
me sobre la seua repercussió en els costos de personal, i que en tot cas será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los
l’acumulació estiga referida a llocs de treball susceptibles d’incloure’s costes de personal, y que en todo caso la acumulación venga referida a
en algun dels sectors o funcions arreplegats en l’apartat segon menci- puestos de trabajo susceptibles de incluirse en alguno de los sectores o
onat. funciones recogidos en dicho apartado segundo.
5. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors, tant per al càl- 5. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores, tanto para
cul de la taxa de reposició d’efectius com per a l’aprovació i publicació el cálculo de la tasa de reposición de efectivos como para la aprobación
de l’oferta d’ocupació pública, i de les consegüents convocatòries de y publicación de la oferta de empleo público, y de las consiguientes
places que s’efectuen, caldrà ajustar-se igualment al que estableix la convocatorias de plazas que se efectúen, se estará igualmente a lo esta-
normativa bàsica. blecido en la normativa básica.
6. Durant l’any 2017, no es procedirà a la contractació de personal 6. Durante el año 2017, no se procederá a la contratación de perso-
laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o nal laboral temporal, ni al nombramiento de personal estatutario tem-
de funcionaris interins, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat poral o de funcionarios interinos, en el ámbito de la administración de
i del seu sector públic instrumental, excepte en casos excepcionals i per la Generalitat y de su sector público instrumental, excepto en casos
a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que
o a les funcions que es consideren prioritaris o que afecten el funciona- se restringirán a los sectores o funciones que se consideren prioritarios
ment dels serveis públics essencials. o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
A aquest efecte, serà el Consell l’òrgan competent per a, mitjançant A tal efecto será el Consell el órgano competente para, mediante
acord, concretar els sectors o funcions mencionats. acuerdo, concretar los citados sectores o funciones.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de
personal funcionari interí i de personal estatutari temporal, en les con- personal funcionario interino y de personal estatutario temporal, en las
dicions establides en el paràgraf anterior, requerirà l’autorització prèvia condiciones establecidas en el párrafo primero, requerirá la autorización
de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria previa de las consellerias que tengan asignadas las competencias en
d’hisenda i en matèria de funció pública. materia de hacienda y en materia de función pública.
No obstant això, no es requerirà l’autorització de la conselleria que No obstante lo anterior, no se requerirá la autorización de la con-
tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en selleria que tenga asignadas las competencias en materia de función
conseqüència, només serà necessària l’autorització de la conselleria pública y, en consecuencia, nada más será necesaria la autorización de la
que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, per a la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacien-
contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal da, para la contratación de personal laboral temporal o el nombramiento
estatutari temporal o funcionari interí en els supòsits següents: de personal estatutario temporal o funcionario interino en los siguientes
supuestos:
a) En l’àmbit de les entitats de dret públic de la Generalitat, enti- a) En el ámbito de las entidades de derecho público de la Gene-
tats públiques empresarials de la Generalitat, societats mercantils de la ralitat, entidades públicas empresariales de la Generalitat, sociedades
Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels mercantiles de la Generalitat, de las fundaciones del sector público de
consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen la Generalitat y de los consorcios adscritos a la Generalitat siempre
subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta que sus actos estén sujetos directamente o indirectamente al poder de
administració. decisión de esta administración.
b) En l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre. b) En el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre.
c) Per al personal docent. c) Para el personal docente.
d) Per al personal al servei de l’Administració de Justícia, compe- d) Para el personal al servicio de la administración de justicia, com-
tència de la comunitat autònoma. petencia de la comunidad autónoma.
Mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d’hisenda, Mediante orden de la conselleria competente en materia de hacien-
es fixaran les condicions, els criteris i les limitacions de l’autorització da, se fijarán las condiciones, los criterios y las limitaciones de la auto-
Num. 7948 / 31.12.2016 36958

a què es refereix aquest apartat, que per a determinats supòsits podrà rización a que se refiere este apartado, que para determinados supuestos
articular-se mitjançant un sistema de quotes. podrá articularse mediante un sistema de cupos.
7. La realització de contractes de posada a disposició amb empreses 7. La celebración de contratos de puesta a disposición con empre-
de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de sas de trabajo temporal solo podrá formalizarse en las condiciones del
l’apartat anterior, i, a aquest efecte, requerirà, en tot cas, l’autorització apartado anterior, y, a tal efecto, requerirá, en todo caso, la previa auto-
prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda. rización de la conselleria con competencias en materia de hacienda.

Article 37. De la contractació de personal temporal a càrrec dels crè- Artículo 37. De la contratación de personal temporal con cargo a los
dits per a inversions créditos para inversiones
1. Les distintes conselleries i els organismes autònoms de la Gene- 1. Las distintas consellerias y los organismos autónomos de la
ralitat podran formalitzar durant 2017, a càrrec dels respectius crèdits Generalitat podrán formalizar durante 2017, con cargo a los respectivos
d’inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realitza- créditos de inversiones, contratos laborales de carácter temporal para la
ció d’obres o serveis, sempre que hi haja concurrència dels requisits realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de
següents: los siguientes requisitos:
a) Que la contractació tinga com a objecte l’execució d’obres per a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por
administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de administración directa y con aplicación de la legislación de contratos
l’Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d’inversions. del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de
inversiones.
b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previs- b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas
tes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat vigents. y aprobadas en los Presupuestos de la Generalitat vigentes.
c) Que les obres o els serveis no puguen ser executats amb el per- c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el perso-
sonal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit nal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito
pressupostari destinat a la contractació de personal. presupuestario destinado a la contratación de personal.
2. Als efectes del que preveu l’article 38 d’aquesta llei, en els con- 2. A los efectos de lo previsto en el artículo 38 de esta ley, en los
tractes a què es refereix el present article es farà constar l’obra o servei contratos a los que se refiere el presente artículo se hará constar la obra
per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de
duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació duración, así como el resto de las formalidades que impone la legisla-
sobre contractes laborals, eventuals o temporals. En tot cas, haurà d’evi- ción sobre contratos laborales, eventuales o temporales. En todo caso,
tar-se l’assignació de personal contractat per a funcions diferents de les deberá evitarse la asignación de personal contratado para funciones dis-
determinades en els contractes, de les quals puguen derivar-se drets de tintas de las determinadas en los contratos, de las que pudieran derivarse
permanència per al personal contractat. derechos de permanencia para el personal contratado.
La informació als representants dels treballadors es farà de con- La información a los representantes de los trabajadores se realizará
formitat amb el que estableix el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del
Treballadors. Estatuto de los Trabajadores.
3. La contractació podrà excedir l’exercici pressupostari quan es 3. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuan-
tracte d’obres o serveis que hagen d’excedir l’esmentat període i corres- do se trate de obras o servicios que hayan de exceder de dicho período y
ponguen a projectes d’inversió de caràcter plurianual que complisquen correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cum-
els requisits que per a aquests es preveuen en l’article 40 de la Llei plan los requisitos que para estos se prevén en el artículo 40 de la Ley
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.
4. La realització dels contractes regulats en aquest article serà 4. La realización de los contratos regulados en el presente artículo
objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquests efectes, els crèdits será objeto de fiscalización previa en todo caso. A estos efectos, los
d’inversions s’entendran adequats per a la formalització de contractes créditos de inversiones se entenderán adecuados para la formalización
laborals de caràcter temporal, si no hi ha crèdit suficient per a això en el de contratos laborales de carácter temporal si no existe crédito suficiente
concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral para ello en el concepto presupuestario destinado específicamente a la
temporal. contratación laboral temporal.
5. Durant l’exercici 2017, amb caràcter excepcional, i en el marc 5. Durante el ejercicio 2017, con carácter excepcional, y en el marco
del que preveu l’article 16.2.c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, podrà de lo previsto en el artículo 16.2.c de la Ley 10/2010, de 9 de julio,
autoritzar-se el nomenament de personal interí, per a l’execució de pro- podrá autorizarse el nombramiento de personal interino, para la ejecu-
grames de caràcter temporal i de duració determinada, i que responguen ción de programas de carácter temporal y de duración determinada, y
a necessitats no permanents de l’Administració, a càrrec de crèdits per que respondan a necesidades no permanentes de la administración, con
a inversions. cargo a créditos para inversiones.

CAPÍTOL II CAPÍTULO II
Altres normes en matèria de despeses de personal Otras normas en materia de gastos personal

Article 38. Responsabilitat en la gestió de la contractació laboral tem- Artículo 38. Responsabilidad en la gestión de la contratación laboral
poral temporal
1. Els contractes hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions 1. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripcio-
dels articles 15 i 17 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, i res- nes de los artículos 15 y 17 del Texto Refundido del Estatuto de los
pectant el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompa- Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de
tibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.
2. Els òrgans competents en matèria de personal dels departaments 2. Los órganos competentes en materia de personal de los depar-
de l’Administració de la Generalitat i de les entitats que conformen el tamentos de la Administración de la Generalitat y de las entidades
seu sector públic instrumental seran responsables del compliment de que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del
la citada normativa, a fi d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la cumplimiento de la citada normativa, a fin de evitar cualquier tipo de
contractació laboral temporal i, en especial, la que puga donar lloc a la irregularidad en la contratación laboral temporal y, en especial, la que
conversió dels contractes esmentats en indefinits. pueda dar lugar a la conversión de los citados contratos en indefinidos.
3. La condició d’indefinit, en tot cas, només pot aconseguir-se per 3. La condición de indefinido, en todo caso, solamente puede alcan-
sentència ferma, sense que en cap cas l’entitat ocupadora puga reconéi- zarse por sentencia firme, sin que en ningún caso la entidad empleadora
xer-ho per si mateixa. pueda reconocerlo por sí misma.
Num. 7948 / 31.12.2016 36959

4. Les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l’exi- 4. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a
gència de responsabilitats als òrgans referits en l’apartat segon, de con- la exigencia de responsabilidades a los órganos referidos en el apartado
formitat amb el que disposen les disposicions contingudes en el títol segundo, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones conteni-
VIII de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. das en el título VIII de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.

Article 39. Indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i Artículo 39. Indemnizaciones por extinción de contratos mercantiles y
d’alta direcció i per acomiadament del personal laboral del sector de alta dirección y por despido del personal laboral del sector público
públic de la Generalitat de la Generalitat
1. L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes mer- 1. La extinción, por desistimiento del empresario, de los contratos
cantils i d’alta direcció, siga quina siga la data de la seua subscripció, mercantiles y de alta dirección, cualquiera que sea la fecha de su cele-
del personal que preste serveis en el sector públic instrumental de la bración, del personal que preste servicios en el sector público instru-
Generalitat, únicament donarà lloc a una indemnització no superior a mental de la Generalitat, únicamente dará lugar a una indemnización
set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en
màxim de sis mensualitats. metálico, con un máximo de seis mensualidades.
El càlcul de la indemnització es farà tenint en compte la retribució El cálculo de la indemnización se hará teniendo en cuenta la retribu-
anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció s’estiguera percebent ción anual en metálico que en el momento de la extinción se estuviera
com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o comple- percibiendo como retribución fija íntegra y total, excluidos los incenti-
ments variables si n’hi haguera. vos o complementos variables si los hubiere.
No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte No se tendrá derecho a indemnización alguna cuando la persona,
mercantil o d’alta direcció de la qual s’extingisca per desistiment de cuyo contrato mercantil o de alta dirección se extinga, por desistimien-
l’empresari, tinga la condició de funcionari de carrera de l’Estat, de les to del empresario, ostente la condición de funcionario de carrera del
comunitats autònomes o de les entitats locals, o siga empleat d’entitat Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, o sea
integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de empleado de entidad integrante del sector público estatal, autonómico o
lloc de treball. local con reserva de puesto de trabajo.
El desistiment haurà de ser comunicat per escrit, amb un termi- El desistimiento deberá ser comunicado por escrito, con un plazo
ni mínim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment mínimo de antelación de quince días naturales. En caso de incumpli-
del preavís mencionat, l’entitat haurà d’indemnitzar amb una quantia miento del preaviso mencionado, la entidad deberá indemnizar con una
equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplit. cuantía equivalente a la retribución correspondiente al periodo de pre-
aviso incumplido.
Seran nul·les de ple dret les clàusules dels contractes mercantils o Serán nulas de pleno derecho las cláusulas de los contratos mercan-
d’alta direcció a què es refereix aquest article que s’oposen al que s’ha tiles o de alta dirección a que se refiere este artículo que se opongan a
establit en aquest. lo establecido en el mismo.
2. Les indemnitzacions per acomiadament, cessament o extinció del 2. Las indemnizaciones por despido, cese o extinción del personal
personal laboral del sector públic de la Generalitat que no siga personal laboral del sector público de la Generalitat que no sea personal directi-
directiu, no podran ser superiors a les establides per disposició legal de vo, no podrán ser superiores a las establecidas por disposición legal de
dret necessari. Seran nuls de ple dret els pactes, acords o convenis que derecho necesario. Serán nulos de pleno derecho los pactos, acuerdos
reconeguen indemnitzacions o compensacions econòmiques superiors a o convenios que reconozcan indemnizaciones o compensaciones eco-
les mencionades. Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, nómicas superiores a las mencionadas. Excepcionalmente, mediante
la conselleria que tinga competències en matèria d’hisenda podrà auto- resolución motivada, la conselleria que tenga competencias en materia
ritzar imports superiors als indicats. de hacienda podrá autorizar importes superiores a los indicados.

Article 40. Paga addicional o equivalent del personal al servei de la Artículo 40. Paga adicional o equivalente del personal al servicio de
Generalitat la Generalitat
Les pagues addicionals o equivalents del complement específic Las pagas adicionales o equivalentes del complemento específico
percebudes junt amb les pagues extraordinàries de juny i desembre no percibidas junto a las pagas extraordinarias de junio y diciembre no
podran incloure, en cap cas, els següents conceptes retributius: podrán incluir, en ningún caso, los siguientes conceptos retributivos:
– Component compensatori del complement específic, regulat per – Componente compensatorio del complemento específico, regula-
Decret 34/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat. do por Decreto 34/2006, de 24 de marzo, del Consell de la Generalitat.
– Complements de festivitat, nocturnitat i treball per torns, creats – Complementos de festividad, nocturnidad y turnicidad, creados
per Decret 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià. por Decreto 99/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano.
– Component singular del complement específic per l’exercici d’òr- – Componente singular del complemento específico por el des-
gans unipersonals de govern, de llocs de treball docents singulars o per empeño de órganos unipersonales de gobierno, de puestos de trabajo
inspecció educativa. docentes singulares o por inspección educativa.
– Component retributiu relacionat amb la formació permanent del – Componente retributivo relacionado con la formación permanente
professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qua- del profesorado y la realización de otras actividades para la mejora de
litat de l’ensenyament, regulat en el Decret 99/2014, de 27 de juny, del la calidad de la enseñanza, regulado en el Decreto 99/2014, de 27 de
Consell. junio del Consell.
– Qualsevol altre concepte que retribuïsca el grau d’interés, inicia- – Cualquier otro concepto que retribuya el grado de interés, inicia-
tiva o esforç amb què l’empleat exerceix el seu treball i el rendiment o tiva o esfuerzo con el que el empleado desempeña su trabajo y el ren-
resultats obtinguts, així com els serveis extraordinaris prestats fora de dimiento o resultados obtenidos, así como los servicios extraordinarios
la jornada normal de treball. prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
El personal al servei de la Generalitat que estiga percebent algun El personal al servicio de la Generalitat que esté percibiendo alguno
dels esmentats complements retributius en les pagues addicionals o de dichos complementos retributivos en las pagas adicionales o equiva-
equivalents del complement específic percebudes junt amb les pagues lentes del complemento específico percibidas junto a las pagas extraor-
extraordinàries de juny i desembre, en perdrà el dret a la percepció. dinarias de junio y diciembre, perderá el derecho a la percepción del
mismo.

Article 41. Retribucions del personal al servei de l’Administració de Artículo 41. Retribuciones del personal al servicio de la Administra-
Justícia, competència de la Generalitat ción de Justicia, competencia de la Generalitat
1. L’any 2017, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta 1. En el año 2017, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1 de
llei, les retribucions del personal al servei de l’Administració de Justí- esta ley, las retribuciones del personal al servicio de la Administración
Num. 7948 / 31.12.2016 36960

cia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de de Justicia, perteneciente a los cuerpos y escalas de médicos forenses,
jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació pro- de secretarios de juzgados de paz, de gestión procesal y administrativa,
cessal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial, compe-
seran les següents: tencia de la Generalitat, serán las siguientes:
a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o con- a) Las retribuciones básicas y el complemento general del puesto
cepte anàleg seran les establides en la Llei de Pressupostos Generals de o concepto análogo serán las establecidas en la Ley de Presupuestos
l’Estat per a l’any 2016, sense perjudici del que disposa la disposició Generales del Estado para el año 2016, sin perjuicio de lo dispuesto en
transitòria tercera d’aquesta llei. la disposición transitoria tercera de esta ley.
b) Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, puga b) Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso,
percebre el personal a què es refereix el present article, no experimen- pudiera percibir el personal a que se refiere el presente artículo, no
taran cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2016, experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de
sense perjudici de les adaptacions que deriven de l’establiment de les diciembre de 2016, sin perjuicio de las adaptaciones que deriven del
noves relacions de llocs de treball d’aquest personal, així com dels pro- establecimiento de las nuevas relaciones de puestos de trabajo de dicho
grames concrets d’actuació que puguen implantar al llarg de l’exercici. personal, así como de los programas concretos de actuación que pudie-
ran implantarse a lo largo del ejercicio.
2. Durant l’exercici 2017, d’acord amb l’article 519.3 de la Llei 2. Durante el ejercicio 2017, de acuerdo con el artículo 519.3 de
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per part de la con- la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por parte de
selleria competent en matèria de justícia es fixaran les quanties indi- la conselleria competente en materia de justicia se fijarán las cuantías
vidualitzades del complement específic d’aquells funcionaris al servei individualizadas del complemento específico de aquellos funcionarios
de l’Administració de Justícia destinats a la Comunitat Valenciana que al servicio de la Administración de Justicia destinados en la Comunitat
s’integren en alguna de les relacions de llocs de treball que s’aproven Valenciana que se integren en alguna de las relaciones de puestos de tra-
d’acord amb el que disposa la llei orgànica esmentada. bajo que se aprueben conforme a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica.
En compliment del precepte mencionat, en cap cas es pot assignar En cumplimiento del citado precepto, en ningún caso podrá asig-
més d’un complement específic a un lloc de treball. La seua percepció narse más de un complemento específico a un puesto de trabajo. Su
serà incompatible amb la dels següents complements retributius: percepción será incompatible con la de los siguientes complementos
retributivos:
– complement autonòmic transitori – complemento autonómico transitorio
– complement de penositat – complemento de penosidad
Així mateix, la percepció de l’esmentat complement específic Asimismo, la percepción de dicho complemento específico dará
donarà lloc a la finalització del dret a percebre la productivitat line- lugar a la finalización del derecho a percibir la productividad lineal
al establerta en l’acord de la Conselleria de Justícia i Administracions establecida en el acuerdo de la Conselleria de Justicia y Administracio-
Públiques i les organitzacions sindicals de data 28 de setembre de 2004. nes Públicas y las organizaciones sindicales de fecha 28 de septiembre
de 2004.

Article 42. Altres mesures de control de les despeses de personal Artículo 42. Otras medidas de control de los gastos de personal
1. Durant l’exercici 2017, els crèdits màxims destinats, dins de 1. Durante el ejercicio 2017, los créditos máximos destinados, den-
cada programa pressupostari, a satisfer les despeses de personal que no tro de cada programa presupuestario, a satisfacer los gastos de personal
siguen de caràcter fix i periòdic no podran experimentar cap increment que no sean de carácter fijo y periódico no podrán experimentar incre-
respecte de les abonades per aquests conceptes durant l’exercici 2016, mento alguno respecto de las abonadas por estos conceptos durante el
en termes anuals i d’homogeneïtat. ejercicio 2016, en términos anuales y de homogeneidad.
2. Als efectes de l’apartat anterior, s’entendran per despeses de per- 2. A los efectos del apartado anterior, se entenderán por gastos de
sonal que no siguen de caràcter fix i periòdic les següents: personal que no sean de carácter fijo y periódico los siguientes:
a) Pagaments en conceptes de guàrdies, festivitat, nocturnitat, tre- a) Pagos en conceptos de guardias, festividad, nocturnidad, turnici-
ball per torns i atenció continuada. dad y atención continuada.
b) Les derivades de substitucions de personal per vacances, per- b) Los derivados de sustituciones de personal por vacaciones, per-
misos i llicències, per incapacitat transitòria, llicències per maternitat i misos y licencias, por incapacidad transitoria, licencias por maternidad
qualsevol altre supòsit legalment reconegut. y cualquier otro supuesto legalmente reconocido.
3. Amb caràcter excepcional, la conselleria que tinga atribuïdes 3. Con carácter excepcional, la conselleria que tenga atribuidas las
les competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar la modificació competencias en materia de hacienda podrá autorizar la modificación
dels crèdits màxims assenyalats en el primer apartat, amb la sol·licitud de los créditos máximos señalados en el primer apartado, previa soli-
prèvia motivada de l’òrgan competent en matèria de personal de cada citud motivada del órgano competente en materia de personal de cada
conselleria. conselleria.

Article 43. Dels acords i pactes Artículo 43. De los acuerdos y pactos
1. Amb efectes d’1 de gener de 2017 se suspenen parcialment tots 1. Con efectos de 1 de enero de 2017 se suspenden parcialmente
els acords i pactes sindicals firmats en l’àmbit del personal funcionari todos los acuerdos y pactos sindicales firmados en el ámbito del perso-
i estatutari, i del laboral, al servei de les entitats i subjectes inclosos en nal funcionario y estatutario, y del laboral, al servicio de las entidades
l’àmbit d’aplicació subjectiu del títol II de la present llei, en els termes y sujetos incluidos en el ámbito de aplicación subjetivo del título III de
necessaris per a la correcta aplicació d’aquesta llei, i en concret, les la presente ley, en los términos necesarios para la correcta aplicación
mesures de caràcter econòmic. A aquest efecte, i per a fer efectiu el de esta ley, y en concreto, las medidas de carácter económico. A tal
manament previst en l’apartat 2.b de l’article 28 d’aquesta llei, d’acord efecto, y para hacer efectivo el mandato previsto en el apartado 2.b
amb el que disposen els articles 32.2 i 38.10 del Text Refós de la Llei de del artículo 28 de esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovada per Reial Decret Legis- 32.2 y 38.10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
latiu 5/2015, de 30 d’octubre, se suspenen les previsions dels convenis, Empleado Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
pactes i acords contràries al manament esmentat. 30 de octubre, se suspenden las previsiones de los convenios, pactos y
acuerdos contrarias a dicho mandato.
2. Les autoritzacions de la massa salarial per la conselleria compe- 2. Las autorizaciones de la masa salarial por la conselleria compe-
tent en matèria d’hisenda a què es refereix l’article 34 d’aquesta llei, tente en materia de hacienda a que se refiere el artículo 34 de esta ley,
es farà tenint en compte la minoració del concepte d’acció social i la se hará teniendo en cuenta la minoración del concepto de acción social
dels conceptes vinculats a aportacions a plans de pensions d’ocupació y la de los conceptos vinculados a aportaciones a planes de pensiones
o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de
contingència de jubilació. la contingencia de jubilación.
Num. 7948 / 31.12.2016 36961

TÍTOL IV TÍTULO IV
Gestió de les línies de subvenció i transferències Gestión de las líneas de subvención y de transferencias

CAPÍTOL ÚNIC CAPÍTULO ÚNICO


De les subvencions i les transferències De las subvenciones y las transferencias

Article 44. Subvencions corrents i de capital exceptuades del règim de Artículo 44. Subvenciones corrientes y de capital excepcionadas del
pagament anticipat régimen de pago anticipado
Durant l’exercici 2017, queden exceptuades del règim de pagament Durante el ejercicio 2017, quedan exceptuadas del régimen de pago
anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 anticipado de subvenciones previsto en el artículo 171 de la Ley 1/2015,
de febrer, les següents: de 6 de febrero, de la Generalitat las siguientes:
1. En l’àrea dels serveis socials, les subvencions de naturalesa cor- 1. En el área de los servicios sociales, las subvenciones de natura-
rent següents: leza corriente:
a) Les subvencions destinades a pal·liar situacions de primera a) Las subvenciones destinadas a paliar situaciones de primera
necessitat, d’emergència, o de subsistència, degudament justificades, de necesidad, de emergencia, o de subsistencia, debidamente justificadas,
persones individuals o unitats familiars, així com les prestacions econò- de personas individuales o unidades familiares, así como las presta-
miques individualitzades per acolliments familiars i les subvencions per ciones económicas individualizadas por acogimientos familiares y las
al finançament de despeses extraordinàries per acolliment familiar, de subvenciones para la financiación de gastos extraordinarios por acogi-
les quals podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al miento familiar, de las que podrá librarse de inmediato, una vez conce-
100 per cent del seu import. Igualment podran lliurar-se immediatament didas, hasta el 100 por ciento de su importe. Igualmente podrán librarse
després de la seua concessió, fins al 100 per cent del seu import, els fons inmediatamente después de su concesión, hasta el 100 por ciento de su
transferits a les corporacions locals, que actuen com a entitats col·la- importe, los fondos transferidos a las corporaciones locales, que actúen
boradores, per a les prestacions econòmiques d’acolliments familiars. como entidades colaboradoras, para las prestaciones económicas de
acogimientos familiares.
b) Les partides de subvencions dirigides a àmbits d’emergència b) Las partidas de subvenciones dirigidas a ámbitos de emergencia
social, pobresa i col·lectius d’especial vulnerabilitat en què podrà lliu- social, pobreza y colectivos de especial vulnerabilidad en que podrá
rar-se immediatament, una vegada concedides fins al 70 per cent del librarse inmediatamente, una vez concedidas hasta el 70 por ciento de su
seu import i el 30 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i importe y el 30 por ciento restante se librará después de la aportación y
comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta comprobación de la documentación justificativa de la efectiva y correcta
aplicació de l’import inicialment anticipat. aplicación del importe inicialmente anticipado.
c) En el marc de les actuacions del programa 313.10 «Serveis Soci- c) En el marco de las actuaciones del programa 313.10 «Servicios
als», les destinades a finançar les despeses de personal, serveis i progra- Sociales», las destinadas a financiar los gastos de personal, servicios y
mes desenvolupats per les entitats locals, inclosos en la línia de subven- programas desarrollados por las Entidades Locales, incluidos en la línea
ció S0228: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins de subvención S0228: podrá librarse inmediatamente, una vez conce-
al 70 per cent de l’import i el 30 per cent restant es lliurarà després de didas, hasta el 70 por ciento del importe y el 30 por ciento restante se
l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva librará después de la aportación y comprobación de la documentación
i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat. justificativa de la efectiva y correcta aplicación del importe inicialmente
anticipado.
Els percentatges, dins dels límits a què es refereix l’apartat anterior, Los porcentajes, dentro de los límites a que se refiere el apartado
podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre més gran anterior, podrán ser fraccionados, en caso de ser preciso, en un número
de pagaments anticipats, fins a arribar al límit de percentatge màxim mayor de pagos anticipados, hasta contemplar el señalado límite de
assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i con- porcentaje máximo, manteniendo el resto de condiciones para el segui-
trol dels objectius de la subvenció. miento y control de los objetivos de la subvención.
d) Les subvencions destinades als serveis socials especialitzats: d) Las subvenciones destinadas a los servicios sociales especiali-
zados:
1.r Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, sempre que 1.º Cuando vayan dirigidas al mantenimiento de los centros, siem-
es tracte d’entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, pre que se trate de entidades públicas, cooperativas o entidades sin fines
podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 per de lucro, podrán librarse de inmediato una vez concedidas, hasta el 65
cent del seu import i el 35 per cent restant es lliurarà després de l’apor- por ciento de su importe, el 35 por ciento restante se librará tras la apor-
tació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i cor- tación y comprobación de la documentación justificativa de la efectiva
recta aplicació de, com a mínim, el 75 per cent de l’import inicialment y correcta aplicación de, al menos, el 75 por ciento del importe inicial-
anticipat. mente anticipado.
2.n Quan vagen dirigides al finançament de programes d’actuació i 2.º Cuando vayan dirigidas a la financiación de programas de actua-
activitats de serveis socials especialitzats, inclosos els programes rela- ción y actividades de servicios sociales especializados, incluidos los
tius a l’execució de mesures judicials, podrà lliurar-se immediatament, programas relativos a la ejecución de medidas judiciales podrá librarse
una vegada concedides, fins al 65 per cent del seu import i el 35 per cent de inmediato una vez concedidas, hasta el 65 por ciento de su importe,
restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documenta- el 35 por ciento restante se librará tras la aportación y comprobación de
ció justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment la documentación justificativa de la efectiva y correcta aplicación del
anticipat. importe inicialmente anticipado.
Els percentatges, dins dels límits a què es refereixen els apartats 1.r Los porcentajes, dentro de los límites a que se refieren los apartados
i 2.n precedents, podran ser fraccionats, en cas que siga necessari, en un 1.º y 2.º precedentes, podrán ser fraccionados, en caso de ser preciso, en
nombre més gran de pagaments anticipats, fins a incloure el límit de un número mayor de pagos anticipados, hasta contemplar el señalado
percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per límite de porcentaje máximo, manteniendo el resto de condiciones para
al seguiment i control dels objectius de la subvenció. el seguimiento y control de los objetivos de la subvención.
En tot cas, les persones que resulten beneficiàries de les subven- En cualquier caso, las personas que resulten beneficiarias de las
cions arreplegades en els apartats anteriors, durant el mes de gener de transferencias corrientes recogidas en los apartados anteriores, durante
l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual el mes de enero del ejercicio siguiente, deberán justificar la totalidad
objecte de la subvenció, moment a partir del qual se’n procedirà a la del gasto anual objeto de la subvención, momento a partir del cual se
liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà procederá a la liquidación de la misma, de la que podrá derivarse una
l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas regularización, que implicará la exigencia del reintegro de los importes
que la justificació siga insuficient. indebidamente percibidos, caso de que la justificación fuera insuficien-
te.
Num. 7948 / 31.12.2016 36962

e) Les subvencions personals per a finançar estades en residències e) Las subvenciones personales para financiar estancias en resi-
per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dencias para personas mayores y personas con diversidad funcional y
dia. centros de día.
El pagament de les subvencions per a finançar estades en residènci- El pago de las subvenciones para financiar estancias en residencias
es per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de para personas mayores y personas con diversidad funcional y centros de
dia es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la corresponent día se librará a mes vencido, tras la presentación de la correspondiente
factura justificada amb la relació nominal dels residents acollits durant factura justificada con la relación nominal de los residentes acogidos
el mes immediatament anterior a la justificació, excepte la liquidació durante el mes inmediatamente anterior a la justificación, excepto la
corresponent al mes de desembre, la qual es lliurarà justificada amb la liquidación correspondiente al mes de diciembre, la cual se librará jus-
relació nominal dels beneficiaris atesos en el centre en data 1 de desem- tificada con la relación nominal de los beneficiarios atendidos en el
bre. La justificació de les subvencions efectivament prestades s’efectu- centro a 1 de diciembre. La justificación de las subvenciones efectiva-
arà fins al dia 15 de gener de l’any següent, i se’n procedirà en aqueix mente prestadas se efectuará hasta el día 15 de enero del año siguiente,
moment a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització procediéndose en ese momento a la liquidación de las mismas, de la que
que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament podrá derivarse una regularización que implicará la exigencia de rein-
percebuts, cas que la justificació siga insuficient. tegro de los importes indebidamente percibidos junto con el interés de
demora correspondiente, caso de que la justificación fuera insuficiente.
2. En l’àrea d’educació les subvencions següents: 2. En el área de educación las subvenciones siguientes:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de a) Las subvenciones de naturaleza corriente concedidas en el marco
les actuacions del programa pressupostari 422.20 «Ensenyament Pri- de las actuaciones del programa presupuestario 422.20 «Enseñanza Pri-
mari», destinades a finançar l’Educació Infantil: el 100 per cent podrà maria», destinadas a financiar la Educación Infantil: el 100 por ciento
lliurar-se immediatament una vegada concedida. podrá librarse de inmediato, una vez concedida.
La justificació de la subvenció al primer cicle d’Educació Infantil La justificación de la subvención al primer ciclo de Educación
es farà per mitjà de l’aportació a l’Administració, per part dels centres, Infantil se realizará mediante la aportación a la Administración, por
dels bons entregats mensualment pels pares com a part del pagament parte de los centros, de los bonos entregados mensualmente por los
de l’escolarització. padres como parte del pago de la escolarización.
b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc b) Las subvenciones de naturaleza corriente concedidas en el marco
de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament Primari», des- de las actuaciones del programa 422.20 «Enseñanza Primaria», destina-
tinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador das a financiar los servicios complementarios de transporte y comedor
de l’alumnat de centres específics d’Educació Especial, inclosos en la del alumnado de centros específicos de Educación Especial, incluidos
línia de subvenció S1572: fins al 50 per cent podrà lliurar-se immedi- en la línea de subvención S1572: hasta el 50% podrá librarse de inme-
atament, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta diato, una vez concedida. Justificado el importe anticipado, el resto de
de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l’import concedit, la subvención, hasta el máximo del 100 por ciento del importe concedi-
s’abonarà després de la comprovació prèvia de la documentació justifi- do, se abonará previa comprobación de la documentación justificativa
cativa presentada, en els termes que establisquen les bases reguladores presentada, en los términos que establezcan las bases reguladoras de la
de la subvenció. subvención.
c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de c) Las subvenciones de naturaleza corriente concedidas en el marco
les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament Primari», destinades de las actuaciones del programa 422.20 «Enseñanza Primaria», destina-
a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre das a financiar los servicios complementarios de transporte y comedor
d’educació especial Creu Roja, de València, inclòs en la línia de subven- del centro de educación especial Cruz Roja, de Valencia, incluido en la
ció S2049: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins línea de subvención S2049: podrá librarse de inmediato, una vez con-
al 50 per cent del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una cedida, hasta el 50% de su importe. El resto de la subvención, se librará
vegada comprovada la documentació justificativa del total del despesa una vez comprobada la documentación justificativa del total del gasto
realitzada. realizado.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de d) Las subvenciones de naturaleza corriente concedidas en el marco
les actuacions dels programes 422.20 «Ensenyament Primari» i 422.30 de las actuaciones de los programas 422.20 «Enseñanza Primaria» y
«Ensenyament Secundari» destinades a finançar les ajudes individuals 422.30 «Educación Secundaria» destinadas a financiar las subvenciones
per al servei de transport escolar, línies de subvenció S0827 i S7893: es individuales para el servicio de transporte escolar, líneas de subvención
faran efectives al 100 per cent una vegada resolta la convocatòria i amb S0827 y S7893 se harán efectivas al 100 por ciento una vez resuelta
caràcter previ a la justificació. Als efectes de justificació les secretari- la convocatoria y con carácter previo a la justificación. A efectos de
es dels centres, una vegada conclòs el període lectiu del curs escolar, justificación las secretarías de los centros, una vez concluido el periodo
comprovaran que els alumnes han complit la finalitat per a la qual se’ls lectivo del curso escolar, comprobarán que los alumnos han cumplido
concedeix la subvenció. A aquest efecte s’entendrà que no han complit la finalidad para la que se les concede la subvención. A estos efectos se
l’esmentada finalitat els alumnes que els dies de no assistència a classe entenderá que no han cumplido dicha finalidad los alumnos que los días
suposen més del 20 per cent del total de dies lectius del curs escolar. de no asistencia a clase supongan más del 20 por ciento del total de días
Les secretaries dels centres remetran, en el termini de 15 dies des de la lectivos del curso escolar. Las secretarías de los centros remitirán, en el
finalització del període lectiu, a la direcció territorial corresponent, un plazo de 15 días desde la finalización del periodo lectivo, a la dirección
certificat on conste la relació d’alumnes que han complit la finalitat per territorial correspondiente, un certificado donde conste la relación de
a la qual se’ls concedeix la subvenció i aquells que no la compleixen, a alumnos que han cumplido la finalidad para la que se les concede la
fi que s’instruïsca el procediment de reintegrament corresponent. subvención y aquellos que no la cumplen, al objeto de que se instruya
el procedimiento de reintegro correspondiente.
e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de e) Las subvenciones de naturaleza corriente concedidas en el marco
les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de de las actuaciones para hacer efectivo el programa de gratuidad de
text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i forma- libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias
ció professional bàsica en els centres públics i privats concertats de y formación profesional básica en los centros públicos y privados con-
la Comunitat Valenciana: fins al 100 per cent de la subvenció podrà certados de la Comunitat Valenciana: hasta el 100 por ciento de la sub-
lliurar-se immediatament una vegada concedida i amb caràcter previ a vención podrá librarse de inmediato una vez concedida y con carácter
la justificació. previo a la justificación.
f) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en f) Las subvenciones de naturaleza corriente concedidas en el marco
el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament Primari», de las actuaciones del programa 422.20 «Enseñanza Primaria», destina-
destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador das a financiar los servicios complementarios de transporte y comedor
del centre d’Educació Especial Creu Roja, de València, inclòs en la del centro de Educación Especial Cruz Roja, de Valencia, incluido en la
línia de subvenció S2049, podrà lliurar-se immediatament, una vegada línea de subvención S2049, podrá librarse de inmediato, una vez con-
Num. 7948 / 31.12.2016 36963

concedida, fins al 50 per cent del seu import. La resta de la subvenció es cedida, hasta el 50% de su importe. El resto de la subvención se librará
lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total una vez comprobada la documentación justificativa del total del gasto
de la despesa realitzada. realizado.
g) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en g) Las subvenciones de naturaleza corriente o de capital concedi-
el marc de les actuacions del programa pressupostari 542.50 «Recerca, das en el marco de las actuaciones del programa presupuestario 542.50
Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+i)», destinades a finan- «Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i)», desti-
çar la R+D+i: podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres nadas a financiar la I+D+i podrán librarse anticipadamente a los orga-
de recerca, així com a les persones beneficiàries, fins un 100 per cent nismos y centros de investigación, así como a las personas beneficia-
corresponent a cada anualitat, una vegada concedida. rias, hasta un 100 por ciento correspondiente a cada anualidad, una vez
concedida.
h) Les subvencions destinades a clubs o entitats esportives sense h) Las subvenciones destinadas a clubes o entidades deportivas sin
ànim de lucre dedicades al foment de l’esport de base saludable i a ánimo de lucro dedicadas al fomento del deporte de base saludable y
hàbits de desenvolupament social sostenible, fins al 50 per cent del seu a hábitos de desarrollo social sostenible, hasta el 50% de su importe.
import.
3. En l’àrea d’ocupació les subvencions de naturalesa corrent conce- 3. En el área de empleo las subvenciones de naturaleza corriente
dides per la conselleria que tinga assignades les competències en matè- concedidas por la conselleria que tenga asignadas las competencias en
ria d’ocupació, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, materia de empleo, a través del Servicio Valenciano de Empleo y For-
destinades a atendre les despeses salarials del personal fix amb disca- mación, destinadas a atender los gastos salariales del personal fijo con
pacitat o diversitat funcional, així com les despeses salarials i de Segu- discapacidad o diversidad funcional así como los gastos salariales y de
retat Social del personal integrant de les unitats de suport a l’activitat Seguridad Social del personal integrante de las unidades de apoyo a la
professional en els centres especials d’ocupació, podran fer-se efectives actividad profesional en los centros especiales de empleo, podrán hacer-
pel sistema que a continuació s’estableix: se efectivas por el sistema que a continuación se establece:
1.r La subvenció es farà efectiva en dos pagaments, equivalents 1.º La subvención se hará efectiva en dos pagos, equivalentes cada
cada un al 50 per cent del total. El primer d’aquests es farà efectiu una uno al 50% del total. El primero de ellos se hará efectivo una vez conce-
vegada concedida aquesta i el pagament restant es lliurarà a l’inici del dida la misma y el pago restante se librará al inicio del segundo semes-
segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i amb la justi- tre natural con carácter igualmente anticipado, y previa justificación por
ficació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al la persona beneficiaria del pago correspondiente al semestre anterior. El
semestre anterior. L’import del pagament serà minorat en el cas que la importe del pago será minorado en el supuesto de que la justificación
justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior correspondiente al anticipo del primer semestre sea inferior a la cantidad
a la quantitat lliurada. librada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l’últim 2.º La justificación correspondiente a la cantidad anticipada del
semestre de l’any es farà a l’inici de l’exercici pressupostari següent, último semestre del año se realizará al inicio del ejercicio presupuesta-
i quedarà condicionat el pagament de la subvenció que li puga cor- rio siguiente, quedando condicionado el pago de la subvención que le
respondre en aqueix exercici a la correcta justificació de les quantitats pudiera corresponder en ese ejercicio a la correcta justificación de las
anticipades. cantidades anticipadas.
4. En matèria de formació professional per a l’ocupació el règim 4. En materia de formación profesional para el empleo el régimen
aplicable serà el previst en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la aplicable será el previsto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la
qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en
l’àmbit laboral. el ámbito laboral.
5. En l’àrea d’innovació empresarial, les subvencions de naturalesa 5. En el área de innovación empresarial, las subvenciones de natu-
corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions vinculades raleza corriente o de capital concedidas en el marco de las actuaciones
directament a programes i convenis en matèria de recerca, desenvolu- vinculadas directamente a programas y convenios en materia de investi-
pament tecnològic i innovació empresarial, podran fer-se efectives en gación, desarrollo tecnológico e innovación empresarial, podrán hacerse
els termes següents: en subvencions per a la realització de projectes efectivas en los siguientes términos: En subvenciones para la realización
d’R+D+I, adquisició, renovació o millora d’infraestructures d’investi- de proyectos de I+D+I, adquisición, renovación o mejora de infraes-
gació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de tructuras de investigación científica y técnica, difusión de congresos,
caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d’accions jornadas y reuniones de carácter científico, tecnológico, humanístico o
especials, complementàries per a projectes d’investigació, grups i xar- artístico, realización de acciones especiales, complementarias para pro-
xes d’investigació i transferència de tecnologia, així com altres actua- yectos de investigación, grupos y redes de investigación y transferencia
cions en matèria d’R+D+I dutes a terme per instituts tecnològics de la de tecnología, así como otras actuaciones en materia de I+D+I llevadas
Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, per instituts a cabo por institutos tecnológicos de la Red de Institutos Tecnológicos
superiors d’investigació cooperativa i en els parcs científics de la Comu- de la Comunitat Valenciana, por institutos superiores de investigación
nitat Valenciana, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent cooperativa y en los parques científicos de la Comunitat Valenciana,
de la subvenció corresponent a cada anualitat, una vegada concedida. podrá librarse anticipadamente hasta un 100 por ciento de la subvención
correspondiente a cada anualidad, una vez concedida.
6. En les subvencions concedides als Centres Europeus d’Empreses 6. En las subvenciones concedidas a los Centros Europeos de
i Innovació de la Comunitat Valenciana (CEEI) que tinguen l’etiqueta Empresas e Innovación de la Comunitat Valenciana (CEEI) que ostenten
European Community Business & Innovation Center concedida per la etiqueta European Community Business & Innovation Center conce-
EBN (European and Business Innovation Centre Network) en el marc de dida por EBN (European and Business Innovation Centre Network) en
les actuacions dirigides a aconseguir un ecosistema valencià de l’empre- el marco de las actuaciones dirigidas a lograr un ecosistema valenciano
nedoria innovador, diversificat i eficient, podrà lliurar-se anticipadament del emprendimiento innovador diversificado y eficiente, podrá librarse
fins a un 100 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat una anticipadamente hasta un 100 por ciento de la subvención correspon-
vegada concedida. diente a cada anualidad una vez concedida.
7. En l’àrea de sanitat, les subvencions de naturalesa corrent con- 7. En el área de sanidad, las subvenciones de naturaleza corriente
cedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20 concedidas en el marco de las actuaciones del programa presupuestario
«Drogodependències i altres addiccions», i del subprograma 412.28 313.20 «Drogodependencias y otras adicciones», y del subprograma
«Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada», destinades 412.28 «Salud mental y atención sanitaria de media y larga estan-
a finançar entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions cia», destinadas a financiar a entidades públicas, entidades sin ánimo
i organitzacions no governamentals podran lliurar-se immediatament, de lucro, asociaciones y organizaciones no gubernamentales podrán
una vegada concedida, fins al 60 per cent de l’import, i el 40 per cent librarse inmediatamente, una vez concedida, hasta el 60 por ciento del
restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documen- importe, y el 40 por ciento restante se librará después de la aportación y
tació justificativa. comprobación de la documentación justificativa.
Num. 7948 / 31.12.2016 36964

8. Sense perjudici del que preveu l’apartat 5 de l’article 171 de la 8. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5 del artículo 171 de
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, els beneficiaris de les sub- la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, los beneficiarios de
vencions que a continuació es detallen estaran exempts de l’obligació las subvenciones que a continuación se detallan estarán exentos de la
de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l’apartat obligación de prestar las garantías previstas para el pago anticipado en
2 de l’esmentat article 171, en els termes definits per a cada supòsit, el apartado 2 del citado artículo 171, en los términos definidos para cada
expressament, en el corresponent instrument jurídic de concessió: supuesto, expresamente, en el correspondiente instrumento jurídico de
concesión:
a) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent conce- a) Los beneficiarios de las subvenciones de naturaleza corriente
dides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament concedidas en el marco de las actuaciones del programa 422.20 «Ense-
Primari» destinades a finançar l’Educació Infantil. ñanza Primaria», destinadas a financiar la Educación Infantil.
b) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar els ser- b) Los beneficiarios de las subvenciones destinadas a financiar los
veis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres servicios complementarios de transporte y comedor del alumnado de
específics d’Educació Especial inclosos en la línia de subvenció S1572. centros específicos de Educación Especial incluidos en la línea de sub-
vención S1572.
c) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les c) Los beneficiarios de las subvenciones concedidas en el marco de
actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text las actuaciones para hacer efectivo el programa de gratuidad de libros
dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació pro- de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias y for-
fessional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comu- mación profesional básica en los centros públicos y privados concerta-
nitat Valenciana. dos de la Comunitat Valenciana
d) L’entitat Creu Roja, titular del CEE Paràlisi Cerebral Infantil d) La entidad Cruz Roja, titular del CEE Parálisis Cerebral Infantil
Creu Roja, de València, quan es tracte de subvencions destinades a Cruz Roja, de Valencia, cuando se trate de subvenciones destinadas a
finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’es- financiar los servicios complementarios de transporte y comedor del
mentat centre, articulades a través de la línia de subvenció S2049. citado centro, articuladas a través de la línea de subvención S2049.
e) Els titulars dels centres especials d’ocupació, qualificats i ins- e) Los titulares de los Centros Especiales de Empleo, calificados e
crits en el registre administratiu de Centres Especials d’Ocupació de inscritos en el registro administrativo de Centros Especiales de Empleo
la Comunitat Valenciana, en relació amb les subvencions de naturalesa de la Comunidad Valenciana, en relación con las subvenciones de natu-
corrent en matèria de foment d’ocupació destinades a finançar els cos- raleza corriente en materia de fomento de empleo destinadas a financiar
tos laborals dels treballadors amb discapacitat o diversitat funcional i los costes laborales de los trabajadores con discapacidad o diversidad
contracte indefinit per al manteniment de llocs i els costos laborals del funcional y contrato indefinido para el mantenimiento de puestos y los
seu personal de suport. costes laborales de su personal de apoyo.
En ambdós supòsits, l’òrgan competent per a resoldre podrà requerir En ambos supuestos, el órgano competente para resolver podrá
al beneficiari perquè constituïsca i acredite el corresponent aval quan requerir al beneficiario para que constituya y acredite el correspondien-
això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents. te aval cuando ello resulte justificado por las circunstancias objetivas
concurrentes.
f) Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques per a des- f) Personas beneficiarias de las prestaciones económicas para gastos
peses de manutenció dels menors acollits i subvencions per al finança- de manutención de los menores acogidos y subvenciones para la finan-
ment de despeses extraordinàries per acolliments familiars. ciación de gastos extraordinarios por acogimientos familiares.
g) Els beneficiaris de beques concedides per l’Institut Valencià de g) Los beneficiarios de becas concedidas por el Instituto Valenciano
Competitivitat Empresarial (IVACE). de Competitividad Empresarial (IVACE).
h) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent conce- h) Los beneficiarios de las subvenciones de naturaleza corriente
dides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20 concedidas en el marco de las actuaciones del programa presupuestario
«Drogodependències i altres addiccions», i del subprograma 412.28 313.20 «Drogodependencias y otras adicciones», y del subprograma
«Salut mental i atenció sanitària de mitja i llarga estada», destinades a 412.28 «Salud mental y atención sanitaria de media y larga estancia»,
finançar entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i destinadas a financiar a entidades públicas, entidades sin ánimo de
organitzacions no governamentals. lucro, asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
i) Les convocatòries de les subvencions a què es referix l’apartat 5 i) Las convocatorias de las subvenciones a que se refiere el apar-
del present article podran exonerar de l’obligació de presentar garanties tado 5 del presente artículo podrán exonerar de la obligación de pre-
els instituts tecnològics inscrits com a centres d’innovació i tecnologia sentar garantías a los institutos tecnológicos inscritos como centros de
en el registre regulat pel Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, innovación y tecnología en el registro regulado por el Real Decreto
si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat 2.093/2008, de 19 de diciembre, si bien podrá exigirse la presentación
per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial de un informe de auditoría elaborado por auditor o empresa auditora
d’Auditors de Comptes. externa inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
j) Les convocatòries o convenis de col·laboració que ordenen les j) Las convocatorias o convenios de colaboración que ordenen las
subvencions a què es refereix l’apartat 6 del present article, podran exo- subvenciones a las que se refiere el apartado 6 del presente artículo,
nerar els beneficiaris de l’obligació de presentar garanties, si bé podrà podrán exonerar a los beneficiarios de la obligación de presentar garan-
exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o tías, si bien podrá exigirse la presentación de un informe de auditoría
empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de elaborado por auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registro
Comptes. Oficial de Auditores de Cuentas.

Article 45. Del lliurament de les línies de transferències Artículo 45. Del libramiento de las líneas de transferencias
1. Durant 2017, els fons transferits a les corporacions locals, que 1. Durante 2017 los fondos transferidos a las corporaciones locales,
actuen com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques que actúen como entidades colaboradoras, para las prestaciones econó-
de renda garantida de ciutadania podran lliurar-se immediatament des- micas de renta garantizada de ciudadanía, podrán librarse inmediata-
prés de la seua concessió fins al 100 per cent del seu import. mente después de su concesión hasta el 100 por ciento de su importe.
2. El lliurament de les línies de transferències corrents destinades a 2. El libramiento de las líneas de transferencias corrientes desti-
prestacions de dependència es realitzaran mensualment, amb anterioritat nadas a prestaciones de dependencia se realizarán mensualmente, con
a la finalització del mes de meritació a què corresponga, acompanyat anterioridad a la finalización del mes de devengo al que corresponda,
d’una relació nominal de les persones ateses a dia 15 de cada mes con- acompañado de una relación nominal de las personas atendidas a día 15
formada per l’òrgan competent, i sense perjudici de les regularitzacions de cada mes conformada por el órgano competente, y sin perjuicio de
corresponents que s’efectuaran i que implicaran l’exigència, si és el cas, las regularizaciones correspondientes que se efectuarán y que implica-
de reintegrament dels imports indegudament percebuts. rán la exigencia, en su caso, de reintegro de los importes indebidamente
percibidos.
Num. 7948 / 31.12.2016 36965

TÍTOL V TÍTULO V
De les operacions financeres De las operaciones financieras

CAPÍTOL ÚNIC CAPÍTULO ÚNICO


Deute públic, operacions de tresoreria i avals de la Generalitat Deuda pública, operaciones de tesorería y avales de la Generalitat

Article 46. Del deute públic Artículo 46. De la Deuda pública


1. S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona titular de 1. Se autoriza al Consell para que, a propuesta de la persona titu-
la conselleria competent en matèria d’hisenda, incremente el deute de la lar de la conselleria competente en materia de hacienda, incremente la
Generalitat amb la limitació que el seu saldo pendent a 31 de desembre deuda de la Generalitat con la limitación de que su saldo vivo a 31 de
de 2017 no supere el corresponent saldo a 1 de gener de 2017 en més diciembre de 2017 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de
de 736.725.290 euros. 2017 en más de 736.725.290 euros.
2. Aquest límit serà efectiu al final de l’exercici, podrà ser sobrepas- 2. Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser
sat en el curs d’aquest, i quedarà automàticament revisat: sobrepasado en el curso del mismo, y quedará automáticamente revi-
sado:
a) Per l’import de la variació neta d’actius financers destinats a a) Por el importe de la variación neta de activos financieros destina-
finançar despeses d’inversió. dos a financiar gastos de inversión.
b) Per les desviacions entre les previsions d’ingressos contingudes b) Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas
en la present llei i l’evolució real d’aquests. en la presente ley y la evolución real de los mismos.
c) Per les bestretes reintegrables o els préstecs concertats amb altres c) Por los anticipos reintegrables o préstamos concertados con otras
administracions públiques, per al finançament d’inversions incloses en administraciones públicas, para la financiación de inversiones incluidas
plans o programes conjunts. en planes o programas conjuntos.
d) Pels imports que es deriven dels programes vigents o que s’apro- d) Por los importes que se deriven de los programas vigentes o que
ven en aplicació de la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària se aprueben en aplicación de la normativa en materia de estabilidad
i sostenibilitat financera. presupuestaria y sostenibilidad financiera.
e) Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2017, per l’import deri- e) Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2017, por el importe deri-
vat de l’adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de vado de la adhesión de la Comunitat Valenciana a cualquier mecanismo
liquiditat que s’implante o es prorrogue durant l’exercici, a fi de perme- de liquidez que se implante o prorrogue durante el ejercicio, al objeto de
tre a les comunitats autònomes atendre les seues necessitats financeres, permitir a las comunidades autónomas atender sus necesidades financie-
en els termes i les condicions que s’establisquen a aquest efecte. ras, en los términos y condiciones que se establezcan al efecto.
Les esmentades revisions incrementaran o reduiran el límit assenya- Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado
lat en l’apartat anterior segons suposen un augment o una disminució, en el apartado anterior según supongan un aumento o una disminución,
respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat. respectivamente, de las necesidades de financiación de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en 3. Asimismo, el límite señalado anteriormente podrá ampliarse en
els termes següents: los siguientes términos:
a) Per la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de Pressu- a) Por la cuantía del endeudamiento autorizado por la Ley de Pre-
postos de la Generalitat per a l’exercici 2016 que no haja sigut utilitzat, supuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016 que no haya sido uti-
com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats lizado, como consecuencia de variaciones en la periodificación de las
de finançament de la Generalitat. necesidades de financiación de la Generalitat.
b) Per l’import necessari per a finançar aquelles despeses d’inversió b) Por el importe necesario para financiar aquellos gastos de inver-
que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econò- sión que serían objeto de minoración para atender las obligaciones eco-
miques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions nómicas ineludibles adquiridas, como consecuencia de las operaciones
de tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat de tesorería necesarias para compensar las necesidades de liquidez deri-
derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l’admi- vadas de los retrasos en los libramientos de fondos procedentes de la
nistració de l’Estat i els previstos en l’Acord 6/2009, de 15 de juliol, per Administración del Estado y los previstos en el Acuerdo 6/2009, de 15
a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes de julio, para la reforma del sistema de financiación de las comunidades
de règim comú i les ciutats amb estatut d’autonomia, aprovat pel Con- autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía,
sell de Política Fiscal i Financera i/o en la normativa de desplegament aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y/o en la nor-
d’aquest. mativa de desarrollo del mismo.
c) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute c) Por los importes procedentes de la disminución del saldo neto de
viu d’aquelles entitats que es classifiquen en el sector administracions deuda viva de aquellas entidades que se clasifiquen en el sector admi-
públiques i el seu endeutament consolide amb el de la Comunitat Valen- nistraciones públicas y su endeudamiento consolide con el de la Comu-
ciana d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de nitat Valenciana de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema
Comptes Nacionals i Regionals. Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
d) Si és el cas, per l’augment del deute públic a curt termini que d) En su caso, por el aumento de la deuda pública a corto plazo
es produïsca en l’exercici 2017 per a atendre necessitats de tresoreria que se produzca en el ejercicio 2017 para atender necesidades de teso-
derivades de diferències en el venciment dels seus cobraments i paga- rería derivadas de diferencias en el vencimiento de sus cobros y pagos
ments previstos en l’article 75 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la contemplados en el artículo 75 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat i en l’article 47 d’aquesta llei. Generalitat, y en el artículo 47 de esta ley.
e) Pels imports de la disminució dels crèdits comercials computats e) Por los importes de la disminución de los créditos comerciales
pel Banc d’Espanya com a deute segons el Protocol de Dèficit Excessiu. computados por el Banco de España como deuda según el Protocolo de
Déficit Excesivo.
4. No obstant això que disposen els apartats anteriors, si durant 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si durante
l’exercici sorgeixen necessitats inversores, l’execució de les quals el ejercicio surgiesen necesidades inversoras, cuya ejecución no con-
no convé demorar, l’endeutament previst podrà ser incrementat en venga demorar, el endeudamiento previsto podrá ser incrementado en
la quantitat suficient per a afrontar-les, amb l’autorització prèvia del la cantidad suficiente para hacer frente a ellas, previa autorización del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i sense sobrepas- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y sin rebasar, en
sar, en tot cas, els límits de l’article 81.1.b de la Llei 1/2015, de 6 de todo caso, los límites del artículo 81.1.b de la Ley 1/2015, de 6 de febre-
febrer, de la Generalitat, tot això sense perjudici del règim excepcional ro, de la Generalitat, todo ello sin perjuicio del régimen excepcional
d’endeutament previst en la disposició transitòria tercera de la Llei de endeudamiento previsto en la disposición transitoria tercera de la
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Soste- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
nibilitat Financera. Sostenibilidad Financiera.
Num. 7948 / 31.12.2016 36966

5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d’inver- 5. En aquellas operaciones de crédito que financien proyectos de
sió de caràcter plurianual, únicament es computarà com a endeutament inversión de carácter plurianual, únicamente se computará como endeu-
per a l’exercici corrent l’import de l’anualitat dels esmentats projectes damiento para el ejercicio corriente el importe de la anualidad de los
per al mencionat exercici. citados proyectos para dicho ejercicio.

Article 47. Del deute públic a curt termini Artículo 47. De la deuda pública a corto plazo
La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb La persona que tenga asignada la titularidad de la conselleria con
competències en matèria d’hisenda, serà l’òrgan competent per a auto- competencias en materia de hacienda, será el órgano competente para
ritzar les operacions d’endeutament per un termini igual o inferior a un autorizar las operaciones de endeudamiento por plazo igual o inferior a
any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de dife- un año, destinadas a atender las necesidades de tesorería derivadas de
rències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit diferencias en el vencimiento de sus ingresos y pagos, con el límite del
del 30 per cent dels crèdits consignats. Aquest límit haurà d’entendre’s 30 por ciento de los créditos consignados. Este límite deberá entenderse
referit, en tot cas, al volum viu. referido, en todo caso, al volumen vivo.

Article 48. Dels avals Artículo 48. De los avales


1. La Generalitat, en els termes previstos en els articles 89 i següents 1. La Generalitat, en los términos previstos en los artículos 89 y
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, podrà prestar avals siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, podrá
durant l’exercici 2017 per a les operacions de crèdit que concerten prestar avales durante el ejercicio 2017 para las operaciones que con-
les entitats o empreses públiques, institucions firals de la Comunitat cierten las entidades o empresas públicas, instituciones feriales de la
Valenciana, i societats que tinguen per objecte facilitar el finançament Comunitat Valenciana, y sociedades que tengan por objeto facilitar la
o la promoció d’empreses no financeres, fins a un límit de 100 milions financiación o la promoción de empresas no financieras, hasta un límite
d’euros. de 100 millones de euros.
2. La quantia a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article podrà ser 2. La cuantía a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrá
alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l’exercici. ser alterada en función de los avales que puedan amortizarse durante
el ejercicio.
3. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i 3. Los importes de las operaciones de productos derivados, avala-
vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per das y vinculadas a operaciones de crédito, no computarán en el límite
avals a què es refereix l’apartat 1 del present article. máximo por avales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors serà el Consell, 4. A los efectos de lo que prevén los apartados anteriores será el
a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matè- Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria competente
ria d’hisenda, l’òrgan que haurà d’autoritzar els avals, en els termes en materia de hacienda, el órgano que deberá autorizar los avales, en
previstos en els articles 89 i 90 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la los términos previstos en los artículos 89 y 90 de la Ley 1/2015, de 6 de
Generalitat. febrero, de la Generalitat.
5. L’Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un 5. El Institut Valencià de Finances podrá prestar avales, cauciones
altre tipus de garanties durant l’exercici 2017, en els termes que preveu u otro tipo de garantías durante el ejercicio 2017, en los términos pre-
el seu reglament, per un import màxim que no podrà superar els 600 vistos en su reglamento, por un importe máximo que no podrá superar
milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2017. los 600 millones de euros de volumen vivo a 31 de diciembre de 2017.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar el límit esmentat, No obstante, se autoriza al Consell a modificar el citado límite, si
si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit se considera conveniente por razones de una mayor operatividad en el
creditici. ámbito crediticio.
6. Durant 2017 totes les operacions d’avals a concedir per l’Admi- 6. Durante 2017 todas las operaciones de avales a conceder por la
nistració de la Generalitat o per qualsevol de les persones jurídiques que Administración de la Generalitat o por cualquiera de las personas jurí-
integren el seu sector públic estaran subjectes a les condicions de pru- dicas que integran su sector público estarán sujetas a las condiciones de
dència financera establides en la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setem- prudencia financiera establecidas en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
bre, de finançament de les comunitats autònomes, en la Llei Orgànica septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, en la Ley
2/2012, de 27 d’abril i la resta de normativa de desplegament. Orgánica 2/2012, de 27 de abril y demás normativa de desarrollo.

Article 49. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a Artículo 49. Asunción por la Generalitat de la carga de la deuda para
2017 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2017 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. La Generalitat assumeix la càrrega del deute de Ferrocarrils 1. La Generalitat asume la carga de la deuda de Ferrocarrils de la
de la Generalitat Valenciana corresponent a 2017. L’import del deute Generalitat Valenciana correspondiente a 2017. El importe de la deuda
amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constitueix amortizada en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior se constituye
en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de en aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb 2. La persona que tenga asignada la titularidad de la conselleria
competències en matèria d’hisenda autoritzarà les operacions de tre- con competencias en materia de hacienda autorizará las operaciones de
soreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que tesorería y adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo
disposa el present article. dispuesto en el presente artículo.

Article 50. De les operacions de crèdit del sector públic Artículo 50. De las operaciones de crédito del sector público
1. A proposta de la persona titular de la conselleria competent 1. A propuesta de la persona titular de la conselleria competente en
en matèria d’hisenda, la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i materia de hacienda, la Comisión Delegada del Consell de Hacienda
Assumptes Econòmics, establirà, per a l’exercici 2017, el límit màxim y Asuntos Económicos, establecerá, para el ejercicio 2017, el límite
d’endeutament de les persones jurídiques que es classifiquen en el sec- máximo de endeudamiento de las personas jurídicas que se clasifican
tor Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana o en el sector en el sector Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana o
Societats no Financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sis- en el sector Sociedades no financieras, de acuerdo con la definición y
tema de Comptes Nacionals i Regionals. Quedaran excloses del còmput delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
d’aquest límit màxim d’endeutament les operacions de confirmació de Quedarán excluidas del cómputo de este límite máximo de endeuda-
pagaments que instrumente la Tresoreria de la Generalitat com a forma miento las operaciones de confirming que instrumente la Tesorería de la
de pagament a les persones jurídiques mencionades. Generalitat como forma de pago a las personas jurídicas citadas.
Num. 7948 / 31.12.2016 36967

El volum màxim d’operacions haurà de respectar els límits que El volumen máximo de operaciones deberá respetar los límites que
garantisquen el compliment del que disposa la normativa en matèria garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa en materia
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2. L’acord en què s’estableix el mencionat límit, fixarà l’import 2. El acuerdo en que se establece dicho límite, fijará el importe
màxim de deute susceptible de contractar-se per cada una de les per- máximo de deuda susceptible de contratarse por cada una de las perso-
sones jurídiques a què es refereix l’apartat anterior durant 2017, i dis- nas jurídicas a que se refiere el apartado anterior durante 2017, distin-
tingirà els que provinguen del refinançament de venciments, dels que guiendo las que provengan de la refinanciación de vencimientos, de las
siguen nou endeutament. que sean nuevo endeudamiento.
3. L’acord podrà ser objecte de les revisions i actualitzacions neces- 3. El acuerdo podrá ser objeto de las revisiones y actualizaciones
sàries, sempre que els nous límits d’endeutament garantisquen el com- necesarias, siempre que los nuevos límites de endeudamiento garanticen
pliment del que disposa la normativa d’estabilitat pressupostària i sos- el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de estabilidad presu-
tenibilitat financera. puestaria y sostenibilidad financiera.
4. Anualment l’Institut Valencià de Finances haurà de comunicar a 4. Anualmente el Institut Valencià de Finances deberá comunicar a
la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos,
el detall de totes i cada una de les operacions que hagen subscrit les detalle de todas y cada una de las operaciones que hubieran suscrito las
persones jurídiques mencionades en l’apartat 1 anterior, que, en tot cas, personas jurídicas mencionadas en el apartado 1 anterior, que deberán,
hauran de respectar els límits d’endeutament màxims per entitat esta- en todo caso, respetar los límites de endeudamiento máximos por enti-
blits per l’esmentada comissió. dad establecidos por la citada comisión.
5. Les operacions a curt i llarg termini que, si és el cas, puga subs- 5. Las operaciones a corto y largo plazo que, en su caso, pudiera
criure l’Institut Valencià de Finances al llarg d’enguany no se subjecta- suscribir el Institut Valencià de Finances a lo largo del presente año no
ran al que preveuen els apartats anteriors. se sujetarán a lo previsto en los apartados anteriores.
6. Sense perjudici del que preveu l’article 14.4 del Decret Llei 6. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.4 del Decreto Ley
1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régi-
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, adop- men Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Funda-
tat l’acord, no podrà subscriure’s cap operació de crèdit que per la seua cional, adoptado el acuerdo, no podrá suscribirse operación de crédito
naturalesa o import no s’ajuste als requisits i a les condicions d’aquest. alguna que por su naturaleza o importe no se ajuste a los requisitos y
En tot cas, durant l’exercici 2017 no podrà subscriure’s cap operació condiciones del mismo. En cualquier caso, durante el ejercicio 2017 no
d’endeutament en l’àmbit de sector públic autonòmic, sense que prèvi- podrá suscribirse operación de endeudamiento alguna en el ámbito de
ament la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econò- sector público autonómico, sin que previamente la Comisión Delegada
mics haja establit el límit a què es refereix l’apartat primer del present del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos haya establecido el
article. límite a que se refiere el apartado primero del presente artículo.
7. L’Institut Valencià de Finances, durant l’any 2017, podrà realitzar 7. El Institut Valencià de Finances, durante el año 2017, podrá reali-
operacions d’endeutament sempre que no sobrepasse els 900 milions zar operaciones de endeudamiento siempre que no rebase los 900 millo-
d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2017. nes de euros de volumen vivo a 31 de diciembre de 2017.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar el límit esmentat, No obstante, se autoriza al Consell a modificar el citado límite, si
si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit se considera conveniente por razones de una mayor operatividad en el
creditici. ámbito crediticio.
L’acord que s’adopte es publicarà en el Diari Oficial de la Genera- El acuerdo que se adopte se publicará en el Diari Oficial de la
litat Valenciana. Generalitat Valenciana.

TÍTOL VI TÍTULO VI
De les normes tributàries De las normas tributarias

CAPÍTOL I CAPÍTULO I
Dels impostos indirectes De los impuestos indirectos

Article 51. Cànon de Sanejament Artículo 51. Canon de Saneamiento


1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2017, les tarifes 1. Con efectos a partir del día 1 de enero de 2017, las tarifas del
del Cànon de Sanejament seran les següents: Canon de Saneamiento serán las siguientes:
a) Usos domèstics: d’acord amb els següents trams de població, a) Usos domésticos: de acuerdo con los siguientes tramos de pobla-
determinats segons l’últim cens: ción, determinados según el último censo:

Població municipi Quota de consum Quota de servei Población Municipio Cuota de consumo Cuota de servicio
(nre. habitants) (euros/m³) (euros/any) (núm. habitantes) (euros/m³) (euros/año)
Entre 500/3.000 0,321 32,43 Entre 500/3.000 0,321 32,43
Entre 3.001/10.000 0,376 39,75 Entre 3.001/10.000 0,376 39,75
Entre 10.001/50.000 0,412 43,81 Entre 10.001/50.000 0,412 43,81
Superior a 50.000 0,441 44,83 Superior a 50.000 0,441 44,83

b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua de fins b) Usos industriales (no domésticos) con consumos de agua de hasta
a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient 3.000 metros cúbicos por año, que no tengan aprobado un coeficiente
corrector: la tarifa del Cànon serà l’establida per a usos domèstics en el corrector: la tarifa del Canon será la establecida para usos domésticos
municipi en què s’ubique l’empresa, local o establiment corresponent. en el municipio en el que se ubique la empresa, local o establecimiento
Per a això, s’utilitzarà sempre com a referència el consum produït l’any correspondiente. Para ello, se utilizará siempre como referencia el con-
anterior. En el moment en què s’aprove un coeficient corrector, li seran sumo producido en el año anterior. En el momento en que se apruebe
aplicables les tarifes previstes en el paràgraf següent. un coeficiente corrector, le serán de aplicación las tarifas previstas en
el párrafo siguiente.
c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua superiors c) Usos industriales (no domésticos) con consumos de agua supe-
a 3.000 metres cúbics per any: riores a 3.000 metros cúbicos por año:
Num. 7948 / 31.12.2016 36968

c.1) Quota de consum: 0,570 euros/m³ c.1) Cuota de consumo: 0,570 euros/m³
c.2) Quota de servei: c.2) Cuota de servicio:

Calibre del comptador Quota de servei (euros/any) Calibre del contador Cuota de servicio (euros/año)
Fins a 13 mm 116,39 Hasta 13 mm 116,39
Fins a 15 mm 174,48 Hasta 15 mm 174,48
Fins a 20 mm 290,65 Hasta 20 mm 290,65
Fins a 25 mm 407,05 Hasta 25 mm 407,05
Fins a 30 mm 581,67 Hasta 30 mm 581,67
Fins a 40 mm 1.163,34 Hasta 40 mm 1.163,34
Fins a 50 mm 1.745,02 Hasta 50 mm 1.745,02
Fins a 65 mm 2.326,47 Hasta 65 mm 2.326,47
Fins a 80 mm 2.908,34 Hasta 80 mm 2.908,34
Major de 80 mm 4.071,50 Mayor de 80 mm 4.071,50

2. Als efectes del que estableix la Llei 2/1992, de 26 de març, de 2. A efectos de lo establecido en la Ley 2/1992, de 26 de marzo,
Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, las
de consum i de servei per a usos industrials podran ser incrementades o cuotas de consumo y de servicio para usos industriales podrán ser incre-
disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s’establisquen en mentadas o disminuidas en función de los coeficientes correctores que
consideració amb els criteris establits en la mencionada llei. se establezcan en consideración a los criterios establecidos en dicha ley.
3. Quan es produïsquen facturacions de l’aigua el període de 3. Cuando se produzcan facturaciones del agua cuyo período de
consum de les quals comprenga diferents anys, s’imputarà a cada un consumo abarque diferentes años, se imputará a cada uno de ellos la
d’aquests la part de la quota total de consum que proporcionalment cor- parte de la cuota total de consumo que proporcionalmente corresponda
responga a la fracció del mencionat període compresa en aquests. a la fracción de dicho período comprendida en los mismos.

CAPÍTOL II CAPÍTULO II
De les taxes i altres ingressos De las tasas y otros ingresos

Article 52. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic Artículo 52. Tasas propias y otros ingresos de derecho público
1. Es mantenen per a l’any 2017 els tipus de quantia fixa de les 1. Se mantienen para el año 2017 los tipos de cuantía fija de las
taxes i la resta d’ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de tasas y restantes ingresos de derecho público no tributarios de la
la Generalitat, en l’import exigible durant l’any 2016, a excepció dels Hacienda de la Generalitat, en el importe exigible durante el año 2016,
preus públics, les quanties del qual es fixaran, si és el cas, per la seua con excepción de los precios públicos, cuyas cuantías se fijarán, en su
normativa específica. caso, por su normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan
un percentatge de la base o aquesta no es valora en unitats monetàries. por un porcentaje de la base o esta no se valora en unidades monetarias.
2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable als ingressos 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los
següents: siguientes ingresos:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s’exigirà a) A la tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar, que se exi-
d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 13/1997, de 23 de girá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo quince de la Ley 13/1997,
desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el
autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
tributs cedits. y restantes tributos cedidos.
b) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica b) A las tasas que se crean o cuya cuantía se modifica por la Ley de
per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Orga-
d’Organització de la Generalitat per a l’any 2017, que s’exigiran pels nización de la Generalitat para el año 2017, que se exigirán por los
imports establits en l’esmentada llei. importes establecidos en la citada ley.
c) A la taxa per serveis acadèmics universitaris, que s’exigirà c) A la Tasa por servicios académicos universitarios, que se exigirá
d’acord amb el que preveuen els articles 81.3.b de la Llei Orgànica de acuerdo con lo previsto en los artículos 81.3.b de la Ley Orgáni-
6/2001, de 21 de desembre, i 150.dos del Text Refós de la Llei de Taxes ca 6/2001, de 21 de diciembre, y 150.dos del Texto Refundido de la
de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana, aprobado mediante Decreto
1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat. Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat.
3. Quan de la recaptació de taxes i altres ingressos de dret públic, 3. Cuando de la recaudación de tasas y otros ingresos de derecho
al llarg de 2017, es puga estimar un rendiment inferior o superior al público, a lo largo de 2017, se pueda estimar un rendimiento inferior
previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de despeses finançats o superior al previsto, se podrán modificar los créditos del estado de
amb la mencionada font de recursos. gastos financiados con dicha fuente de recursos.

TÍTOL VII TÍTULO VII


De la informació a les Corts De la información a Les Corts

CAPÍTOL ÚNIC CAPÍTULO ÚNICO


De la informació a les comissions de les Corts De la información a las comisiones de Les Corts

Article 53. De la informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Artículo 53. De la información de la Conselleria de Hacienda y
Econòmic Modelo Económico
Sense perjudici del que disposen els articles 47.2, 57,2, 89.5, 91.4 i Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 47.2, 57.2, 89.5, 91.4
139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i els distints arti- y 139 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, y en los
Num. 7948 / 31.12.2016 36969

cles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la distintos artículos de la presente ley, la persona que tenga asignada la
conselleria competent en matèria d’hisenda donarà compte a la comissió titularidad de la conselleria competente en materia de hacienda dará
corresponent de les Corts, dels aspectes següents del desenvolupament cuenta a la comisión correspondiente de Les Corts, de los siguientes
pressupostari: aspectos del desarrollo presupuestario:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressu- a) En el plazo de los quince días siguientes a la liquidación del
post de l’exercici anterior, dels romanents de crèdits que, procedents de presupuesto del ejercicio anterior, de los remanentes de créditos que,
l’exercici liquidat, s’incorporen a l’exercici corrent. procedentes del ejercicio liquidado, se incorporan al ejercicio corriente.
b) Trimestralment, del grau d’execució del Programa d’Inversions b) Trimestralmente, del grado de ejecución del Programa de Inver-
de la Generalitat. siones de la Generalitat.
c) Anualment, de la distribució de la participació de les entitats c) Anualmente, de la distribución de la participación de las entida-
locals en els ingressos generals de l’Estat. des locales en los ingresos generales del Estado.
d) Mensualment, l’estat d’execució del pressupost dels organismes d) Mensualmente, el estado de ejecución del presupuesto de los
autònoms. organismos autónomos.

DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Dels pressupostos de les Corts, la Sindicatura de Comp- Primera. De los presupuestos de Les Corts, la Sindicatura de Comp-
tes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell tes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell
Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Comité
Econòmic i Social Econòmic i Social
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de 1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cul-
Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadè- tura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia
mia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social podran Valenciana de la Llengua y el Comité Econòmic i Social podrán incor-
incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols porar los remanentes de presupuestos anteriores a los mismos capítulos
pressupostaris en què estigueren consignats en 2016. presupuestarios en que estuvieran consignados en 2016.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts, la 2. Las dotaciones presupuestarias de las secciones de Les Corts, la
Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de
Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, L’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i el Comité Econòmic i Social es lliuraran mensualment, per Llengua y el Comité Econòmic i Social se librarán mensualmente, por
dotzenes parts, a nom d’aquestes i no estaran subjectes a justificació, doceavas partes, a nombre de las mismas y no estarán sujetas a justifi-
sense perjudici del que preveu l’apartat tercer de la present disposició cación, sin perjuicio de lo previsto en el apartado tercero de la presente
addicional. disposición adicional.
3. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cul- 3. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cul-
tura, el Sindic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia tura, el Sindic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, L’Acadèmia
Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, amb ante- Valenciana de la Llengua y el Comité Econòmic i Social, con ante-
rioritat al 30 de març de 2017, hauran de reintegrar a la Generalitat rioridad al 30 de marzo de 2017, deberán reintegrar a la Generalitat la
la totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden totalidad de los remanentes de tesorería, excepto aquellos que queden
vinculats per l’aplicació del que preveu el primer apartat de la present vinculados por la aplicación de lo previsto en el primer apartado de la
disposició addicional. presente disposición adicional.

Segona. De les agricultores i dels agricultors que estan en situació de Segunda. De las agricultoras y agricultores que se encuentren en
jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries situación de jubilación y sean titulares de explotaciones agrarias
Les agricultores i els agricultors que estan en situació de jubilació Las agricultoras y agricultores que se encuentren en situación de
i siguen titulars d’explotacions agràries, en el cas que resulten subjec- jubilación y sean titulares de explotaciones agrarias, en el supuesto de
tes beneficiaris d’ajudes públiques per adversitats meteorològiques de que resulten sujetos beneficiarios de ayudas públicas por adversidades
quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l’obligació d’acreditar la meteorológicas de cuantías inferiores a 1.202,02 euros, no tendrán la
seua alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social. obligación de acreditar su alta en el régimen general de la Seguridad
Social.

Tercera. De les operacions de capital Tercera. De las operaciones de capital


Les activitats d’industrialització, investigació, desenvolupament i Las actividades de industrialización, investigación, desarrollo e
innovació i de formació de capital humà, tindran la consideració d’ope- innovación y de formación de capital humano, tendrán la consideración
racions de capital tenint especialment en compte el seu impacte pluri- de operaciones de capital teniendo especialmente en cuenta su impacto
anual i la seua vinculació a la reactivació econòmica. plurianual y su vinculación a la reactivación económica.

Quarta. De l’estructura de la comptabilitat pressupostària Cuarta. De la estructura de la contabilidad presupuestaria


Sense perjudici de les peculiaritats arreplegades en les respectives Sin perjuicio de las peculiaridades recogidas en las respectivas leyes
lleis de creació, els organismes autònoms de la Generalitat així com de creación, los organismos autónomos de la Generalitat así como las
les entitats de dret públic a què es refereix l’article 2.3.a 3.r de la Llei entidades de derecho público a que se refiere el artículo 2.3.a 3.º de la
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’ajustaran a l’estructura de Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, se ajustarán a la estruc-
comptabilitat pressupostària d’aquesta, tant en la presentació dels seus tura de contabilidad presupuestaria de esta, tanto en la presentación
estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió de sus estados de gastos e ingresos iniciales, como en el reflejo de su
econòmica. gestión económica.

Cinquena. De la concessió directa de subvencions per raons d’interés Quinta. Concesión directa de subvenciones por razones de interés
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justifica- público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justifi-
des que dificulten la seua convocatòria pública cadas que dificulten su convocatoria pública
1. Durant l’any 2017, l’aprovació de les bases reguladores per a 1. Durante el año 2017, la aprobación de las bases reguladoras para
la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, la concesión directa de subvenciones por razones de interés público,
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
Num. 7948 / 31.12.2016 36970

la seua convocatòria pública, quan aquestes no superen els 18.000 euros dificulten su convocatoria pública, cuando las mismas no superen los
per beneficiari, així com l’apreciació de la concurrència de les esmen- 18.000 euros por beneficiario o beneficiaria, así como la apreciación de
tades circumstàncies i el seu atorgament, correspondrà al president o a la concurrencia de dichas circunstancias y su otorgamiento, correspon-
la presidenta i, si és el cas, a la persona titular de la conselleria en el seu derá al president o a la presidenta y, en su caso, a la persona titular de la
respectiu àmbit competencial. conselleria en su respectivo ámbito competencial.
Quan concórreguen i s’acrediten idèntiques raons, la persona titu- Cuando concurran y se acrediten idénticas razones, la persona titu-
lar de la conselleria competent en matèria d’hisenda, amb la proposta lar de la conselleria competente en materia de hacienda, previa propues-
prèvia del president o de la presidenta o de la persona titular de la con- ta del president o de la presidenta o de la persona titular de la conselle-
selleria que s’encarregue de la gestió de la subvenció, podrà aprovar les ria que se encargue de la gestión de la subvención, podrá aprobar las
corresponents bases reguladores i concedir directament subvencions correspondientes bases reguladoras y conceder directamente subven-
quan la quantia d’aquestes per beneficiari o beneficiària siga superior ciones cuando la cuantía de las mismas por beneficiario o beneficiaria
a 18.000 euros però no excedisca de 100.000 euros. En aquests casos, sea superior a 18.000 euros pero no exceda de 100.000 euros. En estos
haurà d’haver la proposta prèvia del president o de la presidenta o, si és casos, deberá mediar la previa propuesta del president o de la presidenta
el cas, de les persones titulars de les conselleries els crèdits de les quals o, en su caso, de las personas titulares de las consellerias cuyos créditos
les financen, i serà necessària l’existència d’una línia de subvenció en financien las mismas, siendo necesaria la existencia de una línea de
els corresponents programes pressupostaris de la presidència i de la subvención en los correspondientes programas presupuestarios de la
resta de conselleries la finalitat de la qual siga la d’atendre aquestes presidencia y del resto de consellerias cuya finalidad sea la de atender
eventualitats. a estas eventualidades.
2. Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions 2. Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones no
no tindran la consideració de disposicions de caràcter general, seran tendrán la consideración de disposiciones de carácter general, serán
aprovades per decret del president o de la presidenta o per ordre de les aprobadas por decreto del president o de la presidenta o por orden de
persones titulars de les conselleries que les establisquen o, si és el cas, las personas titulares de las consellerias que las establezcan o, en su
per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, caso, por la persona titular de la conselleria competente en materia de
i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les hacienda, y se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
esmentades bases contindran com a mínim els punts següents: ciana. Dichas bases contendrán como mínimo los siguientes extremos:
a) Haurà de constar el caràcter singular de la subvenció i les raons a) Deberá constar el carácter singular de la subvención y las razones
que acrediten l’interés públic, social, econòmic o humanitari, així com que acreditan el interés público, social, económico o humanitario, así
aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria pública. como aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.
A aquest efecte, l’expedient inclourà necessàriament una memòria de A tal efecto, el expediente incluirá necesariamente una memoria del
l’òrgan gestor de la subvenció competent per raó de la matèria en què órgano gestor de la subvención competente por razón de la materia en
hauran de quedar degudament justificades aquestes circumstàncies. la que deberán quedar debidamente justificadas dichas circunstancias.
b) Definició de l’objecte de la subvenció i el règim jurídic aplicable. b) Definición del objeto de la subvención y el régimen jurídico apli-
cable.
c) Persones beneficiàries i modalitats de subvenció. c) Personas beneficiarias y modalidades de subvención.
d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la apli-
donada a les subvencions per les persones beneficiàries i, si és el cas, cación dada a las subvenciones por las personas beneficiarias y, en su
entitats col·laboradores. caso, entidades colaboradoras.
3. Si la quantia d’aquestes subvencions per beneficiari supera els 3. Si la cuantía de estas subvenciones por beneficiario superase los
100.000 euros, s’haurà d’ajustar al que disposen els articles 160.1.a i 100.000 euros, se estará a lo dispuesto en los artículos 160.1.a y 168.1.C
168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat. de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.

Sisena. De l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comuni- Sexta. Del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comuni-
tat Valenciana tat Valenciana
1. Durant l’exercici pressupostari de 2017, la gestió economicopres- 1. Durante el ejercicio presupuestario de 2017, la gestión econó-
supostària de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comu- mico-presupuestaria del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de
nitat Valenciana s’instrumentarà a través del programa pressupostari la Comunitat Valenciana se instrumentará a través del programa presu-
422.80 integrat en el Centre Gestor 03 «Direcció General d’Universitat, puestario 422.80 integrado en el Centro Gestor 03 «Dirección General
Investigació i Ciència» del Servei 02 «Secretaria Autonòmica d’Educa- de Universidad, Investigación y Ciencia» del Servicio 02 «Secretaría
ció i Investigació» de la Secció 09 «Conselleria d’Educació, Investiga- Autonómica de Educación e Investigación» de la Sección 09 «Conse-
ció, Cultura i Esport». lleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte».
2. D’acord amb això, s’autoritza les persones que tinguen assignada 2. De acuerdo con lo anterior, se autoriza a las personas que tengan
la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda asignada la titularidad de las consellerias con competencias en materia
i d’universitats, perquè adopten les mesures necessàries perquè la ins- de hacienda y de universidades, para que adopten las medidas nece-
trumentació de l’esmentada gestió s’adeqüe a la naturalesa i el règim sarias para que la instrumentación de la citada gestión se adecue a la
juridicopressupostari de l’entitat. naturaleza y régimen jurídico-presupuestario de la entidad.

Setena. De les aportacions patrimonials a càrrec dels pressupostos de Séptima. De las aportaciones patrimoniales con cargo a los presu-
la Generalitat puestos de la Generalitat
Serà preceptiu l’informe de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda per Será preceptivo el informe de la Secretaría Autonómica de Hacienda
a la realització d’aportacions patrimonials, a càrrec dels pressupostos de para la realización de aportaciones patrimoniales, con cargo a los presu-
la Generalitat, a les societats mercantils de la Generalitat així com a les puestos de la Generalitat, a las sociedades mercantiles de la Generalitat
entitats públiques empresarials de la Generalitat. así como a las entidades públicas empresariales de la Generalitat.
L’informe esmentat tindrà com a objecte la valoració de les neces- El citado informe tendrá por objeto la valoración de las necesidades
sitats de finançament de les societats i entitats, així com l’examen dels de financiación de las sociedades y entidades, así como el examen de los
efectes que l’aportació pretesa puga tindre en el compliment dels prin- efectos que la aportación pretendida pudiera tener en el cumplimiento
cipis establits en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. de los principios establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Huitena. De les entitats financeres Octava. De las entidades financieras


A fi de garantir la coordinació i l’adequada relació entre les entitats A fin de garantizar la coordinación y la adecuada relación entre las
financeres i la Generalitat, incloent-hi a aquest efecte l’Administració entidades financieras y la Generalitat, incluyendo al efecto la Adminis-
de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, la conselleria que tración de la Generalitat y su sector público instrumental, la conselleria
Num. 7948 / 31.12.2016 36971

tinga assignades les competències en matèria d’hisenda informarà, amb que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda informará,
caràcter preceptiu i vinculant, sobre els instruments i la resta d’acords con carácter preceptivo y vinculante, los instrumentos y demás acuerdos
de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o persona jurí- de colaboración que tenga que suscribir cualquier órgano o persona
dica de la Generalitat i una entitat financera. jurídica de la Generalitat y una entidad financiera.

Novena. Adaptació de les mesures de reestructuració del Sector Novena. Adaptación de las medidas de reestructuración del Sector
Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat
En el marc del procés de reestructuració del sector públic, durant En el marco del proceso de reestructuración del sector público,
2017, s’autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conse- durante 2017, se autoriza a la persona que tenga asignada la titularidad
lleria amb competències en matèria d’hisenda perquè adopte les mesu- de la conselleria con competencias en materia de hacienda a que adopte
res necessàries amb vista a assegurar que les consignacions i dotacions las medidas necesarias en orden a asegurar que las consignaciones y
pressupostàries reflecteixen adequadament l’estructura juridicoorganit- dotaciones presupuestarias reflejan adecuadamente la estructura jurídi-
zativa resultant de l’esmentat procés. co-organizativa resultante del citado proceso.
En tot cas, el conjunt de mesures que puguen adoptar-se en el marc En todo caso, el conjunto de medidas que pudieran adoptarse en
de l’anterior autorització, no podran suposar increment de despesa en el el marco de la anterior autorización, no podrán suponer incremento de
pressupost consolidat de la Generalitat. gasto en el presupuesto consolidado de la Generalitat.

Deu. De la tramitació anticipada de subvencions i beques d’R+D+i Décima. De la tramitación anticipada de subvenciones y becas de I+D+i
Sense perjudici del que preveu l’article 41 de la Llei 1/2015, de 6 Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1/2015, de 6
de febrer, de la Generalitat, i per raó de les particulars circumstàncies de febrero, de la Generalitat, y en atención a las particulares circunstan-
que concorren en la tramitació de subvencions i beques de Recerca, cias que concurren en la tramitación de subvenciones y becas de Inves-
Desenvolupament i innovació, les conselleries amb competències en tigación, Desarrollo e innovación, las consellerias con competencias en
la matèria podran iniciar-ne la tramitació anticipada a partir de l’1 de la materia podrán iniciar la tramitación anticipada de las mismas a partir
març de 2017. del 1 de marzo de 2017.

Onze. Del pagament ajornat Décima primera. Del pago aplazado


1. Amb vigència exclusiva per a l’any 2017 el Consell, mitjançant 1. Con vigencia exclusiva para el año 2017 el Consell, mediante
un acord, i a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, acuerdo, y a propuesta de la conselleria competente por razón de la
podrà autoritzar la modificació de tots aquells contractes en vigor que materia, podrá autorizar la modificación de todos aquellos contratos en
incloguen clàusules de preu ajornat, a fi que l’ajornament previst puga vigor que incluyan cláusulas de precio aplazado, con el fin de que el
ser objecte de pròrroga. aplazamiento previsto pueda ser objeto de prórroga.
L’autorització a què es refereix l’apartat anterior estarà condicio- La autorización a que se refiere el apartado anterior estará condi-
nada a: cionada a:
– l’existència d’un informe preceptiu i vinculant de la conselleria – la existencia de un informe preceptivo y vinculante de la conselle-
amb competències en matèria d’hisenda, ria con competencias en materia de hacienda,
– l’existència d’un informe de l’Institut Valencià de Finances, si és – la existencia de un informe del Institut Valencià de Finances
el cas, sobre la idoneïtat de les condicions financeres derivades de la sobre, en su caso, la idoneidad de las condiciones financieras derivadas
pròrroga i la seua adequació al principi de prudència financera, de la prórroga y su adecuación al principio de prudencia financiera,
– que el temps total de l’ajornament, incloent-hi a aquest efecte el – que el tiempo total del aplazamiento, incluyendo al efecto el que
que es proposa com de pròrroga, no supere el de deu anualitats poste- se propone como de prórroga, no supere el de diez anualidades poste-
riors a aquella en què es finalitze la corresponent obra, riores a aquella en que se finalice la correspondiente obra,
– que així ho permeten els plecs del contracte objecte de pròrroga, – que así lo permitan los pliegos del contrato objeto de prórroga,
– que la modificació s’aprove abans del 31 de desembre de 2017. – que la modificación se apruebe antes del 31 de diciembre de 2017.
2. Sense perjudici dels requisits establits en la normativa en vigor, 2. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la normativa en
la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes vigor, la inclusión de cláusulas de pago aplazado del precio en los con-
de l’Administració de la Generalitat o de qualsevol persona jurídica tratos de la Administración de la Generalitat o de cualquier persona
integrant del sector públic instrumental de la Generalitat, qualsevol que jurídica integrante del sector público instrumental de la Generalitat,
siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, informe preceptiu cualquiera que sea su naturaleza jurídica, exigirá, en todo caso, informe
i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en preceptivo y vinculante de la conselleria que tenga asignadas las com-
matèria d’hisenda. petencias en materia de hacienda.

Dotze. Altres mesures de control de les despeses corrents Décima segunda. Otras medidas de control de los gastos corrientes
Durant l’exercici 2017, se subjectaran a autorització prèvia de la Durante el ejercicio 2017, se sujetarán a autorización previa de la
Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos,
aquells contractes de serveis a subscriure en l’àmbit de l’Administra- aquellos contratos de servicios a suscribir en el ámbito de la Admi-
ció de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, l’import dels nistración de la Generalitat y de su sector público instrumental, cuyo
quals siga igual o superior als 100.000 euros, calculat d’acord amb el importe sea igual o superior a los 100.000 euros, calculado conforme a
que disposa l’article 88 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Sector Públic, sempre que es comprenguen en alguna de les categories de Contratos del Sector Público, siempre que se comprendan en alguna
que s’indiquen a continuació: de las categorías que se indican a continuación:
a) Serveis connexos en matèria d’informàtica. a) Servicios conexos en materia de informática.
b) Serveis d’investigació i desenvolupament. b) Servicios de investigación y desarrollo.
c) Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres. c) Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros.
d) Serveis d’investigació d’estudis i enquestes de l’opinió pública. d) Servicios de investigación de estudios y encuestas de la opinión
pública.
e) Serveis de consultors de direcció i serveis connexos. e) Servicios de consultores de dirección y servicios conexos.
f) Serveis de col·locació i subministrament de personal. f) Servicios de colocación y suministro de personal.
En la sol·licitud d’autorització haurà d’incorporar-se un informe En la solicitud de autorización deberá incorporarse un informe en
en què es justifique que els serveis esmentats no poden ser atesos per el que se justifique que dichos servicios no pueden ser atendidos por
personal propi i que responen a necessitats urgents i inajornables. personal propio y que responden a necesidades urgentes e inaplazables.
Num. 7948 / 31.12.2016 36972

Tretze. De la informació en matèria d’estabilitat i sostenibilitat Décima tercera. De la información en materia de estabilidad y soste-
nibilidad
La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà l’òrgan La conselleria con competencias en materia de hacienda será el
responsable del seguiment mensual de les dades d’execució del pressu- órgano responsable del seguimiento mensual de los datos de ejecución
post als efectes del que preveu l’article 18 de la Llei Orgànica 2/2012, del presupuesto a los efectos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley
de 27 d’abril. Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
A aquest efecte, en el marc de la normativa vigent en matèria de A tal efecto, en el marco de la normativa vigente en materia de
modificacions pressupostàries, impulsarà els ajustos necessaris per a modificaciones presupuestarias, impulsará los ajustes necesarios para
garantir que al tancament de l’exercici no s’incompleix l’objectiu d’es- garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de esta-
tabilitat pressupostària assignat. bilidad presupuestaria asignado.

Catorze. Dels fons vinculats a la dependència i de la taxa per presta- Décima cuarta. De los fondos vinculados a la dependencia y de la
ció de serveis d’atenció social tasa por prestación de servicios de atención social
1. Durant 2017 totes les aportacions, ja siguen de l’Estat o de qual- 1. Durante 2017 todas las aportaciones, ya sean del Estado o de
sevol altre subjecte, públic o privat, per a finançar les prestacions de la cualquier otro sujeto, público o privado, para financiar las prestaciones
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
i atenció a les Persones en Situació de Dependència, quedaran afectades Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, queda-
al compliment d’aquesta. A aquest efecte, en el cas de tractar-se d’in- rán afectadas al cumplimiento de la misma. A tal efecto en el supuesto
gressos superiors no previstos vinculats en origen a la matèria, així com de tratarse de mayores ingresos no previstos vinculados en origen a la
qualsevol major aportació d’ingressos d’acord amb el finançament del materia, así como cualquier mayor aportación de ingresos de acuerdo
Sistema d’Atenció a la Dependència prevista en el capítol V de la Llei con la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia prevista
39/2006, de 14 de desembre, i, especialment en l’obligació prevista en en el capítulo V de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y, especialmente
l’article 32.3 quant al nivell acordat, haurà de tramitar-se, en el marc en la obligación prevista en el artículo 32.3 en cuanto al nivel acordado,
de la legislació vigent la corresponent generació de crèdits, amb vista a deberá tramitarse, en el marco de la legislación vigente la correspondiente
formalitzar la mencionada afectació. generación de créditos, en orden a formalizar la mencionada afectación.
2. Durant 2017, si en aplicació de la taxa per prestació de serveis 2. Durante 2017, si en aplicación de la tasa por prestación de ser-
d’atenció social es reconeixen ingressos superiors als inicialment pre- vicios de atención social se reconocieran mayores ingresos que los ini-
vistos per aquest concepte en el pressupost, l’import de l’excés recone- cialmente previstos por este concepto en el presupuesto, el importe del
gut quedarà directament afectat al finançament dels serveis d’atenció exceso reconocido quedará directamente afectado a la financiación de
social, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient de generació los servicios de atención social, previa la tramitación del correspondien-
de crèdit. te expediente de generación de crédito.

Quinze. Dels crèdits afectats per taxes i altres ingressos Décima quinta. De los créditos afectados por tasas y otros ingresos
A càrrec dels crèdits que figuren en els estats de despeses dels dife- Con cargo a los créditos que figuren en los estados de gastos de
rents subjectes que integren el sector públic administratiu de la Gene- los distintos sujetos que integran el sector público administrativo de la
ralitat, corresponents a serveis el volum de despeses dels quals tinga Generalitat, correspondientes a servicios cuyo volumen de gastos tenga
correlació amb l’import de taxes, cànons i preus públics liquidats per correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos liqui-
aquests, o que per la seua naturalesa o normativa aplicable hagen de dados por los mismos, o que por su naturaleza o normativa aplicable
finançar-se totalment o parcialment amb uns ingressos específics o pre- deban financiarse total o parcialmente con unos ingresos específicos o
determinats, com ara els provinents de transferències i altres ingressos predeterminados, tales como los provenientes de transferencias y otros
finalistes, subvencions gestionades o convenis amb altres administraci- ingresos finalistas, subvenciones gestionadas o convenios con otras
ons, només podran gestionar-se despeses en la mesura que vaja assegu- administraciones, solo podrán gestionarse gastos en la medida que vaya
rant-se el seu finançament. asegurándose su financiación.
A aquest efecte, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic deter- A tal efecto la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, deter-
minarà els crèdits pressupostaris i el procediment d’afectació en cada minará los créditos presupuestarios y el procedimiento de afectación en
cas. cada caso.

Setze. Costos unitaris de les taxes per prestació de serveis socials Décima sexta. Costes unitarios de las tasas por prestación de servi-
relatius a residència i habitatge tutelat cios sociales relativas a residencia y vivienda tutelada
En 2017, els costos unitaris de referència dels serveis relatius a resi- En 2017, los costes unitarios de referencia de los servicios relativos
dència i habitatge tutelat, als quals es refereix el capítol II del títol XI a residencia y vivienda tutelada, a los que se refiere el capítulo II del
del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret título XI del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat,
Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell seran els següents: aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell
serán los siguientes:
a) Servei d’atenció residencial: a) Servicio de atención residencial:
1.r Persones majors: 1.500 euros mensuals/18.000 euros anuals. 1.º Personas mayores: 1.500 euros mensuales/18.000 euros anuales.
2.n Persones amb discapacitat: 2.100 euros mensuals/25.200 euros 2.º Personas con discapacidad: 2.100 euros mensuales/25.200 euros
anuals. anuales.
b) Servei d’habitatge tutelat: b) Servicio de vivienda tutelada:
1.r Habitatge tutelat d’atenció residencial: 2.100 euros mensu- 1.º Vivienda tutelada de atención residencial: 2.100 euros mensua-
als/25.200 euros anuals. les/25.200 euros anuales.
2.n Habitatge tutelat d’atenció supervisada o assistida: 810 euros 2.º Vivienda tutelada de atención supervisada o asistida: 810 euros
mensuals/9.720 euros anuals. mensuales/9.720 euros anuales.

Dèsset. Dels actius financers Décima séptima. De los activos financieros


La Secretaria Autonòmica d’Hisenda és l’òrgan responsable del La Secretaria Autonómica de Hacienda es el órgano responsable del
compliment de les condicions de prudència financera en relació amb cumplimiento de las condiciones de prudencia financiera en relación
la variació neta d’actius financers en l’àmbit de les entitats inclo- con la variación neta de activos financieros en el ámbito de las entidades
ses en el sector administracions públiques, subsector comunitats incluidas en el sector administraciones públicas, subsector comunidades
autònomes o en el subsector societats no financeres, d’acord amb la autónomas o en el subsector sociedades no financieras, de acuerdo con
Num. 7948 / 31.12.2016 36973

definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
i Regionals. y Regionales.
A aquest efecte i sense perjudici del que disposa la legislació bàsi- A tal efecto y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica
ca en la matèria, durant 2017, amb caràcter previ a la formalització en la materia, durante 2017, con carácter previo a la formalización de
d’aquest tipus d’operacions, sempre que la seua contrapartida siga un este tipo de operaciones, siempre que su contrapartida sea un pasivo o
passiu o compte de patrimoni net de persones físiques o jurídiques dife- cuenta de patrimonio neto de personas físicas o jurídicas distintas de las
rents de les arreplegades en l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1.b de la recogidas en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.b de la Ley Orgá-
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, els diferents subjectes o entitats nica 2/2012, de 27 de abril, los distintos sujetos o entidades incluidos en
inclosos en l’àmbit subjectiu definit en el paràgraf anterior, hauran de el ámbito subjetivo definido en el párrafo anterior, deberán solicitar de
sol·licitar de la mencionada Secretaria Autonòmica l’autorització cor- la mencionada Secretaría Autonómica la correspondiente autorización.
responent.

Dihuit. De l’incompliment d’obligacions enfront d’altres administra- Décima octava. Del incumplimiento de obligaciones frente a otras
cions públiques administraciones públicas
La minoració d’ingressos com a conseqüència de compensacions de La minoración de ingresos como consecuencia de compensaciones
deutes o deduccions sobre transferències a càrrec de les obligacions de de deudas o deducciones sobre transferencias con cargo a las obligacio-
pagament no ateses al seu venciment, efectuades per altres administra- nes de pago no atendidas a su vencimiento, efectuadas por otras admi-
cions públiques o entitats dependents d’aquestes, en virtut de qualsevol nistraciones públicas o entidades dependientes de la mismas, en virtud
concepte, serà imputada, abans del fi de l’exercici que es produïsca, de cualquier concepto, será imputada antes del fin del ejercicio que se
al pressupost de despeses de la conselleria o entitat del sector públic produzca, al presupuesto de gastos de la conselleria o entidad del sector
administratiu que va originar la compensació. público administrativo que dio origen a la compensación.
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic serà l’òrgan competent La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, será el órgano
per a adoptar les mesures necessàries amb vista a instrumentar la regu- competente para adoptar las medidas necesarias en orden a instrumentar
larització comptable de les despeses i ingressos respectius. la regularización contable de los respectivos gastos e ingresos.

Dènou. De la publicació de les taules retributives Décima novena. De la publicación de las tablas retributivas
Dins del primer trimestre de 2016 el Consell acordarà la publicació Dentro del primer trimestre de 2017 el Consell acordará la publi-
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de les taules retributi- cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de las tablas
ves vigents del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i retributivas vigentes del personal al servicio de la Administración de la
dels seus organismes autònoms. Generalitat y de sus organismos autónomos.

Vint. Contractació de personal de les societats mercantils de la Gene- Vigésima. Contratación de personal de las sociedades mercantiles de la
ralitat, de les entitats públiques empresarials de la Generalitat, de les Generalitat, de las entidades públicas empresariales de la Generalitat,
fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits de las fundaciones del sector público de la Generalitat y de los consor-
a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directa- cios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos estén sujetos direc-
ment o indirectament al poder de decisió de la Generalitat en 2017 ta o indirectamente al poder de decisión de la Generalitat en 2017
1. Durant 2017 les societats mercantils de la Generalitat, les enti- 1. Durante 2017 las sociedades mercantiles de la Generalitat, las
tats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector entidades públicas empresariales de la Generalitat, las fundaciones del
públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre sector público de la Generalitat y los consorcios adscritos a la Generali-
que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al tat siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder
poder de decisió de la Generalitat podran procedir a la contractació de de decisión de la Generalitat podrán proceder a la contratación de nuevo
nou personal amb els requisits i les limitacions establits en aquest arti- personal con los requisitos y limitaciones establecidos en este artículo.
cle.
Aquestes limitacions no seran aplicables, en el supòsit de societats Estas limitaciones no serán de aplicación, en el supuesto de socie-
mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Gene- dades mercantiles de la Generalitat, entidades públicas empresariales
ralitat i fundacions del sector públic de la Generalitat, quan es tracte de de la Generalitat y fundaciones del sector público de la Generalitat,
contractació de personal, funcionari o laboral, amb una relació pree- cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, con
xistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic de la Generalitat. una relación preexistente de carácter fijo e indefinida en el sector públi-
A aquest efecte, els contractes subscrits a l’empara del que estableix co de la Generalitat. A tal efecto, los contratos celebrados al amparo de
aquest apartat generaran dret a continuar percebent, des de la data de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo,
la seua subscripció, el complement d’antiguitat que es percebera en la desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad que se
mateixa quantia. viniera percibiendo en la misma cuantía.
Així mateix, les societats mercantils de la Generalitat i les entitats Asimismo, las sociedades mercantiles de la Generalitat y las enti-
públiques empresarials que hagen tingut beneficis en dos dels últims dades públicas empresariales que hayan tenido beneficios en dos de
tres exercicis podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 100 los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un
per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a
de l’article 36.5 d’aquesta llei. las reglas del artículo 36.5 de esta ley.
Les societats mercantils i les entitats públiques empresarials dife- Las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresaria-
rents de les compreses en el paràgraf anterior podran realitzar contractes les distintas de las comprendidas en el párrafo anterior podrán reali-
indefinits amb un límit del 60 per cent de la seua taxa de reposició, zar contratos indefinidos con un límite del 60 por ciento de su tasa de
calculada d’acord amb les regles de l’article 36.5 d’aquesta llei. Addi- reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 36.5 de esta
cionalment podran realitzar, exclusivament per a processos de conso- ley. Adicionalmente podrán realizar, exclusivamente para procesos de
lidació d’ocupació temporal, contractes indefinits amb un límit del 15 consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un límite
per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles del 15 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las
de l’article 36.5 d’aquesta llei. No obstant això, si es tracta de societats reglas del artículo 36.5 de esta ley. No obstante lo anterior, si se trata de
mercantils públiques o entitats públiques empresarials que gestionen sociedades mercantiles públicas o entidades públicas empresariales que
serveis públics essencials per al gaudi dels quals estiga subvencionat gestionen servicios públicos esenciales para cuyo disfrute este subven-
el ciutadà i hagen vist disminuïda la seua plantilla de treballadors fixos cionado el ciudadano y hayan visto disminuida su plantilla de trabajado-
en els dos últims exercicis, els límits del 60 i 15 per cent de la taxa res fijos en los dos últimos ejercicios, los límites del 60 y 15 por ciento
de reposició anteriorment referits es computaran sobre els dos últims de la tasa de reposición anteriormente referidos se computarán sobre los
exercicis pressupostaris. dos últimos ejercicios presupuestarios.
Num. 7948 / 31.12.2016 36974

A més, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els Además, las fundaciones del sector público de la Generalitat y los
consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen consorcios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos estén sujetos
subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, directa o indirectamente al poder de decisión de la misma, que tengan
que tinguen la condició d’agents d’execució del Sistema Espanyol de la condición de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia,
Ciència, Tecnologia i Innovació, d’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de Tecnología e Innovación, con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio,
juny, de la Ciència, la Tecnologia i Innovació, les fundacions sanitàries de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, las fundaciones sanitarias del
del sector públic de la Generalitat i els consorcis sanitaris adscrits a la sector público de la Generalitat y los consorcios sanitarios adscritos a la
Generalitat, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 100 Generalitat, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100
per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del
de l’article 36.5 d’aquesta llei. artículo 36.5 de esta ley.
La resta de fundacions del sector públic de la Generalitat i consor- El resto de fundaciones del sector público de la Generalitat y con-
cis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes sorcios adscritos a la Generalitat siempre que sus actos estén sujetos
directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, podran realit- directa o indirectamente al poder de decisión de la misma, podrán reali-
zar contractes indefinits amb un límit del 50 per cent de la seua taxa de zar contratos indefinidos con un límite del 50% de su tasa de reposición
reposició calculada d’acord amb les regles de l’article 36.5 d’aquesta llei. calculada conforme a las reglas del artículo 36.5 de esta ley.
2. En el cas que les contractacions a què es refereix l’apartat 1 2. En caso de que las contrataciones al hecho que se refiere el apar-
d’aquesta disposició addicional es referisquen a places de personal en tado 1 de la presente disposición adicional vengan referidas a plazas
relació amb la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries, la taxa de personal con relación a la seguridad ferroviaria y las operaciones
de reposició tindrà, en tot cas, com a límit el 100 per cent. ferroviarias, la tasa de reposición tendrá, en todo caso, como límite el
100 por ciento.
3. Les contractacions de personal, a què es refereix l’apartat ante- 3. Las contrataciones de personal, a que se refiere el apartado ante-
rior, requeriran, en tot cas, informe favorable de la conselleria amb com- rior, requerirán, en todo caso, informe favorable de la conselleria con
petències en matèria d’hisenda. competencias en materia de hacienda.
4. Les contractacions temporals dels distints subjectes inclosos en 4. Las contrataciones temporales de los distintos sujetos incluidos en
l’àmbit subjectiu de la present disposició només podran realitzar-se en el ámbito subjetivo de la presente disposición solo podrán realizarse en
casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, i casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y
hauran d’ajustar-se en tot cas al que preveu l’article 36.6 d’aquesta llei. deberán en todo caso ajustarse a lo previsto en el artículo 36.6 de esta ley.

Vint-i-una. Del càlcul de la prestació econòmica en els supòsits d’in- Vigésima primera. Del cálculo de la prestación económica en los
capacitat temporal supuestos de incapacidad temporal
El càlcul del complement retributiu a què es refereix l’article 6 del El cálculo del complemento retributivo a que se refiere el artículo 6
Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i del Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo
aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concor- y aplicación de las disposiciones incluidas en el título I y disposiciones
dants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a concordantes del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, se para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la compe-
suportarà sobre les retribucions que es perceben en el mes anterior al titividad, se soportará sobre las retribuciones que se vengan percibiendo
de causar-se la incapacitat, i en quedaran exclosos, en tot cas, els con- en el mes anterior al de causarse la incapacidad, quedando excluidos, en
ceptes retributius que a continuació es detallen: els endarreriments de todo caso, los conceptos retributivos que a continuación se detallan: los
qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la atrasos de cualquier concepto retributivo, las gratificaciones o indemni-
productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el compo- zaciones, la productividad variable, así como las pagas extraordinarias
nent compensatori del complement específic. y el componente compensatorio del complemento específico.

Vint-i-dos. Del règim en matèria del component retributiu relacionat Vigésima segunda. Del régimen en materia del componente retributi-
amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos vo relacionado con la formación permanente de los funcionarios de
docents i del complement específic singular per a determinats llocs los diferentes cuerpos docentes y del complemento específico singular
docents para determinados puestos docentes
1. Amb efectes 1 de gener de 2017, les quanties del component 1. Con efectos 1 de enero de 2017, las cuantías del componente
retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels retributivo relacionado con la formación permanente de los funcionarios
diferents cossos docents, seran les establides en l’annex III de la present de los diferentes cuerpos docentes, serán las establecidas en el anexo III
llei, referides en còmput anual. de la presente ley, referidas en cómputo anual.
2. Tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat 2. Tendrá derecho a la percepción del componente retributivo rela-
amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la cionado con la formación permanente y la realización de otras activida-
millora de la qualitat de l’ensenyament el personal docent que ostente des para la mejora de la calidad de la enseñanza el personal docente que
la condició de funcionari. ostente la condición de funcionario.
3. De conformitat amb el Decret 126 /2015, de 31 de juliol, del 3. De conformidad con el Decreto 126/2015, de 31 de julio, del
Consell, pel qual es regulen els llocs de treball de caràcter docent per Consell, por el que se regulan los puestos de trabajo de carácter docente
a la realització de funcions específiques d’assessorament i coordina- para la realización de funciones específicas de asesoramiento y coor-
ció-assessorament tècnic docent en l’àmbit de la conselleria competent dinación-asesoramiento técnico docente en el ámbito de la conselle-
en matèria d’educació de la Generalitat, els imports retributius que per- ria competente en materia de educación de la Generalitat, los importes
cebran els ocupants dels llocs de treball de coordinador assessor tècnic retributivos que percibirán los ocupantes de los puestos de trabajo de
docent i assessor tècnic docent, queden equiparats als imports retribu- coordinador asesor técnico docente y asesor técnico docente, quedan
tius dels complements específics per exercici de llocs de treball docent equiparados a los importes retributivos de los complementos especí-
singular, assignats als llocs de coordinador tècnic i assessor tècnic de ficos por ejercicio de puestos de trabajo docente singular, asignados a
programes de reforma dels ensenyaments, respectivamente. los puestos de coordinador técnico y asesor técnico de programas de
reforma de los enseñanzas, respectivamente.

Vint-i-tres. Del règim en matèria de carrera professional i desenvo- Vigésima tercera. Del régimen en materia de carrera profesional
lupament professional del personal al servei de les institucions sani- y desarrollo profesional del personal al servicio de las instituciones
tàries sanitarias
Amb efectes 1 de gener de 2017, les quanties dels complements de Con efectos 1 de enero de 2017, las cuantías de los complementos
carrera professional i desenvolupament professional que percep deter- de carrera profesional y desarrollo profesional que percibe determinado
Num. 7948 / 31.12.2016 36975

minat personal que realitza la seua activitat en el marc de l’estructu- personal que desarrolla su actividad en el marco de la estructura orgáni-
ra orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat Universitat i Salut ca y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
Pública i de les persones jurídiques que formant part del sector públic y de las personas jurídicas que formando parte del sector público ins-
instrumental de la Generalitat depenen de l’esmentada conselleria, seran trumental de la Generalitat dependen de la citada conselleria, serán las
les establides en l’annex IV de la present llei, referides en còmput anual. establecidas en el anexo IV de la presente ley, referidas en cómputo
anual.

Vint-i-quatre. Del règim de la carrera professional horitzontal del per- Vigésima cuarta. Del régimen de la carrera profesional horizontal del
sonal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat personal funcionario de carrera de la Administración de la Generali-
tat
1. Amb efectes 1 de gener de 2017, i d’acord amb el que preveu el 1. Con efectos 1 de enero de 2017, y de acuerdo con lo previsto en
Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, l’import del comple- el Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, el importe del
ment de carrera professional horitzontal que corresponga a cada funcio- complemento de carrera profesional horizontal que corresponda a cada
nària o funcionari de carrera es determinarà mitjançant l’aplicació dels funcionaria o funcionario de carrera se determinará mediante la aplica-
següents percentatges a les quanties establides en l’annex IV d’aquesta ción de los siguientes porcentajes a las cuantías establecidas en el anexo
llei, referides en còmput anual: IV de esta ley, referidas en cómputo anual:
– Personal de les agrupacions professionals funcionarials: el 100 % – Personal de las agrupaciones profesionales funcionariales: el
del complement. 100 % del complemento.
– Personal del subgrup C2: el 100 % del complement. – Personal del subgrupo C2: el 100 % del complemento.
– Personal del subgrup C1 i B: el 100 % del complement. – Personal del subgrupo C1 y B: el 100 % del complemento.
– Personal dels subgrups A2 i A1: el 100 % del complement. – Personal de los subgrupos A2 y A1: el 100 % del complemento.
2. Només tindrà dret a la percepció del complement de carrera pro- 2. Sólo tendrá derecho a la percepción del complemento de carrera
fessional horitzontal a què es refereix la present disposició addicional, profesional horizontal a que se refiere la presente disposición adicional,
el personal que tinga la condició de funcionari de carrera de l’Adminis- el personal que ostente la condición de funcionario de carrera de la
tració de la Generalitat. Administración de la Generalitat.

Vint-i-cinc. Del règim de la carrera professional horitzontal del perso- Vigésima quinta. Del régimen de la carrera profesional horizontal del
nal laboral fix de l’Administració de la Generalitat personal laboral fijo de la Administración de la Generalitat
1. Amb efectes 1 de gener de 2017, l’import del complement de car- 1. Con efectos 1 de enero de 2017, el importe del complemento
rera professional horitzontal del personal laboral fix de l’Administració de carrera profesional horizontal del personal laboral fijo de la Admi-
de la Generalitat, es determinarà en els mateixos termes i condicions nistración de la Generalitat, se determinará en los mismos términos y
previstos en la disposició addicional vint-i-quatre per al personal fun- condiciones previstos en la disposición adicional vigésima cuarta para
cionari de carrera, de conformitat amb el que establisca el corresponent el personal funcionario de carrera, de conformidad con lo que establezca
Acord de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu del Personal en el correspondiente Acuerdo de la Comisión Paritaria del II Convenio
Laboral de la Generalitat. Colectivo del Personal Laboral de la Generalitat.
L’import que corresponga al personal laboral fix de l’Administració El importe que corresponda al personal laboral fijo de la Admi-
de la Generalitat conseqüència del que preveu el paràgraf anterior estarà nistración de la Generalitat consecuencia de lo previsto en el párrafo
referit en còmput anual. anterior vendrá referido en cómputo anual.
2. Només tindrà dret a la percepció del complement de carrera pro- 2. Sólo tendrá derecho a la percepción del complemento de carrera
fessional horitzontal a què es refereix la present disposició addicional, el profesional horizontal a que se refiere la presente disposición adicional,
personal que tinga la condició de personal laboral fix de l’Administració el personal que ostente la condición de personal laboral fijo de la Admi-
de la Generalitat. nistración de la Generalitat.

Vint-i-sis. Del règim de la carrera professional horitzontal del perso- Vigésima sexta. Del régimen de la carrera profesional horizontal del
nal funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de les personal funcionario de carrera y laboral fijo de administración y
universitats públiques de la Comunitat Valenciana servicios de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana
Amb efectes 1 de gener de 2017, s’iniciarà el procés d’implantació Con efectos 1 de enero de 2017, se iniciará el proceso de implan-
progressiva del complement de carrera professional del personal funci- tación progresiva del complemento de carrera profesional del personal
onari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de les universitats funcionario de carrera y laboral fijo de administración y servicios de las
públiques de la Comunitat Valenciana. universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
El procés esmentat s’ajustarà als criteris i condicions establits en el Dicho proceso se ajustará a los criterios y condiciones establecidos
Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el en el Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se
sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici, regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del
del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat, desempeño, del personal funcionario de carrera de la Administración
i en aquest sentit els imports corresponents a cada un dels grups, i els de la Generalitat, y en tal sentido los importes correspondientes a cada
seus corresponents graus, seran equivalents als reconeguts per al perso- uno de los grupos, y sus correspondientes grados, serán equivalentes a
nal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat. los reconocidos para el personal funcionario de carrera de la Adminis-
tración de la Generalitat.
S’estableix un període transitori d’implantació progressiva del siste- Se establece un periodo transitorio de implantación progresiva del
ma que tindrà una duració de tres exercicis pressupostaris comptats des sistema que tendrá una duración de tres ejercicios presupuestarios a
de l’1 de gener de 2017. La seua aplicació es farà amb caràcter homo- contar desde el 1 de enero de 2017. La aplicación del mismo se realizará
geni per al conjunt de les universitats públiques valencianes, i d’acord con carácter homogéneo para el conjunto de las universidades públicas
amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, i en valencianas, y conforme a las disponibilidades presupuestarias de cada
tot cas, amb l’informe previ favorable de les conselleries amb compe- ejercicio económico, y en todo caso, previo informe favorable de las
tències en matèria d’universitats i hisenda. consellerias con competencias en materia de universidades y hacienda.

Vint-i-set. Dels ingressos vinculats a la cooperació al desenvolupa- Vigésima séptima. De los ingresos vinculados a la cooperación al
ment desarrollo
Durant 2017, en matèria de cooperació internacional al desenvo- Durante 2017, en materia de cooperación internacional al desarro-
lupament, els ingressos obtinguts de recuperació d’actius, segons sen- llo, los ingresos obtenidos de recuperación de activos, según sentencias
tències judicials fermes, que ordenen el reintegrament de fons públics judiciales firmes, ordenando el reintegro de fondos públicos indebi-
Num. 7948 / 31.12.2016 36976

indegudament disposats, generaran crèdit en el pressupost de la conse- damente dispuestos, generarán crédito en el presupuesto de la conse-
lleria competent en matèria de cooperació al desenvolupament, afec- lleria competente en materia de cooperación al desarrollo, afectado al
tat el compliment de fins del Programa de Cooperació Internacional al cumplimiento de fines del Programa de Cooperación Internacional al
Desenvolupament. Desarrollo.

Vint-i-huit. Autorització d’unitats escolars en centres privats sostin- Vigésima octava. Autorización de unidades escolares en centros priva-
guts amb fons públics per al curs escolar 2017-2018 dos sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2017-2018
1. El Consell autoritzarà el nombre màxim d’unitats a concertar per 1. El Consell autorizará el número máximo de unidades a concertar
al curs escolar 2017-2018. L’autorització esmentada, que tindrà caràc- para el curso escolar 2017-2018. Dicha autorización, que tendrá carác-
ter global, es tramitarà a proposta de la conselleria amb competències ter global, se tramitará a propuesta de la conselleria con competencias
en matèria d’educació, i amb un informe previ, de caràcter preceptiu i en materia de educación, y previo informe, de carácter preceptivo y
vinculant, de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda. vinculante, de la conselleria con competencias en materia de hacienda.
2. La conselleria amb competències en matèria d’educació única- 2. La conselleria con competencias en materia de educación única-
ment podrà autoritzar permutes del concert de cicles formatius de grau mente podrá autorizar permutas, del concierto de ciclos formativos de
mitjà i grau superior en un centre que no impliquen increment de des- grado medio y grado superior en un centro, que no impliquen incremen-
pesa. En el cas que per raons justificades i excepcionals, es propose to de gasto. En caso de que por razones justificadas y excepcionales,
una permuta que implique increment de despesa, aquesta serà autorit- se proponga una permuta que implique incremento de gasto, deberá
zada pel Consell mitjançant el procediment indicat en l’apartat anterior, ser autorizada por el Consell mediante el procedimiento indicado en el
excepte en aquells supòsits en què les permutes siguen conseqüència de apartado anterior, excepto en aquellos supuestos en que las permutas
modificacions derivades de la normativa bàsica. sean consecuencia de modificaciones derivadas de la normativa básica.

Vint-i-nou. Prestacions per acolliment familiar Vigésima novena. Prestaciones por acogimiento familiar
D’acord amb el que estableix l’apartat tercer de l’article 121 de la De acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del artículo
Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de 121 de la Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección
la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, durant 2017 Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana,
l’import de les prestacions per acolliment familiar es determinarà en durante 2017 el importe de las prestaciones por acogimiento familiar se
funció de les quanties o el mòdul per dia d’acolliment que s’arrepleguen determinará en función de las cuantías o el módulo por día de acogi-
en l’annex V d’aquesta llei. miento que se recogen en el anexo V de esta ley.

Trenta. De la comptabilitat aplicable a determinades entitats del sec- Trigésima. De la contabilidad aplicable a determinadas entidades del
tor públic administratiu de la Generalitat sector público administrativo de la Generalitat
1. Durant l’exercici 2017 el control intern dels organismes autò- 1. Durante el ejercicio 2017 el control interno de los organismos
noms Institut Cartogràfic Valencià, Institut Valencià d’Investigacions autónomos Instituto Cartográfico Valenciano, Instituto Valenciano de
Agràries, Institut Valencià de la Joventut i Agència Valenciana de Investigaciones Agrarias, Instituto Valenciano de la Juventud y Agencia
Foment i Garantia Agrària s’exercirà exclusivament mitjançant la moda- Valenciana de Fomento y Garantía Agraria se ejercerá exclusivamente
litat d’auditoria pública. mediante la modalidad de auditoría pública.
2. Fins que no s’aprove l’adaptació del pla general de comptabili- 2. En tanto que no se apruebe la adaptación del plan general de
tat pública de la Generalitat a què es refereix la disposició transitòria contabilidad pública de la Generalitat a que se refiere la disposición
segona de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda transitoria segunda de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat,
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, les entitats de de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvencio-
dret públic integrades en el sector públic administratiu que es refereix nes, las entidades de derecho público integradas en el sector público
l’article 3.1.c de l’esmentada llei continuaran aplicant els principis i nor- administrativo a que se refiere el artículo 3.1.c de la citada ley conti-
mes de comptabilitat arreplegats en el Codi de Comerç i el pla general nuarán aplicando los principios y normas de contabilidad recogidos en
de comptabilitat de l’empresa espanyola. el Código de Comercio y el plan general de contabilidad de la empresa
española.

Trenta-una. Del personal dels consorcis adscrits a la Generalitat Trigésima primera. Del personal de los consorcios adscritos a la
Generalitat
1. En aplicació del que disposa l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el règim jurídic del per- 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
sonal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat serà l’aplicable al régimen jurídico del personal al servicio de los consorcios adscritos a
personal dependent d’aquesta última, i les seues retribucions en cap cas la Generalitat será el aplicable al personal dependiente de esta última,
podran superar les establides per a llocs de treball equivalents a aquella. y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para
puestos de trabajo equivalentes en aquella.
A aquest efecte el sistema retributiu del personal dels consorcis, A tal efecto el sistema retributivo del personal de los consorcios,
tant pel que fa a les retribucions bàsiques com a les complementàries, tanto en lo que se refiere a las retribuciones básicas como a las comple-
i amb independència del tipus de jornada que tinga assignat, s’ha d’ar- mentarias, y con independencia del tipo de jornada que tenga asignado,
ticular sobre la base de quanties unitàries o equivalents respecte de les debe articularse sobre la base de cuantías unitarias o equivalentes res-
percebudes pel personal al servei de la Generalitat. En conseqüència, pecto de las percibidas por el personal al servicio de la Generalitat. En
les retribucions del personal que preste els seus serveis en els diferents consecuencia, las retribuciones del personal que preste sus servicios en
consorcis adscrits a la Generalitat no podran sobrepassar, per a cada los distintos consorcios adscritos a la Generalitat no podrán sobrepasar,
categoria professional, les establides en les taules retributives aplica- para cada categoría profesional, las establecidas en las Tablas Retributi-
bles, durant 2017, al personal inclòs en l’àmbit subjectiu de l’article 27 vas aplicables, durante 2017, al personal incluido en el ámbito subjetivo
de aquesta llei. del artículo 27 de la presente ley.
2. Les diferències per excés que puguen resultar per aplicació del 2. Las diferencias por exceso que pudieran resultar por aplicación
que preveu la present disposició als contractes preexistents, es com- de lo previsto en la presente disposición a los contratos preexistentes, se
putaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter computarán mediante un complemento personal de garantía, de carácter
transitori i absorbible a càrrec de futurs increments retributius, per al transitorio y absorbible con cargo a futuros incrementos retributivos,
càlcul del qual s’ajustarà que disposa l’article 31.1.i de la present llei. para cuyo cálculo se estará a lo dispuesto en el artículo 31.1.i de la
presente ley.
Num. 7948 / 31.12.2016 36977

3. Les diferents conselleries competents per raó de la matèria, seran 3. Las distintas consellerias competentes por razón de la materia,
les responsables d’impulsar l’aplicació del que preveu la present dis- serán las responsables de impulsar la aplicación de lo previsto en la
posició addicional, i a aquest efecte han d’assegurar la seua efectiva presente disposición adicional, y a tal efecto deberán asegurar su efec-
implementació i posada en marxa, dins dels sis primers mesos de 2017, tiva implementación y puesta en marcha, dentro de los seis primeros
amb efectes, en tot cas, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. meses de 2017, con efectos, en todo caso, desde la entrada en vigor de
la presente ley.

Trenta-dos. De les retribucions del personal laboral adscrit a les enti- Trigésima segunda. De las retribuciones del personal laboral adscrito
tats que conformen el sector públic instrumental a las entidades que conforman el sector público instrumental
1. Les retribucions del personal laboral al servei de les diferents 1. Las retribuciones del personal laboral al servicio de las distintas
entitats que componen en sector públic instrumental de la Generalitat no entidades que componen en sector público instrumental de la Generali-
podran sobrepassar en cap concepte les que es determinen en la present tat no podrán sobrepasar bajo ningún concepto las que se determinan en
llei per a un lloc de treball de categoria A1, complement de destinació la presente ley para un puesto de trabajo de categoría A1, complemento
30 i complement específic E050. de destino 30 y complemento específico E050.
Les diferències per excés que puguen resultar per aplicació del que Las diferencias por exceso que pudieran resultar por aplicación de
preveu el present apartat als contractes preexistents, es computaran lo previsto en el presente apartado a los contratos preexistentes, se com-
mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i putarán mediante un complemento personal de garantía, de carácter
absorbible a càrrec de futurs increments retributius per al càlcul del qual transitorio y absorbible con cargo a futuros incrementos retributivos
s’ajustarà al que disposa l’article 31.1.i de la present llei. para cuyo cálculo se estará a lo dispuesto en el artículo 31.1.i de la
presente ley.
2. Excepcionalment, per causes degudament justificades i vincula- 2. Excepcionalmente, por causas debidamente justificadas y vin-
des a l’especial qualificació requerida per al lloc de treball, podrà auto- culadas a la especial cualificación requerida para el puesto de traba-
ritzar-se una retribució per damunt de la indicada en l’apartat anterior, jo, podrá autorizarse una retribución por encima de la indicada en el
en funció de les circumstàncies concurrents en cada cas. L’autorització apartado anterior, en función de las circunstancias concurrentes en cada
correspon al Consell mitjançant acord motivat, a proposta de la conse- caso. Dicha autorización corresponderá al Consell mediante acuerdo
lleria d’adscripció de l’entitat que així ho requerisca, la qual ha d’ad- motivado, a propuesta de la conselleria de adscripción de la entidad que
juntar a la seua petició una memòria econòmica i un informe motivat, así lo requiera, la cual deberá acompañar a su petición una memoria
subscrits pel màxim responsable de l’entitat. económica y un informe motivado, suscritos por el máximo responsable
de la entidad.
Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord per part del Consell, s’ha Con carácter previo a la adopción del acuerdo por parte del Consell,
de sol·licitar informe preceptiu i vinculant de les conselleries amb com- deberá recabarse informe preceptivo y vinculante de las consellerias con
petències en matèria d’hisenda i sector públic. competencias en materia de hacienda y sector público.
3. El que disposa la present disposició no és aplicable: 3. Lo dispuesto en la presente disposición no será de aplicación:
a) A les retribucions corresponents al personal directiu del sector a) A las retribuciones correspondientes al personal directivo del
públic instrumental, que en tot cas es regiran pel que preveu el Decret sector público instrumental, que en todo caso se regirán por lo previsto
95/2016, de 29 de juliol, del Consell. en el Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell.
b) A les retribucions del personal al servei dels consorcis adscrits b) A las retribuciones del personal al servicio de los consorcios ads-
a la Generalitat, que s’ajustaran al que disposa l’article 121 de la Llei critos a la Generalitat, para los que se estará a lo dispuesto en el artículo
40/2015, d’1 d’octubre. 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Trenta-tres. Complement específic B per a caps de servei i secció Trigésima tercera. Complemento específico B para jefes de servicio y
sección
1. Els llocs de direcció de servei o secció de personal estatutari 1. Los puestos de jefatura de servicio o sección de personal estatuta-
facultatiu del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, o que rio facultativo del sistema sanitario público de la Comunitat Valenciana,
estiguen expressament considerats equivalents a aquests, tindran assig- o que estén expresamente considerados equivalentes a estos, tendrán
nada la modalitat B de complement específic, per la qual cosa compor- asignada la modalidad B de complemento específico, por lo que conlle-
taran dedicació exclusiva. varán dedicación exclusiva.
El règim de transitorietat cap a aquesta modalitat de dedicació es El régimen de transitoriedad hacia esta modalidad de dedicación
desplegarà reglamentàriament. Fins llavors continuarà sent aplicable se desarrollará reglamentariamente. Hasta entonces continuará siendo
per a tals llocs la regulació continguda en els articles 53 a 56 de la Llei aplicable para tales puestos la regulación contenida en los artículos 53 a
11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administra- 56 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Ges-
tiva i Financera i d’Organització de la Generalitat. tión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
2. Una vegada haja tingut efecte en un determinat lloc el comple- 2. Una vez haya tenido efecto en un determinado puesto el com-
ment específic B segons el que disposa el punt anterior i, posteriorment, plemento específico B según lo dispuesto en el punto anterior y, pos-
el personal cesse en aquesta direcció i torne a exercir el lloc bàsic reser- teriormente, el personal cese en dicha jefatura y vuelva a desempeñar
vat, podrà optar entre mantenir el règim de dedicació exclusiva o aco- el puesto básico reservado, podrá optar entre mantener el régimen de
llir–se a alguna de les altres dues modalitats de complement específic dedicación exclusiva o acogerse a alguna de las otras dos modalidades
previstes per al personal facultatiu. de complemento específico previstas para el personal facultativo.
Aquesta opció podrà dur–se a terme per una sola vegada, en el Esta opción podrá llevarse a cabo por una sola vez, en el momento
moment de la presa de possessió del lloc bàsic reservat, i s’aplicarà de la toma de posesión del puesto básico reservado, aplicándose a con-
a continuació el règim general de regulació del complement específic tinuación el régimen general de regulación del complemento específico
de personal facultatiu, esmentat en el paràgraf segon del punt anterior. de personal facultativo, citado en el párrafo segundo del punto anterior.
3. Fins que s’aprove el nou reglament de selecció i provisió del 3. Hasta que se apruebe el nuevo reglamento de selección y pro-
personal sanitari gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut visión del personal sanitario gestionado por la Conselleria de Sanidad
Pública, la vigència dels nomenaments provisionals prevists en l’article Universal y Salud Pública, la vigencia de los nombramientos provisio-
51 de l’actual reglament aprovat pel Decret 7/2003, de 28 de gener, del nales contemplados en el artículo 51 del actual reglamento aprobado
Consell de la Generalitat, s’estendrà fins a la provisió definitiva de la por el Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, se
plaça, ja siga per concurs o per lliure designació. extenderá hasta la provisión definitiva de la plaza, ya fuera por concurso
o por libre designación.
Num. 7948 / 31.12.2016 36978

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. De l’ampliació dels terminis previstos en les disposicions Primera. De la ampliación de los plazos previstos en las disposiciones
transitòries tercera, quarta i cinquena de la Llei 1/2015,de 6 de febrer, transitorias tercera, cuarta y quinta de la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
de la Generalitat de la Generalitat
1. S’amplia fins al 31 de desembre de 2017 el termini establit en 1. Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2017 el plazo establecido
la disposició transitòria tercera de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la en la disposición transitoria tercera de la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
Generalitat. de la Generalitat.
L’ampliació del termini establida en el paràgraf anterior no eximirà La ampliación del plazo establecida en el párrafo anterior no eximi-
els organismes autònoms afectats, de l’obligació d’elaborar els seus rá a los organismos autónomos afectados, de la obligación de elaborar
pressupostos per a l’exercici de 2018 d’acord amb el règim jurídic i eco- sus presupuestos para el ejercicio de 2018 de acuerdo con el régimen
nomicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’ens. jurídico y económico-financiero previsto en la mencionada ley para este
tipo de entes.
2. S’amplia fins al 31 de desembre de 2017 el termini establit en 2. Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2017 el plazo establecido
la disposició transitòria quarta de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la en la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
Generalitat. de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transi- En todo caso, las entidades afectadas por la citada disposición tran-
tòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici de 2018 d’acord sitoria elaborarán sus presupuestos para el ejercicio de 2018 de acuerdo
amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei con el régimen jurídico y económico-financiero previsto en la mencio-
per a aquest tipus d’entitats. nada ley para este tipo de entidades.
3. S’amplia fins al 31 de desembre de 2017 el termini establit en la 3. Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2017 el plazo establecido
disposició transitòria cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la en la disposición transitoria quinta de la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
Generalitat. de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transi- En todo caso, las entidades afectadas por la citada disposición tran-
tòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici de 2018 d’acord sitoria elaboraran sus presupuestos para el ejercicio de 2018 de acuerdo
amb les previsions arreplegades en el corresponent contracte plurianual con las previsiones recogidas en el correspondiente contrato plurianual
de gestió. de gestión.

Segona. De les retribucions del personal laboral Segunda. De las retribuciones del personal laboral
Fins que no es formalitze el conveni o convenis a què es refereix En tanto no se formalice el convenio o convenios a los que se refiere
l’article 34 de la present llei, les retribucions del personal laboral se el artículo 34 de la presente ley, las retribuciones del personal laboral se
subjectaran al que preveu l’article 28 de la present llei, sense perjudici, sujetarán a lo previsto en el artículo 28 de la presente ley, sin perjuicio,
si és el cas, d’ulteriors regularitzacions. en su caso, de ulteriores regularizaciones.

Tercera. De l’adequació a la normativa bàsica en matèria de personal Tercera. De la adecuación a la normativa básica en materia de per-
sonal
Les previsions arreplegades en la present llei relatives al règim i Las previsiones recogidas en la presente ley relativas al régimen y
condicions retributives del personal al servei de la Generalitat i del condiciones retributivas del personal al servicio de la Generalitat y de
seu sector públic, i a l’Oferta d’Ocupació Pública per al 2017, hauran su sector público, y a la Oferta de Empleo Público para el 2017, deberán
d’adequar-se a les normes que amb el caràcter de bàsic s’incloguen en adecuarse a las normas que con el carácter de básico se incluyan en la
la disposició que, si és el cas, articule la corresponent pròrroga dels disposición que, en su caso, articule la correspondiente prórroga de los
Pressupostos Generals de l’Estat i, en tot cas, en la Llei General de Presupuestos Generales del Estado y, en todo caso, en Ley de Presu-
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017. puestos Generales del Estado para el 2017.
A aquest efecte, s’autoritza el Consell, una vegada aprovada la A tal efecto, se autoriza al Consell, una vez aprobada la corres-
norma corresponent, perquè adopte les mesures necessàries per a asse- pondiente norma, a que adopte las medidas necesarias para asegurar el
gurar el compliment del que preveu el paràgraf anterior. cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Quarta. Del sector públic instrumental de la Generalitat Cuarta. Del sector público instrumental de la Generalitat
Durant 2017, s’autoritza al Consell perquè, mitjançant un acord, Durante 2017, se autoriza al Consell para que, mediante acuerdo,
aprove el pressupost dels ens del sector públic instrumental que inicien apruebe el presupuesto de los entes del sector público instrumental que
la seua activitat al llarg d’aquest. inicien su actividad a lo largo del mismo.
L’aprovació esmentada haurà d’acordar-se amb anterioritat a l’efec- Dicha aprobación deberá acordarse con anterioridad a la efectiva
tiva posada en marxa de les entitats o organismes, i el seu contingut puesta en marcha de las entidades u organismos, y su contenido vendrá
estarà delimitat pel que preveu a aquest efecte l’Ordre 4/2016, de 17 delimitado por lo previsto al efecto en la Orden 4/2016, de 17 de junio,
de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dic-
dicten les normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat per tan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para
a l’exercici 2017. el ejercicio 2017.

Cinquena. Autorització de les despeses de personal de les universitats Quinta. Autorización de los gastos de personal de las universidades
públiques per a 2018 públicas para 2018
Les universitats públiques hauran d’elaborar una proposta d’avant- Las universidades públicas elaborarán una propuesta de anteproyec-
projecte de despeses de personal per a l’exercici 2018 en què es justi- to de gastos de personal para el ejercicio 2018 en la que se justifiquen
fiquen els costos salarials reals bruts a 30 de juny de 2017, així com los costes salariales reales brutos a 30 de junio de 2017, así como las
les dotacions necessàries per a la cobertura pressupostària dels llocs dotaciones necesarias para la cobertura presupuestaria de los puestos
vacants, tot això en còmput anual, diferenciant-los per al personal vacantes, todo ello en cómputo anual, diferenciando los mismos para
docent i investigador i per al personal d’administració i serveis, i deta- el personal docente e investigador y para el personal de administración
llant, dins de cada un d’aquests sectors, els corresponents al personal fix y servicios, y detallando, dentro de cada uno de dichos sectores, los
i al temporal. Acompanyant aquesta informació elaboraran una estima- correspondientes al personal fijo y al temporal. Acompañando a dicha
ció de necessitats addicionals en matèria de despeses de personal per a información elaborarán una estimación de necesidades adicionales en
2018, que haurà de ser suficientment motivada. materia de gastos de personal para 2018, que deberá ser suficientemente
motivada.
Num. 7948 / 31.12.2016 36979

L’esmentada proposta s’ha de remetre amb anterioritat l’1 de setem- La citada propuesta deberá remitirse con anterioridad al 1 de sep-
bre de 2017, a la conselleria competent en matèria d’universitats, que tiembre de 2017, a la conselleria competente en materia de universi-
l’analitzarà i valorarà, i remetrà les seues conclusions a la conselleria dades, que la analizará y valorará, remitiendo sus conclusiones a la
competent en matèria d’hisenda per a la inclusió de l’autorització pre- conselleria competente en materia de hacienda para la inclusión de la
vista en l’article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, autorización prevista en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
en l’articulat de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2018. de 21 de diciembre, en el articulado de la Ley de Presupuestos de la
Generalitat para 2018.

Sisena Sexta
Durant 2017, i respecte de les aportacions dineràries no aplicades a Durante 2017, y respecto de las aportaciones dinerarias no aplicadas
les seues finalitats al tancament de l’exercici 2016, no seran aplicables a sus finalidades al cierre del ejercicio 2016, no serán de aplicación a
a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació les previsions la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación las previsiones
sobre reintegrament de transferències concedides a ens del sector públic sobre reintegro de transferencias concedidas a entes del sector público
instrumental de la Generalitat, previstes en el Decret 204/1990, de 26 de instrumental de la Generalitat, previstas en el Decreto 204/1990, de 26
desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro
de transferències corrents i de capital. de transferencias corrientes y de capital.

DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES

Primera. De la coordinació amb diputacions Primera. De la coordinación con diputaciones


D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d’oc- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 2/1983, de 4
tubre, per la qual es declaren d’interés general per a la Comunitat Valen- de octubre, por la que se declaran de interés general para la Comunitat
ciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, Valenciana determinadas funciones propias de las diputaciones provin-
s’uniran, com a annex al Pressupost de la Generalitat per a l’exercici ciales, se unirán, como anexo al Presupuesto de la Generalitat para el
2017, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d’Ala- ejercicio 2017, los presupuestos aprobados por las diputaciones provin-
cant, Castelló i València, per a aqueix mateix any, que seran publicats ciales de Alicante, Castellón y Valencia, para ese mismo año, que serán
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona. Del desplegament i l’execució d’aquesta llei Segunda. Del desarrollo y ejecución de la presente ley
S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga Se autoriza al Consell para que, a propuesta de la persona que tenga
assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria asignada la titularidad de la conselleria con competencias en materia de
d’hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’exe- hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecu-
cució del que disposa aquesta llei. ción de lo dispuesto en esta ley.

Tercera. Entrada en vigor Tercera. Entrada en vigor


Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017. La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribu- Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas,
nals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, obser-
complir esta llei. ven y hagan cumplir esta ley.

València, 30 de desembre de 2016 Valencia, 30 de diciembre de 2016

El president de la Generalitat El president de la Generalitat


XIMO PUIG I FERRER XIMO PUIG I FERRER

ANNEX I
Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats

Salaris Despeses
Nivell educatiu i curs Curs i costos socials variables Altres despeses Pers. compl. Mòdul 2017

EDUCACIÓ INFANTIL 2n CICLE

Centres amb unitats de línies incompletes 36.848,22 3.847,06 7.438,05 48.133,33


Centres d’1 unitat 58.957,15 3.847,06 7.438,05 70.242,26
Centres de 2 unitats 47.902,69 3.847,06 7.438,05 59.187,80
Centres de 3 unitats 49.130,96 3.847,06 7.438,05 60.416,07
Centres de 6 unitats 42.989,59 3.847,06 7.438,05 54.274,70
Centres de 9 unitats 40.942,47 3.847,06 7.438,05 52.227,58
Centres de 12 unitats 42.989,59 3.847,06 7.438,05 54.274,70

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Centres fins a 5 u i u de línies incompletes 36.848,22 4.774,29 7.438,05 49.060,56


Centres de 6 unitats 55.272,33 4.774,29 7.438,05 67.484,67
Num. 7948 / 31.12.2016 36980

Centres de 12 unitats 52.201,64 4.774,29 7.438,05 64.413,98


Centres de 18 unitats 51.178,08 4.774,29 7.438,05 63.390,42
Centres de 24 unitats 49.130,96 4.774,29 7.438,05 61.343,30
Centres de 30 unitats 49.130,96 4.774,29 7.438,05 61.343,30
Integració Primària 36.848,22 4.774,29 7.594,54 49.217,05
Integració Primària (mitja jornada) 18.424,11 2.387,15 3.998,35 24.809,61
Aula PASE 36.848,22 4.774,29 7.594,54 49.217,05

EDUCACIÓ ESPECIAL

Auditius 36.848,22 4.774,29 7.594,54 19.502,17 68.719,22


Autistes 36.848,22 4.774,29 7.594,54 41.416,26 90.633,31
Plurideficients 36.848,22 4.774,29 7.594,54 52.511,10 101.728,15
Psíquics (Moderats) 36.848,22 4.774,29 7.594,54 32.562,20 81.779,25
Psíquics (Profunds i severs) 36.848,22 4.774,29 7.594,54 37.178,22 86.395,27

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1r o 2n curs (unitats de línies incompletes) 56.166,79 9.157,62 8.973,77 74.298,18


1r o 2n curs (centres amb 2 o 3 u en aquests cursos) 88.793,09 9.157,62 8.973,77 106.924,48
1r o 2n curs (centres amb 4 o 5 u en aquests cursos) 80.533,26 9.157,62 8.973,77 98.664,65
1r o 2n curs (centres amb 6 o 7 u en aquests cursos) 78.055,32 9.157,62 8.973,77 96.186,71
1r o 2n curs (centres amb 8 o 9 u en aquests cursos) 77.229,33 9.157,62 8.973,77 95.360,72
1r o 2n curs (centres amb 10 u 11 u en aquests cursos) 74.338,40 9.157,62 8.973,77 92.469,79
1r o 2n curs (centres amb 12 o més u en aquests cursos) 72.686,43 9.157,62 8.973,77 90.817,82
3r o 4t curs (unitats de línies incompletes) 67.730,54 13.907,52 9.904,72 91.542,78
3r o 4t curs (centres amb 2 o 3 u en aquests cursos) 100.356,84 13.907,52 9.904,72 124.169,08
3r o 4t curs (centres amb 4 o 5 u en aquests cursos) 85.902,15 13.907,52 9.904,72 109.714,39
3r o 4t curs (centres amb 6 o 7 u en aquests cursos) 83.011,21 13.907,52 9.904,72 106.823,45
3r o 4t curs (centres amb 8 o 9 u en aquests cursos) 80.946,25 13.907,52 9.904,72 104.758,49
3r o 4t curs (centres amb 10 u 11 u en aquests cursos) 77.642,33 13.907,52 9.904,72 101.454,57
3r o 4t curs (centres amb 12 o més u en aquests cursos) 76.403,35 13.907,52 9.904,72 100.215,59
Integració Secundària 41.299,11 8.701,37 7.594,53 57.595,01
Integració Secundària (mitja jornada) 20.649,55 4.350,68 3.998,35 28.998,58

BATXILLERAT

Batxillerat 1 70.043,29 10.263,55 13.165,14 93.471,98


Batxillerat 2 76.651,15 10.263,55 13.165,14 100.079,84
Batxillerat (unitat mixta) 1 95.813,93 10.263,55 13.114,80 119.192,28
Batxillerat (unitat mixta) 2 92.510,01 10.263,55 13.114,80 115.888,36

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

Olis d’oliva i vins 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52


Olis d’oliva i vins 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Activitats comercials 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Activitats comercials 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Aprofitament i conservació del medi natural 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Aprofitament i conservació del medi natural 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Atenció a persones en situació de dependència 1 49.558,93 9.267,70 9.299,93 68.126,56
Atenció a persones en situació de dependència 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Calçat i complements de moda 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Calçat i complements de moda 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Fusteria i moble 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Fusteria i moble 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Carrosseria 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Carrosseria 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Cuina i gastronomia 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Cuina i gastronomia 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Num. 7948 / 31.12.2016 36981

Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.404,39 14.239,78
Conducció de vehicles de transport per carretera 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Conducció de vehicles de transport per carretera 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Confecció i moda 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Confecció i moda 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Conformació per emmotllament de metalls i polímers 1 49.558,93 6.702,67 13.412,70 69.674,30
Conformació per emmotllament de metalls i polímers 2 57.818,75 6.702,67 14.881,14 79.402,56
Construcció 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Construcció 2 57.818,75 9.267,70 12.733,61 79.820,06
Cures auxiliars d’infermeria LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 12.499,81 71.326,44
Cures auxiliars d’infermeria LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.404,39 14.239,78
Elaboració de productes alimentaris 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Elaboració de productes alimentaris 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Electromecànica de maquinària 1 49.558,93 6.702,67 13.412,70 69.674,30
Electromecànica de maquinària 2 57.818,75 6.702,67 14.881,14 79.402,56
Electromecànica de vehicles automòbils 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Electromecànica de vehicles automòbils 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Emergències sanitàries 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Emergències sanitàries 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Emergències i protecció civil 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Emergències i protecció civil 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Estètica i bellesa 1 49.558,93 9.267,70 22.714,42 81.541,05
Estètica i bellesa 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Fabricació de productes ceràmics 1 49.558,93 6.702,67 15.514,77 71.776,37
Fabricació de productes ceràmics 2 57.818,75 6.702,67 16.636,49 81.157,91
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Fabricació i ennobliment de productes tèxtils 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Farmàcia i parafarmàcia 1 49.558,93 9.267,70 9.519,46 68.346,09
Farmàcia i parafarmàcia 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Gestió administrativa 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Gestió administrativa 2 57.818,75 9.267,70 17.378,01 84.464,46
Impressió gràfica 1 49.558,93 9.267,70 17.041,30 75.867,93
Impressió gràfica 2 57.818,75 6.702,67 16.636,49 81.157,91
Instal·lació i moblament 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Instal·lació i moblament 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Instal·lacions de producció de calor 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Instal·lacions de producció de calor 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Instal·lacions de telecomunicacions 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Instal·lacions de telecomunicacions 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Instal·lacions frigorífiques i de climatització 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Instal·lacions frigorífiques i de climatització 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Jardineria i floristeria 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Jardineria i floristeria 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Joieria LOGSE 1 49.558,93 6.702,67 15.514,77 71.776,37
Joieria LOGSE 2 57.818,75 6.702,67 16.636,49 81.157,91
Manteniment de material rodador ferroviari 1 49.558,93 6.702,67 15.514,77 71.776,37
Manteniment de material rodador ferroviari 2 57.818,75 6.702,67 16.636,49 81.157,91
Manteniment electromecànic 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Manteniment electromecànic 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarca-
cions 1 49.558,93 6.702,67 11.403,62 67.665,22
Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarca-
cions 2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
Mecanització 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Mecanització 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Navegació i pesca de litoral 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Navegació i pesca de litoral 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Obres d’interior, decoració i rehabilitació 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Obres d’interior, decoració i rehabilitació 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Num. 7948 / 31.12.2016 36982

Operació, control i mant. màquines marines i instal·lacions vai-


xell LOGSE 2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
Operacions de laboratori 1 49.558,93 9.267,70 12.376,05 71.202,68
Operacions de laboratori 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Operacions subaquàtiques i hiperbàriques 1 49.558,93 6.702,67 11.403,62 67.665,22
Operacions subaquàtiques i hiperbàriques 2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
Forn, rebosteria i confiteria 1 49.558,93 9.267,70 30.022,39 88.849,02
Forn, rebosteria i confiteria 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Perruqueria i cosmètica capil·lar 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Perruqueria i cosmètica capil·lar 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Pesca i transport marítim LOGSE 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Preimpressió digital 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Preimpressió digital 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Producció agroecològica 1 49.558,93 6.702,67 11.403,62 67.665,22
Producció agroecològica 2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
Producció agropecuària 1 49.558,93 6.702,67 11.403,62 67.665,22
Producció agropecuària 2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
Serveis en restauració 1 49.558,93 9.267,70 22.714,42 81.541,05
Serveis en restauració 2 57.818,75 9.267,70 15.616,00 82.702,45
Sistemes microinformàtics i xarxes 1 49.558,93 9.267,70 11.403,62 70.230,25
Sistemes microinformàtics i xarxes 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Soldadura i caldereria 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Soldadura i caldereria 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Vídeo, discjòquei i so 1 49.558,93 6.702,67 13.412,70 69.674,30
Vídeo, discjòquei i so 2 57.818,75 6.702,67 14.881,14 79.402,56

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Administració de sistemes informàtics en xarxa 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07


Administració de sistemes informàtics en xarxa 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Administració i finances 1 49.558,93 9.267,70 10.246,89 69.073,52
Administració i finances 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Agències de viatges i gestió d’esdeveniments 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Agències de viatges i gestió d’esdeveniments 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Anatomia patològica i citodiagnòstic 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Anatomia patològica i citodiagnòstic 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Anatomia patològica i citologia LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Animació d’activitats físiques i esportives LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Animació d’activitats físiques i esportives LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Animació sociocultural i turística 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Animació sociocultural i turística 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Animacions 3D, jocs i entorns interactius 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Animacions 3D, jocs i entorns interactius 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Artista faller i construcció d’escenografies 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Artista faller i construcció d’escenografies 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Assessoria d’imatge personal i corporativa 1 49.558,93 9.267,70 10.178,78 69.005,41
Assessoria d’imatge personal i corporativa 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Assistència a la direcció 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Assistència a la direcció 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Audiologia protèsica 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Audiologia protèsica 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Automatització i robòtica industrial 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Automatització i robòtica industrial 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Automoció 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Automoció 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Caracterització i maquillatge professional 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Caracterització i maquillatge professional 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Comercio internacional 1 49.558,93 9.267,70 9.699,75 68.526,38
Comercio internacional 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Construccions metàl·liques 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Construccions metàl·liques 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Num. 7948 / 31.12.2016 36983

Coordinació d’emergències i protecció civil 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14


Coordinació d’emergències i protecció civil 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Desenvolupament d’aplicacions web 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Desenvolupament d’aplicacions web 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de
fluids 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de
fluids 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics 1 49.558,93 6.659,29 15.514,77 71.732,99
Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics 2 57.818,75 6.659,29 16.636,49 81.114,53
Dietètica LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Dietètica LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 12.733,61 79.820,06
Direcció de cuina 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Direcció de cuina 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Direcció de serveis de restauració 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Direcció de serveis de restauració 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Disseny en fabricació mecànica 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Disseny en fabricació mecànica 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Disseny tècnic en tèxtil i pell 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Disseny tècnic en tèxtil i pell 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Disseny i moblament 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Disseny i moblament 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Disseny i gestió de la producció gràfica 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Disseny i gestió de la producció gràfica 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Disseny i producció de calçat i complements 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Disseny i producció de calçat i complements 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Disseny i producció editorial LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Documentació sanitària LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.404,39 14.239,78
Documentació i administració sanitàries 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Documentació i administració sanitàries 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Educació infantil 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Educació infantil 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Educació i control ambiental 1 49.558,93 6.659,29 11.403,62 67.621,84
Educació i control ambiental 2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
Eficiència energètica i energia solar tèrmica 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Eficiència energètica i energia solar tèrmica 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Electromedicina clínica 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Electromedicina clínica 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Energies renovables 1 49.558,93 6.659,29 11.403,62 67.621,84
Energies renovables 2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
Estètica integral i benestar 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Estètica integral i benestar 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Estilisme i direcció de perruqueria 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Estilisme i direcció de perruqueria 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Gestió d’allotjaments turístics 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Gestió d’allotjaments turístics 2 57.818,75 9.267,70 11.947,00 79.033,45
Gestió de vendes i espais comercials 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Gestió de vendes i espais comercials 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Gestió forestal i del medi natural 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Gestió forestal i del medi natural 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Guia, informació i assistència turístiques 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Guia, informació i assistència turístiques 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Higiene bucodental 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Higiene bucodental 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Higiene bucodental LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.404,39 14.239,78
Il·luminació, captació i tractament d’imatge 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Il·luminació, captació i tractament d’imatge 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Imatge per al diagnòstic LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Num. 7948 / 31.12.2016 36984

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76


Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Integració social 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Integració social 2 57.818,75 6.659,29 3.888,17 68.366,21
Interpretació de la llengua de signes LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Laboratori clínic i biomèdic 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Laboratori clínic i biomèdic 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 2 57.818,75 9.267,70 12.733,61 79.820,06
Laboratori de diagnòstic clínic LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Manteniment aeromecànic LOGSE 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Manteniment aeromecànic LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Manteniment d’aviònica LOGSE 1 49.558,93 6.659,29 11.403,62 67.621,84
Manteniment d’aviònica LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Manteniment electrònic 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Manteniment electrònic 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Màrqueting i publicitat 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Màrqueting i publicitat 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Mecatrònica industrial 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Mecatrònica industrial 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Mediació comunicativa 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Mediació comunicativa 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Òptica i protètica ocular LOGSE 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Òptica i protètica ocular LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Organització del manteniment de maquinària de vaixells i embar-
cacions 1 49.558,93 6.659,29 11.403,62 67.621,84
Organització del manteniment de maquinària de vaixells i embar-
cacions 2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
Ortoprotètica LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Ortopròtesi i productes de suport 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Ortopròtesi i productes de suport 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Paisatgisme i medi rural 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Paisatgisme i medi rural 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Patronatge i moda 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Patronatge i moda 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Prevenció de riscos professionals LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Prevenció de riscos professionals LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Processos i qualitat en la indústria alimentària 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Processos i qualitat en la indústria alimentària 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Producció d’audiovisuals i espectacles 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Producció d’audiovisuals i espectacles 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Producció en indústries d’arts gràfiques LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Programació de la producció en fabricació mecànica 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Programació de la producció en fabricació mecànica 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Programació de la producció en emmotllament de metalls i polí-
mers 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Programació de la producció en emmotllament de metalls i polí-
mers 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Promoció d’igualtat de gènere 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Promoció d’igualtat de gènere 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Pròtesis dentals 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Pròtesis dentals 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Projectes d’edificació 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Projectes d’edificació 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Projectes d’obra civil 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Projectes d’obra civil 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Química ambiental LOGSE 1 49.558,93 6.659,29 10.280,57 66.498,79
Química ambiental LOGSE 2 8.259,82 0,00 2.404,39 10.664,21
Radioteràpia LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.380,58 14.215,97
Radioteràpia i dosimetria 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Radioteràpia i dosimetria 2 57.818,75 6.659,29 3.888,17 68.366,21
Num. 7948 / 31.12.2016 36985

Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76


Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Realització i plans d’obra LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Realització i plans d’obra LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 3.888,17 15.723,56
Salud ambiental LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Salud ambiental LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 12.733,61 79.820,06
Sistemes de telecomunicacions i informàtics 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Sistemes de telecomunicacions i informàtics 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Sistemes electrotècnics i automatitzats 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Sistemes electrotècnics i automatitzats 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
So per a audiovisuals i espectacles 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
So per a audiovisuals i espectacles 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Supervisió i control de màquines marines i instal·lació vaixell
LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
Transport marítim i pesca d’altura 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Transport marítim i pesca d’altura 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Transport i logística 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Transport i logística 2 57.818,75 9.267,70 11.212,88 78.299,33
Vestuari a mida i d’espectacles 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Vestuari a mida i d’espectacles 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Vitivinicultura 1 49.558,93 6.659,29 15.514,77 71.732,99
Vitivinicultura 2 57.818,75 6.659,29 16.636,49 81.114,53

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Activitats agropecuàries 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76


Activitats agropecuàries 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Activitats de forn i pastisseria 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Activitats de forn i pastisseria 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Activitats domèstiques i neteja d’edificis 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Activitats domèstiques i neteja d’edificis 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Activitats maritimopesqueres 1 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Activitats maritimopesqueres 2 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Agrojardineria i composicions florals 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Agrojardineria i composicions florals 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Allotjament i bugaderia 1 49.558,93 6.702,67 9.157,65 65.419,25
Allotjament i bugaderia 2 49.558,93 6.702,67 9.157,65 65.419,25
Aprofitaments forestals 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Aprofitaments forestals 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Arreglament i reparació d’articles tèxtils i de pell 1 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Arreglament i reparació d’articles tèxtils i de pell 2 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Arts gràfiques 1 49.558,93 6.702,67 11.252,95 67.514,55
Arts gràfiques 2 49.558,93 6.702,67 11.252,95 67.514,55
Fusteria i moble 1 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Fusteria i moble 2 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Cuina i restauració 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Cuina i restauració 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Electricitat i electrònica 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Electricitat i electrònica 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Fabricació i muntatge 1 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Fabricació i muntatge 2 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Fabricació d’elements metàl·lics 1 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Fabricació d’elements metàl·lics 2 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Indústries alimentàries 1 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Indústries alimentàries 2 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Informàtica d’oficina 1 49.558,93 6.702,67 10.989,18 67.250,78
Informàtica d’oficina 2 49.558,93 6.702,67 10.989,18 67.250,78
Informàtica i comunicacions 1 49.558,93 6.702,67 10.989,18 67.250,78
Informàtica i comunicacions 2 49.558,93 6.702,67 10.989,18 67.250,78
Instal·lacions electrotècniques i mecànica 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Instal·lacions electrotècniques i mecànica 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Manteniment de vehicles 1 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Num. 7948 / 31.12.2016 36986

Manteniment de vehicles 2 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79


Manteniment d’habitatges 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Manteniment d’habitatges 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Perruqueria i estètica 1 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Perruqueria i estètica 2 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Reforma i manteniment d’edificis 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Reforma i manteniment d’edificis 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Serveis administratius 1 49.558,93 6.702,67 9.199,71 65.461,31
Serveis administratius 2 49.558,93 6.702,67 9.199,71 65.461,31
Serveis comercials 1 49.558,93 6.702,67 9.199,71 65.461,31
Serveis comercials 2 49.558,93 6.702,67 9.199,71 65.461,31
Tapisseria i cortinatge 1 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Tapisseria i cortinatge 2 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Vidrieria i terrisseria 1 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Vidrieria i terrisseria 2 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32

* * * * *

ANEXO I
Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados

Salarios y Gastos
Nivel educativo y curso Curso Otros gastos Pers. compl. Módulo 2017
costes sociales variables

EDUCACIÓN INFANTIL 2.º CICLO

Centros con unidades de líneas incompletas 36.848,22 3.847,06 7.438,05 48.133,33


Centros de 1 unidad 58.957,15 3.847,06 7.438,05 70.242,26
Centros de 2 unidades 47.902,69 3.847,06 7.438,05 59.187,80
Centros de 3 unidades 49.130,96 3.847,06 7.438,05 60.416,07
Centros de 6 unidades 42.989,59 3.847,06 7.438,05 54.274,70
Centros de 9 unidades 40.942,47 3.847,06 7.438,05 52.227,58
Centros de 12 unidades 42.989,59 3.847,06 7.438,05 54.274,70

EDUCACIÓN PRIMARIA

Centros hasta 5 uds y uds de líneas incompletas 36.848,22 4.774,29 7.438,05 49.060,56
Centros de 6 unidades 55.272,33 4.774,29 7.438,05 67.484,67
Centros de 12 unidades 52.201,64 4.774,29 7.438,05 64.413,98
Centros de 18 unidades 51.178,08 4.774,29 7.438,05 63.390,42
Centros de 24 unidades 49.130,96 4.774,29 7.438,05 61.343,30
Centros de 30 unidades 49.130,96 4.774,29 7.438,05 61.343,30
Integración Primaria 36.848,22 4.774,29 7.594,54 49.217,05
Integración Primaria (media jornada) 18.424,11 2.387,15 3.998,35 24.809,61
Aula PASE 36.848,22 4.774,29 7.594,54 49.217,05

EDUCACIÓN ESPECIAL

Auditivos 36.848,22 4.774,29 7.594,54 19.502,17 68.719,22


Autistas 36.848,22 4.774,29 7.594,54 41.416,26 90.633,31
Plurideficientes 36.848,22 4.774,29 7.594,54 52.511,10 101.728,15
Psíquicos (Moderados) 36.848,22 4.774,29 7.594,54 32.562,20 81.779,25
Psíquicos (Profundos y severos) 36.848,22 4.774,29 7.594,54 37.178,22 86.395,27

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.º o 2.º curso (unidades de líneas incompletas) 56.166,79 9.157,62 8.973,77 74.298,18
1.º o 2.º curso (centros con 2 o 3 uds. en estos cursos) 88.793,09 9.157,62 8.973,77 106.924,48
1.º o 2.º curso (centros con 4 o 5 uds. en estos cursos) 80.533,26 9.157,62 8.973,77 98.664,65
1.º o 2.º curso (centros con 6 o 7 uds. en estos cursos) 78.055,32 9.157,62 8.973,77 96.186,71
1.º o 2.º curso (centros con 8 o 9 uds. en estos cursos) 77.229,33 9.157,62 8.973,77 95.360,72
Num. 7948 / 31.12.2016 36987

1.º o 2.º curso (centros con 10 u 11 uds. en estos cursos) 74.338,40 9.157,62 8.973,77 92.469,79
1.º o 2.º curso (centros con 12 o más uds. en estos cursos) 72.686,43 9.157,62 8.973,77 90.817,82
3.º o 4.º curso (unidades de líneas incompletas) 67.730,54 13.907,52 9.904,72 91.542,78
3.º o 4.º curso (centros con 2 o 3 uds. en estos cursos) 100.356,84 13.907,52 9.904,72 124.169,08
3.º o 4.º curso (centros con 4 o 5 uds. en estos cursos) 85.902,15 13.907,52 9.904,72 109.714,39
3.º o 4.º curso (centros con 6 o 7 uds. en estos cursos) 83.011,21 13.907,52 9.904,72 106.823,45
3.º o 4.º curso (centros con 8 o 9 uds. en estos cursos) 80.946,25 13.907,52 9.904,72 104.758,49
3.º o 4.º curso (centros con 10 u 11 uds. en estos cursos) 77.642,33 13.907,52 9.904,72 101.454,57
3.º o 4.º curso (centros con 12 o más uds. en estos cursos) 76.403,35 13.907,52 9.904,72 100.215,59
Integración Secundaria 41.299,11 8.701,37 7.594,53 57.595,01
Integración Secundaria (media jornada) 20.649,55 4.350,68 3.998,35 28.998,58

BACHILLERATO

Bachillerato 1 70.043,29 10.263,55 13.165,14 93.471,98


Bachillerato 2 76.651,15 10.263,55 13.165,14 100.079,84
Bachillerato (unidad mixta) 1 95.813,93 10.263,55 13.114,80 119.192,28
Bachillerato (unidad mixta) 2 92.510,01 10.263,55 13.114,80 115.888,36

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

Aceites de oliva y vinos 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52


Aceites de oliva y vinos 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Actividades comerciales 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Actividades comerciales 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Aprovechamiento y conservación del medio natural 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Aprovechamiento y conservación del medio natural 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Atención a personas en situación de dependencia 1 49.558,93 9.267,70 9.299,93 68.126,56
Atención a personas en situación de dependencia 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Calzado y complementos de moda 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Calzado y complementos de moda 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Carpintería y mueble 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Carpintería y mueble 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Carrocería 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Carrocería 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Cocina y gastronomía 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Cocina y gastronomía 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
LOGSE
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural
2 8.259,82 3.575,57 2.404,39 14.239,78
LOGSE
Conducción de vehículos de transporte por carretera 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Conducción de vehículos de transporte por carretera 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Confección y moda 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Confección y moda 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Conformado por moldeo de metales y polímeros 1 49.558,93 6.702,67 13.412,70 69.674,30
Conformado por moldeo de metales y polímeros 2 57.818,75 6.702,67 14.881,14 79.402,56
Construcción 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Construcción 2 57.818,75 9.267,70 12.733,61 79.820,06
Cuidados auxiliares de enfermería LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 12.499,81 71.326,44
Cuidados auxiliares de enfermería LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.404,39 14.239,78
Elaboración de productos alimenticios 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Elaboración de productos alimenticios 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Electromecánica de maquinaria 1 49.558,93 6.702,67 13.412,70 69.674,30
Electromecánica de maquinaria 2 57.818,75 6.702,67 14.881,14 79.402,56
Electromecánica de vehículos automóviles 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Electromecánica de vehículos automóviles 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Emergencias sanitarias 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Emergencias sanitarias 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Emergencias y protección civil 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Num. 7948 / 31.12.2016 36988

Emergencias y protección civil 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28


Estética y belleza 1 49.558,93 9.267,70 22.714,42 81.541,05
Estética y belleza 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Fabricación de productos cerámicos 1 49.558,93 6.702,67 15.514,77 71.776,37
Fabricación de productos cerámicos 2 57.818,75 6.702,67 16.636,49 81.157,91
Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Farmacia y parafarmacia 1 49.558,93 9.267,70 9.519,46 68.346,09
Farmacia y parafarmacia 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Gestión administrativa 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Gestión administrativa 2 57.818,75 9.267,70 17.378,01 84.464,46
Impresión gráfica 1 49.558,93 9.267,70 17.041,30 75.867,93
Impresión gráfica 2 57.818,75 6.702,67 16.636,49 81.157,91
Instalación y amueblamiento 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Instalación y amueblamiento 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Instalaciones de producción de calor 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Instalaciones de producción de calor 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Instalaciones de telecomunicaciones 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Instalaciones de telecomunicaciones 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Instalaciones eléctricas y automáticas 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Instalaciones eléctricas y automáticas 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Instalaciones frigoríficas y de climatización 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Instalaciones frigoríficas y de climatización 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Jardinería y floristería 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Jardinería y floristería 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Joyería LOGSE 1 49.558,93 6.702,67 15.514,77 71.776,37
Joyería LOGSE 2 57.818,75 6.702,67 16.636,49 81.157,91
Mantenimiento de material rodante ferroviario 1 49.558,93 6.702,67 15.514,77 71.776,37
Mantenimiento de material rodante ferroviario 2 57.818,75 6.702,67 16.636,49 81.157,91
Mantenimiento electromecánico 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Mantenimiento electromecánico 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embar-
1 49.558,93 6.702,67 11.403,62 67.665,22
caciones
Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embar-
2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
caciones
Mecanizado 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Mecanizado 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Navegación y pesca de litoral 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Navegación y pesca de litoral 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Obras de interior, decoración y rehabilitación 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Obras de interior, decoración y rehabilitación 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Operación, control y mant. Máquinas marinas e instalac. Buque
2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
LOGSE
Operaciones de laboratorio 1 49.558,93 9.267,70 12.376,05 71.202,68
Operaciones de laboratorio 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Operaciones subacuáticas e hiperbáricas 1 49.558,93 6.702,67 11.403,62 67.665,22
Operaciones subacuáticas e hiperbáricas 2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
Panadería, repostería y confitería 1 49.558,93 9.267,70 30.022,39 88.849,02
Panadería, repostería y confitería 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Peluquería y cosmética capilar 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Peluquería y cosmética capilar 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Pesca y transporte marítimo LOGSE 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Preimpresión digital 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Preimpresión digital 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Producción agroecológica 1 49.558,93 6.702,67 11.403,62 67.665,22
Producción agroecológica 2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
Producción agropecuaria 1 49.558,93 6.702,67 11.403,62 67.665,22
Producción agropecuaria 2 57.818,75 6.702,67 13.016,79 77.538,21
Servicios en restauración 1 49.558,93 9.267,70 22.714,42 81.541,05
Servicios en restauración 2 57.818,75 9.267,70 15.616,00 82.702,45
Sistemas microinformáticos y redes 1 49.558,93 9.267,70 11.403,62 70.230,25
Sistemas microinformáticos y redes 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Num. 7948 / 31.12.2016 36989

Soldadura y calderería 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40


Soldadura y calderería 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Vídeo disc-jockey y sonido 1 49.558,93 6.702,67 13.412,70 69.674,30
Vídeo disc-jockey y sonido 2 57.818,75 6.702,67 14.881,14 79.402,56

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

Administración de sistemas informáticos en red 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07


Administración de sistemas informáticos en red 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Administración y finanzas 1 49.558,93 9.267,70 10.246,89 69.073,52
Administración y finanzas 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Agencias de viajes y gestión de eventos 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Agencias de viajes y gestión de eventos 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Anatomía patológica y citodiagnóstico 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Anatomía patológica y citodiagnóstico 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Anatomía patológica y citología LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Animación de actividades físicas y deportivas LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Animación de actividades físicas y deportivas LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59
Animación sociocultural y turística 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Animación sociocultural y turística 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Artista fallero y construcción de escenografías 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Artista fallero y construcción de escenografías 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Asesoría de imagen personal y corporativa 1 49.558,93 9.267,70 10.178,78 69.005,41
Asesoría de imagen personal y corporativa 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Asistencia a la dirección 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Asistencia a la dirección 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Audiología protésica 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Audiología protésica 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Automatización y robótica industrial 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Automatización y robótica industrial 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Automoción 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Automoción 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Caracterización y maquillaje profesional 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Caracterización y maquillaje profesional 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Comercio internacional 1 49.558,93 9.267,70 9.699,75 68.526,38
Comercio internacional 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Construcciones metálicas 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Construcciones metálicas 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Coordinación de emergencias y protección civil 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Coordinación de emergencias y protección civil 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Desarrollo de aplicaciones web 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Desarrollo de aplicaciones web 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos 1 49.558,93 6.659,29 15.514,77 71.732,99
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos 2 57.818,75 6.659,29 16.636,49 81.114,53
Dietética LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Dietética LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 12.733,61 79.820,06
Dirección de cocina 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Dirección de cocina 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Dirección de servicios de restauración 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Dirección de servicios de restauración 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Diseño en fabricación mecánica 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Diseño en fabricación mecánica 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Diseño técnico en textil y piel 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Diseño técnico en textil y piel 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Diseño y amueblamiento 1 49.558,93 9.267,70 13.412,70 72.239,33
Num. 7948 / 31.12.2016 36990

Diseño y amueblamiento 2 57.818,75 9.267,70 14.881,14 81.967,59


Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Diseño y gestión de la producción gráfica 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Diseño y gestión de la producción gráfica 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Diseño y producción de calzado y complementos 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Diseño y producción de calzado y complementos 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Diseño y producción editorial LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Documentación sanitaria LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.404,39 14.239,78
Documentación y administración sanitarias 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Documentación y administración sanitarias 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Educación infantil 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Educación infantil 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Educación y control ambiental 1 49.558,93 6.659,29 11.403,62 67.621,84
Educación y control ambiental 2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
Eficiencia energética y energía solar térmica 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Eficiencia energética y energía solar térmica 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Electromedicina clínica 1 49.558,93 6.702,67 9.258,92 65.520,52
Electromedicina clínica 2 57.818,75 6.702,67 11.184,86 75.706,28
Energías renovables 1 49.558,93 6.659,29 11.403,62 67.621,84
Energías renovables 2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
Estética integral y bienestar 1 49.558,93 9.267,70 12.056,96 70.883,59
Estética integral y bienestar 2 57.818,75 9.267,70 12.964,30 80.050,75
Estilismo y dirección de peluquería 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Estilismo y dirección de peluquería 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Gestión de alojamientos turísticos 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Gestión de alojamientos turísticos 2 57.818,75 9.267,70 11.947,00 79.033,45
Gestión de ventas y espacios comerciales 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Gestión de ventas y espacios comerciales 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Gestión forestal y del medio natural 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Gestión forestal y del medio natural 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Guía, información y asistencia turísticas 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Guía, información y asistencia turísticas 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Higiene bucodental 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Higiene bucodental 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Higiene bucodental LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.404,39 14.239,78
Iluminación, captación y tratamiento de imagen 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Iluminación, captación y tratamiento de imagen 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Imagen para el diagnóstico LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Integración social 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Integración social 2 57.818,75 6.659,29 3.888,17 68.366,21
Interpretación de la lengua de signos LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Laboratorio clínico y biomédico 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Laboratorio clínico y biomédico 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Laboratorio de análisis y de control de calidad 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Laboratorio de análisis y de control de calidad 2 57.818,75 9.267,70 12.733,61 79.820,06
Laboratorio de diagnostico clínico LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Mantenimiento aeromecánico LOGSE 1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
Mantenimiento aeromecánico LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Mantenimiento de aviónica LOGSE 1 49.558,93 6.659,29 11.403,62 67.621,84
Mantenimiento de aviónica LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Mantenimiento electrónico 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Mantenimiento electrónico 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Marketing y publicidad 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Marketing y publicidad 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Mecatrónica industrial 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Mecatrónica industrial 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Mediación comunicativa 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Num. 7948 / 31.12.2016 36991

Mediación comunicativa 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31


Óptica de anteojería LOGSE 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Óptica de anteojería LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y
1 49.558,93 6.659,29 11.403,62 67.621,84
embarcaciones
Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y
2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
embarcaciones
Ortoprotésica LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Ortoprótesis y productos de apoyo 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Ortoprótesis y productos de apoyo 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Paisajismo y medio rural 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Paisajismo y medio rural 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Patronaje y moda 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Patronaje y moda 2 57.818,75 9.267,70 13.016,79 80.103,24
Prevención de riesgos profesionales LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Prevención de riesgos profesionales LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Procesos y calidad en la industria alimentaria 1 49.558,93 9.267,70 15.514,77 74.341,40
Procesos y calidad en la industria alimentaria 2 57.818,75 9.267,70 16.636,49 83.722,94
Producción de audiovisuales y espectáculos 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Producción de audiovisuales y espectáculos 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Producción en industrias de artes gráficas LOGSE 2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
Programación de la producción en fabricación mecánica 1 49.558,93 9.267,70 14.686,74 73.513,37
Programación de la producción en fabricación mecánica 2 57.818,75 9.267,70 15.571,00 82.657,45
Programación de la producción en moldeo de metales y polí-
1 49.558,93 6.659,29 13.412,70 69.630,92
meros
Programación de la producción en moldeo de metales y polí-
2 57.818,75 6.659,29 14.881,14 79.359,18
meros
Promoción de igualdad de género 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Promoción de igualdad de género 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Prótesis dentales 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Prótesis dentales 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Proyectos de edificación 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Proyectos de edificación 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Proyectos de obra civil 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Proyectos de obra civil 2 57.818,75 9.267,70 11.184,86 78.271,31
Química ambiental LOGSE 1 49.558,93 6.659,29 10.280,57 66.498,79
Química ambiental LOGSE 2 8.259,82 0,00 2.404,39 10.664,21
Radioterapia LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 2.380,58 14.215,97
Radioterapia y dosimetría 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Radioterapia y dosimetría 2 57.818,75 6.659,29 3.888,17 68.366,21
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Realización y planes de obra LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 17.378,01 76.204,64
Realización y planes de obra LOGSE 2 8.259,82 3.575,57 3.888,17 15.723,56
Salud ambiental LOGSE 1 49.558,93 9.267,70 11.826,27 70.652,90
Salud ambiental LOGSE 2 57.818,75 9.267,70 12.733,61 79.820,06
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Sistemas electrotécnicos y automatizados 1 49.558,93 9.267,70 14.594,44 73.421,07
Sistemas electrotécnicos y automatizados 2 57.818,75 9.267,70 15.501,81 82.588,26
Sonido para audiovisuales y espectáculos 1 49.558,93 9.267,70 16.855,13 75.681,76
Sonido para audiovisuales y espectáculos 2 57.818,75 9.267,70 17.739,40 84.825,85
Supervisión y control de máquinas marinas e instalacion buque
2 57.818,75 6.659,29 13.016,79 77.494,83
LOGSE
Transporte marítimo y pesca de altura 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Transporte marítimo y pesca de altura 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Transporte y logística 1 49.558,93 9.267,70 9.258,92 68.085,55
Transporte y logística 2 57.818,75 9.267,70 11.212,88 78.299,33
Vestuario a medida y de espectáculos 1 49.558,93 6.659,29 9.258,92 65.477,14
Vestuario a medida y de espectáculos 2 57.818,75 6.659,29 11.184,86 75.662,90
Vitivinicultura 1 49.558,93 6.659,29 15.514,77 71.732,99
Vitivinicultura 2 57.818,75 6.659,29 16.636,49 81.114,53
Num. 7948 / 31.12.2016 36992

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Actividades agropecuarias 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76


Actividades agropecuarias 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Actividades de panadería y pastelería 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Actividades de panadería y pastelería 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Actividades domésticas y limpieza de edificios 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Actividades domésticas y limpieza de edificios 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Actividades marítimo-pesqueras 1 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Actividades marítimo-pesqueras 2 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Agro-jardinería y composiciones florales 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Agro-jardinería y composiciones florales 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Alojamiento y lavandería 1 49.558,93 6.702,67 9.157,65 65.419,25
Alojamiento y lavandería 2 49.558,93 6.702,67 9.157,65 65.419,25
Aprovechamientos forestales 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Aprovechamientos forestales 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 1 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 2 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Artes gráficas 1 49.558,93 6.702,67 11.252,95 67.514,55
Artes gráficas 2 49.558,93 6.702,67 11.252,95 67.514,55
Carpintería y mueble 1 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Carpintería y mueble 2 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Cocina y restauración 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Cocina y restauración 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Electricidad y electrónica 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Electricidad y electrónica 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Fabricación y montaje 1 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Fabricación y montaje 2 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Fabricación de elementos metálicos 1 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Fabricación de elementos metálicos 2 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Industrias alimentarias 1 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Industrias alimentarias 2 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Informática de oficina 1 49.558,93 6.702,67 10.989,18 67.250,78
Informática de oficina 2 49.558,93 6.702,67 10.989,18 67.250,78
Informática y comunicaciones 1 49.558,93 6.702,67 10.989,18 67.250,78
Informática y comunicaciones 2 49.558,93 6.702,67 10.989,18 67.250,78
Instalaciones electrotécnicas y mecánica 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Instalaciones electrotécnicas y mecánica 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Mantenimiento de vehículos 1 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Mantenimiento de vehículos 2 49.558,93 6.702,67 10.610,19 66.871,79
Mantenimiento de viviendas 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Mantenimiento de viviendas 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Peluquería y estética 1 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Peluquería y estética 2 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Reforma y mantenimiento de edificios 1 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Reforma y mantenimiento de edificios 2 49.558,93 6.702,67 9.768,16 66.029,76
Servicios administrativos 1 49.558,93 6.702,67 9.199,71 65.461,31
Servicios administrativos 2 49.558,93 6.702,67 9.199,71 65.461,31
Servicios comerciales 1 49.558,93 6.702,67 9.199,71 65.461,31
Servicios comerciales 2 49.558,93 6.702,67 9.199,71 65.461,31
Tapicería y cortinaje 1 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Tapicería y cortinaje 2 49.558,93 6.702,67 8.688,61 64.950,21
Vidriería y alfarería 1 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Vidriería y alfarería 2 49.558,93 6.702,67 12.056,72 68.318,32
Num. 7948 / 31.12.2016 36993

ANNEX II ANEXO II
Distribució de les subvencions per al finançament Distribución de las subvenciones para la financiación
de les activitats entre les universitats públiques de las actividades entre las universidades públicas
competència de la Generalitat competencia de la Generalitat

Any 2017 Año 2017

Import línia Importe línea


T0097000 T0097000
Universitat de València -Estudi General 228.027.840,00 Universitat de València -Estudi General 228.027.840,00
Universitat Politècnica de València 201.984.430,00 Universitat Politècnica de València 201.984.430,00
Universitat d’Alacant 121.579.170,00 Universitat d’Alacant 121.579.170,00
Universitat Jaume I 61.754.860,00 Universitat Jaume I 61.754.860,00
Universitat Miguel Hernández 58.163.800,00 Universitat Miguel Hernández 58.163.800,00
671.510.100,00 671.510.100,00

ANNEX III ANEXO III


Imports corresponents al component retributiu relacionat Importes correspondientes al componente retributivo
amb la formació permanent dels funcionaris de carrera relacionado con la formación permanente de los funcionarios
dels diferents cossos docents de carrera de los diferentes cuerpos docentes

Any 2017 Año 2017

Sexenni Import mensual Import acumulat Sexenio Importe mensual Importe acumulado
Primer 103,64 103,64 Primero 103,64 103,64
Segon 109,77 213,41 Segundo 109,77 213,41
Tercer 125,57 338,98 Tercero 125,57 338,98
Quart 136,68 475,66 Cuarto 136,68 475,66
Quint 79,44 555,10 Quinto 79,44 555,10

ANNEX IV ANEXO IV
Imports corresponents als sistemes de carrera Importes correspondientes a los sistemas
professional vigents a la Generalitat de carrera profesional vigentes en la Generalitat

Amy 2017 Año 2017

1. Complement de carrera professional 1. Complemento de carrera profesional

Grup A1 Grup A2 Grupo A1 Grupo A2


Grau 1 3.122,00 euros/any Grau 1 2.029,30 euros/any Grado 1 3.122,00 euros/año Grado 1 2.029,30 euros/año
Grau 2 6.243,86 euros/any Grau 2 4.058,60 euros/any Grado 2 6.243,86 euros/año Grado 2 4.058,60 euros/año
Grau 3 9.365,72 euros/any Grau 3 6.087,76 euros/any Grado 3 9.365,72 euros/año Grado 3 6.087,76 euros/año
Grau 4 12.487,72 euros/any Grau 4 8.117,06 euros/any Grado 4 12.487,72 euros/año Grado 4 8.117,06 euros/año

Grup C1 Grup C2 Grupo C1 Grupo C2


Grau 1 1.300,88 euros/any Grau 1 1.040,76 euros/any Grado 1 1.300,88 euros/año Grado 1 1.040,76 euros/año
Grau 2 2.601,62 euros/any Grau 2 2.081,38 euros/any Grado 2 2.601,62 euros/año Grado 2 2.081,38 euros/año
Grau 3 3.902,50 euros/any Grau 3 3.122,00 euros/any Grado 3 3.902,50 euros/año Grado 3 3.122,00 euros/año
Grau 4 5.203,24 euros/any Grau 4 4.162,62 euros/any Grado 4 5.203,24 euros/año Grado 4 4.162,62 euros/año

A.P. A.P.
Grau 1 780,50 euros/any Grado 1 780,50 euros/año
Grau 2 1.561,00 euros/any Grado 2 1.561,00 euros/año
Grau 3 2.341,50 euros/any Grado 3 2.341,50 euros/año
Grau 4 3.122,00 euros/any Grado 4 3.122,00 euros/año
Num. 7948 / 31.12.2016 36994

2. Complement de desenvolupament professional del personal al servei de 2. Complemento de desarrollo profesional del personal al servicio de
les institucions sanitàries las instituciones sanitarias

Grup A1 Grup A2 Grupo A1 Grupo A2


Grau 1 3.060,82 euros/any Grau 1 1.989,54 euros/any Grado 1 3.060,82 euros/año Grado 1 1.989,54 euros/año
Grau 2 6.121,50 euros/any Grau 2 3.978,94 euros/any Grado 2 6.121,50 euros/año Grado 2 3.978,94 euros/año
Grau 3 9.182,18 euros/any Grau 3 5.968,48 euros/any Grado 3 9.182,18 euros/año Grado 3 5.968,48 euros/año
Grau 4 12.242,86 euros/any Grau 4 7.957,88 euros/any Grado 4 12.242,86 euros/año Grado 4 7.957,88 euros/año

Grup C1 Grup c2 Grupo C1 Grupo c2


Grau 1 1.275,40 euros/any Grau 1 1.020,32 euros/any Grado 1 1.275,40 euros/año Grado 1 1.020,32 euros/año
Grau 2 2.550,66 euros/any Grau 2 2.040,50 euros/any Grado 2 2.550,66 euros/año Grado 2 2.040,50 euros/año
Grau 3 3.825,92 euros/any Grau 3 3.060,82 euros/any Grado 3 3.825,92 euros/año Grado 3 3.060,82 euros/año
Grau 4 5.101,18 euros/any Grau 4 4.081,00 euros/any Grado 4 5.101,18 euros/año Grado 4 4.081,00 euros/año

A.P. A.P.
Grau 1 765,24 euros/any Grado 1 765,24 euros/año
Grau 2 1.530,48 euros/any Grado 2 1.530,48 euros/año
Grau 3 2.295,58 euros/any Grado 3 2.295,58 euros/año
Grau 4 3.060,82 euros/any Grado 4 3.060,82 euros/año

ANNEX V ANEXO V
Mòduls i quanties per a determinar l’import Módulos y cuantías para determinar
de les prestacions per acolliment familiar el importe de las prestaciones por acogimiento familiar

Any 2017 Año 2017

Modalitat d’acolliment Mòdul per dia Modalidad de acogimiento Módulo por día

1. Acolliments familiars en família extensa: 1. Acogimientos familiares en familia extensa


a) per cada menor acollit 12,00 euros a) por cada menor acogido 12,00 euros

2. Acolliments familiars amb família educadora 2. Acogimientos familiares con familia educadora
a) per cada menor acollit sense necessitats especials 12,00 euros a) por cada menor acogido sin necesidades especiales 12,00 euros
b) per cada menor acollit amb un grau de discapacitat b) por cada menor acogido con un grado de discapaci-
13,50 euros 13,50 euros
igual o superior al 33 % dad igual o superior al 33 %
c) per cada menor acollit en acolliment especialitzat 30,00 euros c) por cada menor acogido en acogimiento especializado 30,00 euros

Modalitat d’acolliment Quantia anual Modalidad de acogimiento Cuantía anual

Acolliments en família educadora d’urgència-diagnòstic Acogimientos en familia educadora de urgencia-diagnóstico


a) famílies disponibles per a acollir un menor 9.150,00 euros a) familias disponibles para acoger un menor 9.150,00 euros
b) famílies disponibles per a acollir fins a dos menors b) familias disponibles para acoger hasta dos menores
18.300,00 euros
simultàniament simultáneamente 18.300,00 euros
Num. 7948 / 31.12.2016 36995

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017 - ESTAT D'INGRESSOS (En milers d'euros)


despeses func. IMPORT IMPORT TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTE CONCEPTE ARTICLE CAPÍTOLS
I100 00 Impost sobre la Renda de les Persones físiques 3.476.268,28
I100 De les persones físiques 3.476.268,28
I10 IMPOST SOBRE LA RENDA 3.476.268,28
I110 00 Sobre Successions 242.922,76
I110 01 Sobre Donacions 16.318,80
I110 Impost sobre successions i donacions 259.241,56
I111 00 Sobre el Patrimoni de les Persones Físiques 138.000,00
I111 Impost sobre el Patrimoni de les persones físiques 138.000,00
I112 00 Impost sobre els depòsits en les entitats de crèdit 42.000,00
I112 Impost sobre els depòsits en les entitats de crèdit 42.000,00
I11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 439.241,56
I1 IMPOSTOS DIRECTES 3.915.509,84
I200 00 Sobre Transmissions Patrimonials 819.348,31
I200 Sobre transmissions patrimonials 819.348,31
I201 00 I.sobre operacions societàries 3.600,00
I201 Sobre Operacions Societàries 3.600,00
I202 00 Sobre Actes Jurídics Documentats 226.872,98
I202 Sobre actes jurídics documentats 226.872,98
I20 IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I 1.049.821,29
ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
I240 01 Impost sobre el joc online 6.000,00
I240 Impost Autonòmic sobre el Joc 6.000,00
I24 IMPOST AUTONÒMIC SOBRE EL JOC 6.000,00
I250 01 IVA sobre operacions interiors 3.517.001,21
I250 Impost sobre el Valor Afegit 3.517.001,21
I25 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 3.517.001,21
I260 00 Sobre l'alcohol i begudes derivades 50.678,56
I260 01 Sobre cervesa 18.848,99
I260 02 Sobre labors de tabac 510.953,51
I260 03 Sobre hidrocarburs: tipus estatal general 725.268,38
I260 04 Sobre determinats mitjans de transport 40.388,31
I260 05 Sobre productes intermedis 1.204,15
I260 06 Sobre energia 156.193,68
I260 08 Sobre Hidrocarburs: tipus autonòmic 150.578,71
I260 Impostos especials 1.654.114,29
I26 IMPOSTOS SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 1.654.114,29
I270 00 Impost sobre activitats que incideixen en el medi 21.664,28
ambient
I270 01 Impost sobre eliminació de residus en abocadors 1.028,99
I270 Impostos Mediambientals 22.693,27
I27 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 22.693,27
I2 IMPOSTOS INDIRECTES 6.249.630,06
I301 00 Servicis administratius en matèria de casinos, jocs i 1.100,00
apostes
I301 01 Venda d'impressos 45,00
I301 03 Altres serveis administratius 72,69
I301 06 Taxa per servicis administratius i tècnics en matèria 70,00
d'adopcions internacionals
I301 08 Taxa per utilització del domini públic 58,39
I301 09 Taxa per expedició de certificacions de fulls de 2,60
servei per part del Registre de Personal adscrit a la
Num. 7948 / 31.12.2016 36996

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017 - ESTAT D'INGRESSOS (En milers d'euros)


despeses func. IMPORT IMPORT TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTE CONCEPTE ARTICLE CAPÍTOLS
direcció competent en matèria de funció pública
I301 10 Taxa per servicis administratius en matèria de 255,24
fundacions, associacions, col·legis professionals i
unions de fet
I301 13 Taxa per la prestació de servicis d'atenció social 65.000,00
I301 Taxes en matèria d'hisenda,administració pública i 66.603,92
benestar social
I302 03 Inserció en el DOCV 210,00
I302 06 Taxa per presentació a les proves avaluadores del 6,00
Servici Específic d'Admissió
I302 07 Taxa per l'obtenció de la certificació acreditativa 1,90
del Servici Específic d'Admissió
I302 Taxes en matèria d'espectacles i publicacions 217,90
I303 00 Ordenació de l'explotació dels transports mecànics 3.000,00
per carretera
I303 01 Direcció i inspecció d'obres 3.000,00
I303 02 Vivendes de protecció pública i actuacions 90,00
protegibles
I303 04 Servicis administratius 250,00
I303 05 Venda d'impressos requerits pel llibre de control de 0,50
qualitat en obres d'edificació de vivendes
I303 06 Servici de control de qualitat en l'edificació 4,00
I303 08 Taxes per servicis portuaris 20.000,00
I303 Taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i 26.344,50
transports
I304 00 Serveis de lectura, investigació certificacions 1,61
còpies i reproduccions de documents i impresos en
arxius, biblioteques i museus
I304 03 Serveis administratius derivats de l'activitat 3.000,00
acadèmica de nivell no universitari
I304 04 Altres serveis administratius en matèria educativa 2.000,00
I304 05 Ensenyaments de règim especial 8.347,65
I304 11 Serveis prestats pel Registre Territorial de Propietat 50,00
Intel·lectual de la Comunitat Valenciana
I304 13 Taxa per servicis acadèmics d'ensenyances 3.000,00
artístiques superiors
I304 Taxes en matèria de cultura, educació i ciència 16.399,26
I305 00 Serveis sanitaris 1.891,47
I305 01 Altres actuacions administratives en matèria de 2.500,00
sanitat
I305 02 Venda de productes i serveis hematològics 7.000,00
I305 05 Prestació d'assistència sanitària 219.000,00
I305 Taxes en matèria de sanitat 230.391,47
I306 00 Ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, 1.500,00
energètiques i mineres
I306 01 Venda d'impressos 50,00
I306 Taxes en matèria d'ocupació, indústria, energia i 1.550,00
comerç
I307 01 Gestió tècnic facultativa dels serveis agronòmics 500,00
I307 02 Prestació de servicis en matèria de ramaderia 150,00
I307 03 Taxes de l'Institut Politècnic Marítim Pesquer 25,00
I307 04 Expedició de les llicències de pesca recreativa, rall 400,00
i marisqueig
I307 05 Serveis administratius 15,00
I307 06 Prestació de servicis en matèria d'execució d'obres 700,00
per contracta
I307 08 Determinacions analítiques 6,00
Num. 7948 / 31.12.2016 36997

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017 - ESTAT D'INGRESSOS (En milers d'euros)


despeses func. IMPORT IMPORT TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTE CONCEPTE ARTICLE CAPÍTOLS
I307 10 Expedició de títols professionals marítims 5,00
I307 Taxes agricultura, pesca i alimentació 1.801,00
I308 00 Serveis administratius 20,00
I308 01 Llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats 2.000,00
complementàries
I308 08 Taxa per sol·licitud de concessió d'etiqueta 45,00
ecològica
I308 10 Taxa per servicis administratius d'intervenció 420,00
ambiental
I308 11 Taxa per autorització i control d'abocaments a 700,00
aigües marítimes litorals
I308 12 Taxa per altres servicis administratius ambientals 112,11
I308 13 Taxa per l'abastiment d'aigua potable en alta des 1.000,00
de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable
(ETAP) d'Alzira
I308 Taxes en matèria de medi ambient i aigua 4.297,11
I309 00 Accés a les titulacions per al govern 500,00
d'embarcacions d'esplai i expedició dels títols
esportius corresponents
I309 01 Accés a les titulacions esportives subaquàtiques i 0,60
expedició dels títols esportius corresponents
I309 02 Accés a les titulacions per al govern de motos 10,00
nàutiques i expedició del títol corresponent
I309 03 Taxa per autorització d'activitats esportives 15,00
aquàtiques
I309 Taxes en matèria d'esports 525,60
I30 TAXES 348.130,76
I310 00 Venda de publicacions i subscripcions a 25,00
publicacions periòdiques
I310 01 Servei de fotocòpies i altres mitjans de reproducció 5,00
I310 Per servicis generals 30,00
I311 00 Serveis d'allotjament, transport i manutenció 1.200,00
prestats per centres docents dependents de la
Generalitat
I311 Preus públics en matèria de cultura, educació i 1.200,00
ciència
I315 03 Servicis esportius 80,00
I315 04 Servicis prestats pels centres dependents de la 4.000,00
Direcció General de Servicis Socials
I315 Preus públics en matèria de benestar social 4.080,00
I316 00 Assist.sanit.pacients priv.conveni asseg 300,00
I316 Preus públics en materia de sanitat 300,00
I31 PREUS PÚBLICS 5.610,00
I330 00 Taxa sobre el joc del bingo 34.437,15
I330 01 Taxa sobre màquines recreatives tipus B i C 86.000,00
I330 02 Taxa de joc sobre casinos 11.000,00
I330 03 Rifes, tómboles i combinacions aleatòries 5.634,15
I330 Taxes i exaccions sobre el joc 137.071,30
I33 TAXES I EXACCIONS SOBRE EL JOC 137.071,30
I340 00 Recàrrec de constrenyiment 9.000,00
I340 01 Recàrrec sobre autoliquidacions 2.000,00
I340 Recàrrecs 11.000,00
I341 00 Interessos de demora 12.500,00
I341 Interessos de demora 12.500,00
I342 00 Interessos per fraccionament i ajornament 2.500,00
Num. 7948 / 31.12.2016 36998

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017 - ESTAT D'INGRESSOS (En milers d'euros)


despeses func. IMPORT IMPORT TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTE CONCEPTE ARTICLE CAPÍTOLS
I342 Interessos per fraccionament i ajornament 2.500,00
I343 00 Sancions tributàries 5.126,41
I343 Sancions tributàries 5.126,41
I34 ALTRES INGRESSOS DE 31.126,41
NATURALESA TRIBUTÀRIA
I381 99 Reintegraments - altres 10,00
I381 Reintegrament de pressupost corrent 10,00
I38 REINTEGRAMENT D'OPERACIONS 10,00
I390 99 Altres ingressos 138,00
I390 Altres ingressos 138,00
I39 ALTRES INGRESSOS 138,00
I3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 522.086,47
I400 02 Altres fons específics finançament autonòmic 1.325.000,00

I400 03 Liquidació i noves competències 1.538.942,30


I400 05 Fons de Garantia i Servicis Públics Fonamentals 934.599,28
I400 06 Fons de Suficiència Global -1.269.992,67
I400 99 Altres -91.237,44
I400 Transferències amb finançament incondicionat 2.437.311,47
I401 01 D'Educació i Investigació 23.005,02
I401 02 De Sanitat 826,11
I401 04 D'Ocupació 1.800,00
I401 08 De Treball i Serveis Socials 3.713,64
I401 Transferències corrents finalistes 29.344,77
I402 99 Altres àrees 902,00
I402 D'organismes autònoms de l'Estat 902,00
I40 T. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 2.467.558,24
I420 00 De la Seguretat Social 31.000,00
I420 01 De l'Imserso 108.431,09
I420 De la Seguretat Social 139.431,09
I42 T. DE LA SEGURETAT SOCIAL 139.431,09
I461 00 De diputacions 28.300,00
I461 De diputacions 28.300,00
I46 T. DE CORPORACIONS LOCALS 28.300,00
I490 16 Fons Social Europeo-YEI. Programa Operatiu 38.546,06
Ocupació juvenil 2014-2020
I490 20 Fons Social Europeu. Programa Operatiu 2014- 29.038,39
2020
I490 99 Altres Fons Social Europeu 22.986,95
I490 Del Fons Social Europeu 90.571,40
I492 04 D'Ocupació 864,00
I492 Altres transferències de la U.E. 864,00
I494 00 FEDER. Interreg III C 52,08
I494 20 FEDER. Programa Operatiu 2014-2020 4.482,47
I494 FEDER 4.534,55
I496 00 ENPI.Conca del Mediterrani 246,00
I496 Programa ENPI. Política de Veïnat i Cooperació 246,00
Europea
I499 00 Altres transferències corrents 3.039,00
I499 Altres transferències corrents 3.039,00
I49 T. DE L'EXTERIOR 99.254,95
Num. 7948 / 31.12.2016 36999

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017 - ESTAT D'INGRESSOS (En milers d'euros)


despeses func. IMPORT IMPORT TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTE CONCEPTE ARTICLE CAPÍTOLS
I4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.734.544,28
I540 00 Lloguer de vivendes 7.000,00
I540 01 Lloguer de locals 2.860,27
I540 Lloguer i productes d'immobles urbans 9.860,27
I54 RENDA DE BÉNS IMMOBLES 9.860,27
I559 00 Altres concessions i aprofitaments 502,57
I559 Altres concessions i aprofitaments 502,57
I55 PRODUCCIÓ DE CONCES.I APROF.ESPEC. 502,57
I5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10.362,84
I701 03 D'Agricultura, Ramaderia i Pesca 388,22
I701 06 D' Infraestructures Públiques i Transport 7.514,05
I701 15 Cofinançament nacional. FEMP 785,04
I701 Transferències de capital finalistes 8.687,31
I704 00 Fons de Compensació 42.036,18
I704 01 Fons Complementari 14.010,66
I704 Fons de Compensació Interterritorial 56.046,84
I70 T.DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 64.734,15
I790 00 FEDER. Submarc 2000-2006. Comunitari de 229,90
suport
I790 20 FEDER. Programa Operatiu 2014-2020 76.937,58
I790 Del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 77.167,48
I794 20 Fons Social Europeu. Programa Operatiu 2014- 518,27
2020
I794 Fons Social Europeu 518,27
I795 03 D'Agricultura, Ramaderia i Pesca 230,00
I795 05 De Medi Ambient 4,08
I795 Altres transferències de la UE 234,08
I796 02 FEMP 11.350,73
I796 Del Fons Europeu Pesca 11.350,73
I79 T. DE L'EXTERIOR 89.270,56
I7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 154.004,71
I901 00 Emissió Deute Públic en moneda nacional a llarg 4.134.418,98
termini
I901 Emissió de Deute Públic en moneda nacional a 4.134.418,98
llarg termini
I90 EMISSIÓ DEUTE PÚBLIC EN MONEDA NACIONAL 4.134.418,98
I911 00 Préstecs rebuts L/P.ens Sec.Pub. 4.416,90
I911 Préstecs rebuts a L/T d'ens del S.P. 4.416,90
I91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL 4.416,90
I9 PASSIUS FINANCERS 4.138.835,88
TOTAL GENERALITAT 17.724.974,08
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
RESUM GENERAL DE DESPESES PER ORGANISMES AUTÒNOMS I CAPÍTOLS
(En milers d'euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


DESPESES DE COMPRA BÉNS DESPESES TRANSFERÈN INVERSIONS TRANSFERÈN
PERSONAL CORRENTS I FINANCERES CIES REALS CIES DE OPERACIONS TOTAL
ENTITATS FINANCERES
DESPESES CORRENTS CAPITAL
FUNC.

INST. VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES 7.438,00 1.650,00 10,00 373,00 4.125,00 0,00 0,00 13.596,00

INST. CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 1.239,50 61,87 0,00 172,25 793,20 0,00 0,00 2.266,82

SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 67.600,90 29.808,74 160,00 216.937,40 5.055,00 190,20 0,00 319.752,24

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 9.858,05 786,58 10,00 25,00 230,67 0,00 0,00 10.910,30

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 1.120,00 842,74 0,00 155.255,70 8.312,39 94.088,77 0,00 259.619,60

INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 15.185,49 28.714,51 100,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 45.000,00

INST. VALENCIÀ DE LA JOVENTUT 6.658,20 4.025,22 0,00 2.069,10 798,50 110,00 0,00 13.661,02

TOTAL 109.100,14 65.889,66 280,00 374.832,45 20.314,76 94.388,97 0,00 664.805,98


37000
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
RESUM GENERAL DE DESPESES PER FUNDACIONS I CAPÍTOLS
(En milers d'euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


DESPESES DE COMPRA BÉNS DESPESES TRANSFERÈN INVERSIONS TRANSFERÈN
PERSONAL CORRENTS I FINANCERES CIES REALS CIES DE OPERACIONS TOTAL
FUNDACIONS FINANCERES
DESPESES CORRENTS CAPITAL
FUNC.

FUNDACIÓ DE LA C.V. CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL 1.477,00 432,70 20,00 0,00 315,50 0,00 0,00 2.245,20
MEDITERRANI
FUNDACIÓ DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA 14.776,26 7.873,74 65,10 26,50 143,78 0,00 0,00 22.885,38

FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI D'ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA C.V. 473,39 26,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

FUNDACIÓ DE LA C.V. JAUME II EL JUST 285,46 13,54 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

FUNDACIÓ PER AL DESENROTLLAMENT I LA INNOVACIÓ DE LA C.V. 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 4.900,00

FUNDACIÓ DE LA C.V. PER A L'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE 1.250,46 49,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

FUNDACIÓ DE LA C.V. INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DOC. COOP. INT. D. 4.327,40 2.966,13 0,00 0,00 1.652,35 0,00 0,00 8.945,88
HOSP. CLÍNIC UNIV. DE VALÈNCIA
FUNDACIÓ DE LA C.V. PER AL FOMENT DELS ESTUDIS SUPERIORS 200,60 219,30 0,00 194,20 10,60 0,00 11,00 635,70

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA 538,19 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I 12.809,15 5.603,16 7,50 23,00 1.219,71 0,00 181,09 19.843,61
BIOMÈDICA DE LA C.V.
FUNDACIÓ DE LA C.V. PER A LA INVESTIGACIÓ AGROALIMENTÀRIA 321,16 221,53 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 607,69

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA 6.500,00 3.760,00 0,00 0,00 823,00 0,00 0,00 11.083,00
FE DE LA C.V.

TOTAL 42.959,07 24.007,06 93,60 243,70 6.329,94 0,00 192,09 73.825,46


37001
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
RESUM GENERAL DE DESPESES PER CONSORCIS I CAPÍTOLS
(En milers d'euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


DESPESES DE COMPRA BÉNS DESPESES TRANSFERÈN INVERSIONS TRANSFERÈN
PERSONAL CORRENTS I FINANCERES CIES REALS CIES DE OPERACIONS TOTAL
CONSORCIS FINANCERES
DESPESES CORRENTS CAPITAL
FUNC.

CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 582,84 1.824,07 1,49 0,00 23,80 0,00 0,00 2.432,20

CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ 51.437,51 32.955,37 1.070,00 10,00 2.800,00 0,00 652,12 88.925,00

CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D'ARTESANIA DE LA C.V. 295,00 255,00 3,00 0,00 80,00 0,00 0,00 633,00

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA 115.779,68 138.500,00 1.685,73 2.300,00 6.313,34 0,00 0,00 264.578,75

CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ, VAL SPACE CONSORTIUM 293,60 54,30 0,00 0,00 267,10 0,00 0,00 615,00

TOTAL 168.388,63 173.588,74 2.760,22 2.310,00 9.484,24 0,00 652,12 357.183,95


37002
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

CONSOLIDATS DE DESPESES PER CAPÍTOLS


(En milers d'euros)

TRANSFERÈNCIES I
ADMINISTRACIÓ ENTITATS TOTAL TOTAL
ORGANISMES D. PÚBLIC COMPENSACIONS INTERNES
CAPÍTOL DE DESPESA DE LA FUNDACIONS CONSORCIS A
AUTÒNOMS I ENTRE ADMINISTRACIÓ DE
GENERALITAT CONSOLIDAR CONSOLIDAT
SOCIETATS ENTITATS LA GENERALITAT
MERCANTILS

I Despeses de personal 5.427.825,47 109.100,14 197.306,13 42.959,07 168.388,63 5.945.579,44 5.945.579,44

II Compra béns corrents i despeses func. 3.308.370,15 65.889,66 381.094,58 24.007,06 173.588,74 3.952.950,19 207.300,00 3.745.650,19

III Despeses financeres 478.632,94 280,00 20.275,57 93,60 2.760,22 502.042,33 502.042,33

IV Transferències corrents 4.059.531,72 374.832,45 16.392,80 243,70 2.310,00 4.453.310,67 2.000,00 433.691,59 4.017.619,08

V Fons de contingència 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

Total operacions corrents 13.283.360,28 550.102,25 615.069,08 67.303,43 347.047,59 14.862.882,63 2.000,00 640.991,59 14.219.891,04

VI Inversions reals 490.764,19 20.314,76 94.714,50 6.329,94 9.484,24 621.607,63 621.607,63

VII Transferències de capital 490.367,76 94.388,97 88.104,43 0,00 0,00 672.861,16 90,20 182.752,43 490.018,53

Total operacions de capital 981.131,95 114.703,73 182.818,93 6.329,94 9.484,24 1.294.468,79 90,20 182.752,43 1.111.626,16

VIII Actius financers 96.067,46 0,00 21.066,67 11,00 0,00 117.145,13 65.208,34 51.936,79

IX Passius financers 3.364.414,39 0,00 167.634,09 181,09 652,12 3.532.881,69 3.532.881,69

Total operacions financeres 3.460.481,85 0,00 188.700,76 192,09 652,12 3.650.026,82 65.208,34 3.584.818,48

TOTAL DESPESES 17.724.974,08 664.805,98 986.588,77 73.825,46 357.183,95 19.807.378,24 2.090,20 888.952,36 18.916.335,68
37003
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
RESUM GENERAL DE DESPESES PER ENTITATS DE DRET PÙBLIC I SOCIETATS MERCANTILS I CAPÍTOLS
(En milers d'euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


DESPESES DE COMPRA BÉNS DESPESES TRANSFERÈN INVERSIONS TRANSFERÈN
PERSONAL OPERACIONS
ENTITATS CORRENTS I FINANCERES CIES REALS CIES DE TOTAL
FINANCERES
DESPESES CORRENTS CAPITAL
FUNC.

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 3.121,85 35.619,55 0,00 0,00 625,00 0,00 47.687,66 87.054,06

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA 64,44 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,44

FERROCARRILS DE LA G.V. 75.578,82 44.690,35 1.382,74 0,00 22.811,00 0,00 0,00 144.462,91

ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA C.V. 2.826,90 175.542,98 7.061,95 0,00 19.523,81 0,00 26.387,17 231.342,81

VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. 32.761,48 10.065,74 163,00 0,00 2.700,01 0,00 6,01 45.696,24

CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÒ ESPORTIVA, S.A. 1.137,71 13.827,24 0,00 0,00 500,01 0,00 15.001,76 30.466,72

CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, S.A. 6.870,63 12.571,81 6.971,47 0,00 14.233,48 0,00 70.592,18 111.239,57

SOCIETAT PROJECTES TEMÀTICS DE LA C.V., S.A. 712,23 17.150,00 200,83 0,00 9.500,00 0,00 4.333,34 31.896,40

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 8.395,00 17.553,00 60,00 5.691,00 9.202,00 3.940,00 0,00 44.841,00

INST. VALENCIÀ D'ART MODERN 3.260,76 2.603,65 0,00 0,00 797,00 0,00 0,00 6.661,41

CULTURARTS GENERALITAT 14.400,00 8.821,00 129,00 4.500,00 700,00 3.800,00 0,00 32.350,00

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 9.730,00 5.810,99 0,00 6.201,80 796,82 80.364,43 6.050,00 108.954,04

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A. 1.547,90 252,80 1.452,50 0,00 6.842,60 0,00 4.333,30 14.429,10

INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL 26.630,59 7.003,07 150,00 0,00 4.038,03 0,00 0,00 37.821,69
37004
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
RESUM GENERAL DE DESPESES PER ENTITATS DE DRET PÙBLIC I SOCIETATS MERCANTILS I CAPÍTOLS
(En milers d'euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


DESPESES DE COMPRA BÉNS DESPESES TRANSFERÈN INVERSIONS TRANSFERÈN
PERSONAL OPERACIONS
ENTITATS CORRENTS I FINANCERES CIES REALS CIES DE TOTAL
FINANCERES
DESPESES CORRENTS CAPITAL
FUNC.

CIUTAT DE LA LLUM, S.A.U. 153,16 1.640,01 1.209,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.002,47

AEROPORT DE CASTELLÓ, S.L. 212,90 4.400,70 348,40 0,00 1.452,00 0,00 2.071,06 8.485,06

ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 7.114,63 14.369,19 1.142,58 0,00 24,54 0,00 12.238,28 34.889,22

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 589,33 340,44 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00 947,97

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA, S.A. 1.980,00 8.300,56 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 11.230,56

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX 217,80 76,50 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 298,10

TOTAL 197.306,13 381.094,58 20.275,57 16.392,80 94.714,50 88.104,43 188.700,76 986.588,77


37005
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

QUADRE DE FINANÇAMENT DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

(En milers d'euros)


TRANSFERÈNCIES,
FINANÇAMENT PROPI RECURS APORTACIÓ TOTAL %
SERVEIS I
ENTITATS + AL CAPITAL sobre
ALTRES APORTACIONS
FONS MANIOBRA CRÈDIT GENERALITAT PRESSUPOST total
GENERALITAT

INST. VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES 1.417,72 0,00 12.178,28 0,00 13.596,00 0,65

INST. CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 1,00 0,00 2.265,82 0,00 2.266,82 0,11

SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 184.911,40 0,00 134.840,84 0,00 319.752,24 15,35

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 20,23 0,00 10.890,07 0,00 10.910,30 0,52
TREBALL

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA 224.987,38 0,00 34.632,22 0,00 259.619,60 12,47
AGRÀRIA

INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 2,16

INST. VALENCIÀ DE LA JOVENTUT 1.437,00 0,00 12.224,02 0,00 13.661,02 0,66

FUNDACIÓ DE LA C.V. CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS 966,40 0,00 1.278,80 0,00 2.245,20 0,11
DEL MEDITERRANI

FUNDACIÓ DE LA C.V. INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DOC. 7.133,53 0,00 1.812,35 0,00 8.945,88 0,43
COOP. INT. D. HOSP. CLÍNIC UNIV. DE VALÈNCIA

FUNDACIÓ DE LA C.V. PER AL FOMENT DELS ESTUDIS 0,00 0,00 635,70 0,00 635,70 0,03
SUPERIORS

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ 129,00 0,00 450,00 0,00 579,00 0,03


EUROPEA

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 17.551,90 0,00 2.291,71 0,00 19.843,61 0,95
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA C.V.

FUNDACIÓ DE LA C.V. PER A LA INVESTIGACIÓ 0,00 0,00 607,69 0,00 607,69 0,03
AGROALIMENTÀRIA

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL 10.100,00 0,00 983,00 0,00 11.083,00 0,53
UNIVERSITARI DE LA FE DE LA C.V.
37006
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

QUADRE DE FINANÇAMENT DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

(En milers d'euros)


TRANSFERÈNCIES,
FINANÇAMENT PROPI RECURS APORTACIÓ TOTAL %
SERVEIS I
ENTITATS + AL CAPITAL sobre
ALTRES APORTACIONS
FONS MANIOBRA CRÈDIT GENERALITAT PRESSUPOST total
GENERALITAT

FUNDACIÓ DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA 7.386,51 0,00 15.498,87 0,00 22.885,38 1,10

FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI D'ESTUDIS I 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 0,02
COOPERACIÓ DE LA C.V.

FUNDACIÓ DE LA C.V. JAUME II EL JUST 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,01

FUNDACIÓ PER AL DESENROTLLAMENT I LA INNOVACIÓ 800,00 0,00 4.100,00 0,00 4.900,00 0,24
DE LA C.V.

FUNDACIÓ DE LA C.V. PER A L'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,06
DEL DELICTE

CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 405,40 0,00 2.026,80 0,00 2.432,20 0,12

CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ 28.425,00 0,00 60.500,00 0,00 88.925,00 4,27

CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D'ARTESANIA DE LA 8,00 0,00 625,00 0,00 633,00 0,03
C.V.

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE 114.608,75 0,00 149.970,00 0,00 264.578,75 12,71
VALÈNCIA

CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ, VAL SPACE 430,00 0,00 185,00 0,00 615,00 0,03
CONSORTIUM

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 604,00 0,00 44.237,00 0,00 44.841,00 2,15

INST. VALENCIÀ D'ART MODERN 260,00 0,00 6.401,41 0,00 6.661,41 0,32

CULTURARTS GENERALITAT 1.850,00 0,00 30.500,00 0,00 32.350,00 1,55

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 13.735,00 0,00 95.219,04 0,00 108.954,04 5,23
37007
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

QUADRE DE FINANÇAMENT DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

(En milers d'euros)


TRANSFERÈNCIES,
FINANÇAMENT PROPI RECURS APORTACIÓ TOTAL %
SERVEIS I
ENTITATS + AL CAPITAL sobre
ALTRES APORTACIONS
FONS MANIOBRA CRÈDIT GENERALITAT PRESSUPOST total
GENERALITAT

INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL 1.596,00 0,00 36.225,69 0,00 37.821,69 1,82

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 125,00 0,00 822,97 0,00 947,97 0,05

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX 250,10 0,00 48,00 0,00 298,10 0,01

CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÒ ESPORTIVA, S.A. 27.866,72 0,00 2.600,00 0,00 30.466,72 1,46

CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, S.A. 92.239,57 0,00 0,00 19.000,00 111.239,57 5,34

SOCIETAT PROJECTES TEMÀTICS DE LA C.V., S.A. 28.896,40 0,00 0,00 3.000,00 31.896,40 1,53

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA 4.333,30 0,00 10.095,80 0,00 14.429,10 0,69


G.V., S.A.

CIUTAT DE LA LLUM, S.A.U. 2.847,47 0,00 155,00 0,00 3.002,47 0,14

AEROPORT DE CASTELLÓ, S.L. 3.535,06 0,00 0,00 4.950,00 8.485,06 0,41

ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 21.352,47 7.500,00 6.036,75 0,00 34.889,22 1,68

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA, S.A. 11.230,56 0,00 0,00 0,00 11.230,56 0,54

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 74.247,19 0,00 12.806,87 0,00 87.054,06 4,18

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA 519,44 0,00 0,00 0,00 519,44 0,02

FERROCARRILS DE LA G.V. 21.373,18 0,00 84.831,39 38.258,34 144.462,91 6,94


37008
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

QUADRE DE FINANÇAMENT DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

(En milers d'euros)


TRANSFERÈNCIES,
FINANÇAMENT PROPI RECURS APORTACIÓ TOTAL %
SERVEIS I
ENTITATS + AL CAPITAL sobre
ALTRES APORTACIONS
FONS MANIOBRA CRÈDIT GENERALITAT PRESSUPOST total
GENERALITAT

ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 230.334,68 0,00 1.008,13 0,00 231.342,81 11,11
DE LA C.V.

VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, 44.946,71 749,53 0,00 0,00 45.696,24 2,19
S.A.

TOTAL 1.183.112,07 8.249,53 825.834,22 65.208,34 2.082.404,16 100,00


37009
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

CONSOLIDATS DE INGRESSOS PER CAPÍTOLS


(En milers d'euros)

ENTITATS TRANSFERÈNCIES I
ADMINISTRACIÓ TOTAL TOTAL
ORGANISMES D. PÚBLIC COMPENSACIONS INTERNES
CAPÍTOL D'INGRESSOS DE LA FUNDACIONS CONSORCIS A
AUTÒNOMS I
GENERALITAT CONSOLIDAR ENTRE ADMINISTRACIÓ DE CONSOLIDAT
SOCIETATS ENTITATS LA GENERALITAT
MERCANTILS

I Impostos directes 3.915.509,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915.509,84 3.915.509,84

II Impostos indirectes 6.249.630,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249.630,06 6.249.630,06

III Taxes, preus públics i altres ingressos 522.086,47 1.431,00 549.058,20 16.119,29 211.504,97 1.300.199,93 207.300,00 1.092.899,93

IV Transferències corrents 2.734.544,28 549.172,92 183.523,37 45.739,00 141.911,92 3.654.891,49 2.000,00 433.691,59 3.219.199,90

V Ingressos patrimonials 10.362,84 27,00 5.768,82 1.012,93 313,03 17.484,62 17.484,62

Total operacions corrents 13.432.133,49 550.630,92 738.350,39 62.871,22 353.729,92 15.137.715,94 2.000,00 640.991,59 14.494.724,35

VI Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

VII Transferències de capital 154.004,71 114.175,06 153.237,73 6.204,24 3.435,00 431.056,74 90,20 182.752,43 248.214,11

Total operacions de capital 154.004,71 114.175,06 161.237,73 6.204,24 3.435,00 439.056,74 90,20 182.752,43 256.214,11

VIII Actius financers 0,00 0,00 78.751,12 4.750,00 19,03 83.520,15 65.208,34 18.311,81

IX Passius financers 4.138.835,88 0,00 8.249,53 0,00 0,00 4.147.085,41 4.147.085,41

Total operacions financeres 4.138.835,88 0,00 87.000,65 4.750,00 19,03 4.230.605,56 65.208,34 4.165.397,22

TOTAL INGRESSOS 17.724.974,08 664.805,98 986.588,77 73.825,46 357.183,95 19.807.378,24 2.090,20 888.952,36 18.916.335,68
37010
(En milers d'euros)

TRANSFERÈNCIES I
ADMINISTRACIÓ ENTITATS TOTAL TOTAL
ORGANISMES D. PÚBLIC COMPENSACIONS INTERNES
SECCIONS DE LA FUNDACIONS CONSORCIS A
Num. 7948 / 31.12.2016

AUTÒNOMS I CONSOLIDAR ENTRE ADMINISTRACIÓ


GENERALITAT ENTITATS DE LA CONSOLIDAT
SOCIETATS
MERCANTILS GENERALITAT

01 Les Corts Valencianes 31.371,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31.371,56 0,00 0,00 31.371,56

02 Sindicatura de Comptes 7.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.272,00 0,00 0,00 7.272,00

03 Consell Valencià de Cultura 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00

04 Consell Jurídic Consultiu 2.516,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,26 0,00 0,00 2.516,26

05 Presidència de la Generalitat 253.579,85 0,00 164.565,63 579,00 0,00 418.724,48 0,00 68.637,00 350.087,48

16 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i 1.048.038,29 13.661,02 37.821,69 0,00 0,00 1.099.521,00 0,00 48.449,71 1.051.071,29
Polítiques Inclusives
06 Hisenda i Model Econòmic 286.003,56 45.000,00 121.952,93 0,00 0,00 452.956,49 0,00 60.590,89 392.365,60

07 Justícia, Administració Pública, Reformes 290.999,27 0,00 0,00 1.300,00 0,00 292.299,27 0,00 1.300,00 290.999,27
Democràtiques i Llibertats Públiques
09 Educació, Investigació, Cultura i Esport 4.527.426,31 0,00 85.153,30 23.821,08 3.047,20 4.639.447,89 0,00 69.114,55 4.570.333,34

10 Sanitat Universal i Salut Pública 6.084.266,71 0,00 0,00 39.872,49 353.503,75 6.477.642,95 0,00 215.527,06 6.262.115,89

11 Economia Sostenible, Sectors Productius, 367.421,55 330.662,54 108.954,04 4.900,00 633,00 812.571,13 2.090,20 243.619,75 566.861,18
Comerç i Treball
12 Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 316.033,66 273.215,60 277.039,05 2.852,89 0,00 869.141,20 0,00 49.730,12 819.411,08
Desenvolupament Rural
08 Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 354.840,68 2.266,82 179.352,13 500,00 0,00 536.959,63 0,00 93.353,96 443.605,67
Territori
17 Acadèmia Valenciana de la Llengua 3.157,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.157,13 0,00 0,00 3.157,13

19 Servei del Deute 3.833.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.833.264,28 0,00 38.629,32 3.794.634,96

20 Despeses Diverses 281.754,99 0,00 11.750,00 0,00 0,00 293.504,99 0,00 0,00 293.504,99

22 Transparència, Responsabilitat Social, 34.708,67 0,00 0,00 0,00 0,00 34.708,67 0,00 0,00 34.708,67
Participació i Cooperació
24 Comité Econòmic i Social 849,31 0,00 0,00 0,00 0,00 849,31 0,00 0,00 849,31

TOTAL DESPESES 17.724.974,08 664.805,98 986.588,77 73.825,46 357.183,95 19.807.378,24 2.090,20 888.952,36 18.916.335,68
37011
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL DE DESPESES PER SECCIONS I CAPÍTOLS

Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Fons Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Seccions Despeses de Compra béns Despeses Transferències de contingència operacions Inversions reals Transferències operacions de Actius Passius operacions
personal corrents i financeres corrents corrents de capital capital financers financers financeres
despeses func.
01 LES CORTS VALENCIANES 21.327,60 5.469,98 130,00 3.970,08 - 30.897,66 449,84 - 449,84 24,06 - 24,06 31.371,56
Num. 7948 / 31.12.2016

02 SINDICATURA DE COMPTES 6.650,00 558,00 - - - 7.208,00 63,00 - 63,00 1,00 - 1,00 7.272,00

03 CONSELL VALENCIÀ DE 544,00 853,50 - 49,00 - 1.446,50 23,50 - 23,50 - - - 1.470,00


CULTURA
04 CONSELL JURÍDIC 2.103,66 374,70 2,00 - - 2.480,36 35,90 - 35,90 - - - 2.516,26
CONSULTIU
05 PRESIDÈNCIA DE LA 37.442,70 73.645,17 76,00 102.246,70 - 213.410,57 3.027,28 13.192,00 16.219,28 23.950,00 - 23.950,00 253.579,85
GENERALITAT
16 VICEPRESIDÈNCIA I 98.374,81 315.531,81 465,73 618.386,70 - 1.032.759,05 8.340,71 6.938,53 15.279,24 - - - 1.048.038,29
CONSELLERIA D'IGUALTAT I
POLÍTIQUES INCLUSIVES
06 HISENDA I MODEL 51.216,69 97.420,41 1.873,88 46.545,89 - 197.056,87 71.111,69 12.135,00 83.246,69 3.200,00 2.500,00 5.700,00 286.003,56
ECONÒMIC
07 JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ 192.123,65 36.992,77 2.582,01 40.356,90 - 272.055,33 18.923,94 20,00 18.943,94 - - - 290.999,27
PÚBLICA, REFORMES
DEMOCRÀTIQUES I
LLIBERTATS PÚBLIQUES
09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 2.301.491,05 253.199,63 2.059,85 1.649.399,29 - 4.206.149,82 142.659,81 176.137,64 318.797,45 - 2.479,04 2.479,04 4.527.426,31
CULTURA I ESPORT
10 SANITAT UNIVERSAL I 2.472.120,35 2.298.721,04 15.400,00 1.213.691,18 - 5.999.932,57 74.344,48 9.989,66 84.334,14 - - - 6.084.266,71
SALUT PÚBLICA
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, 28.441,53 4.900,00 40,00 194.405,16 - 227.786,69 661,43 138.973,43 139.634,86 - - - 367.421,55
SECTORS PRODUCTIUS,
COMERÇ I TREBALL
12 AGRICULTURA, MEDI 85.586,71 56.116,11 2.118,98 69.206,20 - 213.028,00 55.357,16 47.648,50 103.005,66 - - - 316.033,66
AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL
08 HABITATGE, OBRES 34.820,74 39.915,20 4.968,07 80.686,71 - 160.390,72 114.703,74 79.746,22 194.449,96 - - - 354.840,68
PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ
DEL TERRITORI
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE 1.929,38 917,75 1,00 176,00 - 3.024,13 133,00 - 133,00 - - - 3.157,13
LA LLENGUA
19 SERVEI DEL DEUTE - - 435.199,61 370,98 - 435.570,59 - - - 38.258,34 3.359.435,35 3.397.693,69 3.833.264,28

20 DESPESES DIVERSES 80.709,19 121.152,00 13.634,53 24.218,43 9.000,00 248.714,15 - 2.406,78 2.406,78 30.634,06 - 30.634,06 281.754,99

22 TRANSPARÈNCIA, 12.387,31 2.484,08 80,00 15.667,50 - 30.618,89 909,78 3.180,00 4.089,78 - - - 34.708,67
RESPONSABILITAT SOCIAL,
PARTICIPACIÓ I
COOPERACIÓ
24 COMITÉ ECONÒMIC I 556,10 118,00 1,28 155,00 - 830,38 18,93 - 18,93 - - - 849,31
SOCIAL
TOTAL GENERAL 5.427.825,47 3.308.370,15 478.632,94 4.059.531,72 9.000,00 13.283.360,28 490.764,19 490.367,76 981.131,95 96.067,46 3.364.414,39 3.460.481,85 17.724.974,08
37012
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 01 - LES CORTS VALENCIANES

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

111.10 Activitat Legislativa 18.396,06 5.085,56 125,00 3.954,58 - 27.561,20 417,64 - 417,64 24,00 - 24,00 28.002,84

111.50 Defensa dels Drets Fonamentals dels 2.931,54 384,42 5,00 15,50 - 3.336,46 32,20 - 32,20 0,06 - 0,06 3.368,72
Ciutadans

TOTAL GENERAL 21.327,60 5.469,98 130,00 3.970,08 - 30.897,66 449,84 - 449,84 24,06 - 24,06 31.371,56
37013
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 02 - SINDICATURA DE COMPTES

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

111.20 Control Extern del Sector Públic 6.650,00 558,00 - - - 7.208,00 63,00 - 63,00 1,00 - 1,00 7.272,00
Valencià

TOTAL GENERAL 6.650,00 558,00 - - - 7.208,00 63,00 - 63,00 1,00 - 1,00 7.272,00
37014
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 03 - CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

111.30 Assessorament Cultural 544,00 853,50 - 49,00 - 1.446,50 23,50 - 23,50 - - - 1.470,00

TOTAL GENERAL 544,00 853,50 - 49,00 - 1.446,50 23,50 - 23,50 - - - 1.470,00


37015
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 04 - CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

111.60 Alt Assessorament 2.103,66 374,70 2,00 - - 2.480,36 35,90 - 35,90 - - - 2.516,26

TOTAL GENERAL 2.103,66 374,70 2,00 - - 2.480,36 35,90 - 35,90 - - - 2.516,26


37016
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 05 - PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

112.50 Alt Assessorament en Ciència i 306,49 10,60 - 110,00 - 427,09 - - - - - - 427,09


Tecnologia

121.20 Alta Direcció i Serveis Generals 5.261,36 2.802,43 50,00 64,00 - 8.177,79 454,00 - 454,00 - - - 8.631,79

111.40 Anàlisi, Polítiques Públiques i 1.587,82 130,82 - 135,00 - 1.853,64 - - - - - - 1.853,64


Coordinació

111.70 Gabinet d'Organització 2.801,57 200,55 - 2.825,00 - 5.827,12 - - - - - - 5.827,12

112.20 Relacions amb Les Corts 1.847,77 167,93 - - - 2.015,70 - - - - - - 2.015,70

125.10 Administració Local i Organització 1.981,35 500,00 - 41.300,00 - 43.781,35 - - - - - - 43.781,35


Territorial del Consell

126.20 Assessorament i Defensa en Juí dels 7.516,26 283,75 - - - 7.800,01 - - - - - - 7.800,01


Interessos de la Generalitat

462.10 Relacions Informatives 2.215,53 350,00 - 666,60 - 3.232,13 - - - - - - 3.232,13

462.20 Promoció Institucional i 1.129,39 4.212,61 - 171,70 - 5.513,70 - - - - - - 5.513,70


Comunicació

462.30 Consell Assessor de Ràdio Televisió - 12,10 - - - 12,10 - - - - - - 12,10


Espanyola

751.10 Ordenació i Promoció del Turisme 4.163,63 278,00 - 31.095,00 - 35.536,63 - 13.142,00 13.142,00 23.950,00 - 23.950,00 72.628,63

221.10 Emergències, Protecció Civil i 2.406,04 61.332,51 - 24.061,40 - 87.799,95 2.052,88 - 2.052,88 - - - 89.852,83
Extinció d'Incendis

222.10 Seguretat Pública: Policia de la 4.610,71 1.753,48 26,00 697,00 - 7.087,19 455,40 50,00 505,40 - - - 7.592,59
Generalitat i Policia Local

222.20 Formació IVASPE 452,67 1.316,39 - 84,00 - 1.853,06 65,00 - 65,00 - - - 1.918,06

112.40 Relacions Externes 1.162,11 294,00 - 1.037,00 - 2.493,11 - - - - - - 2.493,11

TOTAL GENERAL 37.442,70 73.645,17 76,00 102.246,70 - 213.410,57 3.027,28 13.192,00 16.219,28 23.950,00 - 23.950,00 253.579,85
37017
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 06 - HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

611.10 Direcció i Serveis Generals 5.113,48 1.171,68 50,00 180,00 - 6.515,16 56,00 10,00 66,00 - - - 6.581,16

121.60 Sistemes d'Informació 15.165,45 63.702,55 - 170,00 - 79.038,00 41.443,50 - 41.443,50 - - - 120.481,50

121.70 Telecomunicacions i Societat Digital 642,86 2.601,01 1.823,88 10,00 - 5.077,75 12.154,17 - 12.154,17 - 2.500,00 2.500,00 19.731,92

421.90 Innovació Tecnològica Educativa 1.042,05 4.190,34 - 20,00 - 5.252,39 13.277,98 - 13.277,98 - - - 18.530,37

612.20 Tresor de la Generalitat 1.299,22 283,02 - - - 1.582,24 - - - - - - 1.582,24

612.50 Pressupostos de la Generalitat i 3.460,18 105,68 - - - 3.565,86 - - - - - - 3.565,86


Administració de Nòmines

612.90 Tutela Financera Entitats Locals 358,45 13,17 - - - 371,62 - - - - - - 371,62

613.10 Tributs de la Generalitat i Joc 2.548,02 3.837,64 - - - 6.385,66 - - - - - - 6.385,66

612.10 Finançament i Fons Europeus 3.871,52 1.915,32 - 594,00 - 6.380,84 - - - - - - 6.380,84

612.30 Patrimoni de la Generalitat 2.020,58 13.130,00 - - - 15.150,58 2.744,54 - 2.744,54 200,00 - 200,00 18.095,12

612.70 Ciutat Administrativa 9 d'octubre 446,71 3.752,00 - - - 4.198,71 675,00 - 675,00 - - - 4.873,71

612.80 Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil 664,89 839,00 - - - 1.503,89 760,50 - 760,50 - - - 2.264,39
de la Generalitat

615.20 Model Econòmic i actuacions sobre 1.888,29 227,00 - 261,00 - 2.376,29 - - - 3.000,00 - 3.000,00 5.376,29
el Sector Públic

612.40 Control Intern i Comptabilitat 12.694,99 1.652,00 - - - 14.346,99 - - - - - - 14.346,99

631.50 Actuacions Sobre el Sector Financer - - - 1.310,89 - 1.310,89 - 11.125,00 11.125,00 - - - 12.435,89
37018
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 06 - HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

613.30 IVAT - - - 44.000,00 - 44.000,00 - 1.000,00 1.000,00 - - - 45.000,00

TOTAL GENERAL 51.216,69 97.420,41 1.873,88 46.545,89 - 197.056,87 71.111,69 12.135,00 83.246,69 3.200,00 2.500,00 5.700,00 286.003,56
37019
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 07 - JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

141.20 Direcció i Serveis Generals 4.850,94 522,88 - 50,00 - 5.423,82 11,48 - 11,48 - - - 5.435,30

112.70 Reformes Democràtiques 545,94 159,00 - 834,00 - 1.538,94 3,00 20,00 23,00 - - - 1.561,94

121.30 Formació i Estudis 988,70 400,00 - 902,00 - 2.290,70 - - - - - - 2.290,70

121.40 Funció Pública 4.093,36 347,27 - - - 4.440,63 - - - - - - 4.440,63

141.10 Administració de Justícia 181.644,71 35.545,62 2.582,01 36.806,90 - 256.579,24 18.909,46 - 18.909,46 - - - 275.488,70

462.60 Processos Electorals i Consultes - 18,00 - 1.764,00 - 1.782,00 - - - - - - 1.782,00


Populars

TOTAL GENERAL 192.123,65 36.992,77 2.582,01 40.356,90 - 272.055,33 18.923,94 20,00 18.943,94 - - - 290.999,27
37020
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 08 - HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

511.10 Direcció i Serveis Generals 8.731,29 2.130,80 2.250,00 1.792,22 - 14.904,31 - 930,20 930,20 - - - 15.834,51

431.10 Arquitectura, Habitatge i Projectes 7.969,53 1.281,20 - 19.700,00 - 28.950,73 10.194,96 51.732,37 61.927,33 - - - 90.878,06
Urbans

432.20 Urbanisme 2.897,22 226,80 - - - 3.124,02 4.176,37 20,00 4.196,37 - - - 7.320,39

442.70 Ordenació del Territori i Paisatge 925,16 232,90 - - - 1.158,06 712,43 - 712,43 - - - 1.870,49

513.10 Infraestructures Públiques 7.510,73 21.896,50 2.437,05 - - 31.844,28 93.770,79 - 93.770,79 - - - 125.615,07

513.30 Planificació, Transports i Logística 4.013,84 10.606,50 162,21 58.944,49 - 73.727,04 794,89 27.063,65 27.858,54 - - - 101.585,58

514.30 Ports, Aeroports i Costes 2.772,97 3.540,50 118,81 250,00 - 6.682,28 5.054,30 - 5.054,30 - - - 11.736,58

TOTAL GENERAL 34.820,74 39.915,20 4.968,07 80.686,71 - 160.390,72 114.703,74 79.746,22 194.449,96 - - - 354.840,68
37021
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 09 - EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

421.10 Direcció i Serveis Generals 20.513,41 1.555,15 2.000,00 - - 24.068,56 590,00 - 590,00 - - - 24.658,56

421.40 Administració Educativa i Cultural 1.906,09 3.720,06 - 3.253,20 - 8.879,35 - 6.842,60 6.842,60 - - - 15.721,95

421.20 Administració de Personal 2.183,89 2.692,00 - - - 4.875,89 - - - - - - 4.875,89

421.30 Ordenació Educativa 34.118,55 2.567,73 - 77,98 - 36.764,26 - - - - - - 36.764,26

421.50 Avaluació, Innovació i Qualitat 10.450,54 2.965,17 - 1.502,10 - 14.917,81 - - - - - - 14.917,81


Educativa

421.60 Formació del Professorat 13.089,91 8.439,00 - 150,00 - 21.678,91 - - - - - - 21.678,91

421.80 Administració General 9.811,17 218,78 - - - 10.029,95 - - - - - - 10.029,95


d'Ensenyament i Relacions
Sindicals
422.20 Ensenyament Primari 983.918,22 98.640,73 - 459.961,57 - 1.542.520,52 94.082,40 124,15 94.206,55 - - - 1.636.727,07

422.30 Ensenyament Secundari 1.201.351,20 112.326,97 - 355.995,95 - 1.669.674,12 39.341,62 458,31 39.799,93 - - - 1.709.474,05

422.40 Formació Professional i 1.475,07 3.428,17 - 10.900,00 - 15.803,24 - - - - - - 15.803,24


Ensenyances de Règim Especial

422.50 Promoció del Valencià i Gestió del 3.722,30 3.168,70 - 7.572,82 - 14.463,82 - - - - - - 14.463,82
Multilingüisme.

422.60 Universitat i Estudis Superiors 1.133,03 201,90 - 748.504,89 - 749.839,82 - 118.312,90 118.312,90 - 50,00 50,00 868.202,72

422.70 Consell Escolar de la Comunitat 294,51 94,39 - - - 388,90 - - - - - - 388,90


Valenciana

422.80 Institut Superior d'Ensenyaments 309,87 1.635,00 - - - 1.944,87 145,00 - 145,00 - - - 2.089,87
Artístics de la C.V.

542.50 Investigació, Desenvolupament 1.381,45 74,35 59,85 100,00 - 1.615,65 - 29.128,29 29.128,29 - 2.429,04 2.429,04 33.172,98
Tecnològic i Innovació (I+D+i)

452.10 Llibre, Arxius i Biblioteques 6.452,65 3.980,35 - 2.007,32 - 12.440,32 385,00 250,00 635,00 - - - 13.075,32
37022
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 09 - EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

453.40 Arts Plàstiques i Escèniques 424,90 429,70 - 49.439,30 - 50.293,90 472,55 5.440,78 5.913,33 - - - 56.207,23

453.50 Museu de Belles Arts 1.546,20 2.616,86 - 63,00 - 4.226,06 872,40 - 872,40 - - - 5.098,46

454.10 Promoció Cultural, Patrimoni 4.190,73 2.244,62 - 2.263,56 - 8.698,91 4.111,84 8.885,01 12.996,85 - - - 21.695,76
Artístic i Museus

457.10 Foment de l'Activitat Esportiva 3.217,36 2.200,00 - 7.607,60 - 13.024,96 2.659,00 6.695,60 9.354,60 - - - 22.379,56

TOTAL GENERAL 2.301.491,05 253.199,63 2.059,85 1.649.399,29 - 4.206.149,82 142.659,81 176.137,64 318.797,45 - 2.479,04 2.479,04 4.527.426,31
37023
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 10 - SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

411.10 Direcció i Serveis Generals 15.224,15 5.625,00 - 81,58 - 20.930,73 400,00 - 400,00 - - - 21.330,73

411.20 Administració Econòmica i 5.129,74 80,00 - 76,00 - 5.285,74 9,00 - 9,00 - - - 5.294,74
Financera

411.30 Administració de Recursos Humans 3.677,05 592,01 - 25,00 - 4.294,06 9,00 - 9,00 - - - 4.303,06

411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la 2.081,46 1.700,00 - - - 3.781,46 40,00 - 40,00 - - - 3.821,46
Salut

411.70 Inspecció 12.644,70 250,00 - - - 12.894,70 9,00 - 9,00 - - - 12.903,70

313.20 Drogodependències i Altres 958,91 6.948,14 - 3.773,54 - 11.680,59 - - - - - - 11.680,59


Addiccions

411.60 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al 2.062,59 600,00 - 8.490,60 - 11.153,19 335,00 5.319,66 5.654,66 - - - 16.807,85
Pacient i Investigació en Ciències de
la Salut
412.10 Centres Integrats de Salut Pública 48.133,41 4.256,03 - - - 52.389,44 310,00 - 310,00 - - - 52.699,44

412.22 Assistència Sanitària 2.189.420,48 1.794.949,03 350,00 6.388,00 - 3.991.107,51 52.733,06 4.670,00 57.403,06 - - - 4.048.510,57

412.23 Prestacions Farmacèutiques 2.863,67 72.000,00 - 1.106.318,32 - 1.181.181,99 5,00 - 5,00 - - - 1.181.186,99

412.24 Prestacions Externes - 242.000,00 - 6.000,00 - 248.000,00 - - - - - - 248.000,00

412.25 Serveis Generals de la Secretaria 281,83 90,00 15.000,00 54.666,24 - 70.038,07 9,00 - 9,00 - - - 70.047,07
Autonòmica

412.26 Personal Sanitari Resident 116.412,00 - - - - 116.412,00 - - - - - - 116.412,00

412.27 Prestacions Externes - 104.000,00 - 25.850,10 - 129.850,10 - - - - - - 129.850,10


Complementàries

412.28 Salut Mental i Atenció Sanitària de 57.923,72 16.200,01 - 950,00 - 75.073,73 1.066,94 - 1.066,94 - - - 76.140,67
Mitjana i Llarga Estada

412.29 Informació per a la Salut 3.943,52 15.599,99 - 27,30 - 19.570,81 18.870,00 - 18.870,00 - - - 38.440,81
37024
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 10 - SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

413.10 Salut 11.363,12 33.830,83 50,00 1.044,50 - 46.288,45 548,48 - 548,48 - - - 46.836,93

TOTAL GENERAL 2.472.120,35 2.298.721,04 15.400,00 1.213.691,18 - 5.999.932,57 74.344,48 9.989,66 84.334,14 - - - 6.084.266,71
37025
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 11 - ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

721.10 Direcció i Serveis Generals 4.997,73 2.050,00 40,00 - - 7.087,73 179,83 - 179,83 - - - 7.267,56

322.55 Promoció d'Emprenedors, 1.367,90 180,00 - 3.851,00 - 5.398,90 370,00 1.205,30 1.575,30 - - - 6.974,20
Cooperativisme i Economia Social

443.10 Protecció Consumidors i Qualitat de 3.572,38 380,00 - 1.035,00 - 4.987,38 - - - - - - 4.987,38


Béns i Serveis

551.10 Elaboració i Difusió Estadística 1.690,34 160,00 - - - 1.850,34 - - - - - - 1.850,34

615.10 Planificació i Previsió Econòmica 779,01 130,00 - 701,00 - 1.610,01 - 2.400,00 2.400,00 - - - 4.010,01

722.20 Política Industrial 5.594,38 780,00 - 4.799,00 - 11.173,38 90,00 101.784,67 101.874,67 - - - 113.048,05

731.10 Energia 1.944,77 300,00 - 1.215,00 - 3.459,77 - 7.097,26 7.097,26 - - - 10.557,03

761.10 Ordenació i Promoció Comercial 3.469,27 395,00 - 20.059,36 - 23.923,63 - 21.567,00 21.567,00 - - - 45.490,63

762.10 Comerç Exterior 235,21 35,00 - 12.253,80 - 12.524,01 - 1.615,00 1.615,00 - - - 14.139,01

315.10 Condicions de Treball i 4.790,54 490,00 - 18.724,36 - 24.004,90 21,60 230,00 251,60 - - - 24.256,50
Administració de les Relacions
Laborals
322.50 Servei Valencià d'Ocupació i - - - 131.766,64 - 131.766,64 - 3.074,20 3.074,20 - - - 134.840,84
Formació

TOTAL GENERAL 28.441,53 4.900,00 40,00 194.405,16 - 227.786,69 661,43 138.973,43 139.634,86 - - - 367.421,55
37026
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 12 - AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

711.10 Direcció i Serveis Generals 35.435,16 4.200,00 1.000,00 1.260,00 - 41.895,16 631,00 178,80 809,80 - - - 42.704,96

531.10 Estructures Agràries 2.877,65 131,22 1.118,98 590,99 - 4.718,84 17.790,67 7.627,90 25.418,57 - - - 30.137,41

542.20 Qualitat, Producció Ecològica, 5.062,73 2.911,00 - 14.683,97 - 22.657,70 340,00 5.760,00 6.100,00 - - - 28.757,70
I+D+i

714.10 Ordenació i Millora de la Producció 3.601,09 550,00 - 3.529,65 - 7.680,74 700,00 12.246,76 12.946,76 - - - 20.627,50
Pesquera

714.20 Ordenació i Millora de la Producció 3.940,51 300,00 - 31.665,21 - 35.905,72 - 2.734,39 2.734,39 - - - 38.640,11
Agrària

714.50 Política Agrària Comuna i 5.930,10 4.134,17 - 11.882,26 - 21.946,53 176,00 9.081,60 9.257,60 - - - 31.204,13
Competitivitat

714.80 Agricultura i Ramaderia 11.344,95 17.800,03 - 3.430,00 - 32.574,98 1.059,00 2.560,00 3.619,00 - - - 36.193,98

442.40 Medi Natural i Avaluació Ambiental 9.144,83 10.208,00 - 205,59 - 19.558,42 11.070,82 890,37 11.961,19 - - - 31.519,61

442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental 4.525,59 1.674,83 - 304,00 - 6.504,42 2.729,23 1.290,00 4.019,23 - - - 10.523,65

442.90 Prevenció Incendis Forestals 672,49 12.197,18 - 771,40 - 13.641,07 3.190,80 2.270,40 5.461,20 - - - 19.102,27

512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos 3.051,61 2.009,68 - 883,13 - 5.944,42 17.669,64 3.008,28 20.677,92 - - - 26.622,34
Hidràulics, Sanejament i
Depuració d'Aigües

TOTAL GENERAL 85.586,71 56.116,11 2.118,98 69.206,20 - 213.028,00 55.357,16 47.648,50 103.005,66 - - - 316.033,66
37027
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 16 - VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

311.10 Direcció i Serveis Generals 23.040,13 1.710,97 465,73 11.893,24 - 37.110,07 198,50 400,50 599,00 - - - 37.709,07

313.30 Infància i Adolescència 19.572,92 74.843,60 - 23.295,91 - 117.712,43 1.500,00 - 1.500,00 - - - 119.212,43

313.50 Inclusió Social 2.431,85 1.289,40 - 57.313,96 - 61.035,21 70,00 - 70,00 - - - 61.105,21

313.80 Igualtat en la Diversitat 516,44 402,66 - 2.118,42 - 3.037,52 - - - - - - 3.037,52

323.10 Igualtat de Gènere 1.320,46 12.084,75 - 3.474,10 - 16.879,31 820,00 - 820,00 - - - 17.699,31

313.10 Serveis Socials 687,08 12.343,09 - 54.032,55 - 67.062,72 950,70 - 950,70 - - - 68.013,42

313.40 Diversitat Funcional 15.260,42 32.795,95 - 159.605,81 - 207.662,18 1.697,35 5.938,03 7.635,38 - - - 215.297,56

313.60 Gestió de Centres de 32.541,24 176.410,99 - 66.064,19 - 275.016,42 3.104,16 600,00 3.704,16 - - - 278.720,58
Persones Majors

313.70 Ordenació i Prestacions de la 3.004,27 3.650,40 - 240.588,52 - 247.243,19 - - - - - - 247.243,19


Dependència

TOTAL GENERAL 98.374,81 315.531,81 465,73 618.386,70 - 1.032.759,05 8.340,71 6.938,53 15.279,24 - - - 1.048.038,29
37028
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 17 - ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

541.10 Investigació i Normalització 1.929,38 917,75 1,00 176,00 - 3.024,13 133,00 - 133,00 - - - 3.157,13
Lingüística de l'Idioma Valencià

TOTAL GENERAL 1.929,38 917,75 1,00 176,00 - 3.024,13 133,00 - 133,00 - - - 3.157,13
37029
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 19 - SERVEI DEL DEUTE

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

011.10 Servei del Deute - - 435.199,61 370,98 - 435.570,59 - - - 38.258,34 3.359.435,35 3.397.693,69 3.833.264,28

TOTAL GENERAL - - 435.199,61 370,98 - 435.570,59 - - - 38.258,34 3.359.435,35 3.397.693,69 3.833.264,28


37030
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 20 - DESPESES DIVERSES

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

462.70 Servei públic de Ràdio Televisió - 55.000,00 - - - 55.000,00 - - - - - - 55.000,00

612.60 Despeses Diverses 80.709,19 66.152,00 13.634,53 24.218,43 9.000,00 193.714,15 - 2.406,78 2.406,78 30.634,06 - 30.634,06 226.754,99

TOTAL GENERAL 80.709,19 121.152,00 13.634,53 24.218,43 9.000,00 248.714,15 - 2.406,78 2.406,78 30.634,06 - 30.634,06 281.754,99
37031
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 22 - TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

121.10 Atenció al Ciutadà, Qualitat i 5.190,88 533,91 - 115,00 - 5.839,79 354,00 30,00 384,00 - - - 6.223,79
Inspecció de Serveis

121.80 Direcció i Serveis Generals 3.528,19 870,49 80,00 - - 4.478,68 555,78 - 555,78 - - - 5.034,46

111.80 Responsabilitat Social i Foment de 935,15 70,00 - 445,50 - 1.450,65 - - - - - - 1.450,65


l'Autogovern

112.80 Consell de Transparència, Accés a la - 90,00 - - - 90,00 - - - - - - 90,00


Informació Pública i Bon Govern

112.90 Transparència en l'Activitat Pública 1.412,79 465,68 - 1.264,00 - 3.142,47 - 50,00 50,00 - - - 3.192,47
i Participació Ciutadana

134.10 Cooperació Internacional al 1.320,30 454,00 - 13.843,00 - 15.617,30 - 3.100,00 3.100,00 - - - 18.717,30
Desenvolupament

TOTAL GENERAL 12.387,31 2.484,08 80,00 15.667,50 - 30.618,89 909,78 3.180,00 4.089,78 - - - 34.708,67
37032
(En milers d'euros)

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

SECCIÓ : 24 - COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

Capítol I Capítol II Capítol IIII Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Programes Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

111.90 Assessorament Social i Econòmic 556,10 118,00 1,28 155,00 - 830,38 18,93 - 18,93 - - - 849,31

TOTAL GENERAL 556,10 118,00 1,28 155,00 - 830,38 18,93 - 18,93 - - - 849,31
37033
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL DE DESPESES PER GRUPS FUNCIONALS I CAPÍTOLS (En milers d'euros)

Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
GRUPS FUNCIONALS Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.
Num. 7948 / 31.12.2016

0 DEUTE PÚBLIC - - 435.199,61 370,98 - 435.570,59 - - - 38.258,34 3.359.435,35 3.397.693,69 3.833.264,28

1 SERVICIS DE CARÀCTER 273.965,36 117.526,67 4.669,17 104.085,48 - 500.246,68 74.476,56 3.200,00 77.676,56 25,06 2.500,00 2.525,06 580.448,30
GENERAL

2 DEFENSA, PROTECCIÓ CIVIL I 7.469,42 64.402,38 26,00 24.842,40 - 96.740,20 2.573,28 50,00 2.623,28 - - - 99.363,48
S.CIUTADANA

3 SEGURETAT, PROTECCIÓ I 105.492,16 323.149,95 465,73 776.502,24 - 1.205.610,08 8.732,31 11.448,03 20.180,34 - - - 1.225.790,42
PROM.SOCIAL

4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE 4.805.365,21 2.634.882,14 17.400,00 2.883.855,22 - 10.341.502,57 262.356,88 213.202,15 475.559,03 - 50,00 50,00 10.817.111,60
CAR. SOCIAL

5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE 39.021,99 44.378,30 6.147,90 77.420,80 - 166.968,99 135.553,29 73.518,32 209.071,61 - 2.429,04 2.429,04 378.469,64
CAR. ECON.

6 REGULACIÓ ECONÒMICA DE 115.854,53 93.208,51 13.684,53 71.265,32 9.000,00 303.012,89 4.236,04 16.941,78 21.177,82 33.834,06 - 33.834,06 358.024,77
CAR. GENERAL

7 REGULACIÓ ECONÒMICA DE 80.656,80 30.822,20 1.040,00 121.189,28 - 233.708,28 2.835,83 172.007,48 174.843,31 23.950,00 - 23.950,00 432.501,59
SECTORS PRODUC.

TOTAL GRUPS FUNCIONALS 5.427.825,47 3.308.370,15 478.632,94 4.059.531,72 9.000,00 13.283.360,28 490.764,19 490.367,76 981.131,95 96.067,46 3.364.414,39 3.460.481,85 17.724.974,08
37034
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 0 - DEUTE PÚBLIC


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

19..01110 Servei del Deute - - 435.199,61 370,98 - 435.570,59 - - - 38.258,34 3.359.435,35 3.397.693,69 3.833.264,28

TOTAL GRUP FUNCIONAL 0 - - 435.199,61 370,98 - 435.570,59 - - - 38.258,34 3.359.435,35 3.397.693,69 3.833.264,28
37035
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 1 - SERVICIS DE CARÀCTER GENERAL


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

01..11110 Activitat Legislativa 18.396,06 5.085,56 125,00 3.954,58 - 27.561,20 417,64 - 417,64 24,00 - 24,00 28.002,84

01..11150 Defensa dels Drets Fonamentals 2.931,54 384,42 5,00 15,50 - 3.336,46 32,20 - 32,20 0,06 - 0,06 3.368,72
dels Ciutadans

02..11120 Control Extern del Sector Públic 6.650,00 558,00 - - - 7.208,00 63,00 - 63,00 1,00 - 1,00 7.272,00
Valencià

03..11130 Assessorament Cultural 544,00 853,50 - 49,00 - 1.446,50 23,50 - 23,50 - - - 1.470,00

04..11160 Alt Assessorament 2.103,66 374,70 2,00 - - 2.480,36 35,90 - 35,90 - - - 2.516,26

05..11140 Anàlisi, Polítiques Públiques i 1.587,82 130,82 - 135,00 - 1.853,64 - - - - - - 1.853,64


Coordinació

05..11170 Gabinet d'Organització 2.801,57 200,55 - 2.825,00 - 5.827,12 - - - - - - 5.827,12

05..11220 Relacions amb Les Corts 1.847,77 167,93 - - - 2.015,70 - - - - - - 2.015,70

05..11240 Relacions Externes 1.162,11 294,00 - 1.037,00 - 2.493,11 - - - - - - 2.493,11

05..11250 Alt Assessorament en Ciència i 306,49 10,60 - 110,00 - 427,09 - - - - - - 427,09


Tecnologia

05..12120 Alta Direcció i Serveis Generals 5.261,36 2.802,43 50,00 64,00 - 8.177,79 454,00 - 454,00 - - - 8.631,79

05..12510 Administració Local i Organització 1.981,35 500,00 - 41.300,00 - 43.781,35 - - - - - - 43.781,35


Territorial del Consell

05..12620 Assessorament i Defensa en Juí dels 7.516,26 283,75 - - - 7.800,01 - - - - - - 7.800,01


Interessos de la Generalitat

06..12160 Sistemes d'Informació 15.165,45 63.702,55 - 170,00 - 79.038,00 41.443,50 - 41.443,50 - - - 120.481,50

06..12170 Telecomunicacions i Societat 642,86 2.601,01 1.823,88 10,00 - 5.077,75 12.154,17 - 12.154,17 - 2.500,00 2.500,00 19.731,92
Digital
37036
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 1 - SERVICIS DE CARÀCTER GENERAL


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

07..11270 Reformes Democràtiques 545,94 159,00 - 834,00 - 1.538,94 3,00 20,00 23,00 - - - 1.561,94

07..12130 Formació i Estudis 988,70 400,00 - 902,00 - 2.290,70 - - - - - - 2.290,70

07..12140 Funció Pública 4.093,36 347,27 - - - 4.440,63 - - - - - - 4.440,63

07..14110 Administració de Justícia 181.644,71 35.545,62 2.582,01 36.806,90 - 256.579,24 18.909,46 - 18.909,46 - - - 275.488,70

07..14120 Direcció i Serveis Generals 4.850,94 522,88 - 50,00 - 5.423,82 11,48 - 11,48 - - - 5.435,30

22..11180 Responsabilitat Social i Foment de 935,15 70,00 - 445,50 - 1.450,65 - - - - - - 1.450,65


l'Autogovern

22..11280 Consell de Transparència, Accés a - 90,00 - - - 90,00 - - - - - - 90,00


la Informació Pública i Bon Govern

22..11290 Transparència en l'Activitat Pública 1.412,79 465,68 - 1.264,00 - 3.142,47 - 50,00 50,00 - - - 3.192,47
i Participació Ciutadana

22..12110 Atenció al Ciutadà, Qualitat i 5.190,88 533,91 - 115,00 - 5.839,79 354,00 30,00 384,00 - - - 6.223,79
Inspecció de Serveis

22..12180 Direcció i Serveis Generals 3.528,19 870,49 80,00 - - 4.478,68 555,78 - 555,78 - - - 5.034,46

22..13410 Cooperació Internacional al 1.320,30 454,00 - 13.843,00 - 15.617,30 - 3.100,00 3.100,00 - - - 18.717,30
Desenvolupament

24..11190 Assessorament Social i Econòmic 556,10 118,00 1,28 155,00 - 830,38 18,93 - 18,93 - - - 849,31

TOTAL GRUP FUNCIONAL 1 273.965,36 117.526,67 4.669,17 104.085,48 - 500.246,68 74.476,56 3.200,00 77.676,56 25,06 2.500,00 2.525,06 580.448,30
37037
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 2 - DEFENSA, PROTECCIÓ CIVIL I S.CIUTADANA


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

05..22110 Emergències, Protecció Civil i 2.406,04 61.332,51 - 24.061,40 - 87.799,95 2.052,88 - 2.052,88 - - - 89.852,83
Extinció d'Incendis

05..22210 Seguretat Pública: Policia de la 4.610,71 1.753,48 26,00 697,00 - 7.087,19 455,40 50,00 505,40 - - - 7.592,59
Generalitat i Policia Local

05..22220 Formació IVASPE 452,67 1.316,39 - 84,00 - 1.853,06 65,00 - 65,00 - - - 1.918,06

TOTAL GRUP FUNCIONAL 2 7.469,42 64.402,38 26,00 24.842,40 - 96.740,20 2.573,28 50,00 2.623,28 - - - 99.363,48
37038
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 3 - SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROM.SOCIAL


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

10..31320 Drogodependències i Altres 958,91 6.948,14 - 3.773,54 - 11.680,59 - - - - - - 11.680,59


Addiccions

11..31510 Condicions de Treball i 4.790,54 490,00 - 18.724,36 - 24.004,90 21,60 230,00 251,60 - - - 24.256,50
Administració de les Relacions
Laborals
11..32250 Servei Valencià d'Ocupació i - - - 131.766,64 - 131.766,64 - 3.074,20 3.074,20 - - - 134.840,84
Formació

11..32255 Promoció d'Emprenedors, 1.367,90 180,00 - 3.851,00 - 5.398,90 370,00 1.205,30 1.575,30 - - - 6.974,20
Cooperativisme i Economia Social

16..31110 Direcció i Serveis Generals 23.040,13 1.710,97 465,73 11.893,24 - 37.110,07 198,50 400,50 599,00 - - - 37.709,07

16..31310 Serveis Socials 687,08 12.343,09 - 54.032,55 - 67.062,72 950,70 - 950,70 - - - 68.013,42

16..31330 Infància i Adolescència 19.572,92 74.843,60 - 23.295,91 - 117.712,43 1.500,00 - 1.500,00 - - - 119.212,43

16..31340 Diversitat Funcional 15.260,42 32.795,95 - 159.605,81 - 207.662,18 1.697,35 5.938,03 7.635,38 - - - 215.297,56

16..31350 Inclusió Social 2.431,85 1.289,40 - 57.313,96 - 61.035,21 70,00 - 70,00 - - - 61.105,21

16..31360 Gestió de Centres de 32.541,24 176.410,99 - 66.064,19 - 275.016,42 3.104,16 600,00 3.704,16 - - - 278.720,58
Persones Majors

16..31370 Ordenació i Prestacions de la 3.004,27 3.650,40 - 240.588,52 - 247.243,19 - - - - - - 247.243,19


Dependència

16..31380 Igualtat en la Diversitat 516,44 402,66 - 2.118,42 - 3.037,52 - - - - - - 3.037,52

16..32310 Igualtat de Gènere 1.320,46 12.084,75 - 3.474,10 - 16.879,31 820,00 - 820,00 - - - 17.699,31

TOTAL GRUP FUNCIONAL 3 105.492,16 323.149,95 465,73 776.502,24 - 1.205.610,08 8.732,31 11.448,03 20.180,34 - - - 1.225.790,42
37039
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 4 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE CAR. SOCIAL


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

05..46210 Relacions Informatives 2.215,53 350,00 - 666,60 - 3.232,13 - - - - - - 3.232,13

05..46220 Promoció Institucional i 1.129,39 4.212,61 - 171,70 - 5.513,70 - - - - - - 5.513,70


Comunicació

05..46230 Consell Assessor de Ràdio Televisió - 12,10 - - - 12,10 - - - - - - 12,10


Espanyola

06..42190 Innovació Tecnològica Educativa 1.042,05 4.190,34 - 20,00 - 5.252,39 13.277,98 - 13.277,98 - - - 18.530,37

07..46260 Processos Electorals i Consultes - 18,00 - 1.764,00 - 1.782,00 - - - - - - 1.782,00


Populars

08..43110 Arquitectura, Habitatge i Projectes 7.969,53 1.281,20 - 19.700,00 - 28.950,73 10.194,96 51.732,37 61.927,33 - - - 90.878,06
Urbans

08..43220 Urbanisme 2.897,22 226,80 - - - 3.124,02 4.176,37 20,00 4.196,37 - - - 7.320,39

08..44270 Ordenació del Territori i Paisatge 925,16 232,90 - - - 1.158,06 712,43 - 712,43 - - - 1.870,49

09..42110 Direcció i Serveis Generals 20.513,41 1.555,15 2.000,00 - - 24.068,56 590,00 - 590,00 - - - 24.658,56

09..42120 Administració de Personal 2.183,89 2.692,00 - - - 4.875,89 - - - - - - 4.875,89

09..42130 Ordenació Educativa 34.118,55 2.567,73 - 77,98 - 36.764,26 - - - - - - 36.764,26

09..42140 Administració Educativa i Cultural 1.906,09 3.720,06 - 3.253,20 - 8.879,35 - 6.842,60 6.842,60 - - - 15.721,95

09..42150 Avaluació, Innovació i Qualitat 10.450,54 2.965,17 - 1.502,10 - 14.917,81 - - - - - - 14.917,81


Educativa

09..42160 Formació del Professorat 13.089,91 8.439,00 - 150,00 - 21.678,91 - - - - - - 21.678,91

09..42180 Administració General 9.811,17 218,78 - - - 10.029,95 - - - - - - 10.029,95


d'Ensenyament i Relacions
Sindicals
37040
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 4 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE CAR. SOCIAL


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

09..42220 Ensenyament Primari 983.918,22 98.640,73 - 459.961,57 - 1.542.520,52 94.082,40 124,15 94.206,55 - - - 1.636.727,07

09..42230 Ensenyament Secundari 1.201.351,20 112.326,97 - 355.995,95 - 1.669.674,12 39.341,62 458,31 39.799,93 - - - 1.709.474,05

09..42240 Formació Professional i 1.475,07 3.428,17 - 10.900,00 - 15.803,24 - - - - - - 15.803,24


Ensenyances de Règim Especial

09..42250 Promoció del Valencià i Gestió del 3.722,30 3.168,70 - 7.572,82 - 14.463,82 - - - - - - 14.463,82
Multilingüisme.

09..42260 Universitat i Estudis Superiors 1.133,03 201,90 - 748.504,89 - 749.839,82 - 118.312,90 118.312,90 - 50,00 50,00 868.202,72

09..42270 Consell Escolar de la Comunitat 294,51 94,39 - - - 388,90 - - - - - - 388,90


Valenciana

09..42280 Institut Superior d'Ensenyaments 309,87 1.635,00 - - - 1.944,87 145,00 - 145,00 - - - 2.089,87
Artístics de la C.V.

09..45210 Llibre, Arxius i Biblioteques 6.452,65 3.980,35 - 2.007,32 - 12.440,32 385,00 250,00 635,00 - - - 13.075,32

09..45340 Arts Plàstiques i Escèniques 424,90 429,70 - 49.439,30 - 50.293,90 472,55 5.440,78 5.913,33 - - - 56.207,23

09..45350 Museu de Belles Arts 1.546,20 2.616,86 - 63,00 - 4.226,06 872,40 - 872,40 - - - 5.098,46

09..45410 Promoció Cultural, Patrimoni 4.190,73 2.244,62 - 2.263,56 - 8.698,91 4.111,84 8.885,01 12.996,85 - - - 21.695,76
Artístic i Museus

09..45710 Foment de l'Activitat Esportiva 3.217,36 2.200,00 - 7.607,60 - 13.024,96 2.659,00 6.695,60 9.354,60 - - - 22.379,56

10..41110 Direcció i Serveis Generals 15.224,15 5.625,00 - 81,58 - 20.930,73 400,00 - 400,00 - - - 21.330,73

10..41120 Administració Econòmica i 5.129,74 80,00 - 76,00 - 5.285,74 9,00 - 9,00 - - - 5.294,74
Financera

10..41130 Administració de Recursos Humans 3.677,05 592,01 - 25,00 - 4.294,06 9,00 - 9,00 - - - 4.303,06
37041
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 4 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE CAR. SOCIAL


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

10..41140 Escola Valenciana d'Estudis per a la 2.081,46 1.700,00 - - - 3.781,46 40,00 - 40,00 - - - 3.821,46
Salut

10..41160 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al 2.062,59 600,00 - 8.490,60 - 11.153,19 335,00 5.319,66 5.654,66 - - - 16.807,85
Pacient i Investigació en Ciències de
la Salut
10..41170 Inspecció 12.644,70 250,00 - - - 12.894,70 9,00 - 9,00 - - - 12.903,70

10..41210 Centres Integrats de Salut Pública 48.133,41 4.256,03 - - - 52.389,44 310,00 - 310,00 - - - 52.699,44

10..41222 Assistència Sanitària 2.189.420,48 1.794.949,03 350,00 6.388,00 - 3.991.107,51 52.733,06 4.670,00 57.403,06 - - - 4.048.510,57

10..41223 Prestacions Farmacèutiques 2.863,67 72.000,00 - 1.106.318,32 - 1.181.181,99 5,00 - 5,00 - - - 1.181.186,99

10..41224 Prestacions Externes - 242.000,00 - 6.000,00 - 248.000,00 - - - - - - 248.000,00

10..41225 Serveis Generals de la Secretaria 281,83 90,00 15.000,00 54.666,24 - 70.038,07 9,00 - 9,00 - - - 70.047,07
Autonòmica

10..41226 Personal Sanitari Resident 116.412,00 - - - - 116.412,00 - - - - - - 116.412,00

10..41227 Prestacions Externes - 104.000,00 - 25.850,10 - 129.850,10 - - - - - - 129.850,10


Complementàries

10..41228 Salut Mental i Atenció Sanitària de 57.923,72 16.200,01 - 950,00 - 75.073,73 1.066,94 - 1.066,94 - - - 76.140,67
Mitjana i Llarga Estada

10..41229 Informació per a la Salut 3.943,52 15.599,99 - 27,30 - 19.570,81 18.870,00 - 18.870,00 - - - 38.440,81

10..41310 Salut 11.363,12 33.830,83 50,00 1.044,50 - 46.288,45 548,48 - 548,48 - - - 46.836,93

11..44310 Protecció Consumidors i Qualitat de 3.572,38 380,00 - 1.035,00 - 4.987,38 - - - - - - 4.987,38


Béns i Serveis

12..44240 Medi Natural i Avaluació Ambiental 9.144,83 10.208,00 - 205,59 - 19.558,42 11.070,82 890,37 11.961,19 - - - 31.519,61
37042
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 4 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE CAR. SOCIAL


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

12..44250 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental 4.525,59 1.674,83 - 304,00 - 6.504,42 2.729,23 1.290,00 4.019,23 - - - 10.523,65

12..44290 Prevenció Incendis Forestals 672,49 12.197,18 - 771,40 - 13.641,07 3.190,80 2.270,40 5.461,20 - - - 19.102,27

20..46270 Servei públic de Ràdio Televisió - 55.000,00 - - - 55.000,00 - - - - - - 55.000,00

TOTAL GRUP FUNCIONAL 4 4.805.365,21 2.634.882,14 17.400,00 2.883.855,22 - 10.341.502,57 262.356,88 213.202,15 475.559,03 - 50,00 50,00 10.817.111,60
37043
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 5 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PUB. DE CAR. ECON.


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

08..51110 Direcció i Serveis Generals 8.731,29 2.130,80 2.250,00 1.792,22 - 14.904,31 - 930,20 930,20 - - - 15.834,51

08..51310 Infraestructures Públiques 7.510,73 21.896,50 2.437,05 - - 31.844,28 93.770,79 - 93.770,79 - - - 125.615,07

08..51330 Planificació, Transports i Logística 4.013,84 10.606,50 162,21 58.944,49 - 73.727,04 794,89 27.063,65 27.858,54 - - - 101.585,58

08..51430 Ports, Aeroports i Costes 2.772,97 3.540,50 118,81 250,00 - 6.682,28 5.054,30 - 5.054,30 - - - 11.736,58

09..54250 Investigació, Desenvolupament 1.381,45 74,35 59,85 100,00 - 1.615,65 - 29.128,29 29.128,29 - 2.429,04 2.429,04 33.172,98
Tecnològic i Innovació (I+D+i)

11..55110 Elaboració i Difusió Estadística 1.690,34 160,00 - - - 1.850,34 - - - - - - 1.850,34

12..51210 Gestió i Infraestructures de 3.051,61 2.009,68 - 883,13 - 5.944,42 17.669,64 3.008,28 20.677,92 - - - 26.622,34
Recursos Hidràulics, Sanejament i
Depuració d'Aigües
12..53110 Estructures Agràries 2.877,65 131,22 1.118,98 590,99 - 4.718,84 17.790,67 7.627,90 25.418,57 - - - 30.137,41

12..54220 Qualitat, Producció Ecològica, 5.062,73 2.911,00 - 14.683,97 - 22.657,70 340,00 5.760,00 6.100,00 - - - 28.757,70
I+D+i

17..54110 Investigació i Normalització 1.929,38 917,75 1,00 176,00 - 3.024,13 133,00 - 133,00 - - - 3.157,13
Lingüística de l'Idioma Valencià

TOTAL GRUP FUNCIONAL 5 39.021,99 44.378,30 6.147,90 77.420,80 - 166.968,99 135.553,29 73.518,32 209.071,61 - 2.429,04 2.429,04 378.469,64
37044
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 6 - REGULACIÓ ECONÒMICA DE CAR. GENERAL


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

06..61110 Direcció i Serveis Generals 5.113,48 1.171,68 50,00 180,00 - 6.515,16 56,00 10,00 66,00 - - - 6.581,16

06..61210 Finançament i Fons Europeus 3.871,52 1.915,32 - 594,00 - 6.380,84 - - - - - - 6.380,84

06..61220 Tresor de la Generalitat 1.299,22 283,02 - - - 1.582,24 - - - - - - 1.582,24

06..61230 Patrimoni de la Generalitat 2.020,58 13.130,00 - - - 15.150,58 2.744,54 - 2.744,54 200,00 - 200,00 18.095,12

06..61240 Control Intern i Comptabilitat 12.694,99 1.652,00 - - - 14.346,99 - - - - - - 14.346,99

06..61250 Pressupostos de la Generalitat i 3.460,18 105,68 - - - 3.565,86 - - - - - - 3.565,86


Administració de Nòmines

06..61270 Ciutat Administrativa 9 d'octubre 446,71 3.752,00 - - - 4.198,71 675,00 - 675,00 - - - 4.873,71

06..61280 Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil 664,89 839,00 - - - 1.503,89 760,50 - 760,50 - - - 2.264,39
de la Generalitat

06..61290 Tutela Financera Entitats Locals 358,45 13,17 - - - 371,62 - - - - - - 371,62

06..61310 Tributs de la Generalitat i Joc 2.548,02 3.837,64 - - - 6.385,66 - - - - - - 6.385,66

06..61330 IVAT - - - 44.000,00 - 44.000,00 - 1.000,00 1.000,00 - - - 45.000,00

06..61520 Model Econòmic i actuacions sobre 1.888,29 227,00 - 261,00 - 2.376,29 - - - 3.000,00 - 3.000,00 5.376,29
el Sector Públic

06..63150 Actuacions Sobre el Sector Financer - - - 1.310,89 - 1.310,89 - 11.125,00 11.125,00 - - - 12.435,89

11..61510 Planificació i Previsió Econòmica 779,01 130,00 - 701,00 - 1.610,01 - 2.400,00 2.400,00 - - - 4.010,01

20..61260 Despeses Diverses 80.709,19 66.152,00 13.634,53 24.218,43 9.000,00 193.714,15 - 2.406,78 2.406,78 30.634,06 - 30.634,06 226.754,99

TOTAL GRUP FUNCIONAL 6 115.854,53 93.208,51 13.684,53 71.265,32 9.000,00 303.012,89 4.236,04 16.941,78 21.177,82 33.834,06 - 33.834,06 358.024,77
37045
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017/RESUM GENERAL PER PROGRAMES I CAPÍTOLS PER GRUP FUNCIONAL (En milers d'euros)

GRUP FUNCIONAL 7 - REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUC.


Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Total Capítol VI Capítol VII Total Capítol VIII Capítol IX Total Total general
Despeses de Compra béns Despeses Transferències Fons de operacions Inversions Transferències operacions de Actius Passius operacions
Num. 7948 / 31.12.2016

Programes personal corrents i financeres corrents contingència corrents reals de capital capital financers financers financeres
despeses func.

05..75110 Ordenació i Promoció del Turisme 4.163,63 278,00 - 31.095,00 - 35.536,63 - 13.142,00 13.142,00 23.950,00 - 23.950,00 72.628,63

11..72110 Direcció i Serveis Generals 4.997,73 2.050,00 40,00 - - 7.087,73 179,83 - 179,83 - - - 7.267,56

11..72220 Política Industrial 5.594,38 780,00 - 4.799,00 - 11.173,38 90,00 101.784,67 101.874,67 - - - 113.048,05

11..73110 Energia 1.944,77 300,00 - 1.215,00 - 3.459,77 - 7.097,26 7.097,26 - - - 10.557,03

11..76110 Ordenació i Promoció Comercial 3.469,27 395,00 - 20.059,36 - 23.923,63 - 21.567,00 21.567,00 - - - 45.490,63

11..76210 Comerç Exterior 235,21 35,00 - 12.253,80 - 12.524,01 - 1.615,00 1.615,00 - - - 14.139,01

12..71110 Direcció i Serveis Generals 35.435,16 4.200,00 1.000,00 1.260,00 - 41.895,16 631,00 178,80 809,80 - - - 42.704,96

12..71410 Ordenació i Millora de la Producció 3.601,09 550,00 - 3.529,65 - 7.680,74 700,00 12.246,76 12.946,76 - - - 20.627,50
Pesquera

12..71420 Ordenació i Millora de la Producció 3.940,51 300,00 - 31.665,21 - 35.905,72 - 2.734,39 2.734,39 - - - 38.640,11
Agrària

12..71450 Política Agrària Comuna i 5.930,10 4.134,17 - 11.882,26 - 21.946,53 176,00 9.081,60 9.257,60 - - - 31.204,13
Competitivitat

12..71480 Agricultura i Ramaderia 11.344,95 17.800,03 - 3.430,00 - 32.574,98 1.059,00 2.560,00 3.619,00 - - - 36.193,98

TOTAL GRUP FUNCIONAL 7 80.656,80 30.822,20 1.040,00 121.189,28 - 233.708,28 2.835,83 172.007,48 174.843,31 23.950,00 - 23.950,00 432.501,59
37046
Num. 7948 / 31.12.2016 37047

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017 - ESTADO DE INGRESOS (En miles de euros)


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA IMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
I100 00 Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas 3.476.268,28
I100 De las personas físicas 3.476.268,28
I10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3.476.268,28
I110 00 Sobre sucesiones 242.922,76
I110 01 Sobre Donaciones 16.318,80
I110 Impuesto sobre sucesiones y donaciones 259.241,56
I111 00 Sobre el patrimonio de las personas físicas 138.000,00
I111 Impuesto sobre el Patrimonio de las personas 138.000,00
físicas
I112 00 Impuesto sobre los depósitos en las entidades de 42.000,00
crédito
I112 Impuesto sobre los depósitos en las entidades de 42.000,00
crédito
I11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 439.241,56
I1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.915.509,84
I200 00 Sobre transmisiones patrimoniales 819.348,31
I200 Sobre transmisiones patrimoniales 819.348,31
I201 00 I.sobre operaciones societarias 3.600,00
I201 Sobre operaciones societarias 3.600,00
I202 00 Sobre actos jurídicos documentados 226.872,98
I202 Sobre actos jurídicos documentados 226.872,98
I20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 1.049.821,29
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
I240 01 Impuesto sobre el juego online 6.000,00
I240 Impuesto autonómico sobre el juego 6.000,00
I24 IMPUESTO AUTONÓMICO SOBRE EL JUEGO 6.000,00
I250 01 IVA sobre operaciones interiores 3.517.001,21
I250 Impuesto sobre el Valor Añadido 3.517.001,21
I25 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 3.517.001,21
I260 00 Sobre el alcohol y bebidas derivadas 50.678,56
I260 01 Sobre cerveza 18.848,99
I260 02 Sobre labores de tabaco 510.953,51
I260 03 Sobre hidrocarburos: tipo estatal general 725.268,38
I260 04 Sobre determinados medios de transporte 40.388,31
I260 05 Sobre productos intermedios 1.204,15
I260 06 Sobre energía 156.193,68
I260 08 Sobre Hidrocarburos: tipo autonómico 150.578,71
I260 Impuestos especiales 1.654.114,29
I26 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 1.654.114,29
I270 00 Impuesto sobre actividades que inciden en el 21.664,28
Medioambiente
I270 01 Impuesto sobre eliminación de residuos en 1.028,99
vertederos
I270 Impuestos Medioambientales 22.693,27
I27 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 22.693,27
I2 IMPUESTOS INDIRECTOS 6.249.630,06
I301 00 Servicios administrativos en materia de casinos, 1.100,00
juegos y apuestas
I301 01 Venta de impresos 45,00
I301 03 Otros servicios administrativos 72,69
I301 06 Tasa por servicios administrativos y técnicos en 70,00
Num. 7948 / 31.12.2016 37048

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017 - ESTADO DE INGRESOS (En miles de euros)


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA IMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
materia de adopciones internacionales
I301 08 Tasa por utilización del dominio público 58,39
I301 09 Tasa por expedición de certificaciones de hojas de 2,60
servicio por parte del Registro de Personal adscrito
a la Dirección competente en materia de función
pública
I301 10 Tasa por servicios administrativos en materia de 255,24
fundaciones, asociaciones, colegios profesionales y
uniones de hecho
I301 13 Tasa por la prestación de servicios de atención 65.000,00
social
I301 Tasas en materia de hacienda,administración 66.603,92
pública y bienestar social
I302 03 Inserción en el DOCV 210,00
I302 06 Tasa por presentación a las pruebas evaluadoras del 6,00
Servicio Específico de Admisión
I302 07 Tasa por la obtención de la certificación 1,90
acreditativa del Servicio Específico de Admisión
I302 Tasas en materia de espectáculos y publicaciones 217,90
I303 00 Ordenación de la explotación de los transportes 3.000,00
mecánicos por carretera
I303 01 Dirección e inspección de obras 3.000,00
I303 02 Viviendas de protección pública y actuaciones 90,00
protegibles
I303 04 Servicios administrativos 250,00
I303 05 Venta de impresos requeridos por el libro de 0,50
control de calidad en obras de edificación de
viviendas
I303 06 Servicio de control de calidad en la edificación 4,00
I303 08 Tasas por servicios portuarios 20.000,00
I303 Tasas en materia de obras públicas, urbanismo y 26.344,50
transportes
I304 00 Servicios de lectura, investigación certificaciones 1,61
copias y reproducciones de documentos e impresos
en archivos, bibliotecas y Museos
I304 03 Servicios administrativos derivados de la actividad 3.000,00
académica de nivel no universitario
I304 04 Otros servicios administrativos en materia 2.000,00
educativa
I304 05 Enseñanzas de régimen especial 8.347,65
I304 11 Servicios prestados por el Registro Territorial de 50,00
Propiedad Intelectual de la Comunitat Valenciana
I304 13 Tasa por servicios académicos de enseñanzas 3.000,00
artísticas superiores
I304 Tasas en materia de cultura, educación y ciencia 16.399,26
I305 00 Servicios sanitarios 1.891,47
I305 01 Otras actuaciones administrativas en materia de 2.500,00
sanidad
I305 02 Venta de productos y servicios hematológicos 7.000,00
I305 05 Prestación de asistencia sanitaria 219.000,00
I305 Tasas en materia de sanidad 230.391,47
I306 00 Ordenación de instalaciones y actividades 1.500,00
industriales, energéticas y mineras
I306 01 Venta de impresos 50,00
I306 Tasas en materia de empleo, industria, energía y 1.550,00
comercio
I307 01 Gestión técnico facultativa de los servicios 500,00
agronómicos
I307 02 Prestación de servicios en materia de ganadería 150,00
Num. 7948 / 31.12.2016 37049

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017 - ESTADO DE INGRESOS (En miles de euros)


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA IMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
I307 03 Tasas del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero 25,00
I307 04 Expedición de las licencias de pesca recreativa, 400,00
esparavel y marisqueo
I307 05 Servicios administrativos 15,00
I307 06 Prestación de servicios en materia de ejecución de 700,00
obras por contrata
I307 08 Determinaciones analíticas 6,00
I307 10 Expedición de títulos profesionales marítimos 5,00
I307 Tasas agricultura, pesca y alimentación 1.801,00
I308 00 Servicios administrativos 20,00
I308 01 Licencias de caza, pesca, vías pecuarias y 2.000,00
actividades complementarias
I308 08 Tasa por solicitud de concesión de etiqueta 45,00
ecológica
I308 10 Tasa por servicios administrativos de intervención 420,00
ambiental
I308 11 Tasa por autorización y control de vertidos a aguas 700,00
marítimas litorales
I308 12 Tasa por otros servicios administrativos 112,11
ambientales
I308 13 Tasa por el abastecimiento de agua potable en alta 1.000,00
desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de Alzira
I308 Tasas en materia de Medio Ambiente y Agua 4.297,11
I309 00 Acceso a las titulaciones para el gobierno de 500,00
embarcaciones de recreo y expedición de los títulos
deportivos correspondientes
I309 01 Acceso a las titulaciones deportivas subacuáticas y 0,60
expedición de los títulos deportivos
correspondientes
I309 02 Acceso a las titulaciones para el gobierno de motos 10,00
náuticas y expedición del título correspondiente
I309 03 Tasa por autorización de actividades deportivas 15,00
acuáticas
I309 Tasas en materia de deportes 525,60
I30 TASAS 348.130,76
I310 00 Venta de publicaciones y suscripciones a 25,00
publicaciones periódicas
I310 01 Servicio de fotocopias y otros medios de 5,00
reproducción
I310 Por servicios generales 30,00
I311 00 Servicios de alojamiento, transporte y manutención 1.200,00
prestados por centros docentes dependientes de la
Generalitat
I311 Precios públicos en materia de cultura, educación y 1.200,00
ciencia
I315 03 Servicios deportivos 80,00
I315 04 Servicios prestados por los centros dependientes de 4.000,00
la Dirección General de Servicios Sociales
I315 Precios públicos en materia de Bienestar Social 4.080,00
I316 00 Asist.sanit.pacientes priv.convenio aseg 300,00
I316 Precios públicos en materia de sanidad 300,00
I31 PRECIOS PÚBLICOS 5.610,00
I330 00 Tasa sobre el juego del bingo 34.437,15
I330 01 Tasa sobre máquinas recreativas tipo B y C 86.000,00
I330 02 Tasa de juego sobre casinos 11.000,00
I330 03 Rifas, Tombolas y combinaciones aleatorias 5.634,15
I330 Tasas y exacciones sobre el juego 137.071,30
Num. 7948 / 31.12.2016 37050

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017 - ESTADO DE INGRESOS (En miles de euros)


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA IMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
I33 TASAS Y EXACCIONES SOBRE EL JUEGO 137.071,30
I340 00 Recargo de apremio 9.000,00
I340 01 Recargo sobre autoliquidaciones 2.000,00
I340 Recargos 11.000,00
I341 00 Intereses de demora 12.500,00
I341 Intereses de demora 12.500,00
I342 00 Intereses por fraccionamiento y aplazamiento 2.500,00
I342 Intereses por fraccionamiento y aplazamiento 2.500,00
I343 00 Sanciones tributarias 5.126,41
I343 Sanciones tributarias 5.126,41
I34 OTROS INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA 31.126,41
I381 99 Reintegros - otros 10,00
I381 Reintegro de presupuesto corriente 10,00
I38 REINTEGRO DE OPERACIONES 10,00
I390 99 Otros ingresos 138,00
I390 Otros ingresos 138,00
I39 OTROS INGRESOS 138,00
I3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 522.086,47
INGRESOS
I400 02 Otros fondos específicos financiación autonómica 1.325.000,00
I400 03 Liquidación y nuevas competencias 1.538.942,30
I400 05 Fondo de Garantía y Servicios Públicos 934.599,28
Fundamentales
I400 06 Fondo de Suficiencia Global -1.269.992,67
I400 99 Otras -91.237,44
I400 Transferencias con financiación incondicionada 2.437.311,47
I401 01 De Educación e Investigación 23.005,02
I401 02 De Sanidad 826,11
I401 04 De Empleo 1.800,00
I401 08 De Trabajo y Servicios sociales 3.713,64
I401 Transferencias corrientes finalistas 29.344,77
I402 99 Otras áreas 902,00
I402 De Organismos Autónomos del Estado 902,00
I40 T. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.467.558,24
I420 00 De la Seguridad Social 31.000,00
I420 01 Del Imserso 108.431,09
I420 De la Seguridad Social 139.431,09
I42 T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 139.431,09
I461 00 De Diputaciones 28.300,00
I461 De Diputaciones 28.300,00
I46 T. DE CORPORACIONES LOCALES 28.300,00
I490 16 Fondo Social Europeo-YEI. Programa Operativo 38.546,06
Empleo Juvenil 2014-2020
I490 20 Fondo Social Europeo. Programa Operativo 2014- 29.038,39
2020
I490 99 Otras. Fondo Social Europeo 22.986,95
I490 Del Fondo Social Europeo 90.571,40
I492 04 De Empleo 864,00
I492 Otras transferencias de la U.E. 864,00
I494 00 FEDER. Interreg III C 52,08
Num. 7948 / 31.12.2016 37051

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017 - ESTADO DE INGRESOS (En miles de euros)


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA IMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
I494 20 FEDER. Programa Operativo 2014-2020 4.482,47
I494 FEDER 4.534,55
I496 00 ENPI. Cuenca del Mediterráneo 246,00
I496 Programa ENPI. Política de Vecindad y 246,00
Cooperación Europea
I499 00 Otras transferencias corrientes 3.039,00
I499 Otras transferencias corrientes 3.039,00
I49 T. DEL EXTERIOR 99.254,95
I4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.734.544,28
I540 00 Alquiler de viviendas 7.000,00
I540 01 Alquiler de locales 2.860,27
I540 Alquiler y productos de inmuebles urbanos 9.860,27
I54 RENTA DE BIENES INMUEBLES 9.860,27
I559 00 Otras concesiones y aprovechamientos 502,57
I559 Otras concesiones y aprovechamientos 502,57
I55 PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECH. 502,57
ESPECIALES
I5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.362,84
I701 03 De Agricultura, Ganadería y Pesca 388,22
I701 06 De Infraestructuras Públicas y Transporte 7.514,05
I701 15 Cofinanciación nacional. FEMP 785,04
I701 Transferencias de capital finalistas 8.687,31
I704 00 Fondo de Compensación 42.036,18
I704 01 Fondo Complementario 14.010,66
I704 Fondos de Compensación Interterritorial 56.046,84
I70 T.DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 64.734,15
I790 00 FEDER. Submarco 2000-2006. Comunitario de 229,90
apoyo
I790 20 FEDER. Programa Operativo 2014-2020 76.937,58
I790 Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 77.167,48
I794 20 Fondo Social Europeo. Programa Operativo 2014- 518,27
2020
I794 Fondo Social Europeo 518,27
I795 03 De Agricultura, Ganadería y Pesca 230,00
I795 05 De Medio Ambiente 4,08
I795 Otras transferencias de la U.E. 234,08
I796 02 FEMP 11.350,73
I796 Del Fondo Europeo Pesca 11.350,73
I79 T. DEL EXTERIOR 89.270,56
I7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154.004,71
I901 00 Emisión Deuda Pública en moneda nacional a largo 4.134.418,98
plazo
I901 Emisión de Deuda Pública en moneda nacional a 4.134.418,98
largo plazo
I90 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 4.134.418,98
I911 00 Préstamos recib.L/P.entes Sec.Pub. 4.416,90
I911 Préstamos recibidos L/P.entes Sec.Púb. 4.416,90
I91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 4.416,90
I9 PASIVOS FINANCIEROS 4.138.835,88
TOTAL GENERALITAT 17.724.974,08
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y CAPÍTULOS
(En miles de euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


GASTOS DE COMPRA DE GASTOS TRANSFEREN INVERSIONES TRANSFEREN
PERSONAL BIENES C. Y FINANCIEROS CIAS REALES CIAS DE OPERACIONES TOTAL
ENTIDADES FINANCIERAS
GTOS. DE CORRIENTES CAPITAL
FUNC.

INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 7.438,00 1.650,00 10,00 373,00 4.125,00 0,00 0,00 13.596,00

INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO 1.239,50 61,87 0,00 172,25 793,20 0,00 0,00 2.266,82

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 67.600,90 29.808,74 160,00 216.937,40 5.055,00 190,20 0,00 319.752,24

INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9.858,05 786,58 10,00 25,00 230,67 0,00 0,00 10.910,30

AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA 1.120,00 842,74 0,00 155.255,70 8.312,39 94.088,77 0,00 259.619,60

INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 15.185,49 28.714,51 100,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 45.000,00

INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD 6.658,20 4.025,22 0,00 2.069,10 798,50 110,00 0,00 13.661,02

TOTAL 109.100,14 65.889,66 280,00 374.832,45 20.314,76 94.388,97 0,00 664.805,98


37052
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR FUNDACIONES Y CAPÍTULOS
(En miles de euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


GASTOS DE COMPRA DE GASTOS TRANSFEREN INVERSIONES TRANSFEREN
PERSONAL BIENES C. Y FINANCIEROS CIAS REALES CIAS DE OPERACIONES TOTAL
FUNDACIONES FINANCIERAS
GTOS. DE CORRIENTES CAPITAL
FUNC.

FUNDACIÓN DE LA C.V. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 1.477,00 432,70 20,00 0,00 315,50 0,00 0,00 2.245,20
MEDITERRÁNEO
FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA 14.776,26 7.873,74 65,10 26,50 143,78 0,00 0,00 22.885,38

FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE 473,39 26,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
LA C.V.
FUNDACIÓN DE LA C.V. JAUME II EL JUST 285,46 13,54 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA C.V. 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 4.900,00

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 1.250,46 49,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

FUNDACIÓN DE LA C.V. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DOC. COOP. INT. D. 4.327,40 2.966,13 0,00 0,00 1.652,35 0,00 0,00 8.945,88
HOSP. CLÍNICO UNIV. DE VALENCIA
FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA EL FOMENTO DE LOS ESTUDIOS 200,60 219,30 0,00 194,20 10,60 0,00 11,00 635,70
SUPERIORES
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA 538,19 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y 12.809,15 5.603,16 7,50 23,00 1.219,71 0,00 181,09 19.843,61
BIOMÉDICA DE LA C.V.
FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA 321,16 221,53 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 607,69

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 6.500,00 3.760,00 0,00 0,00 823,00 0,00 0,00 11.083,00
LA FE DE LA C.V.

TOTAL 42.959,07 24.007,06 93,60 243,70 6.329,94 0,00 192,09 73.825,46


37053
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CONSORCIOS Y CAPÍTULOS
(En miles de euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


GASTOS DE COMPRA DE GASTOS TRANSFEREN INVERSIONES TRANSFEREN
PERSONAL BIENES C. Y FINANCIEROS CIAS REALES CIAS DE OPERACIONES TOTAL
CONSORCIOS FINANCIERAS
GTOS. DE CORRIENTES CAPITAL
FUNC.

CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 582,84 1.824,07 1,49 0,00 23,80 0,00 0,00 2.432,20

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN 51.437,51 32.955,37 1.070,00 10,00 2.800,00 0,00 652,12 88.925,00

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE LA C.V. 295,00 255,00 3,00 0,00 80,00 0,00 0,00 633,00

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 115.779,68 138.500,00 1.685,73 2.300,00 6.313,34 0,00 0,00 264.578,75

CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM 293,60 54,30 0,00 0,00 267,10 0,00 0,00 615,00

TOTAL 168.388,63 173.588,74 2.760,22 2.310,00 9.484,24 0,00 652,12 357.183,95


37054
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS DE GASTO


(En miles de euros)

TRANSFERENCIAS Y
ADMINISTRACIÓN ENTIDADES TOTAL TOTAL
ORGANISMOS D. PÚBLICO COMPENSACIONES INTERNAS
CAPÍTULO DE GASTO DE LA FUNDACIONES CONSORCIOS A
AUTÓNOMOS Y ENTRE ADMINISTRACIÓN
GENERALITAT CONSOLIDAR CONSOLIDADO
SOCIEDADES ENTIDADES DE LA
MERCANTILES GENERALITAT

I Gastos de personal 5.427.825,47 109.100,14 197.306,13 42.959,07 168.388,63 5.945.579,44 5.945.579,44

II Compra de bienes c. y gtos. de func. 3.308.370,15 65.889,66 381.094,58 24.007,06 173.588,74 3.952.950,19 207.300,00 3.745.650,19

III Gastos financieros 478.632,94 280,00 20.275,57 93,60 2.760,22 502.042,33 502.042,33

IV Transferencias corrientes 4.059.531,72 374.832,45 16.392,80 243,70 2.310,00 4.453.310,67 2.000,00 433.691,59 4.017.619,08

V Fondo de contingencia 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

Total operaciones corrientes 13.283.360,28 550.102,25 615.069,08 67.303,43 347.047,59 14.862.882,63 2.000,00 640.991,59 14.219.891,04

VI Inversiones reales 490.764,19 20.314,76 94.714,50 6.329,94 9.484,24 621.607,63 621.607,63

VII Transferencias de capital 490.367,76 94.388,97 88.104,43 0,00 0,00 672.861,16 90,20 182.752,43 490.018,53

Total operaciones de capital 981.131,95 114.703,73 182.818,93 6.329,94 9.484,24 1.294.468,79 90,20 182.752,43 1.111.626,16

VIII Activos financieros 96.067,46 0,00 21.066,67 11,00 0,00 117.145,13 65.208,34 51.936,79

IX Pasivos financieros 3.364.414,39 0,00 167.634,09 181,09 652,12 3.532.881,69 3.532.881,69

Total operaciones financieras 3.460.481,85 0,00 188.700,76 192,09 652,12 3.650.026,82 65.208,34 3.584.818,48

TOTAL GASTOS 17.724.974,08 664.805,98 986.588,77 73.825,46 357.183,95 19.807.378,24 2.090,20 888.952,36 18.916.335,68
37055
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES Y CAPÍTULOS
(En miles de euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


GASTOS DE COMPRA DE GASTOS TRANSFEREN INVERSIONES TRANSFEREN
PERSONAL OPERACIONES
ENTIDADES BIENES C. Y FINANCIEROS CIAS REALES CIAS DE TOTAL
FINANCIERAS
GTOS. DE CORRIENTES CAPITAL
FUNC.

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 3.121,85 35.619,55 0,00 0,00 625,00 0,00 47.687,66 87.054,06

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 64,44 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,44

FERROCARRILS DE LA G.V. 75.578,82 44.690,35 1.382,74 0,00 22.811,00 0,00 0,00 144.462,91

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. 2.826,90 175.542,98 7.061,95 0,00 19.523,81 0,00 26.387,17 231.342,81

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 32.761,48 10.065,74 163,00 0,00 2.700,01 0,00 6,01 45.696,24

CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A. 1.137,71 13.827,24 0,00 0,00 500,01 0,00 15.001,76 30.466,72

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A. 6.870,63 12.571,81 6.971,47 0,00 14.233,48 0,00 70.592,18 111.239,57

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A. 712,23 17.150,00 200,83 0,00 9.500,00 0,00 4.333,34 31.896,40

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 8.395,00 17.553,00 60,00 5.691,00 9.202,00 3.940,00 0,00 44.841,00

INST. VALENCIANO DE ARTE MODERNO 3.260,76 2.603,65 0,00 0,00 797,00 0,00 0,00 6.661,41

CULTURARTS GENERALITAT 14.400,00 8.821,00 129,00 4.500,00 700,00 3.800,00 0,00 32.350,00

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 9.730,00 5.810,99 0,00 6.201,80 796,82 80.364,43 6.050,00 108.954,04

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A. 1.547,90 252,80 1.452,50 0,00 6.842,60 0,00 4.333,30 14.429,10

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 26.630,59 7.003,07 150,00 0,00 4.038,03 0,00 0,00 37.821,69
37056
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES Y CAPÍTULOS
(En miles de euros)
Num. 7948 / 31.12.2016

CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VII


GASTOS DE COMPRA DE GASTOS TRANSFEREN INVERSIONES TRANSFEREN
PERSONAL OPERACIONES
ENTIDADES BIENES C. Y FINANCIEROS CIAS REALES CIAS DE TOTAL
FINANCIERAS
GTOS. DE CORRIENTES CAPITAL
FUNC.

CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 153,16 1.640,01 1.209,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.002,47

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 212,90 4.400,70 348,40 0,00 1.452,00 0,00 2.071,06 8.485,06

ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 7.114,63 14.369,19 1.142,58 0,00 24,54 0,00 12.238,28 34.889,22

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 589,33 340,44 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00 947,97

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A. 1.980,00 8.300,56 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 11.230,56

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX 217,80 76,50 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 298,10

TOTAL 197.306,13 381.094,58 20.275,57 16.392,80 94.714,50 88.104,43 188.700,76 986.588,77


37057
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

(En miles de euros)


TRANSFERENCIAS,
FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO APORTACIÓN TOTAL %
SERVICIOS Y
ENTIDADES + AL CAPITAL sobre
OTRAS APORTACIONES
FONDO MANIOBRA CRÉDITO GENERALITAT PRESUPUESTO total
GENERALITAT

INST. VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 1.417,72 0,00 12.178,28 0,00 13.596,00 0,65

INST. CARTOGRÁFICO VALENCIANO 1,00 0,00 2.265,82 0,00 2.266,82 0,11

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 184.911,40 0,00 134.840,84 0,00 319.752,24 15,35

INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 20,23 0,00 10.890,07 0,00 10.910,30 0,52
TRABAJO

AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA 224.987,38 0,00 34.632,22 0,00 259.619,60 12,47
AGRARIA

INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 2,16


TRIBUTARIA

INST. VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1.437,00 0,00 12.224,02 0,00 13.661,02 0,66

FUNDACIÓN DE LA C.V. CENTRO DE ESTUDIOS 966,40 0,00 1.278,80 0,00 2.245,20 0,11
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO

FUNDACIÓN DE LA C.V. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 7.133,53 0,00 1.812,35 0,00 8.945,88 0,43
DOC. COOP. INT. D. HOSP. CLÍNICO UNIV. DE VALENCIA

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA EL FOMENTO DE LOS 0,00 0,00 635,70 0,00 635,70 0,03
ESTUDIOS SUPERIORES

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ 129,00 0,00 450,00 0,00 579,00 0,03


EUROPEA

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 17.551,90 0,00 2.291,71 0,00 19.843,61 0,95
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C.V.

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 607,69 0,00 607,69 0,03
AGROALIMENTARIA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 10.100,00 0,00 983,00 0,00 11.083,00 0,53
UNIVERSITARIO DE LA FE DE LA C.V.
37058
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

(En miles de euros)


TRANSFERENCIAS,
FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO APORTACIÓN TOTAL %
SERVICIOS Y
ENTIDADES + AL CAPITAL sobre
OTRAS APORTACIONES
FONDO MANIOBRA CRÉDITO GENERALITAT PRESUPUESTO total
GENERALITAT

FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA 7.386,51 0,00 15.498,87 0,00 22.885,38 1,10

FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 0,02
COOPERACIÓN DE LA C.V.

FUNDACIÓN DE LA C.V. JAUME II EL JUST 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,01

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 800,00 0,00 4.100,00 0,00 4.900,00 0,24
DE LA C.V.

FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA LA ATENCIÓN A LAS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,06
VÍCTIMAS DEL DELITO

CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT 405,40 0,00 2.026,80 0,00 2.432,20 0,12


VALENCIANA

CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN 28.425,00 0,00 60.500,00 0,00 88.925,00 4,27

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE 8,00 0,00 625,00 0,00 633,00 0,03
LA C.V.

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 114.608,75 0,00 149.970,00 0,00 264.578,75 12,71
VALENCIA

CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE 430,00 0,00 185,00 0,00 615,00 0,03
CONSORTIUM

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 604,00 0,00 44.237,00 0,00 44.841,00 2,15

INST. VALENCIANO DE ARTE MODERNO 260,00 0,00 6.401,41 0,00 6.661,41 0,32

CULTURARTS GENERALITAT 1.850,00 0,00 30.500,00 0,00 32.350,00 1,55

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD 13.735,00 0,00 95.219,04 0,00 108.954,04 5,23


EMPRESARIAL
37059
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

(En miles de euros)


TRANSFERENCIAS,
FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO APORTACIÓN TOTAL %
SERVICIOS Y
ENTIDADES + AL CAPITAL sobre
OTRAS APORTACIONES
FONDO MANIOBRA CRÉDITO GENERALITAT PRESUPUESTO total
GENERALITAT

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 1.596,00 0,00 36.225,69 0,00 37.821,69 1,82

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 125,00 0,00 822,97 0,00 947,97 0,05

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX 250,10 0,00 48,00 0,00 298,10 0,01

CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A. 27.866,72 0,00 2.600,00 0,00 30.466,72 1,46

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A. 92.239,57 0,00 0,00 19.000,00 111.239,57 5,34

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA C.V., S.A. 28.896,40 0,00 0,00 3.000,00 31.896,40 1,53

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA 4.333,30 0,00 10.095,80 0,00 14.429,10 0,69


G.V., S.A.

CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 2.847,47 0,00 155,00 0,00 3.002,47 0,14

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 3.535,06 0,00 0,00 4.950,00 8.485,06 0,41

ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 21.352,47 7.500,00 6.036,75 0,00 34.889,22 1,68

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A. 11.230,56 0,00 0,00 0,00 11.230,56 0,54

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 74.247,19 0,00 12.806,87 0,00 87.054,06 4,18

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 519,44 0,00 0,00 0,00 519,44 0,02

FERROCARRILS DE LA G.V. 21.373,18 0,00 84.831,39 38.258,34 144.462,91 6,94


37060
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

(En miles de euros)


TRANSFERENCIAS,
FINANCIACIÓN PROPIA RECURSO APORTACIÓN TOTAL %
SERVICIOS Y
ENTIDADES + AL CAPITAL sobre
OTRAS APORTACIONES
FONDO MANIOBRA CRÉDITO GENERALITAT PRESUPUESTO total
GENERALITAT

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 230.334,68 0,00 1.008,13 0,00 231.342,81 11,11
RESIDUALES DE LA C.V.

VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 44.946,71 749,53 0,00 0,00 45.696,24 2,19


RESIDUOS, S.A.

TOTAL 1.183.112,07 8.249,53 825.834,22 65.208,34 2.082.404,16 100,00


37061
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017
Num. 7948 / 31.12.2016

CONSOLIDADOS DE INGRESOS POR CAPITULOS


(En miles de euros)

ENTIDADES TRANSFERENCIAS Y
ADMINISTRACIÓN TOTAL TOTAL
ORGANISMOS D. PÚBLICO COMPENSACIONES INTERNAS
CAPÍTULO DE INGRESOS DE LA FUNDACIONES CONSORCIOS A
AUTÓNOMOS Y
GENERALITAT CONSOLIDAR ENTRE ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO
SOCIEDADES ENTIDADES DE LA
MERCATILES GENERALITAT

I Impuestos directos 3.915.509,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915.509,84 3.915.509,84

II Impuestos indirectos 6.249.630,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249.630,06 6.249.630,06

III Tasas, precios públicos y otros ingresos 522.086,47 1.431,00 549.058,20 16.119,29 211.504,97 1.300.199,93 207.300,00 1.092.899,93

IV Transferencias corrientes 2.734.544,28 549.172,92 183.523,37 45.739,00 141.911,92 3.654.891,49 2.000,00 433.691,59 3.219.199,90

V Ingresos patrimoniales 10.362,84 27,00 5.768,82 1.012,93 313,03 17.484,62 17.484,62

Total operaciones corrientes 13.432.133,49 550.630,92 738.350,39 62.871,22 353.729,92 15.137.715,94 2.000,00 640.991,59 14.494.724,35

VI Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

VII Transferencias de capital 154.004,71 114.175,06 153.237,73 6.204,24 3.435,00 431.056,74 90,20 182.752,43 248.214,11

Total operaciones de capital 154.004,71 114.175,06 161.237,73 6.204,24 3.435,00 439.056,74 90,20 182.752,43 256.214,11

VIII Activos financieros 0,00 0,00 78.751,12 4.750,00 19,03 83.520,15 65.208,34 18.311,81

IX Pasivos financieros 4.138.835,88 0,00 8.249,53 0,00 0,00 4.147.085,41 4.147.085,41

Total operaciones financieras 4.138.835,88 0,00 87.000,65 4.750,00 19,03 4.230.605,56 65.208,34 4.165.397,22

TOTAL INGRESOS 17.724.974,08 664.805,98 986.588,77 73.825,46 357.183,95 19.807.378,24 2.090,20 888.952,36 18.916.335,68
37062
(En miles de euros)

TRANSFERENCIAS Y
ADMINISTRACIÓN ENTIDADES TOTAL TOTAL
ORGANISMOS D. PÚBLICO COMPENSACIONES INTERNAS
SECCIONES DE LA FUNDACIONES CONSORCIOS A
Num. 7948 / 31.12.2016

AUTÓNOMOS Y CONSOLIDAR ENTRE ADMINISTRACIÓN


GENERALITAT ENTIDADES DE LA CONSOLIDADO
SOCIEDADES
MERCANTILES GENERALITAT

01 Les Corts Valencianes 31.371,56 0,00 0,00 0,00 0,00 31.371,56 0,00 0,00 31.371,56

02 Sindicatura de Comptes 7.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.272,00 0,00 0,00 7.272,00

03 Consell Valencià de Cultura 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00

04 Consell Jurídic Consultiu 2.516,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,26 0,00 0,00 2.516,26

05 Presidencia de la Generalitat 253.579,85 0,00 164.565,63 579,00 0,00 418.724,48 0,00 68.637,00 350.087,48

16 Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 1.048.038,29 13.661,02 37.821,69 0,00 0,00 1.099.521,00 0,00 48.449,71 1.051.071,29
Políticas Inclusivas
06 Hacienda y Modelo Económico 286.003,56 45.000,00 121.952,93 0,00 0,00 452.956,49 0,00 60.590,89 392.365,60

07 Justicia, Administración Pública, Reformas 290.999,27 0,00 0,00 1.300,00 0,00 292.299,27 0,00 1.300,00 290.999,27
Democráticas y Libertades Públicas
09 Educación, Investigación, Cultura y Deporte 4.527.426,31 0,00 85.153,30 23.821,08 3.047,20 4.639.447,89 0,00 69.114,55 4.570.333,34

10 Sanidad Universal y Salud Pública 6.084.266,71 0,00 0,00 39.872,49 353.503,75 6.477.642,95 0,00 215.527,06 6.262.115,89

11 Economía Sostenible, Sectores Productivos, 367.421,55 330.662,54 108.954,04 4.900,00 633,00 812.571,13 2.090,20 243.619,75 566.861,18
Comercio y Trabajo
12 Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 316.033,66 273.215,60 277.039,05 2.852,89 0,00 869.141,20 0,00 49.730,12 819.411,08
y Desarrollo Rural
08 Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 354.840,68 2.266,82 179.352,13 500,00 0,00 536.959,63 0,00 93.353,96 443.605,67
Territorio
17 Acadèmia Valenciana de la Llengua 3.157,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.157,13 0,00 0,00 3.157,13

19 Servicio de la Deuda 3.833.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.833.264,28 0,00 38.629,32 3.794.634,96

20 Gastos Diversos 281.754,99 0,00 11.750,00 0,00 0,00 293.504,99 0,00 0,00 293.504,99

22 Transparencia, Responsabilidad Social, 34.708,67 0,00 0,00 0,00 0,00 34.708,67 0,00 0,00 34.708,67
Participación y Cooperación
24 Comité Econòmic i Social 849,31 0,00 0,00 0,00 0,00 849,31 0,00 0,00 849,31

TOTAL GASTOS 17.724.974,08 664.805,98 986.588,77 73.825,46 357.183,95 19.807.378,24 2.090,20 888.952,36 18.916.335,68
37063
(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017/RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Total Capítulo VI Capítulo VII Total Capítulo VIII Capítulo IX Total Total General
Secciones Gastos de Compra de Gastos Transferencias Fondo de Operaciones Inversiones Transferencias Operaciones de Activos Pasivos Operaciones
personal bienes c. y gtos. financieros corrientes contingencia corrientes reales de capital capital financieros financieros financieras
de func.
01 LES CORTS VALENCIANES 21.327,60 5.469,98 130,00 3.970,08 - 30.897,66 449,84 - 449,84 24,06 - 24,06 31.371,56
Num. 7948 / 31.12.2016

02 SINDICATURA DE COMPTES 6.650,00 558,00 - - - 7.208,00 63,00 - 63,00 1,00 - 1,00 7.272,00

03 CONSELL VALENCIÀ DE 544,00 853,50 - 49,00 - 1.446,50 23,50 - 23,50 - - - 1.470,00


CULTURA
04 CONSELL JURÍDIC 2.103,66 374,70 2,00 - - 2.480,36 35,90 - 35,90 - - - 2.516,26
CONSULTIU
05 PRESIDENCIA DE LA 37.442,70 73.645,17 76,00 102.246,70 - 213.410,57 3.027,28 13.192,00 16.219,28 23.950,00 - 23.950,00 253.579,85
GENERALITAT
16 VICEPRESIDENCIA Y 98.374,81 315.531,81 465,73 618.386,70 - 1.032.759,05 8.340,71 6.938,53 15.279,24 - - - 1.048.038,29
CONSELLERIA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
06 HACIENDA Y MODELO 51.216,69 97.420,41 1.873,88 46.545,89 - 197.056,87 71.111,69 12.135,00 83.246,69 3.200,00 2.500,00 5.700,00 286.003,56
ECONÓMICO
07 JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN 192.123,65 36.992,77 2.582,01 40.356,90 - 272.055,33 18.923,94 20,00 18.943,94 - - - 290.999,27
PÚBLICA, REFORMAS
DEMOCRÁTICAS Y
LIBERTADES PÚBLICAS
09 EDUCACIÓN, 2.301.491,05 253.199,63 2.059,85 1.649.399,29 - 4.206.149,82 142.659,81 176.137,64 318.797,45 - 2.479,04 2.479,04 4.527.426,31
INVESTIGACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
10 SANIDAD UNIVERSAL Y 2.472.120,35 2.298.721,04 15.400,00 1.213.691,18 - 5.999.932,57 74.344,48 9.989,66 84.334,14 - - - 6.084.266,71
SALUD PÚBLICA
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, 28.441,53 4.900,00 40,00 194.405,16 - 227.786,69 661,43 138.973,43 139.634,86 - - - 367.421,55
SECTORES PRODUCTIVOS,
COMERCIO Y TRABAJO
12 AGRICULTURA, MEDIO 85.586,71 56.116,11 2.118,98 69.206,20 - 213.028,00 55.357,16 47.648,50 103.005,66 - - - 316.033,66
AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y DESARROLLO
RURAL
08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 34.820,74 39.915,20 4.968,07 80.686,71 - 160.390,72 114.703,74 79.746,22 194.449,96 - - - 354.840,68
Y VERTEBRACIÓN DEL
TERRITORIO
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE 1.929,38 917,75 1,00 176,00 - 3.024,13 133,00 - 133,00 - - - 3.157,13
LA LLENGUA
19 SERVICIO DE LA DEUDA - - 435.199,61 370,98 - 435.570,59 - - - 38.258,34 3.359.435,35 3.397.693,69 3.833.264,28

20 GASTOS DIVERSOS 80.709,19 121.152,00 13.634,53 24.218,43 9.000,00 248.714,15 - 2.406,78 2.406,78 30.634,06 - 30.634,06 281.754,99

22 TRANSPARENCIA, 12.387,31 2.484,08 80,00 15.667,50 - 30.618,89 909,78 3.180,00 4.089,78 - - - 34.708,67
RESPONSABILIDAD SOCIAL,
PARTICIPACIÓN Y
COOPERACIÓN
24 COMITÉ ECONÒMIC I 556,10 118,00 1,28 155,00 - 830,38 18,93 - 18,93 - - - 849,31
SOCIAL
TOTAL GENERAL 5.427.825,47 3.308.370,15 478.632,94 4.059.531,72 9.000,00 13.283.360,28 490.764,19 490.367,76 981.131,95 96.067,46 3.364.414,39 3.460.481,85 17.724.974,08
37064
(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN : 01 - LES CORTS VALENCIANES

Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Total Capítulo VI Capítulo VII Total Capítulo VIII Capítulo IX Total Total General
Programas Gastos de Compra de Gastos Transferencias Fondo de Operaciones Inversiones Transferencias Operaciones Activos Pasivos Operaciones
Num. 7948 / 31.12.2016

personal bienes c. y financieros corrientes contingencia corrientes reales de capital de capital financieros financieros financieras
gtos. de func.

111.10 Actividad Legislativa 18.396,06 5.085,56 125,00 3.954,58 - 27.561,20 417,64 - 417,64 24,00 - 24,00 28.002,84

111.50 Defensa de los Derechos 2.931,54 384,42 5,00 15,50 - 3.336,46 32,20 - 32,20 0,06 - 0,06 3.368,72
Fundamentales de los Ciudadanos

TOTAL GENERAL 21.327,60 5.469,98 130,00 3.970,08 - 30.897,66 449,84 - 449,84 24,06 - 24,06 31.371,56
37065
(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN : 02 - SINDICATURA DE COMPTES

Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Total Capítulo VI Capítulo VII Total Capítulo VIII Capítulo IX Total Total General
Programas Gastos de Compra de Gastos Transferencias Fondo de Operaciones Inversiones Transferencias Operaciones Activos Pasivos Operaciones
Num. 7948 / 31.12.2016

personal bienes c. y financieros corrientes contingencia corrientes reales de capital de capital financieros financieros financieras
gtos. de func.

111.20 Control Externo del Sector Público 6.650,00 558,00 - - - 7.208,00 63,00 - 63,00 1,00 - 1,00 7.272,00
Valenciano

TOTAL GENERAL 6.650,00 558,00 - - - 7.208,00 63,00 - 63,00 1,00 - 1,00 7.272,00
37066
(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN : 03 - CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Total Capítulo VI Capítulo VII Total Capítulo VIII Capítulo IX Total Total General
Programas Gastos de Compra de Gastos Transferencias Fondo de Operaciones Inversiones Transferencias Operaciones Activos Pasivos Operaciones
Num. 7948 / 31.12.2016

personal bienes c. y financieros corrientes contingencia corrientes reales de capital de capital financieros financieros financieras
gtos. de func.

111.30 Asesoramiento Cultural 544,00 853,50 - 49,00 - 1.446,50 23,50 - 23,50 - - - 1.470,00

TOTAL GENERAL 544,00 853,50 - 49,00 - 1.446,50 23,50 - 23,50 - - - 1.470,00


37067
(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN : 04 - CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Total Capítulo VI Capítulo VII Total Capítulo VIII Capítulo IX Total Total General
Programas Gastos de Compra de Gastos Transferencias Fondo de Operaciones Inversiones Transferencias Operaciones Activos Pasivos Operaciones
Num. 7948 / 31.12.2016

personal bienes c. y financieros corrientes contingencia corrientes reales de capital de capital financieros financieros financieras
gtos. de func.

111.60 Alto Asesoramiento 2.103,66 374,70 2,00 - - 2.480,36 35,90 - 35,90 - - - 2.516,26

TOTAL GENERAL 2.103,66 374,70 2,00 - - 2.480,36 35,90 - 35,90 - - - 2.516,26


37068
(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017/RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN : 05 - PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Total Capítulo VI Capítulo VII Total Capítulo VIII Capítulo IX Total Total General
Programas Gastos de Compra de Gastos Transferencias Fondo de Operaciones Inversiones Transferencias Operaciones Activos Pasivos Operaciones
Num. 7948 / 31.12.2016

personal bienes c. y financieros corr