Está en la página 1de 18

Num. 8309 / 04.06.

2018 23357

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

LLEI 13/2018, d’1 de juny, de la Generalitat, de modifica- LEY 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modifi-
ció de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, cación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Genera-
forestal de la Comunitat Valenciana. [2018/5428] litat, forestal de la Comunitat Valenciana. [2018/5428]

Llei 13/2018, de 1 de Juny, de la Generalitat, de modificació de la Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la
Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comu- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, forestal de la Comu-
nitat Valenciana nitat Valenciana

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciuda-
Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i danas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido
l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent: por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey,
promulgo la siguiente ley:
Índex Índice
Preàmbul Preámbulo
Títol primer. Disposicions generals Título primero. Disposiciones generales
Article 1. Objecte Artículo 1. Objeto
Article 2. Principis d’actuació Artículo 2. Principios de actuación
Títol segon. Modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Título segundo. Modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,
Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana
Article 3. Modificació en tota la Llei 3/1993 del terme «matricu- Artículo 3. Modificación en toda la Ley 3/1993 del término «matri-
lació» culación»
Article 4. Modificació en tota la Llei 3/1993 dels termes «Pla gene- Artículo 4. Modificación en toda la Ley 3/1993 de los términos
ral d’ordenació forestal» o «Pla general» «Plan general de ordenación forestal» o «Plan general»
Article 5. Modificació en tota la Llei 3/1993 del terme «Consell Artículo 5. Modificación en toda la Ley 3/1993 del término «Con-
Forestal» sejo Forestal»
Article 6. Modificació en tota la Llei 3/1993 dels termes «progra- Artículo 6. Modificación en toda la Ley 3/1993 de los términos
mes de gestió i millora forestal» o «programes tècnics de gestió i millo- «programas de gestión y mejora forestal» o «programas técnicos de
ra forestal» i «programa de gestió i millora forestal» gestión y mejora forestal» y «Programa de gestión y mejora forestal»
Article 7. Modificació del preàmbul de la Llei 3/1993 Artículo 7. Modificación del preámbulo de la Ley 3/1993
Article 8. Modificació dels articles 2 i 3 de la Llei 3/1993 Artículo 8. Modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley 3/1993
Article 9. Modificació de l’article 6 de la Llei 3/1993 Artículo 9. Modificación del artículo 6 de la Ley 3/1993
Article 10. Modificació de l’article 7 de la Llei 3/1993 Artículo 10. Modificación del artículo 7 de la Ley 3/1993
Article 11. Modificació de l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 3/1993 Artículo 11. Modificación del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 3/1993
Article 12. Addició d’un apartat 4 nou a l’article 11 de la Llei Artículo 12. Adición de un nuevo apartado 4 al artículo 11 de la
3/1993 Ley 3/1993
Article 13. Modificació de l’article 19.2 de la Llei 3/1993 Artículo 13. Modificación del artículo 19.2 de la Ley 3/1993
Article 14. Modificació de l’article 20 de la Llei 3/1993 Artículo 14. Modificación del artículo 20 de la Ley 3/1993
Article 15. Modificació de l’article 21 de la Llei 3/1993 Artículo 15. Modificación del artículo 21 de la Ley 3/1993
Article 16. Modificació del nom del capítol II del títol II de la Llei Artículo 16. Modificación del nombre del capítulo II del título II
3/1993 de la Ley 3/1993
Article 17. Modificació de l’article 23 de la Llei 3/1993 Artículo 17. Modificación del artículo 23 de la Ley 3/1993
Article 18. Modificació de l’article 24 de la Llei 3/1993 Artículo 18. Modificación del artículo 24 de la Ley 3/1993
Article 19. Modificació de l’apartat 3 de l’article 25 de la Llei Artículo 19. Modificación del apartado 3 del artículo 25 de la Ley
3/1993 3/1993
Article 20. Modificació de l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei Artículo 20. Modificación del apartado 1 del artículo 27 de la Ley
3/1993 3/1993
Article 21. Modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 29 de la Llei Artículo 21. Modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 29 de
3/1993 la Ley 3/1993
Article 22. Modificació de l’article 30 de la Llei 3/1993 Artículo 22. Modificación del artículo 30 de la Ley 3/1993
Article 23. Modificació de l’article 32 de la Llei 3/1993 Artículo 23. Modificación del artículo 32 de la Ley 3/1993
Article 24. Addició d’un apartat nou 4 a l’article 35 de la Llei Artículo 24. Adición de un nuevo apartado 4 al artículo 35 de la Ley
3/1993 3/1993
Article 25. Modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 40 de la Llei Artículo 25. Modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 40 de
3/1993 la Ley 3/1993
Article 26. Modificació de l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei Artículo 26. Modificación del apartado 2 del artículo 41 de la Ley
3/1993 3/1993
Article 27. Modificació de l’article 43 de la Llei 3/1993 Artículo 27. Modificación del artículo 43 de la Ley 3/1993
Article 28. Modificació de l’article 44 de la Llei 3/1993 Artículo 28. Modificación del artículo 44 de la Ley 3/1993
Article 29. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 45 de la Llei Artículo 29. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 45 de
3/1993 la Ley 3/1993
Article 30. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 46 de la Llei Artículo 30. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 46 de
3/1993 la Ley 3/1993
Article 31. Modificació de l’article 47 de la Llei 3/1993 Artículo 31. Modificación del artículo 47 de la Ley 3/1993
Article 32. Modificació de l’apartat 1 i les lletres a i c i l’apartat 2, Artículo 32. Modificación del apartado 1 y las letras a y c y el apar-
lletres b i c, de l’article 49 de la Llei 3/1993 tado 2, letras b y c, del artículo 49 de la Ley 3/1993
Article 33. Modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 50 de la Llei Artículo 33. Modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 50 de
3/1993 la Ley 3/1993
Article 34. Modificació de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei Artículo 34. Modificación del apartado 2 del artículo 52 de la Ley
3/1993 3/1993
Num. 8309 / 04.06.2018 23358

Article 35. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 53 de la Llei Artículo 35. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 53 de
3/1993 la Ley 3/1993
Article 36. Modificació dels apartats 2, 3 i 5 de l’article 55 de la Llei Artículo 36. Modificación de los apartados 2, 3 y 5 del artículo 55
3/1993 i addició de l’apartat 6 de la Ley 3/1993 y adición del apartado 6
Article 37. Modificació de 2 de l’article 61 de la Llei 3/1993 Artículo 37. Modificación del apartado 2 del artículo 61 de la Ley
3/1993
Article 38. Addició dels apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 65 de la Llei Artículo 38. Adición de los apartados 3, 4, 5 y 6 al artículo 65 de
3/1993 la Ley 3/1993
Article 39. Modificació de l’apartat 3 de l’article 66 de la Llei Artículo 39. Modificación del apartado 3 del artículo 66 de la Ley
3/1993 3/1993
Article 40. Modificació dels apartats 1, 3 i 5 de l’article 68 de la Artículo 40. Modificación de los apartados 1, 3 y 5 del artículo 68
Llei 3/1993 de la Ley 3/1993
Article 41. Modificació de l’article 72 de la Llei 3/1993 Artículo 41. Modificación del artículo 72 de la Ley 3/1993
Article 42. Modificació de l’article 73 de la Llei 3/1993 Artículo 42. Modificación del artículo 73 de la Ley 3/1993
Article 43. Supressió de la disposició addicional tercera de la Llei Artículo 43. Supresión de la disposición adicional tercera de la Ley
3/1993 3/1993
Article 44. Addició d’una disposició addicional cinquena nova a la Artículo 44. Adición de una disposición adicional quinta nueva a
Llei 3/1993 la Ley 3/1993
Article 45. Addició d’una disposició transitòria tercera nova a la Artículo 45. Adición de una disposición transitoria tercera nueva a
Llei 3/1993 la Ley 3/1993
Disposicions finals Disposiciones finales
Primera Primera
Segona Segunda
Tercera Tercera

PREÀMBUL PREÁMBULO

La Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat és la base nor- La Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat es la base nor-
mativa destinada a canalitzar la gestió i l’aprofitament forestal del ter- mativa destinada a encauzar la gestión y el aprovechamiento forestal
ritori valencià. del territorio valenciano.
Aquesta llei estableix les bases de regulació precises per a l’atenció Esta ley sienta las bases de regulación precisas para el cuidado y
i la protecció de la gran varietat de riquesa natural en els sistemes mun- protección de la gran variedad de riqueza natural en los sistemas mon-
tanyosos de la Comunitat Valenciana, considerant-los en el seu conjunt i tañosos de la Comunitat Valenciana, considerándolos en su conjunto
tenint en compte les diferents peculiaritats i els desequilibris territorials. y teniendo en cuenta las diferentes peculiaridades y los desequilibrios
territoriales.
La necessitat de salvaguarda reclamada pel conjunt de la societat La necesidad de salvaguarda reclamada por el conjunto de la socie-
per a la protecció de la riquesa forestal valenciana va fer ineludible una dad para la protección de la riqueza forestal valenciana hizo ineludible
normativa que regulara la gestió tant de la propietat pública com de la una normativa que regulara la gestión tanto de la propiedad pública
privada. como de la privada.
No obstant això, 24 anys després és necessari reconsiderar el con- Sin embargo, 24 años después es necesario reconsiderar el contexto
text en què es desenvolupa aquesta llei, tenint en compte nou escenaris en el que se desarrolla esta ley, teniendo en cuenta nuevos escenarios
socials i climatològics. La situació de canvi climàtic, amb variacions de sociales y climatológicos. La situación de cambio climático, con varia-
temperatura i episodis de sequera i pluges cada vegada més extrems, ciones de temperatura y episodios de sequía y lluvias cada vez más
com també la greu situació d’abandó de terreny agrari i despoblació extremos, así como la grave situación de abandono de terreno agra-
rural, fan necessària la seua actualització i reforma. Igualment, l’apari- rio y despoblación rural, hacen necesaria su actualización y reforma.
ció de fenòmens nous en el desenvolupament d’incendis forestals com Igualmente, la aparición de fenómenos novedosos en el desarrollo de
poden ser el fenomen dels GIF (grans incendis forestals) afavorits per la incendios forestales como pueden ser el fenómeno de los GIF (grandes
falta de discontinuïtat tradicional agrària y forestal, units la proximitat incendios forestales) favorecidos por la falta de discontinuidad tradi-
cada vegada més freqüent de les poblacions a les interfícies urbanofo- cional agrario forestal, unidos la cercanía cada vez más frecuente de las
restals, urgeixen a prendre noves mesures de regulació encaminades poblaciones a las interfaz urbano-forestales, urgen a tomar nuevas medi-
a la protecció de les zones urbanes ubicades als voltants dels sistemes das de regulación encaminadas a la protección de las zonas urbanas ubi-
forestals, com també dels espais protegits i la població rural, davant cadas en las inmediaciones de los sistemas forestales, así como de los
d’incendis forestals cada vegada més freqüents i de complicada reso- espacios protegidos y la población rural, ante incendios forestales cada
lució per les dimensions i la ferocitat que poden arribar a aconseguir. vez más frecuentes y de complicada resolución por las dimensiones y
La descurança de les infraestructures que comporta l’abandó agrari fa ferocidad que pueden llegar a alcanzar. El descuido de las infraestructu-
que els camins, les senderes, les vies pecuàries, les fonts, els abeuradors ras que conlleva el abandono agrario hace que los caminos, sendas, vías
i les basses es queden sense manteniment i en pocs anys acaben per pecuarias, fuentes, abrevaderos y balsas se queden sin mantenimiento y
desaparèixer. en pocos años terminan por desaparecer.
Entre les mesures que ja es postulaven com a bàsiques en la Llei Entre las medidas que ya se postulaban como básicas en la Ley
3/1993 estava l’increment de la propietat forestal de la Generalitat 3/1993 estaba el incremento de la propiedad forestal de la Generalitat
Valenciana i el foment de les activitats privades de gestió forestal, per a Valenciana y el fomento de las actividades privadas de gestión forestal,
la preservació del territori. para la preservación del territorio.
El 2016, la Comunitat Valenciana posseïa prop de 1,3 milions En 2016, la Comunitat Valenciana poseía cerca de 1,3 millones de
d’hectàrees de sòl forestal. D’elles, un 55,2 % pertany a propietaris pri- hectáreas de suelo forestal. De ellas, un 55,2 % pertenece a propietarios
vats, un 28,95 % als ajuntaments, un 9,65 % a la Generalitat i finalment privados, un 28,95 % a los ayuntamientos, un 9,65 % a la Generalitat y
hi ha un important 6,2 % els propietaris del qual es desconeixen. por último hay un importante 6,2 % cuyos propietarios se desconocen.
L’augment de superfície forestal total de la Comunitat Valenciana, El aumento de superficie forestal total de la Comunitat Valenciana,
des de l’any 1993, ha sigut producte de l’abandó del sòl agrícola al llarg desde el año 1993, ha sido producto del abandono del suelo agrícola a
de tot el territori i posterior colonització d’espècies forestals, en especial lo largo de todo el territorio y posterior colonización de especies fores-
pel gènere Pinus, espècie especialment piròfila. tales, en especial por el género Pinus, especie especialmente pirófita.
Num. 8309 / 04.06.2018 23359

No obstant això, el sòl forestal propietat de la Generalitat segueix Sin embargo, el suelo forestal propiedad de la Generalitat sigue
paralitzat en el 9,65 % i no s’han aconseguit en 23 anys els objectius paralizado en el 9,65 % y no se han conseguido en 23 años los objetivos
d’augment de la propietat i la gestió pública plantejats en la llei. de aumento de la propiedad y gestión pública planteados en la ley.
Per a poder millorar aquesta situació es fa necessària la reforma Para poder mejorar esta situación se hace necesaria la reforma de
de diversos articles de la llei, considerant com a vàlids i irrefutables varios artículos de la ley, considerando como válidos e irrefutables los
els objectius previstos en la norma, però sent necessari actualitzar els objetivos previstos en la norma, pero siendo necesario actualizar los
procediments plantejats per a aconseguir-los. procedimientos planteados para lograrlos.
S’aprofita aquesta modificació per a actualitzar distints títols i capí- Se aprovecha la presente modificación para actualizar distintos
tols de la llei. Així el títol I pretenia pal·liar els seriosos inconvenients títulos y capítulos de la ley. Así el título I pretendía paliar los serios
que, per a la gestió, suposava una propietat privada no rendible i mini- inconvenientes que, para la gestión, suponía una propiedad privada no
fundista, formada per explotacions d’ús agrícola de superfície inferior a rentable y minifundista, formada por explotaciones de uso agrícola de
1 ha, sense beneficis per a la propietat, i que en l’actualitat estan aban- superficie inferior a 1 ha, sin beneficios para la propiedad, y que en la
donades i manquen per tant d’ús i gestió agrària o forestal. actualidad están abandonadas careciendo por tanto de uso y gestión
agraria o forestal.
No obstant això, és necessària la modificació dels capítols I, II i Sin embargo, es necesaria la modificación de los capítulos I, II y
III d’aquest títol per a redefinir la situació actual de terrenys agrícoles III de este título para redefinir la situación actual de terrenos agrícolas
abandonats, com també les actuacions i els agents implicats en els pro- abandonados, así como las actuaciones y los agentes implicados en los
cessos de gestió forestal. procesos de gestión forestal.
És necessari també modificar part del capítol IV, on s’especifiquen Es necesario también modificar parte del capítulo IV, donde se espe-
les competències de les administracions públiques. Especialment en allò cifican las competencias de las administraciones públicas. Especialmen-
que afecta l’administració local. te en lo que atañe a la administración local.
Per a fer possible la participació de l’administració local i la pobla- Para hacer posible la participación de la administración local y pobla-
ció de l’interior en la planificació i la gestió, cal replantejar els articles ción del interior en la planificación y gestión, hay que replantear los artí-
14 al 18, relatius a les demarcacions forestals i als plans d’ordenació culos 14 al 18, relativos a las demarcaciones forestales y a los planes de
dels recursos forestals (PORF), per a afavorir la comunicació entre les ordenación de los recursos forestales (PORF), para favorecer la comu-
administracions i empoderar els territoris en la gestió de la seua pròpia nicación entre las administraciones y empoderar a los territorios en la
demarcació, considerant la majoria de propietat privada minifundista gestión de su propia demarcación, considerando la mayoría de propiedad
abandonada dels termes municipals i la falta de possibilitat de delega- privada minifundista abandonada de los términos municipales y la falta de
ció de competències dels ens municipals cap a l’administració superior posibilidad de delegación de competencias de los entes municipales hacia
sobre aquests terrenys privats abandonats. la administración superior sobre esos terrenos privados abandonados.
Respecte al títol II la modificació es dirigeix a replantejar els arti- Respecto al título II la modificación se dirige a replantear los artí-
cles 18 i 21, relatius a l’ordenació i la planificació territorial, per a poder culos 18 y 21, relativos a la ordenación y planificación territorial, para
dotar l’administració local d’una defensa efectiva enfront de qualsevol poder dotar a la administración local de una defensa efectiva frente a
retard de la planificació de l’administració autonòmica, davant de la cualquier retraso de la planificación de la administración autonómica,
urgència i la gravetat dels escenaris de canvi climàtic, falta de discon- ante la urgencia y la gravedad de los escenarios de cambio climático,
tinuïtat agrària forestal, proximitat de la interfície urbana i l’aparició falta de discontinuidad agraria forestal, cercanía de la interfaz urbana y
dels GIF. la aparición de los GIF.
Respecte al títol III de la llei, és necessari considerar que el sòl Respecto al título III, de la ley, es preciso considerar que el suelo
forestal propietat de la Generalitat segueix paralitzat en el 9,65 % i no forestal propiedad de la Generalitat sigue paralizado en el 9,65 % y no
s’ha augmentat la propietat pública valenciana, com preveien els articles se ha aumentado la propiedad pública valenciana, como preveían los
39, 40, 41, 42 i 43. artículos 39, 40, 41, 42 y 43.
Aquests articles promovien la incorporació de finques al patrimoni Estos artículos promovían la incorporación de fincas al patrimonio
valencià, d’acord amb el dret de l’exercici del dret de tanteig o retracte valenciano, en función del derecho del ejercicio del derecho de tanteo
per l’administració d’acord amb la legislació forestal de l’Estat, prio- o retracto por la administración conforme a la legislación forestal del
ritzant finques de més de 250 ha i finques situades en zones protegides. Estado, priorizando fincas de más de 250 ha y fincas situadas en zonas
I establint el mecanisme d’expropiació forçosa. Però la legislació no protegidas. Y estableciendo el mecanismo de expropiación forzosa. Pero
escomet el problema generalitzat de finques privades abandonades i la legislación no acomete el problema generalizado de fincas privadas
finques sense gestió forestal de menys de 250 ha, sobre les quals inci- abandonadas y fincas sin gestión forestal de menos de 250 ha, sobre las
deix aquesta reforma. que incide la presente reforma.
Respecte al títol IV. Els articles 44 i 45 estableixen la necessitat de Respecto al título IV. Los artículos 44 y 45 establecen la necesidad
foment d’activitats privades i participació activa dels propietaris en el de fomento de actividades privadas y participación activa de los pro-
compliment de la llei. Com també la participació dels ens locals en els pietarios en el cumplimiento de la ley. Así como la participación de los
instruments d’ordenació, programació i zones d’actuació urgent. entes locales en los instrumentos de ordenación, programación y zonas
de actuación urgente.
En l’article 46 especifica les accions concertades per mitjà de con- En su artículo 46 especifica las acciones concertadas mediante con-
venis amb els municipis, els propietaris i els particulars. Però les limita venios con los municipios, propietarios y particulares. Pero las limita a
a la gestió, la conservació i la millora dels terrenys forestals catalogats, la gestión, conservación y mejora de los terrenos forestales catalogados,
que són els públics, de la Generalitat o municipals, sense arreplegar cap que son los públicos, de la Generalitat o municipales, sin recoger nin-
actuació sobre els sòls privats, que és on actualment es troba el greu guna actuación sobre los suelos privados, que es donde actualmente se
problema de l’abandó. encuentra el grave problema del abandono.
L’apartat 2 de l’article 46 defineix les accions concertades, per part El apartado 2 del artículo 46 define las acciones concertadas, por
d’acords, convenis amb les administracions i consorcis administratius parte de acuerdos, convenios con las administraciones y consorcios
per a reforestació i regeneració de terres forestals o agrícoles abando- administrativos para reforestación y regeneración de tierras forestales o
nades. agrícolas abandonados.
En la creació d’aquests consorcis podria estar la solució a la falta En la creación de estos consorcios podría estar la solución a la falta
de gestió forestal de terrenys privats. Per a la constitució de consorcis, de gestión forestal de terrenos privados. Para la constitución de con-
segons la Llei 8/2010, de 23 de juliol, de règim local de la Comunitat sorcios, según la Ley 8/2010, de 23 de julio, de régimen local de la
Valenciana, en l’article 108, 109 i 110, és necessària una iniciativa de Comunitat Valenciana, en su artículo 108, 109 y 110, es necesaria una
l’administració, que en aquest cas el govern autonòmic, sobretot perquè iniciativa de la administración, que en este caso el gobierno autonómico,
la tramitació administrativa d’aquesta figura requereix l’aprovació de la sobre todo porque la tramitación administrativa de esta figura requiere
Generalitat, en la seua competència sobre administració local. la aprobación de la Generalitat, en su competencia sobre administración
local.
Num. 8309 / 04.06.2018 23360

Respecte al títol V. Cal incidir que és en l’aplicació d’aquest títol on Respecto al título V. Hay que incidir en que es en la aplicación de
més s’observa la necessitat de modificar la Llei forestal. Fent necessà- este título donde más se observa la necesidad de modificar la Ley fores-
ria l’actuació enfront de les conseqüències produïdes per l’augment de tal. Haciendo necesaria la actuación frente a las consecuencias produci-
finques abandonades i la falta de control sobre els propietaris privats, das por el aumento de fincas abandonadas y la falta de control sobre los
sobretot amb relació a l’article 49. La realitat del territori forestal valen- propietarios privados, sobre todo en relación al artículo 49. La realidad
cià, minifundista, amb accessos abandonats, pendents variables, terras- del territorio forestal valenciano, minifundista, con accesos abandona-
ses artificials i sòls d’escàs valor agrícola, necessita una actualització dos, pendientes variables, terrazas artificiales y suelos de escaso valor
dels plantejaments de gestió i la destinació d’aquests terrenys, part es agrícola, necesita una actualización de los planteamientos de gestión y
deixarien com a forestals i part es recuperarien com a tallafocs cultivats. el destino de estos terrenos, parte se dejarían como forestales y parte se
recuperarían como cortafuegos cultivados.
És particularment difícil dur a terme l’apartat 3 de l’article 49, Es particularmente difícil llevar a cabo el apartado 3 del artículo
l’aplicació del qual derivaria en l’expropiació d’una estimació de 49, cuya aplicación derivaría en la expropiación de una estimación de
717.600 ha. difícilment assumibles per part de l’administració. Per tant, 717.600 ha difícilmente asumibles por parte de la administración. Por lo
l’article 49 ha de patir alguns canvis notoris que faciliten la gestió i al tanto, el artículo 49 debe sufrir algunos cambios notorios que faciliten la
mateix temps no obliguen l’administració forestal a aplicar aquestes gestión y al mismo tiempo no obliguen a la administración forestal a apli-
mesures previstes en l’apartat 3 de l’esmentat article 49. car estas medidas contempladas en el apartado 3 del citado artículo 49.
Finalment, respecte al títol VI, la modificació proposa que el capí- Finalmente, respecto al título VI, la modificación propone que el
tol II que incideix en les plagues i les malalties forestals s’adeqüe a la capítulo II que incide en las plagas y enfermedades forestales, se adecue
realitat, sobretot els articles 52 i 53 amb relació a l’increment d’abandó a la realidad, sobre todo los artículos 52 y 53 en relación con el incre-
forestal de terreny privat i la seua conseqüència en forma de falta de mento de abandono forestal de terreno privado y su consecuencia en
detecció de la presència de plagues i malalties. forma de falta de detección de la presencia de plagas y enfermedades.
En conseqüència, els articles 52.2 i 53.2 perden efectivitat real a En consecuencia, los artículos 52.2 y 53.2 pierden efectividad real
causa de la quantitat de hectàrees i de propietaris afectats per alguna debido a la cantidad de ha y de propietarios afectados por alguna plaga
plaga o malaltia. o enfermedad.
Respecte al capítol III, referent als incendis forestals. Els articles 55, Respecto al capítulo III, referente a los incendios forestales. Los artícu-
56 i 57 necessiten una adaptació a la realitat, sobretot els apartats 3 i 5 los 55, 56 y 57 necesitan una adaptación a la realidad, sobre todo los apar-
on es fa una referència concreta a les entitats locals. tados 3 y 5 donde se hace una referencia concreta a las entidades locales.
Aquesta modificació de la llei és necessària per a assegurar la con- Esta modificación de la ley es precisa para asegurar la conservación
servació del territori natural valencià i per a preservar la seguretat dels del territorio natural valenciano y para preservar la seguridad de sus
seus habitants enfront de l’increment dels incendis forestals, vinculant habitantes frente al incremento de los incendios forestales, vinculando
l’atenció i la conservació amb l’aprofitament forestal. el cuidado y la conservación con el aprovechamiento forestal.
La política de preservar, mantenir, i augmentar la quantitat i la qua- La política de preservar, mantener, y aumentar la cantidad y calidad
litat de la nostra biodiversitat, Xarxa Natura 2000, parcs naturals, zones de nuestra biodiversidad, Red Natura 2000, parques naturales, zonas
humides, fa necessària una racional planificació i gestió dels nostres húmedas, hace necesaria una racional planificación y gestión de nues-
sòls forestals. La lluita davant del canvi climàtic i la producció soste- tros suelos forestales. La lucha ante el cambio climático y la producción
nible a més ha de ser compatible amb l’augment de la qualitat de vida i sostenible debe además ser compatible con el aumento de la calidad de
l’eliminació de desigualtats en el territori rural, municipis i poblacions vida y la eliminación de desigualdades en el territorio rural, municipios
de l’interior de la nostra Comunitat. y poblaciones del interior de nuestra Comunitat.
En virtut de tot l’anteriorment exposat En virtud de todo lo anteriormente expuesto

TÍTOL I TÍTULO I
Disposicions generals Disposiciones generales

Article 1. Objecte Artículo 1. Objeto


L’objecte d’aquesta llei és introduir en l’ordenament jurídic valencià El objeto de la presente ley es introducir en el ordenamiento jurídico
les reformes normatives necessàries a fi d’adequar la regulació en matè- valenciano las reformas normativas necesarias con el fin de adecuar la
ria d’espais forestals als canvis ambientals i socioeconòmics. regulación en materia de espacios forestales a los cambios ambientales
y socioeconómicos.

Article 2. Principis d’actuació Artículo 2. Principios de actuación


L’actuació pública en matèria espais forestals ha d’inspirar-se en els La actuación pública en materia espacios forestales debe inspirarse
principis de simplificació normativa i administrativa, de racionalització en los principios de simplificación normativa y administrativa, de racio-
de les administracions públiques i de no-imposició de càrregues que nalización de las administraciones públicas y de no imposición de cargas
comporten un cost innecessari per als ciutadans i per a l’activitat eco- que conlleven un coste innecesario para los ciudadanos y para la actividad
nòmica. Tot això sense perjudici de les mesures necessàries per a tractar económica. Todo ello sin perjuicio de las medidas necesarias para tratar
d’obtenir la major seguretat de persones i béns i per a tractar d’aconse- de obtener la mayor seguridad de personas y bienes y para tratar de lograr
guir un patrimoni forestal, tant públic com privat, que protegisca i con- un patrimonio forestal, tanto público como privado, que proteja y conser-
serve la diversitat vegetal, animal i, en general, un medi ambient natural ve la diversidad vegetal, animal y, en general, un medio ambiente natural
que contribuïsca a pal·liar i revertir els efectes del canvi climàtic. que contribuya a paliar y revertir los efectos del cambio climático.

TÍTOL II TÍTULO II
Modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la
Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana

Article 3. Modificació en tota la Llei 3/1993 del terme «matriculació» Artículo 3. Modificación en toda la Ley 3/1993 del término «matricula-
ción»
On diu: «matriculació» i «matriculacions», Donde dice: «matriculación» y «matriculaciones»,
Ha de dir: «immatriculació» i «immatriculacions». Debe decir: «inmatriculación» e «inmatriculaciones».
Num. 8309 / 04.06.2018 23361

Article 4. Modificació en tota la Llei 3/1993 dels termes «Pla general Artículo 4. Modificación en toda la Ley 3/1993 de los términos «Plan
d’ordenació forestal» o «Pla general» general de ordenación forestal» o «Plan general»
En tota la llei En toda la ley
On diu: Donde dice:
«Pla general d’ordenació forestal» o «Pla general», «Plan general de ordenación forestal» o «Plan general»,
Ha de dir: Debe decir:
«Pla d’acció territorial forestal». «Plan de acción territorial forestal».

Article 5. Modificació en tota la Llei 3/1993 del terme «Consell Fores- Artículo 5. Modificación en toda la Ley 3/1993 del término «Consejo
tal» Forestal»
On diu: Consell Forestal, Donde dice: Consejo Forestal,
Ha de dir: Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana. Debe decir: Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.

Article 6. Modificació en tota la Llei 3/1993 dels termes «programes Artículo 6. Modificación en toda la Ley 3/1993 de los términos «pro-
de gestió i millora forestal» o «programes tècnics de gestió i millora gramas de gestión y mejora forestal» o «programas técnicos de ges-
forestal» i «programa de gestió i millora forestal» tión y mejora forestal» y «Programa de gestión y mejora forestal»
On diu: Donde dice:
«programes de gestió i millora forestal» o «programes tècnics de «programas de gestión y mejora forestal» o «programas técnicos de
gestió i millora forestal» i «programa de gestió i millora forestal», gestión y mejora forestal» y «Programa de gestión y mejora forestal»,
Ha de dir: Debe decir:
«plans d’ordenació forestal i plans tècnics de gestió forestal» i «pla «planes de ordenación forestal y planes técnicos de gestión forestal»
d’ordenació forestal i pla tècnic de gestió forestal» y «plan de ordenación forestal y plan técnico de gestión forestal».

Article 7. Modificació del preàmbul de la Llei 3/1993 Artículo 7. Modificación del preámbulo de la Ley 3/1993
On diu: la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de juny, Donde dice: la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de
del sòl no urbanitzable, junio, del suelo no urbanizable,
Ha de dir: les lleis vigents que regulen els sòls no urbanitzables. Debe decir: las leyes vigentes que regulan los suelos no urbanizables.

Article 8. Modificació dels articles 2 i 3 de la Llei 3/1993 Artículo 8. Modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley 3/1993
U. Es modifica el primer paràgraf de l’article 2, amb la redacció Uno. Se modifica el primer párrafo del artículo 2, con la siguiente
següent: redacción:
On diu: Donde dice:
Són forests o terrenys forestals totes les superfícies cobertes d’es- Son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de
pècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, d’origen especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de
natural o procedents de sembra o plantació, que complisquen o puguen origen natural o procedentes de siembra o plantación, que cumplan o
complir funcions ecològiques, de protecció, de producció, paisatgísti- puedan cumplir funciones ecológicas, de protección, de producción,
ques o recreatives, paisajísticas o recreativas,
Ha de dir: Debe decir:
Són forests o terrenys forestals totes les superfícies cobertes d’es- Son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas de
pècies forestals arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, d’origen especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de
natural o procedent de sembra o plantació, que complisquen o puguen origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplan o
complir funcions ecològiques, culturals, de protecció, de producció, puedan cumplir funciones ecológicas, culturales, de protección, de pro-
paisatgístiques o recreatives. ducción, paisajísticas o recreativas.
Dos. Se substitueix l’apartat c de l’article 2 pel següent text: Dos. Se sustituye el apartado c del artículo 2 por el siguiente texto:
c) Les construccions i les infraestructures que hauran d’estar con- c) Las construcciones y las infraestructuras que deberán estar con-
templades en els plans d’ordenació dels recursos forestals de les demar- templadas en los planes de ordenación de los recursos forestales de las
cacions i que es destinen als serveis públics dels terrenys forestals demarcaciones y que se destinen a los servicios públicos de los terrenos
següents: forestales siguientes:
1. Prevenció, vigilància i extinció de incendis forestals. 1. Prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
2. Gestió forestal. 2. Gestión forestal.
3. Ecoturisme. 3. Ecoturismo.
4. Aprofitaments de recursos i productes naturals. 4. Aprovechamientos de recursos y productos naturales.
5. Les pistes i els camins forestals. 5. Las pistas y caminos forestales.
Tres. Es crea l’apartat e en l’article 3, punt 1. Tres. Se crea el apartado e en el artículo 3, punto 1.
e) Els terrenys agrícoles abandonats que hagen adquirit signes e) Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos
inequívocs del seu estat forestal, quan les espècies arbòries de cultiu inequívocos de su estado forestal, cuando las especies arbóreas de cul-
original es troben encara en perfectes condicions de producció i poste- tivo original se encuentren aún en perfectas condiciones de producción
rior posada en valor agrícola. Aquests terrenys agrícoles tindran, com a y posterior puesta en valor agrícola. Estos terrenos agrícolas tendrán,
mínim, una cobertura del 50 % d’espècies arbòries originals. como mínimo, una cobertura del 50 % de especies arbóreas originales.

Article 9. Modificació de l’article 6 de la Llei 3/1993 Artículo 9. Modificación del artículo 6 de la Ley 3/1993
Es modifica l’article 6.1.c, amb la redacció següent: Se modifica el artículo 6.1.c, con la siguiente redacción:
U. On diu: Uno. Donde dice:
c) Mantenir, protegir i ampliar cobertes vegetals del major nombre c) Mantener, proteger y ampliar cubiertas vegetales del mayor núme-
possible d’estrats per a contrarestar el procés d’erosió, regular els fluxos ro posible de estratos para contrarrestar el proceso de erosión, regular los
hidrològics i pal·liar la modificació de les condicions climàtiques, flujos hidrológicos y paliar la modificación de las condiciones climáticas,
Ha de dir: Debe decir:
c) Mantenir, protegir i ampliar cobertes vegetals del nombre més c) Mantener, proteger y ampliar cubiertas vegetales del mayor
gran possible d’estrats per a contrarestar el procés d’erosió, regular els número posible de estratos para contrarrestar el proceso de erosión,
fluxos hidrològics i pal·liar els efectes del canvi climàtic. regular los flujos hidrológicos y paliar los efectos del cambio climático.
Num. 8309 / 04.06.2018 23362

Dos. Es modifica l’article 6.1.d, amb la redacció següent: Dos. Se modifica el artículo 6.1.d, con la siguiente redacción:
On diu: Donde dice:
d) Planificar i coordinar l’acció d’administracions públiques, d) Planificar y coordinar la acción de administraciones públicas,
Ha de dir: Debe decir:
d) Planificar, potenciar i millorar la coordinació tècnica entre les d) Planificar, potenciar y mejorar la coordinación técnica entre las
diferents administracions públiques, els actors públics i privats involu- diferentes administraciones públicas, actores públicos y privados invo-
crats, amb relació a les mesures necessàries per a la prevenció i la lluita lucrados, en relación con las medidas necesarias para la prevención y
contra els incendis forestals. lucha contra los incendios forestales.
Tres. Es modifica l’article 6.1.i, amb la redacció següent: Tres. Se modifica el artículo 6.1.i, con la siguiente redacción:
On diu: Donde dice:
i) Promoure la investigació i l’experimentació mediambientals i la i) Promover la investigación y experimentación medioambientales
realització de cursos i ensenyaments de formació professional i d’espe- y la realización de cursos y enseñanzas de formación profesional y de
cialitats vinculades amb l’àmbit forestal, especialidades vinculadas con el ámbito forestal,
Ha de dir: Debe decir:
i) Promoure la investigació científica i la innovació tecnològica en i) Promover la investigación científica y la innovación tecnológica
l’àmbit forestal així com la realització de cursos i ensenyaments de for- en el ámbito forestal así como la realización de cursos y enseñanzas de
mació professional i d’especialitats vinculades a aquest àmbit. formación profesional y de especialidades vinculadas a dicho ámbito.

Article 10. Modificació de l’article 7 de la Llei 3/1993 Artículo 10. Modificación del artículo 7 de la Ley 3/1993
El nou redactat és el següent: El nuevo redactado es el siguiente:

Article 7 Artículo 7
1. Forests públiques i forests privades. 1. Montes públicos y montes privados.
1.1. Per raó de la seua titularitat les forests poden ser públiques o 1.1. Por razón de su titularidad los montes pueden ser públicos o
privades. privados.
1.2. Són forests públiques les pertanyents a l’Estat, a la Generalitat, 1.2. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a la Gene-
a les diputacions, a les entitats locals i a altres entitats de dret públic. ralitat, a las diputaciones, a las entidades locales y a otras entidades de
derecho público.
1.3. Són forests privades les pertanyents a persones físiques o jurí- 1.3. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o
diques de dret privat, ja siga individualment o en règim de copropietat. jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de
copropiedad.
1.4. Les forests veïnals en mà comuna són forests privades que 1.4. Los montes vecinales en mano común son montes privados
tenen naturalesa especial derivada de la seua propietat en comú sense que tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en común sin
assignació de quotes, sent la titularitat d’aquestes dels veïns que a cada asignación de cuotas, siendo la titularidad de estos de los vecinos que
moment integren el grup comunitari que es tracte i subjectes a les limi- a cada momento integran el grupo comunitario que se trate y sujetos a
tacions de indivisibilitat, inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembarga- las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad
bilitat. Sense perjudici del previst en la Llei 55/1980, d’11 de novembre, e inembargabilidad. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 55/1980, de
de forests veïnals en mà comuna, se’ls aplicarà el que es disposa per a 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común, se aplicará lo
les forests privades. dispuesto para los montes privados.
2. Forests de domini públic i forests patrimonials. 2. Montes de dominio público y montes patrimoniales.
2.1. Són de domini públic o demanials i integren el domini públic 2.1. Son de dominio público o demaniales e integran el dominio
forestal: público forestal:
a) Per raons de servei públic, les forests incloses en el Catàleg de a) Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catá-
Forests d’Utilitat Pública a l’entrada en vigor d’aquesta llei, així com logo de Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta ley, así
les que s’hi incloguen d’acord amb l’article 16. como los que se incluyan en él de acuerdo con el artículo 16.
b) Les forests comunals, pertanyents a les entitats locals, en tant el b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en
seu aprofitament corresponga al comú dels veïns. tanto su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
c) Aquelles altres forests que, sense reunir les característiques ante- c) Aquellos otros montes que, sin reunir las características anterio-
riors, hagen sigut afectades a un ús o servei públic. res, hayan sido afectados a un uso o servicio público.
2.2. Són forests patrimonials les de propietat pública que no siguen 2.2. Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean
demanials. demaniales.
3. Forests catalogades d’utilitat pública. 3. Montes catalogados de utilidad pública.
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el govern valencià A partir de la entrada en vigor de esta ley, el gobierno valenciano
podrà declarar d’utilitat pública i incloure en el Catàleg de Forests podrá declarar de utilidad pública e incluir en el Catálogo de Montes de
d’Utilitat Pública les forests públiques incloses en els supòsits següents: Utilidad Pública los montes públicos incluidos en los siguientes supues-
tos:
a) Les que siguen essencials per a la protecció del sòl front als pro- a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los
cessos d’erosió. procesos de erosión.
b) Les situades a les capçaleres de les conques hidrogràfiques i b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y
aquelles altres que contribuïsquen decisivament a la regulació del règim aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régi-
hidrològic, incloses les que es troben en els perímetres de protecció men hidrológico, incluidos los que se encuentren en los perímetros de
de les captacions superficials i subterrànies d’aigua, evitant o reduint protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua, evi-
allaus, riuades i inundacions i defensant poblacions, cultius i infraes- tando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo pobla-
tructures, o millorant el proveïment d’aigua en quantitat o qualitat. ciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el proveimiento de agua
en cantidad o calidad.
c) Les que eviten o reduïsquen els despreniments de terres o roques c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas
i l’aterrament d’embassaments i aquelles que protegisquen cultius i y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraes-
infraestructures front el vent. tructuras frente al viento.
d) Les que sense reunir plenament en el seu estat actual les caracterís- d) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las caracterís-
tiques descrites en els paràgrafs a, b o c siguen destinades a la repoblació ticas descritas en los párrafos a, b o c sean destinados a la repoblación o
o la millora forestal amb les finalitats de protecció en ells indicats. la mejora forestal con las finalidades de protección indicados en ellos.
Num. 8309 / 04.06.2018 23363

e) Les que contribuïsquen a la conservació de la diversitat biològica e) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a
a través del manteniment dels sistemes ecològics, la protecció de la través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la
flora i la fauna o la preservació de la diversitat genètica i, en particular, flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particu-
les que constituïsquen o formen part d’espais naturals protegits, zones lar, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos,
d’especial protecció per a les aus, zones d’especial conservació, llocs zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conserva-
d’interès geològic o altres figures legals de protecció, així com les que ción, lugares de interés geológico u otras figuras legales de protección, así
constituïsquen elements rellevants del paisatge. como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
f) Aquelles altres que establisca la Generalitat en la seua legislació. f) Aquellos otros que establezca la Generalitat en su legislación.

Article 11. Modificació de l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 3/1993 Artículo 11. Modificación del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
3. Si desaparegueren les causes que […] exprés del govern valencià, 3. Si desaparecieran las causas que […] expreso del gobierno valen-
ciano,
Ha de dir: Debe decir:
3. Si desapareixen les causes que van motivar l’afectació d’un ter- 3. Si desaparecieran las causas que motivaron la afectación de un
reny forestal al domini públic, haurà de produir-se la desafectació al terreno forestal al dominio público, deberá producirse la desafectación
mateix temps per acord exprés del govern valencià, amb un informe al mismo tiempo por acuerdo expreso del gobierno valenciano, previo
previ favorable de l’administració forestal. informe favorable de la administración forestal.
Si, de conformitat amb el que estableix el capítol V d’aquest títol, Si, de conformidad con lo establecido en el capítulo V del presente
el terreny forestal afectat al domini públic està inscrit en el Catàleg de título, el terreno forestal afectado al dominio público estuviese inscrito
Forests de Domini Públic i d’Utilitat Pública de la Comunitat Valenci- en el Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública de
ana, la desafectació requerirà l’exclusió prèvia del catàleg, la decisió la Comunitat Valenciana, la desafectación requerirá su previa exclusión
s’adoptarà per acord exprés del govern valencià i es requerirà informe del catálogo, adoptándose la decisión por acuerdo expreso del gobierno
favorable de l’administració forestal i la instrucció prèvia del procedi- valenciano, requiriéndose informe favorable de la administración fores-
ment corresponent, en què es donarà audiència a l’administració pública tal y previa instrucción del correspondiente procedimiento, en el que
titular i, si escau, als titulars de drets sobre aquest terreny. se dará audiencia a la administración pública titular y, en su caso, a los
titulares de derechos sobre dicho terreno.

Article 12. Addició d’un apartat 4 nou a l’article 11 de la Llei 3/1993 Artículo 12. Adición de un nuevo apartado 4 al artículo 11 de la Ley
3/1993
4. La inclusió de les forests o els terrenys forestals en els catàlegs 4. La inclusión de los montes o terrenos forestales en los catálogos
que s’assenyalen en aquest article es regularà pel procediment descrit en que se señalan en el presente artículo se regulará por el procedimiento
el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 8 d’aquesta llei. descrito en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 8 de la pre-
sente ley.

Article 13. Modificació de l’article 19.2 de la Llei 3/1993 Artículo 13. Modificación del artículo 19.2 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
2. Com a tràmit previ de la formulació del Pla general d’ordenació 2. Como trámite previo de la formulación del Plan general de orde-
forestal de la Comunitat Valenciana i de la determinació de les poten- nación forestal de la Comunitat Valenciana y de la determinación de
cialitats dels terrenys forestals, l’administració elaborarà un inventari las potencialidades de los terrenos forestales, la administración elabo-
forestal, que contindrà, com a mínim, les determinacions següents, rará un inventario forestal, que contendrá, como mínimo, las siguientes
determinaciones,
Ha de dir: Debe decir:
2. Com a tràmit previ de la revisió del Pla d’acció territorial forestal 2. Como trámite previo de la revisión del Plan de acción territorial
de la Comunitat Valenciana (Patfor) i de la determinació de les poten- forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor) y de la determinación de
cialitats dels terrenys forestals, l’administració actualitzarà l’inventari las potencialidades de los terrenos forestales, la administración actuali-
forestal, que contindrà, com a mínim, les determinacions següents. zará el inventario forestal, que contendrá, como mínimo, las siguientes
determinaciones.

Article 14. Modificació de l’article 20 de la Llei 3/1993 Artículo 14. Modificación del artículo 20 de la Ley 3/1993
U. Es modifica l’article 20.1 que tindrà el contingut següent: Uno. Se modifica el artículo 20.1 que tendrá el siguiente contenido:
1. El Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana 1. El Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana
tindrà vigència indefinida si bé es revisarà almenys cada quinze anys tendrá vigencia indefinida si bien se revisará por lo menos cada quince
prèvia actualització de l’inventari forestal. años previa actualización del inventario forestal.
Dos. Es modifica l’article 20.2: Dos. Se modifica el artículo 20.2:
On diu: Donde dice:
2. Els criteris que inspiraran el Pla general d’ordenació forestal 2. Los criterios que inspirarán el Plan general de ordenación forestal
seran els següents, serán los siguientes,
Ha de dir: Debe decir:
2. Els criteris que regiran la revisió del Pla d’acció territorial fores- 2. Los criterios que regirán la revisión del Plan de acción territorial
tal de la Comunitat Valenciana seran els següents: forestal de la Comunitat Valenciana serán los siguientes:
Tres. Es modifica l’article 20.3 que tindrà el següent contingut: Tres. Se modifica el artículo 20.3 que tendrá el siguiente contenido:
3. El Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana 3. El Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valencia-
serà revisat per la conselleria competent en medi ambient i aprovat pel na será revisado por la conselleria competente en medio ambiente y
govern valencià, amb informe de la Mesa Forestal i previ un procedi- aprobado por el gobierno valenciano, con informe de la Mesa Forestal
ment que garantisca la informació pública i l’audiència a les entitats y previo un procedimiento que garantice la información pública y la
locals i a la resta d’administracions públiques afectades. audiencia a las entidades locales y al resto de administraciones públicas
afectadas.
Una vegada revisat el Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Una vez revisado el Plan de acción territorial forestal de la Comu-
Valenciana, es presentarà a les Corts Valencianes. nitat Valenciana, se presentará en las Corts Valencianes.
Num. 8309 / 04.06.2018 23364

El mateix procediment se seguirà per a modificar-lo o revisar-lo El mismo procedimiento se seguirá para modificarlo o revisarlo
posteriorment posteriormente.

Article 15. Modificació de l’article 21 de la Llei 3/1993 Artículo 15. Modificación del artículo 21 de la Ley 3/1993
U. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’Article 21 Uno. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del Artículo 21
On diu: Donde dice:
1. D’acord amb el que disposa el Pla general d’ordenació forestal, 1. De acuerdo con lo dispuesto en el Plan general de ordenación
la superfície de la Comunitat Valenciana es distribuirà en demarcacions forestal, la superficie de la Comunitat Valenciana se distribuirá en
forestals, demarcaciones forestales,
Ha de dir: Debe decir:
1. D’acord amb el que hi ha disposat en el pla d’acció territorial 1. De acuerdo con lo dispuesto en el plan de acción territorial
forestal (Patfor), les demarcacions forestals delimitades es revisaran i forestal (Patfor), las demarcaciones forestales delimitadas se revisarán
gestionaran de la manera adequada seguint criteris geogràfics i daso- y gestionarán de la manera adecuada siguiendo criterios geográficos
cràtics apropiats per a la gestió, la protecció i el foment forestal, i es y dasocráticos apropiados para la gestión, la protección y el fomento
preveuran els futurs escenaris forestals provocats pel canvi climàtic a la forestal, y se preverán los futuros escenarios forestales provocados por
nostra Comunitat Valenciana. el cambio climático en nuestra Comunitat Valenciana.
On diu: Donde dice:
2. En el desenvolupament del Pla general, l’administració, 2. En desarrollo del Plan general, la administración,
Ha de dir: Debe decir:
2. En desenvolupament del Pla d’acció territorial forestal l’admi- 2. En desarrollo del Plan de acción territorial forestal la administra-
nistració elaborarà, aprovarà i executarà plans d’ordenació de recur- ción elaborará, aprobará y ejecutará planes de ordenación de recursos
sos forestals (PORF) de demarcació, en substitució dels anteriors plans forestales (PORF) de demarcación, en sustitución de los anteriores pla-
forestals de demarcació (PFD), que concreten i desenvolupen les direc- nes forestales de demarcación (PFD), que concreten y desarrollen las
trius del Pla d’acció territorial forestal. directrices del Plan de acción territorial forestal.
On diu: Donde dice:
3. L’aprovació dels plans forestals de demarcació, 3. La aprobación de los planes forestales de demarcación,
Ha de dir: Debe decir:
3. L’aprovació dels plans d’ordenació de recursos forestals (PORF) 3. La aprobación de los planes de ordenación de recursos forestales
de demarcació correspondrà al conseller o la consellera competent en (PORF) de demarcación corresponderá al conseller o consellera com-
matèria forestal. petente en materia forestal.
En l’elaboració dels PORF de demarcació es garantirà la informa- En la elaboración de los PORF de demarcación se garantizará la
ció pública i el diàleg amb les entitats locals públiques i privades, els información pública y el diálogo con las entidades locales públicas y
propietaris de predis forestals i altres usuaris amb drets reconeguts, com privadas, los propietarios de predios forestales y otros usuarios con
també amb la resta d’agents socials i institucions afectats. derechos reconocidos, así como con el resto de agentes sociales e ins-
En els PORF de demarcació s’establirà el marc en el qual podran tituciones afectados.
subscriure’s acords, convenis i contractes entre l’administració i els En los PORF de demarcación se establecerá el marco en el que
propietaris per a la gestió de les forests. podrán suscribirse acuerdos, convenios y contratos entre la administra-
Dos. S’afegeix un apartat 4 nou a l’article 21 com segueix: ción y los propietarios para la gestión de los montes.
4. La part forestal dels plans d’ordenació de recursos naturals Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 21 como sigue:
(PORN) o plans equivalents, l’àmbit territorial d’aplicació dels quals 4. La parte forestal de los planes de ordenación de recursos natura-
comprenga part o la totalitat d’una demarcació forestal, tindrà el caràc- les (PORN) o planes equivalentes, cuyo ámbito territorial de aplicación
ter de PORF, amb un informe previ favorable de l’òrgan forestal com- abarque parte o la totalidad de una demarcación forestal, tendrá el carác-
petent. ter de PORF, previo informe favorable del órgano forestal competente.
Així mateix, respecte als àmbits dins d’una demarcació forestal que Asimismo, respecto a los ámbitos dentro de una demarcación fores-
estiguen regulats per un PORN, els PORF s’hi integraran amb el que tal que estén regulados por un PORN, los PORF se integrarán con lo
disposen aquests, i els PORN prevaldran en cas d’incompatibilitats, dispuesto en los mismos, prevaleciendo los PORN en caso de incom-
de conformitat amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni patibilidades, de conformidad con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
natural i la biodiversitat, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais del patrimonio natural y la biodiversidad, y la Ley 11/1994, de 27 de
naturals protegits de la Comunitat Valenciana. diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana.

Article 16. Modificació del nom del capítol II del títol II de la Llei Artículo 16. Modificación del nombre del capítulo II del título II de la
3/1993 Ley 3/1993
On diu: De la gestió forestal, Donde dice: De la gestión forestal,
Ha de dir: De la gestió forestal sostenible. Debe decir: De la gestión forestal sostenible.

Article 17. Modificació de l’article 23 de la Llei 3/1993 Artículo 17. Modificación del artículo 23 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
L’administració fomentarà l’agrupació, La administración fomentará la agrupación,
Ha de dir: Debe decir:
1. Les forests han de ser gestionades de manera sostenible, integrant 1. Los montes deben ser gestionados de manera sostenible, integran-
els aspectes ambientals amb les activitats econòmiques, socials i cultu- do los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales
rals, a fi de conservar el medi natural, alhora que s’hi genera ocupació i y culturales, con el fin de conservar el medio natural, a la vez que se
col·laborar a incrementar la qualitat de vida de la població rural. genera empleo y colaborar a incrementar la calidad de vida de la pobla-
ción rural.
2. La conselleria competent en matèria forestal elaborarà i aprova- 2. La conselleria competente en materia forestal elaborará y apro-
rà les instruccions d’ordenació i aprofitament sostenible de les forests bará las instrucciones de ordenación y aprovechamiento sostenible de
valencianes. Així mateix, reglamentàriament desenvoluparà els models los montes valencianos. Asimismo, reglamentariamente desarrollará los
de gestió forestal tipus que s’hi determinen com a convenients i també modelos de gestión forestal tipo que se determinan como convenientes y
un procediment per tal d’adherir-se’n, que comportarà en tot cas el com- también un procedimiento para adherirse, que comportará en todo caso
promís de seguiment per part dels titulars. el compromiso de seguimiento por parte de los titulares.
Num. 8309 / 04.06.2018 23365

3. A fi de facilitar-ne l’ordenació i la gestió, les administracions 3. Con el fin de facilitar la ordenación y la gestión, las administra-
fomentaran l’agrupació de forests públiques o privades. ciones fomentarán la agrupación de montes públicos o privados.
4. Forests de socis. 4. Montes de socios.
4.1. Són forests de socis aquells la titularitat dels quals correspon, 4.1. Son montes de socios aquellos cuya titularidad corresponde,
en proindivís, a diverses persones i alguna d’elles són desconegudes, en proindiviso, a varias personas y alguna de ellas son desconocidas,
amb independència de la seua denominació i de la seua forma de cons- con independencia de su denominación y de su forma de constitución.
titució.
4.2. Qualsevol dels copropietaris d’una forest de socis, amb inde- 4.2. Cualquiera de los copropietarios de un monte de socios, con
pendència de quina siga la seua quota de participació, podrà promoure independencia de cuál sea su cuota de participación, podrá promover la
la constitució d’una junta gestora davant l’òrgan competent en gestió constitución de una junta gestora ante el órgano competente en gestión
forestal, que convocarà, a instàncies de part, tots els copropietaris cone- forestal, que convocará, a instancias de parte, a todos los copropieta-
guts. La junta gestora, una vegada constituïda, serà l’òrgan de govern i rios conocidos. La junta gestora, una vez constituida, será el órgano de
representació de la comunitat en tant existeixen quotes de participació gobierno y representación de la comunidad en tanto existen cuotas de
vacants i sense propietari conegut, mitjançant comunicació a aquest participación vacantes y sin propietario conocido, mediante comunica-
efecte a tots els altres copropietaris coneguts. ción a este efecto a todos los otros copropietarios conocidos.
La junta gestora comunicarà l’existència d’una o diverses quotes de La junta gestora comunicará la existencia de una o varias cuotas
participació que manquen de propietari conegut a la Direcció General de participación que carecen de propietario conocido a la Dirección
del Patrimoni de l’Estat, a fi que procedisca en compliment del que hi General del Patrimonio del Estado, para que proceda en cumplimiento
ha previst en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les del que hay previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimo-
administracions públiques i en el seu reglament de desenvolupament, nio de las administraciones públicas y en su reglamento de desarrollo,
aprovat pel Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost. aprobado por el Real decreto 1373/2009, de 28 de agosto.
4.3. Per a la vàlida constitució de la junta gestora, serà necessari 4.3. Para la válida constitución de la junta gestora, será necesario el
l’acord de, almenys, les quatre cinquenes parts dels propietaris cone- acuerdo de, por lo menos, las cuatro quintas partes de los propietarios
guts, i la seua formalització per escrit. S’alçarà acta de la constitució conocidos, y su formalización por escrito. Se levantará acta de la cons-
de la junta gestora en la qual figure la identificació de la forest o les titución de la junta gestora en la que figure la identificación del monte o
forests afectades, la designació almenys d’un president i un secretari los montes afectados, la designación por lo menos de un presidente y un
i les normes de funcionament intern, que hauran d’incloure el criteri secretario y las normas de funcionamiento interno, que deberán incluir
d’incorporació de nous membres. el criterio de incorporación de nuevos miembros.
4.4. Correspon a la junta gestora: 4.4. Corresponde a la junta gestora:
a) La representació i la gestió de la comunitat. Per a això podrà a) La representación y la gestión de la comunidad. Para ello podrá
adoptar els actes de gestió i d’administració que millor convinguen als adoptar los actos de gestión y de administración que mejor conven-
interessos comuns, la qual cosa inclou la gestió i el gaudi de la forest gan a los intereses comunes, lo cual incluye la gestión y el disfrute del
de socis i de tots els seus productes i l’alienació de tota classe d’apro- monte de socios y de todos sus productos y la alienación de toda clase
fitaments forestals, agrícoles, ramaders, energètics i miners, així com de aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos, energéticos y
qualsevol altre acte pel qual estiguen facultats els propietaris per aquesta mineros, así como cualquier otro acto por el que estén facultados los
llei. La junta gestora podrà acordar el repartiment de beneficis generats propietarios por esta ley. La junta gestora podrá acordar el reparto de
entre els socis, en proporció a la seua participació, amb l’exclusió dels beneficios generados entre los socios, en proporción a su participación,
corresponents a les parts no aclarides, que hauran d’invertir-se en la con la exclusión de los correspondientes a las partes no aclaradas, que
millora de la forest. deberán invertirse en la mejora del monte.
b) La promoció dels expedients d’investigació de la titularitat de b) La promoción de los expedientes de investigación de la titula-
les quotes vacants, d’acord amb el que es disposa en els articles 45 i ridad de las cuotas vacantes, de acuerdo con lo que se dispone en los
següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les artículos 45 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
administracions públiques i altra normativa aplicable. La junta gestora patrimonio de las administraciones públicas y otra normativa aplica-
tractarà d’identificar els titulars de les quotes vacants, mitjançant quals- ble. La junta gestora tratará de identificar a los titulares de las cuotas
sevol proves documentals o d’una altra classe admeses en dret; en parti- vacantes, mediante cualesquiera pruebas documentales o de otra clase
cular, mitjançant les dades que consten en el Registre de la Propietat, en admitidas en derecho; en particular, mediante las datos que constan en
el cadastre, en escriptures públiques, en testimonis i actes notarials o en el Registro de la Propiedad, en el catastro, en escrituras públicas, en
partides de naixement o de baptisme dels últims titulars coneguts i dels testigos y actos notariales o en partidas de nacimiento o de bautismo de
seus descendents, sense perjudici de les competències de la Direcció los últimos titulares conocidos y de sus descendientes, sin perjuicio de
General del Patrimoni de l’Estat. las competencias de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
4.5. Per a la vàlida adopció d’acords es requerirà el vot favorable 4.5. Para la válida adopción de acuerdos se requerirá el voto favo-
de la majoria de les quotes de participació dels propietaris coneguts, rable de la mayoría de las cuotas de participación de los propietarios
presents o representats. conocidos, presentes o representados.
4.6. La junta gestora es dissoldrà una vegada tots els comuners esti- 4.6. La junta gestora se disolverá una vez todos los comuneros estén
guen identificats conforme a dret, moment a partir del qual se sotmet identificados conforme a derecho, momento a partir del que se some-
a les regles de comunitat de béns en règim de proindivís, no procedint te a las reglas de comunidad de bienes en régimen de proindiviso, no
l’acció de divisió fins que no s’haja procedit a la identificació de la procediendo la acción de división hasta que no se haya procedido a la
totalitat de les quotes vacants. identificación de la totalidad de las cuotas vacantes.
4.7. La Direcció General del Patrimoni de l’Estat incoarà el corres- 4.7. La Dirección General del Patrimonio del Estado incoará el
ponent procediment d’investigació respecte a les quotes vacants sempre correspondiente procedimiento de investigación con respecto a las
que de la comunicació de la junta gestora es desprenga que existeixen cuotas vacantes siempre que de la comunicación de la junta gestora
indicis fundats que aquestes quotes manquen efectivament de propietari. se desprenda que existen indicios fundados que estas cuotas carecen
efectivamente de propietario.
Al procediment d’investigació s’incorporaran les diligències realit- Al procedimiento de investigación se incorporarán las diligencias
zades per la junta gestora tendents a l’esclariment de la titularitat de les realizadas por la junta gestora tendentes al esclarecimiento de la titulari-
quotes, que no necessitaran ser reiterades per l’administració general dad de las cuotas, que no necesitarán ser reiteradas por la administración
de l’Estat. general del Estado.
En el cas que s’acreditara l’existència de quotes vacants, tals quotes En el caso de que se acreditara la existencia de cuotas vacantes, tales
s’entendran afectades per ministeri de la llei al Ministeri d’Agricultu- cuotas se entenderán afectadas por ministerio de la ley al Ministerio de
ra, Alimentació i Medi Ambient quan s’acorde la seua incorporació al Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando se acuerde su incor-
patrimoni de l’administració general de l’Estat, declarant-se així en la poración al patrimonio de la administración general del Estado, declarán-
resolució que pose fi al procediment de recerca. dose así en la resolución que ponga fin al procedimiento de búsqueda.
Num. 8309 / 04.06.2018 23366

El resultat d’aquesta identificació serà objecte de declaració davant El resultado de esta identificación será objeto de declaración ante el
el cadastre immobiliari, a fi d’incorporar-hi les alteracions cadastrals catastro inmobiliario, con el fin de incorporar al mismo las alteraciones
que, si escau, procedeixen. catastrales que, en su caso, proceden.
En tot cas, sobre aquestes quotes podrà iniciar-se un procedi- En todo caso, sobre estas cuotas podrá iniciarse un procedimiento
ment d’alienació a l’empara de l’establert en l’article 112.6 de la Llei de alienación al amparo de lo establecido en el artículo 112.6 de la Ley
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públi- 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones
ques. públicas.
4.8. Els propietaris de les forests de socis es regiran en el que no 4.8. Los propietarios de los montes de socios se regirán por lo que
s’opose a aquesta regulació, pel que es disposa en els articles 392 i no se oponga a esta regulación, por lo dispuesto en los artículos 392 y
següents del Codi civil i, en particular, tindran dret de retracte. En qual- siguientes del Código civil y, en particular, tendrán derecho de retracto.
sevol cas, el dret de retracte legal entre copropietaris no serà aplicable En cualquier caso, el derecho de retracto legal entre copropietarios no
en la transmissió intervius atorgada a favor del cònjuge o parents per será aplicable en la transmisión intervivos otorgada a favor del cónyuge
consanguinitat dins del segon grau del condomini o societats uniperso- o parientes por consanguinidad dentro del segundo grado del condomi-
nals del mateix. nio o sociedades unipersonales del mismo.
4.9. A les juntes gestores constituïdes se’ls assignarà identificació 4.9. A las juntas gestoras constituidas se asignará identificación fis-
fiscal per a la realització de negocis jurídics de la seua competència. cal para la realización de negocios jurídicos de su competencia.

Article 18. Modificació de l’article 24 de la Llei 3/1993 Artículo 18. Modificación del artículo 24 de la Ley 3/1993
U. On diu: Uno. Donde dice:
1. L’administració, amb l’audiència prèvia als propietaris, podrà 1. La administración, previa audiencia a los propietarios, podrá
declarar determinades àrees com a zones d’actuació urgent (ZAU), amb declarar determinadas áreas como zonas de actuación urgente (ZAU),
la finalitat de conservar-les, con la finalidad de conservarlas,
Ha de dir: Debe decir:
1. L’administració forestal, prèvia informació pública, podrà decla- 1. La administración forestal, previa información pública, podrá
rar determinades àrees forestals com a zones d’actuació urgent (ZAU) declarar determinadas áreas forestales como zonas de actuación urgente
a fi de conservar-les, restaurar-les, rehabilitar-les o defensar-les davant (ZAU) con el fin de conservarlas, restaurarlas, rehabilitarlas o defender-
de riscos i vulnerabilitats, sempre que hi concórrega alguna de les cir- las ante riesgos y vulnerabilidades, siempre que concurra alguna de las
cumstàncies següents: circunstancias siguientes:
Dos. S’addiciona la lletra h a l’apartat 1. Dos. Se adiciona la letra h al apartado 1.
h) Terrenys situats en zones d’alt risc d’incendi forestal definides h) Terrenos situados en zonas de alto riesgo de incendio forestal
en l’article 55.6. definidas en el artículo 55.6.
Tres. On diu: Tres. Donde dice:
3. Sense perjudici de les ajudes que puguen establir-se, les mesures 3. Sin perjuicio de las ayudas que puedan establecerse, las medidas
s’executaran pels propietaris dels terrenys, se ejecutarán por los propietarios de los terrenos,
Ha de dir: Debe decir:
3. Sense perjudici de les ajudes que puguen establir-se, les mesures 3. Sin perjuicio de las ayudas que puedan establecerse, las medidas
seran executades pels propietaris dels terrenys. No obstant això, aquests serán ejecutadas por los propietarios de los terrenos. No obstante, estos
podran acordar amb l’administració la seua execució, aportant mitjans podrán acordar con la administración su ejecución, aportando medios
personals, materials o per mitjà d’empreses de gestió forestal acredi- personales, materiales o mediante empresas de gestión forestal acredi-
tades davant l’esmentada administració o, a falta d’això, de terrenys. tadas ante la mencionada administración o, a falta de eso, de terrenos.
La conselleria amb competències en matèria forestal podrà declarar La conselleria con competencias en materia forestal podrá declarar
d’interès general els treballs inclosos en les zones d’actuació urgent de interés general los trabajos incluidos en las zonas de actuación urgen-
(ZAU), com també determinar en cada cas el caràcter onerós o gratuït te (ZAU), como también determinar en cada caso el carácter oneroso o
de l’execució subsidiària per l’administració. gratuito de la ejecución subsidiaria por la administración.

Article 19. Modificació de l’apartat 3 de l’article 25 de la Llei 3/1993 Artículo 19. Modificación del apartado 3 del artículo 25 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
3. L’elaboració dels programes a què fa referència l’apartat anterior 3. La elaboración de los programas a que hace referencia el apartado
serà efectuada per l’administració amb audiència dels propietaris dels anterior se efectuará por la administración con audiencia de los propie-
terrenys, tarios de los terrenos,
Ha de dir: Debe decir:
3. L’elaboració dels plans a què es refereix l’apartat anterior serà 3. La elaboración de los planes a que se refiere el apartado anterior
efectuada per l’administració, amb audiència als propietaris dels ter- será efectuada por la administración, con audiencia a los propietarios de
renys i els ens locals corresponents a l’àmbit que comprèn el projecte. los terrenos y los entes locales correspondientes al ámbito que abarca
el proyecto.

Article 20. Modificació de l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei 3/1993 Artículo 20. Modificación del apartado 1 del artículo 27 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
1. La Conselleria de Medi Ambient fomentarà i desenvoluparà la 1. La Conselleria de Medio Ambiente fomentará y desarrollará la rege-
regeneració de la coberta vegetal de tots els terrenys forestals idonis, neración de la cubierta vegetal de todos los terrenos forestales idóneos,
Ha de dir: Debe decir:
1. La Conselleria de Medi Ambient fomentarà i desenvoluparà la 1. La Conselleria de Medio Ambiente fomentará y desarrollará la
regeneració de la coberta vegetal de tots els terrenys forestals amb via- regeneración de la cubierta vegetal de todos los terrenos forestales con
bilitat ambiental, econòmica i social. viabilidad ambiental, económica y social.

Article 21. Modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 29 de la Llei Artículo 21. Modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 29 de la
3/1993 Ley 3/1993
U. On diu: Uno. Donde dice:
1. L’administració forestal establirà dins del Pla general d’orde- 1. La administración forestal establecerá dentro del Plan general
nació forestal un programa especial per a assegurar la persistència de ordenación forestal un programa especial para asegurar el mante-
Num. 8309 / 04.06.2018 23367

i/o la recuperació d’espècies singulars i de formacions o ecosistemes nimiento y/o recuperación de especies singulares y de formaciones o
específics, ecosistemas específicos,
Ha de dir: Debe decir:
1. L’administració forestal establirà dins del Pla d’acció territorial 1. La administración forestal establecerá dentro del Plan de acción
forestal un programa especial per a assegurar el manteniment i la recu- territorial forestal un programa especial para asegurar el mantenimiento
peració d’espècies singulars i de formacions o ecosistemes específics. y recuperación de especies singulares y de formaciones o ecosistemas
específicos.
Dos. On diu: Dos. Donde dice:
3. L’administració forestal potenciarà vivers forestals per a la pro- 3. La administración forestal potenciará viveros forestales para la
ducció, sobretot, d’espècies autòctones, i també la creació de bancs de producción, sobre todo, de especies autóctonas, así como la creación
llavors d’espècies vegetals pròpies de la Comunitat Valenciana, de bancos de semillas de especies vegetales propias de la Comunitat
Valenciana,
Ha de dir: Debe decir:
3. L’administració forestal potenciarà la xarxa de vivers propis per 3. La administración forestal potenciará la red de viveros propios
a la producció, sobretot, d’espècies autòctones. Així mateix, donarà para la producción, sobre todo, de especies autóctonas. Asimismo, apo-
suport a la creació de vivers d’ens locals, agrupacions de municipis o yará la creación de viveros de entes locales, agrupaciones de municipios
entitats de custòdia del territori. o entidades de custodia del territorio.
Aquesta xarxa de vivers serà coordinada pel Banc de Llavors Fores- Esta red de viveros será coordinada por el Banco de Semillas Fores-
tals, adscrit al Centre per a la Investigació i l’Experimentació Forestal tales, adscrito al Centro para la Investigación e Experimentación Fores-
(CIEF). tal (CIEF).

Article 22. Modificació de l’article 30 de la Llei 3/1993 Artículo 22. Modificación del artículo 30 de la Ley 3/1993
U. On diu: Uno. Donde dice:
1. La Conselleria de Medi Ambient, 1. La Conselleria de Medio Ambiente,
Ha de dir: Debe decir:
1. La conselleria competent en medi ambient 1. La conselleria competente en medio ambiente.
Dos. Cal afegir els punts 4, 5 i 6 a l’article 30, amb el redactat Dos. Hay que añadir los puntos 4, 5 y 6 al artículo 30, con el redac-
següent: tado siguiente:
4. Les forests declarades d’utilitat pública i les protectores hauran 4. Los montes declarados de utilidad pública y los protectores debe-
de comptar amb un pla d’ordenació, un pla dasocràtic o amb un instru- rán contar con un plan de ordenación, un plan dasocrático o con un
ment de gestió equivalent, elaborat a instàncies del titular o de l’òrgan instrumento de gestión equivalente, elaborado a instancias del titular
competent, al qual, en qualsevol cas, en correspondrà l’aprovació. o del órgano competente, al que, en cualquier caso, corresponderá su
aprobación.
5. De manera reglamentària, l’òrgan competent en matèria forestal 5. De manera reglamentaria, el órgano competente en materia fores-
regularà en quins casos serà obligatori disposar d’un instrument de ges- tal regulará en qué casos será obligatorio disponer de un instrumento de
tió per a les forests privades no protectores i públiques no catalogades, gestión para los montes privados no protectores y públicos no cataloga-
per a les quals es podran habilitar models simplificats. dos, para los que se podrán habilitar modelos simplificados.
6. Així mateix, es fomentaran a les àrees forestals els projectes que 6. Asimismo, se fomentarán a las áreas forestales los proyectos que
milloren l’absorció de CO2, per a compensar l’empremta de carboni, en mejoren la absorción de CO2, para compensar la huella de carbono,
el marc del Reial decret 163/2014 pel qual es crea el registre d’emprem- en el marco del Real decreto 163/2014 por el que se crea el registro de
ta de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO2. huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2.

Article 23. Modificació de l’article 32 de la Llei 3/1993 Artículo 23. Modificación del artículo 32 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
L’administració forestal podrà requerir als transformadors i als La administración forestal podrá requerir a los transformadores y
magatzemistes de productes forestals que justifiquen l’origen de les almacenistas de productos forestales que justifiquen el origen de las
partides, per tal de comprovar les tales i la resta d’aprofitaments fores- partidas, al objeto de comprobar las talas y demás aprovechamientos
tals, en especial els extrets de forests incendiades, forestales, en especial los extraídos de montes incendiados,
Ha de dir: Debe decir:
1. L’administració forestal requerirà a transformadors i emmagatze- 1. La administración forestal requerirá a transformadores y almace-
madors de productes forestals que justifiquen l’origen de les partides, nadores de productos forestales que justifiquen el origen de las partidas,
a fi de poder comprovar els tallaments de fusta i altres aprofitaments con el fin de poder comprobar los cortes de madera y otros aprovecha-
forestals, especialment els que s’extreuen de forests que han patit un mientos forestales, especialmente los que se extraen de montes que han
incendi. sufrido un incendio.
2. Les administracions públiques promouran l’ús de sistemes de 2. Las administraciones públicas promoverán el uso de sistemas de
certificació forestal voluntaris, transparents i no discriminatoris certificación forestal voluntarios, transparentes y no discriminatorios
3. Als efectes del que disposa la normativa de contractes del sector 3. A los efectos de lo dispuesto en la normativa de contratos del
públic, els òrgans de contractació podran incloure entre els requeriments sector público, los órganos de contratación podrán incluir entre los
de tipus ambiental del procediment de contractació, els que facen refe- requerimientos de tipo ambiental del procedimiento de contratación,
rència a les condicions de legalitat i sostenibilitat de l’aprofitament en los que hagan referencia a las condiciones de legalidad y sostenibilidad
origen de la fusta i els seus productes derivats, com a factor excloent, del aprovechamiento en origen de la madera y sus productos derivados,
cas de no poder acreditar-s’hi. como factor excluyente, en caso de no poder acreditarse.

Article 24. Addició d’un apartat nou 4 a l’article 35 de la Llei 3/1993 Artículo 24. Adición de un nuevo apartado 4 al artículo 35 de la Ley
3/1993
4. En cap cas s’autoritzaran ni es realitzaran les extraccions en ver- 4. En ningún caso se autorizarán ni realizarán las sacas en vertical a
tical a pendents superiors al quinze per cent, o de manera que puguen pendientes superiores al quince por cien, o de modo que puedan origi-
originar l’erosió o deixar terrenys desprotegits davant de l’arrossega- nar la erosión o dejar terrenos desprotegidos ante el arrastre por lluvias
ment per pluges fortes o torrencials. fuertes o torrenciales.
Num. 8309 / 04.06.2018 23368

Article 25. Modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 40 de la Llei Artículo 25. Modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 40 de la
3/1993 Ley 3/1993
U. On diu: Uno. Donde dice:
2. A la Comunitat Valenciana, l’administració, a més, podrà exercir 2. En la Comunitat Valenciana la administración, además, podrá
en els mateixos terminis i amb el procediment a què fa referència l’apar- ejercer, en los mismos plazos y con el procedimiento al que se refiere el
tat anterior, les fadigues o els drets de retracte sobre les alienacions apartado anterior, los derechos de tanteo o retracto sobre las enajenacio-
oneroses de parts segregades de finques forestals d’una extensió igual o nes onerosas de partes segregadas de fincas forestales de una extensión
superior a 250 hectàrees, i sobre les finques enclavades o confrontants igual o superior a 250 hectáreas, y sobre fincas enclavadas o colindantes
amb terrenys de la seua propietat qualsevol que en siga l’extensió. Amb con terrenos de su propiedad cualquiera que sea su extensión. A tal efec-
aquest efecte, els camins forestals, les sèquies i els accidents naturals no to, los caminos forestales, acequias y accidentes naturales no excluyen
exclouen la condició de confrontants, la colindancia,
Ha de dir: Debe decir:
2. A la Comunitat Valenciana l’administració, a més, podrà exercir, 2. En la Comunitat Valenciana la administración, además, podrá
en els mateixos terminis i amb el procediment a què fa referència l’apar- ejercer, en los mismos plazos y con el procedimiento al que se refiere el
tat anterior, les fadigues o els drets de retracte sobre les alienacions apartado anterior, los derechos de tanteo o retracto sobre las enajenacio-
oneroses de parts segregades de finques forestals d’una extensió igual o nes onerosas de partes segregadas de fincas forestales de una extensión
superior a 100 hectàrees, i sobre les finques enclavades o confrontants igual o superior a 100 hectáreas, y sobre fincas enclavadas o colindantes
amb terrenys de la seua propietat qualsevol que en siga l’extensió. A con terrenos de su propiedad cualquiera que sea su extensión. A tal efec-
aquest efecte, els camins forestals, les sèquies i els accidents naturals to, los caminos forestales, acequias y accidentes naturales no excluyen
no exclouen la condició de confrontants. la colindancia.
Dos. On diu: Dos. Donde dice:
3. Els registradors de la propietat […], d’una extensió de 250 hec- 3. Los registradores de la propiedad […], de una extensión de 250
tàrees o més. hectáreas o más.
Preferentment, […] protecció de la naturalesa i confrontants amb Preferentemente, […] protección de la naturaleza y colindantes con
ells, ellos,
Ha de dir: Debe decir:
3. Els registradors de la propietat comunicaran a la Conselleria de 3. Los registradores de la propiedad comunicarán a la Conselleria de
Medi Ambient totes les alienacions de terrenys rústics situats en termes Medio Ambiente todas las enajenaciones de terrenos rústicos situados
municipals amb terrenys forestals, d’una extensió de 100 hectàrees o en términos municipales con terrenos forestales, de una extensión de
més. 100 hectáreas o más.
Preferentment, la Generalitat Valenciana adquirirà els terrenys Preferentemente, se adquirirán por la Generalitat Valenciana los
forestals confrontants amb els propis, com també aquells que s’ubiquen terrenos forestales colindantes con los propios, así como aquellos que se
en zones protegides mitjançant un instrument de protecció de la natura- ubiquen en zonas protegidas mediante un instrumento de protección de la
lesa i confrontants amb ells. En tot cas, es justificarà l’adquisició duta naturaleza y colindantes con ellos. En todo caso, se justificará la adqui-
a terme. Així mateix, en el cas que l’administració haja d’optar entre sición llevada a cabo. Asimismo, en caso de que la administración deba
diverses alternatives d’adquisició, s’indicaran raonadament els motius optar entre diversas alternativas de adquisición, se indicarán razonada-
que s’han tingut en compte en l’elecció definitiva. mente los motivos que se hayan tenido en cuenta en la elección definitiva.

Article 26. Modificació de l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei 3/1993 Artículo 26. Modificación del apartado 2 del artículo 41 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
2. Són declarats genèricament d’utilitat pública, a l’efecte de l’ex- 2. Se declaran genéricamente de utilidad pública, a los efectos de
propiació forçosa dels terrenys forestals, els fins establits per aquesta la expropiación forzosa de los terrenos forestales, los fines establecidos
llei. L’acord del govern valencià, pel qual es declare que concorren els por la presente ley. El acuerdo del gobierno valenciano por el que se
requisits que, segons aquesta llei, faculten per a l’expropiació forçosa, declare que concurren los requisitos que, conforme a la presente ley,
durà annexa la utilitat pública de tots els béns i drets afectats, facultan para la expropiación forzosa llevará aneja la utilidad pública
de todos los bienes y derechos afectados,
Ha de dir: Debe decir:
2. Són declarats genèricament d’utilitat pública o interès social, a 2. Se declaran genéricamente de utilidad pública o interés social,
l’efecte de l’expropiació forçosa dels terrenys forestals, els fins establits a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos forestales, los
per aquesta llei. L’acord del govern valencià pel qual es declare que fines establecidos por la presente ley. El acuerdo del gobierno valencia-
concorren els requisits que, segons aquesta llei, faculten per a l’expro- no por el que se declare que concurren los requisitos que, conforme a la
piació forçosa durà annexa la utilitat pública o l’interès social de tots presente ley, facultan para la expropiación forzosa llevará aneja la utili-
els béns i drets afectats. dad pública o el interés social de todos los bienes y derechos afectados.

Article 27. Modificació de l’article 43 de la Llei 3/1993 Artículo 27. Modificación del artículo 43 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
La Generalitat Valenciana incorporarà al seu patrimoni els terrenys La Generalitat Valenciana incorporará a su patrimonio los terrenos
rústics vacants i erms no inscrits en el Registre de la Propietat, les carac- rústicos vacantes y yermos no inscritos en el Registro de la Propiedad
terístiques dels quals els facen aptes per a fins forestals, conformement cuyas características los hagan aptos para fines forestales, conforme-
amb el que s’estableix en la legislació bàsica estatal, mente con lo establecido en la legislación básica estatal,
Ha de dir: Debe decir:
La Generalitat Valenciana incorporarà a la gestió del seu patrimoni La Generalitat Valenciana incorporará a la gestión de su patrimo-
forestal els terrenys rústics vacants i erms no inscrits en el Registre de la nio forestal los terrenos rústicos vacantes y yermos no inscritos en el
Propietat, les característiques dels quals els facen aptes per a fins fores- Registro de la Propiedad cuyas características los hagan aptos para fines
tals, conformement amb el que s’estableix en la legislació bàsica estatal. forestales, conformemente con lo establecido en la legislación básica
La Generalitat podrà sol·licitar l’adscripció dels terrenys esmentats al estatal. La Generalitat podrá solicitar la adscripción de los terrenos men-
seu patrimoni, de conformitat amb la normativa que regula el patrimoni cionados a su patrimonio, de conformidad con la normativa que regula
de les administracions públiques. el patrimonio de las administraciones públicas.

Article 28. Modificació de l’article 44 de la Llei 3/1993 Artículo 28. Modificación del artículo 44 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
Num. 8309 / 04.06.2018 23369

L’administració forestal fomentarà i estimularà les activitats i la La administración forestal fomentará y estimulará las actividades y
participació activa dels propietaris i particulars en el compliment dels la participación activa de los propietarios y particulares en el cumpli-
objectius previstos per aquesta llei, miento de los objetivos previstos por la presente ley,
Ha de dir: Debe decir:
L’administració forestal fomentarà i estimularà les activitats i la La administración forestal fomentará y estimulará las actividades y
participació activa dels propietaris, particulars i ens locals en el compli- la participación activa de los propietarios, particulares y entes locales en
ment dels objectius previstos per aquesta llei. el cumplimiento de los objetivos previstos por la presente ley.

Article 29. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 45 de la Llei Artículo 29. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 45 de la
3/1993 Ley 3/1993
U. On diu: Uno. Donde dice:
1. L’administració sotmetrà a informe dels ens locals, a l’àmbit ter- 1. La administración someterá a informe de los entes locales, a cuyo
ritorial del qual afecten, els instruments d’ordenació i programació dels ámbito territorial afecten, los instrumentos de ordenación y programa-
terrenys forestals i les declaracions de zones d’actuació urgent i d’àrees ción de los terrenos forestales y las declaraciones de zonas de actuación
d’alt risc d’incendi, urgente y de áreas de alto riesgo de incendio,
Ha de dir: Debe decir:
1. L’administració sotmetrà a informe dels ens locals, a l’àmbit ter- 1. La administración someterá a informe de los entes locales, a cuyo
ritorial del qual afecten, els instruments d’ordenació i programació dels ámbito territorial afecten, los instrumentos de ordenación y programa-
terrenys forestals i les declaracions de zones d’actuació urgent i d’àrees ción de los terrenos forestales y las declaraciones de zonas de actuación
de risc d’incendi. urgente y de áreas de riesgo de incendio.
Dos. On diu: Dos. Donde dice:
2. Els municipis podran elaborar els programes de gestió i millora 2. Los municipios podrán elaborar los programas de gestión y mejo-
de les forests que tinguen en propietat o, si no en tenen, executaran els ra de los montes de su propiedad o, en su defecto, ejecutarán los apro-
aprovats per l’administració de la Generalitat, bados por la administración de la Generalitat,
Ha de dir: Debe decir:
2. Els municipis podran elaborar els programes de gestió i millora 2. Los municipios podrán elaborar los programas de gestión y mejo-
de les forests de la seua propietat, l’aprovació dels quals requerirà l’in- ra de los montes de su propiedad, cuya aprobación requerirá el informe
forme favorable de l’administració forestal. Si no n’hi ha, executaran favorable de la administración forestal. En su defecto, ejecutarán los que
els que aprove l’administració de la Generalitat. apruebe la administración de la Generalitat.
Així mateix, podran incentivar l’elaboració de programes de gestió Asimismo, podrán incentivar la elaboración de programas de ges-
i millora dels terrenys agrícoles abandonats, de titularitat privada, que tión y mejora de los terrenos agrícolas abandonados, de titularidad pri-
hagen adquirit signes inequívocs de l’estat forestal. vada, que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.

Article 30. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 46 de la Llei Artículo 30. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 46 de la
3/1993 Ley 3/1993
U. Text nou de l’apartat 1: Uno. Texto nuevo del apartado 1:
1. Per a l’èxit dels objectius d’aquesta llei podran establir-se accions 1. Para el logro de los objetivos de esta ley podrán establecerse
concertades per mitjà de convenis amb els municipis, els propietaris i acciones concertadas mediante convenios con los municipios, propie-
els particulars. El seu objecte serà la gestió, la conservació, la rehabi- tarios y particulares. Su objeto será la gestión, conservación, rehabili-
litació, la restauració, l’ampliació i la millora dels terrenys forestals de tación, restauración, ampliación y mejora de los terrenos forestales de
totes les demarcacions forestals. todas las demarcaciones forestales.
Dos. Noves lletres h, i, j i k de l’apartat 2: Dos. Nuevas letras h, i, j y k del apartado 2:
h) Els acords de l’administració forestal amb els ajuntaments per h) Los acuerdos de la administración forestal con los ayuntamientos
a realitzar les actuacions i els treballs d’infraestructures previstes en la para realizar las actuaciones y trabajos de infraestructuras previstas en
planificació de prevenció d’incendis forestals. la planificación de prevención de incendios forestales.
i) Els acords de l’administració forestal amb els ajuntaments, les i) Los acuerdos de la administración forestal con los ayuntamientos,
mancomunitats o els consorcis per a realitzar el servei de recollida dels mancomunidades o consorcios para realizar el servicio de recogida de
residus que es generen als espais forestals. los residuos que se generan en los espacios forestales.
j) Els acords de l’administració forestal amb els ajuntaments de cada j) Los acuerdos de la administración forestal con los ayuntamien-
demarcació forestal per a realitzar serveis de vigilància i control d’ac- tos de cada demarcación forestal para realizar servicios de vigilancia y
cessos a la forest en èpoques d’alt risc d’incendi i d’ús públic massiu. control de accesos al monte en épocas de alto riesgo de incendio y de
uso público masivo.
k) Els acords de l’administració amb els ajuntaments i les manco- k) Los acuerdos de la administración con los ayuntamientos y man-
munitats per a cedir l’ús de refugis, zones d’acampada i àrees recrea- comunidades para ceder el uso de refugios, zonas de acampada y áreas
tives. recreativas.

Article 31. Modificació de l’article 47 de la Llei 3/1993 Artículo 31. Modificación del artículo 47 de la Ley 3/1993
El nou contingut de l’article 47 és el següent: El nuevo contenido del artículo 47 es el siguiente:
1. Podran establir-se convenis entre els titulars de forests públiques 1. Podrán establecerse convenios entre los titulares de montes públi-
i els particulars perquè aquests darrers repoblen i gestionen terrenys cos y los particulares para que estos últimos repueblen y gestionen terre-
forestals per preu i temps convinguts. nos forestales por precio y tiempo convenidos.
2. La conselleria amb competències en medi ambient promourà fór- 2. La conselleria con competencias en medio ambiente promoverá
mules de custòdia del territori mitjançant acords entre les entitats de fórmulas de custodia del territorio mediante acuerdos entre las entidades
custòdia i els propietaris de terrenys forestals públics o privats, amb de custodia y los propietarios de terrenos forestales públicos o privados,
els objectius de defensa, conservació, restauració i gestió del patrimoni con los objetivos de defensa, conservación, restauración y gestión del
natural, i podrà concedir-los ajudes, d’acord amb la Llei 42/2007, de 13 patrimonio natural, y podrá concederles ayudas, de acuerdo con la Ley
de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, i la resta de normati- 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y biodiversidad, y
ves d’aplicació. el resto de normativas de aplicación.
3. Així mateix, promourà activament les fundacions, les associaci- 3. Asimismo, promoverá activamente las fundaciones, asociaciones
ons i les empreses socials, existents o de nova creació, que tinguen com y empresas sociales, existentes o de nueva creación, que tengan como
Num. 8309 / 04.06.2018 23370

a objectiu les matèries tractades en aquesta llei i que puguen col·laborar objetivo las materias tratadas en esta ley y que puedan colaborar con la
amb l’administració en l’exercici de les seues competències. administración en el ejercicio de sus competencias.

Article 32. Modificació de l’apartat 1 i les lletres a i c i l’apartat 2, Artículo 32. Modificación del apartado 1 y las letras a y c y el aparta-
lletres b i c, de l’article 49 de la Llei 3/1993 do 2, letras b y c, del artículo 49 de la Ley 3/1993
U. A l’apartat 1 Uno. Al apartado 1
On diu: Donde dice:
1. Sense perjudici del que s’estableix en la Llei de la Generalitat 1. Sin perjuicio de lo establecido en la ley de la Generalitat Valen-
Valenciana 4/1992, de 5 de juny, del sòl no urbanitzable, ciana 4/1992, de 5 de junio, del suelo no urbanizable,
Ha de dir: Debe decir:
Sense perjudici del que estableixen les lleis vigents que regulen els Sin perjuicio de lo que establecen las leyes vigentes que regulan los
sòls no urbanitzables. suelos no urbanizables.
Dos. A l’apartat 1 Dos. Al apartado 1
On diu: Donde dice:
a) La conservació i la utilització de les forests o els terrenys forestals, a) La conservación y utilización de los montes o terrenos forestales,
Ha de dir: Debe decir:
a) La conservació, la gestió i la utilització de les forests o els ter- a) La conservación, gestión y utilización de los montes o terrenos
renys forestals d’acord amb la seua destinació, i d’acord amb les seues forestales conforme a su destino, y de acuerdo con sus características
característiques edafològiques, morfològiques i geològiques. edafológicas, morfológicas y geológicas.
Tres. A l’apartat 1 Tres. Al apartado 1
On diu: Donde dice:
c) La introducció de les millores necessàries i la realització de les c) La introducción de las mejoras necesarias y realización de las
actuacions, actuaciones,
Ha de dir: Debe decir:
c) La introducció de les millores necessàries tant tècniques com c) La introducción de las mejoras necesarias tanto técnicas como
econòmiques, i realització de les actuacions precises per a la gestió, económicas, y realización de las actuaciones precisas para la gestión,
l conservació, la producció i la utilització de les forests i els terrenys conservación, producción y utilización de los montes y terrenos fores-
forestals. tales.
Quatre. A l’apartat 2 Cuatro. Al apartado 2
On diu: Donde dice:
b) La realització dels aprofitaments conformement amb els principis b) La realización de los aprovechamientos conforme a los principios
i les condicions establides, y condiciones establecidas,
Ha de dir: Debe decir:
b) La realització de gestió forestal sostenible de les seues finques i b) La realización de gestión forestal sostenible de sus fincas y de sus
dels seus aprofitaments, d’acord amb els principis i les condicions esta- aprovechamientos, conforme a los principios y condiciones establecidos
blits en aquesta llei i d’acord amb els respectius programes i projectes.. en esta ley y de acuerdo con los respectivos programas y proyectos.
Cinc. A l’apartat 2 Cinco. Al apartado 2
On diu: Donde dice:
c) La lluita contra les plagues que puguen afectar-lo i l’elimina- c) La lucha contra las plagas que puedan afectarle y la eliminación
ció de les restes de tales, quan hi haja un risc manifest de plagues o de los restos de talas, cuando haya un riesgo manifiesto de plagas o
incendis, o qualsevol altre que puga afectar negativament l’estabilitat incendios, o cualquier otro que pueda afectar negativamente a la esta-
de l’ecosistema, bilidad del ecosistema,
Ha de dir: Debe decir:
c) La lluita contra les plagues i les malalties que puguen afectar-los c) La lucha contra las plagas y enfermedades que puedan afectarles
i l’eliminació de les restes de tallades quan hi haja un risc manifest de y eliminación de los restos de cortas cuando haya un riesgo manifiesto
plagues o incendis o qualsevol altre risc que puga afectar negativament de plagas o incendios o cualquier otro riesgo que pueda afectar negati-
l’estabilitat de l’ecosistema. vamente la estabilidad del ecosistema.

Article 33. Modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 50 de la Llei Artículo 33. Modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 50 de la
3/1993 Ley 3/1993
La nova redacció és la següent: La nueva redacción es la siguiente:
1. Correspon a l’administració establir, d’ofici o a instància de part, 1. Corresponde a la administración establecer, de oficio o a instan-
les mesures adequades per a vigilar, prevenir i controlar l’erosió, les cia de parte, las medidas adecuadas para vigilar, prevenir y controlar
plagues, les malalties, els incendis forestals i els efectes de la conta- la erosión, plagas, enfermedades, incendios forestales y efectos de la
minació atmosfèrica sobre els boscos, com també contrarestar-ne els contaminación atmosférica sobre los bosques, así como contrarrestar
efectes. Així mateix, podran declarar-ne el tractament obligatori en una sus efectos. Asimismo, podrán declarar el tratamiento obligatorio en una
zona i establir-ne les mesures cautelars necessàries, mitjançant resolució zona y establecer las medidas cautelares necesarias, mediante resolución
motivada. motivada.
3. Els titulars dels terrenys forestals afectats per plagues o malalties 3. Los titulares de los terrenos forestales afectados por plagas o
hauran de comunicar-ho per mitjans fefaents a l’administració, que fixa- enfermedades deberán comunicarlo por medios fehacientes a la admi-
rà les mesures que aquests hauran de dur a terme obligatòriament. En nistración, que fijará las medidas que estos deberán llevar a cabo obli-
cas d’incompliment per part dels titulars, l’administració podrà imple- gatoriamente. En caso de incumplimiento por parte de los titulares, la
mentar-les subsidiàriament, per a la qual cosa disposarà de lliure accés administración podrá implementarlas subsidiariamente, para lo que dis-
als terrenys afectats. pondrá de libre acceso a los terrenos afectados.

Article 34. Modificació de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 3/1993 Artículo 34. Modificación del apartado 2 del artículo 52 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
2. Els titulars dels terrenys afectats estan obligats a notificar per 2. Los titulares de los terrenos afectados están obligados a notificar
escrit, por escrito,
Ha de dir: Debe decir:
Num. 8309 / 04.06.2018 23371

2. Els titulars de terrenys forestals que estiguen afectats per plagues 2. Los titulares de terrenos forestales que estén afectados por plagas
o malalties estan obligats a notificar-ho a l’administració forestal fent o enfermedades están obligados a notificarlo a la administración forestal
servir mitjans fefaents. utilizando medios fehacientes.
Així mateix, els ens locals amb incidència de plagues i malalties Asimismo, los entes locales con incidencia de plagas y enfermeda-
forestals al seu terme municipal estaran obligats a notificar-ho a l’ad- des forestales en su término municipal estarán obligados a notificarlo a
ministració forestal fent servir mitjans fefaents. la administración forestal utilizando medios fehacientes.

Article 35. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 53 de la Llei Artículo 35. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 53 de la
3/1993 Ley 3/1993
U. On diu: Uno. Donde dice:
1. La Conselleria de Medi Ambient podrà declarar d’utilitat pública 1. La Conselleria de Medio Ambiente podrá declarar de utilidad
i de tractament obligatori, pública y tratamiento obligatorio,
Ha de dir: Debe decir:
1. L’administració forestal podrà declarar d’utilitat pública i tracta- 1. La administración forestal podrá declarar de utilidad pública y
ment obligatori la lluita contra una plaga o malaltia forestal, amb deli- tratamiento obligatorio la lucha contra una plaga o enfermedad forestal,
mitació de la zona afectada. con delimitación de la zona afectada.
Una vegada declarada la utilitat pública i delimitada la zona d’ac- Una vez declarada la utilidad pública y delimitada la zona de actua-
tuació, l’administració forestal tindrà la facultat de realitzar accions ción, la administración forestal tendrá la facultad de realizar acciones
concertades amb els ens locals de cada demarcació forestal que es tro- concertadas con los entes locales de cada demarcación forestal que se
ben afectats. encuentren afectados.
Dos. On diu: Dos. Donde dice:
2. Els titulars dels terrenys afectats, 2. Los titulares de los terrenos afectados,
Ha de dir: Debe decir:
2. Els titulars dels terrenys afectats per l’esmentada declaració d’uti- 2. Los titulares de los terrenos afectados por la citada declaración
litat pública acceptaran obligatòriament els treballs i les mesures de de utilidad pública aceptarán obligatoriamente los trabajos y medidas
prevenció i extinció corresponents. Es determinaran reglamentàriament de prevención y extinción correspondientes. Reglamentariamente se
les ajudes de què podran beneficiar-se els propietaris. determinarán las ayudas de las que podrán beneficiarse los propietarios.

Article 36. Modificació dels apartats 2, 3 i 5 de l’article 55 de la Llei Artículo 36. Modificación de los apartados 2, 3 y 5 del artículo 55 de
3/1993 i addició de l’apartat 6 la Ley 3/1993 y adición del apartado 6
La nova redacció és la següent: La nueva redacción es la siguiente:
2. A aquest efecte i sense perjudici del que sobre això contemplen 2. A este efecto y sin perjuicio de lo que sobre ello contemplen el
el Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor) i Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor) y
els plans d’ordenació dels recursos forestals (PORF), l’administració los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF), la adminis-
forestal aprovarà, dins dels continguts d’aquests darrers, els plans de tración forestal aprobará, dentro de los contenidos de estos últimos, los
prevenció d’incendis forestals de demarcació, que contindran les previ- planes de prevención de incendios forestales de demarcación, que con-
sions necessàries relatives a actuacions i mitjans per a la prevenció dels tendrán las previsiones necesarias relativas a actuaciones y medios para
focs i les infraestructures de suport a l’extinció. la prevención de los fuegos e infraestructuras de apoyo a la extinción.
3. Les entitats locals amb terrenys forestals en els seus termes muni- 3. Las entidades locales con terrenos forestales en sus términos
cipals redactaran obligatòriament plans locals de prevenció d’incendis municipales redactarán obligatoriamente planes locales de prevención
forestals (PLPIF) i hauran de trametre’ls a l’administració forestal de de incendios forestales (PLPIF) y deberán enviarlos a la administración
la seua demarcació. Aquests plans locals tindran caràcter subordinat forestal de su demarcación. Estos planes locales tendrán carácter subor-
respecte als plans de prevenció d’incendis forestals de cada demarcació. dinado respecto a los planes de prevención de incendios forestales de
cada demarcación.
5. Els propietaris de terrenys forestals i les entitats locals de cada 5. Los propietarios de terrenos forestales y entidades locales de cada
demarcació forestal tindran l’obligació d’adoptar i executar les mesures demarcación forestal tendrán la obligación de adoptar y ejecutar las
de prevenció de focs forestals incloses en les directrius dels plans locals medidas de prevención de fuegos forestales incluidas en las directrices
de prevenció d’incendis forestals de cadascun dels ens locals que hi ha de los planes locales de prevención de incendios forestales de cada uno
a cada demarcació i hauran d’executar els treballs que s’especifiquen de los entes locales que existan en cada demarcación y deberán ejecu-
en la programació dels plans locals de prevenció d’incendis forestals tar los trabajos que se especifiquen en la programación de los planes
pel seu compte o mitjançant accions concertades amb l’administració locales de prevención de incendios forestales por su cuenta o mediante
forestal. acciones concertadas con la administración forestal.
A fi de facilitar l’execució d’aquests treballs, l’administració fores- Con el fin de facilitar la ejecución de estos trabajos, la administra-
tal establirà ajudes tècniques, logístiques i econòmiques en estar en ción forestal establecerá ayudas técnicas, logísticas y económicas al
vigor els plans esmentats. estar en vigor dichos planes.
Aquests plans locals tindran un període de vigència de quinze anys, Estos planes locales tendrán un período de vigencia de quince años,
a la fi del qual es revisaran. A fi de garantir la vigència i la utilitat del a finales del cual se revisarán. Con el fin de garantizar la vigencia y uti-
pla, els ens locals hauran de trametre un informe anual sobre l’estat de lidad del plan, los entes locales deberán enviar un informe anual sobre
desenvolupament del pla. el estado de desarrollo del plan.
En cas que, de manera fefaent, es constate que els propietaris afec- En el caso que, de manera fehaciente, se constate que los propie-
tats no realitzen els treballs indicats en la programació en el temps i la tarios afectados no realizan los trabajos indicados en la programación
forma establerts, l’administració forestal podrà, després d’una advertèn- en el tiempo y forma establecidos, la administración forestal podrá,
cia prèvia, fer ús de l’execució subsidiària a cost obligat. después de una advertencia previa, hacer uso de la ejecución subsidiaria
a coste obligado.
L’administració forestal podrà, com a últim recurs, dur a terme La administración forestal podrá, como último recurso, llevar a cabo
accions concertades amb els ens locals de cada demarcació per tal de acciones concertadas con los entes locales de cada demarcación para
fer efectiva l’execució administrativa de les execucions subsidiàries hacer efectiva la ejecución administrativa de dichas ejecuciones sub-
esmentades. sidiarias.
Amb motiu d’haver de realitzar tasques d’extinció d’incendis fores- Con motivo de tener que realizar tareas de extinción de incendios
tals, malgrat que no es compte amb l’autorització dels propietaris, es forestales, a pesar de que no se cuente con la autorización de los pro-
podrà entrar en els terrenys forestals, fer ús dels camins i les aigües, pietarios, se podrá entrar en los terrenos forestales, hacer uso de los
Num. 8309 / 04.06.2018 23372

obrir tallafocs i establir contrafocs. Amb posterioritat, s’informarà l’au- caminos y aguas, abrir cortafuegos y establecer contrafuegos. Con pos-
toritat judicial als efectes oportuns en el termini més breu possible. terioridad, se informará a la autoridad judicial a los efectos oportunos
en el plazo más breve posible.
6. Es declararan zones d’alt risc d’incendi aquelles àrees on la 6. Se declararán zonas de alto riesgo de incendio aquellas áreas
freqüència o la virulència dels incendis forestals i la importància dels donde la frecuencia o virulencia de los incendios forestales e importan-
valors amenaçats facen necessàries mesures especials de protecció. cia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de
Totes aquestes zones disposaran d’un pla de defensa, el contingut del protección. Todas estas zonas dispondrán de un plan de defensa, cuyo
qual es determinarà reglamentàriament. contenido se determinará reglamentariamente.

Article 37. Modificació de 2 de l’article 61 de la Llei 3/1993 Artículo 37. Modificación del apartado 2 del artículo 61 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
2. Se suspendrà temporalment l’ús social o recreatiu a més dels 2. Se suspenderá temporalmente el uso social o recreativo así como
aprofitaments consuetudinaris de les forests, quan aquestes activitats los aprovechamientos consuetudinarios de los montes, cuando tales
comporten risc greu per a la conservació i la protecció del medi natural, actividades entrañen riesgo grave para la conservación y protección del
medio natural,
Ha de dir: Debe decir:
2. Se suspendrà temporalment l’ús social, recreatiu o esportiu així 2. Se suspenderán temporalmente el uso social, recreativo o depor-
com els aprofitaments consuetudinaris de les forests, quan aquestes acti- tivo así como los aprovechamientos consuetudinarios de los montes,
vitats comporten risc greu per a la conservació i la protecció del medi cuando tales actividades entrañen riesgo grave para la conservación y
natural. protección del medio natural.

Article 38. Addició dels apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 65 de la Llei Artículo 38. Adición de los apartados 3, 4, 5 y 6 al artículo 65 de la
3/1993 Ley 3/1993
Cal afegir els apartats 3, 4, 5 i 6 amb la redacció següent: Hay que añadir los apartados 3, 4, 5 y 6 con la siguiente redacción:
3. Es crea el Fons Forestal Valencià, que regularà els mecanismes i 3. Se crea el Fondo Forestal Valenciano, que regulará los mecanis-
les condicions per a incentivar les externalitats positives i els beneficis mos y condiciones para incentivar las externalidades positivas y los
ecosocials que proporcionen les forests ordenades, que gestionarà la beneficios ecosociales que proporcionan los montes ordenados, que
conselleria amb competències en matèria forestal. gestionará la conselleria con competencias en materia forestal.
4. Es podran establir règims específics de tributs mediambientals 4. Se podrán establecer regímenes específicos de tributos medioam-
com a sistema de pagament pels serveis ambientals o ecosistèmics que bientales como sistema de pago por los servicios ambientales o ecosis-
generen les forests. De manera reglamentària, es determinaran les vies témicos que generen los montes. De manera reglamentaria, se determi-
de recaptació de fons i els mecanismes d’incentivació dels propietaris i narán las vías de recaudación de fondos y los mecanismos de incentiva-
els gestors de les forests. ción de los propietarios y gestores de los montes.
5. Es crea el Centre Valencià de la Propietat Forestal a fi de promou- 5. Se crea el Centro Valenciano de la Propiedad Forestal con el fin
re l’ordenació i la gestió adequada de les forests de titularitat privada i de promover la ordenación y gestión adecuada de los montes de titula-
la corresponsabilitat dels propietaris. ridad privada y la corresponsabilidad de los propietarios.
6. Reglamentàriament, se’n determinaran les característiques i les 6. Reglamentariamente, se determinarán sus características y fun-
funcions. ciones.

Article 39. Modificació de l’apartat 3 de l’article 66 de la Llei 3/1993 Artículo 39. Modificación del apartado 3 del artículo 66 de la Ley 3/1993
On diu: Donde dice:
Consell Forestal, Consejo Forestal,
Ha de dir: Debe decir:
Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana. Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.

Article 40. Modificació dels apartats 1, 3 i 5 de l’article 68 de la Llei Artículo 40. Modificación de los apartados 1, 3 y 5 del artículo 68 de
3/1993 la Ley 3/1993
El nou redactat és el següent: El nuevo redactado es el siguiente:
1. La conselleria amb competències en matèria forestal exercirà les 1. La conselleria con competencias en materia forestal ejercerá las
funcions de gestió, policia i protecció del medi natural: funciones de gestión, policía y protección del medio natural:
a) De policia, custòdia i vigilància del medi forestal per a garantir a) De policía, custodia y vigilancia del medio forestal para garanti-
el compliment de les prescripcions d’aquesta llei i la normativa que la zar el cumplimiento de las prescripciones de la presente ley y su norma-
desenvolupa, especialment les relatives a la prevenció, la detecció i la tiva de desarrollo, especialmente las relativas a la prevención, detección
investigació de causes d’incendis forestals, i emetre els informes tècnics e investigación de causas de incendios forestales, emitiendo los infor-
que pertoquen. mes técnicos que correspondan.
b) D’assessorament facultatiu en tasques de gestió forestal i de con- b) De asesoramiento facultativo en tareas de gestión forestal y de
servació de la natura. Facilitarà als ciutadans el compliment de les seues conservación de la naturaleza, facilitando a los ciudadanos el cumpli-
obligacions mediambientals. miento de sus obligaciones medioambientales.
Els funcionaris que exercisquen aquestes funcions comptaran amb Los funcionarios que desempeñen estas funciones contarán con la
la formació específica que els capacite per desenvolupar-les correcta- formación específica que les capacite para su correcto desarrollo.
ment.
3. Els funcionaris del Cos d’Agents Mediambientals de la Genera- 3. Los funcionarios del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la
litat Valenciana ostenten la condició d’agents de l’autoritat en l’exercici Generalitat Valenciana ostentan la condición de agentes de la autoridad
de les seues funcions i tenen encomanades, entre d’altres, les de vigi- en el ejercicio de sus funciones y tienen encomendadas, entre otras, las
lància, policia i custòdia dels béns jurídics de naturalesa forestal i la de de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza
policia judicial en sentit genèric, tal com estableix l’apartat 6 de l’article forestal y la de policía judicial en sentido genérico, tal como establece
283 de la Llei d’enjudiciament criminal, i actuaran de forma auxiliar el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de enjuiciamiento criminal,
dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal, i de manera coordinada actuando de forma auxiliar de los jueces, tribunales y del Ministerio
amb les forces i els cossos de seguretat, respecte a les facultats de la Fiscal, y de manera coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad,
seua legislació orgànica reguladora. con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora.
Num. 8309 / 04.06.2018 23373

Els funcionaris que exercisquen funcions de policia administrativa Los funcionarios que desempeñen funciones de policía administra-
forestal, per atribució legal o per delegació, tenen la condició d’agents tiva forestal, por atribución legal o por delegación, tienen la condición
de l’autoritat. Els fets constatats i formalitzats per ells en les corres- de agentes de la autoridad. Los hechos constatados y formalizados por
ponents actes d’inspecció i denúncia tindran presumpció de certesa, ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia tendrán
sense perjudici de les proves que en defensa dels drets i els interessos presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los
respectius puguen aportar els interessats. respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.
Així mateix, en l’exercici de les seues funcions, estan facultats per a: Asimismo, en el ejercicio de sus funciones, están facultados para:
a) Entrar lliurement en qualsevol moment i sense avís previ als llocs a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en
subjectes a inspecció i a romandre-hi, amb respecte, en tot cas, a la invi- los lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto,
olabilitat del domicili. Quan efectuen una visita d’inspecció, hauran de en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de
comunicar la seua presència a la persona inspeccionada o al seu repre- inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada
sentant, llevat que consideren que aquesta comunicació puga perjudicar o a su representante, a menos que consideren que dicha comunicación
l’èxit de les seues funcions. pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
b) Procedir a practicar qualsevol acte d’investigació, examen o b) Proceder a practicar cualquier acto de investigación, examen o
prova que consideren necessària per a comprovar que les disposicions prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones
legals s’observen correctament. legales se observan correctamente.
En particular, podran prendre o traure mostres de substàncies i En particular, podrán tomar o sacar muestras de sustancias y mate-
materials, realitzar mesuraments, obtenir fotografies, vídeos, gravació riales, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de
d’imatges i alçar croquis i plànols, sempre que es notifique al titular o imágenes y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al titular
al seu representant, excepte casos d’urgència, en els quals la notificació o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que la notificación
podrà efectuar-se amb posterioritat. podrá efectuarse con posterioridad.
En l’exercici de les seues funcions com a policia judicial genèrica, En el ejercicio de sus funciones como policía judicial genérica, se
es limitaran a efectuar les primeres diligències de prevenció, d’acord limitarán a efectuar las primeras diligencias de prevención, de acuerdo
amb el que preveu la normativa reguladora de la policia judicial i de con lo previsto en la normativa reguladora de la policía judicial y de
conformitat amb el que disposa l’article 284 de la Llei d’enjudiciament conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de enjuicia-
criminal. miento criminal.
Quan siguen sabedors de fets que puguen constituir delicte, hauran Cuando tuvieran conocimiento de hechos que pudieran ser cons-
d’informar-ne l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal, a través del pro- titutivos de delito, deberán ponerlos en conocimiento de la autoridad
cediment que determinen els òrgans en l’estructura dels quals s’integren judicial o del Ministerio Fiscal, a través del procedimiento que determi-
i de conformitat amb el que disposa la Llei d’enjudiciament criminal. nan los órganos en cuya estructura se integren y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de enjuiciamiento criminal.
En l’exercici de les funcions a què es refereix aquest apartat, els En el ejercicio de las funciones a las que se refiere este apartado, los
agents mediambientals prestaran en tot moment auxili i col·laboració agentes medioambientales prestarán en todo momento auxilio y colabo-
a les forces i els cossos de seguretat, d’acord amb el que disposa l’ar- ración a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto
ticle 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de en el artículo 4 de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas
seguretat. y cuerpos de seguridad.
5. L’administració forestal promourà accions de voluntariat amb les 5. La administración forestal promoverá acciones de voluntariado
corporacions locals, com també amb associacions i entitats sense ànim con las corporaciones locales, así como con asociaciones y entidades
de lucre, en tasques de vigilància i sensibilització dirigides a l’atenció sin ánimo de lucro, en tareas de vigilancia y sensibilización dirigidas al
i la millora del bosc. cuidado y mejora del bosque.

Article 41. Modificació de l’article 72 de la Llei 3/1993 Artículo 41. Modificación del artículo 72 de la Ley 3/1993
Cal afegir lletres noves m, n, o, p i q a l’apartat 2 de l’article 72, Hay que añadir nuevas letras m, n, o, p y q al apartado 2 del artículo
amb el redactat següent: 72, con el siguiente redactado:
m) La utilització de terrenys forestals de manera que puga provocar m) La utilización de terrenos forestales de manera que pueda provo-
o accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal. car o acelerar la degradación del suelo o de la capa vegetal.
n) L’omissió de la diligència pertinent o la manca de col·laboració n) La omisión de la diligencia pertinente o la falta de colaboración
dels titulars dels terrenys forestals, per a prevenir o remeiar els efectes de los titulares de los terrenos forestales, para prevenir o remediar los
dels riscos per erosió. efectos de los riesgos por erosión.
o) L’incompliment de les mesures de cautela establertes en aquesta o) El incumplimiento de las medidas de cautela establecidas en esta
llei amb caràcter obligatori per a la preservació de les masses forestals. ley con carácter obligatorio para la preservación de las masas forestales.
p) L’obstrucció de l’activitat inspectora de l’administració i la resis- p) La obstrucción de la actividad inspectora de la administración y
tència a la seua autoritat. la resistencia a su autoridad.
q) Qualsevol altra contravenció dels preceptes d’aquesta llei de què q) Cualquier otra contravención de los preceptos de esta ley de la
derive la pèrdua de la capa vegetal o danys greus per a la forest. que derive la pérdida de la capa vegetal o daños graves para el monte.

Article 42. Modificació de l’article 73 de la Llei 3/1993 Artículo 42. Modificación del artículo 73 de la Ley 3/1993
U. Cal afegir lletres noves d i e a l’apartat 1 de l’article 73, amb el Uno. Hay que añadir nuevas letras d y e al apartado 1 del artículo
redactat següent: 73, con el redactado siguiente:
d) Les infraccions previstes en l’article anterior de la comissió de d) Las infracciones previstas en el artículo anterior de cuya comi-
les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa sión resulte o pueda resultar la pérdida de la capa vegetal y de la capa
edàfica i potencialment puguen ser causa d’erosió o desertització que edáfica y potencialmente puedan ser causa de erosión o desertización
afecten superfícies ubicades en espais protegits o sotmesos al règim que afecten superficies ubicadas en espacios protegidos o sometidos al
especial de protecció previst en l’article 29 d’aquesta llei o superfícies régimen especial de protección previsto en el artículo 29 de esta ley o
de més de 20 ha. superficies de más de 20 ha.
e) La tala o la destrucció sense autorització d’espècies incloses en el e) La tala o la destrucción sin autorización de especies incluidas en
règim especial de protecció a què es refereix l’article 29 d’aquesta llei. el régimen especial de protección a las que se refiere el artículo 29 de
esta ley.
Dos. Cal afegir lletres noves f i g a l’apartat 2 de l’article 73, amb Dos. Hay que añadir nuevas letras f y g al apartado 2 del artículo 73,
el redactat següent: con el redactado siguiente:
Num. 8309 / 04.06.2018 23374

f) Les infraccions previstes en l’article anterior de la comissió de f) Las infracciones previstas en el artículo anterior de cuya comisión
les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa resulte o pueda resultar la pérdida de la capa vegetal y de la capa edáfica
edàfica i potencialment puguen ser causa d’erosió o desertització que, y potencialmente puedan ser causa de erosión o desertización que, sin
sense afectar els espais protegits o sotmesos al règim de protecció pre- afectar los espacios protegidos o sometidos al régimen de protección pre-
vist a l’article 29 d’aquesta llei, afecten superfícies de 20 ha o menys. visto en el artículo 29 de esta ley, afecten superficies de 20 ha o menos.
g) Les previstes als apartats m, n, o, p i q de l’article 72.2 d’aquesta g) Las previstas en los apartados m, n, o, p y q del artículo 72.2 de
llei. esta ley.

Article 43. Supressió de la disposició addicional tercera de la Llei Artículo 43. Supresión de la disposición adicional tercera de la Ley
3/1993 3/1993
Se suprimeix la disposició addicional tercera de la Llei 3/1993. Se suprime la disposición adicional tercera de la Ley 3/1993.

Article 44. Addició d’una disposició addicional cinquena nova a la Artículo 44. Adición de una disposición adicional quinta nueva a la
Llei 3/1993 Ley 3/1993

Disposició addicional cinquena Disposición adicional quinta

Es planificaran i coordinaran des de la conselleria competent en Se planificarán y coordinarán desde la conselleria competente en
medi ambient les accions adequades amb les administracions públiques medio ambiente las acciones adecuadas con las administraciones públi-
per a la lluita contra el canvi climàtic en el marc de l’Estratègia Valen- cas para la lucha contra el cambio climático en el marco de la Estrategia
ciana de Canvi Climàtic i Energia. Valenciana de Cambio Climático y Energía.
A fi d’aconseguir la coordinació adequada, la necessària optimit- Con el fin de conseguir la coordinación adecuada, la necesaria opti-
zació dels recursos econòmics i humans i una millor eficàcia en l’ob- mización de los recursos económicos y humanos y una mejor eficacia
tenció dels objectius, el Consell crearà l’Agència Valenciana del Canvi en la obtención de los objetivos, el Consell creará la Agencia Valenciana
Climàtic. del Cambio Climático.

Article 45. Addició d’una disposició transitòria tercera nova a la Llei Artículo 45. Adición de una disposición transitoria tercera nueva a la
3/1993 Ley 3/1993

Disposició transitòria tercera Disposición transitoria tercera


Per tal d’acomplir els objectius bàsics d’aquesta llei, els plans d’or- Para cumplir los objetivos básicos de esta ley, los planes de ordena-
denació de recursos forestals de les demarcacions forestals es tramitaran ción de recursos forestales de las demarcaciones forestales se tramitarán
i hauran de quedar aprovats abans de la fi de 2020. y deberán quedar aprobados antes del fin de 2020.

DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES


Primera Primera
S’habilita el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al Se habilita al Consell para dictar las disposiciones necesarias para
desenvolupament i l’aplicació d’aquesta llei. el desarrollo y aplicación de la presente ley.
Segona Segunda
Els plans locals de prevenció d’incendis forestals es tramitaran com Los planes locales de prevención de incendios forestales se tramita-
a màxim l’any 2020. rán como máximo el año 2020.
Tercera Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribu- Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas,
nals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, obser-
complir aquesta llei. ven y hagan cumplir esta ley.
València, 1 de juny de 2018 València, 1 de junio de 2018
El president de la Generalitat, El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER XIMO PUIG I FERRER